ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.053.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. kovo 4d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 182/2010 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre [Belokranjska pogača (GTG)]

1

 

 

2010 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 183/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

2010 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 184/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. kovo 3 d. Komisijos direktyva 2010/14/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga heptamaloksigliukanas ( 1 )

7

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/134/ES

 

*

2010 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2006/473/EB nuostatos dėl pripažinimo, kad žemyninėje Australijoje nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusams) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1063)

10

 

 

2010/135/ES

 

*

2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas dėl bulvių produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1193)  ( 1 )

11

 

 

2010/136/ES

 

*

2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo teikti rinkai pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų EH92–527–1 (BPS-25271–9) bulvių, ir atsitiktinio arba techniškai neišvengiamo šių bulvių patekimo į maisto produktus ir pašarus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1196)  ( 1 )

15

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2010 m. sausio 28 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 1/2010/SC, kuriuo įsteigiamas 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 182/2010

2010 m. kovo 3 d.

dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre [Belokranjska pogača (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 8 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir taikant minėto reglamento 19 straipsnio 3 dalį, Slovėnijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Belokranjska pogača“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas.

(3)

Paraiškoje taip pat prašoma Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalyje numatytos apsaugos. Pavadinimui „Belokranjska pogača“ tokia apsauga turėtų būti suteikta, kadangi negavus prieštaravimų nebuvo įrodyta, kad pavadinimas yra teisėtai naudojamas, pripažįstamas ir ekonomiškai reikšmingas kitiems panašiems žemės ūkio produktams arba maisto produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL C 137, 2009 6 17, p. 19.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 509/2006 I priede nurodyti maisto produktai

2.3 klasė.   Konditerijos gaminiai, duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai

SLOVĖNIJA

Belokranjska pogača (GTG)

Pavadinimo naudojimas yra rezervuotas.


4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 183/2010

2010 m. kovo 3 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. kovo 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 184/2010

2010 m. kovo 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 180/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. kovo 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 52, 2010 3 3, p. 46.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. kovo 4 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/7


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/14/ES

2010 m. kovo 3 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga heptamaloksigliukanas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2006 m. gegužės 9 d. Prancūzija gavo bendrovės Elicityl SA paraišką įtraukti veikliąją medžiagą heptamaloksigliukaną į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 2007/560/EB (2) patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo „išsamus“ ir parengtas taip, kad jį galima būtų laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(2)

Šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja 2007 m. liepos 26 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą.

(3)

Valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) kartu peržiūrėjo šią vertinimo ataskaitą ir 2009 m. liepos 17 d. pateikė Komisijai kaip EMST mokslinę ataskaitą dėl heptamaloksigliukano (3). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2009 m. lapkričio 27 d. pateikė kaip Komisijos heptamaloksigliukano peržiūros ataskaitą.

(4)

Atlikus įvairius tyrimus paaiškėjo, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra heptamaloksigliukano, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose bei 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, visų pirma tais naudojimo atvejais, kurie buvo ištirti ir išsamiai aprašyti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga heptamaloksigliukaną įtraukti į tos direktyvos I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse galėtų būti registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų įsipareigojimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra heptamaloksigliukano, registracijas, siekdamos užtikrinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės turėtų pakeisti galiojančias laikinąsias registracijas nuolat galiojančiomis registracijomis, jas iš dalies keisti arba panaikinti pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį laikantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų vienodų principų kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikiamas ir įvertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(6)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(7)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 30 d. priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2010 m. lapkričio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos heptamaloksigliukano, registracijas. Iki tos dienos jos pirmiausia tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su heptamaloksigliukanu, išskyrus su juo susijusius reikalavimus, apibrėžtus šios aktyvios medžiagos įrašo B dalyje, ir ar registracijos turėtojas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje heptamaloksigliukanas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 31 d., valstybės narės iš naujo įvertina pagal vienodus principus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB VI priede, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu, ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su heptamaloksigliukanu. Remdamosi tuo vertinimu, valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Tai nustačiusios valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje heptamaloksigliukanas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 30 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje heptamaloksigliukanas yra viena iš veikliųjų medžiagų, leidimą ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri yra nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2010 m. birželio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 213, 2007 8 15, p. 29.

(3)  EMST mokslinė ataskaita (2009) 334, 1–52, „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido heptamaloksigliukano keliamos rizikos vertinimo“ (pateikta 2009 m. liepos 17 d.).


