ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.292.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 292

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. lapkričio 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/676/ES

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo ( 1 )

2

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ( 1 )

21

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1010/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

30

 

 

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1011/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 

 

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1012/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos direktyva 2010/74/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą veikliąją medžiagą anglies dioksidą būtų galima naudoti 18-to tipo produktams ( 1 )

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas 2010/677/BUSP, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 98/409/BUSP dėl Siera Leonės

39

 

 

2010/678/ES

 

*

2010 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos finansinės paramos valstybėse narėse įgyvendintinai suderintai monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimo tam tikruose gatavuose maisto produktuose stebėsenos programai (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7516)

40

 

 

2010/679/ES

 

*

2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 95/467/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7542)  ( 1 )

55

 

 

2010/680/ES

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Airija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vokietija atleidžiami nuo įsipareigojimo tam tikroms veislėms atitinkamai taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7578)  ( 1 )

57

 

 

2010/681/ES

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas dėl klausimyno, skirto valstybėms narėms rengiant Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo 2011–2013 m. įgyvendinimo ataskaitas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7591)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, pasirašymo Sąjungos vardu

(2010/676/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnyje numatyta, kad susitariančiosios šalys įsipareigoja toliau dėti pastangas tam, kad palaipsniui liberalizuotų tarpusavio žemės ūkio prekybą.

(2)

2005 m. rugsėjo mėn. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Norvegija, kad pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį būtų labiau liberalizuota dvišalė prekyba žemės ūkio produktais. Derybos sėkmingi užbaigtos 2010 m. sausio 28 d. parafavus Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiektą pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį (Susitarimas).

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1008/2010

2010 m. lapkričio 9 d.

dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 yra atskiras reglamentas, susijęs su tipo patvirtinimo procedūra, numatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (2),

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 panaikinama 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo (3). Šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai turėtų būti perkelti į šį reglamentą ir, jei reikia, iš dalies pakeisti, kad būtų pritaikyti prie mokslo ir techninių žinių raidos.

(3)

Šio reglamento taikymo sritis turėtų atitikti Direktyvos 78/318/EEB taikymo sritį, todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas tik M1 kategorijos transporto priemonėms.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatomos esminės nuostatos dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas, reikalavimų ir stiklo apliejiklių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo reikalavimų. Todėl būtina apibrėžti tokiam tipo patvirtinimui taikomas specialiąsias procedūras, bandymus ir reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Motorinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas M1 kategorijos variklinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede, kuriose įdėtas priekinis stiklas, taip pat priekinio stiklo apliejiklių sistemoms, skirtoms montuoti M1 kategorijos variklinėse transporto priemonėse.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

(1)   „transporto priemonės tipas atsižvelgiant į priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemą“– transporto priemonės, kurios nesiskiria tokiais pagrindiniais požymiais: valytuvų ir apliejiklių sistemos charakteristikomis arba priekinio stiklo ir jo montavimo įtaisų pavidalu, dydžiu ir charakteristikomis;

(2)   „priekinio stiklo apliejiklių sistemos tipas“– priekinio stiklo apliejiklių sistemų grupė, kuriai priskiriamos sistemos nesiskiria šiais pagrindiniais požymiais: siurblio veikimo būdu, naudojamomis medžiagomis, talpa, purkštukų kiekiu, dydžiais, apliejiklių sistemos sienelių storiu arba pavidalu;

(3)   „variklis“– degimo variklis, veikiantis skystais arba dujiniais degalais;

(4)   „priekinio stiklo valytuvų sistema“– sistema, sudaryta iš priekinio stiklo išorinio paviršiaus valymo įtaiso ir papildomų įtaisų bei valdiklių, reikalingų įtaisui įjungti ir išjungti;

(5)   „valytuvų valymo laukas“– priekinio stiklo plotas (-ai), kurį (kuriuos) valo valytuvo (-ų) mentelė (-ės), kai valytuvų sistema veikia normaliomis sąlygomis;

(6)   „nutrūkstamas valytuvų sistemos veikimas“– automatinis nenuolatinis valytuvų sistemos veikimo režimas, kai po kiekvieno ištiso ciklo eina laikotarpis, per kurį valytuvai nejuda, būdami vienoje tam tikroje nustatytoje stovėjimo padėtyje;

(7)   „priekinio stiklo apliejiklių sistema“– sistema, sudaryta iš priekinio stiklo išorinio paviršiaus plovimo skysčio laikymo, perdavimo ir nukreipimo įtaisų bei valdiklių, reikalingų įtaisui įjungti ir išjungti;

(8)   „apliejiklio valdiklis“– įtaisas, kuriuo rankiniu būdu įjungiama ir išjungiama apliejiklių sistema;

(9)   „apliejiklio siurblys“– įtaisas, skirtas skysčiui perduoti iš apliejiklių sistemos talpyklos į išorinį priekinio stiklo paviršių;

(10)   „purkštukas“– įtaisas, kuriuo skystis nukreipiamas į priekinį stiklą;

(11)   „visiškai parengta sistema“– sistema, kuri tam tikrą laiką veikė normaliu režimu, siurbliu ir vamzdeliais perduodama skystį, kuris buvo purškiamas per purkštuką (-us);

(12)   „išvalytas plotas“– plotas, kuris pirmiau buvo užterštas ir kuriam visiškai išdžiūvus neliko lašų žymių ir purvo liekanų;

(13)   „regėjimo laukas A“– bandymo plotas A, kaip apibrėžta JTEEK taisyklės Nr. 43 18 priedo 2.2 punkte (4);

(14)   „regėjimo laukas B“– bandymo laukas B, kaip apibrėžta JTEEK taisyklės Nr. 43 18 priedo 2.4 punkte, įskaitant plotą, apibrėžtą šio priedo 2.4.1 punkte;

(15)   „projektinis liemens kampas“– kampas tarp vertikalios linijos, einančios per tašką R arba sėdynės atskaitos tašką, ir liemens linijos, kuri atitinka transporto priemonės gamintojo nurodytą sėdynės atlošo projektinę padėtį;

(16)   „taškas R“ arba sėdynės atskaitos taškas– transporto priemonės gamintojo nustatytas kiekvienos sėdimosios vietos projektinis taškas trimatėje atskaitos sistemoje;

(17)   „trimatė atskaitos sistema“– iš vertikalios išilginės plokštumos X–Z, horizontalios plokštumos X–Y ir vertikalios skersinės plokštumos Y–Z sudaryta atskaitos sistema, atitinkanti šio reglamento II priedo 2 priedėlio nuostatas;

(18)   „pirminiai atskaitos žymenys“– transporto priemonės kėbulo arba važiuoklės angos, paviršiai, žymenys arba kiti identifikaciniai ženklai, kurių X, Y ir Z koordinates trimačiame koordinačių tinklelyje nurodo transporto priemonės gamintojas;

(19)   „pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis“– įtaisas, kuriuo transporto priemonėje įmontuota elektroninė sistema perjungiama iš neveikimo būsenos, kai transporto priemonė stovi be vairuotojo, į normalų veikimo režimą.

3 straipsnis

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimas atsižvelgiant į jos priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas

1.   Gamintojas arba jo atstovas pateikia tipo patvirtinimo institucijai paraišką dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas.

2.   Paraiška parengiama pagal I priedo 1 dalyje nustatytą informacinio dokumento pavyzdį.

3.   Jeigu laikomasi šio reglamento III priede nustatytų susijusių reikalavimų, patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą ir pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam transporto priemonių tipui.

4.   Taikydama 3 dalį, tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, parengtą pagal I priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį.

4 straipsnis

Priekinio stiklo apliejiklių sistemų EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas

1.   Gamintojas arba jo atstovas pateikia tipo patvirtinimo institucijai paraišką dėl priekinio stiklo apliejiklių sistemos, kaip atskiro techninio mazgo, EB tipo patvirtinimo.

Paraiška parengiama pagal II priedo 1 dalyje nustatytą informacinio dokumento pavyzdį.

2.   Jeigu laikomasi šio reglamento III priede nustatytų susijusių reikalavimų, patvirtinimo institucija suteikia EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą ir pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam atskirų techninių mazgų tipui.

3.   Taikydama 2 dalį, tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, parengtą pagal II priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį.

5 straipsnis

EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklas

Kiekvienas atskiras techninis mazgas, atitinkantis tipą, kuriam pagal šį reglamentą suteiktas EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas, pažymimas II priedo 3 dalyje nustatytu EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklu.

6 straipsnis

Pagal Direktyvą 78/318/EEB suteikto patvirtinimo galiojimas ir išplėtimas

Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemones ir atskirus techninius mazgus, kurių tipas buvo patvirtintas iki Reglamento (EB) Nr. 661/2009 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos ir toliau tvirtina tų transporto priemonių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo išplėtimą pagal Direktyvoje 78/318/EEB nustatytas sąlygas.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(2)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(3)  OL L 81, 1978 3 28, p. 49.

(4)  OL L 230, 2010 8 31, p. 119.


I PRIEDAS

Variklinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jų priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas administraciniai dokumentai

1   DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl variklinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas.

Toliau nurodyti duomenys pateikiami trimis egzemplioriais ir su jais pateikiamas turinys. Brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, jie turi būti pakankamai smulkūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba A4 formatu sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jeigu šiame informaciniame dokumente minimos sistemos, sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai turi elektroninius valdiklius, turi būti pateikta informacija apie jų veikimą.

0.   BENDROJI DALIS

0.1.   Gamyklinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma): …

0.3.   Tipo (jeigu transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (1): …

0.3.1.   Minėto ženklo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (2): …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas: …

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

3.   VARIKLIS (3)

3.2.   Vidaus degimo variklis

3.2.1.8.   Didžiausia naudingoji galia (4): … kW, kai variklio sūkių dažnis … min–1 (gamintojo nurodyta vertė)

3.2.5.   Elektros sistema

3.2.5.1.   Vardinė įtampa: … V, teigiamas/neigiamas įžeminimas (5)

3.2.5.2.   Generatorius

3.2.5.2.1.   Tipas: …

3.2.5.2.2.   Vardinė galia: … VA

3.3.   Elektrinis variklis

3.3.1.1.   Didžiausia valandinė galia: … kW

3.3.1.2.   Darbinė įtampa: … V

3.3.2.   Akumuliatorius

3.3.2.3.   Talpa: … Ah (amp./val.)

3.4.   Variklių deriniai

3.4.1.   Hibridinė elektrinė transporto priemonė: taip/ne (5)

3.4.2.   Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje/įkraunama transporto priemonėje (5):

3.4.4.   Energijos kaupimo įtaiso aprašas: (akumuliatorius, kondensatorius, smagratis ir (arba) generatorius)

3.4.4.5.   Energija:…

(akumuliatorius: įtampa ir talpa Ah per 2 h; kondensatorius: J, …)

3.4.4.6.   Įkroviklis: transporto priemonėje/išorėje/nėra (5)

4.   PAVARA (6)

4.7.   Didžiausias transporto priemonės konstrukcinis greitis (km/h) (7): …

9.   KĖBULAS

9.2.   Naudotos medžiagos ir konstravimo metodai: …

9.4.   Regos laukas

9.4.1.   Pakankamai išsamūs duomenys apie pirminius atskaitos žymenis, kad juos būtų galima lengvai atpažinti ir patikrinti jų padėtį kitų taškų ir taško R atžvilgiu: …

9.5.   Priekinis stiklas ir kiti langai:

9.5.1.   Priekinis stiklas

9.5.1.1.   Naudotos medžiagos: …

9.5.1.2.   Montavimo metodas: …

9.5.1.3.   Pokrypio kampas: …

9.5.1.4.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai): …

9.5.1.5.   Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai, jų montavimo padėtis bei trumpas atitinkamų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių aprašas: …

9.6.   Priekinio stiklo valytuvų sistema

9.6.1.   Išsamus techninis aprašas (su nuotraukomis arba brėžiniais): …

9.7.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema:

9.7.1.   Išsamus techninis aprašas (su nuotraukomis arba brėžiniais) arba, jeigu patvirtintas kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo numeris: …

9.8.   Ledo nutirpdymas ir rasos pašalinimas

9.8.2.   Sunaudojama didžiausia elektros galia:… kW

9.10.   Vidaus įranga

9.10.3.   Sėdynės

9.10.3.5.   Taško R koordinatės arba brėžinys

9.10.3.5.1.   Vairuotojo sėdynė: …

9.10.3.6.   Projektinis liemens kampas

9.10.3.6.1.   Vairuotojo sėdynė: …

Aiškinamosios pastabos

2   DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Pranešimas dėl transporto priemonės:

EB tipo patvirtinimo suteikimo (8)

EB tipo patvirtinimo išplėtimo (8)

atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą (8)

EB tipo patvirtinimo panaikinimo (8)

atsižvelgiant į transporto priemonės priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemas

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1008/2010 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. …/… (8)

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Patvirtinimo išplėtimo motyvas: …

I   SKIRSNIS

0.1.   Gamyklinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma): …

0.3.   Tipo (jeigu transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (9): …

0.3.1.   Minėto ženklo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (10): …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas: …

II   SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija: žr. papildymą.

2.   Už bandymus atsakinga technikos tarnyba: …

3.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

4.   Bandymų ataskaitos numeris: …

5.   Pastabos (jeigu yra): žr. papildymą.

6.   Vieta: …

7.   Data: …

8.   Parašas: …

Priedai

:

informacinis paketas.

Bandymų ataskaita.


(1)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie rašmenys dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)  Klasifikuojama pagal Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

(3)  Jeigu transporto priemonė gali būti varoma benzinu, dyzelinu ir t. t. arba naudojant derinį su kitais degalais, punktai pakartojami. Jeigu varikliai ir sistemos yra nestandartiniai, gamintojas pateikia informaciją, kuri atitiktų čia nurodytąją.

(4)  Nustatoma pagal Tarybos direktyvos 80/1269/EEB (OL L 375, 1980 12 31, p. 46) reikalavimus.

(5)  Kas nereikalinga, išbraukti.

(6)  Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

(7)  Jeigu tai priekaba – didžiausias gamintojo leidžiamas greitis.

(8)  Kas nereikalinga, išbraukti.

(9)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie rašmenys dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(10)  Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje.

Papildymas

pridedamas prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

1.

Papildoma informacija:

1.1.

Trumpas transporto priemonės tipo aprašas, nurodant jos konstrukciją, matmenis, kontūrus ir sudedamąsias medžiagas: …

1.2.

Valytuvų ir apliejiklių sistemų veikimo būdo aprašas: …

1.3.

Išsamus valytuvų sistemos aprašas (t. y. mentelių kiekis, mentelių ilgis, valytuvo laikiklio matmenys ir t. t.) …

1.4.

Išsamus apliejiklių sistemos aprašas (t. y. purkštukų kiekis, purkštuko angų kiekis, apliejiklio siurblys, skysčio talpykla, apliejiklių sistemos žarnelės ir jų tvirtinimo prie siurblio bei purkštukų būdas ir t. t.) …

1.5.

Skysčio talpyklos tūris (litrais): …

1.6.

Didžiausias transporto priemonės konstrukcinis greitis (km/h): …

2.

Pavaros padėtis: kairėje/dešinėje (1)

3.

Kairinės pavaros ir dešininės pavaros sistemos sumontuotos simetriškai priešingai: taip/ne (1)

4.

Ant valytuvo laikiklio/valytuvo mentelės (1) vairuotojo pusėje/viduryje/keleivio pusėje/ … (1) sumontuotas aerodinaminis spoileris

5.

Pastabos: …


(1)  Kas nereikalinga, išbraukti.


II PRIEDAS

Priekinių langų apliejiklių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, EB tipo patvirtinimo administraciniai dokumentai

1   DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl priekinio stiklo apliejiklių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, EB tipo patvirtinimo.

Toliau nurodyti duomenys pateikiami trimis egzemplioriais ir su jais pateikiamas turinys. Brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, jie turi būti pakankamai smulkūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba A4 formatu sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jeigu šiame informaciniame dokumente minimos sistemos, sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai turi elektroninius valdiklius, turi būti pateikta informacija apie jų veikimą.

