ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.112.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 112

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

30.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2011

2011 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 10 dalį, 15 straipsnio 9 dalį, 16 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 7 dalį, 22 straipsnio 7 dalį, 23 straipsnio 5 dalį, 24 straipsnio 8 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnį, 37 straipsnio 4 dalį, 40 straipsnio 6 dalį, 55 straipsnio 5 dalį, 58 straipsnio 9 dalį, 60 straipsnio 7 dalį, 61 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 72 straipsnio 5 dalį, 73 straipsnio 9 dalį, 74 straipsnio 6 dalį, 75 straipsnio 2 dalį, 76 straipsnio 4 dalį, 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 7 dalį, 92 straipsnio 5 dalį, 103 straipsnio 8 dalį, 105 straipsnio 6 dalį, 106 straipsnio 4 dalį, 107 straipsnio 4 dalį, 111 straipsnio 3 dalį, 116 straipsnio 6 dalį, 117 straipsnio 4 dalį ir 118 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (toliau – Kontrolės reglamentas) numatyta, kad turi būti priimtos išsamios tam tikrų jo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir priemonės.

(2)

Siekiant užtikrinti nuoseklų šių išsamių taisyklių taikymą, reikia nustatyti tam tikrų sąvokų apibrėžtis.

(3)

Kontrolės reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ES žvejybos laivas gali būti naudojamas gyviesiems vandens ištekliams eksploatuoti komerciniais tikslais tik tuo atveju, jei jis turi galiojančią žvejybos licenciją. Kontrolės reglamento 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ES žvejybos laivui specifinę žvejybos veiklą leidžiama vykdyti tik tiek, kiek tos veiklos nurodyta galiojančiame žvejybos leidime. Tikslinga nustatyti bendras tokių žvejybos licencijų ir žvejybos leidimų išdavimo ir tvarkymo taisykles, kad būtų galima užtikrinti vienodus juose teikiamos informacijos standartus.

(4)

Kontrolės reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žvejybos laivo kapitonas turi laikytis žvejybos laivų ir jų įrankių ženklinimo ir atpažinimo sąlygų bei apribojimų. Tokios sąlygos ir apribojimai taikomi ES vandenyse, todėl juos reikia nustatyti Europos Sąjungos lygmeniu.

(5)

Pagal Kontrolės reglamento 9 straipsnio 1 dalį valstybės narės naudoja palydovinę laivų stebėjimo sistemą, kuria veiksmingai stebi savo žvejybos laivų žvejybos veiklą, kur tie laivai bebūtų, ir tų valstybių narių vandenyse vykdomą žvejybos veiklą. Tikslinga bendras tokios sistemos specifikacijas nustatyti Europos Sąjungos lygmeniu. Tokiomis specifikacijomis visų pirma turėtų būti nustatytos palydovinio sekimo įrenginių charakteristikos, padėties duomenų perdavimo informacija ir taisyklės, taikytinos palydovinio sekimo įrenginių techninių gedimų arba neveikimo atvejais.

(6)

Kontrolės reglamento 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ES žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra 10 metrų ar didesnis, kapitonai privalo žvejybos žurnale registruoti vykdomas operacijas. Reikia nustatyti, kokia informacija turi būti įrašoma į žvejybos žurnalus ir kokiu formatu.

(7)

Kontrolės reglamento 14 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad laive laikomų ar apdorotų žuvų kiekį nurodydami kaip žuvų gyvąjį svorį, ES žvejybos laivų kapitonai turi taikyti ES lygmeniu nustatytus perskaičiavimo koeficientus. Todėl reikia nustatyti tokius perskaičiavimo koeficientus.

(8)

Kontrolės reglamento 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ES žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra 12 metrų ar didesnis, kapitonai informaciją turi registruoti elektroninėmis priemonėmis. Tikslinga nustatyti šios informacijos pildymo ir perdavimo elektroniniu būdu reikalavimus ir nurodyti, kokiu formatu tai turi būti daroma.

(9)

Kontrolės reglamento 21 straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ES žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra 10 metrų ar didesnis, kapitonai turi pildyti perkrovimo ir iškrovimo deklaracijas. Tikslinga nustatyti, kokia informacija turi būti įrašoma į šias deklaracijas, ir nurodyti jų teikimo detales.

(10)

Kontrolės reglamento 22 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkrovimo ir iškrovimo deklaracijos turi būti pildomos ir perduodamos elektroninėmis priemonėmis. Tikslinga nustatyti šių duomenų įrašymo ir perdavimo elektroniniu būdu reikalavimus ir nurodyti, kokiu formatu tai turi būti daroma.

(11)

Kontrolės reglamento 16 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekviena valstybė narė, remdamasi atrankos duomenimis, turi stebėti žvejybos laivų, kuriems netaikomi žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimai, veiklą. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų atrankos standartų, išsamios taisyklės turėtų būti nustatytos Europos Sąjungos lygmeniu.

(12)

Kontrolės reglamento 37 straipsnyje numatyta, kad reikalingų ištaisomųjų priemonių Komisija turi imtis tada, kai Komisijai uždraudus žvejybą dėl to, kad valstybė narė ar valstybių narių grupė arba Europos Sąjunga tariamai išnaudojo savo turimas žvejybos galimybes, paaiškėja, kad iš tiesų valstybė narė savo žvejybos galimybių neišnaudojo. Reikia priimti tinkamas tokių žvejybos galimybių perskirstymo taisykles, atsižvelgiant į situacijas, kai Europos Sąjungai nustatytas arba nenustatytas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) arba kai dėl metinio žvejybos galimybių nustatymo tokio perskirstymo neleidžia atlikti aplinkybės.

(13)

Kontrolės reglamento 39–41 straipsniuose numatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad nebūtų viršijama žvejybos laivų variklio galia. Reikia nustatyti technines taisykles, pagal kurias būtų atliekamos atitinkamos šios srities sertifikavimo ir patikros procedūros.

(14)

Kontrolės reglamento 55 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mėgėjų žvejyba būtų vykdoma taip, kad atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos tikslus. Valstybės narės turėtų rinkti duomenis apie mėgėjų žvejybos metu sužvejotų išteklių, kuriems taikomas išteklių atkūrimo planas, kiekį. Jei tokia žvejyba turi didelę įtaką ištekliams, Taryba gali nuspręsti taikyti specifines valdymo priemones. Tikslinga nustatyti išsamias taisykles, pagal kurias būtų sudaromi atrankos planai, kad valstybės narės galėtų stebėti iš jų laivų vykdomos mėgėjų žvejybos metu sužvejojamų išteklių, kuriems taikomi atkūrimo planai, kiekį vandenyse, į kuriuos jos turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai.

(15)

Kad kontrolės režimas būtų visapusis, jis turėtų būti taikomas visai gamybos ir prekybos grandinei. Kontrolės reglamento 58 straipsnyje numatyta nuosekli atsekamumo sistema, kuria užtikrinama, kad visos žuvininkystės ir akvakultūros produktų partijos būtų atsekamos visuose gamybos, apdorojimo ir platinimo etapuose: nuo sužvejojimo ar surinkimo iki mažmeninės prekybos etapo. Reikia nustatyti bendras konkrečių produktų identifikavimo tvarkos taisykles.

(16)

Kontrolės reglamento 60 straipsnyje numatyta, kad visi žuvininkystės produktai turi būti sveriami naudojant kompetentingų institucijų patvirtintas sistemas, išskyrus atvejus, kai valstybė narė yra priėmusi Komisijos patvirtintą atrankos planą. Visose valstybėse narėse reikia nustatyti bendras taisykles, pagal kurias būtų sveriami švieži ir užšaldyti žuvininkystės produktai, taip pat taisykles, pagal kurias būtų sveriami perkrauti žuvininkystės produktai, ir taisykles, pagal kurias žuvininkystės produktai būtų sveriami juos išvežus iš iškrovimo vietos.

(17)

Kontrolės reglamento 61 straipsnyje numatyta galimybė žuvininkystės produktus sverti juos išvežus su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė yra priėmusi kontrolės planą, arba, jei žuvininkystės produktai išvežami į kitą valstybę narę, su sąlyga, kad susijusios valstybės narės yra priėmusios bendrą kontrolės programą, kuri yra patvirtinta Komisijos ir grindžiama Komisijos priimta rizikos vertinimu grindžiama metodika. Reikia apibrėžti šią rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

(18)

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių žvejyba turi specifinių bruožų. Todėl, siekiant atsižvelgti į šiuos bruožus, tikslinga nustatyti specialiąsias svėrimo ir susijusių procedūrų taisykles.

(19)

Kontrolės reglamento 64 straipsnyje numatyta, kad turi būti priimtos išsamios taisyklės, pagal kurias būtų nustatomas pardavimo pažymų turinys. Tokias taisykles tikslinga įtraukti į šį reglamentą.

(20)

Kontrolės reglamento 71 ir 72 straipsniuose numatyta, kad valstybės narės ES vandenyse vykdo priežiūrą ir imasi reikalingų priemonių, jei stebėjimo duomenys neatitinka jų turimos informacijos. Reikia nustatyti bendras priežiūros ataskaitos turinio taisykles ir tokios ataskaitos perdavimo priemones.

(21)

Kontrolės reglamento 73 straipsnyje numatyta galimybė Tarybai nustatyti kontroliuojančių stebėtojų programas, taip pat bendrais bruožais išdėstyti reikalavimai kontroliuojantiems stebėtojams ir užduotys, kurias jie turi atlikti žvejybos laive. Todėl turėtų būti parengtos išsamios kontroliuojančių stebėtojų dislokacijos ir jų pareigų nustatymo taisyklės.

(22)

Pagal Kontrolės reglamento VII antraštinės dalies I skyrių turi būti nustatytos inspektavimo vykdymo taisyklės, kad būtų galima paspartinti valstybių narių vykdomos kontrolės veiklos standartizavimo procesą. Turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų apibrėžiamas už inspektavimą atsakingų pareigūnų elgesys, ir valstybėms narėms taikytini įpareigojimai, susiję su jų pareigūnų, įgaliotų atlikti tokį inspektavimą, elgesiu. Taip pat turėtų būti išaiškinta, kokios yra operatorių pareigos, kai atliekamas inspektavimas. Be to, reikia nustatyti bendrus principus, taikytinus inspektavimo procedūroms jūroje, uoste, vežant ir prekybos vietose, taip pat principus, susijusius su inspektavimo ataskaitomis ir jų perdavimo tvarka.

(23)

Kontrolės reglamento 79 straipsnyje numatyta, kad Sąjungos inspektoriai gali atlikti inspektavimą ES vandenyse ir ES žvejybos laivuose, kurie plaukioja ne ES vandenyse. Tikslinga nustatyti Sąjungos inspektorių skyrimo taisykles, jų užduotis ir įpareigojimus, taip pat tai, kokio pobūdžio tolesni veiksmai turėtų būti nurodomi jų ataskaitose.

(24)

Kontrolės reglamento 92 straipsnyje numatyta už sunkius pažeidimus taikytina taškų sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių ir kad visuose ES vandenyse būtų sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Kad šį tikslą būtų galima pasiekti, Europos Sąjungos lygmeniu reikia nustatyti bendras tokios taškų sistemos taikymo taisykles ir nurodyti, kiek taškų skiriama už kiekvieną sunkų pažeidimą.

(25)

Remiantis Kontrolės reglamento 5 straipsnio 6 dalimi ir 103 straipsniu, finansinė parama pagal 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (2) ir 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (3), skiriama tik tuo atveju, jei valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir kontrolės srityse, o Komisija tam tikromis sąlygomis gali nuspręsti sustabdyti ir nutraukti tokios finansinės paramos teikimą. Reikia nustatyti išsamias tokių priemonių taikymo taisykles.

(26)

Kontrolės reglamento 107 straipsnyje numatyta, kad valstybei narei nesilaikant taisyklių, susijusių su ištekliais, kuriems taikomi daugiamečiai planai, kai dėl to gali kilti didelė grėsmė šių išteklių išsaugojimui, Komisija gali atlikti išskaitymus iš tai valstybei narei skirtų kvotų. Todėl reikėtų parengti taisykles, pagal kurias būtų nustatomas tokių išskaitymų dydis, atsižvelgiant į minėto nesilaikymo pobūdį, jo poveikio mastą ir grėsmės ištekliams lygį.

(27)

Kontrolės reglamento XII antraštinės dalies I skyriuje nustatytos taisyklės, pagal kurias turi būti tvarkomi pagal tą reglamentą užregistruoti duomenys, įskaitant valstybių narių įpareigojimą sukurti kompiuterinę duomenų bazę, įdiegti patvirtinimo sistemą ir parengti nuostatas dėl prieigos prie tokių duomenų ir keitimosi jais. Reikia parengti bendras taisykles, kuriomis būtų nustatyta tokių duomenų apdorojimo tvarka ir užtikrinama Komisijos prieiga prie jų ir kuriose būtų išdėstyti keitimosi duomenimis reikalavimai.

(28)

Kontrolės reglamento 110 straipsnyje kalbama apie galimybę Komisijai arba jos paskirtai įstaigai nuotoliniu būdu prieiti prie kompiuterinių laikmenų, kuriose laikomi valstybių narių žvejybos stebėjimo centrų užregistruoti duomenys. Siekiant užtikrinti tokią prieigą, tikslinga nustatyti aiškias taikytinų sąlygų ir tvarkos taisykles.

(29)

Kontrolės reglamento 114–116 straipsniuose numatyta, kad valstybės narės turi sukurti oficialias tinklavietes. Siekiant užtikrinti, kad prieiga prie jų būtų vienoda visose valstybėse narėse, tikslinga ES lygmeniu nustatyti su tokiomis tinklavietėmis susijusias taisykles.

(30)

Kontrolės reglamento 117 straipsnyje numatyta sukurti savitarpio pagalbos sistemą, kad būtų galima užtikrinti valstybių narių ir Komisijos administracinį bendradarbiavimą. Toks administracinis bendradarbiavimas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų sudarytos vienodos veiklos sąlygos, kad neteisėta veikla būtų tinkamai tiriama ir kad būtų taikomos atitinkamos sankcijos. Todėl turėtų būti parengtos sistemingo keitimosi informacija, atliekamo pateikus prašymą ar savanoriškai, taisyklės ir tokios taisyklės, kuriose būtų numatyta galimybė kitos valstybės narės prašyti taikyti vykdymo užtikrinimo priemones ir pateikti administracinį pranešimą.

(31)

Asmenų apsauga valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4). Asmenų apsauga Komisijai tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5), visų pirma kai tai susiję su tvarkymo konfidencialumo ir saugumo reikalavimais, asmens duomenų perdavimu iš valstybių narių nacionalinių sistemų Komisijai, tvarkymo teisėtumu ir duomenų subjektų teisėmis gauti informaciją, susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti.

(32)

Siekiant palengvinti žuvininkystės kontrolės sistemos diegimą, visos išsamios taisyklės turėtų būti išdėstytos viename reglamente. Todėl turėtų būti panaikinti šie Komisijos reglamentai:

Reglamentas (EEB) Nr. 2807/83 (6), nustatantis išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles,

Reglamentas (EEB) Nr. 3561/85 (7) dėl informacijos apie žvejybos veiklos tikrinimus, kuriuos atlieka nacionalinės kontrolės institucijos,

Reglamentas (EEB) Nr. 493/87 (8), nustatantis išsamias nuostolių, padarytų sustabdžius tam tikrą žvejybos veiklą, atlyginimo taisykles,

Reglamentas (EEB) Nr. 1381/87 (9), nustatantis išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles,

Reglamentas (EEB) Nr. 1382/87 (10), nustatantis išsamias žvejybos laivų tikrinimo taisykles,

Reglamentas (EB) Nr. 2943/95 (11), nustatantis išsamias taisykles Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1627/94, nustatančiam bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų, taikyti,

Reglamentas (EB) Nr. 1449/98 (12), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo pranešimams apie žvejybos pastangas taisykles,

Reglamentas (EB) Nr. 356/2005 (13), nustatantis išsamias pasyviųjų žvejybos įrankių ir sijinių tralų ženklinimo ir identifikavimo taisykles,

Reglamentas (EB) Nr. 2244/2003 (14), nustatantis išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų,

Reglamentas (EB) Nr. 1281/2005 (15) dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose,

Reglamentas (EB) Nr. 1042/2006 (16), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 28 straipsnio 3 ir 4 dalių įgyvendinimo taisykles,

Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 (17) dėl atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių iškrovimo ir svėrimo procedūros,

Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008 (18), kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007, ir

Reglamentas (EB) Nr. 409/2009 (19), kuriuo nustatomi perskaičiavimo koeficientai ir pateikimo formų kodai, naudojami Bendrijoje perdirbtų žuvų svoriui perskaičiuoti į žuvų gyvąjį svorį, ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2807/83.

(33)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstytos išsamios Kontrolės reglamentu nustatytos Europos Sąjungos kontrolės sistemos taikymo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1)

ES žvejybos laivas – laivas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (20) 3 straipsnio d punkte;

2)

ES vandenys – vandenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio a punkte;

3)

žvejybos licencijos turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam išduota Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodyta žvejybos licencija;

4)

Sąjungos inspektoriai – inspektoriai, apibrėžti Kontrolės reglamento 4 straipsnio 7 dalyje;

5)

žuvų suburiamieji įrenginiai – žuvims pritraukti skirti jūros paviršiuje plūduriuojantys arba įtvirtinti įrenginiai;

6)

pasyviosios žvejybos įrankiai – žvejybos įrankiai, kuriais žvejojant nebūtina užtikrinti jų judėjimo:

a)

žiauniniai tinklai, pinklieji tinklai, sieniniai tinklai, gaudyklės;

b)

dreifuojamieji žiauniniai tinklai ir dreifuojamieji sieniniai tinklai, prie kurių visų gali būti tvirtinami inkaravimo, plūdrieji ir navigaciniai įrankiai;

c)

ūdos, meškerės, dugninės ir tinklinės gaudyklės;

7)

sijinis tralas – traukiamasis tralas, kurio anga horizontaliai atveriama sija ar panašiu įtaisu, nesvarbu, ar traukiant jūros dugnu ta anga vertikaliai atveriama naudojant plūdes ar ne;

8)

laivų stebėjimo sistema (LSS), nurodyta Kontrolės reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, – palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema, per kurią žuvininkystės institucijos reguliariai gauna laivų buvimo vietos, kurso ir greičio duomenis;

9)

palydovinio sekimo įrenginys, nurodytas Kontrolės reglamento 4 straipsnio 12 dalyje, – žvejybos laive sumontuotas įrenginys, kuriuo laivo padėties ir susiję duomenys pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus automatiškai perduodami žvejybos stebėjimo centrui ir kuris leidžia bet kada aptikti ir atpažinti žvejybos laivą;

10)

žvejybos reisas – žvejybos laivo kelionė, kurios metu laivas vykdo žvejybos veiklą; jis prasideda laivui išplaukus iš uosto ir baigiasi laivui atvykus į uostą;

11)

žvejybos operacija – visų rūšių veikla, susijusi su žuvų ieškojimu, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimu, traukimu bei iškėlimu, pasyviosios žvejybos įrankių statymu, įmirkymu, ištraukimu bei perstatymu ir sužvejotų žuvų išėmimu iš žvejybos įrankių, laikymo tinklų ar perkėlimu iš transportavimo narvų į tukinimo ir auginimo narvus;

12)

elektroninis žvejybos žurnalas – žvejybos laivo kapitono kompiuterinėmis priemonėmis registruojama informacija apie žvejybos operaciją, perduodama valstybių narių valdžios institucijoms;

13)

produkto pateikimas – žuvininkystės produkto arba jo dalies apdorojimo apibūdinimas pagal I priede pateiktus kodus ir apibūdinimus;

14)

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra – agentūra, apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 768/2005 (21) 1 straipsnyje;

15)

stebėjimas – žvejybos laivo stebėjimas, kurį atlieka bet kuri kompetentinga valstybės narės institucija;

16)

neskelbtina komercinė informacija – informacija, kurią atskleidus gali būti pakenkta operatoriaus komerciniams interesams;

17)

kompiuterinė tvirtinimo sistema – sistema, kurios funkcija – tikrinti, ar visi valstybių narių duomenų bazėse užregistruoti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir pateikti laikantis terminų;

18)

saityno paslauga – programinės įrangos sistema, suprojektuota įvairių kompiuterių sąveikai tinkle užtikrinti.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS PATEKIMO Į VANDENIS IR NAUDOJIMOSI IŠTEKLIAIS SĄLYGOS

I   SKYRIUS

Žvejybos licencijos

3 straipsnis

Žvejybos licencijų išdavimas ir tvarkymas

1.   Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodyta žvejybos licencija galioja tik vienam ES žvejybos laivui.

2.   Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodytas žvejybos licencijas valstybės narės savo žvejybos laivams išduoda, tvarko ir panaikina šiame reglamente nustatyta tvarka.

3.   Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodytose žvejybos licencijose pateikiama bent II priede nurodyta informacija.

4.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1281/2005 išduotos žvejybos licencijos laikomos žvejybos licencijomis, išduotomis pagal šį reglamentą, jei jose pateikiama šio straipsnio 3 dalyje reikalaujama privaloma informacija.

5.   Žvejybos licencija laikoma galiojančia tik jei laikomasi visų sąlygų, kurių pagrindu ji išduota.

6.   Jei žvejybos licencija laikinai sustabdoma arba panaikinama visam laikui, vėliavos valstybės narės institucijos nedelsdamos apie tai informuoja žvejybos licencijos turėtoją.

7.   Bendri pajėgumai (išreikšti GT ir kW), atitinkantys valstybės narės išduotas žvejybos licencijas, niekada neviršija didžiausių tos valstybės narės žvejybos pajėgumų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 ir 13 straipsnius, Komisisjos reglamentą (EB) Nr. 1438/2003 (22), Tarybos reglamentą (EB) Nr. 639/2004 (23) ir Komisisjos reglamentą (EB) Nr. 2104/2004 (24).

II   SKYRIUS

Žvejybos leidimai

4 straipsnis

Žvejybos leidimai

1.   Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodytas žvejybos leidimas galioja tik vienam ES žvejybos laivui.

2.   Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodytuose žvejybos leidimuose pateikiama bent III priede nurodyta informacija. Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos leidime pateikiama informacija būtų tiksli ir atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles.

3.   Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94 (25) išduoti specialūs žvejybos leidimai laikomi žvejybos leidimais, išduotais pagal šį reglamentą, jei juose pateikiama šio straipsnio 2 dalyje reikalaujama privaloma informacija.

4.   2 dalyje nurodytas žvejybos leidimas ir šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta žvejybos licencija gali būti pateikiami tame pačiame dokumente.

5.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, ES žvejybos laivai, kurių bendras ilgis yra mažesnis kaip 10 metrų ir kurie žvejoja tik savo vėliavos valstybių narių teritoriniuose vandenyse, atleidžiami nuo prievolės turėti žvejybos leidimą.

6.   Šio reglamento 3 straipsnio 2 ir 5 dalys taikomos atitinkamai.

5 straipsnis

Žvejybos leidimų sąrašas

1.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, pradėjus veikti Kontrolės reglamento 114 straipsnyje nurodytoms tinklavietėms, ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 1 d., valstybės narės savo oficialių tinklaviečių saugiojoje dalyje užtikrina prieigą prie savo žvejybos laivų, kuriems išduoti Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodyti žvejybos leidimai, sąrašo, kol šie žvejybos leidimai dar neįsigaliojo. Jei valstybės narės daro sąrašo pakeitimų, sąrašas atnaujinamas tiems pakeitimams dar neįsigaliojus.

2.   Laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisijai paprašius valstybės narės užtikrina jai prieigą prie savo žvejybos laivų, kuriems 2011 metams išduoti žvejybos leidimai, sąrašo. Jos informuoja Komisiją apie visus sąrašo pakeitimus tiems pakeitimams dar neįsigaliojus.

III   SKYRIUS

ES žvejybos laivų ir jų įrankių ženklinimas ir atpažinimas

1   skirsnis

Žvejybos laivų ženklinimas ir atpažinimas

6 straipsnis

Žvejybos laivų ženklinimas

ES žvejybos laivas ženklinamas taip:

a)

ES žvejybos laivo registracijos uosto arba rajono raidė(-s) ir laivo registracijos skaitmuo (-enys) abiejuose laivapriekio šonuose užrašomi dažais arba kitaip nurodomi kuo aukščiau virš vandens, kad būtų aiškiai matomi iš jūros ir oro, fonui, kuriame užrašomi ar kitaip nurodomi, kontrastinga spalva;

b)

ant ilgesnių kaip 10 metrų, bet trumpesnių kaip 17 metrų ES žvejybos laivų mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis – 25 cm, o mažiausias linijos storis – 4 cm. Ant 17 metrų arba ilgesnių ES žvejybos laivų mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis – 45 cm, o mažiausias linijos storis – 6 cm;

c)

vėliavos valstybė gali reikalauti, kad ant laivo vairinės viršaus fonui kontrastinga spalva būtų užrašomas tarptautinis radijo šaukinys (angl. IRCS) arba išorės registracijos raidės ir skaitmenys taip, kad būtų aiškiai matomi iš oro;

d)

kontrastingos spalvos – balta ir juoda;

e)

išorės registracijos raidės ir skaitmenys, užrašyti dažais arba kitaip nurodyti ant ES žvejybos laivo korpuso, negali būti pašalinami, ištrinami, keičiami, neįskaitomi, uždengti ar paslėpti.

7 straipsnis

ES žvejybos laive laikomi dokumentai

1.   10 metrų arba ilgesnio ES žvejybos laivo kapitonas laive laiko valstybės narės, kurioje laivas registruotas, kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, kuriuose nurodoma bent tokia informacija apie laivą:

a)

pavadinimas (jei yra);

b)

laivo registracijos uosto arba rajono raidė (-s) ir laivo registracijos numeris (-iai);

c)

tarptautinis radijo šaukinys (jei yra);

d)

laivo savininko (-ų) ir, jei taikoma, frachtuotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-s) ir adresas (-ai);

e)

bendras ilgis, varomojo variklio galia, bendra talpa ir tų ES žvejybos laivų, kurie pradėti naudoti po 1987 m. sausio 1 d., naudojimo pradžios data.

2.   17 metrų arba ilgesnio ES žvejybos laivo su patalpomis žuvims laikyti kapitonas laive laiko tikslius laive įrengtų patalpų žuvims laikyti brėžinius su aprašu ir informacija apie visus patekimo taškus ir talpą kubiniais metrais.

3.   ES laivo su atšaldyto arba šaldyto jūros vandens talpyklomis kapitonas laive laiko atitinkantį tikrovę dokumentą, kuriame nurodoma talpyklų kalibracija kubiniais metrais 10 cm intervalais.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija. Visus 1–3 dalyse nurodytuose dokumentuose pateikiamos informacijos pakeitimus patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija.

5.   Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami kontrolės ir inspektavimo tikslais pareigūnų prašymu.

2   skirsnis

Žvejybos įrankių ir motorlaivių ženklinimas ir atpažinimas

8 straipsnis

Motorlaivių ir žuvų suburiamųjų įrenginių ženklinimas

Visi ES žvejybos laivų gabenami motorlaiviai ir žuvų suburiamieji įrenginiai ženklinami ES žvejybos laivo (-ų), kuris (-ie) juos naudoja, išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis.

9 straipsnis

Pasyviosios žvejybos įrankiams ir sijiniams tralams taikomos bendrosios taisyklės

1.   Šio reglamento 9–12 straipsnių nuostatos taikomos ES žvejybos laivams, žvejojantiems visuose ES vandenyse, o šio reglamento 13–17 straipsnių nuostatos – laivams, žvejojantiems ES vandenyse, prasidedančiuose 12 jūrmylių atstumu nuo pakrantės valstybių narių bazinių linijų.

2.   ES vandenyse, kaip nurodyta 1 dalyje, žvejoti pasyviosios žvejybos įrankiais draudžiama, jei plūdurai ir sijiniai tralai nėra paženklinti ir negali būti atpažinti taip, kaip reikalaujama šio reglamento 10–17 straipsnių nuostatomis.

3.   ES vandenyse, kaip nurodyta 1 dalyje, laive draudžiama turėti:

a)

sijinio tralo sijas, kurios nepaženklintos išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis pagal šio reglamento 10 straipsnį;

b)

pasyviosios žvejybos įrankius, kurie nepaženklinti pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalį;

c)

plūdurus, kurie nepaženklinti pagal šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį.

10 straipsnis

Sijiniams tralams taikomos taisyklės

ES žvejybos laivo kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad kiekvieno surinkto sijinio tralo, esančio laive arba naudojamo žvejybai, sijos būtų aiškiai paženklintos to žvejybos laivo išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis.

11 straipsnis

Pasyviosios žvejybos įrankiams taikomos taisyklės

1.   ES žvejybos laivo kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad kiekvienas pasyviosios žvejybos įrankis, esantis laive arba naudojamas žvejybai, būtų aiškiai paženklintas ir atpažįstamas pagal šio straipsnio nuostatas.

2.   Ant žvejybos laivo, kuriam įrankiai priklauso, korpuso nurodytais išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis visi pasyviosios žvejybos įrankiai ženklinami tokiose vietose:

a)

jei tai tinklai – žymoje, tvirtinamoje ant viršutinės pirmos eilės;

b)

jei tai meškerės ir ūdos – žymoje ant kontakto su švartavimosi plūduru vietos;

c)

jei tai dugninės ir tinklinės gaudyklės – žymoje, tvirtinamoje prie dugninio troso;

d)

jei tai ilgesni kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankiai – pagal a, b ir c punktus tvirtinamose žymose vienodais, ne didesniais kaip viena jūrmylė atstumais taip, kad jokia ilgesnio kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankio dalis neliktų nepaženklinta.

12 straipsnis

Žymoms taikomos taisyklės

1.   Kiekviena žyma yra:

a)

pagaminta iš tvarios medžiagos;

b)

saugiai pritvirtinta prie įrankio;

c)

ne mažiau kaip 65 mm pločio;

d)

ne mažiau kaip 75 mm ilgio.

2.   Žyma negali būti pašalinama, ištrinama, pakeičiama, neįskaitoma, uždengiama ar paslepiama.

13 straipsnis

Plūdurams taikomos taisyklės

1.   ES žvejybos laivo kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad du įrankio galiniai nurodomieji plūdurai ir tarpiniai nurodomieji plūdurai, įtaisyti taip, kaip nurodyta IV priede, būtų pritvirtinti prie kiekvieno žvejybai naudojamo pasyviosios žvejybos įrankio ir išdėstomi pagal šio skirsnio nuostatas.

2.   Ant ES žvejybos laivo, kuriam plūdurai priklauso ir kuris tuos plūdurus išdėsto, korpuso nurodytais išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis visi galiniai ir tarpiniai nurodomieji plūdurai ženklinami taip:

a)

raidės ir skaitmenys nurodomi kuo aukščiau virš vandens, kad būtų aiškiai matomi;

b)

fonui, kuriame tos raidės ir skaitmenys nurodomi, kontrastinga spalva.

3.   Ant nurodomojo plūduro nurodytos raidės ir skaitmenys negali būti ištrinami, keičiami ar tapti neįskaitomi.

14 straipsnis

Virvėms taikomos taisyklės

1.   Su pasyviosios žvejybos įrankiu plūdurus jungiančios virvės yra pagamintos iš panardinamosios medžiagos arba prie jų yra prikabinamas svoris.

2.   Su kiekvienu įrankiu galinius nurodomuosius plūdurus jungiančios virvės yra pritvirtinamos įrankio galuose.

15 straipsnis

Galiniams nurodomiesiems plūdurams taikomos taisyklės

1.   Galiniai nurodomieji plūdurai yra išdėstomi taip, kad bet kada būtų galima nustatyti kiekvieną įrankio galą.

2.   Kiekvieno galinio nurodomojo plūduro stiebo aukštis, matuojamas nuo plūdės viršaus iki apatinės vėliavos žemesniojo krašto, yra ne mažesnis kaip 1 m virš jūros lygio.

3.   Galiniai nurodomieji plūdurai yra spalvoti, tačiau negali būti raudoni ar žali.

4.   Kiekvieną galinį nurodomąjį plūdurą sudaro:

a)

viena arba dvi stačiakampio formos vėliavos; kai ant to paties plūduro reikia iškelti dvi vėliavas, atstumas tarp jų – ne mažesnis kaip 20 cm; to paties žvejybos įrankio galus žyminčios vėliavos yra tokios pat spalvos, bet ne baltos, ir tokio pat dydžio;

b)

vienas arba du žiburiai, kurie yra geltoni ir blykčioja kas penkios sekundės (F1 Y 5s) ir kuriuos galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu;

5.   Ant kiekvieno galinio nurodomojo plūduro viršūnės gali būti ženklas su viena ar dviem ruožuotomis švytinčiomis juostomis, kurios yra ne raudonos ir ne žalios ir kurių plotis – ne mažesnis kaip 6 cm.

16 straipsnis

Galinių nurodomųjų plūdurų tvirtinimo taisyklės

1.   Galiniai nurodomieji plūdurai prie pasyviosios žvejybos įrankio tvirtinami taip:

a)

ant vakariniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo pietų iki šiaurės per vakarus) esančio plūduro pritvirtinamos dvi vėliavos, dvi ruožuotos švytinčios juostos, du žiburiai ir žyma pagal šio reglamento 12 straipsnį;

b)

ant rytiniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo šiaurės iki pietų per rytus) esančio plūduro pritvirtinama viena vėliava, viena ruožuota švytinti juosta, vienas žiburys ir žyma pagal šio reglamento 12 straipsnį.

