ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.260.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. spalio 2d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2010 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas 2010/587/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo ir sudarymo

1

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų

2

 

 

2010/588/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas dėl konsultacijų su Nigerio Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

6

 

 

2010/589/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo ir pratęsiamas jo galiojimas

10

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2010 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 870/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

2010 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 871/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

18

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/590/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Danijai atstovaujančio nario ir Danijai atstovaujančių penkių pakaitinių narių skyrimo

20

 

 

2010/591/ES

 

*

2010 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Rusijos laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6684)  ( 1 )

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Komisijos reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai, klaidų ištaisymas (OL L 268, 2008 10 9)

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/587/BUSP

2010 m. birželio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų pasirašymo ir sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį (toliau – ES sutartis), ypač į jos 37 straipsnį, ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), ypač į jos 218 straipsnio 5 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 10 d. posėdyje Taryba nusprendė įgalioti pirmininkaujančią valstybę narę pagal ES sutarties buvusį 24 straipsnį pradėti derybas su Juodkalnija siekiant sudaryti susitarimą dėl informacijos saugumo.

(2)

Gavusi įgaliojimus pradėti derybas, pirmininkaujanti valstybė narė derėjosi su Juodkalnija dėl susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2010 m. birželio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos

SUSITARIMAS

dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – ES),

ir

JUODKALNIJA

toliau – Šalys;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalys turi bendrą tikslą visais būdais stiprinti savo saugumą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalys sutinka, jog reikėtų plėtoti tarpusavio konsultacijas ir bendradarbiavimą su saugumu susijusiais bendro intereso klausimais;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šiomis aplinkybėmis yra nuolatinis poreikis Šalims keistis įslaptinta informacija;

PRIPAŽINDAMOS, kad siekiant visapusiškų bei veiksmingų konsultacijų ir bendradarbiavimo Šalims gali reikėti prieigos prie Šalių turimos įslaptintos informacijos ir su ja susijusios medžiagos, taip pat keistis įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga;

SUPRASDAMOS, kad tokiai prieigai ir keitimuisi įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga užtikrinti reikia imtis atitinkamų saugumo priemonių,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Šiuo Susitarimu nustatomos keitimosi bet kokios formos ir bet kokios srities įslaptinta informacija ar medžiaga, kurią Šalys teikia viena kitai arba kuria jos keičiasi tarpusavyje siekdamos tikslo visais būdais stiprinti kiekvienos iš Šalių saugumą, ir tos informacijos ar medžiagos apsaugos saugumo procedūros.

2.   Kiekviena Šalis iš kitos Šalies gautą įslaptintą informaciją saugo nuo neleistino atskleidimo laikydamasi šiame Susitarime išdėstytų sąlygų ir atitinkamų Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų.

2 straipsnis

Šiame Susitarime „įslaptinta informacija“ reiškia bet kokią bet kokios formos informaciją ar medžiagą:

a)

kurią, kaip nustatyta vienos iš Šalių, reikia saugoti, kadangi dėl neleistino jos atskleidimo galėtų būti padaryta įvairaus lygio žala ar kilti įvairaus lygio grėsmė Juodkalnijos arba ES arba vienos ar daugiau jos valstybių narių interesams; ir

b)

kuri pažymėta slaptumo žyma.

3 straipsnis

ES institucijos ir subjektai, kuriems taikomas šis Susitarimas, yra: Europos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba), Tarybos Generalinis sekretoriatas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Toliau šiame Susitarime šios institucijos ir subjektai vadinami ES.

4 straipsnis

Abi šio Susitarimo Šalys, ir 3 straipsnyje nurodytos ES institucijos bei subjektai užtikrina, kad jie turėtų įdiegtą saugumo sistemą ir taikytų saugumo priemones, kurios grindžiamos jų atitinkamuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais pagrindiniais principais bei būtiniausiais saugumo standartais ir kurios turi būti nurodytos susitarimuose dėl saugumo priemonių, kurie turi būti sudaryti pagal 12 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad įslaptintai informacijai, kuri teikiama ar kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

5 straipsnis

Abi šio Susitarimo Šalys ir 3 straipsnyje nurodytos ES institucijos bei subjektai:

a)

užtikrina tokią kitos Šalies pagal šį Susitarimą suteiktos ar su kita Šalimi pasikeistos įslaptintos informacijos apsaugą, kuri būtų bent lygiavertė teikiančiosios Šalies užtikrinamai tos informacijos apsaugai;

b)

užtikrina, kad pagal šį Susitarimą suteiktos ar su kita Šalimi pasikeistos įslaptintos informacijos slaptumo žyma, suteikta teikiančiosios Šalies, būtų išlaikyta ir kad be teikiančiosios Šalies išankstinio raštiško sutikimo slaptumo žymos laipsnis nebūtų mažinamas. Gaunančioji Šalis įslaptintą informaciją saugo laikydamasi jos saugumą reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, taikomų lygiaverte slaptumo žyma, kaip nurodyta 7 straipsnyje, pažymėtai informacijai ar medžiagai;

c)

nenaudoja tokios įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriuos nustatė informacijos teikėjas, arba tie, kuriais informacija teikiama arba ja keičiamasi;

d)

be teikiančiosios Šalies išankstinio raštiško sutikimo neatskleidžia tokios įslaptintos informacijos trečiosioms Šalims ar kuriai nors 3 straipsnyje nenurodytai ES institucijai ar subjektui;

e)

leidžia susipažinti su tokia įslaptinta informacija tik tiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti ir kurių patikimumas buvo tinkamai patikrintas bei kuriems buvo suteikti atitinkamos Šalies įgaliojimai;

f)

užtikrina patalpų, kuriose saugoma kitos Šalies suteikta įslaptinta informacija, saugumą; ir

g)

užtikrina, kad visi su įslaptinta informacija susipažinti galintys asmenys būtų informuoti apie savo pareigą apsaugoti informaciją pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

6 straipsnis

1.   Įslaptinta informacija atskleidžiama arba teikiama laikantis informacijos teikėjo sutikimo principo.