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įterpiamas šis įrašas:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (2)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„304

Heptamaloksigliukanas

CAS Nr.

870721–81–6

CIPAC Nr.

Nėra

Išsamus IUPAC pavadinimas pateiktas išnašoje (1)

 

Xyl p: ksilopiranozilis

 

Glc p gliukopiranozilis

 

Fuc p: fukopiranozilis

 

Gal p: galaktopiranozilis

 

Glc-ol: gliucitolis

≥ 780 g/kg

Priemaiša patulinas techninėje medžiagoje neturi viršyti 50 μg/kg.

2010 m. birželio 1 d.

2020 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į heptamaloksigliukano peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. lapkričio 27 d.


(1)  Formula

(2)  Kita informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ar specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


SPRENDIMAI

4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/10


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2006/473/EB nuostatos dėl pripažinimo, kad žemyninėje Australijoje nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusams)

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1063)

(2010/134/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos IV priedo A dalies I skirsnio 16.2 punktą,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 5 d. Komisijos sprendimu 2006/473/EB, pripažįstančiu, kad kai kuriose trečiosiose šalyse ir kai kuriose trečiųjų šalių teritorijose nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusiniams), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ir Guignardia citricarpa Kiely (visi štamai pavojingi citrusiniams) (2), pripažįstama, kad Australijoje Naujajame Pietų Velse, Pietų Australijoje ir Viktorijoje nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusams).

(2)

Australija pateikė išsamios techninės informacijos, pagrįstos ligų kontrolės ir likvidavimo programų ir daugiamečių oficialių apžiūrų išvadomis, kuria įrodoma, kad Xanthomonas campestris židinys Kvinslende buvo sėkmingai likviduotas, ir kad Šiaurės Teritorijoje ir Vakarų Australijoje nėra Xanthomonas campestris. Todėl reikėtų pripažinti, kad šio kenksmingo organizmo nėra nei vienoje citrusus auginančioje žemyninės Australijos teritorijoje.

(3)

Todėl Sprendimą 2006/473/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/473/EB 1 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Australija: Naujasis Pietų Velsas, Šiaurės Teritorija, Kvinslendas, Pietų Australija, Viktorija ir Vakarų Australija;“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 187, 2006 7 8, p. 35.


4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 2 d.

dėl bulvių produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1193)

(Tik tekstas švedų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/135/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2001/18/EB numatyta, kad produktas, kurio sudėtyje yra arba kuris sudarytas iš genetiškai modifikuoto organizmo arba genetiškai modifikuotų organizmų kombinacijos, pateikiamas į rinką gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri gavo pranešimą apie to produkto pateikimą rinkai, raštišką sutikimą toje direktyvoje nustatyta tvarka.

(2)

Kompetentingai Švedijos valdžios institucijai pranešimą (nuoroda C/SE/96/3501) apie genetiškai modifikuoto bulvių produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1) pateikimą rinkai pateikė BASF Plant Science (buvusi Amylogen HB).

(3)

Pranešimas iš pradžių buvo teikiamas dėl Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1, skirtų auginti ir perdirbti į pramoninį krakmolą bei naudoti kaip pašarą Bendrijoje, pateikimo rinkai.

(4)

Pagal Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatytą procedūrą kompetentinga Švedijos valdžios institucija parengė vertinimo ataskaitą, kurioje buvo padaryta išvada, kad nėra mokslinių įrodymų, jog Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1 kelia pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, produktą naudojant pagal prašomą paskirtį.

(5)

Vertinimo ataskaita buvo pateikta Komisijai ir kompetentingoms kitų valstybių narių valdžios institucijoms, kurios pareiškė ir palaikė prieštaravimus dėl produkto pateikimo rinkai.

(6)

2005 m. gruodžio 9 d.BASF Plant Science informavo Švedijos kompetentingą valdžios instituciją apie savo ketinimą iš pranešimo pagal Direktyvą 2001/18/EB išbraukti produkto naudojimą pašarams, apsiribojant Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 naudojimu auginimui ir pramoninio krakmolo gamybai.

(7)

2005 m. balandžio 25 d.BASF Plant Science pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (2) pateikė paraišką dėl pašarų ir maisto produktų, kurie susideda, kurių sudėtyje yra arba kurie yra pagaminti iš Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1, pateikimo rinkai.

