ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.175.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. liepos 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms ( 1 )

1

 

*

2010 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 606/2010 dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) parengtos supaprastintos priemonės, kuria apskaičiuojamos apytikslės tam tikrų aplinką mažai teršiančių naudotojų orlaivių degalų sąnaudos, patvirtinimo ( 1 )

25

 

*

2010 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 607/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 dėl atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių iškrovimo ir svėrimo procedūros

27

 

 

2010 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 608/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

2010 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 609/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 576/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. liepos 1 d.

31

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/383/ES

 

*

2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis (biudžeto eilutės), pakeitimo

34

 

 

2010/384/ES

 

*

2010 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas dėl viso Bendrijos apyvartinių taršos leidimų, kurie 2013 m. turi būti išduoti pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, skaičiaus (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4658)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 605/2010

2010 m. liepos 2 d.

kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 4 dalį ir 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (5), ypač į jo 48 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvoje 92/46/EEB, nustatančioje sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką (6), numatyta parengti trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių valstybės narės turėjo leisti įvežti pieną ar pieno gaminius, sąrašą ir nurodyti, kad šios prekės turi atitikti tam tikrus reikalavimus, taip pat terminio apdorojimo, ir garantijas, be to, su jomis turi būti teikiamas sveikatos sertifikatas.

(2)

Be to, priimtas 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis tinkamumo gyvūnų ir žmonių maistui patvirtinimo taisykles bei veterinarinio sertifikavimo sąlygas žmonėms skirto termiškai apdoroto pieno, pieno pagrindo produktų ir žalio pieno importui į Bendriją (7).

(3)

Priėmus tą sprendimą, nustatyta naujų gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimų, taigi sukurta nauja šios srities reglamentavimo sistema, į kurią reikėtų atsižvelgti šiame reglamente. Be to, Direktyva 92/46/EEB panaikinta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB, panaikinančia kai kurias direktyvas, reglamentuojančias maisto higieną ir tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, gamybos ir tiekimo į rinką sveikatos reikalavimus (8).

(4)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (9), nustatyti Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis maisto produktų ir pašarų sritį reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto produktų ir pašarų sauga.

(5)

Direktyvoje 2002/99/EB nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų įvežimas iš trečiųjų šalių. Joje nustatyta, kad šiuos produktus galima įvežti į Europos Sąjungą, tik jei jie atitinka reikalavimus, taikomus visiems šių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Europos Sąjungoje etapams, arba užtikrinančius lygiavertes gyvūnų sveikatos garantijas.

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytos bendros maisto produktų higienos taisyklės, kurių visais maisto grandinės etapais, taip pat pirminiu gamybos etapu, turi laikytis maisto tvarkymo subjektai.

(7)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatytos bendros maisto produktų higienos taisyklės, kurių turi laikytis maisto tvarkymo subjektai. Tame reglamente nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai, gaminantys žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus žmonėms vartoti, turi laikytis atitinkamų to reglamento III priedo nuostatų.

(8)

Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatytos specialios gyvūninių produktų oficialios kontrolės organizavimo taisyklės.

(9)

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (10) nustatyti mikrobiologiniai kriterijai, taikomi tam tikriems mikroorganizmams, ir įgyvendinimo taisyklės, kurių turi laikytis maisto verslo operatoriai, taikydami Reglamento (EB) Nr. 852/2004 4 straipsnyje nurodytas bendrąsias ir specialiąsias higienos priemones. Reglamente (EB) Nr. 2073/2005 nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, jog maisto produktai atitiktų jiems taikomus tame reglamente nurodytus mikrobiologinius kriterijus.

(10)

Pagal Tarybos direktyvą 92/46/EEB žalias pienas ir jo gaminiai gali būti gaunami tik iš karvių, avių, ožkų arba buivolių. Tačiau dėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede pateiktų žalio pieno ir pieno gaminių apibrėžčių pieno higienos taisyklės taip pat taikomos visoms žinduolių rūšims ir žalias pienas apibrėžiamas kaip ūkiuose auginamų žinduolių pieno liaukos sekrecijos produktas, kuris nebuvo pakaitintas iki aukštesnės nei 40 °C temperatūros arba nebuvo apdorotas kaip nors kitaip, kad pienui būtų padarytas lygiavertis poveikis. Be to, pieno gaminiai apibrėžiami kaip iš žalio pieno gauti gaminiai arba iš tokių gaminių pagaminti kiti gaminiai.

(11)

Atsižvelgiant į reglamentų (EB) Nr. 852/2004, 853/2004 ir 854/2004 įsigaliojimą ir į šiuos reglamentus įgyvendinančius teisės aktus, reikia iš dalies keisti ir atnaujinti Europos Sąjungos visuomenės sveikatos ir gyvūnų sveikatos sąlygas ir sertifikavimo reikalavimus, taikomus įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus žmonėms vartoti.

