ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.285.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 285

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. spalio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/655/ES

 

*

2010 m. spalio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Papildomo Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 973/2010, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Azorų salų ir Maderos regionus

4

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 974/2010, kuriuo nustatomos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant EŽŪGF intervencinių supirkimo, laikymo ir realizavimo priemonių finansines sąnaudas 2011 finansiniais metais

9

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 975/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Śliwka szydłowska (SGN))

11

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 976/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Hessischer Apfelwein (SGN)]

13

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 977/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Obwarzanek krakowski (SGN))

15

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 978/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (SGN)]

17

 

*

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 979/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Porc de Franche-Comté (SGN))

19

 

*

2010 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 980/2010, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse

21

 

 

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 981/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

23

 

 

2010 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 982/2010, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

28

 

 

2010/657/ES

 

*

2010 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas dėl skubių kovos su pasiutlige šiaurės rytų Italijoje priemonių finansavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/ES

 

*

2010 m. spalio 26 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Estijoje (ECB/2010/18)

37

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 19 d.

dėl Papildomo Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu

(2010/655/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 196 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga yra Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo, patvirtinto 1993 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimu 93/550/EEB (2) (toliau – Lisabonos susitarimas), šalis.

(2)

Iškilus politiniam Ispanijos ir Maroko ginčui dėl Vakarų Sacharos ribų, šios dvi šalys Lisabonos susitarimo neratifikavo. Dabar, priėmus Papildomą Lisabonos susitarimo protokolą, kuriuo modifikuojamas Lisabonos susitarimo 3 straipsnio c punktas, šis ginčas išspręstas.

(3)

Po to, kai 2008 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė sprendimą dėl Papildomo Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu, Papildomas protokolas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2009 m. kovo 25 d.

(4)

Papildomas Lisabonos susitarimo protokolas pateiktas šalims ratifikuoti, priimti ar patvirtinti.

(5)

Todėl Sąjungai derėtų sudaryti Papildomą Lisabonos susitarimo protokolą.

(6)

Europos Sąjunga ir valstybės narės, esančios Lisabonos susitarimo šalimis, turėtų siekti savo Papildomo protokolo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus, jei įmanoma, deponuoti vienu metu.

(7)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjunga pranešė Portugalijos Vyriausybei apie tai, kad Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė visas Europos bendrijos teises bei pareigas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Papildomas Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolas.

Papildomo protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1.   Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiama teisė Sąjungos vardu pagal Papildomo protokolo 3 straipsnio 1 dalį deponuoti patvirtinimo dokumentą Portugalijos Vyriausybei, kuri prisiima depozitaro funkciją, siekiant išreikšti Sąjungos sutikimą, kad tas protokolas jai būtų privalomas.

2.   Sąjunga ir valstybės narės, esančios Lisabonos susitarimo šalimis, siekia savo Papildomo protokolo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus, jei įmanoma, deponuoti vienu metu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Papildomo protokolo įsigaliojimo data skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. REYNDERS


(1)  2010 m. kovo 9 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 267, 1993 10 28, p. 20.


VERTIMAS

Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo

PAPILDOMAS PROTOKOLAS

Portugalijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Maroko Karalystė ir Europos bendrija (toliau – Šalys),

SUVOKDAMOS būtinybę saugoti aplinką ir ypač jūrų aplinką,

PRIPAŽINDAMOS, kad Šiaurės rytų Atlanto vandenyno dalies tarša nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis gali būti žalinga jūrų aplinkai ir pažeisti pakrančių valstybių interesus,

ATSIŽVELGDAMOS į būtinybę paskatinti kuo skubesnį 1990 m. spalio 17 d. Lisabonoje sudaryto Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo (toliau – Lisabonos susitarimas) įsigaliojimą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Lisabonos susitarimo pakeitimas

1990 m. spalio 17 d. Lisabonoje sudaryto Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo (Lisabonos susitarimas) 3 straipsnio c pastraipa iš dalies keičiama taip:

„c)

Pietuose – pietine vandenų, priklausančių kurios Šalies suverenitetui arba jurisdikcijai, riba.“.

2 straipsnis

Lisabonos susitarimo ir Papildomo protokolo santykis

Šiuo Protokolu Lisabonos susitarimas iš dalies pakeičiamas pagal Protokolo 1 straipsnio nuostatas, ir, Protokolo Šalių atžvilgiu, Susitarimas ir Papildomas protokolas turi būti aiškinami ir taikomi kaip vienas teisės aktas.

3 straipsnis

Sutikimas dėl įsipareigojimo ir įsigaliojimo

1.   Protokolas bus pateiktas Šalims ratifikuoti, priimti ar patvirtinti, o atitinkami teisės aktai turi būti pateikti Portugalijos Respublikos Vyriausybei.

2.   Protokolas įsigalioja tą dieną, kurią Portugalijos Respublikos Vyriausybė gauna paskutinę ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo priemonę.

3.   Jokia Šalis negali pareikšti, kad ji yra saistoma šio Protokolo, jei ji anksčiau ar tuo pačiu metu nepareiškia pritarimo būti saistoma Lisabonos susitarimo pagal 22 straipsnį.

4.   Šiam Protokolui įsigaliojus, naujoms Šalims prisijungiant prie Lisabonos susitarimo pagal 23 ir 24 straipsnius, jos taip pat turi prisiimti įsipareigojimus pagal šį Protokolą, nes Šalys priima įsipareigojimus pagal Lisabonos susitarimą su pakeitimais, padarytais šio Protokolo 1 straipsniu.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

Sudarytas Lisabonoje du tūkstančiai aštuntųjų metų gegužės dvidešimtą dieną arabų, ispanų, prancūzų ir portugalų kalbomis; esant bet kokiems neatitikimams galioja tekstas prancūzų kalba.

