ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.253.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 253

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugsėjo 28d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 848/2010, kuriuo 2010–2011 prekybos metais nukrypstama nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 63 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų dėl datų, iki kurių pranešama apie cukraus pertekliaus perkėlimą į kitus metus

1

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 849/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos ( 1 )

2

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 850/2010, kuriuo inicijuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1659/2005, kuriuo importuojamoms tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės magnezijos plytoms nustatomas galutinis antidempingo muitas, naujojo eksportuotojo peržiūra, panaikinamas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma šio importuojamo produkto registracija

42

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 851/2010, kuriuo 136-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

46

 

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 852/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

48

 

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 853/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

50

 

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 854/2010, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2010 m. rugsėjo 8-14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

52

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

54

 

 

2010/574/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 21 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo (ECB/2010/15)

58

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2010/575/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 16 d. ES ir Jordanijos asociacijos Tarybos sprendimas Nr. 1/2010, kuriuo iš dalies keičiama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, 3 protokolo dėl sąvokos produktų kilmė apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų 15 straipsnio 7 dalis

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

28.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 848/2010

2010 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo 2010–2011 prekybos metais nukrypstama nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 63 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų dėl datų, iki kurių pranešama apie cukraus pertekliaus perkėlimą į kitus metus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 85 straipsnio c punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 63 straipsnio 2 dalies a punktą kiekviena įmonė, nusprendusi į kitus metus perkelti visą savo produkcijos perteklių ar jo dalį, viršijančią jos cukraus kvotą, apie savo sprendimą atitinkamai valstybei narei turi pranešti iki datos, kurią ta valstybė narė nustato laikydamasi tame straipsnyje nustatyto laikotarpio.

(2)

Siekiant palengvinti nekvotinio cukraus tiekimą Sąjungos rinkai ir kartu leisti įmonėms reaguoti į nenumatytus paklausos pokyčius per paskutinius 2010–2011 prekybos metų mėnesius, valstybėms narėms reikia sudaryti galimybes nustatyti vėlesnes įmonėms taikomas datas, iki kurių jos gali pranešti apie perteklinio cukraus, perkeltino į kitus metus, kiekį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 63 straipsnio 2 dalies a punkto, 2010–2011 prekybos metais įmonės, kurios pagal to reglamento 63 straipsnio 1 dalį nusprendė į kitus metus perkelti cukraus kiekį, apie tai atitinkamą valstybę narę informuoja iki datos, kurią nustato ta valstybė narė ir kuri yra ne anksčiau kaip 2011 m. vasario 1 d. ir ne vėliau kaip rugpjūčio 15 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


28.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 849/2010

2010 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Įvertinus pirmuosius duomenis, pateiktus 2006 ir 2008 m., nustatyta, kad būtina persvarstyti tam tikrus Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 priedų sąvokų trūkumus.

(2)

Komisija informavo Europos Parlamentą ir Tarybą apie Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 (2) įgyvendinimą ir pasiūlė keletą pakeitimų.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto, įsteigto 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (3), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I, II ir III priedai pakeičiami šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1.

(2)  COM(2008) 355 galutinis.

(3)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.


PRIEDAS

I PRIEDAS

ATLIEKŲ SUSIDARYMAS

1   SKIRSNIS

Aprėptis

1.

Statistinė informacija rengiama pagal visas veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. A–U sekcijoms. Šioms sekcijoms priskiriamos visos ekonominės veiklos rūšys.

Šis priedas taip pat taikomas:

a)

buitinėms atliekoms;

b)

atliekoms, susidarančioms atliekant panaudojimo ir (arba) šalinimo operacijas.

2.

Šis priedas netaikomas atliekoms, kurios perdirbamos jų susidarymo vietoje.

2   SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

Rengiama šių atliekų kategorijų statistinė informacija:

Suvestinių duomenų sąrašas

 

EWC-Stat/4 redakcija

 

Punkto Nr.

 

Aprašymas

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

1

01.1

Panaudoti tirpikliai

Pavojingos

2

01.2

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

Nepavojingos

3

01.2

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

Pavojingos

4

01.3

Naudota alyva

Pavojingos

5

01.4, 02, 03.1

Cheminės atliekos

Nepavojingos

6

01.4, 02, 03.1

Cheminės atliekos

Pavojingos

7

03.2

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

Nepavojingos

8

03.2

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

Pavojingos

9

03.3

Atliekų apdorojimo dumblas ir skystos atliekos

Nepavojingos

10

03.3

Atliekų apdorojimo dumblas ir skystos atliekos

Pavojingos

11

05

Sveikatos priežiūros priemonių ir biologinės atliekos

Nepavojingos

12

05

Sveikatos priežiūros priemonių ir biologinės atliekos

Pavojingos

13

06.1

Juodųjų metalų atliekos

Nepavojingos

14

06.2

Spalvotųjų metalų atliekos

Nepavojingos

15

06.3

Mišrios juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos

Nepavojingos

16

07.1

Stiklo atliekos

Nepavojingos

17

07.1

Stiklo atliekos

Pavojingos

18

07.2

Popieriaus ir kartono atliekos

Nepavojingos

19

07.3

Gumos atliekos

Nepavojingos

20

07.4

Plastikų atliekos

Nepavojingos

21

07.5

Medienos atliekos

Nepavojingos

22

07.5

Medienos atliekos

Pavojingos

23

07.6

Tekstilės atliekos

Nepavojingos

24

07.7

Atliekos, kuriose yra PCB

Pavojingos

25

08 (išsk. 08.1, 08.41)

Nebenaudojama įranga (išskyrus nebenaudojamas transporto priemones, baterijų ir akumuliatorių atliekas)

Nepavojingos

26

08 (išsk. 08. 1, 08.41)

Nebenaudojama įranga (išskyrus nebenaudojamas transporto priemones, baterijų ir akumuliatorių atliekas)

