ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.179.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. liepos 14d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 388/2010/ES dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2010 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 615/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

2010 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 616/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

6

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/389/ES

 

*

2010 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/109/EB, priimantis pasiūlytą įsipareigojimą, susijusį su antidempingo tyrimu dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importo

8

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2010/390/ES

 

*

2010 m. birželio 14 d. ES ir Juodkalnijos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2010, kuriuo patvirtinamos jos darbo tvarkos taisyklės

11

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyvos 2010/42/ES, kuria įgyvendinamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos, klaidų ištaisymas (OL L 176, 2010 7 10)

16

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

SPRENDIMAI

14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 388/2010/ES

2010 m. liepos 7 d.

dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Bendrija ir Ukraina susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Ukrainos santykių vidutinės trukmės prioritetai. Tas veiksmų planas buvo pakeistas 2009 m. lapkričio mėn. ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarke. Nuo 2007 m. Bendrija ir Ukraina derasi dėl Asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų šiuo metu galiojantį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Ukrainos santykius dar labiau stiprina naujai pradėta Rytų partnerystė.

(2)

Tarptautinė finansų krizė Ukrainos ekonomikai daro vis didesnį poveikį – ypač mažėja gamyba, prastėja fiskalinė padėtis ir daugėja išorės finansavimo poreikių.

(3)

Ukrainos ekonomikos stabilizavimas ir atkūrimas remiamas iš Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) teikiama finansine pagalba. TVF rezervinis susitarimas su Ukraina buvo patvirtintas 2008 m. lapkričio mėn.

(4)

Toliau blogėjant Ukrainos fiskalinei padėčiai didžioji antrosios paskolos pagal TVF rezervinį susitarimą dalis ir visa trečioji paskolos dalis buvo skirtos Ukrainos valstybės biudžetui.

(5)

Atsižvelgdama į prastėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, Ukraina paprašė suteikti Sąjungos makrofinansinę pagalbą.

(6)

Kadangi 2009–2010 m. išliks mokėjimų balanso finansavimo trūkumas, makrofinansinė pagalba laikoma tinkamu atsaku į Ukrainos prašymą remti ekonomikos stabilizavimą, šią pagalbą taikant kartu su dabartine TVF programa. Tikimasi, kad šia makrofinansine pagalba taip pat bus prisidėta prie valstybės biudžeto išorės finansavimo poreikių mažinimo.

(7)

Sąjungos makrofinansinė pagalba parems ekonomikos stabilizavimą tik jeigu pagrindinės Ukrainos politinės jėgos užtikrins politinį stabilumą ir pasieks platų konsensusą griežto būtinų struktūrinių reformų įgyvendinimo klausimais.

(8)

Be Sąjungos makrofinansinės pagalbos, Ukrainai turėtų būti suteikiama paskola pagal 2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2002/639/EB suteikti papildomą makrofinansinę pagalbą Ukrainai (2).

(9)

Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų ne tik papildyti TVF ir Pasaulio banko programas bei lėšas, bet ir užtikrinti papildomą Sąjungos dalyvavimu suteikiamą naudą.

(10)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai ir pagal turinį atitiktų įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintas priemones bei kitas susijusias Sąjungos politikos sritis.

(11)

Specifiniais Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslais turėtų būti gerinami veiksmingumas, skaidrumas ir atskaitomybė. Šiuos tikslus Komisija turėtų nuolat stebėti.

(12)

Sąlygos, kuriomis grindžiama teikiama Sąjungos makrofinansinė pagalba, turėtų atspindėti svarbiausius politikos, kurią Sąjunga vykdo Ukrainos atžvilgiu, principus ir tikslus.

(13)

Siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų, susijusių su šia makrofinansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Ukraina priimtų tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Taip pat būtina, kad Komisija vykdytų atitinkamą kontrolę ir kad Audito Rūmai atliktų atitinkamą auditą.

(14)

Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimas nedaro poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams.

(15)

Šią makrofinansinę pagalbą turėtų valdyti Komisija. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos nuolat informuoti apie pagalbos eigą ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus.

