ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.165.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

30.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2010/35/ES

2010 m. birželio 16 d.

dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą (2),

kadangi:

(1)

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/36/EB dėl gabenamųjų slėginių įrenginių (3) priėmimas buvo pirmas žingsnis siekiant padidinti gabenamųjų slėginių įrenginių vežimo saugą, kartu užtikrinant laisvą gabenamųjų slėginių įrenginių judėjimą bendrojoje transporto rinkoje.

(2)

Atsižvelgiant į pokyčius vežimo saugos srityje būtina atnaujinti tam tikras technines Direktyvos 1999/36/EB nuostatas.

(3)

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (4) išplėstas tam tikrų tarptautinių susitarimų nuostatų taikymas įtraukiant vidaus vežimą, siekiant suderinti pavojingų prekių vežimo keliais, geležinkeliu ir vidaus vandenų keliais sąlygas visoje Sąjungoje.

(4)

Todėl siekiant išvengti taisyklių prieštaravimo, visų pirma dėl atitikties reikalavimų, atitikties vertinimo ir atitikties vertinimo tvarkos, susijusios su gabenamaisiais slėginiais įrenginiais, būtina atitinkamai atnaujinti Direktyvos 1999/36/EB nuostatas.

(5)

Siekiant padidinti gabenamųjų slėginių įrenginių, patvirtintų pavojingiems kroviniams vežti vidaus keliais, saugą ir užtikrinti laisvą judėjimą, įskaitant tokių gabenamųjų slėginių įrenginių pateikimą į rinką, tiekimą rinkai ir naudojimą Sąjungoje, būtina nustatyti išsamias taisykles dėl įvairių veiklos vykdytojų prievolių ir reikalavimų, kuriuos turi atitikti tie įrenginiai.

(6)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (5) yra būsimų teisės aktų, kuriais suderinamos gaminių pardavinėjimo sąlygos, bendrasis horizontalaus pobūdžio pagrindas. Šis pagrindas prireikus turėtų būti taikomas gabenamųjų slėginių įrenginių sektoriui laikantis tikslo suderinti laisvo gaminių judėjimo taisykles.

(7)

Siekiant netrukdyti transporto operacijoms tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, ši direktyva neturėtų būti taikoma gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, naudojamiems tik pavojingiems kroviniams vežti iš Sąjungos teritorijos į trečiųjų šalių teritoriją ir atvirkščiai.

(8)

Įvairių ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant gabenamųjų slėginių įrenginių savininkus ir naudotojus, įsipareigojimai turėtų būti aiškiai apibrėžti siekiant vežimo saugos ir laisvo gabenamųjų slėginių įrenginių judėjimo.

(9)

Ekonominės veiklos vykdytojai, kiek tai susiję su jų atitinkamomis funkcijomis tiekimo grandinėje, turėtų būti atsakingi už gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktį saugos ir patekimo į rinką taisyklėms.

(10)

Naujų gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktis techniniams Direktyvos 2008/68/EB priedų ir šios direktyvos reikalavimams turėtų būti įrodyta atliekant atitikties vertinimą, kuriuo siekiama pateikti įrodymų, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai saugūs.

(11)

Gabenamųjų slėginių įrenginių periodiški, tarpiniai ir išimtiniai tikrinimai turėtų būti atliekami pagal Direktyvos 2008/68/EB priedus ir šią direktyvą, siekiant užtikrinti nuolatinę atitiktį jų saugos reikalavimams.

(12)

Gabenamieji slėginiai įrenginiai turėtų būti paženklinti ženklu, rodančiu, kad jie atitinka Direktyvą 2008/68/EB ir šią direktyvą, siekiant užtikrinti jų laisvą judėjimą ir laisvą naudojimą.

(13)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie pateikti į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB atitinkamos įgyvendinimo dienos ir kurių atitiktis nebuvo pakartotinai įvertinta.

(14)

Jei esamiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurių atitiktis Direktyvai 1999/36/EB anksčiau nebuvo vertinta, turi būti taikomi laisvo judėjimo ir laisvo naudojimo principai, jų atitiktis turėtų būti vertinama pakartotinai.

(15)

Būtina nustatyti reikalavimus už notifikuotųjų įstaigų vertinimą, notifikavimą ir stebėseną atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti vienodą notifikuotųjų įstaigų veiklos kokybės lygį.

(16)

Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytose atitikties vertinimo procedūrose reikalaujamas tikrinimo įstaigų dalyvavimas ir nustatomi išsamūs jų veiklos reikalavimai, siekiant užtikrinti vienodą veiklos lygį visoje Sąjungoje. Apie tokias tikrinimo įstaigas valstybės narės tada turėtų pranešti Komisijai.

(17)

Siekiant užtikrinti aiškią atsakomybę už nuolatinę stebėseną, notifikuojančioji institucija turėtų likti atsakinga už notifikuotosios įstaigos stebėseną, nesvarbu, kur notifikuotoji įstaiga vykdo savo veiklą.

(18)

Būtina nustatyti bendrąsias abipusio notifikuotųjų įstaigų, kurios užtikrina atitiktį Direktyvai 2008/68/EB ir šiai direktyvai, pripažinimo taisykles. Tokios bendrosios taisyklės leis išvengti nebūtinų išlaidų ir administracinių procedūrų, susijusių su įrenginių patvirtinimu, ir panaikinti technines prekybos kliūtis.

(19)

Valstybės narės turėtų gebėti imtis priemonių, kuriomis būtų ribojamas ar draudžiamas įrangos pateikimas į rinką ir tokios įrangos naudojimas tais atvejais, kai tai tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis kelia pavojų saugai, įskaitant tuos atvejus, kai tokia įranga atitinka Direktyvą 2008/68/EB ir šią direktyvą.

(20)

Atsižvelgdama į dalijimosi patirtimi, numatyto 28 ir 29 straipsniuose, rezultatus, Komisija turėtų parengti specialias gaires, siekdama supaprastinti šios direktyvos techninių nuostatų praktinį įgyvendinimą.

(21)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį dėl tam tikrų priedų pritaikymo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais.

(22)

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl slėgio indų ir jų tikrinimo metodų, suderinimo (6), 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/525/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su plieniniais besiūliais dujų balionais, suderinimo (7), 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/526/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūliais dujų balionais, suderinimo (8), 1984 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 84/527/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su suvirintaisiais nelegiruotojo plieno dujų balionais (9), suderinimo ir Direktyva 1999/36/EB tapo nebeaktualios ir todėl turėtų būti panaikintos.

