ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.015.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 15

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. sausio 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

20.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 37/2010

2009 m. gruodžio 22 d.

dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą farmakologiškai aktyvios medžiagos buvo suklasifikuotos ir išdėstytos 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (2) keturiuose prieduose, remiantis tų medžiagų saugos moksliniu vertinimu. Į I priedą įtrauktos medžiagos, kurių didžiausia leidžiamoji koncentracija (didžiausi likučių kiekiai) buvo nustatyta, II priede išvardytos medžiagos, kurių didžiausią leidžiamąją koncentraciją nustatyti nebuvo būtina, III priede išvardytos medžiagos, kurių didžiausia leidžiamoji koncentracija buvo laikina, o IV priede – medžiagos, kurių didžiausią leidžiamąją koncentraciją nustatyti nebuvo galima, nes bet kokia jų koncentracija pavojinga žmonių sveikatai.

(2)

Siekiant supaprastinti nuostatas būtina išdėstyti tas farmakologiškai aktyvias medžiagas, jas suklasifikuoti ir nustatyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją Komisijos reglamente. Kadangi ši klasifikacija atitinka klasifikacijos sistemą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 470/2009, klasifikuojant taip pat reikėtų atsižvelgti į galimybę skirti šias farmakologiškai aktyvias medžiagas maistiniams gyvūnams.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 prieduose esančią informaciją apie farmakologiškai aktyvių medžiagų terapinę klasifikaciją reikėtų įtraukti į atskirą medžiagų terapinės klasifikacijos skiltį.

(4)

Kad nuostatas būtų paprasčiau taikyti, visas farmakologiškai aktyvias medžiagas reikėtų išvardyti viename priede abėcėlės tvarka. Siekiant aiškumo reikėtų parengti dvi atskiras lenteles: vieną skirtą leidžiamoms naudoti medžiagoms, išvardytoms Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I, II ir III prieduose ir kitą – skirtą draudžiamoms naudoti medžiagoms, išvardytoms to reglamento IV priede.

(5)

Į šį reglamentą neturėtų būti įtraukta farmakologiškai aktyvių medžiagų laikina didžiausia leidžiamoji koncentracija, nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodomos farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

José Manuel BARROSO

Pirmininkas


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1.


PRIEDAS

Farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (DLK)

1 lentelė

Leidžiamos naudoti medžiagos

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos

(pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

Abamektinas

Avermektinas B1a

Galvijai

10 μg/kg

20 μg/kg

Riebalai

Kepenys

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Avys

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Absinthium (kartusis kietis) ekstraktas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Acetilcisteinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Acetilmetioninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Acetilsalicilo rūgšties DL-lizinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Acetilsalicilo rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Adenozinas ir adenozino 5’-mono, 5’-di- ir 5’-trifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Adonis vernalis (pavasarinis adonis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Aesculus hippocastanum (paprastasis kaštonas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Agnus castus (skaistminas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Ailanthus altissima (aukštasis ailantas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Alaninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Alantoinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Albendazolas

Bendras albendazolo sulfoksido, albendazolo sulfono ir albendazolo 2-amino sulfono kiekis, išreikštas kaip albendazolas

Visi atrajotojai

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Albendazolo oksidas

Bendras albendazolo oksido, albendazolo sulfono ir albendazolo 2-aminsulfono kiekis, išreikštas kaip albendazolas

Galvijai, avys

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Alfacipermetrinas

Cipermetrinas (bendras izomerų kiekis)

Galvijai, avys

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Dėl pieno DLK turi būti laikomasi kitų Komisijos direktyvos 98/82/EB nuostatų.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Alfakalcidolis

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik besiveršiuojančioms karvėms.

ĮRAŠO NĖRA

Alfaprostolis

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, triušiai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Aliuminio distearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Aliuminio fosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Aliuminio hidroksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Aliuminio hidroksido acetatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Aliuminio salicilatas, bazinis

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui. Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis.

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

Aliuminio tristearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Allium cepa (valgomieji svogūnėliai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Aloe vera (tikrasis alavijas) gelis ir lapų ekstraktas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Aloes, Barbados, Capae (alavijai), jų standartizuoti sausi ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Altrenogestas

Altrenogestas

Kiaulės

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Tik zootechniniam naudojimui ir vadovaujantis Direktyvos 96/22/EB nuostatomis.

Veikliosios medžiagos, veikiančios reprodukcijos sistemą

Arkliniai

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Aliuminio monostearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

2-aminoetanolio gliukuronatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

2-aminoetanolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

2-aminoetil dihidrofosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Amitrazas

Bendras amitrazo ir visų metabolitų, kuriuose yra 2,4-DMA funkcinė grupė, kiekis, išreikštas kaip amitrazas

Galvijai

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Avys

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Ožkos

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaulės

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Bitės

200 μg/kg

Medus

Amoksicilinas

Amoksicilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Amonio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Amonio laurilsulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Amonio sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ampicilinas

Ampicilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Amproliumas

NETAIKOMA

Naminiai paukščiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Angelicae radix aetheroleum (šventagaršvės šaknų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Anisi aetheroleum (anyžių eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Anisi stellati fructus (žvaigždanyžių vaisiai), jų standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Apocynum cannabinum (kanapinis snapukas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis. Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Apramicinas

Apramicinas

Galvijai

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių vartojimui.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Avys, kiaulės, Gallus gallus domesticus, triušiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Aqua levici

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas.

