ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.102.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 102

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 16d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 370/2011, kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

1

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 371/2011 dėl leidimo dimetilglicino natrio druską naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 372/2011, kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybinė norma, taikoma iki 2011–2012 prekybos metų pabaigos

8

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 373/2011 dėl leidimo preparatą Clostridium butyricum FERM-BP 2789 naudoti kaip antraeilių rūšių paukščių, išskyrus dedeklius paukščius, nujunkytų paršelių ir (nujunkytų) antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 903/2009 (leidimo turėtojas – bendrovė Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., kuriai atstovauja Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

2011 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 374/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Farina di castagne della Lunigiana (SKVN)]

13

 

*

2011 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 375/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Formaggella del Luinese (SKVN)]

15

 

 

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 376/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 377/2011 dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų dešimtuosiuose etapuose

19

 

 

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 378/2011, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2011 m. balandžio 16 d.

21

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/47/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga aliuminio sulfatas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB ( 1 )

24

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/48/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga bromadiolonas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB ( 1 )

28

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/243/ES

 

*

2011 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

32

 

 

2011/244/ES

 

*

2011 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2517)

33

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 84/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, klaidų ištaisymas (OL L 28, 2011 2 2)

44

 

*

2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka, klaidų ištaisymas (OL L 254, 2009 9 26)

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 370/2011

2011 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, Burkina Fase (2),

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą, vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu, ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis (3) (toliau – vidaus susitarimas), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę (4),

pasikonsultavusi su Europos investicijų banku,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 215/2008 (5) nustatomos 10-ojo Europos plėtros fondo (toliau – EPF) įsteigimo ir išteklių finansinio įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Lisabonos sutartimi įsteigiama Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Siekiant atsižvelgti į EIVT įsteigimą, 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) (toliau – Finansinis reglamentas) iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1081/2010 (7). Siekiant suteikti stabilų teisinį EPF vykdymo pagrindą ir atsižvelgti į EIVT įsteigimą bei Finansinio reglamento pakeitimus, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 215/2008.

(3)

Pagal 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (8), EIVT yra sui generis tarnyba ir Finansinio reglamento tikslais turėtų būti laikoma institucija.

(4)

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta, kad Komisijos delegacijos taps EIVT dalimi kaip Sąjungos delegacijos. Būtina užtikrinti Sąjungos delegacijų veiklos tęstinumą, ypač delegacijų vykdomo EPF išteklių valdymo tęstinumą ir veiksmingumą. Todėl Komisijai turėtų būti suteiktas leidimas perduoti EPF išteklių įgyvendinimo įgaliojimus EIVT, kaip atskirai institucijai, priklausančių Sąjungos delegacijų vadovams. Įgalioti leidimus duodantys pareigūnai turėtų ir toliau būti atsakingi už vidaus valdymo ir kontrolės sistemų nustatymą, o Sąjungos delegacijų vadovai turėtų būti atsakingi už tinkamą vidaus valdymo ir kontrolės sistemų sukūrimą ir veikimą, taip pat už lėšų ir jų delegacijose vykdomos veiklos valdymą. Jie turėtų du kartus per metus pateikti atitinkamas ataskaitas. Tikslinga nustatyti tokio įgaliojimo atšaukimo sąlygas pagal Komisijai taikomas taisykles.

(5)

Siekiant įgyvendinti patikimo finansų valdymo principą, Sąjungos delegacijų vadovai, kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai, turėtų taikyti Komisijos taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė turėtų būti tokie, kaip bet kurių kitų perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų. Todėl jie taip pat turėtų laikyti Komisiją savo institucija.

(6)

Tvirtinant biudžeto įvykdymą, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant Finansinį reglamentą EIVT traktuojama kaip institucija, tarnyba turėtų taikyti visas Reglamento (EB) Nr. 215/2008 142, 143 ir 144 straipsniuose nustatytas procedūras. EIVT turėtų visapusiškai bendradarbiauti su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateikti bet kokią reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudama atitinkamų įstaigų posėdžiuose. Komisija toliau turėtų būti atsakinga už EPF išteklių įgyvendinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 215/2008 2 straipsnį, be kita ko, už EPF išteklius, už kurių įgyvendinimą atsakingi Sąjungos delegacijų vadovai, kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai. Tam, kad Komisija galėtų vykdyti savo įpareigojimus, Sąjungos delegacijų vadovai turėtų teikti reikalingą informaciją. Tuo pačiu metu turėtų būti informuotas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis), kuris turėtų palengvinti Sąjungos delegacijų ir Komisijos departamentų bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į šios struktūros naujumą, reikia taikyti gerai parengtas skaidrumo ir finansinės atskaitomybės nuostatas.

(7)

Komisijos apskaitos pareigūnas toliau turėtų būti atsakingas už visų EPF išteklių įgyvendinimą, įskaitant apskaitos operacijas, susijusias su EPF ištekliais, kuriuos valdyti perįgalioti Sąjungos delegacijų vadovai.

(8)

Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir vienodą požiūrį į perįgaliotus leidimus duodančius pareigūnus, kurie yra EIVT darbuotojai ir tuos, kurie yra Komisijos darbuotojai, taip pat užtikrinti, kad Komisija būtų tinkamai informuota, speciali Komisijos finansinių pažeidimų komisija taip pat turėtų būti atsakinga už EIVT pažeidimų nagrinėjimą, kai Komisija perduoda vykdymo įgaliojimus Sąjungos delegacijų vadovams. Vis dėlto siekdama išsaugoti atsakomybės už finansų valdymą ir drausminių priemonių ryšį Komisija turėtų turėti teisę prašyti vyriausiojo įgaliotinio pradėti procesą, jeigu finansinių netiklsumų komisija nustato pažeidimų, susijusių su tomis Komisijos Sąjungos delegacijų vadovams perduotomis kompetencijos sritimis. Tokiu atveju atsižvelgdamas į Tarnybos nuostatus vyriausiasis įgaliotinis turėtų imtis tinkamų veiksmų.