(23)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (10) 34 punktą, valstybės narės yra skatinamos savo ir Sąjungos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos bei jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio koreliaciją, ir viešai tas lenteles paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šioje direktyvoje nustatomos išsamios taisyklės dėl gabenamųjų slėginių įrenginių, siekiant padidinti saugą ir užtikrinti laisvą tokių įrenginių judėjimą Sąjungoje.

2.   Ši direktyva taikoma:

a)

2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems naujiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie nepaženklinti direktyvose 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB arba 1999/36/EB nustatytais atitikties ženklais, jų tiekimo rinkai tikslais;

b)

2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie paženklinti šioje direktyvoje ar direktyvose 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB arba 1999/36/EB nustatytais atitikties ženklais, jų periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo, išimtinio tikrinimo ir naudojimo tikslais;

c)

2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie nepaženklinti Direktyvoje 1999/36/EB nustatytais atitikties ženklais, jų atitikties pakartotinio vertinimo tikslais.

3.   Ši direktyva netaikoma gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, kurie pateikti į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos ir kurių atitiktis nebuvo pakartotinai įvertinta.

4.   Ši direktyva netaikoma gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, naudojamiems išskirtinai pavojingiems kroviniams vežti tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, kai toks vežimas vykdomas pagal Direktyvos 2008/68/EB 4 straipsnį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

gabenamieji slėginiai įrenginiai – tai:

a)

visos slėginės talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip numatyta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.2 skyriuje;

b)

cisternos, sujungtų konteinerių transporto priemonės arba vagonai, daugiaelementės dujų talpyklos, jų sklendės ir, jei tinka, kiti priedai, kaip numatyta Direktyvos 2008/68/EB priedų 6.8 skyriuje,

kai a arba b punktuose nurodyti įrenginiai pagal nurodytuosius priedus naudojami 2 klasės dujoms, išskyrus dujas ar gaminius, kurių klasifikacijos koduose yra skaitmenys 6 ir 7, ir kitų klasių, nurodytų šios direktyvos I priede, pavojingoms medžiagoms gabenti.

Laikoma, kad gabenamieji slėginiai gaminiai apima dujų balionėlius (Nr. JT 2037) ir neapima aerozolių (JT Nr. 1950), atvirų kriogeninių talpyklų, kvėpavimo aparatams skirtų dujų balionų, gesintuvų (JT Nr. 1044), gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomi reikalavimai pagal Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.1.3.2 punktą, ir gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems netaikomos pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai pagal specialiąsias Direktyvos 2008/68/EB priedų 3.3 punkto nuostatas;

2)

Direktyvos 2008/68/EB priedai – Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis, II priedo II.1 skirsnis ir III priedo III.1 skirsnis;

3)

pateikimas į rinką – gabenamųjų slėginių įrenginių tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

4)

tiekimas rinkai – gabenamųjų slėginių įrenginių, skirtų platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę ar viešųjų paslaugų veiklą už atlygį arba be jo;

5)

naudojimas – gabenamųjų slėginių įrenginių pripildymas, su vežimu susijęs laikinas saugojimas, ištuštinimas ir pakartotinis pripildymas;

6)

pašalinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią gabenamųjų slėginių įrenginių tiekimui rinkai ar naudojimui;

7)

susigrąžinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžinti galutiniam naudotojui jau pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai;

8)

gamintojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina gabenamuosius slėginius įrenginius ar jų dalis arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokius įrenginius, ir kuris parduoda juos savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

9)

įgaliotasis atstovas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti konkrečias užduotis;

10)

importuotojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia gabenamuosius slėginius įrenginius arba jų dalis iš trečiosios šalies į Sąjungos rinką;

11)

platintojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus gamintoją arba importuotoją), kuris tiekia gabenamuosius slėginius įrenginius ar jų dalis rinkai;

12)

savininkas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklauso gabenamieji slėginiai įrenginiai;

13)

naudotojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudoja gabenamuosius slėginius įrenginius;

14)

ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas, savininkas ar naudotojas, vykdantys komercinę veiklą ar teikiantis viešąsias paslaugas už atlygį arba be jo;

15)

atitikties vertinimas – vertinimas ir atitikties vertinimo procedūra, nustatyta Direktyvos 2008/68/EB prieduose;

16)

ženklas Pi – ženklas, kuris rodo, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka galiojančius atitikties vertinimo reikalavimus, nustatytus Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje;

17)

pakartotinis atitikties vertinimas – vėlesnio gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pateiktų į rinką iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, atitikties vertinimo procedūra, kurios imamasi savininko ar naudotojo prašymu;

18)

periodiškas tikrinimas – periodiškas tikrinimas ir procedūros, kuriomis reglamentuojamas periodiškas tikrinimas, kaip nustatyta Direktyvos 2008/68/EB prieduose;

19)

tarpinis tikrinimas – tarpinis tikrinimas ir procedūros, kuriomis reglamentuojamas tarpinis tikrinimas, kaip nustatyta Direktyvos 2008/68/EB prieduose;

20)

išimtinis tikrinimas – išimtinis tikrinimas ir procedūros, kuriomis reglamentuojamas išimtinis tikrinimas, kaip nustatyta Direktyvos 2008/68/EB prieduose;

21)

nacionalinė akreditacijos įstaiga – vienintelė valstybės narės įstaiga, atliekanti akreditavimą pagal tos valstybės suteiktus įgaliojimus;

22)

akreditavimas – nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad notifikuotoji įstaiga atitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų 1.8.6.8 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus reikalavimus;

23)

notifikuojančioji institucija – valstybės narės paskirta institucija pagal 17 straipsnį;

24)

notifikuotoji įstaiga – tikrinimo įstaiga, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodytus reikalavimus ir šios direktyvos 20 bei 26 straipsniuose nustatytas sąlygas ir notifikuota pagal šios direktyvos 22 straipsnį;

25)

notifikavimas – procesas, kai tikrinimo įstaigai suteikiamas notifikuotosios įstaigos statusas ir apie tai pranešama Komisijai ir valstybėms narėms;

26)

rinkos priežiūra – valstybės institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos ėmėsi, siekdamos užtikrinti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai visą jų būvio ciklą atitiktų Direktyvoje 2008/68/EB ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai ar kitiems visuomenės interesų apsaugos aspektams.

3 straipsnis

Vietoje taikomi reikalavimai

Valstybės narės savo teritorijoje vidutinės trukmės ar ilgalaikiam gabenamųjų slėginių įrenginių saugojimui ar naudojimui vietoje gali nustatyti vietoje taikomus reikalavimus. Tačiau valstybės narės nenustato papildomų reikalavimų patiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams.

