ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.031.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 31

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 5d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

1

 

*

2011 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 102/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

13

 

 

2011 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 103/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

35

 

 

2011 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 104/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

37

 

 

2011 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 105/2011, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2011 m. sausio 31 d. iki vasario 1 d., taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2011 m. vasario mėnesiui

39

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. vasario 4 d. Tarybos įgyvendinimo Sprendimas 2011/79/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

40

 

 

2011/80/ES

 

*

2011 m. vasario 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/ES

 

*

2011 m. vasario 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 101/2011

2011 m. vasario 4 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2011/72/BUSP numatyta įšaldyti tam tikriems asmenims, atsakingiems už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems asmenims, kurie taip elgdamiesi neleidžia Tuniso žmonėms pasinaudoti jų ekonomikos ir visuomenės tvaraus vystymosi teikiama nauda bei kenkia demokratijos vystymuisi jų šalyje, priklausančias, jų nuosavybe esančias, jų valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius. Tie fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos išvardyti sprendimo priede.

(2)

Tos priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį ir todėl joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai.

(3)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(4)

Atsižvelgiant į padėties Tunise keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/72/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(5)

Pagal šio reglamento I priede pateiktų sąrašų pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta į sąrašus įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti jų įtraukimo į sąrašus motyvus, kad jie galėtų pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti asmenį, subjektą arba įstaigą.

(6)

Šio reglamento įgyvendinimo reikmėms ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(7)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

b)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)   ekonominių išteklių įšaldymas– išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie, kaip Taryba nustatė pagal Sprendimo 2011/72/BUSP 1 straipsnio 1 dalį, yra atsakingi už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių taikymo arba dėl kurios išvengiama šių priemonių taikymo.

3 straipsnis

1.   I priede pateikiami sąraše nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.   Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti. Tokią apie fizinius asmenis pateikiamą informaciją gali sudaryti vardas, pavardė, įskaitant kitus to asmens vardus, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Tokią apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas pateikiamą informaciją gali sudaryti pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti su sąlyga, kad valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas ar sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d)

turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki 2 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į I priedą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.   2 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga sudarė, arba pareigą, kuri tam asmeniui, subjektui ar įstaigai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti;

ii)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis;

b)

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

8 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

9 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

1.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

4.   I priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

13 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

14 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam ryšių palaikymui naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

15 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  OL L 28, 2011 2 2, p. 62.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniso buvęs prezidentas, gimęs 1936 m. rugsėjo 3 d., Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00354671.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1956 m. spalio 24 d. Tunise, Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00683530.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1944 m. kovo 4 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue de France- Radès Ben Arous, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05000799.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1980 m. sausio 7 d. Sabha-Lybie, Yamina SOUIEI sūnus, bendrovės vadovas, Inès LEJRI sutuoktinis, gyvenamosios vietos adresas: Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04524472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisietis, gimęs 1981 m. gruodžio 2 d. Tunise, Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04682068.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1987 m. sausio 16 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00299177.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1992 m. liepos 17 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, gyvenamosios vietos adresas: Palais Présidentiel, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 09006300.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1962 m. lapkričio 5 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00777029.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1948 m. birželio 24 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis, žemės ūkio bendrovės įgaliotasis vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00104253.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1953 m. vasario 19 d. Radise, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00403106.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 26 d. Tunise, Najia JERIDI sūnus, verslininkas, gyvenamosios vietos adresas: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417770.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1950 m. balandžio 26 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00178522.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1955 m. rugsėjo 25 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05150331.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1958 m. gruodžio 27 d., Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė, komercijos direktorė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00166569.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisietis, gimęs 1959 m. gegužės 5 d. al Marsoje, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00046988.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1960 m. vasario 1 d., Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00235016.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisietis, gimęs 1957 m. kovo 5 d., Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: rue Ennawras no. 4-Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00547946.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1973 m. liepos 3 d. Tunise, Yamina SOUIEI sūnus, nekilnojamojo turto vystymo bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05411511.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisietė, gimusi 1975 m. birželio 25 d. Tunise, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesuo) dukra, bendrovės vadovė, Mourad MEHDOUI sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417907.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisietis, gimęs 1962 m. gegužės 3 d. Tunise, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05189459.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1976 m. rugsėjo 18 d., Najia JERIDI sūnus, bendrovės generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05412560.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1971 m. gruodžio 4 d., Yamina SOUIEI dukra, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 2 rue El Farrouj - la Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05418095.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1965 m. gruodžio 20 d., Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis, „Tunisair“ biuro vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00300638.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisietis, gimęs 1988 m. sausio 29 d., Kaouther Feriel HAMZA sūnus, bendrovės „Stafiem - Peugeot“ vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisietis, gimęs 1959 m. sausio 13 d., Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00400688.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1965 m. liepos 5 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589759.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1971 m. rugpjūčio 21 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marouene MABROUK sutuoktinė, dirba patarėja Užsienio reikalų ministerijoje, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05409131.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisietis, gimęs 1972 m. kovo 11 d. Tunise, Jaouida El BEJI sūnus, Sirine BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04766495.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1963 m. kovo 8 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė, gydytoja, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589758.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisietis, gimęs 1960 m. rugpjūčio 13 d. Tunise, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00642271.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1949 m. lapkričio 22 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Vokietijoje dirbantis fotografas žurnalistas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02951793.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1947 m. kovo 13 d. Chamam Susoje, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: rue El Moez - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02800443.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1952 m. gegužės 16 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė, „Tunisair“ atstovė, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02914657.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1956 m. rugsėjo 18 d. Susoje, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė, įmonės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02804872.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1938 m. spalio 28 d., Selma HASSEN sūnus, pensininkas, Selma MANSOUR našlys, gyvenamosios vietos adresas: 255 cité El Bassatine - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 028106l4.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisietis, gimęs 1969 m. spalio 21 d. Tunise, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: avenue Hédi Nouira - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04180053.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. balandžio 29 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, įmonės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 83 Cap Marina - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04186963.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1972 m. spalio 12 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, gyvenamosios vietos adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04192479.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1980 m. kovo 8 d. Monastyre, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė, dirba sekretore bendrovėje, gyvenamosios vietos adresas: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 06810509.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1978 m. spalio 8 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590835.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1977 m. rugpjūčio 9 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590836.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietė, gimusi 1982 m. rugpjūčio 30 d. Monastyre, Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 08434380.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1970 m. sausio 13 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, gyvenamosios vietos adresas: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05514395.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1967 m. spalio 22 d. Chamam Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Transporto ministerijos atsakingas pareigūnas, gyvenamosios vietos adresas: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05504161.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1973 m. sausio 3 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05539378.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1966 m. spalio 27 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05515496 (turi dvigubą pilietybę).

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1971 m. balandžio 16 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, Amel SAID sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00297112.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 28 d. Tunise, Leila DEROUICHE sūnus, komercijos direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04622472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.


II PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 1 DALYJE, 5 STRAIPSNIO 1 DALYJE, 7 STRAIPSNYJE IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE NURODYTŲ VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

A.   Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. pašto adresas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 2295 55 85

Faks. +32 2299 08 73


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 102/2011

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (2), nustatomi erdvinių duomenų rinkinių sąveikumo techniniai reikalavimai, įskaitant kodų sąrašų, naudotinų erdvinių objektų tipų ir duomenų tipų pagrindiniams požymiams ir susiejimo elementams, apibrėžtis.

(2)

Reglamente (ES) Nr. 1089/2010 reikalaujama, kad erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų, įtrauktų į kodų sąrašą, pagrindinių požymių ar susiejimo elementų reikšmės būtų tik tos, kurios galioja atitinkamam kodų sąrašui.

(3)

Šiame reglamente (ES) Nr. 1089/2010 nustatytų kodų sąrašų leistinos reikšmės būtinos tame reglamente nustatytiems reikalavimams įgyvendinti ir todėl taip pat turėtų būti nustatytos tame reglamente.

(4)

Rengiant šiame reglamente pateiktas kodų sąrašų reikšmes buvo taikyti tokie patys principai dėl vartotojų reikalavimų, nuorodinės medžiagos, atitinkamos Sąjungos politikos ar veiklos, įgyvendinamumo ir proporcingumo galimų išlaidų ir naudos aspektu, veiklos dalyvių įtraukimo ir konsultavimosi bei tarptautinių standartų, kokie buvo taikyti rengiant kitus techninius reikalavimus, išdėstytus Komisijos reglamente (ES) Nr. 1089/2010.

