ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.052.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 52

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 25d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/116/ES

 

*

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

Protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinė parama, numatytos Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarime dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse

3

 

 

2011/117/ES

 

*

2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo

33

Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo

34

 

 

2011/118/ES

 

*

2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

45

Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

47

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 156/2011 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse protokolą

66

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

25.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2011/116/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 805/2006 dėl Europos bendrijos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Mikronezijos Federacinių Valstijų vandenyse sudarymo (1) (toliau – Partnerystės susitarimas).

(2)

Protokolas, nustatantis žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytas Partnerystės susitarime (toliau - ankstesnis Protokolas), buvo pridėtas prie Partnerystės susitarimo. Ankstesnis Protokolas baigė galioti 2010 m. vasario 25 d.

(3)

Europos Sąjunga vėliau su Federacinėmis Mikronezijos Valstijomis (toliau – Mikronezija) vedė derybas dėl naujo Partnerystės susitarimo protokolo (toliau – Protokolas), suteikiančio ES laivams žvejybos galimybes vandenyse, į kuriuos Mikronezija turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(4)

Baigus tas derybas Protokolas buvo parafuotas 2010 m. gegužės 7 d.

(5)

Remiantis Protokolo 15 straipsniu, jis turi būti laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

(6)

Siekiant garantuoti greitą ES laivų žvejybos veiklos atnaujinimą, svarbu, kad Protokolas būtų pradėtas taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į tai, kad ankstesnis Protokolas jau baigė galioti.

(7)

Protokolas turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas tol, kol bus baigtos jo sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinė parama, numatytos Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarime dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse (toliau – Protokolas), pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Protokolą, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos (2) pagal jo 15 straipsnį tol, kol bus baigtos jo sudarymo procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. PEETERS


(1)  OL L 151, 2006 6 6, p. 1.

(2)  Protokolo pasirašymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


PROTOKOLAS,

kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinė parama, numatytos Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarime dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Pagal Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 6 straipsnį, kaip nurodyta FMV kodekso 24 antraštinėje dalyje ir Žvejybos Vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne komisijos (toliau – ŽVVRVK) gyvųjų išteklių valdymo bei išsaugojimo priemonėmis (toliau – CMM) ir visų pirma CMM 2008-01 priemone nustatytose ribose, FMV Europos Sąjungos tunus žvejojantiems laivams suteikia metines žvejybos galimybes.

2.   Penkerių metų laikotarpiu nuo šio Protokolo įsigaliojimo Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnyje numatytos žvejybos galimybės suteikiamos su metiniais leidimais žvejoti FMV IEZ 6 gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams ir 12 ūdomis žvejojantiems laivams.

3.   1 ir 2 dalys taikomos atsižvelgiant į šio Protokolo 5, 6, 8 ir 10 straipsnius.

2 straipsnis

Finansinė parama. Mokėjimo būdai

1.   Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nurodytą finansinę paramą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu sudaro 559 000 EUR per metus.

2.   Šią finansinę paramą sudaro:

a)

520 000 EUR metinė suma už leidimą žvejoti FMV IEZ, atitinkanti 8 000 tonų per metus orientacinį kiekį, atėmus 111 800 EUR; ir

b)

150 800 EUR per metus speciali suma, skirta FMV žuvininkystės politikai remti ir įgyvendinti.

3.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma atsižvelgiant į šio Protokolo 4, 5 ir 6 straipsnius ir Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 13 bei 14 straipsnius.

4.   Jei visas Europos Sąjungos laivų FMV IEZ per metus sužvejojamas tunų kiekis viršija 8 000 tonų, visa metinė finansinės paramos suma didinama 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotų tunų toną. Tačiau visa suma, kurią Europos Sąjunga turi sumokėti per metus, negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už 2 dalies a punkte nurodytą finansinės paramos sumą. Jei Europos Sąjungos žvejybos laivų sužvejotų žuvų kiekis du kartus viršija 2 dalies a punkte nurodytą kiekį, Šalys kuo greičiau susitaria dėl sumos už sužvejotą kiekį, kuris viršija šį apribojimą.

5.   Pirmaisiais metais mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 45 dienas po Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo protokolo įsigaliojimo, o vėlesniais metais – ne vėliau kaip šio Protokolo įsigaliojimo dieną.

6.   Kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies a punkte, FMV šią finansinę paramą gali naudoti savo nuožiūra.

7.   Finansinė parama pervedama į FMV Nacionalinės Vyriausybės sąskaitą, esančią Bank of FSM Micronesia Honululu, Havajuose. Tikslūs banko sąskaitos duomenys yra šie:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Identifikacinis banko kodas 1213-02373

Lėšas pervesti į Bank of FMV sąskaitą 08-18-5018

Sąskaitos savininkas: FMV Nacionalinė Vyriausybė

8.   Atliktų mokėjimų arba pavedimų kopijos perduodamos FMV Nacionalinių vandenynų išteklių valdymo institucijai (toliau – NORMA), kaip įrodymas, kad mokėjimai buvo atlikti.

3 straipsnis

Atsakingos žvejybos skatinimas FMV vandenyse

1.   Įsigaliojus šiam Protokolui ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, Žuvininkystės sektoriaus susitarimo 9 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete susitikusios Europos Sąjunga ir FMV susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir išsamių įgyvendinimo taisyklių, visų pirma:

a)

dėl metinių ir daugiamečių gairių, pagal kurias 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta finansinė parama bus naudojama kasmet įgyvendinamoms iniciatyvoms;

b)

dėl metinių ir daugiamečių tikslų, kurių būtina siekti, norint ilgainiui įdiegti ir skatinti atsakingą žvejybą ir tausią žuvininkystę, atsižvelgiant į FMV nacionalinėje žuvininkystės politikoje ir kitose politikos srityse, susijusiose su atsakingos žvejybos ir tausios žuvininkystės skatinimu arba turinčiose joms poveikį, nurodytus prioritetus;

c)

dėl kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijų ir procedūrų.

2.   Visus pasiūlytus daugiametės sektoriaus programos pakeitimus turi patvirtinti abi Šalys Jungtiniame komitete.

3.   Prireikus kiekvienais metais FMV skiria 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą papildomą finansinės paramos dalį daugiametei programai įgyvendinti. Apie tokį skyrimą turi būti pranešta Europos Sąjungai. FMV praneša Europos Komisijai apie naują paramos skyrimą ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki šio Protokolo įsigaliojimo dienos.

4.   Atsižvelgdama į metinį pažangos, pasiektos įgyvendinant daugiametę sektoriaus programą, vertinimą, Europos Komisija gali paprašyti sumažinti šio Protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą finansinės paramos dalį, kad tikroji programai įgyvendinti skirtų finansinių išteklių suma atitiktų vertinimo rezultatus.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslo srityje siekiant atsakingos žvejybos

1.   Abi Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žvejybą FMV IEZ vadovaudamosi įvairių tuose vandenyse žvejojančių laivynų nediskriminavimo principu.

2.   Šiame Protokole nurodytu laikotarpiu Europos Sąjunga ir FMV užtikrina tausų FMV IEZ žuvininkystės išteklių naudojimą.

3.   Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą atsakingos žvejybos srityje paregionio lygmeniu pirmiausia su ŽVVRVK ir kitomis susijusiomis paregionio ar tarptautinėmis organizacijomis.

4.   Remdamosi Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 4 straipsniu, šio Protokolo 4 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamos į patikimiausią turimą mokslinę informaciją, Šalys konsultuojasi Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete ir prireikus priima priemones, susijusias su Europos Sąjungos laivų, kuriems šiuo Protokolu buvo suteikta teisė žvejoti ir kuriems pagal priedą buvo išduoti žvejybos leidimai, veikla siekiant užtikrinti tausų FMV IEZ žuvininkystės išteklių naudojimą.

5 straipsnis

Žvejybos galimybių pakeitimas bendru sutarimu

Šio Protokolo 1 straipsnyje nurodytos žvejybos galimybės bendru sutarimu gali būti pakeistos, jei remiantis ŽVVRVK rekomendacijomis toks pakeitimas nesukels grėsmės tausiam FMV išteklių valdymui. Šiuo atveju šio Protokolo 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta finansinė parama yra didinama proporcingai ir pro rata temporis.

6 straipsnis

Naujos žvejybos galimybės

1.   Jei Europos Sąjungos laivai susidomėtų žvejybos galimybėmis, nenurodytomis šio Protokolo 1 straipsnyje, apie tokį susidomėjimą turėtų būti pranešta FMV interesų deklaracijos arba prašymo forma. Toks prašymas bus patenkintas tik laikantis FMV įstatymų ir kitų teisės aktų, ir tam gali reikėti sudaryti naują susitarimą.

2.   Šalys gali bendrai vykdyti žvalgomosios žvejybos kampanijas FMV IEZ laikydamosi FMV įstatymų ir kitų teisės aktų. Šiuo tikslu ir atsižvelgdamos į mokslinį vertinimą, Šalys, vienai iš jų reikalaujant, konsultuojasi tarpusavyje ir kiekvienu atveju atskirai nustato susijusius naujus išteklius, sąlygas ir kitus rodiklius.

3.   Šalys vykdo žvalgomosios žvejybos veiklą abipusiu sutarimu laikydamosi FMV įstatymų ir kitų teisės aktų. Žvalgomosios žvejybos leidimai suteikiami bandymams atlikti, o leidimų galiojimo laikotarpį ir pradžios datą Šalys nustato bendru sutarimu.

4.   Jei Šalys nusprendžia, kad žvalgomosios žvejybos kampanijos davė teigiamų ekosistemų ir gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo rezultatų, toms dviem Šalims pasikonsultavus, Europos Sąjungos laivams gali būti skiriamos naujos žvejybos galimybės.

7 straipsnis

Žvejybos veiklos vykdymo sąlygos. Išimties nuostata

1.   Europos Sąjungos laivai gali žvejoti FMV IEZ tik tada, jei jie turi galiojantį pagal šį Protokolą FMV NORMA išduotą žvejybos leidimą.

2.   Galiojančiame Protokole nenumatytoms žvejybos kategorijoms ir žvalgomajai žvejybai žvejybos leidimus Europos Sąjungos laivams gali išduoti FMV NORMA. Tačiau šie leidimai išduodami laikantis FMV įstatymų ir kitų teisės aktų ir abipusiu sutarimu.

8 straipsnis

Finansinės paramos mokėjimo sustabdymas ir peržiūrėjimas

1.   Šio Protokolo 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyta finansinė parama peržiūrima arba sustabdoma:

a)

dėl neįprastų aplinkybių, kurios trukdo žvejybos veiklai FMV IEZ, išskyrus gamtos reiškinius; arba

b)

jei po svarbių politinės krypties, dėl kurios buvo sudarytas šis Protokolas, pakeitimų viena iš Šalių pareikalauja peržiūrėti jo nuostatas siekiant galimo jų pakeitimo; arba

c)

jei Europos Sąjunga konstatuoja, kad FMV pažeisti esminiai ir pamatiniai žmogaus teisių principai, kaip nustatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje.