Pavojingos

27

08.1

Nebenaudojamos transporto priemonės

Nepavojingos

28

08.1

Nebenaudojamos transporto priemonės

Pavojingos

29

08.41

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Nepavojingos

30

08.41

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

Pavojingos

31

09.1

Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos

Nepavojingos

32

09.2

Augalinės atliekos

Nepavojingos

33

09.3

Gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas

Nepavojingos

34

10.1

Buitinės ir panašios atliekos

Nepavojingos

35

10.2

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

Nepavojingos

36

10.2

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

Pavojingos

37

10.3

Rūšiavimo likučiai

Nepavojingos

38

10.3

Rūšiavimo likučiai

Pavojingos

39

11

Paprastas dumblas

Nepavojingos

40

12.1

Neorganinės statybos ir griovimo atliekos

Nepavojingos

41

12.1

Neorganinės statybos ir griovimo atliekos

Pavojingos

42

12.2, 12.3, 12.5

Kitos neorganinės atliekos

Nepavojingos

43

12.2, 12.3, 12.5

Kitos neorganinės atliekos

Pavojingos

44

12.4

Deginimo atliekos

Nepavojingos

45

12.4

Deginimo atliekos

Pavojingos

46

12.6

Žemė

Nepavojingos

47

12.6

Žemė

Pavojingos

48

12.7

Žemkasių iškasos

Nepavojingos

49

12.7

Žemkasių iškasos

Pavojingos

50

12.8, 13

Atliekų apdorojimo neorganinės atliekos ir stabilizuotos atliekos

Nepavojingos

51

12.8, 13

Atliekų apdorojimo neorganinės atliekos ir stabilizuotos atliekos

Pavojingos

3   SKIRSNIS

Charakteristikos

Statistinė informacija rengiama pagal šias charakteristikas ir suskirstymą:

1.

Susidariusį kiekvienos 2 skirsnio 1 dalyje išvardytos kategorijos ir kiekvienos 8 skirsnio 1 dalyje išvardytos veiklos, kurią vykdant susidaro atliekos, atliekų kiekį;

2.

Gyventojus, kurie aptarnaujami pagal mišrių buitinių ir panašių atliekų surinkimo sistemą.

4   SKIRSNIS

Apskaitos vienetas

1.

Visoms atliekų kategorijoms naudojamas apskaitos vienetas – 1 tona (įprastų) drėgnų atliekų, išskyrus atliekų kategorijas „pramoninių nuotekų dumblas“, „paprastas dumblas“, „atliekų apdorojimo dumblas ir skystos atliekos“ ir „žemkasių iškasos“, kurioms naudojamas apskaitos vienetas yra 1 tona sausosios medžiagos.

2.

3 skirsnio 2 dalyje nurodytai charakteristikai naudojamas apskaitos vienetas – aptarnautų gyventojų procentinė dalis.

5   SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra antrieji kalendoriniai metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.

Atliekų statistikos, rengiamos pagal šią patikslintą redakciją, pirmieji ataskaitiniai metai yra 2010 m.

3.

Valstybės narės duomenis pateikia kas dveji metai pasibaigus pirmiesiems ataskaitiniams metams.

6   SKIRSNIS

Duomenų perdavimas Eurostatui

Duomenys perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

7   SKIRSNIS

Aprėpties ir statistinių duomenų kokybės ataskaita

1.

Valstybės narės nurodo kiekvieno 8 skirsnyje išvardyto punkto (veiklos rūšys ir namų ūkiai) procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausius aprėpties reikalavimus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, priimamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.

Valstybės narės pateikia kokybės ataskaitą, nurodydamos surinktų duomenų tikslumą. Pateikiamas įvertinimo, surinkimo arba neįtraukimo apibūdinimas, taip pat šių procedūrų poveikis atliekų kategorijų, išvardytų 2 skirsnio 1 dalyje pagal ekonominės veiklos rūšis ir namų ūkius, kaip nurodyta 8 skirsnyje, pasiskirstymui.

3.

Komisija į šio reglamento 8 straipsnyje numatytą pranešimą įtraukia aprėpties ir kokybės ataskaitas.

8   SKIRSNIS

Rezultatų rengimas

1.

Duomenys, skirti 3 skirsnio 1 dalyje išvardytoms charakteristikoms, turi būti renkami:

1.1.

pagal toliau išvardytus punktus, aprašytus remiantis NACE 2 red.:

Punkto Nr.

 

Aprašymas

1

A sekcija

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

10 skyrius

Maisto produktų gamyba

11 skyrius

Gėrimų gamyba

12 skyrius

Tabako gaminių gamyba

4

13 skyrius

Tekstilės gaminių gamyba

14 skyrius

Drabužių siuvimas (gamyba)

15 skyrius

Odos ir odos dirbinių gamyba

5

16 skyrius

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba;gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

6

17 skyrius

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

18 skyrius

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

7

19 skyrius

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

8

20 skyrius

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

21 skyrius

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

22 skyrius

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

9

23 skyrius

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

10

24 skyrius

Pagrindinių metalų gamyba

skyrius

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

11

26 skyrius

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

27 skyrius

Elektros įrangos gamyba

28 skyrius

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

29 skyrius

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

30 skyrius

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

12

31 skyrius

Baldų gamyba

32 skyrius

Kita gamyba

33 skyrius

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

13

D sekcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

14

36 skyrius

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

37 skyrius

Nuotekų valymas

39 skyrius

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

15

38 skyrius

Atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas

16

F sekcija

Statyba

17

 

Aptarnavimo veikla:

G sekcija, išskyrus 46.77

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H sekcija

Transportas ir saugojimas

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai

K sekcija

Finansinė ir draudimo veikla

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

M sekcija

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

O sekcija

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P sekcija

Švietimas

Q sekcija

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R sekcija

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S sekcija

Kita aptarnavimo veikla

T sekcija

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

U sekcija

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

18

46.77 klasė

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

1.2.

Namų ūkiai

Punkto Nr.

 

Aprašymas

19

 

Buitinės atliekos

2.

Ekonominės veiklos rūšių statistiniai vienetai – tai vietiniai vienetai arba vienetai pagal veiklos rūšį, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 (1), pagal kiekvienos valstybės narės statistikos sistemą.

Į kokybės ataskaitą, kuri turi būti sudaryta pagal 7 skirsnį, turėtų būti įtrauktas apibūdinimas, kokią įtaką pasirinktas statistinis vienetas turi NACE 2 red. duomenų pasiskirstymo grupavimui.

II PRIEDAS

ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS

1   SKIRSNIS

Aprėptis

1.

Statistiniai duomenys turi būti renkami apie visus panaudojimo ir šalinimo įrenginius, kuriuose atliekamos 8 skirsnio 2 dalyje nurodytos operacijos ir kurie pagal NACE 2 red. priklauso ekonominės veiklos rūšims arba yra jų dalis, kaip nurodyta I priedo 8 skirsnio 1.1 papunktyje.