(16)

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtu reglamentu iš anksto nustatomi valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Iki bus priimtas tas naujas reglamentas, 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3), taikomas toliau, išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri yra netaikoma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sąjunga, siekdama padėti Ukrainai stabilizuoti ekonomiką ir sumažinti jos mokėjimų balansą ir biudžeto poreikius, kaip numatyta dabartinėje TVF programoje, suteikia Ukrainai makrofinansinę pagalbą – paskolą, kurios didžiausia pagrindinė suma 500 mln. EUR, o ilgiausias vidutinis paskolos terminas – 15 metų.

2.   Šiuo tikslu Komisijai suteikiami įgaliojimai pasiskolinti reikalingas lėšas Sąjungos vardu.

3.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą valdo Komisija, laikydamasi TVF ir Ukrainos sudarytų susitarimų bei svarbiausių pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę nustatytų ekonomikos reformos principų ir tikslų. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą bei Ekonomikos ir finansų komitetą apie pagalbos valdymo pokyčius ir teikia jiems atitinkamus dokumentus.

4.   Sąjungos makrofinansinė pagalba teikiama dvejus metus ir šešis mėnesius nuo pirmosios 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

1.   Komisijai suteikiami įgaliojamai, laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, susitarti su Ukrainos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis (toliau – susitarimo memorandumas). Sąlygos turi atitikti TVF ir Ukrainos sudarytus susitarimus bei svarbiausius pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę nustatytus ekonomikos reformos principus bei tikslus. Šiais principais ir tikslais siekiama pagerinti pagalbos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, įskaitant, visų pirma, Ukrainos viešųjų finansų valdymo sistemas. Komisija nuolat stebi pažangą siekiant šių tikslų. Pagalbos finansinės sąlygos išsamiai išdėstomos paskolos susitarime, dėl kurio turi susitarti Komisija ir Ukrainos valdžios institucijos.

2.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija stebi, ar Ukrainos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros, vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su tokia pagalba, yra patikimi, taip pat, ar laikomasi susitarto tvarkaraščio.

3.   Komisija periodiškai tikrina, ar Ukrainos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų ekonominės politikos sąlygų. Atlikdama tikrinimus Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir Pasaulio banku, o, prireikus – su Ekonomikos ir finansų komitetu.

3 straipsnis

1.   Laikydamasi 2 dalies sąlygų Komisija Sąjungos makrofinansinę pagalbą Ukrainai teikia dviem paskolos dalimis. Kiekvienos dalies dydis nustatomas susitarimo memorandume.

2.   Sprendimą dėl paskolos dalių išmokėjimo Komisija priima atsižvelgdama į tai, ar tinkamai įgyvendinamos ekonominės politikos sąlygos, dėl kurių susitarta susitarimo memorandume. Antroji dalis išmokama ne anksčiau nei po trijų mėnesių nuo pirmosios dalies išmokėjimo dienos.

3.   Sąjungos lėšos pervedamos į Ukrainos nacionalinį banką. Remiantis susitarimo memorandumo nuostatomis, dėl kurių bus susitarta, įskaitant likutinių biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, Sąjungos lėšos gali būti pervestos į Ukrainos iždą, kuris yra galutinis gavėjas.

4 straipsnis

1.   Šiame sprendime nurodytos skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais, taikant tą pačią lėšų įskaitymo dieną, ir dėl jų Sąjunga neturi spręsti su paskolos mokėjimo terminų pasikeitimu, valiutų kurso ar palūkanų normos rizika arba kokia nors kita komercine rizika susijusių klausimų.

2.   Komisija, Ukrainai paprašius, imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad išankstinio grąžinimo sąlyga būtų įtraukta į paskolos suteikimo sąlygas, ir atitiktų atitinkamą į skolinimosi operacijų sąlygas įtrauktą sąlygą.

3.   Ukrainos prašymu ir, kai atsižvelgus į aplinkybes, galima sumažinti paskolos palūkanų normą, Komisija gali refinansuoti visus pirminius įsiskolinimus ar jų dalį arba pakeisti atitinkamas finansines sąlygas. Vykdant refinansavimo arba pakeitimo operacijas laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų; dėl jų neturi būti pratęstas vidutinis atitinkamos paskolos terminas arba padidėti refinansavimo arba pakeitimo operacijos dieną likusi mokėtina kapitalo suma.

4.   Visas pagal šį sprendimą su skolinimosi ir skolinimo operacijomis susijusias Sąjungos išlaidas padengia Ukraina.

5.   Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas informuojami apie 2 ir 3 dalyse nurodytų operacijų eigą.