ĮRAŠO NĖRA

Argininas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Arnica montana (kalninė arnika) (arnicae flos ir arnicae planta tota)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Arnicae radix (arnikos šaknis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei atitinkama koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Artemisia abrotanum (paprastasis diemedis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Asparaginas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Asparto rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Atropa belladonna (vaistinė šunvyšnė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Atropinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Avilamicinas

Dichlorizo-evernino rūgštis

Kiaulės, naminiai paukščiai, triušiai

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Kiaulėms ir naminių paukščių rūšims ši DLK susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Azagly-nafarelinas

NETAIKOMA

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas žuvims, kurių ikrai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Azametifosas

NETAIKOMA

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Azaperonas

Bendras azaperono ir azaperolio kiekis

Kiaulės

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos, centrinę nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos

Bacitracinas

Bendras bacitracino A, bacitracino B ir bacitracino C kiekis

Galvijai

100 μg/kg

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Triušiai

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną.

NETAIKOMA

Tik laktuojančių karvių intramamariniam naudojimui.

Bakviloprimas

Bakviloprimas

Galvijai

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos,

chemoterapijos vaistai

Kiaulės

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Balsamum peruvianum

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Bario selenatas

NETAIKOMA

Galvijai, avys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Beklometazono dipropionatas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik inhaliacijoms.

ĮRAŠO NĖRA

Bellis perennis (daugiametė saulutė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Benzalkonio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip pagalbinę medžiagą, jei koncentracija ne didesnė kaip 0,05 %.

ĮRAŠO NĖRA

Benzilo alkoholis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Benzilo benzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Benzilpenicilinas

Benzilpenicilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Benzil-p-hidroksibenzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Benzokainas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip vietinį anestetiką.

ĮRAŠO NĖRA

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

Betainas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Betaino gliukuronatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Betametazonas

Betametazonas

Galvijai, kiaulės

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Kortikoidai, gliukokortikoidai

Galvijai

0,3 μg/kg

Pienas

Biotinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Bismuto subgalatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Bismuto subkarbonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Bismuto subnitratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intramamariniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Bismuto subsalicilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Bitumino sulfonatai, amonio ir natrio druskos

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Boldo folium (kvapiojo čilmedžio lapai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Boro rūgštis ir boratai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Bromheksinas

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, naminiai paukščiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Bromidas, kalio druska

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Bromidas, natrio druska

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys.

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Bronopolis

NETAIKOMA

Pelekinės žuvys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Brotizolamas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik terapinėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

Buserelinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Butafosfanas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

n-Butanas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

n-Butanolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Butil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Butilskopolamino bromidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Butorfanolio tartratas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Calendula officinalis (vaistinė medetka)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei atitinkama koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Calendulae flos (vaistinės medetkos žiedai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Camphora

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Capsici fructus acer (vienametės paprikos vaisiai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cardiospermum halicacabum (margasėklis širdvis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Caryophylli aetheroleum (kvapniojo gvazdikmedžio eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Carlinae radix (karlinų šaknys)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Carvi aetheroleum (kmynų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cefacetrilas

Cefacetrilas

Galvijai

125 μg/kg

Pienas

Tik intramamariniam naudojimui.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną

NETAIKOMA

Cefaleksinas

Cefaleksinas

Galvijai

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Cefalonis

Cefalonis

Galvijai

20 μg/kg

Pienas

Tik intramamariniam naudojimui ir akims gydyti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną.

NETAIKOMA

Cefapirinas

Bendras cefapirino ir desacetilcefapirino kiekis

Galvijai

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Cefazolinas

Cefazolinas

Galvijai, avys, ožkos

50 μg/kg

Pienas

ĮRAŠO NĖRA.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną.

NETAIKOMA

Intramamariniam naudojimui, išskyrus atvejus, kai tešmuo gali būti naudojamas žmonių maistui

Cefkvinomas

Cefkvinomas

Galvijai,

kiaulės,

arkliniai

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Galvijai

20 μg/kg

Pienas

Cefoperazonas

Cefoperazonas

Galvijai

50 μg/kg

Pienas

Tik laktuojančių karvių intramamariniam naudojimui.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną.

NETAIKOMA

Ceftiofuras

Bendras visų beta-laktamo sandarą išsaugojusių likučių, išreikštų kaip desfuroilceftiofuras, kiekis

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Centellae asiaticae extractum (azijinės centelės ekstraktas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Cetostearilo alkoholis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cetrimidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Chimotripsinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Chlorfenaminas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Chlorheksidinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Chlorkrezolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Chlormadinonas

Chlormadinonas

Galvijai

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Pienas

Tik zootechninėms reikmėms.

Veikliosios medžiagos, veikiančios reprodukcijos sistemą

Chlortetraciklinas

Bendras pirminio vaisto ir jo 4-epimero kiekis.

