ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.036.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 36

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. vasario 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 107/2010 dėl leidimo Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 108/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

4

 

*

2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 110/2010, 120-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

9

 

 

2010 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 111/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2010 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 112/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

19

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva 2010/4/ES, kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III priedas, siekiant suderinti jį su technikos pažanga ( 1 )

21

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva 2010/5/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą akroleiną ( 1 )

24

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/68/ES

 

*

2010 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas dėl Maltos mokėjimo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/ES

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/ES

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/458/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/ES

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas dėl diazinono neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/ES

 

*

2010 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 107/2010

2010 m. vasario 8 d.

dėl leidimo Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Kemin Europa N.V.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo mikroorganizmą Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, kuris turi būti priskirtas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. rugsėjo 15 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti gyvūnų savybės. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Šio preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys 2009; 7(9): 1314.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo trukmė

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Priedo sudėtis:

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 sporos

 

Analizės metodas (1):

 

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant triptono sojos agarą iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius.

 

Identifikavimas: pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PFGE) metodas.

Mėsiniai viščiukai

1 × 107

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Galima naudoti pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: diklazurilo, dekoginato, natrio salinomicino, narazino ir (arba) nikarbazino, natrio lazalocido A

2020 3 1


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 108/2010

2010 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 nustatyta bendra teisinė EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai sistema visoje Bendrijoje. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006 (2) ši sistema papildyta išsamiomis įgyvendinimo taisyklėmis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad turi būti nustatytos su 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (3), susijusioms išmokoms, įskaitant didžiausią paramos sumą, taikytinos išsamios taisyklės.

(3)

Pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 7 dalį valstybės narės privalo iki 2009 m. gruodžio 22 d. sudaryti priemonių, taikomų kiekvienam upės baseino rajonui, programą. Remiantis tos direktyvos 11 straipsnio 2 dalimi, šios priemonės turi apimti pagrindines priemones, įskaitant tas, kurių jau reikalaujama vandens apsaugai skirtiems Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, kaip nurodyta tos direktyvos 11 straipsnio 3 dalyje, ir prireikus papildomas priemones, kaip nurodyta 11 straipsnio 4 dalyje, kurios gali būti tos direktyvos VI priedo B dalyje išvardytų rūšių priemonės arba kitų, tame priede neminimų, rūšių priemonės. Neprivalomos ir kai kurios privalomos priemonės jau gali būti remiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 31 ir 39 straipsnius, bet reikia nustatyti išsamias to reglamento 38 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisykles, taikytinas kitoms privalomoms priemonėms.

(4)

Kad kartu nebūtų mokama parama už standartų laikymąsi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 31 straipsnyje, kuria siekiama kompensuoti dėl reikalavimo laikytis tam tikrų sričių Sąjungos standartų patiriamus laikinus paramos gavėjų sunkumus, ir kartu su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos pagal to reglamento 38 straipsnį, kuriomis siekiama kompensuoti dėl įpareigojimo laikytis specialiųjų su tos direktyvos aplinkosaugos tikslais susijusių reikalavimų patiriamus nuolatinius paramos gavėjų sunkumus, reikėtų suformuluoti nuostatą, kuria pagal atitinkamas veiklos rūšis būtų atskiriama parama.

(5)

Direktyvoje 2000/60/EB numatyti Sąjungos veiksmų vandens politikos srityje bendrieji principai ir sistema. Visi Sąjungos vandens politikos teisės aktai derinami su minėta direktyva, kuria panaikintos ir pakeistos kelios vandens apsaugos srities direktyvos ir į kurios priemonių programas įtrauktos priemonės, numatytos dar galiojančiose ankstesnėse vandens apsaugos srities direktyvose, taip pat papildomos priemonės, reikalingos Direktyvos 2000/60/EB tikslams pasiekti. Todėl, kadangi kai kurie su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu formaliai susiję reikalavimai iš esmės nustatyti pagal kitus vandens apsaugai skirtus Sąjungos teisės aktus, o valstybės narės privalo juos įgyvendinti arba jau turi būti juos įgyvendinusios, sąnaudos arba atsisakytos pajamos, kurias šiuo metu gali lemti tų reikalavimų taikymas, neturėtų būti laikomos tinkamomis kompensuoti. Be to, Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad taikant naujas tos direktyvos nuostatas turėtų būti užtikrinama bent tokia apsauga, kokia užtikrinama galiojančiais Bendrijos teisės aktais. Todėl proporcinga ir tikslinga neskirti kompensacijos už laikantis su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu susijusių reikalavimų, nustatytų pagal kitus vandens apsaugos srities Sąjungos teisės aktus, patirtas sąnaudas ir atsisakytas pajamas, o paramą skirti tik už tų reikalavimų, kuriais viršijamas Sąjungos teisės aktais, galiojusiais priimant tą direktyvą, nustatytas apsaugos lygis, laikymąsi.

(6)

Be to, kai kurie su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu susiję teisės aktai jau taikomi skiriant kompleksinę paramą. Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnyje numatytos paramos gavėjams jau taikomas įpareigojimas laikytis teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų, numatytų atitinkamai Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (4), kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės, taip pat tam tikros paramos schemos ūkininkams, 5 ir 6 straipsniuose ir to reglamento II ir III prieduose. Todėl kompensacija neturėtų būti skiriama už reikalavimų, susijusių su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu, taip pat keliamų kompleksinės paramos gavėjams, laikymąsi.

(7)

Įgyvendindami Direktyvą 2000/60/EB ūkininkai gali susidurti su įvairiais jiems nustatytais apribojimais. Nuolatinės kompensacijos turėtų būti skiriamos tik jei patiriami sunkumai yra labai dideli.

(8)

Turėtų būti nustatyta didžiausia paramos suma. Be to, turėtų būti nustatyta tokia mažiausia nuolatinės paramos suma, kad būtų aišku, jog kompensacija gali būti skiriama tik didelių sunkumų atvejais; taip pat reikėtų suformuluoti nuostatą, taikytiną tada, kai viršijama didžiausia suma specifinėmis aplinkybėmis, kurios pagal kaimo plėtros programas laikomos pateisinamomis.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 26 straipsnio įterpiamas šis 26a straipsnis:

„26a straipsnis

1.   Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (5), tų rūšių veikla, už kurią gali būti skiriama parama pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnį, laikoma netinkama paramai pagal to reglamento 31 straipsnį gauti.

2.   Su Direktyva 2000/60/EB susijusi parama pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnio 1 dalį teikiama tik atsižvelgiant į patirtas sąnaudas ir atsisakytas pajamas, kai tai lemia sunkumai, susiję su specialiaisiais reikalavimais:

a)

kurie numatyti Direktyvoje 2000/60/EB, atitinka upių baseinų valdymo planų priemonių programas, skirtas tos direktyvos aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, ir kuriais viršijamos priemonės, reikalingos kitiems vandens apsaugos srities Sąjungos teisės aktams įgyvendinti;

b)

kuriais viršijami teisės aktuose nustatyti valdymo reikalavimai ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai, numatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (6) 5 ir 6 straipsniuose ir to reglamento II ir III prieduose;

c)

kuriais viršijamas Sąjungos teisės aktuose, galiojusiuose priimant Direktyvą 2000/60/EB, nustatytas apsaugos lygis, kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 9 dalyje; ir

d)

kuriais nustatoma esminių žemės naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) didelių ūkininkavimo praktikos apribojimų, ir dėl to prarandama daug pajamų.

3.   Nustatant kasmet teikiamos paramos sumą taikomos šios sąlygos:

a)

nustatoma didesnė nei nustatytoji mažiausia 50 EUR už hektarą naudojamos žemės ūkio paskirties žemės paramos suma;

b)

paramos suma neviršija 200 EUR už hektarą naudojamos žemės ūkio paskirties žemės.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b punkto:

a)

Pradinė didžiausia paramos suma už ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį neviršija 500 EUR už hektarą naudojamos žemės ūkio paskirties žemės;

b)

Didžiausios sumos gali būti didinamos atsižvelgiant į specifines aplinkybes, pateisintinas kaimo plėtros programose.

2)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(3)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(4)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(5)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(6)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 II priedo 5.3.2.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„5.3.2.1.3    Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos

plotai, nustatyti įgyvendinant direktyvas 79/409/EEB, 92/43/EEB ir 2000/60/EB, ir įpareigojimai ūkininkams pagal atitinkamas nacionalines ir (arba) regionines valdymo nuostatas; prie kiekvieno su Direktyva 2000/60/EB susijusio įpareigojimo pateikiamas atitinkamo aplinkosaugos tikslo paaiškinimas (pvz., apsaugoti vandentakius nuo pesticidų nutekėjimo) ir to įpareigojimo ryšys su įpareigojimais pagal Direktyvą 2000/60/EB (nuoroda į susijusį 11 straipsnio 3 dalies punktą arba į 11 straipsnio 4 dalį);

su Direktyva 2000/60/EB susijusios kompensacijos atveju:

i)

nurodomi atitinkami specialieji reikalavimai, numatyti Direktyvoje 2000/60/EB, laikantis upių baseinų valdymo planų priemonių programų, skirtų Direktyvos 2000/60/EB aplinkosaugos tikslams įgyvendinti; ir

ii)

tinkamas įrodymas, kad numatoma kompensacija nedengiamos dėl sunkumų, susijusių su kitais vandens apsaugos srities Sąjungos teisės aktais ir su Reglamento (EB) Nr. 73/2009 5 ir 6 straipsniuose numatytais teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartais, patirtos sąnaudos ir atsisakytos pajamos;

metodologijos ir agronominių prielaidų, kuriomis remiantis buvo atlikti skaičiavimai, pagrindžiantys su direktyvų 79/409/EEB, 92/43/EEB ir 2000/60/EB įgyvendinimu susijusias papildomas sąnaudas ir atsisakytas pajamas, kai tai lėmė sunkumai atitinkamoje vietovėje, apibūdinimas,

paramos sumos.“


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 109/2010

2010 m. vasario 5 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminį sudaro:

maždaug 33 cm aukščio ir maždaug 29 cm skersmens cilindro formos talpykla iš plieno,

plieninis dangtis su dviem apskritomis angomis, kurių skersmuo atitinkamai maždaug 5 cm ir 6 cm,

maždaug 8 cm aukščio ir maždaug 12,5 cm skersmens cilindro formos tinklelis iš plieno,

lankstaus plieno vamzdelis ir

siurbiamoji tūta.

Plieninis tinklelis įmontuotas ant apatinės dangčio pusės po viena iš angų.

Vamzdelis su siurbiamąja tūta įmontuotas į kitą angą.

Gaminys skirtas valymui, pavyzdžiui, židinių, kartu naudojant dulkių siurblį, kai dulkių siurblio žarna prijungiama prie viršutinėje dangčio pusėje esančios angos, uždengtos tinkleliu.

Siurbiant stambiosios dalelės lieka talpyklos apačioje, o ore esančios dalelės iš oro srauto filtruojamos per tinklelį.

8421 39 20

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XV skyriaus 1 pastabos f punktu ir KN kodus 8421, 8421 39 ir 8421 39 20 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi cilindro formos tinklelis sulaiko ore esančias daleles ir per jį praleidžiamas tik išvalytas oras, jis veikia kaip filtras. Todėl gaminys turi filtravimo ar valymo mašinų, priskiriamų 8421 pozicijai, charakteristikas.

Gaminys nepriskirtinas 7323 pozicijai kaip namų apyvokos reikmuo iš plieno, nes pagal XV skyriaus 1 pastabos f punktą minėtas skyrius netaikomas XVI skyriui priskiriamiems gaminiams.

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip filtravimo arba valymo mašina, priskiriant KN kodą 8421 39 20.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 110/2010

2010 m. vasario 5 d.

120-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi kaip numatyta tame reglamente.

(2)

2010 m. sausio 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė pašalinti penkis fizinius asmenis iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. Tą pačią dieną jis nusprendė iš dalies pakeisti kelių į tą sąrašą įtrauktų fizinių arba juridinių asmenų, organizacijų, įstaigų ar grupių tapatybės duomenis.

(3)

Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu Pirmininko vardu

João Vale DE ALMEIDA

Išorės santykių generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiami šie įrašai:

a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų ministras. Adresas: Spin Kalay sankirta, Khan Mina rajonas Wardas, Khoshhalas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Maiwando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Paso Nr.: a) OR 35914 (Afganistano pasas, išduotas 2005 8 26, galiojantis iki 2008 3 27). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 615565. Pilietybė: Afganistano.

b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titulas: a) maulavis, b) chadžijus. Pareigos: Talibano režimo planavimo viceministras. Adresas: Deh Now rajonas, Ward, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Jelrezo rajonas, Maidanas, Wardako provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Wardako provincijoje išrinktas parlamento narys, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Afganistano parlamento vidaus saugumo komiteto vadovo pavaduotojas.

c)

Shams-us-Safa Aminzai. Pareigos: Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Spaudos centras. Pilietybė: Afganistano.

d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo pasienio reikalų viceministras. Adresas: a) Hazarkhel kaimas, Zormato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas, b) Uruzgano provincija, Afganistanas. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Hazarkhel kaimas, Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 004548 (Afganistano pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 22273. Kita informacija: a) atsižadėjo Talibano ir prisijungė prie valdžios, Loya Džirga atstovaujančios Zurmato rajoną, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Afganistano Uruzgano provincijos gubernatorius.

e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo prekybos viceministras. Adresas: Khair Koto rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Khair Koto rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: rinkėjo pažymėjimo numeris: 07503858.

(2)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Al-Haramain Foundation (Jungtinės Amerikos Valstijos). Adresas: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA“ pakeičiamas taip:

„Al-Haramain Foundation (Jungtinės Amerikos Valstijos). Adresas: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA. Kita informacija: Al-Haramain Foundation skyrių Jungtinėse Valstijose 1997 m. oficialiai įsteigė Suliman Hamd Suleiman al-Buthe kartu su partneriu. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 9 28.“

(3)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel). Kita informacija: a) GIA atšaka (Groupement islamique armé) suformuota kaip Afganistano veterano Kada Benchikha Larbi pasipriešinimo (1996 m.) GIA vadovui rezultatas, b) 2007 m. lapkričio mėn. priklausė apytiksliai 50 narių, c) įsikūrusi vakarų Alžyre“ pakeičiamas taip:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Kita informacija: a) GIA atšaka (Groupement islamique armé), suformuota kaip Afganistano veterano Kada Benchikha Larbi pasipriešinimo (1996 m.) GIA vadovui rezultatas. Vėliau grupė buvo įtraukta į Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizaciją, b) 2007 m. lapkričio mėn. priklausė apytiksliai 50 narių, c) įsikūrusi vakarų Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 11.“

(4)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresas: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingemas B 111 EX, Jungtinė Karalystė, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančesteris M9 2TB, Jungtinė Karalystė, c) P.O. Box 50, Mančesteris M19 25P, Jungtinė Karalystė, d) 98 Gresham Road, Midlsbro, Jungtinė Karalystė, e) 54 Anson Road, Londonas NW2 6AD, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://www.sanabel.org.uk, b) el. paštas: info@sanabel.org.uk, c) labdaros fondo kodas: 1083469, d) registracijos numeris: 3713110“ pakeičiamas taip:

„Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresas: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingemas B 111 EX, Jungtinė Karalystė, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančesteris M9 2TB, Jungtinė Karalystė, c) P.O. Box 50, Mančesteris M19 25P, Jungtinė Karalystė, d) 98 Gresham Road, Midlsbro, Jungtinė Karalystė, (e) 54 Anson Road, Londonas NW2 6AD, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) labdaros fondo kodas: 1083469, b) registracijos numeris: 3713110. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 2 7.“

(5)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresas: Via Padova 82, Milanas, Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis). Gimimo data: 1962 2 5. Gimimo vieta: Osniers, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2006 1 30 paleistas į laisvę iš kalėjimo Italijoje; c) 2008 m. lapkričio mėn. gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17“ pakeičiamas taip:

„Moustafa Abbes (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresas: Via Padova 82, Milanas, Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis). Gimimo data: 1962 2 5. Gimimo vieta: a) Osniers, Alžyras, b) Prancūzija. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2006 1 30 paleistas į laisvę iš kalėjimo Italijoje, b) 2008 m. lapkričio mėn. gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(6)

Įrašas „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresas: Via Lungotevere Dante, Roma, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1967 9 7. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: 2005 5 19 Neapolio teismo jam nedalyvaujant nuteistas kalėti 5 metus. Slapstosi nuo 2007 m. rugsėjo mėn.“ pakeičiamas taip:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said). Adresas: Via Lungotevere Dante, Roma, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1967 9 7, b) 1958 10 30, c) 1968 10 30. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: slapstosi 2009 m. birželio mėn. duomenimis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(7)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zulkifli ABDUL HIR (taip pat žinomas kaip Musa Abdul Hir). Adresas: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1966 m. sausio 5 d.; gimimo vieta: Johor, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 11263265; nacionalinis identifikacijos Nr.: 660105–01-5297“ pakeičiamas taip:

„Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adresas: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaizija; Gimimo data: a) 1966 1 5, b) 1966 10 5. Gimimo vieta: Muar Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 11263265. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 660105–01-5297. Kita informacija: a) motinos vardas – Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) JAV, Kalifornijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris D2161572. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.“

(8)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Gimimo data: 1959 9 24. Gimimo vieta: Al-Khitan regionas, Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 101423404, b) 2541451 (Kuveito pasas, galiojantis iki 2017 2 16)“ pakeičiamas taip:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Gimimo data: 1959 9 24. Gimimo vieta: Al-Khitan regionas, Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 101423404, b) 2541451 (Kuveito pasas, galiojantis iki 2017 2 16), c) 002327881. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 259092401188 (Kuveitas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 1 16.“

(9)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Farid Aider (alias Achour Ali). Adresas: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija. Gimimo data: 1964 10 12. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Mokesčių mokėtojo kodas: DRAFRD64R12Z301C“ pakeičiamas taip:

„Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adresas: a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1964 10 12. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: Mokesčių mokėtojo kodas: DRAFRD64R12Z301. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(10)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Gimimo data: 1971 11 19. Adresas: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemenas. Gimimo vieta: Medina, Saudo Arabija. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 541939 (Jemeno pasas, išduotas Al-Hudaydah (Jemene) 2000 7 31 Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vardu). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 216040 (Jemeno asmens tapatybės kortelės numeris). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17“ pakeičiamas taip:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Gimimo data: 1971 11 19. Adresas: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemenas. Gimimo vieta: Medina, Saudo Arabija. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 541939 (Jemeno pasas, išduotas Al-Hudaydah (Jemene) 2000 7 31 Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vardu). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 216040 (Jemeno asmens tapatybės kortelės numeris). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.“

(11)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdalla Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Gimimo data: 1960 1 20. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 1739010 (Kuveito pasas išduotas 2003 5 26 Kuveite, nustojo galioti 2008 5 25)“ pakeičiamas taip:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Gimimo data: 1960 1 20. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 1739010 (Kuveito pasas, išduotas 2003 5 26 Kuveite, nustojo galioti 2008 5 25). Kita informacija: Kuveito gyventojas (2009 m. kovo mėn. duomenys). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 1 16.“

(12)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415–80809, Munich, Vokietija; b) 129 Park Road, London, NW8, Anglija. c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija; d) 20 Street of Provare, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje); e) Dublin, Airija. Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) E423362 (Tuniso pasas, išduotas 1988 5 15 Islamabade, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1993 5 14), b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos 1998 12 30 išduotas pasas, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30), c) 0898813 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1999 12 30 Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina), d) 3449252 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, kurį 2001 5 30 išdavė Bosnijos ir Hercegovinos konsulinė tarnyba Londone ir kurio galiojimo laikas pasibaigė 2006 5 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) pirmiau nurodytas Belgijos adresas – PO Box. Belgijos valdžios institucijos nurodo, kad šis asmuo niekada negyveno Belgijoje; b) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje; c) tėvo vardas – Mohamed, motinos – Medina Abid; d) siejamas su Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta 2006 m. liepos mėn. ir jis neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17“ pakeičiamas taip:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415–80809, Miunchenas, Vokietija, b) 129 Park Road, Londonas, NW8, Anglija, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, d) 20 Provare Street Sarajevo (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje), e) Dublinas, Airija (gyvenamoji vieta 2009 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 01 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) E423362 (Tuniso pasas, išduotas 1988 5 15 Islamabade, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1993 05 14), b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos 1998 12 30 išduotas pasas, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30), c) 0898813 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1999 12 30 Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina), d) 3449252 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, kurį 2001 5 30 išdavė Bosnijos ir Hercegovinos konsulinė tarnyba Londone ir kurio galiojimo laikas pasibaigė 2006 5 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) pirmiau nurodytas Belgijos adresas – pašto dėžutė. Belgijos valdžios institucijos nurodo, kad šis asmuo niekada negyveno Belgijoje, b) turimomis žiniomis gyvena Dubline, Airijoje, c) tėvo vardas – Mohamed, motinos – Medina Abid, d) siejamas su Al-Haramain Islamic Foundation, e) Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta 2006 m. liepos mėn. ir jis neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.“

(13)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresas: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1963 6 28. Gimimo vieta: Tataouene, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L183017 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 14, nebegalioja nuo 2001 2 13). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: HDDFTH63H28Z352V, b) 2005 5 19 Neapolio teismo nuteistas kalėti 5 metus. 2007 3 22 paleistas į laisvę, remiantis sprendimą panaikinančiu įsakymu“ pakeičiamas taip:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresas: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1963 6 28, b) 1963 3 28. Gimimo vieta: Tataouene, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L183017 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 14, nebegalioja nuo 2001 2 13). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: HDDFTH63H28Z352V, b) sulaikytas 2006 12 16, paleistas į laisvę 2007 3 22. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(14)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresas: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Briuselis, Belgija. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghardimaou, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 8). Paso Nr.: E590976 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1987 6 19, nebegalioja nuo 1992 6 18). Kita informacija: a) 2001 12 18 suimtas Belgijoje b) 2008 m. pradžioje paleistas į laisvę. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 9 3“ pakeičiamas taip:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresas: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Briuselis, Belgija, b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Briuselis, Belgija, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Briuselis, Belgija. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghardimaou, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 08). Paso Nr.: E590976 (Tuniso pasas, išduotas 1987 6 19, nebegalioja nuo 1992 6 18). Kita informacija: a) 2001 12 18 sulaikytas Belgijoje, b) 2008 m. pradžioje paleistas į laisvę, 2009 m. birželio mėn. vėl sulaikytas, nes nesilaikė lygtinio atleidimo sąlygų. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 9 03.“

(15)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Gimimo data: 1965 m. sausio 1 d. Pilietybė: Kataro. Paso Nr.: 00685868 (Kataras). Tapatybės kortelės Nr.: 26563400140 (Kataras). Kita informacija: a) Katare gyvenantis teroristų finansuotojas ir tarpininkas, teikęs finansinę pagalbą Al-Qaida vadovams ir veikęs jų vardu, įskaitant naujų narių pervežimą į Al-Qaida teroristų rengimo stovyklas Pietų Azijoje; b) 2008 m. sausio mėn. jam nedalyvaujant nuteistas Bahreino aukščiausiojo baudžiamojo teismo už terorizmo finansavimą, dalyvavimą teroristų mokymuose, pagalbą kitiems asmenims išvykti į teroristų mokymus užsienyje ir priklausymą teroristų organizacijai; c) sulaikytas Katare 2008 m. kovo mėn. Atlieka bausmę Katare (2008 m. birželio mėn.)“ pakeičiamas taip:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Gimimo data: 1965 1 1. Pilietybė: Kataro. Paso Nr.: 00685868 (išduotas Dohoje 2006 2 5, galioja iki 2010 2 4). Tapatybės kortelės Nr.: 26563400140 (Kataras). Adresas: Doha, Kataras. Kita informacija: sulaikytas Katare 2008 m. kovo mėn. Atliko bausmę Katare ir paleistas į laisvę. Motinos vardas – Hamdah Ahmad Haidoos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 10.“

(16)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Gimimo data: 1965 1 14. Gimimo vieta: a) Dyšni-Vedeno, Vedensko rajonas, Čečėnijos Ingušijos Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika, Rusijos Federacija, b) Vedensko rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 623334 (Rusijos pasas, 2002 m. sausio mėn.). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: IY-OZH Nr. 623334 (suteiktas 1989 6 9 Vedensko rajone). Kita informacija: Rusijos vyriausybės išduotas tarptautinis arešto orderis“ pakeičiamas taip:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Gimimo data: 1965 1 14. Gimimo vieta: a) Dyšni-Vedeno, Vedensko rajonas, Čečėnijos Ingušijos Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika, Rusijos Federacija, b) Vedensko rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 623334 (Rusijos pasas, 2002 m. sausio mėn.). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: IY-OZH Nr. 623334 (suteiktas 1989 6 9 Vedensko rajone). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 8 12.“

(17)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Gimimo data: 1972 6 1. Gimimo vieta: Ghardaia, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus“ pakeičiamas taip:

„Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Gimimo data: 1972 6 1. Gimimo vieta: Ghardaia, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus, b) veikia Šiaurės Malyje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 11.“

(18)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresas: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (ankstesnis adresas 2002 m. spalio mėn. duomenimis). Gimimo data: 1954 6 7. Gimimo vieta: Tighennif, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DRMTMN54H07Z301T. Kita informacija: a) 2008 7 30 paleistas iš kalėjimo Italijoje; b) 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17“ pakeičiamas taip:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresas: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (ankstesnis adresas 2002 m. spalio mėn. duomenimis). Gimimo data: 1954 6 7. Gimimo vieta: Tighennif, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DRMTMN54H07Z301T. Kita informacija: 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(19)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresas: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italija, b) Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1970 3 20, b) 1971 1 30 (Kamel Mohamed). Gimimo vieta: Rouiba, Alžyras. Kita informacija: 2005 5 19 Neapolio teismo nuteistas kalėti 5 metus. 2006 10 5 paleistas į laisvę. 2006 8 11 vėl suimtas už teroristinius nusikaltimus. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. sulaikytas Italijoje“ pakeičiamas taip:

„Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Gimimo data: a) 1970 3 20, b) 1971 1 30. Gimimo vieta: Rouiba, Alžyras. Adresas: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italija, b) 3 via Ajraghi, Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Kita informacija: motinos vardas – Hamadche Zoulicha. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(20)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Adresas: Shari Tunis, Sana’a, Jemenas. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Al-Mukalla, Jemenas, b) Al-Mukala, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00385937 (Jemeno pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas, b) 2008 m. lapkričio mėn. perkeltas iš Jungtinių Valstijų kalėjimo į Jemeną. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25“ pakeičiamas taip:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresas: Shari Tunis, Sana’a, Jemenas. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Al-Mukalla, Jemenas, b) Al-Mukala, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00385937 (Jemeno pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas, b) 2008 m. lapkričio mėn. perkeltas iš Jungtinių Valstijų kalėjimo į Jemeną. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.“

(21)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abderrahmane Kifane. Adresas: via S. Biagio 32 arba 35, Sant’Anastasia (NA), Italija. Gimimo data: 1963 3 7. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Kita informacija: 1995 7 22 Italijoje nuteistas kalėti 20 mėnesių už pagalbos teikimą Ginkluotajai islamiškajai grupuotei (GIA). 2004 3 16 Neapolio apeliacinio teismo nuteistas kalėti 3 metus ir 6 mėnesius. Aukščiausiojo teismo sprendimu byla bus nagrinėjama iš naujo“ pakeičiamas taip:

„Abderrahmane Kifane. Adresas: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Italija. Gimimo data: 1963 3 7. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Pilietybė: Maroko. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“

(22)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Gimimo data: a) 1960 m. gruodžio 30 d., b) 1960 m. gruodžio 13 d. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 m. spalio 17 d. Kita informacija: laikomas suimtas Jungtinėje Karalystėje, kur laukia sprendimo dėl deportacijos (2009 m. kovo mėn.)“ pakeičiamas taip:

„Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Gimimo data: a) 1960 12 30, b) 1960 12 13. Gimimo vieta: Betliejus, Vakarų Krantas, Palestinos Teritorija. Pilietybė: Jordanijos. Adresas: Jungtinė Karalystė (nuo 1993 m.) Kita informacija: Suimtas Jungtinėje Karalystėje nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2005 m. kovo mėn. ir nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. iki 2008 m. birželio mėn. Laikomas suimtas Jungtinėje Karalystėje nuo 2008 m. gruodžio mėn. (2009 m. kovo mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.“

(23)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Amran MANSOR (taip pat žinomas kaip Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1964 m. gegužės 25 d.; gimimo vieta: Johor, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 10326821; nacionalinis identifikacijos Nr.: 640525–01-5885“ pakeičiamas taip:

„Amran Mansor (alias Henry). Adresas: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Gimimo data: 1964 5 25. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 10326821. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 640525–01-5885. Kita informacija: Paleistas į laisvę ir, manoma, kad yra Indonezijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.“

(24)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresas: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Gimimo data: 1969 8 11. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 9775183. Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 690811–10-5873. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9“ pakeičiamas taip:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresas: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Gimimo data: 1969 8 11. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 9775183. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 690811–10-5873. Kita informacija: patvirtinta, kad mirė 2009 m. rugsėjo mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.“

(25)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (gimimo data: 1973 8 22; gimimo vieta: Marokas); b) Kalad Belkasam (gimimo data: 1979 12 31); c) Mostafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras); d) Mostefa Djamel (gimimo data: 1973 9 26; gimimo vieta: Mahdia, Alžyras); e) Mustafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras); f) Balkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras); g) Bekasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras); h) Belkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras); i) Damel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras); j) Djamal Mostafa, gimimo data: 1979 12 31, Maskara, Alžyras; k) Djamal Mostafa (gimimo data: 1982 6 10); l) Djamel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras); m) Djamel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras); n) Fjamel Moustfa (gimimo data: 1973 9 28; gimimo vieta: Tiaret, Alžyras); o) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31); p) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras); q) Mustafa). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1973 9 28. Gimimo vieta: Tiaret, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) tėvo vardas: Djelalli Moustfa; b) motinos vardas: Kadeja Mansore; c) Alžyro gimimo liudijimas, išduotas Djamel Mostefa, gimusiam 1973 9 25 Mehdia, Tiaret provincijoje, Alžyre; d) vairuotojo pažymėjimas Nr. 20645897 (suklastotas daniškas vairuotojo pažymėjimas, išduotas Ali Barkani 1973 8 22 Maroke); e) nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. kalinamas Vokietijoje; f) 2007 m. rugsėjo mėn. deportuotas į Alžyrą“ pakeičiamas taip:

„Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (gimimo data: 1973 8 22; gimimo vieta: Marokas), b) Kalad Belkasam (gimimo data: 1979 12 31), c) Mostafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), d) Mostefa Djamel (gimimo data: 1973 9 26; gimimo vieta: Mahdia, Alžyras), e) Mustafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), f) Balkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), g) Bekasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), h) Belkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), i) Damel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), j) Djamal Mostafa, gimimo data: 1979 12 31, Maskara, Alžyras; k) Djamal Mostafa (gimimo data: 1982 6 10), l) Djamel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), m) Djamel Mostafa (gimimo data: a) 1979 12 31, b) 1973 12 22; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), n) Fjamel Moustfa (gimimo data: 1973 9 28; gimimo vieta: Tiaretas, Alžyras), o) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31), p) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), q) Mustafa). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1973 9 28. Gimimo vieta: Tiaretas, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) tėvo vardas: Djelalli Moustfa, b) motinos vardas: Kadeja Mansore, c) Alžyro gimimo liudijimas, išduotas Djamel Mostefa, gimusiam 1973 9 25 Mehdia, Tiareto provincijoje, Alžyre, d) vairuotojo pažymėjimas Nr. 20645897 (suklastotas daniškas vairuotojo pažymėjimas, išduotas Ali Barkani, gimusiam 1973 8 22 Maroke), e) nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. kalinamas Vokietijoje, f) 2007 m. rugsėjo mėn. deportuotas į Alžyrą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 23.“

(26)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresas: Al-Salibekhat regionas, Kuveitas. Gimimo data: 1961 10 1. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 101856740 Kuveito pasas išduotas 2005 5 12, nustojo galioti 2007 5 11)“ pakeičiamas taip:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresas: Al-Salibekhat regionas, Kuveitas. Gimimo data: 1961 10 1. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 101856740 (Kuveito pasas išduotas 2005 5 12, nustojo galioti 2007 5 11), b) 002955916 (Kuveito pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 261122400761 (Kuveitas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 1 16.“

(27)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Gimimo data: 1967 12 2. Gimimo vieta: Annaba, Alžyras. Adresas: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžyras, b) vicolo Duchessa 16, Neapolis, Italija, c) via Genova 121, Neapolis, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Kita informacija: 2005 5 19 Neapolio teismo nuteistas kalėti 5 metus. 2005 7 5 suimtas Prancūzijoje, 2005 8 27 išduotas Italijai. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. sulaikytas Italijoje“ pakeičiamas taip:

„Yacine Ahmed Nacer (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Gimimo data: 1967 12 2. Gimimo vieta: Annaba, Alžyras. Adresas: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžyras, b) vicolo Duchessa 16, Neapolis, Italija, c) via Genova 121, Neapolis, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italija. Kita informacija: tėvo vardas – Ahmed Nacer Abderrahmane, motinos vardas – Hafsi Mabtouka. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.“


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 111/2010

2010 m. vasario 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 112/2010

2010 m. vasario 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (ES) Nr. 99/2010 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 34, 2010 2 5, p. 19.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. vasario 9 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/21


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/4/ES

2010 m. vasario 8 d.

kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III priedas, siekiant suderinti jį su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Šiuo metu yra dvi neoksidacinių plaukų dažų medžiagos, kurias laikinai leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikant Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje išdėstytus apribojimus ir sąlygas.

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) pateikė galutinę nuomonę apie šių dviejų neoksidacinių plaukų dažų medžiagų – HC Orange No. 2 ir 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, kurių nuorodos numeriai III priedo 2 dalyje yra 26 ir 29 – saugą. VSMK rekomenduojama didžiausia leistoji koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje yra 1,0 % HC Orange No. 2 ir 0,2 % 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Todėl HC Orange No. 2 ir 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole galima galutinai reglamentuoti III priedo 1 dalyje.

(3)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Siekiant sklandžiai pereiti prie produktų, kurių sudėtyje yra HC Orange No. 2, neatitinkančio šioje direktyvoje nustatytų ženklinimo reikalavimų, prekybos, būtina numatyti tinkamus pereinamuosius laikotarpius.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB dalinis pakeitimas

Direktyvos 76/768/EEB III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės taiko šios direktyvos priede nustatytas nuostatas, išskyrus 208 įrašo f skiltyje nustatytus ženklinimo įsipareigojimus, nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo 2011 m. lapkričio 1 d. Sąjungos gamintojai arba Sąjungoje įsisteigę importuotojai nepateiktų rinkai kosmetikos gaminių, neatitinkančių šia direktyva iš dalies pakeistos Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalies 208 įrašo f skiltyje nustatytų ženklinimo įsipareigojimų.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. kosmetikos gaminiai, neatitinkantys šia direktyva iš dalies pakeistos Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalies 208 įrašo f skiltyje nustatytų ženklinimo įsipareigojimų, nebūtų parduodami ar perduodami galutiniam vartotojui Sąjungoje.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.


PRIEDAS

Direktyvos 76/768/EEB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Į 1 dalį įterpiami šie įrašai:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos bei įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leidžiama koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a

b

c

d

e

f

„208

1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzenas ir jo druskos

HC Orange No. 2

CAS Nr. 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

1,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Image

Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti ir laikytis instrukcijų.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Dėl laikinųjų „juodosios chna“ tatuiruočių gali padidėti alergijos rizika.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas išbertas, arba galvos oda jautri, sudirginta ar pažeista,

nudažę plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

anksčiau esate patyrę reakciją dėl laikinosios „juodosios chna“ tatuiruotės“

209

2-[(2-metoksi-4-nitrofenil) amino]etanolis ir jo druskos

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS Nr. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,2 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

2)

2 dalyje išbraukiami įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 26 ir 29.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/24


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/5/ES

2010 m. vasario 8 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą akroleiną

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. rugpjūčio 18 d. Jungtinė Karalystė gavo Baker Petrolite paraišką, pateiktą pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 1 dalį, dėl veikliosios medžiagos akroleino įtraukimo į tos direktyvos I priedą, kad būtų galima ją naudoti 12-to tipo produktams – slimicidams, kaip apibrėžta Direktyvos 98/8/EB V priede. Direktyvos 98/8/EB 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą dieną akroleino kaip biocidinio produkto veikliosios medžiagos rinkoje nebuvo.

(2)

Atlikusi vertinimą, 2009 m. kovo 16 d. Jungtinė Karalystė Komisijai pateikė ataskaitą ir rekomendaciją.

(3)

2009 m. rugsėjo 17 d. valstybės narės ir Komisija Biocidinių produktų nuolatiniame komitete ataskaitą peržiūrėjo, o peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą.

(4)

Remiantis atliktais tyrimais, galima daryti išvadą, kad biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra akroleino, naudojant kaip slimicidus turėtų būti tenkinami Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimai. Todėl tikslinga akroleiną įtraukti į I priedą.

(5)

Sąjungos lygmeniu buvo įvertinti ne visi galimi naudojimo būdai. Todėl tikslinga nustatyti, kad valstybės narės įvertintų naudojimo arba poveikio būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant Sąjungos pavojaus vertinimą, ir išduodamos produktų autorizacijos liudijimus užtikrintų, kad, siekiant nustatytą pavojų sumažinti iki priimtino lygio, būtų imamasi tinkamų priemonių arba kad būtų nustatomi specialūs reikalavimai.

(6)

Atsižvelgiant į vertinimo ataskaitos išvadas, išduodant produktų, kurių sudėtyje yra akroleino ir kurie naudojami kaip slimicidai, autorizacijos liudijimus, turėtų būti reikalaujama taikyti pavojaus mažinimo priemones.

(7)

Visų pirma, jei nėra įrodoma, kad produktą naudojant pramonės arba profesinėms reikmėms pavojų galima sumažinti kitomis priemonėmis, tikslinga reikalauti, kad pramonės arba profesinėms reikmėms skirti produktai būtų naudojami tik su tinkamomis asmeninės apsaugos priemonėmis ir kad būtų nustatyti saugaus darbo metodai, pvz., oro stebėjimas ir draudžiamų zonų nustatymas.

(8)

Reikėtų taikyti tinkamas jūrų aplinkos apsaugos priemones, nes atliekant vertinimą nustatytas neleistinas pavojus šiai aplinkos terpei. Todėl, išduodamos biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti atitinkamas privalomas sąlygas, pavyzdžiui, prievolę užtikrinti, kad nuotekos būtų stebimos ir prireikus prieš išleidžiant išvalomos, jei nėra įrodoma, kad pavojų aplinkai galima sumažinti kitomis priemonėmis.

(9)

Veiklioji medžiaga turėtų būti įtraukta į I priedą praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės galėtų priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

(10)

Todėl Direktyva 98/8/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(11)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais ne vėliau kaip iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. užtikrinama atitiktis šiai direktyvai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 98/8/EB I priedas papildomas šiuo įrašu apie veikliąją medžiagą akroleiną:

Nr.

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija rinkai pateikiamame biocidiniame produkte

Įtraukimo data

Atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas

(išskyrus produktus, kuriuose yra daugiau negu viena veiklioji medžiaga; tokių produktų atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas yra data, nurodyta paskutiniame sprendime dėl jame esančių veikliųjų medžiagų įtraukimo)

Įtraukimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios nuostatos (1)

„30

Akroleinas

Akrilaldehidas

EB Nr. 203-453-4

CAS Nr. 107-02-8

913 g/kg

2010 m. rugsėjo 1 d.

Netaikoma

2020 m. rugpjūčio 31 d.

12

Pagal 5 straipsnį ir VI priedą vertindamos produkto autorizacijos liudijimo paraiškas, valstybės narės įvertina populiacijas, kurioms produktas gali daryti poveikį, ir naudojimo arba poveikio būdus, kurie nebuvo tinkamai įvertinti Sąjungos pavojaus vertinime, jei to reikia konkretaus produkto atveju.

Valstybės narės užtikrina, kad autorizacijos liudijimai būtų išduodami tik jei laikomasi šių sąlygų:

1.

Jei nėra įrodoma, kad pavojų aplinkai galima sumažinti kitomis priemonėmis, nuotekos, kurių sudėtyje yra akroleino, stebimos iki jas išleidžiant. Prireikus, atsižvelgiant į galimą pavojų jūrų aplinkai, nuotekos laikomos tinkamose talpyklose arba rezervuaruose arba tinkamai išvalomos prieš išleidžiant.

2.

Jei produkto autorizacijos liudijimo paraiškoje nėra įrodoma, kad pavojų produktą naudojantiems pramonėje ir (arba) profesionaliems naudotojams galima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, pramoniniam ir (arba) profesionaliam naudojimui skirti produktai naudojami tik su tinkamomis asmeninės apsaugos priemonėmis ir nustatomi saugaus darbo metodai.“


(1)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikiami Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SPRENDIMAI

9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 2 d.

dėl Maltos mokėjimo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 468)

(Tekstas autentiškas tik maltiečių kalba)

(2010/68/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 39 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2009/366/EB (2) patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Maltos mokėjimo agentūrą „MRRA“, 2008 finansinių metų sąskaitos.

(2)

Gavusi naujos informacijos ir atlikusi papildomus patikrinimus, Komisija dabar gali priimti su išlaidomis kaimo plėtros priemonėms susijusį sprendimą dėl Maltos mokėjimo agentūros „MRRA“ pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamos Maltos mokėjimo agentūros „MRRA“ 2008 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos ar jai mokėtinos sumos pagal Maltoje taikomas kaimo plėtros priemones yra nurodytos I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Maltos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 111, 2009 5 5, p. 35.


I PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimas

2008 finansinių metų EŽŪGF kaimo plėtros išlaidos naujosiose valstybėse narėse

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

VN

 

2008 m. mokėjimo agentūrų išlaidos, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai

Iš viso

Valstybei narei už finansinius metus grąžintos tarpinės išmokos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma

patvirtintos

atskirtos

= metinėje deklaracijoje nurodytos išlaidos

= visos tarpinės išmokos, valstybei narei grąžintos už finansinius metus

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


II PRIEDAS

Patvirtintos išlaidos pagal EŽŪGF kaimo plėtros priemones, 2008 m. įgyvendintas naujosiose valstybėse narėse

Metinių sąskaitų ir išlaidų deklaracijų skirtumai

VN

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

MT

Nr.

Priemonės

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

975,33

0,00

975,33

 

2

Agrarinė aplinkosauga

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Standartų laikymasis

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Gamintojų grupė

0,00

0,00

0,00

 

5

Techninė pagalba

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Valstybės pagalbos dalis

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc priemonė

9 759,30

0,00

9 759,30

Iš viso

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 694)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2010/69/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (1), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimas Nr. 574/2007/EB įgyvendintas Komisijos sprendimu 2008/456/EB (2).

(2)

Atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą reikia nustatyti metinėms programoms priskirtinų išankstinių mokėjimų bendros sumos viršutinę ribą.

(3)

Remdamasi prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniais Danija nedalyvavo priimant Sprendimą Nr. 574/2007/EB, todėl jis nėra jai privalomas ar taikomas. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamas Šengeno acquis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečios dalies V antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 4 straipsnį 2007 m. birželio 19 d. raštu pranešė apie Sprendimo Nr. 574/2007/EB perkėlimą į savo nacionalinę teisę. Todėl pagal tarptautinę teisę šis sprendimas jai privalomas.

(4)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė, remdamasi 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), nedalyvauja. Todėl Jungtinei Karalystei jis nėra privalomas ar taikomas.

(5)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4). Todėl Airijai jis nėra privalomas ar taikomas.

(6)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), kurios patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6), 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis.

(7)

Kalbant apie Šveicariją, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimo 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (8) 3 straipsniu.

(8)

Kalbant apie Lichtenšteiną, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2008/261/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (9) 3 straipsniu.

(9)

Todėl Sprendimą 2008/456/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/456/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio pavadinimas keičiamas taip:

„Pažangos ir galutinės ataskaitos dėl metinių programų įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų“

2.

24 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Kaip nurodyta pagrindinio teisės akto 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse, išankstinių mokėjimų valstybei narei bendra suma neviršija 90 % visos sumos, skirtos tai valstybei narei finansavimo sprendimu, kuriuo patvirtinama metinė programa.

Jeigu valstybė narė nacionaliniu lygmeniu paskyrė mažesnę sumą negu visa finansavimo sprendime, kuriuo patvirtinama metinė programa, paskirta suma, išankstinių mokėjimų bendra suma neviršija 90 % nacionaliniu lygmeniu paskirtos sumos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 144, 2007 6 6, p. 22.

(2)  OL L 167, 2008 6 27, p. 1.

(3)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(4)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(9)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/458/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 695)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2010/70/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (1), ypač į jo 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 575/2007/EB įgyvendintas Komisijos sprendimu 2008/458/EB (2).

(2)

Atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą reikia nustatyti metinėms programoms priskirtinų valstybėms narėms suteiktinų išankstinių mokėjimų bendros sumos viršutinę ribą.

(3)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Jungtinei Karalystei privalomas pagrindinis teisės aktas, todėl privalomas ir šis Sprendimas.

(4)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį Airijai privalomas pagrindinis teisės aktas, todėl privalomas ir šis sprendimas.

(5)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danijai šis sprendimas nėra privalomas, todėl ji neprivalo jo taikyti.

(6)

Todėl Sprendimą 2008/458/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/458/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio pavadinimas keičiamas taip:

„Pažangos ir galutinės ataskaitos dėl metinių programų įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų“

2.

24 straipsnyje įterpiama nauja 4 dalis:

„4.   Kaip nurodyta pagrindinio teisės akto 39 straipsnio 3 ir 4 dalyse, išankstinių mokėjimų valstybei narei bendra suma neviršija 90 % visos sumos, skirtos tai valstybei narei finansavimo sprendimu, kuriuo patvirtinama metinė programa.

Jeigu valstybė narė nacionaliniu lygmeniu paskyrė mažesnę sumą negu visa finansavimo sprendime, kuriuo patvirtinama metinė programa, paskirta suma, išankstinių mokėjimų bendra suma neviršija 90 % nacionaliniu lygmeniu paskirtos sumos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Airijai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 144, 2007 6 6, p. 45.

(2)  OL L 167, 2008 6 27, p. 135.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 8 d.

dėl diazinono neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 749)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/71/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant išsiaiškinti, ar jos gali būti įtrauktos į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Diazinonas į minėtą sąrašą įtrauktas kaip medžiaga, skirta naudoti 18-to tipo produktams: insekticidams, akaricidams ir kitų nariuotakojų kontrolės produktams, kaip apibrėžta Direktyvos 98/8/EB V priede.

(3)

Terminas, iki kurio turėjo būti pateiktas išsamus dokumentų dėl veikliųjų medžiagų, skirtų naudoti 18-to tipo produktams, rinkinys – 2006 m. balandžio 30 d. Tačiau iki nurodyto termino išsamių dokumentų rinkinių negauta.

(4)

Komisija apie tai informavo valstybes nares. Be to, 2006 m. birželio 14 d. Komisija tą informaciją paviešino elektroninėmis priemonėmis.

(5)

Per tris mėnesius nuo minėtos informacijos paskelbimo viena bendrovė pareiškė norą perimti diazinono naudojimo 18-to tipo produktams peržiūros programos dalyvio vaidmenį.

(6)

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2007/794/EB, kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (3), nustatytas naujas dokumentų rinkinių pateikimo terminas – 2008 m. balandžio 30 d.

(7)

Iki naujojo termino, prieš pateikdamas dokumentų rinkinį, pareiškėjas konsultavosi su Portugalija, diazinoną vertinti paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare, kad išsiaiškintų, ar diazinono pamatinis produktas – antkaklis nuo blusų – laikytinas biocidiniu produktu, ar veterinariniu vaistu.

(8)

Portugalija, pasikonsultavusi su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, informavo pareiškėją, kad dauguma valstybių narių tokį antkaklį nuo blusų, kurį pareiškėjas pateikė rinkai, laikytų ne biocidiniu produktu, o veterinariniu vaistu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/82/EB 1 straipsnio 2 dalyje (4).

(9)

Atsižvelgdamas į šią informaciją, pareiškėjas nepateikė dokumentų rinkinio dėl diazinono kaip medžiagos, skirtos naudoti 18-to tipo produktams, įtraukimo į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 4 dalimi, su diazinono naudojimu 18-to tipo produktams susijusio dalyvio vaidmens perimti nebegalima.

(10)

Kadangi pareiškėjas per nustatytą laikotarpį dokumentų rinkinio nepateikė, diazinonas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus kaip medžiaga, skirta naudoti 18-to tipo produktams.

(11)

Reikia nustatyti ilgesnį laikotarpį antkakliams nuo blusų kaip biocidiniams produktams pašalinti iš kai kurių valstybių narių rinkų, siekiant sudaryti sąlygas juos autorizuoti kaip veterinarinius vaistus pagal Direktyvą 2001/82/EB.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Diazinonas (CAS numeris 333-41-5, EB numeris 206-373-8) neįtraukiamas į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus kaip medžiaga, skirta naudoti 18-to tipo produktams.

2 straipsnis

Antkakliai nuo blusų, kurie rinkai teikiami kaip biocidiniai produktai ir kurių sudėtyje yra diazinono kaip medžiagos, skirtos naudoti 18-to tipo produktams, rinkai nebeteikiami nuo 2013 m. kovo 1 d.

Kiti biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra diazinono kaip medžiagos, skirtos naudoti 18-to tipo produktams, rinkai nebeteikiami nuo 2011 m. kovo 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.

(3)  OL L 320, 2007 12 6, p. 35.

(4)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.


9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 8 d.

dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 751)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/72/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant išsiaiškinti, ar jos gali būti įtrauktos į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Tam tikri į tą sąrašą įtrauktų medžiagų ir produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai pasitraukė iš peržiūros programos, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį vertinimo ataskaitą rengianti valstybė narė negavo visų reikiamų dokumentų.

(3)

Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 5 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Be to, ši informacija 2009 m. sausio 13 d., 2009 m. vasario 11 d. ir 2009 m. kovo 11 d. buvo paviešinta elektroninėmis priemonėmis.

(4)

Per tris mėnesius nuo minėtų informacijos paviešinimo datų joks asmuo ar valstybė narė nepareiškė noro perimti minėtų medžiagų ir produktų tipų peržiūros programos dalyvio vaidmens.

(5)

Todėl, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 5 dalimi, minėtų medžiagų ir produktų tipų reikėtų neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus.

(6)

Siekiant teisinio tikrumo, biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra šio sprendimo priede nurodytų tipų produktams naudojamų veikliųjų medžiagų, nuo nustatytos datos turėtų būti rinkai nebeteikiami.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytos medžiagos, naudojamos atitinkamų tipų produktams, į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus neįtraukiamos.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 4 straipsnio 2 dalimi, biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra šio sprendimo priede nurodytų tipų produktams naudojamų veikliųjų medžiagų, rinkai nebeteikiami nuo 2011 m. vasario 9 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Medžiagos ir produktų tipai, kurie neįtraukiami į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-κ-O)diazeniumato(2-)] varis

 

312600-89-8

11

AT

Cikloheksilhidroksidiazeno 1-oksidas, kalio druska

 

66603-10-9

11

AT

Peroksioktano rūgštis

 

33734-57-5

11

FR

Peroksioktano rūgštis

 

33734-57-5

12

FR

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-κ-O)diazeniumato(2-)] varis

 

312600-89-8

12

AT

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

10

ES

Chlorkrezolis

200-431-6

59-50-7

10

FR

Skruzdžių rūgštis

200-579-1

64-18-6

9

BE

Benzenkarboksirūgštis

200-618-2

65-85-0

11

DE

2-propanolis

200-661-7

67-63-0

9

DE

2-propanolis

200-661-7

67-63-0

10

DE

2-propanolis

200-661-7

67-63-0

11

DE

2-propanolis

200-661-7

67-63-0

12

DE

Etileno oksidas

200-849-9

75-21-8

20

N

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

11

EE

Glikolio rūgštis

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-pieno rūgštis

201-196-2

79-33-4

20

DE

Simklozenas

201-782-8

87-90-1

7

UK

Simklozenas

201-782-8

87-90-1

9

UK

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

7

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

9

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

10

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

11

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

12

IE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

7

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

9

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutaro aldehidas

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutaro aldehidas

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutaro aldehidas

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutaro aldehidas

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-fenoksietanolis

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-fenoksietanolis

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-fenoksietanolis

204-589-7

122-99-6

11

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

6

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

7

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

9

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

20

UK

Anglies dioksidas

204-696-9

124-38-9

15

FR

Anglies dioksidas

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitrometilidintrimetanolis

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitrometilidintrimetanolis

204-769-5

126-11-4

12

UK

Natrio tozilchloramidas

204-854-7

127-65-1

9

ES

Natrio tozilchloramidas

204-854-7

127-65-1

10

ES

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

10

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

10

UK

Kaptanas

205-087-0

133-06-2

7

IT

Kaptanas

205-087-0

133-06-2

9

IT

Kaptanas

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(trichlormetiltio)ftalimidas/folpetas

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-dietil-m-toluamidas

205-149-7

134-62-3

22

SE

Tiramas

205-286-2

137-26-8

7

BE

Tiramas

205-286-2

137-26-8

10

BE

Tiramas

205-286-2

137-26-8

11

BE

Tiramas

205-286-2

137-26-8

12

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

7

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

9

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

10

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

11

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

12

BE

Kalio metilditiokarbamatas

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Kalio metilditiokarbamatas

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Kalio metilditiokarbamatas

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

20

BE

Dinatrio cianditiokarbamatas

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Dinatrio cianditiokarbamatas

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Dinatrio cianditiokarbamatas

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nabamas

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

12

PL

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

11

ES

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

12

ES

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazometas

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazometas

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazometas

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazometas

208-576-7

533-74-4

11

BE

Dichlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidas/tolilfluanidas

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

12

AT

Dichlofluanidas

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Cinko sulfidas

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Cinko sulfidas

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Cinko sulfidas

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Chlortalonilas

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Chlortalonilas

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Chlortalonilas

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Troklozennatris

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Etilendioksi)dimetanolis

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipiritionas

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Natrio 2,4,6-trichlorfenoliatas

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Metenamino 3-chloralilchloridas

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2’,2“-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N’-metilenbismorfolinas

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N’-metilenbismorfolinas

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutilazinas

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutilazinas

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-menta-1,8-dienas

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-brom-2-nitrovinil)benzenas

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-brom-2-nitrovinil)benzenas

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Didecildimetilamonio chloridas

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Didecildimetilamonio chloridas

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Silicio dioksidas, susintetintas

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Natrio-vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Natrio-vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Natrio-vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Natrio-vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Natrio-vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Natrio bromidas

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Natrio bromidas

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazolas

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazolas

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Natrio chloratas

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Natrio chloratas

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Chloro dioksidas

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Natrio vandenilio 2,2’-metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Natrio vandenilio 2,2’-metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Natrio vandenilio 2,2’-metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Natrio vandenilio 2,2’-metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Natrio vandenilio 2,2’-metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Karbendazimas

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Karbendazimas

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Trimagnio difosfidas

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Amonio bromidas

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Amonio bromidas

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Heksaboro-dicinko undekaoksidas/cinko boratas

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Bromo chloridas

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(Benziloksi)metanolis

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(Benziloksi)metanolis

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(Benziloksi)metanolis

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Vario bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionatas-O,S)

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Natrio p-chlor-m-krezoliatas

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Benzoksonio chloridas

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

11

N

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

10

DE

α,α’,α“-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolis

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N’-tret-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas/imazalilas

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimetiloksazolidinas

257-048-2

51200-87-4

11

UK

α-cian-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/cipermetrinas

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/permetrinas

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3’-metilenbis[5-metiloksazolidinas]/oksazolidinas

266-235-8

66204-44-2

10

AT

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

7

ES

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

9

ES

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

10

ES

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil, chloridai

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil, chloridai

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil, chloridai

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–16-alkildimetil, chloridai

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–16-alkildimetil, chloridai

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–10-alkildimetil, chloridai

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–10-alkildimetil, chloridai

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–10-alkildimetil, chloridai

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidu (l:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidu (l:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio chloridas

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio chloridas

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio chloridas

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio chloridas

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, chloridai

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, chloridai

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Karbamidas, N,N’-bis(hidroksimetil)-, reakcijos su 2-(2-butoksietoksi)etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Karbamidas, N,N’-bis(hidroksimetil)-, reakcijos su 2-(2-butoksietoksi)etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil](kokosų aliejaus alkil)dimetil-, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil](kokosų aliejaus alkil)dimetil-, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil](kokosų aliejaus alkil)dimetil-, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil](kokosų aliejaus alkil)dimetil-, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

12

LT

(C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio bis(2-etilheksil)fosfato ir (C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio 2-etilheksilhidrofosfato mišinys

404-690-8

68132-19-4

7

PL

(C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio bis(2-etilheksil)fosfato ir (C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio 2-etilheksilhidrofosfato mišinys

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Tetrachlordekaoksidų kompleksas

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Sidabro-natrio-vandenilio-cirkonio fosfatas

422-570-3

10

SE

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas

426-020-3

51229-78-8

9

PL

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Tiametoksamas

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas/perestanas

432-790-1

11

HU

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas/perestanas

432-790-1

12

HU

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

7

IE

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

10

IE

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

11

IE

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

12

IE

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

10

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

11

UK

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247–500–7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220–239–6) mišinys

Mišinys

55965-84-9

7

FR

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247–500–7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220–239–6) mišinys

Mišinys

55965-84-9

9

FR

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247–500–7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220–239–6) mišinys

Mišinys

55965-84-9

10

FR

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

7

ES

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8-C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba hidroksidai)/BKC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil (alkilai nuo C6-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba metilsulfatai)/DDAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

7

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil (alkilai nuo C6-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba metilsulfatai)/DDAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

9

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8-C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba hidroksidai)/BKC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

9

IT

Natrio lignosulfonatas

Gamtinis polimeras

8061-51-6

12

HU

[1-α-(S*),3-α]-(α)-cian-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dichloretenil)-2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/α-cipermetrinas

Augalų apsaugos produktas

67375-30-8

9

BE

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

7

PT

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

9

PT

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

10

PT

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

12

PT

Aliuminio natrio silikato ir sidabro kompleksas/sidabro ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-18-6

7

SE

N,N„’-1,6-heksandiilbis[N’-cianguanidino] (Einecs 240–032–4) ir heksametilendiamino (Einecs 204–679–6) polimero monohidrochloridas/poliheksametilenbiguanidas (monomeras: 1,5-bis(trimetilen)guanilguanidinio monohidrochloridas)

Polimeras

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

N,N„’-1,6-heksandiilbis[N’-cianguanidino] (Einecs 240–032–4) ir heksametilendiamino (Einecs 204–679–6) polimero monohidrochloridas/poliheksametilenbiguanidas (monomeras: 1,5-bis(trimetilen)guanilguanidinio monohidrochloridas)

Polimeras

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

9

UK

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

11

UK

N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

12

UK

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

9

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

10

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

11

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

12

EL

Poli(heksametilenbiguanidas)

Polimeras

91403-50-8

10

FR

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

9

IT

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

11

IT

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

12

IT

N-metilmetanamino (Einecs 204–697–4 ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203–439–8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas

Polimeras

25988-97-0

12

HU

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

7

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

9

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

10

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

11

SE