ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.028.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2011, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gabonmedžio (okoumé) fanerai ir nutraukiama dalinė tarpinė peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį

1

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 83/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 610/2010

14

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 84/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

17

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 85/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

32

 

 

2011 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 86/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. vasario 1 d. Komisijos direktyva 2011/9/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga dodinas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB ( 1 )

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/69/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

40

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/70/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas

57

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/71/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

60

 

*

2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 82/2011

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gabonmedžio (okoumé) fanerai ir nutraukiama dalinė tarpinė peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Atlikus antidempingo tyrimą (toliau – pradinis tyrimas) Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1942/2004 (2) nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės gabonmedžio fanerai. Keturiems gamintojams buvo nustatytas 6,5–23,5 % dydžio muitas, o visiems kitiems gamintojams – 66,7 % dydžio muitas.

2.   Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą ir dalinės tarpinės peržiūros inicijavimas ex officio

(2)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią antidempingo priemonių, taikomų importuojamai KLR kilmės gabonmedžio fanerai, galiojimo terminą (3), Komisija gavo prašymą atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį.

(3)

Prašymą Sąjungos gamintojų, pagaminančių didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau negu 50 %) gabonmedžio faneros Sąjungoje, vardu pateikė Europos faneros pramonės federacija (FEIC) (toliau – pareiškėjas). Prašymas grįstas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas gali tęstis arba pasikartoti, o jo daroma žala Sąjungos pramonei gali pasikartoti.

(4)

Be to, pasibaigus Prancūzijos teismo procesui dėl antikonkurencinės kai kurių Prancūzijos gabonmedžio faneros gamintojų veiklos, buvo manoma, kad negalima atmesti prielaidos, jog tai galėjo turėti įtakos pradinio tyrimo metu atliktam žalos vertinimui. Todėl nuspręsta, kad yra tikslinga taip pat inicijuoti ex officio tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, siekiant iš naujo išnagrinėti Sąjungos pramonei padarytą žalą, visų pirma ją palyginant su padėtimi pradinio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu.

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, kuriais remiantis pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 ir 3 dalis būtų galima inicijuoti priemonių galiojimo termino peržiūrą ir dalinę tarpinę peržiūrą, kurią atliekant tiriama tik žala, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą apie tokių peržiūrų inicijavimą (4) (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

3.   Tyrimas

3.1.   Tiriamasis laikotarpis

(6)

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės tyrimą nagrinėtas 2008 m. spalio 1 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

(7)

Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo 2006 m. sausio 1 d. iki PTL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

3.2.   Su šiuo tyrimu susijusios šalys

(8)

Komisija apie peržiūrų inicijavimą oficialiai pranešė žinomiems Sąjungos gamintojams, eksportuojantiems KLR gamintojams, naudotojams, žinomiems susijusiems importuotojams ir KLR valdžios institucijoms.

(9)

Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę raštu ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytus terminus. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios konkrečias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

4.   Atranka

(10)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį Sąjungos gamintojų, importuotojų ir KLR eksportuojančių gamintojų skaičių, laikyta tikslinga, remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu, nagrinėti, ar reikėtų atlikti atranką. Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves) minėtų šalių prašyta per 15 dienų nuo peržiūros inicijavimo pranešti apie save ir Komisijai pateikti pranešime apie inicijavimą prašomą informaciją.

(11)

Per nustatytą terminą apie save pranešė ir prašomos informacijos pateikė tik vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas. Todėl nuspręsta, kad eksportuojančių Kinijos gamintojų atranka nėra būtina. Klausimynas išsiųstas vieninteliam bendradarbiaujančiam Kinijos eksportuojančiam gamintojui, tačiau vėliau jis nustojo bendradarbiauti ir niekada nepateikė klausimyno atsakymų. Todėl, kaip paaiškinta 20 konstatuojamojoje dalyje, remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalimi, išvados padarytos remiantis turimais faktais.

(12)

Dešimt Sąjungos gamintojų per nustatytą terminą pateikė prašomą informaciją ir sutiko dalyvauti atrankoje. Remdamasi bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų pateikta informacija, Komisija atrinko penkis Sąjungos gamintojus, kurie nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje per PTL pardavė 40 % visų Sąjungos gamintojų parduodamo kiekio ir per PTL pagamino apie 35 % visų Sąjungos gamintojų produkcijos. Bendrovės atrinktos remiantis didžiausia tipiška pardavimo apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laikotarpį, atsižvelgiant į gamintojų geografinį pasiskirstymą Sąjungoje.

(13)

Penkiems atrinktiems Sąjungos gamintojams Komisija išsiuntė klausimynus. Dvi atrinktos bendrovės pasibaigus atrankos etapui nutraukė bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į tai, kad trys bendrovės, pateikusios klausimyno atsakymus, vis tiek nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje per PTL pardavė beveik 30 % visų Sąjungos gamintojų parduodamo kiekio, buvo manoma, kad atrinktos bendrovės yra tipiškos.

(14)

Komisija taip pat išsiuntė mažus klausimynus penkiems neatrinktiems gamintojams, dviems nustojusiems bendradarbiauti gamintojams ir kitiems dviems žinomiems gamintojams, siekdama gauti informacijos apie ekonominius rodiklius, susijusius su dauguma Sąjungos gamintojų. Šių mažų klausimynų atsakymus pateikė septyni gamintojai.

5.   Gautos informacijos tikrinimas

(15)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, kaip ji manė, reikalinga dempingo ir žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybei ir Sąjungos interesams nustatyti. Tikrinamieji vizitai surengti toliau išvardytų bendrovių patalpose.

5.1.

Sąjungos gamintojai

GARNICA PLYWOOD S.A. (Ispanija);

JEAN THÉBAULT SAS (Prancūzija);

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Prancūzija).

5.2.

Panašios šalies gamintojai

EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turkija).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(16)

Nagrinėjamasis produktas – tas pats produktas kaip ir pradiniame tyrime, jis apibrėžiamas taip: KLR kilmės fanera, kurią sudaro tiktai ne storesni kaip 6 mm medienos lakštai, kurių bent vienas išorinis gabonmedžio (okoumé) sluoksnis nepadengtas nenuimama kitos medžiagos plėvele, kurios klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra ex 4412 31 10 (anksčiau ex 4412 13 10). Nagrinėjamojo produkto galutinė naudojimo paskirtis labai įvairi. Statybos pramonėje jį naudoja išorės apdailos staliai ir dailidės apkalimui, langinėms, išorės pusrūsiams ir baliustradoms bei apkalimui iš paupio pusės. Jis taip pat naudojamas labiau dekoratyviniams tikslams, inter alia, kelių transporte (pvz., automobiliuose, autobusuose, karavanuose, stovyklavimo vagonėliuose), jūrų transporte (jachtose), baldų pramonėje ir durims.

(17)

Yra dviejų pagrindinių rūšių gabonmedžio fanera: fanera, pagaminta tik iš gabonmedžio (toliau – vien tik iš gabonmedžio pagaminta fanera), ir fanera, kurios bent vienas išorinis sluoksnis pagamintas iš gabonmedžio, o kiti – iš kitokios medienos (toliau – fanera, kurios bent vienas išorinis sluoksnis pagamintas iš gabonmedžio). Abiejų pagrindinių rūšių gabonmedžio fanera atrodo vienodai. Nepaisant skirtingų mechaninių savybių, visų jų pagrindinės fizinės savybės yra vienodos, ir jos daugiausia naudojamos vienodiems tikslams.

2.   Panašus produktas

(18)

Kaip paaiškėjo atlikus pradinį tyrimą ir kaip patvirtinta dabartiniu tyrimu, nustatyta, kad KLR gaminama ir vidaus rinkoje parduodama gabonmedžio fanera ir Sąjungos pramonės gaminamas ir Sąjungoje parduodamas produktas iš esmės turi tas pačias fizines ir technines savybes ir naudojimo paskirtį. Todėl šie produktai laikomi panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGO TĘSIMOSI ARBA PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(19)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį nagrinėta, ar dempingas gali tęstis arba pasikartoti, jei baigs galioti KLR taikomos priemonės.

(20)

Kaip teigiama 11 konstatuojamojoje dalyje, remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsniu ir nebendradarbiaujant nė vienam Kinijos eksportuojančiam gamintojui, atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės analizę buvo remiamasi Komisijai kitų šaltinių pateikta informacija. Todėl, kadangi nebuvo jokios išsamios informacijos apie tai, kokių tiksliai rūšių produktas eksportuotas į Sąjungą iš KLR, buvo palyginta tik 17 konstatuojamojoje dalyje nurodytų dviejų pagrindinių rūšių gabonmedžio faneros normalioji vertė ir eksporto kainos.

(21)

Taigi analizė atlikta daugiausia remiantis Eurostato prekybos statistiniais duomenimis. Be to, vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas iki 2009 m. birželio mėn. reguliariai teikė stebėsenos ataskaitas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1942/2004 61 konstatuojamojoje dalyje. Todėl tam tikra prasme šių ataskaitų informacija galėjo būti naudojama atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės analizę.

1.   Normalioji vertė

1.1.   Panaši šalis

(22)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas rinkos ekonomikos režimas, pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse turi būti nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje (toliau – panaši šalis).

(23)

Pranešime apie inicijavimą tinkama panašia šalimi, siekiant nustatyti normaliąją vertę KLR atliekant šią priemonių galiojimo termino peržiūrą, numatyta Turkija, kuri jau buvo panaši šalis atliekant pradinį tyrimą. Nors buvo prašoma, nė viena iš suinteresuotųjų šalių nepateikė pastabų dėl Turkijos pasirinkimo. Todėl atsižvelgiant į informaciją, turėtą renkantis panašią šalį, padaryta išvada, kad Turkija yra tinkamiausia panaši šalis.

1.2.   Normaliosios vertės nustatymas

(24)

Bendradarbiavo ir klausimyno atsakymus pateikė vienas Turkijos gamintojas. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė apskaičiuota remiantis to bendradarbiaujančio Turkijos gamintojo patalpose patikrinta informacija, kaip nurodyta toliau.

(25)

Normalioji vertė nustatyta abiejų 17 konstatuojamojoje dalyje aprašytų pagrindinių rūšių produktui. Vienos pagrindinės rūšies produkto normalioji vertė nustatyta remiantis Turkijos vidaus rinkoje sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis už parduotus produktus, nes buvo nustatyta, kad tie produktai parduodami tipišku kiekiu įprastomis prekybos sąlygomis. Kitos pagrindinės rūšies produkto, kurį gamino Turkijos gamintojas, tačiau kuris nebuvo parduodamas vidaus rinkoje, atveju remtasi apskaičiuota normaliąja verte pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį.

(26)

Skaičiuojant normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį patirtos pardavimo, bendrosios bei administracinės (toliau – PBA) išlaidos ir įprastomis prekybos sąlygomis vidaus rinkoje parduodant panašų produktą gautas svertinis vidutinis pelnas buvo pridėti prie vidutinių gamybos sąnaudų per PTL.

2.   Eksporto kaina

(27)

Kaip jau minėta, nebendradarbiaujant Kinijos eksportuojantiems gamintojams ir remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsniu eksporto kaina nustatyta pagal Eurostato prekybos statistinius duomenis. Kadangi Eurostatas neturi duomenų apie kiekvienos rūšies gabonmedžio fanerą, siekiant įvertinti abiejų pagrindinių rūšių gabonmedžio faneros eksporto kainas šie skaičiai buvo koreguojami pagal nustatytų Turkijos bendradarbiaujančio gamintojo vien tik iš gabonmedžio pagamintos faneros ir faneros, kurios bent vienas išorinis sluoksnis pagamintas iš gabonmedžio, kainų skirtumą (procentais). Taigi taip apskaičiuotas kainų skirtumas buvo taikomas vidutinėms svertinėms Eurostato nurodytoms kainoms.

(28)

Dėl apimties, pirmiausia Eurostato nurodytos bendros apimties, dviejų pagrindinių rūšių gabonmedžio faneros Kinijos eksporto apimtis atskirai apskaičiuota remiantis 21 konstatuojamojoje dalyje nurodytose stebėsenos ataskaitose pateiktu vien tik iš gabonmedžio pagamintos faneros ir faneros, kurios bent vienas išorinis sluoksnis pagamintas iš gabonmedžio, santykiu laikotarpiu, sutampančiu su PTL.

3.   Palyginimas

(29)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį deramai atsižvelgta į kainoms ir kainų palyginamumui poveikio turinčius skirtumus. Todėl, prireikus ir pateisinamais atvejais koreguojant atsižvelgta į vežimo, jūrų frachto, draudimo, tvarkymo, krovos ir papildomų sąnaudų skirtumus. Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, dydžiai pakoreguoti remiantis turimais faktais.

4.   Dempingo skirtumas

(30)

Nustatyta, kad procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumas yra 34,2 %.

5.   Tikėtina importo raida, jeigu priemonės būtų panaikintos

5.1.   Preliminarios pastabos

(31)

Atlikus analizę dėl dempingo vykdymo per PTL taip pat nagrinėta dempingo tęsimosi tikimybė. Kadangi nei vienas Kinijos eksportuojantis gamintojas nebendradarbiavo, toliau pateiktos išvados dėl importo apimties ir nepanaudotų pajėgumų padarytos remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, visų pirma prekybos statistiniais duomenimis ir suinteresuotųjų šalių pateikta informacija.

5.2.   Importo apimtis

(32)

Pagal Eurostato prekybos statistinius duomenis faktinis gabonmedžio faneros importas iš KLR į Sąjungą pradiniu TL labai sumažėjo, tačiau Kinijos gamintojai sugebėjo išlikti Sąjungos rinkoje ir per PTL jų rinkos dalis buvo 4,7 %.

5.3.   Gamybos pajėgumai ir nepanaudoti pajėgumai

(33)

Kadangi Kinijos eksportuojantys gabonmedžio faneros gamintojai nebendradarbiavo, buvo tiriama visos Kinijos faneros pramonės (gaminančios fanerą iš visų rūšių medienos) padėtis. Kaip teigiama Komisijos reglamento (EB) Nr. 988/2004 (5), kuriuo nustatyti laikinieji antidempingo muitai atlikus pradinį tyrimą, 89 konstatuojamojoje dalyje, faneros gamintojai gali gaminti fanerą iš skirtingų rūšių medienos naudodami tą pačią įrangą, ir jie iš tiesų taip daro. Pareiškėjas nurodė KLR pagamintą gabonmedžio faneros kiekį, kuris buvo apskaičiuotas remiantis Kinijos rinkoje esančių gabonmedžio rąstų kiekiu, kuris, kaip apskaičiuota, per PTL buvo apie 900 000 m3. Pareiškėjas taip pat apskaičiavo, kad apie 85 % arba 765 000 m3 gabonmedžio rąstų naudojama fanerai gaminti. Faktiškai pagaminamą gabonmedžio faneros kiekį sunku apskaičiuoti, nes nebendradarbiaujant Kinijos eksportuojantiems gamintojams nežinomas produkto asortimentas, kuris turi didelės įtakos galimai gamybos apimčiai. Tačiau remiantis gabonmedžio rąstais apskaičiuota gamybos apimtis aiškiai rodo, kad nepaisant produkto asortimento KLR gamybos pajėgumai yra daug didesni nei suvartojimo apimtis Sąjungos rinkoje (291 000 m3 per PTL, žr. 41 konstatuojamąją dalį).

