ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.012.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. sausio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 41/2010, kuriuo ištaisomi Reglamento (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose, tekstai latvių, lenkų ir prancūzų kalbomis

1

 

*

2010 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 42/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

2

 

 

2010 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 43/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

2010 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 44/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmas septynias 2010 m. sausio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

6

 

 

2010 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 45/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 39/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. sausio 16 d.

8

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/29/ES

 

*

2010 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

11

 

 

2010/30/ES

 

*

2009 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9703)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 41/2010

2010 m. sausio 18 d.

kuriuo ištaisomi Reglamento (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose, tekstai latvių, lenkų ir prancūzų kalbomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 192 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (2), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. birželio 15 d. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 504/2009 (3), iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 546/2003 (4). To reglamento tekstuose latvių, lenkų ir prancūzų kalbomis neteisingai išverstas angliškas terminas „barn“ (liet. vištidė), todėl to reglamento tekstai šiomis trimis kalbomis turi būti ištaisyti. Tekstų kitomis kalbomis taisyti nereikia.

(2)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 546/2003 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 504/2009, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis taisymo reglamentas susijęs tik su tekstais latvių, lenkų ir prancūzų kalbomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104.

(3)  OL L 151, 2009 6 16, p. 22.

(4)  OL L 81, 2003 3 28, p. 12.


19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 42/2010

2010 m. sausio 15 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Produktas, kurio sudėtyje yra (masės %):

miežių želmenų miltelių

28,8

medaus

27,5

kviečių želmenų miltelių

21,5

mėlynžiedės liucernos miltelių

21,5

stearino rūgšties

0,4

pipirų

0,25

chromo pikolinato

0,01

(atitinka 8,7 μg chromo vienoje tabletėje)

Produktas teikiamas mažmeninei prekybai tablečių pavidalu ir vartojamas kaip maisto papildas (viena tabletė du kartus per dieną).

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 2106, 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas neatitinka 19 skirsnio 2 pastabos b punkto 2 papunkčio reikalavimų dėl sudėties ir teikimo ir todėl, kad jis vartojamas kaip maisto papildas.

Produktas neatitinka 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos reikalavimų, nes nenurodyta nei kokios konkrečios ligos atveju jis vartojamas, nei kokia veikliųjų medžiagų koncentracija. Dėl to produktas nelaikytinas augaliniu vaistiniu preparatu, kaip apibrėžta 3004 pozicijoje.

Todėl produktas laikytinas 2106 pozicijos aprašymą atitinkančiu maisto produktu, nenurodytu kitoje vietoje, jis vartojamas kaip dietinis papildas gerai sveikatos būklei ar gerai savijautai palaikyti. (Taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 2106 pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 16 punktą).


19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 43/2010

2010 m. sausio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 44/2010

2010 m. sausio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmas septynias 2010 m. sausio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 616/2007, leidžiantį naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalys yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 buvo leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

Kiekiai, dėl kurių per pirmas septynias 2010 m. sausio mėnesio dienas kvotos dalies importo licencijų paraiškos pateiktos 2010 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui, tam tikrų kvotų atveju viršija turimus kiekius. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 2010 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu,

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13

(3)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2010.4.1-2010.6.30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 45/2010

2010 m. sausio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 39/2010, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2010 m. sausio 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 39/2010 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2010 m. sausio 16 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (ES) Nr. 39/2010 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (ES) Nr. 39/2010 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 39/2010 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 11, 2010 1 16, p. 3.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2010 m. sausio 19 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

36,92

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

18,54

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

18,54

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

36,92


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

15.1.2010

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

155,97

101,75

FOB kaina JAV

165,85

155,85

135,85

98,98

Meksikos įlankos priedas

41,51

15,40

Didžiųjų ežerų priedas

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

23,48 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

— EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

19.1.2010   

LT XM XM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. sausio 18 d.

dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

(2010/29/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 300 straipsnio 3 dalį ir 305 straipsnį, siejant su Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 8 straipsniu,

atsižvelgdama į visų valstybių narių pasiūlymus,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 300 straipsnio 3 dalyje numatyta sąlyga, kad Regionų komiteto nariai arba pakaitiniai nariai, būdami regionų ar vietos valdžios atstovai, turėtų regiono arba vietos valdžios rinkėjų mandatą arba būtų politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai.

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 305 straipsnyje numatyta, kad Komiteto nariai ir tiek pat pakaitinių narių Tarybos skiriami penkeriems metams pagal kiekvienos valstybės narės pateiktus pasiūlymus.

(3)

Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 8 straipsnyje nustatytas Regionų komiteto narių paskirstymas.

(4)

Kadangi Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių kadencija baigiasi 2010 m. sausio 25 d., turėtų būti paskirti nauji Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai.

(5)

2009 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė pasiūlymus dėl narių ir pakaitinių narių skyrimo, pateiktus Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybių, ir patvirtino Vokietijos Vyriausybės pateiktą 24 narių ir 23 pakaitinių narių sąrašą (1).

(6)

Šiuo metu į Regionų komitetą reikėtų paskirti Airijos Vyriausybės pasiūlytus narius ir pakaitinius narius bei Vokietijos Vyriausybės pasiūlytą vieną pakaitinį narį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto:

nariais skiriami I priede pagal valstybes nares išvardyti asmenys,

pakaitiniais nariais skiriami II priede pagal valstybes nares išvardyti asmenys.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininke

E. ESPINOSA


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. gruodžio 9 d.

iš dalies keičiantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9703)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/30/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Europos Sąjungos veikimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jos 16f straipsnį,

atsižvelgdama į Europos vaistų agentūros nuomones, kurias 2008 m. sausio 10 d. ir 2008 m. kovo 6 d. suformulavo Augalinių vaistų komitetas,

kadangi:

(1)

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. ir Echinacea purpurea (L.) Moench atitinka Direktyvoje 2001/83/EB nustatytus reikalavimus. Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. ir Echinacea purpurea (L.) Moench gali būti laikomi augalinėmis (žolinėmis) medžiagomis, augaliniais preparatais ir (arba) jų deriniais.

(2)

Todėl tikslinga Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. ir Echinacea purpurea (L.) Moench įtraukti į augalinių medžiagų, augalinių preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą, nustatytą Komisijos sprendimo 2008/911/EB (2) I priede.

(3)

Todėl Sprendimą 2008/911/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žmonėms skirtų vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/911/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2.

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  OL L 328, 2008 12 6, p. 42.


I PRIEDAS

Į Sprendimo 2008/911/EB I priedą po eilutės Calendula officinalis L. įterpiami įrašai apie šias dvi medžiagas:

Echinacea purpurea (L.) Moench

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.“


II PRIEDAS

Į Sprendimo 2008/911/EB II priedą po įrašo, susijusio su Calendula officinalis L., įrašoma:

ĮTRAUKIMAS Į BENDRIJOS SĄRAŠĄ ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Mokslinis augalo pavadinimas

Echinacea purpurea (L.) Moench

Botaninė šeima

Asteraceae

Augalinė medžiaga

Purpurinė ežiuolė

Bendrinis augalinės medžiagos pavadinimas visomis oficialiosiomis ES kalbomis

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (espanol): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Augalinis (-iai) preparatas (-ai)

Iš jaunų žydinčių antžeminių augalo dalių išspaustos sultys ir sausas sulčių koncentratas.

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

Nėra duomenų

Indikacija(-os)

Tradicinis augalinis vaistas nedidelėms paviršinėms žaizdoms gydyti.

Tradicinis augalinis vaistas, vartotinas esant nurodytai indikacijai, išimtinai remiantis ilgalaikio vartojimo tradicijomis.

Tradicijos apibūdinimas

Europos

Nurodytas stiprumas

10–20 g/100 g išspaustų sulčių ar lygiavertis kiekis sauso sulčių koncentrato skysta ar pusiau skysta dozuotės forma.

Nurodytas dozavimas

Vyresniems negu 12 metų paaugliams, suaugusiesiems, vyresnio amžiaus žmonėms:

pažeista vieta patepama nedideliu tepalo kiekiu 2–3 kartus per dieną.

Jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama (žr. grafą „Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės“).

Vartojimo būdas

Išoriniam vartojimui.

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės ribojimas

Nevartoti šio vaisto ilgiau nei vieną savaitę.

Jei vartojant vaistus simptomai neišnyksta, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Padidintas jautrumas veikliajai medžiagai ar Asteraceae (Compositae) šeimos augalams.

Įspėjimai dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės

Jeigu pasireiškia odos infekcijos požymiai, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

Jaunesniems nei 12 metų vaikams vartoti nerekomenduojama, nes nepateikti pakankami duomenys saugiam vartojimui įrodyti.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta.

Nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpis

Nėra duomenų apie paviršinį vartojimą nėštumo ar maitinimo krūtimi laikotarpiu.

Vaistų, kurių sudėtyje yra Echinacea, krūtimi maitinančios moterys neturėtų vartoti krūties srityje.

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrengimus

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrenginius netirtas.

Nepageidaujamas poveikis

Gali pasireikšti padidinto jautrumo reakcijos (vietinis bėrimas, kontaktinis dermatitas, egzema ir lūpų angioedema).

Dažnis nežinomas.

Jei atsiranda kitų čia nepaminėtų nepageidaujamų reakcijų, reikėtų pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Perdozavimas

Žinių apie perdozavimo atvejus nėra.

ĮTRAUKIMAS Į BENDRIJOS SĄRAŠĄ ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM. RADIX

Mokslinis augalo pavadinimas

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.

Botaninė šeima

Araliaceae

Augalinė medžiaga

Eleuterokokų šaknys

Bendrinis augalinės medžiagos pavadinimas visomis oficialiosiomis ES kalbomis

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (Deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (espanol): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta′ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Augalinis (-iai) preparatas (-ai)

Susmulkinta augalinė medžiaga vaistažolių arbatai paruošti

Skystas ekstraktas (1:1, 30–40 % (v/v) etanolis)

Sausas ekstraktas (13-25: 1, etanolis 28–40 % v/v)

Sausas ekstraktas (17-30: 1, etanolis 70 % v/v)

Sausas vandeninis ekstraktas (15–17:1)

Tinktūra (1:5, etanolis 40 % v/v)

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

Eleutherococcus – Eleutherococci radix (nuor.: 01/2008: 1419 ištaisyta 6.0)

Indikacija(-os)

Tradicinis augalinis vaistas astenijos simptomams, pavyzdžiui, nuovargiui ir silpnumui, gydyti.

Tradicinis augalinis vaistas, vartotinas esant nurodytoms indikacijoms, išimtinai remiantis ilgalaikėmis vartojimo tradicijomis.

Tradicijos apibūdinimas

Europos, Kinijos

Nurodytas stiprumas

Netaikoma

Nurodytas dozavimas

Vyresniems negu 12 metų paaugliams, suaugusiesiems, vyresnio amžiaus žmonėms

Augaliniai preparatai

Dienos dozė

Susmulkinta augalinė medžiaga – vaistažolių arbata: 0,5–4 g

Arbatos paruošimas: 0,5–4 g susmulkintos augalinės medžiagos užplikyti 150 ml verdančio vandens.

Dozavimo dažnis: 150 ml arbatos reikėtų padalinti į tris dozes, kurias suvartoti per dieną.

Skystas ekstraktas: 2–3 ml

Sausi ekstraktai (etanolis 28–70 % v/v), atitinkantys 0,5–4 g sausų šaknų

Sausas vandeninis ekstraktas (15–17:1) 90–180 mg

Tinktūra: 10–15 ml

Dienos dozė gali būti suvartojama per vieną–tris kartus.

Jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama (žr. grafą „Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės“).

Vartojimo būdas

Oralinis.

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės ribojimas

Nevartoti ilgiau kaip 2 mėnesius.

Jei vartojant šį vaistą simptomai per 2 savaites neišnyksta, reikia pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Jautrumas veikliajai medžiagai.

Arterinė hipertenzija.

Įspėjimai dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės

Jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama, nes trūksta duomenų.

Jei vartojant vaistus simptomai pasireiškia labiau, būtina pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta.

Nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpis

Nėra jokių duomenų apie vaisto saugumą nėščiosioms ir maitinančiosioms krūtimi.

Trūkstant duomenų, preparato nerekomenduojama vartoti nėščioms ir maitinančiosioms krūtimi moterims.

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrengimus

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrengimus netirtas.

Nepageidaujamas poveikis

Gali pasireikšti nemiga, dirglumas, tachikardija ir galvos skausmai. Dažnis nežinomas.

Perdozavimas

Žinių apie perdozavimo atvejus nėra.“