2 SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PRIEVOLĖS

4 straipsnis

Gamintojų prievolės

1.   Pateikdami į rinką savo gabenamuosius slėginius įrenginius gamintojai užtikrina, kad įrenginiai būtų suprojektuoti, pagaminti ir patvirtinti dokumentais laikantis Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

2.   Jei gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktis taikomiems reikalavimams įrodyta atlikus Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytą atitikties vertinimo procedūrą, gamintojai pagal šios direktyvos 15 straipsnį paženklina juos ženklu Pi.

3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus, nurodytus Direktyvos 2008/68/EB prieduose. Šie dokumentai saugomi minėtuose prieduose nurodytą laikotarpį.

4.   Gamintojai, kurie mano ar turi priežasčių manyti, kad į rinką pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų arba šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai užtikrinti, jiems pašalinti ar susigražinti, jei to reikia. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai informuoja valstybių narių, kuriose jie tiekė tuos gabenamuosius slėginius įrenginius, kompetentingas nacionalines institucijas ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

5.   Gamintojai visus tokius neatitikties ir taisomųjų priemonių atvejus patvirtina dokumentais.

6.   Gamintojai, gavę pagrįstą nacionalinės kompetentingos institucijos prašymą, tai institucijai lengvai suprantama kalba pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai patvirtinti. Gamintojai, tos institucijos prašymu, bendradarbiauja su ta institucija, kai atliekami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama pašalinti pavojų, kurį kelia jų pateikti į rinką gabenamieji slėginiai įrenginiai.

7.   Gamintojai teikia naudotojams tik tokią informaciją, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

5 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojai rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotojo atstovo įgaliojimas neapima 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų prievolių ir techninių dokumentų rengimo.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka iš gamintojo gautame įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

bent Direktyvos 2008/68/EB prieduose gamintojams nustatytą laikotarpį saugoti techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms;

b)

gavus pagrįstą nacionalinės kompetentingos institucijos prašymą, tai institucijai lengvai suprantama kalba pateikti jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai patvirtinti;

c)

nacionalinių kompetentingų institucijų prašymu, bendradarbiauti su jomis, kai imamasi bet kokių veiksmų, kuriais siekiama pašalinti gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriems taikomas įgaliojimas, keliamą pavojų.

3.   Įgaliotojo atstovo tapatybė ir adresas nurodomi Direktyvos 2008/68/EB prieduose nustatytame atitikties sertifikate.

4.   Įgaliotieji atstovai teikia naudotojams tik tokią informaciją, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

6 straipsnis

Importuotojų prievolės

1.   Importuotojai į Sąjungos rinką pateikia tik tokius gabenamuosius slėginius įrenginius, kurie atitinka Direktyvos 2008/68/EB priedus ir šią direktyvą.

2.   Prieš pateikdami gabenamuosius slėginius įrenginius į rinką importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus ir kad gabenamieji slėginiai įrenginiai paženklinti ženklu Pi ir turi Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodytą atitikties sertifikatą.

Jei importuotojas mano ar turi priežasčių manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, jis nepateikia į rinką tokių gabenamųjų slėginių įrenginių, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, importuotojas apie tai informuoja gamintoją ir rinkos priežiūros institucijas.

3.   Importuotojai atitikties sertifikate, nurodytame Direktyvos 2008/68/EB prieduose, nurodo savo pavadinimą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, arba prideda šią informaciją prie atitikties sertifikato.

4.   Importuotojai užtikrina, kad kol jie yra atsakingi už gabenamuosius slėginius įrenginius, dėl įrenginių saugojimo ar vežimo sąlygų nebūtų keliamas pavojus įrenginių atitikčiai Direktyvos 2008/68/EB prieduose nustatytiems reikalavimams.

5.   Importuotojai, kurie mano ar turi priežasčių manyti, kad jų į rinką pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai užtikrinti, jiems pašalinti ar susigrąžinti, jei to reikia. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai informuoja gamintoją ir valstybių narių, kuriose jie tiekė tuos gabenamuosius slėginius įrenginius, kompetentingas nacionalines institucijas ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

Importuotojai visus tokius neatitikties ir taisomųjų priemonių atvejus patvirtina dokumentais.

6.   Importuotojai bent Direktyvos 2008/68/EB prieduose gamintojams nustatytą laikotarpį saugo techninius dokumentus, kad galėtų juos pateikti rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad techninius dokumentus būtų galima pateikti toms institucijoms, jei jos to paprašytų.

7.   Importuotojai, gavę pagrįstą nacionalinės kompetentingos institucijos prašymą, tai institucijai lengvai suprantama kalba pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai patvirtinti. Tos institucijos prašymu, importuotojai bendradarbiauja su ja, kai atliekami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama pašalinti gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą pavojų.

8.   Importuotojai teikia naudotojams tik tokią informaciją, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

7 straipsnis

Platintojų prievolės

1.   Platintojai tiekia Sąjungos rinkai tik tokius gabenamuosius slėginius įrenginius, kurie atitinka Direktyvos 2008/68/EB priedus ir šią direktyvą. Prieš tiekdami gabenamuosius slėginius įrenginius rinkai platintojai patikrina, ar gabenamieji slėginiai įrenginiai paženklinti ženklu Pi ir turi atitikties sertifikatą bei nurodytą kontaktinį adresą, minimą šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje.

Jei platintojas mano ar turi priežasčių manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, jis netiekia rinkai tokių gabenamųjų slėginių įrenginių, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, platintojas apie tai informuoja gamintoją ar importuotoją ir rinkos priežiūros institucijas.

2.   Platintojai užtikrina, kad kol jie yra atsakingi už gabenamuosius slėginius įrenginius, dėl įrenginių saugojimo ar vežimo sąlygų nekiltų pavojus įrenginių atitikčiai Direktyvos 2008/68/EB prieduose nustatytiems reikalavimams.

3.   Platintojai, kurie mano ar turi priežasčių manyti, kad rinkai jų pateikti gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų ar šios direktyvos, privalo užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai užtikrinti, jiems pašalinti ar susigrąžinti, jei to reikia. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai informuoja gamintoją, importuotoją (jei taikytina) ir valstybių narių, kuriose jie tiekė tuos gabenamuosius slėginius įrenginius, kompetentingas nacionalines institucijas, taip pat pateikia išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

Platintojai visus tokius neatitikties ir taisomųjų priemonių atvejus patvirtina dokumentais.