(8)

2006 m. vasario 24 d. paskelbtose Europos maisto saugos tarnybos nuomonėse dėl Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1, skirtos auginti ir gaminti pramoniniam krakmolui, pateikimo rinkai pagal Direktyvą 2001/18/EB ir dėl pašarų bei maisto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo padaryta išvada, kad mažai tikėtina, jog produktas turėtų neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, jei jis būtų naudojamas pagal siūlomą paskirtį.

(9)

Išnagrinėjus visus valstybių narių pateiktus prieštaravimus pagal Direktyvą 2001/18/EB, pranešime pateiktus duomenis ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, nebuvo rasta įrodymų, kurie leistų manyti, kad Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 pateikimas rinkai galėtų turėti neigiamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, jei šis produktas būtų naudojamas pagal siūlomas paskirtis.

(10)

2007 m. vasario 26 d. Europos vaistų vertinimo agentūra, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą ataskaitą, kurioje kanamicinas ir neomicinas priskiriami prie „antibakterinių vaistų, labai svarbių žmonių gydymui ir naudojant ne žmonių reikmėms kylančios rizikos valdymo strategijoms“, paskelbė pareiškimą, kuriame pabrėžiama šių antibiotikų svarba žmonių ir gyvūnų gydymui. Atsižvelgdama į šį pareiškimą, 2007 m. balandžio 13 d. EMST patvirtino ankstesnę savo išvadą, kad atsparumo antibiotikams žymimąjį geną nptII galima saugiai naudoti genetiškai modifikuotiems organizmams ir išvestiniams jų produktams. Taip nuspręsta dėl to, kad dėl nykstamai mažos geno perdavimo iš augalų gyvūnams galimybės, ir kad bakterijose antibiotikams atsparaus geno paplitimas aplinkoje jau yra dažnas. Taigi patvirtinamas ankstesnis vertinimas dėl saugaus atsparumo antibiotikams žymimojo geno nptII genetiškai modifikuotose organizmuose ir jų produktuose, naudojamuose maistui ir pašarams.

(11)

2008 m. gegužės 14 d. Komisija suteikė įgaliojimus EMST, prašydama: i) parengti konsoliduotą mokslinę nuomonę, kurioje būtų atsižvelgiama į ankstesnę nuomonę ir į pareiškimą dėl ARM genų naudojimo GM augaluose, numatytuose pateikti į rinką ar jau joje esantiems, ir galimą jų naudojimą importui, perdirbimui ir auginimui; ii) nurodyti galimą šios konsoliduotos nuomonės poveikį ankstesniems EMST pateiktiems GMO, turinčių ARM genų, vertinimams. Įgaliojime atkreipiamas EMST dėmesys į, inter alia, Komisijos gautus Danijos ir Greenpeace laiškus.

(12)

2009 m. birželio 11 d. EMST paskelbė pareiškimą dėl ARM genų naudojimo GM augaluose, kuriame padarė išvadą, kad ankstesnis EMST pateiktas Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 vertinimas atitinka pareiškime išdėstytą rizikos įvertinimo strategiją, ir kad negauta naujų duomenų, galinčių paskatinti EMST pakeisti ankstesnę nuomonę.

(13)

Solanum tuberosum L. linijai EH92–527–1 reikėtų priskirti specifinį identifikatorių, kaip numatyta 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų atsekamumo ir ženklinimo ir iš dalies keičiančiame Direktyvą 2001/18/EB (3), ir 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004, nustatančiame genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (4).

(14)

Į produktų, kurie susideda iš arba kurių sudėtyje yra Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1, siūlomą ženklinimą (etiketėje arba lydraštyje) turėtų būti įtraukta nuoroda, kuria ūkio subjektai ir galutiniai vartotojai informuojami, kad šie produktai negali būti vartojami žmonių arba gyvūnų.

(15)

Maisto produktų, pagamintų iš Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1, taip pat bulvių patekimas į maisto produktus ar pašarus atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių leidžiamas Komisijos sprendimu 2010/136/ES (5) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

(16)

Valstybės narės turėtų naudotis pagal Direktyvos 2001/18/EB 31 straipsnio 3 dalies b punktą sudarytais registrais ir registruoti vietas, kuriose pagal direktyvos C dalį auginami GMO, inter alia, siekiant palengvinti stebėseną ir bendrą priežiūrą bei atlikti tikrinimus ir vykdyti kontrolę.