2.   Žymoje nurodoma šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

17 straipsnis

Tarpiniai nurodomieji plūdurai

1.   Prie ilgesnių kaip penkios jūrmylės pasyviosios žvejybos įrankių tarpiniai nurodomieji plūdurai tvirtinami taip:

a)

tarpiniai nurodomieji plūdurai išdėstomi ne didesniais kaip penkių jūrmylių atstumais taip, kad jokia penkių jūrmylių ilgio ar ilgesnė žvejybos įrankio dalis neliktų nepažymėta;

b)

ant tarpinių nurodomųjų plūdurų įtaisomi blykčiojantys žiburiai, kurie yra geltoni ir blykčioja kas penkios sekundės (F1 Y 5s) ir kuriuos galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu. Jų charakteristikos tokios pačios kaip ir rytiniame sektoriuje esančio galinio nurodomojo plūduro, išskyrus tai, kad jų vėliavos yra baltos spalvos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tarpiniai nurodomieji plūdurai Baltijos jūroje pritvirtinami prie ilgesnių kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankių. Tarpiniai nurodomieji plūdurai išdėstomi ne didesniais kaip vienos jūrmylės atstumais taip, kad jokia vienos jūrmylės ilgio ar ilgesnė žvejybos įrankio dalis neliktų nepažymėta.

Tarpinių nurodomųjų plūdurų charakteristikos tokios pačios kaip ir rytiniame sektoriuje esančių galinių nurodomųjų plūdurų, išskyrus šias:

a)

vėliavos yra baltos spalvos;

b)

ant kas penkto tarpinio nurodomojo plūduro įtaisomas radiolokacinis atšvaitas, kurio atspindį galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu.

IV   SKYRIUS

Laivų stebėjimo sistema

18 straipsnis

Reikalavimas ES žvejybos laivuose sumontuoti palydovinio sekimo įrenginius

1.   Nepažeidžiant šio reglamento 25 straipsnio 3 dalies, ES žvejybos laivui, kuriam taikoma LSS, neleidžiama išplaukti iš uosto, jei jame nėra sumontuoto veikiančio palydovinio sekimo įrenginio.

2.   ES žvejybos laivui esant uoste palydovinio sekimo įrenginys gali būti išjungiamas tik jei:

a)

vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centrui (ŽSC) ir pakrantės valstybės narės ŽSC pateiktas išankstinis pranešimas; ir

b)

kitoje ataskaitoje bus nurodyta, kad, palyginti su ankstesne ataskaita, ES žvejybos laivo padėtis nepasikeitė.

Vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti a punkte nurodytą išankstinį pranešimą pakeisti automatiniu LSS pranešimu arba signalu, kurį generuoja sistema, nurodančiu, kad ES žvejybos laivas yra iš anksto nustatytame uosto geografiniame rajone.

3.   Šis skyrius netaikomas ES žvejybos laivams, naudojamiems tik akvakultūros eksploatavimo tikslu.

19 straipsnis

Palydovinio sekimo įrenginių charakteristikos

1.   ES žvejybos laivuose sumontuoti palydovinio sekimo įrenginiai užtikrina, kad į vėliavos valstybės narės ŽSC būtų reguliariais intervalais automatiškai perduodami tokio pobūdžio duomenys:

a)

žvejybos laivo atpažinimo duomenys;

b)

paskutinė žvejybos laivo geografinė buvimo vieta, nurodoma mažesne kaip 500 metrų paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c)

minėtos žvejybos laivo buvimo vietos užrašymo data ir laikas (suderintuoju pasauliniu laiku, angl. UTC); ir

d)

esamas žvejybos laivo greitis ir kursas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad palydovinio sekimo įrenginiai būtų apsaugoti nuo klaidingų buvimo vietos duomenų įvedimo ir išsiuntimo ir kad jų nebūtų galima reguliuoti rankiniu būdu.

20 straipsnis

Kapitonų pareigos, susijusios su palydovinio sekimo įrenginiais

1.   ES žvejybos laivo kapitonas užtikrina, kad palydovinio sekimo įrenginiai visada veiktų ir kad būtų perduodami šio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

2.   Nepažeidžiant šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies, ES žvejybos laivo kapitonas visų pirma užtikrina, kad:

a)

duomenys jokiu būdu nebūtų keičiami;

b)

prie palydovinio sekimo įrenginių prijungta antena (-os) jokiu būdu nebūtų užstojama (-os), atjungiama (-os) arba blokuojama (-os);

c)

elektros energijos tiekimas palydovinio sekimo įrenginiams jokiu būdu nebūtų pertraukiamas; ir

d)

palydovinio sekimo įrenginys nebūtų pašalinamas iš žvejybos laivo.

3.   Draudžiama palydovinio sekimo įrenginį ardyti, gadinti, padaryti neveikiantį ar kaip nors kitaip trikdyti jo veikimą, išskyrus atvejus, kai vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos leidžia tą įrenginį remontuoti ar pakeisti.

21 straipsnis

Kontrolės priemonės, kurias turi priimti vėliavos valstybės narės

Kiekviena vėliavos valstybė narė užtikrina, kad šio reglamento 19 straipsnyje nurodytų duomenų tikslumas būtų nuolat ir sistemiškai stebimas ir kontroliuojamas, o nustačiusi duomenų netikslumų ar trūkumų nedelsdama imasi reikiamų veiksmų.

22 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC per LSS bent kas dvi valandas gautų šio reglamento 19 straipsnyje nurodytą informaciją, susijusią su jos žvejybos laivais. ŽSC gali reikalauti, kad informacija būtų teikiama dažniau.

2.   ŽSC turi pajėgumo nustatyti faktinę kiekvieno savo žvejybos laivo buvimo vietą.

23 straipsnis

Įplaukimo į konkrečius rajonus ir išplaukimo iš jų stebėjimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC pagal LSS duomenis stebėtų datą ir laiką, kada jos žvejybos laivai įplaukia į ir išplaukia iš:

a)

jūros rajonų, kuriuose galioja specialiosios naudojimosi vandenimis ir ištekliais taisyklės;

b)

ribojamos žvejybos rajonų, nurodytų Kontrolės reglamento 50 straipsnyje;

c)

regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių šalys yra Sąjunga arba konkrečios valstybės narės, reguliuojamų regionų;

d)

vandenų, į kuriuos suverenias teises turi trečiosios šalys arba kurie priklauso tokių šalių jurisdikcijai.

24 straipsnis

Duomenų perdavimas pakrantės valstybei narei

1.   Kiekvienos valstybės narės įdiegta LSS užtikrina automatinį šio reglamento 19 straipsnyje reikalaujamų duomenų, susijusių su atitinkamos valstybės narės žvejybos laivais, perdavimą į pakrantės valstybės narės ŽSC tuo metu, kai šie žvejybos laivai yra pakrantės valstybės narės vandenyse. Duomenys perduodami V priede nustatyta forma iškart, kai tik juos gauna vėliavos valstybės narės ŽSC.

2.   Pakrantės valstybės narės, kartu stebinčios rajoną, gali nurodyti bendrą šio reglamento 19 straipsnyje reikalaujamų duomenų perdavimo paskirties vietą. Jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3.   Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai perduoda išsamų geografinės platumos ir ilgumos koordinačių, kuriomis apibrėžiama jos išskirtinė ekonominė zona arba išskirtinė žvejybos zona, sąrašą forma (pageidautina – elektronine), atitinkančia 1984 m. pasaulinę koordinačių sistemą (WGS 84). Be to, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ji praneša apie visus tų koordinačių pasikeitimus. Kaip alternatyvų variantą valstybės narės gali pasirinkti minėtą sąrašą skelbti Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

4.   Valstybės narės užtikrina veiksmingą savo kompetentingų institucijų veiksmų, susijusių su LSS duomenų perdavimu pagal Kontrolės reglamento 9 straipsnio 3 dalį, koordinavimą ir šiuo tikslu nustato aiškias ir dokumentais pagrįstas procedūras.

25 straipsnis

Palydovinio sekimo įrenginio techninis gedimas arba neveikimas

1.   ES žvejybos laive sumontuoto palydovinio sekimo įrenginio techninio gedimo arba neveikimo atveju kapitonas arba jo atstovas kas keturias valandas nuo tada, kai toks atvejis nustatomas, arba nuo tada, kai jam apie tai pranešama pagal 4 dalį arba pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, vėliavos valstybės narės ŽSC praneša esamas žvejybos laivo geografines koordinates tinkamomis ryšio priemonėmis. Valstybės narės sprendžia, kokios ryšio priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

2.   Gautą 1 dalyje nurodytą informaciją apie geografinę buvimo vietą vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas įveda į LSS duomenų bazę. Ranka į LSS duomenų bazę įvesti duomenys aiškiai skiriasi nuo automatinių pranešimų. Atitinkamais atvejais tokie ranka įvesti LSS duomenys nedelsiant perduodami pakrantės valstybėms narėms.

3.   Jei nustatomas palydovinio sekimo įrenginio techninio gedimo arba neveikimo atvejis, ES žvejybos laivas gali išplaukti iš uosto tik po to, kai laive sumontuotas palydovinio sekimo įrenginys vėl veikia taip, kaip reikalauja vėliavos valstybės kompetentingos institucijos. Nukrypdamas, vėliavos valstybės narės ŽSC gali leisti savo žvejybos laivams su neveikiančiu palydovinio sekimo įrenginiu išplaukti iš uosto to įrenginio remonto arba keitimo tikslu.

4.   Vėliavos valstybės narės arba tam tikromis aplinkybėmis pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi priemonių pranešti kapitonui arba už laivą atsakingam asmeniui ar jų atstovui apie nustatytą ES žvejybos laive sumontuoto palydovinio sekimo įrenginio gedimą ar nepatenkinamą veikimą.

5.   Palydovinio sekimo įrenginį pašalinti remonto ar keitimo tikslu galima tik gavus vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų sutikimą.

26 straipsnis

Duomenų negavimas

1.   Jei duomenų pagal šio reglamento 22 straipsnį arba 25 straipsnio 1 dalį vėliavos valstybės narės ŽSC negavo dvylika valandų iš eilės, jis apie tai kuo greičiau praneša ES žvejybos laivo kapitonui arba operatoriui ar jų atstovui (-ams). Jei konkretaus ES žvejybos laivo atveju tai pasikartoja daugiau kaip tris kartus per vienus kalendorinius metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad tame žvejybos laive sumontuotas palydovinio sekimo įrenginys būtų nuodugniai patikrintas. Vėliavos valstybė narė tokį atvejį išnagrinėja, siekdama nustatyti, ar nebuvo bandoma neleistinai manipuliuoti įranga. Nukrypstant nuo šio reglamento 20 straipsnio 2 dalies d punkto, tokio tyrimo tikslu minėta įranga gali būti išmontuojama patikrinti.

2.   Jei duomenų pagal šio reglamento 22 straipsnį arba 25 straipsnio 1 dalį vėliavos valstybės narės ŽSC negavo dvylika valandų, o paskutinė informacija apie laivo buvimo vietą gauta laivui esant kitos valstybės narės vandenyse, jis apie tai kuo greičiau praneša tos pakrantės valstybės narės ŽSC.

3.   Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi ES žvejybos laivą savo vandenyse, tačiau nėra gavusios jokių duomenų pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 2 dalį, jos apie tai praneša žvejybos laivo kapitonui ir laivo vėliavos valstybės narės ŽSC.

27 straipsnis

Žvejybos veiklos stebėjimas ir registravimas

1.   Pagal šio reglamento 22 straipsnį, 24 straipsnio 1 dalį ir 25 straipsnį gautus duomenis valstybės narės naudoja veiksmingam žvejybos laivų veiklos stebėjimui užtikrinti.

2.   Vėliavos valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse bent trejus metus;

b)

imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie būtų naudojami tik oficialiais tikslais; ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

28 straipsnis

Komisijos prieiga prie duomenų

Pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalies a punktą Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų automatinį pagal šio reglamento 19 straipsnį reikalaujamų duomenų, susijusių su konkrečia žvejybos laivų grupe, perdavimą Komisijai arba jos paskirtai įstaigai per konkretų laikotarpį. Duomenys perduodami V priede nustatyta forma iškart, kai tik juos gauna vėliavos valstybės narės ŽSC.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖ

I   SKYRIUS

Popierinis žvejybos žurnalas, popierinė perkrovimo deklaracija ir popierinė iškrovimo deklaracija

1   skirsnis

Popierinio žvejybos žurnalo, popierinės iškrovimo deklaracijos ir popierinės perkrovimo deklaracijos pildymas ir teikimas

29 straipsnis

ES žvejybos laivai, kuriems taikomas reikalavimas pildyti ir teikti popierinį žvejybos žurnalą, taip pat popierinę perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaraciją

1.   Nepažeidžiant daugiamečių planų specialiųjų nuostatų, ES žvejybos laivo, kurio bendrasis ilgis yra 10 metrų ar didesnis ir kuriam netaikomas reikalavimas pildyti ir teikti žvejybos žurnalo duomenis, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas elektroniniu būdu, kapitonas užpildo ir pateikia Kontrolės reglamento 14, 21 ir 23 straipsniuose nurodytus popierinius žvejybos žurnalą, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali pildyti ir teikti šias perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas.

2.   Reikalavimas pildyti ir teikti žvejybos žurnalo duomenis, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas popieriniu formatu taip pat taikomas ES žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 10 metrų, jei jų vėliavos valstybė narė reikalauja, kad jie vestų žvejybos žurnalą ir teiktų perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaracijas pagal Kontrolės reglamento 16 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį.

30 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų modeliai

1.   Visuose žvejybos rajonuose, išskyrus Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (ŽŠVAO, angl. NAFO) 1 parajonį ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT, angl. ICES) Va ir XIV kvadratus, žvejojantiems laivams taikomas reikalavimas pagal VI priede pateiktą modelį pildyti ir teikti popierinį žvejybos žurnalą, popierinę perkrovimo deklaraciją ir popierinę iškrovimo deklaraciją. Tačiau VII priede pateiktą modelį gali naudoti tik Viduržemio jūroje žvejybos operacijas vykdančių ES žvejybos laivų kapitonai, kuriems netaikoma prievolė perduoti žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos duomenų elektroniniu būdu ir kurie kasdien vykdo žvejybos reisus toje pačioje žvejybos zonoje.

2.   NAFO 1 parajonyje ir ICES Va ir XIV kvadratuose žvejojantiems laivams taikomas reikalavimas naudoti VIII priede pateiktą modelį rengiant popierinį žvejybos žurnalą, o IX priede pateiktą modelį – popierines perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas.

3.   Žvejybos žurnalas, perkrovimo deklaracija ir iškrovimo deklaracija popieriniu formatu, nurodytu VI ir VII prieduose, taip pat tvarkomi pagal 1 dalį ir šio reglamento 31 straipsnį, kai tokie ES žvejybos laivai žvejybos veiklą vykdo trečiosios šalies vandenyse, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos reguliuojamuose vandenyse arba ne ES vandenyse, kurių nereguliuoja regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, nebent pagal toje trečiojoje šalyje nustatytą tvarką arba atitinkamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles aiškiai reikalaujama pildyti ir teikti kitokios rūšies žvejybos žurnalą, perkrovimo deklaraciją ar iškrovimo deklaraciją. Jei trečioji šalis nenurodo, kokios konkrečiai rūšies žvejybos žurnalas turi būti pildomas, bet reikalauja kitokių duomenų nei reikalauja Europos Sąjunga, tokie duomenys yra registruojami.

4.   Valstybės narės gali ir toliau naudoti popierinį žvejybos žurnalą, laikydamosi Reglamento (EEB) Nr. 2807/83, tiems ES žvejybos laivams, kuriems netaikomas reikalavimas žvejybos žurnalo duomenis pildyti ir teikti elektroniniu būdu pagal Kontrolės reglamento 15 straipsnį, kol bus išnaudoti turimi popieriniai žvejybos žurnalai.

31 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų pildymo ir teikimo nurodymai

1.   Popierinis žvejybos žurnalas, popierinė perkrovimo deklaracija ir popierinė iškrovimo deklaracija pildomi ir teikiami vadovaujantis X priede išdėstytais nurodymais.

2.   Jei X priede išdėstytuose nurodymuose nurodyta, kad taisyklės taikyti neprivaloma, vėliavos valstybė narė gali reikalauti, kad taisyklės būtų laikomasi.

3.   Visi žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijoje ar iškrovimo deklaracijoje padaryti įrašai yra įskaitomi ir neištrinami. Jokio įrašo negalima nei pašalinti, nei pakeisti. Jei padaroma klaida, klaidingas įrašas viena linija perbraukiamas, o padarytas naujasis, teisingas įrašas patvirtinamas kapitono inicialais. Kiekviena eilutė patvirtinama kapitono inicialais.

4.   ES žvejybos laivo kapitonas arba, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų atveju, jo atstovas savo inicialais arba parašu patvirtina, kad žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijoje ir iškrovimo deklaracijoje padaryti įrašai yra teisingi.

32 straipsnis

Popierinio žvejybos žurnalo, popierinės perkrovimo deklaracijos ir popierinės iškrovimo deklaracijos pildymo ir teikimo terminai

1.   Kai ES žvejybos laivas atlieka iškrovimo operaciją uoste arba perkrovimo operaciją uoste arba netoli savo vėliavos valstybės narės kranto esančioje vietoje, jo kapitonas žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalą (-us) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pabaigos pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali teikti šios perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalą (-us).

2.   Jei po žvejybos reiso sužvejotų žuvų neiškraunama, kapitonas pateikia žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos originalą (-us) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo į uostą. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali teikti tokios perkrovimo deklaracijos originalą (-us).

3.   Kai ES žvejybos laivas atlieka perkrovimo operaciją uoste arba netoli savo vėliavos valstybės narės kranto esančioje vietoje arba iškrovimo operaciją ne savo vėliavos valstybės narės uoste, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos pirmoji (-osios) kopija (-os) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pateikiama (-os) valstybės narės, kurioje vyko perkrovimas arba iškrovimas, kompetentingoms institucijoms. Žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalas (-ai) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos išsiunčiamas (-i) vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.   Kai ES žvejybos laivas atlieka perkrovimo operaciją trečiosios šalies uoste ar vandenyse arba tarptautiniuose vandenyse arba iškrovimo operaciją trečiosios šalies uoste, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalas (-ai) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos išsiunčiamas (-i) vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

5.   Kai pagal trečiojoje šalyje nustatytą tvarką arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles reikalaujama pildyti ir teikti kitokios rūšies žvejybos žurnalą, perkrovimo deklaraciją ar iškrovimo deklaraciją negu nurodyta VI priede, ES žvejybos laivo kapitonas to dokumento kopiją kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pateikia savo kompetentingoms institucijoms.

2   skirsnis

Popieriniam žvejybos žurnalui taikomos specialiosios taisyklės

33 straipsnis

Popierinio žvejybos žurnalo pildymas

1.   Į popierinį žvejybos žurnalą registruojama visa privaloma informacija, net jei žuvų nesužvejota:

a)

kasdien ne vėliau kaip 24.00 val. ir prieš atvykstant į uostą;

b)

per bet kokį inspektavimą jūroje;

c)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.   Nauja eilutė popieriniame žvejybos žurnale pildoma:

a)

už kiekvieną dieną jūroje;

b)

kai tą pačią dieną žvejojama dar viename ICES kvadrate arba kitoje žvejybos zonoje;

c)

kai įrašomi žvejybos pastangų duomenys.

3.   Naujas puslapis popieriniame žvejybos žurnale pildomas:

a)

kai, palyginti su anksčiau naudotais įrankiais, naudojamas kitas įrankis arba skirtingo akių dydžio tinklas;

b)

kai žvejojama po žuvų perkrovimo arba tarpinio iškrovimo;

c)

jei puslapyje nepakanka stulpelių įrašams;

d)

išvykstant iš uosto, kuriame žuvų iškrauta nebuvo.

4.   Išvykstant iš uosto arba užbaigus perkrovimo operaciją, jei laive lieka žuvų, kiekvienos rūšies šių žuvų kiekis nurodomas naujame žvejybos žurnalo puslapyje.

5.   Naudoti žvejybos įrankiai registruojami po atitinkamomis popierinio žvejybos žurnalo antraštėmis naudojant XI priede pateiktus kodus.

3   skirsnis

Popierinėms perkrovimo deklaracijoms ir iškrovimo deklaracijoms taikomos specialiosios taisyklės

34 straipsnis

Popierinės perkrovimo deklaracijos perdavimas

1.   Jei vykdoma žuvų perkrovimo iš vieno ES žvejybos laivo į kitą operacija, ją užbaigus perkrovusio laivo kapitonas arba jo atstovas žuvis priėmusio laivo kapitonui arba jo atstovui perduoda savo laivo popierinės perkrovimo deklaracijos kopiją. Žuvis priėmusio laivo kapitonas arba jo atstovas užbaigus žuvų perkrovimo operaciją savo ruožtu perduoda savo laivo popierinės perkrovimo deklaracijos kopiją žuvis perkrovusio laivo kapitonui arba jo atstovui.

2.   1 dalyje nurodytos kopijos kontrolės ir inspektavimo tikslais pateikiamos pareigūno prašymu.

35 straipsnis

Iškrovimo deklaracijos pasirašymas

Kiekvieną žuvų iškrovimo deklaracijos puslapį prieš pateikiant pasirašo laivo kapitonas arba jo atstovas.

II   SKYRIUS

Elektroniniai žvejybos žurnalai, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos

1   skirsnis

Elektroninių žvejybos žurnalų, iškrovimo deklaracijų ir perkrovimo deklaracijų duomenų pildymas ir perdavimas

36 straipsnis

Reikalavimas ES žvejybos laivuose įdiegti elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemą

1.   Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnio 4 dalies, ES žvejybos laivui, kuriam pagal Kontrolės reglamento 15, 21 ir 24 straipsnius taikomas žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos elektroninio pildymo ir perdavimo reikalavimas, neleidžiama išplaukti iš uosto, jei jame nėra įdiegtos ir veikiančios elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos.

2.   Šis skyrius netaikomas ES žvejybos laivams, naudojamiems tik akvakultūros eksploatavimo tikslu.

37 straipsnis

Duomenų perdavimo iš ES žvejybos laivo jo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms forma

Valstybės narės sprendžia, kurį formatą turi naudoti su jų vėliavomis plaukiojantys ES žvejybos laivai pildydami ir perduodami žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos duomenis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 15, 21 ir 24 straipsniuose, savo valstybių kompetentingoms institucijoms.

38 straipsnis

Duomenų gavimo patvirtinimas

1.   Kaskart gavus žvejybos žurnalo, perkrovimo, išankstinio pranešimo ir iškrovimo duomenis, ES žvejybos laivui išsiunčiamas gavimo patvirtinimas. Juo patvirtinama, kad duomenys gauti.

2.   ES žvejybos laivo kapitonas duomenų gavimo patvirtinimą saugo iki žvejybos reiso pabaigos.

39 straipsnis

Nuostatos, taikomos elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų techninio gedimo arba neveikimo atveju

1.   ES žvejybos laive įdiegtos elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas nuo tada, kai toks atvejis nustatomas, arba nuo tada, kai jam apie tai pranešama pagal šio reglamento 40 straipsnio 1 dalį, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos duomenis tinkamomis ryšio priemonėmis perduoda vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms kasdien ne vėliau kaip 24.00 val., net jei žuvų nesužvejota. Valstybės narės sprendžia, kokios ryšio priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

2.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos duomenys taip pat siunčiami:

a)

vėliavos valstybės kompetentingos institucijos prašymu;

b)

kai tik baigiama paskutinė žvejybos operacija arba kai baigiamas perkrovimas;

c)

prieš įplaukiant į uostą;

d)

per bet kokį inspektavimą jūroje;

e)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

Išankstinis pranešimas ir perkrovimo deklaracijos duomenys taip pat siunčiami a ir e punktuose nurodytais atvejais.

3.   Gautus 1 dalyje nurodytus duomenis vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos įveda į elektroninę duomenų bazę.

4.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju ES žvejybos laivas neišplaukia iš uosto tol, kol tame laive įdiegta duomenų registravimo ir perdavimo sistema neveikia taip, kaip reikalauja vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija, arba kol vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija kitaip nesuteikia leidimo išplaukti. Suteikusi leidimą vienam iš savo žvejybos laivų su neveikiančia duomenų registravimo ir perdavimo sistema išplaukti iš pakrantės valstybės narės uosto, vėliavos valstybė narė nedelsdama apie tai praneša pakrantės valstybei narei.

5.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemą pašalinti remonto ar keitimo tikslu galima tik gavus vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų sutikimą.

40 straipsnis

Duomenų negavimas

1.   Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal Kontrolės reglamento 15, 22 ir 24 straipsnius perduodamų duomenų, jos apie tai kuo skubiau informuoja ES žvejybos laivo kapitoną ar operatorių arba jų atstovą (-us). Jei tam pačiam ES žvejybos laivui tai nutinka daugiau kaip tris kartus per kalendorinius metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos laivo elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistema būtų nuodugniai patikrinta. Valstybė narė ištiria, kodėl negaunami duomenys, ir imasi atitinkamų priemonių.

2.   Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal Kontrolės reglamento 15, 22 ir 24 straipsnius perduodamų duomenų, o paskutinis per laivų stebėjimo sistemą perduotas buvimo vietos pranešimas buvo iš pakrantės valstybės narės vandenų, jos apie tai kuo skubiau praneša pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Gavęs pranešimą apie negautus duomenis, ES žvejybos laivo kapitonas ar operatorius arba jų atstovas visus duomenis, kurie dar nebuvo perduoti ir dėl kurių gautas pranešimas pagal 1 dalį, nedelsdamas siunčia vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

41 straipsnis

Duomenų neprieinamumas

1.   Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi savo vandenyse kitos valstybės narės ES žvejybos laivą ir negali pagal šio reglamento 44 straipsnį gauti jo žvejybos žurnalo arba perkrovimo duomenų, jos paprašo vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų užtikrinti, kad tie duomenys būtų prieinami.

2.   Jei per keturias valandas po prašymo pateikimo 1 dalyje nurodyti duomenys vis dar neprieinami, pakrantės valstybė narė apie tai praneša vėliavos valstybei narei. Gavusi pranešimą vėliavos valstybė narė nedelsdama bet kokiomis turimomis elektroninėmis priemonėmis persiunčia duomenis pakrantės valstybei narei.

3.   Jei pakrantės valstybė narė negauna 2 dalyje nurodytų duomenų, ES žvejybos laivo kapitonas ar operatorius arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu bet kokiomis turimomis, jei įmanoma – elektroninėmis, priemonėmis joms persiunčia duomenis ir 38 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopiją. Valstybės narės sprendžia, kokios priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

4.   Jei ES žvejybos laivo kapitonas ar operatorius arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms negali pateikti 38 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopijos, atitinkamo laivo žvejybos veikla tos pakrantės valstybės narės vandenyse uždraudžiama, kol žvejybos laivo kapitonas, operatorius arba jo atstovas minėtoms valdžios institucijoms nepateikia duomenų gavimo patvirtinimo kopijos arba Kontrolės reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos.

42 straipsnis

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos veikimo duomenys

1.   Valstybės narės turi savo elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos veikimo duomenų bazes. Šiose duomenų bazėse nurodoma ši privaloma ir prireikus automatiškai generuojama informacija:

a)

valstybės narės žvejybos laivų, kurių elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos buvo sugedusios arba neveikė, sąrašas;

b)

kasdieninių elektroninio žvejybos žurnalo duomenų neperdavusių laivų skaičius ir vidutinis elektroninio žvejybos žurnalo duomenų gavimo iš vieno žvejybos laivo skaičius pagal vėliavos valstybes nares;

c)

gautų iškrovimo deklaracijų, perkrovimo deklaracijų, perėmimo deklaracijų ir pardavimo pažymų skaičius pagal vėliavos valstybes nares.

2.   Pagal 1 dalį sugeneruotos informacijos santraukos siunčiamos Komisijai, jei ji paprašo. Kaip alternatyvų variantą galima pasirinkti šią informaciją skelbti ir saugiojoje tinklavietėje tokia forma ir laikotarpiais, kuriuos pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis nustato Komisija.

43 straipsnis

Valstybių narių keitimosi informacija forma

1.   Valstybės narės keičiasi šiame skirsnyje nurodyta informacija, naudodamos XII priede nustatytą formatą, grindžiamą XML kalba. Valstybių narių tarpusavio, o taip pat valstybių narių, Komisijos ir Komisijos paskirtos įstaigos elektroninių duomenų mainams naudojamą XML standartą pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis nustato Komisija.

2.   1 dalyje nurodyto formato pakeitimai aiškiai pažymimi, o šalia nurodoma tokio atnaujinimo data. Tokie pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams po to, kai dėl jų priimamas sprendimas.

3.   Kai valstybė narė gauna elektroninę informaciją iš kitos valstybės narės, ji užtikrina, kad tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms būtų išsiųstas duomenų gavimo patvirtinimas. Juo patvirtinama, kad duomenys gauti.

4.   XII priede nurodyti duomenų elementai, kuriuos kapitonai pagal ES taisykles privalo registruoti savo žvejybos žurnaluose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

44 straipsnis

Prieigos prie duomenų galimybės

1.   Vėliavos valstybė narė pakrantės valstybei narei užtikrina Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, susijusios su jos žvejybos laivų žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijos duomenimis, elektroninius mainus tikruoju laiku, kai vykdomos žvejybos operacijos vandenyse, į kuriuos pakrantės valstybė narė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, arba kai įplaukiama į pakrantės valstybės narės uostą.

2.   Nepažeisdama 1 dalies, gavusi prašymą vėliavos valstybė narė gali užtikrinti Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, susijusios su jos žvejybos laivų žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos duomenimis, elektroninius mainus tikruoju laiku valstybei narei, kuri pagal Kontrolės reglamento 80 straipsnį atlieka kitos valstybės narės žvejybos laivų inspektavimą ES vandenyse, esančiuose ne prašymą pateikusios valstybės narės vandenyse, tarptautiniuose vandenyse arba trečiųjų šalių vandenyse.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytus paskutinių 12 mėnesių duomenis vėliavos valstybė narė skelbia gavusi prašymą.

4.   1 dalyje nurodyti duomenys būtinai apima nuo paskutinio išplaukimo iš uosto iki iškrovimo užbaigimo užregistruotus duomenis. 2 dalyje nurodyti duomenys būtinai apima nuo paskutinio išplaukimo iš uosto iki prašymo pateikimo užregistruotus duomenis. Paprašius prieiga suteikiama prie 1 ir 2 dalyse nurodytų žvejybos reisų duomenų, užregistruotų per paskutinius 12 mėnesių.

5.   ES žvejybos laivo kapitonas bet kuriuo metu turi saugią prieigą prie savo paties elektroninių žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų duomenų, saugomų vėliavos valstybės narės duomenų bazėje.

6.   Vykdant jungtinės veiklos planą arba kitokią sutartą bendrą inspektavimo veiklą pakrantės valstybė narė užtikrina, kad kitos valstybės narės žvejybos patrulinis laivas turėtų interneto ryšio prieigą prie jos žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijos duomenų bazės.

45 straipsnis

Valstybių narių keitimasis duomenimis

1.   Prieiga prie šio reglamento 44 straipsnyje nurodytų duomenų užtikrinama saugiu nuolatiniu interneto ryšiu.

2.   Siekdamos užtikrinti galimybę naudotis ir keistis elektroninių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų duomenimis, valstybės narės keičiasi atitinkama technine informacija.

3.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad pagal šį skyrių gauti duomenys būtų registruojami kompiuteriniu formatu ir saugiai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse bent trejus metus;

b)

imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie būtų naudojami tik oficialiais tikslais; ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

46 straipsnis

Paskirtoji institucija

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako viena institucija, nurodyta Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje.

2.   Valstybės narės pasikeičia 1 dalyje nurodytų institucijų kontaktine informacija ir per tris mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo ją praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.

3.   Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pasikeitimus pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms iki tiems pasikeitimams įsigaliojant.

2   skirsnis

Elektroniniam žvejybos žurnalui taikomos specialiosios taisyklės

47 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.   ES žvejybos laivui esant jūroje kapitonas elektroninio žvejybos žurnalo informaciją vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda ne rečiau kaip kartą per dieną, ne vėliau kaip 24.00 val., net jei žuvų nesužvejota. Šiuos duomenis jis taip pat siunčia:

a)

vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu;

b)

iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija;

c)

prieš įplaukiant į uostą;

d)

per bet kokį inspektavimą jūroje;

e)

ES teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

Jei paskutinė žvejybos operacija vyko likus ne daugiau kaip valandai iki įplaukimo į uostą, b ir c punktuose nurodyti duomenys gali būti siunčiami kaip vienas pranešimas.

2.   Elektroninio žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos duomenų pataisymus kapitonas gali perduoti iki 1 dalies c punkte nurodyto paskutinio duomenų perdavimo. Pataisymai aiškiai pažymimi. Visus pirminius elektroninio žvejybos žurnalo duomenis ir tų duomenų pataisymus saugo vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos.

3.   Visais atvejais, kai laivas nebūna uoste ir kol pateikiama iškrovimo deklaracija, kapitonas 1 dalyje nurodytos informacijos kopiją saugo žvejybos laive.

4.   Kai ES žvejybos laivas yra uoste, žuvininkystės produktų jame nėra, o kapitonas yra pateikęs visų paskutinio žvejybos reiso žvejybos operacijų iškrovimo deklaraciją, informacijos perdavimas pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti sustabdytas, prieš tai pranešus vėliavos valstybės narės ŽSC. Perdavimas atnaujinamas, kai ES žvejybos laivas išplaukia iš uosto. Pranešti iš anksto nebūtina tiems ES žvejybos laivams, kuriuose įrengta LSS ir duomenys perduodami ja.

