ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. kovo 18d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/17/ES, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos ( 1 )

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 263/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) nuostatos dėl išsamių duomenų rinkimo pagal ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį pradžios ( 1 )

4

 

 

2011 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 264/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

2011 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 265/2011, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

11

 

 

2011 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 266/2011, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

15

 

 

2011 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 267/2011, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

17

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/165/ES

 

*

2011 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Vengrijai atstovaujančių keturių narių ir Vengrijai atstovaujančių šešių pakaitinių narių skyrimo

19

 

 

2011/166/ES

 

*

2011 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas SHARE-ERIC

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/17/ES

2011 m. kovo 9 d.

kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjungos geresnio reglamentavimo politikoje pabrėžiama supaprastintų nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų, kurie yra esminis veiksnys gerinant įmonių konkurencingumą ir siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų, svarba.

(2)

Kai kurios matavimo priemonės numatytos specialiose direktyvose, priimtose pagal 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvą 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, suderinimo (3), kuri buvo išdėstyta nauja redakcija priėmus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais (4).

(3)

1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/317/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 5–50 kg vidutinio tikslumo stačiakampiais svarsčiais ir 1–10 kg vidutinio tikslumo cilindriniais svarsčiais, suderinimo (5), 1971 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 71/347/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių grūdų hektolitro masės matavimą, suderinimo (6), 1971 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 71/349/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su laivų rezervuarų kalibravimu, suderinimo (7), 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyva 74/148/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su didesnio nei vidutinio tikslumo svarsčiais (nuo 1 mg iki 50 kg), suderinimo (8), 1974 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 75/33/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su šalto vandens skaitikliais, suderinimo (9), 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/765/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su spiritometrais ir alkoholio areometrais, suderinimo (10), 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 86/217/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automobilių padangų slėgmačiais, suderinimo (11), priimtos remiantis Direktyva 71/316/EEB, yra techniškai pasenusios, jose neatsispindi šiuolaikinė matavimo technika, arba jose nustatytos priemonės nėra susijusios su technologijų plėtra ir jos yra vis rečiau naudojamos. Be to, nacionalinės nuostatos gali egzistuoti drauge su Sąjungos nuostatomis.

(4)

Nors 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/766/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su alkoholio lentelėmis, suderinimo (12) numatytas visiškas suderinimas, dauguma jos turinio įtraukta į Sąjungos reglamentus dėl alkoholio matavimo vyne ir spiritiniuose gėrimuose, visų pirma 1990 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2676/90, nustatantį vynų analizės metodus Bendrijoje (13), ir 2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) 2870/2000, nustatantį spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (14). Tarptautiniai standartai, taikomi alkoholio lentelėms, yra tokie patys kaip pateiktieji Direktyvoje 76/766/EEB, ir jais ir toliau gali būti grindžiami nacionalinės teisės aktai.

(5)

Su panaikinamose direktyvose numatytomis matavimo priemonėmis susijusi technikos pažanga ir inovacijos praktiškai bus užtikrinamos savanoriškai taikant parengtus tarptautinius ir Europos standartus arba taikant nacionalines nuostatas, kuriomis nustatomos tokiais standartais grindžiamos techninės specifikacijos, arba, laikantis geresnės teisėkūros principų, įtraukiant į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (15) papildomas nuostatas. Be to, visų su panaikinamomis direktyvomis susijusių produktų laisvas judėjimas vidaus rinkoje užtikrinamas tinkamai taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34, 35 ir 36 straipsnius bei abipusio pripažinimo principą.

(6)

Vis dėlto, atsižvelgiant į būsimą Direktyvos 2004/22/EB peržiūrą, reikėtų užtikrinti, kad septynių direktyvų panaikinimo data būtų nustatyta pakankamai iš anksto, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų galimybę pareikšti kitą nuomonę dėl Direktyvos 2004/22/EB peržiūros.

(7)

Direktyva 71/349/EEB turėtų būti panaikinta.

(8)

Nors Direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB taip pat turėtų būti panaikintos kuo skubiau, tačiau tai turėtų būti padaryta tik įvertinus, ar į šių direktyvų taikymo sritį patenkančios matavimo priemonės turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 2004/22/EB taikymo sritį. Komisija turėtų atlikti tokį vertinimą rengdama Direktyvos 2004/22/EB įgyvendinimo ataskaitą. Atsižvelgiant į šį vertinimą, galėtų būti paankstinta nustatyta šių direktyvų panaikinimo data, kad būtų galima užtikrinti Sąjungos teisėkūros veiksmų, susijusių su matavimo priemonėmis, nuoseklumą. Bet kuriuo atveju šios direktyvos turėtų būti panaikintos ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 1 d.

(9)

Panaikinus direktyvas neturėtų atsirasti naujų kliūčių laisvam prekių judėjimui ar papildoma administracinė našta.

(10)

Direktyvų panaikinimas neturėtų turėti įtakos EB modelio patvirtinimams ir EB modelio patvirtinimo pažymėjimams iki jų galiojimo pabaigos.

(11)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (16) 34 punktą valstybės narės skatinamos dėl savo ir Sąjungos interesų parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Nedarant poveikio 6 straipsnio 1 dalies taikymui, Direktyva 71/349/EEB panaikinama nuo 2011 m. liepos 1 d.

2 straipsnis

Laikantis 4 straipsnio ir nedarant poveikio 6 straipsnio 2 dalies taikymui, Direktyvos 71/347/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB panaikinamos nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Laikantis 4 straipsnio ir nedarant poveikio 6 straipsnio 3 dalies taikymui, Direktyvos 71/317/EEB ir 74/148/EEB panaikinamos nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

4 straipsnis

Ne vėliau kaip 2011 m. balandžio 30 d. Komisija, remdamasi iš valstybių narių gautomis ataskaitomis, įvertina, ar į 2 ir 3 straipsniuose nurodytų direktyvų taikymo sritį patenkančias matavimo priemones reikia įtraukti į Direktyvos 2004/22/EB taikymo sritį ir ar turi būti atitinkamai pritaikytos pereinamojo laikotarpio priemonės bei nustatytoji šių direktyvų panaikinimo data. Komisija pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai ataskaitą, prireikus, kartu su teisėkūros pasiūlymu tuo klausimu.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 1 straipsnio. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstus.

Tas priemones jos taiko nuo 2011 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 2 ir 3 straipsnių. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstus.

Tas priemones jos taiko nuo 2015 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

6 straipsnis

1.   Pagal Direktyvą 71/349/EEB atliktos EB pirminės patikros ir išduoti kalibravimo pažymėjimai lieka galioti iki 2011 m. birželio 30 d.

2.   Pagal Direktyvas 71/347/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB ir 86/217/EEB išduoti EB modelio patvirtinimai ir EB modelio patvirtinimo pažymėjimai lieka galioti iki 2015 m. lapkričio 30 d.

3.   Iki 2025 m. lapkričio 30 d. gali būti atliekama Direktyvą 71/317/EEB atitinkančių svarsčių ir Direktyvą 74/148/EEB atitinkančių svarsčių EB pirminė patikra, kuri vykdoma pagal Direktyvos 2009/34/EB 8, 9 ir 10 straipsnius.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  OL C 277, 2009 11 17, p. 49.

