ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.273.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 273

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. spalio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/620/ES

 

*

2010 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo

1

 

 

2010/621/ES

 

*

2010 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams pasirašymo Europos Sąjungos vardu

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 929/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006 dėl jo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų ( 1 )

4

 

*

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 930/2010 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Ovčí salašnícky údený syr (GTG))

5

 

 

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 931/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 932/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmas septynias 2010 m. spalio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

9

 

 

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 933/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

11

 

 

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 934/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 927/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. spalio 16 d.

13

 

 

2010 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 935/2010 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d.

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 7 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo

(2010/620/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės (1), protokolo dėl pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – protokolas) (2).

(2)

Komisija patenkinta šių derybų baigtimi.

(3)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė jos teises bei pareigas.

(4)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės, protokolo dėl pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Maroko Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – protokolas) pasirašymas atsižvelgiant į tai, kad protokolas bus sudarytas vėliau.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti protokolą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  OL L 70, 2000 3 18, p. 2.

(2)  Protokolo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 8 d.

dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams pasirašymo Europos Sąjungos vardu

(2010/621/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Siekdamos suderinti savo vizų politiką su 2001 m. kovo 15 d. Reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1) nuostatomis, kai kurios valstybės narės nustatė bevizį režimą Brazilijos Federacinės Respublikos (toliau – Brazilija) piliečiams prieš įstodamos į Sąjungą, nes Brazilija yra trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas vizų reikalavimas, sąraše.

(2)

Dėl konstitucinių priežasčių Brazilija negali taikyti bevizio režimo valstybėms narėms vienašališkai – būtina sudaryti bevizio režimo susitarimą, kurį turi ratifikuoti Brazilijos Parlamentas.

(3)

Brazilija turi dvišalius bevizio režimo susitarimus su daugeliu valstybių narių, sudarytus prieš joms įstojant į Sąjungą arba prieš bendros vizų politikos suformavimą. Tačiau tebėra keturios valstybės narės, su kuriomis nesudaryti dvišaliai bevizio režimo susitarimai, todėl Brazilija iš šių valstybių narių piliečių, atvykstančių trumpam, tebereikalauja vizų.

(4)

Dėl bendros vizų politikos pobūdžio ir dėl to, kad Sąjunga turi išimtinę išorės kompetenciją šioje srityje, tik Sąjunga, o ne atskiros valstybės narės, gali vesti derybas ir sudaryti bevizio režimo susitarimą.

(5)

Dėl to, kad Brazilijos nustatytos sąlygos tam tikroms valstybėms narėms neatitinka jų nustatytų sąlygų, 2008 m. balandžio 18 d. sprendimu Taryba suteikė įgaliojimus Komisijai vesti derybas dėl Sąjungos ir Brazilijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo, siekiant užtikrinti abipusį bevizį režimą.

(6)

Derybos dėl susitarimo pradėtos 2008 m. liepos 2 d. ir baigtos 2009 m. lapkričio 19 d.

(7)

Briuselyje 2010 m. balandžio 28 d. parafuotas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams, turėtų būti pasirašytas, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

(8)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant, jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(9)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3); todėl Airija nedalyvauja jį priimant, jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams pasirašymas, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti susitarimą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


REGLAMENTAI

19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 929/2010

2010 m. spalio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006 dėl jo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (1), ypač jo 3 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1033/2006, nustatančio bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus (3), priede nurodytos įvairios Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) nuostatos. Po Reglamento (EB) Nr. 1033/2006 priėmimo tas nuostatas ICAO iš dalies pakeitė. Reglamento (EB) Nr. 1033/2006 nuorodos turėtų būti atnaujintos, kad atitiktų valstybių narių tarptautinius teisinius įsipareigojimus ir kad būtų užtikrinta darna su tarptautine reguliavimo sistema.

(2)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1033/2006 priedo 1, 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„1.

ICAO 2 priedo „Skrydžių taisyklės“ 3 skyriaus 3.3 dalis „Skrydžių planai“; dešimtasis leidimas, 2005 m. liepos mėn., su visais pakeitimais iki pakeitimo Nr. 42.

2.

ICAO PANS-ATM Dok. 4444 4 skyriaus 4.4 dalis „Skrydžių planai“ ir 11 skyriaus 11.4.2.2 dalis „Skrydžių planų pranešimai“; penkioliktasis leidimas, 2007 m., su visais pakeitimais iki pakeitimo Nr. 2.

3.

Regioninių papildomųjų procedūrų (Dok. 7030) Europos (EUR) regioninių papildomųjų procedūrų 2 skyrius „Skrydžių planai“ ir 6 skyriaus 6.12.3 dalis „Apskaičiuotasis ribos perskridimo laikas“; penktasis leidimas, 2008 m., su visais pakeitimais iki pakeitimo Nr. 2.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 186, 2006 7 7, p. 46.


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 930/2010

2010 m. spalio 18 d.

dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Ovčí salašnícky údený syr (GTG))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 509/2006 8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Slovakijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Ovčí salašnícky údený syr“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalyje numatytos apsaugos nereikalaujama,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL C 305, 2009 12 16, p. 27.


PRIEDAS

Sutarties I priede nurodyti produktai, skirti žmonių maistui

1.3 klasė.   Sūriai

SLOVAKIJA

Ovčí salašnícky údený syr (GTG)


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 931/2010

2010 m. spalio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

81,4

MK

68,6

TR

95,0

XS

68,6

ZZ

78,4

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

125,6

ZZ

125,6

0805 50 10

AR

75,6

BR

100,4

CL

86,2

IL

91,2

TR

85,3

UY

117,2

ZA

107,6

ZZ

94,8

0806 10 10

BR

213,4

TR

138,1

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

141,2

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

76,2

CN

82,6

NZ

102,5

US

82,4

ZA

82,5

ZZ

79,0

0808 20 50

CN

67,2

ZA

88,6

ZZ

77,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 932/2010

2010 m. spalio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmas septynias 2010 m. spalio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 616/2007, leidžiantį naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalys yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 buvo leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

Kiekiai, dėl kurių per pirmas septynias 2010 m. spalio mėn. dienas kvotos dalies importo licencijų paraiškos pateiktos 2011 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiui, tam tikrų kvotų atveju viršija turimus kiekius. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 2011 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2011-31.3.2011 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4211

0,324859

5

09.4215

0,321808

6

09.4216

0,593588


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 933/2010

2010 m. spalio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 922/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.

(4)  OL L 270, 2010 10 14, p. 55.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. spalio 19 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

1701 11 90 (1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 934/2010

2010 m. spalio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 927/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. spalio 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 927/2010 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2010 m. spalio 16 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (ES) Nr. 927/2010 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (ES) Nr. 927/2010 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 927/2010 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.

(3)  OL L 272, 2010 10 16, p. 14.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2010 m. spalio 19 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Sąjungą atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje arba Juodojoje jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

15.10.2010

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

207,19

147,91

FOB kaina JAV

203,13

193,13

173,13

109,31

Meksikos įlankos priedas

17,02

Didžiųjų ežerų priedas

20,14

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

19,34 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

47,73 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


19.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 935/2010

2010 m. spalio 18 d.

dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. vasario 28 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (3) leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir kitų žemės ūkio produktų tarifines kvotas, nustatoma jų administravimo tvarka ir įvedama importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistema.

(2)

Kiekis, dėl kurio per septynias pirmąsias 2010 m. spalio mėn. dienas tradiciniai importuotojai ir nauji importuotojai pateikė „A“ licencijų paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį, viršija kiekį, skirtą produktams, kurių kilmės šalys yra Kinija ir visos kitos trečiosios šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną.

(3)

Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti, kiek pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 12 straipsnį iki 2010 m. spalio 14 d. Komisijai perduotų „A“ licencijų paraiškų galima patenkinti.

(4)

Siekiant veiksmingai valdyti importo licencijų išdavimo tvarką, šis reglamentas turėtų įsigalioti iškart jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį per septynias pirmąsias 2010 m. spalio mėn. dienas pateiktos ir iki 2010 m. spalio 14 d. Komisijai perduotos „A“ importo licencijų paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į prašomo kiekio procentinę dalį kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 90, 2007 3 30, p. 12.


PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas

Argentina

Tradiciniai importuotojai

09.4104

46,154895 %

Nauji importuotojai

09.4099

1,226229 %

Kinija

Tradiciniai importuotojai

09.4105

18,796736 %

Nauji importuotojai

09.4100

0,380476 %

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai

09.4106

100 %

Nauji importuotojai

09.4102

2,999253 %