ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.026.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. sausio 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/56/ES

 

*

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2011 dėl privataus kiaulienos sandėliavimo paramos dydžio nustatymo iš anksto

2

 

 

2011 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 69/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

2011 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

7

 

 

2011 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2011 dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų penktuosiuose etapuose

9

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. sausio 28 d. Komisijos direktyva 2011/8/ES, kuria dėl bisfenolio A naudojimo plastikiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti ribojimo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB ( 1 )

11

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/57/ES

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/320/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje pasirašymo Sąjungos vardu

(2011/56/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 168 straipsnio 5 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (1) 21 straipsnyje numatyta, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje gali dalyvauti ir trečiosios šalys, kurias su Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis sieja bendri interesai siekiant Centro tikslų ir atliekant jo darbą.

(2)

2006 m. liepos 11 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kroatijos Respublika dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje (toliau – Susitarimas). Derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir Susitarimas parafuotas.

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu, su sąlyga, kad jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje (toliau – Susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Sąjungos vardu, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu, su sąlyga, kad jis bus sudarytas (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(2)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 68/2011

2011 m. sausio 28 d.

dėl privataus kiaulienos sandėliavimo paramos dydžio nustatymo iš anksto

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač jo 43 straipsnio a ir d dalis kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 37 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu vidutinė kiaulių skerdenų kaina Bendrijos rinkoje, nustatyta pagal kainas, užregistruotas visų valstybių narių Bendrijos tipinėse rinkose ir apskaičiuotas pagal koeficientus, rodančius santykinį kiaulių bandos dydį kiekvienoje valstybėje narėje, yra mažesnė nei 103 % bazinės kainos, ir tikėtina, kad ji tokia išliks, Komisija gali nuspręsti skirti paramą už privatų sandėliavimą.

(2)

Rinkos kainos nukrito žemiau šio lygio, ir, atsižvelgiant į sezonines ir ciklines tendencijas, ši padėtis gali išlikti. Atsižvelgiant į tai, tikslinga skirti paramą už privatų sandėliavimą.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnyje nustatyta, kad privataus sandėliavimo parama gali būti skiriama už kiaulieną, ir šią paramą Komisija turėtų nustatyti iš anksto arba konkurso tvarka.

(4)

2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (2), nustatytos privataus sandėliavimo paramos schemos įgyvendinimo bendrosios taisyklės.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 6 straipsnį iš anksto nustatyto dydžio parama turėtų būti skiriama vadovaujantis to reglamento III skyriuje nustatytomis išsamiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

(6)

Siekiant palengvinti šios priemonės administravimą, kiaulienos produktai, atsižvelgiant į jų sandėliavimo išlaidų dydžio panašumą, skirstomi į kategorijas.

(7)

Galutinė paraiškų teikimo data turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į padėtį rinkoje ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

(8)

Siekiant palengvinti administracinį ir kontrolės darbą, susijusį su sutarčių sudarymu, turėtų būti nustatytas mažiausias produktų kiekis, kuris turėtų būti numatytas kiekvienoje paraiškoje.

(9)

Siekiant užtikrinti veiklos vykdytojų sutartinių įsipareigojimų laikymąsi ir pageidaujamą priemonės poveikį rinkai, turėtų būti nustatytas užstato dydis.

(10)

Kiaulienos produktų eksportas laikomas viena iš rinkos pusiausvyros atkūrimo priemonių. Todėl turėtų būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 826/2008 28 straipsnio 3 dalies nuostatos, jei sandėliavimo laikotarpis trumpinamas, kai iš sandėlių išvežami produktai yra skirti eksportuoti. Kaip nurodyta tame straipsnyje, turėtų būti nustatyta suma už dieną, taikytina paramos dydžiui sumažinti.

(11)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 826/2008 28 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir siekiant veiklos vykdytojams užtikrinti nuoseklumą bei aiškumą, toje pastraipoje nurodytą 2 mėnesių laikotarpį reikėtų išreikšti dienomis.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnyje nurodyta informacija, kurią valstybės narės turi pranešti Komisijai. Tikslinga šiame reglamente išdėstyti pranešimų teikimo taisykles.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos privataus kiaulienos sandėliavimo paramos dydis.

2.   Produktų, už kuriuos gali būti skiriama parama, kategorijų sąrašas ir atitinkamos sumos pateikti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

3 straipsnis

Paraiškų teikimas

1.   Paraiškos privataus tam tikrų kategorijų kiaulienos produktų, už kuriuos pagal šio reglamento 1 straipsnį gali būti skiriama parama, sandėliavimo paramai gauti gali būti teikiamos nuo 01.02.2011.

2.   Paraiškose nurodomas 90, 120 arba 150 dienų sandėliavimo laikotarpis.

3.   Kiekvienoje paraiškoje nurodoma tik viena iš šio reglamento priede išvardytų produktų kategorijų, nurodant atitinkamą tos kategorijos KN kodą.

4.   Galutinė paraiškų teikimo data bus nustatyta laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

5.   Kiekvienoje paraiškoje nurodomas ne mažesnis kaip 10 tonų mažiausias produktų be kaulų kiekis ir ne mažesnis kaip 15 tonų mažiausias kitų produktų kiekis.

4 straipsnis

Užstatai

Konkurso užstato, kuris turi būti sumokėtas pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 16 straipsnio 2 dalies i punktą, dydis yra 20 % šio reglamento priedo 3–5 stulpeliuose nustatyto paramos dydžio.

5 straipsnis

Eksportuoti skirtų produktų išvežimas iš sandėlių

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 826/2008 28 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, būtina nustatyti, kad trumpiausias sandėliavimo laikotarpis yra 60 dienų.

2.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 826/2008 28 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, sumos už dieną yra nurodytos šio reglamento priedo 6 stulpelyje.

6 straipsnis

Pranešimai

Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį iki 12.00 val. (Briuselio laiku) valstybės narės praneša Komisijai produktų kiekius, dėl kurių pateiktos paraiškos sudaryti sutartis.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 223, 2008 8 21, p. 3.


PRIEDAS

Produktų kategorijos

Produktai, už kuriuos skiriama parama

Paramos už nurodytą sandėliavimo laikotarpį suma

(EUR/t)

Suma už dieną

(EUR/t per dieną)

90 dienų

120 dienų

150 dienų

1

2

3

4

5

6

1   kategorija

ex 0203 11 10

Skerdenų pusės be priekinių kulniukų, uodegos, inksto, plonosios diafragmos ir nugarkaulio smegenų (1)

376

398

420

0,74

2   kategorija

ex 0203 12 11

Kumpiai

416

435

455

0,65

ex 0203 12 19

Mentės

ex 0203 19 11

Priekinės nuokartos

ex 0203 19 13

Nugarinės su kakline ar be jos, arba kaklinės atskirai, nugarinė su drūtgaliu arba be jo (2), (3)

3   kategorija

ex 0203 19 55

Kumpiai, mentės, priekinės nuokartos, nugarinė su kakline arba be jos, arba atskiros kaklinės, nugarinė su drūtgaliu arba be jo, be kaulų (2)  (3)

459

479

499

0,67

4   kategorija

ex 0203 19 15

Papilvės, nekapotos arba sukapotos keturkampiais gabalais

343

362

381

0,65

5   kategorija

ex 0203 19 55

Papilvės, nekapotos arba sukapotos keturkampiais gabalais, be odos ir šonkaulių

369

389

408

0,66

6   kategorija

ex 0203 19 55

Gabalai iš vidurio, su oda ir riebalais arba be jų, be kaulų (4)

373

395

416

0,73


(1)  Parama taip pat gali būti skiriama už skerdenų puses, pateiktas kaip „Wiltshire“ pusės, t. y. be galvų, viršutinių žandų dalių, apatinių žandų dalių, kulniukų, uodegų, taukinių, inkstų, nugarinės mėsos, mentikaulių, krūtinkaulių, nugarkaulių, dubens kaulų ir diafragmų.

(2)  Nugarinės ir kaklinės gali būti su oda arba be odos, tačiau riebalinis sluoksnis negali būti storesnis kaip 25 mm.

(3)  Sutartinis kiekis gali būti taikomas bet kokiam nurodytų produktų deriniui.

(4)  Toks pat pateikimas kaip ir produktų, kurių KN kodas yra 0210 19 20.


29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 69/2011

2011 m. sausio 28 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,8

TN

128,8

TR

98,6

ZZ

95,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

113,0

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

68,4

TR

130,5

ZZ

99,5

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

51,7

MA

54,7

TN

50,4

TR

72,2

ZA

41,5

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

75,3

TR

79,6

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,5

JM

94,5

MA

108,5

PK

51,5

TR

63,9

US

79,6

ZZ

80,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

52,6

UY

45,3

ZZ

46,2

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

131,0

MK

46,1

NZ

78,5

US

123,2

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

49,8

US

125,5

ZA

101,1

ZZ

92,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 70/2011

2011 m. sausio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 33/2011 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 13, 2011 1 18, p. 57.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2011 m. sausio 29 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

63,16

0,00

1701 11 90 (1)

63,16

0,00

1701 12 10 (1)

63,16

0,00

1701 12 90 (1)

63,16

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 71/2011

2011 m. sausio 28 d.

dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų penktuosiuose etapuose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), visų pirma į jo 43 straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas grūdų pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), nustatytomis sąlygomis.

(2)

Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1017/2010 4 straipsnį, atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, turi nustatyti mažiausią kiekvienos rūšies grūdų pardavimo kainą kiekvienai valstybei narei arba nuspręsti nenustatyti mažiausios pardavimo kainos.

(3)

Remiantis penktuoju konkurso etapu gautomis paraiškomis dalyvauti konkurse, nuspręsta, kad valstybėms narėms grūdų mažiausia pardavimo kaina turėtų būti nustatyta.

(4)

Siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės valdymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikiami pardavimo kainos sprendimai pagal grūdų rūšis ir valstybes nares, susiję su Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų penktaisiais atskirais grūdų pardavimo etapais, kurių paraiškų teikimo terminas baigėsi 2011 m. sausio 26 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 293, 2010 11 11, p. 41.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


PRIEDAS

Sprendimai dėl pardavimo

(EUR už toną)

Valstybė narė

Mažiausia pardavimo kaina

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

KN kodas 1001 90

KN kodas 1003 00

KN kodas 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

mažiausia pardavimo kaina nenustatyta (atmesti visi pasiūlymai)

(°)

pasiūlymų nėra

(X)

grūdų parduoti nėra

(#)

netaikytina


DIREKTYVOS

29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/11


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/8/ES

2011 m. sausio 28 d.

kuria dėl bisfenolio A naudojimo plastikiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti ribojimo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (2), leidžiama 2,2–bis(4-hidroksifenil)propaną, vadinamąjį bisfenolį A, (toliau – BPA), naudoti kaip monomerą plastikiniams medžiagoms ir gaminiams, galintiems liestis su maisto produktais, gaminti vadovaujantis Maisto produktų mokslinio komiteto (3) ir Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EMST) nuomonėmis (4).

(2)

BPA naudojamas kaip monomeras polikarbonatiniams plastikams gaminti. Polikarbonatiniai plastikai, kaip ir kiti, naudojami gaminti buteliukams kūdikiams maitinti. Kaitinant tam tikromis sąlygomis nedidelis BPA kiekis gali išsiskirti iš maisto produktų talpyklų į maisto produktus ir gėrimus ir patekti į žmogaus virškinimo traktą.

(3)

2010 m. kovo 29 d. Danijos vyriausybė informavo Komisiją ir valstybes nares, kad ji nusprendė taikyti apsaugos priemones, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 18 straipsnyje, ir laikinai uždrausti naudoti BPA plastikinėse medžiagose, besiliečiančiose su 0–3 metų amžiaus vaikams skirtais maisto produktais (5).

(4)

Danijos Vyriausybė taikomą apsaugos priemonę pagrindė 2010 m. kovo 22 d. Danijos technikos universiteto nacionalinio maisto instituto (toliau – DTU maisto institutas) pateiktu rizikos vertinimu. Rizikos vertinime pateiktas išsamaus tyrimo, atlikto su gyvūnais, kurie buvo veikiami mažo BPA kiekio, stebint nervų sistemos vystymąsi ir žiurkių naujagimių elgseną, įvertinimas. DTU maisto institutas taip pat vertino, ar dėl naujų duomenų keičiasi jo atlikto ankstesnio galimai BPA sukelto toksinio poveikio nervų sistemos vystymuisi ir elgsenai vertinimas.

(5)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 18 straipsniu Komisija 2010 m. kovo 30 d. paprašė EMST pateikti nuomonę dėl Danijos nurodytų priežasčių darant išvadą, kad medžiagos naudojimas kelia pavojų žmonių sveikatai, nors tai atitinka taikomas specialias priemones.

(6)

2010 m. liepos 6 d. Prancūzijos vyriausybė informavo Komisiją ir valstybes nares, kad ji nusprendė taikyti apsaugos priemones, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 18 straipsnyje, ir laikinai uždrausti gaminti, importuoti, eksportuoti ir tiekti rinkai maitinimui skirtus buteliukus, kurių sudėtyje yra BPA (6).

(7)

Taikomą apsaugos priemonę Prancūzijos vyriausybė pagrindė dviem Prancūzijos maisto saugos tarnybos (AFSSA) 2010 m. sausio 29 d. ir 2010 m. birželio 7 d. pateiktomis nuomonėmis ir 2010 m. birželio 3 d. paskelbta Nacionalinio sveikatos ir medicinos mokslinių tyrimo instituto (INSERM) ataskaita.

(8)

2010 m. rugsėjo 23 d. EMST priėmė savo Mokslinės grupės su maistu besiliečiančių medžiagų, fermentų, kvapiųjų medžiagų ir perdirbimo pagalbinių medžiagų klausimais (toliau – grupė) parengtą nuomonę dėl BPA, reaguodama į Komisijos 2010 m. kovo 30 d. prašymą ir atsižvelgdama į Danijos rizikos vertinime pateiktą specialaus neurologinio elgsenos tyrimo įvertinimą ir kitų neseniai paskelbtų BPA tyrimų apžvalgą ir vertinimą (7).

(9)

Pateiktoje nuomonėje grupė padarė išvadą, kad, remiantis išsamiu naujausių toksiškumo žmonėms ir gyvūnams duomenų vertinimu, nebuvo rasta naujų tyrimų, dėl kurių reikėtų peržiūrėti galiojančią leistiną paros normą (toliau –LPN) – 0,05 mg/kg kūno svorio per parą. Ši LPN yra grindžiama tuo, kad, atliekant toksiškumo reprodukcijai tyrimą su keliomis žiurkių kartomis ir taikant neapibrėžtumo koeficientą 100, 5 mg/kg kūno svorio per parą kiekis, kuris laikomas konservatyviausiu atsižvelgiant į visą informaciją apie BPA toksikokinetiką, nesukelia nepageidaujamo poveikio. Tačiau, vieno grupės nario nuomone, išvada yra ta, kad atliekant tam tikrus tyrimus nustatytas poveikis kelia abejonių, kurių negalima atmesti remiantis galiojančia LPN, kurią dėl to reikėtų laikyti laikina tol, kol bus gauta tvaresnių duomenų abejonių keliančiose srityse.

(10)

Grupė pažymėjo, kad atlikus kai kuriuos gyvūnų tyrimus su augančiais gyvūnais buvo teigiama, kad galimas kitoks su BPA siejamas toksikologiniu požiūriu svarbus poveikis, visų pirma biocheminiai pokyčiai smegenyse, imunomoduliacinis poveikis ir mažesnis atsparumas krūties navikams. Šie tyrimai turi daug trūkumų. Šių duomenų svarbos žmonių sveikatai kol kas neįmanoma įvertinti. Jeigu ateityje būtų gauta naujų tinkamų duomenų, grupė persvarstytų savo nuomonę.

(11)

Mišiniai kūdikiams ar motinos pienas yra vienintelis kūdikių iki 4 mėnesių amžiaus mitybos šaltinis ir lieka labai svarbus maisto medžiagų šaltinis vėlesniais mėnesiais. 2006 m. paskelbtoje nuomonėje EMST padarė išvadą, kad 3 – 6 mėnesių amžiaus kūdikiai, maitinti naudojant polikarbonatinius kūdikiams maitinti skirtus buteliukus, turėjo didžiausią sąlytį su BPA, nors jis buvo mažesnis nei LPN. Šios kūdikių grupės sąlytis su BPA sumažėjo, kai buvo nustota juos maitinti iš polikarbonatinių buteliukų ir jie pradėti maitinti kitaip.

(12)

Net jei didžiausio sąlyčio atveju kūdikio pajėgumas pašalinti BPA iš organizmo buvo pakankamas, EMST nuomonėje nurodyta, kad kūdikių šalinimo sistemos pajėgumas pašalinti BPA nėra taip išvystytas kaip suaugusio organizmo ir kad jis atsiranda palaipsniui per pirmus 6 mėnesius.

(13)

Galimas toksinis poveikis gali būti pavojingesnis augančiam organizmui. Remiantis Maisto produktų mokslinio komiteto 1997 m. (8) ir 1998 m. nuomonėmis (9) tam tikras poveikis, visų pirma endokrininei ir reprodukcinei sistemoms, imuninei sistemai ir nervų sistemos vystymuisi, yra ypač svarbus kūdikiams. BPA poveikis reprodukcijai ir nervų sistemos vystymuisi buvo išsamiai tiriamas atliekant standartinius toksikologinius tyrimus su keliomis gyvūnų kartomis ir kitus tyrimus, kuriuose buvo atsižvelgta į augančio organizmo ypatumus ir nebuvo nustatyta mažesnių nei LPN dozių poveikio. Tačiau tyrimai, į kurių rezultatus dėl daugelio trūkumų nebuvo galima atsižvelgti nustatant LPN, parodė su BPA susijusį toksikologiniu požiūriu svarbų poveikį. Maisto produktų mokslinio komiteto 1997 ir 1998 m. nuomonėse pabrėžta, kad šis poveikis, ypač susijęs su biocheminiais pokyčiais galvos smegenyse, kurie gali daryti poveikį nervų sistemos vystymuisi ir lemti imuninės sistemos pokyčius, kelia didelį susirūpinimą. Be to, EMST 2010 m. nuomonėje minimas dėl ankstyvo sąlyčio su BPA atsirandantis navikų susidarymą skatinantis poveikis vėlesniu gyvenimo laikotarpiu, esant sąlyčiui su kancerogenais. Be to, šiuo atveju augantis organizmas yra ypač pažeidžiamas. Taigi kūdikiai gali būti nurodomi kaip ypač pažeidžiama gyventojų dalis atsižvelgiant į šiuos duomenis, kurių svarbos žmonių sveikatai dar nebuvo galima tiksliai įvertinti.

(14)

Pagal 2006 m. paskelbtą EMST nuomonę polikarbonatiniai maitinimui skirti buteliukai yra pagrindinis kūdikių sąlyčio su BPA šaltinis. Alternatyvios polikarbonatams medžiagos, kurių sudėtyje nėra BPA, ES rinkai tiekiamos, visų pirma stikliniai ir iš kitų kiti plastikų pagaminti buteliukai kūdikiams maitinti. Šios alternatyvios medžiagos turi atitikti nustatytus griežtus su maistu besiliečiančių medžiagų saugos reikalavimus. Todėl nėra būtina toliau naudoti polikarbonatus, kurių sudėtyje yra BPA, buteliukuose kūdikiams maitinti.

(15)

Atsižvelgiant į tai, kad kūdikiai gali būti ypač jautrūs galimam BPA poveikiui, nors jie ir laikomi galinčiais pašalinti BPA, ir net tais atvejais, kai pavojus, visų pirma žmonių sveikatai, dar nėra visiškai įrodytas, tikslinga kiek įmanoma mažinti kūdikių sąlytį su BPA, kol bus gauta naujų mokslinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima patikslinti kai kurio pastebėto BPA poveikio, visų pirma biocheminių pokyčių galvos smegenyse, imunomoduliacinio poveikio ir didesnės krūties navikų tikimybės, svarbą toksikologiniu požiūriu.

(16)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (10), 7 straipsniu leidžiama Sąjungai priimti laikinas priemones pagrįstam laikotarpiui remiantis turima atitinkama informacija, kol bus atliktas papildomas rizikos vertinimas ir persvarstytos taikomos priemonės.

(17)

Atsižvelgiant į abejones dėl dabartinių mokslinių tyrimų duomenų, susijusių su kūdikių sąlyčio su BPA naudojant polikarbonatinius buteliukus kūdikiams maitinti kenksmingumu (11), kurie turėtų būti patikslinti, Komisija turi teisę imtis prevencinių priemonių dėl BPA naudojimo polikarbonatiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti remiantis atsargumo principu, kuris taikomas esant mokslinio neapibrėžtumo padėčiai, net jei rizika būtent žmonių sveikatai dar nebuvo visiškai įrodyta.

(18)

Todėl, siekiant pagrindinio tikslo užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, būtina ir tikslinga šalinti pavojaus fizinei ir psichikos sveikatai, kurį kūdikiams gali sukelti sąlytis su BPA naudojant maitinti skirtus buteliukus, šaltinius.

(19)

Komisija įvertino buteliukų kūdikiams maitinti rinką ir gavo atitinkamų gamintojų informaciją, kad pramonė savanoriškai rinkoje juos keičia kitais, o ekonominis pasiūlytos priemonės poveikis būtų ribotas. Todėl visi buteliukai, kuriuose yra BPA, kūdikiams maitinti ES rinkoje turėtų būti pakeisti iki 2011 m. vidurio.

(20)

Kol bus gauta naujų mokslinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima patikslinti tam tikro pastebėto BPA poveikio, visų pirma biocheminių pokyčių galvos smegenyse, imunomoduliacinio poveikio ir didesnės krūties navikų tikimybės, svarbą toksikologiniu požiūriu, reikėtų laikinai uždrausti BPA naudoti gaminant polikarbonatinius buteliukus kūdikiams maitinti ir juos tiekiant rinkai. Todėl Direktyvą 2002/72/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Tarnyba yra įgaliota stebėti naujus tyrimus siekiant patikslinti minėtus klausimus.