2.   Teikiant informaciją gavėjams, kurie nėra Šalys, sprendimą dėl įslaptintos informacijos atskleidimo ar teikimo kiekvienu atskiru atveju priims gaunančioji Šalis, gavusi teikiančiosios Šalies raštišką sutikimą ir nepažeisdama informacijos teikėjo sutikimo principo.

3.   Bendrasis teikimas neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria dėl specifinius jų reikalavimus atitinkančios tam tikrų kategorijų informacijos teikimo tvarkos.

4.   Jokia šio Susitarimo nuostata negali būti laikoma pagrindu įslaptintą informaciją Šalims tarpusavyje teikti privaloma tvarka.

5.   Iš teikiančiosios Šalies gauta įslaptinta informacija rangovui ar numatomam rangovui gali būti teikiama tik gavus išankstinį teikiančiosios Šalies raštišką sutikimą. Prieš tokiems gavėjams suteikiant informaciją, gaunančioji Šalis užtikrina, kad rangovas ar numatomas rangovas gali apsaugoti tą informaciją ir jo patikimumas yra tinkamai patikrintas bei kad rangovo patalpose ją apsaugoti įmanoma ir kad tų patalpų saugumas yra tinkamai patikrintas.

7 straipsnis

Siekiant nustatyti lygiavertį įslaptintos informacijos, kurią suteikė ar kuria pasikeitė Šalys, apsaugos lygį, slaptumo žymos laipsnio atitikmenys yra tokie:

ES

Juodkalnija

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE

STROGO TAJNO

8 straipsnis

1.   Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant jų oficialias pareigas būtina prieiga prie CONFIDENTIEL UE arba POVJERLJIVO ar aukštesne slaptumo žyma pažymėtos įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, arba dėl kurių pareigų ar funkcijų ši prieiga gali būti jiems suteikta, patikimumas būtų tinkamai patikrintas prieš suteikiant jiems prieigą prie tokios informacijos.

2.   Patikimumo patikrinimo procedūrų tikslas yra nustatyti, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti suteikiama prieiga prie įslaptintos informacijos.

9 straipsnis

Šalys teikia savitarpio pagalbą įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, saugumo ir bendro saugumo intereso reikalų srityse. 12 straipsnyje nurodytos institucijos konsultuojasi tarpusavyje saugumo klausimais ir vykdo vertinimo vizitus, skirtus įvertinti susitarimų dėl saugumo priemonių, kurie turi būti sudaryti remiantis tuo straipsniu, veiksmingumą, atsižvelgiant į jų atitinkamas kompetencijas.

10 straipsnis

1.   Šio Susitarimo taikymo tikslais:

a)

ES atveju visa korespondencija siunčiama Tarybos vyriausiajam registracijos pareigūnui, kuris, laikydamasis 2 dalyje nustatytų sąlygų, persiunčia ją valstybėms narėms ir 3 straipsnyje nurodytoms institucijoms ar subjektams;

b)

Juodkalnijos atveju visa korespondencija per Juodkalnijos misiją prie Europos Sąjungos siunčiama Įslaptintos informacijos apsaugos direktorato centriniam registrui.

2.   Išimtiniais atvejais iš vienos Šalies gauta korespondencija, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. ES atveju tokia korespondencija perduodama atitinkamai per Tarybos vyriausiąjį registracijos pareigūną, Europos Komisijos vyriausiąjį registracijos pareigūną ar Europos išorės veiksmų tarnybos vyriausiąjį registracijos pareigūną.

11 straipsnis

Šio Susitarimo įgyvendinimą prižiūri Juodkalnijos užsienio reikalų ministras ir Įslaptintos informacijos apsaugos direktorato direktorius, Tarybos Generalinis sekretorius ir už saugumo klausimus atsakingas Europos Komisijos narys.

12 straipsnis

1.   Šiam Susitarimui įgyvendinti toliau nurodytos trys institucijos, kurių kiekviena veikia laikydamasi savo vadovybės nurodymų ir jos vardu, sudaro susitarimus dėl saugumo priemonių siekdamos nustatyti įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, abipusės apsaugos standartus:

Juodkalnijos Įslaptintos informacijos apsaugos direktoratas – įslaptintos informacijos, kuri pagal šį Susitarimą teikiama Juodkalnijai, atveju;

Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba – įslaptintos informacijos, kuri pagal šį Susitarimą teikiama ES, atveju;

Europos Komisijos Saugumo direktoratas – įslaptintos informacijos, kuri pagal šį Susitarimą teikiama ar kuria pasikeičiama Europos Komisijos viduje ir jos patalpose, atveju.