(5)

Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2007/2/EB 22 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis keičiamas taip:

a)

3 dalis keičiama taip:

„3.   Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių ar susiejimo elementų reikšmių aibės ir kodų sąrašai turi atitikti II priede pateiktas apibrėžtis ir apimti nurodytas reikšmes. Reikšmių aibės ir kodų sąrašų reikšmės yra visoms kalboms vienodi mnemoniniai kompiuteriniai kodai.“

b)

4 dalis išbraukiama.

2.

6 straipsnis keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

valstybės narės negali išplėsti kodų sąrašų;“

b)

3 dalis keičiama taip:

„3.   Erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų, kurių tipas atitinka 6 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtą kodų sąrašą, požymių arba susiejimo elementų reikšmės gali būti tik iš tam kodų sąrašui nustatytų sąrašų.

Erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų, kurių tipas atitinka 6 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtą kodų sąrašą, požymių arba susiejimo elementų reikšmės gali būti tik tos, kurios galioja pagal registrą, kuriame tvarkomas tas kodų sąrašas.“

3.

I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

4.

II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(2)  OL L 323, 2010 12 8, p. 11.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1089/2010 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Visos frazės „Šis kodų sąrašas tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre“ keičiamos į frazes „Valstybės narės negali išplėsti šio kodų sąrašo“.

2.

4.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo ConditionOfFacilityValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

disused

Infrastruktūros elementas nenaudojamas.

functional

Infrastruktūros elementas veikia.

projected

Infrastruktūros elementas projektuojamas. Statyba dar neprasidėjo.

underConstruction

Infrastruktūros elementas statomas ir dar neveikia. Tai taikoma tik pradinei infrastruktūros elemento statybai, o ne remonto darbams.

3.

4.2 punkte pridedamos šios pastraipos:

„Valstybės narės negali išplėsti šio kodų sąrašo.

Šio kodų sąrašo leistinos reikšmės yra dviejų raidžių šalių kodai, išvardyti tarpinstitucinio stiliaus gairėse, kurias išleido Europos Sąjungos leidinių biuras.“

4.

I 5.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo ConnectionTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

crossBorderConnected

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų yra skirtinguose to paties tipo tinkluose, bet gretimose srityse. Tinklo elementai, į kuriuos pateikta nuoroda, žymi skirtingus, bet erdviškai sujungtus realiojo pasaulio reiškinius.

crossBorderIdentical

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų yra skirtinguose to paties tipo tinkluose, bet gretimose srityse. Tinklo elementai, į kuriuos pateikta nuoroda, žymi tokius pačius realiojo pasaulio reiškinius.

intermodal

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų skirtinguose transporto tinkluose, kuriuose naudojamos skirtingos transporto rūšys. Jungtis žymi galimybę vežamiesiems (žmonėms, kroviniams ir kt.) vieną transporto rūšį pakeisti kita.

5.

5.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo LinkDirectionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

bothDirections

Abiem kryptimis.

inDirection

Sąsajos kryptimi.

inOppositeDirection

Sąsajai priešinga kryptimi.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1089/2010 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Visos frazės „Šis kodų sąrašas tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre“ keičiamos į frazes „Valstybės narės negali išplėsti šio kodų sąrašo“.

2.

3.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo GrammaticalGenderValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

common

Bendroji gramatinė giminė (vyriškosios ir moteriškosios samplaika).

feminine

Moteriškoji gramatinė giminė.

masculine

Vyriškoji gramatinė giminė.

neuter

Neutralioji gramatinė giminė.

3.

3.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo GrammaticalNumberValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

dual

Dviskaita.

plural

Daugiskaita.

singular

Vienaskaita.

4.

3.3.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo NameStatusValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

historical

Nebenaudojamas istorinis pavadinimas.

official

Šiuo metu naudojamas ir oficialiai patvirtintas arba teisės aktais įteisintas pavadinimas.

other

Naudojamas, bet neoficialus ir nepatvirtintas pavadinimas.

standardised

Šiuo metu naudojamas ir pripažintas arba rekomenduojamas patariamąją funkciją atliekančios ir (arba) sprendimo teisę toponimikos srityje turinčios institucijos.

5.

3.3.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo NamedPlaceTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

administrativeUnit

Administraciniai vienetai, skiriantys sritis, kuriose valstybės narės turi ir (arba) naudojasi vietinio, regioninio ar nacionalinio valdymo jurisdikcijos teisėmis, atskirti administracinėmis sienomis.

building

Geografinė pastatų vieta.

hydrography

Hidrografiniai elementai, įskaitant jūrines sritis ir visus kitus vandens telkinius ir su jais susijusius objektus, įskaitant upių baseinus ir pobaseinius.

landcover

Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio sritis, miškus, (pusiau) gamtines sritis, pelkes.

landform

Geomorfologinis vietovės darinys.

other

Erdvinis objektas, neįtrauktas į kitus kodų sąrašo tipus.

populatedPlace

Žmonių gyvenama vieta.

protectedSite

Sritis, pažymėta arba valdoma pagal tarptautinius, Bendrijos ir valstybių narių teisės aktus, siekiant konkrečių gamtosauginių tikslų.

transportNetwork

Kelių, geležinkelio, oro, vandens ir lyninio transporto tinklai ir su jais susijusi infrastruktūra. Apima ir skirtingų tinklų sąsajas.

6.

3.3.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo NativenessValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

endonym

Geografinio darinio pavadinimas oficialiąja arba paplitusia kalba toje teritorijoje, kurioje tas darinys yra.

exonym

Geografinio darinio pavadinimas tam tikra kalba, paplitusia ne toje teritorijoje, kurioje tas darinys yra, ir besiskiriantis savo forma nuo atitinkamo endonimo (endonimų), vartojamų teritorijoje, kurioje tas darinys yra.

7.

4.4.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AdministrativeHierarchyLevel leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

1stOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos aukščiausiasis lygis (šalies lygis).

2ndOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos 2-asis lygis.

3rdOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos 3-iasis lygis.

4thOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos 4-asis lygis.

5thOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos 5-asis lygis.

6thOrder

Nacionalinės administracinės hierarchijos 6-asis lygis.

8.

5.4.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo GeometryMethodValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

byAdministrator

Nuspręsta ir rankiniu būdu užregistruota oficialios institucijos, atsakingos už adreso priskyrimą, arba duomenų rinkinio kuratoriaus.

byOtherParty

Nuspręsta ir rankiniu būdu užregistruota kitos šalies.

fromFeature

Automatiškai nustatyta pagal kitą INSPIRE erdvinį objektą, susijusį su tuo adresu ar adreso sudedamąja dalimi.

9.

5.4.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo GeometrySpecificationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

addressArea

Padėtis, nustatyta pagal susijusią adreso sritį.

adminUnit1stOrder

Padėtis, nustatyta pagal 1-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit2ndOrder

Padėtis, nustatyta pagal 2-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit3rdOrder

Padėtis, nustatyta pagal 3-iosios eilės administracinį vienetą.

adminUnit4thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 4-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit5thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 5-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit6thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 6-osios eilės administracinį vienetą.

building

Padėtimi siekiama nurodyti susijusio pastato padėtį.

entrance

Siekiama nurodyti įėjimo durų arba vartų padėtį.

parcel

Padėtimi siekiama nustatyti susijusį žemės sklypą.

postalDelivery

Padėtimi siekiama nustatyti pašto pristatymo punktą.

postalDescriptor

Padėtis, nustatyta pagal susijusią pašto kodo sritį.

segment

Padėtis, nustatyta pagal susijusį gatvės segmentą.

thoroughfareAccess

Siekiama nurodyti įėjimo prieigos taško padėtį pagal gatvę.

utilityService

Siekiama nurodyti komunalinių paslaugų taško padėtį.

10.