2.

Šiame priede nenagrinėjami įrenginiai, kuriuose atliekų apdorojimas yra susijęs tik su atliekų perdirbimu jų susidarymo vietoje.

2   SKIRSNIS

Atliekų kategorijos

Atliekų kategorijų, apie kurias turi būti renkami statistiniai duomenys pagal panaudojimo ar šalinimo operacijas, kaip minima 8 skirsnio 2 dalyje, sąrašas yra nurodytas I priedo 2 skirsnio 1 dalyje.

3   SKIRSNIS

Charakteristikos

Statistinė informacija rengiama pagal šias charakteristikas ir suskirstymą:

Punktas

Aprašymas

Regioninis lygmuo

1

Apdorotų kiekvienos 2 skirsnyje išvardytos atliekų kategorijos ir kiekvieno 8 skirsnio 2 dalyje išvardytų panaudojimo ir šalinimo operacijų punkto, išskyrus atliekų perdirbimą jų susidarymo vietoje, atliekų kiekis.

Nacionalinis

2

8 skirsnio 2 dalies 4 punkte išvardytoms operacijoms skirtų įrenginių skaičius ir pajėgumas; skirstoma pagal:

a) pavojingas atliekas, b) nepavojingas atliekas ir c) inertines atliekas.

Nacionalinis

3

8 skirsnio 2 dalies 4 punkte išvardytoms operacijoms skirtų įrenginių, uždarytų (kuriose atliekos nebešalinamos) nuo praėjusių ataskaitinių metų, skaičius; skirstoma pagal:

a) pavojingas atliekas, b) nepavojingas atliekas ir c) inertines atliekas.

Nacionalinis

4

8 skirsnio 2 dalyje, išskyrus 5 punktą, nurodytoms panaudojimo ir šalinimo operacijoms skirtų įrenginių skaičius.

NUTS 2

5

8 skirsnio 2 dalyje, išskyrus 3 ir 5 punktus, išvardytoms panaudojimo ir šalinimo operacijoms skirtų įrenginių pajėgumas.

NUTS 2

4   SKIRSNIS

Apskaitos vienetas

Visoms atliekų kategorijoms naudojamas apskaitos vienetas – 1 tona (įprastų) drėgnų atliekų, išskyrus atliekų kategorijas „pramoninių nuotekų dumblas“, „paprastas dumblas“, „atliekų apdorojimo dumblas ir skystos atliekos“ ir „žemkasių iškasos“, kurioms naudojamas apskaitos vienetas yra 1 tona sausosios medžiagos.

5   SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra antrieji kalendoriniai metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.

Atliekų statistikos, parengtos pagal šią patikslintą redakciją, pirmieji ataskaitiniai metai yra 2010 m.

3.

Valstybės narės duomenis apie 8 skirsnio 2 dalyje nurodytus įrenginius pateikia kas dveji metai pasibaigus pirmiems ataskaitiniams metams.

6   SKIRSNIS

Duomenų perdavimas Eurostatui

Duomenys perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

7   SKIRSNIS

Aprėpties ir statistinių duomenų kokybės ataskaita

1.

Valstybės narės nurodo 3 skirsnyje išvardytų charakteristikų ir kiekvieno 8 skirsnio 2 dalyje išvardytų operacijų sąrašo punkto procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausius aprėpties reikalavimus nustato Komisija. Šios priemonės, kuriomis iš dalies keičiamos neesminės šio reglamento nuostatos jį papildant, priimamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.

Pagal 3 skirsnyje išvardytas charakteristikas valstybės narės pateikia kokybės ataskaitą, nurodydamos surinktų duomenų tikslumą.

3.

Komisija į šio reglamento 8 straipsnyje numatytą pranešimą įtraukia aprėpties ir kokybės ataskaitas.

8   SKIRSNIS

Atliekų panaudojimo ir šalinimo operacijos

1.

Duomenys apie kiekvieną 8 skirsnio 2 dalyje išvardytų operacijų rūšių punktą renkami remiantis 3 skirsnyje nurodytomis charakteristikomis.

2.

Panaudojimo ir šalinimo operacijų sąrašas; kodai nurodyti Direktyvos 2008/98/EB (2) I ir II prieduose:

Punkto Nr.

 

Panaudojimo ir šalinimo operacijų rūšys

Deginimas

1

R1

Daugiausia naudojamos kaip kuras ar kita priemonė energijai gauti

2

D10

Deginimas sausumoje

Atliekų panaudojimo operacijos (išskyrus energijos panaudojimą)

3a

R2 +

Tirpiklių atnaujinimas, regeneravimas

R3 +

Organinių medžiagų, kurios nebenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas, atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio virsmo procesus)

R4 +

Metalų ir metalų junginių perdirbimas, atnaujinimas

R5 +

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas, atnaujinimas

R6 +

Rūgščių arba šarmų regeneravimas

R7 +

Taršai mažinti naudojamų komponentų atnaujinimas

R8 +

Katalizatorių komponentų panaudojimas

R9 +

Naftos valymas arba kitoks naftos pakartotinis naudojimas

R10 +

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

R11

Atliekų, gautų vykdant operacijas, žymimas kodais R1–R10, panaudojimas

3b

 

Užpildymas

Šalinimo operacijos

4

D1 +

Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose ir kt.)

D5 +

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., talpinimas atskirose išklotose sekcijose, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos, ir kt.)

D12

Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių laikymas šachtose ir kt. )

5

D2 +

Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystų atliekų ar dumblo skaidymas dirvožemyje ir kt.)

D3 +

Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamųjų atliekų įpurškimas į šulinius, šachtas, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir kt.)

D4 +

Sutelkimas paviršiniuose telkiniuose (pvz., skystų atliekų arba dumblo supylimas į duobes, baseinus ar lagūnas ir kt.)