(17)

Atsižvelgiant į EMST nuomonę, numatytam produkto naudojimui nebūtina nustatyti konkrečių sąlygų dėl produkto tvarkymo ar pakavimo ir konkrečių ekosistemų, aplinkos ar geografinių teritorijų apsaugos.

(18)

Siekiant papildyti esamus lauko tyrimus, atliekamus Šiaurės Europoje, pagal kuriuos mažai tikėtina, kad Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 auginimas galėtų turėti neigiamo poveikio aplinkai, reikėtų pradėti taikyti papildomas priemones bulvėmis mintantiems organizmams laukuose ir netoli laukų, kuriuose komerciniais tikslais auginama Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1, stebėti.

(19)

Prieš pateikiant Solanum tuberosum L. liniją EH92–527–1 į rinką turi būti imtasi būtinų priemonių, užtikrinančių jos ženklinimą ir atsekamumą visuose pateikimo rinkai etapuose, įskaitant patikrinimą pagal atitinkamą įteisintą aptikimo metodą.

(20)

Bendrijos etaloninė laboratorija patvirtino Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 aptikimo metodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnį ir pagal 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 641/2004 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos įvertinimas jai palankus (6).

(21)

Komitetas, įkurtas pagal Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 1 dalį, nepateikė nuomonės per Komiteto pirmininko nustatytą terminą.

(22)

2007 m. liepos 16 d. posėdyje Tarybai nepavyko priimti sprendimo kvalifikuota balsų dauguma nei už pasiūlymą, nei prieš jį. Todėl šias priemones priima Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sutikimas

Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, ypač Reglamento (EB) Nr. 1829/2003, Švedijos kompetentingos valdžios institucijos duoda raštišką sutikimą pateikti į rinką 2 straipsnyje nurodytą produktą, kaip pažymėta BASF Plant Science pranešime (nuoroda C/SE/96/3501).

Pagal Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnio 3 dalį šiame sutikime yra aiškiai nurodomos sutikimui taikomos 3 ir 4 straipsniuose išdėstytos sąlygos.

2 straipsnis

Produktas

1.   Genetiškai modifikuotas organizmas, kuris pateikiamas į rinką kaip produktas arba kituose produktuose (toliau – produktas), yra bulvės (Solanum tuberosum L), modifikuotos, siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, kurios buvo pakeistos įvedant pHoxwG vektorių, panaudojant bakteriją Agrobacterium tumefaciens ir gaunant liniją EH92–527–1. Įvestos DNR sekos produkte yra dvejose kasetėse:

a)

1 kasetė:

nptII tipo atsparumo genas buvo kildintas iš Tn5, kontroliuojant oktopino sintezės aktyvatoriui, skirtam pasireikšti augalų audiniuose, ir užbaigtas poliadenilacijos seka iš oktopino sintezės geno, iš Agrobacterium tumefaciens bakterijų;

b)

2 kasetė:

2 kasetė: bulvės gbss geno sekos dalis (krakmolo sintezės baltymas atsakingas už granulės prisijungimą), įterpta atvirkštine kryptimi, kontroliuojama gbss aktyvatoriaus, izoliuoto nuo bulvės, ir užbaigta poliadenilacijos seka iš Agrobacterium tumefaciens bakterijos oktopino sintezės geno.

2.   Sutikimas suteikiamas naudoti genetiškai modifikuotą bulvių produktą Solanum tuberosum L. line EH92–527–1, kaip produktą arba kituose produktuose.

3 straipsnis

Pateikimo rinkai sąlygos

Produktas gali būti pateikiamas į rinką auginimui ir pramoniniam naudojimui pagal šias sąlygas:

a)

pagal Direktyvos 2001/18/EB 15 straipsnio 4 dalį sutikimas duodamas dešimties metų laikotarpiui nuo datos, kai suteikiamas sutikimas dėl Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1;

b)

produktų unikalus identifikatorius – BPS–25271–9;

c)

nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnio nuostatų, sutikimo turėtojas valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų ir inspekcijos tarnybų bei Bendrijos kontrolinių laboratorijų prašymu pateikia joms produkto ir jo genetinės medžiagos arba palyginamųjų medžiagų teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius;

d)

tikrinimo ir kontrolės tikslais naudojamas Solanum tuberosum L. linijai EH92–527–1 konkrečiai skirtas Bendrijos etaloninės laboratorijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 priedą patvirtintas aptikimo metodas;

e)

nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytų konkrečių ženklinimo reikalavimų produkto etiketėje arba lydraštyje įrašomi žodžiai „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų organizmų“ arba „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų EH92–527–1 linijos bulvių“ ir žodžiai „Ne žmonių vartojimui“;

f)

produkto etiketėje arba lydraštyje taip pat nurodoma, kad produkto krakmolo sudėtis yra pakitusi;

g)

visą sutikimo galiojimo laikotarpį sutikimo turėtojas, pateikdamas Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 rinkai valstybėje narėje, tiesiogiai informuoja ūkio subjektus ir naudotojus apie produkto saugumą bei bendras charakteristikas, apie teisinius reikalavimus, susijusius su šiai linijai priklausančių kultūrų derliaus pateikimu rinkai;

h)

atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas yra taikomas tik produkto auginimui ir pramoniniam naudojimui, sutikimo turėtojas užtikrina, kad Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 bulvių gumbavaisiai būtų:

i)

fiziškai atskiriami nuo maistinių ir pašarinių bulvių sodinant, auginant, nuimant derlių, vežant, saugant ir tvarkant;

ii)

pristatyti tik į nurodytas krakmolo perdirbimo įmones, apie kurias pranešta atitinkamai nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai, ir būtų skirti perdirbti į pramoninį krakmolą uždaroje sistemoje laiko arba erdvės atžvilgiu, siekiant išvengti bet kokio susimaišymo su maistui arba pašarams skirtais bulvių produktais.

4 straipsnis

Stebėsena

1.   Sutikimo galiojimo terminas:

a)

sutikimo turėtojas užtikrina, kad būtų pateikiamas stebėsenos planas siekiant stebėti, ar produktas turi bet kokio žalingo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, būtų įgyvendintas bei taikomas. Šį stebėsenos planą sudaro konkrečiam atvejui reikalinga stebėsena, bendra priežiūra ir Tapatybės išsaugojimo sistema (IPS), kaip nurodyta pranešime, ir jis gali būti toliau keičiamas, kaip nurodyta šiame straipsnyje.

b)

Sutikimo turėtojas užtikrina, kad į stebėsenos programą būtų įtraukti ir duomenys apie žemės plotus, kuriuose auginama Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1, ir apie nuimto derliaus kiekį;

c)

Sutikimo turėtojas privalo galėti pateikti įrodymus Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad:

i)

naudojant kartu su pranešimu pateiktame stebėsenos plane nurodytus veikiančius stebėsenos tinklus yra renkama informacija, reikalinga produktų priežiūrai vykdyti; taip pat

ii)

šių esamų stebėsenos tinklų atstovai sutiko tą informaciją sutikimo turėtojui pateikti prieš stebėsenos ataskaitų pateikimo Komisijai ir kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms dieną pagal šio straipsnio 2 dalį;

d)

sutikimo turėtojas praplečia esamus stebėsenos tinklus ir į juos įtraukia visus Solanum tuberosum L. linijos EH92–527–1 augintojus, remdamasis šiame pranešime pateiktu klausimynu ir išsamiai aprašyta ataskaitų teikimo sistema;

e)

sutikimo turėtojas atlieka konkrečius lauko tyrimus, kad galėtų stebėti galimą neigiamą poveikį bulvėmis mintantiems organizmams laukuose ir netoli laukų, kuriuose auginama Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1, pagal priede nustatytus reikalavimus.

2.   Sutikimo turėtojas Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikia metines ataskaitas apie visos vykdomos stebėsenos rezultatus; pirmą kartą tokia ataskaita teikiama praėjus vieneriems metams po galutinio sutikimo gavimo dienos.

3.   Nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 20 straipsnio, sutikimo turėtojas, jei reikia, Komisijai ir pirminį pranešimą gavusios valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai sutikus, ir (arba) pirminį pranešimą gavusios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, Komisijai sutikus, persvarsto stebėsenos planą, apie kurį buvo pranešta, atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus. Pasiūlymai dėl peržiūrėto stebėsenos plano pateikiami valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(4)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(5)  Žr. šio Oficialiojo Leidinio p. 15.

(6)  OL L 102, 2004 4 7, p. 14.


PRIEDAS

Bulvėmis mintančių organizmų laukuose ir netoli laukų, kuriuose auginama Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1, stebėsena.

1.

Sutikimo turėtojas įsipareigoja vykdyti lauko tyrimus, kad galėtų stebėti galimą neigiamą poveikį bulvėmis mintantiems organizmams laukuose ir netoli laukų, kuriuose auginama Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1.

2.

Stebėsenos tyrimo tikslas – modelinėms bulvėmis mintantys organizmai bulvių laukuose ir netoli laukų, kurie atlieka pagrindines ekologines funkcijas žemės ūkio aplinkoje.

3.

Stebėsenos tyrimuose atsižvelgiama į naujausius mokslinius duomenis ir naudojami naujausi protokolai, įskaitant statistinę duomenų analizę pagal standartinius metodus.

4.

Šių tyrimų rezultatai vertinami atsižvelgiant į rizikos vertinimą, įtrauktą į pranešimą, ir pateikiami kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje.

5.

Jei reikia, šių tyrimų duomenys gali būti naudojami pranešime siūlomam stebėsenos planui persvarstyti ir pakeisti kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje.


4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 2 d.

dėl leidimo teikti rinkai pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų EH92–527–1 (BPS-25271–9) bulvių, ir atsitiktinio arba techniškai neišvengiamo šių bulvių patekimo į maisto produktus ir pašarus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1196)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/136/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. vasario 28 d.BASF Plant Science GmbH pateikė kompetentingoms Jungtinės Karalystės institucijoms prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius teikti rinkai genetiškai modifikuotas EH92–527–1 bulves maistui bei pašarui ir maisto produktus bei pašarus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba yra pagaminti iš EH92–527–1 bulvių, išskyrus skirtas auginimui.

(2)

Prašyme nurodoma, kad iš genetiškai modifikuotų EH92–527–1 bulvių, kaip ir bet kurių įprastinių krakmolinių bulvių, pagaminti pašarai, yra šalutinis krakmolo gamybos produktas ir yra skirti naudoti tik maisto ir pašarų grandinėje.

(3)

2006 m. lapkričio 10 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius ir padarė išvadą, kad nėra tikėtina, jog produktų, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš EH92–527–1 bulvių (2), aprašytų prašyme (toliau – produktai), teikimas rinkai padarys nepageidaujamą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Pateikdama nuomonę EMST apsvarstė visus konkrečius konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis valstybių narių iškeltus klausimus ir problemas, kaip nustatyta to reglamento 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje.

(4)

EMST išreiškė nuomonę, kad jokie specialūs ženklinimo reikalavimai, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje, nėra reikalingi. EMST taip pat pranešė, kad nereikalaujama taikyti specialių teikimo rinkai ir (arba) specialių naudojimo ar priežiūros sąlygų arba apribojimų, įskaitant stebėsenos jau pateikus produktus rinkai reikalavimus, ir specialių reglamento 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir (arba) geografinių regionų apsaugos sąlygų.

(5)

EMST savo nuomonėje padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas aplinkos stebėsenos planas atitinka numatomas produktų naudojimo paskirtis. Aplinkos stebėsena bus atliekama 2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendime 2010/135/ES dėl bulvių produkto (Solanum tuberosum L. linija EH92–527–1), genetiškai modifikuoto, siekiant padidinti krakmolo amilopektino kiekį, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB nustatytais tikslais (3).

(6)

2007 m. vasario 26 d. atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą, kurioje kanamicinas ir neomicinas priskiriami prie „labai svarbių žmonių gydymui skirtų antibakterinių vaistų ir ne žmonėms skirtoms rizikos valdymo strategijoms“, Europos vaistų agentūra padarė pareiškimą, pabrėžiantį antibiotikų, kuriems nptII genas sukelia atsparumą, svarbą žmonių ir gyvūnų gydymui. 2007 m. balandžio 13 d. atsižvelgdama į šį pareiškimą, EMST nurodė, kad nptII genų buvimas genetiškai modifikuotuose augaluose nesusilpnins gydomojo minėtų antibiotikų poveikio. Taip yra dėl nykstamai mažos genų perdavimo ir jos tolesnės plėtros iš augalų bakterijoms galimybės, ir kad šis atspatus antibiotikams genas bakterijose yra labai paplitęs aplinkoje. Taigi patvirtinamas ankstesnis vertinimas dėl saugaus atsparumo antibiotikams žymimojo geno nptII genetiškai modifikuotose organizmuose ir jų produktuose, naudojamuose maistui ir pašarams.

(7)

2008 m. gegužės 14 d. Komisija suteikė įgaliojimus EMST, prašydama: i) parengti konsoliduotą mokslinę nuomonę, kurioje būtų atsižvelgiama į ankstesnę nuomonę ir į pareiškimą dėl ARM genų naudojimo GM augaluose, numatytuose pateikti į rinką ar jau joje esantiems, ir galimą jų naudojimą importui, perdirbimui ir auginimui; ii) nurodyti galimą šios konsoliduotos nuomonės poveikį ankstesniems EMST pateiktiems GMO, turinčių ARM genų, vertinimams. Įgaliojime atkreipiamas EMST dėmesys į, inter alia, Komisijos gautus Danijos ir Greenpeace laiškus.

(8)

2009 m. birželio 11 d. EMST paskelbė pareiškimą dėl ARM genų naudojimo GM augaluose, kuriame padarė išvadą, kad ankstesnis EMST pateiktas genetiškai modifikuotų EH92–527–1 bulvių vertinimas atitinka pareiškime išdėstytą rizikos įvertinimo strategiją, ir kad negauta naujų duomenų, galinčių paskatinti EMST pakeisti ankstesnę nuomonę.

(9)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes leidimas turėtų būti suteiktas.

(10)

Leidimų EH92–527–1 bulvėms auginti ir naudoti pramonėje tvarka nustatyta Sprendime 2010/135/ES, kuriuo nustatomos naudojimo ir tvarkymo sąlygos, kuriomis siekiama išvengti bet kokio susimaišymo su maistui arba pašarams skirtomis įprastinėmis bulvėmis.

(11)

NET ir taikant šias priemones negalima visiškai užtikrinti, kad genetiškai modifikuotos bulvės ir kai kurie krakmolo gamybos produktai nepateks į maisto produktus ar pašarus. Toks patekimas laikytinas atsitiktiniu arba techniškai neišvengiamu ir gali būti priimtinas tik su sąlyga, kad minėtų produktų dalis yra ne didesnė kaip 0,9 %.

(12)

2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004, nustatančiame genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą, numatyta, kad kiekvienam GMO turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius (4).

(13)

Visa šio sprendimo priede pateikta informacija apie leidimo išdavimą produktams turi būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip numatyta Reglamente.

(14)

Remiantis Reglamento 4 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalimi, leidimo išdavimo sąlygos yra privalomos visiems produktus rinkai teikiantiems asmenims.

(15)

Pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims (5).

(16)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės per Komiteto pirmininko nustatytą terminą.

(17)

2008 m. vasario 18 d. posėdyje Tarybai nepavyko priimti sprendimo kvalifikuota balsų dauguma nei už pasiūlymą, nei prieš jį. Todėl šias priemones priima Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Priedo b punkte nurodytoms genetiškai modifikuotoms bulvėms (Solanum tuberosum L.) EH92–527–1 priskiriamas unikalus identifikatorius BPS-25271–9, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimai

Leidimai Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais, laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų, suteikiami toliau nurodytiems produktams:

a)

pašarams, pagamintiems iš BPS-25271–9 bulvių;

b)

maisto produktams, kurių sudėtyje yra, jie susideda ar yra pagaminti iš BPS-25271–9 bulvių, patekusių atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo su sąlyga, kad šių GMO dalis kiekviename ingrediente atskirai arba visame maisto produkte, jeigu jį sudaro tik vienas ingredientas, yra ne didesnė kaip 0,9 %;

c)

pašarams, kurių sudėtyje yra arba jie susideda iš BPS-25271–9 bulvių, patekusių atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo su sąlyga, kad šių GMO dalis pašaruose ar kiekvienoje jų sudėtinėje dalyje yra ne didesnė kaip 0,9 %.

3 straipsnis

Ženklinimas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 25 straipsnio 2 dalyje nustatytus specialius ženklinimo reikalavimus, organizmo pavadinimas yra „krakmolinės amilopektino bulvės“.

4 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Poveikio aplinkai stebėsenos planas, nurodytas Sprendimo 2010/135/ES 4 straipsnyje, taikytinas ir šiame sprendime nustatytais tikslais.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines stebėjimo veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas.

Ataskaitose aiškiai nurodoma, kurios jų dalys laikomos konfidencialiomis, o konfidencialumas įtikinamai pagrindžiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 30 straipsnį.

Konfidencialios ataskaitų dalys pateikiamos atskirais dokumentais.