2.   Europos Sąjunga pasilieka teisę iš dalies ar visiškai sustabdyti šio Protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto specialiojo įnašo mokėjimą:

a)

jei po Jungtiniame komitete atlikto vertinimo paaiškėja, kad gauti rezultatai neatitinka programų sudarymo reikalavimų; arba

b)

jei FMV nesugeba įmokėti šio specialiojo įnašo.

3.   Finansinės paramos mokėjimas atnaujinamas, kai atstatoma ankstesnė padėtis, buvusi prieš susidarant pirmiau minėtoms aplinkybėms, ir jei abi Šalys, pasikonsultavusios tarpusavyje, sutaria, kad esant tokiai situacijai galima grįžti prie įprastos žvejybos veiklos.

9 straipsnis

Žvejybos leidimo galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas

FMV pasilieka teisę sustabdyti šio Protokolo 1 straipsnio 2 dalyje numatytų žvejybos leidimų galiojimą, jei:

a)

konkretus laivas padarė didelį pažeidimą, kaip apibrėžta FMV įstatymais ir kitais teisės aktais; arba

b)

laivo savininkas nevykdo teismo sprendimo dėl konkretaus laivo pažeidimo. Kai teismo sprendimas įvykdomas, laivui išduoto žvejybos leidimo galiojimas yra atnaujinamas likusiam jo galiojimo laikui.

10 straipsnis

Protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1.   Protokolo įgyvendinimas sustabdomas vienos iš Šalių iniciatyva:

a)

dėl neįprastų aplinkybių, kurios trukdo žvejybos veiklai FMV IEZ, išskyrus gamtos reiškinius; arba

b)

jei Europos Sąjunga neatlieka šio Protokolo 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytų mokėjimų dėl kitų nei šio Protokolo 8 straipsnyje nurodytų priežasčių; arba

c)

kilus Šalių ginčui dėl šio Protokolo aiškinimo arba įgyvendinimo; arba

d)

jei viena iš Šalių nesilaiko šio Protokolo nuostatų; arba

e)

jei po svarbių politinės krypties, dėl kurios buvo sudarytas šis Protokolas, pakeitimų viena iš Šalių pareikalauja peržiūrėti jo nuostatas siekiant galimo jų pakeitimo; arba

f)

jei viena Šalis konstatuoja, kad pažeisti esminiai ir pamatiniai žmogaus teisių principai, kaip nustatyta Kotonu susitarimo 9 straipsnyje.

2.   Protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas bet kurios Šalies iniciatyva, kai tarp Šalių yra kilęs rimtas ginčas, o konsultuojantis nebuvo pasiekta draugiško jo sprendimo.

3.   Norėdama sustabdyti Protokolo įgyvendinimą, atitinkama Šalis ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki sustabdymo įsigaliojimo dienos turi raštu pranešti apie savo ketinimą.

4.   Jei Protokolo įgyvendinimas sustabdomas, Šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos ginčą išspręsti draugiškai. Šalims susitarus, Protokolas toliau įgyvendinamas, o finansinės paramos suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, atsižvelgiant į laikotarpį, kurį Protokolo įgyvendinimas buvo sustabdytas.

11 straipsnis

Nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai

1.   Europos Sąjungos žvejybos laivų veikla FMV IEZ vandenyse reguliuojama FMV taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, išskyrus atvejus, kai Susitarime, šiame Protokole, jo priede ir priedėliuose numatyta kitaip.

2.   FMV praneša Europos Komisijai apie visus pakeitimus arba naujus teisės aktus, susijusius su žuvininkystės politika, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki tokių pakeitimų ar naujų teisės aktų įsigaliojimo.

12 straipsnis

Ankstesnio Protokolo panaikinimas

Šiuo Protokolu ir jo priedais panaikinamas ir pakeičiamas Protokolas, nustatantis žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytas Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarime dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse, įsigaliojusiame 2007 m. vasario 26 d.

13 straipsnis

Trukmė

Šis Protokolas ir jo priedai taikomi penkerius metus, jei nepranešama apie Protokolo nutraukimą pagal jo 14 straipsnį.

14 straipsnis

Nutraukimas

1.   Norėdama nutraukti Protokolą, atitinkama Šalis raštu praneša apie savo ketinimą kitai Šaliai likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki tokio nutraukimo įsigaliojimo dienos. Ankstesnėje dalyje minėto pranešimo išsiuntimo diena laikoma diena, nuo kurios prasideda Šalių konsultacijos.

2.   Šio Protokolo 2 straipsnyje nurodytos finansinės paramos mokėjimas tais metais, kuriais įsigalioja nutraukimas, yra sumažinama proporcingai ir pro rata temporis.

15 straipsnis

Laikinas taikymas

Šis Protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Protokolas ir jo priedas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys praneša viena kitai apie tam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą.

PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLĄ FMV REGLAMENTUOJANČIOS SĄLYGOS

I   SKYRIUS

VALDYMO PRIEMONĖS

1   SKIRSNIS

Žvejybos leidimų (licencijų) išdavimas

1.

Leidimas žvejoti Federacinių Mikronezijos Valstijų išskirtinėje ekonominėje zonoje (toliau – FMV IEZ) gali būti išduotas tik leidimus turintiems laivams.

2.

Kad laivui būtų leista žvejoti, jo savininkas ir kapitonas turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su jų žvejybos veikla Federacinėse Mikronezijos Valstijose (toliau – FMV) pagal Susitarimą. Pats laivas turi būti registruotas FFA žvejybos laivų regioniniame registre ir ŽVVRVK žvejybos laivų registre.

3.

Visiems Europos Sąjungos laivams, kuriems prašoma žvejybos leidimo, turi atstovauti FMV gyvenantis agentas. To agento pavardė, adresas ir telefonas pasiteirauti nurodomi žvejybos leidimo paraiškoje.

4.

Europos Komisija Mikronezijos Federacinių valstijų Nacionalinės vandenyno išteklių valdymo institucijos (toliau – FMV NORMA) vykdomajam direktoriui (toliau – vykdomasis direktorius) per Europos Sąjungos delegaciją, atsakingą už FMV (toliau – delegacija), el. paštu (norma@mail.fm) pateikia kiekvieno pagal šį Susitarimą norinčio žvejoti laivo paraišką ne vėliau kaip 30 dienų iki prašomos įsigaliojimo dienos.

5.

Vykdomajam direktoriui teikiamos paraiškos turi būti atitinkamos pagal 1a priedėlyje pateiktą pavyzdį užpildytos formos, jei žvejybos leidimas išduodamas pirmą kartą, ir pagal 1b priedėlyje pateiktą pavyzdį, jei žvejybos leidimas atnaujinamas.

6.

FMV NORMA imasi visų būtinų priemonių, kad žvejybos leidimų paraiškose pateikti duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai. Tie duomenys naudojami tik Susitarimui įgyvendinti.

7.

Prie visų žvejybos leidimo paraiškų pridedami tokie dokumentai:

a)

mokėjimas arba pažyma, kad mokėjimas už žvejybos leidimo galiojimo laikotarpį yra atliktas;

b)

vėliavos valstybės narės patvirtinta talpos pažymos, kurioje nurodyta laivo talpa, išreikšta bendra registrine talpa (BRT) arba bendra talpa (BT), kopija;

c)

ne mažesnė kaip 15 cm × 10 cm patvirtinta nauja spalvota dabartinė laivo nuotrauka iš šono;

d)

kiti dokumentai arba pažymos, kurių reikalaujama remiantis specialiosiomis taisyklėmis, pagal šį Protokolą taikytinomis atitinkamo tipo laivams.

e)

Jungtinės žvejybos agentūros (toliau – FFA) laivų regioninio registro ir ŽVVRVK registro registracijos pažymėjimas;

f)

žvejybos leidimo galiojimo laikotarpį galiojančio draudimo pažymėjimo kopija, išversta į anglų kalbą;

g)

pažyma, įrodanti, kad buvo sumokėtas paraiškos pateikimo mokestis – 460 EUR už laivą;

h)

1 500 EUR stebėtojo paskyrimo mokestis vienam laivui.

8.

Visi mokesčiai pervedami į FMV Nacionalinės Vyriausybės sąskaitą, esančią Bank of FSM Micronesia Honululu, Havajuose:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii,

identifikacinis banko kodas 1213-02373,

lėšas pervesti į Bank of FSM sąskaitą 08-18-5018,

sąskaitos savininkas: FMV Nacionalinė Vyriausybė.

9.

Mokesčius sudaro visi nacionaliniai ir vietiniai mokesčiai, išskyrus uosto, paslaugų ir perkrovimo mokesčius.

10.

Per 30 darbo dienų nuo tada, kai visus šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 7 dalyje nurodytus dokumentus gauna vykdomasis direktorius, laivų žvejybos leidimai išduodami elektronine ir popierine forma laivų savininkams, o leidimų elektroninės kopijos siunčiamos Europos Komisijai ir delegacijai. Gauta elektroninė kopija vis vien turės būti pakeista popierine.

11.

Žvejybos leidimai išduodami konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiami.

12.

Europos Sąjungai paprašius ir pasitvirtinus force majeure aplinkybėms, laivo žvejybos leidimas likusiam žvejybos leidimo galiojimo laikui pakeičiamas nauju žvejybos leidimu, skirtu kitam panašias savybes turinčiam laivui be jokio papildomo mokesčio. Siekiant nustatyti, ar pagal Protokolo 2 straipsnio 4 dalį Europos Sąjunga turi sumokėti papildomas sumas, apskaičiuojant Europos Sąjungos laivų sužvejotą kiekį, atsižvelgiama į bendrą abiejų atitinkamų laivų sužvejotų žuvų kiekį.

13.

Pirmojo laivo savininkas per delegaciją vykdomajam direktoriui grąžina žvejybos leidimą, kuris turi būti panaikintas.

14.

Naujas žvejybos leidimas įsigalioja tą dieną, kai vykdomasis direktorius jį išduoda, ir jis galioja likusį pirmojo žvejybos leidimo galiojimo laikotarpį. Delegacija informuojama apie naują žvejybos leidimą.

15.

Žvejybos leidimas visada turi būti laikomas laive, aiškiai matomoje vairinės vietoje, nedarant poveikio šio priedo V skyriaus 3 skirsnio 1 daliai. Pagrįstą laikotarpį, kuris neviršija 45 dienų po žvejybos leidimo išdavimo, ir kol laivas negauna žvejybos leidimo originalo, elektroninė dokumento kopija arba kiti vykdomojo direktoriaus patvirtinti dokumentai yra galiojantys dokumentai, ir yra pakankami įrodymai Susitarimo priežiūros, stebėsenos ir įgyvendinimo tikslais. Gautas elektroninis dokumentas vis vien turės būti pakeistas popieriniu.