D6 +

Atliekų išmetimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ar vandenynus

D7

Išmetimas į jūras ar vandenynus, įskaitant talpinimą jūros dugne

III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

EWC-Stat. 4 red. (su medžiagomis susijusi atliekų statistinė nomenklatūra) ir Europos atliekų sąrašo, nustatyto Komisijos sprendimu 2000/532/EB  (3) , atitikmenų lentelė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 1 straipsnio 5 dalyje

01   

Cheminių junginių atliekos

01.1   

Panaudoti tirpikliai

01.11   

Halogenintieji panaudoti tirpikliai

1   

Pavojingos

 

 

 

 

07 01 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 02 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 03 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 04 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 05 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 06 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 07 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

14 06 01*

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

 

 

 

14 06 04*

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių

01.12   

Nehalogenintieji panaudoti tirpikliai

1   

Pavojingos

 

 

 

 

07 01 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 02 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 03 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 04 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 05 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 06 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 07 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

14 06 03*

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

 

 

 

 

14 06 05*

dumblai arba kietosios atliekos, turinčios halogenintųjų tirpiklių

 

 

 

 

20 01 13*

tirpikliai

01.2   

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

01.21   

Rūgščių atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

06 01 01*

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

 

 

 

 

06 01 02*

druskos rūgštis

 

 

 

 

06 01 03*

vandenilio fluoridas

 

 

 

 

06 01 04*

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

 

 

 

 

06 01 05*

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

 

 

 

 

06 01 06*

kitos rūgštys

 

 

 

 

06 07 04*

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

 

 

 

 

08 03 16*

ėsdinimo tirpalų atliekos

 

 

 

 

09 01 04*

fiksažų tirpalai

 

 

 

 

09 01 05*

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai

 

 

 

 

10 01 09*

sieros rūgštis

 

 

 

 

11 01 05*

ėsdinimo rūgštys

 

 

 

 

11 01 06*

kitaip neapibrėžtos rūgštys

 

 

 

 

16 06 06*

atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai

 

 

 

 

20 01 14*

rūgštys

01.22   

Šarmų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

03 03 09

kalkių dumblo atliekos

 

 

 

 

11 01 14

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13

1   

Pavojingos

 

 

 

 

05 01 11*

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

 

 

 

 

06 02 01*

kalcio hidroksidas

 

 

 

 

06 02 03*

amonio hidroksidas

 

 

 

 

06 02 04*

natrio ir kalio hidroksidas

 

 

 

 

06 02 05*

kitos bazės

 

 

 

 

09 01 01*

vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai

 

 

 

 

09 01 02*

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

 

 

 

 

09 01 03*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

 

 

 

 

11 01 07*

ėsdinimo šarmai

 

 

 

 

11 01 13*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

11 03 01*

atliekos, kuriose yra cianido

 

 

 

 

19 11 04*

kuro valymo šarmais atliekos

 

 

 

 

20 01 15*

šarmai

01.24   

Kitos druskų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

05 01 16

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

 

 

 

 

05 07 02

atliekos, kuriose yra sieros

 

 

 

 

06 03 14

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05

1   

Pavojingos

 

 

 

 

06 03 11*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

 

 

 

 

06 03 13*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

 

 

 

06 03 15*

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

 

 

 

 

06 04 03*

atliekos, kuriose yra arseno

 

 

 

 

06 04 04*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

 

 

06 04 05*

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

 

 

 

 

06 06 02*

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

 

 

 

 

10 03 08*

antrinio lydymo druskų šlakas

 

 

 

 

10 04 03*

kalcio arsenatas

 

 

 

 

11 01 08*

fosfitinis šlakas

 

 

 

 

11 02 05*

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

11 03 02*

kitos atliekos

 

 

 

 

11 05 04*

panaudotas fliusas

 

 

 

 

16 09 01*

permanganatai, pvz., kalio permanganatas

 

 

 

 

16 09 02*

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

01.3   

Naudota alyva

01.31   

Naudota variklio alyva

1   

Pavojingos

 

 

 

 

13 02 04*

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

 

 

 

13 02 05*

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

 

 

 

13 02 06*

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

 

 

 

13 02 07*

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

 

 

 

 

13 02 08*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

01.32   

Kita naudota alyva

1   

Pavojingos

 

 

 

 

05 01 02*

druskos šalinimo dumblas

 

 

 

 

05 01 03*

rezervuarų dugno dumblas

 

 

 

 

05 01 04*

rūgštinis alkilinis dumblas

 

 

 

 

05 01 12*

alyva, kurioje yra rūgščių

 

 

 

 

08 03 19*

dispersinė alyva

 

 

 

 

08 04 17*

kanifolijos alyva

 

 

 

 

12 01 06*

mineralinė mašininė alyva, kurioje yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

 

 

 

12 01 07*

mineralinė mašininė alyva, kurioje nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

 

 

 

 

12 01 08*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

 

 

 

 

12 01 09*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

 

 

 

 

12 01 10*

sintetinė mašininė alyva

 

 

 

 

12 01 12*

panaudotas vaškas ir riebalai

 

 

 

 

12 01 18*

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

 

 

 

 

12 01 19*

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

 

 

 

 

13 01 04*

chlorintosios emulsijos

 

 

 

 

13 01 05*

nechlorintosios emulsijos

 

 

 

 

13 01 09*

chlorintoji hidraulinė alyva, kurioje yra mineralų

 

 

 

 

13 01 10*

nechlorintoji hidraulinė alyva, kurioje yra mineralų

 

 

 

 

13 01 11*

sintetinė hidraulinė alyva

 

 

 

 

13 01 12*

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

 

 

 

 

13 01 13*

kita hidraulinė alyva

 

 

 

 

13 03 06*

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

 

 

 

13 03 08*

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

 

 

 

13 03 09*

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

 

 

 

13 03 10*

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

 

 

 

 

13 05 06*

naftos produktų ar vandens separatorių naftos produktai

 

 

 

 

20 01 26*

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25

01.4   

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

01.41   

Panaudoti cheminiai katalizatoriai

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 08 01

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

 

 

 

 

16 08 04

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 08 02*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

 

 

 

 

16 08 05*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

 

 

 

 

16 08 06*

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

 

 

 

 

16 08 07*

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis medžiagomis

02   

Cheminių preparatų atliekos

02.1   

Netinkamos naudoti cheminės atliekos

02.11   

Agrochemijos produktų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 09

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08

1   

Pavojingos

 

 

 

 

02 01 08*

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

06 13 01*

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

 

 

 

 

20 01 19*

pesticidai

02.12   

Nepanaudoti vaistai

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

07 05 14

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

vaistai, nenurodyti 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

vaistai, nenurodyti 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

vaistai, nenurodyti 20 01 31

1   

Pavojingos

 