2.   Prieš Šalims viena kitai teikiant įslaptintą informaciją arba ja keičiantis pagal šį Susitarimą, 1 dalyje nurodytos kompetentingos saugumo institucijos patvirtina sutinkančios su tuo, kad gaunančioji Šalis gali apsaugoti tą informaciją nepažeisdama susitarimų dėl saugumo priemonių, kurie turi būti sudaryti pagal tą dalį.

13 straipsnis

1.   Bet kurios iš 12 straipsnyje nurodytų Šalių kompetentinga institucija kitos Šalies kompetentingai institucijai nedelsdama praneša apie visus įrodytus ar įtariamus tos Šalies pateiktos įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo ar praradimo atvejus ir atlieka tyrimą, o jo rezultatus praneša kitai Šaliai.

2.   12 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos nustato tvarką, kurios reikia laikytis tokiais atvejais.

14 straipsnis

Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, patirtas įgyvendinant šį Susitarimą.

15 straipsnis

Jokia šio Susitarimo nuostata nekeičia galiojančių Šalių tarpusavio susitarimų ar sutartų priemonių arba Juodkalnijos ir ES valstybių narių susitarimų. Šis Susitarimas nekliudo Šalims sudaryti kitų susitarimų, susijusių su įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, teikimu ar keitimusi ja, jei tokie susitarimai neprieštarauja šiame Susitarimą nustatytiems įsipareigojimams.

16 straipsnis

Visi Šalių ginčai, kylantys aiškinant ar taikant šį Susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu. Vykstant toms deryboms abi Šalys toliau vykdo šiame Susitarime nustatytus įsipareigojimus.

17 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai, kad šiuo tikslu būtinos vidaus procedūros yra baigtos, pirmąją dieną.

2.   Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie savo įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, kurie galėtų turėti įtakos šiame Susitarime nurodytos įslaptintos informacijos apsaugai.

3.   Bet kurios Šalies prašymu šis Susitarimas gali būti peržiūrėtas siekiant apsvarstyti galimus pakeitimus.

4.   Visi šio Susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių sutarimu. Jie įsigalioja tuomet, kai abi Šalys viena kitai pateikia 1 dalyje nurodytus pranešimus.

18 straipsnis

Šį Susitarimą viena Šalis gali nutraukti pateikdama kitai Šaliai raštišką pranešimą apie nutraukimą. Susitarimas nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kurią kita Šalis gauna pranešimą, tačiau jo nutraukimas neturi poveikio įsipareigojimams, jau kilusiems pagal šį Susitarimą. Visų pirma visa įslaptinta informacija, kuri buvo pateikta arba kuria buvo pasikeista pagal šį Susitarimą, toliau saugoma laikantis šiame Susitarime išdėstytų nuostatų.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Priimta Briuselyje 2010 metų rugsėjo tryliktą dieną dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas sudarytas anglų kalba.

Juodkalnijos vardu

Užsienio reikalų ministras

Europos Sąjungos vardu

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai


2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 27 d.

dėl konsultacijų su Nigerio Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

(2010/588/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) ir peržiūrėtą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (2) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pažeistos esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatos.

(2)

Remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu, 2009 m. gruodžio 8 d. ir 2010 m. gegužės 26 d. su Nigerio Respublika, dalyvaujant Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) grupės valstybių atstovams, buvo pradėtos konsultacijos. Paskutiniame konsultacijų raunde Nigerio pereinamojo laikotarpio Vyriausybės atstovai pristatė patenkinamus pasiūlymus ir įsipareigojimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį konsultacijos su Nigerio Respublika baigiamos.

2 straipsnis

Pridėtame laiške nurodytos priemonės priimamos kaip atitinkamos priemonės pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnio 2 dalies c punktą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis galioja 12 mėnesių. Jis reguliariai persvarstomas ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius, remiantis Sąjungos stebėjimo misijos rezultatais.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. PEETERS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.


PRIEDAS

LAIŠKO PROJEKTAS

Gerb. Aukščiausiosios demokratijos atkūrimo tarybos Pirmininke,

Gerb. Ministre Pirmininke,

Europos Sąjungos (ES) nuomone, 2009 m. Jūsų šalyje vykusi politinė krizė ir 2010 m. vasario 18 d. įvykdytas valstybės perversmas yra sunkus AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio esminių nuostatų pažeidimas. 2010 m. vasario 19 d. vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai pateiktame pareiškime ES griežtai pasmerkė šį valstybės perversmą, nes jis prieštarauja esminiams demokratijos principams. Todėl pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį ES pakvietė Nigerio valdžios atstovus į konsultacijas Briuselyje ir užmezgė politinį dialogą su dabartine valdžia, siekdama išnagrinėti padėtį ir galimus sprendimus. Konsultacijos prasidėjo 2009 m. gruodžio 8 d., o antrasis jų raundas įvyko 2010 m. gegužės 26 d. Po šio paskutiniojo susitikimo ES atstovai patvirtino norą siūlyti Europos Sąjungos Tarybai priemones, kurios šiuo pereinamuoju laikotarpiu tiktų padėti Nigeriui grįžti prie konstitucinės tvarkos, kaip skelbia Nigerio valdžia.

Gegužės 26 d. posėdyje šalys apsvarstė, kaip organizuoti grįžimą prie konstitucinės tvarkos ir kaip sudaryti demokratinę Vyriausybę surengiant laisvus ir skaidrius rinkimus. Nigeris taip pat pateikė memorandumą, kuriame išdėstė pereinamojo laikotarpio etapus ir uždavinius. ES pažymėjo tokius punktus:

visoms politinėms Nigerio jėgoms atstovaujančių pliuralistinių institucijų įsteigimas pereinamuoju laikotarpiu,

bendrai nustatyto rinkimų kodekso priėmimas,

Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos įsteigimas.