5.4.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo LocatorDesignatorTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

addressIdentifierGeneral

Adreso identifikatorius, sudarytas iš skaičių ir (arba) simbolių.

addressNumber

Adreso identifikatorius, sudarytas tik iš skaičių.

addressNumber2ndExtension

Adreso numerio antrasis plėtinys.

addressNumberExtension

Adreso numerio plėtinys.

buildingIdentifier

Pastato identifikatorius, sudarytas iš skaičių ir (arba) simbolių.

buildingIdentifierPrefix

Pastato numerio prefiksas.

cornerAddress1stIdentifier

Adreso identifikatorius, susijęs su pagrindinės gatvės pavadinimu kampinio pastato adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Adreso identifikatorius, susijęs su antrinės gatvės pavadinimu kampinio pastato adrese.

entranceDoorIdentifier

Įėjimo durų, vartų ar dengtos įeigos identifikatorius.

floorIdentifier

Pastato aukšto ar lygio identifikatorius.

kilometrePoint

Kelio ženklas, kurio numeris nurodo atstumą tarp kelio pradžios taško ir to ženklo, matuojant išilgai kelio.

postalDeliveryIdentifier

Pašto pristatymo taško identifikatorius.

staircaseIdentifier

Laiptinės, paprastai pastato viduje, identifikatorius.

unitIdentifier

Pastate esančių durų, buto, apartamentų ar kambario identifikatorius.

11.

5.4.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo LocatorLevelValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

accessLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkrečią prieigą prie žemės sklypo, pastato ar pan. įėjimo numeriu ar panašiu identifikatoriumi.

postalDeliveryPoint

Šis vietos rodiklis nurodo pašto pristatymo tašką.

siteLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkretų žemės sklypą, pastatą ar panašų nuosavą objektą naudojant adreso numerį, pastato numerį, pastato ar objekto pavadinimą.

unitLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkrečią pastato dalį.

12.

5.4.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo LocatorNameTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

buildingName

Pastato ar jo dalies pavadinimas.

descriptiveLocator

Vietos ar adresą turinčio objekto trumpas tekstinis aprašas.

roomName

Pastate esančio buto, apartamentų ar kambario identifikatorius.

siteName

Nekilnojamojo turto objekto, pastatų komplekso ar teritorijos pavadinimas.

13.

5.4.6 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo PartTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

name

Pavadinimo dalis, sudaranti gatvės pavadinimo šaknį ar pagrindą.

namePrefix

Pavadinimo dalis, naudojama jungiamiesiems žodžiams atskirti neišrūšiuojant svarbos pagal gatvės pavadinimo šaknį.

qualifier

Pavadinimo dalis, apibūdinanti gatvės pavadinimą.

type

Pavadinimo dalis, nurodanti gatvės kategoriją ar tipą.

14.

5.4.7 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo StatusValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

alternative

Įprastai naudojamas adresas arba jo sudedamoji dalis, kurie skiriasi nuo pagrindinio adreso ar jo sudedamosios dalies, nustatytų už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus.

current

Dabartinis ir galiojantis adresas arba jo sudedamoji dalis, kuriuos už adresų priskyrimą atsakinga oficiali institucija arba duomenų rinkinio kuratorius laiko tinkamiausiu, visuotinai naudojamu adresu.

proposed

Adresas arba jo sudedamoji dalis, kuriuos turi patvirtinti duomenų rinkinio kuratorius arba už adresų priskyrimą atsakinga oficiali institucija.

reserved

Adresas arba jo sudedamoji dalis, patvirtinti už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus, tačiau dar neįsigalioję.

retired

Adresas arba jo sudedamoji dalis, kurie daugiau nebenaudojami arba panaikinti už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus.

15.

6.2.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo CadastralZoningLevelValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

1stOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis aukščiausias lygis (didžiausios sritys), lygus arba prilygintas savivaldybėms.

2ndOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis antrasis lygis.

3rdOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis trečiasis lygis.

16.

7.1 punkte pridedamos šios pastraipos:

„—

Srities navigacija (RNAV) – navigacijos metodas, pagal kurį orlaiviai gali skristi bet kuriuo pageidaujamu skrydžio maršrutu, kuris patenka į stotims priskiriamų pagalbinių navigacijos priemonių aprėptį arba savarankiškų pagalbinių priemonių veikimo ribas, arba į jų derinio sritį;

TACAN navigacija – navigacijos metodas, pagal kurį orlaiviai gali skristi bet kuriuo pageidaujamu skrydžio maršrutu, kuris patenka į stotims priskiriamų Taktinio oro navigacijos švyturio (TACAN) pagalbinių navigacijos priemonių aprėptį.“

17.

7.3.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AccessRestrictionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

forbiddenLegally

Transporto elemento prieiga draudžiama teisės aktu.

physicallyImpossible

Transporto elemento prieiga fiziškai neįmanoma dėl užtvarų ar kitų fizinių kliūčių.

private

Transporto elemento prieiga apribota dėl to, kad jis yra privati nuosavybė.

publicAccess

Transporto elementas viešai prieinamas.

seasonal

Transporto elemento prieiga priklauso nuo sezono.

toll

Transporto elemento prieiga apmokestinama.

18.

7.3.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RestrictionTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

maximumDoubleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama dviejų transporto priemonės tiltų masė.

maximumDraught

Didžiausioji transporto elemente leidžiama transporto priemonės trauka.

maximumFlightLevel

Aukščiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės skrydžio lygis.

maximumHeight

Didžiausiasis aukštis, kurį siekianti transporto priemonė gali tilpti po kitu objektu.

maximumLength

Didžiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės ilgis.

maximumSingleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama vieno transporto priemonės tilto masė.

maximumTotalWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama bendra transporto priemonės masė.

maximumTripleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama trijų transporto priemonės tiltų masė.

maximumWidth

Didžiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės plotis.

minimumFlightLevel

Žemiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės skrydžio lygis.

19.

7.4.2.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AerodromeCategoryValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

domesticNational

Vietines nacionalines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

domesticRegional

Vietines regionines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

international

Tarptautines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

20.

7.4.2.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AerodromeTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

aerodromeHeliport

Oro uostas su sraigtasparniams skirta zona.

aerodromeOnly

Tik orlaivių oro uostas.

heliportOnly

Tik sraigtasparnių oro uostas.

landingSite

Nusileidimo aikštelė.

21.

7.4.2.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AirRouteLinkClassValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

conventional

Įprastinis navigacijos maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugų nenaudojantis nei srities navigacijos, nei TACAN navigacijos.

RNAV

Srities navigacijos maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugas naudojantis srities navigaciją (RNAV)

TACAN

TACAN maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugas naudojantis TACAN navigaciją

22.

7.4.2.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AirRouteTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

ATS

ATS maršrutas, aprašytas ICAO 11 priede.

NAT

Šiaurės Atlanto maršrutas (Organizuotosios maršrutų sistemos dalis).

23.

7.4.2.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AirUseRestrictionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

reservedForMilitary

Tik karinės paskirties oro tinklo objektas.

temporalRestrictions

Oro tinklo objekto naudojimui taikomi laikini apribojimai.

24.

7.4.2.6 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AirspaceAreaTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

ATZ

Oro uosto eismo zona. Nustatytų matmenų oro erdvė aplink oro uostą, skirta oro uosto eismui apsaugoti.

CTA

Kontrolės sritis. Kontroliuojama oro erdvė į viršų nuo nustatytos ribos virš žemės.

CTR

Kontrolės zona. Kontroliuojama oro erdvė į viršų nuo žemės iki nustatytos viršutinės ribos.

D

Pavojaus sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė, kurioje nustatytu metu gali būti vykdoma orlaivio skrydžiui pavojinga veikla.

FIR

Skrydžio informacijos regionas. Nustatytų matmenų oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžio informacijos ir įspėjimo paslaugos. Gali būti naudojama, pvz., jei paslaugas teikia daugiau kaip vienas subjektas.

P

Draudžiamoji sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė virš valstybės, kurioje orlaivių skrydžiai uždrausti, žemės plotų ar teritorinių vandenų.

R

Ribojamoji sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė virš valstybės, kurioje orlaivių skrydžiai ribojami pagal tam tikras nustatytas sąlygas, žemės plotų ar teritorinių vandenų.

TMA

Terminalų kontrolės sritis. Kontrolės sritis, paprastai nustatyta ties ATS maršrutų sankirtomis netoli vieno ar kelių stambių oro uostų. Daugiausia naudojama Europoje pagal lankstaus oro erdvės naudojimo sąvoką.

UIR

Aukštutinis skrydžio informacijos regionas (UIR). Nustatytų matmenų aukštutinė oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžio informacijos ir įspėjimo paslaugos. Kiekviena valstybė nustato nuosavą aukštutinės oro erdvės apibrėžtį.

