ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.174.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 174

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. liepos 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 599/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007

1

 

*

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2010, kuriuo dėl susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžių įrašymo ir pakeitimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas ( 1 )

18

 

 

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

40

 

 

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 602/2010, kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso trečiuoju atskiro etapo sviesto pardavimo kaina

42

 

 

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 603/2010, kuriuo mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso trečiojo atskiro etapo pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma

43

 

 

2010 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 604/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

44

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/380/ES

 

*

2010 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/840/EB dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/ES

 

*

2010 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4563)  ( 1 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 599/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Reglamentą (EB) Nr. 1966/2006 (1) dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių, ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1966/2006 numatyta, kad turi būti priimtos išsamios taisyklės, kuriose būtų nustatytas formatas, kurį kompetentingos nacionalinės institucijos turi naudoti keisdamosi informacija kontrolės ir tikrinimo tikslais.

(2)

Iš 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007 (2) (naujausia versija), priede nustatyto informacijos mainų formato naudojimo patirties ir naujausių valstybėse narėse įvykusių pokyčių matyti, kad šis formatas tobulinamas, siekiant užtikrinti, kad duomenimis būtų keičiamasi abipusiai suderinamu būdu, sutartu „XML“ formatu. Todėl tą priedą reikia pakeisti kitu priedu.

(3)

Šiame reglamente numatyta priemonė atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1077/2008 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008 iš dalies keičiamas taip:

Priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 409, 2006 12 30, p. 1 (su pataisymais, OL L 36, 2007 2 8, p. 3).

(2)  OL L 340, 2007 12 22, p. 46.


PRIEDAS

„PRIEDAS (1)

ELEKTRONINIŲ INFORMACIJOS MAINŲ FORMATAS

1.

Šriftų apibrėžtys pateikiamos http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556; ERS pranešime turėtų būti naudojamas „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visų kodų (įskaitant taisymo, uostų, žvejybos rajonų, ketinimo išvykti iš uosto, grįžimo į uostą priežasčių, žvejybos tipo ir (arba) žvejojamų žuvų rūšių, įplaukimo į apsaugos ir (arba) pastangų zonas kodus ir kitus kodus ar nuorodas) arba atitinkamų nuorodų sąrašas bus pateiktas EK žuvininkystės interneto svetainėje; (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) adresas bus patikslintas.

3.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

4.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai ir pirmiau nurodyto priedo nuoroda (XSD rinkmena) bus pateikti EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

5.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.“

Operacijų sąrašas lentelėje

Nr.

Duomenų elementas arba požymis

Kodas

Aprašas ir turinys

Privaloma (P)/Privaloma, jei (2)/Neprivaloma (N) (3)

1

OPS ELEMENTAS

OPS

Duomenų elementas „Operacijos“ – aukščiausio lygmens visų operacijų, siunčiamas tinklo paslaugos operacijai, paketas. OPS elemento sudėtyje turi būti viena iš šių elemento sudedamųjų elementų: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Paskirties valstybė

AD

Šalis, kuriai siunčiamas pranešimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

3

Siunčianti valstybė

FR

Duomenis siunčianti valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

4

Operacijos Nr.

ON

Unikalus siuntėjo sukurtas atpažinties numeris (AAAMMMMMMDD999999)

P

5

Operacijos data

OD

Pranešimo perdavimo data (MMMM-MM-DD)

P

6

Operacijos laikas

OT

Pranešimo perdavimo laikas (VV:MM UTC)

P

7

Bandymo žyma

TS

Nustatyti 1, jei operacija turi būti laikoma bandymu.

N

8

Datos operacija

DAT

(Žr. išsamią informaciją apie DAT sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

9

Patvirtinimo pranešimas

RET

(Žr. išsamią informaciją apie RET sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

10

Trynimo operacija

DEL

(Žr. išsamią informaciją apie DEL sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

11

Taisymo operacija

COR

(Žr. išsamią informaciją apie COR sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

12

Užklausos operacija

QUE

(Žr. išsamią informaciją apie QUE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

13

Atsako operacija

RSP

(Žr. išsamią informaciją apie RSP sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

14

 

 

 

 

15

Duomenų operacija

DAT

Duomenų operacijos paskirtis – persiųsti laivo žurnalo arba pardavimo pažymos informaciją kitai VN

 

16

ERS pranešimas

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, t. y. visas pranešimas

P

17

 

 

 

 

18

Trynimo operacija

DEL

Trynimo operacijos paskirtis – paprašyti pranešimą gavusios VN ištrinti anksčiau atsiųstus duomenis

 

19

Įrašo Nr.

RN

Įrašo, kuris turi būti ištrintas, Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

20

Atmetimo priežastis

RE

Laisvo pobūdžio tekstas, kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

N

21

 

 

 

 

22

Taisymo operacija

COR

Taisymo operacijos paskirtis – paprašyti kitos VN ištaisyti anksčiau atsiųstus duomenis

 

23

Pirminio pranešimo numeris

RN

Taisomo pranešimo įrašo numeris (formatas AAAMMMMMMDD999999)

P

24

Taisymo priežastis

RE

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas

N

25

Nauji duomenys po taisymo

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, t. y. visas pranešimas

P

26

 

 

 

 

27

Patvirtinimo operacija

RET

Patvirtinimo operacijos paskirtis – pateikti atsaką į DAT, DEL arba COR operacijas

 

28

Išsiųsto pranešimo numeris

ON

Tvirtinamos operacijos Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

29

Gauto pranešimo statusas

RS

Nurodo gauto pranešimo ir (arba) ataskaitos statusą. Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

30

Atmetimo priežastis

RE

Laisvo pobūdžio tekstas, kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

N

31

 

 

 

 

32

Užklausos operacija

QUE

Užklausos operacijos paskirtis – atsisiųsti laivo žurnalo informaciją iš kitos VN

 

33

Vykdymo komandos

CD

Vykdymo komandos gali būti: „gauti laivo duomenis“ (angl. „get_vessel_data“) ir (arba) „gauti ankstesnius duomenis“ (angl. „get_historical_data“) ir (arba) „gauti visus laivo duomenis“ (angl. „get_all_vessel_data“)

P

34

Laivo atpažinties kodo tipas

ID

Turi būti bent vienas iš šių: RC/IR/XR/NA

N

35

Laivo atpažinties kodo vertė

IV

Pavyzdys

N

36

Pradžios data

SD

Prašomo laikotarpio pradžios data (MMMM-MM-DD)

Privaloma, jei naudojama komanda „gauti visus laivo duomenis“

37

Pabaigos data

ED

Prašomo laikotarpio pabaigos data (MMMM-MM-DD)

N

38

 

 

 

 

39

Atsako operacija

RSP

Atsako operacijos paskirtis – pateikti atsaką į QUE operaciją

 

40

ERS pranešimas

ERS

Įeina visi susiję ERS duomenys, t. y. visas pranešimas

N

41

Grąžinimo būklė

RS

Nurodo gauto pranešimo ir (arba) ataskaitos statusą. Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

42

Operacijos Nr.

ON

Operacijos, į kurią pateikiamas atsakas, Nr. (AAAMMMMMMDD999999)

P

43

Atmetimo priežastis

RE

Jei atsakas neigiamas, nurodyti priežastį, kodėl atsakas be duomenų. Laisvo pobūdžio tekstas, kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys

N

44

 

 

 

 


Laivo žurnalo ir pardavimo pažymos duomenų pateikimas lentelėje

Nr.

Duomenų elementas arba požymis

Kodas

Aprašas ir turinys

Privaloma (P)/Privaloma, jei (2)/Neprivaloma (N) (3)

45

ERS pranešimas

 

 

 

46

Pranešimo pradžia

ERS

Žyma, nurodanti ERS pranešimo pradžią

P

47

Pranešimo (įrašo) numeris

RN

Pranešimo eilės numeris (formatas AAAMMMMMMDD999999)

P

48

Pranešimo (įrašo) data

RD

Pranešimo perdavimo data (MMMM-MM-DD)

P

49

Pranešimo (įrašo) laikas

RT

Pranešimo perdavimo laikas (VV:MM UTC)

P

50

 

 

 

 

51

LOG – laivo žurnalodeklaracija

 

LOG yra laivo žurnalo deklaracija

 

52

Reikia nurodyti šiuos požymius

 

LOG pateikiama viena arba daugiau šių deklaracijų: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Laivo žurnalo įrašo pradžia

LOG

Žyma, nurodanti laivo žurnalo įrašo pradžią

P

54

Laivo numeris Bendrijos laivų registre (BLR)

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

P

55

Pagrindiniai laivo atpažinties ženklai

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei BLR neatnaujintas

56

Išoriniai laivo atpažinties ženklai

XR

Laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

N

57

Laivo pavadinimas

NA

Laivo pavadinimas

N

58

Laivo kapitono pavardė, vardas

MA

Laivo kapitono pavardė, vardas (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

59

Laivo kapitono adresas

MD

Laivo kapitono adresas (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

60

Registracijos valstybė

FS

Laivo registracijos vėliavos valstybė. Triraidis šalies ISO kodas

P

61

 

 

 

 

62

DEP – deklaracijos elementas

 

Būtina pateikti kiekvienąkart išplaukiant iš uosto, siunčiama su kitu pranešimu

 

63

Išplaukimo deklaracijos pradžia

DEP

Žyma, nurodanti išplaukimo iš uosto deklaracijos pradžią

P

64

Data

DA

Išplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

65

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

66

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas).

Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

67

Planuojama veikla

AA

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Privaloma, jei reikalaujama, nurodyti su planuojama veikla susijusias žvejybos pastangas

68

Žvejybos įrankiai laive

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

P

69

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei laive yra sužvejotų žuvų

70

 

 

 

 

71

FAR – žvejybos veiklos deklaracija

 

Reikalaujama pateikti iki vidurnakčio apie kiekvieną jūroje praleistą dieną arba vėliavos valstybei paprašius

 

72

Žvejybos veiklos ataskaitos deklaracijos pradžia

FAR

Žyma, nurodanti žvejybos veiklos ataskaitos deklaracijos pradžią

P

73

Paskutinės ataskaitos žyma

LR

Žyma, nurodanti, kad tai yra paskutinė siunčiama FAR ataskaita (LR=1)

Privaloma, jei tai paskutinis pranešimas

74

Tikrinimo žyma

IS

Žyma, nurodanti, kad žvejybos veiklos ataskaita gauta po laive atlikto tikrinimo (IS=1)

Privaloma, jei atliktas tikrinimas

75

Data

DA

Laikotarpis, už kurį teikiama žvejybos veiklos ataskaita, kai laivas jūroje (MMMM-MM-DD)

P

76

Laikas

TI

Laikas, kai pradedama žvejybos veikla (VV:MM UTC)

N

77

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Nurodoma, jei žuvų nesužvejota (nurodoma žvejybos pastangų tikslais). Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei registruotinų SPE duomenų nėra

78

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų skaičius

N

79

Žvejybos laikas

DU

Žvejybos veiklos trukmė (minutėmis) apibrėžiama kaip žvejybos laikas, lygus jūroje praleistų valandų skaičiui, iš jo atėmus laiką, kurį tranzitu buvo plaukiama į žvejybos vietą, iš vienos žvejybos vietos į kitą, grįžtama iš žvejybos vietos, nukrypta nuo maršruto, nevykdyta veikla arba laukta remonto

Privaloma, jei reikalaujama (3)

80

Žvejybos įrankių sudedamoji deklaracija

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei tokių įrankių turima

81

Prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

GLS

(Žr. išsamią informaciją apie GLS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

82

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei sužvejota žuvų

83

 

 

 

 

84

RLC – vietos pakeitimo deklaracija

 

Naudojama, kai sužvejotos žuvys (visos arba dalis) perkeliamos arba pervežamos iš bendrų žvejybos įrankių į laivą arba iš laivo triumo ar jo žvejybos įrankių į laikymo tinklą, konteinerį ar varžą (ne laive), kuriuose iki iškrovimo laikomos gyvos žuvys

 

85

Perkėlimo deklaracijos pradžia

RLC

Žyma, nurodanti perkėlimo deklaracijos pradžią

P

86

Data

DA

Sužvejotų žuvų perkėlimo laikas, kol laivas jūroje (MMMM-MM-DD)

P

87

Laikas

TI

Perkėlimo laikas (VV:MM UTC)

P

88

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, BLR numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja ES laivas

89

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, radijo šaukinys

TT

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija

90

Laivo, į kurį perkrautos žuvys, vėliavos valstybė

TC

Sužvejotas žuvis paimančio laivo vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija

91

Kito laivo partnerio BLR numeris (kitų laivų partnerių BLR numeriai)

RF

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja ES laivas partneris

92

Kito laivo partnerio radijo šaukinys (kitų laivų partnerių radijo šaukiniai)

TF

Laivo partnerio tarptautinis radijo šaukinys (laivų partnerių tarptautiniai radijo šaukiniai)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja kiti partneriai

93

Kito laivo partnerio vėliavos valstybė (kitų laivų partnerių vėliavos valstybės)

FC

Laivo partnerio vėliavos valstybė (laivų partnerių vėliavos valstybės) (triraidis šalies ISO kodas)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja kiti partneriai

94

Perkelta į

RT

Vietos, į kurią perkeltos žuvys, triraidis kodas (laikymo tinklas – KNE, varža – CGE ir t. t.). Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Privaloma, jei

95

POS sudedamoji deklaracija

POS

Perkėlimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

96

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Perkeltų žuvų kiekis (Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

97

 

 

 

 

98

TRA – perkrovimo deklaracija

 

Reikalaujama, kad laivas, iš kurio perkraunama, ir laivas, į kurį perkraunama, pateiktų kiekvieno perkrauto laimikio deklaraciją

 

99

Perkrovimo deklaracijos pradžia

TRA

Žyma, nurodanti perkrovimo deklaracijos pradžią

P

100

Data

DA

Perkrovimo pradžia (MMMM-MM-DD)

P

101

Laikas

TI

Perkrovimo pradžia (VV:MM UTC)

P

102

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame vyko perkrovimas.

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei žuvys perkrautos jūroje

103

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas).

Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Privaloma, jei žuvys perkrautos uoste

104

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, BLR numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai – Europos Sąjungos žvejybos laivas

105

Perkrovimas:laivas, į kurį perkrauta

TT

Jei tai laivas, iš kurio perkraunamos žuvys, nurodomas tarptautinis laivo, į kurį perkraunama, radijo šaukinys

P

106

Perkrovimas:laivo, į kurį perkrauta, vėliavos valstybė

TC

Jei tai laivas, iš kurio perkraunamos žuvys, nurodoma laivo, į kurį perkraunama, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

107

Laivo, iš kurio perkraunamos žuvys, BLR numeris

RF

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai – Europos Sąjungos žvejybos laivas

108

Perkrovimas:laivas (iš kurio perkrauta)

TF

Jei tai laivas, į kurį perkraunamos žuvys, nurodomas tarptautinis laivo, iš kurio perkraunama, radijo šaukinys

P

109

Perkrovimas:laivo, iš kurio perkrauta, vėliavos valstybė

FC

Jei tai laivas, į kurį perkraunamos žuvys, nurodoma laivo, iš kurio perkraunama, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

110

POS sudedamoji deklaracija

POS

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei (3) (žvejojama NEAFC, NAFO vandenyse arba žvejojami paprastieji tunai)

111

Perkrautos sužvejotos žuvys (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

112

 

 

 

 

113

COE – įplaukimo į zoną deklaracija

 

Jei žvejojama rajone, kuriame atkuriami ištekliai, arba Vakarų vandenyse

 

114

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia: įplaukimas į zoną

COE

Žyma, nurodanti įplaukimo į žvejybos pastangų zoną deklaracijos pradžią

P

115

Data

DA

Įplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

116

Laikas

TI

Įplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

117

Tikslinė (-ės) žuvų rūšis (-ys)

TS

Žuvų rūšys, kurias leidžiama žvejoti zonoje (priedugnio, pelaginės, šukutės, krabai).

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

118

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinė laivo buvimo vieta.

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

119

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

N

120

 

 

 

 

121

COX – išvykimo iš zonos deklaracija

 

Jei žvejojama rajone, kuriame atkuriami ištekliai, arba Vakarų vandenyse

 

122

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia:išplaukimas iš zonos

COX

Žyma, nurodanti išplaukimo iš žvejybos pastangų zonos deklaracijos pradžią

P

123

Data

DA

Išplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

124

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

125

Tikslinė (-os) žuvų rūšis (-ys)

TS

Žuvų rūšys, kurias leidžiama žvejoti zonoje (priedugnio, pelaginės, šukutės, krabai).Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Privaloma, jei nevykdoma kita žvejybos veikla

126

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinė laivo buvimo vietà. Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei nevykdoma kita žvejybos veikla

127

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta išplaukiant (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

128

Sužvejotų žuvų kiekio sudedamoji deklaracija

SPE

Zonoje sužvejotos žuvys (žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

N

129

 

 

 

 

130

CRO – zonos perplaukimo deklaracija

 

Jei perplaukiamos žuvų išteklių atkūrimo arba Vakarų vandenų zonos

 

131

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia:zonos perplaukimas

CRO

Žyma, nurodanti žvejybos pastangų zonos perplaukimo deklaracijos pradžią (nevykdant žvejybos operacijos). COE ir COX deklaracijose reikia nurodyti tik DA TI POS duomenis.

P

132

Įplaukimo į zoną deklaracija

COE

(Žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

133

Išplaukimo iš zonos deklaracija

COX

(Žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius elementus ir požymius)

P

134

 

 

 

 

135

TRZ – žvejybos keliose zonose deklaracija

 

Jei žvejojama keliose zonose

 

136

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia:žvejyba keliose zonose

TRZ

Žyma, nurodanti žvejybos keliose zonose deklaracijos pradžią

P

137

Įplaukimo deklaracija

COE

Pirmas įplaukimas (žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

138

Išplaukimo deklaracija

COX

Paskutinis išplaukimas (žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius elementus ir požymius)

P

139

 

 

 

 

140

INS – tikrinimo deklaracija

 

Teikia ne laivo kapitonas, o tikrinimo institucija

 

141

Tikrinimo deklaracijos pradžia

INS

Žyma, nurodanti tikrinimo sudedamosios deklaracijos pradžią

N

142

Tikrinimo šalis

IC

Triraidis šalies ISO kodas

P

143

Paskirtas inspektorius

IA

Nurodyti kiekvienos valstybės keturių skaitmenų numerį, identifikuojantį jos inspektorių

P

144

Data

DA

Tikrinimo data (MMMM-MM-DD)

P

145

Laikas

TI

Tikrinimo laikas (VV:MM UTC)

P

146

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Tikrinimo vieta (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

147

 

 

 

 

148

DIS – bžuvų išmetimo į jūrą deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama (3) (NEAFC, NAFO)

149

Išmetimo į jūrą deklaracijos pradžia

DIS

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie į jūrą išmestas žuvis

P

150

Data

DA

Išmetimo į jūrą data (MMMM-MM-DD)

P

151

Laikas

TI

Išmetimo į jūrą laikas (VV:MM UTC)

P

152

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Žuvų išmetimo į jūrą vieta (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

153

Į jūrą išmestų žuvų sudedamoji deklaracija

SPE

Į jūrą išmestos žuvys (žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

154

 

 

 

 

155

PNO – išankstinio pranešimo apie grįžimą deklaracija

 

Turi būti perduodama prieš grįžtant į uostą arba jei reikalaujama pagal Bendrijos taisykles

Privaloma, jei reikalaujama (3)

156

Išankstinio pranešimo pradžia

PNO

Žyma, nurodanti išankstinio pranešimo deklaracijos pradžią

P

157

Numatoma atplaukimo į uostą data

PD

Numatoma atplaukimo ir (arba) perplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

158

Numatomas atplaukimo į uostą laikas

PT

Numatomas atplaukimo ir (arba) perplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

159

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies kodas (šalies dviraidis ISO kodas) + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

160

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Žvejybos rajonas, kuris turi būti nurodytas išankstiniame pranešime apie atlantinių menkių žvejybą. Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) išteklių apsaugos rajonų kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

161

Numatoma data

DA

Numatoma iškrovimo Baltijos jūroje, rengiantis išplaukti iš rajono, data (MMMM-MM-DD)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

162

Numatomas laikas

TI

Numatomas iškrovimo Baltijos jūroje, rengiantis išplaukti iš rajono, laikas (VV:MM UTC)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

163

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekio sudedamosios deklaracijos (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Laive esančių sužvejotų žuvų kiekis (jei žuvys pelaginės, reikia nurodyti TJTT zoną) (žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamąją deklaraciją)