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS VARDU

ISPANIJOS KARALYSTĖS VARDU

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS VARDU

MAROKO KARALYSTĖS VARDU

EUROPOS BENDRIJOS VARDU


REGLAMENTAI

30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/4


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 973/2010

2010 m. spalio 25 d.

kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Azorų salų ir Maderos regionus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

2007 m. rugpjūčio ir gruodžio mėn. Azorų salų ir Maderos regionų valdžios institucijos, vadovaudamosi Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnio 2 dalimi, remiamos Portugalijos Vyriausybės, pateikė prašymą sustabdyti autonominio Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą kai kuriems produktams. Šiuos prašymus jos pagrindė tuo, kad atsižvelgiant į šių salų atokumą, Azorų salų ir Maderos ekonominių operacijų vykdytojai yra labai nepalankioje prekybai padėtyje, darančią neigiamą poveikį demografinėms tendencijoms, užimtumui ir socialinei bei ekonominei raidai.

(2)

Azorų salų ir Maderos vietos ekonomikos didele dalimi priklauso nuo vietinio ir tarptautinio turizmo, t. y. gana nepastovių ekonominių išteklių, kuriuos lemia veiksniai, kuriems vietos institucijos ir Portugalijos Vyriausybė beveik neturi įtakos. Dėl šios priežasties Azorų salų ir Maderos ekonomikos vystymasis labai suvaržytas. Tokiomis aplinkybėmis būtina remti tuos ekonomikos sektorius, kurie yra mažiau priklausomi nuo turizmo pramonės, kad būtų galima kompensuoti turizmo sektoriaus svyravimus ir tokiu būdu stabilizuoti vietos užimtumą.

(3)

1993 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1657/93, laikinai atleidžiantis nuo autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų tam tikrus pramonės produktus, skirtus Azorų salų ir Maderos laisvosioms zonoms aprūpinti (3), pastaraisiais metais iki jo galiojimo pabaigos 2008 m. gruodžio 31 d. nedavė laukto efekto. Tikriausiai tai nulėmė faktas, kad minėtame reglamente nurodyti muitų taikymo sustabdymo atvejai buvo skirti tik laisvosioms Azorų salų ir Maderos zonoms, todėl pastaraisiais metais, prieš baigiantis jų galiojimo terminui, nebuvo taikomi. Todėl reikia numatyti naujus atvejus dėl muitų taikymo sustabdymo, kurie galiotų ne tik laisvosiose zonose veikiančioms pramonės šakoms, bet galėtų būti naudingi visų rūšių ekonominių operacijų vykdytojams, įsteigtiems šių regionų teritorijose. Todėl komerciniams sektoriams, kurie naudotųsi muitų taikymo sustabdymu, turėtų būtų priskirti žvejybos, žemės ūkio, pramonės ir paslaugų sektoriai.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente nustatytų muitų taikymo sustabdymo ekonominį poveikį, tikslinga išplėsti produktų, kuriems taikoma ši priemonė, grupę, įtraukiant galutinius žemės ūkiui, prekybai ar pramonei skirtus produktus, žaliavas, dalis ir komponentus, naudojamus žemės ūkio, pramonės pertvarkymo ar tvarkybos tikslams.

(5)

Siekiant suteikti investuotojams ilgalaikę perspektyvą ir sudaryti sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams pasiekti pramonės ir prekybos veiklos lygį, leidžiantį stabilizuoti šių regionų ekonominę ir socialinę padėtį, tikslinga visai sustabdyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikroms prekėms 10 metų laikotarpiui, nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad šiomis muitų tarifų priemonėmis naudotųsi tik ekonominių operacijų vykdytojai, įsteigti Azorų salų ir Maderos teritorijoje, muitų taikymo sustabdymas turėtų būti susietas su produktų galutiniu naudojimu pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (4), ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/93, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5).

(7)

Siekdamos užtikrinti muitų taikymo sustabdymo priemonių veiksmingumą, Azorų salų ir Maderos institucijos turėtų imtis reikalingų įgyvendinimo priemonių ir apie jas pranešti Komisijai.

(8)

Prireikus Komisijai turėtų būti leista patvirtinti laikinąsias priemones, skirtas užkirsti kelią bet kokiems spekuliaciniams veiksmams, kuriais siekiama iškraipyti prekybą, kol Taryba nepriims galutinio sprendimo dėl tokių veiksmų.

(9)

Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai nesuteikia pagrindo esminiams muitų taikymo sustabdymo pakeitimams. Todėl, siekiant padaryti reikiamus prekių, kurioms taikomas muitų taikymo sustabdymas, sąrašo pakeitimus ir techninius patikslinimus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotus teisės aktus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 2 d. visiškai sustabdomas Bendrojo muitų tarifo muitų, taikomų į autonominius Azorų salų ir Maderos regionus importuojamiems galutiniams žemės ūkiui, prekybai ar pramonei skirtiems produktams, išvardytiems I priede, taikymas.

Šios prekės turi būti naudojamos vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentu (EEB) Nr. 2454/93 ne trumpiau nei 24 mėnesius nuo to laiko, kai jas į laisvą apyvartą išleidžia ekonominių operacijų vykdytojai, įsteigti autonominiuose Azorų salų ir Maderos regionuose.

2 straipsnis

Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 2 d. visiškai sustabdomas Bendrojo muitų tarifo muitų į autonominius Azorų salų ir Maderos regionus importuojamoms žaliavoms, dalims ir komponentams, išvardytiems II priede ir naudojamiems žemės ūkio, pramonės pertvarkymo ir tvarkybos tikslams autonominiuose Azorų salų ir Maderos regionuose, taikymas.

3 straipsnis

Azorų salų ir Maderos kompetentingos institucijos imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 2 straipsnių.

