ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.021.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 21

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. sausio 26d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

Taryba

 

*

2010 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 23/2010, kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus, ir iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1359/2008, (EB) Nr. 754/2009, (EB) Nr. 1226/2009 bei (EB) Nr. 1287/2009

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

Taryba

26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 23/2010

2010 m. sausio 14 d.

kuriuo 2010 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimus, ir iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1359/2008, (EB) Nr. 754/2009, (EB) Nr. 1226/2009 bei (EB) Nr. 1287/2009

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1342/2008, nustatantį menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (1), ypač į jo 11 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo.

(2)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2) reikalaujama, kad Taryba, atsižvelgdama į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas bei, visų pirma, į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) parengtas ataskaitas, priimtų priemones, reglamentuojančias galimybę naudotis vandenimis bei ištekliais ir vykdyti tausią žvejybos veiklą.

(3)

Taryba privalo nustatyti bendrą leidžiamą sugauti kiekį (BLSK) pagal išteklius arba išteklių grupes. Žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos taip, kad kiekvienai valstybei narei būtų užtikrintas sąlyginis kiekvienos išteklių rūšies žvejybos stabilumas, tinkamai atsižvelgiant į bendrosios žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 2371/2002. Be to, kad žvejybos galimybės būtų nustatytos kuo tinkamiau ir taikomos efektyviai, turėtų būti nustatytos tam tikros joms būtinos ir su jomis funkciškai susietos sąlygos.

(4)

BLSK turėtų būti nustatyti remiantis turima moksline informacija ir atsižvelgiant į biologinius bei socialinius ekonominius aspektus, tuo pat metu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems žvejybos sektoriams. Todėl būtina atsižvelgti į nuomones, pareikštas konsultacijose su suinteresuotosiomis šalimis, ypač 2009 m. liepos 23 d. susitikime su Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto, atitinkamų regioninių patariamųjų tarybų ir valstybių narių atstovais, bei 2009 m. rugsėjo 29 d. susitikime su Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto ir atitinkamų regioninių patariamųjų tarybų atstovais.

(5)

Išteklių, kuriems valdyti parengti specialūs daugiamečiai planai, BLSK turėtų būti nustatyti pagal tuose planuose apibrėžtas taisykles. Todėl atlantinių menkių, norveginių omarų, paprastųjų jūrų liežuvių Biskajos įlankoje, vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje ir Šiaurės jūroje, jūrinių plekšnių Šiaurės jūroje, atlantinių silkių į vakarus nuo Škotijos, atlantinių menkių Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje ir Skagerako sąsiauryje, rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje išteklių BLSK turėtų būti nustatyti laikantis taisyklių, nustatytų atitinkamai 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 811/2004, nustatančiame priemones šiaurinių jūrų lydekų ištekliams atkurti (3), 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2166/2005, nustatančiame Zelandijos merlūzų ir norveginių omarų išteklių Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies atkūrimo priemones (4),

2006 m. vasario 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 388/2006, nustatančiame jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje tausojančio naudojimo daugiametį planą (5), 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 509/2007, nustatančiame Lamanšo sąsiaurio vakarinės dalies jūrų liežuvių išteklių tausojančio naudojimo daugiametį planą (6), 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 676/2007, nustatančiame plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje daugiametį planą (7), 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1300/2008, nustatančiame atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (8), Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 bei 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano (9).

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį reikia nustatyti išteklius, kuriems taikomos tame reglamente nurodytos įvairios priemonės.

(7)

Žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų tikslais, neturėtų būti taikomas šis reglamentas, išskyrus operacijas, kurias vykdo laivai, dalyvaujantys įgyvendinant iniciatyvas, susijusias su visapusiškai dokumentais pagrįsta žvejyba.

(8)

Netgi ribota tam tikrų rūšių, pavyzdžiui, ryklių, žvejybos veikla galėtų sukelti rimtą pavojų jų apsaugai. Todėl tokių rūšių žvejybos galimybės turėtų būti visapusiškai ribojamos taikant bendrą draudimą žvejoti tas rūšis.

(9)

Būtina nustatyti didžiausių leidžiamų žvejybos pastangų ribas 2010 metams pagal Reglamento (EB) Nr. 2166/2005 8 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 509/2007 5 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 676/2007 9 straipsnį, Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 11 ir 12 straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 302/2009 5 ir 9 straipsnius, atsižvelgiant į 2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 754/2009, kuriuo leidžiama tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriuje nustatytos žvejybos pastangų sistemos (10).

(10)

Atsižvelgiant į ICES rekomendaciją, būtina išlaikyti ir persvarstyti tobinių žvejybos ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse pastangų valdymo sistemą.

(11)

Atsižvelgiant į naujausias ICES pateiktas mokslines rekomendacijas ir remiantis tarptautiniais įsipareigojimais pagal Žvejybos šiaurės rytų Atlante konvenciją (NEAFC), būtina apriboti tam tikrų giliavandenių rūšių žuvų žvejybos pastangas.

(12)

Žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos remiantis atitinkamais Sąjungos teisės aktais, ypač 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2807/83, nustatančiu išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (11), 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2930/86, nustatančiu žvejybinių laivų charakteristikas (12), 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1381/87, nustatančiu išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (13), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (14), 21 straipsniu, 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1627/94, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (15), 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (16),

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2347/2002, nustatančiu konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (17), 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo (18), 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2244/2003, nustatančiu išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (19), 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 601/2004, nustatančiu tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (20), 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2115/2005, nustatančiu juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijoje (21),

Reglamentu (EB) Nr. 2166/2005, Reglamentu (EB) Nr. 388/2006, 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių (22), 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (23), Reglamentu (EB) Nr. 509/2007, 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 520/2007, nustatančiu labai migruojančių žuvų rūšių tam tikrų išteklių apsaugos technines priemones (24), Reglamentu (EB) Nr. 676/2007, 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu Nr. 1386/2007, nustatančiu žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone taikytinas apsaugos ir vykdymo užtikrinimo priemones (25), 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (26), 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse (27),

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės (28), Reglamentu (EB) Nr. 1300/2008, Reglamentu (EB) Nr. 1342/2008, 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2009 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (nauja redakcija) (29), 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 217/2009 dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija) (30), 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija) (31), Reglamentu (EB) Nr. 302/2009 ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, kuriuo nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių (32).

(13)

Pagal susitarimuose arba protokoluose dėl santykių žuvininkystės srityje su Norvegija (33), Farerų salomis (34) ir Grenlandija (35) numatytą tvarką, Sąjunga dėl žvejybos teisių konsultavosi su minėtais partneriais. Konsultacijos su Grenlandija buvo užbaigtos 2009 m. lapkričio 25 d., nustačius 2010 m. žvejybos Grenlandijos vandenyse galimybes ES laivams. Konsultacijos su Farerų salomis ir Norvegija dar nesibaigė; tikimasi, kad susitarimai dėl 2010 m. su šiais partneriais bus sudaryti 2010 m. pradžioje. Siekiant išvengti Sąjungos žvejybos veiklos sutrikdymo, tuo pat metu sudarant reikiamas lanksčias sąlygas tam, kad tie susitarimai būtų sudaryti 2010 m. pradžioje, tikslinga, kad kol bus sudaryti tie susitarimai, Sąjunga laikinai nustatytų išteklių, kuriems taikomi tie susitarimai, žvejybos galimybes.

(14)

Sąjunga yra kelių žvejybos organizacijų susitariančioji šalis ir dalyvauja kitose organizacijose kaip bendradarbiaujanti šalis ne narė. Be to, remiantis 2003 m. Stojimo aktu, prieš tai Lenkijos Respublikos sudarytus žvejybos susitarimus, pvz., Konvenciją dėl ledjūrio menkių išteklių centrinėje Beringo jūros dalyje apsaugos ir valdymo, nuo Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos administruoja Sąjunga. Minėtos žvejybos organizacijos rekomendavo 2010 m. pradėti taikyti kai kurias priemones, pvz., nustatyti ES laivų žvejybos galimybes. Šias žvejybos galimybių nuostatas turėtų įgyvendinti Sąjunga.

(15)

2009 m. metiniame susitikime Amerikos tropinių tunų komisija (IATTC) nepatvirtino leidžiamo sugauti gelsvauodegių tunų, didžiaakių tunų ir dryžųjų tunų kiekio apribojimų, tačiau, nors Sąjunga nėra IATTC narė, būtina reguliuoti IATTC jurisdikcijai priklausančių išteklių žvejybos galimybes, kad būtų užtikrintas tausus jų valdymas.

(16)

2009 m. metiniame susitikime Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (toliau – ICCAT) patvirtino lenteles, kuriose nurodomos ICCAT Susitariančiosios Šalys, kurios neišnaudoja žvejybos galimybių arba jas viršija. Atsižvelgdama į tai ICCAT priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo, kad 2008 m. Sąjunga neišnaudojo šiaurės ir pietų durklažuvėms, didžiaakiams tunams ir ilgapelekiams tunams jai skirtos kvotos. Kad būtų laikomasi ICCAT nustatytų Sąjungos kvotų koregavimo, neišnaudotas žvejybos galimybes būtina paskirstyti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės neišnaudotą žvejybos galimybių dalį ir nekeičiant paskirstymo būdo, nustatyto šiame reglamente metiniam BLSK paskirstyti. Tame pačiame susitikime buvo iš dalies pakeistas daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas. ICCAT taip pat priėmė rekomendaciją dėl didžiaakių jūrų lapių apsaugos. Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių apsaugos, šias priemones būtina įgyvendinti.

(17)

2007 m. gegužės mėn. įvykusio Trečiojo tarptautinio susitikimo, skirto naujai Regioninei žvejybos valdymo pietų Ramiajame vandenyne (atviroje jūroje) valdymo organizacijai (SPRFMO) įsteigti, dalyviai patvirtino laikinąsias pelaginių žuvų žvejybos ir dugninės žvejybos reguliavimo priemones, įskaitant žvejybos galimybes, tame rajone, kol bus įsteigta tokia RFMO. Tos priemonės buvo peržiūrėtos 2009 m. lapkričio mėn. įvykusiame Aštuntajame tarptautiniame susitikime, skirtame SPRFMO įsteigti. Pagal dalyvių pasiektą susitarimą, tos laikinosios priemonės pagal tarptautinę teisę yra savanoriškos ir teisiškai neprivalomos. Vis dėlto patartina, atsižvelgiant į atitinkamas Jungtinių Tautų susitarimo dėl žuvų išteklių nuostatas, minėtas priemones integruoti į Sąjungos teisę.

(18)

Žvejybos pietryčių Atlante organizacija (SEAFO) 2009 m. susitikime patvirtino dar dviejų išteklių SEAFO konvencijos rajone leidžiamo sugauti kiekio apribojimus. Tuos leidžiamo sugauti kiekio apribojimus būtina įgyvendinti Sąjungos teise.

(19)

Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą tam tikrų trečiųjų šalių žvejybos laivams turėtų būti leista žvejoti ES vandenyse tam tikromis sąlygomis ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 bei jo įgyvendinimo nuostatų.

(20)

Atsižvelgdama į nustatytas žvejybos galimybes ir laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 11 straipsnio, Taryba remdamasi valstybių narių pateikta ir ŽMTEK įvertinta informacija gali netaikyti tuo reglamentu nustatytos žvejybos pastangų sistemos tam tikroms laivų grupėms, jei yra tinkamų duomenų apie atitinkamų laivų sužvejojamus ir į jūrą išmetamus atlantinių menkių kiekius, kurie rodo, kad tos grupės laivų sužvejojamas atlantinių menkių kiekis neviršija 1,5 % bendro jų sužvejojamo žuvų kiekio ir kad žvejybos pastangų sistemos taikymas tai grupei būtų pernelyg didelė administracinė našta palyginti su jos bendru poveikiu atlantinių menkių ištekliams. Lenkija pateikė informaciją apie laivų grupės, kurią sudaro vienas laivas, žvejojantis ledjūrio menkes Šiaurės jūroje dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm arba didesnis, sužvejojamus atlantinių menkių kiekius. Jungtinė Karalystė pateikė informaciją apie dviejų laivų grupių, žvejojančių į vakarus nuo Škotijos dugniniais tralais, sužvejojamų atlantinių menkių kiekius. Remiantis ta informacija, kurią įvertino ŽMTEK, galima nustatyti, kad tų laivų grupių sužvejotas atlantinių menkių kiekis, įskaitant į jūrą išmestas žuvis, neviršija 1,5 % jų bendro sužvejojamų žuvų kiekio. Be to, atsižvelgiant į taikomas kontrolės ir stebėsenos priemones, kuriomis užtikrinama šių laivų grupių žvejybos veiklos stebėsena ir kontrolė ir atsižvelgiant į tai, kad žvejybos pastangų sistemos taikymas šioms grupėms būtų pernelyg didelė administracinė našta palyginti su to taikymo bendru poveikiu atlantinių menkių ištekliams, tikslinga šioms laivų grupėms netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriaus, tokiu būdu sudarant galimybę atitinkamai nustatyti žvejybos pastangų apribojimus atitinkamoms valstybėms narėms.