P

164

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Įplaukimo į rajoną arba zoną ir (arba) išplaukimo iš rajono arba zonos vieta. (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

165

 

 

 

 

166

EOF – žvejybos pabaigos deklaracija

 

Būtina perduoti iš karto po paskutinės žvejybos operacijos ir prieš grįžtant į uostą bei iškraunant žuvis

 

167

Žvejybos pabaigos deklaracijos pradžia

EOF

Žyma, nurodanti žvejybos operacijų pabaigą prieš grįžtant į uostą

P

168

Data

DA

Pabaigos data (MMMM-MM-DD)

P

169

Laikas

TI

Pabaigos laikas (VV:MM UTC)

P

170

 

 

 

 

171

RTP – grįžimo į uostą deklaracija

 

Turi būti perduodama įplaukiant į uostą, pateikus PNO deklaraciją ir prieš iškraunant žuvis

 

172

Grįžimo į uostą deklaracijos pradžia

RTP

Žyma, nurodanti grįžimą į uostą pasibaigus žvejybos reisui

P

173

Data

DA

Grįžimo data (MMMM-MM-DD)

P

174

Laikas

TI

Grįžimo laikas (VV:MM UTC)

P

175

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodų (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas) sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

176

Grįžimo priežastis

RE

Grįžimo į uostą priežastis (pvz., apsisaugojimas nuo audros, aprūpinimas atsargomis, iškrovimas).Priežasčių kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Privaloma, jei

177

Žvejybos įrankiai laive

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius elementus ir požymius)

N

178

 

 

 

 

179

LAN – iškrovimo deklaracija

 

Turi būti perduodama iškrovus žuvis

 

180

Iškrovimo deklaracijos pradžia

LAN

Žyma, nurodanti iškrovimo deklaracijos pradžią

P

181

Data

DA

Iškrovimo data (MMMM-MM-DD)

P

182

Laikas

TI

Iškrovimo laikas (VV:MM UTC)

P

183

Siuntėjo tipas

TS

Triraidis kodas (laivo kapitonas – MAS, laivo kapitono atstovas – REP, agentas – AGE)

P

184

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies kodas (šalies dviraidis ISO kodas) + triraidis uosto kodas).Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

185

Iškrauto žuvų kiekio sudedamoji deklaracija (SPE sąrašas ir PRO sudedamosios deklaracijos)

SPE

Žuvų rūšys, žvejybos rajonai, iškrautų žuvų svoris, susiję žvejybos įrankiai ir pateikimo forma (žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

186

 

 

 

 

187

POS – buvimo vietos sudedamoji deklaracija

 

 

 

188

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

POS

Žyma, nurodanti geografinės padėties koordinates

P

189

Platuma (dešimtainė)

LT

Platuma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo Laivų stebėjimo sistemoje

P

190

Ilguma (dešimtainė)

LG

Ilguma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo Laivų stebėjimo sistemoje

P

191

 

 

 

 

192

GEA – žvejybos įrankių statymo sudedamoji deklaracija

 

 

 

193

Žvejybos įrankių statymo sudedamosios deklaracijos pradžia

GEA

Žyma, nurodanti geografinės padėties koordinates

P

194

Žvejybos įrankio tipas

GE

Žvejybos įrankio kodas pagal MŽŪO (angl. FAO) Tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standartą

P

195

Tinklinio audeklo akių dydis

ME

Tinklinio audeklo akių dydis (milimetrais)

Privaloma, jei žvejybos įrankio tinklinio audeklo akims taikomi dydžio reikalavimai

196

Žvejybos įrankio pajėgumas

GC

Žvejybos įrankių dydis ir skaičius

Privaloma, jei taikoma tos rūšies žvejybos įrankiui

197

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų (valksmų) skaičius per 24 val. laikotarpį

Privaloma, jei laivas turi licenciją žvejoti giliavandenes žuvis

198

Žvejybos laikas

DU

Valandų, kuriomis buvo naudojamas žvejybos įrankis, skaičius

Privaloma, jei laivas turi licenciją žvejoti giliavandenes žuvis

199

Žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija

GES

Žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija (žr. išsamią informaciją apie GES sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja stacionarius arba statomus žvejybos įrankius)

200

Žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

GER

Žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija (žr. išsamią informaciją apie GER sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja stacionarius arba statomus žvejybos įrankius)

201

Žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

GIL

Žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija (žr. išsamią informaciją apie GIL sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

202

Žvejybos gylis

FD

Atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies (metrais). Taikoma laivams, naudojantiems velkamuosius žvejybos įrankius, ūdas ir statomuosius tinklus

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

203

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

NH

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

204

Vidutinis tinklų ilgis

GL

Vidutinis tinklų ilgis, kai naudojami statomieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

205

Vidutinis tinklų aukštis

GD

Vidutinis tinklų aukštis, kai naudojami statomieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

206

 

 

 

 

207

GES – žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

208

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

GES

Žyma, nurodanti informaciją apie žvejybos įrankių metimą

P

209

Data

DA

Žvejybos įrankių metimo data (MMMM-MM-DD)

P

210

Laikas

TI

Žvejybos įrankių metimo laikas (VV:MM UTC)

P

211

POS sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta metant žvejybos įrankius (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

212

 

 

 

 

213

GER – žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

214

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

GER

Žyma, nurodanti informaciją apie žvejybos įrankių ištraukimą

P

215

Data

DA

Žvejybos įrankių ištraukimo data (MMMM-MM-DD)

P

216

Laikas

TI

Žvejybos įrankių ištraukimo laikas (VV:MM UTC)

P

217

POS sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta ištraukiant žvejybos įrankius (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

218

 

 

 

 

219

GIL – žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

220

Žiauninių tinklų sudedamosios deklaracijos pradžia

GIL

Žyma, nurodanti žiauninių tinklų statymo pradžią

 

221

Nominalus vieno tinklo ilgis

NL

Informacija, kurią būtina užregistruoti kiekvieno žvejybos reiso metu (metrais)

P

222

Tinklų skaičius

NN

Sujungtų tinklų grupėje esančių tinklų skaičius

P

223

Tinklų grupių skaičius

FL

Bendras naudojamų tinklų grupių skaičius

P

224

POS sudedamoji deklaracija

POS

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės padėtis (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

225

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis

FD

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis (atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies)

P

226

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė

ST

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė (valandomis)

P

227

 

 

 

 

228

GLS – prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

 

Statomųjų įrankių praradimas

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

229

GLS sudedamosios deklaracijos pradžia

GLS

Statomojo įrankio praradimo duomenys

 

230

Įrankio praradimo data

DA

Įrankio praradimo data (MMMM-MM-DD)

P

231

Vienetų skaičius

NN

Prarastų įrankių skaičius

Privaloma, jei

232

POS sudedamoji deklaracija

POS

Paskutinė žinoma įrankio buvimo vieta (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei

233

 

 

 

 

234

RAS – susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Susijęs rajonas, atsižvelgiant į taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus; turi būti užpildytas bent vienas laukelis. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

Privaloma, jei

235

MŽŪO rajonas

FA

MŽŪO rajonas (pvz., 27)

Privaloma, jei

236

MŽŪO (TJTT) parajonis

SA

MŽŪO (TJTT) parajonis (pvz., 3)

Privaloma, jei

237

MŽŪO (TJTT) kvadratas

ID

MŽŪO (TJTT) kvadratas (pvz., d)

Privaloma, jei

238

MŽŪO (TJTT) pakvadratis

SD

MŽŪO (TJTT) pakvadratis (pvz., 24) (t. y. kartu su pirmiau nurodytais pavyzdžiais – 27.3.d.24)

Privaloma, jei

239

Ekonominė zona

EZ

Ekonominė zona

Privaloma, jei

240

TJTT statistinis stačiakampis

SR

TJTT statistinis stačiakampis (pvz., 49E6)

Privaloma, jei

241

Žvejybos pastangų zona

FE

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm.

Privaloma, jei

242

 

 

 

 

243

SPE – žuvų rūšių sudedamoji deklaracija

 

Bendras kiekis pagal rūšis

 

244

SPE sudedamosios deklaracijos pradžia

SPE

Išsami informacija apie sužvejotas žuvis pagal rūšis

P

245

Rūšies pavadinimas

SN

Rūšies pavadinimas (MŽŪO triraidis kodas)

P

246

Žuvų svoris

WT

Atsižvelgiant į aplinkybes, šiame punkte nurodoma:

1.

Bendras žvejybos laikotarpiu sužvejotų žuvų svoris (kilogramais)

2.

Bendras laive esančių žuvų (visų) svoris (kilogramais) arba

3.

Bendras iškrautų žuvų svoris (kilogramais)

4.

Bendras į jūrą išmestų arba panaudotų kaip gyvas masalas žuvų svoris

Privaloma, jei žuvų rūšys nesuskaičiuotos;taikoma paprastųjų tunų žvejyboje

247

Žuvų skaičius

NF

Žuvų skaičius (kai registruojamas sužvejotų žuvų, pvz., lašišų, tunų, skaičius)

Privaloma, jei žvejojamos lašišos ir tunai

248

Tinkluose laikomų žuvų kiekis

NQ

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų žuvų kiekis

Privaloma, jei laikomi gyvi tunai

249

Tinkluose laikomų žuvų skaičius

NB

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų žuvų skaičius

Privaloma, jei laikomi gyvi tunai

250

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame sužvejota daugiausia žuvų.

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

251

Žvejybos įrankių tipas

GE

MŽŪO Tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standarto raidinis kodas

Privaloma, jei iškrovimo deklaracijoje nurodomos tik tam tikros žuvų rūšys ir tam tikri žvejybos rajonai

252

Žuvų perdirbimo sudedamoji deklaracija

PRO

(Žr. išsamią informaciją apie PRO sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei pateikiama iškrovimo (perkrovimo) deklaracija

253

 

 

 

 

254

PRO – žuvų perdirbimo sudedamoji deklaracija

 

Kiekvienos rūšies iškrautų žuvų perdirbimas ir (arba) pateikimas

 

255

Perdirbimo sudedamosios deklaracijos pradžia

PRO

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie žuvų perdirbimą

P

256

Žuvų šviežumo kategorija

FF

Žuvų šviežumo kategorija (A, B, E, V, SO)

Privaloma, jei naudojama pardavimo pažyma

257

Išlaikymo būklė

PS

Žuvų išlaikymo būklės (pvz., gyvos, šaldytos, sūdytos) raidinis kodas. Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

258

Žuvų pateikimas

PR

Raidinis kodas, nurodantis produkto pateikimo būdą (perdirbimo būdą). Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

259

Perdirbtų žuvų pakuotės tipas

TY

Triraidis kodas (kartono dėžės – CRT, dėžės – BOX, maišai – BGS, blokai – BLC)

Privaloma, jei TRA; neprivaloma, jei LAN

260

Pakuočių skaičius

NN

Pakuočių skaičius, nurodantkartono dėžių, dėžių, maišų, konteinerių, blokų ir kt. skaičių

Privaloma, jei TRA; neprivaloma, jei LAN

261

Vidutinis kiekvienos pakuotės svoris

AW

Produktų svoris (kg)

Privaloma, jei TRA; neprivaloma, jei LAN

262

Perskaičiavimo koeficientas

CF

Skaitmeninis koeficientas, taikomas perskaičiuojant perdirbtų žuvų svorį į gyvų žuvų svorį

N

263

 

 

 

 

264

SAL – pardavimo pažymosdeklaracija

 

SAL yra pranešimas apie pardavimą

 

265

Reikia nurodyti šiuos požymius

 

Pranešimas apie pardavimą gali būti pardavimo pažymos eilutė arba perėmimo pažymos eilutė

 

266

Įrašo apie pardavimą pradžia

SAL

Žyma, nurodanti įrašo apie pardavimą pradžią

P

267

Laivo Bendrijos laivyno registro numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmosios registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

P

268

Laivo radijo šaukinys

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei BLR neatnaujintas

269

Išoriniai laivo atpažinties ženklai

XR

Žuvis iškrovusio laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

N

270

Registracijos valstybė

FS

Triraidis šalies ISO kodas

P

271

Laivo pavadinimas

NA

Žuvis iškrovusio laivo pavadinimas

N

272

SLI deklaracija

SLI

(Žr. išsamią informaciją apie SLI sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei parduota

273

TLI deklaracija

TLI

(Žr. išsamią informaciją apie TLI sudedamuosius elementus ir požymius)

Privaloma, jei perimta

274

 

 

 

 

275

SLI – pardavimo duomenų eilutės deklaracija

 

 

 

276

Pardavimo duomenų eilutės deklaracijos pradžia

SLI

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie siuntos pardavimą

P

277

Data

DA

Pardavimo data (MMMM-MM-DD)

P

278

Pardavimo šalis

SC

Šalis, kurioje parduotos žuvys (triraidis šalies ISO kodas)

P

279

Pardavimo vieta

SL

Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

280

Pardavėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NS

Žuvis parduodančio aukcionų centro, kitos įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

281

Pirkėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NB

Žuvis perkančios įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

282

Pardavimo sutarties numeris

CN

Pardavimo sutarties numeris

N

283

Pirminio dokumento sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamuosius elementus ir požymius)

P

284

Parduotos siuntos sudedamoji deklaracija

CSS

(Žr. išsamią informaciją apie CSS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

285

 

 

 

 

286

SRC sudedamoji deklaracija

 

Vėliavos valstybės institucijos pirminį dokumentą atseka pagal laivo žurnalo duomenis ir duomenis apie iškrautas žuvis

 

287

Pirminio dokumento sudedamosios deklaracijos pradžia

SRC

Žyma, nurodanti parduotos siuntos pirminio dokumento duomenis

P

288

Iškrovimo data

DL

Iškrovimo data (MMMM-MM-DD)

P

289

Šalis ir uosto pavadinimas

PO

Šalis ir uosto, kuriame iškraunama, pavadinimas.Šalių uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

P

290

 

 

 

 

291

CSS sudedamoji deklaracija

 

 

 

292

Parduotos siuntos sudedamosios deklaracijos pradžia

CSS

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie parduotą prekę

P

293

Žuvų kaina

FP

Kilogramo kaina

P

294

Pardavimo valiuta

CR

Valiuta, kuria nustatoma pardavimo kaina.Valiutos simbolių ir (arba) kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

295

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (nuo 1 iki 8;atitinkamai vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg)

Privaloma, jei

296

Produkto paskirtis

PP

Kodai, žymintys, kad produktai skirti žmonėms vartoti, perkelti arba naudoti pramoniniais tikslais

Privaloma, jei

297

Sužvejotos žuvys, pašalintos iš rinkos

WD

Sužvejotos žuvys, pašalintos iš rinkos per gamintojų organizaciją (Y – taip, N – ne, T – laikinai)

P

298

Gamintojų organizacijos kodas

OP

Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

N

299

Siuntos žuvų ryšys

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P

300

TLI – perėmimo deklaracija

 

 

 

301

TLI deklaracijos pradžia

TLI

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie perėmimą

P

302

Data

DA

Perėmimo data (MMMM-MM-DD).

P

303

Perėmimo šalis

SC

Šalis, kurioje vyko perėmimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

304

Perėmimo vieta

SL

Uosto, kuriame vyko perėmimas, kodas arba vietos pavadinimas (jei perimta ne uoste). Sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas; http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

P

305

Perėmimo organizacijos pavadinimas

NT

Žuvis perėmusios organizacijos pavadinimas

P

306

Perėmimo sutarties numeris

CN

Perėmimo sutarties numeris

N

307

SRC sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamuosius elementus ir požymius)

P

308

Perimtos siuntos sudedamoji deklaracija

CST

(Žr. išsamią informaciją apie CST sudedamuosius elementus ir požymius)

P

309

 

 

 

 

310

CST sudedamoji deklaracija

 

 

 

311

Kiekvienos perimtos siuntos duomenų eilutės pradžia

CST

Žyma, nurodanti duomenų apie visas perimtų žuvų rūšis eilutę

P

312

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (nuo 1 iki 8; atitinkamai vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg)

N

313

Siuntos žuvų ryšys

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius elementus ir požymius)

P


(1)  Šiuo priedu pakeičiamas visas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1566/2007, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles, priedas.

(2)  Privaloma, jei reikalaujama pagal Bendrijos taisykles, tarptautinius arba dvišalius susitarimus.

(3)  Kai „privaloma, jei“ netaikoma, požymį nurodyti nebūtina.

1.

Šriftų apibrėžtys pateikiamos http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556; ERS pranešime turėtų būti naudojamas „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visų kodų (įskaitant taisymo, uostų, žvejybos rajonų, ketinimo išvykti iš uosto, grįžimo į uostą priežasčių, žvejybos tipo ir (arba) žvejojamų žuvų rūšių, įplaukimo į apsaugos ir (arba) pastangų zonas kodus ir kitus kodus ar nuorodas) arba atitinkamų nuorodų sąrašas bus pateiktas EK žuvininkystės interneto svetainėje; (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) adresas bus patikslintas.

3.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

4.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai ir pirmiau nurodyto priedo nuoroda (XSD rinkmena) bus pateikti EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

5.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.“


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 600/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo dėl susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžių įrašymo ir pakeitimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kelios valstybės narės pateikė prašymus nedaug pakeisti ir papildyti Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedo stulpelį „Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžiai“.

(2)

Šie pakeitimai ir papildymai reikalingi tam, kad į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedą būtų įtraukti nauji vaisiai, daržovės ir grūdai, atsiradę valstybių narių rinkoje.

(3)

Tikslinga įrašyti šiuos vaisius, daržoves, grūdus ir gyvūninius produktus: mineolas, dygiąsias slyvas, šiaurines katuoges, nektarines gervuoges, dumplūnes, puscitrines, mangostanines garcinijas, drakonvaisius (raudonvaisių kertuočių vaisius), valgomąsias viksvuoles, kivių uogas, vaistinių gelsvių šaknis, skudučių šaknis, gencijonų šaknis, stambiavaises basovijas, ožerškius, kininius kopūstus (choi sum), portugalinius lapinius kopūstus, portugalinius gūžinius kopūstus, žirnių ir ridikų lapus, burnotinių šeimos špinatus ir sėklas, druskes, moliūginių, išskyrus moliūgų, sėklas, bolivines balandas, šeivamedžio žiedus, ginkmedžio lapus, valgomąsias gėles, mėtas ir medžiojamuosius paukščius ir žvėris. Šilauogių kategorijai priskiriamos bruknės turi būti priskirtos spanguolių kategorijai. Lotyniškas vynuogių pavadinimas pakeičiamas pagal tarptautinę nomenklatūrą.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai ir gyvūniniai produktai

Kodinis numeris (1)

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai

Mokslinis pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžiai

Produktų dalys, kurioms taikoma DLK

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

 

 

Visas produktas

0110010

 

Greipfrutai

Citrus paradisi

Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai

 

0110020

 

Apelsinai

Citrus sinensis

Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai

 

0110030

 

Citrinos

Citrus limon

Citronai, tikrosios citrinos

 

0110040

 

Žaliosios citrinos

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinai

Citrus reticulata

Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai

 

0110990

 

Kita (3)

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 

 

 

Visas produktas pašalinus kevalus (išskyrus kaštainius)

0120010

 

Migdolai

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazilinių bertoletijų riešutai

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Anakardžių riešutai

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštainiai

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosai

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lazdynų riešutai

Corylus avellana

Didieji riešutai

 

0120070

 

Makadamijos

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Karijos

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinijos

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacijos

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Graikiniai riešutai

Juglans regia

 

 

0120990

 

Kita (3)

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0130010

 

Obuoliai

Malus domesticus

Miškinių obelų obuoliai

 

0130020

 

Kriaušės

Pyrus communis

Japoninės kriaušės

 

0130030

 

Svarainiai

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Šliandros (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvos (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Kita (3)

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0140010

 

Abrikosai

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Vyšnios

Prunus cerasus, Prunus avium

Trešnės, vyšnios

 

0140030

 

Persikai

Prunus persica

Nektarinai ir panašūs hibridai

 

0140040

 

Slyvos

Prunus domestica

Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos

 

0140990

 

Kita (3)

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus viršūnėles ir (arba) skroteles bei kotelius, išskyrus serbentus: vaisiai su koteliais

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vyninės vynuogės

 

 

 

 

0151010

 

Valgomosios vynuogės

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Vyninės vynuogės

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

 

 

 

0153010

 

Raukšlėtosios gervuogės

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Paprastosios gervuogės

Rubus ceasius

Ilgavaisės gervuogės ir tekšės

 

0153030

 

Avietės

Rubus idaeus

Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarinės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Kita (3)

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0154010

 

Šilauogės

Vaccinium spp. išskyrus V. macrocarpon ir V.vitis-idaea

Mėlynės

 

0154020

 

Spanguolės

Vaccinium macrocarpon ir V.vitis-idaea

Bruknės (paprastosios bruknės)

 

0154030

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Agrastai

Ribes uva-crispa

Įskaitant kitų uogų veislių hibridus

 

0154050

 

Erškėtuogės

Rosa canina

 

 

0154060

 

Šilkmedžių uogos (4)

Morus spp.

Žemuoginiai arbutai

 

0154070

 

Gudobelių vaisiai (4) (pietinės gudobelės)

Crataegus azarolus

Kivių uogos (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Šeivamedžių uogos (4)

Sambucus nigra

Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos

 

0154990

 

Kita (3)

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba skroteles (ananasai)

0161000

a)

Valgoma luoba

 

 

 

 

0161010

 

Datulės

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figos

Ficus carica

 

 

0161030

 

Valgomosios alyvuogės

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kinkanai (4)

Fortunella species

Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambolos (4)

Averrhoa carambola

Agurkinės karambolos

 

0161060

 

Persimonai (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Gvazdikmedžių vaisiai (4) (slyviniai gvazdikmedžiai)

Syzygium cumini

Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Kita (3)

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

 

 

 

0162010

 

Kiviai

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Ličiai

Litchi chinensis

Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos

 

0162030

 

Kvapiosios pasifloros

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncijos (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Gelčiai (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Virgininių juodmedžių vaisiai (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai

 

0162990

 

Kita (3)

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

 

0163010

 

Avokadai

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananai

Musa x paradisica

Mažieji bananai, tikrieji bananai

 

0163030

 

Mangai

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papajos

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatai

Punica granatum

 

 

0163060

 

Peruvinės anonos (4)

Annona cherimola

Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae

 

0163070

 

Gvajavos (4)

Psidium guajava

Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasai

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Duonvaisiai (4)

Artocarpus altilis

Stambieji duonvaisiai

 

0163100

 

Durijai (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Dygliuotosios anonos (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Kita (3)

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus bulvienojus (jeigu yra) ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0211000

a)

Bulvės

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

 

0212010

 

Maniokai

Manihot esculenta

Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos

 

0212020

 

Valgomieji batatai

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Dioskorėjos

Dioscorea sp.

Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės

 

0212040

 

Marantos (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Kita (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

0213010

 

Burokėliai

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Morkos

Daucus carota

 

 

0213030

 

Gumbiniai salierai

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Krienai

Armoracia rusticana

Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys

 

0213050

 

Topinambai

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastarnokai

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petražolių šaknys

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ridikai

Raphanus sativus var. saitvus

Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės Cyperus esculentus

 

0213090

 

Gelteklės

Tragopogon porrifolius

Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai

 

0213100

 

Griežčiai

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ropės

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Kita (3)

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus lengvai šalinamus lukštus ir žemes (sausas) arba šaknis ir žemes (drėgnas)

0220010

 

Valgomieji česnakai

Allium sativum

 

 

0220020

 

Svogūnai

Allium cepa

Sidabriniai svogūnai

 

0220030

 

Valgomieji svogūnėliai

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Svogūnlaiškiai

Allium cepa

Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys

 

0220990

 

Kita (3)

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus stiebus (išaižytų cukrinių kukurūzų ir dumplūnių be taurėlapių atveju)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

0231010

 

Pomidorai

Lycopersicum esculentum

Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai (Lycium barbarum ir L. chinense)

 

0231020

 

Pipirai

Capsicum annuum, var. grossum ir var. longum

Aštriosios paprikos

 

0231030

 

Baklažanai (paprastieji baklažanai)

Solanum melongena

Kiauliauogės

 

0231040

 

Valgomosios ybiškės

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Kita (3)

 

 

 

0232000

b)

Moliūginiai (valgoma luoba)

 

 

 

 

0232010

 

Agurkai

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Agurkėliai

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukinijos

Cucurbita pepo var. melopepo

Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai)

 

0232990

 

Kita (3)

 

 

 

0233000

c)

Moliūginiai (nevalgoma luoba)

 

 

 

 

0233010

 

Melionai

Cucumis melo

Raguotieji melionai

 

0233020

 

Moliūgai

Cucurbita maxima

Didieji moliūgai

 

0233030

 

Arbūzai

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Kita (3)

 

 

 

0234000

d)

Saldieji kukurūzai

 

Zea mays var. sacharata

 

Grūdai ir burbuolės be išaižų

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

 

 

 

0241000

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

 

 

Tik žiedynai

0241010

 

Brokoliai

Brassica oleracea

Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai

 

0241020

 

Žiediniai kopūstai

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Kita (3)

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0242010

 

Briuselio kopūstai

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tik galvos

0242020

 

Gūžiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. capitata

Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai

 

0242990

 

Kita (3)

 

 

 

0243000

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0243010

 

Kininiai bastučiai

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai)

 

0243020

 

Lapiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. Acephalea

Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai

 

0243990

 

Kita (3)

 

 

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir žemes (jei yra)

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis, pažeistus išorinius lapus ir žemes (jei yra)

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Sultenės

Valerianella locusta

Italinės sultenės

 

0251020

 

Salotos

Lactuca sativa

Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos

 

0251030

 

Salotinės trūkažolės

Cichorium endiva

Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos

 

0251040

 

Pipirnės (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Ankstyvosios barborytės (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sėjamosios gražgarstės (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Mūriniai šatreiniai

 

0251070

 

Raukšlėtieji bastučiai (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp. (4) daržovių lapai ir daigai

Brassica spp.

Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų)

 

0251990

 

Kita (3)

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

 

 

 

0252010

 

Špinatai

Spinacia oleracea

Naujosios Zelandijos špinatai, aliejiniai burnočiai

 

0252020

 

Paprastosios portulakos (4)

Portulaca oleracea

Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės Salsola soda

 

0252030

 

Mangoldai

Beta vulgaris

Burokėlių lapai

 

0252990

 

Kita (3)

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Rėžiukai

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

 

 

 

 

0256010

 

Daržiniai builiai

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Laiškiniai česnakai

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Salierų lapai

Apium graveolens var. seccalinum

Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai

 

0256040

 

Petražolės

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Vaistiniai šalavijai (4)

Salvia officinalis

Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai

 

0256060

 

Kvapieji rozmarinai (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Čiobreliai (4)

Thymus spp.

Raudonėliai, paprastieji raudonėliai

 

0256080

 

Bazilikai (4)

Ocimum basilicum

Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės

 

0256090

 

Kilniojo lauro lapai (4) (laurel)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Vaistiniai kiečiai (4)

Artemisia dracunculus

Vaistiniai izopai

 

0256990

 

Kita (3)

 

Valgomosios gėlės

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas

0260010

 

Pupelės (su ankštimis)

Phaseolus vulgaris

Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės

 

0260020

 

Pupelės (be ankščių)

Phaseolus vulgaris

Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0260030

 

Žirniai (su ankštimis)

Pisum sativum

Cukriniai žirniai

 

0260040

 

Žirniai (be ankščių)

Pisum sativum

Žirniai, pelėžirniai

 

0260050

 

Lęšiai (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Kita (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0270010

 

Smidrai

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Ispanijos artišokai

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Salierai

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Pankoliai

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artišokai

Cynara scolymus

 

Visas žiedynas, įskaitant žiedsostį

0270060

 

Daržinis poras

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbarai

Rheum x hybridum

 

Kotai pašalinus šaknis ir lapus

0270080

 

Bambukų ūgliai (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmių šerdys (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Kita (3)

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

 

 

 

Visas produktas pašalinus žemes arba auginimo substratą

0280010

 

Išauginti grybai

 

Pievagrybiai (4), gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai (4)

 

0280020

 

Miško grybai (4)

 

Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai

 

0280990

 

Kita (3)

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai  (4)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus lapus

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

 

 

 

Sausos sėklos

0300010

 

Pupelės

Phaseolus vulgaris

Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0300020

 

Lęšiai

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Žirniai

Pisum sativum

Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai

 

0300040

 

Lubinai (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Kita (3)

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

 

 

Visas produktas pašalinus žievelę, kauliukus ir luobelę (jei galima)

0401000

i)

Aliejinių kultūrų sėklos

 

 

 

 

0401010

 

Sėmenys

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Žemės riešutai

Arachis hypogaea

 

 

Arachis hypogaea

 

Aguonų sėklos

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamų sėklos

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Saulėgrąžų sėklos

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsų sėklos

Brassica napus

Brassica rapa, A genomas, rapsukai

 

0401070

 

Sojų pupelės

Glycine max

 

 

0401080

 

Garstyčių sėklos

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Medvilnės sėklos

Gossypium spp.

 

Su pūkeliais

0401100

 

Moliūgų sėklos (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Kitos cucurbitacea sėklos

 

0401110

 

Dažiniai dygminai (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Agurklės (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sėjamosios judros (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kanapių sėklos (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Kita (3)

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

0402010

 

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės (4)

Olea europaea

 

Visas vaisius pašalinus kotelius (jei yra) ir žemes (jei yra)

0402020

 

Gvinėjinių alyvpalmių riešutai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Gvinėjinių alyvpalmių vaisiai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Kita (3)

 

 

 

0500000

5.

JAVAI

 

 

 

Sveiki grūdai

0500010

 

Miežiai

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Grikiai

Fagopyrum esculentum

Burnotiniai, bolivinės balandos

 

0500030

 

Kukurūzai

Zea mays

 

 

0500040

 

Soros (4)

Panicum spp.

Italinės šerytės, abisininės posmilgės

 

0500050

 

Avižos

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ryžiai

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rugiai

Secale cereale

 

 

050080

 

Dvispalviai sorgai (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Kviečiai

Triticum aestivum, T. durum

Speltos, kvietrugiai

 

0500990

 

Kita (3)

 

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

 

 

 

 

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

Arbata

Camellia sinensis

 

Visas produktas

0620000

ii)

Kavos pupelės  (4)

 

 

 

Žalios pupelės

0630000

iii)

Žolelių užpilai  (4) (džiovinti)

 

 

 

 

0631000

a)

Gėlės

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotus ir pažeistus lapus

0631010

 

Ramunėlių žiedai

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Jamaikinių kinrožių žiedai

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rožių žiedlapiai

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jazminų žiedai

Jasminum officinal

Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Liepų žiedai

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Kita (3)

 

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0632010

 

Braškių lapai

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Siauralapių raipsteglių lapai

Aspalathus spec.

Ginkmedžių lapai

 

0632030

 

Paragvajinių bugienių lapai

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Kita (3)

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0633010

 

Valerijonų šaknys

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ženšenių šaknys

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Kita (3)

 

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakavos pupelės  (4) (fermentuotos arba džiovintos)

 

Theobroma cacao

 

Išlukštentos pupelės

0650000

v)

Saldžiavaisiai pupmedžiai  (4) (saldžiosios ceratonijos)

 

Ceratonia siliqua

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba skroteles

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

 

Humulus lupulus

 

Džiovinti spurgai

0800000

8.

PRIESKONIAI (4)

 

 

 

Visas produktas, sausas

0810000

i)

Sėklos

 

 

 

 

0810010

 

Anyžiai

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Persiniai gumbakmyniai

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Salierų sėklos

Apium graveolens

Salierų sėklos

 

0810040

 

Blakinių kalendrų sėklos

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kmynų sėklos

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Krapų sėklos

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Pankolių sėklos

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Vaistinių ožragių sėklos

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

Muskatai

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Kita (3)

 

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0820010

 

Kvapieji pipirai

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Pipirinės uosrūtės

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Kmynai

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamonai

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Kadagių uogos

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Pipirai (juodieji ir baltieji)

Piper nigrum

Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai

 

0820130

 

Vanilės ankštys

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarindai

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Kita (3)

 

 

 

0830000

iii)

Žievė

 

 

 

 

0830010

 

Cinamonai

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kininiai cinamonai

 

0830990

 

Kita (3)

 

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

 

 

0840010

 

Paprastieji saldymedžiai

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Imbieras

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Daržinės ciberžolės

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Krienai

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Kita (3)

 

 

 

0850000

v)

Pumpurai

 

 

 

 

0850010

 

Gvazdikėliai

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaparėliai

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Kita (3)

 

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

 

 

 

 

0860010

 

Krokai

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Kita (3)

 

 

 

0870000

vii)

Kevalai

 

 

 

 

0870010

 

Muskatai

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Kita (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukriniai runkeliai (šaknys)

Beta vulgaris

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900020

 

Cukranendrės

Saccharum officinarum

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0900030

 

Paprastosios trūkažolės (4) šaknys

Cichorium intybus

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900990

 

Kita (3)

 

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūninės kilmės riebalai švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrimu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (5)

1011000

a)

Kiaulės

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Mėsa

 

 

 

1011020

 

Riebalai be liesos mėsos

 

 

 

1011030

 

Kepenys

 

 

 

1011040

 

Inkstai

 

 

 

1011050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1011990

 

Kita (3)

 

 

 

1012000

b)

Galvijai

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Mėsa

 

 

 

1012020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1012030

 

Kepenys

 

 

 

1012040

 

Inkstai

 

 

 

1012050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1012990

 

Kita (3)

 

 

 

1013000

c)

Avys

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Mėsa

 

 

 

1013020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1013030

 

Kepenys

 

 

 

1013040

 

Inkstai

 

 

 

1013050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1013990

 

Kita (3)

 

 

 

1014000

d)

Ožkos

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Mėsa

 

 

 

1014020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1014030

 

Kepenys

 

 

 

1014040

 

Inkstai

 

 

 

1014050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1014990

 

Kita (3)

 

 

 

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Mėsa

 

 

 

1015020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1015030

 

Kepenys

 

 

 

1015040

 

Inkstai

 

 

 

1015050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1015990

 

Kita (3)

 

 

 

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balandžių mėsa

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Mėsa

 

 

 

1016020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1016030

 

Kepenys

 

 

 

1016040

 

Inkstai

 

 

 

1016050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1016990

 

Kita (3)

 

 

 

1017000

g)

Kiti ūkiuose auginami gyvūnai

 

 

Triušiai, kengūros, medžiojamieji paukščiai ir žvėrys

 

1017010

 

Mėsa

 

 

 

1017020

 

Riebalų kiekis

 

 

 

1017030

 

Kepenys

 

 

 

1017040

 

Inkstai

 

 

 

1017050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1017990

 

Kita (3)

 

 

 

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (6)

1020010

 

Galvijai

 

 

 

1020020

 

Avys

 

 

 

1020030

 

Ožkos

 

 

 

1020040

 

Arkliai

 

 

 

1020990

 

Kita (3)

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (7)

1030010

 

Vištiena

 

 

 

1030020

 

Antiena

 

 

 

1030030

 

Žąsiena

 

 

 

1030040

 

Putpelės

 

 

 

1030990

 

Kita (3)

 

 

 

1040000

iv)

Medus

 

Apis melifera, Melipona spec.

Bičių pienelis, žiedadulkės

 

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Varlių šlaunelės, krokodilai

 

1060000

vi)

Sraigės

 

Helix spec.

 

Visas produktas be kiauto

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 

 

 

 

1100000

11.

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI, KIAUKUTINIAI, MOLIUSKAI IR KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

PASĖLIAI NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

 

 

 


(1)  Šiame priede nustatomas kodinis numeris, skirtas klasifikacijai pagal šį ir kitus Reglamento (EB) Nr. 396/2005 susijusius priedus nustatyti.

(2)  Stulpelyje „Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai“ nurodomas mokslinis pavadinimas, jei tai įmanoma ir reikalinga. Kur galima, remiamasi Tarptautine nomenklatūros sistema.

(3)  Žodis „Kita“ taikomas bet kuriems tiesiogiai nepaminėtiems produktams, žymimiems likusiais kodais stulpelyje „Grupės, kurioms taikoma DLK“.

(4)  II ir III priede nurodyta DLK taikoma tik produktams, naudojamiems maistui. Produktų dalims, naudojamoms tik kaip pašarų komponentai, bus taikoma atskira DLK.

(5)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžtį) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama mėsos (įskaitant riebalus), mėsos gaminių, subproduktų ir gyvūninių riebalų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3) DLK yra išreiškiama mėsoje, mėsos gaminiuose, subproduktuose ir gyvūniniuose riebaluose esančių riebalų mg/kg. Maisto produktų, kurių sudėtyje yra 10 % arba mažiau riebalų, atveju likučiai yra susiję su visa maisto produkto su kaulu mase. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra viena dešimtoji vertės, susijusios su riebalų kiekiu, tačiau koncentracija neturi būti mažesnė nei 0,01 mg/kg. Pastaroji nuostata netaikoma, kai DLK sutampa su aptikimo riba (LOD).

(6)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama pieno ir pieno produktų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK yra išreiškiama karvės pieno ir nenugriebto karvės pieno mg/kg. Nustatant likučiu žaliame ir nenugriebtame karvės piene, skaičiuoti reikėtų pagal 4 % masės riebalų kiekį. Likučiai kitų gyvulių žaliame ir nenugriebtame piene išreiškiami pagal riebalų kiekį. Kitiems išvardytiems maisto produktams, kurių riebalų kiekis mažesnis nei 2 % masės, didžiausia leidžiamoji koncentracija laikoma koncentracija, lygi pusei koncentracijos vertės, nustatytos žaliam ir nenugriebtam pienui; jei riebalų kiekis sudaro 2 % masės arba daugiau, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 25 kartus didesnė už nustatytąją žaliam ir nenugriebtam pienui. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(7)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK taip pat išreiškiama šviežių kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Tačiau jei kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose riebalų kiekis didesnis nei 10 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Šiuo atveju didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 10 kartų didesnė už didžiausią leidžiamąją koncentraciją šviežiuose kiaušiniuose. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(8)  Kol atskiri produktai nėra identifikuoti ir išvardyti, DLK netaikoma.“


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 601/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 602/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso trečiuoju atskiro etapo sviesto pardavimo kaina

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas sviesto pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), numatytomis sąlygomis.

(2)

Atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį turėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą arba nuspręsti jos nenustatyti.

(3)

Atsižvelgiant į trečiuoju atskiru konkurso etapu gautas paraiškas dalyvauti konkurse, turėtų būti nustatyta mažiausia pardavimo kaina.

(4)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Mažiausia sviesto pardavimo kaina Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso trečiuoju atskiru etapu, kurio paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas pasibaigė 2010 m. liepos 6 d., yra 361,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 17.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 603/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso trečiojo atskiro etapo pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 447/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), numatytomis sąlygomis.

(2)

Atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį turėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą arba nuspręsti jos nenustatyti.

(3)

Atsižvelgiant į trečiojo atskiru konkurso etapu gautas paraiškas dalyvauti konkurse, mažiausia pardavimo kaina neturėtų būti nustatyta.

(4)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso trečiojo atskiro etapo, kurio paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas pasibaigė 2010 m. liepos 6 d., mažiausia nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 19.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 604/2010

2010 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 592/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. liepos 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 170, 2010 7 6, p. 33.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. liepos 9 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


SPRENDIMAI

9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/840/EB dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4546)

(2010/380/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendime 2008/840/EB dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje (2), reikalaujama, kad valstybės narės patvirtintų priemones, skirtas užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje.

(2)

2009 m. vasario 9–20 d. Komisijos Kinijoje atliktas tyrimas parodė, kad Sprendime 2008/840/EB numatytos neatidėliotinos priemonės į šio sprendimo taikymo sritį įeinančių augalų (toliau – nurodyti augalai) auginimui ir priežiūrai buvo taikomos nevisiškai patenkinamai.

(3)

2009 m. liepos 3 d. Komisija kreipėsi į Kiniją, aiškindama šio tyrimo pagrindu padarytas išvadas.

(4)

2009 m. rugsėjo 29 d. Kinija pateikė kompleksą priemonių, kuriomis būtų galima gerinti Anoplophora chinensis (Forster) kontrolę, atsižvelgiant į eksportui į Sąjungą skirtų nurodytų augalų auginimą. Visų pirma Kinija atliko vietų, kuriose auginami eksportui į Sąjungą skirti augalai, registraciją. Kinija sumažino auginimo vietų, iš kurių nurodyti augalai gali būti eksportuojami į Sąjungą, skaičių iki auginimo vietų, kurios registruotos Kinijos augalų apsaugos organizacijoje, kaip nurodyta Sprendimo 2008/840/EB su pakeitimais I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punkte. Tą pačią dieną apie registrą buvo pranešta Komisijai. Po to Kinija pranešė, kad patvirtino priemones, kurias taikytų aptikusi Anoplophora chinensis (Forster) vienoje iš registruotų auginimo vietų, įskaitant tai, kad tam tikromis sąlygomis tokia auginimo vieta būtų pašalinta iš registro. Iš Kinijos gautą informaciją Komisija perdavė valstybėms narėms.

(5)

2009 m. gruodžio 23 d. Komisija informavo Kiniją apie savo lūkesčius, kad aptikus Anoplophora chinensis (Forster) susijusi auginimo vieta privalo būti automatiškai pašalinta iš registro.

(6)

Iki 2010 m. vasario mėn. pabaigos kitų pranešimų dėl iš Kinijos importuojamų užkrėstų nurodytų augalų nepateikta. Vis dėlto 2010 m. kovo 1 ir 3 d. Olandija pranešė, kad Anoplophora chinensis (Forster) rasta nurodytuose augaluose iš dviejų į registrą įtrauktų auginimo vietų.

(7)

2010 m. kovo 25 d. Kinija pranešė Komisijai, kad ji ėmėsi atnaujinti registrą, apie kurį 2009 m. rugsėjo 29 d. ji pranešė Komisijai, inter alia, iš jo skubiai pašalindama abi minėtas auginimo vietas, kad Komisija gautų atnaujintas registro versijas.

(8)

Sprendime 2008/840/EB numatytas priemones būtina pritaikyti iš Kinijos įvežamiems nurodytiems augalams, kad būtų atsižvelgta į šiuos pokyčius.

(9)

Kadangi daugeliu atveju sulaikyti iš Kinijos įvežami nurodyti augalai buvo aptikti Acer spp. rūšies augaluose, tikslinga uždrausti jų importą dvejiems metams, atsižvelgiant į vabzdžio gyvenimo ciklą.

(10)

Be reikalavimų, taikomų nurodytiems augalams, importuojamiems iš trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas Anoplophora chinensis (Forster), Kinijos kilmės nurodyti augalai turėtų būti importuojami tik tada, kai jie yra iš auginimo vietos, įrašytos Kinijos auginimo vietų registre, kurį sudarė Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija. Komisija turėtų nuolat informuoti valstybes nares apie bet kokį Kinijos valdžios institucijų padarytą šio registro pakeitimą. Jeigu Kinijos valdžios institucijos auginimo vietą pašalina iš registro, toje auginimo vietoje auginami nurodyti augalai neturėtų būti įvežami į Sąjungą dvejus metus nuo dienos, kada Komisija apie tą pakeitimą praneša valstybėms narėms.

(11)

Jeigu Komisija turi įrodymų, kad į registrą įtraukta auginimo vieta nebeatitinka Sprendimo 2008/840/EB I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punkto arba kad Anoplophora chinensis (Forster) aptikta nurodytuose augaluose, įvežamuose iš tokios auginimo vietos, tą informaciją ji turėtų pranešti valstybėms narėms. Po pranešimo nurodyti augalai iš tos auginimo vietos neturėtų būti įvežami į Sąjungą dvejus metus nuo dienos, kada Komisija valstybėms narėms praneša apie neatitikimą, nepriklausomai nuo veiksmų, kurių Kinija imasi registrui atnaujinti.

(12)

Būtina, kad auginimo vieta, esanti neužkrėstoje srityje trečiojoje šalyje, kaip nurodyta dabartinio Sprendimo 2008/840/EB I priedo I skirsnio 1 dalies a punkte, būtų registruojama ir prižiūrima tos šalies nacionalinės augalų apsaugos organizacijos.

(13)

Atsižvelgiant į nesenų nurodytų augalų patikrinimų, atliktų įvežimo arba paskirties vietoje pagal dabartinio Sprendimo 2008/840/EB I priedo I skirsnio 2 dalį, rezultatus, taip pat būtina, kad ardomasis mėginių ėmimo metodas būtų patikrinimo trečiojoje šalyje prieš pat eksportą ir patikrinimo, atliekamo laikantis nuostatų, į kurias daroma nuoroda, dalis.

(14)

Todėl Sprendimas 2008/840/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(15)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sprendimo 2008/840/EB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Nurodytų augalų importas iš trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją

Iš trečiųjų šalių, kuriose aptikta Anoplophora chinensis (Forster), išskyrus Kiniją, importuojami nurodyti augalai į Sąjungą gali būti įvežami tik jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

jie atitinka konkrečius I priedo 1 skirsnio A dalies 1 dalyje nustatytus importo reikalavimus;

b)

nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalies, jie yra patikrinti įvežimo į Sąjungą vietoje atsakingos oficialios institucijos pagal šio sprendimo I priedo I skirsnio A dalies 2 dalį siekiant nustatyti Anoplophora chinensis (Forster) ir neaptikta jokių to organizmo požymių.

2a straipsnis

Nurodytų augalų importas iš Kinijos

1.1.   Iš Kinijos importuojami nurodyti augalai gali būti įvežami į Sąjungą tik jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

jie atitinka konkrečius I priedo 1 skirsnio B dalies 1 dalyje nustatytus importo reikalavimus;

b)

nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalies, jie yra patikrinti įvežimo į Sąjungą vietoje atsakingos oficialios institucijos pagal šio sprendimo I priedo I skirsnio B dalies 2 dalį siekiant nustatyti Anoplophora chinensis (Forster) ir neaptikta jokių to organizmo požymių;

c)

šių augalų auginimo vieta:

i)

pažymėta unikaliu registracijos numeriu, kurį priskiria Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija;

ii)

įtraukta į naujausią registro versiją, apie kurią Komisija valstybėms narėms praneša pagal 3 dalį;

iii)

per paskutinius dvejus metus nebuvo vieta, apie kurios pašalinimą iš registro buvo nurodyta Komisijos pranešime valstybėms narėms pagal 3 dalį; ir

iv)

per paskutinius dvejus metus nebuvo vieta, kuri buvo nurodyta Komisijos pranešime valstybėms narėms, kaip nurodyta 4 arba 5 dalyje.

2.   Vis dėlto Acer spp. genties augalai neįvežami į Sąjungą iki 2012 m. balandžio 30 d.

Nuo 2012 m. gegužės 1 d.Acer spp. genties augalams taikoma 1 dalis.

3.   Komisija praneša valstybėms narėms apie Kinijos auginimo vietų registrą, kurį Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija įsteigė pagal I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punktą.

Jeigu ta organizacija atnaujina registrą pašalindama auginimo vietą, nes ta organizacija nustatė, kad minėta auginimo vieta nebeatitinka I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punkto, arba todėl, kad Komisija pranešė Kinijai apie įrodymus, kad Anoplophora chinensis (Forster) aptikta nurodytus augalus įvežant iš vienos iš tokių auginimo vietų, o Kinija Komisijai pateikia atnaujintą registro versiją, apie naują registro versiją Komisija praneša valstybėms narėms naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais.

Jeigu ta organizacija atnaujina registrą įtraukdama auginimo vietą, nes ta organizacija nustatė, kad auginimo vieta atitinka I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punktą, Kinija Komisijai pateikia atnaujintą registro versiją ir būtiną aiškinamąją informaciją. Apie tą atnaujintą versiją ir, jei reikia, apie tą aiškinamąją informaciją Komisija praneša valstybėms narėms naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija paviešina registrą ir naujas jo versijas.

4.   Jeigu atliekant patikrinimą registruotoje auginimo vietoje, kaip išdėstyta I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punkto ii, iii ir iv papunkčiuose, Kinijos augalų apsaugos organizacija randa įrodymų, kad vieta užkrėsta Anoplophora chinensis (Forster), ir Kinija apie tai praneša Komisijai, Komisija šią informaciją nedelsdama praneša valstybėms narėms naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija taip pat paviešina šią informaciją.

5.   Jeigu Komisija turi įrodymų iš kitų šaltinių, išskyrus 3 ir 4 dalyse nurodytus šaltinius, kad į registrą įtraukta auginimo vieta neatitinka I priedo I skirsnio B dalies 1 dalies b punkto arba kad Anoplophora chinensis (Forster) aptikta nurodytuose augaluose, importuojamuose iš tokios auginimo vietos, su ta auginimo vieta susijusią informaciją ji praneša valstybėms narėms naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais.

Naudodamasi internetiniais informacijos puslapiais Komisija taip pat paviešina šią informaciją.“

2.   Sprendimo 2008/840/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 300, 2008 11 11, p. 36.


PRIEDAS

Sprendimo 2008/840/EB I priedo I skirsnis pakeičiamas taip:

„I.   Konkretūs importo reikalavimai

A.   Importas iš trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją

1)

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 9, 16 ir 18 dalių ir IV priedo A dalies I skirsnio 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ir 46 dalių nuostatų, prie trečiųjų šalių, išskyrus Kiniją, kuriose aptinkamas Anoplophora chinensis (Forster), kilmės nurodytų augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skirsnyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma, kad:

a)

visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami auginimo vietovėje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija užregistravo ir prižiūri kilmės šalyje ir kuri yra neužkrėstoje srityje, kurią organizacija nustatė laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos srities pavadinimas nurodomas skirsnyje „kilmės vieta“; arba

b)

mažiausiai dvejus metus prieš juos eksportuojant augalai buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

i)

kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje; ir

ii)

kurioje bent du kartus per metus atitinkamu laiku atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių organizmo požymių; ir

iii)

jei augalai užauginti vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo Anoplophora chinensis (Forster) patekimo į ją, arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekamos oficialios apžiūros Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymiams nustatyti. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi naikinimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai, ir

iv)

kurioje prieš pat eksportą augalų siuntos oficialiai kruopščiai patikrintos siekiant aptikti Anoplophora chinensis (Forster), ypač augalų šaknyse ir stiebuose. Atliekant šį patikrinimą turėtų būti naudojamas ardomasis mėginių ėmimo metodas. Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

2)

Laikantis 1 dalies importuojami nurodyti augalai kruopščiai patikrinami įvežimo arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1). Taikomais tikrinimo metodais užtikrinama, kad bus aptikti bet kokie Anoplophora chinensis (Forster) požymiai, ypač augalų šaknyse ir stiebuose. Atliekant šį patikrinimą turėtų būti naudojamas ardomasis mėginių ėmimo metodas. Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

B.   Importas iš Kinijos

1)

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 9, 16 ir 18 dalių ir IV priedo A dalies I skirsnio 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ir 46 dalių nuostatų, prie nurodytų Kinijos kilmės augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skirsnyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma:

a)

kad visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami auginimo vietovėje, kurią užregistravo ir prižiūri Kinijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir kuri yra neužkrėstoje srityje, kurią ta organizacija nustatė laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos srities pavadinimas nurodomas skirsnyje „kilmės vieta“; arba

b)

kad mažiausiai dvejus metus prieš juos eksportuojant augalai buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

i)

kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija; ir

ii)

kurioje bent du kartus per metus atitinkamu laiku atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių organizmo požymių; ir

iii)

jei augalai užauginti vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo Anoplophora chinensis (Forster) patekimo į ją, arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekamos oficialios apžiūros Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymiams nustatyti. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai, ir

iv)

kurioje prieš pat eksportą augalų siuntos oficialiai kruopščiai patikrintos, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą kiekvienai partijai, siekiant aptikti Anoplophora chinensis (Forster), ypač augalų šaknyse ir stiebuose.

Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui;

c)

auginimo vietos registracijos numeris.

2)

Laikantis 1 dalies importuojami nurodyti augalai kruopščiai patikrinami įvežimo arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Direktyvą 2004/103/EB. Taikomais tikrinimo metodais, įskaitant tikslinio ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymą kiekvienai partijai, užtikrinama, kad bus aptikti bet kokie Anoplophora chinensis (Forster) požymiai, ypač augalų šaknyse ir stiebuose. Patikrinimui atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

Pirmoje dalyje nurodytas ardomasis mėginių ėmimo metodas taikomas toliau pateiktoje lentelėje nurodytu lygiu:

Partijos augalų skaičius

Ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymo lygis (pjaustytinų augalų skaičius)

1–4 500

10 % partijos dydžio

> 4 500

450


(1)  OL L 313, 2004 10 12, p. 16.“


9.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 8 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4563)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/381/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatyti Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis maisto produktų ir pašarų sritį reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto produktų ir pašarų sauga. Reglamente nustatytos neatidėliotinos priemonės, kai akivaizdu, kad iš trečiųjų šalių importuotas maistas arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) taikomomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma.

(2)

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių (2) nustatyta, kad gyvūnų ir gyvūninių pirminių produktų gamybos procesas tikrinamas siekiant gyvuose gyvūnuose, jų išmatose ir kūno skysčiuose bei audiniuose, gyvūniniuose produktuose, gyvūnų pašaruose ir geriamajame vandenyje nustatyti tam tikras liekanas ir medžiagas.

(3)

2002 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendime 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo (3) nustatytos analizės metodų, kuriuos reikia naudoti tiriant pagal Direktyvą 96/23/EB paimtus oficialius mėginius, taisyklės ir nustatyti bendri oficialios kontrolės laboratorijų tokių mėginių analizės rezultatų aiškinimo kriterijai.

(4)

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 470/2009, nustatančiame Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką (4), nustatytos farmakologiškai aktyvių medžiagų klasifikavimo ir didžiausios šių medžiagų liekanų koncentracijos, kuri gali būti leidžiama gyvūniniuose maisto produktuose, nustatymo taisyklės ir procedūros.

(5)

Be to, Reglamente (EB) Nr. 470/2009 nustatytos taisyklės ir procedūros farmakologiškai aktyvios medžiagos liekanų koncentracijai nustatyti siekiant kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių didžiausias leistinas liekanų kiekis pagal minėtą reglamentą nenustatytas, liekanas.

(6)

Iš 2009 m. rugsėjo mėn. Komisijos atlikto patikrinimo Indijoje rezultatų paaiškėjo, kad yra liekanų kontrolės akvakultūros produktuose sistemos trūkumų ir trūksta atitinkamų laboratorinių pajėgumų tam tikroms farmakologiškai aktyvioms medžiagoms šiuose produktuose nustatyti, kaip reikalaujama Direktyva 96/23/EB ir Sprendimu 2002/657/EB.

(7)

Atlikus šį patikrinimą Indija pateikė veiksmų planą ir garantijas, kuriomis atsižvelgta į patikrinimo ataskaitos rekomendacijas. Kol minėtas planas ir garantijos bus galutinai įgyvendintos, išlieka pavojus, kad Indijos kilmės akvakultūros produktuose yra tam tikrų farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų. Todėl reikia tolimesnių Sąjungos lygmens priemonių šiam pavojui sumažinti.

(8)

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendime 2009/727/EB dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų vėžiagyviams, importuojamiems iš Indijos ir skirtiems vartoti žmonėms arba pašarui (5), jau nustatyta, kad iš Indijos vežamos ir žmonėms arba gyvūnų pašarui vartoti skirtos akvakultūros kilmės vėžiagyvių siuntos turi būti ištirtos siekiant nustatyti nitrofuranų ir jų metabolitų kiekį anksčiau nei jos yra importuojamos į Sąjungą. Be to, žinoma, kad Indijoje kitiems nei vėžiagyviai akvakultūros produktams naudojami chloramfenikolis ir tetraciklinai.

(9)

Priėmus Sprendimą 2009/727/EB sumažėjo valstybių narių pranešimų apie nustatytą nitrofuranų ir jų metabolitų kiekį vėžiagyviuose. Todėl tikslinga priimti priemones, kurios būtų panašios į nustatytąsias minėtame sprendime ir kurios taikomos visiems iš Indijos importuojamiems ir žmonėms vartoti skirtiems akvakultūros produktams.

(10)

Be to, didelę iš Indijos importuojamų akvakultūros produktų dalį valstybės narės privalėtų ištirti, kad, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 470/2009, būtų nustatytas nitrofuranų ir jų metabolitų kiekis anksčiau nei šie produktai pateikiami rinkai. Šiais privalomo tyrimo rezultatais turėtų būti suteikta daugiau tikslesnės informacijos apie faktinį Indijos kilmės akvakultūros produktų užteršimą minėtomis liekanomis. Be to, atsižvelgdami į tyrimą Indijos gamintojai turėtų susilaikyti nuo neteisingo šių medžiagų naudojimo.

(11)

Tikslinga, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie atliktų tyrimų rezultatus, jeigu aptinkamos atitinkamos farmakologiškai aktyvios medžiagos, kurias draudžiama naudoti maistui skirtiems gyvūnams, arba yra viršijamas Sąjungos teisės aktais nustatytas didžiausias leistinas liekanų kiekis. Be to, valstybės narės turėtų reguliariai teikti atliktų tyrimų ataskaitas.

(12)

Šis sprendimas taip pat taikomas akvakultūros kilmės vėžiagyviams, kuriems šiuo metu taikomas Sprendimas 2009/727/EB. Atitinkamai, kad Sąjungos teisės aktai būtų aiškesni ir nuoseklesni, minėtą sprendimą reikėtų panaikinti.

(13)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms (toliau – siuntoms).

2 straipsnis

1.   Valstybės narės leidžia importuoti siuntas į Sąjungą, jeigu prie jų pridedami tyrimo jų kilmės vietoje rezultatai siekiant užtikrinti, kad jos nekelia pavojaus žmonių sveikatai.

Tyrimas turi būti atliktas su oficialiu mėginiu, visų pirma, kad būtų nustatyta, ar yra chloramfenikolio, tetraciklino, oksitetraciklino ir chlortetraciklino ir nitrofuranų metabolitų.

Mėginiai turi būti tirti tuo analizės metodu, kuris nustatytas Sprendimo 2002/657/EB 3 ir 4 straipsniuose.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės leidžia importuoti siuntas, prie kurių nepridedami tyrimo jų kilmės vietoje rezultatai, jeigu importuojanti valstybė narė užtikrina, kad atvežus kiekviena siunta yra minėtu būdu ištiriama siekiant nustatyti, ar yra chloramfenikolio, tetraciklino, oksitetraciklino, chlortetraciklino ir nitrofuranų metabolitų.

3 straipsnis

1.   Naudodamos tinkamus mėginių ėmimo planus valstybės narės užtikrina, kad oficialūs mėginiai būtų imami bent iš 20 % siuntų, pateiktų importui jų teritorijos pasienio kontrolės postuose.

2.   Pagal 1 dalį paimti oficialūs mėginiai ištiriami siekiant nustatyti farmakologiškai aktyvių medžiagų, ypač chloramfenikolio, tetraciklino, oksitetraciklino, chlortetraciklino ir nitrofuranų metabolitų, liekanas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 470/2009 2 straipsnio a punkte.

4 straipsnis

Atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija oficialiai sulaiko siuntas, iš kurių pagal 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį buvo paimti oficialūs mėginiai, kol bus baigti tyrimai.

Šios siuntos gali būti teikiamos rinkai tik tuomet, jei tyrimų rezultatais patvirtinama, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 470/2009 nuostatas.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai tyrimų rezultatus, jeigu šiais tyrimais nustatomi:

a)

bet kokios farmakologiškai aktyvios medžiagos, klasifikuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 2 dalies a, b ar c punktus, minėtu reglamentu nustatytą didžiausią leistiną liekanų kiekį viršijantis liekanų kiekis; arba

b)

bet kokios farmakologiškai aktyvios medžiagos, neklasifikuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 2 dalies a, b ar c punktus, liekanos; tačiau iš atitinkamos valstybės narės nereikalaujama nedelsiant pranešti Komisijai apie tokių tyrimų rezultatus, jeigu liekanų koncentracija mažesnė nei:

i)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009 tai medžiagai nustatytas kontrolės atskaitos taškas; arba

ii)

pagal Sprendimą 2002/657/EB tai medžiagai nustatytas mažiausias privalomas aptikti kiekis.

Šių tyrimų rezultatai pateikiami Komisijai naudojant pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį nustatytą skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą.

2.   Valstybės narės kas tris mėnesius pateikia Komisijai visų per ankstesnius tris mėnesius su siuntoms atliktų tyrimų rezultatų ataskaitą.

Pirmoji ataskaita pateikiama Komisijai iki 2010 m. spalio 1 d.

6 straipsnis

Visas išlaidas, patirtas taikant šį sprendimą, apmoka siuntėjas, gavėjas arba jų įgaliotinis.

7 straipsnis

Sprendimas 2009/727/EB panaikinamas.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(3)  OL L 221, 2002 8 17, p. 8.

(4)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(5)  OL L 258, 2009 10 1, p. 31.