25.

7.4.2.7 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo NavaidTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

DME

Atstumo matavimo įranga.

ILS

Leidimosi pagal prietaisus sistema.

ILS-DME

Vienoje vietoje esančios ILS ir DME.

LOC

Kurso radijo švyturys.

LOC-DME

Vienoje vietoje esantys LOC ir DME.

MKR

Žymimasis švyturys.

MLS

Mikrobanginė leidimosi sistema.

MLS-DME

Vienoje vietoje esantys MLS ir DME.

NDB

Nekryptinis radijo švyturys.

NDB-DME

Vienoje vietoje esantys NDB ir DME.

NDB-MKR

Nekryptinis radijo švyturys ir žymimasis švyturys.

TACAN

Taktinis oro navigacijos švyturys.

TLS

Atsakiklinė leidimosi sistema.

VOR

VHF bekryptis kurso radijo švyturys.

VOR-DME

Vienoje vietoje esantys VOR ir DME.

VORTAC

Vienoje vietoje esantys VOR ir TACAN.

26.

7.4.2.8 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo PointRoleValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

end

Kilimo ir tūpimo tako fizinė pabaiga ta kryptimi.

mid

Kilimo ir tūpimo tako vidurys.

start

Kilimo ir tūpimo tako fizinė pradžia ta kryptimi.

threshold

Leidimuisi tinkamos kilimo ir tūpimo tako dalies pradžia.

27.

7.4.2.9 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RunwayTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

FATO

Galutinis priartėjimas prie sraigtasparnių kilimo zonos.

runway

Lėktuvų kilimo ir tūpimo takas.

28.

7.4.2.10 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo SurfaceCompositionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

asphalt

Asfalto sluoksniu padengtas paviršius.

concrete

Betono sluoksniu padengtas paviršius.

grass

Žolės paviršiaus takas.

29.

7.5.2.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo CablewayTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

cabinCableCar

Lyninis transportas, kurio transporto priemonės yra kabamosios kabinos, skirtos žmonių grupėms ir (arba) kroviniams kabinoje pervežti.

chairLift

Lyninis transportas, kurio transporto priemonės yra kabamieji krėslai, skirti pavieniams žmonėms arba jų grupėms pervežti plieniniu lynu ar virve, iš kurio(s) sudaryta kilpa tarp dviejų taškų.

skiTow

Lyninis transportas, skirtas slidininkams ir snieglentininkams į kalną tempti.

30.

7.6.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo FormOfRailwayNodeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

junction

Geležinkelio mazgas, kuriame geležinkelio tinkle yra mechanizmas, sudarytas iš geležinkelio bėgių su dviem judamaisiais bėgiais ir būtinomis jungtimis, per kuriuos transporto priemonės gali nuo vieno bėgių kelio pervažiuoti ant kito.

levelCrossing

Geležinkelio mazgas, kuriame geležinkelio tinklą tame pačiame lygyje kerta kelias.

pseudoNode

Geležinkelio mazgas, atitinkantis tašką, kuriame vienas ar keli su juo sujungtų geležinkelio sąsajų atributai keičia savo reikšmę, arba tašką, būtiną tinklo geometrijai nusakyti.

railwayEnd

Prie tokio geležinkelio mazgo jungiasi tik viena geležinkelio sąsaja. Tai žymi geležinkelio linijos pabaigą.

railwayStop

Geležinkelio tinklo vieta, kurioje traukiniai sustoja pakrauti ir iškrauti krovinį arba įlaipinti ar išlaipinti keleivius.

31.

7.6.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RailwayTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

cogRailway

Geležinkelių transportas, kurio transporto priemonės gali būti naudojamos ant didelio gradiento paviršių, susidedantis iš geležinkelio kelio su krumpliastiebiniu bėgiu (paprastai einančiu tarp važiuojamųjų bėgių) ir transporto priemonių, kuriose įrengtas vienas ar keli krumpliaračiai, susikabinantys su krumpliastiebiu.

funicular

Geležinkelių transportas, susidedantis iš lyno, pritvirtinto prie bėginės transporto priemonės ir tempiančio ją aukštyn ir žemyn labai stačiu šlaitu. Kai įmanoma, kylančios ir besileidžiančios transporto priemonės atsveria viena kitą.

magneticLevitation

Geležinkelių transportas, važinėjantis vienu bėgiu, kuris yra transporto priemonės kreipiamoji ir ją laiko magnetinės levitacijos principu.

metro

Miesto geležinkelių transporto sistema, kuri naudojama didelėse miestų teritorijose ir kurioje naudojami atskiri nuo kitų transporto sistemų bėgiai, transporto priemonės yra varomos elektra, o kai kuriais atvejais – važinėja po žeme.

monorail

Geležinkelių transportas, važinėjantis vienu bėgiu, kuris yra vienintelė atrama ir kreipiamoji.

suspendedRail

Geležinkelių transportas, važinėjantis vienu bėgiu, kuris yra vienintelė atrama ir kreipiamoji, ant kurios yra pakabinta ir kuria važinėja transporto priemonė.

train

Geležinkelių transportas, paprastai susidedantis iš dviejų lygiagrečių bėgių, kuriais važinėjanti varomoji transporto priemonė arba lokomotyvas traukia grupę sukabintų transporto priemonių, iš vienos vietos į kitą vežančių krovinius arba keleivius.

tramway

Miestuose naudojama geležinkelių transporto sistema, paprastai nutiesta gatvių lygyje ir toje pačioje erdvėje, kurioje važinėja variklinės transporto priemonės ir vaikšto pėstieji. Tramvajai paprastai varomi elektra.

32.

7.6.3.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RailwayUseValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

cargo

Geležinkelis, skirtas tik kroviniams vežti.

carShuttle

Geležinkelis, skirtas tik automobiliams vežti.

mixed

Mišrios paskirties geležinkelis. Skirtas keleiviams ir kroviniams vežti.

passengers

Geležinkelis, skirtas tik keleiviams vežti.

33.

7.7.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo AreaConditionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

inNationalPark

Greičio apribojimas nacionaliniame parke.

insideCities

Greičio apribojimas miestuose.

nearRailroadCrossing

Greičio apribojimas netoli geležinkelio pervažos.

nearSchool

Greičio apribojimas netoli mokyklos.

outsideCities

Greičio apribojimas užmiestyje.

trafficCalmingArea

Greičio apribojimas eismo ribojimo zonoje.

34.

7.7.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo FormOfRoadNodeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

enclosedTrafficArea

Kelių mazgas, esantis uždaroje eismo zonoje ir (arba) ją sudarantis. Eismo zona – sritis, neturinti vidinės teisėtai nustatytų važiavimo krypčių struktūros. Prie srities jungiasi bent du keliai.

junction

Kelių mazgas, kuriame sujungtos trijų arba daugiau kelių sąsajos.

levelCrossing

Kelių mazgas, kuriame kelių tinklą tame pačiame lygyje kerta geležinkelis.

pseudoNode

Prie kelių mazgo jungiasi lygiai dvi kelių sąsajos.

roadEnd

Prie kelių mazgo jungiasi tik viena kelių sąsaja. Tai žymi kelio pabaigą.

roadServiceArea

Prie kelio prijungtas paviršius, skirtas konkrečioms kelio paslaugoms teikti.

roundabout

Kelių mazgas, sudarantis aplinkkelį arba esantis jo dalimi. Aplinkkelis – kelias, sudarantis žiedą, kuriame eismas leidžiamas tik viena kryptimi.

trafficSquare

Kelių mazgas, esantis eismo aikštėje ir (arba) ją sudarantis. Eismo aikštė – zona, kuri (iš dalies) apsupta kelių ir naudojama ne eismui ir nėra aplinkkelis.

35.

