ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.025.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. sausio 28d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/50/ES

 

*

2010 m. spalio 15 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo

1

 

 

2011/51/ES

 

*

2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, pasirašymo

3

 

 

2011/52/ES

 

*

2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

4

 

 

2011/53/ES

 

*

2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl Susitarimo 3 priedo patikslinimo

5

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

8

 

 

2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 66/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 67/2011 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2011 m. sausio mėn.

26

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/54/ES

 

*

2011 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Latvijai atstovaujančio nario ir Latvijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

30

 

 

2011/55/ES

 

*

2011 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Švedijai atstovaujančių trijų narių ir Švedijai atstovaujančių keturių pakaitinių narių skyrimo

31

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/1


TARYBOS IR TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2010 m. spalio 15 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2011/50/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 ir 7 dalimis bei 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas, Komisija Sąjungos ir valstybių narių vardu derėjosi su Gruzija dėl bendrosios aviacijos erdvės susitarimo (toliau – Susitarimas).

(2)

Susitarimas parafuotas 2010 m. kovo 5 d.

(3)

Susitarimas, dėl kurio Komisija derėjosi, turėtų būti Sąjungos ir valstybių narių pasirašytas ir laikinai taikomas su sąlyga, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(4)

Būtina nustatyti tvarką, kaip prireikus nuspręsti nutraukti laikiną Susitarimo taikymą. Taip pat būtina nustatyti Sąjungos ir valstybių narių dalyvavimo pagal Susitarimo 22 straipsnį įsteigto jungtinio komiteto veikloje ir Susitarimo 23 straipsnyje numatytose ginčų sprendimo procedūrose, taip pat tam tikrų su saugumu ir sauga susijusių Susitarimo nuostatų įgyvendinimo tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pasirašymas

1.   Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo (toliau – Susitarimas) pasirašymas su sąlyga, kad bus priimtas Tarybos sprendimas dėl Susitarimo sudarymo (1).

2.   Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

2 straipsnis

Laikinas taikymas

Iki susitarimo įsigaliojimo Sąjunga ir valstybės narės, laikydamosi atitinkamai savo vidaus procedūrų ir (arba) vidaus teisės aktų, jį laikinai taiko nuo pirmos dienos mėnesio, einančio po tos dienos, kurią Šalys viena kitai paskutinį kartą nota pranešė apie procedūrų, reikalingų Susitarimo laikinam taikymui, užbaigimą.

3 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Europos Sąjungai ir valstybėms narėms pagal Susitarimo 22 straipsnį įsteigtame jungtiniame komitete atstovauja Komisijos ir valstybių narių atstovai.

2.   Europos Sąjungos ir jos valstybių narių poziciją jungtiniame komitete Susitarimo III priedo ar IV priedo dalinio keitimo pagal Susitarimo 26 straipsnio 2 dalį klausimais ir ES išimtinės kompetencijos klausimais, dėl kurių nereikia priimti teisinę galią turinčio sprendimo, nustato Komisija; apie tokią poziciją iš anksto pranešama Tarybai ir valstybėms narėms.

3.   Europos Sąjungos ir jos valstybių narių poziciją dėl jungtinio komiteto sprendimų ES kompetencijos klausimais patvirtina Taryba, kvalifikuota balsų dauguma priimdama sprendimą dėl Komisijos pasiūlymo, nebent pagal ES Sutartyse nustatytas taikytinas balsavimo procedūras būtų numatyta kitaip.

4.   Europos Sąjungos ir jos valstybių narių poziciją dėl jungtinio komiteto sprendimų valstybių narių kompetencijos klausimais patvirtina Taryba, vienbalsiai priimdama sprendimą dėl Komisijos arba valstybių narių pasiūlymo, nebent valstybė narė per mėnesį nuo tos pozicijos patvirtinimo praneštų Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kad to sprendimo priėmimui jungtiniame komitete ji gali pritarti tik gavusi savo teisėkūros institucijų sutikimą.

5.   Sąjungos ir valstybių narių poziciją jungtiniame komitete pateikia Komisija, išskyrus valstybių narių išimtinės kompetencijos klausimais; tokiu atveju ją pateikia Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė arba, jei Taryba taip nusprendžia, Komisija.

4 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Susitarimo 23 straipsnyje nustatytose ginčų sprendimo procedūrose Sąjungai ir valstybėms narėms atstovauja Komisija.

2.   Sprendimą sustabdyti privilegijų taikymą pagal Susitarimo 23 straipsnį priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Taryba sprendimą priima kvalifikuota balsų dauguma.

3.   Sprendimus dėl visų kitų atitinkamų veiksmų, kurių turi būti imtasi pagal Susitarimo 23 straipsnį ES kompetencijos klausimais, priima Komisija, padedama Tarybos paskirto specialaus valstybių narių atstovų komiteto.

5 straipsnis

Komisijai teikiama informacija

1.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai, jei jos ketina pagal Susitarimo 5 straipsnį priimti sprendimą atsisakyti Gruzijos oro susisiekimo bendrovei išduoti leidimą, jį panaikinti, sustabdyti jo galiojimą ar jį apriboti.

2.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus pagal Susitarimo 14 straipsnį (Aviacijos sauga) jų pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus.

3.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus pagal Susitarimo 15 straipsnį (Aviacijos saugumas) jų pateiktus ar gautus prašymus arba pranešimus.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. SCHOUPPE


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, pasirašymo

(2011/51/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Žemės ūkio susitarimas).

(2)

Žemės ūkio susitarimo 12 straipsnyje nustatyta, kad Žemės ūkio susitarimas gali būti peržiūrėtas bet kurios Šalies prašymu.

(3)

Prie Žemės ūkio susitarimo Baigiamojo akto pridėta Bendroji deklaracija dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos.

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos (toliau – Susitarimas), kuriuo iš dalies keičiamas Žemės ūkio susitarimas į jį įtraukiant naują 12 priedą.

(5)

2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendime 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (2), nustatyta Sąjungos pozicijos klausimais, dėl kurių sprendimą priima Žemės ūkio susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas jungtinis komitetas, priėmimo vidaus tvarka. Taip pat reikėtų nustatyti Sąjungos pozicijos nustatymo klausimais, susijusiais su to Susitarimo 12 priedu, vidaus tvarką.

(6)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Europos Sąjungos poziciją su Žemės ūkio susitarimo 12 priedu ir jo priedėliais susijusiais klausimais, dėl kurių sprendžia jungtinis žemės ūkio komitetas, kaip nurodyta Žemės ūkio susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje, Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (4) 15 straipsnyje nustatyta tvarka priima Komisija.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(3)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.

(4)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

(2011/52/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Žemės ūkio susitarimas).

(2)

2007 m. spalio 13 d. įsigaliojo Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei (2) (toliau – Papildomas susitarimas).

(3)

Komisija Europos Sąjungos vardu derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Žemės ūkio susitarimas į jį įtraukiant naują 12 priedą.

(4)

Europos Sąjunga, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Šveicarijos Konfederacija susitarė taip pat iš dalies pakeisti Papildomą susitarimą, kad būtų užtikrinta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga.

(5)

Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Papildomas susitarimas (toliau – Susitarimas), turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, pasirašymas patvirtinamas Sąjungos vardu, su sąlyga, kad minėtas susitarimas turi būti sudarytas (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  OL L 270, 2007 10 13, p. 6.

(3)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl Susitarimo 3 priedo patikslinimo

(2011/53/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

Susitarimo 6 straipsniu įsteigtas Žemės ūkio jungtinis komitetas, atsakingas už Susitarimo administravimą ir jo tinkamo veikimo užtikrinimą.

(3)

Susitarimo 11 straipsnyje numatyta, kad Žemės ūkio jungtinis komitetas gali spręsti dėl Susitarimo priedų keitimo.

(4)

Siekiant atsižvelgti į visišką dvišalės prekybos sūriais liberalizavimą nuo 2007 m. birželio 1 d. ir į tai, kad Susitarimo naujame 12 priede turi būti numatyta geografinių nuorodų apsauga, reikėtų nuosekliai išdėstyti tam tikrų produktų, visų pirma sūrių, specifikacijas ir atitinkamai patikslinti Susitarimo 3 priedą.

(5)

2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimo 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (2) 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad Europos Sąjungos poziciją Žemės ūkio jungtiniame komitete turi priimti Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

(6)

Todėl Žemės ūkio jungtiniame komitete Sąjunga turėtų laikytis pozicijos, išdėstytos pridėtame sprendimo projekte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl Susitarimo patikslinimo, susijusio su dvišale prekyba Suderintos sistemos pozicijai 0406 priskiriamais produktais, siekiant atsižvelgti į tai, kad šio sektoriaus prekyba yra visiškai liberalizuota, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nedelsiant po jo priėmimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.


Projektas

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO,

įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais,

SPRENDIMAS Nr. …/2010

… m. … … d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 3 priedo patikslinimo

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

Susitarimo 3 priede numatytos sūriams taikytinos nuolaidos, visų pirma laipsniškas prekybos sūriais liberalizavimas per penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo.

(3)

Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija sutinka į Susitarimą įtraukti naują 12 priedą dėl žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, todėl reikėtų nuosekliai išdėstyti tam tikrų produktų, visų pirma sūrių, specifikacijas.