(2)  2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 202, 1971 9 6, p. 1.

(4)  OL L 106, 2009 4 28, p. 7.

(5)  OL L 202, 1971 9 6, p. 14.

(6)  OL L 239, 1971 10 25, p. 1.

(7)  OL L 239, 1971 10 25, p. 15.

(8)  OL L 84, 1974 3 28, p. 3.

(9)  OL L 14, 1975 1 20, p. 1.

(10)  OL L 262, 1976 9 27, p. 143.

(11)  OL L 152, 1986 6 6, p. 48.

(12)  OL L 262, 1976 9 27, p. 149.

(13)  OL L 272, 1990 10 3, p. 1.

(14)  OL L 333, 2000 12 29, p. 20.

(15)  OL L 135, 2004 4 30, p. 1.

(16)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 263/2011

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) nuostatos dėl išsamių duomenų rinkimo pagal ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį pradžios

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 458/2007 nustatyta metodinė sistema, skirta Europos Sąjungai naudingai palyginamai statistikai rengti, ir nustatyti pagal Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemą (toliau – ESSPROS) parengtos statistikos perdavimo ir platinimo terminai.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 458/2007 5 straipsnio 1 dalį, siekiant įdiegti grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį, visose valstybėse narėse atliktas bandomasis 2005 m. duomenų rinkimas.

(3)

Remiantis šio nacionalinio bandomojo duomenų rinkimo rezultatų santrauka dažniausiai šių bandomųjų tyrimų rezultatai buvo teigiami, todėl turėtų būti priimtos įgyvendinimo priemonės, būtinos išsamių duomenų rinkimui pagal grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį pradėti.

(4)

Siekiant gauti tą pačią bendrųjų socialinės apsaugos išmokų gavėjų grupę, renkant duomenis pagal pagrindinę ESSPROS sistemą, grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulis turėtų būti sudarytas naudojant ribotąjį metodą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 458/2007 7 straipsnio 3 dalį turėtų būti priimtos įgyvendinimo priemonės, susijusios su pirmaisiais metais, kurių išsamūs duomenys renkami, ir priemonės, susijusios su išsamia pagal grynųjų socialinės apsaugos išmokų modulį renkamų duomenų klasifikacija, vartojamomis apibrėžtimis ir platinimo tvarka.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės kasmet Komisijai (Eurostatui) teikia su ESSPROS grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliu susijusius duomenis. Ataskaitinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

2.   N metų duomenų kartu su patikslintais ankstesnių metų duomenimis perdavimo terminas yra N + 2 metų gruodžio 31 d.

3.   Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių išsamūs grynųjų socialinės apsaugos išmokų duomenys renkami, yra 2010 m.

2 straipsnis

1.   Grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliui taikomos apibrėžtys nustatytos I priede.

2.   Grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliui taikomos išsamios klasifikacijos nustatytos II priede.

3.   Su grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliu susijusių duomenų platinimo kriterijai nustatyti III priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 113, 2007 4 30, p. 3.


I PRIEDAS

Grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliui taikomos apibrėžtys

1.

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 458/2007 2 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2.

Taikomos Komisijos reglamento (EB) Nr. 10/2008 (1) I priedo 1.3 punkte „Socialinės apsaugos programų išlaidos“ nustatytos apibrėžtys.

3.

Be to, šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

3.1.   grynosios socialinės apsaugos išmokos (ribotasis metodas)– socialinės išmokos, atėmus mokesčius ir socialines įmokas, kurias išmokų gavėjai sumokėjo nuo socialinių išmokų pinigais, pridėjus, jei taikytina, likutinę fiskalinę išmoką, pagal formulę:

Grynosios socialinės išmokos (ribotasis metodas) = bendrosios socialinės apsaugos išmokos* (1-AITR-AISCR) + likutinės fiskalinės išmokos

skaičiuojant grynąsias socialines išmokas į likutines fiskalines išmokas turėtų būti atsižvelgiama tik tuomet, jei jos nebuvo įskaitytos tiesiogiai skaičiuojant AITR ir (arba) AISCR;

3.2.   išmokos (arba išmokų grupės) vidutinė detali mokesčio norma (AITR)– nuo tos išmokos išmokų gavėjų sumokėtų mokesčių suma, padalinta iš visų nuo tos išmokos gautų pajamų (t. y. iš bendrųjų gautų išmokų);

3.3.   išmokos (arba išmokų grupės) vidutinė detali socialinės įmokos norma (AISCR)– nuo tos išmokos išmokų gavėjų sumokėtų socialinių įmokų suma, padalinta iš visų nuo tos išmokos gautų pajamų (t. y. iš bendrųjų gautų išmokų);

3.4.   likutinė fiskalinė išmoka– fiskalinės išmokos visos vertės dalis, susijusi su apmokestinimo, taikomo socialinėms išmokoms, nuolaida (skirtingai nei dalis, susijusi su apmokestinimo, taikomo visų kitų rūšių pajamoms, nuolaida).

4.

Išsamios su šio reglamento taikymu susijusios apibrėžtys pateiktos Komisijos ir valstybių narių bendrai parengtame ESSPROS vadove.


(1)  OL L 5, 2008 1 9, p. 3.


II PRIEDAS

Su grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliu susijusios išsamios klasifikacijos

1.

Socialinės apsaugos išmokos skirstomos į išmokas patikrinus materialinę padėtį, ir į išmokas netikrinant materialinės padėties. Socialinės apsaugos išmokų klasifikacijoje pateikiama daugiau informacijos pagal tai, ar išmokos mokamos pinigais kaip periodinės išmokos ar vienkartinės išmokos:

socialinės apsaugos išmokos,

socialinės apsaugos išmokos netikrinant materialinės padėties,

išmokos pinigais netikrinant materialinės padėties,

periodinės išmokos pinigais netikrinant materialinės padėties,

vienkartinės išmokos pinigais netikrinant materialinės padėties,

socialinės apsaugos išmokos patikrinus materialinę padėtį,

išmokos pinigais patikrinus materialinę padėtį,

periodinės išmokos pinigais patikrinus materialinę padėtį,

vienkartinės išmokos pinigais patikrinus materialinę padėtį.

2.

Išmokos skirstomos pagal funkcijas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 458/2007 2 straipsnio b punkte. Ši išsami klasifikacija pirmajame lygmenyje apibendrinama taip:

liga ir (arba) sveikatos priežiūra,

negalia,

senatvė,

našlystė,

šeima ir (arba) vaikai,

nedarbas,

būstas,

kitur nepriskirta socialinė atskirtis.


III PRIEDAS

Su grynųjų socialinės apsaugos išmokų moduliu susijusių duomenų platinimo kriterijai

1.

Eurostatas skelbia informaciją pagal valstybes nares tik gavęs bent šiuos suvestinius sistemų duomenis:

visos grynosios socialinės apsaugos išmokos,

socialinės apsaugos išmokų, nuo kurių mokami mokesčiai ir (arba) socialinės įmokos, dalis,

grynosios socialinės apsaugos išmokos pagal funkcijas,

išmokos patikrinus materialinę padėtį, palyginti su išmokomis netikrinant materialinės padėties.

2.

