ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.210.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 210

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugpjūčio 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 715/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 nuostatos dėl nacionalinių sąskaitų keitimų patikslinus statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA)

1

 

*

2010 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 716/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

22

 

*

2010 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

24

 

 

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 718/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

26

 

 

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 719/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

28

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2010/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą dazometą ( 1 )

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas 2010/437/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

33

 

 

2010/438/ES

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo laikotarpis, per kurį Bulgarija gali pareikšti prieštaravimą dėl tam tikrų atliekų, vežamų naudoti į jos teritoriją pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5434)  ( 1 )

35

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimo 2010/397/ES dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas (OL L 190, 2010 7 22)

36

 

*

2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvos 2010/45/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių, klaidų ištaisymas (OL L 189, 2010 7 22)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 715/2010

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 nuostatos dėl nacionalinių sąskaitų keitimų patikslinus statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į technologijų raidą ir struktūrinius ekonomikos pokyčius, nuolat stengiasi užtikrinti Europos statistikos aktualumą, o tam labai svarbu nustatyti atnaujintą klasifikavimo sistemą.

(2)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiu statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (2), nustatytas patikslintas statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius NACE 2 red.

(3)

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 451/2008, nustatančiu naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (3), nustatytas patikslintas statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (toliau – CPA 2008).

(4)

Reglamente (EB) Nr. 2223/96, kuriuo nustatyta 1995 m. Europos sąskaitų sistema (toliau – ESS 95), apibūdinta bendrų standartų, apibrėžčių, klasifikatorių ir apskaitos taisyklių, naudojamų rengiant valstybių narių sąskaitas, metodika.

(5)

Nustačius patikslintą statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir patikslintą statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių būtina patikslinti Reglamentą (EB) Nr. 2223/96.

(6)

Konsultuotasi su Tarybos sprendimu 2006/856/EB (4) įsteigtu Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu.

(7)

Konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2223/96 iš dalies keičiamas taip:

1)

„NACE 1 red.“ visame tekste, išskyrus 8.153 punktą, pakeičiama „NACE 2 red.“.

2)

2.34 punkte „70 skyrių“ pakeičiama „68 skyrių“.

3)

2.103 punkto 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip: „NACE 2 red.: Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1893/2006, nustatantį statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių“.

4)

2.106 punkto 2 išnašoje „ISIC 3 red.“ pakeičiama „ISIC 4 red.“.

5)

2.118 punkto išnašos tekstas pakeičiamas taip: „CPA: Statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius pagal 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 451/2008, nustatantį naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93“.

6)

7 skyriaus 7.1 priede „Transporto priemonės (AN.11131)“ apibrėžtis pakeičiama taip: „Žmonių ir daiktų pervežimo priemonės. Pavyzdžiais galėtų būti variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės, laivai, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvai, riedmenys, orlaiviai ir kosminiai laivai, motociklai, dviračiai ir t. t., išskyrus komplektavimo dalis, kurios įtrauktos į CPA (1) 29 ir 30 skyrius.“.

7)

7 skyriaus 7.1 priede „Kitos mašinos ir įrenginiai (AN.11132)“ apibrėžtis pakeičiama taip: „Kitur neįtrauktos mašinos ir įrenginiai. Pavyzdžiais galėtų būti gaminiai, išskyrus komplektavimo dalis, instaliavimo, remonto ir eksploatacines paslaugas, įtrauktas į CPA grupes: 28.1. Bendrosios paskirties mašinos; 28.2. Kitos bendrosios paskirties mašinos; 28.3. Žemės ir miškų ūkio mašinos; 28.4. Metalo formavimo įranga ir staklės; 28.9. Kitos specialiosios paskirties mašinos; 26.2. Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai; 26.3. Ryšio įranga; 26.4. Vartotojiška elektroninė įranga; 26.5. Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų laikrodžiai; 26.6. Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga; 26.7. Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga; ir CPA 27 skyriuje „Elektros įranga“. Kitais pavyzdžiais galėtų būti gaminiai, išskyrus komplektavimo dalis, instaliavimo, remonto ir eksploatacines paslaugas, įtrauktas į CPA 20.13.14. grupę „Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)“; į CPA 31 skyrių „Baldai“; į CPA grupes: 32.2. Muzikos instrumentai; 32.3. Sporto reikmenys; ir 25.3. Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus“.

8)

7 skyriaus 7.1 priedo 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip: „Statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)“.

9)

II priedo 7 punkte „70.20 klasei „Nuosavo nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas“ “ pakeičiama „68.20 klasei „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ “, „71 klasei „Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma“ “ pakeičiama „77 klasei „Nuoma ir išperkamoji nuoma“ “, o „60.24 klasei“ pakeičiama „49.41 klasei“.

10)

II priedo 11 punkte „65.21 klasei“ pakeičiama „64.91 klasei“.

11)

II priedo 14 punkte „65.22 klasei“ pakeičiama „64.92 klasei“.

12)

III priedo 14 punkte „75.30 klasei“ pakeičiama „84.30 klasei“.

