ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.297.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 297

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. lapkričio 13d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 37 Suvienodintos nuostatos dėl kaitinamųjų lempų patvirtinimo ir naudojimo patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

1

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 13 M, N ir O kategorijų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į stabdžius, suvienodintos nuostatos pakeitimai

183

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

13.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/1


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 37 „Suvienodintos nuostatos dėl kaitinamųjų lempų patvirtinimo ir naudojimo patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose“

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

03 serijos pakeitimų 34 papildymo. Įsigaliojimo data – 2010 m. rugpjūčio 19 d.

TURINYS

TAISYKLĖ

1.

Taikymo sritis

2.

Administracinės nuostatos

2.1.

Apibrėžtys

2.2.

Patvirtinimo paraiška

2.3.

Užrašai

2.4.

Patvirtinimas

3.

Techniniai reikalavimai

3.1.

Apibrėžtys

3.2.

Bendrosios specifikacijos

3.3.

Gamyba

3.4.

Bandymai

3.5.

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

3.6.

Spalva

3.7.

Ultravioletinė spinduliuotė

3.8.

Pasirinktos geltonos spalvos stebėjimas

3.9.

Optinės kokybės patikra

3.10.

Standartinės kaitinamosios lempos

4.

Gamybos atitiktis

5.

Baudos už gamybos neatitiktį

6.

Visiškas gamybos nutraukimas

7.

Už patvirtinimo bandymus atsakingų technikos tarnybų ir administracijos skyrių pavadinimai ir adresai

8.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

PRIEDAI

1 priedas.

Kaitinamųjų lempų duomenų lapai

2 priedas.

Pranešimas dėl kaitinamosios lempos tipo patvirtinimo, išplėtimo patvirtinimo, atsisakymo suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimo arba visiško gamybos nutraukimo pagal Taisyklę Nr. 37.

3 priedas.

Patvirtinimo ženklo išdėstymo pavyzdys

4 priedas.

Kaitinamųjų lempų siūlų šviesos centras ir formos

5 priedas.

Kaitinamųjų lempų spalvos patikra

6 priedas.

Būtiniausi gamintojo taikomų kokybės procedūrų reikalavimai

7 priedas.

Bandinių atranka ir gamintojo bandymų protokolų atitikties lygiai

8 priedas.

Būtiniausi reikalavimai, taikomi administracijos institucijos atliekamiems atrankiniams tikrinimams

9 priedas.

Atrankiniu tikrinimu patvirtinta atitiktis

10 priedas.

I priedo brėžiniuose naudojamų terminų vertimas

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma 1 priede nurodytoms kaitinamosioms lempoms, skirtoms naudoti patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose.

2.   ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

2.1.   Apibrėžtys

2.1.1.   „Kategorijos“ apibrėžtis

Šioje taisyklėje terminas „kategorija“ vartojamas skirtingoms pagrindinėms standartizuotų kaitinamųjų lempų konstrukcijoms apibūdinti. Kiekviena kategorija turi specialų žymenį, pvz. „H4“, „P21W“, „T4W“, „PY21W“ ar „RR10W“.

2.1.2.   „Tipo“ apibrėžtis

Skirtingų „tipų“ kaitinamosios lempos (1) yra tos pačios kategorijos kaitinamosios lempos, kurių skiriasi šie pagrindiniai aspektai:

2.1.2.1.

prekės pavadinimas arba ženklas (kaitinamosios lempos, kurių prekės pavadinimas arba ženklas yra toks patys, bet jos yra pagamintos skirtingų gamintojų, laikomos skirtingų tipų lempomis; to paties gamintojo pagamintos kaitinamosios lempos, besiskiriančios tik prekės pavadinimu arba ženklu, gali būti laikomos to paties tipo lempomis);

2.1.2.2.

kolbos ir (arba) cokolio konstrukcija tiek, kiek minėtų savybių skirtumai turi įtakos optiniams rezultatams;

2.1.2.3.

vardinė įtampa;

2.1.2.4.

halogenas.

2.2.   Patvirtinimo paraiška

2.2.1.

Patvirtinimo paraišką teikia prekės pavadinimo arba ženklo savininkas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas.

2.2.2.

Su kiekviena patvirtinimo paraiška turi būti pateikta (taip pat žr. 2.4.2 punktą):

2.2.2.1.

pakankamai išsamūs brėžiniai (trimis egzemplioriais), kad būtų galima nustatyti tipą;

2.2.2.2.

trumpas techninis aprašas;

2.2.2.3.

penki kiekvienos spalvos, dėl kurios pateikta paraiška, bandiniai;

2.2.3.

Tuo atveju, kai kaitinamosios lempos tipas nuo jau patvirtinto tipo skiriasi tik prekės pavadinimu arba ženklu, užtenka pateikti:

2.2.3.1.

gamintojo deklaraciją, kad pateiktas tipas yra toks pat (išskyrus prekės pavadinimą arba ženklą) kaip jau patvirtintas tipas ir yra pagamintas to paties gamintojo; jau patvirtintas tipas identifikuojamas pagal patvirtinimo numerį;

2.2.3.2.

du bandinius su nauju prekės pavadinimu arba ženklu.

2.2.4.

Prieš suteikdama tipo patvirtinimą kompetentinga institucija patikrina, ar naudojamos tinkamos priemonės veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

2.3.   Užrašai

2.3.1.

Ant patvirtinti pateiktų kaitinamųjų lempų cokolio arba kolbos turi būti: (2)

2.3.1.1.

pareiškėjo prekės pavadinimas arba ženklas;

2.3.1.2.

vardinė įtampa; tačiau kaitinamųjų lempų, kurių standartizuotas tik 12 V tipas ir didžiausias leidžiamas kolbos skersmuo yra ne didesnis kaip 7,5 mm, vardinė įtampa neprivalo būti nurodyta;

2.3.1.3.

tam tikros kategorijos tarptautinė žyma; šioje žymoje gali nebūti galios vatais simbolio „W“, kai didžiausias leidžiamas kaitinamosios lempos tipo kolbos skersmuo yra ne didesnis kaip 7,5 mm;

2.3.1.4.

vardinė galia (lempų su dviem kaitinamaisiais siūlais atveju, iš eilės – didelės galios / mažos galios kaitinamasis siūlas); galia neprivalo būti nurodoma atskirai, jei ši žyma yra tam tikros kaitinamosios lempos kategorijos tarptautinės žymos dalis;

2.3.1.5.

patvirtinimo ženklui skirtas pakankamo dydžio plotas.

2.3.2.

2.3.1.5 punkte paminėtas plotas nurodomas brėžiniuose, pateikiamuose su patvirtinimo paraiška.

2.3.3.

3.7 punkto reikalavimus atitinkančios halogeninės kaitinamosios lempos ženklinamos raide U.

2.3.4.

Gali būti ženklinama kitais užrašais, nei nurodyta 2.3.1 ir 2.4.3 punktuose, su sąlyga, kad dėl jų spinduliavimo charakteristikos nepablogėja.

2.4.   Patvirtinimas

2.4.1.

Jei visi kaitinamosios lempos tipo bandiniai, pateikti pagal 2.2.2.3 arba 2.2.3.2 punktą, atitinka šios taisyklės reikalavimus, patvirtinimas suteikiamas.

2.4.2.

Kiekvienam patvirtintam tipui turi būti paskirtas patvirtinimo numeris. Jo pirmasis simbolis (šiuo metu 2 atitinka 02 serijos pakeitimus, kurie įsigaliojo 1983 m. spalio 27 d., ir 03 serijos pakeitimus (patvirtinimo numerio pakeisti nereikia), įsigaliojusius 1984 m. birželio 1 d.) rodo pakeitimų, apimančių naujausius pagrindinius techninius taisyklės pakeitimus, padarytus suteikiant patvirtinimą, seriją. Po to žymimas identifikavimo kodas, sudarytas ne daugiau kaip iš dviejų simbolių. Turi būti naudojami tik išnašoje (3) išvardyti arabiški skaitmenys ir didžiosios raidės. Ta pati Susitariančioji Šalis to paties kodo negali suteikti kito tipo kaitinamajai lempai. Pranešimas apie kaitinamosios lempos tipo patvirtinimą, tipo išplėtimo patvirtinimą, atsisakymą suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimą arba visišką gamybos nutraukimą pagal šią taisyklę perduodamas šią taisyklę taikančioms Susitariančiosioms Šalims, naudojant šios taisyklės 2 priede pateikto pavyzdžio blanką ir patvirtinimo tikslais pareiškėjo pateiktą brėžinį, kuris turi būti ne didesnio kaip A4 (210 x 297 mm) formato ir bent 2 : 1 mastelio. Pareiškėjui pageidaujant tas pats patvirtinimo kodas gali būti paskirtas kaitinamajai lempai, spinduliuojančiai baltos spalvos šviesą, ir kaitinamajai lempai, spinduliuojančiai pasirinktos geltonos spalvos šviesą (žr. 2.1.2.3 punktą).

2.4.3.

Prie kiekvienos kaitinamosios lempos, atitinkančios pagal šią taisyklę patvirtintą tipą, be 2.3.1 punkte nustatytų užrašų, 2.3.1.5 punkte nurodytoje vietoje pritvirtinamas tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

2.4.3.1.

nupjautinis apskritimas aplink E raidę, po kurios nurodomas skiriamasis patvirtinimą suteikusios šalies numeris; (4)

2.4.3.2.

patvirtinimo kodas, tvirtinamas greta nupjautinio apskritimo.

2.4.4.

Jeigu pareiškėjas tą patį patvirtinimo kodą gavo keletui prekių pavadinimų arba ženklų, pakaks, kad vienas ar daugiau jų atitiktų 2.3.1.1 punkto reikalavimus.

2.4.5.

2.3.1 ir 2.4.3 punktuose nurodyti ženklai ir užrašai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.

2.4.6.

Šios taisyklės 3 priede pateiktas patvirtinimo ženklo išdėstymo pavyzdys.

3.   TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1.   Apibrėžtys

3.1.1.   Vardinė įtampa: ant kaitinamosios lempos nurodyta įtampa (voltais).

3.1.2.   Vardinė galia: ant kaitinamosios lempos nurodyta galia vatais; ji gali būti įtraukta į atitinkamos kategorijos tarptautinę žymą.

3.1.3.   Bandymo įtampa: įtampa kaitinamosios lempos išvaduose, numatyta atsižvelgiant į bandomas kaitinamosios lempos elektrines ir fotometrines savybes.

3.1.4.   Tikslinės vertės: nepažeidžiant nustatytų leidžiamųjų nuokrypių pasiektinos vertės, kai kaitinamajai lempai tiekiama bandymo įtampos srovė.

3.1.5.   Standartinė (etaloninė) kaitinamoji lempa: kaitinamoji lempa, spinduliuojanti baltos, geltonos arba raudonos spalvos šviesą su sumažintais leidžiamaisiais matmenų nuokrypiais, naudojama apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisų fotometriniuose bandymuose. Kiekvienai standartinių kaitinamųjų lempų kategorijai leidžiama nustatyti tik vieną vardinę įtampos vertę.

3.1.6.   Atskaitinis šviesos srautas: nustatytas standartinės kaitinamosios lempos šviesos srautas, pagal kurį nurodomos optinės apšvietimo įtaiso charakteristikos.

3.1.7.   Matavimo šviesos srautas: šviesos srauto vertė, nustatyta kaitinamajai lempai standartiniame priekiniame žibinte bandyti, kaip apibrėžta 3.9 punkte.

3.1.8.   Atskaitos ašis: cokolio atžvilgiu apibrėžta ašis, pagal kurią nurodomi tam tikri kaitinamosios lempos matmenys.

3.1.9.   Atskaitos plokštuma: cokolio atžvilgiu apibrėžta plokštuma, pagal kurią nurodomi tam tikri kaitinamosios lempos matmenys.

3.2.   Bendrosios specifikacijos

3.2.1.

Kiekvienas pateiktas bandinys turi atitikti susijusias šios taisyklės specifikacijas.

3.2.2.

Kaitinamosios lempos turi būti sukonstruotos taip, kad įprastomis naudojimo sąlygomis būtų geros darbinės būklės ir tokios liktų. Be to, jos turi būti be konstrukcinių ar gamybinių defektų.

3.3.   Gamyba

3.3.1.