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Cholinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Chrysanthemi cinerariifolii flos (chrizantemų žiedai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Ciflutrinas

Ciflutrinas (bendras izomerų kiekis)

Galvijai, ožkos

10 μg/kg

50 µg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Dėl pieno turi būti laikomasi kitų Tarybos direktyvos 94/29/EB nuostatų.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Cihalotrinas

Cihalotrinas (bendras izomerų kiekis)

Galvijai

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Riebalai

Inkstai

Pienas

Dėl pieno turi būti laikomasi kitų Tarybos direktyvos 94/29/EB nuostatų.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Cimicifugae racemosae rhizoma (kekinės juodžolės šaknis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Cinchonae cortex (chininmedžio žievė), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko acetatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko aspartatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko oelatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko stearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinko sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinnamomi cassiae aetheroleum (kininio cinamono eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinnamomi cassiae cortex (kininio cinamono žievė), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinnamomi ceylanici aetheroleum (ceiloninio cinamono eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cinnamomi ceylanici cortex (ceiloninio cinamono žievė), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Cipermetrinas

Cipermetrinas (bendras izomerų kiekis)

Visi atrajotojai

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Dėl pieno turi būti laikomasi kitų Komisijos direktyvos 98/82/EB nuostatų.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

50 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Ciromazinas

Ciromazinas

Avys

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Cisteinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Citidinas ir jo 5’-mono-, 5’-di- ir 5’-trifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Citri aetheroleum (tikrojo citrinmedžio eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Citronellae aetheroleum (citrinžolių eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Citrulinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Condurango cortex (vaistinio kordurango žievė), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Convallaria majalis (paprastoji pakalnutė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Coriandri aetheroleum (kalendrų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Crataegus (gudobelė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Cupressi aetheroleum (visžalio kipariso eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Danofloksacinas

Danofloksacinas

Galvijai, avys, ožkos, naminiai paukščiai

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

DLK naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Galvijai, avys, ožkos

30 μg/kg

Pienas

Dekoginatas

NETAIKOMA

Galvijai, avys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui. Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Deksametazonas

Deksametazonas

Galvijai, ožkos, kiaulės, arkliniai

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Kortikoidai, gliukokortikoidai

Galvijai, ožkos

0,3 μg/kg

Pienas

Dekspantenolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Deltametrinas

Deltametrinas

Visi atrajotojai

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Pelekinės žuvys

10 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Dembreksinas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Denaverino hidrochloridas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Deslorelino acetatas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Detomidinas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik terapinėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

D-fenilalaninas (6) – liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojantis hormonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Diazinonas

Diazinonas

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Galvijai, avys, ožkos

20 μg/kg

Pienas

Diciklanilas

Bendras diciklanilo ir 2, 4, 6-triamino pirimidin-5-karbonitrilo kiekis

Avys

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių vartojimui.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Dietilenglikolio monoetileteris

NETAIKOMA

Visi atrajotojai ir kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dietilftalatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dietilsebacatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Difloksacinas

Difloksacinas

Galvijai, avys, ožkos

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kiaulės

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Naminiai paukščiai

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Diflubenzuronas

Diflubenzuronas

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

1 000 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Dihidrostreptomicinas

Dihidrostreptomicinas

Visi atrajotojai, kiaulės, triušiai

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Visi atrajotojai

200 μg/kg

Pienas

3,5-dijodo-L-tirozinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Diklazurilas

 

Visi atrajotojai, kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Diklofenakas

Diklofenakas

Galvijai

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 µg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Kiaulės

5 µg/kg

1 µg/kg

5 µg/kg

10 µg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Dikloksacilinas

Dikloksacilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Dimangano trioksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Dimetikonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dimetilacetamidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dimetilftalatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dimetilsulfoksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dinoprostas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dinoprosto trometaminas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Dinoprostonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Diprofilinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Divario oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Doksapramas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Doksiciklinas

Doksiciklinas

Galvijai

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kiaulės, naminiai paukščiai

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Doramektinas

Doramektinas

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Echinacea (ežiuolė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus. Naudoti tik vietiškai.

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei atitinkama koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Echinacea purpurea (rausvažiedė ežiuolė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Emamektinas

Emamektinas B1a

Pelekinės žuvys

100 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Enilkonazolas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Enrofloksacinas

Bendras enrofloksacino ir ciprofloksacino kiekis

Galvijai, avys, ožkos

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kiaulės, triušiai

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Naminiai paukščiai

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Epinefrinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Eprinomektinas

Eprinomektinas B1a

Galvijai

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Ergometrino maleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik jauniklius bevedantiems gyvūnams.

ĮRAŠO NĖRA

Eritromicinas

Eritromicinas A

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

17β-estradiolas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik terapinėms ir zootechninėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

Etamifilino kamsilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Etamsilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Etanolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Etilendiamintetraacto rūgštis ir druskos

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Etilo laktatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Etiloleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Etiprostontrometaminas

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Eucalypti aetheroleum (eukaliptų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Eucalyptus globulus (rutulinis eukaliptas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Eukaliptolas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Euphrasia officinalis (vaistinė akišvaitė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Febantelis

Bendras ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolo sulfoną, kiekis

Visi atrajotojai, kiaulės, arkliniai

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Visi atrajotojai

10 μg/kg

Pienas

Fenbendazolas

Bendras ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolo sulfoną, kiekis

Visi atrajotojai, kiaulės, arkliniai

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Visi atrajotojai

10 μg/kg

Pienas

Fenilalaninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Fenoksimetilpenicilinas

Fenoksimetilpenicilinas

Kiaulės

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Naminiai paukščiai

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Fenolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Fenpipramido hidrochloridas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Fenvaleratas

