ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.020.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 20

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. sausio 26d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2010, kuriuo 119-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

1

 

 

2010 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/41/ES, Euratomas

 

*

2010 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas, priimtas bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku, dėl kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašo patvirtinimo, kuriuo panaikinamas ir pakeičiamas Sprendimas 2009/903/ES

5

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos

7

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 20/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 70/2010

2010 m. sausio 25 d.

kuriuo 119-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2010 m. sausio 19 d. Sankcijų komitetas nusprendė įtraukti du fizinius asmenis ir vieną juridinį asmenį, grupę ar organizaciją į asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą.

(3)

Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

João Vale DE ALMEIDA

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

(2)  7a straipsnis įtrauktas Reglamentu (ES) Nr. 1286/2009 (OL L 346, 2009 12 23, p. 42).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiuo įrašu:

„Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Al-Qaida in Yemen, g) AQY). Kita informacija: Vieta: Jemenas arba Saudo Arabija. Įkūrimo data: 2009 m. sausio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“

2)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

„a)

Said Ali Al-Shihri (alias a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, i) Salahm, j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur al-Din Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Gimimo data: 1973 9 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: C102432 (Saudo Arabijos piliečio pasas išduotas 2000 4 22, nebegalioja nuo 2005 2 26; išdavimo data pagal Hidžros kalendorių: 1421 1 17; galioja iki (pagal Hidžros kalendorių) 1426 1 17). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 1008168450 (Saudo Arabija). Kita informacija: 2001–2007 m. buvo įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Gyvena Jemene (2010 m. sausio mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.

b)

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Gimimo data: a) 1976 10 1, b) 1396 10 8 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 40483 (Jemeno piliečio pasas išduotas 1997 1 5). Kita informacija: 2003–2006 m. buvo įkalintas Jemene. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“


26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 20/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 71/2010

2010 m. sausio 25 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

73,2

MA

65,3

TN

114,0

TR

101,3

ZZ

88,5

0707 00 05

MA

78,1

TR

110,9

ZZ

94,5

0709 90 70

MA

132,0

TR

128,7

ZZ

130,4

0805 10 20

EG

52,8

IL

58,8

MA

54,9

TN

50,8

TR

53,9

ZZ

54,2

0805 20 10

IL

166,5

MA

85,9

ZZ

126,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,2

EG

74,4

IL

71,9

JM

106,6

MA

114,0

PK

46,5

TR

89,0

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,3

IL

88,7

TR

69,5

ZZ

73,8

0808 10 80

CA

75,7

CL

60,1

CN

90,3

MK

40,0

US

129,7

ZZ

79,2

0808 20 50

CN

78,3

US

108,3

ZZ

93,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 20/5


TARYBOS SPRENDIMAS,

priimtas bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku,

2010 m. sausio 22 d.

dėl kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašo patvirtinimo, kuriuo panaikinamas ir pakeičiamas Sprendimas 2009/903/ES

(2010/41/ES, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 17 straipsnio 3 dalį, 4 dalį ir 7 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl aplinkybių, susijusių su Lisabonos sutarties ratifikavimo procesu, 2004 m. lapkričio 22 d. paskirtos Komisijos nariai toliau ėjo pareigas po 2009 m. spalio 31 d., kol bus užbaigtas naujos sudėties Komisijos paskyrimo procesas, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties, su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, nuostatomis.

(2)

Iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti paskirta naujos sudėties Komisija, kurią sudarytų po vieną kiekvienos valstybės narės pilietį, įskaitant pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(3)

Europos Vadovų Taryba kandidatu į Komisijos pirmininkus Europos Parlamentui pasiūlė José Manuel DURÃO BARROSO, ir Europos Parlamentas išrinko šį kandidatą.

(4)

Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Vadovų Taryba, gavusi Komisijos pirmininko sutikimą, paskiria Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(5)

2009 m. gruodžio 4 d. Sprendimu 2009/903/ES (1) Taryba bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku patvirtino sąrašą kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais iki 2014 m. spalio 31 d.

(6)

Bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku reikia panaikinti Sprendimą 2009/903/ES, kad jame pateikiamas sąrašas nebūtų pateiktas Europos Parlamentui balsuojant patvirtinti, ir jį pakeisti šiuo sprendimu.

(7)

Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa, pirmininką, Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir kitus Komisijos narius kolektyviai balsuodamas tvirtina Europos Parlamentas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taryba, bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku José Manuel DURÃO BARROSO, siūlo Komisijos nariais iki 2014 m. spalio 31 d. skirti šiuos asmenis:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Kristalina GEORGIEVA

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

2 straipsnis

Sprendimas 2009/903/ES yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas pateikiamas Europos Parlamentui.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Á. MORATINOS


(1)  OL L 321, 2009 12 8, p. 51.


IV Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

26.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 20/7


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/147/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl laukinių paukščių apsaugos

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (3) buvo keletą kartų ir iš esmės pakeista (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (5), numatomi konkretūs veiksmai biologinei įvairovei, įskaitant paukščius ir jų buveines, apsaugoti.

(3)

Daugelio rūšių laukinių paukščių, natūraliai paplitusių valstybių narių Europinėje teritorijoje, skaičius mažėja, kai kuriais atvejais net labai greitai, ir dėl tokio jų skaičiaus mažėjimo kyla didelė grėsmė natūralios aplinkos, ypač biologinės pusiausvyros, apsaugai.

(4)

Valstybių narių Europinėje teritorijoje natūraliai paplitusių laukinių paukščių rūšys daugiausia priklauso migruojančioms rūšims. Tokios rūšys sudaro bendrą paveldą ir veiksminga paukščių apsauga yra tipiška aplinkos apsaugos problema, peržengianti valstybių sienas ir reikalaujanti bendros atsakomybės.

(5)

Valstybių narių Europinėje teritorijoje natūraliai paplitusių laukinių paukščių rūšių apsaugą būtina pasiekti laikantis Bendrijos tikslų dėl gyvenimo sąlygų gerinimo ir tvaraus vystymosi.

(6)

Priemonės, kurių turi būti imamasi, privalo būti taikomos įvairiems veiksniams, kurie gali turėti įtakos paukščių skaičiui, būtent, žmogaus veiklos pertvarkymui ir ypač paukščių buveinių naikinimui ir teršimui, žmonių atliekamam paukščių gaudymui bei žudymui ir su tuo susijusiai prekybai, ir tokių priemonių griežtumas turi būti nustatomas atsižvelgiant į konkrečią įvairių rūšių padėtį visos paukščių apsaugos politikos struktūroje.

(7)

Apsaugos tikslas yra gamtos išteklių, kaip Europos tautų paveldo sudedamosios dalies, ilgalaikė apsauga ir tvarkymas. Apsauga leidžia kontroliuoti gamtos išteklius ir reguliuoti jų naudojimą remiantis priemonėmis, kurios būtinos natūraliai rūšių pusiausvyrai kiek įmanoma palaikyti ir reguliuoti.

(8)

Visų paukščių rūšių apsaugai yra būtina išsaugoti, palaikyti arba atstatyti pakankamos įvairovės ir ploto buveines. Siekiant užtikrinti tam tikrų paukščių rūšių išlikimą ir veisimąsi jų paplitimo areale, jų buveinėms turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės. Taikant šias priemones taip pat būtina atsižvelgti į migruojančias rūšis, o priemonės turi būti koordinuojamos taip, kad sudarytų nuoseklią visumą.

(9)

Siekiant išvengti, kad komerciniais tikslais nebūtų daromas galimas žalingas spaudimas didinti naudojimo apimtis, būtina nustatyti bendrą prekybos draudimą ir apriboti išimčių taikymą tik toms rūšims, kurių biologinė būklė tai leidžia atlikti, atsižvelgiant į specifines skirtingų regionų sąlygas.