Ant kaitinamųjų lempų kolbų neturi būti jokių įbrėžių arba dėmių, kurie galėtų pabloginti lempų našumą ir optines savybes.

3.3.2.

Kaitinamosios lempos turi būti su standartiniais cokoliais, atitinkančiais IEC leidinio 60061 trečiajame leidime pateiktus cokolių duomenų lapus, kaip apibrėžta 1 priedo atskiruose duomenų lapuose.

3.3.3.

Cokolis turi būti tvirtas ir patikimai pritvirtintas prie kolbos.

3.3.4.

Siekiant įvertinti, ar kaitinamosios lempos atitinka 3.3.1–3.3.3 punktų reikalavimus, atliekama apžiūra, matmenų patikra ir, jeigu būtina, lempos pritvirtinamos bandomajam laikotarpiui.

3.4.   Bandymai

3.4.1.

Visų pirma, kaitinamosios lempos sendinamos maždaug vieną valandą taikant bandymo įtampą. Kiekvienas du siūlus turinčių kaitinamųjų lempų siūlas sendinamas atskirai.

3.4.2.

Kai kaitinamosios lempos kolba turi dangą, po 3.4.1 punktą atitinkančio sendinimo laikotarpio kolbos paviršius švelniai nuvalomas medvilnės audiniu, pamirkytu mišinyje, kurio 70 tūrio procentų sudaro n-heptanas, o 30 tūrio procentų – toluenas. Maždaug po penkių minučių paviršius apžiūrimas. Jame neturi būti matoma jokių akivaizdžių pokyčių.

3.4.3.

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys matuojami kaitinamosioms lempoms tiekiant įtampą, atitinkančią 90–100 % bandymo įtampos.

3.4.4.

Jei nenurodyta kitaip, elektriniai ir fotometriniai matavimai atliekami taikant bandymo įtampą.

3.4.5.

Elektriniai matavimai atliekami bent su 0.2 klasės prietaisais.

3.4.6.

1 priedo duomenų lapuose nurodytas kaitinamosios lempos šviesos srautas (liumenais) galioja kaitinamosioms lempoms, kurios spinduliuoja baltos spalvos šviesą, nebent juose yra nurodyta speciali spalva.

Jeigu leidžiama naudoti pasirinktą geltoną spalvą, kaitinamosios lempos su pasirinktos geltonos spalvos išorine kolba šviesos srautas turi sudaryti bent 85 % šviesos srauto, nustatyto atitinkamai kaitinamajai lempai, spinduliuojančiai baltą šviesą.

3.5.   Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

3.5.1.

Geometrinės kaitinamojo siūlo formos iš esmės turi būti tokios, kaip nustatyta 1 priedo kaitinamųjų lempų duomenų lapuose.

3.5.2.

Tiesių kaitinamųjų siūlų padėtis ir forma tikrinami pagal susijusius duomenų lapus.

3.5.3.

Jei kaitinamosios lempos duomenų lape bent vienas kaitinamojo siūlo vaizdas nurodomas kaip taškas, šviesos centro vieta nustatoma pagal 4 priedą.

3.5.4.

Tiesaus kaitinamojo siūlo ilgis nustatomas matuojant ties galais, jei kitaip nenurodyta susijusiame duomenų lape, nes pirmosios ir paskutiniosios kaitinamojo siūlo vijos viršūnės, kaip matyti projekcijoje, yra statmenos kaitinamosios lempos atskaitos ašiai. Tokia viršūnė turi atitikti reikalavimą, pagal kurį kojelių sudaromas kampas neturi būti didesnis kaip 90°. Jei kaitinamieji siūlai yra susuktos spiralės pavidalo, atsižvelgiama ir į antrinių vijų viršūnes.

3.5.4.1.

Ašinių kaitinamųjų siūlų atveju kraštutinė viršūnių padėtis nustatoma kaitinamąją lempą sukant aplink jos atskaitos ašį. Tada ilgis išmatuojamas su atskaitos ašimi lygiagrečia kryptimi.

3.5.4.2.

Skersinių kaitinamųjų siūlų atveju siūlo ašis eina statmenai projekcijos krypčiai. Ilgis matuojamas statmenai atskaitos ašiai.

3.6.   Spalva

3.6.1.

Kaitinamoji lempa turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, jei kitaip nenurodyta susijusiame duomenų lape.

3.6.2.

Šioje taisyklėje vartojamos Taisyklėje Nr. 48 ir teikiant tipo patvirtinimo paraišką galiojančios serijos pakeitimuose pateiktos apibrėžtys.

3.6.3.

Spinduliuojamos šviesos spalva matuojama taikant 5 priede nurodytą metodą. Kiekviena išmatuota vertė neturi pažeisti nurodytos leidžiamųjų nuokrypių srities (5) Be to, kai kaitinamosios lempos spinduliuoja baltos spalvos šviesą, išmatuotosios vertės x ir (arba) y kryptimi nuo Planko taškų geometrinėje vietoje pasirinkto taško neturi skirtis daugiau kaip 0,020 vieneto (IEC leidinys 15.2 Kolorimetrija (IEC Publication 15.2 Colorimetry), 1986 m.). Šviesos signalizacijos įtaisuose skirtos naudoti kaitinamosios lempos turi atitikti IEC leidinio 60809 (2 leidimo 5 pakeitimas) 2.4.2 punkto reikalavimus.

3.7.   Ultravioletinė spinduliuotė

Halogeninės lempos ultravioletinė spinduliuotė turi būti tokia:

Formula

Formula

Čia:

Ee(λ)

(W/nm)

spektrinis spinduliuotės srauto tankis;

V (λ)

(1)

spektrinis šviesos našumas;

km = 683

(lm/W)

fotometrinės spinduliuotės ekvivalentas

λ

(nm)

bangos ilgis.

Ši vertė apskaičiuojama taikant penkių nanometrų intervalus.

3.8.   Pasirinktos geltonos spalvos stebėjimas

Kaitinamosios lempos tipo patvirtinimas pagal šią taisyklę gali būti suteiktas, atsižvelgiant į 3.6 punktą, kaitinamajai lempai, spinduliuojančiai baltą spalvą ir pasirinktos geltonos spalvos šviesą; susitarimo, prie kurio pridėta ši taisyklė, 3 straipsniu Susitarančiosioms Šalims nedraudžiama jose įregistruotose transporto priemonėse neleisti naudoti kaitinamųjų lempų, spinduliuojančių baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesą.

3.9.   Optinės kokybės patikra

(Taikoma tik R2, H4 ir HS1 kategorijų kaitinamosioms lempoms).

3.9.1.

Ši optinės kokybės patikra atliekama esant tokiai įtampai, kad būtų gautas matavimo šviesos srautas; atitinkamai laikomasi 3.4.6 punkte nustatytų specifikacijų.

3.9.2.

12 voltų kaitinamosios lempos, spinduliuojančios baltos spalvos šviesą:

bandinys, kuris beveik atitinka standartinėms kaitinamosioms lempoms taikomus reikalavimus, išbandomas standartiniame priekiniame žibinte, kaip nurodyta 3.9.5 punkte; patikrinama, ar sąranka, kurią sudaro pirmiau minėtas priekinis žibintas ir bandoma kaitinamoji lempa, atitinka susijusiose taisyklėje nustatytus šviesos pasiskirstymo reikalavimus, taikomus artimajai šviesai.

3.9.3.

6 voltų ir 24 voltų kaitinamosios lempos, spinduliuojančios baltos spalvos šviesą:

bandinys, kuris beveik atitinka vardines matmenų vertes, bandomas standartiniame priekiniame žibinte, kaip nurodyta 3.9.5 punkte; patikrinama, ar sąranka, kurią sudaro pirmiau minėtas priekinis žibintas ir bandoma kaitinamoji lempa, atitinka susijusioje taisyklėje nustatytus šviesos pasiskirstymo reikalavimus, taikomus artimajai šviesai. Priimtini nuokrypiai, mažiausias vertes viršijantys ne daugiau kaip 10 %.

3.9.4.

Kaitinamosios lempos, spinduliuojančios pasirinktos geltonos spalvos šviesą, 3.9.5 punkte apibrėžtame standartiniame priekiniame žibinte bandomos taip pat, kaip aprašyta 3.9.2 ir 3.9.3 punktuose, siekiant užtikrinti, kad apšvietimas siektų bent 85 % (12 voltų kaitinamųjų lempų atveju) ir bent 77 % (6 voltų ir 24 voltų kaitinamųjų lempų atveju) ir būtų laikomasi mažiausių šviesos pasiskirstymo verčių, susijusioje taisyklėje nustatytų artimajai šviesai. Didžiausio apšvietimo ribos lieka nepakeistos.

Tuo atveju, kai kaitinamoji lempa turi pasirinktos geltonos spalvos kolbą, šis bandymas praleidžiamas, jei patvirtinimas taip pat suteikiamas to paties tipo kaitinamajai lempai, spinduliuojančiai baltos spalvos šviesą.

3.9.5.

Priekinis žibintas laikomas standartiniu, jei:

3.9.5.1.

atitinka susijusias patvirtinimo sąlygas;

3.9.5.2.

jo efektyvusis skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm;

3.9.5.3.

naudojamas su standartine kaitinamąja lempa jis apšviečia įvairius taškus ir zonas, nustatytus konkrečiam žibinto tipui, taip, kad apšvietimas yra:

3.9.5.3.1.

ne didesnis kaip 90 % didžiausių ribų;

3.9.5.3.2.

ne mažesnis kaip 120 % mažiausių ribų, nustatytų tam tikram priekinių žibintų tipui.

3.10.   Standartinės kaitinamosios lempos

Papildomi reikalavimai standartinėms (etaloninėms) kaitinamosioms lempos pateikti atitinkamuose 1 priedo duomenų lapuose.

Standartinių (etaloninių) kaitinamųjų lempų, spinduliuojančių baltos spalvos šviesą, kolbos neturi pakeisti šviesos šaltinio, kurio spalvinė temperatūra yra 2,856 K, CIE pagrindinių spalvių koordinačių daugiau kaip 0,010 vieneto x ir (arba) y kryptimi.

Standartinių (etaloninių) kaitinamųjų lempų, spinduliuojančių geltonos arba raudonos spalvos šviesą, atveju kolbos temperatūros pokyčiai neturi paveikti šviesos srauto ir pakenkti signalizacijos įtaisų fotometriniams matavimams.

4.   GAMYBOS ATITIKTIS

4.1.

Pagal šią taisyklę patvirtintos kaitinamosios lempos gaminamos taip, kad atitiktų patvirtintą tipą – kad būtų paisoma užrašų ir techninių reikalavimų, pateiktų šios taisyklės 3 dalyje ir 1, 3 bei 4 prieduose.

4.2.

Siekiant patikrinti, ar laikomasi 4.1 punkto reikalavimų, taikomos tinkamos gamybos kontrolės priemonės.

4.3.

Patvirtinimo turėtojas pirmiausia turi:

4.3.1.

užtikrinti veiksmingos gaminių kokybės kontrolės procedūrų taikymą,

4.3.2.

turėti galimybę naudotis tikrinimo įranga, kuri reikalinga tikrinant atitiktį kiekvienam patvirtintam tipui,

4.3.3.

užtikrinti, kad bandymų rezultatai būtų registruojami, o susiję dokumentai būtų saugomi administracijos tarnybos nustatytą laikotarpį;

4.3.4.

analizuoti kiekvieno tipo bandymo rezultatus, taikydamas 7 priede nustatytus kriterijus, kad būtų patikrintas ir užtikrintas produkto charakteristikų pastovumas, atsižvelgiant į leidžiamuosius pramoninės gamybos nuokrypius;

4.3.5.

užtikrinti, kad su kiekvienu kaitinamosios lempos tipu būtų atlikti bent šios taisyklės 6 priede nurodyti bandymai;

4.3.6.

užtikrinti, kad atlikus nustatyto tipo bandymą su atrinktais bandiniais ir nustačius neatitiktį, būtų atliekama papildoma atranka ir papildomas bandymas. Turi būti imamasi visų būtinų priemonių, kad būtų atkurta susijusios gamybos atitiktis.

4.4.

Tipo patvirtinimą suteikusi kompetentinga institucija gali bet kuriuo metu patikrinti atitikties kontrolės metodus, taikomus kiekviename gamybos padalinyje.

4.4.1.