ES taip pat teigiamai vertina priimtas gaires, kuriomis, numatant įvairius rinkimus, padedamas naujos konstitucinės sistemos ir naujos demokratiškai išrinktos valdžios pagrindas. Galiausiai, ES atkreipia dėmesį į Aukščiausiosios demokratijos atkūrimo tarybos (CSRD) ir vasario mėn. pereinamajam laikotarpiui vadovauti įsteigtos civilinės Vyriausybės įsipareigojimą nedalyvauti rinkimuose ir perleisti valdžią išrinktiems civiliams, kai 2011 m. kovo mėn. baigsis pereinamasis laikotarpis.

ES atkreipė dėmesį į diskusijų metu Nigerio pateiktus pasiūlymus, ypač į toliau išvardytus įsipareigojimus, kuriuos ji laiko itin svarbiais:

1.

CSRD priima pagrindinius tekstus;

2.

remiantis minėtais tekstais organizuojamas konstitucinis referendumas;

3.

iki 2011 m. kovo mėn. organizuojami savivaldos, parlamento ir prezidento rinkimai;

4.

gerbiamos pagrindinės teisės ir piliečių laisvės, įskaitant politinių partijų veikimo laisvę;

5.

užtikrinama su spauda susijusių pažeidimų dekriminalizacija ir reguliavimo žinybų nepriklausomumas bei teisė gauti informaciją;

6.

pereinamuoju laikotarpiu įsipareigojama tinkamai valdyti ekonomiką ir finansus.

ES nuomone, Nigerio prisiimti įsipareigojimai teikia vilčių. Todėl, remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnio 2 dalies c punktu, nuspręsta, siekiant paremti pereinamąjį laikotarpį, imtis pridedamame įsipareigojimų apraše numatytų su laipsnišku bendradarbiavimo atnaujinimu susijusių atitinkamų priemonių.

ES toliau finansuos humanitarinio pobūdžio, skubios pagalbos, tiesioginės paramos gyventojams, paramos politikos pereinamajam laikotarpiui paremti ir krizei įveikti veiksmus. Todėl šiame kontekste ES gali skirti naują paramą parlamento ir prezidento rinkimams pasiruošti.

Vis dėlto esant būtinybei Europos Komisija pasilieka teisę prisiskirti nacionalinio Europos plėtros fondo įgaliojimus suteikiančio pareigūno funkcijas.

Laikydamasi AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnyje numatytos tvarkos, ES 12 mėnesių toliau atidžiai stebės padėtį Nigeryje. Šiuo laikotarpiu, siekiant padėti paremti pereinamąjį laikotarpį, pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 8 straipsnį bus palaikomas aktyvesnis dialogas su Nigerio Vyriausybe, be to, ES atliks reguliarią peržiūrą. Pirmieji stebėtojai bus išsiųsti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio laiško pasirašymo datos.

ES pasilieka teisę keisti atitinkamas priemones atsižvelgdama į prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

Remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 8 straipsniu, ES taip pat ketina vykdyti reguliarų politinį dialogą su naująja Vyriausybe, sudaryta po rinkimų, ypač politinio, teisinio ir ekonominio valdymo reformų bei saugumo sektoriaus reformų srityse.

Pagarbiai

Tarybos vardu

Komisijos vardu

PRIEDO PRIEDAS

Įsipareigojimų aprašas. Partnerių įsipareigojimai

Nigeris

ES

2010 m. gegužės 26 d. padėtis

Europos Sąjunga toliau finansuos humanitarinio pobūdžio, skubios pagalbos, tiesioginės paramos gyventojams, paramos politikos pereinamajam laikotarpiui paremti ir krizei įveikti veiksmus.

Priimti bendrai nustatytą rinkimų kodeksą (turi būti gautas Nacionalinės konsultacijų tarybos pritarimas)

Įsteigti bendrai sudarytą Nepriklausomą nacionalinę rinkimų komisiją (turi būti gautas Nacionalinės konsultacijų tarybos pritarimas)

Atnaujinti projektą „Demokratijos stiprinimas“, ypač jo dalį „Parama rinkimams“, taikomą būsimiems rinkimams. Finansavimo susitarimas galioja.

Nagrinėti valdžios institucijų prašymą padidinti Finansavimo susitarime numatytos „Paramos rinkimams“ skirtą finansavimo dalį.

Atnaujinti institucinės paramos valstybės finansų valdymo srities reformą; parama Audito Rūmams siekiant išlaikyti biudžeto paramą.

Atnaujinti teisingumui ir teisinei valstybei kurti skirtas programas (PAJED).

