ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.084.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. kovo 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 270/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 452/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamoms, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms

13

 

*

2010 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 271/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatų dėl Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo įgyvendinimo taisyklės

19

 

*

2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 272/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, kuriuo nustatomos specialios basmati ryžių importui taikomos taisyklės ir laikina kontrolės sistema siekiant nustatyti jų kilmę

23

 

*

2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 273/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

25

 

 

2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

50

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/192/ES

 

*

2010 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas, netaikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo naftos ir dujų telkinių žvalgybai ir jų eksploatavimui Anglijoje, Škotijoje ir Velse (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1920)  ( 1 )

52

 

 

2010/193/ES

 

*

2010 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planų tam tikrose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Reino krašto-Pfalco (Vokietija) teritorijose iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/135/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1931)

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


TARYBOS DIREKTYVA 2010/24/ES

2010 m. kovo 16 d.

dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 ir 115 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą,

kadangi:

(1)

Valstybių narių savitarpio pagalba vykdant jų tarpusavio ir Sąjungos reikalavimus, susijusius su tam tikrais mokesčiais ir kitomis priemonėmis, prisideda prie tinkamo vidaus rinkos veikimo. Ji užtikrina fiskalinį neutralumą ir sudaro sąlygas valstybėms narėms šalinti tarpvalstybiniams sandoriams taikomas diskriminacines apsaugos priemones, skirtas išvengti sukčiavimo ir biudžeto nuostolių.

(2)

Nuostatos dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus pirmą kartą buvo nustatytos 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvoje 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo (3). Ta direktyva ir ją iš dalies keičiantys aktai buvo kodifikuoti 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (4).

(3)

Nors priėmus tas nuostatas ir buvo žengtas pirmas žingsnis gerinant reikalavimų vykdymo procedūras Sąjungoje – imta derinti taikytinas nacionalines taisykles, jos pasirodė nepakankamos, kad atitiktų vidaus rinkos, susiformavusios per 30 pastarųjų metų, reikalavimus.

(4)

Siekiant geriau apsaugoti finansinius valstybių narių interesus ir vidaus rinkos neutralumą, reikia išplėsti savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus taikymo sritį įtraukiant į ją dar neįtrauktus reikalavimus, susijusius mokesčiais ir muitais, tuo tarpu siekiant išspręsti vis daugiau pateikiamų prašymų suteikti pagalbą ir pasiekti geresnių rezultatų, būtina padidinti pagalbos veiksmingumą ir efektyvumą bei sudaryti palankesnes sąlygas praktiniam jos teikimui. Šiems tikslams pasiekti reikia padaryti svarbius pritaikymus, nes vien galiojančios Direktyvos 2008/55/EB keitimo nepakaktų. Todėl tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju teisės aktu, kuris būtų grindžiamas Direktyvos 2008/55/EB pasiekimais, tačiau kuriuo, jei būtina, būtų nustatomos aiškesnės ir tikslesnės taisyklės.

(5)

Aiškesnės taisyklės padėtų skatinti valstybes nares intensyviau keistis informacija. Jomis taip pat būtų užtikrinta, kad į taikymo sritį būtų įtraukti visi Sąjungos juridiniai ir fiziniai asmenys, atsižvelgiant į vis didėjantį juridinių struktūrų spektrą, įskaitant ne tik įprastas struktūras, pavyzdžiui, trestus ir fondus, bet ir bet kokią naują struktūrą, kurią valstybėse narėse gali įsteigti mokesčių mokėtojai. Be to, jos sudarytų galimybę atsižvelgti į visų formų reikalavimus, kuriuos gali pateikti valdžios institucijos, susijusius su mokesčiais, muitais, rinkliavomis, grąžinamosios išmokomis ir intervencijomis, įskaitant visus piniginius reikalavimus atitinkamam mokesčių mokėtojui ar trečiajai šaliai, kurie pakeičia pirminį reikalavimą. Aiškesnės taisyklės visų pirma reikalingos tam, kad būtų geriau apibrėžtos visų susijusių šalių teisės ir pareigos.

(6)

Ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių kompetencijai vidaus teisės aktais nustatyti turimas reikalavimų vykdymo priemones. Tačiau būtina užtikrinti, kad nei nacionalinės teisės aktų skirtumai, nei kompetentingų institucijų koordinavimo stoka nekeltų pavojaus sklandžiam šioje direktyvoje numatytos savitarpio pagalbos sistemos veikimui.

(7)

Savitarpio pagalba gali būti teikiama tokiu būdu: institucija, į kurią kreipiamasi, gali suteikti prašančiajai institucijai informaciją, kurios šiai reikia reikalavimams, atsirandantiems prašančiojoje valstybėje narėje, vykdyti ir pranešti skolininkui apie visus dokumentus, susijusius su tokiais prašančiosios valstybės narės reikalavimais. Prašančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, taip pat gali vykdyti reikalavimus, atsirandančius prašančiojoje valstybėje narėje, arba imtis prevencinių priemonių šių reikalavimų vykdymui garantuoti.

(8)

Suvienodinto dokumento, naudotino valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, vykdymo priemonėms, priėmimas, taip pat suvienodintos standartinės formos, skirtos pranešimui apie su reikalavimu susijusius dokumentus ir sprendimus, patvirtinimas turėtų išspręsti kitoje valstybėje narėje parengtų dokumentų pripažinimo ir vertimo problemas, kurios yra pagrindinė galiojančių nuostatų, susijusių su pagalba, neveiksmingumo priežastis.

(9)

Turėtų būti sukurtas keitimosi informacija apie konkrečius mokesčių grąžinimo atvejus be išankstinio prašymo teisinis pagrindas. Siekiant efektyvumo valstybės narės mokesčių pareigūnams taip pat turėtų būti sudaryta galimybė prisidėti prie kitoje valstybėje narėje atliekamų administracinių tyrimų ar juose dalyvauti. Taip pat reikėtų parengti nuostatą dėl aktyvesnio tiesioginio tarnybų keitimosi informacija, kad pagalba būtų teikiama greičiau ir veiksmingiau.

(10)

Atsižvelgiant į vis didėjantį judumą vidaus rinkoje ir Sutartyje ar kituose teisės aktuose nustatytus apribojimus garantijoms, kurių galima reikalauti iš nacionalinėje teritorijoje neįsisteigusių mokesčių mokėtojų, reikėtų sudaryti daugiau galimybių prašyti reikalavimo vykdymo ar prevencinių priemonių kitoje valstybėje narėje. Kadangi reikalavimo senaties terminas yra lemiamas veiksnys, valstybėms narės turėtų būti leidžiama pateikti prašymą suteikti savitarpio pagalbą, net jei dar nebuvo išnaudotos visos prašančiosios valstybės narės vidaus priemonės reikalavimui vykdyti, inter alia, jei taikant tokias procedūras prašančiojoje valstybėje narėje kiltų neproporcingai didelių sunkumų.

(11)

Nustačius bendrą prievolę perduoti prašymus ir dokumentus skaitmenine forma ir elektroniniu tinklu, taip pat tikslias prašymų ir dokumentų kalbų vartojimo taisykles, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama greičiau ir lengviau tvarkyti prašymus.

(12)

Valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, vykstant reikalavimo vykdymo procedūrai, atitinkamas asmuo galėtų užginčyti reikalavimą, prašančiosios valstybės narės institucijų pateiktą pranešimą arba dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą. Reikėtų nustatyti, kad tokiais atvejais atitinkamas asmuo turėtų pareikšti ieškinį kompetentingoje prašančiosios valstybės narės įstaigoje, o institucija, į kurią kreipiamasi, turėtų sustabdyti visas jos pradėtas vykdymo procedūras, kol prašančiosios valstybės narės kompetentinga įstaiga priims sprendimą, nebent prašančioji institucija paprašytų to nedaryti.

(13)

Siekiant skatinti valstybes nares skirti pakankamai išteklių kitų valstybių narių reikalavimams vykdyti, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, turėtų turėti galimybę išreikalauti iš skolininko su reikalavimo vykdymu susijusias išlaidas.

(14)

Didžiausio efektyvumo būtų pasiekta, jei, vykdydama prašymą suteikti pagalbą, institucija, į kurią kreipiamasi, galėtų naudotis įgaliojimais, suteikiamais pagal jos nacionalinius teisės aktus, taikomus reikalavimams, susijusiems su tokiais pat ar panašiais mokesčiais ar muitais. Nesant panašaus mokesčio ar muito, tinkamiausia procedūra būtų tokia, kuri numatyta pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisės aktus, taikomus reikalavimams, susijusiems su gyventojų pajamoms taikomu mokesčiu. Šis nacionalinės teisės aktų taikymas paprastai neturėtų galioti pirmenybei, teikiamai valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, atsirandantiems reikalavimams. Tačiau turėtų būti įmanoma pirmenybę teikti kitų valstybių narių reikalavimams, remiantis atitinkamų valstybių narių susitarimu.

(15)

Senaties termino klausimais būtina supaprastinti galiojančias taisykles – nustatyti, kad senaties terminų sustabdymo, nutraukimo ar pratęsimo atvejai paprastai būtų nustatomi pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius teisės aktus, išskyrus atvejus, kai senaties terminas pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus negali būti sustabdytas, nutrauktas ar pratęstas.

(16)

Siekiant efektyvumo reikia, kad informacija, perduodama teikiant savitarpio pagalbą, gali būti naudojama kitais nei šioje direktyvoje numatyti tikslais informaciją gaunančioje valstybėje narėje, jei tai leidžiama tiek pagal informaciją suteikiančios valstybės narės, tiek pagal informaciją gaunančios valstybės narės vidaus teisės aktus.

(17)

Ši direktyva neturėtų trukdyti vykdyti bet kokios prievolės teikti didesnės apimties pagalbą, numatytą pagal dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba nustatytą tvarką.

(18)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(19)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą valstybės narės skatinamos dėl savo ir Sąjungos interesų parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(20)

Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. nustatyti vienodą pagalbos reikalavimams vidaus rinkoje vykdyti sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikiamo vienodumo, veiksmingumo ir efektyvumo tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(21)

Šioje direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės turi teikti pagalbą valstybėje narėje vykdant 2 straipsnyje nurodytus reikalavimus, atsirandančius kitoje valstybėje narėje.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma reikalavimams, susijusiems su:

a)

visais bet kokio pobūdžio mokesčiais ir muitais, kuriuos taiko valstybė narė arba jos teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba kurie taikomi valstybės narės arba jos padalinių ar Sąjungos vardu;

b)

grąžinamosiomis išmokomis, intervencijomis ir kitomis priemonėmis, sudarančiomis Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) visiško ar dalinio finansavimo sistemos dalį, įskaitant sumas, rinktinas vykdant šiuos veiksmus;

c)

rinkliavomis ir kitomis įmokomis, numatytomis atsižvelgiant į bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo principus.

2.   Ši direktyva taikoma:

a)

administracinėms baudoms, nuobaudoms, mokesčiams ir papildomoms rinkliavoms, kurios susijusios su reikalavimais, kuriems vykdyti gali būti prašoma savitarpio pagalbos pagal 1 dalies nuostatas, ir kurias nustato administracinės institucijos, kompetentingos taikyti atitinkamus mokesčius ar muitus arba vykdyti su jais susijusius administracinius tyrimus, arba kurias patvirtina administracinės ar teisminės įstaigos tų administracinių institucijų prašymu;

b)

mokesčiams už sertifikatus ir panašius dokumentus, išduodamus vykdant administracines procedūras, susijusias su mokesčiais ir muitais;

c)

delspinigiams ir išlaidoms, susijusiems su reikalavimais, kuriems vykdyti gali būti prašoma savitarpio pagalbos pagal 1 dalį arba pagal šios dalies a arba b punktą.

3.   Ši direktyva netaikoma:

a)

privalomoms socialinio draudimo įmokoms, mokėtinoms valstybei narei arba valstybės narės padaliniams, arba pagal viešąją teisę įsteigtoms socialinės apsaugos institucijoms;

b)

2 dalyje nenurodytiems mokesčiams;

c)

sutartinio pobūdžio mokesčiams, pavyzdžiui, komunaliniams mokesčiams;

d)

baudžiamosioms sankcijoms, skirtoms remiantis prokuratūros iškelta baudžiamąja byla, arba kitoms baudžiamosioms sankcijoms, nenurodytoms 2 dalies a punkte.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje:

a)   „prašančioji institucija“– valstybės narės centrinė ryšių palaikymo tarnyba, ryšių palaikymo tarnyba ar ryšių palaikymo skyrius, kurie prašo pagalbos dėl 2 straipsnyje nurodyto reikalavimo;

b)   „institucija, į kurią kreipiamasi“– valstybės narės centrinė ryšių palaikymo tarnyba, ryšių palaikymo tarnyba ar ryšių palaikymo skyrius, kuriems pateiktas pagalbos prašymas;

c)   „asmuo“–

i)

fizinis asmuo;

ii)

juridinis asmuo;

iii)

jeigu galiojantys teisės aktai tai numato – asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus; arba

iv)

bet kuri kita bet kokio pobūdžio ir formos juridinė struktūra, turinti juridinio asmens statusą ar jo neturinti, turinti ar administruojanti turtą, kuris, įskaitant iš jo gautas pajamas, yra apmokestinamas bet kuriuo iš šioje direktyvoje nustatytų mokesčių;

d)   „elektroninėmis priemonėmis“– naudojantis elektronine duomenų tvarkymo, įskaitant skaitmeninį glaudinimą, ir saugojimo įranga bei laidais, radijo ryšiu, optinėmis technologijomis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;

e)   „CCN tinklas“– Sąjungos sukurta bendru ryšių tinklu (CCN) grindžiama platforma, skirta visam informacijos perdavimui elektroninėmis priemonėmis tarp muitų ir mokesčių srities kompetentingų institucijų.

4 straipsnis

Organizavimas

1.   Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2010 m. gegužės 20 d. informuoja Komisiją apie šios direktyvos tikslais paskirtą kompetentingą instituciją ar institucijas (toliau atitinkamai – kompetentinga institucija) ir nedelsdama informuoja Komisiją apie bet kokį jos (jų) pakeitimą.

Komisija sudaro galimybes su gauta informacija susipažinti kitoms valstybėms narėms ir paskelbia valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Kompetentinga institucija paskiria centrinę ryšių palaikymo tarnybą, kuri yra pagrindinė institucija, atsakinga už ryšių palaikymą su kitomis valstybėmis narėmis savitarpio pagalbos srityje, kuriai taikoma ši direktyva.

Centrinė ryšių palaikymo tarnyba taip pat gali būti paskirta atsakinga už ryšių palaikymą su Komisija.

3.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija gali paskirti ryšių palaikymo tarnybas, kurios būtų atsakingos už ryšius su kitomis valstybėmis narėmis teikiant savitarpio pagalbą srityse, susijusiose su viena ar keliomis konkrečiomis mokesčių ir muitų rūšimis ar kategorijomis, nurodytomis 2 straipsnyje.

4.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija ryšių palaikymo skyriaus funkcijas gali pavesti tarnyboms, kurios nėra centrinės ryšių palaikymo tarnybos ar ryšių palaikymo tarnybos. Ryšių palaikymo skyriai prašo suteikti pagal šią direktyvą savitarpio pagalbą arba ją suteikia, atsižvelgdami į savo konkrečią teritorinę ar funkcinę kompetenciją.

5.   Tais atvejais, kai ryšių palaikymo tarnyba ar ryšių palaikymo skyrius gauna savitarpio pagalbos prašymą, dėl kurio būtina imtis veiksmų, kuriuos vykdyti jiems nenustatyta kompetencija, prašymą jie nedelsdami perduoda žinomai kompetentingai tarnybai ar skyriui, arba centrinei ryšių palaikymo tarnybai, ir apie tai informuoja prašančiąją instituciją.

6.   Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija praneša Komisijai apie jos paskirtą centrinę ryšių palaikymo tarnybą ir visas kitas paskirtas ryšių palaikymo tarnybas ar ryšių palaikymo skyrius. Komisija sudaro galimybes su gauta informacija susipažinti valstybėms narėms.

7.   Kiekvieną pranešimą su informacija siunčia centrinė ryšių palaikymo tarnyba, kuri užtikrina veiksmingą informavimą, arba ji siunčiama jos vardu, arba kiekvienu konkrečiu atveju gavus jos sutikimą.

II   SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA

5 straipsnis

Prašymas suteikti informaciją

1.   Prašančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, suteikia visą informaciją, kuri, galima numatyti, būtų svarbi prašančiajai institucijai vykdant 2 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Norėdama suteikti tą informaciją, institucija, į kurią kreipiamasi, pasirūpina, kad būtų atlikti visi tokiai informacijai gauti reikalingi administraciniai tyrimai.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo teikti informacijos:

a)

kurios ji negalėtų gauti panašaus pobūdžio reikalavimams, atsirandantiems valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, vykdyti;

b)

kuria būtų atskleistos komercinės, pramoninės arba profesinės paslaptys;

c)

kurią atskleidus būtų pakenkta valstybės narės, į kurią kreipiamasi, saugumui arba prieštaraujama jos viešajai tvarkai.

3.   Jokiu būdu nelaikoma, kad 2 dalimi leidžiama valstybės narės institucijai, į kurią kreipiamasi, atsisakyti suteikti informaciją tik todėl, kad tokią informaciją turi bankas, kita finansų įstaiga, nominalusis asmuo arba įgaliotasis agentas ar patikėtinis, arba todėl, kad ji susijusi su asmens nuosavybės interesais.

4.   Institucija, į kurią kreipiamasi, praneša prašančiajai institucijai apie prašymo suteikti informaciją atmetimo priežastis.

6 straipsnis

Keitimasis informacija be išankstinio prašymo

Kai mokesčių ar muitų, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, grąžinamoji išmoka yra susijusi su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu ar gyvenančiu asmeniu, valstybė narė, iš kurios turi būti vykdomas grąžinimas, gali pranešti įsisteigimo ar gyvenamosios vietos valstybei narei apie būsimą gražinimą.

7 straipsnis

Buvimas administracinėse patalpose ir dalyvavimas atliekant administracinius tyrimus

1.   Siekiant skatinti šioje direktyvoje numatytą savitarpio pagalbą, prašančiosios institucijos ir institucijos, į kurią kreipiamasi, susitarimu bei laikantis institucijos, į kurią kreipiamasi, nustatytos tvarkos, prašančiosios institucijos įgalioti pareigūnai gali:

a)

būti tarnybinėse patalpose, kuriose prašančiosios valstybės narės administracinės institucijos atlieka savo pareigas;

b)

dalyvauti administraciniuose tyrimuose, atliekamuose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje;

c)

padėti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, kompetentingiems pareigūnams teismo procesų toje valstybėje narėje metu.

2.   Jeigu tai leidžiama pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, galiojančius teisės aktus, 1 dalies b punkte nurodytame susitarime gali būti numatyta, kad prašančiosios valstybės narės pareigūnai gali apklausti asmenis ir nagrinėti įrašus.

3.   Prašančiosios institucijos įgalioti pareigūnai, kurie naudojasi 1 ir 2 dalyse numatytomis galimybėmis, bet kuriuo metu turi būti pasirengę pateikti raštišką įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta jų tapatybė ir pareigos.

III   SKYRIUS

PAGALBA PRANEŠANT APIE DOKUMENTUS

8 straipsnis

Prašymas pranešti apie tam tikrus su reikalavimais susijusius dokumentus

1.   Prašančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, praneša adresatui apie visus dokumentus, įskaitant ir teisminio pobūdžio, kuriuos parengia prašančioji valstybė narė ir kurie yra susiję su reikalavimu, kaip nurodyta 2 straipsnyje, arba jo vykdymu.

Prašymas pranešti pateikiamas kartu su standartine forma, kurioje nurodoma bent ši informacija:

a)

adresato vardas bei pavardė (pavadinimas), adresas ir kiti adresatui identifikuoti svarbūs duomenys;

b)

šio pranešimo tikslas ir terminas, per kurį pranešimas turėtų būti pateiktas;

c)

pridedamo dokumento apibūdinimas ir susijusio reikalavimo pobūdis ir suma;

d)

pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys, susiję su:

i)

už pridedamą dokumentą atsakinga įstaiga, o jei tai kita įstaiga –

ii)

įstaiga, kurioje galima gauti daugiau informacijos apie praneštą dokumentą arba galimybes užginčyti mokėjimo prievolę.

2.   Prašančioji institucija pateikia prašymą pranešti pagal šį straipsnį tik tuo atveju, kai ji negali pranešti pagal taisykles, reglamentuojančias pranešimą apie atitinkamą dokumentą prašančiojoje valstybėje narėje, arba kai dėl tokio pranešimo kiltų neproporcingai didelių sunkumų.

3.   Institucija, į kurią kreipiamasi, nedelsdama praneša prašančiajai institucijai apie visus veiksmus, kurių imtasi dėl jos prašymo pranešti, ir pirmiausia nurodo pranešimo adresatui apie dokumentą datą.

9 straipsnis

Pranešimo priemonės

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, užtikrina, kad pranešimas valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, būtų pateikiamas pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką.

2.   1 dalis neturi poveikio bet kokios kitos formos pranešimui, kurį prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pateikia pagal toje valstybėje narėje galiojančias taisykles.

Prašančiojoje valstybėje narėje įsteigta kompetentinga institucija gali kitos valstybės narės teritorijoje esančiam asmeniui apie bet kokį dokumentą pranešti tiesiogiai registruotu arba elektroniniu paštu.

IV   SKYRIUS

REIKALAVIMO VYKDYMO AR PREVENCINĖS PRIEMONĖS

10 straipsnis

Prašymas vykdyti reikalavimą

1.   Prašančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, vykdo reikalavimus turėdama dokumentą, kuriuo leidžiama juos vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje.

2.   Gavusi svarbios informacijos apie dalyką, dėl kurio pateiktas prašymas vykdyti reikalavimą, prašančioji institucija nedelsdama šią informaciją perduoda institucijai, į kurią kreipiamasi.

11 straipsnis

Prašymui vykdyti reikalavimą taikomos sąlygos

1.   Prašančioji institucija negali teikti prašymo vykdyti reikalavimą, jeigu reikalavimas ir (arba) dokumentas, kuriuo leidžiama jį vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, yra užginčijami toje valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai taikoma 14 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa, ir tol, kol jis yra užginčytas.

2.   Prieš prašančiajai institucijai teikiant prašymą vykdyti reikalavimą taikomos prašančiojoje valstybėje narėje galiojančios atitinkamos reikalavimų vykdymo procedūros, išskyrus šiuos atvejus:

a)

jeigu akivaizdu, kad prašančiojoje valstybėje narėje nėra turto reikalavimui įvykdyti arba kad taikant tokias procedūras nebus galima atgauti visos reikalaujamos sumos; ir prašančioji institucija turi konkrečios informacijos, įrodančios, kad valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, atitinkamas asmuo turi turto;

b)

jeigu taikant tokias procedūras prašančiojoje valstybėje narėje kiltų neproporcingai didelių sunkumų.

12 straipsnis

Dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje į kurią kreipiamasi, ir kiti pridedami dokumentai

1.   Prie prašymo vykdyti reikalavimą pridedamas suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi.

Šiame suvienodintame dokumente, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, atspindimas pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, esminis turinys, ir jis yra reikalavimo vykdymo ir prevencinių priemonių, kurių imamasi valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, vienintelis pagrindas. Toje valstybėje narėje jis neturi būti kaip nors pripažintas, papildytas ar pakeistas.

Suvienodintame dokumente, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, nurodoma bent ši informacija:

a)

pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą, identifikavimui svarbi informacija, reikalavimo apibūdinimas, įskaitant jo pobūdį, laikotarpį, kurį apima reikalavimas, visas vykdymo procesui svarbias datas, reikalavimo sumą ir jos įvairias sudedamąsias dalis, pavyzdžiui, pagrindinę sumą, delspinigius ir pan.;

b)

skolininko vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kiti skolininkui identifikuoti svarbūs duomenys;

c)

pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys, susiję su:

i)

už reikalavimo nustatymą atsakinga įstaiga, o jei tai kita įstaiga –

ii)

įstaiga, kurioje galima gauti daugiau informacijos apie reikalavimą arba galimybes užginčyti mokėjimo prievolę.

2.   Prie prašymo vykdyti reikalavimą gali būti pridėti kiti prašančiojoje valstybėje narėje išduoti su reikalavimu susiję dokumentai.

13 straipsnis

Prašymo vykdyti reikalavimą vykdymas

1.   Kiekvienas reikalavimas, dėl kurio pateiktas prašymas jį vykdyti, laikomas valstybės narės, į kurią kreipiamasi, reikalavimu, kad jį būtų įmanoma vykdyti toje valstybėje narėje, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip. Institucija, į kurią kreipiamasi, naudojasi įgaliojimais ir taiko procedūras, nustatytus pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie taikomi reikalavimams, susijusiems su tokiais pat mokesčiais ar muitais arba su panašiais mokesčiais ar muitais, jeigu tokie patys netaikomi, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip.

Jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad tokie pat arba panašūs mokesčiai ar muitai jos teritorijoje netaikomi, ji naudojasi įgaliojimais ir taiko procedūras, nustatytus pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus ar kitus teisės aktus, kurie taikomi reikalavimams dėl fizinių asmenų pajamoms taikomo mokesčio, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip.

Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, neprivalo suteikti kitų valstybių narių reikalavimams pirmenybės, kuri taikoma toje valstybėje narėje atsirandantiems panašiems reikalavimams, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės susitaria kitaip arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisėje numatyta kitaip. Valstybė narė, suteikianti pirmenybę kitos valstybės narės reikalavimams, negali atsisakyti suteikti tokios pat pirmenybės tokiems ar panašiems kitų valstybių narių reikalavimams.

Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, įvykdo reikalavimą savo valiuta.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, deramai praneša prašančiajai institucijai apie visus veiksmus, kurių ji ėmėsi dėl jos prašymo vykdyti reikalavimą.

3.   Institucija, į kurią kreipiamasi, delspinigius už pavėluotą mokėjimą skaičiuoja nuo prašymo vykdyti reikalavimą gavimo datos pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

4.   Institucija, į kurią kreipiamasi, jeigu tai leidžiama pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, gali duoti skolininkui laiko skolai grąžinti arba leisti grąžinti skolą dalimis ir ji gali už tai skaičiuoti delspinigius. Apie bet kokį tokį sprendimą ji vėliau informuoja prašančiąją instituciją.

5.   Nedarydama poveikio 20 straipsnio 1 daliai, institucija, į kurią kreipiamasi, perduoda prašančiajai institucijai išieškotas sumas, susijusias su šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytu reikalavimu ir delspinigiais.

14 straipsnis

Ginčai

1.   Ginčai dėl reikalavimo, pirminio dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, arba suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, ir ginčai dėl prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo galiojimo priklauso prašančiosios valstybės narės kompetentingų įstaigų kompetencijai. Jeigu vykstant reikalavimo vykdymo procedūrai suinteresuotoji šalis užginčija reikalavimą, pirminį dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, arba suvienodintą dokumentą, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, institucija, į kurią kreipiamasi, tai šaliai praneša, kad ji turi pareikšti tokį ieškinį prašančiosios valstybės narės kompetentingoje įstaigoje pagal toje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus.

2.   Ginčai dėl vykdymo priemonių, kurių imamasi valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, arba dėl valstybės narės, į kurią kreipiamasi, kompetentingos institucijos pateikto pranešimo galiojimo pateikiami nagrinėti tos valstybės narės kompetentingai įstaigai pagal toje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

3.   Jeigu 1 dalyje nurodytas ieškinys pareiškiamas prašančiosios valstybės narės kompetentingoje įstaigoje, prašančioji institucija praneša apie tai institucijai, į kurią kreipiamasi, ir nurodo, kiek reikalavimas neginčijamas.

4.   Iškart gavusi 3 dalyje nurodytą informaciją, – arba iš prašančiosios institucijos, arba iš suinteresuotosios šalies, – institucija, į kurią kreipiamasi, sustabdo vykdymo procedūrą, kiek tai yra susiję su ginčijama reikalavimo dalimi, kol šiuo klausimu kompetentinga įstaiga priims sprendimą, nebent prašančioji institucija pagal šios dalies trečią pastraipą prašytų kitaip.

Prašančiosios institucijos prašymu arba kitais atvejais, jei institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad tai būtina, nedarydama poveikio 16 straipsniui, institucija, į kurią kreipiamasi, gali imtis prevencinių priemonių reikalavimo vykdymui garantuoti, jeigu tokių priemonių galima imtis vadovaujantis valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančiais įstatymais arba kitais teisės aktais.

Prašančioji institucija, laikydamasi prašančiojoje valstybėje narėje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinės praktikos, gali prašyti institucijos, į kurią kreipiamasi, įvykdyti užginčytą reikalavimą arba užginčytą reikalavimo dalį, jeigu tai leidžiama pagal atitinkamus valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką. Kiekvienas toks prašymas turi būti pagrįstas. Jeigu užginčijimo rezultatas vėliau yra palankus skolininkui, prašančioji institucija turi atlyginti visas išreikalautas sumas ir sumokėti visą mokėtiną kompensaciją pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius teisės aktus.

Jeigu prašančiosios valstybės narės arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi, kompetentingos institucijos pradėjo bendro susitarimo procedūrą ir šios procedūros rezultatai gali turėtų įtakos reikalavimui, dėl kurio prašoma suteikti pagalbą, reikalavimo vykdymo priemonės sustabdomos arba nutraukiamos, kol bus baigta ta procedūra, nebent tai yra ypatingos skubos atvejis, susijęs su sukčiavimu ar nemokumu. Jei reikalavimo vykdymo priemonės sustabdomos arba nutraukiamos, taikoma antra pastraipa.

15 straipsnis

Prašymo suteikti pagalbą vykdant reikalavimą pakeitimas arba atsiėmimas

1.   Prašančioji institucija nedelsdama praneša institucijai, į kurią kreipiamasi, apie bet kokį paskesnį jos prašymo vykdyti reikalavimą pakeitimą arba apie prašymo atsiėmimą ir nurodo pakeitimo ar atsiėmimo priežastis.

2.   Jeigu prašymas keičiamas dėl 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos įstaigos sprendimo, prašančioji institucija perduoda šį sprendimą kartu su pataisytu suvienodintu dokumentu, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi. Institucija, į kurią kreipiamasi, tuomet tolesnes reikalavimo vykdymo priemones taiko remdamasi pataisytu dokumentu.

Reikalavimo vykdymo ar prevencinės priemonės, kurių jau imtasi remiantis pirminiu suvienodintu dokumentu, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, gali būti tęsiamos remiantis pataisytu dokumentu, išskyrus atvejus, kai prašymas keičiamas dėl to, kad pirminis dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, arba pirminis suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, negalioja.

Pataisytam dokumentui taikomi 12 ir 14 straipsniai.

16 straipsnis

Prašymas imtis prevencinių priemonių

1.   Prašančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, imasi prevencinių priemonių, jei jos leidžiamos pagal jos nacionalinę teisę ir administracinę praktiką, kad būtų užtikrintas reikalavimo vykdymas, jeigu reikalavimas arba dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, užginčytas prašymo pateikimo metu arba jeigu dėl reikalavimo dar neišduotas dokumentas, kuriuo leidžiama jį vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, jeigu prevencinės priemonės panašiu atveju taip pat galimos pagal prašančiosios valstybės narės nacionalinę teisę ir administracinę praktiką.

Prie prašymo imtis prevencinių priemonių valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, pridedamas dokumentas, jei toks yra, parengtas siekiant leisti imtis prevencinių priemonių prašančiojoje valstybėje narėje ir susijęs su reikalavimu, dėl kurio prašoma savitarpio pagalbos. Valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, šis dokumentas neturi būti kaip nors pripažintas, papildytas ar pakeistas.

2.   Prie prašymo imtis prevencinių priemonių gali būti pridėti kiti prašančiojoje valstybėje narėje išduoti su reikalavimu susiję dokumentai.

17 straipsnis

Prašymui imtis prevencinių priemonių taikomos taisyklės

Kad 16 straipsnis galiotų, 10 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14 ir 15 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

18 straipsnis

Institucijos, į kurią kreipiamasi, prievolių ribojimas

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo teikti 10–16 straipsniuose numatytos pagalbos, jeigu dėl skolininko padėties tokio reikalavimo vykdymas sukeltų valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, didelių ekonominių ar socialinių sunkumų, jeigu toje valstybėje narėje galiojantys įstatymai, kiti teisės aktai ir administracinė praktika leidžia taikyti tokią išimtį nacionaliniams reikalavimams.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo teikti 5 ir 7–16 straipsniuose numatytos pagalbos, jeigu pirminis prašymas suteikti pagalbą, pateiktas remiantis 5, 7, 8, 10 arba 16 straipsniu, yra susijęs su daugiau kaip penkerių metų senumo reikalavimais, šį terminą skaičiuojant nuo vykdytino reikalavimo datos prašančiojoje valstybėje narėje iki pirminio prašymo suteikti pagalbą pateikimo datos.

Tačiau jeigu reikalavimas arba pirminis dokumentas, kuriuo leidžiama jį vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, užginčytas, penkerių metų termino pradžia laikomas momentas, kai prašančiojoje valstybėje narėje nustatoma, kad reikalavimas arba dokumentas, kuriuo leidžiama jį vykdyti, jau nebegali būti ginčijami.

Be to, jeigu prašančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos sutinka atidėti mokėjimą arba mokėjimo dalimis planą, penkerių metų termino pradžia laikomas momentas, kai pasibaigia visas mokėjimo laikotarpis.

Tačiau tais atvejais institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo suteikti pagalbos dėl reikalavimų, kurie yra senesni kaip dešimties metų, šį terminą skaičiuojant nuo vykdytino reikalavimo datos prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Valstybė narė neprivalo teikti pagalbos, jei bendra reikalavimų, kuriems taikoma ši direktyva ir dėl kurių prašoma pagalbos, suma yra mažesnė nei 1 500 EUR.

4.   Institucija, į kurią kreipiamasi, praneša prašančiajai institucijai prašymo suteikti pagalbą atmetimo priežastis.

19 straipsnis

Klausimai dėl senaties

1.   Klausimus dėl senaties terminų reglamentuoja tik prašančiojoje valstybėje narėje galiojantys teisės aktai.

2.   Dėl senaties terminų sustabdymo, nutraukimo ar pratęsimo, visi veiksmai, kurių, vykdydama reikalavimus, imasi institucija, į kurią kreipiamasi, arba kurių imamasi jos vardu pagal prašymą suteikti pagalbą ir dėl kurių būtų sustabdytas, nutrauktas ar pratęstas senaties terminas pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius teisės aktus, laikomi turinčiais tokias pat pasekmes prašančiojoje valstybėje narėje, su sąlyga, kad tos lygiavertės pasekmės yra numatytos pagal prašančiojoje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus.

Jeigu pagal valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galiojančius teisės aktus sustabdyti, nutraukti ar pratęsti senaties termino neįmanoma, visi veiksmai, kurių vykdydama reikalavimus imasi institucija, į kurią kreipiamasi, arba kurių imamasi tos institucijos vardu vykdant prašymą suteikti pagalbą ir dėl kurių, jeigu jų imtųsi prašančioji institucija savo valstybėje narėje arba jų būtų imtasi tos institucijos vardu, būtų sustabdytas, nutrauktas ar pratęstas senaties terminas pagal prašančiojoje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus, laikomi atliktais toje prašančiojoje valstybėje tiek, kiek tie veiksmai susiję su tokiomis pasekmėmis.

Pirma ir antra pastraipos nedraudžia prašančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms imtis priemonių senaties terminui pagal toje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus sustabdyti, nutraukti ar pratęsti.

3.   Prašančioji institucija ir institucija, į kurią kreipiamasi, praneša viena kitai apie visus veiksmus, dėl kurių nutraukiamas, sustabdomas ar pratęsiamas reikalavimo, dėl kurio prašoma imtis vykdymo ar prevencinių priemonių, senaties terminas, arba kurie gali turėti tokias pasekmes.

20 straipsnis

Išlaidos

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, siekia išreikalauti iš atitinkamo asmens ne tik 13 straipsnio 5 dalyje nurodytas sumas, bet ir išreikalauti bei pasilikti jos patirtas su reikalavimo vykdymu susijusias išlaidas laikydamasi valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.   Valstybės narės viena kitos atžvilgiu atsisako visų reikalavimų dėl išlaidų, patirtų teikiant viena kitai savitarpio pagalbą pagal šią direktyvą, atlyginimo.

Tačiau jeigu dėl reikalavimo vykdymo kyla ypatinga problema, vykdymas yra susijęs su labai didelėmis išlaidomis arba su kova su organizuotu nusikalstamumu, prašančioji institucija ir institucija, į kurią kreipiamasi, gali susitarti dėl specialios tais atvejais taikomos išlaidų atlyginimo tvarkos.

3.   Neatsižvelgiant į 2 dalį, prašančioji valstybė narė privalo atlyginti valstybei narei, į kurią kreipiamasi, visas išlaidas ir visus nuostolius, atsiradusius dėl nepagrįstais pripažintų veiksmų, kiek tai susiję su reikalavimo turiniu arba prašančiosios institucijos išduoto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą ir (arba) imtis prevencinių priemonių, galiojimu.

V   SKYRIUS

BENDROSIOS VISŲ RŪŠIŲ PRAŠYMUS SUTEIKTI PAGALBĄ REGLAMENTUOJANČIOS TAISYKLĖS

21 straipsnis

Standartinės formos ir informavimo priemonės

1.   Prašymai suteikti informaciją pagal 5 straipsnio 1 dalį, prašymai pranešti pagal 8 straipsnio 1 dalį, prašymai vykdyti reikalavimą pagal 10 straipsnio 1 dalį arba prašymai imtis prevencinių priemonių pagal 16 straipsnio 1 dalį siunčiami elektroniniu būdu, naudojant standartinę formą, nebent tai būtų neįmanoma dėl techninių priežasčių. Jeigu įmanoma, šios formos taip pat turi būti naudojamos keičiantis visa papildoma informacija dėl prašymo.

Suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, dokumentas, kuriuo leidžiama imtis prevencinių priemonių prašančiojoje valstybėje narėje, ir kiti 12 bei 16 straipsniuose nurodyti dokumentai taip pat siunčiami elektroniniu būdu, nebent tai būtų neįmanoma dėl techninių priežasčių.

Tam tikrais atvejais prie standartinių formų gali būti pridedamos ataskaitos, pareiškimai ir bet kokie kiti dokumentai arba patvirtintos tų dokumentų kopijos ar išrašai iš jų, kurie taip pat siunčiami elektroniniu būdu, nebent tai būtų neįmanoma dėl techninių priežasčių.

Standartinės formos ir elektroninės ryšių priemonės taip pat gali būti naudojamos keičiantis informacija pagal 6 straipsnį.

2.   1 dalis netaikoma informacijai ir dokumentams, kurie buvo gauti esant administracinėse patalpose kitoje valstybėje narėje arba dalyvaujant kitoje valstybėje narėje atliekamuose administraciniuose tyrimuose vadovaujantis 7 straipsniu.

3.   Jeigu informacija keičiamasi nenaudojant elektroninių priemonių ar standartinių formų, tai neturi poveikio gautos informacijos arba priemonių, kurių imtasi vykdant prašymą suteikti pagalbą, galiojimui.

22 straipsnis

Kalbų vartojimas

1.   Visi prašymai suteikti pagalbą, standartinės pranešimo formos ir suvienodinti dokumentai, kuriais leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėse narėse, į kurias kreipiamasi, siunčiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybine kalba ar viena iš jos valstybinių kalbų arba prie jų pridedamas vertimas į tokią (-ias) kalbą (-as). Tai, kad tam tikros jų dalys parašytos kalba, kuri nėra valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybinė kalba ar viena iš jos valstybinių kalbų, neturi įtakos jų galiojimui arba procedūros galiojimui, jeigu dėl tos kitos kalbos yra susitarusios atitinkamos valstybės narės.

2.   Dokumentai, apie kuriuos prašoma pranešti pagal 8 straipsnį, institucijai, į kurią kreipiamasi, gali būti siunčiami prašančiosios valstybės narės valstybine kalba.

3.   Jeigu prie prašymo pridedami dokumentai, nenurodyti 1 ir 2 dalyse, institucija, į kurią kreipiamasi, prireikus gali pareikalauti iš prašančiosios institucijos tokių dokumentų vertimo į valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybinę kalbą arba vieną iš jos valstybinių kalbų, arba į bet kurią kitą kalbą, dėl kurios yra susitarusios abi atitinkamos valstybės narės.

23 straipsnis

Informacijos ir dokumentų atskleidimas

1.   Informacijai, kuri kuria nors forma suteikta pagal šią direktyvą, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir tokia pati apsauga, kokia taikoma panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinę teisę.

Tokia informacija gali būti naudojama reikalavimų, kuriems taikoma ši direktyva, vykdymo ar su jais susijusių prevencinių priemonių taikymo tikslu. Ji taip pat gali būti naudojama privalomų socialinio draudimo įmokų vertinimui ir vykdymui.

2.   Europos Komisijos Saugumo akreditavimo institucijos tinkamai akredituoti asmenys gali turėti prieigą prie šios informacijos tik tuo atveju, jeigu tai būtina CCN tinklo priežiūros, eksploatavimo ir plėtojimo tikslais.

3.   Informaciją suteikianti valstybė narė leidžia ją naudoti kitais nei 1 dalyje nurodyti tikslais informaciją gaunančioje valstybėje narėje, jeigu pagal informaciją suteikiančios valstybės narės teisės aktus informaciją galima naudoti panašiais tikslais.

4.   Jei prašančioji institucija ar institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad informacija, gauta pagal šią direktyvą, turėtų būti naudinga trečiajai valstybei narei 1 dalyje nurodytais tikslais, ji gali perduoti tą informaciją tai trečiajai valstybei narei su sąlyga, kad šis perdavimas atitinka šioje direktyvoje nustatytas taisykles ir procedūras. Ji praneša valstybei narei, iš kurios gauta informacija, apie savo ketinimą pasidalinti ta informacija su trečiąja valstybe nare. Valstybė narė, iš kurios gauta informacija, per 10 darbo dienų nuo valstybės narės pranešimo apie jos ketinimą pasidalyti informacija gavimo dienos gali paprieštarauti tokiam dalijimuisi informacija.

5.   Pagal 4 dalį perduotą leidimą panaudoti informaciją pagal 3 dalį gali išduoti tik valstybė narė, iš kurios gauta informacija.

6.   Informacija, kuria nors forma suteikta pagal šią direktyvą, informaciją gaunančios valstybės narės visos institucijos gali remtis arba pasinaudoti ja kaip įrodymu tokiu pat pagrindu, kaip naudojant toje valstybėje gautą panašią informaciją.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Kitų pagalbos susitarimų taikymas

1.   Ši direktyva neturi poveikio bet kokios prievolės teikti didesnės apimties pagalbą, numatytą pagal dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba nustatytą tvarką, įskaitant susijusius su pranešimu apie esminius ar kitus teisės aktus, vykdymui.

2.   Jeigu valstybės narės sudaro tokius dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba nustato tvarką dėl klausimų, kuriems taikoma ši direktyva, kitais tikslais nei konkrečių atvejų nagrinėjimas, jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. Komisija savo ruožtu apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

3.   Suteikdamos tokią didesnio masto savitarpio pagalbą pagal dvišalį ar daugiašalį susitarimą ar nustatytą tvarką, valstybės narės gali naudotis elektroninių ryšių tinklu ir standartinėmis formomis, patvirtintomis šios direktyvos įgyvendinimo tikslu.

25 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Išieškojimo komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

26 straipsnis

Įgyvendinimo nuostatos

Komisija 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priima išsamias 4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 5 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio, 10 straipsnio, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių, 15 straipsnio, 16 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo taisykles.

Tos taisyklės reglamentuoja bent:

a)

skirtingų valstybių narių centrinių ryšių palaikymo tarnybų, kitų ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių, nurodytų 4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, ryšių organizavimo ir ryšių palaikymo su Komisija praktines nuostatas;

b)

priemones, kuriomis institucijos gali tarpusavyje perduoti informaciją;

c)

standartinių formų, naudotinų taikant 5 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnį, 10 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį, formatą ir kitas charakteristikas;

d)

išieškotinų sumų perskaičiavimą ir išieškotų sumų perdavimą.

27 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Kiekviena valstybė narė kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. praneša Komisijai:

a)

prašymų pateikti informaciją, pranešti, vykdyti reikalavimą arba imtis prevencinių priemonių, kuriuos ji kiekvienais metais išsiunčia kiekvienai valstybei narei, į kurią kreipiamasi, ir kuriuos ji gauna iš kiekvienos prašančiosios valstybės narės, skaičių;

b)

reikalavimų, kuriems vykdyti prašoma pagalbos, sumą ir išieškotas sumas.

2.   Valstybės narės taip pat gali pateikti kitą informaciją, kuri gali būti naudinga vertinant savitarpio pagalbos teikimą pagal šią direktyvą.

3.   Komisija kartą per penkerius metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie tai, kaip veikia šia direktyva nustatyta tvarka.

28 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos praneša apie tai Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

29 straipsnis

Direktyvos 2008/55/EB panaikinimas

Direktyva 2008/55/EB panaikinama nuo 2012 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

31 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  2010 m. vasario 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. liepos 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 73, 1976 3 19, p. 18.

(4)  OL L 150, 2008 6 10, p. 28.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/13


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 270/2010

2010 m. kovo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 452/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamoms, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2007 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamoms, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės lyginimo lentoms. Priemones sudaro 38,1 % ad valorem muito norma, išskyrus penkias konkrečiai nurodytas bendroves, kurioms taikomos individualios muito normos.

1.2.   Prašymas atlikti peržiūrą

(2)

2008 m. Komisija gavo prašymą atlikti dalinę tarpinę peržiūrą (toliau – tarpinė peržiūra) pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį. Prašymą, kuriuo buvo prašoma ištirti tik dempingo aspektus, pateikė eksportuojantis Kinijos gamintojas „Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd.“, Guangzhou (toliau – „Power Team“ arba pareiškėjas). Galutinio antidempingo muito norma, taikoma pareiškėjui, yra 36,5 %.

(3)

Savo prašyme pareiškėjas teigė, kad aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, pasikeitė ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai. Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad toliau taikyti galiojančią priemonę ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą nėra būtina.

(4)

Visų pirma, pareiškėjas teigė, kad jis šiuo metu veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, t. y. atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus. Todėl pareiškėjas tvirtino, kad jam normalioji vertė turėtų būti nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą. Palyginus šią normaliąją vertę su pareiškėjo eksporto į Europos Sąjungą (toliau – ES) kainomis, paaiškėjo, kad dempingo skirtumas yra gerokai mažesnis nei dabartinis priemonės lygis.

(5)

Todėl pareiškėjas tvirtino, kad nėra būtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurios buvo grindžiamos anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą.

1.3.   Peržiūros inicijavimas

(6)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nutarusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija nusprendė inicijuoti tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, kurią atliekant nagrinėjamas tik dempingas, susijęs su pareiškėju (3).

1.4.   Nagrinėjamasis produktas ir panašus produktas

(7)

Tarpinėje peržiūroje nagrinėjamasis produktas yra tas pats kaip ir tyrime, po kurio nustatytos galiojančios priemonės (toliau – pradinis tyrimas), t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentos, pastatomosios (arba ne), sugeriančios garus (arba ne) ir (arba) kurių paviršius yra šildantis (arba ne) ir (arba) pučiantis orą (arba ne), taip pat rankovių lyginimo lentos ir visos jų pagrindinės dalys, t. y. kojos, plokštė ir lygintuvo laikiklis, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ir ex 8516 90 00.

(8)

Kinijos vidaus rinkoje gaminamas ir joje parduodamas bei į ES eksportuojamas produktas, ir Ukrainoje (pasirinktoje panašia šalimi) gaminamas bei parduodamas produktas pasižymi tokiomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir techninėmis savybėmis ir turi tą pačią paskirtį, todėl pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį jie laikomi panašiais produktais.

1.5.   Suinteresuotosios šalys

(9)

Komisija oficialiai pranešė Sąjungos pramonės atstovui, pareiškėjui ir eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė teikti nuomonę raštu ir būti išklausytoms.

(10)

Komisija išsiuntė pareiškėjui prašymo taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) formą bei klausimyną ir per tam tikslui nustatytą laikotarpį gavo atsakymą. Komisija surado ir patikrino visą, jos manymu, dempingui nustatyti būtiną informaciją ir atliko tikrinamąjį vizitą pareiškėjo patalpose.

1.6.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(11)

Atliekant dempingo tyrimą nagrinėtas 2008 m. sausio 1 d.–2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL). Primenama, kad pradinio tyrimo, per kurį nustatytos priemonės, tiriamasis laikotarpis buvo 2005 m. sausio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. (toliau – pradinio tyrimo laikotarpis).

2.   TYRIMO REZULTATAI

2.1.   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(12)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą antidempingo tyrimuose dėl KLR kilmės importo normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalis tiems gamintojams, kurie, kaip buvo nustatyta, atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstytus kriterijus, t. y. kai įrodoma, kad panašus produktas yra gaminamas ir parduodamas vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms. Toliau pateikiama šių kriterijų santrauka:

verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be didelio valstybės kišimosi, o išlaidos atitinka rinkos vertę,

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas atliktas pagal tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) ir kurie yra taikomi visais tikslais, rinkinį,

nėra jokių reikšmingų iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

teisinį tikrumą ir stabilumą užtikrina bankroto ir nuosavybės įstatymai,

valiuta konvertuojama pagal rinkos kursus.

(13)

Pareiškėjas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą paprašė taikyti RER ir jo buvo paprašyta užpildyti prašymo taikyti RER formą.

(14)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas neatitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje įtraukoje nurodyto RER kriterijaus dėl pagrindinių gamybos sąnaudų (1 kriterijus). Nustatyta, kad po pradinio tyrimo tiriamojo laikotarpio t. y. po 2005 m., valstybė nustatė eksporto apribojimus keliems plieno produktams, įskaitant pagrindines žaliavas lyginimo lentoms gaminti, t. y. plieno plokšteles, vamzdelius ir vielas. Pažymima, kad šių žaliavų sąnaudos sudaro didelę visų žaliavų sąnaudų dalį. Eksporto mokesčių nustatymas sumažino paskatą eksportuoti ir tuo būdu padidino produktų kiekį vidaus rinkoje, taip sumažindamas kainas. Taip pat buvo nustatyta, kad Kinijos plieno gamintojai galėjo pasinaudoti kai kuriomis subsidijų sistemomis (5) ir kad kai kurių plieno gamintojų viešai skelbiamos sąskaitos patvirtina, kad Kinijos valstybė aktyviai remia plieno sektoriaus KLR vystymąsi.

(15)

Todėl peržiūros tiriamuoju laikotarpiu plieno kainos KLR vidaus rinkoje buvo žymiai mažesnės nei kitose didelėse pasaulinėse rinkose, o ypač mažesnės už plieno kainas Šiaurės Amerikoje ir Šiaurės Europoje (6), ir šie kainų skirtumai negali būti paaiškinami jokiu konkurenciniu pranašumu plieno gamyboje.

(16)

Be to, remiantis dokumentų rinkinyje išdėstyta informacija, buvo nustatyta, kad šios dirbtinai sumažintos ir iškraipytos plieno kainos suteikė pareiškėjui pranašumą, nes šis įsigijo savo žaliavas Kinijos vidaus rinkoje.

(17)

Taigi buvo padaryta išvada, kad pagrindinės „Power Team“ gamybos sąnaudos iš esmės neatitinka rinkos kainų. Tuo remiantis padaryta išvada, kad pareiškėjas neįrodė atitinkantis visus pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, todėl RER jam negalėjo būti taikomas.

(18)

Pareiškėjui, eksportuojančiai valstybei ir Sąjungos pramonei buvo suteikta galimybė teikti pastabas dėl išdėstytų nustatytų faktų. Pastabas pateikė pareiškėjas ir Sąjungos pramonė.

(19)

Pareiškėjas per nustatytą laikotarpį pateikė tris pagrindinius argumentus. Pirmiausia, jis teigė, kad „Power Team“ žaliavų kainos atitiko kainas vidaus rinkoje ir kad šio fakto užteko siekiant atitikti 1 kriterijų pradiniame tyrime. Todėl, pasak bendrovės, kainų Kinijos vidaus rinkoje palyginimas su kainomis kitose tarptautinėse plieno rinkose buvo pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalies pažeidimas. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, bendrovė taip pat suabejojo Šiaurės Europos ir Šiaurės Amerikos plieno rinkos kainų, kuriomis remiantis buvo atliktas palyginimas, tinkamumu. Pareiškėjas teigė, kad kainos ir kitose tarptautinėse rinkose, pvz., Turkijos eksporto kainos, buvo mažesnės nei kainos KLR vidaus rinkoje.

(20)

Iš tiesų, pareiškėjas atitiko 1 kriterijų pradiniame tyrime, bet neatitiko 2 kriterijaus. Vis dėlto, manoma, kad pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalis nebuvo pažeista, nes metodas, naudotas siekiant įvertinti, ar bendrovė veikia rinkos ekonomikos sąlygomis ir, ypač, ar ji vis dar atitinka 1 kriterijų, nepakito. Abiejuose tyrimuose (pradiniame tyrime ir peržiūros tyrime) buvo išnagrinėtas žaliavų ir rinkos vertės atitikimo klausimas. Abiejuose tyrimuose vienas iš nagrinėtų rodiklių buvo plieno kainos vidaus rinkoje, o pradiniame tyrime nebuvo nustatyta kitų reikšmingų žaliavų kainoms turėti įtakos galėjusių veiksnių. Taigi metodas nepakito, tik išvados buvo skirtingos.

(21)

Peržiūros tyrimas parodė, kad po pradinio tyrimo, t y. nuo 2006 m., aplinkybės pasikeitė, nes Kinijos valstybė nustatė keletą priemonių, siekdama neskatinti plieno plokštelių, vamzdelių ir vielų eksporto, ir įvedė eksporto mokestį bei panaikino PVM už eksportuojamas prekes grąžinimą. Tai, kartu su pirmiau minėtomis subsidijų sistemomis, turėjo iškreipiantį poveikį plieno kainoms Kinijos vidaus rinkoje, kadangi šių kainų ir paskelbtų Šiaurės Amerikos ir Šiaurės Europos vidaus rinkų kainų skirtumas labai padidėjo (iki maždaug 30 %). Pareiškėjas nepaneigė šio kainų skirtumo paskelbus su RER susijusias išvadas.

(22)

Atsižvelgiant į argumentą, kad Šiaurės Amerikos ir Šiaurės Europos plieno kainos nėra vienintelės tarptautiniu mastu tinkamos kainos, pažymima, kad šios dvi plieno rinkos buvo pasirinktos kainų palyginimui, kadangi joms būdingas didelis plieno suvartojimas ir jos abi yra konkurencinės rinkos, turinčios keletą aktyvių gamintojų. Taigi pagrįstai galima manyti, kad šios vidaus rinkos kainos buvo tipiškos konkurencinės rinkos kainoms. Be to, tvirtinimas, kad Turkijos eksporto kainos buvo mažesnės nei kainos Kinijos vidaus rinkoje nebuvo išsamiau pagrįstas šiame etape, t. y. per nustatytą laikotarpį konkrečios kainos nebuvo pateiktos. Galiausiai, nepaaiškinama, kodėl Turkijos eksporto kainos turėtų būti laikomos tinkamesnėmis, žinant kad Turkijos eksporto rinka, palyginti su Šiaurės Amerikos ir Šiaurės Europos vidaus rinkomis, yra akivaizdžiai mažesnė.

(23)

Antra, bendrovė teigė, kad taikant ES teisės aktus ji buvo diskriminuojama, kadangi kitais nesenais atvejais, kai plienas sudarė didžiausią gamybos sąnaudų dalį, kai kurios Kinijos plieną gaminančios bendrovės atitiko 1 kriterijų. Visi šie atvejai buvo išnagrinėti ir nustatyta, kad nei vienai su šiais atvejais susijusiai bendrovei nebuvo taikomas RER, nes jos visos neatitiko bent vieno pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nurodyto kito kriterijaus. Todėl, administracinių lėšų taupymo tikslais, nebuvo būtina išsamiai išnagrinėti 1 kriterijaus, kadangi buvo aišku, kad bendrovė nebus tinkama dėl kitų priežasčių. Nei vienu šio pastarojo laikotarpio atveju Komisija nepadarė išvados, kad su Kinijos plieno vidaus rinka susijusių iškraipymų nėra; priešingai, šiuose nesenuose atvejuose, kai buvo nustatyti su žaliavomis susiję iškraipymai (7), buvo atsisakyta taikyti RER.

(24)

Galiausiai, pareiškėjas tvirtino, kad normaliosios vertės koregavimas būtų labiau pagrįstas nei atsisakymas taikyti RER. Tačiau normaliosios vertės koregavimas negali būti taikomas, nes vienas iš RER taikymo kriterijų – pagrindinės gamybos sąnaudos turi atspindėti rinkos vertę. Jei taip nėra, visų pirma turėtų būti neleista taikyti RER ir normalioji vertė turėtų būti pakeista panašios šalies normaliąja verte, ypač jeigu žaliava sudaro tokią svarbią gamybos sąnaudų dalį.

(25)

Daroma išvada, kad nei vienas iš „Team Power“ išdėstytų argumentų nebuvo įtikinamas ar nulėmė kitokį faktų vertinimą.

(26)

Sąjungos pramonė pabrėžė, kad Kinijos valstybė kišosi į plieno pramonę ir kad tai paskatino ES ir JAV pasikonsultuoti su Pasaulio prekybos organizacija, siekiant išspręsti šį klausimą.

(27)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, patvirtinami nustatyti faktai ir išvada, kad „Power Team“ neturėtų būti taikomas RER.

(28)

Atskleidus pagrindinius faktus ir pateikus išvadas, pagal kuriuos buvo ketinama siūlyti iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 452/2007, pareiškėjas pateikė papildomų pastabų apie su RER susijusią išvadą.

(29)

Pareiškėjas iš esmės pakartojo savo argumentą, kad jo pagrindinės gamybos sąnaudos atspindi rinkos vertę KLR, ir kad Kinijos kainos atitinka kainas kitose tarptautinėse rinkose. Pripažindamas, kad 2008 m. KLR pagrindinių gamybos sąnaudų kainos padidėjimas buvo mažesnis nei kitose tarptautinėse plieno rinkose, pareiškėjas teigė, kad tai lėmė ne iškraipymai, ir kad kiti grynai komerciniai veiksniai galėtų būti žemesnių kainų Kinijos vidaus rinkoje priežastis. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į 2008 m. padidėjusią gamybą ir nurodė, kad daugumai KLR pagamintų eksportuojamų plieno žaliavų taikomi antidempingo ar kompensaciniai muitai privertė Kinijos gamintojus sumažinti jų kainas vidaus rinkoje.

(30)

Pažymima, kad pareiškėjo pateikta papildoma informacija apie kainas patvirtino išvadą, kad pagrindinės žaliavos lyginimo lentoms gaminti 2008 m. buvo vidutiniškai daug pigesnės Kinijos vidaus rinkoje nei kitose didelėse pasaulinėse rinkose.

(31)

Atsižvelgiant į teiginį, kad grynai komerciniai veiksniai buvo šio kainų skirtumo, t. y. padidėjusios gamybos KLR, priežastis, pažymima, kad šis tvirtinimas nebuvo pakankamai pagrįstas, ypač siekiant įrodyti galimą sąsają tarp tariamai padidėjusios gamybos ir paklausos. Taip pat pareiškėjo teiginys dėl kai kuriems iš KLR eksportuojamiems plieno produktams taikomų kompensacinių muitų tik įrodo, kad Kinijos plieno gamintojai subsidijų dėka iš tiesų įgijo pranašumą.

(32)

Taigi pareiškėjo teiginys, kad plieno rinka KLR nėra iškraipyta, negali būti patvirtintas ir galiausiai daroma išvada, kad RER nustatymas neturėtų būti peržiūrėtas ir RER neturėtų būti taikomas „Power Team“.

2.2.   Individualus režimas (IR)

(33)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalimi, visos šalies mastu taikomas muitas, jeigu jis yra, nustatomas šalims, kurioms taikomas tas straipsnis, išskyrus tuos atvejus, kai bendrovės gali įrodyti, kad jos atitinka visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus individualaus režimo kriterijus. Toliau pateikiama šių kriterijų santrauka:

jei įmonės yra visiškai ar iš dalies užsienio kapitalo įmonės ar bendros įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą bei pelną į savo šalį,

eksporto kainos ir kiekiai, pardavimo sąlygos ir terminai yra nustatomi laisvai,

dauguma akcijų priklauso privatiems asmenims ir turi būti įrodyta, kad bendrovė pakankamai nepriklausoma nuo valstybės kišimosi,

valiutų keitimo kurso perskaičiavimai yra atliekami pagal rinkoje nusistovėjusį valiutos kursą,

valstybės kišimasis nėra toks, kad leistų išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nustatyti skirtingi muitų tarifai.

(34)

Pareiškėjas prašė leisti taikyti ne tik RER, bet ir IR, jei RER nebūtų taikomas.

(35)

Tyrimas parodė, kad pareiškėjas atitiko visus pirmiau nurodytus kriterijus ir daroma išvada, kad „Power Team“ turėtų būti taikomas IR.

2.3.   Normalioji vertė

(36)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį, kai importuojama ne iš rinkos ekonomikos šalių ir tokiu mastu, kad negalima taikyti RER, normalioji vertė pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytoms šalims turi būti nustatyta pagal kainą arba apskaičiuotąją vertę panašioje šalyje.

(37)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad tinkama panašia šalimi KLR normaliajai vertei nustatyti ketina ir vėl pasirinkti Turkiją, kuri buvo pasirinkta panašia šalimi atliekant pradinį tyrimą, bet nei vienas Turkijos gamintojas nebendradarbiavo šioje tarpinėje peržiūroje. Vis dėlto, bendradarbiauti sutiko vienas Ukrainos eksportuojantis gamintojas, dalyvaujantis tuo pat metu atliekamame kitame tarpinės peržiūros tyrime. Suinteresuotosios šalys buvo atitinkamai informuotos ir neigiamų pastabų apie Ukrainos kaip panašios šalies pasirinkimą nebuvo gauta.

(38)

Kadangi akivaizdžių priežasčių, dėl kurių nebūtų galima pasirinkti Ukrainos kaip panašios šalies, nebuvo nurodyta ir ypač kadangi joks kitas trečios šalies gamintojas nebendradarbiavo, normalioji vertė buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą, t. y. remiantis patikrinta informacija, gauta iš bendradarbiaujančio panašios šalies gamintojo.

(39)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį buvo nustatyta, kad panašios šalies bendradarbiaujančio gamintojo panašaus produkto pardavimo kiekis vidaus rinkoje buvo tipiškas lyginant jį su pareiškėjo eksporto į ES kiekiu. Be to, pardavimas vidaus rinkoje (jei reikia, pakoreguotas atsižvelgiant į produkto fizines savybes), su kuriuo lyginama, buvo laikomas tipišku visų rūšių eksportuojamiems produktams, kai to pardavimo kiekis sudarė bent 5 % atitinkamo eksporto į ES kiekio.

(40)

Vėliau Komisija nagrinėjo, ar kiekvienos rūšies lyginimo lentos, parduotos tipiškais kiekiais panašios šalies vidaus rinkoje, gali būti laikomos parduotomis įprastomis prekybos sąlygomis, tam tikslui nustatydama pelningo nagrinėjamų lyginimo lentų pardavimo nepriklausomiems vartotojams dalį.

(41)

Pelningais buvo laikomi tie pardavimo vidaus rinkoje sandoriai, kai konkrečios rūšies produkto vieneto kaina buvo lygi gamybos sąnaudoms arba jas viršijo. Todėl buvo nustatytos kiekvienos rūšies produkto, per tyrimo laikotarpį parduoto panašios šalies vidaus rinkoje, gamybos sąnaudos.

(42)

Jeigu tam tikro produkto, kuris buvo parduotas už grynąją pardavimo kainą, lygią apskaičiuotoms gamybos sąnaudoms arba už jas didesnę, parduotas kiekis sudarė daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto parduoto kiekio ir jeigu tos rūšies produkto svertinė vidutinė kaina buvo lygi jo gamybos sąnaudoms arba už jas didesnė, normalioji vertė buvo nustatoma pagal faktinę kainą vidaus rinkoje. Ši kaina buvo apskaičiuota kaip viso tos rūšies produkto pardavimo vidaus rinkoje per tyrimo laikotarpį kainų svertinis vidurkis, neatsižvelgiant į tai, ar toks pardavimas buvo pelningas, ar ne.

(43)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningo pardavimo kiekis sudarė ne daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto pardavimo kiekio ir jeigu tos rūšies produkto svertinė vidutinė kaina buvo mažesnė už jo gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nustatoma pagal faktinę kainą vidaus rinkoje, apskaičiavus tos rūšies produkto tik pelningo pardavimo svertinį vidurkį.

(44)

Paskelbus išvadas, pareiškėjas pateikė pastabą, kad tais atvejais, kai pelningo pardavimo kiekis sudaro mažiau kaip 10 % viso tam tikros rūšies produkto pardavimo kiekio, turėtų būti naudojama apskaičiuotoji normalioji vertė.

(45)

Atsižvelgiant į tai, pažymima, kad tokio atvejo, kai pelningo pardavimo kiekis sudarė mažiau kaip 10 %, šiame tyrime nepasitaikė. Be to, automatiškas normaliosios vertės apskaičiavimas tokiomis aplinkybėmis nebenaudojamas.

2.4.   Eksporto kaina

(46)

Visais atvejais nagrinėjamasis produktas buvo parduodamas eksportui per nepriklausomus prekybininkus KLR nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje, todėl eksporto kaina buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį, t. y. remiantis faktiškai sumokėta arba mokėtina už produktą kaina, jį parduodant eksportui į ES.

(47)

Paskelbus išvadas, pareiškėjas teigė, kad eksporto kaina turėtų būti nustatyta remiantis nepriklausomo Kinijos prekybininko nustatyta pardavimo kaina nepriklausomiems vartotojams ES, o ne, kaip buvo daroma, remiantis faktiškai sumokėta arba mokėtina už produktą, kurį „Power Team“ pardavė nepriklausomam prekybininkui KLR, kaina. Vis dėlto, toks pasiūlymas neatitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalies reikalavimo, kad parduodant produktus eksportui, eksporto kaina turėtų būti nustatyta remiantis pirmuoju nepriklausomu pardavimu. Todėl šis reikalavimas turi būti atmestas.

2.5.   Palyginimas

(48)

Normalioji vertė ir eksporto kaina palygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalimi, buvo atsižvelgta į skirtingus veiksnius, kurie, kaip buvo tvirtinama ir įrodinėjama, turėjo poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Tuo remiantis, prireikus ir pateisinamais atvejais atsižvelgta į fizines savybes, transporto ir draudimo išlaidas, tvarkymo mokesčius ir kredito išlaidas. Kadangi eksporto kaina buvo nustatyta remiantis tik pardavimu Kinijos prekybininkams vidaus rinkoje eksporto tikslais, nebuvo priežasties atsižvelgti į apmokestinimo skirtumus, nes normalioji vertė irgi nustatyta remiantis pardavimu, kuriam taikomas panašus apmokestinimas, panašios šalies vidaus rinkoje. Normalioji vertė ir eksporto kaina buvo apskaičiuotos remiantis vertėmis be PVM.

(49)

Paskelbus išvadas, pareiškėjas teigė, kad produkto rūšių suskirstymas (iš tiesų atliktas tam, kad būtų galima palyginti) kelia tam tikrų abejonių dėl kainų palyginimo teisingumo.

(50)

Atsižvelgiant į tai, pažymima, kad produkto rūšių suskirstymas šiame tyrime buvo lygiai toks pat kaip ir pradiniame tyrime ir buvo reikalingas siekiant padidinti „Power Team“ eksportui į Sąjungą parduotų produktų ir panašios šalies vidaus rinkoje parduotų produktų palyginamumą. Taip pat pažymima, kad pareiškėjas nepagrindė savo tvirtinimo, o būtent nepaaiškino, kodėl toks suskirstymas (paaiškintas konkrečiame pareiškėjui skirtame dokumente) netinkamas. Todėl šis argumentas turi būti atmestas.

2.6.   Dempingo skirtumas

(51)

Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalyje, kiekvienos rūšies produkto vidutinė svertinė normalioji vertė buvo palyginta su atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto svertine vidutine eksporto kaina. Palyginus nustatytas dempingas.

(52)

Nustatyta, kad procentais išreikštas neto kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą „Power Team“ dempingo skirtumas yra 39,6 %.

3.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS

(53)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį taip pat buvo tiriama, ar pasikeitusios aplinkybės gali būti pagrįstai laikomos ilgalaikėmis.

(54)

Primenama, kad pradiniame tyrime dėl nustatytų pažeidimų, susijusių su pareiškėjo apskaitos metodais, buvo atsisakyta jam taikyti RER. Po šios peržiūros padaryta išvada, kad „Power Team“ atitiko šį kriterijų. Vis dėlto, kaip nurodyta pirmiau, pareiškėjas neatitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmoje įtraukoje nurodyto RER kriterijaus dėl pagrindinių gamybos sąnaudų. Todėl pareiškėjo padėtis, susijusi su RER, nepakito.

(55)

Vis dėlto, tyrimo metu surinkti ir patikrinti duomenys (t. y. pareiškėjo individualios eksporto į ES kainos ir Ukrainoje, pasirinktoje panašia šalimi, nustatyta normalioji vertė) paskatino taikyti didesnį dempingo skirtumą. Šis pokytis laikomas svarbiu ir dabartinio lygio priemonės taikymas nebebus pakankamas siekiant kompensuoti dempingo daromą žalą.

4.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(56)

Atsižvelgiant į šio peržiūros tyrimo rezultatus manoma, kad „Power Team“ importuojamam nagrinėjamajam produktui taikytiną antidempingo muito normą reikia pakeisti ir ji turi būti 39,6 %.

(57)

Nustatant muito dydį kitiems (tiriamosios šalies) eksportuotojams, primenama, kad bendradarbiavimas pradiniame tyrime buvo nedidelis. Todėl nebendradarbiaujančioms bendrovėms nustatytas muito dydis atitiko bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų, kuriems buvo nustatytas aukščiausias dempingo skirtumas, daugiausiai parduodamų produktų rūšių svertinį vidutinį dempingo skirtumą. Taikant tą patį metodą ir atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus svarbius duomenis, kitiems (tiriamosios šalies) eksportuotojams taikoma muito norma turi būti 42,3 %.

(58)

Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama siūlyti iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 452/2007, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti pastabas. Į šalių pareikštas pastabas buvo atsižvelgta, o galutinės išvados, jei būtina, buvo atitinkamai pakeistos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 452/2007 iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnio 2 dalies lentelėje įrašas apie „Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd.“, Guangzhou, pakeičiamas taip:

Šalis

Gamintojas

Muito norma (%)

TARIC papildomas kodas

KLR

„Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd.“, Guangzhou

39,6

A783

1 straipsnio 2 dalies lentelėje įrašas apie visas kitas bendroves KLR pakeičiamas taip:

Šalis

Gamintojas

Muito norma (%)

TARIC papildomas kodas

KLR

Visoms kitoms bendrovėms

42,3

A999

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininke

E. ESPINOSA


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 109, 2007 4 26, p. 12.

(3)  OL C 3, 2009 1 8, p. 14 (Pranešimas apie inicijavimą).

(4)  Pakeistas kodas (3924 90 00 vietoj 3924 90 90, kaip paminėta pranešime apie inicijavimą) yra nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomos naujos Kombinuotosios nomenklatūros (žr. Reglamentą (EB) Nr. 948/2009, OL L 287, 2009 10 31, p. 1) rezultatas.

(5)  Pavyzdžiui, Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry, Wiley Rein LLP, 2007 m. liepos mėn.; China Government Subsidies Survey, Anne Stevenson–Yang, 2007 m. vasario mėn.; Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000–2007, Usha C.V. Haley; China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal, Specialty Steel Industry of North America, The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry, Wiley Rein & Fielding LLP, 2006 m. liepos mėn. ir The State-Business Nexus in China’s Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective, prof. dr. Markus Taube ir dr. Christian Schmidkonz, THINK!DESK China Research & Consulting, 2009 2 25.

(6)  Šaltinis: Steel Business Briefing, average prices for 2005 and 2008.

(7)  Žr. 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 29, 2009 1 31, p. 1); 2009 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 287/2009, kuriuo nustatomas laikinasis antidempingo muitas tam tikrai importuojamai, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliumininei folijai (OL L 94, 2009 4 8, p. 17).


31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 271/2010

2010 m. kovo 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatų dėl Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 25 straipsnio 3 dalį, 38 straipsnio b punktą ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 straipsnyje nustatyta, kad Bendrijos logotipas – viena iš privalomų nuorodų, naudotinų ant produktų, kurie apibrėžti vartojant su ekologinės gamybos būdu susijusius terminus, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, pakuočių, ir kad šiuo logotipu pasirinktinai gali būti ženklinami iš trečiųjų šalių importuoti gaminiai. Reglamento (EB) Nr. 834/2007 25 straipsnio 1 dalimi Bendrijos logotipą leidžiama naudoti ženklinant, pristatant ir reklamuojant produktus, atitinkančius tuo reglamentu nustatytus reikalavimus.

(2)

Taikant 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (2), kuris pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 834/2007, įgyta patirtis parodė, kad Bendrijos logotipas, kuris galėjo būti naudojamas savanoriškai, nebepateisina sektoriaus ūkio subjektų nei vartotojų lūkesčių.

(3)

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (3), turėtų būti papildytas naujomis su logotipu susijusiomis taisyklėmis. Tos taisyklės turėtų padėti geriau pritaikyti logotipą prie sektoriaus pokyčių, visų pirma padėti vartotojui geriau atpažinti ekologiškus gaminius, kuriems taikomi su ekologine gamyba susiję ES teisės aktai.

(4)

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai vietoj nuorodos „Bendrijos ekologinės gamybos logotipas“ tikslinga pateikti nuorodą „Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas“.

(5)

Komisija surengė konkursą, kuriame dalyvavo ir naujojo logotipo pasiūlymus pateikė valstybių narių dailės ir dizaino studentai, o nepriklausoma komisija atrinko darbus ir sudarė 10 geriausių pasiūlymų eilės tvarka sąrašą. Vėliau kruopščiai išnagrinėjus intelektinės nuosavybės klausimą buvo nustatyti trys šiuo atžvilgiu geriausi logotipai, dėl kurių 2009 m. gruodžio 7 d.–2010 sausio 31 d. vyko tolesnės konsultacijos internetu. Siūlomas logotipas, už kurį per tą laikotarpį savo balsus atidavė daugelis interneto svetainės lankytojų, turėtų būti priimtas kaip naujas Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas.

(6)

Nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitus Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipui neturėtų kilti sunkumų rinkoje ir visų pirma turėtų būti sudarytos sąlygos, kad rinkai jau pateiktus ekologiškus gaminius būtų galima parduoti be Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 straipsnyje reikalaujamų privalomų nuorodų, jei minėti produktai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 arba Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimus.

(7)

Siekiant sudaryti sąlygas, kad logotipas būtų naudojamas, kai tik taps privalomas pagal ES teisės aktus, ir užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą, garantuoti sąžiningą konkurenciją ir apsaugoti vartotojų interesus, naujasis Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas kaip Kolektyvinis ekologinio ūkininkavimo ženklas užregistruotas Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje, taigi, jis galioja, yra naudotinas ir saugomas. Logotipas bus užregistruotas ir Bendrijos bei tarptautiniuose registruose.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 58 straipsnyje nustatyta, kad kontrolės institucijos arba įstaigos kodas turėtų būti nurodytas po pat Bendrijos logotipu, tačiau konkrečiai nenurodytas šių kodų formatas ir jų skyrimo tvarka. Siekiant nustatyti suderintą šių kodų taikymą, reikėtų nustatyti konkrečias šių kodų formatui ir skyrimui taikomas taisykles.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 889/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

III antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

 

„Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas“

2.

57 straipsnis pakeičiamas taip:

„57 straipsnis

ES ekologinės gamybos logotipas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 25 straipsnio 3 dalį Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas (toliau – ES ekologinės gamybos logotipas) atitinka šio reglamento XI priedo A dalyje pateiktą pavyzdį.

ES ekologinės gamybos logotipas naudojamas tik jei produktas pagamintas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 ir jo įgyvendinimo reglamentų reikalavimų arba Reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir šio reglamento reikalavimų.“

3.

58 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

pagal šio reglamento XI priedo B dalies 2 punktą apima terminą, susijusį su ekologinės gamybos būdu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 23 straipsnio 1 dalyje;

c)

apima nuorodos numerį, kurį pagal šio reglamento XI priedo B dalies 3 punktą nustato Komisija arba valstybės narės kompetentinga institucija; ir

d)

pateikiama tame pačiame regėjimo lauke kaip ir ES ekologinės gamybos logotipas, jei šis logotipas naudojamas ženklinant.“

4.

95 straipsnio 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„9.   Produktų, kurie vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 2092/91 arba Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 pagaminti, supakuoti ir paženklinti iki 2010 m. liepos 1 d., atsargos gali būti toliau teikiamos rinkai su nuorodomis apie ekologinę gamybą, kol baigsis turimi ištekliai.

10.   Produktų, teikiamų rinkai su nuorodomis apie ekologinę gamybą, pakuotės, atitinkančios Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 arba Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimus, gali būti ir toliau naudojamos iki 2012 m. liepos 1 d., tačiau produktas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimus.“

5.

XI priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

(3)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.


PRIEDAS

„XI PRIEDAS

A.   ES ekologinės gamybos logotipas, nurodytas 57 straipsnyje

1.

ES ekologinės gamybos logotipas atitinka toliau pateiktą pavyzdį:

Image

2.

Standartinė Pantone sistemos spalva – žalia, Pantone Nr. 376, o naudojant keturių spalvų procesą – žalia [50 % žalsvai mėlyna + 100 % geltona].

3.

ES ekologinės gamybos logotipas gali būti naudojamas ir nespalvotas, bet tik tuo atveju, kai jo spalvotą variantą naudoti nėra praktiška:

Image

4.

Jeigu pakuotės ar etiketės fono spalva yra tamsi, gali būti naudojamas logotipo negatyvinis atvaizdas, kuris sukuriamas panaudojant pakuotės ar etiketės fono spalvą.

5.

Jei spalvotas logotipas naudojamas spalviniame fone, ir todėl jį sunku pastebėti, aplink simbolį gali būti apibrėžta išorinė linija, kuri padėtų sukurti didesnį kontrastą fono spalvoms.

6.

Tam tikrais konkrečiais atvejais, jei ant pakuotės pateiktos nuorodos yra vienos spalvos, tos pačios spalvos gali būti ir ES ekologinės gamybos logotipas.

7.

ES ekologinės gamybos logotipas turi būti bent 9 mm aukščio ir bent 13,5 mm pločio; aukščio ir pločio proporcijų santykis visada yra 1:1,5. Išimtiniais atvejais, ant labai mažų pakuočių gali būti naudojamas ne mažesnis kaip 6 mm aukščio logotipas.

8.

ES ekologinės gamybos logotipas gali būti pateikiamas kartu su grafiniais ar teksto elementais, susijusiais su ekologiniu ūkininkavimu, jei dėl šių elementų nepakinta ES ekologinės gamybos logotipo esmė ir laikomasi visų 58 straipsnyje pateiktų nurodymų. Pateiktas kartu su nacionaliniais ar privačiais logotipais, kurie yra žalios, tačiau kitos nei 2 punkte nurodyta standartinė, spalvos, ES ekologinės gamybos logotipas gali būti tos pačios kaip ir minėti logotipai nestandartinės spalvos.

9.

ES ekologinės gamybos logotipas naudojamas pagal jam kaip Kolektyviniam ekologinio ūkininkavimo ženklui, užregistruotam Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje ir Bendrijos bei tarptautiniuose prekės ženklo registruose, taikomas taisykles.

B.   Kodai, nurodyti 58 straipsnyje

Bendras kodų formatas:

AB-CDE-999

Čia:

1.

AB – 58 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas šalies, kurioje atliekama kontrolė, ISO kodas;

2.

CDE – 58 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas terminas, sudarytas iš trijų raidžių ir susijęs su ekologinės gamybos būdu, kurį turi nustatyti Komisija arba kiekviena valstybė narė, pvz., „bio“, „öko“, „org“ arba „eko“; ir

3.

999 – nuorodos numeris, sudarytas iš ne daugiau kaip trijų skaitmenų, kurį, kaip nurodyta 58 straipsnio 1 dalies c punkte, skiria:

a)

kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, kuri jį suteikia kontrolės įstaigoms arba kontrolės institucijoms, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnį ji pavedė vykdyti kontrolės užduotis;

b)

Komisija, kuri jį suteikia:

i)

kontrolės įstaigoms ir kontrolės institucijoms, nurodytoms Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (1) 3 straipsnio 2 dalies a punkte ir įtrauktoms į to reglamento I priedo sąrašą;

ii)

trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms arba kontrolės įstaigoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 7 straipsnio 2 dalies f punkte ir įtrauktoms į to reglamento III priedo sąrašą;

iii)

kontrolės įstaigoms ir kontrolės institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 10 straipsnio 2 dalies a punkte ir įtrauktoms į to reglamento IV priedo sąrašą;

c)

kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, kuri Komisijos siūlymu jį suteikia kontrolės įstaigoms arba kontrolės institucijoms, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 19 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą (leidimai importuoti) iki 2012 m. gruodžio 31 d. leista išduoti patikrinimo sertifikatą.

Komisija, pasinaudodama visomis tinkamomis techninėmis priemonėmis, kodus skelbia viešai, įskaitant skelbimą internete.


(1)  OL L 334, 2008 12 12, p. 25.“


31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 272/2010

2010 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, kuriuo nustatomos specialios basmati ryžių importui taikomos taisyklės ir laikina kontrolės sistema siekiant nustatyti jų kilmę

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 138 ir 143 straipsnius kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Indijos susitarime pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį dėl nuolaidų ryžiams, numatytų EB CXL priede, pridėtame prie GATT 1994 (2), pakeitimo, kuris buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 2004/617/EB (3), numatyta, kad tam tikroms basmati tipo lukštentų ryžių veislėms, kurių kilmės šalis yra Indija, taikomas nulinis muitas.

(2)

Europos bendrijos ir Indijos susitarime pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį dėl nuolaidų ryžiams, numatytų EB CXL priede, pridėtame prie GATT 1994 (4), pakeitimo, kuris buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 2004/618/EB (5), numatyta, kad tam tikroms basmati tipo lukštentų ryžių veislėms, kurių kilmės šalis yra Indija, taikomas nulinis muitas.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 972/2006 (6) 1 straipsnyje numatyta, kad jo taisyklės taikomos lukštentiems basmati ryžiams, kurie yra vienos iš Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVIII priede nurodytų veislių.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 972/2006 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu per valstybių narių atliktas importuotų basmati ryžių patikras nustatoma, kad tirtas produktas neatitinka autentiškumo sertifikate nurodytų duomenų, taikomas lukštentų ryžių importo muitas. Šiuo atžvilgiu šioje nuostatoje nenurodoma, ar būtų toleruojamas koks nors kitų ryžių nei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVIII priede išvardytų veislių buvimas.

(5)

Dėl basmati ryžių auginimo ir prekybos jais sąlygų yra labai sunku garantuoti, kad partija būtų 100 % sudaryta tik iš tų basmati ryžių veislių, kurios yra nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVIII priede. Siekiant užtikrinti sklandžius basmati ryžių prekybos su Europos Sąjunga srautus ir turint omenyje, kad dar neveikia Europos Sąjungos DNR pagrįsta kontrolės sistema, ir todėl valstybės narės gali taikyti savo kontrolės protokolus, toleruodamos bendrą mažiausiai 5 % patikros paklaidą, reikėtų nustatyti 5 % nuokrypį, kuriuo leidžiama, kad importuotuose basmati ryžiuose būtų ilgagrūdžių ryžių, nepriskiriamų jokiai kitai iš tame XVIII priede išvardytų veislių.

(6)

Kad šios priemonės teigiamą poveikį galėtų pajusti visi susiję importuotojai, reikėtų numatyti, jog leistinas nuokrypis būtų taikomas visoms importuojamoms basmati ryžių siuntoms, dėl kurių tinkamumo valstybių narių atsakingosios valdžios institucijos dar nėra priėmusios sprendimo.

(7)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 972/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 972/2006 6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tačiau leistina, kad siuntoje būtų iki 5 % lukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 20 17 arba 1006 20 98, nepriskiriamų jokioms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (7) XVIII priede išvardintoms veislėms.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 972/2006 6 straipsnio 2 dalis su pakeitimais, padarytais šio reglamento 1 straipsniu, taip pat taikoma basmati ryžiams, importuotiems iki šio reglamento įsigaliojimo, kai valstybės narės kompetentingos institucijos dar nėra priėmusios galutinės nuomonės dėl to, ar jiems būtų galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 138 straipsnyje numatytą nulinį muito mokestį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis netaikomas nuo dvylikto mėnesio pabaigos, įsigaliojus šiam reglamentui.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 279, 2004 8 28, p. 19.

(3)  OL L 279, 2004 8 28, p. 17.

(4)  OL L 279, 2004 8 28, p. 25.

(5)  OL L 279, 2004 8 28, p. 23.

(6)  OL L 176, 2006 6 30, p. 53.

(7)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“


31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 273/2010

2010 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, Bendrijos sąrašas (2).

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalį kai kurios valstybės narės pateikė Komisijai informacijos, kuri yra svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Susijusios informacijos pateikė ir trečiosios valstybės. Remiantis šia informacija, Bendrijos sąrašą reikėtų atnaujinti.

(3)

Komisija visiems susijusiems oro vežėjams tiesiogiai arba, jei tai buvo neįmanoma, per valdžios institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą jų priežiūrą, pranešė pagrindinius faktus ir motyvus, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas uždrausti jiems vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui nustatyto veiklos draudimo sąlygas.

(4)

Susijusiems oro vežėjams Komisija suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, raštu pateikti pastabas ir per 10 darbo dienų žodžiu pateikti informaciją Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui, įsteigtam 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3).

(5)

Komisija, o tam tikrais atvejais ir kai kurios valstybės narės konsultavosi su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais nustatytą susijusių oro vežėjų priežiūrą.

(6)

Skrydžių saugos komitete išklausyti Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) ir Komisijos pranešimai apie techninės pagalbos projektus, įgyvendintus valstybėse, kurių oro vežėjams taikytas Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005. Komitetui pranešta apie prašymus toliau teikti techninę pagalbą ir bendradarbiauti siekiant padidinti civilinės aviacijos institucijų administravimo ir techninį pajėgumą, kad būtų panaikinta neatitiktis galiojantiems tarptautiniams standartams.

(7)

Be to, Skrydžių saugos komitetas informuotas, kokias priemones reikalavimų vykdymui užtikrinti taikė EASA ir valstybės narės siekdamos garantuoti, kad oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė trečiųjų šalių civilinės aviacijos administracija, naudojami orlaiviai, užregistruoti Europos Sąjungoje, atitiktų nuolatinio tinkamumo skraidyti reikalavimus ir būtų tinkamai prižiūrimi.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 474/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Remdamosi informacija, gauta pagal Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo programą (angl. Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) tikrinant tam tikrų Europos Sąjungos oro vežėjų orlaivius perone, ir nacionalinių aviacijos institucijų atliktų šios srities specialių patikrinimų ir audito rezultatais, kai kurios valstybės narės ėmėsi tam tikrų priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti. Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui jos pranešė apie šias priemones: 2010 m. kovo 12 d. Ispanijos kompetentingos institucijos pradėjo procedūrą siekdamos sustabdyti oro vežėjui „Baleares Link Express“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą, o 2010 m. sausio 12 d. tos institucijos sustabdė oro vežėjui „Euro Continental“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą; Vokietijos kompetentingos institucijos sustabdė oro vežėjui „Regional Air Express“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą nuo 2010 m. sausio 28 d.; Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad oro vežėjui „Trans Euro Air Limited“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas 2009 m. gruodžio 8 d.; Slovakijos kompetentingos institucijos raštu pranešė, kad oro vežėjui „Air Slovakia“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas 2010 m. kovo 1 d.

(10)

Galiausiai Latvijos kompetentingos institucijos Skrydžių saugos komitetui pranešė, kad dėl pareikšto didelio susirūpinimo oro vežėjo „Aviation Company Inversija“ veiklos sauga ir jo naudojamų IL-76 tipo orlaivių nuolatiniu tinkamumu skraidyti 2010 m. vasario 26 d. jos nutarė iš oro vežėjui „Aviation Company Inversija“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo tuos orlaivius išbraukti ir kad 2010 m. kovo 16 d. oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas.

(11)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1543/2006 Komisija gavo išsamios informacijos, kokių priemonių ėmėsi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos kompetentingos institucijos (GACA), atsakingos už teisės aktais nustatytą „Air Koryo“ priežiūrą, ir pats oro vežėjas „Air Koryo“, siekdami pašalinti Reglamente (EB) Nr. 474/2006 išvardytus saugos trūkumus.

(12)

2008 m. gruodžio mėn. Komisija susisiekė su GACA ir paprašė pateikti „Air Koryo“ taisomųjų priemonių planą, iš kurio paaiškėtų, kaip oro vežėjas pašalino didelius saugos trūkumus, nustatytus patikrinus orlaivius perone prieš įrašant oro vežėją į A priede pateiktą oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Be to, Komisija paprašė susijusios informacijos, kuria būtų įrodyta, kad GACA pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) nuostatas tinkamai prižiūrėjo oro vežėją „Air Koryo“.

(13)

2009 m. birželio mėn. GACA oficialiai atsakė į prašymą ir pateikė dokumentus su visa prašyta informacija. Tolesnis Komisijos ir GACA susirašinėjimas padėjo sužinoti esamą aviacijos saugos padėtį Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje.

(14)

Iš GACA pateiktų dokumentų, taip pat Komisijos ir GACA svarstymuose įsitikinta, kad oro vežėjas „Air Koryo“ gali įrodyti, jog orlaiviai „Tupolev Tu 204-300“ gali būti naudojami laikantis visų tarptautinių saugos standartų, įskaitant nuolatinio tinkamumo skraidyti ir veiklos standartus, o GACA pajėgia užtikrinti oro vežėjo priežiūrą pagal tarptautinius standartus.

(15)

GACA patvirtino, kad visų kitų tipų orlaiviai „Air Koryo“ laivyne neatitinka visų tarptautinių standartų, taikomų orlaivių įrangai, ypač patobulintoms žemės artumo įspėjimo sistemoms (angl. EGPWS), ir kad GACA neleido šių tipų orlaiviais vykdyti skrydžių Europos oro erdvėje.

(16)

GACA bendradarbiavo nuolat ir visada nedelsdama atsakydavo į Komisijos prašymus pateikti informacijos. 2010 m. kovo 18 d. Skrydžių saugos komitete oro vežėjo „Air Koryo“ atstovai padarė pranešimą, iš kurio įsitikinta, kad bendrovėje įvyko teigiamų pokyčių.

(17)

Atsižvelgus į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjui „Air Koryo“ turėtų būti leista be veiklos apribojimų vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą dviem orlaiviais „Tupolev Tu 204“, kurių registracijos ženklai P-632 ir P-633. Tačiau kiti laivyno orlaiviai neatitinka susijusių TCAO reikalavimų, todėl turėtų būti draudžiama jais vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą tol, kol bus užtikrinta visiška tų reikalavimų atitiktis. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „Air Koryo“ turėtų būti įrašytas į B priedą. Skrydžius į ES jis gali vykdyti tik dviem orlaiviais „Tupolev Tu-204“.

(18)

2009 m. gruodžio 17 d. Svazilando kompetentingos institucijos pateikė rašytinius įrodymus, kad panaikino oro vežėjo pažymėjimus ir licencijas oro susisiekimui vykdyti, išduotus šiems oro vežėjams: „Aero Africa (PTY) Ltd“ , „Jet Africa (PTY) Ltd“ , „Royal Swazi National Airways“, „Scan Air Charter Ltd“ ir „Swazi Express Airways“. Šie oro vežėjai skrydžių nebevykdo nuo 2009 m. gruodžio 8 d.

(19)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad minėti oro vežėjai, kuriems licencijos išduotos Svazilande, turėtų būti išbraukti iš A priedo.

(20)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Bellview Airlines“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Nigerijoje, veikloje esama didelių trūkumų; tuo įsitikinta gavus Prancūzijos kompetentingų institucijų ir Europos aviacijos saugos agentūros atliktų tyrimų rezultatus.

(21)

Prancūzijos kompetentingos institucijos (DGAC) pranešė Komisijai, kad pirmiau minėto oro vežėjo laivyne yra du Prancūzijoje užregistruoti „Boeing 737-200“ tipo orlaiviai (registracijos ženklai F-GHXK ir F-GHXL), kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas baigėsi atitinkamai 2008 m. gegužės ir rugpjūčio mėn. Todėl šie orlaiviai nebetinkami skraidyti.

(22)

Europos aviacijos saugos agentūra pranešė Komisijai, kad 2009 m. gegužės 8 d. nedelsiant sustabdytas šiam oro vežėjui agentūros išduoto 145 dalies patvirtinimo (reg. Nr. EASA.145.0172) galiojimas, nes dėl nepašalintų saugos trūkumų blogiau laikytasi saugos standartų ir kilo didelis pavojus skrydžių saugai, ir kad svarstoma tą patvirtinimą atšaukti.

(23)

Yra įrodymų, kad oro vežėjas „Bellview Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Nigerijoje, perėmė oro vežėjo „Bellview Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Siera Leonėje, veiklą (pastarasis oro vežėjas 2006 m. kovo 22 d. įrašytas į A priedą (4), o 2008 m. lapkričio 14 d. iš jo išbrauktas (5), nes Siera Leonės kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad atšaukė oro vežėjui išduotą oro vežėjo pažymėjimą).

(24)

2005 m. spalio 22 d. Lagose „Boeing B737-200“ tipo orlaivis (registracijos ženklas 5N-BFN) patyrė avariją, kurioje žuvo 117 žmonių ir nepataisomai sugadintas pats orlaivis. Nigerijos kompetentingos institucijos nepateikė duomenų apie avariją ir dar nepaskelbė avarijos tyrimo ataskaitos.

(25)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su Nigerijos kompetentingomis institucijomis, pareiškė esanti susirūpinusi dėl oro vežėjo „Bellview Airlines“ skrydžių saugos ir jo orlaivių tinkamumo skraidyti, paprašė paaiškinti padėtį ir paklausė, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ir oro vežėjas ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

(26)

2010 m. vasario 19 d. Nigerijos kompetentingos institucijos nurodė, kad oro vežėjas turi oro vežėjo pažymėjimą, tačiau veiklą sustabdė. Tačiau jos nepateikė duomenų apie oro vežėjo turimų pažymėjimų statusą ir jo orlaivių būklę.

(27)

Oro vežėjas „Bellview Airlines“ paprašė leidimo padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete; oro vežėjo ir Nigerijos kompetentingų institucijų (NCAA) atstovų pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo „Bellview Airlines“ atstovai pateikė iki 2010 m. balandžio 22 d. galiojantį oro vežėjo pažymėjimą ir nurodė, kad jo galiojimas sustabdytas nutraukus visų jame nurodytų orlaivių naudojimą. NCAA pranešė, kad pagal galiojančius Nigerijos teisės aktus oro vežėjo pažymėjimas neteko galios 2009 m. gruodžio 4 d. (praėjus 60 dienų nuo dienos, kurią baigtas naudoti paskutinis orlaivis), tačiau nepateikė įrodymų, kad oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas arba kad tas pažymėjimas atšauktas, kaip reikalaujama. Todėl NCAA paprašyta nedelsiant a) raštu patvirtinti, kad priimtas administracinis dokumentas dėl oro vežėjui „Bellview Airlines“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba to pažymėjimo atšaukimo, b) raštu patvirtinti, kad vyksta Nigerijos civilinės aviacijos administracijos pažymėjimų pakartotinio išdavimo bendrovei procesas, c) raštu oficialiai įsipareigoti prieš išduodant oro vežėjo pažymėjimą pranešti Komisijai pakartotinio pažymėjimų išdavimo audito rezultatus.

(28)

Prašytą informaciją Nigerijos kompetentingos institucijos pateikė 2010 m. kovo 25 d. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šiuo metu daugiau priemonių nereikia.

(29)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 (6) Egipto kompetentingos institucijos pateikė keturias mėnesines (2009 m. lapkričio ir gruodžio mėn., 2010 m. sausio ir vasario mėn.) ataskaitas, kad praneštų, kaip vykdomas jų patikrintas planas. Be šių ataskaitų, kuriose daugiausiai rašoma apie oro vežėjo „Egypt Air“ orlaivių tikrinimą perone, lapkričio 18 d. pateiktos nuolatinio tinkamumo skraidyti, skrydžių ir antžeminės veiklos audito ataskaitos.

(30)

Egipto kompetentingos institucijos taip pat įsipareigojo toliau teikti informaciją, kaip tinkamai pašalinti trūkumai, pirmiau nustatyti 2008, 2009 ir 2010 m. tikrinant oro vežėjo „Egypt Air“ orlaivius perone. Tam jos pateikė reikiamus raštus kai kurioms valstybėms narėms, kuriose oro vežėjo „Egypt Air“ orlaiviai patikrinti perone. Bus reguliariai tikrinama, kaip šie trūkumai šalinami.

(31)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 (7)2010 m. vasario 21–25 d. įvyko valstybių narių paremtas Europos aviacijos saugos agentūros atstovų vizitas. Lankydamiesi atstovai vertino, kaip Egipto civilinės aviacijos administracija (ECAA) apskritai vykdo priežiūrą, ypač tuomet, kai stebi, kaip oro vežėjas „Egypt Air“ įgyvendina taisomųjų priemonių planą ir palaipsniui šalina nustatytus trūkumus. Lankantis ir vertinant gauta įrodymų, kad ECAA pajėgi pagal TCAO standartus vykdyti savo pareigas, susijusias su oro vežėjų, kuriems išduoda oro vežėjo pažymėjimus, priežiūra, taip pat įvardytos šios tobulintinos sritys: pirmiausia nuosekli trūkumų, kuriuos vykdydama priežiūros veiklą nustatė ECAA, kontrolės sistema ir darbuotojų, išduodančių licencijas personalui, mokymas.

(32)

Vertinimo vizito duomenimis, oro vežėjas „Egypt Air“ įgyvendina taisomųjų priemonių planą. Apskritai didelių TCAO standartų pažeidimų nenustatyta. Komisija pripažįsta oro vežėjo pastangas įgyvendinti priemones, būtinas jo saugos reikalavimų atitikčiai pagerinti. Tačiau atsižvelgiant į oro vežėjo taisomųjų priemonių plano mastą ir apimtį, taip pat į būtinybę numatyti tvarius (nuolatinius) sprendimus, kaip pašalinti pirmiau nustatytus saugos trūkumus, Komisija prašo Egipto kompetentingų institucijų toliau siųsti mėnesines tikrinimo, kaip įgyvendinamas taisomųjų priemonių planas (įskaitant priemones, kuriomis šalinami per vertinimo vizitą nustatyti trūkumai), ataskaitas ir teikti informaciją apie tai, kaip ECAA kontroliuoja oro vežėjo orlaivių nuolatinį tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą ir jo veiklą.

(33)

Valstybės narės toliau tikrins, kaip oro vežėjas „Egypt Air“ iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(34)

Per vertinimo vizitą taip pat patikrinti kiti Egipto oro vežėjai. Pranešta apie dideles dviejų oro vežėjų („AlMasria Universal Airlines“ ir „Midwest Airlines“) saugos problemas.

(35)

Pranešta apie didelius oro vežėjo „AlMasria Universal Airlines“ vykdomų skrydžių ir mokymo trūkumus, ypač tai pasakytina apie kai kurių veiklos vadovų kvalifikaciją ir žinias. Šie dalykai ypač svarbūs didinant laivyną.

(36)

2010 m. kovo 3 d. raštu oro vežėjo „AlMasria Universal Airlines“ atstovai pakviesti pateikti savo pastabas Skrydžių saugos komitete. 2010 m. kovo 17 d. Skrydžių saugos komitete oro vežėjo „AlMasria“ atstovai padarė pranešimą, kuriame nurodė taisomąsias priemones trūkumams, nustatytiems per vertinimo vizitą, pašalinti. Atsižvelgdama į bendrovės numatytą laivyno plėtrą, Komisija paprašė Egipto kompetentingų institucijų siųsti mėnesines tikrinimo, kaip įgyvendinamos taisomosios priemonės, ataskaitas ir teikti informaciją, kaip ECAA kontroliuoja oro vežėjo orlaivių nuolatinį tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą ir jo veiklą.

(37)

Valstybės narės kontroliuos, kaip oro vežėjas „AlMasria“ iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(38)

Italijos kompetentingos institucijos pateikė įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Midwest Airlines“ veikloje yra saugos trūkumų, nes to oro vežėjo orlaivių masė ir centruotė kontroliuojama netinkamai. Dėl šių įrodymų Italija nesuteikė oro vežėjui leidimo vykdyti skrydį (8). Be to, per vertinimo vizitą pranešta apie didelius veiklos ir techninės priežiūros valdymo, veiklos kontrolės ir įgulos mokymo, taip pat nuolatinio tinkamumo skraidyti valdymo trūkumus, turinčius įtakos saugai. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šis oro vežėjas negali užtikrinti veiklos ir techninės priežiūros pagal TCAO standartus. Vizito metu Egipto civilinės aviacijos administracija pranešė, jog ėmėsi priemonių, kad sustabdytų oro vežėjo „Midwest Airlines“ veiklą.

(39)

2010 m. kovo 3 d. raštu oro vežėjo „Midwest Airlines“ atstovai pakviesti pateikti savo pastabas Skrydžių saugos komitete. 2010 m. kovo 15 d. Egipto kompetentingos institucijos pateikė įrodymus, kad oro vežėjui „Midwest Airlines“ išduotas oro vežėjo pažymėjimas atšaukiamas nuo 2010 m. vasario 28 d.

(40)

Atsižvelgus į priemones, kurių ėmėsi ECAA, imtis tolesnių priemonių nebūtina. Paprašyta, kad ECAA pateiktų Komisijai informaciją apie trūkumų šalinimo eigą ir rezultatus pirmiau nei tai bendrovei bus išduotas oro vežėjo pažymėjimas.

(41)

Pagal reglamentą (EB) Nr. 715/2008 valstybės narės, reguliariai perone tikrindamos į Europos Sąjungos oro uostus atskridusius oro vežėjo „Iran Air“ orlaivius, ir toliau siekė išsiaiškinti, kaip šis oro vežėjas iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų. 2009 m. apie tokias patikras pranešė Austrija, Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Švedija ir Vokietija. Šių patikrinimų duomenimis, per metus tarptautinių saugos standartų laikymasis gerokai pablogėjo.

(42)

Komisija paprašė, kad kompetentingos institucijos ir bendrovė pateiktų informacijos, siekdama patikrinti, kaip šalinami nustatyti trūkumai. 2010 m. vasario mėn. oro vežėjas „Iran Air“ pateikė veiksmų planą, kuriame pripažįstami jo ankstesnio plano trūkumai, taip pat nurodytos priežastys ir numatytos konkrečios priemonės nustatytiems trūkumams pašalinti.

(43)

Tačiau iš Irano kompetentingų institucijų (CAO-IRI), atsakingų už teisės aktais nustatytą oro vežėjo „Iran Air“ priežiūrą, pateiktos informacijos paaiškėjo, jog jos negali įrodyti, kad ėmėsi veiksmingų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai, nustatyti vykdant patikrinimus pagal SAFA programą. Be to, CAO-IRI nepateikė pakankamai įrodymų, kad buvo imtasi tinkamų priemonių dėl didelio Irane užregistruotų ir oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė CAO-IRI, naudojamų orlaivių avarijų skaičiaus.

(44)

Iš 2010 m. vasario mėn. CAO-IRI pateiktų dokumentų taip pat paaiškėjo, kad oro vežėjo „Iran Air“ veikla nepakankamai kontroliuojama techninės priežiūros ir skrydžių tikrinimo srityse ir kad trūksta veiksmingos reikšmingų saugos trūkumų šalinimo sistemos. Iš CAO-IRI pateiktų avarijų ir incidentų duomenų paaiškėjo, kad per pastaruosius 11 mėnesių „Iran Air“ orlaiviai patyrė nemažai pavojingų įvykių, kurių daugiau nei pusė susiję su „Fokker 100“ tipo orlaiviais. Tačiau dokumentuose nebuvo įrodymų, kad CAO-IRI ėmėsi paskesnių priemonių.

(45)

2010 m. kovo mėn. CAO-IRI pateikė informacijos, kad patikrinta oro vežėjo „Iran Air“ atitiktis techninės priežiūros reikalavimams, tačiau remiantis rezultatais galima teigti, kad yra variklių būklės stebėjimo ir oro vežėjo kokybės sistemos veikimo problemų.

(46)

2010 m. kovo 17 d. Skrydžių saugos komiteto posėdyje oro vežėjo atstovai pripažino, kad standartų laikomasi blogiau, tačiau tvirtino, kad tinkamumo skraidyti klausimams spręsti sukurtas Techninės priežiūros valdymo centras ir Techninės priežiūros svarstymo taryba, kad visų bendrovės padalinių darbuotojai geriau mokomi saugos dalykų, kad išplėsta Saugos ir kokybės užtikrinimo skyriaus veikla ir kad bendrovės padaliniuose sukurti saugos komitetai. Taip pat imtasi iš esmės persvarstyti bendrovės struktūrą siekiant padidinti jos sugebėjimą užtikrinti saugią veiklą. Remiantis nuo 2010 m. vasario mėn. atliktais oro vežėjo „Iran Air“ orlaivių patikrinimais perone, oro vežėjo veiklos rezultatai kur kas geresni.

(47)

Atsižvelgdama į kur kas geresnius pastaruoju metu atliktų SAFA patikrinimų rezultatus, į oro vežėjo „Iran Air“ pripažintą būtinybę gerinti veiklą ir į veiksmus, kurių jis ėmėsi nustatytiems saugos trūkumams pašalinti, Komisija mano, kad dėl didelio avarijų, kurias patyrė „Fokker 100“ tipo orlaiviai, skaičiaus skrydžiai šiais orlaiviais į Europos Sąjungą turėtų būti sustabdyti. Kol Komisija neturės įtikinamų įrodymų, jog nustatyti saugos trūkumai veiksmingai pašalinti, tol neturėtų būti leidžiama kitų tipų, t. y. „Boeing 747“, „Airbus A300“, A310 ir A320 (2010 m. kovo 10 d. CAO-IRI pateikti duomenys), oro vežėjo „Iran Air“ orlaiviais vykdyti daugiau skrydžių (dažnumas ir kryptys), nei jų vykdoma dabar.

(48)

Dėl šių priežasčių ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas turėtų būti įrašytas į B priedą ir jam turėtų būti leista skrydžius į Europos Sąjungą vykdyti tik užtikrinus, kad šiuo metu naudojamais orlaiviais nebus viršytas dabartinis skrydžių skaičius (dažnumas ir kryptys). Be to, turėtų būti draudžiama skrydžius į Europos Sąjungą vykdyti „Fokker 100“ tipo orlaiviais.

(49)

Komisija ir toliau įdėmiai stebės oro vežėjo „Iran Air“ veiklą. Valstybės narės kontroliuos, kaip iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma sugriežtinusios oro vežėjo orlaivių tikrinimą perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos aviacijos saugos agentūra, ketina prieš kitą Skrydžių saugos komiteto posėdį surengti vizitą, kad vietoje patikrintų, ar tinkamai įgyvendintos priemonės, apie kurias pranešė CAO-IRI ir oro vežėjas „Iran Air“.

(50)

Už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą atsakingos Sudano institucijos (SCAA) pasirodė nepakankamai pajėgios šalinti didelius trūkumus, nustatytus 2006 m. lapkričio mėn. Sudane atlikus TCAO USOAP auditą. 2008 m. kovo mėn. SCAA pranešė Komisijai, kad visi svarbiausi ir dideli veiklos, tinkamumo skraidyti ir licencijų išdavimo personalui trūkumai pašalinti arba šalinami. 2009 m. gruodžio mėn. SCAA pranešė Komisijai, kad 70 proc. pagal USOAP nustatytų trūkumų pašalinta laikantis TCAO rekomendacijų.

(51)

Tačiau iš 2009 m. gruodžio mėn. ir 2010 m. kovo mėn. Komisijai pateiktos SCAA informacijos paaiškėjo, kad daug trūkumų nepašalinta arba priemonės, kurių imtasi jiems pašalinti, buvo neveiksmingos. Visų pirma, neveiksmingos buvo skrydžių vykdymo inspektorių rengimo ir kvalifikacijos srities priemonės ir priemonės, kuriomis užtikrinama, kad veiklos vykdytojai turėtų patvirtintą mokymo žinyną.

(52)

Be to, 2009 m. spalio mėn. SCAA atliko oro vežėjo „Azza Air Transport“ auditą ir nustatė, kad oro vežėjas nebuvo įgyvendinęs svarbių mokymo srities saugos priemonių (šis didelis trūkumas buvo anksčiau nurodytas TCAO audito rezultatuose), netrukus po to „Boeing 707“ tipo orlaivis (registracijos ženklas ST-AKW) patyrė avariją, kurioje žuvo žmonių. SCAA patvirtino, kad oro vežėjo pažymėjimą atnaujindavo kasmet nuo 1996 m.

(53)

2009 m. gruodžio 10 d. SCAA taip pat pranešė Komisijai, kad 2008 m. liepos mėn. oro vežėjas „Air West Company Ltd“ grąžino tai Sudano kompetentingai institucijai oro vežėjo pažymėjimą, todėl „Air West Ltd“ nėra Sudano Respublikoje užregistruotas oro vežėjo pažymėjimo turėtojas. Kadangi oro vežėjas nebeturi oro vežėjo pažymėjimo ir dėl šios priežasties jo licencija oro susisiekimui vykdyti negali būti laikoma galiojančia, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad „Air West Ltd“ nėra oro vežėjas.

(54)

Atsižvelgus į tai, kad įgyvendinant USOAP audito dokumentuose nurodytas taisomąsias priemones nepadaryta pakankamai pažangos, taip pat į tai, kad SCAA neužtikrino veiksmingo taisomųjų priemonių, apie kurias pranešta, įgyvendinimo, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad SCAA nepajėgė įrodyti sugebanti įgyvendinti reikiamus saugos standartus ir užtikrinti jų laikymąsi, todėl visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Sudano Respublikoje, turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(55)

2009 m. lapkričio mėn. oro vežėją „Albanian Airlines MAK“ patikrinusi Europos aviacijos saugos agentūra, pagal Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 (9) nuostatas įgaliota atlikti išsamų standartizacijos Albanijoje patikrinimą, šią užduotį įvykdė 2010 m. sausio mėn. 2010 m. kovo 7 d. paskelbtoje galutinėje patikrinimo ataskaitoje pranešta apie didelius visų patikrintų sričių trūkumus: 13 nustatytų neatitikties tinkamumo skraidyti reikalavimams atvejų (6 iš jų susiję su sauga), 13 nustatytų neatitikties licencijų išdavimo ir sveikatos patikrinimo reikalavimams atvejų (3 iš jų susiję su sauga), 9 nustatytus neatitikties skrydžių vykdymo reikalavimams atvejų (6 iš jų susiję su sauga). Be to, nustatytas tiesioginis pavojus saugai, susijęs su vieno iš dviejų oro vežėjo pažymėjimo turėtojų pažymėjimu; per vizitą Albanijos kompetentingos institucijos (DGCA) nedelsiant ėmėsi taisomųjų priemonių šiam pavojui pašalinti.

(56)

DGCA atstovai pakviesti padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, jų pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d.

(57)

Skrydžių saugos komitetas atsižvelgė į Albanijos kompetentingų institucijų (DGCA) Europos aviacijos saugos agentūrai pateiktą veiksmų planą. DGCA skatinama užtikrinti, kad šis veiksmų planas būtų priimtinas Europos skrydžių saugos agentūrai, ir raginama imtis būtinų priemonių, kad šis veiksmų planas būtų veiksmingai įgyvendintas, visų pirma šalinant EASA nustatytus trūkumus, kurie nepašalinti keltų pavojų saugai.

(58)

Atsižvelgiant į tai, kad saugos trūkumus Albanijoje būtina pašalinti nedelsiant, o DGCA nesiėmė visapusiškų ir veiksmingų priemonių, Komisijai teks vykdyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo 21 straipsnyje nustatytas pareigas, neribojant jokių priemonių, taikomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.

(59)

Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 (10) 88 konstatuojamojoje dalyje nustatytomis sąlygomis oro vežėjui „TAAG Angolan Airlines“ leidžiama vykdyti skrydžius į Portugaliją tik „Boeing 777-200“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, ir keturiais „Boeing B-737-700“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ir D2-TBJ. Komisija paprašė Angolos kompetentingų institucijų (INAVIC) pateikti informaciją apie oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ priežiūrą, visų pirma apie griežtesnę skrydžių į Portugaliją priežiūrą ir jos rezultatus.

(60)

INAVIC pranešė Skrydžių saugos komitetui, kad toliau konsolidavo nuolatinę oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ kontrolę. 2009 m. ši tarnyba atliko 34 planuotus patikrinimus. Be to, oro vežėjo orlaiviai prieš kiekvieną skrydį Europą nuolat tikrinti perone.

(61)

Oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, kad praneštų naujausius duomenis apie oro vežėjo situaciją; pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai pranešė, kad 2009 m. gruodžio mėn. oro vežėjas vėl tapo IATA organizacijos nariu, ir pateikė komitetui išsamią informaciją apie aukštus jo skrydžių į Lisaboną rodiklius, kuriais remdamiesi prašė leidimo atnaujinti skrydžius į kitas ES valstybes.

(62)

Portugalijos kompetentingos institucijos (INAC) pateikė rezultatų, kuriuos gavo tikrindamos oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ orlaivius perone nuo tada, kai atnaujinti skrydžiai į Lisaboną, vertinimą. INAC pranešė, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., kuomet atnaujinti TAAG skrydžiai, atlikta apie 200 tokių patikrinimų. INAC patvirtino, kad tikrinant saugos trūkumų nenustatyta ir kad yra visiškai patenkinta oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ į Lisaboną ir iš jos vykdomais skrydžiais, todėl gali rekomenduoti, kad tokie skrydžiai būtų vykdomi ir į kitas ES valstybes.

(63)

Oro vežėjo atstovai taip pat pranešė, kad oro vežėjas skyrė investicijų savo „Boeing B737-200“ laivyno įrangai atnaujinti, kad pagal tarptautinius saugos standartus būtų įdiegtos EGPWS, ELT406, RVSM sistemos, įrengtos skrydžių įgulos kabinos durys, įdiegti skaitmeniniai skrydžio savirašiai ir skaitmeniniai orlaivio meteorologiniai radiolokatoriai, tačiau šie darbai dar nepabaigti visame laivyne. Oro vežėjo atstovai taip pat pranešė apie jo ketinimą palaipsniui atsisakyti „Boeing B747-300“ tipo orlaivių, visų pirma dėl mažesnio naudojimo patikimumo.

(64)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais ir atsižvelgiant į 62 dalyje nurodytą rekomendaciją, taip pat į teigiamus šio oro vežėjo orlaivių tikrinimo perone rezultatus nustatyta, kad oro vežėjas TAAG turėtų likti įrašytas B priede dėl trijų „Boeing B777“ tipo orlaivių (registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE ir D2-TEF) ir dėl keturių „Boeing B737-700“ tipo orlaivių (registracijos ženklai D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ir D2-TBJ) ir kad galiojantys apribojimai, pagal kuriuos šiais orlaiviais galima vykdyti skrydžius tik į Lisaboną, turėtų būti panaikinti. Tačiau šio oro vežėjo skrydžiai į Europos Sąjungą turėtų būti tinkamai tikrinami siekiant nustatyti, kaip iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma šio oro vežėjo orlaiviai turėtų būti tikrinami perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(65)

INAVIC pranešė apie padarytą tolesnę pažangą šalinant trūkumus, kuriuos nustatė 2009 m. birželio mėn. lankęsi ES saugos vertinimo ekspertai. Visų pirma INAVIC atnaujino Angolos aviacijos saugos taisykles, kad jos atitiktų naujausius TCAO standartų pakeitimus, konsolidavo savo kontrolės programą ir pasamdė dar du kvalifikuotus skrydžių vykdymo inspektorius.

(66)

INAVIC taip pat pranešė, kokia pažanga padaryta Angolos oro vežėjams pakartotinai išduodant oro vežėjo pažymėjimus; šį procesą numatyta baigti iki 2010 m. pabaigos; INAVIC nurodė, kad oro vežėjai, negavę naujų pažymėjimų pagal Angolos aviacijos saugos taisykles, nuo tos dienos veiklą nutrauks. Tačiau naujų pažymėjimų dar negavo joks oro vežėjas, išskyrus „TAAG Angolan Airlines“.

(67)

INAVIC pranešė, kad vykdant pakartotinio pažymėjimų išdavimo procesą ir patikrinus kai kuriuos oro vežėjus nustatyta saugos trūkumų ir galiojančių saugos taisyklių pažeidimų, todėl INAVIC ėmėsi reikiamų veiksmų reikalavimų vykdymui užtikrinti. Todėl 2009 m. gruodžio mėn. atšauktas „Air Gemini“ oro vežėjo pažymėjimas, o 2010 m. vasario mėn. atšaukti PHA ir SAL oro vežėjų pažymėjimai. 2010 m. vasario mėn. sustabdytas „Giraglobo“, „Mavewa“ ir „Airnave“ oro vežėjo pažymėjimų galiojimas. Tačiau INAVIC nepateikė įrodymų, kad šie pažymėjimai atšaukti.

(68)

Komisija ragina INAVIC ryžtingai tęsti pakartotinį pažymėjimų Angolos oro vežėjams išdavimą ir deramai atsižvelgti į šio proceso metu nustatytas galimas saugos problemas. Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad kiti oro vežėjai, už kurių teisės aktais nustatytą priežiūrą atsakinga INAVIC („Aerojet“, „Air26“, „Air Gicango“, „Air Jet“, „Air Nave“, „Alada“, „Angola Air Services“, „Diexim“, „Gira Globo“, „Heliang“, „Helimalongo“, „Mavewa“, „Rui & Conceicao“, „Servisair“ ir „Sonair“, taip pat „Air Gemini“, PHA, SAL), turėtų likti įrašyti A priede.

(69)

2010 m. vasario 19 d. Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad pataisė savo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą, kuriuo skrydžius į Europos Sąjungą uždraudė vykdyti 13-kos Rusijos oro vežėjų pažymėjimuose įrašytais orlaiviais. Šiuose orlaiviuose nebuvo tarptautiniams skrydžiams pagal TCAO standartus reikalingos įrangos (TAWS arba E-GPWS) ir (arba) jų tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas buvo pasibaigęs, ir (arba) šie pažymėjimai nebuvo atnaujinti.

(70)

Pagal naują sprendimą skrydžių į Europos Sąjungą, joje ir iš jos negalima vykdyti šiais orlaiviais:

a)

„Aircompany Yakutia“. „Antonov AN-140“ RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26 RA-26660.

b)

„Atlant Soyuz“. „Tupolev TU-154M“: RA-85672 ir RA-85682.

c)

„Gazpromavia“. „Tupolev TU-154M“: RA-85625 ir RA-85774; „Yakovlev Yak-40“: RA-87511, RA-88186 ir RA-88300; „Yak-40K“: RA-21505 ir RA-98109; „Yak-42D“ RA-42437; visi (22) sraigtasparniai „Kamov Ka-26“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (49) sraigtasparniai „Mi-8“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (11) sraigtasparniai „Mi-171“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (8) sraigtasparniai „Mi-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (1) sraigtasparniai EC-120B (RA-04116).

d)

„Kavminvodyavia“. „Tupolev TU-154B“: RA-85307, RA-85494 ir RA-85457.

e)

„Krasnoyarsky Airlines“. Pirmiau „Krasnoyarsky Airlines“ oro vežėjo pažymėjime, kuris 2009 m. atšauktas, įrašytą TU-154M tipo orlaivį (registracijos ženklas RA-85682) dabar naudoja kitas Rusijos Federacijoje išduotą pažymėjimą turintis oro vežėjas.

f)

„Kuban Airlines“. „Yakovlev Yak-42“: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 ir RA-42541.

g)

„Orenburg Airlines“: „Tupolev TU-154B“ RA-85602; visi TU-134 (registracijos ženklai nežinomi); visi „Antonov An-24“ (registracijos ženklai nežinomi); visi „An-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mi-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mi-8“ (registracijos ženklai nežinomi).

h)

„Siberia Airlines“. „Tupolev TU-154M“: RA-85613, RA-85619, RA-85622 ir RA-85690.

i)

„Tatarstan Airlines“. „Yakovlev Yak-42D“: RA-42374, RA-42433; visi „Tupolev TU-134A“, įskaitant RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 ir RA-65973; visi „Antonov AN-24RV“, įskaitant RA-46625 ir RA-47818; AN24RV tipo orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46625 ir RA-47818, dabar naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

j)

„Ural Airlines“. „Tupolev TU-154B“ RA-85508 (orlaiviai, kurių registracijos ženklai RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 ir RA-85432 dabar nenaudojami dėl finansinių priežasčių).

k)

„UTAir“. „Tupolev TU-154M“: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; visi (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 ir RA-65977; orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-65143 ir RA-65916, dabar naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; visi (1) TU-134B (RA-65726); visi (10) „Yakovlev Yak-40“: RA-87348 (dabar nenaudojamas dėl finansinių priežasčių), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 ir RA-88280; visi sraigtasparniai „Mil-26“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mil-10“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mil-8“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai AS-355 (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai BO-105 (registracijos ženklai nežinomi); AN-24B tipo orlaiviai: RA-46388, orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46267 ir RA-47289, taip pat AN-24RV tipo orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46509, RA-46519 ir RA-47800, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

l)

„Rossija (STC Russia)“. „Tupolev TU-134“: RA-65979, orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 ir RA-65555, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; TU-214: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-64504 ir RA-64505, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; „Ilyushin IL-18“: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-75454 ir RA-75464, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; „Yakovlev Yak-40“: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-87203, RA-87968, RA-87971 ir RA-88200, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

(71)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) ir valstybės narės 2009 m. gruodžio mėn. surengė vizitą į Jemeno Respubliką siekdamos patikrinti oro vežėjo „Yemenia“ saugos situaciją, kad įvertintų, kaip jis iš tiesų laikosi tarptautinių saugos standartų, taip pat kad įvertintų kompetentingų institucijų (CAMA) pajėgumą užtikrinti civilinės aviacijos saugos priežiūrą Jemene.

(72)

Vertinimo vizito duomenimis, CAMA gali veiksmingai prižiūrėti oro vežėją „Yemenia Yemen Airways“, todėl gali užtikrinti, kad oro vežėjai, turintys šios kompetentingos institucijos išduotus oro vežėjo pažymėjimus, veiklą vykdytų saugiai pagal TCAO standartus, o oro vežėjo „Yemenia Yemen Airways“ kontrolė ir jo veiklos priežiūra tinkama siekiant užtikrinti, kad oro vežėjo veikla atitiktų jo oro vežėjo pažymėjimo reikalavimus.

(73)

Atsižvelgiant į vertinimo vizito rezultatus, šiuo metu daugiau priemonių nereikia. Komisija įdėmiai stebės oro vežėjo veiklą, taip pat ji skatina Jemeno institucijas tęsti oro vežėjo „Yemenia Yemen Airways“ skrydžio Nr. 626 avarijos, įvykusios 2009 m. birželio 30 d., tyrimą. Valstybės narės kontroliuos, kaip iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(74)

Yra įtikinamų įrodymų, kad institucijos, atsakingos už oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, priežiūrą, nepakankamai pajėgios šalinti saugos trūkumus, tačiau trūksta įrodymų, kad Filipinų Respublikoje išduotus pažymėjimus turintys oro vežėjai laikosi taikomų TCAO saugos standartų ir rekomenduojamos praktikos; tokia išvada padaryta remiantis audito, kurį 2009 m. spalio mėn. Filipinuose pagal Visuotinės saugos priežiūros audito programą (USOAP) atliko TCAO, rezultatais, taip pat JAV kompetentingų institucijų Filipinų oro vežėjams skiriamais vis mažesniais vertinimo balais.

(75)

Po 2009 m. spalio mėn. Filipinuose atlikto USOAP audito TCAO pranešė visoms Čikagos konvenciją pasirašiusioms valstybėms, kad nustatyta reikšminga saugos problema, susijusi su Filipinuose įregistruotų oro vežėjų ir orlaivių saugos priežiūra (11); pranešimo duomenimis, Filipinuose 47 oro vežėjai, įskaitant tarptautinius oro vežėjus, vykdo veiklą turėdami oro vežėjo pažymėjimus, išduotus pagal atšauktus administracijos potvarkius. Filipinų kompetentingos institucijos neparengė jokio įgyvendinimo plano arba pereinamojo laikotarpio plano, kaip likusiems oro vežėjams pažymėjimus išduoti pagal civilinės aviacijos taisykles, nustatytas vietoj šių administracijos potvarkių. Be to, Filipinų kompetentingos institucijos daugiau nei metus neatlieka oro vežėjų priežiūros patikrinimų. Taisomųjų priemonių planai, kuriuos šios institucijos pasiūlė Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai, pripažinti netinkamais, kad būtų išspręsta reikšminga saugos problema.

(76)

Be to, JAV Transporto departamento Federalinė aviacijos administracija (FAA) pagal savo IASA programą šią šalį priskyrė antrajai saugos kategorijai, vadinasi, Filipinų Respublika nesilaiko TCAO nustatytų tarptautinių saugos standartų.

(77)

Iš reikšmingos saugos problemos, apie kurią pranešė TCAO, aiškėja, kad Filipinų kompetentingų institucijų 2008 m. spalio 13 d. Komisijai pateiktas taisomųjų priemonių planas (12), kuris turėjo būti įgyvendintas iki 2009 m. kovo 31 d., neįvykdytas ir kad Filipinų kompetentingos institucijos nepajėgė minėto plano įgyvendinti laiku.

(78)

Atsižvelgdama į TCAO paskelbtą reikšmingą saugos problemą, Komisija pradėjo konsultacijas su Filipinų kompetentingomis institucijomis, pareiškė esanti susirūpinusi dėl visų oro vežėjų, kuriems leidimai išduoti toje valstybėje, skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos tos valstybės institucijos ėmėsi nustatytiems saugos trūkumams pašalinti.

(79)

2010 m. sausio–kovo mėn. Filipinų kompetentingos institucijos (CAAP) atsiuntė dokumentus, tačiau nepateikė visos prašytos informacijos, ypač įrodymų, kad saugos trūkumai tinkamai pašalinti.

(80)

2010 m. kovo 18 d. Skrydžių saugos komitete išklausyti CAAP atstovai patvirtino, kad 20 oro vežėjų toliau vykdo veiklą turėdami oro vežėjo pažymėjimus, išduotus pagal panaikintus administracinius potvarkius; jiems pažymėjimai bus pakartotinai išduoti ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 1 d. Tai šie oro vežėjai: „Aerowurks Aerial Spraying Services“, „Airtrack Agricultural Corp.“, „Asia Aircraft Overseas“, „Philippines Inc.“, „Aviation Technology Innovators Inc.“, „Bendice Transport Management Inc.“, „Canadian Helicopter Philippines Inc.“, „CM Aero“, „Cyclone Airways“, „INAEC Aviation Corp.“, „Macro Asia Air Taxi Services“, „Omni Aviation, Corp.“, „Philippine Agricultural Aviation Corp.“, „Royal Air Charter Services Inc.“, „Royal Star Aviation Inc.“, „Southstar Aviation Company“, „Subic International Air Charter Inc.“, „Subic Seaplane Inc.“. Be to, jie patvirtino, kad daug šių oro vežėjų veiklą vykdo turėdami nebegaliojančius oro vežėjo pažymėjimus, naudodamiesi laikinų išimčių nuostatomis, pagal kurias tokių pažymėjimų jie gali neturėti. Ypač svarbu, kad 2009 m. gruodžio 16 d. padaryta išimtis oro vežėjui „Pacific East Asia Cargo Airlines Inc.“, todėl daugiausiai 90 dienų iki 2010 m. kovo 16 d. jis gali nesilaikyti reikalavimo turėti oro vežėjo pažymėjimą, tačiau ir toliau vykdo tarptautinius krovinių vežimo skrydžius dideliu „Boeing B727“ tipo orlaiviu, turėdamas 2008 m. kovo 31 d. pagal panaikintus administracinius potvarkius išduotą oro vežėjo pažymėjimą, galiojusį iki 2009 m. kovo 30 d. CAAP negalėjo patvirtinti, kad šis oro vežėjas 2010 m. kovo 18 d. galiausiai nutraukė veiklą.

(81)

CAAP pranešė, kad nustojo galioti arba neatnaujinti šių devynių oro vežėjų pažymėjimai: „Beacon“, „Coroprate Air“, „Frontier Aviation Corp.“, „Mora Air Service Inc.“, „Pacific Airways Corp.“, „Pacific Alliance Corp.“, „Topflite Airways Inc.“, „World Aviation Corp.“ ir „Yakota Aviation Corp.“. Tačiau tos institucijos nepateikė įrodymų, kad šių oro vežėjų pažymėjimai atšaukti, todėl tie oro vežėjai likviduoti.

(82)

CAAP nurodė, kad 2009 m. pradžioje pradėjo pakartotinį pažymėjimų išdavimą ir kad naujus pažymėjimus, išduotus pagal 2008 m. įsigaliojusias civilinės aviacijos taisykles, turi 21 oro vežėjas. Tai šie oro vežėjai: „Air Philippines Corp.“, „Aviatour's Fly'n Inc.“, „Cebu Pacific Air“, „Chemtrad Aviation Corp.“, „Far East Aviation Services“, „F.F. Cruz & Company Inc.“, „Huma Corp.“, „Interisland Airlines Inc.“, „Island Aviation“, „Lion Air Inc.“, „Mindanao Rainbow Agricultural Development Services“, „Misibis Aviation and Development Corp.“, „Philippine Airlines“, „South East Asian Airlines Inc.“, „Spirit of Manila Airlines Corp.“, „TransGlobal Airways Corp.“, „WCC Aviation Company“, „Zenith Air Inc.“, „Zest Airways Inc.“. Tačiau CAAP neįrodė, kad pakartotinio pažymėjimų išdavimo procesas patikimas. CAAP negalėjo pateikti šiems oro vežėjams išduotų pažymėjimų, kuriuose būtų visa informacija, nes iš pateiktų oro vežėjo pažymėjimų visų pirma nebuvo galima nustatyti numerių ir registracijos ženklų, priklausančių šiems naujus pažymėjimus gavusiems oro vežėjams: „Zest Airways Inc.“, „Lion Air, Inc.“, „Aviatour's Fly'sn Inc.“, „Misibis Aviation and Development Corp.“. Be to, CAAP nepateikė jokių prieš pakartotinį pažymėjimų išdavimą atlikto audito duomenų arba įrodymų, kad pirmiau nei oro vežėjams išduoti nauji pažymėjimai, pakankamai patikrinta jų veikla ir techninė priežiūra siekiant nustatyti, kaip iš tiesų laikomasi patvirtintų žinynų ir kaip šių oro vežėjų veikla ir techninė priežiūra atitinka taikytinus saugos standartus. CAAP taip pat neįrodė, kad išdavus pažymėjimus vykdoma tinkama naujus pažymėjimus turinčių oro vežėjų priežiūra, nes šios tarnybos parengtuose 2010 m. tinkamumo skraidyti ir licencijų išdavimo kontrolės planuose nenustatytos jokios planuojamų veiksmų datos.

(83)

Oro vežėjo „Philippines Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, šis pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai papasakojo apie oro vežėjo veiklą ir 2009 m. įvykusį pakartotinio pažymėjimo išdavimo procesą, kurį baigus 2009 m. spalio 9 d. jam išduotas naujas oro vežėjo pažymėjimas, kuriuo patvirtinta atitiktis 2008 m. įsigaliojusioms civilinės aviacijos taisyklėms. Oro vežėjo atstovai papasakojo, kokie patikrinimai atlikti prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą, ir patvirtino, kad tikrinant daugiausiai dėmesio skirta naujų žinynų ir procedūrų persvarstymui ir patvirtinimui. Oro vežėjo atstovai taip pat nurodė, kad prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą CAAP vietoje išsamiai netikrino oro vežėjo ir neatliko jo veiklos audito; toks auditas turės būti atliktas. „Philippines Airlines“ atstovai teigė, kad oro vežėjas skrydžių į ES nevykdo, ir nurodė, kad JAV Federalinė aviacijos administracija sumažino Filipinų oro vežėjų vertinimo balą, todėl oro vežėjo skrydžiams į Jungtines Valstijas taikomi apribojimai: oro vežėjui draudžiama vykdyti skrydžius papildomais maršrutais arba skrydžius vykdyti kitais nei dabar naudojamais orlaiviais.

(84)

„Cebu Philippines Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, šis pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai papasakojo apie oro vežėjo veiklą ir 2009 m. įvykusį pakartotinio pažymėjimo išdavimo procesą, kurį baigus 2009 m. lapkričio 25 d. jam išduotas naujas oro vežėjo pažymėjimas, kuriuo patvirtinta atitiktis 2008 m. įsigaliojusioms civilinės aviacijos taisyklėms. Oro vežėjo atstovai papasakojo, kokie patikrinimai atlikti prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą, ir visų pirma patvirtino, kad gautame pažymėjime yra naujas leidimas vežti pavojingus krovinius, nors CAAP neatliko šios srities audito. Tačiau oro vežėjo atstovai nurodė, kad tuo leidimu nesinaudojama savanoriškai. „Cebu Pacific“ atstovai teigė, kad JAV Federalinė aviacijos administracija sumažino Filipinų oro vežėjų vertinimo balą, todėl oro vežėjui draudžiama vykdyti skrydžius į JAV. Oro vežėjo atstovai taip pat nurodė, kad oro vežėjas neketina vykdyti skrydžių į ES.

(85)

Komisija pripažįsta šių dviejų oro vežėjų pastaruoju metu dėtas pastangas užtikrinti saugius skrydžius ir pripažįsta, kad jie įdiegė vidaus priemones saugai užtikrinti. Komisijos, valstybių narių ir Europos aviacijos saugos agentūros atstovai pasirengę nuvykti pas šiuos oro vežėjus, kad patikrintų jų atitiktį tarptautiniams saugos standartams.

(86)

Komisija taip pat pripažįsta kompetentingų institucijų pastarojo meto pastangas pertvarkyti Filipinų civilinės aviacijos sistemą ir priemones, kurių imtasi siekiant pašalinti saugos trūkumus, apie kuriuos pranešė FAA ir TCAO. Tačiau, kol veiksmingai neįgyvendintos tinkamos taisomosios priemonės reikšmingoms saugos problemoms, apie kurias pranešė TCAO, išspręsti, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad Filipinų kompetentingos institucijos kol kas nepajėgios įgyvendinti reikiamų saugos standartų ir jų taikyti visiems oro vežėjams, kuriuos jos kontroliuoja teisės aktais nustatyta tvarka. Todėl visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(87)

Vis dėlto Komisija mano, kad apie tos valstybės ryžtą skubiai šalinti FAA ir TCAO nustatytus saugos trūkumus ir pasirūpinti, kad šie trūkumai būtų nedelsiant sėkmingai pašalinti, galima spręsti iš pertvarkyto CAAP valdymo ir iš naujų vadovų konkrečių skubių veiksmų (pasamdyti 23 kvalifikuoti inspektoriai, naudojamasi didele TCAO teikiama technine pagalba). Šias Filipinų pastangas Komisija pasirengusi paremti per vertinimo vizitą, kurio metu būtų tikrinami oro vežėjų saugos rodikliai, kad būtų įveikti nustatyti dideli saugos trūkumai.

(88)

Nors Komisija pateikė konkrečius prašymus, kol kas nei į Bendrijos sąrašą, atnaujintą 2009 m. lapkričio 26 d., įtraukti kiti oro vežėjai, nei už teisės aktais nustatytą šių oro vežėjų priežiūrą atsakingos institucijos Komisijai nepateikė įrodymų, kad tinkamos taisomosios priemonės būtų visiškai įgyvendintos. Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad šiems oro vežėjams ir toliau turėtų būti draudžiama vykdyti veiklą (A priedas) arba, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taikomi veiklos apribojimai (B priedas).

(89)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedo tekstu.

2.

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  OL L 84, 2006 3 23, p. 14.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(4)  2006 m. kovo 22 d. Reglamento (EB) Nr. 474/2006 75–86 konstatuojamosios dalys. OL L 84, 2006 3 23, p. 19–21.

(5)  2008 m. lapkričio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1131/2008 21 konstatuojamoji dalis. OL L 306, 2008 11 15, p. 49.

(6)  OL L 312, 2009 11 27, p. 16.

(7)  OL L 312, 2009 11 27, p. 16.

(8)  2010 m. vasario 5 d. Italijos civilinės aviacijos administracija (ENAC) apie šiuos saugos trūkumus, dėl kurių vėliau atšauktas leidimas vykdyti skrydį, pranešė oro vežėjui „Midwest Airlines“.

(9)  2009 m. lapkričio 26 d. Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 10–16 konstatuojamosios dalys. OL L 312, 2009 11 27, p. 17.

(10)  OL L 312, 2009 11 27, p. 24.

(11)  TCAO nustatytas faktas OPS/01.

(12)  2008 m. lapkričio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1131/2008 16 konstatuojamoji dalis. OL L 306, 2008 11 15, p. 49.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI BET KOKIĄ VEIKLĄ BENDRIJOJE, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos oro susisiekimui vykdyti numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanas

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžos Karalystė

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nežinomas

VRB

Ruandos Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą „TAAG Angola Airlines“, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Angolos Respublika

AEROJET

015

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR26

004

DCD

Angolos Respublika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolos Respublika

AIR GICANGO

009

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR JET

003

MBC

Angolos Respublika

AIR NAVE

017

Nežinomas

Angolos Respublika

ALADA

005

RAD

Angolos Respublika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nežinomas

Angolos Respublika

DIEXIM

007

Nežinomas

Angolos Respublika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolos Respublika

HELIANG

010

Nežinomas

Angolos Respublika

HELIMALONGO

011

Nežinomas

Angolos Respublika

MAVEWA

016

Nežinomas

Angolos Respublika

PHA

019

Nežinomas

Angolos Respublika

RUI & CONCEICAO

012

Nežinomas

Angolos Respublika

SAL

013

Nežinomas

Angolos Respublika

SERVISAIR

018

Nežinomas

Angolos Respublika

SONAIR

014

SOR

Angolos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Benino institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Benino Respublika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nežinomas

Benino Respublika

AFRICA AIRWAYS

Nežinomas

AFF

Benino Respublika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nėra duomenų

Benino Respublika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nežinomas

Benino Respublika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benino Respublika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benino Respublika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benino Respublika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benino Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Respublika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Respublika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Respublika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nežinomas

Kongo Respublika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nežinomas

Kongo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Džibučio institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Džibutis

DAALLO AIRLINES

Nežinomas

DAO

Džibutis

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

CRONOS AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nežinomas

CEL

Pusiaujo Gvinėja

EGAMS

Nežinomas

EGM

Pusiaujo Gvinėja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Pusiaujo Gvinėja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Pusiaujo Gvinėja

GUINEA AIRWAYS

738

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, išskyrus „Garuda Indonesia“, „Airfast Indonesia“, „Mandala Airlines“ ir „Ekspres Transportasi Antarbenua“, kuriems pažymėjimus išdavė Indonezijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Indonezijos Respublika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nežinomas

Indonezijos Respublika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nežinomas

Indonezijos Respublika

CARDIG AIR

121-013

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezijos Respublika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonezijos Respublika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezijos Respublika

EASTINDO

135-038

Nežinomas

Indonezijos Respublika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonezijos Respublika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nežinomas

Indonezijos Respublika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nežinomas

Indonezijos Respublika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonezijos Respublika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezijos Respublika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonezijos Respublika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonezijos Respublika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonezijos Respublika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonezijos Respublika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonezijos Respublika

MIMIKA AIR

135-007

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NYAMAN AIR

135-042

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezijos Respublika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nežinomas

Indonezijos Respublika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonezijos Respublika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonezijos Respublika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonezijos Respublika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SKY AVIATION

135-044

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SMAC

135-015

SMC

Indonezijos Respublika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezijos Respublika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonezijos Respublika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezijos Respublika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezijos Respublika

UNINDO

135-040

Nežinomas

Indonezijos Respublika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonezijos Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą „Air Astana“, kuriems pažymėjimus išdavė Kazachstano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kazachstano Respublika

AERO AIR COMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AEROPRAKT KZ

Nežinomas

APK

Kazachstano Respublika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazachstano Respublika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazachstano Respublika

AIR DIVISION OF EKA

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AIR FLAMINGO

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Nežinomas

AKS

Kazachstano Respublika

ALMATY AVIATION

Nežinomas

LMT

Kazachstano Respublika

ARKHABAY

Nežinomas

KEK

Kazachstano Respublika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazachstano Respublika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazachstano Respublika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazachstano Respublika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazachstano Respublika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazachstano Respublika

AVIA-JAYNAR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BEYBARS AIRCOMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazachstano Respublika

BERKUT KZ

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazachstano Respublika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazachstano Respublika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazachstano Respublika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazachstano Respublika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazachstano Respublika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazachstano Respublika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Nežinomas

KZE

Kazachstano Respublika

FENIX

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazachstano Respublika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazachstano Respublika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazachstano Respublika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazachstano Respublika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazachstano Respublika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazachstano Respublika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazachstano Respublika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazachstano Respublika

KAZAIRWEST

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

KAZAVIA

Nežinomas

KKA

Kazachstano Respublika

KAZAVIASPAS

Nežinomas

KZS

Kazachstano Respublika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazachstano Respublika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazachstano Respublika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazachstano Respublika

NAVIGATOR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Nežinomas

KOV

Kazachstano Respublika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

PRIME AVIATION

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

SALEM AIRCOMPANY

Nežinomas

KKS

Kazachstano Respublika

SAMAL AIR

Nežinomas

SAV

Kazachstano Respublika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazachstano Respublika

SEMEYAVIA

Nežinomas

SMK

Kazachstano Respublika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazachstano Respublika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazachstano Respublika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazachstano Respublika

SKYSERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

TYAN SHAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazachstano Respublika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Nežinomas

JTU

Kazachstano Respublika

ZHERSU AVIA

Nežinomas

RZU

Kazachstano Respublika

ZHEZKAZGANAIR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kirgizijos Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

ASIAN AIR

Nežinomas

AAZ

Kirgizijos Respublika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizijos Respublika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizijos Respublika

DAMES

20

DAM

Kirgizijos Respublika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizijos Respublika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizijos Respublika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizijos Respublika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizijos Respublika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizijos Respublika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizijos Respublika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizijos Respublika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizijos Respublika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizijos Respublika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizijos Respublika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizijos Respublika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Liberijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

Liberija

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytus „Gabon Airlines“, „Afrijet“ ir SN2AG, kuriems pažymėjimus išdavė Gabono Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Gabono Respublika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabono Respublika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabono Respublika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabono Respublika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Filipinų institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Filipinų Respublika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Nežinomas

Filipinų Respublika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nežinomas

Filipinų Respublika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nežinomas

Filipinų Respublika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nežinomas

Filipinų Respublika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nežinomas

Filipinų Respublika

BEACON

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nežinomas

Filipinų Respublika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nežinomas

Filipinų Respublika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Nežinomas

Filipinų Respublika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nežinomas

Filipinų Respublika

CM AERO

4AN2000001

Nežinomas

Filipinų Respublika

CORPORATE AIR

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nežinomas

Filipinų Respublika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nežinomas

Filipinų Respublika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nežinomas

Filipinų Respublika

HUMA CORPORATION

2009014

Nežinomas

Filipinų Respublika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nežinomas

Filipinų Respublika

ISLAND AVIATION

2009009

Nežinomas

Filipinų Respublika

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Nežinomas

Filipinų Respublika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nežinomas

Filipinų Respublika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nežinomas

Filipinų Respublika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Nežinomas

Filipinų Respublika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nežinomas

Filipinų Respublika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nežinomas

Filipinų Respublika

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Nežinomas

Filipinų Respublika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nežinomas

Filipinų Respublika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Nežinomas

Filipinų Respublika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Nežinomas

Filipinų Respublika

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Nežinomas

Filipinų Respublika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nežinomas

Filipinų Respublika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Nežinomas

Filipinų Respublika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nežinomas

Filipinų Respublika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nežinomas

Filipinų Respublika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Nežinomas

Filipinų Respublika

WORLD AVIATION, CORP.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nežinomas

Filipinų Respublika

YOKOTA AVIATION, INC.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nežinomas

Filipinų Respublika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Nežinomas

Filipinų Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė San Tomė ir Prinsipės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

San Tomė ir Prinsipė

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

San Tomė ir Prinsipė

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

San Tomė ir Prinsipė

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

San Tomė ir Prinsipė

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

San Tomė ir Prinsipė

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

San Tomė ir Prinsipė

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

San Tomė ir Prinsipė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Siera Leonės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Sudano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Sudano Respublika

SUDAN AIRWAYS

Nežinomas

 

Sudano Respublika

SUN AIR COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

MARSLAND COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ATTICO AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

FOURTY EIGHT AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALMAJARA AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

BADER AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALFA AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

GREEN FLAG AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Nežinomas

 

Sudano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Svazilando institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Svazilandas

SWAZILAND AIRLINK

Nežinomas

SZL

Svazilandas

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Zambijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

Orlaivių, kuriems taikomi apribojimai, tipai

Registracijos ženklas (-ai) ir, jei žinomas, orlaivio serijos numeris (-iai)

Registracijos valstybė

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Visas laivynas, išskyrus 2 „Tu 204“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai P-632, P-633.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 2 „Falcon 50“ tipo orlaivius, 1 „Falcon 900“ tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ.

Gabono Respublika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstanas

Visas laivynas, išskyrus 2 B767 tipo orlaivius, 4 B757 tipo orlaivius, 10 A319, 320, 321 tipo orlaivių, 5 „Fokker 50“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS.

Aruba (Nyderlandų Karalystė)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorai

Visas laivynas, išskyrus LET 410 UVP tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas D6-CAM (851336).

Komorai

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 1 „Boeing B-767-200“ tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas TR-LHP.

Gabono Respublika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Irano Islamo Respublika

Visas laivynas, išskyrus 14 A300 tipo orlaivių, 4 A310 tipo orlaivius, 9 B747 tipo orlaivius, 1 B737 tipo orlaivį, 6 A320 tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus

orlaivius, kurių registracijos ženklai EP-IBA,

EP-IBB,

EP-IBC,

EP-IBD,

EP-IBG,

EP-IBH,

EP-IBI,

EP-IBJ,

EP-IBS,

EP-IBT,

EP-IBV,

EP-IBZ,

EP-ICE,

EP-ICF,

EP-IBK,

EP-IBL,

EP-IBP,

EP-IBQ,

EP-IAA,

EP-IAB,

EP-IBC,

EP-IBD,

EP-IAG,

EP-IAH,

EP-IAI,

EP-IAM,

EP-ICD,

EP-AGA,

EP-IEA,

EP-IEB,

EP-IED,

EP-IEE,

EP-IEF,

EP-IEG.

Irano Islamo Respublika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 1 „Challenger“ tipo orlaivį, 1 HS-125-800 tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai TR-AAG, ZS-AFG.

Gabono Respublika, Pietų Afrikos Respublika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolos Respublika

Visas laivynas, išskyrus 3 „Boeing B-777“ tipo orlaivius ir 4 „Boeing B-737-700“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus Orlaiivius, kurių registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolos Respublika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Visas laivynas, išskyrus vieną MD-83 tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas UR-CFF.

Ukraina


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Afrijet“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(3)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Air Astana“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(4)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Gabon Airlines“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(5)  Skrydžius į Europos Sąjungą oro vežėjui „Iran Air“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais šio reglamento 48 ir 49 konstatuojamosiose dalyse išdėstytomis sąlygomis.


31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2010

2010 m. kovo 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

156,4

JO

98,8

MA

166,6

TN

154,7

TR

123,2

ZZ

139,9

0707 00 05

JO

75,8

MA

108,5

TR

127,2

ZZ

103,8

0709 90 70

MA

142,0

TR

100,2

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

47,6

IL

53,2

MA

50,7

TN

46,9

TR

62,7

ZZ

52,2

0805 50 10

EG

63,7

IL

91,6

MA

49,1

TR

64,8

ZA

71,7

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

80,6

BR

89,2

CA

74,4

CL

94,4

CN

95,2

MK

23,6

US

132,0

UY

93,5

ZA

92,9

ZZ

86,2

0808 20 50

AR

78,4

CL

150,4

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

92,6

ZZ

93,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 29 d.

netaikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo naftos ir dujų telkinių žvalgybai ir jų eksploatavimui Anglijoje, Škotijoje ir Velse

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1920)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/192/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 30 straipsnio 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Shell U.K. Limited (toliau – Shell) 2009 m. spalio 15 d. elektroniniu paštu pateiktą prašymą,

pasikonsultavusi su Viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

I.   FAKTAI

(1)

Pagal Direktyvos 2004/17/EB 27 straipsnį perkantiesiems subjektams, vykdantiems naftos ar dujų žvalgybos ar gavybos veiklą Jungtinėje Karalystėje, vietoje įprastų taisyklių leista taikyti alternatyvią tvarką. Pagal alternatyvią tvarką numatyti tam tikri įpareigojimai dėl statistinių duomenų ir įpareigojimas sudarant prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartis laikytis nediskriminavimo ir konkurencingo pirkimo principų, visų pirma teikiant informaciją ūkinės veiklos vykdytojams apie savo pirkimų ketinimus.

(2)

30 straipsnyje nustatytas mechanizmas, susijęs su galimybe tam tikromis aplinkybėmis tam tikriems ūkinės veiklos vykdytojams nukrypti nuo Direktyvos 2004/17/EC nuostatų, taikomas ir tos pačios direktyvos 27 straipsnyje nustatytų sumažintų įsipareigojimų atveju.

(3)

2009 m. spalio 15 d.Shell, vadovaudamasi Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 5 dalimi, Komisijai elektroniniu paštu pateikė prašymą. Pagal 30 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą Komisija 2009 m. spalio 21 d. raštu apie tai informavo Jungtinės Karalystės valdžios institucijas, o jos atsakymą atsiuntė elektroniniu paštu 2009 m. lapkričio 16 d. Komisija 2009 m. lapkričio 17 d. elektroniniu paštu taip pat paprašė Shell pateikti papildomos informacijos; šią informaciją Shell elektroniniu paštu atsiuntė 2009 m. lapkričio 25 d.

(4)

Shell prašymas susijęs su naftos ir dujų žvalgymu ir eksploatavimu Anglijoje, Škotijoje ir Velse. Vadovaujantis ankstesniais Komisijos sprendimais dėl susijungimo (2), prašyme apibūdintos trys atskiros Shell veiklos sritys:

a)

naftos ir gamtinių dujų žvalgybos;

b)

naftos gavybos; ir

c)

gamtinių dujų gavybos.

Pagal pirmiau minėtus Komisijos sprendimus šiame sprendime gavyba apima ir plėtojimą, t. y. būsimai gavybai tinkamos infrastruktūros sukūrimą (naftos platformų, vamzdynų, terminalų ir t. t. įrengimą).

II.   TEISINĖ SISTEMA

(5)

Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnyje nustatyta, kad sutartims, sudaromoms dėl vienos iš veiklos sričių, kurioms taikoma Direktyva 2004/17/EB, ta direktyva netaikoma, jei valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, tokią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų. Tiesioginė konkurencija vertinama remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus ypatumus. Laikoma, kad patekimas į rinką yra neribojamas, jei valstybė narė įgyvendino ir taiko atitinkamus ES teisės aktus, kuriais tas sektorius ar jo dalis atveriami.

(6)

Kadangi Jungtinė Karalystė įgyvendino ir taikė 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (3), turėtų būti laikoma, kad pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą patekimas į rinką neribojamas. Tiesioginis konkurencijos poveikis konkrečioje rinkoje turėtų būti vertinamas remiantis įvairiais kriterijais, iš kurių nė vienas per se nėra lemiamas.

(7)

Siekiant įvertinti, ar susiję ūkinės veiklos vykdytojai patiria tiesioginę konkurenciją rinkose, kurioms taikomas šis sprendimas, būtina atsižvelgti į pagrindinių rinkos dalyvių užimamą rinkos dalį ir į koncentracijos tose rinkose laipsnį. Kadangi skirtingų veiklos sričių, kurioms taikomas šis sprendimas, sąlygos skiriasi, turi būti atlikti atskiri kiekvienos veiklos srities ir (arba) rinkos vertinimai.

(8)

Šiuo sprendimu nepažeidžiamas konkurencijos taisyklių taikymas.

III.   VERTINIMAS

(9)

4 konstatuojamojoje dalyje minėtuose ankstesniuose Komisijos sprendimuose laikoma, kad kiekviena iš trijų prašyme nurodytų veiklos sričių (naftos ir gamtinių dujų žvalgyba, naftos gavyba ir gamtinių dujų gavyba) sudaro atskirą produktų rinką. Todėl jas reikėtų išnagrinėti atskirai.

(10)

Pagal nusistovėjusią Komisijos praktiką (4) naftos ir gamtinių dujų žvalgyba sudaro vieną susijusių produktų rinką, kadangi neįmanoma iš anksto žinoti, ar bus rasta naftos ar gamtinių dujų. Taip pat pagal tą pačią ilgalaikę Komisijos praktiką nustatyta, kad šios rinkos geografinė aprėptis – visos pasaulio šalys.

(11)

Žvalgybos veiklą vykdančių subjektų užimamas rinkos dalis galima išmatuoti pagal tris kintamuosius: kapitalo išlaidas, patvirtintas atsargas ir planuojamą gavybą. Tačiau nustatyta, jog dėl to, kad labai skiriasi reikiamų investicijų apimtys skirtingose geografinėse vietovėse, netinka naudoti kapitalo išlaidų rinkos dalims išmatuoti. Norint ieškoti naftos ir dujų Šiaurės jūroje reikia didesnių investicijų negu, pavyzdžiui, Artimuosiuose Rytuose.

(12)

Vertinant šiame sektoriuje veikiančių ūkinės veiklos vykdytojų užimamas rinkos dalis paprastai taikomi kiti du parametrai – turima patvirtintų atsargų dalis ir planuojama gavyba (5).

(13)

Remiantis turimais duomenimis, 2008 m. gruodžio 31 d. bendros patvirtintos naftos ir dujų atsargos visame pasaulyje iš viso siekė 385 mlrd. standartinių kubinių metrų naftos ekvivalento (toliau – Sm3 n. e.) (6). Shell dalis siekė 1,759 mlrd. Sm3 n. e., o tai sudaro 0,46 % rinkos dalies. 2009 m. sausio 1 d. bendros patvirtintos Didžiosios Britanijos naftos ir dujų atsargos siekė kiek daugiau negu 0,88 mlrd. Sm3 n. e. (7), o tai sudaro kiek daugiau negu 0,22 %. Taigi Shell dalis yra dar mažesnė. Remiantis turima informacija, yra tiesioginis patvirtintų naftos ir dujų atsargų ir planuojamos būsimos gavybos ryšys. Todėl, remiantis turima informacija negalima teigti, kad Shell rinkos dalis gerokai skirtųsi, jei būtų matuojama ne pagal patvirtintų atsargų dalį, o pagal planuojamą gavybą. Tolesnėse 14 ir 17 konstatuojamosiose dalyse pateiktos Shell ir jos pagrindinių konkurentų rinkos dalys – atitinkamai naftos ir dujų gavybos. Atsižvelgiant į patvirtintų atsargų ir faktinės gavybos sąsajas, šie duomenys taip pat gali parodyti konkurencijos padėtį susijusioje rinkoje. Žvalgybos rinka nėra labai koncentruota. Be valstybei priklausančių įmonių rinkoje veikia dar dvi tarptautinės vertikaliai integruotos privačios įmonės, vadinamos naftos milžinėmis (BP ir ExxonMobil), taip pat tam tikras skaičius didelių įmonių. Tai yra tiesioginės konkurencijos požymis.

(14)

Pagal nusistovėjusią Komisijos praktiką (8), naftos (žalios naftos) plėtojimas ir gavyba yra atskira produktų rinka, kurios geografinė aprėptis – visos pasaulio šalys. Remiantis turima informacija (9), 2008 m. visame pasaulyje iš viso per dieną buvo išgaunama 81 820 mln. barelių naftos. Tais pačiais metais Shell bendrai išgaudavo 1 771 mln. barelių per dieną, ir jos rinkos dalis buvo 2,16 %. Atliekant šią analizę svarbu atsižvelgti į koncentracijos laipsnį ir į visą susijusią rinką. Atsižvelgdama į tai, Komisija pažymi, kad žalios naftos gavybos rinkoje veikia didelės valstybei priklausančios įmonės ir dar dvi tarptautinės vertikaliai integruotos privačios įmonės (vadinamos naftos milžinėmis – BP ir ExxonMobil, kurios 2008 m. naftos gavybos rinkoje užėmė atitinkamai 3,08 % ir 2,32 %), taip pat tam tikras skaičius didelių įmonių (10). Šie veiksniai rodo, kad rinkoje veikia keletas dalyvių, ir galima manyti, kad tarp jų vyksta veiksminga konkurencija.

(15)

Ankstesniame Komisijos sprendime (11) dėl dujų tiekimo galutiniams vartotojams išskirtos mažo šilumingumo dujos ir didelio šilumingumo dujos. Komisija taip pat svarstė, ar reikėtų atskirti suskystintų gamtinių dujų išteklius ir vamzdynais tiekiamų gamtinių dujų išteklius (12). Tačiau vėlesniame Komisijos sprendime (13) dėl, inter alia, gamtinių dujų plėtojimo ir gavybos klausimas, ar, priimant tą sprendimą, laikytasi nuomonės, kad egzistuoja atskiros mažo šilumingumo dujų, didelio šilumingumo dujų ir suskystintų gamtinių dujų rinkos, liko neatsakytas, „kadangi galutiniam vertinimui neturi įtakos, koks bus suderintas apibrėžimas“. Šiame sprendime šis klausimas taip pat gali likti neatsakytas dėl šių priežasčių:

Shell neišgauna suskystintų gamtinių dujų,

Shell U.K. Limited vykdo veiklą Didžiojoje Britanijoje (Škotijoje, Anglijoje ir Velse), kur neatidėliotinų sandorių dujų rinkoje „National Balancing Point“ mažo šilumingumo dujos ir didelio šilumingumo dujos neišskiriamos. National Grid plc (Britanijos nacionalinis dujų tinklo valdytojas) yra atsakingas už į tinklą patenkančių dujų kokybės kontrolę.

(16)

Kalbant apie geografinę rinką, ankstesniuose Komisijos sprendimuose (14) laikytasi nuomonės, kad ji apima Europos ekonominę erdvę (EEE), taip pat galbūt Rusiją ir Alžyrą.

(17)

Remiantis turima informacija (15), 2008 m. ES iš viso išgauta 190,3 mlrd. Sm3 dujų, o tais pačiais metais EEE – 289,5 mlrd. Sm3. Shell produkcija 2008 m. siekė 37,60 mlrd. Sm3, o tai sudaro 12,99 % rinkos dalį. 2008 m. Rusijos ir Alžyro produkcija siekė atitinkamai 601,7 ir 86,5 mlrd. Sm3. Taigi bendra EEE ir Rusijos bei Alžyro produkcija iš viso siekė 976,7 mlrd. Sm3, o Shell dalis sudarė 3,85 %. Gamtinių dujų gavybos rinkos koncentracijos laipsnis taip pat nedidelis, atsižvelgiant į rinkoje veikiančias milžines (ExxonMobil ir BP, kurių rinkos dalys yra atitinkamai [10–20] % ir [5–10 %]) ir į dideles įmones (Statoil ir Total, kurių rinkos dalys yra atitinkamai [10–20 %] ir [5–10 %]), taip pat į kitų dviejų svarbių valstybei priklausančių įmonių – Rusijos Gazprom ir Alžyro Sonatrach (kurių rinkos dalys yra atitinkamai [30–40] % ir [10–20 %] (16) – spaudimą. Tai yra dar vienas tiesioginės konkurencijos požymis.

IV.   IŠVADOS

(18)

Atsižvelgiant į 5–17 konstatuojamosiose dalyse nagrinėtus veiksnius, turėtų būti laikoma, kad Anglijoje, Škotijoje ir Velse laikomasi Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos tiesioginės konkurencijos sąlygos, kiek tai susiję su:

a)

naftos ir gamtinių dujų žvalgybos;

b)

naftos gavybos; ir

c)

gamtinių dujų gavybos paslaugomis.

(19)

Kadangi laikoma, jog neribojamo patekimo į rinką sąlyga yra įvykdyta, Direktyva 2004/17/EB neturėtų būti taikoma, kai perkantieji subjektai sudaro sutartis, skirtas suteikti galimybę Anglijoje, Škotijoje ir Velse teikti paslaugas, išvardytas 18 konstatuojamosios dalies a–c punktuose, taip pat rengiant projektų konkursus dėl tokios veiklos vykdymo minėtose geografinėse vietovėse.

(20)

Šis sprendimas grindžiamas teisine ir faktine padėtimi 2009 m. spalio–gruodžio mėn., remiantis Shell ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateikta informacija. Sprendimas gali būti persvarstytas įvykus reikšmingiems teisinės ar faktinės padėties pokyčiams, kurie reikštų, kad Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos nebevykdomos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB netaikoma perkančiųjų subjektų sudaromoms sutartims, skirtoms suteikti galimybę Anglijoje, Škotijoje ir Velse teikti šias paslaugas:

a)

naftos ir gamtinių dujų žvalgybos;

b)

naftos gavybos; ir

c)

gamtinių dujų gavybos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

(2)  Žr. visų pirma 1999 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą 2004/284/EB, kuriuo koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla Nr. IV/M. 1383 – Exxon/Mobil) (OL L 103, 2004 4 7, p. 1), ir paskesnius sprendimus, inter alia, 2007 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (HEB) Nr. 139/2004 koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka (Byla Nr. IV/M. 4545 – Statoil/Hydro).

(3)  OL L 164, 1994 6 30, p. 3.

(4)  Žr. visų pirma pirmiau minėtą Sprendimą dėl Exxon/Mobil ir naujesnį, 2007 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimą, kuriuo koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka (Byla COMP/M. 4934 – KazMunaiGaz/Rompetrol) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004.

(5)  Žr. visų pirma pirmiau minėtą Sprendimą dėl Exxon/Mobil (25 ir 27 konstatuojamąsias dalis).

(6)  Žr. prašymo 5.2.1 punktą ir ten cituojamus šaltinius, visų pirma prie jo pridėtą 2009 m. birželio mėn. BP Statistical Review of World Energy.

(7)  Tai yra 0,34 trln. Sm3 dujų arba 0,34 mlrd. Sm3 n. e. ir 3,4 tūkst. mln. barelių naftos arba 0,540 mlrd. Sm3, t. y. iš viso 0,88 Sm3.

(8)  Žr. visų pirma pirmiau minėtą sprendimą dėl Exxon/Mobil ir naujesnį, pirmiau minėtą sprendimą dėl KazMunaiGaz/Rompetrol.

(9)  Žr. 2009 m. birželio mėn. BP Statistical Review of World Energy, kuris pridėtas prie prašymo ir jame vadinamas BP Statistics, p. 8.

(10)  Jų užimama rinkos dalis mažesnė negu naftos milžinių.

(11)  2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2007/194/EB, kuriuo koncentracija skelbiama suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (OL L 88, 2007 3 29, p. 47).

(12)  Žr. visų pirma pirmiau minėtą sprendimą dėl Gaz de France/Suez.

(13)  Pirmiau minėto sprendimo dėl Statoil/Hydro 12 punktas.

(14)  Žr., pavyzdžiui, 4 konstatuojamoje dalyje minėtus sprendimus.

(15)  Žr. visų pirma BP Statistics, p. 24.

(16)  Žr. minėtą sprendimą dėl Statoil/Hydro.


31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 29 d.

kuriuo dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planų tam tikrose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Reino krašto-Pfalco (Vokietija) teritorijose iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/135/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1931)

(Tekstai autentiški tik vokiečių ir prancūzų kalbomis)

(2010/193/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalies penktą pastraipą ir 20 straipsnio 2 dalies penktą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisija 2003 m. vasario 27 d. priėmė Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro Vokietijos federalinėse Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino krašto-Pfalco ir Saro krašto žemėse planų patvirtinimo (2) kaip vieną iš daugelio kovos su klasikiniu kiaulių maru priemonių.

(2)

Vokietija pranešė Komisijai apie šios laukinių kiaulių ligos plitimo permainas tam tikrose Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Reino krašto-Pfalco federalinių žemių teritorijose.

(3)

Ji nurodė, kad tam tikrose teritorijose Reino krašto-Pfalco pietuose ir Eifelio regione klasikinis kiaulių maras laukinių kiaulių populiacijoje išnaikintas. Todėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planai šiose konkrečiose teritorijose nebeturėtų būti įgyvendinami.

(4)

Todėl Sprendimą 2003/135/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/135/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5.

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 47.


PRIEDAS

„PRIEDAS

1.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMI LIGOS LIKVIDAVIMO PLANAI

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje:

a)

Altenkirchen ir Neuwied apskritys;

b)

Westerwald apskrityje: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod ir Westerburg savivaldybės; Höhr-Grenzhausen savivaldybė į šiaurę nuo A48 greitkelio, Montabaur savivaldybė į šiaurę nuo A3 greitkelio, ir Wirges savivaldybė į šiaurę nuo A48 ir A3 greitkelių;

c)

Südwestpfalz rajone: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben ir Wallhalben savivaldybės;

d)

Kaiserslautern apskrityje: Bruchmühlbach-Miesau savivaldybė į pietus nuo A6 greitkelio, Kaiserslautern-Süd ir Landstuhl savivaldybės;

e)

Kaizerslauternas, į pietus nuo A6 greitkelio.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje:

a)

Rhein-Sieg apskrityje: Bad Honefas, Kėnigsvinteris, Henefas (Zygas), Sankt Augustinas, Nyderkaselis, Troisdorfas, Zygburgas ir Lomaras ir Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck ir Much savivaldybės;

b)

Siegen-Wittgenstein apskrityje: Kreuztal savivaldybėje – Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees ir Mittelhees gyvenvietės, Zygene – Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern ir Eiserfeld gyvenvietės, Freudenberg, Neunkirchen ir Burbach savivaldybės, Wilnsdorf savivaldybėje – Rinsdorf ir Wilden gyvenvietės;

c)

Olpe apskrityje: Drolshagene – Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth ir Buchhagen gyvenvietės, Olpėje – Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen ir Rüblinghausen gyvenvietės, Wenden savivaldybė;

d)

Märkische apskrityje: Halferis, Kyršpė ir Meinerchagenas;

e)

Remšeide: Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld ir Bergisch Born gyvenvietės;

f)

Kelne ir Bonoje: savivaldybės, esančios dešinėje Reino pusėje;

g)

Lėverkuzenas;

h)

Rheinisch-Bergische apskritis;

i)

Oberbergische apskritis.

2.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMA NEATIDĖLIOTINA VAKCINACIJA

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje:

a)

Altenkirchen ir Neuwied apskritys;

b)

Westerwald apskrityje: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod ir Westerburg savivaldybės; Höhr-Grenzhausen savivaldybė į šiaurę nuo A48 greitkelio, Montabaur savivaldybė į šiaurę nuo A3 greitkelio, ir Wirges savivaldybė į šiaurę nuo A48 ir A3 greitkelių;

c)

Südwestpfalz rajone: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben ir Wallhalben savivaldybės;

d)

Kaiserslautern apskrityje: Bruchmühlbach-Miesau savivaldybė į pietus nuo A6 greitkelio, Kaiserslautern-Süd ir Landstuhl savivaldybės;

e)

Kaizerslauternas, į pietus nuo A6 greitkelio.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje:

a)

Rhein-Sieg apskrityje: Bad Honefas, Kėnigsvinteris, Henefas (Zygas), Sankt Augustinas, Nyderkaselis, Troisdorfas, Zygburgas ir Lomaras ir Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck ir Much savivaldybės;

b)

Siegen-Wittgenstein apskrityje: Kreuztal savivaldybėje – Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees ir Mittelhees gyvenvietės, Zygene – Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern ir Eiserfeld gyvenvietės, Freudenberg, Neunkirchen ir Burbach savivaldybės, Wilnsdorf savivaldybėje – Rinsdorf ir Wilden gyvenvietės;

c)

Olpe apskrityje: Drolshagene – Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth ir Buchhagen gyvenvietės, Olpėje – Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen ir Rüblinghausen gyvenvietės, Wenden savivaldybė;

d)

Märkische apskrityje: Halferis, Kyršpė ir Meinerchagenas;

e)

Remšeide: Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld ir Bergisch Born gyvenvietės;

f)

Kelne ir Bonoje: savivaldybės, esančios dešinėje Reino pusėje;

g)

Lėverkuzenas;

h)

Rheinisch-Bergische apskritis;

i)

Oberbergische apskritis.“