0.   BENDROJI DALIS

0.1.   Gamyklinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.3.   Tipo (jeigu (jeigu transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (1): …

0.3.1.   Minėto ženklo vieta: …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:…

0.7.   Jeigu tai atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo pritvirtinimo vieta ir būdas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas: …

9.7.   Priekinio stiklo apliejiklis

9.7.1.   Išsamus techninis aprašas (su nuotraukomis arba brėžiniais): …

Aiškinamosios pastabos

2   DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Pranešimas dėl:

EB tipo patvirtinimo suteikimo (2)

EB tipo patvirtinimo išplėtimo (2)

atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą (2)

EB tipo patvirtinimo panaikinimo (2)

priekinio stiklo apliejiklių sistemos, kaip atskiro techninio mazgo, tipui

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1008/2010 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. …/… (2)

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Patvirtinimo išplėtimo motyvas: …

I SKIRSNIS

0.1.   Gamyklinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.3.   Tipo (jeigu (jeigu transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (3): …

0.3.1.   Minėto ženklo vieta: …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.7.   EB patvirtinimo ženklo pritvirtinimo vieta ir būdas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija: žr. papildymą.

2.   Už bandymus atsakinga technikos tarnyba:…

3.   Bandymų ataskaitos parengimo data:…

4.   Bandymų ataskaitos numeris:…

5.   Pastabos (jeigu yra): žr. papildymą.

6.   Vieta: …

7.   Data: …

8.   Parašas: …

Priedai

:

informacinis paketas.

Bandymų ataskaita.

Papildymas

pridedamas prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr …

1.

Papildoma informacija:

1.1.

Trumpas atskiro techninio mazgo tipo aprašas: …

1.2.

Išsamus apliejiklių sistemos aprašas:

1.2.1.

Purkštukų kiekis: …

1.2.2.

Purkštuko angų kiekis: …

1.2.3.

Apliejiklių sistemos žarnelių ir jų tvirtinimo prie siurblio ir purkštukų aprašas: …

1.2.4.

Apliejiklių siurblio aprašas: …

1.2.5.

Skysčio talpyklos tūris (litrais): …

2.

Tinkama pavaros padėtis: kairėje / dešinėje (4)

3.

Ar kuri nors sistemos dalis gali būti įrengta variklio skyriuje: taip / ne (4)

4.

Atskiras techninis mazgas: universalus / pritaikytas konkrečiai transporto priemonei (4)

5.

Pastabos: …

6.

Transporto priemonių tipų, kuriems buvo patvirtintas atskiras techninis mazgas, sąrašas (jeigu taikoma): …

3   DALIS

EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklas

1.   EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklas sudaromas iš:

1.1.   stačiakampio, įrėminančio mažąją raidę e ir po jos įrašytą valstybės narės, suteikusios EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, skiriamąjį numerį:

1

– Vokietija,

2

– Prancūzija,

3

– Italija,

4

– Nyderlandai,

5

– Švedija,

6

– Belgija,

7

– Vengrija,

8

– Čekija,

9

– Ispanija,

11

– Jungtinė Karalystė,

12

– Austrija,

13

– Liuksemburgas,

17

– Suomija,

18

– Danija,

19

– Rumunija,

20

– Lenkija,

21

– Portugalija,

23

– Graikija,

24

– Airija,

26

– Slovėnija,

27

– Slovakija,

29

– Estija,

32

– Latvija,

34

– Bulgarija,

36

– Lietuva,

49

– Kipras,

50

– Malta;

1.2.   šalia stačiakampio įrašyto „pagrindinio patvirtinimo numerio“, nurodyto tipo patvirtinimo numerio 4 skiltyje, ir prieš jį įrašytų dviejų skaitmenų, nurodančių eilės numerį, suteiktą šiam reglamentui arba naujausiam šio reglamento techniniam pakeitimui. Šiuo metu eilės numeris yra 00.

2.   EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklas nenutrinamai pritvirtinamas ant priekinio stiklo apliejiklių skysčio talpyklos taip, kad būtų aiškus ir lengvai įskaitomas net ir tada, kai įtaisas bus sumontuotas transporto priemonėje.

3.   EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys parodytas 1 paveiksle.

1 pav.

EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Image

Aiškinamoji pastaba

Sutartinis žymėjimo paaiškinimas

EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas suteiktas Nyderlanduose, patvirtinimo numeris – 0046. Pirmieji du skaitmenys – 00 – rodo, kad atskiras techninis mazgas patvirtintas pagal šį reglamentą.


(1)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie rašmenys dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)  Kas nereikalinga, išbraukti.

(3)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie rašmenys dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(4)  Kas nereikalinga, išbraukti.


III PRIEDAS

Priekinio lango valytuvų ir apliejiklių sistemų reikalavimai

1.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1.1.   Priekinio stiklo valytuvų sistema.

1.1.1.   Kiekvienoje transporto priemonėje įrengiama priekinio stiklo valytuvų sistema, veikianti įjungus transporto priemonės pagrindinio valdiklio jungiklį ir vairuotojui neatliekant jokių kitų veiksmų, išskyrus veikimo valdiklio, reikalingo priekinio stiklo valytuvų sistemai įjungti ir išjungti, įjungimą.

1.1.1.1.   Priekinio stiklo valytuvų sistema sudaroma iš vieno arba daugiau valytuvų laikiklių su lengvai pakeičiamomis valytuvų mentelėmis.

1.1.2.   Priekinio stiklo valytuvų valymo laukas turi apimti ne mažiau kaip 98 proc. regėjimo lauko A, kaip apibrėžta III priedo 3 priedėlyje.

1.1.3.   Priekinio stiklo valytuvų valymo laukas turi apimti ne mažiau kaip 80 proc. regėjimo lauko B, kaip apibrėžta III priedo 3 priedėlyje.

1.1.4.   Priekinio stiklo valytuvų valymo laukas turi atitikti 1.1.2 ir 1.1.3 punktų reikalavimus, kai sistema veikia 1.1.5.1 punkte nurodytu valymo dažniu, ir turi būti bandoma šio priedo 2.1.10–2.1.10.3 punktuose nustatytomis sąlygomis.

1.1.5.   Priekinio stiklo valytuvų sistema turi turėti ne mažiau kaip dvi valymo dažnio nustatymo galimybes:

1.1.5.1.

vienas dažnis turi būti ne mažesnis kaip 10 ciklų ir ne didesnis kaip 55 ciklai per minutę;

1.1.5.2.

kitas dažnis turi būti ne mažesnis kaip 45 ištisi ciklai per minutę;

1.1.5.3.

didžiausio ir mažesnio valymo dažnio nustatymo skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 15 ciklų per minutę;

1.1.5.4.

siekiant užtikrinti šio priedo 1.1.5.1–1.1.5.3 punktų reikalavimų laikymąsi, gali būti taikomas nutrūkstamas priekinio stiklo valytuvų sistemos veikimas.

1.1.6.   1.1.5–1.1.5.3 punktuose nurodyti dažniai bandomi šio priedo 2.1.1–2.1.6 ir 2.1.8 punktuose nustatytomis sąlygomis.

1.1.7.   Kai priekinio stiklo valytuvų sistema sustabdoma išjungus veikimo valdiklį, valytuvo (-ų) laikiklis (-iai) ir mentelė (-ės) turi grįžti į stovėjimo padėtį.

1.1.8.   Priekinio stiklo valytuvų sistemos veikimą užblokavus 15 sekundžių, ji neturi sugesti. Leidžiama naudoti automatinius grandinės apsaugos įtaisus, jeigu jiems suveikus grąžinti į pradinę padėtį nereikia naudotis jokiais kitais įtaisais, išskyrus priekinio stiklo valytuvų valdiklį.

1.1.9.   1.1.8 punkte minėtas priekinio stiklo valytuvų sistemos atsparumas užblokavimui bandomas šio priedo 2.1.7 punkte nustatytomis sąlygomis.

1.1.10.   Jeigu priekinio stiklo valytuvo (-ų) laikiklio (-ių) arba mentelės (-ių) stovėjimo padėtis nėra už regėjimo lauko B, kaip apibrėžta III priedo 3 priedėlyje, turi būti galima rankiniu būdu perkelti valytuvo (-ų) laikiklį (-ius) taip, kad valytuvo (-ų) mentelę (-es) būtų galima pakelti iš esamos padėties ant priekinio stiklo ir sudaryti galimybę rankiniu būdu nuvalyti priekinį stiklą.

1.1.11.   Priekinio stiklo valytuvų sistema turi būti pajėgi dvi minutes netrukdomai veikti ant sauso priekinio stiklo, kai aplinkos temperatūra – 18 °C.

1.1.12.   Priekinio stiklo valytuvų sistemos veikimas esant – 18 °C temperatūrai bandomas šio priedo 2.1.11 punkte nustatytomis sąlygomis.

1.1.13.   Veikiama oro srautu, kurio santykinis greitis sudaro 80 proc. didžiausio transporto priemonės greičio, tačiau nėra didesnis kaip 160 km/h, didžiausiu dažniu veikianti priekinio stiklo valytuvų sistema šio priedo 1.1.2 punkto reikalavimus turi atitikti taip pat veiksmingai. Priekinio stiklo regėjimo laukas A paruošiamas pagal šio priedo 2.1.8 ir 2.1.9 punktus. Aerodinaminis poveikis, susijęs su priekinio stiklo, valytuvo (-ų) laikiklio (-ių) ir valytuvo (-ų) mentelės (-ių) dydžiu ir pavidalu, tikrinamas minėtomis sąlygomis ir atsižvelgiant į 2.1.9.1 punktą. Atliekant bandymą, valytuvo (-ų) mentelė (-ės) turi visą laiką liesti priekinį stiklą ir negali visiškai pasikelti. Valytuvo (-ų) mentelė (-ės) per kiekvieną ištisą ciklą turi visu paviršiumi liesti 1.1.2 punkte nustatytą priekinio stiklo plotą, jokia jos (jų) dalis negali pakilti nei valytuvui judant į viršų, nei į apačią.

1.2.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema.

1.2.1.   Kiekvienoje transporto priemonėje įrengiama priekinio stiklo apliejiklių sistema, galinti veikti tada, kai įjungiamas transporto priemonės pagrindinio valdiklio jungiklis, ir atlaikyti apkrovas bei spaudimą, susidarančius prijungus purkštukus ir įjungus sistemą pagal šio priedo 2.2.1.1–2.2.1.1.2 punktuose nustatytą procedūrą.

1.2.2.   Priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas turi nepablogėti sistemą paveikus temperatūros ciklais, nustatytais šio priedo 2.2.1–2.2.5 punktuose.

1.2.3.   Normaliomis sąlygomis naudojama priekinio stiklo apliejiklių sistema, esant – 18–80 °C aplinkos temperatūrai, turi būti pajėgi purkšti skystį į reikiamą priekinio stiklo plotą, joje turi nebūti nuotekų, vamzdelių jungtys turi būti sandarios, purkštukai turi veikti tinkamai. Be to, purkštukams užsikimšus, sistemoje vis tiek neturi būti nuotekų, vamzdelių jungtys turi išlikti sandarios.

1.2.4.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema turi būti pajėgi tiekti pakankamai skysčio, kad būtų galima nuvalyti 60 proc. regėjimo lauko A, kaip apibrėžta III priedo 3 priedėlyje, laikantis šio priedo 2.2.6–2.2.6.4 punktuose nustatytų sąlygų.

1.2.5.   Priekinio stiklo apliejiklių sistemą turi būti galima įjungti rankiniu būdu naudojant apliejiklių valdiklį. Be to, sistemos įjungimas ir išjungimas taip pat gali būti derinamas su visomis kitomis transporto priemonės sistemomis.

1.2.6.   Skysčio rezervuaro talpa turi būti ne mažesnė kaip 1,0 litro.

2.   BANDYMAS

2.1.   Priekinio stiklo valytuvų sistemos bandymo sąlygos.

2.1.1.   Jeigu nenurodyta kitaip, toliau aprašyti bandymai atliekami 2.1.2–2.1.5 punktuose nustatytomis sąlygomis.

2.1.2.   Aplinkos temperatūra turi būti 5–40 °C.

2.1.3.   Priekinis stiklas visą laiką turi būti drėgnas.

2.1.4.   Jeigu priekinio stiklo valytuvų sistema yra elektrinė, turi būti laikomasi šių papildomų sąlygų:

2.1.4.1.   pradedant bandymą visi akumuliatoriai turi būti visiškai įkrauti;

2.1.4.2.   variklio, jeigu jis įmontuotas, sūkių dažnis turi neviršyti 30 proc. sūkių dažnio, atitinkančio didžiausiąją variklio galią. Tačiau, jeigu įrodoma, kad to padaryti negalima dėl specifinių variklio valdymo strategijų, pvz., elektrinių hibridinių transporto priemonių atveju, sudaromas realus planas, atsižvelgiant į variklio sūkių dažnius ir į tai, kad normaliomis važiavimo sąlygomis variklis gali periodiškai arba visiškai neveikti. Jeigu priekinio stiklo valytuvų sistema gali atitikti reikalavimus su išjungtu varikliu, variklis gali iš viso neveikti;

2.1.4.3.   įjungiami artimųjų šviesų priekiniai žibintai;

2.1.4.4.   visos sumontuotos šildymo, vėdinimo, ledo nutirpdymo ir rasos pašalinimo sistemos (nepaisant jų vietos transporto priemonėje) turi veikti maksimaliai naudodamos elektros energiją.

2.1.5.   Suspausto oro arba vakuuminio valdymo priekinio stiklo valytuvų sistemos turi nuolat veikti nustatytu valymo dažniu, kad ir koks būtų variklio sūkių dažnis ir apkrova bei mažiausias arba didžiausias gamintojo nurodytas normaliam veikimo režimui reikiamas akumuliatorių įkrovos lygis.

2.1.6.   Priekinio stiklo valytuvų sistemos valymo dažniai turi atitikti šio priedo 1.1.5–1.1.5.3 punktų reikalavimus, kai nuo drėgno priekinio stiklo valymo pradžios praeina apie 20 minučių.

2.1.7.   Šio priedo 1.1.8 punkto reikalavimų turi būti laikomasi tokiomis sąlygomis: valytuvų laikikliai 15 sekundžių laikomi ribinėje pusės ciklo padėtyje, priekinio stiklo valytuvų valdikliu nustačius didžiausią valymo dažnį.

2.1.8.   Nuo išorinio priekinio stiklo paviršiaus denatūruotu spiritu arba kita riebalus tirpdančia medžiaga kruopščiai pašalinami riebalai. Kai paviršius išdžiūva, jis apipilamas ne mažesnės kaip 3 proc. ir ne didesnės kaip 10 proc. koncentracijos amoniako tirpalu. Paviršius dar kartą išdžiovinamas ir tada nušluostomas sausu medvilnės skudurėliu.

2.1.9.   Laikantis III priedo 4 priedėlyje nustatytų specifikacijų, priekinio stiklo išorinis paviršius tolygiai padengiamas bandymo mišinio sluoksniu ir paliekamas džiūti.

2.1.9.1.   Jeigu išorinis priekinio stiklo paviršius yra paruoštas pagal 2.1.8 ir 2.1.9 punktus, atliekant reikiamus bandymus gali būti naudojama priekinio stiklo apliejiklių sistema.

2.1.10.   Šio priedo 1.1.4 punkte nurodytas priekinio stiklo valytuvų sistemos valymo laukas nustatomas taip, kaip nurodyta toliau.

2.1.10.1.   Išorinis priekinio stiklo paviršius apdorojamas pagal 2.1.8 ir 2.1.9 punktus.

2.1.10.2.   Norint patikrinti, ar laikomasi šio priedo 1.1.2 ir 1.1.3 punktų reikalavimų, priekinio stiklo valytuvų sistema įjungiama atsižvelgiant į 2.1.9.1 punktą, nubrėžiamas valytuvo valymo lauko pėdsakas ir jis palyginamas su regėjimo laukų A ir B, nustatytų pagal III priedo 3 priedėlį, pėdsakais.

2.1.10.3.   Technikos tarnyba gali sutikti, kad tikrinant, ar laikomasi šio priedo 1.1.2 ir 1.1.3 punktų reikalavimų, būtų taikoma alternatyvi bandymų metodika (pvz., virtualūs bandymai).

2.1.11.   1.1.11 punkto reikalavimų turi būti laikomasi esant – 18 ± 3 °C aplinkos temperatūrai, kurioje transporto priemonė buvo laikoma ne trumpiau kaip keturias valandas. Transporto priemonė paruošiama veikti 2.1.4–2.1.5 punktuose nustatytomis sąlygomis. Atliekant bandymą, valytuvų sistema turi veikti normaliu režimu, nustačius didžiausią valymo dažnį. Valytuvų valymo lauko stebėti nereikia.