(12)

Siekiant ES teisės aktų nuoseklumo, šiame reglamente taip pat reikėtų atsižvelgti į taisykles, nustatytas 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 470/2009, nustatančiame Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (11), į jo įgyvendinimo taisykles, nustatytas 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (12) ir į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (13).

(13)

1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvoje 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo (14) nustatytos taisyklės, kurių turi būti laikomasi išduodant sertifikatus, būtinus pagal veterinarijos teisės aktus, siekiant užkirsti kelią klaidinančiam ar nesąžiningam sertifikavimui. Tikslinga užtikrinti, kad eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos taikytų sertifikavimo reikalavimus, bent lygiaverčius nustatytiems toje direktyvoje.

(14)

Be to, Europos Sąjungoje sukurta 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (15), numatyta kompiuterinė sistema, jungianti veterinarijos institucijas. Visų veterinarijos sertifikatų pavyzdžių formą reikia iš dalies keisti, kad būtų atsižvelgta į jų derėjimą su elektroninio sertifikavimo naudojant Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemą (TRACES) galimybę, numatytą Direktyvoje 90/425/EEB. Todėl šiame reglamente nustatytose taisyklėse reikėtų atsižvelgti į sistemą TRACES.

(15)

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 97/78/EB, nustatančioje principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (16), nustatytos į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūninių produktų veterinarinių patikrinimų taisyklės, taikomos importuojant ar tranzitu vežant šiuos produktus, taip pat nustatyti tam tikri sertifikavimo reikalavimai. Tos taisyklės taikomos prekėms, kurioms taikomas ir šis reglamentas.

(16)

Atsižvelgiant į geografinę Kaliningrado srities padėtį, turinčią įtakos tik Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai, į Rusiją arba iš jos tranzitu per Europos Sąjungą vežamoms siuntoms turėtų būti nustatytos specialios sąlygos.

(17)

Siekiant ES teisės aktų aiškumo, Komisijos sprendimas 2004/438/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu.

(18)

Siekiant išvengti bet kokių prekybos trukdymų, pereinamuoju laikotarpiu reikėtų leisti naudoti veterinarijos sertifikatus, išduotus pagal Sprendimą 2004/438/EB.

(19)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi:

a)

visuomenės sveikatos ir gyvūnų sveikatos sąlygos ir sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Europos Sąjungą žalio pieno ir pieno gaminių siuntas;

b)

trečiųjų šalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tas siuntas, sąrašas.

2 straipsnis

Žalio pieno ir pieno gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo A skiltyje

Valstybės narės leidžia importuoti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo A skiltyje.

3 straipsnis

Tam tikrų pieno gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo B skiltyje

Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo B skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose nėra pavojaus užsikrėsti snukio ir nagų liga, karvių, avių, ožkų ar buivolių žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo pasterizuoti vieną kartą juos termiškai apdorojant:

a)

jei terminis poveikis bent lygus pasterizacijos 15 sekundžių esant ne mažesnei kaip 72 °C temperatūrai poveikiui;

b)

jei taikytina, tokio apdorojimo pakanka, kad būtų užtikrinta neigiama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą, vykdomą iš karto po terminio apdorojimo.

4 straipsnis

Tam tikrų pieno gaminių importas iš trečiųjų šalių ar jų dalių, išvardytų I priedo C skiltyje

1.   Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, karvių, avių, ožkų ir buivolių žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo termiškai apdoroti:

a)

sterilizuojant, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė;

b)

esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą laiką laikant ne mažesnėje kaip 135 °C;

c)

i)

trumpalaikiu pasterizavimu esant aukštai temperatūrai (angl. HTST), kai pienas, kurio pH vertė lygi arba didesnė nei 7,0, du kartus po 15 sekundžių apdorojamas esant 72 °C temperatūrai ir iš karto po terminio apdorojimo, jei taikytina, tikrinama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama; arba

ii)

pasiekiant i punkte nurodytam pasterizavimo poveikiui lygiavertį poveikį, kai iš karto po terminio apdorojimo, jei taikytina, tikrinama reakcija į šarminės fosfatazės tyrimą yra neigiama;

d)

taikant HTST, jei pieno pH vertė mažesnė nei 7,0; arba

e)

taikant HTST kartu su kitu fiziniu apdorojimu:

i)

bent vienai valandai sumažinant pH vertę žemiau 6; arba

ii)

papildomai termiškai apdorojant, kai temperatūra 72 °C arba didesnė ir išdžiovinant.

2.   Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, kitų gyvūnų, išskyrus nurodytus 1 dalyje, žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo apdoroti:

a)

sterilizuojant, kai pasiekiama trijų arba didesnė F0 vertė; arba

b)

esant ultraaukštai temperatūrai (angl. UHT), tinkamą laiką laikant ne mažesnėje kaip 135 °C.

5 straipsnis

Sertifikatai

Siuntos, kurias remiantis 2, 3 ir 4 straipsniais leidžiama importuoti, įvežamos pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal atitinkamai prekei skirtą II priedo 2 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą remiantis to priedo 1 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis.