16.

Abi Šalys siekia sudaryti susitarimą dėl žvejybos leidimų sistemos, pagal kurią visa informacija ir pirmiau aprašytais dokumentais būtų keičiamasi tik elektroniniu būdu, įdiegimo skatinimo. Abi Šalys siekia sudaryti susitarimą, kuriuo būtų skatinama kuo greičiau popierinį žvejybos leidimą pakeisti elektroniniu atitikmeniu, kaip tai jau padaryta su šio skirsnio 1 dalyje minimų laivų, kuriems suteikti leidimai žvejoti FMV IEZ, sąrašu.

2   SKIRSNIS

Su žvejybos leidimais susijusios sąlygos. Mokesčiai ir išankstiniai mokėjimai

1.

Žvejybos leidimai galioja vienerius metus. Jie gali būti pratęsti. Pratęsiant žvejybos leidimus, atsižvelgiama į Protokole nustatytų turimų žvejybos galimybių skaičių.

2.

Mokestis yra 35 EUR už toną FMV IEZ sužvejotų žuvų.

3.

Žvejybos leidimai išduodami, kai į šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 8 dalyje nurodytą sąskaitą pervedamos šios standartinės sumos:

a)

15 000 EUR už kiekvieną gaubiamaisiais tinklais tunus žvejojantį laivą; ši suma atitinka už 428 tonas per metus sužvejotų tunų ir tunams giminingų žuvų mokėtiną sumą. Pirmaisiais šio Protokolo įgyvendinimo metais bus taikomas išankstinis mokėjimas, kuris Europos Sąjungos laivų savininkų jau atliktas galiojant ankstesniam Protokolui; ir

b)

4 200 EUR už kiekvieną dreifinėmis ūdomis žvejojantį laivą; ši suma atitinka už 120 tonų per metus sužvejotų tunų ir tunams giminingų žuvų mokėtiną sumą.

4.

Europos Komisija, remdamasi kiekvieno laivo savininko pateiktomis sužvejoto kiekio deklaracijomis, kiekvienais metais ne vėliau kaip birželio 30 d. parengia galutinę žvejybos metų mokėtinų mokesčių ataskaitą, kurioje nurodo ankstesniais metais sužvejotus kiekius. Duomenis turėtų patvirtinti mokslo institutai, atsakingi už duomenų apie Europos Sąjungos sužvejotus kiekius tikrinimą (Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) arba Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)).

5.

Europos Komisijos parengta mokėtinų mokesčių ataskaita perduodama vykdomajam direktoriui patikrinti ir patvirtinti.

FMV NORMA per 30 dienų nuo mokėtinų mokesčių ataskaitos gavimo gali su ja nesutikti ir tokiu atveju paprašyti sušaukti Jungtinį komitetą.

Jei per 30 dienų nuo mokėtinų sumų ataskaitos gavimo prieštaravimų nepateikiama, manoma, kad FMV NORMA mokėtinų mokesčių ataskaitą patvirtino.

6.

Apie galutinę mokėtinų mokesčių ataskaitą nedelsiant tuo pat metu pranešama vykdomajam direktoriui, delegacijai ir laivų savininkams per jų nacionalines institucijas.

7.

Visus papildomus mokesčius laivų savininkai sumoka į šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 8 dalyje nurodytą sąskaitą FMV per keturiasdešimt penkias (45) dienas nuo pranešimo apie patvirtintą galutinę ataskaitą gavimo.

8.

Tačiau, jei galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė nei šio skirsnio 3 dalyje nurodyta išankstinio mokėjimo suma, atitinkama likusi suma laivo savininkui negrąžinama.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS ZONOS IR ŽVEJYBOS VEIKLA

1   SKIRSNIS

Žvejybos zonos

1.

Protokolo 1 straipsnyje nurodytiems laivams suteikiamas leidimas vykdyti žvejybos veiklą FMV IEZ, išskyrus teritorinius vandenis ir nurodytas pakrantes, kaip pavaizduota schemose: DMAHTC NR. 81019 (2 leid., 1945 m. kovo mėn., atnaujintas 1972 m. liepos 17 d., ištaisytas 1978 m. birželio 21 d. NM 3/78, DMAHTC NR. 81023 (3 leid., 1976 m. rugpjūčio mėn. 7 d.) ir DMAHATC NR. 81002 (1980 m. sausio 26 d. 4 leid., ištaisytas NM 4/48). Vykdomasis direktorius praneša Europos Komisijai apie visus minėtų uždarų zonų pakeitimus ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jų taikymo.

2.

Visais atvejais visa žvejybos veikla draudžiama 2 jūrmylių spinduliu nuo visų FMV Vyriausybės pritvirtintų žuvų suburiamųjų įrenginių arba nuo visų piliečių arba subjektų, apie kurių buvimo vietą pranešama nurodant geografines koordinates, ir 1 jūrmylės spinduliu nuo visų povandeninių rifų, kaip pavaizduota 1 dalyje nurodytose schemose.

2   SKIRSNIS

Žvejybos veikla

1.

Gaubiamaisiais tinklais ir ūdomis žvejojantiems laivams leidžiama žvejoti tik tunus ir tunams giminingas žuvis. Apie visą atsitiktinę kitų nei tunai žuvų priegaudą pranešama FMV NORMA.

2.

Europos Sąjungos laivų žvejybos veikla vykdoma laikantis ŽVVRVK gyvųjų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių, įskaitant CMM-2008-01, reikalavimų.

3.

FMV IEZ draudžiama dugninė ir koralų žvejyba.

4.

Europos Sąjungos laivai visus žvejybos įrankius turi laikyti laive, kai tokie laivai yra atskiros valstijos vidaus vandenyse, teritoriniuose vandenyse arba 1 mylios spinduliu nuo povandeninių rifų.

5.

Europos Sąjungos laivai visą žvejybos veiklą vykdo taip, kad nesuardytų tradicinių, vietinių žvejybos plotų ir paleidžia visus vėžlius, jūrų žinduolius, jūrų paukščius ir rifų žuvis, kad šiems atsitiktinai sužvejotiems gyvūnams būtų suteikta didžiausia įmanoma galimybė išgyventi.

6.

Europos Sąjungos laivai, jų kapitonai ir valdytojai visą žvejybos veiklą vykdo taip, kad netrukdytų kitų laivų žvejybos veiklai, ir negadina kitų žvejybos laivų žvejybos įrankių.

III   SKYRIUS

STEBĖJIMAS

1   SKIRSNIS

Sužvejoto kiekio registravimo tvarka

1.

Laivų kapitonai laivo žurnale registruoja 2a ir 2b priedėliuose išvardytą informaciją. Sužvejoto kiekio ir (arba) laivo žurnalo duomenis elektroniniu būdu nuo 2010 m. sausio 1 d. turėtų teikti ilgesni nei 24 metrų laivai, o nuo 2012 m. palaipsniui tai turėtų pradėti daryti ir ilgesni nei 12 metrų laivai. Šalys siekia sudaryti susitarimą, kuriuo būtų skatinama sužvejoto kiekio duomenis nurodyti sistemoje, pagal kurią visa pirmiau aprašyta informacija būtų keičiamasi tik elektroniniu būdu. Abi Šalys siekia sudaryti susitarimą, kuriuo būtų skatinama kuo greičiau popierinį laivo žurnalą pakeisti elektroniniu.

2.

Jei konkrečią dieną laivas nenaudojo jokių žvejybos įrankių arba jei žvejybos įrankiai buvo naudojami, bet žuvų nebuvo sužvejota, laivo kapitonas turi apie tai įrašyti kasdien pildomame žurnalo lape. Dienomis, kai nevykdomos jokios žvejybos operacijos, iki tos dienos vidurnakčio vietos laiku laivo žurnalo lape turi būti įrašyta, kad jokios operacijos nebuvo vykdomos.

3.

Tik įplaukus į FMV IEZ ir iš jos išplaukus laivo žurnale turi būti nedelsiant įrašyti įplaukimo į FMV IEZ ir išplaukimo iš jos laikas ir data.

4.

Dėl atsitiktinės kitų rūšių žuvų, išskyrus tunus, priegaudos, Europos Sąjungos laivai užregistruoja sužvejotų žuvų rūšis, dydį ir kiekvienos rūšies žuvų kiekį, išreikštą svoriu arba vienetais, kaip nurodyta laivo žurnalo lape, nepaisant to, ar sužvejotos žuvys buvo paliktos laive, ar išmestos į jūrą.

5.

Laivo žurnalo lapai pildomi įskaitomai ir kasdien; juos pasirašo laivo kapitonas.

2   SKIRSNIS

Sužvejoto kiekio pranešimo tvarka

1.

Šiame priede Europos Sąjungos laivo žvejybos reiso trukmė apibrėžiama taip:

a)

laikotarpis nuo laivo įplaukimo į FMV IEZ iki išplaukimo iš jos; arba

b)

laikotarpis nuo įplaukimo į FMV IEZ iki perkrovimo; arba

c)

laikotarpis nuo įplaukimo į FMV IEZ iki iškrovimo FMV uoste.

2.

Visi Europos Sąjungos laivai, turintys žvejybos FMV IEZ leidimus pagal Susitarimą, praneša apie sužvejotą kiekį FMV IEZ vykdomajam direktoriui tokiu būdu:

a)

per 5 dienas po kiekvienos iškrovimo arba perkrovimo operacijos visi pasirašyti laivo žurnalo lapai per vėliavos valstybių narių žvejybos stebėjimo centrą elektroniniu būdu siunčiami FMV žvejybos stebėsenos centrui ir Europos Komisijai;

b)

laivo kapitonas kas savaitę siunčia sužvejoto kiekio ataskaitą kartu su 3 priedėlio 3 dalyje išvardyta informacija vykdomajam direktoriui ir Europos Komisijai. Savaitės buvimo vietos ir sužvejoto žuvų kiekio ataskaitos laikomos laive iki iškrovimo arba perkrovimo operacijų pabaigos.

3.

Įplaukimas į zoną ir išplaukimas iš jos:

a)

ne vėliau kaip prieš 24 valandas Europos Sąjungos laivai vykdomajam direktoriui praneša apie ketinimą įplaukti į FMV IEZ, o prieš išplaukdami iš jos jie vykdomajam direktoriui praneša iškart nedelsdami. Kai tik laivai įplaukia į FMV IEZ, jie nedelsdami praneša vykdomajam direktoriui faksu arba el. paštu pagal 3 priedėlyje pateiktą pavyzdį arba radijo ryšiu;

b)

pranešdami apie išplaukimą, laivai taip pat praneša savo buvimo vietą ir laive pasiliktų žuvų kiekį bei rūšis pagal 3 priedėlyje pateiktą pavyzdį. Pageidautina tai pranešti faksu, bet fakso neturintys laivai gali pranešti el. paštu ar radijo ryšiu.