Šios institucijos praneša Komisijai apie tas priemones iki 2011 m. balandžio 30 d.

4 straipsnis

Muitų taikymas sustabdomas, kaip nurodyta 1 ir 2 straipsniuose, jeigu prekės pateikiamos galutiniam naudojimui pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 21 ir 82 straipsnius ir jei vykdoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniuose numatyta kontrolė.

5 straipsnis

1.   Jei Komisija turi pagrindo manyti, kad šiuo reglamentu sustabdžius muitų taikymą buvo iškreipta prekyba konkrečiu produktu, ji, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, gali ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui laikinai atšaukti sprendimą dėl sustabdymo. Produktų, kurių apmuitinimo sustabdymas buvo laikinai atšauktas, importo muitai užtikrinami garantija, ir atitinkami produktai išleidžiami į laisvą apyvartą autonominiuose Azorų salų ir Maderos regionuose tik tuo atveju, jei tokia garantija pateikiama.

2.   Jei Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, per 12 mėnesių priima sprendimą galutinai atšaukti muitų taikymo sustabdymą, garantija užtikrintos muitų sumos galutinai surenkamos.

3.   Jei vadovaujantis 2 dalimi galutinis sprendimas per 12 mėnesių nepriimamas, garantija grąžinama.

6 straipsnis

Prireikus Komisija, veikdama pagal 7 straipsnį ir laikydamasi 8 ir 9 straipsniuose nurodytų sąlygų, gali deleguotais teisės aktais daryti I ir II priedų pakeitimus ir techninius patikslinimus, kurie reikalingi dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų.

7 straipsnis

1.   6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui.

2.   Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 8 ir 9 straipsniuose nustatytų sąlygų.

8 straipsnis

1.   Taryba gali atšaukti 6 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.   Sprendimu dėl delegavimo atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

1.   Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.

2.   Jeigu praėjus tam laikotarpiui Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto arba jeigu iki tos datos Taryba informavo Komisiją, kad ji nusprendė nepareikšti prieštaravimų, deleguotas teisės aktas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

3.   Jei Taryba pareiškia prieštaravimus dėl priimto deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Taryba nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto priežastis.

10 straipsnis

Europos Parlamentas informuojamas apie Komisijos deleguotų teisės aktų priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų atžvilgiu ar Tarybos delegavimo atšaukimą.

11 straipsnis

1.   Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6), 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. lapkričio 1 d., išskyrus 6–10 straipsnius, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  2010 m. sausio 1 d. ir 2010 m. rugsėjo 7 d. nuomonės (dar nepaskelbtos Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. gruodžio 17 d. nuomonė (OL C 225, 2010 9 22, p. 59).

(3)  OL L 158, 1993 6 30, p. 1.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

Galutiniai žemės ūkiui, prekybai ar pramonei skirti produktai

KN kodas (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Nuo 2009 m. sausio 1 d. galioja KN kodai, patvirtinti 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 291, 2008 10 31, p. 1).


II PRIEDAS

Žaliavos, dalys ir komponentai, naudojami žemės ūkio tikslams, pramonės pertvarkymui ar tvarkybai

KN kodas (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Nuo 2009 m. sausio 1 d. galioja KN kodai, patvirtinti 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 291, 2008 10 31, p. 1).


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 974/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo nustatomos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant EŽŪGF intervencinių supirkimo, laikymo ir realizavimo priemonių finansines sąnaudas 2011 finansiniais metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles (2), 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad finansinės išlaidos, valstybių narių patirtos perkant produktus, nustatomos pagal minėto reglamento IV priede nustatytas apskaičiavimo taisykles.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 884/2006 IV priedo I.1 punkto pirma pastraipa apskaičiuojant finansinių išlaidų sumą, Sąjungoje galiojančią nekintamą palūkanų normą kiekvienų finansinių metų pradžioje nustato Komisija. Ši nekintama palūkanų norma atitinka EURIBOR terminuotų trijų mėnesių ir dvylikos mėnesių palūkanų normos vidurkį, nustatomą per šešis mėnesius iki informuojant valstybes nares, kaip nurodyta minėto IV priedo I.1 punkto pirmoje pastraipoje, šias palūkanas paskirstant vieno trečdalio ir dviejų trečdalių santykiu. Ši norma turi būti nustatoma kiekvienų Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansinių metų pradžioje.

(3)

Tačiau jeigu kurios nors valstybės narės nurodyta palūkanų norma yra mažesnė už Sąjungai atskaitiniu laikotarpiu nustatytą nekintamą palūkanų normą, šiai valstybei narei, remiantis Reglamento (EB) Nr. 884/2006 IV priedo I.2 punkto antra pastraipa, turi būti nustatyta Sąjungos normos lygį atitinkanti palūkanų norma.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 884/2006 IV priedo, I.2 punkto trečia pastraipa, jei valstybė narė informacijos per minėto priedo I.2 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį ir nurodyta forma nepateikia, tos valstybės taikyta palūkanų norma yra laikoma nuline. Jei valstybė narė praneša, kad ji netaikė jokios palūkanų normos, nes per ataskaitinį laikotarpį žemės ūkio produktai į valstybės intervencijos sandėlius patalpinti nebuvo, tai valstybei narei taikoma nekintama palūkanų norma. Liuksemburgas, Maltos Respublika ir Portugalija pranešė, kad jos netaikė jokios palūkanų normos, nes per ataskaitinį laikotarpį žemės ūkio produktai į valstybės intervencijos sandėlius patalpinti nebuvo.

(5)

Remiantis valstybių narių Komisijai perduotais pranešimais, reikėtų, atsižvelgiant į šiuos įvairius veiksnius, nustatyti palūkanų normas, taikomas EŽŪGF 2011 finansiniams metams.

(6)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatomos tokios Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 2011 finansiniams metams priskiriamų finansinių išlaidų, susijusių su valstybių narių patirtomis išlaidomis kaupiant lėšas, skirtas intervenciniams produktams pirkti, palūkanų normos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 884/2006 IV priede taikant minėto reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą:

a)

0,0 % speciali palūkanų norma taikoma Kipre, Estijoje ir Latvijoje;

b)

0,2 % speciali palūkanų norma taikoma Bulgarijoje;

c)

0,3 % speciali palūkanų norma taikoma Švedijoje;

d)

0,4 % speciali palūkanų norma taikoma Vokietijoje, Airijoje ir Suomijoje;

e)

0,5 % speciali palūkanų norma taikoma Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje;

f)

0,6 % speciali palūkanų norma taikoma Italijoje;

g)

0,7 % speciali palūkanų norma taikoma Graikijoje;

h)

1,0 % speciali palūkanų norma taikoma Belgijoje;

i)

1,1 % vienoda Sąjungos palūkanų norma taikoma kitoms valstybėms narėms.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 975/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Śliwka szydłowska (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą Śliwka szydłowska paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 42, 2010 2 19, p. 3.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

LENKIJA

Śliwka szydłowska (SGN)


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 976/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Hessischer Apfelwein (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą Hessischer Apfelwein paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 41, 2010 2 18, p. 13.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.8 klasė.   Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

VOKIETIJA

Hessischer Apfelwein (SGN)


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 977/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Obwarzanek krakowski (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą Obwarzanek krakowski paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 38, 2010 2 16, p. 8; versija vokiečių kalba buvo pataisyta OL C 226, 2010 8 21, p. 17.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede nurodyti maisto produktai

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

LENKIJA

Obwarzanek krakowski (SGN)


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 978/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Image (Longkou Fen Si) (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Kinijos paraiška įregistruoti pavadinimą

Image

(Longkou Fen Si) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 44, 2010 2 20, p. 18.


PRIEDAS

Šio reglamento I (EB) Nr. 510/2006 priede nurodyti maisto produktai:

2.7 klasė.   Tešlos gaminiai

KINIJA

Image (Longkou Fen Si) (SGN)


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 979/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Porc de Franche-Comté (SGN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą Porc de Franche-Comté paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 38, 2010 2 16, p. 13.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.1 klasė.   Šviežia mėsa (ir subproduktai)

PRANCŪZIJA

Porc de Franche-Comté (SGN)


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 980/2010

2010 m. spalio 28 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 53/2010, kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus (2), nustatomos kvotos 2010 metams.

(2)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2010 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2010 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 21, 2010 1 26, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

33/T&Q

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

SOL/8AB.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIIa ir VIIIb zonos

Data

2010 9 1


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 981/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 982/2010

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2010 m. lapkričio 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Sąjungą atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje arba Juodojoje jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

15.10.2010-28.10.2010

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

210,36

160,02

FOB kaina JAV

196,36

186,36

166,36

113,41

Meksikos įlankos priedas

18,08

Didžiųjų ežerų priedas

22,87

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

18,89 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

47,56 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/28


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/656/BUSP

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. sausio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/30/BUSP (2), atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui, tolesniam dvylikos mėnesių laikotarpiui ir papildančią jas JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalyje nustatytomis ribojančiomis priemonėmis.

(3)

JT ST rezoliucija 1842 (2008) atnaujinus ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui, 2008 m. lapkričio 18 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/873/BUSP (3) kuria nuo 2008 m. lapkričio 1 d. toliau pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui.

(4)

2010 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1946 (2010), kuria iki 2011 m. balandžio 30 d. pratęstas JT ST rezoliucija 1572 (2004) ir JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalimi nustatytų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui ir kuria iš dalies pakeistos ribojamosios priemonės dėl ginklų.

(5)

Todėl ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui reikėtų atnaujinti. Be to, kad JT ST rezoliucija 1946 (2010) nustatytos išimtys dėl ginklų embargo, reikia iš dalies pakeisti ribojamąsias priemones, kad būtų nustatytos išimtys dėl kitos įrangos, kurią Sąjunga įtraukė savarankiškai.

(6)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės yra išdėstytos 2005 m. sausio 31 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 174/2005, nustatančiame su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus (4), 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005, nustatančiame tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (5), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinančiame Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (6),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Draudžiamas visų rūšių ginklų ir su jais susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei pirmiau minėtiems ginklams ar įrangai skirtas atsargines dalis, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimas, tiekimas, perdavimas Dramblio Kaulo Krantui arba eksportavimas į jį, vykdomas valstybių narių piliečių arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojant laivus su valstybių narių vėliavomis arba valstybių narių orlaivius, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokių ginklų, su jais susijusių medžiagų ir įrangos kilmės vieta.

2.   Taip pat draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Dramblio Kaulo Krante arba naudojimui Dramblio Kaulo Krante tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Dramblio Kaulo Krante arba naudojimui Dramblio Kaulo Krante tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, arba susijusią su susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu.

