ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.102.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 102

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. balandžio 23d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. balandžio 22 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims ( 1 )

1

 

*

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 331/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su kiekiu, kurį pasiekus agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, taikomi papildomi muitai

8

 

*

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 332/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą ( 1 )

10

 

*

2010 m. balandžio 22 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 333/2010 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 334/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 721/2008 nuostatos dėl pašarų priedo sudėties ( 1 )

21

 

*

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 335/2010 dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

22

 

*

2010 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 336/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

25

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 337/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 338/2010, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

29

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 339/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

33

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 340/2010, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

34

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 341/2010, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

35

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 342/2010, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

37

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 343/2010, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

39

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 344/2010, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

41

 

 

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 345/2010, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

43

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/227/ES

 

*

2010 m. balandžio 19 d. Komisijos sprendimas dėl Europos medicinos prietaisų duomenų banko (Eudamed) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/ES

 

*

2010 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/ES

 

*

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projekto (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 330/2010

2010 m. balandžio 20 d.

dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1965 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą Nr. 19/65/EEB dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnį,

paskelbusi šio reglamento projektą,

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamentu Nr. 19/65/EEB Komisija įgaliojama reglamentu paskelbti, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (2) 101 straipsnio 3 dalis taikoma tam tikroms vertikaliųjų susitarimų ir atitinkamų suderintų veiksmų, kuriems taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis, rūšims.

(2)

1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (3) apibrėžiama vertikaliųjų susitarimų rūšis, kurią Komisija laikė paprastai atitinkančia 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas. Atsižvelgiant į bendrą teigiamą patirtį, įgytą taikant tą reglamentą, kuris baigia galioti 2010 m. gegužės 31 d., ir į vėlesnę patirtį, įgytą po jo priėmimo, tikslinga priimti naują bendrosios išimties reglamentą.

(3)

Susitarimų rūšis, kurią paprastai galima laikyti atitinkančia Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, apima nekonkuruojančių įmonių, tam tikrų konkurentų arba tam tikrų prekių mažmeninių pardavėjų asociacijų vertikaliuosius susitarimus dėl prekių ar paslaugų pirkimo arba pardavimo. Ji taip pat apima vertikaliuosius susitarimus, kuriuose numatyta papildomų nuostatų dėl intelektinės nuosavybės teisių perleidimo arba naudojimo. Sąvoka „vertikalieji susitarimai“ turėtų apimti ir atitinkamus suderintus veiksmus.

(4)

Kad būtų galima reglamentu paskelbti, jog taikoma Sutarties 101 straipsnio 3 dalis, nebūtina apibrėžti tų vertikaliųjų susitarimų, kuriems gali būti taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis; atskirai vertinant susitarimus, kuriems taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis, būtina atsižvelgti į keletą veiksnių, ypač į rinkos struktūrą tiekimo ir pirkimo požiūriu.

(5)

Galimybė taikyti šiuo reglamentu nustatytą bendrąją išimtį turėtų būti numatyta tik tiems vertikaliesiems susitarimams, kurie pakankamai pagrįstai gali būti laikomi atitinkančiais Sutarties 101 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

(6)

Tam tikrų rūšių vertikaliaisiais susitarimais gali būti padidintas gamybos arba platinimo grandinės ekonominis efektyvumas, nes jais palengvinamas dalyvaujančių įmonių koordinavimas; visų pirma, dėl šių susitarimų dalyvaujančios šalys gali sumažinti sandorių sudarymo ir platinimo sąnaudas, taip pat pasiekti optimalius savo pardavimų ir investicijų lygius.

(7)

Tikimybė, kad toks efektyvumą didinantis poveikis bus svaresnis nei dėl vertikaliuosiuose susitarimuose numatytų apribojimų antikonkurencinis poveikis, priklauso nuo susitarimo šalių galios rinkoje, taigi ir nuo to, kaip tos įmonės konkuruoja su kitomis įmonėmis, tiekiančiomis prekes arba teikiančiomis paslaugas, kurias dėl produktų savybių, kainų ir paskirties tų įmonių klientai laiko lygiavertėmis arba pakaitalais.

(8)

Galima daryti prielaidą, kad jei rinkos dalis, tenkanti kiekvienai susitarimą sudariusių šalių neviršija 30 % atitinkamos rinkos, vertikalieji susitarimai, kuriuose nenumatyta tam tikros rūšies griežtų konkurencijos apribojimų, paprastai leidžia pagerinti gamybą arba platinimą ir dėl to yra palankūs vartotojams.

(9)

Jeigu užimama rinkos dalis viršija 30 % ribą, negalima daryti prielaidos, kad vertikalieji susitarimai, kuriems taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis, dažniausiai teiks objektyvios naudos, dėl kurios pobūdžio ir apimties galėtų būti kompensuojama susitarimų daroma žala konkurencijai. Be to, nedaroma prielaida, kad šiems vertikaliesiems susitarimams taikoma Sutarties 101 straipsnio 1 dalis arba kad jie neatitinka Sutarties 101 straipsnio 3 dalies sąlygų.

(10)

Šiame reglamente numatyta išimtis neturėtų būti taikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatyta apribojimų, kurie greičiausiai ribos konkurenciją ir bus žalingi vartotojams, arba kurie nėra būtini siekiant efektyvumą didinančio poveikio. Šiuo reglamentu nustatyta bendroji išimtis, nepaisant atitinkamų įmonių užimamos rinkos dalies, visų pirma neturėtų būti taikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatyta tam tikrų griežtų konkurencijos apribojimų, kaip antai minimalios arba fiksuotos perpardavimo kainos, taip pat tam tikros rūšies teritorinės apsaugos priemonės.

(11)

Siekiant užtikrinti galimybę patekti į atitinkamą rinką arba joje užkirsti kelią slaptam susitarimui, turėtų būti numatytos tam tikros bendrosios išimties taikymo sąlygos. Todėl įsipareigojimų nekonkuruoti atveju išimtis turėtų būti taikoma tik įsipareigojimams, kurių galiojimo trukmė neviršija apibrėžto laikotarpio. Dėl tų pačių priežasčių šis reglamentas neturėtų būti taikomas jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam pasirinktinio platinimo sistemos narių įsipareigojimui neprekiauti tam tikrų konkuruojančių tiekėjų prekės ženklais.

(12)

Rinkos dalies ribojimu, išimties netaikymu tam tikriems vertikaliesiems susitarimams ir šiame reglamente numatytomis išimties taikymo sąlygomis paprastai užtikrinama, kad susitarimais, kuriems taikoma bendroji išimtis, dalyvaujančioms įmonėms nebūtų sudaroma galimybė panaikinti konkurencijos didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.

(13)

Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (4) 29 straipsnio 1 dalį Komisija gali atšaukti šiuo reglamentu nustatytą išimtį, jei nustato, kad konkrečiu atveju susitarimas, kuriam taikoma šiame reglamente nustatyta išimtis, vis tiek daro poveikį, kuris nesuderinamas su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi.

(14)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 29 straipsnio 2 dalimi valstybės narės konkurencijos institucija gali atšaukti šiuo reglamentu nustatytą išimtį visoje tos valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, jei konkrečiu atveju susitarimas, kuriam taikoma šiame reglamente nustatyta išimtis, vis tiek daro poveikį, kuris nesuderinamas su Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi, tos valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje, ir jeigu tokia teritorija turi visus atskiros geografinės rinkos požymius.

(15)

Nustatant, ar šiuo reglamentu nustatyta išimtis turėtų būti atšaukta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 29 straipsniu, ypatingai svarbus yra antikonkurencinis poveikis, kurį gali sąlygoti lygiagrečių vertikaliųjų susitarimų tinklų, turinčių vienodą poveikį, dėl kurio itin apribojamas patekimas į atitinkamą rinką arba joje itin apribojama konkurencija, egzistavimas. Toks kaupiamasis poveikis gali atsirasti, pavyzdžiui, pasirinktinio platinimo arba įsipareigojimų nekonkuruoti atveju.

(16)

Siekdama sustiprinti lygiagrečių vertikaliųjų susitarimų tinklų, kurie turi panašų antikonkurencinį poveikį ir apima daugiau kaip 50 % konkrečios rinkos, priežiūrą, Komisija reglamentu gali paskelbti, kad šis reglamentas netaikomas vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatyta su atitinkama rinka susijusių specifinių apribojimų, taip atnaujindama viso Sutarties 101 straipsnio taikymą tokiems susitarimams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokos

1.   Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

vertikalusis susitarimas – dviejų arba daugiau įmonių, kurių kiekviena, susitarimo arba suderintų veiksmų atžvilgiu, veikia skirtingame gamybos arba platinimo grandinės lygmenyje, susitarimas arba suderinti veiksmai, susiję su sąlygomis, kuriomis šalys gali pirkti, parduoti arba perparduoti tam tikras prekes arba paslaugas;

b)

vertikalusis apribojimas – vertikaliajame susitarime numatytas konkurencijos apribojimas, patenkantis į Sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį;

c)

konkuruojanti įmonė – esamas arba galimas konkurentas; esamas konkurentas – toje pačioje atitinkamoje rinkoje veikianti įmonė; galimas konkurentas – įmonė, kuri tuo atveju, jei nebūtų vertikaliojo susitarimo, realiai, o ne tik teoriškai, nedaug bet nuolat padidėjus santykinėms kainoms greičiausiai per trumpą laikotarpį galėtų padaryti būtinas papildomas investicijas ar skirti kitų būtinų keitimo sąnaudų, kad patektų į atitinkamą rinką;

d)

įsipareigojimas nekonkuruoti – tiesioginis arba netiesioginis pirkėjo įsipareigojimas negaminti, nepirkti, neparduoti ar neperparduoti prekių arba paslaugų, konkuruojančių su sutartyje nurodytomis prekėmis ar paslaugomis, arba bet koks tiesioginis ar netiesioginis pirkėjo įsipareigojimas atitinkamoje rinkoje pirkti iš tiekėjo arba iš kitos tiekėjo nurodytos įmonės daugiau nei 80 % visų pirkėjo perkamų sutartyje nurodytų prekių arba paslaugų ir jų pakaitalų, minėtąjį procentą apskaičiuojant pagal visą jo pirkimų vertę arba, jei tame sektoriuje taip įprasta, apimtį, praėjusiais kalendoriniais metais;

e)

pasirinktinio platinimo sistema – tai tokia platinimo sistema, kai tiekėjas įsipareigoja tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti sutartyje nurodytas prekes arba paslaugas tik platintojams, pasirinktiems pagal apibrėžtus kriterijus, ir kai tie platintojai įsipareigoja neparduoti tų prekių arba paslaugų neįgaliotiesiems platintojams toje teritorijoje, kurioje tiekėjas taiko tokią sistemą;

f)

intelektinės nuosavybės teisės apima pramoninės nuosavybės teises, praktinę patirtį, autorių teises ir gretutines teises;

g)

praktinė patirtis – iš patirties sukauptos ir tiekėjo išbandytos nepatentuotos slaptos, svarbios ir apibrėžtos praktinės informacijos visuma: „slapta“ reiškia, jog ši praktinė patirtis nėra visuotinai žinoma arba lengvai prieinama; „svarbi“ reiškia, jog ši praktinė patirtis esminė ir naudinga pirkėjui, kad šis galėtų naudoti, parduoti arba perparduoti sutartyje nurodytas prekes arba paslaugas; „apibrėžta“ reiškia, jog ši praktinė patirtis yra pakankamai išsamiai aprašyta, kad galima būtų patikrinti, ar ji atitinka slaptumo ir svarbumo kriterijus;

h)

pirkėjas apima įmones, kurios pagal susitarimą, patenkantį į Sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, kitos įmonės vardu parduoda prekes arba paslaugas;

i)

pirkėjo klientas – įmonė, kuri nėra susitarimo šalis ir kuri perka sutartyje nurodytas prekes arba paslaugas iš pirkėjo, kuris yra susitarimo šalis.

2.   Šiame reglamente sąvokos „įmonė“, „tiekėjas“ ir „pirkėjas“ apima ir atitinkamas su jais susijusias įmones.

Susijusios įmonės yra:

a)

įmonės, kuriose susitarimo šalis tiesiogiai arba netiesiogiai:

i)

turi įgaliojimus naudotis daugiau nei puse balsavimo teisių, arba

ii)

gali skirti daugiau nei pusę stebėtojų tarybos, valdybos ar įmonei teisiškai atstovaujančių organų narių, arba

iii)

turi įmonės veiklos valdymo teisę;

b)

įmonės, kurios per susitarimo šalį tiesiogiai arba netiesiogiai turi a punkte išvardytus įgaliojimus arba teises;

c)

įmonės, kuriose b punkte nurodytos įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai turi a punkte išvardytus įgaliojimus arba teises;

d)

įmonės, kuriose susitarimo šalis kartu su viena arba daugiau a, b arba c punktuose nurodytų įmonių arba kuriose dvi ar daugiau pastarųjų įmonių bendrai turi a punkte išvardytus įgaliojimus arba teises;

e)

įmonės, kuriose a punkte išvardytos teisės arba įgaliojimai bendrai priklauso:

i)

susitarimo šalims arba jų atitinkamoms susijusioms įmonėms, nurodytoms a–d punktuose, arba

ii)

vienai arba daugiau susitarimo šalių ar vienai arba daugiau a–d punktuose nurodytų su jomis susijusių įmonių ir vienai ar daugiau trečiųjų šalių.

2 straipsnis

Išimtis

1.   Remiantis Sutarties 101 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas skelbiama, kad Sutarties 101 straipsnio 1 dalis netaikoma vertikaliesiems susitarimams.

Ši išimtis taikoma tada, kai tokiuose susitarimuose numatyta vertikaliųjų apribojimų.

2.   1 dalyje numatyta išimtis įmonių asociacijos ir jos narių arba tokios asociacijos ir jos tiekėjų vertikaliesiems susitarimams taikoma tik tuo atveju, jeigu visi jos nariai yra prekių mažmeniniai pardavėjai ir jeigu nė vieno asociacijos nario ir su juo susijusių įmonių metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR. Tokių asociacijų vertikaliesiems susitarimams šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Sutarties 101 straipsnio taikymo asociacijos narių horizontaliesiems susitarimams arba asociacijos priimtiems sprendimams.

3.   1 dalyje numatyta išimtis taikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatytos nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių perleidimo pirkėjui arba pirkėjo naudojimosi tokiomis teisėmis, su sąlyga, kad šios nuostatos nėra pagrindinis tokių susitarimų objektas ir yra tiesiogiai susijusios su pirkėjo arba jo klientų galimybe naudotis, parduoti arba perparduoti prekes arba paslaugas. Išimtis taikoma tik tada, kai pagal tas nuostatas sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų atžvilgiu nenumatoma konkurencijos apribojimų, kurių objektas būtų identiškas vertikaliųjų apribojimų, kuriems pagal šį reglamentą išimtis netaikoma, objektui.

4.   1 dalyje numatyta išimtis netaikoma konkuruojančių įmonių vertikaliesiems susitarimams. Tačiau išimtis taikoma, jeigu konkuruojančios įmonės sudaro neabipusį vertikalųjį susitarimą ir:

a)

tiekėjas yra prekių gamintojas ir platintojas, o pirkėjas yra platintojas, tačiau gamybos lygmeniu nėra konkuruojanti įmonė; arba

b)

tiekėjas teikia paslaugas keliuose prekybos lygmenyse, o pirkėjas tiekia savo prekes arba teikia paslaugas mažmeniniu lygmeniu ir nėra konkuruojanti įmonė tame prekybos lygmenyje, kuriame jis perka sutartyje nurodytas paslaugas.

5.   Šis reglamentas netaikomas vertikaliesiems susitarimams, kuriems taikomas bet kuris kitas bendrosios išimties reglamentas, nebent tokiame reglamente numatyta kitaip.

3 straipsnis

Rinkos dalies riba

1.   2 straipsnyje numatyta išimtis taikoma su sąlyga, kad tiekėjo rinkos dalis neviršija 30 % atitinkamos rinkos, kurioje jis parduoda sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas, ir pirkėjo rinkos dalis neviršija 30 % atitinkamos rinkos, kurioje jis perka sutartines prekes ar paslaugas.

2.   Taikant 1 dalį, jei pagal daugiašalį susitarimą įmonė perka sutartines prekes ar paslaugas iš vienos įmonės, kuri yra susitarimo šalis, ir parduoda tas sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas kitai įmonei, kuri yra susitarimo šalis, 2 straipsnyje numatyta išimtis taikoma tuo atveju, jei pirmosios įmonės, kaip pirkėjo ir tiekėjo, rinkos dalis neviršija toje straipsnio dalyje nurodytos rinkos dalies.

4 straipsnis

Apribojimai, kuriais panaikinamas bendrosios išimties taikymas – pagrindiniai apribojimai

2 straipsnyje numatyta išimtis netaikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kitais šalių kontroliuojamais veiksniais siekiama:

a)

apriboti pirkėjo galimybes nustatyti savo pardavimo kainą, nepažeidžiant tiekėjo galimybės nustatyti maksimalią pardavimo kainą arba rekomenduoti pardavimo kainą, su sąlyga, kad ši kaina nesiekia nustatytos arba minimalios pardavimo kainos dėl bet kurios iš šalių spaudimo arba paskatų;

b)

apriboti teritoriją, kurioje pirkėjas, kuris yra susitarimo šalis, gali parduoti sutartyje nurodytas prekes ar paslaugas, arba apriboti klientus, kuriems jis gali parduoti minėtąsias prekes ar paslaugas, nepažeidžiant apribojimo, taikomo jo steigimo vietai, išskyrus:

i)

aktyvios prekybos apribojimą išskirtinėje teritorijoje arba išskirtinei klientų grupei, kurios yra rezervuotos tiekėjui arba tiekėjo paskirtos kitam pirkėjui, jei toks apribojimas nesuvaržo pirkėjo klientų vykdomo pardavimo,

ii)

didmeninės prekybos lygmeniu veikiančio pirkėjo pardavimo galutiniams vartotojams apribojimą,

iii)

pasirinktinio platinimo sistemos narių pardavimo neįgaliotiesiems platintojams toje teritorijoje, kurioje tiekėjas taiko tokią sistemą, apribojimą, ir

iv)

pirkėjo galimybės parduoti surinkimui tiekiamas sudedamąsias dalis klientams, kurie jas panaudotų to paties tipo prekėms, kokias gamina tiekėjas, gaminti, apribojimą;

c)

apriboti pasirinktinio platinimo sistemos narių, vykdančių mažmeninę prekybą, aktyvius arba pasyvius pardavimus galutiniams vartotojams, nepažeidžiant galimybės uždrausti sistemos nariui vykdyti veiklą neįgaliotoje steigimo vietoje;

d)

apriboti kryžminį tiekimą tarp pasirinktinio platinimo sistemai priklausančių platintojų, taip pat tarp platintojų, veikiančių skirtingame prekybos lygmenyje;

e)

sudedamųjų dalių tiekėjo ir jas surinkimui naudojančio pirkėjo sutarto apribojimo, suvaržančio tiekėjo galimybę parduoti šias sudedamąsias dalis kaip atsargines dalis galutiniams vartotojams, remonto meistrams arba kitiems paslaugų teikėjams, kuriems pardavėjas nesuteikė teisės remontuoti arba atlikti savo prekių priežiūros.

5 straipsnis

Neleistini apribojimai

1.   2 straipsnyje numatyta išimtis netaikoma toliau nurodytiems vertikaliuosiuose susitarimuose numatytiems įsipareigojimams:

a)

jokiam tiesioginiam ar netiesioginiam įsipareigojimui nekonkuruoti, kurio galiojimo trukmė yra neribota arba ilgesnė nei penkeri metai;

b)

jokiam tiesioginiam arba netiesioginiam pirkėjo įsipareigojimui, kuriuo draudžiama gaminti, parduoti arba perparduoti prekes arba paslaugas po susitarimo galiojimo pabaigos;

c)

bet kuriam pasirinktinio platinimo sistemos nario tiesioginiam arba netiesioginiam įsipareigojimui neprekiauti tam tikrų konkuruojančių tiekėjų prekės ženklais.

Taikant pirmos pastraipos a punktą, įsipareigojimas nekonkuruoti, kuris savaime pratęsiamas pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, yra laikomas neribotos trukmės įsipareigojimu.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, penkerių metų galiojimo trukmės ribojimas netaikomas, jeigu pirkėjas parduoda sutartyje nurodytas prekes arba paslaugas tiekėjui priklausančiose arba tiekėjo iš trečiųjų, su pirkėju nesusijusių šalių išsinuomotose patalpose ir žemėje, su sąlyga, kad įsipareigojimo nekonkuruoti galiojimo trukmė neviršija laikotarpio, per kurį pirkėjas valdo patalpas ir žemę.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, 2 straipsnyje nustatyta išimtis taikoma tiesioginiam arba netiesioginiam įsipareigojimui, kuriuo pirkėjui draudžiama gaminti, parduoti arba perparduoti tokias prekes arba paslaugas po susitarimo galiojimo pabaigos, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

įsipareigojimas yra susijęs su prekėmis arba paslaugomis, kurios konkuruoja su sutartyje nurodytomis prekėmis arba paslaugomis;

b)

įsipareigojimas galioja tik patalpoms ir žemei, kuriose pirkėjas veikė sutarties galiojimo laikotarpiu;

c)

įsipareigojimas yra būtinas, kad būtų apsaugota tiekėjo pirkėjui perduota praktinė patirtis;

d)

įsipareigojimas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus po susitarimo galiojimo pabaigos.

1 dalies b punktas neturi įtakos galimybei neribotam laikotarpiui nustatyti apribojimą naudotis viešai neskelbta praktine patirtimi ir ją atskleisti.

6 straipsnis

Šio reglamento netaikymas

Remiantis Reglamento Nr. 19/65/EEB 1a straipsniu, Komisija reglamentu gali paskelbti, kad jeigu panašių vertikaliųjų apribojimų lygiagretūs tinklai apima daugiau kaip 50 % atitinkamos rinkos, šis reglamentas netaikomas vertikaliesiems susitarimams, kuriuose numatyta specifinių su ta rinka susijusių apribojimų.

7 straipsnis

Rinkos dalies ribos taikymas

Taikant 3 straipsnyje numatytas rinkos dalies ribas, laikomasi šių taisyklių:

a)

tiekėjo rinkos dalis skaičiuojama remiantis duomenimis apie pardavimo rinkoje vertę ir pirkėjo rinkos dalis skaičiuojama remiantis duomenimis apie pirkimo rinkoje vertę. Jeigu duomenų apie pardavimo rinkoje vertę arba pirkimo rinkoje vertę gauti negalima, atitinkamos įmonės užimamą rinkos dalį galima nustatyti remiantis kita patikima rinkos informacija, įskaitant pardavimo rinkoje ir pirkimo rinkoje apimtis;

b)

rinkos dalys apskaičiuojamos remiantis ankstesnių kalendorinių metų duomenimis;

c)

tiekėjo rinkos dalis apima visas vertikaliai integruotiems platintojams tiekiamas pardavimui skirtas prekes arba paslaugas;

d)

jeigu rinkos dalis iš pradžių nėra didesnė nei 30 %, o vėliau padidėja, bet neviršija 35 %, 2 straipsnyje numatyta išimtis toliau taikoma dvejus kalendorinius metus iš eilės nuo tų metų, kai užimama rinkos dalis pirmą kartą viršijo 30 % ribą;

e)

jeigu rinkos dalis iš pradžių nėra didesnė nei 30 %, tačiau vėliau viršija 35 %, 2 straipsnyje numatyta išimtis toliau taikoma vienerius kalendorinius metus nuo tų metų, kai užimama rinkos dalis pirmą kartą viršijo 35 %;

f)

d ir e punktuose nurodyti laikotarpiai negali būti sudedami tokiu būdu, kad bendras laikotarpis viršytų dviejų kalendorinių metų laikotarpį;

g)

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punkte minimų įmonių turima rinkos dalis proporcingai padalijama kiekvienai įmonei, turinčiai teises arba įgaliojimus, išvardytus šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkte.

8 straipsnis

Apyvartos ribos taikymas

1.   Siekiant apskaičiuoti bendrą metinę apyvartą, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalyje, atitinkamos vertikaliojo susitarimo šalies apyvarta per praėjusius finansinius metus sudedama su tos šalies susijusių įmonių visų prekių ir paslaugų apyvarta, gauta išskaičiavus visus mokesčius ir kitas rinkliavas. Taip apskaičiuojant, neatsižvelgiama į vertikaliojo susitarimo šalies ir su ja susijusių įmonių sudarytus sandorius arba su ta šalimi susijusių įmonių tarpusavio sandorius.

2.   2 straipsnyje numatyta išimtis toliau taikoma, jeigu per bet kuriuos dvejus finansinius metus iš eilės metinės apyvartos riba viršijama ne daugiau kaip 10 %.

9 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Sutarties 101 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. susitarimams, kurie 2010 m. gegužės 31 d. jau galiojo ir kurie neatitinka šiuo reglamentu nustatytos išimties sąlygų, tačiau 2010 m. gegužės 31 d. atitiko Reglamentu (EB) Nr. 2790/1999 nustatytos išimties sąlygas.

10 straipsnis

Galiojimo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. birželio 1 d.

Jis nustoja galioti 2022 m. gegužės 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL 36, 1965 3 6, p. 533.

(2)  Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 straipsnis tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsniu. Šie straipsniai yra iš esmės tapatūs. Prireikus šiame reglamente daromos nuorodos į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį turi būti suprantamos kaip nuorodos į EB sutarties 81 straipsnį.

(3)  OL L 336, 1999 12 29, p. 21.

(4)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 331/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su kiekiu, kurį pasiekus agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, taikomi papildomi muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnio b punktą ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiu Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), numatyta prižiūrėti jo XVII priede išvardytų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti atliekama pagal taisykles, nustatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje.

(2)

Taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2007, 2008 ir 2009 m. duomenis, reikėtų patikslinti kiekį, kurį pasiekus agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, taikomi papildomi muitai.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 XVII priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVII PRIEDAS

PAPILDOMI IMPORTO MUITAI: IV ANTRAŠTINĖ DALIS, II SKYRIUS, 2 SKIRSNIS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik orientacinio pobūdžio. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma pagal KN kodų, galiojusių šio reglamento priėmimo metu, taikymo sritį.

Eilės Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Taikymo laikotarpis

Intervencinis kiekis (tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Spalio 1 d.-gegužės 31 d.

415 907

78.0020

Birželio 1 d.-rugsėjo 30 d.

40 107

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Gegužės 1 d.-spalio 31 d.

11 879

78.0075

Lapkričio 1 d.-balandžio 30 d.

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Lapkričio 1 d.-birželio 30 d.

8 866

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Sausio 1 d.-gruodžio 31 d.

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Gruodžio 1 d.-gegužės 31 d.

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementinos

Lapkričio 1 d.-vasario pabaiga

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Lapkričio 1 d.-vasario pabaiga

96 377

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Birželio 1 d.-gruodžio 31 d.

334 680

78.0160

Sausio 1 d.-gegužės 31 d.

62 311

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Liepos 21 d.-lapkričio 20 d.

89 140

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Sausio 1 d.-rugpjūčio 31 d.

829 840

78.0180

Rugsėjo 1 d.-gruodžio 31 d.

884 648

78.0220

0808 20 50

Kriaušės

Sausio 1 d.-balandžio 30 d.

224 927

78.0235

Liepos 1 d.-gruodžio 31 d.

38 957

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Birželio 1 d.-liepos 31 d.

5 785

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Gegužės 21 d.-rugpjūčio 10 d.

90 511

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Birželio 11 d.-rugsėjo 30 d.

131 459

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Birželio 11 d.-rugsėjo 30 d.

129 925“


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 332/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir 8 straipsnio 4 punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2002/99/EB nustatytos bendrosios gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos visiems gyvūninių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Sąjungoje etapams, jų importui iš trečiųjų šalių ir iš jų gaunamiems žmonėms skirtiems produktams. Toje direktyvoje nustatyta, kad turi būti nustatytos specialios importo sąlygos, taikomos kiekvienai trečiajai šaliai ar trečiųjų šalių grupei, atsižvelgiant į jų gyvūnų sveikatos padėtį.

(2)

Direktyva 2009/158/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba paukštiena ir periniais kiaušiniais, ir jų importas iš trečiųjų šalių. Toje direktyvoje nustatyta, kad paukštieną leidžiama įvežti iš paukščių gripu neužkrėstų trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių, neturinčių tokio statuso, tačiau taikančių paukščių gripo kontrolės priemones, bent lygiavertes atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytoms priemonėms.

(3)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (3), nustatyta, kad tame reglamente nurodytas prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą galima tik iš to reglamento I priedo 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių.

(4)

Remiantis tuo reglamentu, jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose labai patogenišku paukščių gripu (LPPG), nustatomas LPPG protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais LPPG, jei jie atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su ligai kontroliuoti įgyvendinama likvidavimo strategija, pagal kurią, be kitų dalykų, tinkamai išvalomos ir dezinfekuojamos visos užkrėstos įmonės. Be to, tris mėnesius po šios dalies a punkte nurodytos likvidavimo strategijos ir valymo bei dezinfekavimo pabaigos to reglamento IV priedo II dalyje nustatyta tvarka turi būti įgyvendinama paukščių gripo priežiūros programa.

(5)

Šiuo metu Izraelis yra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje pateiktą sąrašą kaip trečioji šalis, neužkrėsta labai patogenišku paukščių gripu. Todėl iš visos šios trečiosios šalies teritorijos leidžiama importuoti paukštienos prekes, kurioms tas reglamentas taikomas.

(6)

Izraelis pranešė Komisijai apie H5N1 potipio labai patogeniško paukščių gripo protrūkį šalies teritorijoje.

(7)

Dėl šio patvirtinto LPPG protrūkio Izraelio teritorija nebėra neužkrėsta šia liga ir Izraelio veterinarijos institucijos nebeišduoda tam tikrų paukštienos prekių siuntų veterinarijos sertifikatų. Be to, Izraelis įgyvendino likvidavimo strategiją šiai ligai kontroliuoti ir jos plitimui riboti.

(8)

Apie įgyvendintas kontrolės priemones pranešta Komisijai. Komisija įvertino gautą informaciją ir Izraelio epidemiologinę padėtį.

(9)

Greiti ir ryžtingi Izraelio veiksmai ligos plitimui užkirsti ir teigiami epidemiologinės padėties vertinimo rezultatai leidžia sušvelninti tam tikrų paukštienos prekių importo į Sąjungą apribojimus ir juos taikyti tik ligos paveiktoms zonoms, kuriose Izraelio veterinarijos institucijos dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio taip pat taiko tam tikrus apribojimus.

(10)

Be to, manoma, kad Izraelio paukščių gripo stebėjimo veiksmai atitinka Reglamento (EB) Nr. 798/2008 IV priedo II dalyje nustatytus reikalavimus.

(11)

Atsižvelgiant į palankias epidemiologinės padėties tendencijas ir susijusius paukščių gripo stebėjimo veiksmus, kurių imtasi kovojant su protrūkiu, reikėtų iki 2010 m. gegužės 1 d. sutrumpinti laikotarpį, per kurį laikinai neleidžiama importuoti į Sąjungą.

(12)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(13)

Siekiant įgyvendinti skirstymo zonomis reikalavimus ir sudaryti sąlygas kuo greičiau tęsti prekybą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo.

(14)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 IX priedo 1 dalis pakeičiama šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis pakeičiama taip:

„1   DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba skyrių sąrašas

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos data (1)

Galiojimo pradžios data (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šios valstijos:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ir Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Šios valstijos:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal ir šios valstijos:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalies teritorija

EP ir E (abu tik tranzitui per ES)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN–Kinija

CN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Šendongo provincija

POU, E

VI

P2

2004 2 6

 

 

S4

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa Honkongo specialiojo administracinio regiono teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Izraelio teritorija, išskyrus IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Izraelio teritorija, ribojama:

vakaruose –

kelio Nr. 4,

pietuose –

kelio Nr. 5812, jungiančio su keliu Nr. 5815,

rytuose –

apsauginės sienos iki kelio Nr. 6513,

šiaurėje –

kelio Nr. 6513 iki sankirtos su keliu Nr. 65.

Nuo šio taško – tiesiai iki įvažiavimo į Givat Nili ir po to – tiesiai iki sankirtos su keliais Nr. 652 ir 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

2010 1 26

2010 5 1

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

2010 1 26

2010 5 1

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

2010 1 26

2010 5 1

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korėjos Respublika

KR-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Juodkalnija

ME-O

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vakarų pusiasalis

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

2004 2 6

 

 

 

S4

MK –

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0 (5)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūras

SG-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

2004 1 23

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

2004 1 23

 

 

 

S4

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Iki šios datos pagamintas prekes, taip pat ir plukdomas atvira jūra, galima importuoti į Sąjungą 90 dienų nuo šios datos.

(2)  Į Sąjungą galima importuoti tik po šios datos pagamintas prekes.

(3)  Pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančioms deryboms.

(5)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 333/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparatą naudoti pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1444/2006 (2) šį mikroorganizmo preparatą leista naudoti mėsiniams viščiukams.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą atjunkytiems paršeliams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. gruodžio 9 d. priimtoje nuomonėje (3) padarė išvadą, kad Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti gyvūnų savybės. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Atlikus Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 271, 2006 9 30, p. 19.

(3)  EMST leidinys (2010 m.), 8(1):1426.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo trukmė

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Kategorija „zootechniniai priedai“. Funkcinė grupė „žarnyno floros stabilizatoriai“

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Priedo sudėtis:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), turintis bent 1,0 × 1010 KSV/g

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Gyvybingos Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sporos (CFU)

 

Analizės metodas (1):

 

Skaičiavimas: taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą visose tam tikslui naudojamose matricose (EN 15874:2009)

 

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezė (PFGE).

Paršeliai (atjunkyti)

3 × 108

1.

Priedo, premikso ir kombinuotųjų pašarų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę, saugos akinius ir pirštines.

2020 m. gegužės 13 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 334/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 721/2008 nuostatos dėl pašarų priedo sudėties

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 721/2008 (2) leidžiama iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. naudoti raudonųjų karotinoidų turinčios bakterijos Paracoccus carotinifaciens preparatą kaip lašišų ir upėtakių pašarų priedą. Šis pašarų priedas priskiriamas kategorijai „Jusliniai priedai“, funkcinei grupei „a) ii) Dažikliai: medžiagos, kurios, kai jos sušeriamos gyvūnams, suteikia spalvų gyvūninės kilmės maistui“.

(2)

Komisija gavo prašymą pakeisti leidimo suteikimo sąlygas, susijusias su pašarų priedo sudėtimi. Kartu su prašymu pateikti atitinkami jį pagrindžiantys duomenys. Komisija šį prašymą perdavė Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba).

(3)

2010 m. sausio mėn. Tarnyba priimtoje nuomonėje padarė išvadą, kad prašomas pakeitimas neturės įtakos produkto saugumui ir veiksmingumui (3).

(4)

Atlikus modifikuoto preparato vertinimą nustatyta, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo suteikimo sąlygų.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 721/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 721/2008 priedo trečiame stulpelyje „Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas“

 

žodžiai

„—

10–15 g/kg adonirubino

3–5 g/kg kantaksantino“

 

pakeičiami žodžiais

„—

7–15 g/kg adonirubino

1–5 g/kg kantaksantino“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 198, 2008 7 26, p. 23.

(3)  EMST leidinys (2010 m.), 8(1):1428.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 335/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mitybai naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2009 m. lapkričio 11 d. (2) priimtoje nuomonėje kartu su 2008 m. balandžio 16 d. (3) ir 2009 m. balandžio 2 d. (4) priimtomis nuomonėmis daroma išvada, kad metionino hidroksianalogo cinko chelatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Pagal 2008 m. balandžio 16 d. priimtą nuomonę šį preparatą galima laikyti cinko šaltiniu, be to, preparatas atitinka visų rūšių gyvūnų maistinio priedo kriterijus. Tarnyba rekomenduoja taikyti atitinkamas naudotojų saugos priemones. Ji nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Įvertinus šį preparatą, nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą.

(6)

2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 888/2009 dėl leidimo metionino hidroksianalogo cinko chelatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (5) minėtą preparatą jau leista naudoti kaip mėsiniams viščiukams skirtą pašarų priedą. Minėtą reglamentą reikėtų panaikinti.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 888/2009 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2009 m.), 7(11): 1381.

(3)  EMST leidinys (2008 m.), 694, p. 1.

(4)  EMST leidinys (2009 m.), 1042:1.

(5)  OL L 254, 2009 9 26, p. 71.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Elemento (Zn) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b6.10

Metionino hidroksianalogo cinko chelatas

 

Priedo apibūdinimas:

 

Metionino hidroksianalogo cinko chelatas, kurio sudėtyje yra 17,5 %–18 % cinko ir 81 % (2-hidroksi-4-metiltio) butano rūgšties

 

Mineralinė alyva: ≤ 1 %

 

Analizės metodas (1):

Induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP–AES) pagal EN 15510:2007

Visos rūšys

 

Gyvūnai augintiniai: 250 (iš viso)

Žuvys: 200 (iš viso)

Kitos rūšys: 150 (iš viso)

Visaverčiai pieno pakaitalai ir pieno pakaitalo papildai: 200 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Naudotojų sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2020 m. gegužės 13 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives).


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 336/2010

2010 m. balandžio 21 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Parengta Briuselyje, 2010 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Apytiksliai 580 mm skersmens ir apytiksliai 3 mm storio diskas (vadinamasis polimerinis poliravimo įtaisas), kurį sudaro 2 poliuretano sluoksniai, iš kurių viename mechaniškai įspausti grioveliai, o kitas padengtas lipnia danga, apsaugota nuimamu plastiko lakštu.

Gaminys naudojamas kartu su mašinomis silicio ir puslaidininkių plokštelėms gaminti. Jis tvirtinamas prie šių mašinų keičiamojo įrankio atraminės galvutės ir naudojamas plokštelėms lyginti ir poliruoti.

3919 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 3919 ir 3919 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 8486 pozicijai kaip mašinos, naudojamos vien arba daugiausia puslaidininkių plokštelėms gaminti, dalis arba reikmuo, nes jis neturi charakteristikų, kad jį būtų galima laikyti tokios mašinos dalimi arba reikmeniu.

Kadangi gaminys yra vartojimo prekė, jis klasifikuotinas pagal medžiagą, iš kurios jis pagamintas, priskiriant KN kodą 3919 90 00, kaip lipni plokštė ar lakštas iš plastikų.

2.

Apytiksliai 580 mm skersmens ir apytiksliai 2 mm storio diskas (vadinamasis akytasis poliravimo įtaisas), kurį sudaro 2 sluoksniai sintetinio veltinio, iš kurių vienas įmirkytas polimeriniu rišikliu (poliuretanu), o kitas sluoksnis padengtas lipnia danga, apsaugota nuimamu plastiko lakštu.

Gaminys naudojamas kartu su silicio ir puslaidininkių plokštelių gamybos mašinomis. Jis tvirtinamas prie šių mašinų keičiamojo įrankio atraminės galvutės ir naudojamas plokštelėms lyginti ir poliruoti.

5911 90 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XI skyriaus 7 pastabos a punktu, XVI skyriaus 1 pastabos e punktu, 59 skirsnio 7 pastabos b punktu ir KN kodus 5911, 5911 90 ir 5911 90 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 8486 pozicijai kaip mašinos, naudojamos vien arba daugiausia puslaidininkių plokštelėms gaminti, dalis arba reikmuo, nes gaminys neturi charakteristikų, kad jį būtų galima laikyti šios mašinos dalimi arba reikmeniu.

Šis gaminys yra techninės paskirties, kaip apibrėžta XVI skyriaus 1 pastabos e punkte, nes jis naudojamas kartu su mašinomis silicio ir puslaidininkių plokštelėms gaminti plokštelėms lyginti ir poliruoti.

Todėl jis klasifikuotinas kaip tekstilės dirbinys (medžiaga, iš kurios jis pagamintas), turintis techninę paskirtį, priskiriant KN kodą 5911 90 90 (žr. 59 skirsnio 7 pastabos b punktą).


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 337/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 338/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XV dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios eksporto išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164 ir 167–170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1359/2007, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (kodifikuota redakcija) (5) 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje numatyta, kad jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 62/2010 (6) turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už produktą, kurio kodas yra 0201 30 00 9100 sumažinama 7 EUR/100 kg.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 62/2010 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(5)  OL L 304, 2007 11 22, p. 21.

(6)  OL L 17, 2010 1 22, p. 33.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. balandžio 23 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

61,0

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

84,7

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

49,8

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

50,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

29,9

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovą (), Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 33 ir 42 straipsniuose ir, jei tinka, 41 straipsnyje (OL L 186, 2009 7 17, p. 1)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(2)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(3)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(5)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (OL L 281, 2008 10 24, p. 3) numatytų sąlygų.

(6)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(7)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 339/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), numatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1454/2007, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. balandžio 20 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. balandžio 20 d. pateiktas paraiškas eksporto grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio a ir b punktuose bei 2 straipsnyje nurodomus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 340/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2010 m. balandžio 20 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2010 m. balandžio 20 d. pateiktas paraiškas grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio c punkte ir 2 straipsnyje nurodytus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 341/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaušinių rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Išmokos skiriamos tik už produktus, kuriuos galima laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) reikalavimus ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3) bei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nurodytas ženklinimo sąlygas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skyriuje bei Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. balandžio 23 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

:

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

:

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas, Filipinai.

E19

:

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir E09 bei E10 grupes.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/37


KOMISIJOSREGLAMENTAS (ES) Nr. 342/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą paukštienos rinkos padėtį, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekį skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) 853/2004 II priedo I skyriuje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. balandžio 23 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03:

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 343/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies nuostatas to reglamento I priedo XVII dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaulienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. balandžio 23 d. kiaulienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 344/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

114,5

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

190,1

7

BR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

110,3

10

BR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

146,0

4

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

318,2

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

325,9

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

531,4

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 345/2010

2010 m. balandžio 22 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1b dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1s dalyje nurodytų ir I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento XX priedo V dalyje.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio 2b pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio 1s dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2010 m. balandžio 23 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

84,72

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

42,53

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

53,67

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

9,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


SPRENDIMAI

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 19 d.

dėl Europos medicinos prietaisų duomenų banko (Eudamed)

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2363)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/227/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdamas į 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (1), ypač į jos 10b straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (2), ypač į jos 14a straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (3), ypač į jos 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvose 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 98/79/EB yra Europos medicinos prietaisų duomenų banko nuostatos, kuriomis šį duomenų banką reikalaujama įsteigti.

(2)

Europos medicinos prietaisų duomenų banko tikslas – stiprinti rinkos priežiūrą suteikiant kompetentingoms institucijoms galimybę greitai gauti informacijos apie gamintojus ir įgaliotuosius atstovus, prietaisus ir pažymėjimus, gauti duomenų apie budrumą, dalytis klinikinių tyrimų informacija, o taip pat prisidėti prie vienodo šių direktyvų taikymo, ypač atsižvelgiant į registravimo reikalavimus.

(3)

Todėl duomenų banke turėtų būti duomenys, kurių reikalaujama direktyvomis 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 98/79/EB, visų pirma, gamintojų ir prietaisų registravimo duomenys, duomenys apie išduotus, atnaujintus, pakeistus, papildytus, sustabdytus ar panaikintus pažymėjimus, duomenys, gauti taikant budrumo tvarką ir klinikinių tyrimų duomenys.

(4)

Tokį banką, pavadintą Europos medicinos prietaisų duomenų bankas (Eudamed), kuriuo savanoriškai naudojasi daugelis valstybių narių, sukūrė Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis.

(5)

Duomenys į duomenų banką turėtų būti įtraukiami naudojant nurodytus duomenų perdavimo būdus.

(6)

Įtraukiant duomenis į Europos medicinos prietaisų duomenų banką, tikslinga naudoti tarptautiniu lygmeniu pripažintą medicinos prietaisų nomenklatūrą siekiant, kad būtų vienodai apibūdinti nurodyti prietaisai ir duomenų banku būtų veiksmingai naudojamasi Kadangi duomenys gali būti įtraukiami visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, turėtų būti naudojamas skaitinis kodas, kad prietaisus būtų lengva rasti.

(7)

Pasaulinė medicinos prietaisų nomenklatūra, parengta remiantis EN ISO 15225:2000 „Nomenklatūra. Medicinos prietaisų nomenklatūros sistemos, skirtos reglamentuojamųjų duomenų mainams, reikalavimai“ – tarptautiniu lygmeniu pripažinta nomenklatūra. 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadose dėl medicinos prietaisų dar kartą išreikštas poreikis įkurti ir prižiūrėti Europos medicinos prietaisų duomenų banką ir pradėti diegti Visuotinę medicinos prietaisų nomenklatūrą, kuri taptų šio duomenų banko pagrindu (4).

(8)

Reikalingas atitinkamas pereinamasis laikotarpis, per kurį valstybės narės galėtų pasirengti privalomam Europos medicinos prietaisų duomenų banko naudojimui ir atsižvelgtų į pokyčius, padarytus 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/47/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo, Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir Direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (5).

(9)

Valstybių narių turėtų būti prašoma įtraukti tik iki 2011 m. gegužės 1 d. turimus duomenis kurie reikalingi, kad Europos medicinos prietaisų duomenų bankas veiktų ateityje. Europos medicinos prietaisų duomenų banko informacija yra pakankamai išsami tik tuo atveju, jei įtraukiami iki 2011 m. gegužės 1 d. turimi duomenys apie gamintojų, įgaliotųjų atstovų ir prietaisų registravimą, kaip reikalaujama Direktyvos 93/42/EEB ir Direktyvos 98/79/EB nuostatose tokia forma, kaip šie duomenys turimi nacionaliniu lygmeniu.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Medicinos prietaisų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu, remiantis Direktyvos 90/385/EEB 10b straipsnio 3 dalies, Direktyvos 93/42/EEB 14a straipsnio 3 dalies ir Direktyvos 98/79/EB 12 straipsnio 3 dalies nuostatomis, įsteigiamas Europos medicinos prietaisų duomenų bankas (Eudamed).

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 90/385/EEB 10b straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, Direktyvos 93/42/EEB 14a straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Direktyvos 98/79/EB 12 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti duomenys į Europos medicinos prietaisų duomenų banką būtų įtraukiami kaip nurodyta šio sprendimo priede.

Dėl klinikinių tyrimų valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 90/385/EEB 10 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 93/42/EEB 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo ištrauka ir Direktyvos 90/385/EEB 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir Direktyvos 93/42/EEB 15 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyti duomenys į Europos medicinos prietaisų duomenų banką būtų įtraukiami kaip nurodyta šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Europos medicinos prietaisų duomenų bankas naudoja Saugaus hipertekstų persiuntimo protokolą (HTTPS) ir XML kalbą (XML).

4 straipsnis

Valstybės narės duomenis į Europos medicinos prietaisų duomenų banką gali įtraukti tiesiogiai internetu arba siųsdamos XML rinkmenas.

Valstybės narės užtikrina, kad, įtraukdamos duomenis į Europos medicinos prietaisų duomenų banką, medicinos prietaisus apibūdins naudodamos tarptautiniu lygmeniu pripažintos medicinos prietaisų nomenklatūros kodus.

5 straipsnis

Atsižvelgiant į anksčiau, nei nurodyta 6 straipsnyje, surinktus duomenis, valstybės narės užtikrina, kad gamintojų, įgaliotųjų atstovų ir prietaisų registravimo duomenys į Europos medicinos prietaisų duomenų banką būtų įtraukiami kaip numatyta Direktyvos 93/42/EEB 14a straipsnio 1 dalies a punkte ir Direktyvos 98/79/EB 12 straipsnio 1 dalies a punkte.

Duomenys įtraukiami ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 30 d.

6 straipsnis

Valstybės narės šį sprendimą taiko nuo 2011 m. gegužės 1 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 189, 1990 7 20, p. 17.

(2)  OL L 169, 1993 7 12, p. 1.

(3)  OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

(4)  OL C 20, 2004 1 24, p. 1.

(5)  OL L 247, 2007 9 21, p. 21.


PRIEDAS

Lentelė, kurioje išsamiai nurodoma, kokios atitinkamo modulio duomenų grupės yra privalomos Europos medicinos prietaisų duomenų banke pagal reikalavimus, nurodytus direktyvose 93/42/EEB, 90/385/EEB ir 98/79/EB

Direktyva 93/42/EEB

Būtiniausi duomenys, kuriuos reikalaujama įtraukti į Europos medicinos prietaisų duomenų banką

14a straipsnio 1 dalies a punktas ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalys

1.

Veikėjas (gamintojas ir (arba) įgaliotasis atstovas)

a)

pavadinimas;

b)

gatvė;

c)

vietovė;

d)

pašto kodas;

e)

šalis;

f)

telefono numeris arba e. pašto adresas;

g)

paskirtis.

2.

Prietaisas

a)

tarptautiniu lygmeniu pripažintos nomenklatūros kodas (duomenims, gautiems po 2011 m. gegužės 1 d.)

b)

prietaiso pavadinimas ir (arba) pavadinimas, gaminio modelio, arba, jei tokio nėra, bendrasis pavadinimas.

14a straipsnio 1 dalies b punktas

3.

Pažymėjimas

a)

pažymėjimo numeris;

b)

pažymėjimo rūšis;

c)

išdavimo data;

d)

galiojimo pabaigos data;

e)

gamintojas ir, jei įmanoma, įgaliotasis atstovas (žr. punktą 1. Veikėjas)

f)

paskelbtoji įstaiga (parinkta sistemoje);

g)

bendro pobūdžio aprašymas ir, jei įmanoma, išsamūs duomenys apie prietaisą (žr. punktą 2. Prietaisas);

h)

statusas ir, jei įmanoma, paskelbtosios įstaigos sprendimo pagrindas.

14a straipsnio 1 dalies c punktas ir 10 straipsnio 3 dalis

4.

Incidentas (Nacionalinės kompetentingos institucijos ataskaita)

a)

kompetentingos institucijos nuoroda;

b)

gamintojas, jei yra įmanoma – įgaliotasis atstovas (žr. punktą 1. Veikėjas);

c)

gamintojo kontaktiniai duomenys;

d)

gamintojo nuoroda ir (arba) vietos saugos taisomųjų veiksmų (toliau – VSTV) nr.;

e)

prietaisas (žr. punktą 2. Prietaisas), ir, jei įmanoma – partijos numeris, serijos numeris programinės įrangos versija;

f)

paskelbtoji įstaiga (parinkta sistemoje);

g)

prietaisas, apie kurį žinoma, kad yra pateiktas rinkai;

h)

slapta;

i)

baigtas tyrimas;

j)

faktinė informacija (aprašymas);

k)

išvada;

l)

rekomendacija;

m)

veiksmai ir veiksmų aprašymas.

14a straipsnio 1 dalies d punktas ir 15 straipsnio 1, 6 ir 7 dalys

5.

Klinikiniai tyrimai

a)

gamintojas, jei įmanoma – įgaliotasis atstovas (žr. punktą 1. Veikėjas);

b)

prietaisas (žr. punktą 2. Prietaisas);

c)

tyrimo pavadinimas;

d)

protokolo numeris;

e)

pagrindinis tikslas;

f)

šio klinikinio tyrimo kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys;

g)

kompetentingos institucijos priimti sprendimai, vadovaujantis 15 straipsnio 6 dalimi, sprendimo data ir pagrindas;

h)

klinikinio tyrimo nutraukimas anksčiau saugumo sumetimais pagal 15 straipsnio 7 dalį, sprendimo data ir sprendimo pagrindas.

Direktyva 90/385/EEB

Būtiniausi duomenys, kuriuos reikalaujama įtraukti į Europos medicinos prietaisų duomenų banką

10b straipsnio 1 dalies a punktas

6.

Pažymėjimas (žr. punktą 3. Pažymėjimas)

10b straipsnio 1 dalies b punktas ir 8 straipsnio 3 dalis

7.

Incidentas (žr. punktą 4. Incidentas)

10b straipsnio 1 dalies c punktas ir 10 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

8.

Klinikinis tyrimas (žr. punkto 5. Klinikinis tyrimas a ir f papunkčius)

a)

kompetentingos institucijos priimti sprendimai, vadovaujantis 10 straipsnio 3 dalimi, sprendimo data ir pagrindas;

b)

klinikinio tyrimo nutraukimas anksčiau saugumo sumetimais pagal 10 straipsnio 4 dalį, sprendimo data ir sprendimo pagrindas.

Direktyva 98/79/EB

Būtiniausi duomenys, kuriuos reikalaujama įtraukti į Europos medicinos prietaisų duomenų banką

12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 10 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys ir VIII priedo 4 skyrius

9.

Veikėjas (visiems diagnostikos in vitro medicinos prietaisams (toliau – DIVMP)

gamintojo, atitinkamai – įgaliotojo atstovo, adresas (žr. punktą 1. Veikėjas);

10.

Prietaisas

Visiems DIVMP

a)

prietaisas (žr. punktą 2. Prietaisas);

b)

informacija apie tai, ar prietaisas yra naujas;

c)

nutrauktas tiekimas rinkai.

Papildomai prie II priedo ir savarankiškai atliekamų tyrimų

d)

jei įmanoma, veikimo vertinimo rezultatas;

e)

pažymėjimai (žr. punktą 3. Pažymėjimas);

f)

jei įmanoma – atitiktis bendrosioms techninėms specifikacijoms;

g)

prietaiso atpažintis.

12 straipsnio 1 dalies b punktas

11.

Pažymėjimas (žr. punktą 3. Pažymėjimas)

12 straipsnio 1 dalies c punktas ir 11 straipsnio 3 dalis

12.

Incidentas (žr. punktą 4. Incidentas)


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 21 d.

kuriuo leidžiama tiekti rinkai indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2397)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2010/228/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 20 d. bendrovė Tahitian Noni International Inc. kompetentingoms Belgijos institucijoms pateikė prašymą leisti tiekti rinkai indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį.

(2)

2007 m. vasario 28 d. kompetentinga Belgijos maisto produktų vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje ji daro išvadą, kad galima pritarti indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrės ir koncentrato naudojimui kaip maisto sudedamosios dalies.

(3)

2007 m. kovo 28 d. Komisija persiuntė pirminio vertinimo ataskaitą visoms valstybėms narėms.

(4)

Per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą 60 dienų laikotarpį remiantis ta nuostata buvo pateikta pagrįstų prieštaravimų dėl šio produkto tiekimo rinkai.

(5)

Todėl 2007 m. lapkričio 7 d. konsultuotasi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST).

(6)

2009 m. kovo 13 d. EMST Dietinių produktų, mitybos ir alergijos mokslininkų grupės nuomonėje, parengtoje pagal Europos Komisijos prašymą dėl indinės morindos (Morinda citrifolia) (Noni) vaisių tyrės ir koncentrato naudojimo kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugos, padarė išvadą, kad Noni vaisių tyrė ir koncentratas yra saugūs žmonėms.

(7)

Remiantis moksliniu vertinimu nustatyta, kad indinės morindos (Morinda citrifolia) (Noni) vaisių tyrė ir koncentratas atitinka kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos rinkai galima tiekti I priede nurodytą indinės morindos (Morinda citrifolia) (Noni) vaisių tyrę ir koncentratą kaip naują maisto sudedamąją dalį, skirtą naudoti II priede išvardytoms paskirtims.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu leidžiamos indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrės pavadinimas, nurodomas ženklinant jos turinčius maisto produktus, yra „Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrė“ arba „Noni vaisių tyrė“.

Šiuo sprendimu leidžiamo indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių koncentrato pavadinimas, nurodomas ženklinant jo turinčius maisto produktus, yra „Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių koncentratas“ arba „Noni vaisių koncentratas“.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Tahitian Noni International Inc. (333 West River Park DRIVE, Provo, Utah 84604, JAV).

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.


I PRIEDAS

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrės ir koncentrato specifikacijos

Aprašymas

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių derlius nuimamas rankomis. Iš trinamų vaisių mechaniškai atskiriamos sėklos ir žievė. Pasterizuota tyrė supakuojama į sterilias pakuotes ir laikoma šaltai.

Indinės morindos (Morinda citrifolia) koncentratas ruošiamas iš M. citrifolia tyrės ją apdorojant pektolito enzimais (50–60 °C, 1–2 val.). Vėliau tyrė kaitinama siekiant sunaikinti pektinazes ir po to iš karto vėsinama. Sultys atskiriamos dekanteravimo centrifugoje, po to surenkamos ir pasterizuojamos, vėliau koncentruojamos vakuuminiame garintuve nuo 6–8 iki 49–51 brikso (galutinis koncentratas).

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrės ir koncentrato sudėtis

Drėgnis

89–93 %

48–53 %

Baltymai

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Riebalai

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Pelenai

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Bendras angliavandenių kiekis

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktozė

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Gliukozė

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Maistinės skaidulinės medžiagos

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetilmorindolas (1)

0,19–0,20 μg/mL

0,11–0,77 μg/mL

Lucidinas (1)

neaptikta

neaptikta

Alizarinas (1)

neaptikta

neaptikta

Rubiadinas (1)

neaptikta

neaptikta


(1)  Nustatyta pagal didelio slėgio skysčių chromatografijos naudojant UV detektorių metodą, pareiškėjo sukurtą ir patvirtintą dėl antrachinonų indinės morindos (Morinda citrifolia) tyrėje ir koncentrate tyrimo.

Aptikimo ribos buvo: 2,5 ng/mL (5,15 dimetilmorindolas); 50,0 ng/mL (lucidinas); 6,3 ng/mL (alizarinas) ir 62,5 ng/mL (rubiadinas).


II PRIEDAS

Indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių tyrės ir koncentrato naudojimo paskirtys

Produktų, kuriose naudojama, grupės

Didžiausia naudojama indinės morindos (Morinda citrifolia) vaisių koncentracija

Tyrė

Koncentratas

Saldumynai, konditerijos gaminiai

44,9 g/100 g

10,2 g/100 g

Dribsnių batonėliai

53 g/100 g

12 g/100 g

Maistinių gėrimų mišinių milteliai (sausa masė)

53 g/100 g

12 g/100 g

Gazuoti gėrimai

11 g/100 g

2,5 g/100 g

Ledai ir šerbetas

31,2 g/100 g

7,1 g/100 g

Jogurtas

11,8 g/100 g

2,7 g/100 g

Sausainiai

53 g/100 g

12 g/100 g

Bandelės, tortai ir pyragai

53 g/100 g

12 g/100 g

Dribsniai (nesmulkintų grūdų)

88,3 g/100 g

20 g/100 g

Džemai ir drebučiai (vaisių konservai)

 (1) 132,5 g/100 g

30 g/100 g

Saldieji užtepai, užpildai ir glajus

31,2 g/100 g

7,1 g/100 g

Pikantiški padažai, marinatai, riebūs padažai ir prieskoniai

88,3 g/100 g

20 g/100 g

Maisto papildai (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB (2))

26,5 g gamintojo rekomenduojamoje paros dozėje

6 g gamintojo rekomenduojamoje paros dozėje


(1)  Pagal neapdorotą kiekį, skirtą pagaminti 100 g galutinio produkto.

(2)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.


23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 22 d.

dėl Italijos potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projekto

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2436)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/229/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio antroje pastraipoje nustatytą tvarką 2009 m. rugpjūčio 25 d. Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projektą.

(2)

Pagal potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnį jis taikomas nešaldomam ilgai negendančiam pienui, UAT pienui, mikrofiltruotam pasterizuotam pienui ir aukšta temperatūra pasterizuotam pienui ir pieno produktams.

(3)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 2 straipsnyje nurodoma, kad sterilizuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno etiketėse turi būti nurodyta atitinkamai apdoroto pieno kilmės šalis.

(4)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pieno produktų etiketėse turi būti nurodyta šių produktų ruošimui naudojamo pieno kilmės šalis.

(5)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sūrių, įskaitant varškės sūrius, kurių sudėtyje yra medžiagų, gautų perdirbant pieną ar pieno produktus, etiketėse, šios medžiagos turi būti įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą nurodant šių medžiagų perdirbimui naudojamo pieno kilmės šalį.

(6)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 4 straipsnyje nustatyta, kad sūrių, pagamintų iš varškės, etiketėse turi būti nurodyta varškėje naudojamo pieno kilmės šalis.

(7)

Direktyvoje 2000/13/EB suderintos maisto produktų ženklinimą reglamentuojančios taisyklės, pirma, numatant galimybę suderinti tam tikras nacionalines nuostatas, antra, numatant galimybę nustatyti nesuderintas nacionalines nuostatas reglamentuojančią tvarką. Derinimo taikymo sritis apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta pagrindinė informacija, kurią, remiantis 4–17 straipsniais ir juose pateiktomis išimtimis, būtina nurodyti ženklinant maisto produktus.

(8)

Visų pirma, pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą informacija apie kilmės vietą yra privaloma, jei tokios informacijos nepateikus pirkėjas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Šia nuostata sukuriamas atitinkamas mechanizmas, kuriuo mažinamas pavojus vartotojams būti suklaidintiems tuomet, kai dėl tam tikros informacijos gali atrodyti, kad tam tikro maisto produkto kilmės vieta yra kita nei tikroji.

(9)

Be to, Direktyvos 2000/13/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad be šios Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos Sąjungos nuostatomis arba, jei tokių nėra, nacionalinėmis nuostatomis apie konkrečiai nurodytus maisto produktus gali būti reikalaujama pateikti ir kitokią informaciją.

(10)

Pagal Direktyvos 2000/13/EB 18 straipsnio 2 dalį leidžiama priimti nesuderintas nacionalines nuostatas, jei jos pateisinamos viena iš ten išvardytų priežasčių, įskaitant, inter alia, sukčiavimo prevenciją ir visuomenės sveikatos apsaugą, nebent tokios nuostatos trukdytų taikyti Direktyvoje 2000/13/EB nustatytas apibrėžtis ir taisykles. Todėl kai valstybė narė pateikia pasiūlymo priimti nacionalines ženklinimo nuostatas projektą, būtina ištirti, ar šios nuostatos atitinka minėtus reikalavimus ir Sutarties nuostatas.

(11)

Italijos valdžios institucijos teigia, kad potvarkio, apie kurį pranešta, reikia siekiant apibrėžti ir kontroliuoti sterilizuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų atsekamumo sistemą. Be to, jos teigia, kad potvarkio, apie kurį pranešta, reikia siekiant kontroliuoti potvarkio 1 straipsnyje išvardytų maisto produktų ženklinimą, kad vartotojų interesų apsauga būtų kuo geriau užtikrinta.

(12)

Atsižvelgiant į potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnyje išvardytų produktų atsekamumą, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), nurodyta, kad maisto ir pašarų versle visiems gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapams turi būti nustatyta visapusio atsekamumo sistema, kad būtų galima taikyti tikslinius ir tikslius išėmimus iš apyvartos arba suteikti informaciją vartotojams ar kontroliuojantiems pareigūnams. Visų pirma, pagal minėto reglamento 18 straipsnį maisto ir pašarų verslo subjektas turi įstengti nustatyti kiekvieną asmenį, pateikusį jiems maisto produktą ir kitas įmones, kurioms buvo teikiami jų produktai. Be to, minėto reglamento 19 straipsnyje numatyti konkretūs įpareigojimai maisto verslo subjektams. Privaloma informacija apie kilmės vietą aptariamų galutinių produktų etiketėje nėra būtina informacija siekiant atitikti minėtus atsekamumo reikalavimus.

(13)

Be to, be bendro pobūdžio nurodymo apie poreikį apsaugoti vartotojų interesus, Italijos valdžios institucijos nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad, siejant su potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnyje išvardytais produktais, privaloma informacija apie kilmės vietą, išskyrus įpareigojimą, išdėstytą Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte, būtų būtina.

(14)

Todėl Italijos valdžios institucijoms nepavyko įrodyti, kad informacija apie kilmės vietą, kaip nustatyta potvarkiu, apie kurį pranešta, yra būtina, kad pasiektų vieną iš Direktyvos 2000/13/EB 18 straipsnio 2 pastraipoje išvardytų tikslų.

(15)

Atsižvelgdama į šias pastabas Komisija pagal Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio trečiąją pastraipą pareiškė neigiamą nuomonę dėl minėtų nuostatų.

(16)

Todėl atitinkamai reikėtų reikalauti, kad Italijos valdžios institucijos nepriimtų aptariamo potvarkio, apie kurį pranešta, nuostatų.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Italija nepriima potvarkio, apie kurį pranešta, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai 2 straipsnio, 3 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 3 dalies ir 4 straipsnio (jei tai susiję su įpareigojimu nurodyti varškėje naudoto pieno kilmės šalį) nuostatų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.