Per kiekvieną patikrinimą apsilankiusiam inspektoriui pateikiami bandymų žurnalai ir gamybos patikrų įrašai.

4.4.2.

Inspektorius gali atsitiktine tvarka atrinkti bandinius, kurie bus bandomi gamintojo laboratorijoje. Mažiausias bandinių skaičius gali būti nustatytas remiantis paties gamintojo patikrinimo rezultatais.

4.4.3.

Kai kokybės lygis yra nepakankamas arba kai manoma, kad būtina patikrinti pagal 4.4.2 punktą atliktų bandymų pagrįstumą, inspektorius atrenka bandinius, kurie siunčiami tipo patvirtinimo bandymus atlikusiai technikos tarnybai.

4.4.4.

Kompetentinga institucija gali atlikti bet kurį šioje taisyklėje nurodytą bandymą. Kai kompetentinga institucija nusprendžia atlikti atrankinius patikrinimus, taikomi šios taisyklės 8 ir 9 prieduose nustatyti kriterijai.

4.4.5.

Paprastai kompetentinga institucija patikrinimus atlieka kartą per dvejus metus. Jei per tokius patikrinimus užfiksuojami nepatenkinami rezultatai, kompetentinga institucija užtikrina, kad kuo greičiau būtų imtasi visų veiksmų, reikalingų gamybos atitikčiai atkurti.

5.   BAUDOS UŽ GAMYBOS NEATITIKTĮ

5.1.

Pagal šią taisyklę kaitinamajai lempai suteiktas patvirtinimas gali būti panaikintas, jei nesilaikoma reikalavimų arba jei patvirtinimo ženklu paženklinta kaitinamoji lempa neatitinka patvirtinto tipo.

5.2.

Jeigu šią taisyklę taikanti Susitariančioji Šalis panaikina anksčiau suteiktą patvirtinimą, ji turi nedelsdama pranešti apie tai kitoms šią taisyklę taikančioms Susitariančiosioms Šalims, naudodama šios taisyklės 2 priede pateikto pavyzdžio pranešimo blanką.

6.   VISIŠKAS GAMYBOS NUTRAUKIMAS

Jei patvirtinimo turėtojas visiškai nustoja gaminti pagal šią taisyklę patvirtinto tipo kaitinamąsias lempas, jis turi apie tai informuoti patvirtinimą suteikusią instituciją. Atitinkamą pranešimą gavusi institucija šios taisyklės 2 priede pateiktą pavyzdį atitinkančios formos pranešimu apie tai informuoja kitas šią taisyklę taikančias 1958 m. Susitarimo šalis.

7.   UŽ PATVIRTINIMO BANDYMUS ATSAKINGŲ TECHNIKOS TARNYBŲ IR ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ PAVADINIMAI IR ADRESAI

Šią taisyklę taikančios 1958 m. Susitarimo šalys Jungtinių Tautų Sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų technikos tarnybų ir patvirtinimą suteikiančių administracijos padalinių, kuriems siunčiami apie kitose šalyse suteiktą patvirtinimą, išplėtimo patvirtinimą, atsisakymą suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimą ar visišką gamybos nutraukimą liudijantys pranešimai, pavadinimus ir adresus.

8.   PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

8.1.

Pagal ankstesnes pakeitimų serijas suteikti patvirtinimai lieka galioti, išskyrus tai, kad šiuo metu gaminamos kaitinamosios lempos paskutinės pakeitimų serijos reikalavimus dėl gamybos atitikties turi atitikti praėjus 12 mėnesių nuo pakeitimo taikymo datos. (6)

8.2.

Ankstesnės ir naujosios žymos palyginamos pateiktoje lentelėje:

Ankstesnės žymos

Naujosios žymos 03 serijos pakeitimuose

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Praėjus 12 mėnesių nuo Taisyklės Nr. 37 03 serijos pakeitimų 28 papildymo įsigaliojimo, žibintuose, kurių tipas patvirtinamas, nenaudojamos R2, S1 ir C21W kategorijų kaitinamosios lempos.

8.4

Tačiau šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys gali toliau teikti žibintų, kuriuose naudojamos R2, S1 ir C21W kategorijų kaitinamosios lempos, patvirtinimus, su sąlyga, kad šios lempos skirtos montuoti eksploatuojamose transporto priemonėse kaip atsarginės dalys.


(1)  Pasirinktos geltonos spalvos kolba arba papildoma išorinė pasirinktos geltonos spalvos kolba, skirta pakeisti tik spinduliuojamos šviesos spalvą (baltą), bet ne kitas kaitinamosios lempos charakteristikas, nelaikoma kaitinamosios lempos tipo pakeitimu.

(2)  Šiuo atveju spinduliavimo charakteristikos neturi pablogėti.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 – Vokietija, 2 – Prancūzija, 3 – Italija, 4 – Nyderlandai, 5 – Švedija, 6 – Belgija, 7 – Vengrija, 8 – Čekija, 9 – Ispanija, 10 – Serbija, 11 – Jungtinė Karalystė, 12 – Austrija, 13 – Liuksemburgas, 14 – Šveicarija, 15 (nenaudojamas), 16 – Norvegija, 17 – Suomija, 18 – Danija, 19 – Rumunija, 20 – Lenkija, 21 – Portugalija, 22 – Rusijos Federacija, 23 – Graikija, 24 – Airija, 25 – Kroatija, 26 – Slovėnija, 27 – Slovakija, 28 – Baltarusija, 29 – Estija, 30 (nenaudojamas), 31 – Bosnija ir Hercegovina, 32 – Latvija, 33 (nenaudojamas), 34 – Bulgarija, 35 (nenaudojamas), 36 – Lietuva, 37 – Turkija, 38 (nenaudojamas), 39 – Azerbaidžanas, 40 – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, 41 (nenaudojamas), 42 – Europos bendrija (patvirtinimus suteikia jos valstybės narės, naudodamos savo atitinkamą EEK simbolį), 43 – Japonija, 44 (nenaudojamas), 45 – Australija, 46 – Ukraina, 47 – Pietų Afrikos Respublika, 48 – Naujoji Zelandija, 49 – Kipras, 50 – Malta, 51 – Korėjos Respublika, 52 – Malaizija, 53 – Tailandas, 54 ir 55 (nenaudojami), 56 – Juodkalnija, 57 (nenaudojamas) ir 58 – Tunisas. Tolesni numeriai kitoms šalims skiriami chronologine tvarka, kuria jos ratifikavo Susitarimą dėl suvienodintų techninių nuostatų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas nuostatas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų, arba prie jo prisijungė; apie paskirtus numerius Susitariančiosioms Šalims praneša Jungtinių Tautų generalinis sekretorius.

(5)  Gamybos atitikties vertinimo tikslais tik geltonos ir raudonos spalvos atveju bent 80 % matavimo rezultatų turi būti reikalaujamoje leidžiamųjų nuokrypių srityje.

(6)  Šio punkto teksto pakeitimai įtraukti į 03 pakeitimų serijos 14 papildymą. Šis papildymas įsigaliojo 1997 m. rugsėjo 3 d. ir buvo įtrauktas į naujuosius taisyklės 2.3.3 ir 3.7 punktus ir į 1 priedo naujuosius lapus HIR1 ir PY27/7W.


1 PRIEDAS

KAITINAMŲJŲ LEMPŲ DUOMENŲ LAPAI  (1)

Kaitinamųjų lempų kategorijų sąrašas pagal grupes ir jų duomenų lapų numeriai:

1   grupė

Bendrieji apribojimai netaikomi

Kategorija

Lapo numeris (-iai)

H1

H1/nuo 1 iki 3

H3

H3/ nuo 1 iki 4

H4

H4/ nuo 1 iki 5

H7

H7/ nuo 1 iki 4

H8

H8/ nuo 1 iki 4

H8B

H8/ nuo 1 iki 4

H9 (3)

H9/ nuo 1 iki 4

H9B (3)

H9/1 nuo 1 iki 4

H10

H10/ nuo 1 iki 3

H11

H11/ nuo 1 iki 4

H11B

H11/ nuo 1 iki 4

H12

H12/ nuo 1 iki 3

H13

H13/ nuo 1 iki 4

H13A

H13/ nuo 1 iki 4

H14

H14/ nuo 1 iki 4

H15

H15/ nuo 1 iki 5

H16

H16/ nuo 1 iki 4

H21W (2)

H21W/ nuo 1 iki 2

H27W/1

H27W/ nuo 1 iki 3

H27W/2

H27W/ nuo 1 iki 3

HB3

HB3/ nuo 1 iki 4

HB3A

HB3/ nuo 1 iki 4

HB4

HB4/ nuo 1 iki 4

HB4A

HB4/ nuo 1 iki 4

HIR1 (3)

HIR1/ nuo 1 iki 3

HIR2

HIR2/ nuo 1 iki 3

HS1

HS1/ nuo 1 iki 5

HS2

HS2/ nuo 1 iki 3

HS5

HS5/ nuo 1 iki 4

HS5A (5)

HS5A/ nuo 1 iki 3

HS6 (4)

HS6/ nuo 1 iki 4

PSX24W (2)

P24W/ nuo 1 iki 3

PSX26W (2)

PSX26W nuo 1 iki 3

PX24W (2)

P24W/ nuo 1 iki 3

S2

S1/S2/ nuo 1 iki 2

S3

S3/1

2   grupė

Skirta naudoti tik signalizacijos žibintuose, posūkių žibintuose, atbulinės eigos žibintuose ir galiniuose valstybinio numerio ženklo žibintuose:

Kategorija

Lapo numeris (-iai)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/ nuo 1 iki 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/ nuo 1 iki 2

HY21W

H21W/ nuo 1 iki 2

P13W

P13W/ nuo 1 iki 3

P19W

P19W/ nuo 1 iki 3

P21W

P21W/ nuo 1 iki 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/ nuo 2 iki 3)

P21/5W

P21/5W/ nuo 1 iki 3

P24W

P24W/ nuo 1 iki 3

P27W

P27W/ nuo 1 iki 2

P27/7W

P27/7W/ nuo 1 iki 3

PC16W

PC16W/ nuo 1 iki 3

PCR16W

PC16W/ nuo 1 iki 3

PCY16W

PC16W/ nuo 1 iki 3

PR19W

P19W/ nuo 1 iki 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/ nuo 2 iki 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/ nuo 2 iki 3)

PR24W

P24W/1 to 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/ nuo 2 iki 3)

PS19W

P19W/ nuo 1 iki 3

PS24W

P24W/ nuo 1 iki 3

PSR19W

P19W/ nuo 1 iki 3

PSR24W

P24W/ nuo 1 iki 3

PSY19W

P19W/ nuo 1 iki 3

PSY24W

P24W/ nuo 1 iki 3

PY19W

P19W/ nuo 1 iki 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/ nuo 1 iki 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/ nuo 2 iki 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/ nuo 1 iki 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/ nuo 1 iki 2

W21/5W

W21/5W/ nuo 1 iki 3

WP21W

WWP21W/ nuo 1 iki 2

WPY21W

WP21W/ nuo 1 iki 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/ nuo 2 iki 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/ nuo 1 iki 2

3   grupė

Tik kaip atsarginės dalys (žr. 8.3 ir 8.4 punktų pereinamojo laikotarpio nuostatas):

Kategorija

Lapo numeris (-iai)

C21W

C21W/nuo 1 iki 2

R2

R2/ nuo 1 iki 3

S1

S1/S2/ nuo 1 iki 2

Kaitinamųjų lempų duomenų lapų sąrašas ir jų seka šiame priede:

Lapo numeris (-iai)

 

C5W/1

 

C21W/ nuo 1 iki 2

 

H1/ nuo 1 iki 3

 

H3/ nuo 1 iki 4

 

H4/ nuo 1 iki 5

 

H7/ nuo 1 iki 4

 

H8/ nuo 1 iki 4

 

H9/ nuo 1 iki 4

 

H10/ nuo 1 iki 3

 

H11/ nuo 1 iki 4

 

H12/ nuo 1 iki 3

 

H13/ nuo 1 iki 4

 

H14/ nuo 1 iki 4

 

H15/ nuo 1 iki 5

 

H16/ nuo 1 iki 4

 

H6W/1

 

H10W/ nuo 1 iki 2

 

H21W/ nuo 1 iki 2

 

H27W/ nuo 1 iki 3

 

HB3/ nuo 1 iki 4

 