4.   Platintojai, gavę pagrįstą nacionalinės kompetentingos institucijos prašymą, tai institucijai lengvai suprantama kalba pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia gabenamųjų slėginių įrenginių atitikčiai patvirtinti. Tos institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja, kai atliekami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama pašalinti gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

5.   Platintojai teikia naudotojams tik tokią informaciją, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Savininkų prievolės

1.   Jei savininkas mano ar turi priežasčių manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB priedų, įskaitant periodiško tikrinimo reikalavimų, ir šios direktyvos, jis netiekia ir nenaudoja tokių gabenamųjų slėginių įrenginių, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, savininkas apie tai informuoja gamintoją arba importuotoją arba platintoją ir rinkos priežiūros institucijas.

Savininkai visus tokius neatitikties ir taisomųjų priemonių atvejus patvirtina dokumentais.

2.   Savininkai užtikrina, kad kol jie yra atsakingi už gabenamuosius slėginius įrenginius, dėl įrenginių saugojimo ar vežimo sąlygų nekiltų pavojus įrenginių atitikčiai Direktyvos 2008/68/EB prieduose nustatytiems reikalavimams.

3.   Savininkai teikia naudotojams tik tokią informaciją, kuri atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

4.   Šis straipsnis netaikomas privatiems asmenims, ketinantiems naudoti ar naudojantiems gabenamuosius slėginius įrenginius savo asmeniniams tikslams ar namų ūkyje, laisvalaikiu ar vykdant sportinę veiklą.

9 straipsnis

Naudotojų prievolės

1.   Naudotojai naudoja tik tokius gabenamuosius slėginius įrenginius, kurie atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

2.   Jei gabenamieji slėginiai įrenginiai kelia pavojų, naudotojas apie tai informuoja savininką ir rinkos priežiūros institucijas.

10 straipsnis

Atvejai, kuriais gamintojų prievolės taikomos importuotojams ir platintojams

Importuotojas arba platintojas šioje direktyvoje laikomi gamintoju ir jiems taikomos gamintojo prievolės pagal 4 straipsnį, jei importuotojas arba gamintojas gabenamuosius slėginius įrenginius pateikia į rinką savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pertvarko į rinką jau pateiktus gabenamuosius slėginius įrenginius taip, kad gali būti paveikta atitiktis taikomiems reikalavimams.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Ekonominės veiklos vykdytojai, rinkos priežiūros institucijos prašymu, už bent 10 metų laikotarpį nurodo:

a)

bet kurį ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems tiekė gabenamuosius slėginius įrenginius;

b)

bet kurį ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie tiekė gabenamuosius slėginius įrenginius.

3 SKYRIUS

GABENAMŲJŲ SLĖGINIŲ ĮRENGINIŲ ATITIKTIS

12 straipsnis

Gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktis ir atitikties vertinimas

1.   1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šios direktyvos 3 ir 4 skyriuose nustatytus atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo ir išimtinio tikrinimo reikalavimus.

2.   1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai atitinka dokumentų, pagal kuriuos pagaminti, specifikacijas. Atliekami periodiški įrenginių tikrinimai, tarpiniai tikrinimai ir išimtiniai tikrinimai pagal Direktyvos 2008/68/EB priedų nuostatas, ir jiems taikomi šios direktyvos 3 ir 4 skyrių reikalavimai.

3.   Atitikties vertinimo sertifikatai ir atitikties pakartotinio vertinimo sertifikatai, taip pat periodiškų tikrinimų, tarpinių tikrinimų ir išimtinių tikrinimų ataskaitos, kurias išduoda notifikuotoji įstaiga, galioja visose valstybėse narėse.

Pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių nuimamų dalių atitikties vertinimas gali būti atliekamas atskirai.

13 straipsnis

Pakartotinis atitikties vertinimas

1 straipsnio 2 dalies c punkte minimų gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie pagaminti ir pradėti naudoti iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, pakartotinis atitikties vertinimas atliekamas taikant šios direktyvos III priede nustatytą pakartotinio atitikties vertinimo procedūrą.

Ženklu Pi ženklinama pagal šios direktyvos III priedą.

14 straipsnis

Bendrieji ženklo Pi principai

1.   Ženklu Pi ženklina tik gamintojas arba, jei atliekamas pakartotinis atitikties vertinimas, ženklinama taip, kaip nurodyta III priede. Dujų balionus, kurie anksčiau atitiko direktyvas 84/525/EEB, 84/526/EEB ar 84/527/EEB, ženklu Pi paženklina notifikuotoji įstaiga arba tai daroma jai prižiūrint.

2.   Ženklu Pi ženklinami tik tie gabenamieji slėginiai įrenginiai, kurie:

a)

atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus atitikties vertinimo reikalavimus; arba

b)

atitinka 13 straipsnyje nurodytus pakartotinio atitikties vertinimo reikalavimus.

Šiuo ženklu neženklinami jokie kiti gabenamieji slėginiai įrenginiai.

3.   Ženklindamas arba paženklinęs ženklu Pi gamintojas nurodo, kad prisiima atsakomybę už gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktį visiems taikomiems reikalavimams, nustatytiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje.

4.   Šioje direktyvoje ženklas Pi yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktis Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytiems taikomiems reikalavimams.

5.   Draudžiama ant gabenamųjų slėginių įrenginių nurodyti ženklus, simbolius ir įrašus, kurie prasme ar forma būtų panašūs į ženklą Pi ir greičiausiai klaidintų trečiąsias šalis. Bet kokie kiti ženklai ant gabenamųjų slėginių įrenginių pažymimi taip, kad nebūtų trukdoma ženklo Pi matomumui, įskaitomumui ir prasmei.

6.   Pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių nuimamos dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, žymimos ženklu Pi.

7.   Valstybės narės užtikrina tinkamą taisyklių, kuriomis reglamentuojamas ženklas Pi, įgyvendinimą ir imasi būtinų veiksmų tuo atveju, jei ženklas naudojamas netinkamai. Valstybės narės taip pat nustato nuobaudas už pažeidimus ir tokios nuobaudos gali apimti baudžiamąsias sankcijas už sunkius pažeidimus. Tokios nuobaudos yra proporcingos pažeidimo sunkumui ir jomis veiksmingai atgrasoma nuo netinkamo naudojimo.

15 straipsnis

Ženklinimo ženklu Pi taisyklės ir sąlygos

1.   Ženklą Pi sudaro vienas simbolis, kurio forma tokia:

Image

2.   Mažiausias ženklo Pi aukštis – 5 mm. Jei gabenamųjų slėginių įrenginių skersmuo lygus 140 mm ar mažesnis, mažiausias aukštis –2,5 mm.