(34)

Be to, atliekant tiek dabartinę peržiūrą, tiek pradinį tyrimą nustatyta, kad tos pačios bendrovės fanerą iš įvairių rūšių medienos gamina naudodamos tą pačią įrangą. Todėl galima manyti, kad nustojus galioti priemonėms Kinijos gamintojai, kurie šiuo metu daugiausia dėmesio skiria kitų, mažiau pelningų, rūšių fanerai, gali gaminti vis daugiau gabonmedžio faneros. Pagal Kinijos eksporto statistiką Kinijos faneros eksportas per PTL sudarė daugiau kaip 5 mln. m3 (šis kiekis beveik 17 kartų didesnis nei Sąjungos gabonmedžio faneros rinka). Todėl netgi dėl nedidelio produkto asortimento pokyčio labai padidėtų eksportui skirtos gabonmedžio faneros kiekis.

5.4.   Importo iš KLR į Sąjungą ir kitas trečiąsias šalis apimtis ir kaina

(35)

2009 m., remiantis Kinijos eksporto duomenimis, į Sąjungą iš Kinijos eksportuota tik maža faneros iš atogrąžų medienos dalis (apie 5 %). Palyginti su kitų rinkų kainomis, šio pardavimo kainos buvo gana didelės. Todėl tikėtina, kad panaikinus priemones, didesnė dalis Kinijos gabonmedžio faneros eksporto būtų nukreipta į Sąjungą.

5.5.   Išvada dėl dempingo tęsimosi tikimybės

(36)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nagrinėjamasis produktas Sąjungos rinkoje tebeparduodamas dempingo kainomis, tačiau nedideliu kiekiu. Be to, iš turimos informacijos matyti, kad KLR gamybos apimtis yra labai didelė ir kad jos eksporto į Sąjungą dalis šiuo metu nedidelė tik dėl nustatytų priemonių. Todėl galima manyti, kad panaikinus priemones šiuo metu į kitas šalis nedidelėmis kainomis eksportuojama gabonmedžio fanera bus vėl nukreipta į Sąjungos rinką. Be to, manoma, kad Kinijos faneros gamintojai, nustojus galioti priemonėms, padidins gabonmedžio faneros gamybą, nes Sąjungos gabonmedžio faneros rinka gana pelninga.

(37)

Todėl, atsižvelgiant į šiuos nustatytus faktus, daroma išvada, jog tikėtina, kad nustojus galioti dabartinėms antidempingo priemonėms dempingas tęstųsi.

D.   SĄJUNGOS PRAMONĖS APIBRĖŽTIS

(38)

Yra žinoma, kad Sąjungoje nagrinėjamąjį produktą gamina šešiolika gamintojų Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Bendra Sąjungos gamybos apimtis – 235 000 m3. Visą Sąjungos produkciją pagaminantys Sąjungos gamintojai yra Sąjungos pramonė, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje. Pradinio tyrimo nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos rinką sudarė 15 ES valstybių narių. Tačiau, kadangi naujųjų 12 ES valstybių narių gabonmedžio faneros gamyba yra gana nedidelė, bus prasminga palyginti dabartinį ir pradinį tyrimą.

(39)

Kaip minėta 10 konstatuojamojoje dalyje, išsamiai nagrinėti atrinkti trys gamintojai, kuriems teko apie 30 % visų Sąjungos gamintojų nesusijusiems pirkėjams per PTL Sąjungos parduoto kiekio ir apie 26 % visų Sąjungos gamintojų per PTL pagaminto kiekio. Atrinktos šios bendrovės:

GARNICA PLYWOOD S.A. (Ispanija);

JEAN THÉBAULT SAS (Prancūzija);

JOUBERT ST JEAN D’ANGÉLY SAS (Prancūzija).

E.   PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE

1.   Sąjungos suvartojimas

(40)

Gabonmedžio faneros suvartojimas Sąjungoje nustatytas remiantis Sąjungos pramonės ir kitų Sąjungos gamintojų pardavimo apimtimi Sąjungos rinkoje ir importo į Sąjungą iš trečiųjų šalių apimtimi, pagrįsta Eurostato duomenimis.

(41)

Iš viso nuo pradinio tyrimo TL iki dabartinės peržiūros PTL Sąjungos suvartojimas sumažėjo 35 %. Dabartinės peržiūros nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos suvartojimas sumažėjo 22 %. Tai iš esmės susiję su tuo, kad tam tikra dalis gabonmedžio faneros pakeista fanera iš kitos tropinės medienos, kaip antai red canarium, bankirai arba meranti. 2008 m. ir per PTL ekonomikos krizė ir dėl to sumažėjusi tam tikra pramonės veikla taip pat turėjo įtakos gabonmedžio faneros paklausos Sąjungoje mažėjimui.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Bendras Sąjungos suvartojimas (m3)

375 105

382 976

339 914

291 421

Indeksas (2006 m. = 100)

100

102

91

78

Šaltinis: klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą ir Eurostatas.

2.   Importo iš KLR apimtis, rinkos dalis ir kainos

(42)

Faktinis nagrinėjamojo produkto importas į Sąjungą sumažėjo nuo 83 606 m3 pradiniu TL iki 23 531 m3 2006 m. Nuo to laiko šis importas 2006–2008 m. padidėjo daugiau kaip 20 %, o 2008 m. – PTL sumažėjo iki 2006 m. lygio – 54 %.

Importas (m3)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

KLR

23 531

37 023

28 493

12 620

Indeksas (2006 m. = 100)

100

157

121

54

Šaltinis: Eurostatas.

(43)

Atitinkama rinkos dalis 2006–2007 m. padidėjo 3,4 procentinio punkto. 2007–2008 m. ji sumažėjo 1,3 procentinio punkto, o 2008 m. – PTL dar 4,1 procentinio punkto. Iš viso per nagrinėjamąjį laikotarpį importo iš Kinijos į Sąjungą rinkos dalis sumažėjo 2 procentiniais punktais.

Rinkos dalis

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

KLR

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Šaltinis: klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą ir Eurostatas.

(44)

2006 m. – PTL vidutinės nagrinėjamojo produkto importo iš KLR kainos padidėjo 32 %. Tiksliau 2006–2007 m. šios kainos padidėjo 22 %, 2007–2008 m. – dar 3 procentiniais punktais ir 2008 m. – PTL – dar 7 procentiniais punktais.

Importas (EUR/m3)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

KLR

485

590

608

642

Indeksas (2006 m. = 100)

100

122

125

132

Šaltinis: Eurostatas.

3.   Priverstinis kainų mažinimas

(45)

Siekiant išnagrinėti priverstinį kainų mažinimą, vidutinės svertinės atrinktų Sąjungos pramonės gamintojų kiekvienos rūšies produkto pardavimo nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje kainos palygintos su atitinkamomis vidutinėmis svertinėmis importuojamo nagrinėjamojo produkto kainomis. Kainos buvo lyginamos atskaičius lengvatas ir nuolaidas.

(46)

Tuo remiantis nustatyta, kad dėl Kinijos importo per PTL Sąjungos pramonės pardavimo kainos buvo priverstinai sumažintos vidutiniškai 10 %.

(47)

Atliekant pradinį tyrimą koreguota atsižvelgiant į iš KLR importuojamo nagrinėjamojo produkto ir Sąjungos pramonės parduodamo panašaus produkto kokybės skirtumą. Atsižvelgiant į tai, atliekant dabartinį tyrimą, pakoreguota klausimynuose pateikta skirtingų rūšių produktų kodifikacija. Todėl, kadangi atliekant dabartinį tyrimą atsižvelgta į kokybės skirtumą ir kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nepateikė duomenų apie galimus kitus kokybės skirtumus, per pradinį tyrimą atliktas koregavimas netaikytas per dabartinį tyrimą. Per pradinio tyrimo TL KLR kilmės nagrinėjamasis produktas Sąjungoje buvo parduodamas tokiomis kainomis, dėl kurių Sąjungos pramonės kainos buvo priverstinai sumažintos 11–52 %.

4.   Ekonominė Sąjungos pramonės padėtis

(48)

Išanalizuoti visi pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje išvardyti žalos rodikliai. Gamybos apimties, gamybos pajėgumų, pajėgumų naudojimo, užimtumo, pardavimo apimties, pardavimo kainų, našumo ir rinkos dalies rodikliai išanalizuoti remiantis gautais visos Sąjungos pramonės duomenimis. Nagrinėjant kitus žalos rodiklius remtasi atrinktų Sąjungos gamintojų pateikta informacija, patikrinta kiekvienos bendrovės patalpose.

a)   Gamyba

(49)

2006–2007 m. Sąjungos pramonės gamybos apimtis padidėjo 31 %, o 2007–2008 m. sumažėjo 2 procentiniais punktais ir 2008 m. – PTL – dar 13 procentinių punktų. Nepaisant to, kad 2006 m. – PTL Sąjungos pramonės gamybos apimtis padidėjo 16 %, gamybos apimtis yra mažesnė nei pradinio tyrimo laikotarpiu, t. y. mažesnė nei 283 265 m3 2002 m. ir 267 591 m3 pradiniu TL.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Gamyba (m3)

203 604

267 155

263 080

235 182

Indeksas (2006 m. = 100)

100

131

129

116

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

b)   Gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(50)

Sąjungos pramonės gamybos pajėgumai 2006–2007 m. padidėjo 33 %, o 2007–2008 m. – dar 12 procentinių punktų. 2008 m. – PTL gamybos pajėgumai beveik nepakito. Iš viso per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos pramonės gamybos pajėgumai padidėjo 45 %. Pajėgumų naudojimas 2006 m. buvo 51 %, o per PTL sumažėjo iki 41 %.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Gamybos pajėgumai (m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Indeksas (2006 m. = 100)

100

133

145

145

Pajėgumų naudojimas

51 %

50 %

45 %

41 %

Indeksas (2006 m. = 100)

100

98

89

80

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

c)   Užimtumas

(51)

Sąjungos pramonės užimtumo lygis 2006 m. – PTL padidėjo 11 %. Tiksliau dirbančių asmenų skaičius 2006–2007 m. padidėjo 21 % ir liko beveik toks pats 2008 m. 2008 m. – PTL darbuotojų skaičius sumažėjo 9 procentiniais punktais. Dėl bendrovių uždarymo ir restruktūrizacijos užimtumo lygis nagrinėjamuoju laikotarpiu niekada nebuvo pakilęs iki lygių, užfiksuotų atliekant pradinį tyrimą.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Užimtumas (darbuotojai)

883

1 064

1 060

983

Indeksas (2006 m. = 100)

100

121

120

111

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

d)   Pardavimo apimtis

(52)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos gamintojų Sąjungos pardavimo nesusijusiems pirkėjams apimtis sumažėjo 16 %. 2006–2007 m. pardavimas beveik nepakito, o 2008 m. – PTL sumažėjo. Pardavimo apimtis nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo tokio pat dydžio kaip pradinio tyrimo nagrinėjamuoju laikotarpiu.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Sąjungos pardavimo apimtis (m3)

277 739

272 341

242 728

233 333

Indeksas (2006 m. = 100)

100

98

87

84

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

e)   Pardavimo kainos

(53)

2006–2007 m. vidutinės Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusiems pirkėjams kainos Sąjungos rinkoje padidėjo 13 %, o 2007–2008 m. – dar 5 procentiniais punktais. Per PTL šios kainos sumažėjo iki 2007 m. lygio. Iš viso Sąjungos pardavimo kainos per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 13 %.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Vieneto kaina Sąjungos rinkoje (EUR/m3)

786

885

930

887

Indeksas (2006 m. = 100)

100

113

118

113

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

f)   Našumas

(54)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos gamintojų darbo jėgos našumas, vertinamas pagal vieno darbuotojo metinį našumą (kubiniais metrais), padidėjo 4 %. Iš to matyti, kad gamyba didėjo greičiau nei užimtumo lygis ir kad Sąjungos gamintojų efektyvumas padidėjo.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Našumas (m3 vienam darbuotojui)

231

251

248

239

Indeksas (2006 m. = 100)

100

109

108

104

Šaltinis: klausimyno atsakymai ir prašymas atlikti peržiūrą.

g)   Rinkos dalis

(55)

Sąjungos pramonės rinkos dalis nagrinėjamuoju laikotarpiu padidėjo beveik 6 procentiniais punktais. Tiksliau ji 2006–2007 m. sumažėjo 3 procentiniais punktais ir 2007–2008 m. beveik nepakito. 2008 m. – PTL rinkos dalis padidėjo 8,6 procentinio punkto ir buvo 80,2 %. Per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos pramonės rinkos dalis padidėjo dėl sumažėjusio Sąjungos pardavimo, susijusio su dar labiau sumažėjusiu Sąjungos suvartojimu.

 

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Sąjungos gamintojų rinkos dalis

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Šaltinis: klausimyno atsakymai, prašymas atlikti peržiūrą ir Eurostatas.

h)   Dempingo skirtumo dydis ir atsigavimas po ankstesnio dempingo

(56)

Per PTL nepaisant galiojančių priemonių toliau vykdytas reikšmingas dempingas, tačiau mažesniu lygiu, nei nustatytu per pradinį tyrimą. Atsižvelgiant į importo dempingo kainomis apimtį ir kainą, faktinio dempingo skirtumo, kuris yra didelis, poveikis negali būti laikomas nereikšmingu. Nors buvo galima nustatyti tam tikrą atsigavimą po ankstesnio dempingo, Sąjungos pramonei vis dar žalingas bet koks importas dempingo kainomis į Sąjungos rinką.

(57)

Atsižvelgiant į bendrą Sąjungos pramonės padėtį nustatyta, kad nuo pradinio tyrimo savo veiklą nutraukė keli gamintojai. Remiantis turima informacija, pradiniu TL didžiausias Sąjungos gamintojas 2008 m. bankrutavo: pirmiausiai jis sumažino gamybą, o vėliau ją visiškai nutraukė. Kiti du per pradinį tyrimą atrinkti Sąjungos gamintojai veiklą nutraukė atitinkamai 2005 ir 2006 m. 2009 m. pradžioje veiklą taip pat nutraukė kitas Prancūzijos gamintojas. Be to, gamybą labai sumažino Graikijos gamintojas. Iš šių pokyčių (nors jie ir galėjo būti viena iš priežasčių, dėl kurių padidėjo kitų Sąjungos gamintojų rinkos dalis) matyti, kad visa Sąjungos pramonė vis dar nestabili ir pažeidžiama.

a)   Atsargos

(58)

Atrinktų Sąjungos gamintojų laikotarpio pabaigos atsargų lygis per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo beveik penkis kartus. Palyginti su pradinio tyrimo nagrinėjamuoju laikotarpiu, kai gabonmedžio fanera buvo gaminama tik pagal užsakymą, atrodo, kad atsargų kiekis yra didesnis nagrinėjamuoju laikotarpiu. Tai ypač akivaizdu 2008 m. ir PTL, sumažėjus pardavimo apimčiai.

Atrinktos bendrovės

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Laikotarpio pabaigos atsargos (m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

Indeksas (2006 m. = 100)

100

279

480

464

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

b)   Darbo užmokestis

(59)

Atrinktų pramonės gamintojų metinės darbo sąnaudos per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 26 %. Tiksliau 2006–2007 m. metinės darbo sąnaudos padidėjo 29 %. Po to 2007–2008 m. jos sumažėjo 3 procentiniais punktais. 2008 m. – PTL jos beveik nepakito.