7.7.3.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo FormOfWayValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

bicycleRoad

Kelias, kuriuo leidžiama važiuoti tik dviračiams.

dualCarriageway

Kelias su fiziškai atskirtomis važiuojamosiomis dalimis, neatsižvelgiant į eismo juostų skaičių, kuris nėra greitkelis ar autostrada.

enclosedTrafficArea

Sritis, neturinti vidinės teisėtai nustatytų važiavimo krypčių struktūros. Prie srities jungiasi bent du keliai.

entranceOrExitCarPark

Kelias, specialiai skirtas įvažiuoti į statymo zoną arba išvažiuoti iš jos.

entranceOrExitService

Kelias, specialiai skirtas įvažiuoti į paslaugų teikimo vietą arba išvažiuoti iš jos.

freeway

Kelias, neturintis to paties lygio sankryžų su kitais keliais.

motorway

Kelias, kuriam paprastai taikomos įvažiavimo ir naudojimosi juo taisyklės. Jis turi dvi ar daugiau daugiausia fiziškai atskirtų važiuojamųjų dalių ir neturi to paties lygio sankryžų.

pedestrianZone

Zona su kelių tinklu, specialiai skirtu pėstiesiems.

roundabout

Kelias, sudarantis žiedą, kuriuo eismas leidžiamas tik viena kryptimi.

serviceRoad

Kelias, einantis lygiagrečiai su santykinai didelio jungiamojo funkcionalumo keliu ir skirtas jam sujungti su mažesnio jungiamojo funkcionalumo keliais.

singleCarriageway

Kelias, kuriame eismas neatskirtas jokiais fiziniais objektais.

slipRoad

Kelias, specialiai skirtas įvažiuoti į kitą kelią arba išvažiuoti iš jo.

tractorRoad

Įrengtas kelias, tinkamas tik traktoriams (žemės ūkio transporto priemonėms ar miškų mašinoms) arba bekelės transporto priemonėms (didesnės prošvaisos transporto priemonėms su dideliais ratais ir keturių varomųjų ratų pakaba).

trafficSquare

Zona (iš dalies) apsupta kelių, kuri naudojama ne eismui ir nėra aplinkkelis.

walkway

Pėstiesiems skirtas kelias, į kurį įprastoms transporto priemonėms neleidžia įvažiuoti fizinė užtvara.

36.

7.7.3.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RoadPartValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

carriageway

Eismui skirta kelio dalis.

pavedSurface

Kelio dalis su danga.

37.

7.7.3.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RoadServiceTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

busStation

Autobusų stotelė.

parking

Stovėjimo aikštelė.

restArea

Poilsio zona.

toll

Mokesčių paslaugų, pvz., bilietų automatų arba mokesčio už važiavimą zona.

38.

7.7.3.6 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RoadSurfaceCategoryValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

paved

Kelias kietos dangos paviršiumi.

unpaved

Kelias be dangos.

39.

7.7.3.7 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo ServiceFacilityValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

drinks

Yra gėrimų.

food

Yra maisto.

fuel

Yra degalų.

picnicArea

Yra vieta iškyloms.

playground

Yra žaidimų aikštelė.

shop

Yra parduotuvė.

toilets

Yra tualetų.

40.

7.7.3.8 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo SpeedLimitSourceValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

fixedTrafficSign

Nuolatinis eismo ženklas (vietinis administracinis nurodymas, aiškus greičio apribojimas).

regulation

Taisyklė (nacionalinė taisyklė, nurodymas ar numanomas greičio apribojimas).

variableTrafficSign

Kintamasis eismo ženklas.

41.

7.7.3.9 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo VehicleTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

allVehicle

Bet kuri transporto priemonė, neįskaitant pėsčiųjų.

bicycle

Pedalais varoma dviratė transporto priemonė.

carWithTrailer

Lengvasis automobilis su priekaba.

deliveryTruck

Palyginti mažo dydžio krovininė transporto priemonė, kurios pagrindinė paskirtis – prekių ir medžiagų tiekimas.

emergencyVehicle

Avarinio reagavimo transporto priemonė, įskaitant policijos, greitosios pagalbos ir ugniagesių transporto priemones, bet jomis neapsiribojant.

employeeVehicle

Organizacijos darbuotojo pagal tos organizacijos tvarką naudojama transporto priemonė.

facilityVehicle

Vietinei zonai privačioje arba draudžiamoje teritorijoje skirta transporto priemonė.

farmVehicle

Su ūkininkavimo veikla visuotinai siejama transporto priemonė.

highOccupancyVehicle

Transporto priemonė, kurioje esančių keleivių skaičius atitinka (arba viršija) nustatytąjį mažiausią keleivių skaičių.

lightRail

Traukinio tipo transporto priemonė, važinėjanti ribotos teritorijos geležinkelio tinklu.

mailVehicle

Transporto priemonė, kuria surenkamas, vežamas ir pristatomas paštas.

militaryVehicle

Karinių institucijų transporto priemonė.

moped

Dviratė arba triratė transporto priemonė su mažesnio kaip 50 cm3 tūrio vidaus degimo varikliu, kurios didžiausias greitis neviršija 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Dviratė arba triratė transporto priemonė su didesnio kaip 50 cm3 tūrio vidaus degimo varikliu, kurios didžiausias greitis viršija 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Maža transporto priemonė, skirta asmeniniam naudojimui žmonėms vežti.

pedestrian

Pėstysis.

privateBus

Privati arba nuomojama transporto priemonė, skirta didelėms žmonių grupėms vežti.

publicBus

Transporto priemonė, skirta didelėms žmonių grupėms vežti, kuriai paprastai būdingi viešai skelbiami maršrutai ir tvarkaraščiai.

residentialVehicle

Transporto priemonė, kurios savininkas gyvena (arba svečiuojasi) konkrečioje gatvėje ar miesto rajone.

schoolBus

Mokyklų užsakymu mokinius vežanti transporto priemonė.

snowChainEquippedVehicle

Bet kuri transporto priemonė su sniego grandinėmis.

tanker

Sunkvežimis su daugiau kaip dviem tiltais, naudojamas skysčiams arba dujoms cisternoje vežti.

taxi

Transporto priemonė, turinti nuomos licenciją, paprastai su įrengtu skaitikliu.

transportTruck

Krovininė transporto priemonė kroviniams tolimais atstumais vežti.

trolleyBus

Autobuso tipo masinė transporto priemonė, prijungta prie elektros tinklo galiai imti.

vehicleForDisabledPerson

Transporto priemonė su neįgaliųjų ženklu.

vehicleWithExplosiveLoad

Sprogstamąjį krovinį vežanti transporto priemonė.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Pavojingą krovinį, išskyrus sprogmenis ar vandenį teršiančius krovinius, vežanti transporto priemonė.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vandenį teršiantį krovinį vežanti transporto priemonė.

42.

7.7.3.10 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo WeatherConditionValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

fog

Greitis taikomas esant rūkui.

ice

Greitis taikomas esant ledui.

rain

Greitis taikomas lyjant.

smog

Greitis taikomas esant tam tikram smogo kiekiui.

snow

Greitis taikomas esant sniego.

43.

7.8.3.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo FerryUseValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

cars

Automobilių keltas.

other

Kitų rūšių transportui, išskyrus keleivius, automobilius, sunkvežimius ar traukinius, skirtas keltas.

passengers

Keleivinis keltas.

train

Traukinių keltas.

trucks

Sunkvežimių keltas.

44.

7.8.3.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo FormOfWaterwayNodeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

junctionFork

Infrastruktūros elementai, kuriuose vienas laivų eismo srautas kerta kitą srautą, arba taškai, kuriuose laivų eismo srautai išsiskiria arba susilieja.

lockComplex

Šliuzas arba šliuzų grupė, skirti pakelti arba nuleisti laivus tarp skirtingo lygio atkarpų upių ir kanalų vandens keliuose.

movableBridge

Tiltas, kurį galima pakelti arba pasukti, kad praplauktų laivai.

shipLift

Įrenginys, skirtas laivams perkelti tarp dviejų skirtingų lygių vandens telkinių, naudojamas vietoj šliuzų.

waterTerminal

Prekių perkrovos vieta.

turningBasin

Vieta, kurioje kanalas arba siauras vandens kelias paplatintas tiek, kad laivai galėtų apsisukti.

45.

8.4.2.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo HydroNodeCategoryValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

boundary

Skirtingų tinklų jungimosi mazgas.

flowConstriction

Tinklo mazgas, pats nesusijęs su tinklo topologija, bet susijęs su svarbiu hidrografiniu tašku ar infrastruktūra arba dirbtiniu objektu, turintis poveikį tinklo srautui.

flowRegulation

Tinklo mazgas, pats nesusijęs su tinklo topologija, bet susijęs su svarbiu hidrografiniu tašku ar infrastruktūra arba dirbtiniu objektu, reguliuojantis tinklo srautą.

junction

Trijų ar daugiau sąsajų sujungimo mazgas.

outlet

Sujungtų sąsajų grupės galinis mazgas.

source

Sujungtų sąsajų grupės pradinis mazgas.