Aukščiausioje demokratijos atkūrimo taryboje priimti pasiūlytus pagrindinius tekstus (turi būti gautas Nacionalinės konsultacijų tarybos pritarimas)

Paskelbti rinkimų sąrašus (siekiant atnaujinti rinkimų registrą)

Dekriminalizuoti su spauda susijusių pažeidimų sąrašą

Tęsti projektų „Parama prekybai“ ir „Parama nacionalinei statistinei sistemai“ tvirtinimo procesus

Atnaujinti 10-ojo Europos plėtros fondo Nacionalinės orientacinės programos programų įvertinimą (teisingumas, decentralizacija, kaimo plėtra ir t. t.) ir reikiamus tyrimus

Išsaugoti finansavimo susitarimo paramos biudžetui 9-ojo EPF likučius

Atlikti paramos priemonių padėčiai šiaurinėje šalies dalyje stabilizuoti nustatymo tyrimą

Teikti paramą Kaimo plėtros strategijai (10-asis EPF)

Atnaujinti „Paramos kasyklų sektoriaus plėtrai programą“

Surengti konstitucinį referendumą tinkamomis sąlygomis

Laipsniškai išmokėti biudžeto paramą (9-asis ir 10-asis EPF)

Atnaujinti konkursą „Kelių priežiūra“; 10-asis EPF

Atnaujinti konkursą Arlit ligoninei išplėsti (kasyklų sektoriaus programa)

Surengti parlamento rinkimus ir prezidento rinkimų pirmąjį turą tinkamomis sąlygomis.

Surengti prezidento rinkimų antrąjį turą (jei reikia) tinkamomis sąlygomis.

Įsteigti naująją Nacionalinę asamblėją.

Inauguruoti Respublikos Prezidentą

Toliau mokėti jau patvirtintas biudžeto paramos išmokas

Pasirašyti finansavimo susitarimus „Parama prekybai“ ir „Parama nacionalinei statistinei sistemai“ projektams

Atnaujinti visą bendradarbiavimo veiklą


2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo ir pratęsiamas jo galiojimas

(2010/589/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) ir peržiūrėtą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (2) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (4) (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo priemonė), ypač į jo 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimas 2007/641/EB (5) dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo priimtas siekiant įgyvendinti tinkamas priemones po to, kai pažeistos esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatos ir nesilaikyta Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnyje nurodytų vertybių.

(2)

Šios priemonės pratęstos Sprendimu 2009/735/EB (6), o vėliau Sprendimu 2010/208/ES (7), atsižvelgiant į tai, kad Fidžio Salų Respublika ne tik vis dar turi įgyvendinti svarbius įsipareigojimus, susijusius su esminėmis AKR ir ES partnerystės susitarimo ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės nuostatomis, tačiau neseniai padarė svarbių neigiamų su šiais įsipareigojimais susijusių veiksmų.

(3)

Sprendime 2007/641/EB nustatytų priemonių taikymo laikotarpis baigiasi 2010 m. spalio 1 d. Tikslinga pratęsti jo galiojimą, o tinkamų priemonių turinys turėtų būti atitinkamai techniškai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/641/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis galioja iki 2011 m. kovo 31 d. Jis reguliariai peržiūrimas bent kartą per šešis mėnesius.“;

2)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktas laiškas adresuojamas Fidžio Salų Respublikai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. PEETERS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

(5)  OL L 260, 2007 10 5, p. 15.

(6)  OL L 262, 2009 10 6, p. 43.

(7)  OL L 89, 2010 4 9, p. 7.


PRIEDAS

LAIŠKO PROJEKTAS

J.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Fidžio Salų Respublikos Prezidentui

Suva

Fidžio Salų Respublika

Jūsų Ekscelencija,

Europos Sąjunga (ES) AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnio nuostatas laiko labai svarbiomis. AKR ir ES partnerystė grindžiama pagarba žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principais, kurie yra esminės AKR ir ES partnerystės susitarimo nuostatos ir mūsų santykių pagrindas.

2006 m. gruodžio 11 d. ES Vadovų Taryba pasmerkė Fidžyje įvykdytą karinį perversmą.

Remdamasi AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu ir atsižvelgdama į tai, kad 2006 m. gruodžio 5 d. įvykdytu kariniu perversmu buvo pažeistos esminės jo 9 straipsnio nuostatos, ES pakvietė Fidžio Salų Respubliką (Fidžis) pradėti konsultacijas, kaip numatyta AKR ir ES partnerystės susitarime, siekdama nuodugniai išnagrinėti situaciją ir, prireikus, imtis priemonių jai ištaisyti.

Oficiali šių konsultacijų dalis prasidėjo Briuselyje 2007 m. balandžio 18 d. ES teigiamai vertino tai, jog tuo metu laikinoji Vyriausybė patvirtino keletą esminių įsipareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, pagarba demokratijos ir teisinės valstybės principams, kaip pažymima toliau, ir pasiūlė priemones jiems įgyvendinti.

Deja, nuo tada įvyko keletas neigiamų pokyčių, ypač 2009 m. balandžio mėn., o tai reiškia, kad šiuo metu Fidžis pažeidžia nemažai savo įsipareigojimų. Tai ypač susiję su Konstitucijos panaikinimu, ilgam atidėtais parlamento rinkimais ir žmogaus teisių pažeidimais. Nors įgyvendinti įsipareigojimus gerokai vėluojama, dauguma tų įsipareigojimų tebėra labai aktualūs esant dabartinei padėčiai Fidžyje, todėl pridedami prie šio laiško. Kadangi Fidžis vienpusiškai nusprendė nepaisyti keleto svarbiausių įsipareigojimų, jis prarado plėtrai skirtų lėšų.