2.2.   Priekinio stiklo apliejiklių sistemos bandymo sąlygos.

2.2.1.   Bandymas Nr. 1. Priekinio stiklo apliejiklių sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip keturias valandas laikoma 20 ± 2 °C aplinkos temperatūroje. Turi nusistovėti tokia pati vandens temperatūra.

2.2.1.1.   Visi purkštukai užkemšami ir priekinio stiklo apliejiklio valdiklis įjungiamas šešis kartus per minutę, kas kartą ne trumpiau kaip 3 sekundėms.

2.2.1.1.1.   Jeigu priekinio stiklo apliejiklių sistema varoma vairuotojo raumenų jėga ir jeigu siurblys varomas ranka, taikoma 11,0–13,5 daN jėga. Jeigu siurblys varomas koja, taikoma 40,0–44,5 daN jėga.

2.2.1.1.2.   Jeigu siurblys elektrinis, bandymo įtampa turi būti ne mažesnė už vardinę įtampą, bet už ją didesnė ne daugiau kaip 2 voltais.

2.2.1.2.   Priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas baigiantis bandymui turi atitikti šio priedo 1.2.3 punktą.

2.2.2.   Bandymas Nr. 2. Priekinio stiklo apliejiklių sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip keturias valandas laikoma – 18 ± 3 °C aplinkos temperatūroje. Neprivalo nusistovėti tokia pati vandens temperatūra.

2.2.2.1.   Priekinio stiklo apliejiklių valdiklis įjungiamas šešis kartus per minutę, kas kartą ne trumpiau kaip 3 sekundėms, kaip nustatyta 2.2.1.1.1 ir 2.2.1.1.2 punktuose. Tada sistema laikoma 20 ± 2 °C aplinkos temperatūroje, kol ledas visiškai ištirpsta. Neprivalo nusistovėti tokia pati vandens temperatūra. Tada tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose.

2.2.3.   Bandymas Nr. 3. Ciklinio poveikio žema temperatūra bandymas.

2.2.3.1.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip keturias valandas laikoma – 18 ± 3 °C aplinkos temperatūroje, kad visas apliejiklių sistemoje esantis vanduo sušaltų. Po to sistema laikoma 20 ± 2 °C aplinkos temperatūroje, kol ledas visiškai ištirpsta, bet ne ilgiau kaip keturias valandas. Šis šaldymo ir tirpdymo ciklas kartojamas šešis kartus. Galiausiai, kai priekinio stiklo apliejiklių sistema palaikoma 20 ± 2 °C aplinkos temperatūroje ir ledas visiškai ištirpsta, tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose, tačiau minėta vandens temperatūra neprivalo nusistovėti.

2.2.3.2.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema pripildoma šalto priekinio stiklo apliejiklių skysčio, kurio 50 proc. sudaro metanolio arba kitokio izopropilo alkoholio, tirpalas, sumaišytas su vandeniu, kurio kietumas ne didesnis kaip 205 mg/l (Ca), ir visiškai parengiama. Sistema ne trumpiau kaip keturias valandas laikoma – 18 ± 3 °C aplinkos temperatūroje. Neprivalo nusistovėti tokia pati skysčio temperatūra. Tada tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose.

2.2.4.   Bandymas Nr. 4. Ciklinio poveikio aukšta temperatūra bandymas.

2.2.4.1.   Jeigu kuri nors priekinio stiklo apliejiklių sistemos dalis įrengta variklio skyriuje, sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip aštuonias valandas laikoma 80 ± 3 °C aplinkos temperatūroje. Neprivalo nusistovėti tokia pati vandens temperatūra. Tada tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose.

2.2.4.2.   Jeigu nė viena priekinio stiklo apliejiklių sistemos dalis nėra įrengta variklio skyriuje, sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip aštuonias valandas laikoma 80 ± 3 °C aplinkos temperatūroje. Neprivalo nusistovėti tokia pati vandens temperatūra. Po to sistema laikoma 20 ± 2 °C aplinkos temperatūroje. Kai vandens temperatūra nusistovi, tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose. Po to sistema pripildoma vandens, visiškai parengiama ir ne mažiau kaip aštuonias valandas laikoma 60 ± 3 °C aplinkos temperatūroje. Neprivalo nusistovėti tokia pati vandens temperatūra. Tada tikrinamas priekinio stiklo apliejiklių sistemos veikimas, įjungiant sistemą, kaip nustatyta 2.2.1.1–2.2.1.2 punktuose. Arba gamintojas gali reikalauti, kad priekinio stiklo apliejiklių sistema būtų bandoma 2.2.4.1 punkte nustatytomis sąlygomis.

2.2.5.   Su ta pačia priekinio stiklo apliejiklių sistema paeiliui atliekami 2.2.1–2.2.4.2 punktuose nustatyti priekinio stiklo apliejiklių bandymai. Sistemos bandymus galima atlikti ją įrengus transporto priemonėje, kurios EB tipą norima patvirtinti, arba atskirai. Jeigu norima gauti EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, sistema bandoma atskirai.

2.2.6.   Bandymas Nr. 5. Priekinio stiklo apliejiklių sistemos pajėgumo bandymas.

2.2.6.1.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema pripildoma vandens ir visiškai parengiama. Transporto priemonei stovint ir nesant pastebimo vėjo poveikio, jeigu įmanoma, purkštukas (-ai) sureguliuojamas (-i) taip, kad būtų nukreipti į reikiamą priekinio stiklo išorinio paviršiaus plotą.

2.2.6.2.   Išorinis priekinio stiklo paviršius apdorojamas taip, kaip nustatyta šio priedo 2.1.8 ir 2.1.9 punktuose.

2.2.6.3.   Priekinio stiklo apliejiklių sistema įjungiama pagal gamintojo nurodymus, atsižvelgiant į šio priedo 2.2.1.1.1 ir 2.2.1.1.2 punktus. Bendra bandymo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 ištisų didžiausiu valymo dažniu veikiančios priekinio stiklo valytuvų sistemos automatinio veikimo ciklų.

2.2.6.4.   Norint patikrinti, ar laikomasi šio priedo 1.2.4 punkto reikalavimų, nubrėžiamas atitinkamo išvalyto lauko pėdsakas ir jis palyginamas su regėjimo lauko A, nustatytos pagal III priedo 3 priedėlį, pėdsaku. Jeigu stebėtojui akivaizdu, kad reikalavimų laikomasi, pėdsakų nustatyti nereikia.

2.2.7.   2.2.6–2.2.6.4 punktuose nustatytas bandymas visada atliekamas su transporto priemone, kurios EB tipą norima patvirtinti – net jeigu transporto priemonėje sumontuotas patvirtintas atskiras techninis mazgas.

1 priedėlis

Taško R arba sėdynės atskaitos taško tikrinimo metodika

Taškas R arba sėdynės atskaitos taškas nustatomas pagal JTEEK taisyklės Nr. 17 (1) 3 priede išdėstytas nuostatas.


(1)  OL L 373, 2006 12 27, p. 1.

2 priedėlis

Pirminių atskaitos žymenų nustatymo trimatėje atskaitos sistemoje metodika

Pagrindinių atskaitos žymenų brėžiniuose ir jų padėties faktinėje transporto priemonėje matmenų santykiai nustatomi pagal JTEEK taisyklės Nr. 125 (1) 4 priede išdėstytas nuostatas.


(1)  OL L 200, 2010 7 31, p. 38.

3 priedėlis

Transporto priemonių priekinio stiklo regėjimo laukų nustatymo metodika

Regėjimo laukai A ir B nustatomi pagal JTEEK taisyklės Nr. 43 18 priede išdėstytas nuostatas.

4 priedėlis

Bandymo mišinio, skirto priekinio stiklo valytuvų ir apliejiklių sistemų bandymams, specifikacijos

1.   III priedo 2.1.9 punkte nurodytas bandymo mišinys sudaromas iš:

1.1.

vandens, kurio kietumas mažesnis kaip 205 mg/l (Ca): 92,5 proc. tūrio;

1.2.

druska (natrio chlorido) prisotinto vandeninio tirpalo: 5 proc. tūrio;

1.3.

dulkių, atitinkančių toliau pateiktų 1.3.1–1.3.2.6 punktų specifikacijas: 2,5 proc. tūrio.

1.3.1.   Bandymo dulkių analizės specifikacijos:

1.3.1.1.

68 ± 1 proc. SiO2 (pagal masę);

1.3.1.2.

4 ± 1 proc. Fe2O3 (pagal masę);

1.3.1.3.

16 ± 1 proc. Al2O3 (pagal masę);

1.3.1.4.

3 ± 1 proc. CaO (pagal masę);

1.3.1.5.

1,0 ± 0,5 proc. MgO (pagal masę);

1.3.1.6.

4 ± 1 proc. šarmų (pagal masę);

1.3.1.7.

2,5 ± 0,5 proc. – masės praradimas dėl kaitinimo.

1.3.2.   Dalelių dydžio pasiskirstymo sluoksninėse dulkėse specifikacijos:

1.3.2.1.

12 ± 2 proc. dalelių, kurių dydis 0–5 μm;

1.3.2.2.

12 ± 3 proc. dalelių, kurių dydis 5–10 μm;

1.3.2.3.

14 ± 3 proc. dalelių, kurių dydis 10–20 μm;

1.3.2.4.

23 ± 3 proc. dalelių, kurių dydis 20–40 μm;

1.3.2.5.

30 ± 3 proc. dalelių, kurių dydis 40–80 μm;

1.3.2.6.

9 ± 3 proc. dalelių, kurių dydis 80–200 μm.


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1009/2010

2010 m. lapkričio 9 d.

dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 yra atskiras reglamentas, susijęs su tipo patvirtinimo procedūra, nustatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (toliau – Pagrindų direktyva) (2).

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 panaikinama 1978 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 78/549/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ratų apsaugos priemones, suderinimo (3). Šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai turėtų būti perkelti į šį reglamentą ir, jei reikia, iš dalies pakeisti, kad būtų pritaikyti prie mokslo ir technikos žinių raidos.

(3)

Šio reglamento taikymo sritis turėtų atitikti Direktyvos 78/549/EEB taikymo sritį, todėl šis reglamentas taikomas tik M1 kategorijos transporto priemonėms.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatytos esminės tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo pagal ratų apsaugus reikalavimų nuostatos. Todėl taip pat būtina nustatyti tokiam tipo patvirtinimui taikomas specialiąsias procedūras, bandymus ir reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Variklinių priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas M1 kategorijos variklinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

(1)   transporto priemonės tipas pagal ratų apsaugus– transporto priemonės, kurios nesiskiria tokiomis pagrindinėmis savybėmis, kaip ratų apsaugų charakteristikos arba mažiausias ir didžiausias tinkamos montuoti padangos ir rato dydis, atsižvelgiant į taikomų padangų kontūrus, ratlankių dydį ir rato poslinkį;

(2)   padangos kontūras– didžiausias segmento plotis ir išorinis padangos skersmuo, įskaitant nuokrypius, kaip leista ir nurodyta sudedamųjų dalių patvirtinime;

(3)   sukibimo su sniegu (frikcinis) įtaisas– sniego grandinė arba kitas lygiavertis sukibimo su sniegu (frikcinis) įtaisas, kurį įmanoma montuoti ant transporto priemonės padangos ir (arba) rato derinio, ir kuris nėra žieminė padanga, universali padanga ar kokia nors kita padanga.

3 straipsnis

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo pagal ratų apsaugus nuostatos

1.   Gamintojas arba jo atstovas pateikia tipo patvirtinimo institucijai paraišką dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo pagal ratų apsaugus.

2.   Paraiška parengiama pagal I priedo 1 dalyje nustatytą informacinio dokumento pavyzdį.

3.   Jei laikomasi šio reglamento II priede nustatytų susijusių reikalavimų, patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą ir pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam transporto priemonių tipui.

4.   Taikydama 3 dalies nuostatas tipo patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, parengtą pagal I priedo 2 dalyje nustatytą pavyzdį.

4 straipsnis

Pagal Direktyvą 78/549/EEB suteiktų patvirtinimų galiojimas ir išplėtimas

Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir pradėti eksploatuoti patvirtinto tipo transporto priemones iki Reglamento (EB) Nr. 661/2009 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos ir toliau tvirtina tų transporto priemonių patvirtinimų išplėtimą pagal Direktyvoje 78/549/EEB nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(2)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(3)  OL L 168, 1978 6 26, p. 45.


I PRIEDAS

Variklinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo pagal ratų apsaugus administraciniai dokumentai

1   DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl variklinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimo pagal į ratų apsaugus.

Toliau nurodyta informacija pateikiama trimis egzemplioriais; kartu pateikiamas turinys. Visi brėžiniai nubraižomi atitinkamu masteliu, jie turi būti pakankamai išsamūs ir pateikiami A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei šiame informaciniame dokumente nurodytos sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai yra elektroninio valdymo, pateikiama informaciją apie jų naudojimą.

0.   BENDROJI INFORMACIJA

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma): …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jeigu paženklinta ant transporto priemonės (1): …

0.3.1.   Minėto ženklinimo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (2): …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu yra) pavadinimas ir adresas: …

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

1.3.   Ašių ir ratų kiekis: …

1.3.1.   Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

1.3.2.   Vairuojamųjų ašių skaičius ir padėtis: …

1.3.3.   Varomosios ašys (skaičius, vieta, tarpusavio sujungimas): …

2.   MASĖ IR MATMENYS (3)  (4)

2.3.   Ašies (-ių) tarpvėžė (-ės) ir plotis (-čiai)

2.3.1.   Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (5)

2.3.2.   Visų kitų ašių tarpvėžė (5)

2.3.3.   Plačiausios galinės ašies plotis: …

2.3.4.   Priekinės ašies plotis (matuojant ties toliausia padangų dalimi neskaitant padangų atsikišimo prie žemės): …

2.4.   Transporto priemonės matmenys (iš viso)

2.4.1.   Važiuoklė be kėbulo:

2.4.1.2.   Plotis (6): …

2.4.1.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (7) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.2.   Važiuoklė su kėbulu

2.4.2.2.   Plotis (6): …

2.4.2.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (7) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, M1 kategorijai nepriskiriamo vilkiko atveju, prikabinimo įtaiso, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės su kabina masė, be kėbulo ir (arba) prikabinimo įtaiso, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir (arba) prikabinimo įtaiso (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei tai yra miesto ir tarpmiestiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra sėdynė įgulos nariui (8) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė): …

6.   PAKABA

6.2.1.   Lygio reguliavimas: taip / ne / neprivaloma (9)

6.6.   Padangos ir ratai

6.6.1.   Padangos ir (arba) rato derinys (-iai)

a)

nurodyti padangų dydžio ženklinimą;

b)

nurodyti ratų ratlankio (-ių) dydį (-žius) ir ratų poslinkį (-ius)

6.6.1.1.   Ašys

6.6.1.1.1.   1 ašis: …

6.6.1.1.2.   2 ašis: …

ir pan.

6.6.4.   Sukibimo su sniegu (frikcinio (-ių)) įtaiso (-ų) ir transporto priemonės tipui tinkamo gamintojo rekomenduoto padangos ir (arba) rato derinio ant priekinės (-ių) ir (arba) galinės (-ių) ašies (-ių) aprašymas: …

9.16.   Ratų apsaugai

9.16.1.   Trumpas transporto priemonės aprašymas pagal jos ratų apsaugus: …

9.16.2.   Ratų apsaugų išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant šio reglamento II priedo 1 paveiksle nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: …

Aiškinamosios pastabos

2   DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Pranešimas dėl transporto priemonės:

EB tipo patvirtinimo (10)

EB tipo išplėtimo patvirtinimo (10)

atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą (10)

EB tipo patvirtinimo panaikinimo (10)

pagal ratų apsaugus

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1009/2010 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. …/… (10)

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Išplėtimo motyvas: …

I   SKIRSNIS

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma): …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jeigu paženklinta ant transporto priemonės (11): …

0.3.1.   Minėto ženklinimo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (12): …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu yra) pavadinimas ir adresas: …

II   SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija: žr. papildymą.

2.   Už bandymus atsakinga technikos tarnyba: …

3.   Bandymų ataskaitos data: …

4.   Bandymų ataskaitos numeris: …

5.   Pastabos (jeigu buvo pareikštos): žr. papildymą.

6.   Vieta: …

7.   Data: …

8.   Parašas: …

Priedai

:

Informacinis paketas

Bandymų ataskaita


(1)  Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)  Klasifikuota pagal Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

(3)  Jeigu viena versija turi įprastą, o kita – miegamąją kabiną, turi būti nurodyta abiejų versijų masė ir matmenys.

(4)  Standartas ISO 612: 1978. Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys.

(5)  

(g4):

Terminas Nr. 6.5.

(6)  

(g7)

Terminas Nr. 6.2.

(7)  

(g8)

Terminas Nr. 6.3.

(8)  Laikoma, kad vairuotojo masė ir, jeigu taikoma, įgulos nario masė yra 75 kg (sudaryta iš 68 kg transporto priemonėje esančio asmens ir 7 kg bagažo masės pagal ISO standartą 2416–1992), degalų bakas pripildytas iki 90 %, o kitos skysčių laikymo sistemos (išskyrus panaudotam vandeniui skirtas sistemas) pripildytos iki 100 % talpos, kaip nurodyta gamintojo.

(9)  Nereikalingus žodžius išbraukti.

(10)  Nereikalingus žodžius išbraukti.

(11)  Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(12)  Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje.

Papildymas

EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. … papildymas

1.

Papildoma informacija:

1.1.

Trumpas transporto priemonės konstrukcijos, matmenų, kontūrų ir sudėtinių medžiagų aprašymas: …

1.2.

Ratų apsaugų aprašymas: …

1.3.

Padangų ir (arba) ratų derinys (-iai) (įskaitant padangos dydį, ratlankio dydį ir rato iškyšą): …

1.4.

Sukibimo su sniegu (frikcinio (-ių)) įtaiso (-ų), kuris (-ie) gali būti naudojamas (-i), tipo aprašymas: …

1.5.

Padangų ir (arba) ratų derinys (-iai) (įskaitant padangos dydį, ratlankio dydį ir rato poslinkį), naudojami su sukibimo su sniego (frikciniu (-iais)) įtaisu (-ais): …

2.

Nekintama varomoji (-os) ašis (-ys): 1 ašis/2 ašis/… (1)

3.

Pakabos aukštis yra reguliuojamas: taip/ne (1)

4.

Ratų apsaugai nuimami/nenuimami (1) kaip vienas vienetas/dalimis (1)

5.

Pastabos: …


(1)  Kas nereikalinga, išbraukti.


II PRIEDAS

Ratų apsaugams taikomi reikalavimai

1.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.

Kiekvienas variklinės transporto priemonės ratas privalo turėti rato apsaugą.

1.2.

Rato apsaugą gali sudaryti kėbulo dalys arba atskiri purvasaugiai, ir jis turi būti taip suprojektuotas, kad kuo labiau apsaugotų eismo dalyvius nuo išmetamų akmenų, purvo, ledo, sniego ir vandens, ir sumažintų pavojus, kylančius jiems prisilietus prie besisukančių ratų.

2.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1.

Ratų apsaugai privalo atitikti šiuos reikalavimus, kai transporto priemonės masė pakoreguota pagal gamintojo nurodytą masę, o transporto priemonė yra parengta eksploatuoti su vienu papildomu keleiviu priekinėje sėdynėje, ir vairuojamieji ratai nukreipti tiesiai į priekį.

2.1.1.

Nuo ratų centro 30° kampu į priekį ir 50° kampu atgal (žr. 1 paveikslą) radialiosiomis plokštumomis suformuotoje dalyje bendras rato apsaugo plotis (q) turi būti bent pakankamas visam padangos pločiui (b) uždengti, atsižvelgiant į padangos kontūrą ir gamintojo nurodyto (-ų) padangos ir (arba) rato derinio (-ių) toliausius kraštus. Jeigu ratai sudvejinti, būtina atsižvelgti į padangų kontūrus ir bendrą dviejų padangų plotį (t).

2.1.1.1.

Nustatant 2.1.1 punkte nurodytas pločio vertes, padangos šonuose esančių ženklinimo etikečių (ženklų) ir apdailos detalių, apsauginių juostų arba briaunų nepaisoma.

2.1.2.

Galinė ratų apsaugo dalis negali baigtis virš horizontalios plokštumos, esančios 150 mm virš ratų sukimosi ašies, be to:

2.1.2.1.

jeigu ratai nesudvejinti, rato apsaugo galinio krašto sankirta su horizontalia plokštuma, nurodyta 2.1.2. punkte (žr. 1 paveikslo A punktą), turi būti už padangos vidurinės išilginės plokštumos.

2.1.2.2.

Jeigu ratai sudvejinti, rato apsaugo galinio krašto kirtimasis su horizontalia plokštuma, nurodyta 2.1.2. punkte (žr. 1 paveikslo A punktą), ties išoriniu ratu turi būti už toliausios padangos vidurinės išilginės plokštumos.

2.1.3.

Kiekvieno ratų apsaugo apybrėža ir vieta turi būti tokia, kad jie būtų kuo arčiau padangos. Visų pirma dalis, kurią sudaro 2.1.1. punkte nurodytos radialiosios plokštumos, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.3.1.

Vertikalioje padangos ašies plokštumoje esančių griovelių gylis (p), išmatuotas nuo išorinio ir vidinio rato apsaugo kampo vertikalioje išilginėje plokštumoje, kertančioje padangos centrą rato apsaugo viduje, turi būti mažiausiai 30 mm. Šis gylis (p) laipsniškai gali būti mažinamas iki nulio į 2.1.1. punkte nurodytų radialiųjų plokštumų pusę.

2.1.3.2.

Atstumas (c) tarp apatinių rato apsaugo kraštų ir ratų sukimosi centrą kertančios ašies neturi būti didesnis kaip 2 × r, kur spindulys (r) yra statinis padangos spindulys.

2.1.4.

Jeigu transporto priemonės pakabos aukštį galima reguliuoti, minėtus reikalavimus būtina vykdyti, kai transporto priemonė įprastai parengta eksploatuoti, kaip nurodyta transporto priemonės gamintojo.

2.2.

Ratų apsaugai gali būti sudaryti iš kelių sudėtinių dalių, jeigu juos surinkus tarp atskirų dalių arba tose dalyse nėra tarpų.

2.3.

Ratų apsaugus būtina stipriai pritvirtinti. Tačiau jie gali būti nuimami kaip vienas vienetas arba dalimis.

3.   SUKIBIMO SU SNIEGU (FRIKCINIO) ĮTAISO NAUDOJIMAS

3.1.

Jeigu tik du transporto priemonės ratai yra varomieji, gamintojas privalo patvirtinti, kad transporto priemonė taip suprojektuota, kad bent vieno tipo sukibimo su sniegu (frikcinį) įtaisą galima naudoti bent vienam transporto priemonės varomajai ašiai patvirtintam padangos ir rato deriniui. Informacinio dokumento 6.6.4. punkte gamintojas privalo nurodyti sukibimo su sniegu (frikcinį (-ius)) įtaisą (-us) ir transporto priemonės tipui tinkamą (-us) padangos ir (arba) rato derinį (-ius).

3.2.

Jeigu visi transporto priemonės ratai yra varomieji, įskaitant transporto priemones, kurių pavarų ašis galima išjungti rankiniu būdu arba automatiškai, gamintojas privalo patvirtinti, kad transporto priemonė taip suprojektuota, kad bent vieno tipo sukibimo su sniegu įtaisą galima naudoti bent vienam padangos ir rato deriniui, patvirtintam transporto priemonės varomajai ašiai, kurios negalima išjungti. Informacinio dokumento 6.6.4. punkte gamintojas privalo nurodyti sukibimo su sniegu (frikcinį (-ius)) įtaisą (-us) ir transporto priemonės tipui tinkamą (-us) padangos ir (arba) rato derinį (-ius).

3.3.

Transporto priemonės gamintojas į transporto priemonės vadovą privalo įtraukti atitinkamas taisyklingo nurodytų sukibimo su sniegu (frikcinių) įtaisų naudojimo instrukcijas ir ši informacija turi būti pateikiama tos šalies kalba arba bent viena tos šalies, kurioje transporto priemonė parduodama, kalbų.

1 paveikslas

Ratų apsaugo schema

Image


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1010/2010

2010 m. lapkričio 8 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 53/2010, kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus (2), nustatomos kvotos 2010 metams.

(2)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2010 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2010 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 21, 2010 1 26, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

8/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

RED/03M.

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

2010 m. balandžio 13 d.


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1011/2010

2010 m. lapkričio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. lapkričio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

46,8

MA

75,9

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

63,2

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

146,1

ZA

121,6

ZZ

122,1

0709 90 70

MA

78,8

TR

143,6

ZZ

111,2

0805 20 10

MA

71,5

ZA

149,8

ZZ

110,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

47,9

TR

62,2

UY

54,2

ZA

60,7

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

54,2

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

69,3

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

78,9

0806 10 10

BR

227,9

PE

182,7

TR

157,9

US

227,8

ZA

79,2

ZZ

175,1

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

116,8

US

118,9

ZA

83,9

ZZ

89,7

0808 20 50

CN

41,7

US

48,2

ZZ

45,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1012/2010

2010 m. lapkričio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1007/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. lapkričio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 291, 2010 11 9, p. 45.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. lapkričio 10 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/74/ES

2010 m. lapkričio 9 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą veikliąją medžiagą anglies dioksidą būtų galima naudoti 18-to tipo produktams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima įrašyti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas. Į tą sąrašą įtrauktas anglies dioksidas.

(2)

2008 m. liepos 24 d. Komisijos direktyva 2008/75/EB, iš dalies keičiančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą anglies dioksidą (3), veiklioji medžiaga anglies dioksidas įrašyta į Direktyvos 98/8/EB I priedą naudoti 14-to tipo produktams – rodenticidams, apibrėžtiems Direktyvos 98/8/EB V priede.

(3)

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1451/2007, pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar anglies dioksidą galima naudoti 18-to tipo produktams – insekticidams, akaricidams ir kitų nariuotakojų kontrolės produktams, apibrėžtiems tos direktyvos V priede.

(4)

Prancūzija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2008 m. vasario 19 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse.

(5)

Valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2010 m. gegužės 27 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą.

(6)

Remiantis atliktais tyrimais galima daryti išvadą, kad biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra anglies dioksido, naudojant kaip insekticidus, akaricidus ir kitų nariuotakojų kontrolės produktus turėtų būti tenkinami Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimai. Todėl tikslinga leisti į tos direktyvos I priedą įrašytą anglies dioksidą naudoti tokiems produktams.

(7)

Europos lygmeniu buvo įvertinti ne visi galimi naudojimo būdai. Todėl tikslinga nustatyti, kad valstybės narės įvertintų naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant Europos lygmens pavojaus vertinimą, ir išduodamos produktų autorizacijos liudijimus užtikrintų, kad bus imtasi tinkamų priemonių arba kad bus nustatyti specialūs reikalavimai siekiant nustatytą pavojų sumažinti iki priimtino lygio.

(8)

Atsižvelgiant į vertinimo ataskaitos išvadas, išduodant produktų, kurių sudėtyje yra anglies dioksido ir kurie naudojami kaip insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai, autorizacijos liudijimus, turėtų būti reikalaujama taikyti pavojaus mažinimo priemones, siekiant užtikrinti, kad pavojus būtų sumažintas iki leistino lygio pagal Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnį ir jos VI priedą. Visų pirma tikslinga reikalauti, kad produktai būtų parduodami tik kvalifikuotiems specialistams ir kad tik kvalifikuoti specialistai galėtų juos naudoti, kad būtų imamasi reikiamų priemonių naudotojams apsaugoti, įskaitant, jei reikia, aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis, siekiant kuo labiau sumažinti pavojų, ir kad būtų imamasi reikiamų priemonių pašaliniams asmenims apsaugoti, pavyzdžiui, užtikrinant, kad per fumigaciją atitinkamoje vietoje nebūtų pašalinių asmenų.

(9)

Šios direktyvos nuostatos turi būti pradėtos taikyti vienu metu visose valstybėse narėse, kad būtų sudarytos vienodos rinkos sąlygos biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos anglies dioksido, ir apskritai siekiant užtikrinti, kad biocidinių produktų rinka veiktų tinkamai.

(10)

Veiklioji medžiaga turėtų būti įrašyta į I priedą praėjus tinkamam laikotarpiui, kad valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su medžiagos įrašymu susijusių reikalavimų ir kad dokumentus parengę pareiškėjai galėtų pasinaudoti visu 10 metų duomenų apsaugos laikotarpiu, kuris pagal Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį prasideda nuo medžiagos įrašymo dienos.

(11)

Po veikliosios medžiagos įrašymo valstybėms narėms reikėtų nustatyti tinkamą laikotarpį Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms įgyvendinti.

(12)

Todėl Direktyva 98/8/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(13)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 31 d. priima ir paskelbia šiai direktyvai įgyvendinti reikalingus įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.

(3)  OL L 197, 2008 7 25, p. 54.


PRIEDAS

Direktyvos 98/8/EB I priedo įrašas Nr. 7 papildomas šiuo tekstu:

Nr.

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija į rinką pateikiamame biocidiniame produkte

Įtraukimo data

Atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas (išskyrus produktus, kuriuose yra daugiau negu viena veiklioji medžiaga; tokiems produktams atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas yra data, nurodyta paskutiniame sprendime dėl jame esančių veikliųjų medžiagų įtraukimo)

Įtraukimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios nuostatos (1)

 

 

 

„990 ml/l

2012 m. lapkričio 1 d.

2014 m. spalio 31 d.

2022 m. spalio 31 d.

18

Pagal 5 straipsnį ir VI priedą vertindamos produkto autorizacijos liudijimo paraiškas, valstybės narės įvertina naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant Europos rizikos vertinimą, jei to reikia konkretaus produkto atveju.

Išduodamos produkto autorizacijos liudijimą, valstybės narės įvertina keliamą pavojų ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų priemonių arba būtų nustatyti specialūs reikalavimai nustatytam pavojui sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad autorizacijos liudijimai būtų išduodami tik jei laikomasi šių sąlygų:

1)

Produktai parduodami tik kvalifikuotiems specialistams ir tik jie gali juos naudoti.

2)

Imamasi reikiamų priemonių naudotojams apsaugoti, įskaitant, jei reikia, aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis, siekiant kuo labiau sumažinti pavojų.

3)

Imamasi reikiamų priemonių pašaliniams asmenims apsaugoti, pavyzdžiui, užtikrinant, kad per fumigaciją atitinkamoje vietoje nebūtų pašalinių asmenų.“


(1)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikiami Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SPRENDIMAI

10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/39


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/677/BUSP

2010 m. lapkričio 8 d.

kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 98/409/BUSP dėl Siera Leonės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

1998 m. birželio 29 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 98/409/BUSP dėl Siera Leonės (1), kad būtų įgyvendintos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje (toliau – JT ST rezoliucija) 1171 (1998) nustatytos priemonės.

(2)

2008 m. sausio 28 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/81/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 98/409/BUSP (2), siekiant įgyvendinti priemones, nustatytas JT ST rezoliucijoje 1793 (2007), kurioje numatyta JT ST rezoliucijos 1171 (1998) 5 dalyje nustatytų priemonių išimtis.

(3)

2010 m. rugsėjo 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1940 (2010), kuria panaikinama JT ST rezoliucija 1171 (1998).

(4)

Todėl Bendroji pozicija 98/409/BUSP turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 98/409/BUSP panaikinama.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  OL L 187, 1998 7 1, p. 1.

(2)  OL L 24, 2008 1 29, p. 54.


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 5 d.

dėl Europos Sąjungos finansinės paramos valstybėse narėse įgyvendintinai suderintai monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimo tam tikruose gatavuose maisto produktuose stebėsenos programai

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7516)

(2010/678/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 66 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo (2), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 taip pat nustatytos procedūros, reglamentuojančios Europos Sąjungos finansinę paramą, skirtą priemonėms, būtinoms užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 taikymą, įgyvendinti.

(2)

Direktyvoje 2003/99/EB nustatyta, kad zoonozių ir zoonozių sukėlėjų pavojui įvertinti bei su zoonozėmis ir jų sukėlėjais susijusioms bazinėms vertėms nustatyti, visų pirma nustačius ypatingus poreikius, gali būti kuriamos suderintos stebėsenos programos.

(3)

2006 m. (3) ir 2007 m. (4) Europos maisto saugos tarnyba (EMST) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pateikė zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir atsparumo mikrobams tendencijų ir šaltinių Europos Sąjungoje ataskaitas (EMST ir ECDC ataskaitos). Šiose ataskaitose nurodyta, kad 2006 m. 25 valstybėse narėse užfiksuoti 1 588 žmonių užsikrėtimo listerioze atvejai. 2007 m. 26 valstybėse narėse užfiksuoti 1 558 atvejai. Iš ataskaitų taip pat matyti, kad 2001–2006 m. laikotarpiu žmonių užsikrėtimo šia bakterija atvejų labai padaugėjo. Liga dažnai būna sunki, o mirtingumas – didelis.

(4)

Kadangi monocitogeninės listerijos (Listeria monocytogenes) sugeba daugintis įvairiuose maisto produktuose esant 2–4 °C temperatūrai, ypatingą susirūpinimą kelia gatavuose maisto produktuose, kurių tinkamumo vartoti terminas santykinai ilgas, aptinkamos monocitogeninės listerijos.

(5)

Pagal 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (5) maisto verslo operatoriai, remdamiesi gerąją patirtimi higienos srityje ir rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) programomis, turi laikytis gataviems maisto produktams keliamų maisto saugos reikalavimų, susijusių su monocitogeninėmis listerijomis.

(6)

EMST ir ECDC ataskaitose nurodyta, kad daugiausia su monocitogeninėmis listerijomis susijusių kriterijų nesilaikymo atvejų užfiksuota gatavame sūryje, gatavuose žuvininkystės ir termiškai apdorotuose mėsos gaminiuose.

(7)

Žmonės monocitogeninėmis listerijomis dažniausiai užsikrečia per maistą. Todėl monocitogeninių listerijų paplitimą gatavuose žuvininkystės produktuose, sūryje ir termiškai apdorotuose mėsos gaminiuose ir užterštumo šiomis bakterijomis lygį reikėtų įvertinti suderintai ir taip, kad šiuos duomenis būtų galima tarpusavyje palyginti visose valstybėse narėse mažmeninės prekybos lygmeniu vykdant suderintą stebėsenos programą.

(8)

Monocitogeninių listerijų augimui gatavuose produktuose esminį poveikį daro pH vertė, vandens aktyvumas ir produkto laikymo temperatūra. Norint įvertinti monocitogeninių listerijų augimą gatavuose produktuose esant įvairiai temperatūrai galima naudoti modeliavimą.

(9)

Jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose nėra atitinkamų apibrėžčių ir siekiant užtikrinti, kad apibrėžiant gatavų sūrių sąvoką būtų taikomas suderintas metodas, reikėtų vartoti Codex Alimentarius komisijos Kodekso Bendrajame standarte sūriui (CODEX STAN 283–1978, 2008 m. pakeitimas) ir Kodekso nebrandinto sūrio ir šviežio sūrio standartų rinkinyje (CODEX STAN 221–2001, 2008 m. pakeitimas) pateiktas apibrėžtis.

(10)

2009 m. gegužę EMST darbo grupė zoonozių stebėsenos duomenų rinkimo klausimais priėmė ES suderintos monocitogeninių listerijų tam tikrų kategorijų gatavuose maisto produktuose mažmeninėje prekyboje stebėsenos programos pasiūlytų techninių sąlygų ataskaitą (6).

(11)

Kad mėginių ėmimo etapas būtų dar labiau suderintas, mėginiai turi būti imami mažmeninės prekybos įmonėse, t. y. parduotuvėse, prekybos centruose ir kitose panašiose prekybos įmonėse, kuriose produktai parduodami tiesiogiai galutiniam vartotojui.

(12)

Siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą, pagal suderintą stebėsenos programą surinkti duomenys neturėtų būti naudojami kitiems nei šios programos tikslams, jei nebuvo gautas išankstinis valstybių narių sutikimas.

(13)

Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kaupti palyginamus duomenis apie monocitogeninių listerijų paplitimą gatavuose maisto produktuose, reikėtų suteikti Europos Sąjungos finansinę paramą tokiai suderintai stebėsenos programai vykdyti.

(14)

Kad mėginių atranka ir tyrimai pagal suderintą stebėsenos programą būtų atliekami darniai, bet atsižvelgiant į tai, kad jų atlikimo laikas valstybėse narėse gali skirtis, reikėtų nustatyti programos pradžią ir trukmę.

(15)

Europos Sąjungos finansinę paramą reikėtų suteikti, jei suderinta stebėsenos programa vykdoma laikantis šio sprendimo nuostatų ir jei kompetentingos institucijos pateikia visą būtiną informaciją per šiame sprendime numatytus laikotarpius.

(16)

Dėl administracinio veiksmingumo visos išlaidos, kurias Europos Sąjungos prašoma iš dalies finansuoti, turi būti nurodytos eurais. Pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (7) keitimo kursas išlaidoms, išreikštoms kita valiuta nei eurai, turėtų būti paskutinis keitimo kursas, kurį Europos centrinis bankas nustatė iki to mėnesio, kurį pateikta atitinkamos valstybės narės paraiška kompensacijai, pirmos dienos.

(17)

Šis sprendimas – tai finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (8) 75 straipsnyje, išsamių finansinio reglamento vykdymo taisyklių 90 straipsnyje ir Europos Bendrijų bendrojo biudžeto įgyvendinimo vidaus taisyklių 15 straipsnyje.

(18)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu sukuriama suderinta monocitogeninių listerijų paplitimo tam tikrų 2 straipsnyje numatytų kategorijų gatavuose maisto produktuose mažmeninėje prekyboje stebėsenos programa ir nustatomos Europos Sąjungos finansinės paramos, skiriamos valstybėms narėms šiai programai vykdyti, taisyklės.

2 straipsnis

Suderintos stebėsenos programos taikymo sritis ir trukmė

1.   Valstybės narės vykdo suderintą stebėsenos programą, kad įvertintų monocitogeninių listerijų paplitimą šių kategorijų gatavuose maisto produktuose mažmeninėje prekyboje atsitiktinės atrankos būdu paimtuose mėginiuose:

a)

fasuotos (neužšaldytos) karštai arba šaltai rūkytos arba sūdytos (angl. gravad) žuvys;

b)

minkšti arba pusminkščiai sūriai, išskyrus šviežius sūrius;

c)

fasuoti termiškai apdoroti mėsos gaminiai.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje numatytą mėginių ėmimą pagal suderintą stebėsenos programą reikia pradėti 2010 m. ir vykdyti ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1)   gatavi maisto produktai– gatavi maisto produktai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 2 straipsnio g punkte;

2)   tinkamumo vartoti terminas– tinkamumo vartoti terminas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 2 straipsnio f punkte;

3)   partija– partija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 2 straipsnio e punkte;

4)   mažmeninė prekyba– mažmeninė prekyba, kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (9), 3 straipsnio 7 dalyje; tačiau šiame sprendime mažmeninės prekybos sąvoka taikoma tik parduotuvėms, prekybos centrams ir kitoms panašioms prekybos įmonėms, kuriose produktai parduodami tiesiogiai galutiniam vartotojui; ji netaikoma paskirstymo punktams arba centrams, viešojo maitinimo įmonėms, įstaigų aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų įmonėms, fabrikų valgykloms, restoranams ir kitoms panašioms aprūpinimo maistu įmonėms bei didmeninės prekybos įmonėms;

5)   perdirbimas– perdirbimas, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (10) 2 straipsnio 1 dalies m punkte;

6)   mėsos gaminiai– mėsos gaminiai, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (11), I priedo 7.1 punkte;

7)   šalis gamintoja– identifikavimo ženkle nurodyta šalis, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnio B dalies 6 punkte;

8)   fasuotas maisto produktas– maisto produktas, kurio visas paviršius padengtas laidžia arba nelaidžia pakuote, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su aplinka;

9)   modifikuotoje aplinkoje fasuotas maisto produktas– maisto produktas, kuris buvo fasuotas ir sandariai uždarytas pašalinus iš pakuotės orą ir pakeitus tą orą griežtai kontroliuojamu dujų mišiniu iš anglies dvideginio, deguonies ir (arba) azoto;

10)   vakuume fasuotas maisto produktas– maisto produktas, kuris buvo fasuotas ir sandariai uždarytas pašalinus iš pakuotės orą;

11)   rūkytos žuvys– dūmais apdorotos žuvys;

12)   sūdytos (angl. gravad) žuvys– termiškai neapdorotos, druska ir cukrumi apdorotos žuvys;

13)   brandinti sūriai– sūriai, kurie tik pagaminti dar nėra tinkami vartoti, bet tam tikroje temperatūroje ir tam tikromis sąlygomis turi būti laikomi tam tikrą laiką, kol įvyksta būtini biocheminiai ir fizikiniai sūriui būdingi pokyčiai;

14)   minkštieji sūriai– sūriai, kurių sausosios neriebalinės medžiagos drėgnis yra didesnis kaip 67 %;

15)   pusminkščiai sūriai– sūriai, kurių struktūra yra tik truputį kietesnė nei minkštųjų sūrių kategorijos. Šų sūrių sausosios neriebalinės medžiagos drėgnis paprastai yra 62–67 %. Pusminkščiai sūriai apibūdinami pagal jų tvirtumą ir elastingumo pojūtį;

16)   pelėsiniai sūriai– sūriai, kurie bręsta jų viduje ir (arba) paviršiuje augant tam tikriems pelėsiams;

17)   mikroorganizmų kultūromis brandinti sūriai– sūriai, kurių luoba sūriui bręstant arba subrendus apdorojama pageidaujamomis mikroorganizmų kultūromis, pvz., Penicillium candidum arba Brevibacterium linens, arba šie mikroorganizmai joje apgyvendinami natūraliu būdu. Susidaręs sluoksnis sudaro luobos dalį;

18)   sūryminiai sūriai– sūriai, brandinami ir laikomi sūryme, kol bus parduodami arba fasuojami;

19)   švieži sūriai– į varškę panašūs nebrandinti sūriai, pvz., varškės sūris, mocarela, rikota ir varškė. Švieži sūriai šioje suderintoje stebėsenos programoje nenumatyti.

4 straipsnis

Mėginių ėmimas, tyrimai ir duomenų registravimas valstybėse narėse

1.   Mėginius ima kompetentinga institucija arba kitos institucijos jai prižiūrint.

2.   Nacionalinės etaloninės monocitogeninių listerijų laboratorijos atlieka monocitogeninių listerijų, pH vertės ir vandens aktyvumo tyrimus.

3.   Kompetentinga institucija gali skirti kitas, nei nacionalines etalonines, laboratorijas, kurios yra akredituotos atlikti ir atlieka oficialius patikrinimus dėl monocitogeninių listerijų, kad galėtų atlikti monocitogeninių listerijų, pH vertės ir vandens aktyvumo tyrimus.

4.   Mėginių ėmimas ir tyrimai, numatyti 1, 2 ir 3 dalyse, atliekami ir visi atitinkami duomenys registruojami laikantis I priede pateiktų techninių sąlygų.

5.   Mėginių, kuriuos reikia paimti kiekvienoje valstybėje narėje iš kiekvienos kategorijos gatavo maisto produkto, skaičius nurodytas II priede.

5 straipsnis

Europos Sąjungos lygmens duomenų rinkimas, vertinimas, teikimas ir naudojimas

1.   Valstybė narė renka ir vertina mėginių ėmimo ir monocitogeninių listerijų, pH vertės ir vandens aktyvumo tyrimų rezultatus, kaip numatyta šio sprendimo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyje.

Tie rezultatai, jų įvertinimas ir visi atitinkami duomenys pateikiami galutinėje suderintos stebėsenos programos baigimo ataskaitoje, kurią Komisija turi gauti iki 2012 m. gegužės 31 d.

2.   Komisija iki 2010 m. lapkričio 30 d. nustato duomenų žodyno formatą ir duomenų rinkimo formas, kurias kompetentingos institucijos turi naudoti rengdamos 1 dalyje nurodytą ataskaitą.

3.   Komisija siunčia 1 dalyje numatytas galutines ataskaitas Europos maisto saugos tarnybai (EMST), o ši jas nagrinėja ir parengia su monocitogeninėmis listerijomis susijusių maisto saugos kriterijų ir mikrobiologinio augimo esant įvairioms laikymo sąlygoms prognozavimo modelius ir per šešis mėnesius pateikia suvestinę ataskaitą.

4.   Valstybių narių pateiktus duomenis naudoti kitiems tikslams, nei ši suderinta stebėsenos programa, galima tik gavus išankstinį valstybių narių sutikimą.

5.   Duomenys ir rezultatai skelbiami viešai taip, kad būtų užtikrinamas atskirų rezultatų konfidencialumas.

6 straipsnis

Europos Sąjungos finansinės paramos skyrimo sąlygos

1.   Europos Sąjungos finansinė parama (iš viso 1 555 300 EUR) iš 17 04 07 01 biudžeto eilutės išmokama valstybėms narėms 5 straipsnio 1 dalyje numatyto mėginių ėmimo, vertinimo ir ataskaitų, susijusių su 4 straipsnio 2 dalyje numatytais tyrimais, išlaidoms padengti neviršijant III priede nustatytų didžiausių bendram finansavimui skirtų sumų.

2.   1 dalyje numatyta Europos Sąjungos finansinė parama išmokama valstybėms narėms, jeigu suderinta stebėsenos programa vykdoma pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, įskaitant konkurencijos ir viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisykles, ir laikomasi toliau nurodytų sąlygų.

Galutinė suderintos stebėsenos programos baigimo ataskaita turi būti pateikta Komisijai iki 2012 m. gegužės 31 d.; toje ataskaitoje turi būti:

i)

visa I priedo D dalyje nurodyta informacija;

ii)

valstybių narių patirtų tyrimų išlaidų patvirtinamieji dokumentai; tuose dokumentuose turi būti pateikta bent IV priede nurodyta informacija.

3.   Jeigu 2 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą vėluojama pateikti, Europos Sąjungos finansinė parama 2012 m. liepos 1 d. sumažinama 25 %, 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 50 % ir 2012 m. rugsėjo 1 d. – 100 %

7 straipsnis

Didžiausia finansinės paramos suma

Didžiausia Europos Sąjungos finansinės paramos, skiriamos valstybėms narėms 5 straipsnio 1 dalyje numatyto mėginių ėmimo, vertinimo ir ataskaitų išlaidoms padengti, suma neviršija:

a)

iki 60 EUR už kiekvieną monocitogeninėms listerijoms aptikti paimtą ir įvertintą mėginį, apie kurį parengta ataskaita;

b)

iki 60 EUR už kiekvieną monocitogeninėms listerijoms skaičiuoti paimtą ir įvertintą mėginį, apie kurį parengta ataskaita;

c)

iki 15 EUR už kiekvieną pH vertės tyrimui paimtą ir įvertintą mėginį, apie kurį parengta ataskaita;

d)

iki 20 EUR už kiekvieną vandens aktyvumo (aw) tyrimui paimtą ir įvertintą mėginį, apie kurį parengta ataskaita.

8 straipsnis

Išlaidoms taikomas keitimo kursas

Jei valstybių narių išlaidos yra nurodytos kita valiuta nei eurai, atitinkama valstybė narė ją konvertuoja į eurus taikydama paskutinį keitimo kursą, kurį Europos centrinis bankas nustatė iki to mėnesio, kurį valstybė narė pateikė prašymą, pirmos dienos.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 5 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 325, 2003 12 12, p. 31.

(3)  EMST leidinys (2007), 130.

(4)  EMST leidinys (2009), 223.

(5)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(6)  EMST leidinys (2009 m.) 300, p. 1.

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(8)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(9)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(10)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(11)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


I PRIEDAS

(nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje)

A   DALIS

MĖGINIŲ ĖMIMO SISTEMA

1.   Produktai, kurių mėginiai turi būti paimti

Imami šių kategorijų gatavų maisto produktų mėginiai mažmeninėje prekyboje:

1.1.   Fasuotos (neužšaldytos) karštai arba šaltai rūkytos arba sūdytos (angl. gravad) žuvys

Šios kategorijos maisto produktai turi būti sufasuoti vakuume arba modifikuotoje aplinkoje.

Žuvys gali būti supjaustytos arba ne. Pakuotėje gali būti visa žuvis, jos pusė arba dalis. Žuvys gali būti su oda arba be jos.

1.2.   Minkšti arba pusminkščiai sūriai, išskyrus šviežius sūrius

Šiai kategorijai priskiriamas sūris, pagamintas iš bet kurios rūšies gyvūno žalio, termiškai apdoroto, arba pasterizuoto pieno. Sūris gali būti brandintas, brandintas mikroorganizmų kultūromis, pelėsinis arba sūryminis.

Sūris gali būti sufasuotas įvyniojant į musliną arba nesufasuotas mažmeninėje prekyboje, tačiau parduodant galutiniam vartotojui jis turi būti fasuotas.

1.3.   Fasuoti termiškai apdoroti mėsos gaminiai

1.3.1.

Šios kategorijos maisto produktai turi būti termiškai apdoroti ir tik po to apdorojami ir fasuojami vakuume arba modifikuotoje aplinkoje.

1.3.2.

Šiai kategorijai priskiriami tiek nefasuoti mėsos gaminiai, tiek mėsos gaminiai pralaidžiu apvalkalu, supjaustyti ar kitaip apdoroti prieš apdorojant termiškai ir sufasuojant. Apdorojus termiškai maisto produktai gali būti išrūkyti.

Šiai kategorijai pirmiausia priskiriami:

a)

šalti, virti mėsos gaminiai: mėsos gaminiai, paprastai pagaminti iš viso anatominės arba performuotos struktūros gabalo arba iš didelės jos dalies (pvz., virtas pjaustytas kumpis arba virta vištienos filė);

b)

dešros;

c)

paštetai.

1.3.3.

Šiai kategorijai nepriskiriami:

a)

mėsos gaminiai, džiovinti po terminio apdorojimo, pvz., džiovinti mėsos gaminiai;

b)

termiškai apdoroti mėsos gaminiai nelaidžia pakuote, kurie vėliau nebeapdorojami kitai būdais;

c)

fermentuotos mėsos gaminiai, taip pat fermentuotos dešros.

2.   Mėginių ėmimo sistema

Suderintoje stebėsenos programoje naudojama proporcingo sluoksninio mėginių ėmimo sistema, t. y. mėginių skaičius kiekvienai valstybei narei priskiriamas proporcingai, atsižvelgiant į jos gyventojų skaičių.

2.1.   Mėginių ėmimo planas

2.1.1.

Kiekviena valstybė narė turi turėti mėginių ėmimo planą, pagrįstą daugiapakope grupine sistema:

a)

pirmasis lygmuo – didžiausi miestai, kuriuose turi būti imami mėginiai;

b)

antrasis lygmuo – mažmeninės prekybos įmonės, kuriose turi būti imami mėginiai;

c)

trečiasis lygmuo – įvairūs maisto produktai, iš kurių turi būti imami mėginiai, priklausantys trims gatavų maisto produktų kategorijoms.

2.1.2.

Mėginių ėmimo planą turi parengti kompetentinga institucija; jame turi būti nurodyta:

a)

į suderintą stebėsenos programą įtraukti miestai;

b)

mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir iš kiekvienos kategorijos paimtų mėginių procentinė dalis;

c)

mėginių ėmimo laikas per metus.

2.1.3.

Jei turima atitinkamų prekybos duomenų, mėginių ėmimo plane taip pat turi būti nurodyta:

a)

kiekvienos iš trijų gatavų maisto produktų kategorijų maisto produktų, iš kurių turi būti imamas mėginys, rūšis;

b)

a punkte nurodytų kiekvienos rūšies maisto produktų mėginių skaičius.

2.1.4.

Valstybės narės mėginių ėmimo planą sudaro laikydamosi toliau pateiktų taisyklių ir remdamosi geriausiais turimais prekybos duomenimis. Šiuos prekybos duomenis arba informaciją, kaip juos gauti, dažnai galima gauti iš nacionalinės prekybos asociacijos. Jei prekybos duomenų nėra, į mėginių ėmimo planą centriniu lygmeniu įtraukiamos kuo geriau apskaičiuotos rinkos dalys. Jei nėra jokių patikimų prekybos duomenų, kompetentingos institucijos prireikus gali pavesti mėginių ėmėjui vietoje atrinkti tam tikros kategorijos maisto produkto, iš kurio reikia imti mėginį, rūšį.

2.2.   Mažmeninės prekybos įmonių, kuriose turi būti imami mėginiai, kategorijų atranka

Kompetentingos institucijos parenka mažmeninės prekybos įmones, kuriose turi būti imami mėginiai. Paprastai mėginiai imami šių rūšių mažmeninės prekybos įmonėse: prekybos centruose, mažose parduotuvėse, delikatesų parduotuvėse ir gatvių turgavietėse (pvz., ūkininkų ar kaimo turgavietėse).

Jeigu didžiausios kategorijos prekybos įmonės (pvz., prekybos centrai) tiekia rinkai ne mažiau kaip 80 % gatavų maisto produktų, tuomet mėginiai turi būti imami tik tose prekybos įmonėse. Kitu atveju taip pat įtraukiamos antros pagal dydį kategorijos prekybos įmonės, kol aprėpiama 80 % rinkos.

Imant mėginius pagal mėginių ėmimo planą mėginių, kurie turi būti paimti iš kiekvienos kategorijos gatavų maisto produktų kiekvienos rūšies mažmeninės prekybos įmonėje, skaičius turi būti proporcingas tos rūšies prekybos įmonės rinkos daliai, atsižvelgiant į prekybos įmonių, kuriose turi būti imami mėginiai, rūšis.

2.3.   Miestų, kuriuose turi būti imami mėginiai, atranka

Mėginiai imami dideliuose miestuose. Mėginiai kiekvienoje valstybėje narėje turi būti imami ne mažiau kaip dviejuose dideliuose miestuose.

Tų miestų, kuriuose turi būti imami mėginiai, gyventojų skaičius kartu turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % valstybės narės gyventojų skaičiaus. Tačiau jeigu plane numatyti aštuoni didžiausi miestai, jų gyventojų skaičius gali būti mažesnis nei 30 % visos šalies gyventojų skaičiaus.

2.4.   Mėginių ėmimo laiko parinkimas

Gatavų maisto produktų užterštumo monocitogeninėmis listerijomis lygis per metus gali būti įvairus. Norint užtikrinti, kad suderintos stebėsenos programos rezultatai būtų tikslūs, programos trukmė suskirstyta į 12 vieno mėnesio laikotarpių, per kuriuos turi būti paimtas vienodas mėginių skaičius.

2.5.   Trijų pagrindinių kategorijų gatavų maisto produktų, iš kurių turi būti paimti mėginiai, atranka

Trijų pagrindinių kategorijų gatavi maisto produktai, iš kurių turi būti paimti mėginiai, atrenkami remiantis prekybos duomenimis ir išsamiai aprašomi mėginių ėmimo plane.

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti nurodyti mėginių ėmėjams, kad sūrius, iš kurių turi būti paimti mėginiai, reikia atrinkti remiantis nacionaliniame mėginių ėmimo plane nurodyta apytikre rinkos dalimi. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų nurodyti apytikrę pagrindinių tų kategorijų maisto produktų rūšių rinkos dalį, kad mėginys kuo geriau atspindėtų to produkto (pvz., sūrių iš žalio ir (arba) pasterizuoto pieno) padėtį rinkoje.

B   DALIS

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR VEŽIMAS

1.   Mėginių tipas ir išsami informacija apie juos

Mėginiai imami atsitiktinės atrankos būdu iš vartotojui skirtos vitrinos ar prekystalio; kiekvienas turi sverti ne mažiau kaip 100 g. Tuo pačiu metu vienoje mažmeninės prekybos įmonėje galima paimti daugiau nei vieną kiekvienos iš trijų kategorijų gatavų maisto produktų mėginį. Tačiau tuo pačiu metu neturėtų būti paimama daugiau nei penkios partijos iš kiekvienos kategorijos.

Mėginiams imami tik gamintojo sufasuoti maisto produktai nepažeistose (uždarose) pakuotėse. Tačiau jei mėginys – sūris ir mėsos gaminiai, mėginiui taip pat galima imti mažmeninės prekybos įmonėje sufasuotus produktus.

Mėginiams paimti produktai turi būti paženklinti, kad būtų galima užrašyti informaciją apie produktus. Ženklinimo etiketėje turi būti tokia informacija:

a)

šalies gamintojos duomenys;

b)

partijos numeris;

c)

tinkamumo vartoti terminas;

d)

jei yra – nurodymai dėl laikymo temperatūros;

e)

kita informacija, kuri paprastai nurodoma fasuotų gatavų maisto produktų etiketėje.

Jeigu etiketėje pateikta ne visa a–d punktuose nurodyta informacija, mėginių ėmėjas prašo mažmeninės prekybos įmonės savininką arba vadovą nurodyti trūkstamą informaciją apie produktą arba informaciją, kurios nėra etiketėje, ir (arba) ieško tos informacijos ant didmeninės prekybos pakuotės.

Jeigu gatavo maisto produkto etiketė neįskaitoma arba kitaip pažeista, tas maisto produktas mėginiui neimamas. Iš kiekvienos atrinktos rūkytų arba sūdytų (angl. gravad) žuvų partijos imami du mėginiai. Norint įsitikinti, kad abu mėginiai yra iš tos pačios partijos, reikia patikrinti etiketėje nurodytą informaciją, pvz., partijos numerį ir datą, iki kurios produktą galima parduoti. Vieną iš tų dviejų mėginių reikia ištirti tą dieną, kurią mėginys gautas laboratorijoje, o kitą – tinkamumo vartoti laikotarpio pabaigoje.

Iš minkštų ir pusminkščių sūrių bei termiškai apdorotų mėsos gaminių imama tik po vieną mėginį iš partijos, jis tiriamas tinkamumo vartoti termino pabaigoje.

Mėginiai turi būti dedami į atskirą mėginių ėmimui skirtą maišelį ir nedelsiant siunčiami į laboratoriją tyrimui.

Visais etapais reikia imtis saugumo priemonių siekiant užtikrinti, kad įranga, naudojama mėginiams imti, vežti ir laikyti, nebūtų užteršta monocitogeninėmis listerijomis.

2.   Informacija apie mėginius

Visa turima atitinkama su mėginiu susijusi informacija turi būti įrašoma į mėginio ėmimo formą, kurios pavyzdį parengia kompetentinga institucija. Mėginio ėmimo forma visą laiką turi būti prie mėginio. Jei sūrio mėginiai buvo paimti mažmeninės prekybos įmonėje, gali prireikti pasiteirauti papildomos informacijos apie atitinkamą produktą arba trūkstamos informacijos etiketėje, arba tos informacijos ieškoti ant didmeninės prekybos pakuotės.

Paėmus mėginius pamatuojama fasuotų mėginių paviršiaus temperatūra ir įrašoma į mėginio ėmimo formą.

Kiekvienas mėginys ir mėginio ėmimo forma ženklinami unikaliu numeriu, kuris naudojamas nuo mėginio paėmimo iki tyrimo. Kompetentinga institucija šiuo tikslu naudoja unikalią numeravimo sistemą.

3.   Mėginių vežimas

Mėginiai vežami šaldymo induose, turi būti laikomi 2–8 °C temperatūroje ir neturi būti užteršti vežimo metu.

Visi gatavų maisto produktų mėginiai turi būti pristatyti į laboratoriją ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų paėmimo.

Išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti vežama ilgiau nei 24 valandas. Tačiau vežimo laikas neturi viršyti 48 valandų; jokiu būdu negali atsitikti taip, kad tyrimas būtų atliktas po tos datos, iki kurios galima parduoti mėginiui paimtą produktą.

C   DALIS

MĖGINIO PARUOŠIMAS IR TYRIMO METODAI

1.   Mėginių gavimas

1.1.   Bendrosios taisyklės

Gavusios mėginius laboratorijos tikrina informaciją, užrašytą mėginio ėmimo formoje mėginį paėmusio asmens, ir užpildo atitinkamus tos formos skirsnius. Visi gauti mėginiai patikrinami siekiant užtikrinti, kad vežant naudota pakuotė nebuvo pažeista. Mėginiai, kurių temperatūra po gavimo yra aukštesnė nei 8 °C, atmetami, išskyrus tuos atvejus, kai jų temperatūra mažmeninėje prekyboje buvo aukštesnė nei 8 °C.

Nepažeidžiant 1.2 punkto nuostatų, visi mėginiai laikomi šaltai, kol baigsis jų tinkamumo vartoti terminas.

Tais atvejais, kai mėginiai turi būti laikomi iki jų tinkamumo vartoti termino pabaigos, jie turi būti šaldomi:

a)

pakuotės etiketėje nurodytoje temperatūroje. Jeigu etiketėje nurodytas temperatūros intervalas, mėginys turi būti laikomas aukštesnėje intervalo dalyje nurodytoje temperatūroje;

b)

jeigu pakuotės etiketėje nenurodyta konkreti laikymo temperatūra, mėginys turi būti laikomas:

i)

didžiausioje šaldymo temperatūroje, nustatytoje galiojančiuose valstybės narės, kurioje mėginys paimtas, teisės aktuose arba rekomendacijose, esant ± 2 °C leidžiamajam nuokrypiui;

ii)

jei tokių teisės aktų arba rekomendacijų nėra – 8 °C (± 2 °C).

Jeigu mėginiui paimto produkto tinkamumo vartoti terminas baigiasi savaitgalį arba per valstybinę šventę, mėginį reikia ištirti paskutinę darbo dieną prieš pasibaigiant jo tinkamumo vartoti terminui.

1.2.   Specialiosios rūkytoms ir sūdytoms (angl. gravad) žuvims taikomos taisyklės

Vienas iš dviejų mėginių ištiriamas per 24 valandas nuo mėginio pristatymo į laboratoriją. Jeigu mėginys neištiriamas iš karto jį gavus, iki tyrimo jis turi būti laikomas laboratorijoje šaltai, esant 3 °C (± 2 °C).

Antras mėginys turi būti laikomas šaltai iki jo tinkamumo vartoti termino pabaigos.

2.   Mėginio paruošimas ir pradinės suspensijos paruošimas

Visais etapais reikia vengti kryžminio mėginių užteršimo tarpusavyje ir iš aplinkos. Pradėjus laboratorinius tyrimus mėginiai išmetami. Jeigu tyrimą reikia nutraukti (pvz., dėl nepriimtinų nukrypimų tyrimo procese), reikia paimti naujų mėginių.

Į pradinį skiedinį dedamas visas produktas arba reprezentatyvi 100–150 g tiriamo mėginio dalis. Imant maisto produktų mėginius jų paviršių proporcija turi būti tokia, kaip maisto produktas vartojamas (pvz., 20 % luoba arba paviršius, 80 % vidaus). Kai fasuotas produktas yra supjaustytas, atitinkamas mėginys imamas iš kelių maisto produkto gabalų. Tiriamo mėginio dalis supjaustoma mažais gabalėliais ir, naudojant sterilų instrumentą bei taikant aseptinį metodą, viskas dedama į smulkintuvo maišą. Iš to mišinio paimama 10 g mėginio dalis bakterijų kiekiui nustatyti ir 25 g – bakterijoms aptikti.

Vienai tiriamo mėginio daliai (10 g) pridedama 9 dalys (90 ml) skiediklio, po to mišinys 1–2 min. homogenizuojamas smulkintuve arba maišiklyje.

Kaip bendro naudojimo skiedinį paprastai galima naudoti buferinį peptono vandens tirpalą, kaip aprašyta standarte EN ISO 11290-2 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas ir skaičiavimas. Bendrasis metodas. 2 dalis. Skaičiavimo metodas“.

Sūrio skiediniui vietoj buferinio peptono vandens gali būti naudojamas natrio citrato tirpalas, kaip aprašyta standarte EN ISO 6887-5 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Tiriamųjų mėginių, pradinės suspensijos ir dešimtkarčių skiedinių ruošimas mikrobiologiniams tyrimams. 5 dalis. Pieno ir pieno produktų ruošimo specialiosios taisyklės“.

Monocitogeninės listerijos aptinkamos ir jų kiekis nustatomas laikantis toliau išdėstytų nuostatų:

a)

rūkytų ir sūdytų (angl. gravad) žuvų mėginiai tiriami du kartus:

i)

nedelsiant, paėmus mėginį mažmeninės prekybos įmonėje ir

ii)

tinkamumo vartoti termino pabaigoje;

b)

minkštų ir pusminkščių sūrių bei termiškai apdorotų mėsos gaminių mėginiai tiriami tik tinkamumo vartoti termino pabaigoje.

2.1.   Monocitogeninių listerijų aptikimas

Monocitogeninės listerijos aptinkamos pagal iš dalies pakeistą standartą EN ISO 11290-1:1996 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Horizontalusis monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimo ir skaičiavimo metodas. 1 dalis. Aptikimo metodas“.

2.2.   Monocitogeninių listerijų skaičiavimas

Monocitogeninės listerijos skaičiuojamos pagal standartą EN ISO 11290-2:1998 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Horizontalusis monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimo ir skaičiavimo metodas. 2 dalis. Skaičiavimo metodas“, ir pagal iš dalies pakeistą standartą EN ISO 11290–2:1998/P 1:2004 „Skaičiavimo būdo pakeitimas“.

Jeigu nustatoma, kad mėginys užterštas, laikoma, kad daugumoje maisto produktų bus nedidelis užteršimo monocitogeninėmis listerijomis lygis. Kad mėginiuose būtų galima apskaičiuoti nedidelį kiekį (10–100 ksv/g), 1 ml pradinio tirpalo tiriamas du kartus, kaip nurodyta standarte EN ISO 11290-2:1998/P 1:2004:

a)

paskleidžiant ant trijų 90 mm skersmens lėkštelių paviršiaus arba

b)

paskleidžiant ant vienos 140 mm skersmens lėkštelės paviršiaus.

Kadangi užteršimo monocitogeninėmis listerijomis lygis gali būti didesnis, 0,1 ml pradinio skiedinio turi būti paskleista ant vienos lėkštelės paviršiaus, kad būtų galima suskaičiuoti iki 1,5 × 104 ksv/g. Šis paskleidimas turi būti atliekamas vienas, kaip numatyta standarte ISO 7218:2007 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir rekomendacijos“.

3.   Rūkytų ir sūdytų (angl. Gravad) žuvų pH vertės ir vandens aktyvumo tyrimai

3.1.   pH vertės nustatymas

Mėginio pH vertė nustatoma pagal standartą EN ISO 2917:1999 „Mėsa ir mėsos gaminiai. pH nustatymas. Pamatinis metodas“.

Tyrimas turi būti atliekamas su mėginiu, ištirtu pristačius į laboratoriją. Mėginio pH vertei nustatyti rekomenduojamas ISO metode nurodytas paviršinis metodas.

Rezultatą reikia nurodyti kaip artimiausią 0,05 pH vertės vienetą.

3.2.   Vandens aktyvumo (aw) nustatymas

Mėginio vandens aktyvumas (aw) nustatomas pagal standartą EN ISO 21807:2004 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Vandens aktyvumo nustatymas“.

Tyrimas turi būti atliekamas su mėginiu, ištirtu pristačius į laboratoriją. Šis metodas turi atitikti 0,999–0,9000 intervalą, o atsikartojamumo riba turi atitikti standartinį nuokrypį 0,002.

Nustatyta vertė turėtų būti sudaryta ne mažiau kaip iš dviejų reikšminių skaičių.

4.   Izoliatų laikymas

Viena patvirtinta monocitogeninių listerijų padermė iš mėginio, kurio tyrimo rezultatas buvo teigiamas, turi būti laikoma galimai vėlesnei tipizacijai. Jei monocitogeninių listerijų padermės nustatomos tiek aptikimo, tiek skaičiavimo metodais, laikomi tik skaičiavimo metodu gauti izoliatai.

Izoliatai laikomi nacionalinėse etaloninėse laboratorijose naudojant atitinkamus kultūrų rinkimo metodus tol, kol tai užtikrina padermių gyvybingumą – mažiausiai dvejus metus tipizavimui.

D   DALIS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

1.   Bendrosios nuostatos

Informacija, kurią turi pateikti valstybės narės (jei tokios yra ir jei ji yra prieinama), sudaryta iš dviejų pagrindinių kategorijų:

a)

suderintos stebėsenos programos ir rezultatų apžvalga; ši apžvalga turi būti pateikta teksto forma;

b)

atskiri išsamūs duomenys apie kiekvieną pagal mėginių ėmimo planą ištirtą mėginį; ši informacija turi būti pateikta neapdorotų duomenų pavidalu taikant duomenų žodyną ir 5 straipsnio 2 dalyje numatytas duomenų rinkimo formas.

2.   Informacija, kurią reikia nurodyti suderintos stebėsenos programos ir rezultatų apžvalgoje

a)

valstybės narės pavadinimas;

b)

mėginių ėmimo ir tyrimo pradžios bei pabaigos data;

c)

mažmeninės prekybos įmonėse paimtų ir ištirtų gatavų maisto produktų mėginių skaičius:

i)

minkštų ir pusminkščių sūrių;

ii)

fasuotų rūkytų ir sūdytų (angl. gravad) žuvų;

iii)

fasuotų termiškai apdorotų mėsos gaminių;

d)

bendri rezultatai:

monocitogeninių listerijų paplitimas suderintai stebėsenos programai priskiriamuose minkštuose ir pusminkščiuose sūriuose, rūkytose ir sūdytose (angl. gravad) žuvyse ir termiškai apdorotuose mėsos gaminiuose ir mėginių, kuriuose jų kiekis viršija 100 ksv/g ribą, dalis;

e)

valstybės narės minkštų ir pusminkščių sūrių, rūkytų ir sūdytų (angl. gravad) žuvų ir termiškai apdorotos mėsos gaminių rinkų aprašymas:

i)

bendras absoliutus rinkos dydis (jei tokia informacija yra);

ii)

skirtingų rūšių mažmeninės prekybos įmonių (pvz., prekybos centrų, mažų parduotuvių, delikatesų parduotuvių, gatvių turgaviečių) rinkos dalis (jei tokia informacija yra);

iii)

importuotų (Europos Sąjungos vidaus prekyba ir importas iš trečiųjų šalių) ir šalies viduje pagamintų produktų rinkos dalis (jei tokia informacija yra);

iv)

skirtingų rūšių produktų rinkos dalis (jei tokia informacija yra);

f)

mažmeninės prekybos įmonės, kuriose imti mėginiai:

prekybos įmonių kategorijų tipas: pvz., prekybos centrai, mažos parduotuvės ir kt.;

g)

geografinis mėginių ėmimo pasiskirstymas – miestai (gyventojų skaičiaus proc. dalis);

h)

atsitiktinės mėginių ėmimo procedūros mažmeninėje prekyboje aprašymas:

mėnesinis atsitiktinis mėginių ėmimas;

i)

pastabos dėl bendro mėginių ėmimo programos reprezentatyvumo;

j)

pH vertei nustatyti naudoto tiriamojo mėginio paruošimas;

k)

vandens aktyvumui (aw) nustatyti naudotas analizės metodas.

3.   Informacija, kuri turi būti nurodyta atskiruose išsamiuose duomenyse apie kiekvieną mėginį

a)

mėginio tipas:

i)

fasuoti minkšti ir pusminkščiai sūriai;

ii)

fasuotos rūkytos ir sūdytos (angl. gravad) žuvys;

iii)

fasuoti termiškai apdoroti mėsos gaminiai;

b)

mėginio potipis:

i)

sūriai iš žalio, termiškai apdoroto ir (arba) pasterizuoto pieno;

ii)

sūriai iš karvės, ožkos, avies, buivolių arba maišyto pieno;

iii)

bakterijų kultūromis brandinti, pelėsiniai, sūryminiai arba kitaip brandinti sūriai;

iv)

pjaustyti ir nepjaustyti maisto produktai;

v)

šaltai ir (arba) karštai rūkytos arba sūdytos (angl. gravad) žuvys;

vi)

žuvų rūšis;

c)

etiketėje nurodyti rūkytoms arba sūdytoms (angl. gravad) žuvims naudoti konservantai;

d)

bandiniui tirti naudota sūrio luoba (taip/ne, jei taip – nurodyti dalį (jei tokia informacija yra));

e)

mėginių ėmimo data;

f)

mėginiui paimto produkto panaudojimo data;

g)

pagaminimo ir (arba) sufasavimo data (jei tokia informacija yra);

h)

mėginio paviršiaus temperatūra mažmeninės prekybos įmonėje;

i)

laikymo temperatūra laboratorijoje tinkamumo vartoti termino pabaigoje;

j)

tyrimas nedelsiant po mėginio paėmimo (tik rūkytų ir sūdytų (angl. gravad) žuvų) ir tinkamumo vartoti termino pabaigoje;

k)

tyrimo pradžios laboratorijoje data;

l)

monocitogeninių listerijų aptikimas:

kokybiniai rezultatai (25 g mėginio – yra/nėra);

m)

monocitogeninių listerijų kiekio nustatymas:

kiekybiniai rezultatai (ksv/g);

n)

pH vertė (tik rūkytos ir sūdytos (angl. gravad) žuvys);

o)

vandens aktyvumas (aw) (tik rūkytos ir sūdytos (angl. gravad) žuvys);

p)

miesto kodas;

q)

prekybos įmonės kodas;

r)

mažmeninės prekybos įmonės tipas:

i)

prekybos centras;

ii)

maža parduotuvė arba nepriklausomas mažmeninis prekybininkas;

iii)

delikatesų parduotuvė;

iv)

gatvės arba ūkininkų turgavietė;

s)

šalis gamintoja:

patvirtinta pagal pakuotėje arba prekybos dokumentuose nurodytą identifikavimo ženklą;

t)

fasuoti:

i)

fasuotas modifikuotoje aplinkoje;

ii)

fasuotas vakuume;

iii)

fasuotas mažmeninės prekybos įmonėje (tik sūriai ir mėsos gaminiai);

u)

organoleptinė mėginio kokybė.


II PRIEDAS

Mėginių, kuriuos reikia paimti valstybėse narėse iš kiekvienos kategorijos gatavo maisto produkto, skaičius

(nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje)

Valstybė narė

Gyventojų skaičius 2008 1 1

(EUROSTATO duomenys)

Suderinto sluoksninio mėginio dydis

N

(mln.)

%

Kiekvienos maisto produkto kategorijos ir kiekvienu tyrimo etapu (1)

Visas mėginio dydis

Belgija – BE

10,7

2,1

60

240

Bulgarija – BG

7,6

1,5

60

240

Čekijos Respublika – CZ

10,4

2,1

60

240

Danija – DK

5,576

1,1

60

240

Vokietija – DE

82,2

16,5

400

1 600

Estija – EE

1,3

0,3

30

120

Airija – IE

4,4

0,9

30

120

Graikija – EL

11,2

2,3

60

240

Ispanija – ES

45,3

9,1

200

800

Prancūzija – FR

63,8

12,8

400

1 600

Italija – IT

59,6

12,0

400

1 600

Kipras – CY

0,8

0,2

30

120

Latvija – LV

2,3

0,5

30

120

Lietuva – LT

3,4

0,7

30

120

Liuksemburgas – LU

0,5

0,1

30

120

Vengrija – HU

10,0

2,0

60

240

Malta – MT

0,4

0,1

30

120

Nyderlandai – NL

16,4

3,3

60

240

Austrija – AT

8,3

1,7

60

240

Lenkija – PL

38,1

7,7

200

800

Portugalija – PT

10,6

2,1

60

240

Rumunija – RO

21,5

4,3

60

240

Slovėnija – SI

2,0

0,4

30

120

Slovakija – SK

5,4

1,1

60

240

Suomija – FI

5,3

1,1

60

240

Švedija – SE

9,2

1,8

60

240

Jungtinė Karalystė – UK

61,2

12,3

400

1 600

Iš viso ES

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Fasuotos rūkytos ir sūdytos (angl. gravad) žuvys: iš kiekvienos partijos paimami du mėginiai. Vieną iš tų mėginių reikia ištirti tą dieną, kurią mėginys gautas laboratorijoje, o kitą – tinkamumo vartoti termino pabaigoje. (žr. I priedo C dalies 1.2 punktą).


III PRIEDAS

Didžiausia Europos Sąjungos finansinė parama valstybėms narėms

(EUR)

Valstybė narė

Didžiausia visa bendro finansavimo suma

Monocitogeninių listerijų aptikimas

Monocitogeninių listerijų skaičiavimas

pH vertė

Vandens aktyvumas

Iš viso

Belgija – BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulgarija – BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Čekijos Respublika – CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Danija – DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Vokietija – DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Estija – EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Airija – IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Graikija – EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Ispanija – ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Prancūzija – FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Italija – IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Kipras – CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Latvija – LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Lietuva – LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Liuksemburgas – LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Vengrija – HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Malta – MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Nyderlandai – NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Austrija – AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Lenkija – PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portugalija – PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Rumunija – RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Slovėnija – SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Slovakija – SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Suomija – FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Švedija – SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Jungtinė Karalystė – UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Iš viso ES

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


IV PRIEDAS

Suderintos monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) tam tikrų kategorijų gatavuose maisto produktuose stebėsenos programos sertifikuota finansinė ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis … iki …

Pažyma dėl įgyvendinant suderintą stebėsenos programą patirtų išlaidų, atitinkančių reikalavimus Europos Sąjungos finansinei paramai gauti

Komisijos sprendimo, pagal kurį teikiama Europos Sąjungos finansinė parama, nuorodos numeris: …

Veikla, su kuria susijusios patirtos išlaidos

Tyrimų skaičius

Bendrosios išlaidos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu (nacionaline valiuta)

Bendrosios Sąjungos finansinės paramos reikalavimus atitinkančios išlaidos

Monocitogeninių listerijų aptikimas

 

 

 

Monocitogeninių listerijų skaičiavimas

 

 

 

pH vertės nustatymas

 

 

 

Vandens aktyvumas (aw)

 

 

 

Paramos gavėjo deklaracija

Patvirtinu, kad

pirmiau nurodytos išlaidos yra tikros, jos buvo patirtos vykdant Komisijos sprendime 2010/678/ES nurodytas užduotis ir buvo būtinos siekiant sklandžiai įvykdyti šias užduotis,

visi išlaidas patvirtinantys dokumentai pateikiami auditui,

šiai suderintai stebėsenos programai nebuvo prašyta kitos Europos Sąjungos finansinės paramos,

pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002) 109 straipsnio 2 dalį valstybė narė iš šios paramos nepasipelnė.

Data …

Už finansus atsakingas asmuo …

Parašas …


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/55


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 95/467/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7542)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/679/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 4 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Statybos nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

1995 m. spalio 24 d. Komisija priėmė sprendimą 95/467/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnio 2 dalį (2).

(2)

Kad produktų grupės „DŪMTRAUKIAI, DŪMTAKIAI IR SPECIALŪS PRODUKTAI“ atitikties atestavimo sistemos būtų suderintos su technikos pažanga, minėto sprendimo 3 priedas turėtų būti pakoreguotas.

(3)

Todėl minėtas sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 95/467/EB 3 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

(2)  OL L 268, 1995 11 10, p. 29.


PRIEDAS

Sprendimo 95/467/EB 3 priede produktų grupei „DŪMTRAUKIAI, DŪMTAKIAI IR SPECIALŪS PRODUKTAI“ skirta lentelė papildoma tokiu įrašu:

Produktas (-ai)

Paskirtis (-ys)

Lygis (-iai) arba klasė (-s)

(reakcija į ugnį)

Atitikties atestavimo sistema (-os)

„Surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušai (elementai ar blokai), daugiastruktūriai dūmtraukiai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai, dūmtraukių išvadai

Skirta naudoti taisyklėse dėl reakcijos į ugnį numatytais atvejais

(A1, A2, B, C) (1)

1

(A1, A2, B, C) (2), D, E

3

(A1–E) (3), F

4

1 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.

3 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

4 sistema. Žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.


(1)  Produktai ir (arba) medžiagos, kurių reakcija į ugnį pagerinama vieno aiškiai apibrėžiamo gamybos proceso etapu (pvz., pridedant antipirenų arba ribojant organinių medžiagų naudojimą).

(2)  Produktai ir (arba) medžiagos, neįtrauktos į * išnašą.

(3)  Produktai ir (arba) medžiagos, kurių reakcijos į ugnį tikrinti nereikia (pvz., vadovaujantis Komisijos sprendimu 96/603/EB (OL L 267, 1996 10 19, p. 23) A1 klasės produktai ir (arba) medžiagos).“


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 9 d.

kuriuo Airija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vokietija atleidžiami nuo įsipareigojimo tam tikroms veislėms atitinkamai taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7578)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/680/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 23a straipsnį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ypač į jos 23a straipsnį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (3), ypač į jos 18a straipsnį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (4), ypač į jos 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (5), ypač į jos 30A straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (6), ypač į jos 49 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (7), ypač į jos 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB atitinkamai išdėstytos tam tikros prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla nuostatos. Minėtose direktyvose taip pat nustatyta, kad laikantis tam tikrų sąlygų, valstybės narės gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo įsipareigojimo taikyti tas direktyvas tam tikroms veislėms ar medžiagoms.

(2)

Šios sprendimo priedo I, II, V, VI ir VII dalyse nurodytų veislių sėkla paprastai nėra dauginama arba parduodama tam tikrose valstybėse narėse. Be to, tam tikrose valstybėse narėse vynmedžių auginimas ir prekyba minėto priedo III dalyje nurodyta dauginamąja medžiaga yra ekonomiškai nereikšminga. Trys veislės, nurodytos minėto priedo IV dalyje, taip pat nėra svarbios miškininkystei tam tikrose valstybėse narėse.

(3)

Remdamasi Airijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos paraiškomis nuo 1969 m. Komisija priėmė sprendimus 69/270/EEB (8), 69/271/EEB (9), 69/272/EEB (10), 70/47/EEB (11), 70/48/EEB (12), 70/49/EEB (13), 70/93/EEB (14), 70/94/EEB (15), 70/481/EEB (16), 72/270/EEB (17), 72/271/EEB (18), 73/122/EEB (19), 73/123/EEB (20), 73/188/EEB (21), 74/5/EEB (22), 74/358/EEB (23), 74/360/EEB (24), 74/361/EEB (25), 74/362/EEB (26), 74/491/EEB (27), 74/532/EEB (28), 75/287/EEB (29), 75/752/EEB (30), 79/355/EEB (31), 86/153/EEB (32), 89/101/EEB (33), 90/209/EEB (34), 2005/325/EB (35), 2005/871/EB (36), 2005/886/EB (37), 2005/931/EB (38), 2008/462/EB (39), 2009/786/EB (40), 2010/198/ES (41) ir 2010/377/ES (42), kuriais šios valstybės narės visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo įsipareigojimo minėtoms veislėms ir medžiagoms taikyti direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB nuostatas.

(4)

2010 m. pirmąjį pusmetį atlikdama tyrimą Komisija apklausė susijusias valstybes nares ir jų paprašė patikrinti, kokiu, jų nuomone, mastu turėtų toliau būti taikomi 3 konstatuojamojoje dalyje nurodyti sprendimai ir ar taikomi reikalavimai toliau vykdomi. Remdamosi šiuo patikrinimu tam tikros valstybės narės Komisijai pateikė atnaujintas paraiškas, o Belgija, Graikija ir Liuksemburgas paprašė atšaukti visus su jais susijusius sprendimus. Todėl reikia atnaujinti ir, jei paprašyta, atšaukti suteiktus atleidimus. Be to, skaidrumo ir paprastumo sumetimais visi 3 konstatuojamojoje dalyje nurodyti sprendimai turėtų būti panaikinti ir pakeisti vienu aktu.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šio sprendimo priedo I dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 66/401/EEB, išskyrus 14 straipsnio 1 dalį.

2.   Šio sprendimo priedo II dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 66/402/EEB, išskyrus 14 straipsnio 1 dalį.

Latvija atleista nuo šio įsipareigojimo dėl Zea mays ir šis atleidimas taikomas taip pat netaikant minėtos direktyvos 19 straipsnio 1 dalies.

3.   Šio sprendimo priedo III dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms gentims taikyti Direktyvą 68/193/EEB, išskyrus 12 ir 12a straipsnius.

4.   Šio sprendimo priedo IV dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 1999/105/EB, išskyrus 17 straipsnio 1 dalį.

5.   Šio sprendimo priedo V dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 2002/54/EB, išskyrus 20 straipsnį.

6.   Šio sprendimo priedo VI dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 2002/55/EB, išskyrus 16 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį.

7.   Šio sprendimo priedo VII dalyje nurodytos valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo pirmajame lentelės stulpelyje nurodytoms ir atitinkamų valstybių narių stulpelyje ženklu „X“ pažymėtoms veislėms taikyti Direktyvą 2002/57/EB, išskyrus 17 straipsnį.

Malta atleista nuo šio įsipareigojimo dėl saulėgrąžų ir šis atleidimas taikomas taip pat netaikant minėtos direktyvos 9 straipsnio 1 dalies.

2 straipsnis

Sprendimai 69/270/EEB, 69/271/EEB, 69/272/EEB, 70/47/EEB, 70/48/EEB, 70/49/EEB, 70/93/EEB, 70/94/EEB, 70/481/EEB, 72/270/EEB, 72/271/EEB, 73/122/EEB, 73/123/EEB, 73/188/EEB, 74/5/EEB, 74/358/EEB, 74/360/EEB, 74/361/EEB, 74/362/EEB, 74/491/EEB, 74/532/EEB, 75/287/EEB, 75/752/EEB, 79/355/EEB, 86/153/EEB, 89/101/EEB, 90/209/EEB, 2005/325/EB, 2005/871/EB, 2005/886/EB, 2005/931/EB, 2008/462/EB, 2009/786/EB, 2010/198/ES ir 2010/377/ES panaikinami.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas Airijai, Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei bei Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66.

(3)  OL L 93, 1968 4 17, p. 15.

(4)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12.

(6)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.

(7)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.

(8)  OL L 220, 1969 9 1, p. 8.

(9)  OL L 220, 1969 9 1, p. 9.

(10)  OL L 220, 1969 9 1, p. 10.

(11)  OL L 13, 1970 1 19, p. 26.

(12)  OL L 13, 1970 1 19, p. 27.

(13)  OL L 13, 1970 1 19, p. 28.

(14)  OL L 25, 1970 2 2, p. 16.

(15)  OL L 25, 1970 2 2, p. 17.

(16)  OL L 237, 1970 10 28, p. 29.

(17)  OL L 166, 1972 7 24, p. 26.

(18)  OL L 166, 1972 7 24, p. 27.

(19)  OL L 145, 1973 6 2, p. 41.

(20)  OL L 145, 1973 6 2, p. 43.

(21)  OL L 194, 1973 7 16, p. 16.

(22)  OL L 12, 1974 1 15, p. 13.

(23)  OL L 196, 1974 7 19, p. 15.

(24)  OL L 196, 1974 7 19, p. 18.

(25)  OL L 196, 1974 7 19, p. 19.

(26)  OL L 196, 1974 7 19, p. 20.

(27)  OL L 267, 1974 10 3, p. 18.

(28)  OL L 299, 1974 11 7, p. 14.

(29)  OL L 122, 1975 5 14, p. 15.

(30)  OL L 319, 1975 12 10, p. 12.

(31)  OL L 84, 1979 4 4, p. 23.

(32)  OL L 115, 1986 5 3, p. 26.

(33)  OL L 38, 1989 2 10, p. 37.

(34)  OL L 108, 1990 4 28, p. 104.

(35)  OL L 109, 2005 4 29, p. 1.

(36)  OL L 320, 2005 12 8, p. 50.

(37)  OL L 326, 2005 12 13, p. 39.

(38)  OL L 340, 2005 12 23, p. 67.

(39)  OL L 160, 2008 6 19, p. 33.

(40)  OL L 281, 2009 10 28, p. 5.

(41)  OL L 87, 2010 4 7, p. 34.

(42)  OL L 173, 2010 7 8, p. 73.


PRIEDAS

Sutartiniai ženklai

Santrumpos:

BG

:

Bulgarijos Respublika

CZ

:

Čekijos Respublika

DK

:

Danijos Karalystė

DE

:

Vokietijos Federacinė Respublika

EE

:

Estijos Respublika

IE

:

Airija

ES

:

Ispanijos Karalystė

FR

:

Prancūzijos Respublika

CY

:

Kipro Respublika

LV

:

Latvijos Respublika

LT

:

Lietuvos Respublika

MT

:

Maltos Respublika

NL

:

Nyderlandų Karalystė

PL

:

Lenkijos Respublika

SI

:

Slovėnijos Respublika

SK

:

Slovakijos Respublika

FI

:

Suomijos Respublika

SE

:

Švedijos Karalystė

UK

:

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Ženklas „X“ įrašomas stulpelyje kiekvienos valstybės narės, atleistos nuo įsipareigojimo, kaip nustatyta 1 straipsnyje.

I dalis.   Direktyva 66/401/EEB

 

BG

CZ

DK

DE

IE

ES

LV

LT

MT

PL

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

X

X

 

X

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica oleracea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 


II dalis.   Direktyva 66/402/EEB

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


III dalis.   Direktyva 68/193/EEB

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


IV dalis.   Direktyva 1999/105/EB

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercus ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 


V dalis.   Direktyva 2002/54/EB

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X


VI dalis.   Direktyva 2002/55/EB

 

IE

UK

Allium cepaaggregatum group

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X


VII dalis.   Direktyva 2002/57/EB

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogaea

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 


10.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 9 d.

dėl klausimyno, skirto valstybėms narėms rengiant Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo 2011–2013 m. įgyvendinimo ataskaitas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7591)

(2010/681/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvą 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (1), ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyvą 91/692/EEB, standartizuojančią ir racionalizuojančią ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą (2),

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 1999/13/EB 11 straipsnio 1 dalį valstybės narės privalo parengti ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą remdamosi Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnyje nustatyta tvarka Komisijos pateiktu klausimynu arba gairėmis.

(2)

Tos direktyvos įgyvendinimo 2003 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu ataskaitą valstybės narės parengė vadovaudamosi 2002 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimu 2002/529/EB dėl klausimyno, skirto rengti valstybių narių ataskaitas apie Direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą (3).

(3)

Tos direktyvos įgyvendinimo 2005 m. sausio 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu ataskaitą valstybės narės parengė vadovaudamosi 2006 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimu 2006/534/EB dėl ataskaitoms apie Direktyvos 1999/13/EB įgyvendinimą 2005–2007 m. laikotarpiu rengti skirto klausimyno valstybėms narėms (4).

(4)

2007 m. liepos 26 d. Komisijos sprendime 2007/531/EB dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms apie Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą 2008–2010 m. laikotarpiu rengti (5), nustatyta, kad ataskaitas apie tos direktyvos įgyvendinimą 2008 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu valstybės narės turi pateikti ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d.

(5)

Ketvirtoji ataskaita turėtų būti 2011 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ataskaita.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės, rengdamos 2011 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ataskaitas, kurias jos turi pateikti Komisijai pagal Direktyvos 1999/13/EB 11 straipsnio 1 dalį, naudojasi sprendimo priede pateiktu klausimynu.

2 straipsnis

Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(2)  OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

(3)  OL L 172, 2002 7 2, p. 57.

(4)  OL L 213, 2006 8 3, p. 4.

(5)  OL L 195, 2007 7 27, p. 47.


PRIEDAS

Direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimo 2011–2013 m. laikotarpiu klausimynas

1.   Bendras apibūdinimas

Nurodykite ataskaitiniu laikotarpiu padarytus nacionalinių teisės aktų pakeitimus, susijusius su Direktyva 1999/13/EB.

2.   Informacija apie įrenginius

2.1.

Nurodykite, kiek kiekvienos iš 20 IIA priedo 1 skyriuje nurodytų veiklos rūšių ir kiekvienos IIA priedo 2 skyriuje nurodytos veiklos rūšies įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 1999/13/EB, priklauso toliau nurodytoms kategorijoms 2013 m. gruodžio 31 d.:

bendras įrenginių skaičius,

bendras įrenginių, kuriems taip pat taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB (TIKP direktyva), skaičius,

bendras įrenginių, kurie įregistruoti arba kuriems išduotas leidimas pagal Direktyvą 1999/13/EB, skaičius,

bendras įrenginių, kurie įregistruoti arba kuriems išduoti leidimai pagal Taršos mažinimo planą, skaičius,

bendras įrenginių, kuriems taikoma išlyga pagal Direktyvos 1999/13/EB 5 straipsnio 3 dalies a punktą, skaičius. Pateikite visų tokių įrenginių sąrašą ir nurodykite išlygos taikymo kiekvienam iš jų priežastis,

bendras įrenginių, kuriems taikoma išlyga pagal Direktyvos 1999/13/EB 5 straipsnio 3 dalies b punktą, skaičius. Pateikite visų tokių įrenginių sąrašą ir nurodykite išlygos taikymo kiekvienam iš jų priežastis.

2.2.

Nurodykite, kiek kiekvienos iš 20 IIA priedo 1 skyriuje nurodytų veiklos rūšių ir kiekvienos IIA priedo 2 skyriuje nurodytos veiklos rūšies įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 1999/13/EB, priklauso toliau nurodytoms kategorijoms:

bendras įrenginių, kurie įregistruoti arba kuriems išduotas leidimas pagal Direktyvą 1999/13/EB ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius,

bendras iš esmės pakeistų įrenginių, kurie įregistruoti arba kuriems išduotas leidimas pagal Direktyvą 1999/13/EB ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius.

2.3.

Nurodykite, kaip visuomenė gali susipažinti su registruotų įrenginių ir įrenginių, kuriems išduotas leidimas, sąrašais, taip pat emisijos monitoringo rezultatais, kaip numatyta Direktyvos 1999/13/EB 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Jei tokia informacija skelbiama internete, nurodykite URL. Jei ji skelbiama kitu būdu, nurodykite asmens, kuris gali suteikti tokią informaciją, kontaktinius duomenis.

3.   Pakaitalai

Nurodykite, kokios toliau išvardytos cheminės medžiagos ir mišiniai vis dar bus naudojami 2013 m. gruodžio 31 d. vykdant kiekvieną iš 20 IIA priedo 1 skyriuje išvardytų rūšių veiklą ir kiekvieną IIA priedo 2 skyriuje išvardytų rūšių veiklą ir kiek (apytikriai) jų bus naudojama (tonomis per metus): Cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriuose yra lakiųjų organinių junginių, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo priskiriamų kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškai reprodukciją veikiančioms medžiagoms ir kuriems priskiriamos arba turi būti priskiriamos pavojingumo frazės H340, H350, H350i, H360D arba H360F arba rizikos frazės R45, R46, R49, R60 arba R61.

Jei įmanoma, nurodykite tų cheminių medžiagų IUPAC pavadinimą ir CAS numerį, mišinių komercinius pavadinimus ir kokių atitinkamų medžiagų juose yra.

Taip pat išvardykite naudojamus pirmiau nurodytų cheminių medžiagų ir mišinių pakaitalus (neprivaloma).

4.   Monitoringas

Nurodykite, kiek kiekvienos iš 20 IIA priedo 1 skyriuje nurodytų veiklos rūšių ir kiekvienos IIA priedo 2 skyriuje nurodytos veiklos rūšies įrenginių nuolat vykdomas monitoringas pagal Direktyvos 1999/13/EB 8 straipsnio 2 dalį.

5.   Reikalavimų laikymasis

Apie kiekvieną iš 20 IIA priedo 1 skyriuje nurodytų veiklos rūšių ir kiekvieną IIA priedo 2 skyriuje nurodytą veiklos rūšį pateikite tokius 2012 m. duomenis:

Direktyvos 1999/13/EB reikalavimus pažeidusių veiklos vykdytojų skaičių:

a)

nes buvo nepateikti Direktyvos 1999/13/EB 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys arba duomenų buvo pateikta nepakankamai, kad kompetentingosios institucijos galėtų patikrinti reikalavimų laikymąsi;

b)

kai pažeidimai susiję su kitų Direktyvos 1999/13/EB reikalavimų, ypač 3 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio, 8 straipsnio 2 ir 3 dalių nesilaikymu.

Įrenginių, kurių veiklą kompetentingosios institucijos sustabdė arba iš kurių atėmė leidimą dėl reikalavimų nesilaikymo pagal Direktyvos 1999/13/EB 10 straipsnio b dalį.

6.   Emisijos

Nurodykite lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijų kiekį (tonomis) 2012 m. vykdant kiekvieną iš 20 IIA priedo 1 skyriuje nurodytų rūšių veiklą ir kiekvieną IIA priedo 2 skyriuje nurodytų rūšių veiklą. Nurodykite, ar tas nurodytas kiekis yra grindžiamas išmatuotais, apskaičiuotais ir (arba) numatomais duomenimis.

7.   Jei įmanoma, įvertinkite:

kiek iš viso darbuotojų (nacionalinių, regiono ir vietos institucijų) dalyvauja Direktyvos 1999/13/EB įgyvendinimo ir jos vykdymo užtikrinimo veikloje (neprivaloma),

kiek tai kainuoja atitinkamoms institucijoms (EUR per metus) (neprivaloma).

8.   Kitos pastabos