Fenvaleratas (RR, SS, RS ir SR izomerų suma)

Galvijai

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Fertirelinacetatas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Firokoksibas

Firokoksibas

Arkliniai

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Fitomenadionas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Florfenikolis

Bendras florfenikolio ir jo metabolitų, išmatuotų kaip florfenikolaminas, kiekis

Galvijai, avys, ožkos

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kiaulės

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Naminiai paukščiai

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Pelekinės žuvys

1 000 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Florogliucinolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Fluazuronas

Fluazuronas

Galvijai

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Flubendazolas

Bendras flubendazolo ir (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4fluorofenil) metanono kiekis

Naminiai paukščiai, kiaulės

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Flubendazolas

Naminiai paukščiai

400 μg/kg

Kiaušiniai

Flugestono acetatas

Flugestono acetatas

Avys, ožkos

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tik intravaginaliniam naudojimui zootechninėms reikmėms

Veikliosios medžiagos, veikiančios reprodukcijos sistemą

Flumekvinas

Flumekvinas

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Galvijai, avys, ožkos

50 μg/kg

Pienas

Naminiai paukščiai

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Pelekinės žuvys

600 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Flumetrinas

Flumetrinas (bendras trans-Z izomerų kiekis)

Galvijai

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Avys

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių vartojimui.

NETAIKOMA

Bitės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

Fluniksinas

Fluniksinas

Galvijai

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Kiaulės

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Arkliniai

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

5-hidroksifluniksinas

Galvijai

40 μg/kg

Pienas

Foeniculi aetheroleum (pankolių eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Foksimas

Foksimas

Avys

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Kiaulės

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Gallus gallus domesticus

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Kiaušiniai

Folikulus stimuliuojantys hormonai (natūralūs visų gyvūnų rūšių FSH ir jų sintetiniai pakaitalai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Folio rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Formaldehidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Frangulae cortex (šaltekšnio žievė), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Furosemidas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Gamitromicinas

Gamitromicinas

Galvijai

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Geležies amonio citratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Geležies destranas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Geležies dichloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Geležies fumaratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Geležies glukoheptonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Geležies sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Gentamicinas

Bendras gentamicino C1, gentamicino C1a, gentamicino C2 ir gentamicino C2a kiekis

Galvijai, kiaulės

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Galvijai

100 µg/kg

Pienas

Gentianae radix (gencijonų šaknis), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ginkgo biloba (dviskiautis ginkmedis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Ginseng (ženšenis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Ginseng (ženšenis), jo standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Glicerolio formalis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Glicinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Glutaminas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Glutamo rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Glutaraldehidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Gonadotropiną atpalaiduojantis hormonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Guanozinas ir jo 5’-mono-, 5’-di- ir 5’-trifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Gvajakolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Halofuginonas

Halofuginonas

Galvijai

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios protozojus

Hamamelis virginiana (sodinis hamamelis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

Harpagophytum procumbens (gulsčiasis inkaruotis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Harunga madagascariensis (madagaskarinis šmurkšlis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Heksetidinas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Heparinas ir jo druskos

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Heptaminolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hesperidinas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hesperidino metilchalkonas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hialurono rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hidrochlortiazidas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hidrokortizonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

8-hidroksichinolinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai, gyvūnų jaunikliams.

ĮRAŠO NĖRA

Hidroksietilsalicilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Hippocastani semen (paprastojo kaštono sėklos)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Histidinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Hyperici oleum (jonažolės aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Hypericum perforatum (paprastoji jonažolė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Humuso rūgštys ir jų natrio druskos

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Imidokarbas

Imidokarbas

Galvijai

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios protozojus

Avys

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Inozinas ir jo 5’-mono-, 5’-di- ir 5’-trifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Inozitolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ivermektinas

22, 23-dihidro-avermektinas B1a

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Izobutanas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Izofluranas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik anestetinėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

Izoksuprinas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik terapinėms reikmėms, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 96/22/EEB.

ĮRAŠO NĖRA

Izoleucinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Izopropanolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Jecoris oleum (žuvų taukai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Jodas ir jodo neorganiniai junginiai, įskaitant:

-

natrio ir kalio jodidą,

-

natrio ir kalio jodatą,

-

jodoforus, įskaitant polivinilpirolidonjodą

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Jodo organiniai junginiai

- Jodoformas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Juniperi fructus (kadagių vaisiai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio acetatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio aspartatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio benzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio borogliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio citratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio fosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio glicerofosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio gliukoheptonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio gliukolaktatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio gliukono gliukoheptonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio glutamatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio hidroksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio hipofosfitas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio karbasalatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio karbonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio malatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio pantotenatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio polifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio propionatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio silikatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio stearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalcio sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalio DL-aspartatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalio glicerolfosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalio gliukuronatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalio nitratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kalio selenatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kamparas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik išoriniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Kanamicinas

Kanamicinas A

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Karazololis

Karazololis

Galvijai

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos, autonominę nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos

Kiaulės

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Karbamidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Karbetocinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kardamono ekstraktas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Karnitinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Karprofenas

Bendras karprofeno ir karprofeno gliukoronido konjugato kiekis

Galvijai, arkliniai

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina pienui

NETAIKOMA

Ketaminas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ketanserintartratas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ketoprofenas