Tačiau, remdamasi partnerystės dvasia, kuri yra AKR ir ES partnerystės susitarimo pagrindas, ES išreiškia savo pasirengimą pradėti naujas oficialias konsultacijas, kai tik bus pakankamas pagrindas manyti, kad tokios konsultacijos gali duoti teigiamų rezultatų. 2009 m. liepos 1 d. laikinasis premjeras pateikė reformų ir demokratinės tvarkos atkūrimo planą. ES yra pasiruošusi pradėti dialogą dėl šio plano ir apsvarstyti, ar šis planas gali tapti naujų konsultacijų pagrindu. Todėl ES nusprendė pratęsti esamų tinkamų priemonių taikymą Fidžiui, kad būtų suteikta galimybė pradėti naujas konsultacijas. Kadangi kai kurios tinkamos priemonės yra nebeaktualios, buvo nuspręsta, kad užuot vienašališkai jas atnaujinusi, ES yra linkusi toliau išnagrinėti galimybes pradėti naujas konsultacijas su Fidžiu. Taigi labai svarbu, kad laikinoji Vyriausybė įsipareigotų palaikyti įtraukų politinį dialogą šalies viduje ir lanksčiai vertinti planą. Nors ES pozicija yra ir visada bus grindžiama AKR ir ES partnerystės susitarimo esminėmis nuostatomis ir pagrindiniais jo principais ypač dėl esminės dialogo reikšmės ir abipusių įsipareigojimų vykdymo, pabrėžiama, kad ES nedaro jokių išankstinių išvadų dėl ateityje vyksiančių konsultacijų rezultatų.

Jei po naujų konsultacijų Fidžis prisiims svarbių įsipareigojimų, ES yra pasirengusi greitai ir teigiama linkme peržiūrėti šias tinkamas priemones. Tačiau, jei padėtis Fidžyje nesikeis, jis toliau praras plėtrai skirtas lėšas. Pažymėtina, kad ES pagal paskesnius sprendimus dėl lydinčiųjų priemonių Protokolo dėl cukraus šalims ir 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) nacionalinę orientacinę programą, skirtą Fidžiui, atsižvelgs į pažangos, padarytos atkuriant konstitucinę tvarką, vertinimą.

Kol naujos konsultacijos dar neįvyko, ES ragina Fidžį tęsti ir aktyviau palaikyti tvirtesnį politinį dialogą.

Taikomos tokios tinkamos priemonės:

gali būti tęsiama humanitarinė pagalba ir tiesioginė parama pilietinei visuomenei,

gali būti tęsiama jau vykdoma bendradarbiavimo veikla, visų pirma pagal 8-ojo ir 9-ojo EPF programas,

gali būti vykdoma bendradarbiavimo veikla, kuri padėtų grįžti prie demokratijos ir pagerintų valdymą, išskyrus labai išskirtines aplinkybes,

gali būti tęsiamas cukraus reformos 2006 m. lydimųjų priemonių įgyvendinimas. 2007 m. birželio 19 d. Fidžis techniniu lygmeniu pasirašė finansavimo susitarimą. Pažymėtina, kad finansavimo susitarime numatyta sustabdymo sąlyga,

gali būti tęsiamas daugiametės cukraus reformos 2011–2013 m. lydimųjų priemonių orientacinės programos rengimas, siekiant jos pasirašymo,

šalies strategijos dokumento ir 10-ojo EPF nacionalinės orientacinės programos, apimančios orientacinį finansinį paketą, užbaigimas, pasirašymas techniniu lygmeniu ir įgyvendinimas bei galimas skatinamosios dalies, sudarančios 25 % finansinio paketo sumos, skyrimas priklausys nuo prisiimtų įsipareigojimų žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje laikymosi: visų pirma laikinoji Vyriausybė turi laikytis Konstitucijos, turi būti visiškai gerbiama teismų nepriklausomybė, o nepaprastosios padėties potvarkiai, vėl pradėti taikyti 2007 m. rugsėjo 6 d., turi būti panaikinti kaip įmanoma greičiau; kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu turi būti tiriami arba nagrinėjami Fidžio įstatymais nustatytose instancijose laikantis įstatymais nustatytų procedūrų; laikinoji Vyriausybė turi dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias saugumo institucijų įbauginimo tikslu daromiems pareiškimams,

2007 m. asignavimas cukraus sektoriui lygus nuliui,

2008 m. asignavimas cukraus sektoriui buvo paskirtas tik gavus įrodymų, kad pasirengimas rinkimams vyksta patikimai, laiku ir laikantis sutartų įsipareigojimų, visų pirma dėl gyventojų surašymo, naujo rinkimų apygardų nustatymo ir rinkimų reformos, laikantis Konstitucijos, taip pat kad imamasi priemonių rinkimų biuro veikimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., laikantis Konstitucijos. 2008 m. asignavimas cukraus sektoriui panaikintas 2009 m. gruodžio 31 d.,

2009 m. asignavimas cukraus sektoriui buvo panaikintas 2009 m. gegužės mėn., nes laikinoji Vyriausybė nusprendė atidėti parlamento rinkimus iki 2014 m. rugsėjo mėn.,

2010 m. asignavimas nutrauktas prieš 2010 m. gegužės 1 d., nes nepadaryta demokratinio proceso kūrimo pažangos; tačiau atsižvelgdama į kritinę cukraus sektoriaus padėtį ir siekdama sušvelninti neigiamus socialinius padarinius, Komisija dalį tiesioginei pagalbai, kurią centralizuotai valdo ES atstovybė Suvoje, o ne Vyriausybė, skirtų asignavimų atidėjo tiesiogiai nuo cukraus gamybos priklausantiems gyventojams. Bet kokią skiriamą tokio pobūdžio paramą turėtų patvirtinti ES teisėkūros ir biudžeto institucijos,

gali būti svarstoma skirti papildomą paramą, nei nurodytą šiame laiške, pagrindinių įsipareigojimų įgyvendinimui, visų pirma remiant pasirengimą rinkimams ir (arba) jų organizavimą,

šios priemonės nedaro poveikio regioniniam bendradarbiavimui ir Fidžio dalyvavimui jame,

jei bus laiku įgyvendinti prisiimti įsipareigojimai, gali būti tęsiamas bendradarbiavimas su Europos investicijų banku ir Įmonių plėtojimo centru.