13)

III priedo 17 punkte „66.02 klasei“ pakeičiama „65.30 klasei“.

14)

III priedo 32 punkte „66.01 klasei“ pakeičiama „65.11 klasei“.

15)

III priedo 37 punkte „66.03 klasei“ pakeičiama „65.12 klasei“.

16)

III priedo 41 punkte „67.20 klasei“ pakeičiama „66.2 grupei“.

17)

8.22 lentelės pavadinimas „VEIKLOS RŪŠYS (pagal NACE sekcijas)“ pakeičiamas pavadinimu „VEIKLOS RŪŠYS (pagal NACE 1 red. sekcijas)“.

18)

IV priedo skirsnio pavadinimas „VEIKLOS RŪŠIŲ (A), PRODUKTŲ (P) IR INVESTICIJŲ (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (PI) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“ pakeičiamas taip: „VEIKLOS RŪŠIŲ (A*), PRODUKTŲ (P*) IR ILGALAIKIO TURTO (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (AN) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“.

19)

IV priede tekstas po šio pavadinimo: „VEIKLOS RŪŠIŲ (A), PRODUKTŲ (P) IR INVESTICIJŲ (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (PI) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“ pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

20)

B priedo visame tekste „A3“ pakeičiama „A*3“, „A6“ pakeičiama „A*10“, „A6†“ pakeičiama „A*10“, „A17“ pakeičiama „A*21“, „A31“ pakeičiama „A*38“, „A60“ pakeičiama „A*64“.

21)

B priedo lentelėje „Lentelių apžvalga“:

skirsniai su nuorodomis į 15 ir 16 lenteles išbraukiami:

15

Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas, A60 * P60

36

2007

2000 m. ir vėlesni

16

Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis, A60 * P60

36

2007

2000 m. ir vėlesni

ir pakeičiami taip:

15

Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas

36

2007

2000 m. ir vėlesni

16

Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis

36

2007

2000 m. ir vėlesni

skirsniai su nuorodomis į 17, 18 ir 19 lenteles išbraukiami:

17

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

18

Vidaus produkcijos simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

19

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė importui bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

ir pakeičiami taip:

17

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

18

Vidaus produkcijos simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

19

Simetrinė importo sąnaudų ir produkcijos lentelė, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

22)

B priedo visame tekste „n = 60“ pakeičiama „n = 64“, o „m = 60“ pakeičiama „m = 64“.

23)

B priedo 10 lentelė pakeičiama taip:

10 lentelė. –   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS II)

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

B1.g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (galiojusios kainos)

A*10

D.1

2.

Kompensacijos darbuotojams (galiojusios kainos)

A*10

P.51

3.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojusios kainos)

A*10

4.

Užimtumas (darbuotojų skaičius ir dirbtos valandos, tūkstančiais)

ETO

Iš viso

A*10

EEM

Darbuotojai

A*10“

24)

B priedo 12 lentelė pakeičiama taip:

12 lentelė. –   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS III)

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

B1.g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (galiojusios kainos)

A*10

2.

Užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ETO

Iš viso

A*10

EEM

Darbuotojai

A*10“

25)

B priedo 15 ir 16 lentelėse „Produktai (CPA)“ pakeičiama „Produktai (P*64)“, o „Ekonominės veiklos rūšys (NACE A60)“ pakeičiama „Ekonominės veiklos rūšys (A*64)“.

26)

B priedo 17, 18 ir 19 lentelėse „Produktai“ pakeičiama „Produktai (P*64)“.

27)

B priedo skirsnyje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal šalis“:

Bulgarija: 2.1 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms“ ši nuoroda į 22 lentelę išbraukiama:

22

Visi kintamieji

2005 m.: pirmasis perdavimas 2008 m.

2005

2008

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2010 m.

2000–2004

2010

1998–1999 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1998–1999

2011

1995–1997 m.: nėra perduodami

1995–1997

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

22

Visi kintamieji

2005 m.: pirmasis perdavimas 2008 m.

2005

2008

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2010 m.

2000–2004

2010

1995–1999 m.: nėra perduodami

1995–1999

nėra perduodami

Bulgarija: 2.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 10 lentelę išbraukiama:

10

Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51)

2005–2006 m.: pirmasis perdavimas 2009 m.

2005–2006

2009

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

2000–2004

2011

1998–1999 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1998–1999

2012

1995–1997 m.: nėra perduodami

1995–1997

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

10

Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51)

2005–2006 m.: pirmasis perdavimas 2009 m.