 

 

 

07 05 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

18 01 08*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

 

 

 

18 02 07*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

 

 

 

 

20 01 31*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

02.13   

Dažų, lako, rašalo ir klijų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

04 02 17

dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

dažų ar lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

dangos miltelių atliekos

 

 

 

 

08 03 07

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

 

 

 

 

08 03 08

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

 

 

 

 

08 03 13

dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27

1   

Pavojingos

 

 

 

 

04 02 16*

dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 01 11*

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos

 

 

 

 

08 01 13*

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 01 15*

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 01 17*

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 01 19*

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 03 12*

dažų atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 03 14*

dažų dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 03 17*

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 04 09*

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos

 

 

 

 

08 04 11*

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 04 13*

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 04 15*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

20 01 27*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų medžiagų

02.14   

Kitos cheminių preparatų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 07 03

cheminio apdorojimo atliekos

 

 

 

 

03 02 99

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

 

 

 

 

04 01 09

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

 

 

 

 

04 02 15

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

plovikliai, nenurodyti 20 01 29

1   

Pavojingos

 

 

 

 

03 02 01*

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

 

 

 

 

03 02 02*

organiniai chlorintieji medienos konservantai

 

 

 

 

03 02 03*

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

 

 

 

 

03 02 04*

neorganiniai medienos konservantai

 

 

 

 

03 02 05*

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

04 02 14*

odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

 

 

 

 

05 07 01*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

 

 

06 08 02*

atliekos, kuriose yra pavojingų chlorsilanų

 

 

 

 

06 10 02*

atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 02 14*

priedų, kuriuose yra pavojingų medžiagų, atliekos

 

 

 

 

07 02 16*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

 

 

 

 

07 04 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

08 01 21*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

 

 

 

 

08 05 01*

izocianatų atliekos

 

 

 

 

10 09 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 09 15*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 10 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 10 15*

plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

11 01 16*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

 

 

 

11 01 98*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

16 01 13*

stabdžių skystis

 

 

 

 

16 01 14*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

16 05 04*

dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų medžiagų (įskaitant halonus)

 

 

 

 

16 09 03*

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

 

 

 

 

16 09 04*

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

 

 

 

 

18 01 06*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

 

 

 

 

18 02 05*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

 

 

 

 

20 01 17*

fotografijos cheminės medžiagos

 

 

 

 

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

02.2   

Nepanaudoti sprogmenys

02.21   

Sprogmenų ir pirotechnikos gaminių atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 04 02*

pirotechnikos atliekos

 

 

 

 

16 04 03*

kitų sprogmenų atliekos

02.22   

Šaudmenų atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 04 01*

šaudmenų atliekos

02.3   

Mišrios cheminės atliekos

02.31   

Smulkios mišrios cheminės atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 05 09

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 05 06*

laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

 

 

 

 

16 05 07*

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

 

 

 

 

16 05 08*

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

02.33   

Pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės

1   

Pavojingos

 

 

 

 

15 01 10*

pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

03   

Kitos cheminės atliekos

03.1   

Cheminės nuosėdos ir liekanos

03.11   

Gudronas ir anglies atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

05 01 17

bitumas

 

 

 

 

06 13 03

dujų suodžiai

 

 

 

 

10 01 25

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

 

 

 

 

10 03 02

anodų atliekos

 

 

 

 

10 03 18

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

anodų atliekos

 

 

 

 

11 02 03

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

 

 

 

 

20 01 41

kaminų valymo atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

05 01 07*

rūgštieji gudronai

 

 

 

 

05 01 08*

kiti gudronai

 

 

 

 

05 06 01*

rūgštieji gudronai

 

 

 

 

05 06 03*

kiti gudronai

 

 

 

 

06 13 05*

suodžiai

 

 

 

 

10 03 17*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

 

 

 

10 08 12*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

 

 

 

 

19 11 02*

rūgštieji gudronai

03.12   

Naftos produktų ir vandens emulsijos dumblas

1   

Pavojingos

 

 

 

 

05 01 06*

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

 

 

 

 

13 04 01*

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

 

 

 

 

13 04 02*

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

 

 

 

 

13 04 03*

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

 

 

 

 

13 05 01*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų ir vandens separatorių kietosios medžiagos

 

 

 

 

13 05 02*

naftos produktų ir vandens separatorių dumblas

 

 

 

 

13 05 03*

kolektoriaus dumblas

 

 

 

 

13 05 07*

naftos produktų ir vandens separatorių tepaluotas vanduo

 

 

 

 

13 05 08*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų ir vandens separatorių atliekų mišiniai

 

 

 

 

13 07 01*

mazutas ir dyzelinis kuras

 

 

 

 

13 07 02*

benzinas

 

 

 

 

13 07 03*

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

 

 

 

 

13 08 01*

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

 

 

 

 

13 08 02*

kitos emulsijos

 

 

 

 

13 08 99*

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

16 07 09*

atliekos, kuriose yra kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 02 07*

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

03.13   

Cheminių reakcijų likučiai

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

03 03 02

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

 

 

 

 

04 01 04

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

 

 

 

 

04 01 05

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

 

 

 

 

11 01 12

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11

1   

Pavojingos

 

 

 

 

04 01 03*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

 

 

 

 

06 07 03*

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

 

 

 

 

07 01 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 01 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 01 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 02 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 02 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 02 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 03 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 03 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 04 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 04 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 04 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 05 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 05 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 05 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 06 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 06 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 06 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 07 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

 

 

 

 

07 07 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

07 07 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

 

 

 

 

09 01 13*

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

03.14   

Panaudotos filtravimo ir absorbavimo medžiagos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 02 03

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

dekarbonizavimo dumblas

 

 

 

 

19 09 04

panaudotos aktyvintos anglys

 

 

 

 

19 09 05

įsotinta arba panaudota jonitinė derva

 

 

 

 

19 09 06

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

1   

Pavojingos

 

 

 

 

05 01 15*

panaudotas filtrų molis

 

 

 

 

06 07 02*

chloro gamybos aktyvintos anglys

 

 

 

 

06 13 02*

panaudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 01 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 02 09*

halogenintos filtrų nuosėdos ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 02 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 03 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 03 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 04 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 04 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 05 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 05 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 06 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 06 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 07 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

07 07 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

 