Atrinktos bendrovės

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Metinės darbo sąnaudos (EUR)

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

Indeksas (2006 m. = 100)

100

129

126

126

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

c)   Pelningumas ir investicijų grąža

(60)

Atrinktų Sąjungos gamintojų pelningumo lygis 2006 m. buvo 4,3 %, o 2007 ir 2008 m. atitinkamai padidėjo iki 9,8 % ir 8,3 %. Per PTL jis sumažėjo iki 5,9 %. Investicijų grąža, išreikšta investicijų grynosios buhalterinės vertės procentiniu pelnu, per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 51 %, t. y. nuo 12,5 % 2006 m. iki 6,2 % per PTL.

Atrinktos bendrovės

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Sąjungos pelningumas (grynojo pardavimo %)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

Indeksas (2006 m. = 100)

100

230

193

137

Investicijų grąža (investicijų grynosios buhalterinės vertės pelnas %)

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

Indeksas (2006 m. = 100)

100

109

97

49

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

d)   Grynųjų pinigų srautas ir pajėgumas padidinti kapitalą

(61)

Atrinktų Sąjungos gamintojų iš veiklos gaunamų grynųjų pinigų srautas per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 32 %. Nebuvo jokių požymių, kad Sąjungos pramonė būtų turėjusi sunkumų padidinti kapitalą.

Atrinktos bendrovės

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Grynųjų pinigų srautas (EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Indeksas (2006 m. = 100)

100

109

151

132

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

e)   Investicijos

(62)

Atrinktų gamintojų metinės investicijos į panašaus produkto gamybą 2006–2007 m. padidėjo 10 %, 2007–2008 m. – 100 procentinių punktų, o 2008 m. – PTL – dar 16 procentinių punktų. Iš viso per nagrinėjamąjį laikotarpį investicijos padidėjo 126 %.

Atrinktos bendrovės

2006 m.

2007 m.

2008 m.

PTL

Grynosios investicijos (EUR)

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

Indeksas (2006 m. = 100)

100

110

210

226

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

5.   Išvada dėl Sąjungos pramonės ekonominės padėties

(63)

Išanalizavus makroekonominius ir mikroekonominius duomenis paaiškėjo, kad Sąjungos pramonės padėtis palyginti stabili. Visų pirma pagerėjo atrinktų Sąjungos gamintojų pelno lygis: atliekant pradinį tyrimą atrinktų gamintojų pelno lygis buvo -8,9 %, o per nagrinėjamąjį laikotarpį vidutinis pelno lygis buvo 4,3–9,8 %. Dėl galiojančių priemonių Sąjungos pramonė, mažėjant rinkai, taip pat sugebėjo padidinti savo rinkos dalį.

F.   ŽALOS PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

1.   Numatomos importo apimties ir kainų poveikis panaikinus priemones

(64)

Nors atrodo, kad Sąjungos pramonė tapo stabili ir atsigavo po importo dempingo kainomis iš KLR poveikio, ji nepasiekė iki pradinio tyrimo buvusio laikotarpio gamybos, pardavimo ir užimtumo lygio. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Sąjungos gamintojai nutraukė veiklą, taip pat matyti, kad visa pramonė vis dar iš dalies pažeidžiama.

(65)

Tam tikri veiksniai rodo, kad baigus galioti priemonėms žala veikiausiai pasikartotų. Pirma, atsižvelgiant į nustatytą dabartinį dėl importo iš KLR priverstinai sumažintų kainų lygį ir darant prielaidą, kad dabartinės žemos importo kainos būtų taikomos toliau arba būtų dar labiau sumažintos siekiant atgauti prarastą rinkos dalį, Sąjungos pramonė negalėtų išlaikyti dabartinio kainų lygio. Dėl šio galimo kainų mažėjimo tikrai kiltų pavojus dabartiniam Sąjungos pramonės atsigavimui ir sumažėtų pelningumas.

(66)

Antra, atsižvelgiant į didelius Kinijos eksportuojančių gamintojų gamybos pajėgumus, taip pat tikėtina, kad padidėtų importas mažomis kainomis (importas dempingo kainomis). Taigi sumažėtų Sąjungos pramonės pardavimas rinkoje, todėl (ir dėl per PTL sumažėjusio pajėgumų naudojimo koeficiento) gali dar labiau sumažėti gamyba arba veiklą nutraukti daugiau Sąjungos gamintojų.

(67)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad, jeigu priemonės nustos galioti, yra tikimybė, jog dėl atnaujinto nagrinėjamojo produkto importo dempingo kainomis iš KLR bus iš naujo daroma žala.

(68)

Gabonmedis yra tropinis medis, daugiausia augantis Gabone; jis taip pat auga Pusiaujo Gvinėjoje ir Kamerūne. Skundą pateikusi asociacija pateikė įrodymų, kad Gabono Vyriausybė uždraudė nuo 2010 m. sausio 1 d. iš Gabono eksportuoti nenužievintus gabonmedžio rąstus siekiant rąstus paversti fanera šalyje. Todėl buvo nagrinėta, ar toks draudimas, nors jis nustatytas po PTL, turės didelio poveikio dabartinei analizei.

(69)

Iš informacijos, gautos atliekant tyrimą, paaiškėjo, kad Azijos bendrovės, importuojančios arba eksportuojančios daugiau kaip 60 % Gabono rąstų, yra stiprios derantis su pagrindine gabonmedžio eksportuotoja Société Nationale des Bois du Gabon bei Gabono Vyriausybe, todėl nustatytas draudimas joms turi mažiau poveikio nei Europos bendrovėms. Kadangi Kinijos eksportuojantys gamintojai nebendradarbiavo, šiuo atžvilgiu nebuvo galima atlikti išsamesnio poveikio vertinimo.

(70)

Eksporto draudimas įsigaliojo tik 2010 m. sausio 1 d., t. y. po PTL, ir iki 2010 m. gegužės mėn. buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį vis dar galėjo būti eksportuojami 2009 m. pabaigoje nupjauti rąstai. Siekiant išnagrinėti įsigaliojusio eksporto draudimo poveikį Sąjungos gamintojams, 2010 m. rugsėjo 14 d. skundą pateikusios asociacijos narių buvo paprašyta papildomos informacijos. Atsakymus pateikė keturi Sąjungos gamintojai. Du iš atrinktų gamintojų Gabone turi rąstų nužievinimo fabrikus, todėl draudimas jiems neturi jokio poveikio. Tačiau visi atrinkti gamintojai patvirtino informaciją, kad Kinijos bendrovių derybinė pozicija yra tvirta užsitikrinant galimybę gauti žaliavos ir kad teisės akto įgyvendinimo efektyvumas vis dar neaiškus. Sąjungos gamintojai patvirtino, kad Gabone nustačius rąstų eksporto draudimą gabonmedžio tiekimas sumažėjo, o kainos padidėjo ir dėl naujos padėties labiausiai kenčia Sąjungos gabonmedžio nužievinimo gamyklas turintys gamintojai.

(71)

Be kuriuo atveju draudimas iš esmės galioja visam eksportui, t. y. taip pat eksportui į KLR. Todėl neatrodo, kad nauja teisinė padėtis Gabone turi poveikio dabartinio priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimo analizei.

2.   Išvada dėl žalos pasikartojimo tikimybės

(72)

Remiantis nurodyta analize, daroma išvada, kad nustojus galioti priemonėms žala, susijusi su nagrinėjamojo produkto importu dempingo kainomis iš KLR, Sąjungos pramonei gali pasikartoti.

G.   ŽALOS ASPEKTŲ TARPINĖ PERŽIŪRA ATSIŽVELGIANT Į PRANCŪZIJOS KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMĄ

(73)

Kaip minėta 4 konstatuojamojoje dalyje, Prancūzijos teisme buvo nagrinėjama kai kurių Prancūzijos gamintojų, kurie vykdė antikonkurencinę veiklą, byla, todėl nuspręsta, kad yra tikslinga inicijuoti ex officio tarpinę peržiūrą, siekiant iš naujo išnagrinėti Sąjungos pramonei padarytą žalą, visų pirma ją palyginant su padėtimi pradinio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu.

(74)

Išnagrinėjus minėtą bylą Prancūzijos konkurencijos taryba šešiems Prancūzijos faneros gamintojams skyrė baudas už antikonkurencinę veiklą (t. y. tokių pačių kainų taikymą ir kainų didinimą tuo pačiu metu) 1995 m. lapkričio mėn. – 2004 m. gegužės mėn. 2009 m. rugsėjo 29 d. sprendime Paryžiaus apeliacinis teismas patvirtino Konkurencijos tarybos sprendimą, tačiau šiek tiek sumažino baudų dydį.

(75)

Atliekant pradinio tyrimo žalos analizę buvo atrinkti penkti Europos gamintojai: trys Prancūzijos, vienas Italijos ir vienas Portugalijos. Dviem iš trijų atrinktų Prancūzijos gamintojų buvo skirtos aprašytos baudos. Siekiant išnagrinėti galimą minėtos antikonkurencinės veiklos įtaką žalos analizei, pirmiausiai buvo palygintos kiekvienos iš pradžių atrinktos bendrovės vidutinės pardavimo kainos. Nustatyta, kad dviejų Prancūzijos gamintojų, kuriems vėliau buvo skirtos baudos, vidutinė vieneto pardavimo kaina iš tikrųjų buvo didesnė nei kitų trijų atrinktų bendrovių. Šį kainų skirtumą iš dalies galima paaiškinti nustatytais pradinio tyrimo faktais, t. y. skirtingu šių gamintojų produktų asortimentu. Tačiau atlikus išsamesnį palyginimą paaiškėjo, kad dviejų Prancūzijos gamintojų vidutinės vieneto pardavimo kainos pradiniu TL taip pat buvo didesnės: vien tik iš gabonmedžio pagamintos faneros – 7–30 %, o faneros, kurios bent vienas išorinis sluoksnis pagamintas iš gabonmedžio, – 3–19 %.

(76)

Todėl toliau skaičiuojant žalą į dviejų nubaustų Prancūzijos bendrovių duomenis nebuvo atsižvelgta; per pradinį tyrimą nustatyta žala buvo vertinama remiantis kitų trijų atrinktų bendrovių duomenimis. Kadangi makroekonominiai rodikliai (gamyba, našumas, pardavimas, rinkos dalis, užimtumas ir augimas) buvo pagrįsti dešimties Sąjungos gamintojų pateikta informacija, atliekant šį skaičiavimą į kitų nubaustų Prancūzijos bendrovių duomenis taip pat neatsižvelgta.

(77)

Nustatyta, kad nubaustų Prancūzijos bendrovių duomenys neturėtų didelės įtakos nustatytiems pradinio tyrimo faktams, susijusiems su vadinamaisiais mikroekonominiais rodikliais. Per pradinio tyrimo nagrinėjamąjį laikotarpį atrinktų bendrovių pelningumas sumažėjo nuo 3,5 iki – 8,9 %. Jei nubausti Prancūzijos gamintojai nebūtų buvę atrinkti, pelningumas būtų sumažėjęs nuo 3,1 iki – 6,5 %. Atrinktų bendrovių investicijų grąža sumažėjo nuo 15,6 iki – 27,5 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų ji būtų sumažėjusi nuo 19,3 iki – 38,9 %. Atrinktų bendrovių investicijos sumažėjo 80 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų jos būtų sumažėjusios 86 %. Atrinktų gamintojų grynųjų pinigų srautas sumažėjo nuo 7,6 mln. iki 59 000 EUR; be nubaustų Prancūzijos gamintojų jis būtų sumažėjęs nuo 1,5 mln. iki – 69 000 EUR. Dėl visos Sąjungos pramonės makroekonominių duomenų, neatsižvelgiant į nubaustų Prancūzijos gamintojų duomenis padėtis būtų šiek tiek kitokia. Per pradinio tyrimo nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos pramonės gamyba sumažėjo 10 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų ji būtų sumažėjusi 1 %. Sąjungos pramonės užimtumas sumažėjo 9 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų jis būtų beveik nepakitęs. Sąjungos pramonės pardavimo vertė sumažėjo 7 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų ji būtų padidėjusi 5 %. Sąjungos pardavimo apimtis sumažėjo 10 %; be nubaustų Prancūzijos gamintojų ji būtų padidėjusi 1 %.

(78)

Todėl, netgi jei neatsižvelgiant į nubaustų Prancūzijos bendrovių duomenis žala yra mažesnė, atliekant pradinį tyrimą vis tiek būtų buvusi nustatyta materialinė žala. Tai visų pirma susiję su vadinamųjų mikroekonominių rodiklių kaita.

(79)

Taip pat nagrinėta, ar antikonkurencinė Prancūzijos gamintojų veikla galėjo turėti įtakos žalai, nustatytai atliekant dabartinę peržiūrą. Kadangi susitarimas dėl kainų buvo panaikintas 2004 m., antikonkurencinė veikla negalėjo turėti tiesioginės įtakos nei vienam rodikliui. Todėl buvo vertinta, ar žalos analizei galėjo vis dėlto būti padaryta kokia nors netiesioginė įtaka, t. y. baudų kaina. Nustatyta, kad nei vienas iš dviejų atrinktų Prancūzijos gamintojų, skaičiuodamas pelningumą, į baudos dydį neatsižvelgė. Todėl nustatyta, kad praeityje vykdyta antikonkurencinė veikla arba nustatytos baudos neturi jokios įtakos dabartinei žalos analizei.

(80)

Remiantis minėta analize daroma išvada, kad antikonkurencinė Prancūzijos gamintojų veikla neturėjo poveikio Sąjungos pramonės žalingai padėčiai, visų pirma, palyginti su padėtimi pradinio tyrimo nagrinėjamuoju laikotarpiu. Todėl dalinė tarpinė peržiūra turėtų būti nutraukta.

H.   SĄJUNGOS INTERESAI

(81)

Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį nagrinėta, ar yra įtikinamų priežasčių toliau netaikyti galiojančių antidempingo priemonių. Nustatant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję interesai. Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

(82)

Reikėtų priminti, kad atliekant pradinį tyrimą laikyta, kad nustačius priemones nebūtų prieštaraujama Sąjungos interesams. Be to, šis tyrimas yra peržiūra ir jį atliekant analizuojama padėtis jau po antidempingo priemonių nustatymo, todėl galima įvertinti bet kokį netinkamą neigiamą poveikį, kurį šios galiojančios antidempingo priemonės daro nagrinėjamosioms šalims.

(83)

Atsižvelgiant į tai buvo nagrinėjama, ar, nepaisant išvadų, susijusių su tikimybe, kad žalingas dempingas tęsis arba pasikartos, yra įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju toliau taikant priemones būtų prieštaraujama Sąjungos interesams.

1.   Sąjungos pramonės ir kitų Sąjungos gamintojų interesai

(84)

Toliau taikant antidempingo priemones iš nagrinėjamosios šalies importuojamam produktui, Sąjungos pramonė turėtų daugiau galimybių pasiekti pagrįstą pelningumo lygį ir taip išvengtų būti išstumta iš rinkos dėl didelės importo dempingo kainomis iš KLR apimties. Iš tikrųjų labai tikėtina, kad bus vykdomas žalingas dempingas didele apimtimi, prieš kurią Sąjungos pramonė negalės atsilaikyti. Todėl Sąjungos pramonei būtų naudinga, jei ir toliau būtų taikomos dabartinės antidempingo priemonės.