4.

Jeigu nustatoma, kad laivai žvejoja apie tai nepranešę vykdomajam direktoriui, šie laivai laikomi neturinčiais žvejybos leidimo.

5.

Išduodant žvejybos leidimą, laivams pranešami FMV NORMA fakso bei telefono numeriai ir el. pašto adresas.

6.

Kiekvienas Europos Sąjungos laivas nedelsdamas pateikia laivo žurnalo lapus ir sužvejoto kiekio ataskaitą vykdymo užtikrinimo pareigūnams arba kitiems FMV NORMA įgaliotiems asmenims ir subjektams patikrinti.

3   SKIRSNIS

Laivo stebėjimo sistema

1.

Kiekvienas Europos Sąjungos laivas, vykdantis veiklą MVF IEZ, turi atitikti Jungtinės žvejybos agentūros laivų stebėjimo sistemos (toliau – FFA LSS), šiuo metu taikomos FMV IEZ, reikalavimus. Kiekviename Europos Sąjungos laive yra įrengta, prižiūrima ir tinkamai atlieka visas numatytas funkcijas Jungtinės žvejybos agentūros patvirtinta mobilioji perdavimo priemonė (toliau – MTU). Laivas ir valdytojas sutinka negadinti, nepašalinti MTU arba nelaikyti jos pašalintos iš laivo po įrengimo, išskyrus, jei būtina, priežiūros ir remonto atvejus. Kiekvieno laivo valdytojas yra atsakingas už MTU įsigijimą, priežiūrą ir veiklos išlaidas, o ją naudodamas visapusiškai bendradarbiauja su FMV NORMA.

2.

Pirmiau nurodyta 1 dalis netrukdo Šalims apsvarstyti alternatyvių LSS būdų, suderinamų su ŽVVRVK LSS.

4   SKIRSNIS

Iškrovimas

1.

Europos Sąjungos laivai, norintys iškrauti sužvejotas žuvis FMV uostuose, tai atlieka FMV paskirtuose uostuose. Šių paskirtųjų uostų sąrašas pateikiamas 4 priedėlyje.

2.

Tokių laivų savininkai turi vykdomajam direktoriui ir vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centrui (toliau – ŽSC) pranešti toliau nurodytą informaciją ne vėliau kaip prieš 48 valandas pagal 3 priedėlio 4 dalyje nurodytą pavyzdį. Jei iškraunama ne FMV IEZ uoste, pranešama tokiomis pat prieš tai nurodytomis sąlygomis iškrovimo uosto valstybei ir vėliavos valstybės narės ŽSC.

3.

Iškrovimo operacijas FMV uostuose atliekančių Europos Sąjungos žvejybos laivų kapitonai sudaro galimybę ir padeda FMV inspektoriams patikrinti tokias operacijas. Po patikrinimo laivo kapitonui išduodama pažyma.

4.

Europos Sąjungos laivai neišmeta žuvų arba priegaudos jokiame uoste ir neatiduoda žuvų ar priegaudos jokiems asmenims ar subjektams prieš tai negavę atitinkamos FMV valstijos atitinkamos valdžios institucijos rašytinio leidimo ir išankstinio rašytinio FMV NORMA sutikimo.

5   SKIRSNIS

Perkrovimas

1.

Europos Sąjungos laivai, norintys perkrauti sužvejotas žuvis FMV vandenyse, tai atlieka paskirtuosiuose FMV uostuose. Šių paskirtųjų uostų sąrašas pateikiamas 4 priedėlyje.

2.

Tokių laivų savininkai ne vėliau kaip prieš 48 valandas vykdomajam direktoriui turi pateikti toliau nurodytą informaciją.

3.

Perkrovimas laikomas reiso pabaiga. Todėl laivų administracija vykdomajam direktoriui turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimus tęsti žvejybą FMV IEZ arba iš jos išplaukti.

4.

Europos Sąjungos laivai, žvejojantys FMV IEZ, jokiu būdu neperkrauna savo sužvejotų žuvų jūroje.

5.

Pirmiau nenumatytos sužvejotų žuvų iškrovimo operacijos FMV IEZ yra draudžiamos. Kiekvienas šią nuostatą pažeidęs asmuo baudžiamas pagal FMV įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.

Perkrovimo operacijas FMV uoste atliekančių Europos Sąjungos žvejybos laivų kapitonai sudaro galimybę ir padeda FMV inspektoriams patikrinti tokias operacijas. Po patikrinimo laivo kapitonui išduodama pažyma.

7.

Europos Sąjungos laivai neišmeta žuvų arba priegaudos jokiame uoste ir neatiduoda žuvų ar priegaudos jokiems asmenims ar subjektams prieš tai negavę atitinkamos FMV valstijos atitinkamos valdžios institucijos rašytinio leidimo ir išankstinio rašytinio FMV NORMA sutikimo.

IV   SKYRIUS

STEBĖTOJAI

1.

Pateikdamas žvejybos leidimo paraišką kiekvienas atitinkamas Europos Sąjungos laivas sumoka stebėtojų programai skirtą stebėtojo paskyrimo mokestį, nurodytą I skyriaus 1 skirsnio 7 dalies h punkte, į šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 8 dalyje nurodytą sąskaitą.

2.

Europos Sąjungos laivai, kuriems pagal Susitarimą leidžiama žvejoti FMV IEZ, stebėtojus priima šiomis sąlygomis:

A.

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai:

Europos Sąjungos laivuose, kurie gaubiamaisiais tinklais žvejoja FMV IEZ, turi nuolat būti FMV Žvejybos stebėjimo programos arba ŽVVRVK regioninės stebėtojų programos paskirtas stebėtojas.

B.

Ūdomis žvejojantys laivai:

a)

vykdomasis direktorius kiekvienais metais nustato laive vykdomos stebėjimo programos apimtį remdamasis laivų, kuriems išduoti leidimai žvejoti FMV IEZ, skaičiumi ir tų laivų žvejojamų išteklių būkle. Jis atitinkamai nustato laivų, kurie turi priimti į laivą stebėtoją, skaičių arba procentinę dalį;

b)

vykdomasis direktorius sudaro laivų, kuriems paskirtas stebėtojas, sąrašą ir paskirtų stebėtojų sąrašą. Šie sąrašai nuolat atnaujinami. Jie persiunčiami Europos Komisijai iš karto po jų sudarymo, o vėliau – kas tris mėnesius, jei jie atnaujinami;

c)

apie ketinimą į laivus priimti paskirtą stebėtoją vykdomasis direktorius atitinkamiems laivų savininkams arba jų agentams praneša žvejybos leidimo išdavimo metu arba ne vėliau kaip prieš penkiolika (15) dienų iki numatytos stebėtojo priėmimo į laivą dienos, o stebėtojo pavardę – kuo greičiau;

d)

stebėtojų buvimo laive laikotarpį nustato vykdomasis direktorius, tačiau tas laikotarpis paprastai neturėtų viršyti laikotarpio, reikalingo jų pareigoms atlikti. Apie tai vykdomasis direktorius laivų savininkus arba jų agentus informuoja tuo pačiu metu, kai praneša į atitinkamą laivą paskirto stebėtojo pavardę.

3.

Remiantis šio skyriaus 2A dalies nuostatomis, likus 10 dienų iki dienos, kada ketinama paimti stebėtojus į laivą prieš pradedant reisą, atitinkamai susiję laivų savininkai praneša, kokiuose FMV uostuose ir kokiomis dienomis jie ketina stebėtojus paimti.

4.

Jei stebėtojai į laivą paimami užsienio uoste, jų kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei laivas, kuriame yra stebėtojas iš FMV, išplaukia iš FMV IEZ, turi būti imtasi visų priemonių, užtikrinančių, kad stebėtojas laivo savininko sąskaita kuo greičiau grįžtų į FMV.

5.

Jei stebėtojas sutartu laiku ir dar šešias (6) valandas po to neatvyksta į sutartą vietą, laivų savininkai automatiškai atleidžiami nuo įpareigojimo paimti stebėtoją į laivą.

6.

Stebėtojai laikomi pareigūnais. Jie atlieka šias užduotis:

a)

stebi laivų žvejybos veiklą;

b)

tikrina žvejybos operacijose dalyvaujančių laivų padėtį;

c)

ima biologinius ėminius pagal mokslines programas;

d)

registruoja naudojamus žvejybos įrankius;

e)

tikrina duomenis, susijusius su FMV IEZ sužvejotu kiekiu, kurie įrašyti laivo žurnalo lapuose;

f)

tikrina priegaudos procentines dalis ir įvertina į jūrą išmetamų parduoti tinkamų pelekinių žuvų, vėžiagyvių, galvakojų moliuskų ir jūros žinduolių kiekį;

g)

kartą per savaitę radijo ryšiu praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esantį sužvejotų žuvų kiekį ir priegaudą.

7.

Laivų kapitonai leidžia įgaliotiems stebėtojams įsilaipinti į laivus, kuriems leidžiama žvejoti FMV IEZ, ir daro viską, ką gali, kad užtikrintų stebėtojų fizinį saugumą ir gerovę, kol jie atlieka savo pareigas:

a)

kapitonas leidžia ir padeda tokiam įgaliotam stebėtojui įsilaipinti į laivą moksliniais, stebėjimo ir kitokių funkcijų atlikimo tikslais;

b)

kapitonas padeda stebėtojui naudotis visomis laive esančiomis priemonėmis ir įranga, kuri, stebėtojo manymu, yra būtina, kad jis galėtų atlikti savo užduotis;

c)

stebėtojai turi prieigą prie tiltelio, laive esančių žuvų ir patalpų, kuriose žuvys gali būti laikomos, perdirbamos, sveriamos ir saugomos;

d)

stebėtojai gali imti pagrįstą ėminių skaičių ir turi laisvą prieigą prie laivo įrašų, įskaitant laivo žurnalus, sužvejoto kiekio ataskaitas, ir prie dokumentų, reikalingų patikrinimo ir kopijavimo tikslais; ir

e)

stebėtojams leidžiama rinkti visą kitą informaciją, susijusią su žvejyba FMV IEZ.

8.

Būdami laive, stebėtojai:

a)

imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jų buvimas laive netrukdys įprastinei laivo vykdomai veiklai; ir

b)

tausoja laive esantį inventorių bei įrangą ir saugo to laivo dokumentų slaptumą.

9.

Stebėjimo laikotarpio pabaigoje ir aptarus stebėjimo rezultatus su laivo administracija, parengiama veiklos ataskaita, kuri turi būti pasirašyta dalyvaujant laivo kapitonui, kuris gali ją papildyti, jo nuomone, svarbiomis pastabomis, ir jas patvirtinti savo parašu. Ataskaitos kopijos pateikiamos kapitonui, kai stebėtojas palieka laivą, ir delegacijai.

10.

Laivų savininkai padengia stebėtojų apgyvendinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitų laivo pareigūnų, išlaidas.

11.

Stebėtojo atlyginimą ir socialinio draudimo įmokas moka FMV NORMA, jei laivas vykdo veiklą FMV IEZ.

V   SKYRIUS

KONTROLĖ IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

1   SKIRSNIS

Laivo identifikavimas

1.

Žuvininkystės ir jūrų saugumo sumetimais kiekvienas laivas ženklinamas ir identifikuojamas pagal Maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – MŽŪO) patvirtintas standartines žvejybos laivų ženklinimo ir identifikavimo technines sąlygas.

2.

Laivo registracijos uosto arba rajono raidė (-ės) ir laivo registracijos numeris (-iai) abiejuose laivapriekio šonuose užrašomi dažais arba kitaip nurodomi fonui kontrastinga spalva ir kuo aukščiau virš vandens, kad būtų aiškiai matomi iš jūros ir oro. Laivo pavadinimas ir jo registracijos uostas taip pat turi būti užrašyti dažais laivapriekyje ir laivagalyje.

3.

FMV ir Europos Sąjunga prireikus gali reikalauti, kad ant laivo vairinės viršaus fonui kontrastinga spalva dažais būtų užrašytas tarptautinis radijo šaukinys (toliau – IRCS), Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) numeris arba išorės registracijos raidės ir skaitmenys;

a)

kontrastingos spalvos yra balta ir juoda; o

b)

ant laivo korpuso dažais užrašytų arba kitaip nurodytų išorės registracijos raidžių ir skaitmenų neturi būti įmanoma pašalinti, ištrinti, pakeisti, neįskaityti, uždengti ar paslėpti.

4.

Laivas, neturintis nustatyta tvarka užrašyto pavadinimo ir radijo šaukinio ar atpažinties raidžių, gali būti palydėtas į FMV uostą tolesniam tyrimui.

5.

Laivo valdytojas užtikrina nuolatinį tarptautinio avarinio ryšio ir 2 182 kHz šaukinių dažnio (HF) ir (arba) tarptautinės saugos ir 156,8 MHz šaukinių dažnio (16 kanalas, VHF–FM) stebėjimą, siekiant palengvinti susisiekimą su FMV Vyriausybės žuvininkystės valdymo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo valdžios institucijomis.

6.

Laivo valdytojas užtikrina, kad laive visada būtų paskutinio atnaujinto Tarptautinio signalų sąvado (INTERCO) kopija ir galimybė juo naudotis.

2   SKIRSNIS

Ryšys su Federacinių Mikronezijos Valstijų patruliniais laivais

1.

Laivų, kuriems suteikti leidimai, ir valstybinių patrulinių laivų ryšys palaikomas taikant šiuos tarptautinius signalų kodus:

Tarptautinis signalo kodas ir reikšmė:

L

Nedelsdami sustokite

SQ3

Sustokite arba sulėtinkite greitį, noriu patekti į jūsų laivą

QN

Priplukdykite savo laivą prie dešiniojo mūsų laivo borto

QN1

Priplukdykite savo laivą prie kairiojo mūsų laivo borto

TD2

Ar jūsų laivas – žvejybos laivas?

C

Taip

N

Ne

QR

Mes negalime priplukdyti savo laivo prie jūsų laivo

QP

Priplukdysime savo laivą prie jūsų laivo

2.

FMV pateikia Europos Komisijai visų patrulinių laivų, kurie bus naudojami žuvininkystės kontrolės tikslais, sąrašą. Šiame sąraše nurodomi visi su tais laivais susiję duomenys, t. y. pavadinimas, vėliava, tipas, nuotrauka, identifikacinės išorės žymės, IRCS ir ryšio galimybės.

3.

Patrulinis laivas turi būti aiškiai pažymėtas ir atpažįstamas kaip vyriausybės užduotis atliekantis laivas.

3   SKIRSNIS

Laivų sąrašas

1. Europos Komisija tvarko nuolat atnaujinamą laivų, kuriems pagal Protokolą išduoti žvejybos leidimai, sąrašą. Šį sąrašą parengus ir kiekvieną kartą jį atnaujinus, jis perduodamas už žuvininkystės kontrolę atsakingoms FMV valdžios institucijoms.

4   SKIRSNIS

Taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai

1. Laivas ir jo valdytojai griežtai laikosi šio priedo ir FMV bei atskirų jų valstijų įstatymų ir kitų teisės aktų. Jie taip pat turėtų laikytis tarptautinių susitarimų, konvencijų ir FMV žuvininkystės valdymo susitarimų, kuriuos yra pasirašiusios FMV ir Europos Sąjunga. Jei griežtai nesilaikoma šio priedo ir FMV bei atskirų jų valstijų įstatymų ir kitų teisės aktų, gali būti skiriamos didelės piniginės baudos bei taikomos kitos civilinės arba baudžiamosios sankcijos.

5   SKIRSNIS

Kontrolės procedūros

1.

Žvejybos veikla FMV IEZ užsiimančių Europos Sąjungos laivų kapitonai bet kuriuo metu FMV IEZ arba atskirų FMV valstijų teritoriniuose vandenyse ar vidaus vandenyse suteikia galimybę FMV įgaliotiems vykdymo užtikrinimo pareigūnams, atsakingiems už žvejybos veiklos tikrinimą ir kontrolę, patekti į laivą ir atlikti savo užduotis.

2.

Siekiant saugiau atlikti tikrinimo procedūras, apie ketinimą patekti į laivą laivui turėtų būti pranešama iš anksto, nurodant tikrinimo laivą ir inspektoriaus vardą bei pavardę.

3.

Vykdymo užtikrinimo pareigūnams suteikiama laisva prieiga prie laivo įrašų, įskaitant laivo žurnalus, sužvejoto kiekio ataskaitas, dokumentus ir elektroninę įrangą duomenims įrašyti ar saugoti, o laivo kapitonas tokiems įgaliotiems pareigūnams suteikia galimybę teikti pastabas dėl visų FMV NORMA išduotų leidimų ar kitų dokumentų, reikalaujamų pagal Susitarimą.

4.

Laivo kapitonas nedelsdami vykdo visus pagrįstus įgaliotų pareigūnų nurodymus, suteikia galimybę jiems saugiai patekti į laivą ir padeda tikrinti laivą, žvejybos įrankius, įrangą, įrašus, žuvis ir žuvų produktus.

5.

Laivo kapitonas arba įgula nenaudoja prievartos prieš įgaliotus pareigūnus, jiems nekliudo, nesipriešina, neatidėlioja priėmimo į laivą, neatsisako priimti, negrasina ir netrukdo jiems atlikti savo pareigų.

6.

Šie pareigūnai nelieka laive ilgiau nei būtina jų pareigoms atlikti.

7.

Jei šio skyriaus nuostatų nesilaikoma, FMV pasilieka teisę sustabdyti reikalavimų nesilaikiusio laivo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus baigti formalumai, ir paskirti taikytinuose FMV įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą baudą. Apie tai pranešama Europos Komisijai.

8.

Po patikrinimo laivo kapitonui išduodama pažyma.

9.

FMV užtikrina, kad visi tiesiogiai šiame Susitarime aptariamus žvejybos laivus tikrinantys darbuotojai turėtų įgūdžius, reikalingus žuvininkystės kontrolei atlikti, ir turėtų žinių apie atitinkamą žuvininkystės sektorių. FMV žvejybos inspektoriai, tikrindami šiame Susitarime nurodytus žvejybos laivus, užtikrina, kad su įgula, laivu ir jo kroviniu būtų elgiamasi laikantis tarptautinių nuostatų dėl ŽVVRVK įlipimo į laivą ir jo tikrinimo procedūrų.

6   SKIRSNIS

Sulaikymo procedūra

1.   Žvejybos laivų sulaikymas

a)

vykdomasis direktorius per 24 valandas informuoja delegaciją apie visus Europos Sąjungos laivų sulaikymo FMV IEZ ar baudų skyrimo jiems atvejus;

b)

delegacijai tuo pačiu metu pateikiamas trumpas pranešimas apie sulaikymo aplinkybes ir priežastis.

2.   Pranešimas apie sulaikymą

a)

tikrinančio pareigūno po patikrinimo parengtą pranešimą pasirašo laivo kapitonas;

b)

šis parašas nepažeidžia kapitono teisių į gynybą dėl tariamo pažeidimo;

c)

kapitonas nuplukdo laivą į tikrinančio pareigūno paskirtą uostą. Jei pažeidimas nedidelis, vykdomasis direktorius gali leisti laivui tęsti žvejybos veiklą.

3.   Konsultacinis susitikimas sulaikius laivą

a)

prieš nusprendžiant imtis kokių nors priemonių laivo kapitono ar įgulos atžvilgiu ar veiksmų dėl laivo krovinio ir įrangos, išskyrus veiksmus, būtinus įtariamo pažeidimo įrodymams išsaugoti, per vieną darbo dieną nuo pirmiau minėtos informacijos gavimo surengiamas delegacijos ir vykdomojo direktoriaus konsultacinis susitikimas, kuriame, esant galimybei, dalyvauja atitinkamos vėliavos valstybės narės atstovas;

b)

šiame susitikime Šalys pasikeičia atitinkamais dokumentais arba informacija, padedančiais išsiaiškinti nustatytų faktų aplinkybes. Laivo savininkui arba jo agentui pranešama apie susitikimo išvadas ir dėl sulaikymo taikytinas priemones.

4.   Sulaikymo problemos sprendimas

a)

prieš taikant bet kokius procesinius veiksmus, tariamo pažeidimo problemą bandoma spręsti kompromisu. Kompromisas turi būti pasiektas ne vėliau kaip per keturias (4) darbo dienas nuo laivo sulaikymo;

b)

draugiško susitarimo atveju baudos suma nustatoma remiantis FMV įstatymais ir kitais teisės aktais;

c)

jei negalima susitarti draugiškai ir bylą reikia perduoti nagrinėti kompetentingai teismo institucijai, laivo savininkas į šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 8 dalyje nurodytą sąskaitą turi įnešti banko užstatą, nustatytą atsižvelgiant į laivo sulaikymo išlaidas ir į baudas bei kompensacijas, kurias turės sumokėti pažeidimą padariusios Šalys;

d)

banko užstato negalima atsiimti, kol nėra pasibaigusi teismo procedūra. Jis grąžinamas, jei teismo procedūra baigiama neskelbiant apkaltinamojo nuosprendžio. Jei nusprendžiama skirti pateikto užstato dydžio nesiekiančią baudą, už teismo procesą atsakinga kompetentinga teismo institucija likutį grąžina;

e)

Laivas paleidžiamas, o jo įgulai leidžiama išvykti iš uosto:

1)

įvykdžius draugišku susitarimu prisiimtus įsipareigojimus; arba

2)

pateikus 4 dalies c punkte nurodytą banko užstatą ir jį priėmus kompetentingai teismo institucijai, kol bus baigtas teismo procesas.