3.   Laikomasi 1 dalyje pateiktame graduotame piešinyje nurodytų proporcijų. Languotas fonas nėra ženklo dalis.

4.   Ženklas Pi žymimas ant gabenamųjų slėginių įrenginių ar ant jų duomenų plokštelės, taip pat ant nuimamų pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių dalių, atliekančių tiesioginę apsaugos funkciją, matomai, įskaitomai ir nenutrinamai.

5.   Ženklu Pi paženklinama prieš tai, kai gabenamieji slėginiai įrenginiai ar nuimamos pakartotinai užpildomų gabenamųjų slėginių įrenginių dalys, atliekančios tiesioginę apsaugos funkciją, pateikiami į rinką.

6.   Po ženklo Pi nurodomas notifikuotosios įstaigos, kuri atlieka pradinius tikrinimus ir bandymus, identifikavimo numeris.

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį pažymi pati įstaiga arba gamintojas, vadovaujamas tos įstaigos.

7.   Kartu su paženklinta periodiško tikrinimo arba, prireikus, tarpinio tikrinimo, data nurodomas už periodišką tikrinimą atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

8.   Dėl dujų balionų, kurie anksčiau atitiko direktyvas 84/525/EEB, 84/526/EEB ar 84/527/EEB ir nepaženklinti ženklu Pi, atliekant pirmąjį periodišką tikrinimą pagal šią direktyvą, prieš atsakingos notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį paženklinama ženklu Pi.

16 straipsnis

Laisvas gabenamųjų slėginių įrenginių judėjimas

Nepažeidžiant šios direktyvos 30 ir 31 straipsniuose nustatytų apsaugos procedūrų ir Reglamente (EB) Nr. 765/2008 (11) nustatytos rinkos priežiūros sistemos, nė viena valstybė narė nedraudžia, neriboja ar netrukdo savo teritorijoje gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie atitinka šią direktyvą, laisvo judėjimo, tiekimo rinkai ir naudojimo.

4 SKYRIUS

NOTIFIKUOJANČIOSIOS INSTITUCIJOS IR NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS

17 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, atsakingą už notifikuotųjų įstaigų vertinimui, notifikavimui ir tolesnei stebėsenai būtinų procedūrų parengimą ir vykdymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje minimą vertinimą ir stebėseną atliktų nacionalinė akreditacijos įstaiga, apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir pagal šį reglamentą.

3.   Jei notifikuojančioji institucija paskiria ar kitaip patiki 1 dalyje minimą stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinis subjektas, ta įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi atitikti mutatis mutandis 18 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus reikalavimus. Be to, įstaiga, kuriai tai patikėta, turi turėti priemones, kurios apimtų su jos veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

18 straipsnis

Su notifikuojančiosiomis institucijomis susiję reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija įsteigiama taip, kad nekiltų interesų konfliktų su notifikuotosiomis įstaigomis.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra yra tokia ir ji veikia taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra yra tokia, kad kiekvieną sprendimą, susijusį su notifikuotųjų įstaigų notifikavimu priimtų ne tie kompetentingi asmenys, kurie atlieka tikrinimą, bet kiti kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija komerciniu ar konkurencingu pagrindu nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo notifikuotosios įstaigos, ar neteikia konsultavimo paslaugų, kurias teikia notifikuotosios įstaigos.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo gautos informacijos konfidencialumą.

6.   Notifikuojančioji institucija turi pakankamai kompetentingų darbuotojų savo užduotims tinkamai vykdyti.

19 straipsnis

Su informavimu susijusios notifikuojančiųjų institucijų prievolės

Valstybės narės informuoja Komisiją apie savo nacionalines procedūras, taikomas notifikuotosioms įstaigoms vertinti, notifikuoti ir stebėti, taip pat keistis informacija.

Komisija tą informaciją skelbia viešai.

20 straipsnis

Notifikuotosiomis įstaigomis keliami reikalavimai

1.   Notifikavimo tikslu notifikuotoji įstaiga laikosi reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje.

2.   Kompetentinga institucija, apibrėžta Direktyvos 2008/68/EB prieduose, gali būti notifikuotoji įstaiga, jei ji atitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir jei ji neveikia kaip notifikuojančioji institucija.

3.   Notifikuotoji įstaiga įsteigiama pagal nacionalinius įstatymus ir turi juridinio asmens statusą.

4.   Notifikuotoji įstaiga dalyvauja susijusioje standartizavimo veikloje ir notifikuotosios įstaigos koordinavimo grupės, įsteigtos pagal 29 straipsnį, veikloje (arba užtikrina, kad jos vertinimo personalas būtų informuotas apie tai) ir kaip bendrąsias gaires taiko administracinius sprendimus ir dokumentus, parengtus remiantis tos grupės darbo rezultatais.

21 straipsnis

Notifikavimo paraiška

1.   Tikrinimo įstaiga pateikia notifikavimo paraišką valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie paraiškos pridedamas toliau nurodytų aspektų aprašymas:

a)

su atitikties vertinimu, periodišku, tarpiniu ir išimtiniu tikrinimu ir pakartotiniu atitikties vertinimu susijusi veikla;

b)

procedūros, susijusios su a punkto veikla;

c)

gabenamieji slėginiai įrenginiai, kurių atžvilgiu įstaiga teigia esanti kompetentinga;

d)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžtos nacionalinės akreditacijos institucijos išduotas akreditacijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad tikrinimo įstaiga atitinka šios direktyvos 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

22 straipsnis

Notifikavimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos notifikuoja tik tas įstaigas, kurios atitinka 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektronine priemone.

3.   Notifikavimo pranešime pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal 21 straipsnio 2 dalį.

4.   Atitinkama įstaiga notifikuotosios įstaigos veiklą gali atlikti tik jei Komisija ir kitos valstybės narės per dvi savaites po notifikavimo nepateikia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja įstaiga šios direktyvos tikslais.

5.   Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama apie visus vėlesnius notifikavimo pakeitimus.

6.   Apie pareiškėjo vidaus tikrinimo tarnybas, apibrėžtas Direktyvos 2008/68/EB prieduose, nepranešama.

23 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikavimo numeriai ir sąrašai

1.   Komisija suteikia notifikuotajai įstaigai identifikavimo numerį.

Komisija suteikia tik vieną tokį numerį net jei įstaiga yra notifikuota pagal kelis Sąjungos teisės aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia įstaigų, notifikuotų pagal šią direktyvą, sąrašą, taip pat nurodo joms suteiktus identifikavimo numerius ir veiklą, kuriai atlikti jos yra notifikuotos.

