ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.314.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. lapkričio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus ( 1 )

1

 

*

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus ( 1 )

17

 

*

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus ( 1 )

47

 

*

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus ( 1 )

64

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1059/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos buvo nustatytos 1997 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyva 97/17/EB, įgyvendinančia Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių indų plovimo mašinų (2).

(3)

Buitinių indaplovių suvartojama elektros energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos elektros energijos dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, buitinių indaplovių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Direktyva 97/17/EB turėtų būti panaikinta, ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatintų tiekėjus aktyviai imtis buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama patikimomis, tiksliomis ir atkuriamomis matavimo procedūromis, pagal kurias taikomi pažangiausi pripažinti matavimo metodai, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(6)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi buitinių indaplovių etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio reikalavimai.

(7)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių indaplovių techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(8)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti buitines indaploves parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat jų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(9)

Derėtų numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(10)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 97/17/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės indaplovės yra laikomos atitinkančiomis Direktyvos 97/17/EB nuostatas.

(11)

Todėl Direktyva 97/17/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi į elektros tinklą jungiamų buitinių indaplovių ir į elektros tinklą jungiamų indaplovių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines indaploves, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente, be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)

buitinė indaplovė – daugiausia neprofesionaliam naudojimui skirtas įrenginys, kuris cheminėmis, mechaninėmis, šiluminėmis ir elektrinėmis priemonėmis plauna, skalauja ir džiovina indus, stiklines, stalo įrankius ir virtuvės reikmenis;

2)

įmontuojamoji buitinė indaplovė – buitinė indaplovė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)

valgomųjų reikmenų komplektas – tam tikras vienam asmeniui skirtas indų, stiklinių ir stalo įrankių rinkinys;

4)

vardinis pajėgumas – gamintojo nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų su serviravimo reikmenimis, kuriuos sudėjus pagal gamintojo instrukcijas galima išplauti ir išdžiovinti buitine indaplove, skaičius;

5)

programa – nurodytųjų ir gamintojo paskelbtų tinkamomis tam tikriems nešvarumo lygiams arba apkrovos tipams (arba abiem) bei baigtą ciklą sudarančių funkcijų seka;

6)

programos trukmė – laikas, kuris praeina nuo programos įjungimo iki jos užbaigimo, išskyrus bet kokią naudotojo nustatytą delsą;

7)

ciklas – užbaigtas pagal pasirinktą programą nustatytas plovimo, skalavimo ir džiovinimo procesas;

8)

išjungties režimas – būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė indaplovė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė indaplovė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, jeigu buitinė indaplovė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal tiekėjo instrukcijas; jeigu galutiniam naudotojui prieinamų valdymo įtaisų ar jungiklių nėra, „išjungties režimas“ reiškia būseną, kuri nusistovi po to, kai indaplovė pati savaime persijungia į stabilaus elektros energijos vartojimo režimą;

9)

liekamasis režimas – mažiausio elektros energijos vartojimo režimas, kuriuo, pasibaigus programai ir iškrovus indaplovės turinį, indaplovė gali veikti neribotą laiką, jei galutinis naudotojas nesiima tolesnių veiksmų;

10)

lygiavertė buitinė indaplovė – rinkai pateiktas buitinės indaplovės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos ir vandens kiekis ir skleidžiamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės indaplovės modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai priskyręs kitokį komercinį kodą;

11)

galutinis naudotojas – buitinę indaplovę perkantis arba ją pirkti ketinantis vartotojas;

12)

pardavimo vieta – buitinių indaplovių rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė indaplovė būtų pateikiama su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede;

b)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami III priede nurodyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinės indaplovės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kokioje konkretaus buitinės indaplovės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekviena pardavimo vietoje esanti buitinė indaplovė priekinėje ar viršutinėje dalyje aiškiai matomoje vietoje būtų paženklinta pagal 3 straipsnio a dalį tiekėjų pateikta etikete;

b)

prekiaujant buitinėmis indaplovėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinės indaplovės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kokioje konkretaus buitinės indaplovės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimų metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo metodais, atsižvelgiant į pažangiausius pripažintus matavimo metodus.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Vertindamos atitiktį nurodomai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui, metiniam suvartojamo vandens kiekiui, džiovinimo efektyvumo indeksui, programos laikui, elektros energijos suvartojimui veikiant iššjungties režimu ir liekamuoju režimu, liekamojo režimo trukmei ir skleidžiamo akustinio triukšmo kiekiui, valstybės narės taiko V priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po ketverių metų po jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos leidžiamos patikros nuokrypos, nustatytos V priede.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 97/17/EB panaikinama nuo 2011 m. gruodžio 20 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d bei e dalys ir 4 straipsnio b, c bei d dalys netaikomos spausdintai reklamai ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtai anksčiau kaip 2012 m. kovo 30 d.

2.   Buitinės indaplovės, pateiktos rinkai anksčiau kaip 2011 m. lapkričio 30 d., turi atitikti Direktyvos 97/17/EB nuostatas.

3.   Jei būtų priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (4) įgyvendinimo priemonė, kuria nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, buitinės indaplovės, atitinkančios tos įgyvendinimo priemonės nuostatas, susijusias su plovimo efektyvumo reikalavimais, bei šio reglamento nuostatas, ir pateiktos rinkai arba siūlomos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2011 m. gruodžio 20 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 97/17/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 20 d. Tačiau 3 straipsnio d bei e dalys ir 4 straipsnio b, c bei d dalys taikomos nuo 2012 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 118, 1997 5 7, p. 1.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   ETIKETĖ

Image

1)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės indaplovės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, kuria nurodoma buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedo 1 punkto b papunktį apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

V.

pagal VII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) litrais;

VI.

pagal VI priedo 2 punktą apskaičiuota džiovinimo efektyvumo klasė;

VII.

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

VIII.

dB(A) re 1pW išreikštas keliamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją 2 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui suteiktas ES ekologinis ženklas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1), gali būti pridėta ES ekologinio ženklo kopija.

2.   ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma yra tokia, kaip pavaizduota žemiau.

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

b)

Fonas yra baltas.

c)

Spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda pagal šį pavyzdį: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

Apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas.

Spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas (kartu); plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A-G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva; „+“ simboliai – Calibri bold 12 pt, didžiosios raidės, balta spalva, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda spalva.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, balta spalva; „+“ simboliai – Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva, vienoje eilėje.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda spalva.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 37 pt, 100 % juoda spalva.

Antra eilutė: Calibri regular 17 pt, 100 % juoda spalva.

Image

Per metus suvatojamo vandens kiekis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Džiovinimo efektyvumo klasė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri regular 16 pt, horizontaliai 75 %, 100 % juoda spalva; ir Calibri bold 22 pt, horizontaliai 75 %, 100 % juoda spalva.

Image

Vardinis pajėgumas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Skleidžiamas akustinis triukšmas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 92 x 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris. Calibri bold 9 pt, 100 % juoda spalva.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Buitinės indaplovės vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama gaminio brošiūroje ar kitoje su gaminiu pateikiamoje medžiagoje.

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės indaplovės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

d)

energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 1 punktą;

e)

jei buitinei indaplovei suteiktas ES ekologinis ženklas pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010, šią informaciją galima taip pat nurodyti;

f)

per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto b papunktį ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Per metus (280 standartinių plovimo ciklų su šalto vandens užpildu energijos taupymo režimu) suvartoja X kWh. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas.“;

g)

per standartinį plovimo ciklą suvartojamos energijos kiekis (Et );

h)

išjungties režimo ir liekamojo režimo vartojamoji galia (Po and Pl );

i)

per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) (litrais per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 3 punktą ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; šis kiekis apibūdinamas taip: „Per metus (280 standartinių plovimo ciklų) suvartoja X litrų. Kiek vandens suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas.“;

j)

džiovinimo efektyvumo klasė, nustatyta pagal VI priedo 2 punktą, apibūdinama taip: „X džiovinimo efektyvumo klasė skalėje nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)“. Jeigu ši informacija pateikiama lentelėje, ji gali būti išreikšta kitomis priemonėmis, jei aišku, jog skalė yra nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas);

k)

pastaba, kad standartinė programa – tai standartinis plovimo ciklas, su kuriuo siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir kad pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra pati efektyviausia;

l)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta standartinio plovimo ciklo programos trukmė minutėmis;

m)

liekamojo režimo trukmė (Tl ), jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema;

n)

dB (A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

o)

jeigu buitinė indaplovė yra skirta įmontuoti, nuoroda apie tai.

2.

Keliems to paties tiekėjo buitinių indaplovių modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis būdas informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kuri nebuvo įtraukta į etiketę.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

3 straipsnio c dalyje minimus techninius dokumentus sudaro:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendras indaplovės modelio aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir jo parašas;

f)

šių matavimų techniniai parametrai:

i)

suvartojamos energijos kiekis;

ii)

suvartojamo vandens kiekis;

iii)

programos trukmė;

iv)

džiovinimo efektyvumas;

v)

vartojamoji galia veikiant išjungties režimu;

vi)

vartojamoji galia veikiant liekamuoju režimu;

vii)

liekamojo režimo trukmė;

viii)

skleidžiamo akustinio triukšmo lygis;

g)

pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinės indaplovės modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant lygiavertės buitinės indaplovės duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tai dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kuriuos siekdami patikrinti skaičiavimų tikslumą atliko tiekėjai, duomenys. Kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių indaplovių modelių, apie kuriuos informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.


IV PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

energijos vartojimo efektyvumo klasė, kaip apibrėžta VI priedo 1 punkte;

b)

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

c)

per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto b papunktį ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

d)

per metus suvartojamo vandens kiekis (AW C) (litrais per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 3 punktą ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e)

džiovinimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 2 punktą;

f)

dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

g)

jeigu modelis skirtas įmontuoti, nuoroda apie tai.

2.

Jeigu pateikiama taip pat kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją II priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną buitinę indaplovę. Jei išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo skelbiamų verčių pagal 1 lentelėje nustatytas ribas, atliekami dar trijų buitinių indaplovių matavimai. Aritmetinis tų trijų buitinių indaplovių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti tiekėjo nurodytas vertes ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų, išskyrus suvartojamos energijos kiekį – šiuo atveju išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 6 %.

Antraip laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinės indaplovės modeliai neatitinka 3 ir 4 straipsnių reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, kurias taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant dokumentuose, kurių numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus.

1   lentelė

Matuojamas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę (1) AEC .

Suvartojamo vandens kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Wt .

Džiovinimo efektyvumo indeksas

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 19 % mažesnė už vardinę vertę ID .

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Et .

Programos trukmė

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardines vertes Tt .

Vartojamoji galia veikiant išjungties režimu ir liekamuoju režimu

Matuojant daugiau kaip 1,00 W Po ir Pl vartojamąją galią, išmatuota vertė vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 10 %. Matuojant 1,00 W ar mažesnę Po ir Pl vartojamąją galią, išmatuota vertė vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 0,10 W.

Liekamojo režimo trukmė

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Tl .

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Išmatuota vertė turi atitikti vardinę vertę.


(1)  Vardinė vertė – tiekėjo nurodyta vertė.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir džiovinimo efektyvumo klasės

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas pagal VII priedo 1 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (mažiausias efektyvumas)

EEI ≥ 90

2.   DŽIOVINIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos džiovinimo efektyvumo indeksą (ID ), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Džiovinimo efektyvumo indeksas (ID ) apskaičiuojamas pagal VII priedo 2 punktą.

2   lentelė

Džiovinimo efektyvumo klasės

Džiovinimo efektyvumo klasė

Džiovinimo efektyvumo indeksas

A (didžiausias efektyvumas)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (mažiausias efektyvumas)

0,33 ≥ ID


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso, džiovinimo efektyvumo indekso ir vandens suvartojimo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Skaičiuojant tam tikro modelio buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis lyginamas su standartiniu jos per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b)

Metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

Formula

čia:

Et

=

per standartinį ciklą suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas tūkstantųjų tikslumu;

Pl

=

standartinio plovimo ciklo liekamojo režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta šimtųjų tikslumu;

Po

=

standartinio plovimo ciklo išjungties režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta šimtųjų tikslumu;

Tt

=

standartinio plovimo ciklo programos trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės;

280

=

bendras standartinio plovimo ciklų skaičius per metus.

ii)

Jeigu buitinėje indaplovėje yra galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė indaplovė savaime ima veikti išjungties režimu, AEC apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į liekamojo režimo efektyviąją trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

išmatuota standartinio plovimo ciklo liekamojo režimo trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės;

280

=

bendras standartinio plovimo ciklų skaičius per metus.

c)

Standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas ps ≥ 10 ir plotis > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas ps ≤ 9, ir buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas 9 < ps ≤ 11 ir plotis > 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

čia:

ps

=

valgomųjų reikmenų komplektų skaičius.

2.   DŽIOVINIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant tam tikro modelio buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumo indeksą (ID ) buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas lyginamas su standartinės buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumu, jeigu standartinės buitinės indaplovės charakteristikos atitinka nustatytąsias naudojant visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

a)

Džiovinimo efektyvumo indeksas (ID ) apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

ID = exp(lnID )

čia:

DT,i

=

bandomosios buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas (naudojamas vienas bandymo ciklas (i));

DR,i

=

standartinės buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas (naudojamas vienas bandymo ciklas (i));

n

=

bandymo ciklų skaičius, n ≥ 5.

b)

Džiovinimo efektyvumas (D) – vidutinis kiekvieno į buitinę indaplovę įdėto reikmens drėgnumo rodiklis užbaigus standartinį plovimo ciklą. Drėgnumo rodiklis apskaičiuojamas pagal 1 lentelę:

1   lentelė

Vandens žymių (WT ) arba vandens ruoželių (WS ) skaičius

Bendras drėgnas plotas (Aw) (mm2)

Drėgnumo rodiklis

WT = 0 ir WS = 0

Netaikoma

2 (didžiausias efektyvumas)

1 < WT ≤ 2 arba WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT arba WS = 2

arba WS = 1 ir WT = 1

Aw > 50

0 (mažiausias efektyvumas)

3.   PER METUS SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės indaplovės per metus suvartojamas vandens kiekis (AWC ) apskaičiuojamas litrais ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta toliau:

AWC = Wt × 280

čia:

Wt

=

per standartinį plovimo ciklą suvartojamo vandens kiekis litrais, suapvalintas tūkstantųjų tikslumu.


30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/17


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1060/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos buvo nustatytos 1994 m. sausio 1 d. Komisijos direktyvoje 94/2/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių, įgyvendinančioje Tarybos direktyvą 92/75/EEB (2).

(3)

Buitinių šaldymo aparatų suvartojama elektros energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos elektros energijos kiekio dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, buitinių šaldymo aparatų suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Direktyva 94/2/EB turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatintų gamintojus aktyviai imtis buitinių šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 643/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi buitinių šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (3), nuostatų poveikio iki 2020 m. būtų galima sutaupyti 6 TWh elektros energijos per metus (4), palyginti su tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(6)

Be to, energiją dar įmanoma taupyti tobulinant tuos gaminius, kurių rinka plečiasi, t. y. absorbcinius šaldymo aparatus ir vyno šaldytuvus. Todėl šis reglamentas tokiems aparatams turėtų būti taikomas.

(7)

Absorbciniai šaldymo aparatai yra betriukšmiai, bet energijos suvartoja gerokai daugiau už kompresorinius aparatus. Siekiant, kad galutiniai naudotojai galėtų priimti pagrįstą sprendimą, etiketėje turėtų būti pateikiama informacijos apie buitinių šaldymo aparatų skleidžiamą akustinį triukšmą.

(8)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pažangiausiais pripažintais matavimo metodais, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (5), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(9)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota buitinių šaldymo aparatų etiketės forma ir vienodas joje pateikiamos informacijos turinys.

(10)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių šaldymo aparatų techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(11)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti buitinius šaldymo aparatus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tų aparatų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(12)

Tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(13)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 94/2/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklinti buitiniai šaldymo aparatai yra laikomi atitinkančiais Direktyvos 94/2/EB nuostatas.

(14)

Todėl Direktyva 94/2/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi iš elektros tinklo maitinamų buitinių šaldymo aparatų, kurių naudingoji talpa yra 10–1 500 litrų, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas taikomas iš elektros tinklo maitinamiems buitiniams šaldymo aparatams, įskaitant aparatus, kurie parduodami ne buitinėms reikmėms ar ne maisto produktams šaldyti ir įmontuojamuosius aparatus.

Jis taip pat taikomas iš elektros tinklo maitinamiems šaldymo aparatams, kurie gali veikti su baterijomis.

3.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

šaldymo aparatams, kurie pirmiausia maitinami ne iš elektros tinklo, bet iš kitų energijos šaltinių, kaip antai suskystintos naftos dujos, žibalas ir biodyzelinis kuras;

b)

iš baterijos maitinamiems šaldymo aparatams, kuriuos su elektros tinklu galima sujungti per atskirai įsigyjamą nuolatinės ir (arba) kintamosios srovės keitiklį;

c)

pagal užsakymą pagamintiems vienetiniams šaldymo aparatams, kurie nėra kitų šaldymo aparatų modelių atitikmuo;

d)

paslaugų sektoriuje naudojamiems šaldymo aparatams, kuriuose yra elektroniniai davikliai, reaguojantys, jei išimamas šaldytas maistas, ir kurie informaciją per tinklo jungtį gali automatiškai perduoti į nuotolinę apskaitos valdymo sistemą;

e)

aparatams, kurių pirminė paskirtis nėra laikyti maisto produktus visą jų šaldymo laiką, pavyzdžiui, autonominiams ledo gaminimo aparatams arba atvėsintų gėrimų išdavimo įrenginiams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)   maisto produktai– maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, kiti pirmiausia vartoti skirti produktai, kurie turi būti laikomi šaltai tam tikroje nustatytoje temperatūroje;

2)   buitinis šaldymo aparatas– izoliuota spinta, kurioje yra viena ar kelios neprofesionalioms reikmėms skirtiems maisto produktams šaldyti ar užšaldyti arba atšaldytiems ar užšaldytiems maisto produktams laikyti skirtos kameros ir kuriose šaldoma vienu ar keliais energijos vartojimo procesais, įskaitant aparatus, kurie parduodami kaip surenkami rinkiniai ir kuriuos surenka pats galutinis naudotojas;

3)   įmontuojamasis aparatas– stacionarus šaldymo aparatas, kuris skirtas įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;

4)   šaldytuvas– maisto produktams laikyti skirtas šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena kamera šviežiems maisto produktams ir (arba) gėrimams, įskaitant vyną, laikyti;

5)   kompresorinis šaldymo aparatas– šaldymo aparatas, kuriame šaldoma varikliu varomu kompresoriumi;

6)   absorbcinis šaldymo aparatas– šaldymo aparatas, kuriame šaldoma sugerties procesu kaip energijos šaltinį naudojant šilumą;

7)   šaldytuvas-šaldiklis– bent vieną kamerą šviežiems maisto produktams laikyti ir bent vieną kamerą šviežiems maisto produktams užšaldyti ir užšaldytiems maisto produktams laikyti trijų žvaigždučių skyriaus sąlygomis (maisto produktų šaldymo kamerą) turintis šaldymo aparatas;

8)   užšaldytų maisto produktų laikymo spinta– vieną arba daugiau užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų turintis šaldymo aparatas;

9)   maisto produktų šaldiklis– šaldymo aparatas, turintis vieną arba daugiau maisto produktų užšaldymo kamerų (šaldymo temperatūros intervalas: nuo aplinkos oro temperatūros iki – 18 °C laipsnių), kuriame užšaldytus maisto produktus galima laikyti trijų žvaigždučių skyriaus sąlygomis; maisto produktų šaldiklyje taip pat gali būti dviejų žvaigždučių skyrius, o jo spintoje – dviejų žvaigždučių kamera;

10)   vyno šaldytuvas– šaldymo aparatas, kuriame nėra kitų kamerų, kaip tik viena ar kelios kameros vynui laikyti;

11)   daugiafunkcis aparatas– šaldymo aparatas, kuriame nėra kitų kamerų, kaip tik viena ar kelios daugiafunkcės kameros;

12)   lygiavertis buitinis šaldymo aparatas– rinkai tiekiamas buitinio šaldymo aparato modelis, kurio bendroji bei naudingoji talpos ir techninės, efektyvumo bei eksploatacinės savybės ir kamerų tipai yra tokie patys kaip kito buitinio šaldymo aparato, kuriam tas pats gamintojas yra suteikęs kitokį komercinį kodą;

13)   galutinis naudotojas– buitinį šaldymo aparatą perkantis arba jį pirkti ketinantis vartotojas;

14)   pardavimo vieta– buitinių šaldymo aparatų rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

Taip pat taikomos I priede pateiktos apibrėžtys.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas buitinis šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede;

b)

būtų pateikiama III priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybių narių valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami IV priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kurioje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio buitinio šaldymo aparato priekinis kraštas arba viršus būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant buitiniais šaldymo aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal V priedą tiekėjų pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kurioje konkretaus buitinio šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 straipsnį pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, kurias taikant atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius matavimo metodus, kaip nurodyta VI priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės pagal VII priede nustatytą procedūrą įvertina, ar aparatas atitinka nurodytąją energijos vartojimo efektyvumo klasę, per metus suvartojamos energijos kiekį, šviežių ir užšaldytų maisto produktų kamerų talpą, šaldymo gebą ir skleidžiamą akustinį triukšmą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po ketverių metų po jo įsigaliojimo. Atliekant persvarstymą visų pirma įvertinami VII priede nurodyti pataisiniai faktoriai ir galimybės panaikinti arba sumažinti VIII priede nurodytus pataisinių faktorių dydžius.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 94/2/EB panaikinama nuo 2011 m. lapkričio 30 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi iki 2012 m. kovo 30 d. paskelbtiems spausdintiems reklaminiams skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai.