VI   SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ APLINKOS APSAUGĄ

1.

Europos Sąjungos laivai pripažįsta poreikį išsaugoti trapias (jūrų) aplinkos sąlygas FMV lagūnose ir atoluose, ir Europos Sąjungos laivai neturi išlieti jokių medžiagų, kurios galėtų padaryti žalos jūros ištekliams arba juos sunaikinti.

2.

Jei Europos Sąjungos laivuose per žvejybos reisą FMV IEZ bunkeruojami arba perkraunami kitu būdu į Jungtinių Tautų Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksą įtraukti produktai, tų laivų atsakingieji asmenys praneša apie tokią veiklą pagal 3 priedėlio 5 dalyje pateiktą pavyzdį.

VII   SKYRIUS

JŪRININKŲ ĮDARBINIMAS LAIVE

1.

Kiekviename pagal Susitarimą žvejojančiame Europos Sąjungos laive įsipareigojama įgulos nariu įdarbinti ne mažiau kaip vieną (1) FMV pilietį.

2.

Laivų savininkams leidžiama į laivą priimamą jūrininką pasirinkti iš vykdomojo direktoriaus pateikto pavardžių sąrašo.

3.

Laivo savininkas arba agentas praneša vykdomajam direktoriui į atitinkamą laivą priimtų FMV jūrininkų pavardes ir įguloje užimamas pareigas.

4.

Europos Sąjungos laivuose įdarbintiems jūrininkams be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) Deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, galiojančiu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

5.

FMV jūrininkų darbo sutartis, kurių kopijas gauna jas pasirašę asmenys, sudaro laivų savininkų agentas (-ai) ir jūrininkai bei (arba) jų profesinės sąjungos arba atstovai, pasitarę su vykdomuoju direktoriumi. Šios sutartys garantuoja jūrininkams socialinę apsaugą, įskaitant gyvybės draudimą ir draudimą nuo ligų bei nelaimingų atsitikimų.

6.

Atlyginimą FMV jūrininkams moka laivų savininkai. Atlyginimai nustatomi prieš išduodant žvejybos leidimus, abipusiu laivų savininkų arba jų agentų ir vykdomojo direktoriaus sutarimu. Tačiau FMV jūrininkams mokami atlyginimai negali būti mažesni už FMV įguloms mokamus atlyginimus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti mažesni už TDO standartus.

7.

Visi Europos Sąjungos laivuose įdarbinti jūrininkai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą dieną prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūrininkas sutartą įlaipinimo dieną ir valandą neprisistato, laivų savininkai automatiškai atleidžiami nuo įpareigojimo priimti tą jūrininką į laivą.

VIII   SKYRIUS

VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

1.

Valdytojas užtikrina, kad jo laivai būtų tinkami plaukioti ir juose būtų tinkamos gelbėjimosi priemonės ir gelbėjimo įtaisai kiekvienam keleiviui ir įgulos nariui.

2.

Siekdamas apsaugoti FMV, jos atskiras valstijas ir piliečius bei gyventojus, valdytojas tinkamai ir visiškai apdraudžia laivą FMV NORMA priimtinoje, tarptautiniu mastu pripažintoje draudimo bendrovėje visose FMV IEZ, įskaitant lagūnų ir atolų teritorijas, teritorinius vandenis, povandeninius rifus, kaip nurodyta draudimo sertifikate, nurodytame šio priedo I skyriaus 1 skirsnio 7 dalies f punkte.

3.

Jei Europos Sąjungos laivas patenka į avariją jūroje arba incidentą FMV IEZ vandenyse (įskaitant vidaus vandenis ir teritorinius vandenis), per kurį aplinkai, nuosavybei ar asmeniui padaroma bet kokio pobūdžio žala, laivas ir valdytojas nedelsdami apie tai praneša FMV NORMA ir FMV transporto, ryšių ir infrastruktūros departamento sekretoriui.

Priedėliai

1.

Žvejybos leidimų paraiškų formos

a)

žvejybos leidimo paraiška ir registracija;

b)

leidimo atnaujinimo paraiška.

2.

Sužvejoto kiekio ataskaitos formos

a)

gaubiamaisiais tinklais žvejojančio laivo žurnalas;

b)

ūdomis žvejojančio laivo žurnalas.

3.

Ataskaitos duomenys.

4.

FMV paskirtųjų uostų sąrašas.

1a priedėlis

Image

Image

Image

Image

1b priedėlis

Image

Image

2a priedėlis

Image

Image

2b priedėlis

Image

Image

3 priedėlis

Image

Image

Image

Image

4 priedėlis

PASKIRTIEJI UOSTAI

1.

Tomilo uostas Japo valstijoje.

2.

Veno prieplauka Čuko valstijoje

3.

Meseniengo uostas Pohnpei valstijoje.

4.

Okato uostas Kosrae valstijoje.


25.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/33


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo

(2011/117/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos sprendimą 2010/706/ES (1) Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas Europos Sąjungos vardu 2010 m. birželio 17 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(2)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kuris turėtų priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Sąjungos pozicijos priėmimo procedūrą.

(3)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(4)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(6)

Todėl Susitarimas turėtų būti sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, kuris įgaliojamas Sąjungos vardu pateikti Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Sąjungai Susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame komitete priima Sąjungos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 308, 2010 11 24, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo data skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje


Europos Sąjungos ir Gruzijos

SUSITARIMAS

dėl vizų režimo supaprastinimo

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

GRUZIJA

toliau – Šalys,

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, supaprastinant vizų režimą Gruzijos piliečiams;

PATVIRTINDAMOS ketinimą ilgainiui jų piliečiams taikyti bevizį režimą, su sąlyga, kad bus įgyvendintos visos gerai valdomo ir saugaus judumo sąlygos;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad nuo 2006 m. birželio 1 d. visiems Sąjungos piliečiams taikomas bevizis režimas vykstant į Gruziją ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Gruzijos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą Sąjungos piliečiams ar tam tikrų kategorijų Sąjungos piliečiams, Gruzijos piliečiams pagal Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems Sąjungos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad toks vizų režimas gali būti vėl pradėtas taikyti tik visiems Sąjungos piliečiams arba tam kitų kategorijų Sąjungos piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo Susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Gruzijos piliečiams.

2.   Jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą visų valstybių narių piliečiams ar tam tikrų kategorijų visų valstybių narių piliečiams, Gruzijos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiemsSąjungos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji nuostata

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų režimo supaprastinamas Gruzijos piliečiams taikomas tik tais atvejais, kai jiems taikomas vizų režimas pagal Sąjungos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį Susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame Susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Gruzijos arba valstybių narių nacionalinė teisė arba Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir Jungtinę Karalystę;

b)   Sąjungos pilietis– valstybės narės, kaip apibrėžta a punkte, pilietis;

c)   Gruzijos pilietis– Gruzijos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta Gruzijos nacionaliniais teisės aktais;

d)   viza– valstybės narės išduotas leidimas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių narių teritoriją dienos;

e)   teisėtai gyvenantis asmuo– Gruzijos pilietis, Sąjungos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Gruzijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir vaikaičiams, – lankantiems Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

b)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Gruzijos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

c)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimų arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, pažymėjimų;

d)

dėl medicininių priežasčių vykstantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir būtinas lydintysis asmuo, taip pat pakankamų lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

e)

žurnalistams ir juos lydintiems akredituotiesiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas arba lydintis asmuo, atliekantis profesines pareigas, ir jo darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti arba padėti atlikti žurnalistinį darbą;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas:

priimančiosios organizacijos, valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų raštiško kvietimo;

g)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės organizacijos, biuro arba filialo, valstybių narių valstybinės ar vietos valdžios institucijų arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto raštiško kvietimo, patvirtinto Gruzijos prekybos ir pramonės rūmų;

h)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

i)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybinės valdžios institucijos, laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

j)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Gruzijoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Gruzijos nacionalinės vežėjų įstaigos arba asociacijos, teikiančios tarptautinių pervežimų keliais paslaugas, prašymo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

l)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijos vadovų (merų) arba savivaldos institucijų raštiško kvietimo;

m)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitokio ryšio įrodymo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, paso numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir, jei aktualu, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens: vardas, pavardė ir adresas;

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos: pilnas pavadinimas, adresas ir,

jeigu kvietimą išduoda organizacija arba įstaiga, – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo arba įmonė, arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuras ar filialas, registruotas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (taip pat įvaikiams) ir tėvams, lankantiems Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės;

b)

savo pareigas vykdantiems nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismo nariams, jeigu jiems šiuo Susitarimu nėra nustatytas bevizis režimas, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei penkeri metai;

c)

nuolatiniams oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą reguliariai turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės narės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą reguliariai turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

c)

tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose dalyvaujantiems laisvųjų profesijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

d)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

f)

susigiminiavusių miestų ar savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

g)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis valstybėse narėse, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

h)

žurnalistams ir lydintiems akredituotiesiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas;

i)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, reguliariai vykstantiems į valstybes nares;

j)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Gruzijoje registruotomis transporto priemonėmis.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo dvejų iki penkerių metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie naudojosi vienerių metų trukmės daugkartinėmis vizomis, laikydamiesi priimančiosios valstybės narės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis

1.   Gruzijos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą visiems Sąjungos piliečiams, Gruzijos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba ne didesnis nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Kai valstybės narės bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju, gali būti imamas mokestis už papildomas paslaugas. Mokestis už paslaugas yra proporcingas išorės paslaugų teikėjo išlaidoms, patirtoms teikiant paslaugą, ir neviršija 30 EUR. Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) išsaugoma galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai teikti prašymus jų konsulatuose.

3.   Nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų piliečiai:

a)

pensininkai;

b)

vaikai iki 12 metų;

c)

nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismo nariai, jeigu jiems šiuo Susitarimu nėra nustatytas bevizis režimas;

d)

neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

e)

artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir vaikaičiai, – lankantys Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje;

f)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

g)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

h)

žurnalistai ir juos lydintys akredituotieji asmenys, atliekantys profesines pareigas;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, atliekantys profesines pareigas;

j)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

k)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

l)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį.

