ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.152.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 152

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. birželio 18d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 522/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 523/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

3

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 524/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

4

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 525/2010, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

5

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 526/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

7

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 527/2010, kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso 2-ojo atskiro etapo sviesto pardavimo kaina

8

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 528/2010, kuriuo mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso 2-ojo atskiro etapo pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma

9

 

 

2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 529/2010, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

10

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 2010/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/60/EB, nustatanti tam tikrus saldiklių grynumo kriterijus ( 1 )

12

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas 2010/336/BUSP dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais sudarymą

14

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 522/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

50,2

TR

52,7

ZZ

69,9

0707 00 05

MA

37,3

MK

36,4

TR

119,0

ZZ

64,2

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 50 10

AR

77,3

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

94,5

ZZ

92,9

0808 10 80

AR

102,3

BR

79,1

CA

117,1

CL

92,9

CN

52,4

NZ

122,2

US

140,3

UY

123,8

ZA

92,9

ZZ

102,6

0809 10 00

TR

247,3

US

396,9

ZZ

322,1

0809 20 95

SY

216,0

TR

334,4

US

576,0

ZZ

375,5

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 40 05

AU

340,4

EG

219,2

IL

236,3

US

571,1

ZZ

341,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 523/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), numatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1454/2007, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. birželio 15 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. birželio 15 d. pateiktas paraiškas eksporto grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio a ir b punktuose bei 2 straipsnyje nurodomus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 524/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. birželio 15 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. birželio 15 d. pateiktas paraiškas grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio c punkte ir 2 straipsnyje nurodytus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/5


KOMISIJOSREGLAMENTAS (ES) Nr. 525/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Sąjungoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą paukštienos rinkos padėtį, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Sąjungoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekį skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) 853/2004 II priedo I skyriuje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. birželio 18 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03:

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 526/2010

2010 m. birželio 17 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 620/2009, kuriuo nustatomos aukštos kokybės jautienos importo tarifinės kvotos administravimo taisyklės (3), išdėstytos išsamios importo licencijos paraiškų teikimo ir importo licencijų išdavimo taisyklės.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai licencijos paraiškose nurodyti kiekiai viršija kiekius, kuriuos galima importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, turėtų būti nustatyti kiekvienoje licencijos paraiškoje nurodyto kiekio paskirstymo koeficientai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį 2010 m. birželio 1–7 d. laikotarpiu pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis viršijo kiekį, kurį galima importuoti. Todėl turėtų būti nustatytas kiekis, kuriam galima išduoti importo licencijas, ir paskirstymo koeficientas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2010 m. birželio 1–7 d. laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 620/2009 3 straipsnį pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis, kuriam taikoma kvota, kurios eilės numeris 09.4449, dauginamas iš paskirstymo koeficiento 0,433989 %.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 182, 2009 7 15, p. 25.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 527/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso 2-ojo atskiro etapo sviesto pardavimo kaina

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas sviesto pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), numatytomis sąlygomis.

(2)

Atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį turėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą arba nuspręsti jos nenustatyti.

(3)

Atsižvelgiant į 2-uoju atskiru konkurso etapu gautas paraiškas dalyvauti konkurse, turėtų būti nustatyta mažiausia pardavimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Mažiausia sviesto pardavimo kaina Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso 2-uoju atskiru etapu, kurio paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas pasibaigė 2010 m. birželio 15 d., yra 355,10 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 17.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso 2-ojo atskiro etapo pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 447/2010 (2) konkurso tvarka pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3), numatytomis sąlygomis.

(2)

Atsižvelgdama į atskirais konkurso etapais gautas paraiškas dalyvauti konkurse, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 46 straipsnio 1 dalį turėtų nustatyti mažiausią pardavimo kainą arba nuspręsti jos nenustatyti.

(3)

Atsižvelgiant į 2-uoju atskiru konkurso etapu gautas paraiškas dalyvauti konkurse, mažiausia pardavimo kaina neturėtų būti nustatyta.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso 2-uoju atskiro etapo, kurio paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas pasibaigė 2010 m. birželio 15 d., mažiausia nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Primininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 19.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.


18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 529/2010

2010 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2010 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

132,9

0

BR

131,7

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

124,9

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

203,1

29

BR

224,3

23

AR

300,5

0

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

171,0

12

BR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

114,6

9

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

257,0

12

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

323,9

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

373,5

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

287,5

0

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

566,9

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


DIREKTYVOS

18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/37/ES

2010 m. birželio 17 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/60/EB, nustatanti tam tikrus saldiklių grynumo kriterijus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 30 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (EMST),

kadangi:

(1)

Komisijos direktyvoje 2008/60/EB (2), kurioje nustatomi tam tikri saldiklių grynumo kriterijai, nustatyti 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (3) išvardytuose maisto produktuose naudojamų saldiklių grynumo kriterijai.

(2)

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) įvertino informaciją apie neotamo, kaip saldiklio ir skonio ir aromato stipriklio, naudojimo saugumą ir pateikė savo nuomonę (4). Atsižvelgiant į pasiūlytą naudojimo paskirtį, buvo nuspręsta leisti naudoti šį maisto priedą. Todėl reikia patvirtinti šio maisto priedo, kuriam priskiriamas E 961 numeris, specifikacijas.

(3)

Būtina atsižvelgti į priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Jungtinio maisto priedų ekspertų komiteto sudarytame Codex Alimentarius. Visų pirma, tam tikrais atvejais konkretūs grynumo kriterijai turi būti pakeisti, siekiant atsižvelgti į atitinkamų atskirų sunkiųjų metalų didžiausią leidžiamąją koncentraciją.

(4)

Todėl Direktyvą 2008/60/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/60/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti, ne vėliau kaip 2011 m. kovo 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Priimdamos minėtas nuostatas valstybės narės jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 158, 2008 6 18, p. 17.

(3)  OL L 237, 1994 9 10, p. 3.

(4)  Maisto priedų, pagardų, perdirbimo medžiagų ir besiliečiančių su maistu medžiagų mokslininkų grupės mokslinė nuomonė, pateikta Europos Komisijos prašymu dėl neotamo kaip saldiklio ir skonio ir aromato stipriklio. EMST leidinys (2007 m.) 581, p. 1–43.


PRIEDAS

Direktyvos 2008/60/EB I priede po E 959 įrašo įterpiamas šis E 961 įrašas:

E 961 –   NEOTAMAS

Sinonimai

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanino 1-metilo esteris,

N(3,3-dimetilbutil)-L-aspartil-L-fenilalanino 1-metilo esteris.

Apibrėžimas

Neotamas gaminamas vykstant aspartamo ir 3,3,-dimetilbutiraldehido metanolyje reakcijai slegiant vandeniliui ir naudojant paladžio-anglies katalizatorių. Jis yra išskiriamas ir gryninamas filtruojant; šio proceso metu galima naudoti diatomitą. Pašalinus tirpiklį distiliavimo būdu, neotamas plaunamas vandeniu, išskiriamas centrifuguojant ir galiausiai džiovinamas vakuume.

CAS Nr.

165450–17–9

Cheminis pavadinimas

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanino 1-metilo esteris

Cheminė formulė

C20H30N2O5

Molekulinė masė

378,47

Apibūdinimas

Balti arba beveik balti milteliai

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97,0 % sausos medžiagos svorio

Identifikavimas

Tirpumas

4,75 % (m/m) 60 °C vandenyje, tirpus etanolyje ir etilo acetate

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 5 % (Karlo Fišerio metodas, 25 ± 5 mg svorio mėginys)

pH

5,0–7,0 (0,5 % vandeninio tirpalo)

Lydimosi temperatūros diapazonas:

81–84 °C

N-[(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalaninas

Ne daugiau kaip 1,5 %

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“


SPRENDIMAI

18.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/14


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/336/BUSP

2010 m. birželio 14 d.

dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais sudarymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Europos saugumo strategiją, kurioje raginama nustatyti veiksmingu daugiašališkumu pagrįstą tarptautinę tvarką. Europos saugumo strategijoje pripažįstama, kad Jungtinių Tautų (JT) Chartija yra esminis tarptautinių santykių pagrindas. JT stiprinimas ir sąlygų JT sudarymas jų įsipareigojimams vykdyti ir efektyviai veikti yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų.