2.   Buitiniai šaldymo aparatai, pateikti rinkai anksčiau kaip 2011 m. kovo 30 d., turi atitikti Direktyvos 94/2/EB nuostatas.

3.   Buitiniai šaldymo aparatai, atitinkantys šio reglamento nuostatas ir pateikti rinkai arba siūlyti parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2011 m. lapkričio 30 d., laikomi atitinkančiais Direktyvos 94/2/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 30 d. Tačiau 3 straipsnio d bei e punktai ir 4 straipsnio b, c bei d punktai taikomi nuo 2012 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 45, 1994 2 17, p. 1.

(3)  OL L 191, 2009 7 23, p. 53.

(4)  Išmatavus pagal Cenelec standartą EN 153, 2006 m. vasario mėn. EN ISO 15502, 2005 m. spalio mėn.

(5)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

II–IX prieduose taikomos apibrėžtys

II–IX prieduose taikomos šios apibrėžtys:

a)   bešerkšnė sistema– sistema, kuri automatiškai veikia taip, kad nesusidarytų nuolatinis šerkšnas, kai aušinama priverstine oro cirkuliacija, garintuvas ar garintuvai atitirpinami automatine atitirpinimo sistema, o tirpsmo vanduo šalinamas automatiškai;

b)   bešerkšnė kamera– bet kuri bešerkšne sistema atitirpinama kamera;

c)   šaldytuvas su rūsio temperatūros šaldymo įrenginiu– šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena šviežių maisto produktų laikymo kamera ir viena rūsio temperatūros kamera; tačiau nėra užšaldytų maisto produktų laikymo, vėsinimo arba ledo gaminimo kameros;

d)   rūsio temperatūros šaldymo įrenginys– tik vieną arba daugiau rūsio temperatūros kamerų turintis šaldymo aparatas;

e)   šaldytuvas-vėsintuvas– šaldymo aparatas, kuriame yra bent viena šviežių maisto produktų laikymo kamera ir bent viena vėsinimo kamera, bet nėra užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų;

f)   kameros– bet kurios g–n punktuose nurodytos kameros;

g)   šviežių maisto produktų laikymo kamera– neužšaldytiems maisto produktams laikyti skirta kamera, kuri dar gali būti padalyta į mažesnes kameras;

h)   rūsio temperatūros kamera– kamera, skirta tam tikriems maisto produktams arba gėrimams laikyti šiltesnėje nei šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūroje;

i)   vėsinimo kamera– kamera, specialiai skirta labai greitai gendantiems maisto produktams laikyti;

j)   ledo gaminimo kamera– žemos temperatūros kamera, specialiai skirta ledui sušaldyti ir laikyti;

k)   užšaldytų maisto produktų laikymo kamera– žemos temperatūros kamera, specialiai skirta šaldytiems maisto produktams laikyti ir klasifikuojama pagal temperatūrą:

i)   vienos žvaigždutės kamera: kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 6 °C;

ii)   dviejų žvaigždučių kamera: kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 12 °C;

iii)   trijų žvaigždučių kamera: kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 18 °C;

iv)   maisto produktų šaldiklio kamera (arba keturių žvaigždučių kamera): maisto produktų užšaldymo kamera (arba keturių žvaigždučių kamera) – bent 4,5 kg maisto produktų užšaldyti 100 litrų naudingosios talpos, ir jokiu būdu ne mažiau kaip 2 kg, tinkama kamera, kurioje temperatūra per 24 val. nukrenta nuo aplinkos temperatūros iki – 18 °C ir kuri taip pat tinka šaldytiems maisto produktams laikyti trijų žvaigždučių sąlygomis; kameroje gali būti dviejų žvaigždučių skyrių;

v)   žvaigždutėmis nepažymėta kamera: kamera šaldytiems maisto produktams laikyti, kurioje temperatūra yra < 0 °C ir kurią galima naudoti ledui sušaldyti ir laikyti, bet kuri neskirta labai greitai gendantiems maisto produktams laikyti;

l)   vyno laikymo kamera– kamera, specialiai skirta vynui laikyti trumpą laiką, kad jis taptų tinkamiausios gerti temperatūros, arba ilgą laiką, kad vynas subręstų, ir kuriai būdingos tokios savybės:

m)   daugiafunkcė kamera– kamera, skirta naudoti dviem ar keliais kameros tipą atitinkančiais temperatūros režimais, kuriuos pagal gamintojo instrukcijas gali nustatyti galutinis naudotojas, kad nuolat būtų palaikoma kiekvienam kameros tipui būdingo diapazono darbinė temperatūra; tačiau, jei kamera turi savybę, leidžiančią kameros temperatūrą pakeisti kitokia darbine temperatūra tik ribotam laikui (pvz., greito užšaldymo įranga), kamera nėra daugiafunkcė kamera, kaip apibrėžta šiame reglamente;

n)   kita kamera– kamera, išskyrus vyno laikymo kamerą, skirta tam tikriems maisto produktams laikyti aukštesnėje kaip + 14 °C temperatūroje;

o)   dviejų žvaigždučių skyrius– maisto produktų šaldiklio, maisto produktų užšaldymo kameros, trijų žvaigždučių kameros ar trijų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo spintos dalis, kurioje nėra atskirų durų ar dangčio ir kurioje temperatūra ne aukštesnė kaip – 12 °C;

p)   skrynios tipo šaldiklis– maisto produktų šaldiklis, kuriame kamera (-os) pasiekiama (-os) per aparato viršų, arba kuriame įrengtos ir viršuje atsidarančios kameros, ir vertikalaus tipo kameros, bet kurio viršuje atsidarančios (-ių) kameros (-ų) bendra talpa yra didesnė kaip 75 % visos bendros aparato talpos;

q)   atidaromas iš viršaus arba skrynios tipo– šaldymo aparatas, kurio kamera (-os) pasiekiama (-os) per aparato viršų;

r)   vertikalaus tipo aparatas– šaldymo aparatas, kurio kamera (-os) yra pasiekiama (-os) per aparato priekį;

s)   greitas užšaldymas– pasirenkamoji savybė, kurią pagal gamintojo instrukcijas aktyvina galutinis naudotojas šaldiklio ar šaldiklio kameros laikymo temperatūrai sumažinti, kad neužšaldyti maisto produktai greičiau užšaltų;

t)   modelio žymuo– paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikro modelio šaldymo aparatą įmanoma atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių.


II PRIEDAS

Etiketė

1.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ, KLASIFIKUOJAMŲ PAGAL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASES NUO A+++ IKI C, ETIKETĖ

Image

1)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

pagal IX priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį;

V.

bendroji naudingoji visų kamerų, kurios neatitinka „žvaigždutės“ kamerai taikomų reikalavimų (t. y. jų darbinė temperatūra > – 6 °C), talpa, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

bendroji naudingoji visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios atitinka „žvaigždutės“ kamerai taikomus reikalavimus (t. y. jų darbinė temperatūra ≤ – 6 °C), talpa, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir kameros, kuriai tenka didžiausia tos bendrosios talpos dalis, įvertinimas žvaigždutėmis; jeigu buitiniame šaldymo aparate nėra užšaldytų maisto produktų laikymo kameros (-ų), tiekėjas vietoje vertės įrašo „- L“, o įvertinimui žvaigždutėmis skirtą vietą palieka tuščią;

VII.

dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Tačiau vyno šaldytuvams V ir VI punktai pakeičiami vardine talpa, išreikšta standartinių 75 centilitrų talpos butelių, kurie, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, gali būti sudėti į tokį šaldytuvą, skaičiumi.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 1 papunktyje. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ, KLASIFIKUOJAMŲ PAGAL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASES NUO D IKI G, ETIKETĖ

Image

1)

Šioje etiketėje pateikiama 1 punkto 1 papunktyje nurodyta informacija.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 2 papunktyje. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.   ETIKETĖS FORMA

1)

Buitinių šaldymo aparatų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki C, išskyrus vyno šaldytuvus, etiketės forma yra tokia:

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Etiketės fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija: 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES ženklas – Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas

:

Spalva: X-00–00–00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija: 1 pt, spalva:100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A-G skalė

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70–00-X-00,

trečia klasė: 30–00-X-00,

ketvirta klasė: 00–00-X-00,

penkta klasė: 00–30-X-00,

šešta klasė: 00–70-X-00,

žemiausia klasė: 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 19 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 13 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

Image

Energija

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, juodas.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis:

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 45 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

Image

Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa:

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 25 pt, 100 % juoda. Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

Image

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis:

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

Image

Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa:

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 90 x 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris:

Tekstas: Calibri bold 11 pt.

2)

Buitinių šaldymo aparatų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo D iki G, išskyrus vyno šaldytuvus, etiketės forma yra tokia:

Image

Čia:

Etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkto 1 papunktyje, išskyrus 8 numeriu pažymėtą elementą, kuriam taikomi šie reikalavimai:

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis:

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 32 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

3)

Vyno šaldytuvų etiketės forma yra tokia:

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Etiketės fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES ženklo apvado linija: 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas – Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas

:

Spalva: X-00–00–00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G skalė

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70–00-X-00,

trečia klasė: 30–00-X-00,

ketvirta klasė: 00–00-X-00,

penkta klasė: 00–30-X-00,

šešta klasė: 00–70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės): 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 19 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 13 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balti, vienoje eilėje.

Image

Energija

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, juodas.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis:

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 30 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Vardinė talpa išreikšta standartinių vyno butelių skaičiumi:

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė

:

Calibri bold 28 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 15pt, 100 % juoda.

Image

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis:

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė

:

Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Calibri regular 17 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 90 x 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris:

Tekstas: Calibri bold 11 pt.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


III PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nurodyta tvarka, ir ji taip pat pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente.

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo, kaip apibrėžta I priedo t punkte;

c)

buitinio šaldymo aparato modelio kategorija pagal VIII priedo 1 punktą;

d)

modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal IX priedą;

e)

jeigu modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima įtraukti į lentelę;

f)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „XYZ“ kWh per metus, grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pastatytas“;

g)

kiekvienos kameros naudingoji talpa ir jos žvaigždučių skaičius pagal II priedo VI dalies 1 punkto 1 papunktį, jei taikoma;

h)

I priedo n punkte apibrėžtų kitų kamerų projektinė temperatūra. Nurodoma vyno laikymo kamerų žemiausia temperatūra, kurią kameroje galima nustatyti iš anksto arba kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kurią pagal gamintojo instrukcijas įmanoma išlaikyti visą laiką;

i)

nuoroda apie bešerkšnes kameras, kaip apibrėžta I priedo b punkte, jei jų yra;

j)

„Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neatšyla „X“ valandų“ – ši trukmė apibrėžiama kaip temperatūros kilimo trukmė;

k)

šaldymo geba (kg/24 h);

l)

klimato klasė, nustatoma pagal VIII priedo 1 punkto 3 lentelę ir apibūdinama taip: „Klimato klasė – W [klimato klasė]. Šis aparatas skirtas naudoti nuo X [žemiausia temperatūra] iki Y [aukščiausia temperatūra] °C aplinkos temperatūroje.“;

m)

dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

n)

jeigu modelis skirtas naudoti kaip įmontuojamasis aparatas, tai nurodoma;

o)

apie vyno šaldytuvus pateikiama ši informacija: „Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti.“ Šis punktas netaikomas nei buitiniams šaldymo aparatams, kurie nėra skirti pirmiausia vynui laikyti, tačiau kuriuos vis dėlto galima naudoti šiam tikslui, nei buitiniams šaldymo aparatams su vyno laikymo kamera, sujungta su bet kurio kito tipo kamera.

2.

Keliems to paties tiekėjo šaldymo aparatų modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, 1 punkte nurodyta informacija, kuri neįtraukta į etiketę, taip pat pateikiama.


IV PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

Į 3 straipsnio c dalyje nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendras šaldymo aparato modelio aprašas, kurio pakaktų aiškiai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

šių matavimų, nustatomų pagal VIII priedą, techniniai parametrai:

i)

bendrieji matmenys;

ii)

bendras naudojant užimamas plotas;

iii)

visa bendroji talpa;

iv)

naudingoji talpa ir bendroji naudingoji talpa;

v)

užšaldytų maisto produktų laikymo kameros (-ų) žvaigždučių skaičius;

vi)

atitirpinimo tipas;

vii)

laikymo temperatūra;

viii)

suvartojamos energijos kiekis;

ix)

temperatūros kilimo laikas;

x)

šaldymo geba;

xi)

vartojamoji galia;

xii)

vyno laikymo kameros drėgnumas;

xiii)

skleidžiamo akustinio triukšmo lygis;

g)

pagal VIII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinio šaldymo aparato modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių šaldymo aparatų duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tokiu atveju dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių šaldymo aparatų modelių, apie kuriuos informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.


V PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

IX priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VIII priedo 3 punkto 2 papunktį;

c)

kiekvienos kameros naudingoji talpa ir jos žvaigždučių skaičius pagal II priedo VI dalies 1 punkto 1 papunktį, jei taikoma;

d)

klimato klasė pagal VIII priedo 1 punkte pateiktą 3 lentelę;

e)

dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

f)

jeigu modelis skirtas įmontuoti, nuoroda apie tai;

g)

apie vyno šaldytuvus pateikiama ši informacija: „Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti“. Šis punktas netaikomas nei buitiniams šaldymo aparatams, kurie nėra skirti pirmiausia vynui laikyti, tačiau kuriuos vis dėlto galima naudoti šiam tikslui, nei buitiniams šaldymo aparatams su vyno laikymo kamera, sujungta su bet kurio kito tipo kamera.

2.

Jeigu pateikiama ir kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją III priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VI PRIEDAS

Matavimai

1.   Siekiant atitikties šio reglamento reikalavimams ir tikrinant atitiktį šiems reikalavimams matavimai atliekami taikant patikimą, tikslią ir atkuriamą matavimo procedūrą, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   BENDROSIOS BANDYMŲ SĄLYGOS

Taikomos šios bendrosios bandymų sąlygos:

1)

jei yra nuo kondensacijos saugantys šildytuvai, kuriuos įjungti ir išjungti gali galutinis naudotojas, jie įjungiami ir, jei reguliuojami, nustatomi didžiausia galia;

2)

jei yra duryse įmontuotų įrenginių (pvz., ledo ar atvėsinto vandens ir (arba) gėrimų išdavimo įtaisai), kuriuos įjungti ir išjungti gali galutinis naudotojas, matuojant energijos vartojimą jie įjungiami, bet neeksploatuojami;

3)

daugiafunkcių aparatų ir kamerų laikymo temperatūra matuojant energijos vartojimą yra gamintojo instrukcijose nurodyta vardinė nuolat įprastai naudojamos šalčiausio tipo kameros temperatūra;

4)

buitinio šaldymo aparato suvartojamos energijos kiekis nustatomas šaldymo aparato skyriuose įjungus žemiausią temperatūrą, atsižvelgiant į gamintojo instrukcijas dėl bet kurios kitos kameros, kaip apibrėžta VIII priedo 5 lentelėje, nuolatinio įprasto naudojimo.

3.   TECHNINIAI PARAMETRAI

Nustatomi šie parametrai:

a)

bendrieji matmenys, išmatuojami milimetrų tikslumu;

b)

bendras naudojant užimamas plotas, išmatuojamas milimetrų tikslumu;

c)

bendroji talpa, kuri matuojama apvalinant iki artimiausio sveiko kubinių decimetrų ar litrų skaičiaus;

d)

naudingoji talpa ir bendroji naudingoji talpa, kuri matuojama apvalinant iki artimiausio sveiko kubinių decimetrų ar litrų skaičiaus;

e)

atitirpinimo tipas;

f)

laikymo temperatūra;

g)

suvartojamos energijos kiekis, kuris išreiškiamas kilovatvalandėmis per 24 valandas (kWh/24h) tūkstantųjų tikslumu;

h)

temperatūros kilimo laikas;

i)

šaldymo geba;

j)

vyno laikymo kameros drėgnumas, kuris išreiškiamas procentais apvalinant iki artimiausio sveiko skaičiaus; ir

k)

skleidžiamo akustinio triukšmo lygis.


VII PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybės narės institucijos išbando vieną buitinį šaldymo aparatą. Jei išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo skelbiamų verčių pagal 1 lentelėje nustatytas ribas, matavimas atliekamas bandant dar tris buitinius šaldymo aparatus. Aritmetinis tų trijų buitinių šaldymo aparatų išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti reikalavimus ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų.

Kitaip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinių šaldymo aparatų modeliai neatitinka reikalavimų.

Be VI priede nustatytos procedūros, valstybės narės institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkartojamas matavimo procedūras, kurias taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus.

1 lentelė

Matuojamas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Vardinė bendroji talpa

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 3 % arba 1 l (atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis) mažesnė už vardinę vertę (1).

Vardinė naudingoji talpa

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 3 % arba 1 l (atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis) mažesnė už vardinę vertę. Jei rūsio temperatūros kameros ir šviežių maisto produktų laikymo kameros talpa gali būti vartotojo reguliuojama vieną padidinant, o kitą sumažinant, ši matavimo neapibrėžtis taikoma tada, kai nustatyta mažiausia rūsio temperatūros kameros talpa.

Šaldymo geba

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % mažesnė už vardinę vertę.

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę (E24h ).

Vyno šaldytuvai

Išmatuota santykinio drėgnumo vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už nominalų intervalą.

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Išmatuota vertė turi atitikti vardinę vertę.


(1)  Vardinė vertė – gamintojo deklaruotoji vertė.


VIII PRIEDAS

Buitinių šaldymo aparatų klasifikavimas, lygiavertės talpos ir energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas

1.   BUITINIŲ ŠALDYMO APARATŲ KLASIFIKAVIMAS

Buitiniai šaldymo aparatai klasifikuojami pagal kategorijas, nurodytas 1 lentelėje.

Kiekvienai kategorijai būdinga konkreti kamerų sudėtis, kaip nurodyta 2 lentelėje; nustatant kategoriją neatsižvelgiama į durų ir (arba) stalčių skaičių.

1   lentelė

Buitinių šaldymo aparatų kategorijos

Kategorija

Apibūdinimas

1

Šaldytuvas su viena ar keliomis šviežių maisto produktų laikymo kameromis

2

Šaldytuvas su rūsio temperatūros šaldymo įrenginiu, rūsio temperatūros šaldymo įrenginys ir vyno šaldytuvas

3

Šaldytuvas-vėsintuvas ir šaldytuvas su žvaigždutėmis nepažymėta kamera

4

Šaldytuvas su vienos žvaigždutės kamera

5

Šaldytuvas su dviejų žvaigždučių kamera

6

Šaldytuvas su trijų žvaigždučių kamera

7

Šaldytuvas-šaldiklis

8

Vertikalaus tipo šaldiklis

9

Skrynios tipo šaldiklis

10

Daugiafunkcis ir kiti šaldymo aparatai

Buitiniai šaldymo aparatai, kurių atsižvelgiant į kameros temperatūrą neįmanoma priskirti 1–9 kategorijoms, laikomi 10 kategorijos šaldymo aparatais.

2   lentelė

Buitinių šaldymo aparatų klasifikavimas ir atitinkama kamerų sudėtis

Vardinė temperatūra (EEI) (°C)

Projektinė T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategorija

(skaičius)

Kamerų tipai

Kitas

Vyno laikymo

Rūsio temperatūros

Šviežių maisto produktų

Vėsinimo

Žvaigždutėmis nepažymėta, ledo gaminimo

Vienos žvaigždutės

Dviejų žvaigždučių

Trijų žvaigždučių

Keturių žvaigždučių

Aparato kategorija

Kamerų derinys

Šaldytuvas su viena ar keliomis šviežių maisto produktų laikymo kameromis

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

ŠALDYTUVAS SU RŪSIO TEMPERATŪROS ŠALDYMO ĮRENGINIU, RŪSIO TEMPERATŪROS ŠALDYMO ĮRENGINYS ir VYNO ŠALDYTUVAS

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

ŠALDYTUVAS-VĖSINTUVAS ir ŠALDYTUVAS SU ŽVAIGŽDUTĖMIS NEPAŽYMĖTA KAMERA

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

ŠALDYTUVAS SU VIENOS ŽVAIGŽDUTĖS KAMERA

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

ŠALDYTUVAS SU DVIEJŲ ŽVAIGŽDUČIŲ KAMERA

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

ŠALDYTUVAS SU TRIJŲ ŽVAIGŽDUČIŲ KAMERA

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

VERTIKALAUS TIPO ŠALDIKLIS

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) (1)

Y

8

SKRYNIOS TIPO ŠALDIKLIS

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

DAUGIAFUNKCIS IR KITI APARATAI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Pastabos:

Y – kamera yra; N – kameros nėra; O – kamera neprivaloma.

