ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.105.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 105

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. balandžio 27d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

1

 

*

2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 357/2010, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

10

 

*

2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 358/2010, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

12

 

 

2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 359/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

17

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

22

 

 

2010/233/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, įkurti Europos sutarčių teisės bendros principų sistemos ekspertų grupę

109

 

 

2010/234/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama Liuksemburgui iš dalies nukrypti nuo Sprendimo 2006/66/EB dėl transeuropinių paprastųjų geležinkelių posistemio Riedmenys: triukšmas techninių sąveikos specifikacijų ir nuo Sprendimo 2006/861/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio Riedmenys: prekiniai vagonai techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2546)

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 356/2010

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP, (1)

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – Saugumo Taryba), veikdama pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių, priėmė Rezoliuciją 1844 (2008), kuria patvirtinamas visuotinis ir absoliutus ginklų embargas Somaliui, taikomas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 733 (1992), ir įvedamos papildomos ribojamosios priemonės.

(2)

Papildomos ribojamosios priemonės susijusios su leidimo atvykti apribojimais ir finansinėmis ribojamosiomis priemonėmis, taikomomis Saugumo Tarybos arba Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto, įsteigto pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio (toliau – Sankcijų komitetas), nurodytiems asmenims ir subjektams. Be visuotinio ginklų embargo, minėta rezoliucija įvedamas specialus draudimas tiesiogiai ir netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą, taip pat specialus draudimas teikti susijusią pagalbą ir paslaugas Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams.

(3)

Ribojamosios priemonės taikomos asmenims ir subjektams, kuriuos Jungtinės Tautos (toliau – JT) nurodė kaip dalyvaujančius veiksmuose, kuriais keliama grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, kuriais keliama grėsmė 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui arba kuriais pasitelkus jėgą grasinama Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), arba remiančius tokius veiksmus, arba kaip savo veiksmais pažeidusius ginklų embargą ir nesilaikančius susijusių priemonių, arba kaip trukdančius teikti Somaliui humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Somalyje.

(4)

Europos Sąjungos Taryba 2009 m. vasario 16 d. priėmė Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (2), kurioje numatyta, inter alia, taikyti finansines ribojamąsias priemones į JT sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, taip pat nustatytas draudimas tokiems asmenims, subjektams arba įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai teikti paramą ir paslaugas, susijusias su ginklais ir karine įranga.

(5)

2010 m. kovo 19 d. Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1916 (2010), kuria, inter alia, buvo nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus ir įpareigojimus pagal sankcijų režimą, kad tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos galėtų tiekti įrangą ir teikti techninę pagalbą, taip pat užtikrinti, kad JT galėtų laiku teikti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.

(6)

2010 m. balandžio 12 d. Sankcijų komitetas patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(7)

Tuo pagrindu Taryba 2010 m. balandžio 26 d. priėmė Sprendimą 2010/231/BUSP.

(8)

Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Sąjungos teisės aktą joms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Sąjunga.

(9)

2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui (3) buvo įvestas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusias technines žinias, paramą, rengti mokymus, teikti lėšas arba finansinę paramą. Reikėtų priimti naują Tarybos reglamentą, siekiant įgyvendinti priemones, skirtas JT į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

(10)

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (4), pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(11)

Šiuo reglamentu taip pat niekaip nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

(12)

Atsižvelgiant į padėties Somalyje keliamą specifinę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione ir siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP priedo peržiūrėjimo ir keitimo procesui, Taryba turėtų turėti įgaliojimus iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(13)

Pagal tvarką, reglamentuojančią šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimų darymą, turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos perdavė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį, subjektą ar įstaigą.

(14)

Siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, pavardės, pavadinimai ir kiti atitinkami duomenys, skirti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi pagal šį reglamentą, identifikuoti, turėtų būti viešai paskelbti.

(15)

Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6) nuostatų.

(16)

Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinas sankcijas. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių pelnas, įskaitant toliau nurodytą turtą, tačiau juo neapsiribojant:

i)

grynieji pinigai, čekiai, piniginiai reikalavimai, vekseliai, piniginės perlaidos ir kitos mokėjimo priemonės;

ii)

indėliai finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučiai, skolos ir skoliniai įsipareigojimai;

iii)

viešai ir privačiai parduodami vertybiniai popieriai ir skolos dokumentai, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanos, dividendai arba kitos pajamos iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskola, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisė, garantijos, įvykdymo pasižadėjimai arba kiti finansiniai įsipareigojimai;

vi)

akredityvai, važtaraščiai, pardavimo sutartys;

vii)

lėšų arba finansinių išteklių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

b)

lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo ar galimybių jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų kiekį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie sudarytų galimybę naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

c)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant, draudimas;

e)

Sankcijų komitetas – Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio;

f)

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

g)

investicijų paslaugos:

i)

nurodymų dėl vienos ar keleto finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas;

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu;

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita;

iv)

portfelio valdymas;

v)

investicinės konsultacijos;

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) po finansinių priemonių išplatinimo tvirtas įsipareigojimas pirkti;

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti; arba

viii)

daugiašalių prekybos priemonių operacija,

jei veikla susijusi su bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, išvardytomis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (7) I priedo C skirsnyje;

h)

Sąjungos teritorija – teritorijos, kurioms taikomos Sutartys, pagal Sutartyse nustatytas sąlygas.

i)

motyvų pareiškimas – pagrindžiamojo dokumento dalis, kuri gali būti viešai skelbiama, ir (arba), kai taikoma, Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą motyvų aprašomojo pobūdžio santrauka.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso, kuriuos turi, valdo arba kontroliuoja I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai nesuteikiama galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

3.   I priede nurodomi fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kuriuos, vadovaudamiesi JT ST rezoliucija 1844 (2008), nurodė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

4.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra tiesiogiai arba netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones.

5.   2 dalyje nustatytas draudimas neužtraukia jokios lėšas arba ekonominius išteklius suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis šį draudimą.

3 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma šioms įšaldytas sąskaitas papildančioms lėšoms:

a)

palūkanoms arba kitoms su šiomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba,

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 2 straipsnio 1 dalis.

2.   2 straipsnio 2 dalis netrukdo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms kredituoti įšaldytas sąskaitas tais atvejais, kai jos gauna lėšas, pervedamas į fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, kurie yra įtraukti į sąrašą, sąskaitą, su sąlyga, kad bet kokios šias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų arba kredito įstaiga apie tokias operacijas nedelsdama praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede pateiktose tinklavietėse.

4 straipsnis

1.   2 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos lėšų ar ekonominių išteklių teikimui, būtinam siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, kai juos teikia Jungtinės Tautos ar jų specializuotos agentūros arba jie teikiami pagal jų programas, taip pat humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ir teikiančios humanitarinę pagalbą, arba jų įgyvendinantieji partneriai.

2.   1 dalyje nustatyta išimtis neužtraukia jokios lėšas arba ekonominius išteklius suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmams ši išimtis netaikoma.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede pateiktose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali jų manymu tinkamomis sąlygomis leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad tos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i)

reikalingi I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

ii)

išimtinai skirti pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir

b)

susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tokį sprendimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dėl šių veiksmų prieštaravimų nepateikė.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, nusprendusios, kad šios lėšos arba ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms padengti, jei susijusi valstybė narė apie šį sprendimą pranešė Sankcijų komitetui ir šis sprendimas buvo šio komiteto patvirtintas.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 2 dalis.

6 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede pateiktose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

naudojimasis lėšomis arba ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, jeigu toks suvaržymas nustatytas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto sulaikymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius ieškinius keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto sulaikymas užtikrinant reikalavimą arba sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos naudai;

d)

turto sulaikymas užtikrinant reikalavimą arba sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e)

apie turto sulaikymą užtikrinant reikalavimą arba sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

7 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, jei tokie veiksmai vykdomi sąžiningai ir neprieštarauja šiam reglamentui, neužtraukia jokios atsakomybės juos vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba subjektui, jo direktoriams arba darbuotojams, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

8 straipsnis

1.   Draudžiama visiems I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai teikti:

a)

techninę pagalbą, susijusią su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą (8), tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu;

b)

lėšas arba finansinę paramą, susijusią su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu;

c)

investicijų paslaugas, susijusias su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu.

2.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 dalyje nurodytą draudimą.

3.   1 dalies b punkte nustatytas draudimas neužtraukia jokios finansavimą arba finansinę paramą suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis šį draudimą.

9 straipsnis

1.   Nedarant poveikio galiojančių taisyklių dėl informacijos teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taikymui, fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia II priede pateiktose tinklavietėse nurodytoms šalies, kurioje jie turi buveinę arba yra įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., informaciją apie sąskaitas ir sumas, įšaldytas remiantis 2 straipsniu, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b)

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede pateiktose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriems ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą pagal valstybių narių pateiktą informaciją.

12 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

13 straipsnis

Jeigu JT nusprendžia asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies keisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

14 straipsnis

I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

15 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai informaciją apie šias taisykles ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, nurodytas šiame reglamente, ir jas nurodo II priede pateiktose tinklavietėse arba pateikia nuorodas į jas šiose tinklavietėse.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai informaciją apie šias kompetentingas institucijas ir apie visus vėlesnius pakeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2010 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(2)  OL L 46, 2009 2 17, p. 73.

(3)  OL L 24, 2003 1 29, p. 2.

(4)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(8)  OL C 69, 2010 3 18, p. 19.


I PRIEDAS

2 IR 8 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ ARBA ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

I.   Fiziniai asmenys

1)

Yasin Ali Baynah (dar žinomas kaip: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Gimimo data: apie 1966 m. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Švedijos. Buvimo vieta: Rinkeby, Stokholmas, Švedija; Mogadišas, Somalis.

2)

Hassan Dahir Aweys (dar žinomas kaip: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Gimimo data: 1935 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis; Eritrėja.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (dar žinomas kaip: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Ogadeno regionas, Etiopija. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Gimimo data: 1977 m. liepos 10 d. Gimimo vieta: Hargeysa, Somalis. Pilietybė: Somalio.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (dar žinomas kaip: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Kita buvimo vieta: Somalis.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (dar žinomas kaip: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Gimimo data: apie 1979–1982 m. Kita galima gimimo data: 1982 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis.

7)

Mohamed Sa’id (dar žinomas kaip: a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: Galgala, Somalis. Buvimo vieta: Galgala, Somalis. Kita buvimo vieta: Badhanas, Somalis.

8)

Fares Mohammed Mana'a (dar žinomas kaip: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Gimimo data: 1965 m. vasario 8 d. Gimimo vieta: Sadah, Jemenas. Paso Nr.: 00514146; išdavimo vieta: Sanaa, Jemenas. Tapatybės kortelės Nr.: 1417576; išdavimo vieta: Al-Amana, Jemenas; išdavimo data: 1996 m. sausio 7 d.

II.   Juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos

AL-SHABAAB (kiti pavadinimai: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Buveinės vieta: Somalis.


II PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 2 DALYJE, 5, 6 IR 9 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ INFORMACINĖS TINKLAVIETĖS IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Faks : +32 22990873


27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 357/2010

2010 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), yra skysčių ir saugos maišelių atsargoms taikomos saugumo procedūros. Tačiau tas reglamentas bus panaikintas nuo 2010 m. balandžio 29 d.

(2)

Vietoj Komisijos reglamento (EB) Nr. 820/2008 įsigalios 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (3). Reglamente (EB) Nr. 185/2010 nėra skysčių ir maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargoms taikomų saugumo procedūrų.

(3)

Siekiant apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėtos veikos, keliančios pavojų civilinės aviacijos saugumui, turėtų būti laikomasi Sąjungos oro uostų kontroliuojamose zonose parduodamiems skysčiams, aerozoliams ir geliams taip pat saugiesiems maišeliams, kurių pažeidimus galima nustatyti, taikomų saugumo procedūrų. Todėl tokias procedūras būtina įtraukti į Reglamentą (ES) Nr. 185/2010.

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 bus taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d. Todėl šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, kad galėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos.

(5)

Todėl Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 turėtų būti iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį sudaryto Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 221, 2008 8 19, p. 8.

(3)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

8 skyrius papildomas 8.3 skirsniu:

„8.3   PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ORLAIVIO ATSARGOMS

1.

Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargos į kontroliuojamą oro uosto zoną arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

2.

Nuo nesankcionuoto poveikio skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, saugomi nuo pat jų gavimo kontroliuojamoje oro uosto zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo orlaivyje.

3.

Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, orlaivio atsargoms, nuostatos pateiktos atskirame sprendime.“

2)

9 skyrius papildomas 9.3 skirsniu:

„9.3   PAPILDOMOS SAUGUMO NUOSTATOS, TAIKOMOS SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ TAIP PAT SAUGIŲJŲ MAIŠELIŲ, KURIŲ PAŽEIDIMUS GALIMA NUSTATYTI, ATSARGOMS

1.

Saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargos į kontroliuojamą oro uosto zoną už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto arba į riboto patekimo zoną patiekiamos pakuotėje, kurios pažeidimus galima nustatyti.

2.

Nuo nesankcionuoto poveikio skysčiai, aerozoliai ir geliai taip pat saugieji maišeliai, kurių pažeidimus galima nustatyti, saugomi nuo pat jų gavimo kontroliuojamoje oro uosto zonoje arba riboto patekimo zonoje iki jų galutinio pardavimo prekyvietėje.

3.

Išsamios papildomų saugumo reikalavimų, taikomų skysčių, aerozolių ir gelių taip pat saugiųjų maišelių, kurių pažeidimus galima nustatyti, atsargoms, nuostatos pateiktos atskirame sprendime.“


27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 358/2010

2010 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Dėl skysčių, aerozolių ir gelių, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys ir Sąjungos oro uostuose į kitus orlaivius persėdantys keleiviai, apribojimų trukdomas šių oro uostų darbas, o minėtieji keleiviai patiria nepatogumų.

(2)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), numatyta daryti šių apribojimų taikymo išimčių, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Patikrinusi, ar šios sąlygos įvykdytos tam tikrų trečiųjų šalių oro uostuose, taip pat ar tos šalys glaudžiai bendradarbiauja su Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis, Komisija padarė tokių išimčių.

(3)

Nuo 2010 m. balandžio 29 d. panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 820/2008, tos išimtys taip pat bus panaikintos. Tačiau skysčiams, aerozoliams ir geliams, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys ir Sąjungos oro uostuose į kitus orlaivius persėdantys keleiviai, apribojimai bus taikomi toliau, kaip numatyta 2010 m. balandžio 9 d. Reglamente (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (3).

(4)

Kol skysčiams, aerozoliams ir geliams, kuriuos veža iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys keleiviai, apribojimai taikomi toliau, turėtų būti pratęstas tokių apribojimų išimčių galiojimas, jei tik tos trečiosios šalys toliau vykdo sąlygas, pagal kurias buvo padarytos išimtys.

(5)

Todėl 2010 m. kovo 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (4), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

2010 m. balandžio 9 d. Reglamentas (ES) Nr. 297/2010 bus taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d. Todėl šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, kad galėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį sudaryto Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 221, 2008 8 19, p. 8.

(3)  OL L 90, 2010 4 10, p. 1.

(4)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.


PRIEDAS

Priedo 4 skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

4.0 skirsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Šiame priede:

a)   skysčiai, aerozoliai ir geliai– pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos ir kiti panašios konsistencijos produktai;

b)   saugusis maišelis, kurio pažeidimus galima nustatyti,– maišelis, atitinkantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomenduojamas saugumo kontrolės gaires.“

2.

4.1.3 skirsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos nešasi keleiviai, gali būti netikrinami, jei tie skysčiai, aerozoliai ir geliai:

a)

yra ne didesnės kaip 100 mililitrų ar lygiaverčio dydžio talpos atskirose talpyklose, viename skaidriame ne didesnės kaip 1 litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti; į plastikinį maišelį sudėti daiktai lengvai telpa; maišelis sandariai uždarytas; arba

b)

skirti naudoti kelionės metu ir yra reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą. Paprašytas keleivis turi įrodyti skysčio, aerozolio arba gelio, kuriam taikoma išimtis, autentiškumą; arba

c)

įsigyti kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą dieną; arba

d)

įsigyti riboto patekimo zonose esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros; arba

e)

įsigyti kitame Sąjungos oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą dieną; arba

f)

įsigyti Bendrijos oro vežėjo orlaivyje, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas tame orlaivyje tą dieną; arba

g)

įsigyti 4-D priedėlio sąraše įrašytos trečiosios šalies oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje per praėjusias 36 valandas. Šiame punkte numatytos išimtys netenka galios 2011 m. balandžio 29 d.“

3.

Pridedamas 4-D priedėlis.

4-D PRIEDĖLIS

Oro uostas (-ai), iš kurio (-ų) vykdomi skrydžiai į Sąjungos oro uostus:

Kanada

Visi tarptautiniai oro uostai

Kroatijos Respublika:

Dubrovniko (DBV) oro uostas,

Pulos (PUY) oro uostas,

Rijekos (RJK) oro uostas,

Splito (SPU) oro uostas,

Zadaro (ZAD) oro uostas,

Zagrebo (ZAG) oro uostas.

Malaizija

Tarptautinis Kvala Lumpūro oro uostas (KUL)

Singapūro Respublika

Changi (SIN) oro uostas

Jungtinės Amerikos Valstijos

Visi tarptautiniai oro uostai“


27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 359/2010

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/17


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/231/BUSP

2010 m. balandžio 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucijas 733 (1992), 1356 (2001) ir 1425 (2002), susijusias su ginklų embargu Somaliui, Taryba 2002 m. gruodžio 10 d. priėmė Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui (1).

(2)

2009 m. vasario 16 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui, kuria panaikinama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP (2), kuria įgyvendinama JT ST rezoliucija 1844 (2008) ir nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie siekia užkirsti kelią ar sutrukdyti taikiam politiniam procesui, arba tiems, kurie pasitelkę jėgą grasina Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), ar imasi veiksmų, kenkiančių stabilumui Somalyje ar regione.

(3)

2010 m. kovo 1 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2010/126/BUSP, iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP (3), kuriuo įgyvendinama JT ST rezoliucija 1907 (2009), kurioje visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, savo teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrinti visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei atitinkama valstybė turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal bendrą ir visišką Somaliui taikomą ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 733 (1992) 5 punktu ir patikslintą bei iš dalies pakeistą vėlesnėmis rezoliucijomis, draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(4)

2010 m. kovo 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – Saugumo Taryba) priėmė JT ST rezoliuciją 1916 (2010), kuria, inter alia, buvo pratęsta JT ST rezoliucijos 1558 (2004) 3 punkte nurodytos stebėsenos grupės įgaliojimų trukmė ir buvo nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus ir įpareigojimus pagal sankcijų režimą, kad tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos galėtų tiekti įrangą ir teikti techninę pagalbą bei būtų užtikrinta, jog Jungtinės Tautos (toliau – JT) laiku suteiktų skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.

(5)

2010 m. balandžio 12 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 751 (1992) dėl Somalio 11 punktą (toliau – Sankcijų komitetas), patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(6)

Siekiant aiškumo, Bendrąja pozicija 2009/138/BUSP, iš dalies pakeista Tarybos sprendimu 2010/126/BUSP, nustatytos priemonės ir JT ST rezoliucijoje 1916 (210) numatytos išimtys turėtų būti integruotos į vieną teisinį dokumentą.

(7)

Todėl Bendroji pozicija 2009/138/BUSP turėtų būti panaikinta.

(8)

Šiuo sprendimu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (4), pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(9)

Šiuo sprendimu taip pat niekaip nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

(10)

Pagal tvarką, reglamentuojančią šio sprendimo priede pateikto sąrašo pakeitimų darymą, turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos perdavė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį ar subjektą.

(11)

Reikia tolesnių Sąjungos veiksmų tam tikroms priemonėms įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti Somaliui visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti Somaliui su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, įskaitant visų pirma techninį mokymą ir pagalbą, susijusią su 1 dalyje minėtų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik remti AMISOM arba tik pastarosios naudojimui, kaip nustatyta JT ST rezoliucijos 1744 (2007) 4 punkte, arba tik valstybių ir regioninių organizacijų, taikančių priemones pagal JT ST rezoliucijos 1851 (2008) 6 punktą ir JT ST rezoliucijos 1846 (2008) 10 punktą, naudojimui;

b)

tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, skirtus tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, laikantis JT ST rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 punktuose numatyto politinio proceso ir Sankcijų komitetui per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo nepriėmus neigiamo sprendimo;

c)

tiekiant, parduodant arba perduodant žudyti neskirtą karinę įrangą, skirtą tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, bei įrangą, skirtą Sąjungos ar valstybių narių taikos ir susitaikymo procese įgyvendinamoms institucijų kūrimo, įskaitant saugumo srityje, programoms, kurias iš anksto patvirtino Sankcijų komitetas, taip pat apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Somalį tik asmeniniam naudojimui įveža JT personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei su jais susijęs personalas.

2 straipsnis

3 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytos ribojamosios priemonės taikomos Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir subjektams:

kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui, ar veiksmuose, kuriais pasitelkus jėgą grasinama pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar AMISOM, arba remia šiuos veiksmus,

kurie savo veiksmais pažeidė ginklų embargą ir nesilaikė susijusių priemonių, kaip nurodyta 1 straipsnyje,

kurie trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti Somalyje.

Atitinkami asmenys ir subjektai išvardyti priede.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla arba su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, pardavinėjimu, perdavimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu susijusią techninę pagalbą ar mokymą, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, įskaitant investicijas, tarpininkavimą ar kitas finansines paslaugas, 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės, derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, savo teritorijose, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrina visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei jos turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.   Orlaiviams ir laivams, gabenantiems krovinius į Somalį ir iš jo, taikomas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie visas prekes, atgabentas į valstybę narę arba iš jos išgabentas.

3.   Valstybės narės, aptikusios prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, jas konfiskuoja ir pašalina (sunaikindamos ar padarydamos netinkamomis naudoti).

5 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama įvažiuoti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad toks įvažiavimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Somalyje bei stabilumo regione.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

6 straipsnis

1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, ar kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso šiems asmenims bei subjektams arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami šių asmenų ar subjektų arba bet kokių asmenų ar subjektų, veikiančių 2 straipsnyje nurodytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta Sankcijų komiteto, yra įšaldomi. Atitinkami asmenys ir subjektai nurodyti priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius įstatymus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms padengti, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra 2 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.   3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6.   1 ir 2 dalys netaikomos lėšų, kitokio finansinio turto ar ekonominių išteklių teikimui, būtinam siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, ir kurį teikia JT ar jų specializuotos agentūros arba pagal jų programas, taip pat humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą JT Generalinėje Asamblėjoje ir teikiančios humanitarinę pagalbą, arba jų įgyvendinantieji partneriai.

7 straipsnis

Taryba sudaro priede pateikiamą sąrašą ir daro jo pakeitimus remdamasi tuo, ką nustato Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

8 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti asmenį ar subjektą ir pateikia tokio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą asmenį ar subjektą į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui ar subjektui praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį ar subjektą.

9 straipsnis

Priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis ar subjektams identifikuoti. Dėl asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl subjektų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

10 straipsnis

Vadovaujantis atitinkamais Saugumo Tarybos sprendimais, šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

11 straipsnis

Bendroji pozicija 2009/138/BUSP panaikinama.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2010 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 1.

(2)  OL L 46, 2009 2 17, p. 73.

(3)  OL L 51, 2010 3 2, p. 18.

(4)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

I.   Asmenys

1.

Yasin Ali Baynah (dar žinomas kaip: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Gimimo data: apie 1966 m. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Švedijos. Buvimo vieta: Rinkeby, Stokholmas, Švedija; Mogadišas, Somalis.

2.

Hassan Dahir Aweys (dar žinomas kaip: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Gimimo data: 1935 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis; Eritrėja.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (dar žinomas kaip: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Ogadeno regionas, Etiopija. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Gimimo data: 1977 m. liepos 10 d. Gimimo vieta: Hargeysa, Somalis. Pilietybė: Somalio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (dar žinomas kaip: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Kita buvimo vieta: Somalis.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (dar žinomas kaip: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Gimimo data: apie 1979–1982 m. Kita galima gimimo data: 1982 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis.

7.

Mohamed Sa’id (dar žinomas kaip: a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: Galgala, Somalis. Buvimo vieta: Galgala, Somalis. Kita buvimo vieta: Badhanas, Somalis.

8.

Fares Mohammed Mana’a (dar žinomas kaip: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Gimimo data: 1965 m. vasario 8 d. Gimimo vieta: Sadah, Jemenas. Paso Nr.: 00514146; išdavimo vieta: Sanaa, Jemenas. Tapatybės kortelės Nr.: 1417576; išdavimo vieta: Al-Amana, Jemenas; išdavimo data: 1996 m. sausio 7 d.

II.   Subjektai

AL-SHABAAB (kiti pavadinimai: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Buveinės vieta: Somalis.


27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/22


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/232/BUSP

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/318/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Birmai (Mianmarui) (1). Tomis priemonėmis buvo pakeistos ankstesnės priemonės, kurių pirmosios buvo priimtos 1996 m. Bendrąja pozicija 96/635/BUSP (2).

(2)

2009 m. balandžio 27 d. priimta Tarybos bendrąja pozicija 2009/351/BUSP (3) Bendrosios pozicijos 2006/318/BUSP galiojimas buvo pratęstas iki 2010 m. balandžio 30 d.

(3)

Atsižvelgiant į padėtį Birmoje (Mianmare), visų pirma tai, kad žmogaus teisių padėtis negerėja ir nėra esminės pažangos siekiant visa apimančio demokratizacijos proceso, nors buvo paskelbtas naujas rinkimų įstatymas ir Birmos (Mianmaro) Vyriausybė yra paskelbusi, kad 2010 m. bus surengti daugiapartiniai rinkimai, Bendrąja pozicija 2006/318/BUSP nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

Asmenų ir įmonių, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į pasikeitimus Birmos (Mianmaro) Vyriausybėje, saugumo pajėgose, valstybės taikos ir plėtros taryboje ir administracijoje bei į konkrečią atitinkamų asmenų padėtį, taip pat siekiant sąrašą papildyti kitomis įmonėmis, kurios valdomos ar kontroliuojamos režimo Birmoje (Mianmare) ar su tuo režimu susijusių asmenų.

(5)

Reikia tolesnių Sąjungos veiksmų tam tikroms priemonėms įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba lėktuvus, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba išvežti į Birmą (Mianmarą) visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, o taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Draudžiama:

a)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Birmoje (Mianmare) arba naudojimui Birmoje (Mianmare) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla bei su visų rūšių ginklų ir susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, tiekimu, gamyba, remontu ir naudojimu;

b)

bet kokiems asmenims, subjektams arba įstaigoms Birmoje (Mianmare) ar naudojimui Birmoje (Mianmare) tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti arba teikti finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą bet kokiam ginklų ir susijusių medžiagų, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo ar kitas paslaugas;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra apeiti a arba b punktuose nurodytus draudimus.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir ES vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant išminavimo įrangą ir reikmenis, naudojamus išminavimo operacijose;

c)

teikiant finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusius su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis;

d)

teikiant techninę pagalbą, susijusią su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis;

su sąlyga, kad tokiam eksportui iš anksto pritarė atitinkama kompetentinga institucija.

2.   1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Birmą (Mianmarą) eksportavo JT personalas, ES arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

3 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant valstybių narių jurisdikcijai priklausančius laivus arba lėktuvus draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba išvežti atitinkamą įrangą ir technologijas, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, skirtas įmonėms Birmoje (Mianmare), vykdančioms veiklą šiose pramonės šakose:

a)

medienos ruoša ir perdirbimas;

b)

aukso, alavo, geležies, vario, volframo, sidabro, anglių, švino, mangano, nikelio ir cinko kasyba;

c)

brangakmenių ir pusbrangių akmenų, įskaitant deimantus, rubinus, safyrus, nefritus ir smaragdus, kasyba ir apdirbimas.

2.   Draudžiama:

a)

teikti techninę pagalbą ar mokymą, susijusius su atitinkama įranga ir technologijomis, skirtomis įmonėms Birmoje (Mianmare), vykdančioms veiklą 1 dalyje nurodytose pramonės šakose;

b)

teikti finansavimą ar finansinę pagalbą atitinkamai įrangai ir technologijoms, skirtoms I priede išvardytoms įmonėms Birmoje (Mianmare), vykdančioms veiklą 1 dalyje nurodytose pramonės šakose, parduoti, tiekti, perduoti ar išvežti, arba teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

4 straipsnis

Draudžiama įsigyti ir importuoti ar įvežti iš Birmos (Mianmaro) į Sąjungą šiuos produktus:

a)

apvalius rąstus, medieną ir medienos produktus;

b)

auksą, alavą, geležį, varį, volframą, sidabrą, anglis, šviną, manganą, nikelį ir cinką;

c)

brangakmenius ir pusbrangius akmenis, įskaitant deimantus, rubinus, safyrus, nefritus ir smaragdus.

5 straipsnis

Draudžiama:

a)

suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą I priede išvardytoms įmonėms Birmoje (Mianmare), vykdančioms veiklą 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose pramonės šakose;

b)

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį I priede išvardytose įmonėse Birmoje (Mianmare), vykdančiose veiklą 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose pramonės šakose, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų bei vertybinių popierių įsigijimą;

c)

steigti bendras įmones su I priede išvardytomis įmonėmis Birmoje (Mianmare), vykdančiomis veiklą 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose pramonės šakose, ir steigti bendras įmones su dukterinėmis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

6 straipsnis

1.   3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnyje nurodytas draudimas neturi poveikio įsipareigojimų pagal sutartis, susijusias su prekėmis, kurios buvo pervežamos anksčiau nei 2007 m. lapkričio 19 d., vykdymui.

2.   3 straipsnyje nurodyti draudimai neturi poveikio įsipareigojimų, numatytų sutartyse, sudarytose anksčiau nei 2007 m. lapkričio 19 d. ir susijusiose su investicijomis, kurias iki tos pačios datos Birmoje (Mianmare) įvykdė valstybėse narėse įsisteigusios įmonės, vykdymui.

3.   5 straipsnio a ir b punktuose nurodyti draudimai atitinkamai:

i)

neturi poveikio įsipareigojimų, numatytų sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose iki atitinkamos įmonės įtraukimo į I priede pateiktą sąrašą datos, vykdymui;

ii)

netrukdo padidinti kapitalo dalies I priede išvardytose įmonėse, jei toks kapitalo padidinimas yra numatytas pagal susitarimą, sudarytą su atitinkama įmone iki jos įtraukimo į I priede pateiktą sąrašą datos.

7 straipsnis

Sąmoningai dalyvauti veikloje, kurios tiesioginis ar netiesioginis tikslas arba rezultatas yra 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatų pažeidimas, yra draudžiama.

8 straipsnis

Nehumanitarinės pagalbos arba plėtros programos sustabdomos. Išimtys taikomos projektams ir programoms, skirtoms remti:

a)

žmogaus teises, demokratiją, gero valdymo praktiką, konfliktų prevenciją bei pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimą;

b)

sveikatą ir švietimą, skurdo mažinimą ir pirmiausia skurdžiausiai gyvenančių ir labiausiai pažeidžiamų gyventojų pagrindinių poreikių tenkinimą bei pragyvenimo šaltinius;

c)

aplinkos apsaugą ir pirmiausia programas, skirtas netvarios, pernelyg intensyvios medienos ruošos, dėl kurios nyksta miškai, problemai spręsti.

Projektai ir programos turėtų būti įgyvendinami per JT agentūras, nevyriausybines organizacijas ir decentralizuotai bendradarbiaujant su vietos civilinėmis administracijomis. Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjunga ir toliau bendradarbiaus su Birmos (Mianmaro) Vyriausybe dėl jos įsipareigojimo dėti didesnes pastangas, siekiant JT Tūkstantmečio plėtros tikslų.

Projektai ir programos turėtų būti, kiek tai yra įmanoma, apibrėžiami, stebimi, vykdomi ir vertinami konsultuojantis su pilietine visuomene ir visomis demokratinėmis grupėmis, įskaitant Demokratijos nacionalinę lygą.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užkirsti kelią atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu šiems asmenims:

a)

Valstybės taikos ir plėtros tarybos (VTPT) aukšto rango nariams, Birmos turizmo sektoriaus administracijai, aukšto rango karininkams, aukšto rango Vyriausybės ar saugumo pajėgų pareigūnams, rengiantiems ir įgyvendinantiems politiką, kuri trukdo Birmai (Mianmarui) pereiti prie demokratijos, arba besinaudojantiems jos teikiama nauda, ir jų šeimos nariams – II priede išvardytiems fiziniams asmenims;

b)

Birmos armijoje tarnaujantiems vyresniesiems karininkams ir jų šeimos nariams – II priede išvardytiems fiziniams asmenims.

2.   1 dalis neįpareigos valstybių narių atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis neturi poveikio atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, t. y.:

a)

kaip tarptautinę tarpvyriausybinę organizaciją priimančioji šalis;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

įsipareigojimų pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

įsipareigojimų pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma ir tada, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalį.

6.   Valstybės narės gali taikyti išimtis dėl 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Europos Sąjunga ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kurių metu vedamas politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus Birmoje (Mianmare).

7.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra padaryta, nebent vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu pareiškia prieštaravimą. Jeigu vienas ar keletas Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti sprendimą padaryti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia II priede išvardytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, dėl kurio jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamiems asmenims.

10 straipsnis

1.   Įšaldomos visos II priede išvardytiems Birmos (Mianmaro) Vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Kompetentinga institucija, esant, jos nuomone, tinkamoms sąlygoms, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini siekiant patenkinti būtiniausius II priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei kompetentinga institucija kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

4.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms ar kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos datos, kai toms sąskaitoms buvo pradėtos taikyti ribojamosios priemonės,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ar mokėjimams ir toliau taikoma 1 dalis.

5.   Draudžiama:

a)

teikti finansines paskolas ar kreditus III priede išvardytoms įmonėms, kurios priklauso režimui ar su režimu susijusiems asmenims ar subjektams, arba kurios yra jų kontroliuojamos, arba įsigyti šių įmonių išleistas obligacijas, indėlių sertifikatus, garantijas ar skolinius įsipareigojimus;

b)

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį III priede išvardytose įmonėse, kurios priklauso režimui ar su režimu susijusiems asmenims ar subjektams, arba kurios yra jų kontroliuojamos, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą;

c)

steigti bendras įmones su III priede išvardytomis įmonėmis ir dukterinėmis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

6.   5 dalies a punkto nuostatos neturi poveikio įsipareigojimų, numatytų sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose su atitinkama įmone iki jos įtraukimo į III priede pateiktą sąrašą datos, vykdymui.

7.   5 dalies b punkte nurodytas draudimas netrukdo padidinti kapitalo dalies III priede išvardytose įmonėse, jei toks kapitalo padidinimas yra numatytas pagal susitarimą, sudarytą iki atitinkamos įmonės įtraukimo į III priede pateiktą sąrašą datos.

11 straipsnis

Aukšto lygio dvišaliai vyriausybiniai (ministrų ir politinio direktoriaus bei aukštesnio lygio pareigūnų) vizitai į Birmą (Mianmarą) ir toliau atidedami. Taryba išimtinėmis aplinkybėmis gali nuspręsti padaryti išimtį šiai taisyklei.

12 straipsnis

Valstybės narės neleidžia į Birmos (Mianmaro) diplomatines atstovybes valstybėse narėse skirti kariškius. Visiems į valstybių narių diplomatines atstovybes Birmoje (Mianmare) paskirtiems kariškiams ir toliau taikomas sprendimas dėl atšaukimo.

13 straipsnis

Taryba, remdamasi valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu, prireikus priima II priede pateikto sąrašo pakeitimus.

14 straipsnis

Šis sprendimas nuolatos peržiūrimas. Jo galiojimo laikas pratęsiamas arba jis atitinkamai iš dalies keičiamas, ypač I ir III prieduose išvardytų įmonių atžvilgiu, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

15 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki 2011 m. balandžio 30 d.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 116, 2006 4 29, p. 77.

(2)  OL L 287, 1996 11 8, p. 1.

(3)  OL L 108, 2009 4 29, p. 54.


I PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 ir 14 straipsniuose nurodytų įmonių sąrašas

 

MEDIENA IR MEDIENOS PRODUKTAI

 

Pavadinimas

Įtraukimo į sąrašą data

2007 11 19

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Direktoriaus vardas, pavardė: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

MEDIENOS PRAMONĖS ĮMONĖS

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

MEDŽIO APDIRBIMO TECHNIKA

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

MEDIENOS EKSPORTUOTOJAI

 

Pavadinimas

Įtraukimo į sąrašą data

2007 11 19

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

MEDIENA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Direktoriaus vardas, pavardė: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Direktoriaus vardas, pavardė: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

GELEŽIES IR PLIENO LIEJYKLOS

 

Pavadinimas

Įtraukimo į sąrašą data

2007 11 19

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

KASYBOS BENDROVĖS

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Direktoriaus vardas, pavardė: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

KASYBOS ĮRANGA IR REIKMENYS

Kasyba ir kasybos įranga

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

CINKO DIRBINIAI

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

CINKAS

633.