Šio straipsnio reikalavimu neužkertamas kelias taikyti elektroninį sertifikavimą arba kitas sutartas sistemas, suderintas Europos Sąjungos lygmeniu.

6 straipsnis

Vežimo tranzitu ir sandėliavimo sąlygos

Į Europos Sąjungą importuoti neskirtos žalio pieno ir pieno gaminių siuntos, vežamos į trečiąją šalį tiesiogiai tranzitu per Europos Sąjungą arba po sandėliavimo Europos Sąjungoje pagal Tarybos direktyvos 97/78/EB 11, 12 arba 13 straipsnius, gali būti įvežamos į Europos Sąjungą tik jei tos siuntos tenkina šias sąlygas:

a)

siuntos vežamos iš trečiosios šalies ar jos dalies, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žalią pieną ar pieno gaminius ir tenkina tokioms siuntoms taikytinas terminio apdorojimo sąlygas, nurodytas 2, 3 ir 4 straipsniuose;

b)

siuntos tenkina specialias gyvūnų sveikatos sąlygas, taikytinas importuojant į Europos Sąjungą atitinkamus žalią pieną ar pieno gaminius, kaip nustatyta II priedo 2 dalyje pateikto atitinkamo veterinarijos sertifikato pavyzdžio II.1 dalies gyvūnų sveikumo patvirtinime;

c)

siuntos įvežamos pateikiant veterinarijos sertifikatą, surašytą pagal atitinkamai prekei skirtą II priedo 3 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą remiantis to priedo 1 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis;

d)

siuntos patvirtintos kaip tinkamos vežti tranzitu, taip pat sandėliuoti, bendrajame veterinarinio įvežimo dokumente, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (17) 2 straipsnio 1 dalyje, pasirašytame įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinio veterinarijos gydytojo.

7 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl vežimo tranzitu ir sandėliavimo sąlygų

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, iš Rusijos ir tiesiogiai į Rusijai arba per kitą trečiąją šalį vežamas siuntas leidžiama vežti tranzitu per Europos Sąjungą keliais arba geležinkeliais tarp paskirtųjų pasienio kontrolės postų Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, išvardytų Komisijos sprendime 2009/821/EB (18), jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

įvažiavimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės poste kompetentingos institucijos veterinarijos tarnyba siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

už įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės postą atsakingos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į RUSIJĄ PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Europos Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti tokių siuntų arba jų sandėliuoti, kaip nurodyta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamų ir į Europos Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

8 straipsnis

Specialus apdorojimas

Pieno gaminiai, kuriuos pagal 2, 3, 4, 6 arba 7 straipsnius leidžiama įvežti į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių arba jų dalių, kuriose per 12 mėnesių iki veterinarijos sertifikato išdavimo buvo snukio ir nagų ligos protrūkis arba kuriose per ši laikotarpį vakcinuota nuo šios ligos, galima įvežti į Europos Sąjungą tik jei tie produktai apdoroti vienu iš 4 straipsnyje nurodytų būdų.

9 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2004/438/EB panaikinamas.

Nuorodos į Sprendimą 2004/438/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2010 m. lapkričio 30 d. žalio pieno ir pieno gaminių, kaip apibrėžta Sprendime 2004/438/EB, siuntos, kurioms išduoti atitinkami veterinarijos sertifikatai pagal Sprendimą 2004/438/EB, gali būti toliau įvežamos į Europos Sąjungą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(5)  OL L 165, 2004 4 30, p. 206.

(6)  OL L 268, 1992 9 14, p. 1.

(7)  OL L 154, 2004 4 30, p. 72.

(8)  OL L 157, 2004 4 30, p. 33.

(9)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(10)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(11)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(12)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.

(13)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(14)  OL L 13, 1997 1 16, p. 28.

(15)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(16)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(17)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.

(18)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.


I PRIEDAS

Trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašas, kuriame taip pat nurodyta, kaip tas prekes reikia termiškai apdoroti

„+“

:

iš trečiosios šalies leidžiama importuoti

„0“

:

iš trečiosios šalies neleidžiama importuoti


Trečiosios šalies ISO kodas

Trečioji šalis arba jos dalis

A skiltis

B skiltis

C skiltis

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nyderlandų Antilai

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Botsvana

0

0

+

BY

Baltarusija

0

0

+

BZ

Belizas

0

0

+

BA

Bosnija ir Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Šveicarija (1)

+

+

+

CL

Čilė

0

+

+

CN

Kinija

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžyras

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Honkongas

0

0

+

HN

Hondūras

0

0

+

HR

Kroatija

0

+

+

IL

Izraelis

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Marokas

0

0

+

MG

Madagaskaras

0

0

+

MK (2)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

0

+

+

MR

Mauritanija

0

0

+

MU

Mauricijus

0

0

+

MX

Meksika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Naujoji Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvajus

0

0

+

RS (3)

Serbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapūras

0

0

+

SV

Salvadoras

0

0

+

SZ

Svazilandas

0

0

+

TH

Tailandas

0

0

+

TN

Tunisas

0

0

+

TR

Turkija

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

+

+

+

UY

Urugvajus

0

0

+

ZA

Pietų Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabvė

0

0

+


(1)  Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(2)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; galutinis šios šalies pavadinimas bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančioms deryboms.