Komisija užtikrina, kad toks sąrašas būtų visą laiką atnaujinamas.

24 straipsnis

Notifikavimų pakeitimai

1.   Jeigu notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba yra informuojama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 20 straipsnyje nurodytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba atšaukia notifikavimo galiojimą, atsižvelgdama į tų reikalavimų nesilaikymo arba tų prievolių nevykdymo svarbą. Apie tai ji nedelsdama atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu notifikavimas atšaukiamas, apribojamas ar laikinai sustabdomas arba jei notifikuotoji įstaiga nutraukia savo veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas tvarkytų kita notifikuotoji įstaiga arba kad su jomis galėtų susipažinti to pageidaujančios atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

25 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos užginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba ji sužino apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau vykdo jai nustatytus reikalavimus ir pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su notifikavimo pagrindu arba atitinkamos įstaigos kompetencijos užtikrinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa atliekant tyrimus gauta slapta medžiaga būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Jeigu Komisija sužino, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jos notifikavimo reikalavimų, Komisija atitinkamai informuoja apie tai notifikuojančiąją valstybę narę ir paprašo imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant notifikavimo panaikinimą, jei būtina.

26 straipsnis

Su veikla susijusios notifikuotųjų įstaigų prievolės

1.   Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimus, periodiškus tikrinimus, tarpinius tikrinimus ir išimtinius tikrinimus atlieka laikydamosi savo notifikavimo sąlygų ir procedūrų, nustatytų Direktyvos 2008/68/EB prieduose.

2.   Notifikuotosios įstaigos atlieka pakartotinį atitikties vertinimą pagal III priedą.

3.   Notifikuotosios įstaigos, kurias notifikavo viena valstybė narė, yra įgaliotos veikti visose valstybėse narėse. Notifikuojančioji institucija, kuri atliko pirminį vertinimą ir notifikavimą, lieka atsakinga už notifikuotosios įstaigos vykdomos veiklos stebėseną.

27 straipsnis

Su informavimu susijusios notifikuotųjų įstaigų prievolės

1.   Notifikuotosios įstaigos praneša notifikuojančiajai institucijai apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, jo galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos notifikavimo sričiai ir sąlygoms;

c)

bet kokius prašymus dėl informacijos apie vykdomą veiklą, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;

d)

esant prašymui, veiklą, vykdomą jų notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotoms įstaigoms, kurios vykdo panašią atitikties vertinimo, periodiško tikrinimo, tarpinio tikrinimo ir išimtinio tikrinimo veiklą ir vertina tuos pačius gabenamuosius slėginius įrenginius, teikia atitinkamą informaciją klausimais, susijusiais su neigiamais ir, esant prašymui, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

28 straipsnis

Dalijimasis patirtimi

Komisija užtikrina, kad būtų organizuojamas dalijimasis patirtimi valstybių narių nacionalinių institucijų, pagal šią direktyvą atsakingų už:

a)

notifikavimo politiką;

b)

rinkos priežiūrą.

29 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų koordinavimas

Komisija užtikrina tinkamą įstaigų, notifikuotų remiantis šia direktyva, veiklos koordinavimą bei bendradarbiavimą ir kad ši veikla būtų tinkamai vykdoma sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupėje.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos notifikavo, tiesiogiai ar per paskirtus atstovus dalyvautų tokios grupės veikloje.

5 SKYRIUS

APSAUGOS PROCEDŪROS

30 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliantiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams taikoma procedūra

1.   Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai, kuriems taikoma ši direktyva, kelia pavojų asmenų sveikatai ar saugai arba kitiems visuomenės interesų apsaugos aspektams, kuriems taikoma ši direktyva, jos atlieka tų gabenamųjų slėginių įrenginių vertinimą, apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis, įskaitant leidimą tam tikrais atvejais patekti į jų patalpas ir mėginių pateikimą.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai atitiktų tuos reikalavimus, pašalintų gabenamuosius slėginius įrenginius iš rinkos arba juos susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos atitinkamai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis taikomas šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms taisomosioms priemonėms.

2.   Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir apie veiksmus, kurių jų reikalavimu ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojas.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad būtų atliekami visi atitinkami taisomieji veiksmai gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriuos jis tiekė Sąjungos rinkai, atžvilgiu.

4.   Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamo taisomojo veiksmo, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų pereinamojo laikotarpio priemonių siekiant uždrausti arba apriboti tiekimą jų nacionalinei rinkai, pašalinti gaminį iš tos rinkos, arba jį susigrąžinti.

Apie tas priemones jos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   4 dalyje nurodyta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkantiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, įrenginių kilmei, pareikštos neatitikties ir keliamo pavojaus pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ūkinės veiklos vykdytojo pateiktiems argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

a)

ta, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai neatitinka asmenų sveikatos ar saugos, ar kitų visuomenės interesų apsaugos aspektų reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje; arba

b)

standartų ar techninių kodeksų, kurie nurodyti Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir kitose tos direktyvos nuostatose, trūkumai.

6.   Kitos valstybės narės, nei ta, kuri inicijavo šią procedūrą, nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokias patvirtintas priemones ar bet kokią turimą papildomą informaciją, susijusią su gabenamųjų slėginių įrenginių neatitiktimi, ir apie savo prieštaravimą, jeigu jos nepritaria nacionalinei priemonei, apie kurią buvo pranešta.

7.   Jeigu per du mėnesius nuo 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepareiškė nepritarimo pereinamojo laikotarpio priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad gabenamiesiems slėginiams įrenginiams būtų taikomos tinkamos ribojamosios priemonės, pvz., nedelsiamas gaminio pašalinimas iš jų rinkos.

31 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Jeigu užbaigus 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja teisiškai privalomam Sąjungos aktui, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis bei atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.

Komisija skiria savo sprendimą visoms valstybėms narėms ir nedelsdama šį sprendimą perduoda joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys gabenamieji slėginiai įrenginiai būtų pašalinti iš jų rinkų ir atitinkamai informuoja Komisiją.

Jeigu nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė ją atšaukia.

3.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o gabenamųjų slėginių įrenginių neatitiktis siejama su standartų trūkumais, nurodytais 30 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija apie tai praneša atitinkamai Europos standartizacijos įstaigai ar įstaigoms ir gali perduoti klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui (12). Prieš pateikdamas savo nuomonę tas komitetas gali pasikonsultuoti su atitinkama Europos standartizacijos įstaiga ar įstaigomis.

32 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys gabenamieji slėginiai įrenginiai, kurie kelia pavojų sveikatai ir saugai

1.   Jeigu kuri nors valstybė narė pagal 30 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą ir nustato, kad gabenamieji slėginiai įrenginiai, net ir atitinkantys Direktyvą 2008/68/EB ir šią direktyvą, kelia pavojų asmenų sveikatai, saugai ar kitiems visuomenės interesų apsaugos aspektams, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad pateikus į rinką šiuos gabenamuosius slėginius įrenginius jie nebekels pavojaus, pašalinti gabenamuosius slėginius įrenginius iš rinkos arba juos susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomosios priemonės būtų taikomos visų atitinkamų gabenamųjų slėginių įrenginių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje arba kuriuos jis naudoja visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus atitinkamiems gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, įrenginių kilmei ir tiekimo grandinei, keliamo pavojaus pobūdžiui bei nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei nustatyti.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultuotis su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionaliniu lygiu taikomas priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, jeigu būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

5.   Komisija skiria savo sprendimą visoms valstybėms narėms ir nedelsdama šį sprendimą perduoda joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

33 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nepažeidžiant 30 straipsnio, valstybė narė, nustačiusi vieną iš toliau minimų faktų, pareikalauja, kad konkrečiu atveju atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas panaikintų neatitiktį:

a)

ženklu Pi paženklinta pažeidžiant 12, 13, 14 arba 15 straipsnius;

b)

nebuvo paženklinta ženklu Pi;

c)

techniniai dokumentai nepateikti arba nepateikta visa informacija;

d)

nesilaikyta Direktyvos 2008/68/EB priedų ir šios direktyvos reikalavimų.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis išlieka, atitinkama valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai gabenamuosius slėginius įrenginius arba užtikrina, kad įrenginiai būtų susigrąžinti arba pašalinti iš rinkos.

6 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Savo teritorijose valstybės narės gali ir toliau taikyti II priede išvardytas nuostatas.

Valstybės narės, kurios toliau taiko tokias nuostatas, apie tai informuoja Komisiją. Komisija informuoja kitas valstybes nares.

35 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

Komisija gali priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį, susijusius su šios direktyvos priedų derinimu su mokslo ir technikos pažanga, visų pirma atsižvelgdama į Direktyvos 2008/68/EB priedų pakeitimus.

Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 36, 37 ir 38 straipsniuose nurodytos procedūros.

36 straipsnis

Delegavimas

1.   Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, minėtus 35 straipsnyje, Komisijai suteikiamas neribotam laikotarpiui.

2.   Komisija, kai tik priima deleguotą teisės aktą, apie jį tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 37 ir 38 straipsniuose nustatytų sąlygų.

37 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 35 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie tai, kokie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir apie galimas atšaukimo priežastis.

3.   Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas ir jis įsigalioja nedelsiant arba vėliau jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

38 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.   Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo datos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

2.   Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame numatytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu prieš tai tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti prieštaravimo.

3.   Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo deleguotajam aktui priežastis.

39 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB panaikinamos nuo 2011 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą Direktyvą 1999/36/EB suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą.

40 straipsnis

Lygiavertiškumo pripažinimas

1.   EEB modelio gabenamųjų slėginių įrenginių patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal direktyvas 84/525/EEB, 84/526/EEB ir 84/527/EEB ir EB projekto tyrimo sertifikatai, išduoti pagal Direktyvą 1999/36/EB pripažįstami lygiaverčiais tipo patvirtinimo sertifikatams, nurodytiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose, ir jiems turi būti taikomos tuose prieduose numatytos nuostatos dėl terminuoto tipo patvirtinimo pripažinimo.

2.   Sklendės ir kiti priedai, minimi Direktyvos 1999/36/EB 3 straipsnio 3 dalyje ir paženklinti Direktyvoje 97/23/EB (13) numatytu ženklu pagal Direktyvos 1999/36/EB 3 straipsnio 4 dalį, gali būti toliau naudojami.

41 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi 2 ir 5 skyriuose nurodytų nuostatų. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų įgyvendinimo priemonių laikantis 12–15 straipsnių nuostatų.

42 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokių nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3.   Nepaisydamos 1 dalies, valstybės narės užtikrina, kad 21 straipsnio 2 dalies d punktas būtų taikomas ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti įstatymai ir kiti teisės aktai būtų taikomi slėginėms talpykloms, jų sklendėms ir kitiems priedams, naudojamiems vežti JT Nr. 1745, JT Nr. 1746 ir JT Nr. 2495 ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d.

43 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

44 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2010 m. birželio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  2010 m. vasario 17 d. nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 138, 1999 6 1, p. 20.

(4)  OL L 260, 2008 9 30, p. 13.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(6)  OL L 262, 1976 9 27, p. 153.

(7)  OL L 300, 1984 11 19, p. 1.

(8)  OL L 300, 1984 11 19, p. 20.

(9)  OL L 300, 1984 11 19, p. 48.

(10)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(11)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(12)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

(13)  1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (OL L 181, 1997 7 9, p. 1).


I PRIEDAS

Pavojingų krovinių, išskyrus 2 klasės medžiagas, sąrašas

JT numeris

Klasė

Pavojinga medžiaga

1051

6.1

STABILIZUOTAS VANDENILIO CIANIDAS,

turintis mažiau kaip 3 % vandens

1052

8

BEVANDENIS VANDENILIO FLUORIDAS

1745

5.1

BROMINO PENTAFLUORIDAS,

išskyrus vežimą cisternose

1746

5.1

BROMINO TRIFLUORIDAS,

išskyrus vežimą cisternose

1790

8

VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS,

turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorido

2495

5.1

JODO PENTAFLUORIDAS,

išskyrus vežimą cisternose


II PRIEDAS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

1.   Valstybės narės savo nacionalines nuostatas dėl prietaisų, skirtų sujungti su kita įranga, ir dėl gabenamiesiems slėginiams įrenginiams taikomų spalvų kodų gali taikyti tol, kol Direktyvos 2008/68/EB prieduose bus įrašyti jų naudojimo standartai.

2.   Valstybės narės, kuriose aplinkos temperatūra nuolat būna žemesnė kaip –20 °C, medžiagų, skirtų gabenamiesiems slėginiams įrenginiams, naudojamiems nacionaliniam pavojingų krovinių gabenimui jų teritorijoje, darbinei temperatūrai griežtesnius standartus gali taikyti tol, kol į Direktyvos 2008/68/EB priedus bus įrašytos šioms klimato zonoms taikomos atitinkamos nustatytos temperatūros.

Tokiu atveju ženkle Pi ant gabenamųjų slėginių įrenginių, įskaitant nuimamas dalis, atliekančias tiesioginę apsaugos funkciją, po notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerio nurodoma „–40 °C“ arba kitoks tinkamas kompetentingos institucijos patvirtintas ženklas.


III PRIEDAS

PAKARTOTINIO ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪRA

1.   Šiame priede nustatomas metodas, kuriuo užtikrinama, kad 1 straipsnio 2 dalies c punkte minimų gabenamųjų slėginių įrenginių, pagamintų ir pradėtų naudoti iki Direktyvos 1999/36/EB įgyvendinimo dienos, pakartotinis atitikties vertinimas atitiktų susijusias Direktyvos 2008/68/EB priedų ir susijusias šios direktyvos nuostatas, galiojančias pakartotinio vertinimo metu.

2.   Savininkas arba naudotojas privalo suteikti notifikuotajai įstaigai, atitinkančiai EN ISO/IEC 17020:2004 A tipą, notifikuotai atlikti pakartotinį atitikties vertinimą, informacijos apie gabenamuosius slėginius įrenginius, kuri jai leistų tiksliai identifikuoti tuos įrenginius (informaciją apie kilmę, projektavimo taisykles, o apie acetileno cilindrus – ir informaciją apie poringąją medžiagą). Tam tikrais atvejais ši informacija apima visus nustatytus naudojimo apribojimus ir visas pastabas dėl galimų pakenkimų ar atlikto remonto.

3.   A tipo notifikuotoji įstaiga, notifikuota atlikti pakartotinį atitikties vertinimą, patikrina, ar gabenamieji slėginiai įrenginiai yra tokio pat saugos lygio kaip ir Direktyvos 2008/68/EB prieduose nurodyti gabenamieji slėginiai įrenginiai. Toks vertinimas atliekamas tikrinant pagal 2 dalį pateiktą informaciją ir tam tikrais atvejais – surengiant papildomus tikrinimus.

4.   Jei 3 dalies vertinimo rezultatai patenkinami, atliekamas periodiškas gabenamųjų slėginių įrenginių tikrinimas, nustatytas Direktyvos 2008/68/EB prieduose. Jei atitinkami šio periodiško tikrinimo reikalavimai, ženklu Pi ženklina arba šį ženklinimą prižiūri notifikuotoji įstaiga, atsakinga už periodišką tikrinimą pagal 14 straipsnio 1–5 dalis. Po ženklo Pi nurodomas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už periodišką tikrinimą, identifikavimo numeris. Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už periodišką tikrinimą, išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą laikantis 6 dalies nuostatų.

5.   Kai slėginės talpyklos yra serijinės gamybos, valstybės narės gali leisti pakartotinį pavienių talpyklų, įskaitant jų sklendes ir kitus vežimo tikslais naudojamus priedus, atitikties vertinimą atlikti notifikuotajai įstaigai, notifikuotai atlikti atitinkamų gabenamųjų slėginių talpyklų periodišką tikrinimą, jei tipo atitiktį pagal 3 dalį yra įvertinusi A tipo notifikuotoji įstaiga, atsakinga už pakartotinį atitikties vertinimą, ir buvo išduotas pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatas. Po ženklo Pi nurodomas notifikuotosios įstaigos, atsakingos už periodišką tikrinimą, identifikavimo numeris.

6.   Visais kitais atvejais už periodišką tikrinimą atsakinga notifikuotoji įstaiga išduoda pakartotinio atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

a)

notifikuotosios įstaigos, išduodančios sertifikatą, identifikavimo duomenys ir, jei skiriasi, A tipo notifikuotosios įstaigos, atsakingos už pakartotinį atitikties vertinimą, identifikavimo numeris, laikantis 3 dalies nuostatų;

b)

savininko ar 2 dalyje nurodyto naudotojo pavadinimas ir adresas;

c)

jei taikoma 5 dalyje numatyta procedūra, pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikato identifikavimo duomenys;

d)

gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie paženklinti ženklu Pi, identifikavimo duomenys, įskaitant bent jau serijos numerį ar numerius; ir

e)

išdavimo data.

7.   Išduodamas pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatas.

Jei taikoma 5 dalies procedūra, A tipo įstaiga, atsakinga už pakartotinį atitikties vertinimą, išduoda pakartotinio tipo atitikties vertinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bent ši informacija:

a)

notifikuotosios įstaigos identifikavimo duomenys;

b)

gabenamųjų slėginių įrenginių, kurie dar kartą vertinami, gamintojo ir originalaus tipo patvirtinimo turėtojo, kai turėtojas nėra gamintojas, pavadinimas ir adresas;

c)

duomenys, kuriais identifikuojami serijai priklausantys gabenamieji slėginiai įrenginiai; ir

d)

išdavimo data;

e)

žodžiai: „šis sertifikatas nesuteikia teisės gaminti gabenamuosius slėginius įrenginius ar jų dalis“.

8.   Ženklindamas arba paženklinęs ženklu Pi, gamintojas, savininkas arba naudotojas nurodo, kad prisiima atsakomybę už gabenamųjų slėginių įrenginių atitiktį visiems Direktyvos 2008/68/EB prieduose ir šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams, galiojantiems pakartotinio vertinimo metu.

9.   Prireikus atsižvelgiama į II priedo 2 dalies nuostatas ir taip pat ženklinama šiame priede numatytu neigiamos temperatūros ženklu.


Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnio

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškia, kad šios direktyvos nuostatos neturi įtakos pozicijai, kurią institucijos ateityje galėtų priimti atsižvelgdamos į Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnio arba atskirų įstatymo galią turinčių aktų, kuriuose išdėstytos tokios nuostatos, taikymą.


Komisijos pareiškimas dėl pranešimo apie deleguotus teisės aktus

Europos Komisija atkreipia dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos nuomonę, kad, išskyrus atvejus, kai atitinkamame teisės akte numatyta skubos procedūra, pranešant apie deleguotus teisės aktus turi būti atsižvelgiama į institucijų darbo pertraukas (žiemos, vasaros ir Europos Parlamento rinkimų), kad per atitinkamuose teisės aktuose nustatytus terminus Europos Parlamentas ir Taryba galėtų pasinaudoti išimtinėmis teisėmis. Todėl Komisija yra pasirengusi į tai atsižvelgti.