(4)

Todėl dabar 3 priedą reikia peržiūrėti, siekiant atsižvelgti tiek į visišką dvišalės prekybos sūriais liberalizavimą nuo 2007 m. birželio 1 d., tiek į geografinių nuorodų apsaugą, kuri turi būti numatyta naujame 12 priede,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 3 priedas ir priedėliai pakeičiami šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai jį priima Jungtinis komitetas.

Priimta … …

Žemės ūkio jungtinio komiteto vardu

Šveicarijos delegacijos pirmininkas ir vadovas

ES delegacijos vadovas

Komiteto sekretorius


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

PRIEDAS

„3 PRIEDAS

1.

Nuo 2007 m. birželio 1 d. dvišalė prekyba visais Suderintos sistemos pozicijai 0406 priskiriamais produktais yra visiškai liberalizuota panaikinant visus muitų mokesčius ir kvotas.

2.

Europos Sąjunga netaiko eksporto grąžinamųjų išmokų į Šveicariją eksportuojamiems sūriams. Šveicarija netaiko eksporto subsidijų (1) į Europos Sąjungą eksportuojamiems sūriams.

3.

Visiems KN kodui 0406 priskiriamiems produktams, kurių kilmės vieta yra Europos Sąjunga arba Šveicarija ir kuriais šios dvi Šalys prekiauja, netaikomas importo licencijos reikalavimas.

4.

Europos Sąjunga ir Šveicarija užtikrina, kad kitos priemonės, turinčios įtaką importui ir eksportui, nepakenktų lengvatoms, kurias jos suteikia viena kitai.

5.

Kai dėl kainų pokyčių ir (arba) importo sutrikdoma kurios nors iš Šalių rinka, bet kurios iš Šalių prašymu skubiai rengiamos konsultacijos pagal Susitarimo 6 straipsnį įsteigtame Komitete, siekiant rasti tinkamus sprendimus. Todėl Šalys susitaria periodiškai keistis informacija apie kainas ir bet kuria kita svarbia informacija apie vietinės gamybos ir importuotų sūrių rinką.


(1)  Bazinės sumos, kuriomis grindžiamas eksporto subsidijų panaikinimas, buvo apskaičiuojamos Šalių bendru sutarimu, remiantis pieno institucinių kainų, kurios, tikėtina, galios Susitarimo įsigaliojimo metu, skirtumu, prie kurio pridedama papildoma suma už pieną, perdirbtą į sūrius, apskaičiuota pagal pieno kiekį, reikalingą atitinkamiems sūriams pagaminti, ir atimama (išskyrus sūrius, kuriems nustatytos kvotos) Bendrijos taikoma muito mokesčio nuolaidos suma.“


REGLAMENTAI

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 65/2011

2011 m. sausio 27 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 51 straipsnio 4 dalį, 74 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (2), buvo panaikintas ir pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir 73/2009 nustatytų kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, taip pat Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008 nustatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės (3).

(2)

2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1975/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (4), yra daug kryžminių nuorodų į administravimo ir kontrolės taisykles, nustatytas panaikintame Reglamente (EB) Nr. 796/2004. Reikėtų atsižvelgti į šių administravimo ir kontrolės taisyklių pakeitimus, padarytus Reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, ir tuo pačiu vadovautis Reglamentu (EB) Nr. 1975/2006 nustatytais principais. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklumą, aiškumą ir paprastinimą, reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras Reglamento (EB) Nr. 1975/2006 nuostatas, kad nuorodų į Reglamentą (EB) Nr. 1122/2009 būtų tik tiek, kiek būtinai reikia. Todėl tikslinga panaikinti ir pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006.

(3)

Valstybės narės turėtų nustatyti kontrolės sistemą, kuria būtų užtikrinama, jog visi būtini patikrinimai atliekami siekiant veiksmingai patikrinti, ar laikomasi paramos skyrimo sąlygų. Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose arba kaimo plėtros programose nustatytus tinkamumo kriterijus turėtų būti galima kontroliuoti pagal rodiklius, kuriuos galima patikrinti.

(4)

Iš patirties matyti, kad integruota administravimo ir kontrolės sistema (toliau – IAKS), nustatyta 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (5) II antraštinės dalies 4 skyriuje, pasitvirtino kaip veiksminga ir efektyvi tiesioginių išmokų schemų įgyvendinimo priemonė. Todėl su plotu ir su gyvuliais susijusioms 2 krypties priemonėms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje, taikomos administravimo ir kontrolės taisyklės, taip pat susijusios nuostatos dėl išmokų sumažinimo arba neskyrimo neteisingai deklaravus turėtų atitikti principus, nurodytus IAKS ir ypač Reglamente (EB) Nr. 1122/2009.

(5)

Tačiau kai kurioms 2 krypties paramos priemonėms ir lygiavertei paramai pagal 4 kryptį, nustatytoms atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 IV antraštinės dalies I skyriaus 2 ir 4 skirsniuose, taikomas administravimo ir kontrolės taisykles reikia pritaikyti atsižvelgiant į jų ypatumus. Tas pats taikytina 1 ir 3 krypties paramos priemonėms, nustatytoms atitinkamai to paties skyriaus 1 ir 3 skirsniuose ir lygiavertei paramai pagal 4 kryptį. Todėl toms paramos priemonėms reikia nustatyti specialias nuostatas.

(6)

Kad visos nacionalinės administravimo institucijos galėtų organizuoti veiksmingą ir integruotą visų plotų, už kuriuos prašoma išmokos pagal 2 krypties priemones ir pagal su plotu susijusias paramos schemas, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kontrolę, mokėjimo prašymai pagal 2 krypties priemones, susijusias su plotu, turėtų būti pateikti iki tos pačios galutinės datos kaip ir to reglamento II dalies II antraštinės dalies I skyriuje numatyta bendroji paraiška.

(7)

Siekiant užtikrinti atgrasantį kontrolės poveikį, paprastai išmokos neturėtų būti mokamos, kol nebaigti tinkamumo skirti paramą patikrinimai. Vis dėlto tikslinga leisti sumokėti tam tikrą išmokų dalį užbaigus administracinius patikrinimus. Nustatant tą dalį reikėtų atsižvelgti į permokėjimo riziką.

(8)

Šiame reglamente nustatytose kontrolės taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų 2 krypties priemonių ypatumus. Siekiant aiškumo reikėtų nustatyti specialias taisykles.

(9)

Kad būtų patikrinta, kaip laikomasi tinkamumo kriterijų, valstybės narės gali naudoti iš kitų tarnybų, įstaigų ar organizacijų gautus įrodymus. Tačiau jos turėtų būti tikros, kad ta tarnyba, įstaiga ar organizacija vadovaujasi tokiais veiklos standartais, kuriuos taikant galima reikiamai tikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams.

(10)

Iš patirties matyti, kad būtina paaiškinti tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su hektarų ir gyvulių skaičiaus nustatymu ir su paramos sumažinimu, neskyrimu arba susigrąžinimu.

(11)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 50a straipsnį išmokos pagal tam tikras tame reglamente numatytas priemones skiriamos, jeigu laikomasi kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 II antraštinės dalies 1 skyriuje. Todėl reikėtų suderinti kompleksinį paramos susiejimą reglamentuojančias taisykles ir Reglamentuose (EB) Nr. 73/2009 bei (EB) Nr. 1122/2009 nustatytas taisykles.

(12)

Iš patirties matyti, kad tam tikroms paramos priemonėms reikalingos specialios kontrolės nuostatos.

(13)

Investicijų operacijų ex-post patikrinimai turėtų būti atliekami, kad būtų patikrinta atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 daliai. Reikėtų nustatyti šių patikrinimų pagrindą ir turinį.

(14)

Kad Komisija galėtų vykdyti priemonių administravimo įsipareigojimus, valstybės narės Komisijai turėtų pranešti vykdomų patikrinimų skaičių ir jų rezultatus.

(15)

Reikėtų nustatyti tam tikrus bendrus kontrolės principus, įskaitant Komisijos teisę atlikti patikrinimus.

(16)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (6) 6 straipsnyje minimos mokėjimo agentūros turėtų pakankamai informacijos apie kitų tarnybų ar įstaigų atliktus patikrinimus, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal tą reglamentą.

(17)

Siekiant išvengti su apskaita susijusių problemų, kurių galėtų kilti, jeigu 2011 kalendoriniais metais turėtų būti taikomos skirtingos kontrolės procedūros, šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

(18)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   DALIS

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos išsamios bendrai finansuojamų paramos kaimo plėtrai priemonių, nustatytų remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005, kontrolės ir kompleksinio paramos susiejimo procedūrų įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)   paramos paraiška– paraiška gauti paramą arba dalyvauti schemoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005;

b)   mokėjimo prašymas– paramos gavėjo nacionalinei valdžios institucijai pateikta paraiška, siekiant gauti mokėjimą;

c)   kita deklaracija– bet kokia deklaracija ar dokumentas, išskyrus nurodytus a ir b punktuose, kuriuos paramos gavėjas arba trečioji šalis turi pateikti arba saugoti, kad būtų laikomasi tam tikrų kaimo plėtros priemonių konkrečių reikalavimų.

3 straipsnis

Paramos paraiškos, mokėjimo prašymai ir kitos deklaracijos

1.   Valstybės narės nustato tinkamą paramos paraiškų teikimo tvarką.

2.   Daugiamečių įsipareigojimų reikalaujančių priemonių atveju paramos gavėjas teikia metinį mokėjimo prašymą.

Tačiau valstybės narės gali neprašyti teikti fizinių metinių mokėjimo prašymų, jeigu jos nustato veiksmingas alternatyvias procedūras atitinkamai 11 straipsnyje arba 24 straipsnyje numatytiems administraciniams patikrinimams atlikti.

