ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.194.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. liepos 24d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 640/2010, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

1

 

*

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 641/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006, nustatantis specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

23

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

24.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 640/2010

2010 m. liepos 7 d.

kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjunga yra Tarybos sprendimu 98/392/EB (3) patvirtintos 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos, Tarybos sprendimu 98/414/EB (4) ratifikuoto susitarimo dėl tos konvencijos nuostatų, susijusių su dviejų ar daugiau valstybių vandenyse sutinkamų žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo ir Tarybos sprendimu 96/428/EB (5) priimto Susitarimo dėl skatinimo žvejybos laivams atviroje jūroje laikytis tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių patvirtinimo susitariančioji šalis. Pagal tuos tarptautinius įsipareigojimus Sąjunga prisideda prie tausiam toli migruojančių žuvų išteklių valdymui užtikrinti skirtų veiksmų.

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 86/238/EEB (6) Sąjunga yra Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos (TATAK konvencija) susitariančioji šalis. TATAK konvencijoje nustatoma regionų bendradarbiavimo, susijusio su tunų ir tuninių rūšių žuvų išsaugojimu ir valdymu Atlanto vandenyne ir gretimose jūrose, įsteigiant Tarptautinę Atlanto tunų apsaugos komisiją (TATAK), ir TATAK konvencijos rajone taikomų rekomendacijų, privalomų susitariančiosioms šalims ir konvencijos nepasirašiusioms bendradarbiaujančiosioms šalims, subjektams ir žvejybos subjektams priėmimo sistema (KSŠ).

(3)

Su paprastųjų tunų statistinių dokumentų programa susijusios TATAK rekomendacijos 1992–01, 1993–03, 1996–10, 1997–04, 1998–12, 03–19 ir 06–15 bei rezoliucijos 1993–02, 1994–04 ir 1994–05 įgyvendintos 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1984/2003, nustatančiu prekybos melsvaisiais tunais, durklažuvėmis ir didžiaakiais tunais Bendrijoje statistikos sistemą (7).

(4)

Be kitų priemonių, skirtų paprastųjų tunų ištekliams reguliuoti, statistinių duomenų kokybei pagerinti ir patikimumui padidinti bei užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, TATAK 2009 m. lapkričio 15 d. Resife (Brazilijoje) įvykusiame metiniame susitikime priėmė rekomendaciją 09–11, kuria iš dalies keičiama rekomendacija 08–12 dėl TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos. Ta rekomendacija įsigaliojo 2010 m. birželio 1 d., ir Sąjunga turi ją įgyvendinti.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad nuostatos dėl TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos būtų lengvai suprantamos ir vienodai taikomos, turėtų būti išbrauktos atitinkamos su TATAK paprastųjų tunų statistinių duomenų dokumentu ir reeksporto sertifikatu susijusios Reglamento (EB) Nr. 1984/2003 nuostatos. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1984/2003.

(6)

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus aktus dėl naujų TATAK priimtų išteklių išsaugojimo priemonių perkėlimo į nacionalinę teisę ir taip atnaujinti ir papildyti šio reglamento priedus. Itin svarbu, kad parengiamajame darbe Komisija vestų atitinkamas konsultacijas, be kita ko, ekspertų lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu sudaroma Sąjungoje taikoma sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programa, siekiant padėti įgyvendinti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) priimtas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, ir į ją įtraukiamos TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo programos nuostatos, siekiant nustatyti visų paprastųjų tunų kilmės šalį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

„paprastasis tunas“ – I priede išvardytiems kombinuotosios nomenklatūros kodams priskiriama Thunnus thynnus rūšies žuvis;

b)

„vidaus prekyba“:

i)

vienoje valstybėje narėje arba tarp dviejų ar kelių valstybių narių vykdoma prekyba Sąjungos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotais paprastaisiais tunais, iškrautais Sąjungos teritorijoje, ir

ii)

vienoje valstybėje narėje arba tarp dviejų ar kelių valstybių narių vykdoma prekyba Sąjungos žūklės laivo TATAK konvencijos rajone sužvejotais ūkiuose auginamais paprastaisiais tunais, perkeltais į varžas Sąjungos teritorijoje įsisteigusiuose ūkiuose;

c)

„eksportas“ – Sąjungos žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų paprastųjų tunų išvežimas į trečiąją šalį, įskaitant išvežimą iš Sąjungos teritorijos, trečiųjų šalių arba žvejybos plotų;

d)

„importas“ – trečiosios valstybės žūklės laivo arba gaudyklės TATAK konvencijos rajone sužvejotų paprastųjų tunų įvežimas į Sąjungos teritoriją, įskaitant įvežimą perkėlimo į varžas, tukinimo, auginimo arba perkrovimo tikslais;

e)

„reeksportas“ – anksčiau į Sąjungos teritoriją importuotų paprastųjų tunų išvežimas iš Sąjungos teritorijos;

f)

„TATAK konvencijos rajonas“ – Tarptautinėje Atlanto tunų apsaugos konvencijoje nustatytas rajonas;

g)

„vėliavos valstybė narė“ – valstybė narė, su kurios vėliava plaukioja žūklės laivas;

h)

„gaudyklės valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje įsisteigusi gaudyklė;

i)

„ūkio valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje įsisteigęs ūkis;

j)

„KSŠ“ – TATAK konvencijos susitariančiosios šalys ir konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios šalys, subjektai arba žvejybos subjektai;

k)

„partija“ – taip pat pateikiamų paprastojo tuno produktų, kildinamų iš to paties atitinkamo geografinio rajono ir iš to paties žūklės laivo ar jų grupės arba iš tos pačios gaudyklės, kiekis.

II   SKYRIUS

SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAS

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Valstybės narės reikalauja pateikti užpildytą visų jų uostuose iškrautų ar perkrautų ir į jų ūkių varžas perkeltų, ir jų ūkiuose sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą (toliau – sugavimo dokumentas), kaip nurodyta IV priede.

2.   Kartu su kiekviena paprastųjų tunų, kuriais prekiaujama Sąjungos viduje, kurie importuojami į Sąjungos teritoriją, iš jos eksportuojami arba reeksportuojami, partija pateikiamas patvirtintas sugavimo dokumentas, išskyrus atvejus, kuriais taikoma 4 straipsnio 3 dalis, ir, jei taikytina, pateikiama TATAK žuvų perkėlimo deklaracija arba patvirtintas paprastųjų tunų reeksporto sertifikatas (toliau – reeksporto sertifikatas).

Neturint užpildyto ir patvirtinto sugavimo dokumento ir, jei taikytina, papildomai reeksporto sertifikato, paprastuosius tunus iškrauti, perkrauti, perkelti į varžas, sugauti, prekiauti jais Sąjungos viduje, juos importuoti, eksportuoti arba reeksportuoti draudžiama.

3.   Valstybės narės paprastųjų tunų neperkelia į ūkį, kurio nepatvirtino valstybė narė arba KSŠ arba kuris neįtrauktas į TATAK žuvininkystės ūkių, kuriems suteiktas leidimas auginti TATAK konvencijos rajone sužvejotus paprastuosius tunus, registrą.