(10)

Dėl didelių populiacijų, plataus geografinio paplitimo ir didelio veisimosi greičio visoje Bendrijoje tam tikras rūšis galima medžioti, ir tai yra priimtinas jų naudojimas; kur yra nustatytos tam tikros ribos ir jų laikomasi, tokia medžioklė turi būti vykdoma išlaikant patenkinamą šių rūšių populiacijų lygį.

(11)

Būtina uždrausti įvairias didelio masto ir neatrankines gaudymo, žudymo ir medžiojimo priemones, įtaisus ir būdus, nes jie daro ar gali daryti per didelį poveikį nagrinėjamų rūšių gausumui.

(12)

Dėl tam tikrų specifinių situacijų svarbos turėtų būti numatyta nukrypti leidžiančių nuostatų galimybė tam tikromis sąlygomis, kurias prižiūri Komisija.

(13)

Paukščių, ypač migruojančių, apsauga vis dar kelia problemų, kurias reikia moksliškai ištirti. Tiriant bus galima įvertinti ir taikomų priemonių veiksmingumą.

(14)

Konsultuojantis su Komisija, reikėtų rūpintis, kad bet kurių laukinių paukščių rūšių, kurios nėra natūraliai paplitusios valstybių narių Europinėje teritorijoje, introdukcija nedarytų žalos vietinei florai ir faunai.

(15)

Kas trejus metus Komisija rengs ir valstybėms narėms pateiks bendrą ataskaitą, paremtą valstybių narių suteikta informacija apie pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų taikymą.

(16)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(17)

Komisija turėtų būti įgaliota visų pirma iš dalies pakeisti tam tikrus priedus atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(18)

Ši direktyva neturi pažeisti valstybių narių įsipareigojimų dėl direktyvų, nurodytų VI priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šia direktyva siekiama apsaugoti visų rūšių laukinius paukščius, natūraliai paplitusius valstybių narių Europinėje teritorijoje, kuriai taikoma Sutartis. Ji apima šių rūšių apsaugą, tvarkymą ir kontrolę ir nustato jų naudojimo taisykles.

2.   Ši direktyva taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 1 straipsnyje nurodytų paukščių rūšių populiacijoms palaikyti tokiu lygiu, kuris visų pirma atitiktų ekologinius, mokslinius ir kultūrinius reikalavimus, derinant juos su ekonominiais ir rekreaciniais reikalavimais, arba šių rūšių populiacijoms priartinti prie tokio lygio.

3 straipsnis

1.   Atsižvelgdamos į 2 straipsnyje minėtus reikalavimus, valstybės narės imasi reikiamų priemonių išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą buveinių įvairovę ir plotą visoms 1 straipsnyje nurodytoms paukščių rūšims.

2.   Biotopams ir buveinėms išsaugoti, palaikyti ir atkurti taikomos šios pagrindinės priemonės:

a)

saugomų teritorijų steigimas;

b)

buveinių saugomose teritorijose ir už jų ribų priežiūra ir tvarkymas pagal ekologinius reikalavimus;

c)

sunaikintų biotopų atkūrimas;

d)

biotopų kūrimas.

4 straipsnis

1.   Siekiant užtikrinti, kad I priede minimos rūšys savo paplitimo areale išliktų ir veistųsi, jų buveinėms taikomos specialios apsaugos priemonės.

Todėl būtina atsižvelgti į:

a)

rūšis, kurioms gresia pavojus išnykti;

b)

rūšis, kurioms gali pakenkti tam tikri jų buveinių pokyčiai;

c)

rūšis, kurios laikomos retomis dėl jų mažų populiacijų ar riboto paplitimo arealo;

d)

kitas rūšis, kurioms dėl specifinio jų buveinių pobūdžio reikia išskirtinio dėmesio.

Vertinant visada remiamasi populiacijų gausumo tendencijomis ir pokyčiais.

Atsižvelgdamos į šių rūšių apsaugos reikalavimus geografiniame jūros ir sausumos plote, kuriame taikoma ši direktyva, šių rūšių apsaugai valstybės narės įsteigia kiekiu ir dydžiu tinkamiausias specialias apsaugos teritorijas.

2.   Valstybės narės panašias priemones taiko nuolatos aptinkamoms I priede nenurodytoms migruojančioms rūšims, atsižvelgiant į jų apsaugos poreikį geografiniame jūros ir sausumos plote, kuriame taikoma ši direktyva, jų veisimosi, šėrimosi ir žiemojimo bei poilsio teritorijų, esančių jų migracijos kelyje, atžvilgiu. Dėl šios priežasties valstybės narės kreipia išskirtinį dėmesį šlapžemių, ypač tarptautinės svarbos šlapžemių, apsaugai.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų imtis atitinkamų iniciatyvų bendradarbiavimui užtikrinti, kuris būtinas, kad 1 ir 2 dalyse minimos teritorijos sudarytų nuoseklią visumą, atitinkančią šių rūšių apsaugos reikalavimus geografiniame jūros ir sausumos plote, kuriame taikoma ši direktyva.

4.   1 ir 2 dalyse nurodytose apsaugos teritorijose valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta buveinių taršos ar pažeidimo, arba bet kokio paukščių trikdymo, jei tai galėtų būti reikšminga atsižvelgiant į šio straipsnio tikslus. Valstybės narės taip pat stengiasi išvengti buveinių taršos ar pažeidimo už šių saugomų teritorijų ribų.

5 straipsnis

Nepažeisdamos 7 ir 9 straipsnių valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad sukurtų bendrą apsaugos sistemą visoms 1 straipsnyje nurodytoms paukščių rūšims, ypač uždrausdamos:

a)

tyčinį žudymą ar gaudymą bet kokiais būdais;

b)

tyčinį jų lizdų ir kiaušinių naikinimą arba pažeidimą, arba jų lizdų pašalinimą;

c)

jų kiaušinių rinkimą gamtoje ir šių kiaušinių laikymą, netgi jei jie yra tušti;

d)

tyčinį paukščių trikdymą, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės šios direktyvos tikslams;

e)

draudžiamų medžioti ir gaudyti paukščių rūšių laikymą.

6 straipsnis

1.   Nedarant poveikio 2 ir 3 dalių taikymui, valstybės narės draudžia parduoti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti gyvus ar negyvus visų 1 straipsnyje minimų rūšių paukščius ir jų lengvai atpažįstamas dalis arba išvestinius produktus.

2.   1 dalyje nurodyta veikla nėra draudžiama III priedo A dalyje išvardytų rūšių atžvilgiu, jei paukščiai žudomi ar gaudomi teisėtai arba kitaip teisėtai įsigyjami.

3.   III priedo B dalyje minimų rūšių atžvilgiu valstybės narės savo teritorijoje gali leisti 1 dalyje nurodytą veiklą, parengdamos nuostatą dėl tam tikrų apribojimų, jei paukščiai žudomi ar gaudomi teisėtai arba kitaip teisėtai įsigyjami.

Tokį leidimą pageidaujančios suteikti valstybės narės pirmiausia konsultuojasi su Komisija ir kartu su ja išanalizuoja, ar tokių rūšių paukščių pardavimas sukels arba galėtų pagrįstai sukelti grėsmę rūšies populiacijos gausumo lygiui, geografiniam paplitimui arba veisimuisi visoje Bendrijoje. Jei ši analizė parodytų, kad numatomas išduoti leidimas, Komisijos nuomone, kels ar galėtų kelti bet kuriai iš minėtų rūšių išnykimo grėsmę, Komisija pateikia atitinkamai valstybei narei pagrįstą rekomendaciją, kurioje argumentuoja savo nepritarimą nagrinėjamų rūšių prekybai. Jei Komisija mano, kad tokio pavojaus nėra, ji atitinkamai informuoja valstybę narę.

Komisijos rekomendacija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės, kurios pagal šią dalį išduoda leidimą, reguliariai tikrina, ar tebesilaikoma tokio leidimo išdavimo sąlygų.

7 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į populiacijos gausumo lygį, geografinį paplitimą ir veisimąsi visoje Bendrijoje, II priede išvardytas rūšis galima medžioti laikantis nacionalinės teisės aktų. Valstybės narės užtikrina, kad medžiojant tokias rūšis nebūtų pakenkta pastangoms apsaugoti jas jų paplitimo areale.

2.   II priedo A dalyje nurodytas rūšis galima medžioti geografiniame jūros ir sausumos plote, kuriame taikoma ši direktyva.

3.   II priedo B dalyje nurodytas rūšis galima medžioti tik nurodytose valstybėse narėse.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal galiojančias nacionalines priemones vykdomos paprastos medžioklės ir medžioklės su sakalais, jei jos yra rengiamos, praktika atitiktų nagrinėjamų paukščių rūšių protingo naudojimo ir ekologiškai subalansuotos kontrolės principus ir kad ši praktika taip pat atitiktų 2 straipsnyje numatytas priemones šių rūšių, ypač migruojančių, populiacijų atžvilgiu.

Jos visų pirma rūpinasi, kad rūšys, kurioms taikomi teisės aktai dėl medžioklės, nebūtų medžiojamos nei jauniklių auginimo, nei įvairių veisimosi stadijų metu.

Migruojančių rūšių atveju, jos ypač rūpinasi, kad rūšys, kurioms taikomi teisės aktai dėl medžioklės, nebūtų medžiojamos jų veisimosi metu ar joms grįžtant į jauniklių auginimo vietas.

Valstybės narės pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją apie praktinį jų teisės aktų dėl medžioklės taikymą.

8 straipsnis

1.   Paukščių medžiojimo, gaudymo arba žudymo atžvilgiu pagal šią direktyvą valstybės narės draudžia visas priemones, įtaisus ar būdus, kurie naudojami didelio masto ar neatrankiniam paukščių gaudymui ar žudymui arba kurie gali sukelti rūšies išnykimą toje vietovėje, ypač tuos, kurie išvardyti IV priedo a punkte.

2.   Be to, valstybės narės draudžia bet kokią medžioklę iš visų transporto priemonių ir IV priedo b punkte nurodytomis sąlygomis.

9 straipsnis

1.   Jei nėra jokio kito priimtino sprendimo, valstybės narės gali nukrypti nuo 5–8 straipsnių nuostatų šiais atvejais:

a)

žmonių sveikatos ir saugos labui,

oro saugos labui,

siekiant apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvininkystę ir vandenį,

dėl floros ir faunos apsaugos;

b)

dėl mokymo ir mokslo tiriamųjų darbų, populiacijos atkūrimo, reintrodukcijos ir šiems tikslams būtino veisimo;

c)

kad griežtai prižiūrint ir atrankiniu būdu būtų leista gaudyti, laikyti ar kitaip teisėtai naudoti nedidelį tam tikrų rūšių paukščių skaičių.

2.   Taikant 1 dalyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas, būtina konkrečiai nurodyti:

a)

rūšis, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos;

b)

leistinas jų gaudymo ar žudymo priemones, įtaisus ar būdus;

c)

rizikos sąlygas, laiko ir vietos aplinkybes, kuriomis tokios nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti suteiktos;

d)

instituciją, įgaliotą pareikšti, kad egzistuoja reikalaujamos sąlygos, ir nuspręsti, kokios priemonės, įtaisai ar būdai gali būti naudojami, kokiu mastu ir kas juos gali naudoti;

e)

kontrolės, kuri bus vykdoma, būdus.