Komisija (Eurostatas) paprašius išplatina išsamius pagal sistemas ir valstybes nares suskirstytus duomenis konkretiems naudotojams (ESSPROS duomenis rengiančioms nacionalinėms institucijoms, Komisijos departamentams ir tarptautinėms institucijoms).

3.

Jei susijusi valstybė narė sutinka, kad būtų platinami visi duomenys, konkretiems naudotojams leidžiama skelbti duomenis pagal sistemas.

4.

Jei susijusi valstybė narė nesutinka, kad būtų platinami visi duomenys, konkretiems naudotojams leidžiama skelbti suvestinius sistemų duomenis. Sistemų duomenys apibendrinami laikantis susijusios valstybės narės nustatytos duomenų platinimo tvarkos.


18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 264/2011

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. kovo 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 265/2011

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XV dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, turėtų būti nustatomos eksporto grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167, 168 ir 169 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4), reikalavimus.

(5)

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1359/2007, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (5), 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje numatyta, kad, jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

(6)

Šiuo metu taikytinos išmokos yra nustatytos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1206/2010 (6). Reikėtų nustatyti naujas išmokas ir atitinkamai panaikinti tą reglamentą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už produktą, kurio kodas yra 0201 30 00 9100, sumažinama 3,5 EUR už 100 kg.

3 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1206/2010 yra panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. kovo 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(5)  OL L 304, 2007 11 22, p. 21.

(6)  OL L 333, 2010 12 17, p. 49.


PRIEDAS

Nuo 2011 m. kovo 18 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

24,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

24,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

30,5

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

18,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

11,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

42,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

24,9

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

25,4

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

15,0

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

8,1

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

11,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

10,3

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Sajungos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovą (), Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 33 ir 42 straipsniuose ir, jei tinka, 41 straipsnyje (OL L 186, 2009 7 17, p. 1)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(2)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(3)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(5)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (OL L 281, 2008 10 24, p. 3) numatytų sąlygų.

(6)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(7)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.


18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 266/2011

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą paukštienos rinkos padėtį, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167 ir 169 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Šiuo metu taikytinos išmokos yra nustatytos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1207/2010 (4). Reikėtų nustatyti naujas išmokas ir atitinkamai panaikinti tą reglamentą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį skiriamos pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, atitinka susijusius reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma yra paruošti patvirtintoje įmonėje ir tenkina ženklinimo identifikavimo ženklu sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1207/2010 yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. kovo 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 333, 2010 12 17, p. 53.


PRIEDAS

Nuo 2011 m. kovo 18 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03:

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 267/2011

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2011 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

140,8

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

179,2

10

BR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

208,9

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

337,0

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

281,9

1

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

602,6

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


SPRENDIMAI

18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 14 d.

dėl Regionų komiteto Vengrijai atstovaujančių keturių narių ir Vengrijai atstovaujančių šešių pakaitinių narių skyrimo

(2011/165/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Vengrijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus Ferenc BENKŐ, Attila JÓSZAI, Gyögy IPKOVICH ir András SZALAY kadencijai tapo laisvos keturios Regionų komiteto narių vietos. Pasibaigus László BÁKONYI, Károlyné KOCSIS, Zoltán NAGY ir József PAIZS kadencijai tapo laisvos keturios Regionų komiteto pakaitinių narių vietos. István BÓKA ir Attila KISS paskyrus Regionų komiteto nariais tampa laisvos dvi pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. sausio 25 d., į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere,

Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere,

Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke,

Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke,

ir

b)

pakaitiniais nariais:

Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke,

Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke,

Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő,

Attila TILKI, Fehérgyarmat város polgármestere,

Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő,

Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

FAZEKAS S.


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


18.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 17 d.

kuriuo įsteigiamas SHARE-ERIC

(2011/166/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 723/2009 Komisijai suteikiami įgaliojimai įsteigti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą (toliau – ERIC).

(2)

2010 m. gruodžio 14 d. Austrijos Respublika, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika ir Nyderlandų Karalystė paprašė, kad Komisija įsteigtų Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumą Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimui vykdyti (SHARE-ERIC), Belgijos Karalystė prie šio prašymo prisijungė 2011 m. sausio 21 d. o Šveicarija paprašė būti įtraukta į SHARE-ERIC stebėtojos teisėmis.

(3)

Nyderlandų Karalystė pateikė pareiškimą, kuriuo ji pripažįsta SHARE-ERIC kaip 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (2) 143 straipsnio g punkte bei 151 straipsnio 1 dalies b punkte ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (3), 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtą tarptautinę organizaciją nuo pat jo įsteigimo.

(4)

Komisija, vykdydama savo įsipareigojimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalyje, įvertino paraišką ir priėjo prie išvados, kad ji atitinka Reglamente (EB) Nr. 723/2009 nustatytus reikalavimus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 6 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnį buvo pasikonsultuota su pagal to reglamento 20 straipsnį įsteigtu komitetu dėl SHARE-ERIC steigimo ir komitetas pateikė palankią nuomonę.

(6)

Tikimasi, kad SHARE-ERIC reikšmingai prisidės prie kitų pagrindinių Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvų, susijusių su senėjančia visuomene, kaip antai prie pasiūlytos bendro programavimo iniciatyvos „Ilgesnis gyvenimas, geresnis gyvenimas“, bendrosios programos „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ ir Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

SHARE-ERIC įsteigimas

1.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 723/2009 įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimui pavadinimu SHARE-ERIC vykdyti.

Juridinio asmens statusas SHARE-ERIC suteikiamas nuo šio Sprendimo įsigaliojimo dienos ir kiekvienoje valstybėje narėje jis turi didžiausią pagal tos valstybės narės teisę juridiniams asmenims suteikiamą teisnumą ir veiksnumą. Visų pirma, konsorciumas gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei intelektinę nuosavybę, jam gali priklausyti toks turtas ir nuosavybė, jis gali tokį turtą ir nuosavybę perleisti, taip pat jis gali sudaryti sutartis ir dalyvauti teismo procesuose.

2.   SHARE-ERIC įstatai, dėl kurių susitarė jo nariai, pridedami prie šio sprendimo. Įstatai keičiami vadovaujantis įstatų nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 723/2009 11 straipsniu. Įstatai viešai skelbiami ERIC interneto svetainėje ir su jais galima susipažinti jo oficialioje buveinėje.

3.   Šis sprendimas įsigalioja trečiąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 206, 2009 8 8, p. 1.

(2)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(3)  OL L 76, 1992 3 23, p. 1.


PRIEDAS

SHARE-ERIC ĮSTATAI

dėl Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo (SHARE) kūrimo ir vykdymo

Turinys

1 straipsnis.

SHARE-ERIC įsteigimas

2 straipsnis.

Oficiali buveinės vieta ir darbo kalba

3 straipsnis.

Užduotys

4 straipsnis.

Principai

5 straipsnis.

Organizacijos organai ir mokslinės įstaigos partnerės

6 straipsnis.

Taryba

7 straipsnis.

Valdyba

8 straipsnis.

Apimtis

9 straipsnis.

Įnašai

10 straipsnis.

Atsakomybė ir draudimas

11 straipsnis.

Intelektinė nuosavybė

12 straipsnis.

SHARE duomenų platinimas ir naudojimas

13 straipsnis.

Viešieji pirkimai ir atleidimas nuo mokesčių

14 straipsnis.

Įdarbinimas

15 straipsnis.

Pakeitimai

16 straipsnis.

Prisijungimas

17 straipsnis.

Organizacijos veiklos trukmė

18 straipsnis.

Galimybė susipažinti su šiais įstatais

1 priedas.

Mokslo įstaigos partnerės ir nacionalinių grupių vadovai

2 priedas.

Mokslinės stebėsenos valdyba

3 priedas.

Preliminarūs I etapo išlaidų skaičiavimai (4 banga)

4 priedas.

Ribotas viešųjų pirkimų konkursas

Austrijos Respublika

Belgijos Karalystė

Čekijos Respublika

Vokietijos Federacinė Respublika

Nyderlandų Karalystė

toliau – Susitariančiosios Šalys,

SIEKDAMOS toliau stiprinti Europos ir Susitariančiųjų Šalių valstybių padėtį pasaulyje mokslinių tyrimų srityje ir intensyvinti bendradarbiavimą, peržengiantį atskirų disciplinų ir nacionalines ribas.

ATSIŽVELGDAMOS į 2001 m. Europos Komisijos ataskaitą Europos Vadovų Tarybai (Tarybos dokumentas 6997/01), kurioje visuomenės senėjimas ir dėl jo kylančios socialinės ir ekonominės problemos, kliudančios ekonomikos augimui ir klestėjimui, priskiriamos vienoms didžiausių problemų, su kuriomis susiduriama Europoje 21-ajame amžiuje, kurioje taip pat nurodoma, kad trūksta infrastruktūros, kad galėtume suprasti gyventojų ir visuomenės senėjimą, ir raginama „išnagrinėti galimybę bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis sukurti Europos tęstinį senėjimo tyrimą“, kad būtų skatinami Europos moksliniai tyrimai senėjimo tema.

REMDAMOSI esamu Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo (SHARE) prototipu, kurį, vykdant Europos strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūros forumo (ESFRI) veiksmų planą, buvo pasirinkta patobulinti, kad jis taptų viena pagrindinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

PRIPAŽINDAMOS, kad šis naujas tarpdisciplininis tarptautinis tęstinis ypatingos kokybės darnumo, apimties ir tarptautinio palyginamumo požiūriu tyrimas ateityje bus labai svarbus daugybei skirtingų fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų, tokių kaip demografija, ekonomika, epidemiologija, gerontologija, biologija, medicina, psichologija, visuomenės sveikata, sveikatos politika, sociologija ir statistika, sričių.

PRIPAŽINDAMOS, kad norint formuoti įrodymais grįstą viešąją politiką reikalinga naujausių duomenų infrastruktūra.

TIKĖDAMOSI, kad kitos valstybės dalyvaus veikloje, kurios bus kartu imtasi pagal toliau pateiktus įstatus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

SHARE-ERIC įsteigimas

1)   Bus sukurta paskirstyta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra, vadinama Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimu (SHARE).

2)   SHARE teisinė forma – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 nuostatas ir pavadintas SHARE-ERIC (toliau taip pat vadinamas Organizacija).

2 straipsnis

Oficiali buveinės vieta ir darbo kalba

1)   Organizacijos oficiali buveinės vieta yra Tilburge, Nyderlanduose.

2)   Vos tik gavusios Vokietijos valdžios institucijų pateiktą pareiškimą, kurį reikalaujama pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 1 dalies d punktą, Susitariančiosios Šalys įsipareigoja inicijuoti įstatų pakeitimą, kad oficiali buveinės vieta būtų perkelta į Vokietiją. Toks pasikeitimas neįsigalioja anksčiau negu pasibaigus I etapui, apibrėžtam 8 straipsnyje.

3)   Organizacijos darbo kalba yra anglų kalba.

3 straipsnis

Užduotys

1)   SHARE-ERIC sukurs namų ūkių ir asmeninių mikroduomenų infrastruktūrą, reikalingą norint suprasti gyventojų ir visuomenės senėjimo reiškinį (toliau taip pat vadinamą Tyrimu). Infrastruktūros pagrindinės funkcijos:

a)

sukurti pagrindinę tyrimo priemonę, leisiančią surinkti esminę informaciją apie 50 metų sulaukusių ir vyresnių asmenų bei jų partnerių ekonominę padėtį, sveikatos būklę, šeimos ir (arba) socialines gyvenimo sąlygas;

b)

kas dvejus metus šią tyrimo priemonę pateikti respondentų grupei kiekvienoje tyrime dalyvaujančioje valstybėje ir palaikyti kontaktus su visais grupės nariais laikotarpiu tarp dviejų tyrimo bangų;

c)

sudėti surinktą informaciją į patogią vartotojui duomenų bazę, kuria galėtų naudotis visi mokslo darbuotojai nepažeisdami taikomų duomenų konfidencialumo apribojimų, ir prižiūrėti šią duomenų bazę, atliekant pagrindines duomenų valymo, praleistų reikšmių įrašymo ir dokumentavimo operacijas.

2)   Esamas SHARE prototipas bus patobulintas trimis kryptimis:

a)

bus prailgintas SHARE vykdymo laikotarpis, kad būtų surinkta autentiška grupė, kuri stebėtų, kaip asmenys senėja ir reaguoja į socialinės ir ekonominės aplinkos pokyčius, Prailginus tyrimą, per tris etapus bus pridėtos dar septynios tyrimo bangos, vykdomos kas dvejus metus, kaip apibrėžta 8 straipsnyje;

b)

bus išplėstas SHARE, kad tyrime dalyvautų visos ES valstybės narės;

c)

bus padidintas SHARE imties dydis, kad tyrimu būtų galima naudotis ir atliekant nacionalines analizes. Apskritai, siektinas imties dydis yra 6 000 asmenų, sulaukusių 50 metų ir vyresnių, kiekvienoje valstybėje narėje.

3)   SHARE-ERIC užduotis vykdo nesiekdamas ekonominės naudos.

4 straipsnis

Principai

1)   SHARE kuria mokslo darbuotojai mokslo darbuotojams. Mokslinių tyrimų kokybė yra svarbesnė už visus kitus aspektus. SHARE mokslinių tyrimų kokybę stebės nepriklausoma Mokslinės stebėsenos valdyba (2 priedas).

2)   SHARE yra viršvalstybinio masto tyrimas. Priimant sprendimus, susijusius su SHARE projektu, didžiausias dėmesys skiriamas tam, ar galima palyginti skirtingų valstybių SHARE duomenis. Taip pat, norint palyginti duomenis su panašiais tyrimais, visų pirma, su JAV atliekamu Sveikatos ir išėjimo į pensiją tyrimu ir Anglijos atliekamu tęstiniu tyrimu senėjimo tema, jie informuojami apie sprendimus, susijusius su SHARE projektu. Pirmenybė teikiama temoms, pagal kurias galima vykdyti viršvalstybinio masto mokslinius tyrimus, o ne temoms, kurios tinkamos tik vienai valstybei.

3)   SHARE apima ekonomikos, sveikatos ir socialinius mokslus. Pirmenybė teikiama temoms, pagal kurias galima vykdyti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, o ne temoms, kurios tinkamos tik vienai disciplinai.

4)   SHARE yra tęstinis tyrimas, kurio metu stebima, kaip asmenys senėja. Pirmenybė teikiama temoms, pagal kurias galima vykdyti tęstinius mokslinius tyrimus, o ne temoms, kurios tinkamos vienam konkrečiam momentui.

5)   SHARE grindžiamas mokslinis tyrimas padės vykdyti įrodymais grįstas ES politikos kryptis, tokias kaip strategijos „Europa 2020“ iniciatyva „Inovacijų Sąjunga“, kad visuomenės senėjimo problema būtų sprendžiama visose ES valstybėse.

5 straipsnis

Organizacijos organai ir mokslo įstaigos partnerės

1)   Organizacijos organai yra Generalinė asamblėja, toliau vadinama – Taryba (6 straipsnis) ir Valdyba (7 straipsnis).

2)   Valdybai pasiūlius ir remiantis 4 straipsnyje nustatytais principais, kiekviena Susitariančioji Šalis savo valstybėje pasirenka mokslinių tyrimų įstaigą, atsakingą už SHARE-ERIC mokslinių užduočių atlikimą, (toliau – mokslo įstaiga partnerė).

3)   Jei viena iš mokslo įstaigų partnerių pažeidžia 4 straipsnyje nustatytus principus, Susitariančioji Šalis Valdybos siūlymu gali mokslo įstaigą partnerę pakeisti kita.

4)   Valdyba kreipiasi patarimo į Mokslinės stebėsenos valdybą (2 priedas), kai siūlo paskirti arba pakeisti mokslo įstaigą partnerę.

5)   Dabartinės mokslo įstaigos partnerės išvardytos 1 priede.

6 straipsnis

Taryba

1)   Kiekvienai Susitariančiajai Šaliai Taryboje atstovauja ne daugiau kaip du atstovai. Susitariančioji Šalis skiria atstovus į Tarybą ir nutraukia jų paskyrimą. Kiekviena Susitariančioji Šalis nedelsdama raštu informuoja Tarybos pirmininką apie atstovų į Tarybą paskyrimą arba jų paskyrimo nutraukimą.

2)   Kiekviena Susitariančioji Šalis Taryboje turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, nebent šiuose įstatuose nustatyta kitaip. Tuo atveju, kai balsai pasiskirsto po lygiai, priimančiosios valstybės balsas turi lemiamą reikšmę.

3)   Iš Susitariančiųjų Šalių atstovų Taryba dvejiems metams išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Išrinkus pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, jie tampa aukštesnio rango šalimis ir palieka savo delegacijas. Susitariančiosios Šalys, kurias jie paliko, paskiria kitą atstovą atstovauti joms Taryboje.

4)   Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Tarybos posėdžius sušaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžius taip pat galima sušaukti ne mažiau kaip dviejų Susitariančiųjų Šalių prašymu. Neeilinius Tarybos posėdžius galima sušaukti koordinatoriaus (7 straipsnis) prašymu, jei to reikia organizacijos labui.

5)   Taryba gauna ir tvirtina Valdybos pateiktą metinę ataskaitą, finansinę pažymą ir metinį išlaidų planą. Taryba bent kartą per metus peržiūri faktines ir prognozuotas tyrimo ir veiklos išlaidas. Taryba gali vienbalsiai patvirtinti įnašo toms kitoms bendroms metiniame išlaidų plane numatytoms išlaidoms, kurios nefinansuojamos iš jokio kito finansavimo šaltinio, dydžio pakeitimą (9 straipsnio 5 dalis).

6)   Taryba gauna ir tvirtina metinį veiklos planą, kuriame nurodyti plataus užmojo SHARE moksliniai tikslai, skiriamas dėmesys kitai tyrimo bangai, pristatomas sertifikavimo procesas ir tyrimo vykdymo bei duomenų platinimo grafikas. Kas dvejus metus ji gauna Mokslinės stebėsenos valdybos ataskaitą.

7)   Taryba kvalifikuota balsų dauguma (pritarus ne mažiau kaip dviem trečdaliams Susitariančiųjų Šalių) pagal 7 straipsnį išrenka koordinatorių, srities koordinatorius ir kitus valdybos narius, kuriuos pasiūlo mokslo įstaigos partnerės.

8)   Valstybės, kurios įsipareigojo prisijungti prie SHARE-ERIC pasirašiusios susitarimo memorandumą dėl Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimo parengimo (2009 m. liepos 15 d.), gali tapti balso teisės neturinčiomis Tarybos narėmis stebėtojų teisėmis, kol jos neprisijungė prie SHARE-ERIC pagal 16 straipsnį.

7 straipsnis

Valdyba

1)   Valdybą sudaro ne daugiau kaip šeši nariai įskaitant:

a)

SHARE direktorių (toliau – koordinatorius);

b)

tris sričių koordinatorius, atstovaujančius tris SHARE mokslines sritis (ekonomika, sveikata ir socialiniai ir (arba) šeimos tinklai);

c)

prireikus, kitus mokslininkus, atstovaujančius reikšmingą mokslinę sritį ar svarbų SHARE veiklos centrą.

2)   Valdybos nariais turi būti tarptautinio pripažinimo sulaukę mokslo darbuotojai, turintys mokslinių tyrimų senėjimo tema ir (arba) tyrimų valdymo patirties.

3)   Valdyba Tarybai pateikia visus strateginių ir biudžeto sprendimų siūlymus. Ji atsakinga už visus finansinius ir valdymo procesus, kuriais užtikrinamas mokslininkų sąžiningumas, tarpvalstybinis palyginamumas ir bendras SHARE tyrimo projekto balansas. Visų pirma, ji atsakinga už SHARE-ERIC finansus ir rezultatus, taip pat už tai, kad būtų laikomasi Europoje taikomų teisinių reikalavimų dėl duomenų konfidencialumo ir saugos taisyklių.

4)   Valdyba pateikia Tarybai metinę ataskaitą apie tyrimo pažangą, siūlo Tarybai metinį išlaidų ir veiklos planą ir rengia finansinę pažymą.

5)   Valdybai vadovauja koordinatorius, kuris yra SHARE-ERIC teisinis atstovas. Koordinatorius atsakingas už tyrimo vykdymą ir už tai, kad visose dalyvaujančiose valstybėse būtų laikomasi tokių pačių aukštų metodikai taikomų standartų.

6)   Srities koordinatoriai atsakingi už tyrimo kokybę moksliniu požiūriu savo atitinkamose mokslo srityse. Visų pirma, jie atsakingi už savo atitinkamos srities klausimyno parengimą ir už mokslo visuomenei pateikiamų duomenų teisingumą.

7)   Valdyba kreipiasi konsultacijos į išorės ekspertus ir įsteigia mokslininkų valdybą, kurie konsultuoja visais moksliniais klausimais (toliau – Mokslinės stebėsenos valdyba). Ši Valdyba yra nepriklausoma nuo Organizacijos (2 priedas).

8)   Valdybos ir mokslo įstaigų partnerių santykiai reglamentuojami konsorciumo susitarimu.