(85)

Atitinkamai daroma išvada, kad toliau taikant antidempingo priemones KLR, tikrai nebūtų prieštaraujama Sąjungos pramonės ir kitų Sąjungos gamintojų interesams.

2.   Nesusijusių Sąjungos importuotojų interesai

(86)

Atliekant tyrimą bendradarbiavo du nesusiję Sąjungos importuotojai. Abu prieštaravo tolesniam priemonių taikymui, teigė, kad priemonės yra neveiksmingos ir Kinijos produktai nepanašūs į Sąjungos pramonės gaminamą panašų produktą dėl kokybės skirtumų, ir išreiškė abejonę dėl Sąjungos gabonmedžio faneros pramonės konkurencingumo. Tačiau nei vienas iš šių teiginių nebuvo pagrįstas. Neturint įrodymų, patvirtinančių, kad galiojančios antidempingo priemonės turėjo didelio poveikio importuotojams, daroma išvada, kad tolesnis priemonių taikymas neturės reikšmingo poveikio Sąjungos importuotojams.

3.   Sąjungos naudotojų interesai

(87)

Klausimyno atsakymus pateikė trys Italijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje įsikūrę naudotojai. Atsižvelgiant į tai, kad nei vienas nepirko nagrinėjamojo produkto iš KLR, ir neturint jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad galiojančios antidempingo priemonės turėjo didelio poveikio naudotojams, galima daryti išvadą, kad tolesnis priemonių taikymas neturėtų reikšmingo neigiamo poveikio Sąjungos naudotojams.

4.   Išvada dėl Sąjungos interesų

(88)

Todėl manoma, kad nėra jokių įtikinamų su Sąjungos interesais susijusių priežasčių toliau netaikyti galiojančių priemonių.

I.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(89)

Visoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama rekomenduoti toliau taikyti galiojančias priemones.

Bendrovė

Muito norma

(%)

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Visos kitos bendrovės

66,7

(90)

Be to, nustatytas laikotarpis, per kurį, atskleidus šią informaciją, šalys galėjo pareikšti prieštaravimus. Į pateiktus pagrįstus argumentus ir pastabas buvo deramai atsižvelgta.

(91)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų toliau taikyti importuojamai KLR kilmės gabonmedžio fanerai nustatytas antidempingo priemones, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

(92)

Šiame reglamente konkrečioms bendrovėms nurodytos antidempingo muito normos taikomos tik šių bendrovių, t. y. konkrečiai paminėtų juridinių asmenų pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui. Bet kurios kitos bendrovės, kurios pavadinimas ir adresas konkrečiai nepaminėtas šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui negali būti taikomos šios normos – jam taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(93)

Visus prašymus taikyti šias individualias antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus įmonės pavadinimui arba įsteigus naujas gamybos ar pardavimo įmones) iš karto reikėtų siųsti Komisijai (6) kartu su visa svarbia informacija, ypač apie bendrovės veiklos pasikeitimus, susijusius su gamyba, vidaus ir eksporto pardavimu, kurie, pavyzdžiui, yra susiję su tokiu pavadinimo arba gamybos ir pardavimo įmonių pasikeitimu. Prireikus šis reglamentas bus iš dalies keičiamas atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

(94)

Siekiant sumažinti priemonių vengimo riziką, kylančią dėl didelio muito normų skirtumo, manoma, kad šiuo atveju būtinos specialios priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas antidempingo muito taikymas. Šioms specialioms priemonėms priskiriamas galiojančios komercinės sąskaitos faktūros, atitinkančios šio reglamento priede nurodytus reikalavimus, pateikimas valstybių narių muitinėms. Importuojant be šios sąskaitos faktūros, taikomas visoms kitoms bendrovėms nustatytas antidempingo muitas.

(95)

Jeigu nustačius susijusias priemones labai padidėja vienos iš bendrovių, kuriai taikomos mažesnės individualios muito normos, eksportuojamas kiekis, tokį padidėjimą būtų galima laikyti prekybos pobūdžio pasikeitimu dėl nustatytų priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Tokiomis aplinkybėmis ir jeigu laikomasi sąlygų, gali būti inicijuojamas priemonių vengimo tyrimas. Atliekant šį tyrimą galima, inter alia, nagrinėti, ar būtina panaikinti individualias muito normas ir nustatyti visos šalies mastu taikomą muitą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gabonmedžio (okoumé) fanerai, kuri apibrėžiama kaip fanera, kurią sudaro tiktai ne storesni kaip 6 mm medienos lakštai, kurių bent vienas išorinis gabonmedžio (okoumé) sluoksnis nepadengtas nenuimama kitos medžiagos plėvele, kurios klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra ex 4412 31 10 (TARIC kodas 4412311010), nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Gamintojas

Muito norma

(%)

Papildomas TARIC kodas

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu

Province, Kinijos Liaudies Respublika

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang,

Kinijos Liaudies Respublika

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui

Province 235323, Kinijos Liaudies Respublika

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang

Province, Kinijos Liaudies Respublika

17

A529

Visos kitos bendrovės

66,7

A999

3.   Individualios muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms bendrovėms, taikomos tik tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, kuri atitinka priede išdėstytus reikalavimus. Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šiuo reglamentu nutraukiama dalinė tarpinė peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 336, 2004 11 12, p. 4.

(3)  OL C 114, 2009 5 19, p. 11.

(4)  OL C 270, 2009 11 11, p. 24.

(5)  OL L 181, 2004 5 18, p. 5.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, NERV-105, B-1049 Brussels.


PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti toks komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio bendrovės atstovo pasirašytas pareiškimas:

1.

Komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio bendrovės atstovo vardas, pavardė ir pareigos.

2.

Pareiškimas: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų [nagrinėjamasis produktas] (papildomas TARIC kodas), parduotų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (nagrinėjamosios šalies pavadinimas) (bendrovės pavadinimas ir adresas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“

3.

Data ir parašas


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/14


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 83/2011

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 610/2010

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 610/2010, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 (2) 2 straipsnio 3 dalis; jame nustatytas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, atnaujintas sąrašas.

(2)

Taryba pateikė motyvų pareiškimus visiems asmenims, grupėms ir subjektams, tais atvejais, kai tai buvo praktiškai įmanoma, paaiškinančius priežastis, kodėl jie buvo įtraukti į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 610/2010 sąrašą. Vienai grupei 2010 m. lapkričio mėn. buvo pateiktas iš dalies pakeistas motyvų pareiškimas.

(3)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (3) Taryba informavo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 610/2010 sąraše išvardytus asmenis, grupes ir subjektus, kad ji nusprendė palikti juos sąraše. Taryba taip pat informavo atitinkamus asmenis, grupes ir subjektus apie galimybę prašyti Tarybos motyvų, dėl kurių jie buvo įtraukti į sąrašą, pareiškimo, jei jiems tai dar nebuvo pranešta. Penkioms grupėms 2010 m. lapkričio mėn. buvo pateikti iš dalies pakeisti motyvų pareiškimai (4).

(4)

Taryba atliko asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašo išsamią peržiūrą, kaip reikalaujama pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį. Tai darydama ji atsižvelgė į atitinkamų asmenų pastabas, pateiktas Tarybai.

(5)

Su sąlyga, kad bus atsižvelgta į apeliacinio skundo, pateikto Byloje T-348/07, nagrinėjimo rezultatus, Taryba padarė išvadą, kad, šio reglamento priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (5) 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kad kompetentinga institucija dėl jų yra priėmusi sprendimą, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje, ir kad jiems toliau turėtų būti taikomos specialios ribojamosios priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2580/2001.

(6)

Atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas, pateiktas Byloje T-348/07, dar nagrinėjamas, Taryba nustatė, kad Tarybos sprendimas 2010/386/BUSP (6) vienos grupės atžvilgiu neturėtų būti panaikintas. Šiuo metu atliekama su ta grupe susijusi peržiūra.

(7)

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje pateiktas sąrašas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu sąrašu.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 610/2010 panaikinamas, išskyrus to reglamento priedo 2 dalies įraše Nr. 25 paminėtos grupės atžvilgiu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(2)  OL L 178, 2010 7 13, p. 1.

(3)  OL C 188, 2010 7 13, p. 13.

(4)  OL C 316, 2010 11 20, p. 11.

(5)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(6)  OL L 178, 2010 7 13, p. 28.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

1.   Asmenys

1.

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

2.

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26 Qatif-Bab al Shamal (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarut (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

6.

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18 Costantine (Alžyras) –Al-Takfir ir al-Hijra narys

7.

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

8.

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

9.

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane, Libano pilietis

10.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu Zubair; dar žinomas kaip Sobiar; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai) –Hofstadgroep grupuotės narys

11.

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

12.

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

13.

EL FATMI, Nouredine (dar žinomas kaip Nouriddin EL FATMI; dar žinomas kaip Nouriddine EL FATMI, dar žinomas kaip Noureddine EL FATMI, dar žinomas kaip Abu AL KA’E KA’E; dar žinomas kaip Abu QAE QAE; dar žinomas kaip FOUAD; dar žinomas kaip FZAD; dar žinomas kaip Nabil EL FATMI; dar žinomas kaip Ben MOHAMMED; dar žinomas kaip Ben Mohand BEN LARBI; dar žinomas kaip Ben Driss Muhand IBN LARBI; dar žinomas kaip Abu TAHAR; dar žinomas kaip EGGIE), gimęs 1982 8 15 Midare (Marokas), paso (išduotas Maroko Karalystės) Nr. N829139 – Hofstadgroep grupuotės narys

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11 El Dibabiya (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26 Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

19.

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

20.

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

21.

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

22.

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

23.

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15 Hussein Dey (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

24.

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21 Blida (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

25.

WALTERS, Jason Theodore James (dar žinomas kaip Abdullah; dar žinomas kaip David), gimęs 1985 3 6 Amersforte (Nyderlandai), paso (išduotas Nyderlandų Karalystės) Nr. NE8146378 – Hofstadgroep grupuotės narys

2.   Grupės ir subjektai

1.

Abu Nidal organizacija – ANO (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba; dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados; dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“; dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2.

Al-Aqsa kankinių brigada

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ir Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM; dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa; dar žinoma kaip Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją – NTA, Filipinuose

8.

Gama’a al-Islamiyya (dar žinoma kaip Al-Gama’a al-Islamiyya) (Islamo grupė – IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C – (Didysis islamo rytų karių frontas)

10.

Hamas, įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem

11.

Hizbul Mujahideen – HM

12.

Hofstadgroep grupuotė

13.

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

14.

Tarptautinė sikų jaunimo federacija – TSJF

15.

Khalistano Zindabad pajėgos – KZF

16.

Kurdistano darbininkų partija – PKK (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

17.

Tamil Eelamo išlaisvinimo tigrai – TEIT

18.

Ejército de Liberación Nacional (Nacionalinė išlaisvinimo armija)

19.

Palestinos islamo Jihad – PIJ

20.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas – PILF

21.

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė)

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos)

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė); dar žinoma kaip Dev Sol) (Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija)

24.

Sendero Luminoso (SL) (Šviečiantis kelias)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan grupuotė – TAK (dar žinoma kaip Kurdistano laisvės sakalai; dar žinoma kaip Kurdistano laisvės vanagai)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė)


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/17


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 84/2011

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1), su pakeitimais, padarytais 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimu 2011/69/BUSP (2),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 2010/639/BUSP su pakeitimais numatyta įšaldyti, inter alia, asmenų, kurie atsakingi už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų metu ir už susidorojimą su pilietine visuomene bei demokratine opozicija, ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų lėšas ir ekonominius išteklius.

(2)

Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu.

(3)

Šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač – teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei teisės į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų.

(4)

Atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/69/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I ir IA prieduose pateiktus sąrašus.

(5)

Nustatant šio reglamento I ir IA prieduose pateiktų sąrašų keitimo tvarką turėtų būti numatyta, kad į sąrašą įtrauktiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms turi būti praneštos jų įtraukimo į sąrašą priežastys, kad jie galėtų pateikti pastabas. Tais atvejais, kai pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti suinteresuotą asmenį, subjektą ar instituciją.

(6)

Siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turi būti įšaldyti pagal šį reglamentą, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

(7)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Visos I priede arba IA priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi.

2.   I priede arba IA priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar institucijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių vykdymo arba dėl kurios išvengiama šių priemonių vykdymo.

4.   Į I priedą įtraukiami Tarybos sprendimo 2010/639/BUSP su pakeitimais 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.

5.   Į IA priedą įtraukiami Tarybos sprendimo 2010/639/BUSP su pakeitimais 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.“

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„2b straipsnis

1.   I ir IA prieduose pateikiami sąrašuose nurodytų asmenų, subjektų ir institucijų įtraukimo į sąrašus motyvai.

2.   Be to, I ir IA prieduose pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų tapatybei nustatyti. Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali būti vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas (jei žinomas), pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų ir institucijų atveju tokia informacija gali būti pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.“

3.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačius, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I priede arba IA priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė, kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

3.   Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ar 2 dalį suteiktus leidimus.“

4.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Komisija įgaliojama remdamasi valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti II priedą.“

5.

Įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

1.   Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I arba IA priedus.

2.   Taryba atitinkamam 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai galimybę pateikti pastabų.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba instituciją.

4.   I ir IA priedų sąrašai reguliariai peržiūrimi bent kas 12 mėnesių.“

6.

Įterpiamas šis straipsnis:

„9b straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai korespondencijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.“

7.

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas pakeičiamas I priede išdėstytu tekstu.

8.

II priede išdėstytas tekstas įterpiamas į Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 kaip IA priedas.

9.

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 II priedas iš dalies keičiamas kaip išdėstyta III priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 40.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar institucijų, nurodytų 2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, sąrašas

 

Pavardė ir vardas (rašyba lietuvių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų k.)

Gimimo data

Gimimo vieta

Adresas

Paso numeris

Pareigos

1.

Lukašenko, Aleksandr Grigorjevič

(Lukašenka, Aliaksandr Ryhoravič)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954 8 30

Kopysė, Vitebsko sritis (Копысь Витебской области)

 

 

Prezidentas

2.

Nevyglas, Genadi Nikolajevič

(Nevyhlas, Henadz Mikalajevič)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954 2 11

Parachonskas, Pinsko rajonas

(Парахонск Пинского района)

 

 

Prezidento administracijos vadovas

3.

Petkevič, Natalja Vladimirovna

(Piatkevič, Natalia Vladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972 10 24

Minskas

 

 

Buvusi Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja

4.

Rubinov, Anatolij Nikolajevič

(Rubinav, Anatol Mikalajevič)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939 4 4

Mogiliavas

 

 

Vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją, PA

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovič

(Praliaskouski, Aleh Vitoldavič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963 10 1

Zagorskas (Sergijev Posadas)

 

 

Informacijos ministras

6.

Radkov, Aleksandr Michailovič

(Radzkov, Aliaksandr Michailavič)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951 7 1

Votnia, Bychavo rajonas, Mogiliavo sritis

(Вотня Быховского района Могилевской области)

 

 

Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

7.