2 straipsnis

1 straipsnis netaikomas:

a)

tiekimui, taip pat techninei pagalbai, skirtai paremti tik Jungtinių Tautų operaciją Dramblio Kaulo Krante ir ją remiančias Prancūzijos pajėgas arba naudoti toje operacijoje;

b)

kaip iš anksto patvirtino Komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 14 dalį (toliau – Sankcijų komitetas):

i)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą, skirtą naudoti tik humanitarinei pagalbai ar apsaugai, įskaitant tokią įrangą, skirtą Sąjungos, JT, Afrikos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) vykdomoms krizių valdymo operacijoms;

ii)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą, skirtą tik tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos galėtų naudoti tinkamus ir adekvačius pajėgumus palaikydamos viešąją tvarką;

iii)

teikiant finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusią su i ir ii papunkčiuose nurodyta įranga;

iv)

teikiant techninę pagalbą ir mokymą, susijusius su i ir ii papunkčiuose nurodyta įranga.

c)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant apsauginius rūbus, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Dramblio Kaulo Krantą laikinai ir tik savo asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Sąjungos ar jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos bei plėtros darbuotojai ir susiję asmenys;

d)

parduodant ar tiekiant, kai laikinai perduodama ar eksportuojama į Dramblio Kaulo Krantą pajėgoms valstybės, kuri pagal tarptautinę teisę vykdo priemones, išimtinai ir tiesiogiai skirtas palengvinti savo piliečių ir asmenų, už kuriuos Dramblio Kaulo Krante ji yra prisiėmusi konsulinę atsakomybę, evakuaciją, kai tai iš anksto pranešta Sankcijų komitetui;

e)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant ginklus ir susijusias medžiagas bei teikiant techninį mokymą ir pagalbą, skirtą tik paremti gynybos ir saugumo pajėgų reorganizavimo procesą ar naudoti jo metu pagal Linas-Marcoussis susitarimo 3 dalies f punktą, kai tai iš anksto patvirtinta Sankcijų komiteto;

f)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms ir kuri skirta tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos galėtų naudoti tik tinkamus ir adekvačius pajėgumus palaikydamos viešąją tvarką, taip pat teikiant finansavimą, finansinę ar techninę pagalbą ir mokymą, susijusius su tokia įranga.

3 straipsnis

Pagal JT ST rezoliuciją 1643 (2005) tiesioginis ar netiesioginis visų neapdorotų deimantų importas į Sąjungą iš Dramblio Kaulo Kranto, nepriklausomai nuo to, ar šių deimantų kilmės vieta yra Dramblio Kaulo Krantas ar ne, draudžiamas.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užkirsti kelią Sankcijų komiteto nustatytų asmenų, keliančių grėsmę taikai ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tų, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akra III susitarimus ir kitų asmenų, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, atsakingi už sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, kitų asmenų, viešai kurstančių neapykantą ir smurtą, taip pat visų kitų asmenų, kaip nustatyta Sankcijų komiteto, pažeidžiančių pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 7 dalį taikomas priemones, įvažiavimui į valstybių narių teritoriją ar vykimui per ją tranzitu.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys išvardyti priede.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti jos pačios piliečiams įvažiuoti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas nustato, kad:

a)

kelionė yra pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas;

b)

išimtis prisidėtų prie JT ST rezoliucijų, skirtų taikai ir nacionaliniam susitaikymui Dramblio Kaulo Krante ir stabilizacijai regione užtikrinti, tikslų.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nustatytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, valdomi arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami pagal 4 straipsnio 1 dalį Sankcijų komiteto nustatytų asmenų ar subjektų, arba lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys subjektams, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tie asmenys ar subjektai arba asmenys, veikiantys tų asmenų ar subjektų vardu ar jų nurodymu, kaip nustatyta Sankcijų komiteto.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys išvardyti priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius teisės aktus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.   2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

šių sąskaitų palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti ar atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP ar šį sprendimą,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams ir toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba sudaro priede esantį sąrašą ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

7 straipsnis

1.   Jei Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nustato asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą nurodo priede. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.   Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.   Priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams nustatyti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą bei pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. Priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

9 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/852/BUSP ir 2006/30/BUSP panaikinamos.

10 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Vadovaujantis atitinkamais Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais, jis prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

(2)  OL L 19, 2006 1 24, p. 36.

(3)  OL L 308, 2008 11 19, p. 52.

(4)  OL L 29, 2005 2 2, p. 5.

(5)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

(6)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.


PRIEDAS

4 ir 5 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija (gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso numeris/tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į JT sąrašą data

1.

BLÉ GOUDÉ Charles (dar žinomas kaip Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Gim. d.: 1972 1 1

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Pasas 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, išduotas 2005 11 10, galioja iki 2008 11 9

Tapatybės kortelė AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, išduota 2002 12 20, galioja iki 2005 12 11

Pasas 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, išduotas 2000 11 24, galioja iki 2003 11 23

Gimimo vieta: Guibéroua (Gagnoa) arba Niagbrahio/Guiberoua arba Guiberoua

2001 m. žinomas adresas: Yopougon Selmer, Bloc P 170; taip pat viešbutyje Hotel Ivoire

Kelionės dokumente Nr. C2310421 (išduotas Šveicarijoje 2005 11 15, galioja iki 2005 12 31) deklaruotas adresas: Abidžanas, Cocody

COJEP („Jaunieji patriotai“) vadovas, nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Jungtinių Tautų, Tarptautinės darbo grupės, politinės opozicijos ir nepriklausomos spaudos bauginimas; tarptautinių radijo stočių sabotažas; Tarptautinės darbo grupės, Jungtinių Tautų operacijos Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.

2.

DJUÉ Eugène Ngoran Kouadio

Gim. d.: 1966 1 1 arba 1969 12 20

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Pasas 04 LE 017521, išduotas 2005 m. vasario 10 d., galioja iki 2008 m. vasario 10 d.

UPLTCI (Dramblio Kaulo Kranto visiško išlaisvinimo patriotų sąjunga) lyderis. Nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.

3.

FOFIE Martin Kouakou

Gim. d.: 1968 1 1

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Gimimo vieta: Bohi, Dramblio Kaulo Krantas

Burkina Faso tapatybės kortelė Nr. 2096927, išduota 2005 m. kovo 17 d.

Burkina Faso pilietybės pažymėjimas CNB N.076 (2003 m. vasario 17 d.)

Tėvo vardas ir pavardė: Yao Koffi FOFIE

Motinos vardas ir pavardė: Ama Krouama KOSSONOU

Dramblio Kaulo Kranto tapatybės kortelė Nr. 970860100249, išduota 1997 m. rugpjūčio 5 d., galioja iki 2007 m. rugpjūčio 5 d.

Vyriausiasis kapralas-naujųjų pajėgų vadas, Korhogo vietovė. Jo vadovaujamos pajėgos susijusios su vaikų ėmimu į ginkluotąsias pajėgas, asmenų grobimu, reikalavimais atlikti priverstinį darbą, seksualiniu moterų išnaudojimu, savavališkais areštais ir be teismo vykdomomis egzekucijomis, prieštaraujančiais žmogaus teisių konvencijoms ir tarptautinei humanitarinei teisei; Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 28 d.

dėl skubių kovos su pasiutlige šiaurės rytų Italijoje priemonių finansavimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7379)

(2010/657/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 2009/470/EB nustatyta, kad jeigu valstybei narei tiesiogiai kyla pavojus dėl ligos, nurodytos minėto sprendimo I priede, atsiradimo arba plitimo trečiosios šalies ar valstybės narės teritorijoje, gali būti nuspręsta patvirtinti konkrečiai padėčiai skirtas priemones bei suteikti Sąjungos finansinę paramą priemonėms, kurios laikomos ypač reikalingomis, kad veiksmai būtų sėkmingi.

(2)

Pasiutligė yra gyvūnų liga, kuria daugiausia serga laukiniai ir naminiai mėsėdžiai ir kuri sukelia rimtų padarinių visuomenės sveikatai. Tai viena iš ligų, išvardytų Sprendimo 2009/470/EB I priede.

(3)

Dėl Sąjungos bendrai finansuojamų laukinių mėsėdžių, kurie yra šios ligos užkrato platintojai, oralinės imunizacijos programų pastaraisiais metais daugelyje valstybių narių pasiekta labai teigiamų rezultatų – gerokai sumažėjo laukinių ir naminių gyvūnų pasiutligės atvejų ir nebenustatyta žmonių ligos atvejų.

(4)

Nuo 1997 m. Italija laikoma šalimi, kurioje nėra pasiutligės. Tačiau 2008 m. spalio mėn. Friulio-Venecijos Džulijos regione buvo nustatytas vienas pasiutligės atvejis, vėliau tame pačiame regione nustatyti dar aštuoni nauji atvejai. 2009 m. laukinių gyvūnų pasiutligė išplito ir Veneto regione. Iki 2009 m. pabaigos Friulio-Venecijos Džulijos regione buvo nustatyti 35 atvejai, o Veneto regione – 33 atvejai.

(5)

Kaimyninės valstybės narės išreiškė susirūpinimą, kad dėl padėties šiaurės rytų Italijoje jų teritorijoms kyla pasiutligės pavojus.

(6)

Todėl siekiant užkirsti kelią tolesniam šios ligos plitimui Italijoje ir kaimyninėse valstybėse narėse Austrijoje ir Slovėnijoje ir sustiprinti pastangas kuo greičiau išnaikinti šią ligą reikalingos skubios priemonės.

(7)

2009 m. gruodžio 9 d. Italija pateikė Komisijai skubios lapių oralinės vakcinacijos planą „Pasiutligės kontrolės programa šiaurės rytų Italijos regionuose. Specialusis lapių vakcinacijos planas“. Nustatyta, kad planas yra priimtinas, todėl tikslinga tam tikroms priemonėms skirti Sąjungos finansavimą. Todėl šiam planui įgyvendinti turėtų būti suteikta Sąjungos finansinė parama.

(8)

Sąjungos finansinė parama turėtų būti mokama remiantis valstybių narių pateiktu oficialiu kompensacijos prašymu ir patvirtinamaisiais dokumentais, nurodytais 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 7 straipsnyje.

(9)

Atsižvelgiant į būtinybę skubiai įgyvendinti išplėstinį vakcinacijos planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią ligai plisti kitose valstybėse narėse, tai, kad Sąjungos finansinė parama buvo pradėta teikti nuo 2009 m. gruodžio 9 d. – plano pateikimo Komisijai prašant finansavimo datos, yra pagrįsta.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2009 m. gruodžio 9 d. Italijos pateiktas planas „Pasiutligės kontrolės programa šiaurės rytų Italijos regionuose. Specialusis lapių vakcinacijos planas“ (toliau – planas) patvirtinama laikotarpiui nuo 2009 m. gruodžio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1.   Sąjunga gali suteikti paramą planui vykdyti finansuodama 50 % Italijos išlaidų:

a)

laboratorinių tyrimų:

i)

pasiutligės antigenui arba antikūnams nustatyti;

ii)

pasiutligės virusui išskirti ir apibūdinti;

iii)

biologiniam žymeniui nustatyti;

iv)

jaukams su vakcina titruoti;

b)

oralinės vakcinos ir jaukų pirkimo ir platinimo ir parenteralinių vakcinų pirkimo ir sudavimo gyvuliams pagal planą.

Tačiau Sąjungos finansinė parama a ir b punktuose nurodytoms išlaidoms neviršija 2 300 000 EUR.

2.   Didžiausia plano vykdymo išlaidų suma, kuri gali būti grąžinta Italijai, vidutiniškai neviršija:

a)

serologiniai tyrimai –

8 EUR už tyrimą;

b)

tyrimai tetraciklinui kauluose aptikti –

8 EUR už tyrimą;

c)

fluorescuojančių antikūnų tyrimai (FAT) –

12 EUR už tyrimą;

d)

polimerazės grandinės reakcijos tyrimai (PCR) –

10 EUR už tyrimą;

e)

perkant oralinę vakciną ir jaukus –

0,4 EUR už dozę;

f)

perkant parenteralinę vakciną –

1 EUR už dozę;

g)

skiepijant gyvulius –

1,50 EUR vienam gyvuliui.

3.   1 dalies a punkte nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti skirtos išlaidos apima:

a)

tyrimų rinkinių, reagentų ir visų tyrimams naudojamų reikmenų pirkimo išlaidas;

b)

specialiai paskirtiems darbuotojams už tyrimų atlikimą sumokėtas visas išlaidas arba jų dalį;

c)

ne daugiau kaip 7 % pridėtinių išlaidų nuo visos a ir b punktuose nurodytų išlaidų sumos.

3 straipsnis

1.   Sąjungos finansinė parama planui vykdyti suteikiama, jeigu Italija:

a)

įgyvendina planą pagal atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, įskaitant taisykles dėl konkurencijos, viešųjų sutarčių sudarymo ir valstybės pagalbos;

b)

ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d. pateikia Komisijai pagal priedus parengtą galutinę ataskaitą dėl plano įvykdymo techninių aspektų, prie kurios pridedami išlaidų pagrindimo dokumentai ir per laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 9 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. pasiekti rezultatai;

c)

efektyviai įgyvendina planą.

2.   Jeigu Italija neįvykdo 1 dalyje išdėstytų sąlygų, Komisija sumažina Sąjungos finansinę paramą, atsižvelgdama į neįvykdytų sąlygų pobūdį ir svarbą ir Sąjungos patirtus finansinius nuostolius.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 9 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.


I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytoje techninėje ataskaitoje turi būti nurodyti bent šie dalykai:

A.   Vakcinacija

I.

Ataskaitinis laikotarpis

II.

Paskirstytų jaukų su vakcina nuo pasiutligės skaičius

III.

Paskiepytų gyvulių ir bandų skaičius pagal regioną

IV.

Iš orlaivių išmėtytų jaukų skaičius

V.

Rankomis išdėliotų jaukų skaičius

VI.

Žemėlapiai, kuriuose pažymėta jaukų paskirstymo teritorija ir linijos, išilgai kurių jaukai buvo paskirstyti (iš oro ar rankomis)

B.   Stebėsena

 

Virusologiniai tyrimai

Serologiniai tyrimai

Tetraciklino žymens tyrimas

Regionas

Rūšis

Tyrimas

Tirtų gyvūnų skaičius

Teigiamas

Tyrimas

Tirtų gyvūnų skaičius

Teigiamas (ribinė reikšmė … TV/ml)

Tyrimas

Tirtų gyvūnų skaičius

Teigiamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Techninis padėties įvertinimas ir iškilę sunkumai.


II PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytoje finansinėje ataskaitoje turi būti nurodyti bent šie dalykai:

Priemonės, atitinkančios reikalavimus bendram finansavimui gauti

Laboratoriniai tyrimai

Regionas

Tyrimas

Tirtų gyvūnų skaičius

Atliktų tyrimų skaičius

Atliktų tyrimų kaina

(EUR)

Pasiutligės antigeno nustatymas

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

kitas (nurodyti)

 

 

 

Pasiutligės antikūnų nustatymas

Viruso neutralizacija

 

 

 

kitas (nurodyti)

 

 

 

Pasiutligės viruso apibūdinimas

Seka

 

 

 

kitas (nurodyti)

 

 

 

Biologinis žymuo

 

 

 

 

Jaukų su vakcina titravimas

 

 

 

 

Iš viso

 

0

0

0,00

Vakcinos ir jaukai

Regionas

Tyrimas

Gyvūnų skaičius

Vakcinų dozių ir jaukų skaičius

Pirkimo ir paskirstymo (sudavimo) kaina

(EUR)

Oralinė vakcina

Pirkimas

 

 

 

Paskirstymas

 

 

 

Parenteralinė vakcina

Pirkimas

 

 

 

Sudavimas

 

 

 

Iš viso

 

0

0

0,00

Patvirtinu, kad:

šios išlaidos yra faktiškai patirtos išlaidos, tiksliai užfiksuotos apskaitoje ir atitinka Komisijos sprendimo 2010/657/ES nuostatas,

visus su išlaidomis susijusius dokumentus, visų pirma pagrindžiančius kompensacijų už gyvūnus dydį, galima patikrinti,

šiai programai vykdyti nebuvo prašoma skirti kitą Sąjungos paramą ir visos už pagal šią programą vykdomus veiksmus gautos pajamos deklaruojamos Komisijai,

programa buvo įgyvendinta pagal atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas, įskaitant taisykles dėl konkurencijos, viešųjų sutarčių sudarymo ir valstybės pagalbos,

taikomos kontrolės procedūros, visų pirma skirtos patikrinti deklaruojamų sumų tikslumą, siekiant išvengti pažeidimų, juos nustatyti ir ištaisyti.

 

Data: …

 

Direktoriaus pareigas einančio asmens pavardė ir parašas: …


30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/37


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. spalio 26 d.

dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Estijoje

(ECB/2010/18)

(2010/658/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį ir 46 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (1),

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (2),

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas (3),

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (4), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2008/32) (5),

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 1 d. Estijai įsivedus eurą, Estijoje esančioms kredito įstaigoms ir kredito įstaigų filialams nuo tos dienos bus taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai.

(2)

Siekiant integruoti šiuos subjektus į Eurosistemos privalomųjų atsargų sistemą, reikia priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas, kad būtų užtikrinta sklandi integracija, nenustatant neproporcingos naštos valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, įskaitant Estiją, esančioms kredito įstaigoms.

(3)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 5 straipsnis reiškia, kad ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų, renka reikiamą statistinę informaciją iš kompetentingų nacionalinių institucijų arba tiesiogiai iš ūkio subjektų, kad, be kita ko, būtų užtikrintas savalaikis pasirengimas statistikos srityje valstybei narei įsivedant eurą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime terminai „įstaiga“, „privalomųjų atsargų reikalavimas“, „laikymo laikotarpis“ ir „atsargų bazė“ turi tokią pat reikšmę kaip Reglamente (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos Estijoje esančioms įstaigoms

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 7 straipsnio, pereinamasis laikymo laikotarpis Estijoje esančioms įstaigoms trunka nuo 2011 m. sausio 1 d. iki sausio 18 d.

2.   Kiekvienos Estijoje esančios įstaigos atsargų bazė pereinamuoju laikymo laikotarpiu nustatoma pagal jos 2010 m. spalio 31 d. balanso dalis. Estijoje esančios įstaigos pateikia Eesti Pank ataskaitą apie savo atsargų bazę vadovaudamosi ECB pinigų ir bankų statistikos atskaitomybės sistema, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32). Estijoje esančios įstaigos, kurios naudojasi Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, pereinamajam laikymo laikotarpiui atsargų bazę skaičiuoja pagal savo 2010 m. rugsėjo 30 d. balansus.

3.   Pereinamuoju laikymo laikotarpiu tokios įstaigos privalomąsias atsargas skaičiuoja arba Estijoje esanti įstaiga, arba Eesti Pank. Privalomąsias atsargas skaičiuojanti šalis pateikia savo apskaičiavimą kitai šaliai, suteikdama pastarajai pakankamai laiko jį patikrinti ir pateikti patikslinimus. Abi šalys patvirtina apskaičiuotas privalomąsias atsargas, įskaitant visus jų patikslinimus, ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 7 d. Jei šalis, kuriai buvo pranešta, nepatvirtina privalomųjų atsargų sumos iki 2010 m. gruodžio 7 d., laikoma, kad buvo pripažinta, jog pereinamajam laikymo laikotarpiui taikoma apskaičiuota suma.

4.   3 straipsnio 2–4 dalių nuostatos mutatis mutandis taikomos Estijoje esančioms įstaigoms, kad savo pradiniais laikymo laikotarpiais šios įstaigos galėtų išskaityti iš savo atsargų bazių visus Estijoje esančioms įstaigoms turimus įsipareigojimus, nors tuo metu, kai skaičiuojamos privalomosios atsargos, tokių įstaigų nėra Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2 straipsnio 3 dalyje minimame įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąraše.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos įstaigoms, esančioms kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro

1.   Pereinamojo laikymo laikotarpio taikymas Estijoje esančioms įstaigoms nedaro poveikio laikymo laikotarpiui, pagal Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 7 straipsnį taikomam kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, esančioms įstaigoms.

2.   Kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, esančios įstaigos gali nuspręsti laikymo laikotarpiais nuo 2010 m. gruodžio 8 d. iki 2011 m. sausio 18 d. ir nuo 2011 m. sausio 19 d. iki vasario 8 d. išskaityti iš savo atsargų bazės visus Estijoje esančioms įstaigoms turimus įsipareigojimus, net jei tuo metu, kai skaičiuojamos privalomosios atsargos, tokių įstaigų nėra Reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2 straipsnio 3 dalyje minimame įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąraše.

3.   Kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, esančios įstaigos, kurios pageidauja išskaityti Estijoje esančioms įstaigoms turimus įsipareigojimus, laikymo laikotarpiais nuo 2010 m. gruodžio 8 d. iki 2011 m. sausio 18 d. ir nuo 2011 m. sausio 19 d. iki vasario 8 d. skaičiuoja savo privalomąsias atsargas atitinkamai pagal savo 2010 m. spalio 31 d. ir lapkričio 30 d. balansus ir pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) III priedo 1 dalį pateikia statistinę informaciją, parodydamos Estijoje esančias įstaigas kaip tokias, kurioms jau taikoma ECB privalomųjų atsargų sistema.

Tai nepažeidžia įstaigų pareigos pateikti atitinkamų laikotarpių statistinę informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) I priedo 1 lentelę, vis dar parodant Estijoje esančias įstaigas kaip bankus, esančius „Likusiame pasaulyje“.

Lentelės pateikiamos Reglamente (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) nustatytu laiku ir tvarka.

4.   Laikymo laikotarpiais, prasidedančiais 2010 m. gruodį, 2011 m. sausį ir vasarį, kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, esančios įstaigos, besinaudojančios Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 8 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, ir pageidaujančios išskaityti Estijoje esančioms įstaigoms turimus įsipareigojimus, savo privalomąsias atsargas skaičiuoja pagal savo 2010 m. rugsėjo 30 d. balansą ir pateikia statistinę informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) III priedo 1 dalį, parodydamos Estijoje esančias įstaigas kaip tokias, kurioms jau taikoma ECB privalomųjų atsargų sistema.

Tai nepažeidžia įstaigų pareigos pateikti atitinkamų laikotarpių statistinę informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) I priedo 1 lentelę, vis dar parodant Estijoje esančias įstaigas kaip bankus, esančius „Likusiame pasaulyje“.

Statistinė informacija pateikiama Reglamente (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) nustatytu laiku ir tvarka.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis sprendimas skirtas Eesti Pank, Estijoje esančioms įstaigoms ir kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, esančioms įstaigoms.

2.   Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

3.   Jeigu šiame sprendime nėra specialiųjų nuostatų, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) ir (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) nuostatos.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. spalio 26 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

(2)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.

(3)  OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(4)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(5)  OL L 15, 2009 1 20, p. 14.