2005–2006

2009

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

2000–2004

2011

1999 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1999

2012

1995–1998 m.: nėra perduodami

1995–1998

nėra perduodami

Graikija: 7.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 1 lentelę išbraukiama:

1

Užimtumas ketvirčiui

1990–1994 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1990–1994

2011

ir pakeičiama taip:

1

Užimtumas ketvirčiui – bendra suma

1990–1994 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1990–1994

2011

Užimtumas ketvirčiui – klasifikacija pagal veiklos rūšis

1990–1994 m.: nėra perduodami

1990–1994

nėra perduodami

Prancūzija: 9.1 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms“ ši nuoroda į 3 lentelę išbraukiama:

3

Visi kintamieji: klasifikacija pagal veiklos rūšis A31, A60

1980–1998 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1980–1998

2011

ir pakeičiama taip:

3

Visi kintamieji, išskyrus gyventojus, užimtumą, kompensacijos darbuotojams: klasifikacija pagal veiklos rūšis A*38, A*64

1995–1998 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1995–1998

2012

1980–1994 m.: nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

Nyderlandai: 18.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 1 lentelę išbraukiama:

1

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys rezidentų gamybos vienetuose: veiklos rūšys J–K ir L–P, asmenys – metams

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

1

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys rezidentų gamybos vienetuose: veiklos rūšys K–L ir O–T, asmenys – metams

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

Nyderlandai: 18.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ šios nuorodos į 3 lentelę išbraukiamos:

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39, D.1, D.11 veiklos rūšims B, DC_DD, DI, DN

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

 

Kintamieji B.2N+B.3N veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji B.1G veiklos rūšims B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamasis K.1 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

1980–1995 m. nėra perduodami

1980–1995

nėra perduodami

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1980–1994 m. nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DI

1980–1986 m. nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1988–1995 m. nėra perduodami

1988–1995

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DI

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

ir pakeičiamos taip:

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.1, P.2, B1.G, D.29–D.39, veiklos rūšims 03, 13–16, 23, 28

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

 

Kintamieji B.2N+B.3N veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji B.1G veiklos rūšims 03, 05–09, 13–17, 22–33, 64–68, 96–98

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamasis K.1 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32, 55–96

1980–1995 m. nėra perduodami

1980–1995

nėra perduodami

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1980–1994 m. nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 23

1980–1986 m. nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1988–1995 m. nėra perduodami

1988–1995

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 23

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

Švedija: 26.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ frazė „Veiklos rūšių pasiskirstymas 50–52“ išbraukiama ir pakeičiama fraze „Veiklos rūšių pasiskirstymas 45–47“.

28)

B priede po 26 lentele įrašoma:

„DUOMENŲ PERDAVIMAS

1.

Visiems po 2011 m. rugpjūčio 31 d. pateiktiems duomenims taikomi suskirstymai A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 pagal NACE 2 red. ir P*3, P*10, P*21, P*38, P*64 pagal CPA 2008, išskyrus antroje pastraipoje nurodytus atvejus.

Valstybės narės, kurioms leidžiančios nukrypti nuostatos dėl duomenų perdavimo Reglamento (EB) Nr. 2223/96 15–19 lentelėms gali būti taikomos iki 2011 m. ir ilgiau, ataskaitiniams laikotarpiams iki 2007 m. taiko suskirstymus A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 ir P60, o ataskaitiniams laikotarpiams nuo 2008 m. ir vėliau – A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 ir P*64.

2.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. perduodant 10 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10 arba šios bendros NACE 2 red. suskirstymo A*10 pozicijos:

(G, H, I ir J) vietoj (G, H, I) ir (J),

(K, L, M ir N) vietoj (K), (L) ir (M ir N),

(O, P, Q, R, S, T ir U) vietoj (O, P, Q) ir (R, S, T ir U).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. perduodant 10 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10.

3.

Perduodant 12 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10 arba šios bendros NACE 2 red. suskirstymo A*10 pozicijos:

(G, H, I ir J) vietoj (G, H, I) ir (J),

(K, L, M ir N) vietoj (K), (L) ir (M ir N),

(O, P, Q, R, S, T ir U) vietoj (O, P ir Q) ir (R, S, T ir U).

4.

Duomenis perduoti pagal IV priedo skirsnyje VEIKLOS RŪŠIŲ (A*), PRODUKTŲ (P*) IR ILGALAIKIO TURTO (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (AN) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS nurodytą suskirstymo A*38 ir A*64 atitinkamus 26a ir 44a straipsnius „Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma“ privaloma tik Reglamento (EB) Nr. 2223/96 B priedo 3 lentelėje nurodytiems kintamiesiems P.1, P.2, B.1g.

5.

Pirmą perdavimą atliekant po 2011 m. rugpjūčio 31 d. pagal ESS 95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą taikant NACE 2 red. arba CPA 2008 klasifikatorius, pateikiami šių stebėjimo laikotarpių pagal ekonominės veiklos rūšis arba produktus suskirstyti duomenys:

a)

:

1 lentelė

:

2000 m. (2000 m. 1 ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau;

b)

:

3 lentelė

:

2000 m. ir vėliau;

c)

:

10 lentelė

:

2009 m.;

d)

:

12 lentelė

:

2009 m.;

e)

:

20 lentelė

:

2000 m. ir vėliau;

f)

:

22 lentelė

:

2000 m. ir vėliau.

Valstybės narės perduoda metinius duomenis pagal 1 lentelę kartu pirmą kartą perduodamos ketvirtinius duomenis pagal 1 lentelę už 2011 m. II ketv. ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d.

6.

