ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.108.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 108

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. balandžio 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2010/224/ES, Euratomas

 

*

2010 m. kovo 29 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo

1

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

3

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo klaidų ištaisymas (OL L 27, 2010 1 30)

355

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 67/2010, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių tinklų srityje, klaidų ištaisymas (OL L 27, 2010 1 30)

355

 

*

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/144/EB dėl tam tikrų ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtinių dalių ir techninių charakteristikų klaidų ištaisymas (OL L 27, 2010 1 30)

356

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

29.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 108/1


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 29 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo

(2010/224/ES, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 8 dalimi,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdamos į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2007 m. spalio 15 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(2)

Susitarime esančios komercinės nuostatos yra išskirtinio pobūdžio, jos susijusios su politika, vykdoma stabilizacijos ir asociacijos procese, ir jos nesudarys Europos Sąjungai precedento Sąjungos prekybos politikoje trečiųjų šalių, kurios nėra Vakarų Balkanų šalys, atžvilgiu.

(3)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu patvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, jo priedai bei protokolai, taip pat prie Baigiamojo akto pridėtos bendros deklaracijos ir Bendrijos deklaracija.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia šį pranešimą:

„2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė ir nuo tos datos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis ir perima visas jos pareigas. Todėl nuorodos į „Europos bendriją“ Susitarimo tekste atitinkamai skaitomos kaip nuorodos į „Europos Sąjungą“.“

3 straipsnis

1.   Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos poziciją Stabilizacijos ir asociacijos taryboje bei Stabilizacijos ir asociacijos komitete, kai pastarasis yra Stabilizacijos ir asociacijos tarybos įgaliojamas veikti, nustato Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, arba, kai taikytina, Komisija, kiekviena pagal atitinkamas Sutarčių nuostatas.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pagal Susitarimo 120 straipsnį pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Stabilizacijos ir asociacijos komitetui pagal jo darbo tvarkos taisykles pirmininkauja Komisijos atstovas.

3.   Sprendimą skelbti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos bei Stabilizacijos ir asociacijos komiteto sprendimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kiekvienu atveju atskirai priima Taryba ar Komisija pagal atitinkamas Sutarčių nuostatas.

4 straipsnis

Tarybos Pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 138 straipsnyje numatytą patvirtinimą. Komisijos Pirmininkas deponuoja minėtą patvirtinimą Europos atominės energijos bendrijos vardu.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 29 d

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ESPINOSA

Komisijos vardu

Pirmininkas

O. REHN


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos

STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS SUSITARIMAS

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

Europos bendrijos steigimo sutarties, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, ir

EUROPOS BENDRIJA bei EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija,

ir

JUODKALNIJOS RESPUBLIKA, toliau – Juodkalnija,

kartu toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į tvirtus Šalių ryšius ir bendras vertybes, troškimą sustiprinti šiuos ryšius ir sukurti glaudžius bei ilgalaikius savitarpiškumu ir abipusiais interesais pagrįstus santykius, kurie turėtų sudaryti sąlygas Juodkalnijai toliau stiprinti ir plėsti santykius su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis,

ATSIŽVELGDAMOS į šio Susitarimo svarbą stabilizacijos ir asociacijos procesui (toliau – SAP) pietryčių Europos šalyse, į jo svarbą kuriant ir stiprinant stabilią Europą, grindžiamą bendradarbiavimu, kurio pagrindas yra Europos Sąjunga, ir į jo svarbą Stabilumo paktui,

ATMINDAMOS Europos Sąjungos siekį kuo labiau integruoti Juodkalniją į Europos politinę ir ekonominę erdvę ir šios šalies, kaip galimos kandidatės į Europos Sąjungos nares, statusą remiantis Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) ir jeigu Juodkalnija įvykdys 1993 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje nustatytus reikalavimus dėl sėkmingo šio Susitarimo, ypač nuostatų dėl regionų bendradarbiavimo, įgyvendinimo,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos partnerystę, kuria nustatomi veiksmų prioritetai, kad būtų remiamos šalies pastangos priartėti prie Europos Sąjungos,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą visomis priemonėmis prisidėti prie politinės, ekonominės bei institucinės Juodkalnijos ir viso regiono stabilizacijos, t. y. prisidėti kuriant pilietinę visuomenę ir demokratiją, stiprinant institucijas ir reformuojant viešąjį valdymą, integruojant regioninę prekybą ir stiprinant ekonominį bendradarbiavimą, bendradarbiaujant įvairiose srityse, ypač teisingumo, laisvės ir saugumo, ir stiprinant nacionalinį bei regioninį saugumą,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą didinti politines ir ekonomines laisves, kuris yra šio Susitarimo pagrindas, taip pat gerbti žmogaus teises, teisinės valstybės principus, įskaitant nacionalinių mažumų teises, ir demokratijos principus, pagrįstus daugiapartine sistema ir laisvais bei sąžiningais rinkimais,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą visiškai įgyvendinti visus JT Chartijos, ESBO, ypač Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto (toliau - Helsinkio baigiamasis aktas), Madrido ir Vienos konferencijų baigiamųjų dokumentų, Paryžiaus chartijos naujajai Europai ir Pietryčių Europos stabilumo pakto principus bei nuostatas ir taip prisidėti prie regiono stabilumo ir regiono šalių bendradarbiavimo,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS visų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų teisę grįžti, jų teisę saugoti savo nuosavybę ir kitas susijusias žmogaus teises,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą laikytis laisvosios rinkos ekonomikos ir tvariojo vystymosi principų ir Bendrijos sutikimą prisidėti prie ekonomikos reformų Juodkalnijoje,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą vykdyti laisvąją prekybą laikantis iš narystės PPO kylančių teisių ir pareigų,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių siekį toliau plėsti nuolatinį politinį dialogą abiem Šalims svarbiais dvišaliais ir tarptautiniais klausimais, tarp jų ir regionų klausimais, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP),

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir stiprinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu remiantis 2001 m. spalio 20 d. Europos konferencijos deklaracija,

ĮSITIKINUSIOS, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau - šis Susitarimas) sukurs naujas sąlygas ekonominiams jų tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminėms ekonomikos pertvarkymo ir atnaujinimo priemonėms,

ATSIŽVELGDAMOS į Juodkalnijos įsipareigojimą derinti atitinkamų sričių teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos norą ryžtingai remti reformų įgyvendinimą ir taikyti visas turimas bendradarbiavimo ir techninės, finansinės bei ekonominės pagalbos priemones išsamios daugiametės orientacinės programos, skirtos šiam tikslui siekti, pagrindu,

PATVIRTINDAMOS, kad šio Susitarimo nuostatoms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) III dalies IV antraštinė dalis įpareigoja Jungtinę Karalystę ir Airiją kaip atskiras Susitariančiasias Šalis, o ne kaip Bendrijos dalį tol, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (nelygu atvejis) Juodkalnijai praneša, kad yra įpareigota kaip Bendrijos dalis pagal prie ES sutarties ir EB sutarties pridedamą Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos. Ta pati nuostata taikoma Danijai pagal prie šių sutarčių pridėtą Protokolą dėl Danijos pozicijos,

ATMINDAMOS Zagrebo aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame buvo paraginta toliau stiprinti stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių šalių ir Europos Sąjungos santykius bei stiprinti regionų bendradarbiavimą,

ATMINDAMOS, kad Salonikų aukščiausiojo lygio susitikime stabilizacijos ir asociacijos procesas buvo patvirtintas kaip Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių santykių politinis pagrindas ir kad susitikime buvo pabrėžta Vakarų Balkanų šalių integracijos į Europos Sąjungą perspektyva atsižvelgiant į kiekvienos jų reformų pažangą ir nuopelnus,

ATMINDAMOS Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimo pasirašymą Bukarešte 2006 m. gruodžio 19 d., kaip būdą stiprinti regiono gebėjimą pritraukti investicijų ir jo integravimosi į pasaulio ekonomiką perspektyvą,

SIEKDAMOS glaudžiau bendradarbiauti kultūros srityje ir vystyti informacijos mainus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Sudaroma Bendrijos bei jos valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos asociacija.

2.   Šios Asociacijos tikslai:

a)

remti Juodkalnijos pastangas stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę;

b)

prisidėti prie politinio, ekonominio bei institucijų stabilumo Juodkalnijoje ir prie regiono stabilizavimo;

c)

sukurti tinkamas sąlygas politiniam dialogui, kad Šalys galėtų užmegzti glaudžius politinius tarpusavio santykius;

d)

remti Juodkalnijos pastangas vystyti ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, derinant jos teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų;

e)

remti Juodkalnijos pastangas galutinai pereiti prie veikiančios rinkos ekonomikos;

f)

skatinti darnius ekonominius santykius ir palaipsniui vystyti Bendrijos ir Juodkalnijos laisvosios prekybos zoną;

g)

skatinti regionų bendradarbiavimą visose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

2 straipsnis

Pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms, kaip skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir apibrėžiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Helsinkio baigiamajame akte bei Paryžiaus chartijoje naujajai Europai, pagarba tarptautinės teisės principams, įskaitant visapusišką bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), ir teisinei valstybei, taip pat rinkos ekonomikos principams, kaip nurodyta ESBK Bonos konferencijos dėl ekonominio bendradarbiavimo dokumente, yra Šalių vidaus bei užsienio politikos pagrindas ir yra esminiai šio Susitarimo elementai.

3 straipsnis

Esminis šio Susitarimo elementas yra kova su masinio naikinimo ginklų platinimu ir tiekimo būdais.

4 straipsnis

Susitariančiosios Šalys patvirtina, kad svarbu vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma visapusiškai bendradarbiauti su TBTBJ.

5 straipsnis

Tarptautinė ir regioninė taika bei stabilumas, gerų kaimyninių santykių plėtojimas, žmogaus teisės, pagarba mažumoms ir jų apsauga yra stabilizacijos ir asociacijos proceso esmė, kaip nustatyta 1999 m. birželio 21 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadose. Šio Susitarimo sudarymas ir įgyvendinimas atitinka 1997 m. balandžio 29 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadas ir yra grindžiamas atskirais Juodkalnijos pasiekimais.

6 straipsnis

Juodkalnija įsipareigoja toliau skatinti bendradarbiavimą bei gerus kaimyninius santykius su kitomis regiono šalimis, įskaitant atitinkamą asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo abipusių lengvatų lygį, abiem Šalims svarbių projektų, ypač susijusių su pasienio valdymu, kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, pinigų plovimu, nelegalia migracija ir prekyba, visų pirma prekyba žmonėmis, šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote, taip pat draudžiamais narkotikais, vystymą. Šis įsipareigojimas yra pagrindinis Šalių santykių ir bendradarbiavimo plėtojimo veiksnys, didinantis regiono stabilumą.

7 straipsnis

Šalys dar kartą patvirtina, kad kovos su terorizmu ir įgyvendins tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje.

8 straipsnis

Ši asociacija bus įgyvendinama laipsniškai ir galutinai įvykdyta po daugiausiai 5 metų pereinamojo laikotarpio.

Pagal 119 straipsnį įsteigta Stabilizacijos ir asociacijos taryba (toliau – SAT) reguliariai (paprastai kiekvienais metais) peržiūri, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas ir kaip Juodkalnija priima ir įgyvendina teisines, administracines, institucines ir ekonomines reformas. Peržiūra vykdoma atsižvelgiant į preambulę ir laikantis bendrųjų šio Susitarimo principų. Jos metu tinkamai atsižvelgiama į Europos partnerystės nustatytus prioritetus, susijusius su šiuo Susitarimu ir bus suderinti mechanizmai, sukurti stabilizacijos ir Asociacijos proceso metu, visų pirma stabilizacijos ir asociacijos proceso pažangos ataskaita.

Remiantis šia peržiūra, SAT parengs rekomendacijas ir gali priimti sprendimus. Jeigu peržiūros metu bus nustatyti tam tikri sunkumai, gali būti pasitelkti Susitarime nustatyti ginčų sprendimo mechanizmai.

Visa asociacija įgyvendinama laipsniškai. Ne vėliau kaip trečiais metais nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, SAT atlieka išsamią šio Susitarimo taikymo peržiūrą. Remiantis šia peržiūra, SAT įvertina Juodkalnijos pasiektą pažangą ir gali priimti sprendimus, reglamentuosiančius tolimesnius asociacijos etapus.

Pirmiau paminėta peržiūra nebus taikoma laisvam prekių judėjimui, kurio atžvilgiu IV antraštinėje dalyje yra nustatytas atskiras tvarkaraštis.

9 straipsnis

Šis Susitarimas visiškai atitinka ir įgyvendinamas laikantis atitinkamų PPO nuostatų, visų pirma 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo (1994 m. GATT) XXIV straipsnio ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnio.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

10 straipsnis

1.   Šalių politinis dialogas tęsiamas pagal šį Susitarimą. Jis lydi ir tvirtina Europos Sąjungos ir Juodkalnijos suartėjimą ir prisideda prie glaudžių solidarumo ryšių bei naujų Šalių bendradarbiavimo formų kūrimo.

2.   Politinis dialogas visų pirma turi skatinti:

a)

visišką Juodkalnijos integraciją į demokratinių tautų bendriją ir laipsnišką suartėjimą su Europos Sąjunga;

b)

Šalių nuomonių dėl tarptautinių klausimų skirtumų mažinimą, įskaitant BUSP klausimus, ir atitinkamai keičiantis informacija, ypač klausimais, galinčiais turėti Šalims didelį poveikį;

c)

regionų bendradarbiavimą ir gerų kaimyninių santykių vystymą;

d)

bendrą nuomonę apie saugumą ir stabilumą Europoje, įskaitant bendradarbiavimą Europos Sąjungos BUSP srityse.

3.   Šalių nuomone, masinio naikinimo ginklų (MNG) ir jų gabenimo priemonių platinimas valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams yra viena rimčiausių grėsmių tarptautiniam stabilumui ir saugumui. Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti prie kovos su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu, rūpindamosi tuo, kad būtų visiškai laikomasi įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė pasirašydamos tarptautines sutartis ir susitarimus dėl nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo, taip pat kitų jų tarptautinių šios srities įsipareigojimų, ir kad šie įsipareigojimai būtų įgyvendinami nacionaliniu lygiu. Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas ir bus politinio dialogo, kuris lydės ir stiprins šiuos elementus, dalis.

Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu ir prisidėti prie šios kovos:

a)

imdamosi veiksmų, kad būtų atitinkamai pasirašytos, ratifikuotos (arba prisijungta prie jų) ir visiškai įgyvendintos visos kitos susijusios tarptautinės priemonės;

b)

sukurdamos veiksmingą nacionalinės eksporto kontrolės sistemą, kurią sudaro su masinio naikinimo ginklais susijusių prekių eksporto ir tranzito kontrolė, įskaitant galutinę dvigubos paskirties technologijų kontrolę, tikrinant, ar jos neskirtos masinio naikinimo ginklams, ir kurioje numatytos veiksmingos sankcijos už eksporto kontrolės pažeidimus;

c)

Politinis dialogas šiuo klausimu gali vykti regioniniu lygiu.

11 straipsnis

1.   Politinis dialogas vyksta Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, kuri yra bendrai atsakinga visais klausimais, kuriuos Šalys jai pateikia.

2.   Šalių prašymu politinis dialogas taip pat gali vykti:

a)

jei reikia, organizuojant aukštų pareigūnų, atstovaujančių Juodkalnijai ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai bei Europos Bendrijų Komisijai (toliau – Europos Komisija), posėdžius;

b)

veiksmingai naudojantis visais diplomatiniais Šalių ryšiais, įskaitant atitinkamus kontaktus trečiosiose šalyse ir Jungtinėse Tautose, ESBO, Europos Taryboje bei kituose tarptautiniuose forumuose;

c)

taikant bet kurias kitas priemones, kuriomis būtų galima skatinti šio dialogo stiprinimą, plėtrą ir eigą, įskaitant nustatytąsias Salonikų darbotvarkėje, patvirtintoje 2003 m. birželio 19-20 d. Salonikų Europos Vadovų Tarybos išvadose.

12 straipsnis

Politinis dialogas parlamentiniu lygiu vyksta pagal 125 straipsnį įsteigtame stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete.

13 straipsnis

Politinis dialogas gali vykti daugiašaliu ir regioniniu lygiu, įtraukiant kitas regiono šalis, įskaitant ES ir Vakarų Balkanų forumą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

Juodkalnija aktyviai skatina regionų bendradarbiavimą, laikydamasi įsipareigojimo puoselėti taiką ir stabilumą tarptautiniu bei regioniniu lygiu ir kurti gerus kaimyninius santykius. Bendrijos techninės paramos programomis gali būti remiami projektai, kuriuose numatytas regioninis arba tarpvalstybinis aspektas.

Nusprendusi sustiprinti bendradarbiavimą su viena iš 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytų šalių, Juodkalnija apie tai praneša Bendrijai ir jos valstybėms narėms ir šiuo klausimu su jomis konsultuojasi pagal X antraštinėje dalyje išdėstytas nuostatas.

Juodkalnija visiškai įgyvendina galiojančius dvišalius susitarimus, dėl kurių buvo susitarta pagal susitarimo memorandumą dėl prekybos supaprastinimo ir liberalizavimo, kurį Serbija ir Juodkalnija pasirašė 2001 m. birželio 27 d. Briuselyje bei Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą, pasirašytą 2006 m. gruodžio 19 d. Bukarešte.

15 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, pasirašiusiomis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą

Pasirašiusi šį Susitarimą, Juodkalnija pradeda derybas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą jau pasirašiusiomis šalimis, siekdama sudaryti dvišales regioninio bendradarbiavimo konvencijas, kurių tikslas – didinti susijusių šalių bendradarbiavimo mastą.

Pagrindiniai šių konvencijų elementai yra:

a)

politinis dialogas;

b)

PPO nuostatas atitinkančių laisvosios prekybos zonų kūrimas;

c)

abipusės laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo, paslaugų teikimo, einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo nuolaidos, taip pat su kitais asmenų judėjimo politikos aspektais susijusios nuolaidos, lygiavertės šiame Susitarime nustatytoms nuolaidoms;

d)

nuostatos dėl bendradarbiavimo kitose srityse, kurioms taikomas arba netaikomas šis Susitarimas, visų pirma teisingumo, laisvės ir saugumo srityse.

Prireikus, šiose konvencijose išdėstomos nuostatos dėl būtinų institucinių mechanizmų kūrimo.

Šios konvencijos sudaromos per du metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo. Juodkalnijos ketinimas sudaryti tokias konvencijas bus tolesnio Juodkalnijos ir Europos Sąjungos santykių plėtojimo sąlyga.

Juodkalnija inicijuoja panašias derybas su likusiomis regiono šalimis, kai šios bus pasirašiusios Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.

16 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, dalyvaujančiomis stabilizacijos ir asociacijos procese

Juodkalnija tęsia regioninį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis, susijusiomis su stabilizacijos ir asociacijos procesu keliose arba visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas, ypač bendros svarbos srityse. Toks bendradarbiavimas visada turėtų atitikti šio Susitarimo principus ir tikslus.

17 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis kandidatėmis į ES nares, nedalyvaujančiomis SAP

1.   Juodkalnija turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir sudaryti regionų bendradarbiavimo konvencijas su visomis šalimis kandidatėmis į ES nares visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas. Tokios konvencijos turėtų sudaryti sąlygas palaipsniui suderinti dvišalius Juodkalnijos ir tos šalies santykius su atitinkama Bendrijos bei jos valstybių narių ir šios šalies santykių dalimi.

2.   Juodkalnija pradeda derybas su Turkija, kuri sudarė muitų sąjungą su Bendrija, siekdama sudaryti abiem Šalims palankų susitarimą, kuriuo sukuriama laisvosios prekybos zona pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnį ir šiame Susitarime nustatytam lygiui lygiaverčiu lygiu liberalizuojamas steigimasis bei paslaugų vienos kitai teikimas pagal GATS V straipsnį.

Šios derybos turėtų būti pradėtos kuo greičiau, siekiant sudaryti pirmiau minėtą susitarimą iki 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

18 straipsnis

1.   Bendrija ir Juodkalnija palaipsniui sukurs dvišalę laisvos prekybos zoną ilgiausiai per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikydamosi šio Susitarimo nuostatų bei 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo ir PPO nuostatų. Tai darydamos jos atsižvelgia į toliau nustatytus specifinius reikalavimus.

2.   Kombinuotoji nomenklatūra taikoma klasifikuojant prekes, kuriomis Šalys prekiauja tarpusavyje.

3.   Šiame Susitarime muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai apima visus bet kokio pobūdžio muitus arba rinkliavas, taikomus prekės importui arba eksportui, įskaitant bet kokios formos papildomą mokestį arba rinkliavą, susijusius su tokiu importu arba eksportu, neįskaitant:

a)

rinkliavų, lygiaverčių vidaus muitams, taikomiems laikantis 1994 m. GATT III straipsnio 2 dalies,

b)

antidempingo arba išlyginamųjų priemonių,

c)

mokesčių arba rinkliavų, atitinkančių suteiktų paslaugų sąnaudas.

4.   Kiekvieno produkto baziniai muitai, kuriems turėtų būti taikomi tolesni muitų tarifai, nustatyti šiame Susitarime, yra šie:

a)

Bendrijos bendrasis muitų tarifas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 (1), faktiškai taikomas erga omnes šio Susitarimo pasirašymo dieną;

b)

Juodkalnijos taikomas tarifas (2).

5.   Jeigu pasirašius šį Susitarimą bet koks muitų tarifų mažinimas taikomas erga omnes pagrindu, visų pirma mažinimai susiję su:

a)

muitų tarifų derybomis PPO ar

b)

galimu Juodkalnijos įstojimu į PPO arba,

c)

tolesniais mažinimais Juodkalnijai įstojus į PPO,

tokie sumažinti muitai nuo šių sumažinimų taikymo dienos pakeičia 4 dalyje minėtą bazinį muitą.

6.   Bendrija ir Juodkalnija praneša viena kitai apie atitinkamus savo bazinius muitus ir visus jų pakeitimus.

I SKYRIUS

Pramonės produktai

19 straipsnis

Apibrėžimas

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos arba Juodkalnijos kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 25–97 skirsniuose, išskyrus PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo, 1 dalies ii punkte išvardytus produktus.

2.   Šalys prekiauja produktais, nurodytais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje, laikydamosi tos sutarties nuostatų.

20 straipsnis

Bendrijos nuolaidos pramonės produktams

1.   Juodkalnijos kilmės pramonės produktų importo į Bendriją muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Juodkalnijos kilmės pramonės produktų importo į Bendriją kiekiniai apribojimai ir lygiavertį poveikį turinčios priemonės panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

21 straipsnis

Juodkalnijos nuolaidos pramonės produktams

1.   I priede neišvardytų Bendrijos kilmės pramonės produktų importo į Juodkalniją muitai panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Bendrijos kilmės pramonės produktų importo į Juodkalniją privalomieji mokėjimai, lygiaverčiai muitams, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

3.   Muitai į Juodkalniją importuojamiems Bendrijos kilmės pramonės produktams, išvardytiems I priede, palaipsniui mažinami ir panaikinami pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį.

4.   Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną panaikinami kiekybiniai apribojimai į Juodkalniją importuojamiems Bendrijos kilmės pramonės produktams ir lygiaverčio poveikio priemonės.

22 straipsnis

Muitai ir eksporto apribojimai

1.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Juodkalnija panaikina visus eksporto muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus, taikomus jų tarpusavio prekybai.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Juodkalnija panaikina viena kitos atžvilgiu eksporto kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

23 straipsnis

Greitesnis muitų mažinimas

Juodkalnija skelbia, kad yra pasirengusi sumažinti muitus prekyboje su Bendrija greičiau nei numatyta 21 straipsnyje, jeigu tai leidžia bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo ekonomikos sektoriaus padėtis.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba analizuoja padėtį šiuo aspektu ir teikia atitinkamas rekomendacijas.

II SKYRIUS

Žemės ūkis ir žuvininkystė

24 straipsnis

Apibrėžimas

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos prekybai Bendrijos arba Juodkalnijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

2.   Terminas „žemės ūkio ir žuvininkystės produktai“ reiškia Kombinuotosios nomenklatūros 1–24 skirsniuose ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo 1 dalies ii punkte išvardytus produktus.

3.   Šis apibrėžimas apima žuvų ir žuvininkystės produktus, nurodytus 3 skirsnio 1604 ir 1605 pozicijose ir 0511 91, 2301 20 ir ex 1902 20 subpozicijose („įdaryti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų žuvų bestuburių“).

25 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

1 protokole išdėstyta prekybos jame išvardytais perdirbtais žemės ūkio produktais tvarka.

26 straipsnis

Bendrijos nuolaidos Juodkalnijos kilmės žemės ūkio produktų importui

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus Juodkalnijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus Juodkalnijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams (išskyrus klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ir 2204 pozicijose) taikomus muitus ir lygiaverčio poveikio rinkliavas.

Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skyriuose nurodytiems produktams, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą numatoma taikyti ad valorem muitus ir specialų muitą, panaikinama tik muito ad valorem dalis.

3.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija nustato 20 % ad valorem muitą ir 20 % specialų muitą į Bendriją importuojamiems II priede apibrėžtiems ir Juodkalnijos kilmės jaučių jauniklių mėsos produktams, kaip nustatyta Bendrajame muitų tarife, kurie neviršija 800 tonų, apskaičiuotų pagal skerdenos svorį, metinės tarifinės kvotos.

27 straipsnis

Juodkalnijos nuolaidos žemės ūkio produktams

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Juodkalnija panaikina visus Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Juodkalnija:

a)

panaikina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų III a priede, importui;

b)

palaipsniui mažina tam tikriems III b priede išvardytiems Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus muitus pagal tame priede pateiktą tvarkaraštį;

c)

palaipsniui iki 50 % mažina tam tikriems III c priede išvardytiems Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus muitus pagal tame priede pateiktą tvarkaraštį.

28 straipsnis

Vyno ir spiritinių gėrimų protokolas

2 protokole išvardytiems vyno ir spiritinių gėrimų produktams taikoma tvarka nustatyta tame protokole.

29 straipsnis

Bendrijos nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus Juodkalnijos kilmės importuojamiems žuvų ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Juodkalnijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, išskyrus IV priede išvardytus produktus. IV priede išvardytiems produktams taikomos jame išdėstytos nuostatos.

30 straipsnis

Juodkalnijos nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Juodkalnija panaikina visus Bendrijos kilmės importuojamiems žuvų ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Juodkalnija panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Bendrijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, išskyrus V priede išvardytus produktus. V priede išvardytiems produktams taikomos jame išdėstytos nuostatos.

31 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Atsižvelgdamos į Šalių tarpusavio prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais apimtį, tam tikrus jų ypatumus, Bendrijos bendrųjų politikos krypčių ir Juodkalnijos žemės ūkio ir žuvininkystės politikos taisykles, žemės ūkio ir žuvininkystės įtaką Juodkalnijos ekonomikai, daugiašalių prekybos derybų PPO rėmuose pasekmes ir galimą Juodkalnijos įstojimą į PPO, Bendrija ir Juodkalnija ne vėliau kaip po 3 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, aptardamos kiekvieną produktą, abipusiškai ir reguliariai svarsto galimybes suteikti viena kitai papildomų nuolaidų ir taip labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

32 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės apsaugos sąlyga

Nepaisant kitų šio Susitarimo nuostatų, ypač 41 straipsnio, atsižvelgiant į ypatingą žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių jautrumą, jeigu vienoje iš Šalių pagamintų produktų, kuriems pagal 25, 26, 27, 28, 29 ir 30 straipsnius taikomos nuolaidos, importas smarkiai sutrikdo rinkų funkcionavimą arba rinkų vidaus reguliavimo mechanizmus kitoje Šalyje, abi Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas, kad rastų tinkamą sprendimą. Laukdama sprendimo susijusi Šalis gali imtis atitinkamų priemonių, kurias laiko būtinomis.

33 straipsnis

Žemės ūkio bei žuvininkystės produktų ir maisto produktų (išskyrus vyną ir spiritinius gėrimus) geografinių nuorodų saugojimas

1.   Juodkalnija saugo Bendrijos geografines nuorodas, užregistruotas Bendrijoje pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (3), laikydamasi šio straipsnio sąlygų. Juodkalnijos geografinės nuorodos gali būti registruojamos Bendrijoje laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų.

2.   Juodkalnija draudžia naudoti savo teritorijoje pavadinimus, kurie saugomi Bendrijoje, panašiems produktams, kurie neatitinka geografinės nuorodos sąlygų. Tai taikoma net tais atvejais, kai nurodoma tikra prekės geografinė kilmė, geografinė nuoroda naudojama vertime, pavadinimas yra papildytas žodžiais „rūšis“, „tipas“, „būdas“, „imitacija“, „metodas“ arba panašiais užrašais.

3.   Juodkalnija atsisako registruoti prekės ženklą, kuris naudojamas kaip nurodyta 2 dalyje.

4.   Prekės ženklai, kurie naudojami kaip nurodyta 2 dalyje ir kurie buvo užregistruoti Juodkalnijoje arba įsitvirtino juos naudojant, nenaudojami nuo 2009 m. sausio 1 d. Tačiau tai netaikoma prekės ženklams, užregistruotiems Juodkalnijoje, ir prekės ženklams, įsitvirtinusiems juos naudojant, kurie priklauso trečiųjų šalių piliečiams, su sąlyga, kad jie neklaidina visuomenės, kiek tai susiję su prekių kokybe, specifikacijomis ir geografine kilme.

5.   Bet koks geografinių nuorodų, saugomų pagal 1 dalį, vartojimas kaip bendrinėje kalboje įprastinių terminų, t. y. kaip bendrinis tokių prekių pavadinimas, Juodkalnijoje nutraukiamas vėliausiai 2009 m. sausio 1 d.

6.   Juodkalnija užtikrina, kad prekės, eksportuojamos iš jos teritorijos po 2009 m. sausio 1 d., nepažeidžia šio straipsnio nuostatų.

7.   Juodkalnija užtikrina 1–6 dalyse minimą apsaugą savo iniciatyva ir suinteresuotosios šalies prašymu.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

34 straipsnis

Taikymo sritis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Šalių tarpusavio prekybai visais produktais, išskyrus atvejus, kai šiame skyriuje arba 1 protokole nustatyta kitaip.

35 straipsnis

Patobulintos nuolaidos

Jeigu bet kuri Šalis vienašališkai taiko palankesnes priemones, šios antraštinės dalies nuostatos neturi jokio poveikio tokiam taikymui.

36 straipsnis

Esamos padėties išlaikymas

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Juodkalnijos tarpusavio prekybai nenustatomi jokie nauji importo arba eksporto muitai arba jokios lygiavertės rinkliavos, taip pat nedidinamos jau taikomos rinkliavos.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Juodkalnijos prekybai neįvedami jokie nauji importo arba eksporto kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės, o jau egzistuojančios nedaromos labiau ribojančiomis.

3.   Nepažeidžiant pagal 26, 27, 28, 29 ir 30 straipsnius suteiktų nuolaidų, šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis jokiu būdu neribojamas atitinkamų Juodkalnijos ir Bendrijos žemės ūkio ir žuvininkystės politikos krypčių tęstinumas ir netrukdoma imtis bet kokių šiomis politikos kryptimis nustatytų priemonių, jeigu nepažeidžiamos II–V prieduose ir 1 protokole nustatytos importo sąlygos.

37 straipsnis

Fiskalinio diskriminavimo draudimas

1.   Bendrija ir Juodkalnija susilaiko nuo bet kurių vidinių fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, dėl kurių tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami vienos Šalies produktai palyginti su kitos Šalies teritorijoje pagamintais panašiais produktais, o jeigu tokios priemonės arba praktika egzistuoja, jas uždraudžia.

2.   Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie apmokestinami, sumos.

38 straipsnis

Fiskaliniai muitai

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskaliniams muitams.

39 straipsnis

Muitų sąjungos, laisvos prekybos zonos, tarptautiniai susitarimai

1.   Šiuo Susitarimu nesudaroma kliūčių veikti esančioms arba kurti naujas muitų sąjungas, laisvas prekybos zonas arba sudaryti pasienio prekybos susitarimus, jeigu jais nekeičiama šiame Susitarime numatyta prekybos tvarka.

2.   18 straipsnyje nustatytais pereinamaisiais laikotarpiais šis Susitarimas netrukdo taikyti konkrečių lengvatinių prekių judėjimo režimų, kurie nustatyti anksčiau vienos arba kelių valstybių narių ir Serbijos ir Juodkalnijos sudarytuose tarpvalstybiniuose susitarimuose arba dėl kurių susitarta III antraštinėje dalyje nurodytuose Juodkalnijos sudarytuose dvišaliuose susitarimuose siekiant skatinti regionų prekybą.

3.   Šalių konsultacijos dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtų susitarimų ir, jei reikia, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su tam tikromis jų prekybos politikos kryptimis trečiųjų šalių atžvilgiu, vyksta Stabilizacijos ir asociacijos taryboje. Visų pirma tokios konsultacijos vyksta trečiajai šaliai stojant į Sąjungą, nes taip siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šiame Susitarime nustatytus abipusius Bendrijos ir Juodkalnijos interesus.

40 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

1.   Jokia šio Susitarimo nuostata neužkertamas kelias Šalims imtis prekybos apsaugos veiksmų pagal šio straipsnio 2 dalį ir 41 straipsnį.

2.   Vienai iš Šalių sužinojus, kad prekybai su kita Šalimi taikomas dempingas ir (arba) kompensuojamosios subsidijos, ši Šalis gali imtis atitinkamų priemonių prieš tokius veiksmus pagal PPO susitarimą dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo arba PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių bei remdamasi atitinkamais vidaus teisės aktais.

41 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.   Šalims taikomos 1994 m. GATT XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių nuostatos.

2.   Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, jeigu koks nors vienos Šalies produktas įvežamas į kitos Šalies teritoriją tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti:

a)

didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus pramonei importuojančiosios Šalies teritorijoje, arba

b)

didelius sutrikimus bet kuriame ekonomikos sektoriuje arba sunkumus, kurie gali labai pakenkti importuojančiosios Šalies regiono ekonominei padėčiai,

importuojančioji Šalis gali imtis atitinkamų dvišalių apsaugos priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

3.   Dvišalės apsaugos priemonės, taikomos kitos Šalies importuojamai produkcijai, neviršija to, kas būtina sunkumams, apibrėžtiems 2 dalyje ir kilusiems dėl šio Susitarimo taikymo, išspręsti. Priimta apsaugos priemonė turi būti maksimalus pagal šį Susitarimą suteiktų lengvatų susijusiam produktui ribų didėjimo sustabdymas arba sumažinimas, kad atitiktų bazinį muitą, nurodytą 18 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose ir 5 dalyje, taikomą tam pačiam produktui. Turi būti nustatyta aiški tokių priemonių laipsniško panaikinimo ne vėliau kaip iki nustatyto laikotarpio pabaigos tvarka, ir jų negalima taikyti ilgiau kaip dvejus metus.

Išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės gali būti pratęsiamos ilgesniam laikotarpiui, kuris negali viršyti dvejų metų. Bent 4 metus nuo priemonės taikymo pabaigos jokių dvišalės apsaugos priemonių netaikoma importuojamam produktui, kuriam tokia priemonė jau buvo taikyta anksčiau.

4.   Šiame straipsnyje nurodytais arba šio straipsnio 5 dalies b punkto taikymo atvejais Bendrija arba Juodkalnija prieš imdamosi šiame straipsnyje numatytų priemonių ir siekdamos susijusioms Šalims priimtino sprendimo, kuo greičiau Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pateikia visą reikiamą informaciją, kad padėtis būtų nuodugniai išnagrinėta.

5.   Įgyvendinant 1, 2, 3 ir 4 dalis taikomos šios nuostatos:

a)

šiame straipsnyje minėtais atvejais kylantys sunkumai nedelsiant perduodami spręsti Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kuri gali priimti bet kokį sprendimą, reikalingą tokiems sunkumams šalinti.

Jeigu Stabilizacijos ir asociacijos taryba arba eksportuojanti Šalis nepriėmė sprendimo, kuriuo panaikinami kilę sunkumai, arba per 30 dienų nuo klausimo perdavimo Stabilizacijos ir asociacijos tarybai nebuvo priimtas kitas patenkinamas sprendimas, importuojančioji Šalis pagal šį straipsnį gali imtis atitinkamų priemonių sunkumui spręsti. Renkantis apsaugos priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šiuo Susitarimu nustatytą tvarką. Pagal 1994 m. GATT XIX straipsnį ir PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių taikomos apsaugos priemonės išlaiko pagal šį Susitarimą suteiktų lengvatų lygį ir (arba) ribą;

b)

susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės, nelygu atvejis, iš anksto gauti informaciją ar ją išanalizuoti, suinteresuotoji šalis gali šiame straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis nedelsdama taikyti laikinąsias priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdama informuoja kitą Šalį.

Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kurioje reguliariai dėl jų konsultuojamasi, visų pirma, susiklosčius palankioms aplinkybėms, siekiant sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį.

6.   Jeigu Bendrija arba Juodkalnija taiko administracinę procedūrą importuojamiems produktams, kurie gali sukelti šiame straipsnyje minėtus sunkumus, jos informuoja apie tai kitą Šalį, siekdamos greitai pateikti informaciją apie prekybos srautų tendencijas.

42 straipsnis

Trūkumo sąlyga

1.   Kai dėl šios antraštinės dalies nuostatų laikymosi:

a)

atsiranda didelis maisto produktų arba kitų eksportuojančiajai Šaliai reikalingų produktų stygius arba iškyla grėsmė, kad toks stygius gali atsirasti, arba

b)

vykdomas produkto reeksportas į trečiąją šalį, kuriai eksportuojančioji Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus, lygiaverčio poveikio priemones arba mokesčius, ir jeigu minėtoji padėtis kelia arba gali kelti didelių sunkumų eksportuojančiajai Šaliai,

ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.   Renkantis priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šiame Susitarime nustatytą tvarką. Šios priemonės netaikomos taip, kad kiltų savavališka arba nepateisinama diskriminacija esant vienodoms sąlygomis arba kad susidarytų slaptas prekybos ribojimas, ir panaikinamos, kai nebelieka jų taikymą pateisinančių sąlygų.

3.   Prieš imdamosi 1 dalyje numatytų priemonių arba 4 dalies taikymo atvejais Bendrija arba Juodkalnija Stabilizacijos ir asociacijos tarybai kuo greičiau pateikia visą reikalingą informaciją, siekdamos abiem Šalims priimtino sprendimo. Stabilizacijos ir asociacijos taryboje Šalys gali susitarti dėl bet kokių sunkumams pašalinti reikalingų priemonių. Jeigu per 30 dienų Stabilizacijos ir asociacijos tarybai perduotu klausimu nesusitariama, eksportuojančioji Šalis gali pagal šį straipsnį taikyti priemones atitinkamo produkto eksportui.

4.   Susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės iš anksto gauti informaciją arba ją išanalizuoti, nelygu atvejis, Bendrija arba Juodkalnija gali nedelsdamos taikyti atsargumo priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdamos informuoja kitą Šalį.

5.   Apie bet kokias pagal šį straipsnį taikomas priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kurioje nuolat dėl jų konsultuojamasi, visų pirma, susiklosčius palankioms aplinkybėms, siekiant sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį.

43 straipsnis

Valstybės monopoliai

Komercinio pobūdžio valstybės monopolių atžvilgiu, Juodkalnija užtikrina, kad įsigaliojus šiam Susitarimui neliktų jokios Europos Sąjungos valstybių narių ir Juodkalnijos piliečių diskriminacijos dėl prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų.

44 straipsnis

Kilmės taisyklės

Jeigu šiame Susitarime nenurodyta kitaip, 3 protokole išdėstytos šio Susitarimo nuostatoms taikomos kilmės taisyklės.

45 straipsnis

Sankcionuoti apribojimai

Šiuo Susitarimu neužkertamas kelias drausti arba riboti importą, eksportą arba prekių gabenimą tranzitu, jeigu kyla grėsmė visuomenės dorovei, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos ir gyvybės apsaugai; meninės, istorinės arba archeologinės vertės nacionalinių vertybių ar intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugai arba su auksu ir sidabru susijusių taisyklių taikymui. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai nereiškia savavališko diskriminavimo arba užslėptų Šalių tarpusavio prekybos ribojimų.

46 straipsnis

Administracinio bendradarbiavimo nebuvimas

1.   Šalys susitaria, kad administracinis bendradarbiavimas yra labai svarbus įgyvendinant bei prižiūrint pagal šią antraštinę dalį suteiktą lengvatinį režimą ir pabrėžia įsipareigojimą kovoti su pažeidimais bei sukčiavimu muitinės ir kitose susijusiose srityse.

2.   Jeigu remdamasi objektyvia informacija Šalis nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) kad daromi pažeidimai ar sukčiaujama pagal šią antraštinę dalį, ši Šalis pagal šį straipsnį gali laikinai sustabdyti susijusio lengvatinio režimo tam tikram (-iems) produktui (-ams) taikymą.

3.   Šiame straipsnyje žodžių junginys „administracinio bendradarbiavimo nebuvimas“ reiškia, inter alia:

a)

pakartotinį pareigos tikrinti reikiamo (-ų) produkto (-ų) kilmės statusą nesilaikymą;

b)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą atlikti paskesnį kilmės įrodymo tikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

c)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą gauti leidimą rengti administracinio bendradarbiavimo misijas su svarstomo lengvatinio režimo suteikimu susijusių dokumentų autentiškumui arba informacijos tikslumui patikrinti.

Taikant šį straipsnį pažeidimai arba sukčiavimas gali būti nustatomi, inter alia, kai iš gautos objektyvios informacijos apie pažeidimus arba sukčiavimą paaiškėja, kad be tinkamo paaiškinimo iš kitos Šalies importuojamų prekių staiga padaugėja ir jų skaičius viršija įprastus tos Šalies gamybos ir eksporto pajėgumus.

4.   Laikinas sustabdymas taikomas laikantis šių sąlygų:

a)

Šalis, kuri remdamasi objektyvia informacija nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) daromi pažeidimai ar sukčiaujama, nedelsdama apie tai praneša Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bei pateikia objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete remdamasi visa susijusia informacija ir objektyviomis išvadomis, siekdama abiem Šalims priimtino sprendimo;

b)

jeigu Šalys pradeda minėtąsias konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete ir per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos nesusitaria dėl priimtino sprendimo, atitinkama Šalis gali laikinai sustabdyti lengvatinio režimo susijusiam (-iems) produktui (-ams) taikymą. Apie laikiną sustabdymą nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui;

c)

laikinas sustabdymas pagal šį straipsnį taikomas tiek, kiek yra būtina atitinkamos Šalies finansiniams interesams apsaugoti. Sustabdymas taikomas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, po to terminas gali būti pratęstas. Apie laikiną sustabdymą pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui tuoj po jo patvirtinimo. Dėl jo reguliariai konsultuojamasi Stabilizacijos ir asociacijos komitete, visų pirma siekiant jį atšaukti, išnykus jo taikymo priežastims.

5.   Susijusi Šalis savo Oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą importuotojams tuo pat metu, kai pagal šio straipsnio 4 dalies a punktą pateikia pranešimą Stabilizacijos ir asociacijos komitetui. Pranešime importuotojams nurodoma, kad remiantis objektyvia informacija yra nustatyta, jog atitinkamo produkto atžvilgiu bendradarbiavimo nėra ir (arba) daromi pažeidimai ar sukčiaujama.

47 straipsnis

Kompetentingų institucijų klaida tvarkant savo šalies eksporto lengvatinį režimą, visų pirma taikant šio Susitarimo 3 protokolo nuostatas, ir kai ši klaida daro įtaką importo muitams, tokią įtaką patirianti Susitariančioji Šalis gali pareikalauti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos apsvarstyti galimybes taikyti visas tinkamas priemones padėčiai sureguliuoti.

48 straipsnis

Taikant šį Susitarimą nepažeidžiamas Bendrijos teisės nuostatų taikymas Kanarų saloms.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS, STEIGIMASIS, PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAPITALAS

I SKYRIUS

Darbuotojų judėjimas

49 straipsnis

1.   Laikantis kiekvienoje valstybėje narėje taikomų sąlygų ir tvarkos:

a)

valstybės narės teritorijoje teisėtai dirbantiems Juodkalnijos piliečiams taikoma tvarka jie nediskriminuojami dėl pilietybės, darbo sąlygų, atlyginimo arba atleidimo iš darbo atžvilgiu, palyginti su tos valstybės narės piliečiais;

b)

valstybės narės teritorijoje teisėtai dirbančio darbuotojo, išskyrus sezoninius ir pagal 50 straipsnyje nurodytus dvišalius susitarimus atvykstančius darbuotojus (jeigu tuose susitarimuose nenustatyta kitaip), teisėtai gyvenantis sutuoktinis ir vaikai gali dalyvauti tos valstybės narės darbo rinkoje tuo laikotarpiu, kuriam darbuotojas turi darbo leidimą.

2.   Juodkalnija, laikydamasi šioje Respublikoje taikomų sąlygų ir tvarkos, Juodkalnijoje teisėtai dirbantiems valstybės narės piliečiams ir joje teisėtai gyvenantiems jų sutuoktiniams bei vaikams taiko 1 dalyje nustatytą tvarką.

50 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į darbo rinkos padėtį valstybėse narėse ir laikantis jų teisės aktų bei valstybėse narėse galiojančių darbuotojų mobilumo taisyklių:

a)

turėtų būti išsaugotos ir, jei įmanoma, patobulintos dabartinės valstybių narių Juodkalnijos darbuotojams pagal dvišalius susitarimus suteiktos dalyvavimo darbo rinkoje priemonės;

b)

kitos valstybės narės svarsto galimybę pasirašyti panašius susitarimus.

2.   Praėjus trims metams, pagal valstybėse narėse galiojančias taisykles bei tvarką ir atsižvelgdama į darbo rinkos padėtį valstybėse narėse ir Bendrijoje, Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto galimybes daryti kitus patobulinimus, įskaitant profesinio mokymo galimybę.

51 straipsnis

1.   Nustatomos teisėtai valstybės narės teritorijoje dirbantiems Juodkalnijos piliečiams ir teisėtai toje valstybėje gyvenantiems jų šeimos nariams taikomų socialinės apsaugos sistemų derinimo taisyklės. Todėl Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimu, kuriuo nepažeidžiamos jokios dvišaliais susitarimais, jei juose numatyta palankesnė tvarka, nustatytos teisės arba pareigos, priimamos tokios nuostatos:

a)

visi draudimo, darbo arba gyvenimo laikotarpiai, kuriuos tokie darbuotojai praleido įvairiose valstybėse narėse, sudedami, kad jie bei jų šeimos nariai galėtų gauti pensijas ir anuitetus senatvės, invalidumo bei mirties atveju ir kad jiems būtų užtikrinta medicinos priežiūra;

b)

bet kurios pensijos arba anuitetai, mokami senatvės, mirties, nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos arba dėl jų atsiradusio invalidumo atveju, išskyrus specialiąsias neįmokines išmokas, yra laisvai pervedami kursu, taikomu pagal valstybės narės skolininkės arba valstybių narių skolininkių įstatymus;

c)

šie darbuotojai gauna šeimos pašalpas, skirtas jų šeimos nariams, kaip apibrėžta pirmiau.

2.   Valstybės narės pilietybę turintiems bei teisėtai jos teritorijoje dirbantiems darbuotojams ir teisėtai jos teritorijoje gyvenantiems jų šeimos nariams Juodkalnija taiko panašią į 1 dalies b ir c punktuose nurodytą tvarką.

II SKYRIUS

Steigimasis

52 straipsnis

Apibrėžimas

Šiame Susitarime:

a)

atitinkamai „Bendrijos bendrovė“ arba „Juodkalnijos bendrovė“ – tai bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal valstybės narės arba Juodkalnijos įstatymus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė veiklos vieta yra Bendrijos arba Juodkalnijos teritorijoje. Tačiau, jeigu Bendrijos arba Juodkalnijos teritorijoje yra tik pagal valstybės narės arba atitinkamai Juodkalnijos teisės aktus įsteigtos bendrovės registruota buveinė, tokia bendrovė laikoma Bendrijos arba Juodkalnijos bendrove, jeigu jos veikla yra susieta faktiniais ir nenutrūkstamais ryšiais su vienos iš valstybių narių arba Juodkalnijos ekonomika;

b)

„pavaldžioji bendrovė“ – tai bendrovė, kurią faktiškai valdo kita bendrovė;

c)

bendrovės „filialas“ – tai juridinio asmens teisių neturinti verslo vieta, kurios pastovumas yra toks, kaip ir pagrindinės organizacijos padalinio, turinti vadovybę ir iš esmės pasirengusi derėtis verslo reikalais su trečiosiomis šalimis taip, kad pastarosios, nors ir žinodamos, kad, prireikus, bus užtikrintas teisinis ryšys su pagrindine organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra užsienyje, neprivalo tvarkyti reikalų tiesiogiai su tokia pagrindine organizacija, tačiau gali sudaryti verslo sandorius verslo vietoje – padalinyje;

d)

„steigimasis“ reiškia:

i)

piliečių atžvilgiu – teisę imtis ekonominės veiklos kaip savarankiškai dirbantiems asmenims ir steigti įmones, ypač bendroves, kurias jie faktiškai kontroliuoja. Savarankiškai dirbantys ir įmones įsteigę piliečiai neįgyja teisės ieškoti darbo bei dirbti ir jiems nesuteikiama teisė dalyvauti kitos Šalies darbo rinkoje. Šio skyriaus nuostatos netaikomos tiems asmenims, kurie nėra vien tik savarankiškai dirbantys asmenys;

ii)

Bendrijos arba Juodkalnijos bendrovių atžvilgiu – teisė imtis ekonominės veiklos atitinkamai Juodkalnijoje arba Bendrijoje steigiant pavaldžiąsias bendroves ir filialus;

e)

„operacijos“ – tai ūkinės veiklos vykdymas;

f)

„ekonominė veikla“ – tai pramoninio, komercinio ir profesinio pobūdžio veikla bei amatininkų veikla;

g)

„Bendrijos pilietis“ ir „Juodkalnijos pilietis“ reiškia fizinį asmenį, turintį atitinkamai valstybės narės arba Juodkalnijos pilietybę;

Tarptautinio jūrų transporto atžvilgiu, įskaitant mišraus gabenimo operacijas, kai dalis kelionės maršruto driekiasi jūra, Bendrijos arba Juodkalnijos nacionaliniams subjektams, įsisteigusiems už Bendrijos ir Juodkalnijos ribų, ir už Bendrijos arba Juodkalnijos ribų įsteigtoms laivybos bendrovėms, kurias kontroliuoja Bendrijos arba Juodkalnijos nacionaliniai subjektai, taip pat taikomos į šio skyriaus ir III skyriaus nuostatos, jeigu jų laivai yra įregistruoti toje valstybėje narėje arba Juodkalnijoje pagal atitinkamus jų teisės aktus;

h)

„finansinės paslaugos“ reiškia VI priede nurodytą veiklą. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali išplėsti arba iš dalies pakeisti šio priedo taikymo sritį.

53 straipsnis

1.   Juodkalnija padeda Bendrijos piliečiams bei bendrovėms pradėti vykdyti veiklą jos teritorijoje. Šiuo tikslu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Juodkalnija taiko:

a)

Bendrijos bendrovių steigimosi Juodkalnijos teritorijoje atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už taikomą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė;

b)

įsisteigusių Bendrijos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos Juodkalnijos teritorijoje atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už suteiktą nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė.

2.   Bendrija ir jos valstybės narės, įsigaliojus šiam Susitarimui, taiko:

a)

Juodkalnijos bendrovių steigimosi atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka palankesnė;

b)

jų teritorijoje įsisteigusių Juodkalnijos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą jų nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba jų teritorijoje įsisteigusiai bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka palankesnė.

3.   Šalys nepriima jokių naujų taisyklių arba priemonių, kuriomis kitos Šalies bendrovės būtų diskriminuojamos steigimosi, ar jau įsisteigusios bendrovės – veiklos atžvilgiu, jų teritorijoje, palyginti su nacionalinėmis bendrovėmis.

4.   Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato, kaip išplėsti išdėstytąsias nuostatas, kad Bendrijos ir Juodkalnijos piliečiai galėtų įsikurti ir vykdyti ekonominę veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys.

5.   Nepaisant šio straipsnio nuostatų:

a)

įsigaliojus šiam Susitarimui, Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės ir filialai turi teisę Juodkalnijoje naudotis nekilnojamuoju turtu ir jį nuomotis;

b)

įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės ir filialai turi teisę įsigyti nekilnojamojo turto ir juo naudotis tokiomis nuosavybės teisėmis, kokias turi Juodkalnijos bendrovės, o viešųjų gėrybių ir (arba) bendrojo intereso gėrybių atžvilgiu jos turi tokias pat teises kaip Juodkalnijos bendrovės, jeigu šios teisės reikalingos ekonominei veiklai, dėl kurios jos įsisteigusios, vykdyti.

54 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 56 straipsnio nuostatas, išskyrus VI priede apibrėžtas finansines paslaugas, Šalys gali reglamentuoti piliečių ir bendrovių steigimosi bei veiklos tvarką jos teritorijoje, jeigu šiomis taisyklėmis nediskriminuojamos kitų Šalių bendrovės ir piliečiai steigimosi Šalies nacionalinių bendrovių ir piliečių atžvilgiu.

2.   Finansinių paslaugų atžvilgiu, nepaisant jokių kitų šio Susitarimo nuostatų, Šaliai nedraudžiama imtis atsargumo priemonių investuotojų, indėlininkų, draudėjų arba finansinių paslaugų teikėją patikėtiniu paskyrusio asmens apsaugai arba, kad būtų užtikrintas finansų sistemos vientisumas ir stabilumas. Tokios priemonės nenaudojamos siekiant išvengti Šalies įsipareigojimų pagal šį Susitarimą.

3.   Jokia šio Susitarimo nuostata neaiškinama taip, kad Šalies būtų reikalaujama atskleisti informaciją, susijusią su atskirų klientų reikalais ir sąskaitomis, arba valstybės institucijų turimą slaptą arba patentuotą informaciją.

55 straipsnis

1.   Nepažeidžiant jokių prieštaraujančių Daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (4) (toliau - EBAE) nuostatų, šio skyriaus nuostatos netaikomos oro transporto paslaugoms, vidaus vandens kelių transporto ir jūrų kabotažo paslaugoms.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali teikti rekomendacijas, kaip tobulinti steigimąsi ir veiklą srityse, kurioms taikoma 1 dalis.

56 straipsnis

1.   53 ir 54 straipsnių nuostatos Šaliai nedraudžia taikyti konkrečių taisyklių, kurios reglamentuoja kitos Šalies bendrovių filialų, kurie nėra įregistruoti pirmos Šalies teritorijoje, steigimąsi ir veiklą jos teritorijoje, ir kurios yra nustatytos dėl teisinių arba techninių tokių filialų skirtumų jos teritorijoje įregistruotų padalinių atžvilgiu arba, finansinių paslaugų atžvilgiu – dėl atsargumo.

2.   Taikoma tvarka skiriasi tik tiek, kiek būtina dėl šių teisinių arba techninių skirtumų arba, finansinių paslaugų atveju – dėl atsargumo.

57 straipsnis

Kad Bendrijos ir Juodkalnijos piliečiams būtų lengviau verstis reglamentuojama profesine veikla atitinkamai Juodkalnijoje ir Bendrijoje, Stabilizacijos ir asociacijos taryba nagrinėja, kokių priemonių reikia imtis, kad būtų abipusiškai pripažįstama kvalifikacija. Siekdama šio tikslo ji gali imtis visų reikalingų priemonių.

58 straipsnis

1.   Bendrijos bendrovei, įsteigtai Juodkalnijos teritorijoje, arba Juodkalnijos bendrovei, įsteigtai Bendrijoje, suteikiama teisė pagal priimančiojoje įsisteigimo teritorijoje, atitinkamai Juodkalnijos Respublikos ir Bendrijos teritorijoje, galiojančius teisės aktus įdarbinti arba leisti jos pavaldžiosioms bendrovėms ar filialams įdarbinti darbuotojus, kurie yra atitinkamai valstybių narių ar Juokalnijos piliečiai, jeigu tokie darbuotojai yra vadovaujantys darbuotojai, kaip nustatyta 2 dalyje, ir jeigu juos įdarbina tik bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba filialai. Tokiems darbuotojams leidimai gyventi ir dirbti išduodami tik tokio įdarbinimo laikotarpiui.

2.   Pirmiau minėtų bendrovių (toliau – organizacijų) vadovaujantys darbuotojai yra toliau nurodytų kategorijų „bendrovės viduje perkeliami asmenys“, kaip apibrėžta šios dalies c punkte, jeigu organizacija yra juridinis asmuo ir jeigu tie asmenys joje dirba arba yra jos partneriai (išskyrus pagrindinius akcininkus) bent metus iki prasidedant tokiam judėjimui:

a)

vadovų pareigas organizacijoje einantys asmenys, kurie visų pirma tiesiogiai vadovauja įmonės valdymui ir kurių darbą paprastai prižiūri arba jiems vadovauja direktorių valdyba, įmonės akcininkai ar jų statusą atitinkantys asmenys, įskaitant:

i)

vadovavimą įmonei arba įmonės skyriui ar padaliniui;

ii)

kitų prižiūrinčių, vadovaujančių darbuotojų arba specialistų darbo priežiūrą ir kontrolę;

iii)

įgaliojimą asmeniškai įdarbinti, atleisti arba rekomenduoti įdarbinti, atleisti arba kitus su personalu susijusius veiksmus;

b)

organizacijoje dirbantys asmenys, turintys ypatingų įmonės veiklai, tyrimo įrenginiams, taikomoms technologijoms arba vadovavimui svarbių žinių. Vertinant tokias žinias, be tai įmonei būdingų žinių, gali būti atsižvelgiama į aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo pobūdžiu arba veikla, kuriems reikia specialių techninių žinių, taip pat į priklausymą pripažintai profesijai;

c)

„bendrovės viduje perkeliamas asmuo“ – tai fizinis asmuo, dirbantis Šalies teritorijoje esančioje organizacijoje ir laikinai perkeltas užsiimti ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje; susijusi organizacija privalo turėti pagrindinę veiklos vietą Šalies teritorijoje, o perkėlimas turi vykti į tos organizacijos įmonę (pavaldžiąją bendrovę, filialą), faktiškai besiverčiančią panašia ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje.

3.   Į Bendrijos arba Juodkalnijos teritoriją įvažiuoti ir laikinai gyventi leidžiama atitinkamai Juodkalnijos ir Bendrijos piliečiams, jeigu šie bendrovių atstovai yra vadovų pareigas einantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 dalies a punkte, dirba bendrovėje ir yra atsakingi už Juodkalnijos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Bendrijoje arba atitinkamai už Bendrijos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Juodkalnijoje, jeigu:

a)

šių atstovų darbas nesusijęs su tiesioginiu pardavimu arba paslaugų teikimu, ir jie negauna atlyginimo iš šaltinio, kuris yra įsisteigimo priimančios šalies teritorijoje, ir

b)

bendrovės pagrindinė verslo vieta yra atitinkamai ne Bendrijos arba Juodkalnijos teritorijoje ir atitinkamai toje valstybėje narėje arba Juodkalnijoje nėra kito atstovo, biuro, filialo arba pavaldžiosios bendrovės.

III SKYRIUS

Paslaugų teikimas

59 straipsnis

1.   Pagal šias nuostatas Bendrija ir Juodkalnija įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų, kad palaipsniui sudarytų paslaugų teikimo galimybes Bendrijos arba Juodkalnijos bendrovėms ar Bendrijos arba Juodkalnijos piliečiams, įsisteigusiems kitoje Šalyje nei ta, kurioje gyvenančiam asmeniui jos yra skirtos.

2.   Vykstant 1 dalyje minėtam liberalizavimo procesui, Šalys leidžia laikinai judėti paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims arba fiziniams asmenims, kuriuos paslaugų teikėjas yra įdarbinęs kaip vadovus, nurodytus 58 straipsnyje, įskaitant fizinius asmenis, kurie yra Bendrijos arba Juodkalnijos bendrovės arba piliečio atstovai ir kurie siekia laikinai atvykti bei derėtis dėl paslaugų pardavimo arba sudaryti paslaugų pardavimo sutartis su tuo paslaugų teikėju, jeigu šie atstovai nevykdys tiesioginio pardavimo plačiajai visuomenei arba neteiks paslaugų patys.

3.   Po ketverių metų Stabilizacijos ir asociacijos taryba imasi reikalingų priemonių 1 dalies nuostatoms palaipsniui įgyvendinti. Atsižvelgiama į Šalių pažangą derinant savo teisės aktus.

60 straipsnis

1.   Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių paslaugų teikimo sąlygos Bendrijos ir Juodkalnijos piliečiams arba bendrovėms, įsisteigusioms kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos, taptų gerokai griežtesnės, palyginti su padėtimi dieną prieš šio Susitarimo įsigaliojimą.

2.   Jeigu viena Šalis mano, kad po šio Susitarimo įsigaliojimo kitos Šalies pradėtomis taikyti priemonėmis smarkiai sugriežtinamos paslaugų tiekimo sąlygos, palyginti su padėtimi šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, ta Šalis gali prašyti kitos Šalies pradėti konsultacijas.

61 straipsnis

Transporto paslaugų Bendrijoje ir Juodkalnijoje teikimo atžvilgiu taikomos šios nuostatos:

1)

Sausumos transporto atžvilgiu – 4 protokole išdėstytos Šalių santykiams taikytinos taisyklės, visų pirma siekiant užtikrinti neribotą tranzitą keliais per Juodkalniją ir Bendriją kaip vieną visumą, veiksmingą nediskriminavimo principo taikymą bei laipsnišką Juodkalnijos ir Bendrijos transporto teisės aktų derinimą.

2)

arptautinio jūrų transporto atžvilgiu Šalys įsipareigoja veiksmingai taikyti komerciniais pagrindais grindžiamą neriboto patekimo į tarptautines jūrų rinkas ir neriboto dalyvavimo prekyboje principą, laikytis tarptautiniais ir Europos įsipareigojimais nustatytų saugos, saugumo ir aplinkosaugos standartų.

Šalys patvirtina įsipareigojimą laikytis laisvos konkurencijos principo – svarbiausio tarptautinio jūrų transporto srityje.

3)

Taikydamos 2 dalyje nustatytus principus, Šalys:

a)

į būsimus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis neįtraukia krovinio pasidalijimo sąlygų;

b)

įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikina visas vienašales priemones bei administracines, technines ir kitas kliūtis, galinčias turėti ribojamąjį arba diskriminuojamąjį poveikį laisvam paslaugų teikimui tarptautinio jūrų transporto srityje;

c)

kiekviena Šalis, inter alia, kitos Šalies piliečių arba bendrovių eksploatuojamiems laivams taiko ne mažiau palankią tvarką nei ta, kurią taiko savo laivams naudojantis tarptautiniais prekybos uostais, uostų infrastruktūra ir pagalbinėmis jūrų transportu teikiamomis paslaugomis uostuose, taip pat taikant susijusius mokesčius ir rinkliavas, muitinių procedūras ir skiriant krantines bei priemones pakrauti ir iškrauti.

4)

Siekiant užtikrinti prie abipusių komercinių poreikių pritaikytą Šalių transporto suderintą vystymąsi ir laipsnišką liberalizavimą, abipusio dalyvavimo oro transporto rinkoje sąlygos nustatomos EBAE.

5)

Prieš sudarydamos EBAE, Šalys netaiko jokių priemonių arba veiksmų, kurie, palyginti su padėtimi iki šio Susitarimo įsigaliojimo, yra labiau ribojantys arba diskriminuojantys.

6)

Juodkalnija derina savo teisės aktus, įskaitant administracines, technines ir kitas taisykles, su bet kuriuo metu galiojančiais oro, jūrų, vidaus vandenų ir sausumos transporto srities Bendrijos teisės aktais taip, kad būtų užtikrintas liberalizavimas ir abipusis dalyvavimas Šalių rinkose bei sudarytos palankesnės sąlygos keleivių ir prekių judėjimui.

7)

Tuo pat metu, kai daroma bendra pažanga siekiant šio skyriaus tikslų, Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto būdus, kaip sukurti reikalingas sąlygas oro, sausumos ir vidaus vandenų transporto paslaugų teikimo laisvei padidinti.

IV SKYRIUS

Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas

62 straipsnis

Susitarimo dėl Tarptautinio valiutos fondo VIII straipsnio nuostatų nustatyta tvarka Šalys įsipareigoja sankcionuoti visus Bendrijos ir Juodkalnijos mokėjimus ir pervedimus laisvai konvertuojama valiuta į mokėjimų balanso einamąją sąskaitą.

63 straipsnis

1.   Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal priimančios šalies įstatymus, ir pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas atliekamomis investicijomis, taip pat su šių investicijų likvidavimu arba repatriacija ir bet kokiu iš to gautu pelnu.

2.   Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su komerciniams sandoriams imamais kreditais arba paslaugų teikimu, kuriame dalyvauja vienos iš Šalių gyventojas, ir su ilgesnio nei vienerių metų termino finansinėmis paskolomis ir kreditais.

3.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Juodkalnija taiko nacionalines nuostatas ES piliečiams, perkantiems nekilnojamąjį turtą jos teritorijoje.

4.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Juodkalnija taip pat užtikrina laisvą kapitalo, susijusio su investicijų portfeliu ir su trumpesnio nei vienerių metų laikotarpio finansinėmis paskolomis bei kreditais, judėjimą.

5.   Nepažeidžiant 1 dalies, Šalys neįveda jokių naujų apribojimų kapitalo judėjimui ir Bendrijos ir Juodkalnijos gyventojų einamiesiems mokėjimams bei negriežtinta galiojančių susitarimų.

6.   Nepažeidžiant 62 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų, kai, išimtiniais atvejais, dėl kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Juodkalnijos atsiranda arba gali atsirasti rimtų sunkumų Bendrijoje arba Juodkalnijoje vykdyti valiutų keitimo kurso ar pinigų politiką, atitinkamai Bendrija ir Juodkalnija gali imtis apsaugos priemonių kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Juodkalnijos atžvilgiu ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, jeigu tokios priemonės yra būtinos.

7.   Nė viena iš pirmesnių nuostatų negali būti ribojama Šalių ekonominių operacijų vykdytojų teisė pasinaudoti bet kuriuo palankesniu režimu, kuris gali būti nustatytas bet kokiu vienašaliu arba daugiašaliu susitarimu, kurio Šalimis yra šio Susitarimo Šalys.

8.   Šalys viena su kita konsultuojasi siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas kapitalo judėjimui tarp Bendrijos ir Juodkalnijos, kad būtų skatinama siekti šio Susitarimo tikslų.

64 straipsnis

1.   Pirmaisiais metais nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija ir Juodkalnija imasi priemonių, kuriomis sudaromos galimybės kurti reikalingas sąlygas toliau laipsniškai taikyti laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

2.   Iki antrųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato būdus, kaip visapusiškai taikyti Juodkalnijoje laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

V SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

65 straipsnis

1.   Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos atsižvelgiant į ribojimus, pagrįstus viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos sumetimais.

2.   Jos netaikomos veiklai, kuri Šalių teritorijoje, net ir retai, yra susijusi su valstybės institucijų veiksmais.

66 straipsnis

Siekiant šios antraštinės dalies tikslų, jokia šio Susitarimo nuostata Šalims neužkertamas kelias taikyti savo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų įvažiavimą, gyvenimą, užimtumą, darbo sąlygas, įsisteigimą ir paslaugų teikimą, visų pirma susijusius su leidimo gyventi suteikimu, tęsimu arba atsisakymu jį suteikti, jeigu Šalys jų netaiko taip, kad jais būtų panaikinti arba sumenkinti privalumai, kuriuos kuri nors Šalis įgyja pagal konkrečią šio Susitarimo nuostatą. Šia nuostata nepažeidžiamas 65 straipsnio taikymas.

67 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos taip pat taikomos bendrovėms, kurias kontroliuoja ir išimtinai bendrai valdo Juodkalnijos ir Bendrijos bendrovės arba piliečiai.

68 straipsnis

1.   Pagal šios antraštinės dalies nuostatas suteikiamas didžiausio palankumo statusas netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys teikia arba teiks ateityje, remdamosi dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimais arba kitais mokesčių susitarimais.

2.   Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad Šalims būtų užkertamas kelias priimti arba įgyvendinti bet kokias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią vengti arba nemokėti mokesčių remiantis dvigubo apmokestinimo vengimo susitarimų ir kitų mokesčių susitarimų nuostatomis arba vietiniais mokesčių teisės aktais.

3.   Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad valstybėms narėms arba Juodkalnijai būtų draudžiama, taikant atitinkamas mokesčių teisės aktų nuostatas, išskirti mokesčių mokėtojus, kurių padėtis skiriasi, ypač jų gyvenamosios vietos atžvilgiu.

69 straipsnis

1.   Šalys, siekdamos mokėjimų balanso, stengiasi, kai įmanoma, išvengti ribojančių priemonių, įskaitant su importu susijusių ribojančių priemonių. Tokias priemones tvirtinanti Šalis kiek įmanoma greičiau kitai Šaliai pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį.

2.   Jeigu viena ar daugiau valstybių narių arba Juodkalnija susiduria su dideliais mokėjimų balanso sunkumais arba jeigu tokie sunkumai neišvengiamai gresia, Bendrija ir Juodkalnija gali pagal PPO susitarime nustatytas sąlygas priimti ribojamąsias priemones, įskaitant priemones importo atžvilgiu, kurios taikomos ribotą laiką ir negali viršyti mokėjimų balanso padėčiai ištaisyti reikalingų būtiniausių priemonių. Bendrija ir Juodkalnija nedelsdamos informuoja kitą Šalį.

3.   Jokios ribojamosios priemonės netaikomos su investicijomis susijusiems pervedimams ir ypač investuotų ar perinvestuotų sumų repatriacijai ir jokioms iš to gautoms pajamoms.

70 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos palaipsniui atnaujinamos, ypač atsižvelgiant į GATS V straipsnio reikalavimus.

71 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatomis nė vienai Šaliai neužkertamas kelias taikyti bet kokias būtinas priemones siekiant išvengti, kad jos taikomos priemonės dėl trečiųjų šalių patekimo į jos rinką nebūtų apeitos pasinaudojant šio Susitarimo nuostatomis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISĖS AKTŲ DERINIMAS, TEISĖSAUGA IR KONKURENCIJOS TAISYKLĖS

72 straipsnis

1.   Šalys pripažįsta, kad dabartinius Juodkalnijos teisės aktus būtina derinti prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti. Juodkalnija siekia užtikrinti, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai palaipsniui būtų suderinti su Bendrijos acquis. Juodkalnija užtikrina, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir taikomi.

2.   Šis derinimas prasideda šio Susitarimo pasirašymo dieną ir palaipsniui plečiamas į visas šiame Susitarime nurodytas Bendrijos acquis sritis iki šio Susitarimo 8 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

3.   Pirmiausia bus derinami fundamentiniai vidaus rinkos acquis elementai, įskaitant finansų sektoriaus teisės aktus, teisingumo, laisvės bei saugumo ir su prekyba susijusias sritis. Vėliau Juodkalnija derina likusias acquis dalis.

Derinama pagal Europos Komisijos ir Juodkalnijos patvirtintą programą.

4.   Susitarime su Europos Komisija Juodkalnija taip pat nustato teisės aktų derinimo įgyvendinimo priežiūros priemones ir kokių bus imamasi teisėsaugos veiksmų.

73 straipsnis

Konkurencija ir kitos ekonominės nuostatos

1.   Toliau minimi aspektai nesuderinami su tinkamu šio Susitarimo veikimu, jeigu jie gali daryti poveikį Bendrijos ir Juodkalnijos tarpusavio prekybai:

i)

visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas;

ii)

vienos arba kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Bendrijos arba Juodkalnijos teritorijoje ar didžiojoje jų dalyje;

iii)

tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams bet kokia valstybės teikiama pagalba, iškreipianti arba galinti iškreipti konkurenciją.

2.   Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami remiantis kriterijais, kylančiais iš Bendrijoje taikomų konkurencijos taisyklių, visų pirma EB sutarties 81, 82, 86 ir 87 straipsnių ir Bendrijos institucijų priimtų aiškinamųjų dokumentų.

3.   Šalys užtikrina, kad nepriklausomai veikiančiai institucijai būtų suteiktos galios, kurios būtinos įgyvendinant šio straipsnio 1 dalies i ir ii punktus privačių ir valstybės įmonių bei įmonių, kurioms suteiktos specialios teisės, atžvilgiu.

4.   Juodkalnija įsteigia nepriklausomai veikiančią instituciją, kuriai per vienerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos suteikiamos 1 dalies iii punktui visiškai įgyvendinti būtinos galios. Ši institucija, inter alia, turi įgaliojimus tvirtinti valstybės pagalbos planus bei individualios pagalbos subsidijas pagal 2 dalį ir reikalauti grąžinti neteisėtai suteiktą valstybės pagalbą.

5.   Bendrija ir Juodkalnija užtikrina valstybės pagalbos skaidrumą, inter alia, pateikdama kitoms Šalims reguliarią metinę ataskaitą arba lygiavertį dokumentą pagal Bendrijos valstybės pagalbos apžvalgos teikimo taisykles ir metodiką. Vienos Šalies prašymu kita Šalis pateikia informaciją apie atskirus valstybės pagalbos atvejus.

6.   Prieš įsteigdama 4 dalyje nurodytą instituciją, Juodkalnija sudaro išsamų valstybės pagalbos schemų registrą ir tas pagalbos schemas suderina pagal 2 dalyje nurodytus kriterijus ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

7.

a)

Taikydamos 1 dalies iii punkto nuostatas, Šalys susitaria, kad per pirmus penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo bet kokia Juodkalnijos suteikta valstybės pagalba yra vertinama atsižvelgiant į tai, kad Juodkalnija laikoma regionu, identišku EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams.

b)

Per ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Juodkalnija teikia Europos Komisijai NUTS II lygiu suderintus duomenis apie vienam gyventojui tenkančią BVP dalį. 4 dalyje nurodyta institucija ir Europos Komisija kartu vertina, ar Juodkalnijos regionai atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus ir didžiausią jiems skiriamos pagalbos intensyvumą, siekdamos sudaryti regioninės pagalbos žemėlapį pagal atitinkamas Bendrijos gaires.

8.   Atitinkamai 5 protokole nustatomos valstybės pagalbos plieno pramonėje taisyklės. Šiame protokole nustatytos taisyklės taikomos tuo atveju, jeigu plieno pramonei teikiama restruktūrizavimo pagalba. Jame būtų pabrėžiamas tokios pagalbos išskirtinis pobūdis ir tai, kad ši pagalba galėtų būti teikiama ribotą laiką ir būtų susijusi su pajėgumų mažinimu, laikantis ekonominio pagrįstumo programų.

9.   IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytų produktų atžvilgiu:

a)

1 dalies iii punktas netaikomas;

b)

bet kokie 1 dalies i punktui prieštaraujantys veiksmai vertinami pagal EB sutarties 36 ir 37 straipsnių pagrindu Bendrijos nustatytus kriterijus ir šiuo pagrindu priimtus konkrečius Bendrijos dokumentus.

10.   Jeigu viena Šalių mano, kad konkretūs veiksmai yra nesuderinami su 1 dalies nuostatomis, ji gali imtis atitinkamų priemonių po konsultacijų Stabilizacijos ir asociacijos taryboje arba po 30 darbo dienų nuo konsultacijos prašymo pateikimo dienos. Jokia šio straipsnio nuostata nepažeidžiama ir niekaip kitaip neribojama Bendrijos arba Juodkalnijos teisė imtis antidempingo arba kompensacinių priemonių pagal 1994 m. GATT ir PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių bei atitinkamus vidaus teisės aktus.

74 straipsnis

Valstybinės įmonės

Iki trečiųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pabaigos valstybės įmonėms ir įmonėms, kurioms buvo suteiktos specialios išimtinės teisės, Juodkalnija taiko EB sutartyje, visų pirma 86 straipsnyje, nustatytus principus.

Pereinamuoju laikotarpiu valstybės įmonėms suteiktos specialios teisės nesuteikia galimybės taikyti kiekybinius apribojimus arba lygiaverčio poveikio priemones importui iš Bendrijos į Juodkalniją.

75 straipsnis

Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė

1.   Pagal šio straipsnio ir VII priedo nuostatas Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą bei taikymą.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys suteikia viena kitos bendrovėms ir piliečiams ne mažiau palankų intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės pripažinimo ir apsaugos režimą nei tas, kurį pagal dvišalius susitarimus jos suteikė bet kuriai trečiajai šaliai.

3.   Juodkalnija imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau nei per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo užtikrintų panašų į Bendrijoje pasiektą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugos lygį ir veiksmingas tokių teisių įgyvendinimo priemones.

4.   Juodkalnija įsipareigoja per pirmiau minėtą laikotarpį prisijungti prie VII priede išvardytų daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti įpareigoti Juodkalniją prisijungti prie konkrečių šios srities daugiašalių konvencijų.

5.   Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje kyla problemų, apsunkinančių prekybos sąlygas, bet kurios iš Šalių prašymu jos skubiai perduodamos spręsti Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, siekiant abiem Šalims priimtino sprendimo.

76 straipsnis

Viešieji pirkimai

1.   Bendrija ir Juodkalnija mano, kad jų siektinas tikslas – sudaryti viešąsias sutartis remiantis nediskriminavimo ir savitarpiškumo principais, ypač atsižvelgiant į PPO taisykles.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, įsisteigusioms arba neįsisteigusioms Bendrijoje Juodkalnijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Bendrijoje pagal Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Bendrijos bendrovėms.

Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat taikomos komunalinių paslaugų sektoriaus sutartims, kai Juodkalnijos vyriausybė priims teisės aktus, į kuriuos bus perkeltos šios srities Bendrijos taisyklės. Bendrija periodiškai tikrina, ar Juodkalnija tikrai priėmė tokius teisės aktus.

3.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas Juodkalnijoje įsisteigusioms Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Juodkalnijos bendrovėms.

4.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, neįsisteigusioms Juodkalnijoje Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Juodkalnijoje ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Juodkalnijos bendrovėms.

5.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba periodiškai tikrina, ar Juodkalnija gali visoms Bendrijos bendrovėms suteikti teisę dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Juodkalnijoje. Juodkalnija kasmet praneša Stabilizacijos ir asociacijos tarybai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant padidinti skaidrumą ir nustatyti veiksmingą viešųjų pirkimų srityje priimtų sprendimų teisminę peržiūrą.

6.   Steigimosi, veiklos, paslaugų teikimo Bendrijoje ir Juodkalnijoje bei viešąsias sutartis vykdančių darbuotojų judėjimo ir įdarbinimo atžvilgiu taikomos 49–64 straipsnių nuostatos.

77 straipsnis

Standartizacija, metrologija, akreditavimas ir atitikties vertinimas

1.   Juodkalnija imasi būtinų priemonių, kad teisės aktai būtų laipsniškai derinami su Bendrijos techniniais reglamentais ir Europos standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo procedūromis.

2.   Tuo tikslu Šalys siekia:

a)

skatinti naudoti Bendrijos techninius reglamentus, Europos standartus ir atitikties vertinimo tvarką;

b)

numatyti pagalbą kokybiškos infrastruktūros plėtrai skatinti standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo srityse;

c)

skatinti Juodkalniją dalyvauti su standartizacijos, atitikties vertinimo, metrologijos ir panašiomis sritimis susijusių organizacijų veikloje (pvz., CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5);

d)

jeigu reikia, sudaryti Atitikties vertinimo ir pramonės produktų pripažinimo susitarimą, kai Juodkalnijos teisės aktų sistema ir taikoma tvarka bus pakankamai suderinta su Bendrijos atitinkamomis sritimis ir bus atitinkamos profesinės patirties.

78 straipsnis

Vartotojų apsauga

Šalys bendradarbiauja siekdamos suderinti Juodkalnijos ir Bendrijos vartotojų apsaugos standartus. Veiksminga vartotojų apsauga yra reikalinga tinkamam rinkos ekonomikos veikimui užtikrinti, ši apsauga priklausys nuo administracinės infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti rinkos priežiūrą ir teisės aktų taikymą šioje srityje, kūrimo.

Todėl atsižvelgdamos į jų bendrus interesus Šalys užtikrina:

a)

aktyvios vartotojų apsaugos politiką pagal Bendrijos teisę, įskaitant nepriklausomų organizacijų plėtros ir teikiamos informacijos skatinimą;

b)

Juodkalnijos teisės aktų dėl vartotojų apsaugos derinimą su galiojančiais Bendrijos teisės aktais;

c)

veiksmingą vartotojų teisinę apsaugą siekiant pagerinti vartojimo prekių kokybę ir išlaikyti tinkamus saugos standartus;

d)

kad kompetentingos institucijos prižiūrėtų, kaip laikomasi taisyklių ir kad kilus ginčui būtų suteikta teisė kreiptis į teisėsaugos institucijas;

e)

keitimąsi informacija apie pavojingus produktus.

79 straipsnis

Darbo sąlygos ir lygios galimybės

Juodkalnija laipsniškai derina savo teisės aktus su Bendrijos teisės aktais darbo sąlygų srityje, ypač darbuotojų sveikatos ir saugos bei lygių galimybių srityse.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISINGUMAS, LAISVĖ IR SAUGUMAS

80 straipsnis

Institucijų stiprinimas ir teisinė valstybė

Bendradarbiaudamos teisingumo, laisvės ir saugumo srityse, Šalys ypatingą dėmesį skiria teisinės valstybės principams konsoliduoti ir institucijoms stiprinti visų lygių administracinėse srityse apskritai, bet visų pirma teisėsaugos ir teisingumo administravimo srityse. Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama stiprinti teismų nepriklausomumą ir didinti jų veiksmingumą, gerinti policijos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklą, teikti tinkamą mokymą ir kovoti su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu.

81 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Įsigaliojus šiam Susitarimui, Juodkalnija derina asmens duomenų apsaugos teisės aktus su Bendrijos teise ir kitais Europos bei tarptautiniais teisės aktais dėl privatumo. Juodkalnija įsteigia vieną arba daugiau pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių turinčias nepriklausomas priežiūros institucijas, kad veiksmingai stebėti ir užtikrinti nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų taikymą. Šalys bendradarbiauja siekdamos šio tikslo.

82 straipsnis

Vizos, sienų valdymas, prieglobstis ir migracija

Šalys bendradarbiauja vizų, sienų valdymo, prieglobsčio ir migracijos srityse ir nustato bendradarbiavimo, taip pat regionų lygmeniu, šiose srityse pagrindą, atsižvelgdamos ir atitinkamai visapusiškai pasinaudodamos kitomis šios srities iniciatyvomis.

Bendradarbiavimas pirmiau išvardytais klausimais grindžiamas abipusėmis Šalių konsultacijoms bei nuodugniu derinimu ir turėtų apimti techninės bei administracinės pagalbos teikimą:

a)

kad būtų keičiamasi informacija apie teisės aktus ir praktiką;

b)

teisės aktams rengti;

c)

institucijų veiksmingumui skatinti;

d)

darbuotojams mokyti;

e)

kelionės dokumentų saugumui užtikrinti ir suklastotiems dokumentams aptikti;

f)

sienų valdymui.

Bendradarbiaujant didžiausias dėmesys skiriamas:

a)

prieglobsčio srityje – nacionalinės teisės aktams įgyvendinti, siekiant atitikties 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje priimtai Konvencijai dėl pabėgėlių statuso ir 1967 m. sausio 31 d. priimtam Niujorko protokolui dėl pabėgėlių statuso, ir taip užtikrinti negrąžinimo principo laikymąsi ir kitas prieglobsčio prašančių asmenų bei pabėgėlių teises;

b)

legalios migracijos srityje - taisyklėms dėl leidimo įvažiuoti į šalį ir įleistų asmenų teisėms ir statusui. Migracijos srityje šalys sutaria taikyti vienodas sąlygas kitų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena jų teritorijose, ir skatinti integracijos politiką, kuria būtų siekiama vienodų minėtų asmenų ir tų šalių piliečių teisių ir įpareigojimų.

83 straipsnis

Neteisėtos imigracijos prevencija ir kontrolė; readmisija

1.   Šalys bendradarbiauja siekdamos užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir ją kontroliuoti. Šiuo tikslu Juodkalnija ir valstybės narės susigrąžina visus nelegaliai kitos šalies teritorijoje gyvenančius savo piliečius; Šalys taip pat susitaria sudaryti ir visiškai įgyvendinti readmisijos susitarimą, įskaitant įsipareigojimą susigrąžinti kitų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės.

Valstybės narės ir Juodkalnija savo piliečiams išduoda tinkamus tapatybės dokumentus ir jiems suteikia būtinas administracines priemones šiam tikslui įgyvendinti.

Bendrijos ir Juodkalnijos susitarime dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos nustatoma konkreti piliečių, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos tvarka.

2.   Juodkalnija sutinka sudaryti readmisijos susitarimus su stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančiomis šalimis.

3.   Juodkalnija įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių lanksčiam ir greitam visų šiame straipsnyje minėtų readmisijos susitarimų įgyvendinimui užtikrinti.

4.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato kitas bendras priemones, kurių būtų galima imtis siekiant nelegalios migracijos, įskaitant prekybą žmonėmis ir nelegalios migracijos tinklus, prevencijos ir kontrolės.

84 straipsnis

Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas

1.   Šalys bendradarbiauja siekdamos užkirsti kelią naudoti jų finansų sistemas pinigams, gautiems iš nusikalstamos veiklos apskritai ir ypač iš nusikaltimų, susijusių su narkotikais, plauti bei terorizmui finansuoti.

2.   Bendradarbiavimas šioje srityje gali apimti administracinę ir techninę pagalbą, kuria skatinamas Bendrijos ir šioje srityje veikiančių tarptautinių organizacijų, ypač Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), priimtiems teisės aktams lygiaverčių reglamentų ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu standartų ir priemonių įgyvendinimas bei sklandus veikimas.

85 straipsnis

Bendradarbiavimas draudžiamų narkotikų srityje

1.   Neperžengdamos savo įgaliojimų ir kompetencijos ribų, Šalys bendradarbiauja siekdamos sukurti visapusišką, suderintą narkotikų klausimų sprendimo planą. Kovos su narkotikais politika ir veiksmais siekiama stiprinti kovos su neteisėtais narkotikais struktūras, mažinti narkotikų tiekimą, prekybą ir neteisėtų narkotikų paklausą, spręsti dėl piktnaudžiavimo narkotikais iškilusias sveikatos ir socialines pasekmes ir veiksmingiau kontroliuoti prekursorius.

2.   Šalys susitaria dėl būtinų bendradarbiavimo būdų šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrais principais remiantis ES kovos su narkotikais strategija.

86 straipsnis

Kova su organizuotu nusikalstamumu ir kita neteisėta veikla bei jų prevencija

Šalys bendradarbiauja šiose kovos su organizuota ar kitokia nusikalstama bei neteisėta veikla ir jos prevencijos srityse:

a)

neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis;

b)

neteisėtos ekonominės veiklos, ypač mokėjimo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais priemonių klastojimo, neteisėtų sandorių dėl pramoninių atliekų, radioaktyviųjų medžiagų ir sandorių dėl neteisėtų, padirbtų arba piratinių produktų;

c)

korupcijos privačiajame ir viešajame sektoriuose, ypač susijusios su neskaidriu administraciniu valdymu;

d)

mokestinio sukčiavimo;

e)

tapatybės vagystės;

f)

neteisėtos prekybos narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;

g)

neteisėtos prekybos ginklais;

h)

dokumentų klastojimo;

i)

kontrabandos ir neteisėtos prekybos prekėmis, įskaitant automobilius;

j)

elektroninių nusikaltimų.

Valiutos klastojimo klausimu Juodkalnija glaudžiai bendradarbiauja su Bendrija kovodama su banknotų ir monetų klastojimu, stabdydama ir bausdama banknotų ir monetų klastojimą, kuris gali būti vykdomas jos teritorijoje. Prevencijos klausimu Juodkalnija sieks nustatyti įgyvendinimo priemones, lygiavertes nustatytosioms atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, ir laikysis visų tarptautinių konvencijų, susijusių su šia teisės sritimi. Mainais Juodkalnija gaus Bendrijos paramą, pagalbą ir mokymus, susijusius su apsauga nuo valiutos klastojimo. Skatinamas regionų bendradarbiavimas ir pripažintų tarptautinių standartų laikymasis kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje.

87 straipsnis

Kova su terorizmu

Siekdamos užkirsti kelią teroro aktams bei jų finansavimui ir juos sustabdyti, Šalys susitaria, laikydamosi tarptautinių konvencijų, kurių šalimis jos yra, ir atitinkamų įstatymų bei kitų teisės aktų, bendradarbiauti:

a)

visapusiškai įgyvendindamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1373 (2001) ir kitas atitinkamas JT rezoliucijas, tarptautines konvencijas bei priemones;

b)

pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę keisdamosi informacija apie teroristų grupes ir jų paramos tinklus;

c)

keisdamosi patirtimi apie kovos su terorizmu priemones ir būdus, technines sritis, mokymą ir apie terorizmo prevenciją.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMO POLITIKA

88 straipsnis

1.   Bendrija ir Juodkalnija glaudžiai bendradarbiauja siekdamos skatinti Juodkalnijos vystymosi ir augimo potencialą. Toks bendradarbiavimas kuo platesniu mastu stiprina esamus ekonominius ryšius ir teikia naudą abiem Šalims.

2.   Sukuriama politika ir kitos priemonės, sudarysiančios sąlygas tvariai Juodkalnijos ekonomikos ir socialinei plėtrai. Įgyvendinant šią politiką, turėtų būti užtikrinama, kad nuo pat pradžios būtų visapusiškai atsižvelgiama į aplinkos klausimus, ir jie būtų suderinti su darnaus socialinio vystymosi reikalavimais.

3.   Bendradarbiavimo politika vyksta regionų bendradarbiavimo lygiu. Ypatingas dėmesys turės būti skiriamas priemonėms, galinčioms paskatinti Juodkalnijos ir jos kaimyninių šalių, įskaitant ir valstybes nares, bendradarbiavimą, ir taip prisidėti prie regiono stabilumo. Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato, kurios iš toliau išvardytų politikos krypčių yra prioritetinės, taip pat pačių politikos krypčių prioritetus, laikydamasi Europos partnerystės nuostatų.

89 straipsnis

Ekonomika ir prekybos politika

Bendrija ir Juodkalnija sudaro palankias sąlygas ekonomikos reformų procesui bendradarbiaudamos ir taip gerindamos jų ekonomikos pagrindų, ekonomikos politikos kūrimo ir įgyvendinimo rinkos ekonomikoje supratimą.

Šiuo tikslu Bendrija ir Juodkalnija bendradarbiauja:

a)

keisdamosi informacija apie makroekonominius rezultatus bei perspektyvas ir apie vystymosi strategijas;

b)

kartu analizuodamos ekonominius bendrojo intereso klausimus, įskaitant ekonominės politikos formavimą ir jos įgyvendinimo priemones; ir

c)

skatindamos platesnį bendradarbiavimą, siekiant paspartinti praktinės patirties gavimą ir galimybę naudotis naujomis technologijomis.

Juodkalnija siekia sukurti veikiančią rinkos ekonomiką ir palaipsniui suderinti savo politikos kryptis su stabilumą skatinančiomis Ekonominės ir pinigų sąjungos politikos kryptimis. Juodkalnijos valdžios institucijų prašymu Bendrija gali teikti paramą, kuria būtų skatinamos Juodkalnijos pastangos siekiant šių tikslų.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama stiprinti teisinę valstybę verslo srityje, taikant stabilią ir nediskriminavimo principais grindžiamą su prekyba susijusią teisinę sistemą.

Bendradarbiavimas šioje srityje apima keitimąsi informacija apie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos principus ir veikimą.

90 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Šalių bendradarbiavimas visų pirma sutelkiamas į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos statistikos srities acquis, įskaitant ekonomikos, prekybos, pinigų ir finansų sritis. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama sukurti veiksmingas ir darnias statistikos sistemas, galinčias pateikti patikimus, objektyvius ir tikslius duomenis, reikalingus pereinamajam ir reformų procesui Juodkalnijoje planuoti ir stebėti. Bendradarbiavimas taip pat turėtų sudaryti sąlygas Juodkalnijos statistikos biurui geriau tenkinti savo klientų šalyje (viešojo valdymo ir privačiojo sektoriaus) poreikius. Statistikos sistema turėtų veikti pagal pagrindinius JT nustatytus statistikos principus, Europos statistikos praktikos kodeksą bei Europos statistikos teisės nuostatas ir būti tobulinama, kad atitiktų Bendrijos acquis. Šalys visų pirma bendradarbiauja siekdamos užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą, laipsniškai didinti duomenų rinkimą ir jų perdavimą Europos statistikos sistemai ir keistis informacija apie metodus, praktinės patirties perteikimą ir mokymą.

91 straipsnis

Bankininkystė, draudimas ir kitos finansinės paslaugos

Juodkalnijos ir Bendrijos bendradarbiavimas visų pirma sutelkiamas į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos bankininkystės, draudimo ir kitų finansinių paslaugų sričių acquis. Šalys bendradarbiauja siekdamos Juodkalnijoje sukurti ir plėtoti tinkamą bankininkystės, draudimo ir finansinių paslaugų sektorių skatinimo pagrindą, pagrįstą sąžiningos konkurencijos praktika, ir užtikrindamos būtinas vienodas sąlygas.

92 straipsnis

Bendradarbiavimas vidaus kontrolės ir išorės audito srityse

Šalių bendradarbiavimas visų pirma sutelkiamas į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos viešosios vidaus finansų kontrolės (VVFK) ir išorės audito sričių acquis. Šalys visų pirma bendradarbiauja plėtodamos ir priimdamos atitinkamus teisės aktus, kuriais būtų siekiama sukurti skaidrią, veiksmingą ir ekonomišką VVFK, įskaitant finansų valdymą ir kontrolę bei funkciškai nepriklausomą vidaus auditą, ir nepriklausomas išorės audito sistemas Juodkalnijoje pagal tarptautiniu lygiu patvirtintus standartus ir metodiką bei geriausią ES praktiką. Bendradarbiavimas taip pat sutelkiamas į Juodkalnijos aukščiausiosios audito institucijos gebėjimų ugdymą. Siekiant koordinuoti ir suderinti atsakomybę, susijusią su pirmiau minėtais reikalavimais, bendradarbiavimo tikslas taip pat turėtų būti – centrinius derinimo padalinių, veikiančių finansų valdymo, kontrolės ir vidaus audito srityse, kūrimas ir stiprinimas.

93 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

Šalių bendradarbiavimu investicijų skatinimo ir apsaugos srityje, laikantis atitinkamų jų kompetencijos ribų, siekiama kurti palankias sąlygas privačioms vidaus ir užsienio investicijoms, kurios yra svarbi priemonė Juodkalnijos ekonomikai ir pramonei atgaivinti. Bendradarbiaujant ypač siekiama, kad Juodkalnija pagerintų teisinę sistemą, kuria būtų skatinamos ir saugomos investicijos.

94 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

Bendradarbiaujant siekiama skatinti Juodkalnijos pramonės ir atskirų sektorių modernizavimą ir restruktūrizavimą. Bendradarbiavimas taip pat apima pramoninį ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą, siekiant stiprinti privatųjį sektorių sąlygomis, užtikrinančiomis saugią aplinką.

Bendradarbiavimo pramonės srityje iniciatyvos rengiamos remiantis abiejų Šalių nustatytais prioritetais. Jomis atsižvelgiama į regioninius pramonės plėtros aspektus, prireikus skatinant tarpvalstybinę partnerystę. Iniciatyvomis turėtų būti visų pirma siekiama sukurti tinkamą pagrindą įmonėms, pagerinti valdymą, didinti praktinę patirtį ir skatinti rinkų kūrimą, jų skaidrumą ir verslo aplinkos kūrimą. Ypatingas dėmesys skiriamas veiksmingos eksporto skatinimo veiklos kūrimui Juodkalnijoje.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į Bendrijos pramonės politikos srities acquis.

95 straipsnis

Mažosios ir vidutinės įmonės

Šalių bendradarbiavimo tikslas yra kurti ir stiprinti privačiojo sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kurti naujas įmones srityse, kuriose yra augimo ir Bendrijos bei Juodkalnijos MVĮ bendradarbiavimo galimybių. Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos acquis MVĮ srityje, ir į dešimt gairių, įrašytų Europos mažųjų įmonių chartijoje.

96 straipsnis

Turizmas

Šalių bendradarbiavimo turizmo srityje svarbiausias tikslas yra didinti informacijos apie turizmą srautus (tarptautiniais tinklais, per duomenų bankus ir t. t.), skatinti vystyti infrastruktūrą, palankią investicijoms turizmo sektoriuje, ir Juodkalnijos dalyvavimas svarbiose Europos turizmo organizacijose. Taip pat siekiama nagrinėti galimybes rengti bendrus veiksmus ir stiprinti turizmo įmonių, ekspertų ir vyriausybių bei jų kompetentingų agentūrų bendradarbiavimą turizmo srityje, ir perteikti praktinę patirtį (rengiant mokymus, mainus, seminarus). Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šio sektoriaus Bendrijos acquis.

Bendradarbiavimas gali vykti regionų bendradarbiavimo lygiu.

97 straipsnis

Žemės ūkis ir žemės ūkio pramonės sektorius

Šalių bendradarbiavimas vystomas visose prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos žemės ūkio srities ir veterinarijos bei fitosanitarijos acquis. Bendradarbiaujant pirmiausia siekiama modernizuoti ir restruktūrizuoti žemės ūkio ir žemės ūkio pramonės sektorių, visų pirma, pasiekti atitiktį Bendrijos sanitarijos reikalavimams, pagerinti vandens valdymą ir kaimo vystymąsi, vystyti miškų sektorių Juodkalnijoje ir remti laipsnišką Juodkalnijos teisės aktų ir praktikos derinimą su Bendrijos taisyklėmis ir standartais.

98 straipsnis

Žuvininkystė

Šalys nagrinėja galimybę nustatyti abipusiškai naudingas bendrų interesų sritis žuvininkystės sektoriuje. Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines žuvininkystės sektoriaus sritis, susijusias su Bendrijos acquis, įskaitant su Tarptautinės ir regionų žuvininkystės organizacijos nustatytomis žuvininkystės išteklių valdymo ir išsaugojimo taisyklėmis susijusių tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi.

99 straipsnis

Muitinė

Šalys bendradarbiauja šioje srityje siekdamos užtikrinti suderinamumą su nuostatomis, kurias reikia priimti prekybos srityje, suderinti Juodkalnijos muitinės sistemą su Bendrijos muitinės sistema ir taip padėti pagrindą pagal šį Susitarimą suplanuotoms liberalizavimo priemonėms bei laipsniškam Juodkalnijos muitinės teisės aktų derinimui su Bendrijos acquis.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos muitinės srities acquis.

Šalių abipusės administracinės pagalbos taisyklės muitinės srityje yra išdėstytos 6 protokole.

100 straipsnis

Mokesčiai

Šalys bendradarbiauja mokesčių srityje, įskaitant priemones, kurių tikslas – toliau reformuoti Juodkalnijos mokesčių sistemą ir pertvarkyti mokesčių administravimą siekiant užtikrinti mokesčių surinkimo veiksmingumą ir kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos mokesčių ir kovos su žalinga mokesčių konkurencija sričių acquis. Žalinga mokesčių konkurencija bus šalinama vadovaujantis 1997 m. gruodžio 1 d. Tarybos priimtais Elgesio kodekso dėl verslo apmokestinimo principais.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama padidinti skaidrumą, kovoti su korupcija ir, siekiant supaprastinti priemonių, užkertančių kelią sukčiauti mokesčių srityje, išsisukinėti ar vengti juos mokėti, įgyvendinimą, keistis informacija su valstybėmis narėmis. Juodkalnija taip pat sudaro dvišalių susitarimų su valstybėmis narėmis tinklą, vadovaudamasi naujausia atnaujinta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pajamų ir kapitalo mokesčių pavyzdine konvencija bei remdamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pavyzdiniu susitarimu dėl keitimosi informacija mokesčių srityje, jeigu prašančioji valstybė narė yra prie jų prisijungusi.

101 straipsnis

Bendradarbiavimas socialinėje srityje

Bendradarbiaudamos užimtumo srityje, Šalys daugiausia dėmesio skiria darbo paieškos ir profesinio orientavimo paslaugų modernizavimui, aprūpinimui pagalbinėmis priemonėmis ir vietos plėtros skatinimui tam, kad padėtų restruktūrizuoti pramonės ir darbo rinką. Bendradarbiavimas taip pat apima tokias priemones, kaip tyrimai, ekspertų komandiravimas, informavimo ir mokomoji veikla.

Vykdydamos intensyvesnę ekonomikos reformą ir integraciją, Šalys bendradarbiauja skatindamos Juodkalnijos užimtumo politikos reformą. Bendradarbiaujant taip pat siekiama remti Juodkalnijos socialinės apsaugos sistemos pritaikymą prie naujų ekonomikos ir socialinių reikalavimų, tikslinti Juodkalnijos teisės aktus dėl moterų ir vyrų, neįgaliųjų asmenų ir mažumoms priklausančių asmenų darbo sąlygų bei lygių galimybių, gerinti darbuotojų saugą bei sveikatos apsaugą, atskaitos tašku laikant Bendrijoje nustatytą apsaugos lygį. Juodkalnija užtikrina, kad būtų laikomasi ir veiksmingai įgyvendinamos pagrindinės TDO konvencijos.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šios srities Bendrijos acquis prioritetines sritis.

102 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Šalys bendradarbiauja siekdamos kelti bendrojo ir profesinio mokymo bei lavinimo lygį Juodkalnijoje, įskaitant jaunimo politikos ir jaunimo darbo sritis bei neformalųjį švietimą. Aukštojo mokslo sistemų prioritetas – tarpvyriausybinio Bolonijos proceso metu Bolonijos deklaracijoje nustatytų tikslų siekimas.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos užtikrinti visų lygių lavinimosi ir mokymosi galimybes Juodkalnijoje, nediskriminuojant pagal lytį, rasę, etninę kilmę arba religiją.

Atitinkamomis Bendrijos programomis ir priemonėmis prisidedama prie Juodkalnijos švietimo ir mokymo sistemų ir veiklos atnaujinimo.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šios srities Bendrijos acquis prioritetines sritis.

103 straipsnis

Bendradarbiavimas kultūros srityje

Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje. Šiuo bendradarbiavimu, inter alia, siekiama didinti asmenų, bendrijų ir tautų abipusį supratimą ir pagarbą. Šalys taip pat įsipareigoja bendradarbiauti ir skatinti kultūros įvairovę, visų pirma remdamosi UNESCO Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.

104 straipsnis

Bendradarbiavimas garso ir vaizdo pramonės srityje

Šalys bendradarbiauja skatindamos garso ir vaizdo pramonę Europoje bei skatindamos bendrai kurti kino ir televizijos sričių produkciją.

Bendradarbiavimas gali apimti, inter alia, žurnalistų ir kitų žiniasklaidos profesionalų mokymo programas bei priemones ir techninę pagalbą viešajai bei privačiajai žiniasklaidai, siekiant stiprinti jos nepriklausomumą, profesionalumą ir ryšius su Europos žiniasklaida.

Juodkalnija derina tarpvalstybinės transliacijos turinio reglamentavimo politikos kryptis su atitinkamomis EB politikos kryptimis ir savo teisės aktus su ES acquis. Juodkalnija skiria ypatingą dėmesį klausimams, susijusiems su intelektinės nuosavybės teisių į programas ir transliacijas palydovu, kabeliais bei antžeminiais dažniais įsigijimu.

105 straipsnis

Informacinė visuomenė

Bendradarbiavimas vystomas visose srityse, susijusiose su Bendrijos acquis informacinės visuomenės atžvilgiu. Daugiausia remiamas Juodkalnijos laipsniškas su šiuo sektoriumi susijusios politikos ir teisės aktų derinimas su Bendrijos politika ir teisės aktais.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos toliau ugdyti informacinę visuomenę Juodkalnijoje. Bendrieji tikslai – rengti visuomenę skaitmeniniam amžiui, pritraukti investicijas ir užtikrinti tinklų bei paslaugų sąveiką.

106 straipsnis

Elektroniniai ryšių tinklai ir paslaugos

Bendradarbiavimas sutelkiamas visų pirma prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos acquis šioje srityje. Šalys visų pirma stiprina bendradarbiavimą elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų srityje, siekdamos pagrindinio tikslo – kad po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Juodkalnija perimtų Bendrijos acquis šiame sektoriuje.

107 straipsnis

Informacija ir ryšiai

Bendrija ir Juodkalnija imasi būtinų priemonių skatinti tarpusavio informacijos mainus. Pirmenybė teikiama programoms, kuriomis siekiama plačiajai visuomenei skleisti pagrindinę informaciją apie Bendriją, o labiau specializuotą informaciją – profesinėms Juodkalnijos grupėms.

108 straipsnis

Transportas

Šalių bendradarbiavimas sutelkiamas prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos transporto srities acquis.

Bendradarbiaujant pirmiausia galima siekti pertvarkyti ir atnaujinti Juodkalnijos transporto rūšis, gerinti laisvą keleivių ir prekių judėjimą, didinti galimybes patekti į transporto rinką ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, įskaitant uostus ir oro uostus. Be to, bendradarbiaujant gali būti remiamas įvairiarūšių infrastruktūrų, susijusių su pagrindiniais transeuropiniais tinklais, vystymas, visų pirma siekiant stiprinti regionų ryšius Pietryčių Europoje laikantis susitarimo memorandumo dėl pagrindinio regioninio transporto tinklo vystymo. Bendradarbiavimo tikslas turėtų būti – siekti Bendrijos veiklos normas atitinkančių normų, plėtoti Juodkalnijos transporto sistemą taip, kad ji atitiktų Bendrijos sistemą ir būtų su ja suderinta, gerinti aplinkos apsaugą transporto srityje.

109 straipsnis

Energetika

Bendradarbiavimas visų pirma sutelkiamas prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos acquis energetikos srityje. Jis grindžiamas Energijos bendrijos steigimo sutartimi ir vystomas siekiant laipsniškai integruoti Juodkalniją į Europos energetikos rinkas. Bendradarbiavimas galimas visų pirma šiose srityse:

a)

energetikos politikos formavimas ir planavimas, įskaitant infrastruktūros modernizavimą, tiekimo gerinimą ir įvairinimą bei palankesnių sąlygų patekti į energetikos rinką sudarymą, įskaitant palankesnes sąlygas tranzitui, perdavimui, paskirstymui ir regioninės svarbos turinčių elektros tinklų sujungimo su kaimyninėmis šalimis rekonstrukciją;

b)

energijos taupymo, energijos veiksmingumo, atsinaujinančios energijos naudojimo skatinimas ir energijos gamybos bei vartojimo poveikio aplinkai tyrimas;

c)

pagrindinių energetikos bendrovių restruktūrizavimo sąlygų parengimas ir šio sektoriaus įmonių bendradarbiavimas.

110 straipsnis

Branduolinė sauga

Šalys bendradarbiauja branduolinės saugos ir apsaugos priemonių srityje. Gali būti bendradarbiaujama šiais klausimais:

a)

Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su radiacine sauga, branduoline sauga ir branduolinių medžiagų apskaita ir kontrole, tobulinimas ir priežiūros institucijų bei jų išteklių stiprinimas;

b)

valstybių narių arba Europos atominės energijos bendrijos ir Juodkalnijos susitarimų dėl ankstyvojo pranešimo ir keitimosi informacija branduolinių avarijų atvejais ir parengties branduolinėms avarijoms, taip pat, prireikus, bendrais branduolinės saugos klausimais, sudarymo skatinimas;

c)

civilinė atsakomybė branduolinės energetikos srityje.

111 straipsnis

Aplinka

Siekdamos tvaraus vystymosi, Šalys plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje vykdydamos gyvybiškai svarbią užduotį – kovoti su aplinkos kokybės blogėjimu ir siekti pagerinti aplinkos būklę.

Šalys visų pirma bendradarbiauja siekdamos stiprinti administracines struktūras ir procedūras, kad būtų užtikrintas su aplinkos apsauga susijusių klausimų strateginis planavimas ir kad jie būtų koordinuojami tarp susijusių dalyvių, ir dėmesys sutelkiamas į Juodkalnijos teisės aktų derinimą su Bendrijos acquis. Bendradarbiaujant didžiausias dėmesys taip pat galėtų būti skiriamas rengiant strategijas, skirtas gerokai sumažinti oro ir vandens taršą vietos, regioniniu ir tarpvalstybiniu lygiu, sukurti veiksmingą, švarią, tvarią ir atsinaujinančią energijos gamybos ir naudojimo sistemą bei atlikti poveikio aplinkai ir strateginės aplinkosaugos vertinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas Kioto protokolo ratifikavimui ir įgyvendinimui.

112 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

Šalys skatina bendradarbiavimą civilinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) srityse, remdamosi abipuse nauda bei atsižvelgdamos į turimus išteklius ir į atitinkamas galimybes dalyvauti tam tikrose jų programose, užtikrindamos reikiamą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių (INT) apsaugą.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros acquis.

113 straipsnis

Regionų ir vietos vystymasis

Šalys stengiasi stiprinti bendradarbiavimą regionų ir vietos vystymosi srityje, siekdamos skatinti ekonomikos raidą ir mažinti regionų skirtumus. Ypatingas dėmesys skiriamas pasienio, tarptautiniam ir regionų bendradarbiavimui.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos regionų vystymo acquis.

114 straipsnis

Viešasis administravimas

Bendradarbiavimo tikslas – užtikrinti veiksmingo ir atskaitingo viešojo administravimo raidą Juodkalnijoje, pirmiausia remti teisinės valstybės kūrimą, tinkamą valstybės institucijų darbą visų Juodkalnijos gyventojų naudai ir sklandžią ES ir Juodkalnijos santykių plėtrą.

Bendradarbiaujant šioje srityje didžiausias dėmesys skiriamas institucijų kūrimo procesui, įskaitant skaidrios ir nešališkos įdarbinimo tvarkos kūrimą ir įgyvendinimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, karjeros galimybes viešųjų paslaugų srityje, tęstinį mokymą ir viešojo administravimo etikos principų skatinimą. Bendradarbiaujama visais viešojo administravimo lygmenimis, įskaitant vietos administravimą.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

115 straipsnis

Siekdama įgyvendinti šio Susitarimo tikslus ir laikydamasi 5, 116 ir 118 straipsnių reikalavimų, Juodkalnija gali gauti Bendrijos finansinę pagalbą subsidijų ir paskolų forma, įskaitant Europos investicijų banko paskolas. Bendrijos pagalba priklausys nuo tolesnės pažangos įgyvendinant Kopenhagos politinius kriterijus ir nuo konkrečios pažangos įgyvendinant konkrečius Europos partnerystės prioritetus. Taip pat atsižvelgiama į stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių šalių metinių peržiūrų rezultatus, visų pirma susijusius su gavėjų įsipareigojimu vykdyti demokratines, ekonomines ir institucines reformas ir kitas Tarybos išvadas, pirmiausiai susijusias su derinimo programų laikymusi. Juodkalnijai teikiama pagalba priklauso nuo nustatytų poreikių, suderintų prioritetų, gebėjimo ją įsisavinti bei grąžinti ir nuo ekonomikos reformos ir pertvarkymo priemonių.

116 straipsnis

Finansinei pagalbai subsidijų forma taikomos atitinkamame Tarybos reglamente nustatytos veiklos priemonės, vadovaujantis daugiamečiu preliminariu planu ir remiantis metinėmis veiksmų programomis, kurias Bendrija parengia pasikonsultavusi su Juodkalnija.

Finansinė pagalba gali būti teikiama visiems sektoriams, kuriuose vyksta bendradarbiavimas, ypatingą dėmesį skiriant teisingumui, laisvei ir saugumui, teisės aktų derinimui, ekonomikos vystymui ir aplinkos apsaugai.

117 straipsnis

Juodkalnijos prašymu ir esant ypatingam poreikiui Bendrija, suderinusi su tarptautinėmis finansų institucijomis, gali svarstyti galimybę išimties tvarka suteikti makrofinansinę pagalbą tam tikromis sąlygomis ir atsižvelgdama į visus turimus finansų išteklius. Ši pagalba būtų teikiama, jeigu laikomasi Juodkalnijos ir Tarptautinio valiutos fondo sutarimu patvirtintoje programoje nustatytų sąlygų.

118 straipsnis

Kad turimi ištekliai būtų optimaliai panaudoti, Šalys užtikrina, kad Bendrijos finansavimas būtų glaudžiai suderintas su finansavimu iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, valstybių narių, kitų šalių ir tarptautinių finansų institucijų.

Šiuo tikslu Šalys reguliariai keičiasi informacija apie visus pagalbos šaltinius.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

119 straipsnis

Įsteigiama Stabilizacijos ir asociacijos taryba, kuri prižiūri šio Susitarimo taikymą ir įgyvendinimą. Ji posėdžiauja atitinkamu lygiu reguliariai ir kai to reikalauja aplinkybės. Ji nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abi Šalis dominančius dvišalius arba tarptautinius klausimus.

120 straipsnis

1.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos nariai ir Juodkalnijos Vyriausybės nariai.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nariai gali būti atstovaujami pagal darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas.

4.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja Bendrijos ir Juodkalnijos atstovai.

5.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos investicijų bankas, kai svarstomi su juo susiję klausimai.

121 straipsnis

Siekiant šio Susitarimo tikslų, Stabilizacijos ir asociacijos taryba įgaliojama priimti šio Susitarimo taikymo sričiai priklausančius sprendimus jame numatytais atvejais. Sprendimai Šalims yra privalomi, ir jos imasi reikalingų priemonių jiems įgyvendinti. Stabilizacijos ir asociacijos taryba taip pat gali teikti atitinkamas rekomendacijas. Ji priima spendimus ir rekomendacijas Šalių sutarimu.

122 straipsnis

1.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybai vykdyti pareigas padeda Stabilizacijos ir asociacijos komitetas, kurį sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos atstovai ir Juodkalnijos Vyriausybės atstovai.

2.   Darbo tvarkos taisyklėse Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato Stabilizacijos ir asociacijos komiteto pareigas, įskaitant Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžių rengimą, taip pat nustato Komiteto veiklos tvarką.

3.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali deleguoti Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bet kuriuos savo įgaliojimus. Šiuo atveju Stabilizacijos ir asociacijos komitetas priima sprendimus pagal 121 straipsnyje nustatytas sąlygas.

123 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali steigti pakomitečius. Iki pirmųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pabaigos Stabilizacijos ir asociacijos komitetas įsteigia reikalingus pakomitečius, kad šis Susitarimas būtų tinkamai įgyvendinamas.

Sukuriamas pakomitetis, nagrinėsiantis migracijos klausimus.

124 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti kitus specialius komitetus arba įstaigas, kurios padėtų vykdyti jos pareigas. Darbo tvarkos taisyklėse Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato tokių komitetų arba įstaigų sandarą bei pareigas, taip pat nustato jų veiklos tvarką.

125 straipsnis

Įsteigiamas Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas. Jame susitinka ir nuomonėmis keičiasi Juodkalnijos Parlamento ir Europos Parlamento nariai. Jo posėdžiai vyksta paties Komiteto nustatytu periodiškumu.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinį komitetą sudaro Europos Parlamento ir Juodkalnijos Parlamento nariai.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniam komitetui pagal jo darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja Europos Parlamento narys ir Juodkalnijos Parlamento narys.

126 straipsnis

Pagal šio Susitarimo taikymo sritį kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad kitos Šalies fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų galimybę be diskriminacijos lyginant su šios Šalies piliečiais kreiptis į Šalių kompetentingus teismus ir administracines institucijas siekdami apginti savo asmens teises ir savo nuosavybės teises.

127 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nedraudžiama Šaliai imtis bet kokių priemonių:

a)

kurias ji laiko būtinomis tam, kad būtų užkirstas kelias atskleisti informaciją, kuri pakenktų jos esminiams saugumo interesams;

b)

susijusių su ginklų, amunicijos ar karinių medžiagų gamyba arba prekyba arba su gynybos tikslais būtinais tyrimais, kūrimu arba gamyba, jeigu šiomis priemonėmis nepabloginamos specialios karinės paskirties neturinčių produktų konkurencijos sąlygos;

c)

kurias ji laiko esminėmis savo saugumui užtikrinti, jeigu kiltų rimti vidaus neramumai, kurie darytų įtaką teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymui, jeigu kiltų karas arba atsirastų rimta tarptautinė įtampa, gręsianti karu, ar vykdant prisiimtus įsipareigojimus palaikyti taiką ir tarptautinį saugumą.

128 straipsnis

1.   Šio Susitarimo taikymo srityse ir nepažeidžiant jokių jo nuostatų:

a)

Bendrijos atžvilgiu Juodkalnijos taikomomis priemonėmis visiškai nediskriminuojamos valstybės narės, jų piliečiai, bendrovės arba įmonės;

b)

Juodkalnijos atžvilgiu Bendrijos taikomomis priemonėmis visiškai nediskriminuojami Juodkalnijos piliečiai, bendrovės arba įmonės.

2.   1 dalies nuostatomis nepažeidžiama Šalių teisė taikyti atitinkamas fiskalinių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra vienoda gyvenamosios vietos požiūriu.

129 straipsnis

1.   Šalys imasi bendrų arba konkrečių priemonių, reikalingų jų įsipareigojimams pagal šį Susitarimą įgyvendinti. Jos užtikrina, kad būtų pasiekti šiame Susitarime išdėstyti tikslai.

2.   Šalys susitaria atitinkamais kanalais skubiai konsultuotis bet kurios Šalies prašymu, kad aptartų bet kokį su šio Susitarimo aiškinimu arba vykdymu susijusį klausimą ir kitus svarbius Šalių santykių aspektus.

3.   Kiekviena Šalis Stabilizacijos ir asociacijos tarybai perduoda bet kokį su šio Susitarimo taikymu arba aiškinimu susijusį ginčą. Tokiu atveju taikomas 130 straipsnis ir, nelygu atvejis, 7 protokolas.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali spręsti ginčą priimdama privalomą vykdyti sprendimą.

4.   Jeigu bet kuri Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Prieš imdamasi tokių priemonių, išskyrus ypatingos skubos atvejus, ji pateikia Stabilizacijos ir asociacijos tarybai visą svarbią informaciją, reikalingą padėčiai išsamiai ištirti, kad būtų rastas Šalims priimtinas sprendimas.

Pasirenkant priemones, prioritetą būtina teikti toms priemonėms, kurios mažiausia sutrikdo šio Susitarimo veikimą. Apie šias priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai ir, jeigu kita Šalis reikalauja, dėl šių priemonių vyksta konsultacijos Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, Stabilizacijos ir asociacijos komitete arba bet kurioje kitoje įstaigoje, įsteigtoje pagal 123 arba 124 straipsnius.

5.   2, 3 ir 4 dalių nuostatos jokiu būdu nedaro poveikio ir nepažeidžia 32, 40, 41, 42, 46 straipsnių ir 3 protokolo (Sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai) nuostatų.

130 straipsnis

1.   Iškilus ginčui tarp Šalių dėl šio Susitarimo aiškinimo arba įgyvendinimo, bet kuri Šalis informuoja kitą Šalį ir Stabilizacijos ir asociacijos tarybą, išsiųsdama oficialų prašymą, kad būtų išspręstas ginčytinas klausimas.

Jeigu viena Šalis mano, kad kitos Šalies priimta priemonė arba kitos Šalies neveikimas pažeidžia jos įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, oficialiame prašyme išspręsti ginčą nurodomos šios nuomonės priežastys ir nurodoma, nelygu atvejis, kad Šalis gali imtis priemonių, kaip numatyta 129 straipsnio 4 dalyje.

2.   Šalys sprendžia ginčą vesdamos sąžiningas derybas Stabilizacijos ir asociacijos taryboje ir kitose įstaigose, kaip numatyta 3 dalyje, stengdamosi kuo greičiau pasiekti abiem Šalims priimtiną sprendimą.

3.   Šalys pateikia Stabilizacijos ir asociacijos tarybai visą susijusią informaciją, kurios reikia, kad padėtis būtų tinkamai išnagrinėta.

Neišsprendus ginčo, jis svarstomas kiekviename Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdyje, išskyrus atvejį, kai pradedama arbitražo procedūra, numatyta 7 protokole. Ginčas laikomas išspręstu Stabilizacijos ir asociacijos tarybai priėmus privalomą sprendimą, kuriuo siekiama išspręsti klausimą, kaip numatyta 129 straipsnio 3 dalyje, arba jai paskelbus, kad ginčo nebėra.

Konsultacijos dėl ginčo gali taip pat vykti bet kuriame Stabilizacijos ir asociacijos komiteto arba bet kokio kito pagal 123 ar 124 straipsnį įsteigto susijusio komiteto arba įstaigos posėdyje, Šalių susitarimu arba vienai iš Šalių paprašius. Konsultacijos taip pat gali vykti raštu.

Visa informacija, atskleista konsultacijų metu, lieka konfidenciali.

4.   Klausimais, kurie patenka į 7 protokolo taikymo sritį, bet kuri Šalis gali pateikti ginčijamą klausimą spręsti arbitražo tvarka pagal tą protokolą, tais atvejais, kai Šalims nepavyko išspręsti ginčo per du mėnesius nuo ginčo sprendimo procedūros pradžios pagal 1 dalį.

131 straipsnis

Kol piliečiams ir ekonominių operacijų vykdytojams pagal šį Susitarimą nebus suteiktos lygiavertės teisės, šiuo Susitarimu nedaroma jokia įtaka jų teisėms, suteiktoms pagal galiojančius vienai arba daugiau valstybių narių ir Juodkalnijai privalomus susitarimus.

132 straipsnis

Juodkalnijos dalyvavimo Bendrijos programose bendrieji principai yra išdėstyti 8 protokole.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 protokolai ir I–VII priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

133 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikotarpiui.

Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti po šešių mėnesių nuo pranešimo dienos.

Bet kuri Šalis gali nedelsdama sustabdyti šį Susitarimą tuo atveju, jeigu kita Šalis nesilaiko vieno iš esminių šio Susitarimo elementų.

134 straipsnis

Šiame Susitarime terminas „Šalys“ reiškia Bendriją ar jos valstybes nares arba Bendriją ir jos valstybes nares, pagal atitinkamus jų įgaliojimus, ir Juodkalnijos Respubliką.

135 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikomos Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartys tose sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Juodkalnijos teritorijoje.

136 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius yra šio Susitarimo depozitaras.

137 straipsnis

Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių kalbomis ir Juoklanijoje vartojama oficialia kalba; visi tekstai yra vienodai autentiški.

138 straipsnis

Šalys patvirtina šį Susitarimą savo nustatyta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kai Šalys viena kitai praneša apie pirmoje pastraipoje minėtų procedūrų užbaigimą.

139 straipsnis

Laikinasis susitarimas

Jeigu, dar neužbaigus šiam Susitarimui įsigalioti būtinų procedūrų, tam tikrų šio Susitarimo dalių nuostatos, visų pirma nuostatos, susijusios su laisvu prekių judėjimu, ir atitinkamos nuostatos transporto srityje, įgyvendinamos pagal Bendrijos ir Juodkalnijos laikinąjį susitarimą, Šalys susitaria, kad tokiomis aplinkybėmis šio Susitarimo IV antraštinėje dalyje, 73, 74, ir 75 straipsniuose bei Susitarimo 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 protokoluose bei atitinkamose 4 protokolo nuostatose terminas „šio Susitarimo įsigaliojimo data“ reiškia atitinkamo laikinojo susitarimo įsigaliojimo datą pirmiau minėtose nuostatose išdėstytų įsipareigojimų atžvilgiu.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

U ime Republike Crne Gore

Image


(1)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(2)  Juodkalnijos oficialusis leidinys Nr. 17/07.

(3)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 952/2007 (OL L 210, 2007 8 10, p. 26).

(4)  Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (OL L 285, 2006 10 16, p. 3).

(5)  Europos standartizacijos komitetas, Europos elektrotechninės standartizacijos komitetas, Europos telekomunikacijų standartų institutas, Europos bendradarbiavimas dėl akreditacijos, Europos bendradarbiavimas teisinės metrologijos srityje, Europos metrologijos organizacija.

I PRIEDAS

I. A PRIEDAS

JUODKALNIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS PRAMONĖS PRODUKTAMS

(nurodyta 21 straipsnyje)

Muitų normos bus mažinamos taip:

a)

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną importo muitas bus sumažintas iki 80 % bazinio muito;

b)

pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 50 % bazinio muito;

c)

ntrųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 25 % bazinio muito;

d)

trečiųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. bus panaikinta likusi importo muito dalis.

KN kodas

Aprašymas

2515

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes:

 

Marmuras ir travertinas:

2515 11 00

– –

Neapdorotas arba grubiai aplygintas

2515 12

– –

Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes:

2515 12 20

– – –

Ne didesnio kaip 4 cm storio

2515 12 50

– – –

Didesnio kaip 4 cm, bet ne didesnio kaip 25 cm storio

2515 12 90

– – –

Kitas

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje:

2522 20 00

Gesintos kalkės

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą:

 

Portlandcementis:

2523 29 00

– –

Kitas

3602 00 00

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką

3603 00

Degtuvai; sprogdikliai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės: degikliai; elektriniai detonatoriai:

3603 00 10

Degtuvai; sprogdikliai

3603 00 90

Kiti

3820 00 00

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai:

4406 90 00

Kiti

4410

Medienos drožlių plokštės, orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais:

 

Iš medienos:

4410 12

– –

Orientuotų skiedrelių plokštės (OSB):

4410 12 10

– – –

Neapdorotos arba nušlifavus toliau neapdorotos

4410 19 00

– –

Kitos

4412

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena:

4412 10 00

Iš bambuko

 

Kita:

4412 94

– –

Plokštės su vidiniu sluoksniu iš tašelių, lentelių arba lentjuosčių:

4412 94 10

– – –

Kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos

4412 94 90

– – –

Kitų

4412 99

– –

Kitos:

4412 99 70

– – –

Kitos

6403

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais:

 

Kita avalynė su odiniais išoriniais padais:

6403 51

– –

Dengianti kulkšnis:

 

– – –

Kita:

 

– – – –

Dengianti kulkšnis, bet nedengianti dalies blauzdos, kurios vidpadžių ilgis:

 

– – – – –

Ne mažesnis kaip 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –

Vyriška

6403 51 19

– – – – – –

Moteriška

 

– – – –

Kita, kurios vidpadžių ilgis:

 

– – – – –

Ne mažesnis kaip 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –

Vyriška

6403 51 99

– – – – – –

Moteriška

6405

Kita avalynė:

6405 10 00

Su batviršiais iš odos arba kompozicinės odos

7604

Aliuminio strypai, juostos ir profiliai:

7604 10

Nelegiruotojo aliuminio:

7604 10 90

– –

Profiliai

 

Aliuminio lydinių:

7604 29

– –

Kiti:

7604 29 90

– – –

Profiliai

7616

Kiti aliuminio gaminiai:

 

Kiti:

7616 99

– –

Kiti:

7616 99 90

– – –

Kiti

8415

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama:

 

Kiti:

8415 81 00

– –

Su šaldymo įtaisu ir su vėsinimo ir šildymo režimų keitimo vožtuvu (reversiniai šiluminiai siurbliai):

8507

Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų skirtuvus (separatorius), stačiakampius (įskaitant kvadratinius) arba ne stačiakampius:

8507 20

Kiti rūgštiniai švino akumuliatoriai:

 

– –

Kiti:

8507 20 98

– – –

Kiti

8517

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita balso, vaizdo arba kitų duomenų perdavimo ar priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pavyzdžiui, vietiniam ar plačiajam tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, klasifikuojamą 8443, 8525, 8527 arba 8528 pozicijose:

 

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus:

8517 12 00

– –

Telefonai, skirti koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams

8703

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius:

 

Kitos autotransporto priemonės su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga:

8703 22

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 000 cm3, bet ne didesnis kaip 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

Naujos:

ex 8703 22 10

– – – –

Keleiviniai automobiliai

8703 22 90

– – –

Naudotos

8703 23

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 3 000 cm3:

 

– – –

Naujos:

8703 23 19

– – – –

Kitos:

ex 8703 23 19

– – – – –

Keleiviniai automobiliai

8703 23 90

– – –

Naudotos

 

Kitos autotransporto priemonės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu):

8703 32

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1 500 cm3, bet ne didesnis kaip 2 500 cm3:

 

– – –

Naujos:

8703 32 19

– – – –

Kitos:

ex 8703 32 19

– – – – –

Keleiviniai automobiliai

8703 32 90

– – –

Naudotos

8703 33

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm3:

 

– – –

Naujos:

8703 33 11

– – – –

Automobiliniai nameliai

8703 33 90

– – –

Naudotos

I. B PRIEDAS

JUODKALNIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS PRAMONĖS PRODUKTAMS

(nurodyta 21 straipsnyje)

Muitų normos bus mažinamos taip:

a)

Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną importo muitas bus sumažintas iki 85 % bazinio muito;

b)

pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 70 % bazinio muito;

c)

antrųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 55 % bazinio muito;

d)

trečiųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 40 % bazinio muito;

e)

ketvirtųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. importo muitas bus sumažintas iki 20 % bazinio muito;

f)

penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. bus panaikinta likusi importo muito dalis.

KN kodas

Aprašymas

2501

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo:

 

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų:

 

– –

Kita:

 

– – –

Kita:

2501 00 91

– – – –

Druska, tinkama vartoti žmonėms

3304

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai:

 

Kiti:

3304 99 00

– –

Kiti

3305

Plaukų preparatai:

3305 10 00

Šampūnai

3305 90

Kiti:

3305 90 90

– –

Kiti

3306

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse:

3306 10 00

Dantų pastos ir milteliai

3401

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

 

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

3401 11 00

– –

Tualetinės paskirties (įskaitant produktus su medikamentais)

3402

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, išskyrus klasifikuojamus 3401 pozicijoje:

3402 20

Priemonės, skirtos mažmeninei prekybai:

3402 20 20

– –

Paviršinio aktyvumo preparatai

3402 20 90

– –

Skalbikliai ir valikliai

3402 90

Kiti:

3402 90 90

– –

Skalbikliai ir valikliai

3923

Gaminiai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų:

 

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius):

3923 21 00

– –

iš etileno polimerų

3923 29

– –

iš kitų plastikų:

3923 29 10

– – –

Iš polivinilchlorido

3923 90

Kiti:

3923 90 10

– –

Išspaustas (ekstruzinis) vamzdžio formos tinklas

3923 90 90

– –

Kiti

3926

Kiti gaminiai iš plastikų ir gaminiai iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 3901–3914 pozicijose:

3926 90

Kiti:

 

– –

Kiti:

3926 90 97

– – –

Kiti

4011

Naujos pneumatinės guminės padangos:

4011 10 00

Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius)

4202

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi:

 

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai:

4202 11

– –

Kurių išorinis paviršius iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos:

4202 11 10

– – –

Lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai

4202 11 90

– – –

Kiti

4203

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos:

4203 10 00

Drabužiai

 

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės:

4203 29

– –

Kitos:

4203 29 10

– – –

Apsauginės, skirtos visiems darbams

4418

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir skalas:

4418 10

Langai, langai-durys ir jų rėmai:

4418 10 50

– –

Iš spygliuočių medienos

4418 10 90

– –

Kiti

4418 20

Durys, jų staktos ir slenksčiai:

4418 20 50

– –

Iš spygliuočių medienos

4418 20 80

– –

Iš kitos medienos

4418 40 00

Statybiniai betonavimo klojiniai

4418 90

Kiti:

4418 90 10

– –

Klijuota mediena

4418 90 80

– –

Kiti

4802

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801 arba 4803 pozicijose; rankų darbo popierius ir kartonas:

 

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės:

4802 55

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, ritininis:

4802 55 15

– – –

Kurių kvadratinio (m2) metro masė ne mažesnė kaip 40 g, bet mažesnė kaip 60 g:

ex 4802 55 15

– – – –

Išskyrus neapdirbtą dekoravimo popierių

4802 55 25

– – –

Kurių kvadratinio (m2) metro masė ne mažesnė kaip 60 g, bet mažesnė kaip 75 g:

ex 4802 55 25

– – – –

Išskyrus neapdirbtą dekoravimo popierių

4802 55 30

– – –

Kurių kvadratinio (m2) metro masė ne mažesnė kaip 75 g, bet mažesnė kaip 80 g:

ex 4802 55 30

– – – –

Išskyrus neapdirbtą dekoravimo popierių

4802 55 90

– – –

Kurių kvadratinio (m2) metro masė ne mažesnė kaip 80 g:

ex 4802 55 90

– – – –

Išskyrus neapdirbtą dekoravimo popierių

4819

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų; dokumentų dėžės, laiškų dėtuvai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį:

4819 10 00

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus arba kartono

4819 20 00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruoto popieriaus arba kartono

4819 30 00

Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm

4819 40 00

Kiti maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius (smailu galu)

4820

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai, dienoraščiai ir panašūs dirbiniai, sąsiuviniai, biuvarai, segtuvai (su nuplėšiamais lapais arba kiti), aplankai, bylų viršeliai, įstaigų blankai su kopijų blankais, knygelės su įdėtomis kopijavimo kalkėmis ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono; pavyzdžių arba kolekcijų albumai ir knygų viršeliai iš popieriaus arba kartono:

4820 10

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai, dienoraščiai ir panašūs dirbiniai:

4820 10 10

– –

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užsakymų knygos ir kvitų knygelės

4820 20 00

Sąsiuviniai

4820 90 00

Kiti

4821

Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais arba be atspaudų:

4821 10

Su atspaudais:

4821 10 10

– –

Lipnios

4821 90

Kitos:

4821 90 10

– –

Lipnios

4910 00 00

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:

4911 10

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:

4911 10 10

– –

Prekybos katalogai

4911 10 90

– –

Kiti

 

Kiti:

4911 99 00

– –

Kiti

5111

Sukarštos vilnos arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai:

 

Kurių sudėtyje esanti vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažesnė kaip 85 % masės:

5111 19

– –

Kiti:

5111 19 10

– – –

Kurių m2 masė didesnė kaip 300 g, bet ne didesnė kaip 450 g

5111 19 90

– – –

Kurių m2 masė didesnė kaip 450 g

5112

Šukuotos vilnos arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai:

 

Kurių sudėtyje esanti vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės:

5112 11 00

– –

Kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g

5112 19

– –

Kiti:

5112 19 10

– – –

Kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, bet ne didesnė kaip 375 g

5112 19 90

– – –

Kurių m2 masė didesnė kaip 375 g

5209

Medvilniniai audiniai, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g:

 

Balinti:

5209 21 00

– –

Drobinio pynimo

5209 22 00

– –

Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5209 29 00

– –

Kiti audiniai

 

Dažyti:

5209 31 00

– –

Drobinio pynimo

5209 32 00

– –

Ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5209 39 00

– –

Kiti audiniai

 

Iš įvairių spalvų verpalų:

5209 41 00

– –

Drobinio pynimo

5209 43 00

– –

Kiti ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą, audiniai

5209 49 00

– –

Kiti audiniai

6101

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių, striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos striukės (windcheaters, wind-jackets) ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus klasifikuojamus 6103 pozicijoje:

6101 90

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6101 90 20

– –

Paltai, lietpalčiai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių ir panašūs dirbiniai:

ex 6101 90 20

– – –

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

6101 90 80

– –

Striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos striukės (windcheaters, wind-jackets) ir panašūs dirbiniai:

ex 6101 90 80

– – –

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

6115

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines (pavyzdžiui, skirtas sergantiems varikoze) ir avalynę be pritvirtintų padų:

 

Kiti:

6115 95 00

– –

Iš medvilnės

6115 96

– –

Iš sintetinių pluoštų:

6115 96 10

– – –

Kojinės iki kelių

 

– – –

Kiti:

6115 96 99

– – – –

Kiti

6205

Vyriški arba berniukų marškiniai:

6205 20 00

Iš medvilnės

6205 30 00

Iš cheminių pluoštų

6205 90

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6205 90 10

– –

Iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

6205 90 80

– –

Kiti

6206

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės:

6206 10 00

Iš šilko arba iš šilko atliekų

6206 20 00

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

6206 30 00

Iš medvilnės

6206 40 00

Iš cheminių pluoštų

6206 90

Iš kitų tekstilės medžiagų:

6206 90 10

– –

Iš lino arba ramės (kiniškosios dilgėlės)

6206 90 90

– –

Kiti

6207

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai:

 

Apatinės kelnės ir trumpikės:

6207 11 00

– –

Iš medvilnės

6207 19 00

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

Naktiniai marškiniai ir pižamos:

6207 21 00

– –

Iš medvilnės

6207 22 00

– –

Iš cheminių pluoštų

6207 29 00

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

Kiti:

6207 91 00

– –

Iš medvilnės

6207 99

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

6207 99 10

– – –

Iš cheminių pluoštų

6207 99 90

– – –

Kiti

6208

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai:

 

Apatinukai ir apatiniai sijonai:

6208 11 00

– –

Iš cheminių pluoštų

6208 19 00

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

Naktiniai marškiniai ir pižamos:

6208 21 00

– –

Iš medvilnės

6208 22 00

– –

Iš cheminių pluoštų

6208 29 00

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

 

Kiti:

6208 91 00

– –

Iš medvilnės

6208 92 00

– –

Iš cheminių pluoštų

6208 99 00

– –

Iš kitų tekstilės medžiagų

6211

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai bei kelnaitės; kiti drabužiai:

 

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai:

6211 32

– –

Iš medvilnės:

6211 32 10

– – –

Darbo ir profesiniai drabužiai

 

– – –

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

6211 32 31

– – – –

Kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio

 

– – – –

Kiti:

6211 32 41

– – – – –

Viršutiniosios dalys

6211 32 42

– – – – –

Apatiniosios dalys

 

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai:

6211 42

– –

Iš medvilnės:

6211 42 10

– – –

Prijuostės, darbinės palaidinės, darbiniai chalatai bei kiti drabužiai, darbo ir profesiniai (tinkami arba netinkami taip pat naudoti ir buityje)

 

– – –

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

6211 42 31

– – – –

Kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio

 

– – – –

Kiti:

6211 42 41

– – – – –

Viršutiniosios dalys

6211 42 42

– – – – –

Apatiniosios dalys

6211 42 90

– – –

Kiti

6211 43

– –

Iš cheminių pluoštų:

6211 43 10

– – –

Prijuostės, darbinės palaidinės, darbiniai chalatai bei kiti drabužiai, darbo ir profesiniai (tinkami arba netinkami taip pat naudoti ir buityje)

 

– – –

Sportiniai kostiumai su pamušalu:

6211 43 31

– – – –

Kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio

 

– – – –

Kiti:

6211 43 41

– – – – –

Viršutiniosios dalys

6211 43 42

– – – – –

Apatiniosios dalys

6211 43 90

– – –

Kiti

6301

Antklodės ir kelioniniai pledai:

6301 20

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų:

6301 20 10

– –

Megzti arba nerti

6301 20 90

– –

Kiti

6301 90

Kitos antklodės ir kelioniniai pledai:

6301 90 10

– –

Megzti arba nerti

6301 90 90

– –

Kiti

6302

Lovos skalbiniai, stalo skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai:

 

Kiti lovos skalbiniai, marginti:

6302 21 00

– –

Iš medvilnės

 

Kiti lovos skalbiniai:

6302 31 00

– –

Iš medvilnės

 

Kiti stalo skalbiniai:

6302 51 00

– –

Iš medvilnės

6302 53

– –

Iš cheminių pluoštų:

6302 53 90

– – –

Kiti

6403

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais:

 

Kita avalynė su odiniais išoriniais padais:

6403 59

– –

Kita:

 

– – –

Kita:

 

– – – –

Avalynė, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos:

 

– – – – –

Kita, kurios vidpadžių ilgis:

 

– – – – – –

Ne mažesnis kaip 24cm:

6403 59 35

– – – – – – –

Vyriška

6403 59 39

– – – – – – –

Moteriška

 

– – – –

Kita, kurios vidpadžių ilgis:

 

– – – – –

Ne mažesnis kaip 24 cm:

6403 59 95

– – – – – –

Vyriška

6403 59 99

– – – – – –

Moteriška

6802

Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) ir jų dirbiniai, išskyrus prekes, klasifikuojamas 6801 pozicijoje: mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus), pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; dirbtinai nudažytos gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus) granulės, trupiniai ir milteliai:

 

Kiti paminkliniai arba statybiniai akmenys ir jų dirbiniai, tik suskaldyti arba supjaustyti, plokščiu arba lygiu paviršiumi:

6802 21 00

– –

Marmuras, travertinas ir alebastras

6802 23 00

– –

Granitas

6802 29 00

– –

Kiti akmenys:

ex 6802 29 00

– – –

Kiti kalkakmeniai

 

Kiti:

6802 91

– –

Marmuras, travertinas ir alebastras:

6802 91 10

– – –

Poliruotas alebastras, dekoruotas arba kitu būdu apdorotas, bet neraižytas

6802 91 90

– – –

Kiti

6802 93

– –

Granitas:

6802 93 10

– – –

Poliruotas, dekoruotas arba kitu būdu apdorotas, išskyrus raižytinius, kurių neto masė ne mažesnė kaip 10 kg

6802 93 90

– – –

Kiti

6810

Dirbiniai iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti:

 

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir panašūs dirbiniai:

6810 11

– –

Statybiniai blokai ir plytos:

6810 11 10

– – –

Iš lengvojo betono (daugiausia sudarytos iš pemzos duženų, granuliuotojo šlako ir iš panašių medžiagų)

6810 11 90

– – –

Kiti

 

Kiti dirbiniai:

6810 91

– –

Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudojami statyboje arba civilinėje inžinerijoje:

6810 91 90

– – –

Kiti

6810 99 00

– –

Kiti

6904

Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs dirbiniai:

6904 10 00

Statybinės plytos

6904 90 00

Kiti

6905

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos detalės ir kiti statybiniai keramikos dirbiniai:

6905 10 00

Stogų čerpės

7207

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai:

 

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės:

7207 11

– –

Stačiakampio (įskaitant kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį:

7207 11 90

– – –

Kaltiniai

7207 12

– –

Kiti stačiakampio (ne kvadratinio) formos skerspjūvio:

7207 12 90

– – –

Kaltiniai

7207 19

– –

Kiti

 

– – –

Skritulio arba daugiakampio formos skerspjūvio:

7207 19 12

– – – –

Valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

7207 19 19

– – – –

Kaltiniai

7207 19 80

– – –

Kiti

7207 20

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės:

 

– –

Stačiakampio (įskaitant kvadratinį) skerspjūvio, kurių plotis mažesnis už dvigubą storį:

 

– – –

Valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu:

 

– – – –

Kiti, kurių sudėtyje esanti:

7207 20 15

– – – – –

Anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės

7207 20 17

– – – – –

Anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės

7207 20 19

– – –

Kaltiniai

 

– –

Kiti, stačiakampio (ne kvadratinio) formos skerspjūvio:

7207 20 32

– – –

Valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

7207 20 39

– – –

Kaltiniai

 

– –

Skritulio arba daugiakampio formos skerspjūvio:

7207 20 52

– – –

Valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu

7207 20 59

– – –

Kaltiniai

7207 20 80

– –

Kiti

7213

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo:

7213 10 00

Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu

 

Kiti:

7213 91

– –

Skritulio, kurio skersmuo mažesnis kaip 14 mm, formos skerspjūvio:

7213 91 10

– – –

Naudojami kaip gelžbetonio armatūra

 

– – –

Kiti:

7213 91 49

– – – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro daugiau kaip 0,06 %, bet mažiau kaip 0,25 % masės:

ex 7213 91 49

– – – – –

Išskyrus 8 mm skersmens ar mažesnius

7213 99

– –

Kiti:

7213 99 10

– – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės

7213 99 90

– – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės

7214

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus:

7214 10 00

Kaltiniai

7214 20 00

Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susukti arba supinti

 

Kiti:

7214 99

– –

Kiti:

 

– – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės:

7214 99 10

– – – –

Naudojami kaip gelžbetonio armatūra

 

– – – –

Kiti, skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo:

7214 99 31

– – – – –

Ne mažesnis kaip 80 mm

7214 99 39

– – – – –

Mažesnis kaip 80 mm

7214 99 50

– – – –

Kiti

 

– – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės:

 

– – – –

Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo:

7214 99 71

– – – – –

Ne mažesnis kaip 80 mm

7214 99 79

– – – – –

Mažesnis kaip 80 mm

7214 99 95

– – – –

Kiti

7215

Kitos juostos ir strypai iš geležies arba nelegiruotojo plieno:

7215 10 00

Iš automatinio plieno, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti

7215 50

Kiti, po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti:

 

– –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės:

7215 50 11

– – –

Stačiakampio (įskaitant kvadratinį) skerspjūvio

7215 50 19

– – –

Kiti

7215 50 80

– –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % masės

7215 90 00

Kiti

7224

Kitas legiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; kito legiruotojo plieno pusgaminiai:

7224 10

Luitai ir kitos pirminės formos:

7224 10 10

– –

Iš įrankinio plieno

7224 10 90

– –

Kiti

7224 90

Kiti:

 

– –

Kiti:

 

– – –

Stačiakampio (įskaitant kvadratinį) skerspjūvio:

 

– – – –

Karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu:

 

– – – – –

Kurių plotis mažesnis už dvigubą storį:

7224 90 05

– – – – – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,7 % masės, manganas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % masės, o silicis – ne mažiau kaip 0,6 %, bet ne daugiau kaip 2,3 % masės; kurių sudėtyje esantis boras sudaro ne mažiau kaip 0,0008 % masės, o visų kitų elementų kiekiai mažesni už minimalius kiekius, nurodytus šio skirsnio 1 pastabos f punkte

7224 90 07

– – – – – –

Kiti

7224 90 14

– – – – –

Kiti

7224 90 18

– – – –

Kaltiniai

 

– – –

Kiti:

 

– – – –

Karštai valcuoti arba pagaminti ištisinio liejimo būdu:

7224 90 31

– – – – –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, – ne daugiau kaip 0,5 % masės

7224 90 38

– – – – –

Kiti

7224 90 90

– – – –

Kaltiniai

7228

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno:

7228 20

Strypai ir juostos iš silikomanganinio plieno:

7228 20 10

– –

Stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, valcuoti iš keturių šonų

 

– –

Kiti:

7228 20 99

– – –

Kiti

7228 30

Kiti strypai ir juostos, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti:

7228 30 20

– –

Iš įrankinio plieno

 

– –

Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % masės, chromas - ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, o molibdenas, jeigu jo yra, - ne daugiau kaip 0,5 % masės:

7228 30 41

– – –

Skritulio, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, formos skerspjūvio

7228 30 49

– – –

Kiti

 

– –

Kiti:

 

– – –

Skritulio formos skerspjūvio, kurio skersmuo:

7228 30 61

– – – –

Ne mažesnis kaip 80 mm

7228 30 69

– – – –

Mažesnis kaip 80 mm

7228 30 70

– – –

Stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio, valcuoti iš keturių šonų

7228 30 89

– – –

Kiti

7228 40

Kiti strypai ir juostos, po kalimo toliau neapdoroti:

7228 40 10

– –

Iš įrankinio plieno

7228 40 90

– –

Kiti

7228 60

Kiti strypai ir juostos:

7228 60 20

– –

Iš įrankinio plieno

7228 60 80

– –

Kiti

7314

Audiniai (įskaitant transporterių juostas), grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės arba plieninės vielos; prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš geležies arba plieno:

7314 20

Grotelės, tinklai ir aptvarai iš sankirtose suvirintos vielos, kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 3 mm, o akučių plotas – ne mažesnis kaip 100 cm2:

7314 20 90

– –

Kiti

 

Kitos grotelės ir kiti tinklai bei aptvarai iš sankirtose suvirintų sudedamųjų dalių:

7314 39 00

– –

Kiti

7317 00

Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus klasifikuojamas 8305 pozicijoje) ir panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno, su galvutėmis iš kitų medžiagų arba be tokių galvučių, tačiau išskyrus tokios rūšies gaminius su varinėmis galvutėmis:

 

Kiti:

 

– –

Šaltai štampuoti iš vielos:

7317 00 40

– – –

Grūdintos plieninės vinys, pagamintos iš plieno, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,5 % masės

 

– – –

Kiti:

7317 00 69

– – – –

Kiti

7317 00 90

– –

Kiti

7605

Aliumininė viela:

 

Nelegiruotojo aliuminio:

7605 11 00

– –

Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 7 mm

7605 19 00

– –

Kita

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm:

 

Stačiakampiai (įskaitant kvadratinius):

7606 11

– –

Nelegiruotojo aliuminio:

 

– – –

Kiti, kurių storis:

7606 11 91

– – – –

Mažesnis kaip 3 mm

7606 11 93

– – – –

Ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 6 mm

7606 11 99

– – – –

Ne mažesnis kaip 6 mm

7606 12

– –

Iš aliuminio lydinių:

 

– – –

Kiti:

 

– – – –

Kiti, kurių storis:

7606 12 91

– – – – –

Mažesnis kaip 3 mm

7606 12 93

– – – – –

Ne mažesnis kaip 3 mm, bet mažesnis kaip 6 mm

7606 12 99

– – – – –

Ne mažesnis kaip 6 mm

7607

Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm:

 

Be pagrindo:

7607 11

– –

Valcuota, bet toliau neapdorota:

7607 11 10

– – –

Kurios storis mažesnis kaip 0,021 mm:

7607 11 90

– – –

Kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm

7607 19

– –

Kita:

7607 19 10

– – –

Kurios storis mažesnis kaip 0,021 mm:

 

– – –

Kurios storis ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

Kita

7607 20

Su pagrindu:

7607 20 10

– –

Kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) mažesnis kaip 0,021 mm

 

– –

Kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

Kita

7610

Aliumininės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir aliumininių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, baliustrados, atramos ir kolonos); aliuminio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose:

7610 10 00

Durys, langai ir jų rėmai bei durų slenksčiai

7610 90

Kiti:

7610 90 90

– –

Kiti

7614

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos:

7614 10 00

Su plienine šerdimi

7614 90 00

Kiti

8311

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai ir panašūs netauriųjų metalų arba metalų karbidų produktai su fliuso apvalkalais arba šerdimis, tinkami litavimui minkštuoju arba kietuoju lydmetaliu, suvirinimui arba metalų ar metalų karbidų nusodinimui; purškiamuoju būdu metalizuota viela ir strypai, pagaminti iš aglomeruotų netauriųjų metalų miltelių:

8311 10

Netauriųjų metalų elektrodai su apvalkalu, skirti suvirinimui elektros lanku:

8311 10 10

– –

Suvirinimo elektrodai su geležinėmis arba plieninėmis šerdimis, padengti ugniai atspariomis medžiagomis

8311 10 90

– –

Kiti

8311 20 00

Netauriųjų metalų viela su šerdimi, skirta suvirinimui elektros lanku

8418

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje:

8418 10

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis:

8418 10 20

– –

Kurių talpa didesnė kaip 340 litrų:

ex 8418 10 20

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

8418 10 80

– –

Kita:

ex 8418 10 80

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

 

Buitiniai šaldytuvai:

8418 21

– –

Kompresoriniai:

 

– – –

Kiti:

 

– – – –

Kiti, kurių talpa:

8418 21 91

– – – – –

Ne didesnė kaip 250 litrų

8418 21 99

– – – – –

Didesnė kaip 250 litrų, bet ne didesnė kaip 340 litrų

8418 30

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų:

8418 30 20

– –

Kurių talpa ne didesnė kaip 400 litrų:

ex 8418 30 20

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

8418 30 80

– –

Kurių talpa didesnė kaip 400 litrų, bet ne didesnė kaip 800 litrų:

ex 8418 30 80

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

8418 40

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų:

8418 40 20

– –

Kurių talpa ne didesnė kaip 250 litrų:

ex 8418 40 20

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

8418 40 80

– –

Kurių talpa didesnė kaip 250 litrų, bet ne didesnė kaip 900 litrų:

ex 8418 40 80

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

8422

Indų plovimo mašinos; butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo mašinos; butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos; butelių, stiklainių, tūbelių ir panašių talpyklų uždarymo mašinos; kitos pakavimo arba vyniojimo mašinos (įskaitant vyniojimo į pakaitintas traukias (susitraukiančias) plėveles mašinas); gėrimų gazavimo mašinos:

 

Indų plovimo mašinos:

8422 11 00

– –

Buitinės

8426

Laivų derikai; kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus; mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai (straddle carriers) ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais:

 

Kitos mašinos:

8426 91

– –

Montuojami kelių transporto priemonėse:

8426 91 10

– – –

Hidrauliniai kranai, skirti transporto priemonei pakrauti ir iškrauti

8426 91 90

– – –

Kiti

8450

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, įskaitant mašinas, atliekančias skalbimo ir džiovinimo funkcijas:

 

Mašinos, kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių:

8450 11

– –

Automatinės mašinos:

 

– – –

Mašinos, kurių talpa ne didesnė kaip 6 kg sausų skalbinių:

8450 11 11

– – – –

Į kurias skalbiniai dedami iš priekio

8483

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus):

8483 30

Guolių korpusai be įmontuotų rutulinių arba ritininių guolių; slydimo guoliai:

8483 30 80

– –

Slydimo guoliai

8703

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius:

 

Kitos autotransporto priemonės su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga:

8703 24

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

Naujos:

ex 8703 24 10

– – – –

Keleiviniai automobiliai

8703 24 90

– – –

Naudotos

 

Kitos autotransporto priemonės su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu):

8703 33

– –

Kurių cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 2 500 cm3:

 

– – –

Naujos:

8703 33 19

– – – –

Kitos:

ex 8703 33 19

– – – – –

Keleiviniai automobiliai

9401

Sėdimieji baldai (išskyrus klasifikuojamus 9402 pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų dalys:

9401 40 00

Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įranga, transformuojami į gulimuosius baldus

 

Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais:

9401 61 00

– –

Apmušti

9401 69 00

– –

Kiti

 

Kiti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais:

9401 71 00

– –

Apmušti

9401 79 00

– –

Kiti

9401 80 00

Kiti sėdimieji baldai

9403

Kiti baldai ir jų dalys:

9403 40

Mediniai virtuvės baldai:

9403 40 90

– –

Kiti

9403 50 00

Mediniai miegamųjų baldai:

9403 60

Kiti mediniai baldai:

9403 60 10

– –

Mediniai valgomųjų ir svetainių baldai

9403 60 90

– –

Kiti mediniai baldai

9404

Čiužinių karkasai; patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys (pavyzdžiui, čiužiniai, vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai ir pagalvės), spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kuriomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų, apmušti arba neapmušti:

 

Čiužiniai:

9404 29

– –

Iš kitų medžiagų:

9404 29 10

– – –

Spyruokliniai

9404 90

Kiti:

9404 90 90

– –

Kiti

9406 00

Surenkamieji statiniai:

 

Kiti:

9406 00 20

– –

Mediniai

II PRIEDAS

„JAUČIŲ JAUNIKLIŲ MĖSOS“ PRODUKTŲ APRAŠYMAS

(minėta 26 straipsnio 3 dalyje)

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai nurodomi KN kodai su raidėmis ex, lengvatinės sistemos taikymas nustatomas atsižvelgiant į KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

KN kodas

TARIC poskyris

Aprašymas

0102

 

Gyvi galvijai:

0102 90

 

Kiti:

 

 

– –

Naminės rūšys:

 

 

– – –

Didesnės kaip 300 kg masės:

 

 

– – – –

Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

Skerstinos:

 

10

Dar neturintys nuolatinių dantų, 320 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 470 kg masės (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

Kiti:

 

11

21

31

91

Dar neturintys nuolatinių dantų, 320 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 470 kg masės (1)

 

 

– – – –

Kiti:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

Skerstini:

 

10

Buliai ir jaučiai, dar neturintys nuolatinių dantų, 350 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 500 kg masės (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

Kiti:

 

21

91

Buliai ir jaučiai, dar neturintys nuolatinių dantų, 350 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 500 kg masės (1)

0201

 

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta:

ex 0201 10 00

 

Skerdenos ir skerdenų pusės

 

91

Skerdenos, ne mažesnės kaip 180 kg masės, bet ne didesnės kaip 300 kg masės ir skerdenų pusės ne mažesnės kaip 90 kg masės, bet ne didesnės kaip 150 kg masės, su mažai sukaulėjusiomis kremzlėmis (ypatingai symphysis pubis ir vertebral apophyses), kurių mėsa šviesiai rausvos spalvos ir riebalai ypatingai geros struktūros nuo rausvos iki šviesiai gelsvos spalvos (1)

0201 20

 

Kiti mėsos gabalai su kaulais:

ex 0201 20 20

 

– –

„Kompensuoti“ ketvirčiai:

 

91

„Kompensuoti ketvirčiai“, ne mažesnės kaip 90 kg masės, bet ne didesnės kaip 150 kg masės, su mažai sukaulėjusiomis kremzlėmis (ypatingai symphysis pubis ir vertebral apophyses), kurių mėsa šviesiai rausvos spalvos ir riebalai ypatingai geros struktūros nuo rausvos iki šviesiai gelsvos spalvos (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai:

 

91

Perskirti priekiniai ketvirčiai, ne mažesnės kaip 45 kg masės, bet ne didesnės kaip 75 kg masės, su mažai sukaulėjusiomis kremzlėmis (ypatingai vertebral apophyses), kurių mėsa šviesiai rausvos spalvos ir riebalai ypatingai geros struktūros nuo rausvos iki šviesiai gelsvos spalvos (1)

ex 0201 20 50

 

– –

Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai:

 

91

45 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 75 kg, perskirti užpakaliniai ketvirčiai (tačiau „Pistola“ gabalų atveju 38 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 68 kg), kuriuose mažai sukaulėjusių kremzlių (ypač vertebral apophyses), kurių mėsa yra šviesiai rausvos spalvos ir kurios ypatingai plonos tekstūros riebalai yra nuo baltos iki šviesiai gelsvos spalvos (1)


(1)  Įtraukimas į šio poskyrio sąrašą priklauso nuo atitinkamose Bendrijos nuostatose nurodytų sąlygų.

IIIa PRIEDAS

JUODKALNIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS KILMĖS PIRMINIAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

(nurodyta 27 straipsnio 2 dalies a punkte)

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos neapmuitinami neriboti kiekiai

KN kodas

Aprašymas

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai:

0101 90

Kiti:

 

– –

Arkliai:

0101 90 11

– – –

Skerstini

0101 90 19

– – –

Kiti

0101 90 30

– –

Asilai

0101 90 90

– –

Mulai ir arklėnai

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

 

Kurių masė ne didesnė kaip 185 g:

0105 12 00

– –

Kalakutai

0105 19

– –

Kiti:

0105 19 20

– – –

Žąsys

0105 19 90

– – –

Antys ir patarškos

0106

Kiti gyvi gyvūnai:

 

Žinduoliai:

0106 19

– –

Kiti:

0106 19 10

– – –

Naminiai triušiai

0106 19 90

– – –

Kiti

0106 20 00

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

 

Paukščiai:

0106 39

– –

Kiti:

0106 39 10

– – –

Balandžiai

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

0205 00 20

Šviežia arba atšaldyta

0205 00 80

Sušaldyta

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

0206 10

Galvijienos, švieži arba atšaldyti:

0206 10 10

– –

Skirti farmacijos preparatų gamybai

 

– –

Kiti:

0206 10 91

– – –

Kepenys

0206 10 95

– – –

Storosios ir plonosios diafragmos

0206 10 99

– – –

Kiti

 

Galvijienos, sušaldyti:

0206 21 00

– –

Liežuviai

0206 22 00

– –

Kepenys

0206 29

– –

Kiti:

0206 29 10

– – –

Skirti farmacijos preparatų gamybai

 

– – –

Kiti:

0206 29 91

– – – –

Storosios ir plonosios diafragmos

0206 29 99

– – – –

Kiti

0206 30 00

Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

 

Kiaulienos, sušaldyti:

0206 41 00

– –

Kepenys

0206 49

– –

Kiti:

0206 49 20

– – –

Naminių kiaulių

0206 49 80

– – –

Kiti

0206 80

Kiti, švieži arba atšaldyti:

0206 80 10

– –

Skirti farmacijos preparatų gamybai

 

– –

Kiti:

0206 80 91

– – –

Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

0206 80 99

– – –

Avienos ir ožkienos

0206 90

Kiti, sušaldyti:

0206 90 10

– –

Skirti farmacijos preparatų gamybai

 

– –

Kiti:

0206 90 91

– – –

Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

0206 90 99

– – –

Avienos ir ožkienos

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

0208 10

Triušių arba kiškių:

 

– –

Naminių triušių:

0208 10 11

– – –

Švieži arba atšaldyti

0208 10 19

– – –

Sušaldyti:

0208 10 90

– – –

Kita

0208 30 00

Primatų

0208 40

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

0208 40 10

– –

Banginių mėsa

0208 40 90

– –

Kita

0208 50 00

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

0208 90

Kita

0208 90 10

– –

Naminių balandžių

 

– –

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių:

0208 90 20

– – –

Putpelių

0208 90 40

– – –

Kita

0208 90 55

– –

Ruonių mėsa

0208 90 60

– –

Šiaurės elnių

0208 90 70

– –

Varlių kojelės

0208 90 95

– –

Kita

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

Kiti, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius:

0210 91 00

– –

Primatų

0210 92 00

– –

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

0210 93 00

– –

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

0210 99

– –

Kiti:

 

– – –

Mėsa:

0210 99 10

– – – –

Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

 

– – – –

Aviena ir ožkiena:

0210 99 21

– – – – –

Su kaulais

0210 99 29

– – – – –

Be kaulų

0210 99 31

– – – –

Šiaurės elnių

0210 99 39

– – – –

Kita

 

– – –

Mėsos subproduktai:

 

– – – –

Naminių kiaulių:

0210 99 41

– – – – –

Kepenys

0210 99 49

– – – – –

Kiti

 

– – – –

Galvijienos:

0210 99 51

– – – – –

Storosios ir plonosios diafragmos

0210 99 59

– – – – –

Kiti

0210 99 60

– – – –

Avienos ir ožkienos

 

– – – –

Kiti:

 

– – – – –

Naminių paukščių kepenys:

0210 99 71

– – – – – –

Riebiosios žąsų arba ančių kepenys, sūdytos arba užpiltos sūrymu

0210 99 79

– – – – – –

Kitos

0210 99 80

– – – – –

Kiti

0210 99 90

– – –

Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

Naminių paukščių:

 

– –

Skirti inkubacijai (perinimui):

0407 00 11

– – –

Kalakučių arba žąsų

0407 00 19

– – –

Kiti

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

Kiaušinių tryniai:

0408 11

– –

Džiovinti:

0408 11 20

– – –

Netinkami vartoti žmonių maistui

0408 19

– –

Kiti:

0408 19 20

– – –

Netinkami vartoti žmonių maistui

 

Kiti:

0408 91

– –

Džiovinti:

0408 91 20

– – –

Netinkami vartoti žmonių maistui

0408 99

– –

Kiti:

0408 99 20

– – –

Netinkami vartoti žmonių maistui

0410 00 00

Kitur nenurodyti valgomi gyvūninės kilmės produktai

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje:

0601 10

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje:

0601 10 10

– –

Hiacintų

0601 10 20

– –

Narcizų

0601 10 30

– –

Tulpių

0601 10 40

– –

Kardelių

0601 10 90

– –

Kitų

0601 20

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys:

0601 20 10

– –

Trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys

0601 20 30

– –

Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių

0601 20 90

– –

Kitų

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena:

0602 90

Kiti:

0602 90 10

– –

Grybiena

0602