(21)

Įvertinus pasiūlytos priemonės technines ir ekonomines įgyvendinimo galimybes, padaryta išvada, kad priemonė nėra labiau ribojanti prekybą nei to reikia siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį Sąjungoje.

(22)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/72/EB II priedo A skirsnyje 4 skilties tekstas, kurio nuorodos numeris 13480, dėl monomero 2,2-bis(4-hidroksifenil)propano pakeičiamas taip:

„SML (T) = 0,6 mg/kg. Nenaudoti kūdikiams (12) maitinti skirtiems polikarbonatiniams buteliukams gaminti

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 15 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos 1 dalyje nurodytas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės taiko 1 dalyje nurodytas nuostatas taip, kad nuo 2011 m. kovo 1 d. būtų draudžiama gaminti, o nuo 2011 m. birželio 1 d. būtų draudžiama tiekti rinkai ir į Sąjungą importuoti šios direktyvos neatitinkančius plastikines medžiagas ir gaminius, galinčius liestis su maisto produktais.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstą.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2011 m. vasario 1 d.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.

(3)  Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonė dėl bisfenolio A, pareikšta 2002 m. balandžio 17 d. SCF/CS/PM/3696 galutinis (2002 m. gegužės 3 d.) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf

(4)  Mokslinės grupės maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo pagalbinių medžiagų ir su maistu besiliečiančių medžiagų klausimais Komisijos prašymu pateikta nuomonė dėl 2,2-BIS(4-HIDROKSIFENIL)PROPANO (bisfenolio A), klausimo numeris EFSA-Q-2005-100, priimta 2006 m. lapkričio 29 d., EMST leidinys (2006 m.) 428, p. 1 ir Mokslinės grupės maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo pagalbinių medžiagų ir su maistu besiliečiančių medžiagų klausimais nuomonė, Bisfenolio A toksikokinetika, Klausimo Nr. EFSA-Q-2008-382, priimta 2008 m. liepos 9 d., EMST leidinys (2008 m.) 759, p. 1.

(5)  Bekendtgųrelse om ęndring af bekendtgųrelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fųdevarer, Lovtidende A, Nr. 286, 2010 3 27.

(6)  LOI No 2010-729 du 30 juin 2010 tendant a suspendre la commmercialisation de biberons produits a base de bisphenol A, JORF No 0150 du 1er juillet 2010, page 11857.

(7)  Mokslinė nuomonė dėl bisfenolio A: jo toksiškumo nervų sistemos vystymuisi tyrimo vertinimas, naujausios mokslinės literatūros jo toksiškumo klausimais persvarstymas ir rekomendacija dėl Danijos pateikto bisfenolio A rizikos vertinimo, EMST grupė su maistu besiliečiančių medžiagų, fermentų, kvapiųjų medžiagų ir perdirbimo pagalbinių medžiagų klausimais (Klausimai: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 ir EFSA-Q-2010-00709), priimta 2010 m. rugsėjo 23 d., EMST leidinys 2010 m.; 8(9):1829.

(8)  Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonė: didžiausias pesticidų maisto produktuose, skirtuose kūdikiams ir mažiems vaikams, leidžiamas likučių kiekis (DLK) 0,01 mg/kg (paskelbta 1997 m. rugsėjo 19 d.).

(9)  Tolesni patarimai dėl 1997 m. rugsėjo 19 d. paskelbtos Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonės dėl didžiausio leidžiamo pesticidų maisto produktuose, skirtuose kūdikiams ir mažiems vaikams, kiekio – 0,01 mg/kg (priimta Maisto produktų mokslinio komiteto 1998 m. birželio 4 d.).

(10)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(11)  Kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 2006/141/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1.)

(12)  kūdikis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).“


SPRENDIMAI

29.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/320/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

(2011/57/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 126 straipsnio 9 dalį ir 136 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

SESV 136 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta galimybė patvirtinti valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, skirtas priemones, kuriomis siekiama sustiprinti jų biudžetinės drausmės koordinavimą ir priežiūrą.

(2)

SESV 126 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito, ir dėl to nustatyta perviršinio deficito procedūra. Stabilumo ir augimo pakte, pagal kurio korekcinę funkciją įgyvendinama perviršinio deficito procedūra, numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie tvirtos biudžeto būklės atsižvelgiant į ekonominę situaciją.

(3)

2009 m. balandžio 27 d. pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 6 dalį Taryba nusprendė, kad Graikijoje susidaręs perviršinis deficitas.

(4)

2010 m. gegužės 10 d. pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį ir 136 straipsnį Taryba priėmė Sprendimą 2010/320/ES (1) (toliau – Sprendimas), skirtą Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti ne vėliau kaip iki 2014 m. Taryba nustatė tokį deficito padėties ištaisymo planą: valdžios sektoriaus deficitas turi neviršyti 18 508 mln. EUR 2010 m., 17 065 mln. EUR – 2011 m., 14 916 mln. EUR – 2012 m., 11 399 mln. EUR – 2013 m. ir 6 385 mln. EUR – 2014 m.

(5)

Pagal prognozę, turėtą tuo metu, kai Taryba priėmė Sprendimą, buvo numatoma, kad realusis BVP susitrauks 4 % 2010 m. ir 2,5 % 2011 m., o vėliau atsigaus ir prieaugis bus 1,1 % 2012 m. ir 2,1 % 2013 ir 2014 m. Buvo numatoma, kad BVP defliatorius bus 1,2 %, -0,5 %, 1,0 %, 0,7 % ir 1,0 % atitinkamai 2010–2014 m. Turint omenyje ekonomikos raidą, dabar numatoma, kad realusis BVP susitrauks 4,25 % 2010 m. ir 3 % 2011 m., o vėliau atsigaus ir augimas sudarys 1,1 % 2012 m. ir 2,1 % 2013 ir 2014 m. Dabar numatoma, kad 2010–2014 m. BVP defliatorius bus atitinkamai 3,0 %, 1,5 %, 0,4 %, 0,8 % ir 1,2 %.

(6)

2010 m. rugsėjo 7 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/486/ES (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas.

(7)

2010 m. lapkričio 15 d. Eurostatas patvirtino Graikijos valdžios sektoriaus deficito ir skolos statistiką pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (3). Ta proga 2006–2009 m. deficito ir skolos rodikliai padidinti. Valdžios sektoriaus 2009 m. deficito ir BVP santykis padidintas nuo 13,6 % BVP iki 15,4 % BVP, o skolos santykis padidintas nuo 115,1 % BVP iki 126,8 % BVP.

(8)

Graikija padarė didelę pažangą įgyvendindama priemones, kurių reikalaujama pagal Sprendimą, įskaitant valdžios sektoriaus deficito mažinimą. Tačiau minėtas statistinių duomenų patikslinimas kartu su prastu pajamų surinkimu ir kitomis biudžeto įgyvendinimo problemomis, įskaitant susikaupusias mokėtinas sumas, rodo, kad nustatyta 2010 m. valdžios sektoriaus deficito viršutinė riba greičiausiai bus viršyta. Šis nuokrypis turės būti visiškai kompensuotas 2011 m.

(9)

2010 m. lapkričio 24 d. Graikija Tarybai ir Komisijai pateikė ataskaitą, kurioje išdėstė politikos priemones, kurių imtasi laikantis Sprendimo. Komisija įvertino ataskaitą ir padarė išvadą, kad Graikija tinkamai laikosi Sprendimo.

(10)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Sprendimą reikėtų iš dalies pakeisti dėl keleto aspektų, nekeičiant perviršinio deficito panaikinimo termino ir valdžios sektoriaus deficito mažinimo bei skolos didinimo nominalia verte plano,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/320/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 3 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Remiantis 2010 m. lapkričio mėn. BVP projekcijomis, atitinkamas skolos ir BVP santykis neviršys 143 % 2010 m., 153 % 2011 m., 157 % 2012 m., 158 % 2013 m. ir 156 % 2014 m.“;

2.

2 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

mokesčių sistemą tobulinančių teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Tai visų pirma turėtų apimti vidutinės trukmės mokesčių sistemos sukūrimą, privalomo atsargos rezervo biudžete, atitinkančio 5 % valstybės aparato bendrų asignavimų, išskyrus darbo užmokestį, pensijas ir palūkanas, sukūrimą, tvirtesnių mechanizmų išlaidų priežiūrai sukūrimą ir biudžeto tarnybos prie parlamento įsteigimą;“;

3.

2 straipsnio 3 dalies g punktas panaikinamas;

4.

2 straipsnio 3 dalies k punktas pakeičiamas taip:

„k)

geresnis valstybės turto valdymas siekiant sutaupyti mažiausiai 7 mlrd. EUR 2011–2013 m., iš kurių mažiausiai 1 mlrd. EUR – 2011 m.; pelnas iš turto (nekilnojamojo turto ir finansinio turto) pardavimo naudojamas skolai grąžinti ir dėl jo nemažinamos konsolidavimo pastangos, siekiant laikytis viršutinių deficito ribų, nustatytų 1 straipsnio 2 dalyje;“;

5.

2 straipsnio 3 dalies m punktas pakeičiamas taip:

„m)

potvarkis, kuriuo vietos valdžios sektoriaus biudžeto deficitas draudžiamas bent jau iki 2014 m.; pervedimų vietos valdžios sektoriui sumažinimas pagal numatytą taupymo ir įgaliojimų perdavimo planą;“;

6.

2 straipsnio 3 dalies o punktas pakeičiamas taip:

„o)

vienos e. receptų išrašymo sistemos įgyvendinimas; išsamaus rinkos vaistų sąrašo paskelbimas; nekompensuojamųjų vaistų sąrašo ir be recepto parduodamų vaistų sąrašo taikymas; naujojo kompensuojamųjų vaistų sąrašo paskelbimas, naudojant naująją orientacinių kainų sistemą; informacijos, prieinamos per e. receptų išrašymo sistemą ir skenavimą, siekiant surinkti permokas iš farmacijos įmonių, naudojimas; stebėsenos priemonės, kuri sudarytų galimybę kas mėnesį įvertinti farmacijos išlaidas, įvedimas; bendrų 5 EUR mokėjimų už reguliarias ambulatorines paslaugas įvedimas ir bendrų mokėjimų taikymas taip pat ir nepagrįstiems vizitams į greitosios pagalbos skyrius; audituotų ligoninių ir poliklinikų ataskaitų skelbimas; ir nepriklausomos sveikatos priežiūros politikos specialistų darbo grupės, kurios užduotis yra iki 2011 m. gegužės mėn. pabaigos parengti išsamią ataskaitą apie bendrą sveikatos priežiūros sistemos reformą, skirtą sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumui ir efektyvumui gerinti, sukūrimas;“;

7.

2 straipsnio 3 dalies p punktas panaikinamas;

8.

2 straipsnio 3 dalis papildoma šiais punktais:

„q)

tolesnis veiklos išlaidų mažinimas ne mažiau kaip 5 procentais, dėl kurio bus sutaupyta mažiausiai 100 mln. EUR;

r)

tolesnis pervedimų mažinimas, dėl kurio Vyriausybė iš viso sutaupys mažiausiai 100 mln. EUR. Lėšų gavę viešojo sektoriaus subjektai užtikrina, kad kartu būtų mažinamos išlaidos, kad įsiskolinimas toliau nedidėtų;

s)

pašalpų šeimoms susiejimas su materialine padėtimi nuo 2011 m. sausio mėn., dėl kurio bus sutaupyta mažiausiai 150 mln. EUR (atėmus atitinkamas administracines išlaidas);

t)

karinės paskirties įrangos įsigijimo (tiekimo) sumažinimas mažiausiai 500 mln. EUR, palyginti su faktiniu 2010 m. lygiu;

u)

socialinio draudimo fondų farmacijos išlaidų sumažinimas 900 mln. EUR dėl papildomo vaistų kainų sumažinimo ir naujos viešųjų pirkimų tvarkos ir ligoninių farmacijos išlaidų (taip pat įskaitant įrangos išlaidas) sumažinimas mažiausiai 350 mln. EUR;

v)

valstybės įmonių valdymo, kainų nustatymo politikos ir darbo užmokesčio pokyčiai, dėl kurių bus sutaupyta mažiausiai 800 mln. EUR;

w)

krosnių kuro ir dyzelino apmokestinimo suvienodinimas po 2011 m. spalio 15 d., siekiant kovoti su sukčiavimu, dėl kurio 2011 m. bus sutaupyta mažiausiai 400 mln. EUR, atėmus specialias priemones, skirtas mažiau pasiturintiems gyventojams apsaugoti;

x)

sumažintų PVM tarifų padidinimas nuo 5,5 iki 6,5 procentų ir nuo 11 iki 13 procentų, dėl kurio bus sutaupyta mažiausiai 880 mln. EUR; ir vaistams bei apgyvendinimui viešbučiuose taikomo PVM tarifo sumažinimas nuo 11 iki 6,5 procentų, kurio išlaidos neviršys 250 mln. EUR, atėmus dėl mažesnio vaistams taikomo PVM tarifo socialinio draudimo fondų ir ligoninių sutaupytas lėšas;

y)

kovos su degalų kontrabanda stiprinimas (mažiausiai 190 mln. EUR);

z)

teismo mokesčių didinimas (mažiausiai 100 mln. EUR);

aa)

veiksmų plano, skirto paspartinti nesumokėtų mokesčių surinkimą, įgyvendinimas (mažiausiai 200 mln. EUR);

bb)

mokestinių nuobaudų surinkimo paspartinimas (mažiausiai 400 mln. EUR);

cc)

pajamų, gautų dėl naujosios mokestinių ginčų ir teismų sistemos, surinkimas (mažiausiai 300 mln. EUR);

dd)

pajamos iš atnaujinamų telekomunikacijų licencijų, kurios netrukus baigia galioti (mažiausiai 350 mln. EUR);

ee)

pajamos iš koncesijų (mažiausiai 250 mln. EUR);

ff)

Atėnų transporto tinklo (OASA) restruktūrizavimo planas. Plano tikslas – sumažinti įmonės veiklos nuostolius ir padaryti ją ekonomiškai gyvybingą. Į planą įtraukiamas įmonės veiklos išlaidų mažinimas ir įkainių didinimas. Reikalingi veiksmai turi būti įgyvendinti iki 2011 m. kovo mėn.;

gg)

įstatymas, kuriuo apribojamas įdarbinimas visame valdžios sektoriuje, priimant ne daugiau kaip vieną darbuotoją vietoj penkių išėjusių į pensiją arba atleistų, be išimčių atskiriems sektoriams, ir įskaitant darbuotojus, perkeltus iš restruktūrizuojamų valstybės įmonių į valdžios sektoriaus subjektus;

hh)

įstatymai, skirti darbo rinkos institucijai stiprinti ir nustatantys, kad: susitarimai įmonių lygmenyje be nepagrįstų suvaržymų turi viršenybę prieš susitarimus sektorių ir profesijų lygmenyje; kolektyvinių susitarimų įmonių lygmenyje nevaržo reikalavimai dėl būtino įmonės dydžio; susitarimų sektorių ir profesijų lygmenyje taikymo išplėtimas derybose neatstovaujamoms šalims panaikinamas; ilginamas bandomasis laikotarpis dėl naujų darbo vietų; laiko apribojimai dėl laikino įdarbinimo agentūrų panaikinami; apribojimai dėl terminuotų darbo sutarčių platesnio naudojimo panaikinami; taisyklė, kuri nustato didesnį valandinį darbo užmokestį ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, panaikinama; ir leidžiamas lankstesnis darbo laiko valdymas, įskaitant ne visos darbo dienos pamaininį darbą.“;

9.

2 straipsnio 4 dalies a punktas panaikinamas;

10.

2 straipsnio 4 dalis papildoma šiais punktais:

„c)

per ankstesnius metus susikaupusių įsiskolinimų padengimas;

d)

daugiametis struktūrinio fiskalinio konsolidavimo planas, įskaitant ne mažiau kaip 5 procentų BVP dydžio priemones, kuriomis bus užtikrinti deficito tikslai iki 2014 m.;

e)

kovos su mokesčių vengimu planas, kuris apima kiekybinius veiklos rezultatų rodiklius, kad už pajamų administravimą būtų atsiskaitoma; teisės aktai, kuriais racionalizuojamas administracinių mokestinių ginčų sprendimas ir teisminės apeliacijos procesai, ir reikalingi teisės aktai bei procedūros, kuriais geriau sprendžiamos mokesčių pareigūnų netinkamo elgesio, korupcijos ir prasto pareigų vykdymo problemos, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn pareigų nevykdymo atveju;

f)

išsamus veiksmų planas su terminais, skirtas supaprastintai darbo užmokesčio sistemai užbaigti ir įgyvendinti;

g)

ligoninių apskaitos ir sąskaitų išrašymo sistemų tobulinimas: užbaigiant įvesti dvigubo įrašo kaupimo principu pagrįstas apskaitos sistemas visose ligoninėse; naudojant vieną medicinos prekių kodavimo sistemą ir bendrą registrą; įvertinant medicinos prekių atsargas ir jų judėjimą visose ligoninėse naudojant vieną medicinos prekių kodavimo sistemą; surenkant bendrus mokėjimus iš pacientų visose nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos įstaigose; laiku pateikiant sąskaitas už gydymo išlaidas (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) Graikijos socialinio draudimo fondams, kitoms valstybėms narėms ir privatiems sveikatos draudikams; ir užtikrinant, kad ne mažiau kaip 50 procentų valstybinėse ligoninėse naudojamų vaistų kiekio iki 2011 m. pabaigos sudarytų generiniai vaistai ir nepatentuoti vaistai, įvedant privalomą reikalavimą, kad visos valstybinės ligoninės farmacijos produktus pirktų pagal veikliąją medžiagą;

h)

siekdama kovoti su švaistymu ir prastu valdymu valstybės įmonėse ir sutaupyti mažiausiai 800 mln. EUR, Graikija iki 2011 m. vasario mėn. pabaigos turi priimti teisės aktą, kuriuo: sumažinamas pirminis darbo užmokestis valstybės įmonėse mažiausiai 10 procentų įmonės lygmeniu; apribojamas antrinis darbo užmokestis iki 10 procentų pirminio darbo užmokesčio; nustatoma viršutinė 4 000 EUR per mėnesį riba bruto darbo užmokesčiui (12 mokėjimų per metus); padidinami miesto transporto tarifai mažiausiai 30 procentų; padidinami kiti tarifai; numatomi veiksmai, kuriais valstybės įmonių veiklos išlaidos sumažinamos nuo 15 iki 25 procentų; ir iki 2011 m. kovo mėn. priimamas OASA restruktūrizavimo teisės aktas;

i)

nauja reglamentavimo sistema, skirta palengvinti koncesinių susitarimų dėl regioninių oro uostų sudarymą;

j)

nepriklausomos švietimo politikos darbo grupės sukūrimas siekiant padidinti valstybinės švietimo sistemos (pradinio, vidurinio ir aukštojo mokslo) efektyvumą ir veiksmingiau panaudoti išteklius;

k)

įstatymo, kuriuo įsteigiama bendra viešųjų pirkimų institucija remiantis veiksmų planu, priėmimas.“;

11.

2 straipsnio 5 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

centrinės valdžios nepriklausomo funkcinio vertinimo pirmojo etapo rezultatų įvertinimas, įskaitant veiklos politikos rekomendacijas, ir esamų socialinių programų vertinimo užbaigimas;“;

12.

2 straipsnio 5 dalies d punkte „2010–2060“ metai pakeičiami „2009–2060“ metais;

13.

2 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo punktu:

„h)

tolesnis generinių vaistų naudojimo skatinimas, įvedant privalomą e. recepto išrašymą pagal veikliąją medžiagą.“;

14.

2 straipsnio 6 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

į 2012 m. biudžeto projektą įtraukia mažiausiai 2,2 % BVP vertės fiskalinio konsolidavimo priemones. Visų pirma į biudžetą įtraukiamos šios priemonės (arba išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės, kurias vykdant būtų sutaupytos panašios sumos): tolesnis PVM bazės išplėtimas sumažinto PVM tarifo prekėms ir paslaugoms pradedant taikyti pagrindinį tarifą (siekiant papildomai surinkti mažiausiai 300 mln. EUR); tolesnis viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus mažinimas be to, kuris vykdomas vadovaujantis taisykle, kad vietoje 5 į pensiją išėjusių valstybės tarnautojų būtų priimtas 1 naujas valstybės tarnautojas (siekiant sutaupyti mažiausiai 600 mln. EUR); akcizų nustatymas nealkoholiniams gėrimams (kurių bendra suma sudarytų mažiausiai 300 mln. EUR); nekilnojamojo turto mokesčio bazės išplėtimas patikslinant turto vertes (siekiant gauti mažiausiai 200 mln. EUR papildomų pajamų); vietos valdymo lygmens pertvarkymas (siekiant sutaupyti mažiausiai 500 mln. EUR); nominalus pensijų įšaldymas; prezumpcinio savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo veiksmingumo didinimas (siekiant surinkti mažiausiai 100 mln. EUR); pervedimų valstybės įmonėms sumažinimas atlikus jų restruktūrizavimą (mažiausiai 800 mln. EUR); nedarbo pašalpų susiejimas su materialine padėtimi (siekiant sutaupyti 500 mln. EUR); tolesnis pajamų už lošimo licencijas rinkimas (mažiausiai 225 mln. EUR už parduotas licencijas ir 400 mln. EUR mokesčių nuo išloštų sumų);“;

15.

2 straipsnio 7 dalies c punktas panaikinamas;

16.

2 straipsnio 7 dalis papildoma šiais punktais:

„d)

rengiant biudžetą nuo 2013 m. bus naudojama išlaidų skaičiavimo pagal atskiras ligonines sistema;

e)

teisės aktai, skirti įgyvendinti viešojo administravimo centriniu lygmeniu nepriklausomo funkcinio vertinimo pirmojo etapo ir išsamios esamų socialinių programų vertinimo veiklos rekomendacijas;

f)

bendra viešųjų pirkimų institucija pradeda savo veiklą su veiksmų plane apibrėžtoms užduotims, tikslams, kompetencijai ir įgaliojimams įgyvendinti būtinais ištekliais.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 145, 2010 6 11, p. 6.

(2)  OL L 241, 2010 9 14, p. 12.

(3)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.