(3)  Neįskaitant Kosovo, kuriame, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1244, dabar įvestas tarptautinis administravimas.


II PRIEDAS

1   DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Milk-RM

:

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žaliam pienui iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo A skiltį, skirtam toliau apdoroti Europos Sąjungoje prieš vartojant žmonių maistui.

Milk-RMP

:

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo A skiltį.

Milk-HTB

:

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems karvių, avių, ožkų ir buivolių pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo B skiltį.

Milk-HTC

:

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal I priedo C skiltį.

Milk-T/S

:

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žmonėms vartoti skirtiems žaliam pienui ar pieno gaminiams, numatytiems vežti tranzitu per Europos Sąjungą arba sandėliuoti jos teritorijoje.

Aiškinamosios pastabos

a)

Veterinarijos sertifikatus išduoda kompetentinga kilmės trečiosios šalies institucija, remdamasi tinkamais šio priedo 2 dalyje pateiktais pavyzdžiais ir laikydamasi žaliam pienui ar pieno gaminiams skirto pavyzdžio išdėstymo. Pavyzdžiuose nurodyta eilės tvarka sertifikatuose yra išdėstomi patvirtinimai, kuriuos turi pateikti visos trečiosios šalys, ir, kartais, papildomos garantijos, kuriuos turi pateikti atitinkama eksportuojančioji trečioji šalis.

b)

Veterinarijos sertifikato originalą sudaro vienas ant abiejų pusių spausdintas lapas, o kai teksto daugiau – pridėti lapai; visi šie lapai sudaro neatskiriamą ir nedalomą visumą.

c)

Atskiras ir vienintelis sertifikatas turi būti pateiktas su kiekviena atitinkamos prekės siunta, eksportuojama iš I priedo 2 skiltyje pateiktoje lentelėje nurodytos trečiosios šalies į tą pačią paskirties vietą ir vežama tame pačiame traukinio vagone, sunkvežimyje, lėktuve ar laive.

d)

Veterinarijos sertifikato originalas ir etiketės, nurodytos sertifikato pavyzdyje, surašomi bent viena iš valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, oficialia kalba ir paskirties valstybės narės oficialia kalba. Tačiau tos valstybės narės gali leisti surašyti sertifikatą kita oficialia Europos Sąjungos kalba nei tos valstybės narės oficiali kalba, pridedant, jei būtina, oficialų vertimą.

e)

Jeigu siuntos prekių tapatumui nustatyti prie sertifikato pridedama daugiau lapų, šie lapai taip pat yra neatskiriama originalo dalis, jeigu patvirtinantis valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename iš jų pasirašo ir uždeda antspaudą.

f)

Kai veterinarijos sertifikatą sudaro daugiau nei vienas lapas, visi puslapiai apačioje numeruojami „–x (puslapio numeris) iš y (bendras puslapių skaičius)–“, o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

g)

Veterinarijos sertifikato originalas turi būti užpildytas ir pasirašytas kompetentingos institucijos, atsakingos už žalio pieno ar pieno gaminių tikrinimą ir atitikties sveikatos sąlygoms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriuje ir Direktyvoje 2002/99/EB, patvirtinimą, atstovo.

h)

Eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad laikytasi sertifikavimo principų, lygiaverčių nustatytiems Direktyvoje 96/93/EB (1).

i)

Valstybinio veterinarijos gydytojo parašo spalva turi skirtis nuo veterinarijos sertifikato teksto spalvos. Šis reikalavimas taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

j)

Veterinarijos sertifikato originalas turi būti vežamas kartu su siunta iki įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto.

k)

Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant patvirtinančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

2   DALIS

Pavyzdys Milk-RM

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žaliam pienui iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltį, skirtam toliau apdoroti Europos Sąjungoje prieš vartojant žmonių maistui

Image

Image

Image

Pavyzdys Milk-RMP

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo A skiltį

Image

Image

Image

Pavyzdys Milk-HTB

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems karvių, avių, ožkų ir buivolių žalio pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo B skiltį

Image

Image

Image

Pavyzdys Milk-HTC

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo C skiltį

Image

Image

Image

Image

3   DALIS

Pavyzdys Milk-T/S

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas žmonėms vartoti skirtiems žaliam pienui ar pieno gaminiams, numatytiems [vežti tranzitu] / [sandėliuoti] (1) (2) Europos Sąjungoje

Image

Image

Image


(1)  OL L 13, 1997 1 16, p. 28.