7 straipsnis

Prašymų išduoti vizą tvarkymo procedūros trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos sprendimą dėl prašymo išduoti vizą priima per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki dviejų arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Sąjungos ir Gruzijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems būnant Gruzijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Gruzijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Gruzijos piliečiui išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama, jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad vizos turėtojas pateikė nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos. Tokiu atveju viza pratęsiama nemokamai.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Gruzijos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti į valstybių narių teritoriją, iš jos išvykti arba vykti per ją tranzitu be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi piliečiai valstybių narių teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles dėl valstybių narių nacionalinio saugumo ir Sąjungos taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Gruzijos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis Susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Gruzijos atstovų. Sąjungai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio Susitarimo ir dvišalių valstybių narių ir Gruzijos susitarimų ryšys

Nuo įsigaliojimo dienos šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Gruzijos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai paskutinė Šalis pranešė kitai, kad atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja tik Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Susitarimas sudarytas Briuselyje 2010 m. birželio 17 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir gruzinų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO PROTOKOLAS DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Atsižvelgiant į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 582/2008/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą tam tikrų dokumentų Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos vienašališku pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (1), taikomos suderintos priemonės, siekiant supaprastinti Šengeno vizų ir leidimų gyventi turėtojų tranzitą per valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, teritoriją.


(1)  OL L 161, 2008 6 20, p. 30.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 10 STRAIPSNIO DĖL DIPLOMATINIŲ PASŲ

Europos Sąjunga gali iš dalies sustabdyti Susitarimo, ypač jo 10 straipsnio taikymą pagal Susitarimo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kita Šalis pažeidžia 10 straipsnio taikymą arba jo taikymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Jeigu 10 straipsnio įgyvendinimas sustabdomas, abi Šalys pradeda konsultacijas Susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, siekdamos išspręsti problemas, dėl kurių buvo sustabdytas įgyvendinimas.

Abi Šalys prioritetu laiko savo įsipareigojimus užtikrinti aukštą diplomatinių pasų saugumo lygį, ypač naudodamos biometrinius duomenis. Sąjungoje toks įgyvendinimas bus užtikrintas 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (1), nustatytais reikalavimais.


(1)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.

BENDROJI DEKLARACIJA DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKOS IR DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKĘ VIZĄ, SUVIENODINIMO

Pripažindamos skaidrumo svarbą vizos prašantiems asmenims, Šalys mano, kad reikia imtis šių priemonių:

vizos prašantiems asmenims pateikti bendrą informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo procedūras ir sąlygas, apie vizas ir išduotų vizų galiojimą.

Europos Sąjunga sudarys būtiniausių reikalavimų sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog vizos prašantiems Gruzijos piliečiams būtų pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų būtų reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, interneto svetainėse ir kt.).

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Gruzijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos Sąjungos ir Gruzijos Susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad Susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Gruzijos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos, Lichtenšteino ir Gruzijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Sąjungos ir Gruzijos Susitarimu.

EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA DĖL VIZŲ REŽIMO SUPAPRASTINIMO ŠEIMOS NARIAMS

Europos Sąjunga atkreipė dėmesį į Gruzijos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikomas supaprastintas vizų režimas, sąvoką ir į Gruzijos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Gruzijos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos Sąjunga ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų režimą, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą tvarkymo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA DĖL SUSITARIMO DĖL VIZŲ REŽIMO SUPAPRASTINIMO TAIKYMO SUSTABDYMO

Jeigu Gruzija, pažeisdama Susitarimo 1 straipsnio 2 dalį, vėl nustatys vizų režimą vienos arba daugiau Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams arba tam tikrų kategorijų tokiems piliečiams, Europos Sąjunga sustabdys Susitarimo taikymą.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL BENDRADARBIAVIMO KELIONIŲ DOKUMENTŲ KLAUSIMAIS

Šalys susitaria, kad pagal Susitarimo 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas, prižiūrėdamas, kaip įgyvendinamas Susitarimas, turėtų įvertinti atitinkamų kelionės dokumentų saugumo lygio poveikį Susitarimo veikimui. Todėl Šalys susitaria nuolatos informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi, siekiant, kad vienam asmeniui nebūtų išduodami keli kelionės dokumentai, ir kelionės dokumentų saugumo techniniams aspektams nustatyti, taip pat priemones, susijusias su kelionės dokumentų išdavimo personalizavimo procesu.


25.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2011/118/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Pagal 2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2010/687/EB (1) Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas Europos Sąjungos vardu 2010 m. birželio 17 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(3)

Susitarimu įsteigiamas jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali nustatyti savo darbo taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Sąjungos pozicijos nustatymo šiuo klausimu tvarką.

(4)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(6)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, įgaliotą Sąjungos vardu pateikti Susitarimo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą, kuriuo išreiškiamas Sąjungos sutikimas laikytis Susitarimo (2).

3 straipsnis

Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai, atstovauja Sąjungai jungtiniame readmisijos komitete, įteigtame pagal Susitarimo 18 straipsnį.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, priima Sąjungos poziciją jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių nustatymo, kaip reikalaujama pagal Susitarimo 18 straipsnio 5 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 294, 2010 11 12, p. 9.

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos Sąjungos ir Gruzijos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

GRUZIJA,

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kad veiksmingiau kovotų su neteisėta imigracija,

SIEKDAMOS šiuo Susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Gruzijos arba kurios nors Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tinkamo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą,

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo Susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, jos valstybių narių ir Gruzijos teisėms, įsipareigojimams ir atsakomybei, kylantiems iš tarptautinės teisės, visų pirma 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. protokolu,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Airija nedalyvaus taikant šį Susitarimą, išskyrus atvejus, kai ji praneša apie savo atitinkamą pageidavimą pagal tą protokolą,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio Susitarimo, kuriam taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos Karalystei pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   Susitariančiosios Šalys– Gruzija ir Sąjunga;

b)   Gruzijos pilietis– bet kuris Gruzijos pilietybę turintis asmuo;

c)   valstybės narės pilietis– bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip apibrėžta Sąjungos tikslais;

d)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai šis Susitarimas yra privalomas;

e)   trečiosios šalies pilietis– bet kuris asmuo, turintis kitą nei Gruzijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)   asmuo be pilietybės– bet kuris jokios valstybės pilietybės neturintis asmuo;

g)   leidimas gyventi– Gruzijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)   viza– Gruzijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinių vizų;

i)   prašančioji valstybė– valstybė (Gruzija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio Susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

j)   prašomoji valstybė– valstybė (Gruzija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio Susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

k)   kompetentinga institucija– bet kuri Gruzijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinė valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį Susitarimą pagal jo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

l)   tranzitas– trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę;

m)   pasienio regionas– sritis, kuri tęsiasi iki 5 kilometrų nuo valstybių narių ir Gruzijos jūrų uostų teritorijų, įskaitant muitinių zonas, ir nuo tarptautinių oro uostų.

I   SKIRSNIS

GRUZIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Gruzija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Gruzijos piliečiai.

2.   Gruzija taip pat priima atgal:

a)

1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje arba turi kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi; ir

b)

1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti ir būti Gruzijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje arba turi kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi.

3.   Gruzija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė arba neteko Gruzijos pilietybės arba iš kurių pilietybė buvo atimta, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė tokiems asmenims bent jau pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Gruzijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Gruzijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo grąžintino asmens noro, nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį 90 dienų. Jei Gruzija per 3 darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Gruzijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 3 darbo dienas pratęsia kelionės dokumento galiojimą arba prireikus išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei per 3 darbo dienas Gruzija neišdavė naujo kelionės dokumento arba nepratęsė jo galiojimo, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (2).

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Gruzija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turėjo Gruzijos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybės narės teritoriją po to, kai buvo pasilikę Gruzijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jeigu:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Gruzijos tarptautinį oro uostą, arba

b)

prašančioji valstybė narė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

i)

tas asmuo turi Gruzijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurių galiojimas ilgesnis;

ii)

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją; arba

iii)

tas asmuo nesilaiko jokių su viza susijusių sąlygų.

c)

prašomoji valstybė išsiuntė trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės į jo kilmės valstybę arba trečiąją šalį.

3.   Patenkinusi readmisijos paraišką Gruzija nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda išsiuntimui skirtą kelionės dokumentą asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta. Jei Gruzija per 3 darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą.

II   SKIRSNIS

SĄJUNGOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Gruzijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Gruzijos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

a)

1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Gruzijoje; ir

b)

1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Gruzijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Gruzijos teritoriją, neteko arba atsisakė valstybės narės pilietybės išskyrus atvejus, kai Gruzija tokiems asmenims bent jau pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo grąžintino asmens noro, nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį 90 dienų. Jei prašomoji valstybė narė per 3 darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį Gruzijos kelionės dokumentą.

5.   Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga prašomosios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 3 darbo dienas pratęsia kelionės dokumento galiojimą arba prireikus išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei prašomoji valstybė narė per 3 darbo dienas neišdavė naujo kelionės dokumento arba nepratęsė jo galiojimo, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį Gruzijos kelionės dokumentą.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Gruzijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Gruzijos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Gruzijos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jeigu:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą; arba

b)

Gruzija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

i)

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimas ilgesnis;

ii)

Gruzijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją; arba

iii)

tas asmuo nesilaiko jokių su viza susijusių sąlygų;

c)

prašomoji valstybė narė išsiuntė trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės į jo kilmės valstybę arba trečiąją šalį.

3.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas taikomas vizą arba leidimą gyventi išdavusiai valstybei narei. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka ilgiau galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskiausiai išvyko.

4.   Patenkinusi readmisijos paraišką prašomoji valstybė narė nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda išsiuntimui skirtą kelionės dokumentą asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta. Jei valstybė narė per 3 darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį Gruzijos kelionės dokumentą.

III   SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška, siekiant perduoti grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Jei grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą arba asmens tapatybės kortelę, jis gali būti grąžinamas prašančiajai valstybei nepateikus prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiškos arba rašytinio pranešimo, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje.

3.   Nedarant poveikio 2 daliai, jei asmuo, kuris, neteisėtai kirto sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus), prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 dienas po to asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turi būti pateikta ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir, jei įmanoma, gimimo vieta bei paskutinė gyvenamoji vieta) ir, kai taikoma, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinius;

b)

savų piliečių atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba prima facie įrodymai dėl pilietybės;

c)

trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba prima facie įrodymai dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

d)

grąžintino asmens nuotrauka;

e)

pirštų atspaudai.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turi būti pateikta ši informacija:

a)

patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam patvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina bendra readmisijos paraiškos forma yra pateikiama šio Susitarimo 5 priede.

4.   Readmisijos paraiška gali būti pateikiama bet kokiomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines ryšio priemones.