Įsipareigojimų vykdymas bus stebimas vadovaujantis šio laiško priede nurodytais įsipareigojimais, tuo tikslu palaikant nuolatinį dialogą, bendradarbiavimą su misijomis ir ataskaitų rengimą.

Be to, ES tikisi visiško Fidžio bendradarbiavimo su Ramiojo vandenyno salų forumu, įgyvendinant Pripažintų ekspertų grupės rekomendacijas, patvirtintas 2007 m. kovo 16 d. Užsienio reikalų ministrų forumo posėdyje Vanuatu.

ES ir toliau atidžiai stebės padėtį Fidžyje. Remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 8 straipsniu, su Fidžiu bus palaikomas tvirtesnis politinis dialogas, siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos atkūrimą ir pagarbą teisinės valstybės principams iki tol, kol abi šalys nuspręs, kad tvirtesniu politiniu dialogu buvo pasiektas jo tikslas.

Jei laikinoji Vyriausybė sulėtintų arba nutrauktų įsipareigojimų įgyvendinimą, arba šis procesas pasuktų atgal, ES pasilieka teisę koreguoti tinkamas priemones.

ES pabrėžia, kad Fidžio privilegijos bendradarbiaujant su ES priklauso nuo AKR ir ES partnerystės susitarime įtvirtintų esminių nuostatų laikymosi ir pagarbos Vystomojo bendradarbiavimo priemonėje nurodytoms vertybėms. Kad ES būtų įtikinta, jog laikinoji Vyriausybė yra visiškai pasiruošusi laikytis duotų įsipareigojimų, būtina sparti ir esminė pažanga įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus.

Pagarbiai

Priimta Briuselyje

Komisijos vardu

Tarybos vardu

PRIEDO PRIEDAS

SU FIDŽIO SALŲ RESPUBLIKA SUTARTI ĮSIPAREIGOJIMAI

A.   Pagarba demokratijos principams

Įsipareigojimas Nr. 1

Laisvi ir sąžiningi parlamento rinkimai turi įvykti per 24 mėnesius nuo 2007 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į Ramiojo vandenyno salų forumo sekretoriato paskirtų nepriklausomų vertintojų vertinimo išvadas. Pasirengimas rinkimams ir jų eiga turi būti bendrai stebima, pritaikoma ir, prireikus, peržiūrima, remiantis bendrai sutartais orientaciniais tikslais. Tam būtina, kad:

iki 2007 m. birželio 30 d. laikinoji Vyriausybė priimtų tvarkaraštį, kuriame nustatytų įvairių veiksmų, kurių reikia imtis ruošiantis naujiems parlamento rinkimams, užbaigimo datas,

tvarkaraštyje būtų numatytos gyventojų surašymo, rinkimų apygardų ribų nustatymo ir rinkimų reformos datos,

rinkimų apygardos būtų nustatytos ir rinkimų reforma vykdoma laikantis Konstitucijos,

laikantis Konstitucijos būtų imtasi priemonių rinkimų biuro funkcionavimui užtikrinti, įskaitant rinkimų stebėtojo paskyrimą iki 2007 m. rugsėjo 30 d.,

viceprezidentas būtų paskirtas laikantis Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė, priimdama svarbias teisėkūros, fiskalinės ar kitų politikos sričių iniciatyvas ir pakeitimus, turės atsižvelgti į konsultacijų su pilietine visuomene ir kitomis susijusiomis šalimis rezultatus.

B.   Teisinė valstybė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias saugumo institucijų įbauginimo tikslu daromiems pareiškimams.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja laikytis 1997 m. Konstitucijos ir užtikrinti įprastą ir nepriklausomą konstitucinių institucijų, tokių kaip Fidžio žmogaus teisių komisijos, Valstybės tarnybos komisijos, Konstitucinių tarnybų komisijos, funkcionavimą. Turi būti garantuotas esminis Didžiosios vadovų tarybos nepriklausomumas ir užtikrintas jos funkcionavimas.

Įsipareigojimas Nr. 3

Turi būti gerbiamas visiškas teismų nepriklausomumas, teismams leidžiama laisvai dirbti, o jų sprendimus turi gerbti visos susijusios šalys, visų pirma:

iki 2007 m. liepos 15 d. laikinoji Vyriausybė turi paskirti tribunolą, remdamasi Konstitucijos 138 skyriaus 3 dalimi,

nuo šiol teisėjai turi būti skiriami ir (arba) atleidžiami griežtai laikantis Konstitucijos nuostatų ir procedūrinių taisyklių,

karinės institucijos, policija arba laikinoji Vyriausybė jokia forma negali kištis į teismo darbą ir privalo visiškai gerbti teisininko profesiją.