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Klavulano rūgštis

Klavulano rūgštis

Galvijai, kiaulės

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Galvijai

200 μg/kg

Pienas

Klazurilas

NETAIKOMA

Balandžiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Klenbuterolio hidrochloridas

Klenbuterolis

Galvijai,

arkliniai

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos, autonominę nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos

Galvijai

0,05 μg/kg

Pienas

Kloksacilinas

Kloksacilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kloprostenolis

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, ožkos, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

R-kloprostenolis

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, ožkos, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Klorsulonas

Klorsulonas

Galvijai

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Klosantelis

Klosantelis

Galvijai

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Avys

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Kobalto dichloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kobalto gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kobalto karbonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kobalto oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kobalto sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kobalto trioksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kofeinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kokoalkildimetil betainai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Kolistinas

Kolistinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kortikotropinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ksilazino hidrochloridas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kumafosas

Kumafosas

Bitės

100 μg/kg

Medus

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Kumelingos kumelės serumo gonadotropinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Kvatrezinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip konservantą, jei koncentracija ne didesnė kaip 0,5 %.

ĮRAŠO NĖRA

Lachnanthes tinctoria (saidrūnė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Lanolinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lauri folii aetheroleum (laurų lapų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lauri fructus (lauramedžių vaisiai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lavandulae aetheroleum (levandų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Lazalocidas

Lazalocidas A

Naminiai paukščiai

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Kiaušiniai

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Lecirelinas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai, triušiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lektinas, gaunamas iš raudonųjų daržinių pupelių (Phaseolus vulgaris)

NETAIKOMA

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Lespedeza capitata (miltuotoji lespedeza)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Leucinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Levamizolas

Levamizolas

Galvijai, avys, kiaulės, naminiai paukščiai

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Levometadonas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Levotiroksinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lidokainas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik vietinei anestezijai.

ĮRAŠO NĖRA

Lini oleum (sėmenų aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Linijinės alkilbenzensulfonrūgštys, kurių alkilo grandinė kinta nuo C9 iki C13, kuriose mažiau nei 2,5 % grandinių ilgesnės nei C13

NETAIKOMA

Galvijai, avys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Linkomicinas

Linkomicinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Liuteinizuojantis hormonas (natūralūs visų gyvūnų rūšių LH ir jų sintetiniai pakaitalai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lizinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Lobaria pulmonaria (plačioji platužė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Lobelinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Luprostiolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

L-vyno rūgštis ir jos mono- bei di-bazinės natrio, kalio ir kalcio druskos

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Magnio acetatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio aliuminio silikatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio aspartatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio citratas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio fosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio glicerofosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio glutamatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio hidroksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio hipofosfitas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio karbonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio orotatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio stearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnio trisilikatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Magnis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Maisto priedai (medžiagos, kurioms priskirtas galiojantis E numeris, patvirtintos tinkamomis naudoti kaip priedai žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik medžiagos, patvirtintos tinkamomis naudoti kaip priedai žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, išskyrus konservantus, išvardytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB III priedo C dalyje.

ĮRAŠO NĖRA

Majoranae herba (džiovintos mairūnų viršutinės dalys)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Mangano chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano glicerofosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano karbonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano pidolatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano ribonukleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Mangano sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Manitolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Marbofloksacinas

Marbofloksacinas

Galvijai, kiaulės

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Galvijai

75 μg/kg

Pienas

Matricaria recutita (vaistinė ramunė) ir jos preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Matricariae flos (vaistinių ramunių žiedai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Mebendazolas

Bendras mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metilo-1H-benzimidazol-2-il) karbamato ir (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanono, išreikšto mebendazolo ekvivalentais, kiekis

Avys, ožkos, arkliniai

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Mecilinamas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intrauteriniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Medicago sativa extractum (mėlynžiedės liucernos ekstraktas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Medroksiprogesterono acetatas

NETAIKOMA

Avys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intravaginaliniam naudojimui zootechninėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

Medžiagos, naudojamos homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Visos medžiagos, naudojamos homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, jei jų koncentracija produkte ne didesnė kaip viena dešimttūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Melissae aetheroleum (melisų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Melissae folium (melisų lapai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai, ožkos, kiaulės, triušiai, arkliniai

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Galvijai, ožkos

15 μg/kg

Pienas

Menadionas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Menbutonas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Menthae arvensis aetheroleum (dirvinės mėtos eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Menthae piperitae aetheroleum (pipirmėtės eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Mentolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Mepivakainas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip vietinį anestetiką sąnariuose ir epiduralinei anestezijai.

ĮRAŠO NĖRA

Merkaptamino hidrochloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Metamizolas

4-metilaminoantipirinas

Galvijai, kiaulės, arkliniai

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Galvijai

50 μg/kg

Pienas

Metilbenzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Metilnikotinatas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

1-metil-2-pirolidonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Metilprednizolonas

Metilprednizolonas

Galvijai

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Kortikoidai, gliukokortikoidai

Metilsalicilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Metioninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Migliolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Millefolii herba (paprastosios kraujažolės lapai ir stiebai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Mineraliniai angliavandeniliai, kurių klampa – nuo mažos iki didelės, įskaitant mikrokristalinius vaškus, apytiksliai C10–C60, alifatinius, šakotinius alifatinius ir aliciklinius junginius

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Išskyrus aromatinius ir nesočiuosius jungtinius.

ĮRAŠO NĖRA

Myristicae aetheroleum (kvapiojo muskatmedžio eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik gyvūnų jaunikliams.

ĮRAŠO NĖRA

Moksidektinas

Moksidektinas

Galvijai, avys, arkliniai

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endo- ir ektoparazitus

Galvijai, avys

40 μg/kg

Pienas

Monenzinas

Monenzinas A

Galvijai

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Monepantelas

Monepantelo sulfonas

Avys

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Ožkos

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Laikinoji DLK galioja iki 2011 m. sausio 1 d.

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Monotioglicerolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Montadinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Morantelis

Bendras likučių, kurie gali būti hidrolizuoti į N-metil– 1,3-propandiaminą ir išreikšti morantelio ekvivalentu, kiekis

Visi atrajotojai

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Nafcilinas

Nafcilinas

Visi atrajotojai

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tik intramamariniam naudojimui.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Natamicinas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio 2-metil-2-fenoksi-propanoatas

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės, ožkos, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio acetilsalicilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio benzil-4-hidroksibenzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio boroformiatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio butil-4-hidroksibenzoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio cetostearilsulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio chloritas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio dichlorizocianuratas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio dioktilsulfosukcinatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio formaldehidsulfoksilatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio glicerolfosfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio hipofosfitas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio kromoglikatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio lauril-sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio nitritas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio pirosulfitas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio propionatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio salicilatas

NETAIKOMA

Galvijai, kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Oraliniam vartojimui.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

Natrio selenatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio selenitas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio stearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio tiopentalis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Natrio tiosulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Natrio tozilchloramidas

NETAIKOMA

Galvijai, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Pelekinės žuvys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vandenyje.

Neomicinas (įskaitant framicetiną)

Neomicinas B

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Neostigminas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Netobiminas

Bendras albendazolo oksido, albendazolo sulfono ir albendazolo 2-aminsulfono kiekis, išreikštas kaip albendazolas

Galvijai, avys

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tik oraliniam vartojimui.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Nikelio gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Nikelio sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Nikoboksilas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Nitroksinilas

Nitroksinilas

Galvijai, avys

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Nonivamidas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Norgestometas

Norgestometas

Galvijai

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tik terapinėms ir zootechninėms reikmėms.

Veikliosios medžiagos, veikiančios reprodukcijos sistemą

Novobiocinas

Novobiocinas

Galvijai

50 μg/kg

Pienas

Tik intramamariniam naudojimui.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA.

Obuolių rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Okoubaka aubrevillei (Octoknemaceae (Santalales) šeimos medis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Oksacilinas

Oksacilinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Oksalo rūgštis

NETAIKOMA

Bitės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos

Oksfendazolas

Bendras ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolo sulfoną, kiekis

Visi atrajotojai, kiaulės, arkliniai

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Visi atrajotojai

10 μg/kg

Pienas

Oksibendazolas

Oksibendazolas

Kiaulės

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Oksiklozanidas

Oksiklozanidas

Visi atrajotojai

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Oksitetraciklinas

Bendras pirminio vaisto ir jo 4-epimero kiekis.

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Oksitocinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Oksolino rūgštis

Oksolino rūgštis

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Oleiloleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Omeprazolis

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Orgoteinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ornitinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Oroto rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Pankreatinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Papainas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Papaverinas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik atsivestiems veršiukams.

ĮRAŠO NĖRA

Paracetamolis

NETAIKOMA

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Parkonazolas

NETAIKOMA

Perlinės vištos

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Paromomicinas

Paromomicinas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Peforelinas

NETAIKOMA

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Penetamatas

Benzilpenicilinas

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Pepsinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Permetrinas

Permetrinas (bendras izomerų kiekis)

Galvijai

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Dėl pieno turi būti laikomasi kitų Komisijos direktyvos 98/82/EB nuostatų.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Peroksiacto rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Phytolacca americana (amerikinė fitolaka)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Piceae turiones recentes extractum (paprastosios eglės ūglių ekstraktas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Pieno rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Piperazinas

Piperazinas

Kiaulės

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Gallus gallus domesticus

2 000 μg/kg

Kiaušiniai

Piperazino dihidrochloridas

NETAIKOMA

Gallus gallus domesticus

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus kiaušinius

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Piperonilbutoksidas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Pirantelio embonatas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Pirlimicinas

Pirlimicinas

Galvijai

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

2-pirolidonas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Parenteralinėmis dozėmis iki 40 mg/kg kūno masės.

ĮRAŠO NĖRA

Pyrethrum (skaistenis) ekstraktas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Polietilenglikoliai (molekulinė masė – nuo 200 iki 10 000)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Polietilenglikolio 15 hidroksistearatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Polietilenglikolio 7 glicerilkokoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Polietilenglikolio stearatai su 8–40 oksietileno grupių

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Polikresulenas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Polioksietileno sorbitanmonooleatas ir trioletas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Polioksilo hidrintas ricinos aliejus su 40–60 oksietileno grupių

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Polioksilo ricinos aliejus su 30–40 oksietileno grupių

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Polisorbatas 80

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Polisulfatintas glikozaminoglikanas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Poloksalenas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Poloksameras

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Prazikvantelis

NETAIKOMA

Avys,

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Prednizolonas

Prednizolonas

Galvijai

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Kortikoidai, gliukokortikoidai

Pretkamidas (krotetamidas ir kropropamidas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Progesteronas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos, arkliniai (patelės)

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intravaginaliniam terapiniam naudojimui arba zootechninėms reikmėms ir vadovaujantis Direktyvos 96/22/EB nuostatomis.