HB4/ nuo 1 iki 4

 

HIR1/ nuo 1 iki 3

 

HIR2/ nuo 1 iki 3

 

HS1/ nuo 1 iki 5

 

HS2/ nuo 1 iki 3

 

HS5/ nuo 1 iki 4

 

HS5A/ nuo 1 iki 3

 

HS6/ nuo 1 iki 4

 

P13W/ nuo 1 iki 3

 

P19W/ nuo 1 iki 3

 

P21W/ nuo 1 iki 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/ nuo 1 iki 3

 

P24W/ nuo 1 iki 3

 

P27W/ nuo 1 iki 2

 

P27/7W/ nuo 1 iki 3

 

PC16W/ nuo 1 iki 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/ nuo 1 iki 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 to 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/ nuo 1 iki 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/ nuo 1 iki 3

 

W16W/1

 

W21W/ nuo 1 iki 2

 

W21/5W/ nuo 1 iki 3

 

WP21W/ nuo 1 iki 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/ nuo 1 iki 2

KATEGORIJA C5W —Lapas C5W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Cokolis SV8,5 pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-81-4)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

24

12

Vatai

5

5

Bandymo įtampa

Voltai

6,75

13,5

28,0

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 5,5

max 7,7

max 5,5

Šviesos srautas

45 ± 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 45 lm, esant maždaug 13,5 V

KATEGORIJA C21W — Lapas C21W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

KAITINAMOJI LEMPA, SKIRTA TIK ATBULINĖS EIGOS ŽIBINTUI

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Cokolis SV8,5 pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-81-4)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

21

21

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 26,5

max 26,5

Šviesos srautas

460 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 460 lm, esant maždaug 13,5 V

KATEGORIJA C21W — Lapas C21W/2

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir kaitinamosios lempos ilgio centro taško atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

12 V

a

h

k

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

4,0 + d

14,5

2,0

Standartinė kaitinamoji lempa

2,0 + d

14,5

0,5

d= gamintojo nurodytas vardinis kaitinamojo siūlo skersmuo.

Bandymo tvarka ir reikalavimai.

1.

Kaitinamoji lempa įsukama į laikiklį (lizdą), kurį aplink atskaitos ašį galima pasukti 360° kampu, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas priekinis vaizdas. Ekrano atskaitos plokštuma turi sutapti su kaitinamosios lempos centru. Ekrane matoma centrinė ašis turi sutapti su kaitinamosios lempos ilgio centru.

2.

Priekinis vaizdas

2.1.

Visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būti stačiakampyje, kai kaitinamoji lempa pasukama 360° kampu.

2.2.

Kaitinamojo siūlo centras nuo centrinės ašies neturi nukrypti didesniu nei atstumu k.

KATEGORIJA H1 — Lapas H1/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA H1 — Lapas H1/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Cokolis P14.5s pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-46-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

24

12

Vatai

55

70

55

Bandymo įtampa

Voltai

6,3

13,2

28,0

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 63

max 68

max 84

max 68

Šviesos srautas ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORIJA H1 — Lapas H1/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik A ir B kryptimis, kaip parodyta lape H1/1.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo pradžia, kaip apibrėžta lapo H1/2 10 pastaboje, turi būti tarp Z1 ir Z2 linijų.

KATEGORIJA H3 — Lapas H3/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA H3 — Lapas H3/2

Image

KATEGORIJA H3 — Lapas H3/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

min 3,0

min 4,0

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Cokolis PK22s pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-47-4)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

24

12

Vatai

55

70

55

Bandymo įtampa

Voltai

6,3

13,2

28,0

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 63

max 68

max 84

max 68

Šviesos srautas ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORIJA H3 — Lapas H3/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamasis siūlas atitinka reikalavimus.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= kaitinamojo siūlo skersmuo

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo centras neturi peržengti matmens k ribų.

KATEGORIJA H4 — Lapas H4/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2

pav.

3

pav.

Didžiausias lempos kontūras (4)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro trijų cokolio žiedo kumštelių pagrindo taškai.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta M skersmens apskritimo centrą.

(3)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(4)

Kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 paveiksle. Kai naudojama pasirinktos geltonos spalvos išorinė kolba, ji ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 3 paveiksle.

(5)

Turi būti užtamsinta bent iki cilindrinės kolbos dalies. Taip pat iš dalies užtamsinamas vidinis skydelis, kai į jį žiūrima atskaitos ašiai statmena kryptimi.

KATEGORIJA H4 — Lapas H4/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitrinės lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35/– 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20/– 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

max 40°

max 40°

Cokolis P43t pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-39-6)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Vatai

60

55

75

70

60

55

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

28,0

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 75

max 68

max 85

max 80

max 75

max 68

Šviesos srautas ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Matavimo srautas lm (23)

750

800

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORIJA H4 — Lapas H4/3

Ekrano padėtis

Image

Šiame brėžinyje nurodyta ekrano konstrukcija nėra privaloma.

Kaitinamųjų siūlų padėtis

Image

KATEGORIJA H4 — Lapas H4/4

Lapo H4/3 brėžiniuose nurodytų matmenų (mm) lentelė

Nuoroda (24)

Matmuo (25)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Priklauso nuo ekrano formos

q/33

(p+q)/2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA H4 — Lapas H4/5

Papildomi lapo H4/3 paaiškinimai

Toliau pateikti matmenys matuojami trimis kryptimis:

1

matmenys a, b1, c, d, e, f, lR ir lC;

2

matmenys g, h, p ir q;

3

matmuo b2.

Matmenys p ir q matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 33 mm atstumu.

Matmenys b1, b2, c ir h matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 29,5 mm (30,0 mm 24 V kaitinamųjų lempų atveju) ir 33 mm atstumais.

Matmenys a ir g matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 26,0 mm ir 23,5 mm atstumais.

Pastaba. Matavimo būdas nurodytas IEC leidinio 60809 priedėlyje E.

KATEGORIJA H7 — Lapas H7/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (5)

Image

3   pav.

Atskaitos ašies apibrėžtis (2)

Image

(1)

Atskaitos plokštuma apibrėžiama laikiklio paviršių taškais, į kuriuos remiasi trys atraminės cokolio žiedo iškyšos.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta dviejų statmenų sankirtą, kaip parodyta 3 paveiksle.

(3)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(4)

Pastabos dėl kaitinamojo siūlo skersmens.

a)

Iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad 12 V kaitinamųjų lempų atveju d max = 1,3 mm, o 24 V kaitinamųjų lempų atveju d max = 1,7.

b)

To paties gamintojo standartinės (etaloninės) kaitinamosios lempos ir įprastinės gamybos kaitinamosios lempos projektinis skersmuo turi būti toks pat.

(5)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 paveiksle. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

KATEGORIJA H7 — Lapas H7/2

4   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir juodas viršus (7)

Image

5   pav.

Sritis be metalo (8)

Image

6   pav.

Leidžiamas kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (9)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

7   pav.

Kolbos ekscentricitetas

Image

(6)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(7)

Turi būti užtamsinta bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą. Be to, turi būti užtamsinta bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur kampas γ3 kerta išorinį kolbos paviršių (vaizdas B, parodytas H7/1 lape).

(8)

Vidinė lempos konstrukcija turi būti tokia, kad išsklaidytosios šviesos vaizdai ir atspindžiai būtų tik virš kaitinamojo siūlo, matomo horizontalia kryptimi. (vaizdas A, parodytas lapo H7/1 1 paveiksle.).

5 paveiksle parodytame užbrūkšniuotame plote neturi būti metalinių dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas.

KATEGORIJA H7 — Lapas H7/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

min 0,5

u.c.

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

min 40°

min 40°

γ2

min 50°

min 50°

γ3

min 30°

min 30°

Cokolis PX26d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-5-6)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

24

12

Vatai

55

70

55

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

28,0

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 58

max 75

max 58

Šviesos srautas

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORIJA H7 — Lapas H7/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Matmenys (mm)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik A ir B kryptimis, kaip parodyta lapo H7/1 1 paveiksle.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H7/3 9 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJOS H8 IR H8B — Lapas H8/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindiniai brėžiniai

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro nusklembtos įvadinės cokolio jungės apatinė dalis.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 19 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 paveiksle. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(5)

Pastabos dėl kaitinamojo siūlo skersmens.

a)

Iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad d max = 1,2 mm.

b)

To paties gamintojo standartinės (etaloninės) kaitinamosios lempos ir įprastinės gamybos kaitinamosios lempos projektinis skersmuo turi būti toks pat.

KATEGORIJOS H8 IR H8B — Lapas H8/2

3   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir juodas viršus (7)

Image

4   pav.

Sritis be metalo (8)

Image

5   pav.

Leidžiamas kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (9)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

6   pav.

Kolbos ekscentricitetas (10)

Image

(6)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(7)

Turi būti užtamsinta bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą. Be to, turi būti užtamsinta bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur kampas γ3 kerta išorinį kolbos paviršių (vaizdas B, nurodytas lape H8/1).

(8)

Vidinė lempos konstrukcija turi būti tokia, kad išsklaidytosios šviesos vaizdai ir atspindžiai būtų tik virš kaitinamojo siūlo, matomo horizontalia kryptimi. (vaizdas A, parodytas lapo H8/1 1 pav.).4 paveiksle parodytame užbrūkšniuotame plote neturi būti metalinių dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas.

(9)

Kaitinamojo siūlo poslinkis atskaitos ašies atžvilgiu matuojamas tik žiūrint A ir B kryptimis, kaip parodyta lapo H8/1 1 paveiksle. Matuotini taškai yra tie, kuriuose arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

(10)

Kaitinamojo siūlo poslinkis kolbos ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

KATEGORIJOS H8 IR H8B — Lapas H8/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

min 0,5

u.c.

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

min 50°

min 50°

γ2

min 40°

min 40°

γ3

min 30°

min 30°

Cokolis:

H8:

PGJ19-1

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-146-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

35

35

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 43

max 43

Šviesos srautas

800 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORIJOS H8 IR H8B — Lapas H8/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamasis siūlas atitinka reikalavimus.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= kaitinamojo siūlo skersmuo

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lapo H8/1 1 paveiksle.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H8/3 11 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJOS H9 IR H9B — Lapas H9/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindiniai brėžiniai

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro nusklembtos įvadinės cokolio jungės apatinė dalis.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 19 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 paveiksle. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Pastabos dėl kaitinamojo siūlo skersmens.

a)

Iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad d max = 1,4 mm.

b)

To paties gamintojo standartinės (etaloninės) kaitinamosios lempos ir įprastinės gamybos kaitinamosios lempos projektinis skersmuo turi būti toks pat.

KATEGORIJOS H9 IR H9B — Lapas H9/2

3   pav.

Sritis be iškreipių (5)

Image

4   pav.

Sritis be metalo (6)

Image

5   pav.

Leidžiamas kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (7)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

6   pav.

Kolbos ekscentricitetas (8)

Image

(5)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(6)

Vidinė lempos konstrukcija turi būti tokia, kad išsklaidytosios šviesos vaizdai ir atspindžiai būtų tik virš kaitinamojo siūlo, matomo horizontalia kryptimi. (A vaizdas, parodytas lapo H9/1 1 paveiksle). 4 paveiksle parodytame užbrūkšniuotame plote neturi būti metalinių dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas.

(7)

Kaitinamojo siūlo poslinkis atskaitos ašies atžvilgiu matuojamas tik žiūrint A ir B kryptimis, kaip parodyta lapo H9/1 1 paveiksle. Matuotini taškai yra tie, kuriuose arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

(8)

Kaitinamojo siūlo poslinkis kolbos ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

KATEGORIJOS H9 IR H9B — Lapas H9/3

Matmenys (mm)

Leidžiamieji nuokrypiai

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

min 50°

γ2

min 40°

Cokolis:

H9:

PGJ19-5

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-146-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

65

65

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 73

max 73

Šviesos srautas

2 100 ± 10 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORIJOS H9 IR H9B — Lapas H9/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamasis siūlas atitinka reikalavimus.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik A ir B kryptimis, kaip parodyta lapo H9/1 1 paveiksle.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H9/3 10 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJA H10 — H10/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA H10 — H10/2

Matmenys mm (43)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

min 50°

γ2

min 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokolis PY20d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-31-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

42

42

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 50

max 50

Šviesos srautas

850 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORIJA H10 — H10/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik A ir B kryptimis, kaip parodyta lape H10/1.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H10/2 10/ pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJOS H11 IR H11B — Lapas H11/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindiniai brėžiniai

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro nusklembtos įvadinės cokolio jungės apatinė dalis.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 19 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 pav. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(5)

Pastabos dėl kaitinamojo siūlo skersmens.

a)

Iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad d max = 1,4 mm.

b)

To paties gamintojo standartinės (etaloninės) kaitinamosios lempos ir įprastinės gamybos kaitinamosios lempos projektinis skersmuo turi būti toks pat.

KATEGORIJOS H11 IR H11B — Lapas H11/2

3   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir juodas viršus (7)

Image

4   pav.

Sritis be metalo (8)

Image

5   pav.

Leidžiamasis kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (9)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

6   pav.

Kolbos ekscentricitetas (10)

Image

(6)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(7)

Turi būti užtamsinta bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą. Be to, turi būti užtamsinta bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur kampas γ3 kerta išorinį kolbos paviršių (vaizdas B, nurodytas lape H11/1).

(8)

Vidinė lempos konstrukcija turi būti tokia, kad išsklaidytosios šviesos vaizdai ir atspindžiai būtų tik virš kaitinamojo siūlo, žiūrint horizontalia kryptimi (vaizdas A, parodytas lapo H11/1 1 paveiksle). 4 paveiksle parodytame užbrūkšniuotame plote neturi būti metalinių dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas.

(9)

Kaitinamojo siūlo poslinkis atskaitos ašies atžvilgiu matuojamas tik žiūrint kryptimis A ir B, kaip parodyta lapo H11/1 1 paveiksle. Matuotini taškai yra tie, kuriuose arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

(10)

Stiklinės kolbos ašies ekscentricitetas kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

KATEGORIJOS H11 IR H11B — Lapas H11/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

min 0,5

u.c.

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

min 50°

min 50°

γ2

min 40°

min 40°

γ3

min 30°

min 30°

Cokolis:

H11:

PGJ19-2

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-146-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

24

12

Vatai

55

70

55

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

28,0

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

62 max.

80 max.

62 max.

Šviesos srautas

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORIJOS H11 IR H11B — Lapas H11/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamasis siūlas atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik A ir B kryptimis, kaip parodyta lapo H11/1 1 paveiksle.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H11/3 11 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJA H12 — Lapas H12/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA H12 — Lapas H12/2

Matmenys mm (51)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

min 4,8

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

min 50°

γ2

min 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokolis PZ20d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-31-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

53

53

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 61

max 61

Šviesos srautas

1 050 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug:

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORIJA H12 — Lapas H12/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Dėl stebėjimo krypčių A, B ir C žr. lapą H12/1.

Visas kaitinamasis siūlas neturi būti už nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo centras neturi būti už matmenų b1 ir b2 ribų.

H13 IR H13A KATEGORIJOS — Lapas H13/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

KATEGORIJOS H13 IR H13A — Lapas H13/2

2   pav.

Atskaitos ašies apibrėžtis (2)

Image

4   pav.

Stiklinės kolbos poslinkis (8)

Image

3   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir matinė danga (7)

Image

5   pav.

Šviesos blokavimas cokolio link (9)

Image

(6)

Stiklinė kolba ašies kryptimi ir cilindriškai kampuose β ir δ turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam stiklinės kolbos perimetrui kampuose β ir δ ir jo nereikia tikrinti matine danga padengtoje srityje.

(7)

Matinė danga turi būti bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą. Be to, ji turi būti bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur γ kerta išorinį stiklinės kolbos paviršių (vaizdas B, nurodytas lape H13/1).

(8)

Artimosios šviesos kaitinamojo siūlo poslinkis kolbos ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumo esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta artimosios šviesos kaitinamojo siūlo ašį.

(9)

Šviesa gali būti blokuojama virš kolbos cokolio galo iki kampo θ.Šis reikalavimas taikomas visomis kryptimis aplink atskaitos ašį.

H13 IR H13A KATEGORIJOS — Lapas H13/3

6   pav.

Kaitinamųjų siūlų padėtis ir matmenys (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJOS H13 IR H13A — Lapas H13/4

Matmenys (mm)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

d1 (13) (58)

1,8 max.

d2 (13) (58)

1,8 max.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

min 42°

δ

min 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Cokolis:

H13:

P26.4t

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS (59)

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

55

60

55

60

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 68

max 75

max 68

max 75

Šviesos srautas

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORIJA H14 — Lapas H14/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštuma apibrėžiama taškais, esančiais ant laikiklio, į kurį remiasi trys atraminiai cokolio žiedo kumšteliai, paviršiaus.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta cokolio žiedo skersmens centrą M.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 pav. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

KATEGORIJA H14 — Lapas H14/2

3   pav.

Sritis be iškreipių (4) ir juodas viršus (5)

Image

4   pav.

Kolbos ekscentricitetas

Image

5   pav.

Kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (7)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

(4)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam stiklinės kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2 ir jo nereikia tikrinti užtamsintoje srityje.

(5)

Turi būti užtamsinta bent iki stiklinės kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą. Be to, turi būti užtamsinta bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur γ3 kerta išorinį kolbos paviršių (vaizdas B, nurodytas lape H14/1).

(6)

Kolbos ašies ekscentricitetas artimosios šviesos kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta artimosios šviesos kaitinamojo siūlo ašį.

(7)

Kaitinamųjų siūlų poslinkis atskaitos ašies atžvilgiu matuojamas tik žiūrint kryptimis A, B ir C, kaip parodyta lapo H14/1 1 pav. Matuotini taškai yra tie, kuriuose arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamųjų siūlų ašį.

KATEGORIJA H14 — Lapas H14/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamoji lempa

Standartinės kaitinamosios lempos

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

min 0,3

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

min 55°

γ2

min 52°

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Cokolis P38t pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-133-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

55

60

55

60

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 68

max 75

max 68

max 75

Šviesos srautas

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORIJA H14 — Lapas H14/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamieji siūlai tinkamai įtaisyti atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 yra artimosios šviesos kaitinamojo siūlo skersmuo, o d2 – tolimosios šviesos kaitinamojo siūlo skersmuo.

Pastabos dėl kaitinamųjų siūlų skersmens:

a)

iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad d1 max = 1,6 mm, o d2 max = 1,6 mm;

b)

to paties gamintojo standartinių (etaloninių) kaitinamųjų lempų ir įprastinės gamybos kaitinamųjų lempų projektinis skersmuo turi būti toks pat.

Kaitinamųjų siūlų padėtys tikrinamos tik kryptimis A, B ir C, kaip parodyta lapo H14/1 1 pav.

Visas artimosios šviesos kaitinamasis siūlas turi būti stačiakampyje A, o tolimosios šviesos kaitinamasis siūlas – stačiakampyje B.

Artimosios šviesos kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H14/3 8 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJA H15 — Lapas H15/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

3   pav.

Didžiausias lempos kontūrai (3)

Image

2   pav.

Atskaitos ašies apibrėžtis (2)

Image

4   pav.

Sritis be iškreipių (4)

Image

(1)

Atskaitos plokštuma apibrėžiama taškais, kuriuose laikiklis liečiasi su trimis atraminiais cokolio žiedo kumšteliais iš jungties pusės. Ji skirta naudoti kaip vidinė atskaitos plokštuma.

Pagalbinę atskaitos plokštumą apibrėžia laikiklio paviršiaus taškai, į kuriuos remiasi trys cokolio žiedo atraminės iškyšos. Ji skirta naudoti kaip išorinė atskaitos plokštuma.

Cokolis skirtas naudoti (vidinėje) atskaitos plokštumoje, bet tam tikrais naudojimo atvejais vietoj jos gali būti naudojama (išorinė) atskaitos plokštuma.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta dviejų statmenų, pavaizduotų lape H15/1 2 pav., sankirtos tašką.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 3 pav. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių, kaip parodyta 4 paveiksle. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

KATEGORIJA H15 — Lapas H15/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

min 50°

min 50°

min 50°

γ2

min 50°

min 50°

min 50°

r

Daugiau informacijos žr. cokolio lape

Cokolis PGJ23t-1 pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-155-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Vatai

15

55

20

60

15

55

Band. įtampa

Voltai

13,2

28,0

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

19 max.

64 max.

24 max.

73 max.

19 max.

64 max.

 

Šviesos srautas

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 12 V

 

1 000

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,2 V

 

1 350

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V

290

 

KATEGORIJA H15 — Lapas H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORIJA H15 — Lapas H15/5

Lapo H15/3 brėžiniuose nurodytų matmenų (mm) lentelė

Nuoroda (64)

Matmuo (65)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Priklauso nuo ekrano formos

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORIJA H15 — Lapas H15/4

Papildomi lapo H15/3 paaiškinimai

Pateiktieji matmenys matuojami keturiomis kryptimis:

1)

matmenys a, c1, c2, d, e, f, lR ir lC;

2)

matmenys g, h, p ir q;

3)

matmenys b1.

4)

matmenys b2.

Matmenys b1, b2, c1 ir h matuojami plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma 31,0 mm ir 33,5 mm atstumais (34,0 mm 24 V tipų atveju).

Matmenys c2, p ir q matuojami plokštumoje, lygiagrečioje su atskaitos plokštuma 33,5 mm atstumu (34,0 mm 24 V tipų atveju).

Matmenys a ir g matuojami plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma 24,0 mm (24,5 mm 24 V tipų atveju) ir 26,0 mm atstumais.

KATEGORIJA H16 — Lapas H16/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

KATEGORIJA H16

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Didžiausias lempos kontūras (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro nusklembtos įvadinės cokolio jungės apatinė dalis.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 19 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 pav. Apgaubo centras atskaitos ašyje.

(4)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(5)

Pastabos dėl kaitinamojo siūlo skersmens.

Iš esmės skersmeniui netaikomi jokie apribojimai, bet ateityje bus siekiama, kad d max = 0,9 mm.

To paties gamintojo standartinės (etaloninės) kaitinamosios lempos ir įprastinės gamybos kaitinamosios lempos projektinis skersmuo turi būti toks pat.

KATEGORIJA H16 — Lapas H16/2

3   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir juodas viršus (7)

Image

4   pav.

Sritis be metalo (8)

Image

5   pav.

Leidžiamasis kaitinamojo siūlo ašies poslinkis (9)

(tik standartinių kaitinamųjų lempų atveju)

Image

6   pav.

Kolbos ekscentricitetas (10)

Image

(6)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(7)

Turi būti užtamsinta bent iki kampo γ3 ir bent iki stiklinės kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą.

(8)

Vidinė lempos konstrukcija turi būti tokia, kad išsklaidytosios šviesos vaizdai ir atspindžiai būtų tik virš kaitinamojo siūlo, matomo horizontalia kryptimi. (Vaizdas A, parodytas lapo H16/1 1 pav.). 4 paveiksle parodytame užbrūkšniuotame plote neturi būti metalinių dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas.

(9)

Kaitinamojo siūlo poslinkis atskaitos ašies atžvilgiu matuojamas tik žiūrint kryptimis A ir B, kaip parodyta lapo H16/1 1 pav. Matuotini taškai yra tie, kuriuose arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

(10)

Kaitinamojo siūlo poslinkis stiklinės kolbos ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta kaitinamojo siūlo ašį.

KATEGORIJA H16 — Lapas H16/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

min 0,5

u.c.

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

min 50°

min 50°

γ2

min 40°

min 40°

γ3

min 30°

min 30°

Cokolis: H16: PGJ19-3 pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-110-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

19

19

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 22

max 22

Šviesos srautas

500 + 10 % / – 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 500 lm, esant maždaug 13,2 V

Atskaitinis šviesos srautas: 550 lm, esant maždaug 13,5 V

KATEGORIJA H16 — Lapas H16/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamasis siūlas atitinka reikalavimus.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lapo H16/1 1 pav.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo H16/3 11 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJOS H6W IR HY6W — Lapas H6W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Šoninis nuokrypis (1)

 

 

0,75

max 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

min 30°

Cokolis

H6W:

BAX9s

pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-150-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

6

6

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 7,35

max 7,35

Šviesos srautas

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V

Balta spalva: 125 lm

Geltona spalva: 75 lm

(1)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – ašis X–X.

(2)

Stiklinės kolbos srityje tarp kampų γ1 ir γ2 išorinių kraštinių neturi būti optinio iškreipio sričių, o stiklinės kolbos išlinkio spindulys turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. tikrojo stiklinės kolbos skersmens.

(3)

Per visą cokolio ilgį neturi būti iškyšų arba sulituotų dalių, viršijančių didžiausią leidžiamą cokolio skersmenį.

(4)

Įprastinės gamybos H6W kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY6W kategorijos lempos – geltonos spalvos šviesą.

(5)

Standartinės H6W kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY6W kategorijos lempos – baltos arba geltonos spalvos šviesą.

KATEGORIJOS H10W/1 IR HY10W — Lapas H10W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Šoninis nuokrypis (1)

 

 

0,75

max 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

min 30°

Cap

H10W/1:

BAU9s

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-150B-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

10

10

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 12

max 12

Šviesos srautas

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V

Balta spalva: 200 lm

Geltona spalva: 120 lm

(1)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – ašis X–X.

(2)

Stiklinės kolbos srityje tarp kampų γ1 ir γ2 išorinių kraštinių neturi būti optinio iškreipio sričių, o stiklinės kolbos išlinkio spindulys turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. tikrojo stiklinės kolbos skersmens.

(3)

Per visą cokolio ilgį neturi būti iškyšų arba sulituotų dalių, viršijančių didžiausią leidžiamą cokolio skersmenį.

(4)

Įprastinės gamybos H10W/1 kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY10W kategorijos lempos – geltonos spalvos šviesą.

(5)

Standartinės H10W/1 kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY10W kategorijos lempos – baltos arba geltonos spalvos šviesą.

KATEGORIJOS H21W IR HY21W — Lapas H21W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Šoninis nuokrypis (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

min 45°

Cokolis

H21W:

BAY9s

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-149-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

24

12

Vatai

21

21

21

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

28,0

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 26,25

max 29,4

max 26,25

Šviesos srautas

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

Balta spalva: 415 lm

13,2 V

Balta spalva: 560 lm

13,5 V

Balta šviesa: 600 lm

Geltona spalva: 300 lm

(1)

Tikrinama naudojantis „dėžės sistema“, lapas H21W/2.

(2)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – ašis X–X.

(3)

Šoninis nuokrypis ašiai X–X statmenos plokštumos atžvilgiu matuojamas padėtyje, kuri aprašyta lape H21W/2 nurodytos bandymo procedūros 1 punkte.

(4)

Stiklinės kolbos srityje tarp kampų γ1 ir γ2 išorinių kraštinių neturi būti optinio iškreipio sričių, o stiklinės kolbos išlinkio spindulys turi būti ne mažesnis kaip 50 % tikrojo stiklinės kolbos skersmens.

(5)

Įprastinės gamybos H21W kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY21W kategorijos lempos – geltonos spalvos šviesą.

(6)

Standartinės H21W kategorijos kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos spalvos šviesą, o HY21W kategorijos lempos – baltos arba geltonos spalvos šviesą.

KATEGORIJOS H21W IR HY21W — Lapas H21W/2

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas, per kurį tikrinama, ar kaitinamojo siūlo padėtis atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu yra tinkama ir ar jo ašis statmena (ne didesnis kaip ± 7,5° nuokrypis) plokštumai, kertančiai atskaitos kaiščio centrinę liniją ir atskaitos ašį, skirtas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

Atskaita

a

b

h

k

Matmuo

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

tikrasis kaitinamojo siūlo skersmuo;

f

=

tikrasis kaitinamojo siūlo ilgis.

Bandymo procedūra ir reikalavimai.

1.   Kaitinamoji lempa įsukama į laikiklį, kurį galima sukti aplink jo ašį ir kuriame yra sukalibruota skalė arba užfiksuoti stabdikliai, atitinkantys kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribas. Tada laikiklis pasukamas taip, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas galinis kaitinamojo siūlo atvaizdas. Galinis kaitinamojo siūlo vaizdas turi būti gaunamas neperžengiant kampinių poslinkių leidžiamųjų nuokrypių ribų.

2.   Šoninis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, kaitinamasis siūlas matomas iš galo, o visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ ir pločio „b“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje.

3.   Priekinis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, į kaitinamąją lempą žiūrima stačiaisiais kampais kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu:

3.1.

visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ ir pločio „h“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

3.2.

kaitinamojo siūlo centras nuo atskaitos ašies neturi nukrypti daugiau kaip atstumu k.

KATEGORIJOS H27W/1 IR H27W/2 — Lapas H27W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Kategorija H27W/1

Image

Kategorija H27W/2

Image

(1)

Atskaitos plokštumą apibrėžia plokštuma, kurią sudaro nusklembtos įvadinės cokolio jungės apatinė dalis.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 13,10 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi viršyti teorinio cilindro, centruoto ant atskaitos ašies, dydžio.

(4)

Turi būti užtamsintas visas kolbos viršus, įskaitant stiklinės kolbos cilindrinę dalį iki sankirtos su γ1.

KATEGORIJOS H27W/1 IR H27W/2 — Lapas H27W/2

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamoji lempa

Standartinė kaitinamoji lempa

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

max 4,8

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° vard.

38° vard.

γ2 (76)

44° vard.

44° vard.

Cokolis

H27W/1:

PG13

pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

27

27

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 31

max 31

Šviesos srautas

477 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORIJOS H27W/1 IR H27W/2 — Lapas H27W/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Matmenys (mm)

Image

Atskaita

a

c

k

g

Matmenys

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= kaitinamojo siūlo tikrasis skersmuo.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo centras neturi peržengti matmens k ribų.

KATEGORIJOS HB3 IR HB3A — Lapas HB3/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJOS HB3 IR HB3A — Lapas HB3/2

Sritis be iškreipių (7)

Image

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

Image

(6)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(7)

Stiklinės kolbos pakraštys ašies kryptimi kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

KATEGORIJOS HB3 IR HB3A — Lapas HB3/3

Matmenys mm (84)

Leidžiamieji nuokrypiai

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

min 45°

2

min 52°

Cokolis P20d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-31-2) (85)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

60

60

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 73

max 73

Šviesos srautas

1 860 ± 12 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORIJOS HB3 IR HB3A — Lapas HB3/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lape HB3/1.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo pradžia, kaip apibrėžta lape HB3/3, 11/ pastaba, turi būti B dalyje, o pabaiga – C dalyje.

Nereikalaujama, kad kaitinamojo siūlo centras būtų A dalyje.

KATEGORIJOS HB4 IR HB4A — Lapas HB4/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJOS HB4 IR HB4A — Lapas HB4/2

Sritis be iškreipių (7) ir juodas viršus (8)

Image

Stiklinės kolbos ekscentricitetas

Image

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

Image

(6)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(7)

Stiklinės kolbos pakraštys ašies kryptimi ir cilindriškai kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam stiklinės kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2 ir jo nereikia tikrinti užtamsintoje srityje.

(8)

Turi būti užtamsinta bent iki kampo γ3 ir bent iki kolbos neiškreiptos dalies, apibrėžtos kampu γ1.

KATEGORIJOS HB4 IR HB4A — Lapas HB4/3

Matmenys mm (91)

Leidžiamieji nuokrypiai

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

min 50°

γ2

min 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Cokolis P22d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-32-2) (92)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

51

51

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 62

max 62

Šviesos srautas

1 095 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORIJOS HB4 IR HB4A — Lapas HB4/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lape HB4/1.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo pradžia, kaip apibrėžta lape HB4/3, 12 pastaboje, turi būti B dalyje, o pabaiga – C dalyje.

Nereikalaujama, kad kaitinamojo siūlo centras būtų A dalyje.

KATEGORIJA HIR1 — Lapas HIR1/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA HIR1 — Lapas HIR1/2

Matmenys mm (98)

Leidžiamieji nuokrypiai

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

max 1,6

 

 

γ1

min 50°

γ2

min 50°

Cokolis PX20d pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-31-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

65

65

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 73

max 73

Šviesos srautas

2 500 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORIJA HIR1 — Lapas HIR1/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lape HIR1/1.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo HIR1/2 10 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJA HIR2 — Lapas HIR2/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA HIR2 — Lapas HIR2/2

Matmenys mm (103)

Leidžiamieji nuokrypiai

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

max 1,6

γ1

min 50°

γ2

min 50°

Cokolis PX22d pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-32-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

55

55

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 63

max 63

Šviesos srautas

1 875 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORIJA HIR2 — Lapas HIR2/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= kaitinamojo siūlo skersmuo.

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama tik kryptimis A ir B, kaip parodyta lape HIR2/1.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo HIR2/2 10 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

KATEGORIJA HS1 — Lapas HS1/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

Didžiausias lempos kontūras (4)

2   pav.

3   pav.

Image

(1)

Atskaitos plokštumą sudaro cokolio žiedo trijų kumštelių pagrindo taškai.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta M skersmens apskritimo centrą.

(3)

Turi būti spinduliuojama baltos arba pasirinktos geltonos spalvos šviesa.

(4)

Kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 2 pav. Kai naudojama pasirinktos geltonos spalvos išorinė kolba, pastaroji ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 3 pav.

(5)

Turi būti užtamsinta bent iki cilindrinės kolbos dalies. Taip pat iš dalies uždengiamas vidinis skydelis, kai į jį žiūrima atskaitos ašiai statmena kryptimi.

KATEGORIJA HS1 — Lapas HS1/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

α

max. 40°

max. 40°

Cokolis PX43t pagal IEC leidinį 60061 (duomenų lapas 7004-34-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Vatai

35

35

35

35

35

35

Bandymo įtampa

Voltai

6,3

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Šviesos srautas ± %

700

440

825

525

 

15

 

Matavimo srautas (105) lm

 

450

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORIJA HS1 — Lapas HS1/3

Ekrano padėtis

Image

Kaitinamųjų siūlų padėtis

Image

KATEGORIJA HS1 — Lapas HS1/4

Lapo HS1/3 brėžiniuose nurodytų matmenų (mm) lentelė

Nuoroda (106)

Matmenys (107)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1 / max. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Priklauso nuo ekrano formos

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIJA HS1 — Lapas HS1/5

Papildomi lapo HS1/3 paaiškinimai

Toliau pateikti matmenys matuojami trimis kryptimis:

1)

matmenys a, b1, c, d, e, f, lR ir lC;

2)

matmenys g, h, p ir q;

3)

matmenys b2.

Matmenys p ir q matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 33 mm atstumu.

Matmenys b1 ir b2 matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 29,5 mm ir 33 mm atstumais.

Matmenys a ir g matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 25,0 mm ir 26,0 mm atstumais.

Matmenys c ir h matuojami plokštumose, kurios lygiagrečios su atskaitos plokštuma ir nuo jos nutolusios 29,5 mm ir 31 mm atstumais.

Pastaba. Matavimo būdas nurodytas IEC leidinio 60809 E priedėlyje.

KATEGORIJA HS2 — Lapas HS2/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJA HS2 — Lapas HS2/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min

vard.

max

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

min 15°

γ (4)

40°

 

 

min 40°

Cokolis PX13.5s pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-35-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

6

Vatai

15

15

Bandymo įtampa

Voltai

6,75

13,5

6,75

Tikslinės vertės

Vatai

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Šviesos srautas

320 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 320 lm, esant maždaug 6,75 V

KATEGORIJA HS2 — Lapas HS2/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamoji lempa tinkamai įtaisyta atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

Atskaita

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Matmuo

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= tikrasis kaitinamojo siūlo skersmuo.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo pradžia turi būti tarp linijų Z1 ir Z2.

KATEGORIJA HS5 — Lapas HS5/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

MOTOCIKLAMS SKIRTA KAITINAMOJI LEMPA

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Sritis be iškreipių (4) ir juodas viršus (5)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą apibrėžia trys nuožulnūs vidiniai paviršiai.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 23 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 1 pav. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(5)

Turi būti užtamsinta bent iki kampo γ3 ir bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą.

KATEGORIJA HS5 — Lapas HS5/2

3   pav.

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

Tolimosios šviesos kaitinamojo siūlo vaizdas B

Image

Artimosios šviesos kaitinamojo siūlo vaizdas A

Image

Tolimosios šviesos kaitinamojo siūlo viršus

Image

Artimosios šviesos kaitinamojo siūlo viršus

Image

KATEGORIJA HS5 — Lapas HS5/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

min 50°

γ2

min 23°

γ3

min 50°

Cokolis P23t pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-138-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Įtampa

V

12

12

Galia

W

35

30

35

30

Bandymo įtampa

V

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Galia

W

max 40

max 37

max 40

max 37

Šviesos srautas

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORIJA HS5 — Lapas HS5/4

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas naudojamas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus; tikrinama:

a)

ar artimosios šviesos kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu; ir ar

b)

tolimosios šviesos kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas artimosios šviesos kaitinamojo siūlo atžvilgiu.

Matmenys nurodomi milimetrais

Šoninis vaizdas

Image

Atskaita

a

b

c

d

v

Matmenys

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

artimosios šviesos kaitinamojo siūlo skersmuo

d2

=

tolimosios šviesos kaitinamojo siūlo skersmuo

Priekinis vaizdas

Image

Atskaita

h

k

Matmenys

6,0

0,5

Kaitinamieji siūlai neturi peržengti parodytų ribų.

Kaitinamojo siūlo centras apsiriboja matmens k ribomis.

KATEGORIJA HS5A — Lapas HS5A/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

MOTOCIKLAMS SKIRTA KAITINAMOJI LEMPA

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Sritis be iškreipių (4) ir juodas viršus (5)

Image

(1)

Atskaitos plokštumą apibrėžia trys nuožulnūs vidiniai paviršiai.

(2)

Atskaitos ašis yra statmena atskaitos plokštumai ir kerta 23 mm skersmens cokolio centrą.

(3)

Stiklinė kolba ir atramos neturi peržengti apgaubo ribų, kaip parodyta 1 pav. Apgaubo centras yra atskaitos ašyje.

(4)

Stiklinė kolba kampuose γ1 ir γ2 turi būti be optinių iškreipių. Šis reikalavimas taikomas visam kolbos perimetrui kampuose γ1 ir γ2.

(5)

Turi būti užtamsinta bent iki kampo γ3 ir bent iki kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą.

KATEGORIJA HS5A — Lapas HS5A/2

3   pav.

Kaitinamojo siūlo padėtis ir matmenys

Image

KATEGORIJA HS5A — Lapas HS5A/3

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

min 50°

γ2

min 23°

γ3

min 50°

Cokolis PX23d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-138A-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Įtampa

V

12 (120)

12 (120)

Galia

W

45

40

45

40

Bandymo įtampa

V

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Galia

W

max 50

max 45

max 50

max 45

Šviesos srautas

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORIJA HS6 — Lapas HS6/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindiniai brėžiniai

Image

KATEGORIJA HS6 — Lapas HS6/2

2   pav.

Atskaitos ašies apibrėžtis (9)

Image

4   pav.

tiklinės kolbos poslinkis (8)

Image

3   pav.

Sritis be iškreipių (6) ir matinė danga (7)

Image

5   pav.

Šviesos blokavimas cokolio link (9)

Image

(6)

Stiklinė kolba ašies kryptimi ir cilindriškai kampuose β ir δ turi būti be optinių iškreipių.Šis reikalavimas taikomas visam stiklinės kolbos perimetrui kampuose β ir δ; jo nereikia tikrinti matine danga padengtoje zonoje.

(7)

Matinė danga turi būti bent iki stiklinės kolbos cilindrinės dalies per visą kolbos viršaus perimetrą.Ji taip pat turi būti bent iki plokštumos, lygiagrečios su atskaitos plokštuma, kur γ kerta išorinį kolbos paviršių, kaip parodyta 3 pav. (vaizdas kryptimi B, kaip nurodyta lape HS6/1).

(8)

Artimosios šviesos kaitinamojo siūlo poslinkis stiklinės kolbos ašies atžvilgiu matuojamas dviejose plokštumose, lygiagrečiose su atskaitos plokštuma, kur arčiausiai arba toliausiai nuo atskaitos plokštumos esanti galinių vijų išorinės dalies projekcija kerta artimosios šviesos kaitinamojo siūlo ašį.

(9)

Šviesa gali būti blokuojama virš stiklinės kolbos cokolio galo iki kampo θ.Šis reikalavimas taikomas visomis kryptimis aplink atskaitos ašį.

KATEGORIJA HS6 — Lapas HS6/3

6   pav.

Kaitinamųjų siūlų padėtis ir matmenys (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIJA HS6 — Lapas HS6/4

Matmenys (mm)

Leidžiamasis nuokrypis

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

d1 (13) (122)

max 1,4

d2 (13) (122)

max 1,4

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

min 42°

δ

min 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Cokolis

:

PX26,4t pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-128-3)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS (123)

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

40

35

40

35

Bandymo įtampa

Voltai

13,2

13,2

Tikslinės vertės

Vatai

max 45

max 40

max 45

max 40

Šviesos srautas

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

630/420

13,2 V

900/600

KATEGORIJA P13W — Lapas P13W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

1   pav.

Pagrindinis brėžinys

Image

2   pav.

Sritis be metalo (3)

Image

(1)

Atskaitos plokštuma apibrėžta cokolio ir laikiklio užsifiksavimo taškais.

(2)

Iš esmės netaikomi kaitinamojo siūlo skersmens apribojimai, bet siekiama, kad d max = 1,0 mm.

(3)

2 pav. užbrūkšniuotame plote neturi būti jokių nepermatomų dalių, išskyrus kaitinamojo siūlo vijas. Tai taikoma sukamajam korpusui kampuose α1 + α2.

KATEGORIJA P13W — Lapas P13W/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

min 30,0°

min 30,0°

α2  (126)

min 58,0°

min 58,0°

Cokolis PG18.5d-1 pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-147-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Įtampa

V

12

12

Galia

W

13

13

Bandymo įtampa

V

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Galia

W

max 19

max 19

Šviesos srautas

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V

250 lm

KATEGORIJA P13W — Lapas P13W/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standartinės kaitinamosios lempos

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama dviejose viena kitai statmenose plokštumose, iš kurių viena kerta įvadinius laidus.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo P13W/2 4 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

KATEGORIJOS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W IR PSR19W — Lapas P19W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJOS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W IR PSR19W — Lapas P19W/2

Matmenys mm (127)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

min 58°

P19WCokolis PGU20-1

PY19WCokolis PGU20-2

PR19WCokolis PGU20-5

PS19WCokolis PG20-1

PSY19WCap PG20-2

PSR19WCap PG20-5

pagal IEC leidinį 60061

(lapas 7004-127-2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

19

19

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 20

max 20

Šviesos srautas

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V

Balta spalva: 350 lm

Geltona spalva: 215 lm

Raudona spalva: 80 lm

 

KATEGORIJOS P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W IR PSR19W — Lapas P19W/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standartinės kaitinamosios lempos

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama dviejose viena kitai statmenose plokštumose, iš kurių viena kerta įvadinius laidus.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo P19W/2 6 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

KATEGORIJA P21W — Lapas P21W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Šoninis nuokrypis (1)

6,12 V

 

 

(3)

max 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokolis BA15s pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-11A-9) (2)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

24

12

Vatai

21

21

Bandymo įtampa

Voltai

6,75

13,5

28,0

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 27,6

max 26,5

max 29,7

max 26,5

Šviesos srautas

460 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 460 lm, esant maždaug 13,5 V

(1)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – kaiščių ašis.

(2)

Kaitinamosios lempos su cokoliu BA15d gali būti naudojamos specialiai paskirčiai; jų matmenys tokie patys.

(3)

Tikrinama naudojantis „dėžės sistema“; lapas P21W/2.

(4)

Šiame vaizde 24 V tipo kaitinamasis siūlas gali būti tiesus arba V pavidalo. Tai nurodoma patvirtinimo paraiškoje. Jeigu jis tiesus, taikomi lapo P21W/2 ekrano projekcijos reikalavimai. Jeigu jis V pavidalo, kaitinamojo siūlo galai turi būti tokiu pačiu ± 3 mm atstumu nuo atskaitos plokštumos.

KATEGORIJA P21W — Lapas P21W/2

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas, per kurį tikrinama, ar kaitinamojo siūlo padėtis atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu yra tinkama, o jo ašis statmena (ne didesnis kaip ± 15° nuokrypis) plokštumai, kertančiai kaiščių vidurio liniją (P21W) arba atskaitos kaištį (PY21W ir PR21W) ir atskaitos ašį, skirtas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Šoninis vaizdas

Priekinis vaizdas

Image


Atskaita

a

b

h

k

Matmuo

3,5

3,0

9,0

1,0

Bandymo procedūra ir reikalavimai

1.   Kaitinamoji lempa įsukama į laikiklį, kurį galima sukti aplink jo ašį ir kuriame yra sukalibruota skalė arba užfiksuoti stabdikliai, atitinkantys kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribas. Tada laikiklis pasukamas taip, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas galinis kaitinamojo siūlo vaizdas. Galinis kaitinamojo siūlo vaizdas turi būti gaunamas neperžengiant kampinių poslinkių leidžiamųjų nuokrypių ribų.

2.   Šoninis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, kaitinamasis siūlas matomas iš galo, o visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio„a“ ir pločio „b“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje.

3.   Priekinis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, į kaitinamąją lempą žiūrima stačiaisiais kampais kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu:

3.1.

visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būtiaukščio „a“ ir pločio „h“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

3.2.

kaitinamojo siūlo centras nuo atskaitos ašies neturi nukrypti daugiau kaip atstumu k.

KATEGORIJA P21/4W — Lapas P21/4W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Šoninis nuokrypis

 

 

(1)

max 0,3. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Cokolis BAZ15d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-11C-3)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

24

12

Vatai

21

4

21

4

21 / 4

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

28,0

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 26,5

max 5,5

max 29,7

max 8,8

max 26,5 / 5,5

Šviesos srautas ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Atskaitinis šviesos srautas: 440 lm ir 15 lm, esant maždaug 13,5 V

(1)

Šie matmenys tikrinami naudojant „dėžės sistemą“ 3, remiantis pirmiau pateiktais matmenimis ir leidžiamaisiais nuokrypiais. x ir y nurodo pagrindinį (didelės galios vatais) kaitinamąjį siūlą, o ne atskaitos ašį. Svarstomos kaitinamojo siūlo ir cokolio laikiklio padėties tikslumo didinimo priemonės.

(2)

Didžiausias pagrindinio kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – kaiščių ašis.

(3)

Naudojama tokia pat „dėžės sistema“ kaip ir kaitinamajai lempai P21/5W.

KATEGORIJA P21/5W — Lapas P21/5W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Šoninis nuokrypis (2)

6,12 V

 

 

(1)

max 0,3

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokolis BAY15d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-11B-7)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

6

12

24

12

Vatai

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Bandymo įtampa

Voltai

6,75

13,5

28,0

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 27,6

max 6,6

max 26,5

max 6,6

max 29,7

max 11,0

max 26,5 ir 6,6

Šviesos srautas ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Atskaitinis šviesos srautas: 440 ir 35 lm, esant maždaug 13,5 V

Pastabas žr. lape P21/5W/2.

KATEGORIJA P21/5W — Lapas P21/5W/2

Pastabos.

(1)

Šie matmenys tikrinami naudojantis „dėžės sistema“. Žr. lapus P21/5W/2 ir P21/5W/3. „x“ ir „y“ nurodo pagrindinį (didelės galios vatais) kaitinamąjį siūlą, o ne atskaitos ašį.

(2)

Didžiausias pagrindinio (didelės galios vatais) kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis ir vienoje iš jų – atskaitos kaiščio ašis.

(3)

Šiame vaizde 24 V tipo kaitinamieji siūlai gali būti tiesūs arba V pavidalo. Tai nurodoma patvirtinimo paraiškoje. Jei kaitinamieji siūlai yra tiesūs, taikomi ekrano projekcijos reikalavimai. Jeigu jie V pavidalo, kiekvieno kaitinamojo siūlo galai turi būti tokiu pačiu ± 3 mm atstumu nuo atskaitos plokštumos.

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas naudojamas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus; tikrinama, ar:

a)

pagrindinis (didelės galios vatais) kaitinamasis siūlas yra tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu ir ar turi plokštumai, kertančiai kaiščių centrus ir atskaitos ašį, statmeną (ne didesnis kaip ± 15° nuokrypis) ašį, ir ar

b)

šalutinis (mažos galios vatais) kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas pagrindinio (didelės galios vatais) kaitinamojo siūlo atžvilgiu.

Bandymo tvarka ir reikalavimai

1.   Kaitinamoji lempa dedama į laikiklį, kurį galima sukti aplink ašį ir kuriame yra sukalibruota skalė arba nustatyti stabdikliai, atitinkantys kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribas (t. y. 15°). Tada laikiklis pasukamas taip, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas galinis pagrindinio kaitinamojo siūlo vaizdas. Galinis kaitinamojo siūlo vaizdas turi būti gaunamas neviršijant kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribų.

2.   Šoninis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, atskaitos kaištis – dešinėje, o pagrindinis kaitinamasis siūlas – matomas iš galo:

2.1.

visa pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ ir pločio „b“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

2.2.

visa šalutinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti:

2.2.1.

pločio „c“ ir aukščio „d“ stačiakampyje, kurio centras yra atstumu v į dešinę ir atstumu u virš pagrindinio kaitinamojo siūlo teorinės centro padėties;

2.2.2.

virš tiesios linijos, liečiančios viršutinį pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcijos kraštą ir kylančios iš kairės į dešinę 25° kampu;

2.2.3.

į dešinę nuo pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcijos.

3.   Priekinis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, o atskaitos ašis turi būti vertikali, į kaitinamąją lempą žiūrima stačiaisiais kampais pagrindinio kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu:

3.1.

visa pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ ir pločio „h“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

3.2.

pagrindinio kaitinamojo siūlo centras nuo atskaitos ašies neturi nukrypti daugiau kaip atstumu „k“;

3.3.

šalutinio kaitinamojo siūlo ašies centras neturi nukrypti nuo atskaitos ašies daugiau kaip ± 2 mm ( ± 0,4 mm standartinių kaitinamųjų lempų atveju).

KATEGORIJA P21/5W — Lapas P21/5W/3

Matmenys (mm)

Šoninis vaizdas

Image

Atskaita

a

b

c

d

u

v

Matmuo

3,5

3,0

4,8

2,8

Priekinis vaizdas

Image

Atskaita

a

h

k

Matmuo

3,5

9,0

1,0

KATEGORIJOS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W IR PSR24W — Lapas P24W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJOS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W IR PSR24W — Lapas P24W/2

Matmenys mm (132)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

min 58,0°

P24W

Cokolis PGU20-3

pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-127-2)

PX24W

Cokolis PGU20-7

PY24W

Cokolis PGU20-4

PR24W

Cokolis PGU20-6

PS24W

Cokolis PG20-3

PSX24W

Cokolis PG20-7

PSY24W

Cokolis PG20-4

PSR24W

Cokolis PG20-6

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

24

24

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 25

max 25

Šviesos srautas

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

12 V

Balta spalva:345 lm

13,2 V

Balta spalva: 465 lm

13,5 V

Balta spalva: 500 lm

Geltona spalva: 300 lm

Raudona spalva: 115 lm

KATEGORIJOS P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W IR PSR24W — Lapas P24W/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standartinės kaitinamosios lempos

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standartinės kaitinamosios lempos

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama dviejose viena kitai statmenose plokštumose, iš kurių viena kerta įvadinius laidus.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo P24W/2 6 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

KATEGORIJA P27W — Lapas P27W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Šoninis nuokrypis (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Cokolis W2.5x16d pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-104-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

27

27

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 32,1

max 32,1

Šviesos srautas

475 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 475 lm, esant maždaug 13,5 V

(1)

Atskaitos ašis apibrėžta atskaitos fiksatorių atžvilgiu ir yra statmena atskaitos plokštumai.

(2)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje – ašis, kertanti atskaitos fiksatorius.

(3)

Tikrinama naudojantis „dėžės sistema“; lapas P27W/2.

KATEGORIJA P27W Lapas — P27W/2

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas, per kurį tikrinama, ar kaitinamojo siūlo padėtis atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu yra tinkama, o jo ašis statmena (ne didesnis kaip ± 15° nuokrypis) plokštumai, kertančiai fiksatorių centrus ir atskaitos ašį, skirtas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

Atskaita

a

b

h

k

Matmuo

3,5

3,0

11,9

1,0

Bandymo procedūra ir reikalavimai.

1.   Kaitinamoji lempa įsukama į laikiklį, kurį galima sukti aplink jo ašį ir kuriame yra sukalibruota skalė arba nustatyti stabdikliai, atitinkantys kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribas. Tada laikiklis pasukamas taip, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas galinis kaitinamojo siūlo vaizdas. Galinis kaitinamojo siūlo vaizdas turi būti gaunamas neperžengiant kampinių poslinkių leidžiamųjų nuokrypių ribų.

2.   Šoninis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, kaitinamasis siūlas matomas iš galo, o visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ irpločio „b“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje.

3.   Priekinis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, į kaitinamąją lempą žiūrima stačiaisiais kampais kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu:

3.1.

visa kaitinamojo siūlo projekcija turi būtiaukščio „a“ irpločio „h“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

3.2.

kaitinamojo siūlo centras nuo atskaitos ašies neturi nukrypti daugiau kaip atstumu „k“.

KATEGORIJA P27/7W — Lapas P27/7W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Šoninis nuokrypis (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Cokolis W2,5x16q pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-104-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

27

7

27

7

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 32,1

max 8,5

max 32,1

max 8,5

Šviesos srautas

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Atskaitinis šviesos srautas: 475 ir 36 lm, esant maždaug 13,5 V

(1)

Atskaitos ašis apibrėžta atskaitos fiksatorių atžvilgiu ir yra statmena atskaitos plokštumai.

(2)

Didžiausias pagrindinio (didelės galios vatais) kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų ašis, kertanti atskaitos fiksatorius.

(3)

Tikrinama naudojantis „dėžės sistema“, lapai P27/7W/2 ir 3.

(4)

„x“ ir „y“ žymi šalutinio (mažos galios vatais) kaitinamojo siūlo ašies poslinkį pagrindinio (didelės galios vatais) kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu.

KATEGORIJA P27/7W — Lapas P27/7W/2

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šis bandymas naudojamas nustatyti, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus, patikrinant, ar:

a)

pagrindinis (didelės galios vatais) kaitinamasis siūlas yra tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu ir ar turi plokštumai, kertančiai fiksatorių centrus ir atskaitos ašį, statmeną (ne didesnis kaip ± 15° nuokrypis) ašį, ir ar:

b)

šalutinis (mažos galios vatais) kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas pagrindinio (didelės galios vatais) kaitinamojo siūlo atžvilgiu.

Bandymo procedūra ir reikalavimai.

1.   Kaitinamoji lempa įsukama į laikiklį, kurį galima sukti aplink jo ašį ir kuriame yra sukalibruota skalė arba nustatyti stabdikliai, atitinkantys kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribas. Tada laikiklis pasukamas taip, kad ekrane, kuriame projektuojamas kaitinamojo siūlo vaizdas, būtų matomas galinis pagrindinio kaitinamojo siūlo vaizdas. Galinis kaitinamojo siūlo vaizdas turi būti gaunamas neperžengiant kampinio poslinkio leidžiamųjų nuokrypių ribų.

2.   Šoninis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, atskaitos ašis turi būti vertikali, atskaitos fiksatorius dešinėje, o pagrindinis kaitinamasis siūlas matomas iš galo:

2.1.

visa pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ irpločio „b“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

2.2.

visa šalutinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti pločio „c“ iraukščio „d“ stačiakampyje, kurio centras yra atstumu „u“ virš pagrindinio kaitinamojo siūlo centro teorinės padėties.

3.   Priekinis vaizdas

Kaitinamoji lempa įtaisoma cokoliu žemyn, o atskaitos ašis turi būti vertikali, į kaitinamąją lempą žiūrima stačiaisiais kampais pagrindinio kaitinamojo siūlo ašies atžvilgiu:

3.1.

visa pagrindinio kaitinamojo siūlo projekcija turi būti aukščio „a“ ir pločio „h“ stačiakampyje, kurio centras yra teorinėje kaitinamojo siūlo centro padėtyje;

3.2.

pagrindinio kaitinamojo siūlo centras nuo atskaitos ašies neturi nukrypti daugiau kaip atstumu „k“;

3.3.

šalutinio kaitinamojo siūlo ašies centras neturi nukrypti nuo atskaitos ašies daugiau kaip ± 2 mm ( ± 0,4 mm standartinių kaitinamųjų lempų atveju).

KATEGORIJA P27/7W — Lapas P27/7W/3

Šoninis vaizdas

Image

Atskaita

a

b

c

d

u

Matmenys

3,5

3,0

4,8

5,1

Priekinis vaizdas

Image

Atskaita

a

h

k

Matmenys

3,5

11,9

1,0

KATEGORIJOS PC16W, PCY16W IR PCR16W — Lapas PC16W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

KATEGORIJOS PC16W, PCY16W IR PCR16W — Lapas PC16W/2

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

min 54°

PC16W

Cokolis PU20d-1

pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-157-1)

PCY16W

Cokolis PU20d-2

PCR16W

Cokolis PU20d-7

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

12

Vatai

16

16

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

13,5

Tikslinės vertės

Vatai

max 17

max 17

Šviesos srautas

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas esant maždaug

13,5 V

Balta spalva:300 lm

Geltona spalva:180 lm

Raudona spalva:70 lm

KATEGORIJOS PC16W, PCY16W IR PCR16W — Lapas PC16W/3

Ekrano projekcijos reikalavimai

Šiuo bandymu, tikrinant, ar kaitinamasis siūlas tinkamai įtaisytas atskaitos ašies ir atskaitos plokštumos atžvilgiu, nustatoma, ar kaitinamoji lempa atitinka reikalavimus.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standartinės kaitinamosios lempos

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Kaitinamojo siūlo padėtis tikrinama dviejose viena kitai statmenose plokštumose, iš kurių viena kerta įvadinius laidus.

Kaitinamojo siūlo galai, kaip apibrėžta lapo PC16W/2 5 pastaboje, turi būti tarp linijų Z1 ir Z2 ir tarp linijų Z3 ir Z4.

Visas kaitinamasis siūlas neturi peržengti nurodytų ribų.

KATEGORIJA PR21W — Lapas PR21W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Šoninis nuokrypis (1)

12 V

 

 

(3)

max 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Cokolis BAW15s pagal IEC leidinį 60061 (lapas 7004-11E-1)

ELEKTRINĖS IR FOTOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vardinės vertės

Voltai

12

24

12

Vatai

21

21

Bandymo įtampa

Voltai

13,5

28,0

 

Tikslinės vertės

Vatai

max 26,5

max 29,7

max 26,5

Šviesos srautas

110 ± 20 %

 

Atskaitinis šviesos srautas, esant maždaug 13,5 V:

Balta spalva:460 lm

Raudona spalva: 110 lm

 

(1)

Didžiausias kaitinamojo siūlo centro šoninis nuokrypis nuo dviejų viena kitai statmenų plokštumų, kuriose yra atskaitos ašis, o vienoje iš jų – atskaitos kaiščio ašis.

(2)

Įprastinės gamybos lempos turi spinduliuoti raudonos spalvos šviesą (taip pat žr. 4 pastabą).

(3)

Tikrinama naudojantis „dėžės sistema“; lapas P21W/2.

(4)

Standartinės kaitinamosios lempos turi spinduliuoti baltos arba raudonos spalvos šviesą.

(5)

Šiame vaizde 24 V tipo kaitinamasis siūlas gali būti tiesus arba V pavidalo. Tai nurodoma patvirtinimo paraiškoje. Jeigu jis tiesus, taikomi lapo P21W/2 ekrano projekcijos reikalavimai. Jeigu jis V pavidalo, kaitinamojo siūlo galai turi būti tokiu pačiu ± 3 mm atstumu nuo atskaitos plokštumos.

KATEGORIJA PR21/4W — Lapas PR21/4W/1

Brėžiniai skirti tik parodyti pagrindinius kaitinamosios lempos matmenis (mm)

Image

Matmenys (mm)

Įprastinės gamybos kaitinamosios lempos (145)

Standartinė kaitinamoji lempa

min.

vard.

max.

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Šoninis nuokrypis

 

 

 (141)

max 0,3 (142)

x, y