Įsipareigojimas Nr. 4

Visos baudžiamosios su korupcija susijusios bylos turi būti nagrinėjamos tinkamais teisminiais kanalais ir bet kokie kiti organai, kurie gali būti įsteigti įtariamiems korupcijos atvejams tirti, turi veikti nepažeisdami Konstitucijos nuostatų.

C.   Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad bet kokie kaltinimai žmogaus teisių pažeidimu būtų tiriami arba nagrinėjami Fidžio Salų Respublikos įstatymais nustatytose instancijose laikantis įstatymais nustatytų procedūrų.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė 2007 m. gegužės mėn. panaikins nepaprastosios padėties potvarkius, jei nekils grėsmės nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai ir žmonių saugumui.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja užtikrinti, kad Fidžio žmogaus teisių komisija galėtų veikti visiškai nepriklausomai ir laikydamasi Konstitucijos.

Įsipareigojimas Nr. 4

Užtikrinama pagarba žodžio ir žiniasklaidos laisvei visomis formomis, kaip numatyta Konstitucijoje.

D.   Įsipareigojimų vykdymo kontrolė

Įsipareigojimas Nr. 1

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja palaikyti nuolatinį dialogą, siekdama sudaryti sąlygas daromai pažangai tikrinti, ir teikti ES ir EB institucijoms ir (arba) jų atstovams galimybę nevaržomai gauti informacijos visais klausimais, susijusiais su žmogaus teisėmis, taikiu demokratijos atkūrimu ir teisine valstybe.

Įsipareigojimas Nr. 2

Laikinoji Vyriausybė įsipareigoja visiškai bendradarbiauti su bet kokia ES ir EB misija daromai pažangai stebėti ir jai įvertinti.

Įsipareigojimas Nr. 3

Laikinoji Vyriausybė nuo 2007 m. birželio 30 d. įsipareigoja kas tris mėnesius siųsti ataskaitas apie pažangą, daromą įgyvendinant esmines Kotonu susitarimo nuostatas ir įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad tam tikri klausimai gali būti veiksmingai išspręsti tik laikantis pragmatiško požiūrio, atsižvelgiant į šių dienų realijas ir orientuojantis į ateitį.


REGLAMENTAI

2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 870/2010

2010 m. spalio 1 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 871/2010

2010 m. spalio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES) Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 259, 2010 10 1, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. spalio 2 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 27 d.

dėl Regionų komiteto Danijai atstovaujančio nario ir Danijai atstovaujančių penkių pakaitinių narių skyrimo

(2010/590/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Danijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES ir 2010/29/ES dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d. (1)

(2)

Pasibaigus Tove LARSEN įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus Erik Bent NIELSEN, Johnny SØTRUP, Bo ANDERSEN ir Jane Findahl LINDSKOV įgaliojimams tapo laisvos keturios pakaitinių narių vietos. Jan BOYE paskyrus Regionų komiteto nariu tapo laisva pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. sausio 25 d., į Regionų komitetą skiriami:

a)

nare:

Kirstine Helene BILLE, Borgmester

ir

b)

pakaitiniais nariais:

Steen Ole DAHLSTRØM, Borgmester,

Carsten KISSMEYER-NIELSEN, Borgmester,

Martin MERRILD, 2. viceborgmester,

Tatiana SØRENSEN, Byrådsmedlem,

Hans Freddie Holmgaard MADSEN, Byrådsmedlem.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. PEETERS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22 ir OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 1 d.

kuriuo Rusijos laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6684)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/591/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/258/EB Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy laboratorija (toliau – Nansi AFSSA laboratorija) paskirta specialia institucija, atsakinga už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą.

(2)

Visų pirma, Nansi AFSSA laboratorija vertina valstybių narių ir trečiųjų šalių laboratorijas dėl joms suteiktino leidimo vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus.

(3)

Rusijos kompetentinga institucija pateikė paraišką suteikti leidimą vienai šios trečiosios šalies laboratorijai vykdyti minėtus serologinius tyrimus.

(4)

Nansi AFSSA laboratorija atliko minėtos laboratorijos vertinimą ir 2010 m. vasario 19 d. Komisijai pateikė palankią šio vertinimo ataskaitą.

(5)

Todėl šiai laboratorijai turėtų būti suteiktas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kaip nustatyta Sprendimo 2000/258/EB 3 straipsnio 2 dalyje, nurodytai laboratorijai suteikiamas leidimas vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH“), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia“.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.


Klaidų ištaisymas

2.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/22


Komisijos reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 268, 2008 m. spalio 9 d. )

18 puslapis, II priedo 8 punktas:

yra:

„… jei jos pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip dvejus metus anksčiau buvo nurodomos kaip 57 straipsnio f dalyje nustatytos cheminės medžiagos, keliančios lygiavertį susirūpinimą.“,

turi būti:

„… jei pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip prieš dvejus metus buvo nustatyta, kad jos yra lygiavertį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kaip nurodyta 57 straipsnio f dalyje. “;

18 puslapis, II priedo 9 punktas:

yra:

„… jei jos pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip dvejus metus anksčiau buvo nurodomos kaip 57 straipsnio f dalyje nustatytos cheminės medžiagos, keliančios lygiavertį susirūpinimą: “,

turi būti:

„… jei pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip prieš dvejus metus buvo nustatyta, kad jos yra lygiavertį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kaip nurodyta 57 straipsnio f dalyje: “.