5 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija yra įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

6 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtojas yra BASF Plant Science GmbH, Vokietija.

7 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

8 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas BASF Plant Science GmbH, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Liudvigshafenas, Vokietija.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-070

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.

(4)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(5)  OL L 287, 2003 11 5, p. 1.


PRIEDAS

a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

BASF Plant Science GmbH

Adresas

:

Carl-Bosch-Str. 38, D-67056, Liudvigshafenas, Vokietija

b)   Produktų paskirtis ir specifikacija:

1)

pašarai, pagaminti iš BPS-25271–9 bulvių;

2)

maisto produktai, kurių sudėtyje yra, jie susideda ar yra pagaminti iš BPS-25271–9 bulvių, patekusių atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo su sąlyga, kad šių GMO dalis kiekviename ingrediente atskirai arba visame maisto produkte, jeigu jį sudaro tik vienas ingredientas, yra ne didesnė kaip 0,9 %;

3)

pašarai, kurių sudėtyje yra arba jie susideda iš BPS-25271–9 bulvių, patekusių atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo su sąlyga, kad šių GMO dalis pašaruose ar kiekvienoje jų sudėtinėje dalyje yra ne didesnė kaip 0,9 %.

Prašyme aprašyta, kad pakeista genetiškai modifikuotų bulvių BPS-25271–9 krakmolo sudėtis (didesnis amilopektino – amilozės santykis). Modifikacijos esmė – už amilozės biosintezę atsakingo granulę prisijungiančio krakmolo sintezės baltymo (GBSS) ekspresijos nuslopinimas. Dėl to gaunamas krakmolas, kuriame amilozės yra labai mažai arba visai nėra – krakmolą sudaro amilopektinas, pakeičiantis fizines krakmolo savybes. Genetinio modifikavimo procese kaip pasirenkamasis žymuo naudotas nptII genas, suteikiantis atsparumą kanamicinui.

c)   Ženklinimas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 25 straipsnio 2 dalyje nustatytus specialius ženklinimo reikalavimus, organizmo pavadinimas yra „krakmolinės amilopektino bulvės“.

d)   Aptikimo metodas:

Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR paremtas metodas genetiškai modifikuotoms BPS-25271–9 bulvėms.

Įteisintas Bendrijos etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Etaloninė medžiaga – ERM®-BF421, kurią galima gauti per Europos Komisijos Jungtinį tyrimų centrą, (JTC) Etaloninių medžiagų ir matavimų institute (IRMM), adresu http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Unikalus identifikatorius:

BPS-25271–9

f)   Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą:

Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centras, įrašo Nr.: žr. [užpildyti gavus pranešimą].

g)   Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai:

Nereikalaujama.

h)   Stebėsenos planas

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, nurodytas Sprendimo 2010/135/ES 4 straipsnyje.

i)   Į rinką pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai:

Nereikalaujama.

Pastaba: Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

4.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/19


ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 1/2010/SC

2010 m. sausio 28 d.

kuriuo įsteigiamas 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas

ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu,

atsižvelgdamas į susitarimą, kuris bus sudarytas ir kuriuo bus nustatytas naujas EEE finansinis mechanizmas 2009–2014 m. laikotarpiui,

atsižvelgdamas į Norvegijos Karalystės ir Europos bendrijos susitarimą dėl Norvegijos finansinio mechanizmo nustatymo 2009–2014 m. laikotarpiui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiamas 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas (toliau – Laikinasis komitetas), kuris turėtų pradėti veikti kuo greičiau.

2.   Laikinasis komitetas padeda ELPA valstybėms rengiantis 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimui.

3.   Komitetas atsiskaito Nuolatiniam komitetui.

4.   Laikinajam komitetui gali padėti EEE ELPA valstybių misijos prie ES.

5.   Teisės akto, kuriuo nustatomas 2009–2014 m. EEE finansinis mechanizmas, įsigaliojimo dieną arba jo laikino taikymo dieną Laikinąjį komitetą pakečia 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo komitetas.

6.   Laikinasis komitetas svarsto ir vertina galimą EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo derinimą.

7.   Laikinasis komitetas susitaria dėl pirmininko, kurį tvirtina Nuolatinis komitetas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 28 d.

Nuolatinio komiteto vardu

Pirmininkas

Jo Šviesybė LICHTENŠTEINO princas Nikolaus

Generalinis sekretorius

Kåre BRYN