Pirmą lentelių perdavimą atliekant po 2012 m. rugpjūčio 31 d. pagal ESS 95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą taikant NACE 2 red. arba CPA 2008 klasifikatorius, pateikiami šių stebėjimo laikotarpių pagal ekonominės veiklos rūšis arba produktus suskirstyti duomenys:

a)   1 lentelė (išskyrus kintamuosius, pateiktus dalyje „Gyventojai, užimtumas, kompensacijos darbuotojams“):

1990 m. (1990 m. I ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau – Belgijos, Danijos, Vokietijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės,

1995 m. (199 m. I ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau – Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos;

b)   3 lentelė (išskyrus kintamuosius, pateiktus dalyje „Užimtumas ir kompensacijos darbuotojams“): 1995 m. ir vėliau pagal A*10 ir A*38 suskirstymus;

c)   10 lentelė: 2000 m. ir vėliau;

d)   12 lentelė: 2000 m. ir vėliau.

7.

15, 16, 17, 18 ir 19 lentelėms atgalinių duomenų pagal NACE 2 red. ar CPA 2008 perduoti nereikalaujama.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

(2)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 145, 2008 6 4, p. 65.

(4)  OL L 332, 2006 11 30, p. 21.


PRIEDAS

A*3

Nr.

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B, C, D, E , F

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; statyba

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Paslaugos


A*10

Nr.

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B, C, D, E

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2a

C

Iš kurios: apdirbamoji gamyba

3

F

Statyba

4

G, H, I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; transportas ir saugojimas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

5

J

Informacija ir ryšiai

6

K

Finansinė ir draudimo veikla

7

L

Nekilnojamojo turto operacijos

8

M ir N

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla

9

O, P, Q

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

10

R, S, T, U

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos


A*21

Nr.

NACE 2 red. sekcija

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

A

01–03

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

C

10–33

Apdirbamoji gamyba

4

D

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

5

E

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

6

F

41–43

Statyba

7

G

45–47

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

8

H

49–53

Transportas ir saugojimas

9

I

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

10

J

58–63

Informacija ir ryšiai

11

K

64–66

Finansinė ir draudimo veikla

12

L

68

Nekilnojamojo turto operacijos

13

M

69–75

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

14

N

77–82

Administracinė ir aptarnavimo veikla

15

O

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

16

P

85

Švietimas

17

Q

86–88

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

18

R

90–93

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

19

S

94–96

Kita aptarnavimo veikla

20

T

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

21

U

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


A*38

Nr.

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

01–03

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

10–12

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba

4

13–15

Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamyba

5

16–18

Medienos ir popieriaus gaminių gamyba ir spausdinimas

6

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

7

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

8

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

9

22–23

Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

10

24–25

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

11

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

12

27

Elektros įrangos gamyba

13

28

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

14

29–30

Transporto įrangos gamyba

15

31–33

Baldų gamyba; kita gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

16

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

17

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

18

41–43

Statyba

19

45–47

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

20

49–53

Transportas ir saugojimas

21

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

22

58–60

Leidybinė, garso ir vaizdo įrašymo ir transliavimo veikla

23

61

Telekomunikacijos

24

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; informacinių paslaugų veikla

25

64–66

Finansinė ir draudimo veikla

26

68

Nekilnojamojo turto operacijos

26a

 

Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

27

69–71

Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

28

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

29

73–75

Reklama ir rinkos tyrimas; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla

30

77–82

Administracinė ir aptarnavimo veikla

31

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

32

85

Švietimas

33

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

34

87–88

Socialinio darbo veikla

35

90–93

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

36

94–96

Kita aptarnavimo veikla

37

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

38

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


A*64

Nr.

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

01

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

2

02

Miškininkystė ir medienos ruoša

3

03

Žvejyba ir akvakultūra

4

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

5

10–12

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba

6

13–15

Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamyba

7

16

Medienos ir medienos bei kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

8

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

9

18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

10

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

11

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

12

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

13

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

14

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

15

24

Pagrindinių metalų gamyba

16

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

17

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

18

27

Elektros įrangos gamyba

19

28

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

20

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

21

30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

22

31–32

Baldų gamyba; kita gamyba

23

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

24

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

25

36

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

26

37–39

Nuotekų valymas; atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas; regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

27

41–43

Statyba

28

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

29

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

30

47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

31

49

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

32

50

Vandens transportas

33

51

Oro transportas

34

52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

35

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

36

55–56

Apgyvendinimo veikla; maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

37

58

Leidybinė veikla

38

59–60

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba; programų rengimas ir transliavimas

39

61

Telekomunikacijos

40

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; informacinių paslaugų veikla

41

64

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

42

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla

43

66

Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla

44

68

Nekilnojamojo turto operacijos

44a

 

iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

45

69–70

Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

46

71

Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

47

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

48

73

Reklama ir rinkos tyrimas

49

74–75

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla

50

77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

51

78

Įdarbinimo veikla

52

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

53

80–82

Apsaugos ir tyrimo veikla; pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

54

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

55

85

Švietimas

56

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

57

87–88

Socialinio darbo veikla

58

90–92

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

59

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

60

94

Narystės organizacijų veikla

61

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

62

96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

63

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

64

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


P*3

Nr.

CPA 2008 sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B, C, D, E, F

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; pagaminti produktai; elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos; statiniai ir statybos darbai

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Paslaugos


P*10

Nr.

CPA 2008 sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B, C, D, E

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; pagaminti produktai; elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

2a

C

Iš kurių: pagaminti produktai

3

F

Statiniai ir statybos darbai

4

G, H, I

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos; transporto ir saugojimo paslaugos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

5

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

6

K

Finansinės ir draudimo paslaugos

7

L

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

8

M ir N

Profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; administracinės ir aptarnavimo paslaugos

9

O, P, Q

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos; švietimo paslaugos; žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

10

R, S, T, U

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos


P*21

Nr.

CPA 2008 sekcijos

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

A

01–03

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

C

10–33

Pagaminti produktai

4

D

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

5

E

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

6

F

41–43

Statiniai ir statybos darbai

7

G

45–47

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos

8

H

49–53

Transporto ir saugojimo paslaugos

9

I

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

10

J

58–63

Informacijos ir ryšių paslaugos

11

K

64–66

Finansinės ir draudimo paslaugos

12

L

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

13

M

69–75

Profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos

14

N

77–82

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos

15

O

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

16

P

85

Švietimo paslaugos

17

Q

86–88

Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

18

R

90–93

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

19

S

94–96

Kitos paslaugos

20

T

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

21

U

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


P*38

Nr.

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

01–03

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

10–12

Maisto produktai, gėrimai ir tabako gaminiai

4

13–15

Tekstilės gaminiai, drabužiai ir odos dirbiniai

5

16–18

Medienos ir popieriaus gaminiai ir spausdinimo paslaugos

6

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

7

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

8

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

9

22–23

Guminiai ir plastikiniai gaminiai, kitų nemetalo mineraliniai produktai

10

24–25

Pagrindiniai metalai ir metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

11

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

12

27

Elektros įranga

13

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

14

29–30

Transporto įranga

15

31–33

Baldai; kitos pagamintos prekės; mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

16

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

17

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

18

41–43

Statiniai ir statybos darbai

19

45–47

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos

20

49–53

Transporto ir saugojimo paslaugos

21

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

22

58–60

Leidybos, garso ir vaizdo įrašymo ir transliavimo paslaugos

23

61

Telekomunikacijų paslaugos

24

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos; informacinės paslaugos

25

64–66

Finansinės ir draudimo paslaugos

26

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

26a

 

Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

27

69–71

Teisinės ir apskaitos paslaugos; pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos; architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

28

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

29

73–75

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos; kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; veterinarijos paslaugos

30

77–82

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos

31

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

32

85

Švietimo paslaugos

33

86

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

34

87–88

Socialinio darbo paslaugos

35

90–93

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

36

94–96

Kitos paslaugos

37

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

38

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


P*64

Nr.

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

01

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusios paslaugos

2

02

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos

3

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

4

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

5

10–12

Maisto produktai; gėrimai; tabako gaminiai

6

13–15

Tekstilės gaminiai; drabužiai; oda ir odos dirbiniai

7

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

8

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

9

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

10

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

11

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

12

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

13

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

14

23

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

15

24

Pagrindiniai metalai

16

25

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

17

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

18

27

Elektros įranga

19

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

20

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

21

30

Kitos transporto priemonės ir įranga

22

31–32

Baldai; kitos pagamintos prekės

23

33

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

24

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

25

36

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

26

37–39

Nuotekų valymo paslaugos; kanalizacijos dumblas; atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos; medžiagų atgavimo paslaugos; regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

27

41–43

Statiniai ir statybos darbai

28

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto paslaugos

29

46

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos

30

47

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

31

49

Sausumos transporto paslaugos ir transportavimo vamzdynais paslaugos

32

50

Vandens transporto paslaugos

33

51

Oro transporto paslaugos

34

52

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos

35

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

36

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

37

58

Leidybos paslaugos

38

59–60

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos; programų rengimo ir transliavimo paslaugos

39

61

Telekomunikacijų paslaugos

40

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos; informacinės paslaugos

41

64

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

42

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos

43

66

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos

44

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

44a

 

iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

45

69–70

Teisinės ir apskaitos paslaugos; pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos

46

71

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

47

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

48

73

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos

49

74–75

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; veterinarijos paslaugos

50

77

Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

51

78

Įdarbinimo paslaugos

52

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos

53

80–82

Apsaugos ir tyrimo paslaugos; pastatų priežiūros ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos; administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugos

54

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

55

85

Švietimo paslaugos

56

86

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

57

87–88

Stacionarinės globos paslaugos; nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo paslaugos

58

90–92

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo paslaugos; bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos

59

93

Sporto paslaugos ir pramogų bei poilsio organizavimo paslaugos

60

94

Narystės organizacijų teikiamos paslaugos

61

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos

62

96

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos

63

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

64

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


AN_F6: Ilgalaikio turto suskirstymas

Turto grupė

Aprašymas

AN.1111

Gyvenamosios patalpos

AN.1112

Kiti pastatai ir statiniai

AN.11131

Transporto priemonės

AN.11132

Kitos mašinos ir įrenginiai

AN.1114

Auginamas (kultivuojamas) turtas

AN.112

Ilgalaikis nematerialus turtas


AN_F6†: Ilgalaikio turto suskirstymas

Turto grupė

Aprašymas

AN.1111

Gyvenamosios patalpos

AN.1112

Kiti pastatai ir statiniai

AN.11131

Transporto priemonės

AN.11132

Kitos mašinos ir įrenginiai

iš kurių: AN.111321

Įstaigos technika ir kompiuterių techninė įranga

iš kurių: AN.111322

Radijas, televizija ir ryšio įranga

AN.1114

Auginamas (kultivuojamas) turtas

AN.112

Ilgalaikis nematerialus turtas

iš kurių: AN.1122

Kompiuterių programinė įranga“


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 716/2010

2010 m. rugpjūčio 6 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų nustatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, galima remtis dar tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 6 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Janusz LEWANDOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys, sudarytas iš:

didžiaslėgės dujošvytės gyvsidabrio lempos su nesandariu kryptinių spindulių atšvaitu,

kabelių,

ventiliacijos angų,

įrenginio korpuso su laikikliu, ir

kištukinio lizdo.

Gaminys skirtas naudoti projektoriuose.

8539 32 10

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 2 pastabos a punktu ir KN kodus 8539, 8539 32 ir 8539 32 10 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi gaminys laikytinas vaizdo projektoriaus dalimi, taikoma XVI skyriaus 2 pastaba.

Pagal XVI skyriaus 2 pastabos a punktą dalys, kurios pačios yra prekės, klasifikuojamos kuriose nors 84 arba 85 skirsnio pozicijose, turi būti klasifikuojamos jas atitinkančiose pozicijose.

Atsižvelgiant į gaminio savybes, jis atitinka 8539 pozicijos aprašymą. Todėl gaminys nepriskirtinas 8529 pozicijai.

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip dujošvytė gyvsidabrio lempa, priskiriant KN kodą 8539 32 10.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 717/2010

2010 m. rugpjūčio 6 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų nustatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, galima remtis dar tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 6 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Janusz LEWANDOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys (vadinamasis išmetamųjų dujų temperatūros jutiklis), kurį sudaro:

ne didesnės kaip 20 W galios termistorius, sumontuotas jam skirtame korpuse,

tvirtinimo varžtas,

velenas, kuriuo gaminį patogu pritvirtinti transporto priemonės dujų išmetimo sistemos viduje, ir

elektros kabelis su kaitrai atsparia mova, kuriuo gaminys sujungiamas su kištuku ir prijungiamas prie transporto priemonės variklio valdymo sistemos.

Kintant temperatūrai kinta termistoriaus varža. Kai gaminys prijungtas, dėl šio varžos pokyčio atsiranda elektros srovės pokytis, kuris perduodamas į variklio valdymo sistemą.

Gaminys negali paversti elektros srovės išėjos į temperatūros matavimo duomenis.

8533 40 10

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 8533, 8533 40 ir 8533 40 10 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas KN 9025 pozicijai kaip termometras arba jo dalis, nes jis negali matuoti arba rodyti temperatūros.

Kadangi gaminys yra netiesinis varžas, kurio varža priklauso nuo temperatūros (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 8533 pozicijos paaiškinimų A dalies 5 punktą), todėl jis klasifikuotinas kaip kiti kintamieji varžai, priskiriant 8533 40 subpozicijai.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 718/2010

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

129,3

TR

136,8

UY

152,7

ZA

98,1

ZZ

129,2

0806 10 10

CL

129,8

EG

153,2

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

122,2

ZA

88,7

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

87,8

BR

69,9

CL

90,2

CN

63,9

NZ

104,8

US

105,2

UY

100,6

ZA

90,0

ZZ

89,1

0808 20 50

AR

70,1

CL

150,5

CN

58,2

NZ

140,9

TR

147,7

ZA

100,6

ZZ

111,3

0809 30

TR

160,9

ZZ

160,9

0809 40 05

IL

144,1

ZA

90,0

ZZ

117,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 719/2010

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 705/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. rugpjūčio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 203, 2010 8 5, p. 19.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

41,00

0,00

1701 11 90 (1)

41,00

2,60

1701 12 10 (1)

41,00

0,00

1701 12 90 (1)

41,00

2,31

1701 91 00 (2)

39,65

5,57

1701 99 10 (2)

39,65

2,44

1701 99 90 (2)

39,65

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/30


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/50/ES

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą dazometą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima įrašyti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra dazometas.

(2)

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1451/2007, pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar dazometą galima naudoti 8 tipo produktams – medienos antiseptikams, apibrėžtiems tos direktyvos V priede.

(3)

Belgija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir iki 2007 m. balandžio 16 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse.

(4)

Valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2010 m. kovo 11 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą.

(5)

Remiantis atliktais tyrimais galima daryti išvadą, kad biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra dazometo, naudojant kaip medienos antiseptikus turėtų būti tenkinami Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimai. Todėl dazometą galima įrašyti į tos direktyvos I priedą.

(6)

ES lygmeniu buvo įvertinti ne visi galimi naudojimo būdai. Atliekant ES lygmens rizikos vertinimą nagrinėtas tik produkto naudojimas profesiniais tikslais lauke medinių, pvz., perdavimo, stulpų stabilizuojamajam apdorojimui įterpiant granules. Todėl tikslinga nustatyti, kad valstybės narės įvertintų naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant ES lygmens rizikos vertinimą, ir išduodamos produktų leidimus užtikrintų, kad bus imtasi tinkamų priemonių arba bus nustatyti specialūs reikalavimai siekiant nustatytą pavojų sumažinti iki priimtino lygio.

(7)

Atsižvelgiant į vertinimo ataskaitos išvadas, išduodant produktų, kurių sudėtyje yra dazometo ir kurie naudojami kaip medienos antiseptikai, leidimus, turėtų būti reikalaujama taikyti pavojaus mažinimo priemones, siekiant pavojų sumažinti iki priimtino lygio pagal Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnį ir jos VI priedą.

(8)

Visų pirma, jei neįrodoma, kad produkto, naudojamo pramoniniais ir (arba) profesiniais tikslais, pavojų galima sumažinti kitomis priemonėmis, tikslinga reikalauti, kad pramonės arba profesinėms reikmėms skirti produktai būtų naudojami tik su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos dazometo, būtų sudarytos vienodos rinkos sąlygos ir kad biocidinių produktų rinka tinkamai veiktų, svarbu, kad šios direktyvos nuostatos būtų pradėtos taikyti vienu metu visose valstybėse narėse.

(10)

Veiklioji medžiaga turėtų būti įrašyta į I priedą praėjus tinkamam laikotarpiui, kad valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su medžiagos įrašymu susijusių reikalavimų ir kad dokumentus parengę pareiškėjai galėtų pasinaudoti visu 10 metų duomenų apsaugos laikotarpiu, kuris pagal Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį prasideda nuo medžiagos įrašymo dienos.

(11)

Po veikliosios medžiagos įrašymo valstybėms narėms reikėtų nustatyti tinkamą laikotarpį Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms įgyvendinti.

(12)

Todėl Direktyva 98/8/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(13)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais užtikrinama atitiktis šiai direktyvai.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Į Direktyvos 98/8/EB I priedą įtraukiamas šis įrašas apie medžiagą dazometą:

Nr.

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikavimo numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynis rinkai tiekiamame biocidiniame produkte

Įrašymo data

Atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas (išskyrus produktus, kuriuose yra daugiau negu viena veiklioji medžiaga; tokių produktų atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas yra data, nurodyta paskutiniame iš sprendimų dėl veikliųjų medžiagų įrašymo į šį sąrašą)

Įrašo galiojimo pabaigos data

Produkto tipas

Specialiosios nuostatos (1)

„34

Dazometas

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

EB Nr. 208–576–7

CAS Nr. 533–74–4

960 g/kg

2012 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. liepos 31 d.

2022 m. liepos 31 d.

8

Pagal 5 straipsnį ir VI priedą vertindamos produkto leidimo paraiškas, valstybės narės, jei reikia konkretaus produkto atveju, įvertina naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant ES lygmens rizikos vertinimą. Visų pirma, prireikus valstybės narės įvertina produkto naudojimą neprofesiniais tikslais lauke medinių stulpų stabilizuojamajam apdorojimui įterpiant granules.

Valstybės narės užtikrina, kad produktų leidimai būtų išduodami tik jei laikomasi šių sąlygų:

Pramonės ir (arba) profesinėms reikmėms skirti produktai naudojami tik su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis, nebent produkto leidimo paraiškoje įrodoma, kad produkto, naudojamo pramoniniais ir (arba) profesiniais tikslais, pavojų galima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis.“


(1)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikiami Komisijos interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SPRENDIMAI

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/33


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/437/BUSP

2010 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1).

(2)

2009 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2009/907/BUSP, iš dalies keičiantį pirmiau minėtus Bendruosius veiksmus (2).

(3)

Vis didesniu mastu ir vis veiksmingiau užkertant kelią piratavimui Adeno įlankoje ir kituose rajonuose prie Somalio krantų, piratai vis labiau plečia savo veiklą į jūrų rajonus, esančius toliau kaip 500 jūrmylių nuo Somalio ir kaimyninių šalių krantų.

(4)

Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tuo tikslu dislokuotos pajėgos veikia prie Somalio ir kaimyninių šalių krantų jūrų rajonuose Indijos vandenyno regione laikydamosi ES laivyno operacijos politinio tikslo, kuris nustatytas 2008 m. rugpjūčio 5 d. Tarybos patvirtintoje krizių valdymo koncepcijoje.“

2.

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tarybos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) atsakomybe Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) vykdo ES karinės operacijos politinę priežiūrą ir strategiškai jai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 38 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teises iš dalies keisti planavimo dokumentus, įskaitant operacijos planą, pavaldumo tvarką ir veiksmų pradžios taisykles. Jis taip pat apima teises priimti sprendimus dėl ES operacijos vado ir (arba) ES pajėgų vado skyrimo. Tarybai, kuriai padeda vyriausiasis įgaliotinis, paliekama sprendimų dėl ES karinės operacijos tikslų ir jos nutraukimo priėmimo teisė.“

3.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

ES atsakomųjų veiksmų nuoseklumas

Vyriausiasis įgaliotinis, ES operacijos vadas ir ES pajėgų vadas užtikrina savo atitinkamos veiklos, susijusios su šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimu, aktyvų koordinavimą.“

4.