(21)

Pagal Sutarties 291 straipsnį, dėl skubos priežasčių priemonės, būtinos tam tikrų žuvų išteklių leidžiamo sugauti kiekio apribojimų nustatymui, turėtų būti priimamos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (36),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos šios žvejybos galimybės ir su jų naudojimu funkciškai susijusios sąlygos:

tam tikrų žuvų išteklių ir išteklių grupių žvejybos galimybės 2010 metams,

tam tikri žvejybos pastangų apribojimai 2011 metams ir tam tikrų Antarkties išteklių žvejybos galimybės II antraštinės dalies III skyriaus 2 skirsnyje ir IE bei V prieduose nurodytais laikotarpiais.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos laikinosios tam tikrų žuvų išteklių ir išteklių grupių žvejybos galimybės, kurioms taikomi dvišaliai žvejybos susitarimai su Norvegija ir Farerų salomis, kol neužbaigtos konsultacijos dėl 2010 m. susitarimų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas taikomas:

a)

ES laivams; ir

b)

su trečiųjų šalių vėliava plaukiojantiems ir tose šalyse registruotiems žvejybos laivams (toliau – trečiųjų šalių laivai) ES vandenyse.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas, išskyrus V priedo B dalyje pateiktos lentelės 1 išnašą, netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų tikslais, kurie atliekami gavus valstybės narės, su kurios vėliava atitinkamas laivas plaukioja, leidimą bei įgaliojimus, ir apie kuriuos Komisija bei valstybės narės, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, apie tai iš anksto informuojamos. Valstybės narės, vykdančios žvejybos operacijas mokslinių tyrimų tikslais, informuoja Komisiją, valstybes nares, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, ICES ir ŽMTEK apie visus tokių žvejybos operacijų metu sugautus kiekius.

3.   2 dalis netaikoma žvejybos operacijoms, kurias vykdo laivai, dalyvaujantys įgyvendinant iniciatyvas, susijusias su visapusiškai dokumentais pagrįsta žvejyba, tais atvejais, kai tokiai žvejybai gali būti naudojamos papildomos kvotos.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente kartu su Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje nurodytomis apibrėžtimis naudojamos ir šios apibrėžtys:

a)

„ES laivai“ – žvejybos laivai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio d punkte;

b)

„ES vandenys“ – vandenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio a punkte;

c)

„bendras leidžiamas sugauti kiekis“ (BLSK) – kiekvienų išteklių kiekis, kurį per metus galima sužvejoti ir iškrauti;

d)

„kvota“ – Sąjungai, valstybėms narėms arba trečiosioms šalims skirta BLSK dalis;

e)

„tarptautiniai vandenys“ – nė vienos valstybės suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys;

f)

„tinklinio audeklo akių dydis“ – akių dydis, nustatytas pagal 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 517/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 įgyvendinimo taisyklės, taikomos nustatant žvejybos tinklų akių dydį ir vertinant gijų storį (37);

g)

„ES žvejybos laivyno registras“ – pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 3 dalį Komisijas sukurtas registras;

h)

„žvejybos žurnalas“ – Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nurodytas žurnalas.

4 straipsnis

Žvejybos zonos

Šiame reglamente taikomos šios žvejybos zonų apibrėžtys:

a)

„ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) zonos“ – Reglamente (EB) Nr. 218/2009 apibrėžtos zonos;

b)

„Skagerako sąsiauris“ – rajonas, kurio ribą vakaruose žymi linija, brėžiama nuo Hanstholmo švyturio iki Lindesnes švyturio, o pietuose – linija, brėžiama nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio ir iš šio taško iki artimiausio Švedijos pakrantės taško;

c)

„Kategato sąsiauris“ – rajonas, kurio ribą šiaurėje žymi linija, brėžiama nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio ir iš šio taško iki artimiausio Švedijos pakrantės taško, o pietuose – linija, brėžiama nuo Hasenøre iki Gnibens Spids, nuo Korshage iki Spodsbjerg ir nuo Gilbjerg Hoved iki Kullen;

d)

„Kadiso įlanka“ – ICES IXa zonos dalis į rytus nuo 7o 23’ 48″ vakarų ilgumos;

e)

CECAF (Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas) zonos (rytų vidurio Atlanto arba FAO 34 pagrindinė žvejybos zona) – Reglamente (EB) Nr. 216/2009 apibrėžtos zonos;

f)

NAFO (Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija) zonos – Reglamente (EB) Nr. 217/2009 apibrėžtos zonos;

g)

SEAFO (Žvejybos pietryčių Atlante organizacija) konvencijos rajonas – rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl žuvininkystės išteklių apsaugos ir valdymo Pietryčių Atlanto vandenyne patvirtinimo (38);

h)

ICCAT (Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisija) konvencijos rajonas – rajonas, apibrėžtas Tarptautinėje konvencijoje dėl Atlanto tunų apsaugos (39);

i)

CCAMLR (Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos konvencija) konvencijos rajonas – Reglamente (EB) Nr. 601/2004 apibrėžtas rajonas;

j)

IATTC (Amerikos tropinių tunų komisija) konvencijos rajonas – rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo (40);

k)

IOTC (Indijos vandenyno tunų komisija) rajonas – Susitarime įsteigti Indijos vandenyno tunų komisiją (41) apibrėžtas rajonas;

l)

„SPRFMO (Regioninė žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacija) konvencijos rajonas“ – atviros jūros rajonas į pietus nuo 10 laipsnių lygiagretės, į šiaurę nuo CCAMLR konvencijos rajono, į rytus nuo Susitarimo dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje konvencijos rajono, kaip apibrėžta Susitarime dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje (42), ir į vakarus nuo Pietų Amerikos valstybių jurisdikcijai priklausančių žvejybos rajonų;

m)

WCPFC (Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės konvencija) konvencijos rajonas – Konvencijoje dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse (43) apibrėžtas rajonas;

n)

„Beringo jūros atviros jūros rajonas“ – Beringo jūros atviros jūros rajonas, esantis už 200 jūrmylių nuo bazinių linijų, nuo kurių matuojamas Beringo jūros pakrantės valstybių teritorinės jūros plotis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

ES LAIVŲ ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

5 straipsnis

Leidžiamo sugauti kiekio apribojimai ir jo paskirstymas

1.   ES laivams ES vandenyse arba tam tikruose ne ES vandenyse taikomi leidžiamo sugauti kiekio apribojimai, to kiekio paskirstymas valstybėms narėms bei papildomos sąlygos pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį yra nustatyti I priede.

2.   ES laivams šiuo reglamentu leidžiama žvejoti Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ir Norvegijos žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą, neviršijant I priede nurodytų kvotų ribų ir laikantis šio reglamento 12 straipsnyje ir III priede, taip pat Reglamente (EB) Nr. 1006/2008 nustatytų sąlygų ir įgyvendinamųjų nuostatų.

3.   Komisija nustato ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse leidžiamo sugauti tobinių kiekio apribojimus pagal IID priedo 6 punkte nustatytas taisykles.

4.   Komisija nustato, kad Sąjungai ICES V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse leidžiamas sugauti paprastųjų stintenių kiekis yra 7,7 % paprastųjų stintenių BLSK, kai tik bus nustatytas šių žuvų BLSK.

5.   Atsižvelgdama į mokslinę informaciją, surinktą per pirmąjį 2010 m. pusmetį, Komisija gali persvarstyti ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse leidžiamo sugauti norveginių menkučių išteklių bei ICES IIa ir IV zonų ES vandenyse leidžiamo sugauti atlantinių šprotų išteklių kiekio apribojimus Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6.   Pagal 5 dalį persvarsčiusi norveginių menkučių žvejybos apribojimus, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija gali persvarstyti ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse leidžiamo sugauti paprastųjų merlangų išteklių ir ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse leidžiamo sugauti juodadėmių menkių išteklių kiekio apribojimus, kad būtų atsižvelgta į pramoninę priegaudą žvejojant norvegines menkutes.

7.   Atsižvelgdama į mokslinę informaciją, surinktą per pirmąjį 2010 m. pusmetį, Komisija Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali nustatyti ICES VIII zonoje leidžiamo sugauti europinių ančiuvių išteklių kiekio apribojimus.

6 straipsnis

Žvejoti draudžiamos rūšys

ES laivams draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti į kitą laivą arba iškrauti šias rūšis:

a)

milžinryklius (Cetorhinus maximus) ir baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias) visuose ES ir ne ES vandenyse;

b)

europinius plokščiakūnius ryklius (Squatina squatina) visuose ES vandenyse;

c)

švelniąsias rajas (Dipturus batis) IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX ir X ICES zonų ES vandenyse;

d)

marmurines rombines rajas (Raja undulate) ir baltųjų rajų (Rostroraja alba) VI, VII, VIII, IX ir X ICES zonų ES vandenyse, ir

e)

atlantinius silkiaryklius (Lamna nasus) tarptautiniuose vandenyse.

7 straipsnis

Specialiosios žvejybos galimybių paskirstymo nuostatos

1.   I priede nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybėms, kuriomis buvo pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

galimybių perskirstymui pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalį arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 10 straipsnio 4 dalį;

c)

papildomam kiekiui, kurį leidžiama iškrauti pagal (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

neišnaudotos kvotos dalims pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

išskaitymams, atliekamiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105, 106 ir 107 straipsnius.

2.   Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas ištekliams, kuriems taikomas mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLSK, o to reglamento 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis taikomi ištekliams, kuriems taikomas mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK, išskyrus atvejus, kai šio reglamento I priede nurodyta kitaip.

8 straipsnis

Žvejybos pastangų apribojimai

2010 m. vasario 1 d.–2011 m. sausio 31 d. žvejybos pastangų valdymo priemonės taikomos taip:

a)

IIA priedas taikomas tam tikriems ištekliams Kategato sąsiauryje, Skagerako sąsiauryje, toje ICES IIIa zonos dalyje, kuri nepriklauso Skagerako ir Kategato sąsiauriams, ICES IV, VIa, VIIa, VIId zonose ir ICES IIa ir Vb zonų ES vandenyse valdyti;

b)

IIB priedas taikomas europinių paprastųjų jūrinių lydekų ir norveginių omarų ištekliams ICES VIIIc ir IXa zonose, išskyrus Kadiso įlanką, atkurti;

c)

IIC priedas taikomas jūrų liežuvių ištekliams ICES VIIe zonoje valdyti;

d)

IID priedas taikomas tobinių ištekliams ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse valdyti.

9 straipsnis

Giliavandenių žuvų išteklių leidžiamo sugauti kiekio ir žvejybos pastangų apribojimai

1.   Be 2008 m. lapkričio 28 d. Reglamentu (EB) Nr. 1359/2008, nustatančiu Bendrijos žvejybos laivams taikomas tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2009 m. ir 2010 m. žvejybos galimybes (44), nustatytų leidžiamo sugauti žuvų kiekio apribojimų, draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti į kitą laivą arba iškrauti giliavandenių rūšių ir juodųjų paltusų kiekį, kartu sudėjus per vieną žvejybos reisą viršijantį 100 kg, jei tas laivas neturi giliavandenės žvejybos leidimo, išduoto pagal Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 3 straipsnį.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojančių ir jų teritorijoje registruotų laivų žvejybos veiklai, kurią vykdant per kalendorinius metus sužvejojama ir laikoma laive daugiau nei 10 tonų giliavandenių rūšių ir juodųjų paltusų, yra privalomas giliavandenės žvejybos leidimas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad giliavandenės žvejybos leidimus turinčių laivų žvejybos pastangos, išreikštos kilovatų dienomis, kuriomis laivas nebūna uoste, 2010 m. neviršytų 65 % metinių žvejybos pastangų, kurias atitinkamos valstybės narės laivai panaudojo 2003 m., išplaukdami į žvejybos reisus, kuriems turėjo giliavandenės žvejybos leidimus ir (arba) per kuriuos buvo sužvejota Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I ir II prieduose išvardytų giliavandenių rūšių, vidurkio. Ši dalis taikoma tik tiems žvejybos reisams, per kuriuos sužvejota daugiau nei 100 kg giliavandenių rūšių, išskyrus atlantines argentinas.

10 straipsnis

Sužvejotų žuvų ir priegaudos iškrovimo sąlygos

1.   Išteklių, kuriems nustatyti leidžiamo sugauti kiekio apribojimai, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik tuo atveju, jeigu:

a)

sugautus kiekius sužvejojo kvotą turinčios valstybės narės laivai ir jeigu ta kvota nėra išnaudota, arba

b)

sugauti kiekiai sudaro Sąjungos kvotos dalį, kuri nebuvo paskirstyta valstybėms narėms kvotomis, ir ta Sąjungos kvota nebuvo išnaudota.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, toliau išvardytas žuvis galima laikyti laive ir iškrauti net tuo atveju, jeigu valstybė narė neturi kvotų arba jeigu kvotos ar jų dalys yra išnaudotos:

a)

kitas rūšis nei atlantinės silkės ir atlantinės skumbrės, jeigu:

i)

jos tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra mažesnis nei 32 mm pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 straipsnį, buvo sužvejotos pramaišiui su kitų rūšių žuvimis ir

ii)

sugauti kiekiai nebuvo išrūšiuoti nei laive, nei iškraunant,

arba

b)

atlantines skumbres, jeigu:

i)

jos sužvejotos pramaišiui su paprastosiomis stauridėmis arba europinėmis sardinėmis;

ii)

jos nesudaro daugiau kaip 10 % laive laikomo bendro atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir europinių sardinių svorio; ir

iii)

sugauti kiekiai nebuvo išrūšiuoti nei laive, nei iškraunant.

3.   Visi iškrauti kiekiai, išskyrus pagal 2 dalį sugautą kiekį, įskaičiuojami į kvotą arba, jeigu Sąjungos kvota nebuvo paskirstyta valstybėms narėms kvotomis, į Sąjungos kvotą.

4.   Procentinė priegaudos dalis ir priegaudos panaudojimo sąlygos nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 ir 11 straipsnius.

11 straipsnis

Tam tikrų žvejybos galimybių naudojimo apribojimai

2010 m. gegužės 1 d.–liepos 31 d. laikotarpiu draudžiama žvejoti arba laikyti laive jūrų gyvūnus, išskyrus atlantines silkes, atlantines skumbres, europines sardines/sardines, paprastąsias staurides, atlantinius šprotus, šiaurinius žydruosius merlangus ir argentinas, rajone, apibrėžtame laksodromomis, paeiliui sujungiančiomis toliau nurodytus taškus:

Taškas

Platuma

Ilguma

1

52o 27' šiaurės platumos

12o 19' vakarų ilgumos

2

52o 40' šiaurės platumos

12o 30' vakarų ilgumos

3

52o 47' šiaurės platumos

12o 39,600' vakarų ilgumos

4

52o 47' šiaurės platumos

12o 56' vakarų ilgumos

5

52o 13,5' šiaurės platumos

13o 53,830' vakarų ilgumos

6

51o 22' šiaurės platumos

14o 24' vakarų ilgumos

7

51o 22' šiaurės platumos

14o 03' vakarų ilgumos

8

52o 10' šiaurės platumos

13o 25' vakarų ilgumos

9

52o 32' šiaurės platumos

13o 07,500' vakarų ilgumos

10

52o 43' šiaurės platumos

12o 55' vakarų ilgumos

11

52o 43' šiaurės platumos

12o 43' vakarų ilgumos

12

52o 38,800' šiaurės platumos

12o 37' vakarų ilgumos

13

52o 27' šiaurės platumos

12o 23' vakarų ilgumos

14

52o 27' šiaurės platumos

12o 19' vakarų ilgumos

12 straipsnis

Neišrūšiuoti iškrauti kiekiai ICES IIIa, IV ir VIId zonose ir ICES IIa zonos ES vandenyse

1.   Jeigu valstybei narei skirtas ICES IIIa, IV ir VIId zonose ir ICES IIa zonos ES vandenyse leidžiamas sugauti atlantinių silkių kiekis yra išnaudotas, laivams, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava, registruotiems Sąjungoje bei vykdantiems veiklą tuose žvejybos rajonuose, kuriuose taikomi atitinkami leidžiamo sugauti kiekio apribojimai, draudžiama iškrauti sugautus kiekius, kurie yra neišrūšiuoti, ir kurių sudėtyje yra atlantinių silkių.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų taikoma tinkama imčių ėmimo programa, leidžianti užtikrinti veiksmingą iškrautų neišrūšiuotų kiekių, sužvejotų ICES IIIa, IV ir VIId zonose ir ICES IIa zonos ES vandenyse, stebėjimą pagal rūšis.

3.   Neišrūšiuoti ICES IIIa, IV ir VIId zonose ir ICES IIa zonos ES vandenyse sugauti kiekiai iškraunami tik tuose uostuose ir iškrovimo vietose, kuriuose taikoma 2 dalyje nurodyta imčių ėmimo programa.

13 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai siųsdamos duomenis apie iškrautą kiekvienų išteklių kiekį, naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.

II SKYRIUS

Žvejybos trečiųjų šalių vandenyse leidimas

14 straipsnis

Žvejybos leidimai

1.   Didžiausias žvejybos leidimų ES laivams, žvejojantiems trečiųjų šalių vandenyse, skaičius nurodytas III priede.

2.   Jeigu, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalimi, viena valstybė narė perleidžia žvejybos III priede nustatytuose rajonuose kvotą kitai valstybei narei (pasikeitimas žvejybos galimybėmis), kartu perleidžiami atitinkami žvejybos leidimai ir apie tai pranešama Komisijai. Tačiau neviršijamas bendras kiekvienam žvejybos rajonui skirtų žvejybos leidimų skaičius, nustatytas III priede.

III SKYRIUS

Žvejybos galimybės regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse

1 skirsnis

ICCAT KONVENCIJOS RAJONAS

15 straipsnis

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus, skaičiaus apribojimas

IV priede nustatyti didžiausio toliau nurodytų laivų skaičiaus apribojimai:

Kartinėmis ir velkamosiomis ūdomis žvejojantys ES laivai, kuriems rytų Atlante leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus (Thunnus thynnus), ne mažesnius nei 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnius nei 30 kg svorio ir 115 cm ilgio;

ES pakrantės vandenyse tradiciniais žvejybos įrankiais žvejojantys laivai, kuriems Viduržemio jūroje leidžiama aktyviai žvejoti paprastuosius tunus, ne mažesnius nei 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnius nei 30 kg svorio ir 115 cm ilgio;

ES laivai, Adrijos jūroje auginimo reikmėms aktyviai žvejojantys paprastuosius tunus, ne mažesnius nei 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnius nei 30 kg svorio ir 115 cm ilgio.

16 straipsnis

ID priede nustatytai paprastųjų tunų kvotai taikomos papildomos sąlygos

Papildant Reglamento (EB) Nr. 302/2009 7 straipsnio 2 dalį nustatoma, kad 2010 m. balandžio 15 d.–gegužės 15 d. laikotarpiu draudžiama žvejoti paprastuosius tunus gaubiamaisiais tinklais rytų Atlante ir Viduržemio jūroje.

17 straipsnis

Pramoginė ir sportinė žūklė

Valstybės narės iš joms paskirtų ir ID priede nustatytų kvotų paskiria specialią paprastųjų tunų pramoginės ir sportinės žūklės kvotą.

18 straipsnis

Rykliai

1.   Draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti didžiaakių jūrų lapių (Alopias superciliosus) dalį ar visą jų skerdeną vykdant bet kokią žvejybos veiklą.

2.   Draudžiama vykdyti didžiaakių jūrų lapių Alopias genties specializuotosios žvejybos veiklą.

2 skirsnis

CCAMLR KONVENCIJOS RAJONAS

19 straipsnis

Draudimai ir leidžiamo sugauti kiekio apribojimai

1.   V priedo A dalyje nustatytų rūšių specializuotoji žvejyba draudžiama tame priede nustatytose zonose ir tame priede nustatytais laikotarpiais.

2.   Naujų rūšių ir žvalgomajai žvejybai, vykdomai V priedo B dalyje nustatytuose parajoniuose, taikomi toje dalyje nustatyti leidžiamo sugauti kiekio ir priegaudos apribojimai.

20 straipsnis

Žvalgomoji žvejyba

1.   Su valstybės narės vėliava plaukiojantys ir joje registruoti žvejybos laivai, apie kuriuos CCAMLR buvo pranešta pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 7 ir 7a straipsnius, gali dalyvauti žvalgomojoje ūdomis vykdomoje nototeninių dančių (Dissostichus spp.) žvejyboje FAO 88.1 ir 88.2 parajoniuose ir nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose.

2.   Visas FAO 88.1 ir 88.2 parajoniuose bei 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose leidžiamas sugauti kiekis ir visa leidžiama priegauda ir jų paskirstymas mažuose tiriamuosiuose plotuose (toliau – MTP, angl. SSRU), esančiuose tuose parajoniuose ir kvadratuose, nustatomas V priedo B dalyje. Žvejyba bet kuriame MTP nutraukiama, jei užregistruotas sugautas kiekis pasiekia nustatytą leidžiamą sugauti kiekį, ir žvejyba tame MTP draudžiama visą likusį sezono laiką.

3.   Žvejojama kuo didesniame plote ir kuo įvairesniuose gyliuose, kad būtų surinkta žvejybos rajono potencialui nustatyti būtina informacija ir kad sugautas kiekis bei žvejybos pastangos nebūtų pernelyg sutelkti vienoje vietoje. Tačiau FAO 88.1 ir 88.2 parajoniuose bei 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose draudžiama žvejoti mažesniame nei 550 m gylyje.

21 straipsnis

Krilių žvejyba 2010–2011 m. žvejybos sezonu

1.   2010–2011 m. žvejybos sezonu CCAMLR konvencijos rajone krilius (Euphasia superba) gali žvejoti tik tos valstybės narės, kurios yra CCAMLR komisijos narės. Jei tokia valstybė narė ketina žvejoti krilius CCAMLR konvencijos rajone, ji pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 5a straipsnį ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 1 d. CCAMLR sekretoriatui ir Komisijai praneša:

a)

apie savo ketinimą žvejoti krilius, naudodamos V priedo C dalyje pateiktą formą;

b)

apie tinklų išdėstymą, naudodamos V priedo D dalyje pateiktą formą.

2.   1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama Reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnyje nustatyta informacija apie kiekvieną laivą, kuriam valstybė narė ketina leisti dalyvauti krilių žvejyboje.

3.   Valstybės narės, ketinančios žvejoti krilius CCAMLR konvencijos rajone, praneša tik apie tuos leidimus turinčius laivus, kurie plaukioja su jos vėliava pranešimo metu.

4.   Valstybės narės turi teisę leisti dalyvauti krilių žvejyboje laivui, apie kurį pagal 1, 2 ir 3 dalis nėra pranešta CCAMLR, jei koks nors turintis leidimą laivas, negali dalyvauti tokioje žvejyboje dėl su veikla susijusių pagrįstų priežasčių arba dėl force majeure. Tokiomis aplinkybėmis atitinkamos valstybės narės nedelsdamos informuoja CCAMLR sekretoriatą ir Komisiją, nurodydamos:

a)

visus 2 dalyje nurodytus duomenis apie laivą (-us), kuris (-ie) pakeis žvejoti negalintį laivą, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnyje numatytą informaciją;

b)

išsamias priežastis, kuriomis grindžiamas laivo pakeitimas kitu laivu, ir visus svarbius įrodymus bei informaciją.

5.   Valstybės narės neleidžia dalyvauti krilių žvejyboje laivams, įtrauktiems į vieną iš dviejų CCAMLR NNN (neteisėtą, nedeklaruotą ir nereglamentuojamą) žvejybą vykdančių laivų sąrašų.

22 straipsnis

Visos žvejybos veiklos uždraudimas

1.   CCAMLR sekretoriatui pranešus apie žvejybos veiklos uždraudimą dėl to, kad išnaudotas IE priede nurodytas BLSK, valstybės narės užtikrina, kad visi su jų vėliava plaukiojantys laivai, žvejojantys rajone, valdymo rajone, parajonyje, kvadrate, mažame tiriamajame plote (MTP) ar kitame valdymo padalinyje, kuriam taikomas pranešimas apie žvejybos veiklos uždraudimą, iki nurodytos žvejybos veiklos uždraudimo dienos ir valandos ištrauktų visus savo žvejybos įrankius iš vandens.

2.   Laivui gavus tokį pranešimą, naujų ilgųjų ūdų negalima užmesti 24 valandas nuo nurodytos dienos ir valandos. Jei toks pranešimas gautas mažiau nei prieš 24 valandas iki žvejybos veiklos uždraudimo dienos ir valandos, naujų ilgųjų ūdų negalima užmesti nuo tokio pranešimo gavimo.

3.   Jei žvejybos veikla nutraukiama 1 dalyje nurodytu atveju, visi laivai išplaukia iš to žvejybos rajono, kai tik visi žvejybos įrankiai ištraukiami iš vandens.

4.   Jei laivas iki nurodytos žvejybos veiklos uždraudimo dienos ir valandos negali ištraukti visų savo žvejybos įrankių iš vandens dėl šių priežasčių:

a)

laivo ir įgulos saugos,

b)

kliūčių, kurios gali atsirasti dėl nepalankių oro sąlygų,

c)

ledo dangos, arba

d)

poreikio apsaugoti Antarkties jūrų aplinką,

laivas apie šią padėtį praneša valstybei narei, su kurios vėliava jis plaukioja. Valstybės narės nedelsdamos apie tai praneša CCAMLR sekretoriatui ir Komisijai. Tačiau laivas vis tiek deda visas įmanomas pastangas, kad kuo skubiau ištrauktų savo žvejybos įrankius iš vandens.

5.   Jei taikoma 4 dalis, valstybės narės atlieka laivo veiksmų tyrimą ir, taikydamos vidaus procedūras, ne vėliau kaip iki kito CCAMLR posėdžio praneša CCAMLR sekretoriatui ir Komisijai savo išvadas. Galutinėje ataskaitoje įvertinama, ar laivas dėjo visas reikalingas pastangas savo žvejybos įrankiams iš vandens ištraukti:

a)

iki nurodytos žvejybos veiklos uždraudimo dienos ir valandos, ir

b)

kuo skubiau po to, kai buvo gautas 4 dalyje nurodytas pranešimas.

6.   Jeigu laivas neišplaukia iš rajono, kuriame uždrausta žvejybos veikla, kai tik visi žvejybos įrankiai ištraukiami iš vandens, valstybė narė, su kurios vėliava jis plaukioja, užtikrina, kad apie tai būtų pranešta CCAMLR sekretoriatui ir Komisijai.

3 skirsnis

IOTC RAJONAS

23 straipsnis

IOTC rajone žvejojančių laivų žvejybos pajėgumų apribojimas

1.   Didžiausias IOTC rajone tropinius tunus žvejojančių ES laivų skaičius ir atitinkami pajėgumai, išreikšti bendrąja talpa (BT, angl. GT), nustatyti VI priedo 1 punkte.

2.   Didžiausias IOTC rajone durklažuves (Xiphias gladius) ir ilgapalekius tunus (Thunnus alalunga) žvejojančių ES laivų skaičius ir atitinkami pajėgumai, išreikšti bendrąja talpa (BT), nustatyti VI priedo 2 punkte.

3.   Valstybės narės gali keisti 1 ir 2 dalyse nurodytą laivų skaičių pagal įrankių tipą, jeigu jos gali įrodyti Komisijai, kad atlikus tokius pakeitimus nepadidės atitinkamų žuvų išteklių žvejybos pastangos.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu į jų laivyną siūloma perkelti pajėgumus, perkeltini laivai būtų įregistruoti IOTC laivų registre arba kitų regioninių tunų žvejybos organizacijų laivų registruose. Negalima perkelti laivų, įtrauktų į bet kurios regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos neteisėtą, nepranešamą ir nereguliuojamą žvejybos veiklą vykdančių laivų (NNN laivai) sąrašą.

5.   Siekiant atsižvelgti į Indijos vandenyno tunų komisijai pateiktų plėtros planų įgyvendinimą, šiame straipsnyje nurodytus žvejybos pajėgumų apribojimus valstybės narės gali padidinti tik laikydamosi tuose plėtros planuose nustatytų ribų.

4 skirsnis

SPRFMO KONVENCIJOS RAJONAS

24 straipsnis

Pelaginių žuvų žvejyba. Pajėgumų apribojimas

Valstybės narės, kurios 2007 m., 2008 m. arba 2009 m. aktyviai vykdė pelaginių žuvų žvejybos veiklą SPRFMO konvencijos rajone, 2010 metams apriboja su jų vėliava plaukiojančių ir pelaginių žuvų išteklius žvejojančių laivų BT dydį tiek, kad jos bendras dydis SPRFMO konvencijos rajone neviršytų 78 610 BT, ir taip būtų užtikrintas tausus pelaginių žuvų išteklių naudojimas pietų Ramiajame vandenyne.

25 straipsnis

Pelaginių žuvų žvejyba. Leidžiamo sugauti kiekio apribojimai

1.   Tik tos valstybės narės, kurios 2007 m., 2008 m. arba 2009 m. aktyviai vykdė pelaginių žuvų žvejybos veiklą SPRFMO konvencijos rajone, kaip nurodyta 24 straipsnyje, gali žvejoti pelaginių žuvų išteklius šiame rajone taikant IJ priede nustatytus leidžiamo sugauti kiekio apribojimus.

2.   Valstybės narės kas mėnesį praneša Komisijai savo laivų, vykdančių šiame straipsnyje nurodytą žvejybą, pavadinimus bei jų charakteristikas, įskaitant BT.

3.   Šiame straipsnyje nurodytos žvejybos veiklos stebėsenos tikslais valstybės narės kas mėnesį ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio penkioliktos dienos perduoda Komisijai laivo stebėjimo sistemos (LSS) įrašus, mėnesines sugauto kiekio ataskaitas ir, jei turima, duomenis apie įplaukimą į uostus, kad Komisija juos perduotų SPRFMO laikinajam sekretoriatui.

26 straipsnis

Dugninė žvejyba

Valstybės narės riboja dugninės žvejybos pastangas arba leidžiamą sugauti kiekį SPRFMO konvencijos rajone, kad jis neviršytų 2002 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d. laikotarpio vidutinio metinio lygio, kuris išreiškiamas žvejybos laivų skaičiumi ir kitais sugautą kiekį, žvejybos pastangas ir žvejybos pajėgumus apibūdinančiais parametrais, ir kad žvejyba būtų vykdoma tik tose SPRFMO konvencijos rajono dalyse, kuriose dugninė žvejyba vykdyta ir ankstesniu žvejybos sezonu.

5 skirsnis

IATTC KONVENCIJOS RAJONAS

27 straipsnis

Žvejyba gaubiamaisiais tinklais

1.   Gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams žvejoti gelsvauodegius tunus (Thunnus albacares), didžiaakius tunus (Thunnus obesus) ir dryžuosius tunus (Katsuwonus pelamis) draudžiama:

a)

2010 m. liepos 29 d.–rugsėjo 28 d. arba 2010 m. lapkričio 10 d.–2011 m. sausio 18 d. rajone, kuris apibrėžiamas šiomis ribomis:

Šiaurės ir Pietų Amerikos Ramiojo vandenyno pakrantės linija,

150o vakarų ilgumos,

40o šiaurės platumos,

40o pietų platumos;

b)

2010 m. rugsėjo 29 d.–spalio 29 d. rajone, kuris apibrėžiamas šiomis ribomis:

94o vakarų ilgumos,

110o vakarų ilgumos,

3o šiaurės platumos,

5o pietų platumos.

2.   Atitinkamos valstybės narės iki 2010 m. balandžio 1 d. praneša Komisijai pasirinktą žvejybos uždraudimo laikotarpį, nurodytą 1 dalies a punkte. Visi atitinkamos valstybės narės laivai, žvejojantys gaubiamaisiais tinklais, apibrėžtame rajone pasirinktu laikotarpiu turi sustabdyti žvejybą tais tinklais.

3.   Laivai, gaubiamaisiais tinklais žvejojantys tunus IATTC reguliavimo rajone, gali laikyti laive ir iškrauti visus sužvejotus gelsvauodegius, didžiaakius ir dryžuosius tunus, išskyrus tuos, kurie dėl kitų priežasčių nei jų dydis laikomi netinkamais žmonėms vartoti. Ši nuostata netaikoma tik per paskutinį žvejybos įrankio panaudojimą per reisą, kai gali neužtekti vietos visiems to įrankio panaudojimo metu sužvejotiems tunams laikyti.

6 skirsnis

SEAFO KONVENCIJOS RAJONAS

28 straipsnis

Giliavandenių ryklių apsaugos priemonės

SEAFO konvencijos rajone draudžiama šių giliavandenių ryklių specializuotoji žvejyba: rombinių rajų (Rajidae), paprastųjų dygliarylių (Squalus acanthias), Bigelovo juodųjų dygliaryklių (Etmopterus bigelowi), trumpauodegių juodųjų dygliaryklių (Etmopterus brachyurus), naktinių juodųjų dygliaryklių (Etmopterus princeps), mažųjų juodųjų dygliaryklių (Etmopterus pusillus), katryklių pamėklių (Apristurus manis), baltaakių dygliaryklių (Scymnodon squamulosus) ir giliavandenių Selachimorpha viršutinei rūšiai priklausančių ryklių.

7 skirsnis

WCPFC KONVENCIJOS RAJONAS

29 straipsnis

Didžiaakių tunų, gelsvauodegių tunų, dryžųjų tunų ir pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekių tunų žvejybos pastangų apribojimai

Valstybės narės užtikrina, kad bendros didžiaakių tunų (Thunnus obesus), gelsvauodegių tunų (Thunnus albacares), dryžųjų tunų (Katsuwonus pelamis) ir pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekių tunų (Thunnus alalunga) išteklių žvejybos pastangos WCPFC konvencijos rajone neviršytų Sąjungos ir šio regiono pakrančių valstybių žvejybos partnerystės susitarimuose numatytų žvejybos pastangų.

30 straipsnis

Rajonas, kuriame draudžiama žvejyba naudojant plūdriąsias priemones pelaginėms žuvims žvejoti

1.   WCPFC konvencijos rajono dalyje, esančioje tarp 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, nuo 2010 m. liepos 1 d. 00.00 val. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 24.00 val. gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams draudžiama žvejybos veikla naudojant plūdriąsias priemones pelaginėms žuvims žvejoti. Šiuo laikotarpiu gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas gali vykdyti žvejybos operacijas toje WCPFC konvencijos rajono dalyje tik tuo atveju, jei jame yra stebėtojas, tikrinantis, ar šis laivas jokiu metu:

a)

nestato ir nenaudoja plūdriųjų priemonių pelaginėms žuvims žvejoti ar susijusių elektroninių priemonių;

b)

nežvejoja žuvų būrių naudodamas plūdriąsias priemones pelaginėms žuvims žvejoti.

2.   Visuose gaubiamaisiais tinklais žvejojančiuose laivuose, žvejojančiuose 1 dalyje nurodytoje WCPFC konvencijos rajono dalyje, gali būti laikomi, iškraunami arba perkraunami į kitą laivą sužvejoti didžiaakiai tunai, gelsvauodegiai tunai ir dryžieji tunai.

3.   2 dalis netaikoma šiais atvejais:

a)

per paskutinį žvejybos įrankio panaudojimą per reisą, jei laivas nebeturi pakankamai vietos visoms žuvims laikyti;

b)

kai žuvis netinka žmonėms vartoti dėl kitų priežasčių nei jų dydis; arba

c)

jei smarkiai sutrinka šaldymo įrangos funkcijos.

31 straipsnis

Laivų, kuriems leidžiama žvejoti durklažuves, skaičiaus apribojimas

Didžiausias ES laivų, kuriems WCPFC konvencijos rajono dalyse, esančiose į pietus nuo 20o pietų platumos, leidžiama žvejoti durklažuves (Xiphias gladius), skaičius nustatytas VII priede.

8 skirsnis

Beringo Jūra

32 straipsnis

Draudimas žvejoti Beringo jūros atviros jūros rajone

Draudžiama Beringo jūros atviros jūros rajone žvejoti aliaskines rudagalves menkes (Theragra chalcogramma).

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ LAIVŲ ŽVEJYBOS ES VANDENYSE GALIMYBĖS

33 straipsnis

Leidžiamo sugauti kiekio apribojimai

Su Norvegijos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams ir Farerų salose registruotiems žvejybos laivams leidžiama žvejoti ES vandenyse neviršijant I priede nustatyto leidžiamo sugauti žuvų kiekio ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 III skyriuje ir šioje antraštinėje dalyje nustatytų sąlygų.

34 straipsnis

Žvejybos leidimai

1.   Didžiausias žvejybos leidimų trečiųjų šalių laivams, žvejojantiems ES vandenyse, skaičius nustatytas VIII priede.

2.   Išteklių, kuriems nustatyti leidžiamo sugauti kiekio apribojimai, žuvų negalima laikyti laive arba iškrauti, išskyrus tuos atvejus, kai tas žuvis sužvejojo neišnaudotą kvotą turinčios trečiosios valstybės laivai.

35 straipsnis

Žvejoti draudžiamos rūšys

Trečiųjų šalių laivams draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti į kitą laivą ir iškrauti šių rūšių žuvis:

a)

milžinryklius (Cetorinhus maximus) ir baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias) visuose ES vandenyse;

b)

europinius plokščiakūnius ryklius (Squatina squatina) visuose ES vandenyse;

c)

švelniąsias rajas (Dipturus batis) IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX ir X ICES zonų ES vandenyse; ir

d)

marmurines rombines rajas (Raja undulata) ir baltąsias rajas (Rostroraja alba) VI, VII, VIII, IX ir X ICES zonų ES vandenyse.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2008 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1359/2008 priedo 2 dalies įrašas apie bukasnukį ilgauodegį grenadierių ICES III parajonio Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaernoides rupestris

Zona:

III zonos Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai (45)

(RNG/03-)

Metai

2009

2010

 

Danija

804

804

Vokietija

5

5

Švedija

41

41

EB

850

850

37 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„c)

Jungtinės Karalystės 2009 m. birželio 18 d. prašyme nurodytos su jos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais ir velkamaisiais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 70 mm ar didesnis ir mažesnis nei 100 mm, į vakarus nuo Škotijos, visų pirma Minch sąsiauryje (ICES 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3 statistiniuose stačiakampiuose), žvejojančių norveginius omarus, grupės laivams;

d)

Jungtinės Karalystės 2009 m. birželio 18 d. prašyme nurodytos su jos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais ir velkamaisiais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 70 mm ar didesnis ir mažesnis nei 100 mm, į vakarus nuo Škotijos, visų pirma Klaido įlankoje (ICES 39 E5 ir 40 E5 statistiniuose stačiakampiuose), žvejojančių norveginius omarus, grupės laivams;

e)

Lenkijos 2009 m. balandžio 24 d. prašyme, pateiktame 2009 m. liepos 11 d. laišku, nurodytos su jos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm ar didesnis, Šiaurės jūroje ir ICES IIa zonos ES vandenyse žvejojančių ledjūrio menkes nuolat prižiūrint stebėtojams, grupės laivams.“.

38 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1226/2009 pakeitimai

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1226/2009, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2010 m. ir su jomis susijusios sąlygos (46), 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Bendrijos žvejybos laivams (toliau – Bendrijos laivai), vykdantiems veiklą Baltijos jūroje.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų tikslais, kurie atliekami gavus valstybės narės, su kurios vėliava atitinkamas laivas plaukioja, leidimą bei įgaliojimus, ir apie kuriuos Komisija bei valstybės narės, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, apie tai iš anksto informuojamos. Valstybės narės, vykdančios žvejybos operacijas mokslinių tyrimų tikslais, informuoja Komisiją, valstybes nares, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, ICES ir ŽMTEK apie visus tokių žvejybos operacijų metu sugautus kiekius.

3.   2 dalis netaikoma žvejybos operacijoms, kurias vykdo laivai, dalyvaujantys įgyvendinant iniciatyvas, susijusias su visapusiškai dokumentais pagrįsta žvejyba, tais atvejais, kai tokiai žvejybai gali būti naudojamos papildomos kvotos.“.

39 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1287/2009 pakeitimai

2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1287/2009, kuriuo nustatomos 2010 m. taikomos Juodosios jūros tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos (47), 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Bendrijos žvejybos laivams (toliau – Bendrijos laivai), vykdantiems veiklą Juodojoje jūroje.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų tikslais, kurie atliekami gavus valstybės narės, su kurios vėliava atitinkamas laivas plaukioja, leidimą bei įgaliojimus, ir apie kuriuos Komisija bei valstybės narės, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, apie tai iš anksto informuojamos. Valstybės narės, vykdančios žvejybos operacijas mokslinių tyrimų tikslais, informuoja Komisiją, valstybes nares, kurių vandenyse atliekami moksliniai tyrimai, ICES ir ŽMTEK apie visus tokių žvejybos operacijų metu sugautus kiekius.

3.   2 dalis netaikoma žvejybos operacijoms, kurias vykdo laivai, dalyvaujantys įgyvendinant iniciatyvas, susijusias su visapusiškai dokumentais pagrįsta žvejyba, tais atvejais, kai tokiai žvejybai gali būti naudojamos papildomos kvotos.“.

40 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Jeigu CCAMLR konvencijos rajone žvejybos galimybės nustatomos laikotarpiais, prasidedančiais prieš 2010 m. sausio 1 d., II antraštinės dalies III skyriaus 2 skirsnio ir IE bei V priedai taikomi nuo atitinkamų tų žvejybos galimybių taikymo laikotarpių pradžios.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2010 m. sausio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. A. MORATINOS


(1)  OL L 348, 2008 12 24, p. 20.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 150, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 345, 2005 12 28, p. 5.

(5)  OL L 65, 2006 3 7, p. 1.

(6)  OL L 122, 2007 5 11, p. 7.

(7)  OL L 157, 2007 6 19, p. 1.

(8)  OL L 344, 2008 12 20, p. 6.

(9)  OL L 96, 2009 4 15, p. 1.

(10)  OL L 214, 2009 8 19, p. 16.

(11)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1.

(12)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1.

(13)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(14)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(15)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(16)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1.

(17)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.

(18)  OL L 289, 2003 11 7, p. 1.

(19)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(20)  OL L 97, 2004 4 1, p. 16.

(21)  OL L 340, 2005 12 23, p. 3.

(22)  OL L 409, 2006 12 30, p. 1.

(23)  OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(24)  OL L 123, 2007 5 12, p. 3.

(25)  OL L 318, 2007 12 5, p. 1.

(26)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(27)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

(28)  OL L 295, 2008 11 4, p. 3.

(29)  OL L 87, 2009 3 31, p. 1.

(30)  OL L 87, 2009 3 31, p. 42.

(31)  OL L 87, 2009 3 31, p. 70.

(32)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(33)  Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl žvejybos (OL L 226, 1980 8 29, p. 48).

(34)  Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietinės Vyriausybės susitarimas dėl žvejybos (OL L 226, 1980 8 29, p. 12).

(35)  Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės žuvininkystės partnerystės susitarimas (OL L 172, 2007 6 30, p. 4) ir Protokolas, nustatantis tame Susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą (OL L 172, 2007 6 30, p. 9).

(36)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(37)  OL L 151, 2008 6 11, p. 5.

(38)  Sudaryta Tarybos sprendimu 2002/738/EB (OL L 234, 2002 8 31, p. 39).

(39)  Europos bendrija prisijungė Tarybos sprendimu 86/238/EEB (OL L 162, 1986 6 18, p. 33).

(40)  Sudaryta Tarybos sprendimu 2006/539/EB (OL L 224, 2006 8 16, p. 22).

(41)  Europos bendrija prisijungė Tarybos sprendimu 95/399/EB (OL L 236, 1995 10 5, p. 24).

(42)  Sudarytas Tarybos sprendimu 2008/780/EB (OL L 268, 2008 10 9, p. 27).

(43)  Europos bendrija prisijungė Tarybos sprendimu 2005/75/EB (OL L 32, 2005 2 4, p. 1).

(44)  OL L 352, 2008 12 31, p. 1.

(45)  ICES IIIa zonoje bukasnukių ilgauodegių grenadierių specializuotoji žvejyba nebus vykdoma, kol vyks Europos Sąjungos ir Norvegijos konsultacijos.“

(46)  OL L 330, 2009 12 16, p. 1.

(47)  OL L 347, 2009 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

RAJONUOSE, KURIUOSE GALIOJA LEIDŽIAMO SUGAUTI KIEKIO APRIBOJIMAI, ES LAIVAMS TAIKOMI LEIDŽIAMO SUGAUTI KIEKIO APRIBOJIMAI IR ES VANDENYSE TRE I J ŠALI ŽVEJYBOS LAIVAMS TAIKOMI LEIDŽIAMO SUGAUTI KIEKIO APRIBOJIMAI PAGAL R ŠIS IR RAJONUS (GYVOJO SVORIO TONOMIS, NEBENT NURODYTA KITAIP)

Visi šiame priede nustatyti leidžiami sugauti kiekiai taikant šio reglamento 5 straipsnį laikomi kvotomis, ir todėl jiems taikomos Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, ypač jo 33 ir 34 straipsniuose, nustatytos taisyklės.

Žvejybos zonų nuorodos reiškia nuorodas į ICES zonas, jei nenurodyta kitaip.

Kiekvieno rajono žuvų ištekliai nurodomi pagal lotyniškus abėcėlės tvarka išdėstytus rūšių pavadinimus. Toliau šio reglamento taikymo tikslais pateikiama lotyniškų ir bendrinių pavadinimų atitikmenų lentelė:

Mokslinis pavadinimas

Alfa-3 kodas

Bendrinis pavadinimas

Amblyraja radiata

RJR

Žvaigždėtoji raja

Ammodytes spp.

SAN

Tobinės

Argentina silus

ARU

Atlantinė argentina

Beryx spp.

ALF

Paprastieji beriksai

Brosme brosme

USK

Paprastoji brosmė

Centrophorus squamosus

GUQ

Pilkasis trumpadyglis ryklys

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Gelminiai krabai

Champsocephalus gunnari

ANI

Lydžiažiotė ledžuvė

Chionoecetes spp.

PCR

Snieginiai krabai

Clupea harengus

HER

Atlantinė silkė

Coryphaenoides rupestris

RNG

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Dalatias licha

SCK

Šokoladinis dygliaryklis

Deania calcea

DCA

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

Dipturus batis

RJB

Marmurinė švelnioji raja

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagoninis nototetinis dančius

Engraulis encrasicolus

ANE

Europinis ančiuvis

Etmopterus princeps

ETR

Naktinis juodasis dygliaryklis

Etmopterus pusillus

ETP

Mažasis juodasis dygliaryklis

Euphausia superba

KRI

Krilis

Gadus morhua

COD

Atlantinė menkė

Galeorhinus galeus

GAG

Paprastasis sriubinis ryklys

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Raudonoji plekšnė

Hippoglossoides platessoides

PLA

Amerikinė paltusinė plekšnė

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Atlantinis paltusas

Hoplostethus atlanticus

ORY

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Illex illecebrosus

SQI

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

Lamna nasus

POR

Atlantinis silkiaryklis

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Pilkoji nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrimai

Leucoraja circularis

RJI

Apvalioji raja

Leucoraja fullonica

RJF

Šagreninė raja

Leucoraja naevus

RJN

Raja gegutė

Limanda ferruginea

YEL

Geltonuodegė plekšnė

Limanda limanda

DAB

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

Lophiidae

ANF

Velniažuvinės

Macrourus spp.

GRV

Paprastieji grenadieriai

Makaira nigricans

BUM

Atlantinis marlinas

Mallotus villosus

CAP

Paprastoji stintenė

Martialia hyadesi

SQS

Kalmaras

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Juodadėmė menkė

Merlangius merlangus

WHG

Paprastasis merlangas

Merluccius merluccius

HKE

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Micromesistius poutassou

WHB

Šiaurinis žydrasis merlangas

Microstomus kitt

LEM

Europinė mažažiotė plekšnė

Molva dypterygia

BLI

Melsvoji molva

Molva molva

LIN

Paprastoji molva

Nephrops norvegicus

NEP

Norveginis omaras

Pandalus borealis

PRA

Šiaurinė paprastoji krevetė

Paralomis spp.

