ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.136.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 136

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gegužės 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datos

1

 

*

2011 m. vasario 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 501/2011 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolą

2

 

 

2011/296/ES

 

*

2011 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Sąjungos vardu ir jo laikino taikymo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 502/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

24

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 503/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

26

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 504/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

45

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 505/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

48

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 506/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ( 1 )

52

 

 

2011 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 507/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

56

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/60/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga tebufenozidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

58

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas 2011/297/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP dėl Europos Sąjungos Palydovų centro įsteigimo

62

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas 2011/298/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

65

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/300/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

85

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/301/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

87

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/302/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

91

 

 

2011/303/ES

 

*

2011 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/ES

 

*

2011 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kuriuo panaikinamas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 suteiktas leidimas laikinai nemokėti tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito ir panaikinamas atleidimas nuo šio muito (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3543)

99

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis), klaidų ištaisymas (OL L 134, 2011 5 21)

105

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/1


Informacija dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo datos

Protokolą, kuriuo nustatomos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, Europos Sąjunga ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybė pasirašė 2011 m. gegužės 13 d. Briuselyje.

Laikantis to protokolo 13 straipsnio, jis laikinai taikomas nuo 2011 m. gegužės 13 d.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/2


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 501/2011

2011 m. vasario 24 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/2007 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (1) (toliau – Susitarimas). Prie Susitarimo buvo pridėtas protokolas, kuriuo nustatomos Susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (2) (toliau – ankstesnis protokolas). Ankstesnio protokolo galiojimas baigėsi 2010 m. gegužės 31 d.

(2)

2010 m. liepos 15 d. buvo parafuotas naujas protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas). Šiuo protokolu ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(3)

2011 m. vasario 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/296/ES (3) dėl protokolo pasirašymo ir laikino taikymo.

(4)

Reikėtų nustatyti žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdą protokolo galiojimo laikotarpiu.

(5)

Remiantis 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse (4) 10 straipsnio 1 dalimi, jei paaiškėja, kad protokolu Sąjungai suteiktos žvejybos galimybės nėra pilnai išnaudotos, Komisija apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms. Jei per terminus, kuriuos turi nustatyti Taryba, atsakymas negaunamas, tai turėtų būti laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai per nustatytą laikotarpį pilnai neišnaudoja savo žvejybos galimybių. Reikėtų nustatyti minėtus terminus.

(6)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Žvejybos galimybės, nustatytos protokole, pridėtame prie Sprendimo 2011/296/ES dėl jo pasirašymo ir laikino taikymo, valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

tunų žvejybos seineriai:

Ispanija

16 laivų

Prancūzija

12 laivų

b)

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

9 laivai

Portugalija

3 laivai

Nedarant poveikio susitarimo ir protokolo taikymui, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008. Jei pirmoje pastraipoje išvardytų valstybių narių pateiktų žvejybos leidimų paraiškų nepakanka, kad būtų išnaudotos protokole nustatytos žvejybos galimybės, Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsniu, atsižvelgia į bet kurios kitos valstybės narės pateiktas žvejybos leidimų paraiškas. To reglamento 10 straipsnio 1 dalyje numatyti terminai – 10 darbo dienų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 205, 2007 8 7, p. 35.

(2)  OL L 205, 2007 8 7, p. 40.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 4.

(4)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. vasario 24 d.

dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Sąjungos vardu ir jo laikino taikymo

(2011/296/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/2007 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (1) (toliau – Susitarimas). Prie Susitarimo buvo pridėtas protokolas, kuriuo nustatomos Susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (2) (toliau – ankstesnis protokolas). Ankstesnio protokolo galiojimas baigėsi 2010 m. gegužės 31 d.

(2)

Dėl to Sąjunga derėjosi su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika dėl naujo protokolo, kuriuo nustatomos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas), ir kuriuo ES laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(3)

Pasibaigus deryboms, protokolas buvo parafuotas 2010 m. liepos 15 d.

(4)

Remiantis protokolo 13 straipsniu, protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos.

(5)

Kad būtų užtikrintas greitas ES laivų žvejybos veiklos atnaujinimas, būtina, kad protokolas būtų pradėtas taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į ankstesnio protokolo galiojimo pasibaigimą.

(6)

Reikėtų protokolą pasirašyti ir jį laikinai taikyti, kol bus užbaigtos jo sudarymui reikalingos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – protokolas), pasirašymas patvirtinamas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti protokolą Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Remiantis protokolo 13 straipsniu, protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos, kol bus užbaigtos jo sudarymui reikalingos procedūros (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 205, 2007 8 7, p. 35.

(2)  OL L 205, 2007 8 7, p. 40.

(3)  Protokolo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


PROTOKOLAS,

kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Europos Sąjungos laivams 3 metų laikotarpiui pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnį suteiktos žvejybos galimybės nustatomos taip:

Labai migruojančių žuvų rūšys (1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 1 priede išvardytos rūšys).

tunų žvejybos seineriai: 28 laivai,

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai: 12 laivų.

2.   1 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 5, 6, 8 ir 9 straipsnių nuostatas.

2 straipsnis

Finansinis įnašas ir mokėjimo tvarka

1.   Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nustatytas finansinis įnašas 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui yra 2 047 500 EUR.

2.   Finansinis įnašas apima:

a)

455 000 EUR metinę sumą už galimybę žvejoti San Tomė ir Prinsipės IEZ, atitinkančią 7 000 t metinį orientacinį kiekį; ir

b)

227 500 EUR metinę specialią sumą, skirtą San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės politikai remti ir įgyvendinti.

3.   1 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 3, 4, 5, 8 ir 9 straipsnių ir žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 12 ir 13 straipsnių nuostatas.

4.   1 dalyje numatytą metinį įnašą Europos Sąjunga moka po 682 500 EUR per metus šio protokolo taikymo laikotarpiu, tai atitinka 2 dalies a ir b punktuose numatytų metinių įnašų sumą.

5.   Jei Europos Sąjungos laivų San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotas bendras kiekis viršija 7 000 t kiekį per metus, visas metinis finansinis įnašas yra didinamas 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinis Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už 2 dalies a punkte nurodytą sumą. Jei Europos Sąjungos laivų sužvejotas bendras kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

6.   Pirmaisiais metais mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip praėjus šešiasdešimčiai (60) dienų po 14 straipsnyje nurodytos protokolo įsigaliojimo datos, o vėlesniais metais – ne vėliau kaip protokolo įsigaliojimo datą.

7.   2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo paskirstymas yra išskirtinė San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų kompetencija.

8.   Visas šio protokolo šio straipsnio 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas turi būti pervedamas į valstybinio iždo sąskaitą San Tomė ir Prinsipės centriniame banke.

3 straipsnis

Atsakingos ir tausios žuvininkystės skatinimas San Tomė ir Prinsipės vandenyse

1.   Ne vėliau kaip praėjus trims (3) mėnesiams po šio protokolo įsigaliojimo, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete šalys susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, ypač dėl:

a)

metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojamas 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas finansinis įnašas;

b)

metinių ir daugiamečių tikslų, kuriuos įgyvendinant palaipsniui būtų įdiegta tausi ir atsakinga žuvininkystė, atsižvelgiant į San Tomė ir Prinsipės nacionalinės žuvininkystės ir kitų sričių politikos, susijusios arba įtakojančios tausios ir atsakingos žuvininkystės įdiegimą, prioritetus;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijų ir tvarkos.

2.   Visus daugiametės sektoriaus programos pakeitimus šalys turi patvirtinti jungtiniame komitete.

3.   Kiekvienais metais San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos nusprendžia, ar prie 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto finansinio įnašo reikia skirti papildomą sumą daugiametei sektoriaus programai įgyvendinti. Apie tokį skyrimą Europos Sąjungai pranešama ne vėliau kaip likus dviems 2 mėnesiams iki šio protokolo įsigaliojimo datos sukakties.

4.   Abi šalys kasmet įvertina daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatus. Jei po tokio vertinimo paaiškėja, kad nepatenkinamai įgyvendinami tikslai, kuriems įgyvendinti tiesiogiai naudojamas šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas finansinis įnašas, Europos Komisija pasilieka teisę sumažinti šią finansinio įnašo dalį, kad programai įgyvendinti skirta suma atitiktų rezultatus.

4 straipsnis

Mokslinis bendradarbiavimas siekiant atsakingos žuvininkystės

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę San Tomė ir Prinsipės vandenyse, remdamosi tuose vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų nediskriminavimo principu.

2.   Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Europos Sąjunga ir San Tomė ir Prinsipė įsipareigoja bendradarbiauti stebint žuvininkystės išteklių būklę San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje.

3.   Abi šalys laikosi Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) rekomendacijų dėl atsakingo žvejybos rajonų valdymo.

4.   Pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 4 straipsnį, remdamosi TATAK priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į geriausias turimas mokslines išvadas, šalys tariasi žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdyje ir priima žuvininkystės išteklių, kuriems taikomas šis protokolas, turinčių įtakos Europos Sąjungos laivų veiklai, tausaus naudojimo priemones.

5 straipsnis

Žvejybos galimybių pakoregavimas bendru sutarimu

1.   1 straipsnyje numatytos žvejybos galimybės gali būti koreguojamos bendru sutarimu, jei TATAK rekomendacijose ir rezoliucijose patvirtinama, kad po tokio koregavimo ir toliau bus užtikrintas tausus San Tomė ir Prinsipės šiame protokole numatytų žuvininkystės išteklių valdymas. Tokiu atveju, proporcingai ir pro rata temporis pakoreguojamas 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas finansinis įnašas. Tačiau bendra Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo suma negali viršyti 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sumos daugiau nei dvigubai.

6 straipsnis

Naujos žvejybos galimybės

1.   Jei Europos Sąjungos laivai yra suinteresuoti 1 straipsnyje nenurodyta žvejybos veikla, tokios veiklos leidimą San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos išduoda tik po šalių tarpusavio konsultacijų. Tokias atvejais šalys susitaria dėl naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, jei reikia, padaro protokolo ir jo priedo pakeitimus.

7 straipsnis

Žvejybos veiklos vykdymo sąlygos. Išimties sąlyga

1.   Nepažeidžiant susitarimo 6 straipsnio, su Europos Sąjungos valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai žvejybos veiklą San Tomė ir Prinsipės vandenyse gali vykdyti tik turėdami žvejybos leidimą, išduotą pagal šį protokolą ir jo priede nurodytas sąlygas.

8 straipsnis

Finansinio įnašo mokėjimo sustabdymas ir persvarstymas

1.   2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatytas finansinis įnašas gali būti persvarstytas arba jo mokėjimas sustabdytas, jei susidaro viena ar kelios toliau išvardytos aplinkybės:

a)

žvejybos veiklai San Tomė ir Prinsipės IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 2h straipsnyje;

b)

jei smarkiai pakinta politinės gairės, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

c)

Europos Sąjunga konstatuoja, kad San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos pažeidė esminius ir pamatinius žmogaus teisių principus, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje.

2.   Europos Sąjunga pasilieka teisę iš dalies ar visiškai sustabdyti šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto specialaus finansinio įnašo mokėjimą, jei:

a)

jungtiniam komitetui atlikus įvertinimą, gauti rezultatai neatitinka programavimo tikslų;

b)

šis finansinis įnašas nepanaudojamas.

3.   Bendru šalių sutarimu finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, kai tik atstatoma ankstesnė prieš 1 dalyje numatytus įvykius buvusi padėtis, ir (arba) kai 2 dalyje minėti finansinio įgyvendinimo rezultatai tai pateisina.

9 straipsnis

Protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1.   Šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei susidaro viena ar kelios toliau išvardytos aplinkybės:

a)

žvejybos veiklai San Tomė ir Prinsipės IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 2h straipsnyje;

b)

jei smarkiai pakinta politinės gairės, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

c)

viena iš šalių konstatuoja, kad buvo pažeisti esminiai ir pamatiniai žmogaus teisių principai, kaip numatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje;

d)

Europos Sąjunga neatlieka 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo mokėjimo dėl kitų priežasčių nei išvardytosios šio protokolo 8 straipsnyje;

e)

į laivus, kuriems šis protokolas taikomas, neįlaipinami San Tomė ir Prinsipės stebėtojai, kaip nustatyta priedo V skyriuje;

f)

interpretuojant šį protokolą, kyla šalių ginčas;

g)

viena iš šalių nesilaiko šio protokolo, priedo ir priedėlių nuostatų.

2.   Protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei tarp šalių kilusio ginčo nepavyko išspręsti jungtiniame komitete vykusiose konsultacijose.

3.   Norėdama sustabdyti protokolo taikymą, suinteresuotoji šalis raštu praneša apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki dienos, kurią šis sustabdymas turėtų įsigalioti.

4.   Protokolo galiojimo sustabdymo atveju šalys toliau tariasi dėl draugiško iškilusio ginčo sprendimo. Kai toks sprendimas randamas, protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinio įnašo suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

10 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

1.   San Tomė ir Prinsipės vandenyse veiklą vykdantiems Europos Sąjungos žvejybos laivams yra taikomos San Tomė ir Prinsipėje galiojančios teisės nuostatos, nebent žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime arba šiame protokole, jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

2.   San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos Europos Komisijai praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

3.   Europos Komisija San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms praneša apie visus su Europos Sąjungos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivyno žvejybos veikla susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

11 straipsnis

Trukmė

Šis protokolas ir jo priedas taikomi trejus metus nuo laikino taikymo dienos, kaip numatyta 13 ir 14 straipsniuose, nebent jie denonsuojami pagal 12 straipsnį.

12 straipsnis

Denonsavimas

1.   Norėdama denonsuoti šį protokolą, atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems (6) mėnesiams iki numatytos denonsavimo įsigaliojimo dienos.

2.   Po ankstesnėje dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo šalys pradeda konsultacijas.

13 straipsnis

Laikinas taikymas

Šis protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis protokolas ir jo priedas įsigalioja nuo šalių pranešimo viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų baigimą dienos.

PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLOS SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS ŽVEJYBOS ZONOJE SĄLYGOS

I   SKYRIUS

ŽVEJYBOS LEIDIMŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO FORMALUMAI

1   SKIRSNIS

Žvejybos leidimų išdavimas

1.   Žvejybos San Tomė ir Prinsipės vandenyse leidimus (žvejybos licencijas) gali gauti tik reikalavimus atitinkantys laivai.

2.   Laivas atitinka reikalavimus, jei laivo savininkui, jo kapitonui arba pačiam laivui nėra uždrausta žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipėje. Jie negali būti padarę San Tomė ir Prinsipės administracinės tvarkos pažeidimų, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su San Tomė ir Prinsipėje pagal su Europos Sąjunga sudarytus žvejybos susitarimus vykdoma žvejybos veikla. Be to, jie turi atitikti Reglamento Nr. (EB) 1006/2008 (1) nuostatas dėl žvejybos leidimų.

3.   Europos Sąjungos laivui, norinčiam gauti žvejybos leidimą, turi atstovauti San Tomė ir Prinsipėje reziduojantis agentas. Atstovo pavardė ir adresas nurodomi žvejybos leidimo paraiškoje.

4.   Europos Sąjungos kompetentingos institucijos San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai pateikia (elektroniniu būdu) paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, ne vėliau kaip prieš penkiolika (15) darbo dienų nuo prašomos leidimo galiojimo pradžios dienos. Jei jungtiniame komitete nenutariama kitaip, šio priedo įgyvendinimo tikslais Europos Sąjungos kompetentinga institucija laikoma Europos Sąjungos delegacija Gabone.

5.   Žuvininkystės ministerijai pateikiamos paraiškos yra parengiamos pagal I priedėlyje pateikiamus formos modelius. San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos imasi visų reikiamų priemonių, kad su žvejybos leidimo paraiška susiję duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai. Tokie duomenys bus naudojami tik įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą.

6.   Prie žvejybos leidimo paraiškos pridedami tokie dokumentai:

dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio avanso sumokėjimą už leidimo galiojimo laikotarpį,

kiti dokumentai arba pažymėjimai, kurių reikalaujama remiantis specialiomis nuostatomis, pagal šį protokolą taikytinomis atitinkamo tipo laivams.

7.   Mokestis yra pervedamas į San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų nurodytą sąskaitą, kaip nurodyta šio protokolo 2 straipsnio 8 dalyje.

8.   Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai išskyrus uosto ir paslaugų mokesčius.

9.   Žvejybos leidimus visiems laivams San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerija per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai gauna visus 6 punkte nurodytus dokumentus, perduoda laivų savininkams arba jų atstovams per Europos Sąjungos delegaciją Gabone.

10.   Jei žvejybos leidimo pasirašymo metu Europos Sąjungos delegacijos tarnybos nedirba, leidimas gali būti perduodamas tiesiogiai laivo agentui, o jo kopija nusiunčiama delegacijai.

11.   Žvejybos leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiamas.

12.   Tačiau Europos Sąjungai paprašius ir esant įrodytam force majeure atvejui vieno laivo leidimas pakeičiamas nauju kitam tokios pačios kategorijos laivui, kaip nurodyta protokolo 1 straipsnyje, skirtu leidimu nemokant naujo mokesčio. Tokiu atveju sužvejotas kiekis, norint nustatyti galimą papildomą mokėjimą, bus apskaičiuojamas sudedant abiejų laivų sužvejotą kiekį.

13.   Keičiamo laivo savininkas arba jo atstovas per Europos Sąjungos delegaciją Gabone panaikintą žvejybos leidimą grąžina San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai.

14.   Naujas žvejybos leidimas įsigalioja tą dieną, kai San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai grąžinamas panaikintas leidimas. Europos Sąjungos delegacijai Gabone pranešama apie žvejybos leidimo perleidimą.

15.   Žvejybos leidimas visą laiką turi būti laikomas laive.

2   SKIRSNIS

Su žvejybos leidimais susijusios sąlygos. mokesčiai ir avansai

1.   Žvejybos leidimai galioja vienerius metus.

2.   Tunų žvejybos seineriams ir dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams yra nustatytas 35 EUR mokestis už San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje sužvejotą vieną žuvų toną.

3.   Leidimai išduodami, kai kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pervedami tokie fiksuoto dydžio mokesčiai:

6 125 EUR suma už kiekvieną tunų žvejybos seinerį, lygi mokėtiniems mokesčiams už 175 t per metus sužvejotų žuvų,

2 275 EUR suma už kiekvieną dreifinėmis ūdomis žvejojantį laivą, lygi mokėtiniems mokesčiams už 65 t per metus sužvejotų žuvų.

4.   Ataskaitą už „n“ metus Europos Komisija (Europos Sąjungos delegacija Gabone) sudaro ne vėliau kaip per šešiasdešimt (60) dienų po protokolo įsigaliojimo datos sukakties „n + 1“ metais, remdamasi laivų savininkų parengtomis ir mokslo institutų, įgaliotų tikrinti valstybių narių sužvejoto žuvų kiekio duomenis (IRD – Institut de Recherche pour le Développement, IEO – Instituto Español de Oceanografia, IPIMAR – Instituto Português de Investigaçao Maritima), patvirtintomis sužvejotų žuvų kiekio deklaracijomis.