8 straipsnis

Apimtis

1)   Organizacija veikia tyrimo vykdymo laikotarpį, kurį sudaro į tris etapus padalintos septynios tyrimo bangos:

a)

per I etapą Organizacija, remdamasi parengiamuoju etapu parengtu projektu, 2010 ir 2011 m. atlieka pradinę išsamią tyrimo bangą;

b)

per II etapą Organizacija 2012–2013, 2014–2015 ir 2016–2017 m. atlieka tris papildomas išsamias tyrimo bangas, atnaujina projektą, kad jis išliktų aktualus, ir išplatina duomenis;

c)

gavus teigiamą mokslinį įvertinimą, per III etapą Organizacija 2018–2019, 2020–2021 ir 2022–2023 m. atlieka dar tris išsamias tyrimo bangas, atnaujina projektą, kad jis išliktų aktualus, ir išplatina duomenis.

9 straipsnis

Įnašai

1)   Susitariančiųjų Šalių įnašais dengiamos septynių tyrimo bangų vykdymo kiekvienoje valstybėje išlaidos ir koordinavimo bei bendros išlaidos, tokios kaip projekto atnaujinimo išlaidos, duomenų, susijusių su septyniomis duomenų rinkimo bangomis, platinimo išlaidos ir koordinatoriaus, sričių koordinatorių ir Mokslinės stebėsenos valdybos biudžetai.

2)   Susitariančiųjų Šalių įnašais dengiamos keturių rūšių išlaidos: A) tyrimo išlaidos kiekvienoje valstybėje; B) veiklos išlaidos, patirtos vykdant tyrimą kiekvienoje valstybėje; C) koordinavimo išlaidos; ir D) kitos bendros išlaidos, jei jos nefinansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių. Lentelė su preliminariais I etapo išlaidų skaičiavimais pridedama kaip 3 priedas.

3)   Kiekviena Susitariančioji Šalis tiesiogiai arba per mokslo įstaigas partneres, už kurias ji yra atsakinga, skiria SHARE-ERIC lėšų padengti savo valstybės patirtas tyrimo išlaidas (3 priede pateiktų preliminarių skaičiavimų A stulpelis).

4)   Kiekviena Susitariančioji Šalis mokslo įstaigai partnerei, už kurią ji yra atsakinga, skiria lėšų padengti savo valstybės patirtas veiklos išlaidas (3 priede pateiktų preliminarių skaičiavimų B stulpelis).

5)   Vokietijos Federacinė Respublika padengia tyrimo koordinavimo išlaidas (3 priede pateiktų preliminarių skaičiavimų C stulpelis).

6)   Kiekviena Susitariančioji Šalis skiria įnašą SHARE-ERIC daliai kitų bendrų išlaidų, kurios nefinansuojamos iš jokio kito (finansavimo) šaltinio, padengti. Kiekvienos Susitariančiosios Šalies įnašo dalis yra proporcinga naujausioms Eurostato pateiktoms bendrosioms nacionalinėms pajamoms, tenkančioms vienam gyventojui, su sąlyga, kad nė vienos Susitariančiosios Šalies dalis nebus 0,5 karto mažesnė ir 1,5 karto didesnė už vidutinę dalį. Kitų bendrų išlaidų sudėtis išsamiai pateikta metiniame išlaidų plane (3 priede pateiktų preliminarių skaičiavimų D stulpelis).

7)   SHARE-ERIC arba mokslo įstaigos partnerės kaip konsorciumas gali atsiliepti į Europos Komisijos, JAV nacionalinio senėjimo instituto ir kitų viršvalstybinių ir nacionalinių finansavimo organizacijų, teikiančių lėšas visam projektui, kvietimus teikti paraiškas. Šiomis lėšomis taip pat galima padengti dalį ar visą bendrų išlaidų, nurodytų 3 priedo D stulpelyje, sumą

10 straipsnis

Atsakomybė ir draudimas

1)   Narių finansinė atsakomybė už ERIC skolas neviršija jų atitinkamo SHARE-ERIC skirto įnašo, dėl kurio susitarta metiniuose išlaidų planuose.

2)   SHARE-ERIC imasi reikiamų priemonių, kad apsidraustų nuo rizikos, susijusios su tyrimo kūrimu ir vykdymu.

11 straipsnis

Intelektinė nuosavybė

1)   Šiuose įstatuose terminas intelektinė nuosavybė suprantamas pagal 1967 m. liepos 14 d. pasirašytos Konvencijos dėl pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnį.

2)   SHARE-ERIC yra tyrimo ir visų intelektinės nuosavybės teisių, atsiradusių vykdant šį tyrimą, savininkas.

3)   Intelektinės nuosavybės klausimais Susitariančiųjų Šalių santykiai reglamentuojami Susitariančiųjų Šalių nacionaline teise.

12 straipsnis

SHARE duomenų platinimas ir naudojimas

1)   Išvalius duomenis, įrašius praleistas reikšmes ir juos dokumentavus, SHARE-ERIC nedelsiant išplatina surinktus duomenis mokslo bendruomenei.

2)   Visa mokslo bendruomenė SHARE duomenimis gali naudotis nemokamai. Valdyba, atsižvelgusi į Mokslinės stebėsenos valdybos patarimus, įsteigia Naudotojų tarybą, atstovaujančią naudotojų mokslo bendruomenei.

3)   SHARE duomenys renkami ir saugojami vadovaujantis duomenų privatumą reglamentuojančiais Europos ir nacionalinės teisės aktais. Naudotojai, kuriems netaikomi ES teisės aktai, SHARE duomenimis naudotis gali tik pasirašę duomenų konfidencialumo deklaraciją, parengtą pagal Europos Komisijos nustatytą formą (OL L 6, 2002 1 10, p. 52).

13 straipsnis

Viešieji pirkimai ir atleidimas nuo mokesčių

1)   SHARE-ERIC visus viešųjų pirkimų kandidatus ir dalyvius vertina vienodai ir nediskriminuodamas, nepriklausomai nuo to, ar jie įsikūrę Europos Sąjungoje, ar už jos ribų. Visi viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principais.

2)   Apskritai, SHARE-ERIC vykdomiems vešiesiems pirkimams taikoma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (1), taikant ribines vertes, pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1422/2007 (2) ar kitais naujesniais pakeitimais, ir galiojančiomis nacionalinėmis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

3)   Per ribotą viešųjų pirkimų konkursą perkant tyrimo nagrinėjimo ir tyrimo tobulinimo paslaugas, kurių naudą gauna visa mokslo bendruomenė ir kurių visas išlaidas kompensuoja SHARE-ERIC, taikoma Direktyvos 2004/18/EB 16 straipsnio f dalis (4 priedas). Perkančiosios organizacijos tokių ribotų derybų, skelbiant pranešimą apie pirkimą, ir konkurencinio dialogo procedūrų atveju gali apriboti tinkamų kandidatų, kuriuos jos pakvies teikti pasiūlymus, derėtis arba dalyvauti dialoge, skaičių, jei yra pakankamas tinkamų kandidatų skaičius.

4)   Su Direktyva 2006/112/EB susijęs atleidimas nuo mokesčių taikomas tik pridėtinės vertės mokesčiams už tyrimo nagrinėjimo ir tyrimo tobulinimo prekes ir paslaugas, kurios naudojamos oficialiai, kurių vertė didesnė už 250 EUR, kurios naudingos visai mokslo bendruomenei ir kurių visą sumą kompensuoja SHARE-ERIC. Daugiau netaikomi jokie apribojimai.

14 straipsnis

Įdarbinimas

1)   SHARE-ERIC yra darbdavys, kuris laikosi lygių galimybių principo. Darbo sutartys sudaromos pagal valstybės, kurioje įdarbinami darbuotojai, įstatymus.

2)   Pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus kiekviena Susitariančioji Šalis palengvina, kiek tai leidžia jos jurisdikcija, Susitariančiosios Šalies valstybės piliečių, vykdančių SHARE-ERIC užduotis, ir jų šeimos narių laisvą judėjimą ir įsikūrimą.

15 straipsnis

Pakeitimai

1)   Taryba turi įgaliojimus kvalifikuota balsų dauguma keisti šiuos įstatus ir jų priedus. Norint pakeisti kurį nors iš šių straipsnių ir priedų reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma. Bet kokių pakeitimų data nurodoma šiuose įstatuose.

2)   SHARE-ERIC įstatai visada atitinka Reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo ir visus kitus galiojančius Europos teisės aktus.

16 straipsnis

Prisijungimas

1)   Įsigaliojus šiems įstatams, bet kurios valstybės Vyriausybė gali suderintomis sąlygomis prie jų prisijungti, gavusi dviejų trečdalių Tarybą sudarančių Susitariančiųjų Šalių pritarimą. Dėl prisijungimo sąlygų susitaria Susitariančiosios Šalys ir prisijungiančios valstybės Vyriausybė arba prisijungiančių valstybių Vyriausybių grupė.

2)   Valdybos siūlymu ir atsižvelgiant į 4 straipsnyje nustatytus principus, prisijungianti Susitariančioji Šalis išrenka mokslinių tyrimų įstaigą, atsakingą už SHARE-ERIC mokslinių užduočių vykdymą toje valstybėje.

3)   Siūlydama mokslo įstaigą partnerę, Valdyba kreipiasi patarimo į Mokslinės stebėsenos valdybą.

17 straipsnis

Organizacijos veiklos trukmė

1)   Organizacija steigiama laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis apima I, II ir III etapus, kaip apibrėžta 8 straipsnyje.

2)   Susitariančioji Šalis gali pasitraukti iš Organizacijos po I arba II etapo.

3)   Tarybai dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma patvirtinus pasiūlymą, kuriame nurodyta procedūra ir trukmė, Organizacija gali būti likviduota, visų pirma tuo atveju, jeigu Organizacija priima sprendimą nevykdyti III etapo.

4)   Europos Komisijai pranešama apie tokį sprendimą per dešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 16 straipsnį.

18 straipsnis

Galimybė susipažinti su šiais įstatais

Šie įstatai viešai skelbiami SHARE-ERIC interneto svetainėje pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 10 straipsnį.


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(2)  OL L 317, 2007 12 5, p. 34.

1 PRIEDAS

MOKSLO ĮSTAIGOS PARTNERĖS IR NACIONALINIŲ GRUPIŲ VADOVAI

Valstybė

Dalyvaujančios organizacijos

Trumpas aprašymas

Austrija

Linco universitetas, Ekonomikos fakultetas

Linco universiteto Ekonomikos fakultetas vadovauja Austrijos dalyvavimui SHARE projekte. Dažniausiai mokslinius tyrimus vykdo darbo ekonomikos, viešosios ekonomikos, pensijų reformų problemų ir aplinkos ekonomikos srityse. Atstovas – ekonomikos profesorius ir empirinės darbo ekonomikos specialistas Rudolfas Winter-Ebmeris.

Belgija

Antverpeno universitetas, CSP

CSP pagrindinis tikslas – tirti socialinės politikos tinkamumą. Jo moksliniai tyrimai daugiausia grindžiami plataus masto socialiniais ir ekonominiais namų ūkių tyrimais. Belgijos grupei vadovaus vyresnysis mokslo darbuotojas Karelas van den Boschas.

Belgija

Lježo universitetas, CREPP

CREPP pagrindinės specializacijos sritys yra socialinė apsauga, ėjimo į pensiją praktika, pagyvenusių žmonių gerovė ir perėjimas iš vienos kartos į kitą. Sergio Perelmanas atsakingas už SHARE projekto koordinavimą Belgijos prancūzakalbėje bendruomenėje.

Čekija

CERGE-EI, Praha

CERGE-EI yra pripažinta Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Čekijos Respublikoje. Pagrindinė specializacija – Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir buvusios Sovietų Sąjungos regiono pereinamojo laikotarpio socialiniai, ekonomikos ir politiniai aspektai. Čekijos grupei vadovaus Radimas Bohacekas.

Vokietija

Manheimo universitetas, Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA)

MEA – visame pasaulyje žinomas senėjimo ekonomikos kompetencijos centras. Mokslinių tyrimų sritys yra taupymas, socialinis draudimas ir viešoji politika, gyventojų senėjimo poveikis makroekonomikai ir visuomenės sveikata. MEA atstovauja jos direktorius Axelis Börsch-Supanas, kuris yra koordinavęs su SHARE susijusius projektus.

Nyderlandai

Tilburgo universitetas,

Netspar

Netspar tai mokslinis tyrimų apie pensijas, senėjimą ir išėjimą į pensiją tinklas, susijęs su Tilburgo universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetu. Nyderlandų grupei vadovaus tinklo generalinis direktorius Frankas van der Duyn Schoutenas.

2 PRIEDAS

MOKSLINĖS STEBĖSENOS VALDYBA

1 straipsnis

Įsteigimas

Valdyba yra patariamasis organas, kurį sudaro ne mažiau kaip šeši žinomi, nepriklausomi ir patyrę mokslininkai (toliau – Mokslinės stebėsenos valdyba), atliekantis išorės patarėjų vaidmenį tyrimo labui. Jie tikrina mokslinių tyrimų konsorciumo darbo kokybę ir reguliariai konsultuoja Tarybą bei mokslinių tyrimų konsorciumą.

2 straipsnis

Nepriklausomumas

Mokslinės stebėsenos valdyba yra nepriklausoma nuo SHARE-ERIC.

3 straipsnis

Užduotys

1)   Pagrindinė Mokslinės stebėsenos valdybos užduotis yra stebėti SHARE kokybę moksliniu požiūriu. Ji turėtų pateikti pastabas Valdybai ir mokslinių tyrimų konsorciumui ne rečiau kaip kartą per metus.

2)   Kas dvejus metus Mokslinės stebėsenos valdyba SHARE-ERIC Tarybai pateikia ataskaitą raštu. Ataskaitoje vertinamos ir SHARE duomenų naudotojams siūlomos paslaugos.

3)   Iš pradžių ir praėjus maždaug trejiems metams, Mokslinės stebėsenos valdyba nuodugniai peržiūri SHARE mokslinę strategiją ir taip ištiria inovacijų sritis ir duomenų rinkimo būdus.

4 straipsnis

Nariai

1)   Mokslinės stebėsenos valdybos nariai naujus narius renka tuomet, kai tai jiems atrodo tinkama norint sėkmingai atstovautis visas mokslines sritis, kuriose vykdomas SHARE.

2)   Bent vienas narys yra Anglijos atliekamo tęstinio tyrimo senėjimo tema tyrėjas, kad būtų užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su šio tyrimo vykdytojais ir kad remiantis jų patirtimi būtų galima gauti papildomų patarimų ir rekomendacijų.

3)   Bent vienas narys yra JAV atliekamo Sveikatos ir išėjimo į pensiją tyrimo tyrėjas, kad būtų užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su šio tyrimo vykdytojais ir kad remiantis jų patirtimi būtų galima gauti papildomų patarimų ir rekomendacijų.

4)   Šiuo metu Mokslinės stebėsenos valdybai pirmininkauja Arie Kapteynas.

5)   Kiti esami nariai ir jų atstovaujamos sritys:

 

Orazio Attanasio (pajamos, vartojimas ir santaupos)

 

Lisa Berkman (socialinė epidemiologija ir biologiniai žymenys)

 

Nicholas Christakis (medicinos sociologija ir administraciniai duomenys)

 

Mickas Couperis (tyrimų metodai, duomenų platinimo metodai ir naujos technologijos)

 

Michaelis Hurdas (santaupos ir sveikata, prieiga prie duomenų ir jų kokybė, suderinimas su HRS)

 

Danielis McFaddenas (tyrimų metodika)

 

Norbertas Schwarzas (tyrimų psichologija ir prieigos prie duomenų metodika)

 

Andrew Steptoe (biologiniai žymenys, suderinimas su ELSA)

5 straipsnis

Biudžetas

1)   Mokslinės stebėsenos valdybos pirmininkas pagal įstatų 9 straipsnio 1 dalį gauna biudžetą, skirtą kelionės išlaidoms ir Valdybos narių honorarams. Mokslinės stebėsenos valdybos pirmininkas biudžeto lėšas gali leisti savo nuožiūra.

2)   Dabartinis metinis biudžetas yra 30 000 EUR. Valdybos darbuotojai atsakingi už techninį biudžeto administravimą.

3 PRIEDAS

PRELIMINARŪS I ETAPO IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAI (4 BANGA)

Šiame priede pateikiami preliminarūs 4 tyrimo bangos vykdymo 2010 ir 2011 m., t. y. per I etapą pagal 8 straipsnio 1 dalį, išlaidų skaičiavimai. Išlaidų kategorijos atitinka nurodytas 9 straipsnyje (Įnašai). Šis priedas tai ne 6 straipsnio 5 dalyje reikalaujamas metinis išlaidų planas, tačiau juo bus galima remtis rengiant tą planą, kurį Valdyba turi pateikti įsteigus SHARE-ERIC.

A): Preliminarius tyrimo išlaidų skaičiavimus pateikė SHARE valdymo grupė remdamasi 2006 ir 2008 m. tyrimo išlaidomis. Naujų valstybių atveju preliminarūs skaičiavimai pagrįsti panašių valstybių patirtomis išlaidomis.

B): Preliminarūs veiklos išlaidų skaičiavimai grindžiami išlaidomis, kurios būtų patiriamos kiekvienoje valstybėje turint po 2 etatinius darbuotojus, kurių atlyginimai būtų apskaičiuoti pagal ES Marie Curie programą, o kelionės, pragyvenimo ir pridėtinės išlaidos kiekvienoje valstybėje paremtos per 2006 ir 2008 tyrimo bangas patirtomis išlaidomis.

Austrija, Čekija, Prancūzija, Vokietija ir Lenkija pačios pateikė preliminarius savo veiklos išlaidų skaičiavimus. Jų veiklos išlaidų skaičiavimai gali būti pagrįsti didesniu ar mažesniu darbuotojų skaičiumi negu SHARE valdymo grupės pateikti skaičiavimai.

C): Koordinavimo išlaidos, kurias padengs Vokietija, apskaičiuotos remiantis 2006 ir 2008 m. bangomis.

D): Valstybių įnašas visoms kitoms bendroms išlaidoms padengti apskaičiuotas remiantis 2006 ir 2008 m. tyrimo bangomis ir paskirtas kiekvienai valstybei pagal 9 straipsnio 5 dalį. Tačiau šios išlaidos gali būti gerokai mažesnės ar netgi lygios nuliui, jei kitos finansavimo organizacijos, kaip antai Europos Komisija ar JAV Nacionalinis senėjimo tyrimų institutas, prisidėtų prie šių išlaidų finansavimo skirdamos subsidijas ar sudarydamos atskiras sutartis.

Preliminarios išlaidos per 4 tyrimo bangą (2010-11 m.) pagal valstybę ir šaltinį

(tūkstančiais eurų)

 

(Α)

Tyrimo išlaidos 6 000 asmenų imties atveju

(B)

Veiklos išlaidos (darbuotojų, ir pridėtinės)

(C)

Koordinavimo išlaidos Vokietijoje

(D)

Didžiausia kitų bendrų išlaidų dalis

Iš viso

Austrija

1 006

322

 

109

1 438

Belgija

778

318

 

99

1 194

Čekija

338

167

 

71

576

Danija

892

409

 

105

1 406

Estija

460

243

 

59

761

Prancūzija

1 024

327

 

97

1 448

Vokietija

784

314

1 887

102

3 087

Graikija

602

285

 

84

971

Vengrija

460

243

 

55

758

Airija

1 024

339

 

126

1 490

Izraelis

602

285

 

79

966

Italija

782

322

 

88

1 191

Liuksemburgas

1 556

358

 

145

2 059

Nyderlandai

794

314

 

117

1 224

Lenkija

453

226

 

50

730

Portugalija

602

285

 

66

953

Slovėnija

460

243

 

79

781

Ispanija

786

300

 

91

1 177

Švedija

1 024

339

 

107

1 471

Šveicarija

1 556

358

 

122

2 036

IŠ VISO

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

4 PRIEDAS

RIBOTAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONKURSAS

Perkant visas tyrimo nagrinėjimo ir tyrimo tobulinimo paslaugas, kurios naudingos visai mokslo bendruomenei ir kurių visas išlaidas kompensuoja SHARE-ERIC, taikomas toliau pristatomas ribotas viešųjų pirkimų konkursas.

Tyrimo nagrinėjimo ir tyrimo tobulinimo paslaugos apima tas nagrinėjimo ir tobulinimo paslaugas, kurios reikalingos norint užtikrinti tyrimo metodikos priežiūrą ir aktualumą. Paslaugos apima tyrimo programinės įrangos sukūrimą, tyrimo nagrinėjimo metodiką, naujoviškų apklausos metodų kūrimą bei jų taikymą šiose srityje, tačiau jomis neapsiriboja.

Paslaugų, kurias norima įsigyti, aprašymas viešai paskelbiamas pranešime apie pirkimą prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą. Susitariančiosios Šalys tokiame pranešime nurodo objektyvius ir nediskriminacinius jos ketinamus taikyti kriterijus arba taisykles, mažiausią ketinamų kviesti kandidatų skaičių ir, jei reikia, didžiausią jų skaičių.

Konkurencija gali būti užtikrinama dalyvaujant trims galimiems teikėjams. Jeigu rinkoje yra trys ar mažiau teikėjų, siūlančių paslaugas, dėl kurių bus sudaroma sutartis, į konkursą turi būti įtraukti visi rinkoje esantys teikėjai.

Pasiūlymas pasirenkamas atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą ir aukščiausią paslaugų kokybę. Paslaugos kokybė apibrėžta pagal pirmiau nurodytą aprašymą.