PAI

Krabai

Penaeus spp.

PEN

Plonaūsės krevetės

Platichthys flesus

FLE

Europinė upinė plekšnė

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrinė plekšnė

Pleuronectiformes

FLX

Plekšniažuvės

Pollachius pollachius

POL

Sidabrinis polakas

Pollachius virens

POK

Ledjūrio menkė

Psetta maxima

TUR

Paprastasis otas

Raja brachyura

RJH

Trumpauodegė raja

Raja clavata

RJC

Dyglioji raja

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norveginė raja

Raja microocellata

RJE

Šlakuotoji raja

Raja montagui

RJM

Montegju šlakuotoji raja

Raja undulata

RJA

Marmurinė rombinė raja

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rombinės rajos

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Juodasis paltusas

Rostroraja alba

RJA

Baltoji raja

Scomber scombrus

MAC

Atlantinė skumbrė

Scophthalmus rhombus

BLL

Švelnusis rombas

Sebastes spp.

RED

Paprastieji jūriniai ešeriai

Solea solea

SOL

Europinis jūrų liežuvis

Soleidae

SOX

Paprastieji jūrų liežuviai

Sprattus sprattus

SPR

Atlantinis šprotas

Squalus acanthias

DGS

Paprastasis dygliaryklis

Tetrapturus albidus

WHM

Atlantinis baltasis marlinas

Thunnus maccoyii

SBF

Australinis tunas

Thunnus obesus

BET

Didžiaakis tunas

Thunnus thynnus

BFT

Paprastasis tunas

Trachurus spp.

JAX

Paprastosios stauridės

Trisopterus esmarkii

NOP

Norveginė menkutė

Urophycis tenuis

HKW

Baltoji siaurapelekė vėgėlė

Xiphias gladius

SWO

Durklažuvė

Ši bendrinių ir lotyniškų pavadinimų atitikmenų lentelė pateikiama tik aiškinamaisiais tikslais:

Paprastieji beriksai

ALF

Beryx spp.

Amerikinė paltusinė plekšnė

PLA

Hippoglossoides platessoides

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis encrasicolus

Velniažuvinės

ANF

Lophiidae

Lydžiažiotė ledžuvė

ANI

Champsocephalus gunnari

Atlantinis paltusas

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

DCA

Deania calcea

Trumpauodegė raja

RJH

Raja brachyura

Melsvoji molva

BLI

Molva dypterygia

Atlantinis marlinas

BUM

Makaira nigricans

Šiaurinis žydrasis merlangas

WHB

Micromesistius poutassou

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Švelnusis rombas

BLL

Scophthalmus rhombus

Paprastoji stintenė

CAP

Mallotus villosus

Atlantinė menkė

COD

Gadus morhua

Marmurinė švelnioji raja

RJB

Dipturus batis

Europinis jūrų liežuvis

SOL

Solea solea

Krabai

PAI

Paralomis spp.

Raja gegutė

RJN

Leucoraja naevus

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

DAB

Limanda limanda

Gelminiai krabai

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Plekšniažuvės

FLX

Pleuronectiformes

Europinė upinė plekšnė

FLE

Platichthys flesus

Naktinis juodasis dygliaryklis

ETR

Etmopterus princeps

Atlantinė argentina

ARU

Argentina silus

Juodasis paltusas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Paprastieji grenadieriai

GRV

Macrourus spp.

Pilkoji nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Juodadėmė menkė

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

HKE

Merluccius merluccius

Atlantinė silkė

HER

Clupea harengus

Paprastosios stauridės

JAX

Trachurus spp.

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Krilis

KRI

Euphausia superba

Pilkasis trumpadyglis ryklys

GUQ

Centrophorus squamosus

Europinė mažažiotė plekšnė

LEM

Microstomus kitt

Paprastoji molva

LIN

Molva molva

Atlantinė skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Megrimai

LEZ

Lepidorhombus spp.

Šiaurinė paprastoji krevetė

PRA

Pandalus borealis

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Norveginė menkutė

NOP

Trisopterus esmarkii

Norveginė raja

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Islandinis pjūklapilvis beriksas

ORY

Hoplostethus atlanticus

Patagoninis nototetinis dančius

TOP

Dissostichus eleginoides

Plonaūsės krevetės

PEN

Penaeus spp.

Jūrinė plekšnė

PLE

Pleuronectes platessa

Sidabrinis polakas

POL

Pollachius pollachius

Atlantinis silkiaryklis

POR

Lamna nasus

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

CYO

Centroscymnus coelolepis

Paprastieji jūriniai ešeriai

RED

Sebastes spp.

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Ledjūrio menkė

POK

Pollachius virens

Tobinės

SAN

Ammodytes spp.

Apvalioji raja

RJI

Leucoraja circularis

Šagreninė raja

RJF

Leucoraja fullonica

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

SQI

Illex illecebrosus

Rombinės rajos

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Šlakuotoji raja

RJE

Raja microocellata

Mažasis juodasis dygliaryklis

ETP

Etmopterus pusillus

Snieginiai krabai

PCR

Chionoecetes spp.

Paprastieji jūrų liežuviai

SOX

Soleidae

Australinis tunas

SBF

Thunnus maccoyii

Montegju šlakuotoji raja

RJM

Raja montagui

Atlantinis šprotas

SPR

Sprattus sprattus

Paprastasis dygliaryklis

DGS

Squalus acanthias

Kalmaras

SQS

Martialia hyadesi

Žvaigždėtoji raja

RJR

Amblyraja radiata

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Dyglioji raja

RJC

Raja clavata

Paprastasis sriubinis ryklys

GAG

Galeorhinus galeus

Paprastasis otas

TUR

Psetta maxima

Paprastoji brosmė

USK

Brosme brosme

Marmurinė rombinė raja

RJA

Raja undulata

Baltoji siaurapelekė vėgėlė

HKW

Urophycis tenuis

Atlantinis baltasis marlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Baltoji raja

RJA

Rostroraja alba

Paprastasis merlangas

WHG

Merlangius merlangus

Raudonoji plekšnė

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Geltonuodegė plekšnė

YEL

Limanda ferruginea

IA PRIEDAS

Skagerako, Kategato sąsiauriai, ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonos, CECAF ES vandenys, Prancūzijos Gajanos vandenys

Rūšis:

Tobinės

Ammodytes spp.

Zona:

IV zonos Norvegijos vandenys

(SAN/04-N.)

Danija

0

 (1)

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 (1)

 

 

ES

0

 (1)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Tobinės

Ammodytes spp.

Zona:

IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenys (2)

(SAN/2A3A4.)

Danija

108 834

 (2)

 

 

Jungtinė Karalystė

2 379

 (2)

 

 

Vokietija

166

 (2)

 

 

Švedija

3 996

 (2)

 

 

ES

115 375

 (2)

 

 

BLSK

200 000

 

 


Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

Zona:

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(ARU/1/2.)

Vokietija

30

 

 

 

Prancūzija

10

 

 

 

Nyderlandai

24

 

 

 

Jungtinė Karalystė

48

 

 

 

ES

112

 

 

 

BLSK

112

 

 


Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

Zona:

III ir IV zonų ES vandenys

(ARU/3/4.)

Danija

1 134

 

 

 

Vokietija

11

 

 

 

Prancūzija

8

 

 

 

Airija

8

 

 

 

Nyderlandai

53

 

 

 

Švedija

44

 

 

 

Jungtinė Karalystė

20

 

 

 

ES

1 278

 

 

 

BLSK

1 278

 

 


Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

Zona:

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(ARU/567.)

Vokietija

389

 

 

 

Prancūzija

8

 

 

 

Airija

360

 

 

 

Nyderlandai

4 057

 

 

 

Jungtinė Karalystė

285

 

 

 

ES

5 099

 

 

 

BLSK

5 099

 

 


Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(USK/1214EI.)

Vokietija

6

 (3)

 

 

Prancūzija

6

 (3)

 

 

Jungtinė Karalystė

6

 (3)

 

 

Kitos

3

 (3)

 

 

ES

21

 (3)

 

 

BLSK

21

 

 


Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

III zonos ES vandenys

(USK/03-C.)

Danija

12

 

 

 

Švedija

6

 

 

 

Vokietija

6

 

 

 

ES

24

 

 

 

BLSK

24

 

 


Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

IV zonos ES vandenys

(USK/04-C.)

Danija

53

 

 

 

Vokietija

16

 

 

 

Prancūzija

37

 

 

 

Švedija

5

 

 

 

Jungtinė Karalystė

80

 

 

 

Kitos

5

 (4)

 

 

ES

196

 

 

 

BLSK

196

 

 


Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(USK/567EI.)

Vokietija

4

 (6)

 

 

Ispanija

14

 (6)

 

 

Prancūzija

165

 (6)

 

 

Airija

16

 (6)

 

 

Jungtinė Karalystė

80

 (6)

 

 

Kitos

4

 (5)  (6)

 

 

ES

283

 (6)

 

 

BLSK

3 217

 

 


Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

Zona:

IV zonos Norvegijos vandenys

(USK/04A-N.)

Belgija

0

 (7)

 

 

Danija

0

 (7)

 

 

Vokietija

0

 (7)

 

 

Prancūzija

0

 (7)

 

 

Nyderlandai

0

 (7)

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 (7)

 

 

ES

0

 (7)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė (8)

Clupea harengus

Zona:

IIIa zona

(HER/03A.)

Danija

10 147

 (9)

 

 

Vokietija

163

 (9)

 

 

Švedija

10 614

 (9)

 

 

ES

20 924

 (9)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė (10)

Clupea harengus

Zona:

IV zonos į šiaurę nuo 53o 30’ šiaurės platumos ES vandenys

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danija

15 259

 (11)

 

 

Vokietija

9 595

 (11)

 

 

Prancūzija

6 547

 (11)

 

 

Nyderlandai

14 637

 (11)

 

 

Švedija

1 131

 (11)

 

 

Jungtinė Karalystė

16 429

 (11)

 

 

ES

63 598

 (11)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(HER/04-N.)

Švedija

0

 (12)  (13)

 

 

ES

0

 (13)

 

 

BLSK

Netaikoma

 (13)

 


Rūšis:

Atlantinė silkė (14)

Clupea harengus

Zona:

Priegauda IIIa zonoje

(HER/03A-BC)

Danija

4 652

 (15)

 

 

Vokietija

42

 (15)

 

 

Švedija

748

 (15)

 

 

ES

5 442

 (15)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė (16)

Clupea harengus

Zona:

Priegauda IIa ir IV zonų ES vandenyse; VIId zona

(HER/2A47DX)

Belgija

51

 (17)

 

 

Danija

9 948

 (17)

 

 

Vokietija

51

 (17)

 

 

Prancūzija

51

 (17)

 

 

Nyderlandai

51

 (17)

 

 

Švedija

49

 (17)

 

 

Jungtinė Karalystė

189

 (17)

 

 

ES

10 390

 (17)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė (18)

Clupea harengus

Zona:

VIId zona; IVc zona (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgija

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danija

218

 (20)  (21)

 

 

Vokietija

137

 (20)  (21)

 

 

Prancūzija

3 550

 (20)  (21)

 

 

Nyderlandai

5 557

 (20)  (21)

 

 

Jungtinė Karalystė

1 242

 (20)  (21)

 

 

ES

15 319

 (21)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys (22)

(HER/5B6ANB)

Vokietija

1 533

 (23)

 

 

Prancūzija

290

 (23)

 

 

Airija

2 072

 (23)

 

 

Nyderlandai

1 533

 (23)

 

 

Jungtinė Karalystė

8 287

 (23)

 

 

ES

13 715

 (23)

 

 

BLSK

24 420

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIb, VIIc zona; VIaS zona (24)

(HER/6AS7BC)

Airija

6 774

 

 

 

Nyderlandai

677

 

 

 

ES

7 451

 

 

 

BLSK

7 451

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

VI Klaido ištekliai (25)

(HER/06ACL.)