4.   Ūkio valstybės narės užtikrina, kad sužvejotų paprastųjų tunų kiekiai būtų patalpinti į atskiras varžas ar jų grupę ir suskirstyti pagal kilmės valstybę narę arba KSŠ.

5.   Ūkio valstybės narės, nukrypdamos nuo 4 dalies, užtikrina, kad per jungtinę žvejybos operaciją, kaip apibrėžta 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano (8) 2 straipsnio g punkte, sužvejoti paprastieji tunai būtų patalpinti į atskiras varžas ar jų grupę ir suskirstyti pagal jungtines žvejybos operacijas.

6.   Ūkio valstybės narės užtikrina, kad paprastieji tunai būtų sugauti ūkiuose tais metais, kai jie buvo sužvejoti, arba prieš prasidedant žvejybos gaubiamaisiais tinklais sezonui, jeigu gaudoma ateinančiais metais. Jei per šį laikotarpį sugavimo operacijos nebaigtos, ūkio valstybės narės užpildo ir per dešimt dienų nuo šio laikotarpio pabaigos Komisijai persiunčia kasmetinę perkėlimo deklaraciją. Toje deklaracijoje nurodoma:

kiekis (kilogramais) ir žuvų, kurias ketinama perkelti, skaičius,

metai, kuriais buvo sužvejoti paprastieji tunai,

žuvų kiekis pagal dydį,

vėliavos valstybė narė ar KSŠ, TATAK numeris ir žūklės laivo pavadinimas,

sugavimo dokumento, atitinkančio perkeliamą sužvejotų tunų kiekį, numeris,

tukinimo vietos pavadinimas ir TATAK numeris,

varžos numeris ir

informacija apie sugautą kiekį (kilogramais) užbaigus operaciją.

Komisija perduoda tokias deklaracijas TATAK sekretoriatui per penkias dienas.

7.   Kiekis, perkeliamas vadovaujantis 6 dalies nuostatomis, ūkyje patalpinamas į atskiras varžas ar jų grupę atskiriant pagal metus, kai buvo sužvejoti paprastieji tunai.

8.   Vėliavos arba gaudyklės valstybės narės sugavimo dokumentų formas pateikia tik savo žūklės laivams ir gaudyklėms, kuriems suteiktas leidimas TATAK konvencijos rajone žvejoti paprastuosius tunus, įskaitant kaip priegaudą sužvejojamus paprastuosius tunus.

9.   Kiekvieno sugavimo dokumento forma turi unikalųjį dokumento atpažinties numerį. Dokumentų numeriai – kiekvienam žūklės laivui arba gaudyklei priskiriami atitinkamos vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės numeriai. Tokios dokumentų formos kitam žūklės laivui ar gaudyklei neperleidžiamos.

10.   Su kiekviena partijos dalimi arba su kiekvienu perdirbtu produktu pateikiamos sugavimo dokumentų kopijos; tose kopijose nurodomas unikalusis sugavimo dokumento originalo atpažinties numeris, kad partijos dalis arba perdirbtus produktus būtų galima atsekti.

11.   Šio reglamento reikalavimai netaikomi vidaus prekybai kitomis žuvų dalimis nei mėsa (pavyzdžiui, galvomis, akimis, ikrais, viduriais ir uodegomis), tas dalis importuojant, eksportuojant ir reeksportuojant.

4 straipsnis

Tvirtinimas

1.   Žūklės laivų kapitonai, gaudyklių operatoriai, ūkių operatoriai, pardavėjai, eksportuotojai arba jų įgaliotieji atstovai užpildo sugavimo dokumentą (jei įmanoma, elektroniniu būdu), atitinkamuose laukeliuose pateikdami reikiamą informaciją, ir kiekvienu atveju, kai jie paprastuosius tunus iškrauna, perkelia, patalpina į varžas, sugauna, perkrauna, vykdo vidaus prekybą jais arba juos eksportuoja, prašo ją patvirtinti pagal 2 dalį.

2.   Sugavimo dokumentą tvirtina kompetentinga vėliavos, gaudyklės arba ūkio valstybės narės, arba tos valstybės narės, kurioje įsisteigęs pardavėjas ar eksportuotojas, institucija. Valstybės narės tvirtina viso sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentą tik tuo atveju, jei:

a)

žūklės laivas plaukioja su valstybės narės vėliava arba gaudyklė ar ūkis yra įsisteigę valstybėje narėje, kuri sužvejojo paprastuosius tunus,

b)

po partijos patikrinimo nustatyta, kad visa sugavimo dokumente nurodyta informacija yra tiksli,

c)

susikaupusios tvirtintinos sumos atitinka joms skirtas kiekvienų valdymo metų kvotas arba sužvejojamų žuvų kiekio apribojimus, įskaitant atitinkamai žūklės laivams arba gaudyklėms skirtas individualias kvotas, ir

d)

paprastieji tunai atitinka susijusias TATAK nustatytų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių nuostatas.

3.   Sugavimo dokumentą tvirtinti pagal šio straipsnio 2 dalį nereikalaujama, kai visi parduodami paprastieji tunai juos sužvejojusios vėliavos valstybės narės arba gaudyklės valstybės narės paženklinti įsagais, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

4.   Jei sužvejotų ir iškrautų paprastųjų tunų kiekis yra mažesnis nei 1 tona arba trys žuvys, kol bus patvirtintas sugavimo dokumentas (tai turi būti padaryta per septynias dienas), prieš pradedant vidaus prekybą paprastaisiais tunais arba prieš juos eksportuojant kaip laikinas sugavimo dokumentas gali būti naudojamas žvejybos žurnalas arba pardavimo pažyma.

5.   Patvirtintame sugavimo dokumente atitinkamai pateikiama II priede nurodyta informacija.

6.   III priede pateikiama sugavimo dokumento forma. Jei sugavimo dokumento formos laukelyje nepakanka vietos nurodyti visą paprastųjų tunų vežimo kelią nuo jų sužvejojimo iki prekybos, prireikus atitinkamą informacijos laukelį galima išplėsti ir pateikti kaip priedą. Susijusios valstybės narės kompetentinga institucija tą priedą patvirtina kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki kito paprastųjų tunų vežimo.

7.   Instrukcijos, susijusios su sugavimo dokumento išdavimu, numeravimu, užpildymu ir patvirtinimu, pateiktos IV priede.

5 straipsnis

Ženklinimas įsagais

1.   Valstybės narės gali reikalauti, kad jų žūklės laivai ar gaudyklės prie kiekvieno paprastojo tuno tvirtintų įsagą, pageidautina – paprastuosius tunus pjaunant, bet ne vėliau kaip juos iškraunant. Įsaguose nurodomi unikalieji atitinkamos valstybės narės numeriai; įsagai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Įsagų numeriai turi būti susiję su sugavimo dokumentu.

2.   Atitinkamos valstybės narės Komisijai teikia ženklinimo įsagais programos įgyvendinimo santrauką. Komisija perduoda santraukas TATAK sekretoriatui per protingą laikotarpį.

3.   Ženklinti įsagais leidžiama tik tada, jei sukauptas sužvejotų žuvų kiekis neviršija kiekvienų valdymo metų valstybių narių kvotų arba apribojimų, įskaitant atitinkamai žūklės laivams ar gaudyklėms skirtas individualias kvotas.

