ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.100.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 100

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 14d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

1

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 360/2011, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 1 ir 2 dalys

12

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 361/2011 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – DSM Nutritional products Ltd, atstovaujamas DSM Nutritional Products Sp. z o.o), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 943/2005 ( 1 )

22

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 362/2011, kuriuo dėl medžiagos monepantelo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

26

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 363/2011, kuriuo dėl medžiagos izoeugenolio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

28

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 364/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2008 nuostatos dėl salmonelių tam tikruose naminiuose paukščiuose ir kiaušiniuose Kroatijoje kontrolės programos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir kuriuo ištaisomi Komisijos reglamentai (ES) Nr. 925/2010 ir (ES) Nr. 955/2010 ( 1 )

30

 

 

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 365/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

37

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/43/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga kalcio polisulfidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB ( 1 )

39

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/44/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga azadirachtinas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB ( 1 )

43

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/45/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga diklofopas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

47

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

51

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/236/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

58

 

 

2011/237/BUSP

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/1/2011 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

72

 

 

2011/238/ES

 

*

2011 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/843/EB nuostatos dėl tam tikriems naminiams paukščiams ir kiaušiniams skirtų salmonelių kontrolės programų Tunise (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimo 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei klaidų ištaisymas (OL L 42, 2011 2 16)

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 359/2011

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimą 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (1), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2011/235/BUSP numatyta įšaldyti tam tikrų asmenų, atsakingų už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, lėšas ir ekonominius išteklius. Tie asmenys ir subjektai išvardyti sprendimo priede.

(2)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(3)

Tos priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant jas įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai.

(4)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(5)

Atsižvelgiant į politinę padėtį Irane ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/235/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(6)

Pagal šio reglamento I priede pateiktų sąrašų pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta į sąrašus įtrauktiems asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti įtraukimo į sąrašus motyvus, kad jie galėtų pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą.

(7)

Šio reglamento įgyvendinimo reikmėms ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

b)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)   ekonominių išteklių įšaldymas– išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių taikymo arba dėl kurios išvengiama tų priemonių taikymo.

3 straipsnis

1.   I priede pateikiamas asmenų, kurie, kaip Taryba nustatė pagal Sprendimo 2011/235/BUSP 2 straipsnio 1 dalį, yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, ir su jais susijusių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas.

2.   I priede pateikiami sąraše nurodytų atitinkamų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

3.   Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti. Tokią apie fizinius asmenis pateikiamą informaciją gali sudaryti vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Tokią apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas pateikiamą informaciją gali sudaryti pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, jei atitinkama valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedo sąrašą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas ar sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d)

turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki 2 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į I priedo sąrašą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai taip pat įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.   2 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti asmenys, subjektai ar įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga sudarė, arba pareigą, kuri atitinkamam asmeniui, subjektui ar įstaigai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti; ir

ii)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis; ir

b)

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nustatymą ir ketinimą suteikti leidimą.

8 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

9 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant tą informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

1.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

4.   I priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

13 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

14 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam ryšių palaikymui naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

15 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 51.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan (Iranas) Gimimo data: 1963 m.

Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.) Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas Gimimo data: 1963 m.

Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dabartinis Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas žvalgybos klausimams. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo masiniame taikių protestų dalyvių mušime, žudyme, sulaikyme ir kankinime.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad teismų vadovas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Iranas) Gimimo data: 1945 m.

Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.) (buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu) Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų, kurių metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, advokato paslaugomis, ir juos prižiūrėjo. Be to, jis atsakingas už Kahrizak prievartos veiksmus.

 

16.

HADDAD Hassan

(kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizak įkalinimo įstaigai.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisėjai jį apklausė dėl Kahrizak prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizak įkalinimo įstaigą.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teismų atstovas spaudai (buvęs žvalgybos ministras, t. y. per 2009 m. rinkimus). Rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

 

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod, Yazd (Iranas) Gimimo data: 1967 m.

Irano kovos su kontrabanda specialiojo padalinio vadovas, buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.) Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisėjams atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinis teismas (26 ir 28 poskyris). Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas. Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 


II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

A.

Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

El. pašto adresas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. 32 22955585

Faks. 32 22990873


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 360/2011

2011 m. balandžio 12 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 1 ir 2 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Libijoje sunkumą, į Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti kitų asmenų ir subjektų.

(3)

Be to, iš III priede pateikto sąrašo turėtų būti išbrauktas vienas asmuo ir atnaujinta informacija apie tam tikrus asmenis ir subjektus, įtrauktus į to reglamento II ir III prieduose pateiktus sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 204/2011 II ir III priedai pakeičiami atitinkamai šio reglamento I ir II prieduose išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 1.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI duktė. Glaudi sąsaja su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Paso numeris: B/002210. Gimimo data: 1975 9 20. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Gimimo data: 1942 m. Gimimo vieta: Sirtas, Libija.

Revoliucijos lyderis, vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

5.

QADHAFI, Mutassim

Gimimo data: 1976 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

„Qadhafi Foundation“ direktorius. Paso numeris: B014995. Gimimo data: 1972 6 25. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28)

8.

JABIR, generolas majoras Abu Bakr Yunis

Pareigos: gynybos ministras.

Karinis laipsnis: generolas majoras. Gimimo data: 1952 m. Gimimo vieta: Jalo, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Pareigos: už viešąsias paslaugas atsakingas sekretorius.

Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khoms, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu.

Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

11.

QADHAFI, Saadi

Pareigos: specialiųjų pajėgų vadas. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Gimimo data: 1973 5 27. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudi sąsaja su režimu.

Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

13.

AL-SENUSSI, pulkininkas Abdullah

Pareigos: karinės žvalgybos direktorius.

Gimimo data: 1949 m. Gimimo vieta: Sudanas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

Subjektai

1.

Libijos centrinis bankas (Central Bank of Libya) (CBL)

Muammar Qadhafi ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

2.

Libijos investicijų agentūra (Libyan Investment Authority)

Muammar Qadhafi ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis. Dar žinoma kaip Libijos arabų užsienio investicijų bendrovė (Libyan Arab Foreign Investment Company) (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103 Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

3.

Libijos užsienio bankas (Libyan Foreign Bank)

Muammar Qadhafi ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

4.

Libijos Afrikos investicinis portfelis (Libyan Africa Investment Portfolio)

Muammar Qadhafi ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Jamahiriya Street, LAP Buiding, PO Box 91330, Tripolis, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

5.

Libijos nacionalinė naftos korporacija (Libyan National Oil Corporation)

Muammar Qadhafi ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Bashir Saadwi Street, Tripolis, Tarabulus, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17.“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Pulkininkas Mas’ud ABDULHAFIZ

Pareigos: Ginkluotųjų pajėgų vadas

Trečias pagal rangą ginkluotųjų pajėgų vadovybėje. Atlieka svarbų vaidmenį karinės žvalgybos srityje.

2011 2 28

2.

Abdussalam Mohammed ABDUSSALAM

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar QADHAFI bendrininkas.

2011 2 28

3.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Žinomas režimo vykdomosios struktūros narys.

Muammar QADHAFI svainis.

2011 2 28

4.

Al-Barrani ASHKAL

Pareigos: Karinės žvalgybos direktoriaus pavaduotojas

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys.

2011 2 28

5.

Omar ASHKAL

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

6.