3.   Visą paramos paraišką, mokėjimo prašymą ar kitą deklaraciją arba jų dalį galima atsiimti bet kuriuo metu. Kompetentingos institucijos registruoja tokio atsiėmimo įrodymus.

Jei kompetentinga institucija jau yra informavusi paramos gavėją apie pirmoje pastraipoje nurodytuose dokumentuose nustatytus pažeidimus arba jei kompetentinga institucija yra pranešusi paramos gavėjui apie ketinimą atlikti patikrinimą vietoje ir jei per patikrinimą vietoje nustatomi pažeidimai, su tais pažeidimais susijusių dalių atsiimti neleidžiama.

Atsiėmus pirmoje pastraipoje nurodytus dokumentus, paramos gavėjai atsiduria toje pačioje padėtyje, kurioje jie buvo prieš pateikiant atitinkamus dokumentus ar jų dalį.

4.   Paramos paraiškos, mokėjimo prašymai ir kitos deklaracijos gali būti tikslinami bet kuriuo metu po jų pateikimo, jeigu kompetentinga institucija pripažįsta akivaizdžias klaidas.

4 straipsnis

Bendrieji kontrolės principai

1.   Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, kuria užtikrinama, jog visi būtini patikrinimai atliekami siekiant veiksmingai patikrinti, kaip laikomasi paramos skyrimo sąlygų.

2.   Nepažeidžiant specialiųjų šio reglamento nuostatų, valstybės narės užtikrina, kad visi Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba kaimo plėtros programose nustatyti tinkamumo kriterijai būtų tikrinami pagal valstybių narių nustatomus rodiklius, kuriuos galima patikrinti.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad visoms to paties paramos gavėjo pateiktoms paramos paraiškoms, mokėjimo prašymams ir kitoms deklaracijoms būtų taikoma viena identifikavimo sistema. Šis identifikavimas dera su Reglamento (EB) Nr. 73/2009 15 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyta kiekvieno ūkininko tapatybės registravimo sistema.

4.   Kai įmanoma, šio reglamento 12, 20 ir 25 straipsniuose numatyti patikrinimai vietoje ir Sąjungos taisyklėse numatyti kiti su subsidijomis žemės ūkiui susiję patikrinimai turi būti atliekami tuo pačiu metu.

5.   Pagal 11, 12, 24 ir 25 straipsnius atliktų patikrinimų rezultatai įvertinami siekiant nustatyti, ar bet kurios problemos, su kuriomis buvo susidurta, nekelia pavojaus kitoms panašioms operacijoms, paramos gavėjams ar kitoms įstaigoms. Vertinant taip pat reikia nustatyti tokių atvejų priežastis, tolesnį tyrimą, kurio gali prireikti, ir reikiamus taisomuosius bei prevencinius veiksmus.

6.   Jei paramos gavėjai ar jų atstovai neleidžia atlikti patikrinimo vietoje, paramos paraiška, mokėjimo prašymas ir kitos deklaracijos yra atmetamos. Tai operacijai finansuoti jau sumokėtos sumos susigrąžinamos atsižvelgiant į šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

7.   Nepažeidžiant šio reglamento 20 straipsnio 4 dalies ir jeigu tai neprieštarauja kontrolės tikslams, apie patikrinimus vietoje gali būti pranešama iš anksto. Pranešama griežtai per trumpiausią reikalingą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 14 dienų. Tačiau atliekant su gyvuliais susijusių priemonių patikrinimus vietoje, negali būti pranešama anksčiau kaip prieš 48 valandas, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus.

8.   Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, kai nustatoma, kad siekdami įgyti paramos schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą, paramos gavėjai dirbtinai sukūrė tokioms išmokoms gauti reikalingas sąlygas, jiems išmokos neskiriamos.

9.   Pagal šį reglamentą sumažinant paramą ar jos neskiriant nepažeidžiamos papildomos baudos, numatytos pagal kitas Sąjungos ar nacionalinės teisės nuostatas.

5 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

1.   Jei išmoka sumokėta nepagrįstai, paramos gavėjas grąžina tą sumą ir pagal šio straipsnio 2 dalį apskaičiuotas palūkanas.

2.   Palūkanos apskaičiuojamos už laikotarpį nuo tos dienos, kurią paramos gavėjui pranešama apie įpareigojimą grąžinti išmokas iki sumos, kurią reikia grąžinti, faktinio grąžinimo arba išieškojimo dienos.

Taikytina palūkanų norma skaičiuojama pagal nacionalinės teisės aktus, tačiau ji negali būti mažesnė už palūkanų normą, taikomą sumoms susigrąžinti pagal nacionalines nuostatas.

3.   1 dalyje nurodytas grąžinimo įpareigojimas netaikomas, jeigu išmoka buvo netinkamai skirta dėl kompetentingos institucijos arba kitos institucijos padarytos klaidos ir jeigu tokios klaidos paramos gavėjas pagrįstai galėjo neaptikti.

Tačiau jeigu klaida yra susijusi su faktiniais elementais, kurie yra svarbūs atitinkamai išmokai apskaičiuoti, pirmoji pastraipa taikoma tik tada, jei apie sprendimą dėl susigrąžinimo nebuvo pranešta per 12 mėnesių nuo išmokėjimo dienos.

II   DALIS

ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TAM TIKROS 2 IR 4 KRYPTIES PARAMOS KAIMO PLĖTRAI PRIEMONĖS

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

6 straipsnis

Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

1.   Ši antraštinė dalis taikoma:

a)

paramai, suteiktai pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnį;

b)

su operacijomis, vykdomomis pagal 2 krypties priemones, susijusiai paramai, suteiktai pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio a punktą.

Tačiau ši antraštinė dalis netaikoma priemonėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto vi papunktyje ir b punkto vi ir vii papunkčiuose bei 39 straipsnio 5 dalyje, taip pat priemonėms, nurodytoms to reglamento 36 straipsnio b punkto i, ii ir iii papunkčiuose, kai tai susiję su patirtomis įveisimo išlaidomis.

2.   Šioje antraštinėje dalyje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)   su plotu susijusios priemonės– priemonės ar priemonių dalys, kurioms skiriama parama grindžiama deklaruoto ploto dydžiu;

b)   su gyvuliais susijusios priemonės– priemonės ar priemonių dalys, kurioms skiriama parama grindžiama deklaruotų gyvulių skaičiumi.

c)   nustatytas plotas– žemės plotų arba sklypų, už kuriuos prašoma skirti išmoką, plotas, nustatytas pagal šio reglamento 11 straipsnį ir 15 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis.

d)   nustatyti gyvuliai– gyvulių, nustatytų pagal šio reglamento 11 straipsnį ir 15 straipsnio 5 dalį, skaičius.

7 straipsnis

Taikytinos taisyklės

1.   Šioje antraštinėje dalyje Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 2 straipsnio antros pastraipos 1, 10 ir 20 punktai, 6 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 2 dalis, 12, 14, 16 ir 20 straipsniai, 25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 73, 74 ir 82 straipsniai taikomi mutatis mutandis. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytų priemonių atveju valstybės narės gali sukurti tinkamas alternatyvias sistemas, skirtas plotui, už kurį skiriama parama, vienodai nustatyti.

2.   Taikant šios antraštinės dalies nuostatas, Reglamente (EB) Nr. 1122/2009 esančios nuorodos į ūkininkus laikomos nuorodomis į paramos gavėjus.

8 straipsnis

Mokėjimo prašymai

1.   Pagal visus po 2007 m. sausio 1 d. pradedamus vykdyti įsipareigojimus arba įsigaliojančias sutartis mokėjimo prašymai pagal priemones, susijusias su plotu, teikiami laikantis galutinių terminų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalyje. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti šią nuostatą taikyti tik nuo 2008 paraiškų teikimo metų.

2.   Jeigu valstybė narė taiko šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, tuomet laikoma, kad mokėjimo prašymas turi būti pateiktas laikantis galutinių terminų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalyje.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 22 ir 23 straipsniai mokėjimo prašymams pagal šią antraštinę dalį taikomi mutatis mutandis. Be reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos informacijos, mokėjimo prašyme taip pat pateikiama toje nuostatoje nustatyta informacija, susijusi su ne žemės ūkio paskirties sklypais, už kuriuos prašoma paramos.

9 straipsnis

Mokėjimai

1.   Jokie mokėjimai, susiję su priemonėmis, kurioms taikoma ši antraštinė dalis, neatliekami tol, kol nebaigta tikrinti tos priemonės ar kelių operacijų atitiktis tinkamumo kriterijams, kaip apibrėžta II skyriaus I skirsnyje.

Tačiau atsižvelgdamos į permokėjimo riziką valstybės narės gali nuspręsti mokėti iki 75 % paramos lėšų baigus 11 straipsnyje nurodytus administracinius patikrinimus. Procentinis mokėjimo dydis visiems paramos gavėjams pagal tą pačią priemonę ar kelias operacijas yra vienodas.

2.   II skyriaus II skirsnyje numatyto kompleksinio paramos susiejimo patikrinimo atveju, jei tokie patikrinimai negali būti baigti iki mokėjimo, visos nepagrįstai sumokėtos sumos susigrąžinamos remiantis 5 straipsniu.

II   SKYRIUS

Kontrolė, sumažinimas arba neskyrimas

10 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Valstybės narės taiko Reglamento (EB) Nr. 73/2009 II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytą integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (toliau – IAKS).

2.   Atitikties tinkamumo kriterijams patikrinimą sudaro administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje.

3.   Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų vykdymas tikrinamas atliekant patikrinimus vietoje ir prireikus – administracinius patikrinimus.

4.   Įsipareigojimo laikotarpiu sklypai, už kuriuos teikiama parama, negali būti keičiami, išskyrus specialius kaimo plėtros programoje numatytus atvejus.

I   skirsnis

Tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ir susijusių prievolių laikymasis

I   poskirsnis

Kontrolė

11 straipsnis

Administraciniai patikrinimai

1.   Administraciniai patikrinimai taikomi visoms paramos paraiškoms, mokėjimo prašymams ir kitoms deklaracijoms, kurias turi pateikti paramos gavėjas arba trečioji šalis, ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma ir reikia patikrinti administracinėmis priemonėmis. Procedūromis užtikrinamas su kontrole susijusio darbo, patikrinimo rezultatų ir priemonių, kurių imtasi neatitikimo atvejais, registravimas.

2.   Administraciniai patikrinimai apima kryžminius patikrinimus, kai juos įmanoma ir reikalinga atlikti, inter alia, naudojantis IAKS duomenimis. Kryžminiai patikrinimai yra taikomi bent jau sklypams ir gyvuliams, kuriems taikoma paramos priemonė, kad būtų išvengta nepagrįsto paramos sumos išmokėjimo.

3.   Taip pat tikrinama, kaip laikomasi ilgalaikių įsipareigojimų.

4.   Per kryžminius patikrinimus nustačius pažeidimų, imamasi tolesnių reikiamų administracinių veiksmų, o prireikus atliekamas patikrinimas vietoje.

5.   Prireikus, atliekant atitikties tinkamumo kriterijams administracinius patikrinimus atsižvelgiama į kitų su subsidijų žemės ūkiui kontrole susijusių tarnybų, įstaigų ar organizacijų atliktų patikrinimų rezultatus.

12 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Vietoje tikrinama ne mažiau kaip 5 % gavėjų, patenkančių į šios antraštinės dalies taikymo sritį, mokėjimo prašymų, pateiktų kiekvienais kalendoriniais metais. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytos priemonės atžvilgiu, įgyvendinant tą priemonę, turi būti laikomasi 5 % normos.

Paraiškų teikėjai, kurie po administracinių patikrinimų pripažinti neatitinkančiais reikalavimų paramai gauti, neįskaičiuojami į mažiausią pagal pirmą pastraipą patikrintų paramos gavėjų skaičių.

2.   Jei atliekant patikrinimus vietoje regione ar jo dalyje būtų nustatyta didelių konkrečios priemonės pažeidimų, kompetentinga institucija atitinkamai padidina einamaisiais metais atliekamų patikrinimų vietoje skaičių ir atitinkamai padidina kitais metais vietoje tikrintinų paramos gavėjų procentinį dydį.

3.   Pagal šio straipsnio 1 dalį atliekamų patikrinimų vietoje kontrolinės imtys atrenkamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 31 straipsnį. Remdamosi tame straipsnyje nurodytos rizikos analizės rezultatais, valstybės narės gali pasirinkti vietoje tikrinti konkrečias priemones, pagal kurias paramos gavėjai gauna išmokas.

4.   Kai paramos gavėjai pagal bet kurią daugiametę priemonę išmokas gauna ilgiau kaip penkerius metus, valstybės narės gali nuspręsti po penktųjų išmokos mokėjimo metų patikrinti bent 2,5 % tų paramos gavėjų.

Į paramos gavėjus, tikrintus pagal šios dalies pirmą pastraipą, neatsižvelgiama taikant 1 dalies pirmą pastraipą.

13 straipsnis

Patikrinimo ataskaita

Atlikus šiame poskirsnyje numatytus patikrinimus vietoje, pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 32 straipsnį rengiamos tikrinimų ataskaitos.

14 straipsnis

Bendrieji patikrinimų vietoje principai

1.   Patikrinimai vietoje tolygiai paskirstomi per metus remiantis įvairių įsipareigojimų pagal kiekvieną kaimo plėtros priemonę rizikos analize.

2.   Atliekant priemonių, atrinktų patikrinti, kaip nurodyta šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje, patikrinimus vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.

15 straipsnis

Patikrinimų vietoje elementai ir plotų nustatymas

1.   Valstybės narės nustato kriterijus ir kontrolės metodus, kuriais būtų galima patikrinti, ar paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 (7) 48 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Kai valstybės narės nustato, kad konkrečių patikrinimo vietoje elementų patikra gali būti grindžiama imties tikrinimu, tokia imtimi užtikrinama patikima ir reprezentatyvi kontrolė. Valstybės narės nustato imties atrankos kriterijus. Jei tikrinant minėtą imtį nustatoma pažeidimų, imties apimtis atitinkamai didinama.

3.   Su plotu susijusių priemonių kontrolės atveju vietoje tikrinami visi žemės ūkio paskirties sklypai ir ne žemės ūkio paskirties žemė, už kuriuos prašoma skirti paramą.

4.   Tačiau nustatant plotų, kuriuose turi būti atliktas patikrinimas vietoje, dydį imtis gali būti sumažinta bent iki 50 % plotų, jeigu taikant tokią imtį galima užtikrinti patikimą ir reprezentatyvią tiek tikrinamo ploto, tiek prašomos paramos kontrolę. Jei tikrinant minėtą imtį nustatoma pažeidimų, imties apimtis atitinkamai didinama.

5.   Plotai nustatomi ir nuotolinis stebėjimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 34 straipsnio 1–5 dalimis ir 35 straipsniu.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytų priemonių atveju valstybės narės nustato leistinas paklaidas, kurios jokiais atvejais negali būti dvigubai didesnės už Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 34 straipsnio 1 dalyje nustatytas paklaidas.

6.   Su gyvuliais susijusių priemonių kontrolės atveju patikrinimai vietoje atliekami remiantis Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 42 straipsniu.

II   poskirsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas

16 straipsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas, susijęs su ploto dydžiu

1.   Jeigu kuriais nors metais paramos gavėjas nedeklaruoja visų žemės ūkio paskirties plotų, o skirtumas tarp mokėjimo prašyme deklaruoto bendro žemės ūkio paskirties ploto ir deklaruoto ploto kartu su bendru nedeklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų plotu sudaro daugiau kaip 3 % deklaruoto ploto, bendra tam paramos gavėjui už tuos metus paramos pagal priemones, susijusias su plotu, suma mažinama iki 3 % priklausomai nuo neatitikimų reikšmingumo.

Pirma pastraipa netaikoma, jei visi atitinkami žemės ūkio paskirties plotai deklaruoti kompetentingoms valdžios institucijoms pagal:

a)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 15 straipsnyje nurodytą integruotą sistemą arba

b)

kitas administravimo ir kontrolės sistemas, kuriomis garantuojamas suderinamumas su integruota sistema pagal to reglamento 26 straipsnį.

2.   Paramos gavėjo deklaruoti plotai, už kuriuos pagal tam tikrą su plotu susijusią priemonę skiriama vienodo dydžio parama, taikant šį straipsnį laikomi vienos pasėlių grupės plotu. Jei skiriama mažėjanti parama, atsižvelgiama į šių sumų, susijusių su atitinkamais deklaruotais plotais, vidurkį.

3.   Nustačius, kad pasėlių grupės plotas yra didesnis už mokėjimo prašyme deklaruotą plotą, parama skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą.

Jeigu mokėjimo prašyme deklaruotas plotas viršija tai pasėlių grupei nustatytą plotą, parama skaičiuojama remiantis tai pasėlių grupei nustatytu plotu.

Tačiau jeigu nustatytas bendras plotas nuo bendro ploto, deklaruoto mokėjimo prašyme pagal priemonę skiriasi 0,1 ha arba mažiau, nustatytas plotas prilyginamas deklaruotam plotui. Atliekant šiuos skaičiavimus, atsižvelgiama tik į deklaruotus plotus, viršijančius tai pasėlių grupei nustatytą plotą.

Trečia pastraipa netaikoma, jei minėtas skirtumas yra didesnis kaip 20 % bendro išmokas gauti deklaruoto ploto.

Jei nustatytas didžiausias ploto, už kurį gali būti skiriama parama, dydis arba tokio ploto viršutinė riba, mokėjimo prašyme deklaruotas hektarų skaičius sumažinamas iki nustatyto dydžio arba ribos.

4.   Jei tam pačiam plotui galima pateikti mokėjimo prašymą pagal daugiau nei vieną su plotu susijusią priemonę, kiekvienoje iš tų priemonių į tą plotą atsižvelgiama atskirai.

5.   3 dalies antroje pastraipoje nurodytu atveju paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą plotą, sumažinamą dvigubu nustatytu skirtumu, jeigu skirtumas yra daugiau kaip 3 % arba du hektarai, bet ne daugiau kaip 20 % nustatyto ploto.

Jei skirtumas yra didesnis kaip 20 % nustatyto ploto, parama už atitinkamą pasėlių grupę neskiriama.

Jei skirtumas yra didesnis kaip 50 %, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma ne didesnė kaip mokėjimo prašyme deklaruoto ir nustatyto ploto skirtumas.

6.   Jeigu mokėjimo prašyme deklaruotas plotas ir pagal 3 straipsnio antrą pastraipą nustatytas plotas skiriasi dėl sąmoningai deklaruoto per didelio ploto, parama, kurią paramos gavėjas būtų turėjęs teisę gauti pagal tą pastraipą pagal atitinkamą su plotu susijusią priemonę už atitinkamus kalendorinius metus, neskiriama, jei skirtumas didesnis nei 0,5 % nustatyto ploto arba didesnis nei vienas hektaras.

Jeigu skirtumas yra didesnis kaip 20 % nustatyto ploto, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma ne didesnė nei ta, kuri atitinka deklaruoto ploto ir nustatyto ploto skirtumą.

7.   Vadovaujantis šio straipsnio 5 dalies trečia pastraipa ir 6 dalies antra pastraipa neskirta suma išskaičiuojama pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006 (8) 5b straipsnį. Jei pagal tą straipsnį visa ši suma negali būti išskaičiuota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinimas.

17 straipsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas, susijęs su gyvulių skaičiumi

1.   Taikant šį straipsnį galvijai, avys ir ožkos vertinami atskirai.

Gyvuliams, išskyrus nurodytus pirmoje pastraipoje, valstybės narės nustato tinkamą išmokų sumažinimo arba neskyrimo sistemą.

2.   Jeigu taikomas individualus limitas arba individuali viršutinė riba, mokėjimo prašymuose deklaruotų gyvulių skaičius sumažinamas iki atitinkamam paramos gavėjui nustatyto limito arba viršutinės ribos.

Parama niekada negali būti skiriama didesniam gyvulių skaičiui, nei deklaruota mokėjimo prašyme.

Jei mokėjimo prašyme deklaruotas gyvulių skaičius yra didesnis už gyvulių skaičių, nustatytą vykdant administracinius patikrinimus arba patikrinimus vietoje, parama apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytą gyvulių skaičių.

3.   Laikoma, kad galvijas, pametęs vieną iš dviejų ausies įsagų, priklauso nustatytam gyvulių skaičiui, jei jis aiškiai atskirai identifikuojamas pagal kitus galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos elementus.

Kai pažeidimai yra susiję su klaidingais įrašais galvijų registre arba gyvulių pasuose, laikoma, kad atitinkamas galvijas nepriklauso nustatytam gyvulių skaičiui tik jei tokios klaidos randamos ne mažiau kaip per du patikrinimus, atliktus per 24 mėnesius. Visais kitais atvejais laikoma, kad atitinkamas gyvulys nepriklauso nustatytam gyvulių skaičiui nuo tada, kai pažeidimas nustatomas pirmą kartą.

Šio reglamento 3 straipsnio 4 dalis taikoma galvijų identifikavimo ir registravimo sistemoje padarytiems įrašams ir atsiųstiems pranešimams.

4.   2 dalies trečioje pastraipoje nurodytu atveju visa paramos suma, kurią paramos gavėjas turi teisę gauti pagal priemonę, sumažinama pagal 6 dalį nustatytu procentiniu dydžiu, jeigu reikalavimų neatitinka ne daugiau kaip trys gyvuliai.

5.   Jeigu reikalavimų neatitinka daugiau kaip trys gyvuliai, visa paramos suma, kurią paramos gavėjas turi teisę gauti pagal priemonę, sumažinama:

a)

procentiniu dydžiu, nustatomu pagal 6 dalį, jeigu tas procentinis dydis yra ne didesnis kaip 10 %;

b)

dvigubu procentiniu dydžiu, nustatytu pagal 6 dalį, jeigu jis yra didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 20 %

Jei tas procentinis dydis yra didesnis kaip 20 %, atitinkamai priemonei parama neskiriama.

Jeigu procentinis dydis yra didesnis kaip 50 %, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma ne didesnė nei ta, kuri atitinka deklaruotų gyvulių skaičiaus ir pagal 2 dalies trečią pastraipą nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumą. Neskirta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jei pagal tą straipsnį visa ši suma negali būti išskaičiuota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinimas.

6.   Tam, kad būtų nustatyti 4 ir 5 dalyse nurodyti procentiniai dydžiai, reikalavimų neatitinkančių gyvulių skaičius padalinamas iš nustatyto gyvulių skaičiaus.

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą laikoma, kad gyvuliai, kurie potencialiai atitinka paramos reikalavimus, bet, kaip nustatyta, yra neteisingai paženklinti ir įregistruoti galvijų identifikavimo ir registravimo sistemoje, skaičiuojami kaip reikalavimų neatitinkantys gyvuliai.

7.   Jeigu skirtumas tarp deklaruotų gyvulių skaičiaus ir skaičiaus, nustatyto pagal 2 dalies trečią pastraipą, susidarė dėl sąmoningai padarytų pažeidimų, parama pagal atitinkamą priemonę neskiriama.

Jeigu pagal 6 dalį nustatytas procentinis dydis yra didesnis kaip 20 %, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma ne didesnė nei ta, kuri atitinka deklaruotų gyvulių skaičiaus ir pagal 2 dalies trečią pastraipą nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumą. Neskirta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jei visa ši suma negali būti išskaičiuota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinimas.

18 straipsnis

Paramos sumažinimas arba neskyrimas kitų tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ir susijusių prievolių pažeidimo atveju

1.   Prašoma parama sumažinama arba neskiriama, jeigu nesilaikoma šių įsipareigojimų ir kriterijų:

a)

priemonių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto iv ir v papunkčiuose ir b punkto v papunktyje, atveju – atitinkamų privalomų standartų bei būtiniausių trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, kitų atitinkamų privalomų reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnio 1 dalyje, taip pat didesnių įsipareigojimų negu tokie standartai ir reikalavimai; arba

b)

tinkamumo kriterijų, išskyrus tuos, kurie susiję su deklaruoto ploto dydžiu arba gyvulių skaičiumi.

Daugiamečių įsipareigojimų atveju paramos sumažinimas, neskyrimas ir susigrąžinimas taip pat taikomi ir sumoms, jau išmokėtoms vykdant tą įsipareigojimą ankstesniais metais.

2.   Valstybė narė susigrąžina ir (arba) atsisako skirti paramą arba nustato sumažintiną paramos sumą, visų pirma atsižvelgdama į nustatyto pažeidimo rimtumą, mastą ir nuolatinį pobūdį.

Reikalavimų pažeidimo rimtumas visų pirma priklauso nuo reikalavimų pažeidimo pasekmių svarbos atsižvelgiant į nesilaikytų kriterijų tikslus.

Reikalavimų pažeidimo mastas visų pirma priklauso nuo reikalavimų pažeidimo poveikio visai operacijai.

Ar reikalavimų pažeidimas yra nuolatinio pobūdžio, visų pirma priklauso nuo to, kiek trunka jo poveikis arba kiek laiko gali prireikti tam poveikiui nutraukti taikant tinkamas priemones.

3.   Jeigu reikalavimai pažeidžiami sąmoningai, paramos gavėjui parama pagal atitinkamą priemonę tais kalendoriniais metais, kuriais buvo nustatytas pažeidimas, ir kitais kalendoriniais metais neskiriama.

II   skirsnis

Kompleksinis paramos susiejimas

I   poskirsnis

Kontrolė

19 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 3 dalies, „kompleksinis paramos susiejimas“ yra to reglamento 50a straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų teisės aktais nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosauginės būklės reikalavimų ir to reglamento 51 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų būtiniausių trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, laikymasis.

2.   Reglamento (EB) Nr. 73/2009 22 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 2 straipsnio antros pastraipos 2 ir 32–37 punktai, 8, 47, 48, 49, 50 straipsniai, išskyrus 50 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 51 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 52, 53 ir 54 straipsniai, 70 straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalys ir 71 bei 72 straipsniai kompleksiniam paramos susiejimui taikomi mutatis mutandis.

3.   Siekiant apskaičiuoti šio reglamento 21 straipsnyje nurodytą sumą, kuria mažinama parama, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnio 3 dalyje nustatyti būtiniausi trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai laikomi aplinkos srities ir visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos srities, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 5 straipsnio 1 dalyje, reikalavimais. Šie būtiniausi reikalavimai laikomi teisės aktais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 2 straipsnio antros pastraipos 33 punkte.

20 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Kompetentinga kontrolės institucija vietoje patikrina ne mažiau kaip 1 % visų paramos gavėjų, pateikusių mokėjimo prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv bei v papunkčius, siekdama nustatyti, ar laikomasi reikalavimų ir standartų, už kuriuos ji atsakinga.

2.   Pagal 1 dalį tikrintinų paramos gavėjų imtys gali būti atrenkamos iš paramos gavėjų, kurie jau buvo atrinkti pagal šio reglamento 12 straipsnį ir kuriems taikomi atitinkami reikalavimai arba standartai, imties arba iš visų paramos gavėjų, kurie yra pateikę mokėjimo prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv bei v papunkčius ir kurie įpareigoti laikytis atitinkamų reikalavimų arba standartų.

3.   Galima vienu metu naudoti 2 dalyje nustatytas procedūras, jei jas derinant didėja kontrolės sistemos veiksmingumas.

4.   Jeigu pagal teisės aktus ir standartus, susijusius su kompleksiniu paramos susiejimu, reikalaujama, kad patikrinimai vietoje būtų atliekami apie juos iš anksto nepranešus, toks pats reikalavimas taikomas ir kompleksinio paramos susiejimo patikrinimams vietoje.

II   poskirsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas

21 straipsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 2 dalies, tuo atveju, jei nustatomas reikalavimų pažeidimas, pagal šio reglamento 19 straipsnio 2 dalį sumažinama arba neskiriama visa Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto i, iv bei v papunkčiuose numatytos paramos, kuri buvo ar turi būti skirta atitinkamam paramos gavėjui, pateikusiam ar pateiksiančiam mokėjimo prašymus tais kalendoriniais metais, kuriais nustatytas reikalavimų pažeidimas, suma.

III   skyrius

Išmokų sumažinimo eilės tvarka

22 straipsnis

Išmokų sumažinimo eilės tvarka

Jeigu sumažinama kelis kartus, taikoma tokia išmokų sumažinimo eilės tvarka:

visų pirma pagal šio reglamento 16 straipsnio 5 ir 6 dalis ir 17 straipsnio 4 ir 5 dalis,

pagal šio reglamento 18 straipsnį,

dėl pavėluoto pateikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 23 straipsnį,

pagal šio reglamento 16 straipsnio 1 dalį,

pagal šio reglamento 21 straipsnį,

galiausiai pagal šio reglamento 16 straipsnio 7 dalį ir 17 straipsnio 7 dalį.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAMA KAIMO PLĖTRAI PAGAL 1 IR 3 KRYPTIES PRIEMONES IR PAGAL TAM TIKRAS 2 IR 4 KRYPTIES PRIEMONES

I   SKYRIUS

Įžanginės nuostatos

23 straipsnis

Taikymo sritis

Ši antraštinė dalis taikoma Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 nustatytoms išlaidoms, kurioms netaikoma šio reglamento I antraštinė dalis.

II   SKYRIUS

Kontrolė, sumažinimas arba neskyrimas

I   skirsnis

Kontrolė

I   poskirsnis

Bendrosios nuostatos

24 straipsnis

Administraciniai patikrinimai

1.   Administraciniai patikrinimai taikomi visoms paramos paraiškoms, mokėjimų prašymams ar kitoms deklaracijoms, kurias turi pateikti paramos gavėjas arba trečioji šalis, ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma ir reikia patikrinti administracinėmis priemonėmis. Pagal procedūras reikia registruoti vykdomą kontrolės veiklą, patikrinimo rezultatus ir priemones, kurių imtasi neatitikties atveju.

2.   Atliekant administracinius paramos paraiškų patikrinimus, visų pirma tikrinama:

a)

operacijos, dėl kurios prašoma paramos, atitiktis reikalavimams;

b)

atrankos kriterijų, nustatytų kaimo plėtros programoje, laikymasis;

c)

operacijos, dėl kurios prašoma paramos, atitiktis galiojančioms nacionalinėms ir Sąjungos taisyklėms, visų pirma taisyklėms, taikomoms, kai tinka, viešiesiems pirkimams, valstybės pagalbai ir kitiems privalomiems standartams, nustatytiems nacionalinės teisės aktuose ar kaimo plėtros programoje;

d)

pateiktų išlaidų, įvertinamų naudojant tinkamą vertinimo sistemą, pvz., standartines išlaidas, skirtingų pasiūlymų palyginimą ar pasitelkiant vertinimo komitetą, pagrįstumas;

e)

paraiškos teikėjo patikimumas, remiantis informacija apie bet kurias nuo 2000 m. vykdytas operacijas, už kurias buvo skirta parama.

3.   Atliekant mokėjimo prašymų administracinius patikrinimus, visų pirma, ir jei tai taikytina konkrečiam prašymui, tikrinama:

a)

bendrai finansuotų produktų pateikimas ir paslaugų suteikimas;

b)

prašomų padengti išlaidų pagrįstumo įrodymas;

c)

baigta operacija, palyginti su operacija, už kurią buvo prašoma paramos ir ji buvo suteikta.

4.   Administraciniai patikrinimai apima bent vieną apsilankymą į operacijos, už kurią suteikta parama, vykdymo vietą arba į investicijų realizavimo vietą, siekiant patikrinti, ar realizuotos investicijos.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti tokių apsilankymų nerengti dėl tinkamai pagrįstų priežasčių, tokių kaip:

a)

operacija yra įtraukta į patikrinimų vietoje, kurie bus atliekami pagal 25 straipsnį, imtį;

b)

į atitinkamą operaciją investuojama nedaug;

c)

valstybė narė mano, kad rizika, jog nesilaikoma paramos skyrimo sąlygų, yra nedidelė, arba rizika, jog investicijos nebuvo realizuotos, yra nedidelė.

Antroje pastraipoje nurodytas sprendimas ir jo pagrindimas registruojami.

5.   Administraciniai patikrinimai apima procedūras, taikomas siekiant išvengti neteisėto dvigubo finansavimo pasinaudojus kitomis Sąjungos ar nacionalinėmis schemomis ir kitais programavimo laikotarpiais. Kai finansuojama iš skirtingų šaltinių, šiais patikrinimais užtikrinama, kad visa gauta paramos suma neviršytų didžiausios leistinos paramos ribos.

6.   Paramos gavėjų atlikti mokėjimai patvirtinami sąskaitomis faktūromis ir mokėjimą įrodančiais dokumentais. Jei to padaryti neįmanoma, mokėjimai turi būti pagrįsti atitinkamą įrodomąją vertę turinčiais dokumentais.

25 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Valstybės narės rengia patvirtintų operacijų patikrinimus vietoje, remdamosi tinkamai sudaryta imtimi. Kiek įmanoma, šie patikrinimai atliekami prieš operacijai skirtą galutinį mokėjimą.

2.   Išlaidos, kurias būtina tikrinti vietoje, turi sudaryti bent 4 % 23 straipsnyje nurodytų išlaidų, kurios finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir kurias kiekvienais kalendoriniais metais turi išmokėti mokėjimo agentūra. Atsižvelgiama tik į patikrinimus, atliktus iki atitinkamų metų pabaigos.

Per visą programavimo laikotarpį patikrintos išlaidos turi sudaryti bent 5 % EŽŪFKP finansuotų išlaidų.

3.   Atrenkant pagal 1 dalį tikrintinų patvirtintų operacijų imtį visų pirma atsižvelgiama į:

a)

poreikį patikrinti atitinkamą operacijų rūšių ir dydžių įvairovę;

b)

bet kokius rizikos veiksnius, nustatytus atlikus nacionalinius arba Sąjungos lygmens patikrinimus;

c)

poreikį išlaikyti krypčių ir priemonių pusiausvyrą;

d)

poreikį atsitiktine tvarka atrinkti nuo 20 iki 25 % išlaidų.

4.   Patikrinimą vietoje atliekantys inspektoriai nedalyvauja vykdant tos pačios operacijos administracinius patikrinimus.

26 straipsnis

Patikrinimų vietoje turinys

1.   Atlikdamos patikrinimus vietoje valstybės narės siekia įsitikinti, ar:

a)

paramos gavėjo pateikti mokėjimo prašymai yra pagrįsti apskaitos ar kitais dokumentais, įskaitant, kai reikia, mokėjimo prašyme pateiktų duomenų tikslumo tikrinimą remiantis trečiųjų šalių turimais duomenimis ar komerciniais dokumentais;

b)

atitinkamo išlaidų kategorijų skaičiaus atitinkamų išlaidų pobūdis ir laikas atitinka Sąjungos nuostatas ir patvirtintas operacijos specifikacijas bei faktiškai atliktus darbus ar faktiškai suteiktas paslaugas;

c)

operacijos naudojimas ar ketinimas naudoti atitinka paraiškoje paramai gauti nurodytus tikslus;

d)

viešai finansuotos operacijos buvo įgyvendintos laikantis Sąjungos taisyklių ir politikos, visų pirma viešųjų pirkimų taisyklių ir atitinkamų privalomų standartų, nustatytų nacionalinės teisės aktuose ar kaimo plėtros programoje.

2.   Atliekant mokėjimo prašymų, atrinktų patikrinti kaip nurodyta šio reglamento 25 straipsnio 3 dalyje, patikrinimus vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.

3.   Išskyrus išimtines aplinkybes, nacionalinių valdžios institucijų tinkamai įregistruoti ir pagrįsti patikrinimai vietoje apima apsilankymą operacijos vykdymo vietoje, o nematerialios operacijos atveju – apsilankymą pas operacijos vykdytoją.

4.   Apskaičiuojant 25 straipsnio 2 dalyje nustatytą kontrolės normą atsižvelgiama tik į visus šio straipsnio reikalavimus atitinkančius patikrinimus.

27 straipsnis

Patikrinimo ataskaita

1.   Po kiekvieno patikrinimo vietoje ir ex-post patikrinimo, atliekamo pagal šį skirsnį, rengiama tikrinimo ataskaita, kuria suteikiama galimybė peržiūrėti išsamius atliktų patikrinimų duomenis. Ataskaitoje visų pirma nurodoma:

a)

patikrintos priemonės ir paraiškos;

b)

dalyvavę asmenys;

c)

ar paramos gavėjui buvo pranešta apie apsilankymą, jei taip – prieš kiek laiko;

d)

patikrinimų rezultatai ir, prireikus, konkrečios pastabos;

e)

bet kokios tolesnės kontrolės priemonės, kurias reikia atlikti.

2.   Paramos gavėjas gali pasirašyti ataskaitą ir taip patvirtinti, kad dalyvavo patikrinime; be to, jam suteikiama galimybė pateikti pastabas. Nustačius pažeidimų, paramos gavėjui pateikiama tikrinimo ataskaitos kopija.

II   poskirsnis

Konkrečioms priemonėms taikomos papildomos kontrolės nuostatos

28 straipsnis

Jaunieji ūkininkai

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 22 straipsnio 1 dalyje numatytos priemonės atitiktį verslo planui valstybės narės tikrina pagal Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 13 straipsnio 3 dalį, atlikdamos administracinius patikrinimus ir imčių pagrindų – patikrinimus vietoje.

28a straipsnis

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 23 straipsnyje numatytos priemonės atveju valstybės narės tikrina, kaip laikomasi to reglamento 23 straipsnio 2 dalies b punkte ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų po ūkio perdavimo. Valstybės narės gali nuspręsti netikrinti vietoje po pirmosios paramos lėšų išmokos, jeigu administraciniais patikrinimais, įskaitant, inter alia, atitinkamus kryžminius patikrinimus, visų pirma naudojant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 16 straipsnyje nurodytoje kompiuterinėje duomenų bazėje pateiktą informaciją, patvirtinamas mokėjimų teisėtumas ir tvarkingumas.

28b straipsnis

Parama valstybių narių pripažintoms maisto kokybės schemoms

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 32 straipsnyje numatytos priemonės atveju, prireikus, mokėjimo agentūros gali pasinaudoti iš kitų tarnybų, įstaigų ar organizacijų gautais įrodymais, kad būtų patikrinta, kaip laikomasi tinkamumo kriterijų. Tačiau jos užtikrina, kad turi garantijų, kad ta tarnyba, įstaiga ar organizacija veikia pagal standartus, kurie yra pakankami patikrinti atitiktį tinkamumo kriterijams.

28c straipsnis

Pusiau natūrinis ūkininkavimas

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 34 straipsnyje numatytos priemonės atveju valstybės narės pagal to straipsnio 2 dalį tikrina verslo plano vykdymo pažangą, atlikdamos administracinius patikrinimus ir imčių pagrindu– patikrinimus vietoje.

28d straipsnis

Gamintojų grupės

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 35 straipsnyje numatytos priemonės atveju valstybės narės pripažįsta gamintojų grupę po to, kai atlieka patikrinimą, ar ta grupė laikosi to straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir nacionalinių taisyklių. Po pripažinimo, bent vieną kartą per penkerių metų laikotarpį atliekant patikrinimą vietoje bus tikrinama, ar laikomasi pripažinimo kriterijų.

28e straipsnis

Restruktūrizuojamos valdos

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 35a straipsnyje numatytos priemonės atveju valstybės narės pagal to straipsnio 2 dalį įvertina verslo plano vykdymo pažangą, atlikdamos administracinius patikrinimus ir imčių pagrindu– patikrinimus vietoje.

28f straipsnis

Iniciatyva „Leader“

1.   Valstybės narės įgyvendina tinkamą vietos veiklos grupių priežiūros sistemą.

2.   Kai patiriama išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio a ir b punktus, valstybės narės oficialiu teisės aktu vietos veiklos grupėms gali pavesti atlikti šio reglamento 24 straipsnyje nurodytus administracinius patikrinimus. Tačiau valstybės narės atsako už patikrinimą, kad įsitikintų, ar tos vietos veiklos grupės turi administracinių ir kontrolės gebėjimų tam darbui atlikti.

Pirmoje pastraipoje nurodyto pavedimo atveju valstybės narės reguliariai tikrina vietos veiklos grupių operacijas, įskaitant apskaitos dokumentų tikrinimus ir imčių pagrindu atliekamus pakartotinius administracinius patikrinimus.

Valstybės narės taip pat atlieka patikrinimus vietoje, kaip nurodyta šio reglamento 26 straipsnyje. Patvirtintų operacijų, kurias reikia patikrinti vietoje pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalį, imtyje išlaidos, susijusios su iniciatyva „Leader“, sudaro bent tokį patį procentinį dydį, kokį jos sudaro šio reglamento 23 straipsnyje nurodytose išlaidose.

3.   Kai patiriama išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio c punktą, patikrinimus atlieka nuo atitinkamos vietos veiklos grupės nepriklausomi asmenys.

28g straipsnis

Palūkanų subsidijavimas

Kai patiriama išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 49 straipsnį, administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje atliekami atsižvelgiant į paramos gavėją ir priklausomai nuo atitinkamos operacijos įgyvendinimo. Pagal šio reglamento 25 straipsnio 3 dalies b punktą atliekant rizikos analizę bent vieną kartą tikrinama atitinkama operacija remiantis diskontuota subsidijos verte.

Be to, valstybės narės, vykdydamos administracinius patikrinimus ir, prireikus, apsilankydamos tarpinėse finansų įstaigose ir pas paramos gavėją, užtikrina, kad mokėjimai tarpinėms finansų įstaigoms neprieštarautų Sąjungos teisės aktams ir valstybės narės mokėjimo agentūros ir tarpinės finansų įstaigos susitarimui, sudarytam kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 49 straipsnyje.

28h straipsnis

Kitos finansų inžinerijos priemonės

Kai patiriama išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 50 straipsnį, valstybės narės, vykdydamos administracinius patikrinimus ir, prireikus, apsilankydamos fonduose arba pas rėmėjus, užtikrina, kad būtų laikomasi to reglamento 51 ir 52 straipsniuose nustatytų sąlygų. Visų pirma jos tikrina, ar lėšos naudojamos tinkamai ir kaip priemonė užbaigiama programavimo laikotarpio pabaigoje.

III   poskirsnis

Ex-post patikrinimai

29 straipsnis

Ex-post patikrinimai

1.   Ex-post patikrinimai taikomi investavimo operacijoms, siekiant patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnio 1 dalyje arba kaimo plėtros programoje.

2.   Ex-post patikrinimai atliekami kiekvienais kalendoriniais metais patikrinant ne mažiau kaip 1 % EŽŪFKP finansuotų išlaidų, skirtų investavimo operacijoms, kurioms vis dar taikomi įsipareigojimai, kaip nurodyta 1 dalyje, ir už kurias galutinę išmoką sumokėjo EŽŪFKP. Atsižvelgiama tik į patikrinimus, atliktus iki atitinkamų metų pabaigos.

3.   Atrenkant pagal 1 dalį tikrintinų operacijų imtį remiamasi įvairių operacijų, operacijų grupių ar priemonių rizikos analize ir finansiniu poveikiu. Dalis imties atrenkama atsitiktine tvarka.

II   skirsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas

30 straipsnis

Išmokų sumažinimas arba neskyrimas

1.   Išmokos apskaičiuojamos remiantis duomenimis, kurie atliekant administracinius patikrinimus buvo nustatyti atitinkantys reikalavimus.

Valstybė narė išnagrinėja paramos gavėjo mokėjimo prašymą ir nustato sumas, atitinkančią paramos skyrimo reikalavimus. Ji nustato:

a)

paramos gavėjui mokėtiną sumą tik pagal mokėjimo prašymą;

b)

paramos gavėjui mokėtiną sumą išnagrinėjus mokėjimo prašymo atitikimą reikalavimams.

Jeigu pagal a punktą nustatyta suma viršija pagal b punktą nustatytą sumą daugiau nei 3 %, sumažinimas taikomas pagal b punktą nustatytai sumai. Sumažinimo suma yra lygi tų abiejų sumų skirtumui.

Tačiau parama nemažinama, jei paramos gavėjas gali įrodyti, kad reikalavimų neatitinkanti suma buvo įtraukta ne dėl jo (jos) kaltės.

2.   Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė klaidingą deklaraciją, už atitinkamą veiklą parama iš EŽŪFKP neskiriama, o tai veiklai finansuoti jau sumokėtos sumos susigrąžinamos. Be to, kalendoriniais metais, kuriais nustatytas pažeidimais, ir kitais kalendoriniais metais parama pagal tą pačią priemonę paramos gavėjui neskiriama.

3.   1 ir 2 dalyje nurodytas išmokos sumažinimas ir neskyrimas reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms, nustatytoms atliekant patikrinimus pagal 25 ir 29 straipsnius, taikomas mutatis mutandis.

III   DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Kasmet iki liepos 15 d. valstybės narės siunčia Komisijai ataskaitą, kurioje:

a)

pateikiami ankstesniais kalendoriniais metais pagal I antraštinę dalį pateiktų mokėjimo prašymų patikrinimų rezultatai ir visų pirma aptariami šie aspektai:

i)

mokėjimo prašymų skaičius pagal kiekvieną priemonę, bendra patikrinta paramos suma pagal šiuos prašymus ir bendras plotas bei bendras gyvulių, kurie buvo patikrinti pagal 11, 12 ir 20 straipsnius, skaičius;

ii)

su plotu susijusios paramos atveju – bendras plotas, suskirstytas pagal individualias paramos schemas;

iii)

su gyvuliais susijusios paramos atveju – bendras gyvulių skaičius, suskirstytas pagal individualias paramos schemas;

iv)

atliktų patikrinimų rezultatai, nurodant paramos sumažinimo arba jos neskyrimo pagal 16, 17, 18 ir 21 straipsnius atvejus;

b)

pateikiama informacija apie patikrinimus ir pagal 24 ir 25 straipsnius atliktų mokėjimo prašymų patikrinimų, susijusių su ankstesniais kalendoriniais metais išmokėtomis sumomis, rezultatai;

c)

pateikiama informacija apie patikrinimus ir ankstesniais kalendoriniais metais pagal 28 ir 29 straipsnius atliktų patikrinimų rezultatai.