3.   Valstybės narės kasmet Komisijai siunčia ataskaitą apie 1 ir 2 dalių taikymą.

4.   Remdamasi turima informacija ir ypač pagal 3 dalį suteikta informacija, Komisija visada užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų pasekmės neprieštarautų šios direktyvos reikalavimams. Šiuo tikslu ji imasi atitinkamų priemonių.

10 straipsnis

1.   Valstybės narės skatina tiriamąjį ir bet kokius kitus darbus, reikalingus visų 1 straipsnyje nurodytų paukščių rūšių populiacijų apsaugai, tvarkymui ir naudojimui. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas tiriamajam ir kitokiam darbui V priede išvardytomis temomis.

2.   Valstybės narės siunčia Komisijai reikiamą informaciją, kad ji galėtų imtis atitinkamų priemonių 1 dalyje minėtam tiriamajam ir kitokiam darbui koordinuoti.

11 straipsnis

Valstybės narės rūpinasi, kad laukinių paukščių rūšių, kurios nėra natūraliai paplitusios valstybių narių Europinėje teritorijoje, introdukcija nepakenktų vietinei florai ir faunai. Dėl to jos konsultuojasi su Komisija.

12 straipsnis

1.   Kas trejus metus, skaičiuojant nuo 1981 m. balandžio 7 d., valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų taikymą.

2.   Remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, Komisija kas trejus metus rengia bendrą ataskaitą. Ataskaitos projekto dalis, kurioje apimama tam tikros valstybės narės pateikta informacija, siunčiama patikrinti tos valstybės narės institucijoms. Galutinis ataskaitos variantas siunčiamas valstybėms narėms.

13 straipsnis

Pagal šią direktyvą priimtų priemonių taikymas neturi bloginti esamos padėties 1 straipsnyje minimų paukščių rūšių apsaugos atžvilgiu.

14 straipsnis

Valstybės narės gali įvesti griežtesnes apsaugos priemones, negu numato ši direktyva.

15 straipsnis

Priimami pakeitimai, būtini I ir V priedams pritaikyti atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

16 straipsnis

1.   Komisijai padeda Derinimo su technikos ir mokslo pažanga komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

17 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

18 straipsnis

Direktyva 79/409/EEB su pakeitimais, padarytais VI priedo A dalyje nurodytais aktais, panaikinama nedarant poveikio valstybių narių įsipareigojimams dėl direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų, nurodytų VI priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

19 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

20 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. birželio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(4)  Žr. VI priedo A dalį.

(5)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia


II PRIEDAS

A   DALIS

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

B   DALIS

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+= Valstybės narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 dalį gali leisti medžioti išvardintas rūšis.


III PRIEDAS

A   DALIS

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

B   DALIS

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola


IV PRIEDAS

a)

Kilpos (išskyrus Suomiją ir Švediją Lagopus lagopus lagopus (žvyrių) ir Lagopus mutus (tundrinių kurapkų) gaudymui 58° šiaurės platumos), klijai, gyvi apakinti ar sužaloti paukščiai, naudojami kaip jaukas, magnetofonai, nutrenkimo elektra priemonės,

dirbtinės šviesos šaltiniai, veidrodžiai, taikinį apšviečiančios priemonės, taikikliai šaudyti naktį, elektroniniai vaizdo didintuvai ar vaizdo konverteriai,

sprogmenys,

tinklai, spąstai, užnuodytas ar anestezuojantis jaukas,

pusiau automatiniai ar automatiniai ginklai su dėtuve, kurioje telpa daugiau nei dvi apkabos šovinių;

b)

lėktuvai, automašinos,

laivai, plaukiantys didesniu nei penkių kilometrų per valandą greičiu. Atviroje jūroje dėl saugos motyvų valstybės narės gali leisti naudotis motorinėmis valtimis, plaukiančiomis ne didesniu kaip 18 kilometrų per valandą greičiu. Apie visus duotus leidimus valstybės narės praneša Komisijai.