III   SKYRIUS

PAPRASTŲJŲ TUNŲ REEKSPORTO SERTIFIKATAS

6 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad prie kiekvienos iš tų valstybių narių teritorijos reeksportuojamų paprastųjų tunų partijos būtų pridedamas patvirtintas reeksporto sertifikatas.

Reeksporto sertifikatas nereikalaujamas, jei auginami paprastieji tunai importuojami gyvi.

2.   Už reeksportą atsakingas operatorius užpildo reeksporto sertifikatą, atitinkamuose jo laukeliuose pateikdamas reikiamą informaciją, ir prašo jį patvirtinti, kad paprastųjų tunų partiją būtų galima reeksportuoti. Kartu su užpildytu reeksporto sertifikatu pateikiama (-os) su anksčiau importuotais paprastaisiais tunais susijusio (-ų) patvirtinto (-ų) sugavimo dokumento (-ų) kopija (-os).

7 straipsnis

Reeksporto tvirtinimas

1.   Reeksporto sertifikatą tvirtina reeksportuojančios valstybės narės kompetentinga institucija.

2.   Kompetentinga institucija visų paprastųjų tunų produktų reeksporto sertifikatą tvirtina tik tuo atveju, jei:

a)

nustatyta, kad visa reeksporto sertifikate nurodyta informacija yra tiksli,

b)

kartu su reeksporto sertifikatu pateiktas (-i) patvirtintas (-i) sugavimo dokumentas (-ai) priimtas (-i) importuojant reeksporto sertifikate deklaruotus produktus,

c)

produktai, kuriuos rengiamasi reeksportuoti, visiškai arba iš dalies yra tie patys produktai, kurie nurodyti patvirtintame (-uose) sugavimo dokumente (-uose), ir

d)

prie patvirtinto reeksporto sertifikato pridėta (-os) sugavimo dokumento (-ų) kopija (-os).

3.   Patvirtintame reeksporto sertifikate pateikiama V priede nurodyta informacija.

IV   SKYRIUS

PERDAVIMAS IR TIKRINIMAS

8 straipsnis

Patvirtintų dokumentų perdavimas ir saugojimas

1.   Išskyrus atvejus, kuriais taikoma 4 straipsnio 3 dalis, valstybės narės kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju per penkias darbo dienas nuo patvirtinimo dienos, arba nedelsdamos, jei numatoma transportavimo trukmė neturėtų būtų ilgesnė nei penkios darbo dienos, visų patvirtintų sugavimo dokumentų arba reeksporto sertifikatų kopijas elektroniniu būdu pateikia toliau nurodytoms institucijoms:

a)

Komisijai,

b)

valstybės narės arba KSŠ, kurioje bus vykdoma vidaus prekyba paprastaisiais tunais, jie bus auginami arba į kurią jie bus importuojami, kompetentingoms institucijoms, ir

c)

TATAK sekretoriatui.

2.   Valstybės narės ne mažiau kaip dvejus metus laiko išduotų arba gautų patvirtintų sugavimo dokumentų ir reeksporto sertifikatų kopijas.

9 straipsnis

Tikrinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos nustatytų kiekvieną iškraunamų, perkraunamų paprastųjų tunų, paprastųjų tunų, kuriais vykdoma vidaus prekyba, importuojamų į jų teritoriją arba iš jos eksportuojamų ar reeksportuojamų paprastųjų tunų partiją. Kompetentingos institucijos reikalauja patvirtinto (-ų) sugavimo dokumento (-ų) ir susijusių kiekvienos paprastųjų tunų partijos dokumentų ir juos nagrinėja. Nagrinėjama atsižvelgiant į TATAK sekretoriato tvarkomos dokumentų tvirtinimo duomenų bazės įrašus.

2.   Be to, kompetentingos institucijos gali išnagrinėti partijos turinį, kad patikrintų sugavimo dokumente ir susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją, ir prireikus tikrinimus atlieka kartu su susijusiais operatoriais.

3.   Jei pagal 1 ir 2 dalis išnagrinėjus dokumentus ar atlikus patikrinimą kyla abejonių dėl sugavimo dokumente pateiktos informacijos, valstybės narės, siekdamos išsklaidyti tokias abejones, bendradarbiauja su sugavimo dokumentą (-us) ar eksporto sertifikatą (-us) patvirtinusiomis kompetentingomis institucijomis.

4.   Jei valstybė narė nustato, kad prie partijos nepridėtas sugavimo dokumentas, ji šiuos duomenis praneša siuntimo valstybei narei arba eksporto KSŠ ir, jei žinoma, vėliavos valstybei narei arba vėliavos KSŠ.

5.   Kol pagal 1 ir 2 dalis neišnagrinėti dokumentai arba neatlikti patikrinimai, valstybės narės nesuteikia leidimo vykdyti vidaus prekybą paprastųjų tunų partija, ją importuoti ar eksportuoti, ir, jei ūkiams skirti paprastieji tunai vežami gyvi, nepriima žuvų perkėlimo deklaracijų.

6.   Jei pagal 1 dalį išnagrinėjusi dokumentus arba atlikusi patikrinimus valstybė narė, bendradarbiaudama su atitinkamomis tvirtinimo institucijomis, nustato, kad sugavimo dokumentas arba reeksporto sertifikatas negalioja, draudžiama vykdyti vidaus prekybą, importuoti, eksportuoti ar reeksportuoti atitinkamą paprastųjų tunų partiją.

V   SKYRIUS

DUOMENŲ PERDAVIMAS

10 straipsnis

Su tvirtinimu ir informacijos centrais susijusi informacija

1.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

savo institucijų, kompetentingų tvirtinti ir tikrinti sugavimo dokumentus arba reeksporto sertifikatus, pavadinimą bei visą adresą,

b)

asmeniškai tvirtinti įgaliotų pareigūnų vardus, pavardes bei pareigas ir antspaudo arba spaudo atspaudo pavyzdį ir

c)

atitinkamai – įsagų pavyzdžius.

2.   Pranešime nurodoma data, nuo kurios galioja 1 dalyje nurodyta informacija. Komisijai laiku pranešama atnaujinta informacija apie tvirtinimo institucijas ir pareigūnus.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie informacijos centrus, kurie turėtų būti informuoti, jei kyla su sugavimo dokumentais arba reeksporto sertifikatais susijusių klausimų; visų pirma pranešami tų informacijos centrų pavadinimai.

4.   Komisija šią informaciją nedelsdama persiunčia TATAK sekretoriatui.

11 straipsnis

Metinė programos ataskaita

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia programos ataskaitą, įskaitant VI priede nurodytą informaciją, už laikotarpį nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d.

2.   Komisija parengia metinę Sąjungos programos ataskaitą ir ją perduoda TATAK sekretoriatui ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 1 d.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Priedų keitimas

Siekiant įgyvendinti TATAK priimtas išteklių išsaugojimo priemones, Komisija gali deleguotais teisės aktais pagal 13 straipsnį ir laikydamasi 14 ir 15 straipsniuose nustatytų sąlygų iš dalies keisti šio reglamento priedus.

Priimdama deleguotus teisės aktus Komisija veikia pagal šio reglamento nuostatas.

13 straipsnis

Delegavimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 12 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo 2010 m. rugpjūčio 14 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 14 straipsnį.

2.   Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 14 ir 15 straipsniuose nustatytų sąlygų.

14 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas arba Taryba bet kuriuo metu gali atšaukti 12 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per priimtiną laikotarpį, kol dar nepriimtas galutinis sprendimas.

3.   Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi įtakos jau įsigaliojusių deleguotų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

2.   Jei pasibaigus tam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

3.   Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi institucija pateikia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

16 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1984/2003 pakeitimai

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003 iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinime išbraukiami žodžiai „melsvaisiais tunais“;

b)

1 straipsnio a punkte išbraukiami žodžiai „melsviesiems tunams (Thunnus thynnus)“;

c)

2 straipsnyje išbraukiami žodžiai „melsviesiems tunams“;

d)

išbraukiamas 3 straipsnio a punktas;

e)

išbraukiama 4 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka;

f)

4 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktyje išbraukiami žodžiai „melsvieji tunai“;

g)

išbraukiama 5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka;

h)

išbraukiamas 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas;

i)

8 straipsnio a punkte išbraukiami žodžiai „melsvasis tunas“;

j)

išbraukiamas 9 straipsnio 2 dalies a punktas;

k)

šiuo punktu panaikinami I, IVa, IX ir XV priedai.

2.   Nuorodos į panaikintas Reglamento (EB) Nr. 1984/2003 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

17 straipsnis

Peržiūra

Atsižvelgdama į TATAK rekomendacijas, pagrįstas naujausiomis mokslinėmis nuomonėmis dėl išteklių dydžio, pateikiamas būsimuose TATAK susitikimuose, Komisija peržiūri šį reglamentą ir pateikia pakeitimų, kurių gali reikėti, pasiūlymus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. liepos 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. kovo 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. birželio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 179, 1998 6 23, p. 1.

(4)  OL L 189, 1998 7 3, p. 14.

(5)  OL L 177, 1996 7 16, p. 24.

(6)  OL L 162, 1986 6 18, p. 33.

(7)  OL L 295, 2003 11 13, p. 1.

(8)  OL L 96, 2009 4 15, p. 1.


I PRIEDAS

PRODUKTAI, MINIMI 2 STRAIPSNIO a PUNKTE

Prekių aprašas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas (1)

Gyvi paprastieji tunai (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą

0302 35 10

Švieži arba atšaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0302 35 90

Sušaldyti sveiki (neišdarinėti) paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 11

Sušaldyti, be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 13

Sušaldyti, bet ne sveiki (neišdarinėti) arba be žiaunų ir išdarinėti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 19

Sušaldyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus filė ir kitą mėsą, jei tai nėra žuvies gaminių arba konservų gamybos pramonei skirta mėsa

0303 45 90

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė

ex 0304 19 39

Šviežia arba atšaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa, išskyrus filė

ex 0304 19 39

Sušaldyta paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė ir kita mėsa

ex 0304 29 45

Kita paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) mėsa

ex 0304 99 99

Paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

ex 0305 30 90

Rūkyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), įskaitant filė

ex 0305 49 80

Vytinti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), sūdyti arba ne, bet ne rūkyti

ex 0305 59 80

Sūdyti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), bet ne vytinti arba rūkyti ir užpilti sūrymu

ex 0305 69 80

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti alyvuogių aliejuje

ex 1604 14 11

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje, ir nugarinė

ex 1604 14 16

Sveiki arba supjaustyti į gabalus, bet nemalti paprastieji tunai (Thunnus thynnus), paruošti arba konservuoti, išskyrus konservuotus alyvuogių aliejuje ir išskyrus nugarinę

ex 1604 14 18

Paprastieji tunai (Thunnus thynnus), išskyrus sveikus arba supjaustytus į gabalus, bet nemaltus, paruoštus arba konservuotus

ex 1604 20 70


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) I priedas.


II PRIEDAS

SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTE PATEIKTINA INFORMACIJA

1.   TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento numeris

2.   Sugavimo informacija

Laivo arba gaudyklės aprašas

Žūklės laivo arba gaudyklės pavadinimas

Vėliavos arba gaudyklės valstybė

TATAK laivų arba gaudyklių registro Nr. (jei taikoma)

Sužvejotų žuvų aprašas

Žuvų sužvejojimo data ir vieta bei naudoti žvejybos įrankiai

Žuvų skaičius, visas suapvalintas svoris ir vidutinis svoris (1)

Įsago Nr. (jei taikoma)

TATAK jungtinių žvejybos operacijų registro Nr. (jei taikoma)

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

3.   Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą

Produkto aprašas

Visas gyvasis svoris, žuvų skaičius ir rajonas, kuriame sužvejotos žuvys

Informacija apie eksportuotoją ir (arba) pardavėją

Eksporto arba išvežimo vieta

Eksportuojančios bendrovės pavadinimas, adresas, parašas ir data

Paskirties ūkis (pavadinimas ir TATAK Nr.) ir valstybė

Transporto aprašas (pridėti reikiamus dokumentus)

Informacija apie importuotoją ir (arba) pirkėją

Importo vieta arba paskirties vieta

Importuojančios bendrovės pavadinimas, adresas, parašas ir pasirašymo data

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

4.   Informacija apie žuvų perkėlimą

Vilkiko aprašas

TATAK žuvų perkėlimo deklaracijos Nr.

Laivo pavadinimas ir vėliava

TATAK registro Nr. ir vilkimo varžos numeris (jei taikoma)

Vykdant perkėlimą nugaišusių žuvų skaičius ir visas svoris

5.   Informacija apie žuvų perkrovimą

Transportinio laivo aprašas

Pavadinimas

Vėliavos valstybė

TATAK registro Nr.

Data

Uostas (pavadinimas ir šalis arba vieta)

Produkto aprašas

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Visas svoris (grynasis)

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

6.   Informacija apie žuvų auginimą

Žuvininkystės ūkio aprašas

Pavadinimas, ūkio valstybė narė

TATAK FFB Nr. ir ūkio vieta

Dalyvavimas nacionalinėje mėginių tyrimo programoje (taip arba ne)

Varžos aprašas

Žuvų perkėlimo į varžą data, varžos numeris

Žuvų aprašas

Apytikris žuvų skaičius, visas svoris ir vidutinis svoris (2)

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją

Vardas ir pavardė, TATAK numeris, parašas

Apytikris žuvų kiekis pagal dydį (< 8 kg, 8–30 kg, > 30 kg)

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

7.   Informacija apie ūkiuose sugautas žuvis

Žuvų sugavimo ūkyje aprašas

Žuvų sugavimo ūkyje data

Žuvų skaičius, visas suapvalintas svoris ir vidutinis svoris

Įsagų numeriai (jei taikoma)

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją

Vardas ir pavardė, TATAK numeris, parašas

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

8.   Prekybos informacija

Produktų aprašas

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (jei šiame laukelyje registruojami skirtingų tipų produktai, svoris registruojamas pagal kiekvieną produktų tipą)

Visas svoris (grynasis)

Informacija apie eksportuotoją ir (arba) pardavėją

Eksporto arba išvežimo vieta

Eksportuojančios bendrovės pavadinimas, adresas, parašas ir data

Paskirties valstybė

Transporto aprašas (pridėti reikiamus dokumentus)

Vyriausybės patvirtinimas

Institucijos pavadinimas, pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, antspaudas ir data

Informacija apie importuotoją ir (arba) pirkėją

Importo vieta arba paskirties vieta

Importuojančios bendrovės pavadinimas, adresas, parašas ir pasirašymo data


(1)  Jei įmanoma, pranešamas suapvalintas svoris. Jeigu suapvalintas svoris nenaudojamas, formos skiltyje „Visas svoris“ ir „Vidutinis svoris“ nurodykite produkto tipą (pvz., GG).

(2)  Jei įmanoma, pranešamas suapvalintas svoris. Jeigu suapvalintas svoris nenaudojamas, formos skiltyje „Visas svoris“ ir „Vidutinis svoris“ nurodykite produkto tipą (pvz., GG).


III PRIEDAS

TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTO FORMA

Image

Image


IV PRIEDAS

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumento išdavimo, numeravimo, užpildymo ir patvirtinimo nurodymai

1.   BENDRIEJI PRINCIPAI

1.   Kalba

Jeigu sugavimo dokumentas pildomas ne oficialia TATAK kalba (anglų, prancūzų ir ispanų), kartu su juo turi būti pateiktas vertimas raštu į anglų kalbą.

2.   Numeravimas

Valstybės narės, derindamos savo ISO 2 alfa ženklų šalies kodą ir mažiausiai iš aštuonių skaitmenų sudaromą skaičių, kurio bent du skaitmenys turėtų rodyti sužvejojimo metus, turi sukurti unikalią sugavimo dokumentų numeravimo sistemą.

Pavyzdžiui, FR-09–123456 (FR žymi Prancūziją).

Kai partijos ar perdirbti produktai dalinami į dalis, pradinio sugavimo dokumento kopijos turi būti numeruojamos to dokumento numerį papildant dviejų skaitmenų skaičiumi.

Pavyzdžiui, FR-09–123456–01, FR-09–123456–02, FR-09–123456–03 ir t. t.

Numeravimas turi būti nuoseklus ir, pageidautina, spausdintas. Išduotų sugavimo dokumentų blankų serijos numeriai registruojami pagal gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą).

3.   Tvirtinimas

Sugavimo dokumento forma nepakeičia nei išankstinio perkėlimo leidimo, nei perkėlimo į varžas leidimo.

2.   SUGAVIMO INFORMACIJA

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie visus sužvejotų paprastųjų tunų kiekius.

Žūklės laivo kapitonas ar gaudyklės operatorius arba jų įgaliotasis atstovas, arba vėliavos ar gaudyklės valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Sugavimo informacija“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

Skiltis „Sugavimo informacija“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas į vilkimo varžas, perkrovimas ar iškrovimas.

NB: jungtinės žvejybos operacijos atveju kiekvieno žūklės laivo, dalyvaujančio jungtinėje žvejybos operacijoje, kapitonas turi užpildyti sugavimo dokumentą kiekvienam sužvejotam kiekiui atskirai.

b)   Specialūs nurodymai

VĖLIAVA: turi būti nurodyta vėliavos ar gaudyklės valstybė narė.

TATAK registro Nr.: nurodomas žūklės laivo ar gaudyklės, kuriems leista žvejoti paprastuosius tunus TATAK konvencijos rajone, TATAK numeris. Šios informacijos nereikalaujama iš žūklės laivų, kurie žvejoja paprastuosius tunus kaip priegaudą.

ŽVEJYBOS ĮRANKIAI: nurodomi žvejybos įrankiai juos žymint šiais kodais:

BB kartinė ūda su jauku

GILL žiauninis tinklas

HAND rankinė su jauku

HARP harpūnas

LL ūda

MWT įvairialygis tralas

PS gaubiamasis tinklas

RR meškerė ir spiningas

SURF neklasifikuojama paviršinė žvejyba

TL ūda su kabliais

TRAP gaudyklė

TROL blizgė

UNCL neapibrėžti metodai

OT kitos rūšys

VISAS SVORIS: nurodomas suapvalintas svoris kilogramais. Jeigu žvejojant nenaudojamas suapvalintas svoris, nurodomas produkto tipas (pvz., GG). Jungtinės žvejybos operacijos atveju nurodytas kiekis turi atitikti kiekvienam žūklės laivui nustatytą paskirstymo rodiklį.

RAJONAS: nurodomas Viduržemio jūros, vakarinės ar rytinės Atlanto vandenyno dalies rajonas.

ĮSAGO Nr. (jei taikoma): galima pridėti eilučių, kad sąraše būtų pateikiami visų įsagų numeriai kiekvienai žuviai atskirai.

2.   Tvirtinimas

Vėliavos ar gaudyklės valstybė narė atsakinga už skiltyje „Sugavimo informacija“ nurodytos informacijos patvirtinimą, nebent paprastieji tunai įsagais ženklinti pagal šio reglamento 5 straipsnį.

Informacija apie iškrautą ar perkrautą žuvį turi būti patvirtinta ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas ar iškrovimas.

Informacija apie perkeliamas gyvas žuvis gali būti tvirtinama pirmojo žuvų perkėlimo į vilkimo varžas metu, tačiau bet kuriuo atveju turi būti patvirtinta ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

3.   PREKYBOS INFORMACIJA APIE GYVŲ ŽUVŲ PREKYBĄ

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma tik vidaus prekybai paprastaisiais tunais arba jų eksportui.

Žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

Skiltis „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas į vilkimo varžas.

NB: jei perkėlimo metu dalis žuvų nugaišta ir parduodamos vidaus rinkoje ar eksportuojamos, nukopijuojamas pradinis sugavimo dokumentas (užpildyta skiltis „Sugavimo informacija“ ir, jei taikoma, patvirtinta joje pateikta informacija), o žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas užpildo nukopijuoto sugavimo dokumento skiltį „Prekybos informacija“ ir perduoda šią informaciją vidaus pirkėjui arba importuotojui. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo susijusios valstybės narės institucijos.

Negavus šio patvirtinimo, sugavimo dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

b)   Specialūs nurodymai

RAJONAS: nurodomas perkėlimo rajonas, Viduržemio jūra, Vakarų ar Rytų Atlanto vandenynas.

EKSPORTO/IŠVEŽIMO VIETA: nurodoma valstybė narė arba KSŠ žvejybos zonos, į kurią perkeliami paprastieji tunai, pavadinimas; kitu atveju nurodoma „atvira jūra“.

TRANSPORTO APRAŠAS: pridedami visi atitinkami prekybos leidimo dokumentai.

2.   Tvirtinimas

Vėliavos valstybė narė negali tvirtinti sugavimo dokumentų, jeigu neužpildyta skiltis „Sugavimo informacija“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta joje pateikta informacija.

Informacija gali būti tvirtinama pirmojo perkėlimo į vilkimo varžas metu, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

4.   INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERKĖLIMĄ

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma tik gyviems paprastiesiems tunams.

Žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildymą.

Skiltis „Informacija apie žuvų perkėlimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia pirmasis perkėlimas.

Baigiantis pirmajam perkėlimui, žūklės laivo kapitonas turi pateikti vilkiko kapitonui sugavimo dokumentą (su užpildytomis skiltimis „Sugavimo informacija“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir, jei taikoma, su patvirtinta jose pateikta informacija).

Užpildytą ir, jeigu taikoma, patvirtintą sugavimo dokumentą privaloma turėti perkeliant transportuojamas žuvis į ūkį, įskaitant gyvų paprastųjų tunų perkėlimą iš vienos transportavimo varžos į kitą arba perkeliant negyvus paprastuosius tunus iš transportavimo varžos į pagalbinį laivą.

NB: kai perkėlimo metu dalis žuvų nugaišta, pradinis sugavimo dokumentas nukopijuojamas (skiltys „Sugavimo informacija“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildytos ir, jei taikoma, patvirtinta jose pateikta informacija), o nukopijuoto sugavimo dokumento skiltį „Prekybos informacija“ užpildo vidaus rinkos pardavėjas arba eksportuotojas ar jų įgaliotasis atstovas arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas ir perduoda šią informaciją vidaus rinkos pirkėjui arba importuotojui. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo susijusios valstybės narės institucijos. Negavus šio patvirtinimo, sugavimo dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

b)   Specialūs nurodymai

VYKDANT PERKĖLIMĄ NUGAIŠUSIŲ ŽUVŲ SKAIČIUS ir VISAS NEGYVŲ ŽUVŲ SVORIS: (jeigu taikoma) šią informaciją į skiltį įrašo vilkiko kapitonas.

VARŽOS Nr.: jeigu vilkike yra daugiau negu viena varža, nurodomi visų varžų numeriai.

2.   Tvirtinimas

Tvirtinti šioje skiltyje pateiktos informacijos nereikalaujama.

5.   INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERKROVIMĄ

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma tik negyviems paprastiesiems tunams.

Perkrovimą vykdančio žūklės laivo kapitonas ar jo įgaliotasis atstovas, arba vėliavos valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų perkrovimą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

Skiltis „Informacija apie žuvų perkrovimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas.

b)   Specialūs nurodymai

DATA: nurodoma perkrovimo data.

UOSTO PAVADINIMAS: nurodomas paskirtasis perkrovimo uostas.

UOSTO VALSTYBĖ: nurodoma paskirtojo perkrovimo uosto valstybė narė ar KSŠ.

2.   Tvirtinimas

Vėliavos valstybė narė negali tvirtinti sugavimo dokumentų, jeigu neužpildyta skiltis „Sugavimo informacija“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta joje pateikta informacija.

Tvirtinama ne vėliau nei pasibaigia perkrovimas.

6.   INFORMACIJA APIE ŽUVŲ AUGINIMĄ

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma tik gyviems į varžas perkeltiems tunams.

Perkėlimo į varžas metu vilkiko kapitonas turi pateikti ūkio operatoriui sugavimo dokumentą (skiltys „Sugavimo informacija“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ užpildytos ir, jei taikoma, patvirtinta jose pateikta informacija).

Ūkio operatorius ar jo įgaliotasis atstovas arba ūkio valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie žuvų auginimą“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

Skiltis „Informacija apie žuvų auginimą“ turi būti užpildyta ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

b)   Specialūs nurodymai

VARŽOS Nr.: nurodomas kiekvienos varžos numeris.

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją: pateikiamas vardas, pavardė, TATAK numeris ir parašas.

2.   Tvirtinimas

Ūkio valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Informacija apie žuvų auginimą“ pateiktos informacijos tvirtinimą.

Ūkio valstybė narė negali tvirtinti sugavimo dokumento, jei neužpildytos skiltys „Sugavimo informacija“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“ ir „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta jose pateikta informacija.

Tvirtinama ne vėliau nei pasibaigia perkėlimas į varžas.

7.   INFORMACIJA APIE ŪKIUOSE SUGAUTAS ŽUVIS

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma tik negyviems ūkiuose augintiems tunams.

Ūkio operatorius ar jo įgaliotasis atstovas, arba ūkio valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Informacija apie ūkiuose sugautas žuvis“ užpildymą ir prašymo patvirtinti tą informaciją pateikimą.

Skiltis „Informacija apie ūkiuose sugautas žuvis“ turi būti užpildyta ne vėliau nei baigiamas gaudymas ūkyje.

b)   Specialūs nurodymai

ĮSAGO Nr. (jei taikoma): galima pridėti eilučių, kad sąraše būtų pateikiami visų įsagų numeriai kiekvienai žuviai atskirai.

Informacija apie TATAK regioninį stebėtoją: pateikiamas vardas, pavardė, TATAK numeris ir parašas.

2.   Tvirtinimas

Ūkio valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Informacija apie ūkiuose sugautas žuvis“ pateiktos informacijos tvirtinimą.

Ūkio valstybė narė negali tvirtinti sugavimo dokumento, jei neužpildytos skiltys „Sugavimo informacija“, „Prekybos informacija apie gyvų žuvų prekybą“, „Informacija apie žuvų perkėlimą“ ir „Informacija apie žuvų auginimą“ ir, jeigu taikoma, nepatvirtinta jose pateikta informacija.

Tvirtinama ne vėliau nei baigiamas gaudymas ūkyje.

8.   PREKYBOS INFORMACIJA

1.   Pildymas

a)   Bendrieji principai

Ši skiltis taikoma vidaus prekybai negyvais paprastaisiais tunais ar jų eksportui.

Vidaus rinkos pardavėjas arba eksportuotojas ar jų įgaliotasis atstovas arba pardavėjo ar eksportuotojo valstybės narės įgaliotasis atstovas yra atsakingi už skilties „Prekybos informacija“, išskyrus laukelį „Importuotojas/pirkėjas“, pildymą ir prašymo patvirtinti joje pateiktą informaciją pateikimą.

Skiltis „Prekybos informacija“, išskyrus laukelį „Importuotojas/pirkėjas“, turi būti užpildyta prieš pradedant vidaus prekybą žuvimis arba prieš jas eksportuojant.

Vidaus prekybos atveju vidaus rinkos pirkėjas užpildo laukelį „Importuotojas/pirkėjas“ po to, kai žuvis parduodama vidaus rinkoje.

Tarptautinės prekybos atveju laukelį „Importuotojas/pirkėjas“ pildo importuotojas.

b)   Specialūs nurodymai

TRANSPORTO APRAŠAS: pridedami visi atitinkami prekybos leidimo dokumentai.

2.   Tvirtinimas

Pardavėjo/eksportuotojo valstybė narė yra atsakinga už skiltyje „Prekybos informacija“ (išskyrus laukelį „Importuotojas/pirkėjas“) pateiktos informacijos tvirtinimą, nebent tunai ženklinti pagal šio reglamento 5 straipsnį.

NB: jei pagal vieną sugavimo dokumentą vidaus prekyba ar eksportas vykdomi daugiau negu vieną kartą, vidaus rinkos pardavėjo ar eksportuotojo valstybė narė tvirtina pradinio sugavimo dokumento kopiją, kuri turi būti naudojama ir priimama kaip pradinis sugavimo dokumentas. Patvirtinus kopiją užtikrinama, kad ji tikra ir kad ją užregistravo atitinkamos valstybės narės institucijos. Negavus šio patvirtinimo, sugavimo dokumento kopija bus laikoma negaliojančia.

NB: reeksporto atveju, kad būtų galima atsekti tolesnius veiksmus, turi būti naudojamas reeksporto sertifikatas, kuris pagal pradinio sugavimo dokumento numerį turi būti siejamas su pradiniame sugavimo dokumente pateikta sugavimo informacija.

Kai valstybėje narėje ar KSŠ įsisteigęs arba su jų vėliava plaukiojantis žūklės laivas arba gaudyklė sužvejoja tunus naudodami įsagų sistemą, ir tie tunai eksportuojami negyvi ir reeksportuojami, sugavimo dokumento, pridedamo prie reeksporto sertifikato, tvirtinti nereikia. Tačiau reeksporto sertifikatas turi būti patvirtintas.

Importuoti paprastieji tunai gali būti padalyti į keletą dalių, kurios vėliau gali būti toliau eksportuojamos. Tokiais atvejais reeksportuojančioji valstybė narė ar KSŠ turi patvirtinti, kad reeksportuojamos dalys yra pirmiau sužvejotų žuvų, įtrauktų į sugavimo dokumentą, dalys.


V PRIEDAS

TATAK PAPRASTŲJŲ TUNŲ REEKSPORTO SERTIFIKATE PATEIKTINA INFORMACIJA

1.   Reeksporto sertifikato dokumento numeris

2.   Reeksportui skirtas laukelis

Reeksportuojanti valstybė narė

Reeksporto vieta

3.   Importuotų paprastųjų tunų aprašas

Produktų tipas F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jei šiame laukelyje įrašomi skirtingi produktų tipai, svoris įrašomas pagal kiekvieną produkto tipą)

Grynasis svoris (kg)

Sugavimo dokumento (-ų) numeris (-iai) ir importo data (-os)

Žvejybos laivo (-ų) vėliava (-os) arba atitinkamai valstybė, kurioje yra įsisteigusi gaudyklė

4.   Reeksportui skirtų paprastųjų tunų aprašas

Produktų tipas F/FR RD/GG/DR/FL/OT (jei šiame laukelyje įrašomi skirtingi produktų tipai, svoris įrašomas pagal kiekvieną produkto tipą)

Grynasis svoris (kg)

Atitinkamas (-i) sugavimo dokumento (-ų) numeris (-iai) iš 3 laukelio

Paskirties valstybė

5.   Reeksportuojančio subjekto patvirtinimas

Pavadinimas (vardas, pavardė)

Adresas

Parašas

Data

6.   Institucijos patvirtinimas

Institucijos pavadinimas ir adresas

Pareigūno vardas, pavardė ir pareigos

Parašas

Data

Vyriausybės antspaudas

7.   Importui skirtas laukelis

Importuotojo patvirtinimas paprastųjų tunų partijos importo valstybėje narėje arba KSŠ

Importuotojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas

Importuotojo atstovo vardas, pavardė bei parašas ir data

Importo vieta: miestas ir KSŠ

Pastaba. Pridedamos sugavimo dokumento (-ų) ir vežimo dokumento (-ų) kopijos

Image

PASTABA. JEI ŠI FORMA PILDOMA NE ANGLŲ KALBA, PRAŠOME PRIDĖTI ŠIO DOKUMENTO VERTIMĄ Į ANGLŲ KALBĄ.

Pastaba. Pridedamas galiojantis vežimo dokumentas ir sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų kopijos.


VI PRIEDAS

TATAK SUŽVEJOTŲ PAPRASTŲJŲ TUNŲ KIEKIO DOKUMENTAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Ataskaitą teikianti valstybė narė

Ataskaitinis laikotarpis: [2XXX] m. liepos 1 d.–[2XXX] m. birželio 30 d.

1.   Iš sugavimo dokumentų gaunama informacija:

patvirtintų sugavimo dokumentų skaičius,

patvirtintų sugavimo dokumentų, gautų iš kitų valstybių narių arba KSŠ, skaičius,

visas paprastųjų tunų, kuriais vykdoma vidaus prekyba, kiekis, suskirstytas pagal žvejybos rajonus ir žvejybos įrankius,

visas importuotų, eksportuotų, perkeltų į ūkius ir reeksportuotų paprastųjų tunų kiekis, suskirstytas pagal kilmės, reeksporto arba paskirties KSŠ, pagal žvejybos rajonus ir žvejybos įrankius,

sugavimo dokumentų patvirtinimų, skirtų kitoms valstybėms narėms arba KSŠ, skaičius ir rezultatų santrauka,

sugavimo dokumentų tvirtinimo prašymų, gautų iš kitų valstybių narių arba KSŠ, skaičius ir rezultatų santrauka,

visas paprastųjų tunų partijų, kurioms taikomas draudimo sprendimas, kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), draudimo priežastis ir kilmės arba paskirties valstybes nares, KSŠ ir (arba) konvencijos nepasirašiusias susitariančiąsias šalis.

2.   Informacija apie partijas pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalis:

partijų skaičius,

visas paprastųjų tunų kiekis, suskirstytas pagal produktus, operacijos pobūdį (vidaus prekyba, importas, eksportas, reeksportas, perkėlimas į ūkius), valstybes nares, KSŠ arba kitas šio reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas šalis.


24.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 641/2010

2010 m. liepos 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006, nustatantis specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006 (3) 4 straipsnio 3 dalį buvo leidžiama ketverių metų laikotarpiu iš Azorų salų į likusią Sąjungos dalį siųsti įprastus srautus viršijantį cukraus kiekį. Pripažįstant, kad žemės ūkio diversifikacija Azorų salose galėtų būti naudinga, ir todėl siekiant sudaryti tokiai diversifikacijai palankesnes sąlygas, ypač palaipsniui panaikinant pieno kvotų sistemą, būtina imtis tinkamų priemonių cukraus sektoriaus šiame regione pertvarkymui paremti. Tuo tikslu, siekiant, kad vietos cukraus perdirbimo pramonė būtų perspektyvi, būtų tikslinga leisti įprastus srautus viršijančius cukraus kiekius siųsti penkerius metus ir palaipsniui mažinti metinį kiekį.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad C cukraus kiekiui, neviršijančiam prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio, kuris per 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (4) 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį tiekiamas į Azorų, Madeiros ir Kanarų salas, importo muitai netaikomi. Įvykdžius cukraus reformą ir cukraus sektorių inkorporavus į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (5), turėtų būti pritaikytos Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnio 1 dalies nuostatos. Visų pirma importo muitai turėtų būti netaikomi į Azorų salas įvežant jų prognozuojamame tiekimo balanse nurodytą žaliavinio cukranendrių cukraus kiekį.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 6 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį į Kanarų salas gali būti toliau tiekiami tam tikri perdirbti pramoniniu būdu skirtų pieno pagrindo produktų, kurių KN kodai yra 1901 90 99 ir 2106 90 92, kiekiai. Šis pereinamasis laikotarpis baigėsi 2009 m. gruodžio 31 d. Tačiau produktas, kurio KN kodas yra 1901 90 99 – nugriebto pieno milteliai su augaliniais riebalais, – tapo vietos vartotojų, įskaitant labiausiai nepasiturinčius, tradiciniu produktu. Jo tiekimas sukūrė specifinę vietos pramonę, kuri padeda užtikrinti darbo vietas ir suteikia papildomą naudą. Todėl tikslinga nenutraukti šio konkretaus produkto, kuris skirtas tik vietos vartojimui, tiekimo.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 12 straipsnio f punkte minimos Bendrijos paramos atokiausiems regionams programų, kurias valstybės narės turi teikti Komisijai tvirtinti, nuostatos dėl patikrinimų bei sankcijų. Atsižvelgiant į Komisijos įgytą patirtį ir siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą tokių paramos programų įgyvendinimą, būtina panaikinti to reglamento 12 straipsnio f punkte minimas nuorodas į patikrinimus ir sankcijas. Tačiau pagal to reglamento 27 straipsnį apie tokias nacionalines priemones bus ir toliau pranešama Komisijai.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnyje nustatytos tam tikrų atokiausių Sąjungos regionų vyno sektoriui skirtų taisyklių taikymo taisyklės. Bendras vyno rinkos organizavimas iš dalies pakeistas 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (6) ir vėliau įtrauktas į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007. Todėl turi būti atnaujintos nuorodos į šias priemones. Be to, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85 u straipsnio 7 dalyje aiškiai nurodyta, kad vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma Azorų, Madeiros ir Kanarų saloms. Todėl Reglamente (EB) Nr. 247/2006 šios išimties minėti nebereikia.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatoma, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. Azorų ir Madeiros salose bus laipsniškai išnaikinti vynuogynai, apsodinti draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių vynmedžiais. To reglamento 18 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodoma, kad Portugalija įsipareigoja kasmet pranešti apie pažangą, daromą keičiant ir pertvarkant tokių veislių vynmedžiais apsodintus plotus. Šios nuostatos yra griežtesnės nei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120a straipsnio 5 dalyje išdėstytos taisyklės, pagal kurias draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių vynmedžiai neišnaikinami, jei iš jų pagamintas vynas skirtas išskirtinai vyno gamintojų namų ūkiams. Todėl siekiant pašalinti Azorų ir Madeiros salų regionams ir likusiai Sąjungos daliai taikomų nuostatų skirtumus turėtų būti išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnio 2 dalyje nurodytas 2013 m. gruodžio 31 d. terminas.

(7)

Nepaisant naujausių Prancūzijos užjūrio departamento Reunjono vietinės pieno gamybos pokyčių šiuo metu salos geriamo pieno vartotojų poreikis nėra pakankamai patenkintas. Be to, dėl šio regiono atokumo ir izoliuotumo nėra galimybių pasinaudoti kitais šviežio pieno šaltiniais. Todėl Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa suteiktas leidimas Madeiroje iš Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną turėtų būti taikomas ir Reunjonui.

(8)

Tolesnį atokiausių regionų, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje numatyta sąlyga, vietos pieno gamybos vystymą labai riboja atitinkamų salų topografinės sąlygos. Nors reikalavimas užtikrinti vietoje pagaminto pieno surinkimą ir realizavimą nepanaikinamas, tikslinga panaikinti to straipsnio antroje pastraipoje numatytą Komisijos įsipareigojimą nustatyti, koks vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis turi būti naudojamas gaminant ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną.

(9)

Šio reglamento taikymas atgaline data nuo 2010 m. sausio 1 d. turėtų užtikrinti atokiausių Sąjungos regionų specialių žemės ūkio priemonių tęstinumą ir taip pat atitikti teisėtus suinteresuotų veiklos vykdytojų lūkesčius.

(10)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 247/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, toliau per penkerių metų laikotarpį kasmet iš Azorų salų į likusią Sąjungos dalį gali būti siunčiami šie didžiausi cukraus (klasifikuojamo KN 1701 pozicijoje) kiekiai:

:

2011 m.

:

3 000 tonų,

:

2012 m.

:

2 500 tonų,

:

2013 m.

:

2 000 tonų,

:

2014 m.

:

1 500 tonų,

:

2015 m.

:

1 000 tonų.“;

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Cukrus

1.   Per 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (7) 204 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą laikotarpį importo muitai netaikomi toliau išvardytam to reglamento 61 straipsnyje nurodytam nekvotiniam cukrui, kurio kiekis neviršija šio reglamento 2 straipsnyje minimame prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio:

a)

į Madeiros arba Kanarų salas įvežamam vartoti skirtam baltajam cukrui, kurio KN kodas yra 1701;

b)

Azorų salose rafinuojamam ir vartojamam žaliaviniam cukrui, kurio KN kodas yra 1701 12 10 (žaliavinis runkelių cukrus).

2.   Be 1 dalyje nurodytų kiekių ir neviršijant prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio, į Azorų salas galima papildomai įvežti rafinuoti skirtą žaliavinį cukrų, kurio KN kodas yra 1701 11 10 (žaliavinis cukranendrių cukrus). Nustatant Azorų salų žaliavinio cukraus poreikius, atsižvelgiama į vietinės cukrinių runkelių gamybos pokyčius. Kiekiai, kuriems taikoma tiekimo tvarka, nustatomi taip, kad kiekvienais metais visas Azorų salose rafinuojamo cukraus kiekis neviršytų 10 000 tonų.

3.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Pieno pagrindo produktai

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, į Kanarų salas kasmet gali būti ir toliau tiekiama iki 800 tonų perdirbti pramoniniu būdu skirtų pieno pagrindo produktų, kurių KN kodas yra 1901 90 99 (nugriebto pieno milteliai su augaliniais riebalais). Pagalba, suteikiama šiam produktui tiekti iš Sąjungos, negali viršyti 210 EUR už toną ir įskaičiuojama į 23 straipsnyje nurodytą didžiausią leistiną sumą. Šis produktas skiriamas tik vietos reikmėms.“;

4.

12 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

„f)

priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų įgyvendinimą, įskaitant reklamos, stebėsenos bei vertinimo priemones, ir konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini vertinant programas.“;

5.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Vynas

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103v, 103w, 103x ir 182a straipsniuose nurodytos priemonės Azorų ir Madeiros saloms netaikomos.

2.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120a straipsnio 2 dalies, vynuogės, išaugintos Azorų ir Madeiros salose iš draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) vynmedžių, gali būti naudojamos vynui, kuris privalo likti tuose regionuose, gaminti.

Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, naudodama, jei taikoma, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103q straipsnyje numatytą paramą.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103v, 103w ir 103y straipsniuose nurodytos priemonės Kanarų saloms netaikomos.“;

6.

19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio departamente Reunjone leidžiama, neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti vietoje pagamintą pieną. Šis produktas skiriamas tik vietos reikmėms.

Produkto pardavimo etiketėje būtina aiškiai nurodyti tokio iš pieno miltelių gaminamo ypač aukšta temperatūra apdoroto pieno gamybos būdą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. liepos 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. kovo 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.

(4)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1.

(5)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(6)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(7)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“;