5.   Ši ataskaita tuo pačiu metu pateikiama San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai ir laivų savininkams.

6.   Galimą papildomą mokesčio sumą (už sužvejotą kiekį, viršijantį 175 t tunų žvejybos seineriams ir 65 t dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams) laivų savininkai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms nacionalinėms institucijoms į šio skyriaus 1 skirsnio 7 dalyje nuodytą sąskaitą perveda ne vėliau kaip per tris (3) mėnesius po protokolo įsigaliojimo datos sukakties „n + 1“ metais, mokėdami 35 EUR už toną.

7.   Tačiau jei galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už šio skirsnio 3 punkte nurodytą avanso sumą, laivo savininkui skirtumas negrąžinamas.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS ZONOS

1.   Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai – tunų žvejybos seineriai ir dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai – galės vykdyti žvejybos veiklą vandenyse, esančiuose ne arčiau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų.

2.   San Tomė ir Prinsipės išskirtinės ekonominės zonos koordinatės nurodytos 3 priedėlyje.

3.   Bet kokia žvejybos veikla draudžiama zonoje, kuri skirta bendram San Tomė ir Prinsipės bei Nigerijos naudojimui; zonos koordinatės pateiktos 3 priedėlyje.

III   SKYRIUS

STEBĖJIMAS IR PRIEŽIŪRA

1   SKIRSNIS

Sužvejoto kiekio registravimas

1.   Visų laivų, kuriems pagal protokolą leidžiama žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, kapitonai privalo San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai pranešti apie sužvejotą kiekį, kad būtų įmanoma tikrinti sužvejotą kiekį, kurį patvirtina moksliniai institutai taikant I skyriaus 2 skirsnio 5 punkte numatytą tvarką. Apie sužvejotą kiekį pranešama laikantis šių taisyklių:

1.1.

Sąjungos laivai, kuriems pagal šį protokolą leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, kiekvieno išplaukimo San Tomė ir Prinsipės vandenyse metu kasdien privalo pildyti laivo žurnalą (2 priedėlis). Žurnalas pildomas ir tuomet, kai žuvų sužvejota nebuvo.

1.2.

Laivų kapitonai laivo žurnalo kopijas siunčia San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai ir I skyriaus 2 skirsnio 4 dalyje nurodytiems mokslo institutams.

2.   Laikotarpiai, kuriais laivas nebuvo San Tomė ir Prinsipės vandenyse, pažymimi žurnale, įrašant „Ne San Tomė ir Prinsipės IEZ“.

3.   Formos pildomos įskaitomai, jas pasirašo laivo kapitonas ar teisiškai įgaliotas jo atstovas.

4.   Jei laivas nesilaiko šio skyriaus nuostatų, San Tomė ir Prinsipės Vyriausybė sustabdys jo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus atlikti formalumai, ir laivo savininkui skirs San Tomė ir Prinsipės galiojančiais teisės aktais nustatytą baudą. Apie tai nedelsiant pranešama Europos Komisijai ir laivo vėliavos valstybei.

5.   Deklaracijose pateikiamas kiekvieno reiso metu laivo sužvejotas kiekis. Deklaracijos elektroniniu būdu pateikiamos San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai (nusiunčiant kopiją Europos Komisijai) po kiekvieno reiso ir visada – prieš laivui išplaukiant iš San Tomė ir Prinsipės vandenų. Abu informacijos gavėjai laivui nedelsdami elektroniniu būdu išsiunčia gavimo patvirtinimą, o taip pat nusiunčia patvirtinimo kopijas vienas kitam.

6.   Per žvejybos leidimo galiojimo metus pagal šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 1 punktą persiųstų deklaracijų popieriniai originalai San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai perduodami per 45 dienas nuo paskutinio minėto periodo žvejybos reiso. Tuo pat metu Europos Komisijai išsiunčiamos jų popierinės kopijos.

7.   Abi šalys įsipareigoja sukurti veikiančią tik elektroniniais visų duomenų mainais pagrįstą kiekio deklaravimo sistemą: todėl abi šalys turi numatyti, kad popierinė kiekio deklaravimo versija greitai bus pakeista elektroninio formato versija.

8.   Jei įvedus elektroninę sužvejoto kiekio deklaravimo sistemą ji sugestų, sužvejotas kiekis bus deklaruojamas remiantis 5 ir 6 dalimis tol, kol gedimas bus pašalintas.

2   SKIRSNIS

Pranešimų apie sužvejotą kiekį perdavimas. įplaukimas į san tomė ir prinsipės vandenis ir išplaukimas iš jų

1.   Europos Sąjungos laivo, kuriam pagal šį protokolą leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, reiso trukmė šiame priede yra apibrėžiama taip:

laikotarpis nuo laivo įplaukimo į San Tomė ir Prinsipės žvejybos zoną iki išplaukimo iš jos,

arba laikotarpis nuo laivo įplaukimo į San Tomė ir Prinsipės žvejybos zoną iki perkrovimo, atliekamo San Tomė ir Prinsipės vandenyse,

arba laikotarpis nuo įplaukimo į San Tomė ir Prinsipės vandenis iki žuvų iškrovimo San Tomė ir Prinsipėje.

2.   Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prieš tris valandas praneša apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės vandenis ar išplaukti iš jų.

3.   Pranešdami apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės IEZ ar išplaukti iš jos laivai taip pat praneša savo poziciją ir koks yra sužvejotų žuvų kiekis laive nepažeidžiant 2 skirsnio nuostatų. Šie nustatytą formą naudojant parengti pranešimai siunčiami e. paštu arba faksu 4 priedėlyje nurodytais adresais. Tačiau San Tomė ir Prinsipės kompetentingos institucijos nuo šios prievolės gali atleisti dreifinėmis ūdomis žvejojančius laivus, kuriuose nėra minėtos techninės įrangos pranešimams siųsti ir leisti jiems perduoti duomenis naudojant radijo ryšį. Šie pranešimai siunčiami pageidautina e. paštu (dpescas1@cstome.net), arba faksu (++ 239 2222828); jei neįmanoma siųsti e. paštu ar faksu – perduodami per radiją (dažnis: nuo 8 val. iki 10 val. – 12.00 Hz, nuo 14 val. iki 17 val. – 8 634 Hz).

4.   Žvejybos operacijų vykdymas apie tai nepranešus San Tomė ir Prinsipės kompetentingai institucijai yra toks pat pažeidimas, kaip žvejyba be žvejybos leidimo; taikomos nacionaliniuose įstatymuose numatytos sankcijos.

5.   Išduodant žvejybos leidimą, laivams taip pat pateikiamas e. pašto adresas, fakso ir telefono numeriai ir radijo dažniai.

3   SKIRSNIS

Perkrovimai

1.   Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai perkraunantys sužvejotas žuvis San Tomė ir Prinsipės vandenyse, privalo tai atlikti San Tomė ir Prinsipės uostų akvatorijose.

1.1.

Tokių laivų savininkai ne vėliau kaip prieš 24 valandas turi San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms pateikti tokią informaciją:

perkrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus,

krovininio laivo pavadinimą,

perkraunamų rūšių (atskirai kiekvienos rūšies) kiekį tonomis, nurodant sužvejojimo vietą,

perkrovimo dieną,

perkrauto krovinio gavėją.

2.   Perkrauti leidžiama tik šiose vietovėse: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Perkrovimas laikomas laivo išplaukimu iš San Tomė ir Prinsipės vandenų. Todėl laivai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimus tęsti žvejybą San Tomė ir Prinsipės vandenyse arba ketinimus iš jų išplaukti.

4.   Prieš tai išdėstytuose punktuose nenumatytos perkrovimo operacijos San Tomė ir Prinsipės vandenyse yra draudžiamos. Pažeidus šias nuostatas taikomos galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose numatytos nuobaudos.

4   SKIRSNIS

Palydovinė kontrolė

Pagal šį protokolą žvejojantys Europos Sąjungos laivai taip pat stebimi naudojant palydovinę kontrolės sistemą, be diskriminacijos ir remiantis toliau pateiktomis nuostatomis:

1.

Kad būtų galima vykdyti palydovinę kontrolę, laivų savininkų atstovams ar agentams bei vėliavos valstybių kontrolės centrams San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos perduoda San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos ribų geografines koordinates.

2.

Remdamosi 4 priedėlyje pateikta forma, šalys pasikeis informacija apie https adresus ir keitimosi informacija tarp kontrolės centrų elektroniniu būdu specifikacijas, laikantis 4 ir 6 punktuose nustatytų sąlygų. Į šią informaciją turi būti įtraukta, kiek tai įmanoma, pavardės, telefonų, teleksų ir faksų numeriai bei elektroninio pašto adresai, kuriuos kontrolės centrai gali naudoti keisdamiesi bendra informacija.

3.

Laivo buvimo koordinatės yra nustatomos su ne didesne kaip 500 m paklaida ir 99 % pasikliaujamuoju intervalu.

4.

Jei pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse veikiantis Europos Sąjungos laivas, kuriam pagal ES teisę yra taikoma stebėsena naudojant palydovų sistemą, įplaukia į San Tomė ir Prinsipės žvejybos zoną, valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centras nedelsdamas perduoda reguliarias (ne rečiau kaip kas 2 valandas) ataskaitas apie jo buvimo vietą San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centrui. Pranešimai yra identifikuojami kaip laivo buvimo vietos ataskaitos.

5.

4 punkte minimi pranešimai yra perduodami elektroniniu būdu naudojant https formatą, nepridedant papildomų protokolų. Šie pranešimai pateikiami realiu laiku, laikantis 4 priedėlio lentelėje nurodyto formato.

5.1.

Laivams draudžiama išjungti palydovinės kontrolės įtaisą, kai jie yra San Tomė ir Prinsipės vandenyse.

6.

Jei kyla techninių trukdžių arba įvyksta žvejybos laive esančios stebėsenai naudojant palydovų sistemą skirtos įrangos gedimas, laivo kapitonas kuo greičiau perduoda informaciją, nustatytą 4 punkte, valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centrui. Tokiu atveju laivo buvimo vietos ataskaitas būtina siųsti kas 24 valandas, kol laivas yra San Tomė ir Prinsipės vandenyse.

6.1.

Į šią bendrą laivo buvimo vietos ataskaitą įtraukiamos kasvalandinės pozicijos, užregistruotos laivo kapitono per tas 24 valandas.

6.2.

Valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centras arba pats laivas nedelsdamas nusiunčia šią informaciją į San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centrą.

6.3.

Esant reikalui ar neaiškumams San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kontrolės centro gali paprašyti papildomos informacijos apie konkretų laivą.

7.

Sugedusi įranga yra suremontuojama arba pakeičiama, kai tik laivas grįžta iš žvejybos reiso, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Pasibaigus šiam terminui laivas nebeturi teisės išplaukti į naują žvejybos reisą nesuremontavęs arba nepakeitęs įrangos.

8.

Stebėsenos naudojant palydovų sistemą įrangos sudedamosios dalys ir programinė įranga turi būti apsaugotos nuo falsifikavimo, t. y. neturi būti įmanoma įvesti ar siųsti neteisingą buvimo vietą ar kitaip manipuliuoti duomenimis. Sistema turi būti visiškai automatinė ir veikti bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų. Draudžiama stebėsenos naudojant palydovų sistemą įrangą sunaikinti, sugadinti, padaryti neveikiančią ar sukelti interferenciją.

8.1.

Laivo kapitonas turi įsitikinti, kad:

duomenys nėra pakeisti,

prie įrenginio prijungtos antenos ar antenų niekas neužstoja,

įrenginio maitinimas neišjungtas,

įrenginys neiškeltas iš laivo ar tos vietos, kurioje jis buvo instaliuotas,

apie bet kokį įrenginio pakeitimą būtų nedelsiant pranešta kompetentingai San Tomė ir Prinsipės institucijai.

8.2.

Dėl bet kokio prieš tai išvardytų nuostatų pažeidimo laivui esant San Tomė ir Prinsipės vandenyse kapitonui ir laivo savininkui gali tekti atsakyti prieš San Tomė ir Prinsipės įstatymus ir teisės aktus.

9.

Valstybių, su kurių vėliavoms plaukioja laivai, kontrolės centrai atlieka savo laivų judėjimo San Tomė ir Prinsipės vandenyse priežiūrą. Tais atvejais, kai laivų priežiūra nėra vykdoma nustatytomis sąlygomis, apie tai nedelsiant informuojamas San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centras ir pradedama taikyti 6 punkte numatyta procedūra.

10.

Valstybių, su kurių vėliavoms plaukioja laivai, kontrolės centrai ir San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centras bendradarbiauja, kad šios nuostatos būtų įgyvendintos. Jei San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centras nustato, kad valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas, neteikia 4 punkte nurodytos informacijos, kitai šaliai nedelsiant apie tai pranešama. Gavusi tokį pranešimą, pastaroji privalo per 24 val. atsakyti San Tomė ir Prinsipės žvejybos stebėsenos centrą, kodėl neteikiami pranešimai ir nurodyti pagrįstą terminą, nuo kurio bus vėl laikomasi nuostatų. Jei pasibaigus nurodytam terminui nuostatų laikytis nepradedama, abi šalys ginčą sprendžia raštu arba taip, kaip nurodyta 14 punkte.

11.

Kitai šaliai pagal šias nuostatas perduoti stebėsenos duomenys skirti tik San Tomė ir Prinsipės institucijų atliekamai ES laivų, žvejojančių pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, kontrolei ir stebėsenai. Šie duomenys jokiu būdu negali būti perduoti trečiosioms šalims.

12.

Šalys susitaria gavusios prašymą keistis informacija apie stebėsenai naudojant palydovines sistemas skirtą įrangą, siekdamos patikrinti, kad visa įranga visiškai atitinka kitos šalies šių nuostatų tikslais keliamus reikalavimus.

13.

Šalys susitaria persvarstyti šias nuostatas, kai tai bus reikalinga, ypač su laivais susijusių nesklandumų ar anomalijų atveju. Apie tokius atvejus San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija vėliavos valstybei turi pranešti ne vėliau kaip likus 15 dienų iki persvarstymui skirto susirinkimo.

14.

Iškilę ginčai dėl šių nuostatų išaiškinimo ar taikymo yra sprendžiami šalims konsultuojantis žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete.

IV   SKYRIUS

JŪREIVIŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

1.   Tunų žvejybos seinerių ir dreifinėmis ūdomis žvejojančių laivų savininkai įdarbina AKR šalių piliečius laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų ir apribojimų:

per trečiosios šalies žvejybos zonoje vykdomą tunų žvejybos sezoną tunų žvejybos seineriuose ne mažiau kaip 20 % į laivą priimtų jūreivių turi būti iš San Tomė ir Prinsipės ar kitos AKR šalies,

per trečiosios šalies žvejybos zonoje vykdomą žvejybos sezoną dreifinėmis ūdomis žvejojančiuose laivuose ne mažiau kaip 20 % į laivą priimtų jūreivių turi būti iš San Tomė ir Prinsipės ar kitos AKR šalies.

2.   Laivų savininkai stengiasi priimti papildomų San Tomė ir Prinsipės jūreivių.

3.   Į savo laivus priimamus jūreivius laivų savininkai laisvai pasirenka iš tinkamų ir kvalifikuotų jūreivių sąrašo, kurį turi San Tomė ir Prinsipės agentai.

4.   Laivo savininkas arba jo atstovas San Tomė ir Prinsipės kompetentingai institucijai praneša į atitinkamą laivą priimtų jūreivių pavardes, nurodydamas įrašą įgulos pareigybių sąraše.

5.   Į Europos Sąjungos žvejybos laivus priimtiems jūreiviams be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, galiojančiu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

6.   San Tomė ir Prinsipės bei AKR šalių jūreivių darbo sutartys, kurių viena kopija perduodama darbo ministerijai, žuvininkystės ministerijai ir sutartis pasirašančioms šalims, sudaromos tarp laivo savininko atstovo (-ų) ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų ar jų atstovų. Šiomis sutartimis jūreiviams užtikrinamos skirtinos jiems taikomos remiantis galiojančiais įstatymais socialinės garantijos, įskaitant draudimą mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.

7.   Atlyginimą šalių jūreiviams moka laivų savininkai. Atlyginimas nustatomas bendru laivų savininkų arba jų atstovų ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų arba atstovų sutarimu. Tačiau šalių jūreivių atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės nei taikomos atitinkamų trečiųjų šalių laivų įguloms ir bet kokiu atveju ne blogesnės už TDO normas.

8.   Visi Europos Sąjungos laivuose įdarbinti jūreiviai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą datą prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūreivis neatvyksta numatytą jo priėmimo į laivą dieną ir valandą, laivo savininkas savaime atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą jūreivį į laivą.

9.   Jei San Tomė ir Prinsipės ar AKR šalių jūreiviai į laivą nepriimami dėl priežasčių, nenurodytų pirmesnėje pastraipoje, atitinkamų laivų savininkai privalo už kiekvieną žvejybos reiso dieną San Tomė ir Prinsipės vandenyse ir už kiekvieną laivą sumokėti nustatytą 20 EUR dydžio sumą. Ši suma yra sumokama ne vėliau kaip iki šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 4 punkte nurodyto termino.

10.   Šios lėšos yra skiriamos mokyti žvejybos AKR jūreivius ir yra pervedamos į San Tomė ir Prinsipės institucijų nurodytą sąskaitą.

V   SKYRIUS

STEBĖTOJAI

1.   ES laivai, kuriems pagal šį protokolą leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų į laivą priima San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijos paskirtus stebėtojus:

1.1.

San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms paprašius, į Europos Sąjungos laivus yra priimamas tų institucijų paskirtas stebėtojas, kurio užduotis – patikrinti San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotą žuvų kiekį.

1.2.

San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija sudaro laivų, į kurios turi būti priimtas stebėtojas, sąrašą, o taip pat stebėtojų, kurie turi būti paskirti dirbti laivuose, sąrašą. Šie sąrašai nuolat atnaujinami. Sąrašai pateikiami Europos Komisijai, iš karto juos sudarius, o vėliau – kas tris mėnesius, jei jie atnaujinami.

1.3.

Atitinkamų laivų savininkams arba jų atstovams paskirto stebėtojo laive pavardę San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija praneša išduodama žvejybos leidimą arba ne vėliau kaip iki planuojamo stebėtojo atvykimo į laivą likus 15 dienų.

2.   Stebėtojas laive būna vieną reisą. Tačiau, San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms oficialiai paprašius, stebėtojas laive gali būti kelis žvejybos reisus, priklausomai nuo laivo planuojamos vidutinės žvejybos reiso trukmės. Kompetentingos institucijos tokį prašymą pateikia pranešdamos konkrečiame laive dirbti paskirto stebėtojo pavardę.

3.   Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo atstovas ir kompetentingos institucijos.

4.   Stebėtojas į laivą įlaipinamas ir išlaipinamas laivo savininko pasirinktame uoste. Įlaipinama pirmo žvejybos reiso San Tomė ir Prinsipės vandenyse pradžioje, po to, kai yra praneštas paskirtų laivų sąrašas.