V PRIEDAS

a)

Nacionaliniai sąrašai rūšių, kurioms yra išnykimo grėsmė, arba ypač nykstančių rūšių, atsižvelgiant į jų geografinį paplitimą.

b)

Teritorijų, kurios ypač svarbios migruojančių rūšių migracijos keliams, žiemojimui ir perėjimui, sąrašai ir ekologinis aprašas.

c)

Žiedavimo būdu surinkti duomenys apie migruojančių rūšių populiacijas.

d)

Laukinių paukščių gaudymo būdų įtakos jų populiacijų gausumo lygiui vertinimas.

e)

Ekologinių metodų, padedančių išvengti paukščių daromos žalos kūrimas ir tobulinimas.

f)

Tam tikrų rūšių, galinčių būti užterštumo rodikliais, nustatymas.

g)

Cheminės taršos neigiamos įtakos paukščių rūšių populiacijų gausumo lygiui tyrimas.


VI PRIEDAS

A   DALIS

PANAIKINAMA DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(nurodyta 18 straipsnyje)

Tarybos direktyva 79/409/EEB

(OL L 103, 1979 4 25, p. 1)

 

1979 m. Stojimo akto I priedo XIII.1.F punktas

(OL L 291, 1979 11 19, p. 111)

 

Tarybos direktyva 81/854/EEB

(OL L 319, 1981 11 7, p. 3)

 

Komisijos direktyva 85/411/EEB

(OL L 233, 1985 8 30, p. 33)

 

1985 m. Stojimo akto I priedo X.1.h ir X.6 punktai

(OL L 302, 1985 11 15, p. 218)

 

Tarybos direktyva 86/122/EEB

(OL L 100, 1986 4 16, p. 22)

 

Komisijos direktyva 91/244/EEB

(OL L 115, 1991 5 8, p. 41)

 

Tarybos direktyva 94/24/EB

(OL L 164, 1994 6 30, p. 9)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo VIII.E.1 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 175)

 

Komisijos direktyva 97/49/EB

(OL L 223, 1997 8 13, p. 9)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 807/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 36)

tik III priedo 29 punktas

2003 m. Stojimo akto II priedo 16.C.1 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 667)

 

Tarybos direktyva 2006/105/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 368)

tik 1 straipsnyje pateikta nuoroda į Direktyvą 79/409/EEB ir priedo A dalies 1 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/102/EB

(OL L 323, 2008 12 3, p. 31)

 

B   DALIS

PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TERMINŲ SĄRAŠAS

(nurodyta 18 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

79/409/EEB

1981 m. balandžio 7 d.

81/854/EEB

85/411/EEB

1986 m. liepos 31 d.

86/122/EEB

91/244/EEB

1992 m. liepos 31 d.

94/24/EB

1995 m. rugsėjo 29 d.

97/49/EB

1998 m. rugsėjo 30 d.

2006/105/EB

2007 m. sausio 1 d.

2008/102/EB


VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 79/409/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 3 dalis

2–5 straipsniai

2–5 straipsniai

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 4 dalies antras sakinys

7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalies trečias sakinys

7 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 4 dalies ketvirtas sakinys

7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

9 straipsnio 2 dalies a punktas

9 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

9 straipsnio 2 dalies b punktas

9 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

9 straipsnio 2 dalies c punktas

9 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

9 straipsnio 2 dalies d punktas

9 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

9 straipsnio 2 dalies e punktas

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

10 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

10 straipsnio 1 dalies antras sakinys

10 straipsnio 2 dalies antras sakinys

10 straipsnio 2 dalis

11–15 straipsniai

11–15 straipsniai

16 straipsnio 1 dalis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

I priedas

I priedas

II/1 priedas

II priedo A dalis

II/2 priedas

II priedo B dalis

III/1 priedas

III priedo A dalis

III/2 priedas

III priedo B dalis

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas