ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.125.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 125

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gegužės 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

1975 m. lapkričio 14 d. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (TIR konvencija) pakeitimai – Remiantis JT depozitoriumo pranešimu C.N.387.2009.TREATIES-3 2009 m. spalio 1 d. visose Susitariančiosiose Šalyse įsigaliojo šis dalinis pakeitimas

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 428/2010, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnį dėl išplėstinio laivų inspektavimo ( 1 )

2

 

*

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 429/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pemento de Oímbra (SGN)]

8

 

*

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 430/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

10

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 431/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

19

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2010, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

21

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 433/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

25

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 434/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

26

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 435/2010, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

27

 

 

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 436/2010, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

30

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/282/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Austrijoje

32

 

 

2010/283/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Belgijoje

34

 

 

2010/284/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Čekijos Respublikoje

36

 

 

2010/285/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Vokietijoje

38

 

 

2010/286/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Italijoje

40

 

 

2010/287/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Nyderlanduose

42

 

 

2010/288/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Portugalijoje

44

 

 

2010/289/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Slovėnijoje

46

 

 

2010/290/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito Slovakijoje

48

 

 

2010/291/ES

 

*

2010 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma, ar Graikija ėmėsi veiksmingų priemonių atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 27 d. Tarybos rekomendaciją

50

 

 

2010/292/BUSP

 

*

2010 m. gegužės 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL Afghanistan/1/2010 dėl misijos EUPOL Afghanistan vadovo skyrimo ad interim

52

 

 

2010/293/ES

 

*

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje sudarymo

53

Įgyvendinimo susitarimas dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


1975 m. lapkričio 14 d. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (TIR konvencija) pakeitimai (1)

Remiantis JT depozitoriumo pranešimu C.N.387.2009.TREATIES-3 2009 m. spalio 1 d. visose Susitariančiosiose Šalyse įsigaliojo šis dalinis pakeitimas

6 priedas, pridedama nauja aiškinamoji pastaba:

„0.3.

3 straipsnis

3.3. a) iii)

3 straipsnio a punkto iii papunkčio nuostatos netaikomos lengviesiems automobiliams (SS–8703 kodas), kurie juda patys. Tačiau lengvieji automobiliai gali būti vežami taikant TIR procedūrą, jei jie transportuojami kitomis transporto priemonėmis, kaip nurodyta 3 straipsnio a punkto i ir ii papunkčiuose.“


(1)  Suvestinė redakcija paskelbta Tarybos sprendimu 2009/477/EB, OL L 165, 2009 6 26, p. 1.


REGLAMENTAI

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 428/2010

2010 m. gegužės 20 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnį dėl išplėstinio laivų inspektavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (1), ypač į jos 14 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Uosto valstybės kontrolės inspektoriai išplėstinį laivo inspektavimą turėtų vykdyti pagal konkrečių tikrintinų dalykų sąrašą ir atsižvelgti į praktines galimybes juos patikrinti arba į visus su asmenų, laivo arba uosto sauga susijusius apribojimus.

(2)

Nustatant konkrečius dalykus, kuriuos būtina patikrinti per Direktyvos 2009/16/EB VII priede išvardytų rizikos sričių išplėstinį inspektavimą, reikėtų remtis Paryžiaus susitarimo memorandumu dėl uosto valstybės kontrolės.

(3)

Nustatydami, ar galima ir kiek išsamiai būtina tikrinti kiekvieną konkretų dalyką, uosto valstybės kontrolės inspektoriai turėtų remtis profesine patirtimi.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atliekant išplėstinį inspektavimą tikrintinų dalykų sąrašas

Atliekant Direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnyje nurodytą išplėstinį inspektavimą, kai taikoma, tikrinami bent šio reglamento priede išvardyti konkretūs dalykai.

Jeigu tam tikro tipo laivui nenurodoma jokių konkrečių sričių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/16/EB, inspektorius pasikliaudamas savo profesiniu vertinimu nusprendžia, kokius dalykus ir kokia apimtimi reikia tikrinti, siekiant įvertinti bendrą padėtį šiose srityse,

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Visas šis reglamentas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 57.


PRIEDAS

ATLIEKANT IŠPLĖSTINĮ INSPEKTAVIMĄ TIKRINTINI KONKRETŪS DALYKAI

(kaip nurodyta Direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnio 4 dalyje)

A.   Visų tipų laivai

a)   Struktūros būklė

korpuso ir denio būklė

b)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

vandeniui nelaidžios ir (arba) sandarios durys

ventiliatoriai, ortakiai ir gaubtai

liukai

c)   Avarinės sistemos

modeliuotasis elektros energijos tiekimo nutraukimas ir avarinio generatoriaus įjungimas

avarinis apšvietimas

šulinių išsausinimo įrengimų bandymas

uždarymo įtaisų ir (arba) sandarių durų bandymas

vairo įrenginio bandymas, įskaitant avarinį vairo įrenginį

d)   Radijo ryšys

atsarginio energijos šaltinio bandymas

pagrindinių įrenginių, įskaitant informaciją apie saugumą jūroje priimančius įtaisus, bandymas

visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) labai aukšto dažnio (VHF) kilnojamųjų įtaisų bandymas

e)   Priešgaisrinė sauga

ugniagesių mokymas, įskaitant gebėjimo naudotis ugniagesio ir gaisro gesinimo įranga bei įtaisais tikrinimą

avarinio gaisrinio siurblio bandymas (su dviem žarnomis)

nuotolinio valdymo ventiliacijos išjungimo avarinės sklendės ir susijusių sklendžių bandymas

nuotolinio valdymo avarinio degalų siurblių išjungimo bandymas

nuotolinio valdymo sparčiojo uždarymo vožtuvų bandymas

priešgaisrinės durys

stacionarieji gaisro gesinimo įrenginiai ir susiję signalizatoriai

f)   Signalizacijos sistemos

gaisrinės signalizacijos bandymas

g)   Gyvenimo ir darbo sąlygos

švartavimo įrangos, įskaitant mechanizmo pagrindus, būklė

h)   Gelbėjimosi priemonės

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo katerių nuleidimo įrenginiai (jeigu turima įrodymų, kad nebuvo naudota, tada plūdrioji priemonė turi būti nuleidžiama ant vandens)

i)   Taršos prevencija

alyvos filtravimo įrangos bandymas

B.   Biriųjų krovinių laivas ir (arba) rūdos, biriųjų krovinių ar naftos gabenimo laivas (OBO) (jeigu gabenamas kietas birusis krovinys)

Vykdant biriųjų krovinių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

Tikrinimas, ar šie dokumentai laikomi laive, ar jie užpildyti ir patvirtinti laivo vėliavos valstybės ar pripažintos organizacijos:

sustiprintos apžiūros programos (SAP), įskaitant:

i)

laivo konstrukcijos apžiūros ataskaitas

ii)

storio matavimo protokolus

iii)

būklės vertinimo ataskaitas

tikrinimo, ar gabenamą krovinį leidžiama gabenti atsižvelgiant į atitikties reikalavimams, kurie taikomi pavojingus krovinius gabenantiems laivams, dokumentą

krovos priemonių tvirtinimo

b)   Struktūros būklė

pertvarų ir komingsų būklė

balasto cisternos

Bent viena iš krovinių skyriaus balasto cisternų turi būti patikrinta per cisternos angą ir (arba) denyje įrengtą prieigos priemonę arba turi būti patenkama į tikrinamos cisternos vidų, jeigu inspektorius, atsižvelgdamas į apžiūros rezultatus ir sustiprintos apžiūros programos ataskaitas, nustato, kad yra pagrindas patekti į cisternos vidų.

C.   Dujovežis, cheminių medžiagų tanklaivis

Vykdant dujovežių ir cheminių medžiagų tanklaivių išankstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

tikrinama, ar gabenamas produktas įrašytas į galiojantį tinkamumo liudijimą

b)   Krovos darbai

krovininės cisternos stebėjimo ir saugos įtaisai, kuriais matuojama temperatūra, slėgis ir neužpildytos ertmės tūris)

deguonies analizės ir sprogiųjų dujų koncentracijos nustatymo prietaisai, įskaitant jų kalibravimą. Cheminių medžiagų aptikimo įrangos (dumplių) buvimas su konkretaus krovinio vežimui reikalingu atitinkamų dujų aptikimo vamzdelių skaičiumi

denio dušo bandymas

c)   Priešgaisrinė sauga

denyje įmontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo įrenginių bandymas (jeigu reikia bandyti atsižvelgiant į gabenamą produktą)

d)   Gyvenimo ir darbo sąlygos

gelbėjimosi iš kajutės rinkiniai su kvėpavimo takų ir akių apsauga, jeigu reikia atsižvelgiant į produktus, įrašytus į galiojantį tinkamumo liudijimą

D.   Generalinių krovinių laivas, konteinervežis, sušaldytų krovinių laivas, žuvų perdirbimo laivas, sunkiasvorių krovinių laivas, jūrinių įrenginių aptarnavimo laivas, specialios paskirties laivas, judrusis jūrinis gręžimo įrenginys, naftos gavybos, laikymo ir perpylimo tanklaivis, kitų tipų laivai

Vykdant šiame skirsnyje išvardytų laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

liukų dangčių būklė

patekimo į krovinių triumus ir (arba) krovinines cisternas priemonės

b)   Krovos darbai

krovimo įranga

aprišimo įtaisai

E.   Naftos tanklaivis ir (arba) rūdos, biriųjų krovinių ar naftos gabenimo laivas (jeigu išduotas naftos tanklaivio sertifikatas)

Vykdant naftos tanklaivių išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

Tikrinimas, ar šie dokumentai laikomi laive, ar jie užpildyti ir patvirtinti laivo vėliavos valstybės ar pripažintos organizacijos:

sustiprintos apžiūros programos (SAP), įskaitant:

i)

laivo konstrukcijos apžiūros ataskaitas

ii)

storio matavimo protokolus

iii)

būklės vertinimo ataskaitas

denyje sumontuotos putų sistemos putų sertifikatas

b)   Struktūros būklė

balasto cisternos

Bent viena iš balasto cisternų, įmontuotų krovinių skyriuje, turi būti patikrinta per cisternos angą ir (arba) denyje įrengtą prieigos priemonę arba turi būti patenkama į tikrinamos cisternos vidų, jeigu inspektorius, atsižvelgdamas į apžiūros rezultatus ir sustiprintos apžiūros programos ataskaitas, nustato, kad yra pagrindas patekti į cisternos vidų.

c)   Priešgaisrinė sauga

stacionari denyje sumontuota putų sistema

inertinių dujų slėgio kontrolė ir deguonies kiekio jose kontrolė

F.   Greitaeigis keleivinis laivas, keleivinis laivas, ro-ro keleivinis laivas

Vykdant keleivinių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

Jeigu tikslinga, gavus kapitono ar laivo operatoriaus sutikimą, Tarybos direktyvoje 1999/35/EB (1) nurodytą ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų tam tikrus tikrinimo veiksmus galima tęsti laivui plaukiant į valstybių narių uostus ar iš jų, taip siekiant patvirtinti, kad keltas ar laivas ir toliau atitinka visus būtinus saugaus plaukiojimo reikalavimus. Uosto valstybės kontrolės inspektoriai turi netrukdyti valdyti laivo ir nesudaryti aplinkybių, dėl kurių, laivo kapitono nuomone, galėtų kilti pavojus keleivių saugai, įgulai ar laivui.

a)   Dokumentai

Dokumentais pagrįsti įrodymai:

minios valdymo pratybų

susipažinimo su darbo reikalavimais pratybų

personalo, kuris susiklosčius avarinei padėčiai tiesiogiai padeda keleiviams (ypač vyresnio amžiaus ir neįgaliems keleiviams) gelbėtis iš jiems skirtų patalpų, saugos pratybų

krizių valdymo ir žmonių elgsenos mokymo

b)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

pirmagalio ir laivagalio durų, jeigu taikoma

pertvarose įrengtų vandeniui nelaidžių durų nuotolinio ir rankinio valdymo įtaisų bandymas

c)   Avarinė sistema

įgulos narių susipažinimas su laivo gelbėjimo planu

d)   Krovos darbai

aprišimo įtaisai, jeigu taikoma

e)   Priešgaisrinė sauga

priešgaisrinių sklendžių uždarymo tolimojo ir rankinio valdymo įtaisų bandymas

f)   Signalizacijos sistemos

masinio informavimo sistemos bandymas

gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos bandymas

g)   Gelbėjimosi priemonės

mokymasis palikti skęstantį laivą (įskaitant gelbėjimo katerio ir gelbėjimo valties nuleidimą ant vandens)

G.   Ro-Ro krovininis laivas

Vykdant ro-ro krovininių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

pirmagalio ir laivagalio durų, jeigu taikoma

b)   Krovos darbai

aprišimo įtaisai


(1)  OL L 138, 1999 6 1, p. 1.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 429/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pemento de Oímbra (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir taikant 17 straipsnio 2 dalį, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą Pemento de Oímbra paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 223, 2009 9 16, p. 26.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

ISPANIJA

Pemento de Oímbra (SGN)


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 430/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (2) Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 papildytas prievole įvežimo ar išvežimo bendrąsias deklaracijas teikti elektroninėmis priemonėmis. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 273/2009 (3), kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) nuostatų, nustatytas 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiantis pereinamasis laikotarpis, per kurį ekonominių operacijų vykdytojai gali, bet neprivalo, teikti įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas elektroninėmis priemonėmis.

(2)

Tikslinga šiek tiek pakeisti įvežimo ir išvežimo bendrųjų deklaracijų teikimo taisykles, kad administracinė našta būtų mažesnė tais atvejais, kai tokios deklaracijos nebūtinos saugai ir saugumui užtikrinti. Be to, siekiant geriau atlikti rizikos analizę, neturėtų būti atleidžiama nuo prievolės teikti tokias deklaracijas gabenant namų apyvokos daiktus, apibrėžtus 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (5), 2 straipsnio 1 dalies d punkte, jei jie gabenami pagal vežimo sutartį.

(3)

Tam tikrais atvejais saugai ir saugumui užtikrinti nebūtina teikti saugos ir saugumo duomenų muitinės deklaracijose ar reikalauti, kad būtų laikomasi konkrečių tokių deklaracijų pateikimo terminų. Todėl reikėtų nustatyti papildomus atleidimo nuo šių prievolių atvejus, tačiau bendrosios muitinės deklaracijų teikimo taisyklės dėl to neturėtų būti keičiamos, nepriklausomai nuo deklaracijų formos.

(4)

Tam tikrais atvejais, kai eksporto deklaracijoms netaikomi su saugos ir saugumo užtikrinimu susiję terminai, pvz., tiekiant laivų ir orlaivių atsargas, muitinei turėtų būti suteikta galimybė leisti patikimiems ekonominių operacijų vykdytojams įtraukti eksportuotas prekes į apskaitos įrašus ir periodiškai pranešti apie jų vykdomas eksporto operacijas, po to kai prekės jau išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2008, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (6) nustatyti bendri kriterijai ir bendra prašymo forma, naudojami suteikiant leidimus taikyti supaprastinto deklaravimo procedūrą ir procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje. Reikėtų patikslinti, kad šios taisyklės taikomos visoms muitinės procedūroms. Tuo pačiu reglamentu 253a straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. supaprastinto deklaravimo procedūrą arba procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, leidžiama taikyti tik tada, kai teikiamos elektroninės muitinės deklaracijos ir pranešimai. Kai kurios valstybės narės informavo Komisiją, kad gali nespėti įdiegti tokių sistemų iki nurodyto termino. Su sąlyga, kad bus atliekama veiksminga rizikos analizė, tos valstybės narės turėtų sudaryti galimybę jų nustatytomis sąlygomis priimti ne elektronines muitinės deklaracijas ir pranešimus iki bus pradėtas taikyti 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas) (7).

(6)

Kai laikinai saugomos arba I kontrolės tipo laisvojoje zonoje laikomos prekės iš Bendrijos muitų teritorijos reeksportuojamos nereikalaujant pateikti išvežimo bendrosios deklaracijos, turi būti nustatytos alternatyvios reeksporto ir už jį atsakingo asmens registravimo arba pranešimo apie juos priemonės.

(7)

Reikėtų patikslinti, kad eksporto formalumai taikytini ne tik Bendrijos prekėms, išgabenamoms į paskirties vietą už Bendrijos muitų teritorijos ribų, bet ir nuo mokesčių atleidžiamoms orlaivių ir laivų atsargoms, kad šias atsargas tiekiantys asmenys galėtų gauti jų išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos įrodymą, reikalingą atleidimui nuo mokesčių. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos, kai ne Bendrijos prekės reeksportuojamos pateikiant reeksporto deklaraciją.

(8)

Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (8) 278, 279 ir 280 straipsnius ir pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB (9), 3 straipsnį importo ir eksporto formalumai taikomi Bendrijos prekių gabenimui Bendrijos muitų teritorijos viduje, kai prekės įvežamos į teritorijas, kuriose šios direktyvos netaikomos, ir išvežamos iš jų. Remiantis šiomis nuostatomis, tikslinga taip gabenant prekes netaikyti reikalavimo pateikti su sauga ir saugumu susijusių duomenų ir laikytis specialių saugos ir saugumo tikrinimo terminų, atsižvelgiant į tai, kad šios nuostatos turėtų būti taikomos tik į Bendrijos muitų teritoriją įvežamoms ir iš jos išvežamoms prekėms. Dėl jų geografinės padėties, taip pat nebūtina laikytis specialių saugos ir saugumo tikrinimo terminų ir teikti su sauga ir saugumu susijusių duomenų tais atvejais, kai prekės gabenamos į Helgolandą, San Marino Respubliką ir Vatikano miesto valstybę.

(9)

Reikėtų nurodyti muitinės įstaigą, kuriai reikia pateikti išvežimo bendrąją deklaraciją, ir asmenį, atsakingą už tokios deklaracijos pateikimą. Patikslinant reikėtų nurodyti atvejus, kuomet vietoj išvežimo bendrosios deklaracijos teikiama tranzito deklaracija su išvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis.

(10)

Siekiant palengvinti muitinės priežiūrą išvežimo muitinės įstaigoje, būtina nurodyti asmenų, perduodančių prekes kitam asmeniui prieš jas išvežant iš Bendrijos muitų teritorijos, ir asmenų, turinčių pateikti informaciją apie prekių išvežimą išvežimo muitinės įstaigai, prievoles. Tokios pačios prievolės turėtų būti nustatytos ir tais atvejais, kai eksportui įforminti deklaruotų ir išvežimo muitinės įstaigai pateiktų prekių nebeplanuojama išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos ir jos išgabenamos iš išvežimo muitinės įstaigos.

(11)

Remiantis Direktyva 2008/118/EB nuo 2011 m. sausio 1 d. akcizais apmokestinamų produktų judėjimo kompiuterizuota sistema (angl. EMCS) yra privaloma gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Vadovaujantis šia direktyva, išgabenant Bendrijos prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš Bendrijos muitų teritorijos turi būti taikoma eksporto procedūra, kuriai įforminti naudotina kompiuterizuota sistema. Todėl 1992 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2719/92 dėl administracinio lydraščio gabenant akcizais apmokestinamus produktus pagal akcizų sustabdymo režimą (10) nustatytos specialios administracinio lydraščio naudojimo taisyklės turėtų būti panaikintos ir netekti galios nuo 2011 m. sausio 1 d. Iki šios datos naudojant administracinį lydraštį pradėtos eksporto procedūros turėtų būti baigtos vadovaujantis 2010 m. gruodžio 31 d. taikomo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 793c straipsnio redakcija.

(12)

Dėl šių pakeitimų neturėtų būti keičiamos elektroninės sistemos, kurios yra arba turėtų būti įdiegtos šio reglamento taikymo pradžios dieną.

(13)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis papildomas šiuo 18 punktu:

„18.

Išvežimo bendroji deklaracija – Kodekso 182c straipsnyje nurodyta bendroji deklaracija, kurią reikia pateikti iš Bendrijos muitų teritorijos išvežamoms prekėms, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.“

2.

181c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

prekėms, kurias deklaruojant muitinės deklaraciją leidžiama pateikti bet kuriuo kitu veiksmu vadovaujantis 230, 232 ir 233 straipsniais, išskyrus namų apyvokos daiktus, apibrėžtus Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 (11) 2 straipsnio 1 dalies d punkte, padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, jei jie gabenami pagal vežimo sutartį;

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

prekėms, kurias deklaruojant leidžiama pateikti žodinę muitinės deklaraciją vadovaujantis 225 ir 227 straipsniais ir 229 straipsnio 1 dalimi, išskyrus namų apyvokos daiktus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies d punkte, padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, jei jie gabenami pagal vežimo sutartį;“

c)

m punktas pakeičiamas taip:

„m)

toliau nurodytoms prekėms, įvežtoms į Bendrijos muitų teritoriją tiesiogiai iš gręžimo ar gavybos platformų arba vėjo jėgainių, kurias eksploatuoja Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo:

i)

prekėms, kurios buvo sumontuotos tose platformose ar vėjo jėgainėse jas statant, remontuojant, atliekant jų techninę priežiūrą ar konversiją;

ii)

prekėms, panaudotoms toms platformoms ar vėjo jėgainėms įrengti;

iii)

kitoms nurodytose platformose ar vėjo jėgainėse naudotoms ir vartotoms prekėms; ir

iv)

nekenksmingoms atliekoms iš tų platformų ar vėjo jėgainių;“

d)

papildomas šiuo o punktu:

„o)

prekėms, įvežtoms iš Bendrijos muitų teritorijoje esančių teritorijų, kuriose netaikoma Tarybos direktyva 2006/112/EB (12) arba Tarybos direktyva 2008/118/EB (13), ir prekėms, įvežtoms į Bendrijos muitų teritoriją iš Helgolando, San Marino Respublikos ir Vatikano miesto valstybės.

3.

184d straipsnio 3 dalyje žodžiai „181c straipsnio c–i ir l–n punktais“ pakeičiami žodžiais „181c straipsnio c–i ir l–o punktais“.

4.

189 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau muitinei nepateikiamos į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės, kurios iškraunamos ir vėl pakraunamos į tas pačias jas toliau gabensiančias transporto priemones, kad būtų galima iškrauti arba pakrauti kitas prekes.“

5.

253a straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Jei muitinės arba ekonominių operacijų vykdytojai nėra įdiegę kompiuterizuotų sistemų supaprastintoms muitinės deklaracijoms ir pranešimams apie procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, teikti ar priimti duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, muitinė gali priimti kitų, jos nustatytų formų deklaracijas ir pranešimus, jei atliekama veiksminga rizikos analizė.“

6.

261 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Leidimas taikyti supaprastinto deklaravimo procedūrą pareiškėjui suteikiamas, jeigu laikomasi 253, 253a, 253b ir 253c straipsniuose nurodytų sąlygų ir kriterijų.“

7.

264 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Leidimas taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, pareiškėjui suteikiamas, jeigu laikomasi 253, 253a, 253b ir 253c straipsniuose nurodytų sąlygų ir kriterijų.“

8.

269 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Leidimas taikyti supaprastinto deklaravimo procedūrą pareiškėjui suteikiamas, jeigu laikomasi 253, 253a, 253b, 253c ir 270 straipsniuose nurodytų sąlygų ir kriterijų.“

9.

272 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Leidimas taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, pareiškėjui suteikimas, jeigu laikomasi šio straipsnio 2 dalyje bei 253, 253a, 253b, 253c ir 274 straipsniuose nurodytų sąlygų ir kriterijų.“

10.

279 straipsnis pakeičiamas taip:

„279 straipsnis

786–796e straipsniuose nustatyti eksporto formalumai gali būti supaprastinti vadovaujantis šiuo skyriumi.“

11.

282 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Leidimas taikyti supaprastinto deklaravimo procedūrą pareiškėjui suteikiamas laikantis 253, 253a, 253b, 253c straipsnių, 261 straipsnio 2 dalies ir mutatis mutandis 262 straipsnyje nustatytų sąlygų ir tvarkos.“

12.

283 straipsnis pakeičiamas taip:

„283 straipsnis

Leidimas taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, bet kuriam asmeniui (toliau – įgaliotasis eksportuotojas), pageidaujančiam įforminti eksporto procedūras savo patalpose arba kitose muitinės nustatytose ar muitinei priimtinose vietose, suteikiamas laikantis 253, 253a, 253b ir 253c straipsniuose nustatytų sąlygų ir tvarkos.“

13.

284 straipsnis išbraukiamas.

14.

285a straipsnis papildomas šia 1a dalimi:

„1a.   Kai taikomas 592a ar 592d straipsnis, muitinė gali leisti ekonominių operacijų vykdytojui nedelsiant savo apskaitos įrašuose registruoti kiekvieną eksporto operaciją ir apie visas jas pranešti leidimą suteikiančiai muitinės įstaigai periodiškai, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos pateikiamoje papildomoje deklaracijoje. Toks leidimas gali būti suteiktas, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

ekonominių operacijų vykdytojas leidimą naudoja tik prekėms, kurioms netaikomi draudimai ar apribojimai;

b)

ekonominių operacijų vykdytojas teikia eksporto muitinės įstaigai visą informaciją, kuri, jos nuomone, būtina prekių tikrinimui atlikti;

c)

tais atvejais, kai eksporto muitinės įstaiga skiriasi nuo išvežimo muitinės įstaigos, muitinės yra sutikusios taikyti tokią tvarką ir b punkte nurodyta informacija taip pat yra prieinama išvežimo muitinės įstaigai.

Jeigu taikoma pirmoje pastraipoje nurodyta tvarka, prekių įtraukimas į apskaitos įrašus yra lygiavertis jų išleidimui eksportui ir išvežimui.“

15.

592a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

prekėms, kurias deklaruojant muitinės deklaraciją leidžiama pateikti bet kuriuo kitu veiksmu vadovaujantis 231 straipsniu, 232 straipsnio 2 dalimi ir 233 straipsniu, išskyrus namų apyvokos daiktus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies d punkte, padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, jei jie gabenami pagal vežimo sutartį;“

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

prekėms, kurias deklaruojant leidžiama pateikti žodinę muitinės deklaraciją vadovaujantis 226 ir 227 straipsniais ir 229 straipsnio 2 dalimi, išskyrus namų apyvokos daiktus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 2 straipsnio 1 dalies d punkte, padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, jei jie gabenami pagal vežimo sutartį;“

c)

l punktas pakeičiamas taip:

„l)

toliau nurodytoms prekėms, išvežamoms iš Bendrijos muitų teritorijos tiesiogiai į gręžimo ar gavybos platformas arba vėjo jėgaines, kurias eksploatuoja Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo:

i)

prekėms, kurias numatoma naudoti tokių platformų ar vėjo jėgainių statybai, remontui, atliekant jų techninę priežiūrą ar konversiją;

ii)

prekėms, kurias numatoma naudoti toms platformoms ar vėjo jėgainėms įrengti;

iii)

prekėms, kurias numatoma naudoti arba vartoti nurodytose platformose ar vėjo jėgainėse;“

d)

papildomas šiais n–p punktais:

„n)

prekėms, kurioms taikomi atleidimai nuo muitų, nustatyti 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių ar kitose konsulinėse konvencijose arba 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvencijoje dėl specialiųjų misijų;

o)

prekėms, kurios tiekiamos montuoti į laivus arba orlaivius kaip atsarginės dalys ar reikmenys, laivų arba orlaivių veikimui reikalingiems variklių degalams, tepalams ir dujoms, maisto produktams ir kitoms prekėms, skirtoms vartoti arba parduoti laivuose arba orlaiviuose;

p)

prekėms, vežamoms į Bendrijos muitų teritorijoje esančias teritorijas, kuriose netaikoma Direktyva 2006/112/EB arba Direktyva 2008/118/EB, ir prekėms, išsiunčiamoms iš šių teritorijų į kitą paskirties vietą Bendrijos muitų teritorijoje, taip pat prekėms, išsiunčiamoms iš Bendrijos muitų teritorijos į Helgolandą, San Marino Respubliką ir Vatikano miesto valstybę.“

16.

592b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies e punktas išbraukiamas.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai muitinės deklaracija pateikiama nesinaudojant duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, 1 dalies a punkto iii ir iv papunkčiuose bei b, c ir d punktuose nurodytų terminų trukmė yra ne mažesnė kaip keturios valandos.“

17.

592g straipsnyje žodžiai „592a straipsnio c–m punktus“ pakeičiami žodžiais „592a straipsnio c–p punktus“.

18.

IV antraštinės dalies 2 skyriuje įterpiamas šis 786 straipsnis:

„786 straipsnis

1.   Eksporto procedūra, kaip nustatyta Kodekso 161 straipsnio 1 dalyje, taikoma, kai Bendrijos prekės išgabenamos į paskirties vietą už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2.   Šiame skyriuje nustatyti eksporto deklaracijos teikimo formalumai taip pat taikomi, kai:

a)

Bendrijos prekės gabenamos Bendrijos muitų teritorijoje viduje – į teritorijas, kuriose netaikoma Direktyva 2006/112/EB arba Direktyva 2008/118/EB, arba iš jų;

b)

Bendrijos prekės tiekiamos kaip nuo mokesčių atleidžiamos orlaivių ir laivų atsargos, nepriklausomai nuo orlaivio arba laivo paskirties vietos.

Tačiau a ir b punktuose nurodytais atvejais eksporto deklaracijoje nebūtina nurodyti 30A priede nustatytų išvežimo bendrosios deklaracijos duomenų.“

19.

792a straipsnio 2 dalyje žodžiai „793a straipsnio 6 dalyje“ pakeičiami žodžiais „793 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkte“.

20.

793 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   2 dalies antros pastraipos b punkte nurodytais atvejais, kai prekės, priimtos vežti pagal vieną vežimo sutartį, atvežamos į muitinės įstaigą, veikiančią faktinėje išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietoje, vežėjas tos įstaigos prašymu užtikrina, kad jai būtų prieinama:

a)

eksporto deklaracijos gabenimo registracijos numeris, jei tai įmanoma; arba

b)

vienos vežimo sutarties arba atitinkamų prekių eksporto deklaracijos kopija; arba

c)

unikalus prekių siuntos registracijos numeris arba transporto dokumento numeris, pakuočių skaičius ir, jei prekės gabenamos konteineriais, įrenginio registracijos numeris; arba

d)

informacija apie vieną vežimo sutartį arba apie prekių išvežimą iš Bendrijos muitų teritorijos, saugoma prekes priėmusio vežti asmens duomenų apdorojimo sistemoje arba kitoje verslo duomenų apdorojimo sistemoje.“

21.

793a straipsnio 6 dalis išbraukiama.

22.

793c straipsnis išbraukiamas.

23.

796c straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tokiame pranešime nurodomas eksporto deklaracijos gabenimo registracijos numeris.“

24.

796d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepažeidžiant 793 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto, išvežimo muitinės įstaiga patikrina, ar jai pateiktos prekės yra tapačios deklaruotoms prekėms, ir vykdo fizinio prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos priežiūrą. Tikrindama prekes išvežimo muitinės įstaiga remiasi iš eksporto muitinės įstaigos gautu „laukiamo eksporto įregistravimo“ pranešimu.

Kad būtų įmanoma vykdyti muitinės priežiūrą, kai prekės iškraunamos iš transporto priemonės ir perduodamos kitam prekių turėtojui, o po to pakraunamos į kitas transporto priemones, kuriomis po pateikimo išvežimo muitinės įstaigai prekės išvežamos iš Bendrijos muitų teritorijos, taikomos tokios nuostatos:

a)

Ne vėliau kaip perduodamas prekes, jų turėtojas praneša kitam prekių turėtojui unikalų prekių siuntos registracijos numerį arba transporto dokumento numerį ir pakuočių skaičių arba, jei prekės gabenamos konteineriais, įrenginio registracijos numerį ir, jeigu buvo suteiktas, eksporto deklaracijos gabenimo registracijos numerį. Pranešti galima elektroninėmis priemonėmis ir (arba) naudojantis verslo, uosto ar transporto informacinių sistemų priemonėmis ir procesais, arba, jei tai neįmanoma, bet kokia kita forma. Ne vėliau kaip perduodant prekes, asmuo, kuriam jos perduodamos, užregistruoja prieš jį buvusio prekių turėtojo pateiktą informaciją;

b)

Vežėjas negali krauti iš Bendrijos muitų teritorijos išvežamų prekių, kol jam nepateikta a punkte nurodyta informacija;

c)

Vežėjas turi pranešti apie prekių išvežimą išvežimo muitinės įstaigai pateikdamas a punkte nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai ši informacija prieinama muitinei naudojantis veikiančiomis verslo, uosto ar transporto sistemomis arba procesais. Kai įmanoma, šis pranešimas turi būti pateikiamas vykdant nustatytus manifestų teikimo arba kitus transporto veiklos atskaitomybės reikalavimus.

Taikant antrą pastraipą vežėjas yra asmuo, kuris išveža prekes iš Bendrijos muitų teritorijos arba prisiima atsakomybę už jų vežimą. Tačiau:

jeigu prekės gabenamos įvairiarūšiu transportu, kai iš Bendrijos muitų teritorijos išvykstanti aktyvioji transporto priemonė tik gabena kitas transporto priemones, kurios aktyviajai transporto priemonei atvykus į savo paskirties vietą, toliau vyks pačios kaip aktyviosios transporto priemonės, vežėjas yra asmuo, naudosiantis transporto priemonę, kuri vyks pati, kai iš Bendrijos muitų teritorijos išvykstanti transporto priemonė atvyks į savo paskirties vietą,

jeigu prekės gabenamos jūrų arba oro transportu pagal bendro laivo arba orlaivio naudojimo arba nuomos sutartį, vežėjas yra asmuo, kuris sudarė sutartį ir išrašė konosamentą ar orlaivio važtaraštį faktiniam prekių išvežimui iš Bendrijos muitų teritorijos.“

b)

papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Nepažeidžiant 792a straipsnio, kai eksportui įforminti deklaruotų prekių nebeplanuojama išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos, asmuo, išgabenantis tas prekes iš išvežimo muitinės įstaigos į minėtoje teritorijoje esančią vietą, išvežimo muitinės įstaigai pateikia 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytą informaciją. Ši informacija gali būti pateikta bet kokia forma.“

25.

796da straipsnio 4 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

ekonominių operacijų vykdytojų tvarkomi prekių, tiekiamų į naftos ir dujų gręžimo ir gavybos platformas arba vėjo jėgaines, apskaitos įrašai.“

26.

841 straipsnio 1 dalyje žodžiai „787–796e straipsniai“ pakeičiami žodžiais „786 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas ir 787–796e straipsniai“.

27.

841a straipsnis pakeičiamas taip:

„841a straipsnis

1.   Kitais nei Kodekso 182 straipsnio 3 dalies trečiame sakinyje nurodytais atvejais, apie reeksportą pranešama 842a–842e straipsniuose nustatyta tvarka pateikiant išvežimo bendrąją deklaraciją, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis 842a straipsnio 3 arba 4 dalimi šis reikalavimas netaikomas.

2.   Kai reeksportuojant laikinai saugomas arba I kontrolės tipo laisvojoje zonoje laikomas prekes nereikalaujama pateikti muitinės deklaracijos arba išvežimo bendrosios deklaracijos, prieš prekių išvežimą apie reeksportą muitinės nustatyta forma pranešama prekių išgabenimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietos kompetentingai muitinės įstaigai.

3 dalyje nurodyto asmens prašymu jam gali būti leista pataisyti vieną ar daugiau pateikto pranešimo duomenų elementų. Tokių pataisų daryti nebegalima pranešime nurodytas prekes išgabenus iš Bendrijos muitų teritorijos.

3.   2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą teikia vežėjas. Tačiau, jeigu vežėjas buvo informuotas ir pagal sutartį davė sutikimą, kad pranešimą pateiktų šios dalies antrame sakinyje nurodytas asmuo, tokį pranešimą teikia prekių laikinosios saugyklos savininkas arba I kontrolės tipo laisvojoje zonoje esančios prekių saugyklos savininkas, arba bet kuris kitas asmuo, galintis pateikti prekes muitinei. Išvežimo muitinės įstaiga gali manyti, kad vežėjas pagal sutartį davė savo sutikimą ir kad pranešimas buvo pateiktas jam žinant, išskyrus atvejus, kai yra tam prieštaraujančių įrodymų.

796d straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa taikoma atsižvelgiant į vežėjo apibrėžtį.

4.   Kai pateikus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą prekių nebeplanuojama išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos, 796d straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis.“

28.

842a straipsnis pakeičiamas taip:

„842a straipsnis

1.   Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, kai išvežant prekes iš Bendrijos muitų teritorijos nereikalaujama pateikti muitinės deklaracijos, išvežimo muitinės įstaigai pateikiama išvežimo bendroji deklaracija.

2.   Šiame skyriuje išvežimo muitinės įstaiga yra:

a)

prekių išgabenimo iš Bendrijos muitų teritorijos vietos kompetentinga muitinės įstaiga; arba

b)

vietos, kurioje prekės pakraunamos į laivą arba orlaivį, kuriuo jos išgabenamos į paskirties vietą už Bendrijos muitų teritorijos ribų, kompetentinga muitinės įstaiga, jei prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos oru arba jūra.

3.   Išvežimo bendrosios deklaracijos pateikti nereikia, jei elektroninė tranzito deklaracija pateikiama su išvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis ir jei paskirties įstaiga taip pat yra ir išvežimo muitinės įstaiga arba paskirties įstaiga yra už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

4.   Išvežimo bendrosios deklaracijos pateikti nereikia šiais atvejais:

a)

kai taikomos 592a straipsnyje išvardytos išimtys;

b)

kai prekės pakraunamos Bendrijos muitų teritorijoje esančiame uoste ar oro uoste ir planuojamos iškrauti kitame Bendrijos uoste ar oro uoste, jeigu išvežimo muitinės įstaigai paprašius kaip numatytos iškrovimo vietos įrodymas jai pateikiamas verslo, uosto ar transporto manifestas arba krovinio aprašas. Tas pats taikoma, jei prekes gabenantis laivas turi įplaukti į už Bendrijos muitų teritorijos ribų esantį uostą arba orlaivis turi nusileisti už Bendrijos muitų teritorijos ribų esančiame oro uoste, o atitinkamos prekės lieka pakrautos laive arba orlaivyje, kol jis stovi už Bendrijos muitų teritorijos ribų esančiame uoste arba oro uoste;

c)

kai uoste arba oro uoste prekės neiškraunamos iš transporto priemonių, įvežusių jas į Bendrijos muitų teritoriją ir išvešiančių iš šios teritorijos;

d)

kai prekės buvo pakrautos ankstesniame Bendrijos muitų teritorijoje esančiame uoste arba oro uoste ir lieka toje pačioje transporto priemonėje, išvešiančioje jas iš Bendrijos muitų teritorijos;

e)

kai laikinai saugomos arba I kontrolės tipo laisvojoje zonoje laikomos prekės prižiūrint tai pačiai muitinės įstaigai perkraunamos iš jas į tą laikinąją saugyklą arba laisvąją zoną atgabenusios transporto priemonės į laivą, orlaivį arba traukinį, išgabensiančius prekes iš laikinojo saugojimo vietos arba laisvosios zonos už Bendrijos muitų teritorijos ribų, jeigu:

i)

perkraunama per keturiolika kalendorinių dienų nuo tada, kai prekės buvo pateiktos laikinai saugoti arba į I kontrolės tipo laisvąją zoną; susidarius ypatingoms aplinkybėms, muitinė gali pratęsti šį laikotarpį tiek, kiek būtina dėl susidariusių aplinkybių;

ii)

informacija apie prekes prieinama muitinei ir

iii)

vežėjo žiniomis, prekių paskirties vieta arba gavėjas nesikeičia.

f)

kai išvežimo muitinės įstaiga, naudodamasi laikinosios saugyklos savininko, vežėjo arba uosto ar oro uosto veiklos vykdytojo duomenų apdorojimo sistema ar kita muitinės patvirtinta verslo duomenų apdorojimo sistema, gauna įrodymus, kad iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamoms prekėms jau yra įforminta muitinės deklaracija su išvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis.

Nepažeidžiant 842d straipsnio 2 dalies, a–f punktuose nurodytais atvejais muitinis tikrinimas atliekamas atsižvelgiant į padėties ypatumus.

5.   Išvežimo bendrąją deklaraciją, kai jos reikalaujama, teikia vežėjas. Tačiau, jeigu vežėjas buvo informuotas ir pagal sutartį davė sutikimą, kad deklaraciją pateiktų šios dalies antrame sakinyje nurodytas asmuo, tokią deklaraciją teikia prekių laikinosios saugyklos savininkas arba I kontrolės tipo laisvojoje zonoje esančios prekių saugyklos savininkas, arba bet kuris kitas asmuo, galintis pateikti prekes. Išvežimo muitinės įstaiga gali manyti, kad vežėjas pagal sutartį davė savo sutikimą ir kad deklaracija buvo pateikta jam žinant, išskyrus atvejus, kai yra tam prieštaraujančių įrodymų.

796d straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa taikoma atsižvelgiant į vežėjo apibrėžtį.

6.   Kai pateikus išvežimo bendrąją deklaraciją prekių nebeplanuojama išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos, 796d straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis.“

29.

842d straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kai iš Bendrijos muitų teritorijos išvežamos prekės, kurių nereikalaujama nurodyti išvežimo bendrojoje deklaracijoje taikant vieną iš 842a straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių, rizikos analizė atliekama pateikus prekes muitinei, kai tai privaloma, ir remiantis toms prekėms įformintais dokumentais ar kita su jomis susijusia informacija.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1–13 ir 15–29 punktai taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d. Tačiau, jeigu eksporto operacija buvo pradėta prieš 2011 m. sausio 1 d. pagal 793c straipsnio 1 dalį naudojant administracinį lydraštį, išvežimo muitinės įstaiga tą dieną ir po jos taiko 793c straipsnyje nustatytas priemones.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 117, 2005 5 4, p. 13.

(3)  OL L 91, 2009 4 3, p. 14.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(5)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.

(6)  OL L 329, 2008 12 6, p. 1.

(7)  OL L 145, 2008 6 4, p. 1.

(8)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(9)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(10)  OL L 276, 1992 9 19, p. 1.

(11)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.“

(12)  OL L 347, 2006 12 11 p. 1.

(13)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.“


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 431/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

70,0

MK

66,4

TN

71,5

TR

61,3

ZZ

67,3

0707 00 05

MA

46,5

MK

52,3

TR

118,3

ZZ

72,4

0709 90 70

TR

121,1

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

55,7

IL

54,7

MA

51,0

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

73,7

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

94,0

BR

117,8

TR

87,6

ZA

74,1

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

85,3

BR

75,2

CA

69,6

CL

80,9

CN

81,8

MK

26,7

NZ

114,3

US

122,8

UY

77,5

ZA

84,8

ZZ

81,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 432/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XVI dalyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Eksporto grąžinamosios išmokos už eksportą į Dominikos Respubliką buvo pakeistos atsižvelgus į sumažintus muito mokesčius už importą, kuriam taikoma importo tarifinė kvota pagal Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandumą dėl į Dominikos Respubliką importuojamų pieno miltelių apsaugos (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 98/486/EB (3). Pasikeitus padėčiai Dominikos Respublikos rinkoje ir sustiprėjus konkurencijai pieno miltelių sektoriuje kvota yra nevisiškai panaudojama. Kad kvotos panaudojimas padidėtų, reikėtų panaikinti eksporto grąžinamųjų išmokų už eksportą į Dominikos Respubliką diferenciaciją.

(5)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 326/2010 (4), kuriuo iš dalies keičiamas 1987 m. gruodžio 17 d. Reglamentas (EEB) Nr. 3846/87, nustatantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (5), žemės ūkio produktų nomenklatūra papildyta tam tikrais produktų, šiuo atveju - sūrių, kodais. Todėl tie kodai turėtų būti įtraukti į šio reglamento priedą.

(6)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1187/2009 (6) 3 straipsnio sąlygų), ir išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(3)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(4)  OL L 100, 2010 4 22, p. 1.

(5)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(6)  OL L 318, 2009 12 4, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. gegužės 21 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Nustatomos šios paskirties šalys:

L20

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną ir Jungtines Amerikos Valstijas;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą;

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovas (), Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: L04, Andorą, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą;

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.


(1)  Kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 433/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), numatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1454/2007, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. gegužės 18 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. gegužės 18 d. pateiktas paraiškas eksporto grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio a ir b punktuose bei 2 straipsnyje nurodomus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 434/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. gegužės 18 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. gegužės 18 d. pateiktas paraiškas grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio c punkte ir 2 straipsnyje nurodytus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 435/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad produktų, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies p punkte ir išvardytų I priedo XVI dalyje, pasaulinės rinkos kainų ir kainų Sąjungoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, jeigu šios prekės eksportuojamos šio reglamento XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), nurodyti produktai, kuriems turi būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, jeigu produktai eksportuojami Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio antros pastraipos a punktą, grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto nustatomas tam pačiam laikotarpiui, kuris numatytas šių produktų grąžinamajai išmokai nustatyti, jei jie eksportuojami neperdirbti.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kurio yra prekėje, negali būti didesnės nei grąžinamosios išmokos už tą produktą, kai jis eksportuojamas be tolesnio perdirbimo.

(5)

Tam tikrų pieno produktų, eksportuojamų kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, atveju, iš anksto nustačius didelius grąžinamųjų išmokų dydžius, kyla pavojus neįvykdyti su tokiomis išmokomis susijusių įsipareigojimų. Siekiant to išvengti, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio sudaryti ilgalaikes sutartis. Nustatant konkrečių grąžinamųjų išmokų už šiuos produktus dydžius tuomet, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto, reikėtų sudaryti sąlygas šiems dviems tikslams įgyvendinti.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį prireikus atsižvelgiama į pagalbą ar kitokias lygiaverčio poveikio priemones, pagal reglamentą dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taikomas visose valstybėse narėse pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede, ar panašiems produktams.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnio 1 dalyje numatyta pagalba, skiriama už Sąjungoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jeigu įvykdomos tam tikros tokiam pienui ir iš jo pagamintam kazeinui taikomos sąlygos.

(8)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų už pagrindinius produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje ir eksportuojamus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu, dydžiai yra nustatomi, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. gegužės 21 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą  (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

0,00

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 436/2010

2010 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

121,5

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

124,5

0

BR

116,3

1

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

206,8

28

BR

218,9

24

AR

294,2

2

CL

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

102,7

12

BR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

146,0

4

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

242,1

16

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

327,8

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

343,8

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

283,0

1

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

561,5

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


SPRENDIMAI

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Austrijoje

(2010/282/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su šio straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Austrijos pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat išdėstytos nuostatos Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsniui, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinti. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su minėto protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie patikimos biudžeto būklės, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba galėtų susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Austrijoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Austrijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Austrijos atveju, atlikus bendrą vertinimą daromos šiame sprendime išdėstytos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Austrijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Austrijoje turėtų siekti 3,9 % BVP, taigi, ir toliau gerokai viršyti 3 % BVP pamatinę vertę. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze, numatomas pamatinės vertės viršijimas laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis susidarė dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze numatyta, kad 2009 m. Austrijos realusis BVP smarkiai sumažės – 3,7 %. Ekonomikos nuosmukis atspindi dėl finansų krizės ir sulėtėjusio pasaulio ekonomikos augimo staiga sumažėjusias privačias investicijas ir užsienio prekybą į eksportą orientuotame gamybos sektoriuje, ypač pagrindinių prekybos partnerių mažesnio augimo perspektyvas (euro zonoje bei Vidurio ir Rytų Europoje). Be to, numatytas pamatinės vertės viršijimas negali būti laikomas laikinu. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze ir atsižvelgiant į šiais metais priimtas fiskalines priemones, 2010 m. deficitas padidės iki 5,5 % BVP, o 2011 m. – 5,3 % BVP, jei politika nesikeis. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Austrijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, bendroji valdžios sektoriaus skola nuo 2008 m. viršijo 60 % BVP pamatinę vertę ir numatoma, kad 2009 m. ji sudarys 68,2 % BVP. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad skolos santykis toliau didės ir 2010 m. pasieks 73,9 % BVP, o 2011 m. – 77 % BVP. Negalima laikyti, kad skolos santykis pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Austrijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą nustatyta, kad Austrijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Austrijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/34


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Belgijoje

(2010/283/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su šio straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Belgijos pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri paaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1) (kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis), numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat išdėstytos nuostatos Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsniui, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinti. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su minėto protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai atkurti patikimą biudžeto būklę atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba galėtų susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Belgijoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Belgijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Belgijos atveju, atlikus bendrą vertinimą daromos šiame sprendime išdėstytos išvados.

(7)

Remiantis Belgijos valdžios institucijų 2009 m. spalio mėn. pateiktais duomenimis, planuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas Belgijoje 2009 m. padidės iki 5,9 % BVP, taigi viršys 3 % BVP pamatinę vertę ir nebus jai artimas. Planuojamas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis susidarė, be kita ko, dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatyta, kad BVP 2009 m. turėtų sumažėti 2,9 %, o 2010 m. padidėti 0,6 %. Be to, remiantis 2009 m. rudens prognoze, planuojamo pamatinės vertės perviršio negalima laikyti laikinu, nes 2010–2011 m., atsižvelgiant į nustatytas pakankamai konkrečias konsolidavimo priemones, turėtų nusistovėti 5,8 % BVP dydžio deficitas. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Bendroji valdžios sektoriaus skola nuolat mažėjo: nuo 134 % BVP 1993 m. ji sumažėjo iki 84 % BVP 2007 m. Taikant finansų sektoriaus stabilizavimo priemones 2008 m. skolos ir BVP santykis padidėjo iki beveik 90 %. Taigi skolos santykis tebėra kur kas didesnis už 60 % pamatinę vertę. Remiantis Belgijos valdžios institucijų 2009 m. spalio mėn. pateiktais duomenimis, planuojama, kad bendroji valdžios sektoriaus skola 2009 m. sudarys 97,6 % BVP. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatyta, kad skolos santykis 2009 m. turėtų padidėti iki maždaug 97 %, 2010 m. – 101 %, o 2011 m. – 104 %. Negali būti laikoma, kad skolos santykis mažėja pakankamai ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Belgijos atveju ši dviguba sąlyga nėra tenkinama. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą nustatyta, kad Belgijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininké

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Belgijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/36


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Čekijos Respublikoje

(2010/284/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 7 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri paaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1) (kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis), numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat išdėstytos nuostatos Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsniui, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinti. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su minėto protokolo nuostatų taikymu.

(4)

2005 m. Stabilumo ir augimo pakto reforma siekiama sustiprinti jo veiksmingumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose PDP etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria remiama Vyriausybės politika greitai atkurti patikimą biudžeto būklę atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba galėtų susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Čekijos Respublikoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Čekijos Respublikos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Čekijos atveju, atlikus bendrą vertinimą daromos šiame sprendime išdėstytos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Čekijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Čekijoje bus 6,6 % BVP – t. y. ir toliau gerokai viršys 3 % BVP pamatinę vertę. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze, numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis, be kita ko, susidarė dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2009 m. realusis BVP sumažės 4,8 %, palyginti su teigiamu 2,5 % augimu 2008 m., o tai didele dalimi susiję su pasaulinės ekonominės krizės poveikiu. Nors nominalusis deficitas pradėjo didėti tik 2008 m., struktūrinis blogėjimas prasidėjo anksčiau, kai ekonomika dar išgyveno gerus laikus. Be to, planuotas pamatinės vertės perviršis negali būti laikomas laikinu, nes Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatyta, kad 2010 m. valdžios sektoriaus deficitas bus 5,5 % BVP, o 2011 m. – 5,7 % BVP, jei politika nesikeis. Prognozėje atsižvelgiama į antikrizinių priemonių, kurios dar bus taikomos 2010 m. (dvi priemonės, sudarančios apytikriai 0,7 % BVP, yra nuolatinės), poveikį, taip pat į 2010 m. fiskalinio konsolidavimo priemonių paketą, kurį Čekijos valdžios institucijos patvirtino 2009 m. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Čekijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, valdžios sektoriaus skola išlieka gerokai mažesnė nei 60 % BVP pamatinė vertė ir numatoma, kad 2009 m. ji bus 35,5 % BVP. Pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę skolos santykis turėtų greitai didėti ir 2011 m. pasiekti 44 % BVP, jei politika nesikeis.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Čekijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą nustatyta, kad Čekijos Respublikoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Čekijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/38


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Vokietijoje

(2010/285/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su šio straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Vokietijos pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat išdėstytos nuostatos Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsniui, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinti. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su minėto protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie patikimos biudžeto būklės, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba galėtų susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Vokietijoje yra susidaręs perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Vokietijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Vokietijos atveju, atlikus bendrą įvertinimą daromos šiame sprendime išdėstytos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Vokietijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Vokietijoje turėtų siekti 3,7 % BVP, taigi, ir toliau gerokai viršyti 3 % BVP pamatinę vertę. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze numatyta, kad 2009 m. Vokietijoje realusis BVP smarkiai sumažės – 5 %. Be to, numatomo pamatinės vertės perviršio negalima laikyti laikinu, nes pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę, atsižvelgiant į šiais metais priimtas priemones, kurios darys poveikį 2010 ir 2011 m. biudžetui, bei darant prielaidą, kad politika nesikeis, 2010 m. deficitas padidės iki 5,0 % BVP, o 2011 m. sumažės iki 4,6 % BVP. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Vokietijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad bendroji valdžios sektoriaus skola (kuri jau nuo 2002 m. gerokai viršijo 60 % BVP pamatinę vertę) 2009 m. sudarys 74,2 % BVP. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad skolos santykis toliau didės ir 2009 m. pasieks 73,1 % BVP, o 2011 m. – 79,7 % BVP. Negalima laikyti, kad skolos santykis pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Vokietijos atveju ši dviguba sąlyga nėra tenkinama. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Vokietijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Vokietijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/40


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Italijoje

(2010/286/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su šio straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Italijos pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat išdėstytos nuostatos Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsniui, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinti. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su minėto protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie patikimos biudžeto būklės, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba galėtų susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Italijoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Italijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Italijos atveju, atlikus bendrą įvertinimą daromos šiame sprendime išdėstytos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Italijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Italijoje turėtų siekti 5,3 % BVP, taigi, gerokai viršyti 3 % BVP pamatinę vertę. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis susidarė dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad realusis Italijos BVP 2009 m. sumažės 4,7 % po to, kai 2008 m. jis sumažėjo 1 %. 2010 m. tikimasi nuosaikaus ekonomikos atsigavimo, kuris turėtų sustiprėti 2011 m. Be to, numatomas pamatinės vertės viršijimas negali būti laikomas laikinu, nes numatoma, kad 2010 m. deficitas toliau didės ir, jei politika nesikeis, nežymiai sumažės 2011 m. Manoma, kad diskrecinės priemonės, kurių imtasi priėmus ekonomikos gaivinimo paketus reaguojant į krizę pagal Europos ekonomikos atgaivinimo planą (skirtos paremti mažas pajamas gaunančių asmenų grupes ir pagrindinius pramonės sektorius), neturės didelio poveikio valdžios sektoriaus balansui, nes jos, Italijos valdžios institucijų teigimu, finansuojamos daugiausia perskirstant esamas lėšas. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Italijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, bendroji valdžios sektoriaus skola gerokai viršijo 60 % BVP pamatinę vertę dar prieš prasidedant ekonominės ir pinigų sąjungos III etapui ir numatoma, kad 2009 m. ji sudarys 115,1 % BVP. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad skolos santykis toliau didės ir 2011 m. bus 117,8 %. Negalima laikyti, kad skolos santykis pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Italijos atveju ši dviguba sąlyga nėra tenkinama. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą nustatyta, kad Italijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Italijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/42


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Nyderlanduose

(2010/287/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Nyderlandų pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat yra nuostatos, numatančios Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinimą. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su to protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekta sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja buvo siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai atkurti patikimą biudžeto būklę, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba gali susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal EB sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Nyderlanduose susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Nyderlandų pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Nyderlandų atveju, atlikus nuodugnų vertinimą, daromos šiame sprendime pateikiamos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Nyderlandų valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Nyderlanduose turėtų siekti 4,8 % BVP, taigi jis bus didesnis už 3 % BVP pamatinę vertę, o ne jai artimas. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Jis atsirado daugiausia dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2009 m. BVP sumažės 4,5 %, o 2010 m. išaugs tik ¼ %. Be to, remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze, numatomo pamatinės vertės viršijimo negalima laikyti laikinu, nes prognozuojama, kad valdžios sektoriaus deficitas nuo 4,7 % BVP 2009 m. padidės iki 6,1 % BVP 2010 m., o 2011 m. šiek tiek sumažės – iki 5,6 % BVP, darant įprastinę prielaidą, kad politika nesikeis. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Nyderlandų valdžios institucijų pateiktais duomenimis, bendroji valdžios sektoriaus skola yra mažesnė už 60 % BVP pamatinę vertę, ir numatoma, kad 2009 m. ji sudarys 59,7 % BVP (4). Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatyta, kad 2009 m. valdžios sektoriaus bendroji skola bus 59,8 % BVP, o 2010 m. ji padidės iki maždaug 66 % BVP, o 2011 m. – iki 70 %, taigi viršys 60 % pamatinę vertę. Tokį padidėjimą didžia dalimi lemia numatomas reikšmingas pirminio balanso pablogėjimas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – deficitas išlieka artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis yra laikinas. Nyderlandų atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus nuodugnų vertinimą nustatyta, kad Nyderlanduose yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandams.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Nyderlandams skirtus dokumentus galima rasti http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2

(4)  Apskaičiuojant šį rodiklį, neatsižvelgta į Vyriausybės ING suteiktos nelikvidaus turto paramos priemonę, kuri siekia apie 3½ % BVP (21 mlrd. EUR).


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/44


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Portugalijoje

(2010/288/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Portugalijos pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis, numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat yra nuostatos, numatančios Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinimą. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su to protokolo nuostatų taikymu.

(4)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekiama sustiprinti jo efektyvumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai grįžti prie patikimos biudžeto būklės, atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba gali susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal EB sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Portugalijoje yra susidaręs perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Portugalijos pateikė Tarybai (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Portugalijos atveju, atlikus bendrą įvertinimą, daromos šiame sprendime pateikiamos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Portugalijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad 2009 m. valdžios sektoriaus deficitas Portugalijoje turėtų siekti 5,9 % BVP, taigi, gerokai viršyti 3 % BVP pamatinę vertę. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis susidarė, be kita ko, dėl didelio ekonomikos nuosmukio 2009 m., kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad 2009 ir 2010 m. metinis BVP atitinkamai sumažės 2,9 % ir padidės 0,3 %. Be to, numatomo pamatinės vertės perviršio negalima laikyti laikinu, nes pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę, atsižvelgiant į šiais metais jau priimtas priemones, nominalusis valdžios sektoriaus deficitas 2010 m. padidės iki 8 % BVP. 2010 ir 2011 m., nežiūrint to, kad nebebus taikoma dauguma su 2009 m. krize susijusių išskirtinio pobūdžio priemonių, dėl išliekančio nuosmukio, savaiminių stabilizatorių ir pastebimo palūkanų išlaidų augimo fiskalinės būklės pagerėjimo nesitikima. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Portugalijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, numatoma, kad bendroji valdžios sektoriaus skola (kuri nuo 2005 m. viršijo 60 % BVP pamatinę vertę) 2009 m. sudarys 74,5 % BVP. Remiantis Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognoze numatyta, kad valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis prognozės laikotarpiu padidės 18 procentinių punktų – nuo 66,3 % 2008 m. iki 91,2 % 2011 m. Negalima laikyti, kad skolos santykis pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Sutartyje nustatytas skolos kriterijus nėra įvykdytas.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – kad deficitas išliktų artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis būtų laikinas. Portugalijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Portugalijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visi Portugalijai skirti PDP dokumentai pateikiami tinklavietėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/46


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Slovėnijoje

(2010/289/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Slovėnijos pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri paaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1) (kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudedamoji dalis), numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat yra nuostatos, numatančios Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinimą. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su to protokolo nuostatų taikymu.

(4)

2005 m. Stabilumo ir augimo pakto reforma siekta stiprinti jo veiksmingumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja buvo siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros (PDP) etapuose būtų visų pirma visiškai atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai atkurti patikimą biudžeto būklę atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba gali susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal EB sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Slovėnijoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija pateikė Tarybai tokią nuomonę dėl Slovėnijos (3).

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Slovėnijos atveju, atlikus tokį nuodugnų vertinimą, daromos šiame sprendime pateikiamos išvados.

(7)

2009 m. spalio mėn. Slovėnijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, valdžios sektoriaus deficitas Slovėnijoje, kaip planuojama, 2009 m. sieks 5,9 % BVP, taigi bus didesnis už 3 % BVP pamatinę vertę, o ne jai artimas. Planuojamas pamatinės vertės viršijimas gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis, be kita ko, susidarė dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Nuo 2007 iki 2008 m. perpus sumažėjęs realiojo BVP augimas 2009 m., kaip numatoma Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje, bus itin neigiamas (– 7,4 %). Nors Slovėnijos biudžeto rezultatai netolimoje praeityje, kai ekonominės sąlygos tebebuvo palankios, buvo geri, ir tai lėmė didesnis, negu numatyta biudžete, pajamų augimas, biudžeto vykdymas pasižymėjo išlaidų perviršiais. Be to, planuojamas pamatinės vertės viršijimas negali būti laikomas laikinu, nes pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę, darant prielaidą, kad politika nesikeis, deficitas padidės nuo 6,3 % BVP 2009 m. iki maždaug 7 % BVP 2011 m., o realusis BVP, kaip prognozuojama, atsigaus ir nuosaikiai augs. Darant šią prielaidą atsižvelgiama į tai, kad pagal valdžios sektoriaus planus daugumos specialiųjų priemonių, kurios yra susijusios su krize pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą ir kurių bendras poveikis 2009 m. sudaro beveik 1¼ % BVP, 2010 ir 2011 m. bus laipsniškai atsisakoma. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

2009 m. spalio mėn. Slovėnijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, bendroji valstybės skola tebėra gerokai mažesnė už 60 % BVP pamatinę vertę ir planuojama, kad 2009 m. ji sudarys 34,2 % BVP. Pagal Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozę iki 2011 m. skolos santykis dar padidės – iki maždaug 48 % BVP, – jeigu politika nebus keičiama.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – deficitas išlieka artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis yra laikinas. Slovėnijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus nuodugnų vertinimą nustatyta, kad Slovėnijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Slovėnijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/48


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

dėl perviršinio deficito Slovakijoje

(2010/290/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 6 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Slovakijos pateiktas pastabas,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

(3)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnyje numatytą perviršinio deficito procedūrą (PDP), kuri išaiškinta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1) (kuris yra Stabilumo ir augimo pakto sudėtinė dalis), numatyta priimti sprendimą dėl perviršinio deficito. Reglamente (EB) Nr. 1467/97 taip pat yra nuostatos, numatančios Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio, kuris tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu, įgyvendinimą. Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros nustatomos papildomos nuostatos, susijusios su PDP įgyvendinimu. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 (2) nustatytos išsamios taisyklės ir apibrėžtys, susijusios su to protokolo nuostatų taikymu.

(4)

2005 m. Stabilumo ir augimo pakto reforma siekta sustiprinti jo veiksmingumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja buvo siekiama užtikrinti, kad visuose PDP etapuose būtų visų pirma visiškai atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai atkurti patikimą biudžeto būklę atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 5 dalyje, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 5 dalimi, reikalaujama, kad Komisija pateiktų Tarybai nuomonę, jeigu Komisija mano, kad valstybėje narėje yra susidaręs arba gali susidaryti perviršinis deficitas. Atsižvelgusi į savo pranešimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 3 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 3 dalimi, ir į Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 4 dalį, kuri tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 4 dalimi, Komisija padarė išvadą, kad Slovakijoje susidarė perviršinis deficitas. Todėl 2009 m. lapkričio 11 d. Komisija tokią nuomonę dėl Slovakijos pateikė Tarybai (3)

(6)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Taryba, prieš priimdama sprendimą, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, turėtų apsvarstyti ir nuodugniai įvertinti visas pastabas, kurias atitinkama valstybė narė pageidauja pateikti. Slovakijos atveju, atlikus šį bendrą įvertinimą, daromos šiame sprendime pateikiamos išvados.

(7)

Remiantis 2009 m. spalio mėn. Slovakijos valdžios institucijų praneštais duomenimis, numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas Slovakijoje 2009 m. bus 6,3 % BVP, t. y. viršys 3 % BVP pamatinę vertę ir nebus jai artimas. Numatomas pamatinės vertės perviršis gali būti laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta Sutartyje ir Stabilumo ir augimo pakte. Visų pirma jis, be kita ko, susidarė dėl didelio ekonomikos nuosmukio, kaip apibrėžta Sutartyje bei Stabilumo ir augimo pakte. Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatoma, kad realusis BVP 2009 m. sumažės 5,8 %. Nors 3 % pamatinės vertės perviršis daugiausia rodo didelį ekonomikos nuosmukį, jis susidarė dar ir dėl nuo 2005 m. labai pablogėjusio struktūrinio balanso. Be to, numatomo pamatinės vertės perviršio negalima laikyti laikinu, nes Komisijos tarnybų 2009 m. rudens prognozėje numatyta, kad valdžios sektoriaus deficitas 2010 m. bus 6 % BVP, darant prielaidą, kad politika nesikeis. Sutartyje nustatytas deficito kriterijus nėra įvykdytas.

(8)

Remiantis duomenimis, kuriuos 2009 m. spalio mėn. pateikė Slovakijos valdžios institucijos, bendroji valdžios sektoriaus skola išlieka gerokai mažesnė už 60 % BVP pamatinę vertę, ir numatoma, kad 2009 m. ji bus maždaug 30 % BVP. Pagal Komisijos tarnybų rudens prognozę skolos santykis turėtų greitai didėti ir 2011 m. pasiekti 42,7 % BVP, darant prielaidą, kad politika nesikeis.

(9)

Atsižvelgdama į Stabilumo ir augimo pakto nuostatas Komisija pranešime taip pat atsižvelgė į sistemines pensijų reformas, pagal kurias nustatoma keleto pakopų (įskaitant privalomą visiškai finansuojamo pensijų kaupimo pakopą) sistema. Nors įgyvendinant šias reformas biudžeto būklė laikinai pablogėja, ilgalaikis valstybės finansų tvarumas akivaizdžiai pagerėja. Remiantis Slovakijos valdžios institucijų skaičiavimais, šios reformos grynosios sąnaudos sudaro 1,1 % BVP 2009–2011 m., o 2012 m. jos padidės iki 1,2 % BVP. Vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu, į šias sąnaudas galima atsižvelgti linijiniu mažėjančiu pagrindu pereinamuoju laikotarpiu ir tik tuo atveju, jei deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. Kadangi deficitas 2009–2011 m. nėra artimas pamatinei vertei, atsižvelgti į pensijų reformos sąnaudas negalima.

(10)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnio 4 dalį, priimant Tarybos sprendimą dėl perviršinio deficito pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 6 dalį, į svarbius veiksnius galima atsižvelgti tik tuomet, jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos sąlygos – deficitas išlieka artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis yra laikinas. Slovakijos atveju ši dviguba sąlyga nėra įvykdyta. Todėl priimant šį sprendimą į svarbius veiksnius neatsižvelgiama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Slovakijoje yra susidaręs perviršinis deficitas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.

(3)  Visus su PDP susijusius Slovakijai skirtus dokumentus galima rasti interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 19 d.

kuriuo nustatoma, ar Graikija ėmėsi veiksmingų priemonių atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 27 d. Tarybos rekomendaciją

(2010/291/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 8 dalį kartu su 126 straipsnio 13 dalimi ir 136 straipsniu,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi vengti perviršinio valdžios sektoriaus deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo vietas. Stabilumo ir augimo pakto dalis – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (1), kuris buvo priimtas siekiant skatinti kuo greičiau ištaisyti perviršinį valdžios sektoriaus deficitą.

(3)

Stabilumo ir augimo pakto 2005 m. reforma siekta sustiprinti jo veiksmingumą ir ekonominius pagrindus bei užtikrinti valstybės finansų ilgalaikį tvarumą. Ja buvo siekiama užtikrinti, kad visuose perviršinio deficito procedūros etapuose būtų visų pirma visiškai atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto aplinkybes. Taip Stabilumo ir augimo pakte numatyta struktūra, kuria palaikoma Vyriausybės politika, skirta greitai atkurti patikimą biudžeto būklę atsižvelgiant į ekonominę padėtį.

(4)

2009 m. balandžio 27 d. Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 6 dalį nusprendė, kad Graikijoje susidarė perviršinis deficitas (2).

(5)

2009 m. balandžio 27 d. Taryba, taip pat remdamasi Komisijos rekomendacija, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 7 dalį priėmė Graikijos valdžios institucijoms skirtą rekomendaciją (3), kurioje paragino jas perviršinio deficito padėtį ištaisyti ne vėliau kaip iki 2010 m., patikimai ir tvariai sumažinant valdžios sektoriaus deficitą iki mažesnės kaip 3 % BVP vertės. Tuo tikslu Taryba nustatė 2009 m. spalio 27 d. terminą, iki kurio Graikijos Vyriausybė turi imtis veiksmingų priemonių.

(6)

Siekiant gerinti statistinių duomenų, visų pirma valdžios sektoriaus duomenų, surinkimą ir tvarkymą bei jų perdavimą, kaip prašė Taryba, pasiekta pažanga yra nepakankama. Dėl didelių su Graikijos valdžios institucijų pateiktais skaičiais susijusių neaiškumų Eurostatas nepatvirtino naujausio 2009 m. spalio mėn. pranešimo patikslinimo. Taikomos procedūros, skirtos užtikrinti greitą ir teisingą pagal galiojančią teisinę sistemą reikalingų valdžios sektoriaus duomenų teikimą, yra akivaizdžiai neadekvačios.

(7)

Įvertinus priemones, kurių Graikija ėmėsi perviršiniam deficitui ne vėliau kaip 2010 m. ištaisyti atsižvelgdama į Tarybos rekomendaciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 7 dalį, daromos šios išvados:

2009 m. balandžio mėn. Tarybai pateikus rekomendaciją pagal 104 straipsnio 7 dalį, Graikijos valdžios institucijos įgyvendino 2009 m. biudžeto įstatyme, 2009 m. sausio mėn. atnaujintoje stabilumo programoje ir 2009 m. kovo mėn. papildomame fiskalinių priemonių pakete numatytas deficitą mažinančias priemones. Tačiau, nors makroekonominės sąlygos pablogėjo labiau, negu numatė valdžios institucijos, valstybės finansų būklė suprastėjo daug labiau, palyginti su tuo, ko buvo galima tikėtis, ir tai lėmė didesnis, negu numatyta, nuosmukis ir daugiausia Graikijos Vyriausybės įgyvendinama biudžeto politika. Visų pirma, kiek tai susiję su išlaidomis, 2009 m. biudžeto vykdymo duomenys rodo didelį 2009 m. išlaidų perviršį, kurio daugiau kaip pusė siejama su didesnėmis, negu nustatyta biudžete, išlaidomis kompensacijai dirbantiesiems ir padidėjusiomis kapitalo išlaidomis. Kiek tai susiję su pajamomis, 2009 m. biudžeto vykdymo duomenys rodo svarbius trūkumus mokesčių surinkimo sistemoje, įskaitant mokesčių laikymąsi;

2009 m. birželio 25 d. Graikijos valdžios institucijos paskelbė papildomas deficitą mažinančias diskrecines priemones, kurių poveikis biudžetui, apytikriais skaičiavimais, sudaro apie 1¼ % procentinio punkto BVP. Tačiau Graikijos valdžios institucijos iki šiol neįgyvendino daugumos šių priemonių, o priemonės, kurių poveikis sudarė beveik vieną procentinį punktą BVP, buvo laikinos (vienkartinės) ir orientuotos į papildomas pajamas, taigi neatitiko Tarybos rekomendacijų 2009 m. stiprinti fiskalinį koregavimą pasitelkus ilgalaikes, daugiausia išlaidų mažinimo, priemones;

be to, 2009 m. įgyvendintų fiskalinio konsolidavimo priemonių nepakanka 3,7 % BVP valdžios sektoriaus siektinam deficitui užtikrinti 2009 m. Jomis taip pat nesprendžiamos problemos, atsirandančios dėl išorinio disbalanso ir prastėjančio Graikijos ekonomikos konkurencingumo, kaip rekomenduota Tarybos;

didelis numatomas skolos ir BVP santykio padidėjimas yra didesnis už valdžios sektoriaus grynojo skolinimosi pozicijos pablogėjimo poveikį – tai rodo, kad imtasi nepakankamai pastangų kitiems nei grynasis skolinimasis veiksniams, kurie sąlygoja skolos lygio pokyčius, kontroliuoti.

(8)

Todėl daroma išvada, kad dėl didelio pajamų sumažėjimo ir išlaidų perviršio Graikijos biudžeto būklė 2009 m. smarkiai pablogėjo, ir tai tik iš dalies galima susieti su makroekonominių sąlygų pablogėjimu, taigi taip atsitiko iš esmės dėl to, kad Graikijos valdžios institucijos nepakankamai atsižvelgė į 2009 m. balandžio mėn. Tarybos rekomendaciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 7 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Graikija nesiėmė veiksmingų priemonių atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 27 d. Tarybos rekomendaciją per toje rekomendacijoje nustatytą laikotarpį.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(2)  OL L 135, 2009 5 30, p. 21.

(3)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14950_en.pdf


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/52


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUPOL AFGHANISTAN/1/2010

2010 m. gegužės 18 d.

dėl misijos EUPOL Afghanistan vadovo skyrimo ad interim

(2010/292/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimą 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL Afghanistan) (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal sprendimo 2010/279/BUSP 10 straipsnio 1 dalį Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą pagal Sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus EUPOL Afghanistan misijos politinės kontrolės ir strateginio vadovavimo jai tikslais, įskaitant sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo.

(2)

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlė ad interim misijos vadovu skirti dabartinį misijos vadovo pavaduotoją vyriausiąjį inspektorių Nigel THOMAS nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki tol, kol bus paskirtas naujas misijos vadovas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vyriausiasis inspektorius Nigel THOMAS skiriamas Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane misijos vadovu nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki tol, kol bus paskirtas naujas misijos vadovas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki tol, kol bus paskirtas naujas misijos vadovas.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 18 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  OL L 123, 2010 5 19, p. 4.


21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 20 d.

dėl Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje sudarymo

(2010/293/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio b punkto antrą dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (toliau – Susitarimas) buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 98/591/EB (2) ir įsigaliojo 1998 m. spalio 14 d. Susitarimo galiojimas pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams (3), o 2008 m. spalio 14 d. jis buvo išplėstas ir iš dalies pakeistas (4).

(2)

Transatlantinis bendradarbiavimas vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimo srityje yra pageidautinas ir abipusiai naudingas.

(3)

Per tiriamąsias diskusijas išaiškėjo bendra nuomonė, kad Įgyvendinimo susitarimą būtų galima pasitelkti kaip priemonę siekiant supaprastinti bendrą techninę ir mokslinę veiklą.

(4)

Europos Komisija ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė sėkmingai susitarė dėl Įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo tarpdalykinėje vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje (toliau – Įgyvendinimo susitarimas).

(5)

Įgyvendinimo susitarimas neturi tiesioginio finansinio poveikio. Bendri projektai bus finansuojami pagal atitinkamose Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (5) mokslinių tyrimų programose numatytas įprastas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemones bei paramos priemones. Remiantis Susitarimu, Europos Sąjungos lėšos bus skiriamos tik Europos partneriams.

(6)

Įgyvendinimo susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės Įgyvendinimo susitarimas dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje.

Įgyvendinimo susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisijos narys, atsakingas už Įmonių ir pramonės generalinį direktoratą, įgaliojamas Komisijos vardu pasirašyti Įgyvendinimo susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Parengta Briuselyje, 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 284, 1998 10 22, p. 37.

(2)  OL L 284, 1998 10 22, p. 35.

(3)  OL L 335, 2004 11 11, p. 7.

(4)  Europos Sąjungos Tarybai ir Jungtinių Valstijų Vyriausybės Valstybės departamentui pasikeitus atitinkamai 2009 m. gegužės 15 d. (nuorodos Nr. SGS9/06298) ir 2009 m. liepos 6 d. verbalinėmis notomis.

(5)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.


ĮGYVENDINIMO SUSITARIMAS

dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje

Remiantis 1997 m. gruodžio 5 d. Vašingtone pasirašytu Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimu dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuris buvo išplėstas ir iš dalies pakeistas (pasikeitus 2009 m. gegužės 15 d. Europos Sąjungos Tarybos ir 2009 m. liepos 6 d. Jungtinių Valstijų Vyriausybės Valstybės departamento verbalinėmis notomis) (toliau – Susitarimas), sudaromas Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – Šalys) įgyvendinimo susitarimas, taikomas bendradarbiavimui tarpdalykinėje vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje. Bendradarbiavimo veikla vykdoma laikantis Susitarimo nuostatų. Įgyvendinimo susitarimu siekiama skatinti, plėtoti ir lengvinti minėtą Šalių veiklą remiantis abipuse nauda, kurios siekiama užtikrinant bendrą naudos lygiavertiškumą, vienodas galimybes dalyvauti bendradarbiavimo veikloje ir tinkamą bei sąžiningą elgesį. Šiuo Įgyvendinimo susitarimu nesiekiama nustatyti teisiškai privalomų prievolių.

1.   Bendradarbiavimo veikla

Šalys gali imtis bendradarbiavimo veiklos ir ją lengvinti visose mokslo ir technologijų srityse, susijusiose su, viena vertus, vidaus ir civiliniu saugumu, kaip nustatyta Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 10 temoje „Saugumas“ (ir susijusiose tęstinėse programose) ir, kita vertus, Vidaus saugumo departamento prioritetais.

Konkrečiai, bendradarbiavimo veikla gali apimti šias vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų sritis:

1.1.

piliečių saugumas (pvz., apsauga nuo gamtinių ir žmogaus keliamų grėsmių, neteisėtų narkotikų gamybos prevencija), įskaitant krizių ir ypatingos padėties valdymą;

1.2.

ypač svarbios infrastruktūros, pagrindinių išteklių, žemės ūkio, viešųjų paslaugų, ryšių ir finansinių paslaugų saugumas bei atsparumas;

1.3.

saugumo ir visuomenės sąveika, įskaitant žmogaus ir technologijų sąsają, elgesio mokslinius tyrimus, privatumo klausimus ir biometrijos aspektus;

1.4.

sausumos ir jūrų sienos kontrolės ir perėjimo saugumas;

1.5.

esamų technologijų optimizavimas ir jų sąveika;

1.6.

galutiniams naudotojams skirtų technologijų ir įrangos kūrimas siekiant pašalinti dabartines spragas ir patenkinti poreikius, ypač civilinės saugos ir pirmosios pagalbos teikimo srityje;

1.7.

atitinkamų sričių reikalavimų, normų, pažeidžiamumo vertinimų, tarpusavio priklausomybės tyrimų, sertifikavimo, geriausios patirties, gairių, mokymo programų, bandymų rezultatų, duomenų, programinės įrangos, įrangos kūrimas ir mainai bei personalo ugdymas ir mainai.

2.   Bendradarbiavimo veiklos pobūdis

2.1.

Numatoma ši bendradarbiavimo veikla (pateikiamas sąrašas nėra baigtinis):

2.1.1.

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų subjektams suteikti panašias galimybes dalyvauti 1 dalyje nurodytų sričių veikloje;

2.1.2.

laiku keistis aktualia informacija, įskaitant informaciją apie kvietimus kreiptis dėl dotacijų ir teikti pasiūlymus arba pranešimus apie 2.1.1 dalyje nurodytas galimybes;

2.1.3.

veikla, kuria siekiama atitinkamose Šalių mokslinių tyrimų bendruomenėse skatinti galimybes, teikiamas šiuo Įgyvendinimo susitarimu, pvz., reguliariai dalyvaujant Šalių programų peržiūrose, Jungtinių Amerikos Valstijų dotacijų ir valstybinių mokslinių tyrimų užsakymų konkursuose bei Europos Sąjungos pasiūlymų konkursuose;

2.1.4.

sudaryti panašias galimybes naudotis laboratorine įranga, kita įranga bei medžiagomis mokslinei ir technologinei veiklai, įskaitant mokslinius tyrimus, plėtrą, bandymus, vertinimą, standartizavimą ir sertifikavimą, vykdyti;

2.1.5.

siekiant abipusės naudos ir papildomos vertės, remti bendrus mokslinius tyrimus, kurti turinį ir prieigos pasiūlymus, papildomąsias dotacijas, sutartis ir susitarimus, bendradarbiavimo teminės veiklos finansavimą.

3.   Koordinavimas

3.1.

JAV ir EB ketina glaudžiai bendradarbiauti koordinuodamos bendrą veiklą. Todėl kiekviena Šalis skiria po du atstovus, kuriems paveda koordinuoti veiklą (toliau – koordinavimo grupė). Atstovai gali susirinkti, kai reikia, paprastai – kartą per metus. Paprastai posėdžiai rengiami paeiliui Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, o priimančioji Šalis pasirūpina jų organizavimu ir administravimu.

3.2.

Prireikus, kiekviena Šalis gali paskirti papildomus tokių posėdžių dalyvius. Posėdžiam kartu pirmininkauja Vidaus saugumo departamento mokslo ir technologijų valstybės sekretorius ir už saugumo mokslinius tyrimus atsakingas EK direktorius. Oficialus statusas šiai koordinavimo grupei nesuteikiamas.

3.3.

Koordinavimo grupei pavedama prižiūrėti ir skatinti pagal šį Įgyvendinimo susitarimą vykdomą bendradarbiavimo veiklą. Ji keičiasi tiesiogiai su bendradarbiavimu pagal šį Įgyvendinimo susitarimą susijusia informacija apie patirtį, įstatymus, kitus teisės aktus ir programas. Ji planuoja ir nustato kiekvienų būsimų metų tikslus bei galimybes, siūlo ad hoc veiklą, peržiūri veiklą bei dalyvavimo lygį ir panašias pastangas kiekvienos Šalies programose pagal šį Įgyvendinimo susitarimą. Koordinavimo grupė periodiškai parengia bendradarbiavimo pažangos ataskaitą.

4.   Finansavimas

4.1.

Šiame Įgyvendinimo susitarime numatyta bendradarbiavimo veikla yra vykdoma, jei jai skiriama lėšų ir laikantis kiekvienos Šalies galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir programų, taip pat Susitarimo ir šio Įgyvendinimo susitarimo sąlygų. Šiuo Įgyvendinimo susitarimu finansinės prievolės nenustatomos.

4.2.

Kiekviena Šalis apmoka savo dalyvavimo koordinavimo grupės posėdžiuose išlaidas. Tačiau, jeigu nesusitariama kitaip, išlaidos, išskyrus kelionės ir gyvenimo išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su koordinavimo grupės posėdžiais, apmoka priimančioji Šalis.

4.3.

Kiekviena Šalis atsako už bet kokį savo veiksmų, atliktų vykdant bendradarbiavimo veiklą, įskaitant bet kurio iš jos dalyvių veiklą, patikrinimą. Kiekviena Šalis patikrinimus atlieka laikydamasi savo galiojančios tvarkos.

5.   Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės teisės suteikiamos ir saugomos laikantis Susitarimo priede išdėstytų nuostatų.

6.   Įslaptinta informacija ir įranga bei medžiagos

6.1.

Įslaptinta informacija, kuria Šalys keičiasi ar kurią sukuria, žymima, tvarkoma ir saugoma laikantis 2007 m. balandžio 30 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos saugumo ir to susitarimo įgyvendinimo susitarimo, ES Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo biuro ir Europos Komisijos Saugumo direktorato bei Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiasi ES ir JAV, apsaugos.

6.2.

Kiekviena Šalis paskiria vieno langelio principu veikiančią Saugumo instituciją ryšiams, kuri būtų atsakinga ir už tvarkos, kuria reglamentuojamas įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Įgyvendinimo susitarimas, saugumas, parengimą.

6.3.

Informacija ir įranga bei medžiagos, kurios teikiamos arba sukuriamos pagal šį Įgyvendinimo susitarimą, JAV žymima SECRET, o ES – SECRET UE/ES SECRET.

7.   Neteisėtas informacijos atskleidimas

7.1.

Jungtinėse Amerikos Valstijose „Controlled Unclassified Information“, o Europos Sąjungoje – neskelbtina neįslaptinta informacija – tai informacija ar preliminarūs duomenys arba, tam tikrais atvejais, duomenys, susiję su dar nepriimtu sprendimu, kurie nelaikomi įslaptinta informacija, tačiau yra ribojama galimybė su jais susipažinti ar platinti, ir kurių tvarkymas reglamentuojamas instrukcijomis pagal atitinkamus Šalių įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ar gaires.

7.2.

Kai tinka, pagal šį Įgyvendinimo susitarimą teikiama ar sukuriama informacija pažymima nurodant jos slaptumo pobūdį pagal atitinkamus Šalių įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ar gaires.

7.3.

Jungtinėse Amerikos Valstijose „Controlled Unclassified Information“ reiškia informaciją, pažymėtą tokiais įrašais: „Sensitive Security Information“, „For Official Use Only“, „Law Enforcement Sensitive Information“, „Protected Critical Infrastructure Information“ ir „Sensitive But Unclassified (SBU)“ (šis sąrašas nėra baigtinis); tai gali būti ir konfidenciali verslo informacija. Europos Komisijos atveju neskelbtina neįslaptinta informacija – tai informacija, pažymėta Europos Komisijos Saugumo direktorato oficialiai patvirtinta žyma.

7.4.

Šiame Įgyvendinimo susitarime numatyta JAV „Controlled Unclassified Information“ ir ES neskelbtina neįslaptinta informacija turi būti:

7.4.1.

tinkamai pažymėta siekiant pabrėžti tai, kad ji yra neskelbtina,

7.4.2.

nenaudojama šiame Įgyvendinimo susitarime nenurodytais tikslais ir

7.4.3.

neperduodama trečiosioms šalims negavus išankstinio ją siunčiančios Šalies ar ją parengusio asmens sutikimo.

7.5.

Vadovaudamosi savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, Šalys imasi visų turimų priemonių, būtinų neįslaptintai informacijai, kuriai taikomi prieigos ir platinimo apribojimai, apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo.

7.6.

Šalys gali nustatyti išsamią neskelbtinos neįslaptintos informacijos ženklinimo, laikymo, tvarkymo ir apsaugos tvarką.

8.   Ginčų sprendimas

8.1.

Ginčai dėl intelektinės nuosavybės sprendžiami laikantis Susitarimo priedo nuostatų.

8.2.

Visus klausimus ar ginčus, kylančius dėl šio Įgyvendinimo susitarimo ar su juo susijusius, išskyrus ginčus dėl intelektinės nuosavybės, Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu laikydamosi Susitarimo, įskaitant jo 12 straipsnio, nuostatų.

9.   Trukmė

Šis Įgyvendinimo susitarimas gali įsigalioti, kai jį pasirašo abi Šalys. Jis galioja tiek laiko, kiek galioja Susitarimas arba kol viena iš Šalių nenusprendžia jame nebedalyvauti. Jeigu Šalis ketina nutraukti savo dalyvavimą šiame Įgyvendinimo susitarime, ji pasistengia prieš 90 dienų apie tai pranešti kitai Šaliai. Jeigu šis Įgyvendinimo susitarimas arba Susitarimas nutraukimas ar pasibaigia jų galiojimas, siekiama toliau užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą ir užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam informacijos atskleidimui laikantis Susitarimo ir 2007 m. Susitarimo dėl įslaptintos informacijos saugumo nuostatų. Šis Įgyvendinimo susitarimas gali būti keičiamas arba išplečiamas rašytiniu abiejų Šalių sutarimu.

Pasirašyta 2010 m. …

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS VARDU

EUROPOS KOMISIJOS VARDU EUROPOS SĄJUNGOS VARDU