5 straipsnis

Sąjungos makrofinansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles (5). Visų pirma susitarimo memorandume ir paskolos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis, turi būti numatytos specialios priemonės, kurias Ukraina turi įgyvendinti, susijusios su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Siekiant užtikrinti didesnį fondų valdymo ir paskirstymo skaidrumą, susitarimo memorandume ir paskolos susitarime taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, kontrolė, įskaitant teisę atlikti tikrinimus vietoje ir apžiūras. Juose taip pat numatomas Audito Rūmų vykdomas auditas, įskaitant auditą, kuris, prireikus, atliekamas vietoje.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

7 straipsnis

Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus, įskaitant to įgyvendinimo vertinimą. Ataskaitoje nurodomas susitarimo memorandume nustatytų politikos sąlygų, Ukrainos vykdomos ekonominės ir finansinės veiklos rezultatų ir Komisijos sprendimų išmokėti pagalbos dalis ryšys.

Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 1 straipsnio 4 dalyje nurodyto pagalbos teikimo laikotarpio pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ex post vertinimo ataskaitą.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Strasbūre 2010 m. liepos 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 209, 2002 8 6, p. 22.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 615/2010

2010 m. liepos 13 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

43,1

TR

89,0

ZZ

66,1

0707 00 05

MK

41,0

TR

108,5

ZZ

74,8

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

92,6

TR

111,6

UY

89,5

ZA

83,7

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

88,4

BR

71,3

CA

119,1

CL

88,6

CN

57,3

NZ

113,3

US

114,1

UY

116,3

ZA

95,8

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

91,6

CL

136,3

NZ

141,4

ZA

98,1

ZZ

116,9

0809 10 00

TR

198,0

ZZ

198,0

0809 20 95

TR

280,3

US

509,9

ZZ

395,1

0809 30

AR

130,0

TR

147,1

ZZ

138,6

0809 40 05

IL

131,9

TR

166,1

ZZ

149,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 616/2010

2010 m. liepos 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 604/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 174, 2010 7 9, p. 44.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. liepos 14 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

48,79

2,83

1701 99 10 (2)

48,79

0,00

1701 99 90 (2)

48,79

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 13 d.

kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/109/EB, priimantis pasiūlytą įsipareigojimą, susijusį su antidempingo tyrimu dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importo

(2010/389/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 8 ir 9 straipsnius,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1212/2005 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejiniams (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šis reglamentas paskutinį kartą iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 500/2009 (3).

(2)

Sprendimu 2006/109/EB (4) Komisija priėmė Kinijos įrengimų ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmų (toliau – CCCME) drauge su 20 bendradarbiaujančių Kinijos bendrovių ar bendradarbiaujančių bendrovių grupių (toliau – bendrovės) pasiūlytą bendrą įsipareigojimą dėl kainos (toliau – įsipareigojimas). Šis sprendimas paskutinį kartą iš dalies pakeistas Komisijos sprendimu 2010/177/ES (5).

(3)

Bendrovės pagal įsipareigojimą susitarė, inter alia, neparduoti nagrinėjamojo produkto pirmam nepriklausomam pirkėjui Europos Sąjungoje (ES) mažesne kaina negu įsipareigojime nustatyta tam tikra minimali importo kaina (toliau – MIK).

(4)

Bendrovės taip pat susitarė, kad nevengs įsipareigojimo – inter alia, nesudarys kompensacinių susitarimų su savo pirkėjais ir neteiks suklastotų deklaracijų dėl nagrinėjamojo produkto kilmės ar eksportuotojo tapatybės.

(5)

Pagal įsipareigojimo sąlygas bendrovės taip pat privalo reguliariai teikti Europos Komisijai (toliau – Komisija) išsamią informaciją – viso eksportui į ES parduoto nagrinėjamojo produkto kiekio ketvirčio ataskaitas. Jei nenurodyta kitaip, manoma, kad šiose pardavimo ataskaitose pateikti duomenys yra visiškai išsamūs ir teisingi ir kad sandoriai visiškai atitinka įsipareigojimo sąlygas.

(6)

Siekdamos užtikrinti įsipareigojimo vykdymą, bendrovės taip pat įsipareigojo leisti atlikti tikrinamuosius vizitus vietoje, per kuriuos būtų galima patikrinti minėtose ketvirčio ataskaitose pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą, ir pateikti visą Komisijai reikalingą informaciją.

(7)

Be to, kaip toliau nustatyta įsipareigojime, Komisija priima įsipareigojimą remdamasi pasitikėjimu, ir bet koks veiksmas, galintis turėti neigiamos įtakos Komisijos pasitikėjimui, pagrindžia įsipareigojimo atšaukimą nedelsiant.

(8)

Be to, Direktyvoje 2006/109/EB nustatyta, kad bet kuriai bendrovei arba CCCME pažeidus įsipareigojimą, laikoma, jog įsipareigojimą pažeidė visos jį pasirašiusios šalys. Įsipareigojime taip pat nustatyta, kad dėl bet kokio bet kurios įsipareigojimo nuostatos pažeidimo ar įtariamo pažeidimo atšaukiamas visų bendrovių priimtas įsipareigojimas, nepaisant pažeidimo reikšmingumo lygio.

(9)

2010 m. vienos iš įsipareigojimą pasirašiusių šalių (Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory (Ma Gang) Kinijos Liaudies Respublikoje) patalpose atliktas tikrinamasis vizitas.

(10)

Atliekant tikrinamąjį vizitą Ma Gang teigė, kad nėra susijusi su jokiu kitu nagrinėjamojo produkto gamintoju ir nepardavinėja jokio kito gamintojo nagrinėjamojo produkto pagal įsipareigojimo sąlygas.

(11)

Atlikusios tikrinamąjį vizitą ir bendradarbiaudamos su Italijos muitine, Komisijos tarnybos gavo informacijos, aiškiai rodančios, kad nuo įsipareigojimo priėmimo Ma Gang keliais būdais nesilaikė įsipareigojimo sąlygų.

(12)

Nustatyta, kad Ma Gang mažiausiai su vienu pirkėju ES sudarė kompensacinį susitarimą, pagal kurį susitarė dėl oficialios sąskaitoje faktūroje nurodomos kainos, lygios MIK arba didesnės, ir „tikros“ pardavimo kainos, mažesnės už MIK, o skirtumas pirkėjui ES buvo pervestas kaip grąžinama suma.

(13)

Keliuose 2007–2008 m. išsiųstuose Ma Gang ir pirkėjo ES elektroniniuose laiškuose aprašytas kompensacinis susitarimas, įskaitant grąžintinos sumos apskaičiavimą ir būdus, kaip išvengti atsekamumo Ma Gang sąskaitose. Be to, 2008 m. pranešime nurodytas sumos grąžinimas, susijęs su dviem konkrečiomis sąskaitomis faktūromis (A714/TPL07002 ir A714/TPL070921).

(14)

Taip pat nustatyta, kad Ma Gang siūlė sąskaitoje faktūroje nurodomą nagrinėjamojo produkto kainą kompensuoti sumažinant produkto, kuriam netaikomos antidempingo priemonės, pardavimo kainą.

(15)

Yra įrodymų, kad atliekant tikrinamąjį vizitą Ma Gang keliais atžvilgiais pateikė klaidinančios informacijos.

(16)

Pirmiausia nustatyta, kad Ma Gang susijusi su kitu nagrinėjamojo produkto Kinijos gamintoju (toliau – kita bendrovė), nes kai kuriuose elektroniniuose laiškuose užsiminta apie tai, kad Ma Gang savininkas yra kitos bendrovės savininko tėvas. Be to, vienas iš Ma Gang aukšto rango vadovų mažiausiai iki 2008 m. pabaigos dirbo kitoje bendrovėje, nes pirkėjo ES ir Ma Gang laiškuose buvo dažnai nurodomas kitos bendrovės e. pašto adresas ir fakso numeris.

(17)

Antra, yra įrodymų, kad Ma Gang pažeidė įsipareigojimo prievoles parduodama kitos bendrovės pagamintą nagrinėjamąjį produktą pagal įsipareigojimo sąlygas, taigi pateikdama suklastotas deklaracijas dėl eksportuotojo tapatybės. Taikant tokią praktiką, mažiausiai vienas pirkėjas ES galėjo išvengti kitai bendrovei taikomo 47,8 % antidempingo muito normos mokėjimo.

(18)

Be to, 2006 m. Ma Gang elektroniniame laiške siūlė nagrinėjamąjį produktą perkrauti Korėjoje. Prie pasiūlymo buvo pridėta Korėjoje įsikūrusios bendrovės sudaryta sutartis.

(19)

Remiantis 12–18 konstatuojamose dalyse pateiktais faktais daroma išvada, kad Ma Gang įsipareigojimą pažeidė keliais atžvilgiais.

(20)

Ma Gang nuolat nesilaikė MIK sudarydama kompensacinį susitarimą su mažiausiai vienu pirkėju ES. Ma Gang taip pat teikė suklastotas deklaracijas dėl eksportuotojo tapatybės išrašydama įsipareigojimo sąskaitas faktūras už nagrinėjamojo produkto, gaminamo kitos bendrovės, kuriai netaikomas įsipareigojimas, pardavimą. Be to, Ma Gang pasiūlė teikti suklastotas deklaracijas dėl nagrinėjamojo produkto kilmės. 2010 m. sausio mėn. atliekant tikrinamąjį vizitą pateikta neteisinga informacija taip pat laikoma įsipareigojimo pažeidimu.

(21)

Galiausiai daugybė besitęsiančių įsipareigojimo pažeidimų pakenkė pasitikėjimu, kuriuo buvo pagrįstas įsipareigojimo priėmimas, grindžiamiems santykiams.

(22)

Bendrovei ir CCCME buvo raštu pranešta apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis turėtų būti atšauktas priimtas įsipareigojimas ir taikomi galutiniai antidempingo muitai.

(23)

CCCME per nustatytus terminus pateikė rašytinius pareiškimus; be to, paprašė būti išklausyti ir buvo išklausyti.

(24)

Ma Gang patvirtino, kad kaip minėta pirmiau, aukšto rango vadovas iš tikrųjų pažeidė įsipareigojimo prievoles, tačiau nurodė, kad šis asmuo veikė be Ma Gang žinios ir buvo nedelsiant atleistas. Ma Gang taip pat patvirtino, kad yra susijusi su kita bendrove (savininkai buvo tėvas ir sūnus), nors jos veikė atskirai. Galiausiai Ma Gang patvirtino siūliusi perkrauti nagrinėjamąjį produktą Korėjoje, tačiau šis perkrovimas niekada nebuvo atliktas.

(25)

CCCME nepaneigė, kad viena iš įsipareigojimą pasirašiusių šalių pažeidė įsipareigojimą. Tačiau teigė, kad visų įsipareigojimą pasirašiusių šalių įsipareigojimo atšaukimas gali būti netinkama bausmė visoms kitoms bendrovėms, kurios griežtai laikėsi įsipareigojimo sąlygų nuo pat jo įsigaliojimo 2006 m., visų pirma todėl, kad surengus daugybę tikrinamųjų vizitų ir atlikus aktyvią stebėseną nebuvo nustatyta jokių didelių įsipareigojimo įgyvendinimo problemų. CCCME taip pat pabrėžė, kad jie nuolat drauge su susijusiomis bendrovėmis stengėsi geriau įgyvendinti įsipareigojimą ir kad indeksuojama MIK buvo veiksminga antidempingo priemonė.

(26)

Be to, netrukus po išvadų atskleidimo CCCME pateikė CCCME ir įsipareigojimą pasirašiusių šalių, išskyrus Ma Gang, susitarimo projektą, siekdami dar labiau sustiprinti CCCME stebėsenos įsipareigojimus, visų pirma didinant CCCME teises kiekvienos įsipareigojimą pasirašiusios šalies atžvilgiu.

(27)

Atsižvelgiant į šiuos pareiškimus, reikėtų pabrėžti, kad įsipareigojimą pasirašiusių šalių priimta bendra atsakomybė buvo privaloma sąlyga, kad Komisija priimtų įsipareigojimą. Todėl atsižvelgiant į rimtus ir besitęsiančius įsipareigojimų pažeidimus Komisija turi nedelsiant atšaukti priimtą įsipareigojimą.

(28)

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, reikėtų atšaukti priimtą įsipareigojimą ir panaikinti Sprendimą 2006/109/EB. Todėl bendrovių gaminamam importuojamam nagrinėjamajam produktui turėtų būti taikomas Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas galutinis antidempingo muitas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/109/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 199, 2005 7 29, p. 1.

(3)  OL L 151, 2009 6 16, p. 6.

(4)  OL L 47, 2006 2 17, p. 59.

(5)  OL L 77, 2010 3 24, p. 55.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/11


ES IR JUODKALNIJOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2010

2010 m. birželio 14 d.

kuriuo patvirtinamos jos darbo tvarkos taisyklės

(2010/390/ES)

STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų bei jos valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 119 ir 120 straipsnius,

kadangi Susitarimas įsigaliojo 2010 m. gegužės 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pirmininkavimas

Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pakaitomis po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Europos atominės energijos bendrijos vardu Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos pirmininkas ir Juodkalnijos Vyriausybės atstovas. Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi 2010 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Posėdžiai

Stabilizacijos ir asociacijos taryba ministrų lygmeniu renkasi kartą per metus. Jei Šalys susitaria, vienos iš Šalių prašymu gali būti rengiami specialūs Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžiai. Jei Šalys nesusitaria kitaip, visi Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžiai vyksta įprastoje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje abiejų Šalių sutartą dieną. Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžius kartu šaukia Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sekretoriai, gavę pirmininko sutikimą.

3 straipsnis

Atstovavimas

Jei Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nariai posėdyje dalyvauti negali, jiems atstovauti gali kiti asmenys. Jei narys pageidauja, kad jam posėdyje atstovautų kitas asmuo, jis prieš posėdį, kuriame jam atstovaus kitas asmuo, turi pranešti pirmininkui savo atstovo pavardę. Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nario atstovas turi visas to nario teises.

4 straipsnis

Delegacijos

Stabilizacijos ir asociacijos tarybos narius gali lydėti pareigūnai. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie planuojamą kiekvienos Šalies delegacijos sudėtį. Kai Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžiuose svarstomi Europos investicijų bankui svarbūs klausimai, jo atstovas dalyvauja tokiame posėdyje stebėtojo teisėmis. Siekdama gauti informacijos konkrečiomis temomis, Stabilizacijos ir asociacijos taryba į posėdžius gali pasikviesti asmenis, kurie nėra jos nariai.

5 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato pareigūnas ir Juodkalnijos misijos Europos Sąjungoje pareigūnas kartu atlieka Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sekretorių funkcijas.

6 straipsnis

Korespondencija

Stabilizacijos ir asociacijos tarybai skirta korespondencija siunčiama Stabilizacijos ir asociacijos tarybos pirmininkui Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato adresu.

Abu sekretoriai užtikrina, kad korespondencija būtų perduota Stabilizacijos ir asociacijos tarybos pirmininkui ir prireikus išplatinta kitiems Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nariams. Platinama korespondencija siunčiama Komisijos Generaliniam sekretoriatui, valstybių narių nuolatinėms atstovybėms ir Juodkalnijos misijai Europos Sąjungoje.

Stabilizacijos ir asociacijos tarybos pirmininko pranešimus adresatams siunčia abu sekretoriai ir prireikus išplatina juos kitiems Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nariams antroje pastraipoje nurodytais adresais.

7 straipsnis

Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžiai yra uždari.

8 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio darbotvarkės projektą. Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sekretoriai perduoda jį 6 straipsnyje nurodytiems adresatams ne vėliau kaip 15 dienų prieš posėdį. Į darbotvarkės projektą įtraukiami visi klausimai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę pirmininkas gavo prašymą ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio, tačiau klausimai į darbotvarkės projektą neįtraukiami, jei iki darbotvarkės išsiuntimo sekretoriai negauna juos pagrindžiančių dokumentų. Stabilizacijos ir asociacijos taryba darbotvarkę tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Į darbotvarkės projektą neįtrauktas klausimas į darbotvarkę gali būti įtrauktas tik abiejų Šalių sutarimu.

2.   Jei abi Šalys sutinka, pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

9 straipsnis

Protokolai

Visų posėdžių protokolų projektus rengia abu sekretoriai. Protokole prie kiekvieno darbotvarkės punkto paprastai nurodoma:

Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pateikti dokumentai,

pareiškimai, kuriuos pageidauja įtraukti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos narys,

priimti sprendimai ir pateiktos rekomendacijos, patvirtinti pareiškimai ir priimtos išvados.

Protokolo projektas pateikiamas Stabilizacijos ir asociacijos tarybai patvirtinti. Patvirtintą protokolą pasirašo pirmininkas ir abu sekretoriai. Protokolai saugomi Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyve, kuris bus Asociacijos dokumentų depozitaras. Patvirtinta kopija išsiunčiama kiekvienam 6 straipsnyje nurodytam adresatui.

10 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba priima sprendimus ir teikia rekomendacijas abipusiu Šalių sutarimu. Jei abi Šalys susitaria, Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas taikydama rašytinę procedūrą.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimai ir rekomendacijos, kaip apibrėžta Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 121 straipsnyje, vadinami atitinkamai „sprendimu“ ir „rekomendacija“, šalia nurodant jų eilės numerį, priėmimo datą ir pateikiant dalyko aprašymą. Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimus ir rekomendacijas pasirašo pirmininkas, o jų tikrumą tvirtina abu sekretoriai. Sprendimai ir rekomendacijos siunčiami visiems 6 straipsnyje nurodytiems adresatams. Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiame leidinyje.

11 straipsnis

Kalbos

Oficialios Stabilizacijos ir asociacijos tarybos kalbos yra oficialios abiejų Šalių kalbos. Jei nenusprendžiama kitaip, Stabilizacijos ir asociacijos taryba savo svarstymuose remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

12 straipsnis

Išlaidos

Europos Sąjunga ir Juodkalnija padengia savo dalyvavimo Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžiuose išlaidas: tiek darbuotojų, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, tiek pašto ir telekomunikacijų išlaidas. Vertimo žodžiu posėdžių metu, dokumentų vertimo ir dauginimo išlaidas padengia Europos Sąjunga, o išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ar raštu į Juodkalnijos valstybinę kalbą ar iš jos, padengia Juodkalnija. Kitas su posėdžių organizavimu susijusias išlaidas apmoka juos rengianti Šalis.

13 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas

1.   Stabilizacijos ir asociacijos komitetas įsteigiamas, kad padėtų Stabilizacijos ir asociacijos tarybai atlikti pareigas. Komitetą sudaro Europos Sąjungos Tarybos atstovai bei Europos Komisijos atstovai ir Juodkalnijos Vyriausybės atstovai paprastai vyresniųjų valstybės tarnautojų lygiu.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos komitetas organizuoja Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžius ir svarstymus, prireikus įgyvendina Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimus ir, apskritai, užtikrina asociacijos santykių tęstinumą ir tinkamą Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo veikimą. Jis svarsto visus Stabilizacijos ir asociacijos tarybos jam perduotus klausimus, taip pat visus kitus klausimus, kurie gali iškilti įgyvendinant Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Jis Stabilizacijos ir asociacijos tarybai teikia pasiūlymus arba sprendimų ir (arba) rekomendacijų projektus, kad ši juos patvirtintų.

3.   Tuo atveju, kai Stabilizacijos ir asociacijos susitarime nurodoma pareiga arba galimybė konsultuotis, tokios konsultacijos gali vykti Stabilizacijos ir asociacijos komitete. Abiejų Šalių sutarimu konsultacijos gali būti tęsiamos Stabilizacijos ir asociacijos taryboje.

4.   Stabilizacijos ir asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklės pridedamos prie šio sprendimo.

Priimta Liuksemburge 2010 m. birželio 14 d.

Stabilizacijos ir asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

D. LÓPEZ GARRIDO


PRIEDAS

Stabilizacijos ir asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Pirmininkavimas

Stabilizacijos ir asociacijos komitetui pakaitomis po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Europos atominės energijos bendrijos vardu Europos Komisijos atstovas ir Juodkalnijos Vyriausybės atstovas. Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžio dieną ir baigiasi 2010 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Posėdžiai

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas renkasi tada, kai tai yra būtina atsižvelgiant į aplinkybes, ir jei tam pritaria abi Šalys. Visi Stabilizacijos ir asociacijos komiteto posėdžiai organizuojami abiejų Šalių sutartu laiku sutartoje vietoje. Stabilizacijos ir asociacijos komiteto posėdžius šaukia jos pirmininkas.

3 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie planuojamą kiekvienos Šalies delegacijos sudėtį.

4 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Komisijos pareigūnas ir Juodkalnijos Vyriausybės pareigūnas kartu eina Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sekretorių pareigas. Visi šiame sprendime numatyti Stabilizacijos ir asociacijos komiteto pirmininko siunčiami ar jam skirti pranešimai perduodami Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sekretoriams ir Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sekretoriams bei pirmininkui.

5 straipsnis

Viešumas

Jei nenusprendžiama kitaip, Stabilizacijos ir asociacijos komiteto posėdžiai yra uždari.

6 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio darbotvarkės projektą. Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sekretoriai perduoda jį 4 straipsnyje nurodytiems adresatams ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki posėdžio. Į darbotvarkės projektą įtraukiami visi klausimai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę pirmininkas gavo prašymą ne vėliau kaip 21 dieną prieš posėdį, tačiau klausimai į darbotvarkės projektą neįtraukiami, jei iki darbotvarkės išsiuntimo sekretoriai negauna juos pagrindžiančių dokumentų. Siekdamas gauti informacijos konkrečiomis temomis, Stabilizacijos ir asociacijos komitetas į posėdžius gali pasikviesti ekspertų. Kiekvieno posėdžio pradžioje darbotvarkę tvirtina Stabilizacijos ir asociacijos komitetas. Į darbotvarkės projektą neįtrauktas klausimas į darbotvarkę gali būti įtrauktas tik abiejų Šalių sutarimu.

2.   Jei abi Šalys sutinka, pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

7 straipsnis

Protokolai

Visų posėdžių protokolai rengiami atsižvelgiant į pirmininko apibendrintas Stabilizacijos ir asociacijos komiteto išvadas. Stabilizacijos ir asociacijos komiteto patvirtintus protokolus pasirašo pirmininkas ir sekretoriai, o saugo kiekviena Šalis. Protokolo kopija išsiunčiama kiekvienam 4 straipsnyje nurodytam adresatui.

8 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

Konkrečiais atvejais, kai, vadovaudamasi Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 122 straipsniu, Stabilizacijos ir asociacijos taryba suteikia Stabilizacijos ir asociacijos komitetui teisę priimti sprendimus ir (arba) teikti rekomendacijas, šie aktai vadinami atitinkamai „sprendimu“ ir „rekomendacija“, šalia nurodant jų eilės numerį, priėmimo datą ir pateikiant dalyko aprašymą. Sprendimai ir rekomendacijos priimami bendru Šalių sutarimu. Jei abi Šalys susitaria, Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali priimti sprendimus ar teikti rekomendacijas taikydamas rašytinę procedūrą. Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sprendimus ir rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų tikrumą patvirtina abu sekretoriai, ir jie išsiunčiami šių darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnyje nurodytiems adresatams. Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiame leidinyje.

9 straipsnis

Išlaidos

Europos Sąjunga ir Juodkalnija padengia savo dalyvavimo Stabilizacijos ir asociacijos komiteto posėdžiuose išlaidas: tiek darbuotojų, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, tiek pašto ir telekomunikacijų išlaidas. Vertimo žodžiu posėdžių metu, dokumentų vertimo ir dauginimo išlaidas padengia Europos Sąjunga, o išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ar raštu į Juodkalnijos valstybinę kalbą ar iš jos, padengia Juodkalnija. Kitas su posėdžių organizavimu susijusias išlaidas apmoka juos rengianti Šalis.

10 straipsnis

Pakomitečiai ir specialios darbo grupės

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali suformuoti pakomitečius arba specialias darbo grupes, kurie būtų pavaldūs ir po kiekvieno savo posėdžio atsiskaitytų Stabilizacijos ir asociacijos komitetui. Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali nuspręsti panaikinti bet kuriuos veikiančius pakomitečius ar darbo grupes, nustatyti arba pakeisti jų įgaliojimus arba įsteigti kitus pakomitečius ar darbo grupes, kurie padėtų jam atlikti pareigas. Šie pakomitečiai ir darbo grupės neturi sprendimo priėmimo galios.


Klaidų ištaisymas

14.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/16


2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyvos 2010/42/ES, kuria įgyvendinamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 176, 2010 m. liepos 10 d. )

Viršelis ir 28 puslapis, direktyvos numeris antraštėje:

yra:

„Komisijos direktyva 2010/42/ES …“,

turi būti:

„Komisijos direktyva 2010/44/ES …“.