ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.118.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 118

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gegužės 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė

1

 

*

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 408/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

5

 

*

2010 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 409/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Castaña de Galicia (SGN)]

6

 

*

2010 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 410/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) (SKVN)]

8

 

*

2010 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 411/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

10

 

 

2010 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 412/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

43

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/269/ES

 

*

2010 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas dėl Farm Dairy suteiktos pagalbos (C 45/08) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1240)

45

 

 

2010/270/ES

 

*

2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2624)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/ES

 

*

2010 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl Airijos įtraukimo į regionų, kuriuose vykdoma patvirtinta nacionalinė Aujeskio ligos kontrolės programa, sąrašą iš dalies keičiamas Sprendimo 2008/185/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2983)  ( 1 )

63

 

 

GAIRĖS

 

 

2010/272/ES

 

*

2010 m. balandžio 21 d. Europos centrinio banko gairės dėl TARGET2-Securities (ECB/2010/2)

65

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

 

2010/273/EB

 

*

2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 47/05 (ex NN 86/05), kurią Graikija suteikė Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1476)  ( 1 )

81

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 407/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 122 straipsnio 2 dalį,

Atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė suteikti Sąjungos finansinę pagalbą valstybei narei, kai ji patiria sunkumų arba dėl išimtinių, jos nekontroliuojamų aplinkybių jai gresia dideli sunkumai.

(2)

Tokie sunkumai gali kilti dėl tarptautinėje ekonominėje ir finansinėje aplinkoje itin pablogėjusios padėties.

(3)

Pastaruosius dvejus metus pasaulį krėtusi precedento neturinti pasaulinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis gerokai sumažino ekonomikos augimą bei finansinį stabilumą ir tapo priežastimi, dėl kurios ypatingai išaugo valstybių narių deficitas ir pablogėjo skolų būklė.

(4)

Dėl gilėjančios finansų krizės kai kurių valstybių narių skolinimosi sąlygos pablogėjo tiek, kad to negalima paaiškinti jokiais ekonomikos dėsniais. Jeigu dabar šių problemų skubos tvarka nebus imtasi spręsti, tokia padėtis gali sukelti didelę grėsmę visos Europos Sąjungos finansiniam stabilumui.

(5)

Šiomis išimtinėmis aplinkybėmis, kurių valstybės narės negali kontroliuoti, būtina nedelsiant parengti Sąjungos stabilizavimo priemonę, kad Europos Sąjungoje būtų išsaugotas finansinis stabilumas. Tokia priemonė turėtų sudaryti Sąjungai sąlygas koordinuotai, skubiai ir veiksmingai reaguoti į konkrečioje valstybėje narėje kilusius ypač didelius sunkumus. Ji bus taikoma bendros ES ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paramos kontekste.

(6)

Atsižvelgiant į ypatingas finansines pasekmes, sprendimai, kuriais pagal šį reglamentą teikiama Sąjungos finansinė pagalba, reikalauja naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais, kurie turėtų būti suteikti Tarybai.

(7)

Pradėjus taikyti šią priemonę, turėtų būti nustatytos griežtos ekonominės politikos sąlygos, siekiant išsaugoti pagalbą gaunančios valstybės narės viešųjų finansų tvarumą ir grąžinti jai gebėjimą pačiai finansuoti savo poreikius finansų rinkose.

(8)

Komisija turėtų nuolat tikrinti, ar išlieka ypatingos aplinkybės, keliančios grėsmę visos Europos Sąjungos finansiniam stabilumui.

(9)

Reikėtų palikti galioti dabartinę priemonę, pagal kurią euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms gali būti teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 332/2002 (1),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Siekiant išsaugoti Europos Sąjungos finansinį stabilumą, šiuo reglamentu nustatomos sąlygos ir tvarka, kuriomis gali būti suteikta Sąjungos finansinė pagalba valstybei narei, patiriančiai arba dėl išimtinių, jos nekontroliuojamų aplinkybių realiai galinčiai patirti didelių ekonominių ar finansinių sunkumų, atsižvelgiant į galimą dabartinės priemonės, pagal kurią euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimų balansams gali būti teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba, kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 332/2002, taikymą.

2 straipsnis

Sąjungos finansinės pagalbos forma

1.   Taikant šį reglamentą, Sąjungos finansinė pagalba konkrečiai valstybei narei teikiama paskolos arba kredito linijos forma.

Šiuo tikslu, vadovaujantis Tarybos sprendimu pagal 3 straipsnį, Komisijai suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu sudaryti sutartis dėl skolinimosi kapitalo rinkose ar sutartis su finansų įstaigomis.

2.   Pagal šį reglamentą valstybėms narėms suteikiamų paskolų arba kredito linijų mokėtina suma neviršija galimos mokėjimų asignavimų maržos pagal nustatytą nuosavų išteklių viršutinę ribą.

3 straipsnis

Tvarka

1.   Valstybė narė, siekianti gauti Sąjungos finansinę pagalbą, aptaria su Komisija, palaikant ryšius su Europos centriniu banku (ECB), savo finansinių poreikių įvertinimą ir Komisijai bei Ekonomikos ir finansų komitetui pateikia ekonominio ir finansinio koregavimo programos projektą.

2.   Sprendimą suteikti Sąjungos finansinę pagalbą kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

3.   Sprendime suteikti paskolą nurodoma:

a)

suma, vidutinis paskolos grąžinimo terminas, kainodaros formulė, didžiausias mokėjimų dalimis skaičius, Sąjungos finansinės pagalbos užtikrinimo laikotarpis ir kitos pagalbai įgyvendinti būtinos išsamios taisyklės;

b)

bendrosios ekonominės politikos sąlygos, susietos su Sąjungos finansine pagalba, kuria pagalbą gaunančioje valstybėje narėje siekiama atkurti tvirtą ekonominę ar finansinę padėtį ir grąžinti jai gebėjimą pačiai finansuoti savo poreikius finansų rinkose; šias sąlygas apibrėžia Komisija, konsultuodamasi su ECB; ir

c)

kad patvirtinama pagalbą gaunančios valstybės narės parengta koregavimo programa, kuria siekiama įvykdyti su Sąjungos finansine pagalba susietas ekonomines sąlygas.

4.   Sprendime suteikti kredito liniją nurodoma:

a)

suma, mokestis už kredito linijos užtikrinimą, lėšų išmokėjimui taikoma kainodaros formulė, Sąjungos finansinės pagalbos užtikrinimo laikotarpis ir kitos pagalbai įgyvendinti būtinos išsamios taisyklės;

b)

bendrosios ekonominės politikos sąlygos, susietos su Sąjungos finansine pagalba, kuria pagalbą gaunančioje valstybėje narėje siekiama atkurti tvirtą ekonominę ar finansinę padėtį; šias sąlygas apibrėžia Komisija, konsultuodamasi su ECB; ir

c)

kad patvirtinama pagalbą gaunančios valstybės narės parengta koregavimo programa, kuria siekiama įvykdyti su Sąjungos finansine pagalba susietas ekonomines sąlygas.

5.   Komisija ir pagalbą gaunanti valstybė narė sudaro susitarimo memorandumą, kuriame išsamiai išdėstomos Tarybos nustatytos bendrosios ekonominės politikos sąlygos. Susitarimo memorandumą Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Ne rečiau kaip kas šešis mėnesius Komisija, konsultuodamasi su ECB, peržiūri 3 dalies b punkte ir 4 dalies b punkte minėtas bendrąsias ekonominės politikos sąlygas ir su pagalbą gaunančia valstybe nare aptaria koregavimo programos pakeitimus, kurių gali prireikti.

7.   Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma sprendžia, ar nereikėtų patikslinti pradinių bendrųjų ekonominės politikos sąlygų, ir patvirtina pagalbą gaunančios valstybės narės parengtą patikslintą koregavimo programą.

8.   Jeigu pagal ekonominės politikos sąlygas numatomas ne Sąjungos, o išorinis, visų pirma TVF, finansavimas, atitinkama valstybė narė pirmiausia pasikonsultuoja su Komisija. Komisija ištiria Sąjungos finansinės pagalbos priemonės teikiamas galimybes ir numatomų ekonominės politikos sąlygų bei tos valstybės narės prisiimtų įsipareigojimų, siekiant įgyvendinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126 ir 136 straipsnius priimtas Tarybos rekomendacijas ir Tarybos sprendimus, atitiktį. Komisija informuoja Ekonomikos ir finansų komitetą.

4 straipsnis

Paskolos išmokėjimas

1.   Paskola paprastai išmokama dalimis.

2.   Komisija reguliariai tikrina, ar pagalbą gaunančios valstybės narės ekonominė politika atitinka koregavimo programą ir Tarybos pagal 3 straipsnio 3 dalies b punktą nustatytas sąlygas. Šiuo tikslu minėta valstybė narė Komisijai teikia visą būtiną informaciją ir su ja visapusiškai bendradarbiauja.

3.   Remdamasi minėto tikrinimo rezultatais Komisija priima sprendimą dėl kitų paskolos dalių išmokėjimo.

5 straipsnis

Lėšų išmokėjimas

1.   Pagalbą gaunanti valstybė narė Komisijai iš anksto praneša apie ketinimą naudotis kredito linijos lėšomis. Išsamios taisyklės nustatomos 3 straipsnio 4 dalyje minėtame sprendime.

2.   Komisija reguliariai tikrina, ar pagalbą gaunančios valstybės narės ekonominė politika atitinka koregavimo programą ir Tarybos pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą nustatytas sąlygas. Šiuo tikslu minėta valstybė narė Komisijai teikia visą būtiną informaciją ir su ja visapusiškai bendradarbiauja.

3.   Remdamasi minėto tikrinimo rezultatais Komisija priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo.

6 straipsnis

Skolinimosi ir skolinimo operacijos

1.   2 straipsnyje minėtos skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais.

2.   Pagalbą gaunanti valstybė narė ir Komisija tariasi dėl pagal finansinės pagalbos priemonę Sąjungos išmokamų tolesnių dalių aspektų.

3.   Kai Taryba priima sprendimą dėl paskolos, Komisijai suteikiami įgaliojimai skolintis kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų pačiu tinkamiausiu laikotarpiu tarp planuojamų išmokų, kad finansavimo sąnaudos būtų optimalios ir būtų išsaugota jos, kaip Sąjungos emitento rinkose, reputacija. Gautos, tačiau dar neišmokėtos lėšos visą laiką laikomos tam tikslui skirtose grynųjų pinigų ar vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pagal nebiudžetinėms operacijoms taikomas taisykles, ir gali būti naudojamos vieninteliam tikslui – pagal šią priemonę teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms.

4.   Kai valstybė narė gauna paskolą, kuriai gali būti taikoma išankstinio paskolos grąžinimo sąlyga, ir ji ta galimybe nutaria pasinaudoti, Komisija imasi reikalingų priemonių.

5.   Pagalbą gaunančios valstybės narės prašymu ir kai atsižvelgiant į aplinkybes galima sumažinti paskolos palūkanų normą, Komisija gali refinansuoti visus pirminius įsiskolinimus ar jų dalį arba pakeisti atitinkamas finansines sąlygas.

6.   Ekonomikos ir finansų komitetas informuojamas apie 5 dalyje nurodytų operacijų eigą.

7 straipsnis

Sąnaudos

Sąjungos patiriamas kiekvienos operacijos rengimo ir vykdymo sąnaudas dengia pagalbą gaunanti valstybė narė.

8 straipsnis

Paskolų administravimas

1.   Komisija nustato tvarką, kuri yra būtina paskoloms ECB administruoti.

2.   Pagalbą gaunanti valstybė narė savo centriniame banke atidaro specialią sąskaitą gaunamai Sąjungos finansinei pagalbai tvarkyti. Iki atitinkamo mokėjimo termino likus keturiolikai TARGET2 sistemos darbo dienų, pagalbą gaunanti valstybė narė į ECB sąskaitą perveda pagrindinę paskolos dalies sumą ir mokėtinas paskolos palūkanas.

3.   Nedarant poveikio Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27 straipsnio taikymui, Europos Audito rūmai turi teisę pagalbą gaunančioje valstybėje narėje atlikti bet kokius finansinius tikrinimus ar auditą, kai jų nuožiūra tai būtina minėtos pagalbos administravimo tikslais. Komisija, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, visų pirma turi teisę siųsti savo pareigūnus ar tinkamai įgaliotus atstovus, kad jie pagalbą gaunančioje valstybėje narėje atliktų bet kokius techninius ar finansinius su ta pagalba susijusius tikrinimus arba auditą.

9 straipsnis

Peržiūra ir patikslinimas

1.   Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir prireikus vėliau kas šešis mėnesius Komisija pateikia Ekonomikos ir finansų komitetui bei Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo ir ypatingų aplinkybių, pateisinusių šio reglamento priėmimą, tolesnio buvimo.

2.   Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl šio reglamento keitimo, kuriuo siekiama peržiūrėti finansinės pagalbos teikimo galimybę, nedarant poveikio jau priimtų sprendimų galiojimui.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininke

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002, nustatantis priemonę, pagal kurią teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams (OL L 53, 2002 2 23, p. 1).


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/5


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui) (1),

atsižvelgdama į bendrą Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimo 2010/232/BUSP 4 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama įsigyti, importuoti ir įvežti iš Birmos (Mianmaro) į Sąjungą tam tikrų kategorijų prekes.

(2)

Sprendimo 2010/232/BUSP 8 straipsnyje nustatyta, kad nehumanitarinės pagalbos arba plėtros programos sustabdomos, o išimtys taikomos projektams ir programoms, skirtoms tam tikriems nustatytiems tikslams remti.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 194/2008 (2) įgyvendinamas draudimas įsigyti, importuoti ir įvežti jo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų prekes. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad draudimas įsigyti tas prekes iš Birmos (Mianmaro) neturėtų būti taikomas tuomet, kai tokios prekės įsigyjamos vykdant humanitarinės pagalbos projektą ar programą, arba nehumanitarinį plėtros projektą ar programą, skirtą Sprendimo 2010/232/BUSP 8 straipsnio a, b ir c punktuose aprašytiems tikslams remti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 194/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 2 straipsnyje įrašoma ši dalis:

„5.   Draudimas įsigyti 2 dalies b punkte nurodytas ribojamas prekes netaikomas humanitarinės pagalbos projektams ar programoms arba nehumanitariniams plėtros projektams ar programoms, vykdomiems Birmoje (Mianmare) ir skirtiems remti:

a)

žmogaus teises, demokratiją, gero valdymo praktiką, konfliktų prevenciją bei pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimą;

b)

sveikatą ir švietimą, skurdo mažinimą ir pirmiausia skurdžiausiai gyvenančių ir labiausiai pažeidžiamų gyventojų pagrindinių poreikių tenkinimą bei pragyvenimo šaltinius; arba

c)

aplinkos apsaugą ir pirmiausia programas, skirtas netvarios, pernelyg intensyvios medienos ruošos, dėl kurios nyksta miškai, problemai spręsti.

IV priede išvardytose tinklavietėse nurodyta atitinkama kompetentinga institucija iš anksto išduoda leidimą įsigyti atitinkamas ribojamas prekes. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 22.

(2)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 409/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Castaña de Galicia (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Castaña de Galicia“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 232, 2009 9 26, p. 22.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

ISPANIJA

Castaña de Galicia (SGN)


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 410/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [„Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης“ (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos, (1) ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Graikijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης“ (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 232, 2009 9 26, p. 27.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.5 klasė.   Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

GRAIKIJA

„Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης“ (Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis) (SKVN)


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 411/2010

2010 m. gegužės 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 817/2006 (1), ypač 18 straipsnio 1 dalies b punktą,

Kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VI priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VII priede išvardytos įmonės, kurios priklauso Birmos (Mianmaro) vyriausybei, jos nariams ar su ja susijusiems asmenims arba kurias jie kontroliuoja ir kurioms taikomi šiame reglamente numatyti investicijų apribojimai.

(3)

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/232/BUSP (2) II ir III prieduose nustatyti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems turi būti taikomi apribojimai, kaip nurodyta šio sprendimo 10 straipsnyje, ir Reglamentu (EB) Nr. 194/2008 sprendimas vykdomas, jeigu būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu. Todėl Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VI ir VII priedai turi būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VI priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2.   Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

João VALE DE ALMEIDA

Išorės santykių generalinis direktorius


(1)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.

(2)  OL L 105, 2010 4 27, p. 22.


I PRIEDAS

„VI PRIEDAS

Birmos (Mianmaro) Vyriausybės narių ir su jais susijusių 11 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas

Pastabos

(1)

Slapyvardžiai ar rašybos variantai žymimi „dar žinomas (-a) kaip“.

(2)

„Gim. d.“ žymima gimimo data.

(3)

„Gim. v.“ žymima gimimo vieta.

(4)

Visi pasai ir asmens tapatybės kortelės yra Birmos (Mianmaro), jei nenurodyta kitaip.

A.   VALSTYBĖS TAIKOS IR PLĖTROS TARYBA

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikavimo informacija (pareigos / pareigybė, gimimo d. ir vieta, paso / asmens tapatybės dokumento numeris, … sutuoktinis ar sūnus/duktė)

Lytis (V/M)

A1a

Vyresnysis generolas Than Shwe

Pirmininkas, gim. d. 1933 02 02

V

A1b

Kyaing Kyaing

Vyresniojo generolo Than Shwe žmona

M

A1c

Thandar Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe duktė

M

A1d

Majoras Zaw Phyo Win

Thandar Shwe vyras, Prekybos ministerijos Eksporto skyriaus direktoriaus pavaduotojas

V

A1e

Khin Pyone Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe duktė

M

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe duktė

M

A1g

Tun Naing Shwe, dar žinomas kaip Tun Tun Naing

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus. „J and J Company“ savininkas

V

A1h

Khin Thanda

Tun Naing Shwe žmona

M

A1i

Kyaing San Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus, „J’s Donuts“ savininkas

V

A1j

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe žmona

M

A1k

Thant Zaw Shwe, dar žinomas kaip Maung Maung

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus

V

A1l

Dewar Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe duktė

M

A1m

Kyi Kyi Shwe, dar žinoma kaip Ma Aw

Vyresniojo generolo Than Shwe duktė

M

A1n

Pulkininkas leitenantas Nay Soe Maung

Kyi Kyi Shwe vyras

V

A1o

Pho La Pyae (Full Moon), dar žinomas kaip Nay Shwe Thway Aung

Kyi Kyi Shwe ir Nay Soe Maung sūnus, „Yadanabon Cybercity“ direktorius

V

A2a

Vyresniojo generolo pavaduotojas Maung Aye

Pirmininko pavaduotojas, gim. d. 1937 12 25

V

A2b

Mya Mya San

Vyresniojo generolo pavaduotojo Maung Aye žmona

M

A2c

Nandar Aye

Vyresniojo generolo pavaduotojo Maung Aye duktė, Majoro Pye Aung (D15g) žmona. „Queen Star Computer Co“ savininkė.

M

A3a

Generolas Thura Shwe Mann

Štabo viršininkas, specialiųjų operacijų (armijos, laivyno ir oro pajėgų) koordinatorius, gim. d. 1947 07 11

V

A3b

Khin Lay Thet

Generolo Thura Shwe Mann žmona, gim. d. 1947 06 19

M

A3c

Aung Thet Mann, dar žinomas kaip Shwe Mann Ko Ko

Generolo Thura Shwe Mann sūnus, „Ayeya Shwe War (Wah) Company“, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, ir „RedLink Communications Co. Ltd, No“., 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, bendraturtis, gim. d. 1977 6 19

V

A3d

Khin Hnin Thandar

Aung Thet Mann žmona

M

A3e

Toe Naing Mann

Generolo Thura Shwe Mann sūnus, gim. d. 1978 06 29, „Global Net and Red Link Communications Co. Ltd“, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Internet Service Providers (interneto paslaugų tiekėjai), savininkas

V

A3f

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann žmona, Khin Shwe (J5a) duktė, gim. d. 1981 03 24

M

A4a

Generolas leitenantas Thein Sein

„Ministras pirmininkas“, gim. d. 1945 04 20, Pathein

V

A4b

Khin Khin Win

Generolo leitenanto Thein Sein žmona

M

A5a

Generolas (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura yra prievardis) „Pirmasis sekretorius“, gim. d. 1950 05 29, „Myanmar National Olympic Council“ pirmininkas ir „Myanmar Economic Corporation“ pirmininkas

V

A5b

Khin Saw Hnin

Generolo leitenanto Thiha Thura Tin Aung Myint Oo žmona

M

A5c

Kapitonas Naing Lin Oo

Generolo leitenanto Thiha Thura Tin Aung Myint Oo sūnus

V

A5d

Hnin Yee Mon

Kapitono Naing Lin Oo žmona

M

A6a

Generolas majoras Min Aung Hlaing

Antrojo specialiųjų operacijų biuro (Kayah, Shan valstijos) vadas. Nuo 2008 06 23.

V

A6b

Kyu Kyu Hla

Generolo majoro Min Aung Hlaing žmona

M

A7a

Generolas leitenantas Tin Aye

Karinės amunicijos vadas, UMEHL viršininkas

V

A7b

Kyi Kyi Ohn

Generolo leitenanto Tin Aye žmona

M

A7c

Zaw Min Aye

Generolo leitenanto Tin Aye sūnus

V

A8a

Generolas majoras Thar Aye, dar žinomas kaip Tha Aye

Pirmojo specialiųjų operacijų biuro (Kachin, Chin, Sagaing) vadas nuo 2009 m. gegužės mėn., gim. d. 1945 02 16 (ankstesnė nuoroda – A11a)

V

A8b

Wai Wai Khaing, dar žinoma kaip Wei Wei Khaing

Generolo majoro Thar Aye žmona (ankstesnė nuoroda – A11b)

M

A8c

See Thu Aye

Generolo majoro Thar Aye sūnus (ankstesnė nuoroda – A11c)

V

A9a

Generolas majoras Hla Htay Win

Ginkluotųjų pajėgų mokymų vadas nuo 2008 06 23 (ankstesnė nuoroda – B1a) „Htay Co“ (miško ruoša ir mediena) savininkas

V

A9b

Mar Mar Wai

Generolo majoro Hla Htay Win žmona

M

A10a

Generolas majoras Ko Ko

Trečiojo specialiųjų operacijų biuro (Pegu, Irrawaddy, Arakan) vadas. Nuo 2008 06 23.

V

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Generolo majoro Ko Ko žmona

M

A11a

Generolas leitenantas Khin Zaw

Ketvirtojo specialiųjų operacijų biuro (Karen, Mon, Tenas serim) vadas nuo 2009 m. gegužės mėn., anksčiau Šeštojo specialiųjų operacijų biuro vadas nuo 2008 m. birželio mėn. (ankstesnė nuoroda – G42a)

V

A11b

Khin Pyone Win

Generolo leitenanto Khin Zaw žmona (ankstesnė nuoroda – G42b)

M

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Generolo leitenanto Khin Zaw sūnus (ankstesnė nuoroda – G42c)

V

A11d

Su Khin Zaw

Generolo leitenanto Khin Zaw duktė (ankstesnė nuoroda – G42d)

M

A12a

Generolas leitenantas Myint Swe

Penktojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Rangoon (Yangon))

V

A12b

Khin Thet Htay

Generolo leitenanto Myint Swe žmona

M

A13a

Arnt Maung

Buvęs Religijos reikalų direktorato generalinis direktorius

V

A14a

Generolas leitenantas Ohn Myint

Šeštojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Naypyidaw ir Mandalay) nuo 2009 m. gegužės mėn. (ankstesnė nuoroda – A8a)

V

A14b

Nu Nu Swe

Generolo leitenanto Ohn Myint žmona

M

A14c

Kyaw Thiha, dar žinomas kaip Kyaw Thura

Generolo leitenanto Ohn Myint sūnus

V

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Kyaw Thiha žmona

M


B.   REGIONINIAI VADAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant vadavietę)

Lytis (V/M)

B1a

Generolas majoras Win Myint

Rangoon (Yangon)

V

B1b

Kyin Myaing

Generolo majoro Win Myint žmona

M

B2a

Generolas majoras Yar Pyae, dar žinomas kaip Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye ir Yar Pyrit

Rytų (Shan valstija (pietūs))

V

B2b

Thinzar Win Sein

Generolo majoro Yar Pyae, dar žinomo kaip Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye ir Yar Pyrit, žmona

M

B3a

Generolas majoras Myint Soe

Šiaurės vakarų (Sagaing dalinys) ir regiono ministras be portfelio

V

B4a

Generolas majoras Khin Zaw Oo

Pakrantės (Tanintharyi dalinys), gim. d. 1951 06 24

V

B5a

Ggenerolas majoras Aung Than Htut

Šiaurės rytų (Shan valstija (šiaurė))

V

B5b

Cherry

Generolo majoro Aung Than Htut žmona

M

B6a

Generolas majoras Tin Ngwe

Centrinė (Mandalay dalinys)

V

B6b

Khin Thida

Generolo majoro Tin Ngwe žmona

M

B7a

Generolas majoras Thaung Aye

Vakarų (Rakhine valstija)

V

B7b

Thin Myo Myo Aung

Generolo majoro Thaung Aye žmona

M

B8a

Generolas majoras Kyaw Swe

Pietvakarių (Irrawaddy dalinys) ir regiono ministras be portfelio

V

B8b

Win Win Maw

Generolo majoro Kyaw Swe žmona

M

B9a

Generolas majoras Soe Win

Šiaurės (Kachin valstija)

V

B9b

Than Than Nwe

Generolo majoro Soe Win žmona

M

B10a

Generolas majoras Hla Min

Pietų (Bago dalinys)

V

B11a

Generolas majoras Thet Naing Win

Pietryčių (Mon valstija)

V

B12a

Generolas majoras Kyaw Phyo

Trikampio (Shan valstija (rytai))

V

B13a

Generolas majoras Wai Lwin

Naypyidaw

V

B13b

Swe Swe Oo

Generolo majoro Wai Lwin žmona

M

B13c

Wai Phyo Aung

Generolo majoro Wai Lwin sūnus

V

B13d

Oanmar Kyaw Tun, dar žinomas kaip Ohnmar Kyaw Tun

Wai Phyo Aung žmona

M

B13e

Wai Phyo

Generolo majoro Wai Lwin sūnus

V

B13f

Lwin Yamin

Generolo majoro Wai Lwin duktė

M


C.   REGIONINIŲ VADŲ PAVADUOTOJAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant vadavietę)

Lytis (V/M)

C1a

Brigados generolas Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

V

C1b

Khin May Latt

Brigados generolo Kyaw Kyaw Tun žmona

M

C2a

Brigados generolas Than Htut Aung

Centrinė

V

C2b

Moe Moe Nwe

Brigados generolo Than Htut Aung žmona

M

C3a

Brigados generolas Tin Maung Ohn

Šiaurės vakarų

V

C4a

Brigados generolas San Tun

Šiaurės, gim. d. 1951 03 02, Rangoon (Yangon)

V

C4b

Tin Sein

Brigados generolo San Tun žmona, gim. d. 1950 9 27, Rangoon (Yangon)

M

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Brigados generolo San Tun duktė, gim. d. 1979 09 16, „Ar Let Yone Co. Ltd“ direktorė

M

C4d

Min Thant

Brigados generolo San Tun sūnus, gim. d. 1982 11 11, Rangoon (Yangon), „Ar Let Yone Co. Ltd“ direktorius

V

C4e

Khin Mi Mi Tun

Brigados generolo San Tun duktė, gim. d. 1984 10 25 Rangoon (Yangon), „Ar Let Yone Co. Ltd“ direktorė

M

C5a

Brigados generolas Hla Myint

Šiaurės rytų

V

C5b

Su Su Hlaing

Brigados generolo Hla Myint žmona

M

C6a

Brigados generolas Wai Lin

Trikampio

V

C7a

Brigados generolas Chit Oo

Rytų

V

C7b

Kyin Myaing

Brigados generolo Chit Oo žmona

M

C8a

Brigados generolas Zaw Min

Pietryčių

V

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Brigados generolo Zaw Min žmona

M

C9a

Brigados generolas Hone Ngaing, dar žinomas kaip Hon Ngai

Pakrantės

V

C9b

Wah Wah

Brigados generolo Hone Ngaing, dar žinomo kaip Hon Ngai, žmona

M

C10a

Brigados generolas Win Myint

((Ankstesnė nuoroda – C7a) Pietryčių

V

C10b

Mya Mya Aye

Brigados generolo Win Myint žmona

M

C11a

Brigados generolas Tint Swe

Pietvakarių

V

C11b

Khin Thaung

Brigados generolo Tint Swe žmona

M

C11c

Ye Min, dar žinomas kaip Ye Kyaw Swar Swe

Brigados generolo Tint Swe sūnus

V

C11d

Su Mon Swe

Ye Min žmona

M

C12a

Brigados generolas Tin Hlaing

Vakarų

V

C12b

Hla Than Htay

Brigados generolo Tin Hlaing žmona

M


D.   MINISTRAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant ministeriją)

Lytis (V/M)

D1a

Generolas majoras Htay Oo

Žemės ūkio ir drėkinimo (nuo 2004 09 18 (anksčiau – Kooperatyvų nuo 2003 08 25), USDA generalinis sekretorius, gim. d. 1950 01 20, gim. v. Hintada, Paso Nr. DM 105413, asmens tapatybės kortelės Nr. 10/Khatana (N) 009325

V

D1b

Ni Ni Win

Generolo majoro Htay Oo žmona

M

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadetas. Generolo majoro Htay Oo sūnus

V

D2a

Brigados generolas Tin Naing Thein

Prekybos (nuo 2004 09 18), anksčiau – Miškininkystės ministro pavaduotojas, gim. d. 1955 m.

V

D2b

Aye Aye

Brigados generolo Tin Naing Thein žmona

M

D3a

Generolas majoras Khin Maung Myint

Statybų, taip pat Elektros energijos (2) ministras

V

D3b

Win Win Nu

Generolo majoro Khin Maung Myint žmona

M

D4a

Generolas majoras Tin Htut

Kooperatyvų (nuo 2006 05 15)

V

D4a

Tin Tin Nyunt

Generolo majoro Tin Htut žmona

M

D5a

Generolas majoras Khin Aung Myint

Kultūros (nuo 2006 05 15)

V

D5b

Khin Phyone

Generolo majoro Khin Aung Myint žmona

M

D6a

Dr. Chan Nyein

Švietimo (nuo 2005 08 10). Anksčiau – Mokslo ir technologijų ministro pavaduotojas, USDA vykdomojo komiteto narys, gim. d. 1944 12 15

V

D6b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein žmona

M

D7a

Pulkininkas Zaw Min

Elektros energijos (1) (nuo 2006 05 15), gim. d. 1949 01 10

V

D7b

Khin Mi Mi

Pulkininko Zaw Min žmona

M

D8a

Brigados generolas Lun Thi

Energetikos (nuo 1997 12 20), gim. d. 1940 07 18

V

D8b

Khin Mar Aye

Brigados generolo Lun Thi žmona

M

D8c

Mya Sein Aye

Brigados generolo Lun Thi duktė

M

D8d

Zin Maung Lun

Brigados generolo Lun Thi sūnus

V

D8e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun žmona

M

D9a

Generolas majoras Hla Tun

Finansų ir pajamų (nuo 2003 02 01), gim. d. 1951 07 11

V

D9b

Khin Than Win

Generolo majoro Hla Tun žmona

M

D10a

Nyan Win

Užsienio reikalų (nuo 2004 09 18), anksčiau – ginkluotųjų pajėgų mokymų vado pavaduotojas, gim. d. 1953 01 22

V

D10b

Myint Myint Soe

Nyan Win žmona, gim. d. 1953 01 15

M

D11a

Brigados generolas Thein Aung

Miškininkystės (nuo 2003 08 25)

V

D11b

Khin Htay Myint

Brigados generolo Thein Aung žmona

M

D12a

Prof. dr. Kyaw Myint

Sveikatos (nuo 2003 02 01), gim. d. 1940 m.

V

D12b

Nilar Thaw

Prof. dr. Kyaw Myint žmona

M

D13a

Generolas majoras Maung Oo

Vidaus reikalų (nuo 2004 11 05), o nuo 2009 vasario mėn. – imigracijos ir gyventojų reikalų ministras, gim. d. 1952 m.

V

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Generolo majoro Maung Oo žmona

M

D14a

Generolas majoras Maung Maung Swe

Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo (nuo 2006 05 15)

V

D14b

Tin Tin Nwe

Generolo majoro Maung Maung Swe žmona

M

D14c

Ei Thet Thet Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe duktė

M

D14d

Kaung Kyaw Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe sūnus

V

D15a

Aung Thaung

Pramonės (1) (nuo 1997 11 15)

V

D15b

Khin Khin Yi

Aung Thaung žmona

M

D15c

Majoras Moe Aung

Aung Thaung sūnus

V

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Majoro Moe Aung žmona

M

D15e

Nay Aung

Nay Aung Aung Thaung sūnus, verslininkas, „Aung Yee Phyoe Co. Ltd“ valdantysis direktorius ir „IGE Co.Ltd“ direktorius

V

D15f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung žmona

M

D15g

Majoras Pyi Aung, dar žinomas kaip Pye Aung

Aung Thaung sūnus (vedęs, žr. A2c). „IGE Co.Ltd“ direktorius

V

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung duktė

M

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

Aung Thaung duktė

M

D15j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung duktė

M

D16a

Viceadmirolas Soe Thein

Pramonės (2) (nuo 2008 m. birželio mėn.). (Ankstesnė nuoroda – G38a)

V

D16b

Khin Aye Kyin, dar žinoma kaip Aye Aye

Viceadmirolo Soe Thein žmona

M

D16c

Yimon Aye

Viceadmirolo Soe Thein duktė, gim. d. 1980 07 12, šiuo metu yra JAV

M

D16d

Aye Chan

Viceadmirolo Soe Thein sūnus, gim. d. 1973 09 23

V

D16e

Thida Aye

Viceadmirolo Soe Thein duktė, gim.d. 1979 03 23

M

D17a

Brigados generolas Kyaw Hsan

Informacijos (nuo 2002 09 13)

V

D17b

Kyi Kyi Win

Brigados generolo Kyaw Hsan žmona. Mianmaro moterų reikalų federacijos Informacijos departamento vadovė

M

D18a

Brigados generolas Maung Maung Thein

Gyvulininkystės ir žuvininkystės

V

D18b

Myint Myint Aye

Brigados generolo Maung Maung Thein žmona

M

D18c

Min Thein, dar žinomas kaip Ko Pauk

Brigados generolo Maung Maung Thein sūnus

V

D19a

Brigados generolas Ohn Myint

Kasybos (nuo 1997 11 15)

V

D19b

San San

Brigados generolo Ohn Myint žmona

M

D19c

Thet Naing Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

V

D19d

Min Thet Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

V

D20a

Soe Tha

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros (nuo 1997 12 20), gim. d. 1944 11 07

V

D20b

Kyu Kyu Win

Soe Tha žmona, gim. d. 1949 11 03

M

D20c

Kyaw Myat Soe, dar žinomas kaip Aung Myat Soe

Soe Tha sūnus, gim. d. 1973 02 14 / 1974 10 07, šiuo metu yra Australijoje

V

D20d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe žmona, gim. d. 1978 09 12 / 1975 08 18, šiuo metu yra Australijoje

M

D20e

Aung Soe Tha

Soe Tha sūnus, gim. d. 1980 10 05

V

D20f

Myat Myitzu Soe

Soe Tha duktė, gim. d. 1973 02 14

M

D20g

San Thida Soe

Soe Tha duktė, gim. d. 1978 09 12

M

D20h

Phone Myat Soe

Soe Tha sūnus, gim. d. 1983 03 03

V

D21a

Pulkininkas Thein Nyunt

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų (nuo 1997 11 15) ir Naypyidaw miesto meras

V

D21b

Kyin Khaing, dar žinoma kaip Kyin Khine

Pulkininko Thein Nyunt žmona

M

D22a

Generolas majoras Aung Min

Geležinkelių transporto (nuo 2003 02 01)

V

D22b

Wai Wai Thar, dar žinoma kaip Wai Wai Tha

Generolo majoro Aung Min žmona

M

D22c

Aye Min Aung

Generolo majoro Aung Min duktė

M

D22d

Htoo Char Aung

Generolo majoro Aung Min sūnus

V

D23a

Brigados generolas Thura Myint Maung

Religijos reikalų (nuo 2003 08 25)

V

D23b

Aung Kyaw Soe

Brigados generolo Thura Myint Maung sūnus

V

D23c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe žmona

M

D23d

Zin Myint Maung

Brigados generolo Thura Myint Maung duktė

M

D24a

Thaung

Mokslo ir technologijų (nuo 1998 m. lapkričio mėn.), gim. d. 1937 07 06, Kyaukse

V

D24b

May Kyi Sein

Thaung žmona

M

D24c

Aung Kyi

Thaung sūnus, gim. d. 1971 m.

V

D25a

Brigados generolas Thura Aye Myint

Sporto (nuo 1999 10 29)

V

D25b

Aye Aye

Brigados generolo Thura Aye Myint žmona

M

D25c

Nay Linn

Brigados generolo Thura Aye Myint sūnus

V

D26a

Brigados generolas Thein Zaw

Telekomunikacijų, pašto ir telegrafo ministras (nuo 2001 05 10)

V

D26b

Mu Mu Win

Brigados generolo Thein Zaw žmona

M

D27a

Generolas majoras Thein Swe

Transporto nuo 2004 09 18 (anksčiau dirbo Ministro pirmininko kabinete nuo 2003 08 25)

V

D27b

Mya Theingi

Generolo majoro Thein Swe žmona

M

D28a

Generolas majoras Soe Naing

Viešbučių ir turizmo ministras (nuo 2006 05 15)

V

D28b

Tin Tin Latt

Generolo majoro Soe Naing žmona

M

D28c

Wut Yi Oo

Generolo majoro Soe Naing duktė

M

D28d

Kapitonas Htun Zaw Win

Wut Yi Oo vyras

V

D28e

Yin Thu Aye

Generolo majoro Soe Naing duktė

M

D28f

Yi Phone Zaw

Generolo majoro Soe Naing sūnus

V

D29a

Aung Kyi

Užimtumo (darbo) (2007 10 08 paskirtas ryšių ministru, atsakingu už ryšius su Aung San Suu Kyi)

V

D29b

Thet Thet Swe

Aung Kyi žmona

M

D30a

Kyaw Thu

Valstybės tarnautojų atrankos ir mokymo valdybos pirmininkas, gim. d. 1949 08 15

V

D30b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu žmona

M


E.   MINISTRŲ PAVADUOTOJAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant ministeriją)

Lytis (V/M)

E1a

Ohn Myint

Žemės ūkio ir drėkinimo (nuo 1997 11 15)

V

E1b

Thet War

Ohn Myint žmona

M

E2a

Brigados generolas Aung Tun

Prekybos (nuo 2003 09 13)

V

E3a

Brigados generolas Myint Thein

Statybos (nuo 2000 01 05)

V

E3b

Mya Than

Brigados generolo Myint Thein žmona

M

E4a

Tint Swe

Statybos, gim. d. 1936 11 07 (nuo 1998 05 07)

V

E5a

Generolas majoras Aye Myint

Gynybos (nuo 2006 05 15)

V

E6a

Brigados generolas Aung Myo Min

Švietimo (nuo 2003 11 19)

V

E6b

Thazin Nwe

Brigados generolo Aung Myo Min žmona

M

E6c

Si Thun Aung

Brigados generolo Aung Myo Min sūnus

V

E7a

Myo Myint

Elektros energijos (1) (nuo 1999 10 29)

V

E7b

Tin Tin Myint

Myo Myint žmona

M

E8a

Brigados generolas Than Htay

Energetikos (nuo 2003 08 25)

V

E8b

Soe Wut Yi

Brigados generolo Than Htay žmona

M

E9a

Pulkininkas Hla Thein Swe

Finansų ir pajamų (nuo 2003 08 25), gim. d. 1957 03 08

V

E9b

Thida Win

Pulkininko Hla Thein Swe žmona

M

E10a

Brigados generolas Win Myint

Elektros energijos (2)

V

E10b

Tin Ma Ma Than

Brigados generolo Win Myint žmona

M

E11a

Maung Myint

Užsienio reikalų, gim. d. 1958 05 21, Mandalay (nuo 2004 09 18)

V

E11b

Dr. Khin Mya Win

1956 01 21, Maung Myint žmona

M

E12a

Prof. dr. Mya Oo

Sveikatos (nuo 1997 11 16), gim. d. 1940 01 25

V

E12b

Tin Tin Mya

Prof. dr. Mya Oo žmona

M

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. dr. Mya Oo sūnus, gim. d. 1965 07 26

V

E12d

Dr. Mya Thuzar

Prof. dr. Mya Oo duktė, gim. d. 1971 09 23

M

E12e

Mya Thidar

Prof. dr. Mya Oo duktė, gim. d. 1973 06 10

M

E12f

Mya Nandar

Prof. dr. Mya Oo duktė, gim. d. 1976 05 29

M

E13a

Brigados generolas Phone Swe

Vidaus reikalų (nuo 2003 08 25)

V

E13b

San San Wai

Brigados generolo Phone Swe žmona

M

E14a

Brigados generolas Aye Myint Kyu

Viešbučių ir turizmo (nuo 1997 11 16)

V

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Brigados generolo Aye Myint Kyu žmona

M

E15a

Brigados generolas Win Sein

Imigracijos ir gyventojų (nuo 2006 m. lapkričio mėn.)

V

E15b

Wai Wai Linn

Brigados generolo Win Sein žmona

M

E16a

Brigados generolas Thein Tun

Pramonės (1) (Pakaitinis ministro pavaduotojas)

V

E17a

Pulkininkas leitenantas Khin Maung Kyaw

Pramonės (2) (nuo 2000 01 05)

V

E17b

Mi Mi Wai

Pulkininko leitenanto Khin Maung žmona

M

E18a

Generolas majoras Kyaw Swa Khine

Pramonės (2) (nuo 2007 10 24) (ankstesnė nuoroda – G29a), (pakaitinis ministro pavaduotojas)

V

E18b

Khin Phyu Mar

Generolo majoro Kyaw Swa Khine žmona

M

E19a

Pulkininkas Tin Ngwe

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų (nuo 2003 08 25)

V

E19b

Khin Mya Chit

Pulkininko Tin Ngwe žmona

M

E20a

Thaung Lwin

Geležinkelių transporto (nuo 1997 11 16)

V

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin žmona

M

E21a

Brigados generolas Aung Ko

Religijos reikalų, USDA centrinio vykdomojo komiteto narys (nuo 1997 11 17)

V

E21b

Myint Myint Yee, dar žinoma kaip Yi Yi Myint

Brigados generolo Thura Aung Ko žmona

M

E22a

Kyaw Soe

Mokslo ir technologijų, gim. d. 1944 10 16 (nuo 2004 11 15)

V

E23a

Pulkininkas Thurein Zaw

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros (nuo 2005 08 10)

V

E23b

Tin Ohn Myint

Pulkininko Thurein Zaw žmona

M

E24a

Brigados generolas Kyaw Myin

Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo (nuo 2003 08 25)

V

E24b

Khin Nwe Nwe

Brigados generolo Kyaw Myin žmona

M

E25a

Pe Than

Geležinkelių transporto (nuo 1998 11 14)

V

E25b

Cho Cho Tun

Pe Than žmona

M

E26a

Pulkininkas Nyan Tun Aung

Transporto (nuo 2003 08 25)

V

E26b

Wai Wai

Pulkininko Nyan Tun Aung žmona

M

E27a

Dr. Paing Soe

Sveikatos (pakaitinis ministro pavaduotojas) (nuo 2006 05 15)

V

E27b

Khin Mar Swe

Dr. Paing Soe žmona

M

E28a

Generolas majoras Thein Tun

Pašto ir telekomunikacijų ministro pavaduotojas

V

E28b

Mya Mya Win

Thein Tun žmona

M

E29a

Generolas majoras Kyaw Swa Khaing

Pramonės (2) ministro pavaduotojas

V

E29b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swa Khaing žmona

M

E30a

Generolas majoras Thein Htay

Gynybos ministro pavaduotojas

V

E30b

Myint Myint Khine

Generolo majoro Thein Htay žmona

M

E31a

Brigados generolas Tin Tun Aung

Darbo ministro pavaduotojas (nuo 2007 11 07)

V


F.   KITI SU TURIZMU SUSIJĘ ATSAKINGI ASMENYS

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant einamas pareigas)

Lytis (V/M)

F1a

Hla Htay

Viešbučių ir turizmo skyriaus generalinis direktorius (Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų valdantysis direktorius iki 2004 m. rugpjūčio mėn.)

V

F2a

Tin Maung Shwe

Viešbučių ir turizmo skyriaus generalinio direktoriaus pavaduotojas

V

F3a

Soe Thein

Nuo 2004 m. spalio mėn. Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų valdantysis direktorius, (anksčiau – generalinis direktorius)

V

F4a

Khin Maung Soe

Generalinis direktorius

V

F5a

Tint Swe

Generalinis direktorius

V

F6a

Pulkininkas leitenantas Yan Naing

Viešbučių ir turizmo ministerijos generalinis direktorius

V

F7a

Kyi Kyi Aye

Viešbučių ir turizmo ministerijos Turizmo skatinimo skyriaus direktorė

M

G.   VYRESNIEJI KARIUOMENĖS PAREIGŪNAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigybę)

Lytis (V/M)

G1a

Generolas majoras Hla Shwe

Generalo adjutanto pavaduotojas

V

G2a

Generolas majoras Soe Maung

Vyriausiasis karo prokuroras

V

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Generolo majoro Soe Maung žmona

M

G3a

Generolas majoras Thein Htaik, dar žinomas kaip Hteik

Generalinis inspektorius

V

G4a

Generolas majoras Saw Hla

Karo policijos viršininkas

V

G4b

Cho Cho Maw

Generolo majoro Saw Hla žmona

M

G5a

Generolas majoras Htin Aung Kyaw

Generolo intendanto pavaduotojas

V

G5b

Khin Khin Maw

Generolo majoro Htin Aung Kyaw žmona

M

G6a

Generolas leitenantas Lun Maung

Generalinis auditorius

V

G6b

May Mya Sein

Generolo leitenanto Lun Maung žmona

M

G7a

Generolas majoras Nay Win

Valstybės taikos ir plėtros tarybos pirmininko karinis padėjėjas

V

G8a

Generolas majoras Hsan Hsint

Karinių paskyrimų vadovas, gim. d. 1951 m.

V

G8b

Khin Ma Lay

Generolo majoro Hsan Hsint žmona

M

G8c

Okkar San Sint

Generolo majoro Hsan Hsint sūnus

V

G9a

Generolas majoras Hla Aung Thein

Stovyklos komendantas, Rangoon

V

G9b

Amy Khaing

Hla Aung Thein žmona

M

G10a

Generolas leitenantas Ye Myint

Karinių reikalų saugumo vadas

V

G10b

Myat Ngwe

Generolo leitenanto Ye Myint žmona

M

G11a

Brigados generolas Mya Win

Krašto apsaugos mokyklos komendantas

V

G12a

Brigados generolas Maung Maung Aye

Personalo koledžo komendantas (nuo 2008 m. birželio mėn.)

V

G12b

San San Yee

Brigados generolo Maung Maung Aye žmona

M

G13a

Brigados generolas Tun Tun Oo

Viešųjų ryšių ir psichologinio karo direktorius

V

G14a

Generolas majoras Thein Tun

Ryšių tarnybos direktorius; Nacionalinę konvenciją sušaukiančio Vadybos komiteto narys

V

G15a

Generolas majoras Than Htay

Tiekimo ir transporto direktorius

V

G15b

Nwe Nwe Win

Generolo majoro Than Htay žmona

M

G16a

Generolas majoras Khin Maung Tint

Slaptųjų raštų leidyklų direktorius

V

G17a

Generolas majoras Sein Lin

Gynybos ministerijos direktorius (tikslios pareigos nežinomos; buvęs amunicijos direktorius)

V

G18a

Generolas majoras Kyi Win

Artilerijos ir ginklų direktorius, UMEHL valdybos narys

V

G18b

Khin Mya Mon

Generolo majoro Kyi Win žmona

M

G19a

Generolas majoras Tin Tun

Karo inžinierių direktorius

V

G19b

Khin Myint Wai

Generolo majoro Tin Tun žmona

M

G20a

Generolas majoras Aung Thein

Apgyvendinimo direktorius

V

G20b

Htwe Yi, dar žinoma kaip Htwe Htwe Yi

Generolo majoro Aung Thein žmona

M

G21a

Brigados generolas Than Maung

Nacionalinio gynybos koledžo komendanto pavaduotojas

V

G22a

Brigados generolas Win Myint

Gynybos paslaugų technologijos akademijos rektorius

V

G23a

Brigados generolas Tun Nay Lin

Gynybos paslaugų medicinos akademijos rektorius / komendantas

V

G24a

Brigados generolas Than Sein

Krašto apsaugos ligoninės komendantas, Mingaladon, gim. d. 1946 02 01, gim. v. Bago

V

G24b

Rosy Mya Than

Brigados generolo Than Sein žmona

M

G25a

Brigados generolas Win Than

Viešųjų pirkimų direktorius ir „Union of Myanmar Economic Holdings“ valdantysis direktorius (anksčiau juo buvo generolas majoras Win Hlaing, žr. K1a)

V

G26a

Brigados generolas Than Maung

Liaudies milicijos ir pasienio pajėgų direktorius

V

G27a

Generolas majoras Khin Maung Win

Gynybos pramonės direktorius

V

G28a

Brigados generolas Win Aung

Valstybės tarnybos atrankos ir mokymo valdybos narys

V

G29a

Brigados generolas Soe Oo

Valstybės tarnybos atrankos ir mokymo valdybos narys

V

G30a

Brigados generolas Nyi Tun, dar žinomas kaip Nyi Htun

Valstybės tarnybos atrankos ir mokymo valdybos narys

V

G31a

Brigados generolas Kyaw Aung

Valstybės tarnybos atrankos ir mokymo valdybos narys

V

G32a

Generolas leitenantas Myint Hlaing

Štabo viršininkas (oro pajėgų)

V

G32b

Khin Thant Sin

Generolo leitenanto Myint Hlaing žmona

M

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Generolo leitenanto Myint Hlaing duktė

M

G32d

Thant Sin Hlaing

Generolo leitenanto Myint Hlaing sūnus

V

G33a

Generolas majoras Mya Win

Artilerijos padalinio direktorius, Gynybos ministerija

V

G34a

Generolas majoras Tin Soe

Šarvuočių padalinio direktorius, Gynybos ministerija

V

G35a

Generolas majoras Than Aung

Direktorius, Gynybos ministerija, Medicinos personalo direktoratas

V

G36a

Generolas majoras Ngwe Thein

Gynybos ministerija

V

G37a

Pulkininkas Thant Shin

Generalinis direktorius, Ministro Pirmininko biuras

V

G38a

Generolas leitenantas Thura Myint Aung

Genrolo adjutantas (ankstesnė nuoroda – B8a, perkeltas iš pietvakarių regioninės vadavietės)

V

G39a

Generolas majoras Maung Shein

Krašto apsaugos kontrolė ir generalinis auditorius

V

G40a

Generolas majoras Tha Aye

Gynybos ministerija

V

G41a

Pulkininkas Myat Thu

Rangoon pirmojo karinio regiono (Rangoon, šiaurė) vadas

V

G42a

Pulkininkas Nay Myo

Antrojo karinio regiono (Rangoon, rytai) vadas

V

G43a

Pulkininkas Tin Hsan

Trečiojo karinio regiono (Rangoon, vakarai) vadas

V

G44a

Pulkininkas Khin Maung Htun

Ketvirtojo regiono (Rangoon, rytai) vadas

V

G45a

Pulkininkas Tint Wai

Operacijų kontrolės ketvirtosios vadavietės (Mawbi) vadas

V

G46a

San Nyunt

Karinių saugumo reikalų antrojo logistikos skyriaus vadas

V

G47a

Pulkininkas leitenantas Zaw Win

Lon Htein bataliono 3 bazės (Shwemyayar) vadas

V

G48a

Majoras Mya Thaung

Lon Htein bataliono 5 bazės (Mawbi) vadas

V

G49a

Majoras Aung San Win

Lon Htein bataliono 7 bazės (Thanlin apygarda) vadas

V


Laivynas

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

G50a

Kontradmirolas Nyan Tun

Vyriausiasis vadas (laivynas). Nuo 2008 m. birželio mėn. UMEHL valdybos narys. (Ankstesnė nuoroda – G39a)

V

G50b

Khin Aye Myint

Nyan Tun žmona

M

G51a

Komandoras Win Shein

Laivyno mokymų būstinės vadas

V

G52a

Komandoras brigados generolas Thura Thet Swe

Taninthayi laivyno regioninės vadavietės vadas

V

G53a

Komandoras Myint Lwin

Irrawaddy laivyno regioninės vadavietės vadas

V


Oro pajėgos

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

G54a

Generolas leitenantas Myat Hein

Vyriausiasis vadas (oro pajėgų)

V

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Generolo leitenanto Myat Hein žmona

M

G55a

Generolas majoras Khin Aung Myint

Štabo viršininkas (oro pajėgų)

V

G56a

Brigados generolas Ye Chit Pe

Oro pajėgų vyriausiojo vado štabas, Mingaladon

V

G57a

Brigados generolas Khin Maung Tin

Shande aviacijos mokyklos komendantas, Meiktila

V

G58a

Brigados generolas Zin Yaw

Pathein oro pajėgų bazės vadas, Štabo viršininkas (oro pajėgų), UMEHL valdybos narys

V

G58b

Khin Thiri

Brigados generolo Zin Yaw žmona

M

G58c

Zin Mon Aye

Brigados generolo Zin Yaw duktė, gim. d. 1985 03 26

M

G58d

Htet Aung

Brigados generolo Zin Yaw sūnus, gim. d. 1988 07 09

M


Lengvųjų pėstininkų divizijos (LPD)

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

G59a

Brigados generolas Than Htut

11 LPD

V

G60a

Brigados generolas Tun Nay Lin

22 LPD

V

G61a

Brigados generolas Kyaw Htoo Lwin

33 LPD, Sagaing

V

G62a

Brigados generolas Taut Tun

44 LPD

V

G63a

Brigados generolas Aye Khin

55 LPD, Lalaw

V

G64a

Brigados generolas San Myint

66 LPD, Pyi

V

G65a

Brigados generolas Tun Than

77 LPD, Bago

V

G66a

Brigados generolas Aung Kyaw Hla

88 LPD, Magwe

V

G67a

Brigados generolas Tin Oo Lwin

99 LPD, Meiktila

V

G68a

Brigados generolas Sein Win

101 LPD, Pakokku

V

G69a

Pulkininkas Than Han

66 LPD

V

G70a

Pulkininkas leitenantas Htwe Hla

66 LPD

V

G71a

Pulkininkas leitenantas Han Nyunt

66 LPD

V

G72a

Pulkininkas Ohn Myint

77 LPD

V

G73a

Pulkininkas leitenantas Aung Kyaw Zaw

77 LPD

V

G74a

Majoras Hla Phyo

77 LPD

V

G75a

Pulkininkas Myat Thu

11 LPD taktinis vadas

V

G76a

Pulkininkas Htein Lin

11 LPD taktinis vadas

V

G77a

Pulkininkas leitenantas Tun Hla Aung

11 LPD taktinis vadas

V

G78a

Pulkininkas Aung Tun

66 brigada

V

G79a

Kapitonas Thein Han

66 brigada

V

G79b

Hnin Wutyi Aung

Kapitono Thein Han žmona

M

G80a

Pulkininkas leitenantas Mya Win

77 LPD taktinis vadas

V

G81a

Pulkininkas Win Te

77 LPD taktinis vadas

V

G82a

Pulkininkas Soe Htway

77 LPD taktinis vadas

V

G83a

Pulkininkas leitenantas Tun Aye

Lengvųjų pėstininkų 702 bataliono vadas

V

G84a

Nyan Myint Kyaw

Pėstininkų 281 bataliono (Mongyang, Shan valstija (rytai)) vadas

V


Kiti brigados generolai

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

G85a

Brigados generolas Htein Win

Taikkyi bazė

V

G86a

Brigados generolas Khin Maung Htay

Meiktila bazės vadas

V

G87a

Brigados generolas Kyaw Oo Lwin

Kalay bazės vadas

V

G88a

Brigados generolas Khin Zaw Win

Khamaukgyi bazė

V

G89a

Brigados generolas Kyaw Aung

Pietų Mianmaras, Toungoo bazės vadas

V

G90a

Brigados generolas Myint Hein

Karinių operacijų vadavietė – 3, Mogaung bazė

V

G91a

Brigados generolas Tin Ngwe

Gynybos ministerija

V

G92a

Brigados generolas Myo Lwin

Karinių operacijų vadavietė – 7, Pekon bazė

V

G93a

Brigados generolas Myint Soe

Karinių operacijų vadavietė – 5, Taungup bazė

V

G94a

Brigados generolas Myint Aye

Karinių operacijų vadavietė – 9, Kyauktaw bazė

V

G95a

Brigados generolas Nyunt Hlaing

Karinių operacijų vadavietė – 17, Mong Pan bazė

V

G96a

Brigados generolas Ohn Myint

Monų valstija, USDA CEC narys

V

G97a

Brigados generolas Soe Nwe

Karinių operacijų vadavietė – 21, Bhamo bazė

V

G98a

Brigados generolas Than Tun

Kyaukpadaung bazės vadas

V

G99a

Brigados generolas Than Tun Aung

Regioninių operacijų vadavietė – Sittwe

V

G100a

Brigados generolas Thet Naing

Aungban bazės vadas

V

G101a

Brigados generolas Thein Hteik

Karinių operacijų vadavietė – 13, Bokpyin bazė

V

G102a

Brigados generolas Thura Myint Thein

Namhsan taktinių operacijų vadavietė, dabar Mianmaro ekonominės korporacijos valdantysis direktorius

V

G103a

Brigados generolas Win Aung

Mong Hsat bazės vadas

V

G104a

Brigados generolas Myo Tint

Transporto ministerijos specialiosios paskirties pareigūnas

V

G105a

Brigados generolas Thura Sein Thaung

Socialinės gerovės ministerijos specialiosios paskirties pareigūnas

V

G106a

Brigados generolas Phone Zaw Han

Mandalajaus meras nuo 2005 m. vasario mėn. ir Mandalajaus miesto plėtros komiteto pirmininkas, buvęs Kyaukme vadas

V

G106b

Moe Thidar

Brigados generolo Phone Zaw Han žmona

M

G107a

Brigados generolas Win Myint

Pyinmana bazės vadas

V

G108a

Brigados generolas Kyaw Swe

Pyin Oo Lwin bazės vadas

V

G109a

Brigados generolas Soe Win

Bahtoo bazės vadas

V

G110a

Brigados generolas Thein Htay

Pavaduotojas karinių ginklų gamybos reikalams, Gynybos ministerija

V

G111a

Brigados generolas Myint Soe

Rangoon bazės vadas

V

G112a

Brigados generolas Myo Myint Thein

Pyin Oo Lwin Krašto apsaugos ligoninės komendantas

V

G113a

Brigados generolas Sein Myint

Bago (Pegu) dalinio Taikos ir plėtros tarybos pirmininkas

V

G114a

Brigados generolas Hong Ngai (Ngaing)

Chin valstijos Taikos ir plėtros tarybos pirmininkas

V

G115a

Brigados generolas Win Myint

Kayah valstijos Taikos ir plėtros tarybos pirmininkas

V

H.   KALĖJIMAMS IR POLICIJAI VADOVAUJANTYS KARIUOMENĖS PAREIGŪNAI

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija (įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

H1a

Brigados generolas Khin Yi

Mianmaro policijos pajėgų generalinis direktorius, gim. d. 1952 12 29

V

H1b

Khin May Soe

Brigados generolo Khin Yi žmona

M

H2a

Zaw Win

Nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. Kalėjimų departamento generalinis direktorius (Vidaus reikalų ministerija), anksčiau Mianmaro policijos pajėgų generalinio direktoriaus pavaduotojas ir buvęs brigados generolas. Buvęs karininkas.

V

H2b

Nwe Ni San

Zaw Win žmona

M

H3a

Aung Saw Win

Specialiųjų tyrimų biuro generalinis direktorius

V

H4a

Policijos brigados generolas Khin Maung Si

Policijos štabo viršininkas

V

H5a

Pulkininkas leitenantas Tin Thaw

Vyriausybės technikos instituto vadas

V

H6a

Maung Maung Oo

Karinio saugumo reikalų apklausos grupės vadovas Insein kalėjime

V

H7a

Myo Aung

Rangoon sulaikymo centro direktorius

V

H8a

Policijos brigados generolas Zaw Win

Policijos direktoriaus pavaduotojas

V

H9a

Policijos pulkininkas leitenantas Zaw Min Aung

Specialusis skyrius

V


I.   SOLIDARUMO SĄJUNGOS IR PLĖTROS ASOCIACIJA (USDA)

(vyresnieji USDA pareigūnai, kurie nepaminėti kitur)

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant pareigas)

Lytis (V/M)

I1a

Brigados generolas Aung Thein Lin, dar žinomas kaip Aung Thein Lynn

Yangon miesto meras ir miesto plėtros komiteto pirmininkas (sekretorius) ir USDA centrinio vykdomojo komiteto narys, gim. d. 1952 m.

V

I1b

Khin San Nwe

Brigados generolo Aung Thein Lin žmona

M

I1c

Thidar Myo

Brigados generolo Aung Thein Lin duktė

M

I2a

Pulkininkas Maung Par, dar žinomas kaip Maung Pa

Yangon miesto mero pavaduotojas, Plėtra I (Centrinio vykdomojo komiteto (I) narys)

V

I2b

Khin Nyunt Myaing

Pulkininko Maung Par žmona

M

I2c

Naing Win Par

Pulkininko Maung Par sūnus

V

I3a

Nyan Tun Aung

Centrinio vykdomojo komiteto narys

V

I4a

Aye Myint

Rangoon vykdomojo komiteto narys

V

I5a

Tin Hlaing

Rangoon vykdomojo komiteto narys

V

I6a

Soe Nyunt

Pareigūnas, Rytų Yangon

V

I7a

Chit Ko Ko

Mingala Taungnyunt apygardos Taikos ir plėtros tarybos pirmininkas

V

I8a

Soe Hlaing Oo

Mingala Taungnyunt apygardos Taikos ir plėtros tarybos sekretorius

V

I9a

Kapitonas Kan Win

Mingala Taungnyunt apygardos policijos pajėgų viršininkas

V

I10a

That Zin Thein

Mingala Taungnyunt plėtros reikalų komiteto pirmininkas

V

I11a

Khin Maung Myint

Mingala Taungnyunt imigracijos ir gyventojų departamento vadovas

V

I12a

Zaw Lin

Mingala Taungnyunt apygardos USDA sekretorius

V

I13a

Win Hlaing

Mingala Taungnyunt apygardos USDA pakaitinis sekretorius

V

I14a

San San Kyaw

Informacijos ministerijos Informacijos ir ryšių su visuomene departamento darbuotoja Mingala Taungnyunt apygardoje

M

I15a

Generolas leitenantas Myint Hlaing

Gynybos ministerija; USDA narys

V

J.   ASMENYS, GAUNANTYS NAUDOS IŠ VYRIAUSYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS, IR KITI SU REŽIMU SUSIJĘ ASMENYS

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant įmonę)

Lytis (V/M)

J1a

Tay Za

„Htoo Trading Co“ valdantysis direktorius; „Htoo Construction Co.“, gim. d. 1964 07 18; asmens tapatybės kortelės Nr. MYGN 006415.

„Yangoon United“ futbolo klubo savininkas. Tėvas: Myint Swe (1924 11 06). Motina: Ohn (1934 08 12)

V

J1b

J1b

Tay Za žmona; gim. d. 1964 02 24,

asmens tapatybės kortelės Nr. KMYT 006865.

Tėvai: Zaw Nyunt (miręs), Htoo (mirusi)

M

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za sūnus; gim. d. 1987 01 29

V

J1d

Ohn

Tay Za motina, gim. d. 1934 08 12

M

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) brolis, gim. d. 1960 06 24,

„Htoo Trading“ direktorius. „London cigarettes“ platintojas („Myawadi Trading“)

V

J2b

Shwe Shwe Lin

Thiha žmona

M

J3a

Aung Ko Win, dar žinomas kaip Saya Kyaung

Kanbawza bankas, taip pat „Myanmar Billion Group“, „Nilayoma Co. Ltd“, „East Yoma Co. Ltd“ ir „London Cigarettes“ agentas Shan ir Kayah valstijose ir „Kanbawza“ futbolo klubo savininkas

V

J3b

Nan Than Htwe, dar žinoma kaip Nan Than Htay

Aung Ko Win žmona

M

J3c

Nang Lang Kham, dar žinoma kaip Nan Lan Khan

Aung Ko Win duktė, gim. d. 1988 06 01

M

J4a

Tun Myint Naing, dar žinomas kaip Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

„Asia World Co.“, gim. d. 1958 05 15 arba 1960 08 27, „Magway“ futbolo klubo savininkas

V

J4b

Ng Seng Hong, dar žinoma kaip Seng Hong, Cecilia Ng arba Ng Sor Hon

Tun Myint Naing žmona. „Golden Aaron Pte Ltd“ (Singapūras) vyriausioji pareigūnė

M

J4c

Lo Hsing-han

Tun Myint Naing tėvas, dar žinomas kaip „Steven Law of Asia World Co.“, gim. d. 1938 m. arba 1935 m.

V

J5a

Khin Shwe

„Zaykabar Co“, gim. d. 1952 01 21. Taip pat žr. A3f

V

J5b

San San Kywe

Khin Shwe žmona

M

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe sūnus, gim. d. 1977 01 01, „Zaykabar Co. Ltd“ valdantysis direktorius

V

J5d

Nandar Hlaing

Zay Thiha žmona

M

J6a

Htay Myint

„Yuzana Co.“, gim. d. 1955 02 06, taip pat „Yuzana Supermarket“, „Yuzana Hotel“, „Yuzana Oil Palm Project“ ir „Souther Myanmar United“ futbolo klubo savininkas

V

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myint žmona, gim. d. 1957 11 17

M

J6c

Win Myint

Htay Myint brolis, gim. d. 1952 05 29, „Yuzana Co.“ direktorius

V

J6d

Lay Myint

Htay Myint brolis, gim. d. 1955 02 06, „Yuzana Co.“ direktorius

V

J6e

Kyin Toe

Htay Myint brolis, gim. d. 1957 04 29, „Yuzana Co.“ direktorius

V

J6f

Zar Chi Htay

Htay Myint dutkė, „Yuzana Co.“ direktorė, gim. d. 1981 02 17

M

J6g

Khin Htay Lin

„Yuzana Co.“ direktorius, gim. d. 1969 04 14

V

J7a

Kyaw Win

„Shwe Thanlwin Trading Co.“ (vieninteliai „Thaton Tires“ platintojai prie Pramonės ministerijos (2))

V

J7b

Nan Mauk Loung Sai, dar žinoma kaip Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Win žmona

M

J8a

Atsargos generolas majoras Nyunt Tin

Buvęs žemės ūkio ir drėkinimo ministras, išėjo į pensiją 2004 m. rugsėjo mėn.

V

J8b

Khin Myo Oo

Atsargos generolo majoro Nyunt Tin žmona

M

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Atsargos generolo majoro Nyunt Tin sūnus

V

J8d

Thu Thu Ei Han

Atsargos generolo majoro Nyunt Tin duktė

M

J9a

Than Than Nwe

Generolo Soe Win, buvusio Ministro Pirmininko (miręs), žmona

M

J9b

Nay Soe

Generolo Soe Win, buvusio Ministro Pirmininko (miręs), sūnus

V

J9c

Theint Theint Soe

Generolo Soe Win, buvusio Ministro Pirmininko (miręs), duktė

M

J9d

Sabai Myaing

Nay Soe žmona

M

J9e

Htin Htut

Theint Theint Soe vyras

V

J10a

Maung Maung Myint

„Myangon Myint Co. Ltd“ valdantysis direktorius

V

J11a

Maung Ko

Htarwara kasybos bendrovės direktorius

V

J12a

Zaw Zaw, dar žinomas kaip Phoe Zaw

„Max Myanmar“ valdantysis direktorius, gim. d. 1966 10 22

V

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Zaw Zaw žmona

M

J13a

Chit Khaing, dar žinomas kaip Chit Khine

Įmonių grupės „Eden“ valdantysis direktorius ir „Delta United“ futbolo klubo savininkas

V

J14a

Maung Weik

„Maung Weik & Co Ltd“

V

J15a

Aung Htwe

„Golden Flower“ statybų bendrovės valdantysis direktorius

V

J16a

Kyaw Thein

„Htoo Trading“ direktorius ir partneris, gim. d. 1947 10 25

V

J17a

Kyaw Myint

„Golden Flower Co. Ltd.“ (214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon) savininkas

V

J18a

Nay Win Tun

„Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd“

V

J19a

Win Myint

Mianmaro sąjungos Prekybos ir pramonės rūmų federacijos (UMFCCI) pirmininkas, „Shwe Nagar Min Co“ savininkas ir „Zeya Shwe Myay“ futbolo klubo savininkas

V

J20a

Eike (Eik) Htun, dar žinomas kaip Ayke Htun, dar žinomas kaip Aik Tun, dar žinomas kaip Patric Linn

Gim. d. 1948 10 21, gim. v. Mongkai, „Olympic Construction Co.“ ir „Shwe Taung Development Co. Ltd“ (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon), „Asia Wealth Bank“ valdantysis direktorius

V

J20b

Sandar Tun

Eike Htun duktė, gim. d. 1974 08 23, Yangon

M

J20c

Aung Zaw Naing

Eike Htun sūnus

V

J20d

Mi Mi Khaing

Eike Htun sūnus

V

J21a

„Dagon“ Win Aung

„Dagon International Co. Ltd“, gim. d. 1953 09 30, gim. v. Pyay, asmens tapatybės kortelės Nr. PRE 127435

V

J21b

Moe Mya Mya

„Dagon“ Win Aung žmona, gim. d. 1958 08 28, asmens taptybės kortelė Nr. B/RGN 021998

M

J21c

Ei Hnin Pwint, dar žinoma kaip Christabelle Aung

„Dagon“ Win Aung duktė,

gim. d. 1981 02 22,

„Palm Beach Resort Ngwe Saung“ direktorė

M

J21d

Thurane Aung, dar žinomas kaip Christopher Aung, Thurein Aung

„Dagon“ Win Aung sūnus, gim. d. 1982 07 23

V

J21e

Ei Hnin Khine, dar žinoma kaip Christina Aung

„Dagon“ Win Aung duktė, gim. d. 1983 12 18, šiuo metu yra Jungtinėje Karalystėje

M

J22a

Aung Myat, dar žinomas kaip Aung Myint

„Mother Trading“

V

J23a

Win Lwin

„Kyaw Tha Company“

V

J24a

Dr. Sai Sam Tun

„Loi Hein Co.“, bendradarbiaujanti su Pramonės ministerija (1), „Yadanabon“ futbolo klubo savininkas

V

J25a

San San Yee (Yi)

„Super One Group of Companies“

M

J26a

Aung Zaw Ye Myint

„Yetagun Construction Co“ savininkas

V


Teismų nariai

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant įmonę)

Lytis (V/M)

J27a

Aung Toe

Aukščiausiojo teismo pirmininkas

V

J28a

Aye Maung

Generalinis prokuroras

V

J29a

Thaung Nyunt

Teisės konsultantas

V

J30a

Dr. Tun Shin

Gim. d. 1948 10 02, Generalinio prokuroro pavaduotojas

V

J31a

Tun Tun Oo, dar žinomas kaip Htun Htun Oo

Generalinio prokuroro pavaduotojas

V

J32a

Tun Tun Oo

Aukščiausiojo teismo pirmininko pavaduotojas

V

J33a

Thein Soe

Aukščiausiojo teismo pirmininko pavaduotojas

V

J34a

Tin Aung Aye

Aukščiausiojo teismo teisėjas

V

J35a

Tin Aye

Aukščiausiojo teismo teisėjas

V

J36a

Myint Thein

Aukščiausiojo teismo teisėjas

V

J37a

Chit Lwin

Aukščiausiojo teismo teisėjas

V

J38a

Teisėjas Thaung Lwin

Kyauktada apygardos teismas

V

J39a

Thaung Nyunt

Šiaurės apygardos teismo teisėjas, taip pat Nacionalinę konvenciją sušaukiančio Darbo komiteto sekretorius

V

J40a

Nyi Nyi Soe

Vakarų apygardos teismo teisėjas;

Adresas: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta- Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

V

J41a

Myint Kyine

Šiaurės apygardos teismo generalinis prokuroras

V

K.   KARININKAMS PRIKLAUSANČIOS ĮMONĖS

Asmenys

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant įmonę)

Lytis (V/M)

K1a

Atsargos generolas majoras Win Hlaing

„Union of Myanmar Economic Holdings“ buvęs valdantysis direktorius, Myawaddy bankas

V

K1b

Ma Ngeh

Atsargos generolo majoro Win Hlaing duktė

M

K1c

Zaw Win Naing

Kambawza (Kanbawza) banko valdantysis direktorius. Ma Ngeh (K1b) vyras ir Aung Ko Win (J3a) sūnėnas

V

K1d

Win Htway Hlaing

Atsargos generolo majoro Win Hlaing sūnus, „KESCO company“ atstovas

V

K2a

Pulkininkas Myo Myint

„Union of Myanmar Economic Holding LTD“ (UMEHL) valdantysis direktorius

V

K2b

Khin Htay Htay

Pulkininko Myo Myint žmona

M

K3a

Pulkininkas Ye Htut

„Myanmar Economic Corporation“

V

K4a

Pulkininkas Myint Aung

„Myawaddy Trading Co.“ valdantysis direktorius, gim. d. 1949 08 11

V

K4b

Nu Nu Yee

Myint Aung žmona, laboratorijos technikė, gim. d. 1954 11 11

M

K4c

Thiha Aung

Myint Aung sūnus, „Schlumberger“ darbuotojas, gim. d. 1982 06 11

V

K4d

Nay Linn Aung

Myint Aung sūnus, jūreivis, gim. d. 1981 04 11

V

K5a

Pulkininkas Myo Myint

„Bandoola Transportation Co.“ valdantysis direktorius

V

K6a

Atsargos pulkininkas Thant Zin

„Myanmar Land and Development“ valdantysis direktorius

V

K7a

Atsargos pulkininkas leitenantas Maung Maung Aye

„Union of Myanmar Economic Holdings Ltd“ (UMEHL) valdantysis direktorius

V

K8a

Pulkininkas Aung San

Hsinmin cemento gamyklos statybų projekto valdantysis direktorius

V

K9a

Generolas majoras Maung Nyo

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K10a

Generolas majoras Kyaw Win

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K11a

Brigados generolas Khin Aung Myint

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K12a

Pulkininkas Nyun Tun (jūrų pajėgų)

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K13a

Atsargos pulkininkas Thein Htay

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K14a

Atsargos pulkininkas leitenantas Chit Swe

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K15a

Myo Nyunt

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K16a

Myint Kyine

„Union of Myanmar economic holdings Ltd“ valdyba

V

K17a

Pulkininkas leitenantas Nay Wynn

„Myawaddy trading“ departamento valdantysis direktorius

V


Vyriausybės finansų institucijos

#

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

(įskaitant įmonę)

Lytis (V/M)

K18a

Than Nyein

Mianmaro centrinio banko (prie Finansų ministerijos) valdytojas

V

K19a

Maung Maung Win

Mianmaro centrinio banko (prie Finansų ministerijos) valdytojo pavaduotojas

V

K20a

Mya Than

Mianmaro investicijų ir komercinio banko (MICB) l. e. p. direktorius

V

K21a

Soe Min

MICB valdytojas

V


Įmonės

#

Pavadinimas

Adresas

Direktorius / savininkas / papildoma informacija

Įtraukimo į sąrašą data

I.   „UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD.“ (UMEHL), dar žinoma kaip „UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.“

K22a

„Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd.“, dar žinoma kaip „Union Of Myanma Economic Holdings Ltd.“ (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

Pirmininkas: generolas leitenantas Tin Aye; Valdantysis direktorius: generolas majoras Win Than

2009 08 13

A.   

GAMYBA

K22b

„Myanmar Ruby Enterprise“, dar žinoma kaip „Mayanma Ruby Enterprise“

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

2009 08 13

K22c

„Myanmar Imperial Jade Co. Ltd“, dar žinoma kaip „Myanma Imperial Jade Co.“

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

2009 08 13

K22d

„Myanmar Rubber Wood Co. Ltd.“, dar žinoma kaip „Myanma Rubber Wood Co. Ltd.“

 

 

2009 08 13

K22e

„Myanmar Pineapple Juice Production“, dar žinoma kaip „Myanma Pineapple Juice Production“

 

 

2009 08 13

K22f

„Myawaddy Clean Drinking Water Service“

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

2009 08 13

K22g

„Sin Min (King Elephants) Cement Factory“ (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Pulkininkas Maung Maung Aye, valdantysis direktorius

2009 08 13

K22h

„Tailoring Shop Service“

 

 

2009 08 13

K22i

„Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.“

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

2009 08 13

K22j

„Granite Tile Factory“ (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

2009 08 13

K22k

„Soap Factory“ (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Pulkininkas Myint Aung, valdantysis direktorius

2009 08 13

B.   

PREKYBA

K22l

„Myawaddy Trading Ltd“

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Pulkininkas Myint Aung, valdantysis direktorius

2009 08 13

C.   

PASLAUGOS

K22m

„Bandoola Transportation Co. Ltd.“

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Pulkininkas Myo Myint, valdantysis direktorius

2009 08 13

K22n

„Myawaddy Travel Servines“

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

2009 08 13

K22o

„Nawaday Hotel And Travel Services“

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Atsargos pulkinkas Maung Thaung, valdantysis direktorius

2009 08 13

K22p

„Myawaddy Agriculture Servines“

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

2009 08 13

K22q

„Myanmar Ar (Power) Construction Services“, dar žinoma kaip „Myanma Ar (Power) Construction Services“

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

2009 08 13

BENDROS ĮMONĖS

A.   

GAMYBA

#

Pavadinimas

Adresas

Direktorius/savininkas/papildoma informacija

Įtraukimo į sąrašą data

K22r

„Myanmar Segal International Ltd.“, dar žinoma kaip „Myanma Segal International Ltd.“

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, vadovas

2009 08 13

K22s

„Myanmar Daewoo International“, dar žinoma kaip „Myanma Daewoo International“

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

2009 08 13

K22t

„Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd.“, dar žinoma kaip

„Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.“

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Pagrindinis vykdomasis direktorius Lai Wei Chin

2009 08 13

K22u

„Myanmar Brewery Ltd.“, dar žinoma kaip

„Myanma Brewery Ltd.“

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Atsargos pulkininkas leitenantas Ne Win

Pirmininkas, dar žinomas kaip Nay Win

2009 08 13

K22v

„Myanmar Posco Steel Co. Ltd.“,

dar žinoma kaip „Myanma Posco Steel Co.

Ltd.“

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

2009 08 13

K22w

„Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd.“, dar žinoma kaip „Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.“

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

2009 08 13

K22x

„Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.“

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

2009 08 13

K22y

„The First Automotive Co. Ltd.“

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho ir (arba) pulkininkas leitenantas Tun Myint, valdantysis direktorius

2009 08 13

B.   

PASLAUGOS

K22z

„National Development Corp.“

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, pirmininkas

2009 08 13

K22aa

„Hantha Waddy Golf Resort

and Myodaw (City) Club Ltd.“

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

and Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

2009 08 13

II.   „MYANMAR ECONOMIC CORPORATION“ (MEC), dar žinoma kaip „MYANMA ECONOMIC CORPORATION“ (MEC)

K23a

„Myanmar Economic

Corporation“ (MEC), dar žinoma kaip

„Myanma Economic

Corporation“ (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Pirmininkas: generolas leitenantas Tin Aung

Myint Oo,

pulkininkas Ye Htut arba brigados generolas

Kyaw Win,

Valdantysis direktorius: atsargos brigados generolas Thura Myint Thein

2009 08 13

K23b

„Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)“

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Pulkininkas Khin Maung Soe

2009 08 13

K23c

„Dagon Brewery“

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

2009 08 13

K23d

„Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama)“

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Pulkininkas Khin Maung Soe

2009 08 13

K23e

„Mec Sugar Mill“

Kant Balu

 

2009 08 13

K23f

„Mec Oxygen and Gases Factory“

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

2009 08 13

K23g

„Mec Marble Mine“

Pyinmanar

 

2009 08 13

K23h

„Mec Marble Tiles Factory“

Loikaw

 

2009 08 13

K23i

„Mec Myanmar Cable Wire Factory“, dar žinoma kaip „Mec Myanma Cable Wire Factory “

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

2009 08 13

K23j

„Mec Ship Breaking Service “

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

2009 08 13

K23k

„Mec Disposable Syringe Factory“

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

2009 08 13

K23l

„Gypsum Mine“

Thibaw

 

2009 08 13

III.   VYRIAUSYBEI PRIKLAUSANČIOS KOMERCINĖS ĮMONĖS

K24a

„Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise“

Thakayta Township, Yangon

Valdantysis direktorius: Win Htain (Kasybos ministerija)

2009 08 13

K25a

„Myanmar Defence Products Industry“, dar žinoma kaip „Myanma Defence Products Industry“

Ngyaung Chay Dauk

(Gynybos ministerija)

2009 08 13

K26a

„Myanma Timber Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanma Timber Enterprise“

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Valdantysis direktorius: Win Tun

2009 08 13

K27a

„Myanmar Gems Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanma Gems Enterprise“

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Valdantysis direktorius: Thein Swe

2009 08 13

K28a

„Myanmar Pearls Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanma Pearls Enterprise“

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Valdantysis direktorius: Maung Toe

2009 08 13

K29a

„Myanmar Mining Enterprise Number 1“, dar žinoma kaip „Myanma Mining Enterprise Number 1“

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Valdantysis direktorius: Saw Lwin

2009 08 13

K30a

„Myanmar Mining Enterprise Number 2“, dar žinoma kaip „Myanma Mining Enterprise Number 2“

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Valdantysis direktorius: Hla Theing

2009 08 13

K31a

„Myanmar Mining Enterprise Number 3“, dar žinoma kaip „Myanma Mining Enterprise Number 1“

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Valdantysis direktorius: San Tun

2009 08 13

K32a

„Myanma Machine Tool and Electrical Industries“ (MTEI), dar žinoma kaip „Myanmar Machine Tool and Electrical Industries“(MTEI) Block No.

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Tel.: 095 1 660437, 662324, 650822

Valdantysis direktorius: Kyaw Win

Direktorius: Win Tint

2009 08 13

K33a

„Myanmar Paper & Chemical Industries“, dar žinoma kaip „Myanma Paper & Chemical Industries“

 

Valdantysis direktorius: Nyunt Aung

2009 08 13

K34a

„Myanma General and Maintenance Industries“, dar žinoma kaip „Myanmar General and Maintenance Industries“

 

Valdantysis direktorius: Aye Mauk

2009 08 13

K35a

„Road Transport Enterprise“

(Transporto ministerija)

Valdantysis direktorius: Thein

Swe

2009 08 13

K36a

„Inland Water Transport“

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Valdantysis direktorius: Soe Tint

2009 08 13

K37a

„Myanma Shipyards“, dar žinoma kaip „Myanmar Shipyards, Sinmalike“

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Valdantysis direktorius: Kyi Soe

2009 08 13

K38a

„Myanma Five Star Line“, dar žinoma kaip „Myanmar Five Star Line“

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Valdantysis direktorius: Maung Maung Nyein

2009 08 13

K39a

„Myanma Automobile and Diesel Engine Industries“, dar žinoma kaip „Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries“

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Valdantysis direktorius: Hla Myint Thein

2009 08 13

K40a

„Myanmar Infotech“, dar žinoma kaip „Myanma Infotech“

 

(Pašto ir telekomunikacijų ministerija)

2009 08 13

K41a

„Myanma Industrial Construction Servines“, dar žinoma kaip „Myanmar Industrial Construction Servines“

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

Valdantysis direktorius: Soe Win

2009 08 13

K42a

„Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise“

Hlaing Township, Yangon

 

2009 08 13

IV.   VALSTYBINĖS ŽINIASKLAIDOS ĮMONĖS, SKATINANČIOS REŽIMO POLITIKĄ IR PROPAGANDĄ

K43a

„Myanmar News and Periodicals Enterprise“, dar žinoma kaip, Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel.: +95 1 200810, +95 1 200809)

Valdantysis direktorius: Soe Win (žmona: Than Than Aye, MWAF narė)

2009 08 13

K44a

„Myanmar Radio and Television“ (MRTV), dar žinoma kaip „Myanma Radio and Television“ (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel.: +95 1 200810, +95 1 200809)

Generalinis direktorius: Khin Maung Htay (žmona: Nwe New, MWAF narė)

2009 08 13

K45a

„Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit“

Hmawbi Township, Yangon

(tel. +95 1 600294)

 

2009 08 13

K46a

„Myanma Motion Picture Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanmar Motion Picture Enterprise“

 

Valdantysis direktorius: Aung Myo Myint (žmona: Malar Win, MWAF narė)

2009 08 13“


II PRIEDAS

„VII PRIEDAS

Įmonių, kurios priklauso Birmos (Mianmaro) Vyriausybei, jos nariams ar su ja susijusiems asmenims, nurodytiems 15 straipsnyje, arba kurias jie kontroliuoja, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Direktorius/savininkas/papildoma informacija

Įtraukimo į sąrašą data

I.   „UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD“. (UMEHL)

PASLAUGOS

„Myawaddy Bank Ltd“

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Brigados generolas Gen Win Hlaing (K1a, II priedas) ir U Tun Kyi, valdantieji direktoriai

2004 10 25

II.   „MYANMAR ECONOMIC CORPORATION“ (MEC)

„Innwa Bank“

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, generalinis direktorius

2004 10 25

III.   VYRIAUSYBEI PRIKLAUSANČIOS KOMERCINĖS ĮMONĖS

1.

„Myanma Electric Power Enterprise“

 

(Elektros energijos (2) ministerija)

Valdantysis direktorius: Dr. San Oo, dar žinomas kaip Sann Oo

2008 4 29

2.

„Electric Power Distribution Enterprise“

 

(Elektros energijos (2) ministerija),

Valdantysis direktorius: Tin Aung

2009 4 27

3.

„Myanma Agricultural Produce Trading“

 

Valdantysis direktorius: Kyaw Htoo (Prekybos ministerija)

2008 4 29

4.

„Myanmar Tyre and Rubber Industries“

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Elektros energijos (2) ministerija) Valdantysis direktorius: Oo Zune

2008 4 29

5.

„Co-Operative Import Export Enterprise“

 

(Kooperatyvų ministerija)

Valdantysis direktorius: Hla Moe

2008 4 29

IV.   KITOS

1.

„Htoo Trading Co“

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, II priedas)

2008 4 29

2.

„Htoo Group of Companies“

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

„Htoo Transportation Servines“

 

Tay Za

2008 4 29

4.

„Htoo Furniture“, dar žinoma kaip „Htoo Wood Products“, dar žinoma kaip „Htoo Wood based Industry“, dar žinoma kaip „Htoo Wood“

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

2008 4 29

5.

„Treasure Hotels and Resorts“ (įskaitant „Myanmar Treasure Resort“, Ngwe Saung; „Myanmar Treasure Resort“, Bagan; „Myanmar Treasure Resort“, Inle;

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

2008 3 10

6.

„Aureum Palace Hotels And Resorts“ (įskaitant „Aureum Palace Hotel and Resort“, Ngapali; „Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw“; Aureum „Palace Hotel and Resort“, Bagan; „Aureum Palace Hotel and Resort“, Pyin Oo Lwin; „Aureum Resort and Spa“, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

2008 3 10

7.

„Malikha Lodge“, Putao; „Popa Mountain Resort“; „Kandawgyi Hill Resort“, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

„Espace Aveniu“

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

„Yangon United Football Club“

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

2008 3 10

11.

„Myanmar Avia Export“

 

Tay Za

2008 3 10

12.

„Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd“, dar žinoma kaip „Pavo Trading Pte Ltd.“

 

Tay Za

2008 4 29

13.

„Kanbawza Bank“

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, II priedas)

2008 3 10

14.

„Zaykabar Co“

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Pirmininkas: Khin Shwe (J5a, II priedas); Valdantysis direktorius: Zay Thiha (J5c, II priedas)

2008 3 10

15.

„Shwe Thanlwin Trading Co“

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, II priedas)

2008 3 10

16.

„Max Myanmar Co. Ltd“ (įskaitant „Hotel Max, Chaungtha Beach“; „Royal Kumudra Hotel“, Naypyitaw; „Max Myanmar Construction Co. Ltd“)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, dar žinomas kaip Phoe Zaw (J12a, II priedas), Daw Htay Htay Khaing (J12b, II priedas), Zaw Zaw žmona. Vyresnysis vykdomasis pareigūnas U Than Zaw

2008 3 10

17.

„Hsinmin Cement Plant

Construction Project“

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Pulkininkas Aung San (K8a, II priedas)

2008 3 10

18.

„Ayer Shwe Wa (Wah, War)“

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann, dar žinomas kaip Shwe Mann Ko Ko (A3c, II priedas), ir Tay Za

2008 3 10

19.

„Myanmar Land And Development“

 

Atsargos pulkininkas Thant Zin (K6a, II priedas)

2008 3 10

20.

„Eden Group of Companies“

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing, dar žinomas kaip Chit Khine (J13a, II priedas)

2008 3 10

21.

„Eden Hotels and Resorts“ (įskaitant „Marina Residence“, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; „The Tingaha Hotel“, Naypyitaw; „Aye Thar Yar Golf Resort“, Taunggyi; „Signature Restaurant and Garden Café Bistro“, Yangon; „Eden BBB Restaurant“, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Valdantysis direktorius: Chit Khaing, dar žinomas kaip Chit Khine (J13a, II priedas)

 (1)

22.

„Golden Flower Co. Ltd“

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Valdantysis direktorius: Aung Htwe (J15a, II priedas),

Savininkas: Kyaw Myint (J17a, II priedas)

2008 3 10

23.

„Maung Weik Et Co., Ltd.“

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, II priedas)

2008 3 10

24.

„National Development

Company Ltd.“

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

2008 3 10

25.

„A1 Construction And Trading Co. Ltd“

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel.: 00 95 1 241905/245323/254812

Faksas 00 95 1 252806

El. paštas aone@mptmail.net.mm

Valdantysis direktorius: U Yan Win

2008 3 10

26.

„Asia World Co. Ltd“

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing, dar žinomas kaip Steven Law (J4a, II priedas)

2008 3 10

27.

„Asia World“ patronuojamosios įmonės:

 

„Asia World Industries“

 

„Asia Light Co. Ltd.“

 

„Asia World Port“

 

„Management Co.“

 

„Ahlon Warves“

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Pirmininkas/direktorius: Tun Myint Naing, dar žinomas kaip Steven Law (J4a, II priedas)

2008 4 29

28.

„Leo Express Bus“

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Pirmininkas/direktorius: Tun Myint Naing, dar žinomas kaip Steven Law (J4a, II priedas)

 (1)

29.

„Yuzana Co. Ltd“

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Pirmininkas/direktorius: Htay Myint (J6a, II priedas)

2008 3 10

30.

„Yuzana Construction“

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Pirmininkas/direktorius: Htay Myint (J6a, II priedas)

2008 3 10

31.

„Yuzana Hotels“ (įskaitant „Yuzana Hotel“, Yangon; „Yuzana Garden Hotel“, Yangon; „Yuzana Resort Hotel“, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Pirmininkas/direktorius: Htay Myint

 (1)

32.

„Myangonmyint Co“ (USDA priklausanti įmonė)

 

 

2008 3 10

33.

„Dagon International/Dagon Timber Ltd“

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Direktoriai: „Dagon“ Win Aung (J21a, II priedas) ir Daw Moe Mya Mya (J21b, II priedas)

2008 4 29

34.

„Palm Beach Resort“

Ngwe Saung

Priklauso „Dagon International“. Direktoriai: „Dagon“ Win Aung (J21a, II priedas),

Daw Moe Mya Mya (J21b, II priedas) ir Ei Hnin Pwint, dar žinoma kaip Chistabelle Aung (J21c, II priedas)

2008 4 29

35.

„IGE Co Ltd“

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel. 95 1 558266

Faksas 95 1 555369

ir

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel. 95 67 41 4211

Direktoriai: Nay Aung (D15e, II priedas) ir Pyi (Pye) Aung (D15g, II priedas) ir

Valdantysis direktorius: Win Kyaing

2008 4 29

36.

„Aung Yee Phyo Co.“

 

Priklauso Aung Thaung šeimai (Pramonės ministerija (1)) (D15a, II priedas)

2009 4 27

37.

„Queen Star Computer Company“

 

Priklauso Nandar Aye (A2c, II priedas), Maung Aye dukteriai

2009 4 27

38.

„Htay Co.“

 

Priklauso generolui majorui Hla Htay Win (A9a, II priedas)

2009 4 27

39.

„Mother Trading and Construction“

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel. 95 1 21 0514

El. paštas

mother.trade@mptmail.net.mm

Direktorius: Aung Myat, dar žinomas kaip Aung Myint (J22a, II priedas)

2008 4 29

40.

„Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group“

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95 1 296733

Faksas 95 1 296914

El. paštas

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Interneto svetainė http://www.kyawtha.com

Direktorius: U Win Lwin (J23a, II priedas),

Valdantysis direktorius: Maung Aye

2008 4 29

41.

„Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group“

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Savininkas: Aung Zaw Ye Myint (J26a, II priedas), generolo Ye Myint sūnus (ankstesnė nuoroda – A9a)

2008 4 29

42.

„J’s Donuts“

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel. 95 1 710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel. 95 1 650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel. 95 1 287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel. 95 1 243178

Savininkas: Kyaing San Shwe (A1i, II priedas), vyresniojo generolo Than Shwe (A1a, II priedas) sūnus

2008 4 29

43.

„Sun Tac“ arba „Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.“

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel.: 01 650021 654463

Savininkas: Sit Taing Aung, Aung Phone (buvusio miškininkystės ministro) sūnus

2008 4 29

44.

„(MMS) Min Min Soe Group of Companies“

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel. 95 1 511098,

514262 El. paštas

mms@mptmail.net.mm

Akcininkas Kyaw Myo Nyunt (J8c, II priedas), generolo majoro Nyunt Tin, išėjusio į pensiją žemės ūkio ministro (J8a, II priedas), sūnus

2008 4 29

45.

„Myanmar Information and Communication Technology“, dar žinoma kaip „Myanmar Infotech“

MICT Park, Hlaing University

Campus

Bendraturtis: Aung Soe Tha (D20e, II priedas)

2008 4 29

46.

„MNT (Myanmar New Technology)“

 

Savininkas: Yin Win Thu, partneris:

Nandar Aye (A2c, II priedas)

2008 4 29

47.

„Forever Group“

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel.: 95 1 204013,

95 1 204107

El. paštas

forevergroup@mptmail.net.mm

Valdantysis direktorius: Daw Khin Khin Lay; direktorių valdybos narys: Khin Maung Htay

Vyresnysis direktorius: Kyaw Kyaw

2008 4 29


(1)  OL: įrašykite sprendimo priėmimo datą.“


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 412/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. gegužės 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 9 d.

dėl Farm Dairy suteiktos pagalbos (C 45/08)

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1240)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2010/269/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) (1), ypač į jos 108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

pagal minėtą straipsnį pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

I.   Procedūra

(1)

Išnagrinėjusi informacinį pranešimą, atsiųstą prašant taikyti išimtį remiantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (2), Komisija gavo informacijos apie pagalbą, kuri buvo ar bus skiriama Farm Dairy Flevoland. 2004 m. birželio 29 d. raštu (AGR/16887) Komisija Nyderlandų paprašė informacijos apie šią priemonę.

(2)

Nyderlandų valdžios institucijos atsakė 2005 m. lapkričio 28 d. raštu, užregistruotu 2005 m. lapkričio 29 d.

(3)

2007 m. gegužės 22 d. raštu Komisija paprašė papildomos informacijos; į šį raštą Nyderlandai atsakė 2007 m. birželio 22 d. raštu, užregistruotu 2007 m. birželio 25 d.

(4)

Ši priemonė buvo įtraukta į pagalbos, apie kurią nepranešta, registrą numeriu NN 97/2005.

(5)

2008 m. lapkričio 26 d. Komisija nusprendė pradėti procedūrą ir šis sprendimas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija pakvietė kitas valstybes nares ir suinteresuotus trečiuosius asmenis pateikti pastabas dėl minėtos pagalbos.

(6)

Nyderlandai pastabas pateikė 2009 m. sausio 19 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną.

(7)

2009 m. gegužės 18 d. raštu Farm Dairy, kaip trečioji suinteresuotoji šalis, Komisijai pateikė pastabas. Po prašymo pratęsti terminą ir atsižvelgiant į Farm Dairy nurodytas ypatingas aplinkybes, 2009 m. birželio 15 d. raštu, užregistruotu 2009 m. birželio 18 d., Komisijai pateikti 2009 m. gegužės 18 d. raštą papildantys priedai. 2009 m. birželio 24 d. raštu šios pastabos persiųstos Nyderlandų valdžios institucijoms. Nyderlandų valdžios institucijos į pastabas atsakė 2009 m. liepos 17 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną.

(8)

2009 m. rugsėjo 18 d. raštu Komisija Nyderlandams pateikė papildomų klausimų. 2009 m. spalio 16 d. raštu Nyderlandai terminą atsakymui pateikti paprašė pratęsti iki 2009 m. lapkričio 18 d. Šis terminas Nyderlandams pratęstas 2009 m. lapkričio 10 d. raštu. Lapkričio 23 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, Nyderlandai pateikė papildomos informacijos.

II.   Aprašymas

II.1.   Priemonės aplinkybės

(9)

Farm Dairy yra pieno produktų gamybos įmonė. Ji persikėlė į savo dabartinę vietą – Flevolande esantį Lelistadą, kuris laikomas 1 tikslui priskiriamu regionu. 1998 m. rugpjūčio 24 d.Farm Dairy pateikė pagalbos investicijoms prašymą pagal Flevolando provincijos BPD (bendrasis programavimo dokumentas, oland. Enig Programmeringsdocument) 3.3 punktą. Ši įmonė planavo regione tiesiogiai ir netiesiogiai sukurti darbo vietų.

(10)

1998 m. rugsėjo 23 d. provincija šį pagalbos prašymą nusprendė patenkinti. Šį sprendimą provincija pagrindė, inter alia, geromis naujų darbo vietų, aplinkos, mažesnių pieno transportavimo išlaidų (iki tol Flevolende pagamintas pienas būdavo perdirbamas už Flevolendo ribų ar net Belgijoje) perspektyvomis ir įmonės pelningumo galimybėmis. Farm Dairy ketino sudaryti sutartis su Flevolendo pieno gamintojais ir žinomu prekybos centrų tinklu, taip užtikrindama pieno produktų realizavimą. Farm Dairy planavo per metus perdirbti 48 mln. kilogramų pieno.

(11)

Provincija kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją (oland. Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV) dėl bendro finansavimo ir pateikė prašymą projektą įvertinti. Panašu, kad provincijos ir Žemės ūkio ministerijos directie Noordwest nuomonės dėl bendro finansavimo, ypač dėl projekto novatoriškumo, išsiskyrė. Dėl šios priežasties IKC pateikė antrą nuomonę. Šioje, 1998 m. gruodžio 17 d. pateiktoje, antrojoje nuomonėje pateiktas projekto vertinimas, atsižvelgiant į darbo vietų, realizavimo galimybių ir pelningumo aspektus. Tačiau joje prieita prie išvados, kad projektas nėra labai novatoriškas. Gamybos procesas iš tiesų pats savaime nebuvo novatoriškas, nors jame ir naudotos naujausios technologijos, tačiau projektas apėmė rinkos inovacijas. Šioje antrojoje nuomonėje atsižvelgta į kelis kriterijus, pavyzdžiui, regiono plėtrą ir finansinę projekto perspektyvą. Kadangi projektas svarbesnis provincijos lygmeniu ir mažiau svarbus nacionaliniu lygiu, įprastinė subsidijų bendro finansavimo paskirstymo dalis sumažinta, kartu padidinant provincijos finansuojamą dalį.

(12)

Ministerijai priėmus tokį sprendimą, provincija nusprendė skirti 1 575 000 NLG (715 909 EUR) dydžio subsidiją Farm Dairy ir įmonei apie šiuos ketinimus pranešė 1999 m. kovo 3 d. Ši subsidija turėjo būti finansuojama iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), valstybės ir provincijos įnašų.

(13)

Kilus abejonių, kad Europos Komisija pagalbą patvirtins, ministerija nusprendė valstybės finansavimo nesuteikti ir provincijai apie tai pranešė 1999 m. rugsėjo 14 d. raštu.

(14)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas atliko patikrinimą ir nusprendė, kad projekto finansuoti pagal BPD negalima ir todėl iš EŽŪOGF suteikiama lėšų dalis skiriama nebus. Provincijai apie šį sprendimą jis pranešė 1999 m. birželio 25 d.

(15)

Vis dėlto provincija nusprendė projektą finansuoti vien savo lėšomis. Apie galutinį šios subsidijos skyrimą ir išmokėjimą Farm Dairy buvo pranešta 2000 m. lapkričio 20 d. raštu.

(16)

2001 m. vasario 23 d. įvyko neoficialus Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato pareigūnų ir Flevolando provincijos atstovų susitikimas pastariesiems paprašius. Per susitikimą pareigūnai nurodė, kad pagalba Farm Dairy nesuderinama su vidaus rinka ir turi būti išieškota arba skirta kitam projektui.

(17)

Provincija nusprendė skirti pagalbą Farm Dairy kaip kompensaciją už patirtą žalą atšaukus sprendimą skirti pagalbą. Tokios kompensacijos dydis buvo lygus sumai, kurią Farm Dairy būtų gavusi, jei pagalba būtų buvusi skirta. Provincija laikėsi nuomonės, kad dėl to, jog sprendime nenumatyta galimybė pagalbą atšaukti, sprendimas jai yra privalomas ir ji turi prievolę pagalbą suteikti, nes priešingu atveju Farm Dairy prieš ją galėtų imtis teisinių priemonių. 2001 m. gegužės 10 d. raštu provincija Farm Dairy pranešė apie pasiūlymą skirti kompensaciją. Farm Dairy šį pasiūlymą priėmė 2001 m. gegužės 21 d. raštu.

II.2.   Teisinis pagrindas

(18)

Iš pradžių pagalba skirta remiantis Flevolando provincijos BPD, kaip pagalba investicijoms pagal BPD 3.3 punktą. Dėl minėtų priežasčių vėliau pagalba skirta kaip nuostolių, patirtų dėl sprendimo pagalbą atšaukti, kompensacija.

II.3.   Pagalbos dydis

(19)

Pagalbos dydis – 1 575 000 NLG (715 909 EUR). Ši suma sudaro 8,5 % bendros investicijų sumos, kuri yra 18 597 000 NLG (8 438 951 EUR).

II.4.   Pagalbos gavėjas

(20)

Pagalbos gavėjas – Farm Dairy Holding B.V., esanti Lelistade. Tai pieno produktų, įskaitant jogurtą ir desertus iš pieno, gamybos įmonė.

II.5.   Priemonės taikymo trukmė

(21)

Pagalba skirta laikotarpiui nuo 1998 m. spalio 1 d. iki 2000 m. gegužės 1 d. – tai atitinka Farm Dairy projekto pradžios ir pabaigos datas. Pats sprendimas skirti pagalbą priimtas 1999 m. kovo 3 d.

III.   Pradedant tyrimo procedūrą Komisijos pateikti argumentai

(22)

SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą tyrimo procedūrą Komisija pradėjo, nes jai kilo rimtų abejonių dėl šios pagalbos suderinamumo su vidaus rinka.

(23)

Atlikdama pirminį vertinimą, Komisija visų pirma minėtų priemonių suderinamumą išnagrinėjo pagalbos investicijoms ir pagalbos nuostoliams atlyginti atžvilgiu.

(24)

Pagalbos investicijoms atveju Komisija taikė pagalbos suteikimo metu taikytas taisykles, t. y. valstybės pagalbos gaires dėl investicijų, susijusių su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba (4) (toliau – gairių), kadangi tai susiję su investicijomis. Šiose gairėse nustatyta, kad iš esmės pagalba investicijoms į karvės pieno ir jo produktų sektorių neteikiama, išskyrus 1994 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimo 94/173/EB, nustatančio atrankos kriterijus, keliamus žemės ūkio ir miško produktų perdirbimo ir prekybos sąlygų gerinimo finansavimui (5), priedo 2.3 punkte minimas išimtis. Šios išimtys taikomos investicijoms, susijusioms su nemažomis inovacijomis. Šiuo atžvilgiu Komisija sprendime pradėti procedūrą priėjo prie išvados, kad nėra pakankamai duomenų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad nagrinėjama pagalba atitinka sąlygas, kad nustatytos išimtys būtų taikomos. Šių gairių 3 dalies d punkte numatyta galimybė tam tikrą pagalbą paskelbti suderinama, jei ji atitinka bendrojo finansavimo reikalavimus. Sprendime pradėti procedūrą Komisija priėjo prie išvados, kad šiuo atveju tokia galimybe pasinaudoti nebuvo galima, kadangi 1999 m. birželio 25 d. Komisijos raštu Nyderlandai buvo informuoti, kad projekto finansuoti pagal BPD negalima.

(25)

Komisija taip pat išnagrinėjo Nyderlandų valdžios institucijų argumentą, pagal kurį pagalba buvo skirta kaip kompensacija už patirtus nuostolius dėl to, kad iš pradžių valdžios institucija padarė klaidą ir skyrė pagalbą, kuri vėliau pasirodė neteisėta ir tikėtina – nesuderinama su vidaus rinka. Komisija priėjo prie išvados, kad paramą gavusi įmonė vis dėlto negalėjo turėti pagrįstų lūkesčių, kad pagalba teisėta, jei ji nebuvo patvirtinta pagal nustatytą tvarką. Todėl ji išreiškė abejones dėl to, ar kompensacija leido pagrįstai manyti, kad minėta priemonė nėra pagalba.

(26)

Kadangi Nyderlandų valdžios institucijos jokio kito teisinio pagrindo nepateikė, Komisija priėjo prie išvados, kad abejonių dėl aptariamos pagalbos suderinamumo išlieka, ir manė, kad negalima atmesti tikimybės, kad tai yra pagalba veiklai.

IV.   Trečiųjų šalių pateiktos pastabos

(27)

Visų pirma, Farm Dairy išreiškė nuostabą dėl paskelbto sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Farm Dairy buvo iš tiesų įsitikinusi, kad byla jau seniai baigta. Paskui Farm Dairy išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad neturėjo galimybės daryti įtakos Flevolendo provincijos ir Komisijos susirašinėjimui, kadangi apie Komisijos atliekamą tyrimą ji buvo informuota tik pradėjus oficialią tyrimo procedūrą.

(28)

Farm Dairy pastabas galima suskirstyti į keturias grupes: pirma, bendrosios priemonės aplinkybės ir pagrįsti pagalbos gavėjo lūkesčiai; antra, BPD priemonių taikymas; trečia, vertinimas pagal Komisijos sprendimą 94/173/EB; ir ketvirta, ginčijamas sudėtinės palūkanų normos taikymas tuo atveju, jei būtų priimtas nepalankus sprendimas ir pareikalauta lėšas susigrąžinti.

IV.1.   Bendrosios priemonės aplinkybės

(29)

1998 m. rugpjūčio mėnesį Farm Dairy Flevolendo provincijai pateikė subsidijų pagal 1994–1999 m. BPD paraišką. Šiame BPD buvo ypač pabrėžiama būtinybė suteikti daugiau galimybių Flevolando provincijoje perdirbti žemės ūkio produktus ir jais prekiauti. Atsižvelgiant į tai, atrodė, kad Farm Dairy projektas itin tinkamas, nes jis skirtas Lelistade pastatyti nepriklausomą pieno perdirbimo gamyklą.

(30)

Farm Dairy pranešė a posteriori apie Lelistade pastačius gamyklą pasiektus teigiamus rezultatus: Nyderlandų pieno produktų rinkoje, kurioje tuo metu dominavo Friesland Coberco ir Campina Melkunie, atsirado konkurencija; nedidelis atstumas iki pieno tiekėjų; inovacijos (make-to-order sistema); Nyderlandų rinkoje pradėta naudoti 2 litrų talpos tara; 1 tikslui priskiriamame regione padidėjo užimtumas; paskatintas ekonominis regiono augimas. Tuo metu Farm Dairy ketino sukurti specialių ir novatoriškų produktų Nyderlandų rinkoje liniją.

(31)

Farm Dairy nurodė, kad subsidijų paraišką provincija ir Žemės ūkio misterija, besiremdamos nepriklausoma IKC nuomone, pagal kurią projektas laikytinas iš dalies novatorišku, įvertino teigiamai. Todėl 1999 m. vasario 24 d. Flevolando provincija ir Farm Dairy pasirašė sutartį, kuria skirta subsidija pagal Flevolando BPD 3.3 priemonę. Farm Dairy pažymi, kad Flevolendo provincija apie tai, kad pagalbos teikti pagal valstybės pagalbos teikimo taisykles neleista, jai pranešė tik 2001 m. Kad išvengtų bylinėjimosi, provincija pasiūlė sumokėti kompensaciją. Farm Dairy nurodė, kad sprendime pradėti tyrimo procedūrą minima, kad apie pagalbos nesuderinamumą imta kalbėti tik vykstant provincijos ir Komisijos diskusijoms. Be to, provincija Farm Dairy nurodė, esą Komisijos pareigūnas patarė, kad būtų galima sumokėti kompensaciją. Atsižvelgdama į šiuos aspektus, Farm Dairy nurodė galėjusi turėti pagrįstų lūkesčių, kad byla baigta.

(32)

Dėl pagalbos intensyvumo Farm Dairy nurodė, kad galutinis pagalbos intensyvumas buvo […] (6) % faktinių investicijų dydžio, o ne 8,5 % planuoto investicijų dydžio. Ši dalis gerokai mažesnė nei leidžiamas procentinis dydis (pavyzdžiui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms).

IV.2.   Farm Dairy pastabos dėl vertinimo pagal Flevolando BPD

(33)

Flevolando provincija priemonę įvertino pagal Flevolando BPD 3.3 priemonę, skirtą skatinti naują žemės ūkio veiklą, ir kuria siekiama kurti darbo vietas ir įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus. Farm Dairy išreiškė nuostabą, kad Komisija šią priemonę įvertino kaip vertintiną pagal Flevolando BPD 3.2 punktą, susijusį su 1990 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 866/90 dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sąlygų gerinimo (7). Atliekant vertinimą šiuo aspektu, būtina laikytis Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodytų investicijoms taikomų kriterijų.

(34)

Farm Dairy nurodė, kad jos manymu, Flevolendo BPD 3.3 punkte nustatytos sąlygos yra įvykdytos: t. y. 2000 m. Farm Dairy sukūrė 61 naują darbo vietą vietoj iš pradžių planuotų 35 ir iš viso investavo […] mln. NLG vietoj iš pradžių planuotų 18,5 mln. Be to, investicijos atnešė naudos aplinkai: sumažėjo išmetamo CO2 kiekis ir dėl nedidelio atstumo iki pieno gamintojų sunaudota mažiau degalų. Dėl naujos novatoriškos make-to-order sistemos sumažėjo šaldymo įrenginių, naudojančių daug energijos, poreikis.

(35)

Galiausiai, Farm Dairy dėl šio punkto pažymi, kad Komisija turėjo šią subsidiją tvirtinti pagal Flevolendo BPD 3.3 priemonę, o ne pagal 3.2 priemonę.

IV.3.   Farm Dairy pastabos dėl vertinimo pagal Sprendimą 94/173/EB

(36)

Visų pirma, Farm Dairy mano, kad ši pagalba Sprendimo 94/173/EB 1.1 punkte nurodytus kriterijus atitinka. Kaip pirmiau nurodyta, investicijos buvo naudingos aplinkai ir buvo susijusios su technologinėmis naujovėmis. Be to, esant nedideliam atstumui iki pieno tiekėjų, pavyko sumažinti tarpines pieno surinkimo išlaidas, o įdiegus gamybos grandinės centralizacijos vienoje įmonėje principą sudarytos sąlygos tiesioginiam produkcijos paskirstymui.

(37)

Antra, Farm Dairy teigia, kad nagrinėjama pagalba atitinka minėto Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodytų kriterijų reikalavimus.

(38)

Farm Dairy ypač pažymi, kad investicijos susijusios su nemažomis inovacijomis dėl dviejų priežasčių: pirma, vidiniai įmonės procesai grindžiami make-to-order sistema. Tai reiškia, kad žaliava, t. y. pienas, įmonės viduje perdirbama į galutinę produkciją, kuri supakuojama vietoje ir iš karto pakraunama į izoterminius automobilius. Dėl šios priežasties nebereikalingas produkcijos paskirstymo logistikos centras. Taikant šią sistemą sudaromos sąlygos, kad pradinis pieno kiekis tiksliai atitiktų turimų produkcijos užsakymų kiekį. Dėl to gerokai sumažėja šaldymo išlaidos, susijusios su pieno vežimu iš gamyklos. Farm Dairy pažymi investavusi į modernias pasterizavimo linijas, kurių našumas, energijos sąnaudų požiūriu, yra didelis. Toks gamybos procesas prisidėjo prie aukštos Farm Dairy produktų kokybės.

(39)

Antra, Farm Dairy nurodė įdiegusi inovacijų ir gamyboje – Nyderlandų rinkai ji pateikė 2 litrų polietileno tarą. 1999 m. buvo pirmoji pieno produktų įmonė, rinkai pateikusi tokią tarą. Tuo metu naudota tik mažesnės talpos kartoninė tara. Tuo tikslu iš Jungtinių Amerikos Valstijų Farm Dairy importavo specialią tokiai tarai gaminti skirtą įrangą. 1999 m. tokia tara dar nebuvo labai paklausi. Šios taros paklausa gerokai išaugo tik 2004 metais. Nuo 2004 m. į 2 litrų tarą Farm Dairy išpilstė daugiau kaip […] mln. pieno, o tai sudaro […] % viso jos pagaminto pieno kiekio. Kaip priedą prie pastabų Farm Dairy pridėjo spaudos straipsnį, kuriame aprašoma ši naujovė, bei pateikė statistinius įmonės duomenis, iš kurių matomas 2 litrų taroje parduodamo pieno kiekio didėjimas 1999–2008 m. laikotarpiu.

(40)

Kaip priedą prie pastabų Farm Dairy taip pat pateikė […], tuo metu konkuruojančioje įmonėje […] ėjusio […] pareigas, parengtą ataskaitą „Farm Dairy inovacijos 1998 m. paraiškos pagal BPD laikotarpiu“. Farm Dairy pažymi, kad šioje ataskaitoje nurodyta, kad 2 litrų taros pateikimas Nyderlandų rinkai buvo toks svarbus žingsnis, kad dvi rinkoje dominuojančios įmonės – Friesland-Coberco ir Campina Melkunie – stengėsi šios taros pateikimą rinkai pristabdyti. Tokia tara, palyginti su tuometine naudota kartonine pakuote, turėjo daugiau privalumų. Farm Dairy buvo pati pirmoji, Nyderlanduose pradėjusi naudoti tokią tarą. Be to, dėl įmonės logistikos principo (gamybos grandinė vienoje įmonėje) pailgėjo pieno laikymo trukmė, nes nenaudojami centriniai produkcijos paskirstymo logistikos centrai ir ilgos aprūpinimo grandinės.

(41)

Farm Dairy taip pat pateikė lentelę, kurioje specialios investicijų į 2 litrų taros gamybą išlaidos nurodytos atskirai nuo kitų investicijų išlaidų. Statant Farm Dairy, įrengtos 4 išpilstymo į butelius linijos, iš kurių viena skirta išpilstyti būtent į 2 litrų tarą. Šios išlaidos taip pat išskirtos iš kitų investicijų.

(42)

Farm Dairy taip pat nurodė, kad tuo metu, kai pateikė investicijų paraišką, ji rengėsi paleisti specialių produktų liniją: grietinę indeliais, vaisinius jogurtus ir kitus grietinėlės ir vaisių desertus.

(43)

Dėl Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodyto paklausos pokyčių kriterijaus Farm Dairy nurodė, kad didžiausias paklausos šaltinis yra prekybos centrai ir kad jie labai palankiai sutiko mintį, kad rinkoje atsiras dar vienas dalyvis. Nuo pat pradžių Farm Dairy turėjo tiekimo sutartis su pagrindiniais Nyderlanduose veiklą vykdančiais prekybos centrais.

(44)

Dėl išimties, taikomos jei gamybinių pajėgumų nepakanka ir jei egzistuoja realaus ir veiksmingo realizavimo galimybės, iš 43 konstatuojamojoje dalyje nurodytos prekybos centrų reakcijos galima daryti išvadą, kad realaus ir veiksmingo realizavimo galimybių buvimas įrodytas. Farm Dairy teigimu, nepakankamos gamybos apimtys susidarė po 1998 m. gruodžio 23 d. Nyderlandų konkurencijos institucijų (NMa) sprendimo dėl Friesland Coberco Dairy Foods atlikto pieno produktų įmonės De Kievit perėmimo. Nyderlandai pieno importuoja daugiau nei eksportuoja. Iš importo ir eksporto skirtumo matyti, kad 2,5 % Nyderlanduose perdirbamo pieno importuojama. Remdamasi šiais duomenimis, Farm Dairy daro išvadą, kad Nyderlandų pieno rinkos gamybos pajėgumai nebuvo pertekliniai.

(45)

Farm Dairy taip pat paminėjo, kad Flevolendo pieno tiekėjai nusprendė klientui Campina Melkunie pieno nebetiekti, kad galėtų jį tiekti Belgijos įmonei Comelco. Tačiau 1991 m. Comelco perėmus įmonei Campina Melkunie ir 1996 m. perėmimą galutinai pabaigus, pieno tiekėjai buvo priversti ieškoti kitų alternatyvų. Tokia alternatyva tapo Farm Dairy atėjimas 1999 m.

(46)

Galiausiai, Farm Dairy dėl šio punkto pažymi, kad praėjus 10 metų po minimų įvykių sudėtinga surinkti išsamesnės informacijos, ir išreiškė abejonę dėl procedūros tarp Komisijos ir Nyderlandų trukmės.

IV.4.   Sudėtinės palūkanų normos išmokėjimas

(47)

Farm Dairy, užginčydama sudėtinės palūkanų normos taikymą, nurodė procedūros trukmę ir pagrįstus lūkesčius, kad byla jai atrodė jau baigta. Farm Dairy negali būti laikoma atsakinga už tai, kad byla ilgą laiką nebuvo nagrinėjama ir dėl to susikaupė daug palūkanų. Todėl prašo Farm Dairy taikyti paprastą palūkanų normą, kadangi jei ji būtų žinojusi, kad pagalba neteisėta, ir jei būtų galėjusi rinktis, ji būtų pasirinkusi šią sumą atlyginti anksčiau.

(48)

Savo prašymą Farm Dairy grindžia 2003 m. gegužės 8 d. Komisijos pranešimu, kuriame nurodoma, kad iki to laiko nebuvo aišku, kokia palūkanų norma taikytina. Vadovaudamasi lygybės principu, Farm Dairy prašo Komisiją priimti sprendimą laikotarpiui iki 2003 m. gegužės 8 d. sudėtinės palūkanų normos netaikyti.

V.   Nyderlandų pateiktos pastabos

(49)

2009 m. sausio 19 d. raštu Nyderlandai Komisijai pateikė pastabas dėl pastarosios sprendimo pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą dėl pagalbos, apie kurią pranešta. Atsakyme Nyderlandai nurodė tik tai, kad papildomos informacijos neturi, kadangi viskas jau buvo pateikta atliekant pirminį tyrimą.

(50)

Gavusi Farm Dairy pastabas, Komisija vis dėlto pageidavo papildomų paaiškinimų. Todėl Nyderlandų ji paprašė nurodyti, ar tai, kad imta naudoti 2 litrų tarą buvo inovacija, kaip nurodo Farm Dairy, ir ar Nyderlandų valdžios institucijos į tai atsižvelgė atlikdamos vertinimą. Dėl make-to-order proceso Komisija Nyderlandų paprašė pakomentuoti Farm Dairy pateiktą informaciją, pagal kurią investicijų paraiškos teikimo metu šis procesas buvo inovacija. Galiausiai, Komisija Nyderlandų paprašė pateikti pastabas dėl realių produkcijos realizavimo galimybių buvimo ir nepakankamų gamybinių pajėgumų pagalbos suteikimo metu ir tam pateikti kokią studiją ar dokumentą, kuris šiuo atveju būtų naudingas.

(51)

Dėl 2 litrų talpos taros Nyderlandai nurodė, kad 1999 m. tai iš tiesų buvo inovacija. Šiuo atžvilgiu jie rėmėsi TNO  (8), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ir prekybos centrų tinklo [x] atliktais tyrimais. Nyderlandai pateikė TNO ataskaitą bei NZO ir [x] atsiųstus raštus. Iš šios informacijos matyti, kad Farm Dairy iš tiesų buvo pirmoji įmonė, Nyderlandų rinkai pateikusi 2 litrų talpos tarą, ir ši tara 1999 m. buvo inovacija, kadangi iki tol pienas būdavo parduodamas tik litro ar pusantro litro talpos kartoninėje pakuotėje.

(52)

Atlikdama vertinimą, šį IKC į aspektą neatsižvelgė ir provincija apie jį nežinojo. Nyderlandai nurodė, kad šis aspektas anuomet neabejotinai būtų pakeitęs IKC pateiktą nuomonę dėl projekto novatoriškumo. Kadangi IKC jau nebėra, jų paprašyti antros nuomonės nebeįmanoma.

(53)

Komisijos prašymu Nyderlandai pateikė išsamų išlaidų, susijusių tik su specialiomis investicijomis į 2 litrų talpos tarą, sąrašą. Remiantis šiais duomenimis, 1 840 000 FL (t. y. 834 956 EUR) suma buvo skirta specialioms investicijoms į 2 l tarą. Nyderlandų valdžios institucijos prie to pridėjo ketvirtadalį išpilstymo linijų išlaidų, nes viena iš keturių išpilstymo linijų skirta išpilstyti tik į 2 l butelius. Ši suma sudaro 2 936 250 Fl (t. y. 1 332 412 EUR). Todėl bendra suma sudaro 4 776 250 Fl (t. y. 2 167 367 EUR).

(54)

Komisija Nyderlandų paprašė pateikti pastabas dėl make-to-order principo novatoriško pobūdžio ir nurodyti, ar Farm Dairy pateiktos pastabos galėjo pakeisti prieš tai atliktą įvertinimą, kuriame nurodoma, kad projektas nėra labai novatoriškas. Nyderlandai atsakė, kad IKC nuomonėje nurodė, kad projektas buvo iš dalies novatoriškas, nes novatoriškas pobūdis buvo susijęs ne su produktais, o su rinka. Vertinimas atliktas pagal Žemės ūkio ministerijos bendro finansavimo prašymą. Vis dėlto, Nyderlandai pateikė kitų argumentų, kuriais grindžiamas novatoriškas projekto pobūdis: taikant make-to-order principą, pieno pristatymas tapo efektyvesnis, nes sudarytos sąlygos pieną laikyti ilgesnį laiką – tai svarbu šalyje, kurioje daugiausia suvartojama pasterizuoto, o ne sterilizuoto, tačiau ilgiau išsilaikančio, pieno. Nyderlandai taip pat pacitavo TNO parengtą studiją dėl novatoriško make-to-order sistemos pobūdžio. Šioje studijoje nurodoma, kad daugiausia tuo metu vadovautasi principu make-to-stock, kai atsargoje laikomas tam tikras produkcijos kiekis, kad jį paskui būtų galima parduoti. Taip sutrumpėja pristatymo laikas, tačiau kartu sumažėja galimybė lanksčiai patenkinti klientų, tokių kaip prekybos centrai, poreikius. Savo ruožtu make-to-order sistema sudaro galimybes patenkinti šį lankstumo poreikį. Todėl Nyderlandai padarė išvadą, kad šis principas novatoriškas.

(55)

Dėl realizavimo galimybių ir neperteklinių gamybos pajėgumų Nyderlandai pacitavo 1999 m. Rabobank International ataskaitą, kurioje nurodoma, kad 2,5 % perdirbamo pieno importuojama. Atsižvelgiant į gamyklinį (t. y. pasterizuotą, kad jį būtų galima ilgiau transportuoti) pieną, 10,5 % viso perdirbamo pieno yra importuojama. Nyderlandų teigimu, tai liudija, kad Nyderlanduose gamybinių pajėgumų pertekliaus nėra. Dėl realizavimo rinkų Nyderlandai patvirtino Farm Dairy atlikto tyrimo rezultatus (žr. 44 ir 45 konstatuojamąsias dalis). Be to, Farm Dairy statistiniai duomenys liudija, kad galimybių produkciją realizuoti yra. Iš [x] rašto taip pat galima daryti išvadą, kad dėl į 2 l tarą išpilstytos produkcijos pardavimo padidėjo Farm Dairy apyvarta.

VI.   Įvertinimas

(56)

Komisija konstatuoja, kad pagal 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo, kuris galiojo skiriant pagalbą, 23 straipsnį EB sutarties 92, 93 ir 94 straipsniai (tapę SESV 107, 108 ir 109 straipsniais) yra taikytini pieno produktams ir kitiems desertams iš pieno (9).

VI.1.   Valstybės pagalba, kaip apibrėžta SESV sutarties 107 straipsnio 1 dalyje

(57)

SESV 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

(58)

Valstybės skirta pagalba: Ši sąlyga įvykdyta, nes pagalbą suteikė Flevolando provincija.

(59)

Priemonė, kuri daro įtaką prekybai ir iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti: Pieno produktų sektorius Bendrijoje yra atviras konkurencijai (10), todėl jis labai reaguoja į vienoje ar kitoje valstybėje suteikiamą pagalbą. Be to, šiuo atveju buvo siekiama, kad pienas būtų perdirbamas Flevolendo provincijoje, nors prieš tai dalis jo buvo perdirbama Belgijoje. Todėl ši priemonė gali iškraipyti konkurenciją pieno ir jo produktų rinkoje.

(60)

Priemonė, kuria palaikomos tam tikros įmonės arba tam tikrų prekių gamyba: pagalba suteikta vienintelei įmonei – Farm Dairy.

(61)

Dėl šių priežasčių Komisija daro išvadą, kad nagrinėjamai priemonei gali būti taikoma SESV 107 straipsnio 1 dalis ir ji yra valstybės pagalba. Pradėjus tyrimo procedūrą gautos pastabos šios išvados nepakeitė.

VI.2.   Priemonės pripažinimas neteisėta valstybės pagalba

(62)

Kadangi pagalba buvo skirta ir išmokėta iš anksto apie tai nepranešus, tai yra neteisėta pagalba, kaip tai apibrėžta 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (11), 1 straipsnio f punkte.

VI.3.   Pagalbos priemonės suderinamumo vertinimas

(63)

Minėtame sprendime pradėti tyrimo procedūrą nurodyti du Nyderlandų valdžios institucijų pateikti galimi pagalbos pateisinimai. Iš pradžių, t. y. pagalbos skyrimo metu, minėtos institucijos nurodė, kad tai pagalbos investicijoms, kuriai turėtų būti taikomas Flevolando BPD (žr. 9 konstatuojamąją dalį). Paskui Flevolendo provincijos valdžios institucijos šią pagalbą investicijoms pavertė kompensacija už nuostolius, patirtus dėl nesuteiktos pagalbos. Pradėjus tyrimo procedūrą Farm Dairy pateikta informacija bus išnagrinėta skyriuje dėl pagalbos, kaip pagalbos investicijoms, suderinamumo. Pagalbos priemonės suderinamumo tyrimas bus sudarytas iš dviejų dalių: pagalbos suderinamumas kaip pagalbos investicijoms (VI.3.1) ir kaip kompensacijos (VI.3.2.).

(64)

Vis dėlto, iš pradžių Komisija ketina išnagrinėti Farm Dairy pateiktą argumentą, kuriuo ginčijamas Komisijos sprendimas minėtą priemonę laikyti priemone, kuriai taikomas Flevolendo BPD 3.3 punktas, nors Flevolendo provincija Komisijai šią priemonę pateikė kaip atitinkančią Flevolendo BPD 3.3 punktą (žr. 33 ir po jos einančias konstatuojamąsias dalis).

(65)

Pirmiausia, Komisijos nuomone, ši diskusija susijusi su Bendrijos lėšų skyrimu, kuris nenagrinėjamas šiame sprendime, kurio objektas yra tik iš Provincijos lėšų finansuota priemonė, kai Nyderlandų žemės ūkio ministerija sužinojo apie Komisijos sprendimą Bendrijos lėšų neskirti. Priežastys, dėl kurių Komisija atsisakė skirti Bendrijos lėšų, šiame sprendime nenagrinėjamos, jas buvo galima laiku ginčyti pagal Bendrijos finansavimo skyrimui taikomas procedūras. Apie Komisijos sprendimą Bendrijos finansavimo neskirti Nyderlandams pranešta 1999 m. birželio 25 d. raštu; atsižvelgiant į tai, kad Nyderlandai priemonės (12) neginčijo, minėtas sprendimas šiame sprendime nebesvarstytinas.

(66)

Vis dėlto, Komisija pažymi, kad kriterijai, kuriais remtasi vertinant priemones pagal valstybės pagalbos investicijoms taisykles, yra tokie patys, kaip kriterijai, naudojami vertinant pagal BPD 2.3 punktą. Skiriant pagalbą galiojusios valstybės pagalbos skyrimo taisyklės pateikiamos gairėse ir jų 3 punkto b dalyje pateikiama nuoroda į Sprendimo 94/173/EB 1.2 ir 2 punktą. Šiame sprendime bendrai aptarti Bendrijos investicijų, kurioms gali būti skiriamas Bendrijos finansavimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 866/90 ir 1990 m. kovo 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 867/90 dėl miškininkystės produktų perdirbimo ir prekybos sąlygų gerinimo (13), atrankos kriterijai. Taip buvo siekiama suderinti Bendrijos ir valstybių narių finansavimą. Vis dėlto, Komisija pažymi netaikant viso Sprendimo 94/173/EB, o tik tas dalis, kurios nurodomos gairėse.

VI.3.1.   Pagalba investicijoms

(67)

Komisija priemones išnagrinėjo pagal gaires, galiojusias pagalbos suteikimo metu, t. y. 1999 m. kovo 3 d.

(68)

Remiantis gairių 3 punkto b dalimi, investicijų pagalba, skirta Sprendimo 94/173/EB priedo 1.2 punkto antroje ir trečioje įtraukose nurodytoms investicijoms, negali būti laikoma suderinama su vidaus rinka. Be to, investicijos, kurioms pagal minėto priedo 2 punktą pagalba neskiriama, laikomos nesuderinamomis su bendrąja rinka, jei neatitinka tam tikrų jame nurodytų sąlygų.

(69)

Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodyta, kad „karvių pieno ir jo produktų sektoriuje pagalba neteikiama šioms investicijoms:

[…]

investicijoms, susijusioms su šiais produktais: sviestu, išrūgų milteliais, pieno milteliais, lydytu sviestu, laktoze, kazeinu ir kazeinatu,

investicijomis į šviežių produktų arba sūrio gamybą, nebent gamyboje taikoma daug naujovių, atitinkančių paklausos pokyčius, išskyrus produktus, kurių gamybinių pajėgumų nepakanka ir egzistuoja jų realaus ir veiksmingo realizavimo galimybės ir tai įrodyta, taip pat išskyrus tradiciniais būdais arba ekologiškai gaminamus produktus, kaip tai apibrėžta Bendrijos teisės aktuose.

Pirmesnėse įtraukose minėti draudimai netaikomi tokioms investicijoms, jei dėl jų nepadidėja gamybiniai pajėgumai:

investicijoms Bendrijos sanitarijos standartams įgyvendinti,

investicijoms į aplinkos apsaugą.“

(70)

Visų pirma, iš to galima spręsti, kad pagalba investicijoms į šviežių produktų gamybą, kaip kad ši nagrinėjama pagalba, yra nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus atvejus, kai investicijoms taikytina viena iš Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodytų išimčių.

(71)

Vienas pagrindinių klausimų, iškeltų sprendimu pradėti tyrimo procedūrą – ar taikytina viena iš Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte nurodytų išimčių. Todėl šiame sprendime analizuojamos šios išimtys, kai gamyboje taikoma daug naujovių, atitinkančių paklausos pokyčius; kai gamybinių pajėgumų nepakanka ir egzistuoja realaus ir veiksmingo realizavimo galimybės; kai tradiciniais būdais arba ekologiškai gaminami produktai, kaip tai apibrėžta Bendrijos teisės aktuose.

a)   Nemažų, paklausą atitinkančių, inovacijų kriterijus

(72)

Iš 2005 m. Nyderlandų Komisijai pateiktų dokumentų matyti, kad atsižvelgiant į tuo metu pateiktus duomenis, gamybos procesas nebuvo novatoriškas. Kaip nurodoma sprendime pradėti procedūrą, IKC manymu, šis projektas nebuvo visiškai novatoriškas. Tiksliau, manyta, kad projektas susijęs ne su naujoviškais produktais, o su rinkos inovacijomis, ir kad gamybos procesas nebuvo novatoriškas, o jame tiesiog naudotos moderniausios technologijos. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad projektas atitinka kitus vertinimo kriterijus, IKC padarė išvadą, kad projektas atitinka kriterijus subsidijai gauti, tik sumažino jos dydį (žr. 1 konstatuojamąją dalį).

(73)

Kyla klausimas, ar dėl Farm Dairy ir Nyderlandų pradėjus tyrimo procedūrą pateiktos informacijos galima suabejoti analize, anuomet atilikta vertinant BPD subsidijų skyrimo kriterijus. Iš šių duomenų (žr. 36–46 konstatuojamąsias dalis) matyti, kad investicijų dalis, skirta naujai 2 litrų talpos polietileno tarai, susijusi su visiška inovacija ir kad Farm Dairy buvo pirmoji įmonė, pradėjusi gaminti šį produktą ir jį pateikusi Nyderlandų rinkai. Farm Dairy pateiktoje ataskaitoje, kurią galima laikyti patikima, nes ji parengta sektorių išmanančio, anuomet Farm Dairy konkurentui dirbusio specialisto, pažymimas novatoriškas produkto pobūdis. Minėtoje ataskaitoje anuomet IKC ir Žemės ūkio ministerijos atliktos analizės užginčyti nebandoma, tačiau nurodyti duomenys, kurių prieš pradedant tyrimo procedūrą Komisijai nebuvo pateikta ir kurie neminimi prieš tai Komisijai pateiktuose dokumentuose. Minėta 2 litrų talpos tara jau buvo sėkmingai naudojama Britanijos ir Amerikos rinkose. Farm Dairy buvo pirmoji šios rūšies tarą rinkai pateikusi įmonė. Taigi paaiškėjo, kad Farm Dairy iš tiesų buvo novatorė, o 2 litrų tara Nyderlanduose išpopuliarėjo.

(74)

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, Komisija privalo atsižvelgti į įvairią jai pateiktą informaciją ir rinkti visus būtinus atsiliepimus, konkrečiai reikalaudama informacijos iš pagalbos gavėjų, kad galėtų susipažinti su visomis faktinėmis aplinkybėmis, svarbiomis priimant sprendimą (14).

(75)

Šiuo atveju Komisija Nyderlandų paprašė patvirtinti Farm Dairy pateiktą informaciją. Nyderlandai Farm Dairy pateiktą informaciją patvirtino ir pateikė tris tarpusavyje nesusijusius tyrimus (žr. 51–53 konstatuojamąsias dalis), įrodančius novatorišką investicijų į 2 litrų talpos tarą pobūdį. Remiantis šiais duomenimis, pirmiausia darytina išvada, kad vertindami novatorišką pobūdį, Nyderlandai neatsižvelgė į investicijų dalį, skirtą 2 litrų talpos tarai, nes vertinimas buvo atliekamas remiantis BPD kriterijais, o ne konkrečiai minėtomis gairėmis. Antra, Nyderlandai kreipėsi į nepriklausomus, rinką bei pieno produktų pateikimą rinkai išmanančius ekspertus. Šių ekspertų atliktuose tyrimuose nurodoma, kad įmonė Farm Dairy iš tiesų buvo pirmoji, Nyderlandų rinkai pateikusi šios rūšies tarą.

(76)

Remdamasi šiais naujais pradėjus tyrimo procedūrą valdžios institucijų ir Farm Dairy pateiktais duomenimis, Komisija daro išvadą, kad naujos 2 litrų talpos taros naudojimas ir jos gamyba yra novatoriško pobūdžio.

(77)

Panašus klausimas kyla dėl make-to-order principo – ar Farm Dairy ir Nyderlandų pateikti paaiškinimai galėtų pakeisti Komisijos įvertinimą, atliktą pradedant tyrimo procedūrą?

(78)

1998 m. atlikdami vertinimą pagal subsidijų paraišką, Nyderlandai į make-to-order principą, kitaip nei į 2 litrų talpos tarą, atsižvelgė. Tuomet nuspręsta, kad gamybos procesas nebuvo novatoriškas, tiesiog jame naudotos moderniausios technologijos, taip pat kad jis veiksmingai padeda sumažinti energijos sąnaudas ir mažiau kenkia aplinkai. Šiuos argumentus Nyderlandai ir Farm Dairy jau pateikė ankstesniuose raštuose. Neįrodyta, kad make-to-order principas susijęs su dar kokiomis inovacijomis.

(79)

Taip pat svarbu patikrinti, ar produkcija atitinka paklausos pokyčius, kaip reikalaujama pagal pirmąją išimtį, minimą Sprendime 94/173/EB. Remiantis Komisijos gauta informacija (žr. 43 konstatuojamąją dalį) galima daryti išvadą, kad šie produktai buvo labiausiai paklausūs prekybos centruose ir kad sutartys pasirašytos ne mažiau kaip su penkiais iš jų. Komisijos nuomone, tai rimtas ženklas, kad inovacija atitinka paklausos pokyčius. Tai patvirtina ir faktas, kad prekybos tinklas [x], kurį cituoja Nyderlandai (žr. 55 konstatuojamąją dalį), parduodamas Farm Dairy pieną, gerokai padidino savo apyvartą.

(80)

Galiausiai Komisija daro išvadą, kad šiuo atveju investicijos į 2 litrų talpos tarą pirmosios išimties sąlygas atitinka, nes šios investicijos susijusios su novatorišku, rinkos pokyčius atitinkančiu produktu. Remdamasi pradėjus oficialią tyrimo procedūrą gauta informacija, Komisija negali daryti išvados, kad pirmosios išimties sąlygos neįvykdytos. Komisija neprivalo savo nuožiūra išnagrinėti, kokia informacija jai galėjo būti pateikta, tačiau privalo rinkti visus būtinus atsiliepimus ir remtis sprendimo priėmimo metu turima informacija (15). Nagrinėjamu atveju Komisija pradėjo tyrimo procedūrą ir 2009 m. rugsėjo 18 d. raštu Nyderlandų paprašė patvirtinti tam tikrus Farm Dairy pastabose pateiktus duomenis. Tokiu būdu Komisija pasinaudojo visomis turimomis galimybėmis informacijai iš trečiųjų šalių ar valstybės narės gauti. Kita vertus, šiame sprendime Komisija remiasi visais nuo tyrimo procedūros pradžios gautais duomenimis. Tam prieštaraujančios informacijos, kuri liudytų, kad investicijos į 2 litrų talpos tarą nėra novatoriškos ir neatitinka paklausos pokyčių, vis dėlto, negauta.

(81)

Atsižvelgiant į tai, kad gairėse, susijusiose su Sprendimu 94/173/EB, minimus novatoriško pobūdžio kriterijus investicijos į 2 litrų talpos tarą atitinka, nors kitos investicijos jų neatitinka, minėtų investicijų išlaidas būtina atskirti nuo kitų, kad pagal tai būtų galima nustatyti didžiausią pagalbos intensyvumą.

(82)

Nyderlandų valdžios institucijos nurodė, kad 1 840 000 FL (t. y. 834 956 EUR) suma buvo skirta specialioms investicijoms į 2 l tarą. Nyderlandų valdžios institucijos prie to pridėjo ketvirtadalį išpilstymo linijų išlaidų, nes viena iš keturių išpilstymo linijų skirta išpilstymui tik į 2 l butelius. Ši suma sudaro 2 936 250 FL (t. y. 1 332 412 EUR). Todėl bendra suma sudaro 4 776 250 FL (t. y. 2 167 367 EUR) (žr. 53 konstatuojamąją dalį). Į bendrą sumą jokių bendro pobūdžio išlaidų, pavyzdžiui, statiniams ar žemei, įtraukta nebuvo.

(83)

Dėl šių priežasčių didžiausias pagalbos intensyvumas turėtų būti apskaičiuotas pagal šias reikalavimus atitinkančias išlaidas. Kadangi Flevolendo regionas investicijų paraiškos teikimo metu buvo laikomas 1 tikslui priskiriamu regionu, skiriama pagalba gali sudaryti iki 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Skirta 715 909 EUR subsidija sudaro mažiau nei 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Todėl pasiūlytos investicijos valstybės pagalbos taisykles atitinka.

b)   Realizavimo galimybės ir nepakankami pajėgumai

(84)

Kadangi pirmosios išimties, nurodytos Sprendimo 94/173/EB priedo 2.3 punkte, sąlygos įvykdytos, ir todėl galima patvirtinti visą pagalbą, nelieka būtinybės spręsti, ar įvykdytos kitų išimčių sąlygos.

c)   Tradiciniais būdais arba ekologiškai gaminami produktai, kaip tai apibrėžta Bendrijos teisės aktuose

(85)

Šiuo kaip ir b punkto atveju, trečiosios išimties analizės atlikti nebūtina, kadangi atlikus pirmosios išimties analizę nustatyta, kad nagrinėjama pagalba laikytina atitinkančia valstybės pagalbos taisykles. Be to, šis punktas neatrodo svarbus nagrinėjamam investicijų projektui, kuris visiškai nesusijęs su tradiciniais būdais arba ekologiškai gaminamais produktais.

(86)

Be to, minėtą pagalbą Komisija išnagrinėjo pagal nurodytų gairių 3 straipsnio d dalį, kurioje nurodoma, kad Komisija atskirai vertina kiekvieną pagalbos priemonę, kuri pagal šias gaires ir šias nuostatas nebūtų patvirtinta, tačiau kuriai iš esmės, remiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2328/91 (16) nuostatomis, Bendrijos finansavimas galėtų būti skiriamas. Iš 1999 m. Komisijos Nyderlandams siųsto rašto galima spręsti, kad projektas negalėjo būti finansuojamas pagal BPD. Todėl Komisija mano, kad aptariamai priemonei taikyti minėtųjų gairių 3 dalies d punkte numatytų išimčių negalima.

VI.3.2.   Kiti pradėjus tyrimo procedūrą išnagrinėti argumentai dėl visos pagalbos suderinamumo

(87)

Pradėjusi tyrimo procedūrą, Komisija išnagrinėjo kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl nesuteiktos pagalbos, kaip pagrindą visoms investicijoms patvirtinti. Pirminiu etapu Nyderlandų valdžios institucijos nurodė, kad pagalba buvo skirta kaip kompensacija už patirtus nuostolius dėl to, kad iš pradžių valdžios institucija padarė klaidą ir skyrė pagalbą, kuri vėliau pasirodė neteisėta ir tikėtina – nesuderinama su vidaus rinka.

(88)

Teisingumo Teismas nurodė, kad nuostolių padengimas nelaikomas pagalba (17). Teismas rėmėsi tuo, kad valstybės pagalbos teisinis pobūdis labai skiriasi nuo nuostolių, kuriuos nacionalinės valdžios institucijos, tikėtina, būtų priverstos atlyginti privatiems asmenims už jiems padarytą žalą. Todėl padengiant nuostolius gavėjui iš esmės naudos nesuteikiama, nes jam paprasčiausiai atlyginama pagal jam priklausančią teisę.

(89)

Nagrinėjamu atveju sunku kalbėti apie tai, kad gavėjas turėjo teisę į kompensaciją, kadangi ši tariama teisė nuo pat pradžių buvo grindžiama neteisėtais valstybės narės veiksmais. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką aišku, kad, atsižvelgiant į Komisijos atliekamą privalomąjį valstybės pagalbos tikrinimą pagal SESV 108 straipsnį, įmonės, kurioms skiriama pagalba, iš esmės pagrįstų lūkesčių dėl suteiktos pagalbos teisėtumo galėtų turėti, tik jei pagalba suteikta laikantis minėtame straipsnyje nurodytos tvarkos. Rūpestingas ūkinės veiklos vykdytojas paprastai turi galėti įsitikinti, ar tokios tvarkos buvo laikomasi (18).

(90)

Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, kad kompensacija skirta apeinant draudimą pagalbą skirti be Komisijos pritarimo. Beje, tai patvirtinta faktu, kad tuo metu, kai Flevolando provincija nurodė, kad nagrinėjama pagalba buvo skirta kaip kompensacija už administracijos padarytą klaidą, ji žinojo, kad apie pagalbą, prieš ją taikant, turėjo būti pranešta Komisijai, kad ši ją patvirtintų.

(91)

Dėl šių priežasčių visos investicijos, Komisijos nuomone, negali būti laikomos suderinamomis, nes nagrinėjama pagalba laikoma kompensacija už gavėjo patirtą žalą.

VI.3.3   Kiti pradėjus tyrimo procedūrą Farm Dairy pateikti argumentai

(92)

Farm Dairy ginčijo sudėtinės palūkanų normos taikymą tuo atveju, jei Komisija priimtų nepalankų sprendimą ir pareikalautų lėšas susigrąžinti (žr. 47 konstatuojamąją dalį). Kadangi nagrinėjamame sprendime nuspręsta, kad pagalba su vidaus rinka suderinama, neteisėtos pagalbos išieškoma nebus, todėl Farm Dairy pastabos nebėra reikšmingos.

VII.   Išvada

(93)

Valstybės pagalba, kurią Nyderlandai skyrė įmonei Farm Dairy, su vidaus rinka suderinama, kiek tai susiję su investicijų dalimi, skirta naujai 2 litrų talpos tarai. Todėl pradinė pagalbos suma perskaičiuota pagal šią bendrų investicijų dalį; perskaičiavus darytina išvada, kad suteikta pagalba valstybės pagalbos gairių dėl investicijų, susijusių su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, reikalavimus atitinka.

(94)

Vis dėlto, Komisija apgailestauja, kad Nyderlandai minėtą pagalbą skyrė pažeisdami SESV 108 straipsnio 3 dalį.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nyderlandų suteikta 715 909 eurų valstybės pagalba įmonei Farm Dairy su vidaus rinka suderinama.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 87 ir 88 straipsniai tapo atitinkamai SESV 107 ir 108 straipsniais. Abi nuostatų grupės iš esmės yra vienodos. Šio sprendimo tikslais, prireikus, nuorodos į SESV 107 ir 108 straipsnius turi būti suvokiamos kaip nuorodos atitinkamai į 87 ir 88 EB sutarties straipsnius.

(2)  OL L 10, 2001 1 13, p. 20.

(3)  OL C 87, 2009 4 16, p. 5.

(4)  OL C 29, 1996 2 2, p. 4.

(5)  OL L 79, 1994 3 23, p. 29.

(6)  Duomenys, saugotini kaip profesinė paslaptis.

(7)  OL L 91, 1990 4 6, p. 1.

(8)  TNO yra nepriklausoma konsultacinė bendrovė, kurios uždavinys – padėti mokslinius tyrimus pritaikyti praktikoje, kad padidėtų įmonių ir valdžios institucijų inovacijų potencialas (www.tno.nl).

(9)  OL L 148, 1968 6 28, p. 13.

(10)  Remiantis Teisingumo Teismo praktika, įmonės konkurencinės padėties pagerėjimas dėl suteiktos valstybės pagalbos paprastai rodo konkurencijos iškraipymą, palyginti su kitomis konkuruojančiomis įmonėmis, kurios tokios paramos negauna (Byla 730/79, Rink. 1980, p. 2671, 11 ir 12 punktai). Dėl pieno rinkoje Bendrijos viduje vykstančios prekybos žr. pirmesnes 44, 45 ir 55 konstatuojamąsias dalis, kurias Komisija laiko pagristomis.

(11)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(12)  1999 m. liepos 15 d. Žemės ūkio ministerija rašte Flevolendo provincijai nurodė, kad Komisija projekto nepatvirtino, ir todėl atsisakė suteikti ministerijos finansavimą.

(13)  OL L 91, 1990 4 6, p. 7.

(14)  2009 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje Holland Malt prieš Komisiją, T-369/06, 195 punktas (dar neskelbta).

(15)  Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje Holland Malt prieš Komisiją, T-369/06, 195–198 punktai.

(16)  OL L 218, 1991 8 6, p. 1.

(17)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose Asteris prieš Graikiją ir EEB, Nr. 106/87–120/87, Rink. 1988, p. 5515.

(18)  EBTT, Ispanija prieš Komisiją, byla C-169/95, Rink. 1997, p. I-135.


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2624)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/270/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 22 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 92/65/EEB 10 straipsnyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi prekiaujant šunimis, katėmis ir šeškais.

(2)

Tos direktyvos E priedo 1 dalyje nustatyti sveikatos sertifikatų, skirtų prekybai ūkiuose auginamais gyvūnais, įskaitant šunis, kates ir šeškus, pavyzdžiai.

(3)

Europos parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 (2) nustatyti nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai ir taisyklės, taikomos atliekant tokio judėjimo patikrinimus. Šis reglamentas taikomas to reglamento I priede išvardytų rūšių gyvūnų augintinių vežimui iš vienos valstybės narės į kitą arba iš trečiųjų šalių į valstybes nares. To priedo A ir B dalyse išvardyti šunys, katės ir šeškai.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatyti reikalavimai skiriasi, atsižvelgiant į paskirties valstybę narę ir kilmės valstybę narę ar trečiąją šalį.

(5)

Trečiosios šalys, nekomerciniam gyvūnų augintinių vežimui taikančios bent Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatytoms taisyklėms lygiavertes taisykles, yra išvardytos to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje.

(6)

Siekiant išvengti atvejų, kai komerciniais tikslais vežami gyvūnai augintiniai apgaulingai vežami tarsi nekomerciniais tikslais, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 998/2003, to reglamento 12 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nustatyta, kad Direktyvoje 92/65/EEB nurodyti reikalavimai ir patikrinimai turi būti taikomi į Sąjungą iš trečiosios šalies, kuri nėra nurodyta to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje, vežant daugiau nei penkis gyvūnus augintinius.

(7)

Be to, 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 388/2010, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl tam tikrų rūšių gyvūnų augintinių, kurie gali būti vežami nekomerciniais tikslais, didžiausio galimo skaičiaus (3) nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 998/2003 12 straipsnio pirmos dalies b punkte nurodyti reikalavimai ir tikrinimai taikomi ir gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų judėjimui, kai gyvūnų, vežamų į valstybę narę iš kitos valstybės narės ar to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje išvardytos trečiosios šalies, bendras skaičius yra didesnis negu penki.

(8)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 taip pat nustatyta, kad pereinamasis laikotarpis nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų vežimui į Airijos, Maltos, Švedijos ar Jungtinės Karalystės teritoriją taikomas, laikantis tam tikrų papildomų reikalavimų.

(9)

Direktyvoje 92/65/EEB šie papildomi reikalavimai nurodyti tik dėl prekybos šunimis, katėmis ir šeškais, kai paskirties šalis yra Airija, Švedija ar Jungtinė Karalystė.

(10)

Sertifikatų, skirtų Sąjungos vidaus prekybai, pavyzdžiai turėtų atitikti integruotą kompiuterizuotą veterinarijos sistemą „TRACES“, sukurtą pagal Komisijos sprendimą 2003/623/EB (4).

(11)

Siekiant užtikrinti, kad nekomercinio gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – judėjimo reikalavimai ir tikrinimai vežant daugiau kaip penkis gyvūnus į visas valstybes nares, įskaitant Maltą, būtų taikomi vienodai, reikia pritaikyti Direktyvos 92/65/EB E priedo 1 dalyje nustatytą sertifikato pavyzdį.

(12)

Prekybai Bendrijoje gyvomis bitėmis (Apis mellifera) ir kamanėmis (Bombus spp.) taikomo sertifikato pavyzdys pateiktas Direktyvos 92/65/EEB E priedo 2 dalyje.

(13)

Tuo sertifikatu nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl bičių amerikinio puvinio bitėms ir kamanėms. Pagal šiuos reikalavimus bites ir kamanes galima vežti tik iš teritorijų, kurios nėra užkrėstos šia liga. Protrūkio atveju numatytas 30 dienų karantinas ir jis yra taikomas trijų kilometrų spinduliu aplink protrūkio vietą esančioje teritorijoje.

(14)

Tačiau daugeliu atvejų kamanės yra veisiamos izoliuotos aplinkos struktūrose, kurios yra kompetentingos institucijos reguliariai kontroliuojamos ir tikrinamos dėl ligos. Nėra tikėtina, kad tokios vietos, kurios yra pripažintos ir prižiūrimos atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos, būtų užkrėstos bičių amerikiniu puviniu trijų kilometrų spinduliu E priedo 2 dalyje nustatytoje teritorijoje priešingai nei atviroje teritorijoje esantys spiečiai.

(15)

Todėl reikia iš dalies pakeisti veterinarijos sertifikato Bendrijos vidaus prekybai gyvomis bitėmis ir kamanėmis pavyzdį, kad būtų galima nustatyti konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus kamanėms, veisiamoms izoliuotoje aplinkoje.

(16)

Todėl Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalis reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/65/EEB E priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(3)  OL L 114, 2010 5 7, p. 3

(4)  OL L 216, 2003 8 28, p. 58.


PRIEDAS

Direktyvos 92/65/EEB E priedas keičiamas taip:

1.

1 dalis pakeičiama taip:

„1 dalis. –   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekiauti ūkiuose auginamais gyvūnais (kanopiniai, paukščiai, kiškiniai, šunys, katės ir šeškai)

92/65 EI

Image

Image

Image

2)

2 dalis pakeičiama taip:

„2 dalis. –   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo dėl Airijos įtraukimo į regionų, kuriuose vykdoma patvirtinta nacionalinė Aujeskio ligos kontrolės programa, sąrašą iš dalies keičiamas Sprendimo 2008/185/EB II priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2983)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/271/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Bendrijos vidaus prekybos galvijais ir kiaulėmis taisyklės. Šios direktyvos 9 straipsnyje nustatyti privalomų nacionalinių tam tikrų užkrečiamųjų ligų, įskaitant Aujeskio ligą, kontrolės programų tvirtinimo kriterijai.

(2)

2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimu 2008/185/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (2), nustatomos papildomos kiaulių vežimo valstybėse narėse garantijos. Šios garantijos yra susijusios su valstybių narių klasifikavimu pagal ligos statusą jose.

(3)

Sprendimo 2008/185/EB II priede išvardytos valstybės narės ar jų regionai, kuriose vykdomos patvirtintos nacionalinės Aujeskio ligos kontrolės programos.

(4)

Airija pateikė Komisijai Aujeskio ligos statusą šioje valstybėje narėje patvirtinančiuosius dokumentus. Jau keletą metų Airijoje įgyvendinama nacionalinė Aujeskio ligos kontrolės programa.

(5)

Komisija išnagrinėjo Airijos pateiktus dokumentus ir nustatė, kad šios valstybės narės nacionalinė kontrolės programa atitinka Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Todėl Airija turėtų būti įtraukta į Sprendimo 2008/185/EB II priedo sąrašą.

(6)

Siekiant aiškumo Ispanijai skirtą įrašą Sprendimo 2008/185/EB II priedo sąraše reikia nežymiai iš dalies pakeisti.

(7)

Todėl Sprendimo 2008/185/EB II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/185/EB II priedo tekstas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 59, 2008 3 4, p. 19.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Valstybės narės ar jų regionai, kuriose vykdomos patvirtintos nacionalinės Aujeskio ligos likvidavimo kontrolės programos

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

BE

Belgija

Visi regionai

ES

Ispanija

Galisijos, Baskijos, Astūrijos, Kantabrijos, Navaros, La Riochos autonominių bendruomenių teritorija

Kastilijos ir Leono autonominės bendruomenės Leono, Samoros, Palensijos, Burgoso, Valjadolido ir Avilos provincijų teritorija

Kanarų salų autonominės bendruomenės Las Palmaso provincijos teritorija

HU

Vengrija

Visi regionai

IE

Airija

Visi regionai

IT

Italija

Bolcano provincija

UK

Jungtinė Karalystė

Visi Šiaurės Airijos regionai“


GAIRĖS

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/65


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2010 m. balandžio 21 d.

dėl TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 6 d. Europos centrinio banko (ECB) Valdančioji taryba nusprendė bendradarbiaudama su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais (CVPD) ir kitais rinkos dalyviais ištirti galimybę sukurti naują Eurosistemos paslaugą vertybinių popierių atsiskaitymams centrinio banko pinigais, kuri būtų vadinama TARGET2-Securities (T2S). Kaip dalis Eurosistemos uždavinių pagal ECBS statuto 17, 18 ir 22 straipsnius, T2S siekia palengvinti poprekybinę integraciją siūlant pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų paneuropinius grynųjų pinigų ir vertybinių popierių atsiskaitymus centrinio banko pinigais taip, kad CVPD galėtų teikti savo klientams suderintas ir standartizuotas vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugas integruotoje techninėje aplinkoje, turinčioje tarptautinių pajėgumų. Kadangi centrinio banko pinigų užtikrinimas yra esminis Eurosistemos uždavinys, T2S yra viešosios paslaugos pobūdžio. euro zonos NCB T2S teiks įkaito valdymo paslaugas ir atsiskaitymų paslaugas centrinio banko pinigais.

(2)

ECBS statuto 22 straipsnis įgalioja Eurosistemą užtikrinti „kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumą ir patikimumą Sąjungoje“. Be to, atsiskaitymais centrinio banko pinigais išvengiama likvidumo rizikos. Todėl jie yra labai svarbūs patikimai poprekybinei vertybinių popierių apyvartai ir finansų rinkai apskritai.

(3)

2008 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nusprendė inicijuoti T2S projektą ir suteikti reikiamus išteklius iki jis bus įvykdytas. Atsižvelgdama į Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d’Italia (toliau – 4CB) pateiktą pasiūlymą, Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad 4CB turėtų plėtoti ir eksploatuoti T2S.

(4)

2009 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2009/6 dėl TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) sudarymo (1); tai supaprastintas Eurosistemos valdymo organas, kuris rengs pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdys grynai techninio pobūdžio uždavinius. T2S programos valdybos įgaliojimai, nustatyti Sprendimo ECB/2009/6 priede, yra vienas iš T2S valdymo kertinių akmenų. Tuo pačiu Eurosistemos centriniai bankai patikėjo T2S programos valdybai tam tikrus įgyvendinimo uždavinius, kad ji galėtų būti visapusiškai veiksminga ir veikti visos Eurosistemos vardu.

(5)

Šios gairės pirmiausia numato T2S programos fundamentalius pagrindus jos techninių sąlygų nustatymo ir jos rengimo etapu. Jos įtvirtina pirmiau minėtų Valdančiosios tarybos sprendimų rezultatą ir toliau visų pirma apibrėžia T2S programos valdybos ir 4CB vaidmenis ir atsakomybę, taip pat jų tarpusavio ryšius. Toliau vystant T2S programą, gairės bus papildytos kitais teisės aktais ir sutartiniais susitarimais. Už tai pagrindinė atsakomybė tenka Valdančiajai tarybai.

(6)

Pagal pirmiau minėtus Valdančiosios tarybos sprendimus, T2S programa valdoma trimis lygiais. Pirmuoju valdymo lygiu pagrindinių sprendimų dėl T2S priėmimas tenka Valdančiajai tarybai, kuri prisiima visą atsakomybę už T2S programą ir pagal ECBS statuto 8 straipsnį priima sprendimus visai Eurosistemai. Antruoju valdymo lygiu buvo sudaryta T2S programos valdyba, kad padėtų ECB sprendimus priimantiems organams užtikrinti sėkmingą T2S programos įvykdymą laiku. Galiausiai trečiąjį valdymo lygį sudaro 4CB.

(7)

Kadangi T2S paslaugos yra siūlomos CVPD, svarbu nustatyti santykius su jais T2S rengimo, perėjimo ir paskesnės veiklos metu. Tuo tikslu bus sudaryta CVPD ryšių palaikymo grupė. Nacionalinės vartotojų grupės yra bendravimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas. T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas.

(8)

T2S nėra komercinis darinys ir juo nesiekiama konkuruoti su CVPD ar bet kokiu kitu rinkos dalyviu. Taigi, nors T2S finansiniu režimu siekiama visų išlaidų susigrąžinimo, T2S paslaugos neteikiamos siekiant gauti pelno. Dėl Eurosistemos visų investicijų į T2S bus priimtas vidaus sprendimas, o sprendimu dėl T2S paslaugų kainodaros bus siekiama visų išlaidų susigrąžinimo. Be to, Eurosistema CVPD atžvilgiu turėtų griežtai taikyti nediskriminavimo principą ir siekti užtikrinti vienodas sąlygas CVPD, perduodantiems savo atsiskaitymų platformos funkcijų vykdymą T2S.

(9)

T2S yra techninė įranga, kuri bus prieinama ne tik atsiskaitymams eurais, bet taip pat bus atvira ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams, kurie norėtų dalyvauti sudarydami galimybę vykdyti atsiskaitymus T2S jų valiuta centrinio banko pinigais, kaip numatyta šiose gairėse,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   T2S yra paremta viena technine platforma, integruota centrinio banko realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose. Tai paslauga, kurią Eurosistema teikia CVPD, leidžianti atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais.

2.   Šios gairės nustato T2S programos valdymo taisykles. Jos taip pat nustato T2S programos pagrindines savybes, apibrėždamos T2S programos valdybos ir 4CB atitinkamas funkcijas ir atsakomybę, taip pat jų santykius techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etape. Jos taip pat nurodo pagrindinius sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba turės priimti dėl T2S. Be to, šios gairės numato visų šių su T2S susijusių dalykų pagrindinius principus: a) finansinio režimo, teisių ir garantijų; b) kaip bus nustatomi CVPD prieiga ir sutartiniai santykiai su CVPD; c) kaip kitos nei euro valiutos tampa tinkamos naudojimui T2S ir d) T2S programos rengimo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

—   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– subjektas, kuris: a) sudaro sąlygas apdoroti vertybinių popierių sandorius ir atsiskaityti už juos darant įrašus vertybinių popierių sąskaitose; b) teikia saugomo turto aptarnavimo paslaugas, pvz., administruoja įmonių įvykius ir išpirkimus ir c) vaidina aktyvų vaidmenį užtikrinant vertybinių popierių emisijų vientisumą,

—   vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimas– mechanizmas, kuris vertybinių popierių pervedimą ir piniginių lėšų pervedimą susieja taip, kad užtikrintų, jog vertybiniai popieriai perduodami tik jei sumokamos lėšos,

—   euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB);

—   Eurosistemos centrinis bankas– arba euro zonos NCB, arba, atitinkamais atvejais, ECB,

—   Pamatinis susitarimas– sutartinis pamatas, kurį CVPD ir Eurosistema sudarys rengimo ir veiklos etapu,

—   Bendrosios funkcinės techninės sąlygos (BFTS)– bendras funkcinių sprendimų, kurie bus parengti siekiant patenkinti T2S vartotojų reikalavimus, aprašymas. Jos apims tokius elementus kaip funkcinė struktūra (sritys, moduliai ir sąveikos), koncepciniai modeliai, duomenų modelis arba duomenų srauto procesas,

—   2 ir 3 lygių susitarimas– tiekimo ir veiklos susitarimas, dėl kurio susitaria T2S programos valdyba ir 4CB, kurį tvirtina Valdančioji taryba ir vėliau pasirašo Eurosistemos centriniai bankai ir 4CB. Jame pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S programos valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę,

—   valstybė narė– šalis, kuri yra Sąjungos narė,

—   ne euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, NCB,

—   veiklos etapas– laikotarpis, prasidedantis pirmam CVPD perėjus į T2S,

—   kitas centrinis bankas– Sąjungai nepriklausančios šalies centrinis bankas,

—   mokėjimų tvarkaraštis– dalinių įmokų 4CB išlaidoms padengti mokėjimo eilę nurodantis tvarkaraštis,

—   susitarimas dėl paslaugų lygio– ir 4CB Eurosistemai teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, ir Eurosistemos CVPD teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, susijęs su T2S,

—   techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etapas– laikotarpis, prasidedantis Valdančiajai tarybai patvirtinus VRD ir pasibaigiantis prasidėjus veiklos etapui,

—   T2S veiklos taikomoji programa– Eurosistemos vardu 4CB sukurta ir eksploatuojama programinė įranga, kuria siekiama sudaryti sąlygas Eurosistemai teikti T2S paslaugas T2S platformoje,

—   T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarka– taisyklių ir procedūrų rinkinys, taikomas kiekvienu atveju, kai inicijuojamas T2S paslaugų pakeitimas,

—   T2S finansinis paketas– viršutinė kompensuotina visų T2S išlaidų riba. Finansinis paketas apibrėžia: a) dalyvaujantiems NCB – maksimalią už T2S mokėtiną sumą, ir b) 4CB – sumą, kurią jie atgaus iš dalyvaujančių NCB už suteiktą produktą pagal sutartą mokėjimų tvarkaraštį,

—   T2S platforma– šiose gairėse ir nepaisant termino „T2S platforma“ naudojimo kituose su T2S susijusiuose dokumentuose, – aparatinė įranga ir visos programinės įrangos sudėtinės dalys (t. y. visa naudojama programinė įranga, išskyrus T2S veiklos taikomąją programą), kurių reikia T2S veiklos taikomajai programai veikti ir ją eksploatuoti,

—   T2S programa– rinkinys susijusių veiklos rūšių ir produktų, reikalingų parengti T2S iki visiško visų CVPD, pasirašiusių su Eurosistema Pamatinį susitarimą, perėjimo,

—   T2S programos valdyba– pagal Sprendimą ECB/2009/6 sudarytas Eurosistemos valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius,

—   T2S projekto sąskaita– T2S sąskaita, naudojama dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir mokesčiams rinkti ir mokėti. Projekto sąskaita gali turėti subsąskaitų skirtingų rūšių pinigų srautams atskirti. Ji nėra biudžetinio pobūdžio,

—   T2S paslaugos– paslaugos, kurias Eurosistema teikia CVPD pagal Pamatinį susitarimą,

—   T2S vartotojai– juridiniai asmenys, T2S kontekste sudarę sutartinius santykius su CVPD, pasirašiusiais su Eurosistema Pamatinį susitarimą. Tai taip pat apima mokėjimo bankus, turinčius su centriniais bankais sutartinių santykių ir specialioje T2S grynųjų pinigų sąskaitoje per realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemos sąskaitą teikiančius finansų įstaigai likvidumą, atsiskaitant T2S,

—   išsamios funkcinės vartotojų techninės sąlygos (IFVTS)– T2S išorinius duomenų srautus (nuo vienos taikomosios programos iki kitos) valdančių funkcijų išsamus aprašymas. Jos apims vartotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų pritaikyti ar parengti savo vidines informacines sistemas prisijungimui prie T2S,

—   Vartotojo vadovas– dokumentas, aprašantis, kaip T2S vartotojai gali naudotis įvairiomis T2S programinės įrangos funkcijomis, kurios yra prieinamos „vartotojo programai“ (ekraniniame) režime,

—   Vartotojo reikalavimų dokumentas (VRD)– ECB 2008 m. liepos 3 d. paskelbtas ir vėliau taikant T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką iš dalies pakeistas vartotojo reikalavimus T2S nustatantis dokumentas.

II   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS VALDYMAS

3 straipsnis

Valdymo lygiai

T2S programa valdoma trimis lygiais, kaip numatyta šiame gairių skirsnyje. 1 lygis – tai Valdančioji taryba, 2 lygis – T2S programos valdyba, o 3 lygis – 4CB.

4 straipsnis

Valdančioji taryba

1.   Valdančioji taryba atsako už vadovavimą T2S programai, jos bendrąjį valdymą ir kontrolę. Ji taip pat atsako už galutinį sprendimų dėl T2S programos priėmimą ir sprendžia dėl 2 ir 3 lygiams konkrečiai nepriskirtų uždavinių paskirstymo.

2.   Pirmiausia Valdančiosios tarybos kompetencijai priklauso šie dalykai:

a)

atsakomybė už T2S programos valdymą vykdant visą šią veiklą:

i)

sprendžiant dėl bet kokio su T2S valdymu susijusio klausimo; prisiimant atsakomybę už visą T2S programą ir todėl priimant galutinį sprendimą kilus bet kokiam ginčui;

ii)

priimant ad hoc sprendimus dėl T2S programos valdybai ar 4CB priskirtų uždavinių;

iii)

paskiriant T2S programos valdybai ir (arba) 4CB vėlesnių arba papildomų konkrečių su T2S programa susijusių uždavinių vykdymą, apibrėžiant, kokius su tuo susijusius sprendimus ji pasilieka sau;

iv)

priimant bet kokį sprendimą dėl T2S programos valdybos organizavimo;

b)

pagal T2S patariamosios grupės taisykles pateiktų T2S patariamosios grupės narių prašymų sprendimas;

c)

sprendimų dėl T2S pagrindinio finansinio režimo priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S paslaugų kainodaros politikos;

ii)

T2S išlaidų metodologijos;

iii)

finansinių priemonių pagal 12 straipsnį;

d)

sprendimų dėl CVPD prisijungimo kriterijų priėmimas;

e)

T2S programos plano tvirtinimas ir priėmimas; T2S programos pažangos stebėsena ir sprendimų dėl priemonių, kuriomis sumažinamas bet koks T2S įgyvendinimo uždelsimas, priėmimas;

f)

sprendimų dėl T2S pagrindinių veiklos aspektų priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją;

ii)

T2S informacijos saugumo sistemos;

iii)

T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarkos;

iv)

T2S testavimo strategijos;

v)

T2S perėjimo strategijos;

vi)

T2S rizikos valdymo sistemos;

g)

pagrindinės sutartinės sistemos patvirtinimas, būtent:

i)

susitarimų tarp 2 ir 3 lygių;

ii)

susitarimų dėl paslaugų lygio, dėl kurių susitarė T2S programos valdyba, CVPD ir Eurosistemos centriniai bankai, taip pat ir su 4CB;

iii)

sutarčių su CVPD, dėl kurių susitarė T2S programos valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais ir CVPD;

iv)

sutarčių su ne euro zonos NCB, kitais centriniais bankais ar kitomis kompetentingomis pinigų institucijomis, įskaitant atitinkamus susitarimus dėl paslaugų lygio;

h)

atsakomybė imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti priežiūros taisyklių ir principų vykdymą;

i)

sprendimų dėl CVPD perėjimo į T2S pradžios datos priėmimas.

5 straipsnis

T2S programos valdyba

1.   T2S programos valdybos sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti Sprendime ECB/2009/6. T2S programos valdyba yra atsakinga už Valdančiosios tarybos nustatytoje bendroje sistemoje 2 lygiui priskirtus uždavinius.

2.   T2S programos valdybos įgaliojimai taip pat apima:

a)

BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovų svarstymą ir tvirtinimą;

b)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją, įgyvendinimą laikantis Valdančiosios tarybos nustatytų parametrų:

c)

derybas dėl 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų valiutos dalyvavimo susitarimų;

d)

informacijos teikimą atitinkamoms kompetentingoms reguliavimo ir priežiūros institucijoms;

e)

derybas dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su 4CB, kurį turi patvirtinti Valdančioji taryba.

6 straipsnis

4CB

1.   4CB parengia T2S ir yra jos operatoriai; jie teikia T2S programos valdybai informaciją apie savo vidaus organizaciją ir darbo pasiskirstymą.

Visų pirma, 4CB atlieka visus šiuos uždavinius:

a)

remdamiesi VRD ir T2S programos valdybos pateiktomis gairėmis, pagal T2S programos planą rengia BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovus;

b)

Eurosistemos vardu rengia ir kuria T2S, o pagal T2S programos planą, VRD, BFTS, IFVTS ir kitas technines sąlygas bei paslaugų lygius teikia techninius T2S komponentus;

c)

užtikrina T2S prieinamumą T2S programos valdybai pagal patvirtintus tvarkaraštį, technines sąlygas ir paslaugų lygius;

d)

T2S finansinių priemonių pagal 12 straipsnį kontekste teikia T2S programos valdybai:

i)

išlaidų, kurias jie patirs rengdami ir eksploatuodami T2S, sąmatos projektą tokia forma, kad atitinkamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) arba Eurosistemos komitetas ir (arba) išorės auditoriai galėtų ją įvertinti ir (arba) atlikti jos auditą,

ii)

finansinį pasiūlymą, įskaitant mokėjimų rūšis, tvarkaraštį ir apimamą laikotarpį;

e)

gauna visas licencijas, kurios būtinos T2S kurti ir eksploatuoti bei sudaryti galimybę Eurosistemai teikti T2S paslaugas CVPD;

f)

įgyvendina T2S pakeitimus pagal T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką;

g)

pagal savo kompetenciją atsako į Valdančiosios tarybos arba T2S programos valdybos suformuluotus prašymus;

h)

T2S programos valdybai koordinuojant rengia apmokymus, teikia techninę bei operacinę paramą testavimams ir perėjimui;

i)

derasi dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su T2S programos valdyba.

2.   4CB solidariai atsako Eurosistemai už savo uždavinių įvykdymą. Atsakomybė taikoma ir sukčiavimo, tyčinio nusižengimo bei didelio neatsargumo atvejais. Atsakomybės režimas išsamiau apibrėžiamas 2 ir 3 lygių susitarime.

3.   4CB pirmiau minėtų uždavinių vykdymo perdavimas išorės tiekėjams arba subranga neapriboja 4CB atsakomybės Eurosistemai ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir yra matomi T2S programos valdybai.

7 straipsnis

Santykiai su suinteresuotaisiais išorės subjektais

1.   T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas. T2S patariamoji grupė atsiskaito T2S programos valdybai, o išskirtiniais atvejais gali pateikti kai kuriuos klausimus Valdančiajai tarybai.

T2S patariamajai grupei pirmininkauja T2S programos valdybos pirmininkas. T2S patariamosios grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti šių gairių priede.

Patariamoji grupė atlieka savo funkcijas pagal Valdančiosios tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

2.   CVPD ryšių palaikymo grupė yra komunikavimo ir sąveikos su CVPD forumas. Ji palengvina Pamatinio susitarimo tarp Eurosistemos ir T2S norinčių dalyvauti CVPD rengimą ir derybas dėl jo. CVPD ryšių palaikymo grupei pirmininkauja T2S programos valdybos pirmininkas. CVPD ryšių palaikymo grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

3.   Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas, kuriuo siekiama prisidėti prie T2S rengimo ir įgyvendinimo bei įvertinti T2S poveikį nacionalinėms rinkoms. Nacionalinėms vartotojų grupėms pirmininkauja atitinkami NCB. Nacionalinių vartotojų grupių sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

8 straipsnis

Geras valdymas

1.   Siekdami išvengti interesų konflikto tarp Eurosistemos T2S paslaugų teikimo ir jos reguliavimo funkcijų, Eurosistemos centriniai bankai užtikrina, kad:

a)

T2S programos valdybos nariai nedalyvautų jokioje savo centrinio banko priežiūros veikloje, susijusioje su T2S, kaip nustatyta Valdančiosios tarybos patvirtintame T2S programos valdybos darbo reglamente. Jie negali būti Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komiteto (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC), Informacinių technologijų komiteto (Information Technology Committee, ITC) ar Eurosistemos IT valdymo komiteto (Eurosystem IT Steering Committee, EITC) nariais;

b)

T2S priežiūra ir T2S veikla būtų atskirtos.

2.   T2S programos valdyba yra įpareigota teikti ataskaitas, ji yra kontroliuojama ir atliekamas jos auditas, kaip nustatyta šiose gairėse. Su T2S rengimu, veikla ir išlaidomis susijęs auditas inicijuojamas ir vykdomas remiantis atitinkamo audito atlikimo metu galiojančioje Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir tvarka.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas ir informavimas

1.   T2S programos rengimo metu 4CB ir T2S programos valdyba bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi informacija ir teikia vieni kitiems techninę ir kitą pagalbą.

2.   4CB, kiti Eurosistemos centriniai bankai ir T2S programos valdyba nedelsdami praneša vieni kitiems apie bet kokius dalykus, galinčius iš esmės paveikti T2S rengimą ar kūrimą, ir stengiasi sumažinti bet kokią su tuo susijusią riziką.

3.   T2S programos valdyba kas ketvirtį teikia Valdančiajai tarybai ataskaitas apie T2S programos rengimą. Prieš pateikiant ataskaitų projektus per Vykdomąją valdybą Valdančiajai tarybai, jie siunčiami PSSC ir EISC pastaboms pateikti.

4.   T2S programos valdyba dalijasi su PSSC nariais savo posėdžių darbotvarkėmis, santraukomis ir susijusiais dokumentais, kad šie nariai, esant poreikiui, galėtų pateikti savo įnašą.

5.   Prireikus T2S programos valdyba gali kreiptis į bet kurį kompetentingą ECBS komitetą konsultacijos, o tokiam komitetui paprašius – teikti jam konsultacijas.

6.   4CB teikia T2S programos valdybai reguliarias ataskaitas apie T2S programą.

7.   T2S programos valdybos ir 4CB atskaitomybės pareigų turinys ir išsami tvarka išsamiai apibrėžiama 2 ir 3 lygių susitarime.

III   SKIRSNIS

FINANSINIS REŽIMAS

10 straipsnis

Kainodaros politika

1.   T2S kainodaros politika grindžiama šiais pagrindiniais principais: ne pelno siekimo, visų išlaidų susigrąžinimo ir CVPD nediskriminavimo.

2.   Per 6 mėnesius nuo šių gairių priėmimo T2S programos valdyba pateikia Valdančiajai tarybai pasiūlymą dėl T2S paslaugų kainodaros politikos, įskaitant bendrąją tvarką, ir ataskaitą apie T2S atitiktį tikslui veikti nesiekiant pelno ir siekiant visų išlaidų susigrąžinimo, įskaitant bet kokios su tuo susijusios finansinės rizikos, su kuria gali susidurti Eurosistema, vertinimą. Prieš pateikiant kainodaros politiką Valdančiajai tarybai, ji bus aptarta su CVPD ir vartotojais.

11 straipsnis

Išlaidų ir apskaitos metodika

1.   T2S taikoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika ir 2006 m. lapkričio 10 d. Gairės ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (2), išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba nusprendžia kitaip.

2.   T2S programos valdyba labai ankstyvame etape įtraukia atitinkamus ECBS/Eurosistemos komitetus į vertinimą, ar:

a)

T2S išlaidų sąmatų projektų ir metinių T2S išlaidų apskaičiavimo kontekste tinkamai vykdoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika; ir

b)

T2S išlaidų ir turto pripažinimo kontekste ECB ir 4CB tinkamai vykdo Gaires ECB/2006/16.

12 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   T2S programos valdyba teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymą dėl T2S finansinio paketo, kuris apima T2S išlaidas, t. y. 4CB ir ECB išlaidas rengiant, palaikant ir eksploatuojant T2S.

2.   Pasiūlyme taip pat nurodomi:

a)

pasiūlymo tipas;

b)

mokėjimų tvarkaraštis;

c)

apimamas laikotarpis;

d)

išlaidų dalijimosi mechanizmas;

e)

kapitalo išlaidos.

3.   Valdančioji taryba sprendžia dėl finansinių priemonių.

13 straipsnis

Mokėjimai

1.   Eurosistemos vardu ECB laikoma T2S projekto sąskaita. T2S projekto sąskaita nėra biudžetinio pobūdžio; ji naudojama visiems su T2S išlaidomis susijusiems išankstiniams mokėjimams, dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir T2S naudojimo mokesčiams rinkti ir mokėti.

2.   T2S programos valdyba Eurosistemos vardu valdo T2S projekto sąskaitą. Patvirtinus ir priėmus 4CB produktus, T2S programos valdyba tvirtina kiekvienos dalinės įmokos mokėjimą 4CB pagal Valdančiosios tarybos patvirtintą ir 2 ir 3 lygių susitarime nustatytą mokėjimų tvarkaraštį.

14 straipsnis

Eurosistemos teisės į T2S

1.   T2S veiklos taikomoji programa yra visiška Eurosistemos nuosavybė.

2.   Tuo tikslu 4CB suteikia Eurosistemai licencijas dėl intelektinės nuosavybės teisių, reikalingų tam, kad Eurosistema galėtų pagal taikytinas taisykles ir bendrus paslaugų lygius, taip pat lygiateisiškumo pagrindais, teikti CVPD visas T2S paslaugas. 4CB atlygina Eurosistemai už bet kokius trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus dėl pažeidimo, susijusius su tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

3.   4CB ir T2S programos valdyba 2 ir 3 lygių susitarime susitaria dėl išsamių Eurosistemos teisių į T2S. 18 straipsnyje nustatytą valiutos dalyvavimo susitarimą pasirašiusių institucijų teisės bus nustatomos tokiame susitarime.

IV   SKIRSNIS

CENTRINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAI

15 straipsnis

CVPD prisijungimo kriterijai

1.   CVPD yra tinkami gauti prieigą prie T2S paslaugų, jeigu:

a)

apie juos buvo pranešta Europos Komisijai pagal 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (3) 10 straipsnį arba, jei CVPD priklauso ne Europos ekonominės erdvės (EEE) jurisdikcijai, jie veikia pagal tokią teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri yra tolygi galiojančiajai Sąjungoje;

b)

kompetentingos institucijos juos teigiamai įvertino pagal CESR/ECBS Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų rekomendacijas;

c)

kiekvieną vertybinį popierių/ISIN, kuriam jie yra CVPD emitentai (arba CVPD techniniai emitentai), jie padaro prieinamu kitiems CVPD T2S, jei jie to prašo;

d)

jie įsipareigoja nediskriminuodami pasiūlyti kitiems T2S esantiems CVPD pagrindinę saugomo turto aptarnavimo paslaugą;

e)

jie įsipareigoja kitiems T2S esantiems CVPD vykdyti savo atsiskaitymus centrinio banko pinigais T2S, jeigu valiuta yra prieinama T2S.

2.   Taisyklės dėl CVPD prisijungimo kriterijų įgyvendinamos sutartiniuose susitarimuose tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD.

3.   ECB savo svetainėje skelbia ir atnaujina sąrašą, kuriame nurodomi CVPD, kuriems leidžiama atsiskaityti T2S.

16 straipsnis

Sutartiniai santykiai su CVPD

1.   Sutartys tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, turi būti visiškai suderintos.

2.   T2S programos valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais derasi dėl sutarčių su CVPD.

3.   Sutartis su CVPD tvirtina Valdančioji taryba, o vėliau pasirašo šalies, kurioje yra CVPD buveinė, Eurosistemos centrinis bankas arba, ne euro zonoje esančių CVPD atveju, ECB; abiem atvejais veikiama visų Eurosistemos centrinių bankų vardu. Airijos atveju sutartį pasirašys valstybės narės, kuri pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį pranešė Europos Komisijai apie vertybinių popierių atsiskaitymų sistemą, Eurosistemos centrinis bankas.

17 straipsnis

Reguliavimo reikalavimų laikymasis

1.   T2S programos valdyba siekia remti, kad CVPD nuolat laikytųsi atitinkamų teisinių, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų.

2.   T2S programos valdyba svarsto, ar ECB turėtų išleisti rekomendacijas, kad skatintų teisės aktų suderinimus, kuriais būtų užtikrintos lygios CVPD prieigos prie T2S paslaugų teisės, ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus Valdančiajai tarybai.

V   SKIRSNIS

KITOS NEI EURO VALIUTOS

18 straipsnis

Įtraukimo į T2S tinkamumo sąlygos

1.   Kita nei euro EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu ne euro zonos NCB, kitas centrinis bankas arba kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema valiutos dalyvavimo susitarimą ir Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą.

2.   Ne EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą ir jei:

a)

atsiskaitymams ta valiuta taikoma teisinė, reguliavimo ir priežiūros sistema numato iš esmės tokį patį arba aukštesnį teisinio tikrumo lygį kaip ir galiojanti Sąjungoje;

b)

tokios valiutos įtraukimas į T2S turėtų teigiamą poveikį T2S indėliui į Sąjungos vertybinių popierių atsiskaitymų rinką;

c)

kitas centrinis bankas ar kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema abipusiai patenkinamą valiutos dalyvavimo susitarimą.

3.   Pagal T2S programos valdybos įgaliojimus, ne euro zonos NCB gali būti atstovaujami T2S programos valdyboje.

VI   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS RENGIMAS

19 straipsnis

T2S programos planas

1.   Priėmus šias gaires, T2S programos valdyba teikia pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl T2S programos plano, paremtus VRD, kuriuos sudaro su T2S programa susijusių produktų ir veiklos struktūrinis sąrašas, jų tarpusavio priklausomybė ir planuojamos pradžios bei pabaigos datos.

2.   Remdamasi T2S programos valdybos pateiktais pasiūlymais, Valdančioji taryba vertina, tvirtina ir priima T2S programos planą.

3.   T2S programos valdyba, remdamasi T2S programos planu, sudaro išsamų programos tvarkaraštį, kuriame nurodomi esminiai T2S programos rodikliai. Tvarkaraštis skelbiamas ir apie jį pranešama T2S suinteresuotiesiems subjektams.

4.   Jei yra didelė rizika, kad esminis T2S programos rodiklis nebus pasiektas, T2S programos valdyba nedelsdama praneša apie tai Valdančiajai tarybai ir pasiūlo priemones bet kokiam T2S programos įgyvendinimo vėlavimui sumažinti.

VII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

2 ir 3 lygių susitarimas

1.   Atsižvelgiant į šias gaires, 2 ir 3 lygių susitarime pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S programos valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę.

2.   2 ir 3 lygių susitarimo projektas pateikiamas Valdančiajai tarybai tvirtinti, o tada jį pasirašo Eurosistema ir 4CB.

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jei susijusios šalys negali tarpusavio sutarimu išspręsti su šiomis gairėmis reguliuojamu klausimu susijusio ginčo, bet kuri susijusi šalis gali pateikti šį klausimą Valdančiajai tarybai, kad ji priimtų sprendimą.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas nustato, kad T2S programos valdyba arba 4CB gali bet kokį iš 2 ir 3 lygių susitarimo kylantį ginčą pateikti Valdančiajai tarybai.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja 2010 m. gegužės 1 d.

23 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinimo priemonės

Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. balandžio 21 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 102, 2009 4 22, p. 12.

(2)  OL L 348, 2006 12 11, p. 1.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


PRIEDAS

T2S PATARIAMOJI GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įgaliojimai ir kompetencija

TARGET-Securities (T2S) patariamoji grupė (PG) turi šiuos įgaliojimus:

a)

padėti Eurosistemai atlikti Bendrųjų techninių sąlygų (BTS) ir Išsamių funkcinių vartotojų techninių sąlygų (IFVTS) peržiūrą, kad būtų užtikrinta jų visapusė atitiktis Vartotojo reikalavimų dokumentui (VRD);

b)

padėti Eurosistemai atlikti bet kokių prašymų pakeisti VRD peržiūrą;

c)

teikti patarimus dėl tolesnio BTS ir IFVTS teisinio įtvirtinimo apibrėžimo;

d)

padėti Eurosistemai toliau apibrėžti kainodaros sistemą;

e)

tęsti derinimo darbus su T2S susijusių vertybinių popierių atsiskaitymų srityje;

f)

prisidėti prie įgyvendinimo pastangų rinkoje;

g)

patarti dėl susitarimų ir politikos, kuria prisidedama prie veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios poprekybinės T2S aplinkos tarp T2S ir CVPD, ir prisidėti prie jų įgyvendinimo, taip skatinant centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) ir rinkos vartotojų įsipareigojimą perkelti į T2S balansus ir atsiskaitymų veiklą;

h)

patarti dėl perėjimo klausimų ir etapų.

2.   Sudėtis

2.1.

PG sudaro pirmininkas, sekretorius, visateisiai nariai ir stebėtojai.

2.2.

Kai mano, kad tai yra tikslinga, pirmininkas gali ad hoc pagrindu savo nuožiūra pakviesti į PG posėdžius papildomus ekspertus; apie tai jis informuoja PG.

3.   Visateisiai nariai

3.1.

Visateisiai nariai turi teisę dalyvauti PG priimamuose sprendimuose.

3.2.

Kiekvienai grupei, kuri pagal 3.3 punktą gali gauti visateisę narystę, skiriamas toks pat visateisių narių skaičius. Kiekvienos kitos suinteresuotųjų subjektų grupės visateisių narių skaičius yra lygus centrinių bankų suinteresuotųjų subjektų grupėje esančių pilnateisių narių skaičiui.

3.3.

PG visateisiu nariu turi teisę tapti bet kurios iš šių grupių atstovas:

a)

centrinių bankų – ECB ir kiekvieną euro zonos nacionalinį centrinį banką (NCB) atstovauja po vieną visateisį narį. Valstybei narei įsivedus eurą, atitinkamas NCB taip pat dalyvauja kaip PG visateisis narys nuo įstojimo į euro zoną dienos. Ne euro zonos centrinį banką, kuris nusprendė įtraukti savo valiutą į T2S, nuo tokio sprendimo dienos taip pat atstovauja vienas visateisis narys. Kaip viešoji institucija, Europos Komisija yra visateisė narė ir skaičiuojama kaip centrinių bankų grupės narė;

b)

centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) – kiekviena CVPD grupė, kurią gali sudaryti keli CVPD, arba, atitinkamu atveju, kiekvienas CVPD, kurie vykdo atsiskaitymus už sandorius eurais ir (arba) sandorius savo nacionaline valiuta, kuri nėra euro, ir kurie atitinka toliau nurodytus kriterijus, yra PG visateisis narys ir gali paskirti vieną atstovą:

jis deklaravo savo paramą T2S,

jis nori sudaryti sutartinį susitarimą su Eurosistema,

jis deklaravo savo ketinimą naudoti T2S jai pradėjus veikti.

Laikantis 3.2 punkto ir 3.3 punkto a papunkčio, CVPD atstovų skaičius yra lygus centrinių bankų atstovų skaičiui. Taigi didesnės CVPD grupės ir didesni CVPD turi daugiau atstovų, priklausomai nuo jų atsiskaitymų apimčių. PG atstovaujami CVPD ir PG pirmininkas, laikydamiesi d’Hondt proporcinio atstovavimo metodo, nustato papildomų atstovų skaičių;

c)

vartotojų – Skyrimo komitetas (SK) parenka narius iš vartotojų bendruomenės, atsižvelgdamas į sekretoriaus gautas paraiškas ir laikydamasis iš anksto nustatytų formulių:

ne mažiau kaip vienuolika visateisių narių, atstovaujančių didžiausiems komerciniams bankams, užsiimantiems vertybinių popierių veikla tomis valiutomis, kuriomis galima atsiskaityti T2S, nesvarbu, kur yra jų įregistravimo vieta,

ne mažiau kaip du visateisiai nariai, atstovaujantys tarptautiniams investicijų bankams,

ne mažiau kaip du visateisiai nariai, atstovaujantys bankams, kurie užsiima vertybinių popierių atsiskaitymo veikla savo vietinių klientų poreikiams patenkinti,

ne mažiau kaip vienas visateisis narys, atstovaujantis pagrindinei sandorio šaliai.

4.   Stebėtojai

4.1.

Stebėtojai turi teisę dalyvauti PG posėdžiuose, bet negali dalyvauti jos sprendimų priėmimo procese.

4.2.

PG stebėtoju turi teisę tapti kiekvienos iš šių grupių/institucijų vienas atstovas:

a)

Europos vertybinių popierių reguliavimo institucijų komiteto;

b)

Europos bankų federacijos;

c)

Europos taupomųjų bankų grupės;

d)

Europos kooperatinių bankų asociacijos;

e)

Europos vertybinių popierių paslaugų forumo;

f)

Europos vertybinių popierių biržų federacijos;

g)

CVPD, kurie remia T2S ir kurių operatorius yra NCB;

h)

PG pogrupių pirmininkų.

4.3.

Eurosistemos centriniai bankai, kurie kurs ir eksploatuos T2S platformą (4CB), gali paskirti po vieną atstovą nuo kiekvieno centrinio banko, kurie dalyvautų PG kaip stebėtojai. Šie atstovai savo nuomonę PG pateikia vienodai.

5.   Skyrimo tvarka

5.1.

Taikoma ši visateisių narių ir stebėtojų skyrimo tvarka:

a)

centrinio banko atstovą skiria atitinkamo centrinio banko valdytojas/pirmininkas, vadovaudamasis taikytinu centrinio banko statutu;

b)

CVPD atstovą skiria atitinkamo CVPD vadovas;

c)

vartotojų atstovą skiria atitinkamos organizacijos, atsižvelgdamos į ad personam paraiškas. Juos paskiria SK, vadovaudamasis taikytinais SK tvarka ir kriterijais;

d)

stebėtoją skiria atitinkamos grupės/institucijos vadovas;

5.2.

Kiekvienas paskirtasis asmuo turi būti tinkamo vyresniškumo lygio ir turėti atitinkamos techninės patirties. Skiriantys subjektai atsako už tai, kad užtikrintų, jog paskirtasis asmuo galėtų skirti pakankamai laiko aktyviam dalyvavimui PG darbe.

5.3.

Kiekvienas paskyrimas turi būti raštu patvirtintas sekretoriui.

6.   Dalyvavimas

6.1.

PG visateisiai nariai ir stebėtojai dalyvauja PG tik asmeniškai. Jų dalyvavimas PG posėdžiuose laikomas jų įsipareigojimo projektui požymiu.

6.2.

Visateisiai nariai ir stebėtojai turi teisę paskirti pakaitinį narį (tokio pat vyresniškumo lygio ir turintį tiek pat patirties), kuris išimtiniais atvejais dalyvauja PG jei visateisio nario ar stebėtojo nėra, ir gali reikšti nuomonę arba, visateisių narių atveju, balsuoti jo (jos) vardu kaip įgaliotinis. Atitinkami visateisiai nariai ir stebėtojai iš anksto, likus pakankamai laiko, praneša apie tai sekretoriui.

6.3.

Visateisiam nariui ar stebėtojui palikus jų atstovaujamą subjektą, nedelsiant baigiasi ir jų narystė.

6.4.

Kiekvienu atveju, kai visateisis narys arba stebėtojas atsistatydina arba jų narystė baigiasi, PG pirmininkas paprašys atsakingos skiriančios organizacijos arba, atitinkamu atveju, SK paskirti kitą narį pagal 5 punkte nustatytą taikytiną skyrimo tvarką.

7.   Pirmininkas

7.1.

Pirmininkas turi būti ECB aukšto lygio vadovas. Jį skiria Valdančioji taryba. Pirmininkas turi teisę paskirti jį pavaduojantį asmenį, kuris jį pakeistų išimtiniais atvejais.

7.2.

Pirmininkas atsako už PG posėdžių organizavimą. Jis šiems posėdžiams pirmininkauja. Atlikdamas šią funkciją, jis priima sprendimus dėl posėdžių darbotvarkės, atsižvelgdamas į PG narių įnašus, ir dėl dokumentų, kuriuos reikia siųsti PG.

7.3.

Pirmininkas nusprendžia, ar klausimas patenka į PG kompetencijos sritį (pagal 1.2 punktą), ir, jei jis nusprendžia, kad tas klausimas nepatenka į PG kompetencijos sritį, praneša apie tai PG.

7.4.

Pirmininkas atlieka visas funkcijas, nustatytas Valdančiosios tarybos sprendime, taip pat visas kitas funkcijas, kurias jam vėliau perduoda PG.

7.5.

Pirmininkas skiria patariamojoje grupėje įsteigtų pogrupių pirmininkus ir nuolatinius narius.

7.6.

Pirmininkas yra vienintelis asmuo, atstovaujantis PG už jos ribų. PG bus tinkamai informuota prieš bet kokį atitinkamą PG atstovavimą už jos ribų, kurį atliks pirmininkas. Apie bet kokį išorės komunikavimą PG bus pranešta iš anksto, likus pakankamai laiko.

8.   Sekretoriatas

8.1.

Sekretorius turi būti didelę patirtį turintis ECB darbuotojas. Jį skiria pirmininkas. Pirmininkas gali paskirti sekretorių pavaduojantį asmenį, kuris pakeistų sekretorių išimtiniais atvejais.

8.2.

ECB teikia sekretoriui veiklos ir sekretoriato pagalbą.

8.3.

Sekretorius dirba pagal pirmininko nurodymus. Sekretoriaus uždaviniai visų pirma apima:

a)

pagalbą pirmininkui jam atliekant savo pareigas;

b)

posėdžių organizavimą ir posėdžių santraukų rengimą;

c)

pagalbą rengiant PG priimamų dokumentų projektus;

d)

konsultacijų koordinavimą;

e)

išorės komunikavimo apie PG ir kitų grupių darbą organizavimą (pavyzdžiui, PG dokumentų skelbimą);

f)

visų kitų funkcijų, kurias jam (jai) priskirs ši darbo tvarka arba, atitinkamu atveju, PG arba pirmininkas, vykdymą.

8.4.

Sekretorius yra SK narys ex officio. Jis taip pat gali dalyvauti PG struktūriniuose padaliniuose.

8.5.

Sekretorius neturi teisės dalyvauti PG sprendimuose.

9.   Darbo tvarka

9.1.

Paprastai PG posėdžiauja kartą per ketvirtį. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius. Jų datos bus praneštos PG iš anksto, likus pakankamai laiko. Paprastai posėdžiai vyksta ECB patalpose.

9.2.

Darbo kalba yra anglų kalba.

9.3.

Preliminarios išvados apie pagrindinį PG posėdžio rezultatą paskelbiamos ECB svetainėje per tris darbo dienas po posėdžio. Šios preliminarios išvados skelbiamos pirmininko atsakomybe, neįtraukiant PG; apie tai jose pažymima. Po kiekvieno PG posėdžio sekretorius taip pat parengia veiksmų sąrašą, kuriame nurodomi tame posėdyje paskirti uždaviniai ir jų įvykdymo terminai. Per šešias darbo dienas po posėdžio sekretorius parengia ir išplatina PG nariams PG posėdžio santraukos projektą. PG narių pastabos dėl santraukos projekto turi būti gautos per tris darbo dienas. Galutinė santrauka skelbiama po to, kai ją patvirtina PG. Ji pakeičia pirmininko preliminarias išvadas, kurios pašalinamos iš svetainės po to, kai paskelbiama santrauka. Santraukoje nurodomi svarstyti klausimai ir diskusijų rezultatai.

9.4.

PG dirba atvirai ir skaidriai.

Posėdžio darbotvarkė ir siūlomi aptarti dokumentai (įskaitant PG struktūrinių padalinių įnašą) bus išplatinti nariams ir paskelbti ECB svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms. PG savo nuožiūra sprendžia, ar dokumentai, kurie buvo išsiųsti iki posėdžio likus mažiau nei penkioms dienoms, tame posėdyje bus aptariami. Pastabos ir kiti pateikti dokumentai, kuriuos sekretorius gavo iki posėdžio likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms, bus išplatinti PG ir paprastai taip pat bus skelbiami ECB svetainėje. Konfidencialūs dokumentai (pavyzdžiui, iš rinkos dalyvių su konfidencialumo sąlyga gauti dokumentai arba dokumentai, kuriuos pirmininkas laiko konfidencialiais) skelbiami nebus.

9.5.

PG sprendimai priimami kaip patarimai, kurie siunčiami tiesiogiai ECB sprendimus priimantiems organams, t. y. Valdančiajai tarybai ir Vykdomajai valdybai, arba kaip sprendimai dėl PG darbo arba pogrupių darbo organizavimo.

9.6.

Paprastai bet koks patarimas ECB sprendimus priimantiems organams priimamas PG sprendimuose dalyvaujančių PG narių bendru sutarimu. Jei bendro sutarimo nėra, pirmininkas gali nuspręsti įvertinti, kiek asmenų palaiko konkretų patarimą, ir paklausti visų visateisių PG narių, dalyvaujančių priimant PG sprendimą, ar jie pritaria pasiūlymui, ar ne. Apie palaikymo lygį bus pranešta ECB sprendimus priimantiems organams. Jei dėl to paties dalyko yra pateikti keli patarimų pasiūlymai, ECB sprendimus priimantiems organams bus pranešta tik apie tuos pasiūlymus, kuriuos palaiko ne mažiau kaip septyni visateisiai PG nariai (arba pakaitiniai nariai). Visateisiai nariai dėl to paties dalyko negali palaikyti daugiau nei vieno pasiūlymo. Ypač svarbiais klausimais septyni visateisiai nariai gali prašyti, kad jų mažumos nuomonė būtų nedelsiant pateikta ECB sprendimus priimantiems organams.

9.7.

PG gali įsteigti struktūrinius padalinius, kurie padėtų jos darbui, susijusiam su: a) vartotojo reikalavimų techniniu įgyvendinimu; b) su T2S susijusių klausimų harmonizavimu; c) su T2S susijusiais teisiniais klausimais arba d) bet kokia kita sritimi, kurioje, PG nuomone, jai reikia konkrečios pagalbos. Tokių struktūrinių padalinių įgaliojimus apibrėžia ir priima PG.

PG gali įsteigti pogrupius, kurie apima visas PG suinteresuotųjų subjektų grupes ir kurie yra ilgalaikio pobūdžio. Be to, PG taip pat gali įsteigti darbo grupes, kurios nebūtinai apima visus PG suinteresuotuosius subjektus ir (arba) yra trumpalaikio pobūdžio. Be to, PG ir T2S projekto komanda gali rengti ad hoc seminarus konkretiems klausimams spręsti.

PG sprendimai dėl struktūrinių padalinių darbo organizavimo bus priimami bendru sutarimu, arba, jei bendro sutarimo nėra, paprastos daugumos balsais.

9.8.

PG privalo užtikrinti, kad plačiam rinkos dalyvių ir institucijų ratui būtų suteikta galimybė teikti įnašą PG ir kad jie būtų informuoti apie jos svarstymus. Sekretorius yra bet kokių tokių konsultacijų koordinatorius. Jam padeda ECB T2S komanda ir, prireikus, kiti ECB darbuotojai.

Šiam tikslui kaip ryšys tarp nacionalinės rinkos ir PG kiekvienoje šalyje įsteigiamos nacionalinės vartotojų grupės (NVG). NVG gali per sekretorių teikti PG pasiūlymus arba sprendimus.

Konsultavimuisi su rinkos dalyviais, institucijomis bei kitais suinteresuotaisiais subjektais ir šalimis PG privalo naudoti tinkamas priemones, t. y. per NVG, viešąsias konsultacijas, apvalaus stalo diskusijas, tam skirtus susitikimus ir informavimo sesijas, arba po konsultacijų skelbdama atsakomuosius pranešimus.

Paprastai visose konsultacijose pastaboms pateikti turi būti suteiktos ne mažiau kaip trys savaitės, nebent PG pirmininkas nusprendžia kitaip.

10.   Atskaitomybė ir santykiai su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) komitetais

10.1.

Valdančioji taryba gali savo iniciatyva arba gavusi prašymą teikti PG bendras gaires.

10.2.

Savo patarimą PG tiesiogiai teikia ECB sprendimus priimantiems organams apsvarstyti.

10.3.

PG gali savo iniciatyva arba gavusi jų prašymą tiesiogiai per atitinkamą pirmininką teikti pogrupiui gaires dėl darbo, kurį reikia atlikti pagal įgaliojimus.

10.4.

PG gali per pirmininką konsultuotis su ECBS komitetu arba jo pogrupiu (pogrupiais) dėl konkrečių techninių dalykų, patenkančių į to komiteto kompetencijos ir žinių sritį (pavyzdžiui, dėl su T2S susijusių teisinių klausimų). Paprastai bet kokiai tokiai konsultacijai bus suteikiamas minimalus trijų savaičių laikotarpis, nebent dėl specialių aplinkybių būtinas trumpesnis laikotarpis. Pirmininkas taip pat užtikrina, kad PG darbas nepersidengtų su ECBS komiteto įgaliojimais.

CVPD RYŠIŲ PALAIKYMO GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įgaliojimų apimtis

CVPD ryšių palaikymo grupė (CRPG) palengvina Pamatinio susitarimo tarp Eurosistemos ir T2S norinčių dalyvauti CVPD rengimą ir derybas dėl jo. Pamatinis susitarimas yra dokumentas, kurį Valdančioji taryba pasiūlys visiems Europos CVPD. Jis apima T2S rengimo ir veiklos etapus. Jį pasirašys kiekvienas CVPD atskirai.

2.   Sudėtis

CRPG sudaro CVPD projekto rėmėjai ir T2S programos valdybos nariai bei pakaitiniai nariai.

Projekto rėmėjus skiria 2009 m. liepos 16 d. Supratimo memorandumą su Eurosistema pasirašiusių arba vėliau vienašalę deklaraciją dėl jo priėmimo pateikusių CVPD valdymo organai. Kiekvienas CVPD narys gali paskirti pakaitinį narį, kuris gali jį (ją) pakeisti jam (jai) nesant. Jei nėra nei projekto rėmėjo, nei jo (jos) pakaitinio nario, CVPD yra neatstovaujamas. Jei nėra T2S programos valdybos narių ir pakaitinių narių, jie negali būti pakeisti.

CRPG pirmininkas yra T2S programos valdybos pirmininkas. Pirmininkas, koordinuodamas su CVPD: 1) sprendžia dėl posėdžių dažnumo, formos ir darbotvarkės; 2) kviečia išorės ekspertus ir (arba) T2S komandos narius į posėdžius specialia tema. Pranešėjas yra ECB T2S komandos narys. Jis (ji): 1) koordinuoja posėdžių organizavimą ir susijusių dokumentų perdavimą laiku; 2) padeda pirmininkui pasiruošti grupės posėdžiams; 3) rengia posėdžių išvadų projektą; 4) padeda pirmininkui palaikyti ryšius su atitinkamomis grupėmis (pogrupiais).

3.   Darbo tvarka, tarpusavio santykiai ir pagalba

Darbo tvarka

CRPG siekia priimti sprendimus bendru sutarimu. Jei negalima pasiekti bendro sutarimo du posėdžius iš eilės, nuomonių skirtumai kruopščiai fiksuojami dokumentuose. Tokiu atveju T2S programos valdyba yra atsakinga už pasiūlymo pateikimą Valdančiajai tarybai. Su T2S programos valdybos pasiūlymu nesutinkantys CVPD turi galimybę pareikšti skirtingą nuomonę.

T2S patariamosios grupės (PG) ir CRPG tarpusavio santykiai

CRPG pirmininkas reguliariai praneša PG apie derybų dėl Pamatinio susitarimo proceso pažangą.

Prireikus CRPG gaus esamų PG struktūrinių padalinių įnašą (galbūt per Projekto vadovų pogrupį (Project Managers sub-group, PMSG) ir Sutartinių klausimų darbo grupę (Task Force on Contractual Issues, TCI)).

Pagalba CRPG

CVPD ryšių palaikymo grupei padeda:

PMSG, atsakingas už veiklos sričių klausimų parengimą deryboms (įskaitant, inter alia, funkcinius, techninius ir planavimo klausimus),

TCI, kuri teikia CRPG teisinę pagalbą ir tokiu būdu CRPG ir PMSG indėlį veiklos sričių klausimais „pavers“ atitinkamomis teisinėmis sąvokomis.

CRPG apibrėš šių dviejų darbo grupių įgaliojimus ir bendrais bruožais nustatys jų darbotvarkę.

NACIONALINĖ VARTOTOJŲ GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įžanga

Nacionalinė vartotojų grupė (NVG) sutelkia vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir vartotojus savo nacionalinėje rinkoje, kad prisidėtų prie TARGET2-Securities (T2S) rengimo ir įgyvendinimo. Ji sukuria forumą, kuriuo nacionalinės rinkos dalyviai įtraukiami į T2S patariamosios grupės (PG) darbą, ir oficialų ryšį tarp PG ir nacionalinės rinkos. Ji veikia ir kaip T2S projekto komandos ruporas, ir kaip įnašo PG dėl visų PG svarstomų klausimų teikėja. Šiame kontekste ji taip pat gali pasiūlyti klausimus PG svarstymui.

NVG gali būti įtrauktos į VRD pakeitimo valdymo procesą ir gali atlikti svarbų vaidmenį vertinant tokius prašymus nacionalinės rinkos veikimo kontekste. NVG turėtų laikytis T2S principo – siekti vengti perkelti nacionalinius ypatumus į T2S, ir turėtų aktyviai skatinti derinimą.

2.   Įgaliojimai

NVG įgaliojimai yra:

vertinti T2S funkcionalumo, ypač bet kokių T2S vartotojo reikalavimų pakeitimų, poveikį jų nacionalinei rinkai; tai atliekant, tinkamas dėmesys turėtų būti atkreiptas į „supaprastintos T2S“ koncepciją, kuria siekiama išvengti nacionalinių ypatumų ir skatinti derinimą,

atkreipti PG dėmesį į esminius nacionalinės rinkos rūpesčius,

skleisti žinias apie T2S visuose nacionalinės vertybinių popierių bendruomenės segmentuose,

padėti nacionalinei bendruomenei atstovaujantiems PG nariams.

3.   Sudėtis

NVG sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.

Pageidautina, kad NVG pirmininkas būtų PG visateisis narys arba stebėtojas. Šį vaidmenį paprastai atliks atitinkamo nacionalinio centrinio banko vadovaujantysis pareigūnas. Tuo atveju, kai atitinkamas centrinis bankas nepateikia arba nepaskiria NVG pirmininko, pirmininką paskiria PG pirmininkas, kuris atsižvelgs į atitinkamos rinkos pagrindinių dalyvių bendrą sutarimą. Jei pirmininkas nėra PG narys, PG narys turėtų būti koordinatoriumi tarp PG ir NVG pirmininko, kad užtikrintų glaudų PG ir NVG ryšį.

euro zonos šalyse NVG sekretorių suteikia atitinkamas nacionalinis centrinis bankas; kitose šalyse NVG sekretorių paskiria NVG pirmininkas. Tikimasi, kad sekretorius dalyvaus T2S komandos rengiamuose NVG sekretoriams skirtuose reguliariuose pasitarimuose.

NVG narius sudaro atitinkami PG nariai ir stebėtojai (arba jų paskirti vyresnieji atstovai, kurie yra priimtini NVG pirmininkui), ir papildomi asmenys, pagal savo žinias ir statusą iš esmės atstovaujantys visoms nacionalinės rinkos vartotojų ir tiekėjų kategorijoms. Taigi NVG nariais gali būti centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, brokeriai, bankai, investicijų bankai, saugomą turtą aptarnaujantys asmenys, emitentai ir (arba) jų atstovai, pagrindinės sandorio šalys, biržos ir daugiašalės prekybos sistemos, atitinkamas nacionalinis centrinis bankas, reguliavimo institucijos ir atitinkamos bankų asociacijos.

4.   Darbo tvarka

NVG sprendžia tik su T2S susijusius klausimus. Jos yra kviečiamos aktyviai siekti informacijos aktualiais klausimais iš T2S komandos ir laiku teikti nacionalinį požiūrį į PG sekretoriaus pateiktus arba NVG iškeltus klausimus. T2S komanda reguliariai teikia informaciją NVG ir organizuoja posėdžius su NVG sekretoriais, kad skatintų NVG ir T2S komandos sąveiką.

NVG stengsis reguliariai posėdžiauti atsižvelgdamos į PG posėdžių tvarkaraštį, kad galėtų teikti patarimus nacionaliniams PG nariams. Tačiau jokie tokie patarimai PG narių neįpareigoja. NVG taip pat gali per PG sekretorių teikti PG rašytines pastabas ir prašyti PG nario pristatyti jos nuomonę.

NVG sekretorius siekia išplatinti darbotvarkę ir susijusius dokumentus diskusijai NVG posėdyje bent prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. NVG posėdžio santrauka anglų kalba ir bet kokia kita Sąjungos kalba per tris savaites po kiekvieno posėdžio bus skelbiama T2S svetainėje – ir, jei manoma, kad tai tikslinga – atitinkamo NCB svetainėje.

NVG nariai bus skelbiami T2S svetainėje. T2S svetainėje NVG taip pat skelbs NVG kontaktinį e. pašto adresą, kad nacionalinių rinkų dalyviai žinotų, į ką kreiptis, norėdami pareikšti savo nuomonę.


IV Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/81


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 24 d.

dėl valstybės pagalbos C 47/05 (ex NN 86/05), kurią Graikija suteikė Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO)

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1476)

(Tekstas autentiškas tik graikų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/273/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal minėtas nuostatas (1),

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2002 m. gegužės 27 d. raštu Komisija gavo skundą, kuriame aiškinama, kad Graikijos valdžios institucijos suteikė valstybės pagalbą ELVO – Hellenic Industry SA (toliau – ELVO).

(2)

Daug kartų keitusis nuomonėmis su Graikijos valdžios institucijomis Komisija 2005 m. gruodžio 7 d. raštu pranešė Graikijai, kad dėl pagalbos nusprendė inicijuoti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis teikti savo pastabas dėl pagalbos.

(4)

Komisija negavo suinteresuotųjų šalių pastabų.

(5)

Graikija savo pastabas dėl Komisijos sprendimo pradėti procedūrą pateikė 2006 m. kovo 1 d. raštu. Daugiau informacijos Graikija pateikė 2006 m. liepos 26 d., 2006 m. liepos 28 d., 2006 m. rugpjūčio 2 d., 2007 m. liepos 2 d., 2007 m. rugpjūčio 31 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2007 m. spalio 18 d., 2008 m. vasario 22 d. ir 2008 m. rugpjūčio 20 d. raštuose.

(6)

Komisijos pareigūnų ir Graikijos valdžios institucijų atstovų posėdis, dalyvaujant ELVO atstovams, surengtas 2007 m. gegužės 4 d.

2.   FAKTAI

2.1.   Gavėjas

(7)

ELVO – Salonikuose, Graikijoje, įsikūrusi karines ir civilines transporto priemones ir atsargines dalis gaminanti bendrovė. ELVO yra pagrindinė motorinių transporto priemonių Graikijos ginkluotosioms pajėgoms tiekėja.

(8)

Remiantis turima informacija, bendrovė gamina šių rūšių transporto priemones: autobusus, troleibusus, savivarčius, šiukšlių sunkvežimius, vandens autocisternas, gaisrininkų transporto priemones, sniegvalius, orlaivių transporterius, automobilinius kranus, traktorius, sunkvežimius, priekabas, visureigius, tankus ir šarvuotas transporto priemones.

(9)

Bendrovė įsteigta 1972 m. kaip traktorių, sunkvežimių, dviračių ir variklių gamintoja Steyr Hellas SA. 1987 m. bendrovė pervadinta ELVO ir jos pagrindine akcininke tapo Graikijos Vyriausybė.

(10)

Surengus viešąjį konkursą, pagal 2000 m. rugpjūčio 29 d. akcijų pardavimo sutartį 43 % ELVO akcijų įsigijo Mytilineos Holdings SA (toliau šis pardavimas vadinamas daline privatizacija). Dabar 51 % ELVO akcijų priklauso Graikijos Vyriausybei.

(11)

ELVO dabar dirba 672 asmenys (2007 m. duomenimis). 2007 m. jos apyvarta buvo 84 mln. EUR.

2.2.   Paramos priemonės

2.2.1.   Atleidimas nuo mokesčių pagal Įstatymą Nr. 2771/1999

(12)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. priimto Įstatymo Nr. 2771/1999 15 straipsnio 3 dalį Graikijos valstybė panaikino visus su 1988–1998 m. mokesčiais ir fiskalinėmis nuobaudomis susijusius ELVO įsiskolinimus valstybei (toliau – atleidimas nuo mokesčių A). Remiantis Graikijos valdžios institucijomis, ELVO panaikintas 1 193 753 186 GRD (3 503 310,89 EUR) įsiskolinimas (3) valstybės iždui.

(13)

Savo pastabose dėl Komisijos sprendimo pradėti procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį Graikijos valdžios institucijos Komisijai pranešė apie dar dvi priemones, skirtas ELVO paremti.

2.2.2.   Atleidimas nuo mokesčių pagal Įstatymą Nr. 1892/90

(14)

Pagal Įstatymo Nr. 1892/90 49 straipsnį priimtu sprendimu (4) Graikijos valdžios institucijos atleido ELVO nuo 3 546 407,89 EUR mokesčių (toliau – atleidimas nuo mokesčių B). Ši suma buvo lygi ELVO mokestinėms prievolėms nuo 1998 m. (praėjusio mokesčių audito metai) iki pardavimo Mytilineos. Atleidimo nuo mokesčių forma – mokesčių administravimo institucijos grąžinti ELVO anksčiau sumokėti mokesčiai. Sumos paskirstytos taip:

2 912 380,90 EUR PVM, kurį ELVO sumokėjo po dalinės privatizacijos, bet kuris turėjo būti sumokėtas už laikotarpį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki dalinės privatizacijos 2000 m. rugpjūčio 29 d. Graikijos valdžios institucijos šią sumą grąžino dviem dalimis: 2002 m. lapkričio 7 d. (900 000 EUR) ir 2004 m. vasario 6 d. (2 012 318,90 EUR),

634 088,99 EUR mokesčių, kuriuos ELVO sumokėjo už 1998, 1999 ir 2000 veiklos metus (iki dalinės privatizacijos). Graikija nenurodė tikslios grąžinimo dienos.

2.2.3.   Paskolos garantija

(15)

1997 m. Vokietijos bankas Bayerische Hypo und Vereinsbank AG suteikė ELVO 23 008 134,635 EUR vertės paskolą. Šiai paskolai suteikta Graikijos valstybės garantija (toliau – paskolos garantija). ELVO nepateikė garantijai įkaito, bet sumokėjo valstybei 1 % nuo sumos dydžio mokestį. Graikijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad paskola panaudota Gynybos ministerijos aprūpinimo programai skirtai produkcijai finansuoti, konkrečiau – […] (5), skirtų Graikijos kariuomenei, gamybai.

3.   PROCEDŪROS PRADĖJIMO PAGAL 82 STRAIPSNIO 2 DALĮ PRIEŽASTYS

(16)

Kaip jau minėta, Komisija 2005 m. gruodžio 7 d. raštu informavo Graikiją, kad pradėjo procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį dėl atleidimo nuo mokesčių A, kuris, jos nuomone, yra valstybės pagalba. Komisijai kilo abejonių dėl pagalbos derėjimo su bendrąja rinka dėl tokių priežasčių.

(17)

Keičiantis nuomonėmis prieš sprendimą pradėti procedūrą, Graikija teigė, kad visai ELVO veiklai taikomas EB sutarties 296 straipsnis, nes ELVO daugiausia gamina karines transporto priemones Graikijos ginkluotosioms pajėgoms. Tačiau Komisija pažymėjo, kad ELVO taip pat gamina civilines transporto priemones ir dvejopos paskirties transporto priemones. Graikija neįrodė, kad atleidimas nuo mokesčių taikytas tik ELVO karinei produkcijai ir kad tai buvo būtina Graikijos esminiams gynybos interesams.

(18)

Taigi Komisija manė, kad tik dalis ELVO suteiktos finansinės paramos buvo skirta karinei produkcijai, kuriai taikomas EB sutarties 296 straipsnis, ir kad pagalba, skirta produkcijai, kuriai tas straipsnis netaikomas, turi būti nagrinėjama taikant EB sutarties 88 straipsnio 2 dalies procedūrą.

(19)

Tame pačiame rašte Komisija reikalavo, kad Graikija pagal Tarybos reglamento Nr. 659/1999 (6) 10 straipsnio 3 dalį suteiktų jai informacijos keliais klausimais, tarp kurių buvo tokie klaus