ĮRAŠO NĖRA

Prokainas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Prolinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Propanas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Propilenglikolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Prunus laurocerasus (lauravyšnė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Quercus (ąžuolas) žievė

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Quillaia (indinis saponinas) saponinai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Rafoksanidas

Rafoksanidas

Galvijai

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Avys

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Rhei radix (rabarbarų šaknis), jos standartizuoti ekstraktai ir preparatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ricini oleum (ricinos aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Rifaksiminas

Rifaksiminas

Galvijai

60 μg/kg

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina visiems audiniams, išskyrus pieną

NETAIKOMA

Tik intramamariniam naudojimui, išskyrus atvejus, kai tešmuo gali būti vartojamas žmonių maistui, ir intrauteriniam naudojimui.

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

Romifidinas

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik terapinėms reikmėms.

ĮRAŠO NĖRA

Rosmarini aetheroleum (rozmarinų eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Rosmarini folium (rozmarinų lapai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Ruscus aculeatus (dygioji pelžiedė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Ruta graveolens (žalioji rūta)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

ĮRAŠO NĖRA

Salicilo rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys, išskyrus pelekines žuvis

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Salviae folium (šalavijų lapai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Sambuci flos (šeivamedžio žiedai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Sarafloksacinas

Sarafloksacinas

Gallus gallus domesticus

10 μg/kg

100 μg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

30 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Selenicereus grandiflorus (didžiažiedis naktenis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Serenoa repens (gulsčioji serenoja)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Serinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Serotoninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Siera

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Silybum marianum (tikrasis margainis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Sinapis nigrae semem (juodosios garstyčios sėklos)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Symphyti radix (taukės šaknis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai ant nepažeistos odos.

ĮRAŠO NĖRA

Syzygium cumini (slyvinis gvazdikmedis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Skruzdžių rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Solidago virgaurea (paprastoji rykštenė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Somatosalmas

NETAIKOMA

Lašišos

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Sorbitano seskvioleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Sorbitano trioleatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Spektinomicinas

Spektinomicinas

Avys

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Spiramicinas

Bendras spiramicino ir neospiramicino kiekis

Galvijai

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Gallus gallus domesticus

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Spiramicinas 1

Kiaulės

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Streptomicinas

Streptomicinas

Visi atrajotojai, kiaulės, triušiai

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Visi atrajotojai

200 μg/kg

Pienas

Strichninas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui, jei dozė ne didesnė kaip 0,1 mg/kg kūno masės.

ĮRAŠO NĖRA

Strychni semen (činčibero sėklos)

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik oraliniam vartojimui, jei dozė ne didesnė kaip 0,1 mg strichnino/kg kūno masės ekvivalentas.

ĮRAŠO NĖRA

Sulfogvajakolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Sulfonamidai

(visos sulfonamidų grupei priklausančios medžiagos)

Pirminis vaistas

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Visų sulfonamidų grupės medžiagų bendras likučių kiekis neturi būti didesnis kaip 100 μg/kg.

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos,

Chemoterapijos vaistai

Galvijai, avys, ožkos

100 μg/kg

Pienas

Taninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tau-fluvalinatas

NETAIKOMA

Bitės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Teflubenzuronas

Teflubenzuronas

Lašišinių šeimos žuvys (Salmonidae)

500 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios ektoparazitus

Teobrominas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Teofilinas

Netaikoma

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Terebinthinae aetheroleum rectificatum (rektifikuotas terpentino eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Terebinthinae laricina (maumedžių terpentinas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Terebinthinae oleum (terpentinas) oksidacijos produktai

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Terpinhidratas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, ožkos, kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tetraciklinas

Bendras pirminio vaisto ir jo 4-epimero kiekis.

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Tetrakainas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip anestetiką.

ĮRAŠO NĖRA

Thymi aetheroleum (čiobrelių eterinis aliejus)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Thuja occidentalis (vakarinė tuja)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Tiabendazolas

Tiabendazolo ir 5-hidroksitiabendazolo suminis kiekis

Galvijai, ožkos

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

ĮRAŠO NĖRA

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Tiamfenikolis

Tiamfenikolis

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Tiamilalas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Tiamulinas

Bendras metabolitų, kuriuos galima hidrolizuoti į 8-α-hidroksimutiliną, kiekis

Kiaulės, triušiai

100 μg/kg

500 μg/kg

Raumenys

Kepenys

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Gallus gallus domesticus

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Kalakutai

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Tiamulinas

Gallus gallus domesticus

1 000 μg/kg

Kiaušiniai

Tiaprostas

NETAIKOMA

Galvijai, avys, kiaulės, arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tiliae flos (liepžiedžiai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tilmikozinas

Tilmikozinas

Naminiai paukščiai

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tilozinas

Tilozinas A

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Kiaušiniai (ikrai)

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Tiludrono rūgštis (dinatrio druskos forma)

NETAIKOMA

Arkliniai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik intraveniniam naudojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Naminiai paukščiai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik parenteraliniam naudojimui ir dedeklėms bei veisliniams paukščiams

Tilvalozinas

Bendras tilvalozino ir 3-O-acetiltilozino kiekis

Kiaulės

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Naminiai paukščiai

50 μg/kg

50 μg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Timerfonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip konservantą daugiadozėse vakcinose, jei koncentracija ne didesnė kaip 0,02 %.