 

 

 

11 01 15*

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

15 02 02*

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai audiniai, užteršti pavojingomis medžiagomis

 

 

 

 

19 01 10*

išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys

 

 

 

 

19 08 06*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

 

 

 

 

19 08 07*

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

 

 

 

 

19 08 08*

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

 

 

 

 

19 11 01*

panaudotas filtrų molis

03.2   

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

03.21   

Pramoninių procesų ir nuotekų valymo dumblas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

03 03 05

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

 

 

 

 

03 03 10

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

 

 

 

 

04 01 06

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

 

 

 

 

04 01 07

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

 

 

 

 

04 02 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

aušinimo bokštų atliekos

 

 

 

 

05 06 04

aušinimo bokštų atliekos

 

 

 

 

06 05 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

aušinimo vandens valymo atliekos

 

 

 

 

10 02 12

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

kitas dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 03 28

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

11 01 10

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14

 

 

 

 

16 10 02

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07

1   

Pavojingos

 

 

 

 

04 02 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

05 01 09*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

06 05 02*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 01 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 02 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 03 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 04 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 05 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 06 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

07 07 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 01 20*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 01 22*

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 11 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

11 01 09*

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

11 02 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

12 01 14*

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

16 10 01*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

16 10 03*

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 08 11*

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 08 13*

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 13 03*

grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 13 05*

požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 13 07*

požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

03.22   

Dumblas, kuriame yra angliavandenilių

1   

Pavojingos

 

 

 

 

01 05 05*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriose yra naftos

 

 

 

 

10 02 11*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 03 27*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 04 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 05 08*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 06 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 07 07*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

10 08 19*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

 

 

 

 

12 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai

 

 

 

 

12 03 02*

riebalų šalinimo garais atliekos

 

 

 

 

16 07 08*

atliekos, kuriose yra tepalų

 

 

 

 

19 08 10*

atskyrus naftą ir vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

vandeninės skystosios atliekos

03.3   

Atliekų apdorojimo dumblas ir skystosios atliekos

03.31   

Atliekų apdorojimo dumblas ir skystosios atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

19 02 06

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

 

 

 

 

19 06 03

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

 

 

 

19 06 04

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

 

 

 

 

19 06 05

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

 

 

 

 

19 06 06

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

 

 

 

 

19 07 03

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05

1   

Pavojingos

 

 

 

 

19 02 05*

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 02 08*

skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 02 11*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 07 02*

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 11 05*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

05   

Sveikatos priežiūros priemonių ir biologinės atliekos

05.1   

Sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos

05.11   

Žmonių sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

18 01 03*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

05.12   

Gyvūnų sveikatos priežiūros priemonių užkrečiamosios atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

18 02 02*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

05.2   

Sveikatos priežiūros priemonių neužkrečiamosios atliekos

05.21   

Žmonių sveikatos priežiūros priemonių neužkrečiamosios atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

kūno dalys ir organai, taip pat kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

05.22   

Gyvūnų sveikatos priežiūros priemonių neužkrečiamosios atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

06   

Metalų atliekos

06.1   

Juodųjų metalų atliekos

06.11   

Juodųjų metalų atliekos ir laužas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

10 02 10

antrinės nuodegos

 

 

 

 

10 12 06

brokuoti šablonai

 

 

 

 

12 01 01

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

 

 

 

12 01 02

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

 

 

 

 

16 01 17

juodieji metalai

 

 

 

 

17 04 05

geležis ir plienas

 

 

 

 

19 01 02

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

 

 

 

 

19 10 01

geležies ir plieno atliekos

 

 

 

 

19 12 02

juodieji metalai

06.2   

Spalvotųjų metalų atliekos

06.23   

Kitos aliuminio atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 04 02

aliuminis

06.24   

Vario atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 04 01

varis, bronza, žalvaris

06.25   

Švino atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 04 03

švinas

06.26   

Kito metalo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

11 05 01

sunkusis cinkas

 

 

 

 

12 01 03

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

 

 

 

 

12 01 04

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

 

 

 

 

16 01 18

spalvotieji metalai

 

 

 

 

17 04 04

cinkas

 

 

 

 

17 04 06

alavas

 

 

 

 

17 04 11

kabeliai, nenurodyti 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

geležies neturinčios atliekos

 

 

 

 

19 12 03

spalvotieji metalai

06.3   

Juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos

06.31   

Įvairios metalinės pakuotės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 04

metalinės pakuotės

06.32   

Kitos įvairios metalo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 10

metalų atliekos

 

 

 

 

17 04 07

metalų mišiniai

 

 

 

 

20 01 40

metalai

07   

Nemetalų atliekos

07.1   

Stiklo atliekos

07.11   

Stiklo pakuotės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 07

stiklo pakuotės

07.12   

Kitos stiklo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

10 11 12

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

stiklas

 

 

 

 

17 02 02

stiklas

 

 

 

 

19 12 05

stiklas

 

 

 

 

20 01 02

stiklas

1   

Pavojingos

 

 

 

 

10 11 11*

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

07.2   

Popieriaus ir kartono atliekos

07.21   

Popieriaus ir kartono pakuočių atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

07.23   

Kitos popieriaus ir kartono atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

19 12 01

popierius ir kartonas

 

 

 

 

20 01 01

popierius ir kartonas

07.3   

Gumos atliekos

07.31   

Naudotos padangos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 01 03

naudoti nebetinkamos padangos

07.4   

Plastikų atliekos

07.41   

Plastikinių pakuočių atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 02

plastikinės pakuotės

07.42   

Kitos plastikų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 04

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

 

 

 

 

07 02 13

plastikų atliekos

 

 

 

 

12 01 05

plastiko drožlės ir nuopjovos

 

 

 

 

16 01 19

plastikai

 

 

 

 

17 02 03

plastikai

 

 

 

 

19 12 04

plastikai ir guma

 

 

 

 

20 01 39

plastikai

07.5   

Medienos atliekos

07.51   

Medinės pakuotės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 03

medinės pakuotės

07.52   

Pjuvenos ir drožlės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

03 01 05

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04

1   

Pavojingos

 

 

 

 

03 01 04*

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų medžiagų

07.53   

Kitos medienos atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

03 01 01

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

 

 

 

 

03 03 01

medžio žievės ir medienos atliekos

 

 

 

 

17 02 01

medis

 

 

 

 

19 12 07

mediena, nenurodyta 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

mediena, nenurodyta 20 01 37

1   

Pavojingos

 

 

 

 

19 12 06*

mediena, kurioje yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

20 01 37*

mediena, kurioje yra pavojingų medžiagų

07.6   

Tekstilės atliekos

07.61   

Dėvėti drabužiai

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

20 01 10

drabužiai

07.62   

Įvairios tekstilės atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

04 02 09

sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos

 

 

 

 

04 02 10

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

 

 

 

 

04 02 21

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

 

 

 

04 02 22

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

 

 

 

 

15 01 09

pakuotės iš tekstilės

 

 

 

 

19 12 08

tekstilės gaminiai

 

 

 

 

20 01 11

tekstilės gaminiai

07.63   

Odos atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

04 01 01

mėsos atliekos ir apdorojimo kalkėmis atliekos

 

 

 

 

04 01 02

atliekos po apdorojimo kalkėmis atliekos

 

 

 

 

04 01 08

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

7.7   

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

07.71   

Alyva, kurioje yra PCB

1   

Pavojingos

 

 

 

 

13 01 01*

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

 

 

 

 

13 03 01*

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

07.72   

Įranga, kurioje yra PCB arba kuri yra užteršta PCB

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 01 09*

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

 

 

 

 

16 02 10*

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

07.73   

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB

1   

Pavojingos

 

 

 

 

17 09 02*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)

08   

Nebenaudojama įranga

08.1   

Nebenaudojamos transporto priemonės

08.12   

Kitos nebenaudojamos transporto priemonės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 01 06

naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 01 04*

naudoti nebetinkamos transporto priemonės

08.2   

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

08.21   

Nebenaudojama didesnė buitinė įranga

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 02 11*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

 

 

 

 

20 01 23*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

08.23   

Kita nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

09 01 10

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

 

 

 

 

09 01 12

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

1   

Pavojingos

 

 

 

 

09 01 11*

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

08.4   

Nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

08.41   

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 06 04

šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

 

 

 

 

20 01 34

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 06 01*

švino akumuliatoriai

 

 

 

 

16 06 02*

nikelio ir kadmio akumuliatoriai

 

 

 

 

16 06 03*

gyvsidabrio baterijos

 

 

 

 

20 01 33*

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

08.43   

Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

16 01 12

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

suskystintų dujų balionai

 

 

 

 

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

 

 

 

 

16 02 16

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

1   

Pavojingos

 

 

 

 

16 01 07*

tepalų filtrai

 

 

 

 

16 01 08*

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

 

 

16 01 10*

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

 

 

 

 

16 01 21*

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 014 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

 

 

 

 

20 01 21*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

09   

Gyvūninės ir augalinės atliekos

09.1   

Gyvūninės ir mišrios maisto produktų atliekos

09.11   

Gyvūninės maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 02

gyvūnų audinių atliekos

 

 

 

 

02 02 01

plovimo ir valymo dumblas

 

 

 

 

02 02 02

gyvūnų audinių atliekos

 

 

 

 

02 02 03

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

 

 

 

02 05 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

09.12   

Įvairios maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 03 02

konservantų atliekos

 

 

 

 

02 06 02

konservantų atliekos

 

 

 

 

19 08 09

atskyrus alyvą ir vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

 

 

 

 

20 01 08

biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

 

 

 

 

20 01 25

maistinis aliejus ir riebalai

09.2   

Augalinės atliekos

09.21   

Žaliosios atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 07

miškininkystės atliekos

 

 

 

 

20 02 01

biologiškai skaidžios atliekos

09.22   

Augalinės maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 01

plovimo ir valymo dumblas

 

 

 

 

02 01 03

augalų audinių atliekos

 

 

 

 

02 03 01

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

 

 

 

 

02 03 03

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

 

 

 

 

02 03 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

 

 

 

02 06 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

 

 

 

 

02 07 01

žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

 

 

 

 

02 07 02

spirito distiliavimo atliekos

 

 

 

 

02 07 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

09.3   

Srutos ir mėšlas

09.31   

Srutos ir mėšlas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 01 06

gyvūnų ekskrementai, šlapimas, mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus) ir srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje

10   

Įvairios atliekos

10.1   

Buitinės ir panašios atliekos

10.11   

Buitinės atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

20 03 01

įvairios komunalinės atliekos

 

 

 

 

20 03 02

turgaviečių atliekos

 

 

 

 

20 03 07

stambiosios atliekos

 

 

 

 

20 03 99

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos

10.12   

Gatvių valymo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

20 03 03

gatvių valymo liekanos

10.2   

Mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

10.21   

Įvairios pakuotės

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

15 01 05

kombinuotosios pakuotės

 

 

 

 

15 01 06

sudėtinės pakuotės

10.22   

Kitos mišrios ir neišrūšiuotos medžiagos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

01 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

01 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

01 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

02 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

03 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

03 03 07

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

 

 

 

 

03 03 08

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

 

 

 

 

03 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

04 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

04 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

05 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

05 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

05 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

06 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

07 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

08 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

08 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

08 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

08 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

09 01 07

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

 

 

 

 

09 01 08

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

 

 

 

 

09 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 12 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

10 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

11 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

11 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

11 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

12 01 13

suvirinimo atliekos

 

 

 

 

12 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

16 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

16 03 04

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 08 01

sijojimo atliekos

 

 

 

 

19 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

19 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

 

 

 

 

20 01 99

kitaip neapibrėžtos frakcijos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

09 01 06*

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

 

 

 

 

16 03 03*

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

16 03 05*

organinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

17 04 09*

metalų atliekos, užterštos pavojingomis medžiagomis

 

 

 

 

17 04 10*

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų medžiagų

 

 

 

 

18 01 10*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

10.3   

Rūšiavimo atliekos

10.32   

Kitos rūšiavimo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

19 02 03

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų

 

 

 

 

19 02 10

degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

 

 

 

 

19 05 02

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

 

 

 

 

19 05 03

netinkamas naudoti kompostas

 

 

 

 

19 10 04

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

 

 

 

 

19 12 12

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11

1   

Pavojingos

 

 

 

 

19 02 04*

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų

 

 

 

 

19 02 09*

kietosios degiosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 04 03*

nestiklinta kietoji fazė

 

 

 

 

