ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.093.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 7d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/218/ES

 

*

2011 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo

1

 

 

2011/219/ES

 

*

2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo ir pratęsiamas jo taikymo laikotarpis

2

 

 

2011/220/ES

 

*

2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

9

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 330/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

10

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 331/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatos dėl žemės naudojimo kanapėms auginti įgyvendinant Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatytą bendrosios išmokos schemą

16

 

 

2011 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 332/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2011/221/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

20

 

 

2011/222/ES

 

*

2011 m. balandžio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms nustatomos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl mirties priežasčių statistinių duomenų perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2057)

26

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

28

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

31

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 3/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIV priedas (Konkurencija)

32

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 5/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas)

33

 

*

2011 m. balandžio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 6/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

35

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo klaidų ištaisymas (OL L 181, 1997 7 9) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 19 tomas, p. 86)

38

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 9 d.

dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo

(2011/218/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 186 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Komisija Sąjungos vardu vedė derybas su Farerų Vyriausybe dėl Mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (toliau – Susitarimas).

(2)

2010 m. birželio 3 d. Briuselyje Šalių atstovai pasirašė Susitarimą ir jis yra laikinai taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d., kol vėliau bus sudarytas.

(3)

Susitarimas turėtų būti sudarytas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), patvirtinamas Sąjungos vardu (1).

2 straipsnis

Komisija priima poziciją, kurios Sąjunga turi laikytis pagal Susitarimo 4 straipsnio 1 dalį įsteigtame jungtiniame komitete.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 5 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

CSÉFALVAY Z.


(1)  OL L 245, 2010 9 17, p. 2.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo ir pratęsiamas jo taikymo laikotarpis

(2011/219/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (Burkina Fasas) (2) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (4) (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo priemonė), ypač į jo 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimas 2007/641/EB (5) dėl konsultacijų su Fidžio Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo priimtas siekiant įgyvendinti tinkamas priemones po to, kai buvo pažeisti esminiai AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnyje nurodyti veiksniai ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnyje nurodytos vertybės.

(2)

Tos priemonės pratęstos Tarybos sprendimu 2009/735/EB (6), o vėliau Tarybos sprendimais 2010/208/ES (7) ir 2010/589/ES (8), atsižvelgiant į tai, kad Fidžis ne tik vis dar turi įgyvendinti svarbius įsipareigojimus, susijusius su esminėmis AKR ir ES partnerystės susitarimo ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės nuostatomis, kuriems pritarė 2007 m. balandžio mėn. vykusių konsultacijų metu, tačiau padarė svarbių neigiamų su šiais įsipareigojimais susijusių veiksmų.

(3)

Sprendimas 2007/641/EB nustoja galioti 2011 m. kovo 31 d. Tikslinga pratęsti jo galiojimą ir atitinkamai atnaujinti atitinkamas jame pateiktas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/641/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis nustoja galioti 2011 m. rugsėjo 30 d. Jis reguliariai bent kartą per šešis mėnesius peržiūrimas.“;

2)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas laiškas adresuojamas Fidžio Respublikai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

VÖLNER P.


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2010 11 4, p. 3.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

(5)  OL L 260, 2007 10 5, p. 15.

(6)  OL L 262, 2009 10 6, p. 43.

(7)  OL L 89, 2010 4 9, p. 7.

(8)  OL L 260, 2010 10 2, p. 10.


PRIEDAS

J.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidžio Respublikos Prezidentui

Suva

Fidžio Respublika

Jūsų Ekscelencija,

Europos Sąjunga (ES) AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnio nuostatas laiko labai svarbiomis. AKR ir ES partnerystė grindžiama pagarba žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principais, kurie yra esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo nuostatos ir mūsų santykių pagrindas.

2006 m. gruodžio 11 d. ES Taryba pasmerkė Fidžio Respublikoje (Fidžis) įvykdytą karinį perversmą.

Remdamasi AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu ir atsižvelgdama į tai, kad 2006 m. gruodžio 5 d. įvykdytu kariniu perversmu buvo pažeistos esminės jo 9 straipsnio nuostatos, ES pakvietė Fidžį pradėti konsultacijas, kaip numatyta AKR ir ES partnerystės susitarime, siekdama nuodugniai išnagrinėti situaciją ir prireikus imtis priemonių jai ištaisyti.

Oficiali šių konsultacijų dalis prasidėjo Briuselyje 2007 m. balandžio 18 d. ES teigiamai vertino tai, jog tuo metu laikinoji Vyriausybė patvirtino keletą esminių įsipareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, pagarba demokratijos ir teisinės valstybės principams, kaip pažymima toliau, ir pasiūlė priemones jiems įgyvendinti.

Deja, nuo tada įvyko keletas neigiamų pokyčių, ypač 2009 m. balandžio mėn., o tai reiškia, kad šiuo metu Fidžis pažeidžia nemažai savo įsipareigojimų. Tai ypač susiję su Konstitucijos panaikinimu, ilgam atidėtais parlamento rinkimais ir žmogaus teisių pažeidimais. Nors įgyvendinti įsipareigojimus gerokai vėluojama, dauguma tų įsipareigojimų tebėra labai aktualūs esant dabartinei padėčiai Fidžyje, todėl pridedami prie šio laiško. Kadangi Fidžis vienpusiškai nusprendė nepaisyti keleto svarbiausių įsipareigojimų, jis prarado vystymuisi skirtų lėšų.

Tačiau, remdamasi partnerystės dvasia, kuri yra AKR ir ES partnerystės susitarimo pagrindas, ES išreiškia savo pasirengimą pradėti naujas oficialias konsultacijas, kai tik bus pakankamas pagrindas manyti, kad tokios konsultacijos gali duoti teigiamų rezultatų. 2009 m. liepos 1 d. laikinasis premjeras pateikė reformų ir demokratinės tvarkos atkūrimo planą. ES yra pasiruošusi pradėti dialogą dėl šio plano ir apsvarstyti, ar šis planas gali tapti naujų konsultacijų pagrindu. Todėl ES nusprendė pratęsti galiojančių tinkamų priemonių taikymą Fidžiui, kad būtų suteikta galimybė pradėti naujas konsultacijas. Kadangi kai kurios tinkamos priemonės yra nebeaktualios, buvo nuspręsta, kad užuot vienašališkai jas atnaujinusi, ES yra linkusi toliau išnagrinėti galimybes pradėti naujas konsultacijas su Fidžiu. Taigi labai svarbu, kad laikinoji Vyriausybė įsipareigotų palaikyti įtraukų politinį dialogą šalies viduje ir lanksčiai vertintų plano laikotarpį. Nors ES pozicija yra ir visada bus grindžiama AKR ir ES partnerystės susitarimo esminėmis nuostatomis ir pagrindiniais jo principais, ypač dėl esminės dialogo reikšmės ir abipusių įsipareigojimų vykdymo, pabrėžiama, kad ES nedaro jokių išankstinių išvadų dėl ateityje vyksiančių konsultacijų rezultatų.

Jei po naujų konsultacijų Fidžis prisiims svarbių įsipareigojimų, ES yra pasirengusi greitai ir teigiama linkme peržiūrėti šias tinkamas priemones. Tačiau, jei padėtis Fidžyje nesikeis, jis toliau praras vystymuisi skirtas lėšas. Pažymėtina, kad ES, rengdama paskesnius sprendimus dėl lydinčiųjų priemonių Protokolo dėl cukraus šalims ir Fidžio nacionalinę orientacinę programą, susijusią su 10-uoju Europos plėtros fondu (EPF), atsižvelgs į pažangos, padarytos atkuriant konstitucinę tvarką, vertinimą.

Kol naujos konsultacijos dar neįvyko, ES ragina Fidžį tęsti ir aktyviau palaikyti tvirtesnį politinį dialogą.

Taikomos tokios tinkamos priemonės:

gali būti tęsiama humanitarinė pagalba ir tiesioginė parama pilietinei visuomenei,

gali būti tęsiama jau vykdoma bendradarbiavimo veikla, visų pirma pagal 8-ojo ir 9-ojo EPF programas,

gali būti vykdoma bendradarbiavimo veikla, kuri padėtų grįžti prie demokratijos ir pagerintų valdymą, išskyrus labai išskirtines aplinkybes,

gali būti tęsiamas cukraus reformos 2006 m. lydimųjų priemonių įgyvendinimas. 2007 m. birželio 19 d. Fidžis techniniu lygmeniu pasirašė finansavimo susitarimą. Pažymėtina, kad finansavimo susitarime numatyta sustabdymo sąlyga,

gali būti tęsiamas daugiametės cukraus reformos 2011–2013 m. lydimųjų priemonių orientacinės programos rengimas ir galimas pasirašymas,

šalies strategijos dokumento ir 10-ojo EPF nacionalinės orientacinės programos, apimančios orientacinį finansinį paketą, užbaigimas, pasirašymas techniniu lygmeniu ir įgyvendinimas bei galimas skatinamosios dalies, sudarančios 25 % finansinio paketo sumos, skyrimas priklausys nuo prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje laikymosi: visų pirma laikinoji Vyriausybė turi laikytis Konstitucijos, turi būti visiškai gerbiama teismų nepriklausomybė, o nepaprastosios padėties potvarkiai, vėl pradėti taikyti 2007 m. rugsėjo 6 d., turi būti panaikinti kuo greičiau; kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu turi būti tiriami arba nagrinėjami Fidžio teisės aktais nustatytose instancijose laikantis teisės aktais nustatytų procedūrų; laikinoji Vyriausybė deda visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias saugumo institucijų įbauginimo tikslu daromiems pareiškimams,

2007 m. asignavimai cukraus sektoriui lygūs nuliui,

2008 m. asignavimai cukraus sektoriui paskirti tik gavus įrodymų, kad pasirengimas rinkimams vyksta patikimai, laiku ir laikantis sutartų įsipareigojimų, visų pirma dėl gyventojų surašymo, naujo rinkimų apygardų nustatymo ir rinkimų reformos, laikantis Konstitucijos, taip pat kad imamasi priemonių rinkimų biuro veikimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo 30 d., laikantis Konstitucijos. Šie 2008 m. asignavimai cukraus sektoriui panaikinti 2009 m. gruodžio 31 d.,

2009 m. asignavimai cukraus sektoriui panaikinti 2009 m. gegužės mėn., nes laikinoji Vyriausybė nusprendė atidėti parlamento rinkimus iki 2014 m. rugsėjo mėn.,

2010 m. asignavimai panaikinti prieš 2010 m. gegužės 1 d., nes nepadaryta demokratinio proceso kūrimo pažangos; tačiau atsižvelgiant į kritinę cukraus sektoriaus padėtį dalis asignavimų atidėta tiesioginei paramai gyventojams, kurie tiesiogiai priklauso nuo cukraus gamybos, siekiant sušvelninti neigiamus socialinius padarinius. Šias lėšas centralizuotai valdo ES atstovybė Suvoje, o ne Vyriausybė,

orientacinių asignavimų skyrimas pagal cukraus reformos 2011–2013 m. lydimųjų priemonių daugiametę programą priklausys nuo susitarimo per konsultacijų procesą; jeigu tokio susitarimo nebus pasiekta, bus svarstoma iš šių asignavimų skirti lėšas tik socialinių padarinių švelninimo priemonėms,

gali būti svarstoma skirti konkrečią paramą pasirengimui pagrindiniams įsipareigojimams ir jų įgyvendinimui, visų pirma remiant pasirengimą rinkimams ir (arba) jų organizavimą,

šios priemonės nedaro poveikio regioniniam bendradarbiavimui ir Fidžio dalyvavimui jame,

jei bus laiku įgyvendinti prisiimti įsipareigojimai, gali būti tęsiamas bendradarbiavimas su Europos investicijų banku ir Įmonių plėtojimo centru.

Įsipareigojimų vykdymas bus stebimas vadovaujantis šio laiško priede nurodytomis sąlygomis, tuo tikslu palaikant reguliarų dialogą, veiksmingą bendradarbiavimą su vertinimo ir stebėjimo misijomis ir ataskaitų rengimą.

Be to, ES tikisi visiško Fidžio bendradarbiavimo su Ramiojo vandenyno salų forumu, įgyvendinant Pripažintų ekspertų grupės rekomendacijas, patvirtintas 2007 m. kovo 16 d. Užsienio reikalų ministrų forumo posėdyje Vanuatu.

ES ir toliau atidžiai stebės padėtį Fidžyje. Remiantis Kotonu susitarimo 8 straipsniu, su Fidžiu bus palaikomas tvirtesnis politinis dialogas, siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos atkūrimą ir pagarbą teisinės valstybės principams iki tol, kol abi šalys nuspręs, kad tvirtesniu politiniu dialogu pasiektas jo tikslas.

Jei laikinoji Vyriausybė sulėtintų arba nutrauktų įsipareigojimų įgyvendinimą, arba šis procesas pasuktų atgal, ES pasilieka teisę koreguoti tinkamas priemones.

ES pabrėžia, kad Fidžio privilegijos bendradarbiaujant su ES priklauso nuo Kotonu susitarime įtvirtintų esminių nuostatų ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonėje nustatytų principų laikymosi. Kad ES būtų įtikinta, jog laikinoji Vyriausybė yra visiškai pasiruošusi laikytis duotų įsipareigojimų, būtina sparti ir esminė pažanga įgyvendinant sutartus įsipareigojimus.

Pagarbiai

Priimta Briuselyje

ES vardu

PRIEDO PRIEDAS

SU FIDŽIO RESPUBLIKA SUTARTI ĮSIPAREIGOJIMAI

A.   Pagarba demokratijos principams

Įsipareigojimas Nr. 1

Laisvi ir sąžiningi parlamento rinkimai turi įvykti per 24 mėnesius nuo 2007 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į Ramiojo vandenyno salų forumo sekretoriato paskirtų nepriklausomų vertintojų vertinimo išvadas. Pasirengimas rinkimams ir jų eiga turi būti bendrai stebima, pritaikoma ir prireikus peržiūrima, remiantis bendrai sutartais orientaciniais tikslais. Tam visų pirma būtina, kad:

ne vėliau kaip 2007 m. birželio 30 d. laikinoji Vyriausybė priimtų tvarkaraštį, kuriame nustatytų įvairių veiksmų, kurių reikia imtis ruošiantis naujiems parlamento rinkimams, užbaigimo datas,

tvarkaraštyje būtų numatytos gyventojų surašymo, rinkimų apygardų ribų nustatymo ir rinkimų reformos datos,

rinkimų apygardos būtų nustatytos ir rinkimų reforma vykdoma laikantis Konstitucijos,

laikantis Konstitucijos būtų imtasi priemonių rinkimų biuro funkcionavimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo 30 d.,

viceprezidentas būtų paskirtas laikantis Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė, priimdama svarbias teisėkūros, fiskalinės ar kitų politikos sričių iniciatyvas ir pakeitimus, turės atsižvelgti į konsultacijų su pilietine visuomene ir kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais rezultatus.

B.   Teisinė valstybė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias įbauginimo tikslu saugumo institucijų daromiems pareiškimams.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja laikytis 1997 m. Konstitucijos ir užtikrinti įprastą ir nepriklausomą konstitucinių institucijų, tokių kaip Fidžio žmogaus teisių komisijos, Valstybės tarnybos komisijos, Konstitucinių tarnybų komisijos, veikimą. Turi būti garantuotas esminis Didžiosios vadovų tarybos nepriklausomumas ir užtikrintas jos veikimas.

Įsipareigojimas Nr. 3

Turi būti gerbiamas visiškas teismų nepriklausomumas, teismams leidžiama laisvai dirbti, o jų sprendimus turi gerbti visos susijusios šalys, visų pirma:

ne vėliau kaip 2007 m. liepos 15 d. laikinoji Vyriausybė turi paskirti tribunolą, remdamasi Konstitucijos 138 skyriaus 3 dalimi,

nuo šiol teisėjai turi būti skiriami ir (arba) atleidžiami griežtai laikantis Konstitucijos nuostatų ir procedūrinių taisyklių,

karinės institucijos, policija arba laikinoji Vyriausybė jokia forma negali kištis į teismo darbą ir privalo visiškai gerbti teisininko profesiją.

Įsipareigojimas Nr. 4

Visos baudžiamosios su korupcija susijusios bylos turi būti nagrinėjamos tinkamais teisminiais kanalais ir bet kokios kitos įstaigos, kurios gali būti įsteigtos įtariamiems korupcijos atvejams tirti, turi veikti nepažeisdamos Konstitucijos nuostatų.

C.   Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad bet kokie kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu būtų tiriami arba nagrinėjami Fidžio Respublikos teisės aktais nustatytose instancijose laikantis teisės aktais nustatytų procedūrų.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė 2007 m. gegužės mėn. panaikins nepaprastosios padėties potvarkius, jei nebus grėsmės nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai ir saugumui.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja užtikrinti, kad Fidžio žmogaus teisių komisija galėtų veikti visiškai nepriklausomai ir laikydamasi Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 4

Užtikrinama pagarba visų formų žodžio ir žiniasklaidos laisvei, kaip numatyta Konstitucijoje.

D.   Įsipareigojimų vykdymo kontrolė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja palaikyti nuolatinį dialogą, siekdama sudaryti sąlygas daromai pažangai tikrinti, ir teikti ES institucijoms ir Europos Komisijos tarnyboms ir (arba) jų atstovams galimybę nevaržomai gauti informacijos visais klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis, taikiu demokratijos atkūrimu ir teisine valstybe Fidžyje.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja visiškai bendradarbiauti su visomis ES misijomis daromai pažangai stebėti ir jai įvertinti.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė nuo 2007 m. birželio 30 d. įsipareigoja kas tris mėnesius siųsti ataskaitas apie pažangą, daromą įgyvendinant esmines Kotonu susitarimo nuostatas ir įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad tam tikri klausimai gali būti veiksmingai išspręsti tik laikantis pragmatiško požiūrio, atsižvelgiant į šių dienų realijas ir orientuojantis į ateitį.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/9


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 31 d.

dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

(2011/220/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąjunga deda pastangas, kad būtų sukurta bendra teisminė erdvė, grindžiama abipusio sprendimų pripažinimo principu.

(2)

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) yra tinkamas pasaulinės administracinio bendradarbiavimo sistemos, taip pat sprendimų dėl išlaikymo ir susitarimų dėl išlaikymo pripažinimo ir vykdymo pagrindas, kuriuo numatoma nemokama teisinė pagalba iš esmės visose vaiko išlaikymo bylose bei racionalizuota pripažinimo ir vykdymo procedūra.

(3)

Konvencijos 59 straipsniu regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, pavyzdžiui, Sąjungai, suteikiama teisė pasirašyti, priimti, patvirtinti Konvenciją arba prisijungti prie jos.

(4)

Konvencijos reglamentuojami klausimai taip pat nagrinėjami 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (1). Šiuo konkrečiu atveju Sąjunga turėtų nuspręsti viena pasirašyti Konvenciją ir naudotis kompetencija visais jos reglamentuojamais klausimais.

(5)

Visus atitinkamus pareiškimus ir išlygas Sąjunga turėtų padaryti patvirtinant Konvenciją.

(6)

Pagal Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą.

(7)

Pagal Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) pasirašymas patvirtinamas Europos Sąjungos vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Konvenciją Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

VÖLNER P.


(1)  OL L 7, 2009 1 10, p. 1.

(2)  Konvencijos tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jos sudarymo.


REGLAMENTAI

7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/10


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 330/2011

2011 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2011/221/BUSP, iš dalies keičiantį Sprendimą 2010/656/BUSP, kuriuo peržiūrimos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2011/221/BUSP nustatomos, inter alia, papildomos su Dramblio Kaulo Krantu susijusios ribojamosios priemonės, papildomai prie tų, kurios buvo nustatytos Tarybos sprendimu 2010/656/BUSP (2), įskaitant draudimą prekiauti obligacijomis ir teikti paskolas neteisėtai L. GBAGBO vyriausybei, taip pat nuostata, kuria užtikrinama, kad tos ribojamosios priemonės neturėtų poveikio humanitarinėms operacijoms Dramblio Kaulo Krante.

(2)

Tos ribojamosios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu.

(3)

2011 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1975 (JT ST rezoliucija 1975 (2011)), kuria tikslinės sankcijos nustatomos daugiau asmenų, tenkinančių Rezoliucijoje 1572 (2004) ir vėlesnėse rezoliucijose išdėstytus kriterijus, įskaitant tuos asmenis, kurie trukdo taikai ir susitaikymui Dramblio Kaulo Krante, trukdo Jungtinių Tautų operacijai Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir kitų Dramblio Kaulo Krante veikiančių tarptautinių subjektų darbą bei daro sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus.

(4)

Be to, 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 560/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (3), I ir IA prieduose pateiktas asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 560/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiami šie straipsniai:

„3a straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, gali leisti nutraukti IA priede nurodytų subjektų ir organizacijų tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, būtinais humanitariniais tikslais, apie tai iš anksto pranešusios kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3b straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad IA priede išvardytas asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sudarė, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas iki dienos, kurią atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į sąrašą, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami IA priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

ii)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis;

Atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.“

2)

9a straipsnis pakeičiamas taip:

„9a straipsnis

Draudžiama:

a)

pirkti, tarpininkauti išleidžiant arba padėti išleisti obligacijas ar vertybinius popierius, kuriuos po šio reglamento įsigaliojimo datos išleidžia arba garantuoja neteisėta Laurent GBAGBO vyriausybė, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantys asmenys ar subjektai arba jos valdomi ar kontroliuojami subjektai. Nukrypstant nuo to, finansų įstaigoms leidžiama pirkti tokias obligacijas ar vertybinius popierius, kurių vertė atitinka jų jau turimų obligacijų ir vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, vertę;

b)

teikti bet kokios formos paskolas neteisėtai Laurent GBAGBO vyriausybei, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantiems asmenims ar subjektams arba jos valdomiems ar kontroliuojamiems subjektams.“

3)

Įterpiamas šis straipsnis:

„9b straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neužtraukiama jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje ir 9a straipsnyje numatytų draudimų nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis šiuos draudimus.“

2 straipsnis

1.   Šio reglamento I priedo A dalyje išvardyti asmenys išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateikto sąrašo ir įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 I priede pateiktą sąrašą.

2.   Šio reglamento I priedo B dalyje nurodytas asmuo įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 I priede pateiktą sąrašą.

3.   Šio reglamento II priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 20

(2)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.

(3)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.


I PRIEDAS

A   DALIS

1.   Laurent GBAGBO

Gimimo data: 1945 m. gegužės 31 d.

Gimimo vieta: Ganjoa, Dramblio Kaulo Krantas

Buvęs Dramblio Kaulo Kranto Prezidentas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

2.   Simone GBAGBO

Gimimo data: 1949 m. birželio 20 d.

Gimimo vieta: Moossou, Gran Basamas, Dramblio Kaulo Krantas

Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) frakcijos parlamente pirmininkė: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

3.   Désiré TAGRO

Paso numeris: PD – AE 065FH08

Gimimo data: 1959 m. sausio 27 d.

Gimimo vieta: Isija, Dramblio Kaulo Krantas

Tariamo prezidento L. GBAGBO administracijos generalinis sekretorius: L. GBAGBO neteisėtos vyriausybės narys; trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų, dalyvauja smurtinėse represijose prieš gyventojų judėjimus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Paso numeris: PD-AE 09DD00013.

Gimimo data: 1953 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Bouadriko, Dramblio Kaulo Krantas

Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) pirmininkas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (įtraukimo į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

B   DALIS

1.   Alcide DJÉDJÉ

Gimimo data: 1956 m. spalio 20 d.

Gimimo vieta: Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas

Artimas GBAGBO patarėjas: GBAGBO neteisėtos vyriausybės narys; trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30


II PRIEDAS

2 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė (ir kiti galimi vardai ir pavardės)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Diali Zie

 

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) valdytojas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

2.

Togba Norbert

 

Iždo vyriausiasis inspektorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

3.

Kone Doféré

 

Iždo vyriausiasis buhalteris; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

4.

Hanny Tchélé Brigitte, Etibouo žmona

 

Dokumentinio filmo kūrėja;

neapykantos ir smurto kurstymas

5.

Jacques Zady

 

Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) režisierius;

neapykantos ir smurto kurstymas

6.

Ali Keita

 

Dienraščio Le Temps vyriausiasis redaktorius;

neapykantos ir smurto kurstymas

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Dramblio Kaulo Kranto telekomunikacijų agentūros faktinis generalinis direktorius ir San-Pedro generalinės tarybos pirmininkas;

neapykantos ir smurto kurstymas

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Nacionalinės asamblėjos narys;

neapykantos ir smurto kurstymas

9.

Sokouri Bohui

 

Nacionalinės Asamblėjos narys, dienraščio Notre Voie leidybos direktorius. Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) generalinis sekretorius, atsakingas už rinkimus;

neapykantos ir smurto kurstymas

10.

Blon Siki Blaise

 

Tariamai vyriausiasis pareigūnas, atsakingas už vakarų vystymąsi;

neapykantos ir smurto kurstymas

11.

Pasteur Kore Moïse

 

Laurent Gbagbo dvasinis patarėjas;

neapykantos ir smurto kurstymas

12.

Moustapha Aziz

 

Dramblio Kaulo Kranto atstovybės UNESCO patarėjas;

neapykantos ir smurto kurstymas

13.

Gnamien Yao

 

Buvęs ministras;

neapykantos ir smurto kurstymas

14.

Zakaria Fellah

 

Laurent Gbagbo patarėjas ypatingaisiais klausimais; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Dramblio Kaulo Kranto nuolatinės atstovybės Niujorke pareigūnas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

16.

Charles Kader Gore

 

Verslininkas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

17.

Adv. Sanogo Yaya

 

Dramblio Kaulo Kranto advokatų biuro advokatas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Petroivoire generalinis direktorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

19.

Marcellin Zahui

 

Neteisėtai nacionalizuotų CNCE (Nacionalinė kredito ir taupymo kasa) ir BICICI (Dramblio Kaulo Kranto prekybos ir pramonės tarptautinis bankas) atitinkamai generalinis direktorius ir administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Neteisėtai nacionalizuotų Versus banko ir SGBCI (Dramblio Kaulo Kranto bankų bendrovė) atitinkamai generalinis direktorius ir administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

21.

Anatole Kossa

 

CGFCC (Kavos ir kakavos filialo valdymo komitetas) pirmininko pavaduotojas; Nuo 2010 m. sausio 1 d. buvusio prezidento L. Gbagbo patarėjas žemės ūkio klausimais; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

22.

Alexandre Kouadio

 

ARCC (Kavos ir kakavos reguliavimo institucija) laikinasis administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

23.

Célestin N'Guessan

 

FDPCC (Kavos ir kakavos gamintojų veiklos vystymo ir skatinimo fondas) laikinasis administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

24.

Claudine Lea Yapobi, gimusi Yehiry

 

FRC (Reguliavimo ir kontrolės fondas) ir BCC (Kavos ir kakavos birža) laikinoji administratorė; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

25.

Deby Dally Balawourou

 

Žurnalistas, Spaudos nacionalinės tarybos pirmininkas; neapykantos ir smurto kurstymas

26.

Wenceslas Appiah

 

BFA (Žemės ūkio finansavimo bankas) generalinis direktorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

27.

Hubert Houlaye

 

Nacionalinio investicijų banko administracinės valdybos pirmininkas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 331/2011

2011 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatos dėl žemės naudojimo kanapėms auginti įgyvendinant Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatytą bendrosios išmokos schemą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 39 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad plotai, naudojami kanapėms auginti, atitinka tiesioginės paramos skyrimo reikalavimus tik tuo atveju, jeigu auginamų veislių kanapėse yra ne daugiau kaip 0,2 % tetrahidrokanabinolio.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 124 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad to reglamento 39 straipsnis taikomas plotams pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.

(3)

2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (2), 10 straipsnyje nustatyta, kad teisės į išmokas už kanapių plotus nustatomos atsižvelgiant į Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių, išskyrus Finola ir Tiborszállási, sėklos naudojimą, ir numatytas sėklos sertifikavimas.

(4)

Suomija ir Vengrija pranešė Komisijai duomenis apie tetrahidrokanabinolio kiekį Suomijoje auginamos Finola veislės ir Vengrijoje auginamos Tiborszállási veislės kanapėse; duomenys rodo, kad minėtas kiekis per praėjusius metus buvo mažesnis negu 0,2 %.

(5)

Remdamasi šia informacija, Komisija mano, kad šių veislių kanapės turėtų būti atitinkamose valstybėse narėse patvirtintos kaip atitinkančios tinkamumo kriterijus.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1120/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„10 straipsnis

Kanapių auginimas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnį, teisės į išmokas už kanapių plotus nustatomos atsižvelgiant į tų metų, už kuriuos skiriama išmoka, kovo 15 d. pagal Tarybos direktyvos 2002/53/EB (3) 17 straipsnį paskelbtame Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių sėklos naudojimą. Vis dėlto plotai, kuriuose auginamos Finola veislės kanapės, paramos skyrimo reikalavimus atitinka tik Suomijoje, o plotai, kuriuose auginamos Tiborszállási veislės kanapės, paramos skyrimo reikalavimus atitinka tik Vengrijoje. Sėkla sertifikuojama vadovaujantis Tarybos direktyva 2002/57/EB (4).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.

(3)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.“


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 332/2011

2011 m. balandžio 6 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

64,0

MA

43,8

TN

104,8

TR

86,5

ZZ

74,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

91,2

TR

120,4

ZA

28,9

ZZ

80,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

70,4

MA

51,8

TN

52,8

TR

72,9

US

49,1

ZZ

58,8

0805 50 10

TR

58,5

ZZ

58,5

0808 10 80

AR

103,5

BR

78,6

CA

107,4

CL

98,7

CN

92,1

MK

47,7

NZ

94,5

US

154,0

UY

73,4

ZA

81,2

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

102,0

CL

112,3

CN

67,7

US

56,0

ZA

95,3

ZZ

86,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/20


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/221/BUSP

2011 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (1).

(2)

2011 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1975 (JT ST rezoliucija 1975 (2011)), kuria tikslinės sankcijos nustatomos daugiau asmenų, tenkinančių Rezoliucijoje 1572 (2004) ir vėlesnėse rezoliucijose išdėstytus kriterijus, įskaitant tuos asmenis, kurie trukdo taikai ir susitaikymui Dramblio Kaulo Krante, trukdo Jungtinių Tautų operacijai Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir kitų Dramblio Kaulo Krante veikiančių tarptautinių subjektų darbą bei daro sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus.

(3)

Atsižvelgiant į sudėtingą padėtį Dramblio Kaulo Krante, turėtų būti nustatytos papildomos ribojamosios priemonės.

(4)

Be to, Sprendimo 2010/656/BUSP I ir II prieduose pateikti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai turėtų būti iš dalies pakeisti.

(5)

Taip pat reikia patikslinti tam tikras Sprendimo 2010/656/BUSP nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/656/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

„3a.   II priedo išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu valstybės narės gali leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra būtini humanitariniais tikslais, iš anksto pranešusios apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3b.   1 dalies b punktu neužkertamas kelias tam, kad nurodytas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalies b punkte nurodytas asmuo arba subjektas.“

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Draudžiama:

a)

pirkti, tarpininkauti išleidžiant arba padėti išleisti obligacijas ar vertybinius popierius, kuriuos po 2011 m balandžio 6 d. išleidžia arba garantuoja neteisėta Laurent GBAGBO Vyriausybė, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantys asmenys ar subjektai, arba jos valdomi ar kontroliuojami subjektai. Išimties tvarka finansų įstaigoms leidžiama pirkti tokias obligacijas arba vertybinius popierius, kurių vertė atitinka jų jau turimų obligacijų ir vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, vertę;

b)

teikti bet kokios formos paskolas neteisėtai Laurent GBAGBO Vyriausybei, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantiems asmenims ar subjektams arba jos valdomiems ar kontroliuojamiems subjektams.

Atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms neužtraukiama jokia atsakomybė už tai, kad jie pirko, tarpininkavo išleidžiant ir padėjo išleisti obligacijas bei vertybinius popierius ir suteikė paskolas, kaip nurodyta a ir b punktuose, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis šiuos draudimus.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.“

4.

10 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   5 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, kiek tai susiję su į II priedo sąrašą įtrauktais uostais, peržiūrimos ne vėliau kaip 2011 m. birželio 1 d.“

2 straipsnis

1.   Šio sprendimo I priedo A dalyje išvardyti asmenys išbraukiami iš Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateikto sąrašo ir įtraukiami į Sprendimo 2010/656/BUSP I priede pateiktą sąrašą.

2.   Šio sprendimo I priedo B dalyje nurodytas asmuo įtraukiamas į Sprendimo 2010/656/BUSP I priede pateiktą sąrašą.

3.   Šio sprendimo II priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.


I PRIEDAS

A   DALIS

1.   Laurent GBAGBO

Gimimo data: 1945 m. gegužės 31 d.

Gimimo vieta: Ganjoa, Dramblio Kaulo Krantas

Buvęs Dramblio Kaulo Kranto Prezidentas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

2.   Simone GBAGBO

Gimimo data: 1949 m. birželio 20 d.

Gimimo vieta: Moossou, Gran Basamas, Dramblio Kaulo Krantas

Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) frakcijos parlamente pirmininkė: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

3.   Désiré TAGRO

Paso numeris: PD – AE 065FH08

Gimimo data: 1959 m. sausio 27 d.

Gimimo vieta: Isija, Dramblio Kaulo Krantas

Tariamo prezidento L. GBAGBO administracijos Generalinis sekretorius: L. GBAGBO neteisėtos Vyriausybės narys; trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų, dalyvauja smurtinėse represijose prieš gyventojų judėjimus.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Paso numeris: PD-AE 09DD00013.

Gimimo data: 1953 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Bouadriko, Dramblio Kaulo Krantas

Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) pirmininkas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30 (į Europos Sąjungos sąrašą data: 2010 12 22)

B   DALIS

1.   Alcide DJÉDJÉ

Gimimo data: 1956 m. spalio 20 d.

Gimimo vieta: Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas

Artimas GBAGBO patarėjas: GBAGBO neteisėtos Vyriausybės narys; trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 3 30


II PRIEDAS

2 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė (ir kiti galimi vardai ir pavardės)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Diali Zie

 

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) valdytojas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

2.

Togba Norbert

 

Iždo vyriausiasis inspektorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

3.

Kone Doféré

 

Iždo vyriausiasis buhalteris; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

4.

Hanny Tchélé Brigitte, Etibouo žmona

 

Dokumentinio filmo kūrėja;

neapykantos ir smurto kurstymas

5.

Jacques Zady

 

Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) režisierius;

neapykantos ir smurto kurstymas

6.

Ali Keita

 

Dienraščio Le Temps vyriausiasis redaktorius;

neapykantos ir smurto kurstymas

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Dramblio Kaulo Kranto telekomunikacijų agentūros faktinis generalinis direktorius ir San-Pedro generalinės tarybos pirmininkas;

neapykantos ir smurto kurstymas

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Nacionalinės asamblėjos narys;

neapykantos ir smurto kurstymas

9.

Sokouri Bohui

 

Nacionalinės Asamblėjos narys, dienraščio Notre Voie leidybos direktorius. Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) generalinis sekretorius, atsakingas už rinkimus;

neapykantos ir smurto kurstymas

10.

Blon Siki Blaise

 

Tariamai vyriausiasis pareigūnas, atsakingas už vakarų vystymąsi;

neapykantos ir smurto kurstymas

11.

Pasteur Kore Moïse

 

Laurent Gbagbo dvasinis patarėjas;

neapykantos ir smurto kurstymas

12.

Moustapha Aziz

 

Dramblio Kaulo Kranto atstovybės UNESCO patarėjas;

neapykantos ir smurto kurstymas

13.

Gnamien Yao

 

Buvęs ministras;

neapykantos ir smurto kurstymas

14.

Zakaria Fellah

 

Laurent Gbagbo patarėjas ypatingaisiais klausimais; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Dramblio Kaulo Kranto nuolatinės atstovybės Niujorke pareigūnas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

16.

Charles Kader Gore

 

Verslininkas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

17.

Adv. Sanogo Yaya

 

Dramblio Kaulo Kranto advokatų biuro advokatas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Petroivoire generalinis direktorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

19.

Marcellin Zahui

 

Neteisėtai nacionalizuotų CNCE (Nacionalinė kredito ir taupymo kasa) ir BICICI (Dramblio Kaulo Kranto prekybos ir pramonės tarptautinis bankas) atitinkamai generalinis direktorius ir administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Neteisėtai nacionalizuotų Versus banko ir SGBCI (Dramblio Kaulo Kranto bankų bendrovė) atitinkamai generalinis direktorius ir administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

21.

Anatole Kossa

 

CGFCC (Kavos ir kakavos filialo valdymo komitetas) pirmininko pavaduotojas; Nuo 2010 m. sausio 1 d. buvusio prezidento L. Gbagbo patarėjas žemės ūkio klausimais; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

22.

Alexandre Kouadio

 

ARCC (Kavos ir kakavos reguliavimo institucija) laikinasis administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

23.

Célestin N'Guessan

 

FDPCC (Kavos ir kakavos gamintojų veiklos vystymo ir skatinimo fondas) laikinasis administratorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

24.

Claudine Lea Yapobi, gimusi Yehiry

 

FRC (Reguliavimo ir kontrolės fondas) ir BCC (Kavos ir kakavos birža) laikinoji administratorė; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

25.

Deby Dally Balawourou

 

Žurnalistas, Spaudos nacionalinės tarybos pirmininkas; neapykantos ir smurto kurstymas

26.

Wenceslas Appiah

 

BFA (Žemės ūkio finansavimo bankas) generalinis direktorius; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

27.

Hubert Houlaye

 

Nacionalinio investicijų banko administracinės valdybos pirmininkas; Prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 5 d.

kuriuo tam tikroms valstybėms narėms nustatomos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl mirties priežasčių statistinių duomenų perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2057)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, olandų, suomių, prancūzų, vokiečių ir švedų kalbomis)

(2011/222/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės ir Suomijos Respublikos prašymus,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 2 straipsnyje nustatyta, kad reglamentas taikomas rengiant mirties priežasčių statistinius duomenis, kaip apibrėžta III priede.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jei būtina, valstybėms narėms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos ir pereinamieji laikotarpiai, kurie turi būti pagrįsti objektyviomis priežastimis.

(3)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Suomijos prašymai dėl leidžiančių nukrypti nuostatų pagrįsti poreikiu iš esmės pakeisti nacionalines statistikos sistemas, kad jos visiškai atitiktų Reglamentą (EB) Nr. 1338/2008.

(4)

Todėl prašymus pateikusioms valstybėms narėms reikėtų nustatyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede išdėstytos leidžiančios nukrypti nuostatos nustatomos jame nurodytoms valstybėms narėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Nyderlandų Karalystei ir Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 5 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 70.


PRIEDAS

Komisijos nustatytos nuo Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 leidžiančios nukrypti nuostatos dėl mirties priežasčių statistinių duomenų

Valstybė narė

Kintamasis

Leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimo pabaiga

Bulgarija

Pagrindinė mirties priežastis pagal TLK (4 skaitmenys)

2012 m. gruodžio 31 d.

Čekija

Įvykio šalis

2011 m. gruodžio 31 d.

Vokietija

Įvykio šalis

2013 m. gruodžio 31 d.

Prancūzija

Mirties metai (įvykio data), negyvų gimusių kūdikių atveju

2012 m. gruodžio 31 d.

Nyderlandai

Įvykio šalis

2012 m. gruodžio 31 d.

Nerezidentų, kurie mirė Nyderlandų teritorijoje, gyvenamoji šalis

2012 m. gruodžio 31 d.

Suomija

Įvykio regionas (NUTS 2)

2013 m. gruodžio 31 d.

Gyvenamoji šalis arba motinos gyvenamoji šalis

2013 m. gruodžio 31 d.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/28


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 1/2011

2011 m. vasario 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. gruodžio 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 124/2009 (1).

(2)

Susitarimo IV priedas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 69/2010 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 107/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai (5).

(6)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (6).

(7)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai (7).

(8)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (8).

(9)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (9).

(10)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (10).

(11)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi buitinių šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (11).

(12)

Reglamentu (EB) Nr. 245/2009 nuo 2010 m. balandžio 13 d. panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (12), kuri yra įtraukta į Susitarimą ir todėl pagal Susitarimą turi būti panaikinta nuo 2010 m. balandžio 13 d.

(13)

Reglamentu (EB) Nr. 643/2009 nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/57/EB (13), kuri yra įtraukta į Susitarimą ir todėl pagal Susitarimą turi būti panaikinta nuo 2010 m. liepos 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo IV skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

5 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/57/EB) tekstas išbraukiamas.

2.

Po 7 punkto (Komisijos sprendimas 2008/591/EB) įterpiami tokie punktai:

„8.

32008 R 1275: 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (OL L 339, 2008 12 18, p. 45) su pakeitimais, padarytais:

32009 R 0278: 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 278/2009 (OL L 93, 2009 4 7, p. 3),

32009 R 0642: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 642/2009 (OL L 191, 2009 7 23, p. 42).

9.

32009 R 0107: 2009 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 107/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus (OL L 36, 2009 2 5, p. 8).

10.

32009 R 0244: 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 76, 2009 3 24, p. 3).

11.

32009 R 0245: 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (OL L 76, 2009 3 24, p. 17).

12.

32009 R 0278: 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 93, 2009 4 7, p. 3).

13.

32009 R 0640: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 26).

14.

32009 R 0641: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 35).

15.

32009 R 0642: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 42).

16.

32009 R 0643: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi buitinių šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 53).“

2 straipsnis

Susitarimo IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

13 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/57/EB) tekstas išbraukiamas.

2.

15 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB) tekstas išbraukiamas.

3.

Po 30 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 106/2008) įterpiami šie punktai:

„31.

32008 R 1275: 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (OL L 339, 2008 12 18, p. 45) su pakeitimais, padarytais:

32009 R 0278: 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 278/2009 (OL L 93, 2009 4 7, p. 3),

32009 R 0642: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 642/2009 (OL L 191, 2009 7 23, p. 42).

32.

32009 R 0107: 2009 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 107/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimus (OL L 36, 2009 2 5, p. 8).

33.

32009 R 0244: 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 76, 2009 3 24, p. 3).

34.

32009 R 0245: 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2009, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant liuminescencinių lempų su įmontuotu balastiniu įtaisu, didelio intensyvumo išlydžio lempų, balastinių įtaisų ir tas lempas naudoti pritaikytų šviestuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/55/EB (OL L 76, 2009 3 24, p. 17).

35.

32009 R 0278: 2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 93, 2009 4 7, p. 3).

36.

32009 R 0640: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 26).

37.

32009 R 0641: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 35).

38.

32009 R 0642: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 42).

39.

32009 R 0643: 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi buitinių šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 191, 2009 7 23, p. 53).“

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (EB) Nr. 1275/2008, (EB) Nr. 107/2009, (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009, (EB) Nr. 278/2009, (EB) Nr. 640/2009, (EB) Nr. 641/2009, (EB) Nr. 642/2009 ir (EB) Nr. 643/2009 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. vasario 12 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (14).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 11 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 62, 2010 3 11, p. 9.

(2)  OL L 244, 2010 9 16, p. 22.

(3)  OL L 339, 2008 12 18, p. 45.

(4)  OL L 36, 2009 2 5, p. 8.

(5)  OL L 76, 2009 3 24, p. 3.

(6)  OL L 76, 2009 3 24, p. 17.

(7)  OL L 93, 2009 4 7, p. 3.

(8)  OL L 191, 2009 7 23, p. 26.

(9)  OL L 191, 2009 7 23, p. 35.

(10)  OL L 191, 2009 7 23, p. 42.

(11)  OL L 191, 2009 7 23, p. 53.

(12)  OL L 279, 2000 11 1, p. 33.

(13)  OL L 236, 1996 9 18, p. 36.

(14)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/31


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 2/2011

2011 m. vasario 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. gruodžio 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 124/2009 (1).

(2)

Susitarimo IV priedas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 69/2010 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 244/2009 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų nekryptinių buitinių lempų ultravioletinei spinduliuotei (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo IV skyriaus 10 punkte (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009) įrašomas šis tekstas:

„iš dalies pakeistas

32009 R 0859: 2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2009 (OL L 247, 2009 9 19, p. 3).“

2 straipsnis

Susitarimo IV priedo 33 punkte (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009) įrašomas šis tekstas:

„iš dalies pakeistas

32009 R 0859: 2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2009 (OL L 247, 2009 9 19, p. 3).“

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (EB) Nr. 859/2009 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. vasario 12 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 11 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 62, 2010 3 11, p. 9.

(2)  OL L 244, 2010 9 16, p. 22.

(3)  OL L 247, 2009 9 19, p. 3.

(4)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/32


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 3/2011

2011 m. vasario 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIV priedas (Konkurencija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIV priedas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 130/2010 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams (3).

(4)

Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2658/2000 (4) ir (EB) Nr. 2659/2000 (5), kurie buvo įtraukti į Susitarimą, nustojo galioti 2010 m. gruodžio 31 d., todėl turi būti išbraukti iš Susitarimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIV priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

6 punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2658/2000) tekstas pakeičiamas taip:

32010 R 1218: 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 43).“

2.

7 punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2659/2000) tekstas pakeičiamas taip:

32010 R 1217: 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams (OL L 335, 2010 12 18, p. 36).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) Nr. 1217/2010 ir Nr. 1218/2010 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. vasario 12 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6). Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 11 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 85, 2011 3 31, p. 14.

(2)  OL L 335, 2010 12 18, p. 36.

(3)  OL L 335, 2010 12 18, p. 43.

(4)  OL L 304, 2000 12 5, p. 3.

(5)  OL L 304, 2000 12 5, p. 7.

(6)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/33


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 5/2011

2011 m. vasario 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 140/2010 (1).

(2)

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (2) buvo įtrauktas į Susitarimą 2009 m. gegužės 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 69/2009 (3) su konkrečiomis šalims taikomomis adaptacijomis.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas C(2010) 774 galutinis, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija.

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas C(2010) 2604 galutinis, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas 2010/774/ES, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija.

(5)

Sprendimu C(2010) 774 galutinis panaikinamas į Susitarimą įtrauktas 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas C(2008) 4333 galutinis, kuriuo nustatomos papildomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, todėl jis turėtų būti iš Susitarimo išbrauktas.

(6)

Visos Reglamentui (EB) Nr. 300/2008 (4) įgyvendinti reikalingos priemonės turės šiuo sprendimu būti įtrauktos į Susitarimą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009 (5), Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009 (6), Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010 (7) ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010 (8) bus taikomi nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

(7)

Visos Reglamentui (EB) Nr. 300/2008 įgyvendinti reikalingos priemonės turės šiuo sprendimu būti įtrauktos į Susitarimą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2320/2002 (9), Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1217/2003 (10), Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1486/2003 (11), Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1138/2004 (12) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008 (13) bus išbraukti iš Susitarimo nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 66he punkto (Komisijos reglamentas (ES Nr. 185/2010) įterpiama:

„66hf.

C(2010) 774 galutinis: 2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas C(2010) 774 galutinis, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, su pakeitimais, padarytais:

C(2010) 2604 galutinis: 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas C(2010) 2604 galutinis.“

2.

66ia punkto (Komisijos sprendimas C(2008) 4333 galutinis) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. vasario 12 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (14).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 11 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 85, 2011 3 31, p. 25.

(2)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(3)  OL L 232, 2009 9 3, p. 25.

(4)  2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 18/2010, 2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, 2010 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 297/2010, 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 357/2010, 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 358/2010, 2010 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas C(2010) 774 galutinis ir 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas C(2010) 2604 galutinis.

(5)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.

(6)  OL L 338, 2009 12 19, p. 17.

(7)  OL L 23, 2010 1 27, p. 1.

(8)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.

(9)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1.

(10)  OL L 169, 2003 7 8, p. 44.

(11)  OL L 213, 2003 8 23, p. 3.

(12)  OL L 221, 2004 6 22, p. 6.

(13)  OL L 221, 2008 8 19, p. 8.

(14)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/35


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 6/2011

2011 m. balandžio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, (toliau – EEE susitarimas) ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

EEE susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2007 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 146/2007 (1) tam, kad, inter alia, 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (2), būtų įtraukta į tą susitarimą.

(2)

Į EEE susitarimą turi būti įtraukta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (3).

(3)

Todėl sprendimo priėmimo procesas, sąlygojantis direktyvos įgyvendinimą, vyks glaudžiai bendradarbiaujant Europos Komisijai, ELPA priežiūros institucijai ir ELPA valstybėms.

(4)

Susitariančiosios Šalys priėmė bendrą deklaraciją, kurioje pabrėžė, inter alia, sieksiančios užtikrinti, kad bet kurie EEE jungtinio komiteto sprendimai, būtini, kad būtų galima išplėsti ELPA valstybėms atitinkamų įgyvendimo sprendimų, priimtų Europos Komisijos ir ypač tų, priimtų pagal Direktyvos 2003/87/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/101/EB, 3a straipsnio 3 dalį ir 3f straipsnio 5 dalį, taikymą, būtų priimti ir įsigaliotų skubiai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XX priedo 21al punktas iš dalies keičiamas taip:

1.

Įrašoma ši įtrauka:

„—

32008 L 0101: 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).“

2.

Po b adaptacijos įterpiamos šios adaptacijos:

„ba)

Direktyvos įtraukimo metu Lichtenšteinas savo teritorijoje direktyvoje apibrėžtos aviacijos veiklos nevykdė. Lichtenšteinas laikysis direktyvos, kai jo teritorijoje bus vykdoma atitinkama aviacijos veikla;

bb)

3c straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„EEE jungtinis komitetas, laikydamasis Susitarime nustatytų procedūrų ir remdamasis ELPA priežiūros institucijos duomenimis, pateiktais bendradarbiaujant su Eurokontrole, priima sprendimą dėl EEE ankstesnio laikotarpio aviacijos emisijų, į Komisijos sprendimą įtraukdamas atitinkamus skaičius, susijusius su skrydžiais ELPA valstybių teritorijose bei iš vienos ELPA valstybės į kitą ir skrydžiais iš ELPA valstybių į trečiąsias šalis bei iš trečiųjų šalių į ELPA valstybes, kai tas Komisijos sprendimas įtraukiamas į EEE susitarimą.“;

bc)

3d straipsnio 4 dalies antroji pastraipa išbraukiama;

bd)

3e straipsnio 2 dalis ir 3f straipsnio 4 dalis papildomos šia pastraipa:

„Iki tos pačios datos ELPA valstybės pateikia gautas paraiškas ELPA priežiūros institucijai, kuri jas skubiai perduoda Komisijai.“;

be)

3e straipsnio 3 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„EEE jungtinis komitetas, laikydamasis Susitarime nustatytų procedūrų ir remdamasis ELPA priežiūros institucijos duomenimis, pateiktais bendradarbiaujant su Eurokontrole, priima sprendimą dėl visos EEE bendro leidimų skaičiaus, aukcione parduodamų leidimų skaičiaus, į specialųjį rezervą atidedamų leidimų skaičiaus ir nemokamų leidimų skaičiaus, į Komisijos sprendimą įtraukdamas atitinkamus skaičius, susijusius su skrydžiais ELPA valstybių teritorijose bei iš vienos ELPA valstybės į kitą ir skrydžiais iš ELPA valstybių į trečiąsias šalis bei iš trečiųjų šalių į ELPA valstybes, kai tas Komisijos sprendimas įtraukiamas į EEE susitarimą.

Komisija priima sprendimą dėl EEE atskaitos dydžio. Vykstant sprendimo priėmimo procesui Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ELPA priežiūros institucija. Po to, kai priimamas EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriuo Komisijos sprendimas įtraukiamas į EEE susitarimą, ELPA valstybės atlieka 3e straipsnio 4 dalyje nurodytus skaičiavimus ir juos paskelbia.“;

bf)

3f straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Komisija priima sprendimą dėl EEE atskaitos dydžio. Vykstant sprendimo priėmimo procesui Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ELPA priežiūros institucija. Po to, kai priimamas EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriuo Komisijos sprendimas įtraukiamas į EEE susitarimą, ELPA valstybės atlieka 3f straipsnio 7 dalyje nurodytus skaičiavimus ir juos paskelbia.“ “

3.

Šios adaptacijos įterpiamos po i adaptacijos:

„ia)

Po 16 straipsnio 12 dalies įterpiama ši dalis:

„13.   ELPA valstybės pateikia visus prašymus pagal 16 straipsnio 5 dalį ir 10 dalį ELPA priežiūros institucijai, kuri jas skubiai perduoda Komisijai.“;

ib)

18a straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orlaivių naudotojai turėtų būti perskirstyti ELPA valstybėms 2011 m., jiems įvykdžius 2010 m. įsipareigojimus. Pirminė administruojančioji valstybė narė gali pritarti kitokiam orlaivių naudotojų, kurie remiantis b punkte minėtais kriterijais iš pradžių buvo priskirti tai valstybei narei, perskirstymo tvarkaraščiui, jei orlaivio naudotojas pateikia aiškiai išdėstytą prašymą per šešis mėnesius nuo tada, kai pagal 18a straipsnio 3 dalies b punktą Komisija patvirtina visos EEE orlaivių naudotojų sąrašą. Tokiu atveju perskirstymas vyksta ne vėliau kaip 2020 m. dėl 2021 m. prasidedančio prekybos laikotarpio.“;

ic)

18a straipsnio 3 dalies b punkte prieš žodžius „orlaivių naudotojus“ įterpiami žodžiai „visos EEE“;

id)

18b straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Siekdamos vykdyti direktyvoje nustatytas užduotis, ELPA valstybės ir ELPA priežiūros institucija gali kreiptis pagalbos į Eurokontrolę arba kitą atitinkamą organizaciją ir sudaryti su tomis organizacijomis tinkamus susitarimus.“ “

2 straipsnis

Direktyvos 2008/101/EB tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Laikinai pareigas einantis pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 100, 2008 4 10, p. 92.

(2)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(3)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija prie Sprendimo Nr. 6/2011, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiama Direktyva 2008/101/EB

„Direktyva 2008/101/EB nustatoma, kad pajamos, gautos aukcione pardavus aviacijos sektoriui skirtus leidimus, turėtų būti naudojamos kovai su klimato kaita. ELPA valstybės taiko šią nuostatą nepažeisdamos EEE susitarimo taikymo srities nuostatų.

Kalbant apie sprendimus dėl atskaitos dydžių pagal Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2008/101/EB, 3e straipsnio 3 dalį ir 3f straipsnio 5 dalį, Susitariančiosios Šalys sieks užtikrinti, kad EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriuo įtraukiamas kiekvienas Europos Komisijos sprendimas, būtų priimtas ir įsigaliotų skubiai. Kad būtų užtikrintas EEE ir jos bendrosios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vientisumas, Susitariančiosioms Šalims vykdant bendrą ir lygiagretų procesą Europos Komisija priima sprendimus, kurie įtraukiami į EEE susitarimą, jei reikia, taikant rašytinę procedūrą.

Siekdama užtikrinti skaidrią apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą EEE visiems susijusiems aviacijos veiklos vykdytojams, Europos Komisija į savo sprendimus, kuriais įgyvendinama Direktyva 2008/101/EB, įtrauks tam tikras sąlygas ir nurodys, kad sprendimai išplečiami į EEE ELPA valstybes EEE jungtinio komiteto sprendimais.“


Klaidų ištaisymas

7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/38


1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 181, 1997 m. liepos 9 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 19 tomas, p. 86)

96 puslapis, 13 straipsnis, 1 dalis, pirma pastraipa:

yra:

„…I priedo 3.2.2 ir 3.1.3 punktuose nurodytoms užduotims atlikti“,

turi būti:

„…I priedo 3.1.2 ir 3.1.3 punktuose nurodytoms užduotims atlikti“.


7.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 4/2011 bus paskelbtas vėliau.