Buitiniai šaldymo aparatai priskiriami vienai arba daugiau klimato klasių (žr. 3 lentelę).

3   lentelė

Klimato klasės

Klasė

Simbolis

Vidutinė aplinkos temperatūra

°C

Išplėstoji vidutinė

SN

nuo + 10 iki + 32

Vidutinė

N

nuo + 16 iki + 32

Subtropinė

ST

nuo + 16 iki + 38

Tropinė

T

nuo + 16 iki + 43

Reikiama laikymo temperatūra vienu metu turi būti užtikrinama įvairiose šaldymo aparato kamerose ir neturi būti viršijami (per atšildymo ciklą) leidžiami temperatūros nuokrypiai, nustatyti 4 lentelėje skirtingų tipų buitiniams šaldymo aparatams, naudojamiems tam tikros klimato klasės sąlygomis.

Daugiafunkciuose aparatuose ir kamerose, kuriose temperatūrą pagal gamintojo instrukcijas gali nustatyti galutinis naudotojas, turi būti išlaikoma reikiama laikymo temperatūra.

4   lentelė

Laikymo temperatūra

Laikymo temperatūra (°C)

Kitos kameros

Vyno laikymo kamera

Rūsio temperatūros kamera

Šviežių maisto produktų laikymo kamera

Vėsinimo kamera

Vienos žvaigždutės kamera

Dviejų žvaigždučių kamera ir (arba) skyrius

Maisto produktų šaldiklis ir trijų žvaigždučių kamera ir (arba) spinta

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Pastabos:

tom – kitos kameros temperatūra.

twma – vyno laikymo kameros temperatūra su 0,5 K pokyčiu.

tcm – rūsio temperatūros kameros temperatūra.

t1m, t2m, t3m – šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

tma – vidutinė šviežių maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

tcc – momentinė vėsinimo kameros temperatūra.

t*, t**, t*** – didžiausia užšaldytų maisto produktų laikymo kameros temperatūra.

ledo gaminimo kameros ir žvaigždutėmis nepažymėtos kameros temperatūra yra žemesnė kaip 0 °C.

2.   LYGIAVERTĖS TALPOS APSKAIČIAVIMAS

Lygiavertė buitinio šaldymo aparato talpa – visų kamerų lygiavertės talpos suma. Ji apskaičiuojama litrais ir apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Formula

Čia:

n – kamerų skaičius,

Vc – kameros (-ų) naudingoji talpa,

Tc – vardinė kameros (-ų) temperatūra, kaip nustatyta 2 lentelėje,

Formula 5 lentelėje nustatytas termodinaminis faktorius,

FFc , CC ir BI 6 lentelėje nustatyti talpos pataisiniai faktoriai.

Termodinaminis pataisinis faktorius Formula - tai skirtumas tarp vardinės kameros temperatūros Tc (kaip apibrėžta 2 lentelėje) ir aplinkos temperatūros standartinėmis bandymo sąlygomis, esant + 25 °C, išreikštas kaip to paties skirtumo santykis, kai šviežių maisto produktų laikymo kameroje yra + 5 °C.

I priedo g–n punktuose aprašytų kamerų termodinaminiai faktoriai nustatyti 5 lentelėje.

5   lentelė

Šaldymo aparato kamerų termodinaminiai faktoriai

Kamera

Vardinė temperatūra

(25-Tc /20)

Kitos kameros

Projektinė temperatūra

Formula

Rūsio temperatūros kamera ir (arba) vyno laikymo kamera

+12 °C

0,65

Šviežių maisto produktų laikymo kamera

+5 °C

1,00

Vėsinimo kamera

0 °C

1,25

Ledo gaminimo kamera ir žvaigždutėmis nepažymėta kamera

0 °C

1,25

Vienos žvaigždutės kamera

–6 °C

1,55

Dviejų žvaigždučių kamera

–12 °C

1,85

Trijų žvaigždučių kamera

–18 °C

2,15

Maisto produktų šaldiklio kamera (keturių žvaigždučių kamera)

–18 °C

2,15

Pastabos:

i)

daugiafunkcių kamerų termodinaminis faktorius nustatomas pagal 2 lentelėje nurodytą žemiausios temperatūros kameros vardinę temperatūrą, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas;

ii)

bet kurio dviejų žvaigždučių skyriaus (šaldiklyje) termodinaminis faktorius nustatomas, kai Tc = – 12 °C;

iii)

kitų kamerų termodinaminis faktorius nustatomas pagal žemiausią projektinę temperatūrą, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas.

6   lentelė

Pataisinių faktorių dydžiai

Pataisinis faktorius

Dydis

Sąlygos

FF (bešerkšnis)

1,2

Bešerkšnės šaldytų maisto produktų laikymo kameros

1

Kitais atvejais

CC (klimato klasė)

1,2

T klasės (tropinės) aparatai

1,1

ST klasės (subtropinės) aparatai

1

Kitais atvejais

BI (įmontuojamasis)

1,2

Ne platesni kaip 58 cm įmontuojamieji aparatai

1

Kitais atvejais

Pastabos:

i)

FF – bešerkšnių kamerų talpos pataisinis faktorius;

ii)

CC – nurodytos klimato klasės talpos pataisinis faktorius. Jei šaldymo aparatas priskiriamas daugiau kaip vienai klimato klasei, skaičiuojant lygiavertę talpą imama klimato klasė, kurios pataisinis faktorius didžiausias;

iii)

BI – įmontuojamųjų aparatų talpos pataisinis faktorius.

3.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Skaičiuojant tam tikro modelio buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis lyginamas su standartiniu jo per metus suvartojamos energijos kiekiu.

1)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinio šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis.

2)

Per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

AEC = E24h × 365

čia:

E24h

buitinio šaldymo aparato suvartojamos energijos kiekis kWh/24h, suapvalintas tūkstantųjų tikslumu.

3)

Standartinis per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

SAEC = Veq × M + N + CH

čia:

 

Veq – lygiavertė buitinio šaldymo aparato talpa;

 

buitinių šaldymo aparatų su vėsinimo kamera ir mažiausiai 15 litrų naudingąja talpa CH dydis yra 50 kWh per metus;

 

kiekvienos buitinių šaldymo aparatų kategorijos M ir N vertės pateikiamos 7 lentelėje.

7   lentelė

M ir N vertės pagal buitinio šaldymo aparato kategoriją

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  Taip pat įtraukiamos trijų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų spintos.

(2)  Bešerkšnių buitinių šaldymo aparatų atitirpinimo ciklo metu leidžiamas ne didesnis kaip 3 K per 4 val. arba 20 % darbinio ciklo trukmės, atsižvelgiant į tai, kas vyksta trumpiau, temperatūros nuokrypis.

(3)  Pastaba. 10 kategorijos buitinių šaldymo aparatų M ir N vertės priklauso nuo žemiausios laikymo temperatūros kameros žvaigždučių skaičiaus ir temperatūros, kurią gali nustatyti galutinis naudotojas ir kuri gali būti nuolat palaikoma pagal gamintojo instrukcijas. Kai yra tik kita kamera, kaip apibrėžta 2 lentelėje ir I priedo n punkte, naudojamos 1 kategorijos M ir N vertės. Aparatai su trijų žvaigždučių kameromis arba maisto produktų užšaldymo kameromis laikomi šaldytuvais-šaldikliais.


IX PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo 2011 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. birželio 30 d. nustatoma pagal 1 lentelėje nurodytą jo energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), o nuo 2014 m. liepos 1 d. – pagal 2 lentelėje nustatytą EEI.

Buitinio šaldymo aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksas nustatomas pagal VIII priedo 3 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės iki 2014 m. birželio 30 d.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (mažiausias efektyvumas)

EEI ≥ 150


2   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės nuo 2014 m. liepos 1 d.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (mažiausias efektyvumas)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/47


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1061/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos buvo nustatytos 1995 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyvoje 95/12/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių skalbyklių, įgyvendinančioje Tarybos direktyvą 92/75/EEB (2).

(3)

Buitinių skalbyklių suvartojama elektros energija sudaro didelę bendros buitinių vartotojų užtikrinamos elektros energijos paklausos dalį Sąjungoje. Nors energijos vartojimo efektyvumas jau pagerintas, buitinių skalbyklių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Komisijos direktyva 95/12/EB turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etikete tiekėjai būtų skatinami aktyviai imtis buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms taikoma 1996 m. rugsėjo 19 d. Direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (3), todėl šioms skalbyklėms-džiovyklėms šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Tačiau jos atlieka tokias pačias funkcijas kaip buitinės skalbyklės, todėl Direktyva 96/60/EB turėtų būti persvarstyta kiek galima anksčiau.

(6)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(7)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota buitinių skalbyklių etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys.

(8)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių skalbyklių techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(9)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti parduodant buitines skalbykles bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, jas reklamuojant ir teikiant jų techninę reklaminę medžiaga, reikalavimai.

(10)

Tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(11)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 95/12/EB prie šio reglamento, turėtų būti nustatyta, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės skalbyklės yra laikomos atitinkančiomis Direktyvą 95/12/EB.

(12)

Todėl Direktyva 95/12/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių ir į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines skalbykles, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių, šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1)   buitinė skalbyklė– automatinė skalbyklė tekstilės gaminiams skalbti ir skalauti vandeniu, turinti ir gręžimo funkciją, skirta naudoti daugiausia neprofesionaliais tikslais;

2)   įmontuojamoji buitinė skalbyklė– buitinė skalbyklė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)   automatinė skalbyklė– skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

4)   buitinė skalbyklė-džiovyklė– buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir tekstilės gaminių džiovinimo įrangą, kuria skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

5)   programa– iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, seka;

6)   ciklas– pagal pasirinktą programą nustatytas užbaigtas skalbimo, skalavimo ir gręžimo procesas;

7)   programos trukmė– laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

8)   vardinis pajėgumas– tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine skalbykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi gretimas masės vertes skiria 0,5 kg), jeigu gaminiai į ją įdedami pagal tiekėjo nurodymus;

9)   dalinė įkrova– pusė buitinės skalbyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

10)   liekamasis drėgnis– gręžimo etapo pabaigoje įkrovoje likusio skysčio kiekis;

11)   išjungties režimas– būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė skalbyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė skalbyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė skalbyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal tiekėjo nurodymus; jeigu galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso ar jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė skalbyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

12)   baigtos programos režimas– mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, skalbyklė gali veikti neribotą laiką, jeigu galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš skalbyklės;

13)   lygiavertė buitinė skalbyklė– rinkai pateiktas buitinės skalbyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės savybės, suvartojamas energijos ir vandens kiekis ir skalbiant bei gręžiant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės skalbyklės modelio, kurį tas pats tiekėjas pateikė rinkai priskyręs kitą komercinį kodą;

14)   galutinis naudotojas– buitinę skalbyklę perkantis arba ją pirkti ketinantis vartotojas;

15)   pardavimo vieta– buitinių skalbyklių rodymo ar siūlymo pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė skalbyklė būtų pateikiama su spausdinta etikete, kurio forma ir joje pateikiama informacija nustatytos I priede;

b)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinės skalbyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kurioje konkretaus buitinės skalbyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Pardavėjų pareigos

Pardavėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienos pardavimo vietoje esančios buitinės skalbyklės priekinis kraštas arba viršus būtų paženklintas pagal 3 straipsnio a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant buitinėmis skalbyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjų pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinės skalbyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kurioje konkretaus buitinės skalbyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį nurodytai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metinio suvartojamos energijos kiekio, metinio suvartojamo vandens kiekio, gręžimo efektyvumo klasės, išjungties ir baigtos programos režimu veikiančio aparato energijos sąnaudų, baigtos programos režimo trukmės, liekamojo drėgnio, centrifugos sūkių skaičiaus ir akustinio triukšmo vertėms įvertina V priede nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Persvarstymas

Atsižvelgdama į technologijų pažangą Komisija šį reglamentą persvarsto ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos V priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 95/12/EB panaikinama nuo 2011 m. gruodžio 20 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi spausdintiems reklamos skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtai iki 2012 m. balandžio 20 d.

2.   Buitinės skalbyklės, pateiktos rinkai iki 2011 m. gruodžio 20 d., turi atitikti Direktyvos 95/12/EB nuostatas.

3.   Jei būtų priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (5) įgyvendinimo priemonė, kuria nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, buitinės skalbyklės, atitinkančios tos įgyvendinimo priemonės nuostatas dėl skalbimo efektyvumo reikalavimų ir šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba pasiūlytos pirkti, išnuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma iki 2011 m. gruodžio 20 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 95/12/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 20 d. Tačiau 3 straipsnio d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai taikomi nuo 2012 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 47, 1996 2 24, p. 35.

(3)  OL L 266, 1996 10 18, p. 1.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(5)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   ETIKETĖ

Image

1)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; šiuo atveju modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės skalbyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, ant kurios nurodoma buitinės skalbyklės energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys turi būti tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedą nustatytas svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

V.

pagal VII priedą nustatytas svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (AWC ) (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

VI.

vardinis pajėgumas (nurodomas kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba standartine medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (nurodoma mažesnė vertė);

VII.

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

VIII.

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją 2 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma atitinka nurodytąją šiame paveiksle.

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė turi būti mažiausiai 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, jos sudedamosios dalys atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Naudojamos CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda (pavyzdžiui, tokia seka – 00–70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos).

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

Apvado linija: 5 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo ženklas: spalva – X-00–00–00.

Pateikta piktograma – ES ženklas ir energijos vartojimo efektyvumo ženklas (kombinuotasis ženklas): plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija: 1 taško pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G seka

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, paryškintas, 18 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos; simboliai „+“: šriftas „Calibri“, paryškintas, 12 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos spalvos.

Tekstas: šriftas „Calibri“, paryškintas, 29 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos; simboliai „+“: šriftas „Calibri“, paryškintas, 18 taškų, didžiosios raidės, baltos spalvos, sulygiuotas vienoje eilutėje.

Image

Energija: tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 11 taškų, didžiosios raidės, 100 % juodos spalvos.

Image

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Kiekis: šriftas „Calibri“, paryškintas, 42 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 17 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Kiekis: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; ir šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Vardinis pajėgumas

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Gręžimo efektyvumo klasė

Pateikta piktograma

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, horizontalusis dydis 75 %, 100 % juodos spalvos ir šriftas „Calibri“, paryškintas, 22 taškų, horizontalusis dydis 75 %, 100 % juodos spalvos.

Image

Akustinis triukšmas

Pateiktos piktogramos

Apvadas: 2 taškų pločio, spalva – 100 % žalsvai mėlynos, 3,5 mm suapvalintais kampais.

Vertė: šriftas „Calibri“, paryškintas, 24 taškų, 100 % juodos spalvos; šriftas „Calibri“, normalusis, 16 taškų, 100 % juodos spalvos.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turėtų būti pateikiami 92 × 15 mm langelyje.

Image

Reglamento numeris: šriftas „Calibri“, paryškintas, 12 taškų, 100 % juodos spalvos.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje, kurioje nurodomi buitinės skalbyklės duomenys, pateikiama toliau nurodyta tvarka ir įtraukiama į gaminio lankstinuką ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – paprastai raidinis ir skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės skalbyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

vardinis pajėgumas (nurodomas medvilnės gaminių kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė);

d)

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

e)

jeigu buitinei skalbyklei pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima pateikti;

f)

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus); šis energijos kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios režimais, suvartotą energijos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.“;

g)

suvartojamos energijos kiekis (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa arba dalinė įkrova, ir standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

h)

svertinė išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

i)

svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (AW C) (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus); šis vandens kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamo vandens kiekis („X“ litrai (-ų) per metus), nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.“;

j)

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė apibūdinama taip: „Gręžimo efektyvumo „X“ klasė pagal klasių seką nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)“; šią klasę galima nurodyti ir kitaip, jeigu suprantama, kad klasių seka prasideda G klase (žemiausia efektyvumo klasė) ir baigiasi A klase (aukščiausia efektyvumo klasė);

k)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius, kuris pasiekiamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova, (nurodomas mažesnis sūkių skaičius) ir liekamasis drėgnis, kuris užtikrinamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova (nurodoma didesnė liekamojo drėgnio vertė);

l)

žyma, kuria nurodoma, kad standartinė medvilnės 60 °C programa ir standartinė medvilnės 40 °C programa – tai standartinės skalbimo programos, su kuriomis susijusi etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje pateikta informacija, kad šios programos tinkamos įprasto nešvarumo medvilnės skalbiniams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį;

m)

standartinės medvilnės 60 °C programos, kai į skalbyklę įdėta visa ar dalinė įkrova, ir standartinės medvilnės 40 °C programos, kai įdėta dalinė įkrova, trukmė (nurodoma minutėmis ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

n)

baigtos programos režimo trukmė (Tl ), jeigu buitinėje skalbyklėje įrengta galios reguliavimo sistema;

o)

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

p)

jeigu buitinė skalbyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši skalbyklės ypatybė.

2.

Vieną vardinių parametrų lentelę galima naudoti keliems to paties tiekėjo tiekiamų buitinių skalbyklių modeliams.

3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat nurodoma 1 punkte išvardyta informacija, kuri etiketėje nebuvo pateikta.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

Į 3 straipsnio c punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendrasis skalbyklės modelio aprašas, kad modelį būtų įmanoma aiškiai ir lengvai atpažinti;

c)

jeigu reikia, nuoroda į taikytus darniuosius standartus;

d)

jeigu reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybės duomenys ir parašas;

f)

informacija, ar atitinkamo modelio buitinė skalbyklė skalbimo ciklo metu skleidžia sidabro jonus, kuri pateikiama taip: „Skalbimo ciklo metu šis gaminys skleidžia sidabro jonus./Skalbimo ciklo metu šis gaminys neskleidžia sidabro jonų.“;

g)

techniniai šių matavimų parametrai:

i)

suvartojamos energijos kiekis;

ii)

programos trukmė;

iii)

suvartojamo vandens kiekis;

iv)

išjungties režimo vartojamoji galia;

v)

baigtos programos režimo vartojamoji galia;

vi)

baigtos programos režimo trukmė;

vii)

liekamasis drėgnis;

viii)

akustinis triukšmas;

ix)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius;

h)

pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinės skalbyklės modelio informacija nustatyta atlikus projekto duomenimis grindžiamą skaičiavimą ar ekstrapoliuojant lygiavertės buitinės skalbyklės duomenis, arba taikant abu metodus, dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kuriuos atliko tiekėjai siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą, duomenys. Kartu su šia informacija pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių skalbyklių modelių, kurių informacija nustatyta minėtuoju būdu, sąrašas.


IV PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikiama, kai galutiniai naudotojai negali pamatyti pateikiamo produkto

1.

4 straipsnio b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

vardinis pajėgumas (nurodomas medvilnės gaminių kilogramais), kai skalbyklė veikia standartine medvilnės 60 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova arba standartine medvilnės 40 °C programa ir į ją įdėta visa įkrova (nurodoma mažesnė vertė);

b)

pagal VI priedo 1 punktą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto c papunktį);

d)

svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (litrais per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir apskaičiuotas pagal VII priedo 2 punkto a papunktį);

e)

pagal VI priedo 2 punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

f)

didžiausias centrifugos sūkių skaičius, kuris pasiekiamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova, (nurodomas mažesnis sūkių skaičius) ir liekamasis drėgnis, kuris užtikrinamas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova (nurodoma didesnė liekamojo drėgnio vertė);

g)

akustinis triukšmas (nurodomas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus) skalbiant ir gręžiant, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

h)

jeigu buitinė skalbyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši skalbyklės ypatybė.

2.

Jeigu taip pat pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti II priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad tekstas būtų lengvai įskaitomas.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos išbando vieną buitinę skalbyklę. Jeigu išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo nurodytų verčių pagal 1 lentelėje nustatytas ribas, matavimas atliekamas išbandant dar tris buitines skalbykles. Aritmetinis tų trijų buitinių skalbyklių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti tiekėjo nurodytas vertes ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų, išskyrus suvartojamos energijos kiekį – šiuo atveju išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 6 %.

Antraip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinių skalbyklių modeliai neatitinka 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Valstybių narių institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nustatytus metodus.

1 lentelė

Išmatuotas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės (1) AEC neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Programos trukmė

Išmatuota vertė vardinių verčių Tt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Wt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Liekamasis drėgnis

Išmatuota vertė vardinės vertės D neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Centrifugos sūkių skaičius

Išmatuota vertė už vardinę vertę neturi būti mažesnė daugiau kaip 10 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia

Išmatuota didesnė kaip 1,00 W vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 10 %. Išmatuota 1,00 W arba mažesnė vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė

Išmatuota vertė vardinės vertės Tl neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Akustinis triukšmas

Išmatuota vertė turi atitikti vardinę vertę.


(1)  Vardinė vertė – tiekėjo nurodyta vertė.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir gręžimo efektyvumo klasės

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (angl. Energy Efficiency Index, EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) nustatomas pagal VII priedo 1 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (aukščiausia)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (žemiausia)

EEI ≥ 87

2.   GRĘŽIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių skalbyklių gręžimo efektyvumo klasė nustatoma atsižvelgiant į liekamąjį drėgnį (D), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Buitinių skalbyklių liekamasis drėgnis (D) nustatomas pagal VII priedo 3 punktą.

2   lentelė

Gręžimo efektyvumo klasės

Gręžimo efektyvumo klasė

Liekamasis drėgnis (%)

A (aukščiausia)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (žemiausia)

D ≥ 90


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso, metinio suvartojamo vandens kiekio ir liekamojo drėgnio apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės skalbyklės modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti buitinės skalbyklės svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis, kai visa ar dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartine medvilnės 60 °C programa ir kai dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartine medvilnės 40 °C programa, lyginamas su standartiniu šios skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b)

Standartinis per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

čia:

c

=

buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė).

c)

Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

Formula

čia:

Et

=

svertinis suvartojamos energijos kiekis;

Po

=

svertinė išjungties režimo galia;

Pl

=

svertinė baigtos programos režimo galia;

Tt

=

svertinė programos trukmė;

220

=

bendras įprastų skalbimo ciklų skaičius per metus.

ii)

Jeigu buitinėje skalbyklėje įrengta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė skalbyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

baigtos programos režimo trukmė.

d)

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et ) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

čia:

Et,60

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Et,60½

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Et,40½

=

suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

e)

Svertinė išjungties režimo galia (Po ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

čia:

Po,60

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Po,60½

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Po,40½

=

išjungties režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

f)

Baigtos programos režimo svertinė galia (Pl ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

čia:

Pl,60

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Pl,60½

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Pl,40½

=

baigtos programos režimu veikiančios skalbyklės galia, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

g)

Svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

čia:

Tt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Tt,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Tt,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė, kai į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

h)

Baigtos programos režimo svertinė trukmė (Tl ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

čia:

Tl,60

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Tl,60½

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Tl,40½

=

baigtos programos režimo trukmė, kai nustatyta standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

2.   METINIO SVERTINIO SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

a)

Svertinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) apskaičiuojamas (litrais) ir suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus:

AWc = Wt × 220

čia:

Wt

=

svertinis suvartojamo vandens kiekis;

220

=

bendras įprastų skalbimo ciklų skaičius per metus.

b)

Svertinis suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojamas (litrais) ir suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

čia:

Wt,60

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova;

Wt,60½

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova;

Wt,40½

=

suvartojamo vandens kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova.

3.   SVERTINIO LIEKAMOJO DRĖGNIO APSKAIČIAVIMAS

Svertinis buitinės skalbyklės liekamasis drėgnis (D) apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

čia:

D60

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta visa įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

D60½

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

D40½

liekamasis drėgnis, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa ir į skalbyklę įdėta dalinė įkrova; apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.


30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/64


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotus teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Televizijos aparatų suvartojamas elektros energijos kiekis sudaro didelę bendros buitinių vartotojų elektros energijos paklausos Europos Sąjungoje dalį ir lygiavertes funkcijas atliekančių televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumas labai skirtingas. Televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumą galima labai padidinti. Todėl televizijos aparatams turėtų būti taikomi energijos vartojimo ženklinimo reikalavimai.

(3)

Siekiant gamintojams suteikti paskatų gerinti televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumą, galutinius naudotojus skatinti pirkti efektyviai energiją vartojančius modelius, sumažinti šių gaminių suvartojamą elektros energijos kiekį ir prisidėti prie vidaus rinkos veikimo užtikrinimo, turėtų būti parengtos suderintos nuostatos dėl televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumo ir suvartojamo elektros energijos kiekio nurodymo ženklinant etiketėmis ir pateikiant standartinę informaciją apie gaminį.

(4)

Numatoma, kad bendras šio reglamento ir 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (2), nuostatų poveikis galėtų būti toks – iki 2020 m. būtų sutaupoma 43 TWh elektros energijos per metus, palyginti su tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(5)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, taikant pažangiausius pripažintus matavimo metodus, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(6)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi televizijos aparatų etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio reikalavimai.

(7)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti televizijos aparatų techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(8)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti televizijos aparatus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tų aparatų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(9)

Siekiant skatinti efektyviai energiją vartojančių televizijos aparatų gamybą, gamintojams, pageidaujantiems teikti rinkai televizijos aparatus, kurie gali atitikti aukštesnių energijos vartojimo efektyvumo klasių reikalavimus, turėtų būti leidžiama pateikti etiketes, kuriose būtų nurodomos tos klasės, anksčiau nei data, nuo kurios tokias klases nurodyti privaloma.

(10)

Reikėtų numatyti nuostatą dėl šio reglamento persvarstymo atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi televizijos aparatų ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)   televizijos aparatas– televizorius arba televizijos monitorius;

2)   televizorius– visų pirma vaizdo ir garso signalams priimti ir rodyti skirtas gaminys, kuris pateikiamas rinkai pažymėtas vienu modelio ar sistemos ženklu ir kurį sudaro:

a)

ekranas;

b)

vienas ar keli derintuvai ir (arba) imtuvai ir neprivalomi papildomi įtaisai duomenims laikyti ir (arba) rodyti, pvz., DVD įrenginys, standusis diskas (HDD) arba vaizdajuosčių leistuvas (VCR), sumontuoti viename aparate su ekranu arba viename ar keliuose atskiruose aparatuose;

3)   televizijos monitorius– įmontuotame ekrane vaizdo signalui iš įvairių šaltinių (taip pat televizijos transliacijų signalams) rodyti skirtas gaminys, kuris gali valdyti ir atkurti garso signalus iš išorinio šaltinio, susieto su gaminiu standartizuotomis vaizdo perdavimo signalų jungtimis, kaip antai bendraašė jungtis (komponentinė, kompozicinė), SCART, HDMI, ir naudojant būsimus bevielio ryšio standartus (išskyrus nestandartines vaizdo perdavimo signalų jungtis, pvz., DVI ir SDI), tačiau kuris negali priimti ir apdoroti transliuojamų signalų;

4)   veikimo režimas– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą ir atkuria garsą bei vaizdą;

5)   namų režimas– gamintojo rekomenduojamas televizijos aparato nustatymas įprastoms namų sąlygoms;

6)   budėjimo režimas (-ai)– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką:

a)

pakartotinio aktyvinimo funkcija arba pakartotinio aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos pakartotinio aktyvinimo funkcijos rodymas; ir (arba)

b)

informacijos arba būsenos rodymas;

7)   išjungties režimas– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą ir neatlieka jokios funkcijos; šiai būsenai taip pat priskiriama:

a)

būsenos, kai tik rodomas išjungties režimas;

b)

būsenos, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (4);

8)   pakartotinio aktyvinimo funkcija– funkcija, leidžianti lengviau suaktyvinti kitus režimus (taip pat ir veikimo režimą) nuotoliniu jungikliu su nuotolinio valdymo pultu, vidiniu jutikliu ar laikmačiu papildomoms funkcijoms, taip pat ir veikimo režimui, aktyvinti;

9)   informacijos arba būsenos rodymas– informacijos arba įrangos būsenos rodymo ekrane nuolatinė funkcija, įskaitant laikrodžius;

10)   rekomenduojamosios parinktys– gamintojo iš anksto numatyti televizijos aparatų nustatymai, iš kurių televizijos aparato naudotojas turi pasirinkti konkrečius nustatymus, kai pirmą kartą įjungia televizijos aparatą;

11)   didžiausio skaisčio santykis– didžiausio skaisčio televizijos aparatui veikiant tiekėjo nustatytu namų režimu arba veikimo režimu (kai tinkama) ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu yra šviesiausios būsenos, santykis;

12)   pardavimo vieta– televizijos aparatų rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta;

13)   galutinis naudotojas– televizijos aparatą perkantis arba jį pirkti ketinantis vartotojas.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas televizijos aparatas būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos V priede;

b)

būtų pateikiama gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami IV priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kokioje konkretaus televizijos aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2.   Energijos vartojimo efektyvumo klasės grindžiamos energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

3.   Etiketės forma nustatyta V priede; ji taikoma pagal šį tvarkaraštį:

a)

nuo 2011 m. lapkričio 30 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo veiksmingumo klasės:

i)

A, B, C, D, E, F, G, etiketės atitinka V priedo 1 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, to priedo 2 punktą;

ii)

A+, etiketės atitinka V priedo 2 punktą;

iii)

A++, etiketės atitinka V priedo 3 punktą;

iv)

A+++, etiketės atitinka V priedo 4 punktą;

b)

nuo 2014 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+, A, B, C, D, E, F, etiketės atitinka V priedo 2 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, V priedo 3 punktą;

c)

nuo 2017 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A++, A+, A, B, C, D, E, etiketės atitinka V priedo 3 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, V priedo 4 punktą;

d)

nuo 2020 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+++, A++, A+, A, B, C, D, etiketės atitinka V priedo 4 punktą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas pardavimo vietoje esantis televizijos aparatas būtų paženklintas pagal 3 straipsnio 1 dalį tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant televizijos aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kokioje konkretaus televizijos aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma pagal patikimas, tikslias ir atkartojamas matavimo procedūras, atsižvelgiant į pažangiausius pripažintus matavimo metodus, kaip nurodyta VII priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei vertina pagal VIII priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

3 straipsnio 1 dalies d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi iki 2012 m. kovo 30 d. išleistai spausdintai ir techninei reklaminei medžiagai.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 30 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai taikomi nuo 2012 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 191, 2009 7 23, p. 42.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


I PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje. Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksas nustatomas pagal II priedo 1 punktą.

1   lentelė

Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (mažiausias efektyvumas)

1,00 ≤ EEI


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekio apskaičiavimo metodas

1.

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas kaip EEI = P/Petaloninis (A), kur:

Petaloninis (A)

=

Ppagrindinis + A × 4,3224 W/dm2,

Ppagrindinis

=

20 W (televizorių su vienu derintuvu ir (arba) imtuvu, be kietojo disko),

Ppagrindinis

=

24 W (televizorių su kietuoju (-aisiais) disku (-ais),

Ppagrindinis

=

24 W (televizorių su dviem arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų),

Ppagrindinis

=

28 W (televizorių su kietuoju (-aisiais) disku (-ais) ir dviem arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų),

Ppagrindinis

=

15 W (televizijos monitorių),

A – matomasis ekrano plotas dm2,

P – pagal VII priedą išmatuota veikimo režimu televizijos aparato vartojama galia vatais dešimtųjų tikslumu.

2.

Veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekis E (kWh) apskaičiuojamas kaip E = 1,46 × P.

3.

Televizijos aparatai su automatinio skaisčio reguliavimo funkcija

Skaičiuojant atitinkamai 1 ir 2 punktuose nurodytą energijos vartojimo efektyvumo indeksą ir veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekį, veikimo režimu vartojama galia, nustatyta pagal VII priede nurodytą procedūrą, sumažinama 5 %, jei pateikiant televizijos aparatą rinkai įvykdytos šios sąlygos:

a)

televizijos aparato skaistis tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo sąlygomis automatiškai mažinamas apšvietai kintant nuo bent 20 lx iki 0 lx;

b)

automatinio skaisčio reguliavimo funkcija aktyvi tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo sąlygomis.


III PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Televizijos aparato vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente.

a)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

b)

Tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras televizijos aparato modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių.

c)

Modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal I priedo 1 lentelę; jeigu televizijos aparatui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima įtraukti.

d)

Matomoji ekrano įstrižainė cm ir coliais.

e)

Taikant VII priede nustatytą procedūrą išmatuota veikimo režimu vartojama galia.

f)

Pagal II priedą apskaičiuotas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamas energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikdamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas“.

g)

Pagal VII priede nustatytą procedūrą išmatuota budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojama galia.

h)

Fizinių ekrano vaizdo taškų skaičius vertikaliai ir horizontaliai.

2.

Keliems to paties tiekėjo televizijos aparatų modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, turi būti pateikiama ir ta 1 punkte nurodyta informacija, kuri į etiketę dar neįtraukta.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


IV PRIEDAS

Techniniai dokumentai

Į 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendrasis televizijos aparato modelio aprašas, kad aparatą būtų įmanoma aiškiai ir lengvai atpažinti;

c)

jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir jo parašas;

f)

bandymo parametrai atliekant matavimus:

i)

aplinkos temperatūra;

ii)

bandymo įtampa (V) ir dažnis (Hz);

iii)

elektros tiekimo sistemos visuminis netiesinių iškreipių faktorius;

iv)

bandymo garso ir vaizdo signalų įėjimo lizdas;

v)

elektriniams bandymams naudotos matavimo aparatūros, matavimų schemos ir naudotų grandinių informacija ir dokumentai;

g)

veikimo režimo parametrai:

i)

vartojamoji galia vatais dešimtųjų tikslumu, jeigu matuojama ne didesnė kaip 100 W galia, arba vienetų tikslumu, jeigu matuojama didesnė kaip 100 W galia;

ii)

dinamiško transliuojamojo turinio vaizdo signalo, kuris paprastai atitinka tipinį transliuojamų televizijos programų turinį, charakteristikos;

iii)

veiksmų seka pasiekti būsenai, kurioje vartojama galia yra pastovi;

iv)

televizijos aparatų su rekomenduojamosiomis parinktimis didžiausio skaisčio aparatui veikiant namų režimu ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu yra šviesiausios būsenos, santykis, išreikštas procentais;

v)

atliekant televizijos monitorių matavimus naudoto derintuvo atitinkamų charakteristikų apibūdinimas;

h)

kiekvieno budėjimo arba išjungties režimo:

i)

vartojamoji galia vatais šimtųjų tikslumu;

ii)

naudotas matavimo metodas;

iii)

kaip parinktas arba užprogramuotas režimas;

iv)

veiksmų seka tokiam režimui, kad televizijos aparatas galėtų automatiškai persijungti į kitus režimus, pasiekti.


V PRIEDAS

Etiketė

1.   1 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras televizijos aparato modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal I priedą nustatyta televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, kuria nurodoma aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

veikimo režimu vartojama galia vatais, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

V.

pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

matomoji ekrano įstrižainė coliais ir centimetrais.

televizijos aparatams su aiškiai matomu jungikliu, kuriuo televizijos aparatas perjungiamas į būseną, kurioje vartojama ne didesnė kaip 0,01 W galia, galima pridėti 5 punkto 8 papunktyje nurodytą simbolį;

jeigu modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ekologinio ženklo kopiją.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

2.   2 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

3.   3 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

4.   4 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

5.   Etiketės forma yra tokia:

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 60 mm pločio ir 120 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus matmenis.

b)

Televizijos aparatų, kurių ekrano plotas didesnis kaip 29 dm2, etiketės fonas yra baltas. Televizijos aparatų, kurių ekrano plotas 29 dm2 arba mažesnis, etiketės fonas yra baltas arba skaidrus.

c)

Spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda, nurodytos pagal šį pavyzdį: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

Apvado linija. 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Etiketės ženklai.

Spalva – X-00–00–00,

piktograma atitinka pavaizduotąją, ES ženklas ir etiketės ženklas (bendrai): plotis – 51 mm, aukštis – 9 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 51 mm.

Image

A-G skalė.

Rodyklė: aukštis – 3,8 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 10 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 7 pt, didžiosios raidės, balti.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 8 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 15 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 10 pt, didžiosios raidės, balti.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Jungiklio ženklas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; apvadas: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Tekstas apie veikimo režimu vartojamą galią.

Apvadas: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 14 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Televizijos aparato ekrano dydis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 14 pt, 100 % juoda. Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Tekstas apie per metus suvartojamos energijos kiekį.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio identifikavimo ženklas.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 51 × 8 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 8 pt.

Tekstas: Calibri light 9 pt


VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama tais atvejais, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

I priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

II priedo 1 punkte nurodyta veikimo režimu vartojama galia;

c)

per metus suvartojamos energijos kiekis pagal II priedo 2 punktą;

d)

matomoji ekrano įstrižainė.

2.

Jeigu pateikiama ir kita vardinių parametrų lentelėje nurodyta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąsias III priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Matavimai

1.   Siekiant užtikrinti ir tikrinant atitiktį šio reglamento reikalavimams matavimai atliekami pagal patikimą, tikslią ir atkartojamą matavimo procedūrą, atsižvelgiant į bendrai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   II priedo 1 punkte nurodytos veikimo režimu vartojamos galios matavimai

a)

Bendrosios sąlygos:

i)

matuojama esant 23 °C +/– 5 °C aplinkos temperatūrai;

ii)

matuojant naudojamas dinamiško transliuojamojo turinio vaizdo signalas, atitinkantis tipinį transliuojamų televizijos programų turinį. Matuojamas vartojamosios galios vidurkis per dešimt minučių iš eilės;

iii)

matavimai atliekami tuomet, kai televizijos aparatas ne trumpiau kaip valandą buvo išjungties režimo būsenoje ir iškart po to ne trumpiau kaip valandą veikė veikimo režimu, ir baigiami praėjus ne daugiau kaip trims valandoms nuo to momento, kai aparatas pradėjo veikti veikimo režimu. Atitinkamas vaizdo signalas turi būti rodomas visą laiką, kol aparatas veikia veikimo režimu. Jei yra žinoma, kad televizijos aparato būsena nusistovi per valandą, minėtas trukmes galima sutrumpinti, jeigu galima įrodyti, kad matavimų duomenys nuo duomenų, kurie būtų gauti taikant pirmiau nurodytas trukmes, skiriasi ne daugiau kaip 2 %;

iv)

matuojant leidžiama taikyti ne didesnę kaip 2 % neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui;

v)

jei aparate yra skaisčio automatinio reguliavimo funkcija, matuojant ji išjungiama. Jei yra skaisčio automatinio reguliavimo funkcija ir jos negalima išjungti, matuojant tiesiogiai į apšvietos jutiklį turi patekti 300 lx arba stipresnė apšvieta.

b)

Veikimo režimu televizijos aparatų vartojamos galios matavimo reikalavimai:

i)

televizoriai be rekomenduojamųjų parinkčių: vartojamoji galia matuojama veikimo režimu, gamintojo nustatytu prieš pateikiant televizijos aparatą, t. y. skaisčio valdymo nuostatos turi būti tokios, kokias gamintojas nustatė prieš pateikdamas televizijos aparatą galutiniam naudotojui;

ii)

televizoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu;

iii)

televizijos monitoriai be rekomenduojamųjų parinkčių: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. Vartojamoji galia matuojama veikimo režimu, gamintojo nustatytu prieš pateikiant televizijos aparatą, t. y. skaisčio valdymo nuostatos turi būti tokios, kokias gamintojas nustatė prieš pateikdamas televizijos monitorių galutiniam naudotojui. Matuojant veikimo režimu televizijos monitoriaus vartojamą galią neatsižvelgiama į derintuvo vartojamąją galią;

iv)

televizijos monitoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. Vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu.

3.   III priedo 1 dalies g punkte nurodytos budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios matavimai

Matuojant 0,50 W ar didesnę galią leidžiama taikyti ne didesnę kaip 2 % neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Matuojant mažesnę kaip 0,50 W galią leidžiama taikyti ne didesnę kaip 0,01 W neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui.

4.   VIII priedo 2 dalies c punkte nurodyto didžiausio skaisčio matavimai

a)

Didžiausias skaistis matuojamas skaisčio matuokliu, nukreiptu taip, kad būtų aptinkama visiškai (100 %) balta viso ekrano tikrinamosios lentelės dalis; vidutinis tos lentelės vaizdo signalo lygis turi neviršyti vertės, kuriai esant galią riboja vaizdo skaisčio valdymo sistema.

b)

Matuojant skaisčio santykį skaisčio matuoklio aptikties taškas ekrane, perjungiant televizijos aparatą iš tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo (kai tinkama) į šviesiausią veikimo režimo būseną ir atvirkščiai, nekeičiamas.


VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės valdžios institucijos atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nurodytiems reikalavimams, t. y. II priedo 1 punkte nurodytą veikimo režimu vartojamą galią ir III priedo 1 punkto g papunktyje nurodytą budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamą galią, tikrina pagal toliau nurodytą patikros procedūrą.

1)

Valstybės narės įstaigos išbando vieną gaminį.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka deklaruotąją veikimo režimu vartojamos galios vertę ir deklaruotąsias budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios vertes, jeigu:

a)

veikimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatas už deklaruotąją vartojamos galios vertę yra didesnis ne daugiau kaip 7 %; ir

b)

budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios matavimų rezultatai už deklaruotąsias vertes yra didesni ne daugiau kaip 0,10 W; ir

c)

didžiausio skaisčio santykio matavimo rezultatas yra didesnis kaip 60 %.

3)

Jeigu bandymo rezultatai neatitinka 2 punkto a, b arba c papunktyje nurodytų rezultatų, išbandomi dar trys to paties modelio vienetai.

4)

Išbandžius tris papildomus to paties modelio vienetus, laikoma, kad modelis atitinka deklaruotąją veikimo režimu vartojamos galios vertę ir deklaruotąsias budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios vertes, jeigu:

a)

trijų pastarųjų gaminių veikimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatų vidurkis už deklaruotąją vartojamos galios vertę didesnis ne daugiau kaip 7 %; ir

b)

trijų pastarųjų gaminių išjungties ir (arba) budėjimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatų vidurkiai, kai taikoma, už deklaruotąsias vertes didesni ne daugiau kaip 0,10 W; ir

c)

trijų pastarųjų gaminių didžiausio skaisčio santykio matavimo rezultatų vidurkis yra didesnis kaip 60 %.

5)

Jeigu 4 punkto a, b arba c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka reikalavimų.