Jungtinė Karalystė

720

 

 

 

ES

720

 

 

 

BLSK

720

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIa zona (26)

(HER/07A/MM)

Airija

1 250

 

 

 

Jungtinė Karalystė

3 550

 

 

 

ES

4 800

 

 

 

BLSK

4 800

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIe ir VIIf zonos

(HER/7EF.)

Prancūzija

500

 

 

 

Jungtinė Karalystė

500

 

 

 

ES

1 000

 

 

 

BLSK

1 000

 

 


Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) ir VIIk (27) zonos

(HER/7G-K.)

Vokietija

113

 

 

 

Prancūzija

627

 

 

 

Airija

8 770

 

 

 

Nyderlandai

627

 

 

 

Jungtinė Karalystė

13

 

 

 

ES

10 150

 

 

 

BLSK

10 150

 

 


Rūšis:

Europinis ančiuvis

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII zona

(ANE/08.)

Ispanija

6 300

 

 

 

Prancūzija

700

 

 

 

ES

7 000

 

 

 

BLSK

7 000

 

 


Rūšis:

Europinis ančiuvis

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(ANE/9/3411)

Ispanija

3 826

 

 

 

Portugalija

4 174

 

 

 

ES

8 000

 

 

 

BLSK

8 000

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

Skagerako sąsiauris

(COD/03AN.)

Belgija

7

 (28)  (29)

 

 

Danija

2 140

 (28)  (29)

 

 

Vokietija

54

 (28)  (29)

 

 

Nyderlandai

13

 (28)  (29)

 

 

Švedija

374

 (28)  (29)

 

 

ES

2 588

 (29)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

Kategato sąsiauris

(COD/03AS.)

Danija

234

 

 

 

Vokietija

5

 

 

 

Švedija

140

 

 

 

ES

379

 

 

 

BLSK

379

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys; IIIa zonos dalis, nepriklausanti Skagerako ir Kategato sąsiauriams

(COD/2A3AX4)

Belgija

553

 (30)  (31)

 

 

Danija

3 178

 (30)  (31)

 

 

Vokietija

2 015

 (30)  (31)

 

 

Prancūzija

683

 (30)  (31)

 

 

Nyderlandai

1 796

 (30)  (31)

 

 

Švedija

21

 (30)  (31)

 

 

Jungtinė Karalystė

7 290

 (30)  (31)

 

 

ES

15 536

 (30)  (31)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(COD/04-N.)

Švedija

0

 (32)  (33)

 

 

ES

0

 (33)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIb zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys į vakarus nuo 12° 00 vakarų ilgumos ir nuo XII ir XIV zonų

(COD/561214)

Belgija

0

 

 

 

Vokietija

1

 

 

 

Prancūzija

13

 

 

 

Airija

18

 

 

 

Jungtinė Karalystė

48

 

 

 

ES

80

 

 

 

BLSK

80

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIa zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys į rytus nuo 12° 00 vakarų ilgumos

(COD/5B6A-C)

Belgija

0

 

 

 

Vokietija

4

 

 

 

Prancūzija

38

 

 

 

Airija

53

 

 

 

Jungtinė Karalystė

145

 

 

 

ES

240

 

 

 

BLSK

240

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIIa zona

(COD/07A.)

Belgija

9

 

 

 

Prancūzija

25

 

 

 

Airija

444

 

 

 

Nyderlandai

2

 

 

 

Jungtinė Karalystė

194

 

 

 

ES

674

 

 

 

BLSK

674

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(COD/7XAD34)

Belgija

167

 

 

 

Prancūzija

2 735

 

 

 

Airija

825

 

 

 

Nyderlandai

1

 

 

 

Jungtinė Karalystė

295

 

 

 

ES

4 023

 

 

 

BLSK

4 023

 

 


Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

Zona:

VIId zona

(COD/07D.)

Belgija

47

 (34)  (35)

 

 

Prancūzija

916

 (34)  (35)

 

 

Nyderlandai

27

 (34)  (35)

 

 

Jungtinė Karalystė

101

 (34)  (35)

 

 

ES

1 091

 (35)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Atlantinis silkiaryklis

Lamna nasus

Zona:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ir XII zonų ES vandenys

(POR/3-12)

Danija

0

 

 

 

Prancūzija

0

 

 

 

Vokietija

0

 

 

 

Airija

0

 

 

 

Ispanija

0

 

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 

 

 

ES

0

 

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

5

 

 

 

Danija

5

 

 

 

Vokietija

5

 

 

 

Prancūzija

29

 

 

 

Nyderlandai

23

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 690

 

 

 

ES

1 757

 

 

 

BLSK

1 757

 

 


Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(LEZ/561 214)

Ispanija

350

 

 

 

Prancūzija

1 364

 

 

 

Airija

399

 

 

 

Jungtinė Karalystė

966

 

 

 

ES

3 079

 

 

 

BLSK

3 079

 

 


Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII zona

(LEZ/07.)

Belgija

494

 

 

 

Ispanija

5 490

 

 

 

Prancūzija

6 663

 

 

 

Airija

3 029

 

 

 

Jungtinė Karalystė

2 624

 

 

 

ES

18 300

 

 

 

BLSK

18 300

 

 


Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(LEZ/8ABDE.)

Ispanija

1 176

 

 

 

Prancūzija

949

 

 

 

ES

2 125

 

 

 

BLSK

2 125

 

 


Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(LEZ/8C3411)

Ispanija

1 188

 

 

 

Prancūzija

59

 

 

 

Portugalija

40

 

 

 

ES

1 287

 

 

 

BLSK

1 287

 

 


Rūšis:

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė ir Europinė upinė plekšnė

Limanda limanda ir Platichthys flesus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(D/F/2AC4-C)

Belgija

513

 

 

 

Danija

1 927

 

 

 

Vokietija

2 890

 

 

 

Prancūzija

200

 

 

 

Nyderlandai

11 654

 

 

 

Švedija

6

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 620

 

 

 

ES

18 810

 

 

 

BLSK

18 810

 

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(ANF/2AC4-C)

Belgija

401

 (36)

 

 

Danija

884

 (36)

 

 

Vokietija

432

 (36)

 

 

Prancūzija

82

 (36)

 

 

Nyderlandai

303

 (36)

 

 

Švedija

10

 (36)

 

 

Jungtinė Karalystė

9 233

 (36)

 

 

ES

11 345

 (36)

 

 

BLSK

11 345

 

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

IV zonos Norvegijos vandenys

(ANF/04-N.)

Belgija

0

 (37)

 

 

Danija

0

 (37)

 

 

Vokietija

0

 (37)

 

 

Nyderlandai

0

 (37)

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 (37)

 

 

ES

0

 (37)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(ANF/561214)

Belgija

200

 

 

 

Vokietija

228

 

 

 

Ispanija

214

 

 

 

Prancūzija

2 462

 

 

 

Airija

557

 

 

 

Nyderlandai

193

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 713

 

 

 

ES

5 567

 

 

 

BLSK

5 567

 

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

VII zona

(ANF/07.)

Belgija

2 984

 (38)

 

 

Vokietija

333

 (38)

 

 

Ispanija

1 186

 (38)

 

 

Prancūzija

19 149

 (38)

 

 

Airija

2 447

 (38)

 

 

Nyderlandai

386

 (38)

 

 

Jungtinė Karalystė

5 807

 (38)

 

 

ES

32 292

 (38)

 

 

BLSK

32 292

 (38)

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(ANF/8ABDE.)

Ispanija

1 387

 

 

 

Prancūzija

7 721

 

 

 

ES

9 108

 

 

 

BLSK

9 108

 

 


Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(ANF/8C3411)

Ispanija

1 247

 

 

 

Prancūzija

1

 

 

 

Portugalija

248

 

 

 

ES

1 496

 

 

 

BLSK

1 496

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa zona, IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

(HAD/3A/BCD)

Belgija

7

 (40)

 

 

Danija

1 213

 (40)

 

 

Vokietija

77

 (40)

 

 

Nyderlandai

1

 (40)

 

 

Švedija

143

 (40)

 

 

ES

1 441

 (39)  (40)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(HAD/2AC4.)

Belgija

225

 (42)

 

 

Danija

1 549

 (42)

 

 

Vokietija

986

 (42)

 

 

Prancūzija

1 718

 (42)

 

 

Nyderlandai

169

 (42)

 

 

Švedija

109

 (42)

 

 

Jungtinė Karalystė

16 485

 (42)

 

 

ES

21 241

 (41)  (42)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(HAD/04-N.)

Švedija

0

 (43)  (44)

 

 

ES

0

 (44)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(HAD/6B1214)

Belgija

11

 

 

 

Vokietija

13

 

 

 

Prancūzija

551

 

 

 

Airija

393

 

 

 

Jungtinė Karalystė

4 029

 

 

 

ES

4 997

 

 

 

BLSK

4 997

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb ir VIa zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(HAD/5BC6A.)

Belgija

3

 

 

 

Vokietija

4

 

 

 

Prancūzija

147

 

 

 

Airija

438

 

 

 

Jungtinė Karalystė

2 081

 

 

 

ES

2 673

 

 

 

BLSK

2 673

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(HAD/7X7A34)

Belgija

129

 

 

 

Prancūzija

7 719

 

 

 

Airija

2 573

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 158

 

 

 

ES

11 579

 

 

 

BLSK

11 579

 

 


Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa zona

(HAD/07A.)

Belgija

23

 

 

 

Prancūzija

103

 

 

 

Airija

617

 

 

 

Jungtinė Karalystė

681

 

 

 

ES

1 424

 

 

 

BLSK

1 424

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa zona

(WHG/03A.)

Danija

151

 (46)

 

 

Nyderlandai

1

 (46)

 

 

Švedija

16

 (46)

 

 

ES

168

 (45)  (46)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(WHG/2AC4.)

Belgija

250

 (48)  (49)

 

 

Danija

1 082

 (48)  (49)

 

 

Vokietija

282

 (48)  (49)

 

 

Prancūzija

1 627

 (48)  (49)

 

 

Nyderlandai

626

 (48)  (49)

 

 

Švedija

1

 (48)  (49)

 

 

Jungtinė Karalystė

4 317

 (48)  (49)

 

 

ES

8 185

 (47)  (48)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(WHG/561 214)

Vokietija

3

 

 

 

Prancūzija

53

 

 

 

Airija

129

 

 

 

Jungtinė Karalystė

246

 

 

 

ES

431

 

 

 

BLSK

431

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa zona

(WHG/07A.)

Belgija

0

 

 

 

Prancūzija

5

 

 

 

Airija

91

 

 

 

Nyderlandai

0

 

 

 

Jungtinė Karalystė

61

 

 

 

ES

157

 

 

 

BLSK

157

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh ir VIIk zonos

(WHG/7X7A.)

Belgija

133

 

 

 

Prancūzija

8 180

 

 

 

Airija

4 565

 

 

 

Nyderlandai

66

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 463

 

 

 

ES

14 407

 

 

 

BLSK

14 407

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIII zona

(WHG/08.)

Ispanija

1 296

 

 

 

Prancūzija

1 944

 

 

 

ES

3 240

 

 

 

BLSK

3 240

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(WHG/9/3411)

Portugalija

588

 

 

 

ES

588

 

 

 

BLSK

588

 

 


Rūšis:

Paprastasis merlangas ir sidabrinis polakas

Merlangius merlangus ir Pollachius pollachius

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(W/P/04-N.)

Švedija

0

 (50)  (51)

 

 

ES

0

 (51)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa zona; IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

(HKE/3A/BCD)

Danija

1 531

 

 

 

Švedija

130

 

 

 

ES

1 661

 

 

 

BLSK

1 661

 (52)

 


Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(HKE/2AC4-C)

Belgija

28

 

 

 

Danija

1 119

 

 

 

Vokietija

128

 

 

 

Prancūzija

248

 

 

 

Nyderlandai

64

 

 

 

Jungtinė Karalystė

348

 

 

 

ES

1 935

 

 

 

BLSK

1 935

 (53)

 


Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

VI ir VII zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(HKE/571214)

Belgija

284

 (54)

 

 

Ispanija

9 109

 

 

 

Prancūzija

14 067

 (54)

 

 

Airija

1 704

 

 

 

Nyderlandai

183

 (54)

 

 

Jungtinė Karalystė

5 553

 (54)

 

 

ES

30 900

 

 

 

BLSK

30 900

 (55)

 


Specialiosios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei toliau nurodytą kiekį galima sužvejoti šiose zonose:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(HKE/*8ABDE)

Belgija

37

Ispanija

1 469

Prancūzija

1 469

Airija

184

Nyderlandai

18

Jungtinė Karalystė

827

ES

4 004


Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(HKE/8ABDE.)

Belgija

9

 (56)

 

 

Ispanija

6 341

 

 

 

Prancūzija

14 241

 

 

 

Nyderlandai

18

 (56)

 

 

ES

20 609

 

 

 

BLSK

20 609

 (57)

 


Specialiosios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnį nei toliau nurodytą kiekį galima sužvejoti šiose zonose:

 

VI ir VII zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(HKE/*57-14)

Belgija

2

Ispanija

1 837

Prancūzija

3 305

Nyderlandai

6

ES

5 150


Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(HKE/8C3411)

Ispanija

5 952

 

 

 

Prancūzija

571

 

 

 

Portugalija

2 777

 

 

 

ES

9 300

 

 

 

BLSK

9 300

 

 


Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona:

II ir IV zonų Norvegijos vandenys

(WHB/4AB-N.)

Danija

0

 (58)

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 (58)

 

 

ES

0

 (58)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(WHB/1X14)

Danija

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Vokietija

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ispanija

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Prancūzija

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Airija

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nyderlandai

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugalija

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Švedija

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Jungtinė Karalystė

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

ES

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

BLSK

540 000

 

 


Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(WHB/8C3411)

Ispanija

7 881

 (62)

 

 

Portugalija

1 970

 (62)

 

 

ES

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

BLSK

540 000

 

 


Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

Zona:

II, IVa, V, VI zonų į šiaurę nuo 56° 30 šiaurės platumos ir VII zonos į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos ES vandenys

(WHB/24A567)

Norvegija

88 701

 (65)  (66)

 

 

BLSK

540 000

 

 


Rūšis:

Europinė mažažiotė plekšnė ir raudonoji plekšnė

Microstomus kitt ir Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(L/W/2AC4-C)

Belgija

353

 

 

 

Danija

973

 

 

 

Vokietija

125

 

 

 

Prancūzija

266

 

 

 

Nyderlandai

810

 

 

 

Švedija

11

 

 

 

Jungtinė Karalystė

3 983

 

 

 

ES

6 521

 

 

 

BLSK

6 521

 

 


Rūšis:

Melsvoji molva

Molva dypterygia

Zona:

VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(BLI/67-)

Vokietija

21

 (68)

 

 

Estija

3

 (68)

 

 

Ispanija

67

 (68)

 

 

Prancūzija

1 536

 (68)

 

 

Airija

6

 (68)

 

 

Lietuva

1

 (68)

 

 

Lenkija

1

 (68)

 

 

Jungtinė Karalystė

391

 (68)

 

 

Kitos

6

 (67)  (68)

 

 

ES

2 032

 (68)

 

 

BLSK

1 732

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(LIN/1/2.)

Danija

8

 

 

 

Vokietija

8

 

 

 

Prancūzija

8

 

 

 

Jungtinė Karalystė

8

 

 

 

Kitos

4

 (69)

 

 

ES

38

 

 

 

BLSK

38

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

IIIa zona; IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

(LIN/03.)

Belgija

7

 (70)

 

 

Danija

51

 

 

 

Vokietija

7

 (70)

 

 

Švedija

20

 

 

 

Jungtinė Karalystė

7

 (70)

 

 

ES

92

 

 

 

BLSK

92

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

IV zonos ES vandenys

(LIN/04.)

Belgija

16

 

 

 

Danija

243

 

 

 

Vokietija

150

 

 

 

Prancūzija

135

 

 

 

Nyderlandai

5

 

 

 

Švedija

10

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 869

 

 

 

ES

2 428

 

 

 

BLSK

2 428

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys

(LIN/05.)

Belgija

10

 

 

 

Danija

6

 

 

 

Vokietija

6

 

 

 

Prancūzija

6

 

 

 

Jungtinė Karalystė

6

 

 

 

ES

34

 

 

 

BLSK

34

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(LIN/6X14.)

Belgija

26

 (71)

 

 

Danija

5

 (71)

 

 

Vokietija

95

 (71)

 

 

Ispanija

1 930

 (71)

 

 

Prancūzija

2 057

 (71)

 

 

Airija

516

 (71)

 

 

Portugalija

5

 (71)

 

 

Jungtinė Karalystė

2 369

 (71)

 

 

ES

7 003

 (71)

 

 

BLSK

14 164

 

 


Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

Zona:

IV zonos Norvegijos vandenys

(LIN/04-N.)

Belgija

0

 (72)

 

 

Danija

0

 (72)

 

 

Vokietija

0

 (72)

 

 

Prancūzija

0

 (72)

 

 

Nyderlandai

0

 (72)

 

 

Jungtinė Karalystė

0

 (72)

 

 

ES

0

 (72)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa zona; IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

(NEP/3A/BCD)

Danija

3 800

 

 

 

Vokietija

11

 (73)

 

 

Švedija

1 359

 

 

 

ES

5 170

 

 

 

BLSK

5 170

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(NEP/2AC4-C)

Belgija

1 291

 

 

 

Danija

1 291

 

 

 

Vokietija

19

 

 

 

Prancūzija

38

 

 

 

Nyderlandai

665

 

 

 

Jungtinė Karalystė

21 384

 

 

 

ES

24 688

 

 

 

BLSK

24 688

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IV zonos Norvegijos vandenys

(NEP/04-N.)

Danija

0

 (74)

 

 

Vokietija

0

 (74)

 

 

UK

0

 (74)

 

 

ES

0

 (74)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys

(NEP/5BC6.)

Ispanija

33

 

 

 

Prancūzija

130

 

 

 

Airija

217

 

 

 

Jungtinė Karalystė

15 677

 

 

 

ES

16 057

 

 

 

BLSK

16 057

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VII zona

(NEP/07.)

Ispanija

1 346

 

 

 

Prancūzija

5 455

 

 

 

Airija

8 273

 

 

 

Jungtinė Karalystė

7 358

 

 

 

ES

22 432

 

 

 

BLSK

22 432

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(NEP/8ABDE.)

Ispanija

234

 

 

 

Prancūzija

3 665

 

 

 

ES

3 899

 

 

 

BLSK

3 899

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc zona

(NEP/08C.)

Ispanija

97

 

 

 

Prancūzija

4

 

 

 

ES

101

 

 

 

BLSK

101

 

 


Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(NEP/9/3411)

Ispanija

84

 

 

 

Portugalija

253

 

 

 

ES

337

 

 

 

BLSK

337

 

 


Rūšis:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

Zona:

IIIa zona

(PRA/03A.)

Danija

2 621

 (75)

 

 

Švedija

1 412

 (75)

 

 

ES

4 033

 (75)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(PRA/2AC4-C)

Danija

3 145

 

 

 

Nyderlandai

29

 

 

 

Švedija

127

 

 

 

Jungtinė Karalystė

932

 

 

 

ES

4 233

 

 

 

BLSK

4 233

 

 


Rūšis:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(PRA/04-N.)

Danija

0

 (77)

 

 

Švedija

0

 (76)  (77)

 

 

ES

0

 (77)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Plonaūsės krevetės

Penaeus spp.

Zona:

Prancūzijos Gvianos vandenys

(PEN/FGU.)

Prancūzija

4 108

 (78)

 

 

ES

4 108

 (78)

 

 

BLSK

4 108

 (78)

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerako sąsiauris

(PLE/03AN.)

Belgija

36

 (79)

 

 

Danija

4 733

 (79)

 

 

Vokietija

24

 (79)

 

 

Nyderlandai

910

 (79)

 

 

Švedija

253

 (79)

 

 

ES

5 956

 (79)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

Kategato sąsiauris

(PLE/03AS.)

Danija

1 353

 (80)

 

 

Vokietija

15

 (80)

 

 

Švedija

152

 (80)

 

 

ES

1 520

 (80)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys; IIIa zonos dalis, nepriklausanti Skagerako ir Kategato sąsiauriams

(PLE/2A3AX4)

Belgija

2 100

 (81)

 

 

Danija

6 824

 (81)

 

 

Vokietija

1 968

 (81)

 

 

Prancūzija

394

 (81)

 

 

Nyderlandai

13 123

 (81)

 

 

Jungtinė Karalystė

9 711

 (81)

 

 

ES

34 120

 (81)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(PLE/561214)

Prancūzija

10

 

 

 

Airija

280

 

 

 

Jungtinė Karalystė

417

 

 

 

ES

707

 

 

 

BLSK

707

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa zona

(PLE/07A.)

Belgija

42

 

 

 

Prancūzija

18

 

 

 

Airija

1 063

 

 

 

Nyderlandai

13

 

 

 

Jungtinė Karalystė

491

 

 

 

ES

1 627

 

 

 

BLSK

1 627

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb ir VIIc zonos

(PLE/7BC.)

Prancūzija

16

 

 

 

Airija

64

 

 

 

ES

80

 

 

 

BLSK

80

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId ir VIIe zonos

(PLE/7DE.)

Belgija

699

 

 

 

Prancūzija

2 332

 

 

 

Jungtinė Karalystė

1 243

 

 

 

ES

4 274

 

 

 

BLSK

4 274

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf ir VIIg zonos

(PLE/7FG.)

Belgija

67

 

 

 

Prancūzija

120

 

 

 

Airija

201

 

 

 

Jungtinė Karalystė

63

 

 

 

ES

451

 

 

 

BLSK

451

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj ir VIIk zonos

(PLE/7HJK.)

Belgija

7

 

 

 

Prancūzija

14

 

 

 

Airija

156

 

 

 

Nyderlandai

27

 

 

 

Jungtinė Karalystė

14

 

 

 

ES

218

 

 

 

BLSK

218

 

 


Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(PLE/8/3411)

Ispanija

67

 

 

 

Prancūzija

269

 

 

 

Portugalija

67

 

 

 

ES

403

 

 

 

BLSK

403

 

 


Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

(POL/561214)

Ispanija

6

 

 

 

Prancūzija

194

 

 

 

Airija

57

 

 

 

Jungtinė Karalystė

148

 

 

 

ES

405

 

 

 

BLSK

405

 

 


Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

Zona:

VII zona

(POL/07.)

Belgija

428

 

 

 

Ispanija

26

 

 

 

Prancūzija

9 864

 

 

 

Airija

1 051

 

 

 

Jungtinė Karalystė

2 401

 

 

 

ES

13 770

 

 

 

BLSK

13 770

 

 


Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

(POL/8ABDE.)

Ispanija

257

 

 

 

Prancūzija

1 255

 

 

 

ES

1 512

 

 

 

BLSK

1 512

 

 


Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc zona

(POL/08C.)

Ispanija

212

 

 

 

Prancūzija

24

 

 

 

ES

236

 

 

 

BLSK

236

 

 


Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

Zona:

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(POL/9/3411)

Ispanija

278

 

 

 

Portugalija

10

 

 

 

ES

288

 

 

 

BLSK

288

 

 


Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

IIIa zona; IIa, IIIb, IIIc, IIId ir IV zonų ES vandenys

(POK/2A34.)

Belgija

29

 (82)

 

 

Danija

3 394

 (82)

 

 

Vokietija

8 572

 (82)

 

 

Prancūzija

20 172

 (82)

 

 

Nyderlandai

86

 (82)

 

 

Švedija

466

 (82)

 

 

Jungtinė Karalystė

6 572

 (82)

 

 

ES

39 291

 (82)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

VI zona; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

(POK/561214)

Vokietija

621

 (83)

 

 

Prancūzija

6 163

 (83)

 

 

Airija

206

 (83)

 

 

Jungtinė Karalystė

1 503

 (83)

 

 

ES

8 493

 (83)

 

 

BLSK

Nenustatytas

 

 


Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62o šiaurės platumos

(POK/04-N.)

Švedija

0

 (84)  (85)

 

 

ES

0

 (85)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

 


Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

(POK/7/3411)

Belgija

6

 

 

 

Prancūzija

1 428

 

 

 

Airija

1 525

 

 

 

Jungtinė Karalystė

452

 

 

 

ES

3 411

 

 

 

BLSK

3 411

 

 


Rūšis:

Paprastasis otas ir švelnusis rombas

Psetta maxima ir Scopthalmus rhombus

Zona:

IIa ir IV zonų ES vandenys

(T/B/2AC4-C)

Belgija

347

 

 

 

Danija

742