(2)

2006 m. gruodžio 6 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją 61/89 „Siekiant sudaryti Sutartį dėl prekybos ginklais: įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir perdavimo bendrų tarptautinių standartų nustatymas“.

(3)

2006 m. gruodžio 11 d. išvadose Taryba palankiai įvertino oficialiai pradėtą procesą rengiant teisinę galią turinčią tarptautinę Sutartį dėl prekybos ginklais (SPG) ir su džiaugsmu pažymėjo, kad JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijai 61/89 pritarė akivaizdi dauguma JT valstybių narių, įskaitant visas Sąjungos valstybes nares. Taryba dar kartą patvirtino, kad Sąjunga ir jos valstybės narės aktyviai dalyvaus šiame procese, ir pabrėžė bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis ir regioninėmis organizacijomis šiame procese svarbą.

(4)

JT Generalinis Sekretorius įsteigė 28 narių Vyriausybinių ekspertų grupę (GGE), kuri turi toliau svarstyti SPG galimybę. Grupė posėdžiavo 2008 m. ir padarė išvadą, kad JT tokios SPG galimybę būtina palaipsniui, atvirai ir skaidriai papildomai svarstyti ir dėti pastangas šiame procese. GGE paragino valstybes, kurios gali ir kurių bus paprašyta, teikti paramą valstybėms, kurioms jos reikia.

(5)

2007 m. gruodžio 10 d. išvadose Taryba palankiai įvertino tai, kad įsteigta JT GGE, ir pareiškė tvirtą įsitikinimą, kad visa apimantis teisinę galią turintis dokumentas, suderintas su galiojančiais valstybių įsipareigojimais pagal atitinkamą tarptautinę teisę, kuriuo nustatomi įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir perdavimo bendri tarptautiniai standartai, galėtų svariai prisidėti kovojant su nepageidaujamu bei neatsakingu įprastinės ginkluotės platinimu.

(6)

Jungtinių Tautų nusiginklavimo tyrimų institutas (UNIDIR) prisidėjo prie šio proceso parengdamas dviejų dalių studiją, kurią sudarė dvi išsamios JT valstybių narių nuomonių dėl SPG sudarymo galimybių, taikymo srities ir numatomų kriterijų analizės. Šios analizės, parengtos 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn., buvo labai naudingos GGE darbui.

(7)

2008 m. gruodžio 24 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją 63/240 „Siekiant sudaryti Sutartį dėl prekybos ginklais: įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir perdavimo bendrų tarptautinių standartų nustatymas“, kuria įsteigiama Neribotos sudėties darbo grupė (OEWG), kuri turi toliau svarstyti tuos GGE ataskaitoje nurodytus elementus, dėl kurių būtų galima pasiekti bendrą sutarimą ir įtraukti juos į galimą teisinę galią turinčią sutartį dėl įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir perdavimo. OEWG 2009 m. posėdžiavo du kartus ir pateikė JT Generalinei Asamblėjai ataskaitą, pažymėdama, kad reikėtų tarptautiniu mastu imtis veiksmų sprendžiant problemas, susijusias su nereguliuojama prekyba įprastiniais ginklais ir jų patekimu į nelegalias rinkas.

(8)

Atsižvelgdama į pirmiau minėtas Tarybos išvadas, Sąjunga nusprendė remti SPG procesą, į diskusiją įtraukdama valstybes, kurios nėra GGE narės, ir kitus subjektus, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės ir pramonės sektoriaus atstovus, kad būtų didinamas šio klausimo supratimas ir prisidėta prie GGE darbo. Šiuo tikslu 2009 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2009/42/BUSP (1) dėl paramos ES veiklai siekiant trečiosiose šalyse pagal Europos saugumo strategiją remti procesą, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais.

(9)

Įgyvendinant Sprendimą 2009/42/BUSP, sprendimą įgyvendinanti agentūra UNIDIR 2009 m. vasario mėn. – 2010 m. vasario mėn. surengė šešis regioninius seminarus, papildomą renginį ir įvadinį bei baigiamąjį renginius. Vykdant šią veiklą atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant pilietinės visuomenės, pramonės sektoriaus ir GGE nedalyvaujančių šalių atstovus, buvo suteikta galimybė dalyvauti atvirose neformaliose diskusijose dėl SPG. Be to, įgyvendinant Tarybos sprendimą 2009/42/BUSP buvo suteikta galimybė į vykdomą tarptautinį procesą integruoti nacionalinius ir regioninius metodus, taip pat prisidėti nustatant Sutarties dėl prekybos įprastiniais ginklais taikymo sritį ir galimas pasekmes.

(10)

2009 m. gruodžio 2 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją 64/48 „Sutartis dėl prekybos ginklais“, kurioje buvo nuspręsta 2010 m. sušaukti JT konferenciją dėl SPG, kad būtų parengtas teisinę galią turintis dokumentas dėl kuo aukštesnių bendrų tarptautinių standartų, taikomų įprastinių ginklų perdavimui. Rezoliucijoje taip pat buvo nuspręsta, kad likę OEWG posėdžiai turi būti laikomi JT konferencijos parengiamojo komiteto posėdžiais.

(11)

Atsižvelgiant į pagal Sprendimą 2009/42/BUSP vykdomą veiklą, kuri nutraukiama 2010 m. gegužės mėn., į tai, kad reikia pasirengti 2012 m. JT konferencijai dėl SPG, siekiant joje gerų rezultatų, ir į Rezoliucijoje 64/48 pateiktą rekomendaciją užtikrinti kuo platesnį ir veiksmingesnį dalyvavimą konferencijoje, Sąjunga turėtų remti JT konferencijos parengiamąjį procesą siekdama užtikrinti, kad ji būtų kuo platesnio masto ir kad joje būtų galima pateikti konkrečių rekomendacijų dėl būsimos SPG nuostatų. Sąjungos parama SPG procesui turėtų apimti priemones, skirtas paramai trečiųjų šalių nacionalinėms eksporto ir importo kontrolės sistemoms, kurios turėtų atitikti būsimą SPG,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekdama remti Sutartį dėl prekybos ginklais (SPG), Sąjunga vykdo veiklą, kuria siekiama šių tikslų:

remti JT konferencijos dėl SPG parengiamąjį procesą siekiant užtikrinti, kad ji būtų kuo platesnio masto ir kad joje būtų galima pateikti konkrečių rekomendacijų dėl būsimos SPG nuostatų,

teikti JT valstybėms narėms paramą joms plėtojant ir gerinant nacionalinę ir regioninę patirtį, kad būtų vykdoma veiksminga ginklų perdavimo kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būsima SPG, jai įsigaliojus, būtų kuo veiksmingesnė.

2.   Siekdama įgyvendinti 1 dalyje nurodytus tikslus, Sąjunga imsis šio projekto:

surengs septynis regioninius seminarus, įvadinį ir baigiamąjį renginį, ne daugiau kaip tris papildomus renginius, ir skleis informaciją apie rezultatus.

Pirmiau nurodyto projekto išsamus aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytą projektą įgyvendina JT nusiginklavimo tyrimų institutas (UNIDIR).

3.   UNIDIR atlieka savo užduotį vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir UNIDIR sudaro būtinus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto įgyvendinimui skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 520 000 EUR.