ĮRAŠO NĖRA

Timidinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Timolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tioktinė rūgštis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tiomersalis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik kaip konservantą daugiadozėse vakcinose, jei koncentracija ne didesnė kaip 0,02 %.

ĮRAŠO NĖRA

Tirozinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Toldimfosas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tolfenamo rūgštis

Tolfenamo rūgštis

Galvijai,

kiaulės

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Galvijai

50 μg/kg

Pienas

Toltrazurilis

Toltrazurilio sulfonas

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

DLK kiaulių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios protozojus

Naminiai paukščiai

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Raumenys

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Tragakantas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Treoninas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Trichlormetiazidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Trikaino mesilatas

NETAIKOMA

Pelekinės žuvys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vandenyje.

ĮRAŠO NĖRA

Triklabendazolas

Bendras ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į ketotriklabendazolą, kiekis

Visi atrajotojai

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Neskirtas naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas vartoti žmonėms.

Antiparazitinės veikliosios medžiagos, veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus

Trimetilflorogliucinolis

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Trimetoprimas

Trimetoprimas

Arkliniai

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Riebalai

Raumenys

Kepenys

Inkstai

DLK pelekinių žuvų raumenims susijusi su „raumenimis ir oda natūraliu santykiu“.

DLK riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

DLK kiaulių ir naminių paukščių rūšių riebalams susijusi su „oda ir riebalais natūraliu santykiu“.

Nevartotinas gyvūnams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos,

chemoterapijos vaistai

Visos kitos maistui skirtos gyvūnų rūšys

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Pienas

Tripsinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Triptofanas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Tulatromicinas

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimeti-lamino)-β-D-ksilo-heksopiranozil] oksi]-1-oksa-6-azaciklopent-dekan-15-onas, išreikštas kaip tulatromicino ekvivalentai

Galvijai

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Riebalai

Kepenys

Inkstai

Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Kiaulės

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Oda ir riebalai

Kepenys

Inkstai

Turnera diffusa (plačioji turnera)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Urginea maritime (paprastasis jūrsvogūnis)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena šimtoji dalis. Tik oraliniam vartojimui.

ĮRAŠO NĖRA

Uridinas ir jo 5’-mono-, 5’-di- ir 5’-trifosfatai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Urticae herba (dilgelių lapai ir stiebai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Valinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Valnemulinas

Valnemulinas

Kiaulės

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Raumenys

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Antiinfekcinės veikliosios medžiagos, antibiotikai

Vandenilio chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti kaip pagalbinę medžiagą.

ĮRAŠO NĖRA

Vandenilio peroksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario chloridas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario gliukonatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario heptanoatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario metionatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario oksidas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vario sulfatas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vedaprofenas

Vedaprofenas

Arkliniai

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Raumenys

Riebalai

Kepenys

Inkstai

ĮRAŠO NĖRA

Priešuždegiminės veikliosios medžiagos, nesteroidinės priešuždegiminės veikliosios medžiagos

Vetrabutino hidrochloridas

NETAIKOMA

Kiaulės

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vilnų alkoholiai

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Naudoti tik vietiškai.

ĮRAŠO NĖRA

Vinkaminas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Tik gyvūnų jaunikliams.

ĮRAŠO NĖRA

Virola sebifera (raudonoji virolė)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija produkte ne didesnė kaip viena tūkstantoji dalis.

ĮRAŠO NĖRA

Viscum album (paprastasis amalas)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

Vartotinas homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, paruoštuose tik pagal homeopatines farmakopėjas, tik jei koncentracija atitinka pradinę tinktūrą ir jos tirpalus.

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas A

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B1

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B12

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B2

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B3

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B5

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas B6

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas D

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Vitaminas E

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Žmogaus chorioninis gonadotropinas

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Žmogaus chorioninis gonadotropinas (natūralus HCG ir jo sintetiniai pakaitalai)

NETAIKOMA

Visos maistui skirtos gyvūnų rūšys

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA

Žmogaus menopauzinio šlapimo gonadotropinas

NETAIKOMA

Galvijai

DLK nebūtina

NETAIKOMA

ĮRAŠO NĖRA

ĮRAŠO NĖRA


2 lentelė

Draudžiamos naudoti medžiagos

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

DLK

Aristolochia spp. ir jos preparatai

DLK nustatyti negalima

Chloramfenikolis

DLK nustatyti negalima

Chloroformas

DLK nustatyti negalima

Chlorpromazinas

DLK nustatyti negalima

Dapsonas

DLK nustatyti negalima

Dimetridazolas

DLK nustatyti negalima

Kolchicinas

DLK nustatyti negalima

Metronidazolas

DLK nustatyti negalima

Nitrofuranai (įskaitant furazolidoną)

DLK nustatyti negalima

Ronidazolas

DLK nustatyti negalima