5.   Atitinkami laivų savininkai per dvi savaites ir ne vėliau kaip prieš 10 dienų praneša apie paregionio uostus, kuriose stebėtojai bus įlaipinti į laivą ar išlaipinti iš jo bei atitinkamas datas.

6.   Jei stebėtojas į laivą priimamas ne San Tomė ir Prinsipėje, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei laivas, kuriame yra stebėtojas, išplaukia iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos, imamasi visų būtinų priemonių, kad stebėtojas galėtų grįžti kuo greičiau, jo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas.

7.   Jeigu stebėtojas į sutartą vietą neatvyksta per dvylika valandų nuo sutarto laiko, laivo savininkas atleidžiamas nuo įsipareigojimo priimti stebėtoją į laivą.

8.   Su stebėtoju laive elgiamasi kaip su pareigūnu. Laivui vykdant veiklą San Tomė ir Prinsipės vandenyse, stebėtojas atlieka tokias užduotis:

8.1.

Stebi laivo žvejybos veiklą.

8.2.

Tikrina žvejybos operacijas vykdančio laivo buvimo vietą.

8.3.

Registruoja naudojamus žvejybos įrankius.

8.4.

Tikrina į laivo žurnalą įrašytus San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejoto žuvų kiekio duomenis.

8.5.

Tikrina antrinio laimikio procentinę dalį ir įvertina išmetamą pardavimui tinkamų žuvų kiekį.

8.6.

Bet kuriuo tinkamu būdu savo kompetentingai įstaigai praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančių pagrindinių žvejojamų rūšių žuvų ir papildomų žvejojamų rūšių žuvų kiekį.

9.   Kapitonas imasi visų jam įgaliojimais suteiktų priemonių, siekdamas užtikrinti savo pareigas atliekančio stebėtojo fizinį ir psichologinį saugumą.

10.   Stebėtojui suteikiama visa reikalinga įranga pareigoms vykdyti. Kapitonas jam suteikia galimybę naudotis užduočių vykdymui reikalingomis ryšio priemonėmis, susipažinti su dokumentais, tiesiogiai susijusiais su laivo žvejybos veikla, įskaitant laivo žurnalą ir navigacijos knygą ir patekti į laivo dalis, būtinas, kad būtų lengviau atlikti užduotis.

11.   Būdamas laive, stebėtojas:

11.1.

Privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog dėl jo priėmimo į laivą sąlygų ir buvimo laive nenutrūktų žvejybos operacijos ir nebūtų trukdoma jų vykdyti.

11.2.

Privalo tausoti laive esantį turtą ir įrangą, bei paisyti visų laivui priklausančių dokumentų konfidencialumo.

12.   Pasibaigus stebėjimo laikui, prieš išvykdamas iš laivo stebėtojas parengia veiklos ataskaitą, kuri yra perduodama San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms, Europos Komisijai nusiunčiant jos kopiją. Ataskaitą jis pasirašo stebint kapitonui, kuris gali pridėti jo manymu naudingų pastabų, arba pasirūpinti, kad tokios pastabos būtų pridėtos, ir po jomis pasirašo. Stebėtojui išvykstant iš laivo, jo kapitonui yra įteikiama ataskaitos kopija.

13.   Laivo savininkas savo sąskaita užtikrina stebėtojų apgyvendinimo ir maitinimo laive sąlygas, kurios atitinka pareigūnams taikomas sąlygas, atsižvelgiant į laivo galimybes.

14.   Stebėtojo atlyginimą ir socialines įmokas moka San Tomė ir Prinsipė.

VI   SKYRIUS

KONTROLĖ

Europos laivai turi laikytis TATAK nustatytų priemonių ir rekomendacijų dėl žvejybos įrangos, jos techninių specifikacijų ir kitų techninių priemonių, taikomų jų vykdomai žvejybos veiklai.

1.   Laivų sąrašas

1.1.

Europos Sąjunga reguliariai atnaujina jos turimą laivų, kuriems laikantis šio protokolo yra išduoti žvejybos leidimai (žvejybos licencijos), sąrašo projektą. Apie šį sąrašą, jį sudarius ir po kiekvieno atnaujinimo, yra pranešama už žvejybos kontrolę atsakingai San Tomė ir Prinsipės institucijai.

2.   Kontrolės procedūros

2.1.

Europos Sąjungos laivų, kuriems leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse ir kurie juose žvejoja, kapitonai sudaro galimybę ir padeda San Tomė ir Prinsipės pareigūnams, įgaliotiems atlikti žvejybos veiklos patikrinimus ir kontrolę, patekti į laivą ir atlikti savo užduotis.

2.2.

Pareigūnai laive praleidžia ne daugiau laiko nei yra būtina užduotims atlikti.

2.3.

Atlikus patikrinimą ir kontrolę laivo kapitonui ir Europos Sąjungos delegacijai Gabone pateikiama patikrinimo ataskaitos kopija.

2.4.

Siekiant palengvinti saugias patikrinimų procedūras ir tuo pačiu nepažeisti San Tomė ir Prinsipės įstatymų, laivo kontrolė turi būti vykdoma taip, kad patikrinimų platformos ir inspektoriai būtų traktuojami kaip San Tomė ir Prinsipės pareigūnai.

2.5.

III skyriaus 3 skirsnio 2 punkte nurodytose San Tomė ir Prinsipės vietovėse atliekančių perkrovimo operacijas Europos Sąjungos laivų kapitonai sudaro galimybę ir padeda San Tomė ir Prinsipės inspektoriams atlikti šių operacijų kontrolę.

VII   SKYRIUS

PAŽEIDIMAI

1.1.

San Tomė ir Prinsipės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 24 valandas vėliavos valstybei ir Europos Komisijai praneša apie bet kokį patikrinimą, kurio metu buvo konstatuotas Europos Sąjungos laivo padarytas pažeidimas.

1.2.

Vėliavos valstybei ir Europos Komisijai taip pat pateikiamas trumpas pranešimas apie tokio konstatavimo aplinkybes ir priežastis.

2.   Laivo patikrinimo protokolas

2.1.

Laivo kapitonas turi pasirašyti San Tomė ir Prinsipės kompetentingų institucijų surašytą pažeidimo protokolą.

2.2.

Dokumento pasirašymas neatima iš kapitono gynimosi teisių, kuriomis jis gali pasinaudoti ginčydamas įtariamą pažeidimą, kuriuo jis kaltinamas.

2.3.

Kapitonas turi nuplukdyti savo laivą į San Tomė ir Prinsipės institucijų nurodytą uostą. Nedidelio pažeidimo atveju San Tomė ir Prinsipės kompetentingos institucijos gali leisti sulaikytam laivui tęsti žvejybą.

3.   Konsultacinis susirinkimas pažeidimo atveju

3.1.

Prieš nusprendžiant imtis kokių nors priemonių laivo kapitono ar įgulos atžvilgiu, ar veiksmų dėl laivo krovinio ir įrangos, išskyrus veiksmus, būtinus išsaugoti įtariamo pažeidimo įrodymams, per vieną darbo dieną nuo pirmiau minėtos informacijos gavimo sušaukiamas Europos Komisijos ir San Tomė ir Prinsipės kompetentingų institucijų konsultacinis susirinkimas, kuriame, esant galimybei, dalyvauja atitinkamos valstybės narės atstovas.

3.2.

Konsultaciniame susirinkime šalys pasikeičia dokumentais ir informacija, galinčia padėti išsiaiškinti nustatytų faktų aplinkybes. Laivo savininkui arba jo atstovui pranešami konsultacinio susirinkimo rezultatai ir galimos priemonės, kurių gali būti imtasi dėl laivo sulaikymo patikrinimui.

4.   Laivo sulaikymo patikrinimui reguliavimas

4.1.

Prieš pradedant teismo procedūrą, dėl įtariamo pažeidimo siekiama susitarti taikant kompromiso procedūrą išskyrus atvejus, kai taikoma baudžiamoji teisė. Ši procedūra baigiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laivo sulaikymo patikrinimui.

4.2.

Kompromiso procedūros atveju mokėtina baudos suma yra nustatoma, remiantis San Tomė ir Prinsipės teisės aktais.

4.3.

Jei nepavykta susitarti kompromiso būdu ir dėl to bylą nagrinėja kompetentingas teismas, laivo savininkas turi įnešti banko užstatą, nustatytą atsižvelgiant į išlaidas, kurias sukelia laivo sulaikymas, o taip pat sumokėti baudas ir kompensacijas už sukeltą žalą, skiriamas už pažeidimą atsakantiems asmenims, pervesdamas lėšas į San Tomė ir Prinsipės kompetentingų institucijų nurodytą banką.

4.4.

Banko užstato negalima atsiimti, kol nėra pasibaigusi teismo procedūra. Jis grąžinamas, jei procedūra baigiama be nuteisimo. Jei teismas nusprendžia skirti baudą, kuri yra mažesnė už pateiktą banko užstatą, San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija grąžina jo likutį.

4.5.

Laivo sulaikymas panaikinamas ir jo įgulai leidžiama išplaukti iš uosto:

jei įvykdomi kompromiso procedūros metu nustatyti įpareigojimai,

pateikus 4.3 punkte minėtą banko užstatą ir jį San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms priėmus, kol bus užbaigta teismo procedūra.


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

Priedėliai

1.

Žvejybos leidimo prašymo forma

2.

Laivo žurnalas

3.

Zonos, kurioje žvejoti draudžiama, koordinatės

4.

LSS pranešimų perdavimas San Tomė ir Prinsipei

5.

San Tomė ir Prinsipės IEZ ribos ir koordinatės

6.

San Tomė ir Prinsipės ŽSC duomenys

7.

Europos Sąjungos valstybių narių, suinteresuotų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolu, ŽSC duomenys

1 priedėlis

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS ŽUVININKYSTĖS MINISTERIJA

UŽSIENIO PRAMONINĖS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS LEIDIMO PARAIŠKA

1.

Laivo savininkas …

2.

Laivo savininko adresas …

3.

Atstovo arba agento vardas, pavardė …

4.

Laivo savininko atstovo arba vietinio agento adresas …

5.

Kapitono vardas, pavardė …

6.

Laivo pavadinimas …

7.

Registracijos numeris …

8.

Fakso numeris …

9.

E. pašto adresas …

10.

Radijo kodas …

11.

Laivo pastatymo data ir vieta …

12.

Vėliavos valstybė …

13.

Prirašymo uostas …

14.

Laivo įrangos sumontavimo uostas …

15.

Bendras ilgis …

16.

Plotis …

17.

Laivo talpa registrinėmis tonomis …

18.

Grynoji laivo talpa registrinėmis tonomis …

19.

Šaldymo ir užšaldymo pajėgumas …

20.

Variklio tipas ir galingumas …

21.

Žvejybos įrankiai …

22.

Jūreivių skaičius …

23.

Pranešimų sistema …

24.

Radijo šaukinys …

25.

Atpažinimo požymiai …

26.

Numatytos žvejybos operacijos …

27.

Iškrovimo vieta …

28.

Žvejybos zonos …

29.

Žvejojamos rūšys …

30.

Galiojimo laikas …

31.

Specialios sąlygos …

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato nuomonė …

Žuvininkystės ministerijos pastabos …

2 priedėlis

Image

3 priedėlis

Platuma

Ilguma

Laipsniai

Minutės

Sekundės

Laipsniai

Minutės

Sekundės

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

4 priedėlis

LSS PRANEŠIMŲ PERDAVIMAS SAN TOMĖ IR PRINSIPEI

II lentelė.   LSS duomenų formatas

Duomenys

Kodas

 

Pastabos

Registravimo pradžia

SR

 

Duomenys, susiję su sistema – nurodoma registravimo pradžia

Gavėjas

AD

 

Duomenys, susiję su pranešimu – gavėjas. Šalies ISO Alpha 3 kodas

Siuntėjas

FR

 

Duomenys, susiję su pranešimu – siuntėjas. Šalies ISO Alpha 3 kodas

Vėliavos valstybė

FS

 

 

Pranešimo tipas

TM

 

Duomenys, susiję su pranešimu – pranešimo tipas „POS“

Radijo šaukinys

RC

 

Duomenys, susiję su laivu – laivo tarptautinis radijo šaukinys

Susitarimo šalies vidaus kodo numeris

IR

 

Duomenys, susiję su laivu – susitarimo šalies unikalus numeris (vėliavos valstybės ISO–3 kodas ir numeris)

Išorės registravimo numeris

XR

 

Duomenys, susiję su laivu – numeris, esantis ant laivo borto

Platuma

LA

 

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis Š/P DD ddd (WGS 84)

Ilguma

LO

 

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis R/V DDD.ddd (WGS 84)

Kursas

CO

 

Laivo kursas 360° skalėje

Greitis

SP

 

Laivo greitis 0,1 mazgo tikslumu

Data

DA

 

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Valanda

TI

 

Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo valanda UTC (HHMM)

Registravimo pabaiga

ER

 

Duomenys, susiję su sistema – nurodoma registravimo pabaiga

Šriftas: ISO 8859.1

Pateikiami duomenys išdėstomi taip:

dvigubas pasviras brūkšnys (//) ir kodas rašomi perdavimo pradžioje,

viengubu pasviru brūkšniu (/) yra atskiriami kodai ir duomenys.

Neprivalomi duomenys turi būti įterpti tarp įrašo pradžios ir pabaigos.

Žvejybos laivų pranešimų apie sužvejotą kiekį formatas

Pranešimas „Kiekis įplaukiant į IEZ“

Pranešimas „Kiekis perkraunant“

Pranešimas „Kiekis išplaukiant iš IEZ“

5 priedėlis

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS IEZ RIBOS

IEZ KOORDINATĖS

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

6 priedėlis

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS ŽSC DUOMENYS

ŽSC pavadinimas:

LSS tel.:

LSS faksas:

LSS e. paštas:

DSPG tel.:

DSPG faksas:

X25 adresas =

Pranešimas apie įplaukimą, išplaukimą:

7 priedėlis

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, SUINTERESUOTŲ ES IR SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO PROTOKOLU, ŽSC DUOMENYS


REGLAMENTAI

24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/24


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 502/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Libijoje sunkumą ir pagal 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2011/300/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (2), į Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede išdėstytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomą asmenį ir papildomą subjektą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti asmuo ir subjektas įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede išdėstytą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMUO IR SUBJEKTAS

Asmenys

 

Pavadinimas

Tapatybės nustatymo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Pulkininkas Taher Juwadi

Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys

Itin svarbus M. Kadafio režimo vadovybės narys

23.05.2011


Subjektai

 

Pavadinimas

Tapatybės nustatymo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripolis, Libija

el. paštas: afriqiyah@afriqiyah.aero

Libijos dukterinė įmonė, priklausanti Libyan African Investment Portfolio –subjektui, kuris priklauso režimui ir yra jo kontroliuojamas bei ES reglamentu įtrauktas į sąrašą.

23.05.2011


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/26


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 503/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007.

(2)

Remiantis 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimu 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (2), į Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų ir subjektų.

(3)

Reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateiktus įrašus, susijusius su tam tikrais asmenimis ir subjektais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priedo įrašai apie šiuos asmenis ir subjektus:

1)

Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (dar žinoma kaip TSA arba TESA);

3)

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (dar žinomas kaip Nuclear Science & Technology Research Institute),

pakeičiami šio reglamento II priede pateiktais įrašais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 281, 2010 10 27, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 65.


I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

I.   Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje ar su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

A.   Fiziniai asmenys

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Mohammad Ahmadian

 

Anksčiau Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) laikinai einantis pareigas vadovas, šiuo metu – AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Inžinierius Naser Rastkhah

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI vadovo pavaduotojas planavimo, tarptautiniais ir parlamentiniais klausimais. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Gimimo data: 1956 m. vasario 19 d. Pasas: K13644968 (Iranas), galioja iki 2013 m. gegužės mėn.

IRISL pirmininkas ir vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra žinomų IRISL narių „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co.“ (SSA), „Safiran Payam Darya Shipping Co.“ (SAPID) ir „Hafiz Darya Shipping Co.“ (HDS) pirmininkas.

23.05.2011


B.   Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Europäisch-Iranische Handelsbank“ (EIH)

Pagrindinis biuras: Depenau 2, D-20095 Hamburgas; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheranas, Iranas

EIH atliko svarbų vaidmenį padedant daugeliui Irano bankų rasti alternatyvias galimybes užbaigti sandorius, kuriuos sutrikdė ES sankcijos Iranui. Pastebėta, kad EIH veikė kaip patariamasis bankas ir bankas tarpininkas sandoriuose su į sąrašą įtrauktais Irano subjektais.

Pavyzdžiui, 2010 m. rugpjūčio mėn. pradžioje EIH įšaldė ES į sąrašą įtrauktų bankų „Saderat Iran“ ir „Bank Mellat“ sąskaitas, esančias EIH banko padalinyje Hamburge. Netrukus po to EIH atnaujino verslo ryšius euro valiuta su „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat Iran“ bankais naudodamasis EIH sąskaitomis, susietomis su neįtrauktu į sąrašą Irano banku. 2010 m. rugpjūčio mėn. EIH diegė sistemą, kuria sudaroma galimybė nuolat atlikti mokėjimus, skirtus bankams „Bank Saderat London“ ir „Future Bank Bahrain“, kad būtų išvengta ES sankcijų. Nuo 2010 m. spalio mėn. EIH toliau veikė kaip tarpininkas atliekant Irano bankų, kuriems nustatytos sankcijos, įskaitant „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat“, mokėjimus.

Šie bankai, kuriems nustatytos sankcijos, nukreipia savo mokėjimus į EIH per Irano pramonės ir kasybos banką („Bank of Industry and Mine“). 2009 m. EIH banku pasinaudojo bankas „Post Bank“, kad įgyvendintų sankcijų vengimo planą, pagal kurį, be kita ko, buvo vykdomi sandoriai į JT sąrašą įtraukto banko „Bank Sepah“ vardu. Į ES sąrašą įtrauktas bankas „Bank Mellat“ yra vienas EIH patronuojančiųjų bankų.

23.05.2011

2.

„Onerbank ZAO“ (taip pat žinomas kaip „Eftekhar Bank“, „Honor Bank“ (Garbės bankas))

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minskas 220004, Baltarusija

Baltarusijoje įsteigtas bankas, priklausantis „Bank Refah Kargaran“, „Bank Saderat“ ir „Export Development Bank of Iran“.

23.05.2011

3.

„Aras Farayande“

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheranas

Dalyvavo perkant žaliavas Irano centrifugų technologijos bendrovei („Iran Centrifuge Technology Company“), kuriai taikomos ES sankcijos.

23.05.2011

4.

„EMKA Company“ (EMKA bendrovė)

 

Bendrovės „TAMAS“, kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, patronuojamoji bendrovė, užsiimanti urano paieška ir išgavimu.

23.05.2011

5.

„Neda Industrial Group“ (Neda pramoninė grupė)

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheranas

Pramoninių įrenginių bendrovė, kuri dirbo „Kalaye Electric Company“ (Kalaye elektros bendrovė) (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, urano sodrinimo įrenginyje Natanz.

23.05.2011

6.

„Neka Novin“

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheranas, 15875-6653

Dalyvavo perkant specialią įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai taikomos Irano branduolinėje programoje.

23.05.2011

7.

„Noavaran Pooyamoj“

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheranas

Dalyvauja perkant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos ir gali būti tiesiogiai naudojamos centrifugų, skirtų Irano urano sodrinimo programai, gamybai.

23.05.2011

8.

„Noor Afza Gostar“, (taip pat žinoma kaip „Noor Afzar Gostar“)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji įmonė. Dalyvauja perkant įrangą, skirtą branduolinei programai.

23.05.2011

9.

„Pouya Control“

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheranas

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai.

23.05.2011

10.

„Raad Iran“ (taip pat žinoma kaip „Raad Automation Company“)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheranas

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai. „Raad Iran“ buvo įkurta gaminti ir projektuoti valdymo sistemas ir tvarko apgręžiklių ir programuojamųjų loginių valdiklių pardavimą ir įdiegimą.

23.05.2011

11.

SUREH („Nuclear Reactors Fuel Company“) (Branduolinių reaktorių kuro bendrovė)

Pagrindinis biuras: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Irano branduolinės energetikos organizacija („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) patronuojamoji bendrovė, kurią sudaro urano konversijos įrenginys, kuro gamybos gamykla ir cirkonio gamybos gamykla.

23.05.2011

12.

„Sun Middle East FZ Company“

 

Bendrovė, kuri perka jautraus pobūdžio prekes Branduolinių reaktorių kuro bendrovei (SUREH). „Sun Middle East“ pasitelkia ne Irane esančius tarpininkus prekėms, kurių reikia SUREH, tiekti. „Sun Middle East“ šiems tarpininkams pateikia neteisingus galutinių naudotojų duomenis siunčiant prekes į Iraną, tokiu būdu siekdama apeiti atitinkamos šalies muitinės reikalavimus.

23.05.2011

13.

„Ashtian Tablo“

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheranas

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

14.

„Bals Alman“

 

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis šiuo metu statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

15.

„Hirbod Co“

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheranas 14316

Bendrovė, pirkusi prekes ir įrangą, skirtą Irano branduolinei ir balistinių raketų programoms „Kalaye Electric Company“ (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankciją, vardu.

23.05.2011

16.

„Iran Transfo“

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheranas

Transformatorių gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

17.

„Marou Sanat“ (dar žinoma kaip „Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company“)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheranas

Pirkimo bendrovė, vykdžiusi veiklą „Mesbah Energy“ naudai, kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT STR 1737.

23.05.2011

18.

„Paya Parto“ (dar žinoma kaip „Paya Partov“)

 

„Novin Energy“ bendrovės patronuojamoji bendrovė, kuriai buvo nustatytos sankcijos pagal JT STR 1747, veikianti lazerinio suvirinimo srityje.

23.05.2011

19.

„Safa Nicu“

 

Komunikacijų bendrovė, tiekusi įrangą „Fordow“ (Kumas) įrenginiui, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

20.

„Taghtiran“

 

Inžinerijos bendrovė, kuri gamina įrangą Irano IR-40 sunkiojo vandens mokslinių tyrimų reaktoriui.

23.05.2011

21.

„Pearl Energy Company Ltd“

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaizija

„Pearl Energy Company“ yra visiškai priklausanti bendrovei „First East Export Bank (FEEB)“ patronuojamoji bendrovė, kuri buvo įtraukta į sąrašą 2010 m. birželio mėn. pagal JT STR 1929. „Pearl Energy Company Ltd“ bendrovę sukūrė FEEB ekonominiams tyrimams įvairiose pasaulinės pramonės srityse atlikti.

„Bank Mellat“ vadovas Ali Divandri yra „Pearl Energy Company“ direktorių valdybos pirmininkas.

23.05.2011

22.

„Pearl Energy Services, SA“

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveicarija;

Įmonės registracijos dokumentas #CH-550.1.058.055-9

„Pearl Energy Services, SA“ yra visiškai priklausanti bendrovei „Pearl Energy Company Ltd“ patronuojamoji bendrovė, įsteigta Šveicarijoje. Jos misija yra teikti finansavimą ir žinias subjektams, siekiantiems patekti į Irano naftos sektorių.

23.05.2011

23.

„West Sun Trade GMBH“

Winterhuder Weg 8, Hamburgas 22085, Vokietija; telefono Nr.: 0049 40 2270170; Įmonės registracijos dokumentas # HRB45757 (Vokietija)

Nuosavybės teise priklauso „Machine Sazi Arak“ arba yra jos kontroliuojama.

23.05.2011

24.

„MAAA Synergy“

Malaizija

Dalyvauja perkant komponentus Irano naikintuvams.

23.05.2011

25.

„Modern Technologies FZC“ (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

26.

„Qualitest FZE“

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

27.

„Bonab Research Center“ (BRC) (Bonab mokslinių tyrimų centras)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iranas

Susijusi su AEOI.

23.05.2011

28.

„Tajhiz Sanat Shayan“ (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheranas, Iranas

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

29.

„Institute of Applied Physics“ (IAP) (Taikomosios fizikos institutas)

 

Atlieka mokslinius tyrimus Irano branduolinės programos karinio pritaikymo srityje.

23.05.2011

30.

„Aran Modern Devices“ (AMD) (Aran naujoviški prietaisai)

 

MTFZC tinklo narys.

23.05.2011

31.

„Sakhte Turbopomp va Kompressor“ (SATAK) (taip pat žinoma kaip „Turbo Compressor Manufacturer“, TCMFG) (Turbokompresorių gamintojas)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheranas, Iranas

Dalyvauja Irano raketų programai skirto pirkimo veikloje.

23.05.2011

32.

„Electronic Components Industries“ (ECI) (Elektroninių komponentų pramonė)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

33.

„Shiraz Electronics Industries“ (Shiraz elektronikos pramonė)

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

34.

„Iran Marine Industrial Company“ (SADRA) (Irano jūrų pramonės bendrovė)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheranas, Iranas

Priklauso „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ arba yra jos kontroliuojama.

23.05.2011

35.

„Shahid Beheshti University“ (Shahid Beheshti universitetas)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheranas, Iranas

Priklauso Gynybos ministerijai ir Ginkluotųjų pajėgų logistikai („Armed Forces Logistics“) (MODAFL). Atlieka mokslinius tyrimus branduolinių ginklų srityje.

23.05.2011

36.

„Bonyad Taavon Sepah“ (taip pat žinomas kaip „IRGC Cooperative Foundation“; Bonyad-e Ta’avon-Sepah„; Sepah Cooperative Foundation“)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“, taip pat žinomą kaip „IRGC Cooperative Foundation“, sudarė IRGC vadai IRGC investicijų struktūrai nustatyti. Jį valdo IRGC. „Bonyad Taavon Sepah“ Globėjų tarybą sudaro devyni nariai, aštuoni iš kurių yra IRGC nariai. Šie pareigūnai: IRGC vyriausiasis vadas, kuris yra Globėjų tarybos pirmininkas, aukščiausiojo vadovo atstovas IRGC, „Basij“ vadas, IRGC sausumos pajėgų vadas, IRGC oro pajėgų vadas, IRGC laivyno vadas, IRGC informacijos saugumo organizacijos vadovas, vyresnysis IRGC pareigūnas iš ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ir vyresnysis IRGC pareigūnas iš MODAFL.

23.05.2011

37.

„Ansar Bank“ (taip pat žinomas kaip „Ansar Finance and Credit Fund“ (Ansar finansų ir kredito fondas); „Ansar Financial and Credit Institute“ (Ansar finansų ir kredito institutas); „Ansar Institute“; „Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute“ (Ansar al-Mojahedin paskolų be palūkanų institutas); „Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund“) (Ansar taupomasis ir paskolų be palūkanų fondas)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheranas; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Ansar Bank“ finansų ir kredito paslaugoms IRGC personalui teikti. Iš pradžių „Ansar Bank“ veikė kaip kredito unija, o visaverčiu banku tapo 2009 m. viduryje, gavęs Irano centrinio banko licenciją. „Ansar Bank“, kurio ankstesnis pavadinimas „Ansar al Mojahedin“, daugiau nei 20 metų buvo susijęs su IRGC. IRGC nariams atlyginimas buvo mokamas per „Ansar Bank“.

Be to, „Ansar Bank“ suteikė specialias nuolaidas IRGC personalui, įskaitant nuolaidas namų interjero reikmenims ir nemokamas arba pigesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

23.05.2011

38.

„Mehr Bank“ (taip pat žinomas kaip „Mehr Finance and Credit Fund“ (Mehr finansų ir kredito fondas); Mehr Interest-Free Bank (Mehr bankas be palūkanų)

204 Taleghani Ave., Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ ir IRGC valdo „Mehr Bank“. „Mehr Bank“ teikia finansų paslaugas IRGC. Viešai paskelbtame interviu su „Bonyad Taavon Sepah“ vadovu Parviz Fattah (gimęs 1961) nurodyta, kad „Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Mehr Bank“ teikti paslaugas „Basij“ (IRGC paramilitarinė dalis).

23.05.2011

39.

„Darya Capital Administration GMBH“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94311 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.Schottweg 6, 22087 Hamburgas, Vokietija;

Įmonės registracijos Nr. HRB96253, išduota 2006 m. sausio 30 d.

„Darya Capital Administration“ visiškai priklauso „IRISL Europe GmbH“ ir yra jos patronuojamoji įmonė. Jos vykdomasis direktorius yra Mohammad Talai.

23.05.2011

40.

„Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ (Nari laivybos ir frachtavimo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102485 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 19 d.; telefono Nr.: 004940278740

Priklauso „Ocean Capital Administration“ ir „IRISL Europe“. Ahmad Sarkandi taip pat yra „Ocean Capital Administration GmbH“ ir „Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ direktorius.

23.05.2011

41.

“Ocean Capital Administration GmbH” (Okeano kapitalo administravimas)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB92501 (Vokietija) išduotas 2005 m. sausio 4 d.; telefono Nr.: 004940278740

Vokietijoje įsteigta IRISL holdingo bendrovė, kuri kartu su „IRISL Europe“ yra „Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ savininkė. Be to, „Ocean Capital Administration“ ir „Nari Shipping and Chartering“ įmonių adresas Vokietijoje sutampa su „IRISL Europe GmbH“ adresu.

23.05.2011

42.

„First Ocean Administration GMBH” (Pirmoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94311 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

42.a.

„First Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102601 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.,

el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

43.

„Second Ocean Administration GMBH“(Antroji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94312 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

43.a.

„Second Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102502 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

44.

„Third Ocean Administration GMBH” (Trečioji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94313 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

44.a.

„Third Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102520 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 29 d. el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

45.

„Fourth Ocean Administration GMBH“ (Ketvirtoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94314 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

45.a.

„Fourth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102600 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00494070383392; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

46.

„Fifth Ocean Administration GMBH“ (Penktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94315 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

46.a.

„Fifth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102599 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.comtelefono Nr.: 00494070383392; telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

47.

„Sixth Ocean Administration GMBH” (Šeštoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94316 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

47.a.

„Sixth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas;

Įmonės registracijos dokumentas # HRA102501 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

48.

„Seventh Ocean Administration GMBH“ (Septintoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94829 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

48.a.

„Seventh Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102655 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 26 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

49.

„Eighth Ocean Administration GMBH” (Aštuntoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94633 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

49.a.

„Eighth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102533 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 1 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

50.

„Ninth Ocean Administration GmbH“ (Devintoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94698 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

50.a.

„Ninth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102565 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 15 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

51.

„Tenth Ocean Administration GmbH“ (Dešimtoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

51.a.

„Tenth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102679 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 27 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

52.

„Eleventh Ocean Administration GmbH“ (Vienuoliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94632 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

52.a.

„Eleventh Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102544 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net;telefono Nr.: 004940302930; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

53.

„Twelfth Ocean Administration GmbH“ (Dvyliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94573 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

53.a.

„Twelfth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102506 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 25 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

54.

„Thirteenth Ocean Administration GmbH“ (Tryliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

54.a.

„Thirteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104149 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 10 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

55.

„Fourteenth Ocean Administration GMBH“ (Keturioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

55.a.

„Fourteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104174 (Vokietija) išduotas 2006 m. liepos 12 d. el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

56.

„Fifteenth Ocean Administration GmbH” (Penkioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

56.a.

„Fifteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104175 (Vokietija) išduotas 2006 m. liepos 12 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

57.

„Sixteenth Ocean Administration GMBH“ (Šešioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

57.a.

„Sixteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

58.

„Loweswater Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno Salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Insight World Ltd“, „Kingdom New Ltd“, „Logistic Smart Ltd“, „Neuman Ltd“ ir „New Desire Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

58.a.

„Insight World Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Insight World Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri anksčiau buvo jų operatorė.

23.05.2011

58.b.

„Kingdom New Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Kingdom New Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

58.c.

„Logistic Smart Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Logistic Smart Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

58.d.

„Neuman Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Neuman Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

58.e.

„New Desire LTD“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„New Desire LTD“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

59.

“Mill Dene Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno Salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų – SAPID vykdomasis direktorius ir IRISL komercijos direktorius Gholamhossein Golpavar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Advance Novel“, „Alpha Effort Ltd“, „Best Precise Ltd“, „Concept Giant Ltd“ ir „Great Method Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

59.a.

„Advance Novel“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Advance Novel“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

59.b.

„Alpha Effort Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Alpha Effort Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

59.c.

„Best Precise Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Best Precise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

59.d.

„Concept Giant Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Concept Giant Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

59.e.

„Great Method Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Great Method Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

60.

„Shallon Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno Salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų yra IRISL valdybos narys Mohammed Mehdi Rasekh.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Smart Day Holdings Ltd“, „System Wise Ltd“ (taip pat žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“), „Trade Treasure“, „True Honour Holdings Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

60.a.

„Smart Day Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Smart Day Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

60.b.

„System Wise Ltd“ (dar žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„System Wise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

60.c.

„Trade Treasure“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Trade Treasure“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

60.d.

„True Honour Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„True Honour Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

61.

„Springthorpe Limited“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno Salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL. Vienas iš akcininkų yra IRISL vykdomasis direktorius Mohammed Hossein Dajmar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „New Synergy Ltd“, „Partner Century Ltd“, „Sackville Holdings Ltd“, „Sanford Group“ ir „Sino Access Holdings“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

61.a.

„New Synergy Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„New Synergy Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

61.b.

„Partner Century Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Partner Century Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

61.c.

„Sackville Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sackville Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

61.d.

„Sanford Group“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sanford Group“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

61.e.

„Sino Access Holdings“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sino Access Holdings“ yra Honkonge įsisteigusi „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

62.

„Kerman Shipping Company Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, įsteigta Maltoje 2005 m.

„Kerman Shipping Company Ltd“ yra visiškai IRISL priklausanti patronuojamoji įmonė.

Įsikūrusi tuo pačiu adresu Maltoje kaip ir bendrovė „Woking Shipping Investments Ltd“ ir jai priklausančios bendrovės.

23.05.2011

63.

„Woking Shipping Investments Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912, išduota 2006 m.

„Woking Shipping Investments Ltd“ yra IRISL patronuojamoji įmonė, kuriai priklauso „Shere Shipping Company Limited“, „Tongham Shipping Co. Ltd.“, „Uppercourt Shipping Company Limited“, „Vobster Shipping Company“ – visos minėtos bendrovės turi tą patį adresą Maltoje.

23.05.2011

63.a.

„Shere Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Shere Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

63.b.

„Tongham Shipping Co. Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Tongham Shipping Co. Ltd“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

63.c.

„Uppercourt Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Uppercourt Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

63.d.

„Vobster Shipping Company“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Vobster Shipping Company“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

64.

„Lancelin Shipping Company Ltd“

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kipras.

Įmonės registracija #C133993 (Kipras), išduota 2002 m.

„Lancelin Shipping Company Ltd“ visiškos nuosavybės teise priklauso IRISL.

Ahmad Sarkandi yra „Lancelin Shipping” vadovas.

23.05.2011

65.

„Ashtead Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Ashtead Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

66.

„Byfleet Shipping Company Ltd“

„Byfleet Shipping Company Ltd“ Įmonės registracija #108117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Byfleet Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

67.

„Cobham Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Cobham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

68.

„Dorking Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

(Meno Sala), Įmonės registracija #108119C,

„Dorking Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

69.

„Effingham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala),

Įmonės registracija #108120C,

„Effingham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

70.

„Farnham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala),

Įmonės registracija #108146C,

„Farnham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

71.

„Gomshall Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala),

Įmonės registracija #111998C,

„Gomshall Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

72.

„Horsham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala),

Įmonės registracija #111999C,

„Horsham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011


II PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

A.   Asmenys

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Užsienio reikalų ministras. Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Research Institute of Nuclear Science & Technology“ (dar žinomas kaip „Nuclear Science & Technology Research Institute“) (Branduolinės energetikos ir technologijų mokslinių tyrimų institutas)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheranas

Pavaldus AEOI ir tęsia buvusio šios organizacijos mokslinių tyrimų padalinio darbą. Jo vykdomasis direktorius yra AEOI pirmininko pavaduotojas Mohammad Ghannadi (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737).

23.05.2011

2.

„Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija) (dar žinoma kaip „Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai); dar žinoma kaip MODAFL; dar žinoma kaip MODSAF)

Įsikūrusi Dabestan Street vakarų pusėje, Abbas Abad District, Teheranas, Iranas.

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, technologinės plėtros ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms.

23.05.2011

3.

„Iran Centrifuge Technology Company“ (Irano centrifugų technologijos bendrovė) (dar žinoma kaip TSA arba TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheranas.

„Iran Centrifuge Technology Company“ perėmė „Farayand Technique“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) veiklą. Ji gamina centrifugų komponentus, skirtus urano sodrinimui, ir tiesiogiai remia su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą, kurią Iranas privalo nutraukti pagal JT ST rezoliucijas. Atlieka veiklą bendrovės „Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) naudai.

23.05.2011


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/45


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 504/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 9 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 442/2011.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Sirijoje sunkumą ir laikantis 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2011/302/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (2), į Reglamento (ES) Nr. 442/2011 II priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų papildomai įtraukti kitus asmenis.

(3)

Informacija apie to reglamento II priede pateiktame sąraše išvardytus tam tikrus asmenis turėtų būti atnaujinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 442/2011 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 121, 2011 5 10, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 91.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bashar Al-Assad

Gimęs 1965 09 11 Damaske;

diplomatinio paso Nr. D1903

Respublikos Prezidentas; įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

23.05.2011

2.

Mahir (dar žinomas kaip Maher) Al-Assad

Gimęs 1967 m. gruodžio 8 d.;

diplomatinio paso Nr. 4138

Kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos vadas, „Baath“ partijos centrinės vadovybės narys, Respublikos gvardijos lyderis; Prezidento Bashar Al-Assad brolis; pagrindinis represijų prieš protestuotojus vadovas.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimęs 1946 m. vasario 19 d. Damaske;

diplomatinio paso Nr. 983

Sirijos generalinio žvalgybos direktorato (GID) vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (dar žinomas kaip Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

vidaus reikalų ministras; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

5.

Atej (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib

 

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Deroje; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimęs 1971 m. balandžio 2 d. Damaske;

diplomatinio paso Nr. 2246

Pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui); Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; Mahir Al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun)

Gimęs 1951 m. gegužės 20 d. Damaske;

diplomatinio paso Nr. D 000 00 13 00

Politinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Politinio saugumo vadovas Banjase; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus Baidoje.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Gimęs 1969 m. liepos 10 d. Damaske,

paso Nr. 454224

Sirijos verslininkas; asmuo, susijęs su Mahir Al-Assad; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Gimęs 1953 m. Hame;

diplomatinio paso Nr. D0005788

Sirijos karinės žvalgybos (SMI) vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Gimęs 1953 m. gegužės 3 d. Deroje;

diplomatinio paso Nr. D000000887

Sirijos karinės žvalgybos Damasko rajono padalinio vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Gimęs 1962 m. birželio 18 d. Kerdaloje;

paso Nr. 88238

Prisideda prie civilių gyventojų represijų būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Gimęs 1961 m. kovo 1 d. Latakijoje;

paso Nr. 86449 ir Nr. 842781

Prisideda prie civilių gyventojų represijų būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Gimęs 1950 m. sausio 15 d. Al-Madehleh, Tartuse

Štabo vado pavaduotojas saugumo ir rekognoskuotės reikalais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Gimęs 1941 m.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnybos vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Gimęs 1938 m. gruodžio 10 d.

Sirijos viceprezidentas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Gimęs 1937 m. balandžio 10 d. (arba 1937 m. gegužės 20 d.) Hame,

diplomatinio paso Nr. 0002250

Sirijos viceprezidento padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Gimęs 1966 m. gegužės 20 d.;

paso Nr. 002954347

Mahir Al Assad svainis; verslininkas ir daugelio užsienio bendrovių vietos atstovas; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011

20.

Iyad (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske;

paso Nr. N001820740

Rami Makhlouf brolis ir Generalinio žvalgybos direktorato pareigūnas, prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas, atsakingas už karinius veiksmus vykdant taikių protestuotojų represijas.

23.05.2011

23.

Ihab (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske;

paso Nr. N002848852

SyriaTel prezidento pavaduotojas, laikinai vadovaujantis Rami Makhlouf JAV bendrovei; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011“


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/48


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 505/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą ir į 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2011/301/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (2), į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede išdėstytą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 87.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS

 

Pavardė ir vardas (perraša iš baltarusių ir rusų kalbų)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių kalba)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų kalba)

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Shykarou, Uladzislau (Šykarov, Vladzislav)

Shikarov, Vladislav (Šikarov, Vladislav)

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebsko Železnodorožnyj rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna (Merkul, Natalia Viktarauna)

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalia Viktorovna)

Merkul, Natalya Viktorovna

(Merkul, Natalija Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Gimimo data

1964 11 13

Talkov miesto (Puchoviči rajonas) vidurinės mokyklos direktorė. 2011 m. sausio 27 d. atleido iš darbo Natalia Ilinich (Natalia Ilinič), gerą vardą turinčią vidurinės mokyklos mokytoją, dėl jos politinių pažiūrų ir dalyvavimo 2010 m. gruodžio 19 d. įvykiuose.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna (Akulič, Sviatlana Rascislavavna)

Okulich, Svetlana Rostislavovna (Okulič Svetlana Rostislavovna)

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Gimimo data

1948 (arba 1949) 08 27

Puchoviči rajono teismo teisėja. Ji neteisėtai atmetė Natalia Ilinič prašymą grąžinti ją į mokytojos pareigas Talkov miesto vidurinėje mokykloje.

4.

Pykina, Natallia (Pykina, Natalia)

Pykina, Natallia (Pykina, Natalia)

Pykina, Natallia (Pykina, Natalija)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Partizanskij rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Lichovid byla, teisėja. Ji paskyrė N. Lichovid, judėjimo „Už laisvę“ (angl. „The Movement for Freedom“) aktyvistui 3,5 metų įkalinimo bausmę griežtojo režimo kalėjime.

5.

Mazouka, Siarhei (Mazovka, Siarhej)

Mazovka, Sergei / Mazovka, Serhei (Mazovka, Sergej / Mazovko Sergej)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей / Мазовко Сергей

 

Prokuroras Daškevič-Lobov byloje. Dmitrij Daškevič ir Eduard Lobov, „Jaunojo fronto“ (angl. „Young Front“) (baltarus. „Малады Фронт“) aktyvistai buvo nuteisti keleriems metams įkalinimo už „chuliganizmą“. Tikroji jų įkalinimo priežastis ta, kad jie abu aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje remdami vieną iš opozicijos kandidatų.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich (Aliaksandrav, Dzmitrij Piatrovič)

Aleksandrov, Dmitri Petrovich (Aleksandrov, Dmitrij Petrovič)

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Aukščiausiojo Ūkio teismo teisėjas. Jis pritarė nepriklausomos „Autoradio“ stoties uždraudimui. „Autoradio“ buvo uždrausta dėl to, kad „transliavo raginimus kelti masinius neramumus 2010 m. gruodžio mėn. prezidento rinkimų kampanijos metu“. Pagal galiojančią sutartį ši radijo stotis transliavo A. Sanikovo, vieno iš opozicijos kandidatų, rinkiminės programos pranešimus, įskaitant jo pareiškimą „dėl ateities bus sprendžiama ne virtuvėse, o aikštėje!“.

7.

Vakulchyk, Valery (Vakulčyk, Valerij)

Vakulchik, Valeri (Vakulčik Valerij)

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Prezidento administracijos analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų (pavyzdžiui, interneto) stebėseną, filtravimą, pasiklausymą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą.

8.

Chatviartkova, Natallia (Čatviartkova, Natalia)

Chetvertkova, Natalia (Četvertkova, Natalia)

(Chetvertkova, Natalya) (Četvertkova, Natalija)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrej Sanikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilja Vasilevič, Fedor Mirzojanov, Oleg Gnedčuk ir Vladimir Jeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

9.

Bulash, Ala (Bulaš, Ala)

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minsko Oktiabrskij (Kastričnitskij) rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevič, Andrej Protasenia, Vladimir Homičenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich (Barovski Aliaksandr Genadzevič)

Borovski Aleksandr Gennadievich (Borovskij Aleksandr Genadievič)

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minsko Oktiabrskij (Kastričnitskij) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevič, Andrej Protasenia, Vladimir Homičenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich (Simanovski Dmitrij Valerevič)

Simanovski Dmitri Valerievich (Simanovskij Dmitrij Valerievič)

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo valstybės prokuroras. Jis nagrinėjo Dmitrij Bondarenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

12.

Brysina, Zhanna (Brysina, Žana)

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna) (Brysina, Žana)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна / Брисина Жанна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja, kuri nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Chalip Irina, Marcelev Sergej, Severinec Pavel bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych (Žukovski, Siarhej Kanstancinavič) (Žukovskij, Sergej Konstantinovič)

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo valstybės prokuroras, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Chalip Irina, Marcelev Sergej, Severinec Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 506/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai imtis atitinkamų iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams ir pašarams taikomų skubių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ar aplinką, jei pavienių valstybių narių taikytomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma.

(2)

Po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose, kaip antai piene ir špinatuose, radionuklidų lygis viršijo Japonijoje nustatytus maisto produktų taršos lygius. Ši tarša gali būti pavojinga Sąjungos gyventojų ir gyvūnų sveikatai, todėl 2011 m. kovo 25 d. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (2).

(3)

2011 m. gegužės 12 d. Komisijai pranešta, kad Kanagavos (Kanagawa) prefektūros kilmės žaliosios arbatos lapuose nustatytas didelis radioaktyvaus cezio lygis. Tai buvo patvirtinta 2011 m. gegužės 13 d., nustačius didelį radioaktyvaus cezio lygį dar trijuose tos prefektūros kilmės žaliosios arbatos lapų pavyzdžiuose. Ši prefektūra nebuvo įtraukta į 12 paveiktos zonos prefektūrų, kurių kilmės pašarus ir maisto produktus reikalaujama tikrinti prieš eksportuojant į ES, sąrašą. Atsižvelgiant į šiuos nustatytus faktus reikėtų įtraukti Kanagavos prefektūrą kaip 13-tą paveiktos zonos prefektūrą.

(4)

Taip pat reikėtų paaiškinti iš paveiktos zonos siunčiamiems kito regiono kilmės produktams taikomus reikalavimus.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 297/2011.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 297/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Prie visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų, išvežamų iš Japonijos po šio reglamento įsigaliojimo dienos, pridedama deklaracija, kuria patvirtinama, kad

produktas gautas ir (arba) apdorotas iki 2011 m. kovo 11 d. arba

produktų kilmės prefektūros nėra Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Jamagatos (Yamagata), Nijigatos (Niigata), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba) ir Kanagavos (Kanagawa) ir jie nėra siunčiami iš šių prefektūrų, arba

produktai siunčiami iš Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Jamagatos (Yamagata), Nijigatos (Niigata), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba) ir Kanagavos (Kanagawa) prefektūrų, tačiau jos nėra produktų kilmės prefektūros ir tranzito metu produktai nebuvo paveikti radioaktyvios spinduliuotės, arba

jei produktų kilmės prefektūros yra Fukušimos (Fukushima), Gunmos (Gunma), Ibarakio (Ibaraki), Točigio (Tochigi), Miagio (Miyagi), Jamagatos (Yamagata), Nijigatos (Niigata), Nagano (Nagano), Jamanašio (Yamanashi), Saitamos (Saitama), Tokijo (Tokyo), Čibos (Chiba) ir Kanagavos (Kanagawa) prefektūros, radionuklidų jodo-131, cezio-134 ir cezio-137 lygis juose neviršija didžiausių lygių, nustatytų šio reglamento II priede. Ši nuostata taip pat taikoma šių prefektūrų pakrančių vandenų kilmės produktams, neatsižvelgiant į tai, kur šie produktai iškelti į sausumą.“

2)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   PKP arba NĮV kompetentingos institucijos tikrina visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų dokumentus ir tapatybę, kaip nustatyta šiame reglamente, ir atlieka fizinį patikrinimą, įskaitant laboratorinius tyrimus, patikrindamos bent 10 proc. 2 straipsnio 3 dalies 4 įtraukoje nurodytų produktų siuntų ir bent 20 proc. 2 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 įtraukose nurodytų produktų siuntų dėl užteršimo jodu-131, ceziu-134 ir ceziu-137.“

3)

9 straipsnio antroje dalyje nurodyta 2011 m. birželio 30 d. keičiama 2011 m. rugsėjo 30 d.

4)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 80, 2011 3 26, p. 5.


PRIEDAS

„PRIEDAS I

Image Image


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 507/2011

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. gegužės 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/60/ES

2011 m. gegužės 23 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga tebufenozidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra tebufenozidas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 11e straipsnį pranešėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo tebufenozidas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi, pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Vokietijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/934/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Vokietija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. lapkričio 23 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba pateikė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. spalio 19 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl tebufenozido (6). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos tebufenozido peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra tebufenozido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tebufenozidą tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų informacijos, patvirtinančios metabolitų RH-6595 (7), RH-2651 (8) ir M2 (9) svarbą, tebufenozido irimą šarminės terpės dirvožemyje ir pavojų, keliamą netiksliniams Lepidoptera būrio vabzdžiams.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tebufenozido, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (10), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(12)

Sprendimu 2008/934/EB tebufenozidas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracijos panaikinamos iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie tebufenozidą to sprendimo priede.

(13)

Todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB priedo eilutė apie tebufenozidą išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos tebufenozido, registraciją.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su tebufenozidu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su tebufenozidu, įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje tebufenozidas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 31 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje tebufenozidas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje tebufenozidas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba, „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido tebufenozido keliamos rizikos vertinimo“. Santrauka: EMST leidinys (2010 m.); 8(12):1871. (120 p.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Pateikta www.efsa.europa.eu.

(7)  N’-((4-acetilfenil)karbonil)-N-tert-butil-3,5-dimetilbenzohidrazidas.

(8)  4-({2-tert-butil-2-((3,5-dimetilfenil)karbonil)hidrazinil}karbonil)benzenkarboksirūgštis.

(9)  Cheminės medžiagos pavadinimas dar nenustatytas

(10)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, Identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„355

Tebufenozidas

CAS Nr. 112410–23–8

CIPAC Nr. 724

N-tert-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazidas

≥ 970 g/kg

Svarbi priemaiša

t-butil hidrazinas < 0,001 g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į tebufenozido peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės:

1)

ypatingą dėmesį skiria operatorių ir darbuotojų saugai po apdorojimo medžiaga ir užtikrina, kad naudojimo sąlygose būtų nurodytos tinkamos asmens apsaugos priemones;

2)

ypatingą dėmesį skiria požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriems būdingas pažeidžiamas dirvožemis ir (arba) nepalankios klimato sąlygos;

3)

ypatingą dėmesį skiria vandens organizmų apsaugai ir užtikrina, kad, kai tikslinga, į naudojimo sąlygose būtų nurodytos tinkamos riziką mažinančios priemonės;

4)

ypatingą dėmesį skiria pavojui, keliamam netiksliniams Lepidoptera būrio vabzdžiams.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės reikalauja, kad būtų pateikta patvirtinamosios informacijos apie:

1)

metabolitų RH-6595, RH-2651 ir M2 svarbą;

2)

tebufenozido irimą anaerobiniuose ir šarminės terpės dirvožemiuose.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai 1 ir 2 punktuose nurodytą informaciją iki 2013 m. gegužės 31 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


SPRENDIMAI

24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/62


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/297/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP dėl Europos Sąjungos Palydovų centro įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Nutraukus 1954 m. iš dalies pakeistą Briuselio sutartį, kuria įsteigta Vakarų Europos Sąjunga (toliau – VES), dešimties VES dalyvaujančių valstybių narių vardu reikia užtikrinti tam tikrų likusių VES administracinių užduočių tąsą po VES panaikinimo 2011 m. birželio 30 d., visų pirma VES personalo pensijų ir VES socialinio plano administravimo srityje, taip pat VES ir buvusio personalo ginčų sprendimą.

(2)

Šiuo tikslu būtinas administracines užduotis turėtų prisiimti Europos Sąjungos Palydovų centras, įsteigtas Tarybos bendraisiais veiksmais 2001/555/BUSP (1).

(3)

Visos išlaidos, susijusios su pirmiau minėtomis užduotimis, turėtų būti padengtos dešimties valstybių narių, kurios buvo 1954 m. iš dalies pakeistos Briuselio sutarties, kuria įsteigta VES, šalimis, įnašais.

(4)

Bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nuo 2011 m. liepos 1 d., panaikinus Vakarų Europos Sąjungą (VES), Centras atlieka 23a straipsnyje išdėstytas administracines užduotis.“

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„23a straipsnis

Administracinės užduotys po VES panaikinimo

1.   Nuo 2011 m. liepos 1 d. Centras Belgijos, Vokietijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės (toliau – dešimt valstybių narių) vardu atlieka šias likusias VES administracines užduotis:

a)

administruoja buvusio VES personalo pensijas;

b)

administruoja VES socialinį planą;

c)

administruoja visus VES ir jos buvusio personalo narių ginčus ir vykdo kompetentingos apeliacinės komisijos sprendimus;

d)

padeda dešimčiai valstybių narių likviduojant VES turtą.

2.   Buvusio VES personalo pensijų administravimas:

a)

vykdomas laikantis VES pensijų taisyklių, galiojusių 2011 m. birželio 30 d. Prireikus 6 dalyje nurodyta valdyba gali iš dalies keisti šias taisykles, laikantis koordinuojamų organizacijų pensijų taisyklių tvarkos;

b)

vykdomas vadovaujant koordinuojamų organizacijų bendram pensijų administravimo skyriui (toliau – KO BPAS). Šiuo tikslu Centras dešimties valstybių narių vardu ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. sudaro susitarimo memorandumą. VES taip pat gali būti šio susitarimo memorandumo Šalimi. Šį susitarimo memorandumą patvirtina 6 dalyje nurodyta valdyba ir jį pasirašo valdybos pirmininkas.

Visi ginčai, susiję su šiomis pensijomis ir kuriuose dalyvauja VES buvęs personalas, sprendžiami laikantis 3 dalyje išdėstytos tvarkos.

3.   Visų VES ir jos buvusio personalo narių ginčų sprendimui taikomos VES ginčų sprendimo taisyklės, galiojusios 2011 m. birželio 30 d.

6 dalyje nurodyta valdyba atnaujina ginčų sprendimo taisykles, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. jos būtų taikomos vykdant Centro veiklą.

Buvusio VES personalo statusą reglamentuoja VES personalo taisyklės, galiojusios 2011 m. birželio 30 d., taikytinos sutartys, kiti taikytini VES sprendimai ir VES socialinis planas.

4.   VES socialinio plano administravimas vykdomas laikantis 2010 m. spalio 22 d. VES patvirtinto socialinio plano. Administravimas taip pat vykdomas laikantis visų vėlesnių privalomų kompetentingos apeliacinės komisijos sprendimų ir visų VES arba 6 dalyje nurodytos valdybos priimtų sprendimų dėl tokių sprendimų įgyvendinimo.

5.   Pagalba likviduojant VES turtą apima teisinių ar finansinių klausimų, kylančių dėl VES panaikinimo, administravimą, kuris vykdomas vadovaujant 6 dalyje nurodytai valdybai.

6.   Visus sprendimus, susijusius su šiame straipsnyje išdėstytomis užduotimis, įskaitant šiame straipsnyje nurodytus valdybos sprendimus, vienbalsiai priima valdyba, kurią sudaro dešimties valstybių narių atstovai. Šios sudėties valdyba nusprendžia, kaip vienas iš jos narių pirmininkaus valdybai. Centro direktorius arba jo atstovas gali dalyvauti šios sudėties valdybos posėdžiuose. Pirmininkas valdybą sušaukia ne rečiau kaip kartą per metus arba bent trijų jos narių prašymu. Konkretiems klausimams ar temoms nagrinėti gali būti sušaukiami ekspertų lygio ad hoc valdybos posėdžiai. Valdybos sprendimai gali būti priimami taikant rašytinę procedūrą.

7.   Centras įdarbina personalą, kurio reikia 1 dalyje minėtoms užduotims vykdyti. Jeigu kuri nors iš dešimties valstybių narių pasiūlo šiuo tikslu komandiruoti asmenį, toks asmuo įdarbinamas. Jeigu taip neatsitinka arba jeigu komandiravimas neleidžia užpildyti visų reikiamų užimti pareigų, pagal sutartis įdarbinamas reikiamas personalas. Laikantis šio straipsnio nuostatų, taikomi Centro tarnybos nuostatai.

8.   Visos su šio straipsnio įgyvendinimu susijusios išlaidos ir gautos pajamos yra atskiro Centro biudžeto dalis. Šis biudžetas sudaromas kiekvieniems finansiniams metams, kurie atitinka kalendorinius metus, ir jį ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 1 d. tvirtina 6 dalyje nurodyta valdyba, remdamasi pirmininko siūlymu. Šio biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos. Biudžete pateikiamas 7 dalyje nurodytoms užduotims vykdyti įdarbinto personalo sąrašas. Pajamas sudaro dešimties valstybių narių įnašai, nustatomi remiantis 2011 m. birželio 30 d. galiojusiomis įnašams į VES taikomomis taisyklėmis, ir kitos pajamos. Siekiant sudaryti 5,3 mln. EUR pradinį lėšų fondą, ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. sumokami pradiniai įnašai, sudarantys 20 % šios sumos. 6 dalyje nurodyta valdyba tvirtina reikiamas finansines taisykles, kiek įmanoma atsižvelgdama į Centro finansines taisykles ir taisykles, reglamentuojančias biudžeto kontrolės ir biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kol bus patvirtintos tokios taisyklės, taikomos VES taisyklės.

9.   Centras ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. sudarys susitarimą ar administracinį susitarimą su VES dėl šio straipsnio įgyvendinimo, kurį turi patvirtinti 6 dalyje nurodyta valdyba ir turi pasirašyti jos pirmininkas.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 200, 2001 7 25, p. 5.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/64


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/298/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane įkūrimo (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

2010 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/279/BUSP (2), kuriuo EUPOL AFGHANISTAN misija pratęsta iki 2013 m. gegužės 31 d.

(3)

Sprendime 2010/279/BUSP numatytos orientacinės finansavimo sumos skirtos padengti išlaidas, susijusias su EUPOL AFGHANISTAN misija iki 2011 m. gegužės 31 d., taikymas turėtų būti apimti laikotarpį iki 2011 m. liepos 31 d.

(4)

Sprendimas 2010/279/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/279/BUSP 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta išlaidoms, susijusioms su EUPOL AFGHANISTAN iki 2011 m. liepos 31 d. padengti, yra 54 600 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 139, 2007 5 31, p. 33.

(2)  OL L 123, 2010 5 19, p. 4.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/65


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/299/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (1).

(2)

Į Sprendimo 2010/413/BUSP II priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti papildomai įtraukti kiti asmenys ir subjektai.

(3)

Sprendimo 2010/413/BUSP II priede pateikta informacija apie tam tikrus asmenis ir subjektus turėtų būti iš dalies pakeista.

(4)

Kelionių apribojimo taikymas Ali Akbar Salehi turėtų būti sustabdytas.

(5)

Sprendimą 2010/413/BUSP reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/413/BUSP 26 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   19 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų priemonių taikymas Ali Akbar Salehi sustabdomas.“

2 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Sprendimo 2010/413/BUSP II priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Sprendimo 2010/413/BUSP II priedo įrašai apie šiuos asmenis ir subjektus:

1)

Ali Akbar Salehi;

2)

Iran Centrifuge Technology Company (dar žinoma kaip TSA arba TESA);

3)

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL);

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (dar žinomas kaip Nuclear Science & Technology Research Institute),

pakeičiami šio sprendimo II priede pateiktais įrašais.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 195, 2010 7 27, p. 39.


I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

I.   Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje ar su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

A.   Asmenys

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Mohammad Ahmadian

 

Anksčiau Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) laikinai einantis pareigas vadovas, šiuo metu – AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Inžinierius Naser Rastkhah

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

AEOI vadovo pavaduotojas planavimo, tarptautiniais ir parlamentiniais klausimais. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjektai

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Europäisch-Iranische Handelsbank“ (EIH)

Pagrindinis biuras: Depenau 2, D-20095 Hamburgas; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheranas, Iranas

EIH atliko svarbų vaidmenį padedant daugeliui Irano bankų rasti alternatyvias galimybes užbaigti sandorius, kuriuos sutrikdė ES sankcijos Iranui. Pastebėta, kad EIH veikė kaip patariamasis bankas ir bankas tarpininkas sandoriuose su į sąrašą įtrauktais Irano subjektais.

Pavyzdžiui, 2010 m. rugpjūčio mėn. pradžioje EIH įšaldė ES į sąrašą įtrauktų bankų „Saderat Iran“ ir „Bank Mellat“ sąskaitas, esančias EIH banko padalinyje Hamburge. Netrukus po to EIH atnaujino verslo ryšius euro valiuta su „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat Iran“ bankais naudodamasis EIH sąskaitomis, susietomis su neįtrauktu į sąrašą Irano banku. 2010 m. rugpjūčio mėn. EIH diegė sistemą, kuria sudaroma galimybė nuolat atlikti mokėjimus, skirtus bankams „Bank Saderat London“ ir „Future Bank Bahrain“, kad būtų išvengta ES sankcijų.

Nuo 2010 m. spalio mėn. EIH toliau veikė kaip tarpininkas atliekant Irano bankų, kuriems nustatytos sankcijos, įskaitant „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat“, mokėjimus. Šie bankai, kuriems nustatytos sankcijos, nukreipia savo mokėjimus į EIH per Irano pramonės ir kasybos banką („Bank of Industry and Mine“). 2009 m. EIH banku pasinaudojo bankas „Post Bank“, kad įgyvendintų sankcijų vengimo planą, pagal kurį, be kita ko, buvo vykdomi sandoriai į JT sąrašą įtraukto banko „Bank Sepah“ vardu. Į ES sąrašą įtrauktas bankas „Bank Mellat“ yra vienas EIH patronuojančiųjų bankų.

23.05.2011

2.

„Onerbank ZAO“ (taip pat žinomas kaip „Eftekhar Bank“, „Honor Bank“ (Garbės bankas))

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minskas 220004, Baltarusija

Baltarusijoje įsteigtas bankas, priklausantis „Bank Refah Kargaran“, „Bank Saderat“ ir „Export Development Bank of Iran“.

23.05.2011

3.

„Aras Farayande“

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheranas

Dalyvavo perkant žaliavas Irano centrifugų technologijos bendrovei („Iran Centrifuge Technology Company“), kuriai taikomos ES sankcijos.

23.05.2011

4.

„EMKA Company“ (EMKA bendrovė)

 

Bendrovės „TAMAS“, kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, patronuojamoji bendrovė, užsiimanti urano paieška ir išgavimu.

23.05.2011

5.

„Neda Industrial Group“ (Neda pramoninė grupė)

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheranas

Pramoninių įrenginių bendrovė, kuri dirbo „Kalaye Electric Company“ (Kalaye elektros bendrovė) (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, urano sodrinimo įrenginyje Natanz.

23.05.2011

6.

„Neka Novin“

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheranas, 15875-6653

Dalyvavo perkant specialią įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai taikomos Irano branduolinėje programoje.

23.05.2011

7.

„Noavaran Pooyamoj“

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheranas

Dalyvauja perkant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos ir gali būti tiesiogiai naudojamos centrifugų, skirtų Irano urano sodrinimo programai, gamybai.

23.05.2011

8.

„Noor Afza Gostar“, (taip pat žinoma kaip „Noor Afzar Gostar“)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji įmonė. Dalyvauja perkant įrangą, skirtą branduolinei programai.

23.05.2011

9.

„Pouya Control“

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheranas

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai.

23.05.2011

10.

„Raad Iran“ (taip pat žinoma kaip „Raad Automation Company“)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheranas

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai. „Raad Iran“ buvo įkurta gaminti ir projektuoti valdymo sistemas ir tvarko apgręžiklių ir programuojamųjų loginių valdiklių pardavimą ir įdiegimą.

23.05.2011

11.

SUREH („Nuclear Reactors Fuel Company“) (Branduolinių reaktorių kuro bendrovė)

Pagrindinis biuras: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Irano branduolinės energetikos organizacija („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) patronuojamoji bendrovė, kurią sudaro urano konversijos įrenginys, kuro gamybos gamykla ir cirkonio gamybos gamykla.

23.05.2011

12.

„Sun Middle East FZ Company“

 

Bendrovė, kuri perka jautraus pobūdžio prekes Branduolinių reaktorių kuro bendrovei (SUREH). „Sun Middle East“ pasitelkia ne Irane esančius tarpininkus prekėms, kurių reikia SUREH, tiekti. „Sun Middle East“ šiems tarpininkams pateikia neteisingus galutinių naudotojų duomenis siunčiant prekes į Iraną, tokiu būdu siekdama apeiti atitinkamos šalies muitinės reikalavimus.

23.05.2011

13.

„Ashtian Tablo“

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheranas

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

14.

„Bals Alman“

 

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis šiuo metu statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

15.

„Hirbod Co“

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheranas 14316

Bendrovė, pirkusi prekes ir įrangą, skirtą Irano branduolinei ir balistinių raketų programoms „Kalaye Electric Company“ (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankciją, vardu.

23.05.2011

16.

„Iran Transfo“

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheranas

Transformatorių gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

17.

„Marou Sanat“ (dar žinoma kaip „Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company“)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheranas

Pirkimo bendrovė, vykdžiusi veiklą „Mesbah Energy“ naudai, kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT STR 1737.

23.05.2011

18.

„Paya Parto“ (dar žinoma kaip „Paya Partov“)

 

„Novin Energy“ bendrovės patronuojamoji bendrovė, kuriai buvo nustatytos sankcijos pagal JT STR 1747, veikianti lazerinio suvirinimo srityje.

23.05.2011

19.

„Safa Nicu“

 

Komunikacijų bendrovė, tiekusi įrangą „Fordow“ (Kumas) įrenginiui, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.05.2011

20.

„Taghtiran“

 

Inžinerijos bendrovė, kuri gamina įrangą Irano IR-40 sunkiojo vandens mokslinių tyrimų reaktoriui.

23.05.2011

21.

„Pearl Energy Company Ltd“

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaizija

„Pearl Energy Company“ yra visiškai priklausanti bendrovei „First East Export Bank (FEEB)“ patronuojamoji bendrovė, kuri buvo įtraukta į sąrašą 2010 m. birželio mėn. pagal JT STR 1929. „Pearl Energy Company Ltd“ bendrovę sukūrė FEEB ekonominiams tyrimams įvairiose pasaulinės pramonės srityse atlikti.

„Bank Mellat“ vadovas Ali Divandri yra „Pearl Energy Company“ direktorių valdybos pirmininkas.

23.05.2011

22.

„Pearl Energy Services, SA“

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveicarija; Įmonės registracijos dokumentas #CH-550.1.058.055-9

„Pearl Energy Services, SA“ yra visiškai priklausanti bendrovei „Pearl Energy Company Ltd“ patronuojamoji bendrovė, įsteigta Šveicarijoje. Jos misija yra teikti finansavimą ir žinias subjektams, siekiantiems patekti į Irano naftos sektorių.

23.05.2011

23.

„West Sun Trade GMBH“

Winterhuder Weg 8, Hamburgas 22085, Vokietija; telefono Nr.: 0049 40 2270170; Įmonės registracijos dokumentas # HRB45757 (Vokietija)

Nuosavybės teise priklauso „Machine Sazi Arak“ arba yra jos kontroliuojama.

23.05.2011

24.

„MAAA Synergy“

Malaizija

Dalyvauja perkant komponentus Irano naikintuvams.

23.05.2011

25.

„Modern Technologies FZC“ (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

26.

„Qualitest FZE“

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

27.

„Bonab Research Center“ (BRC) (Bonab mokslinių tyrimų centras)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iranas

Susijusi su AEOI.

23.05.2011

28.

„Tajhiz Sanat Shayan“ (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheranas, Iranas

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.05.2011

29.

„Institute of Applied Physics“ (IAP) (Taikomosios fizikos institutas)

 

Atlieka mokslinius tyrimus Irano branduolinės programos karinio pritaikymo srityje.

23.05.2011

30.

„Aran Modern Devices“ (AMD) (Aran naujoviški prietaisai)

 

MTFZC tinklo narys.

23.05.2011

31.

„Sakhte Turbopomp va Kompressor“ (SATAK) (taip pat žinoma kaip „Turbo Compressor Manufacturer“, TCMFG) (Turbokompresorių gamintojas)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheranas, Iranas

Dalyvauja Irano raketų programai skirto pirkimo veikloje.

23.05.2011

32.

„Electronic Components Industries“ (ECI) (Elektroninių komponentų pramonė)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

33.

„Shiraz Electronics Industries“ (Shiraz elektronikos pramonė)

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

34.

„Iran Marine Industrial Company“ (SADRA) (Irano jūrų pramonės bendrovė)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheranas, Iranas

Priklauso „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ arba yra jos kontroliuojama.

23.05.2011

35.

„Shahid Beheshti University“ (Shahid Beheshti universitetas)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheranas, Iranas

Priklauso Gynybos ministerijai ir Ginkluotųjų pajėgų logistikai („Armed Forces Logistics“) (MODAFL).

Atlieka mokslinius tyrimus branduolinių ginklų srityje.

23.05.2011

II.   Islamo revoliucijos gvardija (IRGC) (angl. „Islamic Revolutionary Guard Corps“ (IRGC))

Subjektai

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Bonyad Taavon Sepah“ (taip pat žinomas kaip „IRGC Cooperative Foundation“; „Bonyad-e Ta'avon-Sepah“; „Sepah Cooperative Foundation“)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“, taip pat žinomą kaip „IRGC Cooperative Foundation“, sudarė IRGC vadai IRGC investicijų struktūrai nustatyti. Jį valdo IRGC. „Bonyad Taavon Sepah“ Globėjų tarybą sudaro devyni nariai, aštuoni iš kurių yra IRGC nariai. Šie pareigūnai: IRGC vyriausiasis vadas, kuris yra Globėjų tarybos pirmininkas, aukščiausiojo vadovo atstovas IRGC, „Basij“ vadas, IRGC sausumos pajėgų vadas, IRGC oro pajėgų vadas, IRGC laivyno vadas, IRGC informacijos saugumo organizacijos vadovas, vyresnysis IRGC pareigūnas iš ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ir vyresnysis IRGC pareigūnas iš MODAFL.

23.05.2011

2.

„Ansar Bank“ (taip pat žinomas kaip „Ansar Finance and Credit Fund“ (Ansar finansų ir kredito fondas); „Ansar Financial and Credit Institute“ (Ansar finansų ir kredito institutas); „Ansar Institute“; „Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute“ (Ansar al-Mojahedin paskolų be palūkanų institutas); „Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund“) (Ansar taupomasis ir paskolų be palūkanų fondas)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheranas; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Ansar Bank“ finansų ir kredito paslaugoms IRGC personalui teikti. Iš pradžių „Ansar Bank“ veikė kaip kredito unija, o visaverčiu banku tapo 2009 m. viduryje, gavęs Irano centrinio banko licenciją. „Ansar Bank“, kurio ankstesnis pavadinimas „Ansar al Mojahedin“, daugiau nei 20 metų buvo susijęs su IRGC. IRGC nariams atlyginimas buvo mokamas per „Ansar Bank“.

Be to, „Ansar Bank“ suteikė specialias nuolaidas IRGC personalui, įskaitant nuolaidas namų interjero reikmenims ir nemokamas arba pigesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

23.05.2011

3.

„Mehr Bank“ (taip pat žinomas kaip „Mehr Finance and Credit Fund“ (Mehr finansų ir kredito fondas); Mehr Interest-Free Bank (Mehr bankas be palūkanų)

204 Taleghani Ave., Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ ir IRGC valdo „Mehr Bank“. „Mehr Bank“ teikia finansų paslaugas IRGC. Viešai paskelbtame interviu su „Bonyad Taavon Sepah“ vadovu Parviz Fattah (gimęs 1961) nurodyta, kad „Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Mehr Bank“ teikti paslaugas „Basij“ (IRGC paramilitarinė dalis).

23.05.2011

III.   Irano Islamo Respublikos laivybos linijos (IRISL) (angl. Islamic Republic of Iran shipping Lines, IRISL)

A.   Asmenys

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Gimimo data: 1956 m. vasario 19 d. Pasas: K13644968 (Iranas), galioja iki 2013 m. gegužės mėn.

IRISL pirmininkas ir vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra žinomų IRISL narių „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA)“, „Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID)“ ir „Hafiz Darya Shipping Co. (HDS)“ pirmininkas.

23.05.2011


B.   Subjektai

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Darya Capital Administration GMBH“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94311 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.Schottweg 6, 22087 Hamburgas, Vokietija; Įmonės registracijos Nr. HRB96253, išduota 2006 m. sausio 30 d.

„Darya Capital Administration“ visiškai priklauso „IRISL Europe GmbH“ ir yra jos patronuojamoji įmonė. Jos vykdomasis direktorius yra Mohammad Talai.

23.05.2011

2.

„Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ (Nari laivybos ir frachtavimo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102485 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 19 d.; telefono Nr.: 004940278740

Priklauso „Ocean Capital Administration“ ir „IRISL Europe“. Ahmad Sarkandi taip pat yra „Ocean Capital Administration GmbH“ ir „Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ direktorius.

23.05.2011

3.

„Ocean Capital Administration GmbH“ (Okeano kapitalo administravimas)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB92501 (Vokietija) išduotas 2005 m. sausio 4 d.; telefono Nr.: 004940278740

Vokietijoje įsteigta IRISL holdingo bendrovė, kuri kartu su „IRISL Europe“ yra „Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ savininkė. Be to, „Ocean Capital Administration“ ir „Nari Shipping and Chartering“ įmonių adresas Vokietijoje sutampa su „IRISL Europe GmbH“ adresu.

23.05.2011

4.

„First Ocean Administration GMBH“ (Pirmoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94311 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

4.a.

„First Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas;

Įmonės registracijos dokumentas # HRA102601 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.,

el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

5.

„Second Ocean Administration GMBH“(Antroji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94312 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

5.a.

„Second Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102502 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

6.

„Third Ocean Administration GMBH“ (Trečioji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94313 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

6.a.

„Third Ocean GMBH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102520 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 29 d.

El. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

7.

„Fourth Ocean Administration GMBH“ (Ketvirtoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94314 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

7.a.

„Fourth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102600 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00494070383392; telefono Nr.: 00982120100488; Faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

8.

„Fifth Ocean Administration GMBH“ (Penktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94315 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

8.a.

„Fifth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102599 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00494070383392; telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

9.

„Sixth Ocean Administration GMBH“ (Šeštoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94316 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

9.a.

„Sixth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102501 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d., el. paštas: info@hdslines.com; Interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

10.

„Seventh Ocean Administration GMBH“ (Septintoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94829 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

10.a.

„Seventh Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102655 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 26 d., el. paštas: smd@irisl.net; Interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

11.

„Eighth Ocean Administration GMBH“ (Aštuntoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94633 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

11.a.

„Eighth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102533 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 1 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

12.

„Ninth Ocean Administration GmbH“ (Devintoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94698 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

12.a.

„Ninth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102565 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 15 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

13.

„Tenth Ocean Administration GmbH“ (Dešimtoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

13.a.

„Tenth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102679 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 27 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

14.

„Eleventh Ocean Administration GmbH“ (Vienuoliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94632 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

14.a.

„Eleventh Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102544 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 004940302930; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

15.

„Twelfth Ocean Administration GmbH“ (Dvyliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94573 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

15.a.

„Twelfth Ocean GMBH & CO. KG“

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas; Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102506 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 25 d., el. paštas: info@hdslines.com; interneto svetainė: www.hdslines.com telefono Nr.: 00982126100733; faks.: 00982120100734

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

16.

„Thirteenth Ocean Administration GmbH“ (Tryliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

16.a.

„Thirteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104149 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 10 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

17.

„Fourteenth Ocean Administration GMBH“ (Keturioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

17.a.

„Fourteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104174 (Vokietija) išduotas 2006 m. liepos 12 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

18.

„Fifteenth Ocean Administration GmbH“ (Penkioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

18.a.

„Fifteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; Įmonės registracijos dokumentas # HRA104175 (Vokietija) išduotas 2006 m. liepos 12 d., el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

19.

„Sixteenth Ocean Administration GMBH“ (Šešioliktoji vandenyno valdymo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija;

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

19.a.

„Sixteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.05.2011

20.

„Loweswater Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Honkongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Insight World Ltd“, „Kingdom New Ltd“, „Logistic Smart Ltd“, „Neuman Ltd“ ir „New Desire Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

20.a.

„Insight World Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Insight World Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri anksčiau buvo jų operatorė.

23.05.2011

20.b.

„Kingdom New Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Kingdom New Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

20.c.

„Logistic Smart Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Logistic Smart Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

20.d.

„Neuman Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Neuman Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

20.e.

„New Desire LTD“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„New Desire LTD“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

21.

„Mill Dene Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų – SAPID vykdomasis direktorius ir IRISL komercijos direktorius Gholamhossein Golpavar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Advance Novel“, „Alpha Effort Ltd“, „Best Precise Ltd“, „Concept Giant Ltd“ ir „Great Method Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

21.a.

„Advance Novel“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Advance Novel“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

21.b.

„Alpha Effort Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Alpha Effort Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

21.c.

„Best Precise Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Best Precise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

21.d.

„Concept Giant Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Concept Giant Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

21.e.

„Great Method Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Great Method Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

22.

„Shallon Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų yra IRISL valdybos narys Mohammed Mehdi Rasekh.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Smart Day Holdings Ltd“, „System Wise Ltd“ (taip pat žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“), „Trade Treasure“, „True Honour Holdings Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

22.a.

„Smart Day Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Smart Day Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

22.b.

„System Wise Ltd“ (dar žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„System Wise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

22.c.

„Trade Treasure“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Trade Treasure“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

22.d.

„True Honour Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„True Honour Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

23.

„Springthorpe Limited“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL. Vienas iš akcininkų yra IRISL vykdomasis direktorius Mohammed Hossein Dajmar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „New Synergy Ltd“, „Partner Century Ltd“, „Sackville Holdings Ltd“, „Sanford Group“ ir „Sino Access Holdings“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.05.2011

23.a.

„New Synergy Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„New Synergy Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

23.b.

„Partner Century Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Partner Century Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

23.c.

„Sackville Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sackville Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

23.d.

„Sanford Group“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sanford Group“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

23.e.

„Sino Access Holdings“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sino Access Holdings“ yra Honkonge įsisteigusi „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.05.2011

24.

„Kerman Shipping Company Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, įsteigta Maltoje 2005 m.

„Kerman Shipping Company Ltd“ yra visiškai IRISL priklausanti patronuojamoji įmonė.

Įsikūrusi tuo pačiu adresu Maltoje kaip ir bendrovė „Woking Shipping Investments Ltd“ ir jai priklausančios bendrovės.

23.05.2011

25.

„Woking Shipping Investments Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912, išduota 2006 m.

„Woking Shipping Investments Ltd“ yra IRISL patronuojamoji įmonė, kuriai priklauso „Shere Shipping Company Limited“, „Tongham Shipping Co. Ltd.“, „Uppercourt Shipping Company Limited“, „Vobster Shipping Company“ – visos minėtos bendrovės turi tą patį adresą Maltoje.

23.05.2011

25.a.

„Shere Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Shere Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

25.b.

„Tongham Shipping Co. Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Tongham Shipping Co. Ltd“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

25.c.

„Uppercourt Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Uppercourt Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

25.d.

„Vobster Shipping Company“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

„Vobster Shipping Company“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

23.05.2011

26.

„Lancelin Shipping Company Ltd“

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kipras.

Įmonės registracija #C133993 (Kipras), išduota 2002 m.

„Lancelin Shipping Company Ltd“ visiškos nuosavybės teise priklauso IRISL.

Ahmad Sarkandi yra „Lancelin Shipping“ vadovas.

23.05.2011

27.

„Ashtead Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Ashtead Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

28.

„Byfleet Shipping Company Ltd“

„Byfleet Shipping Company Ltd“ Įmonės registracija #108117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Byfleet Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

29.

„Cobham Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Cobham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

30.

„Dorking Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108119C,

„Dorking Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

31.

„Effingham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108120C,

„Effingham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

32.

„Farnham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108146C,

„Farnham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

33.

„Gomshall Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #111998C,

„Gomshall Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011

34.

„Horsham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #111999C,

„Horsham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.05.2011


II PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

A.   Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Užsienio reikalų ministras. Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Research Institute of Nuclear Science & Technology“ (dar žinomas kaip „Nuclear Science & Technology Research Institute“) (Branduolinės energetikos ir technologijų mokslinių tyrimų institutas)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheranas

Pavaldus AEOI ir tęsia buvusio šios organizacijos mokslinių tyrimų padalinio darbą. Jo vykdomasis direktorius yra AEOI pirmininko pavaduotojas Mohammad Ghannadi (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737).

23.05.2011

2.

„Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija) (dar žinoma kaip „Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai); dar žinoma kaip MODAFL; dar žinoma kaip MODSAF)

Įsikūrusi Dabestan Street vakarų pusėje, Abbas Abad District, Teheranas, Iranas.

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, technologinės plėtros ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms.

23.05.2011

3.

„Iran Centrifuge Technology Company“ (Irano centrifugų technologijos bendrovė) (dar žinoma kaip TSA arba TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheranas.

„Iran Centrifuge Technology Company“ perėmė „Farayand Technique“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) veiklą. Ji gamina centrifugų komponentus, skirtus urano sodrinimui, ir tiesiogiai remia su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą, kurią Iranas privalo nutraukti pagal JT ST rezoliucijas. Atlieka veiklą bendrovės „Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) naudai.

23.05.2011


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/85


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/300/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Libijoje sunkumą, į Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose pateiktus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus reikėtų įtraukti papildomą asmenį ir papildomą subjektą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šio sprendimo I priede nurodytas asmuo įtraukiamas į Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose išdėstytus sąrašus.

2.   Šio sprendimo II priede nurodytas subjektas įtraukiamas į Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede išdėstytą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTAS ASMUO

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Pulkininkas Taher Juwadi

Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys

Itin svarbus M. Kadafio režimo vadovybės narys

23.05.2011


II PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTAS SUBJEKTAS

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripolis, Libija

el. pašto adresas: afriqiyah@afriqiyah.aero

Libijos dukterinė įmonė, priklausanti Libyan African Investment Portfolio –subjektui, kuris priklauso režimui ir yra jo kontroliuojamas bei ES reglamentu įtrauktas į sąrašą.

23.05.2011


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/87


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/301/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede pateiktą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2010/639/BUSP IIIA priede išdėstytą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE PAMINĖTI ASMENYS

 

Pavardė ir vardas (perraša iš baltarusių ir rusų kalbų)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių kalba)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų kalba)

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Shykarou, Uladzislau (Šykarov, Vladzislav)

Shikarov, Vladislav (Šikarov, Vladislav)

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Vitebsko Železnodorožnyj rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės.

2.

Merkul, Natallia Viktarauna (Merkul, Natalia Viktarauna)

Merkul, Natalia Viktorovna (Merkul, Natalia Viktorovna)

Merkul, Natalya Viktorovna (Merkul, Natalija Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Gimimo data

1964 11 13

Talkov miesto (Puchoviči rajonas) vidurinės mokyklos direktorė. 2011 m. sausio 27 d. atleido iš darbo Natalia Ilinich (Natalia Ilinič), gerą vardą turinčią vidurinės mokyklos mokytoją, dėl jos politinių pažiūrų ir dalyvavimo 2010 m. gruodžio 19 d. įvykiuose.

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna (Akulič, Sviatlana Rascislavavna)

Okulich, Svetlana Rostislavovna (Okulič Svetlana Rostislavovna)

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Gimimo data

1948 (arba 1949) 08 27

Puchoviči rajono teismo teisėja. Ji neteisėtai atmetė Natalia Ilinič prašymą grąžinti ją į mokytojos pareigas Talkov miesto vidurinėje mokykloje.

4.

Pykina, Natallia (Pykina, Natalia)

Pykina, Natallia (Pykina, Natalia)

Pykina, Natallia (Pykina, Natalija)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Partizanski rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Lichovid byla, teisėja. Ji paskyrė N. Lichovid, judėjimo „Už laisvę“ (angl. „The Movement for Freedom“) aktyvistui 3,5 metų įkalinimo bausmę griežtojo režimo kalėjime.

5.

Mazouka, Siarhei (Mazovka, Siarhej)

Mazovka, Sergei /Mazovko, Sergey (Mazovka Sergej / Mazovko Sergej)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Prokuroras Daškevič-Lobov byloje. Dmitrij Daškevič ir Eduard Lobov, „Jaunojo fronto“ (angl. „Young Front“) (baltarus. „Малады Фронт“) aktyvistai buvo nuteisti keleriems metams įkalinimo už „chuliganizmą“. Tikroji jų įkalinimo priežastis ta, kad jie abu aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje remdami vieną iš opozicijos kandidatų.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich (Aliaksandrav, Dzmitrij Piatrovič)

Aleksandrov, Dmitri Petrovich (Aleksandrov, Dmitrij Petrovič)

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Aukščiausiojo Ūkio teismo teisėjas. Jis pritarė nepriklausomos „Autoradio“ stoties uždraudimui. „Autoradio“ buvo uždrausta dėl to, kad „transliavo raginimus kelti masinius neramumus 2010 m. gruodžio mėn. prezidento rinkimų kampanijos metu“. Pagal galiojančią sutartį ši radijo stotis transliavo A. Sanikovo, vieno iš opozicijos kandidatų, rinkiminės programos pranešimus, įskaitant jo pareiškimą „dėl ateities bus sprendžiama ne virtuvėse, o aikštėje!“.

7.

Vakulchyk, Valery (Vakulčyk, Valery)

Vakulchik, Valeri (Vakulčik Valerij)

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Prezidento administracijos analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų (pavyzdžiui, interneto) stebėseną, filtravimą, pasiklausymą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą.

8.

Chatviartkova, Natallia (Čatviartkova, Natalia)

Chetvertkova, Natalia (Četvertkova, Natalia)

Chetvertkova, Natalya (Četvertkova, Natalija)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrej Sanikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilja Vasilevič, Fedor Mirzojanov, Oleg Gnedčuk ir Vladimir Jeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

9.

Bulash, Ala

(Bulaš, Ala) Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Minsko Oktiabrskij (Kastričnitskij) rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevič, Andrei Protasenia, Vladimir Homičenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich (Barovski Aliaksandr Genadzevič)

Borovski Aleksandr Gennadievich (Borovskij Aleksandr Genadievič)

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Minsko Oktiabrskij (Kastričnitskij) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevič, Andrei Protasenia, Vladimir Homičenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich (Simanovski Dmitrij Valerevič)

Simanovski Dmitri Valerievich (Simanovskij Dmitrij Valerievič)

Сiманоўскi Дмiтрый Валер’евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo valstybės prokuroras. Jis nagrinėjo Dmitrij Bondarenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.

12.

Brysina, Zhanna (Brysina, Žana)

Brysina, Zhanna / Brisina, Zhanna (Brysina, Žana)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja, kuri nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Chalip Irina, Marcelev Sergej, Severinec Pavel bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad prieš kaltinamuosius būtų naudojami su jais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych (Žukovski, Sergej Kanstancinavič) (Žukovskij, Sergej Konstantinovič)

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo valstybės prokuroras, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Chalip Irina, Marcelev Sergej, Severinec Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ir liudytojų parodymais.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/91


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/302/BUSP

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 9 d. Tarybos sprendimą 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/273/BUSP.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Sirijoje sunkumą, į Sprendimo 2011/273/BUSP priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų papildomai įtraukti kitus asmenis.

(3)

Informacija apie to sprendimo priede pateiktame sąraše išvardytus tam tikrus asmenis turėtų būti atnaujinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/273/BUSP priedas pakeičiamas šio sprendimo priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 121, 2011 5 10, p. 11.


PRIEDAS

„PRIEDAS

3 IR 4 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bashar Al-Assad

Gimęs 1965 09 11 Damaske; diplomatinio paso Nr. D1903

Respublikos Prezidentas; įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

23.05.2011

2.

Mahir (dar žinomas kaip Maher) Al-Assad

Gimęs 1967 m. gruodžio 8 d.; diplomatinio paso Nr. 4138

Kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos vadas, „Baath“ partijos centrinės vadovybės narys, Respublikos gvardijos lyderis; Prezidento Bashar Al-Assad brolis; pagrindinis represijų prieš protestuotojus vadovas.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimęs 1946 m. vasario 19 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. 983

Sirijos generalinio žvalgybos direktorato (GID) vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (dar žinomas kaip Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

vidaus reikalų ministras; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

5.

Atej (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib

 

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Deroje; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimęs 1971 m. balandžio 2 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. 2246

Pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui); Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; Mahir Al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun)

Gimęs 1951 m. gegužės 20 d. Damaske; diplomatinio paso Nr. D 000 00 13 00

Politinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Politinio saugumo vadovas Banjase; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus Baidoje.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Gimęs 1969 m. liepos 10 d. Damaske, paso Nr. 454224

Sirijos verslininkas; asmuo, susijęs su Mahir Al-Assad; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Gimęs 1953 m. Hame; diplomatinio paso Nr. D0005788

Sirijos karinės žvalgybos (SMI) vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Gimęs 1953 m. gegužės 3 d. Deroje; diplomatinio paso Nr. D 000 000 887

Sirijos karinės žvalgybos Damasko rajono padalinio vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Gimęs 1962 m. birželio 18 d. Kerdaloje; paso Nr. 88238

Prisideda prie civilių gyventojų represijų būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Gimęs 1961 m. kovo 1 d. Latakijoje; paso Nr. 86449 ir Nr. 842781

Prisideda prie civilių gyventojų represijų būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Gimęs 1950 m. sausio 15 d. Al-Madehleh, Tartuse

Štabo vado pavaduotojas saugumo ir rekognoskuotės reikalais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Gimęs 1941 m.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnybos vadovas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Gimęs 1938 m. gruodžio 10 d.

Sirijos viceprezidentas; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Gimęs 1937 m. balandžio 10 d. (arba 1937 m. gegužės 20 d.) Hame, diplomatinio paso Nr. 0002250

Sirijos viceprezidento padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Gimęs 1966 m. gegužės 20 d.; paso Nr. 002954347

Mahir Al Assad svainis; verslininkas ir daugelio užsienio bendrovių vietos atstovas; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011

20.

Iyad (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske; paso Nr. N001820740

Rami Makhlouf brolis ir Generalinio žvalgybos direktorato pareigūnas, prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais; prisideda prie civilių gyventojų represijų.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas, atsakingas už karinius veiksmus vykdant taikių protestuotojų represijas.

23.05.2011

23.

Ihab (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf

Gimęs 1973 m. sausio 21 d. Damaske; paso Nr. N002848852

SyriaTel prezidento pavaduotojas, laikinai vadovaujantis Rami Makhlouf JAV bendrovei; finansuoja režimą, leidžiantį imtis represijų prieš protestuotojus.

23.05.2011“


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/95


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 20 d.

kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Nyderlanduose

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3427)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/303/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio m punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo B skirsnio IV punkto 1 dalyje nustatyta, kad, klasifikuojant kiaulių skerdenas, raumeningumas turi būti įvertintas Komisijos leidžiamais klasifikavimo metodais, o tai gali būti tik statistiškai įrodyti vertinimo metodai, pagrįsti kiaulių skerdenos vienos ar kelių anatominių dalių fiziniais matavimais. Klasifikavimo metodus leidžiama taikyti atsižvelgiant į statistinės paklaidos didžiausią leistiną nuokrypį. Šis nuokrypis nustatytas 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (2), 23 straipsnio 3 dalyje.

(2)

Komisijos sprendimu 2005/627/EB (3) Nyderlanduose buvo leista naudoti du kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus.

(3)

Dėl poreikio padaryti techninio pobūdžio pakeitimus ir dėl pakitimų, susijusių su artimiausioje ateityje kastruotų patinų nebuvimu Nyderlanduose, Nyderlandai paprašė Komisijos leisti jų šalies teritorijoje taikyti tris kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus ir pristatė jai Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytame protokole detalų bandomojo skerdenų išpjaustymo apibūdinimą, nurodydami principus, kuriais pagrįsti šie metodai, šio bandomojo išpjaustymo rezultatus, bei formules raumeningumui apskaičiuoti.

(4)

Išnagrinėjus tą prašymą paaiškėjo, kad sąlygos, taikomos išduodant leidimą taikyti tuos klasifikavimo metodus, yra įvykdytos. Todėl Nyderlanduose turėtų būti leista taikyti tuos klasifikavimo metodus.

(5)

Prietaisą arba klasifikavimo metodus leidžiama keisti tik tada, jei tai aiškiai leidžiama Komisijos sprendimu.

(6)

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Sprendimas 2005/627/EB turėtų būti panaikintas.

(7)

Atsižvelgiant į technines aplinkybes, susijusias su naujų prietaisų ir naujų lygčių taikymu, kiaulių skerdenų klasifikavimo metodai, kuriuos leista naudoti pagal šį sprendimą, turėtų būti taikomi nuo 2011 m. spalio 3 d.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo B skirsnio IV punkto 1 dalimi, Nyderlanduose leidžiama taikyti šiuos kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus:

prietaisą Hennessy Grading Probe (HGP 7) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 1 dalyje,

prietaisą Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 2 dalyje,

prietaisą CSB Image-Meater ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 3 dalyje.

2 straipsnis

Prietaisą arba klasifikavimo metodus galima keisti tik tada, jei tai aiškiai leidžiama Komisijos sprendimu.

3 straipsnis

Sprendimas 2005/627/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. spalio 3 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 337, 2008 12 16, p. 3.

(3)  OL L 224, 2005 8 30, p. 17.


PRIEDAS

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO METODAI NYDERLANDUOSE

1   DALIS

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Šios dalies taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Hennessy grading probe (HGP 7).

2.

Šiame prietaise įmontuotas 5,95 mm skersmens zondas (abiejuose galvutės šonuose yra 6,3 mm storio ašmenys) su LYU 260-EO tipo Siemens LED fotodiodu ir 58 MR tipo fotodetektoriumi. Zondo veikimo intervalas – nuo 0 iki 120 mm. Naudojant aparatą HGP 7 ir prie jo prijungtą kompiuterį matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMP = 65,92 – 0,6337 * riebalai + 0,0446 * raumenys

kur:

LMP

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

Riebalai

=

HGP7 nustatomas riebalų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tarp trečio ir ketvirto šonkaulių nuo paskutiniojo šonkaulio, 6 cm nuo skerdimo linijos,

Raumenys

=

HGP7 nustatomas nugaros raumenų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip riebalai.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.

2   DALIS

Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM)

1.

Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM).

2.

Aparate turi būti labai gero ryškumo 8 mm skersmens Sydel zondas, šviečiantis infraraudonųjų spindulių diodas Honeywell ir du šviesos davikliai Honeywell. Veikimo nuotolis turi būti nuo 0 iki 95 milimetrų.

Matavimo duomenis į raumeningumo procentinę išraišką paverčia pats CGM aparatas.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMP = 66,86 – 0,6549 * riebalai + 0,0207 * raumenys

kur:

LMP

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

Riebalai

=

CGM riebalų storis nustatomas milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tarp trečio ir ketvirto šonkaulių nuo paskutiniojo šonkaulio, 6 cm nuo skerdimo linijos,

Raumenys

=

CGM nugaros raumenų storis milimetrais (įskaitant odą), matuojamas tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip riebalai.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.

3   DALIS

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Šioje dalyje nustatytos taisyklės taikomos, kai kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu CSB Image-Meater (CSB).

2.

Prietaisą CSB Image-Meater sudaro vaizdo kamera, kompiuteris, turintis vaizdo analizės kortelę, ekranas, spausdintuvas, valdymo mechanizmas, rodiklių matavimo mechanizmas ir sąsajos. Visi (16) Image-Meater kintamieji matuojami ties vidurio linija kumpio plote (ties raumeniu M. gluteus medius):

matavimo duomenys į apskaičiuotą raumeningumo procentinę dalį paverčiami naudojant kompiuterį.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LMP = 65,2212–0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

kur 16 objektyvių CSB matavimų ties vidurio linija yra:

LMP

=

apskaičiuotoji skerdenos raumeningumo procentinė vertė,

S

=

riebalų storis, minimalus riebalų storis ties gluteus medius raumeniu (mm),

F

=

raumenų storis, mažiausias raumenų storis tarp priešakinės raumens gluteus medius dalies ir nugarinės stuburo kanalo dalies (mm),

ML

=

raumens gluteus medius ilgis (mm),

MS

=

vidutinis kumpio plotis po gluteus medius raumeniu (mm),

MF

=

vidutinis raumeningumo plotis po gluteus medius raumeniu (mm),

WL

=

vidutinis slankstelio ilgis su stuburo diskais (mm),

Wa,b,c,dS

=

vidutinis kumpio plotis po pirmuoju išmatuotu slanksteliu (a) ir trimis kitais slanksteliais (b, c, d) (mm),

Wa,b,c,dF

=

vidutinis raumeningumo plotis po pirmuoju išmatuotu slanksteliu (a) ir trimis kitais slanksteliais (b, c, d) (mm),

ES

=

vidutinis išorinio kumpio plotis virš keturių išmatuotų slankstelių (mm),

IS

=

vidutinis vidinio kumpio plotis virš keturių išmatuotų slankstelių (mm).

4.

Matavimo taškai aprašyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 23 straipsnio 4 dalį Nyderlandų Komisijai pateikto protokolo II dalyje.

Ši formulė taikoma 73,5–107,5 kg sveriančioms skerdenoms.


24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/99


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 23 d.

kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kuriuo panaikinamas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 suteiktas leidimas laikinai nemokėti tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito ir panaikinamas atleidimas nuo šio muito

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3543)

(2011/304/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas),

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/97 (2) (toliau – išplėtimo reglamentas), kuriuo tam tikroms dviračių dalims, importuojamoms iš Kinijos Liaudies Respublikos, taikomas Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (3) Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatytas galutinis išplėstasis antidempingo muitas ir nustatomas išplėstasis muitas tokiems produktams, kurių importas registruojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 703/96,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (4) (atleidimo reglamentas) ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97, ypač į jo 7 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Įsigaliojus atleidimo reglamentui, nemažai dviračių surinkėjų pagal to reglamento 3 straipsnį pateikė prašymus atleisti nuo antidempingo muito, kurio taikymas Reglamentu (EB) Nr. 71/97 išplėstas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims (toliau – išplėstasis antidempingo muitas). Komisija paskelbė Oficialiajame leidinyje dviračių surinkėjų, kuriems pagal atleidimo reglamento 5 straipsnio 1 dalį leista laikinai nemokėti išplėstojo antidempingo muito, mokėtino už išleidimui į laisvą apyvartą deklaruotas importuojamas pagrindines dviračių dalis, išsamius sąrašus (5).

(2)

Paskelbus paskutinį nagrinėjamųjų šalių sąrašą (6), pasirinktas pagrindinis nagrinėjamasis laikotarpis. Tai laikotarpis nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Taip pat paprašyta daugiau informacijos apie 2008 m. ir 2009 m. Visoms vertintinoms šalims buvo išsiųstas klausimynas, kuriame buvo prašoma pateikti informacijos apie per atitinkamą nagrinėjamąjį laikotarpį atliktas surinkimo operacijas.

(3)

Taip pat Komisijai pranešta apie tai, kad dvi nuo išplėstojo antidempingo muito atleistos bendrovės buvo likviduotos. Be to, kita bendrovė nesilaikė Komisijos reglamentu (EB) Nr. 88/97 nustatytų sąlygų. Šioms bendrovėms atleidimas nuo muitų bus panaikintas.

A.   PRAŠYMAI ATLEISTI NUO MUITŲ, KURIŲ TAIKYMAS ANKSČIAU BUVO SUSTABDYTAS

A.1.   Priimami prašymai atleisti nuo muitų

(4)

Komisija iš 1 lentelėje išvardytų šalių gavo visą informaciją, reikalingą įvertinti, ar prašymai gali būti priimami. Šioms šalims muitų taikymas laikinai jau buvo sustabdytas nuo tada, kai Komisija pirmą kartą gavo pirmą išsamų su prašymu susijusių dokumentų rinkinį. Nauja prašyta ir gauta informacija buvo išnagrinėta ir prireikus patikrinta susijusių šalių patalpose. Remdamasi šia informacija, Komisija nustatė, kad 1 lentelėje išvardytų šalių pateikti prašymai pagal atleidimo reglamento 4 straipsnio 1 dalį yra priimami.

1   Lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Papildomas TARIC kodas

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Roza (VI)

Italija

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (pašto kodas keisis ir bus 20847)

Italija

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italija

A963

(5)

Iš Komisijos galutinai patvirtintų faktų matyti, kad visų šių pareiškėjų dviračių surinkimo operacijoms panaudotų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dalių vertė buvo mažesnė nei 60 % visos dalių, panaudotų šiose surinkimo operacijose, vertės, todėl šios operacijos nepatenka į pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

(6)

Dėl šios priežasties ir pagal atleidimo reglamento 7 straipsnio 1 dalį pirmiau pateiktoje lentelėje išvardytos šalys turėtų būti atleistos nuo išplėstojo antidempingo muito.

(7)

Pagal atleidimo reglamento 7 straipsnio 2 dalį 1 lentelėje išvardytos šalys turėtų būti atleistos nuo išplėstojo antidempingo muito nuo jų prašymų gavimo dienos. Be to, jų skola muitinei, atsiradusi dėl išplėstojo antidempingo muito, turi būti laikoma negaliojančia nuo jų prašymų atleisti nuo muitų gavimo dienos.

(8)

Bendrovė Sintema Sport S.R.L. pranešė Komisijai, kad bendrovės pašto kodas 20042 nuo 2011 m. balandžio mėn. bus pakeistas kodu 20847, nes Albiate sritis taps ne Milano, o Moncos sritimi.

A.2.   Nepriimami prašymai atleisti nuo muitų

(9)

2 lentelėje išvardytos šalys taip pat pateikė prašymus atleisti nuo išplėstojo antidempingo muito.

2   Lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Papildomas TARIC kodas

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lusena

Ispanija

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgija

A954

euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Cerbstas

Vokietija

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmanas

Vokietija

A965

S.C. Rich euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumacis, Ilfovo apskritis

Rumunija

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Čekija

A962

(10)

Dvi šalys nagrinėjamuoju laikotarpiu dviračių surinkimo operacijose nenaudojo dviračių dalių, kurioms taikomas antidempingo muitas. Viena šalis pranešė Komisijai, kad toliau atleidimas nuo muitų jai nebus reikalingas. Dvi šalys nepateikė klausimyno atsakymų ir teigė, kad dviračių surinkimo operacijose nenaudojo dviračių dalių, kurioms taikomas antidempingo muitas. Viena šalis yra likviduojama.

(11)

Kadangi 2 lentelėje išvardytos šalys neatitiko atleidimo nuo muitų kriterijų, Komisija pagal atleidimo reglamento 7 straipsnio 3 dalį turi atmesti jų prašymus atleisti nuo muitų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atleidimo reglamento 5 straipsnyje nurodytas leidimas laikinai nemokėti išplėstojo antidempingo muito turi būti panaikinamas, o išplėstasis antidempingo muitas turi būti renkamas nuo šios šalies pateikto prašymo gavimo dienos.

A.3   Panaikinimai

(12)

Atleidimas nuo muitų 3 lentelėje nurodytos šalims turi būti panaikinamas.

3   Lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Papildomas TARIC kodas

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Noikirchas/Laužica

Vokietija

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derbis

Jungtinė Karalystė

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Vokietija

A852

(13)

Šios šalys atleistos nuo dviračių dalims taikomo išplėstojo antidempingo muito. Dabar Komisijai pranešta, kad viena šių šalių jau likviduota ir vyksta kitos šalies likvidavimo procedūra. Iš gautos akivaizdžios informacijos Komisijai tapo aišku, kad kita bendrovė nutraukė dviračių surinkimo operacijas ir importuotas dviračių dalis perpardavė šaliai, kuri neatleista nuo muitų. Nors šios importuojamos dalys nepatenka į atleidimo nuo muitų schemos sritį, bendrovė ir toliau šias importuojamas dalis deklaravo kaip tokias, kurioms taikoma atleidimo nuo muitų schema. Kadangi ši bendrovė pati surinkimo operacijų neatlieka, ji nevykdo įsipareigojimo pagal atleidimo reglamento 8 straipsnį, t. y. ji neužtikrina, kad surinkimo operacijos nepatektų į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies sritį, todėl negali pateikti įtikinamų įrodymų, iš kurių būtų matyti, kad buvo naudojamas pristatytos importuojamos prekės. Todėl pagal atleidimo reglamento 10 straipsnį atleidimas nuo muitų turi būti panaikinamas.

B.   PRAŠYMAI ATLEISTI NUO MUITŲ, KURIŲ TAIKYMAS ANKSČIAU NEBUVO SUSTABDYTAS

(14)

Suinteresuotosioms šalims pranešama, kad pagal atleidimo reglamento 3 straipsnį gauta kitų prašymų atleisti nuo muitų, kuriuos pateikė 3 lentelėje išvardytos šalys. Pagal šiuos prašymus suteikiamas leidimas laikinai nemokėti išplėstojo muito turėtų įsigalioti nuo skiltyje „Įsigaliojimo data“ nurodytos datos.

4   Lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Ešveileris

Vokietija

2010 6 11

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elčė

Ispanija

2010 7 16

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzai (prieš tai ul Krolewska nr 16, 00–103 Varšuva)

Lenkija

2010 1 22

A966

JETLANE SAS (prieš tai JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Vilnev d’Askas

Prancūzija

2010 2 18

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdivas

Bulgarija

2010 10 15

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italija

2010 4 13

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Gracas

Austrija

2010 3 30

A978 (prieš tai A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švedija

2010 1 11

A967

(15)

2010 m. sausio 22 d. muitų taikymas buvo sustabdytas bendrovei Code X Sp. z o.o. Tuo metu bendrovės juridinės buveinės adresas iš ul. Krolewska nr 16, 00–103, Varšuva pasikeitė į Olszanka 109, 33–386, Podegrodzai. Juridinės buveinės adreso pasikeitimas neturi įtakos pirminiam prašymui sustabdyti muitų taikymą. 2010 m. vasario 18 d. muitų taikymas buvo sustabdytas bendrovei JET’LEAN. Tuo metu juridinis pavadinimas iš JET’LEAN buvo pakeistas į JETLANE. Pavadinimo pakeitimas neturi įtakos pirminiam prašymui sustabdyti muitų taikymą. 2010 m. kovo 30 d. muitų taikymas buvo sustabdytas bendrovei Müller GmbH. Papildomas TARIC kodas A977, prieš tai suteiktas bendrovei Müller GmbH, buvo klaidingai suteiktas du kartus ir todėl buvo panaikintas. 2010 m. birželio 3 d. bendrovei Müller GmbH buvo suteiktas papildomas TARIC kodas A978. Kodo pakeitimas neturi įtakos pirminiam prašymui sustabdyti muitų taikymą.

(16)

Visoms 1–4 lentelėse išvardytoms bendrovėms buvo suteikta informacija ir galimybė teikti pastabas. Nustatyta, kad priešingai nei nurodyta pirminėje Komisijai pateiktoje informacijoje bendrovė IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda nebuvo likviduojama. Todėl atleidimas nuo muitų šiai bendrovei nebus panaikinamas, o bendrovės pavadinimas 3 lentelėje buvo išbrauktas. Kitų gautų pastabų neužteko, kad būtų pakeistos šiame sprendime išdėstytos išvados.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Toliau pateikiamoje 1 lentelėje išvardytos šalys, kurios atleidžiamos nuo tam tikroms iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamoms dviračių dalims taikomo Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 nustatyto galutinio išplėstojo antidempingo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas ir kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005.

Kiekviena šalis nuo muitų atleidžiama nuo skiltyje „Įsigaliojimo data“ nurodytos atitinkamos datos.

1   Lentelė

Šalių, kurios turi būti atleidžiamos nuo muitų, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Atleidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Roza (VI)

Italija

7 straipsnis

2009 5 27

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (pašto kodas keisis ir bus 20847)

Italija

7 straipsnis

2010 2 22

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italija

7 straipsnis

2009 11 3

A963

2 straipsnis

Toliau pateikiamoje 2 lentelėje išvardytų šalių prašymai atleisti nuo išplėstojo antidempingo muito, pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 3 straipsnį, yra atmetami.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 5 straipsnį susijusioms šalims suteiktas leidimas laikinai nemokėti išplėstojo antidempingo muito panaikinamas nuo skiltyje „Įsigaliojimo data“ nurodytos atitinkamos datos.

2   Lentelė

Šalių, kurioms panaikinamas leidimas laikinai nemokėti muitų, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Sustabdymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lusena

Ispanija

5 straipsnis

2010 7 5

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgija

5 straipsnis

2009 4 30

A954

euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Cerbstas

Vokietija

5 straipsnis

2007 10 15

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmanas

Vokietija

5 straipsnis

2009 12 3

A965

S.C. Rich euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumacis, Ilfovo apskritis

Rumunija

5 straipsnis

2008 7 10

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Čekija

5 straipsnis

2009 10 20

A962

3 straipsnis

Nuo išplėstojo antidempingo muito mokėjimo pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 7 straipsnį toliau pateikiamoje 3 lentelėje išvardytoms šalims suteikti atleidimai pagal atleidimo reglamento 10 straipsnį turi būti panaikinami.

Nuo išplėstojo antidempingo muito mokėjimo susijusioms šalims suteikti atleidimai panaikinami nuo skiltyje „Įsigaliojimo data“ nurodytos atitinkamos datos.

3   Lentelė

Šalių, kurioms panaikinamas atleidimas nuo muitų, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Atleidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Noikirchas/Laužica

Vokietija

7 straipsnis

Viena diena po to, kai paskelbiamas šis sprendimas

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derbis

Jungtinė Karalystė

7 straipsnis

Viena diena po to, kai paskelbiamas šis sprendimas

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Vokietija

7 straipsnis

Viena diena po to, kai paskelbiamas šis sprendimas

A852

4 straipsnis

4 lentelėje išvardytų šalių sąrašas – tai atnaujintas nagrinėjamųjų šalių sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 3 straipsnį. Pagal šiuos prašymus suteiktas leidimas laikinai nemokėti išplėstojo muito įsigaliojo nuo atitinkamos datos, nurodytos 4 lentelės skiltyje „Įsigaliojimo data“.

4   Lentelė

Nagrinėjamųjų šalių sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Sustabdymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Ešveileris

Vokietija

5 straipsnis

2010 6 11

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elčė

Ispanija

5 straipsnis

2010 7 16

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33–386 Podegrodzai (prieš tai ul Krolewska nr 16, 00–103 Varšuva)

Lenkija

5 straipsnis

2010 1 22

A966

JETLANE SAS (prieš tai JET’LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Vilnev d’Askas

Prancūzija

5 straipsnis

2010 2 18

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdivas

Bulgarija

5 straipsnis

2010 10 15

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italija

5 straipsnis

2010 4 13

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Gracas

Austrija

5 straipsnis

2010 3 30

A978 (prieš tai A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švedija

5 straipsnis

2010 1 11

A967

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms ir 1, 2, 3 ir 4 straipsniuose išvardytoms šalims. Jis taip pat skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Karel DE GUCHT

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(3)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1. Reglamentas, toliau taikomas Reglamentu (EB) Nr. 1524/2000 (OL L 175, 2000 7 14, p. 39), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (OL L 183, 2005 7 14, p. 1).

(4)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(5)  OL C 45, 1997 2 13, p. 3, OL C 112, 1997 4 10, p. 9, OL C 220, 1997 7 19, p. 6, OL C 378, 1997 12 13, p. 2, OL C 217, 1998 7 11, p. 9, OL C 37, 1999 2 11, p. 3, OL C 186, 1999 7 2, p. 6, OL C 216, 2000 7 28, p. 8, OL C 170, 2001 6 14, p. 5, OL C 103, 2002 4 30, p. 2, OL C 35, 2003 2 14, p. 3, OL C 43, 2003 2 22, p. 5, OL C 54, 2004 3 2, p. 2, OL C 299, 2004 12 4, p. 4, OL L 17, 2006 1 21, p. 16 ir OL L 313, 2006 11 14, p. 5, OL L 81, 2008 3 20, p. 73, OL C 310, 2008 12 5, p. 19, OL L 19, 2009 1 23, p. 62, OL L 314, 2009 12 1, p. 106.

(6)  OL L 314, 2009 12 1, p. 106.


Klaidų ištaisymas

24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/105


2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 134, 2011 m. gegužės 21 d. )

3 puslapis, 2 straipsnio 2 pastraipa:

yra:

„Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.“.

4 puslapis, priedas, 1 punktas, 1 iš dalies keičiamas punktas, 3 pastraipa:

yra:

„Išimties tvarka antra pastraipa netaikoma gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„Išimties tvarka antra pastraipa netaikoma gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2011 m. gruodžio 10 d.“.

5 puslapis, priedas, 2 punktas, 11 iš dalies keičiamas punktas:

yra:

„11.

Išimties tvarka 10 punktas netaikomas gaminiams, pateiktiems rinkai prieš 2012 m. sausio 10 d., ir senesniems nei 50 metų juvelyriniams gaminiams 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„11.

Išimties tvarka 10 punktas netaikomas gaminiams, pateiktiems rinkai prieš 2011 m. gruodžio 10 d., ir senesniems nei 50 metų juvelyriniams gaminiams 2011 m. gruodžio 10 d.“.