III   SKYRIUS

Popieriniams arba elektroniniams žvejybos žurnalams, perkrovimo deklaracijoms ir iškrovimo deklaracijoms taikomos bendrosios taisyklės

1   skirsnis

Gyvojo svorio nustatymo bendrosios taisyklės

48 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje taikomos tokios apibrėžtys:

1)

pateikimas – žvejybos laive iki iškrovimo esančių žuvų apdorojimo forma, kaip nurodyta I priede;

2)

bendras pateikimas – pateikimas, susidedantis iš dviejų arba daugiau tos pačios žuvies dalių.

49 straipsnis

Perskaičiavimo koeficientai

1.   Kai pildomi ir pateikiami Kontrolės reglamento 14 ir 15 straipsniuose nurodyti žvejybos žurnalai, sandėliuojamų arba apdorotų žuvų svorį verčiant gyvuoju svoriu taikomi XIII, XIV ir XV prieduose nustatyti ES perskaičiavimo koeficientai. Jie taikomi ES laivuose laikomiems, iš jų į kitus laivus perkraunamiems arba iškraunamiems žuvininkystės produktams.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, kuriose Europos Sąjunga yra susitariančioji arba bendradarbiaujančioji, bet ne susitariančioji šalis, savo reguliuojamiems rajonams arba trečioji šalis, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi žvejybos susitarimą, vandenims, į kuriuos ji turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, yra nustačiusios perskaičiavimo koeficientus, naudojami pastarieji perskaičiavimo koeficientai.

3.   Jei tam tikroms žuvų rūšims ir pateikimo būdams 1 ir 2 dalyse nurodyti perskaičiavimo koeficientai nenustatyti, taikomas vėliavos valstybės narės priimtas perskaičiavimo koeficientas.

4.   Nepažeisdamos 2 dalies, kad galėtų kontroliuoti pagal kvotas sužvejojamų žuvų kiekį, perkraunamų ir iškraunamų produktų gyvajam svoriui apskaičiuoti valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja 1 dalyje nurodytus ES perskaičiavimo koeficientus.

50 straipsnis

Skaičiavimo metodas

1.   Žuvų gyvasis svoris gaunamas apdorotų žuvų svorį padauginus iš šio reglamento 49 straipsnyje nurodytų perskaičiavimo koeficientų kiekvienai žuvų rūšiai ir kiekvienam pateikimo būdui.

2.   Bendro pateikimo atveju taikomas tik vienas perskaičiavimo koeficientas, atitinkantis vieną iš bendrai pateikiamų žuvies dalių.

2   skirsnis

Žvejybos žurnalo pildymo ir pateikimo bendrosios taisyklės

51 straipsnis

Žvejybos žurnalams taikomos bendrosios taisyklės

1.   Kontrolės reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis apskaičiuojant kiekį kilogramais kiekvienos laive laikomos rūšies žuvų gyvojo svorio išreiškiamas procentine žvejybos žurnale nurodyto kiekio dalimi.

2.   Sužvejotų žuvų, kurias ketinama iškrauti neišrūšiuotas, leidžiamas nuokrypis gali būti apskaičiuojamas pagal vieną ar daugiau visų laive laikomo žuvų kiekio reprezentatyviųjų imčių.

3.   Taikant Kontrolės reglamento 14 straipsnį, gyvam jaukui sužvejotos žuvys laikomos sužvejotomis ir laive laikomomis žuvimis.

4.   ES žvejybos laivo, kertančio žvejybos pastangų zoną, kurioje jam leidžiama žvejoti, kapitonas atitinkamai registruoja ir praneša Kontrolės reglamento 14 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją, net jei jis toje zonoje nevykdo jokios žvejybos veiklos.

3   skirsnis

Perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaracijų pildymo ir pateikimo bendrosios taisyklės

52 straipsnis

Perkrovimo deklaracijose leidžiamas nuokrypis

Kontrolės reglamento 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis apskaičiuojant kiekį kilogramais kiekvienos perkraunamos ar gaunamos rūšies žuvų gyvojo svorio išreiškiamas procentine perkrovimo deklaracijoje nurodyto kiekio dalimi.

53 straipsnis

Perkrautų žuvų kiekio skirtumai

Jei žuvų kiekis, perkrautas iš perkraunančiojo laivo, skiriasi nuo žuvų kiekio, pakrauto į priimantįjį laivą, perkrautų žuvų kiekiu laikomas didesnysis kiekis. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų siekiant nustatyti tikrąjį iš perkraunančiojo laivo į priimantįjį laivą perkrautų žuvininkystės produktų svorį.

54 straipsnis

Iškrovimo operacijos užbaigimas

Kai pagal Kontrolės reglamento 61 straipsnį žuvininkystės produktai išgabenami iš iškrovimo vietos dar nepasverti, taikant Kontrolės reglamento 23 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį iškrovimo operacija laikoma baigta, kai žuvininkystės produktai jau yra pasverti.

55 straipsnis

Dviejų arba daugiau ES žvejybos laivų vykdomos žvejybos operacijos

Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, jei vykdoma žvejybos operacija, kurioje dalyvauja du ar daugiau ES žvejybos laivų,

priklausančių skirtingoms valstybėms narėms, arba

priklausančių tai pačiai valstybei narei, bet kai žuvys iškraunamos ne toje valstybėje narėje, su kurios vėliava tie laivai plaukioja,

iškrauti žuvininkystės produktai priskiriami tam ES žvejybos laivui, iš kurio jie iškrauti.

IV   SKYRIUS

Es žvejybos laivų, kuriems netaikomi žvejybos žurnalų ir iškrovimo deklaracijų reikalavimai, atrankos planai ir jų duomenų rinkimas

56 straipsnis

Atrankos planų sudarymas

Kontrolės reglamento 16 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus atrankos planus, skirtus ES žvejybos laivų, kuriems netaikomi žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimai, veiklai stebėti, pagal šį skyrių sudaro valstybės narės, kad nustatytų, kokie tokių žvejybos laivų sužvejotų išteklių ar išteklių grupių kiekiai iškrauti ir, atitinkamais atvejais, tų laivų žvejybos pastangas. Šie duomenys naudojami registruojant sužvejotų žuvų kiekius ir, atitinkamais atvejais, žvejybos pastangas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 33 straipsnyje.

57 straipsnis

Atrankos metodika

1.   Šio reglamento 56 straipsnyje nurodyti atrankos planai rengiami pagal XVI priedą.

2.   Tikrintinos imties dydis nustatomas remiantis rizikos koeficientais taip:

a)

labai maža rizika – 3 proc. imties;

b)

maža rizika – 5 proc. imties;

c)

vidutinė rizika – 10 proc. imties;

d)

didelė rizika – 15 proc. imties;

e)

labai didelė rizika – 20 proc. imties.

3.   Laivyno sektoriaus per dieną sužvejotas tam tikrų išteklių žuvų kiekis apskaičiuojamas to laivyno sektoriaus aktyvių ES žvejybos laivų skaičių dauginant iš tų išteklių žuvų kiekio, kurį vidutiniškai per dieną sužvejoja vienas ES žvejybos laivas, remiantis patikrintų ES žvejybos laivų imties sužvejotų žuvų kiekiu.

4.   Laikoma, kad tos valstybės narės, kurios bent kas mėnesį sistemiškai surenka kiekvieno iš savo žvejybos laivų, kuriems netaikomas žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimas, duomenis:

a)

apie visus iškrautus visų sužvejotų žuvų rūšių kiekius kilogramais, įskaitant nulinius iškrovimus;

b)

apie statistinius stačiakampius, kuriuose tos žuvys sužvejotos;

laikosi šio reglamento 56 straipsnyje nurodytų atrankos planų sudarymo reikalavimo.

V   SKYRIUS

Žvejybos pastangų kontrolė

58 straipsnis

Žvejybos pastangų ataskaitos

1.   Kontrolės reglamento 28 straipsnyje nurodytos žvejybos pastangų ataskaitos pateikiamos pagal XVII priedą.

2.   Kai ES žvejybos laivo kapitonas pranešimus kompetentingoms institucijoms perduoda radijo ryšiu, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 28 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės sprendžia, kokias radijo stotis naudoti, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

VI   SKYRIUS

Ištaisomosios priemonės

59 straipsnis

Bendrieji principai

Norėdamos pasinaudoti Kontrolės reglamento 37 straipsnyje nurodytomis ištaisomosiomis priemonėmis, valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskelbimo Oficialiajame leidinyje apie žvejybos uždraudimą pagal Kontrolės reglamento 36 straipsnį nurodo Komisijai patirtos žalos mastą.

60 straipsnis

Žvejybos galimybių skyrimas

1.   Jei žala nebuvo atlyginta visiškai arba iš dalies Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksmais, Komisija, gavusi šio reglamento 59 straipsnyje nurodytą informaciją, kuo skubiau nustato būtinas patirtos žalos atlyginimo priemones.

2.   1 dalyje numatytoje priemonėje nurodoma:

a)

kurios valstybės narės patyrė žalą (žalą patyrusios valstybės narės) ir žalos dydis (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus kvotomis);

b)

atitinkamais atvejais, kurios valstybės narės viršijo savo žvejybos galimybes (žvejybos galimybes viršijusios valstybės narės) ir kiekis, kuriuo žvejybos galimybės viršytos (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį);

c)

atitinkamais atvejais, išskaitymas iš žvejybos galimybių jas viršijusioms valstybėms narėms, proporcingas kiekiams, kuriais viršytos žvejybos galimybės;

d)

atitinkamais atvejais, žvejybos galimybių padidinimas žalą patyrusioms valstybėms narėms, proporcingas patirtai žalai;

e)

atitinkamais atvejais, taikytų padidinimų ir išskaitymų įsigaliojimo data arba datos;

f)

atitinkamais atvejais, bet kokios kitos būtinos priemonės patirtai žalai atlyginti.

VII   SKYRIUS

Variklio galia

61 straipsnis

Varomojo variklio galios sertifikavimas

1.   Naujų varomųjų variklių, pakeičiamųjų varomųjų variklių ir techniškai modifikuotų varomųjų variklių didžiausios ilgalaikės variklio galios sertifikavimas, nurodytas Kontrolės reglamento 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atliekamas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86 (26).

2.   Varomasis variklis laikomas techniškai modifikuotu, kaip nurodyta 1 dalyje, jei bet kuris iš pagrindinių jo komponentų (dalių), pvz., įpurškimo įranga, vožtuvai, turbininis kompresorius, stūmokliai, cilindrų įvorės, jungiamieji strypai, cilindro galvutės arba kitos dalys, buvo modifikuoti arba pakeisti naujomis kitokių techninių specifikacijų dalimis (ir dėl to pakito variklio galia) arba jei buvo modifikuotos tam tikros variklio funkcijos, pvz., įpurškimo nustatymas, turbininio kompresoriaus konfigūracija arba vožtuvo atidarymo ir uždarymo intervalo reguliavimas. Techninio modifikavimo pobūdis aiškiai išdėstomas 1 dalyje nurodytame sertifikate.

3.   Žvejybos licencijos turėtojas informuoja kompetentingas valdžios institucijas prieš sumontuojant naują varomąjį variklį arba prieš pakeičiant ar techniškai modifikuojant esamą varomąjį variklį.

4.   Šis straipsnis taikomas žvejybos laivams, kuriems nuo 2012 m. sausio 1 d. taikomas žvejybos pastangų režimas. Kitiems žvejybos laivams šis straipsnis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. Šis straipsnis taikomas tik tiems žvejybos laivams, kuriuose naujas varomasis variklis sumontuotas arba kurių varomasis variklis pakeistas arba techniškai modifikuotas po šio reglamento įsigaliojimo.

62 straipsnis

Patikra ir atrankos patikrai planas

1.   Siekdamos patikrinti variklio galią pagal Kontrolės reglamento 41 straipsnį, valstybės narės sudaro atrankos planą, pagal kurį nustato tuos savo laivynų žvejybos laivus arba žvejybos laivų grupes, kurie gali būti deklaravę mažesnę varomojo variklio galią nei yra iš tikrųjų. Atrankos planas grindžiamas šiais privalomais didelės rizikos kriterijais:

a)

žvejybos laivai, užsiimantys žvejyba, kuriai taikomi žvejybos pastangų režimai, ypač tie žvejybos laivai, kuriems suteiktos individualios žvejybos pastangos kilovatdienėmis;

b)

žvejybos laivai, kuriems taikomi nacionaline arba Europos Sąjungos teise nustatyti variklio galios apribojimai;

c)

žvejybos laivai, kurių variklio galios (kW) ir bendrosios talpos (GT) santykis 50 proc. mažesnis nei vidutinis būdingas tokio paties tipo žvejybos laivui, žvejojančiam tokio paties tipo įrankiu tas pačias rūšis. Atlikdamos minėtą rizikos analizę, valstybės narės gali laivyną suskirstyti pagal vieną arba kelis iš šių kriterijų:

i)

nacionaline teise nustatytą laivyno skirstymą segmentais arba valdymo vienetais;

ii)

ilgio kategorijas;

iii)

talpos kategorijas;

iv)

naudojamus žvejybos įrankius;

v)

žvejojamų žuvų rūšis.

2.   Valstybės narės gali atsižvelgti į kitus pačių pasirinktus rizikos nustatymo kriterijus.

3.   Valstybės narės sudaro savo žvejybos laivų, kurie atitinka vieną arba kelis 1 dalyje nurodytus rizikos nustatymo kriterijus (o atitinkamais atvejais ir 2 dalyje nurodytus rizikos nustatymo kriterijus), sąrašą.

4.   Iš kiekvienos žvejybos laivų grupės, kuriai priklauso laivai, atitinkantys tą patį 1 arba 2 dalyje nurodytą kriterijų, valstybės narės atsitiktinai atrenka dalį žvejybos laivų. Atrinktų laivų skaičius yra lygus tai grupei priklausančių žvejybos laivų skaičiaus kvadratinei šakniai, suapvalintai iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

5.   Valstybės narės patikrina kiekvieno patikrai atsitiktinai atrinkto žvejybos laivo visus turimus techninius dokumentus, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 41 straipsnio 1 dalyje. Tikrindamos Kontrolės reglamento 41 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytus dokumentus, valstybės narės ypatingą dėmesį atkreipia į variklio gamintojo katalogo specifikacijas, jei tokios yra.

6.   Šis straipsnis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. Kontrolės reglamento 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta fizinė patikra pirmiausia atliekama traleriams, vykdantiems veiklą žvejybos rajone, kuriam taikomas žvejybos pastangų režimas.

63 straipsnis

Fizinės patikros

1.   Kai Kontrolės reglamento 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta fizinė varomojo variklio galios patikra vykdoma atliekant varomojo variklio galios matavimus žvejybos laive, varomojo variklio galia gali būti matuojama geriausiai prieinamoje vietoje tarp propelerio ir variklio.

2.   Jei varomojo variklio galia matuojama už pavarų dėžės, kad būtų galima apskaičiuoti varomojo variklio galią iš pavarų dėžės jungės, perduodančios sukamąjį judesį, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2930/86 5 straipsnio 1 dalyje, matavimams turi būti pritaikyta atitinkama korekcija. Darant korekciją atsižvelgiama į dėl pavarų dėžės parandamą galią pagal pavarų dėžės gamintojo pateiktus oficialius techninius duomenis.

VIII   SKYRIUS

Mėgėjų žvejybos kontrolė

64 straipsnis

Atrankos planų sudarymas

1.   Nepažeidžiant 5 dalies nuostatos dėl duomenų naudojimo, pagal Kontrolės reglamento 55 straipsnio 3 dalį valstybių narių sudarytuose atrankos planuose, pagal kuriuos būtų stebimi mėgėjų žvejybą vykdančių laivų sužvejotų išteklių, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai, žuvų kiekiai, numatoma rinkti dvimečius duomenis.

2.   Pagal atrankos planus naudojami metodai turi būti aiškūs ir kiek įmanoma:

a)

stabilūs laiko atžvilgiu;

b)

standartizuoti pagal regionus;

c)

atitinkantys kokybės standartus, nustatytus atitinkamų tarptautinių mokslinių įstaigų ir, tam tikrais atvejais, atitinkamų regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kuriose Europos Sąjunga yra susitariančioji šalis arba stebėtoja.

3.   Atrankos planą sudaro sužvejotam išteklių, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai, kiekiui įvertinti skirtas atrankos metodas, naudojami žvejybos įrankiai ir atitinkamas to išteklių atkūrimo plano taikymo geografinis rajonas, kuriame sužvejoti tie ištekliai;

4.   Valstybės narės sistemingai tikrina surinktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

5.   Vykdydamos 1 dalyje nurodytus atrankos planus, valstybės narės gali naudoti visus duomenis, surinktus pagal daugiametę Bendrijos programą, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 199/2008 (27).

6.   Ši nuostata netaikoma, jei valstybė narė draudžia išteklių, kuriems taikomas išteklių atkūrimo planas, mėgėjų žvejybą.

65 straipsnis

Atrankos planų pateikimas ir vertinimas

1.   Valstybės narės atrankos planus pateikia Komisijai praėjus dvylikai mėnesių nuo išteklių atkūrimo plano įsigaliojimo. Jei išteklių atkūrimo planas šio reglamento įsigaliojimo metu jau taikomas, atrankos planas pateikiamas per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Atrankos plano pakeitimai pateikiami dar prieš jiems įsigaliojant.

2.   Be Kontrolės reglamento 55 straipsnio 4 dalyje nurodyto vertinimo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas taip pat įvertina:

a)

ar pateiktas atrankos planas atitinka šio reglamento 64 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus ir reikalavimus; vertinimas atliekamas po atrankos plano pateikimo pagal 1 dalį ir vėliau kas penkerius metus;

b)

ar 1 dalyje nurodyti atrankos plano pakeitimai atitinka šio reglamento 64 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus ir reikalavimus.

3.   Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas, jei reikia, pateikia rekomendacijas dėl atrankos plano patobulinimo.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

PARDAVIMO KONTROLĖ

I   SKYRIUS

Atsekamumas

66 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skyriuje vartojamo termino apibrėžtis:

Žuvininkystės ir akvakultūros produktai – produktai, klasifikuojami 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (28) nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsnyje ir 1604 bei 1605 pozicijose.

67 straipsnis

Informacija apie produktų partijas

1.   Operatoriai teikia Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kai iš žuvininkystės ir akvakultūros produktų suformuojamos partijos, bet ne vėliau kaip per pirminį pardavimą.

2.   Papildant 1 dalį, operatoriai atnaujina atitinkamą Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją, kuri paaiškėja sujungus arba padalijus žuvininkystės ir akvakultūros produktų partijas po pirminio pardavimo, kai tik ši informacija tampa prieinama.

3.   Tuo atveju, jei partijas sujungus arba padalijus po pirminio pardavimo yra sumaišomi žuvininkystės ir akvakultūros produktai iš kelių žvejybos laivų arba akvakultūros gamybos vienetų, operatoriai turi galimybę nustatyti kiekvienos partijos kilmę bent pagal Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą atpažinimo numerį ir sudaryti sąlygas atsekti tą partiją iki žvejybos ar surinkimo etapo, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 58 straipsnio 3 dalyje.

4.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 4 dalyje nurodytos sistemos ir procedūros leidžia operatoriams nustatyti žuvininkystės ir akvakultūros produktų tiesioginį (-ius) tiekėją (-us) ir tiesioginį (-ius) pirkėją (-us), išskyrus atvejus, kai pastarasis (-ieji) yra galutinis (-iai) vartotojas (-ai).

5.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus pateikiama naudojant partijos ženklinimo arba pakavimo priemones arba naudojant fiziškai prie partijos pridedamą komercinį dokumentą. Ji gali būti pridedama prie partijos naudojant atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę arba žymėjimo sistemą. Informacija apie partiją išlieka visais gamybos, apdorojimo ir platinimo etapais, kad kompetentingos valstybių narių institucijos bet kada galėtų prie jos prieiti.

6.   Operatoriai prideda Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus naudodami atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę arba žymėjimo sistemą:

a)

nuo 2013 m. sausio 1 d. – žuvininkystės produktams, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai;

b)

nuo 2015 m. sausio 1 d. – kitiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams.

7.   Jei Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija pateikiama naudojant fiziškai prie partijos pridedamą komercinį dokumentą, prie atitinkamos partijos pridedamas bent atpažinimo numeris.

8.   Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos užtikrinti, kad ant partijos pritvirtinta ir (arba) fiziškai prie partijos pridedama informacija galėtų pasinaudoti ne vien tos valstybės narės, kurioje žuvininkystės ir akvakultūros produktai sukrauti į partijas, kompetentingos institucijos, ypač tais atvejais, kai informacija ant partijos pateikiama naudojant atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę. Tokias priemones naudojantys operatoriai užtikrina, kad tos priemonės būtų parengtos pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir specifikacijas.

9.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies d punkte nurodyta informacija apie sužvejojimo datą gali apimti kelias kalendorines dienas arba vieną laikotarpį, apimantį kelias sužvejojimo datas.

10.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies f punkte nurodyta informacija apie tiekėjus – tai informacija apie šio straipsnio 4 dalyje nurodytą (-us) tiesioginį (-ius) operatoriaus tiekėją (-us). Tam tikrais atvejais ši informacija gali būti pateikiama naudojant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (29), II priedo I skirsnyje nurodytą identifikavimo ženklą.

11.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies a–f punktuose išvardyta informacija netaikoma:

a)

importuojamiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams, kurie neįtraukti į sužvejotų žuvų kiekio sertifikato įgyvendinimo sritį pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 (30) 12 straipsnio 5 dalį;

b)

gėlame vandenyje sužvejotiems arba užaugintiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams; ir

c)

dekoratyvinėms žuvims, vėžiagyviams ir moliuskams.

12.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies a–h punktuose išvardyta informacija netaikoma žuvininkystės ir akvakultūros produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros 1604 ir 1605 pozicijose.

13.   Įgyvendinant Kontrolės reglamento 58 straipsnį, informacija apie atitinkamą geografinį rajoną yra tokia:

a)

atitinkamas geografinis rajonas, kaip apibrėžta Kontrolės reglamento 4 straipsnio 30 dalyje, jei žvejojami ištekliai arba išteklių grupė, kuriems taikoma kvota ir (arba) mažiausias dydis pagal ES teisės aktus; arba

b)

sužvejojimo rajonas pagal Komisisjos reglamento (EB) Nr. 2065/2001 (31) 5 straipsnį, jei tai kiti ištekliai ar išteklių grupė.

14.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 8 dalyje nurodyta mažų žuvininkystės ir akvakultūros produktų kiekių vertė taikoma tiesioginio pardavimo iš žvejybos laivo per vieną kalendorinę dieną vienam galutiniam vartotojui atveju.

68 straipsnis

Informacija vartotojams

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Kontrolės reglamento 58 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija, susijusi su komerciniu pavadinimu, moksliniu žuvies rūšies pavadinimu, Reglamento (EB) Nr. 2065/2001 5 straipsnyje nurodytu sužvejojimo rajonu ir gamybos metodu, būtų nurodyta ant žuvininkystės ir akvakultūros produktų, siūlomų mažmeninei prekybai (įskaitant importuojamus produktus), etikečių arba atitinkamo ženklinimo.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, mažmeninės prekybos sistemoje mokslinis žuvies rūšies pavadinimas vartotojams gali būti pateikiamas kaip pardavimo informacija, pvz., ant informacinio stendo arba iškabos.

3.   Jei žuvininkystės ar akvakultūros produktas anksčiau yra buvęs užšaldytas, ant 1 dalyje nurodytų etikečių arba atitinkamo ženklinimo taip pat pateikiamas žodis „atšildyta“. Jei mažmeninės prekybos sistemoje tokio užrašo nepateikiama, laikoma, kad atitinkami žuvininkystės ir akvakultūros produktai prieš tai nėra buvę užšaldyti ir vėliau atšildyti.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, žodis „atšildyta“ neprivalomas prie:

a)

žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kurie yra buvę užšaldyti sveikatos saugos tikslu pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnį; ir

b)

žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kurie buvo atšildyti prieš pradedant rūkymo, sūdymo, virimo, marinavimo ar džiovinimo procesus arba šių procesų kombinaciją.

5.   Šis straipsnis netaikomas žuvininkystės ir akvakultūros produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros 1604 ir 1605 pozicijose.

6.   Žuvininkystės ir akvakultūros produktai ir pakuotės, paženklinti etiketėmis arba kitaip pažymėti iki įsigaliojant šiam straipsniui ir neatitinkantys Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies g punkto (dėl mokslinių pavadinimų) ir h punkto, taip pat šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.

II   SKYRIUS

Žuvininkystės produktų svėrimas

1   skirsnis

Bendrosios svėrimo taisyklės

69 straipsnis

Taikymo sritis

Nepažeidžiant šio reglamento 78–89 straipsnių, šiame skyriuje išdėstytos nuostatos taikomos iškrovimo iš ES žvejybos laivų operacijoms, vykdomoms valstybėje narėje, perkrovimo operacijoms, kuriose dalyvauja ES žvejybos laivai ir kurios vykdomos valstybės narės uostuose arba netoli kranto esančiose tos valstybės teritorijose, ir ES vandenyse vykdomam žuvininkystės produktų svėrimui ES žvejybos laivuose.

70 straipsnis

Svėrimo duomenų registravimas

1.   Registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą arba sandėliavimą prieš pirminį pardavimą, arba atitinkamais atvejais ES žvejybos laivo kapitonas registruoja pagal Kontrolės reglamento 60 ir 61 straipsnius atliekamo svėrimo duomenis ir nurodo šią informaciją:

a)

sveriamų žuvų rūšių FAO triraidžius kodus;

b)

kiekvienos rūšies žuvų kiekio svėrimo rezultatus kilogramais produkto svorio;

c)

žvejybos laivo, iš kurio kildinami pasverti produktai, išorės identifikavimo numerį ir pavadinimą;

d)

sveriamų žuvininkystės produktų pateikimo būdą;

e)

svėrimo datą (MMMM-MM-DD).

2.   Registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą arba sandėliavimą prieš pirminį pardavimą, arba atitinkamais atvejais ES žvejybos laivo kapitonas 1 dalyje nurodytus registruotus duomenis saugo trejus metus.

71 straipsnis

Svėrimo laikas

1.   Jei žuvininkystės produktai perkrauti iš vieno ES žvejybos laivo į kitą, o pirmas jų iškrovimas atliekamas ne Europos Sąjungos uoste, produktai sveriami prieš juos išvežant iš perkrovimo uosto arba vietos.

2.   Jei žuvininkystės produktai sveriami ES žvejybos laive pagal Kontrolės reglamento 60 straipsnio 3 dalį ir po iškrovimo pakartotinai sveriami sausumoje, taikant Kontrolės reglamento 60 straipsnio 5 dalį naudojamas skaičius, gautas produktus pasvėrus sausumoje.

3.   Nepažeisdama specialiųjų nuostatų, taikomų ES žvejybos laivams, kuriems nereikia pildyti ir pateikti elektroninio žvejybos žurnalo, nurodyto Kontrolės reglamento 15 straipsnyje, valstybė narė gali paprašyti kapitono prieš svėrimą perduoti žurnalo lapo kopiją iškrovimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

72 straipsnis

Svėrimo įranga

1.   Visą svėrimo įrangą pagal nacionalinę sistemą sukalibruoja ir užantspauduoja kompetentingos valstybės narės institucijos.

2.   Už svėrimo įrangą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo registruoja kalibravimo duomenis.

3.   Kai žuvys sveriamos naudojant juostinį konvejerį, gerai matomoje vietoje įtaisomas bendrą svorį registruojantis skaitiklis. Užregistruojami skaitiklio rodmenys svėrimo operacijos pradžioje ir bendras svoris. Visą informaciją apie įrangos naudojimą svėrimo duomenų žurnale registruoja už svėrimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo.

73 straipsnis

Užšaldytų žuvininkystės produktų svėrimas

1.   Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų ir ypač šio reglamento 70 ir 74 straipsnių, kai sveriami iškrauti užšaldyti žuvininkystės produktai, dėžėmis arba blokais iškrautų užšaldytų žuvininkystės produktų svoris gali būti nustatomas pagal rūšis ir, atitinkamais atvejais, pagal pateikimą, bendrą dėžių arba blokų skaičių dauginant iš vidutinio grynojo vienos dėžės ar bloko svorio, apskaičiuoto pagal XVIII priede nustatytą metodiką.

2.   Žuvininkystės produktus sveriantys fiziniai arba juridiniai asmenys registruoja kiekvieno iškrovimo duomenis ir nurodo:

a)

laivo, iš kurio iškrauti žuvininkystės produktai, pavadinimą ir išorės registracijos raides bei skaitmenis;

b)

iškrautų žuvų rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą;

c)

partijos dydį ir padėklų imties dydį pagal rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą, kaip nurodyta XVIII priedo 1 punkto nuostatose;

d)

kiekvieno imtyje esančio padėklo svorį ir vidutinį padėklų svorį;

e)

dėžių arba blokų ant kiekvieno imtyje esančio padėklo skaičių;

f)

tuščios dėžės svorį, jeigu jis skiriasi nuo XVIII priedo 4 punkte nurodyto tuščios dėžės svorio;

g)

vidutinį tuščio padėklo svorį pagal XVIII priedo 3 dalies b punkto nuostatas;

h)

vidutinį dėžės arba bloko svorį pagal žuvininkystės produktų rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą.

74 straipsnis

Ledas ir vanduo

1.   Registruotas pirkėjas, registruotas aukcionas arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą, prieš sverdami žuvininkystės produktus užtikrina, kad nuo jų, kiek įmanoma neapgadinant ir nepakenkiant kokybei, būtų pašalintas ledas.

2.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, taikomų šio reglamento 78–89 straipsniuose nurodytų pelaginių rūšių žuvims, kurios iškraunamos bendrai, kad būtų išgabentos į pirminio pardavimo, sandėliavimo arba apdorojimo vietą, iš bendro svorio išskaitytas vandens ir ledo svoris negali viršyti 2 proc. Visais atvejais išskaitytas vandens ir ledo svoris procentais užregistruojamas svėrimo lape šalia svorio įrašo. Iš ne pelaginių rūšių žuvų svorio vandens ir ledo svoris neišskaitomas.

75 straipsnis

Kompetentingų institucijų prieigos galimybė

Kompetentingos institucijos turi visapusišką galimybę bet kuriuo metu patikrinti svėrimo įrangą, užregistruotus svėrimo duomenis, deklaracijas raštu bei visas patalpas, kuriose laikomos arba apdorojamos žuvys.

76 straipsnis

Mėginių atrankos planai

1.   Kontrolės reglamento 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą mėginių atrankos planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XIX priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

2.   Kontrolės reglamento 60 straipsnio 3 dalyje nurodytą mėginių atrankos planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XX priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką. Jei sužvejotos žuvys sveriamos laive, Kontrolės reglamento 14 straipsnio 3 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis netaikomas, kai skaičius, gautas pasvėrus iškrautus produktus, yra didesnis už atitinkamą skaičių, gautą produktus pasvėrus laive.

3.   Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 60 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mėginių atrankos planus, pageidaujama, kad jos per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo pateiktų bendrą mėginių atrankos planą, apimantį visas per trejus metus atliktas atitinkamas svėrimo procedūras. Šį mėginių atrankos planą gali sudaryti atskiros dalys, skirtos įvairiai skirtingų išteklių žvejybos veiklai.

4.   Visi po 3 dalyje nurodyto termino numatyti priimti nauji mėginių atrankos planai arba jų pakeitimai pateikiami patvirtinti likus trims mėnesiams iki atitinkamų metų pabaigos.

77 straipsnis

Žuvininkystės produktų svėrimo po išvežimo iš iškrovimo vietos kontrolės planai ir programos

1   Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje nurodytą kontrolės planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XXI priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

2.   Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje nurodytą kontrolės planą, jos pateikia kiekvienos valstybės narės bendros kontrolės planą, kuris apima visus žuvininkystės produktų, kuriuos numatyta sverti po pervežimo, pervežimus. Šis kontrolės planas pateikiamas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo. Šį bendros kontrolės planą gali sudaryti atskiros dalys, skirtos įvairiai skirtingų išteklių žvejybos veiklai.

3.   Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą bendros kontrolės programą ir visus reikšmingus jos pakeitimus priima valstybės narės pagal XXII priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

4.   Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą bendros kontrolės programą, jos ją pateikia per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

5.   Visi nauji 2 dalyje nurodyti kontrolės planai arba visos naujos 4 dalyje nurodytos bendros kontrolės programos, numatyti priimti po 2 ir 4 dalyse nurodytos datos, arba visi šių planų arba programų pakeitimai pateikiami likus trims mėnesiams iki metų, kurie baigiasi prieš plano arba programos įsigaliojimo dieną, pabaigos.

2   skirsnis

Specialiosios tam tikrų pelaginių rūšių žuvų svėrimo taisyklės

78 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių svėrimo tvarkos taikymo apimtis

Šiame skirsnyje nustatytos taisyklės taikomos sveriant Europos Sąjungoje iškrautas arba trečiosiose šalyse iš ES žvejybos laivų atskirai arba pramaišiui iškrautas atlantines silkes (Clupea harengus), atlantines skumbres (Scomber scombrus) ir paprastąsias staurides (Trachurus spp.), jei:

a)

atlantinės silkės sužvejotos ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI ir VII zonose;

b)

atlantinės skumbrės sužvejotos ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV zonose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (ŽRVAK, angl. CECAF) reguliuojamuose ES vandenyse;

c)

paprastosios stauridės sužvejotos ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose ES vandenyse,

jei per vieną iškrovimą iškrauta daugiau kaip 10 tonų.

79 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių svėrimo uostai

1.   Šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių sužvejotos žuvys sveriamos iš karto iškrovus. Tačiau šių rūšių sužvejotos žuvys gali būti sveriamos po pervežimo, jei:

paskirties vietai esant valstybėje narėje atitinkama valstybė narė yra priėmusi kontrolės planą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje, pagal XXI priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką,

paskirties vietai esant kitoje valstybėje narėje atitinkamos valstybės narės yra priėmusios bendros kontrolės programą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje, pagal XXII priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką,

ir jei šį kontrolės planą arba bendros kontrolės programą yra patvirtinusi Komisija.

2.   Kiekviena susijusi valstybė narė nustato, kuriuose jos uostuose turi būti iškraunamos šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvys, ir užtikrina, kad tuose uostuose būtų iškraunamos visos tų rūšių žuvys. Šiuose uostuose turi būti nustatyta:

a)

iškrovimo arba perkrovimo valandos;

b)

iškrovimo arba perkrovimo vietos;

c)

inspektavimo ir stebėjimo tvarka.

3.   Atitinkamos valstybės narės Komisijai pateikia šių uostų sąrašą ir juose taikomą inspektavimo bei stebėjimo tvarką, įskaitant per kiekvieną iškrovimą iškrauto minėtų rūšių žuvų kiekio duomenų registravimo ir perdavimo sąlygas.

4.   Visi 3 dalyje nurodytų uostų sąrašų ir inspektavimo bei stebėjimo tvarkos pakeitimai Komisijai pateikiami ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki jiems įsigaliojant.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad kai šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvys iš jų laivų iškraunamos už Europos Sąjungos ribų, tai turi būti atliekama uostuose, kuriuos specialiai svėrimo tikslu pasirinko trečiosios šalys, su Europos Sąjunga sudariusios šioms rūšims taikomus susitarimus.

6.   3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir trečiųjų šalių pasirinktų uostų sąrašus Komisija perduoda visoms atitinkamoms valstybėms narėms.

7.   Uostų sąrašą ir jo pakeitimus Komisija ir atitinkamos valstybės narės skelbia savo oficialiose tinklavietėse.

80 straipsnis

Įplaukimas į valstybės narės uostą

1.   Kad būtų galima pasverti žuvis, iki atvykimo į atitinkamą žuvų iškrovimo uostą likus ne mažiau kaip 4 valandoms, žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas valstybės narės, kurioje turi būti iškrautos žuvys, kompetentingoms institucijoms praneša:

a)

uostą, į kurį ketina įplaukti, laivo pavadinimą ir jo išorės registracijos raides ir skaitmenis;

b)

numatytą atvykimo į tą uostą laiką;

c)

laive esančių atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių gyvąjį svorį kilogramais;

d)

atitinkamą geografinį rajoną, kuriame sužvejotos žuvys; zona – tai parajonis ir kvadratas arba pakvadratis, kuriame pagal Sąjungos teisės aktus taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai.

2.   ES žvejybos laivo, kuriam taikomas žvejybos žurnalo duomenų elektroninio registravimo reikalavimas, kapitonas 1 dalyje nurodytą informaciją elektroniniu būdu siunčia savo vėliavos valstybei narei. Valstybės narės šią informaciją nedelsdamos perduoda tai valstybei narei, kurioje numatoma atlikti iškrovimą. Kontrolės reglamento 15 straipsnyje nurodyti elektroniniai žvejybos žurnalo duomenys ir 1 dalyje nurodyta informacija gali būti persiunčiami bendru elektroniniu pranešimu.

3.   Valstybės narės gali numatyti trumpesnį informacijos pranešimo laikotarpį nei nustatytas 1 dalyje. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės Komisiją apie tai informuoja likus 15 dienų iki trumpesniojo pranešimo laikotarpio įsigaliojimo. Šią informaciją Komisija ir atitinkamos valstybės narės skelbia savo tinklavietėse.

81 straipsnis

Iškrovimas

Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauja, kad šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų žuvų iškrovimas nebūtų pradėtas tol, kol ji nesuteiks specialaus leidimo. Jeigu iškrovimas nutraukiamas, prieš jį atnaujinant turi būti gautas leidimas.

82 straipsnis

Žvejybos žurnalas

1.   Vos atvykus į uostą ir dar nepradėjus iškrovimo, žvejybos laivo, kuriam netaikomas žvejybos žurnalo duomenų elektroninio registravimo reikalavimas, kapitonas valstybės narės kompetentingai institucijai iškrovimo uoste pateikia patikrinti užpildytą (-us) atitinkamą (-us) žvejybos žurnalo lapą (-us).

2.   Pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą prieš iškrovimą praneštas laive laikomų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekis atitinka žvejybos žurnale užregistruotą kiekį.

83 straipsnis

Viešojo naudojimo šviežių atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių svėrimo įranga

Nepažeidžiant šio reglamento 72 straipsnio, jei naudojama viešojo naudojimo svėrimo įranga, šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas žuvis sveriantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda pirkėjui svėrimo lapą, kuriame nurodyti svėrimo data bei valanda ir automobilinės cisternos identifikavimo numeris. Svėrimo lapo kopija prisegama prie pardavimo pažymos arba perėmimo deklaracijos.

84 straipsnis

Privataus naudojimo šviežios žuvies svėrimo įranga

1.   Be šio reglamento 72 straipsnio nuostatų, naudojant privataus naudojimo svėrimo įrangą, taip pat taikomi šio straipsnio reikalavimai.

2.   Šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas žuvis sveriantys fiziniai arba juridiniai asmenys pildo kiekvienos svėrimo įrangos įrištą žurnalą sunumeruotais puslapiais. Jis užpildomas užbaigus sverti per vieną iškrovimą iškrautas žuvis, ne vėliau kaip iki dienos, kurią pasvertos žuvys, 23.59 val. Šiame žurnale nurodoma:

a)

laivo, iš kurio buvo iškrautos šio reglamento 78 straipsnyje nurodytos žuvys, pavadinimas ir išorės registracijos raidės bei skaitmenys;

b)

jei šio reglamento 78 straipsnyje nurodytos žuvys prieš svėrimą pagal šio reglamento 79 straipsnį buvo išvežtos iš iškrovimo uosto, unikalusis automobilinės cisternos ir jos krovinio identifikavimo numeris. Kiekvienos automobilinės cisternos krovinys sveriamas ir registruojamas atskirai. Tačiau galima registruoti visų automobilinių cisternų krovinių iš to paties laivo bendrą svorį, jei tie automobilinių cisternų kroviniai sveriami nepertraukiamai vienas po kito;

c)

žuvų rūšys;

d)

per vieną iškrovimą iškrautų žuvų svoris;

e)

svėrimo pradžios ir pabaigos data bei valanda.

3.   Nepažeidžiant šio reglamento 72 straipsnio 3 dalies, jei svėrimas atliekamas naudojant juostinį konvejerį, visi įrangos naudojimo etapai registruojami įrištame svėrimo žurnale sunumeruotais puslapiais.

85 straipsnis

Užšaldytos žuvies svėrimas

Kai sveriamos iškrautos užšaldytos atlantinės silkės, atlantinės skumbrės ir paprastosios stauridės, dėžėmis iškrautų užšaldytų žuvų svoris nustatomas kiekvienai rūšiai atskirai, pagal šio reglamento 73 straipsnį.

86 straipsnis

Svėrimo duomenų saugojimas

Visi šio reglamento 84 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnyje nurodyti svėrimo duomenys ir visų pervežimo dokumentų, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, kopijos saugomos šešerius metus.

87 straipsnis

Pardavimo pažyma ir perėmimo deklaracija

Už šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvų pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų pateikimą atsakingi fiziniai arba juridiniai asmenys šiuos dokumentus pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kai jos paprašo.

88 straipsnis

Kryžminės patikros

Kol nebus sukurta kompiuterinė duomenų bazė pagal Kontrolės reglamento 109 straipsnį, kompetentingos institucijos atlieka administracines kryžmines visų iškrovimų patikras ir palygina:

a)

pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą iš anksto praneštus atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekius ir žvejybos žurnale nurodytus kiekius;

b)

žvejybos žurnale nurodytus atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekius ir iškrovimo deklaracijoje nurodytus kiekius;

c)

iškrovimo deklaracijoje nurodytus atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekius ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytus kiekius;

d)

laivo žvejybos žurnale nurodytą rajoną, kuriame sužvejotos žuvys, ir LSS užfiksuotus atitinkamo laivo duomenis.

89 straipsnis

Svėrimo stebėjimas

1.   Sveriant iš laivo iškrautas atlantines silkes, atlantines skumbres ir paprastąsias staurides, atskirai stebimas kiekvienos rūšies žuvų svėrimas. Jeigu laivas žuvis į krantą iškrauna pumpavimo būdu, stebimas viso iškrauto kiekio svėrimas. Jeigu iškraunamos užšaldytos atlantinės silkės, atlantinės skumbrės ir paprastosios stauridės, skaičiuojamos visos dėžės ir stebima, kaip taikoma XVIII priede nustatyta vidutinio grynojo žuvų dėžių svorio apskaičiavimo metodika.

2.   Be šio reglamento 88 straipsnyje nurodytų duomenų, dar kryžmiškai tikrinama ir lyginama:

a)

sveriant viešojo arba privataus naudojimo įranga užregistruoti atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekiai ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodyti kiekiai;

b)

visuose važtos dokumentuose, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, užregistruoti atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių kiekiai;

c)

pagal šio reglamento 84 straipsnio 2 dalies b punktą užregistruoti unikalieji automobilinių cisternų identifikavimo numeriai.

3.   Patikrinama, ar baigus iškrovimą laive nebeliko jokių žuvų.

4.   Visa šiame straipsnyje ir šio reglamento 107 straipsnyje nurodyta stebėjimo veikla dokumentuojama. Šie dokumentai saugomi šešerius metus.

III   SKYRIUS

Pardavimo pažymos

90 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.   Pardavimo pažymoje nurodomas vienetų skaičius, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies f punkte, jei atitinkama kvota skaičiuojama vienetais.

2.   Nurodant Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies g punkte minimą pateikimo formą, taip pat nurodoma pateikimo būklė, kaip nustatyta I priede.

3.   Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies l punkte nurodyta kaina pateikiama valiuta, naudojama toje valstybėje narėje, kurioje vyksta pardavimas.

91 straipsnis

Pardavimo pažymų formos

1.   Valstybės narės sprendžia, koks formatas turi būti naudojamas pardavimo pažymoms elektroniniu būdu pildyti ir perduoti, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 63 straipsnyje.

2.   Valstybės narės keičiasi šiame skyriuje nurodyta informacija, naudodamos XII priede nustatytą formatą, grindžiamą XML kalba. Valstybių narių tarpusavio, o taip pat valstybių narių, Komisijos ir Komisijos paskirtos įstaigos elektroninių duomenų mainams naudojamą XML standartą pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis nustato Komisija.

3.   1 dalyje nurodyto formato pakeitimai aiškiai pažymimi, o šalia nurodoma tokio atnaujinimo data. Tokie pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams po to, kai dėl jų priimamas sprendimas.

4.   Kai valstybė narė gauna elektroninę informaciją iš kitos valstybės narės, ji užtikrina, kad tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms būtų išsiųstas duomenų gavimo patvirtinimas. Juo patvirtinama, kad duomenys gauti.

5.   XII priede nurodyti duomenų elementai, kuriuos registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos ar asmenys privalo registruoti savo pardavimo pažymose pagal ES taisykles, taip pat yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

6.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse bent trejus metus;

b)

imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie būtų naudojami tik oficialiais tikslais; ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

7.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako viena institucija, nurodyta Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje.

8.   Valstybės narės pasikeičia 7 dalyje nurodytų institucijų kontaktine informacija ir per tris mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo apie tai praneša Komisijai ir jos paskirtai įstaigai.

9.   Apie visus 7 ir 8 dalyse nurodytos informacijos pasikeitimus iki jiems įsigaliojant pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms.

10.   Koks pardavimo pažymų, kurioms netaikomas elektroninio pildymo ir perdavimo reikalavimas, formatas turi būti naudojamas, sprendžia valstybės narės. Tose pardavimo pažymose nurodoma bent Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIEŽIŪRA

I   SKYRIUS

Priežiūros ataskaitos

92 straipsnis

Priežiūros ataskaitoje pateiktina informacija

1.   Kontrolės reglamento 71 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos priežiūros ataskaitos rengiamos pagal šio reglamento XXIII priedą.

2.   Valstybės narės įkelia priežiūros ataskaitose esančius duomenis į Kontrolės reglamento 78 straipsnyje nurodytą elektroninę duomenų bazę ir užtikrina šio reglamento XXIV priedo 2 punkte nurodytas funkcijas. Šioje duomenų bazėje pateikiama būtinoji informacija yra informacija, nurodyta XXIII priede. Popierinės priežiūros ataskaitos taip pat gali būti papildomai nuskenuojamos į duomenų bazę.

3.   Ataskaitų duomenys laikomi duomenų bazėje ne trumpiau kaip trejus metus.

4.   Gavusi priežiūros ataskaitą, kaip nurodyta 1 dalyje, vėliavos valstybė narė kuo skubiau inicijuoja savo žvejybos laivų, kurie yra priežiūros ataskaitos objektas, vykdomos veiklos tyrimą.

5.   1 dalis taikoma nepažeidžiant taisyklių, priimtų regioninių žvejybos valdymo organizacijų, kurių atžvilgiu Europos Sąjunga yra susitariančioji šalis.

II   SKYRIUS

Kontroliuojantys stebėtojai

93 straipsnis

Su kontroliuojančiais stebėtojais susijusios bendrosios taisyklės

1.   Nepažeidžiant regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytų arba su trečiąja šalimi suderintų specialiųjų taisyklių, ES žvejybos laivuose, kuriems taikoma kontroliuojančių stebėtojų programa, programoje nustatytu laikotarpiu turi būti bent vienas kontroliuojantis stebėtojas.

2.   Valstybės narės skiria kontroliuojančius stebėtojus ir užtikrina, kad jie galėtų atlikti savo užduotis. Visų pirma valstybės narės užtikrina kontroliuojančių stebėtojų dislokaciją susijusiame ES žvejybos laive.

3.   Kontroliuojantys stebėtojai nevykdo kitų užduočių nei nustatytos Kontrolės reglamento 73 straipsnyje ir šio reglamento 95 straipsnyje, nebent pagal ES kontroliuojančių stebėtojų programą arba pagal regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos stebėtojų programą turi būti atliekamos kitos užduotys arba jos numatytos pagal dvišalį susitarimą su trečiąja šalimi.

4.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad vykdydami savo misiją kontroliuojantys stebėtojai turėtų ryšių priemones, nepriklausomas nuo žvejybos laivo ryšių sistemos.

5.   Šios taisyklės neturi įtakos žvejybos laivo kapitono kaip vienintelio atsakingo už laivo operacijas asmens įgaliojimams.

94 straipsnis

Kontroliuojančių stebėtojų nepriklausomumas

Kad būtų nepriklausomi nuo ES žvejybos laivo savininko, operatoriaus, kapitono ir įgulos narių, kaip nustatyta Kontrolės reglamento 73 straipsnio 2 dalyje, kontroliuojantys stebėtojai negali būti:

ES žvejybos laivo kapitono ar kito įgulos nario giminaičiai arba darbuotojai, taip pat ES žvejybos laivo, į kurį jie paskirti, kapitono, savininko arba operatoriaus atstovai,

ES žvejybos laivo, į kurį jie paskirti, kapitono, įgulos nario, kapitono atstovo, savininko arba operatoriaus kontroliuojamos bendrovės darbuotojai.

95 straipsnis

Kontroliuojančių stebėtojų pareigos

1.   Kontroliuojantys stebėtojai tikrina susijusius dokumentus ir registruoja žvejybos veiklą ES žvejybos laive, kuriame jie dislokuoti, kaip nurodyta XXV priede.

2.   ES žvejybos laive esantys kontroliuojantys stebėtojai prireikus instruktuoja į laivą atvykusius pareigūnus, kurie rengiasi pradėti to žvejybos laivo inspektavimą. Jei ES žvejybos laive yra tokia galimybė, tam tikrais atvejais instruktavimas vyksta uždarame susitikime.

3.   Kontroliuojantys stebėtojai parengia Kontrolės reglamento 73 straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą pagal XXVI priede nustatytą formą. Šią ataskaitą jie nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 dienų po užduoties atlikimo perduoda savo institucijoms ir vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jų kompetentingos institucijos, gavusios prašymą, pateikia šią ataskaitą pakrantės valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Kitoms valstybėms narėms prieinamose ataskaitų kopijose gali būti nepateikiama informacijos apie vietą, kur buvo sužvejotos žuvys kiekvienos žvejybos operacijos pradžios ir pabaigos pozicijų atžvilgiu, bet gali būti pateikiama informacija apie per dieną sužvejotą kiekį gyvojo svorio ekvivalentu kilogramais pagal rūšis ir ICES kvadratą arba kitą zoną, priklausomai nuo situacijos.

96 straipsnis

Bandomieji projektai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkto iii papunktį Sąjunga gali teikti finansinę paramą bandomiesiems projektams, susijusiems su kontroliuojančių stebėtojų dislokacija, vykdyti.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

INSPEKTAVIMAS

I   SKYRIUS

Inspektavimo vykdymas

1   skirsnis

Bendrosios nuostatos

97 straipsnis

Pareigūnai, įgalioti vykdyti inspektavimą jūroje ir sausumoje

1.   Pareigūnai, atsakingi už inspektavimo vykdymą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 74 straipsnyje, yra įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų. Tuo tikslu valstybės narės savo pareigūnams suteikia tarnybines korteles, kuriose nurodoma jų tapatybė ir jų vykdomos pareigos. Kiekvienas pareigūnas darbo metu minėtą kortelę turi su savimi ir inspektavimo metu atsiradus galimybei nedelsdamas ją pateikia.

2.   Valstybės narės suteikia savo pareigūnams tinkamus įgaliojimus, reikalingus kontrolei, inspektavimui ir vykdymo užtikrinimui vykdyti pagal šį reglamentą ir bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių vykdymui užtikrinti.

98 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Nepažeisdamos daugiamečių planų nuostatų, rinkdamosi inspektavimo objektus valstybių narių kompetentingos institucijos laikosi rizika grindžiamo požiūrio ir naudojasi visa turima informacija. Laikydamiesi šio požiūrio pareigūnai vykdo inspektavimą pagal šiame skyriuje išdėstytas taisykles.

2.   Nepažeisdamos daugiamečių planų nuostatų, valstybės narės koordinuoja kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo veiklą. Tuo tikslu jos priima ir vykdo nacionalines kontrolės veiksmų programas, nurodytas Kontrolės reglamento 46 straipsnyje, ir bendros kontrolės programas, nurodytas Kontrolės reglamento 94 straipsnyje, apimančias tiek veiklą jūroje, tiek sausumoje, kad užtikrintų bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymąsi.

3.   Laikydamasi rizika grindžiamos kontrolės ir vykdymo užtikrinimo strategijos, kiekviena valstybė narė objektyviai vykdo reikalingą inspektavimą, kad užkirstų kelią žuvininkystės produktų, gautų iš veiklos, kuri vykdoma nesilaikant bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, laikymui laive, perkrovimui, iškrovimui, perkėlimui į narvus ir ūkius, apdorojimui, transportavimui, sandėliavimui, pardavimui ir atsargų kaupimui.

4.   Inspektavimo užduotys vykdomos stengiantis visiškai nepakenkti inspektuojamų žuvininkystės produktų higienai ir kokybei.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės su žuvininkyste susijusios informacinės sistemos sudarytų galimybes tiesiogiai elektroniniu būdu keistis informacija apie uosto valstybės inspektavimą tarpusavyje, su kitomis valstybėmis narėmis, Komisija ir jos paskirta įstaiga, priklausomai nuo situacijos, pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnį.

99 straipsnis

Pareigūnų pareigos prieš inspektavimą

Jei yra galimybė, prieš inspektavimą pareigūnai surenka visą reikiamą informaciją, įskaitant:

a)

žvejybos licencijų ir žvejybos leidimų duomenis;

b)

LSS informaciją apie einamąjį žvejybos reisą;

c)

iš oro atliekamos priežiūros duomenis ir kitus pastebėjimus;

d)

ankstesnio inspektavimo įrašus ir vėliavos valstybės narės tinklavietės saugiojoje dalyje esančią informaciją apie susijusį ES žvejybos laivą.

100 straipsnis

Pareigūnų, įgaliotų vykdyti inspektavimą, pareigos

1.   Pareigūnai, įgalioti vykdyti inspektavimą, patikrina ir pažymi reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos inspektavimo modulyje, pateiktame XXVII priede. Tuo tikslu, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, jie gali fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus ir prireikus imti pavyzdžius.

2.   Pareigūnai netrukdo bet kokiam operatoriui inspektavimo operacijų metu pasinaudoti teise bendrauti su vėliavos valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

3.   Pareigūnai atsižvelgia į visą informaciją, kurią pagal šio reglamento 95 straipsnio 2 dalį suteikia kontroliuojantis stebėtojas inspektuojamame žvejybos laive.

4.   Užbaigę inspektavimą, pareigūnai trumpai informuoja operatorius, kiek to reikia, apie žuvininkystės taisykles, taikomas esamomis aplinkybėmis.

5.   Jei neaptikta jokių akivaizdžių pažeidimų įrodymų, užbaigę inspektavimą, pareigūnai kuo greičiau palieka žvejybos laivą arba patikrintas patalpas.

101 straipsnis

Valstybių narių, Komisijos ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pareigos

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos ir, tam tikrais atvejais, Komisija ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ne tik būtų mandagūs ir dėmesingi, bet ir vykdytų inspektavimą profesionaliai, laikydamiesi aukštų standartų.

2.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustato tvarką, kuria užtikrinama, kad bet koks operatorių pateiktas nusiskundimas pareigūnų vykdomu inspektavimu būtų sąžiningai ir nuodugniai išnagrinėtas laikantis nacionalinių teisės aktų.

3.   Pakrantės valstybės narės gali, esant atitinkamiems susitarimams su žvejybos laivo vėliavos valstybe nare, pakviesti tos valstybės narės kompetentingų institucijų pareigūnus dalyvauti tos valstybės narės žvejybos laivų inspektavime, kai tie laivai vykdo veiklą pakrantės valstybės narės vandenyse arba yra iškraunami jos uostuose.

2   skirsnis

Inspektavimas jūroje

102 straipsnis

Bendrosios inspektavimo jūroje nuostatos

1.   Bet koks laivas, naudojamas kontrolės, taip pat priežiūros tikslais, turi turėti aiškiai matomą gairelę arba simbolį, kaip parodyta XXVIII priede.

2.   Patikros motorlaivis, naudojamas siekiant palengvinti inspektavimą vykdančių pareigūnų perkėlimą, turi iškelti panašią vėliavą arba patikros motorlaiviui tinkančio dydžio gairelę, kad būtų matyti, jog jis atlieka žvejybos inspektavimo užduotis.

3.   Asmenys, atsakingi už laivų inspektavimą, laikosi jūreivystės taisyklių ir manevruoja saugiu atstumu nuo žvejybos laivo, laikydamiesi tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti.

103 straipsnis

Įsilaipinimas į žvejybos laivą jūroje

1.   Už inspektavimo vykdymą atsakingi pareigūnai užtikrina, kad nebūtų imamasi jokių veiksmų, kurie galėtų kelti grėsmę žvejybos laivo ir jo įgulos saugumui.

2.   Pareigūnai nereikalauja, kad žvejybos laivo, į kurį jie įsilaipina arba iš kurio išsilaipina, kapitonas sustotų ar imtų manevruoti žvejybos metu, arba nutrauktų žvejybos įrankių nuleidimą arba iškėlimą. Tačiau pareigūnai gali reikalauti laikinai nutraukti arba atidėti žvejybos įrankių nuleidimą, kad jie galėtų saugiai įsilaipinti į laivą arba iš jo išsilaipinti, kol jie įsilaipins į žvejybos laivą arba iš jo išsilaipins. Įsilaipinimo į laivą atveju toks atidėjimas neviršija 30 minučių po to, kai pareigūnai įsilaipina į žvejybos laivą, nebent nustatomas koks nors pažeidimas. Ši nuostata neturi įtakos pareigūnų galimybei reikalauti, kad inspektavimo tikslu žvejybos įrankiai būtų traukiami.

104 straipsnis

Laive atliekami veiksmai

1.   Vykdydami inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos modulyje, pateiktame šio reglamento XXVII priede.

2.   Pareigūnai gali pareikalauti kapitono, kad inspektavimo tikslu žvejybos įrankiai būtų traukiami.

3.   Inspektavimo grupes paprastai sudaro du pareigūnai. Prireikus prie inspektavimo grupių gali prisijungti papildomi pareigūnai.

4.   Inspektavimas trunka ne ilgiau kaip keturias valandas arba kol tinklas ištraukiamas ir kol patikrinamas tinklas bei sužvejotos žuvys, priklausomai nuo to, kas trunka ilgiau. Tai netaikoma tuo atveju, kai nustatomas akivaizdus pažeidimas arba kai pareigūnams reikia papildomos informacijos.

5.   Jei nustatomas akivaizdus pažeidimas, prie kurios nors žvejybos įrankio arba žvejybos laivo dalies, įskaitant žuvininkystės produktų konteinerius ir skyrių (-us), kuriame (-iuose) jie gali būti sukrauti, gali būti gerai pritvirtinami atpažinimo ženklai ir plombos, o pareigūnas (-ai) lieka laive tiek laiko, kiek reikia atitinkamoms priemonėms užbaigti, kad būtų užtikrintas visų akivaizdaus pažeidimo įrodymų saugumas ir tęstinumas.

3   skirsnis

Inspektavimas uoste

105 straipsnis

Pasirengimas inspektavimui

1.   Nepažeidžiant specialiose kontrolės ir inspektavimo programose ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 (32) 9 straipsnyje nustatytų standartų, žvejybos laivo inspektavimas vykdomas uoste arba iškrovimo metu tokiais atvejais:

a)

įprasta tvarka, remiantis rizika grindžiamu valdymu pagrįsta atrankos metodika; arba

b)

kai įtariama, kad nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių.

2.   1 dalies b punkte nurodytu atveju, nepažeisdamos šio reglamento 106 straipsnio 2 dalies paskutinio sakinio, valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad į uostą atvykusį žvejybos laivą, kurį ruošiamasi inspektuoti uoste, pasitiktų jų pareigūnai.

3.   1 dalimi nepanaikinama valstybėms narėms suteikta galimybė inspektavimą atlikti atsitiktine tvarka.

106 straipsnis

Inspektavimas uoste

1.   Vykdydami inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos modulyje, pateiktame šio reglamento XXVII priede. Pareigūnai laikosi visų konkrečių reikalavimų, kurie taikomi inspektuojamam žvejybos laivui, visų pirma susijusių daugiamečių planų nuostatų.

2.   Vykdydami iškrovimo inspektavimą, pareigūnai stebi visą iškrovimo procesą nuo atitinkamos operacijos pradžios iki pabaigos. Atliekama kryžminė patikra, siekiant nustatyti, ar atitinka į išankstinį pranešimą apie atvykimą iškrauti žuvininkystės produktus įrašyti kiekiai pagal rūšis, žvejybos žurnale įrašyti kiekiai pagal rūšis ir iškrauti arba perkrauti (priklausomai nuo situacijos) kiekiai pagal rūšis. Šia nuostata nepanaikinama inspektavimo, atliekamo pradėjus iškrauti produktus, galimybė.

3.   Valstybės narės užtikrina veiksmingą patalpų, naudojamų žuvininkystės veiklai ir paskesniam žuvininkystės produktų apdorojimui, inspektavimą ir kontrolę.

107 straipsnis

Iškraunamų tam tikrų pelaginių rūšių žuvų inspektavimas

Iškraunant atlantines silkes, atlantines skumbres ir paprastąsias staurides, kaip nurodyta šio reglamento IV antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnyje, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų iškrauta ne mažiau kaip 15 % minėtų žuvų kiekio ir kad ne mažiau kaip 10 % iškrautų minėtų žuvų kiekio būtų patikrinta.

4   skirsnis

Transporto inspektavimas

108 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Nepažeidžiant daugiamečių planų nuostatų, transporto inspektavimas gali būti vykdomas bet kur ir bet kuriuo metu nuo žuvininkystės produktų iškrovimo iki atvežimo į pardavimo arba apdorojimo vietą. Atliekant inspektavimą imamasi reikiamų priemonių nenutrūkstamam inspektuojamų žuvininkystės produktų šaldymo grandinės veikimui užtikrinti.

2.   Nepažeidžiant daugiamečių planų ir nacionalinių kontrolės programų arba specialių kontrolės ir inspektavimo programų nuostatų, kai tik įmanoma, transporto inspektavimas turėtų apimti fizinį pervežamų produktų patikrinimą.

3.   Vykdant fizinį pervežamų žuvininkystės produktų patikrinimą, imamas skirtingų pervežamos partijos arba partijų dalių tipinis pavyzdys.

4.   Vykdydami transporto inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus punktus, nurodytus Kontrolės reglamento 68 straipsnio 5 dalyje, ir visus reikiamus punktus šio reglamento XXVII priede pateiktame ataskaitos modulyje. Jie taip pat patikrina, ar pervežamų žuvininkystės produktų kiekiai atitinka važtos dokumente nurodytą informaciją.

109 straipsnis

Užplombuotos transporto priemonės

1.   Kai transporto priemonė arba konteineris yra užplombuoti siekiant išvengti manipuliavimo kroviniu, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad plombų serijos numeriai būtų pažymėti važtos dokumente. Pareigūnai patikrina, ar plombos nepažeistos ir ar serijos numeriai atitinka nurodytuosius važtos dokumente.

2.   Kai plombos nuimamos siekiant palengvinti krovinio inspektavimą iki krovinį atvežant į galutinę paskirties vietą, pareigūnai pradinę plombą pakeičia nauja ir važtos dokumente įrašo plombos informaciją ir priežastis, dėl kurių buvo nuimta pradinė plomba.

5   skirsnis

Rinkos inspektavimas

110 straipsnis

Bendrieji principai

Pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, išvardytus atitinkamame inspektavimo modulyje, pateiktame šio Reglamento XXVII priede, lankydamiesi šaldymo sandėliuose, didmeninės ir mažmeninės prekybos vietose, restoranuose ir kitose patalpose, kur žuvys laikomos ir (arba) parduodamos po iškrovimo.

111 straipsnis

Papildomos metodikos ir technologijos

Be XXVII priede išvardytų punktų, valstybės narės gali naudotis turimomis metodikomis ir technologijomis, kad identifikuotų ir patvirtintų žuvininkystės produktus, jų šaltinį ar kilmę ir tiekėjus, taip pat juos sužvejojusius laivus ar gamybos vienetus.

112 straipsnis

Iš rinkos pašalintų žuvininkystės produktų kontrolė

Pareigūnai patikrina, ar žuvininkystės produktai, pašalinti iš prekybos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 (33) 17 straipsnį, yra tvarkomi laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2493/2001 (34) nuostatų.

II   SKYRIUS

Operatorių pareigos

113 straipsnis

Bendrosios operatorių pareigos

1.   Visi operatoriai, veikiantys valstybės narės jurisdikcijoje, gali būti inspektuojami, siekiant nustatyti, kaip jie laikosi savo pareigų pagal bendrąją žuvininkystės politiką.

2.   Visi inspektuojami operatoriai:

a)

padeda pareigūnams ir, jiems paprašius, pateikia reikalingą su žvejybos veikla susijusią informaciją ir dokumentus, taip pat, tam tikrais atvejais, jų kopijas ir užtikrina prieigą prie susijusių duomenų bazių; dokumentai turi būti užpildyti ir laikomi elektroniniu arba popieriniu formatu pagal bendrosios žuvininkystės politikos taisykles;

b)

padeda patekti į visas laivų, patalpų ar bet kokių transporto priemonių, įskaitant orlaivių ir transporto priemonių su oro pagalve, naudojamų žvejybos ir apdorojimo veikloje, dalis;

c)

pareigūnams atliekant inspektavimo užduotis, visada užtikrina jų saugumą, aktyviai jiems padeda ir su jais bendradarbiauja;

d)

netrukdo inspektavimo užduotis atliekantiems pareigūnams, nebaugina jų ir nesikiša į veiklą, neskatina kito asmens jiems trukdyti, juos bauginti ar kištis į jų veiklą ir neleidžia kitam asmeniui jiems trukdyti, jų bauginti ar kištis į jų veiklą;

e)

kai įmanoma, suteikia nuošalią vietą susitikimui, kurio metu kontroliuojantis stebėtojas instruktuoja pareigūnus, kaip nurodyta šio reglamento 95 straipsnio 2 dalyje.

114 straipsnis

Kapitono pareigos inspektavimo metu

1.   Tikrinamo žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas:

a)

pareigūnams padeda saugiai ir veiksmingai įsilaipinti pagal geros jūreivystės taisykles, kai duodamas atitinkamas signalas pagal Tarptautinį signalų sąvadą arba kai laivas arba sraigtasparnis, kuriame yra pareigūnas, radijo ryšiu praneša apie ketinimą įsilaipinti;

b)

parūpina trapą, atitinkantį XXIX priedo reikalavimus, kad užtikrintų saugų ir patogų patekimą į bet kokį laivą, į kurį patekti reikia lipti 1,5 metro ar daugiau;

c)

sudaro sąlygas pareigūnams atlikti inspektavimo užduotis, suteikdamas prašomą ir pagrįstą pagalbą;

d)

leidžia pareigūnui (-ams) susisiekti su vėliavos valstybe, pakrantės valstybe ir inspektuojančia valstybe;

e)

įspėja pareigūnus apie konkrečius pavojus saugai žvejybos laive;

f)

sudaro sąlygas pareigūnams patekti į visas laivo zonas, prieiti prie visų apdorotų ir neapdorotų sužvejotų žuvų, visų žvejybos įrankių ir visos susijusios informacijos bei dokumentų;

g)

pasirūpina saugiu inspektavimą užbaigusių pareigūnų išlaipinimu.

2.   Kapitonų neprašoma atskleisti neskelbtiną komercinę informaciją atvirais radijo kanalais.

III   SKYRIUS

Inspektavimo ataskaita

115 straipsnis

Bendrosios inspektavimo ataskaitų taisyklės

1.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, priimtų regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, inspektavimo ataskaitose, nurodytose Kontrolės reglamento 76 straipsnyje, pateikiama reikiama informacija, nurodyta XXVII priede nustatytame atitinkamame modulyje. Pareigūnai užpildo ataskaitas inspektavimo metu arba kuo greičiau užbaigę inspektavimą.

2.   Kai inspektavimo metu nustatomas akivaizdus pažeidimas, į inspektavimo ataskaitą įtraukiami teisiniai ir materialiniai aspektai kartu su visa kita informacija, susijusia su pažeidimu. Kai inspektavimo metu nustatomi keli pažeidimai, inspektavimo ataskaitoje pažymimi svarbūs kiekvieno pažeidimo aspektai.

3.   Inspektavimo pabaigoje pareigūnai praneša išvadas fiziniam asmeniui, atsakingam už inspektuojamą žvejybos laivą, transporto priemonę, orlaivį, transporto priemonę su oro pagalve ar patalpas (operatoriui). Operatoriui suteikiama galimybė pateikti pastabas apie inspektavimą ir jo išvadas. Operatoriaus pastabos pažymimos inspektavimo ataskaitoje. Tais atvejais, kai pareigūnai nekalba ta pačia kalba kaip tikrinamas operatorius, jie imasi tinkamų priemonių, kad jų išvados būtų suprastos.

4.   Jei reikia, operatorius turi teisę susisiekti su savo atstovu arba savo vėliavos valstybės narės kompetentingomis institucijomis, jei kyla rimtų sunkumų dėl inspektavimo rezultatų ir po jo parengtos ataskaitos supratimo.

5.   Sprendimas dėl elektroninio perdavimo formos, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 76 straipsnio 1 dalyje, priimamas po valstybių narių ir Komisijos konsultacijų.

116 straipsnis

Inspektavimo ataskaitų pildymas

1.   Kai inspektavimo ataskaita pildoma ranka popieriuje, ji turi būti įskaitoma, neištrinama ir aiškiai surašyta. Jokio ataskaitos įrašo negalima pašalinti ar pakeisti. Jei ranka surašytoje ataskaitoje padaroma klaida, neteisingas įrašas tvarkingai perbraukiamas ir patvirtinamas susijusio pareigūno inicialais.

2.   Už inspektavimą atsakingas pareigūnas pasirašo ataskaitą. Operatorius pakviečiamas pasirašyti ataskaitą. Nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, jo (jos) parašas reiškia, kad ataskaita pripažįstama, bet nereiškia, kad sutinkama su jos turiniu.

3.   Pareigūnai šio reglamento 115 straipsnyje numatytas inspektavimo ataskaitas gali rengti elektroniniu būdu.

117 straipsnis

Inspektavimo ataskaitos kopija

Šio reglamento 116 straipsnyje nurodytos inspektavimo ataskaitos kopija siunčiama operatoriui ne vėliau kaip 15 darbo dienų po inspektavimo pabaigos ir laikantis valstybės narės, kuri į inspektavimo vietą turi suverenias teises arba kai ta vieta priklauso jos jurisdikcijai, nacionalinių teisės aktų. Jei nustatomas pažeidimas, ataskaitos turinys atskleidžiamas laikantis susijusios valstybės narės įstatymų dėl informacijos atskleidimo.

IV   SKYRIUS

Elektroninė duomenų bazė

118 straipsnis

Elektroninė duomenų bazė

1.   Valstybės narės į savo nacionalines kontrolės programas įtraukia tvarką, pagal kurią jų pareigūnai pildo popierines arba elektronines inspektavimo ataskaitas. Šios ataskaitos įkeliamos į Kontrolės reglamento 78 straipsnyje nurodytą elektroninę duomenų bazę ir užtikrinamos šio reglamento XXIV priedo 2 punkte nurodytos funkcijos. Elektroninėje duomenų bazėje pateikiamą būtinąją informaciją sudaro tie punktai, kurie yra pažymėti pagal šio reglamento 115 straipsnio 1 dalį ir nurodyti kaip privalomi XXVII priede. Popierinės inspektavimo ataskaitos taip pat nuskenuojamos į duomenų bazę.

2.   Duomenų bazė prieinama Komisijai ir jos paskirtai įstaigai, laikantis Kontrolės reglamento 114, 115 ir 116 straipsniuose nustatytos tvarkos. Pagal jungtinės veiklos planą atitinkami duomenys duomenų bazėje taip pat prieinami kitoms valstybėms narėms.

3.   Inspektavimo ataskaitų duomenys saugomi duomenų bazėje ne trumpiau kaip trejus metus.

V   SKYRIUS

Sąjungos inspektoriai

119 straipsnis

Pranešimas apie Sąjungos inspektorius

1.   Valstybės narės ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo elektroniniu būdu praneša Komisijai savo pareigūnų, kurie turi būti įtraukti į Kontrolės reglamento 79 straipsnyje nurodytą Sąjungos inspektorių sąrašą, pavardes.

2.   Į sąrašą įtraukiami pareigūnai:

a)

turi didelę patirtį žvejybos kontrolės ir inspektavimo srityje;

b)

puikiai išmano Europos Sąjungos žuvininkystės teisės aktus;

c)

gerai moka vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai moka antrą;

d)

yra fiziškai pasirengę vykdyti pareigas;

e)

tam tikrais atvejais – yra gavę būtiną mokymą, susijusį su sauga jūroje.

120 straipsnis

Sąjungos inspektorių sąrašas

1.   Remdamasi valstybių narių ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pranešimais, Komisija per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo patvirtina Sąjungos inspektorių sąrašą.

2.   Sudarius pirminį sąrašą valstybės narės ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra praneša Komisijai iki kiekvienų metų spalio mėn. apie bet kokį sąrašo pakeitimą, kurį jos nori padaryti kitais kalendoriniais metais. Komisija atitinkamai pakeičia sąrašą iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

3.   Sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami oficialioje Europos žuvininkystės kontrolės agentūros tinklavietėje.

121 straipsnis

Pranešimas apie Sąjungos inspektorius regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms

Komisijos paskirta įstaiga perduoda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos sekretoriatui Sąjungos inspektorių, kurie vykdys inspektavimą tos organizacijos sistemoje, sąrašą.

122 straipsnis

Sąjungos inspektorių teisės ir pareigos

1.   Vykdydami savo pareigas Sąjungos inspektoriai laikosi Europos Sąjungos teisės aktų ir, kai tai taikoma, valstybės narės, kurioje vykdomas inspektavimas, arba, kai inspektavimas vykdomas ne ES vandenyse, inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybės narės nacionalinių teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių taisyklių.

2.   Sąjungos inspektoriai pateikia tarnybinę kortelę, kurioje nurodyta jų tapatybė ir vykdomos pareigos. Tuo tikslu jiems suteikiamas tapatybės dokumentas, kurį išduoda Komisija arba Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir kuriame nurodoma jų tapatybė ir pareigos.

3.   Valstybės narės sudaro sąlygas Sąjungos inspektoriams vykdyti savo pareigas ir suteikia jiems paramą, kuri reikalinga jų užduotims atlikti.

4.   Valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti Sąjungos inspektoriams padėti nacionaliniams inspektoriams atliekant jų pareigas.

5.   Šio reglamento 113 ir 114 straipsniai taikomi atitinkamai.

123 straipsnis

Ataskaitos

1.   Sąjungos inspektoriai kasdien pateikia jų vykdomos inspektavimo veiklos suvestinę, įskaitant kiekvieno inspektuoto žvejybos laivo arba motorlaivio pavadinimą ir identifikacijos numerį ir atlikto inspektavimo tipą, valstybės narės, kurios vandenyse buvo vykdomas inspektavimas, kompetentingoms institucijoms, o kai inspektavimas buvo vykdomas ne ES vandenyse, inspektuoto ES žvejybos laivo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, taip pat Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai.

2.   Jei Sąjungos inspektoriai inspektavimo metu nustato pažeidimą, jie nedelsdami pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o kai inspektavimas buvo vykdomas ne ES vandenyse, inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai pateikia apibendrintą inspektavimo ataskaitą. Tokioje apibendrintoje inspektavimo ataskaitoje nurodoma bent inspektavimo data ir vieta, inspektavimo platformos identifikacija, inspektavimo užduoties identifikacija ir nustatyto pažeidimo tipas.

3.   Sąjungos inspektoriai per septynias dienas nuo inspektavimo dienos inspektuoto žvejybos laivo arba motorlaivio vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms ir valstybės narės, kurios vandenyse buvo vykdomas inspektavimas, kompetentingoms institucijoms pateikia visos inspektavimo ataskaitos kopiją ir pažymi reikiamus punktus atitinkamame inspektavimo ataskaitos inspektavimo modulyje, pateiktame XXVII priede. Jei Sąjungos inspektoriai nustato pažeidimą, visos inspektavimo ataskaitos kopija taip pat siunčiama Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai.

4.   Šiame straipsnyje nurodytos kasdieninės ataskaitos ir inspektavimo ataskaitos gavus prašymą siunčiamos Komisijai.

124 straipsnis

Tolesni veiksmai po ataskaitų pateikimo

1.   Valstybės narės reaguoja į Sąjungos inspektorių pagal šio reglamento 123 straipsnį pateiktas ataskaitas taip pat, kaip į jų pačių pareigūnų pateiktas ataskaitas.

2.   Sąjungos inspektorių paskyrusi valstybė narė arba, tam tikrais atvejais, Komisija arba Europos žuvininkystės kontrolės agentūra bendradarbiauja su valstybe nare, reaguojančia į Sąjungos inspektoriaus pateiktą ataskaitą, siekdama palengvinti teisines ir administracines procedūras.

3.   Paprašius Sąjungos inspektorius padeda ir duoda parodymus bet kurios valstybės narės vykdomose pažeidimų nagrinėjimo procedūrose.

VII   ANTRAŠTINĖ DALIS

VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

UŽ SUNKIUS PAŽEIDIMUS SKIRIAMŲ TAŠKŲ SISTEMA

125 straipsnis

Už sunkius pažeidimus skiriamų taškų sistemos sukūrimas ir jos veikimas

Kiekviena valstybė narė skiria kompetentingas nacionalines institucijas, kurios atsako už:

a)

taškų, skiriamų už sunkius pažeidimus, sistemos sukūrimą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 92 straipsnio 1 dalyje;

b)

atitinkamo taškų skaičiaus skyrimą žvejybos licencijos turėtojui;

c)

atitinkamam žvejybos laivui skirtų taškų perdavimą būsimam žvejybos licencijos turėtojui, kai tas laivas parduodamas, perduodamas ar kai kitaip pasikeičia laivo savininkas; ir

d)

tinkamos kiekvienos žvejybos licencijos turėtojui skirtų arba perduotų taškų apskaitos vedimą.

126 straipsnis

Taškų skyrimas

1.   Taškų už sunkius pažeidimus skaičių pagal XXX priedą susijusio žvejybos laivo žvejybos licencijos turėtojui skiria vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija.

2.   Jei vieno inspektavimo metu nustatoma, kad tas pats licenciją turintis fizinis arba juridinis asmuo yra padaręs du ar daugiau sunkių pažeidimų, maksimalus už kiekvieną iš šių sunkių pažeidimų 1 dalyje nurodytam žvejybos licencijos turėtojui skiriamų taškų skaičius – 12.

3.   Žvejybos licencijos turėtojas informuojamas apie tai, kad jam skirti taškai.

4.   Taškai licencijos turėtojui skiriami tą dieną, kuri nustatyta sprendime dėl taškų skyrimo. Valstybės narės užtikrina, kad dėl nacionalinių taisyklių, susijusių su peržiūros proceso sustabdomuoju poveikiu, taškų sistema netaptų neveiksminga.

5.   Jei sunkus pažeidimas nustatomas valstybėje narėje, kitoje nei vėliavos valstybė narė, taškus skiria šio reglamento 125 straipsnyje nurodytos vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios pranešimą pagal Kontrolės reglamento 89 straipsnio 4 dalį.

127 straipsnis

Pranešimas apie sprendimus

Jei pagal šio reglamento 125 straipsnį paskirta institucija nėra Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija, pastaroji informuojama apie visus pagal šią antraštinę dalį priimamus sprendimus.

128 straipsnis

Nuosavybės teisių perleidimas

Jei žvejybos laivas parduodamas arba kitaip perleidžiamos jo nuosavybės teisės, žvejybos licencijos turėtojas informuoja potencialų būsimą žvejybos licencijos turėtoją apie jam vis dar paskirtų taškų skaičių ir tuo tikslu pateikia kompetentingų institucijų išduotą patvirtintą kopiją.

129 straipsnis

Žvejybos licencijos galiojimo sustabdymas ir jos panaikinimas visam laikui

1.   Žvejybos licencijos turėtojui sukaupus 18, 36, 54 ar 72 taškus, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai stabdomas atitinkamai pirmą, antrą, trečią ar ketvirtą kartą Kontrolės reglamento 92 straipsnio 3 dalyje nurodytiems atitinkamiems laikotarpiams.

2.   Žvejybos licencijos turėtojui sukaupus 90 taškų, žvejybos licencija automatiškai panaikinama visam laikui.

130 straipsnis

Tolesni veiksmai po žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo ar jos panaikinimo visam laikui

1.   Jei žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas ar ji panaikinama visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnį, vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija apie žvejybos licencijos galiojimo sustabdymą ar jos panaikinimą visam laikui nedelsdama informuoja žvejybos licencijos turėtoją.

2.   Gavęs 1 dalyje nurodytą informaciją, žvejybos licencijos turėtojas užtikrina, kad atitinkamu žvejybos laivu vykdoma žvejybos veikla būtų nedelsiant nutraukta. Jis užtikrina, kad tas žvejybos laivas nedelsdamas plauktų į savo registracijos uostą arba vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų nurodytą uostą. Kelionės metu žvejybos įrankiai pritvirtinami ir sudedami pagal Kontrolės reglamento 47 straipsnį. Žvejybos licencijos turėtojas užtikrina, kad visos žvejybos laive esančios sužvejotos žuvys būtų tvarkomos pagal vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų nurodymus.

131 straipsnis

Žvejybos licencijų išbraukimas iš atitinkamų sąrašų

1.   Jei žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnio 1 arba 2 dalį, nacionaliniame registre, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 1 dalyje, su žvejybos licencija, kurios galiojimas sustabdytas ar kuri panaikinta visam laikui, siejamas žvejybos laivas pažymimas kaip neturintis žvejybos licencijos. Toks žvejybos laivas taip pat pažymimas ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 3 dalyje nurodytame ES žvejybos laivyno registre.

2.   Žvejybos licencijos panaikinimas visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnio 2 dalį neturi įtakos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje nurodytiems licenciją išduodančios valstybės narės atskaitos lygiams.

3.   Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos atnaujina Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą sąrašą ir nurodo visus skirtus taškus ir žvejybos licencijas, kurių galiojimas dėl jų buvo sustabdytas arba kurios dėl jų panaikintos visam laikui, įskaitant tokių priemonių taikymo pradžios datą ir trukmę.

132 straipsnis

Neteisėta žvejyba žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu arba kai žvejybos licencija panaikinta visam laikui

1.   Jei žvejybos laivas, kurio žvejybos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba ji panaikinta visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnį, vykdo žvejybos veiklą žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu arba visam laikui ją panaikinus, kompetentingos institucijos imasi neatidėliotinų vykdymo užtikrinimo priemonių pagal Kontrolės reglamento 91 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytas žvejybos laivas atitinkamais atvejais gali būti įtraukiamas į NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 27 straipsnį.

133 straipsnis

Taškų panaikinimas

1.   Jei žvejybos licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal šio reglamento 129 straipsnį, taškai, dėl kurių buvo sustabdytas žvejybos licencijos galiojimas, nėra panaikinami. Taikant šio reglamento 129 straipsnį, visi žvejybos licencijos turėtojui naujai paskirti taškai pridedami prie esamų taškų.

2.   Taikant Kontrolės reglamento 92 straipsnio 3 dalį, jei taškai panaikinti pagal Kontrolės reglamento 92 straipsnio 4 dalį, laikoma, kad žvejybos licencijos turėtojo žvejybos licencijos galiojimas nebuvo sustabdytas pagal šio reglamento 129 straipsnį.

3.   Du taškai panaikinami su sąlyga, kad bendra žvejybos licencijos turėtojui, siejamam su atitinkamu žvejybos laivu, skirtų taškų suma viršija du taškus, jei:

a)

žvejybos laivas, kuris buvo naudojamas, kai buvo padarytas pažeidimas, už kurį skirti taškai, nuo to laiko naudoja LSS arba nuo to laiko registruoja ir perduoda žvejybos žurnalo ir perkrovimo bei iškrovimo deklaracijų duomenis elektroniniu būdu, nors teisiškai jam šios technologijos neprivalomos; arba

b)

žvejybos licencijos turėtojas po to, kai jam skiriami taškai, savanoriškai dalyvauja mokslinėje kampanijoje, skirtoje žvejybos įrankių selektyvumui gerinti; arba

c)

žvejybos licencijos turėtojas yra gamintojų organizacijos narys, be to, jis sutinka su žvejybos planu, kurį priėmė gamintojų organizacija metais, einančiais po tų, kuriais buvo skirti taškai, ir pagal kurį žvejybos licencijos turėtojo žvejybos galimybės sumažinamos 10 %; arba

d)

žvejybos licencijos turėtojas dalyvauja žvejyboje, kuriai taikoma ekologinio ženklinimo sistema, sukurta siekiant sertifikuoti ir skatinti produktų, gautų iš gerai valdomos jūrų žvejybos, ženklinimą ir spręsti klausimus, susijusius su tausiu žuvininkystės išteklių naudojimu.

Kad sumažintų skirtų taškų skaičių, kiekvienu trejų metų laikotarpiu nuo paskutinio sunkaus pažeidimo padarymo dienos žvejybos licencijos turėtojas gali pasinaudoti viena iš a, b, c arba d punktuose išvardytų galimybių, bet tik vieną kartą ir su sąlyga, kad taip sumažinus taškų skaičių nebūtų panaikinti visi žvejybos licencijoje esantys taškai.

4.   Jei taškai buvo panaikinti pagal 3 dalį, žvejybos licencijos turėtojas apie tokį panaikinimą informuojamas. Žvejybos licencijos turėtojas taip pat informuojamas apie tebegaliojančių taškų skaičių.

134 straipsnis

Žvejybos laivų kapitonams skiriamų taškų sistema

Praėjus šešiems mėnesiams po šios antraštinės dalies taikymo pradžios datos valstybės narės informuoja Komisiją apie Kontrolės reglamento 92 straipsnio 6 dalyje nurodytas nacionalines kapitonams skiriamų taškų sistemas.

VIII   ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIEMONĖS, KURIOMIS UŽTIKRINAMA, KAD VALSTYBĖS NARĖS LAIKYTŲSI BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS TIKSLŲ

I   SKYRIUS

Sąjungos finansinės paramos sustabdymas ir panaikinimas

135 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1)

išmoka – bet kokia finansinė išmoka, kurią sumoka Komisija, gavusi mokėjimo prašymą, valstybės narės pateiktą veiksmų programos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 arba projekto pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punktą įgyvendinimo laikotarpiu arba jo pabaigoje;

2)

nutraukimas – mokėjimo termino nutraukimas;

3)

sustabdymas – mokėjimų pagal konkrečius mokėjimo prašymus sustabdymas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 103 straipsnio 1 dalyje;

4)

panaikinimas – visos arba dalies sustabdyto Sąjungos įnašo veiksmų programai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 arba konkrečiam projektui pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punktą panaikinimas.

136 straipsnis

Mokėjimo termino nutraukimas

1.   Mokėjimo terminą įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (35), gali nutraukti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams, jei:

a)

yra duomenų, rodančių, kad nesilaikoma BŽP taisyklių; arba

b)

įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas turi atlikti papildomą patikrinimą, gavęs duomenų, kad valstybės narės kontrolės sistemoje yra trūkumų ir (arba) žuvininkystės ir su žuvininkyste susijusi veikla vykdoma nesilaikant BŽP taisyklių.

2.   Susijusi valstybė narė raštu informuojama, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 103 straipsnio 3 dalyje, apie mokėjimo termino nutraukimo priežastis. Jos prašoma per vieną mėnesį nuo tokio laiško gavimo informuoti Komisiją apie taisomuosius veiksmus, kurių imtasi, ir (arba) pateikti informaciją apie finansinę paramą, skirtą su žuvininkyste susijusiai veiklai, kurią vykdant nesilaikoma taisyklių, kaip nustatyta šio reglamento XXXI priede.

3.   Jei susijusi valstybė narė neatsako į Komisijos prašymą per 2 dalyje nurodytą laikotarpį arba jei jos atsakymas nepatenkinamas, Komisija gali nusiųsti priminimą, suteikdama ne daugiau kaip 15 papildomų dienų.

4.   Mokėjimo termino nutraukimas baigiasi, kai valstybė narė savo atsakyme įrodo, kad ėmėsi taisomųjų veiksmų, idant užtikrintų BŽP taisyklių laikymąsi, arba kad duomenys, kad jos kontrolės sistemoje yra trūkumų ir (arba) žuvininkystės ir su žuvininkyste susijusi veikla vykdoma nesilaikant BŽP taisyklių, yra nepagrįsti.

137 straipsnis

Išmokų sustabdymas

1.   1. Kai susijusi valstybė narė neatsako į Komisijos prašymą per šio reglamento 136 straipsnyje nurodytą laikotarpį arba kai jos atsakymas yra nepatenkinamas, Komisija, remdamasi tuo metu turima informacija, gali priimti sprendimą sustabdyti visas Sąjungos finansinės paramos išmokas tai valstybei narei arba jų dalį (toliau – sprendimas dėl sustabdymo), kaip nurodyta Kontrolės reglamento 103 straipsnio 1 dalyje.

2.   Sprendime dėl sustabdymo apibendrinami susiję fakto ir teisės klausimai, įtraukiamas Komisijos vertinimas, atsižvelgiant į Kontrolės reglamento 103 straipsnio 1 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, ir nustatoma, kokia išmokos dalis sustabdoma. Sprendimu dėl sustabdymo susijusi valstybė narė raginama imtis taisomųjų veiksmų per nustatytą laikotarpį, kuris negali viršyti šešių mėnesių.

3.   Kokia išmokų dalis bus sustabdyta, sprendžiama taikant koeficientą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Kontrolės reglamento 103 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

138 straipsnis

Finansinės paramos panaikinimas

1.   Kai sustabdymo laikotarpiu valstybė narė vis dar nesugeba įrodyti, kad ištaisė padėtį, dėl kurios buvo priimtas sprendimas dėl sustabdymo, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 103 straipsnio 2 dalyje, Komisija gali pranešti jai apie savo ketinimą priimti sprendimą dėl panaikinimo. Šio reglamento 136 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos atitinkamai.

2.   Jei susijusi valstybė narė neatsako į 1 dalyje nurodytą Komisijos prašymą arba jei jos atsakymas yra nepatenkinamas, Komisija, remdamasi tuo metu turima informacija, gali priimti sprendimą panaikinti visas sustabdytas išmokas tai valstybei narei arba jų dalį.

3.   2 dalyje nurodytas sprendimas dėl panaikinimo gali apimti dalies arba viso finansinio įnašo avanso, jei toks buvo, jau sumokėto projektams pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punktą, kuriems mokėjimai buvo sustabdyti, susigrąžinimą.

4.   Kokia sustabdytų išmokų dalis bus panaikinta, sprendžiama taikant koeficientą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Kontrolės reglamento 103 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

5.   Finansinio įnašo avanso suma, kuri turi būti sugrąžinta už projektus, kuriems išmokos buvo sustabdytos, grąžinama Komisijai laikantis grąžinimo tvarkos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 861/2006 28 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 72 straipsnyje.

II   SKYRIUS

Žvejybos galimybių išskaitymas

139 straipsnis

Žvejybos galimybių išskaitymo dėl jų panaudojimo viršijimo bendrosios taisyklės

1.   Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis, atsižvelgiant į turimas konkrečiam laikotarpiui nustatytas kvotas ir žvejybos pastangas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 105 straipsnio 1 dalyje ir 106 straipsnio 1 dalyje, nustatomas remiantis skaičiais, prieinamais penkioliktą mėnesio dieną praėjus mėnesiui po reguliuojamojo laikotarpio pabaigos.

2.   Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis nustatomas pagal susijusios valstybės narės kiekvieno konkretaus laikotarpio pabaigoje turimas žvejybos galimybes, atsižvelgiant į apsikeitimą žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį, kvotų perkėlimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (36) 4 straipsnio 2 dalį, žvejybos galimybių perskirstymą pagal Kontrolės reglamento 37 straipsnį ir žvejybos galimybių išskaitymą pagal Kontrolės reglamento 105, 106 ir 107 straipsnius.

3.   Apsikeitimas žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį konkrečiu laikotarpiu draudžiamas po paskutinės pirmo mėnesio, einančio po to laikotarpio pabaigos, dienos.

140 straipsnis

Konsultavimasis dėl žvejybos galimybių išskaitymo

Dėl žvejybos galimybių išskaitymo pagal Kontrolės reglamento 105 straipsnio 4–5 dalis ir 106 straipsnio 3 dalį Komisija konsultuojasi su susijusia valstybe nare, kad išsiaiškintų siūlomas priemones. Susijusi valstybė narė atsakymą Komisijai pateikia per 10 darbo dienų po šios konsultacijos.

III   SKYRIUS

Kvotų išskaitymas, kai nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių

141 straipsnis

Kvotų išskaitymo, kai nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos tikslų, taisyklės

1.   Kontrolės reglamento 107 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas, per kurį valstybė narė turi įrodyti, kad žvejybos veikla gali būti saugiai vykdoma, taikomas nuo Komisijos rašto valstybei narei datos.

2.   Savo atsakyme pagal Kontrolės reglamento 107 straipsnio 2 dalį valstybės narės pateikia svarius įrodymus, kurie įtikintų Komisiją, kad žvejybos veikla gali būti saugiai vykdoma.

142 straipsnis

Išskaitytinų kiekių nustatymas

1.   Bet koks kvotų išskaitymas pagal Kontrolės reglamento 107 straipsnį yra proporcingas su ištekliais, kuriems taikomas daugiametis planas, susijusių taisyklių nesilaikymo mastui ir pobūdžiui ir grėsmės šių išteklių išsaugojimui dydžiui. Jį nustatant atsižvelgiama į šiems ištekliams padarytą žalą dėl taisyklių, susijusių su ištekliais, kuriems taikomas daugiametis planas, nesilaikymo.

2.   Jeigu išskaitymas pagal 1 dalį iš kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės ar jų dalies, kurios atžvilgiu nesilaikoma taisyklių, negali būti atliktas, nes susijusi valstybė visai narė neturi ar turi nepakankamai kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės ar jų dalies, Komisija, pasikonsultavusi su ta valstybe nare, gali atlikti kitais metais ar per kelerius ateinančius metus tai valstybei narei tame pačiame geografiniame rajone paskirtų ar tokios pačios komercinės vertės kitų išteklių ar išteklių grupės kvotų išskaitymą pagal 1 dalį.

IX   ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENYS IR INFORMACIJA

I   SKYRIUS

Duomenų analizė ir auditas

143 straipsnis

Objektas

Kontrolės reglamento 109 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompiuterinė tvirtinimo sistema apima:

a)

duomenų bazę ar bazes, kurioje (kuriose) saugomi visi duomenys, kurie turi būti šios sistemos patvirtinti, kaip nurodyta šio reglamento 144 straipsnyje;

b)

patvirtinimo procedūras, įskaitant visų šių duomenų kokybės patikras, analizę ir kryžmines patikras, kaip nurodyta šio reglamento 145 straipsnyje;

c)

Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prieigos prie visų šių duomenų tvarką, kaip nurodyta šio reglamento 146 straipsnyje.

144 straipsnis

Duomenys, kurie turi būti patvirtinti

1.   Siekdamos sukurti kompiuterinę tvirtinimo sistemą, valstybės narės užtikrina, kad visi Kontrolės reglamento 109 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys būtų saugomi kompiuterinėje duomenų bazėje ar bazėse. Elementai, kuriuos būtina įtraukti, yra elementai, išvardyti XXIII priede, elementai, nurodyti kaip privalomi XXVII priede, elementai, nurodyti XII priede, ir elementai, nurodyti XXXII priede. Patvirtinimo sistemoje taip pat gali būti atsižvelgiama į bet kokius kitus duomenis, kurie laikomi reikalingais patvirtinimo procedūroms atlikti.

2.   Patvirtinimo sistema 1 dalyje nurodytais į duomenų bazes įtrauktais duomenimis gali pasinaudoti nuolat ir tikruoju laiku. Patvirtinimo sistema turi tiesioginę prieigą prie visų šių duomenų bazių be žmogaus įsikišimo. Šiuo tikslu visos duomenų bazės ar sistemos, kuriose yra 1 dalyje nurodyti duomenys, valstybėje narėje yra susietos tarpusavyje.

3.   Jei 1 dalyje nurodyti duomenys nėra automatiškai sukeliami į duomenų bazę, valstybės narės numato, kad jie būtų nedelsiant ir laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų terminų rankiniu būdu įkelti į duomenų bazes arba suskaitmeninti. Duomenų gavimo ir duomenų įvedimo data teisingai nurodoma duomenų bazėje.

145 straipsnis

Patvirtinimo procedūros

1.   Kompiuterinė tvirtinimo sistema nuolat, sistemingai ir išsamiai patvirtina kiekvieną šio reglamento 144 straipsnio 1 dalyje nurodytą duomenų rinkinį remdamasi kompiuterizuotais algoritmais ir procedūromis. Patvirtinimą sudaro procedūros, skirtos pagrindinių duomenų kokybei kontroliuoti, duomenų formai ir būtiniesiems duomenų reikalavimams patikrinti, taip pat pažangesnė patikra detaliai analizuojant keletą duomenų rinkinio įrašų, naudojant statistinius metodus arba atliekant kryžminę duomenų iš skirtingų šaltinių patikrą.

2.   Kiekvienai patvirtinimo procedūrai nustatoma verslo taisyklė arba verslo taisyklių rinkinys, kuriais nustatoma, koks patvirtinimas atliekamas ta procedūra ir kur saugomi šių patvirtinimų rezultatai. Kai taikoma, nurodoma susijusi nuoroda į teisės aktą, kurio taikymas yra tikrinamas. Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, gali nustatyti standartinį verslo taisyklių rinkinį, kuriuo reikia naudotis.

3.   Visi kompiuterinės tvirtinimo sistemos rezultatai, tiek teigiami, tiek neigiami, saugomi duomenų bazėje. Turi būti įmanoma nedelsiant identifikuoti bet kokį neatitikimo ar taisyklių nesilaikymo atvejį, nustatytą tvirtinimo procedūromis, ir kas buvo padaryta šiems neatitikimams ištaisyti. Taip pat turi būti įmanoma išrinkti informaciją apie tai, kokių žvejybos laivų, laivų kapitonų arba operatorių atžvilgiu pakartotinai buvo nustatyta neatitikimų ir galimų taisyklių nesilaikymo atvejų per paskutinius trejus metus.

4.   Su tvirtinimo sistemos nustatytais neatitikimais susiję tolesni veiksmai susiejami su patvirtinimo rezultatais, nurodant patvirtinimo ir tolesnių veiksmų datą.

Jei nustatoma, kad neatitikimas yra neteisingo įrašo rezultatas, tas įrašas duomenų bazėje ištaisomas, aiškiai pažymint, kad duomenys yra taisomi, ir nurodant pradinę vertę arba įrašą ir duomenų taisymo priežastį.

Jei dėl nustatyto neatitikimo atliekami tolesni veiksmai, patvirtinimo rezultatuose, jei taikytina, pateikiama nuoroda į inspektavimo ataskaitą ir tolesnius su ja susijusius veiksmus.

146 straipsnis

Komisijos prieiga

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisija arba jos paskirta įstaiga bet kuriuo metu turėtų prieigą tikruoju laiku prie:

a)

visų šio reglamento 144 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų;

b)

visų patvirtinimo sistemai nustatytų verslo taisyklių, kuriose būtų nurodoma apibrėžtis, susiję teisės aktai ir vieta, kurioje saugomi patvirtinimo rezultatai;

c)

visų patvirtinimo rezultatų ir tolesnių priemonių su žyma, jei duomenys buvo taisyti, ir su nuoroda į pažeidimo procedūras, jei taikoma.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti duomenys galėtų būti įvertinti automatiškai keičiantis duomenimis per saugiąsias saityno paslaugas, kaip apibrėžta šio reglamento 147 straipsnyje.

3.   Duomenys pateikiami atsisiųsti, laikantis keitimosi duomenimis formos ir visų duomenų elementų, kaip nurodyta XII priede, ir XML formatu. Kiti duomenų elementai, kurie turi būti prieinami ir nėra nustatyti XII priede, pateikiami XXXII priede nustatyta forma.

4.   Komisijai arba jos paskirtai įstaigai suteikiama galimybė atsisiųsti 1 dalyje nurodytus bet kurio laikotarpio ir bet kurio geografinio rajono duomenis apie atskirą žvejybos laivą arba žvejybos laivų sąrašą.

5.   Gavusi pagrįstą Komisijos prašymą, susijusi valstybė narė nedelsdama ištaiso duomenis, kuriuose Komisija nustatė neatitikimų. Valstybė narė nedelsdama informuoja kitas susijusias valstybes nares apie tokį ištaisymą.

II   SKYRIUS

Valstybių narių tinklavietės

147 straipsnis

Tinklaviečių ir saityno paslaugų veikimas

1.   Kontrolės reglamento 115 ir 116 straipsniuose nurodytų oficialių tinklaviečių sukūrimo tikslais valstybės narės sukuria saityno paslaugas. Šios saityno paslaugos tikruoju laiku generuoja dinamišką turinį oficialioms tinklavietėms ir suteikia automatinę prieigą prie duomenų. Jei reikia, valstybės narės pritaiko savo esamas duomenų bazes arba sukuria naujas, kad suteiktų reikalingą saityno paslaugų turinį.

2.   Saityno paslaugos sudaro sąlygas Komisijai ir jos paskirtai įstaigai bet kuriuo metu gauti visus šio reglamento 148 ir 149 straipsniuose nurodytus duomenis. Automatizuotas sutraukimo mechanizmas paremtas elektroninio keitimosi informacija protokolu ir XII priede nurodyta forma. Saityno paslaugos kuriamos pagal tarptautinius standartus.

3.   Kiekvieno 1 dalyje nurodytos oficialios tinklavietės popuslapio kairėje pusėje, kur išvardyti hipersaitai su visais kitais popuslapiais, pateikiamas meniu. Be to, kiekvieno popuslapio apačioje apibrėžiama atitinkama saityno paslauga.

4.   Saityno paslaugos ir tinklavietės išdėstomos centralizuotai, kiekvienai valstybei narei suteikiant vienintelį prieigos tašką.

5.   Komisija gali nustatyti tinklavietės sąsajos, tarp valstybių narių, Komisijos ir jos paskirtos įstaigos techniškai suderinamų kompiuterinių sistemų ir saityno paslaugų bendrus standartus, technines specifikacijas ir procedūras. Komisija koordinuoja šių specifikacijų ir procedūrų kūrimo procesą, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis.

148 straipsnis

Viešai prieinama tinklavietė ir saityno paslaugos

1.   Viešai prieinamoje tinklavietės dalyje yra apžvalginis puslapis ir įvairūs popuslapiai. Viešame apžvalginiame puslapyje pateikiami hipersaitai su Kontrolės reglamento 115 straipsnio a–g punktuose esančiomis nuorodomis ir nukreipiama į popuslapius, kuriuose pateikiama tame straipsnyje nurodyta informacija.

2.   Kiekviename viešame popuslapyje pateikiamas bent vienas iš Kontrolės reglamento 115 straipsnio a–g punktuose išvardytų informacijos elementų. Popuslapiai bei susijusios saityno paslaugos apima bent XXXIII priede nustatytą informaciją.

149 straipsnis

Saugioji tinklavietė ir saityno paslaugos

1.   Saugiojoje tinklavietės dalyje yra apžvalginis puslapis ir įvairūs popuslapiai. Saugiajame apžvalginiame puslapyje pateikiami hipersaitai su Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies a–h punktuose esančiomis nuorodomis ir nukreipiama į popuslapius, kuriuose pateikiama tame straipsnyje nurodyta informacija.

2.   Kiekviename saugiajame popuslapyje pateikiamas bent vienas iš Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies a–h punktuose išvardytų informacijos elementų. Popuslapiai bei susijusios saityno paslaugos apima bent XXIV priede nustatytą informaciją.

3.   Ir saugioji tinklavietė, ir saugiosios saityno paslaugos remiasi Kontrolės reglamento 116 straipsnio 3 dalyje nurodytais elektroniniais prieigos liudijimais.

X   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮGYVENDINIMAS

I   SKYRIUS

Savitarpio pagalba

1   skirsnis

Bendrosios nuostatos

150 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame skyriuje nustatomos valstybių narių administracinio bendradarbiavimo tarpusavyje, su trečiosiomis šalimis, Komisija ir jos paskirta įstaiga siekiant užtikrinti veiksmingą Kontrolės reglamento ir šio reglamento taikymą sąlygos. Valstybėms narėms tai neužkerta kelio diegti kitas administracinio bendradarbiavimo formas.

2.   Pagal šį skyrių valstybės narės neįpareigojamos vienos kitoms teikti pagalbą, jei tuo galėtų būti pažeidžiama jų nacionalinė teisinė sistema, viešoji politika, saugumas ar kiti esminiai interesai. Prieš atmesdama prašymą suteikti pagalbą valstybė narė, kurios prašoma suteikti pagalbą, tariasi su prašymą pateikusia valstybe nare, kad nustatytų, ar pagalbos neįmanoma suteikti iš dalies, laikantis specialių sąlygų. Jeigu prašymo suteikti pagalbą neįmanoma patenkinti, apie šį sprendimą nedelsiant pranešama prašymą pateikusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir nurodomos tokio sprendimo priežastys.

3.   Šis skyrius neturi įtakos tam, kaip valstybėse narėse taikomos baudžiamojo proceso ir savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose taisyklės, įskaitant teisminio tyrimo slaptumo taisykles.

151 straipsnis

Išlaidos

Valstybės narės prisiima savo išlaidas, patiriamas administruojant prašymą suteikti pagalbą, ir nereikalauja atlyginti išlaidų, patirtų taikant šią antraštinę dalį.

152 straipsnis

Paskirtoji institucija

Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija veikia kaip bendra ryšių palaikymo tarnyba, atsakinga už šio skyriaus taikymą.

153 straipsnis

Tolesnės priemonės

1.   Jeigu atsižvelgdamos į pagal šį skyrių pateiktą prašymą suteikti pagalbą arba po savanoriško apsikeitimo informacija nacionalinės institucijos nusprendžia imtis priemonių, kurias galima įgyvendinti tik gavus teisminės institucijos leidimą ar jai pareikalavus, susijusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai šios institucijos perduoda visą su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu susijusią informaciją apie tas priemones.

2.   Perduodant tokį pranešimą būtina gauti išankstinį teisminės institucijos leidimą, jei jis yra privalomas pagal nacionalinius teisės aktus.

2   skirsnis

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

154 straipsnis

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

1.   Jei valstybė narė sužino apie kokį nors galimą bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejį, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytą sunkų pažeidimą, arba pagrįstai įtaria, kad toks pažeidimas gali būti padarytas, ji apie tai nedelsdama praneša kitoms susijusioms valstybėms narėms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Tame pranešime pateikiama visa būtina informacija, ir jis perduodamas per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.   Jeigu valstybė narė imasi vykdymo užtikrinimo priemonių, susijusių su 1 dalyje nurodytu pažeidimu, ji apie tai praneša kitoms atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

3.   Visi pagal šį straipsnį perduodami pranešimai pateikiami raštu.

3   skirsnis

Pagalbos prašymai

155 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skirsnyje pagalbos prašymas reiškia vienos valstybės narės prašymą, adresuotą kitai valstybei narei, arba Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymą, adresuotą valstybei narei, kuriuo prašoma:

a)

pateikti informaciją, įskaitant informaciją pagal Kontrolės reglamento 93 straipsnio 2 ir 3 dalis;

b)

imtis vykdymo užtikrinimo priemonių; arba

c)

pateikti administracinį pranešimą.

156 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Prašymą pateikusi valstybė narė užtikrina, kad visuose pagalbos prašymuose būtų nurodoma reikiama informacija, į kurią atsižvelgdama valstybė narė, į kurią kreipiamasi, galėtų patenkinti prašymą, įskaitant visus būtinus įrodymus, kuriuos įmanoma surinkti prašymą pateikusios valstybės narės teritorijoje.

2.   Pagalbos prašymus leidžiama teikti tik pagrįstais atvejais, jeigu yra pagrindo manyti, kad buvo nesilaikyta bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, visų pirma, padaryta sunkių pažeidimų, nurodytų Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje, ir jeigu prašymą pateikusi valstybė narė negali gauti prašomos informacijos arba imtis prašomų priemonių naudodamasi savais ištekliais.

157 straipsnis

Prašymų ir atsakymų perdavimas

1.   Prašymus siunčia tik prašymą pateikusios valstybės narės paskirtoji institucija arba Komisija arba jos paskirta įstaiga valstybės narės, į kurią kreipiamasi, paskirtajai institucijai. Visi atsakymai į prašymus perduodami tuo pačiu būdu.

2.   Savitarpio pagalbos prašymai ir atitinkami atsakymai pateikiami raštu.

3.   Atitinkamos paskirtosios institucijos prieš įteikdamos prašymus susitaria dėl kalbų, kuriomis surašomi prašymai ir atsakymai. Jeigu susitarti nepavyksta, prašymai perduodami prašymą teikiančios valstybė narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis), o atsakymai siunčiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybine (-ėmis) kalba (-omis).

158 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Valstybė narė prašymą teikiančios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą nustatyti, ar buvo nesilaikyta bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, visų pirma, ar buvo padaryta Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų, arba nustatyti, ar yra pagrindo manyti, kad tai gali įvykti. Ši informacija pateikiama per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą teikiančios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu atlieka administracinį veiksmų, kurie laikomi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytu sunkiu pažeidimu, arba tokie yra prašymo teikėjos nuomone, tyrimą. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, šio administracinio tyrimo rezultatus perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.

3.   Prašymą pateikusios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės kompetentingam pareigūnui gali leisti kartu su valstybės narės, į kurią kreipiamasi, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos pareigūnais dalyvauti atliekant 2 dalyje nurodytą administracinį tyrimą. Jeigu pagal nacionalines nuostatas dėl baudžiamojo proceso tam tikrų veiksmų imtis leidžiama tik pagal nacionalinius teisės aktus specialiai paskirtiems pareigūnams, prašymą pateikusios valstybės narės pareigūnai atliekant šiuos veiksmus nedalyvauja. Šie pareigūnai jokiu būdu nedalyvauja apieškant patalpas arba oficialiai apklausiant asmenis pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, esantys prašymą pateikusios valstybės pareigūnai privalo visą laiką būti pasirengę pateikti jų tapatybę ir oficialias pareigas patvirtinantį raštišką įgaliojimą.

4.   Prašymą pateikusios valstybės narės prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, jai pateikia visus su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu ar Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais susijusius jos turimus dokumentus arba patvirtintas jų kopijas.

5.   Standartinė keitimosi informacija gavus prašymą forma nustatyta XXXIV priede.

159 straipsnis

Prašymai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių

1.   Prašymą pateikusios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, remdamasi šio reglamento 156 straipsnyje nurodytais įrodymais imasi visų reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių, kad jos teritorijoje ar jūrų vandenyse, į kuriuos ji turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, nedelsiant būtų nutrauktas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymas arba Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti sunkūs pažeidimai.

2.   Imdamasi 1 dalyje nurodytų vykdymo užtikrinimo priemonių valstybė narė, į kurią kreipiamasi, gali konsultuotis su prašymą pateikusia valstybe nare, Komisija arba jos paskirta įstaiga.

3.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją prašymą pateikusiai valstybei narei, kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, ir jų poveikį.

160 straipsnis

Atsakymo pateikimo gavus prašymą pateikti informaciją arba imtis vykdymo užtikrinimo priemonių terminas

1.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, šio reglamento 158 straipsnio 1 dalyje ir 159 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 4 savaites nuo prašymo gavimo dienos. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, ir prašymą pateikusi valstybė narė, Komisija arba jos paskirta įstaiga gali susitarti dėl kitokios trukmės laikotarpio.

2.   Jei valstybė narė, į kurią kreipiamasi, iki termino atsakymo pateikti negali, ji prašymą pateikusiai valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai raštu praneša priežastis, dėl kurių ji negali pateikti atsakymo, ir nurodo, kada ji mano galėsianti atsakyti.

161 straipsnis

Prašymai pateikti administracinį pranešimą

1.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės prašymu ir laikydamasi nacionalinių taisyklių, pagal kurias pranešama apie panašias priemones ir sprendimus, informuoja adresatą apie visas bendrosios žuvininkystės politikos reglamentuojamoje srityje priimtas priemones ir sprendimus, visų pirma Kontrolės reglamentu ir šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais, kuriuos pateikia prašymą pateikusios valstybės narės administracinės institucijos ir kurie turės būti sprendžiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje.

2.   Prašymai pateikti pranešimą pateikiami užpildant šio reglamento XXXV priede pateiktą standartinę formą.

3.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, savo atsakymą prašymą pateikusiai valstybei narei per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją perduoda nedelsdama, kai tik gaunamas pranešimas. Atsakymas pateikiamas naudojant šio reglamento XXXVI priede nustatytą standartinę formą.

4   skirsnis

Ryšiai su komisija arba jos paskirta įstaiga

162 straipsnis

Valstybių narių ir Komisijos arba jos paskirtos įstaigos bendravimas

1.   Kiekviena valstybė narė, vos tik gavusi, perduoda Komisijai arba jos paskirtai įstaigai bet kokią informaciją, kurią jį laiko susijusia su metodais, praktika ar atskleistomis tendencijomis, kuriomis buvo naudojamasi arba įtariama, kad jomis buvo naudojamasi, bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų, atveju.

2.   Komisija arba jos paskirta įstaiga, vos gavusi, perduoda valstybėms narėms bet kokią informaciją, kuri joms padėtų užtikrinti Kontrolės reglamento ir šio reglamento vykdymą.

163 straipsnis

Komisijos arba jos paskirtos įstaigos vykdomas koordinavimas

1.   Kai valstybė narė sužino apie operacijas, kurios yra arba gali būti laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, ir kurios yra ypač svarbios Sąjungos lygmeniu, ji kuo greičiau perduoda Komisijai arba jos paskirtai įstaigai bet kokią susijusią informaciją, reikalingą faktams nustatyti. Komisija arba jos paskirta įstaiga tą informaciją perduoda kitoms susijusioms valstybėms narėms.

2.   Siekiant įgyvendinti 1 dalį, operacijos, kurios yra laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, laikomos ypatingai svarbios Europos Sąjungos lygmeniu, ypač kai:

a)

jos yra susijusios arba gali būti susijusios su viena ar daugiau valstybių narių; arba

b)

valstybei narei atrodo tikėtina, kad panašios operacijos taip pat buvo vykdomos kitose valstybėse narėse.

3.   Jei Komisija arba jos paskirta įstaiga laiko, kad vienoje ar daugiau valstybių narių buvo vykdomos operacijos, kurios yra laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, ji informuoja susijusias valstybes nares, o šios kuo skubiau atlieka tyrimą. Susijusios valstybės narės Komisijai arba jos paskirtai įstaigai nedelsdamos perduoda to tyrimo išvadas.

5   skirsnis

Ryšiai su trečiosiomis šalimis

164 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

1.   Jei valstybė narė iš trečiosios šalies arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos gauna informacijos, kuri yra svarbi veiksmingam Kontrolės reglamento ir šio reglamento taikymui užtikrinti, ji tą informaciją per paskirtąją instituciją perduoda kitoms susijusioms valstybėms narėms, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai, jei tai leidžiama pagal su ta trečiąja šalimi sudarytus dvišalius susitarimus arba tos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles.

2.   Atsižvelgdama į su trečiąja šalimi sudarytą dvišalį susitarimą arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles, pagal šį skyrių gautą informaciją valstybė narė per savo paskirtąją instituciją gali perduoti tai trečiajai šaliai arba tai regioninei žuvininkystės valdymo organizacijai. Ši informacija perduodama pasikonsultavus su pradinę informaciją pateikusia valstybe nare ir laikantis ES ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis.

3.   Atsižvelgdama į Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytus žuvininkystės susitarimus arba į regionines žuvininkystės valdymo organizacijas ar panašius bendradarbiavimo mechanizmus, kurių susitariančioji šalis arba bendradarbiaujančioji, bet nesusitariančioji šalis yra Sąjunga, Komisija arba jos paskirta įstaiga kitoms šių susitarimų, organizacijų ar bendradarbiavimo mechanizmų šalims gali perduoti atitinkamą informaciją apie bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymą arba Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytus sunkius pažeidimus, jei gaunamas šią informaciją pateikusios valstybės narės sutikimas.

II   SKYRIUS

Ataskaitų teikimo įpareigojimai

165 straipsnis

Ataskaitų forma ir terminai

1.   Rengdamos penkerių metų ataskaitas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 118 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės naudoja XXXVII priede nustatytus duomenis.

2.   Kontrolės reglamento 118 straipsnio 4 dalyje nurodyta ataskaita, kurioje nurodomos taisyklės, kurių laikantis buvo rengiamos pagrindinių duomenų ataskaitos, siunčiama praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo. Pasikeitus šioms taisyklėms, valstybės narės siunčia naują ataskaitą.

XI   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

166 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EEB) Nr. 2807/83, Reglamentas (EEB) Nr. 3561/85, Reglamentas (EEB) Nr. 493/87, Reglamentas (EEB) Nr. 1381/87, Reglamentas (EEB) Nr. 1382/87, Reglamentas (EEB) Nr. 2943/95, Reglamentas (EB) Nr. 1449/98, Reglamentas (EB) Nr. 2244/2003, Reglamentas (EB) Nr. 1281/2005, Reglamentas (EB) Nr. 1042/2006, Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007, Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 409/2009 panaikinami.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 356/2005 panaikinamas nuo 2012 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

167 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, išskyrus VII antraštinę dalį, kuri įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

Tačiau II antraštinės dalies III skyrius ir IV antraštinės dalies I skyrius taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d. Pagal Kontrolės reglamento 124 straipsnio c punktą ir ankstesnę pastraipą VII antraštinė dalis taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

(3)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1.

(7)  OL L 339, 1985 12 18, p. 29.

(8)  OL L 50, 1987 2 19, p. 13.

(9)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(10)  OL L 132, 1987 5 21, p. 11.

(11)  OL L 308, 1995 12 21, p. 15.

(12)  OL L 192, 1998 7 8, p. 4.

(13)  OL L 56, 2005 3 2, p. 8.

(14)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(15)  OL L 203, 2005 8 4, p. 3.

(16)  OL L 187, 2006 7 8, p. 14.

(17)  OL L 337, 2007 12 21, p. 56.

(18)  OL L 295, 2008 11 4, p. 3.

(19)  OL L 123, 2009 5 19, p. 78.

(20)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(21)  OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(22)  OL L 204, 2003 8 13, p. 21.

(23)  OL L 102, 2004 4 7, p. 9.

(24)  OL L 365, 2004 12 10, p. 19.

(25)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(26)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1.

(27)  OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

(28)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(29)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(30)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(31)  OL L 278, 2001 10 23, p. 6.

(32)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(33)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(34)  OL L 337, 2001 12 20, p. 20.

(35)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(36)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.


I PRIEDAS

1   lentelė

Produktų pateikimo formos triraidžiai kodai

Produkto pateikimo formos triraidis kodas

Pateikimo forma

Apibūdinimas

CBF

Menkės išklotinė (escalado)

HEA, su oda, su stuburu, su uodega

CLA

Žnyplės

Tik žnyplės

DWT

TATAK kodas

Be žiaunų, skrosta, be dalies galvos, be pelekų

FIL

Filė

HEA+GUT+TLD, be kaulų, iš kiekvienos žuvies gaunami du vienas nuo kito atskirti filė gabalai

FIS

Filė be kaulų, be odos

FIL+SKI, iš kiekvienos žuvies gaunami du vienas nuo kito atskirti filė gabalai

FSB

Filė su oda, su kaulais

Filė su oda, su kaulais

FSP

Filė be kaulų, be odos, su nugaros ašakomis

Filė be kaulų, be odos, su nugaros ašakomis

GHT

Skrosta, be galvos, be uodegos

GUH+TLD

GUG

Skrosta, be žiaunų

Pašalinti viduriai ir žiaunos

GUH

Skrosta, be galvos

Pašalinti viduriai ir galva

GUL

Skrosta, su kepenimis

GUT, kepenų dalys nepašalintos

GUS

Skrosta, be galvos, be odos

GUH+SKI

GUT

Skrostos

Pašalinti visi viduriai

HEA

Be galvos

Be galvos

JAP

Japoniškas pjovimas

Skersinis pjovimas, pašalinant visas dalis nuo galvos iki pilvo

JAT

Japoniškas pjovimas, be uodegos

Japoniškas pjovimas, uodega pašalinta

LAP

Dviguba filė, su uodega

Dviguba filė, HEA, su oda, su uodega, su pelekais

LVR

Kepenys

Tik kepenys. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą LVR-C

OTH

Kita

Bet kuris kitas pateikimo būdas (1)

ROE

Ikrai

Tik ikrai. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą ROE-C

SAD

Sausai sūdyta

Be galvos, su oda, su stuburu, su uodega, džiovinta ir tiesiogiai sūdyta

SAL

Mažai sūdyta sūryme

CBF, sūdyta

SGH

Sūdyta, skrosta, be galvos

GUH, sūdyta

SGT

Sūdyta, skrosta

GUT, sūdyta

SKI

Be odos

Be odos

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Uodegos

Tik uodegos

TLD

Be uodegos

Be uodegos

TNG

Liežuvis

Tik liežuvis. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą TNG-C

TUB

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

WHL

Visi

Žuvys neapdorotos

WNG

Sparnai

Tik sparnai


2   lentelė

Apdorojimo būklė

KODAS

BŪKLĖ

ALI

Gyva

BOI

Virta

DRI

Džiovinta

FRE

Šviežia

FRO

Užšaldyta

SAL

Sūdyta


(1)  Kai žvejybos laivo kapitonai iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje naudoja OTH pateikimo kodą (reiškiantį „Kita“), jie tiksliai apibūdina, kas šiuo kodu nurodoma.


II PRIEDAS

BŪTINOJI INFORMACIJA ŽVEJYBOS LICENCIJOJE

1.   ŽVEJYBOS LAIVO DUOMENYS (1)

Sąjungos laivyno registro numeris (2)

Žvejybos laivo pavadinimas (3)

Vėliavos valstybė arba registracijos šalis (3)

Registracijos uostas (pavadinimas ir nacionalinis kodas (3))

Išorinis ženklinimas (3)

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS (4))

2.   LICENCIJOS TURĖTOJAS, ŽVEJYBOS LAIVO (2) SAVININKAS ARBA ŽVEJYBOS LAIVO AGENTAS (2)

Fizinio arba juridinio asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

3.   ŽVEJYBOS PAJĖGUMŲ APIBŪDINIMAS

Variklio galia (kW) (5)

Talpa (GT) (6)

Bendras ilgis (6)

Pagrindiniai žvejybos įrankiai (7)

Pagalbiniai žvejybos įrankiai (7)

KITOS NACIONALINĖS PRIEMONĖS, JEI YRA


(1)  Ši informacija nurodomi žvejybos licencijoje tik tuo metu, kai laivas yra registruojamas Sąjungos žvejybos laivyno registre pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatas (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

(2)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004.

(3)  Jei laivas turi pavadinimą.

(4)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004, jei laivui privaloma turėti IRCS.

(5)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2930/86.

(6)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2930/86. Ši informacija nurodomi žvejybos licencijoje tik tuo metu, kai laivas yra registruojamas Sąjungos žvejybos laivyno registre pagal Reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatas.

(7)  Pagal Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos įrankių klasifikaciją (ISSCFCG).


III PRIEDAS

BŪTINOJI INFORMACIJA ŽVEJYBOS LEIDIME

A.   IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

1.

Sąjungos laivyno registro numeris (1)

2.

Žvejybos laivo pavadinimas (2)

3.

Išorės registracijos raidės ir skaitmenys (1)

B.   ŽVEJYBOS SĄLYGOS

1.

Išdavimo data

2.

Galiojimo laikotarpis

3.

Leidimo sąlygos, įskaitant, jei taikoma, žuvų rūšis, zoną ir žvejybos įrankį

 

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Zonos

 

 

 

 

 

 

Rūšys

 

 

 

 

 

 

Žvejybos įrankis

 

 

 

 

 

 

Kitos sąlygos

 

 

 

 

 

 

Kiti reikalavimai, atsižvelgiant į žvejybos leidimo paraišką.


(1)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004.

(2)  Jei laivas turi pavadinimą.


IV PRIEDAS

NURODOMŲJŲ PLŪDURŲ CHARAKTERISTIKOS

Image

VAKARINIAI NURODOMIEJI PLŪDURAI

Image

RYTINIAI NURODOMIEJI PLŪDURAI

Image

TARPINIAI NURODMIEJI PLŪDURAI

Image


V PRIEDAS

LSS DUOMENŲ ELEKTRONINIO PERDAVIMO IŠ VĖLIAVOS VALSTYBĖS NARĖS Į PAKRANTĖS VALSTYBĘ NARĘ FORMATAS

A.   Laivo buvimo vietos ataskaitos turinys ir duomenų elementų apibūdinimas

Kategorija

Duomenų elementas

Srities kodas

Tipas

Turinys

Privaloma (P, angl. M) /

Neprivaloma (N, angl. O)

Apibūdinimas

Sistemos duomenys

Įrašo pradžia

SR

 

 

P

Žymi įrašo pradžią

 

Įrašo pabaiga

ER

 

 

P

Žymi įrašo pabaigą

Pranešimo duomenys

Pranešimo adresas

AD

Char (3)3

ISO 3166-1 triraidis kodas

P

Pranešimą gaunančios pakrantės valstybės narės adresas Triraidis šalies ISO kodas

 

Siuntėjas

FR

Char (3)3

ISO 3166-1 triraidis kodas

P

Pranešimą siunčiančios vėliavos valstybės narės triraidis ISO kodas

 

Pranešimo tipas

TM

Сhаr (3)3

Kodas

P

Pirmosios trys pranešimo tipo raidės (POS – dėl buvimo vietos ataskaitos)

 

Data

DA

Num (3)8

MMMMMMDD

P

Perdavimo data: metai, mėnuo ir diena

 

Laikas

TI

Num (3)4

HHMM

P

Perdavimo laikas (UTC)

Žvejybos laivo registracijos duomenys

ES laivyno registro numeris

P

Char (3)12

ISO 3166-1 triraidis kodas +Char (3)9

N (1)

Europos Sąjungos laivyno registro numeris, susidedantis iš valstybės narės kodo (triraidžio šalies ISO kodo) ir unikaliojo žvejybos laivo kodo

 

Vėliavos valstybė

FS

Char (3)3

ISO 3166-1 triraidis kodas

P

Laivo vėliavos valstybės narės triraidis ISO kodas

 

Radijo šaukinys

RC

Char (3)7

IRCS kodas

P

Žvejybos laivo tarptautinis radijo šaukinys

 

Žvejybos laivo pavadinimas

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

N

Žvejybos laivo pavadinimas

 

Išorės registracija

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

N

Numeris ant žvejybos laivo borto

Veiklos duomenys

Platuma (dešimtainė)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

P

Žvejybos laivo buvimo vietos platuma dešimtainiais laipsniais perdavimo metu, naudojant geografinę koordinačių sistemą WGS84 (2)

 

Ilguma (dešimtainė)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

P

Buvimo vietos ilguma dešimtainiais laipsniais perdavimo metu, naudojant geografinę koordinačių sistemą WGS84. Tikslumas – trys skaičiai po kablelio. Buvimo vakarų pusrutulyje vieta nurodoma neigiama verte (2).

 

Greitis

SP

Num (3)3

Mazgai (3) 10

P

Žvejybos laivo greitis nurodomas mazgų dešimtosiomis, pavyzdžiui, //SP/105 = 10,5 mazgo

 

Kryptis

CO

Num (3)3

360 laipsnių skalė

P

Žvejybos laivo kursas naudojant 360° skalę, pavyzdžiui, //CO/270 = 270°

 

Reiso Nr.

TN

Num (3)3

001-999

N

Žvejybos laivo reiso eilės numeris einamaisiais metais

B.   Buvimo vietos ataskaitos struktūra

Kiekvieno duomenų perdavimo struktūra yra tokia:

du pasvirieji brūkšniai (//) ir raidės „SR“ žymi pranešimo pradžią,

du pasvirieji brūkšniai (//) ir srities kodas žymi duomenų elemento pradžią,

vienas pasvirasis brūkšnys (/) skiria srities kodą ir duomenis,

duomenų poros atskiriamos tarpeliu,

raidės „ER“ ir du pasvirieji brūkšniai (//) žymi įrašo pabaigą.


(1)  Privaloma Europos Sąjungos žvejybos laivams.

(2)  Pliuso ženklo (+) perduoti nereikia; nulių priekyje nurodyti nebūtina.

(3)  Tarptautinių organizacijų triraidžiai ISO kodai yra tokie:

XEU

Europos Komisija

XFA

CFCA (Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra)

XNW

NAFO (Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija)

XNE

NEAFC (Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija)

XIC

ICCAT (Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija)

XCA

CCAMLR (Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisija)


VI PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

Image


VII PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO IR IŠKROVIMO ARBA PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

(VIDURŽEMIO JŪRA)

Image


VIII PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALAS NAFO 1 PARAJONIUI IR ICES Va IR XIV KVADRATAMS

Žvejybos laivo pavadinimas/Išorės identifikavimo duomenys/IRCS

 

Data

NAFO/ICES kvadratas

 

 

Diena

Mėnuo

Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laikas, kada pradėta vilkti

(GMT)

Laikas, kada baigta vilkti

(GMT)

Žvejybos valandų skaičius

Buvimo vieta, nuo kurios pradėta vilkti

Įrankio tipas

Naudotų tinklų arba ūdų skaičius

Tinklo akių dydis

Sužvejotas kiekis pagal išteklių rūšis (kg gyvojo svorio)

Platuma

Ilguma

Ilguma ICES poskyris

 

Atlantinės menkės

(101)

Paprastieji jūriniai ešeriai

(103)

Juodieji paltusai

(118)

Atlantiniai paltusai

(120)

Vilkžuvės

(340)

Paprastosios stintenės

(340)

Krevetės

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekis per dieną

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per reisą

Palikta laive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmestos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiandien apdorotų produktų suapvalintas svoris (skirtų žmonėms vartoti) (kg gyvojo svorio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiandien apdorotų produktų suapvalintas svoris (dėl mažinimo) (kg gyvojo svorio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Pastabos

 

Kapitono parašas


IX PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS IŠKROVIMO  (1) ARBA PERKROVIMO DEKLARACIJOS NAFO 1 PARAJONIUI IR ICES Va IR XIV KVADRATAMS

Žvejybos laivo pavadinimas / Išorės identifikavimo duomenys (1)

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS) (2)

(3) Jei perkraunama

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, pavadinimas ir (arba) radijo šaukinys, išorės

identifikavimo duomenys ir valstybė


 

Diena

Mėnuo

Valanda

Metai

2.0 …

Agento vardas, pavardė

Kapitono vardas, pavardė

Išvykimas (4)

 

 

 

nuo

 

 

 

Grįžimas (5)

 

 

iki

 

 

 

Iškrovimas (6)

 

 

 

 

 

Parašas

Parašas


Nurodyti svorį kilogramais arba naudotais vienetais (pvz., dėžėmis, krepšiais) ir iš šio vieneto iškrautą svorį kilogramais:

 

kilogramai (18) (19)


Rūšys

ICES/NAFO (1)

Žvejybos zona (ne valstybių narių)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Pateikimas

(17)

Visi

Skrostos

Be galvų

Filė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Netinkamą ištrinti.


X PRIEDAS

NURODYMAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS EUROPOS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, KURIEMS TAIKOMAS POPIERINIO ŽVEJYBOS ŽURNALO PILDYMO IR TEIKIMO, TAIP PAT POPIERINĖS IŠKROVIMO IR (ARBA) PERKROVIMO DEKLARACIJOS PILDYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAS, KAPITONAI

1.   Žvejybos žurnalo pildymo informacija laivams, naudojantiems VI, VII ir VIII prieduose pateiktus modelius

1.1.   Į žvejybos žurnalą įrašoma bendroji informacija apie laivą ar laivus (prie atitinkamų skilčių numerių):

Informacija apie žvejybos laivą (-us) ir reisų datas

Žvejybos žurnalas žurnalo numeris

Duomenų elemento pavadinimas

(Privaloma – P, angl. M)

(Neprivaloma – N, angl. O)

Pateiktinas apibūdinimas ir (arba) laikas

(1)

Žvejybos laivo pavadinimas, radijo šaukinys

(P).

Įrašoma pirmoje eilutėje. Porinės žvejybos operacijų atveju antrojo žvejybos laivo pavadinimas, jo kapitono vardas ir pavardė, taip pat laivo išorės identifikavimo duomenys nurodomi po laivo, kurio žvejybos žurnalas pildomas, duomenimis.

(2)

Išorės identifikavimo duomenys

(P).

Pateikiami ant korpuso nurodyti išorės registracijos raidės ir skaitmenys.

(3)

Kapitono vardas, pavardė ir adresas

(P).

Nurodomi kapitono vardas, pavardė ir adresas (gatvė, namo numeris, miestas, valstybė narė).

Kito (-ų) žvejybos laivo (-ų) kapitonas (-ai) taip pat pildo žvejybos žurnalą, sužvejotų ir laive laikomų žuvies kiekius nurodydamas (-i) taip, kad tie patys kiekiai nebūtų skaičiuojami dukart.

(4)

Išvykimo diena, mėnuo, valanda (vietos laiku) ir uostas

(M).

Išvykimo diena, mėnuo, valanda (vietos laiku) ir uostas

(5)

Atvykimo diena, mėnuo, valanda (vietos laiku) ir uostas

(P).

Įrašoma prieš atvykstant į uostą.

(6)

Iškrovimo data ir uostas, jei skiriasi nuo (5)

(P).

Įrašoma prieš atvykstant į iškrovimo uostą.

(7)

Data, laivo, į kurį perkraunamos žuvys, pavadinimas, radijo šaukinys, valstybė ir išorės identifikavimo duomenys (registracijos numeris)

(P).

Įrašas daromas, jei perkraunama.

Informacija apie įrankius

(8)

Žvejybos įrankis

(P).

Įrankio tipas nurodomas naudojant XI priedo 1 grafoje pateiktus kodus.

(9)

Tinklo akių dydis

(P).

Nurodoma milimetrais.

(10)

Matmenys

(N)

Įrankio dydis ir matmenys nurodomi pagal XI priedo 2 grafoje pateiktas specifikacijas.

Informacija apie žvejybos operacijas

(11)

Data

(P).

Kiekvienos dienos jūroje data rašoma naujoje eilutėje ir atitinka kiekvieną dieną jūroje.

(12)

Žvejybos operacijų skaičius

(P).

Žvejybos operacijų skaičius nurodomas pagal XI priedo 3 grafoje pateiktas specifikacijas (P).

(13)

Žvejybos laikas

(N)

Nurodomas bendras paieškų (pvz., naudojant sonarą) arba žvejybos laikas yra jūroje praleistų valandų skaičius atėmus laiką, kurį tranzitu buvo plaukiama į žvejybos vietą, iš jos, arba tarp žvejybos vietų, kai buvo nukrypta nuo maršruto, nevykdyta veikla arba laukta remonto.

(14)

Buvimo vieta

(P).

Geografiniu rajonu, kuriame sužvejotos žuvys, laikomas statistinis stačiakampis, kuriame sužvejota didžioji žuvų dalis, pateikiant nuorodą į atitinkamą ICES kvadratą arba pakvadratį, CECAF, GFCM arba NAFO parajonius. (P).

Pavyzdžiai:

 

ICES kvadratas, CECAF, GFCM arba NAFO parajonuos, NEAFC kvadratas: pagal vidinėje žvejybos žurnalo viršelio pusėje pateiktus žemėlapius nurodomi kiekvieno kvadrato, priklausančio atitinkamam statistiniam stačiakampiui, kodai, pvz., IVa, VIb, VIId.

 

„Statistinis stačiakampis“: pateikiamas statistinis ICES stačiakampis, kaip pažymėta žvejybos žurnalo viršelio vidinėje pusėje. Šiuos stačiakampius riboja platumos ir ilgumos, atitinkančios sveikus laipsnių skaičius arba sveikus laipsnių skaičius pridėjus 30′ platumoms ir sveikus laipsnio skaičius ilgumoms. Panaudojant skaičių kombinaciją ir raidę nurodomas statistinis stačiakampis, kuriame buvo sužvejota daugiausia žuvų (pvz., rajonas tarp 56° ir 56°30′ šiaurės platumos ir tarp 6° ir 7° rytų ilgumos = ICES kodas 41/F6).

(P)

Tačiau galima daryti ir neprivalomus įrašus apie visus statistinius stačiakampius, kuriuose atitinkamą dieną žvejybos laivas vykdė veiklą.

(N)

„Trečiosios šalies žvejybos zona“: naudojant ISO-3166 triraidį šalies kodą nurodoma ES nepriklausančios valstybės žvejybos zona (-os) arba vandenys, kurie nepriklauso jokios valstybės suverenitetui ar jurisdikcijai

pvz., NOR – Norway

FRO = Farerų Salos,

CAN – Kanada,

ISL – Islandija,

INT – tarptautiniai vandenys

(P).

(15)

Sužvejoti ir laive laikomi kiekiai

(P).

Jei kiekvienos laive laikomos rūšies žuvų kiekis gyvojo svorio ekvivalento, šie kiekiai įrašomi žvejybos žurnale. Į šiuos kiekius įtraukiamos ir žuvys, atidėtos laivo įgulai vartoti. Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Sužvejoti kiekvienos rūšies žuvų kiekiai įrašomi gyvojo svorio ekvivalento kilogramais.

(N) Jei sužvejotos žuvys laikomos krepšiuose, dėžėse, statinėse, kartoninėse dėžėse, maišuose ar kituose konteineriuose arba blokais, nurodomas grynasis vieno šio vieneto svoris gyvojo svorio kilogramais ir tikslus naudotų vienetų skaičius. Atitinkamai, tokiuose konteineriuose laikomų sužvejotų žuvų kiekis įrašomas gyvojo svorio kilogramais.

(16)

Apytikriai išmetamų į jūrą žuvų kiekiai

(P).

Nurodomi kiekvienos rūšies išmetamų į jūrą žuvų kiekiai, jei jie sudaro daugiau kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento. Nurodomi ir į jūrą išmesti žuvų, kurios skirtos gyvam jaukui ir buvo įrašytos į žvejybos žurnalo 15 grafą, kiekiai.

2.   Nurodymai dėl iškrovimo ir (arba) perkrovimo deklaracijos

2.1.   VI ir IX prieduose pateikti modeliai (susiję su iškrovimu arba perkrovimu NAFO 1 ir ICES Va rajonuose)

2.2.   Informacija, kurią būtina pateikti

Tais atvejais, kai žuvininkystės produktai buvo iškraunami arba perkraunami ir jei jie buvo sveriami naudojant kompetentingų valstybės narės institucijų patvirtintą svėrimo įrangą tame laive, iš kurio žuvys perkraunamos, arba tame, į kurį žuvys perkraunamos, faktinis iškrautų arba perkrautų žuvų svoris įrašomas produkto svorio kilogramais iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje pagal rūšis, nurodant tokią informaciją:

a)

žuvų pateikimas (nuorodos Nr. žvejybos žurnale (17));

b)

iškrautų kiekių matavimo vienetas (nuorodos Nr. žvejybos žurnale (18)); nurodyti vieneto svorį kilogramais produktų svorio. Šis vienetas gali skirtis nuo įrašytojo žvejybos žurnale;

c)

bendras svoris pagal iškrautų arba perkrautų žuvų rūšis (nuorodos Nr. žvejybos žurnale (19)); nurodyti visų rūšių faktiškai iškrautų arba perkrautų žuvų svorį;

d)

nurodytasis svoris atitinka iškrautų žuvų produkto svorį, t. y. svorį po bet kokio žuvų apdorojimo laive. Perskaičiavimo koeficientus gyvojo svorio ekvivalentui apskaičiuoti po to taiko kompetentingos valstybių narių institucijos;

e)

kapitono parašas (20);

f)

atitinkamais atvejais, agento parašas ir vardas, pavardė bei adresas (21);

g)

ICES kvadratas, NAFO, CECAF, GFCM, Juodosios jūros parajonis, Prancūzijos Gajanos zona (FAO 31 rajonas) arba valdymo rajonas ir trečiosios šalies žvejybos zona (nuorodos Nr. žvejybos žurnale: (22)). Taikoma taip pat, kaip pirmiau minėtai (14) nuorodai.

3.   Papildomi nurodymai 10 m arba ilgesnių Europos Sąjungos žvejybos laivų, kuriems netaikomos arba Kontrolės reglamento 9 straipsnio („Laivų stebėjimo sistema“) nuostatos arba žvejybos žurnalo duomenų pildymo ir perdavimo elektroninėmis priemonėmis pagal Kontrolės reglamento 15 straipsnį nuostatos ir kurių žvejybos žurnaluose privaloma nurodyti žvejybos pastangas, kapitonams

Šie nurodymai taikytini Europos Sąjungos žvejybos laivų kapitonams, kurie pagal Europos Sąjungos taisykles privalo įrašyti išnaudotą žvejybos veiklos, kuriai taikoma žvejybos pastangų tvarka, laiką:

a)

Visa pagal šį skirsnį reikalaujama informacija į žvejybos žurnalą įrašoma tarp žurnalo nuorodų (15) ir (16).

b)

Laikas įrašomas kaip suderintasis pasaulinis laikas (UTC).

c)

Rūšys įrašomos naudojant triraidžius Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) žuvų rūšių kodus.

3.1.   Informacija apie žvejybos pastangas

a)   Žvejybos pastangų zonos kirtimas

Jeigu žvejybos laivas, kuriam suteiktas leidimas, kerta žvejybos pastangų zoną joje nevykdydamas žvejybos veiklos, pildoma papildoma žvejybos žurnalo eilutė. Toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

kiekvieno įplaukimo (išplaukimo) iš žvejybos pastangų zonos datos ir laikas,

kiekvieno įplaukimo ir išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukiant laive turimi sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis,

žodis „kirtimas“.

b)   Įplaukimas į žvejybos pastangų zoną

Jeigu žvejybos laivas įplaukia į žvejybos pastangų zoną, kurioje galimai vykdys žvejybos veiklą, pildoma papildoma žvejybos žurnalo eilutė. Toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukimo laikas,

įplaukiant laive turimi sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis, taip pat

tikslinės rūšys.

c)   Išplaukimas iš žvejybos pastangų zonos

Jeigu laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir įplaukia į žvejybos pastangų zoną, kurioje ketina vykdyti žvejybos veiklą, pildoma papildoma žvejybos žurnalo eilutė. Toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

naujoji žvejybos pastangų zona,

išplaukimo (įplaukimo) laikas,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimi sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis; taip pat

tikslinės rūšys.

Jeigu žvejybos laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir toliau toje zonoje žvejybos veiklos vykdyti neketina, pildoma papildoma žvejybos žurnalo eilutė. Toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žodis „išplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žvejybos pastangų zona,

išvykimo laikas,

išplaukiant laive turimi sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis, taip pat

tikslinės rūšys.

Žvejyba keliose zonose – tai žvejybos veikla, kurią laivas vykdo keliose zonose (1).

Jeigu žvejybos laivas vykdo žvejybą keliose zonose, pildoma papildoma žvejybos žurnalo eilutė. Toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žodžiai „žvejyba keliose zonose“,

pirmojo išplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

pirmojo įplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

paskutinio įplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

paskutinio išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimi sužvejotų žuvų kiekiai pagal rūšis; taip pat

tikslinės rūšys.

d)   Taip pat tiems žvejybos laivams, kurie naudoja pasyviuosius žvejybos įrankius:

Jeigu žvejybos laivas stato arba perstato pasyviosios žvejybos įrankius, toje eilutėje įrašytina tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „statymas“ arba „perstatymas“,

laikas.

Jeigu žvejybos laivas baigia operacijas su statomaisiais žvejybos įrankiais:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „pabaiga“,

laikas.

3.2.   Informacija apie laivo judėjimo duomenų perdavimą

Jeigu žvejybos veiklą vykdantis žvejybos laivas pagal Kontrolės reglamentą kompetentingoms institucijoms privalo pateikti savo žvejybos pastangų ataskaitą, be informacijos, nurodytos 3.1 punkte, joje nurodoma ir tokia informacija:

a)

duomenų perdavimo data ir laikas;

b)

Žvejybos laivo geografinė padėtis, nurodant platumą ir ilgumą;

c)

duomenų perdavimo priemonės ir, jeigu taikoma, naudojama radijo stotis; ir

d)

pranešimo gavėjas (-ai).


(1)  Laivai, pasiliekantys žvejybos pastangų zonoje ne daugiau kaip 5 jūrmylių atstumu nuo bet kurios linijos, skiriančios dvi žvejybos pastangų zonas, pusės, privalo pateikti savo pirmojo įplaukimo ir paskutinio išplaukimo 24 valandų laikotarpiu duomenis.


XI PRIEDAS

ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ IR ŽVEJYBOS OPERACIJŲ KODAI

Įrankio tipas

1 grafa

Kodas

2 grafa

Dydis, skaičius (metrais)

(neprivaloma)

3 grafa

Užmetimų skaičius per dieną

(privaloma)

Dugniniai tralai su kėtoklėmis

OTB

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą)

Įrankio užmetimų skaičius

Tralai omarams

TBN

Tralai krevetėms

TBS

Dugniniai tralai (išsamiau nenurodyta)

TB

Sijiniai tralai

TBB

Sijos ilgis x sijų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

Poriniai tralai su kėtoklėmis

OTT

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą) x tralų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

Poriniai dugniniai tralai

PTB

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą)

Įvairiagyliai tralai su kėtoklėmis

OTM

Tralo modelis

Poriniai įvairiagyliai tralai

PTM

Tralo modelis

VELKAMIEJI TINKLAI

Jūriniai užmetamieji (daniški) tinklai su inkarais

SDN

Bendras gaubiamųjų tinklų ūdų ilgis

Įrankio užmetimų skaičius

Škotiški velkamieji tinklai (angl. fly dragging)

SSC

Škotiški poriniai velkamieji tinklai (angl. fly dragging)

SPR

Velkamieji tinklai (išsamiau nenurodyta)

SX

Valties arba laivo velkamieji tinklai

SV

GAUBIAMIEJI TINKLAI

Gaubiamieji tinklai

PS

Ilgis, aukštis

Įrankio užmetimų skaičius

Vieno laivo valdomi gaubiamieji tinklai

PS1

Ilgis, aukštis

Dviejų laivų valdomi gaubiamieji tinklai

PS2

 

Be lyno gaubiamojo tinklo apačiai sutraukti (lampara)

LA

 

DRAGOS

Dragos

DRB

Plotis x dragų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

STATOMI ŽIAUNINIAI TINKLAI IR PINKLIEJI TINKLAI

Statomi žiauniniai tinklai (išsamiau nenurodyta)

GN

Ilgis, aukštis

Tinklų užmetimų skaičius per dieną

Statomi žiauniniai tinklai su inkarais (kompl.)

GNS

Statomi žiauniniai tinklai (dreif.)

GND

Statomi žiauniniai tinklai (besisuk.)

GNC

Jungtiniai žiauniniai ir sieniniai tinklai

GTN

Sieniniai tinklai

GTR

GAUDYKLĖS

Dugninės gaudyklės

FPO

Kasdien užmetamų dugninių gaudyklių skaičius

 

Tinklinės gaudyklės (išsamiau nenurodyta)

FIX

Išsamiau nenurodyta

 

KABLIUKAI IR ŪDOS

Skrituliai ir kartinės ūdos (valdomos rankomis)

LHP

Bendras kabliukų (ūdų) užmetimų skaičius per dieną

Skrituliai ir kartinės ūdos (mechanizuotos)

LHM

Statomosios ūdos

LLS

Kasdien užmetamų kabliukų ir ūdų skaičius

Dreifuojančios ūdos

LLD

Ūdos (išsamiau nenurodyta)

LL

Traukiamosios ūdos

LTL

 

 

Kabliukai ir ūdos (išsamiau nenurodyta)

LX

 

 

ŽUVŲ SURINKIMO ĮRENGINIAI

Mechanizuotos dragos

HMD

 

 

 

 

 

 

Įvairūs įrankiai

MIS

 

 

Pramoginiai įrankiai

RG

 

 

Nežinomi arba išsamiai nenurodyti įrankiai

NK

 

 


XII PRIEDAS

ELEKTRONINIO INFORMACIJOS ĮRAŠYMO IR KEITIMOSI INFORMACIJA FORMATAS (VERSIJA 3.0)

1.

ERS naudojamos šriftų apibrėžtys turėtų būti: „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

3.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai, taip pat pirmiau pateikto priedo naujausia nuoroda (XSD rinkmena) ir lentelinė versija bus pateikti Komisijos Žuvininkystės svetainėje.

4.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.

Lentelė, kaip nurodyti operacijų duomenis

Nr.

Duomenų elementas arba požymis

Kodas

Apibūdinimas ir turinys

Privaloma (P, angl. C), Privaloma, jei (angl. CIF) (2)

Neprivaloma (N, angl. O) (3)

1

OPS ELEMENTAS

OPS

Operacijų elementas. Tai aukščiausio lygmens visų operacijų, siunčiamas tinklo paslaugos operacijai, paketas. OPS elemento sudėtyje turi būti viena iš šių elemento sudedamųjų elementų: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Paskirties šalis

AD

Šalis, kuriai siunčiamas pranešimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

3

Siunčianti šalis

FR

Duomenis siunčianti šalis (triraidis šalies ISO kodas)

P

4

Operacijos Nr.

ON

Unikalus siuntėjo sukurtas identifikavimo numeris (AAAMMMMMMDD999999)

P

5

Operacijos data

OD

Pranešimo perdavimo data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

6

Operacijos laikas

OT

Pranešimo perdavimo laikas (VV:MM UTC)

P

7

Bandymo žyma

TS

Laisvo pobūdžio tekstas

N

8

Duomenų operacija

DAT

(Žr. išsamią informaciją apie DAT sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

9

Patvirtinimo pranešimas

RET

(Žr. išsamią informaciją apie RET sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

10

Trynimo operacija

DEL

(Žr. išsamią informaciją apie DEL sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

11

Taisymo operacija

COR

(Žr. išsamią informaciją apie COR sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

12

Užklausos operacija

QUE

(Žr. išsamią informaciją apie QUE sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

13

Atsako operacija

RSP

(Žr. išsamią informaciją apie RSP sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

14

 

 

 

 

15

Duomenų operacija

DAT

Duomenų operacijos paskirtis – persiųsti laivo žurnalo arba pardavimo pažymos informaciją kitai valstybei narei

 

16

ERS pranešimas

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, t. y. visas pranešimas

P

17

Pranešimo tipas

TM

Pranešimo tipas (einamasis (CU) ar uždelstas (DE))

P

18

 

 

 

 

19

Trynimo operacija

DEL

Trynimo operacijos paskirtis – paprašyti pranešimą gavusios valstybės narės ištrinti anksčiau atsiųstus duomenis

 

20

Įrašo Nr.

RN

Įrašo, kuris turi būti ištrintas, Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

21

Atmetimo priežastis

RE

Laisvo pobūdžio tekstas arba kodų sąrašas, kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

N

22

 

 

 

 

23

Taisymo operacija

COR

Taisymo operacijos paskirtis – paprašyti kitos valstybės narės ištaisyti anksčiau atsiųstus duomenis

 

24

Pirminio pranešimo numeris

RN

Taisomo pranešimo įrašo numeris (formatas AAAMMMMMMDD999999)

P

25

Taisymo priežastis

RE

Laisvo pobūdžio tekstas arba kodų sąrašas (4)

N

26

Nauji duomenys po taisymo

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, t. y. visas pranešimas

P

27

 

 

 

 

28

Patvirtinimo operacija

RET

Patvirtinimo operacijos paskirtis – pateikti atsaką į DAT, DEL arba COR operacijas

 

29

Išsiųsto pranešimo numeris

ON

Tvirtinamos operacijos Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

30

Gauto pranešimo statusas

RS

Nurodo gauto pranešimo ir (arba) ataskaitos statusą. (4)

P

31

Atmetimo priežastis

RE

Laisvo pobūdžio tekstas arba kodų sąrašas (4), kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

O

32

 

 

 

 

33

Užklausos operacija

QUE

Užklausos operacijos paskirtis – atsisiųsti žvejybos žurnalo informaciją iš kitos valstybės narės

 

34

Vykdymo komandos

CD

Gauti LOG duomenis (visų 12 mėnesių, jei nurodyta kitaip SD ir ED pranešimais – iki 12 mėnesių) Visuomet įtraukiami einamieji ir naujausi duomenys.

P

35

Laivo identifikavimo duomenų tipas

ID

Yra bent vienas iš šių: RC, IR, XR, NA

P

36

Laivo identifikavimo duomenų vertė

IV

Atitinkamais atvejais, turi atitikti prie laivo identifikavimo duomenų tipo nurodytą formatą.

P

37

Pradžios data

SD

Prašomo laikotarpio pradžios data (anksčiausia užklausoje nurodyta data), jei prašoma užklausoje (MMMM-MM-DD)

N

38

Pabaigos data

ED

Prašomo laikotarpio pabaigos data (vėliausia užklausoje nurodyta data), jei prašoma užklausoje (MMMM-MM-DD)

N

39

 

 

 

 

40

Atsako operacija

RSP

Atsako operacijos paskirtis – pateikti atsaką į QUE operaciją

 

41

ERS pranešimas

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, priklausomai nuo laivo identifikavimo duomenų tipo, naudoto užklausoje, t. y. visas pranešimas

N

42

Gauto pranešimo statusas

RS

Nurodo gauto pranešimo ir (arba) ataskaitos statusą. (4)

P

43

Operacijos Nr.

ON

Užklausos operacijos, į kurią pateikiamas šis atsakas, Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

44

Atmetimo priežastis

RE

Jei atsakas neigiamas, nurodyti priežastį, kodėl atsakas be duomenų. Laisvo pobūdžio tekstas arba kodų sąrašas (4), kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

N

45

Atsako dalys

RP

Atsakai su skirtingais schemos apibūdinimais

P

46

 

 

 

 


Lentelė, kaip nurodyti žvejybos žurnalo, pardavimo pažymos ir važtos dokumento duomenis

Nr.

Duomenų elementas arba požymis

Kodas

Apibūdinimas ir turinys

Privaloma (P, angl. C), Privaloma, jei (angl. CIF) (2)

Neprivaloma (N, Angl. O) (3)

47

ERS pranešimas

ERS

Žyma su ERS pranešimu. ERS pranešimas – tai LOG, SAL ar TRN deklaracija

 

48

Pranešimo (įrašo) numeris

RN

Pranešimo eilės numeris (formatas AAAMMMMMMDD999999)

P

49

Pranešimo (įrašo) data

RD

Pranešimo perdavimo data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

50

Pranešimo (įrašo) laikas

RT

Pranešimo perdavimo laikas (VV:MM:SS, UTC)

P

51

 

 

 

 

52

Žvejybos žurnalo deklaracija

LOG

Žvejybos žurnalo deklaraciją sudaro viena arba kelios iš šių deklaracijų: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Europos Sąjungos laivyno registro numeris (BLR numeris)

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

P

54

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

P

55

Laivo išorės identifikavimo duomenys

XR

Šoninis laivo registracijos numeris ir raidės (ant korpuso)

Privaloma, jei FAR, PNO

56

Laivo pavadinimas

NA

Laivo pavadinimas

Privaloma, jei pildoma FAR, PNO ir galioja BFT (paprastiesiems tunams taikomos) taisyklės

57

Kapitono vardas, pavardė

MA

Kapitono vardas, pavardė (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

58

Kapitono adresas

MD

Kapitono adresas (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

59

Registracijos šalis

FS

Laivo registracijos vėliavos valstybė. Triraidis šalies ISO kodas

P

60

Laivo ICCAT numeris

IN

Laivo numeris ICCAT registre

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

61

Laivo IMO numeris

IM

IMO numeris, jei galioja BFT taisykles

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės ir jei numeris yra

62

 

 

 

 

63

Išplaukimo deklaracija

DEP

Išplaukimo iš uosto deklaracija. Būtina pateikti kiekvienąkart išplaukiant iš uosto, siunčiama su artimiausiu pranešimu

 

64

Data

DA

Išplaukimo data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

65

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VV:MM UTC). Išsamus laikas, jei taikoma pastangų tvarka. Jei reikia tik valandos, minutes galima nustatyti ant 30.

P

66

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

P

67

Planuojama veikla

AA

Kodų sąrašas (4)

N

68

Žvejybos įrankiai laive

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

P

69

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei laive yra sužvejotų žuvų

70

 

 

 

 

71

Žvejybos veiklos ataskaitos deklaracija

FAR

Reikalaujama pateikti iki vidurnakčio apie kiekvieną jūroje praleistą dieną arba vėliavos valstybei paprašius

 

72

Paskutinės ataskaitos žyma

LR

Žyma, nurodanti, kad tai yra paskutinė siunčiama FAR ataskaita (LR=1). Kiekvieną dieną, kurią laivas praleidžia jūroje, jis privalo atsiųsti FAR. . Atsiuntus FAR su LR = 1, prieš įplaukiant į uostą daugiau FAR nebegalima siųsti

Privaloma, jei tai paskutinis pranešimas

73

Tikrinimo žyma

IS

Žyma, nurodanti, kad žvejybos veiklos ataskaita gauta prieš pat laive atliktą tikrinimą (IS=1). Nurodoma, kai inspektorius paprašo žvejo atnaujinti žvejybos žurnalą prieš patikrinimą.

Privaloma, jei atliktas tikrinimas

74

Data

DA

Data, už kurią teikiama žvejybos veiklos ataskaita, kai laivas jūroje (MMMM-MM-DD, UTC)

P

75

Laikas

TI

Laikas, kai pradedama žvejybos veikla (VV:MM UTC)

N

76

Porinės žvejybos laivas (-ai) partneris (-iai)

PFP

Nurodyta, ar porinės žvejybos operacijoje dalyvauja kitų laivų. Reikalaujama veiksmingai stebėti porinę žvejybą. Laivų partnerių gali būti daugiau nei vienas. Kiekvienas partneris pateikia FAR deklaraciją, kurioje nurodomi visi kiti partneriai. Jei porinė žvejyba vykdoma be perkėlimo, visas žuvis paimantis laivas pateiks SPE elementus, o kiti laivai užpildys tik RAS elementą. Jei atliekamas perkėlimas, pateikiama ir RLC deklaracija. (žr. išsamią informaciją apie PFP sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei yra porinės žvejybos laivų partnerių ir negalioja BFT taisyklės

77

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Nurodoma, jei žuvų nesužvejota (nurodoma žvejybos pastangų tikslais) (4).

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei nėra SPE ( ir pagal žvejybos pastangų tvarką)

78

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta vidurdienį, jei žuvų nesužvejota

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

79

Žvejybos įrankių sudedamoji deklaracija

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

Daugiausia vienas GEA vienam FAR

Privaloma, jei tokių įrankių turima

80

Prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

GLS

(Žr. išsamią informaciją apie GLS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

81

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Per šią žvejybos operaciją šiame laive.

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Jei vykdomai JFO (jungtinei žvejybos operacijai) galioja BFT taisyklės, pildoma SPE apie visą kiekį ir paskirstytus kiekius, o ne CVT, CVO ir JCI.

Privaloma, jei sužvejota žuvų ir ne, jei JFO galioja BFT taisyklės

82

Žvejojančio ir perduodančio žuvis laivo sudedamoji deklaracija

CVT

(žr. išsamią informaciją apie CVT sudedamuosius elementus ir požymius) Jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija ir galioja BFT taisyklės, visi operacijoje dalyvaujantys laivai pateikia informaciją apie „laivą, kuris perkelia sužvejotas žuvis“.

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

83

Kito žvejojančio laivo sudedamoji deklaracija (kitų žvejojančių laivų sudedamosios deklaracijos)

CVO

(žr. išsamią informaciją apie CVO sudedamuosius elementus ir požymius) Jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija ir galioja BFT taisyklės, visi operacijoje dalyvaujantys laivai pateikia informaciją apie „žvejojantį laivą, kuris dalyvauja JFO“.

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

84

Sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija

JCI

(žr. išsamią informaciją apie JCI sudedamuosius elementus ir požymius) Jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija ir galioja BFT taisyklės, visi operacijoje dalyvaujantys laivai pateikia informaciją apie bendrą per JFO sužvejotą žuvų kiekį.

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

85

ICCAT JFO numeris

JF

ICCAT JFO numeris, neprivalomas, jei galioja BFT taisyklės.

N

86

 

 

 

 

87

Perkėlimo deklaracija

RLC

Naudojama, kai sužvejotos žuvys (visos arba dalis) perkeliamos arba pervežamos iš bendrų žvejybos įrankių į laivą arba iš laivo triumo ar jo žvejybos įrankių į laikymo tinklą, konteinerį ar varžą (ne laive), kuriuose iki iškrovimo laikomos gyvos žuvys

 

88

Data

DA

Sužvejotų žuvų perkėlimo data, kol laivas jūroje (MMMM-MM-DD, UTC)

P

89

Laikas

TI

Perkėlimo laikas (VV:MM UTC)

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

90

Laivas, į kurį perkraunamos žuvys

REC

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, identifikavimo duomenys

(žr. išsamią informaciją apie REC sudedamuosius elementus ir požymius).

Kai perkeliama pagal BFT taisykles, pildomas BTI.

Privaloma, jei atliekamas perkėlimas ir negalioja BFT taisyklės

91

Laivas (-ai), iš kurio (-į) perkraunamos žuvys

DON

Laivo (-ų), iš kurio (-ių) perkraunamos žuvys identifikavimo duomenys

(žr. išsamią informaciją apie DON sudedamuosius elementus ir požymius).

Kai perkeliama pagal BFT taisykles, pildomas BTI.

Privaloma, jei atliekamas perkėlimas ir negalioja BFT taisyklės

91

Perkeliama į

RT

Perkėlimo paskirties triraidis kodas (4)

Privaloma, jei reikalaujama, ypač jei galioja BTF taisyklės

92

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Perkėlimo vieta

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

93

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Perkeltų žuvų kiekis

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius).

Jei galioja BFT taisyklės, pildomas BTI.

Privaloma, jei atliekamas perkėlimas ir negalioja BFT taisyklės

94

BFT perkėlimo sudedamoji deklaracija

BTI

(žr. išsamią informaciją apie BTI sudedamuosius elementus ir požymius)

Jei galioja BFT taisyklės, vietoj DON, REC ir SPE pildomas BTI.

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

95

 

 

 

 

96

Perkrovimo deklaracija

TRA

Reikalaujama, kad laivas, iš kurio perkraunama, ir laivas, į kurį perkraunama, pateiktų kiekvieno sužvejotų žuvų perkrovimo deklaraciją

 

97

Data

DA

TRA pradžia (MMMM-MM-DD, UTC)

P

98

Laikas

TI

TRA pradžia (VV:MM UTC).

N

99

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame vyko perkrovimas (4).

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei perkrovimas atliktas jūroje

100

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

Privaloma, jei perkrovimas atliktas uoste

101

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, BLR numeris

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai Europos Sąjungos žvejybos laivas

102

Perkrovimas: laivas, į kurį perkraunamos žuvys

TT

Laivo, į kurį perkeliamos žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

P

103

Perkrovimas: laivo, į kurį perkraunamos žuvys, vėliavos valstybė

TC

Laivo, į kurį perkeliamos žuvys, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

104

Laivo, iš kurio perkraunamos žuvys, BLR numeris

RF

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai Europos Sąjungos žvejybos laivas

105

Perkrovimas: laivas (iš kurio perkraunamos žuvys)

TF

laivo, iš kurio perkraunama, tarptautinis radijo šaukinys

P

106

Perkrovimas: laivo, iš kurio perkraunamos žuvys, vėliavos valstybė

FC

Laivo, iš kurio perkraunamos žuvys, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

107

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3)

(NEAFC, NAFO vandenys arba BFT taisyklės)

108

Perkrautos sužvejotos žuvys (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

109

 

 

 

 

110

COE – COE – įplaukimo į žvejybos pastangų zoną deklaracija

COE

Įplaukimo į žvejybos pastangų zoną deklaracija. Jei žvejybos rajonui taikoma žvejybos pastangų tvarka.

Privaloma, jei reikalaujama

111

Data

DA

Įplaukimo data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

112

Laikas

TI

Įplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

113

Tikslinė(s) rūšis (-ys)

TS

Atitinkamoje zonoje ketinamos žvejoti tikslinės rūšys (4)

Privaloma, jei žvejybos veikla vykdoma pagal žvejybos pastangų tvarką ir zonos nėra tik kertamos

114

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinė laivo buvimo vieta (4).

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei žvejybos veikla vykdoma pagal žvejybos pastangų tvarką ir zonos nėra tik kertamos

115

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Įplaukimo vieta (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

116

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

N

117

 

 

 

 

118

Išplaukimo iš žvejybos pastangų zonos deklaracija

COX

Išplaukimo iš žvejybos pastangų zonos deklaracija. Jei žvejybos rajonui taikoma žvejybos pastangų tvarka.

Privaloma, jei reikalaujama

119

Data

DA

Išplaukimo data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

120

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

121

Tikslinė(s) rūšis (-ys)

TS

Atitinkamoje zonoje ketinamos žvejoti tikslinės rūšys (4)

Privaloma, jei žvejybos veikla vykdoma pagal žvejybos pastangų tvarką ir zonos nėra tik kertamos

122

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinė laivo buvimo vieta (4).

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei žvejybos veikla vykdoma pagal žvejybos pastangų tvarką ir zonos nėra tik kertamos

123

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta išplaukiant (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

124

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija

SPE

Atitinkamoje zonoje sužvejotų žuvų kiekio deklaracija (žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

N

125

 

 

 

 

126

Žvejybos pastangų zonos kirtimo deklaracija

CRO

Žvejybos pastangų zonos kirtimo deklaracija (žvejybos operacijų nevykdoma). Jei zonos kirtimui taikoma žvejybos pastangų tvarka.

Privaloma, jei reikalaujama

127

Įplaukimo į zoną deklaracija

COE

(Žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius elementus ir požymius)

Reikia nurodyti tik DA TI POS

P (jei tinka)

128

Išplaukimo iš zonos deklaracija

COX

(Žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius elementus ir požymius)

Reikia nurodyti tik DA TI POS

P (jei tinka)

129

 

 

 

 

130

Žvejybos keliose žvejybos pastangų zonose deklaracija

TRZ

Žyma, nurodanti žvejybą keliose zonose, kai taikoma žvejybos pastangų tvarka.

Privaloma, jei reikalaujama

131

Įplaukimo deklaracija

COE

Pirmas įplaukimas (žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

132

Išplaukimo deklaracija

COX

Paskutinis išplaukimas (žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius elementus ir požymius)

P

133

 

 

 

 

134

INS – tikrinimo deklaracija

INS

Žyma, nurodanti tikrinimo pradžios sudedamąją deklaraciją. Teikia ne kapitonas, o institucijos

N

135

Tikrinimo šalis

IC

Pakrantės valstybės, kurioje vykdomas patikrinimas, triraidis ISO šalies kodas

P

136

Paskirtas inspektorius

IA

Teksto laukelis, kuriame nurodoma inspektoriaus vardas, pavardė, arba, jei taikoma, keturių skaitmenų inspektoriaus kodas.

N

137

Inspektoriaus valstybė

SC

Inspektoriaus šalies triraidis ISO kodas

N

138

Data

DA

Tikrinimo data (MMMM-MM-DD)

P

139

Laikas

TI

Tikrinimo laikas (VV:MM UTC)

P

140

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

Privaloma, jei nėra buvimo vietos deklaracijos

141

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Tikrinimo vieta

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei nėra uosto kodo

142

 

 

 

 

143

Žuvų išmetimo į jūrą deklaracija

DIS

Žyma, nurodanti į jūrą išmestų žuvų duomenis

Privaloma, jei reikalaujama (3)

144

Data

DA

Išmetimo į jūrą data (MMMM-MM-DD)

P

145

Laikas

TI

Išmetimo į jūrą laikas (VV:MM UTC)

P

146

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta išmetant žuvis

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama

147

Į jūrą išmestų žuvų sudedamoji deklaracija

SPE

Į jūrą išmestos žuvys

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

148

 

 

 

 

149

Išankstinio pranešimo apie grįžimą deklaracija

PNO

Žyma, nurodanti išankstinio pranešimo deklaraciją. Turi būti perduodama prieš grįžtant į uostą arba jei reikalaujama pagal Bendrijos taisykles

Privaloma, jei reikalaujama (1)  (2)

150

Numatoma atplaukimo į uostą data

PD

Numatoma atplaukimo ir (arba) kirtimo data (MMMM-MM-DD)

P

151

Numatomas atplaukimo į uostą laikas

PT

Numatomas atplaukimo ir (arba) kirtimo laikas (VV:MM UTC)

P

152

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

P

153

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Žvejybos rajonas, kuris turi būti nurodytas išankstiniame pranešime apie atlantinių menkių žvejybą. Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) išteklių apsaugos rajonų kodų sąrašas (4).

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

154

Numatyta iškrovimo data

DA

Numatoma iškrovimo Baltijos jūroje data, rengiantis išplaukti iš rajono (MMMM-MM-DD)

N

155

Numatyta iškrovimo valanda

TI

Numatomas iškrovimo Baltijos jūroje laikas, rengiantis išplaukti iš rajono (VV:MM UTC)

N

156

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamosios deklaracijos (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Laive esantis sužvejotų žuvų kiekis (jei žuvys pelaginės, reikia nurodyti TJTT zoną)

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamąją deklaraciją)

Privaloma, jei sužvejotos žuvys laive

157

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Įplaukimo į rajoną arba zoną ir (arba) išplaukimo iš rajono arba zonos vieta

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P (jei tinka)

158

Įplaukimo tikslas

PC

LAN, jei iškraunama, TRA, jei perkraunama, ACS, jei vykdoma techninė apžiūra, OTH, jei kita.

P

159

Žvejybos reiso pradžios data

DS

Reiso pradžios data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

160

 

 

 

 

161

Išankstinio pranešimo apie perkėlimą deklaracija

PNT

Žyma, nurodanti išankstinio pranešimo apie perkėlimą deklaraciją. Taikoma, jei galioja BFT taisyklės.

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

162

Numatyta data

DA

Numatyta perkėlimo į varžą data (MMMM-MM-DD)

P

163

Numatyta valanda

TI

Numatyta perkėlimo į varžą valanda (VV-MM, UTC)

P

164

Numatyto kiekio sudedamoji deklaracija

SPE

Numatytas BFT kiekis, kuris bus perkeliamas, nurodant gyvų ir į laivą paimtų žuvų kiekius

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius).

P

165

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Vieta, kurioje bus atliekamas perkėlimas

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

166

Vilkiko pavadinimas

NA

Vilkiko arba velkančio laivo pavadinimas

P

167

Vilkiko ICCAT numeris

IN

Vilkiko numeris ICCAT laivų registre

P

168

Velkamų varžų skaičius

CT

Vilkiko traukiamų varžų skaičius

P

169

 

 

 

 

170

Žvejybos pabaigos deklaracija

EOF

Žyma, nurodanti žvejybos operacijų pabaigą prieš grįžtant į uostą. Turi būti perduodama po paskutinės žvejybos operacijos ir prieš grįžtant į uostą.

 

171

Data

DA

Žvejybos pabaigos data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

172

Laikas

TI

Žvejybos pabaigos valanda (VV:MM UTC)

P

173

 

 

 

 

174

Grįžimo į uostą deklaracija

RTP

Žyma, nurodanti grįžimą į uostą. Turi būti perduodama įplaukiant į uostą, pateikus PNO deklaraciją.

 

175

Data

DA

Grįžimo data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

176

Laikas

TI

Grįžimo valanda (VV:MM UTC)

P

177

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

P

178

Grįžimo priežastis

RE

Grįžimo į uostą priežastis (4)

P (jei tinka)

179

Žvejybos įrankiai laive

GEA

(žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

N

180

 

 

 

 

181

Iškrovimo deklaracija

LAN

Žyma, nurodanti iškrovimo duomenis. Turi būti perduodama iškrovus sužvejotas žuvis. Vietoj transporto deklaracijos, gali būti naudojamas LAN.

 

182

Data

DA

Iškrovimo pabaigos data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

183

Laikas

TI

Iškrovimo valanda, VV:MM, UTC

N

184

Siuntėjo tipas

TS

Triraidis kodas (laivo kapitonas – MAS, laivo kapitono atstovas – REP, agentas – AGE)

P

185

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

P

186

Iškrauto žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (SPE sąrašas ir PRO sudedamosios deklaracijos)

SPE

Žuvų rūšys, žvejybos rajonai, iškrautų žuvų svoris, susiję žvejybos įrankiai ir pateikimo formos

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

187

Transporto deklaracija

TRN

Vietoj transporto deklaracijos, gali būti naudojamas LAN. Įtraukus TRN, vežėjui galima nepildyti atskiro TRN. Tokiu atveju TRN SPE nereikia pildyti, nes pildoma iškrautų kiekių sudedamoji deklaracija.

N

188

 

 

 

 

189

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiamos geografinės buvimo vietos koordinatės

 

190

Platuma (dešimtainė)

LT

Platuma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo LSS

P

191

Ilguma (dešimtainė)

LG

Ilguma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo LSS

P

192

 

 

 

 

193

GEA – žvejybos įrankių statymo sudedamoji deklaracija

GEA

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie žvejybos įrankių statymą

 

194

Įrankio tipas

GE

Žvejybos įrankio kodas pagal FAO tarptautinį standartą Tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standartą (4)

P

195

Tinklinio audeklo akių dydis

ME

Tinklinio audeklo akių dydis (milimetrais)

Privaloma, jei įrankio tinklinio audeklo akims taikomi dydžio reikalavimai

196

Žvejybos įrankio matmenys

GC

Įrankio matmenys, kaip nurodyta XI priedo 2 skiltyje. Tekstinė informacija.

N

197

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų skaičius

P

198

Žvejybos laikas

DU

Žvejybos veiklos trukmė (minutėmis) apibrėžiama kaip žvejybos laikas, lygus jūroje praleistų valandų skaičiui, iš jo atėmus laiką, kurį tranzitu buvo plaukiama į žvejybos vietą, iš vienos žvejybos vietos į kitą, grįžtama iš žvejybos vietos, nukrypta nuo maršruto, nevykdyta veikla arba laukta remonto

P

(sujungta su 74 eilutės FAR/DU elementu)

199

Įrankių užmetimo sudedamoji deklaracija

GES

Įrankių užmetimo sudedamoji deklaracija

(žr. išsamią informaciją apie GES sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja statomuosius arba stacionariuosius žvejybos įrankius)

200

Įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

GER

Įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

(žr. išsamią informaciją apie GER sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja statomuosius arba stacionariuosius žvejybos įrankius)

201

Statomų žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

GIL

Statomų žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

(žr. išsamią informaciją apie GIL sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

202

Žvejybos gylis

FD

Atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies (metrais). Taikoma laivams, naudojantiems traukiamuosius žvejybos įrankius, ūdas ir stacionariuosius tinklus

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

203

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

NH

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

204

Vidutinis tinklų ilgis

GL

Vidutinis tinklų ilgis, kai naudojami stacionarieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

205

Vidutinis tinklų aukštis

GD

Vidutinis tinklų aukštis, kai naudojami stacionarieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

206

Įrankių skaičius

QG

Bendras laive esančių tinklų skaičius; pranešama išplaukiant, jei turima statomų žiauninių tinklų

Privaloma, jei laive yra žiauninių tinklų

207

Bendras įrankių ilgis

TL

Bendras laive esančių įrankių ilgis; pranešama išplaukiant, jei turima statomų žiauninių tinklų

Privaloma, jei laive yra žiauninių tinklų

208

 

 

 

 

209

GES – įrankių užmetimo sudedamoji deklaracija

GES

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie įrankių užmetimą

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

210

Data

DA

Žvejybos įrankio užmetimo data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

211

Laikas

TI

Žvejybos įrankio užmetimo valanda (VV:MM, UTC)

P

212

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta ištraukiant žvejybos įrankį

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

213

Įrankių užmetimo identifikavimo duomenys

GS

Įrankio užmetimo operacijos pabaigos data ir užmetimo sekos tą dieną numeris (MMDDXX) (Sekos numeris prasideda 01, jis žymi pirmąjį įrankio užmetimą. Jei antrasis įrankio užmetimas buvo gruodžio 20 d., numeris yra 122002).

N

214

 

 

 

 

215

Įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

GER

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie įrankių ištraukimą

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

216

Data

DA

Žvejybos įrankio ištraukimo data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

217

Laikas

TI

Įrankio ištraukimo laikas (VV:MM UTC)

P

218

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta ištraukiant įrankį

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

219

Įrankio užmetimo identifikavimo duomenys

GS

Įrankio užmetimo operacijos pabaigos data ir sekos numeris (MMDDXX)

N

220

 

 

 

 

221

Statomų žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

GIL

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie statomų žiauninių tinklų statymą

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

222

Nominalus vieno tinklo ilgis

NL

Informacija, kurią būtina užregistruoti kiekvieno žvejybos reiso metu (metrais)

P

223

Tinklų skaičius

NN

Sujungtų tinklų grupėje esančių tinklų skaičius

P

224

Tinklų grupių skaičius

FL

Bendras naudojamų tinklų grupių skaičius

P

225

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės buvimo vieta

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

226

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis

FD

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis (atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies)

P

227

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė

ST

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė (valandomis)

P

228

Įrankio užmetimo identifikavimo duomenys

GS

Įrankio užmetimo operacijos pabaigos data ir sekos numeris (MMDDXX)

N

229

 

 

 

 

230

Prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

GLS

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie stacionariojo įrankio praradimą

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

231

Įrankio praradimo data

DA

Įrankio praradimo data (MMMM-MM-DD, UTC)

P

232

Įrankio praradimo valanda

TI

Įrankio praradimo valanda (VV:MM, UTC)

P

233

Vienetų skaičius

NN

Prarastų įrankių skaičius

P

234

POS sudedamoji deklaracija

POS

Paskutinė žinoma įrankio buvimo vieta

(žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

235

Įrankio ištraukimo priemonės

MG

Laisvas tekstas

P

236

 

 

 

 

237

RAS – Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Susijęs rajonas, atsižvelgiant į taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus; turi būti užpildytas bent vienas laukelis. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

P (jei tinka)

238

FAO rajonas

FA

FAO rajonas (pvz., 27)

Privaloma, jei rajonas yra FAO rajonas

239

FAO parajonis

SA

FAO parajonis (pvz., 3)

Privaloma, jei rajonas yra FAO rajonas

240

NAFO / FAO kvadratas

ID

FAO kvadratas (pvz., d)

Privaloma, jei rajonas yra FAO rajonas

241

FAO subpozicija

SD

FAO pakvadratis (pvz., 28) (t. y. kartu su pirmiau nurodytais pavyzdžiais – 27.3.d.28)

Privaloma, jei rajonas yra FAO rajonas

242

FAO vienetas

UI

FAO vienetas (pvz., 1) (t. y. kartu su pirmiau nurodytais pavyzdžiais – 27.3.d.28.1)

Privaloma, jei rajonas yra FAO rajonas

243

Ekonominė zona

EZ

Ekonominė zona

Privaloma, jei ne ES vandenys

244

Statistinis stačiakampis

SR

Statistinis stačiakampis (pvz., 49E6)

Privaloma, jei rajonas yra statistinis stačiakampis

245

Žvejybos pastangų zona

FE

Žvejybos pastangų kodų sąrašas (4)

Privaloma, jei rajonas yra žvejybos pastangų zona

246

 

 

 

 

247

Žuvų rūšių sudedamoji deklaracija

SPE

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie sužvejotas žuvis pagal rūšis

 

248

Rūšies pavadinimas

SN

Žuvų rūšių pavadinimas (FAO 3 raidžių kodas)

P

249

Žuvų svoris

WT

Atsižvelgiant į aplinkybes, šiame punkte nurodoma:

1.

Bendras žvejybos laikotarpiu sužvejotų žuvų svoris (kilogramais)

2.

Bendras laive esančių žuvų (visų) svoris (kilogramais) arba

3.

Bendras iškrautų žuvų svoris (kilogramais)

4.

Bendras į jūrą išmestų arba panaudotų kaip gyvas masalas žuvų svoris

Privaloma, jei žuvų rūšys nesuskaičiuotos; galioja BFT taisyklės

250

Žuvų skaičius

NF

Žuvų skaičius (kai registruojamas sužvejotų žuvų, pvz., lašišų, tunų, skaičius)

Privaloma, jei lašišos; BFT taisyklės

251

Numatomų iškrauti žuvų svoris

WL

Bendras numatomų iškrauti arba perkrauti žuvų svoris (kilogramais)

Privaloma, jei reikalaujama PNO

252

Numatomų iškrauti žuvų skaičius

FL

Bendras numatomų iškrauti arba perkrauti žuvų skaičius

Privaloma, jei reikalaujama PNO

253

Tinkluose laikomų žuvų kiekis

NQ

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų gyvų žuvų kiekis

Privaloma, jei gyvi BFT

254

Tinkluose laikomų žuvų skaičius

NB

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų gyvų žuvų skaičius

Privaloma, jei gyvi BFT

255

Dydžio pasiskirstymo sudedamoji deklaracija

SIZ

Sužvejotų žuvų dydžiai, mažesni nei normalus mažiausias dydis

(žr. išsamią informaciją apie SIZ sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei mažos žuvys ir galioja BFT taisyklės

256

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame sužvejota didžioji dalis žuvų (4)

(žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

257

Įrankio tipas

GE

Raidinis kodas pagal FAO Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos įrankių klasifikaciją (4)

Privaloma, jei iškrovimo deklaracijoje nurodomos tik tam tikros žuvų rūšys ir tam tikri žvejybos rajonai

258

Žuvų apdorojimo sudedamoji deklaracija

PRO

(Žr. išsamią informaciją apie PRO sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei pateikiama iškrovimo (perkrovimo) deklaracija

259

Svorio nustatymo priemonės

MM

Svorio nustatymo priemonės: EST – apskaičiavimas, WGH – svėrimas laive

Privaloma, jei galioja BFT taisyklės

260

 

 

 

 

261

Žuvų apdorojimo sudedamoji deklaracija

PRO

Informacija apie kiekvienos rūšies iškrautų žuvų apdorojimo ir (arba) pateikimą

 

262

Žuvų šviežumo kategorija

FF

Žuvų šviežumo kategorija (4)

Privaloma, jei reikalaujama pardavimo pažymoje

263

Išlaikymo būklė

PS

Žuvų būklės raidinis kodas (4)

Privaloma, jei naudojama pardavimo pažyma

264

Žuvų pateikimas

PR

Produkto pateikimo raidinis kodas (atspindi apdorojimo būdą) (4)

P

265

Apdorotų žuvų pakuotės tipas

TY

Triraidis kodas (4)

Privaloma, jei (LAN arba TRA ir žuvis prieš tai nebuvo pasverta)

266

Pakuočių vienetų skaičius

NN

Pakuočių vienetų skaičius: kartono dėžių, dėžių, maišų, konteinerių, blokų ir kt. skaičių

Privaloma, jei (LAN arba TRA ir žuvis prieš tai nebuvo pasverta)

267

Vidutinis kiekvienos pakuotės svoris

AW

Produktų svoris (kg)

Privaloma, jei (LAN arba TRA ir žuvis prieš tai nebuvo pasverta)

268

Perskaičiavimo koeficientas

CF

Skaitinis koeficientas, taikomas perskaičiuojant apdorotų žuvų svorį į gyvąjį žuvų svorį

Privaloma, jei šiam SPE ir pateikimo deriniui nėra regioninio arba ES perskaičiavimo koeficiento

269

 

 

 

 

270

CVT sudedamoji deklaracija

CVT

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie BFT žvejybos laivą, kurio jungtinės žvejybos operacijos (JFO) metu sužvejotos žuvys perkeliamos į varžas

 

271

Žvejybos laivo pavadinimas

NA

Žvejybos laivo pavadinimas

P

272

ICCAT numeris

IN

Laivo numeris ICCAT laivų registre

P

273

IMO numeris

IM

IMO numeris

Privaloma, jei yra

274

ISO triraidis šalies kodas.

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius (taikoma tik ES laivams))

Privaloma, jei ES laivas

275

Laivo tarptautinis radijo šaukinys

RC

Žvejybos laivo tarptautinis radijo šaukinys

P

276

Sužvejotų žuvų kiekio, išskaičiuoto iš kvotos, sudedamoji deklaracija

SPE

Vykdant jungtines žvejybos operacijas (JFO) sužvejotų žuvų kiekis, neviršijantis atitinkamam laivui nustatytos kvotos, atsižvelgiant į JFO paskirstymo rodiklius

(žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei naudojama prie FAR deklaracijos

277

 

 

 

 

278

CVO sudedamoji deklaracija

CVO

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie kitą (-us) JFO dalyvaujantį (-čius) ir BFT žvejojantį (-čius) laivą (-us), kuris (-ie) nedalyvauja perkeliant žuvis. Vienam tokiam JFO dalyvaujančiam žvejybos laivui teikiama viena CVO sudedamoji deklaracija. Pildydant šią CVO, patvirtinama, kad į laivą nepaimta ir į varžas neperkelta jokių sužvejotų žuvų.

 

279

Žvejybos laivo pavadinimas

NA

Žvejybos laivo pavadinimas

P

280

ICCAT numeris

IN

Laivo numeris ICCAT laivų registre

P

281

IMO numeris

IM

IMO numeris

Privaloma, jei yra

282

ISO triraidis šalies kodas.

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius (taikoma tik ES laivams))

Privaloma, jei ES laivas

283

Laivo tarptautinis radijo šaukinys

RC

Žvejybos laivo tarptautinis radijo šaukinys

P

284

Sužvejotų žuvų kiekio, išskaičiuoto iš kvotos, sudedamoji deklaracija

SPE

Vykdant jungtines žvejybos operacijas (JFO) sužvejotų žuvų kiekis, neviršijantis atitinkamam laivui nustatytos kvotos, atsižvelgiant į JFO paskirstymo rodiklius

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

285

 

 

 

 

286

JCI sudedamoji deklaracija

JCI

JFO sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija. Pateikiama informacija apie sužvejotą kiekį ir bendrą kiekį, sužvejotą vykdant JFO (pagal BFT taisykles).

 

287

Žuvų sužvejojimo data

DA

Žuvų sužvejojimo data

P

288

Žuvų sužvejojimo laikas

TI

Žuvų sužvejojimo laikas

P

289

Žuvų sužvejojimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Žuvų sužvejojimo vieta

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

290

Bendro JFO sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija

SPE

Bendras sužvejotų BFT kiekis, nurodant kiekius varžose ir į laivą paimtus kiekius

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei sužvejota žuvų

291

 

 

 

 

292

BTI sudedamoji deklaracija

BTI

BFT žuvų perkėlimo sudedamoji deklaracija. Pateikiama informacija apie perkėlimą ir perkėlimą atliekantį laivą, susijusį su BFT perkėlimo operacija.

 

293

Žvejojančio laivo, perduodančio žuvis, sudedamoji deklaracija

CVT

Žvejojančio laivo, perkeliančio žuvis, identifikavimo duomenys (pildant CVT, SPE nereikia pildyti).

(žr. išsamią informaciją apie CVT sudedamuosius elementus ir požymius)

P

294

Buvimo vietos atliekant perkėlimą sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta atliekant perkėlimą

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

295

Perkeltų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija

SPE

Bendras į varžas perkeltų BFT kiekis

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei sužvejota žuvų

296

Vilkiko pavadinimas

NA

Vilkiko pavadinimas

P

297

Vilkiko ICCAT numeris

IN

Vilkiko numeris ICCAT laivų registre

P

298

Paskirties žuvininkystės ūkio pavadinimas

FN

Ūkio pavadinimas

P

299

ICCAT ūkio numeris

FI

ICCAT ūkio registracijos numeris

P

300

 

 

 

 

301

Dydžio pasiskirstymo sudedamoji deklaracija

SIZ

Sužvejotų žuvų dydžiai, mažesni nei mažiausias dydis

 

302

Žuvų, didesnių nei 6,4 kg, kiekis

S6

BFT, didesnių nei 6,4 kg arba 70 cm ir mažesnių nei 8 kg ir 75 cm, kiekis

P (jei tinka)

303

Žuvų, didesnių nei 8kg, kiekis

S8

BFT, didesnių nei 8 kg arba 75 cm ir mažesnių nei 30 kg ir 115 cm, kiekis

P (jei tinka)

304

 

 

 

 

305

Laivo, į kurį perkraunama, sudėtinė deklaracija

REC

Elementas, į kurį įtraukiama vieno laivo partnerio PFP sudėtinė deklaracija.

 

306

Laivas partneris

PFP

Porinės žvejybos laivo partnerio identifikavimo duomenys

P

307

 

 

 

 

308

Laivo, iš kurio perkraunama, sudėtinė deklaracija

DON

Elementas, į kurį įtraukiama vieno arba daugiau laivo partnerio PFP sudėtinė deklaracija. Gali būti keletas PFP, nurodančių kelis laivus, iš kurių bendrai iškraunamos sužvejotos žuvys per vieną perkėlimo operaciją.

 

309

Laivas (-ai) partneris (-iai)

PFP

Vieno arba kelių porinės žvejybos laivų partnerių identifikavimo duomenys

P

310

 

 

 

 

311

PFP sudedamoji deklaracija

PFP

Perduotinas (-i) laivo (-ų), dalyvaujančio (-ių) porinės žvejybos veikloje, perkeliant žuvis arba jų neperkeliant, PFP

 

312

Laivo partnerio CFR nuemris

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

N

313

Laivo partnerio tarptautinis radijo šaukinys

RC

Laivo partnerio tarptautinis radijo šaukinys

P

314

Išoriniai laivo partnerio identifikavimo ženklai

XR

Laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

P

315

Laivo partnerio vėliavos valstybė

FS

Laivo partnerio vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

316

Laivo partnerio pavadinimas

NA

Žvejybos laivo pavadinimas

P

317

Laivo partnerio kapitono vardas, pavardė

MA

Kapitono vardas, pavardė (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

318

 

 

 

 

319

Pardavimo pažymos deklaracija

SAL

Pardavimo pažymos įrašas

 

320

Europos Sąjungos laivyno registro numeris (BLR numeris)

P

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

P

321

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei BLR neatnaujintas

322

Laivo išorės identifikavimo duomenys

XR

Šoninis laivo, iš kurio iškrautos žuvys, registracijos numeris (ant korpuso)

P

323

Registracijos šalis

FS

Triraidis laivo šalies ISO kodas

P

324

Laivo pavadinimas

NA

Žuvį iškrovusio laivo pavadinimas

P

325

SLI deklaracija

SLI

(Žr. išsamią informaciją apie SLI sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei parduota

326

TLI deklaracija

TLI

(Žr. išsamią informaciją apie TLI sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei atliktas perėmimas

327

Sąskaitos numeris

NR

Sąskaitos nuorodos numeris, kaip nustatyta valstybės narės

Privaloma, jei yra

328

Sąskaitos data

ND

Sąskaitos data (MMMM-MM-DD)

Privaloma, jei yra

329

Perėmimo sutarties numeris

CN

Perėmimo sutarties nuorodos numeris

Privaloma, jei atliktas perėmimas

330

Važtos dokumento nuorodos numeris

TR

Vatos dokumento nuorodos numeris, identifikacinis važtos dokumentas, žr. TRN.

Privaloma, jei yra

331

 

 

 

 

332

Pardavimo duomenų eilutės deklaracija

SLI

Deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie siuntos pardavimą

 

333

Data

DA

Pardavimo data (MMMM-MM-DD)

P

334

Pardavimo šalis

SC

Šalis, kurioje atliktas pardavimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

335

Pardavimo vieta

SL

Uostų kodų sąrašas (CCPPP) (4)

P

336

Pardavėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NS

Žuvis parduodančio aukcionų centro, kitos įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

337

Pirkėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NB

Žuvis perkančios įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

338

Pirkėjo identifikacijos numeris

VN

Pirkėjo PVM numeris (dviraidis šalies ISO kodas ir ne daugiau kaip 12 raidžių arba skaitmenų kodas) arba mokesčių mokėtojo kodas ar kitas unikalusis identifikavimo žymuo.

P

339

Pardavimo sutarties nuorodos numeris

CN

Pardavimo sutarties nuorodos numeris

Privaloma, jei yra

340

Pirminio dokumento sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamuosius elementus ir požymius)

P

341

Parduotos siuntos sudedamoji deklaracija

CSS

(Žr. išsamią informaciją apie CSS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

342

BCD numeris

BC

BCD (sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento) numerio nuoroda

Neprivaloma, jei galioja BFT taisyklės

343

 

 

 

 

344

Pirminio dokumento sudedamoji deklaracija

SRC

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie parduotos siuntos pirminį dokumentą Vėliavos valstybės institucijos pirminį dokumentą atseka pagal žvejybos žurnalo ir iškrovimo duomenis

 

345

Iškrovimo data

DL

Iškrovimo data (MMMM-MM-DD)

P

346

Šalis ir uosto pavadinimas

PO

Šalis ir uosto, kuriame iškraunama, pavadinimas. Uostų kodų sąrašas (CCPPP) gali būti naudojamas keičiantis duomenimis (4)

P

347

 

 

 

 

348

Parduotos siuntos sudedamoji deklaracija

CSS

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie parduotą prekę

 

349

Žuvų kaina

FP

Kilogramo kaina

P

350

Bendra kaina

TP

Visa parduotos CSS įraše nurodytos prekės kaina. Nurodoma, jei bendra kaina negali būti nustatyta pagal kilogramo kainą. Kontrolės reglamento 64 str. 1 dalies l punktas.

P (jei tinka)

351

Pardavimo valiuta

CR

Valiuta, kuria nustatoma pardavimo kaina. (4)

P

352

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (nuo 1 iki 8; atitinkamai vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg) (4)

P (jei tinka)

353

Produkto paskirtis

PP

Produkto paskirties kodai (4)

P (jei tinka)

354

Atšaukta

WD

Atšaukta per gamintojų organizaciją (Y – taip, N – ne, T – laikinai)

P

355

Gamintojų organizacijos kodas

OP

Gamintojų organizacijų kodų sąrašas (4)

N

356

Siuntos žuvų ryšys

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

357

 

 

 

 

358

Perėmimo deklaracija

TLI

Deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie perėmimą

 

359

Data

DA

Perėmimo data (MMMM-MM-DD).

P

360

Perėmimo šalis

SC

Šalis, kurioje vyko perėmimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

361

Perėmimo vieta

SL

UN LOCODE vietos (jei ne uostas), kur vyko perėmimas, kodas. Jei uoste, naudojamas EB uostų kodų sąrašas (4)

P

362

Perėmimo organizacijos pavadinimas

NT

Žuvis perėmusios organizacijos pavadinimas

P

363

Saugyklos pavadinimas

NF

Saugyklos, kur laikomi produktai, pavadinimas

P

364

Saugyklos adresas

AF

Saugyklos, kur laikomi produktai, adresas

P

365

Važtos dokumento nuorodos numeris

TR

Vatos dokumento nuorodos numeris, identifikacinis važtos dokumentas, žr. TRN.

Privaloma, jei yra

366

Pirminio dokumento sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamuosius elementus ir požymius)

P

367

Perimtos siuntos sudedamoji deklaracija

CST

(Žr. išsamią informaciją apie CST sudedamuosius elementus ir požymius)

P

368

 

 

 

 

369

Perimtos siuntos sudedamoji deklaracija

CST

Sudedamoji deklaracija, kurioje pateikiama kiekvienos perimtos rūšies informacijos eilutė

 

370

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (nuo 1 iki 8; atitinkamai vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg) pagal Reglamento (EB) Nr. 2406/96 II priedą

N

371

Siuntos žuvų ryšys

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

372

 

 

 

 

373

Transporto sudedamoji deklaracija

TRN

Važtos dokumentas gali būti perduodamas elektroniniu būdu prieš pradedant transportuoti žuvis

 

374

Siuntos paskirties vieta

DC

UN LOCODE vietos (jei ne uostas), kur vežama žuvis, kodas. Jei uoste, naudojamas EB uostų kodų sąrašas (4)

P

375

Transporto priemonės registracijos numeris

LP

Skaitinis arba raidinis kodas, kuris leidžia aiškiai atpažinti transporto priemonę tą kodą suteikusios šalies duomenų bazėje ir yra nurodytas ant transporto priemonės valstybinio numerio

P

376

Žvejybos laivo išorės identifikavimo numeris

XR

Žvejybos laivo išorės identifikavimo numeris

P

377

Žvejybos laivo pavadinimas

NA

Žvejybos laivo pavadinimas

P

378

Žuvų rūšių sąrašas

SPE

Siuntoje esančių ir pirmiau nurodyto žvejybos laivo sužvejotų žuvų rūšių sąrašas (taip pat pateikiama RAS ir PRO informacija). Kadangi transporto deklaraciją galima pakeisti iškrovimo deklaracija, šio TRN sudėtinio elemento artimiausias apimantis elementas gali būti LAN, o ne ERS.

Privaloma, jei TRN nėra LAN dalis

379

Pakrovimo vieta

PL

UN LOCODE vietos (jei ne uostas), kur pakraunama žuvis, kodas. Jei uoste, naudojamas EB uostų kodų sąrašas (4)

P

380

Pakrovimo data

DL

Transporto priemonės pakrovimo data (MMMM-MM-DD, UTS)

P

381

Gavėjo (-ų) pavadinimas (-ai)

NC

Bendrovės, kuri po transportavimo gavo žuvis, pavadinimas

P

382

Gavėjo (-ų) adresas (-ai)

AC

Bendrovės, kuri po transportavimo gavo žuvis, adresas

P

383

Važtos dokumento nuorodos numeris

TR

Važtos dokumento nuorodos numeris, kurį galima naudoti nurodant dokumentą. Šiuo numeriu identifikuojamas tik važtos dokumentas. Šį numeri paskiria TRN siunčianti valstybė narė.

Privaloma, jei naudojamas elektroninis važtos dokumentas

384

 

 

 

 


(1)  Šiuo priedu pakeičiamas visas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 599/2010 (OL L 295, 2008 11 4, p. 3), priedas.

(2)  Privaloma, jei reikalaujama pagal Europos Sąjungos taisykles, tarptautinius arba dvišalius susitarimus.

(3)  Kai CIF („privaloma, jei“) netaikoma, požymį nurodyti neprivaloma.

(4)  Visi kodai (arba atitinkamos nuorodos) išvardyti Komisijos Žuvininkystės svetainėje.

1.

ERS naudojamos šriftų apibrėžtys turėtų būti: „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

3.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai, taip pat pirmiau pateikto priedo naujausia nuoroda (XSD rinkmena) ir lentelinė versija bus pateikti Komisijos Žuvininkystės svetainėje.

4.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.


XIII PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS ŠVIEŽIŲ ŽUVŲ SVORIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

Rūšis: Ilgapelekis tunas

Thunnus alalunga

YFT

WHL

1,00

GUT

1,11


Rūšis: Paprastieji beriksai

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Rūšis: Europinis ančiuvis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Rūšis: Velniažuvinės

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Rūšis: Lydžiažiotė ledžuvė

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Rūšis: Atlantinė argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Rūšis: Didžiaakis tunas

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Rūšis: Melsvoji molva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Rūšis: Švelnusis rombas

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Rūšis: Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

MKX

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Rūšis: Atlantinis marlinas

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Rūšis: Paprastoji stintenė

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Rūšis: Atlantinė menkė

menkės

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Rūšis: Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Rūšis: Paprastasis dygliaryklis

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Rūšis: Europinė upinė plekšnė

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Rūšis: Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

BIB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Rūšis: Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Rūšis: Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Rūšis: Atlantinis paltusas

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Rūšis: Atlantinė silkė

silkės

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Rūšis: Europinė paprastoji jūrinė lydeka

europinė paprastoji jūrinė lydeka

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Rūšis: Baltoji siaurapelekė vėgėlė

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Rūšis: Paprastosios stauridės

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Rūšis: Krilis

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Rūšis: Europinė mažažiotė plekšnė

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Rūšis: Megrimai

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Rūšis: Raganosė ledžuvė

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00