46.

8.5.4.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo CrossingTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

aqueduct

Vamzdis arba dirbtinis kanalas, skirtas vandeniui perduoti iš tolimo šaltinio, paprastai sunkio jėga, gėlo vandens tiekimo, žemės ūkio ir (arba) pramonės paskirčiai.

bridge

Dvi vietas jungianti konstrukcija, sudaranti pravažiavimą transporto keliui virš vietovės kliūties.

culvert

Uždaras kanalas vandeniui vandentakiu pratekėti po keliu.

siphon

Vamzdis, naudojamas skysčiui perkelti iš vieno lygio į žemesnį lygį, pasinaudojant skysčio slėgių skirtumu priversti skysčio stulpą pakilti į aukštesnį lygį, prieš nusileidžiant į ištekėjimo angą.

47.

8.5.4.2 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo HydrologicalPersistenceValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

dry

Pripildoma(s) ir (arba) tekanti(s) retai, paprastai tik iškritus dideliam kritulių kiekiui ir (arba) iškart po to.

ephemeral

Pripildoma(s) ir (arba) tekanti(s) iškritus dideliam kritulių kiekiui ir iškart po to.

intermittent

Pripildoma(s) ir (arba) tekanti(s) dalį metų.

perennial

Pripildoma(s) ir (arba) tekanti(s) ištisus metus.

48.

8.5.4.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo InundationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

controlled

Plotas, periodiškai užliejamas reguliuojant vandens lygį užtvankoje.

natural

Plotas, periodiškai užliejamas potvynių, bet ne jūrinių.

49.

8.5.4.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo ShoreTypeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

boulders

Dideli vandens arba atmosferos reiškinių sunešti akmenys.

clay

Kietas, kibus smulkiagrūdis gruntas, daugiausia sudarytas iš hidruotų aliumosilikatų, tampantis plastiškesnis pridėjus vandens ir kurį galima formuoti ir džiovinti.

gravel

Maži vandens išplauti ar susmulkinti akmenys.

mud

Minkštas šlapias gruntas, smėlis, dulkės ir (arba) kita gruntinė medžiaga.

rock

Bet kokio dydžio akmenys.

sand

Grūdinė medžiaga, sudaryta iš smulkių dėl erozijos susidariusių (daugiausia silikatinių) akmenų gabalėlių, smulkesnė už žvyrą, bet stambesnė už stambius dumblo grūdelius.

shingle

Maži paskiri vandens nugludinti plokšti akmenukai, dažniausia susikaupę jūros pakrantėje.

stone

Nustatytos formos ir dydžio uolienų ar mineralinės medžiagos (išskyrus metalus) gabalai, paprastai suformuoti dirbtiniu būdu ir naudojami tam tikrai specialiai paskirčiai.

50.

8.5.4.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo WaterLevelValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

equinoctialSpringLowWater

Pavasarinio atoslūgio lygis lygiadienio metu.

higherHighWater

Aukščiausias iš potvynių (arba vienas potvynis) per bet kurią nustatytą potvynio dieną dėl Mėnulio ir Saulės deklinacijos A1 poveikio.

higherHighWaterLargeTide

Aukščiausių potvynių, imant po vieną kas 19 stebėjimo metų, vidurkis.

highestAstronomicalTide

Aukščiausias potvynių lygis, kurį galima numatyti pasieksiant vidutinėmis meteorologinėmis sąlygomis arba esant bet kuriam astronominiam deriniui.

highestHighWater

Aukščiausias vandens lygis, stebėtas konkrečioje vietoje.

highWater

Aukščiausias lygis, kurį vandens paviršius konkrečioje vietoje pasiekė per vieną potvynio ciklą.

highWaterSprings

Sutartinis lygis, panašus į vidutinį pavasarinį potvynio lygį.

indianSpringHighWater

Potvynio paviršiaus charakteristika, aproksimuojanti aukštesniojo pavasarinio potvynio vidutinį lygį.

indianSpringLowWater

Potvynio paviršiaus charakteristika, aproksimuojanti žemesniojo pavasarinio potvynio vidutinį lygį.

localDatum

Sutartinė charakteristika, nustatyta vietinio uosto institucijos, pagal kurią ji matuoja vandens lygį ir potvynio aukštį.

lowerLowWater

Žemiausias iš atoslūgių (arba vienas atoslūgis) per bet kurią nustatytą potvynio dieną dėl Mėnulio ir Saulės deklinacijos A1 poveikio.

lowerLowWaterLargeTide

Žemiausių atoslūgių, imant po vieną kas 19 stebėjimo metų, vidurkis.

lowestAstronomicalTide

Žemiausias atoslūgių lygis, kurį galima numatyti pasieksiant vidutinėmis meteorologinėmis sąlygomis arba esant bet kuriam astronominiam deriniui.

lowestLowWater

Sutartinis vandens lygis, atitinkantis žemiausią atoslūgį, stebėtą konkrečioje vietoje, arba kiek žemesnis lygis.

lowestLowWaterSprings

Sutartinis vandens lygis, atitinkantis žemiausią vandens lygį, stebėtą konkrečioje vietoje pavasarinių potvynių metu trumpesnį kaip 19 metų laikotarpį.

lowWater

Vidutinio atoslūgio aproksimacija, patvirtinta kaip tam tikro regiono atskaitinis lygis, nepaisant vėliau gautų tikslesnių duomenų.

lowWaterDatum

Vidutinio atoslūgio aproksimacija, patvirtinta kaip tam tikro regiono standartinė atskaita.

lowWaterSprings

Lygis, aproksimuojantis vidutinio pavasarinio atoslūgio lygį.

meanHigherHighWater

Vidutinis aukštesniųjų potvynių aukštis konkrečioje vietoje per 19 metų laikotarpį.

meanHigherHighWaterSprings

Vidutinis aukštesniųjų pavasarinių potvynių aukštis konkrečioje vietoje.

meanHigherLowWater

Vidutinis aukštesniųjų atoslūgių aukštis kiekvieną potvynio dieną, stebėtas per nacionalinį potvynių charakteristikų laikotarpį.

meanHighWater

Vidutinis visų potvynių aukštis konkrečioje vietoje per 19 metų laikotarpį.

meanHighWaterNeaps

Vidutinis kvadratūrinių potvynių aukštis.

meanHighWaterSprings

Vidutinis pavasarinių potvynių aukštis.

meanLowerHighWater

Vidutinis žemesniųjų atoslūgių aukštis kiekvieną potvynio dieną, stebėtas per nacionalinį potvynių charakteristikų laikotarpį.

meanLowerLowWater

Vidutinis žemesniųjų atoslūgių aukštis konkrečioje vietoje per 19 metų laikotarpį.

meanLowerLowWaterSprings

Vidutinis žemesniųjų pavasarinių atoslūgių aukštis konkrečioje vietoje.

meanLowWater

Vidutinis visų atoslūgių aukštis konkrečioje vietoje per 19 metų laikotarpį.

meanLowWaterNeaps

Vidutinis kvadratūrinių atoslūgių aukštis.

meanLowWaterSprings

Vidutinis pavasarinių atoslūgių aukštis.

meanSeaLevel

Vidutinis jūros lygis prie potvynių stoties, išmatuotas nuo iš anksto nustatyto atskaitos lygio.

meanTideLevel

Vidutinio potvynio ir vidutinio atoslūgio aritmetinis vidurkis.

meanWaterLevel

Visų valandinių vandens lygių vidurkis per visą registravimo laiką.

nearlyHighestHighWater

Sutartinis lygis, aproksimuojantis aukščiausią vandens lygį, stebėtą konkrečioje vietoje, paprastai lygus pavasarinio potvynio lygiui.

nearlyLowestLowWater

Lygis, aproksimuojantis žemiausią vandens lygį, stebėtą konkrečioje vietoje, paprastai lygus Indijos pavasarinio atoslūgio lygiui.

tropicHigherHighWater

Aukščiausias iš kas pusę mėnesio vykstančių potvynių (arba vienas potvynis), kai didžiausios Mėnulio deklinacijos poveikis didžiausias.

tropicLowerLowWater

Žemiausias iš kas pusę mėnesio vykstančių atoslūgių (arba vienas atoslūgis), kai didžiausios Mėnulio deklinacijos poveikis didžiausias.