19 10 03*

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 10 05*

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 12 11*

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų medžiagų

11   

Paprastas dumblas

11.1   

Nuotekų valymo dumblas

11.11   

Kanalizacijos nuotekų valymo dumblas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

19 08 05

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

11.12   

Biologiškai skaidus kitų nuotekų valymo dumblas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

02 02 04

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

02 03 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

02 04 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

02 05 02

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

02 06 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

02 07 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

 

 

 

 

03 03 11

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10

11.2   

Geriamojo ir naudoto vandens valymo dumblas

11.21   

Geriamojo ir naudoto vandens valymo dumblas

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

05 01 13

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

 

 

 

 

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

11.4   

Atmatų duobės turinys

11.41   

Atmatų duobės turinys

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

20 03 04

septinių rezervuarų dumblas

 

 

 

 

20 03 06

kanalizacijos valymo atliekos

12   

Mineralinės atliekos

12.1   

Statybinės ir griovimo atliekos

12.11   

Betono, plytų ir gipso atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 01 01

betonas

 

 

 

 

17 01 02

plytos

 

 

 

 

17 01 03

čerpės ir keramika

 

 

 

 

17 01 07

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

1   

Pavojingos

 

 

 

 

17 01 06*

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

17 05 07*

kelių skalda, kurioje yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

17 08 01*

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis medžiagomis

12.12   

Kelio dangos iš angliavandenilinių medžiagų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 03 02

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

1   

Pavojingos

 

 

 

 

17 03 01*

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

 

 

 

 

17 03 03*

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

12.13   

Mišrios statybinės atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

17 06 04

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

1   

Pavojingos

 

 

 

 

17 02 04*

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

 

 

 

 

17 06 03*

kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų medžiagų arba jų turinčios

 

 

 

 

17 09 01*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

 

 

17 09 03*

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų medžiagų

12.2   

Asbesto atliekos

12.21   

Asbesto atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

06 07 01*

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

 

 

 

 

06 13 04*

asbesto perdirbimo atliekos

 

 

 

 

10 13 09*

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

 

 

 

 

15 01 11*

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

 

 

 

 

16 01 11*

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

 

 

 

 

16 02 12*

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

 

 

 

 

17 06 01*

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

 

 

 

17 06 05*

statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

12.3   

Gamtinės kilmės mineralų atliekos

12.31   

Gamtinės kilmės mineralų atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

01 01 01

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

 

 

 

 

01 01 02

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

 

 

 

 

01 03 06

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, atliekos, nenurodytos 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

smėlio ir molio atliekos

 

 

 

 

01 04 10

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

 

 

 

 

01 05 07

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

 

 

 

 

08 02 02

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

 

 

 

 

10 11 10

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytas 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

 

 

 

10 13 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

 

 

 

 

19 08 02

smėliagaudžių atliekos

 

 

 

 

19 09 01

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

 

 

 

 

19 13 02

grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

kitos biologiškai skaidžios atliekos

1   

Pavojingos

 

 

 

 

01 03 04*

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

 

 

 

 

01 03 05*

kitos liekanos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

01 03 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas

 

 

 

 

01 04 07*

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

01 05 06*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 11 09*

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

19 13 01*

grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

12.4   

Deginimo atliekos

12.41   

Išmetamųjų dujų valymo atliekos

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

10 01 05

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

 

 

 

 

10 01 07

sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

 

 

 

 

10 01 19

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

dujų valymo kietosios atliekos

 

 

 

 

10 07 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 08 16

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 12 10

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 13 13

dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12

1   

Pavojingos

 

 

 

 

10 01 18*

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 02 07*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 02 13*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 03 19*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 03 23*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 03 25*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 04 04*

išmetamųjų dujų dulkės

 

 

 

 

10 04 06*

dujų valymo kietosios atliekos

 

 

 

 

10 04 07*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 05 03*

išmetamųjų dujų dulkės

 

 

 

 

10 05 05*

dujų valymo kietosios atliekos

 

 

 

 

10 05 06*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 06 03*

išmetamųjų dujų dulkės

 

 

 

 

10 06 06*

dujų valymo kietosios atliekos

 

 

 

 

10 06 07*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

 

 

 

 

10 08 15*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 08 17*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 09 09*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 10 09*

išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 11 15*

išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 11 17*

išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 12 09*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 13 12*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 14 01*

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

 

 

11 05 03*

dujų valymo kietosios atliekos

12.42   

Terminio apdorojimo ir deginimo šlakas ir pelenai

0   

Nepavojingos

 

 

 

 

06 09 02

fosfitinis šlakas

 

 

 

 

10 01 01

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

lakieji akmens anglių pelenai

 

 

 

 

10 01 03

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

 

 

 

 

10 01 15

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

 

 

 

 

10 02 01

šlako apdorojimo atliekos

 

 

 

 

10 02 02

neapdorotas šlakas

 

 

 

 

10 03 16

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

druskų šlako ir juodųjų nuodegų valymo atliekos, nenurodytos 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

 

 

 

10 05 04

kitos dalelės ir dulkės

 

 

 

 

10 05 11

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

 

 

 

10 06 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

 

 

 

10 06 04

kitos dalelės ir dulkės

 

 

 

 

10 07 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

 

 

 

10 07 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

 

 

 

10 07 04

kitos dalelės ir dulkės

 

 

 

 

10 08 04

dalelės ir dulkės

 

 

 

 

10 08 09

kiti šlakai

 

 

 

 

10 08 11

nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

krosnių šlakas

 

 

 

 

10 09 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

krosnių šlakas

 

 

 

 

10 10 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

dalelės ir dulkės

 

 

 

 

11 05 02

cinko pelenai

1   

Pavojingos

 

 

 

 

10 01 04*

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

 

 

 

 

10 01 13*

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

 

 

 

 

10 01 14*

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 01 16*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 03 04*

pirminio lydymo šlakas

 

 

 

 

10 03 09*

antrinio lydymo juodosios nuodegos

 

 

 

 

10 03 15*

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

 

 

 

10 03 21*

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 03 29*

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

 

 

 

 

10 04 01*

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

 

 

 

 

10 04 02*

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

 

 

 

 

10 04 05*

kitos dalelės ir dulkės

 

 

 

 

10 05 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

 

 

 

 

10 08 08*

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

 

 

 

 

10 08 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius