ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.141.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gegužės 27d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje ( 1 )

1

 

*

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 493/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo

13

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/292/ES

 

*

2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

17

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2011/293/ES

 

*

2011 m. kovo 30 d. ES ir Maroko asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2011 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės sudaryto Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 4 protokolo II priedo, kuriame pateiktas apdirbimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, dalinių pakeitimų

66

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

27.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 492/2011

2011 m. balandžio 5 d.

dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Dėl aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Sąjungoje turėtų būti užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. Siekiant šio tikslo turi būti panaikinta bet kokia valstybėse narėse dirbančių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės juos įdarbinant, mokant darbo užmokestį bei sudarant jiems kitas darbo sąlygas, taip pat užtikrinant šiems darbuotojams teisę laisvai judėti Sąjungoje siekiant vykdyti apmokamą veiklą, taikant apribojimus, pagrįstus viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir visuomenės sveikata.

(3)

Reikėtų, kad būtų numatytos nuostatos, kurios įgalintų siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 ir 46 straipsniuose, susijusiuose su judėjimo laisve, nustatytų tikslų.

(4)

Judėjimo laisvė yra pagrindinė darbuotojų ir jų šeimos narių teisė. Darbo jėgos judumas Sąjungoje turi būti viena iš priemonių, garantuojanti darbuotojui galimybę gerinti savo gyvenimo bei darbo sąlygas ir įsitvirtinti visuomenėje, taip pat tenkinti ekonominius valstybių narių poreikius. Turi būti pripažinta teisė visiems valstybių narių darbuotojams vykdyti norimą veiklą Sąjungoje.

(5)

Ši teisė turėtų būti vienodai taikoma nuolatiniams, sezoniniams ir pasienio darbuotojams bei tiems, kurie vykdo savo veiklą teikdami paslaugas.

(6)

Norint, kad būtų galima pasinaudoti teise į judėjimo laisvę objektyviomis sąlygomis ir ja būtų galima laisvai ir garbingai naudotis, reikia, kad vienodų sąlygų taikymas visais klausimais, susijusiais su apmokamos veiklos vykdymu ir teise į būstą, būtų garantuotas ir faktiškai, ir teisiškai, taip pat, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios darbuotojų judumui, ypač dėl sąlygų darbuotojo šeimai integruotis į ją priėmusios šalies aplinką.

(7)

Visų darbuotojų, dirbančių Sąjungoje, nediskriminavimo principas reiškia, kad visi valstybių narių piliečiai turi tokią pačią pirmumo teisę įdarbinimo atveju, kaip ir vietiniai darbuotojai.

(8)

Laisvų darbo vietų nustatymo ir užpildymo mechanizmas ir ypač tiesioginis bendradarbiavimas tarp centrinių įdarbinimo tarnybų bei tarp regioninių tarnybų, taip pat keitimosi informacija koordinavimas užtikrina didesnį darbo rinkos skaidrumą. Norintys persikelti darbuotojai taip pat turėtų būti reguliariai informuojami apie gyvenimo ir darbo sąlygas.

(9)

Tarp darbuotojų judėjimo laisvės, įdarbinimo ir profesinio mokymo yra glaudus ryšys, nes ypač pastaruoju atveju siekiama, kad darbuotojai pasinaudotų konkrečiais pasiūlymais dėl laisvų darbo vietų kituose Sąjungoje regionuose. Dėl tokio ryšio problemos negali būti sprendžiamos atskirai ir reikia ieškoti jų sąryšio, atsižvelgiant į užimtumo problemas regiono mastu. Todėl būtina nukreipti valstybių narių pastangas į jų užimtumo politikos koordinavimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

ĮDARBINIMAS, VIENODOS SĄLYGOS IR DARBUOTOJŲ ŠEIMOS

1   SKIRSNIS

Teisė būti įdarbintam

1 straipsnis

1.   Kiekvienas valstybės narės pilietis, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, turi teisę įsidarbinti ir dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tos valstybės piliečių įdarbinimą, nuostatas.

2.   Jis turi tokią pačią pirmumo teisę užimti laisvą darbo vietą kitos valstybės narės teritorijoje kaip ir tos valstybės piliečiai.

2 straipsnis

Kiekvienas valstybės narės pilietis bei kiekvienas darbdavys, vykdantis veiklą valstybės narės teritorijoje, gali keistis darbo prašymais ir pasiūlymais dėl laisvų darbo vietų, sudaryti ir vykdyti darbo sutartis pagal galiojančias įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, taikydamas visiems piliečiams vienodas sąlygas.

3 straipsnis

1.   Pagal šį reglamentą valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos arba jos administracinė praktika netaikomi:

a)

jeigu jomis darbo prašymai ir pasiūlymai dėl laisvų darbo vietų, arba užsieniečių teisė įsidarbinti ir dirbti yra ribojami arba yra keliamos sąlygos, kurios netaikomos tos valstybės piliečiams; arba

b)

jeigu jų vienintelis ar pagrindinis tikslas arba poveikis, nepriklausomai nuo pilietybės, yra neleisti kitų valstybių narių piliečiams užimti siūlomas laisvas darbo vietas.

Pirma pastraipa netaikoma tada, kai dėl darbo pobūdžio yra būtina pateikti žinias apie tam tikros kalbos mokėjimą.

2.   Į valstybės narės nuostatas ar praktiką, nurodytas 1 dalies pirmoje pastraipoje, visų pirma turi būti įtrauktos nuostatos, kurios:

a)

numato privalomai taikomą specialią užsieniečių priėmimo į darbą tvarką;

b)

riboja laisvų darbo vietų skelbimą spaudoje arba kitais būdais arba tai leidžia daryti kitomis sąlygomis nei tos, kurios taikomos darbdaviams, vykdantiems veiklą tos valstybės teritorijoje;

c)

numato sąlygą, pagal kurią įdarbinti būtų galima tik tuos asmenis, kurie užsiregistruoja įdarbinimo tarnybose, arba sąlygą, kuri kliudo įdarbinti atskirus darbuotojus, jeigu jie negyvena tos valstybės teritorijoje.

4 straipsnis

1.   Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, kuriomis yra ribojamas darbo vietų užsieniečiams skaičius arba jų procentas įmonėse, tam tikrose veiklos srityse, regionuose arba valstybės mastu, netaikomos kitų valstybių narių piliečiams.

2.   Jei valstybėje narėje bet kokios paramos suteikimas įmonėms priklauso nuo to, ar jose dirba tam tikras minimalus procentas vietinių darbuotojų, kitų valstybių narių piliečiai yra prilyginami vietiniams darbuotojams, laikantis 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (5).

5 straipsnis

Valstybės narės piliečiui, ieškančiam darbo kitos valstybės narės teritorijoje, tos valstybės įdarbinimo tarnybos turi suteikti tokią pačią pagalbą, kokia yra suteikiama jos darbo ieškantiems piliečiams.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės piliečio įdarbinimas kitoje valstybėje narėje negali priklausyti nuo medicininių, profesinių ar kitų kriterijų, jeigu jie yra diskriminaciniai dėl pilietybės, palyginti su kriterijais, taikomais kitos valstybės narės piliečiams, norintiems vykdyti tokią pačią veiklą.

2.   Piliečiui, kuris nėra jam darbą siūlančios valstybės narės pilietis, gali būti taikomas profesinis testas, jeigu prieš įdarbinimą to primygtinai reikalauja jam laisvą darbo vietą siūlantis darbdavys.

2   SKIRSNIS

Įdarbinimas ir vienodo požiūrio užtikrinimas

7 straipsnis

1.   Darbuotojui, jei jis yra valstybės narės pilietis, negali būti sudarytos skirtingos įdarbinimo ir darbo sąlygos, nei tos valstybės narės, kurioje jis dirba, piliečiams dėl jo pilietybės, ypač nustatant darbo užmokestį ir atleidžiant iš darbo, o jam tampant bedarbiu – jį grąžinant arba vėl priimant į darbą.

2.   Jis naudojasi tomis pačiomis socialinėmis ir mokesčių lengvatomis, kaip ir vietiniai darbuotojai.

3.   Turėdamas tokias pačias teises ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir vietiniai darbuotojai, jis gali mokytis profesinėse mokyklose ir perkvalifikavimo centruose.

4.   Bet kokia kolektyvinių arba individualių sutarčių arba kitų kolektyvinių norminių aktų sąlyga, susijusi su teise įsidarbinti, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo arba atleidimo iš darbo sąlygomis laikoma niekine ir negaliojančia, jeigu ji numato ar leidžia nustatyti sąlygas, kuriomis diskriminuojami darbuotojai, kurie yra kitų valstybių narių piliečiai.

8 straipsnis

Darbuotojas, kuris yra valstybės narės pilietis ir dirba kitos valstybės narės teritorijoje, turi teisę, taikant vienodas sąlygas, tapti profesinių sąjungų nariu ir naudotis narystės teisėmis, įskaitant balsavimo teisę ir teisę užimti administracines arba vadovaujančias pareigas profesinėje sąjungoje. Jam gali būti neleidžiama dalyvauti valdymo organuose, reglamentuojamuose viešosios teisės, ir užimti pareigas, kurias reglamentuoja viešoji teisė. Be to, jis turi teisę būti renkamas į įmonės darbuotojų atstovavimo organus.

Pirma pastraipa neturi įtakos įstatymams ir kitiems teisės aktams tose valstybėse narėse, kurios atvykstantiems iš kitų valstybių narių darbuotojams suteikia didesnes teises.

9 straipsnis

1.   Darbuotojas, kuris yra valstybės narės pilietis ir dirba kitos valstybės narės teritorijoje, naudojasi visomis teisėmis ir privilegijomis būsto srityje, kurios yra suteiktos vietiniams darbuotojams, įskaitant teisę tapti būsto, kurio jam reikia, savininku.

2.   Darbuotojas, nurodytas 1 dalyje, turi tokią pačią teisę, kaip ir tos valstybės piliečiai, būti įtrauktas į sąrašą būstui gauti tame regione, kuriame jis dirba, jeigu tokie sąrašai apskritai yra sudaromi, ir jis gali naudotis visomis su tuo susijusiomis privilegijomis ir pirmumo teise.

Jeigu tokio darbuotojo šeima liko toje šalyje, iš kurios jis atvyko, šiuo tikslu visi jos nariai laikomi to regiono gyventojais, jei vietiniams darbuotojams taip pat taikoma tokia pati prezumpcija.

3   SKIRSNIS

Darbuotojų šeimos

10 straipsnis

Valstybės narės piliečio, dirbančio arba dirbusio kitos valstybės narės teritorijoje, vaikai priimami į tos valstybės bendrojo lavinimo, pameistrystės ir profesinio mokymo mokyklas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai, jeigu šie vaikai gyvena jos teritorijoje.

Valstybės narės stengiasi, kad tokiems vaikams būtų sudarytos kiek įmanoma geresnės sąlygos lankyti pirmiau minėtas mokyklas.

II   SKYRIUS

LAISVŲ DARBO VIETŲ NUSTATYMAS IR UŽPILDYMAS IR DARBO PRAŠYMŲ NUSTATYMAS

1   SKIRSNIS

Valstybių narių bendradarbiavimas tarpusavyje ir su Komisija

11 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Komisija inicijuoja arba kartu tiria užimtumo ir nedarbo problemas, nuo kurių, jų manymu, priklauso darbuotojų judėjimo laisvė Sąjungoje.

Centrinės valstybių narių įdarbinimo tarnybos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija ir bendrais veiksmais siekia nustatyti Sąjungoje esančias laisvas darbo vietas ir nagrinėti darbo prašymus, o vėliau suteikti darbuotojams darbą.

2.   Siekdamos šio tikslo valstybės narės paskiria specializuotas tarnybas, kurios organizuoja darbą 1 dalies antroje pastraipoje nurodytose srityse ir bendradarbiauja tarpusavyje bei su Komisijos tarnybomis.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie pasikeitimus, susijusius su šių tarnybų skyrimu; šią informaciją Komisija informavimo tikslais skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie problemas ir duomenis, susijusius su judėjimo laisve ir darbuotojų įdarbinimu, taip pat informaciją apie esamą užimtumo padėtį ir pokyčius.

2.   Komisija, ypač atsižvelgdama į Techninio komiteto, nurodyto 29 straipsnyje (toliau – Techninis komitetas), nuomonę, nustato, kokia tvarka turi būti pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

3.   Pagal procedūrą, kurią, ypač atsižvelgdama į Techninio komiteto nuomonę, nustato Komisija, valstybių narių specializuotos tarnybos siunčia kitų valstybių narių specializuotoms tarnyboms ir Europos koordinavimo centrui, nurodytam 18 straipsnyje, informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas bei padėtį darbo rinkoje, kuri galėtų būti naudinga kitų valstybių narių darbuotojams. Ši informacija turi būti reguliariai atnaujinama.

Kitų valstybių narių specializuotos tarnybos užtikrina, kad tokia informacija būtų paskleista ir patektų į atitinkamas įdarbinimo tarnybas ir visomis įmanomomis informavimo priemonėmis pasiektų suinteresuotus darbuotojus.

2   SKIRSNIS

Laisvų darbo vietų užpildymo mechanizmas

13 straipsnis

1.   Kiekvienos valstybės narės specializuota tarnyba kitų valstybių narių specializuotoms tarnyboms ir Europos koordinavimo centrui, nurodytam 18 straipsnyje, nuolat praneša apie:

a)

laisvas darbo vietas, kurias gali užimti kitų valstybių narių piliečiai;

b)

laisvas darbo vietas, skirtas trečiosioms šalims;

c)

asmenų, kurie oficialiai pareiškė norą dirbti kitoje valstybėje narėje, darbo prašymus;

d)

pareiškėjus, kurie pareiškė norą įsidarbinti kitoje šalyje, pagal regionus ir veiklos sritį.

Visų valstybių narių specializuotos tarnybos kuo skubiau šią informaciją siunčia atitinkamoms įdarbinimo įstaigoms ir agentūroms.

2.   1 dalyje nurodytos laisvos darbo vietos ir darbo prašymai platinami pagal vieningą sistemą, kurią kartu su Techniniu komitetu turi nustatyti Europos koordinavimo centras.

Prireikus, ši sistema gali būti pakeista.

14 straipsnis

1.   Apie laisvas darbo vietas, kaip apibrėžta 13 straipsnyje, skirtas valstybės narės įdarbinimo tarnyboms, pranešama kitų valstybių narių kompetentingoms įdarbinimo tarnyboms, kurios jas tvarko.

Šios tarnybos išsiunčia pirmosios valstybės narės tarnyboms informaciją apie tinkamus prašymus.

2.   Gavusios darbo prašymus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte, atitinkamos valstybių narių tarnybos atsako per pagrįstą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

3.   Įdarbinimo tarnybos valstybių narių piliečiams suteikia tokią pačią pirmumo teisę, kokią atitinkamos priemonės suteikia vietiniams darbuotojams, palyginti su darbuotojais iš trečiųjų šalių.

15 straipsnis

1.   14 straipsnio nuostatas įgyvendina specializuotos tarnybos. Vis dėlto tiek, kiek jos yra įgaliotos centrinių tarnybų ir kiek tą daryti yra įmanoma dėl valstybių narių įdarbinimo įstaigų organizacijos ir techninių priemonių:

a)

valstybių narių regioninės įdarbinimo įstaigos:

i)

pagal informaciją, nurodytą 13 straipsnyje, kuria remiantis bus imtasi atitinkamų veiksmų, nustato ir užpildo laisvas darbo vietas ir nustato darbo prašymus;

ii)

palaiko tiesioginius ryšius dėl:

vardinių pasiūlymų į laisvas darbo vietas,

individualių darbo prašymų, adresuotų tam tikrai įdarbinimo tarnybai arba konkrečiam darbdaviui, kuris užsiima veikla toje teritorijoje, kuri yra tos tarnybos žinioje,

laisvų darbo vietų užpildymo operacijų, susijusių su sezoniniais darbininkais, kuriuos reikia priimti į darbą kaip galima greičiau;

b)

dviejų arba daugiau valstybių narių tarnybos, savo teritorijoje atsakingos už pasienio regionus, nuolat keičiasi duomenimis apie jų teritorijoje esančias laisvas darbo vietas ir darbo prašymus ir, veikdamos pagal susitarimus su kitomis savo šalies įdarbinimo tarnybomis, nustato ir užpildo laisvas darbo vietas ir nustato darbo prašymus.

Prireikus, tarnybos, savo teritorijoje atsakingos už pasienio regionus, taip pat steigia bendradarbiavimo ir paslaugų struktūras, kad galėtų:

pateikti vartotojams kuo daugiau praktinės informacijos įvairiais judumo aspektais, ir

supažindinti socialinius ir ekonominius partnerius, socialines tarnybas (ypač valstybines, privačias ar tarnybas, kurių veikla susijusi su visuomenės interesais) ir visas atitinkamas institucijas su koordinuojamomis priemonėmis judumo srityje;

c)

valstybinės įdarbinimo tarnybos, renkančios duomenis apie tam tikras profesijas ir konkrečias asmenų kategorijas, palaiko tiesioginį ryšį.

2.   Suinteresuotos valstybės narės siunčia Komisijai 1 dalyje nurodytų tarnybų sąrašą, sudarytą bendromis pastangomis; šį sąrašą su visais galimais pakeitimais Komisija informavimo tikslais skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Įdarbinimo tvarkos, kurią taiko įgyvendinantys organai, priėmimas, numatytas susitarimuose tarp dviejų arba daugiau valstybių narių, nėra privalomas.

3   SKIRSNIS

Priemonės darbo rinkos pusiausvyrai reguliuoti

17 straipsnis

1.   Ne rečiau kaip kartą per metus, remdamosi Komisijos ataskaita, parengta pagal valstybių narių pateiktą informaciją, pastarosios kartu su Komisija išanalizuoja Sąjungos priemonių dėl laisvų darbo vietų ir darbo prašymų rezultatus.

2.   Valstybės narės kartu su Komisija analizuoja visas galimybes užpildyti laisvas darbo vietas pirmumo teisę teikiant valstybių narių piliečiams, siekiant Sąjungoje išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvų darbo vietų ir darbo prašymų. Šiuo tikslu jos imasi visų būtinų priemonių.

3.   Kas dvejus metus Komisija Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teikia ataskaitą apie II skyriaus įgyvendinimą, apibendrindama gautą informaciją ir atliktų studijų bei tyrimų duomenis ir akcentuodama naudingus pokyčius Sąjungos darbo rinkoje.

4   SKIRSNIS

Europos koordinavimo centras

18 straipsnis

Europos laisvų darbo vietų užpildymo ir darbo prašymų koordinavimo centro (toliau – Europos koordinavimo centras), kuris yra įsteigtas prie Komisijos, pagrindinis uždavinys – gerinti laisvų darbo vietų užpildymą Sąjungoje. Visų pirma jis yra atsakingas už šios užduoties techninę pusę, kuria pagal šio reglamento nuostatas rūpinasi Komisija, ypač už pagalbą nacionalinėms įdarbinimo įstaigoms.

Jis apibendrina 12 ir 13 straipsniuose nurodytą informaciją ir studijų bei tyrimų, atliktų taikant 11 straipsnį, duomenis ir tokiu būdu išsiaiškina naudingus faktus apie prognozuojamus Sąjungos rinkos pokyčius; šie faktai siunčiami valstybių narių specializuotoms tarnyboms ir Patariamajam komitetui, nurodytam 21 straipsnyje, bei Techniniam komitetui.

19 straipsnis

1.   Europos koordinavimo centras visų pirma yra atsakingas už:

a)

praktinių priemonių, būtinų laisvų darbo vietų užpildymui Sąjungos lygiu, koordinavimą ir dėl to kylančio darbuotojų judėjimo analizę;

b)

prisidėjimą prie bendrų administracinių ir techninių metodų įgyvendinimo kartu su Techniniu komitetu;

c)

prireikus ir susitarus su specializuotomis tarnybomis, laisvų darbo vietų ir darbo prašymų, kurių užpildymu rūpinasi tos specializuotos tarnybos, nustatymą.

2.   Jis praneša specializuotoms tarnyboms apie laisvas darbo vietas ir darbo prašymus, kuriuos tiesiogiai gavo Komisija, ir gauna informaciją apie tai, kokių buvo imtasi veiksmų.

20 straipsnis

Komisija, susitarusi su kompetentinga kiekvienos valstybės narės institucija ir laikydamasi sąlygų ir tvarkos, kurias ji nustato, atsižvelgusi į Techninio komiteto nuomonę, gali rengti vizitus ir tarnybinius susitikimus kitų valstybių narių pareigūnams bei rengti tobulinimosi programas specialistams.

III   SKYRIUS

KOMITETAI, UŽTIKRINANTYS GLAUDŲ VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMĄ DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS IR ĮDARBINIMO SRITYJE

1   SKIRSNIS

Patariamasis komitetas

21 straipsnis

Patariamasis komitetas yra atsakingas už pagalbą Komisijai nagrinėjant visus klausimus, kylančius dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo ir tam tikslui skirtų priemonių darbuotojų judėjimo laisvės ir įdarbinimo srityje.

22 straipsnis

Patariamasis komitetas visų pirma atsakingas už:

a)

problemų, susijusių su darbuotojų judėjimo laisve ir įdarbinimu valstybių narių nacionalinės darbo jėgos politikos ribose, nagrinėjimą, siekiant koordinuoti valstybių narių vykdomą užimtumo politiką Sąjungos lygiu ir tokiu būdu vystyti ekonomiką bei gerinti darbo rinkos pusiausvyrą;

b)

šio reglamento ir kitų papildomų priemonių įgyvendinimo pasekmių bendrą analizę;

c)

motyvuotų pasiūlymų dėl šio reglamento peržiūros pateikimą Komisijai;

d)

Komisijai pareikalavus arba savo iniciatyva, motyvuotos nuomonės pateikimą bendraisiais arba principiniais klausimais, ypač dėl keitimosi informacija, susijusia su darbo rinkos vystymusi, dėl darbuotojų persikėlimo iš vienos valstybės narės į kitą, dėl programų ir priemonių, supažindinančių su profesiniu orientavimu ir profesiniu mokymu, kurias įgyvendinus atsirastų daugiau galimybių laisvai judėti ir įsidarbinti bei dėl įvairių pagalbos formų darbuotojams ir jų šeimų nariams, įskaitant socialinę apsaugą ir darbuotojų aprūpinimą būstu.

23 straipsnis

1.   Patariamąjį komitetą sudaro po šešis narius iš kiekvienos valstybės narės, iš kurių du atstovauja Vyriausybei, du – profesinėms sąjungoms ir du – darbdavių organizacijoms.

2.   Kiekvienai 1 dalyje nurodytai kategorijai valstybės narės skiria po vieną pakaitinį narį.

3.   Visų narių ir pakaitinių narių kadencija trunka dvejus metus. Jų kadencija gali būti pratęsta.

Pasibaigus kadencijai, nariai ir pakaitiniai nariai ir toliau eina savo pareigas, kol yra pakeičiami kitais arba kol jų kadencija yra pratęsiama.

24 straipsnis

Patariamojo komiteto narius ir pakaitinius narius skiria Taryba, kuri, rinkdamasi atstovus iš profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, siekia lygiaverčio įvairių suinteresuotų ekonominių sektorių atstovavimo Komitete.

Narių ir pakaitinių narių sąrašą Taryba informavimo tikslais skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

25 straipsnis

Patariamajam komitetui pirmininkauja Komisijos narys arba jos atstovas. Pirmininkas nebalsuoja. Komitetas posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus. Jį sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio narių prašymu.

Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija.

26 straipsnis

Pirmininkas turi teisę kviesti tam tikrus asmenis arba tarnybų, turinčių didelę patirtį užimtumo ir darbuotojų judėjimo srityje, atstovus, kurie dalyvauja posėdžiuose kaip stebėtojai arba ekspertai. Pirmininkui gali padėti ekspertai.

27 straipsnis

1.   Patariamojo komiteto nuomonė negalioja, jeigu dalyvauja mažiau negu du trečdaliai jo narių.

2.   Nuomonės turi būti motyvuotos; jos priimamos absoliučia galiojančių balsų dauguma; prie jų pridedama ir raštiška mažumos nuomonė, jei ji to pageidauja.

28 straipsnis

Patariamasis komitetas savo darbo metodus nustato darbo tvarkos taisyklėse, kurios įsigalioja po to, kai jas patvirtina Taryba, gavusi Komisijos nuomonę. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, atliktų Komiteto sprendimu, įsigaliojimui taikoma tokia pati tvarka.

2   SKIRSNIS

Techninis komitetas

29 straipsnis

Techninio komiteto pareiga yra padėti Komisijai parengti, skatinti ir prižiūrėti techninį darbą ir priemones šiam reglamentui bei visoms papildomoms nuostatoms įgyvendinti.

30 straipsnis

Techninis komitetas visų pirma atsakingas už:

a)

bendradarbiavimo tarp valdžios atstovų, kurie valstybėse narėse rūpinasi įvairiais techniniais klausimais, susijusiais su darbuotojų judėjimo laisve ir jų įdarbinimu, skatinimą ir tobulinimą;

b)

procedūrų, pagal kurias būtų organizuojama bendra tokių valdžios atstovų veikla, suformulavimą;

c)

informacijos, kurios gali prireikti Komisijai ir šiame reglamente numatytoms studijoms ir tyrimams kaupimo palengvinimą bei suinteresuotų administracinių padalinių skatinimą keistis informacija ir patirtimi;

d)

kriterijų, pagal kuriuos valstybės narės galėtų įvertinti padėtį savo darbo rinkose, suderinimą techniniu lygiu.

31 straipsnis

1.   Techninį komitetą sudaro valstybių narių Vyriausybių atstovai. Į Techninį komitetą kiekviena Vyriausybė skiria vieną narį iš tų narių, kuris jai atstovauja Patariamajame komitete.

2.   Kiekviena Vyriausybė paskiria pakaitinį narį iš kitų atstovų – savo narių arba pakaitinių narių – Patariamajame komitete.

32 straipsnis

Techninio komiteto pirmininkas yra Komisijos narys arba jos atstovas. Pirmininkas nebalsuoja. Pirmininkas ir Komiteto nariai į pagalbą gali kviestis ekspertus.

Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija.

33 straipsnis

Techninio komiteto parengti pasiūlymai ir nuomonės teikiami Komisijai ir apie tai informuojamas Patariamasis komitetas. Techninio komiteto nariams pageidaujant, prie tokių pasiūlymų ir nuomonių pridedamas raštas su jų nuomonėmis.

34 straipsnis

Techninis komitetas savo darbo metodus nustato darbo tvarkos taisyklėse, kurios įsigalioja po to, kai jas patvirtina Taryba, gavusi Komisijos nuomonę. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai Komiteto sprendimu gali būti padaryti laikantis tokios pačios tvarkos.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis

Toliau taikomos 1968 m. lapkričio 8 d. galiojusios Patariamojo komiteto ir Techninio komiteto darbo tvarkos taisyklės.

36 straipsnis

1.   Šis reglamentas nedaro įtakos Europos atominės energijos steigimo sutarties nuostatoms, susijusioms su kandidatų tinkamumu dirbti atominės energijos srityje, taip pat priemonėms, kurių imamasi taikant šią sutartį.

Tačiau šis reglamentas taikomas pirmoje pastraipoje nurodytos kategorijos darbuotojams ir jų šeimos nariams tuo atveju, jeigu jų teisinės padėties nereglamentuoja pirmiau minėta sutartis ar priemonės.

2.   Šis reglamentas neturi įtakos priemonėms, kurių imamasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 48 straipsnį.

3.   Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių įsipareigojimams, kylantiems dėl instituciniais ryšiais, egzistavusiais 1968 m. lapkričio 8 d., pagrįstų tradiciškai susiklosčiusių santykių arba būsimų susitarimų su tam tikromis ne Europos šalimis ar teritorijomis, arba kylantiems dėl 1968 m. lapkričio 8 d. egzistavusių susitarimų su ne Europos šalimis arba teritorijomis, pagrįstų egzistavusiais instituciniais ryšiais su jomis.

Tokių šalių arba teritorijų darbuotojai, vykdantys apmokamą veiklą vienos iš tokių valstybių narių teritorijoje, negali pasinaudoti šio reglamento nuostatomis kitų valstybių narių teritorijoje.

37 straipsnis

Siekdamos informuoti Komisiją, valstybės narės jų sudarytų susitarimų, konvencijų arba tarpvalstybinių susitarimų darbo jėgos srityje tekstus pateikia Komisijai per laikotarpį tarp jų pasirašymo ir įsigaliojimo.

38 straipsnis

Komisija imasi priemonių šiam reglamentui įgyvendinti. Šiuo tikslu ji glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių centrinės valdžios institucijomis.

39 straipsnis

Patariamojo komiteto ir Techninio komiteto administracinės išlaidos įtraukiamos į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skyrių, susijusį su Komisija.

40 straipsnis

Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms ir jų piliečiams nedarant poveikio 2 ir 3 straipsniams.

41 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

42 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. balandžio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  OL C 44, 2011 2 11, p. 170.

(2)  2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 257,1968 10 19, p. 2.

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.


I PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNIŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1612/68

(OL L 257, 1968 10 19, p. 2).

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 312/76

(OL L 39, 1976 2 14, p. 2).

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2434/92

(OL L 245, 1992 8 26, p. 1).

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB

(OL L 158, 2004 4 30, p. 77)

Tik 38 straipsnio 1 dalis


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68

Šis reglamentas

I dalis

I skyrius

I skyrius

1 skirsnis

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

II skyrius

2 skirsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

III skyrius

3 skirsnis

12 straipsnis

10 straipsnis

II dalis

II skyrius

I skyrius

1 skirsnis

13 straipsnis

11 straipsnis

14 straipsnis

12 straipsnis

II skyrius

2 skirsnis

15 straipsnis

13 straipsnis

16 straipsnis

14 straipsnis

17 straipsnis

15 straipsnis

18 straipsnis

16 straipsnis

III skyrius

3 skirsnis

19 straipsnis

17 straipsnis

IV skyrius

4 skirsnis

21 straipsnis

18 straipsnis

22 straipsnis

19 straipsnis

23 straipsnis

20 straipsnis

III dalis

III skyrius

I skyrius

1 skirsnis

24 straipsnis

21 straipsnis

25 straipsnis

22 straipsnis

26 straipsnis

23 straipsnis

27 straipsnis

24 straipsnis

28 straipsnis

25 straipsnis

29 straipsnis

26 straipsnis

30 straipsnis

27 straipsnis

31 straipsnis

28 straipsnis

II skyrius

2 skirsnis

32 straipsnis

29 straipsnis

33 straipsnis

30 straipsnis

34 straipsnis

31 straipsnis

35 straipsnis

32 straipsnis

36 straipsnis

33 straipsnis

37 straipsnis

34 straipsnis

IV dalis

IV skyrius

I skyrius

38 straipsnis

39 straipsnis

35 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

II skyrius

42 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 1 dalis

42 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 2 dalis

42 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

42 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

36 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

43 straipsnis

37 straipsnis

44 straipsnis

38 straipsnis

45 straipsnis

46 straipsnis

39 straipsnis

47 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

48 straipsnis

42 straipsnis

I priedas

II priedas


27.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 493/2011

2011 m. balandžio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 2 dalies c punktą ir 74 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 377/2004 (2) nustatyta pareiga sukurti valstybių narių imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų bendradarbiavimo formas, tokio bendradarbiavimo tikslus, tokių ryšių palaikymo pareigūnų funkcijas ir atitinkamą kvalifikaciją bei jų pareigas priimančiosios šalies ir siunčiančiosios valstybės narės atžvilgiu.

(2)

Tarybos sprendimu 2005/267/EB (3) įsteigtas saugus žiniatinkliu pagrįstas informacijos ir koordinavimo tinklas, skirtas valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms keistis informacija apie įstatymų neatitinkančią migraciją, nelegalų atvykimą ir imigraciją bei nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimą. Pagal tą sprendimą keitimosi informacija elementai turi apimti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą.

(3)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 (4) įsteigta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Frontex). Frontex užduotis – rengti bendras ir pritaikytas rizikos analizes, kurios turi būti pateiktos Tarybai ir Komisijai.

(4)

Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turi rinkti informaciją apie nelegalią imigraciją, naudotiną operatyviniu, strateginiu arba abiem lygiais. Tokia informacija galėtų būti labai naudinga Frontex vykdant su rizikos analize susijusią veiklą, todėl tuo tikslu turėtų būti užtikrintas glaudesnis atskirų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų ir Frontex bendradarbiavimas.

(5)

Visos valstybės narės turėtų turėti galimybę, pripažinus, kad tai yra reikalinga, inicijuoti į konkrečią trečiąją šalį arba regioną išsiųstų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų susitikimus, siekiant sustiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Tuose susitikimuose turėtų dalyvauti Komisijos ir Frontex atstovai. Taip pat galėtų būti kviečiamos kitos įstaigos ir valdžios institucijos, pvz., Europos prieglobsčio paramos biuras ir Jungtinių Tautų Pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuras.

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 574/2007/EB (5) laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įsteigiama Išorės sienų fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendroji programa, skirta prisidėti stiprinant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir taikant valstybių narių solidarumo principą. Turėtų būti galima Išorės sienų valdymo fondo išteklius naudoti konsulinių įstaigų ir kitų valstybių narių tarnybų trečiosiose šalyse organizuojamai veiklai skatinti ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklos pajėgumų stiprinimui remti, taip skatinant veiksmingesnį valstybių narių bendradarbiavimą naudojantis tais tinklais.

(7)

Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai turėtų būti reguliariai teikiama informacija apie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą konkrečiose šalyse ir (arba) regionuose, kurie itin svarbūs Sąjungai, ir informacija apie su nelegalia imigracija susijusią padėtį tose šalyse ir (arba) regionuose. Konkrečios šalys ir (arba) regionai, kurie itin svarbūs Sąjungai, turėtų būti pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius migracijos rodiklius, pavyzdžiui, statistinius nelegalios imigracijos duomenis, rizikos analizes ir Frontex bei Europos prieglobsčio paramos biuro parengtą kitą informaciją ar ataskaitas, taip pat atsižvelgiant į bendrą Sąjungos išorės santykių politiką.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 377/2004.

(9)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pritaikyti šiuo metu galiojančias Sąjungos nuostatas dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų sukūrimo ir veikimo, kad būtų atsižvelgta į Sąjungos teisės pakeitimus, taip pat į toje srityje įgytą praktinę patirtį, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(10)

Šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažįstamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir išdėstytų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 6 straipsniu.

(11)

Jungtinė Karalystė taiko šį reglamentą pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 1 dalį ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (6) 8 straipsnio 2 dalį.

(12)

Airija taiko šį reglamentą pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 1 dalį ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (7) 6 straipsnio 2 dalį.

(13)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę.

(14)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (9) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio A ir E punktuose nurodytą sritį.

(15)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (10), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir E punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (11) 3 straipsniu.

(16)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir E punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/261/EB (12) 3 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 377/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antras sakinys išbraukiamas;

b)

pridedama ši dalis:

„3.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija pateikiama saugiu žiniatinkliu pagrįstame informacijos ir koordinavimo tinkle, skirtame valstybių narių migracijos valdymo tarnyboms, kuris įsteigtas Tarybos sprendimu 2005/267/EB (13) (toliau – ICONet) pagal imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklams skirtą skirsnį. Komisija taip pat pateikia tą informaciją Tarybai.

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

keičiasi informacija ir dalijasi praktine patirtimi, visų pirma susitikimuose ir per ICONet,

prireikus, keičiasi informacija apie patirtį, susijusią su prieglobsčio prašytojų galimybėmis gauti apsaugą,“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisijos ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex), įsteigtos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 (14), atstovai gali dalyvauti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo organizuojamuose susitikimuose, tačiau dėl operatyvinių priežasčių susitikimai gali būti rengiami ir nedalyvaujant šiems atstovams. Prireikus, gali būti kviečiamos dalyvauti ir kitos įstaigos ir valdžios institucijos.

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Europos Sąjungos Taryboje pirmininkaujanti valstybė narė imasi iniciatyvos rengti tokius susitikimus. Jeigu pirmininkaujančioji valstybė narė nėra atstovaujama atitinkamoje šalyje arba regione, už susitikimo rengimą atsako valstybė narė, einanti pirmininkaujančios valstybės narės pareigas. Be to, tokie susitikimai gali būti rengiami kitų valstybių narių iniciatyva.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Europos Sąjungos Taryboje pirmininkaujanti valstybė narė arba, kai ši valstybė narė nėra atstovaujama atitinkamoje šalyje arba regione, valstybė narė, einanti pirmininkaujančios valstybės narės pareigas, kiekvieno pusmečio pabaigoje parengia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai skirtą ataskaitą apie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų veiklą konkrečiose šalyse ir (arba) regionuose, kurie yra itin svarbūs Sąjungai, taip pat apie su nelegalia imigracija susijusią padėtį tose šalyse ir (arba) regionuose, atsižvelgdama į visus svarbius aspektus, įskaitant žmogaus teises. Po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir Komisija, konkrečios šalys ir (arba) regionai, kurie yra itin svarbūs Sąjungai, pasirenkami atsižvelgiant į objektyvius migracijos rodiklius, pavyzdžiui, statistinius nelegalios imigracijos duomenis, rizikos analizes ir Frontex bei Europos prieglobsčio paramos biuro parengtą kitą susijusią informaciją ar ataskaitas, taip pat atsižvelgiant į bendrą Sąjungos išorės santykių politiką.

2.   1 dalyje nurodytos valstybės narės ataskaitos rengiamos pagal 2005 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimu 2005/687/EB dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veiklos ir padėties, susijusios su nelegalia imigracija, priimančiojoje šalyje ataskaitų formos (15) nustatytą pavyzdį ir jose nurodomi atitinkami atrankos kriterijai.

3.   Komisija, remdamasi 1 dalyje nurodytomis valstybės narės ataskaitomis ir atsižvelgdama, prireikus, į žmogaus teisių aspektus, Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet teikia su imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų plėtra susijusių faktų suvestinę ir, prireikus, rekomendacijas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. balandžio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  2010 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 64, 2004 3 2, p. 1.

(3)  OL L 83, 2005 4 1, p. 48.

(4)  OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(5)  OL L 144, 2007 6 6, p. 22.

(6)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(7)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(8)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(9)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(10)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(11)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(12)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(13)  OL L 83, 2005 4 1, p. 48.“;

(14)  OL L 349, 2004 11 25, p. 1.“;

(15)  OL L 264, 2005 10 8, p. 8.“


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

SPRENDIMAI

27.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 31 d.

dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

(2011/292/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2009/937/ES, patvirtinantį Tarybos darbo tvarkos taisykles (1), ypač į jo 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant plėtoti Tarybos veiklą visose srityse, kuriose reikia tvarkyti įslaptintą informaciją, tikslinga sukurti Tarybą, jos generalinį sekretoriatą ir valstybes nares apimančią įslaptintos informacijos apsaugą užtikrinančią visapusišką saugumo sistemą.

(2)

Šis sprendimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai Taryba, jos parengiamieji organai ir Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) tvarko ES įslaptintą informaciją (ESĮI).

(3)

Vadovaudamosi savo nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais ir tiek, kiek reikia Tarybos veiklai užtikrinti, valstybės narės turėtų laikytis šio sprendimo, kai jų kompetentingos institucijos, personalas ir rangovai tvarko ESĮI, kad visi būtų tikri, jog yra užtikrinta lygiavertė ESĮI apsauga.

(4)

Taryba ir Komisija yra įsipareigojusios taikyti lygiaverčius ESĮI apsaugą užtikrinančius saugumo standartus.

(5)

Taryba pabrėžia, jog svarbu, kad Europos Parlamentas ir kitos ES institucijos, agentūros, įstaigos ar tarnybos atitinkamais atvejais prisidėtų prie įslaptintos informacijos apsaugos principų, standartų ir taisyklių, būtinų siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, įgyvendinimo.

(6)

Pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštines dalies 2 skyrių įsteigtos ES agentūros ir įstaigos, Europolas ir Eurojustas vykdydami savo vidaus darbo organizavimą, taiko šiame sprendime nustatytus ESĮI apsaugai užtikrinti skirtus pagrindinius principus ir būtiniausius standartus, kaip numatyta atitinkamuose jų įsteigimo teisės aktuose.

(7)

Pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių vykdomų krizių valdymo operacijų metu taikomos Tarybos patvirtintos ESĮI apsaugai užtikrinti skirtos saugumo taisyklės, jas taiko ir jose dalyvaujantis personalas.

(8)

ES specialieji įgaliotiniai ir jų darbuotojų grupių nariai taiko Tarybos patvirtintas ESĮI apsaugai užtikrinti skirtas saugumo taisykles.

(9)

Šis sprendimas priimamas nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 ir 16 straipsnių ir jų įgyvendinamųjų aktų.

(10)

Šis sprendimas priimamas nedarant poveikio dabartinei valstybių narių praktikai, susijusiai su nacionalinių parlamentų informavimu apie Sąjungos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

1.   Šis sprendimas nustato pagrindinius ESĮI apsaugai užtikrinti skirtus saugumo principus ir būtiniausius standartus.

2.   Šie pagrindiniai saugumo principai ir būtiniausi standartai taikomi Tarybai bei TGS ir jų privalo laikytis valstybės narės, vadovaudamosi savo atitinkamais nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, kad visi būtų tikri, jog yra užtikrinta lygiavertė ESĮI apsauga.

3.   Šio sprendimo taikymo tikslais, taikomos A priedėlyje pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

ESĮI sąvokos apibrėžtis, slaptumo žymos ir kitos žymos

1.   ES įslaptinta informacija (ESĮI) – bet kuri informacija arba medžiaga, kuriai suteikta ES slaptumo žyma ir kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti padaryta tam tikro dydžio žala Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

2.   ESĮI žymima viena iš šių slaptumo žymų:

a)   TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti padaryta ypatingai didelė žala Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;

b)   SECRET UE/EU SECRET: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti rimtai pakenkta Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;

c)   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informacija ir medžiaga, kurią neteisėtai atskleidus galėtų būti pakenkta Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių esminiams interesams;

d)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informacija ir medžiaga, kurios neteisėtas atskleidimas galėtų būti nepalankus Europos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių interesams.

3.   ESĮI žymima slaptumo žyma pagal 2 dalį. Ji gali būti pažymėta papildoma žyma, skirta nurodyti veiklos sritį, su kuria ji yra susijusi, nurodyti įslaptintos informacijos rengėją, apriboti jos platinimą, naudojimą ar suteikimą.

3 straipsnis

Įslaptinimo administravimas

1.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad ESĮI būtų žymima tinkama slaptumo žyma, būtų aiškiai nurodoma, kad tai yra įslaptinta informacija, ir jai būtų suteikta slaptumo žyma tik tokiam laikotarpiui, kuris yra būtinas.

2.   ESĮI slaptumo žymos laipsnis nesumažinamas arba ji neišslaptinama ir nekeičiamos arba nepanaikinamos 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos žymos be išankstinio įslaptintos informacijos rengėjo rašytinio sutikimo.

3.   Taryba patvirtina ESĮI rengimo saugumo politiką, kuri apima praktinį žymų vadovą.

4 straipsnis

Įslaptintos informacijos apsauga

1.   ESĮI apsaugoma laikantis šio sprendimo.

2.   Bet kokios ESĮI turėtojas yra atsakingas už jos apsaugą pagal šį sprendimą.

3.   Valstybėms narėms nacionaline slaptumo žyma pažymėtą įslaptintą informaciją įtraukus į Europos Sąjungos struktūras ar tinklus Taryba ir TGS tą informaciją apsaugo laikydamasi reikalavimų, taikomų lygiaverčio slaptumo žymos laipsnio ESĮI, kaip nustatyta B priedėlyje pateiktoje slaptumo žymų atitikmenų lentelėje.

4.   Didelio ESĮI kiekio ar ESĮI rinkinio atveju gali būti reikalaujama užtikrinti tokio lygio apsaugą, kuri taikoma aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtai informacijai.

5 straipsnis

Saugumo rizikos valdymas

1.   ESĮI kylančios rizikos valdymas yra procesas. Šio proceso tikslas – nustatyti žinomą saugumo riziką, apibrėžti saugumo priemones tokiai rizikai sumažinti iki priimtino lygio pagal šiame sprendime išdėstytus pagrindinius principus ir būtiniausius standartus ir taikyti šias priemones laikantis nuodugnios apsaugos sąvokos, kaip apibrėžta A priedėlyje. Reguliariai atliekamas tokių priemonių efektyvumo vertinimas.

2.   ESĮI apsaugai užtikrinti skirtos saugumo priemonės visą savo gyvavimo ciklą turi atitikti jos slaptumo žymos laipsnį, informacijos ar medžiagos formą ir kiekį, patalpų, kuriose laikoma ESĮI, vietos ir konstrukcijos reikalavimus ir turi būti parenkamos atsižvelgiant į vietos lygiu įvertintą piktavališkos ir (arba) nusikalstamos veiklos, įskaitant šnipinėjimą, sabotažą ar terorizmą, keliamą grėsmę.

3.   Nenumatytų atvejų planuose turi būti atsižvelgiama į poreikį apsaugoti ESĮI nepaprastosios padėties atvejais siekiant užkirsti kelią galimybei neteisėtai susipažinti su šia informacija, ją atskleisti ar prarasti jos vientisumą arba galimybę ja naudotis.

4.   Veiklos tęstinumo planuose numatomos prevencinės ir atstatymo priemonės siekiant sumažinti didelių klaidų ar incidentų poveikį ESĮI administravimui ir saugojimui.

6 straipsnis

Šio sprendimo įgyvendinimas

1.   Remdamasi Saugumo komiteto rekomendacija, Taryba prireikus patvirtina saugumo politiką, kuria nustatomos šio sprendimo įgyvendinimo priemonės.

2.   Saugumo komitetas savo lygiu gali susitarti dėl saugumo gairių, kurios skirtos papildyti ar sustiprinti šį sprendimą, ir pritarti Tarybos patvirtintai saugumo politikai.

7 straipsnis

Personalo patikimumas

1.   Personalo patikimumas – priemonių taikymas, siekiant užtikrinti, kad galimybė susipažinti su ESĮI, būtų suteikta tik asmenims, kurie:

atitinka principą „būtina žinoti“,

atitinkamais atvejais turi atitinkamo slaptumo žymos laipsnio asmens patikimumo pažymėjimus, ir

informuoti apie jų pareigas.

2.   Personalo patikimumo tikrinimo procedūrų tikslas – nustatyti, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti leidžiama susipažinti su ESĮI.

3.   Prieš TGS dirbantiems asmenims, kuriems dėl jų pareigų gali reikėti susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESĮI, leidžiant susipažinti su tokia ESĮI, jų visų patikimumas turi būti patikrintas atitinkamu lygiu. Asmens patikimumo pažymėjimo išdavimo tvarka, taikoma TGS pareigūnams ir kitiems tarnautojams, išdėstyta I priede.

4.   Prieš 14 straipsnio 3 dalyje nurodytiems valstybių narių darbuotojams, kuriems dėl jų pareigų gali reikėti susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESĮI, leidžiant susipažinti su tokia ESĮI, jų patikimumas turi būti patikrintas atitinkamu lygiu arba jie turi turėti kitus tinkamus leidimus atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Visi asmenys, prieš jiems suteikiant leidimą susipažinti su ESĮI, o vėliau – reguliariai, informuojami apie pareigą saugoti ESĮI pagal šį sprendimą ir jie ją patvirtina.

6.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos I priede.

8 straipsnis

Fizinis saugumas

1.   Fizinis saugumas yra fizinių ir techninių apsaugos priemonių taikymas siekiant užkirsti kelią leidimo neturintiems asmenims susipažinti su ESĮI.

2.   Fizinės saugumo priemonės skirtos sutrukdyti įsibrauti slaptai arba įsiveržti jėga, atgrasyti nuo neteisėtų veiksmų, sutrukdyti jiems bei juos nustatyti, ir sudaryti sąlygas suskirstyti personalą pagal tai, kas gali susipažinti su ESĮI, vadovaujantis principu „būtina žinoti“. Tokios priemonės grindžiamos rizikos valdymo procesu.

3.   Fizinio saugumo priemonės taikomos visose patalpose, pastatuose, kabinetuose, salėse ir kitose zonose, kuriose tvarkoma arba saugoma ESĮI, įskaitant zonas, kuriose įrengtos ryšių ir informacinės sistemos, kaip apibrėžta 10 straipsnio 2 dalyje.

4.   Zonos, kuriose saugoma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESĮI, įrengiamos kaip saugumo zonos pagal II priedo nuostatas ir patvirtinamos kompetentingos saugumo institucijos.

5.   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos ESĮI apsaugai naudojama tik patvirtinta įranga ar prietaisai.

6.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos II priede.

9 straipsnis

Įslaptintos informacijos administravimas

1.   Įslaptintos informacijos administravimas – administracinių ESĮI kontrolės visą jos gyvavimo ciklą priemonių taikymas siekiant papildyti 7, 8 ir 10 straipsniuose numatytas priemones ir tokiu būdu atgrasyti nuo tokios informacijos sąmoningo ar tikslingo atskleidimo arba praradimo, nustatyti tokius atvejus ir pašalinti jų padarinius. Tokios priemonės visų pirma yra susijusios su ESĮI rengimu, registravimu, kopijavimu, vertimu, gabenimu ir naikinimu.

2.   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija saugumo tikslais registruojama prieš ją platinant ir ją gavus. TGS kompetentingos tarnybos ir valstybių narių kompetentingos institucijos šiuo tikslu sukuria registratūrų sistemą. Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija registruojama tam skirtuose registruose.

3.   Tarnybas ir patalpas, kuriose ESĮI tvarkoma arba saugoma, reguliariai tikrina kompetentinga saugumo institucija.

4.   Už fiziškai apsaugotų zonų ribų ESĮI iš vienos tarnybos į kitą ir iš vienų patalpų į kitas perduodama šiais būdais:

a)

paprastai ESĮI perduodama elektroninėmis priemonėmis apsaugant informaciją pagal 10 straipsnio 6 dalį patvirtintomis šifravimo priemonėmis;

b)

kai nenaudojamos a punkte nurodytos priemonės, ESĮI gabenama:

i)

elektroninėse laikmenose (pvz., USB atmintinėse, kompaktiniuose diskuose, kietuosiuose diskuose), informaciją apsaugant pagal 10 straipsnio 6 dalį patvirtintomis šifravimo priemonėmis; arba

ii)

visais kitais atvejais, kompetentingos saugumo institucijos nurodytu būdu, laikantis atitinkamų III priede nustatytų apsaugos priemonių.

5.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos III priede.

10 straipsnis

ESĮI, tvarkomos naudojantis ryšių ir informacinėmis sistemomis, apsauga

1.   Informacijos saugumo užtikrinimas (ISU) ryšių ir informacinių sistemų srityje – užtikrinimas, kad tokiose sistemose tvarkoma informacija bus apsaugota ir kad, valdant teisėtiems naudotojams, jos veiks taip, kaip turi veikti, ir tada, kada turi veikti. Veiksmingas ISU užtikrina tinkamą konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsakomybės už veiksmus prisiėmimo ir autentiškumo lygį. ISU grindžiamas rizikos valdymo procesu.

2.   Ryšių ir informacinė sistema – tai sistema, sudaranti sąlygas tvarkyti informaciją elektroniniu būdu. Ryšių ir informacinė sistema apima visas sistemos dalis, kurių reikia jos veikimui, įskaitant infrastruktūrą, organizavimą, personalą ir informacijos šaltinius. Šis sprendimas taikomas ryšių ir informacinėmis sistemoms, kuriose tvarkoma ESĮI (RIS).

3.   ESĮI RIS tvarkoma laikantis ISU principo.

4.   Visa RIS turi būti akredituojama. Akreditavimo tikslas – įsitikinti, kad įgyvendintos visos atitinkamos saugumo priemonės ir kad pasiektas pakankamas ESĮI ir RIS apsaugos lygis, vadovaujantis šiuo sprendimu. Pareiškime dėl akreditavimo nurodomas aukščiausias informacijos, kuri gali būti tvarkoma RIS, slaptumo žymos laipsnis ir atitinkami reikalavimai bei sąlygos.

5.   RIS, kurioje tvarkoma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, apsaugoma tokiu būdu, kad informacija negalėtų būti neteisėtai atskleista dėl netyčinio elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST apsaugos priemonės).

6.   Kai ESĮI apsauga užtikrinama šifravimo priemonėmis, tokios priemonės patvirtinamos taip:

a)

SECRET UE/EU SECRET ir aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos informacijos konfidencialumas užtikrinamas taikant šifravimo priemones, kurias remdamasi Saugumo komiteto rekomendacija patvirtina Taryba, vykdydama Kriptografijos patvirtinimo institucijos (KPI) funkcijas;

b)

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos konfidencialumas užtikrinamas taikant šifravimo priemones, kurias remdamasis Saugumo komiteto rekomendacija patvirtina Tarybos generalinis sekretorius (toliau – generalinis sekretorius), vykdydamas KPI funkcijas.

Nepažeidžiant b punkto, valstybių narių nacionalinėse sistemose CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos ESĮI konfidencialumas gali būti apsaugomas taikant šifravimo priemones, kurias patvirtina valstybės narės KPI.

7.   Perduodant ESĮI elektroninėmis priemonėmis naudojamos patvirtintos šifravimo priemonės. Nepaisant šio reikalavimo, esant nepaprastosios padėties sąlygoms arba specifinių techninių konfigūracijų atvejais, kaip nurodyta IV priede, gali būti taikomos specialios procedūros.

8.   TGS kompetentingos tarnybos ir valstybių narių kompetentingos institucijos atitinkamai nustato šias ISU funkcijas vykdančias struktūras:

a)

ISU instituciją (ISUI);

b)

TEMPEST instituciją (TEI);

c)

Kriptografijos patvirtinimo instituciją (KPI);

d)

Kriptografijos platinimo instituciją (KPLI).

9.   TGS kompetentingos tarnybos ir valstybių narių kompetentingos institucijos kiekvienai sistemai atitinkamai nustato:

a)

Saugumo akreditavimo instituciją (SAI);

b)

ISU operacinę instituciją.

10.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos IV priede.

11 straipsnis

Pramoninis saugumas

1.   Pramoninis saugumas – priemonių, kurias rangovai arba subrangovai taiko derybų dėl sutarčių sudarymo metu ir visą įslaptintų sutarčių gyvavimo ciklą siekdami užtikrinti ESĮI apsaugą, taikymas. Tokiose sutartyse nenumatoma galimybė susipažinti su slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija.

2.   TGS sutartimi gali patikėti pramonės arba kitiems subjektams, registruotiems valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kuri yra sudariusi susitarimą arba administracinį susitarimą pagal 12 straipsnio 2 dalies a arba b punktą, užduotis, kurioms atlikti reikia arba reikės susipažinti su ESĮI arba ją tvarkyti ar laikyti.

3.   TGS, kaip perkančioji institucija, užtikrina, kad sudarant įslaptintas sutartis su pramonės ar kitais subjektais būtų laikomasi šiame sprendime išdėstytų ir sutartyje nurodytų būtiniausių pramoninio saugumo standartų.

4.   Kiekvienos valstybės narės nacionalinė saugumo institucija (NSI), paskirtoji saugumo institucija (PSI) ar bet kuri kita kompetentinga institucija, kiek tai įmanoma pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, užtikrina, kad jų teritorijoje įregistruoti rangovai ir subrangovai derybų dėl sutarčių sudarymo metu arba vykdydami įslaptintą sutartį imtųsi visų tinkamų ESĮI apsaugos priemonių.

5.   Kiekvienos valstybės narės NSI, PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija, laikydamosi nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrina, kad minėtoje valstybėje narėje įregistruoti rangovai ar subrangovai, dalyvaujantys įslaptintose sutartyse arba subrangos sutartyse, pagal kurias jas vykdant arba prieš jas sudarant turi būti suteikta galimybė savo patalpose susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET, turėtų reikiamą slaptumo žymos laipsnį atitinkantį Įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą (ĮPPP).

6.   Rangovo ar subrangovo darbuotojams, kuriems vykdant įslaptintą sutartį reikia susipažinti su slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET pažymėta informacija, atitinkama NSI, PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija laikydamasi nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų bei I priede nustatytų būtiniausių saugumo standartų suteikia asmens patikimumo pažymėjimą (APP).

7.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos V priede.

12 straipsnis

Keitimasis įslaptinta informacija su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Tarybai nusprendus, kad reikia keistis ESĮI su trečiąja valstybe arba tarptautine organizacija, šiuo tikslu nustatoma tinkama tvarka.

2.   Siekdama nustatyti tokią tvarką ir apibrėžti abipusiškumo taisykles dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi, apsaugos

a)

Taryba sudaro susitarimus dėl keitimuisi ESĮI ir jos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo procedūrų (toliau – susitarimai dėl informacijos saugumo); arba

b)

generalinis sekretorius gali pagal VI priedo 17 punktą sudaryti administracinius susitarimus tuomet, kai ESĮI, kuri turi būti suteikta, slaptumo žymos laipsnis paprastai nėra aukštesnis nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   2 dalyje nurodytuose susitarimuose dėl informacijos saugumo arba administraciniuose susitarimuose numatomos nuostatos, kuriomis užtikrinama, jog trečiosioms valstybėms arba tarptautinėms organizacijoms gavus ESĮI tai informacijai užtikrinama jos slaptumo žymos laipsnį atitinkanti apsauga, remiantis būtiniausiais standartais, kurie yra ne mažiau griežti nei šiame sprendime nustatyti standartai.

4.   Sprendimą suteikti Tarybos parengtą ESĮI trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai priima Taryba atskirai kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį ir turinį bei gavėjo atitiktį principui „būtina žinoti“ ir įvertinusi naudą ES. Jeigu Taryba nėra įslaptintos informacijos, kurią prašoma suteikti, rengėja, TGS pirmiausia bando gauti jos įslaptintos informacijos rengėjo raštišką sutikimą suteikti tą informaciją. Jei įslaptintos informacijos rengėjo neįmanoma nustatyti, jo pareigą prisiima Taryba.

5.   Įvertinimo vizitai rengiami siekiant įsitikinti, kad trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje taikomos ESĮI arba įslaptintos informacijos, kuri suteikta ar kuria keičiamasi, apsaugos priemonės yra veiksmingos.

6.   Šio straipsnio įgyvendinimo nuostatos išdėstytos VI priede.

13 straipsnis

ESĮI saugumo pažeidimai ir neteisėtas atskleidimas

1.   Saugumo pažeidimu laikomas šiame sprendime nustatytoms saugumo taisyklėms priešingas asmens veiksmas arba neveikimas.

2.   Laikoma, kad ESĮI neteisėtai atskleista, jeigu pažeidus saugumo taisykles ji visa arba jos dalis yra atskleista leidimo neturintiems asmenims.

3.   Apie visus saugumo pažeidimus arba įtariamus saugumo pažeidimus nedelsiant pranešama kompetentingai saugumo institucijai.

4.   Tai atvejais, kai žinoma arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ESĮI buvo neteisėtai atskleista arba prarasta, kompetentinga saugumo institucija, vadovaudamasi atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, imasi visų atitinkamų priemonių:

a)

informuoti įslaptintos informacijos rengėją;

b)

užtikrinti, kad siekiant nustatyti faktus tokį atvejį nagrinėtų su pažeidimu tiesiogiai nesusijęs personalas;

c)

įvertinti galimą ES ar valstybių narių interesams padarytą žalą;

d)

imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pažeidimui pasikartoti; ir

e)

kad atitinkamos institucijos būtų informuotos apie atliktus veiksmus.

5.   Bet kuriam asmeniui, kuris pažeidė šiame sprendime nustatytas saugumo taisykles, gali būti taikomos drausminės priemonės vadovaujantis taikomomis taisyklėmis. Asmeniui, kuris neteisėtai atskleidė ar pametė ESĮI, taikomos drausminės ir (arba) teisinės priemonės vadovaujantis taikomais įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

14 straipsnis

Atsakomybė už įgyvendinimą

1.   Taryba imasi visų priemonių, būtinų siekiant užtikrinti bendrą šio sprendimo taikymo nuoseklumą.

2.   Generalinis sekretorius imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad TGS pareigūnai ir kiti tarnautojai, į TGS komandiruoti darbuotojai ir TGS samdyti rangovai, tvarkydami arba saugodami ESĮI arba kitą įslaptintą informaciją Tarybos naudojamose patalpose ir TGS, įskaitant trečiosiose valstybėse esančias ryšių palaikymo tarnybas, laikytųsi šio sprendimo.

3.   Vadovaudamosi savo atitinkamais nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tvarkydami ar saugodami ESĮI šio sprendimo laikytųsi:

a)

valstybių narių nuolatinių atstovybių Europos Sąjungoje darbuotojai ir Tarybos arba jos parengiamųjų organų posėdžiuose ar kitoje Tarybos veikloje dalyvaujantys nacionalinių delegacijų nariai;

b)

kiti valstybių narių nacionalinių administracinių įstaigų darbuotojai, įskaitant į tas administracines įstaigas komandiruotus darbuotojus, dirbantys tiek valstybėse narėse, tiek užsienyje;

c)

kiti asmenys, kuriems valstybėse narėse dėl jų funkcijų yra suteiktas tinkamas leidimas susipažinti su ESĮI; ir

d)

valstybių narių rangovai, dirbantys tiek valstybėse narėse, tiek užsienyje.

15 straipsnis

Saugumo organizavimas Taryboje

1.   Atlikdama savo vaidmenį užtikrinti bendrą šio sprendimo taikymo nuoseklumą, Taryba tvirtina:

a)

12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus susitarimus;

b)

sprendimus dėl ESĮI suteikimo trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms;

c)

metinę tikrinimo programą, kurią siūlo generalinis sekretorius bei rekomenduoja Saugumo komitetas ir kuri yra skirta valstybių narių tarnybų bei patalpų ir ES agentūrų bei įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, taip pat ir Europolo ir Eurojusto tikrinimams ir įvertinimo vizitams į trečiąsias valstybes bei tarptautines organizacijas siekiant įsitikinti priemonių, įgyvendintų siekiant apsaugoti ESĮI, veiksmingumu; ir

d)

saugumo politiką, kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalyje.

2.   Generalinis sekretorius vykdo TGS saugumo tarnybos funkcijas. Vykdydamas tas funkcijas generalinis sekretorius:

a)

įgyvendina Tarybos saugumo politiką ir ją nuolat peržiūri;

b)

bendradarbiauja su valstybių narių NSI visais su Tarybos veikla susijusiais saugumo klausimais dėl įslaptintos informacijos apsaugos;

c)

išduoda ES APP TGS pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal 7 straipsnio 3 dalį, prieš jiems suteikiant leidimą susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija;

d)

atitinkamais atvejais nurodo ištirti Tarybos turimos ar parengtos įslaptintos informacijos faktinio ar įtariamo neteisėto atskleidimo arba praradimo atvejus ir prašo atitinkamų saugumo institucijų padėti atlikti šiuos tyrimus;

e)

reguliariai tikrina įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtas saugumo priemones TGS patalpose;

f)

reguliariai tikrina ESĮI apsaugai užtikrinti skirtas ES agentūrose ir įstaigose, įsteigtose pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, Europole ir Eurojuste, taip pat ir pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių vykdomų krizių valdymo operacijų metu ir ES specialiųjų įgaliotinių (ESSĮ) bei jų darbuotojų grupių narių taikomas saugumo priemones;

g)

kartu su atitinkama NSI ir suderinęs su ja reguliariai tikrina ESĮI apsaugai užtikrinti skirtas saugumo priemones valstybių narių tarnybose ir patalpose;

h)

derina saugumo priemones su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kurios yra atsakingos už įslaptintos informacijos apsaugą, ir atitinkamai su trečiosiomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant dėl grėsmių ESĮI saugumui pobūdžio ir apsaugos nuo jų priemonių;

i)

sudaro administracinius susitarimus, nurodytus 12 straipsnio 2 dalies b punkte; ir

j)

rengia pradinį ir reguliarius įvertinimo vizitus į trečiąsias valstybes bei tarptautines organizacijas siekdamas įsitikinti priemonių, įgyvendintų siekiant apsaugoti ESĮI, kuri teikiama arba kuria keičiamasi, veiksmingumu.

TGS saugumo tarnyba padeda generaliniam sekretoriui vykdyti šias užduotis.

3.   Įgyvendindamos 14 straipsnio 3 dalį valstybės narės turėtų:

a)

paskirti už ESĮI apsaugai užtikrinti skirtas saugumo priemones atsakingą NSI tam, kad:

i)

viešosiose ar privačiose nacionalinėse institucijose, įstaigose ar agentūrose, esančiose valstybės teritorijoje arba užsienyje, laikoma ESĮI būtų apsaugota pagal šį sprendimą;

ii)

būtų užtikrintas ESĮI apsaugai skirtų saugumo priemonių reguliarus tikrinimas;

iii)

dėl jų atliekamų funkcijų visų nacionalinėse administracinėse įstaigose dirbančių asmenų ir rangovo pasamdytų asmenų, kuriems gali būti leista susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, patikimumas būtų tinkamai patikrintas arba jie turėtų kitus tinkamus leidimus pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus;

iv)

siekiant iki minimumo sumažinti ESĮI neteisėto atskleidimo ar praradimo pavojų būtų įdiegtos būtinos saugumo programos;

v)

su ESĮI apsauga susijusių saugumo klausimų derinimą su kitomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant su nurodytąsias šiame sprendime; ir

vi)

būtų atsakyta į atitinkamus ES agentūrų ir įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, Europolo ir Eurojusto, taip pat pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių vykdomų krizių valdymo operacijų personalo bei ESSĮ ir jų darbuotojų grupių narių prašymus išduoti asmens patikimumo pažymėjimus.

NSI yra išvardytos C priedėlyje;

b)

užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos vyriausybėms, o per jas Tarybai, teiktų informaciją apie ESĮI saugumui kylančių grėsmių pobūdį ir apsaugos nuo jų priemones bei patarti šiais klausimais.

16 straipsnis

Saugumo komitetas

1.   Įsteigiamas Saugumo komitetas. Jis nagrinėja ir vertina saugumo klausimus, kuriems taikomas šis sprendimas, ir atitinkamai teikia rekomendacijas Tarybai.

2.   Saugumo komitetą sudaro valstybių narių NSI atstovai, o jo posėdžiuose dalyvauja Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas. Jam pirmininkauja generalinis sekretorius arba jo paskirtas atstovas. Jo posėdžiai rengiami pagal Tarybos nurodymus arba generalinio sekretoriaus ar NSI prašymu.

ES agentūrų ir įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, taip pat ir Europolo ir Eurojusto atstovai gali būti kviečiami dalyvauti posėdžiuose svarstant jiems svarbius klausimus.

3.   Saugumo komitetas savo veiklą organizuoja taip, kad galėtų teikti rekomendacijas konkrečių saugumo sričių klausimais. Jis įsteigia ekspertų pogrupį ISU klausimais ir prireikus kitus ekspertų pogrupius. Šis komitetas parengia tokių ekspertų pogrupių įgaliojimus, o šie pogrupiai teikia jam savo veiklos ataskaitas, įskaitant prireikus bet kurias rekomendacijas Tarybai.

17 straipsnis

Ankstesnio sprendimo pakeitimas

1.   Šis sprendimas panaikina ir pakeičia 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimą 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2).

2.   Visa ESĮI, įslaptinta pagal Sprendimą 2001/264/EB, toliau saugoma pagal šio sprendimo atitinkamas nuostatas.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

VÖLNER P.


(1)  OL L 325, 2009 12 11, p. 35.

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


PRIEDAI

I   PRIEDAS

Personalo patikimumas

II   PRIEDAS

Fizinis saugumas

III   PRIEDAS

Įslaptintos informacijos administravimas

IV   PRIEDAS

RIS tvarkomos ESĮI apsauga

V   PRIEDAS

Pramoninis saugumas

VI   PRIEDAS

Keitimasis įslaptinta informacija su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

I PRIEDAS

PERSONALO PATIKIMUMAS

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 7 straipsnio įgyvendinimo nuostatos. Jame nustatomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti leidžiama susipažinti su ESĮI, ir šiuo tikslu taikytinos tikrinimo bei administracinės procedūros.

2.

Šiame priede, išskyrus atvejus, kai yra svarbu atskirti, terminas „asmens patikimumo pažymėjimas“ reiškia nacionalinį asmens patikimumo pažymėjimą (nacionalinį APP) ir (arba) ES asmens patikimumo pažymėjimą (ES APP), kaip apibrėžta A priedėlyje.

II.   LEIDIMAS SUSIPAŽINTI SU ESĮI

3.

Asmeniui leidžiama susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta ES įslaptinta informacija tik tuo atveju, kai:

a)

nustatoma, kad jis atitinka principą „būtina žinoti“;

b)

dėl jo atliekamų funkcijų jam buvo išduotas atitinkamo slaptumo žymos laipsnio APP arba kiti tinkami leidimai pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus; ir

c)

jis buvo informuotas apie ESĮI apsaugai užtikrinti skirtas saugumo taisykles bei procedūras ir patvirtino savo pareigą saugoti tokią informaciją.

4.

Kiekviena valstybė narė ir TGS savo struktūrose nustato tas pareigybes, kurias užimantiems asmenims reikia susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija ir todėl jie turi turėti atitinkamo slaptumo žymos laipsnio APP.

III.   ASMENS PATIKIMUMO PAŽYMĖJIMUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

5.

NSI ir kitos kompetentingos nacionalinės institucijos, gavusios pagal tinkamus įgaliojimus pateiktą prašymą, privalo užtikrinti, kad būtų vykdomas jų piliečių, kuriems turi būti sudaryta galimybė susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, patikimumo tikrinimas. Tikrinimo standartai turi atitikti nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.

Jeigu atitinkamas asmuo nuolat gyvena kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės teritorijoje, kompetentingos nacionalinės institucijos prašo gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos institucijos pagalbos laikydamosi nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų. Valstybės narės padeda viena kitai vykdyti patikimumo tikrinimą pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

7.

Jei leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, NSI arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos gali vykdyti asmenų, kurie nėra jų šalies piliečiai ir kuriems reikia susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, patikimo tikrinimą. Tikrinimo standartai turi atitikti nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Patikimumo tikrinimo kriterijai

8.

Asmens lojalumas ir patikimumas, kad jam būtų galima išduoti APP susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, nustatomas vykdant patikimumo tikrinimą. Kompetentinga nacionalinė institucija atlieka bendrą vertinimą, remdamasi tokio patikimumo tikrinimo išvadomis. Nepalanki išvada nebūtinai reiškia, kad bus atsisakyta išduoti APP. Šiuo tikslu taikomi pagrindiniai kriterijai turėtų apimti, atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, nagrinėjimą, ar asmuo:

a)

įvykdė ar bandė, susitarė su kitais asmenimis arba padėjo kitiems asmenims įvykdyti šnipinėjimo, terorizmo, sabotažo, išdavystės ar kurstymo aktą;

b)

yra ar buvo šnipų, teroristų, sabotuotojų ar asmenų, pagrįstai tuo įtariamų, bendrininkas arba yra ar buvo organizacijų ar užsienio valstybių, įskaitant užsienio valstybių žvalgybos tarnybas, kurios gali kelti grėsmę ES ir (arba) valstybių narių saugumui, atstovų bendrininkas, išskyrus atvejus, kai tokiam bendrininkavimui buvo suteiktas leidimas jam vykdant oficialias pareigas;

c)

yra ar buvo bet kurios organizacijos, kuri smurtinėmis, ardomosiomis ar kitomis neteisėtomis priemonėmis siekia, inter alia, nuversti valstybės narės vyriausybę, pakeisti valstybės narės konstitucinę tvarką arba pakeisti jos valdymo formą ar politiką, narys;

d)

yra ar buvo c punkte apibūdintos bet kurios organizacijos rėmėjas arba yra ar buvo glaudžiai susijęs su tokių organizacijų nariais;

e)

tyčia nuslėpė, iškreipė ar suklastojo svarbią, ypač susijusią su saugumo aspektais, informaciją arba tyčia melavo pildydamas asmens patikimumo tikrinimo klausimyną ar dalyvaudamas patikimumo tikrinimo pokalbyje;

f)

buvo nuteistas už nusikalstamą veiką ar nusikalstamas veikas;

g)

piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja nelegalius narkotikus ir (arba) piktnaudžiauja legaliomis narkotinėmis medžiagomis;

h)

atlieka ar atliko veiksmus, dėl kurių jį galima šantažuoti ar daryti jam spaudimą;

i)

savo elgesiu ar žodžiais pasirodė esąs nesąžiningas, nelojalus ar nepatikimas;

j)

rimtai ar pakartotinai pažeidė saugumo nuostatus; arba bandė atlikti ar sėkmingai atliko neteisėtus veiksmus, susijusius su ryšių ir informacinėmis sistemomis;

k)

gali patirti spaudimą (pvz., dėl vienos ar kelių ne ES pilietybių turėjimo arba dėl giminaičių ar artimų asmenų, kurie galėtų būti pažeidžiami dėl užsienio žvalgybos tarnybų, teroristų grupių ar kitų ardomojo pobūdžio organizacijų ar asmenų, kurių siekiai gali kelti grėsmę ES ir (arba) valstybių narių saugumo interesams, poveikio).

9.

Vykdant patikimumo tikrinimą, atitinkamais atvejais, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat gali būti svarbi informacija apie asmens finansinę padėtį ir sveikatą.

10.

Vykdant patikimumo tikrinimą, atitinkamais atvejais, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat gali būti svarbūs sutuoktinio, sugyventinio ar artimo šeimos nario charakteris, elgesys ir gyvenimo aplinkybės.

Susipažinimui su ESĮI taikomi tikrinimo reikalavimai

APP išdavimas pirmą kartą

11.

Pradinis APP, leidžiantis susipažinti su slaptumo žymomis CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET pažymėta informacija, grindžiamas patikimumo patikrinimu, apimančiu bent 5 paskutinių metų laikotarpį arba laikotarpį nuo 18 metų amžiaus iki patikrinimo datos, pasirenkant trumpesnį laikotarpį; patikrinimas apima šiuos aspektus:

a)

užpildomas nacionalinis asmens patikimumo tikrinimo klausimynas, atsižvelgiant į ESĮI, su kuria asmeniui gali reikėti susipažinti, slaptumo žymos laipsnį; užpildytas klausimynas perduodamas kompetentingai saugumo institucijai;

b)

patikrinta asmens tapatybė / pilietybė / nacionalinė priklausomybė – tikrinama asmens gimimo data bei vieta ir jo tapatybė. Nustatoma buvusi ir dabartinė asmens pilietybė / nacionalinė priklausomybė; taip pat įvertinamas bet kuris asmens pažeidžiamumas, susijęs su galimu užsienio subjektų spaudimu, pavyzdžiui, dėl ankstesnės gyvenamosios vietos ar buvusių ryšių atsirandantis pažeidžiamumas; ir

c)

patikrinami nacionaliniai ir vietiniai duomenys – tikrinamas nacionalinio saugumo registras ir centrinis nuosprendžių registras, jei tokie egzistuoja, ir (arba) kiti palyginami vyriausybės ir policijos registrai. Tikrinami teisėsaugos įstaigų, kurių teisinei jurisdikcijai priklausė asmens gyvenamoji arba darbo vieta registrai.

12.

Pradinis APP, leidžiantis susipažinti su slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija, grindžiamas patikimumo patikrinimu, apimančiu bent dešimt paskutinių metų laikotarpį arba laikotarpį nuo 18 metų amžiaus iki patikrinimo datos, pasirenkant trumpesnį laikotarpį. Jei organizuojami pokalbiai, kaip toliau nurodyta e punkte, patikrinimas apima bent septynių paskutinių metų laikotarpį arba laikotarpį nuo 18 metų amžiaus iki patikrinimo datos, pasirenkant trumpesnį laikotarpį. Patikimumo pažymėjimų, leidžiančių susipažinti su slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija, išdavimui, atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomi ne tik pirmiau 8 punkte nurodyti kriterijai, bet ir tikrinami toliau išvardyti aspektai; jie taip pat gali būti tikrinami prieš išduodant asmens patikimumo pažymėjimus, leidžiančius susipažinti su slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET pažymėta informacija, jei tai privaloma pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus:

a)

finansinė padėtis – renkama informacija apie asmens finansinę padėtį, kad būtų galima įvertinti dėl rimtų finansinių sunkumų galintį atsirasti pažeidžiamumą užsienio ar šalies vidaus subjektų spaudimo atveju arba kad būtų nustatytas nepaaiškinamas turto padidėjimas;

b)

išsilavinimas – renkama informacija siekiant sužinoti apie asmens įgytą išsilavinimą mokyklose, universitetuose ir kitose švietimo įstaigose nuo jo aštuonioliktojo gimtadienio ar per kitą, patikimumo tikrinimą atliekančios institucijos manymu, tinkamą laikotarpį;

c)

darbovietės – renkama informacija apie dabartinę ir ankstesnes darbovietes, remiantis tokiais šaltiniais kaip darbo charakteristika, veiklos ar efektyvumo ataskaitos, taip pat darbdavių ar viršininkų informacija;

d)

karo tarnyba – jei taikoma, tikrinama, ar asmuo tarnavo ginkluotosiose pajėgose ir kokiu būdu buvo išleistas į atsargą; ir

e)

pokalbiai – kai tai numatyta ir leidžiama pagal nacionalinę teisę, organizuojamas (-i) pokalbis (-iai) su asmeniu. Į pokalbį taip pat kviečiami kiti asmenys, kurie gali nešališkai įvertinti asmens biografijos faktus, veiklą, lojalumą ir patikimumą. Kai pagal nacionalinę praktiką tikrinamo asmens prašoma pateikti rekomendacijas, turi būti apklausiami rekomendacijas pateikę asmenys, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių to nedaryti.

13.

Prireikus vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais gali būti atliekami papildomi patikrinimai, kad būtų surinkta visa svarbi informacija apie asmenį ir kad būtų pagrįsta arba paneigta nepalanki informacija.

APP atnaujinimas

14.

Po to, kai pirmą kartą išduotas APP ir jeigu asmuo nuolat dirbo nacionalinėje administracinėje įstaigoje ar TGS bei jam nuolat reikia dirbti su ESĮI, APP peržiūrimas siekiant jį atnaujinti ne rečiau kaip kas penkerius metus pažymėjimų, leidžiančių susipažinti su slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija, atveju ir ne rečiau kaip kas dešimt metų pažymėjimų, leidžiančių susipažinti su slaptumo žymomis SECRET UE/EU SECRET ir CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pažymėta informacija, atveju, skaičiuojant nuo paskutinio patikimumo patikrinimo, kuriuo remiantis buvo išduotas pažymėjimas, rezultatų pranešimo datos. Visuose dėl APP atnaujinimo atliekamuose patikimumo patikrinimuose tikrinamas laikotarpis nuo ankstesnio tikrinimo datos.

15.

Siekiant atnaujinti APP tikrinami 11 ir 12 punktuose apibūdinti aspektai.

16.

Prašymai dėl atnaujinimo teikiami laiku, atsižvelgiant į tokiam patikimumo tikrinimui atlikti reikiamą laiką. Tačiau atitinkamai NSI ar kitai kompetentingai nacionalinei institucijai gavus atitinkamą prašymą dėl atnaujinimo ir atitinkamą asmens patikimumo tikrinimo klausimyną nepasibaigus APP galiojimo laikotarpiui ir dar neužbaigus būtino patikimumo patikrinimo, kompetentinga nacionalinė institucija gali pratęsti turimo APP galiojimo laikotarpį ne ilgiau kaip 12 mėnesių, jeigu leidžia nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai. Jeigu pasibaigus šiam 12 mėnesių laikotarpiui patikimumo patikrinimas dar nebaigtas, asmeniui skiriamos tokios užduotys, kurioms atlikti nereikia turėti APP.

TGS taikoma APP išdavimo procedūra

17.

TGS pareigūnų ir kitų tarnautojų atveju TGS saugumo tarnyba nusiunčia užpildytą asmens patikimumo tikrinimo klausimyną valstybės narės, kurios pilietis asmuo yra, NSI, prašydama atlikti patikimumo patikrinimą, skirtą gauti leidimą naudotis tam tikro slaptumo žymos laipsnio ESĮI, su kuria asmeniui reikės susipažinti.

18.

Jei TGS sužino patikimumo patikrinimui svarbios informacijos apie asmenį, kuris pateikė prašymą dėl ES APP, TGS, laikydamasis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų, apie tai praneša atitinkamai NSI.

19.

Užbaigusi patikimumo patikrinimą atitinkama NSI praneša TGS saugumo tarnybai tokio patikrinimo rezultatus, naudodama Saugumo komiteto nustatytą korespondencijai skirtą standartinę formą.

a)

Jei patikimumo tikrinimo rezultatai užtikrinamai rodo, kad neturima jokios nepalankios informacijos, kuri leistų abejoti asmens lojalumu ir patikimumu, TGS paskyrimų tarnyba gali asmeniui išduoti ES APP ir leisti susipažinti su iki tam tikro laipsnio slaptumo žyma pažymėta ESĮI iki nustatytos datos;

b)

Jei patikimumo tikrinimo rezultatai nėra tokie užtikrinantys, TGS paskyrimų tarnyba apie tai praneša atitinkamam asmeniui, kuris gali prašyti, kad Paskyrimų tarnyba jį išklausytų. Paskyrimų tarnyba gali prašyti kompetentingos NSI pateikti daugiau paaiškinimų, kuriuos ji gali pateikti pagal savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Jei rezultatai pasitvirtina, ES APP neišduodamas.

20.

Patikimumo tikrinimui bei gautiems rezultatams taikomi atitinkamoje valstybėje narėje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant su apskundimu susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus. TGS paskyrimų tarnybos sprendimai gali būtų apskųsti pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytus Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) (toliau – Tarnybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos).

21.

ES APP galioja visoms užduotims, kurias tas asmuo vykdo TGS ar Europos Komisijoje, su sąlyga, kad tebegalioja jo išdavimą pagrindžiančios aplinkybės.

22.

Jeigu asmens tarnyba neprasideda per 12 mėnesių nuo patikimumo patikrinimo rezultatų pranešimo TGS paskyrimų tarnybai arba jeigu asmens tarnyboje daroma 12 mėnesių pertrauka ir tuo laikotarpiu jis nėra priimtas į pareigybę TGS ar valstybės narės nacionalinėje administracinėje įstaigoje, atitinkamos NSI prašoma patvirtinti, kad rezultatai tebegalioja bei yra tinkami.

23.

Jei TGS sužino informacijos apie tai, kad galiojantį ES APP turintis asmuo kelia pavojų saugumui, TGS, laikydamasis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų, apie tai praneša atitinkamai NSI. Kai NSI informuoja TGS apie tai, kad pagal 19 punkto a papunktį suteiktas užtikrinimas dėl galiojantį ES APP turinčio asmens panaikinamas, TGS paskyrimų tarnyba gali paprašyti pateikti paaiškinimą, kurį NSI gali pateikti pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Jei nepalanki informacija patvirtinama, ES APP panaikinamas, o asmeniui neleidžiama susipažinti su ESĮI ir eiti pareigų, kurias einant jis galėtų susipažinti su ta informacija arba sukelti pavojų saugumui.

24.

Apie bet kurį sprendimą panaikinti TGS pareigūno ar kito tarnautojo ES APP ir, atitinkamais atvejais, tokio panaikinimo priežastis pranešama atitinkamam pareigūnui, kuris gali prašyti, kad TGS paskyrimų tarnyba jį išklausytų. NSI teikiamą informaciją reglamentuoja atitinkamoje valstybėje narėje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant su apeliacijomis susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus. TGS paskyrimų tarnybos sprendimai gali būtų apskųsti pagal Tarnybos nuostatus ir įdarbinimo sąlygas.

25.

Į TGS komandiruoti nacionaliniai ekspertai, siekiantys eiti pareigas, kurioms reikia ES APP, TGS saugumo tarnybai prieš pradėdami tarnybą pateikia galiojantį nacionalinį APP, leidžiantį susipažinti su ESĮI.

APP registrai

26.

Nacionalinių APP ir ES APP, leidžiančių susipažinti su ESĮI, registrus tvarko atitinkamai kiekviena valstybė narė ir TGS. Šiuose registruose bent jau nurodoma ESĮI, su kuria tam asmeniui gali būti leista susipažinti, slaptumo žymos laipsnis (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma), APP išdavimo data ir jo galiojimo laikas.

27.

Kompetentinga saugumo institucija gali išduoti asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinančią pažymą (APPP), kurioje nurodomas ESĮI, su kuria tam asmeniui gali būti leista susipažinti, slaptumo žymos laipsnis (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma), atitinkamo nacionalinio APP, leidžiančio susipažinti su ESĮI, ar ES APP galiojimo laikas ir pačios pažymos galiojimo laikas.

Reikalavimo turėti APP taikymo išimtys

28.

Teisė susipažinti su ESĮI asmenims, kuriems dėl jų atliekamų funkcijų suteiktas tinkamas leidimas, valstybėse narėse nustatoma pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus; tokie asmenys informuojami apie jų saugumo įsipareigojimus ESĮI apsaugos srityje.

IV.   ŠVIETIMAS SAUGUMO KLAUSIMAIS IR SAUGUMO SUPRATIMAS

29.

Visi asmenys, kuriems išduotas APP, raštu patvirtina, kad jie supranta savo įsipareigojimus saugoti ESSĮ ir padarinius, jei ESĮI būtų neteisėtai atskleista. Atitinkamai valstybė narė ir TGS registruoja tokius rašytinius patvirtinimus.

30.

Visi asmenys, kuriems leidžiama susipažinti su ESĮI arba kurie turi dirbti su ESĮI, yra iš pat pradžių informuojami ir paskui reguliariai informuojami apie grėsmes saugumui ir jie turi nedelsdami pranešti atitinkamoms saugumo tarnyboms apie bet kokius bandymus užmegzti kontaktą ar veiklą, kurie, jų nuomone, yra įtartini ar neįprasti.

31.

Visi asmenys, kurie nebeeina pareigų, kurias einant jiems reikia susipažinti su ESĮI, yra informuojami apie jų įsipareigojimus toliau saugoti ESĮI slaptumą ir atitinkamais atvejais jie tai patvirtina raštu.

V.   IŠSKIRTINĖS APLINKYBĖS

32.

Kai leidžia nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos išduotas asmens patikimumo pažymėjimas, kuriuo leidžiama susipažinti su nacionaliniu lygiu įslaptinta informacija, gali laikinai, kol bus išduotas nacionalinis APP susipažinti su ESĮI, suteikti teisę nacionaliniams pareigūnams susipažinti su ne aukštesne nei lygiaverčio slaptumo žymos laipsnio ESĮI, kaip nustatyta B priedėlyje pateiktoje atitikmenų lentelėje, kai ES interesais būtina suteikti tokią laikiną teisę susipažinti su informacija. NSI informuoja Saugumo komitetą, kai pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus tokia laikina teisės susipažinti su ESĮI negali būti suteikta.

33.

Dėl skubos priežasčių, kurios pagrįstos tarnybos interesais, laukiant išsamaus patikimumo patikrinimo pabaigos, TGS paskyrimų tarnyba, pasikonsultavusi su valstybės narės, kurios pilietis yra atitinkamas asmuo, NSI ir atsižvelgusi į preliminaraus patikrinimo, skirto patikrinti, ar nėra žinomos nepalankios informacijos apie asmenį, rezultatus, gali TGS pareigūnams ir kitiems tarnautojams išduoti laikiną leidimą susipažinti su ESĮI konkrečiai funkcijai atlikti. Tokie laikini leidimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius ir nesuteikia teisės susipažinti su slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija. Visi asmenys, kuriems išduotas laikinas leidimas, raštu patvirtina, kad jie supranta savo įsipareigojimus saugoti ESSĮ ir ESĮI neteisėto atskleidimo pasekmes. TGS registruoja tokius rašytinius patvirtinimus.

34.

Kai asmuo turi būti paskirtas į pareigybę, kuriai užimti reikalingas vienu laipsniu aukštesnis nei turimas APP, jis gali būti paskirtas į tą pareigybę laikinai, jeigu:

a)

asmens vadovas raštu įtikinamai pagrindžia, kad būtina susipažinti su aukštesnio laipsnio ESĮI;

b)

suteikiama teisė susipažinti tik su konkrečia ESĮI, kurios reikia užduočiai atlikti;

c)

asmeniui išduotas nacionalinis APP arba ES APP tebegalioja;

d)

imtasi veiksmų pareigybei reikiamo laipsnio leidimui gauti;

e)

kompetentinga institucija atliko pakankamus patikrinimus, kad asmuo nėra rimtai ar pakartotinai pažeidęs saugumo nuostatų;

f)

asmens paskyrimą patvirtino kompetentinga institucija; ir

g)

išimtys, įskaitant informacijos, su kuria leista susipažinti, aprašymą, registruojamos atsakingame registre ar subregistre.

35.

Pirmiau nurodytos procedūros laikomasi, kai reikia suteikti leidimą vieną kartą susipažinti su vienu laipsniu aukštesne slaptumo žyma pažymėta ESĮI nei ta, su kuria susipažinti jiems buvo leista atlikus patikimumo patikrinimą. Tokia procedūra neturi būti naudojama pakartotinai.

36.

Itin išskirtinėmis aplinkybėmis, tokiomis kaip vykdant užduotis priešiškoje aplinkoje arba kylant tarptautinei įtampai, kai to reikia imantis neatidėliotinų priemonių, visų pirma siekiant išsaugoti žmonių gyvybes, valstybės narės ir generalinis sekretorius arba generalinio sekretoriaus pavaduotojas gali, kai įmanoma – raštu, suteikti galimybę susipažinti su slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET pažymėta informacija asmenims, kuriems nėra išduotas reikiamas APP, jeigu tokio leidimo tikrai reikia ir jeigu nėra pagrįstų abejonių dėl atitinkamo asmens lojalumo ir patikimumo. Toks leidimas registruojamas, kartu aprašant informaciją, su kuria leista susipažinti.

37.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėtos informacijos atveju toks leidimo suteikimas skubos tvarka taikomas tik tiems asmenims, kuriems buvo leista susipažinti su nacionaline informacija, atitinkančia TRES SECRET UE/EU TOP SECRET slaptumo laipsnį, arba su slaptumo žyma SECRET UE/EU SECRET pažymėta informacija.

38.

Saugumo komitetas informuojamas apie atvejus, kai naudojamasi 36 ir 37 punktuose išdėstyta procedūra.

39.

Kai valstybės narės nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato griežtesnes taisykles dėl laikinų leidimų, laikinų paskyrimų, asmenims susipažinti su įslaptinta informacija vieną kartą ar skubos tvarka leidžiama ir šiame skirsnyje numatytos procedūros taikomos tik nepažeidžiant atitinkamuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

40.

Saugumo komitetui pateikiama šiame skirsnyje numatytų procedūrų taikymo metinė ataskaita.

VI.   DALYVAVIMAS TARYBOJE VYKSTANČIUOSE POSĖDŽIUOSE

41.

Vadovaujantis 28 punktu, asmenys, paskirti dalyvauti Tarybos arba Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, kuriuose aptariama CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, gali tai daryti tik patvirtinus jų APP turėtojo statusą. Deleguotų asmenų APPPP ar kitus asmens patikimumo patikrinimo įrodymus atitinkamos institucijos siunčia TGS saugumo tarnybai arba išimtiniais atvejais ją pateikia atitinkamas deleguotas asmuo. Jei taikoma, gali būti naudojamas suvestinis pavardžių sąrašas, kuriame pateikiami atitinkami įrodymai apie APP.

42.

Kai asmens, kuris eidamas savo pareigas turi dalyvauti Tarybos ir Tarybos parengiamųjų organų posėdžiuose, nacionalinis APP susipažinti su ESĮI panaikinamas saugumo sumetimais, kompetentinga institucija apie tai informuoja TGS.

VII.   GALIMA PRIEIGA PRIE ESĮI

43.

Kai asmenys turi būti įdarbinti tokioje aplinkoje, kurioje jie gali turėti prieigą prie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtos informacijos, jų patikimumas turi būti tinkamai patikrintas arba jie turi būti visą laiką lydimi.

44.

Kurjerių, apsaugos darbuotojų ir lydinčių asmenų patikimumas turi būti patikrintas atitinkamu lygiu, arba jie turi būti kitaip deramai patikrinti vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, jie yra supažindinami su ESĮI apsaugai užtikrinti skirtomis saugumo procedūromis ir jiems išdėstomos jų pareigos jiems patikėtos tokios informacijos apsaugos srityje.


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

II PRIEDAS

FIZINIS SAUGUMAS

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 8 straipsnio įgyvendinimo nuostatos. Jame išdėstyti būtiniausi reikalavimai, taikomi patalpų, pastatų, kabinetų, salių ir kitų zonų, kuriose tvarkoma ir saugoma ESĮI, įskaitant zonas, kuriose yra RIS, fizinei apsaugai.

2.

Fizinio saugumo priemonės yra skirtos užkirsti kelią leidimo neturintiems asmenims susipažinti su ESĮI:

a)

užtikrinant, kad ESĮI būtų tinkamai tvarkoma ir saugoma;

b)

sudarant sąlygas suskirstyti personalą pagal tai, kas gali susipažinti su ESĮI, remiantis principu „būtina žinoti“ ir atitinkamais atvejais – personalo narių patikimumo pažymėjimais;

c)

atgrasant nuo neteisėtų veiksmų, sutrukdant jiems bei juos nustatant; ir

d)

sutrukdant asmenims įsibrauti slaptai arba įsiveržti jėga arba juos užlaikant.

II.   FIZINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI IR PRIEMONĖS

3.

Fizinio saugumo priemonės parenkamos remiantis grėsmių įvertinimu, kurį atlieka kompetentingos institucijos. ESĮI apsaugai užtikrinti savo patalpose TGS ir valstybės narės taiko rizikos valdymo procesą, kad užtikrintų, jog, atsižvelgiant į įvertintą riziką, būtų taikoma atitinkamo lygio fizinė apsauga. Rizikos valdymo procese atsižvelgiama į visus svarbius veiksnius, visų pirma:

a)

ESĮI slaptumo žymos laipsnį;

b)

ESĮI formą ir kiekį, atsižvelgiant į tai, kad dideliam ESĮI kiekiui ar rinkiniui apsaugoti gali reikėti taikyti griežtesnes apsaugos priemones;

c)

pastatus ar zonas, kuriose laikoma ESĮI, supančią aplinką ir jų struktūrą; ir

d)

įvertintą žvalgybos tarnybų, kurių veikla nukreipta prieš ES arba jos valstybes nares, keliamą grėsmę ir grėsmę dėl sabotažo, terorizmo, ardomosios arba kitų rūšių nusikalstamos veiklos.

4.

Kompetentinga saugumo tarnyba, taikydama nuodugnios apsaugos sąvoką, nustato tinkamas įgyvendintinas fizinio saugumo priemones. Tai gali būti viena (ar daugiau) iš šių priemonių:

a)

perimetro barjeras: fizinis barjeras, kuris skirtas zonos, kurioje reikalinga apsauga, ribos apsaugai užtikrinti;

b)

įsibrovimo aptikimo sistemos (ĮAS): ĮAS gali būti naudojama siekiant padidinti perimetro barjero teikiamo saugumo lygį arba patalpose ir pastatuose vietoj apsaugos personalo ar jam padėti;

c)

patekimo kontrolė: gali būti kontroliuojamas patekimas į objektą, pastatą ar pastatus objekte arba į zonas ar patalpas pastate. Kontrolė gali būti vykdoma elektroninėmis arba elektroninėmis-mechaninėmis priemonėmis, ją gali vykdyti apsaugos personalas ir (arba) priimamojo darbuotojas, arba ji gali būti vykdoma kitomis fizinėmis priemonėmis;

d)

apsaugos personalas: siekiant atgrasyti slaptą įsibrovimą planuojančius asmenis, galima įdarbinti apmokytą ir prižiūrimą apsaugos personalą, inter alia, prireikus tinkamai patikrinant jų patikimumą;

e)

apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos (AVSS): apsaugos personalas gali naudotis AVSS, kad patikrintų incidentus ir ĮAS pavojaus signalus dideliuose objektuose ar ties perimetru;

f)

apsauginis apšvietimas: apsauginis apšvietimas ne tik skleidžia šviesą, būtiną veiksmingam stebėjimui, kurį tiesiogiai atlieka apsaugos personalas arba kuris netiesiogiai atliekamas per AVSS sistemą, bet jį taip pat galima naudoti siekiant atgrasyti potencialų įsibrovėlį; ir

g)

kitos tinkamos fizinės priemonės, skirtos atgrasyti asmenis be leidimo naudotis ESĮI, nustatyti tokio naudojimo atvejus, arba užkirsti kelią tam, kad ESĮI būtų prarasta ar jai būtų padaryta žala.

5.

Kompetentinga institucija gali būti įgaliojama apieškoti įeinančius ir išeinančius asmenis siekiant atgrasyti nuo neleistino medžiagos įnešimo arba neleistino ESĮI išnešimo iš patalpų ar pastatų.

6.

Iškilus pavojui, kad ESĮI bus pamatyta, netgi atsitiktinai, imamasi tinkamų priemonių siekiant išvengti šio pavojaus.

7.

Naujos infrastruktūros atveju infrastruktūros planavimo ir projektavimo metu apibrėžiami fizinio saugumo reikalavimai ir jos funkcinės specifikacijos. Esamos infrastruktūros atveju kiek įmanoma įgyvendinami fizinio saugumo reikalavimai.

III.   ESĮI FIZINEI APSAUGAI SKIRTA ĮRANGA

8.

Įsigydama ESĮI fizinei apsaugai užtikrinti skirtą įrangą (pavyzdžiui, apsaugines talpyklas, naikiklius, durų užraktus, elektronines patekimo kontrolės sistemas, įsibrovimo aptikimo sistemas, signalizacijos sistemas), kompetentinga saugumo institucija užtikrina, kad įranga atitiktų patvirtintus techninius standartus ir būtiniausius reikalavimus.

9.

ESĮI fizinei apsaugai užtikrinti naudotinos įrangos techninės specifikacijos išdėstomos saugumo gairėse, kurias turi patvirtinti Saugumo komitetas.

10.

Saugumo sistemos reguliariai tikrinamos ir reguliariai atliekama įrangos priežiūra. Atliekant priežiūrą atsižvelgiama į patikrinimų rezultatus, kad būtų užtikrinta, jog įrenginiai toliau veiktų optimaliai.

11.

Kiekvieno patikrinimo metu iš naujo vertinamas individualių saugumo priemonių ir visos saugumo sistemos veiksmingumas.

IV.   FIZIŠKAI APSAUGOTOS ZONOS

12.

ESĮI fizinės apsaugos tikslais nustatomos dviejų tipų fiziškai apsaugotos zonos arba nacionalinės lygiavertės zonos:

a)

administracinės zonos; ir

b)

saugumo zonos (įskaitant techniniu požiūriu saugias saugumo zonas).

Šiame sprendime visos nuorodos į administracines zonas ir saugumo zonas, įskaitant techniniu požiūriu saugias saugumo zonas, laikomos ir nuorodomis į nacionalines lygiavertes zonas.

13.

Kompetentinga saugumo institucija nustato, kad zona atitinka reikalavimus, jog būtų klasifikuojama kaip administracinė zona, saugumo zona ar techniniu požiūriu saugi saugumo zona.

14.

Administracinių zonų atveju:

a)

nustatoma aiškiai apibrėžta išorinė riba, kad būtų galima tikrinti asmenis ir, jei įmanoma, transporto priemones;

b)

į šias zonas įeiti nelydimiems leidžiama tik tiems asmenims, kuriems kompetentinga institucija suteikė tinkamą leidimą; ir

c)

visi kiti asmenys turi būti visą laiką lydimi arba jiems turi būti taikomos lygiavertės kontrolės priemonės.

15.

Saugumo zonų atveju:

a)

nustatoma aiškiai apibrėžta ir saugoma išorinė riba, per kurią kiekvienas įėjimas ir išėjimas yra kontroliuojamas naudojantis leidimų arba asmens atpažinimo sistema;

b)

į zoną įeiti nelydimiems leidžiama tik tiems asmenims, kurių patikimumas patikrintas ir kurie turi specialų leidimą įeiti į zoną, vadovaujantis principu „būtina žinoti“;

c)

visi kiti asmenys turi būti visą laiką lydimi arba jiems turi būti taikomos lygiavertės kontrolės priemonės.

16.

Tais atvejais, kai įėjus į saugumo zoną galima visais praktiniais tikslais tiesiogiai susipažinti su joje laikoma įslaptinta informacija, taikomi tokie papildomi reikalavimai:

a)

turi būti aiškiai nurodyta paprastai zonoje laikomos informacijos aukščiausio slaptumo žymos laipsnio specifikacija;

b)

visi lankytojai privalo turėti specialų leidimą, suteikiantį teisę įeiti į zoną, turi būti visą laiką lydimi ir jų patikimumas turi būti tinkamai patikrintas, nebent imtasi priemonių užtikrinti, kad nebūtų įmanoma susipažinti su ESĮI.

17.

Saugumo zonos, kurios turi būti apsaugotos nuo pasiklausymo, klasifikuojamos kaip techniniu požiūriu saugios saugumo zonos. Taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

tokiose zonose turi būti įdiegta ĮAS, ir kai jose nedirbama, jos turi būti rakinamos, o kai dirbama – saugomos. Visi raktai apskaitomi ir saugomi vadovaujantis VI skirsniu;

b)

visi į tokias zonas įeinantys asmenys ar įnešamos medžiagos turi būti kontroliuojami;

c)

tokios zonos reguliariai fiziškai ir (arba) techniškai tikrinamos, kaip reikalauja kompetentinga saugumo institucija. Tokie patikrinimai atliekami, kai į zoną buvo įeita be leidimo ar įtariama apie tokį patekimą; ir

d)

tokiose zonose negali būti ryšių linijų, kurioms nesuteiktas leidimas, telefonų, kuriems nesuteiktas leidimas, ar kitų ryšių prietaisų bei elektros ar elektroninės įrangos, kuriems nesuteiktas leidimas.

18.

Nepaisant 17 punkto d papunkčio, prieš naudojantis ryšių prietaisais ir elektros ar elektronine įranga zonose, kuriose rengiami susitikimai ar atliekamas darbas, susijęs su SECRET UE/EU SECRET arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, taip pat, kai grėsmė ESĮI vertinama kaip didelė, tokius prietaisus ir įrangą visų pirma ištiria kompetentinga saugumo institucija, siekdama užtikrinti, kad naudojantis šia įranga nebūtų galima perduoti jokios suprantamos informacijos per neapdairumą ar neteisėtai už saugumo zonos perimetro.

19.

Saugumo zonos, kuriose nėra visą parą budinčio personalo, atitinkamais atvejais tikrinamos pasibaigus įprastai darbo dienai ir atsitiktiniais intervalais ne įprastomis darbo valandomis, išskyrus atvejus, kai įdiegta ĮAS.

20.

Siekiant surengti susitikimą, kuriame naudojama įslaptinta informacija arba bet kokiu kitu panašiu tikslu administracinėje zonoje gali būti laikinai įrengtos saugumo zonos ir techniniu požiūriu saugios saugumo zonos.

21.

Saugios eksploatacijos taisyklės rengiamos kiekvienai saugumo zonai ir jose nustatoma:

a)

ESĮI, kuri gali būti tvarkoma ir saugoma toje zonoje, slaptumo žymos laipsnis;

b)

įdiegtinos stebėjimo ir apsaugos priemonės;

c)

kokie asmenys turi leidimą nelydimi patekti į zoną, vadovaujantis principu „būtina žinoti“ ir asmens patikimumo pažymėjimu;

d)

atitinkamais atvejais, palydos tvarka ir ESĮI apsaugos tvarka, kai kitiems asmenims leidžiama patekti į zoną;

e)

bet kurios kitos atitinkamos priemonės ir procedūros.

22.

Saugumo zonose įrengiamos saugyklos. Sienos, grindys, lubos, langai ir durys su užraktais turi būti kompetentingos saugumo institucijos patvirtintos ir užtikrinti apsaugą, kurią užtikrina apsauginės talpyklos, patvirtintos to paties laipsnio slaptumo žymos ESĮI saugoti.

V.   FIZINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS TVARKANT IR SAUGANT ESĮI

23.

Slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED pažymėta ESĮI gali būti tvarkoma:

a)

saugumo zonose;

b)

administracinėse zonose, jeigu ta ESĮI yra apsaugota taip, kad su ja negalėtų susipažinti leidimo neturintys asmenys; arba

c)

ne saugumo zonose ar administracinėse zonose, jeigu turėtojas gabena ESĮI pagal III priedo 28–40 punktus ir yra įsipareigojęs taikyti kompensacines priemones, nustatytas kompetentingos saugumo institucijos parengtose saugumo instrukcijose, kad būtų užtikrinta, jog ESĮI yra apsaugota taip, kad su ja negalėtų susipažinti leidimo neturintys asmenys.

24.

Slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED pažymėta ESĮI saugoma tinkamuose rakinamuose biuro balduose administracinėse zonose arba saugumo zonose. Laikinai ji gali būti saugoma ne saugumo zonose ar administracinėse zonose, jeigu turėtojas yra įsipareigojęs taikyti kompensacines priemones, nustatytas kompetentingos saugumo institucijos parengtose saugumo instrukcijose.

25.

Slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET pažymėta ESĮI gali būti tvarkoma:

a)

saugumo zonose;

b)

administracinėse zonose, jeigu ta ESĮI yra apsaugota taip, kad su ja negalėtų susipažinti leidimo neturintys asmenys; arba

c)

ne saugumo zonose ar administracinėse zonose, jeigu turėtojas:

i)

gabena ESĮI pagal III priedo 28–40 punktus;

ii)

yra įsipareigojęs taikyti kompensacines priemones, nustatytas kompetentingos saugumo institucijos parengtose saugumo instrukcijose, kad būtų užtikrinta, jog ESĮI yra apsaugota taip, kad su ja negalėtų susipažinti leidimo neturintys asmenys;

iii)

visą laiką asmeniškai kontroliuoja šią ESĮI; ir

iv)

jei dokumentai yra popieriniu pavidalu, apie tai pranešė atitinkamai registratūrai.

26.

Slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET pažymėta ESĮI saugoma saugumo zonose esančiose apsauginėse talpyklose arba saugyklose.

27.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta ESĮI tvarkoma saugumo zonose.

28.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta ESĮI saugoma saugumo zonose laikantis kurios nors iš toliau nurodytų sąlygų:

a)

apsauginėje talpykloje laikantis 8 punkto reikalavimų, taikant vieną ar kelias iš toliau nurodytų kontrolės priemonių:

i)

nuolatinė apsauga arba tikrinimas, kurį vykdo apsaugos personalas arba budintis personalas, kurio patikimumas patikrintas;

ii)

patvirtinta ĮAS kartu veikiant reagavimo apsaugos personalui;

arba

b)

saugykloje su įrengta ĮAS kartu veikiant reagavimo apsaugos personalui.

29.

ESĮI gabenimą už fiziškai apsaugotų zonų ribų reglamentuojančios taisyklės išdėstytos III priede.

VI.   ESĮI APSAUGAI UŽTIKRINTI NAUDOJAMŲ RAKTŲ IR KODŲ KONTROLĖ

30.

Kompetentinga saugumo institucija nustato kabinetų, patalpų, saugyklų ir apsauginių talpyklų raktų bei kodų valdymo procedūras. Tokios procedūros apsaugo nuo neleistino susipažinimo su informacija.

31.

Kodai patikimi kuo mažesniam asmenų skaičiui ir tik tiems asmenims, kuriems reikia juos naudoti; šie asmenys kodus įsimena. Apsauginių talpyklų ir saugyklų, kuriose saugoma ESĮI, kodai keičiami:

a)

pasikeitus kodus žinančiam personalui;

b)

iškilus pavojui ar įtarimui;

c)

po spynos techninio patikrinimo ar remonto; ir

d)

bent kas 12 mėnesių.

III PRIEDAS

ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMAS

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 9 straipsnio įgyvendinimo nuostatos. Jame išdėstytos administracinės ESĮI kontrolės visą jos gyvavimo ciklą priemonės siekiant atgrasyti nuo tokios informacijos sąmoningo ar atsitiktinio neteisėto atskleidimo arba praradimo, nustatyti tokius atvejus ir pašalinti jų padarinius.

II.   ĮSLAPTINIMO ADMINISTRAVIMAS

Slaptumo žymos ir kitos žymos

2.

Informacija įslaptinama tuo atveju, jei dėl jos konfidencialumo reikia ją apsaugoti.

3.

ESĮI rengėjas atsako už slaptumo žymos laipsnio nustatymą pagal atitinkamas įslaptinimo gaires ir už pirminį informacijos platinimą.

4.

ESĮI slaptumo žymos laipsnis nustatomas vadovaujantis 2 straipsnio 2 dalimi ir remiantis saugumo politika, kuri turi būti tvirtinama pagal 3 straipsnio 3 dalį.

5.

Slaptumo žyma nurodoma aiškiai ir teisingai, neatsižvelgiant į tai, ar ESĮI yra pateikiama popieriuje, žodžiu, elektronine ar bet kuria kita forma.

6.

Atskiroms dokumento dalims (t. y. puslapiams, dalims, skirsniams, priedams ir priedėliams) gali būti suteikiamos skirtingos slaptumo žymos ir jos atitinkamai pažymimos, taip pat tais atvejais, kai jos saugomos elektronine forma.

7.

Dokumento ar dokumentų bylos bendras slaptumo žymos laipsnis nustatomas pagal aukščiausią slaptumo žymos laipsnį turinčią jo dalį. Kai renkama informacija iš įvairių šaltinių, galutinis dokumentas peržiūrimas siekiant nustatyti jo bendrą slaptumo žymos laipsnį, nes gali paaiškėti, kad jam turi būti suteiktas aukštesnis slaptumo žymos laipsnis nei jo dalims.

8.

Kiek įmanoma, dokumentams, kurių dalys pažymėtos skirtingo laipsnio slaptumo žymomis, suteikiama tokia struktūra, kad skirtingo laipsnio slaptumo žymomis pažymėtas dalis būtų galima lengvai nustatyti ir prireikus atskirti.

9.

Pridedamų dokumentų lydinčiųjų dokumentų slaptumo žymos laipsnis atitinka priedų aukščiausio laipsnio slaptumo žymas. Jei tokie dokumentai pateikiami atskirai nuo priedų, įslaptintos informacijos rengėjas turi aiškiai nurodyti, koks slaptumo žymos laipsnis jiems suteikiamas, naudodamas atitinkamą žymą, pavyzdžiui:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Be priedo (-ų) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Žymos

10.

Be vienos iš slaptumo žymų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, ESĮI gali būti pažymėta papildomomis žymomis, pavyzdžiui:

a)

identifikatoriumi, kuriuo nurodomas įslaptintos informacijos rengėjas;

b)

bet kuriais apribojimais, kodiniais žodžiais ar santrumpomis, kuriais nurodoma veiklos sritis, su kuria dokumentas yra susijęs, jo specialus platinimas vadovaujantis principu „būtina žinoti“ arba naudojimo apribojimai;

c)

paskirstymo žymomis;

d)

jei taikoma, nurodant datą ar konkretų įvykį, po kurio informacijos slaptumo žymos laipsnis gali būti sumažintas arba ji gali būti išslaptinta.

Žymų santrumpos

11.

Siekiant nurodyti atskirų teksto pastraipų slaptumo žymos laipsnį, gali būti naudojamos standartinės slaptumo žymų santrumpos. Santrumpos nepakeičia pilnų slaptumo žymų.

12.

ES įslaptintuose dokumentuose gali būti naudojamos šios standartinės santrumpos, kuriomis nurodomas skirsnių arba teksto dalių, užimančių mažiau nei vieną puslapį, slaptumo žymos laipsnis:

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

ESĮI rengimas

13.

Rengiant ES įslaptintą dokumentą:

a)

kiekvienas puslapis aiškiai pažymimas slaptumo žyma;

b)

kiekvienas puslapis numeruojamas;

c)

dokumente nurodomas jo numeris ir dalykas, kurie nėra įslaptinta informacija, išskyrus tuo atveju, kai jie pažymėti kaip įslaptinta informacija;

d)

dokumente nurodoma data;

e)

jei platinamos kelios dokumentų, pažymėtų SECRET UE/EU SECRET ir aukštesnio laipsnio slaptumo žyma, kopijos, kiekvienos iš jų kiekviename puslapyje nurodomas kopijos numeris.

14.

Kai rengiant ESĮI neįmanoma taikyti 13 punkte išdėstytų reikalavimų, taikomos kitos atitinkamos priemonės vadovaujantis saugumo gairėmis, parengtomis remiantis 6 straipsnio 2 dalimi.

ESĮI slaptumo žymos laipsnio sumažinimas ir ESĮI išslaptinimas

15.

Įslaptintos informacijos rengėjas, kai įmanoma, rengdamas ESĮI, ypač RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtą informaciją, nurodo, ar tam tikrą dieną arba po tam tikro įvykio galima sumažinti ESĮI slaptumo žymos laipsnį arba ją išslaptinti.

16.

TGS reguliariai peržiūri jo turimą ESĮI, siekdamas įsitikinti, ar slaptumo žymos lygis vis dar taikomas. TGS sukuria sistemą, skirtą peržiūrėti registruotos ESĮI, kurią jis parengė, slaptumo žymos laipsnį ne rečiau kaip kas penkeri metai. Tokia peržiūra nėra reikalinga, jeigu įslaptintos informacijos rengėjas iš pat pradžių nurodo, kad informacijos slaptumo žymos laipsnis bus sumažintas arba informacija išslaptinta automatiškai, o informacija buvo atitinkamai pažymėta.

III.   ESĮI REGISTRAVIMAS SAUGUMO TIKSLAIS

17.

Kiekviename TGS ir valstybių narių nacionalinių administracinių įstaigų organizaciniame vienete, kuriame tvarkoma ESĮI, steigiamos atsakingos registratūros, siekiant užtikrinti, kad ESĮI būtų administruojama pagal šį sprendimą. Registratūros steigiamos kaip II priede apibrėžtos saugumo zonos.

18.

Šiame sprendime registravimas saugumo tikslais (toliau – registravimas) – procedūrų, kuriomis užregistruojamas dokumento gyvavimo ciklas, įskaitant jo platinimą ir sunaikinimą, taikymas.

19.

Kai organizacinis vienetas gauna CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtą medžiagą ir kai ją išsiunčia, visa ši medžiaga registruojama tam skirtose registratūrose.

20.

Centrinis TGS registratūra registruoja visą įslaptintą informaciją, kurią Taryba ir TGS suteikė trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms, bei visą įslaptintą informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų.

21.

RIS atveju registravimo procedūros gali būti atliekamos vykdant procesus pačioje RIS.

22.

Taryba patvirtina ESĮI registravimo saugumo tikslais saugumo politiką.

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET registratūros

23.

Valstybėse narėse ir TGS paskiriama registratūra, kuri veikia kaip centrinė slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėtą informaciją gaunanti ir siunčianti tarnyba. Prireikus gali būti paskirtos antrinės registratūros, kurios tvarko tokią informaciją jos registravimo tikslais.

24.

Tokios antrinės registratūros negali perduoti slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėtų dokumentų tiesiogiai kitoms tos pačios centrinės TRES SECRET UE/EU TOP SECRET registratūros antrinėms registratūroms arba į išorę be aiškaus rašytinio tos registratūros leidimo.

IV.   ES ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS IR VERTIMAS

25.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėti dokumentai kopijuojami arba verčiami tik gavus išankstinį rašytinį įslaptintos informacijos rengėjo sutikimą.

26.

Jeigu SECRET UE/EU SECRET arba žemesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtų dokumentų įslaptintos informacijos rengėjas nenustatė apribojimų dėl jų kopijavimo ar vertimo, dokumento turėtojo nurodymu tokius dokumentus galima kopijuoti arba versti.

27.

Dokumento kopijoms ir vertimams taikomos tos pačios saugumo priemonės, kaip ir dokumento originalui.

V.   ESĮI GABENIMAS

28.

Gabenant ESĮI taikomos 30–40 punktuose išdėstytos apsaugos priemonės. Kai ESĮI gabenama elektroninėje laikmenoje ir nepaisant 9 straipsnio 4 dalies, toliau išvardytas apsaugos priemones gali papildyti kompetentingos saugumo institucijos nurodytos atitinkamos techninės kontrpriemonės, kad būtų sumažinta rizika, jog informacija bus prarasta ar atskleista.

29.

TGS ir valstybių narių kompetentingos saugumo institucijos parengia ESĮI gabenimo instrukcijas remdamosi šiuo sprendimu.

Pastate arba uždaroje pastatų grupėje

30.

Pastate arba uždaroje pastatų grupėje gabenama informacija turi būti uždengta, kad nebūtų galima stebėti jos turinio.

31.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėta informacija pastate arba uždaroje pastatų grupėje turi būti gabenama apsaugotame voke, ant kurio nurodytas tik gavėjo vardas ir pavardė.

Europos Sąjungoje

32.

ESĮI, gabenama iš vieno pastato ar patalpos į kitą Europos Sąjungoje, turi būti supakuota taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto atskleidimo.

33.

SECRET UE/EU SECRET ir žemesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėtą informaciją Europos Sąjungoje gabena:

a)

atitinkamai karinis, vyriausybinis ar diplomatinis kurjeris;

b)

kurjeris su sąlyga, kad:

i)

ESĮI nepaliekama be ją gabenančio asmens priežiūros, išskyrus tuo atveju, kai ji saugoma laikantis II priede nustatytų reikalavimų;

ii)

paketas su ESĮI neatidaromas gabenimo metu, o ESĮI neskaitoma viešose vietose;

iii)

asmenys informuojami apie jų pareigas, susijusias su saugumu;

iv)

prireikus asmenims suteikiamas kurjerio pažymėjimas;

c)

pašto tarnybos arba komercinės kurjerių pašto tarnybos su sąlyga, kad:

i)

jos yra patvirtintos atitinkamos NSI vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais;

ii)

jos taiko atitinkamas apsaugos priemones laikydamosi būtiniausių reikalavimų, kurie turi būti nustatyti saugumo gairėse pagal 6 straipsnio 2 dalį.

Gabenimo iš vienos valstybės narės į kitą atveju c punkto nuostatos taikomos tik gabenant informaciją, pažymėtą slaptumo žyma iki CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34.

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma pažymėtą medžiagą (pavyzdžiui, įrangą ar įrenginius), kurios negalima gabenti 33 punkte nurodytomis priemonėmis, kaip krovinį pagal V priedą gabena komercinės vežėjų bendrovės.

35.

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET slaptumo žyma pažymėtą informaciją iš vieno pastato ar patalpos į kitą Europos Sąjungoje gabena atitinkamai karinis, vyriausybinis ar diplomatinis kurjeris.

Iš ES į trečiosios valstybės teritoriją

36.

ESĮI, gabenama iš ES į trečiosios valstybės teritoriją, turi būti supakuota taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto atskleidimo.

37.

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma pažymėtą informaciją iš ES į trečiosios valstybės teritoriją gabena:

a)

karinis ar diplomatinis kurjeris;

b)

kurjeris su sąlyga, kad:

i)

ant paketo yra oficialus spaudas arba ESĮI supakuota aiškiai nurodant, kad tai yra oficiali siunta ir jai neturėtų būti taikomas muitinės ar saugumo patikrinimas;

ii)

asmenys turi kurjerio pažymėjimą, kuriame nurodytas paketas ir kuris suteikia jiems teisę gabenti paketą;

iii)

ESĮI nepaliekama be ją gabenančio asmens priežiūros, išskyrus tuo atveju, kai ji saugoma laikantis II priede nustatytų reikalavimų;

iv)

paketas su ESĮI neatidaromas gabenimo metu arba ESĮI neskaitoma viešose vietose; ir

v)

asmenys informuojami apie jų pareigas, susijusias su saugumu.

38.

Gabenant ES parengtą trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai skirtą slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET pažymėtą informaciją laikomasi atitinkamų nuostatų, numatytų susitarime dėl informacijos saugumo arba administraciniame susitarime pagal 12 straipsnio 2 dalies a arba b punktus.

39.

Slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED pažymėtą informaciją taip pat gali gabenti pašto tarnybos ar komercinės kurjerių pašto tarnybos.

40.

Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėtą informaciją iš ES į trečiosios šalies teritoriją gabena karinis ar diplomatinis kurjeris.

VI.   ESĮI NAIKINIMAS

41.

Nebereikalingi ES įslaptinti dokumentai gali būti sunaikinti nepažeidžiant atitinkamų taisyklių ir nuostatų dėl archyvavimo.

42.

Dokumentus, kurie turi būti registruojami pagal 9 straipsnio 2 dalį, turėtojo arba kompetentingos institucijos nurodymu sunaikina atsakinga registratūra. Registracijos knygos ir kita registravimo informacija atitinkamai atnaujinama.

43.

Dokumentai, pažymėti SECRET UE/EU SECRET arba TRES SECRET UE/EU TOP SECRET slaptumo žyma, naikinami dalyvaujant liudytojui, kuris turi leidimą susipažinti su ne žemesnio už naikinamo dokumento slaptumo žymos laipsnio įslaptinta informacija.

44.

Atsakingas registratūros darbuotojas ir liudytojas, kai pastarojo dalyvavimas privalomas, pasirašo sunaikinimo aktą, kuris registruojamas atitinkamame registre. Slaptumo žyma TRES SECRET UE/EU TOP SECRET pažymėtų dokumentų sunaikinimo aktai registre saugomi bent dešimt metų, o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ir SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma pažymėtų dokumentų – bent penkerius metus.

45.

Įslaptinti dokumentai, įskaitant pažymėtus slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sunaikinami tokiais būdais, kurie atitinka atitinkamus ES arba lygiaverčius standartus arba kuriuos valstybės narės patvirtino laikydamosi nacionalinių techninių standartų, kad jų nebūtų galima visiškai ar iš dalies atkurti.

46.

Kompiuterinių duomenų saugojimo laikmenos, naudotos ESĮI, sunaikinamos vadovaujantis IV priedo 36 punkto nuostatomis.

VII.   PATIKRINIMAI IR ĮVERTINIMO VIZITAI

47.

Sąvoka „patikrinimas“ toliau vartojama nurodant

a)

patikrinimą pagal 9 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 2 dalies e, f ir g punktus; arba

b)

įvertinimo vizitą pagal 12 straipsnio 5 dalį,

kurių metu vertinamas priemonių, įgyvendintų siekiant apsaugoti ESĮI, veiksmingumas.

48.

Patikrinimai atliekami, inter alia, siekiant:

a)

užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame sprendime nustatytų būtiniausių ESĮI apsaugos standartų;

b)

tikrinamuose subjektuose pabrėžti saugumo ir veiksmingo rizikos valdymo svarbą;

c)

rekomenduoti atsakomąsias priemones konkrečiam įslaptintos informacijos konfidencialumo praradimo, jos vientisumo ar prieinamumo netekimo poveikiui sušvelninti; ir

d)

sustiprinti saugumo institucijų vykdomas švietimo saugumo klausimais ir sąmoningumo ugdymo programas.

49.

Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos Taryba patvirtina kitų metų tikrinimo programą, kaip numatyta 15 straipsnio 1 dalies c punkte. Faktinės kiekvieno patikrinimo datos nustatomos suderinus su ES agentūra ar įstaiga, valstybe nare, trečiąja valstybe ar atitinkama tarptautine organizacija.

Patikrinimų vykdymas

50.

Patikrinimai atliekami siekiant patikrinti tikrinamo subjekto atitinkamas taisykles, reglamentus ir procedūras, taip pat patikrinti, ar subjekto praktika atitinka šiame sprendime nustatytus pagrindinius principus ir būtiniausius standartus ir keitimąsi įslaptinta informacija su tuo subjektu reglamentuojančias nuostatas.

51.

Patikrinimai atliekami dviem etapais. Prieš patikrinimą prireikus organizuojamas parengiamasis susitikimas su atitinkamu subjektu. Po šio parengiamojo susitikimo patikrinimo grupė, suderinusi su minėtu subjektu, sudaro išsamią tikrinimo programą, apimančią visas saugumo sritis. Patikrinimo grupei leidžiama patekti į visas vietas, kuriose tvarkoma ESĮI, visų pirma registratūras ir RIS įrengimo vietas.

52.

Už valstybių narių nacionalinėse administracinėse įstaigose atliekamus patikrinimus atsako bendra TGS ir Komisijos patikrinimo grupė, visapusiškai bendradarbiaudama su tikrinamo subjekto pareigūnais.

53.

Už trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų patikrinimus atsako bendra TGS ir Komisijos patikrinimo grupė, visapusiškai bendradarbiaudama su trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos pareigūnais.

54.

ES agentūrų ir įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, taip pat Europolo ir Eurojusto patikrinimus atlieka TGS saugumo tarnyba, padedama NSI, kurios teritorijoje yra įsikūrusi agentūra ar įstaiga, ekspertų. Gali dalyvauti Europos Komisijos saugumo direktoratas (EKSD), jei jis reguliariai keičiasi ESĮI su atitinkama agentūra ar įstaiga.

55.

ES agentūrų bei įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, taip pat Europolo ir Eurojusto ir trečiųjų valstybių bei tarptautinių organizacijų patikrinimų atveju NSI ekspertų pagalbos prašoma laikantis išsamios tvarkos, dėl kurios turi susitarti Saugumo komitetas.

Patikrinimo ataskaitos

56.

Pabaigus patikrinimą tikrinamam subjektui pateikiamos pagrindinės išvados ir rekomendacijos. Po to parengiama patikrinimo ataskaita, už kurios parengimą atsako TGS saugumo tarnyba. Jei buvo pasiūlyti taisomieji veiksmai ir pateiktos rekomendacijos, ataskaitoje padarytos išvados turėtų būti pakankamai išsamiai pagrįstos. Ataskaita pateikiama atitinkamai patikrinto subjekto tarnybai.

57.

Jei patikrinimai atliekami valstybių narių nacionalinėse administracinėse įstaigose:

a)

patikrinimo ataskaitos projektas nusiunčiamas atitinkamai NSI, kad ši patikrintų jame pateikiamų faktų teisingumą, taip pat ar jame nėra jokios informacijos, pažymėtos aukštesnio laipsnio nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma;

b)

išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės NSI paprašo, kad patikrinimų ataskaitos nebūtų platinamos, jos išplatinamos Saugumo komiteto nariams ir EKSD; ataskaita įslaptinama pažymint slaptumo žyma RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

TGS saugumo tarnyba atsako už tai, kad būtų rengiama reguliari ataskaita, kurioje būtų akcentuojama nurodytu laikotarpiu valstybėse narėse atliktų patikrinimų metu įgyta patirtis ir kurią išnagrinėtų Saugumo komitetas.

58.

Trečiųjų valstybių ir tarptautinių organizacijų įvertinimo vizitų atveju ataskaita išplatinama Saugumo komitetui ir EKSD. Ataskaita pažymima ne žemesnio laipsnio nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma. Taisomieji veiksmai patikrinami kito vizito metu ir apie juos pranešama Saugumo komitetui.

59.

ES agentūrų ir įstaigų, įsteigtų pagal ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių, taip pat Europolo ir Eurojusto patikrinimo vizitų atveju patikrinimo ataskaitos išplatinamos Saugumo komiteto nariams ir EKSD. Patikrinimo ataskaitos projektas nusiunčiamas atitinkamai agentūrai ar įstaigai, kad ši patikrintų jame pateikiamų faktų teisingumą, taip pat ar jame nėra jokios informacijos, pažymėtos aukštesnio laipsnio nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma. Taisomieji veiksmai patikrinami kito vizito metu ir apie juos pranešama Saugumo komitetui.

60.

TGS saugumo tarnyba vykdo reguliarius TGS organizacinių vienetų patikrinimus 48 punkte nustatytais tikslais.

Patikrinimų kontrolinis sąrašas

61.

TGS saugumo tarnyba parengia ir atnaujina dalykų, tikrintinų vykdant patikrinimą, saugumo patikrinimo kontrolinį sąrašą. Šis kontrolinis sąrašas pateikiamas Saugumo komitetui.

62.

Kontroliniam sąrašui užpildyti būtina informacija gaunama visų pirma patikrinimo metu iš tikrinamo subjekto saugumo valdymo tarnybų. Išsamiai užpildžius kontrolinį sąrašą, susitarus su tikrinamu subjektu, sąrašas įslaptinamas. Jis negali būti patikrinimo ataskaitos sudedamoji dalis.

IV PRIEDAS

RIS TVARKOMOS ESĮI APSAUGA

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 10 straipsnio įgyvendinimo nuostatos.

2.

Toliau išdėstytos ISU savybės ir sąvokos yra būtinos saugumui ir tinkamam RIS operacijų vykdymui užtikrinti:

Autentiškumas

:

užtikrinimas, kad informacija yra tikra ir gauta iš bona fide šaltinių;

Prieinamumas

:

galimybė leidimą turinčiam subjektui pateikus prašymą gauti informaciją ir ja naudotis;

Konfidencialumas

:

savybė, kuri reiškia, kad informacija nėra atskleidžiama neturintiems leidimo asmenims, subjektams ar procesams;

Vientisumas

:

savybė, kuri reiškia, kad apsaugomas informacijos tikslumas ir išsamumas bei turtas;

Atsakomybės už veiksmus prisiėmimas

:

galimybė įrodyti, kad veiksmas buvo atliktas ar įvykis įvyko, kad šio įvykio ar veiksmo po to negalima būtų išsižadėti.

II.   INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRINCIPAI

3.

Toliau išdėstytos nuostatos yra RIS, kurioje tvarkoma ESĮI, saugumo užtikrinimo pagrindas. Išsamūs šių nuostatų įgyvendinimo reikalavimai nustatyti ISU saugumo politikoje ir saugumo gairėse.

Saugumo rizikos valdymas

4.

Saugumo rizikos valdymas yra neatsiejama RIS apibrėžties, kūrimo, veikimo ir priežiūros dalis. Rizikos valdymą (įvertinimą, traktavimą, pripažinimą ir informavimą) kaip kartotinį procesą kartu vykdo sistemos savininkų, projekto institucijų, vykdančiųjų institucijų ir saugumo patvirtinimo institucijų atstovai, taikydami pavirtintą, skaidrų ir visiškai suprantamą rizikos įvertinimo procesą. RIS ir jos turinio taikymo sritis aiškiai apibrėžiama rizikos valdymo proceso pradžioje.

5.

Kompetentingos institucijos peržiūri pavojus, kurie gali kilti RIS, ir nuolat vykdo naujausiais duomenimis grindžiamus ir tikslius pavojų įvertinimus, kurie atspindi esamą sistemos operacinę aplinką. Jos nuolat atnaujina savo žinias pažeidžiamumo klausimais ir reguliariai peržiūri pažeidžiamumo įvertinimą, neatsilikdamos nuo informacinių technologijų (IT) aplinkos pokyčių.

6.

Tvarkant saugumo riziką siekiama taikyti apsaugos priemonių rinkinį, kuris užtikrina tinkamą vartotojų reikalavimų, sąnaudų ir likutinės rizikos, susijusios su saugumu, pusiausvyrą.

7.

RIS akreditavimui taikomi konkretūs reikalavimai, reikalavimai dėl informacijos apimties ir išsamumo, kuriuos nustato atitinkama SAI, turi atitikti įvertintą riziką, atsižvelgiant į visus svarbius veiksnius, įskaitant ESĮI, kuri tvarkoma RIS, slaptumo žymos laipsnį. Akreditavimas apima atsakingos institucijos oficialų pareiškimą dėl likutinės rizikos ir likutinės rizikos pripažinimą.

Saugumas viso RIS gyvavimo ciklo metu

8.

Saugumas turi būti užtikrintas viso RIS gyvavimo ciklo metu – nuo pradžios iki naudojimosi pabaigos.

9.

Kiekvienu gyvavimo ciklo etapu nustatomas kiekvieno RIS dalyvio ir jo sąveikos su kitais dalyviais vaidmuo saugumo požiūriu.

10.

RIS, įskaitant technines ir netechnines saugumo priemones, bandomos saugumo požiūriu akreditavimo proceso metu siekiant užtikrinti tinkamą saugumo užtikrinimo lygį ir patikrinti, ar jos teisingai įdiegtos, integruotos ir sukonfigūruotos.

11.

Saugumo įvertinimai, patikrinimai ir peržiūros atliekami reguliariai RIS veikimo ir techninės priežiūros metu bei susidarius išskirtinėms aplinkybėms.

12.

RIS saugumo dokumentų atnaujinimas viso jos gyvavimo ciklo metu vykdomas kaip neatsiejama pakeitimų atlikimo ir konfigūracijos tvarkymo proceso dalis.

Geriausios praktikos pavyzdžiai

13.

TGS ir valstybės narės bendradarbiauja rengdami geriausios praktikos pavyzdžius RIS tvarkomai ESĮI apsaugoti. Geriausios praktikos gairėse išdėstomos RIS skirtos techninės, fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, kurių veiksmingumas apsisaugant nuo konkrečių grėsmių ir pažeidžiamumo buvo įrodytas.

14.

RIS tvarkomos ESĮI apsauga grindžiama ir ES, ir už jos ribų ISU srityje dirbančių subjektų įgyta patirtimi.

15.

Geriausios praktikos pavyzdžių platinimu ir jų įgyvendinimu prisidedama prie siekio užtikrinti lygiavertį įvairių TGS ir valstybių narių naudojamų RIS, kuriose tvarkoma ESĮI, saugumo užtikrinimo lygį.

Nuodugni apsauga

16.

Siekiant sušvelninti pavojų RIS, įgyvendinama daug techninių ir netechninių saugumo priemonių, kurios grupuojamos kaip kelios gynybinės linijos. Jos apima:

a)   atgrasymą: saugumo priemones, skirtas įtikinti nerengti priešiškų planų pulti RIS;

b)   prevenciją: saugumo priemones, skirtas apsunkinti RIS puolimą arba jam sutrukdyti;

c)   aptikimą: saugumo priemones, skirtas aptikti RIS puolimo atvejį;

d)   atsparumą: saugumo priemones, skirtas apriboti puolimo poveikį iki mažiausio informacijos rinkinio ar RIS dalių grupės bei užkirsti kelią tolesnei žalai; ir

e)   atstatymą: saugumo priemones, skirtas RIS saugiai padėčiai atkurti.

Tokių saugumo priemonių griežtumo lygis nustatomas atsižvelgiant į rizikos įvertinimą.

17.

Kompetentingos institucijos užtikrina savo gebėjimus reaguoti į incidentus, kurie gali apimti kelias organizacijas ar valstybes, kad galėtų derinti reagavimo veiksmus ir dalytis informacija apie šiuos incidentus bei susijusią riziką (kompiuterinių incidentų tyrimo gebėjimai).

Minimalumo ir mažiausių privilegijų principas

18.

Įdiegiamos tik atsižvelgiant į operacinius reikalavimus būtinos funkcijos, prietaisai ir paslaugos siekiant išvengti bereikalingos rizikos.

19.

RIS naudotojams ir automatizuotiems procesams suteikiama tik tokia prieiga, privilegijos ar leidimai, kokios jiems reikia savo užduotims atlikti siekiant apriboti žalą, kuri padaroma dėl avarijų, klaidų ar RIS išteklių naudojimo be leidimo.

20.

RIS atliekamos registravimo procedūros prireikus patikrinamos akreditavimo proceso metu.

Informuotumas informacijos saugumo užtikrinimo srityje

21.

Informuotumas apie riziką ir turimas saugumo priemones yra pirmoji RIS saugumo gynybos linija. Visų pirma visi personalo nariai, susiję su RIS gyvavimo ciklu, įskaitant naudotojus, suvokia:

a)

kad saugumo spragos gali labai pakenkti RIS;

b)

galimą žalą kitiems, kuri gali kilti dėl tarpusavio sujungimo ir tarpusavio priklausomybės; ir

c)

savo asmeninę atsakomybę ir atsakingumą už RIS saugumą atsižvelgdami į savo vaidmenį naudojant sistemas ir procesus.

22.

Siekiant užtikrinti, kad būtų suvokiama atsakomybė už saugumą visam dalyvaujančiam personalui, įskaitant aukštesniąją vadovybę ir RIS naudotojus, yra privalomi ISU švietimo ir informuotumo mokymai.

IT saugumo priemonių vertinimas ir patvirtinimas

23.

Reikiamas saugumo priemonių patikimumo lygis, apibrėžiamas kaip saugumo užtikrinimo lygis, nustatomas remiantis rizikos valdymo proceso rezultatais ir laikantis atitinkamos saugumo politikos bei saugumo gairių.

24.

Saugumo užtikrinimo lygis patikrinamas naudojant tarptautiniu arba nacionaliniu lygiu patvirtintus procesus ir metodus. Tai apima pirminį įvertinimą, kontrolę ir auditą.

25.

ESĮI apsaugai skirtas šifravimo priemones įvertina ir patvirtina valstybės narės nacionalinė KPI.

26.

Prieš rekomenduojant, kad pagal 10 straipsnio 6 dalį jas pavirtintų Taryba arba generalinis sekretorius, tokias šifravimo priemones turi būti įvertinusi antra šalis, t. y. valstybės narės Tinkamos kvalifikacijos institucija (TKI), kuri nesusijusi su įrangos projektavimu arba gamyba. Reikalaujamas antros šalies įvertinimo išsamumo lygis priklauso nuo numatomo didžiausio ESĮI, kuri bus apsaugoma šiomis priemonėmis, slaptumo žymos laipsnio. Taryba patvirtina šifravimo priemonių vertinimo ir patvirtinimo saugumo politiką.

27.

Atitinkamai Taryba arba generalinis sekretorius, remdamiesi Saugumo komiteto rekomendacija, gali netaikyti 25 arba 26 punkte nustatytų reikalavimų ir tam tikram laikotarpiui suteikti laikiną patvirtinimą laikydamiesi 10 straipsnio 6 dalyje nustatytos tvarkos, kai tai pateisinama dėl konkrečių su veikla susijusių priežasčių.

28.

TKI yra valstybės narės KPI, kuri buvo akredituota remiantis Tarybos nustatytais kriterijais antram ESĮI apsaugai skirtų šifravimo priemonių įvertinimui atlikti.

29.

Taryba patvirtina ne šifravimo IT saugumo priemonių reikalavimų atitikimo ir patvirtinimo saugumo politiką.

Perdavimas saugumo zonose

30.

Nepaisant šio sprendimo nuostatų, kai ESĮI perdavimas vykdomas saugumo zonose, remiantis rizikos valdymo proceso rezultatais ir SAI pritarus gali būti naudojamas nešifruotas platinimas arba šifravimas žemesniu lygiu.

Saugus RIS tarpusavio sujungimas

31.

Šiame sprendime sistemų tarpusavio sujungimas reiškia tiesioginį dviejų ar daugiau IT sistemų sujungimą siekiant dalytis duomenimis ir kitais informacijos šaltiniais (pavyzdžiui, ryšiais) vienakrypčiu arba daugiakrypčiu būdu.

32.

RIS kiekviena tarpusavyje sujungta IT sistema pirmiausia yra traktuojama kaip nepatikima ir sistemoje įdiegiamos apsaugos priemonės keitimuisi įslaptinta informacija kontroliuoti.

33.

Bet kokio RIS ir kitos IT sistemos tarpusavio sujungimo atveju laikomasi toliau išdėstytų pagrindinių reikalavimų:

a)

tokiems tarpusavio sujungimams taikomus veiklos arba operacinius reikalavimus nurodo ir patvirtina atsakingos institucijos;

b)

tarpusavio sujungimui taikomas rizikos valdymas ir akreditavimo procesas bei yra reikalingas kompetentingų SAI pavirtinimas; ir

c)

ribų apsaugos priemonės (RAP) įdiegiamos visų RIS perimetre.

34.

Akredituota RIS ir neapsaugotas arba viešas tinklas negali būti tarpusavyje sujungiami, išskyrus atvejus, kai tarp RIS ir neapsaugoto arba viešo tinklo yra šiuo tikslu įdiegtos patvirtintos ribų apsaugos priemonės. Tokiems tarpusavio sujungimams taikytinas saugumo priemones peržiūri kompetentinga ISUI ir patvirtina kompetentinga SAI.

Kai duomenys, perduodami neapsaugotu arba viešu tinklu, yra užšifruojami pagal 10 straipsnį patvirtinta šifravimo priemone, toks sujungimas nelaikomas tarpusavio sujungimu.

35.

Draudžiamas tiesioginis arba pakopinis RIS, akredituotos tvarkyti slaptumo žyma TRES SECFRET UE/EU TOP SECRET pažymėtą informaciją, ir neapsaugoto arba viešo tinklo tarpusavio sujungimas.

Kompiuterinių duomenų saugojimo laikmenos

36.

Kompiuterinių duomenų saugojimo laikmenos sunaikinamos laikantis kompetentingos saugumo institucijos patvirtintų procedūrų.

37.

Kompiuterinių duomenų saugojimo laikmenos gali būti naudojamos pakartotinai, gali būti sumažintas jų slaptumo žymos laipsnis arba jos gali būti išslaptinamos laikantis saugumo politikos, kuri turi būti nustatyta pagal 6 straipsnio 1 dalį.

Nepaprastosios padėties sąlygos

38.

Nepaisant šio sprendimo nuostatų, toliau apibūdintos specialios procedūros gali būti taikomos esant nepaprastajai padėčiai, pavyzdžiui, gresiant ar esant krizei, konfliktui ar karinei padėčiai arba susidarius išskirtinėms su eksploatavimu susijusioms sąlygoms.

39.

ESĮI gali būti perduodama naudojant šifravimo priemones, kurios buvo patvirtintos žemesnio įslaptinimo laipsnio informacijai, arba nešifruota kompetentingai institucijai pritarus, jei vėlavimas padarytų aiškiai didesnę žalą, negu įslaptintos medžiagos atskleidimas, ir jei:

a)

siuntėjas ir gavėjas neturi reikiamos šifravimo įrangos arba jokios šifravimo įrangos; ir

b)

įslaptinta medžiaga negali būti laiku perduota kitomis priemonėmis.

40.

38 punkte išdėstytomis aplinkybėmis perduodama įslaptinta informacija nėra pažymėta jokiomis žymomis arba nuorodomis, kurios sudarytų sąlygas ją atskirti nuo neįslaptintos informacijos arba kurią galima apsaugoti naudojant turimas šifravimo priemones. Gavėjams kitomis priemonėmis nedelsiant pranešama apie informacijos slaptumo laipsnį.

41.

Jeigu taikomas 38 punktas, kompetentingai institucijai ir Saugumo komitetui vėliau pateikiama ataskaita.

III.   SU INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMU SUSIJUSIOS FUNKCIJOS IR INSTITUCIJOS

42.

Valstybėse narėse ir TGS nustatomos toliau išdėstytos su informacijos saugumo užtikrinimu susijusios funkcijos. Šioms funkcijoms nereikalingas vienas bendras organizacinis subjektas. Joms suteikiami atskiri įgaliojimai. Tačiau šios funkcijos ir su jomis susijusi atsakomybė gali būti sujungtos arba integruotos viename organizaciniame vienete arba padalytos skirtingiems organizaciniams vienetams, jei išvengiama vidaus interesų arba užduočių konfliktų.

Informacijos saugumo užtikrinimo institucija

43.

ISUI atsako už šias sritis:

a)

ISU srities saugumo politikos formavimą ir saugumo gairių rengimą bei jų veiksmingumo bei tinkamumo stebėseną;

b)

su šifravimo priemonėmis susijusios techninės informacijos apsaugą ir administravimą;

c)

užtikrinimą, kad ESĮI apsaugai parinktos ISU priemonės atitiktų atitinkamą jų tinkamumo nustatymo ir atrankos politiką;

d)

užtikrinimą, kad šifravimo priemonės būtų pasirenkamos laikantis jų tinkamumo nustatymo ir atrankos politikos;

e)

mokymo ir informuotumo ISU srityje derinimą;

f)

konsultavimąsi su sistemos tiekėju, saugumo srities subjektais ir vartotojų atstovais ISU saugumo politikos ir saugumo gairių klausimais; ir

g)

užtikrinimą, kad Saugumo komiteto ISU klausimais ekspertų pogrupis turėtų atitinkamas žinias.

TEI

44.

TEI užtikrina, kad RIS atitiktų TEMPEST politiką ir gaires. Ji patvirtina TEMPEST kontrpriemones, skirtas įrenginiams ir priemonėms, siekiant apsaugoti ESĮI iki nustatyto slaptumo žymos laipsnio operacinėje aplinkoje.

Kriptografijos patvirtinimo institucija

45.

Kriptografijos patvirtinimo institucijos (KPI) pareiga – užtikrinti, kad šifravimo priemonės atitiktų nacionalinę šifravimo politiką arba Tarybos šifravimo politiką. Ji suteikia leidimą naudoti šifravimo priemonę siekiant apsaugoti ESĮI iki nustatyto slaptumo žymos laipsnio operacinėje aplinkoje. Valstybėse narėse KPI papildomai atsako už šifravimo priemonių įvertinimą.

Kriptografijos platinimo institucija

46.

Kriptografijos platinimo institucija (KPI) atsako už šias sritis:

a)

ES šifravimo medžiagos valdymą ir apskaitą;

b)

užtikrinimą, kad visos ES šifravimo medžiagos apskaitai, saugiam tvarkymui, saugojimui ir platinimui būtų taikomos tinkamos procedūros ir nustatyti tinkami kanalai; ir

c)

ES šifravimo medžiagos perdavimo ją naudojantiems asmenims ir tarnyboms arba priėmimo iš jų užtikrinimą.

Saugumo akreditavimo institucija

47.

Kiekvienai sistemai skirta SAI atsako už šias sritis:

a)

užtikrinimą, kad RIS atitiktų atitinkamą saugumo politiką ir saugumo gaires, pareiškimo dėl RIS patvirtinimo, leidžiant jas naudoti tvarkant ESĮI iki nustatyto slaptumo žymos laipsnio operacinėje aplinkoje, pateikimą, nurodant akreditavimo reikalavimus ir sąlygas bei kriterijus, kuriais remiantis sprendžiama, kad reikia iš naujo patvirtinti arba akredituoti RIS;

b)

saugumo akreditavimo proceso nustatymą vadovaujantis atitinkama politika, aiškiai nurodant patvirtinimo sąlygas, nustatytas jos priežiūrai pavestoms RIS;

c)

saugumo akreditavimo strategijos, kurioje išdėstytas akreditavimo proceso išsamumo lygis, atitinkantis reikiamą saugumo užtikrinimo lygį, nustatymą;

d)

su saugumu susijusių dokumentų, įskaitant pareiškimus dėl rizikos valdymo ir likutinės rizikos, sistemos saugumo reikmių aktus (toliau – SSRA), saugumo įgyvendinimo patikrinimo dokumentus ir saugios eksploatacijos taisykles (toliau – SecOPs), nagrinėjimą ir patvirtinimą bei užtikrinimą, kad jie atitiktų Tarybos saugumo taisykles ir politiką;

e)

su RIS susijusių saugumo priemonių įgyvendinimo patikrinimą vykdant saugumo įvertinimus, patikrinimus ar peržiūras arba juos finansuojant;

f)

saugumo reikalavimų (pavyzdžiui, susijusių su personalo patikimumo laipsniais), taikomų svarbiausioms, susijusioms su RIS apsauga pareigybėms, nustatymą;

g)

patvirtintų šifravimo ir TEMPEST priemonių, naudojamų siekiant užtikrinti RIS saugumą, parinkimo patvirtinimą;

h)

RIS tarpusavio sujungimo su kitomis RIS patvirtinimą arba prireikus dalyvavimą bendrame patvirtinime; ir

i)

sistemos tiekėjo, saugumo srities subjektų ir vartotojų atstovų konsultavimą saugumo rizikos valdymo, visų pirma likutinės rizikos, ir pareiškimo dėl patvirtinimo reikalavimų ir sąlygų klausimais.

48.

TGS SAI atsako už visų TGS kompetencijai priklausančių RIS akreditavimą.

49.

Atitinkama valstybės narės SAI atsako už tos valstybės narės kompetencijai priklausančių RIS ir jų sisteminių komponentų akreditavimą.

50.

Jungtinė saugumo akreditacijos valdyba (SAV) yra atsakinga tiek už TGS SAI žinioje, tiek už valstybių narių SAI žinioje esančių RIS akreditavimą. Ją sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės SAI atstovą, o jos posėdžiuose dalyvauja Europos Komisijos atstovas SAI klausimais. Kiti subjektai, turintys prijungimo prie RIS mazgus, kviečiami dalyvauti posėdžiuose, kai svarstomi su ta sistema susiję klausimai.

SAV pirmininkauja TGS SAI atstovas. Ji sprendimus priima institucijų, valstybių narių ir kitų subjektų, turinčių prijungimo prie RIS mazgus, SAI atstovų sutarimu. SAV reguliariai teikia savo veiklos ataskaitas Saugumo komitetui ir jam praneša apie visus pareiškimus dėl akreditavimo.

Informacijos saugumo užtikrinimo operacinė institucija

51.

Kiekvienai sistemai skirta ISU operacinė institucija atsako už šias sritis:

a)

saugumo dokumentų, atitinkančių saugumo politiką ir saugumo gaires, rengimą, visų pirma SSRA, įskaitant pareiškimą dėl likutinės rizikos, SecOPs ir šifravimo planą vykdant RIS akreditavimo procesą, rengimą;

b)

dalyvavimą atrenkant ir bandant konkrečioms sistemoms skirtas techninio saugumo priemones, prietaisus ir programinę įrangą, jų įgyvendinimo priežiūrą ir užtikrinimą, kad jie būtų saugiai įdiegti, sukonfigūruoti bei eksploatuojami pagal atitinkamus saugumo dokumentus;

c)

dalyvavimą parenkant TEMPEST saugumo priemones ir prietaisus, jei reikia pagal SSRA, ir užtikrinimą, kad jie būtų saugiai įdiegti ir eksploatuojami bendradarbiaujant su TEI;

d)

SecOps įgyvendinimo ir taikymo stebėseną; prireikus atsakomybę už eksploatavimo saugumą deleguojant sistemos savininkui;

e)

šifravimo priemonių valdymą ir tvarkymą užtikrinant šifravimo ir kontroliuojamų objektų saugojimą ir prireikus užtikrinant šifravimo kintamųjų generavimą;

f)

saugumo analizės peržiūros ir bandymų atlikimą, visų pirma siekiant parengti atitinkamas rizikos ataskaitas, kurių reikalauja SAI;

g)

mokymo konkrečioms RIS skirto ISU klausimais rengimą;

h)

konkrečioms RIS skirtų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir vykdymą.

V PRIEDAS

PRAMONINIS SAUGUMAS

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 11 straipsnio įgyvendinimo nuostatos. Jame išdėstytos bendros saugumo nuostatos, taikomos pramonės ar kitiems subjektams derybų dėl sutarčių sudarymo metu arba visą TGS sudarytų įslaptintų sutarčių gyvavimo ciklą.

2.

Taryba patvirtina pramoninio saugumo politiką, kurioje visų pirma apibrėžiami išsamūs reikalavimai susiję su ĮPPP, saugumo aspektų paaiškinimais (SAP), vizitais, ESĮI perdavimu ir gabenimu.

II.   SAUGUMO ASPEKTAI ĮSLAPTINTOSE SUTARTYSE

Slaptumo žymų vadovas (SŽV)

3.

Prieš paskelbdamas kvietimą teikti pasiūlymus įslaptintai sutarčiai sudaryti arba prieš sudarydamas įslaptintą sutartį, TGS, kaip perkančioji institucija, nustato visos informacijos, kuri turi būti suteikta konkurso dalyviams ir rangovams, slaptumo žymą, taip pat visos informacijos, kurią turi parengti rangovas, slaptumo žymą. Šiuo tikslu TGS parengia SŽV, kuris turi būti naudojamas vykdant sutartį.

4.

Siekiant nustatyti skirtingų įslaptintos sutarties dalių slaptumo žymą, taikomi toliau nurodyti principai:

a)

rengdamas SŽV, TGS atsižvelgia į visus svarbius saugumo aspektus, įskaitant slaptumo žymą, kurią informacijai priskyrė jos įslaptintos informacijos rengėjas ir kurią jis patvirtino kaip naudotiną tai sutarčiai;

b)

bendras sutarties slaptumo žymos laipsnis negali būti žemesnis nei aukščiausia bet kurios jos dalies slaptumo žyma; ir

c)

atitinkamais atvejais, jei daromi pakeitimai, susiję su slaptumo žymų suteikimu informacijai, parengtai rangovų ar jiems suteiktai vykdant sutartį, ir jei daromi vėlesni SŽV pakeitimai, TGS palaiko ryšius su valstybių narių NSI/PSI ar kitomis atitinkamomis kompetentingomis saugumo institucijomis.

Saugumo aspektų paaiškinimas (SAP)

5.

Konkrečioms sutartims skirti saugumo reikalavimai aprašomi SAP. Prireikus į SAP įtraukiamas SŽV; SAP yra neatsiejama įslaptintos sutarties ar subrangos sutarties dalis.

6.

SAP nustatomos nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad rangovas ir (arba) subrangovas laikytųsi būtiniausių šiame sprendime nustatytų standartų. Šių būtiniausių standartų nesilaikymas gali būti pakankamas pagrindas sutarčiai nutraukti.

Programos / projekto saugumo instrukcijos (PSI)

7.

Atsižvelgiant į programų ar projektų, kuriuos vykdant reikia susipažinti su ESĮI arba ją tvarkyti ar saugoti, apimtį, programą ar projektą valdyti paskirta perkančioji institucija gali parengti konkrečios programos / projekto saugumo instrukcijas (PSI). PSI turi patvirtinti valstybių narių NSI/PSI ar kita programoje / projekte dalyvaujanti kompetentinga saugumo institucija; jose gali būti nustatyti papildomi saugumo reikalavimai.

III.   ĮMONĖS PATIKIMUMĄ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS (ĮPPP)

8.

ĮPPP išduoda valstybės narės NSI arba PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija ir jame pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus nurodoma, kad pramonės arba kitas subjektas savo patalpose gali apsaugoti atitinkamo slaptumo žymos (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET) laipsnio ESĮI. Prieš rangovui ar subrangovui arba potencialiam rangovui ar subrangovui suteikiant ESĮI arba galimybę susipažinti su ESĮI, TGS, kaip perkančiajai institucijai, turi būti pateikiamas ĮPPP.

9.

Išduodama ĮPPP atitinkama NSI ar PSI, mažų mažiausiai:

a)

įvertina pramonės ar kitų subjektų patikimumą;

b)

įvertina nuosavybę, kontrolę ar nederamos įtakos tikimybę, kurie gali būti laikomi saugumo rizika;

c)

įsitikina, kad pramonės arba kitas subjektas patalpose yra sukūręs saugumo sistemą, kuri apima visas atitinkamas saugumo priemones, būtinas, kad būtų apsaugota informacija ar medžiaga, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma, laikantis šiame sprendime nustatytų reikalavimų;

d)

įsitikina, kad vadovybės, savininkų ir darbuotojų, kurie turi turėti galimybę susipažinti su informacija, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma, asmens patikimumo statusas yra nustatytas laikantis šiame sprendime nustatytų reikalavimų;

e)

įsitikina, kad pramonės arba kitas subjektas yra paskyręs patalpų saugumo pareigūną, kuris yra atsakingas vadovybei už saugumo įsipareigojimų tokiame subjekte vykdymo užtikrinimą.

10.

Atitinkamais atvejais TGS, kaip perkančioji institucija, praneša atitinkamai NSI/PSI ar kitai kompetentingai saugumo institucijai, kad prieš sudarant sutartį arba sutarties vykdymui reikalingas ĮPPP. ĮPPP arba APP reikalaujama prieš sudarant sutartį, tais atvejais, kai ESĮI, pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma, turi būti suteikta paraiškų teikimo proceso metu.

11.

Perkančioji institucija nesudaro įslaptintos sutarties su pasirinktu dalyviu prieš tai negavusi valstybės narės, kurioje yra registruotas atitinkamas rangovas ar subrangovas, NSI/PSI ar kitos kompetentingos saugumo institucijos patvirtinimo, kad reikiamais atvejais yra išduotas tinkamas ĮPPP.

12.

ĮPPP išdavusi NSI/PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija praneša TGS, kaip perkančiajai institucijai, apie pasikeitimus, turinčius įtakos ĮPPP. Subrangos sutarties atveju atitinkamai informuojama NSI/PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija.

13.

Jeigu atitinkama NSI/PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija panaikina ĮPPP, tai yra pakankamas pagrindas TGS, kaip perkančiajai institucijai, nutraukti įslaptintą sutartį arba pašalinti dalyvį iš konkurso.

IV.   ĮSLAPTINTOS SUTARTYS IR SUBRANGOS SUTARTYS

14.

Tais atvejais, kai ESĮI suteikiama dalyviui prieš sudarant sutartį, kvietime teikti paraiškas numatoma nuostata, kuria paraiškos nepateikęs dalyvis arba dalyvis, kuris nebuvo atrinktas, įpareigojamas per nurodytą laiką grąžinti visus įslaptintus dokumentus.

15.

Sudarius įslaptintą sutartį ar subrangos sutartį, TGS, kaip perkančioji institucija, praneša rangovo ar subrangovo NSI/PSI ar kitai kompetentingai saugumo institucijai tos įslaptintos sutarties saugumo nuostatas.

16.

Nutraukus tokią sutartį, TGS, kaip perkančioji institucija (ir (arba) atitinkamai NSI/PSI ar kita kompetentinga saugumo institucija subrangos sutarties atveju) skubiai apie tai praneša valstybės narės, kurioje registruotas rangovas arba subrangovas, NSI/PSI ar kitai kompetentingai saugumo institucijai.

17.

Paprastai reikalaujama, kad nutraukus įslaptintą sutartį ar subrangos sutartį rangovas arba subrangovas perkančiajai institucijai grąžintų visą turimą ESĮI.

18.

Konkrečios nuostatos dėl ESĮI sunaikinimo vykdant sutartį arba ją nutraukus nustatomos SAP.

19.

Tais atvejais, kai rangovui arba subrangovui duotas leidimas nutraukus sutartį pasilikti ESĮI, rangovas ir subrangovas toliau laikosi šiame sprendime nustatytų būtiniausių standartų bei užtikrina ESĮI konfidencialumą.

20.

Sąlygos, kuriomis rangovas gali sudaryti subrangos sutartis, nurodomos kvietime teikti paraiškas ir sutartyje.

21.

Prieš sudarydamas subrangos sutartis dėl įslaptintos sutarties dalių, rangovas turi gauti TGS, kaip perkančiosios institucijos, leidimą. Su pramonės arba kitais subjektais, registruotais valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė ir nėra sudariusi susitarimo dėl informacijos saugumo su ES, subrangos sutartys negali būti sudaromos.

22.

Rangovas atsako už tai, kad visa subrangos veikla būtų vykdoma laikantis šiame sprendime nustatytų būtiniausių standartų, ir negali suteikti subrangovui ESĮI be išankstinio rašytinio perkančiosios institucijos sutikimo.

23.

ESĮI, kurią parengė ar tvarko rangovas arba subrangovas, atžvilgiu įslaptintos informacijos rengėjo teisėmis naudojasi perkančioji institucija.

V.   SU ĮSLAPTINTOMIS SUTARTIMIS SUSIJĘ VIZITAI

24.

Jei TGS, rangovams ar subrangovams vykdant įslaptintą sutartį jiems priklausančiose patalpose reikia susipažinti su CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma pažymėta informacija, dėl jų vizitų susitariama palaikant ryšius su NSI/PSI arba kita susijusia kompetentinga saugumo institucija. Tačiau atsižvelgiant į tam tikrus projektus NSI/PSI gali taip pat susitarti dėl tvarkos, pagal kurią dėl tokių vizitų gali būti susitariama tiesiogiai.

25.

Tam, kad būtų leista susipažinti su ESĮI, susijusia su TGS sutartimi, visi lankytojai turi turėti atitinkamą APP ir turi būti vadovaujamasi principu „būtina žinoti“.

26.

Lankytojams leidžiama susipažinti tik su ta ESĮI, kuri yra susijusi su vizito tikslu.

VI.   ESĮI PERDAVIMAS IR GABENIMAS

27.

Perduodant ESĮI elektroninėmis priemonėmis taikomos atitinkamos 10 straipsnio ir IV priedo nuostatos.

28.

Gabenant ESĮI taikomos atitinkamos III priedo nuostatos, laikantis nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų.

29.

Nustatant įslaptintos medžiagos kaip krovinio gabenimui taikomą saugumo tvarką taikomi toliau nurodyti principai:

a)

saugumas užtikrinamas visuose gabenimo etapuose nuo gabenimo pradžios vietos iki galutinės paskirties vietos;

b)

siuntai suteikiamas apsaugos lygis nustatomas pagal joje esančios medžiagos aukščiausią slaptumo žymos laipsnį;

c)

gabenimą užtikrinančios bendrovės turi gauti atitinkamos slaptumo žymos ĮPPP. Tokiais atvejais laikantis I priedo turi būti patikrintas siuntą gabenančio personalo patikimumas;

d)

prieš gabenant per valstybių sienas medžiagą, pažymėtą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba SECRET UE/EU SECRET slaptumo žyma, siuntėjas parengia, o atitinkamos NSI/PSI ar kitos kompetentingos saugumo institucijos patvirtina gabenimo planą;

e)

stengiamasi, kad kelionės vyktų be sustojimo ir būtų užbaigtos kuo greičiau, atsižvelgiant į aplinkybes;

f)

kai galima, turėtų būti pasirenkami maršrutai tik per valstybių narių teritorijas. Maršrutais per valstybes, kurios nėra valstybės narės, turėtų būti gabenama tik gavus siuntėjo ir gavėjo valstybių NSI/PSI ar kitos kompetentingos saugumo institucijos leidimą.

VII.   ESĮI PERDAVIMAS TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ĮSIKŪRUSIEMS RANGOVAMS

30.

ESĮI trečiosiose valstybėse įsikūrusiems rangovams ir subrangovams perduodama laikantis saugumo priemonių, dėl kurių susitarė TGS, kaip perkančioji institucija, ir atitinkamos trečiosios valstybės, kurioje registruotas rangovas, NSI/PSI.

VIII.   RESTREINT UE/EU RESTRICTED SLAPTUMO ŽYMA PAŽYMĖTOS INFORMACIJOS TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

31.

Palaikydamas ryšius su valstybės narės NSI/PSI TGS, kaip perkančioji institucija, prireikus turi teisę remiantis sutarties nuostatomis rengti vizitus į rangovo / subrangovo patalpas, kad patikrintų, ar įgyvendintos pagal sutartį reikalaujamos tinkamos saugumo priemonės, skirtos apsaugoti RESTREINT UE/EU RESTRICTED laipsnio slaptumo žyma pažymėtą ESĮI.

32.

Kiek būtina pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, NSI/PSI ar kitoms kompetentingoms saugumo institucijoms TGS, kaip perkančioji institucija, praneša apie sutartis arba subrangos sutartis, kuriose yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos.

33.

TGS sudarytų sutarčių, kuriose yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėtos informacijos, atveju rangovai ar subrangovai ir jų personalas neprivalo turėti ĮPPP ar APP.

34.

TGS, kaip perkančioji institucija, išnagrinėja atsakymus į kvietimus dalyvauti konkurse dėl sutarčių, pagal kurias turi būti suteikta galimybė susipažinti su RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma pažymėta informacija, neatsižvelgdama į reikalavimus, susijusius su ĮPPP ar APP, kurie gali būti numatyti nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

35.

Sąlygos, kuriomis rangovas gali sudaryti subrangos sutartis, turi atitikti 21 punkto reikalavimus.

36.

Kai pagal sutartį numatytas informacijos, pažymėtos RESTREINT UE/EU RESTRICTED slaptumo žyma, tvarkymas rangovo naudojamoje RIS, TGS, kaip perkančioji institucija, užtikrina, kad sutartyje arba subrangos sutartyje būtų nustatyti su RIS akreditavimu susiję būtini techniniai ir administraciniai reikalavimai, kurie atitiktų įvertintą riziką, atsižvelgiant į visus svarbius veiksnius. Perkančioji institucija ir atitinkama NSI/PSI susitaria dėl tokio RIS akreditavimo masto.

VI PRIEDAS

KEITIMASIS ĮSLAPTINTA INFORMACIJA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

I.   ĮVADAS

1.

Šiame priede nustatytos 12 straipsnio įgyvendinimo nuostatos.

II.   TVARKA, REGLAMENTUOJANTI KEITIMĄSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA

2.

Tarybai nustačius, kad yra ilgalaikis poreikis keistis įslaptinta informacija, sudaromas

susitarimas dėl informacijos saugumo, arba

administracinis susitarimas,

vadovaujantis 12 straipsnio 2 dalimi ir III bei IV skirsniais bei remiantis saugumo komiteto rekomendacija.

3.

Tais atvejais, kai BSGP operacijos vykdymui surinkta ESĮI gali būti suteikiama tokioje operacijoje dalyvaujančioms trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, ir jeigu nėra nustatyta 2 dalyje nurodyta tvarka, keitimasis ESĮI su dalyvaujančiąja trečiąja valstybe arba tarptautine organizacija vadovaujantis V skirsniu reglamentuojamas:

susitarimu dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų,

ad hoc susitarimu dėl dalyvavimo, arba

jeigu nėra sudarytas nė vienas iš pirmiau nurodytų susitarimų – ad hoc administraciniu susitarimu.

4.

Jeigu nėra nustatyta 2 ir 3 dalyse nurodyta tvarka ir jeigu priimamas sprendimas vadovaujantis VI skirsniu suteikti ESĮI trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai išimtine ad hoc tvarka, iš atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos turi būti gautas raštiškas patvirtinimas, kad ji saugos bet kokią jai suteiktą ESĮI laikydamasi šiame sprendime nustatytų pagrindinių principų ir būtiniausių standartų.

III.   SUSITARIMAI DĖL INFORMACIJOS SAUGUMO

5.

Susitarimais dėl informacijos saugumo nustatomi pagrindiniai principai ir būtiniausi standartai, reglamentuojantys ES ir trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos keitimąsi įslaptinta informacija.

6.

Susitarimuose dėl informacijos saugumo numatomi techniniai įgyvendinimo susitarimai, dėl kurių turi susitarti TGS saugumo tarnyba, EKSD ir kompetentinga atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos saugumo institucija. Tokiuose susitarimuose atsižvelgiama į atitinkamoje trečiojoje valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje galiojančiais saugumo nuostatais ir esamomis struktūromis bei procedūromis užtikrinamą apsaugos lygį. Šiuos susitarimus patvirtina Saugumo komitetas.

7.

Keistis ESĮI elektroninėmis priemonėmis neleidžiama, jei tai nėra aiškiai numatyta susitarime dėl informacijos saugumo arba techniniuose įgyvendinimo susitarimuose.

8.

Susitarimuose dėl informacijos saugumo numatoma, kad prieš keičiantis įslaptinta informacija pagal susitarimą, TGS saugumo tarnyba ir EKSD susitaria, kad gaunančioji šalis atitinkamu būdu gali apsaugoti ir saugoti jai teikiamą informaciją.

9.

Kai Taryba sudaro susitarimą dėl informacijos saugumo, kiekvienoje šalyje paskiriama po vieną registratūrą, kuri yra pagrindinis įslaptintos informacijos gavimo ir išsiuntimo punktas.

10.

Siekiant įvertinti atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos saugumo nuostatus, struktūras ir procedūras, abipusiu susitarimu su atitinkama trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija TGS Saugumo tarnyba kartu su EKSD rengia įvertinimo vizitus. Tokie įvertinimo vizitai rengiami laikantis atitinkamų III priedo nuostatų ir jų metu įvertinama:

a)

įslaptintai informacijai apsaugoti taikoma reglamentavimo sistema;

b)

bet kurie konkretūs saugumo politikos ypatumai ir saugumo organizavimo tvarka trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje, kurie galėtų daryti poveikį įslaptintos informacijos, kuria gali būti keičiamasi, slaptumo žymos laipsniui;

c)

faktiškai taikomos saugumo priemonės ir procedūros; ir

d)

patikimumo patikrinimo procedūros, susijusios su numatomos suteikti ESĮI slaptumo žymos laipsniu.

11.

ES vardu įvertinimo vizitą atliekanti grupė įvertina, ar atitinkamoje trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje saugumo nuostatai ir procedūros yra tinkami, kad būtų apsaugota atitinkamo slaptumo žymos laipsnio ESĮI.

12.

Šių vizitų rezultatai pateikiami ataskaitoje, kuria remdamasis Saugumo komitetas nustato, koks gali būti aukščiausias ESĮI, kuria gali būti keičiamasi su atitinkama trečiąja šalimi popieriuje ir prireikus elektroninėmis priemonėmis, slaptumo žymos laipsnis, bei konkrečias sąlygas, reglamentuojančias keitimąsi šia informacija su ta šalimi.

13.

Būtina dėti visas pastangas, kad būtų surengtas vizitas į atitinkamą trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją saugumui visapusiškai įvertinti prieš tai, kai Saugumo komitetas patvirtina įgyvendinamuosius susitarimus, siekiant nustatyti taikomos saugumo sistemos pobūdį ir veiksmingumą. Tačiau jei tai nėra įmanoma, TGS saugumo tarnyba Saugumo komitetui pateikia kuo išsamesnę ataskaitą, pagrįstą turima informacija, informuodama Saugumo komitetą apie taikomus saugumo nuostatus ir saugumo organizavimo tvarką atitinkamoje trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje.

14.

Saugumo komitetas gali nuspręsti, kad laukiant įvertinimo vizito rezultatų negalima suteikti ESĮI arba galima suteikti ESĮI, kurios slaptumo žymos laipsnis ne aukštesnis nei nurodytas, arba jis gali nustatyti kitas specialias sąlygas, kurios taikomos ESĮI suteikimui atitinkamai trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai. Apie tai TGS saugumo tarnyba praneša atitinkamai trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai.

15.

Remdamasi tarpusavio susitarimu su atitinkama trečiąja valstybe arba tarptautine organizacija, TGS saugumo tarnyba reguliariai rengia tolesnius įvertinimo vizitus, siekdama patikrinti, ar įdiegtos priemonės ir toliau atitinka iš pradžių sutartus būtiniausius standartus.

16.

Kai susitarimas dėl informacijos saugumo įsigalioja ir keičiamasi įslaptinta informacija su atitinkama trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija, Saugumo komitetas gali nuspręsti pakeisti ESĮI, kuria gali būti keičiamasi popieriniu pavidalu ar elektroninėmis priemonėmis, aukščiausią slaptumo žymos laipsnį, visų pirma atsižvelgdamas į tolesnių įvertinimo vizitų rezultatus.

IV.   ADMINISTRACINIAI SUSITARIMAI

17.

Esant ilgalaikiam poreikiui su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija keistis įslaptinta informacija, kurios slaptumo žymos laipsnis paprastai nėra aukštesnis nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ir Saugumo komitetui nustačius, kad atitinkama šalis neturi pakankamai išplėtotos tokiai informacijai skirtos saugumo sistemos, kad ta šalis galėtų sudaryti susitarimą dėl informacijos saugumo, generalinis sekretorius gali, pritarus Tarybai, sudaryti administracinį susitarimą su atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos atitinkamomis institucijomis.

18.

Tais atvejais, kai dėl skubių operatyvinių priežasčių reikia greitai nustatyti keitimosi įslaptinta informacija tvarką, tik Taryba gali nuspręsti, kad būtų sudarytas administracinis susitarimas siekiant keistis aukštesnio slaptumo žymos laipsnio informacija.

19.

Administraciniai susitarimai paprastai sudaromi pasikeičiant laiškais.

20.

Prieš faktiškai suteikiant ESĮI atitinkamai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai rengiamas 10 punkte nurodytas įvertinimo vizitas, o šio vizito ataskaita siunčiama Saugumo komitetui ir jo tvirtinama kaip patenkinama. Tačiau, jei esama išskirtinių priežasčių skubiai pasikeisti įslaptinta informacija, apie kurias pranešta Tarybai, ESĮI gali būti suteikta, su sąlyga, kad dedamos visos pastangos kuo greičiau surengti tokį įvertinimo vizitą.

21.

Keistis ESĮI elektroninėmis priemonėmis neleidžiama, jei tai nėra aiškiai numatyta administraciniame susitarime.

V.   KEITIMASIS ĮSLAPTINTA INFORMACIJA VYKDANT BSGP OPERACIJAS

22.

Trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų dalyvavimą BSGP operacijose reglamentuoja susitarimai dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų. Tokiuose susitarimuose nustatomos nuostatos dėl BSGP operacijų vykdymui surinktos ESĮI suteikimo jose dalyvaujančiosioms trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms. Aukščiausias ESĮI, kuria gali būti keičiamasi, slaptumo žymos laipsnis yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED BSGP civilinėms operacijoms ir CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL BSGP karinėms operacijoms, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip sprendime, kuriuo įsteigiama kiekviena BSGP operacija.

23.

Ad hoc susitarimuose dėl dalyvavimo, sudarytuose dėl konkrečios BSGP operacijos, nustatomos nuostatos dėl tos operacijos vykdymui surinktos ESĮI suteikimo joje dalyvaujančiajai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai. Aukščiausias ESĮI, kuria gali būti keičiamasi, slaptumo žymos laipsnis yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED BSGP civilinėms operacijoms ir CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL BSGP karinėms operacijoms, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip sprendime, kuriuo įsteigiama kiekviena BSGP operacija.

24.

Ad hoc administraciniuose susitarimuose dėl trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos dalyvavimo konkrečioje BSGP operacijoje gali būti numatytas, inter alia, operacijos vykdymui surinktos ESĮI suteikimas tai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai. Tokie ad hoc administraciniai susitarimai sudaromi vadovaujantis IV skirsnio 17 ir 18 punktuose nustatyta tvarka. Aukščiausias ESĮI, kuria gali būti keičiamasi, slaptumo žymos laipsnis yra RESTREINT UE/EU RESTRICTED BSGP civilinėms operacijoms ir CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL BSGP karinėms operacijoms, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip sprendime, kuriuo įsteigiama kiekviena BSGP operacija.

25.

Prieš įgyvendinant nuostatas dėl ESĮI suteikimo pagal 22, 23 ir 24 punktus, nėra būtina sudaryti įgyvendinimo susitarimus ar rengti įvertinimo vizitus.

26.

Jei priimančioji valstybė, kurios teritorijoje vykdoma BSGP operacija, nėra sudariusi su ES susitarimo dėl informacijos saugumo arba administracinio susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija, iškilus konkrečiai neatidėliotinai su operatyvine veikla susijusiai būtinybei gali būti sudarytas ad hoc administracinis susitarimas. Ši galimybė numatoma sprendime, kuriuo įsteigiama BSGP operacija. Tokiomis aplinkybėmis suteikiama tik ta ESĮI, kuri buvo surinkta BSGP operacijai vykdyti ir kurios slaptumo žymos laipsnis nėra aukštesnis nei RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Pagal tokį ad hoc administracinį susitarimą priimančioji valstybė įsipareigoja saugoti ESĮI laikydamasi būtiniausių standartų, kurie turi būti ne mažiau griežti nei yra nustatyti šiame sprendime.

27.

Nuostatose dėl įslaptintos informacijos, kurios turi būti įtrauktos į susitarimus dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų ir į 22–24 punktuose nurodytus ad hoc administracinius susitarimus, nustatoma, kad atitinkama trečioji valstybė ar tarptautinė organizacija užtikrina, kad jos personalas, komandiruotas į bet kokią operaciją, saugos ESĮI pagal Tarybos saugumo taisykles ir vadovaudamasis tolesniais kompetentingų institucijų, įskaitant operacijos vadovavimo grandinės pareigūnus, pateiktais nurodymais.

28.

Jeigu vėliau sudaromas ES ir dalyvaujančiosios trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos susitarimas dėl informacijos saugumo, šio susitarimo dėl informacijos saugumo nuostatos yra viršesnės už bet kokių susitarimų dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų, ad hoc susitarimų dėl dalyvavimo ir ad hoc administracinių susitarimų nuostatas dėl keitimosi ESĮI bei jos apdorojimo.

29.

Keistis ESĮI elektroninėmis priemonėmis pagal susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų, ad hoc susitarimą dėl dalyvavimo ar ad hoc administracinį susitarimą su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija neleidžiama, jei tai nėra aiškiai numatyta atitinkamame susitarime arba administraciniame susitarime.

30.

BSGP operacijos vykdymui surinkta ESĮI gali būti atskleidžiama trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų į tą operaciją komandiruotam personalui, vadovaujantis 22–29 punktų nuostatomis. Kai tokiam personalui leidžiama susipažinti su ESĮI BSGP operacijos patalpose ar RIS, turi būti imamasi priemonių (įskaitant atskleistos ESĮI registravimą), kad būtų sumažinta rizika, jog informacija bus prarasta ar atskleista. Tokios priemonės nurodomos atitinkamuose planavimo ar misijos dokumentuose.

VI.   ESĮI AD HOC SUTEIKIMAS IŠIMTINE TVARKA

31.

Jei nėra nustatyta galiojančios tvarkos pagal III–V skirsnius, ir Tarybai ar vienam iš jos parengiamųjų organų nusprendus, kad išimtiniu atveju reikia suteikti ESĮI trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, TGS:

a)

kiek įmanoma, patikrina atitinkamas trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos saugumo institucijas, ar jų saugumo nuostatai, struktūros bei procedūros yra pakankami, kad užtikrintų, jog joms suteikta ESĮI būtų apsaugota pagal ne mažiau griežtus standartus nei yra nustatyti šiame sprendime;

b)

prašo Saugumo komiteto, remiantis turima informacija, pateikti rekomendaciją, kiek galima pasitikėti atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos, kuriai bus suteikta ESĮI, saugumo nuostatais, struktūromis bei procedūromis.

32.

Jeigu Saugumo komitetas pateikia rekomendaciją, kuria pritaria ESĮI suteikimui, klausimas perduodamas Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER), kuris priima sprendimą dėl šios ESĮI suteikimo.

33.

Jeigu Saugumo komiteto rekomendacijoje nepritariama ESĮI suteikimui:

a)

su BUSP/BSGP susijusiose srityse Politinis ir saugumo komitetas aptaria šį klausimą ir suformuluoja rekomendaciją dėl Nuolatinių atstovų komiteto sprendimo;

b)

visose kitose srityse Nuolatinių atstovų komitetas aptarią šį klausimą ir priima sprendimą.

34.

Jei manoma, kad tikslinga, ir iš anksto gavus rašytinį įslaptintos informacijos rengėjo sutikimą, Nuolatinių atstovų komitetas gali nuspręsti, kad įslaptinta informacija gali būti suteikta tik iš dalies ir tik tuo atveju, jei prieš tai jos slaptumo žymos laipsnis sumažinamas arba ji išslaptinama, arba kad informacija, kurią suteikti numatyta, turi būti parengta nenurodant šaltinio ar pirminio ES slaptumo žymos laipsnio.

35.

Priėmus sprendimą suteikti ESĮI, TGS perduoda atitinkamą dokumentą, pažymėtą leidimo suteikti informaciją žyma, nurodant trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją, kuriai ji buvo suteikta. Prieš suteikiant tokią informaciją arba faktinio jos suteikimo metu atitinkama trečioji šalis raštu įsipareigoja apsaugoti ESĮI, kurią ji gauna, pagal šiame sprendime nustatytus pagrindinius principus ir būtiniausius standartus.

VII.   LEIDIMAS SUTEIKTI ESĮI TREČIOSIOMS VALSTYBĖMS ARBA TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS

36.

Kai yra nustatyta 2 dalyje nurodyta tvarka, reglamentuojanti keitimąsi įslaptinta informacija su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija, Taryba priima sprendimą suteikti leidimą generaliniam sekretoriui suteikti ESĮI atitinkamai trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, laikantis principo, kad su tuo turi sutikti įslaptintos informacijos rengėjas.

37.

Kai yra nustatyta 3 dalyje nurodyta tvarka, reglamentuojanti keitimąsi įslaptinta informacija su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija, generaliniam sekretoriui suteikiamas leidimas suteikti ESĮI, vadovaujantis tuo sprendimu, kuriuo įsteigiama BSGP operacija, ir laikantis principo, kad su tuo turi sutikti įslaptintos informacijos rengėjas.

38.

Generalinis sekretorius gali perduoti šią teisę vyresniesiems TGS pareigūnams ar kitiems jam pavaldiems asmenims.


Priedėliai

A   Priedėlis

Sąvokų apibrėžtys

B   Priedėlis

Slaptumo žymų atitikmenys

C   Priedėlis

Nacionalinių saugumo institucijų (NSI) sąrašas

D   Priedėlis

Santrumpų sąrašas

A priedėlis

SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

Šiame sprendime vartojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

akreditavimas– procesas, po kurio Saugumo akreditavimo institucija (SAI) pateikia oficialų pareiškimą, patvirtinantį kad sistemai yra leista veikti taikant nustatytą slaptumo žymos laipsnį, konkrečiu slaptumo režimu jos operacinėje aplinkoje ir priimtinu rizikos lygiu, laikantis prielaidos, kad įgyvendintas patvirtintas techninių, fizinių, organizacinių ir procedūrinių saugumo priemonių rinkinys;

asmens patikimumo pažymėjimas (APP)– viena iš dviejų arba abi apibrėžtys:

—   ES asmens patikimumo pažymėjimas (ES APP)– TGS paskyrimo tarnybos leidimas susipažinti su ESĮI, išduodamas pagal šį sprendimą valstybės narės kompetentingoms institucijoms užbaigus patikimumo tikrinimo procedūras ir patvirtinantis, kad asmeniui gali būti leidžiama susipažinti su iki tam tikro laipsnio slaptumo žyma (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma) pažymėta ESĮI iki nustatytos datos, jei nustatyta, kad asmuo atitinka principą „būtina žinoti“; taigi laikoma, kad nurodyto asmens patikimumas yra patikrintas,

—   „nacionalinis asmens patikimumo pažymėjimas“ (nacionalinis APP)– valstybės narės kompetentingos institucijos pažyma, leidžianti susipažinti su ESĮI ir išduota valstybės narės kompetentingoms institucijoms užbaigus patikimumo tikrinimo procedūras ir patvirtinanti, kad asmeniui gali būti leidžiama susipažinti su iki tam tikro laipsnio slaptumo žyma (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma) pažymėta ESĮI iki nustatytos datos, jei nustatyta, kad asmuo atitinka principą „būtina žinoti“; taigi laikoma, kad nurodyto asmens patikimumas yra patikrintas,

asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinanti pažyma (APPPP)– kompetentingos institucijos išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad asmens patikimumas yra patikrintas ir kad jis turi galiojantį nacionalinį arba ES APP, ir nurodomas ESĮI, su kuria tam asmeniui gali būti leista susipažinti, slaptumo žymos laipsnis (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma), atitinkamo APP galiojimo laikas ir pačios pažymos galiojimo laikas;

BSGP operacija– karinio ar civilinio krizių valdymo operacija vadovaujantis ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyriumi;

darbo saugumo režimas– sąlygų, kuriomis veikia RIS, apibrėžtis, pagrįsta apdorojamos informacijos slaptumo žyma ir patikimumo laipsniais, oficialiais prieigos patvirtinimais ir naudotojams taikomu principu „būtina žinoti“. Įslaptintos informacijos apdorojimui arba perdavimui gali būti taikomi keturi darbo režimai: skirtinis režimas, aukšto lygio sistemos režimas, patalpų atskyrimo pertvaromis režimas ir daugialaipsnis režimas;

—   skirtinis režimas– toks darbo režimas, kai visi galintys naudotis RIS asmenys turi leidimą naudotis RIS tvarkoma aukščiausio slaptumo žymos laipsnio informacija ir pagal bendrą principą „būtina žinoti“ turi susipažinti su visa RIS tvarkoma informacija,

—   aukšto lygio sistemos režimas– toks darbo režimas, kai visi galintys naudotis RIS asmenys turi leidimą naudotis RIS tvarkoma aukščiausio slaptumo žymos laipsnio informacija, tačiau ne visi galintys naudotis RIS asmenys turi pagal bendrą principą „būtina žinoti“ susipažinti su RIS tvarkoma informacija; patvirtinimas apie teisės susipažinti su informacija suteikimą gali būti išduodamas asmens,

—   patalpų atskyrimo pertvaromis režimas– toks darbo režimas, kai visi galintys naudotis RIS asmenys turi leidimą naudotis RIS tvarkoma aukščiausio slaptumo žymos laipsnio informacija, tačiau ne visi galintys naudotis RIS asmenys turi oficialų leidimą susipažinti su visa RIS tvarkoma informacija; oficialus leidimas reiškia oficialų patekimo į objektą centrinį valdymą, kuris yra atskirtas nuo leidimo asmeniui savo nuožiūra suteikti prieigą,

—   daugialaipsnis režimas– toks darbo režimas, kai ne visi galintys naudotis RIS asmenys turi leidimą naudotis RIS tvarkoma aukščiausio slaptumo žymos laipsnio informacija ir ne visi galintys naudotis RIS asmenys turi pagal bendrą principą „būtina žinoti“ susipažinti su RIS tvarkoma informacija;

dokumentas– fiksuota informacija, neatsižvelgiant į jos fizinę formą ar charakteristikas;

ES įslaptinta informacija (ESĮI)– žr. 2 straipsnio 1 dalį;

ESĮI administravimas– visi galimi veiksmai, kurie gali būti atliekami su ESĮI per visą jos gyvavimo ciklą. Tai apima ESĮI parengimą, apdorojimą, gabenimą, slaptumo žymos laipsnio sumažinimą, išslaptinimą ir sunaikinimą. RIS atžvilgiu tai taip pat apima ESĮI rinkimą, skelbimą, perdavimą ir saugojimą;

fizinis saugumas– žr. 8 straipsnio 1 dalį;

grėsmė– galimas nepageidaujamas atvejis, dėl kurio gali būti padaryta žala organizacijai ar jos naudojamoms sistemoms; tokios grėsmės gali būti atsitiktinės arba tyčinės (piktybinės); jas apibūdina pavojingi elementai, galimi taikiniai ir puolimo būdai;

Įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas (ĮPPP)– NSI ar PSI administracinis patvirtinimas, kad saugumo požiūriu patalpose gali būti užtikrinta nurodyto slaptumo žymos laipsnio ESĮI tinkamo lygio apsauga ir kad buvo tinkamai patikrintas jose dirbančio personalo narių, kuriems reikia susipažinti su ESĮI, patikimumas bei jie buvo informuoti apie atitinkamus saugumo reikalavimus, būtinus norint susipažinti su ESĮI ir ją apsaugoti;

informacijos saugumo užtikrinimas– žr. 10 straipsnio 1 dalį;

įslaptintos informacijos administravimas– žr. 9 straipsnio 1 dalį;

įslaptintos informacijos rengėjas– ES institucija, agentūra ar įstaiga, valstybė narė, trečioji valstybė ar tarptautinė organizacija, kurios atsakomybe įslaptinta informacija buvo parengta ir (arba) pateikta naudoti ES struktūrose;

įslaptinta subrangos sutartis– TGS rangovo ir kito rangovo (t. y. subrangovo) sudaryta prekių tiekimo, darbų vykdymo arba paslaugų teikimo sutartis, kurią vykdant reikia susipažinti su ESĮI ar ją rengti arba suteikiama galimybė su ja susipažinti ar ją rengti;

įslaptinta sutartis– TGS ir rangovo sudaryta prekių tiekimo, darbų vykdymo arba paslaugų teikimo sutartis, kurią vykdant reikia susipažinti su ESĮI ar ją rengti arba suteikiama galimybė su ja susipažinti ar ją rengti;

išslaptinimas– bet kokios slaptumo žymos panaikinimas;

likutinė rizika– rizika, kuri lieka po to, kai buvo įgyvendintos saugumo priemonės, atsižvelgiant į tai, kad ne nuo visų grėsmių apsisaugoma ir ne visi pažeidžiamumo aspektai gali būti pašalinti;

medžiaga– dokumentas arba bet kokie pagaminti ar gaminami įrenginiai ar įranga;

nuodugni apsauga– saugumo priemonių, kurios grupuojamos į kelis apsaugos lygius, taikymas;

paskirtoji saugumo institucija (PSI)– valstybės narės nacionalinei saugumo institucijai (NSI) atsakinga institucija, kuri atsako už pramonės ir kitų subjektų informavimą apie nacionalinę politiką visais pramoninio saugumo klausimais ir duoda nurodymus bei padeda ją įgyvendinti. PSI funkciją gali vykdyti NSI arba kita kompetentinga institucija;

patikimumo tikrinimas– tikrinimo procedūros, kurias, vadovaudamasi valstybėje narėje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, atlieka kompetentinga institucija siekdama gauti užtikrinimą, kad nėra jokios nepalankios informacijos, kuri neleistų asmeniui išduoti nacionalinio arba ES asmens patikimumo pažymėjimo, suteikiančio galimybę susipažinti su tam tikro lygio ESĮI (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija);

pažeidžiamumas– bet kokio pobūdžio silpnumas, kuriuo gali būti naudojamasi vienos ar daugiau grėsmių atveju. Pažeidžiamumas gali atsirasti dėl neveikimo arba gali būti susijęs su kontrolės stiprumo, išsamumo ar nuoseklumo trūkumu ir gali būti techninio, procedūrinio, fizinio, organizacinio ar veiklos pobūdžio;

personalo patikimumas– žr. 7 straipsnio 1 dalį;

pramonės arba kitas subjektas– subjektas, tiekiantis prekes, vykdantis darbus arba teikiantis paslaugas; tai gali būti pramonės, prekybos, paslaugų, mokslo, mokslinių tyrimų, švietimo ar vystymo subjektas arba savarankiškai dirbantis asmuo;

pramoninis saugumas– žr. 11 straipsnio 1 dalį;

programos / projekto saugumo instrukcijos (PSI)– saugumo procedūrų, kurios yra taikomos konkrečiai programai / projektui siekiant standartizuoti saugumo procedūras, sąrašas. Jos gali būti tikslinamos įgyvendinant programą / projektą;

rangovas– fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisnumą ir veiksnumą sudaryti sutartis;

registravimas– žr. III priedo 18 punktą;

RIS gyvavimo ciklas– visa RIS egzistavimo trukmė, įskaitant inicijavimą, koncepciją, planavimą, reikalavimų analizę, projektavimą, sukūrimą, bandymą, įdiegimą, veikimą ir priežiūrą bei naudojimo nutraukimą;

ryšių ir informacinė sistema (RIS)– žr. 10 straipsnio 2 dalį;

rizika– galimybė, kad tam tikros grėsmės atveju bus pasinaudota organizacijos ar sistemų vidiniu ir išoriniu pažeidžiamumu ir taip bus padaryta žala organizacijai ir jos materialiajam ar nematerialiajam turtui. Ji įvertinama atsižvelgiant į kylančios grėsmės tikimybę ir į jos poveikį;

—   rizikos pripažinimas– sprendimas atlikus rizikos tvarkymą pripažinti, kad vis dar yra likutinė rizika,

—   rizikos įvertinimas– grėsmių ir pažeidžiamų sričių nustatymas bei susijusios rizikos analizės, t. y. galimumo ir poveikio analizės, atlikimas,

—   informavimas apie riziką– RIS vartotojų bendruomenės informuotumo apie riziką didinimas, patvirtinimo institucijų informavimas apie tokią riziką ir pranešimų vykdančiosioms institucijoms teikimas;

rizikos tvarkymas– rizikos silpninimas, šalinimas, mažinimas (taikant tinkamas technines, fizines, valdymo ar procedūrines priemones), perkėlimas arba stebėsena;

saugumo aspektų paaiškinimas (SAP)– specialių sutartinių sąlygų rinkinys, kurį parengia perkančioji institucija ir kuris yra įslaptintos sutarties, pagal kurią gali būti susipažįstama su ESĮI arba tokia informacija gali būti rengiama, sudėtinė dalis – jame nurodomi saugumo reikalavimai arba sutarties dalys, kurių saugumą būtina užtikrinti;

saugumo rizikos valdymo procesas– visas nebūtinai galinčių įvykti atvejų, kurie gali paveikti organizacijos arba jos naudojamų sistemų saugumą, nustatymo, kontrolės ir mažinimo procesas. Jis apima visą su rizika susijusią veiklą, įskaitant jos įvertinimą, tvarkymą, pripažinimą ir informavimą apie ją;

slaptumo žymos laipsnio sumažinimas– slaptumo žymos lygio sumažinimas;

slaptumo žymų vadovas (SŽV)– dokumentas, kuriame aprašomi programos arba sutarties įslaptintos dalys, nurodant taikomus slaptumo žymų laipsnius. SŽV gali būti papildomas programos arba sutarties vykdymo laikotarpiu, o informacijos dalims gali būti suteiktos naujos slaptumo žymos arba jų slaptumo žymos laipsnis gali būti sumažintas; tais atvejais, kai yra parengtas SŽV, jis yra SAP dalis;

šifravimo priemonės– šifravimo algoritmai, šifravimo techninės ir programinės įrangos moduliai, priemonės, apimančios vykdymo informaciją bei susijusius dokumentus ir raktų duomenis;

tarpusavio sujungimas– žr. IV priedo 31 punktą;

TEMPEST– elektromagnetinio spinduliavimo, dėl kurio neteisėtai atskleidžiama informacija, tikrinimas, tyrimas bei kontrolė ir jo šalinimo priemonės;

turėtojas– tinkamą leidimą turintis asmuo, kuris atitinka principą „būtina žinoti“ ir turi ESĮI dalį bei yra atitinkamai atsakingas už jos apsaugą;

turtas– viskas, kas turi tam tikrą vertę organizacijai, jos veiklos operacijoms bei jų tęstinumui, įskaitant informacijos išteklius, padedančius vykdyti organizacijos misiją.

B priedėlis

SLAPTUMO ŽYMŲ ATITIKMENYS

ES

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgija

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

 (1) pastaba

Bulgarija

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Čekija

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danija

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Vokietija

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) — VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Airija

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Graikija

Άκρως Απόρρητο

Santrumpa: ΑΑΠ

Απόρρητο

Santrumpa: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Santrumpa: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Santrumpa: (ΠΧ)

Ispanija

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Prancūzija

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

 (3) pastaba

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Kipras

Άκρως Απόρρητο

Santrumpa: (AΑΠ)

Απόρρητο

Santrumpa: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Santrumpa: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Santrumpa: (ΠΧ)

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lietuva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Liuksemburgas

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Vengrija

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nyderlandai

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Austrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Lenkija

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalija

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumunija

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovėnija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovakija

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Suomija

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švedija (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Jungtinė Karalystė

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding nėra slaptumo žyma Belgijoje. Žyma „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ pažymėtą informaciją Belgija tvarko ir saugo taip pat griežtai, kaip taikant nustatytus Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisyklėse aprašytus standartus ir procedūras.

(2)  Vokietija: VS = Verschlusssache.

(3)  Prancūzijos nacionalinėje sistemoje slaptumo žyma „RESTREINT“ nenaudojama. Žyma „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ pažymėtą informaciją Prancūzija tvarko ir saugo taip pat griežtai, kaip taikant nustatytus Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisyklėse aprašytus standartus ir procedūras.

(4)  Švedija: viršutinėje eilutėje nurodytas slaptumo žymas naudoja gynybos institucijos, o nurodytas apatinėje eilutėje – kitos institucijos.

C Priedėlis

NACIONALINIŲ SAUGUMO INSTITUCIJŲ (NSI) SĄRAŠAS

BELGIJA

Autorité nationale de Sécurité

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

15, rue des Petits Carmes

B-1000 Bruxelles

Sekretoriato telefonas: + 32/2/501 45 42

Faksas: + 32/2/501 45 96

El. paštas: nvo-ans@diplobel.fed.be

DANIJA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telefonas: + 45/33/14 88 88

Faksas: + 45/33/43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 Copenhagen Ø

Telefonas: + 45/33/32 55 66

Faksas: + 45/33/93 13 20

BULGARIJA

State Commission on Information Security

90 Cherkovna Str.

BG-1505 Sofia

Telefonas: + 359/2/921 5911

Faksas: + 359/2/987 3750

El. paštas: dksi@government.bg

Tinklavietė: www.dksi.bg

VOKIETIJA

Bundesministerium des Innern

Referat ÖS III 3

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefonas: + 49/30/18 681 0

Faksas: + 49/30/18 681 1441

El. paštas: oesIII3@bmi.bund.de

ČEKIJA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

CZ-150 06 Praha 56

Telefonas: + 420/257 28 33 35

Faksas: + 420/257 28 31 10

El. paštas: czech.nsa@nbu.cz

Tinklavietė: www.nbu.cz

ESTIJA

National Security Authority Department

Estonian Ministry of Defence

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telefonas: +372/7170 113, +372/7170 117

Faksas: +372/7170 213

El. paštas: nsa@kmin.ee

AIRIJA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

76 - 78 Harcourt Street

Dublin 2 Ireland

Telefonas: + 353/1/ 478 08 22

Faksas: + 353/1/ 408 29 59

ISPANIJA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

E-28023 Madrid

Telefonas: + 34/91/372 50 00

Faksas: + 34/91/372 58 08

El. paštas: nsa-sp@areatec.com

GRAIKIJA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα: + 30/210/657 20 45 (ώρες γραφείου)

+ 30/210/657 20 09 (ώρες γραφείου)

Φαξ: + 30/210/653 62 79

+ 30/210/657 76 12

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos – Athens

Telefonas: + 30/210/657 20 45

+ 30/210/657 20 09

Faksas: + 30/210/653 62 79

+ 30/210/657 76 12

PRANCŪZIJA

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 Boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telefonas: + 33/1/71 75 81 77

Faksas: + 33/1/71 75 82 00

ITALIJA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telefonas: + 39/06/611 742 66

Faksas: + 39/06/488 52 73

LATVIJA

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O.Box 286

LV-1001 Riga

Telefonas: +371/6702 54 18

Faksas: +371/6702 54 54

El. paštas: ndi@sab.gov.lv

KIPRAS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43, + 357/22/80 77 64

Τηλεομοιότυπο: + 357/22/30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

CY-1432 Nicosia

Telefonas: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43, +357 /22/80 77 64

Faksas: + 357/22/30 23 51

El. paštas: cynsa@mod.gov.cy

LIETUVA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania

National Security Authority)

Gedimino pr. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telefonai: +370 52663201, +370 5266 32 02

Faksas + 370 52663200

El. paštas nsa@vsd.lt

LIUKSEMBURGAS

Autorité nationale de Sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Telefonas: + 352/2478 22 10 centrinis

+ 352/2478 22 53 tiesioginis

Faksas: + 352/2478 22 43

NYDERLANDAI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

NL-2500 EA Den Haag

Telefonas: + 31/70/320 44 00

Faksas: + 31/70/320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Telefonas: + 31/70/318 70 60

Faksas: + 31/70/318 75 22

VENGRIJA

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(National Security Authority)

P.O. Box 2

HU-1357 Budapest

Telefonas: + 361/346 96 52

Faksas: + 361/346 96 58

El. paštas: nbf@nbf.hu

Tinklavietė: www.nbf.hu

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telefonas: + 356/21 24 98 44

Faksas: + 356/25 69 53 21

AUSTRIJA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefonas: + 43/1/531 15 25 94

Faksas: + 43/1/531 15 26 15

El. paštas: ISK@bka.gv.at

LENKIJA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

(Internal Security Agency)

2A Rakowiecka St.

PL-00-993 Warszawa

Telefonas: + 48/22/585 73 60

Faksas: + 48/22/585 85 09

El. paštas: nsa@abw.gov.pl

Tinklavietė: www.abw.gov.pl

Slużba Kontrwywiadu Wojskowego

(Military Counter-Intelligence Service)

Classified Information Protection Bureau

Oczki 1

PL-02-007 Warszawa

Telefonas: + 48/22/684 12 47

Faksas: + 48/22/684 10 76

El. paštas: skw@skw.gov.pl

RUMUNIJA

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

(Romanian NSA - ORNISS

National Registry Office for Classified Information)

4 Mures Street

RO-012275 Bucharest

Telefonas: + 40/21/ 224 58 30

Faksas: + 40/21/ 224 07 14

El. paštas: nsa.romania@nsa.ro

Tinklavietė: www.orniss.ro

PORTUGALIJA

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Rua da Junqueira, 69

P-1300-342 Lisboa

Telefonas: +351/ 213 031 710

Faksas: +351/ 213 031 711

SLOVĖNIJA

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

SVN-1000 Ljubljana

Telefonas: + 386/1/478 13 90

Faksas: + 386/1/478 13 99

SLOVAKIJA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

SVK-850 07 Bratislava

Telefonas: + 421/2/68 69 23 14

Faksas: + 421/2/63 82 40 05

Tinklavietė: www.nbusr.sk

ŠVEDIJA

Utrikesdepartementet

(Ministry of Foreign Affairs)

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telefonas: + 46/8/405 10 00

Faksas: + 46/8/723 11 76

El. paštas: ud-nsa@foreign.ministry.se

SUOMIJA

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

FI-00023 Government

Telefonas 1: + 358/9/160 56487

Telefonas 2: +358/9/160 56484

Faksas: + 358/9/160 55140

El. paštas: NSA@formin.fi

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

UK National Security Authority

Room 335, 3rd Floor

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

Telefonas 1: + 44/20/7276 5649

Telefonas 2: + 44/20/7276 5497

Faksas: + 44/20/7276 5651

El. paštas: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

D priedėlis

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

Santrumpa

Reikšmė

APP

Asmens patikimumo pažymėjimas

APPPP

Asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinanti pažyma

AVSS

Apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos

BSGP

Bendra saugumo ir gynybos politika

BUSP

Bendra užsienio ir saugumo politika

COREPER

Nuolatinių atstovų komitetas

EKSD

Komisijos saugumo direktoratas

ESĮI

ES įslaptinta informacija

ESSĮ

ES specialusis įgaliotinis

ĮAS

Įsibrovimo aptikimo sistemos

ĮPPP

Įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas

ISU

Informacijos saugumo užtikrinimas

ISUI

ISU institucija

IT

Informacinės technologijos

KPI

Kriptografijos patvirtinimo institucijos

KPI

Kriptografijos platinimo institucija

NSI

Nacionalinė saugumo institucija

PSI

Paskirtoji saugumo institucija

PSI

Programos / projekto saugumo instrukcijos

RAP

Ribų apsaugos priemonės

RIS

Ryšių ir informacinės sistemos, kuriose tvarkoma ESĮI

SAI

Saugumo akreditavimo institucija

SAP

Saugumo aspektų paaiškinimai

SAV

Jungtinė saugumo akreditacijos valdyba

SecOPs

Saugumo įgyvendinimo patikrinimo dokumentai ir saugios eksploatacijos taisyklės

SSRA

Sistemos saugumo reikmių aktai

SŽV

Slaptumo žymų vadovas

TEI

TEMPEST institucija

TGS

Tarybos generalinis sekretoriatas

TKI

Tinkamos kvalifikacijos institucija


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

27.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/66


ES IR MAROKO ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2011

2011 m. kovo 30 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės sudaryto Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 4 protokolo II priedo, kuriame pateiktas apdirbimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, dalinių pakeitimų

(2011/293/ES)

ES IR MAROKO ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, kuriuo steigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 4 protokolo 39 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pasaulio muitinių organizacijos konvencijos dėl Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – Suderinta sistema) reglamentuojamos nomenklatūros daliniai pakeitimai įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Susitarimo 4 protokolo II priedo (toliau – II priedas) sąraše reikia padaryti daug dalinių pakeitimų, dėl aiškumo visas tas sąrašas turėtų būti pakeistas.

(3)

Kadangi Suderintos sistemos daliniais pakeitimais nebuvo siekiama keisti kilmės taisyklių, II priedas ir toliau taikomas jų atžvilgiu ir todėl šio priedo daliniai pakeitimai turėtų būti taikomi atgaline data nuo 2007 m. sausio 1 d.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti II priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 4 protokolo II priedas, kuriame pateiktas apdirbimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 30 d.

ES ir Maroko asociacijos tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 70, 2000 3 18, p. 2.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

APDIRBIMO AR PERDIRBIMO OPERACIJŲ, KURIAS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

Susitarimas gali būti taikomas ne visiems sąraše išvardytiems produktams. Todėl būtina atsižvelgti į kitas susitarimo dalis.

SS pozicija

Produkto aprašymas

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimo ar perdirbimo operacijos, kurias atlikus suteikiamas kilmės statusas

(1)

(2)

(3) arba (4)

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, yra visiškai gauti

 

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; valgomi gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Gamyba,

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, yra visiškai gautos,

visos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų (lime) arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi kilmės statusą ir

visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex 5 skirsnis

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex ex 0502

Paruošti kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai

Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir tiesinimas

 

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba,

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, yra visiškai gautos ir

visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir tam tikri šakniavaisiai ir gumbavaisiai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba,

kai visi panaudoti vaisiai ir riešutai yra visiškai gauti ir

visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % prekės gamintojo kainos

 

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 0910

Prieskonių mišiniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex 11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; išskyrus:

Gamyba, kai visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai yra visiškai gauti

 

ex ex 1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje miltai, rupiniai ir milteliai

Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas

 

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

Augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių

 

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

1501

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijoje:

 

 

Taukai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje

 

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

 

 

Taukai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

ex ex 1505

Rafinuotas lanolinas

Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje

 

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

 

Kietosios frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

Nuo 1507 iki 1515

Augalinis aliejus ir jo frakcijos:

 

 

Sojos pupelių, žemės riešutų, kokosų, palmių branduolių, atalių, tungo ir oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejaus frakcijos ir aliejai, skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Kietosios frakcijos, išskyrus jojobų aliejaus frakcijas

Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų nuo 1507 iki 1515 pozicijos

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos

 

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

Gamyba,

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, yra visiškai gautos ir

visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

Gamyba,

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, yra visiškai gautos ir

visos panaudotos augalinės medžiagos yra visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Gamyba

iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje, ir (arba)

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex 17 skirsnis

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

 

 

Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje

 

Kitas cukrus kieto būvio su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos turi kilmės statusą

 

ex ex 1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, į kurią pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Salyklo ekstraktas

Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje

 

Kiti

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kai visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus kietuosius kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti

 

kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba,

kai visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus kietuosius kviečius ir jų darinius) yra visiškai gauti ir

visos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupius miltus), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 1806 pozicijai priskiriamas medžiagas,

kai visi panaudoti javai ir miltai (išskyrus kietuosius kviečius ir Zea indurata kukurūzus bei jų darinius) yra visiškai gauti ir

visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje

 

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai; išskyrus:

Gamyba, kai visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės yra visiškai gauti

 

ex ex 2001

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2004 ir ex ex 2005

Miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2008

Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio

Gamyba, kai visų panaudotų kilmės statusą turinčių riešutų ir aliejinių kultūrų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir 1202–1207 pozicijose, vertė viršija 60 % produkto gamintojo kainos

 

Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai; palmių šerdys; kukurūzai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, virtus kitais būdais negu virimas vandenyje arba garuose, į kuriuos nepridėta cukraus, užšaldyti

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visos panaudotos trūkažolės yra visiškai gautos

 

2103

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudoti

 

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas nuo 2002 iki 2005 pozicijos

 

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

 

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus:

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos

 

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas ir

kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos ir

kai visos panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, žaliųjų citrinų ir persinių citrinų (lime) arba greipfrutų) turi kilmės statusą

 

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitose negu 2207 ar 2208 pozicijose, ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos arba, jei visos kitos medžiagos jau turi kilmės statusą, gali būti naudojamas arakas iki 5 % tūrio

 

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitose negu 2207 ar 2208 pozicijose, ir

kai visos panaudotos vynuogės arba medžiagos, gautos iš vynuogių, yra visiškai gautos arba, jei visos kitos medžiagos jau turi kilmės statusą, gali būti naudojamas arakas iki 5 % tūrio

 

ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2301

Banginių rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, yra visiškai gautos

 

ex ex 2303

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės

Gamyba, kai visi panaudoti kukurūzai yra visiškai gauti

 

ex ex 2306

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % alyvuogių aliejaus

Gamyba, kai visos panaudotos alyvuogės turi būti visiškai gautos

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba,

visi javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi kilmės statusą ir

kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, yra visiškai gautos

 

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba, kai ne mažiau kaip 70 % masės panaudoto neperdirbto tabako arba tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi kilmės statusą

 

ex ex 2403

Rūkomasis tabakas

Gamyba, kai ne mažiau kaip 70 % masės panaudoto neperdirbto tabako arba tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi kilmės statusą

 

ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2504

Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir maltas

Neapdoroto kristalų grafito praturtinimas anglimi, valymas ir malimas

 

ex ex 2515

Marmuras, tik suskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio

Marmuro (net jau supjaustyto) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex ex 2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, tik suskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio

Akmenų (net jau supjaustytų) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex ex 2518

Degtas dolomitas

Nedegto dolomito deginimas

 

ex ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) sandariai uždarytuose konteineriuose ir magnio oksidas, grynas arba negrynas, išskyrus lydytą magneziją ar perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas

 

ex ex 2520

Specialiai paruošti stomatologiniai gipsai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2524

Gamtinio asbesto pluoštai

Gamyba iš asbesto koncentrato

 

ex ex 2525

Žėručio milteliai

Žėručio arba žėručio atliekų malimas

 

ex ex 2530

Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius

Žemės dažų deginimas arba malimas

 

26 skirsnis

Rūdos, šlakas ir pelenai

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, būdamos alyvos, panašios į mineralines alyvas, gaunamas destiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi temperatūroje iki 250 °C (įskaitant petroleterio ir benzolo mišinius), naudojamos kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2709

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Destrukcinis bituminių medžiagų distiliavimas

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, išskyrus neapdorotas; kitur nenurodyti produktai, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių medžiagų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2805

„Mišmetalas“

Gamyba elektrolitiniu ar terminiu būdu, jei visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2833

Aliuminio sulfatas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2840

Natrio peroksoboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2852

Gyvsidabrio junginiai iš vidinių eterių ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali viršyti 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Gyvsidabrio junginiai iš nukleino rūgščių ir jų druskų, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2852, 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 29 skirsnis

Organiniai chemijos produktai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2901

Acikliniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2902

Cikloalkanai ir cikloalkenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 2905

Metalų alkoholiatai iš šios pozicijos alkoholių ir etanolio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali viršyti 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali viršyti 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Cikliniai acetaliai ir vidiniai hemiacetaliai, taip pat jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2933

Heterocikliniai junginiai tiktai su azoto heteroatomu (-ais)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali viršyti 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 2939

Aguonų stiebelių koncentratai, kuriuose alkaloidai sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex 30 skirsnis

Farmacijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai:

 

 

Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, tarpusavyje sumaišytų, kad tiktų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, arba nesumaišytų produktų, skirtų naudoti tiems patiems tikslams, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

 

 

– –

Žmonių kraujas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

– –

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

– –

Kraujo frakcijos, kitos nei imuniniai serumai, hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

– –

Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

– –

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Tačiau to paties aprašymo kaip ir produktas medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

3003 ir 3004

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose):

 

 

Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 ir 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos, ir

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 3006

Farmacinės atliekos, nurodytos šio skirsnio 4(k) pastaboje

Produkto kilmė išlaikoma pagal pirminę klasifikaciją

 

Sterilios chirurginės arba stomatologinės priemonės, neleidžiančios susidaryti sąaugoms, absorbuojamos arba neabsorbuojamos:

 

 

iš plastikų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (3)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

iš medžiagų

Gamyba iš (4):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpti,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilinės plaušienos

 

Reikmenys, atpažįstami kaip skirti ostomijai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex 31 skirsnis

Trąšos, išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus:

natrio nitratą

kalcio cianamidą

kalio sulfatą

magnio kalio sulfatą

Gamyba

iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos, ir

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3201

Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3205

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai (5)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos kitos „grupės“ medžiagas. Tačiau tos pačios kaip ir produktas grupės medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (6)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, preparatai, vadinami stomatologiniais vaškais, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3403

Tepimo priemonės, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai:

 

 

Parafino, naftos vaškų, vaškų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus:

hidrogeninius vaškus, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybių,

chemiškai neapibrėžtas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, kuriems būdingos 3823 pozicijai priskiriamų vaškų savybės, ir

medžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijoje

Tačiau šios medžiagos gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai); išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

 

 

Eterinti ir esterinti krakmolai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 1108 pozicijoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3507

Kitur nenurodyti paruošti fermentai (enzimai)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

 

 

Momentinės fotografijos juostos, skirtos spalvotai fotografijai, kasetėse

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 30 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu 3701 ir 3702 pozicija. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3701 arba 3702 pozicijose, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3704

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 3701 iki 3704 pozicijos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti naudojamos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3801

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą ir pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Pastos pavidalo grafitas, mišinys, kuriame yra daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3805

Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas

Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3806

Esterinės dervos

Gamyba iš kanifolijos rūgščių

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3807

Medienos pikis (deguto pikis)

Deguto distiliavimas

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

3808

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitur

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai:

 

 

Paruošti tepimo alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, išgautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3813

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3814

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3818

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3819

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3820

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 3821

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3822

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje

 

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Šioje pozicijoje:

– –

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, daugiausia iš natūralių dervingų produktų

– –

Nafteninų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

– –

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje

– –

Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfo rūgštys ir jų druskos

– –

Jonitai

– –

Vakuuminių vamzdelių geteriai

– –

Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti

– –

Amoniakinio vandens ir lengvųjų koksavimo produktų kondensavimas

– –

Sulfonaftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

– –

Fuzelis ir kaulų alyva

– –

Druskų mišiniai, turintys skirtingus anijonus

– –

Želatinos pagrindo kopijavimo pastos, ant popieriaus ar tekstilės arba ne

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 40 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

Nuo 3901 iki 3915

Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas; išskyrus ex ex 3907 ir 3912 pozicijas, kurių taisyklės pateikiamos toliau:

 

 

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba,

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos ir

neviršijant nurodytos ribos, visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (3)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (3)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3907

Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilonitrilo-butadieno-stireno kopolimero (ABS)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos (3)

 

Poliesteras

Gamyba, kai visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos, ir (arba) gamyba iš tetrabromo polikarbonato (A bisfenolio)

 

3912

Kitur nenurodyti celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, pirminės formos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

Nuo 3916 iki 3921

Plastikų pusgaminiai ir dirbiniai; išskyrus ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ir ex ex 3921 pozicijas, kurioms taisyklės pateikiamos toliau:

 

 

Plokšti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius arba kurie supjaustyti ne stačiakampiais (įskaitant kvadratus); kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

Kiti:

 

 

– –

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba,

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos ir

neviršijant nurodytos ribos, visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (3)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

– –

Kiti

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos (3)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3916 ir ex ex 3917

Profiliai ir vamzdžiai

Gamyba,

kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos ir

neviršijant nurodytos ribos, visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

ex ex 3920

Jonomeriai lakštai arba plėvelė

Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų arba polietileno

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė neviršija 20 % produkto gamintojo kainos

 

ex ex 3921

Folijos iš plastikų, metalizuotos

Gamyba iš labai skaidrių poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai (7)

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 25 % produkto gamintojo kainos

Nuo 3922 iki 3926

Gaminiai iš plastikų

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4001

Laminuotos natūralaus kaučiuko plokštelės ar krepas, skirti avalynei

Gamtinio kaučiuko lakštų laminavimas

 

4005

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Gamyba, kai visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto gamintojo kainos

 

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos:

 

 

Restauruotos pneumatinės padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, iš gumos

Naudotų padangų restauravimas

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 4011 ir 4012

 

ex ex 4017

Gaminiai iš kietos gumos

Gamyba iš kietos gumos

 

ex 41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda; išskyrus:

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4102

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos

Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos su vilna

 

Nuo 4104 iki 4106

Odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų arba vilnos, smulkintoas arba ne, daugiau neapdorotos

Paraugtos odos pakartotinas rauginimas

arba

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų kitoje pozicijoje negu produktas

 

4107, 4112 ir 4113

Išdirbtos odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

Gamyba iš medžiagų bet kurioje pozicijoje, išskyrus pozicijas nuo 4104 iki 4113

 

ex ex 4114

Zomšinės odos ir zomšinės laminuotos odos; metalizuotos odos

Gamyba iš medžiagų klasifikuojamų pozicijose nuo 4104 iki 4106, 4107, 4112 arba 4113, jei jų vertė neviršija 50 % produkto gamintojo kainos

 

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių:

 

 

Plokščiai, kryžmai ir panašiai sutvirtintų

Raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių, kirpimas ir sujungimas, taip pat balinimas arba dažymas

 

Kiti

Gamyba iš nesujungtų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių

 

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje

 

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; išskyrus:

Gamyba, kai visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4403

Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį

Gamyba iš neapdorotos medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta

 

ex ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais:

Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas smaiginėmis sąlaidomis

 

ex ex 4408

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, suklijuoti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex ex 4409

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurios briaunos arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

 

 

Šlifuota arba sujungta galais

Šlifavimas arba sujungimas galais

 

Užkarpos ir bagetai

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

 

Nuo ex ex 4410 iki ex ex 4413