Rusakevič, Vladimir Vasiljevič

(Rusakevič, Vladzimir Vasiljevič)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947 9 13

Vyhanaščai, Bresto sritis

(Выгонощи, Брестская область)

 

 

Buvęs informacijos ministras

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevič

(Halavanav, Viktar Ryhoravič)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952 m.

Barysavas

 

 

Teisingumo ministras

9.

Zimovskij, Aleksandr Leonidovič

(Zimouski, Aliaksandr Leanidavič)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961 1 10

Vokietija

 

 

Buvęs valstybinės televizijos pirmininkas

10.

Konopliov, Vladimir Nikolajevič

(Kanapliov, Vladzimir Mikalejevič)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954 1 3

Akulincų k., Mogiliavo rajonas

(д. Акулинцы Могилевского района)

 

 

Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas

11.

Čerginec, Nikolaj Ivanovič

(Čarginec, Mikalaj Ivanavič)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937 10 17

Minskas

 

 

Aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

12.

Kostian, Sergej Ivanovič

(Kascian, Siarhej Ivanavič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941 1 15

Usochai, Kličavo rajonas, Mogiliavo sritis

(Усохи Кличевского района Могилевской области)

 

 

Žemųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

13.

Orda, Michail Sergejevič

(Orda, Michail Siarhejevič)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966 9 28

Zietela, Gardino sritis

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Aukštųjų rūmų narys, Baltarusijos jaunimo respublikinės sąjungos (BRSM) vadovas

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovič

(Lazavik, Mikalaj Ivanavič)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951 1 18

Nevinianai, Minsko sritis

(Невиняны Минской области)

 

 

Centrinės rinkimų komisijos sekretorius

15.

Miklaševič, Piotr Petrovič

(Miklaševič, Piotr Piatrovič)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954 m.

Kosuta, Minsko sritis

(Косута Минской области)

 

 

Generalinis prokuroras

16.

Sliževskij, Oleg Leonidovič

(Sližeuski, Aleh Leanidavič)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

17.

Chariton, Aleksandr (Charyton, Aliaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus konsultantas

18.

Smirnov, Jevgenij Aleksandrovič

(Smirnov, Jauhen Aliaksandravič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949 3 15

Riazanės sritis, Rusija

 

 

Ekonominio teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas

19.

Reutskaja, Nadežda Zalovna

(Ravuckaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minsko Moskovskij rajono teisėja

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevič

(Trubnikav, Mikalaj Aliaksejevič)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minsko Partizanskij rajono teisėjas

21.

Kuprijanov, Nikolaj Michailovič

(Kupryjanav, Mikalaj Michailavič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevič

(Sucharenka, Sciapan Mikalajevič)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957 1 27

Zdudičiai, Svetlogorsko rajonas, Gomelio sritis

(Здудичи Светлогорского района Гомельской области)

 

 

KGB pirmininkas

23.

Dementej, Vasilij Ivanovič

(Dzemiancej, Vasil Ivanavič)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas

24.

Kozik, Leonid Petrovič (Kozik, Leanid Piatrovič)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948 7 13

Barysavas

 

 

Profesinių sąjungų federacijos vadovas

25.

Koleda, Aleksandr Michailovič

(Kaliada, Aliaksandr Michailavič)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

26.

Michasiov, Vladimir Iljič

(Michasiov, Vladzimir Iljič)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Gomelio srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

27.

Lučina, Leonid Aleksandrovič

(Lučyna, Leanid Aliaksandravič)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947 11 18

Minsko sritis

 

 

Gardino srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

28.

Karpenko, Igor Vasiljevič

(Karpenka, Ihar Vasiljevič)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964 4 28

Novokuzneckas, Kemerovo sritis, Rusija

(Новокузнецк Кемеровской области, Россия)

 

 

Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos vadovas

29.

Kurlovič, Vladimir Anatoljevič

(Kurlovič, Vladzimir Anatoljevič)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Minsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

30.

Metelica, Nikolaj Timofejevič

(Miacelica, Mikalaj Cimafejevič)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Mogiliavo srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

31.

Piščiulionok, Michail Vasiljevič

(Piščulionak, Michail Vasiljevič)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Vitebsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

32.

Rybakov, Aleksej (Rybakov, Aliaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovič

(Bortnik, Siarhej Aliaksandravič)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953 5 28

Minskas

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Prokuroras

34.

Jasinovič, Leonid Stanislavovič

(Jasinovič, Leanid Stanislavavič)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

1961 11 26

Bučanai, Vitebsko sritis

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

35.

Migun, Andrej Arkadevič

(Mihun, Andrej Arkadzevič)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978 2 5

Minskas

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Prokuroras

36.

Šeiman, Viktor Vladimirovič

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958 5 26

Gardino sritis

 

 

Buvęs Saugumo tarybos narys, šiuo metu Prezidento specialusis asistentas / padėjėjas

37.

Naumov, Vladimir Vladimirovič

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956 2 7

Smolenskas

 

 

Buvęs vidaus reikalų ministras, šiuo metu Nacionalinės ledo ritulio federacijos pirmininkas

38.

Pavličenko, Dmitrij Valerijevič

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966 m.

Vitebskas

 

 

Baltarusijos specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas

39.

Jermošina, Lidija Michailovna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953 1 29

Sluckas (Minsko sritis)

 

 

Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė

40.

Podobed, Juri Nikolajevič

 

Подобед, Юрий Николаевич

1962 3 5

Sluckas (Minsko sritis)

 

 

Specialios paskirties būrys, Vidaus reikalų ministerija“


II PRIEDAS

„IA PRIEDAS

Fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar institucijų, nurodytų 2 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, sąrašas

 

Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas rusų k.

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Lukašenko, Viktor Aleksandrovič

Лукашенко Виктор Александрович

1976 m.

Prezidento asistentas / padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais

2.

Bazanov, Aleksandr Viktorovič

Базанов Александр Викторович

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktorius

3.

Gusev, Aleksej Viktorovič

Гусев Алексей Викторович

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pirmasis pavaduotojas

4.

Krištapovič, Lev Jevstafjevič

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotojas

5.

Kolos, Jelena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja

6.

Makej, Vladimir Vladimirovič

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958 m. rugpjūčio 5 d., Gardino sritis

Prezidento administracijos vadovas

7.

Jančevskij, Vsevolod Viačeslavovič

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976 m. balandžio 22 d., Barysavas

Prezidento asistentas, Prezidento administracijos vyriausiosios ideologijos valdybos vadovas

8.

Malcev, Leonid Semionovič

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949 m. rugpjūčio 29 d., Viaceneuka, Slonim rajonas, Gardino sritis

Saugumo tarybos sekretorius

9.

Tiurin, Andrej

Тюрин, Андрей

 

Prezidento apsaugos tarnybos vadovas

10.

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrinės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas

11.

Bušnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

12.

Buščik, Vasilij Vasiljevič

Бущик, Василий Васильевич

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

13.

Kacubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

14.

Kiseliova, Nadežda Nikolajevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

15.

Podoliak, Eduard Vasiljevič

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

16.

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

17.

Ščiurok, Ivan Antonovič

Щурок, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

18.

Kiseliov, Anatolij Semionovič

Киселев, Анатолий Семенович

 

Bresto srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

19.

Kriukovskij, Viačeslav Jefimovič

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Vitebsko srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

20.

Stoš, Nikolaj Nikolajevič

Стош, Николай Николаевич

 

Gomelio srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

21.

Savko, Valerij Iosifovič

Савко, Валерий Иосифович

 

Gardino srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

22.

Vasiljev, Aleksej Aleksandrovič

Васильев, Алексей Александрович

 

Minsko srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

23.

Berestov, Valerij Vasiljevič

Берестов, Валерий Васильевич

 

Gomelio sritis regioninės rinkimų komisijos vadovas

24.

Vasilievich, Grigoriy Alekseievich

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955 m. vasario 13 d.

Generalinis prokuroras

25.

Šved, Andrej Ivanovič

Швед Андрей Иванович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

26.

Lašin, Aleksandr Michailovič

Лашин, Александр Михайлович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

27.

Konon, Viktor Aleksandrovič

Конон, Виктoр Александрович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

28.

Stuk, Aleksej Konstantinovič

Стук, Алексей Константинович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

29.

Kuklis, Nikolaj Ivanovič

Куклис, Николай Иванович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

30.

Chmaruk, Sergej Konstantinovič

Хмарук, Сергей Константинович

 

Bresto srities prokuroras

31.

Dysko, Genadij Iosifovič

Дыско, Генадий Иосифович

 

Vitebsko srities prokuroras

32.

Šajev, Valentin Petrovič

Шаев, Валентин Петрович

 

Gomelio srities prokuroras

33.

Morozov, Viktor Nikolajevič

Морозов, Виктор Николаевич

 

Gardino srities prokuroras

34.

Archipov, Aleksandr Michailovič

Архипов, Александр Михайлович

 

Minsko srities prokuroras

35.

Senkevič, Eduard Aleksandrovič

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Mogiliavo srities prokuroras

36.

Kulik, Nikolaj Nikolajevič

Кулик, Николай Николаевич

 

Minsko miesto prokuroras

37.

Dudkin, Anatolij Konstantinovič

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Baltarusijos Respublikos transporto prokuroras

38.

Dranica, Aleksandr Nikolajevič

Драница, Александр Николаевич

 

Baltarusijos karinis prokuroras

39.

Vileičik, Aleksandr Vladimirovič

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964 m.

Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas

40.

Lomat, Zenon Kuzmič

Ломать, Зенон Кузьмич

1944 m., Karabanai

Buvęs Valstybės kontrolės komiteto pirmininkas

41.

Kulešov, Anatolij Nilovič

Кулешов Анатолий Нилович

1959 m.

Vidaus reikalų ministras

42.

Pekarskij, Oleg Anatoljevič

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas

43.

Poluden, Jevgenij Jevgenjevič

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas

44.

Jevsejev, Igor Vladimirovič

Евсеев, Игорь Владимирович

 

OMON operacijų dalinio vadas

45.

Farmagej, Leonid Konstantinovič

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962 m.

Minsko srities milicijos vadas

46.

Lukomskij, Aleksandr Valentinovič

Лукомский, Александр Валентинович

 

Vidaus reikalų ministerijos Minsko srities specialiosios paskirties būrio vadas

47.

Zaicev, Vadim Jurjevič

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964 m.

KGB vadovas

48.

Dedkov, Leonid Nikolajevič

Дедков, Леонид Николаевич

 

Pirmasis KGB vadovo pavaduotojas, Vitebsko srities KGB vadovas

49.

Bachmatov, Igor Andrejevič

Бахматов, Игорь Андреевич

 

KGB vadovo pavaduotojas

50.

Tertel, Ivan Stanislavovič

Тертель Иван Станиславович

 

KGB vadovo pavaduotojas

51.

Smolenskij, Nikolaj Zinovjevič

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

KGB vadovo pavaduotojas

52.

Vegera, Viktor Pavlovič

Вегера Виктор Павлович

 

Buvęs pirmasis KGB vadovo pavaduotojas

53.

Svorob, Nikolaj Konstantinovič

Свороб, Николай Константинович

 

Buvęs KGB vadovo pavaduotojas

54.

Tretjak, Piotr

Третьяк, Петр

 

KGB vadovo pavaduotojas

55.

Zacharov, Aleksej Ivanovič

Захаров, Алексей Иванович

 

KGB kontržvalgybos valdybos vadovas

56.

Tolstašov, Aleksandr Olegovič

Толсташов Александр Олегович

 

KGB vyriausiosios konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos vadovas

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

 

KGB ekonominio saugumo valdybos vadovas

58.

Jurata, Viktor

Юрата, Виктор

 

KGB valstybės komunikacijų valdybos vadovas

59.

Voropajev, Igor Grigorjevič

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Buvęs KGB valstybės komunikacijų valdybos vadovas

60.

Kalač, Vladimir Viktorovič

Калач Владимир Викторович

 

Buvęs Minsko srities KGB vadovas

61.

Busko, Igor Jevgenjevič

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Bresto miesto KGB vadovas

62.

Korž, Ivan Aleksejevič

Корж Иван Алексеевич

 

Gardino miesto KGB vadovas

63.

Sergejenko, Igor Petrovič

Сергеенко Игорь Петрович

 

Mogiliavo miesto KGB vadovas

64.

Gerasimenko, Genadij Anatoljevič

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Gomelio miesto KGB vadovas

65.

Leskovskij, Ivan Anatoljevič

Лесковский Иван Анатольевич

 

Buvęs Gomelio miesto KGB vadovas

66.

Maslakov, Valerij

Маслаков Валерий

 

KGB žvalgybos valdybos vadovas

67.

Volkov, Sergej

Волков Сергей

 

Buvęs KGB žvalgybos valdybos vadovas

68.

Zhadobin, Iuri Viktorovich

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954 m. lapkričio 14 d.

Gynybos ministras

69.

Kraševskij, Viktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

GRU vadovas

70.

Ananič, Lilija Stanislavovna

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960 m.

Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja

71.

Laptionok, Igor Nikolajevič

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961 m.

Informacijos ministro pavaduotojas

72.

Davidko, Genadij Bronislavovič

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Valstybinės televizijos pirmininkas

73.

Kozijatko, Jurij Vasiljevič

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964 m., Brestas

„Stoličnoje televidenije“ generalinis direktorius

74.

Jakubovič, Pavel Izotovič

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946 m. rugsėjo 23 d.

„Sovetskaja Belarus“ vyriausiasis redaktorius

75.

Lemešonok, Anatolij Ivanovič

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

„Republika“ vyriausiasis redaktorius

76.

Prokopov, Jurij

Прокопов Юрий

 

Valstybinio televizijos kanalo „Pervyj“ („Pirmasis“) žurnalistas, užimantis aukštas pareigas ir darantis didelę įtaką

77.

Michalčenko, Aleksej

Михальченко Алексей

 

Valstybinio televizijos kanalo ONT žurnalistas, užimantis aukštas pareigas ir darantis didelę įtaką

78.

Taranda, Aleksandr Michailovič

Таранда Александр Михайлович

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotojas

79.

Gordijenko, Sergej Aleksandrovič

Гордиенко Сергей Александрович

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotojas

80.

Toropeckaja, Galina Michailovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja

81.

Šadrina, Ana Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja

82.

Žuk, Dmitrij

Жук Дмитрий

 

Valstybinės naujienų agentūros BelTA generalinis direktorius

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

 

Mėnesinio žurnalo „Beloruskaja Dumka“ vyriausiasis redaktorius

84.

Ablameiko, Sergej Vladimirovič

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius

85.

Sirenko, Viktor Ivanovič

Сиренко Виктор Иванович

 

Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis gydytojas

86.

Ananič, Jelena Nikolajevna

Ананич Елена Николаевна

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo teisėja

87.

Revinskaja, Tatjana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo teisėja

88.

Jesman, Valerij Aleksandrovič

Есьман Валерий Александрович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

89.

Byčko, Aleksej Viktorovič

Бычко Алексей Викторович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

90.

Chodanevič, Aleksandr Aleksandrovič

Ходаневич Александр Александрович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

91.

Jasenovič, Leonid

Ясенович Леонид

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

92.

Baranovskij, Andrej Fiodorovič

Барановский Андрей Федорович

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėjas

93.

Titenkova, Jelena Viktorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėja

94.

Tupik, Vera Michailovna

Тупик Вера Михайловна

 

Minsko Leninskij rajono teismo teisėja

95.

Nekrasova, Jelena Timofejevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja

96.

Lapteva, Jelena Viačeslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja

97.

Bolovnev, Nikolaj Vasiljevič

Боловнев Николай Васильевич

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėjas

98.

Kazak, Viktor Vladimirovič

Казак Виктор Владимирович

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

99.

Šilko, Jelena Nikolajevna

Шилько Елена Николаевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

100.

Simachina, Liubov Sergejevna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

101.

Kuznecova, Natalja Anatoljevna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

102.

Telica, Lidija Fiodorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

103.

Černiak, Jelena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

104.

Šestakov, Jurij Valerjevič

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

105.

Motyl, Tatjana Jaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

106.

Chatkevič, Jevgenij Viktorovič

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

107.

Gusakova, Olga Arkadjevna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

108.

Šargaj, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

109.

Mitrachovič, Irina Aleksejevna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

110.

Protosovickaja, Natalja Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

111.

Lapko, Maksim Fiodorovič

Лапко Максим Федорович

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėjas

112.

Varenik, Natalja Semionovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

113.

Žukovskaja, Žana Aleksejevna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

114.

Samoliuk, Ana Valerjevna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

115.

Lukašenko, Dmitrij Aleksandrovič

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukašenkų šeima susijusiose finansų operacijose

116.

Šugajev, Sergej

Шугаев, Сергей

 

Nuo 2010 1 15 – KGB vadovo pavaduotojas

117.

Kuznecov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Nuo 2010 1 15 – valstybinio KGB mokymo centro vadovas“


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 II priedas (Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai) iš dalies keičiamas taip:

1.

Priedo antraštė pakeičiama taip:

„Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai“

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

2.

Skirsnis „adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai“ pakeičiamas taip:

„Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. pašto adresas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faksas: (32 2) 299 08 73“


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/32


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 85/2011

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 560/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (1), ypač į jo 11a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 560/2005.

(2)

Atsižvelgiant į sudėtingą padėtį Dramblio Kaulo Krante, kiti asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) valdytojas: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

2.

Denis N'Gbé

Gimęs 1956 m. rugsėjo 6 d. Danane;

paso numeris: PS-AE/094GD07 (galioja iki 2012 m. liepos 26 d.)

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) Dramblio Kaulo Kranto nacionalinės direkcijos direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

3.

Ibrahim Ezzedine

Gimęs 1968 m. vasario 5 d. Bariše (Libanas);

paso numeris: 08AB14590 (galioja iki 2014 m. spalio 4 d.)

Verslininkas: prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

4.

Roland Dagher

Gimęs 1952 m. gegužės 8 d. Bamake (Malis);

pasų numeriai: PD-AE/075FN01 (galioja iki 2011 m. sausio 16 d.); 08AA15167 (galioja iki 2013 m. gruodžio 1 d.)

Verslininkas, Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys: prisideda prie neteisėto Laurent Gbagbo finansavimo

5.

Oussou Kouassi

Gimęs 1956 m. sausio 1 d. Umė;

pasų numeriai: PD-AE/016EU09 (galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d.);

08AA80739 (galioja iki 2014 m. liepos 12 d.)

Ekonomikos reikalų generalinis direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

6.

Ossey Eugène Amonkou

Gimęs 1960 m. liepos 13 d. Akupė;

paso numeris: 04LE10026 (galioja iki 2011 m. birželio 19 d.)

Nacionalinio investicijų banko (BNI) generalinis direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo


B.   Subjektai

 

Pavadinimas (ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

REGISTRUOTOJI BŪSTINĖ

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00

Faksas: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - El. paštas: info@caissepargne.ci

Prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: Faks.: +225 20 22 58 18

Prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 86/2011

2011 m. vasario 1 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

116,3

JO

78,3

MA

59,1

TN

107,6

TR

107,1

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

78,3

MA

100,1

TR

125,4

ZZ

101,3

0709 90 70

MA

62,5

TR

133,2

ZZ

97,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,6

MA

55,6

TN

55,4

TR

70,3

ZA

41,5

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

171,2

MA

66,1

TR

79,6

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,4

IL

99,3

JM

92,9

MA

102,5

PK

51,1

TR

66,9

US

79,6

ZZ

79,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,3

UY

45,3

ZZ

47,1

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

US

125,2

ZZ

90,7

0808 20 50

CN

76,0

US

133,9

ZA

100,1

ZZ

103,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/9/ES

2011 m. vasario 1 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga dodinas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar reikia įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra dodinas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 11e straipsnį pranešėjas per du mėnesius nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo atsisakė siūlymo įtraukti tą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (4), kuriuo dodinas neįtrauktas į minėtą priedą.

(3)

Vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nustatytą 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimu įprasta ir skubos tvarka (5), 14–19 straipsniuose.

(4)

Paraiška pateikta Portugalijai, kuri Reglamentu (EB) Nr. 451/2000 paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare. Nustatytų skubos tvarkos terminų buvo laikytasi. Veikliosios medžiagos specifikacija ir nurodytos paskirtys yra tokios pat, kaip ir Sprendime 2008/934/EB. Paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB) Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos reikalavimus.

(5)

Portugalija įvertino pareiškėjo pateiktus papildomus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą. 2009 m. rugpjūčio 14 d. ji šią ataskaitą pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba pateikė papildomą ataskaitą kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008 20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m. gegužės 28 d. Tarnyba Komisijai pateikė savo išvadas dėl dodino (6). Vertinimo ataskaitos projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2010 m. lapkričio 23 d. pateikė kaip Komisijos dodino peržiūros ataskaitą.

(6)

Įvairiais tyrimais nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra dodino, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo paskirčių, kurios buvo išnagrinėtos ir išsamiai aprašytos Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl dodiną tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(7)

Neprieštaraujant tai išvadai tikslinga gauti daugiau informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga prašyti, kad pareiškėjas pateiktų daugiau informacijos, kuri patvirtintų ilgalaikės rizikos paukščiams ir žinduoliams vertinimą ir natūralių paviršinio vandens sistemų, kuriose greičiausiai susiformavo daugelis metabolitų, vertinimą.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti suteiktas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys pasirengtų laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų pareigų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, reikalingas galiojančiai augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra dodino, registracijai persvarstyti, siekiant užtikrinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės turėtų prireikus keisti, pakeisti nauja arba panaikinti galiojančią registraciją vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB nuostatomis. Nukrypstant nuo minėto galutinio termino, reikėtų nustatyti ilgesnį laikotarpį, per kurį laikantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų vienodų principų dėl kiekvienos numatytos naudojimo paskirties būtų pateikiamas ir įvertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3600/92, nustatančiu išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (7), rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančių registracijų turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma – pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijos turėtojams neatsirastų naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis.

(11)

Todėl tikslinga Direktyvą 91/414/EEB atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Sprendimu 2008/934/EB dodinas neįtrauktas į I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, registracijos panaikinamos iki 2011 m. gruodžio 31 d. Būtina išbraukti eilutę apie dodiną to sprendimo priede.

(13)

Todėl tikslinga Sprendimą 2008/934/EB atitinkamai iš dalies pakeisti.

(14)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/934/EB priedo eilutė apie dodiną išbraukiama.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos dodino, registracijas.

Iki tos dienos jos turi patikrinti, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su dodinu, išskyrus apibrėžtus tos veikliosios medžiagos įrašo B dalyje, ir ar registracijos turėtojas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priedo reikalavimus, arba ar gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje dodinas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 31 d., iš naujo įvertina pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į tos direktyvos I priedo įrašo, susijusio su dodinu, B dalį. Remdamosi tuo vertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytas sąlygas.

Tai nustačiusios valstybės narės:

a)

jei reikia, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje dodinas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje dodinas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  OL L 333, 2008 12 11, p. 11.

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba. „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido dodino keliamos rizikos vertinimo“. EMST leidinys (2010 m.); 8(6):1631. [54 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1631. Pateikta www.efsa.europa.eu.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„326

Dodinas

CAS Nr.: 2439-10-3

CIPAC Nr. 101

1-dodecylguanidino acetatas

≥ 950 g/kg

2011 m. birželio 1 d.

2021 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į dodino peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. lapkričio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

a)

ilgalaikei rizikai, kuri gali kilti paukščiams ir žinduoliams;

b)

vandens organizmams kylančiai rizikai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų nustatytos tinkamos rizikos mažinimo priemonės;

c)

netiksliniams augalams kylančiai rizikai už šia veikliąja medžiaga apdorotos teritorijos ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų nustatytos tinkamos rizikos mažinimo priemonės;

d)

likučių koncentracijos sėklavaisiuose stebėsenai.

Susijusios valstybės narės reikalauja, kad būtų pateikta patvirtinamosios informacijos apie:

a)

paukščiams ir žinduoliams kylančios ilgalaikės rizikos vertinimą,

b)

natūralių paviršinio vandens sistemų, kuriose greičiausiai susiformavo daugelis metabolitų, rizikos vertinimą.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas šiuos patvirtinamuosius duomenis pateiktų Komisijai iki 2013 m. gegužės 31 d.“


(1)  Daugiau informacijos apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


SPRENDIMAI

2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/40


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/69/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1).

(2)

Atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijoje įvykusius suklastotus prezidento rinkimus ir smurtinius veiksmus prieš politinę opoziciją, pilietinę visuomenę ir nepriklausomų žiniasklaidos priemonių atstovus, turėtų būti panaikintas Sprendimo 2010/639/BUSP 1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytiems asmenims taikomas draudimo atvykti sustabdymas.

(3)

Be to, už suklastotą rinkimų procesą ir smurtinius veiksmus prieš opoziciją atsakingiems asmenims turėtų būti taikomos ribojamosios priemonės.

(4)

Taip pat turėtų būti atnaujinta informacija apie tam tikrus asmenis, įtrauktus į Sprendimo 2010/639/BUSP I, II, III ir IV prieduose pateiktus sąrašus.

(5)

Taryba reguliariai svarstys padėtį Baltarusijoje ir įvertins galimas Baltarusijos valdžios institucijų pastangas siekiant pagarbos demokratinėms vertybėms, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, susirinkimų ir politinių asociacijų laisvę ir teisinės valstybės principus.

(6)

Sprendimą 2010/639/BUSP reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/639/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimuose Baltarusijoje ir griežtas priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės opozicijos atstovus (išvardyti IIIA priede), ir su tais asmenimis susijusiems asmenims.“.

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja asmenys, atsakingi už:

a)

tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. kovo 19 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų metu ir už susidorojimą su pilietine visuomene bei demokratine opozicija, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, išvardyti IV priede;

b)

tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų metu ir už susidorojimą su pilietine visuomene bei demokratine opozicija, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, išvardyti IIIA priede.

2.   Tokiems IIIA ar IV priede išvardytiems asmenims arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.“.

3.

3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius IIIA ar IV priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,“.

4.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP arba šio sprendimo nuostatos,

ir jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomi šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai.“.

5.

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima I, II, III, IIIA, IV ir V prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.“.

6.

7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

7.

Sprendimo 2010/639/BUSP I, II, III ir IV priedai pakeičiami šio sprendimo I, II, III ir IV prieduose pateiktu tekstu.

8.

Sprendimas 2010/639/BUSP papildomas šio sprendimo V priede pateiktu tekstu kaip jo IIIA priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas rusų k.

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Šeiman, Viktor Vladimirovič

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958 m. gegužės 26 d., Gardino sritis

Buvęs Saugumo tarybos narys, šiuo metu Prezidento specialusis asistentas / padėjėjas

2.

Naumov, Vladimir Vladimirovič

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956 m. vasario 7 d., Smolenskas

Buvęs vidaus reikalų ministras, šiuo metu Nacionalinės ledo ritulio federacijos pirmininkas

3.

Sivakov, Juri Leonidovič

Сиваков, Юрий Леонидович

1946 m. rugpjūčio 5 d., Sachalino sritis

Buvęs turizmo ministras

4.

Pavličenko, Dmitrij Valerijevič

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966 m., Vitebskas

Baltarusijos specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas“


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas rusų k.

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Jermošina, Lidija Michailovna

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953 m. sausio 29 d., Sluckas (Minsko sritis)

Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė

2.

Podobed, Juri Nikolajevič

Подобед, Юрий Николаевич

1962 m. kovo 5 d., Sluckas (Minsko sritis)

Specialios paskirties būrys, Vidaus reikalų ministerija“


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavardė ir vardas (rašyba lietuvių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų k.)

Gimimo data

Gimimo vieta

Adresas

Paso numeris

Pareigos

1.

Lukašenko, Aleksandr Grigorjevič

(Lukašenka, Aliaksandr Ryhoravič)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954 8 30

Kopysė, Vitebsko sritis (Копысь Витебской области)

 

 

Prezidentas

2.

Nevyglas, Genadi Nikolajevič

(Nevyhlas, Henadz Mikalajevič)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954 2 11

Parachonskas, Pinsko rajonas (Парахонск Пинского района)

 

 

Prezidento administracijos vadovas

3.

Petkevič, Natalja Vladimirovna

(Piatkevič, Natalia Vladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972 10 24

Minskas

 

 

Buvusi Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja

4.

Rubinov, Anatolij Nikolajevič

(Rubinav, Anatol Mikalajevič)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939 4 4

Mogiliavas

 

 

Vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją, PA

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovič

(Praliaskouski, Aleh Vitoldavič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963 10 1

Zagorskas (Sergijev Posadas)

 

 

Informacijos ministras

6.

Radkov, Aleksandr Michailovič

(Radzkov, Aliaksandr Michailavič)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951 7 1

Votnia, Bychavo rajonas, Mogiliavo sritis (Вотня Быховского района Могилевской области)

 

 

Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

7.

Rusakevič, Vladimir Vasiljevič

(Rusakevič, Vladzimir Vasiljevič)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947 9 13

Vyhanaščai, Bresto sritis (Выгонощи, Брестская область)

 

 

Buvęs informacijos ministras

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevič

(Halavanav, Viktar Ryhoravič)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952 m.

Barysavas

 

 

Teisingumo ministras

9.

Zimovskij, Aleksandr Leonidovič

(Zimouski, Aliaksandr Leanidavič)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961 1 10

Vokietija

 

 

Buvęs valstybinės televizijos pirmininkas

10.

Konopliov, Vladimir Nikolajevič

(Kanapliov, Vladzimir Mikalejevič)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954 1 3

Akulincų k., Mogiliavo rajonas (д. Акулинцы Могилевского района)

 

 

Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas

11.

Čerginec, Nikolaj Ivanovič

(Čarginec, Mikalaj Ivanavič)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937 10 17

Minskas

 

 

Aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

12.

Kostian, Sergej Ivanovič

(Kascian, Siarhej Ivanavič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941 1 15

Usochai, Kličavo rajonas, Mogiliavo sritis

(Усохи Кличевского района Могилевской области)

 

 

Žemųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

13.

Orda, Michail Sergejevič

(Orda, Michail Siarhejevič)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966 9 28

Zietela, Gardino sritis

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Aukštųjų rūmų narys, Baltarusijos jaunimo respublikinės sąjungos (BRSM) vadovas

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovič

(Lazavik, Mikalaj Ivanavič)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951 1 18

Nevinianai, Minsko sritis

(Невиняны Минской области)

 

 

Centrinės rinkimų komisijos sekretorius

15.

Miklaševič, Piotr Petrovič

(Miklaševič, Piotr Piatrovič)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954 m.

Kosuta, Minsko sritis

(Косута Минской области)

 

 

Generalinis prokuroras

16.

Sliževskij, Oleg Leonidovič

(Sližeuski, Aleh Leanidavič)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

17.

Chariton, Aleksandr

(Charyton, Aliaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus konsultantas

18.

Smirnov, Jevgenij Aleksandrovič

(Smirnov, Jauhen Aliaksandravič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949 3 15

Riazanės sritis, Rusija

 

 

Ekonominio teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas

19.

Reutskaja, Nadežda Zalovna

(Ravuckaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minsko Moskovskij rajono teisėja

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevič

(Trubnikav, Mikalaj Aliaksejevič)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minsko Partizanskij rajono teisėjas

21.

Kuprijanov, Nikolaj Michailovič

(Kupryjanav, Mikalaj Michailavič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevič

(Sucharenka, Sciapan Mikalajevič)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957 1 27

Zdudičiai, Svetlogorsko rajonas, Gomelio sritis

(Здудичи Светлогорского района Гомельской области)

 

 

KGB pirmininkas

23.

Dementej, Vasilij Ivanovič

(Dzemiancej, Vasil Ivanavič)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas

24.

Kozik, Leonid Petrovič

(Kozik, Leanid Piatrovič)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948 7 13

Barysavas

 

 

Profesinių sąjungų federacijos vadovas

25.

Koleda, Aleksandr Michailovič

(Kaliada, Aliaksandr Michailavič)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

26.

Michasiov, Vladimir Iljič

(Michasiov, Vladzimir Iljič)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Gomelio srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

27.

Lučina, Leonid Aleksandrovič (Lučyna, Leanid Aliaksandravič)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947 11 18

Minsko sritis

 

 

Gardino srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

28.

Karpenko, Igor Vasiljevič

(Karpenka, Ihar Vasiljevič)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964 4 28

Novokuzneckas, Kemerovo sritis, Rusija

(Новокузнецк Кемеровской области, Россия)

 

 

Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos vadovas

29.

Kurlovič, Vladimir Anatoljevič

(Kurlovič, Vladzimir Anatoljevič)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Minsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

30.

Metelica, Nikolaj Timofejevič

(Miacelica, Mikalaj Cimafejevič)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Mogiliavo srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

31.

Piščiulionok, Michail Vasiljevič

(Piščulionak, Michail Vasiljevič)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Vitebsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

32.

Rybakov, Aleksej (Rybakov, Aliaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovič (Bortnik, Siarhej Aliaksandravič)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953 5 28

Minskas

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Prokuroras

34.

Jasinovič, Leonid Stanislavovič (Jasinovič, Leanid Stanislavavič)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

1961 11 26

Bučanai, Vitebsko sritis

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

35.

Migun, Andrej Arkadevič (Mihun, Andrej Arkadzevič)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978 2 5

Minskas

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Prokuroras“


IV PRIEDAS

„IV PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavardė ir vardas (rašyba lietuvių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų k.)

Gimimo data

Gimimo vieta

Adresas

Paso numeris

Pareigos

1.

Lukašenko, Aleksandr Grigorjevič

(Lukašenka, Aliaksandr Ryhoravič)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954 8 30

Kopysė, Vitebsko sritis

(Копысь Витебской области)

 

 

Prezidentas

2.

Nevyglas, Genadi Nikolajevič

(Nevyhlas, Henadz Mikalajevič)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954 2 11

Parachonskas, Pinsko rajonas

(Парахонск Пинского района)

 

 

Prezidento administracijos vadovas

3.

Petkevič, Natalja Vladimirovna

(Piatkevič, Natalia Vladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972 10 24

Minskas

 

 

Buvusi Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja

4.

Rubinov, Anatolij Nikolajevič

(Rubinav, Anatol Mikalajevič)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939 4 4

Mogiliavas

 

 

Vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją, PA

5.

Proleskovskij, Oleg Vitoldovič

(Praliaskouski, Aleh Vitoldavič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963 10 1

Zagorskas (Sergijev Posadas)

 

 

Informacijos ministras

6.

Radkov, Aleksandr Michailovič

(Radzkov, Aliaksandr Michailavič)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951 7 1

Votnia, Bychavo rajonas, Mogiliavo sritis

(Вотня Быховского района Могилевской области)

 

 

Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

7.

Rusakevič, Vladimir Vasiljevič

(Rusakevič, Vladzimir Vasiljevič)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947 9 13

Vyhanaščai, Bresto sritis

(Выгонощи, Брестская область)

 

 

Buvęs informacijos ministras

8.

Golovanov, Viktor Grigorjevič

(Halavanav, Viktar Ryhoravič)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952 m.

Barysavas

 

 

Teisingumo ministras

9.

Zimovskij, Aleksandr Leonidovič

(Zimouski, Aliaksandr Leanidavič)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961 1 10

Vokietija

 

 

Buvęs valstybinės televizijos pirmininkas

10.

Konopliov, Vladimir Nikolajevič

(Kanapliov, Vladzimir Mikalejevič)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954 1 3

Akulincų k., Mogiliavo rajonas

(д. Акулинцы Могилевского района)

 

 

Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas

11.

Čerginec, Nikolaj Ivanovič

(Čarginec, Mikalaj Ivanavič)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937 10 17

Minskas

 

 

Aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

12.

Kostian, Sergej Ivanovič

(Kascian, Siarhej Ivanavič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941 1 15

Usochai, Kličavo rajonas, Mogiliavo sritis

(Усохи Кличевского района Могилевской области)

 

 

Žemųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas

13.

Orda, Michail Sergejevič

(Orda, Michail Siarhejevič)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966 9 28

Zietela, Gardino sritis

(Дятлово Гродненской области)

 

 

Aukštųjų rūmų narys, Baltarusijos jaunimo respublikinės sąjungos (BRSM) vadovas

14.

Lozovik, Nikolaj Ivanovič

(Lazavik, Mikalaj Ivanavič)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951 1 18

Nevinianai, Minsko sritis

(Невиняны Минской области)

 

 

Centrinės rinkimų komisijos sekretorius

15.

Miklaševič, Piotr Petrovič

(Miklaševič, Piotr Piatrovič)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954 m.

Kosuta, Minsko sritis

(Косута Минской области)

 

 

Generalinis prokuroras

16.

Sliževskij, Oleg Leonidovič

(Sližeuski, Aleh Leanidavič)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

17.

Chariton, Aleksandr

(Charyton, Aliaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus konsultantas

18.

Smirnov, Jevgenij Aleksandrovič

(Smirnov, Jauhen Aliaksandravič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949 3 15

Riazanės sritis, Rusija

 

 

Ekonominio teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas

19.

Reutskaja, Nadežda Zalovna

(Ravuckaja, Nadzeja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minsko Moskovskij rajono teisėja

20.

Trubnikov, Nikolaj Aleksejevič

(Trubnikav, Mikalaj Aliaksejevič)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minsko Partizanskij rajono teisėjas

21.

Kuprijanov, Nikolaj Michailovič

(Kupryjanav, Mikalaj Michailavič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

22.

Suchorenko, Stepan Nikolajevič

(Sucharenka, Sciapan Mikalajevič)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957 1 27

Zdudičiai, Svetlogorsko rajonas, Gomelio sritis

(Здудичи Светлогорского района Гомельской области)

 

 

KGB pirmininkas

23.

Dementej, Vasilij Ivanovič

(Dzemiancej, Vasil Ivanavič)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas

24.

Kozik, Leonid Petrovič

(Kozik, Leanid Piatrovič)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948 7 13

Barysavas

 

 

Profesinių sąjungų federacijos vadovas

25.

Koleda, Aleksandr Michailovič

(Kaliada, Aliaksandr Michailavič)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

26.

Michasiov, Vladimir Iljič

(Michasiov, Vladzimir Iljič)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Gomelio srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

27.

Lučina, Leonid Aleksandrovič

(Lučyna, Leanid Aliaksandravič)

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947 11 18

Minsko sritis

 

 

Gardino srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

28.

Karpenko, Igor Vasiljevič

(Karpenka, Ihar Vasiljevič)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964 4 28

Novokuzneckas, Kemerovo sritis, Rusija

(Новокузнецк Кемеровской области, Россия)

 

 

Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos vadovas

29.

Kurlovič, Vladimir Anatoljevič

(Kurlovič, Vladzimir Anatoljevič)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Minsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

30.

Metelica, Nikolaj Timofejevič

(Miacelica, Mikalaj Cimafejevič)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Mogiliavo srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

31.

Piščiulionok, Michail Vasiljevič

(Piščulionak, Michail Vasiljevič)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Vitebsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas

32.

Rybakov, Aleksej

(Rybakov, Aliaksej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

33.

Bortnik, Sergej Aleksandrovič

(Bortnik, Siarhej Aliaksandravič)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953 5 28

Minskas

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Prokuroras

34.

Jasinovič, Leonid Stanislavovič

(Jasinovič, Leanid Stanislavavič)

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

1961 11 26

Bučanai, Vitebsko sritis

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

35.

Migun, Andrej Arkadevič

(Mihun, Andrej Arkadzevič)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978 2 5

Minskas

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Prokuroras

36.

Šeiman, Viktor Vladimirovič

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958 5 26

Gardino sritis

 

 

Buvęs Saugumo tarybos narys, šiuo metu Prezidento specialusis asistentas / padėjėjas

37.

Naumov, Vladimir Vladimirovič

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956 2 7

Smolenskas

 

 

Buvęs vidaus reikalų ministras, šiuo metu Nacionalinės ledo ritulio federacijos pirmininkas

38.

Pavličenko, Dmitrij Valerijevič

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966 m.

Vitebskas

 

 

Baltarusijos specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas

39.

Jermošina, Lidija Michailovna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953 1 29

Sluckas (Minsko sritis)

 

 

Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė

40.

Podobed, Juri Nikolajevič

 

Подобед, Юрий Николаевич

1962 3 5

Sluckas (Minsko sritis)

 

 

Specialios paskirties būrys, Vidaus reikalų ministerija“


V PRIEDAS

„IIIA PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Pavardė ir vardas

Pavardė ir vardas rusų k.

Gimimo vieta ir data

Pareigos

1.

Lukašenko, Viktor Aleksandrovič

Лукашенко Виктор Александрович

1976 m.

Prezidento asistentas / padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais

2.

Bazanov, Aleksandr Viktorovič

Базанов Александр Викторович

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktorius

3.

Gusev, Aleksej Viktorovič

Гусев Алексей Викторович

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pirmasis pavaduotojas

4.

Krištapovič, Lev Jevstafjevič

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotojas

5.

Kolos, Jelena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Prezidento informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja

6.

Makej, Vladimir Vladimirovič

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958 m. rugpjūčio 5 d., Gardino sritis

Prezidento administracijos vadovas

7.

Jančevskij, Vsevolod Viačeslavovič

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976 m. balandžio 22 d., Barysavas

Prezidento asistentas, Prezidento administracijos vyriausiosios ideologijos valdybos vadovas

8.

Malcev, Leonid Semionovič

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949 m. rugpjūčio 29 d., Viaceneuka, Slonim rajonas, Gardino sritis

Saugumo tarybos sekretorius

9.

Tiurin, Andrej

Тюрин, Андрей

 

Prezidento apsaugos tarnybos vadovas

10.

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrinės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas

11.

Bušnaja, Natalja Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

12.

Buščik, Vasilij Vasiljevič

Бущик, Василий Васильевич

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

13.

Kacubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

14.

Kiseliova, Nadežda Nikolajevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

15.

Podoliak, Eduard Vasiljevič

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

16.

Rachmanova, Marina Jurjevna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Centrinės rinkimų komisijos narė

17.

Ščiurok, Ivan Antonovič

Щурок, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos narys

18.

Kiseliov, Anatolij Semionovič

Киселев, Анатолий Семенович

 

Bresto srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

19.

Kriukovskij, Viačeslav Jefimovič

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Vitebsko srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

20.

Stoš, Nikolaj Nikolajevič

Стош, Николай Николаевич

 

Gomelio srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

21.

Savko, Valerij Iosifovič

Савко, Валерий Иосифович

 

Gardino srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

22.

Vasiljev, Aleksej Aleksandrovič

Васильев, Алексей Александрович

 

Minsko srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

23.

Berestov, Valerij Vasiljevič

Берестов, Валерий Васильевич

 

Mogiliavo srities regioninės rinkimų komisijos vadovas

24.

Vasilievich, Grigoriy Alekseievich

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955 m. vasario 13 d.

Generalinis prokuroras

25.

Šved, Andrej Ivanovič

Швед Андрей Иванович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

26.

Lašin, Aleksandr Michailovič

Лашин, Александр Михайлович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

27.

Konon, Viktor Aleksandrovič

Конон, Виктoр Александрович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

28.

Stuk, Aleksej Konstantinovič

Стук, Алексей Константинович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

29.

Kuklis, Nikolaj Ivanovič

Куклис, Николай Иванович

 

Generalinio prokuroro pavaduotojas

30.

Chmaruk, Sergej Konstantinovič

Хмарук, Сергей Константинович

 

Bresto srities prokuroras

31.

Dysko, Genadij Iosifovič

Дыско, Генадий Иосифович

 

Vitebsko srities prokuroras

32.

Šajev, Valentin Petrovič

Шаев, Валентин Петрович

 

Gomelio srities prokuroras

33.

Morozov, Viktor Nikolajevič

Морозов, Виктор Николаевич

 

Gardino srities prokuroras

34.

Archipov, Aleksandr Michailovič

Архипов, Александр Михайлович

 

Minsko srities prokuroras

35.

Senkevič, Eduard Aleksandrovič

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Mogiliavo srities prokuroras

36.

Kulik, Nikolaj Nikolajevič

Кулик, Николай Николаевич

 

Minsko miesto prokuroras

37.

Dudkin, Anatolij Konstantinovič

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Baltarusijos Respublikos transporto prokuroras

38.

Dranica, Aleksandr Nikolajevič

Драница, Александр Николаевич

 

Baltarusijos karinis prokuroras

39.

Vileičik, Aleksandr Vladimirovič

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964 m.

Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas

40.

Lomat, Zenon Kuzmič

Ломать, Зенон Кузьмич

1944 m., Karabanai

Buvęs Valstybės kontrolės komiteto pirmininkas

41.

Kulešov, Anatolij Nilovič

Кулешов Анатолий Нилович

1959 m.

Vidaus reikalų ministras

42.

Pekarskij, Oleg Anatoljevič

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas

43.

Poluden, Jevgenij Jevgenjevič

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas

44.

Jevsejev, Igor Vladimirovič

Евсеев, Игорь Владимирович

 

OMON operacijų dalinio vadas

45.

Farmagej, Leonid Konstantinovič

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962 m.

Minsko srities milicijos vadas

46.

Lukomskij, Aleksandr Valentinovič

Лукомский, Александр Валентинович

 

Vidaus reikalų ministerijos Minsko srities specialiosios paskirties būrio vadas

47.

Zaicev, Vadim Jurjevič

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964 m.

KGB vadovas

48.

Dedkov, Leonid Nikolajevič

Дедков, Леонид Николаевич

 

Pirmasis KGB vadovo pavaduotojas, Vitebsko srities KGB vadovas

49.

Bachmatov, Igor Andrejevič

Бахматов, Игорь Андреевич

 

KGB vadovo pavaduotojas

50.

Tertel, Ivan Stanislavovič

Тертель Иван Станиславович

 

KGB vadovo pavaduotojas

51.

Smolenskij, Nikolaj Zinovjevič

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

KGB vadovo pavaduotojas

52.

Vegera, Viktor Pavlovič

Вегера Виктор Павлович

 

Buvęs pirmasis KGB vadovo pavaduotojas

53.

Svorob, Nikolaj Konstantinovič

Свороб, Николай Константинович

 

Buvęs KGB vadovo pavaduotojas

54.

Tretjak, Piotr

Третьяк, Петр

 

KGB vadovo pavaduotojas

55.

Zacharov, Aleksej Ivanovič

Захаров, Алексей Иванович

 

KGB kontržvalgybos valdybos vadovas

56.

Tolstašov, Aleksandr Olegovič

Толсташов Александр Олегович

 

KGB vyriausiosios konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos vadovas

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

 

KGB ekonominio saugumo valdybos vadovas

58.

Jurata, Viktor

Юрата, Виктор

 

KGB valstybės komunikacijų valdybos vadovas

59.

Voropajev, Igor Grigorjevič

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Buvęs KGB valstybės komunikacijų valdybos vadovas

60.

Kalač, Vladimir Viktorovič

Калач Владимир Викторович

 

Buvęs Minsko srities KGB vadovas

61.

Busko, Igor Jevgenjevič

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Bresto miesto KGB vadovas

62.

Korž, Ivan Aleksejevič

Корж Иван Алексеевич

 

Gardino miesto KGB vadovas

63.

Sergejenko, Igor Petrovič

Сергеенко Игорь Петрович

 

Mogiliavo miesto KGB vadovas

64.

Gerasimenko, Genadij Anatoljevič

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Gomelio miesto KGB vadovas

65.

Leskovskij, Ivan Anatoljevič

Лесковский Иван Анатольевич

 

Buvęs Gomelio miesto KGB vadovas

66.

Maslakov, Valerij

Маслаков Валерий

 

KGB žvalgybos valdybos vadovas

67.

Volkov, Sergej

Волков Сергей

 

Buvęs KGB žvalgybos valdybos vadovas

68.

Zhadobin, Iuri Viktorovich

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954 m. lapkričio 14 d.

Gynybos ministras

69.

Kraševskij, Viktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

GRU vadovas

70.

Ananič, Lilija Stanislavovna

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960 m.

Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja

71.

Laptionok, Igor Nikolajevič

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961 m.

Informacijos ministro pavaduotojas

72.

Davidko, Genadij Bronislavovič

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Valstybinės televizijos pirmininkas

73.

Kozijatko, Jurij Vasiljevič

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964 m., Brestas

„Stoličnoje televidenije“ generalinis direktorius

74.

Jakubovič, Pavel Izotovič

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946 m. rugsėjo 23 d.

„Sovetskaja Belarus“ vyriausiasis redaktorius

75.

Lemešonok, Anatolij Ivanovič

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

„Republika“ vyriausiasis redaktorius

76.

Prokopov, Jurij

Прокопов Юрий

 

Valstybinio televizijos kanalo „Pervyj“ („Pirmasis“) žurnalistas, užimantis aukštas pareigas ir darantis didelę įtaką

77.

Michalčenko, Aleksej

Михальченко Алексей

 

Valstybinio televizijos kanalo ONT žurnalistas, užimantis aukštas pareigas ir darantis didelę įtaką

78.

Taranda, Aleksandr Michailovič

Таранда Александр Михайлович

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotojas

79.

Gordijenko, Sergej Aleksandrovič

Гордиенко Сергей Александрович

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja

80.

Toropeckaja, Galina Michailovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja

81.

Šadrina, Ana Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraščio „Sovetskaja Belarus“ redaktoriaus pavaduotoja

82.

Žuk, Dmitrij

Жук Дмитрий

 

Valstybinės naujienų agentūros BelTA generalinis direktorius

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

 

Mėnesinio žurnalo „Beloruskaja Dumka“ vyriausiasis redaktorius

84.

Ablameiko, Sergej Vladimirovič

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius

85.

Sirenko, Viktor Ivanovič

Сиренко Виктор Иванович

 

Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis gydytojas

86.

Ananič, Jelena Nikolajevna

Ананич Елена Николаевна

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo teisėja

87.

Revinskaja, Tatjana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minsko Pervomaiskij rajono teismo teisėja

88.

Jesman, Valerij Aleksandrovič

Есьман Валерий Александрович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

89.

Byčko, Aleksej Viktorovič

Бычко Алексей Викторович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

90.

Chodanevič, Aleksandr Aleksandrovič

Ходаневич Александр Александрович

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

91.

Jasenovič, Leonid

Ясенович Леонид

 

Minsko Centralnyj rajono teismo teisėjas

92.

Baranovskij, Andrej Fiodorovič

Барановский Андрей Федорович

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėjas

93.

Titenkova, Jelena Viktorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Minsko Partizanskij rajono teismo teisėja

94.

Tupik, Vera Michailovna

Тупик Вера Михайловна

 

Minsko Leninskij rajono teismo teisėja

95.

Nekrasova, Jelena Timofejevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja

96.

Lapteva, Jelena Viačeslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėja

97.

Bolovnev, Nikolaj Vasiljevič

Боловнев Николай Васильевич

 

Minsko Zavodskoj rajono teismo teisėjas

98.

Kazak, Viktor Vladimirovič

Казак Виктор Владимирович

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

99.

Šilko, Jelena Nikolajevna

Шилько Елена Николаевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

100.

Simachina, Liubov Sergejevna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

101.

Kuznecova, Natalja Anatoljevna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

102.

Telica, Lidija Fiodorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

103.

Černiak, Jelena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

104.

Šestakov, Jurij Valerjevič

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

105.

Motyl, Tatjana Jaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėja

106.

Chatkevič, Jevgenij Viktorovič

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minsko Moskovskij rajono teismo teisėjas

107.

Gusakova, Olga Arkadjevna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

108.

Šargaj, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

109.

Mitrachovič, Irina Aleksejevna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

110.

Protosovickaja, Natalja Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėja

111.

Lapko, Maksim Fiodorovič

Лапко Максим Федорович

 

Minsko Oktiabrskij rajono teismo teisėjas

112.

Varenik, Natalja Semionovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

113.

Žukovskaja, Žana Aleksejevna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

114.

Samoliuk, Ana Valerjevna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minsko Frunzenskij rajono teismo teisėja

115.

Lukašenko, Dmitrij Aleksandrovič

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukašenkų šeima susijusiose finansų operacijose

116.

Šugajev, Sergej

Шугаев, Сергей

 

Nuo 2010 1 15 – KGB vadovo pavaduotojas

117.

Kuznecov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Nuo 2010 1 15 – valstybinio KGB mokymo centro vadovas“


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/57


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/70/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1).

(2)

2010 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/386/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP (2) 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas.

(3)

Vadovaujantis Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalimi, būtina atlikti išsamią asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Sprendimas 2010/386/BUSP, sąrašo peržiūrą.

(4)

Šiame sprendime pateikiami Tarybos atliktos peržiūros asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, atžvilgiu rezultatai.

(5)

Su sąlyga, kad bus atsižvelgta į apeliacinio skundo, pateikto Byloje T-348/07, nagrinėjimo rezultatus, Taryba padarė išvadą, kad asmenys, grupės ir subjektai, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kad kompetentinga institucija dėl jų yra priėmusi sprendimą, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje, ir kad jiems toliau turėtų būti taikomos toje bendrojoje pozicijoje numatytos specialios ribojamosios priemonės.

(6)

Atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas, pateiktas Byloje T-348/07, dar nagrinėjamas, Taryba nustatė, kad Sprendimas 2010/386/BUSP vienos grupės atžvilgiu neturėtų būti panaikintas. Šiuo metu atliekama su ta grupe susijusi peržiūra.

(7)

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas 2010/386/BUSP panaikinamas, išskyrus to sprendimo priedo 2 dalies įraše Nr. 25 paminėtos grupės atžvilgiu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 178, 2010 7 13, p. 28.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR SUBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMI BENDROSIOS POZICIJOS 2001/931/BUSP 2, 3 IR 4 STRAIPSNIAI, SĄRAŠAS

1.   Asmenys

1.

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

2.

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26 Qatif-Bab al Shamal (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarut (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

6.

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18 Costantine (Alžyras) –Al-Takfir ir al-Hijra narys

7.

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

8.

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

9.

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane, Libano pilietis

10.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu Zubair; dar žinomas kaip Sobiar; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai) –Hofstadgroep grupuotės narys

11.

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

12.

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

13.

EL FATMI, Nouredine (dar žinomas kaip Nouriddin EL FATMI; dar žinomas kaip Nouriddine EL FATMI, dar žinomas kaip Noureddine EL FATMI, dar žinomas kaip Abu AL KA’E KA’E; dar žinomas kaip Abu QAE QAE; dar žinomas kaip FOUAD; dar žinomas kaip FZAD; dar žinomas kaip Nabil EL FATMI; dar žinomas kaip Ben MOHAMMED; dar žinomas kaip Ben Mohand BEN LARBI; dar žinomas kaip Ben Driss Muhand IBN LARBI; dar žinomas kaip Abu TAHAR; dar žinomas kaip EGGIE), gimęs 1982 8 15 Midare (Marokas), paso (išduotas Maroko Karalystės) Nr. N829139 – Hofstadgroep grupuotės narys

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11 El Dibabiya (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26 Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

19.

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

20.

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

21.

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

22.

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

23.

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15 Hussein Dey (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

24.

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21 Blida (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

25.

WALTERS, Jason Theodore James (dar žinomas kaip Abdullah; dar žinomas kaip David), gimęs 1985 3 6 Amersforte (Nyderlandai), paso (išduotas Nyderlandų Karalystės) Nr. NE8146378 – Hofstadgroep grupuotės narys

2.   Grupės ir subjektai

1.

Abu Nidal organizacija – ANO (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba; dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados; dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“; dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2.

Al-Aqsa kankinių brigada

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ir Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM; dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa; dar žinoma kaip Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją – NTA, Filipinuose

8.

Gama’a al-Islamiyya (dar žinoma kaip Al-Gama’a al-Islamiyya) (Islamo grupė – IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C – (Didysis islamo rytų karių frontas)

10.

Hamas, įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem

11.

Hizbul Mujahideen – HM

12.

Hofstadgroep grupuotė

13.

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

14.

Tarptautinė sikų jaunimo federacija – TSJF

15.

Khalistano Zindabad pajėgos – KZF

16.

Kurdistano darbininkų partija – PKK (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

17.

Tamil Eelamo išlaisvinimo tigrai – TEIT

18.

Ejército de Liberación Nacional (Nacionalinė išlaisvinimo armija)

19.

Palestinos islamo Jihad – PIJ

20.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas – PILF

21.

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė)

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos)

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė); dar žinoma kaip Dev Sol) (Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija)

24.

Sendero Luminoso (SL) (Šviečiantis kelias)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan grupuotė – TAK (dar žinoma kaip Kurdistano laisvės sakalai; dar žinoma kaip Kurdistano laisvės vanagai)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė)


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/60


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/71/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (1).

(2)

Atsižvelgiant į sudėtingą padėtį Dramblio Kaulo Krante, į Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikia įtraukti kitus asmenis ir subjektus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/656/BUSP 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.“

2 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI ASMENYS IR SUBJEKTAI

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) valdytojas; atsisako paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie neteisėtos Laurent Gbagbo administracijos finansavimo

2.

Denis N'Gbé

Gimęs 1956 m. rugsėjo 6 d. Danane;

paso numeris: PS-AE/094GD07 (galioja iki 2012 m. liepos 26 d.)

Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) Dramblio Kaulo Kranto nacionalinės direkcijos direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

3.

Ibrahim Ezzedine

Gimęs 1968 m. vasario 5 d. Bariše (Libanas);

paso numeris: 08AB14590 (galioja iki 2014 m. spalio 4 d.)

Verslininkas: prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

4.

Roland Dagher

Gimęs 1952 m. gegužės 8 d. Bamake (Malis);

pasų numeriai: PD-AE/075FN01 (galioja iki 2011 m. sausio 16 d.); 08AA15167 (galioja iki 2013 m. gruodžio 1 d.)

Verslininkas, Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys: prisideda prie neteisėto Laurent Gbagbo finansavimo

5.

Oussou Kouassi

Gimęs 1956 m. sausio 1 d. Umė;

pasų numeriai: PD-AE/016EU09 (galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d.); 08AA80739 (galioja iki 2014 m. liepos 12 d.)

Ekonomikos reikalų generalinis direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

6.

Ossey Eugène Amonkou

Gimęs 1960 m. liepos 13 d. Akupė;

paso numeris: 04LE10026 (galioja iki 2011 m. birželio 19 d.)

Nacionalinio investicijų banko (BNI) generalinis direktorius: asmuo, atsisakantis paklusti demokratiškai išrinktam Prezidentui; prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo


B.   Subjektai

 

Pavadinimas (ir galimi kiti pavadinimai)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

REGISTRUOTOJI BŪSTINĖ

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel.: +225 20 25 43 00

Faks.: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - El. paštas: info@caissepargne.ci

Prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: Faks.: +225 20 22 58 18

Prisideda prie Laurent Gbagbo neteisėtos administracijos finansavimo


2.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/62


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/72/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 31 d. Taryba dar kartą patvirtino, kad ji visiškai solidarizuojasi su Tunisu ir jo žmonėmis bei visapusiškai remia jų pastangas sukurti stabilią demokratiją, teisinę valstybę, užtikrinti demokratinį pliuralizmą ir visapusišką pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms.

(2)

Be to, Taryba nusprendė priimti ribojamąsias priemones, taikytinas už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą atsakingiems asmenims, kurie taip elgdamiesi neleidžia Tuniso žmonėms pasinaudoti jų ekonomikos ir visuomenės tvaraus vystymosi teikiama nauda bei kenkia demokratijos vystymuisi jų šalyje.

(3)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įšaldomos visos priede išvardytiems už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą atsakingiems asmenims ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį jos suteiktus leidimus.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į priedą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų apribojimų;

c)

turto suvaržymas ar sprendimas nėra priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d)

turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.   2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikoma 1 dalis.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

3 straipsnis

1.   Priede nurodomi asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.   Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant kitus to asmens vardus, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, taip pat pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

4 straipsnis

Kad pirmiau minėtų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas 12 mėnesių. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

gimęs 1936 m. rugsėjo 3 d., pasų Nr. D005686, galioja iki 2011 m. gruodžio 24 d., ir Nr. D012100, galioja iki 2014 m. sausio 15 d.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pasisavinimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.

2.

Leïla Bent Mohammed Trabelsi, Ben Ali sutuoktinė

gimusi 1956 m. spalio 24 d., pasų Nr. D005687, galioja iki 2011 m. gruodžio 24 d. ir Nr. D012101, galioja iki 2014 m. sausio 15 d.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pasisavinimo, banko sąskaitų atidarymo ir lėšų laikymo keliose valstybėse – veiklos, kuri yra pinigų plovimo operacijų dalis.