10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 606/2010

2010 m. liepos 9 d.

dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) parengtos supaprastintos priemonės, kuria apskaičiuojamos apytikslės tam tikrų aplinką mažai teršiančių naudotojų orlaivių degalų sąnaudos, patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Išsami, nuosekli, skaidri ir tiksli šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo apskaita ir ataskaitų teikimas pagal 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendime 2007/589/EB, nustatančiame šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (2), nustatytas gaires yra labai svarbūs siekiant, kad būtų veiksminga Direktyva 2003/87/EB nustatyta Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

(2)

Direktyvos 2003/87/EB 14 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal Sprendime 2007/589/EB nustatytas gaires orlaivių naudotojas apskaitytų ir pateiktų ataskaitas, kiek anglies dioksido per kalendorinius metus išmeta orlaiviai, kuriais jis vykdo skrydžius.

(3)

Kiekvienas orlaivio naudotojas turėtų parengti ir administruojančiai valstybei narei pateikti apskaitos planą, kuriame nurodytų, kokių priemonių jis ketina imtis savo orlaivių išmetamų dujų kiekiui apskaityti ir pranešti, o administruojančios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų patvirtinti tokius planus pagal Sprendime 2007/589/EB nustatytas gaires.

(4)

Tam tikriems orlaivių naudotojams, kurie per metus vykdo nedaug skrydžių arba išmeta mažai anglies dioksido, administracinė našta sumažinta Sprendimo 2007/589/EB XIV priedo 4 dalyje nustačius supaprastintą tvarką, pagal kurią orlaivių naudotojai apytiksles savo orlaivių degalų sąnaudas apskaičiuoja naudodamiesi Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) ar kitos susijusios organizacijos įdiegtomis priemonėmis, kuriomis galima apdoroti visą svarbią oro eismo informaciją, pvz., Eurokontrolės turimą informaciją, jei tas priemones patvirtino Komisija.

(5)

Eurokontrolė sukūrė supaprastintą priemonę, kuria apskaičiuojamos apytikslės tam tikrų skrydžių tarp aerodromų degalų sąnaudos ir išmesto anglies dioksido kiekis, ir parengė tos priemonės dokumentus. Naudojantis šia priemone, degalų sąnaudos skaičiuojamos pagal faktinį kiekvieno skrydžio maršruto ilgį, grindžiamą išsamiausia šiuo metu turima oro eismo ir operatyvine skrydžių informacija, atsižvelgiant į degalų sąnaudas visais konkretaus skrydžio etapais, įskaitant degalų sąnaudas prie išvykimo vartų, taip pat kai orlaivis rieda, tupia, kyla bei skrenda kreiseriniu režimu ir kai vykdomi oro eismo valdymo veiksmai. Priemonė grindžiama patikimais statistiniais degalų sąnaudų koeficientais, taikomais svarbiausių tipų orlaiviams, taip pat kitiems orlaiviams taikomu bendruoju metodu, kuriuo degalų sąnaudų koeficientai apskaičiuojami kaip didžiausiosios orlaivio kilimo masės funkcija, o toks skaičiavimas yra pakankamai tikslus.

(6)

Ši priemonė atitinka Sprendime 2007/589/EB nustatytas gaires, pagal kurias nustatomas pavienių skrydžių, faktinio maršruto ilgio ir patikimų statistinių degalų sąnaudų duomenų sąryšiu grindžiamas metodas. Todėl šią priemonę reikėtų patvirtinti ir sudaryti galimybę atitinkamiems orlaivių naudotojams ja naudotis, kad, vykdydami savo apskaitos ir ataskaitų teikimo įpareigojimus, jie patirtų kuo mažesnę administracinę naštą.

(7)

Kartais faktinių tam tikro skrydžio degalų sąnaudų orlaivio naudotojas negali apskaičiuoti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Tokiais atvejais, kai nėra kitų būdų faktinėms degalų sąnaudoms apskaičiuoti, kiti orlaivių naudotojai taip pat turėtų turėti galimybę naudotis mažai ŠESD išmetančių subjektų taikoma priemone, kad apskaičiuotų apytiksles tam tikrų skrydžių degalų sąnaudas, kai nėra duomenų apie faktines degalų sąnaudas.

(8)

Sprendimo 2007/589/EB XIV priedo 6 dalyje reikalaujama, kad priemonę, kuria apskaičiuojamos apytikslės degalų sąnaudos, taikantis orlaivio naudotojas į savo apskaitos planą įtrauktų įrodymus, kad laikomasi mažai ŠESD išmetantiems subjektams taikomų sąlygų ir patvirtintų, kad tokia priemonė naudojama bei pateiktų jos aprašymą.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinama, kad Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) (3) sukurtą ir siūlomą naudoti priemonę, kuria apskaičiuojamos apytikslės degalų sąnaudos, gali naudoti:

1.

Mažai ŠESD išmetantys subjektai, vykdantys savo apskaitos ir ataskaitų teikimo įpareigojimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 14 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2007/589/EB XIV priedo 4 dalį;

2.

Visi orlaivių naudotojai pagal Sprendimo 2007/589/EB XIV priedo 5 dalį, kai reikia apskaičiuoti apytiksles tam tikrų skrydžių, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB I priedas, degalų sąnaudas, jei dėl nuo orlaivio naudotojo nepriklausančių aplinkybių nėra išmesto anglies dioksido kiekiui apskaityti būtinų duomenų ir jei tokių duomenų negalima nustatyti taikant orlaivio naudotojo apskaitos plane apibrėžtą alternatyvų metodą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 229, 2007 8 31, p. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 607/2010

2010 m. liepos 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 dėl atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių iškrovimo ir svėrimo procedūros

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (1), ypač į jo 5 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Iškrovimo ir svėrimo procedūros parengtos Bendrijai glaudžiai bendradarbiaujant su Norvegija ir Farerų Salomis. Jos nustatytos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1542/2007 (2). Tos taisyklės taikytos tik ištekliams, dėl kurių bendradarbiauja Norvegija ir Farerų Salos. Tačiau tos taisyklės netaikytos zonose, kurios atitinka pietinę atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių išteklių dalį, ir kitose zonose, kuriose taikomi sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai. Tikslinga išplėsti tų taisyklių taikymo sritį ir taikyti jas visose zonose, kuriose nustatyti sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai ir kuriose to reikia dėl išteklių išsaugojimo būklės bei būtinybės užtikrinti veiksmingą kontrolę.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1542/2007 9 straipsnio 3 dalį žuvis sverianti šalis pildo svėrimo žurnalą, tačiau nenurodoma, per kiek laiko reikia įgyvendinti šį reikalavimą. Siekiant išvengti netikslaus šios nuostatos aiškinimo, reikėtų nurodyti aiškų šio žurnalo užpildymo terminą.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1542/2007 9 straipsnio 3 dalies b punktą kiekvienos automobilinės cisternos, kuria žuvys iš prieplaukos vežamos į perdirbimo įmonę, krovinys sveriamas ir registruojamas atskirai. Tačiau siekiant, kad nebūtų nepagrįstai delsiama iškrauti krovinį, reikėtų numatyti galimybę registruoti tik bendrą visų to paties laivo automobilinių cisternų krovinių svorį, jei tie automobilinių cisternų kroviniai sveriami nepertraukiamai vienas po kito.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1542/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (3), 60 straipsniu nustatomos bendrosios žuvininkystės produktų svėrimo taisyklės ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti išsamias jo taikymo taisykles. Atsižvelgiant į tai, kad šis straipsnis bus taikomas tik nuo 2011 m. sausio 1 d., ir į poreikį nedelsiant iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1542/2007, kad jį būtų galima taikyti 2010 m. žvejybos sezonu, tikslinga pasinaudoti Reglamento (EB) Nr. 2847/93 5 straipsnio b punktu kaip teisiniu šio pakeitimo pagrindu.

(6)

Žuvininkystės ir akvakultūros komitetas nepateikė nuomonės per Komiteto pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Europos Sąjungoje (ES) iš ES ir trečiųjų šalių žvejybos laivų arba trečiosiose šalyse iš ES žvejybos laivų iškraunant žuvis, kai vienu kartu iškraunama daugiau nei 10 tonų atlantinių silkių (Clupea harengus), atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) arba kelių šių rūšių žuvų, sužvejotų:

a)

TJTT I, II, IIIa, IV, Vb, VI ir VII zonose (4) (atlantinės silkės);

b)

TJTT IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (ŽRVAK) reguliuojamuose ES vandenyse (5) (atlantinės skumbrės);

c)

TJTT IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (ŽRVAK) reguliuojamuose ES vandenyse (paprastosios stauridės).

2.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Žuvis sverianti šalis pildo kiekvieno svėrimo įrenginio žurnalą, kuris turi būti įrištas ir numeruotais lapais (svėrimo žurnalą). Jis užpildomas iš karto po to, kai atskirai iškrautas žuvų kiekis pasveriamas, bet ne vėliau kaip iki dienos, kurią žuvys pasvertos, 23.59 val. vietos laiku. Svėrimo žurnale nurodoma ši informacija:

a)

laivo, iš kurio buvo iškrautos žuvys, pavadinimas ir registracijos numeris;

b)

automobilinių cisternų atpažinties numeris, jei prieš sveriant žuvys buvo išvežtos iš iškrovimo uosto, kaip numatyta 7 straipsnyje. Kiekvienos automobilinės cisternos krovinys sveriamas ir registruojamas atskirai. Tačiau galima registruoti bendrą visų to paties laivo automobilinių cisternų krovinių svorį, jei tie automobilinių cisternų kroviniai sveriami nepertraukiamai vienas po kito;

c)

žuvų rūšys;

d)

vienu kartu iškrautų žuvų svoris;

e)

svėrimo pradžios ir pabaigos data ir laikas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(2)  OL L 337, 2007 12 21, p. 56.

(3)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(4)  TJTT (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) zonos, apibrėžtos 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).

(5)  ŽRVAK (Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto arba Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) 34 pagrindinė žvejybos zona) zonos, apibrėžtos 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 216/2009 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (OL L 87, 2009 3 31, p. 1).“


10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 608/2010

2010 m. liepos 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 609/2010

2010 m. liepos 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 576/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. liepos 1 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 576/2010 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2010 m. liepos 1 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (ES) Nr. 576/2010 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (ES) Nr. 576/2010 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 576/2010 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. liepos 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 166, 2010 7 1, p. 11.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2010 m. liepos 10 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

29,07

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

5,34

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

5,34

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

29,07


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje arba Juodojoje jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

30.6.2010-8.7.2010

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

170,70

111,08

FOB kaina JAV

139,88

129,88

109,88

74,05

Meksikos įlankos priedas

14,26

Didžiųjų ežerų priedas

40,50

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

26,36 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

53,91 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/34


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. birželio 29 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis (biudžeto eilutės), pakeitimo

(2010/383/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 218 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

EEE susitarimo 31 protokole pateikiamos konkrečios nuostatos dėl Europos Sąjungos ir EEE ELPA valstybių bendradarbiavimo, nesusijusio su keturiomis laisvėmis.

(2)

Tikslinga po 2009 m. gruodžio 31 d. tęsti susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamą Sąjungos veiklą, susijusią su vidaus rinkos kūrimu, veikimu ir vystymu. Tai susiję su šiomis biudžeto eilutėmis:

12.01.04.01. Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas. Administracinio valdymo išlaidos.

12.02.01. Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas.

02.03.01. Vidaus rinkos veikimas ir vystymas, ypač pranešimų, sertifikavimo bei sektorių suderinimo srityse.

02.01.04.01. Vidaus rinkos veikimas ir vystymas, ypač pranešimų, sertifikavimo bei sektorių suderinimo srityse. Administracinio valdymo išlaidos.

(3)

Todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Tikslinga išdėstyti poziciją, kurios Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Pozicija, kurios Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, yra patvirtinti prie šio sprendimo pridėtą EEE jungtinio komiteto sprendimo projektą.

Priimta Liuksemburge 2010 m. birželio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ESPINOSA


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.


PRIEDAS

PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr.

m. d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į Susitarimo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. liepos 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 93/2009 (1).

(2)

Tikslinga tęsti susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, vykdant iš Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamą Sąjungos veiklą, susijusią su vidaus rinkos kūrimu, veikimu ir vystymu.

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti po 2009 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

6 dalyje žodžiai „2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m., 2008 m. ir 2009 m.“ pakeičiami žodžiais „2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m. ir 2010 m.“;

2)

7 dalyje žodžiai „2006 m., 2007 m., 2008 m. ir 2009 m.“ pakeičiami žodžiais „2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m. ir 2010 m.“;

3)

8 dalyje žodžiai „2008 m. ir 2009 m.“ pakeičiami žodžiais „2008 m., 2009 m. ir 2010 m.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto

sekretoriai


(1)  OL L 277, 2009 10 22, p. 49.

(2)  (Konstituciniai reikalavimai nenurodyti). (Konstituciniai reikalavimai nurodyti).


10.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 9 d.

dėl viso Bendrijos apyvartinių taršos leidimų, kurie 2013 m. turi būti išduoti pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, skaičiaus

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4658)

(2010/384/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį Komisija visą 2013 m. Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičių turi apskaičiuoti remdamasi visu apyvartinių taršos leidimų, kuriuos valstybės narės išdavė arba turi išduoti pagal Komisijos sprendimus dėl jų 2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, skaičiumi.

(2)

Bendrijos nepriklausomame sandorių žurnale nurodyta atitinkama informacija apie apyvartinių taršos leidimų, kurie išduoti arba turi būti išduoti pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį, skaičių. Papildoma informacija apie apyvartinių taršos leidimų, kurie 2008–2012 m. turi būti parduodami aukcione, skaičių pateikiama 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2216/2004 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos sutinkamai su 2003/87/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva ir 280/2004/EB Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (2) 44 straipsnyje nurodytose nacionalinių paskirstymo planų lentelėse.

(3)

Turėtų būti laikoma, kad apyvartiniai taršos leidimai, kurie išduoti arba turi būti išduoti įrenginiams, įtrauktiems į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, įskaitant naujų rinkos dalyvių įrenginius, taip pat apyvartiniai taršos leidimai, išduoti pagal nacionalinių paskirstymo planų lenteles, ir apyvartiniai taršos leidimai, kurie turi būti išduoti parduoti aukcione, kaip nurodyta nacionalinių paskirstymo planų lentelėse, atitinka apyvartinių taršos leidimų sampratą pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį.

(4)

Šie apyvartiniai taršos leidimai atitinka apyvartinių taršos leidimų sampratą pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį, nes tai leidimai, kurie bus išduoti pirmą kartą, kaip nurodyta atitinkamose 2008–2012 m. valstybių narių nacionalinių paskirstymo planų lentelėse ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2216/2004 45 straipsniu.

(5)

Šiame sprendime turėtų būti laikoma, kad apyvartiniai taršos leidimai, numatyti naujiems rinkos dalyviams, bet jiems neskirti iki 2010 m. balandžio 30 d., atitinka apyvartinių taršos leidimų sampratą pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį tik jei jie iki 2008–2012 m. laikotarpio pabaigos bus skirti naujiems rinkos dalyviams arba parduoti aukcione ar kitu būdu, nes atitinkamas apyvartinių taršos leidimų skaičius bus išduotas tik juos skiriant.

(6)

Nors gali atsirasti papildomos informacijos, visų pirma pasikeisti nacionaliniai paskirstymo planai, be kita ko, po teismo procesų, ateityje keičiant visą 2013 m. Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičių į šią informaciją bus galima atsižvelgti.

(7)

Todėl Komisija atsižvelgė į šiuos apyvartinių taršos leidimų skaičius, kad nustatytų visą Bendrijos apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti išduoti 2013 m., skaičių:

apyvartinių taršos leidimų, kurie buvo arba bus išduoti įrenginiams, nuo 2008 m. įtrauktiems į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą,

apyvartinių taršos leidimų, kurie 2008–2012 m. buvo arba bus parduoti aukcione arba ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir kurie nurodyti atitinkamose valstybių narių nacionalinių paskirstymo planų lentelėse,

apyvartinių taršos leidimų, kurie nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. balandžio 30 d. buvo paskirti naujiems rinkos dalyviams iš valstybių narių naujiems rinkos dalyviams skirto nacionalinio rezervo,

apyvartinių taršos leidimų, kurie nebuvo skirti naujiems rinkos dalyviams iš valstybių narių naujiems rinkos dalyviams skirto nacionalinio rezervo, jei atitinkama valstybė narė nacionaliniais teisės aktais arba, jei tokių teisės aktų dar nėra, atitinkamais teiginiais savo nacionaliniame paskirstymo plane nustatė, kad apyvartiniai taršos leidimai iš naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo, kurie naujiems rinkos dalyviams nebus skirti iki 2008–2012 m. laikotarpio pabaigos, bus parduoti aukcione ar kitur.

(8)

Pagal 2006 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimą 2006/780/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo dvigubo skaičiavimo pagal Bendrijos emisijų leidimų sistemą vengimo, skirtą projekto veiklai pagal Kioto protokolą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (3) arba dėl kitų priežasčių, nurodytų kai kurių valstybių narių sprendimuose dėl nacionalinių paskirstymo planų lentelių, atidėti apyvartiniai taršos leidimai prie 2013 m. ir paskesnių metų viso Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičiaus turėtų būti pridėti tik jei jie yra išduoti ir paskirti arba jei jie yra išduoti ir parduoti aukcione ar kitur iki 2012 m. gruodžio 31 d.

(9)

Kadangi Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsniu reikalaujama, kad valstybės narės ne mažiau kaip 90 % apyvartinių taršos leidimų skirtų nemokamai, nustatant visą 2013 m. Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičių, į naujiems rinkos dalyviams numatytus apyvartinius taršos leidimus turėtų būti atsižvelgiama tik tiek, kad visas tų apyvartinių taršos leidimų skaičius kartu su apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti parduoti aukcione arba kitu būdu, skaičiumi neviršytų 10 % viso valstybės narės nacionalinio paskirstymo plano lentelėje nurodyto apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.

(10)

Apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti skirti orlaivių naudotojams pagal Direktyvą 2003/87/EB, skaičius į šiame sprendime nustatytą skaičių neįtraukiamas, nes pagal tos direktyvos 3c straipsnį reikia atskiro sprendimo.

(11)

Apskaičiuojant visą 2013 m. Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičių remtasi Komisijos iki 2010 m. balandžio 30 d. turėta informacija.

(12)

Valstybės narės pagal Komisijos sprendimus dėl jų 2008–2012 m. laikotarpio, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant visą Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičių pagal Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (4), 9 straipsnį, nacionalinių paskirstymo planų per metus vidutiniškai išdavė 2 032 998 912 apyvartinių taršos leidimų.

(13)

Visas apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti išduoti nuo 2013 m., skaičius kasmet mažinamas 1,74 % linijiniu koeficientu, t. y. 35 374 181 apyvartiniais taršos leidimais,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje nurodytas visas 2013 m. Bendrijos apyvartinių taršos leidimų skaičius – 1 926 876 368.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Connie HEDEGAARD

Komisijos narė


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 386, 2004 12 29, p. 1.

(3)  OL L 316, 2006 11 16, p. 12.

(4)  OL L 140, 2009 6 5, p. 63.