51.

9.4.1 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo DesignationSchemeValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

emeraldNetwork

Saugoma teritorija, nustatyta pagal Emerald Network sistemą.

IUCN

Saugoma teritorija, turinti tam tikrą kategoriją pagal Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos klasifikavimo schemą.

nationalMonumentsRecord

Saugoma teritorija, turinti tam tikrą kategoriją pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą.

natura2000

Saugoma teritorija, nustatyta pagal Buveinių direktyvą (92/43/EEB) arba Paukščių direktyvą (79/409/EEB).

ramsar

Saugoma teritorija, nustatyta pagal RAMSAR konvenciją.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Saugoma teritorija, nustatyta pagal UNESCO Žmogaus ir biosferos programą.

UNESCOWorldHeritage

Saugoma teritorija, nustatyta pagal UNESCO Pasaulio paveldo konvenciją.

52.

9.4.3 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo IUCNDesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

habitatSpeciesManagementArea

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip buveinės rūšių rūpybos zona.

managedResourceProtectedArea

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip valdomų išteklių saugoma zona.

nationalPark

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip nacionalinis parkas.

naturalMonument

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip gamtos paminklas.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip saugomas kraštovaizdis.

strictNatureReserve

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip griežtai prižiūrimas gamtos rezervatas.

wildernessArea

Saugoma teritorija, pagal IUCN klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip laukinės gamtos sritis.

53.

9.4.4 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo NationalMonumentsRecordDesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

agricultureAndSubsistence

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip žemės ūkio arba išgyvenimo paminklas.

civil

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip pilietinis paminklas.

commemorative

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip atminimo paminklas.

commercial

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip komercinis paminklas.

communications

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip susisiekimo paminklas.

defence

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip gynybos paminklas.

domestic

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip vietinis paminklas.

education

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip švietimo paminklas.

gardensParksAndUrbanSpaces

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip sodo, parko ar miesto erdvės paminklas.

healthAndWelfare

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip sveikatos ir gerovės paminklas.

industrial

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip pramonės paminklas.

maritime

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip jūrinis paminklas.

monument

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip neklasifikuotas paminklas.

recreational

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip poilsinis paminklas.

religiousRitualAndFunerary

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip religinis, apeigų ar laidojimo paminklas.

settlement

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip gyvenvietė.

transport

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip transporto paminklas.

waterSupplyAndDrainage

Saugoma teritorija, pagal Nacionalinio paminklų registro klasifikavimo schemą klasifikuojama kaip vandentiekio ar drenažo paminklas.

54.

9.4.5 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo Natura2000DesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

proposedSiteOfCommunityImportance

Saugoma teritorija, pagal Natura-2000 pasiūlyta kaip Bendrijos svarbos teritorija (SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Saugoma teritorija, pagal Natura-2000 pasiūlyta kaip Speciali saugoma teritorija (SPA).

siteOfCommunityImportance

Saugoma teritorija, pagal Natura-2000 paskirta kaip Bendrijos svarbos teritorija (SCI).

specialAreaOfConservation

Saugoma teritorija, pagal Natura-2000 paskirta kaip Speciali gamtosaugos teritorija (SAC).

specialProtectionArea

Saugoma teritorija, pagal Natura-2000 paskirta kaip Speciali saugoma teritorija (SPA).

55.

9.4.6 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo RamsarDesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

ramsar

Saugoma teritorija, pažymėta pagal RAMSAR konvenciją.

56.

9.4.7 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

biosphereReserve

Saugoma teritorija, pagal Žmogaus ir biosferos programą pažymėta kaip biosferos rezervatas.

57.

9.4.8 punkte pridedama ši lentelė:

Kodų sąrašo UNESCOWorldHeritageDesignationValue leistinos reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

cultural

Saugoma teritorija, pažymėta kaip pasaulio kultūros paveldo vieta.

mixed

Saugoma teritorija, pažymėta kaip mišrioji pasaulio paveldo vieta.

natural

Saugoma teritorija, pažymėta kaip gamtos pasaulio paveldo vieta.


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 103/2011

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. vasario 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 104/2011

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 70/2011 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. vasario 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 26, 2011 1 29, p. 7.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. vasario 5 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 105/2011

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2011 m. sausio 31 d. iki vasario 1 d., taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2011 m. vasario mėnesiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo (3), steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo Nr. 1 (4) 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis pradedamos taikyti nulinio tarifo tarifinės kvotos importuoti neperdirbtam alyvuogių aliejui, kurio KN kodai yra 1509 10 10 ir 1509 10 90 ir kuris visas buvo pagamintas Tunise ir tiesiai iš tos šalies vežamas į Europos Sąjungą, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis.

(2)

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1918/2006, atidarančio Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatančio jos administravimą (5), 2 straipsnio 2 dalyje nustatytos importo licencijas išduodant taikomos mėnesiui skiriamo kiekio ribos.

(3)

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalies, kompetentingoms institucijoms pateiktose importo licencijų paraiškose bendras prašomas kiekis viršija minėto reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą vasario mėnesio ribą.

(4)

Susidarius tokioms aplinkybėms, Komisija privalo nustatyti paskirstymo koeficientą, pagal kurį būtų galima išduoti importo licencijas proporcingai turimam kiekiui.

(5)

Sausio mėnesio riba pasiekta, importo licencijų vasario mėnesiui išduoti nebegalima,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalį nuo 2011 m. sausio 31 d. iki vasario 1 d. pateiktoms importo licencijoms taikomas 95,463571 % paskirstymo koeficientas.

Po 2011 m. vasario 7 d. paprašytam kiekiui importo licencijos 2011 m. vasario mėn. nebeišduodamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. vasario 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 97, 1998 3 30, p. 57.

(4)  OL L 97, 1998 3 30, p. 2.

(5)  OL L 365, 2006 12 21, p. 84.


SPRENDIMAI

5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/40


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/79/BUSP

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (1), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį kartu su Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise.

(2)

Asmenų, kuriems taikytinos ribojamosios priemonės, sąrašas, pateiktas to sprendimo priede, turėtų būti iš dalies pakeistas, o su tam tikrais sąraše nurodytais asmenimis susijusi informacija turėtų būti atnaujinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/72/BUSP priedas pakeičiamas šio sprendimo priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  OL L 28, 2011 2 2, p. 62.


PRIEDAS

„PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuniso buvęs prezidentas, gimęs 1936 m. rugsėjo 3 d., Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00354671.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1956 m. spalio 24 d. Tunise, Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00683530.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1944 m. kovo 4 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue de France- Radès Ben Arous, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05000799.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1980 m. sausio 7 d. Sabha-Lybie, Yamina SOUIEI sūnus, bendrovės vadovas, Inès LEJRI sutuoktinis, gyvenamosios vietos adresas: Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04524472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisietis, gimęs 1981 m. gruodžio 2 d. Tunise, Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04682068.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1987 m. sausio 16 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00299177.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1992 m. liepos 17 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, gyvenamosios vietos adresas: Palais Présidentiel, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 09006300.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1962 m. lapkričio 5 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00777029.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1948 m. birželio 24 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis, žemės ūkio bendrovės įgaliotasis vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00104253.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1953 m. vasario 19 d. Radise, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00403106.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 26 d. Tunise, Najia JERIDI sūnus, verslininkas, gyvenamosios vietos adresas: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417770.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1950 m. balandžio 26 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00178522.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1955 m. rugsėjo 25 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05150331.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1958 m. gruodžio 27 d., Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė, komercijos direktorė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00166569.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisietis, gimęs 1959 m. gegužės 5 d. al Marsoje, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00046988.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1960 m. vasario 1 d., Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00235016.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisietis, gimęs 1957 m. kovo 5 d., Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00547946.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1973 m. liepos 3 d. Tunise, Yamina SOUIEI sūnus, nekilnojamojo turto vystymo bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05411511.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisietė, gimusi 1975 m. birželio 25 d. Tunise, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesuo) dukra, bendrovės vadovė, Mourad MEHDOUI sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417907.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisietis, gimęs 1962 m. gegužės 3 d. Tunise, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05189459.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1976 m. rugsėjo 18 d., Najia JERIDI sūnus, bendrovės generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05412560.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1971 m. gruodžio 4 d., Yamina SOUIEI dukra, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 2 rue El Farrouj - la Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05418095.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1965 m. gruodžio 20 d., Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis, „Tunisair“ biuro vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00300638.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisietis, gimęs 1988 m. sausio 29 d., Kaouther Feriel HAMZA sūnus, bendrovės „Stafiem - Peugeot“ vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisietis, gimęs 1959 m. sausio 13 d., Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00400688.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1965 m. liepos 5 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589759.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1971 m. rugpjūčio 21 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marouene MABROUK sutuoktinė, dirba patarėja Užsienio reikalų ministerijoje, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05409131.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisietis, gimęs 1972 m. kovo 11 d. Tunise, Jaouida El BEJI sūnus, Sirine BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04766495.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1963 m. kovo 8 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė, gydytoja, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589758.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisietis, gimęs 1960 m. rugpjūčio 13 d. Tunise, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis, bendrovės vykdomasis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00642271.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1949 m. lapkričio 22 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Vokietijoje dirbantis fotografas žurnalistas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02951793.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1947 m. kovo 13 d. Chamam Susoje, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: rue El Moez - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02800443.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1952 m. gegužės 16 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė, „Tunisair“ atstovė, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02914657.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1956 m. rugsėjo 18 d. Susoje, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė, įmonės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02804872.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1938 m. spalio 28 d., Selma HASSEN sūnus, pensininkas, Selma MANSOUR našlys, gyvenamosios vietos adresas: 255 cité El Bassatine - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 028106l4.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisietis, gimęs 1969 m. spalio 21 d. Tunise, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: avenue Hédi Nouira - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04180053.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. balandžio 29 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, įmonės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 83 Cap Marina - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04186963.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1972 m. spalio 12 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, gyvenamosios vietos adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04192479.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1980 m. kovo 8 d. Monastyre, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė, dirba sekretore bendrovėje, gyvenamosios vietos adresas: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 06810509.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1978 m. spalio 8 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590835.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1977 m. rugpjūčio 9 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590836.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietė, gimusi 1982 m. rugpjūčio 30 d. Monastyre, Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 08434380.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1970 m. sausio 13 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, gyvenamosios vietos adresas: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05514395.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1967 m. spalio 22 d. Chamam Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Transporto ministerijos atsakingas pareigūnas, gyvenamosios vietos adresas: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05504161.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1973 m. sausio 3 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05539378.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1966 m. spalio 27 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05515496 (turi dvigubą pilietybę).

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1971 m. balandžio 16 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, Amel SAID sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00297112.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 28 d. Tunise, Leila DEROUICHE sūnus, komercijos direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04622472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.“


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo leidžiama tiekti rinkai žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 522)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2011/80/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. balandžio 28 d. bendrovė Senmi Ekisu Co. Ltd. kompetentingoms Suomijos institucijoms pateikė prašymą tiekti rinkai žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį.

(2)

2009 m. sausio 12 d. kompetentinga Suomijos maisto vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Joje ji padarė išvadą, kad žuvų peptidų produktas gali būti tiekiamas rinkai.

(3)

2009 m. kovo 10 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą išsiuntė visoms valstybėms narėms.

(4)

Per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą 60 dienų laikotarpį, remiantis tos dalies nuostata, buvo pateikta pagrįstų prieštaravimų dėl šio produkto tiekimo rinkai.

(5)

Todėl 2009 m. rugpjūčio 14 d. konsultuotasi su Europos maisto saugos tarnyba (EMST).

(6)

2010 m. liepos 9 d. EMST (Dietinių produktų, mitybos ir alergologijos specialistų grupės) mokslinėje nuomonėje dėl rytinių sardinių peptidų produkto kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugumo (2) padarė išvadą, kad žuvų peptidų produktas atsižvelgiant į siūlomas naudojimo sąlygas ir siūlomą vartojimo kiekį yra saugus.

(7)

Remiantis moksliniu vertinimu nustatyta, kad žuvų peptidų produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos rinkai galima tiekti I priede nurodytą žuvų (Sardinops sagax) peptidų produktą kaip naują maisto sudedamąją dalį, skirtą naudoti II priede nurodytomis paskirtimis.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu leidžiamo žuvų (Sardinops sagax) peptidų produkto pavadinimas, nurodomas ženklinant jo turinčius maisto produktus, yra „žuvų (Sardinops sagax) peptidai“.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas bendrovei Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779–2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795–0021, Japonija.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  EMST leidinys (2010 m.); 8(7): 1684.


I PRIEDAS

ŽUVŲ (SARDINOPS SAGAX) PEPTIDŲ PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Aprašymas

Nauja maisto sudedamoji dalis – peptidų mišinys, gaunamas žuvų (Sardinops sagax) raumens šarminės proteazėmis katalizuojančios hidrolizės, peptidų frakcijos atskyrimo chromotografine kolonėle, koncentracijos vakuume ir purškiamojo džiovinimo būdu. Tai yra gelsvai balti milteliai.

Žuvų (Sardinops sagax) peptidų produkto specifikacija

Peptidai (1)

(trumposios grandinės peptidai, dipeptidai ir tripeptidai, kurių molekulės svoris ne didesnis kaip 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptidas)

0,1–0,16 g/100 g

Pelenai

≤ 10 g/100 g

Drėgmės kiekis

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldalio metodas


II PRIEDAS

ŽUVŲ PEPTIDŲ PRODUKTO NAUDOJIMO PASKIRTYS

Produktų grupės

Didžiausia leidžiamoji žuvų peptidų produkto koncentracija

Jogurtiniai maisto produktai, jogurto gėrimai, fermentuoti pieno produktai ir pieno milteliai

0,48 g/100 g (paruošti valgyti ir (arba) gerti)

Aromatizuotas vanduo ir iš daržovių pagaminti gėrimai

0,3 g/100 g (paruošti gerti)

Pusryčių dribsniai

2 g/100 g

Sriubos, troškiniai ir sriubų milteliai

0,3 g/100 g (paruošti valgyti)


5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 523)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/81/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies c punktą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. rugsėjo 4 d. Komisijos sprendimas 2002/741/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant ekologinius ženklus kopijavimo ir rašomajam popieriui, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/554/EB (2).

(2)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas 2002/747/EB, nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant elektros lemputėms Bendrijos ekologinius ženklus, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/568/EB (3).

(3)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2003/31/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą indų plovyklėse naudojamiems plovikliams, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/427/EB (4).

(4)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2003 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas 2003/200/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus skalbinių plovikliams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/476/EB (5).

(5)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2005 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas 2005/341/EB, nustatantis ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus, taikomus suteikiant asmeniniams kompiuteriams Bendrijos ekologinius ženklus (6).

(6)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2005 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas 2005/343/EB, nustatantis ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus, taikomus suteikiant nešiojamiems kompiuteriams Bendrijos ekologinius ženklus (7).

(7)

Šiais sprendimais nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai persvarstyti Reglamente (EB) Nr. 66/2000 nustatytu laiku.

(8)

Atsižvelgiant į skirtingus šių sprendimų persvarstymo proceso etapus, reikėtų pratęsti šiais sprendimais nustatytų ekologinių kriterijų ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimą. Sprendimų 2003/31/EB ir 2003/200/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. balandžio 30 d. Sprendimų 2002/741/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d. Sprendimo 2002/747/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

(9)

Todėl sprendimai 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/741/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti kopijavimo ir rašomojo popierius produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2002/747/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti elektros lempučių produktų grupei, galioja iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2003/31/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti indų plovyklėse naudojamų ploviklių produktų grupei, galioja iki 2011 m. balandžio 30 d.“

4 straipsnis

Sprendimo 2003/200/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti skalbinių ploviklių produktų grupei, galioja iki 2011 m. balandžio 30 d.“

5 straipsnis

Sprendimo 2005/341/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti asmeninių kompiuterių produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

6 straipsnis

Sprendimo 2005/343/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti nešiojamųjų kompiuterių produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 237, 2002 9 5, p. 6.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 44.

(4)  OL L 9, 2003 1 15, p. 11.

(5)  OL L 76, 2003 3 22, p. 25.

(6)  OL L 115, 2005 5 4, p. 1.

(7)  OL L 115, 2005 5 4, p. 35.