2.   Išlaidos, finansuojamos 1 dalyje nurodyta suma, valdomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Europos Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Šiuo tikslu ji ir UNIDIR sudaro finansavimo susitarimą. Susitarime numatoma, kad UNIDIR turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Komisija siekia, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus, su kuriais susiduriama tame procese, ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis teikia Tarybai ataskaitas dėl šio sprendimo įgyvendinimo remdamasis reguliariomis ataskaitomis, kurios parengiamos po kiekvieno surengto regioninio seminaro, baigiamojo ir įvadinio seminaro, taip pat papildomų renginių. Ataskaitas rengia UNIDIR; Taryba šių ataskaitų pagrindu atlieka įvertinimą. Komisija teikia informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto įgyvendinimo finansinius aspektus.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas netenka galios praėjus 24 mėnesiams nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo datos. Jis netenka galios praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo datos, jeigu iki to laiko nesudaromas minėtas finansavimo susitarimas.

Priimta Liuksemburge 2010 m. birželio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 17, 2009 1 22, p. 39.


PRIEDAS

1.   Tikslas

Bendras šio sprendimo tikslas – remti JT konferencijos dėl SPG parengiamąjį procesą siekiant užtikrinti, kad ji būtų kuo platesnio masto ir kad joje būtų galima pateikti konkrečių rekomendacijų dėl būsimos SPG nuostatų, ir teikti JT valstybėms narėms paramą joms plėtojant ir gerinant nacionalinę ir regioninę patirtį, kad būtų vykdoma veiksminga ginklų eksporto ir perdavimo kontrolė.

2.   Projekto aprašymas

2.1.   Projekto tikslas

Projektu siekiama tokių konkrečių tikslų:

a)

remti JT konferencijos dėl SPG parengiamąjį procesą, be kita ko:

i)

užtikrinant, kad JT valstybės narės, pilietinė visuomenė ir pramonės sektoriaus atstovai būtų geriau informuoti apie SPG procesą, turėtų daugiau žinių apie jį ir geriau jį suprastų;

ii)

skatinant, kad Parengiamojo komiteto darbe 2010–2011 m. aktyviai ir veiksmingai dalyvautų kuo daugiau JT valstybių narių;

iii)

nustatant ir suformuluojant konkrečius pasiūlymus dėl SPG turinio, įskaitant kuo išsamesnę taikymo sritį, kriterijus ir galimas pasekmes;

iv)

trečiosiose šalyse skatinant nustatyti kuo aukštesnius SPG standartus, remiantis taip pat ir regionine patirtimi bei priemonėmis;

v)

remiant pasirengimą 2012 m. konferencijai stiprinant dalyvių gebėjimus derėtis.

b)

remti trečiųjų šalių pastangas įdiegti, gerinti ir įgyvendinti atitinkamai ginklų eksporto ir perdavimo kontrolės sistemas, be kita ko:

i)

padedant įdiegti licencijavimo sistemas ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

ii)

padedant užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi nacionalinių kontrolės priemonių, kuriomis bus įgyvendinama būsima SPG, įskaitant sienų kontrolę ir ginklų eksporto bei perdavimo stebėseną, ir geriau užtikrinamas jų vykdymas;

iii)

padedant rengti nacionalines ir regionines ataskaitas dėl ginklų eksporto ir importo, kad būtų skatinamas prekybos ginklais skaidrumas ir atskaitomybė už ją;

iv)

remiant didesnį prekybos ginklais skaidrumą ir atskaitomybę už ją dalyvaujant JT įprastinės ginkluotės registro (UN ROCA) veikloje;

v)

padedant nacionaliniu lygiu žymėti ir atsekti šaulių ir lengvuosius ginklus (SALW).

2.2.   Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą:

a)

JT valstybės narės bus geriau informuotos apie SPG procesą, turės daugiau žinių apie jį ir geriau jį supras;

b)

bus užtikrinta, kad JT valstybės narės plačiai ir aktyviau dalyvautų Parengiamojo komiteto darbe 2010–2011 m., be kita ko, suformuluojant konkrečius pasiūlymus dėl SPG turinio, kuriame turėtų būti atspindėta kuo platesnė taikymo sritis ir kuo aukštesni standartai;

c)

trečiosios šalys bus geriau informuotos apie įprastinių ginklų eksporto kontrolės sistemų struktūrą ir veikimą, be kita ko, teikiant paramą, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi nacionalinių kontrolės priemonių, kuriomis bus įgyvendinama būsima SPG, įskaitant sienų kontrolę ir ginklų eksporto bei perdavimo stebėseną, ir geriau užtikrinamas jų vykdymas;

d)

bus pagerintas ginklų registravimas ir jų apskaita, be kita ko, užtikrinant, kad ginklai būtų žymimi, atsekami, o informacija apie juos nacionaliniu lygiu būtų pateikiama UN ROCA, taip pat didinant dalyvaujančių valstybių nacionalinius pajėgumus eksporto kontrolės srityje.

2.3.   Veiklos apibūdinimas

Projekte numatyta, kad bus surengti septyni regioniniai seminarai, įvadinis ir baigiamasis renginys, ne daugiau kaip trys papildomi renginiai, ir skleidžiama informacija apie rezultatus.

Regioniniai seminarai truks po tris dienas tam tikroje nustatytinoje tikslinių regionų vietoje.

2.3.1.   Regioninių seminarų struktūra

Seminaruose bus daromi tokie pranešimai ir surengtos tokios diskusijos:

 

Pirma dalis (1 DIENA ir 2 DIENA (pirma pusė)):

a)

bendra SPG apžvalga, aiškinamojo pobūdžio informacija, galima taikymo sritis ir kriterijai ir t. t.;

b)

nuomonės dėl SPG nacionaliniu ir regioniniu lygiu, įskaitant Sąjungos nuomonės dėl SPG pristatymą;

c)

kiti SPG aspektai, įskaitant skaidrumo ir paramos priemones;

d)

rekomendacijų, skirtų darbui Parengiamojo komiteto posėdžiuose, rengimas.

 

Antra dalis (2 DIENA (antra pusė) ir 3 DIENA):

a)

pranešimas apie nacionalines ir regionines prekybos įprastiniais ginklais kontrolės sistemas, įskaitant 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (1);

b)

licencijavimo sistemų diegimo ir jų įgyvendinimo užtikrinimo aspektai, įskaitant teisinius ir administracinius aspektus;

c)

aspektai, susiję su tuo, kaip laikomasi nacionalinių kontrolės priemonių, kuriomis bus įgyvendinama būsima SPG, įskaitant sienų kontrolę ir ginklų eksporto bei perdavimo stebėseną, ir užtikrinamas jų vykdymas;

d)

ginklų registravimo ir jų apskaitos aspektai, įskaitant nacionalines ir regionines ataskaitas dėl ginklų eksporto ir perdavimo;

e)

UN ROCA vaidmuo ir veikimas, įskaitant paramą teikiant registrui nacionalines ataskaitas;

f)

tarptautinės ir nacionalinės SALW žymėjimo ir atsekimo priemonės ir parama jas įgyvendinant.

Trijų dienų seminarai apims darbo grupės posėdžius, skirtus konkretiems SPG aspektams.

2.3.2.   Seminarų dalyviai

Regioninių seminarų dalyviai:

a)

diplomatinis ir karinis/gynybos srities personalas iš regiono šalių, visų pirma institucijų, atsakingų už nacionalinę politiką SPG atžvilgiu, darbuotojai, įskaitant nacionalinius atstovus, dalyvaujančius SPG parengiamojo komiteto darbe;

b)

techninis ir teisėsaugos personalas iš regiono šalių, visų pirma eksporto kontrolės institucijų, muitinės ir teisėsaugos pareigūnai (po du dalyvius iš kiekvienos šalies);

c)

tarptautinių ir regioninių organizacijų, regioninių nevyriausybinių organizacijų (NVO), analitinių centrų ir vietos/regionų pramonės sektoriaus atstovai;

d)

UNIDIR ir Jungtinių Tautų nusiginklavimo tyrimų biuro atstovai (UNODA; Įprastinės ginkluotės skyriaus ir Regioninio skyriaus atstovai, atitinkamais atvejais įskaitant regioninių centrų atstovus);

e)

nacionaliniai ir tarptautiniai įprastinių ginklų eksporto kontrolės aspektų techniniai ekspertai, įskaitant Sąjungos ekspertus ir pramonės sektoriaus atstovus.

Atsižvelgiant į regionų dydį, tikimasi, kad kiekviename seminare dalyvaus po 45–80 dalyvių. Pirmoje kiekvieno seminaro dalyje dalyvaus po vieną diplomatinės tarnybos ar karinį pareigūną iš kiekvienos pakviestos valstybės, o antroje dalyje dalyvaus po vieną techninio personalo atstovą ir teisėsaugos pareigūną iš kiekvienos pakviestos valstybės. Šalis, kurios bus pakviestos dalyvauti kiekviename seminare, ir seminarų dalyvius atrinks vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su kompetentingais Tarybos organais ir remdamasis UNIDIR pateiktu pasiūlymu.

Turėtų būti tinkamu lygiu užtikrintas Sąjungos ekspertų dalyvavimas seminaruose, susijęs tiek su technine, tiek su politine patirtimi.

2.3.3.   Parama: mokslinių tyrimų komponentas

Siekiant užtikrinti, kad JT procesui laiku būtų teikiama išsamia informacija pagrįsta ir esminė parama, reikalingas tvirtas mokslinių tyrimų komponentas. UNIDIR paves kompetentingiems mokslinių tyrimų institutams ar atskiriems ekspertams parengti ne daugiau kaip 12 informacinių mokslinių tyrimų dokumentų, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama tam tikriems projekto ir regioninių seminarų atžvilgiu svarbiausiems aspektams. UNIDIR pasiūlys vyriausiajam įgaliotiniui galimų mokslinių tyrimų institutų ar atskirų ekspertų, turinčių tvirtų žinių apie konkrečius SPG aspektus, galutinį sąrašą. Vyriausiasis įgaliotinis atrinks tinkamiausius iš jų, remdamasis galutiniu sąrašu ir pasikonsultavęs su kompetentingais Tarybos organais.

2.3.4.   Seminarų regioninis paskirstymas

Regioniniai seminarai bus rengiami šioms šalių grupėms:

a)

vienas seminaras Pietų bei Centrinės Amerikos ir Karibų jūros valstybių regionui;

b)

vienas seminaras Artimųjų Rytų regionui;

c)

vienas seminaras Šiaurės, Vakarų ir Centrinės Afrikos regionui;

d)

vienas seminaras Rytų ir Pietų Afrikos regionui;

e)

vienas seminaras Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybių regionui;

f)

vienas seminaras Pietų ir Centrinės Azijos regionui;

g)

vienas seminaras „Platesnės Europos“ regionui.

Siūlomos preliminarios seminarų vietos:

a)

Pietų bei Centrinės Amerikos ir Karibų jūros valstybių regionui – Buenos Airės arba Rio de Žaneiras;

b)

Artimųjų Rytų regionui – Kairas arba Beirutas;

c)

Šiaurės, Vakarų ir Centrinės Afrikos regionui – Rabatas arba Akra;

d)

Rytų ir Pietų Afrikos regionui – Nairobis arba Johanesburgas;

e)

Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybių regionui – Džakarta arba Pekinas;

f)

Pietų ir Centrinės Azijos regionui – Naujasis Delis arba Astana;

g)

„Platesnės Europos“ regionui – Maskva arba Belgradas.

Sprendimas dėl galutinių vietų bus priimtas stengiantis kuo geriau pasinaudoti ištekliais, kuo labiau sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir atsižvelgiant į pagalbą, kurią galima gauti vietos lygiu. UNIDIR pateiks motyvuotas rekomendacijas dėl seminarų vietų, kurias turės apsvarstyti ir patvirtinti vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su kompetentingais Tarybos organais.

2.3.5.   Įvadinis ir baigiamasis renginiai

Įvadiniam renginiui bus skirta viena diena; renginio metu tarptautinei bendruomenei bus pristatyti projekto tikslai ir siekiama užsitikrinti pilietinės visuomenės, mokslo darbuotojų ir NVO paramą įgyvendinant projektą. Bus surengtas vienos dienos trukmės baigiamasis renginys, kuriame bus pristatyti įgyvendinant projektą pasiekti rezultatai. Sprendimas dėl galutinių šių renginių vietų bus priimtas pagal procedūrą, kurią numatyta taikyti atrenkant regioninių seminarų vietas. Įvadinis renginys gali būti surengtas 2010 m. liepos mėn. Parengiamojo komiteto posėdžio metu, atsižvelgiant į tai, kurią dieną bus priimtas šis sprendimas.

2.3.6.   Papildomi renginiai

Pirmasis papildomas renginys bus surengtas 2010 m. spalio mėn. įvyksiančio 1-ojo komiteto posėdžio metu (JT Generalinės Asamblėjos 65-oji sesija) ir skirtas tam, kad būtų padidintas Niujorke susirinkusių suinteresuotųjų dalyvių informuotumas apie projektą ir aptarti tam tikri konkretūs esminiai aspektai, susiję su SPG procesu.

Antrasis papildomas renginys bus surengtas ketvirtame SPG parengiamojo komiteto posėdyje, kuris įvyks 2011 m. Niujorke; jame Niujorke susirinkusiems suinteresuotiesiems dalyviams bus pristatyti įgyvendinant projektą iki tos dienos pasiekti rezultatai.

Trečiasis papildomas renginys bus surengtas 2011 m. spalio mėn. 1-ojo komiteto posėdžio metu (JT Generalinės Asamblėjos 66-oji sesija); jame Niujorke susirinkusiems suinteresuotiesiems dalyviams bus pristatyti įgyvendinant projektą iki tos dienos pasiekti rezultatai.

2.4.   Rezultatai. Skleidimas

ATASKAITOS. PASKELBIMAS

Po kiekvieno seminaro ir renginio bus parengta trumpa apibendrinta diskusijų ir rekomendacijų bei minčių dėl SPG ir aptartų techninių aspektų ataskaita. Seminarų ataskaitos, parengtos anglų kalba, bus paskelbtos internete ir įrašytos į elektronines duomenų saugojimo laikmenas platinimui.

Galutinės ataskaitos, kurioje bus analizuojamos septynių regioninių susitikimų ir kitų renginių apibendrintos ataskaitos, projektas bus parengtas ir pateiktas pastaboms pateikti baigiamajame seminare; galutinė ataskaita bus paskelbta internete ir įrašyta į elektronines duomenų saugojimo laikmenas platinimui. Leidinys, kuriame bus apibendrinta galutinė ataskaita, bus paskelbtas internete ir spausdintinėse kopijose.

3.   Trukmė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo datos.

4.   Naudos gavėjai

Naudos iš šio projekto gavėjai – JT valstybės narės, ypatingą dėmesį skiriant valstybinėms institucijoms, atsakingoms už nacionalinės politikos SPG atžvilgiu nustatymą, eksporto kontrolės institucijoms, muitinei ir teisėsaugos pareigūnams, kurie turi gerinti savo turimas žinias, kad pagal būsimą SPG būtų užtikrinta atsakinga prekyba ginklais ir užkirstas kelias neatsakingam įprastinės ginkluotės platinimui. Atrenkant konkrečias valstybes, kurioms bus skirtas projektas, bus remiamasi UNIDIR pasiūlytu galutiniu naudos gavėjų sąrašu, kurį turės apsvarstyti ir patvirtinti vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su kompetentingais Tarybos organais.

5.   Įgyvendinantis subjektas

Šio sprendimo techninis įgyvendinimas bus pavestas UNIDIR. UNIDIR atliks savo užduotį vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. UNIDIR bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuru (JT NRB) ir JT konferencijos dėl SPG parengiamųjų komitetų biuro nariais.

Atitinkamais atvejais UNIDIR bendradarbiauja su institucijomis, pavyzdžiui, regioninėmis organizacijomis, analitiniais centrais, NVO ir pramonės sektoriaus atstovais. UNIDIR užtikrins Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.


(1)  OL L 335, 2008 12 13, p. 99.