ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.039.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. vasario 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2010 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 124/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2010 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 125/2010, kuriuo pagal Reglamente (EB) Nr. 676/2009 numatytą konkursą nustatomas kukurūzų importo muito didžiausias sumažinimo dydis

3

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/86/ES, Euratomas

 

*

2010 m. sausio 20 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ombudsmeno išrinkimo

4

 

 

2010/87/ES

 

*

2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 593)  ( 1 )

5

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2010/88/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo Europos Sąjungos vardu

19

Europos Sąjungos ir Japonijos Susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 124/2010

2010 m. vasario 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. vasario 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 11 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 125/2010

2010 m. vasario 11 d.

kuriuo pagal Reglamente (EB) Nr. 676/2009 numatytą konkursą nustatomas kukurūzų importo muito didžiausias sumažinimo dydis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2009 (2) paskelbtas konkursas dėl importo muito iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams didžiausio sumažinimo dydžio.

(2)

Pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1296/2008, nustatančio išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (3), 8 straipsniu, Komisija Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali nustatyti importo muito didžiausią sumažinimo dydį. Nustatant importo muito didžiausią sumažinimo dydį, reikia ypač atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1296/2008 7 ir 8 straipsniuose išvardytus kriterijus.

(3)

Laimėtojais paskelbiami konkurso dalyviai, kurių paraiškose nurodytas importo muito didžiausias sumažinimo dydis neviršija importo muito didžiausio sumažinimo dydžio.

(4)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentu (EB) Nr. 676/2009 numatytą konkursą nuo 2010 m. sausio 29 d. iki vasario 11 d. pateiktoms paraiškoms importo muito didžiausias sumažinimo dydis yra 19,61 EUR/t didžiausiam bendram 8 000 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. vasario 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 11 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 196, 2009 7 28, p. 6.

(3)  OL L 340, 2008 12 19, p. 57.


SPRENDIMAI

12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/4


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2010 m. sausio 20 d.

dėl Europos ombudsmeno išrinkimo

(2010/86/ES, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 24 straipsnio trečią pastraipą bei 228 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (1),

atsižvelgdamas į darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnį,

atsižvelgdamas į kvietimą teikti kandidatūras (2),

atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 20 d. balsavimo rezultatus,

NUSPRENDĖ:

išrinkti Nikiforą DIAMANDOURĄ (Nikiforos DIAMANDOUROS) Europos ombudsmenu.

Priimta Strasbūre 2010 m. sausio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK


(1)  OL L 113, 1994 5 4, p. 15.

(2)  OL C 216, 2009 9 10, p. 7.


12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 5 d.

dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 593)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/87/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 95/46/EB valstybės narės turi užtikrinti, kad asmens duomenų perdavimas trečiajai šaliai būtų įmanomas tik tuo atveju, jeigu minėta trečioji šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį ir jei prieš perduodant duomenis atsižvelgiama į valstybių narių teisės aktus, atitinkančius kitas Direktyvos nuostatas.

(2)

Tačiau Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad valstybės narės gali leisti vieną ar daugiau kartų perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios neužtikrina reikiamos apsaugos, su sąlyga, kad bus garantuotos tam tikros apsaugos priemonės. Tokios apsaugos priemonės pirmiausia gali būti nustatytos atitinkamose sutarčių sąlygose.

(3)

Pagal Direktyvą 95/46/EB duomenų apsaugos lygis turi būti vertinamas atsižvelgiant į visas duomenų perdavimo operacijos arba perdavimo operacijų grupės aplinkybes. Pagal tą direktyvą įsteigta darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis paskelbė gaires, padedančias atlikti vertinimą.

(4)

Standartinės sutarčių sąlygos turėtų būti susijusios tik su duomenų apsauga. Todėl duomenų eksportuotojas ir jų importuotojas gali nevaržomi nustatyti bet kokias kitas dalykinius klausimus reglamentuojančias sąlygas, kurios, jų manymu, yra susijusios su sutartimi, jei tik jos neprieštarauja standartinėms sutarčių sąlygoms.

(5)

Šiuo sprendimu neturėtų būti pažeidžiami nacionaliniai įgaliojimai, kuriuos valstybės narės gali suteikti, atsižvelgdamos į nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinama Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalis. Šiuo sprendimu valstybės narės turėtų būti tik įpareigojamos neatsisakyti pripažinti, kad sprendime pateiktomis standartinėmis sutarčių sąlygomis užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės, todėl šis sprendimas neturėtų daryti jokio poveikio kitoms sutarčių sąlygoms.

(6)

2001 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas 2002/16/EB dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvą 95/46/EB (2) priimtas tam, kad būtų palengvintas asmens duomenų perdavimas iš Europos Sąjungoje įsikūrusio duomenų valdytojo tvarkytojui, įsikūrusiam trečiojoje šalyje, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio.

(7)

Po Sprendimo 2002/16/EB priėmimo įgyta daug patirties. Be to, sprendimų dėl sutarčių standartinių sąlygų, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, įgyvendinimo ataskaitoje (3) pažymėta, kad didėja susidomėjimas sutarčių standartinių sąlygų, susijusių su tarptautiniu asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, neužtikrinančioms tinkamo apsaugos lygio, naudojimo skatinimu. Be to, suinteresuotieji asmenys pateikė pasiūlymų, kurių tikslas – atnaujinti Sprendimu 2002/16/EB nustatytas standartines sutarčių sąlygas, kad būtų atsižvelgta į pasaulyje greitai augantį duomenų tvarkymo veiklos mastą ir būtų sprendžiami tam tikri klausimai, neįtraukti į tą sprendimą (4).

(8)

Šio sprendimo taikymo sritis turėtų būti apribota nuostata, kad Europos Sąjungoje įsikūręs duomenų valdytojas, naudodamasis sprendime nurodytomis sąlygomis, gali pateikti tinkamas apsaugos priemones, kad asmens duomenis būtų galima perduoti trečiojoje šalyje įsikūrusiam tvarkytojui, kaip numatyta Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalyje.

(9)

Šis sprendimas neturėtų būti taikomas Europos Sąjungoje įsikūrusių duomenų valdytojų atliekamam asmens duomenų perdavimui už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems duomenų valdytojams, kurie įeina į 2001 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimo 2001/497/EB dėl standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems duomenų tvarkytojams taikymo sritį pagal Direktyvą 95/46/EB (5).

(10)

Šiuo sprendimu turėtų būti įgyvendinamas Direktyvos 95/46/EB 17 straipsnio 3 dalyje numatytas įsipareigojimas ir juo neturėtų būti pažeidžiamas pagal tą nuostatą sudarytų sutarčių arba priimtų teisės aktų turinys. Tačiau į juos reikėtų įtraukti kai kurias standartines sutarčių sąlygas, visų pirma – dėl duomenų eksportuotojo įsipareigojimų, kad būtų aiškiau suprantamos nuostatos, kurios gali būti įtrauktos į duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartį.

(11)

Įgyvendinant šį sutarčių mechanizmą valstybių narių priežiūros institucijoms tenka svarbus vaidmuo – jos užtikrina, kad po perdavimo asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Išskirtiniais atvejais, kai duomenų eksportuotojai atsisako ar negali duoti tinkamų nurodymų duomenų importuotojui, ir todėl duomenų subjektams iškyla didelės žalos grėsmė, standartinės sutarčių sąlygos turėtų leisti priežiūros institucijoms atlikti duomenų importuotojų ir pagalbinių duomenų tvarkytojų patikrinimus ir, tam tikrais atvejais, priimti duomenų importuotojus ir pagalbinius duomenų tvarkytojus įpareigojančius sprendimus. Priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta teisė sutarčių standartinių sąlygų pagrindu uždrausti ar sustabdyti duomenų perdavimą ar kelis duomenų perdavimus tais išimtiniais atvejais, kai nustatoma, jog pagal sutartį atliekamas duomenų perdavimas gali labai neigiamai paveikti garantijas ir įsipareigojimus, kuriais suteikiama tinkama apsauga duomenų subjektui.

(12)

Standartinėse sutarčių sąlygose turėtų būti numatytos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, kurių turėtų imtis duomenų tvarkytojai, įsikūrę reikiamos apsaugos neužtikrinančioje trečiojoje šalyje, kad užtikrintų tinkamą apsaugos lygį atsižvelgiant į tvarkymo ir saugotinų duomenų pobūdžio riziką. Į sutartį šalys turėtų įtraukti nuostatą dėl tų techninių ir organizacinių priemonių, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų arba nuo kitų neteisėtų tvarkymo būdų, atsižvelgiant į taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, į tų priemonių modernumą ir įgyvendinimo išlaidas.

(13)

Siekiant palengvinti duomenų srautus iš Europos Sąjungos, pageidautina, kad duomenų tvarkytojams, kurie teikia duomenų tvarkymo paslaugas keliems Europos Sąjungoje veikiantiems duomenų valdytojams, būtų leidžiama imtis vienodų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, nepriklausomai nuo to, iš kurios valstybės narės perduodami duomenys, ypač tada, kai duomenų importuotojas gauna duomenis tolesniam tvarkymui iš skirtingų Europos Sąjungoje įsikūrusių duomenų eksportuotojo įstaigų. Tokiu atveju turėtų galioti valstybės narės, kurioje įstaiga įsikūrusi, teisė.

(14)

Reikėtų nustatyti būtiniausią informaciją, kurią šalys turėtų nurodyti duomenų perdavimo sutartyje. Valstybės narės turėtų išsaugoti teisę patikslinti, kokią informaciją šalys turi pateikti. Atsižvelgiant į įgytą patirtį turėtų būti atlikta šio sprendimo veikimo peržiūra.

(15)

Duomenų importuotojas turėtų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik duomenų eksportuotojo vardu ir laikydamasis jo pateiktų nurodymų bei sutarties sąlygose nustatytų įsipareigojimų. Svarbiausia, duomenų importuotojas neturėtų atskleisti asmens duomenų trečiajai šaliai neturėdamas išankstinio raštiško duomenų eksportuotojo sutikimo. Per visą duomenų tvarkymo paslaugų teikimo laiką duomenų eksportuotojas turėtų duoti duomenų importuotojui nurodymus tvarkyti duomenis laikantis jo instrukcijų, taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų ir sutarties sąlygose numatytų įsipareigojimų.

(16)

Sprendimų dėl sutarčių standartinių sąlygų, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, įgyvendinimo ataskaitoje rekomenduojama parengti tinkamas standartines sutarčių sąlygas dėl tolesnių perdavimų, kuriuos vykdo trečiojoje šalyje įsikūręs duomenų tvarkytojas kitam duomenų tvarkytojui (pagalbiniam tvarkymui), kad būtų atsižvelgta į vis globalesnį pobūdį įgyjančios duomenų tvarkymo veiklos dalykines tendencijas ir praktiką.

(17)

Į šį sprendimą turėtų būti įtrauktos konkrečios standartinės sutarčių sąlygos dėl trečiojoje šalyje įsikūrusio duomenų tvarkytojo (duomenų importuotojo) pagalbinio duomenų tvarkymo perdavimo kitiems trečiosiose šalyse įsikūrusiems (pagalbiniams) duomenų tvarkytojams. Be to, jame turėtų būti nustatytos sąlygos, kurias turėtų atitikti pagalbinis duomenų tvarkymas, kad būtų užtikrinta, jog perduodami asmens duomenys būtų apsaugoti, nors jie ir perduodami toliau pagalbiniam duomenų tvarkytojui.

(18)

Be to, pagalbinį duomenų tvarkymą turėtų sudaryti tik veiksmai, dėl kurių susitarta duomenų eksportuotojo ir duomenų importuotojo sutartyje, į kurią įtraukiamos standartinės sutarčių sąlygos, nustatytos šiame sprendime, ir jis neturėtų apimti kitokių tvarkymo veiksmų arba tikslų, kad būtų laikomasi tikslų apribojimo principo, nustatyto Direktyvoje 95/46/EB. Be to, jeigu pagalbinis duomenų tvarkytojas nesilaiko priimtų duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią sutartį, duomenų importuotojas vis vien turėtų vykdyti savo įsipareigojimus duomenų eksportuotojui. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems duomenų tvarkytojams neturėtų pažeisti nuostatos, kad visais atvejais duomenų tvarkymo veikla turi būti atliekama pagal taikytinos duomenų apsaugos teisės reikalavimus.