8 straipsnis

Pilietybės įrodymo priemonės

1.   Kaip pilietybės įrodymus pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima pateikti visų pirma šio Susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, įskaitant dokumentus, kurių galiojimas pasibaigė ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Gruzija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybės įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

2.   Kaip pilietybės prima facie įrodymus pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima pateikti visų pirma šio Susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimas pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Gruzija laiko, kad pilietybė nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nė vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma arba jie nepakankami, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė prašančiosios valstybės prašymu, kuris pridedamas prie readmisijos paraiškos, nedelsdama ir ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo readmisijos paraiškos gavimo dienos apklausia grąžintiną asmenį, kad nustatytų jo pilietybę. Tokių apklausų tvarka gali būti nustatoma šio Susitarimo 19 straipsnyje numatytuose įgyvendinimo protokoluose.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susijusios įrodymo priemonės

1.   Įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, pateikiami visų pirma šio Susitarimo 3 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Gruzija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, pateikiami visų pirma šio Susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Gruzija laiko sąlygas nustatytomis, nebent jos gali įrodyti kitaip.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomas remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informacijos, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu:

a)

per 2 darbo dienas, jei paraiška pateikta pagal pagreitintą procedūrą (6 straipsnio 3 dalis); arba

b)

per 12 kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

Terminas prasideda nuo tos dienos, kai gaunamas readmisijos prašymas. Jeigu per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Atsisakymo patenkinti readmisijos prašymą priežastys pateikiamos raštu.

4.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Nedarant poveikio 6 straipsnio 2 daliai, prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos prieš perduodamos asmenį bent prieš tris darbo dienas raštu praneša prašomosios valstybės kompetentingoms institucijoms apie perdavimo datą, atvykimo vietą, galimą palydą ir kitą su perdavimu susijusią informaciją.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Grąžinant asmenį oro transportu, galima naudotis ne tik Gruzijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis, bet ir reguliariaisiais skrydžiais arba prašomosios valstybės piliečių atveju – užsakomaisiais skrydžiais. Jeigu grąžinama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Gruzijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 6 mėnesius, o trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės atveju – per 12 mėnesių nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio Susitarimo 2–5 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio Susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir pateikiama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir pilietybę.

IV   SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Gruzija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Gruzija leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo Gruzija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes ir paskirties valstybė garantuoja readmisiją.

3.   Gruzija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei yra rizika, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas arba su juo gali būti nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, pilietybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų;

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos sumetimų arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Gruzija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susiklosto arba išaiškėja 3 dalyje nurodytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybė nebegarantuoja readmisijos. Šiuo atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galima palyda;

d)

pareiškimas, kad, prašančiosios valstybės nuomone, yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir nėra žinoma priežasčių, dėl kurių paraiška pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmesta.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma yra pateikta šio Susitarimo 6 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo raštu informuoja prašančiąją valstybę apie priėmimą ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie atsisakymą priimti bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo pareigos gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, padeda vykdyti tranzito operacijas, visų pirma prižiūri atitinkamus asmenis ir sudaro tam tinkamas sąlygas.

5.   Asmenų tranzitas vykdomas per 30 dienų nuo prašymo patenkinimo gavimo dienos.

V   SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir tranzito išlaidos

Nedarydama poveikio kompetentingų institucijų teisei susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš grąžintino asmens arba trečiųjų Šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį Susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI   SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad atitinkamu atveju Gruzijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį Susitarimą. Asmens duomenų apdorojimas ir tvarkymas konkrečiu atveju reglamentuojamas Gruzijos nacionalinės teisės aktais, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB ir vadovaujantis ta direktyva tos valstybės narės priimtomis nacionalinės teisės aktų nuostatomis. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu šio Susitarimo įgyvendinimo tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų toliau tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma teikiami asmens duomenys gali būti susiję tik su:

i)

informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kitos asmens naudojamos pavardės ir vardai (kitos pavardės ir vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

ii)

pasu, asmens tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, dokumentą išdavusi institucija, išdavimo vieta);

iii)

sustojimais ir maršrutais;

iv)

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį Susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuria būtų galima nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų tinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, trynimas ar blokavimas, jei duomenys tvarkomi nesilaikant šio straipsnio nuostatų, visų pirma, jei tie duomenys yra nepakankami, netinkami, netikslūs ar jų yra pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie tvarkomi. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį duomenų taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašyta gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir jo rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucijos yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šiuo Susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, valstybių narių ir Gruzijos teisėms, įsipareigojimams ir atsakomybei, numatytiems tarptautinėje teisėje, visų pirma:

a)

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimas, padarytais 1967 m. sausio 31 d. protokolu dėl pabėgėlių statuso;

b)

tarptautinėse konvencijose, kuriomis nustatoma valstybė, atsakinga už pateiktų prieglobsčio prašymų svarstymą;

c)

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir jos protokoluose;

d)

1984 m. gruodžio 10 d. JT konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

e)

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito;

f)

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos, pavyzdžiui, 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata neužkertamas kelias grąžinti asmenį pagal kitus formalius ar neformalius susitarimus.

VII   SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio Susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotys visų pirma bus šios:

a)

stebėti, kaip taikomas šis Susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, reikalingų, kad šis Susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus atskirų valstybių narių ir Gruzijos pagal šio Susitarimo 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio Susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Sąjungos ir Gruzijos atstovai.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Gruzijos prašymu Gruzija ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės, inter alia, dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pranešimo apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzitą su palyda, sąlygų;

c)

priemonių ir dokumentų, kurie yra papildomi šalia išvardytų šio Susitarimo 1–4 prieduose;

d)

readmisijos sąlygų taikant pagreitintą procedūrą; ir

e)

apklausų tvarkos.

2.   1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą Gruzija sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Santykis su valstybių narių dvišaliais readmisijos susitarimais arba kitais susitarimais

Šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurio dvišalio susitarimo arba kito susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kurie buvo sudaryti arba gali būti sudaryti pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Gruzijos, nuostatas, jei jų nuostatos nesuderinamos su šio Susitarimo nuostatomis.

VIII   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį šis Susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ir Gruzijos teritorijoje.

2.   Šis Susitarimas taikomas Airijos teritorijoje tik tada, jei Europos Sąjunga tuo tikslu pateikia pranešimą Gruzijai. Šis Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Susitarimo pakeitimai

Šis Susitarimas gali būti keičiamas ir pildomas abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu. Pakeitimai ir papildymai atliekami sudarant atskirus protokolus, kurie yra sudėtinė šio Susitarimo dalis, ir įsigalioja šio Susitarimo 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

23 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį Susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią paskutinė Susitariančioji Šalis praneša kitai Susitariančiajai Šaliai apie pirmoje dalyje nurodytų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis Susitarimas taikomas Airijai nuo pirmos antrojo mėnesio, einančio po 21 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo datos, dienos.

4.   Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

24 straipsnis

Priedai

1–6 priedai yra sudėtinė šio Susitarimo dalis.

Sudaryta Briuselyje 2010 m. lapkričio 22 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir gruzinų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Atitinkantį 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nustatytą formą.

(2)  Ibid.

1 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 1 DALIS)

bet kurios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus),

asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias),

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė.

2 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 2 DALIS)

Kai prašomoji valstybė yra valstybė narė arba Gruzija:

1 priede išvardyti dokumentai, kurių galiojimas baigėsi daugiau nei prieš 6 mėnesius,

bet kurių šio Susitarimo 1 priede išvardytų dokumentų kopijos,

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos,

gimimo liudijimai arba jų kopijos,

įmonės darbuotojų tapatybės kortelės arba jų kopijos,

liudytojų parodymai,

atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis kalba, įskaitant oficialaus patikrinimo rezultatus,

bet kuris kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę,

karinės tarnybos knygelės ir karinės tapatybės kortelės,

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės,

prašomosios valstybės išduoti leidimai (laissez-passer).

Kai prašomoji valstybė yra Gruzija:

tapatybės patvirtinimas atlikus paiešką Vizų informacinėje sistemoje (1),

jeigu valstybė narė nenaudoja Vizų informacinės sistemos, tapatybės nustatymas iš tų valstybių narių vizų paraiškų įrašų.


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas), OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIS)

prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi,

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz. fotografinis).

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIS)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją,

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK),

šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta (patvirtinta) informacija,

atitinkamo asmens parodymai,

informacija, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis,

oficialūs parodymai, pirmiausia pasienio tarnybos darbuotojų ir kitų liudininkų, galinčių paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teismo ar administraciniuose procesuose,

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačiąsias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), iš kurių aiškiai matyti, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, iš kurių matyti atitinkamo asmens buvimas ir jo kelionės maršrutas prašomosios valstybės teritorijoje.

5 PRIEDAS

Image

Image

Image

6 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 5 STRAIPSNIO 1 DALIES

Šalys susitaria, kad pagal šias nuostatas asmuo laikomas „tiesiogiai atvykusiu“ iš Gruzijos teritorijos, jei toks asmuo atvyko į valstybės narės teritoriją neįvažiuodamas į trečiąją tarpinę valstybę, arba jei jis atvyko į Gruzijos teritoriją neįvažiuodamas į trečiąją tarpinę valstybę, kai prašomoji valstybė yra viena iš valstybių narių. Buvimas trečiosios šalies oro uosto tranzitinėje zonoje nelaikomas atvykimu į kitą šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis Susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis Gruzijai ir Danijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio Susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Gruzijai ir Islandijai bei Norvegijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio Susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Šveicarijos santykius, visų pirma pagal 2008 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Gruzijai ir Šveicarijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio Susitarimo.


REGLAMENTAI

25.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/66


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 156/2011

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse protokolą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gegužės 7 d. parafuotas naujas Europos bendrijos ir Federacinių Mikronezijos Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Federacinių Mikronezijos Valstijų vandenyse (1) (toliau – Susitarimas) protokolas (toliau – Protokolas). Protokolas suteikia ES laivams žvejybos galimybes vandenyse, į kuriuos Federacinės Mikronezijos Valstijos turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(2)

2010 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/116/ES (2) dėl Protokolo pasirašymo ir laikino taikymo.

(3)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms metodas Protokolo 13 straipsnyje nustatytam penkerių metų laikotarpiui, taip pat Protokolo laikino taikymo laikotarpiui.

(4)

Pagal 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimo (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse (3) 10 straipsnio 1 dalį, jei paaiškėja, kad nevisiškai išnaudotos pagal Protokolą Europos Sąjungai skiriamos žvejybos galimybės, Komisija turėtų pranešti atitinkamoms valstybėms narėms. Jei per terminą, kurį turi nustatyti Taryba, atsakymas negaunamas, tai laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai atitinkamu laikotarpiu savo žvejybos galimybes išnaudoja nevisiškai. Tas terminas turėtų būti nustatytas.

(5)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai:

Ispanija

5 laivai

Prancūzija

1 laivas

b)

dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

12 laivų

2.   Nedarant poveikio Susitarimui ir Protokolui, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1006/2008.

3.   Jei pagal 1 dalyje nurodytų valstybių narių paraiškas dėl žvejybos leidimų Protokole numatytos žvejybos galimybės neišnaudojamos, Komisija svarsto bet kurios kitos valstybės narės paraiškas dėl žvejybos leidimų pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnį.

To reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra 10 darbo dienų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. PEETERS


(1)  OL L 151, 2006 6 6, p. 3.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(3)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.