32 straipsnis

Komisijos vykdoma kontrolė

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 27 straipsnio 2 dalis taikoma paramos išmokoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

33 straipsnis

Mokėjimo agentūrų informavimas apie patikrinimus

1.   Jeigu atsakinga mokėjimo agentūra neatlieka patikrinimų, valstybė narė užtikrina, kad mokėjimo agentūra gautų pakankamai informacijos apie atliktus patikrinimus ir jų rezultatus. Mokėjimo agentūra nustato, kokios informacijos jai reikia. Informacija gali būti pateikta kaip kiekvieno atlikto patikrinimo ataskaita arba tam tikrais atvejais – kaip suvestinė ataskaita.

2.   Išlaikoma pakankama audito seka. Preliminarus pakankamos audito sekos informacijos reikalavimų aprašas pateiktas I priede.

3.   Mokėjimo agentūra turi teisę tikrinti kitų įstaigų atliekamų patikrinimų kokybę ir gauti visą informaciją, kurios jai reikia jos funkcijoms vykdyti.

34 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 panaikinamas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Tačiau jis ir toliau taikomas mokėjimo prašymams, pateiktiems iki 2011 m. sausio 1 d.

2.   Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal šio reglamento II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

35 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja pirmą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 65.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(4)  OL L 368, 2006 12 23, p. 74.

(5)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(6)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(7)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(8)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

Preliminarus pakankamos audito sekos informacijos reikalavimų aprašas

Kaip nurodyta 33 straipsnio 2 dalyje, audito seka yra pakankama, jeigu konkrečios paramos atveju:

a)

ji leidžia suderinti Komisijai deklaruotas bendras sumas ir mokėjimo agentūros ar kitų tarnybų turimas sąskaitas faktūras, apskaitos ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su visomis iš EŽŪFKP remiamomis operacijomis;

b)

ji leidžia patikrinti viešųjų išlaidų išmokėjimą paramos gavėjui,

c)

ji leidžia patikrinti, kaip iš EŽŪFKP finansuojamoms operacijoms taikomi atrankos kriterijai;

d)

joje, kai taikoma, yra finansinis planas, veiklos ataskaitos, su paramos suteikimu, su viešųjų pirkimų procedūromis susiję dokumentai ir bet kurio atlikto patikrinimo ataskaitos.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnio 3, 6 ir 7 dalys, 5 straipsnis, 7 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnio 2, 4 ir 8 dalys

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 3 dalis, 16 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 3–6 dalys

10 straipsnio 1–4 dalys

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

12 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 3 dalis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 ir 3 dalys

16 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 5 dalis

16 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 5 ir 6 dalys

16 straipsnio 6 ir 7 dalys atitinkamai

17 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 ir 3 dalys

17 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys

17 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 5 ir 7 dalys

17 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 1 dalis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 ir 3 dalys

20 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 3 dalis

22 straipsnis

19 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

21 straipsnis

23 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

19 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

24 straipsnis

22 straipsnis

25 straipsnis

23 straipsnis

26 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys

24 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys atitinkamai

26 straipsnio 5 dalis

24 straipsnio 6 dalis

26 straipsnio 6 dalis

24 straipsnio 5 dalis

26 straipsnio 7 dalis

28b straipsnis

27 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

25 straipsnis

27 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

28 straipsnis

26 straipsnis

28a straipsnis

27 straipsnis

29 straipsnis

28a ir 28c straipsniai

30 straipsnio 1 ir 2 dalys

29 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 2 dalis

30 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

29 straipsnio 3 dalis

30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

31 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

30 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos atitinkamai

31 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

30 straipsnio 3 dalis

31 straipsnio 2 dalis

30 straipsnio 2 dalis

32 straipsnis

28f straipsnio 3 dalis

33 straipsnis

28f straipsnio 2 dalis

34 straipsnio a dalis

31 straipsnio a dalis

34 straipsnio b ir c punktai

31 straipsnio b punktas

34 straipsnio d punktas

31 straipsnio c punktas

35 straipsnis

32 straipsnis

36 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

33 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

37 straipsnis

35 straipsnis


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 66/2011

2011 m. sausio 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. sausio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

116,3

JO

73,2

MA

61,5

TN

95,5

TR

96,7

ZZ

88,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

82,9

MA

100,1

TR

132,7

ZZ

124,5

0709 90 70

MA

67,1

TR

119,6

ZZ

93,4

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,3

MA

58,1

TN

49,0

TR

72,1

ZA

41,5

ZZ

51,4

0805 20 10

IL

174,2

MA

67,0

TR

79,6

ZZ

106,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

81,6

JM

94,5

MA

111,1

PK

51,5

TR

66,6

ZZ

79,2

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,1

UY

45,3

ZZ

48,9

0808 10 80

AR

78,5

CA

96,6

CL

90,0

CN

92,4

MK

46,1

NZ

78,5

US

124,7

ZZ

86,7

0808 20 50

CN

75,2

US

85,2

ZA

125,0

ZZ

95,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 67/2011

2011 m. sausio 27 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2011 m. sausio mėn.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpius remiantis to reglamento IX priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a, b, c, d punktuose nurodytų tarifinių kvotų pirmoji laikotarpio dalis yra sausio mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 8 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2011 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4153 – 09.4154 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 – paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal paskirstymo koeficientą, taikomą pagal atitinkamas kvotas prašomam kiekiui.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2011 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 ir 09.4152, paraiškose nurodytas kiekis yra mažesni už arba atitinka tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 5 straipsnio pirma pastraipa taip pat reikėtų nustatyti visą likusį nepanaudotą kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 kiekį, priskiriamą kitai kvotos laikotarpio daliai.

(6)

Kad būtų užtikrintas veiksmingas importo licencijų išdavimo tvarkos administravimas, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per dešimt pirmųjų 2011 m. sausio mėn. darbo dienų, laikantis Reglamente (EB) Nr. 327/98 nustatytų ryžių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Visas likęs nepanaudotas Reglamente (EB) Nr. 327/98 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, kitai laikotarpio daliai priskirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5.


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2011 m. sausio mėnesiui ir kiekis, numatytas kitai kvotos laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 327/98

a)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2011 m. sausio mėnesio kvotos laikotarpio daliai nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2011 m. balandžio mėnesio kvotos laikotarpio daliai likęs nepanaudotas kiekis (kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (1)

23 435 000

Tailandas

09.4128

 (1)

14 800 088

Australija

09.4129

 (2)

1 019 000

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų lukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 20, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2011 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2011 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis (kg)

Visos šalys

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 40, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2011 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2011 m. liepos mėnesiui numatytas kiekis (kg)

Tailandas

09.4149

 (4)

42 000 000

Australija

09.4150

 (5)

16 000 000

Gajana

09.4152

 (5)

11 000 000

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

1,639344 %

4 500 007

Kitos kilmės šalys

09.4154

4,545454 %

6 000 002

d)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2011 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2011 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis (kg)

Tailandas

09.4112

1,044174 %

0

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

1,666434 %

0

Indija

09.4117

1,162032 %

0

Pakistanas

09.4118

0,889679 %

0

Kitos kilmės šalys

09.4119

1,088821 %

0

Visos šalys

09.4166

0,848208 %

17 011 006


(1)  Paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tai kvotos laikotarpio daliai likusį kiekį arba jam lygus, todėl visos paraiškos patenkinamos.

(2)  Šiai kvotos laikotarpio daliai kiekio neskirta.

(3)  Šiai kvotos laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.

(4)  Paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tai kvotos laikotarpio daliai likusį kiekį arba jam lygus, todėl visos paraiškos patenkinamos.

(5)  Šiai kvotos laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.


SPRENDIMAI

28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 24 d.

dėl Regionų komiteto Latvijai atstovaujančio nario ir Latvijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2011/54/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Latvijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES ir 2010/29/ES dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Ainārs ŠLESERS kadencijai tapo laisva viena Regionų komiteto nario vieta.

(3)

Pasibaigus Sergejs DOLGOPOLOVS kadencijai tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. sausio 25 d., į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

Dainis TURLAIS, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs

ir

b)

pakaitiniu nariu:

Viktors GLUHOVS, Rīgas domes deputāts, Pilsētas attīstības komitejas loceklis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

FAZEKAS S.


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22 ir OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


28.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 24 d.

dėl Regionų komiteto Švedijai atstovaujančių trijų narių ir Švedijai atstovaujančių keturių pakaitinių narių skyrimo

(2011/55/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Švedijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES ir 2010/29/ES dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Kent JOHANSSON, Maria WALLHAGER NECKMAN ir Kristina ALVENDAL kadencijai tapo laisvos trys Regionų komiteto narių vietos. Pasibaigus Susanna HABY, Bernth JOHNSON, Jens NILSSON ir Ingela NYLUND WATZ kadencijai tapo laisvos keturios Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. sausio 25 d., į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Kent JOHANSSON, Skara kommun

Britt Marie LÖVGREN, Umeå kommun

Jelena DRENJANIN, Huddinge kommun

ir

b)

pakaitiniais nariais:

Martin ANDREASSON, Västra Götalands läns landsting

Marie SÄLLSTRÖM, Blekinge läns landsting

Marie-Louise RÖNNMARK, Umeå kommun

Carin JÄMTIN, Stockholms kommun

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

FAZEKAS S.


(1)  OL L 348, 2009 12 28, p. 22 ir OL L 12, 2010 1 19, p. 11.