(19)

Standartines sutarčių sąlygas turėtų vykdyti ne tik organizacijos, kurios yra sutarties šalys, bet ir duomenų subjektai, ypač kai sutarties pažeidimu padaroma žala duomenų subjektams.

(20)

Duomenų subjektui turėtų būti suteikta teisė iškelti ieškinį duomenų eksportuotojui, kuris yra perduotų asmens duomenų valdytojas, ir, esant atitinkamoms aplinkybėms, gauti iš jo kompensaciją. Išskirtiniais atvejais, kurių gali pasitaikyti duomenų importuotojui arba bet kuriam su juo susijusiam pagalbiniam duomenų tvarkytojui pažeidus kurį nors iš 3 sąlygos 2 dalyje paminėtų įsipareigojimų, kai duomenų eksportuotojas yra faktiškai dingęs, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokus, duomenų subjektui taip pat turėtų būti suteikta teisė iškelti ieškinį duomenų importuotojui ir, esant atitinkamoms aplinkybėms, gauti iš jo kompensaciją. Išskirtiniais atvejais duomenų subjektui taip pat turėtų būti suteikta teisė iškelti ieškinį pagalbiniam duomenų tvarkytojui ir, esant atitinkamoms aplinkybėms, gauti iš jo kompensaciją tais atvejais, kai duomenų eksportuotojas ir duomenų importuotojas yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokūs. Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo kaip trečiojo asmens atsakomybė turėtų būti apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal sutarties sąlygas.

(21)

Kilus duomenų subjekto, kuris remiasi trečiosios šalies naudos gavėjos sąlyga, ir duomenų importuotojo ginčui, kurio nepavyksta išspręsti šalių susitarimu, duomenų importuotojas turėtų sudaryti duomenų subjektui galimybę pasirinkti ginčo sprendimo būdą, t. y. spręsti ginčą per tarpininkus arba bylinėjantis. Duomenų subjekto veiksmingo pasirinkimo galimybė priklausys nuo patikimų ir pripažintų tarpininkavimo sistemų buvimo. Bet kokiu atveju vienu iš variantų galėtų būti valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, duomenų apsaugos priežiūros institucijų tarpininkavimas, jei jos teikia tokią paslaugą.

(22)

Sutartį turėtų reglamentuoti valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, teisė, kuria turėtų būti suteikiama galimybė trečiajai šaliai naudos gavėjai užtikrinti sutarties vykdymą. Duomenų subjektams gali atstovauti asociacijos ar kitos institucijos, jeigu to pageidauja duomenų subjektai ir tai leidžia nacionalinė teisė. Ta pati teisė turėtų reglamentuoti ir duomenų apsaugos nuostatas, įtrauktas į bet kokią sutartį su pagalbiniu duomenų tvarkytoju dėl pagal sutarties sąlygas duomenų eksportuotojo duomenų importuotojui perduotų asmens duomenų tvarkymo veiksmų perdavimo pagalbiniam tvarkymui.

(23)

Kadangi šis sprendimas taikomas tik tais atvejais, kai trečiojoje šalyje įsikūręs duomenų tvarkytojas sudaro duomenų tvarkymo subrangos sutartį su pagalbiniu duomenų tvarkytoju, įsikūrusiu trečiojoje šalyje, jis neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai Europos Sąjungoje įsikūręs tvarkytojas, kuris tvarko asmens duomenis Europos Sąjungoje įsikūrusio duomenų valdytojo vardu, sudaro duomenų tvarkymo subrangos sutartį su pagalbiniu duomenų tvarkytoju, įsikūrusiu trečiojoje šalyje. Tokiais atvejais valstybės narės turi teisę atsižvelgti į tai, ar sudarant sutartį su pagalbiniu duomenų tvarkytoju, įsikūrusiu trečiojoje šalyje, buvo laikomasi šiame sprendime nustatytų standartinių sutarčių sąlygų principų ir apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti tinkamą duomenų subjektų, kurių asmens duomenys perduodami pagalbiniam duomenų tvarkymui, teisių apsaugą.

(24)

Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis, sudaryta pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį, pateikė savo nuomonę dėl apsaugos, suteikiamos pagal standartines sutarčių sąlygas, lygio, kuri pridedama prie šio sprendimo kaip priedas. Į šią nuomonę buvo atsižvelgta rengiant šį sprendimą.

(25)

Sprendimas 2002/16/EB turėtų būti panaikintas.

(26)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede pateiktos standartinės sutarčių sąlygos laikomos užtikrinančiomis tinkamas apsaugos priemones pagal Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalies reikalavimus, ginant privatumo teisę ir pagrindines asmens teises ir laisves, susijusias su atitinkamų teisių įgyvendinimu.

2 straipsnis

Šiame sprendime kalbama tik apie apsaugos, kurią užtikrina priede pateiktos standartinės sutarčių sąlygos dėl asmens duomenų perdavimo duomenų tvarkytojams, tinkamumą. Jis netaikomas kitoms su asmens duomenų tvarkymu valstybėse narėse susijusioms nacionalinėms nuostatoms, kuriomis įgyvendinama Direktyvą 95/46/EB.

Šis sprendimas taikomas Europos Sąjungoje įsikūrusių duomenų valdytojų atliekamam asmens duomenų perdavimui gavėjams, kurie yra įsikūrę už Europos Sąjungos teritorijos ribų ir veikia tik kaip duomenų tvarkytojai.

3 straipsnis

Šio sprendimo tikslais taikomos šios apibrėžtys:

a)   „ypatingos duomenų kategorijos“– Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje minimi duomenys;

b)   „priežiūros institucija“– Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje nurodyta institucija;

c)   „duomenų eksportuotojas“– duomenų valdytojas, kuris perduoda asmens duomenis;

d)   „duomenų importuotojas“– trečiojoje šalyje įsikūręs duomenų tvarkytojas, sutinkantis iš duomenų eksportuotojo gauti asmens duomenis ir gautus duomenis tvarkyti duomenų eksportuotojo vardu, laikydamasis jo duotų nurodymų bei šio sprendimo sąlygų, ir nepriklausantis trečiosios šalies tinkamos apsaugos užtikrinimo sistemai, kaip nustatyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalyje;

e)   „pagalbinis duomenų tvarkytojas“– bet koks tvarkytojas, kurį pasamdo duomenų importuotojas arba bet koks kitas duomenų importuotojo pagalbinis duomenų tvarkytojas ir kuris sutinka iš duomenų importuotojo arba bet kokio kito duomenų importuotojo pagalbinio duomenų tvarkytojo gauti asmens duomenis, skirtus tik tvarkymui, kuris atliekamas duomenų eksportuotojo vardu perdavus duomenis pagal duomenų eksportuotojo nurodymus, priede nustatytas standartines sutarčių sąlygas ir rašytinę pagalbinio duomenų tvarkymo sutartį;

f)   „taikytina duomenų apsaugos teisė“– teisės aktai, ginantys pagrindines asmenų teises ir laisves (ypač jų teisę į privatų gyvenimą) tvarkant asmens duomenis, kurių turi laikytis duomenų valdytojas toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas;

g)   „techninės ir organizacinės saugumo priemonės“– priemonės, kurių paskirtis – saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai tvarkymo proceso metu duomenys perduodami tinklu, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant valstybių narių kompetentingų institucijų teisių imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas nacionalinių nuostatų, priimtų įgyvendinant Direktyvos 95/46/EB II, III, V ir VI skirsnių reikalavimus, vykdymas, jos gali pasinaudoti joms suteiktomis teisėmis uždrausti ar sustabdyti duomenų srautus į trečiąsias šalis, kad apsaugotų asmenis, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, jeigu:

a)

nustatoma, kad teisės aktu, kurio turi laikytis duomenų importuotojas arba pagalbinis duomenų tvarkytojas, jam keliami reikalavimai verčia nukrypti nuo taikomos duomenų apsaugos teisės ir tie reikalavimai viršija Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnyje nustatytus apribojimus, reikalingus demokratinėje visuomenėje, jei tie reikalavimai gali ypač neigiamai paveikti taikytiname duomenų apsaugos teisėje ar standartinėse sutarčių sąlygose nustatytas garantijas;

b)

kompetentinga institucija nustato, kad duomenų importuotojas arba pagalbinis duomenų tvarkytojas nevykdo priede pateiktų standartinių sutarčių sąlygų; arba

c)

yra reali tikimybė, kad priede pateiktos standartinės sutarčių sąlygos yra nevykdomos arba bus nevykdomos ir kad toliau perduodant duomenis duomenų subjektams iškils didelės žalos grėsmė.

2.   Pagal 1 dalies sąlygas paskelbtas draudimas ar sustabdymas turi būti panaikintas iškart, kai tik nebelieka sustabdymo ar draudimo priežasčių.

3.   Valstybės narės, priėmusios priemones pagal 1 ir 2 dalių sąlygas, privalo neatidėliodamos apie jas pranešti Komisijai, o Komisija tą informaciją perduos kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Praėjus trejiems metams po šio sprendimo priėmimo, Komisija, remdamasi turima informacija, įvertina, kaip vykdomas šis sprendimas. Išvadų ataskaitą ji pateikia pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio reikalavimus įsteigtam Komitetui. Joje pateikiami visi įrodymai, kurie galėtų turėti įtakos priede pateiktų sutarčių standartinių sąlygų tinkamumo įvertinimui, ir bet kokie įrodymai, patvirtinantys, kad taikant šį sprendimą kas nors yra diskriminuojamas.

6 straipsnis

Šis įgyvendinimo sprendimas taikomas nuo 2010 m. gegužės 15 d.

7 straipsnis

1.   Sprendimas 2002/16/EB panaikinamas nuo 2010 m. gegužės 15 d.

2.   Duomenų eksportuotojų ir duomenų importuotojų sutartys pagal Sprendimą 2002/16/EB, sudarytos iki 2010 m. gegužės 15 d., lieka galioti su sąlyga, kad duomenų perdavimas ir duomenų tvarkymo veiksmai, kurie yra sutarties objektas, išliks nepakitę ir šalys ir toliau siųs viena kitai į šio sprendimo taikymo sritį patenkančius asmens duomenis. Jeigu sutarties šalys nusprendžia padaryti su šiuo klausimu susijusių pakeitimų arba sudaryti subrangos sutartį dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kurie yra sutarties objektas, jos turi sudaryti naują sutartį, kuri atitinka priede nustatytas standartines sutarčių sąlygas.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  OL L 6, 2002 1 10, p. 52.

(3)  SEC(2006) 95, 2006 1 20.

(4)  Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC), Japonijos verslo taryba Europoje (JBCE), Amerikos prekybos rūmų ES komitetas Belgijoje (Amcham) ir Europos tiesioginio marketingo asociacijų federacija (FEDMA).

(5)  OL L 181, 2001 7 4, p. 19.


PRIEDAS

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS (DUOMENŲ TVARKYTOJAI)

Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalies tikslais asmens duomenų perdavimui tvarkytojams, įsikūrusiems trečiosiose šalyse, kurios neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio

Duomenis eksportuojančios organizacijos pavadinimas …

Adresas …

Telefonas …; faksas …; el. paštas …

Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti

(duomenų eksportuotojas)

ir

Duomenis importuojančios organizacijos pavadinimas …

Adresas …

Telefonas …; faksas …; el. paštas …

Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti

(duomenų importuotojas)

kurių kiekviena vadinama „šalimi“, o kartu – „šalys“,

SUSITARĖ dėl tolesnių sutarčių sąlygų (toliau – sąlygos), kad būtų nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, susijusios su asmenų privatumo ir pagrindinių teisių bei laisvių apsauga, duomenų eksportuotojui perduodant asmens duomenis duomenų importuotojui, kaip nustatyta 1 priedėlyje.