Dr. Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Pareigos: Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas. Paso Nr.: B010574

Gimimo data: 1950 7 1

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

7.

Abdulqader Yusef DIBRI

Pareigos: Muammar QADHAFI asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Hjuonas, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

2011 2 28

8.

Ahmed Mohammed QADHAF AL-DAM

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Egiptas

Muammar QADHAFI pusbrolis. Manoma, kad nuo 1995 m. jis vadovauja elitinės armijos batalionui, atsakingam už M. Qadhafi asmens apsaugą, ir atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų Išorės saugumo organizacijoje. Jis dalyvauja planuojant operacijas prieš Libijos disidentus užsienyje ir tiesiogiai dalyvavo teroristinėje veikloje.

2011 2 28

9.

Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM

Gimimo data: 1948 m.

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Muammar QADHAFI pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

2011 2 28

10.

Safia Farkash AL-BARASSI

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: al Baida, Libija

Muammar QADHAFI žmona.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

11.

Bachir SALEH

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Traghen

Šalies vadovo kabineto vadovas.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

12.

Generolas Khaled TOHAMI

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Genzur

Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

13.

Mohammed Boucharaya FARKASH

Gimimo data: 1949 m. liepos 1 d.

Gimimo vieta: al Baida

Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

14.

Mustafa ZARTI

Gimęs 1970 m. kovo 29 d., Austrijos pilietis (paso Nr. P1362998, galioja nuo 2006 m. lapkričio 6 d. iki 2016 m. lapkričio 5 d.)

Glaudžios sąsajos su režimu; Libijos investicijų agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas, Nacionalinės naftos korporacijos valdybos narys ir Pirmojo energetikos banko Bahreine pirmininko pavaduotojas

2011 3 10

15.

Mohamed Abou EL-KASSIM ZOUAI

 

Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

16.

Baghdadi AL-MAHMOUDI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

17.

Mohamad Mahmoud HIJAZI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

18.

Abdelhaziz ZLITNI

Gimimo data: 1935 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

19.

Mohamad Ali HOUEJ

Gimimo data: 1949 m.

Gimimo vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

20.

Abdelmajid AL-GAOUD

Gimimo data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

2011 3 21

21.

Ibrahim Zarroug AL-CHARIF

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

22.

Abdelkebir Mohamad FAKHIRI

Gimimo data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso numeris: B/014965 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

23.

Mohamad Ali ZIDANE

Gimimo data: 1958 m.

Paso numeris: B/0105075 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės transporto ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

24.

Abdallah MANSOUR

Gimimo data: 1954 7 8

Paso numeris: B/014924 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, atlieka svarbų vaidmenį saugumo tarnybose; buvęs radijo ir televizijos direktorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

25.

Quren Salih Quren AL QADHAFI

 

Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius režimui ir koordinuojant jų veiklą.

2011 4 12

26.

Pulkininkas Amid Husain AL KUNI

 

Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

2011 4 12


Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Libijos apgyvendinimo ir infrastruktūros valdyba

Tajora, Tripolis, Libija Teisinis numeris: 60/2006, Libijos bendrasis liaudies komitetas

Tel.: +218 21 369 1840,

faks.: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis

2011 3 10

2.

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondas (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross; BP: 93599 Libija, Tripolis

Tel.: +218 21 490 8893,

faks.: +218 21 491 8893 el. paštas: info@esdf.ly

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Tinklavietė: http://www.laaico.com

Bendrovė įsteigta 1981 m.

76351 Janzour, Libija.

81370 Tripolis, Libija.

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faks.: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

el. paštas: info@laaico.com

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

4.

Labdaros organizacijoms ir vystymuisi skirtas Qadhafi fondas

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus; Jian St.; Tripolis; PoBox: 1101, LIBIJA. Telefonas: (+218) 214778301; faks.: (+218) 214778766; el. paštas: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

5.

Waatassimou fondas

Būstinė Tripolyje.

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

6.

Libijos radijo ir televizijos generalinis biuras

Kontaktiniai duomenys:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks.: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

el. paštas: info@ljbc.net

Viešas neapykantos ir smurto kurstymas dalyvaujant dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

7.

Revoliucinių pajėgų padalinys

 

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

8.

Nacionalinis komercinis bankas

Orouba Street,

al Baida

Libija

Tel.:

+218 21 361 2429

Faks.:

+218 21 446 705

www.ncb.ly

Nacionalinis komercinis bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. Bankas įsteigtas 1970 m., jo būstinė yra al Baida, Libija. Bankas turi padalinius Tripolyje ir al Baida, taip pat valdo Libijoje esančius filialus. 100 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

9.

Gumhouria bankas

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.: +218 21 333 4035

+218 21 444 2541

+218 21 444 2544

+218 21 333 4031

Faks.:

+218 21 444 2476

+218 21 333 2505

El. paštas:

info@gumhouria-bank.com.ly

Tinklavietė:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. Bankas įsteigtas 2008 m., susijungus Al Ummah ir Gumhouria bankams. 100 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

10.

Sahara bankas

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.:

+218 21 379 0022

Faks.:

+218 21 333 7922

El. paštas:

info@saharabank.com.ly

Tinklavietė:

www.saharabank.com.ly

Sahara bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. 81 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripolis

Libija

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

12.

Naftos ir dujų perdirbimo bendrovė Ras Lanuf (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libija

Tel.: +218 21 360 5171

+218 21 360 5177

+218 21 360 5182

Faks.: +218 21 360 5174

El. paštas: info@raslanuf.ly

Tinklavietė: www.raslanuf.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

13.

Brega

Pagrindinė būstinė: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 625021 023 / 3611222

Faks.: 3610818

Teleks.: 30460 / 30461 / 30462

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

14.

Naftos bendrovė Sirte

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.:

+218 21 361 0376

+218 21 361 0390

Faks.:

+218 21 361 0604

+218 21 360 5118

El. paštas: info@soc.com.ly

Tinklavietė: www.soc.com.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripolis

Tarabulus

Libija

Pašto adresas: P.O. Box 395

Tripolis

Libija

Tel.: +218 21 3331116

Faks.: +218 21 3337169

Teleks.: 21058

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

16.

Libyan Agricultural Bank (dar vadinamas Agricultural Bank; taip pat Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libija; El. paštas: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks.: (218) 214870747;

Faks.: (218) 214870767;

Faks.: (218) 214870777;

Faks.: (218) 213330927;

Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (dar vadinama Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Faks.: +218 21 334 5188

el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripolis, Libija; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel.: (218) 213622262;

Faks.: (218) 213622205

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

24.

LAP Green Networks (dar vadianama LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (dar vadinama National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co., taip pat National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripolis, Libija

Tel.: (218) 213332411;

Tel.: (218) 213368741;

Tel.: (218) 213368742

Faks.: (218) 214446743

el. paštas: info@nwd-ly.com

Tinklavietė: www.nwd-ly.com

Nacionalinės naftos korporacijos (NOC) patronuojamoji įmonė Libijoje.

Ši įmonė buvo sukurta 2010 m. susijungus National Drilling Co. ir National Company for Oil Wells Services.

2011 4 12

26.

North African Geophysical Exploration Company (Šiaurės Afrikos geofizinio žvalgymo bendrovė; dar vadinama NAGECO, taip pat North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripolis, Libija

Tel.: (218) 215634670/4

Faks.: (218) 215634676

El. paštas: nageco@nageco.com

Tinklavietė: www.nageco.com

Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė Libijoje.

2008 m. NAGECO tapo 100 % NOC nuosavybe.

2011 4 12

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripolis, Libija

Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripolis.

Bendrovės Total ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

29.

Zuietina Oil Company (dar vadinama ZOC, taip pat Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripolis, Libija

Bendrovės Occidental ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

30.

Harouge Oil Operations (dar vadinama Harouge, taip pat Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripolis, Libija

Bendrovės Petro Canada ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 01612618 (JK)

JK registruota Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, Londonas, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 02439691

JK registruota Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Jungtinė Karalystė

Kita informacija: Reg. Nr. 01794877 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

34.

Dalia Advisory Limited (Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė)

11 Upper Brook Street, Londonas, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 06962288 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1510484 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

Kita informacija: Reg. Nr. 1526359 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas.

2011 4 12

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1534407 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Meno sala

Kita informacija: Reg. Nr. 59058C (Meno sala)

Meno saloje registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

39.

Mediterranean Oil Services Company (dar vadinama Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripolis, Libija.

Nuosavybės teise priklauso NOC arba yra jos kontroliuojama.

2011 4 12

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (dar vadinama MED OIL OFFICE DUESSELDORF, taip pat MEDOIL)

Werdener strasse 8

Diuseldorfas

Šiaurės Reinas-Vestfalija

Vokietija

Nuosavybės teise priklauso Nacionalinei naftos bendrovei arba yra jos kontroliuojama.

2011 4 12

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripolis, Libija

Būstinės tel.: + 218 (21) 602 093

Būstinės faks.: + 218 (22) 30970

100 % nuosavybės teise priklauso Libijos Vyriausybei

2011 4 12“


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 361/2011

2011 m. balandžio 13 d.

dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – DSM Nutritional products Ltd, atstovaujamas DSM Nutritional Products Sp. z o.o), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 943/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nurodyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2).

(2)

Remiantis Direktyva 70/524/EEB, leidimas neribotą laiką naudoti preparatą Enterococcus faecium NCIMB 10415 kaip veršelių iki šešių mėnesių pašarų priedą buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004 (3), kaip mėsinių viščiukų ir penimų kiaulių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 943/2005 (4), kaip paršavedžių pašarų priedą – Komisijos reglamentu Nr. 1200/2005 (5), kaip paršelių pašarų priedą – Komisijos reglamentu Nr. 252/2006 (6) ir kaip kačių bei šunų pašarų priedą – Komisijos reglamentu Nr. 102/2009 (7). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis priedas įtrauktas į Bendrijos pašarų priedų registrą kaip esamas produktas.

(3)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su minėto reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą naudojamą Enterococcus faecium NCIMB 10415 ir priskirti jį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2010 m. birželio 22 d. priimtoje nuomonėje (8) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Enterococcus faecium NCIMB 10415 neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad šis preparatas gali padidinti bendrą mėsinių viščiukų svorį. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Europos Sąjungos etaloninė pašarų priedų laboratorija.

(5)

Atlikus Enterococcus faecium NCIMB 10415 vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento I priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą.

(6)

Suteikus naują leidimą pagal šį reglamentą, reikėtų išbraukti mėsinių viščiukų pašarų priedo Enterococcus faecium NCIMB 10415 įrašą Reglamente (EB) Nr. 943/2005.

(7)

Kadangi leidimo suteikimo sąlygų pakeitimai nėra susiję su sauga, tikslinga numatyti pereinamąjį laikotarpį turimoms premiksų ir kombinuotųjų pašarų atsargoms sunaudoti.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 943/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3 straipsnis

Pagal Direktyvą 70/524/EEB paženklintus premiksus ir kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje yra Enterococcus faecium NCIMB 10415, galima ir toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol baigsis atsargos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1.

(3)  OL L 243, 2004 7 15, p. 10.

(4)  OL L 159, 2005 6 22, p. 6.

(5)  OL L 195, 2005 7 27, p. 6.

(6)  OL L 44, 2006 2 15, p. 3.

(7)  OL L 34, 2009 2 4, p. 8.

(8)  EMST leidinys, 2010 m.; 8(7):1661.


I PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, atstovaujama DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Priedo sudėtis

Enterococcus faecium preparatas

NCIMB 10415, kurio sudėtyje yra bent:

 

dengto pavidalo (šelako):

2 × 1010 KSV/g priedo

 

kitos mikrokapsulių formos:

1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: skaičiavimas taikant paskleidimo ant plokštelės metodą ir naudojant tulžies eskulino azido agarą.

Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Mėsiniai viščiukai

 

3 × 108

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: dekoginato, natrio monezino, robenidino hidrochlorido, diklazurilo, semduramicino.

 


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos etaloninės pašarų priedų laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 943/2005 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

EB Nr.

 

Priedas

Cheminė formulė, aprašas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

 

Mikrokapsulių pavidalo:

1,0 × 1010 KVS/g priedo;

 

Granulių pavidalo:

3,5 × 1010 KSV/g priedo

Penimos kiaulės

0,35 × 109

1,0 × 109

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui“


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 362/2011

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo dėl medžiagos monepantelo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede.

(3)

Monepantelas šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti avims ir ožkoms (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti. Ožkoms nustatyta laikinoji šios medžiagos didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) nustos galioti 2011 m. sausio 1 d.

(4)

Paraiška dėl dabartiniame monepantelo įraše nurodytos laikinosios DLK ožkoms galiojimo laikotarpio pratęsimo buvo pateikta Europos vaistų agentūrai.

(5)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo pratęsti laikinosios monepantelo DLK ožkoms galiojimo laikotarpį.

(6)

Todėl monepantelo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, siekiant pratęsti laikinosios DLK ožkoms galiojimo laikotarpį. Toje lentelėje nustatyta laikinoji monepantelo DLK ožkoms turėtų galioti iki 2012 m. sausio 1 d.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Monepantelo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Monepantelas

Monepantelo sulfonas

Avys

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Ožkos

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Laikinoji DLK galioja iki 2012 m. sausio 1 d.

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus“


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 363/2011

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo dėl medžiagos izoeugenolio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiama koncentracija turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiama koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede.

(3)

Europos vaistų agentūrai pateiktas prašymas nustatyti izoeugenolio didžiausią leidžiamą koncentraciją (toliau – DLK) lašišoms ir vaivorykštiniams upėtakiams.

(4)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti izoeugenolio DLK pelekinių žuvų rūšims, taikytiną raumenims ir odai natūraliu santykiu.

(5)

Todėl Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelė turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista, kad į ją būtų įtraukta izoeugenolio DLK pelekinių žuvų rūšims.

(6)

Tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį suinteresuotosioms šalims imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujai nustatytos DLK.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. liepos 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę abėcėlės tvarka įtraukta ši medžiaga:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Izoeugenolis

Izoeugenolis

Pelekinės žuvys

6 000 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Netaikoma

Nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos, centrinę nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos“


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 364/2011

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2008 nuostatos dėl salmonelių tam tikruose naminiuose paukščiuose ir kiaušiniuose Kroatijoje kontrolės programos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir kuriuo ištaisomi Komisijos reglamentai (ES) Nr. 925/2010 ir (ES) Nr. 955/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (3), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (4), nustatytos veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos į Bendriją importuojant ir per ją tranzitu vežant šias prekes. Jame numatyta, kad minėtame reglamente nurodytas prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą galima tik iš minėto reglamento I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių.

(2)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (5), I priedo 5.1 punkte pateikta kiaušinių apibrėžtis neapima virtų kiaušinių, o minėto reglamento I priedo 7.3 punkte pateikta kiaušinių gaminių apibrėžtis apima virtus kiaušinius. Todėl atitinkamą Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos (SS) kodą, skirtą kiaušiniams, t. y. 04.07, taip pat reikėtų nurodyti Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje pateiktame kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdyje.

(3)

Į Sąjungą įvežant kiaušinių gaminius, kurių SS kodas yra 04.07, kilusius iš teritorijos, kurioje taikomi apribojimai dėl gyvūnų sveikatos, būtina šiuos gaminius tinkamai apdoroti, kad būtų nukenksminti ligos sukėlėjai. Tuo tikslu turėtų būti atsižvelgiama į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse rekomenduojamas tam tikras kiaušinių gaminių apdorojimo procedūras, kaip tarptautinės prekybos standartus, ir jos turėtų būti įtrauktos į kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdžio II dalyje pateiktą gyvūnų sveikumo patvirtinimą.

(4)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje pateiktas kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 nustatytos salmonelių kontrolės įvairiose naminių paukščių populiacijose Sąjungoje taisyklės. Jame numatyta, kad įrašymas į trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tame reglamente nurodytų rūšių ar kategorijų gyvūnus ar perinius kiaušinius, sąrašus, numatytus Sąjungos teisės aktuose, ar išlikimas tuose sąrašuose susijęs su sąlyga, kad atitinkama trečioji šalis turi pateikti Komisijai salmonelių kontrolės programą suteikdama garantijas, lygiavertes valstybių narių nacionalinėse salmonelių kontrolės programose numatytoms garantijoms.

(6)

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1291/2008 dėl salmonelių kontrolės programų tam tikrose trečiosiose šalyse patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir paukščių gripo stebėjimo programų tam tikrose trečiosiose šalyse sąrašo, iš dalies keičiančiu Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą (6), patvirtintos 2008 m. kovo 11 d. Kroatijos pateiktos Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių, perinių jų kiaušinių, Gallus gallus rūšies vištų dedeklių ir jų valgomųjų kiaušinių ir Gallus gallus rūšies vienadienių jauniklių, skirtų veisti ir dėti kiaušinius, salmonelių kontrolės programos.

(7)

2008 m. kovo 11 d. Kroatijos pateiktose kontrolės programose taip pat nustatytos garantijos, kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 reikalaujama dėl visų kitų Gallus gallus rūšies pulkų salmonelių kontrolės. Todėl tas programas taip pat reikėtų patvirtinti. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1291/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Kroatijai skirtas įrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į visų Gallus gallus rūšies pulkų salmonelių kontrolės programų patvirtinimą.

(9)

Pagal 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimą 2007/843/EB dėl salmonelių kontrolės programų, skirtų Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių pulkams tam tikrose trečiosiose šalyse, patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiantį Sprendimo 2006/696/EB nuostatas dėl tam tikrų visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių importui (7) patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 Tuniso pateikta salmonelių kontrolės veislinių vištų pulkuose programa. Minėtą sprendimą iš dalies pakeitus Komisijos sprendimu 2011/238/ES (8), Tuniso pateikta programa buvo išbraukta, nes ši trečioji šalis nutraukė programos įgyvendinimą. Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše Tunisui skirtas įrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į programos išbraukimą.

(10)

Todėl reglamentai (EB) Nr. 798/2008 ir (EB) Nr. 1291/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

2010 m. spalio 15 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 925/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/777/EB ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 nuostatos dėl naminių paukščių mėsos ir naminių paukščių mėsos gaminių vežimo tranzitu iš Rusijos per Sąjungą (9), II priede pateiktos lentelės 7 skiltyje Izraeliui skirtame įraše (IL-2) yra akivaizdi klaida, kuri turėtų būti ištaisyta. Ištaisytas reglamentas turėtų galioti nuo minėto reglamento įsigaliojimo datos.

(12)

2010 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 955/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 nuostatos dėl vakcinų nuo Niukaslio ligos naudojimo (10), priede pateiktame naminių paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdyje (POU) yra klaida. Klaida yra susijusi su įrašu „Apdorojimo būdas“, kuris klaidingai nurodytas minėto sertifikato I dalies (Informacija apie siuntos išsiuntimą) I.28 punkte. Įrašas „Apdorojimo būdas“ netaikytinas naminių paukščių mėsai ir todėl turėtų būti išbrauktas iš sertifikato pavyzdžio. Šią klaidą reikėtų ištaisyti.

(13)

Siekiant sudaryti valstybėms narėms ir pramonės sektoriaus atstovams sąlygas imtis priemonių, būtinų šiame reglamente nustatytiems veterinarinio sertifikavimo reikalavimams vykdyti, ištaisius Reglamentą (ES) Nr. 955/2010 tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį.

(14)

Todėl reglamentai (ES) Nr. 925/2010 ir (ES) Nr. 955/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1291/2008 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1291/2008 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2008 m. kovo 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalį Komisijai pateiktos Kroatijos kontrolės programos dėl salmonelių kontrolės visuose Gallus gallus rūšies pulkuose yra patvirtinamos.“

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 925/2010 ištaisymas

Reglamento (ES) Nr. 925/2010 II priedo Izraeliui skirto įrašo (IL-2) 7 skiltis ištaisoma taip:

a)

„BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP“ veterinarijos sertifikatų pavyzdžių eilutėje data „2010 5 1“ pakeičiama raide „A“;

b)

„WGM“ veterinarijos sertifikato pavyzdžio eilutėje „A“ yra išbraukiama.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 955/2010 ištaisymas

Reglamento (ES) Nr. 955/2010 priede a dalyje pateikto naminių paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdžio (POU) I dalies I.28 punkte žodžiai „Apdorojimo būdas“ išbraukiami.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gegužės 1 d.

Tačiau 3 straipsnis taikomas nuo 2010 m. lapkričio 5 d., o 4 straipsnis – nuo 2011 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(3)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(4)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(6)  OL L 340, 2008 12 19, p. 22.

(7)  OL L 332, 2007 12 18, p. 81.

(8)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 73.

(9)  OL L 272, 2010 10 16, p. 1.

(10)  OL L 279, 2010 10 23, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Kroatijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0“

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

Tunisui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4“

b)

2 dalyje kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP) pakeičiamas taip:

Kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 365/2011

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/43/ES

2011 m. balandžio 13 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga kalcio polisulfidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (2) ir (EB) Nr. 2229/2004 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra kalcio polisulfidas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 24e straipsnį pareiškėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/941/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo kalcio polisulfidas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi, pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Ispanijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 2229/2004 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/941/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Ispanija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2010 m. vasario 14 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba perdavė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. spalio 28 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl kalcio polisulfido (6). Šį vertinimo ataskaitos projektą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos kalcio polisulfido peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra kalcio polisulfido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl kalcio polisulfidą tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(8)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra kalcio polisulfido, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(9)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(10)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(11)

Sprendimu 2008/941/EB kalcio polisulfidas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracija panaikinama iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie kalcio polisulfidą to sprendimo priede.

(12)

Todėl Sprendimas 2008/941/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(13)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/941/EB priedo eilutė apie kalcio polisulfidą išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos kalcio polisulfido, registraciją.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su kalcio polisulfidu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su kalcio polisulfidu, įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje kalcio polisulfidas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje kalcio polisulfidas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje kalcio polisulfidas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(3)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(4)  OL L 335, 2008 12 13, p. 91.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba. „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido kalcio polisulfido keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys, 2010 m.; 8(11):1890. [48 p]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Galima rasti adresu www.efsa.europa.eu.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„349

Kalcio polisulfidas

CAS Nr. 1344–81–6

CIPAC Nr. 17

Kalcio polisulfidas

≥ 290 g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į kalcio polisulfido peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

su medžiaga dirbančių asmenų saugumui ir užtikrina, kad registracijos sąlygose būtų nurodytos tinkamos apsaugos priemonės,

vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrina, kad prireikus naudojimo sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/44/ES

2011 m. balandžio 13 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga azadirachtinas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (2) ir (EB) Nr. 2229/2004 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra azadirachtinas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 24e straipsnį pareiškėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/941/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo azadirachtinas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas), vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi, pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Vokietijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 2229/2004 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pačios, kokios nustatytos Sprendimu 2008/941/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Vokietija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. gruodžio 10 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba pateikė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. spalio 28 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl azadirachtino (6). Šį vertinimo ataskaitos projektą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos azadirachtino peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra azadirachtino, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl azadirachtiną tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomos informacijos, patvirtinančios azadirachtino A ir kitų veikliųjų komponentų santykį indinio nimbamedžio sėklų ekstrakte, atsižvelgiant į kiekį, biologinį aktyvumą ir patvarumą, siekiant patvirtinti, kad azadirachtinas A yra pagrindinis veiklusis junginys ir patvirtinti techninės medžiagos specifikaciją, likučių apibrėžtį ir požeminiam vandeniui keliamos rizikos vertinimą.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra azadirachtino, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(12)

Sprendimu 2008/941/EB azadirachtinas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracija panaikinama iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie azadirachtiną to sprendimo priede.

(13)

Todėl Sprendimas 2008/941/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/941/EB priedo eilutė apie azadirachtiną išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos azadirachtino, registraciją.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su azadirachtinu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su azadirachtinu, įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje azadirachtinas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje azadirachtinas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje azadirachtinas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(3)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(4)  OL L 335, 2008 12 13, p. 91.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba, „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido azadirachtino keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys 2011 m.; 9(3):2008 [76 pp.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Pateikta: www.efsa.europa.eu.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, Identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„350

Azadirachtinas

CAS Nr. 11141–17–6 kaip azadirachtinas A

CIPAC Nr. 627 kaip azadirachtinas A

Azadirachtinas A:

dimetil (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoksi-3,5-dihidroksi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hidroksi-7a-metil-3a,6a,7,7a-tetrahidro-2,7-metanofuro[2,3-b]oksireno[e]oksepin-1a(2H)-il]-4-metil-8-{[(2E)-2-metilbut-2-enoil]oksi}oktahidro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dikarboksilatas.

627 išreikšta azadirachtinu A

≥ 111 g/kg

B1, B2, G1, G2 aflatoksinų suma neturi viršyti 300 μg/kg azadirachtino A turinio.

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į azadirachtino peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės kreipti ypatingą dėmesį skiria:

su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausių leidžiamųjų likučių koncentracijų pakeitimus;

netikslinių nariuotakojų ir vandens organizmų apsaugai. Jei tikslinga, taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės reikalauja, kad būtų pateikta patvirtinamosios informacijos apie:

azadirachtino A ir kitų veikliųjų komponentų santykį indinio nimbamedžio sėklų ekstrakte, atsižvelgiant į kiekį, biologinį aktyvumą ir patvarumą, siekiant patvirtinti, kad azadirachtinas A yra pagrindinis veiklusis junginys ir patvirtinti techninės medžiagos specifikaciją, likučių apibrėžtį ir požeminiam vandeniui keliamos rizikos vertinimą.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2013 m. gruodžio 31 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2011/45/ES

2011 m. balandžio 13 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga diklofopas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra diklofopas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 11e straipsnį pranešėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo diklofopas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimu įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Prancūzijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 1490/2002 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/934/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Prancūzija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. rugpjūčio 11 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba perdavė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. rugsėjo 1 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl diklofopo (laikomo diklofopmetilo variantu) (6). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. kovo 11 d. pateikė kaip Komisijos diklofopo peržiūros ataskaitą.

(6)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra diklofopo, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo išnagrinėti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl diklofopą tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga pareiškėjo reikalauti pateikti papildomos informacijos, patvirtinančios rizikos vertinimo rezultatus remiantis naujausiomis grūdų metabolizmo tyrimo mokslinėmis žiniomis. Be to, tikslinga reikalauti pateikti informacijos, patvirtinančios galimą preferencinio izomerų nykimo ir (arba) keitimosi poveikį aplinkai.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos patikslintų galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra diklofopo, registraciją, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančią registraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus būtų pateikiamas ir vertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto kiekvienos numatytos paskirties dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams, naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(12)

Sprendimu 2008/934/EB diklofopmetilas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracija panaikinama iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie diklofopmetilą to sprendimo priede.

(13)

Todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB priedo eilutė apie diklofopmetilą išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos diklofopo, registraciją. Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su diklofopu, išskyrus įrašo B dalyje apibrėžtus su ta veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su diklofopu, įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje diklofopas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 31 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje diklofopas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje diklofopas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba, „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido diklofopo keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys, 2010 m.; 8(10):1718. (74 p.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1718 Pateikta: www.efsa.europa.eu.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„348

Diklofopas

CAS Nr. 40843–25–2 (pradinės medžiagos)

CAS Nr. 257–141–8 Diklofopmetilas

CIPAC Nr. 358 (pradinės medžiagos)

CIPAC Nr. 358 201 Diklofopmetilas

 

Diklofopas

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksi)fenoksi]propiono rūgštis

 

Diklofopmetilas

metil (RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksi)fenoksi]propionatas

≥ 980 g/kg (išreikštas kaip diklofopmetilas)

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į diklofopo peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2011 m. kovo 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės:

ypatingą dėmesį skiria su medžiaga dirbančių asmenų saugumui ir užtikrina, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

ypatingą dėmesį skiria vandens organizmams ir netiksliniams augalams kylančiai rizikai ir reikalauja taikyti riziką mažinančias priemones.

Susijusios valstybės narės reikalauja, kad būtų pateikta patvirtinamosios informacijos apie:

a)

grūdų metabolizmo tyrimus;

b)

atnaujintą galimo preferencinio izomerų nykimo ir (arba) keitimosi poveikio aplinkai rizikos vertinimą.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas pateiktų Komisijai a) punkte nurodytą informaciją iki 2013 m. gegužės 31 d. ir b) punkte nurodytą informaciją vėliausiai dvejus metus po konkrečių izomerų mišinių vertinimo gairių priėmimo.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


SPRENDIMAI

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/51


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba pakartojo esanti labai susirūpinusi dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane.

(2)

Taryba visų pirma pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais itin padaugėjo egzekucijų atvejų ir sistemingai vykdomos represijos prieš Irano piliečius, kurie bauginami ir suimami dėl to, kad naudojasi savo teisėtomis teisėmis į saviraiškos laisvę ir rinktis į taikius susirinkimus. Sąjunga taip pat pakartojo griežtai smerkianti kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį.

(3)

Todėl Taryba dar kartą patvirtino savo pasiryžimą toliau kelti žmogaus teisių pažeidimų Irane klausimus ir pareiškė esanti pasirengusi nustatyti ribojamąsias priemones tiems asmenims ir subjektams, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

(4)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, bei su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.   1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.   Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Irane.

7.   Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma visgi gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos priede išvardytiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, taip pat visos su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai nesudaroma galimybė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtraukti į priede esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas priede išvardytiems asmenims ar subjektams; ir

d)

tokio suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.   1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

4 straipsnis

1.   Priede nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.   Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

5 straipsnis

Kad šiame sprendime numatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan (Iranas) Gimimo data: 1963 m.

Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.) Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas Gimimo data: 1963 m.

Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dabartinis Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas žvalgybos klausimams. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo masiniame taikių protestų dalyvių mušime, žudyme, sulaikyme ir kankinime.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad teismų vadovas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Iranas) Gimimo data: 1945 m.

Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.) (buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu) Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų, kurių metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, advokato paslaugomis, ir juos prižiūrėjo. Be to, jis atsakingas už Kahrizak prievartos veiksmus.

 

16.

HADDAD Hassan

(kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizak įkalinimo įstaigai.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisėjai jį apklausė dėl Kahrizak prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizak įkalinimo įstaigą.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teismų atstovas spaudai (buvęs žvalgybos ministras, t. y. per 2009 m. rinkimus). Rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

 

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod, Yazd (Iranas) Gimimo data: 1967 m.

Irano kovos su kontrabanda specialiojo padalinio vadovas, buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.) Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisėjams atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinis teismas (26 ir 28 poskyris). Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas. Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/58


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/236/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 ir 2 dalis kartu su Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje.

(2)

Atsižvelgiant į padėties Libijoje sunkumą, į Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų ir subjektų.

(3)

Be to, iš II ir IV prieduose pateiktų sąrašų turėtų būti išbrauktas vienas asmuo ir atnaujinta informacija apie tam tikrus asmenis ir subjektus, įtrauktus į to sprendimo I, II, III, ir IV prieduose pateiktus sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/137/BUSP I, II, III ir IV priedai pakeičiami atitinkamai šio sprendimo I, II, III ir IV prieduose išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Paso numeris: B010574. Gimimo data: 1950 7 1.

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas. Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Gimimo data: 1946 m. Gimimo vieta: Houn, Libija.

Muammar QADHAFI asmens apsaugos tarnybos vadovas. Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Išorės saugumo organizacijos direktorius. Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

4.

JABIR, Generolas Majoras Abu Bakr Yunis

Gimimo data: 1952 m. Gimimo vieta: Jalo, Libija.

Gynybos ministras. Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khoms, Libija.

Už viešąsias paslaugas atsakingas sekretorius. Vyresnysis režimo narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Gimimo data: 1948 m. Gimimo vieta: Sirtas, Libija.

Muammar QADHAFI pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI duktė. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Paso numeris: B/002210. Gimimo data: 1975 9 20.Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Gimimo data: 1942 m. Gimimo vieta: Sirtas, Libija.

Revoliucijos lyderis, ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas. Atsakingas už nurodymą vykdyti demonstracijų represijas ir žmogaus teisių pažeidimus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

12.

QADHAFI, Mutassim

Gimimo data: 1976 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

13.

QADHAFI, Saadi

Paso numeris: 014797. Gimimo data: 1973 5 27.Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Specialiųjų pajėgų vadas. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Paso numeris: B014995. Gimimo data: 1972 6 25.Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

„Qadhafi Foundation“ direktorius. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

16.

AL-SENUSSI, Pulkininkas Abdullah

Gimimo data: 1949 m. Gimimo vieta: Sudanas.

Karinės žvalgybos direktorius. Karinės žvalgybos struktūrų dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Praeityje buvo įtarimų dėl dalyvavimo Abu Selimo kalėjimo aukų žudyme. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar QADHAFI svainis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabchą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17.

18.

AL KUNI, Pulkininkas Amid Husain

Gato gubernatorius (Pietų Libija). Tiesiogiai dalyvauja verbuojant samdinius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17.“


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDULHAFIZ, Pulkininkas Mas’ud

Pareigos: Ginkluotųjų pajėgų vadas

Trečiasis ginkluotųjų pajėgų vadovavimo grandinėje. Svarbus vaidmuo karinės žvalgybos srityje.

2011 2 28

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys. Artimas Muammar QADHAFI bendrininkas.

2011 2 28

3.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Žinomas režimo vykdomosios struktūros narys. Muammar QADHAFI svainis.

2011 2 28

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Pareigos: Karinės žvalgybos direktoriaus pavaduotojas

Vyresnysis režimo narys.

2011 2 28

5.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Egiptas

Muammar QADHAFI pusbrolis. Manoma, kad nuo 1995 m. jis vadovauja elitinės armijos batalionui, atsakingam už M. Qadhafi asmens apsaugą, ir atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų Išorės saugumo organizacijoje. Jis dalyvauja planuojant operacijas prieš Libijos disidentus užsienyje ir tiesiogiai dalyvavo teroristinėje veikloje.

2011 2 28

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: al Baida, Libija

Muammar QADHAFI žmona.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

8.

SALEH, Bachir

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Traghen

Šalies vadovo kabineto vadovas.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

9.

Generolas TOHAMI, Khaled

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Genzur

Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gimimo data: 1949 7 1

Gimimo vieta: al Baida

Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalinio liaudies kongreso Generalinis sekretorius; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės Ministras Pirmininkasas; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Gimimo data: 1935 m.

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės planavimo ir finansų ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gimimo data: 1949 m.

Gimimo vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gimimo data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

2011 3 21

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės socialinių reikalų ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gimimo data: 1963 5 4

Paso numeris: B/014965 (baigia galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Gimimo data: 1958 m.

Paso numeris: B/0105075 (baigia galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi Vyriausybės transporto ministras; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

20.

MANSOUR, Abdallah

Gimimo data: 1954 7 8

Paso numeris: B/014924 (baigia galioti 2013 m. pabaigoje)

Artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose; buvęs radijo ir televizijos direktorius; dalyvavimas vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21“


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI duktė. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Paso numeris: B/002210. Gimimo data: 1975 9 20.Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Gimimo data: 1978 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Gimimo data: 1942 m. Gimimo vieta: Sirtas, Libija.

Revoliucijos lyderis, ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas. Atsakingas už nurodymą vykdyti demonstracijų represijas ir žmogaus teisių pažeidimus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

5.

QADHAFI, Mutassim

Gimimo data: 1976 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

„Qadhafi Foundation“ direktorius. Paso numeris: B014995. Gimimo data: 1972 6 25. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 2 26.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Išorės saugumo organizacijos direktorius. Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

8.

JABIR, Generolas Majoras Abu Bakr Yunis

Gimimo data: 1952 m. Gimimo vieta: Jalo, Libija.

Gynybos ministras. Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khoms, Libija.

Už viešąsias paslaugas atsakingas sekretorius. Vyresnysis režimo narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

11.

QADHAFI, Saadi

Specialiųjų pajėgų vadas

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu. Vadovauja kariniams daliniams, dalyvaujantiems vykdant demonstracijų represijas.

Gimimo data: 1973 5 27. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Paso numeris: 014797.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI sūnus. Glaudžios sąsajos su režimu.

Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

13.

AL-SENUSSI, Pulkininkas Abdullah

Gimimo data: 1949 m. Gimimo vieta: Sudanas.

Karinės žvalgybos direktorius. Karinės žvalgybos struktūrų dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Praeityje buvo įtarimų dėl dalyvavimo Abu Selimo kalėjimo aukų žudyme. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar QADHAFI svainis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 2 28).

Subjektai

1.

Libijos centrinis bankas (Central Bank of Libya)

Muammar QADHAFI ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

2.

Libijos investicijų agentūra (Libyan Investment Authority)

Muammar QADHAFI ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Dar žinoma kaip: Libijos arabų užsienio investicijų bendrovė (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103 Libija

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

3.

Libijos užsienio bankas (Libyan Foreign Bank)

Muammar QADHAFI ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10).

4.

Libijos Afrikos investicinis portfelis (Libya Africa Investment Portfolio)

Muammar QADHAFI ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2011 3 10)

5.

Libijos nacionalinė naftos korporacija (Libyan National Oil Corporation)

Muammar QADHAFI ir jo šeimos kontroliuojama įstaiga; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

Bashir Saadwi Street, Tripolis, Tarabulus, Libija.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 17.“


IV PRIEDAS

„IV PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Pulkininkas Mas’ud ABDULHAFIZ

Pareigos: Ginkluotųjų pajėgų vadas

Trečias pagal rangą ginkluotųjų pajėgų vadovybėje. Atlieka svarbų vaidmenį karinės žvalgybos srityje.

2011 2 28

2.

Abdussalam Mohammed ABDUSSALAM

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar QADHAFI bendrininkas.

2011 2 28

3.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Žinomas režimo vykdomosios struktūros narys.

Muammar QADHAFI svainis.

2011 2 28

4.

Al-Barrani ASHKAL

Pareigos: Karinės žvalgybos direktoriaus pavaduotojas

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys.

2011 2 28

5.

Omar ASHKAL

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

6.

Dr. Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Pareigos: Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas. Paso Nr.: B010574

Gimimo data: 1950 7 1

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

7.

Abdulqader Yusef DIBRI

Pareigos: Muammar QADHAFI asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Hjuonas, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

2011 2 28

8.

Ahmed Mohammed QADHAF AL-DAM

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Egiptas

Muammar QADHAFI pusbrolis. Manoma, kad nuo 1995 m. jis vadovauja elitinės armijos batalionui, atsakingam už M. Qadhafi asmens apsaugą, ir atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų Išorės saugumo organizacijoje. Jis dalyvauja planuojant operacijas prieš Libijos disidentus užsienyje ir tiesiogiai dalyvavo teroristinėje veikloje.

2011 2 28

9.

Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM

Gimimo data: 1948 m.

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Muammar QADHAFI pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

2011 2 28

10.

Safia Farkash AL-BARASSI

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: al Baida, Libija

Muammar QADHAFI žmona.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

11.

Bachir SALEH

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Traghen

Šalies vadovo kabineto vadovas.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

12.

Generolas Khaled TOHAMI

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Genzur

Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

13.

Mohammed Boucharaya FARKASH

Gimimo data: 1949 m. liepos 1 d.

Gimimo vieta: al Baida

Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

14.

Mustafa ZARTI

Gimęs 1970 m. kovo 29 d., Austrijos pilietis (paso Nr. P1362998, galioja nuo 2006 m. lapkričio 6 d. iki 2016 m. lapkričio 5 d.)

Glaudžios sąsajos su režimu; Libijos investicijų agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas, Nacionalinės naftos korporacijos valdybos narys ir Pirmojo energetikos banko Bahreine pirmininko pavaduotojas

2011 3 10

15.

Mohamed Abou EL-KASSIM ZOUAI

 

Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

16.

Baghdadi AL-MAHMOUDI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

17.

Mohamad Mahmoud HIJAZI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

18.

Abdelhaziz ZLITNI

Gimimo data: 1935 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

19.

Mohamad Ali HOUEJ

Gimimo data: 1949 m.

Gimimo vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

20.

Abdelmajid AL-GAOUD

Gimimo data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

2011 3 21

21.

Ibrahim Zarroug AL-CHARIF

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

22.

Abdelkebir Mohamad FAKHIRI

Gimimo data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso numeris: B/014965 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

23.

Mohamad Ali ZIDANE

Gimimo data: 1958 m.

Paso numeris: B/0105075 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės transporto ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

24.

Abdallah MANSOUR

Gimimo data: 1954 7 8

Paso numeris: B/014924 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, atlieka svarbų vaidmenį saugumo tarnybose; buvęs radijo ir televizijos direktorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

25.

Quren Salih Quren AL QADHAFI

 

Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius režimui ir koordinuojant jų veiklą.

2011 4 12

26.

Pulkininkas Amid Husain AL KUNI

 

Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

2011 4 12


Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Libijos apgyvendinimo ir infrastruktūros valdyba

Tajora, Tripolis, Libija Teisinis numeris: 60/2006, Libijos bendrasis liaudies komitetas

Tel.: +218 21 369 1840,

faks.: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis

2011 3 10

2.

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondas (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross; BP: 93599 Libija, Tripolis

Tel.: +218 21 490 8893,

faks.: +218 21 491 8893 el. paštas: info@esdf.ly

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Tinklavietė: http://www.laaico.com

Bendrovė įsteigta 1981 m.

76351 Janzour, Libija.

81370 Tripolis, Libija.

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Faks.: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

el. paštas: info@laaico.com

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

4.

Labdaros organizacijoms ir vystymuisi skirtas Qadhafi fondas

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus; Jian St.; Tripolis; PoBox: 1101, LIBIJA. Telefonas: (+218) 214778301; faks.: (+218) 214778766; el. paštas: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

5.

Waatassimou fondas

Būstinė Tripolyje.

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

6.

Libijos radijo ir televizijos generalinis biuras

Kontaktiniai duomenys:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks.: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

el. paštas: info@ljbc.net

Viešas neapykantos ir smurto kurstymas dalyvaujant dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

7.

Revoliucinių pajėgų padalinys

 

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

8.

Nacionalinis komercinis bankas

Orouba Street,

al Baida

Libija

Tel.:

+218 21 361 2429

Faks.:

+218 21 446 705

www.ncb.ly

Nacionalinis komercinis bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. Bankas įsteigtas 1970 m., jo būstinė yra al Baida, Libija. Bankas turi padalinius Tripolyje ir al Baida, taip pat valdo Libijoje esančius filialus. 100 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

9.

Gumhouria bankas

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.: +218 21 333 4035

+218 21 444 2541

+218 21 444 2544

+218 21 333 4031

Faks.:

+218 21 444 2476

+218 21 333 2505

El. paštas:

info@gumhouria-bank.com.ly

Tinklavietė:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. Bankas įsteigtas 2008 m., susijungus Al Ummah ir Gumhouria bankams. 100 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

10.

Sahara bankas

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.:

+218 21 379 0022

Faks.:

+218 21 333 7922

El. paštas:

info@saharabank.com.ly

Tinklavietė:

www.saharabank.com.ly

Sahara bankas yra Libijoje veikiantis komercinis bankas. 81 % jo akcijų priklauso vyriausybei; potencialus režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripolis

Libija

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

12.

Naftos ir dujų perdirbimo bendrovė Ras Lanuf (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libija

Tel.: +218 21 360 5171

+218 21 360 5177

+218 21 360 5182

Faks.: +218 21 360 5174

El. paštas: info@raslanuf.ly

Tinklavietė: www.raslanuf.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

13.

Brega

Pagrindinė būstinė: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tel.: 2 625021 023 / 3611222

Faks.: 3610818

Teleks.: 30460 / 30461 / 30462

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

14.

Naftos bendrovė Sirte

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripolis

Libija

Tel.:

+218 21 361 0376

+218 21 361 0390

Faks.:

+218 21 361 0604

+218 21 360 5118

El. paštas: info@soc.com.ly

Tinklavietė: www.soc.com.ly

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripolis

Tarabulus

Libija

Pašto adresas: P.O. Box 395

Tripolis

Libija

Tel.: +218 21 3331116

Faks.: +218 21 3337169

Teleks.: 21058

Muammar QADHAFI kontroliuojama įmonė, potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 23

16.

Libyan Agricultural Bank (dar vadinamas Agricultural Bank; taip pat Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libija; El. paštas: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel.: (218) 214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks.: (218) 214870747;

Faks.: (218) 214870767;

Faks.: (218) 214870777;

Faks.: (218) 213330927;

Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (dar vadinama Oil Libya Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Faks.: +218 21 334 5188

el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripolis, Libija; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tel.: (218) 213622262;

Faks.: (218) 213622205

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

24.

LAP Green Networks (dar vadianama LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (dar vadinama National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co., taip pat National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripolis, Libija

Tel.: (218) 213332411;

Tel.: (218) 213368741;

Tel.: (218) 213368742

Faks.: (218) 214446743

el. paštas: info@nwd-ly.com

Tinklavietė: www.nwd-ly.com

Nacionalinės naftos korporacijos (NOC) patronuojamoji įmonė Libijoje.

Ši įmonė buvo sukurta 2010 m. susijungus National Drilling Co. ir National Company for Oil Wells Services.

2011 4 12

26.

North African Geophysical Exploration Company (Šiaurės Afrikos geofizinio žvalgymo bendrovė; dar vadinama NAGECO, taip pat North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripolis, Libija

Tel.: (218) 215634670/4

Faks.: (218) 215634676

El. paštas: nageco@nageco.com

Tinklavietė: www.nageco.com

Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė Libijoje.

2008 m. NAGECO tapo 100 % NOC nuosavybe.

2011 4 12

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripolis, Libija

Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė Libijoje.

2011 4 12

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripolis.

Bendrovės Total ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

29.

Zuietina Oil Company (dar vadinama ZOC, taip pat Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripolis, Libija

Bendrovės Occidental ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

30.

Harouge Oil Operations (dar vadinama Harouge, taip pat Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripolis, Libija

Bendrovės Petro Canada ir Nacionalinės naftos korporacijos bendra įmonė.

2011 4 12

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 01612618 (JK)

JK registruota Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, Londonas, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 02439691

JK registruota Nacionalinės naftos korporacijos patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Jungtinė Karalystė

Kita informacija: Reg. Nr. 01794877 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

34.

Dalia Advisory Limited (Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė)

11 Upper Brook Street, Londonas, Jungtinė Karalystė Kita informacija: Reg. Nr. 06962288 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1510484 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

Kita informacija: Reg. Nr. 1526359 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas.

2011 4 12

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1534407 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Meno sala

Kita informacija: Reg. Nr. 59058C (Meno sala)

Meno saloje registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

39.

Mediterranean Oil Services Company (dar vadinama Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripolis, Libija.

Nuosavybės teise priklauso NOC arba yra jos kontroliuojama.

2011 4 12

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (dar vadinama MED OIL OFFICE DUESSELDORF, taip pat MEDOIL)

Werdener strasse 8

Diuseldorfas

Šiaurės Reinas-Vestfalija

Vokietija

Nuosavybės teise priklauso Nacionalinei naftos bendrovei arba yra jos kontroliuojama.

2011 4 12

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripolis, Libija

Būstinės tel.: + 218 (21) 602 093

Būstinės faks.: + 218 (22) 30970

100 % nuosavybės teise priklauso Libijos Vyriausybei

2011 4 12“


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/72


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS ATALANTA/1/2011

2011 m. balandžio 13 d.

dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

(2011/237/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta) (1), ypač į jų 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 6 straipsnį Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) priimti sprendimus dėl ES pajėgų vado skyrimo.

(2)

2010 m. lapkričio 26 d. PSK priėmė Sprendimą Atalanta/5/2010 (2), kuriuo Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu paskyrė kontradmirolą Juan RODRÍGUEZ GARAT.

(3)

ES operacijos vadas rekomendavo komandorą Alberto Manuel Silvestre CORREIA skirti nauju Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu.

(4)

ES karinis komitetas pritaria tai rekomendacijai.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusių Sąjungos sprendimų bei veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komandoras Alberto Manuel Silvestre CORREIA skiriamas Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, ES pajėgų vadu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. balandžio 14 d.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  OL L 320, 2010 12 7, p. 8.


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/843/EB nuostatos dėl tam tikriems naminiams paukščiams ir kiaušiniams skirtų salmonelių kontrolės programų Tunise

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2520)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/238/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 nustatytos salmonelių kontrolės įvairiose naminių paukščių populiacijose Sąjungoje taisyklės. Jame numatyta, kad įrašymas į trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tame reglamente nurodytų rūšių ar kategorijų gyvūnus ar perinius kiaušinius, sąrašus, numatytus Sąjungos teisės aktuose, ar išlikimas tuose sąrašuose susijęs su sąlyga, kad atitinkama trečioji šalis turi pateikti Komisijai salmonelių kontrolės programą suteikdama garantijas, lygiavertes valstybių narių nacionalinėse salmonelių kontrolės programose numatytoms garantijoms.

(2)

Pagal 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimą 2007/843/EB dėl salmonelių kontrolės programų, skirtų Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių pulkams tam tikrose trečiosiose šalyse, patvirtinimo pagal reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 2006/696/EB nuostatas dėl tam tikrų visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių importui (2) patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 Tuniso pateikta salmonelių kontrolės veislinių vištų pulkuose programa.

(3)

Neseniai Tunisas pranešė Komisijai, kad programa buvo sustabdyta. Todėl Tuniso pateiktos programos patvirtinimas turėtų nebegalioti. Todėl Sprendimas 2007/843/EB turėtų būti iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/843/EB 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Kanados, Izraelio, Tuniso ir Jungtinių Valstijų kontrolės programos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalį, yra patvirtinamos dėl salmonelių kontrolės veislinių vištų pulkuose.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(2)  OL L 332, 2007 12 18, p. 81.


Klaidų ištaisymas

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/74


2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimo 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 42, 2011 m. vasario 16 d. )

6 puslapis, 3 straipsnio 1 dalis:

yra:

„3 straipsnis

1.   2 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir ES vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b)

finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui;

c)

techninės pagalbos, susijusios su tokia įranga, teikimui, su sąlyga, kad atitinkama kompetentinga institucija iš anksto pritarė jos eksportui.“,

turi būti:

„3 straipsnis

1.   2 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir ES vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b)

finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui;

c)

techninės pagalbos, susijusios su tokia įranga, teikimui,

su sąlyga, kad atitinkama kompetentinga institucija iš anksto pritarė jos eksportui.“.