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su Jungtinėmis Tautomis, Somalio valdžios institucijomis, kaimyninių valstybių valdžios institucijomis ir kitais atitinkamais subjektais ryšys pirmiausia palaikomas per vyriausiąjį įgaliotinį. Vyriausiajam įgaliotiniui palaikant ryšius su Afrikos Sąjunga, jam padeda ES specialusis įgaliotinis Afrikos Sąjungoje.“

5.

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Išsamios trečiųjų valstybių dalyvavimo sąlygos nustatomos susitarimuose, kurie sudaromi vadovaujantis Sutarties 37 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu ES ir trečioji valstybė buvo sudariusios susitarimą, kuriuo nustatomos pastarosios dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygos, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant šią operaciją.“

6.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

ES vadovaujamų pajėgų statusas

Dėl ES vadovaujamų pajėgų ir jų personalo statuso, įskaitant privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas, reikalingas misijai įvykdyti ir sklandžiai funkcionuoti, kai tokios pajėgos ir personalo nariai:

dislokuoti trečiųjų valstybių sausumos teritorijose,

veikia trečiųjų valstybių teritoriniuose ar vidaus vandenyse,

susitariama Sutarties 37 straipsnyje nustatyta tvarka.“

7.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Informacijos teikimas Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims

1.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas pagal Tarybos saugumo nuostatus (3) teikti Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, ES įslaptintą informaciją ir ES karinės misijos tikslais parengtus dokumentus neviršijant kiekvienai iš jų nustatyto atitinkamo įslaptinimo lygio.

2.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas teikti Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, ES neįslaptintus dokumentus, susijusius su operacijos svarstymu Taryboje, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (4) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  OL L 322, 2009 12 9, p. 27.

(3)  2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (OL L 101, 2001 4 11, p. 1).

(4)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).“


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo pratęsiamas leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo laikotarpis, per kurį Bulgarija gali pareikšti prieštaravimą dėl tam tikrų atliekų, vežamų naudoti į jos teritoriją pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5434)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/438/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 63 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 63 straipsnio 4 dalį per laikotarpį, kuris baigiasi 2009 m. gruodžio 31 d., Bulgarija gali pareikšti prieštaravimą dėl tam tikrų naudoti vežamų atliekų.

(2)

2009 m. gruodžio 23 d. raštu Bulgarija paprašė pratęsti šį laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 31 d.

(3)

Reikia užtikrinti, kad visoje Sąjungoje ir toliau būtų palaikomas aukštas aplinkos apsaugos lygis, visų pirma tais atvejais, kai tam tikros naudoti vežamos atliekos ir toliau neatitiktų su atliekų naudojimu susijusių išsiuntimo šalies nacionalinių teisės aktų. Todėl Bulgarijai turėtų ir toliau būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl planuojamo tam tikrų nepageidaujamų atliekų vežimo naudoti į jos teritoriją. Todėl Bulgarijai nustatytą leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo laikotarpį reikia pratęsti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

(4)

Siekiant, kad ir toliau būtų užtikrinama aukštesnio lygio aplinkos apsauga ir teisinis tikrumas, susijęs su atliekoms, kurias numatyta vežti naudoti į Bulgariją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, taikoma teisine sistema, šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti taikomos nuo 2010 m. sausio 1 d. Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (2) 18 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 12 straipsnio ir atsižvelgiant į to reglamento 11 straipsnyje nustatytą prieštaravimo pagrindą, laikotarpis, per kurį Bulgarijos kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą dėl į Bulgariją naudoti vežamų atliekų, išvardytų to reglamento 63 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, pratęsiamas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


Klaidų ištaisymas

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/36


2010 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimo 2010/397/ES dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 190, 2010 m. liepos 22 d. )

Sprendimo pavadinime viršelyje ir 1 puslapyje bei 2 puslapyje esančioje baigiamojoje formuluotėje:

yra:

„2010 m. birželio 3 d.“,

turi būti:

„2010 m. birželio 11 d.“.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/36


2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvos 2010/45/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 189, 2010 m. liepos 22 d. )

6 puslapis, 1 straipsnio 22 punktas, naujo 233 straipsnio 2 dalies b punktas:

yra:

„b)

apsikeitimo elektroniniais duomenimis priemonėmis, kaip apibrėžta 1994 m. spalio 19 d. Komisijos rekomendacijos 1994/820/EB dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis teisinių aspektų (**) 2 straipsnyje, …“,

turi būti:

„b)

apsikeitimo elektroniniais duomenimis priemonėmis, kaip apibrėžta 1994 m. spalio 19 d. Komisijos rekomendacijos 1994/820/EB dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis teisinių aspektų (**) 1 priedo 2 straipsnyje, …“.