1   sąlyga

Sąvokų apibrėžtys

Šiose sąlygose:

a)

terminai asmens duomenys, ypatingos duomenų kategorijos, tvarkyti ir (arba) tvarkymas, valdytojas, tvarkytojas, duomenų subjektas ir priežiūros institucija turi tą pačią reikšmę kaip ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1);

b)

duomenų eksportuotojas – duomenų valdytojas, kuris perduoda asmens duomenis;

c)

duomenų importuotojas – tvarkytojas, sutinkantis gauti iš duomenų eksportuotojo asmens duomenis, kuriuos, jis turi tvarkyti jo vardu po duomenų perdavimo pagal jo nurodymus bei šių sąlygų reikalavimus ir kuris nepriklauso trečiosios šalies tinkamos apsaugos užtikrinimo sistemai, kaip nustatyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalyje;

d)

pagalbinis duomenų tvarkytojas – bet koks tvarkytojas, kurį pasamdo duomenų importuotojas arba bet koks kitas duomenų importuotojo pagalbinis duomenų tvarkytojas ir kuris sutinka iš duomenų importuotojo arba bet kokio kito duomenų importuotojo pagalbinio duomenų tvarkytojo gauti asmens duomenis, skirtus tik tvarkymui, kuris atliekamas duomenų eksportuotojo vardu perdavus duomenis pagal jo nurodymus, sąlygose nustatytus reikalavimus ir rašytinę subrangos sutartį;

e)

taikytina duomenų apsaugos teisė – teisės aktai, ginantys pagrindines asmenų teises ir laisves (ypač jų teisę į privatų gyvenimą) tvarkant asmens duomenis, kurių turi laikytis duomenų valdytojas valstybėje narėje, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas;

f)

techninės ir organizacinės saugumo priemonės – priemonės, kurių paskirtis – saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai tvarkymo proceso metu duomenys perduodami tinklu, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

2   sąlyga

Išsami informacija apie perdavimą

Išsami informacija apie perdavimą ir ypač apie ypatingas asmens duomenų kategorijas, jeigu taikytina, nustatyta 1 priedėlyje, kuris yra neatskiriama šių sąlygų dalis.

3   sąlyga

Trečiosios šalies naudos gavėjos sąlyga

1.

Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų eksportuotojui kaip trečiajai šaliai naudos gavėjai pagal šią sąlygą, 4 sąlygos b–i punktus, 5 sąlygos a–e ir g–j punktus, 6 sąlygos 1–2 dalis, 7 sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas.

2.

Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų importuotojui pagal šią sąlygą, 5 sąlygos a–e ir g punktus, 6 sąlygą, 7 sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas tais atvejais, kai duomenų eksportuotojas yra faktiškai dingęs, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokus, išskyrus atvejus, kai visus duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas. Jis prisiima duomenų eksportuotojo teises ir įsipareigojimus, ir tokiu atveju duomenų subjektas gali iškelti tokiai įstaigai ieškinį.

3.

Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį pagalbiniam duomenų tvarkytojui pagal šią sąlygą, 5 sąlygos a–e ir g punktus, 6 sąlygą, 7 sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas tais atvejais, kai tiek duomenų eksportuotojas, tiek duomenų importuotojas yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokūs, išskyrus atvejus, kai visus duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas ir todėl jis prisiima duomenų eksportuotojo teises ir įsipareigojimus, ir tokiu atveju duomenų subjektas gali iškelti ieškinį tokiam veiklos tęsėjui. Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo kaip trečiojo asmens atsakomybė apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas.

4.

Šalys neprieštarauja, kad duomenų subjektui atstovautų asociacija arba kita įstaiga, jeigu duomenų subjektas to primygtinai pageidauja ir jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.

4   sąlyga

Duomenų eksportuotojo įsipareigojimai

Duomenų eksportuotojas sutinka ir užtikrina, kad:

a)

asmens duomenų tvarkymas, įskaitant jų perdavimą, yra ir bus vykdomas laikantis susijusių taikytinos duomenų apsaugos teisės nuostatų (ir, jei taikytina, apie jį pranešta atitinkamoms valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, institucijoms) ir juo nepažeidžiamos atitinkamos tos valstybės nuostatos;

b)

jis davė nurodymus duomenų importuotojui ir visą asmens duomenų tvarkymo paslaugų laikotarpį duos nurodymus tvarkyti perduotus asmens duomenis tik duomenų eksportuotojo vardu ir laikantis taikytinos duomenų apsaugos teisės ir šių sąlygų;

c)

duomenų importuotojas suteiks pakankamas garantijas, susijusias su techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis, nustatytas šios sutarties 2 priedėlyje;

d)

įvertinus taikytinos duomenų apsaugos teisės reikalavimus apsaugos priemonės yra tinkamos, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai tvarkymo proceso metu duomenys perduodami tinklu, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų, ir kad šiomis priemonėmis užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis atsižvelgiant į riziką, susijusią su tvarkymu, ir saugotinų duomenų pobūdį ir atsižvelgiant į tų priemonių modernumą bei jų įgyvendinimo išlaidas;

e)

užtikrins saugumo priemonių laikymąsi;

f)

ypatingų kategorijų duomenų perdavimo atveju duomenų subjektui buvo pranešta arba bus pranešta prieš arba kuo greičiau po duomenų perdavimo, kad jo duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai, neužtikrinančiai reikiamos apsaugos pagal Direktyvą 95/46/EB;

g)

persiųs bet kokį pranešimą, gautą iš duomenų importuotojo arba pagalbinio duomenų tvarkytojo pagal 5 sąlygos b punktą ir 8 sąlygos 3 dalį duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu duomenų eksportuotojas nusprendžia tęsti perdavimą arba nutraukti sustabdymą;

h)

pagal pageidavimą pateiks duomenų subjektui šių sąlygų kopiją (išskyrus 2 priedėlį ir saugumo priemonių aprašymo santrauką) ir bet kokios sutarties dėl pagalbinio tvarkymo paslaugų, kuri buvo sudaryta laikantis šių sąlygų, kopiją, išskyrus atvejus, kai sąlygose arba sutartyje yra komercinės informacijos; tokiu atveju jis gali pašalinti tokią komercinę informaciją;

i)

pagalbinio tvarkymo atveju tvarkymo veiklą pagal 11 sąlygą vykdo pagalbinis duomenų tvarkytojas, užtikrinantis bent tokį patį asmens duomenų ir duomenų subjekto teisių apsaugos lygį, kokį užtikrina duomenų importuotojas pagal šias sąlygas; ir

j)

užtikrins atitiktį 4 sąlygos a–i punktams.

5   sąlyga

Duomenų importuotojo įsipareigojimai  (2)

Duomenų importuotojas sutinka ir užtikrina, kad:

a)

tvarkys asmens duomenis tik duomenų eksportuotojo vardu ir laikysis jo nurodymų ir šių sąlygų; jeigu jis dėl bet kokių priežasčių negali užtikrinti atitikties, jis sutinka kuo skubiau pranešti duomenų importuotojui apie tai, kad jis negali užtikrinti atitikties, ir tokiu atveju duomenų eksportuotojas turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą ir (arba) nutraukti sutartį;

b)

neturi pagrindo manyti, kad pagal jam taikytiną teisę jis negalės vykdyti iš duomenų eksportuotojo gautų nurodymų ir savo įsipareigojimų pagal sutartį, o jeigu ši teisė pakeičiama ir šie pakeitimai turi didelį neigiamą poveikį pagal šias sąlygas teikiamoms garantijoms ir prisiimtiems įsipareigojimams, jis kuo greičiau praneš apie šiuos pasikeitimus duomenų eksportuotojui, kai tik apie juos sužinos, o duomenų eksportuotojas tokiu atveju turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą ir (arba) nutraukti sutartį;

c)

prieš pradėdamas tvarkyti perduotus asmens duomenis jis įgyvendino 2 priedėlyje nustatytas technines ir organizacines saugumo priemones;

d)

kuo greičiau praneš duomenų eksportuotojui apie:

i)

bet kokį teisiškai įpareigojantį teisėsaugos institucijų prašymą atskleisti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama, pvz., draudimas pagal baudžiamąją teisę, kuriuo siekiama užtikrinti teisėsaugos institucijų vykdomo tyrimo konfidencialumą;

ii)

bet kokią atsitiktinę arba nesankcionuotą prieigą prie duomenų; ir

iii)

bet kokius tiesioginius duomenų subjektų prašymus, neatsakydamas į juos, išskyrus atvejus, kai jis turi leidimą tai daryti;

e)

greitai ir tinkamai atsakys į visas duomenų eksportuotojo užklausas, susijusias su jo vykdomu perduoti skirtų asmens duomenų tvarkymu, ir laikysis priežiūros institucijos rekomendacijų, susijusių su perduotų duomenų tvarkymu;

f)

duomenų eksportuotojo prašymu leis atlikti savo duomenų tvarkymo priemonių auditą, kiek tai susiję su šių sąlygų apimama duomenų tvarkymo veikla, kurį atliks duomenų eksportuotojas arba tikrinimo grupė, sudaryta iš nepriklausomų narių, kurie turi reikiamą profesinę kvalifikaciją, yra saistomi pasižadėjimo saugoti konfidencialumą ir kuriuos atrinko duomenų eksportuotojas, kai taikytina, suderinęs tai su priežiūros institucija;

g)

duomenų subjekto prašymu pateiks jam šių sąlygų arba bet kokios egzistuojančios pagalbinio duomenų tvarkymo sutarties kopiją (išskyrus atvejį, kai į sąlygas arba sutartį įtraukta komercinė informacija – tokiu atveju ši komercinė informacija gali būti pašalinta), išskyrus 2 priedėlį, kuris pakeičiamas saugumo priemonių aprašymo santrauka tais atvejais, kai duomenų subjektas negali gauti kopijos iš duomenų eksportuotojo;

h)

pagalbinio duomenų tvarkymo atveju jis iš anksto informavo duomenų eksportuotoją ir gavo jo išankstinį raštišką sutikimą;

i)

pagalbinio duomenų tvarkytojo teikiamos tvarkymo paslaugos bus vykdomos pagal 11 sąlygą;

j)

nedelsdamas išsiųs duomenų eksportuotojui bet kokio pagalbinio duomenų tvarkymo susitarimo, sudaromo pagal šias sąlygas, kopiją.

6   sąlyga

Atsakomybė

1.

Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuriam bet kuri šalis arba pagalbinis duomenų tvarkytojas padarė žalą, nes neįvykdė 3 arba 11 sąlygoje nustatytų įsipareigojimų, turi teisę gauti kompensaciją iš duomenų eksportuotojo dėl patirtos žalos.

2.

Jeigu duomenų subjektas negali reikalauti kompensacijos, kaip nustatyta 1 dalyje, iš duomenų eksportuotojo dėl duomenų importuotojo arba jo pagalbinio duomenų tvarkytojo padaryto bet kurio iš jų įsipareigojimų, įvardytų 3 arba 11 sąlygose, pažeidimo dėl to, kad duomenų eksportuotojas yra faktiškai dingęs, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokus, duomenų importuotojas sutinka, kad duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų importuotojui, tarytum jis būtų duomenų eksportuotojas, išskyrus atvejį, kai visus duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas; tokiais atvejais duomenų subjektas gindamas savo teises gali iškelti ieškinį tokiam tęsėjui.

Duomenų importuotojas negali išvengti atsakomybės remdamasis tuo, kad pagalbinis duomenų tvarkytojas nevykdė savo įsipareigojimų.

3.

Jeigu duomenų subjektas negali pareikšti reikalavimų duomenų eksportuotojui arba duomenų importuotojui, kaip paminėta 1 ir 2 dalyse, dėl pagalbinio duomenų tvarkytojo padaryto bet kurio iš jų įsipareigojimų, įvardytų 3 arba 11 sąlygose, pažeidimo dėl to, kad duomenų eksportuotojas ir duomenų importuotojas yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokūs, pagalbinis duomenų tvarkytojas sutinka, kad duomenų subjektas gali iškelti ieškinį pagalbiniam duomenų tvarkytojui, kiek tai susiję su jo vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas, tarytum jis būtų duomenų eksportuotojas arba duomenų importuotojas, išskyrus atvejį, kai visus duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas; tokiais atvejais duomenų subjektas gindamas savo teises gali iškelti ieškinį tokiam tęsėjui. Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo atsakomybė apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas.

7   sąlyga

Tarpininkavimas ir jurisdikcija

1.

Duomenų importuotojas sutinka, kad jeigu duomenų subjektas prieš jį pasinaudoja trečiosios šalies naudos gavėjos teisėmis ir (arba) pareikalauja kompensuoti žalą pagal šias sąlygas, duomenų importuotojas sutiks su duomenų subjekto sprendimu:

a)

kreiptis dėl ginčo į tarpininką, kurio vaidmenį atliktų nepriklausomas asmuo arba, kai taikytina, priežiūros institucija;

b)

kreiptis dėl ginčo į valstybės narės, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, teismą.

2.

Šalys sutinka, kad duomenų subjekto pasirinkimas nepažeis jo esminių arba procedūrinių teisių imtis teisių gynimo priemonių pagal kitas nacionalinės arba tarptautinės teisės nuostatas.

8   sąlyga

Bendradarbiavimas su priežiūros institucijomis

1.

Duomenų eksportuotojas sutinka pateikti šios sutarties kopiją saugoti priežiūros institucijai, jeigu ji to pareikalauja arba jeigu to reikalaujama pagal taikytiną duomenų apsaugos teisę.

2.

Šalys sutinka, kad priežiūros institucija turi teisę atlikti duomenų importuotojo ir bet kurio pagalbinio duomenų tvarkytojo auditą, kuris būtų tokio paties masto ir kuriam būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir duomenų eksportuotojo auditui pagal taikytiną duomenų apsaugos teisę.

3.

Duomenų importuotojas kuo skubiau praneša duomenų eksportuotojui apie jam arba bet kuriam pagalbiniam duomenų tvarkytojui taikytinų teisės aktų, kurie neleistų atlikti duomenų importuotojo arba bet kurio pagalbinio duomenų tvarkytojo audito pagal 2 dalį, buvimą. Tokiu atveju duomenų eksportuotojas turi teisę imtis 5 sąlygos b punkte numatytų priemonių.

9   sąlyga

Reglamentuojantys teisės aktai

Šios sąlygos reglamentuojamos valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, teisės, konkrečiai …

10   sąlyga

Sutarties variantiškumas

Šalys įsipareigoja neįvairinti ir nekeisti šių sąlygų. Tuo šalims nedraudžiama pridėti sąlygų, susijusių su dalykiniais klausimais, jeigu jos neprieštarauja pirminei sąlygai.

11   sąlyga

Pagalbinis duomenų tvarkymas

1.

Duomenų importuotojas nesudaro subrangos sutarties dėl duomenų tvarkymo veiksmų, atliekamų duomenų eksportuotojo vardu pagal šias sąlygas, negavęs išankstinio raštiško duomenų eksportuotojo sutikimo. Kai duomenų importuotojas, gavęs duomenų eksportuotojo sutikimą, sudaro subrangos sutartį, kuria perduoda savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas, jis tai daro tik pasirašydamas rašytinį susitarimą su pagalbiniu duomenų tvarkytoju, kuriuo pagalbinis duomenų tvarkytojas prisiima tokius pačius įsipareigojimus, kuriuos pagal šias sąlygas prisiima duomenų importuotojas (3). Jeigu pagalbinis duomenų tvarkytojas nevykdo savo duomenų apsaugos įsipareigojimų pagal tokį rašytinį susitarimą, duomenų importuotojas visiškai atsako duomenų eksportuotojui už pagal tokį susitarimą pagalbinio duomenų tvarkytojo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

2.

Iš anksto sudarytoje duomenų importuotojo ir pagalbinio duomenų tvarkytojo rašytinėje sutartyje taip pat nustatoma trečiosios šalies naudos gavėjos sąlyga, kaip nustatyta 3 sąlygoje, skirta atvejams, kai duomenų subjektas negali rekalauti kompensacijos, nurodytos 6 sąlygos 1 dalyje, iš duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo, nes jie yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokūs ir joks veiklos tęsėjas sutartimi arba teisiniais veiksmais neperėmė visų duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo teisinių įsipareigojimų. Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo kaip trečiojo asmens atsakomybė apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas.

3.

1 dalyje įvardytos sutarties nuostatos, susijusios su pagalbinio duomenų tvarkymo duomenų apsaugos aspektais, reglamentuojamos valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, teisės, konkrečiai …

4.

Duomenų eksportuotojas saugo pagalbinio duomenų tvarkymo susitarimų, kurie sudaryti pagal šias sąlygas ir apie kuriuos duomenų importuotojas pranešė pagal 5 sąlygos j punktą, sąrašą, kuris atnaujinamas mažiausiai kartą per metus. Su sąrašu gali susipažinti duomenų eksportuotojo duomenų apsaugos priežiūros institucija.

12   sąlyga

Įsipareigojimai nutraukus asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikimą

1.

Šalys sutinka, kad nutraukus asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikimą duomenų importuotojas ir pagalbinis duomenų tvarkytojas duomenų eksportuotojo pasirinkimu grąžins visus perduotus asmens duomenis ir jų kopijas duomenų eksportuotojui arba sunaikins visus asmens duomenis ir išsiųs patvirtinimą duomenų eksportuotojui, kad tai buvo atlikta, išskyrus atvejus, kai pagal duomenų importuotojui taikytinus teisės aktus jam draudžiama grąžinti arba sunaikinti visus perduotus asmens duomenis arba jų dalį. Tuo atveju duomenų importuotojas užtikrina, kad jis garantuos perduotų asmens duomenų konfidencialumą ir daugiau netvarkys perduotų asmens duomenų.

2.

Duomenų importuotojas ir pagalbinis duomenų tvarkytojas garantuoja, kad, duomenų eksportuotojo ir (arba) priežiūros institucijos prašymu, leis atlikti savo duomenų tvarkymo priemonių auditą, kiek tai susiję su 1 dalyje įvardytomis priemonėmis.

Duomenų eksportuotojo vardu

Vardas, pavardė (įrašyti visus): …

Pareigos: …

Adresas: …

Kita informacija, reikalinga tam, kad sutartis būtų saistanti (jei tokios yra):

Image

Parašas …

Duomenų importuotojo vardu

Vardas, pavardė (įrašyti visus): …

Pareigos: …

Adresas: …

Kita informacija, reikalinga tam, kad sutartis būtų saistanti (jei tokios yra):

Image

Parašas …


(1)  Šalys gali įtraukti Direktyvos 95/46/EB apibrėžtis ir reikšmes į šią sąlygą, jeigu, jų manymu, taip sutartį būtų galima skaityti atskirai.

(2)  Duomenų importuotojui taikytini privalomi nacionalinių teisės aktų reikalavimai, kurie, atsižvelgiant į Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalį, neviršija demokratinėje visuomenėje reikalingų apribojimų, t. y. jeigu jie yra būtina priemonė užtikrinti nacionalinį saugumą, gynybą, visuomenės saugumą, baudžiamųjų nusikaltimų bei reglamentuojamų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, išaiškinimą ir persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius bei finansinius interesus, apsaugoti duomenų subjektą arba kitų asmenų teises ir laisves, neprieštarauja standartinėms sutarčių sąlygoms. Tokių privalomų reikalavimų, kurie neviršija demokratinėje visuomenėje reikalingų apribojimų, yra, inter alia, tarptautiniu mastu pripažintos sankcijos, mokestinių ataskaitų reikalavimai arba pinigų plovimo prevencijos ataskaitų reikalavimai.

(3)  Pagalbinis duomenų tvarkytojas gali įvykdyti šį reikalavimą pasirašydamas sutartį, kurią pagal šį sprendimą sudarė duomenų eksportuotojas ir duomenų importuotojas.

1 Priedėlis

Sutarčių standartinių sąlygų

Šis priedėlis yra neatskiriama sąlygų dalis ir šalys privalo jį užpildyti ir pasirašyti

Valstybės narės remdamosi savo nacionalinėmis procedūromis gali įrašyti arba nustatyti bet kokią papildomą informaciją, kuri turėtų būti įtraukta į šį priedėlį

Duomenų eksportuotojas

Duomenų eksportuotojas yra (trumpai įvardyti veiklą, susijusią su duomenų perdavimu):

Duomenų importuotojas

Duomenų importuotojas yra (trumpai įvardyti veiklą, susijusią su duomenų perdavimu):

Duomenų subjektai

Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis duomenų subjektų kategorijomis (nurodyti):

Duomenų kategorijos

Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis duomenų kategorijomis (nurodyti):

Ypatingos duomenų kategorijos (jei taikytina)

Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis ypatingomis duomenų kategorijomis (nurodyti):

Tvarkymo veiksmai

Su perduodamais duomenimis bus atliekami tokie pagrindiniai tvarkymo veiksmai (nurodyti):

 

DUOMENŲ EKSPORTUOTOJAS

Pavadinimas …

Įgalioto asmens parašas …

 

DUOMENŲ IMPORTUOTOJAS

Pavadinimas …

Įgalioto asmens parašas …

2 priedėlis

Sutarčių standartinių sąlygų

Šis priedėlis yra neatskiriama sąlygų dalis ir šalys privalo jį užpildyti ir pasirašyti.

Techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kurias įgyvendino duomenų importuotojas pagal 4 sąlygos d punktą ir 5 sąlygos c punktą (arba pridėtą dokumentą ir (arba) teisės aktus), aprašymas:

AIŠKINAMOJI KOMPENSAVIMO NUOSTATA (NEPRIVALOMA)

Atsakomybė

Šalys sutinka, kad jeigu viena šalis yra atsakinga dėl sąlygų pažeidimų, kuriuos padarė kita šalis, pastaroji tiek, kiek ji yra atsakinga, kompensuos pirmajai šaliai bet kokias jos patirtas sąnaudas, mokėjimus, žalą, išlaidas arba nuostolius.

Kompensacija priklauso nuo:

a)

to, kad duomenų eksportuotojas nedelsdamas praneša duomenų importuotojui apie ieškinį; ir

b)

to, kad duomenų importuotojui suteikiama galimybė bendradarbiauti su duomenų eksportuotoju gynyboje ir sprendžiant ieškinio klausimą (1).


(1)  Dalis dėl atsakomybės nėra privaloma.


IV Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

12.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/19


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/88/BUSP/TVR

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 26–27 d. Taryba nusprendė įgalioti pirmininkaujančią valstybę narę, padedamą Komisijos, pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose. Šios derybos buvo sėkmingos ir buvo parengtas Susitarimas.

(2)

Nesant valstybių narių ir Japonijos dvišalių savitarpio teisinės pagalbos sutarčių, Europos Sąjunga siekia nustatyti veiksmingesnį jos valstybių narių ir Japonijos bendradarbiavimą savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose srityje.

(3)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti šį Susitarimą Europos Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Japonijos

SUSITARIMAS

dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose

EUROPOS SĄJUNGA

ir

JAPONIJA,

PAGEIDAUDAMOS nustatyti veiksmingesnį Europos Sąjungos valstybių narių ir Japonijos bendradarbiavimą savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose srityje,

PAGEIDAUDAMOS, kad tokiu bendradarbiavimu būtų prisidedama prie kovos su nusikalstamumu,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad yra įsipareigojusios laikytis teisingumo, teisinės valstybės ir demokratijos bei teismų nepriklausomumo principų,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Objektas ir tikslas

1.   Prašomoji valstybė, gavusi prašančiosios valstybės prašymą, teikia savitarpio teisinę pagalbą (toliau – pagalba) vykdant tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir kitus procesinius veiksmus, įskaitant teismo procesus, baudžiamosiose bylose, vadovaudamasi šio Susitarimo nuostatomis.

2.   Šis Susitarimas netaikomas ekstradicijai, baudžiamojo proceso perdavimui ir bausmių vykdymui, išskyrus konfiskavimą, numatytą 25 straipsnyje.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   „Susitariančiosios Šalys“– Europos Sąjunga ir Japonija;

b)   „valstybė narė“– Europos Sąjungos valstybė narė;

c)   „valstybė“– valstybė narė arba Japonija;

d)   „daiktai“– dokumentai, įrašai ir kiti įrodymai;

e)   „turtas“– natūrinis arba nenatūrinis, kilnojamasis arba nekilnojamasis, materialus arba nematerialus turtas bei teisiniai dokumentai arba priemonės, įrodantys nuosavybės teisę į tokį turtą arba su juo susijusias teises;

f)   „nusikaltimo priemonės“– turtas, visas arba iš dalies kuriuo nors būdu panaudotas arba planuotas panaudoti nusikaltimui padaryti;

g)   „pajamos“– turtas, tiesiogiai arba netiesiogiai atsiradęs arba gautas dėl nusikaltimo padarymo;

h)   „užšaldymas arba areštas“– laikinas draudimas perduoti, keisti, disponuoti arba perkelti turtą arba laikinas turto saugojimas ar administravimas, remiantis teismo ar kitos kompetentingos institucijos nutartimi; ir

i)   „konfiskavimas“– atitinkamais atvejais įskaitant nusavinimą, byloje dėl nusikaltimo ar nusikaltimų teismo paskirta bausmė arba priemonė, kurios pasekmė yra galutinis turto atėmimas.