(9)

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią vidaus kontrolę, Komisijos vidaus auditorius turėtų tikrinti, kaip valdomi finansai, kuriuos valdyti perįgalioti Sąjungos delegacijų vadovai.

(10)

Siekiant užtikrinti demokratinę EPF išteklių įgyvendinimo priežiūrą, Sąjungos delegacijų vadovai turėtų pateikti patikinimą ir ataskaitą, kurioje nurodoma informacija apie jų delegacijų vidaus valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat apie veiklos, kurią jie perįgalioti vykdyti, valdymą. Sąjungos delegacijų vadovų ataskaitos turėtų būti pridėtos prie atsakingo įgalioto leidimus duodančio pareigūno metinių veiklos ataskaitų ir Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti suteikiama galimybė su jomis susipažinti.

(11)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 215/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 215/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Komisija tinkamu būdu pateikia informaciją apie jos valdomo EPF lėšų gavėjus, kai jos departamentai arba Sąjungos delegacijos centralizuotai ir tiesiogiai įgyvendina EPF išteklius pagal 17 straipsnio antrą pastraipą, ir informaciją apie lėšų, kurias suteikia subjektai, kuriems finansinio įgyvendinimo uždaviniai perduodami taikant kitus valdymo būdus, gavėjus.“

2.

17 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Tačiau Komisija gali perduoti savo įgaliojimus įgyvendinti EPF išteklius Sąjungos delegacijų vadovams. Tuo pačiu metu ji apie tai informuoja Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis). Kai Sąjungos delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai, jie taiko Komisijos EPF išteklių įgyvendinimo taisykles, o jų pareigos, įsipareigojimai ir atskaitomybė yra tokie, kaip bet kurio kito perįgalioto leidimus duodančio pareigūno.

Komisija gali atšaukti tą įgaliojimą vadovaudamasi savo taisyklėmis.

Taikant antrą pastraipą, vyriausiasis įgaliotinis imasi reikalingų priemonių Sąjungos delegacijų ir Komisijos departamentų bendradarbiavimui palengvinti.

Kad Sąjungos delegacijoms būtų lengviau įgyvendinti išteklius, numatytus veiklos rėmimo išlaidoms, susijusioms su EPF pagal vidaus susitarimo 6 straipsnį, Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) gali susitarti dėl išsamios tvarkos. Šioje išsamioje tvarkoje nėra jokios nuostatos, kuria būtų nukrypstama nuo šio reglamento.“

3.

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Kai Komisija įgyvendina EPF išteklius centralizuotai, įgyvendinimo uždavinius tiesiogiai atlieka jos departamentai arba Sąjungos delegacijos pagal 17 straipsnio antrą pastraipą, arba netiesiogiai pagal šio straipsnio 2–4 dalis ir 26–29 straipsnius.“

4.

32 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Kai Sąjungos delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai pagal 17 straipsnio antrą pastraipą, jiems Komisija yra institucija, kurios pareiga nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir vertinti jų, kaip perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų, pareigas ir atsakomybę. Komisija tuo pačiu metu apie tai informuoja vyriausiąjį įgaliotinį.“

5.

38 straipsnio antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat suteikiama galimybė susipažinti su įgaliotų leidimus duodančių pareigūnų metinėmis veiklos ataskaitomis.“

6.

Įterpiamas šis straipsnis:

„38a straipsnis

1.   Kai Sąjungos delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai pagal 17 straipsnio antrą pastraipą, jie glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, kad tinkamai įgyvendintų lėšas, visų pirma siekdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, taip pat tai, kad valdant lėšas būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo ir veiksmingai saugomi Sąjungos finansiniai interesai.

Todėl jie imasi būtinų priemonių, kad išvengtų bet kokios padėties, kuriai esant galėtų iškilti grėsmė Komisijos atsakomybei už EPF išteklių, kuriuos jie perįgalioti valdyti, įgyvendinimą, taip pat bet kokio prioritetų konflikto, kuris gali turėti įtakos jiems perduotų finansų valdymo uždavinių vykdymui.

Jeigu susidaro antroje pastraipoje nurodytos rūšies padėtis arba konfliktas, Sąjungos delegacijų vadovai nedelsdami apie tai praneša atsakingiems Komisijos ir EIVT generaliniams direktoriams. Tie generaliniai direktoriai imasi atitinkamų veiksmų padėčiai ištaisyti.

2.   Jeigu Sąjungos delegacijų vadovai atsiduria 37 straipsnio 4 dalyje nurodytoje padėtyje, jie šiuo klausimu kreipiasi į specialią finansinių pažeidimų komisiją, sudarytą pagal 54 straipsnio 3 dalį. Sąjungos interesams galinčios pakenkti neteisėtos veiklos, sukčiavimo ar korupcijos atveju jie praneša institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taikytinuose teisės aktuose.

3.   Pagal 17 straipsnio antrą pastraipą kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai veikiantys Sąjungos delegacijų vadovai, teikia ataskaitas jiems įgaliojimus perdavusiam įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui, kad šis galėtų įtraukti jų ataskaitas į 38 straipsnyje nurodytą savo metinės veiklos ataskaitą. Sąjungos delegacijų vadovų ataskaitose nurodoma informacija apie jų delegacijos vidaus valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat apie veiklos, kurią jie perįgalioti vykdyti, valdymą ir pateikiamas patikinimas pagal 54 straipsnio 2a dalį. Šios ataskaitos pridedamos prie įgalioto leidimus duodančio pareigūno metinės veiklos ataskaitos ir Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiama galimybė su jomis susipažinti prireikus atsižvelgiant į jų konfidencialumą.

Sąjungos delegacijų vadovai visapusiškai bendradarbiauja su institucijomis, kurios susijusios su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, ir prireikus pateikia bet kokią reikalingą papildomą informaciją. Atsižvelgiant į tai, jų gali būti paprašyta dalyvauti susijusių įstaigų posėdžiuose ir teikti paramą atsakingam įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui.

4.   Pagal 17 straipsnio antrą pastraipą kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai Sąjungos delegacijų vadovai atsako į bet kokį įgalioto leidimus duodančio pareigūno prašymą, pateiktą jo paties iniciatyva arba, vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, Europos Parlamento prašymu.

5.   Komisija užtikrina, kad perįgaliojimas nesukliudytų vykdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagal 142, 143 ir 144 straipsnius.“

7.

39 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Komisijos apskaitos pareigūnas toliau yra atsakingas už visų EPF išteklių įgyvendinimą, įskaitant apskaitos operacijas, susijusias su EPF ištekliais, kuriuos valdyti perįgalioti Sąjungos delegacijų vadovai.“

8.

54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Sąjungos delegacijų vadovų perįgaliojimo atveju įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas yra atsakingas už vidaus valdymo ir kontrolės sistemų nustatymą, taip pat jų veiksmingumą ir efektyvumą. Sąjungos delegacijų vadovai atsakingi už tų sistemų tinkamą sukūrimą ir veikimą, atsižvelgiant į įgalioto leidimus duodančio pareigūno nurodymus, taip pat už lėšų ir Sąjungos delegacijose vykdomos veiklos, už kurias jie atsakingi, valdymą. Pagal 37 straipsnio 3 dalį, prieš pradėdami eiti savo pareigas, jie turi išklausyti specialius mokymo kursus apie leidimus duodančių pareigūnų užduotis ir atsakomybę, taip pat apie EPF išteklių įgyvendinimą.

Sąjungos delegacijų vadovai teikia ataskaitas apie savo atsakomybės sritis pagal šios dalies pirmą pastraipą, atsižvelgdami į 38a straipsnio 3 dalį.

Kasmet Sąjungos delegacijų vadovai Komisijos įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui pateikia patikinimą dėl savo delegacijos vidaus valdymo ir kontrolės sistemų, taip pat dėl veiklos, kurią jie perįgalioti vykdyti, valdymo ir rezultatų, kad leidimus duodantis pareigūnas galėtų parengti savo patikinimo pareiškimą, kaip numatyta 38 straipsnyje.“

b)

papildoma šia dalimi:

„4.   Kai pagal 17 straipsnio antrą pastraipą Sąjungos delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai, pagal šio straipsnio 3 dalį Komisijos sudaryta speciali finansinių pažeidimų komisija yra kompetentinga toje 3 dalyje nurodytais atvejais.

Jei komisija nustato problemas pačioje sistemoje, ji nusiunčia pranešimą su rekomendacijomis leidimus duodančiam pareigūnui, vyriausiajam įgaliotiniui ir įgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui, jei jis nėra proceso dalyvis, ir vidaus auditoriui.

Remdamasi komisijos nuomone Komisija gali paprašyti vyriausiojo įgaliotinio, kad jis, kaip skiriančioji institucija, inicijuotų procesą dėl perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų nubaudimo administracine priemone arba dėl kompensacijos sumokėjimo, jeigu pažeidimai susiję su jiems perduotomis Komisijos kompetencijos sritimis. Tokiu atveju atsižvelgdamas į Tarnybos nuostatus vyriausiasis įgaliotinis imsis tinkamų veiksmų, kad būtų vykdomi sprendimai dėl nubaudimo administracine priemone ir (arba) dėl kompensacijos sumokėjimo atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas.

Valstybės narės visapusiškai remia Sąjungos veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti bet kokią laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas Kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, atsakomybę pagal Tarnybos nuostatų 22 straipsnį.“

9.

89 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Atliekant EIVT vidaus auditą, Komisijos vidaus auditorius tikrina, kaip valdomi finansai, kuriuos, kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai pagal 17 straipsnio antrą pastraipą, valdyti perįgalioti Sąjungos delegacijų vadovai.“

10.

Įterpiamas šis straipsnis:

„144a straipsnis

EIVT taikomos visos 142, 143 ir 144 straipsniuose nustatytos procedūros. EIVT visapusiškai bendradarbiauja su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateikia bet kokią reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudama atitinkamų įstaigų posėdžiuose.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(3)  OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(4)  OL C 66, 2011 3 1, p. 1.

(5)  OL L 78, 2008 3 19, p. 1.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1081/2010, kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 311, 2010 11 26, p. 9).

(8)  OL L 201, 2010 8 3, p. 30.


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 371/2011

2011 m. balandžio 15 d.

dėl leidimo dimetilglicino natrio druską naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Taminco N.V.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti dimetilglicino natrio druską. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo dimetilglicino natrio druską naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2010 m. gruodžio 7 d. (2) nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis dimetilglicino natrio druska nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį priedą galima žymiai pagerinti mėsinių viščiukų kūno masės prieaugį ir pašarų bei prieaugio santykį. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Europos Sąjungos etaloninė pašarų priedų laboratorija.

(5)

Įvertinus dimetilglicino natrio druską nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2011 m.); 9(1):1950.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (zootechninių parametrų pagerinimas).

4d4

Taminco N.V.

Dimetilglicino natrio druska

 

Priedo sudėtis:

Dimetilglicino natrio druska, kurios grynumas ne mažesnis nei 97 %

 

Veiklioji medžiaga

N, N-dimetilglicino natrio druska

C4H8NO2Na, gaunama cheminės sintezės būdu.

 

Analizės metodai  (1)

Priede ir premiksuose esančioms veikliosioms medžiagoms nustatyti: skysčių chromatografija (HPLC) naudojant detekciją diodine matrica (DAD), aptikimas esant 193 nm.

Pašaruose esančioms veikliosioms medžiagoms nustatyti: dujų chromatografijos (GC) metodas naudojant prieškolonėlę dariniui gauti ir liepsnos jonizacijos detektorių (FID).

Mėsiniai viščiukai

 

1 000

1.

Sauga: tvarkant produktą reikalingi apsauginiai akiniai ir pirštinės.

2.

Mažiausia rekomenduojama dozė: 1 000 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

2021 m. gegužės 6 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 372/2011

2011 m. balandžio 15 d.

kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybinė norma, taikoma iki 2011–2012 prekybos metų pabaigos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 61 straipsnio pirmos pastraipos d punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 61 straipsnio pirmos pastraipos d punktą cukrus arba izogliukozė, pagaminti viršijant to reglamento 56 straipsnyje numatytą kvotą, gali būti eksportuojami tik laikantis nustatytos kiekybinės normos.

(2)

Išsamios nekvotiniam (virškvotiniam) eksportui taikomos įgyvendinimo taisyklės, ypač tos, kurios susijusios su eksporto licencijomis, yra išdėstytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 951/2006 (2). Tačiau kiekybinė norma turėtų būti nustatoma kiekvieniems prekybos metams, atsižvelgiant į eksporto rinkų galimybes.

(3)

Eksportas iš Sąjungos yra svarbi kai kurių Sąjungos cukraus ir izogliukozės gamintojų, kurių tradicinės rinkos yra už Sąjungos ribų, ekonominės veiklos dalis. Šių gamintojų cukraus ir izogliukozės eksportas į tas rinkas galėtų būti ekonomiškai perspektyvus net ir be eksporto grąžinamųjų išmokų. Todėl, norint, kad šie ES gamintojai ir toliau galėtų aprūpinti savo tradicines rinkas, būtina nustatyti nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybines normas.

(4)

Apskaičiuota, kad jei 2011–2012 prekybos metams būtų nustatyta nekvotinio cukraus eksporto kiekybinė norma – 650 000 tonų baltojo cukraus ekvivalentu – ir nekvotinės izogliukozės norma – 50 000 tonų sausosios medžiagos ekvivalentu, rinkos poreikiai būtų patenkinti.

(5)

Nuo 2010 m. spalio mėn. vyravo aukštos cukraus pasaulinės rinkos kainos, o pasaulinių rinkos kainų prognozės, grindžiamos Londono ir Niujorko biržų cukraus ateities sandoriais, rodo, kad 2011 ir vėlesniais metais pasaulinė rinkos kaina išliks didelė. Todėl sunku tiksliai apskaičiuoti kiekius, kurie galiausiai bus importuoti į Sąjungą. Remiantis 2010–2011 prekybos metais įgyta patirtimi, matyti, kad tinkamam Sąjungos rinkos aprūpinimui užtikrinti į vidaus rinką reikėjo išleisti tam tikrus nekvotinio cukraus kiekius. Todėl yra tikslinga sudaryti galimybę eksportuoti nekvotinį cukrų nuo 2012 m. sausio 1 d., kol nebus gauta tikslesnės informacijos apie faktinę Sąjungos aprūpinimo padėtį.

(6)

Cukraus eksportui iš Sąjungos į tam tikras artimas paskirties vietas ir trečiąsias valstybes, kuriose Sąjungos produktams taikoma lengvatinė importo tvarka, šiuo metu sudarytos ypač palankios konkurencinės sąlygos. Tam tikras artimas paskirties vietas reikėtų išbraukti iš reikalavimus atitinkančių paskirties vietų sąrašo atsižvelgiant į tai, kad nėra tinkamų savitarpio pagalbos priemonių, skirtų kovai su pažeidimais, ir siekiant sumažinti sukčiavimo riziką bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, susijusiam su nekvotinio cukraus grįžtamuoju importu arba pakartotiniu įvežimu į Sąjungą.

(7)

Atsižvelgiant į tai, kad dėl izogliukozės produktų savybių tikimasi mažesnės su šiais produktais susijusios galimos sukčiavimo rizikos, reikalavimus atitinkančių nekvotinės izogliukozės eksporto paskirties vietų riboti nereikia.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nekvotinio cukraus eksporto kiekybinės normos nustatymas

1.   2011–2012 prekybos metais, kurie prasideda 2011 m. spalio 1 d. ir baigiasi 2012 m. rugsėjo 30 d., Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 61 straipsnio pirmos pastraipos d punkte minima kiekybinė nekvotinio baltojo cukraus, kurio KN kodas yra 1701 99, norma eksportui be grąžinamosios išmokos yra 650 000 tonų.

2.   Eksportuoti laikantis 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos leidžiama į visas paskirties vietas, išskyrus:

a)

trečiąsias valstybes: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), San Mariną, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (3), Juodkalniją, Albaniją ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

b)

valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Sąjungos muitų teritorijai: Farerų Salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai, – Gibraltarą.

2 straipsnis

Nekvotinės izogliukozės eksporto kiekybinės normos nustatymas

1.   2011–2012 prekybos metais, kurie prasideda 2011 m. spalio 1 d. ir baigiasi 2012 m. rugsėjo 30 d., Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 61 straipsnio pirmos pastraipos d punkte minima kiekybinė nekvotinės izogliukozės, kurios KN kodai yra 1702 40 10, 1702 60 10 ir 1702 90 30, norma eksportui be grąžinamosios išmokos yra 50 000 tonų sausosios medžiagos.

2.   1 dalyje nurodytus produktus leidžiama eksportuoti tik jei jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 951/2006 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Jis nustoja galioti 2012 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  Taip pat Kosovą, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244.


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 373/2011

2011 m. balandžio 15 d.

dėl leidimo preparatą Clostridium butyricum FERM-BP 2789 naudoti kaip antraeilių rūšių paukščių, išskyrus dedeklius paukščius, nujunkytų paršelių ir (nujunkytų) antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 903/2009 (leidimo turėtojas – bendrovė Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., kuriai atstovauja Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytas priedų naudojimo gyvūnų mityboje leidimas, tokio leidimo išdavimo sąlygos bei tvarka ir galimybė pakeisti pašarų priedų leidimą gavus leidimo turėtojo prašymą ir Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuomonę.

(2)

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) preparatą buvo leista naudoti dešimt metų kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 903/2009 (2).

(3)

Pareiškėjas paprašė pakeisti Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) padermės nuorodą į Clostridium butyricum FERM-BP 2789, leidimo turėtojo atstovo pavadinimą iš Mitsui & Co. Deutschland GmbH į Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį padaryti pakeitimą dėl naujo šio priedo naudojimo būdo antraeilių rūšių paukščiams (išskyrus dedekles vištas), nujunkytiems paršeliams ir nujunkytoms antraeilių rūšių kiaulėms, prašydamas priskirti šį priedą priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Kartu su paraiška buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį, ir atitinkami duomenys prašymui pagrįsti.

(5)

Tarnyba 2010 m. gruodžio 8 d. (3) nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis priede nurodytas Clostridium butyricum FERM-BP 2789 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad šis priedas gali paspartinti tikslinių rūšių svorio prieaugį ir gerinti pašarų konversiją. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad ankstesnė padermės nuoroda nebuvo tinkama produkto padermei vienareikšmiai identifikuoti, todėl ji pritaria pareiškėjo pageidavimui pakeisti padermės nuorodą į Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Tarnyba padarė išvadą, kad buvo nustatytas dviejų papildomų kokcidiostatų suderinamumas. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Europos Sąjungos etaloninė pašarų priedų laboratorija.

(6)

Pasiūlytasis leidimo sąlygų, susijusių su leidimo turėtojo atstovo pavadinimu, pakeitimas yra tik administracinio pobūdžio, todėl nėra būtinybės iš naujo vertinti atitinkamų priedų. Tarnyba buvo informuota apie paraišką

(7)

Šio preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(8)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 903/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Kadangi leidimo suteikimo sąlygų pakeitimai nėra susiję su sauga, tikslinga numatyti pereinamąjį laikotarpį turimoms premiksų ir pašarų mišinių atsargoms išnaudoti.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 903/2009 žodžiai „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)“ ir žodžiai „Mitsui & Co. Deutschland GmbH“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „Clostridium butyricum FERM-BP 2789“ ir „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“.

Reglamento (EB) Nr. 903/2009 priedo skilties „Kitos nuostatos“ 2 punkte įrašomi papildomi žodžiai „natrio monenzinas arba lazalocidas“.

3 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) 903/2009 paženklintus pašarus, kurių sudėtyje yra Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467), galima ir toliau teikti rinkai bei naudoti, kol baigsis atsargos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 256, 2009 9 29, p. 26.

(3)  EMST leidinys (2011 m.); 9(1):1951.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., kuriai atstovauja Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Priedo sudėtis:

Clostridium butyricum FERM BP-2789 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 108 KSV/g kieto pavidalo priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analizės metodas  (1)

 

Kiekybinis vertinimas: išpylimo ant plokštelės metodas pagal ISO 15213 standartą.

 

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PFGE) metodas.

Antraeilių rūšių paukščiai (išskyrus dedeklius paukščius).

5 × 108 KSV

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: natrio monenzino, diklazurilo, maduramicino amonio, robenidino, narazino, narazino ir (arba) nikarbazino, semduramicino, dekoginato, natrio salinomicino arba natrio salinomicino.

3.

Sauga: tvarkant produktą naudojama kvėpavimo apsaugos priemonė.

2021 m. gegužės 6 d.

Paršeliai (nujunkyti) ir (nujunkytos) antraeilių rūšių kiaulės.

2,5 × 108 KSV


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos maisto priedų etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 374/2011

2011 m. balandžio 11 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Farina di castagne della Lunigiana (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą Farina di castagne della Lunigiana paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 220, 2010 8 14, p. 14.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ITALIJA

Farina di castagne della Lunigiana (SKVN)


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 375/2011

2011 m. balandžio 11 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Formaggella del Luinese (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą Formaggella del Luinese paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 220, 2010 8 14, p. 18.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.   Sūriai

ITALIJA

Formaggella del Luinese (SKVN)


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 376/2011

2011 m. balandžio 15 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. balandžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 377/2011

2011 m. balandžio 15 d.

dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų dešimtuosiuose etapuose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), visų pirma į jo 43 straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas grūdų pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), nustatytomis sąlygomis.

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1017/2010 4 straipsnį, atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, turi nustatyti mažiausią kiekvienos rūšies grūdų pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei arba nuspręsti nenustatyti mažiausios pardavimo kainos.

(3)

Remiantis dešimtuoju konkurso etapu gautomis paraiškomis dalyvauti konkurse, nuspręsta, kad tam tikroms valstybėms narėms ir tam tikrų rūšių grūdų mažiausia pardavimo kaina turėtų būti nustatyta, o kitoms valstybėms narėms ir kitų rūšių grūdų mažiausia pardavimo kaina neturėtų būti nustatyta.

(4)

Siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikiami pardavimo kainos sprendimai pagal grūdų rūšis ir valstybes nares, susiję su Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų dešimtaisiais atskirais grūdų pardavimo etapais, kurių paraiškų teikimo terminas baigėsi 2011 m. balandžio 13 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 293, 2010 11 11, p. 41.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


PRIEDAS

Sprendimai dėl pardavimo

(EUR už toną)

Valstybė narė

Mažiausia pardavimo kaina

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

KN kodas 1001 90

KN kodas 1003 00

KN kodas 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

mažiausia pardavimo kaina nenustatyta (atmesti visi pasiūlymai)

°

pasiūlymų nėra

X

grūdų parduoti nėra

#

netaikytina


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 378/2011

2011 m. balandžio 15 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2011 m. balandžio 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2011 m. balandžio 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2011 m. balandžio 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. balandžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2011 m. balandžio 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Sąjungą atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje arba Juodojoje jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.4.2011-14.4.2011

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

253,38

208,52

FOB kaina JAV

238,83

228,83

208,83

162,14

Meksikos įlankos priedas

14,64

Didžiųjų ežerų priedas

74,16

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

17,88 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

49,29 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


DIREKTYVOS

16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/47/ES

2011 m. balandžio 15 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga aliuminio sulfatas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (2) ir (EB) Nr. 2229/2004 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra aliuminio sulfatas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 24e straipsnį pranešėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/941/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo aliuminio sulfatas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi, pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Nyderlandams, kurie Reglamentu (EB) Nr. 2229/2004 paskirti ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/941/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Nyderlandai įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. kovo 9 d. jie šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba pateikė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. spalio 28 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl aliuminio sulfato (6). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos aliuminio sulfato peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra aliuminio sulfato, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl aliuminio sulfatą tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų daugiau informacijos, patvirtinančios komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją tinkamų analitinių duomenų forma.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas atitinkamas laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra aliuminio sulfato, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(12)

Sprendimu 2008/941/EB aliuminio sulfatas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracija panaikinama iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie aliuminio sulfatą to sprendimo priede.

(13)

Todėl Sprendimas 2008/941/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/941/EB priedo eilutė apie aliuminio sulfatą išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos aliuminio sulfato, registraciją.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su aliuminio sulfatu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su aliuminio sulfatu, įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje aliuminio sulfatas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 31 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje aliuminio sulfatas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje aliuminio sulfatas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(3)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(4)  OL L 335, 2008 12 13, p. 91.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba; „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido aliuminio sulfato keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys, 2010 m.; 8(11):1889. [32 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Pateikta: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„351

aliuminio sulfatas

CAS Nr. 10043-01-3

CIPAC netaikoma

Aliuminio sulfatas

970 g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik patalpose kaip dekoratyvinių augalų baktericidą po derliaus nuėmimo.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į aliuminio sulfato peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti informacijos, patvirtinančios komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją tinkamų analitinių duomenų forma.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai tokią informaciją iki 2011 m. gruodžio 1 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/48/ES

2011 m. balandžio 15 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga bromadiolonas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (2) ir (EB) Nr. 2229/2004 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra bromadiolonas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 24e straipsnį pranešėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/941/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo bromadiolonas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi, pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Švedijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 2229/2004 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/941/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Švedija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. gruodžio 4 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba pateikė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. rugsėjo 15 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl bromadiolono (6). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos bromadiolono peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra bromadiolono, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl bromadioloną tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti, kad pranešėjas pateiktų informacijos, patvirtinančios: tinkamais analitiniais duomenimis pagrįstą komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją, priemaišų svarbą, bromadiolono atsparumą vandenyje, priemonių, pasiūlytų paukščiams ir netiksliniams žinduoliams keliamai rizikai mažinti, veiksmingumą ir metabolitų poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bromadiolono, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(12)

Sprendimu 2008/941/EB bromadiolonas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracija panaikinama iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie bromadioloną to sprendimo priede.

(13)

Todėl Sprendimas 2008/941/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/941/EB priedo eilutė apie bromadioloną išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos bromadiolono, registraciją.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su bromadiolonu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su bromadiolonu, iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje bromadiolonas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 31 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje bromadiolonas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje bromadiolonas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(3)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(4)  OL L 335, 2008 12 13, p. 91.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba. „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido bromadiolono keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys (2010 m.); 8(10):1783. (p. 44). doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„352

bromadiolonas

CAS Nr. 28772-56-7

CIPAC Nr. 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksikumarinas

≥ 970g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip rodenticidą iš anksto jį paruošus kaip jauką, kuris dedamas į graužikų urvus.

Nominalioji veikliosios medžiagos koncentracija augalų apsaugos produktuose neviršija 50 mg/kg.

Leidimai suteikiami tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į bromadiolono peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės:

ypatingą dėmesį skiria su šia medžiaga dirbantiems asmenims kylančiai rizikai ir užtikrina, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

ypatingą dėmesį skiria paukščiams ir netiksliniams žinduoliams keliamai pirminio ir antrinio apsinuodijimo rizikai.

Registracijos sąlygose, jei tikslinga, numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės reikalauja, kad būtų pateikta patvirtinamosios informacijos apie:

a)

tinkamais analitiniais duomenimis pagrįstą komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją;

b)

priemaišų svarbą;

c)

bromadiolono atsparumą vandenyje, kai kiekybinio nustatymo riba – 0.01 μg/l;

d)

priemonių, pasiūlytų paukščiams ir netiksliniams žinduoliams keliamai rizikai mažinti, veiksmingumą;

e)

metabolitų poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai a, b ir c punktuose nurodytą informaciją iki 2011 m. lapkričio 30 d., o d ir e punktuose nurodytą informaciją – iki 2013 m. gegužės 31 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


SPRENDIMAI

16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 11 d.

dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

(2011/243/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus Riccardo VENTRE kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. sausio 25 d. – Regionų komiteto nariu pakartotinai skiriamas:

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (pasikeitę įgaliojimai).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

PINTÉR S.


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 15 d.

dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2517)

(tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų ir vokiečių kalbomis)

(2011/244/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 31 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį Komisija turi atlikti reikiamus patikrinimus, pranešti valstybėms narėms tokių patikrinimų rezultatus, atsižvelgti į valstybių narių pastabas, pradėti dvišales diskusijas siekdama susitarti su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir oficialiai pranešti joms savo išvadas.

(2)

Valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti taikinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota ir Komisija išnagrinėjo tokios procedūros taikymo ataskaitas.

(3)

Pagal reglamentus (EB) Nr. 1258/1999 ir (EB) Nr. 1290/2005 gali būti finansuojamos tik tokios žemės ūkio išlaidos, kurios patirtos nepažeidžiant Europos Sąjungos taisyklių.

(4)

Iš atliktų patikrinimų, dvišalių diskusijų rezultatų ir taikinimo procedūrų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šio reikalavimo ir dėl to negali būti finansuojamos EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis.

(5)

Turėtų būti nurodytos sumos, kurios negali būti finansuojamos EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF ar EŽŪFKP lėšomis. Tai sumos, nesusijusios su išlaidomis, patirtomis prieš daugiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki Komisijos rašytinio pranešimo valstybėms narėms apie patikrinimų rezultatus.

(6)

Šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurias atsisakoma finansuoti dėl to, kad jos neatitinka Europos Sąjungos taisyklių, Komisija valstybėms narėms pranešė suvestinėje ataskaitoje.

(7)

Šiuo sprendimu neatmetama galimybė, kad, Teisingumo Teismui priėmus sprendimą dėl 2010 m. gruodžio 31 d. dar nenagrinėtų ir su šio sprendimo turiniu susijusių bylų, Komisija gali priimti kitokius finansinius sprendimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiamos valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos ir deklaruotos kaip iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuotinos išlaidos Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos, nes jos neatitinka Europos Sąjungos taisyklių.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Portugalijos Respublikai, Rumunijai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


PRIEDAS

Valstybė narė

Priemonė

Finansiniai metai

Priežastis

Rūšis

%

Valiuta

Suma

Išskaičiuotos sumos

Finansinis poveikis

BIUDŽETO PUNKTAS 6701

BG

Atsietoji tiesioginė pagalba

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

IŠ VISO (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2007

netinkamai atlikti patikrinimai vietoje

FIKSUOT.

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2008

netinkamai atlikti patikrinimai vietoje

FIKSUOT.

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Sausasis pašaras

2005

ūkinės veiklos vykdytojų, kuriems pristatytas sausasis pašaras, mažiausio procento papildomų patikrinimų reikalavimo nesilaikymas ir pavėluotas metinės statistikos pateikimas

FIKSUOT.

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Sausasis pašaras

2006

ūkinės veiklos vykdytojų, kuriems pristatytas sausasis pašaras, mažiausio procento papildomų patikrinimų reikalavimo nesilaikymas ir pavėluotas metinės statistikos pateikimas

FIKSUOT.

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Sausasis pašaras (2007+)

2007

ūkinės veiklos vykdytojų, kuriems pristatytas sausasis pašaras, mažiausio procento papildomų patikrinimų reikalavimo nesilaikymas ir pavėluotas metinės statistikos pateikimas

FIKSUOT.

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Sausasis pašaras (2007+)

2008

ūkinės veiklos vykdytojų, kuriems pristatytas sausasis pašaras, mažiausio procento papildomų patikrinimų reikalavimo nesilaikymas ir pavėluotas metinės statistikos pateikimas

FIKSUOT.

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

IŠ VISO (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

IŠ VISO (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Priemokos už mėsą. Avys ir ožkos

2004

pavėluota patikrinimų vietoje pradžia

FIKSUOT.

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2004

patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2004

patikrinimų vietoje trūkumai, nepakankama arba netinkama patikrinimų vietoje kokybė, netinkama kontrolė

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Priemokos už mėsą. Avys ir ožkos

2005

pavėluota patikrinimų vietoje pradžia

FIKSUOT.

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2005

patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2005

patikrinimų vietoje trūkumai, nepakankama arba netinkama patikrinimų vietoje kokybė, netinkama kontrolė

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2006

patikrinimų vietoje trūkumai, nepakankama arba netinkama patikrinimų vietoje kokybė, netinkama kontrolė

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2006

aplinkosauginės pakavimo vadybos trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2007

aplinkosauginės pakavimo vadybos trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2008

aplinkosauginės pakavimo vadybos trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Priemokos už mėsą. Galvijai

2006

patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2003

derliaus kontrolės trūkumai

FIKSUOT.

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2003

neteisingos techninės paklaidos, lėmusios neatitiktį alyvuogių auginimo GIS reikalavimams pirmaisiais taikymo metais

FIKSUOT.

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2004

fiksuoto dydžio korekcijos poveikio vienkartinei korekcijai koregavimas

VIENKART.

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2004

derliaus kontrolės trūkumai

FIKSUOT.

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2004

neteisingas sankcijų apskaičiavimas

VIENKART.

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2004

neteisingos techninės paklaidos, lėmusios neatitiktį alyvuogių auginimo GIS reikalavimams pirmaisiais taikymo metais

FIKSUOT.

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2005

fiksuoto dydžio korekcijos poveikio vienkartinei korekcijai koregavimas

VIENKART.

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2005

derliaus kontrolės trūkumai

FIKSUOT.

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2005

neteisingas sankcijų apskaičiavimas

VIENKART.

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2005

neteisingos techninės paklaidos, lėmusios neatitiktį alyvuogių auginimo GIS reikalavimams pirmaisiais taikymo metais

FIKSUOT.

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2006

fiksuoto dydžio korekcijos poveikio vienkartinei korekcijai koregavimas

VIENKART.

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2006

derliaus kontrolės trūkumai

FIKSUOT.

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2006

neteisingas sankcijų apskaičiavimas

VIENKART.

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2006

neteisingos techninės paklaidos, lėmusios neatitiktį alyvuogių auginimo GIS reikalavimams pirmaisiais taikymo metais

FIKSUOT.

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

IŠ VISO (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Tiesioginės išmokos

2007

administracinės procedūros trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Atsietoji tiesioginė pagalba (bendrosios išmokos schema - BIS)

2008

administracinės procedūros trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Atsietoji tiesioginė pagalba

2009

administracinės procedūros trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

IŠ VISO (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2006

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2006

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2006

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2007

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2007

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2007

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2008

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2008

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2008

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2009

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2009

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2009

išvežimo patvirtinimo procedūros trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2006

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2006

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2007

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2007

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2008

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2008

pripažinimo ir veiksmų programų pagrindinių kontrolės priemonių trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Išimtinės paramos priemonės

2009

neteisingai iš ES biudžeto finansuotos perdavimo ir transporto sąnaudos; ES finansavimo prašyta už negyvus gyvulius

VIENKART.

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

IŠ VISO (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Papildomos pagalbos sumos

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Kita tiesioginė pagalba. Cukrus. Išskyrus eksporto grąžinamąsias išmokas

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Kita tiesioginė pagalba. Tiesioginės išmokos

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Kita tiesioginė pagalba. Medvilnė

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Kita tiesioginė pagalba. Regl. 1782/2003 69 str. Išskyrus avis ir galvijus

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Atsietoji tiesioginė pagalba (bendrosios išmokos schema- BIS)

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Kita tiesioginė pagalba

2009

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Kita tiesioginė pagalba. Regl. 1782/2003 69 str. Išskyrus avis ir galvijus

2009

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Papildomos pagalbos sumos

2009

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Atsietoji tiesioginė pagalba

2009

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai

2004

spaudyklų kontrolės ir alyvuogių auginimo GIS trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai (2007+)

2005

spaudyklų kontrolės ir alyvuogių auginimo GIS trūkumai

FIKSUOT.

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai (2007+)

2005

spaudyklų kontrolės ir alyvuogių auginimo GIS trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai (2007+)

2006

spaudyklų kontrolės ir alyvuogių auginimo GIS trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Alyvuogių aliejus. Parama gamybai (2007+)

2006

spaudyklų kontrolės ir alyvuogių auginimo GIS trūkumai

FIKSUOT.

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Alyvuogių aliejus. GIS finansavimas

2004

netinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po 2003 m. spalio 31 d.

VIENKART.

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Alyvuogių aliejus. GIS finansavimas

2006

netinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po 2003 m. spalio 31 d.

VIENKART.

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

IŠ VISO (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2005

2005 m. cukraus priėmimo registravimas neatsižvelgiant į fizinį judėjimą

VIENKART.

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2006

sandėliavimo sąnaudų padidėjimas 35 %

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2006

pavėluota atsargų kontrolė

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2007

sandėliavimo sąnaudų padidėjimas 35 %

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2008

sandėliavimo sąnaudų padidėjimas 35 %

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Viešasis sandėliavimas. Cukrus

2009

sandėliavimo sąnaudų padidėjimas 35 %

FIKSUOT.

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

IŠ VISO (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2006

netinkamos finansuoti pakuočių etikečių spausdinimo sąnaudos ir su decentralizuota prekyba susijusios gamintojų organizacijos išlaidos

VIENKART.

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2007

netinkamos finansuoti pakuočių etikečių spausdinimo sąnaudos ir su decentralizuota prekyba susijusios gamintojų organizacijos išlaidos

VIENKART.

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Vaisiai ir daržovės. Veiksmų programos

2008

netinkamos finansuoti pakuočių etikečių spausdinimo sąnaudos ir su decentralizuota prekyba susijusios gamintojų organizacijos išlaidos

VIENKART.

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

IŠ VISO (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Kita tiesioginė pagalba. Galvijai

2007

IT sistemos veikimo trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Kita tiesioginė pagalba. Galvijai

2008

IT sistemos veikimo trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

IŠ VISO (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Kita tiesioginė pagalba. Energiniai augalai

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Kita tiesioginė pagalba. Energiniai augalai

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Kita tiesioginė pagalba

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Atsietoji tiesioginė pagalba

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Atsietoji tiesioginė pagalba

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

IŠ VISO (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

IŠ VISO (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

IŠ VISO (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

BIUDŽETO PUNKTAS 6711

BG

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Kaimo plėtra, EŽŪFKP priedas prie tiesioginių išmokų (2007-2013 m.)

2009

ŽSIS-GIS veikimo ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

IŠ VISO (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2007

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2008

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

neteisinga ŽSIS-GIS informacija ir patikrinimų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

IŠ VISO (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007-2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP priedas prie tiesioginių išmokų (2007-2013 m.)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

FIKSUOT.

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP priedas prie tiesioginių išmokų (2007-2013 m.)

2009

ŽSIS-GIS veikimo trūkumai, po administracinių kryžminių patikrų atliekamų patikrinimų / apsilankymų vietoje trūkumai

VIENKART.

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

IŠ VISO (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

IŠ VISO (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

BIUDŽETO PUNKTAS 05070107

DE

Pažeidimai

2009

Su pažeidimais susiję grąžinimai

VIENKART.

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

IŠ VISO (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

IŠ VISO (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Klaidų ištaisymas

16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/44


2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 84/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 28, 2011 m. vasario 2 d. )

Turinys ir 17 puslapis, pavadinimas

yra:

turi būti:


16.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/44


2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 254, 2009 m. rugsėjo 26 d. )

92 puslapis, III priedo C dalis:

yra:

„—

:

vokiečių k.

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“,

turi būti:

„—

:

vokiečių k.

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“.