3 straipsnis

Pagalbos teikimo sritis

Teikiama tokia pagalba:

a)

parodymų paėmimas ar pareiškimų priėmimas;

b)

galimybės apklausti vaizdo konferencijos metu sudarymas;

b)

daiktų paėmimas, įskaitant vykdant apieškojimą ir turto areštą;

d)

banko sąskaitų išrašų, dokumentų ar ataskaitų paėmimas;

e)

asmenų apklausa, daiktų ar vietų tikrinimas;

f)

asmenų buvimo vietos, daiktų ar vietų suradimas arba asmenų tapatybės nustatymas, daiktų ar vietų identifikavimas;

g)

daiktų, kuriuos turi prašomosios valstybės teisėkūros, administracinės ar teisminės institucijos ir jos vietos valdžios institucijos, pateikimas;

h)

dokumentų įteikimas ir asmens informavimas apie kvietimą atvykti į prašančiąją valstybę;

i)

laikinas kalinamo asmens perdavimas parodymų davimui arba kitais įrodomaisiais tikslais;

j)

pagalba bylose, susijusiose su pajamų ar nusikaltimo priemonių užšaldymu arba areštu ir konfiskavimu; ir

k)

kita pagalba, kurią leidžiama teikti pagal prašomosios valstybės teisės aktus ir kurią susitarė teikti valstybė narė ir Japonija.

4 straipsnis

Centrinių institucijų paskyrimas ir atsakomybė

Kiekviena valstybė paskiria centrinę instituciją, t. y. instituciją, atsakingą už pagalbos prašymų siuntimą, priėmimą ir atsakymą į juos, tokių prašymų vykdymą ar perdavimą valdžios institucijoms, kurių jurisdikcijai priklauso juos vykdyti pagal tos valstybės teisės aktus. Centrinės institucijos – šio Susitarimo I priede pateiktame sąraše išvardytos institucijos.

5 straipsnis

Centrinių institucijų tarpusavio ryšiai

1.   Pagalbos prašymus pagal šį Susitarimą prašančiosios valstybės centrinė institucija siunčia prašomosios valstybės centrinei institucijai.

2.   Valstybių narių ir Japonijos centrinės institucijos įgyvendindamos šį Susitarimą palaiko tiesioginius tarpusavio ryšius.

6 straipsnis

Teikti prašymus kompetentingos institucijos

Pagal valstybių teisės aktus teikti šiame Susitarime numatytus pagalbos prašymus kompetentingos institucijos yra nustatytos šio Susitarimo II priede.

7 straipsnis

Autentiškumo patvirtinimas

Pagal šį Susitarimą valstybės perduodamų dokumentų, patvirtintų kompetentingos institucijos ar tos valstybės centrinės institucijos antspaudu arba atsakingo darbuotojo parašu, autentiškumo tvirtinti nereikia.

8 straipsnis

Pagalbos prašymai

1.   Prašančioji valstybė prašymus pateikia raštu.

2.   Prašančioji valstybė gali skubiais atvejais, susisiekusi su prašomąja valstybe, prašymą pateikti kitomis patikimomis ryšių priemonėmis, įskaitant faksu ar el. paštu. Tokiais atvejais prašančioji valstybė iš karto po to pateikia papildomą prašymo patvirtinimą raštu, jeigu to prašo prašomoji valstybė.

3.   Prašyme nurodoma:

a)

tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ar kitus procesinius veiksmus, įskaitant teismo procesą, vykdančios kompetentingos institucijos pavadinimas;

b)

su tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar kitų procesinių veiksmų, įskaitant teismo procesą, dalyku susiję faktai;

c)

tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar kitų procesinių veiksmų, įskaitant teismo procesą, pobūdis ir etapas;

d)

prašančiosios valstybės atitinkamų teisės aktų, įskaitant taikytinas sankcijas, tekstas arba suvestinė;

e)

prašomos pagalbos apibūdinimas; ir

f)

prašomos pagalbos tikslo apibūdinimas.

4.   Prašyme, kiek įmanoma ir svarbu atsižvelgiant į prašomą pagalbą, taip pat nurodoma:

a)

informacija apie asmens, kurio parodymus, pareiškimus arba daiktus prašoma paimti, tapatybę ir buvimo vietą;

b)

klausimų, kurie turi būti užduoti asmeniui, kurio parodymus arba pareiškimus prašoma paimti, sąrašas;

c)

tikslus apieškotinų asmenų ar vietų ir ieškotinų daiktų apibūdinimas;

d)

priežasčių, kodėl prašančioji valstybė mano, kad prašomi banko sąskaitų išrašai, dokumentai ar ataskaitos gali būti svarbūs ir reikalingi nusikaltimo tyrimo tikslais, apibūdinimas ir kita informacija, dėl kurios gali būti sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti prašymą;

e)

informacija apie asmenis, kuriuos reikia apklausti, daiktus ar vietas, kuriuos reikia patikrinti;

f)

informacija apie asmenis, kurių buvimo vietą reikia surasti, daiktus ar vietas, kuriuos reikia surasti, arba asmenis, kurių tapatybę reikia nustatyti, daiktus ar vietas, kuriuos reikia identifikuoti;

g)

informacija apie asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas arba kuris turi būti informuotas apie kvietimą, tapatybę ir buvimo vietą, to asmens ryšį su byla ir tai, kokiu būdu dokumentai turi būti įteikti;

h)

informacija apie išmokas ir išlaidas, kurias turės teisę gauti asmuo, kurio prašoma atvykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją; ir

i)

tikslus pajamų ar nusikaltimo priemonių apibūdinimas, jų buvimo vieta ir jų savininko tapatybė.

5.   Prašyme, kiek tai būtina, taip pat nurodoma:

a)

konkretaus būdo ar tvarkos, kurių turi būti laikomasi vykdant prašymą, apibūdinimas;

b)

priežasčių, dėl kurių prašoma laikytis konfidencialumo prašymo atžvilgiu, apibūdinimas; ir

c)

kita informacija, į kurią prašomoji valstybė turėtų atkreipti dėmesį, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vykdyti prašymą.

6.   Jeigu prašomoji valstybė mano, kad pagalbos prašyme pateiktos informacijos nepakanka siekiant įvykdyti pagal šį Susitarimą nustatytus reikalavimus, kad būtų galima vykdyti tą prašymą, ji gali prašyti suteikti papildomos informacijos.

9 straipsnis

Kalba

Kartu su prašymu ir visais prie jo pridedamais dokumentais pateikiamas vertimas į vieną iš prašomosios valstybės valstybinių kalbų arba į visas kalbas, o skubiais atvejais – į vieną iš šio Susitarimo III priede nurodytų kalbų.

10 straipsnis

Prašymų vykdymas

1.   Prašomoji valstybė nedelsdama įvykdo prašymą vadovaudamasi atitinkamomis šio Susitarimo nuostatomis. Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos imasi visų įmanomų priemonių pagal savo įgaliojimus, kad užtikrintų, jog prašymas būtų įvykdytas.

2.   Prašymas vykdomas naudojant priemones, kurios neprieštarauja prašomosios valstybės teisės aktams. 8 straipsnio 4 dalies g punkte ar 5 dalies a punkte nurodytu prašyme apibūdintu konkrečiu būdu ar tvarka vadovaujamasi tiek, kiek tai neprieštarauja prašomosios valstybės teisės aktams ir kai tai yra įmanoma praktikoje. Jei prašomajai valstybei sudėtinga praktiškai vykdyti prašymą jame apibūdintu būdu ar tvarka, prašomoji valstybė konsultuojasi su prašančiąja valstybe siekdama išspręsti šią praktinę problemą.

3.   Jeigu manoma, kad prašymo vykdymas trukdys vykdomam tyrimui, baudžiamajam persekiojimui ar kitiems procesiniams veiksmams, įskaitant teismo procesą, prašomojoje valstybėje, prašomoji valstybė jo vykdymą gali atidėti. Prašomoji valstybė praneša prašančiajai valstybei prašymo vykdymo atidėjimo priežastis ir konsultuojasi dėl tolesnės tvarkos. Vietoj prašymo vykdymo atidėjimo prašomoji valstybė, pasikonsultavusi su prašančiąja valstybe, gali nustatyti tam tikras sąlygas, kurios laikomos būtinomis tam, kad tas prašymas būtų vykdomas. Jeigu prašančiajai valstybei tokios sąlygos yra priimtinos, ji jas įvykdo.

4.   Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad prašymo pateikimo faktas, prašymo turinys, prašymo vykdymo rezultatas ir kita atitinkama su prašymo vykdymu susijusi informacija liktų konfidencialūs, jeigu prašančioji valstybė prašo laikytis tokio konfidencialumo. Jei prašymo neįmanoma įvykdyti tokios informacijos neatskleidus, prašomoji valstybė apie tai praneša prašančiajai valstybei, o ši tuomet sprendžia, ar prašymas vis dėlto turėtų būti vykdomas.

5.   Prašomoji valstybė atsako į visus pagrįstus prašančiosios valstybės užklausimus apie prašymo vykdymo būklę.

6.   Prašomoji valstybė nedelsdama informuoja prašančiąją valstybę apie prašymo vykdymo rezultatą ir pateikia prašančiajai valstybei vykdant tą prašymą paimtus parodymus, pareiškimus ar daiktus, įskaitant asmens, kurio parodymus, pareiškimus arba daiktus prašoma paimti, pareiškimą, kad jis pagal prašančiosios valstybės teisės aktus yra neliečiamas, neteisnus ar neveiksnus arba turi privilegiją. Prašomoji valstybė pateikia įrašų ar dokumentų originalus arba, turint pagrįstų priežasčių, jų patvirtintas kopijas. Jeigu negalima įvykdyti viso prašymo arba jo dalies, prašomoji valstybė praneša prašančiajai valstybei to priežastis.

11 straipsnis

Atsisakymo suteikti pagalbą pagrindai

1.   Pagalbą suteikti gali būti atsisakyta, jeigu prašomoji valstybė mano, kad:

a)

prašymas yra susijęs su politiniu nusikaltimu arba nusikaltimu, susijusiu su politiniu nusikaltimu;

b)

prašymo vykdymas gali pakenkti jos suverenumui, saugumui, viešajai tvarkai arba kitiems esminiams interesams. Taikydama šį punktą prašomoji valstybė gali laikytis nuomonės, kad vykdant prašymą, susijusį su nusikaltimu, už kurį galima bausti mirties bausme pagal prašančiosios valstybės teisės aktus, arba, vienos valstybės narės, nustatytos šio Susitarimo IV priede, ir Japonijos santykių atveju, vykdant prašymą, susijusį su nusikaltimu, už kurį galima bausti įkalinimu iki gyvos galvos pagal prašančiosios valstybės teisės aktus, galėtų būti pažeidžiami esminiai prašomosios valstybės interesai, išskyrus atvejus, kai prašomoji valstybė ir prašančioji valstybė susitaria dėl sąlygų, kuriomis prašymą galima vykdyti;

c)

yra pagrįstų priežasčių manyti, kad pagalbos prašymas yra pateiktas siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar bausti asmenį dėl jo rasės, religijos, tautybės, etninės kilmės, politinių įsitikinimų ar lyties arba kad tokio asmens padėtis dėl tų priežasčių gali būti pabloginta;

d)

asmuo, kurio atžvilgiu prašančiojoje valstybėje vykdomas baudžiamasis tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ar kiti procesiniai veiksmai, įskaitant teismo procesą, dėl kurių prašoma pagalbos, valstybėje narėje arba Japonijoje jau buvo galutinai nuteistas arba išteisintas dėl tų pačių bylos aplinkybių; arba

e)

prašymas neatitinka šio Susitarimo reikalavimų.

2.   Prašomoji valstybė gali atsisakyti teikti pagalbą, kurią teikiant pagal jos teisės aktus reikėtų panaudoti prievartos priemones, jeigu ji mano, kad elgesys, dėl kurio prašančiojoje valstybėje vykdomas tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ar kiti procesiniai veiksmai, įskaitant teismo procesą, nebūtų laikomas nusikaltimu pagal prašomosios valstybės teisės aktus. Japonijos ir dviejų valstybių narių, nustatytų šio Susitarimo IV priede, santykių atveju galima atsisakyti suteikti pagalbą, jei prašomoji valstybė mano, kad elgesys, dėl kurio prašančiojoje valstybėje vykdomas tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ar kiti procesiniai veiksmai, įskaitant teismo procesą, nebūtų laikomas nusikaltimu pagal prašomosios valstybės teisės aktus.

3.   Suteikti pagalbą negali būti atsisakoma dėl bankų informacijos slaptumo priežasčių.

4.   Prieš atsisakydama suteikti pagalbą pagal šį straipsnį, tais atvejais, kai prašomoji valstybė mano, kad pagalba gali būti suteikta tam tikromis sąlygomis, ji konsultuojasi su prašančiąja valstybe. Jeigu prašančiajai valstybei tokios sąlygos yra priimtinos, ji jas įvykdo.

5.   Jeigu pagalbą suteikti atsisakoma, prašomoji valstybė informuoja prašančiąją valstybę apie atsisakymo priežastis.

12 straipsnis

Išlaidos

1.   Prašomoji valstybė prisiima visas su prašymo vykdymu susijusias išlaidas, išskyrus atvejus, kai prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė susitaria kitaip.

2.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, prašančioji valstybė atlygina:

a)

užmokesčio ekspertui išlaidas;

b)

vertimo raštu, vertimo žodžiu ir stenografavimo išlaidas;

c)

išlaidas išmokoms ir išlaidas, susijusias asmenų kelionėmis pagal 22 ir 24 straipsnius;

d)

vaizdo ryšio užmezgimo išlaidas ir su vaizdo ryšio teikimu prašomojoje valstybėje susijusias išlaidas; ir

e)

nenumatytas išlaidas,

išskyrus atvejus, kai prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė susitaria kitaip.

3.   Jei dėl prašymo vykdymo būtų patiriama nenumatytų išlaidų, prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė konsultuojasi, kad nustatytų sąlygas, kuriomis tas prašymas bus vykdomas.

13 straipsnis

Parodymų, pareiškimų, daiktų ar informacijos naudojimo apribojimai

1.   Pagal šį Susitarimą pateiktus ar kitaip pagal jį gautus parodymus, pareiškimus, daiktus ar kitą informaciją, įskaitant asmens duomenis, prašančioji valstybė naudoja tik prašyme aprašyto tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar kitų procesinių veiksmų, įskaitant teismo procesą, tikslais ir tik iš anksto gavusi prašomosios valstybės sutikimą. Duodama tokį išankstinį sutikimą, prašomoji valstybė gali nustatyti tokias sąlygas, kokias ji laiko tinkamomis.

2.   Prašomoji valstybė gali prašyti, kad būtų užtikrinamas pagal šį Susitarimą pateiktų arba pagal jį kitaip gautų parodymų, pareiškimų, daiktų ar kitos informacijos, įskaitant asmens duomenis, konfidencialumas arba kad jie būtų naudojami tik laikantis kitų sąlygų, kurias ji gali nustatyti. Jeigu prašančioji valstybė sutinka užtikrinti tokį konfidencialumą arba sutinka su tokiomis sąlygomis, ji vykdo tą įsipareigojimą ir laikosi tų sąlygų.

3.   Išimtinėmis aplinkybėmis valstybė, pateikdama parodymus, pareiškimus, daiktus ar kitą informaciją, įskaitant asmens duomenis, gali prašyti, kad gaunančioji valstybė pateiktų informaciją apie jų panaudojimą.

14 straipsnis

Daiktų pervežimas, saugojimas ir grąžinimas

1.   Prašomoji valstybė gali prašyti, kad pagal šį Susitarimą pateiktus daiktus prašančioji valstybė pervežtų ir saugotų laikydamasi prašomosios valstybės nustatytų sąlygų, įskaitant sąlygas, kurios laikomos būtinomis siekiant apsaugoti trečiųjų šalių interesus, susijusius su daiktais, kurie turi būti perduoti.

2.   Prašomoji valstybė gali prašyti, kad prašančioji valstybė, panaudojusi pagal šį Susitarimą pateiktus daiktus prašyme aprašytu tikslu, grąžintų juos laikydamasi prašomosios valstybės nustatytų sąlygų.

3.   Prašančioji valstybė vykdo pagal 1 arba 2 dalį pateiktą prašymą. Tais atvejais, kai toks prašymas pateiktas, prašančioji valstybė daiktus tikrina tik iš anksto gavusi prašomosios valstybės sutikimą, jei tikrinimas daro ar galėtų padaryti žalą daiktui.

15 straipsnis

Parodymų ar pareiškimų paėmimas

1.   Prašomoji valstybė paima parodymus ar pareiškimus. Prašomoji valstybė tam panaudoja prievartos priemones, jeigu tokios priemonės būtinos ir jeigu prašančioji valstybė prašomajai valstybei pateikia informaciją, pagal prašomosios valstybės teisės aktus pateisinančią tas priemones.

2.   Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad prašymo vykdymo metu būtų galimas prašyme nurodytų asmenų dalyvavimas parodymams ar pareiškimams paimti ir kad tokiems asmenims būtų sudaryta galimybė apklausti asmenį, kurio parodymus ar pareiškimus siekiama paimti. Tuo atveju, kai tokia tiesioginė apklausa neleidžiama, tiems asmenims sudaroma galimybė pateikti klausimus, kurie turi būti užduoti asmeniui, kurio parodymus ar pareiškimus siekiama paimti.

3.   Jeigu asmuo, kurio parodymus ar pareiškimus siekiama paimti vadovaujantis šiuo straipsniu, pareiškia esąs neliečiamas, neteisnus ar neveiksnus arba turįs privilegiją pagal prašančiosios valstybės teisės aktus, parodymai ar pareiškimai vis dėlto gali būti paimti, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedamas prašančiosios valstybės pareiškimas, kuriame nurodoma, kad pareiškus apie tokį neliečiamumą, neteisnumą ar neveiksnumą arba turimą privilegiją, parodymai ar pareiškimai negali būti paimti.

16 straipsnis

Apklausa naudojant vaizdo konferenciją

1.   Jei asmuo, kurį prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos turi apklausti kaip liudytoją ar ekspertą, yra prašomojoje valstybėje, prašomoji valstybė gali pasirūpinti, kad to asmens parodymus ar pareiškimą tos kompetentingos institucijos paimtų vaizdo konferencijos metu, jei tokia apklausa yra būtina prašančiosios valstybės procesiniams veiksmams. Prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė prireikus konsultuojasi, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos išspręsti teisinius, techninius ar logistikos klausimus, kurie gali kilti vykdant prašymą.

2.   Apklausai naudojant vaizdo konferenciją taikomos toliau išvardytos taisyklės, išskyrus atvejus, kai prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė susitaria kitaip:

a)

prašomosios valstybės valdžios institucija nustatys prašyme paminėto asmens, kuris turi būti apklaustas, tapatybę ir išsiųs tam asmeniui pakvietimą, kad jam būtų lengviau atvykti;

b)

prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija atliks apklausą tiesiogiai pati arba ji bus atlikta jai vadovaujant pagal prašančiosios valstybės narės teisės aktus ir pagrindinius prašomosios valstybės teisės principus;

c)

prašomosios valstybės valdžios institucijos atstovai dalyvaus apklausoje, prireikus jiems padės vertėjas žodžiu, ir jie stebės apklausą. Jei prašomosios valstybės valdžios institucija mano, kad per apklausą pažeisti pagrindiniai prašomosios valstybės teisės principai, ji nedelsdama imsis būtinų priemonių užtikrinti, kad apklausa toliau vyktų laikantis minėtų principų;

d)

prašančiosios valstybės ar apklausiamo asmens prašymu prašomoji valstybė prireikus užtikrins, kad apklausiamam asmeniui padėtų vertėjas žodžiu; ir

e)

apklausiamas asmuo gali pasinaudoti prašomosios arba prašančiosios valstybės teisės aktais jam suteikiama teise atsisakyti duoti parodymus. Taip pat bus imtasi kitų būtinų asmens apsaugos priemonių, dėl kurių susitarė prašančiosios ir prašomosios valstybių valdžios institucijos.

17 straipsnis

Daiktų paėmimas

1.   Prašomoji valstybė atlieka daiktų paėmimą. Prašomoji valstybė tam panaudoja prievartos priemones, įskaitant apieškojimą ir turto areštą, jeigu tokios priemonės būtinos ir jeigu prašančioji valstybė prašomajai valstybei pateikia informaciją, pagal prašomosios valstybės teisės aktus pateisinančią tas priemones.

2.   Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad prašymo vykdymo metu būtų galimas prašyme nurodytų asmenų dalyvavimas daiktams paimti.

18 straipsnis

Banko sąskaitos

1.   Prašomoji valstybė patvirtina, ar fizinis arba juridinis asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas baudžiamasis tyrimas, turi ar kontroliuoja vieną ar daugiau prašyme nurodytų bankų sąskaitų.

2.   Prašomoji valstybė pateikia nurodytų sąskaitų nustatytus išrašus, dokumentus ar ataskaitas, banko operacijų, kurios buvo atliktos per nurodytą laikotarpį naudojantis prašyme nurodytomis ar pagal 1 dalį nustatytomis sąskaitomis, ir sąskaitų, iš kurių ar į kurias buvo siunčiama, nustatytus išrašus, dokumentus ar ataskaitas.

3.   Šiame straipsnyje išdėstytos pareigos taikomos tik tokiu mastu, kokiu sąskaitą tvarkantis bankas turi informaciją.

4.   Prašomoji valstybė narė 1 ir 2 dalyse nurodytų prašymų vykdymui gali taikyti sąlygas, kurias ji taiko prašymams dėl daiktų paėmimo vykdyti.

19 straipsnis

Asmenų apklausa, daiktų ar vietų tikrinimas

1.   Prašomoji valstybė apklausia asmenis, tikrina daiktus ar vietas. Prašomoji valstybė tam panaudoja prievartos priemones, jeigu tokios priemonės būtinos ir jeigu prašančioji valstybė prašomajai valstybei pateikia informaciją, pagal prašomosios valstybės teisės aktus pateisinančią tas priemones.

2.   Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad prašymo vykdymo metu būtų galimas prašyme nurodytų asmenų dalyvavimas asmenų apklausai, daiktų ar vietų tikrinimui atlikti.

20 straipsnis

Asmenų buvimo vietos, daiktų ar vietų suradimas arba asmenų tapatybės nustatymas, daiktų ar vietų identifikavimas

Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad būtų surastos asmenų buvimo vietos, daiktai ar vietos arba būtų nustatyta asmenų tapatybė, identifikuoti daiktai ar vietos.

21 straipsnis

Daiktų, kuriuos turi teisėkūros, administracinės, teisminės ar vietos institucijos, pateikimas

1.   Prašomoji valstybė prašančiajai valstybei pateikia daiktus, kuriuos turi prašomosios valstybės teisėkūros, administracinės ar teisminės institucijos ir jos vietos institucijos ir kurių atveju nenustatyti galimybės visuomenei juos gauti ar su jais susipažinti apribojimai.

2.   Prašomoji valstybė deda visas pastangas, kad prašančiajai valstybei pateiktų daiktus, įskaitant informaciją iš nuosprendžių registro, kuriuos turi prašomosios valstybės teisėkūros, administracinės ar teisminės institucijos ir jos vietos institucijos ir kurių atveju nustatyti galimybės visuomenei juos gauti ar su jais susipažinti apribojimai, tokiu pačiu mastu ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis tokie daiktai būtų prieinami jos tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms.

22 straipsnis

Dokumentų įteikimas ir asmens informavimas apie kvietimą atvykti

1.   Prašomoji valstybė dokumentus, įskaitant kvietimus į teismą ar kitus dokumentus, kuriuose reikalaujama, kad asmuo atvyktų į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją, įteikia prašomojoje valstybėje esantiems asmenims. Prašomoji valstybė informuoja toje valstybėje esantį asmenį apie kvietimą atvykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją.

2.   Tais atvejais, kai prašymas yra susijęs su dokumento, kuriame reikalaujama, kad asmuo atvyktų į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją, įteikimu, tą prašymą prašomosios valstybės centrinė institucija turi gauti likus ne mažiau kaip penkiasdešimt (50) dienų iki nustatytos atvykimo dienos. Skubiais atvejais prašomoji valstybė gali atsisakyti taikyti šį reikalavimą.

3.   Tais atvejais, kai prašančiajai valstybei žinoma, kad gavėjas nesupranta kalbos, kuria yra parengti arba į kurią yra išversti pagal 1 dalį įteikiami ar siunčiami dokumentai, prašančioji valstybė pasistengia, kad šie dokumentai arba bent svarbiausios jų ištraukos, būtų išversti ir į gavėjui suprantamą kalbą.

4.   Prie pagal 1 dalį įteikiamų dokumentų pridedamas pranešimas, kuriame nurodoma, kad informaciją apie su tuo dokumentu susijusias jo svarbias teises ir įsipareigojimus gavėjui gali suteikti dokumentą išdavusi prašančiosios valstybės kompetentinga institucija ar kitos tos valstybės valdžios institucijos.

5.   Patvirtindama dokumentų įteikimą pagal 10 straipsnio 6 dalį prašomoji valstybė pateikia įteikimo kvitą, kuriame nurodoma gavimo data ir kurį pasirašo asmuo, kuriam dokumentai buvo įteikti, arba prašomosios valstybės deklaraciją, kurioje nurodoma, kad dokumentai buvo įteikti, ir nurodoma jų įteikimo data, vieta ir būdas. Prašomoji valstybė prašančiosios valstybės prašymu, jei įmanoma, nedelsdama informuoja prašančiąją valstybę apie asmens, kuris buvo pakviestas arba kurio buvo pareikalauta atvykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją pagal 1 dalį, atsakymą.

6.   Asmeniui, kuris buvo pakviestas ar kurio buvo pareikalauta atvykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją pagal 1 dalį, tačiau kuris neatvyko į tą instituciją, dėl to prašančiojoje valstybėje netaikomos jokios sankcijos ar prievartos priemonės, nepaisant galimų priešingų pareiškimų, pateikiamų prašyme arba įteiktuose ar išsiųstuose dokumentuose.

23 straipsnis

Apsauga

1.   Asmuo, kuris buvo pakviestas ar kurio buvo pareikalauta atvykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją pagal 22 straipsnio 1 dalį:

a)

tos valstybės teritorijoje nesuimamas ir jo asmeninė laisvė neribojama dėl jokio elgesio ar apkaltinamojo nuosprendžio, vykdyto ar priimto prieš asmeniui išvykstant iš prašomosios valstybės; arba

b)

neprivalo duoti parodymų ar dalyvauti atliekant kitą tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ar kitus procesinius veiksmus, įskaitant teismo procesą, nei prašyme nurodyti procesiniai veiksmai.

2.   Jei 1 dalyje numatyta apsauga negali būti suteikta, prašančioji valstybė tai nurodo prašyme ar įteiktuose dokumentuose, kad asmuo būtų atitinkamai informuotas ir galėtų nuspręsti, ar vykti į prašančiosios valstybės kompetentingą instituciją.

3.   1 dalyje numatyta apsauga nebeteikiama, kai:

a)

asmuo, penkiolika (15) dienų iš eilės nuo tos dienos, kai jo buvimas kompetentingai institucijai nebebuvo reikalingas, arba nuo tos dienos, kai nustatytą atvykimo dieną jis neatvyko į tą instituciją, turėjęs galimybę išvykti, vis dėlto savanoriškai liko prašančiojoje valstybėje; arba

b)

asmuo, išvykęs iš prašančiosios valstybės, savanoriškai į ją sugrįžta.

4.   Kai prašančioji valstybė žino, kad 1 dalyje numatyta apsauga nebeteikiama pagal 3 dalies a ir b punktus, prašančioji valstybė nedelsdama apie tai informuoja prašomąją valstybę, jei prašomoji valstybė prašo tokios informacijos ir jei, prašančiosios valstybės nuomone, ji yra būtina.

24 straipsnis

Laikinas kalinamų asmenų perdavimas

1.   Prašomojoje valstybėje kalinamas asmuo, kurio buvimas prašančiojoje valstybėje yra būtinas parodymų ar kitais įrodomaisiais tikslais, tais tikslais laikinai perduodamas prašančiajai valstybei, jei asmuo sutinka ir jei prašančioji valstybė ir prašomoji valstybė dėl to susitaria, kai tai leidžiama pagal prašomosios valstybės teisės aktus.

2.   Prašančioji valstybė pagal 1 dalį perduotą asmenį įkalina prašančiojoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai prašomoji valstybė leidžia veikti kitaip.

3.   Prašančioji valstybė pagal išankstinį susitarimą arba pagal kitą prašančiosios ir prašomosios valstybių susitarimą nedelsdama grąžina perduotą asmenį prašomajai valstybei.

4.   Laikas, kurį perduotas asmuo kalinamas prašančiojoje valstybėje, laikomas dalimi laiko, kurį jis turi kalėti pagal prašomojoje valstybėje priimtą nuosprendį.

5.   Pagal šį straipsnį prašančiajai valstybei perduotam asmeniui prašančiojoje valstybėje iki grąžinimo į prašomąją valstybę taikoma 23 straipsnio 1 dalyje numatyta apsauga, išskyrus atvejus, kai asmuo sutinka duoti parodymus ar dalyvauti atliekant tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ar kitus procesinius veiksmus, įskaitant teismo procesą, nei prašyme nurodyti procesiniai veiksmai, o prašančioji ir prašomoji valstybės dėl to susitaria.

6.   Asmeniui, kuris nesutinka būti perduotas pagal šį straipsnį, dėl šios priežasties prašančiojoje valstybėje netaikomos jokios sankcijos ar prievartos priemonės, nepaisant jokių prašyme pateiktų priešingų pareiškimų.

25 straipsnis

Pajamų ar nusikaltimo priemonių užšaldymas arba areštas ir konfiskavimas

1.   Prašomoji valstybė, kiek tai leidžiama pagal jos teisės aktus, teikia pagalbą vykdant procesinius veiksmus, susijusius su pajamų ar nusikaltimo priemonių užšaldymu arba areštu ir konfiskavimu.

2.   1 dalyje apibūdintas prašymas konfiskuoti pateikiamas kartu su teismo ar kitos teisminės institucijos sprendimu, kuriuo skiriamas konfiskavimas.

3.   Prašomoji valstybė, kuri saugo pajamas ar nusikaltimo priemones, gali perduoti visas tokias pajamas ar priemones arba jų dalį prašančiajai valstybei, kiek tai leidžiama pagal prašomosios valstybės narės teisės aktus ir tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis.

4.   Taikant šį straipsnį pagal prašomosios valstybės teisės aktus užtikrinama, kad būtų laikomasi bona fide trečiųjų šalių teisėtų teisių ir interesų atžvilgiu.

26 straipsnis

Spontaniškas keitimasis informacija

1.   Valstybės narės ir Japonija gali be išankstinio prašymo teikti viena kitai su baudžiamosiomis bylomis susijusią informaciją, kiek tai leidžiama pagal informaciją teikiančios valstybės teisės aktus.

2.   Informaciją teikianti valstybė gali nustatyti tokios informacijos naudojimo gaunančiojoje valstybėje sąlygas. Tokiu atveju informaciją teikianti valstybė iš anksto praneša gaunančiajai valstybei apie informacijos, kuri turi būti teikiama, pobūdį ir sąlygas, kurios turi būti nustatytos. Gaunančioji valstybė turi laikytis tų sąlygų, jei ji su jomis sutinka.

27 straipsnis

Ryšys su kitais dokumentais

1.   Jokia šio Susitarimo nuostata nekliudo nė vienai valstybei prašyti pagalbos arba teikti pagalbą pagal kitus taikytinus tarptautinius susitarimus arba pagal jos teisės aktus, kurie gali būti taikomi.

2.   Jokia šio Susitarimo nuostata nekliudo nė vienai valstybei narei ir Japonijai sudaryti tarptautinių susitarimų, kuriais patvirtinamos, papildomos, išplečiamos ar plėtojamos jo nuostatos.

28 straipsnis

Konsultacijos

1.   Valstybių narių ir Japonijos centrinės institucijos prireikus rengia konsultacijas, kad būtų pašalinti visi su prašymo vykdymu susiję sunkumai ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos greitai ir veiksmingai teikti pagalbą pagal šį Susitarimą, ir prireikus gali priimti sprendimą dėl šiuo tikslu būtinų priemonių.

2.   Susitariančiosios Šalys prireikus rengia konsultacijas visais klausimais, kurie gali kilti aiškinant ar taikant šį Susitarimą.

29 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šis Susitarimas taikomas Japonijos teritorijoje, o Europos Sąjungos atveju:

a)

valstybių narių teritorijose; ir

b)

teritorijose, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė, arba valstybėse, kurios nėra valstybės narės ir kurioms valstybė narė turi kitų su jų išorės santykiais susijusių pareigų, jei Susitariančiosios Šalys dėl to susitaria pasikeisdamos diplomatinėmis notomis, tinkamai patvirtinus atitinkamai valstybei narei.

2.   Bet kuri Susitariančioji Šalis gali nutraukti šio Susitarimo taikymą bet kurioje teritorijoje ar valstybėje, kurioje taikymas buvo išplėstas pagal 1 dalies b punktą, prieš šešis mėnesius diplomatiniais kanalais pateikdama rašytinį pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai, tinkamai patvirtinus atitinkamai valstybei narei ir Japonijai.

30 straipsnis

Priedų statusas

Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. I, II ir III priedai gali būti keičiami Susitariančiųjų Šalių abipusiu rašytiniu sutarimu nekeičiant šio Susitarimo.

31 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai Susitariančiosios Šalys pasikeičia diplomatinėmis notomis, kuriomis viena kitai praneša apie šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų atitinkamų jų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Šis Susitarimas taikomas visiems pagalbos prašymams, pateiktiems šio Susitarimo įsigaliojimo dieną arba vėliau, nesvarbu, ar su tuo prašymu susijusi veika buvo įvykdyta iki tos dienos, tą dieną ar vėliau.

3.   Bet kuri Susitariančioji Šalis gali bet kada nutraukti šį Susitarimą pateikdama kitai Susitariančiajai Šaliai rašytinį pranešimą, o toks nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

PRIIMTA dviem egzemplioriais anglų ir japonų kalbomis, tekstai abiem kalbomis yra autentiški bei pasirašyta Briuselyje 2009 m. lapkričio penkioliktą dieną ir Tokijuje 2009 m. gruodžio penkioliktą dieną. Šis Susitarimas taip pat parengiamas bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; Susitariančiosios Šalys patvirtina šių kalbų redakcijų autentiškumą pasikeisdamos diplomatinėmis notomis.

Europos Sąjungos vardu

Japonijos vardu

I PRIEDAS

CENTRINĖS INSTITUCIJOS

Susitariančiųjų Šalių centrinės institucijos yra:

 

Belgijos Karalystė: Federalinė teisingumo viešoji tarnyba, Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamojo teisingumo srityje departamentas;

 

Bulgarijos Respublika: Teisingumo ministerija;

 

Čekijos Respublika:

iki nagrinėjant bylą teisme (t. y. ikiteisminėse procedūrose): Čekijos Respublikos generalinė prokuratūra ir

nagrinėjant bylą teisme (t. y. baudžiamųjų bylų teisminio nagrinėjimo stadijoje): Čekijos Respublikos teisingumo ministerija;

 

Danijos Karalystė: Teisingumo ministerija;

 

Vokietijos Federacinė Respublika: Federalinis teisingumo biuras;

 

Estijos Respublika: Teisingumo ministerija;

 

Airija: Teisingumo, lyčių lygybės ir teisės reformų ministras arba ministro paskirtas asmuo;

 

Graikijos Respublika: Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija;

 

Ispanijos Karalystė: Teisingumo ministerija, Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo generalinis subdirektoratas;

 

Prancūzijos Respublika: Teisingumo ministerija, Tarptautinės savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose biuras, Baudžiamųjų bylų ir atleidimų nuo bausmės direktoratas;

 

Italijos Respublika: Teisingumo ministerija, Teisminių klausimų departamentas-Baudžiamųjų bylų generalinis direktoratas;

 

Kipro Respublika: Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija;

 

Latvijos Respublika:

ikiteisminio tyrimo metu prieš baudžiamąjį persekiojimą: valstybinė policija,

ikiteisminio tyrimo metu prieš perduodant bylą į teismą: Generalinė prokuratūra ir

teismo metu: Teisingumo ministerija;

 

Lietuvos Respublika:

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija ir

Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra;

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė: generalinis prokuroras;

 

Vengrijos Respublika:

Teisingumo ir teisėtvarkos ministerija ir

Generalinė prokuratūra;

 

Maltos Respublika: Generalinė prokuratūra;

 

Nyderlandų Karalystė: Teisingumo ministerija Hagoje;

 

Austrijos Respublika: Teisingumo ministerija;

 

Lenkijos Respublika:

ikiteisminės stadijos metu: nacionalinė prokuratūra,

teismo metu: Teisingumo ministerija;

 

Portugalijos Respublika: Generalinė prokuratūra;

 

Rumunija: Teisingumo ir piliečių laisvių ministerija, Bendradarbiavimo generalinis direktoratas, Tarptautinės teisės ir sutarčių direktoratas, Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose padalinys;

 

Slovėnijos Respublika: Teisingumo ministerija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinės teisinės pagalbos direktoratas;

 

Slovakijos Respublika:

ikiteisminėse procedūrose: Generalinė prokuratūra,

teismo stadijoje: Teisingumo ministerija ir

priėmimas: Teisingumo ministerija;

 

Suomijos Respublika: Teisingumo ministerija;

 

Švedijos Karalystė: Teisingumo ministerija;

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė: Vidaus reikalų ministerija (Jungtinės Karalystės centrinė institucija), Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcija, Karališkoji tarnyba ir Prokuratūra;

 

Japonija: Teisingumo ministras ir Nacionalinė visuomenės saugumo komisija arba jų paskirti asmenys.

II PRIEDAS

Taikant šio Susitarimo 6 straipsnį toliau išvardijamos valdžios institucijos, kurios pagal valstybių teisės aktus yra kompetentingos teikti pagalbos prašymus pagalbą pagal šį Susitarimą:

 

Belgijos Karalystė: teisminės institucijos: susitariant, kad tai yra už teisės aktų administravimą atsakingi teismo pareigūnai, tyrimą atliekantys magistratai ir prokuratūros departamento pareigūnai;

 

Bulgarijos Respublika: Bulgarijos Respublikos Generalinė kasacinė prokuratūra baudžiamųjų bylų ikiteisminiam nagrinėjimui ir Bulgarijos Respublikos teismai baudžiamųjų bylų teisminiame etape;

 

Čekijos Respublika: Čekijos Respublikos prokurorai ir teismai;

 

Danijos Karalystė:

apygardų teismai, aukštieji teismai ir Aukščiausiasis teismas,

prokuratūros departamentas, kurį sudaro:

Teisingumo ministerija,

prokuratūros direktorius,

prokuroras ir

policijos komisarai;

 

Vokietijos Federacinė Respublika:

Federalinė teisingumo ministerija,

Federalinis teisingumo teismas, Karlsrūhė,

Federalinio teisingumo teismo generalinis prokuroras, Karlsrūhė,

Federalinis teisingumo biuras,

Badeno-Viurtembergo teisingumo ministerija, Štutgartas,

Valstybinė Bavarijos teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija, Miunchenas,

Senato teisingumo departamentas, Berlynas,

Brandenburgo žemės teisingumo ministerija, Potsdamas,

laisvojo Hanzos miesto Brėmeno teisingumo ir Konstitucijos senatorius, Brėmenas,

laisvojo ir Hanzos miesto Hamburgo teisingumo institucija, Hamburgas,

Heseno teisingumo, integracijos ir Europos ministerija, Vysbadenas,

Meklenburgo-Pomeranijos teisingumo ministerija, Švėrinas,

Žemutinės Saksonijos teisingumo ministerija, Hanoveris,

Šiaurės Reino-Vestfalijos teisingumo ministerija, Diuseldorfas,

Reino krašto-Pfalco teisingumo ministerija, Maincas,

Saro krašto teisingumo ministerija, Zarbriukenas,

Valstybinė Saksonijos teisingumo ministerija, Drezdenas,

Saksonijos-Anhalto teisingumo ministerija, Magdeburgas,

Šlezvigo-Holšteino teisingumo, lygybės ir integracijos ministerija, Kylis,

Tiuringijos teisingumo ministerija, Erfurtas,

Aukštieji regionų teismai,

regionų teismai,

apylinkių teismai,

Aukštųjų regionų teismų generalinis prokuroras,

regionų teismų prokuratūrų direktoriai,

Nacionalsocialistinių nusikaltimų tyrimo Krašto teisminės administracijos centrinis biuras, Ludvigsburgas,

Federalinis kriminalinės policijos biuras,

Vokietijos muitų tyrimo tarnybos centrinis biuras;

 

Estijos Respublika: teisėjai ir prokurorai;

 

Airija: prokuratūros direktorius;

 

Graikijos Respublika: apeliacinio teismo prokuratūra;

 

Ispanijos Karalystė: baudžiamojo teismo magistratai ir teisėjai bei prokurorai;

 

Prancūzijos Respublika:

baudžiamųjų teismų pirmieji pirmininkai, pirmininkai, teisėjai ir magistratai,

tyrimą atliekantys šių teismų magistratai,

šių teismų prokuratūros pareigūnai, būtent:

pagrindiniai prokurorai,

pagrindinių prokurorų pavaduotojai,

pagrindinių prokurorų padėjėjai,

prokurorai ir prokurorų padėjėjai,

policijos teismo prokurorų atstovai ir

karo teismo prokurorai;

 

Italijos Respublika:

 

Prokurorai:

prokuratūros direktorius,

prokuroro padėjėjas,

karo prokuratūros direktorius,

karo prokuroro padėjėjas,

generalinis prokuroras,

generalinio prokuroro padėjėjas,

generalinis karo prokuroras,

generalinio karo prokuroro padėjėjas.

 

Teisėjai:

taikos teisėjas,

tyrimą atliekantis teisėjas,

parengtinio teismo teisėjas,

paprastojo teismo,

karo teismo,

prisiekusiųjų teismo,

apeliacinio teismo,

apeliacinio prisiekusiųjų teismo,

apeliacinio karo teismo,

kasacinio teismo;

 

Kipro Respublika:

Respublikos generalinis prokuroras,

policijos vadovas,

muitų ir akcizų tarnybos direktorius,

Kovos su pinigų plovimu skyriaus (MOKAS) pareigūnai ir

bet kuri kita institucija ar asmuo, kurie yra įgalioti pateikti užklausimus ir vykdyti persekiojimą Kipro Respublikoje;

 

Latvijos Respublika: tyrėjai, prokurorai ir teisėjai;

 

Lietuvos Respublika: teisėjai ir prokurorai;

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė: teisminės institucijos: susitariant, kad tai yra už teisės aktų administravimą atsakingi teismo pareigūnai, tyrimą atliekantys magistratai ir prokuratūros departamento pareigūnai;

 

Vengrijos Respublika: prokuratūros ir teismai;

 

Maltos Respublika:

magistratų teismas,

nepilnamečių teismas,

baudžiamasis teismas ir apeliacinis baudžiamasis teismas,

generalinis prokuroras,

generalinio prokuroro pavaduotojas,

generalinės prokuratūros teisės pareigūnai ir

magistratai;

 

Nyderlandų Karalystė: už teisės aktų administravimą atsakingi teismo pareigūnai, tyrimą atliekantys magistratai ir prokuratūros departamento pareigūnai;

 

Austrijos Respublika: teismai ir prokurorai;

 

Lenkijos Respublika: prokurorai ir teismai;

 

Portugalijos Respublika: tyrimo etape – prokuratūros tarnybos, tyrimą atliekantys teisėjai ir teismo teisėjai;

 

Rumunija: teismai ir teismų prokuratūros;

 

Slovėnijos Respublika:

apylinkės teismų teisėjai,

tyrimą atliekantys teisėjai,

apygardos teismų teisėjai,

Aukštojo teismo teisėjai,

Aukščiausiojo teismo teisėjai,

Konstitucinio Teismo teisėjai,

apygardos valstybės prokurorai,

aukštesnieji valstybės prokurorai,

aukščiausieji valstybės prokurorai;

 

Slovakijos Respublika: teisėjai ir prokurorai;

 

Suomijos Respublika:

Teisingumo ministerija,

Pirmos instancijos teismai, apeliaciniai teismai ir Aukščiausiasis teismas,

prokurorai,

policijos tarnybos, muitinė ir sienų apsaugos pareigūnai, vykdydami ikiteisminio nusikaltimų tyrimo institucijų funkcijas baudžiamuosiuose procesuose pagal Ikiteisminio nusikaltimų tyrimo įstatymą;

 

Švedijos Karalystė: teismai ir prokurorai;

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė: teismai ir prokurorai;

 

Japonija: teismai, pirmininkaujantys teisėjai, teisėjai, prokurorai, prokurorų padėjėjai ir teisminės policijos pareigūnai.

III PRIEDAS

Taikant šio Susitarimo 9 straipsnį valstybės narės ir Japonija pripažįsta šias kalbas:

 

Belgijos Karalystė: visais atvejais – olandų, prancūzų ir vokiečių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Bulgarijos Respublika: visais atvejais – bulgarų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Čekijos Respublika: visais atvejais – čekų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Danijos Karalystė: visais atvejais – danų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Vokietijos Federacinė Respublika: visais atvejais – vokiečių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Estijos Respublika: visais atvejais – estų ir anglų;

 

Airija: visais atvejais – anglų ir airių;

 

Graikijos Respublika: visais atvejais – graikų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Ispanijos Karalystė: visais atvejais – ispanų;

 

Prancūzijos Respublika: visais atvejais – prancūzų;

 

Italijos Respublika: visais atvejais – italų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Kipro Respublika: visais atvejais – graikų ir anglų;

 

Latvijos Respublika: visais atvejais – latvių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Lietuvos Respublika: visais atvejais – lietuvių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė: visais atvejais – prancūzų ir vokiečių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Vengrijos Respublika: visais atvejais – vengrų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Maltos Respublika: visais atvejais – maltiečių;

 

Nyderlandų Karalystė: visais atvejais – olandų, o skubiais atvejais – anglų;

 

Austrijos Respublika: visais atvejais – vokiečių, o skubiais atvejais – anglų;

 

Lenkijos Respublika: visais atvejais – lenkų;

 

Portugalijos Respublika: visais atvejais – portugalų, o skubiais atvejais – anglų arba prancūzų;

 

Rumunija: visais atvejais – rumunų, anglų arba prancūzų. Didelių dokumentų atveju, Rumunija bet kuriuo atskiru atveju pasilieka teisę reikalauti vertimo į rumunų kalbą arba gauti vertimą, atliktą prašančiosios valstybės sąskaita;

 

Slovėnijos Respublika: visais atvejais – slovėnų ir anglų;

 

Slovakijos Respublika: visais atvejais – slovakų;

 

Suomijos Respublika: visais atvejais – suomių, švedų ir anglų;

 

Švedijos Karalystė: visais atvejais – švedų, danų arba norvegų, išskyrus atvejus, kai paraišką nagrinėjanti institucija atskiru atveju leidžia kitaip;

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė: visais atvejais – anglų;

 

Japonija: visais atvejais – japonų, o skubiais atvejais – anglų. Tačiau bet kuriuo atskiru skubiu atveju Japonija pasilieka teisę reikalauti vertimo į japonų kalbą prašančiosios valstybės, kuri nepriima vertimo į anglų kalbą pagal šį priedą, prašymo atžvilgiu.

IV PRIEDAS

Šio Susitarimo 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta „viena valstybė narė“ yra Portugalijos Respublika.

Šio Susitarimo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos „dvi valstybės narės“ yra Austrijos Respublika ir Vengrijos Respublika.