ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.349.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 349

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 29d.


Turinys

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

Puslapis

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

*

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009 2009 m. gruodžio 11 d. kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


V Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

29.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1272/2009

2009 m. gruodžio 11 d.

kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio a, aa, c, d, f, j, k ir l dalis kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnyje numatyta, kad valstybės intervencija taikoma paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir sorgui, žaliaviniams ryžiams, baltajam ar žaliaviniam cukrui, pagamintam pagal kvotą, šviežiai arba atšaldytai galvijienai, sviestui ir nugriebto pieno milteliams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 72/2009 (2), 11 straipsnyje numatyta, kad cukrui valstybės intervencijos schema taikoma tik 2008–2009 ir 2009–2010 prekybos metais. Siekiant išlaikyti šios cukraus sektoriui taikomos schemos veiksmingumą ir sumažinti veiklos vykdytojams bei nacionalinėms administracijoms tenkančią administracinę naštą, nėra tikslinga įtraukti esamas cukraus sektoriui taikomas įgyvendinimo taisykles į šias išsamias taisykles, taikomas 2009–2010 prekybos metais.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnyje nurodytiems produktams valstybės intervencija taikoma, jei tenkinamos tame reglamente nurodytos sąlygos.

(4)

Siekiant supaprastinti su valstybės intervencijos schema susijusias administravimo ir kontrolės priemones ir padidinti jų veiksmingumą, visiems Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnyje išvardintiems produktams, išskyrus cukrų, reikėtų nustatyti bendras taisykles.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 72/2009, 13 straipsnio 1 dalies a punktą kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir sorgų kiekis, kuriam nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d. taikoma valstybės intervencija superkant fiksuota kaina, yra 0 tonų; žaliavinių ryžių kiekis, kuriam nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d. taikoma valstybės intervencija superkant fiksuota kaina, – 0 tonų.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 72/2009, 13 straipsnio 1 dalies c ir d punktus ir 18 straipsnio 2 dalies a punktą nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. sviesto kiekis, kuriam taikoma valstybės intervencija fiksuota kaina, yra 30 000 tonų, nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų, o nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d. paprastųjų kviečių kiekis – 3 mln. tonų.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 72/2009, 13 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį Komisija, taikydama konkurso procedūrą, gali nuspręsti taikyti valstybės intervencijos schemą viršijant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 72/2009, 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus kiekius, jei tokie veiksmai pagrįsti rinkos kainų kitimo tendencijomis.

(8)

Būtina pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 884/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles (3) nustatyti taisykles, taikomas institucijoms, atsakingoms už valstybės intervenciją valstybėse narėse. Šiame reglamente šias institucijas reikėtų pavadinti intervencinėmis agentūromis.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos sistema visoje Europos bendrijoje būtų kuo paprastesnė ir veiksmingesnė, turėtų būti nustatytos sandėliavimo vietoms privalomos sąlygos, susijusios su reikalavimus atitinkančių produktų supirkimu ir intervencinių agentūrų perimtų produktų perpardavimu. Visų pirma, grūdų ir ryžių atveju, siekiant laikytis Tarybos reglamento (EB) 1234/2007 41 straipsnio nuostatų, reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su išankstiniu intervencinių centrų patvirtinimu, kurį valstybės narės suteikia prieš Komisijai paskiriant tuos centrus. Siekiant racionalizuoti ir supaprastinti intervencijos taikymo tvarką, nustojant naudoti nedideles saugyklas, kurios gali būti įrengtos įvairiose regiono vietose, turėtų būti nustatytas mažiausias intervencinio centro sandėliavimo vietos ir intervencijos centrui priskirtinų sandėliavimo vietų talpumas; šis reikalavimas neturėtų būti taikomas, jei sandėliavimo vietose yra priėjimas prie upės, jūros arba geležinkelio.

(10)

Paprastai siekiant palengvinti administravimą ir kontrolę, valstybės intervencijos schemoje turėtų būti leista dalyvauti tik veiklos vykdytojams, įsisteigusiems ir registruotiems PVM mokėtoju valstybėje narėje.

(11)

Grūdų ir ryžių supirkimo atveju, jei kai kurių valstybių narių kai kurie veiklos vykdytojai, kurie galėtų dalyvauti schemoje, nėra registruoti PVM mokėtojais, valstybės intervencijos schemoje turėtų būti leidžiama dalyvauti ir į ūkių registrą įtrauktiems veiklos vykdytojams.

(12)

Kadangi skiriasi produktų, kuriems taikomos intervencinės priemonės, gamybos arba derliaus nuėmimo laikas ir sandėliavimo reikalavimai, reikėtų numatyti specialias sąlygas.

(13)

Siekiant užtikrinti veiksmingą gamybos kontrolę galvijienos sektoriuje, visų pirma numatyti sąlygas, kurių laikantis būtų atliekamas iškaulinėjimas ir įrengiami sandėliai, veiklos vykdytojai, atitinkantys dalyvavimo valstybės intervencijos schemoje konkurso tvarka reikalavimus, turėtų tenkinti papildomas sąlygas.

(14)

Intervencijai neturėtų būti priimami tokie grūdai ir žaliaviniai ryžiai, kurių dėl kokybės negalima tinkamai vartoti ir saugoti. Todėl turėtų būti apibrėžti metodai grūdų ir ryžių kokybei nustatyti.

(15)

Didžiausių leidžiamų teršalų ribų viršijimo riziką nustato mokėjimo agentūros arba intervencinės agentūros remdamosi iš pasiūlymų teikėjų ir konkurso dalyvių gauta informacija ir jų tyrimų kriterijais. Siekiant sumažinti išlaidas, tyrimų leidžiama reikalauti remiantis tik prieš perimant produktus atlikta rizikos analize, leidžiančia užtikrinti produktų kokybę juos priimant intervenciniam saugojimui, agentūroms prisiimant atsakomybę.

(16)

Galvijienos sektoriaus produktų atveju, pagal tinkamumo reikalavimus reikėtų atmesti produktus, kurie nėra valstybės narės tipiniai nacionaliniai produktai, neatitinka galiojančių sveikatos bei veterinarinių taisyklių ir viršija svorį, kuris paprastai perkamas rinkoje.

(17)

Kad sviestas atitiktų intervencijos reikalavimus, jis turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatytus reikalavimus bei nustatytinas kokybės ir pateikimo sąlygas. Be to, turėtų būti nurodyti analizės metodai ir išsamios sviesto ir nugriebto pieno miltelių kokybės kontrolę reglamentuojančios taisyklės, o jeigu tai yra būtina dėl susidariusios padėties – turėtų būti numatyta tikrinti sviesto ir nugriebto pieno miltelių radioaktyvumą, kurio didžiausi lygiai, prireikus, turi būti nustatyti Bendrijos teisės aktuose. Tačiau valstybėms narėms tam tikromis sąlygomis turėtų būti leidžiama pačioms patvirtinti savikontrolės sistemą.

(18)

Sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju, norint užtikrinti, kad intervencinės priemonės veiktų sklandžiai, būtina nurodyti gamybos įmonių patvirtinimo sąlygas ir jų laikymosi patikrinimą. Siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą, reikėtų numatyti veiksmus, taikytinus tada, kai šių sąlygų nesilaikoma. Kadangi sviestą ir nugriebto pieno miltelius gali supirkti ir tos valstybės narės kompetentinga institucija, kurios teritorijoje šis sviestas nebuvo pagamintas, tokiais atvejais superkančiajai kompetentingai institucijai turėtų būti suteikta galimybė įsitikinti, kad yra laikomasi kokybės ir pateikimo sąlygų.

(19)

Kad schema būtų patikimai administruojama, būtina nustatyti mažiausią kiekį, kurio nepasiekus intervencinė agentūra negali priimti nei supirkimo, nei pardavimo pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti konkurse. Tačiau, jei didesni nei nustatyta mažiausi kiekiai grindžiami valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis, tai valstybei narei turėtų būti suteikta teisė kreiptis dėl didesnių nei nustatyta mažiausių kiekių supirkimo fiksuota kaina.

(20)

Pasiūlymuose ir paraiškose dalyvauti konkurse turėtų būti nurodyta visa informacija, būtina įvertinimo tikslais, taip pat turėtų būti numatytas valstybių narių ir Komisijos apsikeitimas informacija.

(21)

Paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju, siekiant viršyti atitinkamai 3 000 000, 30 000 ir 109 000 tonų kiekių, tikslinga numatyti svarstymo laikotarpį, per kurį, prieš priimant sprendimą dėl pasiūlymų, gali būti imtasi specialių priemonių, ypač pasiūlymų, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas, atžvilgiu. Šios priemonės gali būti intervencinio pirkimo nutraukimas, sumažinimo koeficiento taikymas ir pasiūlymų, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas, atmetimas. Tam reikia imtis skubių veiksmų ir Komisija turėtų sugebėti nedelsdama imtis visų reikiamų priemonių.

(22)

Remiantis gautomis paraiškomis dalyvauti konkurse gali būti nustatyta didžiausia kaina. Tačiau rinkoje gali susidaryti padėtis, kai dėl ekonominių ar kitų aspektų gali tekti atmesti visas gautas paraiškas dalyvauti konkurse.

(23)

Tiek intervencijos, kai superkama fiksuota kaina, tiek konkurso tvarka atveju, reikalingas užstatas, kad būtų garantuotas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse patikimumas ir užtikrinta, kad ši priemonė turės pageidaujamą poveikį rinkai. Todėl reikėtų priimti nuostatas dėl užstato, pateikto pagal 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2220/85, nustatantį bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), grąžinimo ir negrąžinimo.

(24)

Siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos schema bus vykdoma aiškiai ir veiksmingai, būtina nustatyti bendrąsias taisykles dėl produktų pristatymo į intervencinės agentūros paskirtą sandėliavimo vietą. Be to, grūdams ir ryžiams bei pieno produktams, atsižvelgiant į tų sektorių ypatumus, reikalingos specialiosios taisyklės, papildysiančios bendrąsias taisykles.

(25)

Kad saugomos atsargos būtų tinkamai tvarkomos, turėtų būti nustatyti valstybių narių įsipareigojimai, susiję su didžiausiu atstumu iki sandėliavimo vietos ir išlaidų, kai šis atstumas viršijamas, padengimu. Tačiau dėl skirtingo produktų pobūdžio būtų pagrįsta nustatyti skirtingus atstumus grūdams bei ryžiams ir pieno produktams.

(26)

Kad būtų sukurtos bendros taisyklės, tikslinga numatyti, kad saugomų produktų patikrinimai būtų atliekami, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnyje.

(27)

Siekiant suderinti šiuo metu įvairiuose sektoriuose taikomas taisykles, reikėtų numatyti, kad po to, kai produktai pristatomi į sandėliavimo vietas, intervencinė agentūra juos perimtų atsižvelgdama į atitinkamų patikrinimų ir analizių rezultatus, pagal kuriuos ji galėtų nustatyti produktų atitiktį supirkimo reikalavimams. Perėmimo įrašas turėtų būti daromas remiantis tais patikrinimais ir analizėmis, bet per ne daugiau kaip 60 dienų nuo nustatyto galutinio pristatymo termino. Jei produktai neatitiktų taikomų reikalavimų, pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis turėtų atsiimti produktus ir padengti visas su sąlyginiu perėmimu susijusias išlaidas, patirtas produktų sandėliavimo intervencinio sandėliavimo vietose laikotarpiu.

(28)

Kad būtų išvengta bet kokių spekuliacijų dėl labai didelių kainų svyravimų grūdų ir ryžių sektoriuose, tuo metu, kai pasiūlymo teikėjas pateikia pasiūlymą arba konkurso dalyvis pateikia paraišką, jie turi faktiškai turėti intervencijai siūlomus produktus; tai turėtų būti vienas iš pagrindinių reikalavimų siekiantiems pasinaudoti valstybės intervencijos schema. Intervencinės agentūros turėtų gauti pakankamas garantijas, kad siūlomas kiekis iš tiesų yra pasiūlyme ar paraiškoje dalyvauti konkurse nurodytoje sandėliavimo vietoje; todėl pasiūlymo teikėjai ar konkurso dalyviai kartu su savo pasiūlymu ar paraiška dalyvauti konkurse turėtų pateikti atitinkamą deklaraciją.

(29)

Siekiant užtikrinti paprastą ir veiksmingą intervencijos valdymą, būtina nustatyti, kad intervencijai pateikiama grūdų partija būtų vienarūšė, o ryžių partiją turėtų sudaryti tos pačios rūšies ryžiai.

(30)

Grūdų ir ryžių atveju, tikslinga intervencijai nepriimti tų produktų, kurių vėliau negalima panaudoti ar kurių nėra galimybių tinkamai saugoti. Tam reikia apibrėžti grūdų ir ryžių kokybės nustatymo metodus.

(31)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 72/2009, 18 straipsnio 2 dalyje ir 4 dalies a punkte numatyta, kad grūdų intervencines kainas nustato Komisija konkurso tvarka ir kad tos kainos neturi įtakos kainų padidinimui ar sumažinimui dėl su kokybe susijusių priežasčių. Tikslinga paminėti kainų skirtumus, pagrįstus pagrindiniais grūdų kokybės kriterijais.

(32)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 18 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta, kad intervencinė kaina yra nustatyta standartinės kokybės ryžiams ir jei intervencijai siūlomų ryžių kokybė skiriasi nuo standartinės, intervencinė kaina koreguojama, taikant mažinimo arba didinimo koeficientus. Taikant tuos koeficientus turėtų būti atspindėtas kainos skirtumas ryžių rinkoje dėl priežasčių, susijusių su kokybe. Tuo tikslu reikėtų atsižvelgti į pagrindines ryžių savybes, nes taip būtų galima objektyviai įvertinti jų kokybę.

(33)

Intervencinių agentūrų pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnį supirkti produktai turi būti realizuojami taip, kad nebūtų sutrikdyta rinka ir būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti produktus bei lygios teisės pirkėjams; šį tikslą galima pasiekti taikant konkurso procedūrą.

(34)

Intervencinė agentūra, turinti parduoti skirtų intervencinių atsargų, turėtų parengti ir paskelbti skelbimus apie kvietimą dalyvauti konkurse, kad būtų suteikta reikiama informacija apie produktų savybes ir vietą, kurioje jie sandėliuojami. Šiuo tikslu turėtų būti numatytas priimtinas laikotarpis nuo tokio paskelbimo dienos iki pirmos paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo galutinio termino dienos.

(35)

Siekiant, kad intervencinės atsargos būtų tinkamai tvarkomos, produktai turėtų būti perparduodami vos tik atsiradus pardavimo rinkai. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes įsigyti produktus, visoms suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė savo sąskaita patikrinti parduodamo produkto mėginius.

(36)

Kad būtų galima palyginti paraiškas dalyvauti konkurse dėl grūdų arba ryžių, paraiškos dalyvauti konkurse turėtų būti pateiktos dėl apibrėžtos kokybės produktų. Reikėtų numatyti atitinkamą nuostatą, kad būtų galima koreguoti pardavimo kainą, jeigu grūdų arba ryžių kokybė skiriasi nuo šios kokybės.

(37)

Siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos schema būtų veiksminga, būtina nustatyti bendrąsias taisykles dėl produktų išvežimo iš sandėliavimo vietų. Sviestui ir nugriebto pieno milteliams, dėl šių produktų specifinio pobūdžio, reikalingos specialiosios taisyklės, papildysiančios bendrąsias taisykles.

(38)

Konkursas gali tinkamai vykti tik tada, jei suinteresuotosios šalys pateikia autentiškas paraiškas dalyvauti konkurse. Šį tikslą galima pasiekti reikalaujant pateikti užstatą, kuris grąžinamas per nustatytą laikotarpį sumokėjus pardavimo kainą.

(39)

Intervencinės agentūros turėtų pranešti Komisijai apie priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse. Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse ir padėtimi Bendrijos rinkoje, Komisija turėtų nuspręsti, ar reikia nustatyti mažiausią pardavimo kainą. Vadovaudamosi tuo sprendimu, intervencinės agentūros priima arba atmeta paraiškas dalyvauti konkurse dėl pardavimui skirtų produktų.

(40)

Siekiant palengvinti mažų kiekių, likusių valstybės narės sandėliavimo vietose, pardavimą ir užtikrinti patikimą sistemos administravimą, būtų tikslinga numatyti, kad intervencinė agentūra turėtų teisę savo pačios atsakomybe skelbti perpardavimo konkursą, mutatis mutandis taikydama taisykles, susijusias su Bendrijos skelbiamais konkursais, siekdama užtikrinti lygias galimybes visoms suinteresuotosioms šalims. Dėl tų pačių priežasčių intervencinei agentūrai turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai parduoti kiekius, kurie, kaip paaiškėja atlikus apžiūrą, susijusią su kasmečiu atsargų inventorizavimu, arba po intervencijos atliekant patikrinimą, nebegali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės.

(41)

Tam, kad sistema būtų administruojama veiksmingai, būtina numatyti, kad valstybės narės reguliariai informuotų Komisiją apie atsargų būklę ir apie produktus, kurie įvežami į sandėliavimo vietas ir iš jų išvežami. Šią informaciją naudodamos Komisijos pateiktą formą valstybės narės Komisijai teikia elektroniniu būdu.

(42)

Į šį reglamentą įtraukiamos tam tikros nuostatos, susijusios su intervencinėmis priemonėmis, nustatytomis 2005 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 562/2005, nustatančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių ir Komisijos informacinių pranešimų pieno ir pieno produktų sektoriuje (5). Todėl tą reglamentą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(43)

Kadangi šiuo reglamentu siekiama suderinti nuostatas, taikomas produktams, kuriems taikoma valstybės intervencija, juo turėtų būti pakeistos 1991 m. sausio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 75/91, nustatančio intervencinių agentūrų turimų žaliavinių ryžių pardavimo tvarką ir sąlygas (6), 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (7), 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1669/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo (8), 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 105/2008, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (9), 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 687/2008, nustatančio mokėjimo agentūrų ar intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (10), 2009 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 127/2009, nustatančio mokėjimo agentūrų ar intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (11), ir 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 670/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo valstybės intervencijai kietuosius kviečius ar žaliavinius ryžius perkant konkurso tvarka taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 428/2008 ir (EB) Nr. 687/2008 (12), nuostatos. Todėl šie reglamentai turėtų būti panaikinti.

(44)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį savo nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS SU VALSTYBĖS INTERVENCIJA SUSIJUSIOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

I SKYRIUS

Intervencinių centrų ir sandėliavimo vietų taikymo sritis, apibrėžtis ir patvirtinimas

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos bendros išsamios produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktuose, intervencinio supirkimo ir pardavimo iš intervencinių atsargų taisyklės.

Jis taikomas nepažeidžiant konkrečių nuostatų, nustatytų Komisijos reglamentuose dėl produktų supirkimo konkurso paskelbimo arba Komisijos reglamentuose dėl produktų iš intervencinių atsargų pardavimo.

2.   Šiame reglamente „intervencinė agentūra“ reiškia mokėjimo agentūrą arba remiantis Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnio 1 dalimi mokėjimo agentūros paskirtą agentūrą.

2 straipsnis

Intervencinių centrų ir sandėliavimo vietų paskirtis ir patvirtinimas

1.   Pagal šį reglamentą ir Reglamentą (EB) Nr. 884/2006, visų pirma atsakomybės ir valdymo požiūriu, kaip numatyta to reglamento 2 straipsnyje, už intervencinius centrus ir sandėliavimo vietas, kur sandėliuojami atvežti produktai, atsakingos intervencinės agentūros.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 41 straipsnį grūdų ir ryžių sektoriui Komisijos paskirtus intervencinius centrus iš anksto patvirtina intervencinės agentūros. Intervencinį centrą gali sudaryti viena ar kelios valstybės narės regione esančios sandėliavimo vietos.

3.   Intervencinio centro sandėliavimo vietas patvirtina intervencinės agentūros. Intervencinės agentūros užtikrina, kad intervencijos centrai arba sandėliavimo vietos atitiktų bent 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4.   Informacija apie intervencinius centrus ir jų sandėliavimo vietas atnaujinama ir pateikiama valstybėms narėms ir visuomenei pagal šio reglamento 55 straipsnį.

3 straipsnis

Intervenciniams centrams ir sandėliavimo vietoms keliami reikalavimai

1.   Grūdų ir ryžių atveju:

a)

kiekvienas intervencinis centras talpina ne mažiau kaip:

i)

20 000 grūdų visose sandėliavimo vietose bendrai;

ii)

10 000 tonų ryžių visose sandėliavimo vietose bendrai;

b)

kiekviena sandėliavimo vieta:

i)

talpina ne mažiau kaip 5 000 tonų produktų, įsigytų intervenciniu laikotarpiu, kuris prasideda 2012–2013 m.;

ii)

yra įrengta arba tinkama grūdams ir ryžiams sandėliuoti išlaikant gerą jų būklę, kaip nurodyta 3 dalyje;

iii)

aprūpinta technine įranga, reikalinga grūdams ir ryžiams perimti;

iv)

įrengta taip, kad, siekiant laikytis 51 straipsnio 2 dalyje nustatyto produktų išvežimo iš sandėlių laikotarpio, būtų galima išvežti tam tikrą produktų kiekį.

Šioje dalyje intervencijos centro „mažiausias sandėliavimo vietos talpumas“ reiškia mažiausią talpumą, kuris nebūtinai turi būti užtikrinamas nuolat, bet privalo būti užtikrinamas laikotarpiu, kuriuo gali vykti supirkimas. Mažiausio sandėliavimo vietos talpumo reikalavimas taikomas superkant visus grūdus ir visų rūšių ryžius.

Jei sandėliavimo vietose yra priėjimas prie upės, jūros arba geležinkelio, pirmos pastraipos b punkto i papunktyje nustatytas mažiausio sandėliavimo vietos talpumo reikalavimas netaikomas.

2.   Kiekviena sviesto arba nugriebto pieno miltelių sandėliavimo vieta talpina ne mažiau kaip 400 tonų. Mažiausio sandėliavimo vietos talpumo reikalavimas netaikomas, jei sandėliavimo vietoje yra priėjimas prie upės, jūros arba geležinkelio.

3.   Nugriebto pieno miltelių, sviesto, grūdų ir ryžių sandėliavimo vietos turi būti:

a)

sausos, gerai prižiūrimos ir be kenkėjų;

b)

be pašalinių kvapų;

c)

gerai vėdinamos, išskyrus šaldymo sandėlius.

4.   Sviesto sandėliavimo atveju intervencinės agentūros nustato techninius standartus, pagal kuriuos visų pirma temperatūra sandėliavimo vietoje turi būti – 15 oC arba žemesnė, ir imasi visų kitų būtinų priemonių, garantuojančių tinkamas sviesto laikymo sąlygas.

5.   Siekiant užtikrinti intervencinių priemonių veiksmingumą, galvijienos sektoriaus produktų (toliau – jautienos) sandėliavimo vietas parenka valstybės narės. Tose sandėliavimo vietose esantys įrenginiai turi sudaryti sąlygas:

a)

perimti mėsą su kaulais;

b)

sušaldyti visą mėsą, kuri turės būti išsaugota jos toliau neapdorojant;

c)

palankiomis techninėmis sąlygomis laikyti šią mėsą ne mažiau kaip tris mėnesius.

Mėsai su kaulais, iš kurios kaulai bus išimami, gali būti parinktos tik tos sandėliavimo vietos, kurių pjaustymo bei šaldymo įmonės nėra susijusios su skerdykla ir (arba) konkurso laimėtoju ir kurių veikla, valdymas bei personalas nuo skerdyklos ir (arba) konkurso laimėtojo nepriklauso. Tačiau, jei laikantis šių reikalavimų perdirbimo grandinėje kiltų praktinių sunkumų, valstybės narės gali nukrypti nuo šių reikalavimų, jei jos sustiprins priėmimo metu atliekamus III priedo III dalies 5 punktu reglamentuojamus patikrinimus.

Išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatytas atskiras išlygas, turi būti sudaryta galimybė valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso konkreti intervencinė agentūra, esančiuose šaldymo sandėliuose ne mažiau kaip tris mėnesius techniškai palankiomis sąlygomis laikyti visą intervencinės agentūros jiems paskirtą jautieną be kaulų.

II SKYRIUS

Galimybė pasinaudoti valstybės intervencija

4 straipsnis

Veiklos vykdytojams taikomi atrankos kriterijai

1.   Bet kuris veiklos vykdytojas, įsisteigęs ir registruotas PVM mokėtoju Bendrijoje, gali teikti pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse pagal valstybės intervencijos schemą.

Tačiau grūdų ir ryžių supirkimo tikslais užtenka registracijos ūkių registre, jei veiklos vykdytojas neregistruotas PVM mokėtoju.

2.   Jautienos supirkimo atveju paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti tik šie veiklos vykdytojai:

a)

galvijų skerdyklos, užregistruotos arba patvirtintos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (13) 4 straipsniu, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso; ir

b)

prekiautojai galvijais arba mėsa, įsipareigoję skersti savo sąskaita.

3.   Sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju patvirtintos įmonės, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose, atitinka reikalavimus tik jei jos tenkina IV priedo III dalyje ir V priedo III dalyje nurodytas sąlygas.

5 straipsnis

Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti konkurse teikimo tvarka

1.   Pagal šį reglamentą rengiant pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse taikomas metodas, kurį veiklos vykdytojams nurodo atitinkama valstybė narė.

2.   Intervencinės agentūros gali reikalauti, kad elektroniniu būdu pateikti pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB (14) 2 straipsnio 2 punkte, arba elektroniniu parašu, kuriuo užtikrinamas lygiavertis parašo funkcionalumas, taikydamos tas pačias taisykles ir sąlygas, kurias Komisija taiko pagal Sprendimo 2004/563/EB, Euratomas (15) ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas dėl elektroninių ir skaitmeninių dokumentų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SUPIRKIMO TVARKA

6 straipsnis

Supirkimo tvarkos tipas

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktuose išvardintų produktų supirkimas vykdomas superkant juos fiksuota kaina arba konkurso tvarka pagal to reglamento 12, 13 ir 18 straipsnius.

2.   Pasiūlymai ir paraiškos dalyvauti konkurse paprastiesiems kviečiams, sviestui ir nugriebto pieno milteliams supirkti gali būti teikiami laikantis šios antraštinės dalies nuostatų intervenciniais laikotarpiais, nustatytais Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 11 straipsnyje.

I SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

I skirsnis

Bendrosios supirkimo sąlygos

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys produktai

1.   Kad atitiktų ne tik Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatytus reikalavimus, bet ir valstybės intervencijos reikalavimus, produktai turi būti patikimos, priimtinos ir pardavimui tinkamos kokybės.

Visų pirma, jie turi atitikti šiame reglamente nustatytus reikalavimus:

grūdams – I priedo I, II ir III dalyse,

ryžiams – II priedo I ir III dalyse,

jautienai – III priedo I, III, V ir VI dalyse,

sviestui – 28 straipsnyje ir IV priedo I ir IV dalyse,

nugriebto pieno milteliams – 28 straipsnyje ir V priedo I, IV ir V dalyse.

2.   Siekiant nustatyti produktų atitiktį reikalavimams, atliekami tyrimai, taikant metodus, nustatytus:

grūdams – I priedo IV–VIII ir XII dalyse,

ryžiams – II priedo VI dalyje,

jautienai – III priedo III dalyje,

sviestui – IV priedo IV dalyje,

nugriebto pieno milteliams – V priedo IV dalyje.

8 straipsnis

Mažiausi siūlomų produktų kiekiai

1.   Mažiausi kiekiai, kuriuos gali būti siūloma supirkti pasiūlymuose ar paraiškose, yra šie:

a)

paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir sorgų – 80 tonų;

b)

kietųjų kviečių – 10 tonų;

c)

ryžių – 20 tonų;

d)

jautienos – 10 tonų;

e)

sviesto – 20 tonų;

f)

nugriebto pieno miltelių – 20 tonų.

2.   Kai produktai superkami fiksuota kaina, valstybė narė gali prašyti taikyti didesnius negu 1 dalyje nustatyti mažiausius kiekius, jei tai grindžiama atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis.

9 straipsnis

Užstatas

Pateikiant supirkimo pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2220/85 intervencinei agentūrai, kuriai pateikiamas tas pasiūlymas ar paraiška, sumokamas toks užstatas:

a)

už grūdus – 20 EUR už toną;

b)

už žaliavinius ryžius – 30 EUR už toną;

c)

už jautieną – 300 EUR už toną;

d)

už sviestą – 50 EUR už toną;

e)

už nugriebto pieno miltelius – 50 EUR už toną.

10 straipsnis

Pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse teikimo ir priėmimo sąlygos

1.   Kad intervencinė agentūra priimtų pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse, ji turi būti pateikta valstybės narės, kurioje pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse teikiama, oficialia kalba arba viena iš jos oficialių kalbų, ir joje turi būti:

a)

valstybės narės nustatytoje formoje pateikiama bent jau tokia informacija:

i)

pasiūlymą arba paraišką teikiančiojo vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas, PVM mokėtojo kodas valstybėje narėje, kurioje pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis vykdo pagrindinę savo veiklą, arba, jei tokio nėra, jo ūkio registracijos numeris;

ii)

siūlomas produktas ir, grūdų ir ryžių atveju, atitinkamas KN kodas, o ryžių atveju – tipas ir rūšis;

iii)

vieta, kurioje produktas laikomas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu (netaikoma jautienai);

iv)

patvirtinta intervencijos centro grūdų ir ryžių sandėliavimo vieta, su kuria susijęs pasiūlymas ar paraiška, už mažiausią kainą, atsižvelgiant į 29 straipsnį; tokia sandėliavimo vieta laikoma ne ta sandėliavimo vieta, kurioje produktas laikomas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu;

v)

grūdų ir ryžių derliaus nuėmimo metai ir gamybos vietovė ar vietovės Bendrijoje;

vi)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių pagaminimo data;

vii)

pasiūlyme ar paraiškoje siūlomas kiekis atsižvelgiant į 8 straipsnyje nustatytas ribas;

viii)

grūdų ir ryžių atveju – pagrindinės siūlomo produkto savybės;

ix)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – įmonių pavadinimai ir patvirtinimo numeriai;

b)

tokie pridedami dokumentai:

i)

dokumentas, kuriuo įrodoma, kad pasiūlymo teikėjas ar konkurso dalyvis pateikė 9 straipsnyje nurodytą užstatą;

ii)

grūdų ir ryžių atveju – pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio pareiškimas, kad siūlomas kiekis faktiškai yra šios dalies a punkto iii papunktyje nurodytoje sandėliavimo vietoje;

iii)

grūdų ir ryžių atveju – pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio pareiškimas, kad produktai yra Bendrijos kilmės ir kad pasiūlyme arba paraiškoje dalyvauti konkurse minima vienarūšė partija, kurią ryžių atveju sudaro tos pačios rūšies žaliaviniai ryžiai; ir

iv)

grūdų ir ryžių atveju – pareiškimas, kuriame nurodoma, ar nuėmus derlių atliktas ar neatliktas koks nors apdorojimas, panaudoto produkto pavadinimas ir tai, kad jis panaudotas laikantis naudojimo sąlygų ir yra leidžiamas pagal Tarybos direktyvą 91/414/EEB (16).

2.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies a punkto iv papunkčio, pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis, naudodamas jo 1 dalies a punkte nurodytą formą, gali prašyti, kad produktas būtų perimamas toje sandėliavimo vietoje, kurioje jis laikomas pasiūlymo arba paraiškos pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, o grūdų ir ryžių sandėliavimo vieta yra patvirtinta pagal 2 straipsnio 3 dalį.

3.   Kai pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas sutampa su valstybine švente, pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikiami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš valstybinę šventę.

4.   Laikoma, kad pasiūlymus arba paraiškas dalyvauti konkurse, pateiktas šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną, intervencinė agentūra gavo pirmą darbo dieną po jų pateikimo dienos.

5.   Pateiktų pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti konkurse atsiimti arba keisti negalima.

6.   Intervencinė agentūra registruoja priimtinus pasiūlymus arba paraiškas dalyvauti konkurse tą dieną, kai pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse buvo gauta, ir susijusius kiekius.

7.   Teisės ir įsipareigojimai, susiję su pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse priėmimu, yra neperduodami.

11 straipsnis

Intervencinės agentūros vykdomas pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse patikrinimas

1.   Remdamosi reikalaujamais elementais, intervencinės agentūros tikrina, ar pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse yra priimtinos, kaip nustatyta 10 straipsnio 1 dalyje.

Jei pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra nepriimtini, intervencinė agentūra per tris darbo dienas informuoja atitinkamą veiklos vykdytoją. Pasiūlymų atveju, jei veiklos vykdytojas tokios informacijos negauna, jo pasiūlymas laikomas priimtinu.

2.   10 straipsnio 1 dalies b punkto ii, iii ir iv papunkčiuose nurodytų dokumentų atitiktis gali būti patikrinta po to, kai intervencinė agentūra patvirtina, kad pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse yra priimtini, jei reikia, pasinaudodama intervencinės agentūros, susipažinusios su pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio nurodyta sandėliavimo vieta, pagalba, atsižvelgiant į 32 straipsnio 3 dalį.

II skirsnis

Specialios supirkimo fiksuota kaina sąlygos

12 straipsnis

Produktų supirkimo fiksuota kaina tvarka

1.   Paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimas fiksuota kaina, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 18 straipsnio 1 dalyje, vykdomas atsižvelgiant į I skirsnio ir šio skirsnio nuostatas.

2.   Pasiūlymai intervencinei agentūrai gali būti teikiami prasidėjus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 11 straipsnyje nustatytiems laikotarpiams.

13 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Intervencinės agentūros praneša Komisijai paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kiekius, kuriuos ankstesnę savaitę buvo siūloma parduoti, ir susijusią informaciją.

2.   Pranešimai siunčiami:

a)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – ne vėliau kaip 14.00 val. (Briuselio laiku) kiekvieną pirmadienį;

b)

paprastųjų kviečių atveju – ne vėliau kaip 12.00 val. (Briuselio laiku) kiekvieną trečiadienį, kaip 56 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo dalis.

3.   Kai siūlomi paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kiekiai artimi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 13 straipsnio 1 dalies a, c arba d punktuose arba 18 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytoms riboms, Komisija informuoja valstybes nares, nuo kurios dienos jos turi kiekvieną darbo dieną iki 14.00 val. (Briuselio laiku) pranešti Komisijai, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kiekius, kuriuos prieš tai einančią darbo dieną buvo pasiūlyta supirkti taikant intervenciją.

4.   Pranešimuose neteikiami 10 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir 1 dalies a punkto ix papunktyje nurodyti duomenys.

5.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

14 straipsnis

Priemonės, užtikrinančios intervencijos ribų laikymąsi

1.   Siekdama, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 13 straipsnio 1 dalies a, c ir d punkte ir 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų ribų, Komisija, nepadedant to paties reglamento 195 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, nusprendžia:

a)

nutraukti intervencinį supirkimą fiksuota kaina;

b)

jeigu supirkus visą tam tikrą dieną siūlomą kiekį būtų viršytas didžiausias kiekis, nustatyti paskirstymo koeficientą, taikomą visam tą dieną gautuose visų pasiūlymų teikėjų pasiūlymuose, apie kuriuos Komisija informuota, nurodytam kiekiui;

c)

kai taikoma, atmesti valstybių narių intervencinėms agentūroms pateiktus pasiūlymus, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas.

Komisija priima sprendimą per 2 darbo dienas nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo ir per 5 darbo dienas nuo 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo.

2.   Paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju pasiūlymo teikėjas, kuriam taikomas 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas, gali atsiimti savo pasiūlymą per penkias darbo dienas nuo reglamento, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo.

III skirsnis

Specialiosios konkurso tvarka vykdomo supirkimo sąlygos

15 straipsnis

Konkurso tvarka vykdomo produktų supirkimo tvarka

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų supirkimas vykdomas laikantis I skirsnio ir šio skirsnio nuostatų.

16 straipsnis

Konkurso tvarka

1.   Produktų supirkimo konkursas gali būti skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimant reglamentą (toliau – Konkurso skelbimo reglamentas).

2.   Komisija, nepadedama Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto, skelbia:

a)

paprastųjų kviečių kiekio, viršijančio didžiausią siūlomą 3 mln. tonų ribą, supirkimo konkursą;

b)

jautienos pagal kategoriją ir valstybę narę ar jos regioną supirkimo konkursą, remiantis užregistruotomis dviejų paskutinių savaičių rinkos kainomis, pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalies b punktą.

3.   Konkurso skelbimo reglamente visų pirma nurodoma tokia informacija:

a)

siūlomi produktai ir atitinkami jų KN kodai, o grūdų ir ryžių atveju – ryžių tipas ir rūšis;

b)

konkurso trukmė (paraiškų teikimo laikotarpis) ir, jei reikia, įvairūs tarpiniai laikotarpiai, kai galima teikti paraiškas.

4.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, ypatingomis aplinkybėmis gali būti skelbiamas ribotas konkursas, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Tokiu atveju reglamentas taikomas konkrečiai su tuo konkursu susijusiai valstybei narei arba valstybės narės regionui.

5.   Ryžių atveju konkursas gali būti organizuojamas vienos ar kelių tipų ryžiams pirkti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 III priedo I dalies I.2 punkte („trumpagrūdžiai ryžiai“, „vidutinių grūdų ryžiai“, „A ilgagrūdžiai ryžiai“, „B ilgagrūdžiai ryžiai“).

6.   Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalies b punktą taikomos tokios taisyklės:

a)

vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione pagal kategorijas, kurioms taikomas intervencinis supirkimas, nustatoma remiantis tų valstybių U, R ir O kokybės kainomis, perskaičiuotomis į R3 kokybę taikant šio reglamento III priedo II dalyje nustatytus koeficientus;

b)

vidutinės rinkos kainos užregistruojamos remiantis 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1249/2008 (17) nustatytais reikalavimais ir kokybės klasėmis.

c)

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal kategorijas, kurioms taikomas intervencinis supirkimas, yra visų b punkte minimų kokybės klasių rinkos kainų vidurkis, apskaičiuojamas remiantis kiekvienai iš jų tenkančia bendro tos valstybės narės arba regiono skerdenų skaičiaus dalimi.

Jungtinės Karalystės regioną sudaro šie du intervenciniai regionai:

I regionas – Didžioji Britanija,

II regionas – Šiaurės Airija.

7.   Kai taikomos šio straipsnio 2 ir 6 dalys, valstybės narės kompetentinga institucija praneša Komisijai vidutines rinkos kainas pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 17 straipsnį ir šio reglamento 58 straipsnį.

17 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priėmimas

1.   Be bendrųjų sąlygų, išdėstytų 10 straipsnyje, paraiška bus priimtina, jei joje nurodyta siūloma matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio, be PVM.

Siūloma grūdų ir ryžių kaina už toną produktų yra minimalios kokybės grūdų arba standartinės kokybės ryžių kaina su pristatymu į konkurso dalyvio nurodytą sandėliavimo vietą, be iškrovimo.

Siūloma sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina yra kaina už 100 kg produkto su pristatymu į intervencinės agentūros pagal 25 straipsnį ir 30 straipsnio 1 dalį paskirtą sandėliavimo vietos pakrovimo punktą.

Jautienos atveju kaina paraiškose turi būti nurodyta laikantis 16 straipsnio 5 dalies a punkto ir 19 straipsnio 2 dalies antros pastraipos už 100 kg R3 kokybės produktų.

2.   Nepažeidžiant šio reglamento 20 straipsnio 1 dalies, paraiškose nurodyta grūdų, ryžių, jautienos ir nugriebto pieno miltelių kaina yra ne didesnė už Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 8 straipsnyje nustatytą bazinę kainą arba sviesto kaina prilygsta 90 % bazinės kainos, kaip nustatyta to Reglamento 18 straipsnio 3 dalyje.

18 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Intervencinės agentūros informuoja Komisiją apie visus priimtinus pasiūlymus per konkurso skelbimo reglamente, kuriame pateikta susijusi informacija, nustatytą laikotarpį.

2.   Pranešimuose neteikiami 10 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ix papunkčiuose nurodyti duomenys.

3.   Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį intervencinės agentūros praneša Komisijai apie nulinį pelną.

4.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

19 straipsnis

Remiantis pasiūlymais dalyvauti konkurse priimami sprendimai

1.   Komisija Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustato didžiausią supirkimo kainą arba nusprendžia nenustatyti didžiausios supirkimo kainos, remdamasi paraiškomis, apie kurias jai pranešta pagal 18 straipsnį.

2.   Jautienos atveju:

a)

didžiausia R3 kokybės jautienos supirkimo kaina nustatoma pagal kategoriją;

b)

skirtinga supirkimo kaina gali būti nustatyta valstybei narei arba jos regionui, atsižvelgiant į vidutines užregistruotas rinkos kainas, taikant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 12 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas.

Perimant ne R3 kokybės klasės kiekius, konkurso laimėtojams mokama kaina koreguojama taikant III priedo II dalyje nustatytą koeficientą už supirkto produkto kokybę.

3.   Sprendimai dėl 1 ir 2 dalyse nurodytos valstybės intervencijos skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

20 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Kai didžiausia supirkimo kaina yra nustatyta remiantis 19 straipsnio 1 dalimi, intervencinės agentūros priima paraiškas dalyvauti konkurse, kuriose nurodyta suma yra lygi arba mažesnė už didžiausią sumą. Visi kiti pasiūlymai atmetami.

2.   Jei didžiausia supirkimo kaina nebuvo nustatyta, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

Intervencinės agentūros nepriima paraiškų dalyvauti konkurse, apie kurias nebuvo informuota kaip numatyta 18 straipsnyje.

3.   Intervencinės agentūros šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus sprendimus priima po to, kai paskelbiamas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas dėl valstybės intervencijos, ir apie konkurso rezultatus jo dalyviams praneša per tris darbo dienas nuo įsigaliojimo.

21 straipsnis

Ypatingi kriterijai jautienos sektoriuje

1.   Paraiškos dalyvauti konkurse dėl jautienos nesvarstomos, jei siūloma kaina yra didesnė už kiekvienoje valstybėje narėje arba jos regione pagal kategorijas užregistruotą vidutinę rinkos kainą, perskaičiuotą į R3 kokybės klasę taikant III priedo II dalyje nustatytus koeficientus ir už kiekvieną 100 kg skerdenos pridėjus 10 EUR.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, jei atitinkamu paraiškų teikimo laikotarpiu siūloma kaina yra didesnė už 19 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą didžiausią supirkimo kainą, paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

3.   Jei konkurso dalyviams siūloma kaina yra didesnė už 1 dalyje nurodytą vidutinę rinkos kainą, siūloma kaina koreguojama dauginant iš koeficiento, kuris apskaičiuojamas taikant III priedo VII dalyje pateiktą formulę A. Tačiau tas koeficientas negali:

a)

būti didesnis kaip 1;

b)

nulemti siūlomos kainos sumažėjimo daugiau negu sudaro šios kainos ir vidutinės rinkos kainos skirtumas.

Jei valstybė narė turi patikimų duomenų ir galimybę taikyti tinkamas tikrinimo priemones, ji gali nuspręsti apskaičiuoti koeficientą kiekvienam konkurso dalyviui, taikydama III priedo VII dalyje pateiktą B formulę.

22 straipsnis

Jautienos supirkimo apribojimas

Jei valstybių narių intervencinėms agentūroms pasiūlomi didesni jautienos kiekiai, negu jos gali nedelsdamos supirkti, perimamų kiekių supirkimą jos gali apriboti tokiu kiekiu, kokį jos gali perimti savo teritorijoje arba viename iš jų intervencinių regionų, kaip apibrėžta 16 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje.

Jei taikomas toks apribojimas, valstybės narės visoms susijusioms šalims užtikrina lygias galimybes.

II SKYRIUS

Pagrindiniai reikalavimai ir užstato grąžinimas arba negrąžinimas

23 straipsnis

Pagrindiniai reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje, yra šie:

a)

pasiūlymo ar paraiškos dalyvauti konkurse palaikymas;

b)

produktų pristatymas į intervencinių agentūrų nurodytą sandėliavimo vietą per pristatymo užsakyme nustatytą laiko tarpą, laikantis 25 straipsnio;

c)

7 straipsnyje nurodytų reikalavimų laikymasis;

d)

grūdams ir ryžiams – produktų buvimas sandėliavimo vietoje, nurodytoje pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu.

24 straipsnis

Užstato grąžinimas ir negrąžinimas

1.   9 straipsnyje nurodytas užstatas grąžinamas, kai tik pasiūlymo teikėjas ar konkurso dalyvis per nustatytą laiką pristato pristatymo užsakyme pagal 25 straipsnį nurodytą kiekį ir patvirtinama, kad laikomasi 7 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

2.   7 straipsnyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys produktai nepriimami, o nepriimto produkto kiekį atitinkantis užstatas negrąžinamas.

3.   Kai per pristatymo užsakyme nustatytą laiką, išskyrus force majeure atvejus, pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis nepristato produktų per pristatymo užsakyme nustatytą laiko tarpą, užstatas, proporcingai atitinkantis nepristatytą kiekį, negrąžinamas, o likusio kiekio supirkimas nutraukiamas.

4.   Kai pasiūlymai arba paraiškos yra nepriimtinos arba nėra priimamos, užstatai grąžinami.

5.   Grūdų ir ryžių supirkimo atveju, jei intervencinė agentūra negavo pakankamai įrodymų, kad siūlomi kiekiai yra sandėliavimo vietoje kaip numatyta 10 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, užstatas negrąžinamas.

Taikydama pirmą pastraipą, intervencinė agentūra sandėliavimo vietose atlieka esančio kiekio kontrolę mutatis mutandis, taikydama Reglamente (EB) Nr. 884/2006 nustatytas saugojimo valstybės sandėliuose atsargų kontrolės taisykles ir sąlygas, ypač nurodytas to reglamento I priedo B dalies III punkte. Turi būti patikrinama ne mažiau nei 5 % visų paraiškų dalyvauti konkurse ir ne mažiau kaip 5 % viso pasiūlyto kiekio, remiantis rizikos analize.

6.   Grūdų ir ryžių atveju, jei faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra mažesnis už sutartyje numatytą kiekį, visas užstatas grąžinamas tada, kai skirtumas yra ne didesnis kaip 5 %.

7.   Jautienos atveju, jei faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra mažesnis už sutartyje numatytą kiekį, užstatas:

a)

grąžinamas visas, jei skirtumas nesudaro daugiau kaip 5 % arba 175 kg;

b)

išskyrus force majeure atvejus, negrąžinamas:

i)

grąžinamas iš dalies, proporcingai nepristatytiems arba nepriimtiems kiekiams, jei skirtumas nesudaro daugiau kaip 15 %;

ii)

grąžinamas visas kitais atvejais, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 29 straipsniu.

8.   Jei taikoma 14 straipsnio 2 dalis, užstatas grąžinamas.

III SKYRIUS

Bendrosios pristatymo taisyklės

I skirsnis

Pristatymai

25 straipsnis

Pristatymai ir pristatymų užsakymai

Patikrinusi pasiūlymo priimtinumą, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje, ir pagal 20 straipsnio 3 dalį pateikusi pranešimą intervencinė agentūra, nepažeisdama pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 19 straipsnio 1 dalį priimtų priemonių, išduoda pristatymo užsakymą. Pristatymo užsakymas žymimas data ir numeriu, o jame nurodoma:

a)

pristatomas kiekis;

b)

galutinė produktų pristatymo diena;

c)

sandėliavimo vieta, į kurią produktai pristatomi;

d)

kaina, dėl kurios pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra priimtini.

Pristatymo užsakymai negali būti išduodami produktų kiekiams, apie kuriuos nebuvo pranešta Komisijai pagal 13 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį.

26 straipsnis

Specialiosios grūdų ir ryžių pristatymo sąlygos

1.   Jei grūdų ar ryžių negalima pristatyti į pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio nurodytą intervencinio centro sandėliavimo vietą, nurodytą 10 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, intervencinė agentūra paskiria kitą to paties intervencinio centro sandėliavimo vietą arba kito patvirtinto intervencinio centro sandėliavimo vietą, į kurią produktai pristatomi mažiausiomis sąnaudomis.

2.   Produktai pristatomi į sandėliavimo vietą ne vėliau kaip baigiantis trečiam mėnesiui nuo 25 straipsnyje nurodyto pristatymo užsakymo ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip birželio 30 d. (grūdai) ir rugpjūčio 31 d. (ryžiai).

Tačiau 35 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais produktai pristatomi ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d. (grūdai) ir spalio 31 d. (ryžiai).

3.   Pristatytas kiekis pasveriamas dalyvaujant pasiūlymo teikėjui arba konkurso dalyviui ir intervencinės agentūros atstovui, kuris turi būti nepriklausomas nuo pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio.

Tačiau intervencinės agentūros atstovas gali kartu būti ir sandėlininkas. Tokiu atveju per 30 dienų nuo 31 straipsnio 1 dalyje minimo sąlyginio perėmimo intervencinė agentūra pati atlieka bent jau tūrio patikrinimą; skirtumas tarp svėrimo būdu nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrio matavimo metodą, negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei leistina paklaida neviršijama ir vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas svoris skiriasi nuo svorio, įrašyto į sąskaitas perimant grūdus arba ryžius, sandėlininkas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai turi būti pasverti nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį, svėrimo išlaidas padengia sandėlininkas, jei didesnis, – valstybė narė.

27 straipsnis

Specialiosios jautienos pristatymo sąlygos

1.   Iškrovimo išlaidas padengia konkurso laimėtojas.

2.   Konkurso laimėtojai produktus pristato per ne daugiau kaip 17 dienų nuo pirmosios darbo dienos po reglamento, kuriuo nustatoma didžiausia supirkimo kaina, paskelbimo.

Tačiau, atsižvelgdama į paskirtus kiekius, intervencinė agentūra gali tą laikotarpį viena savaite pratęsti. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

3.   Specialūs jautienos pristatymo reikalavimai nustatyti III priedo III dalyje.

28 straipsnis

Specialiosios sviesto ir nugriebto pieno miltelių pristatymo sąlygos

1.   Sviestas supakuojamas ir pristatomas ne mažesniais kaip 25 kg (grynojo svorio) blokais, laikantis IV priedo IV dalyje išdėstytų reikalavimų. Sviestas įpakuojamas naudojant naujas stiprias medžiagas, taip kad jis būtų apsaugotas transportavimo, priėmimo sandėliuoti, sandėliavimo ir išvežimo iš sandėlio metu. Ant pakuotės nurodoma bent jau tokia tam tikrais atvejais koduojama informacija:

a)

patvirtinimo numeris, pagal kurį nustatoma gamykla, ir produktą pagaminusi valstybė narė;

b)

pagaminimo data;

c)

atvežimo į saugyklą data;

d)

produkcijos partijos ir pakuotės numeriai; pakuotės numeris gali būti pakeistas ant padėklo nurodytu padėklo numeriu;

e)

žodis „grietinėlė“, jei sviesto plazmos pH yra atitinkamas.

Valstybės narės gali nereikalauti ant pakuotės nurodyti atvežimo į saugyklą datos, jei saugyklos valdytojas įsipareigoja pildyti žurnalą, kuriame sviesto atvežimo į saugyklą dieną įrašo pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

2.   Nugriebto pieno milteliai supakuojami į maišus, kurių grynasis svoris yra 25 kg, laikantis V priedo II ir III dalyse nustatytų reikalavimų ir nurodant tokią informaciją (pateikiamą, kur tinkama, kodu):

a)

patvirtinimo numerį, žymintį gamyklą ir valstybę narę gamintoją;

b)

datą arba, kur tinkama, gamybos savaitę;

c)

gamybos partijos numerį;

d)

nuorodą „purškimo būdu pagaminti nugriebto pieno milteliai“.

3.   Konkurso laimėtojas pristato sviestą arba nugriebto pieno miltelius į sandėliavimo vietos priėmimo aikštelę per 28 dienas nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

Nugriebto pieno milteliai ir sviestas pristatomi ant padėklų, tinkamų ilgalaikiam sandėliavimui, kurie iškeičiami į lygiaverčius padėklus.

Konkurso laimėtojas padengia visas sviesto arba nugriebto pieno miltelių iškrovimo į sandėliavimo vietos pakrovimo punktą išlaidas.

II skirsnis

Transportavimo išlaidos

29 straipsnis

Grūdų ir ryžių transportavimo išlaidos

1.   Grūdų ir ryžių vežimo į sandėliavimo vietą išlaidas, kurias pasiūlymo arba paraiškos teikėjas nurodo kaip mažiausias, pagal 10 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį padengia pasiūlymo teikėjas ar konkurso dalyvis, kai pervežimo atstumas yra lygus arba mažesnis negu 100 km. Jei šis atstumas viršijamas, transportavimo išlaidas, viršijančias 100 km pervežimo išlaidas, prisiima intervencinė agentūra.

2.   Jei intervencinė agentūra pakeičia pasiūlymo ar paraiškos teikėjo nurodytą sandėliavimo vietą, pagal 26 straipsnio 1 dalį papildomas transportavimo išlaidas, taikant mažiausią 20 km ribą, padengia intervencinė agentūra. Tačiau transportavimo išlaidas, viršijančias 100 km pervežimo išlaidas, visapusiškai prisiima intervencinė agentūra. Ši dalis netaikoma, jei taikoma 31 straipsnio 2 dalis.

3.   1 ir 2 dalyje nurodytas intervencinės agentūros patirtas išlaidas remdamasi nestandartinio dydžio sumomis padengia Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 884/2006 4 straipsnio 1 dalies c punktą.

4.   Transportavimo išlaidas, susijusias su 35 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų pakeitimu, prisiima tik pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis.

30 straipsnis

Sviesto ir nugriebto pieno miltelių transportavimo išlaidos

1.   Intervencinė agentūra pasirenka sandėliavimo vietą, kuri yra arčiausiai sviesto arba nugriebto pieno miltelių sandėliavimo vietos.

Tačiau ji gali pasirinkti kitą sandėliavimo vietą, nutolusią iki 350 km atstumu, jei ją pasirinkus neatsirastų papildomų sandėliavimo išlaidų.

Intervencinė agentūra gali pasirinkti tolesniu nei nurodytu atstumu esančią sandėliavimo vietą, jei susidariusios išlaidos, įskaitant sandėliavimo ir transportavimo išlaidas, bus mažesnės. Tokiu atveju intervencinė agentūra nedelsdama informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą.

2.   Jeigu sviestą arba nugriebto pieno miltelius superkanti intervencinė agentūra yra ne toje valstybėje narėje, kurioje yra saugomas siūlomas sviestas arba nugriebto pieno milteliai, apskaičiuojant ilgiausią pirmoje dalyje nurodytą atstumą, į atstumą nuo pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio sandėlio iki valstybės narės, kurioje yra perkanti kompetentinga įstaiga, sienos neatsižvelgiama.

3.   Viršijus didžiausią 1 dalyje nurodytą atstumą, papildomas transportavimo išlaidas prisiima intervencinė agentūra, joms padengti mokėdama 0,05 EUR už 1 toną nugriebto pieno miltelių už 1 km ar 0,065 EUR už 1 toną sviesto už 1 km. Intervencinė agentūra papildomas išlaidas dengia tik tada, kai į šaldymo sandėlį atvežto sviesto temperatūra neviršija 6 oC.

IV SKYRIUS

Perėmimas, pradiniai patikrinimai ir mėginių ėmimas

31 straipsnis

Sąlyginis perėmimas

1.   Sąlyginio perėmimo data yra:

a)

grūdų, ryžių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – diena, kai visas kiekis atvežamas į paskirtą sandėliavimo vietą, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai buvo išduotas pristatymo užsakymas;

b)

kiekvienos jautienos siuntos atveju, kaip nurodyta 27 straipsnyje, – diena, kurią jautiena pristatoma į intervencinio sandėliavimo vietos pjaustymo įmonės svėrimo punktą.

2.   Intervencinė agentūra gali nuspręsti, kad grūdų, ryžių, sviesto arba nugriebto pieno miltelių perėmimas gali būti vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir, kai sandėliuojami grūdai ir ryžiai, yra patvirtinta pagal 2 straipsnio 3 dalį. Tokiu atveju sąlyginis perėmimas vykdomas kitą dieną po pristatymo užsakymo išdavimo.

3.   Produktus perima intervencinė agentūra arba jos atstovas, kuris turi būti nepriklausomas nuo pasiūlymo teikėjo ar konkurso dalyvio.

32 straipsnis

Kontrolės priemonės

1.   Nepažeidžiant šiuo reglamentu reikalaujamų patikrinimų, reikalingų produktams perimti, intervencinės atsargos tikrinamos, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnyje.

2.   Kai numatyti grūdų patikrinimai turi būti atliekami remiantis šio reglamento I priedo I dalies trečioje pastraipoje nurodyta rizikos analize, valstybės narės yra finansiškai atsakingos už didžiausio leidžiamo teršalų lygio normų nesilaikymą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnyje.

Tačiau ochratoksino A ir aflatoksino atveju finansinė atsakomybė priskiriama Bendrijos biudžetui, jei atitinkama valstybė narė gali Komisijai pateikti įrodymus, kad priimant grūdus saugoti buvo laikomasi normų, buvo sudarytos normalios sandėliavimo sąlygos ir vykdomos kitos sandėlininko prievolės.

3.   Kai 10 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčiu remiantis nurodyta grūdų ir ryžių sandėliavimo vieta yra ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse, ir jei pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse priėmusi intervencinė agentūra nusprendžia patikrinti vietoje, ar produktai tikrai yra pareiškėjo nurodytoje sandėliavimo vietoje, ši intervencinė agentūra siunčia prašymą patikrinti ir pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse kopiją už tą sandėliavimo vietą atsakingai intervencinei agentūrai. Patikrinimas vietoje atliekamas per laikotarpį, kurį nustato pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse gavusi intervencinė agentūra.

4.   Šio reglamento prieduose išdėstytos su patikrinimais susijusios nuostatos gali būti iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, ypač jei dėl teršalų gerokai trikdoma padėtis rinkoje arba jei vykdant produktų radioaktyviosios taršos lygio kontrolę būtina atlikti specialų monitoringą.

5.   Konkurso dalyvis ar pasiūlymo teikėjas padengia išlaidas, susijusias su grūdų patikrinimais, atliekamais pagal I priedo XII dalyje nurodytą metodiką, konkrečiai:

i)

tanino kiekio sorguose nustatymas;

ii)

amilazės aktyvumo (Hagberg) bandymas;

iii)

baltymų kiekio kietuosiuose kviečiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatymas;

iv)

Zeleny bandymas;

v)

apdorojamumo mašinomis bandymas;

vi)

teršalų tyrimas.

6.   Jei kyla ginčų dėl rezultatų, konkurso dalyvis ar pasiūlymo teikėjas padengia su būtinais pakartotiniais bandymais susijusias išlaidas tuo atveju, jei jis yra pralaimėjusioji ginčo šalis.

33 straipsnis

Specialiosios grūdų ir ryžių perėmimo sąlygos sandėlininkui priklausančioje sandėliavimo vietoje

1.   Jei grūdų ir ryžių perėmimas vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, perimamas kiekis nustatomas remiantis apskaitos dokumentais, atitinkančiais profesinius standartus, kuriais užtikrinama atitiktis Bendrijos teisės aktams, visų pirma Reglamento (EB) Nr. 884/2006 II priedui, taip pat turi būti tenkinamos tokios sąlygos:

a)

atsargų apskaitos dokumentuose įrašoma:

i)

sveriant nustatytas svoris, kai sveriama iki perėmimo likus ne daugiau kaip 10 mėnesių;

ii)

svėrimo metu nustatytos fizinės kokybės charakteristikos ir, svarbiausia, drėgnumas;

iii)

informacija apie silosavimą (jei jo būta) ir apdorojimą;

b)

sandėlininkas patvirtina, kad siūloma siunta visiškai atitinka atsargų apskaitos dokumentuose įrašytus duomenis;

c)

svėrimo metu nustatytos kokybės charakteristikos yra tokios pačios, kaip ir tipinio mėginio, sudaryto iš intervencinės agentūros arba jos atstovo paimtų mėginių, paimtų po vieną iš kiekvienų 60 tonų produkto kiekio.

2.   Jei taikoma 1 dalis, pagal Reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnį užregistruotinas svoris yra atsargų apskaitos dokumentuose nurodytas svoris, jei reikia, pakoreguotas atsižvelgiant į svėrimo metu užregistruoto ir pagal tipinį mėginį nustatyto drėgnumo ir (arba) įvairių priemaišų (Schwarzbesatz) procentinio kiekio skirtumus. Į įvairių priemaišų procentinio kiekio skirtumą gali būti atsižvelgiama tik siekiant sumažinti apskaitos dokumentuose įrašytą svorį.

Per 45 dienas nuo perėmimo intervencinė agentūra atlieka papildomą tūrio patikrinimą. Sveriant nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrio matavimo metodą, skirtumas negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei leistina paklaida neviršijama o vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas kiekis skiriasi nuo kiekio, įrašyto į sąskaitas perimant produktą, sandėlininkas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai pasveriami nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį, svėrimo išlaidas padengia sandėlininkas, jei didesnis – Europos žemės ūkio garantijų fondas, ir atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 884/2006 XI priedo 1 dalyje numatytas paklaidas.

34 straipsnis

Perėmimo įrašas

1.   Perėmimo įrašą per ne daugiau kaip 60 dienų nuo galutinio produktų pristatymo termino, nurodyto 25 straipsnio b punkte, daro intervencinė agentūra po to, kai patikrinimų ir tyrimų rezultatais patvirtinama, kad 7 straipsnyje nustatyti reikalavimai įvykdyti. Jame nurodoma:

a)

kiekio ir būtiniausių charakteristikų patikrinimo data;

b)

pristatytas svoris ir, ryžių atveju, rūšis;

c)

paimtų grūdų ir ryžių mėginių, sudarančių reprezentatyvų mėginį, skaičius;

d)

atliekant tyrimus nustatytos produktų savybės;

e)

už tyrimus ir rezultatus atsakinga įstaiga;

f)

sąlyginio perėmimo data, kaip nurodyta 31 straipsnio 1 dalyje;

g)

jei taikoma, neperimti grūdų ir ryžių kiekiai. Tokiu atveju pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis apie tai atitinkamai informuojamas.

2.   Įrašas su nurodyta data siunčiamas pasiūlymo teikėjui arba konkurso dalyviui ir sandėlininkui.

Tačiau šis įrašas gali būti registruojamas intervencinės agentūros apskaitos sistemoje ir siunčiamas elektroniniu būdu.

35 straipsnis

Pasiūlymo teikėjo ar konkurso dalyvio įsipareigojimai

1.   Kai patikrinimo metu nustatoma, kad produktai neatitinka 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis:

a)

savo sąskaita atsiima atitinkamus produktus,

b)

padengia susijusias išlaidas, patirtas nuo produktų pristatymo į sandėliavimo vietą iki jų išvežimo iš sandėlio.

Pasiūlymo teikėjo ar konkurso dalyvio mokėtinos išlaidos nustatomos remiantis standartinėmis įvežimo, išvežimo ir sandėliavimo kainomis pagal Reglamento (EB) Nr. 884/2006 4 straipsnio 1 dalį.

2.   Jei tyrimų ir kontrolės rezultatai rodo, kad siūlomi grūdai ir ryžiai netinkami intervenciniam sandėliavimui, pasiūlymo teikėjas arba konkurso dalyvis gali pakeisti reikalavimų neatitinkantį kiekį. Tokiu atveju intervencinė agentūra, nepažeisdama 26 straipsnio 2 dalyje nustatyto galutinio termino, gali pakeisti pristatymo datą.

36 straipsnis

Specialios sąlygos jautienai. Reikalavimas iškaulinėti

Intervencinės agentūros supirkta jautiena iškaulinėjama laikantis III priedo IV dalies.

V SKYRIUS

Intervencinė kaina, supirkimo kaina ir mokėjimai

37 straipsnis

Jautienos supirkimo kaina

Mėsos, skirtos iškaulinėti, supirkimo kaina yra kaina įvežimo į sandėliavimo vietos pjaustymo įmonės svėrimo punktą vietoje.

38 straipsnis

Grūdų ir ryžių intervencinės kainos ir supirkimo kaina

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 13 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 1 ir 2 dalis grūdų sektoriui, intervencinė kaina, į kurią reikia atsižvelgti nustatant fiksuotą supirkimo kainą, yra to reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta bazinė kaina.

2.   Už grūdus ir ryžius mokėtina kaina yra tokia:

a)

jei superkama fiksuota kaina, pasiūlymo teikėjui mokama 1 dalyje nurodyta kaina;

b)

jei skelbiamas konkursas, konkurso laimėtojui mokama kaina, kurią intervencinė agentūra apskaičiuoja atsižvelgdama į paraiškose nurodytą kainą.

Abiem atvejais kaina koreguojama atsižvelgiant į produktų kokybę pagal I priedo IX, X ir XI dalis (jei tai grūdai) ir II priedo II ir III dalis (jei tai ryžiai).

3.   Grūdų ir ryžių atveju, jei intervencinė agentūra pagal 31 straipsnio 2 dalį perima ir sandėliuoja produktus toje sandėliavimo vietoje, kurioje jie buvo pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, mokėtina supirkimo kaina yra mažinama. Šis sumažinimas atitinka:

a)

transportavimo išlaidas, patirtas vežant produktus iš intervencinės agentūros paskirtos faktinės perėmimo vietos į 10 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nurodytą sandėliavimo vietą, į kurią produktai turėjo būti atvežti už mažiausią kainą; ir

b)

išvežimo išlaidas, patirtas išvežant produktus iš intervencinio sandėliavimo vietos.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos išlaidos vertinamos remiantis susijusiose valstybėse narėse faktiškai įregistruotais tarifais.

39 straipsnis

Mokėjimai

1.   Mokėjimai už kiekius, perimtus pagal 34 straipsnį, vykdomi ne vėliau kaip 65-tą dieną nuo 31 straipsnyje nurodyto sąlyginio perėmimo.

2.   Mokama tik už faktiškai pristatytą ir priimtą kiekį. Tačiau, jeigu faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra didesnis už sutartyje nurodytą kiekį, mokama tik už sutartyje nurodytą kiekį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PRODUKTŲ IŠ INTERVENCINIŲ ATSARGŲ PARDAVIMO TVARKA

I SKYRIUS

Konkurso tvarka

40 straipsnis

Konkurso skelbimas

1.   Perimti ir pardavimui skirti produktai parduodami konkurso tvarka.

2.   Konkursas skelbiamas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimant reglamentą (toliau – Pardavimo skelbimo reglamentas).

Pirmasis galutinis paraiškų teikimo terminas nustatomas praėjus ne mažiau kaip šešioms dienoms nuo Pardavimo skelbimo reglamento paskelbimo.

3.   Konkursai gali būti atviri, jei varžomasi dėl produktų, sandėliuojamų viename ar keliuose Bendrijos arba valstybės narės regionuose, perpardavimo.

4.   Pardavimo skelbimo reglamente pateikiama visų pirma ši informacija:

a)

produktai ir, jei tai grūdai arba ryžiai, atitinkami jų KN kodai, jei tai ryžiai – tipas ir rūšis, o jei tai jautiena – atitinkamas jos aprašas;

b)

laikotarpis (paraiškų teikimo laikotarpis) ir atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima teikti paraiškas.

Be to, tame reglamente gali būti pateikiama ir ši informacija:

a)

bendras kiekis, dėl kurio skelbiamas konkursas;

b)

grūdų ir ryžių atveju, jei taikoma, su transportavimo išlaidomis susijusios nuostatos.

5.   Konkursai gali būti riboti ir taikomi tik specialioms reikmėms ir (arba) paskirties šalims, visų pirma, grūdams perdirbti į etilo alkoholį (bioetanolį), Bendrijoje naudojamą kurui gaminti.

41 straipsnis

Skelbimas apie kvietimą dalyvauti konkurse ir su kvietimu dalyvauti konkurse susijusios nuostatos

1.   Kiekviena intervencinė agentūra, turinti pardavimui skirtų intervencinių atsargų, parengia skelbimą apie kvietimą dalyvauti konkurse ir paskelbia jį ne vėliau kaip keturias dienas prieš pirmąją siūlymų teikimo dieną.

2.   Skelbime visų pirma nurodoma:

a)

kvietimą skelbiančios intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas;

b)

nuoroda į Pardavimo skelbimo reglamentą;

c)

kiekvieno dalinio kvietimo dalyvauti konkurse paskutinė pasiūlymų teikimo diena;

d)

sandėliavimo vietos, sandėlininkų vardai ir adresai, taip pat turimi kiekiai ir:

i)

grūdų ir ryžių partijos, nustatytos taip, kad visiems konkurso dalyviams būtų užtikrintos lygios galimybės, ir kiekvienos pardavimo partijos kokybė,

ii)

jautienos, suskirstytos pagal produktus ir šaldymo sandėlius, supirkimo data;

e)

pristatymo etapas, kaip nurodyta 42 straipsnio 1 dalies e punkte, ir, jei taikoma, pakavimo tipas;

f)

sandėliavimo vietoje esanti pakrovimo į transporto priemonę įranga;

g)

jei varžomasi dėl grūdų ir ryžių eksportavimo, išvežimo uostas arba vieta, kurią galima pasiekti mažiausiomis transportavimo išlaidomis ir kurioje yra lygiavertė techninė įranga, reikalinga produktams, dėl kurių skelbiamas konkursas, eksportuoti;

h)

jei varžomasi dėl sviesto, skelbime apie kvietimą dalyvauti konkurse prireikus nurodoma 28 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto sviesto, dėl kurio teikiama paraiška, rūšis.

3.   Intervencinė agentūra užtikrina, kad apie kvietimą dalyvauti konkurse būtų tinkamai informuojama, visų pirma iškabinant jį savo būstinėje ir paskelbiant savo arba kompetentingos ministerijos tinklavietėse.

4.   Intervencinė agentūra imasi būtinų priemonių, kad suinteresuotos šalys galėtų:

a)

prieš pateikdamos paraišką dalyvauti konkurse, savo sąskaita patikrinti ir (netaikoma jautienai) paėmusios ištirti parduodamo produkto mėginius;

b)

susipažinti su I priedo XII dalyje, II priedo VI dalyje, IV priedo V dalyje ir V priedo VI dalyje nurodytų tyrimų rezultatais.

5.   Taikant 2 dalies g punktą Rijekos ir Splito uostai gali būti laikomi išvežimo vietomis.

42 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priėmimas

1.   Paraiška dalyvauti konkurse yra priimtina, jei atitinka šias sąlygas:

a)

joje yra nuoroda į Pardavimo skelbimo reglamentą ir galutinė tarpinio pasiūlymų pateikimo laikotarpio data;

b)

joje nurodyti konkurso dalyvio identifikavimo duomenys: pavadinimas, adresas ir PVM mokėtojo kodas;

c)

joje nurodyti produktai ir, prireikus, jei tai grūdai ir ryžiai, atitinkami jų KN kodai ir, jei tai jautiena, atitinkamas jos aprašas;

d)

joje nurodytas paraiškose nurodytas kiekis ir, grūdų ir ryžių atveju, pardavimo partija;

e)

joje nurodyta matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio, be PVM, už produktą, pakrautą į transporto priemonę (jei tai grūdai ir ryžiai) arba pristatytą į sandėliavimo vietos pakrovimo punktą (jei tai kitokie produktai);

f)

jei tai jautiena, sviestas ir nugriebto pieno milteliai, ji susijusi su bent 43 straipsnio 2 dalyje nurodytu mažiausiu kiekiu;

g)

joje nurodyta sandėliavimo vieta, kur laikomas produktas ir, jei tai pieno produktai, pakaitinė sandėliavimo vieta;

h)

pateiktas įrodymas, kad konkurso dalyvis pateikė 44 straipsnyje nurodytą užstatą;

i)

joje nėra kitų konkurso dalyvio pasiūlytų sąlygų, išskyrus nustatytas šiame reglamente ir Pardavimo skelbimo reglamente;

j)

ji pateikta valstybės narės, kurioje teikiama paraiška dalyvauti konkurse, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

2.   Paraiškose nurodyta grūdų ir ryžių kaina yra susijusi su mažiausia arba standartine kokybe, apibrėžta atitinkamai šio reglamento I priedo II dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo A skirsnyje.

Jei vykdomas konkursas dėl grūdų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (18) II priedo II dalyje, eksporto, paraiškos priimtinos tik jei su jomis pateikiama eksporto licencijos paraiška.

Galima numatyti, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 47 straipsnį pateiktos paraiškos būtų laikomos nepriimtinomis.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 1 dalies, siekiant nustatyti eksporto licencijų galiojimo laikotarpį, laikoma, kad pagal šį reglamentą išduotos eksporto licencijos yra išduotos paskutinę pasiūlymų teikimo laikotarpio dieną.

3.   Paraiškose nurodyta jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina taikoma grynajam svoriui. Jautienos grynuoju svoriu laikomas šaldymo sandėlio pakrovimo punkte nustatyto bruto svorio ir prieš panaudojant nustatyto vidutinio pakuotės svorio skirtumas.

Sviesto atveju paraiškoje dalyvauti konkurse, jei reikia, nurodoma 41 straipsnio 2 dalies h punkte nurodyto sviesto, dėl kurio teikiama paraiška, rūšis.

4.   Laikoma, kad šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną pateiktas paraiškas dalyvauti konkurse kompetentinga institucija gavo pirmą darbo dieną po tos dienos, kurią jos buvo pateiktos.

5.   Kai paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas sutampa su valstybine švente, paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš valstybinę šventę.

6.   Pateiktų konkursui paraiškų dalyvauti konkurse atsiimti ar iš dalies keisti neleidžiama.

43 straipsnis

Vienoje paraiškoje dalyvauti konkurse nurodytas kiekis

1.   Grūdų ir ryžių atveju paraiška dalyvauti konkurse teikiama dėl viso pardavimo partijos kiekio, kaip nurodyta kvietime dalyvauti konkurse.

2.   Mažiausias kiekis, kuris gali būti nurodytas paraiškoje dalyvauti konkurse, yra toks:

a)

jautienos – 2 tonos;

b)

sviesto arba nugriebto pieno miltelių – 10 tonų.

Jei sandėliavimo vietoje esantis kiekis yra mažesnis negu mažiausias 1 dalyje nurodytas kiekis, esamas kiekis laikomas mažiausiu kiekiu.

44 straipsnis

Užstatai

Teikiant paraišką dalyvauti produktų pardavimo konkurse, intervencinei agentūrai, kuriai ji teikiama, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2220/85 pateikiamas toks užstatas:

a)

už ryžius ir grūdus – 10 EUR už toną;

b)

už jautieną, sviestą arba nugriebto pieno miltelius – 60 EUR už toną.

45 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Intervencinės agentūros informuoja Komisiją apie visas priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse per Pardavimo skelbimo reglamente nustatytą laikotarpį.

2.   Pranešimuose nepateikiami 42 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys.

3.   Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį intervencinės agentūros, turinčios intervencinių atsargų, praneša Komisijai apie nulinį pelną.

4.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

46 straipsnis

Remiantis paraiškomis dalyvauti konkurse priimamas sprendimas

1.   Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą arba nusprendžia nenustatyti mažiausios pardavimo kainos remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias jai pranešta pagal 45 straipsnio 1 dalį, ir laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Mažiausia sviesto ir nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina gali skirtis priklausomai nuo parduoti siūlomų produktų buvimo vietos.

2.   1 dalyje nurodyti sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

47 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jeigu mažiausia pardavimo kaina nenustatoma, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

2.   Kai nustatyta mažiausia pardavimo kaina, intervencinės agentūros atmeta visas paraiškas dalyvauti konkurse su mažesne negu mažiausia pardavimo kaina.

Intervencinės agentūros nepriima paraiškų dalyvauti konkurse, apie kurias nepranešta pagal 45 straipsnį.

3.   Intervencinės agentūros priima 1 ir 2 dalyse minimą sprendimą po 46 straipsnio 2 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo. Jie informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo Komisijos sprendimo įsigaliojimo. Jie informuoja konkurso laimėtojus apie priimtus kiekius ir mokėtinas kainas, grūdų ir ryžių atveju pakoreguotas padidinant arba sumažinant pagal I priedo IX, X ir XI dalis, II priedo II dalį ir III dalies 2 punktą, kai produkto kokybė skiriasi nuo mažiausios arba standartinės kokybės.

4.   Jei grūdai eksportuojami, kai konkurso laimėtojo pagal 42 straipsnio 2 dalį pateikta eksporto licencijos paraiška yra pagrįsta Reglamento (EB) Nr. 376/2008 47 straipsniu, intervencinė agentūra nutraukia pardavimą, susijusį su kiekiais, kuriems pagal tą straipsnį licencija neišduota.

5.   Konkurso laimėtojo teisės ir įsipareigojimai neperleidžiami.

48 straipsnis

Specialiosios pieno produktų ir jautienos paskirstymo taisyklės

1.   Kai varžomasi dėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių, konkurso laimėtojas yra didžiausią kainą pasiūlęs konkurso dalyvis. Jei visas turimas kiekis nėra paskiriamas, sutartys dėl likučio sudaromos su kitais konkurso dalyviais pagal jų paraiškose nurodytą kainą, pirmumą teikiant didžiausios kainos pasiūlymui.

2.   Jei priėmus paraišką sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio nei konkrečioje sandėliavimo vietoje turimo kiekio, su atitinkamu konkurso dalyviu sudaroma sutartis tik dėl to turimo kiekio. Tačiau intervencinė agentūra, gavusi konkurso dalyvio sutikimą, gali nustatyti, kad paraiškoje nurodytas kiekis būtų sudarytas imant atsargas ir iš kitų sandėliavimo vietų.

3.   Jei priėmus dvi ar daugiau paraiškų, kuriose siūloma vienoda tam tikroje sandėliavimo vietoje saugomo produkto kaina, sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio nei turimo kiekio, sutartys su konkurso dalyviais sudaromos turimą kiekį paskirstant proporcingai kiekvieno konkurso laimėtojo siūlomam kiekiui. Tačiau, jeigu dėl tokio paskirstymo tektų sudaryti sutartis dėl mažesnio negu 43 straipsnio 2 dalyje nurodyto kiekio, sutartys būtų sudaromos traukiant burtus.

4.   Jei priėmus visas konkurso laimėtojų paraiškas sandėliavimo vietoje likęs kiekis yra mažesnis negu nurodytas 43 straipsnio 2 dalyje, intervencinė agentūra pasiūlo šį likusį kiekį konkurso laimėtojams, pirmumą teikdama didžiausios kainos pasiūlymo teikėjui. Konkurso laimėtojui pasiūloma galimybė likusį kiekį pirkti mažiausia pardavimo kaina.

5.   Intervencinė agentūra skirsto sviestą ir nugriebto pieno miltelius, atsižvelgdama į jų atvežimo į sandėlį datą, pradėdama nuo anksčiausiai atvežtų iš visų produktų, esančių konkurso dalyvio paskirtoje sandėliavimo vietoje, arba seniausio iš viso kiekio grietinėlės ar grietinės sviesto, esančio konkurso dalyvio nurodytame šaldymo sandėlyje, priklausomai nuo atvejo.

6.   Susijusios intervencinės agentūros pirmiausia parduoda ilgiausiai sandėliuotą jautieną.

49 straipsnis

Mokėjimai

Prieš išvežant produktą iš sandėlių ir per 51 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį konkurso laimėtojai intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią tą kiekį, kurį jie atsiima ir kurį nustatė ir apie kurį informavo intervencinė agentūra pagal 47 straipsnio 3 dalies nuostatas.

50 straipsnis

Valstybių narių vykdomas pardavimas

1.   Valstybė narė, kurioje konkursas pagal 40 straipsnį nepaskelbtas, gali pati paskelbti pardavimo konkursą, jei bendras jos sandėliavimo vietose likęs kiekis yra mažesnis kaip:

a)

kiekvienos rūšies grūdų – 5 000 tonų;

b)

ryžių – 1 000 tonų;

c)

jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių – 100 tonų.

2.   Jei konkursą pagal 1 dalį paskelbia valstybė narė, taikoma ši antraštinė dalis, išskyrus 40 straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 2 dalies b punktą, 42 straipsnio 1 dalies a ir f punktus, 43 straipsnį, 45 straipsnį ir 46 straipsnio 2 dalį, ir IV antraštinė dalis. 46 straipsnio 1 dalis valstybės narės sprendimu taikoma mutatis mutandis.

3.   Valstybės narės gali tiesiogiai parduoti produktus, kurie, remiantis apžiūros, kurią intervencinės agentūros atlieka rengdamos metinę atsargų inventorizaciją arba vykdydamos patikrą, rezultatais, negali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose.

Ši dalis taikoma atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kiekius.

4.   Intervencinės agentūros užtikrina lygias galimybes visoms suinteresuotosioms šalims.

II SKYRIUS

Išvežimas iš sandėliavimo vietos

51 straipsnis

Išvežimo leidimas

1.   Kai 49 straipsnyje nurodyta suma yra sumokėta, intervencinė agentūra išrašo atsiėmimo kvitą, kuriame nurodomi šie duomenys:

a)

kiekis, už kurį sumokėta atitinkama suma;

b)

sandėliavimo vieta, kurioje laikomas produktas;

c)

galutinė produkto išvežimo data.

2.   Konkurso laimėtojas išsiveža jam skirtą produktą per 30 dienų nuo 47 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo.

3.   Konkurso laimėtojo prašymu intervencinė agentūra gali skirti ilgesnį laiko tarpą išvežimui iš sandėliavimo vietos. Tačiau, išskyrus force majeure atvejus, jei produktas neišvežamas iki 2 dalyje nurodyto galutinio termino, konkurso laimėtojas prisiima sandėliavimo išlaidas nuo kitos dienos po galutinio produkto išvežimo termino. Be to, sandėliavimo rizika tenka konkurso laimėtojui.

52 straipsnis

Sviesto ir nugriebto pieno miltelių išvežimas

1.   Ruošiantis išvežti produktus iš sandėliavimo vietos, intervencinė agentūra pasirūpina, kad sviestas ir nugriebto pieno milteliai būtų ant padėklų sandėliavimo vietos pakrovimo punkte.

2.   Iš sandėliavimo vietos išvežęs padėklus pirkėjas intervencinei agentūrai grąžina lygiavertės kokybės padėklus.

3.   Pakrovimo ir bet kokias nuėmimo nuo padėklų išlaidas apmoka sviesto arba nugriebto pieno miltelių pirkėjas. Vienodą šių išlaidų dydį nustato valstybės narės ir apie tai informuoja suinteresuotąsias šalis jų prašymu.

III SKYRIUS

Pagrindiniai reikalavimai ir užstato grąžinimas arba negrąžinimas

53 straipsnis

Pagrindiniai reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnį yra išlaikyti pasiūlymus po 40 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyto termino ir sumokėti 49 straipsnyje nustatytą kainą.

54 straipsnis

Užstato grąžinimas arba negrąžinimas

1.   44 straipsnyje numatytas užstatas konkurso nelaimėjusiems dalyviams grąžinamas iš karto po 46 straipsnio 2 dalyje ir 50 straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo paskelbimo.

2.   Konkurso laimėtojams užstatas grąžinamas atsižvelgiant į kiekius, už kuriuos pagal 49 straipsnį buvo sumokėta pardavimo kaina.

3.   Išskyrus force majeure atvejus, užstatas negrąžinamas už tuos kiekius, už kuriuos nebuvo sumokėta pagal 49 straipsnį, ir tokių kiekių, už kuriuos nebuvo sumokėta, pardavimas atšaukiamas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSTATOS DĖL PRANEŠIMŲ

55 straipsnis

Grūdų ir ryžių intervencinės agentūros ir centrai

1.   Grūdų ir ryžių atveju valstybės narės informuoja Komisiją apie:

a)

patvirtintas intervencines agentūras;

b)

patvirtintus intervencinius centrus;

c)

patvirtintas intervencinių centrų sandėliavimo vietas;

d)

mažiausią kiekį, reikalaujamą produktus superkant fiksuota kaina, jei šis kiekis skiriasi nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kiekių.

2.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

3.   Intervencinių agentūrų sąrašas, intervencinių centrų ir jų sandėliavimo vietų sąrašas ir jų atnaujintos versijos pateikiami valstybėms narėms ir visuomenei visomis tinkamomis priemonėmis per Komisijos naudojamas informacines sistemas, įskaitant paskelbimą internete.

56 straipsnis

Savaitiniai pranešimai apie grūdus ir ryžius

1.   Vykdant intervenciją iki supirkimo laikotarpio pabaigos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų grūdų ir ryžių atveju atitinkamos valstybės narės kiekvieną trečiadienį ne vėliau kaip 12:00 val. (Briuselio laiku) pateikia Komisijai praėjusios savaitės duomenis apie:

a)

siūlomus paprastųjų kviečių kiekius pagal 13 straipsnį;

b)

paraiškose nurodytus priimtinus kiekius pagal 20 straipsnio 1 dalį;

c)

kiekius, kuriems taikoma 24 straipsnio 5 dalis;

d)

kiekius, kuriems taikomas sąlyginis parėmimas pagal 31 straipsnio 1 dalies a punktą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų grūdų ir ryžių atveju atitinkamos valstybės narės kiekvieną trečiadienį ne vėliau kaip 12:00 val. (Briuselio laiku) pateikia Komisijai praėjusios savaitės duomenis apie:

a)

prekybos metų pradžioje sandėliuojamus kiekius;

b)

visą nuo prekybos metų pradžios perimtą kiekį;

c)

visą iš sandėliavimo vietų nuo prekybos metų pradžios išvežtą kiekį pagal panaudojimo tipą arba paskirties vietą, taip pat visą prarastą kiekį;

d)

visą kiekį, dėl kurio sudarytos sutartys, pagal panaudojimo tipą arba paskirties vietą;

e)

kiekį, dėl kurio pateikta pasiūlymų baigiantis ataskaitinei savaitei.

3.   Kiekvienos rūšies grūdų ir Bendrijos rinkai svarbių grūdų savybių atveju valstybės narės kiekvieną trečiadienį ne vėliau kaip 12:00 val. (Briuselio laiku) pateikia Komisijai praėjusios savaitės duomenis apie tipiškas rinkos kainas nacionaline valiuta už toną. Tos kainos apskaičiuojamos reguliariai, nepriklausomai ir skaidriai ir atspindi visų pirma kiekvieno produkto kokybines savybes, vertinimo vietą ir pardavimo etapą.

4.   Kiekvienos Bendrijos rinkai svarbios rūšies ryžių atveju valstybės narės kiekvieną trečiadienį ne vėliau kaip 12:00 val. (Briuselio laiku) pateikia Komisijai praėjusios savaitės duomenis apie tipiškas rinkos kainas nacionaline valiuta už toną. Tos kainos apskaičiuojamos reguliariai, nepriklausomai ir skaidriai ir atspindi visų pirma kiekvieno produkto perdirbimo etapą, vertinimo vietą ir pardavimo etapą.

5.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

57 straipsnis

Mėnesiniai pranešimai

1.   Intervencinės agentūros, turinčios intervencinių atsargų, ne vėliau kaip iki 15-tos kiekvieno mėnesio dienos pateikia Komisijai tokius praėjusio mėnesio duomenis:

a)

apie grūdus – perimtų kiekvienos rūšies grūdų partijų vidutinius konkretaus svorio, drėgnumo, skaldytų grūdų procentinės dalies ir baltymų kiekio rezultatų, užregistruotų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 837/90 (19) III priede apibrėžtu regioniniu lygiu, svorio vidurkį;

b)

apie sviestą ir nugriebto pieno miltelius:

i)

atitinkamo mėnesio pabaigoje sandėlyje esantį kiekvieno produkto kiekį ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas įvežamų ir iš jų išvežamų produktų kiekį;

ii)

kiekvieno per atitinkamą mėnesį iš sandėliavimo vietų išvežamo produkto kiekį, suskirstytą pagal tiems produktams taikomus reglamentus;

iii)

kiekį, suskirstytą pagal laikymo sandėlyje trukmę atitinkamo mėnesio pabaigoje;

c)

apie jautieną:

i)

atitinkamo mėnesio pabaigoje sandėlyje esantį kiekvieno produkto kiekį ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas įvežamų ir iš jų išvežamų produktų kiekį;

ii)

kiekvieno per atitinkamą mėnesį iš sandėliavimo vietos išvežamo produkto kiekio paskirstymą pagal tiems produktams taikomus reglamentus;

iii)

kiekvieno produkto be kaulų kiekį, dėl kurio tą mėnesį buvo sudarytos pardavimo sutartys;

iv)

kiekvieno produkto be kaulų kiekį, nurodytą atsiėmimo orderiuose arba panašiuose tą mėnesį išduotuose dokumentuose;

v)

kiekvieno produkto be kaulų, gauto iš tą mėnesį supirktos galvijienos su kaulais, kiekį;

vi)

kiekvieno produkto su kaulais nesutartines atsargas ir fizines atsargas mėnesio gale bei išsamią informaciją apie tai, kiek laiko nesutartinės atsargos jau yra sandėliuojamos.

d)

apie visus produktus – konkurso pradžią, paskirtus kiekius ir mažiausias pardavimo kainas, nustatytas jei taikomas 50 straipsnis.

2.   Taikant 1 dalies b punktą:

a)

pristatomi kiekiai – intervencinės agentūros perimti arba neperimti į sandėlį fiziškai pristatomi kiekiai;

b)

išvežami kiekiai – iš sandėlio išvežami kiekiai arba pirkėjo perimti kiekiai, jeigu jie buvo perimti prieš išvežimą iš sandėlio.

3.   Taikant 1 dalies c punktą:

a)

nesutartinės atsargos – atsargos, dėl kurių pardavimo sutartis dar nesudaryta;

b)

fizinės atsargos – nesutartinės atsargos ir atsargos, dėl kurių sutartys jau sudarytos, tačiau pačios atsargos dar neperimtos.

4.   Teikdamos pranešimus pagal šį straipsnį, intervencinės agentūros praneša Komisijai apie nulinį pelną.

5.   Pranešimai teikiami pagal 58 straipsnį.

58 straipsnis

Pranešimų teikimo įsipareigojimams taikomas metodas

1.   Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, valstybės narės Komisijai elektroniniu būdu teikia pranešimus naudodamos Komisijos pateiktą formą.

2.   Pranešimų forma ir turinys nustatomi remiantis pavyzdžiais ar metodais, kuriuos kompetentingoms institucijoms perduoda Komisija. Tie pavyzdžiai ir metodai adaptuojami ir atnaujinami po to, kai atitinkamais atvejais informuojamas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas ir susijusios kompetentingos institucijos.

3.   Už pranešimų teikimą atsako valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PAKEITIMAI, PANAIKINIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 I skyrius išbraukiamas.

60 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami šie reglamentai:

a)

Reglamentas (EB) Nr. 1669/2006 nuo šio reglamento įsigaliojimo;

b)

reglamentai (EB) Nr. 214/2001 ir (EB) Nr. 105/2008 nuo 2010 m. kovo 1 d.;

c)

reglamentai (EB) Nr. 687/2008, (EB) Nr. 127/2009 ir (EB) Nr. 670/2009 nuo 2010 m. liepos 1 d. (grūdams taikomos nuostatos);

d)

reglamentai (EB) Nr. 75/91 ir (EB) Nr. 670/2009 nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., (ryžiams taikomos nuostatos).

Panaikinti reglamentai bus ir toliau taikomi pagal juos pateiktiems pasiūlymams ar paraiškoms. Tačiau visais atvejais produktų sandėliavimui ir šalinimui taikomas šis reglamentas.

61 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau jis taikomas nuo:

a)

2010 m. kovo 1 d. – sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

b)

2010 m. liepos 1 d. – grūdams;

c)

2010 m. rugsėjo 1 d. – ryžiams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 30, 2009 1 31, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.

(4)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

(5)  OL L 95, 2005 4 14, p. 11.

(6)  OL L 9, 1991 1 12, p. 15.

(7)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100.

(8)  OL L 312, 2006 11 11, p. 6.

(9)  OL L 32, 2008 2 6, p. 3.

(10)  OL L 192, 2008 7 19, p. 20.

(11)  OL L 42, 2009 2 13, p. 3.

(12)  OL L 194, 2009 7 25, p. 22.

(13)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(14)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

(15)  OL L 251, 2004 7 27, p. 9.

(16)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(17)  OL L 337, 2008 12 16, p. 3.

(18)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(19)  OL L 88, 1990 4 3, p. 1.


I PRIEDAS

GRŪDAI

I DALIS

Grūdų tinkamumo kriterijai.

7 straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a)

grūdai yra tam tikrai rūšiai būdingos spalvos;

b)

grūdai neturi neįprasto kvapo ir yra be gyvų kenkėjų (taip pat ir erkių) visų brendimo stadijų metu;

c)

grūdai atitinka šio priedo II dalyje išdėstytus būtiniausius kokybės reikalavimus;

d)

grūduose esančių teršalų lygis, įskaitant radioaktyvumą, neviršija Bendrijos teisės aktais nustatytų ribų.

Leistinas teršalų kiekis yra toks:

a)

paprastiesiems kviečiams ir kietiesiems kviečiams – kaip numatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 315/93 (1), įskaitant reikalavimus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (2) priedo 2.4–2.7 punktuose dėl Fusarium toksinų paprastiesiems ir kietiesiems kviečiams;

b)

miežiams, kukurūzams ir sorgams – kaip numatyta Direktyvoje 2002/32/EB.

Valstybės narės tikrina teršalų, taip pat ir radioaktyvumo, lygį remdamosi rizikos analize ir atsižvelgdamos į pasiūlymo teikėjo arba konkurso dalyvio pateiktą informaciją bei į jo įsipareigojimus laikytis reikalaujamų normų, ypač į analizės rezultatus.

Be to, tais atvejais, jei pagal analizės duomenis paprastųjų kviečių siuntos Zeleny koeficientas yra nuo 22 iki 30, jie laikomi geros, patikimos ir parduoti tinkamos kokybės, jei nustatoma, kad iš jų gauta tešla yra nelipni ir tinkama apdoroti mašinomis.

II DALIS

I dalyje nurodyti būtiniausi kokybės reikalavimai

 

Kietieji kviečiai

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Sorgas

A.

Didžiausias drėgmės kiekis

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Didžiausias priemaišų (išskyrus pagrindinius nepriekaištingos kokybės grūdus) procentinis dydis, kuriose ne daugiau nei:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Skaldytų grūdų

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Grūdų priemaišų (nenurodytos 3 punkte)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

iš kurių:

 

 

 

 

 

a)

sudžiūvusių grūdų

b)

kitų grūdų

3 %

5 %

c)

kenkėjų apgadintų grūdų

d)

grūdų su pakitusios spalvos gemalais

e)

džiovinant perkaitintų grūdų

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Margų grūdų ir (arba) fuzariozės pažeistų grūdų, iš kurių

5 %

fuzariozės pažeisti grūdai

1,5 %

4.

Sudygę grūdai

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Įvairios priemaišos (Schwarzbesatz), iš kurių:

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

a)

pašalinės sėklos:

kenksmingųjų augalų sėklos

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

kita

b)

pažeisti grūdai, iš kurių:

 

 

 

 

 

dėl savaiminio kaitimo arba dėl per didelio karščio džiovinant sugedę grūdai

0,05 %

0,05 %

kita

c)

pašalinės medžiagos

d)

lukštai

e)

skalsės

0,05 %

0,05 %

f)

sugedę grūdai

g)

negyvi vabzdžiai ir jų dalys

C.

Didžiausia grūdų, kurie visiškai arba iš dalies margi, procentinė dalis

27 %

D.

Didžiausias tanino kiekis (3)

1 %

E.

Mažiausia specifinė masė (kg/hl)

78

73

62

F.

Mažiausias baltymų kiekis (3)

11,5 %

10,5 %

G.

Mažiausias Hagberg kritimo skaičius (sekundėmis)

220

220

H.

Mažiausias Zeleny koeficientas (ml)

22

„–“

Specialiosios nuostatos netaikomos

Visa kita, išskyrus nepažeistus pagrindinius javus, laikoma šio priedo III dalyje aprašytomis medžiagomis.

Pagrindinių javų ir kitokių javų pažeisti, skalsių paveikti arba sugedę grūdai priskiriami prie „įvairių priemaišų“ grupės, net jeigu turi kitoms grupėms priskiriamų defektų.

III DALIS

1.   MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS NEPAŽEISTUS PAGRINDINIŲ JAVŲ GRŪDUS, APIBRĖŽIMAI

1.1.   Skaldyti grūdai

Skaldytais grūdais laikomi visi grūdai, kurių endospermo dalis yra atidengta. Šiai grupei taip pat priskiriami kulių pažeisti grūdai ir grūdai be gemalo.

Kukurūzų „skaldytais grūdais“ laikomi grūdai ar jų dalys, kurie išbyra per 4,5 mm skersmens apvalių akučių sietą.

Sorgų „skaldytais grūdais“ laikomi grūdai ar jų dalys, kurie išbyra per 1,8 mm skersmens apvalių akučių sietą.

1.2.   Grūdų priemaišos

a)   sudžiūvę grūdai

Tai grūdai, kurie, pašalinus visas kitas šiame priede aprašytas medžiagas, išbyra per tokių dydžių akučių sietą: paprastieji kviečiai – 2,0 mm, kietieji kviečiai – 1,9 mm, miežiai – 2,2 mm.

Nepaisant šio apibrėžimo:

vertinant ne mažesnio kaip 64 kg/hl natūrinio svorio miežius iš Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos, siūlomus intervencijai tose valstybėse narėse, arba

jei miežių drėgnumas sudaro ne daugiau kaip 12,5 %, „sudžiūvę grūdai“ yra grūdai, kurie, pašalinus visas kitas šiame priede aprašytas medžiagas, išbyra per 2,0 mm pločio pailgų akučių sietą.

Be to, šiai grupei priklauso šalčio pažeisti arba nesubrendę (žali) grūdai.

b)   kitų javų grūdai

visi grūdai, kurie yra ne mėginiui paimtos grūdų rūšies;

c)   kenkėjų pažeisti grūdai

apgraužti grūdai; šiai grupei priklauso ir vabalų pažeisti grūdai;

d)   grūdai su pakitusios spalvos gemalais, margi grūdai, fuzariozės pažeisti grūdai

grūdai su pakitusios spalvos gemalais – tai grūdai, kurių apvalkalas yra nuo rudos iki rusvai juodos spalvos, o gemalas yra normalus ir nesudygęs. Jei paprastuosiuose kviečiuose grūdų su pakitusios spalvos gemalais yra ne daugiau kaip 8 %, į tai nekreipiama dėmesio.

Vertinant kietuosius kviečius

grūdai, turintys nuo rudos iki rusvai juodos spalvos dėmių ne pačiame gemale, laikomi margais grūdais,

fuzariozės pažeistais grūdais laikomi grūdai, kurių apyvaisis pasidengęs Fusarium mycelium; tokie grūdai atrodo kiek sudžiūvę, susiraukšlėję ir turi rožinių arba baltų difuzinių lopinėlių neryškiais kontūrais;

e)

džiovinant perkaitinti grūdai – tai tokie grūdai, kurie turi išorinių nudeginimo požymių, tačiau nėra pažeisti.

1.3.   Sudygę grūdai

Sudygę grūdai – tai grūdai, kurių šaknelė arba daigelis yra aiškiai matomi plika akimi. Tačiau vertinant sudygusių grūdų kiekį, būtina atsižvelgti į bendrą mėginio grūdų išvaizdą. Kai kurių javų rūšių grūdų gemalai yra išsikišę, pvz., kietųjų kviečių, ir gemalo apvalkalai suskyla purtant grūdus. Tokie grūdai primena sudygusius grūdus, tačiau šiai grupei neturi būti priskirti. Sudygusiais laikomi tik tie grūdai, kurių gemalas turi aiškiai matomų pokyčių, dėl kurių juos lengva atskirti nuo įprastinių grūdų.

1.4.   Įvairios priemaišos (Schwarzbesatz)

a)   pašalinės sėklos

Pašalinės sėklos – tai kitų augalų rūšių (išskyrus javų) sėklos. Šiai grupei priklauso netinkamos perdirbti sėklos, pašarams tinkamos sėklos ir kenksmingųjų augalų sėklos.

Kenksmingųjų augalų sėklos – tai tokios sėklos, kurios yra nuodingos žmonėms ir gyvuliams, kliudančios arba sunkinančios grūdų valymo bei malimo darbus ir bloginančios iš grūdų gaminamų produktų kokybę;

b)   pažeisti grūdai

Pažeisti grūdai – tai tokie grūdai, kurie yra laikomi netinkamais vartoti žmonėms, gyvulių pašarams, nes yra supuvę, apkrėsti miltlige, bakterijomis ar netinkami dėl kitų priežasčių.

Šiai grupei priklauso ir savaime kaistant arba per didelio karščio džiovinant sugedę grūdai. Sugedę džiovinant arba kūlėti grūdai yra visiškai subrendę grūdai, kurių lukštai yra nuo pilkšvai rudos iki juodos spalvos, o grūdo skerspjūvis – nuo gelsvai pilkos iki rusvai juodo atspalvio.

Kviečių mašalų užpulti grūdai laikomi pažeistais tik tuomet, kai daugiau kaip pusė grūdo paviršiaus yra nuo pilkos iki juodos spalvos dėl antrinio kriptogamų užkrato. Jei grūdų spalva pakitusi mažiau kaip pusėje grūdo ploto, jie turi būti priskirti kenkėjų pažeistiems grūdams;

c)   pašalinės medžiagos

Visos medžiagos grūdų mėginyje, kurios neišbyra per 3,5 mm pločio pailgų akučių sietą (išskyrus kitų javų grūdus ir ypač stambius pagrindinių javų grūdus) ir kurios išbyra per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą, laikomos pašalinėmis medžiagomis. Šiai grupei priskiriami ir akmenėliai, smėlis, šiaudų dalelės ir kitos mėginiuose esančios priemaišos, kurie išbyra per 3,5 mm pločio pailgų akučių sietą ir neišbyra per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą.

Šis apibrėžimas netaikomas kukurūzams. Vertinant kukurūzus, be pirmoje pastraipoje paminėtųjų, pašalinėmis medžiagomis laikomos visos mėginyje esančios medžiagos, kurios išbyra per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą;

d)

lukštai (kukurūzuose – kukurūzų burbuolės dalys);

e)

skalsės;

f)

sugedę grūdai;

g)

negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

1.5.

Gyvi kenkėjai

1.6.   Stikliškumą praradę margi grūdai (mitadiné arba margi)

Kietųjų kviečių mitadiné grūdai – tai tokie grūdai, kurių grūdas nėra visiškai stikliškas.

2.   KIEKVIENAI JAVŲ RŪŠIAI BŪDINGOS PRIEMAIŠOS, KURIAS REIKIA ĮVERTINTI

2.1.   Kietieji kviečiai

Grūdų priemaišos: sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu, fuzariozės pažeisti margi grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos: pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

2.2.   Paprastieji kviečiai

Grūdų priemaišos: sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos: pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

2.3.   Miežiai

Grūdų priemaišos: sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos: pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, lukštai, negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

2.4.   Kukurūzai

Grūdų priemaišos: kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Pašalinėmis medžiagomis laikomos visos mėginyje esančios medžiagos, kurios išbyra per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą.

Įvairiomis priemaišomis laikomos visos pašalinės sėklos, pašalinės medžiagos, lukštai, negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

2.5.   Sorgas

Grūdų priemaišos: kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos: pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, lukštai, negyvi vabzdžiai ir jų dalys.

IV DALIS

Metodai, taikomi intervencijai siūlomų grūdų kokybei nustatyti

Intervencijai siūlomų grūdų kokybei nustatyti taikomi tokie metodai:

a)

medžiagoms, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, taikomas šio priedo V dalyje aprašytas standartinis metodas.

b)

drėgmės kiekiui nustatyti taikomas šio priedo VI dalyje aprašytas standartinis metodas. Tačiau valstybės narės gali taikyti ir kitus V priede išdėstytu principu paremtus metodus, ISO 712:1998 metodą arba infraraudonųjų spindulių technologijos metodą. Kilus ginčui, priimtini tik taikant šio priedo V dalyje aprašytą metodą gauti rezultatai;

c)

tanino kiekiui sorguose nustatyti taikomas ISO 9648:1988 metodas.

d)

paprastųjų kviečių tešlos nelipnumui ir apdorojamumui mašinomis nustatyti taikomas šio priedo VII dalyje aprašytas standartinis metodas.

e)

baltymų kiekiui sumaltuose paprastuosiuose kviečiuose nustatyti taikomas Tarptautinės grūdų chemijos asociacijos (ICC) patvirtintas metodas, kurio standartai išdėstyti pozicijoje Nr. 105/2: „baltymų kiekio grūduose ir jų produktuose nustatymo metodas“.

Tačiau valstybėms narėms leidžiama taikyti bet kokį kitą metodą. Tokiu atveju jos turi pateikti Komisijai ICC patvirtinimą, kad taikant tokį metodą gaunami tapatūs rezultatai;

f)

maltų paprastųjų kviečių Zeleny koeficientui nustatyti taikomas metodas atitinka ISO 5529:1992 reikalavimus;

g)

Hagberg kritimo skaičiui (amilazės aktyvumo bandymas) nustatyti taikomas metodas atitinka ISO 3093:2004 reikalavimus;

h)

kietųjų kviečių stikliškumo praradimo rodikliui nustatyti taikomas šio priedo VIII dalyje aprašytas standartinis metodas.

i)

natūriniam svoriui nustatyti taikomas metodas atitinka ISO 7971/2:1995 reikalavimus;

j)

j) mėginių ėmimo metodai ir etaloniniai analizės metodai mikotoksinų kiekiui nustatyti yra pateikti Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede ir nustatyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (4) I ir II prieduose.

V DALIS

Standartinis medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, nustatymo metodas

1.

Vidutiniškai 250 g dydžio paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių ir miežių mėginiai po pusę minutės sijojami per du sietus: vieną su 3,5 mm pločio pailgomis akutėmis, o kitą – su 1,0 mm pločio pailgomis akutėmis.

Norint užtikrinti sijojimo tolygumą, rekomenduojama naudoti mechaninius sijotuvus, pvz., vibracinį stalą su įmontuotais sietais.

Per 3,5 mm pločio pailgų akučių sietą neišbyrėjusios ir per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą išbyrėjusios medžiagos pasveriamos kartu ir yra laikomos pašalinėmis medžiagomis. Jei tarp medžiagų, išbyrėjusių per 3,5 mm pločio pailgų akučių sietą yra „kitų javų grūdų“ grupei priklausančių grūdų arba ypač stambių pagrindinių javų grūdų, jie sudedami į išsijotą mėginį. Sijojant per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą reikia atidžiai tikrinti, ar nėra gyvų kenkėjų.

Iš išsijoto mėginio dalytuvu paimamas nuo 50 g iki 100 g dydžio mėginys. Šis mėginys pasveriamas.

Po to šis mėginys paskleidžiamas ant stalo, iš jo pincetu arba kauline mentele išrenkami skaldyti grūdai, kitų javų grūdai, sudygę grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, šalčio pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu, margi grūdai, pašalinės sėklos, skalsės, pažeisti grūdai, sugedę grūdai, lukštai, gyvi kenkėjai ir negyvi vabzdžiai.

Jei mėginyje randama neišlukštentų grūdų, jie išlukštenami rankomis, o lukštai priskiriami pašalinėms medžiagoms. Akmenėliai, smėlis ir šiaudų dalelės laikomos pašalinėmis medžiagomis.

Po to tas pats mėginys pusę minutės sijojamas sietu, kurio pailgų akučių plotis: paprastiesiems kviečiams – 2,0 mm, kietiesiems kviečiams – 1,9 mm, miežiams – 2,2 mm. Per sietą išbyrėję grūdai laikomi sudžiūvusiais grūdais. Šiai grupei priskiriami šalčio pažeisti ir nepribrendę grūdai.

2.

500 g dydžio kukurūzų ir 250 g dydžio sorgų mėginiai pusę minutės sijojami 1,0 mm pločio pailgų akučių sietu. Tikrinama, ar nėra gyvų kenkėjų ir negyvų vabzdžių.

Pincetu arba kauline mentele iš 1,0 mm pločio pailgų akučių sieto išrenkami akmenėliai, smėlis, šiaudų dalelės ir kitos pašalinės medžiagos.

Šios išrinktos medžiagos sudedamos kartu su medžiagomis, išbyrėjusiomis per 1,0 mm pločio pailgų akučių sietą, ir pasveriamos.

Iš išsijoto mėginio dalytuvu paimami tokio dydžio mėginiai: kukurūzų nuo 100 g iki 200 g, sorgų – nuo 25 g iki 50 g. Šis mėginys pasveriamas. Plonu sluoksniu mėginys paskleidžiamas ant stalo. Pincetu arba kauline mentele išrenkami kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, šalčio pažeisti grūdai, sudygę grūdai, pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, lukštai, gyvi kenkėjai ir negyvi vabzdžiai.

Paskui mėginys sijojamas sietu, kurio pailgų akučių plotis: miežiams – 4,5 mm, sorgams – 1,8 mm. Per šį sietą išbyrėjusios medžiagos laikomos skaldytais grūdais.

3.

1 ir 2 dalyse aprašytais metodais nustatytos medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, grupės labai stropiai pasveriamos 0,01 g tikslumu ir paskirstomos pagal procentines vidutinio dydžio mėginio dalis. Duomenys 0,1 % tikslumu pateikiami analizės protokole. Tikrinama, ar nėra gyvų kenkėjų.

Paprastai atliekamos dvi kiekvieno mėginio analizės. Jų rezultatai, nustatant minėtąsias medžiagas, neturi skirtis daugiau kaip 10 %.

4.

1, 2 ir 3 dalyse aprašytose operacijose naudojama įranga:

a)

mėginių dalytuvas, pvz., kūginis arba gofruotas prietaisas;

b)

tiksliosios arba analizinės svarstyklės;

c)

1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm ir 3,5 mm pločio pailgų akučių sietai ir sietai su 1,8 mm ir 4,5 mm skersmens apvaliomis akutėmis. Sietai gali būti įtvirtinti vibraciniame stale.

VI DALIS

Standartinis drėgmės kiekio nustatymo metodas

1.   Principas

Produktas džiovinamas nuo 130 oC iki 133 oC temperatūros patalpoje, esant įprastam atmosferos slėgiui; džiovinimo trukmė priklauso nuo dalelių dydžio.

2.   Taikymo sritis

Šis džiovinimo metodas taikomas susmulkintiems grūdams, kurių ne mažiau kaip 50 % išbyra per 0,5 mm skersmens apvalių akučių sietą, o ant sieto, kurio apvalių akučių skersmuo 1,0 mm, lieka ne daugiau kaip 10 % medžiagos. Šis metodas taikomas ir miltams.

3.   Įranga

Tiksliosios svarstyklės.

Smulkintuvas, pagamintas iš drėgmės nesugeriančios medžiagos, lengvai valomas, juo galima smulkinti greitai ir tolygiai, neperkaitinant, į jį patenka minimalus kiekis išorės oro ir jis atitinka 2 punkte paminėtus reikalavimus (pvz., atskiriamasis veleninis smulkintuvas).

Iš nerūdijančio metalo arba stiklo pagamintas indas su pakankamai sandariu dangčiu; darbo paviršius, ant kurio mėginį galima būtų paskleisti 0,3 g/cm2 tankiu.

Elektrinė izoterminė kaitinimo kamera, nustatyta palaikyti nuo 130 oC iki 133 oC (5) temperatūrą ir turinti pakankamą ventiliaciją (6).

Desikatorius su metaline arba porcelianine plokšte (stora, perforuota), pripildytas bet kokio tinkamo desikanto.

4.   Tyrimas

Džiovinimas

Šiek tiek daugiau kaip 5 g susmulkintų mažagrūdžių javų grūdų arba 8 g susmulkintų kukurūzų sudedama į iš anksto pasvertą indą ir užregistruojama jų masė 1 mg tikslumu. Indas dedamas į kaitinimo kamerą, įkaitintą iki 130–133 oC temperatūros. Tai reikia padaryti kaip įmanoma greičiau, kad temperatūra nesumažėtų per daug. Kai temperatūra kaitinimo kameroje vėl pasieks 130–133 oC, mažagrūdžių javų grūdai džiovinami dvi valandas, o kukurūzai – keturias valandas. Indas ištraukiamas iš kaitinimo kameros, greitai uždengiamas dangčiu ir leidžiama 30–45 minučių atvėsti desikatoriuje, paskui pasveriama (1 mg tikslumu).

5.   Skaičiavimo metodas ir formulė

E

=

mėginio pradinė masė;

M

=

mėginio masė po paruošimo;

M’

=

mėginio masė po susmulkinimo;

m

=

išdžiovinto mėginio masė.

Produkto drėgnumas procentais yra toks:

be išankstinio paruošimo: (E – m) × 100/E,

su išankstiniu paruošimu: ((M’ – m)M/M’ + E – M) × 100/E = 100 (1 – Mm/EM’)

Turi būti atlikti ne mažiau kaip du bandymai.

6.   Kartojimas

Vieno laboranto vienu metu arba vienas tuoj pat po kito atliktų dviejų bandymų rezultatai neturi skirtis daugiau kaip 0,15 g drėgmės verte 100 g mėginyje. Jei taip nėra, bandymus reikia pakartoti.

VII DALIS

Tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodika

1.   Pavadinimas

Kvietinių miltų tiriamojo kepimo metodas.

2.   Taikymo sritis

Metodas taikomas eksperimentiniu būdu sumaltiems kvietiniams miltams, skirtiems mielinei duonai kepti.

3.   Principas

Tešla specialiu maišytuvu gaminama iš miltų, vandens, mielių, druskos ir sacharozės. Padalijus tešlą, tešlos ruošiniai apvalinami, laikomi 30 minučių; paskui formuojami, dedami ant lakštų ir kepami nustatytą laiką. Surašomos tešlos apdorojamumo charakteristikos. Įvertinamas kepalų tūris ir aukštis.

4.   Ingredientai

4.1.   Mielės

Saccharomyces cerevisiae aktyvios sausosios mielės iš DHW-Hamburg-Wansbeck arba tokių pačių charakteristikų produktas.

4.2.

Vandentiekio vanduo

4.3.   Cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalas

30 ±0,5 g natrio chlorido (naudojamo prekyboje), 30 ±0,5 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ir 0,040 ±0,001 g askorbo rūgšties ištirpinama 800 ± 5 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.4.   Cukraus tirpalas

5 ±0,1 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ištirpinama 95 ± 1 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.5.   Fermentiškai aktyvus maltas salyklas

Naudojamas prekyboje.

5.   Įranga

5.1.   Kepimo patalpa

Joje palaikoma nuo 22 oC iki 25 oC temperatūra.

5.2.   Šaldytuvas

Palaikantis 4 ± 2 oC temperatūrą.

5.3.   Svarstyklės

Svėrimo galia 2 kg, svėrimo paklaida 2 g.

5.4.   Svarstyklės

Svėrimo galia 0,5 kg, svėrimo paklaida 0,1 g.

5.5.   Analizinės svarstyklės

Svėrimo paklaida 0,1 × 10–3 g.

5.6.   Maišyklė

Stephan Soehne GmbH gamybos Stephan UMTA 10 su Detmold modelio maišikliu arba kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

5.7.   Kildinimo kamera

Naudojant reguliavimo sistemą palaikoma 30 ± 1 oC temperatūra.

5.8.   Atviros plastikinės dėžutės

Pagamintos iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Vidiniai matmenys 25 cm × 25 cm × 15 cm aukščio, sienelių storis 0,5 ±0,05 cm.

5.9.   Kvadratiniai plastikiniai lakštai

Pagaminti iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Dydis ne mažiau kaip 30 cm × 30 cm, storis 0,5 ±0,05 cm.

5.10.   Formavimo įrenginys

Brabender rutulinis apvalintuvas (Brabender OHG) ar kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

6.   Mėginių ėmimas

Pagal ICC standartą 101.

7.   Tyrimas

7.1.   Vandens kiekio nustatymas

Vandens absorbcija nustatoma pagal ICC standartą 115/1.

7.2.   Malto salyklo priedo nustatymas

Miltų kritimo skaičius nustatomas pagal ISO 3093:1982. Jei kritimo skaičius yra didesnis kaip 250, naudojamas malto salyklo priedas. Salyklo kiekis, kurio reikia pasiekti kritimo skaičių nuo 200 iki 250, nustatomas ruošiant miltų mišinių seriją su didėjančiu malto salyklo (4.5) kiekiu. Jei kritimo skaičius yra 250 arba mažesnis, malto salyklo priedo nededama.

7.3.   Aktyvių sausųjų mielių reaktyvavimas

Cukraus tirpalo (4.4) temperatūrą nustatoma 35 ± 1 oC. Viena aktyvių sausųjų mielių masės dalis supilama į keturias cukraus tirpalo atitinkamos temperatūros masės dalis. Nemaišoma. Jei reikia, lėtai pasukiojama.

Paliekama 10 ± 1 minučių, paskui maišoma, kol susidaro vienalytė suspensija. Ji panaudojama per 10 minučių.

7.4.   Miltų ir vandens temperatūra tešlos maišymui

Miltų ir vandens temperatūra turi būti tokia, kad įmaišytos tešlos temperatūra būtų 27 ± 1 oC.

7.5.   Tešlos sudėtis

2 g tikslumu pasveriama 10 y/3 g miltų pagal esamą drėgnumą (tai atitinka 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %); čia „y“ yra naudotas miltų kiekis bandyme farinografu (žr. ICC standartą 115/1).

0,2 g tikslumu pasveriamas salyklo miltelių kiekis, reikalingas sumažinti kritimo rodiklį iki ribų nuo 200 iki 250 (7.2).

Pasveriama 430 ± 5 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo (4.3) ir įpilama tiek vandens, kad bendra masė sudarytų (x – 9) 10 y/3 g (žr. 10.2); čia „x“ yra bandyme farinografu (žr. ICC standartą 115/1) naudoto vandens kiekis. Bendra masė (paprastai nuo 450 g iki 650 g) turi būti sudaryta 1,5 g tikslumu.

Pasveriama 90 ± 1 g mielių suspensijos (7.3).

Bendra tešlos masė pažymima P ir apskaičiuojama kaip miltų, cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo, vandens, mielių suspensijos ir salyklo kiekio suma.

7.6.   Maišymas

Prieš maišant maišyklės temperatūra šiltu vandeniu pakeliama iki 27 ± 1 oC.

Į maišyklę supilami skysti tešlos ingredientai, ant jų suberiami miltai, sumaišyti su maltu salyklu.

Maišyklė įjungiama (pirmu greičiu, 1 400 aps./min.) ir tešla maišoma 60 sekundžių. Po 20 sekundžių nuo maišymo pradžios pritvirtinta prie maišyklės dangčio grandyklė du kartus apsukama.

Išmatuojama tešlos temperatūra. Ji turi būti ne mažesnė kaip 26 oC ir ne didesnė kaip 28 oC; jei ji neatitinka šio intervalo, tešla išmetama ir, parinkus reikiamą komponentų temperatūrą, užmaišoma nauja jos porcija.

Tešlos savybės įvertinamos vienu iš toliau nurodytų terminų:

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios masė rišli, beveik nelimpa prie maišyklės sienelių ir maišiklio. Tešla turi būti lengvai paimama rankomis ir vienu judesiu be žymių nuostolių išimama iš maišyklės.

7.7.   Dalijimas ir apvalinimas

2 g tikslumu pasveriami trys tešlos ruošiniai, kurių masė apskaičiuojama pagal formulę:

p

=

0,25 P, čia:

p

=

pasverto tešlos ruošinio masė;

P

=

visos tešlos masė.

Tuoj pat tešlos ruošiniai 15 sekundžių apvalinami formavimo įrenginiu (5.10), paskui sudedami ant kvadratinių plastikinių lakštų (5.9), uždengiami apverstomis plastikinėmis dėžutėmis (5.8) 30 ± 2 minučių laikomi kildinimo kameroje (5.7).

Miltais nebarstoma.

7.8.   Formavimas

Išimti iš kildinimo kameros ruošiniai, uždengti apverstomis dėžutėmis, ant plastikinių lakštų atnešami prie formavimo įrenginio (5.10) ir kiekvienas jų dar kartą apvalinamas 15 sekundžių. Tešlos ruošiniai atidengiami tik prieš apvalinimą. Tešlos savybės pakartotinai įvertinamos tais pačiais terminais:

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios ruošiniai beveik arba visai nelimpa prie formavimo įrenginio sienelių ir gali laisvai jame judėti, suformuojant taisyklingos formos rutulį. Operacijos pabaigoje, pakėlus formavimo įrenginio dangtelį, turi nesimatyti prie sienelių prilipusios tešlos.

8.   Tyrimo ataskaita

Tyrimo ataskaitoje turi būti pateikta:

tešlos tinkamumo mechaniniam apdorojimui įvertinimas maišymo pabaigoje ir formavimo metu,

miltų be malto salyklo priedo kritimo skaičius,

visi pastebėti nukrypimai.

Joje taip pat turi būti nurodyta:

taikytas tyrimo metodas;

visa reikiama informacija mėginiui identifikuoti.

9.   Bendrosios pastabos

9.1.

Formulė suminiam tešlos skysčių kiekiui apskaičiuoti paremta tokiais principais:

reikiamai konsistencijai gauti, į 300 g miltų, kurių drėgnumas 14 %, pilama x ml vandens. Kadangi tiriamasis kepimas atliekamas iš 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %, o vandens kiekis x nustatytas 300 g miltų, tiriamajam kepimui reikiamas vandens kiekis apskaičiuojamas dalijant x iš trijų ir dauginant iš dešimties, kitaip tariant – 10 x/3 g.

430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpale yra 15 g druskos ir 15 g cukraus. Šis tirpalo kiekis įskaičiuojamas į suminį skysčio kiekį. Taigi, norint pridėti į tešlą 10 x/3 g vandens, į ją reikia pridėti (10 x/3 + 30) g skysčio; šį kiekį sudaro 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo ir vanduo.

Nors dalį mielių suspensijai gauti sunaudoto vandens sugeria mielės, šioje suspensijoje taip pat yra laisvo vandens. Nustatyta, kad 90 g mielių suspensijos yra 60 g laisvo vandens. Šis kiekis vandens turi būti išskaičiuotas iš tešlos skysčio kiekio, taigi būtina pridėti 10 x/3 plius 30 minus 60 g. Tai gali būti išreikšta taip: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/30–30 = (x/3–3) 10 = (x – 9) 10/3, t. y. 7.5. punkte nurodyta formule. Jei, pvz., bandyme farinografu vandens kiekis x buvo 165 ml, šią vertę reikia įrašyti į minėtą formulę; taigi prie 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties reikia pridėti tokį kiekį vandens:

(165–9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Šis metodas netaikomas tiesiogiai kviečiams. Norint pritaikyti jį kviečių kepimo savybėms įvertinti naudojama toliau pateikta metodika:

Iš kviečių išvalomos priemaišos ir nustatomas valytų kviečių drėgnumas. Jeigu jis yra nuo 15,0 % iki 16,0 %, kviečių drėkinti nereikia. Jei drėgnumas yra kitoks, likus ne mažiau kaip trims valandoms iki malimo jis sureguliuojamas, kad būtų 15,5 ±0,5 %.

Kviečiai malami Buehler laboratoriniu malūnu MLU 202 ar Brabender Quadrantum Senior malūnu arba kitu analogiškų charakteristikų įrenginiu.

Malimo procesas sureguliuojamas taip, kad miltų išeiga būtų ne mažesnė kaip 72 %, o pelenų kiekis, išreikštas sausųjų medžiagų masės procentais, sudarytų nuo 0,50 iki 0,60 %.

Pelenų kiekis miltuose nustatomas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 II priedo nuostatas, o drėgnumas – pagal šio reglamento nuostatas. Išeiga apskaičiuojama

pagal tokią lygtį:

E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %,

čia:

E

=

išeiga;

f

=

miltų drėgnumas;

w

=

kviečių drėgnumas;

F

=

pagamintų f drėgnumo miltų masė;

W

=

w drėgnumo sumaltų kviečių masė.

Pastaba

.

Informacija apie naudotinus komponentus ir įrangą pateikta Instituut von Groan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Nyderlandai, 1977 m. kovo 31 d. dokumente T/77 300.

VIII DALIS

Stikliškumo praradimo rodiklio nustatymas

1.   Principas

Grūdų, kurie visiškai ar iš dalies prarado stikliškumą, procentinei daliai nustatyti naudojama tik dalis mėginio. Grūdai supjaustomi Pohlo grūdų pjaustytuvu arba jam tapačiu įtaisu.

2.   Įranga

Pohlo grūdų pjaustytuvas arba jam tapatus įtaisas,

pincetas, skalpelis,

padėklas arba dubuo.

3.   Tyrimas

a)

tyrimas atliekamas su 100 g mėginiu, išrinkus visas medžiagas, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus;

b)

mėginys paskleidžiamas ant padėklo ir gerai homogenizuojamas;

c)

plokštelė įstatoma į grūdų pjaustytuvą ir ant grotelių paberiama sauja grūdų. Gerai pakratoma, kad kiekvienoje skylutėje būtų tik po vieną grūdą. Atskiriamoji dalis grūdams prispausti nuleidžiama, ir grūdai perpjaunami;

d)

paruošiama pakankamai plokštelių, kad galima būtų perpjauti ne mažiau kaip 600 grūdų;

e)

suskaičiuojami grūdai, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné);

f)

apskaičiuojama grūdų, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné), procentinė dalis.

4.   Rezultatų išraiška

I

=

medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, masė,

M

=

išvalytų grūdų, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné), procentinė dalis.

5.   Rezultatas

Grūdų, kurie visiškai arba iš dalies prarado stikliškumą (mitadiné), procentinė dalis yra:

[M × (100 – I)]/100 = …

IX DALIS

Kainos padidinimas ir sumažinimas

I lentelė

Kainos padidinimo dėl drėgmės kiekio koeficientai

Kukurūzai ir sorgas

Grūdai (išskyrus kukurūzus ir sorgą)

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR/t)

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


II lentelė

Kainos sumažinimo dėl drėgmės kiekio koeficientai

Kukurūzai ir sorgas

Grūdai (išskyrus kukurūzus ir sorgą)

Drėgmės kiekis

(%)

Kainos sumažinimas

(EUR/t)

Drėgmės kiekis

(%)

Kainos sumažinimas

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


III lentelė

Kainos sumažinimo dėl natūrinio svorio koeficientai

Grūdai

Specifinė masė

(kg/hl)

Kainos sumažinimas

(EUR/t)

Paprastieji kviečiai

Mažiau nei 76–75

0,5

 

Mažiau nei 75–74

1,0

 

Mažiau nei 74–73

1,5

Miežiai

Mažiau nei 64–62

1,0


IV lentelė

Kainos sumažinimo dėl baltymų kiekio koeficientai

Baltymų kiekis (7)

(N × 5,7)

Kainos sumažinimas

(EUR/t)

Mažiau nei 11,5–11,0

2,5

Mažiau nei 11,0–10,5

5

X DALIS

Praktinis metodas intervencinių agentūrų taikomam sorgų kainų mažinimui nustatyti

1.   Pagrindiniai duomenys

P

=

tanino kiekis sausojoje medžiagoje,

0,4 %

=

tanino kiekio procentinės dalies riba, kurią viršijus mažinama kaina, 11 % (8) = sumažinimo dalis, atitinkanti 1 % tanino sausojoje medžiagoje.

2.   Sumažinimo koeficiento apskaičiavimas

Bazinės kainos mažinimo koeficientas eurais skaičiuojamas pagal tokią formulę:

11 (P – 0,40)

Image

Image

XI DALIS

Kainos padidinimo ir sumažinimo apskaičiavimas

38 straipsnyje numatytas kainų padidinimas ir sumažinimas išreikštas eurais už toną ir taikomas intervencijai pasiūlytų grūdų intervencinei kainai, ją padauginus iš sumažinimo ir padidinimo procentų sumos, nustatytos šia tvarka:

a)

jei intervencijai teikiamų kukurūzų ir sorgo drėgnumas yra mažesnis nei 13 %, o kitų grūdinių kultūrų atveju – 14 %, taikomi šio priedo IX dalies I lentelėje nurodyti kainos padidinimo dydžiai. Jei minėtų intervencijai siūlomų grūdų drėgnumas yra didesnis kaip atitinkamai 13 % ir 14 %, kaina mažinama šio priedo II IX dalies II lentelėje nurodytais dydžiais;

b)

jei intervencijai siūlomų grūdų natūrinis svoris skiriasi nuo atitinkamai 76 kg/hl svorio/tūrio santykio paprastųjų kviečių ir 64 kg/hl miežių atveju, kaina mažinama šio priedo IX dalies III lentelėje nurodytais dydžiais;

c)

jei skaldytų grūdų kiekis kietuosiuose kviečiuose, paprastuosiuose kviečiuose ir miežiuose yra didesnis kaip 3 %, o kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 4 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,05 EUR;

d)

jei grūdų priemaišų kiekis kietuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 2 %, kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 4 %, o paprastuosiuose kviečiuose ir miežiuose – didesnis kaip 5 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,05 EUR;

e)

jei sudygusių grūdų kiekis yra didesnis kaip 2,5 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,05 EUR;

f)

jei įvairių priemaišų (Schwarzbesatz) kiekis kietuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 0,5 %, o paprastuosiuose kviečiuose, miežiuose, kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 1 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,1 EUR;

g)

jei margų grūdų kiekis kietuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 20 %, už kiekvieną papildomą procentą ar jo dalį kaina mažinama po 0,2 EUR;

h)

jei baltymų kiekis paprastuosiuose kviečiuose yra mažesnis kaip 11,5 %, kaina mažinama šio priedo IX dalies IV lentelėje nurodytais dydžiais;

i)

jei tanino kiekis intervencijai siūlomuose sorguose yra didesnis kaip 0,4 % sausosios medžiagos, kainos sumažinimas apskaičiuojamas taikant šio priedo X dalyje aprašytą metodą.

XII DALIS

Grūdų mėginių ėmimo ir analizės metodai

1.

Kiekvienos grūdų partijos kokybės charakteristikos nustatomos iš siūlomos siuntos tipinio mėginio, kurį sudaro kiekvieno pristatymo metu paimti mėginiai, imant po vieną mėginį iš ne mažesnio kaip 60 tonų grūdų kiekio.

2.

Intervencinė agentūra savo atsakomybe išanalizuoja paimtų mėginių savybes per 20 darbo dienų nuo tipinio mėginio paėmimo.

3.

Intervencijai pateiktų grūdų kokybei nustatyti taikomi metodai yra nustatyti šio priedo IV, V, VI ir VII dalyse.

4.

Konkurso dalyviui ar pasiūlymo teikėjui rezultatai perduodami padarant 34 straipsnyje nurodytą perėmimo įrašą.

5.

Kilus ginčui, intervencinė agentūra atlieka būtinus pakartotinius grūdų tyrimus.


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  Sausosios medžiagos procentas

(4)  OL L 70, 2006 3 9, p. 12.

(5)  Oro temperatūra kaitinimo kameros viduje.

(6)  Jos kaitinimo galia turi būti tokia, kad nustačius veikti nuo 130 oC iki 133 oC temperatūroje ir sudėjus maksimalų kiekį vienu metu džiovintinų mėginių, tokią temperatūrą galima būtų pasiekti greičiau kaip per 45 minutes. Ventiliacija turi būti tokia, kad mažagrūdžius javus (paprastuosius kviečius, kietuosius kviečius, miežius ir sorgus) džiovinus dvi valandas, o o kukurūzus – keturias valandas, manų kruopų (arba kukurūzų) visų mėginių, kurie gali tilpti kaitinimo kameroje, rezultatai ne daugiau kaip 0,15 % skirtųsi nuo rezultatų, gautų džiovinus mažagrūdžius javus tris valandas, o kukurūzus – penkias valandas.

(7)  Sausosios medžiagos %.

(8)  Sumažinimo koeficientas taikomas sorgų kainai, remiantis tanino kiekiu 1 000 g sausosios medžiagos:

a)

naminių paukščių galima pasisavinti energija, esanti 1 000 g sorgų sausosios medžiagos su 0 % teoriniu tanino kiekiu: 3 917 kcal;

b)

naminių paukščių galimos pasisavinti energijos, esančios 1 000 g sorgų sausosios medžiagos, sumažėjimas sulig kiekvienu papildomu tanino kiekio procentiniu punktu: 419 kcal;

c)

maksimalaus tanino kiekio intervencijai priimtinuose sorguose ir standartinės kokybės reikalavimuose numatyto kiekio skirtumas procentiniais punktais: 1,0–0,30 = 0,70;

d)

naminių paukščių galimos pasisavinti energijos sorguose su 1,0 % tanino ir naminių paukščių galimos pasisavinti energijos sorguose su standartinės kokybės (0,30 %) tanino kiekiu skirtumas procentais

e)

sumažinimas, atitinkantis 1 % tanino kiekio sausojoje medžiagoje, viršijus 0,30 % ribą


II PRIEDAS

RYŽIAI

I DALIS

Žaliavinių ryžių tinkamumo kriterijai

7 straipsnio 1 dalyje nurodyti ryžiams taikomi reikalavimai visų pirma yra tokie:

a)

žaliaviniai ryžiai yra be kvapo ir juose nėra gyvų vabzdžių;

b)

drėgmė neviršija 14,5 %;

c)

perdirbimo išeiga nėra mažiau kaip penkiais punktais žemesnė už šio priedo III dalyje išvardintas bazines išeigas;

d)

įvairių priemaišų procentinė dalis, kitų rūšių ryžių grūdų procentinė dalis ir ryžių, kurie nėra standartinės kokybės pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo apibrėžimą, neviršija šio priedo IV dalyje nurodytų didžiausių procentinių dalių pagal ryžių rūšį;

e)

radioaktyvumo lygis neviršija bendrijos teisės aktais leistino didžiausio lygio.

Šiame priede „įvairiomis priemaišomis“ laikomos kitos medžiagos nei ryžiai.

II DALIS

Kainų padidinimas ir sumažinimas

1.

38 straipsnyje numatytas kainos padidinimas ir sumažinimas išreikštas eurais už toną ir taikomas intervencijai pasiūlytų žaliavinių ryžių intervencinei kainai, ją padauginus iš sumažinimo ir padidinimo procentų sumos, nustatytos šia tvarka:

a)

kai žaliavinių ryžių drėgmės kiekis viršija 13 %, intervencinės kainos sumažinimo procentas yra lygus skirtumui tarp intervencijai pasiūlytų žaliavinių ryžių drėgmės procento, nurodant 1 skaičių po kablelio, ir 13 %;

b)

kai ryžių perdirbimo išeiga skiriasi nuo šio priedo III dalies 1 punkte nurodytos tos veislės ryžių bazinės išeigos, kaina didinama ar mažinama taip, kaip nurodyta šio priedo III dalies 2 punkte;

c)

kai žaliavinių ryžių grūdų su defektais kiekis viršija standartinės kokybės žaliavinių ryžių leidžiamą nuokrypį, kaina pagal ryžių rūšį mažinama taip, kaip nurodyta šio priedo V dalyje;

d)

kai žaliaviniuose ryžiuose įvairių priemaišų yra daugiau nei 0,1 %, jie perkami intervencijai, intervencinę kainą sumažinus 0,02 % už kiekvieną papildomą 0,01 % skirtumą;

e)

kai intervencijai siūloma nurodytos veislės žaliavinių ryžių siunta ir kai joje yra daugiau nei 3 % kitos veislės ryžių, ta siunta perkama intervencinę kainą sumažinus 0,1 % už kiekvieną papildomą 0,1 % skirtumą.

2.

1 punkte nurodyti kainos padidinimai ir sumažinimai taikomi remiantis svertiniu šio priedo VI dalyje nurodytų tipinių mėginių tyrimo rezultatų vidurkiu.

III DALIS

Perdirbimo išeigai taikomi kriterijai

1.   Bazinė perdirbimo išeiga

Veislės pavadinimas

Išeiga sveikais grūdais

(%)

Bendroji išeiga

(%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nenurodytos veislės

64

72

2.   Kainos padidinimas ir sumažinimas dėl perdirbimo išeigos

Nulukštentų žaliavinių ryžių išeiga sveikais grūdais

Kainos padidinimas arba sumažinimas pagal išeigos vienetą

Didesnė už bazinę išeigą

Kaina padidinama 0,75 %

Mažesnė už bazinę išeigą

Kaina sumažinama 1 %

Bendra žaliavinių ryžių išeiga nulukštentais ryžiais

Kainos padidinimas arba sumažinimas pagal išeigos vienetą

Didesnė už bazinę išeigą

Kaina padidinama 0,60 %

Mažesnė už bazinę išeigą

Kaina sumažinama 0,80 %

IV DALIS

Didžiausios procentinės dalys

Grūdų defektai

Trumpagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 92

Vidutinių grūdų ir A tipo ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodai 1006 10 94 ir 1006 10 96

B tipo ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 98

Sukalkėję grūdai

6

4

4

Grūdai su raudonais ruoželiais

10

5

5

Taškuoti grūdai

4

2,75

2,75

Gintariniai grūdai

1

0,50

0,50

Geltoni grūdai

0,175

0,175

0,175

Įvairios priemaišos

1

1

1

Kitų rūšių ryžių grūdai

5

5

5

V DALIS

Kainos mažinimas dėl grūdų su defektais

 

Defektų procentinė dalis, dėl kurios mažinama intervencinė kaina

Taikomas kainos sumažinimo procentas (1) už kiekvieną papildomą skirtumą palyginus su mažesne riba

Grūdų defektai

Trumpagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 92

Vidutinių grūdų ir A tipo ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodai 1006 10 94 ir 1006 10 96

B tipo ilgagrūdžiai ryžiai

KN kodas 1006 10 98

Sukalkėję grūdai

nuo 2 % iki 6 %

nuo 2 % iki 4 %

nuo 1,5 % iki 4 %

1 % už kiekvieną papildomą 0,5 % skirtumą

Grūdai su raudonais ruoželiais

nuo 1 % iki 10 %

nuo 1 % iki 5 %

nuo 1 % iki 5 %

1 % už kiekvieną papildomą 1 % skirtumą

Taškuoti grūdai

nuo 0,50 % iki 4 %

nuo 0,50 % iki 2,75 %

nuo 0,50 iki 2,75 %

0,8 % už kiekvieną papildomą 0,25 % skirtumą

Gintariniai grūdai

nuo 0,05 % iki 1 %

nuo 0,05 % iki 0,50 %

nuo 0,05 % iki 0,50 %

1,25 % už kiekvieną papildomą 0,25 % skirtumą

Geltoni grūdai

nuo 0,02 % iki 0,175 %

nuo 0,02 % iki 0,175 %

nuo 0,02 % iki 0,175 %

6 % už kiekvieną papildomą 0,125 % skirtumą

VI DALIS

Žaliavinių ryžių mėginių ėmimo ir analizės metodai

1.

Tam, kad būtų patikrinta, ar atitinka šio priedo I dalyje nustatytus kokybės reikalavimus, dalyvaujant pasiūlymo teikėjui ar konkurso dalyviui arba tinkamai jo (-s) įgaliotam atstovui, intervencinė agentūra ima mėginius.

Sudaromi trys mažiausios vienetinės masės vieno kilogramo svorio tipiniai mėginiai. Jie atitinkamai skirti:

a)

pasiūlymo teikėjui ar konkurso dalyviui,

b)

sandėliavimo vietai, kurioje vyksta perėmimas,

c)

intervencinei agentūrai.

Reikiamų tipinių mėginių skaičius gaunamas siūlomos siuntos kiekį padalijus iš 10 tonų. Visi mėginiai sveria vienodai. Tipiniai mėginiai sudaromi iš mėginių sumos, padalintos iš trijų.

Kokybės reikalavimai yra tikrinami pagal saugyklai, kurioje vyksta perėmimas, skirtą tipinį mėginį.

2.

Tipiniai mėginiai imami iš kiekvienos siuntos dalies (pristatytos sunkvežimiais, baržomis, geležinkelio vagonais) 1 punkte numatytomis sąlygomis.

Jei prekės pristatomos dalimis, prieš siuntai patenkant į intervencinę saugyklą užtenka patikrinti tik kiekvienos pristatytos dalies drėgmės bei priemaišų kiekį ir ar nėra gyvų vabzdžių. Tačiau tais atvejais, kai vėliau nuodugniai patikrinus paaiškėja, kad siuntos dalis neatitinka minimalių kokybės reikalavimų, atitinkamą kiekį atsisakoma perimti. Jei valstybės narės intervencinė agentūra gali patikrinti kiekvienos pristatytos dalies visus minimalius kokybės reikalavimus iki jai patenkant į saugyklą, ji atsisako perimti tas pristatytas dalis, kurios tų reikalavimų neatitinka.

3.

Radioaktyvumo lygio kontrolė atliekama, jeigu to reikalauja situacija ir tiktai ribotą laikotarpį.

4.

Pasiūlymo teikėjui ar konkurso dalyviui analizių rezultatai perduodami padarant 34 straipsnyje nurodytą perėmimo įrašą.

5.

Kilus ginčui, intervencinė agentūra atlieka būtinus pakartotinius grūdų tyrimus, kurių išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis.

Naują naujo tipinio mėginio, sudaryto lygiomis dalimis iš pasiūlymo teikėjo ar konkurso dalyvio ir intervencinės agentūros turimų tipinių mėginių, analizę atlieka intervencinės agentūros pripažinta laboratorija. Tais atvejais, kai siūloma siunta pristatyta dalimis, pateikiamas kiekvieno pristatymo dalimis metu paimtų naujų tipinių mėginių atliktų analizių rezultatų svertinis vidurkis.


(1)  Kiekvienas skirtumas išskaičiuojamas skaičiuojant nuo grūdų su defektais procentinės dalies antrojo skaičiaus po kablelio.


III PRIEDAS

JAUTIENA

I DALIS

Jautienos tinkamumo kriterijai

1.

Gali būti superkami šio priedo V dalyje išvardyti ir šioms Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 V priedo A dalies II punkte nurodytoms kategorijoms priskiriami produktai:

a)

nekastruotų, ne daugiau kaip dviejų metų amžiaus, jaunų vyriškos lyties galvijų mėsa (A kategorija);

b)

kastruotų jaunų vyriškos lyties galvijų mėsa (C kategorija).

2.

Skerdenos ir skerdenų pusės gali būti superkamos tik tuomet, kai jos:

a)

turi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 (1) I priedo I skirsnio III skyriuje nurodytą sveikatos ženklą;

b)

neturi savybių, dėl kurių nebūtų galima jų produktų saugoti arba vėliau vartoti;

c)

nėra galvijų, kurie buvo paskersti taikant nepaprastąsias priemones;

d)

yra kilusios Bendrijoje, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) 39 straipsnyje;

e)

yra galvijų, išaugintų pagal vyraujančius veterinarinius reikalavimus;

f)

neviršija didžiausių Bendrijos teisės aktais nustatytų leistinų radioaktyvumo lygių;

g)

yra gautos iš skerdenų, kurios sveria ne daugiau kaip 340 kg.

Ryžių radioaktyvumo lygis tikrinamas tik esant būtinybei ir tik ribotu laikotarpiu.

3.

Skerdenos arba skerdenų pusės superkamos tik tuomet, kai jos:

a)

pateikiamos prireikus prieš tai jas suinteresuotosios šalies sąskaita padalijus į ketvirčius taip, kaip nurodyta šio reglamento šio priedo V dalyje. Visos skerdenos dalys turi būti tikrinamos, siekiant įvertinti, ar jos atitinka tos dalies 2 punkto reikalavimus. Jei bent vieno iš šių reikalavimų nesilaikoma – jos atmetamos; kai ketvirtis atmetamas dėl to, kad neatitinka pateikimo reikalavimų, arba kai nepatenkinamas pateikimas negali būti ištaisytas priėmimo procedūros metu, atmetamas ir kitas tos pačios skerdenos pusės ketvirtis;

b)

klasifikuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 42 straipsnio 1 dalies a punkte numatytą Bendrijos skalę. Intervencinės agentūros, kruopščiai patikrinusios visas skerdenos dalis, atmeta bet kurį produktą, kuris, jų nuomone, buvo surūšiuotas nesilaikant minėtos skalės;

c)

pirma, paženklintos kategoriją, atitikties klasę bei riebalinės dangos laipsnį žyminčiais ženklais, antra, identifikacijos arba skerdimo numeriu. Kategoriją, atitikties klasę bei riebalinės dangos laipsnį žymintys ženklai turi būti lengvai įskaitomi ir įspaudžiami naudojant netoksišką, stiprų, neištrinamą rašalą ir laikantis kompetentingų nacionalinių institucijų patvirtintos tvarkos. Raidės ir skaitmenys turi būti ne mažesni kaip 2 cm aukščio. Užpakaliniai ketvirčiai ženklinami nugaros pusėje ties ketvirtuoju juosmens slanksteliu, o priekiniai ketvirčiai – apie 10–30 cm nuo krūtinkaulio keteros. Identifikacinis arba skerdimo numeris intervencinės agentūros patvirtintu spaudu arba neištrinamu markeriu įspaudžiamas kiekvieno ketvirčio vidinėje pusėje per vidurį;

d)

paženklinta taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000 (3) nustatytą sistemą.

II DALIS

Konversijos koeficientai

Kokybė

Koeficientai

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

III DALIS

Perėmimo sąlygos ir kontrolė

1.

Produktai pristatomi 10–20 tonų siuntomis. Tačiau šis kiekis gali ir nesiekti 10 tonų, jei tai yra pradinio pasiūlymo likutis arba jei pradinis pasiūlymas mažesnis nei 10 tonų.

Priimdamos ir perimdamos pristatytus produktus, intervencinės agentūros tikrina, ar jie atitinka šio reglamento reikalavimus. Atsižvelgiant į šio priedo I dalies 2 punkto e papunkčio reikalavimus, o ypač į Tarybos direktyvos 96/22/EB (4) 3 straipsnį ir 4 straipsnio 1 dalį, uždraustos medžiagos nebuvimas tikrinamas tiriant mėginį, kurio dydis ir paėmimo būdai yra nustatyti atitinkamuose veterinarijos teisės aktuose.

2.

Jei pirminis tyrimas prieš pat pakrovimą skerdyklų pakrovimo skyriuje ir išvežimą į intervencinę saugyklą nėra atliekamas, skerdenų pusės identifikuojamos taip:

a)

kai jos yra tik paženklintos, ženklai turi atitikti šio priedo I dalies 3 punkto c papunkčio reikalavimus, be to, turi būti užpildytas dokumentas, kuriame nurodomas skerdenų pusių identifikacinis arba skerdimo numeris ir paskerdimo data;

b)

kai jos papildomai yra ženklinamos etiketėmis, etiketės turi atitikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/2008 6 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatas.

Skerdenų puses dalijant į ketvirčius, pjaustoma taip, kaip nurodyta šio priedo VI dalyje. Norint, kad ketvirčiai būtų priimti, perėmimo metu jie sugrupuojami pagal skerdenas arba skerdenų puses. Kai skerdenų pusės prieš išvežant jas į intervencinę saugyklą į ketvirčius nedalijamos, jos pjaustomos atvežtos, taip, kaip nurodyta šio priedo VI dalyje.

Priėmimo punkte kiekvieno ketvirčio tapatybė nustatoma pagal etiketę, kuri turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 6 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis. Be to, etiketėse turi būti nurodytas ketvirčio svoris ir sutarties numeris. Etiketės tvirtinamos tiesiai ant priekinių ir užpakalinių ketvirčių blauzdų/dilbio raumenų sausgyslių arba priekinio ir užpakalinio ketvirčio kaklo juostos sausgyslės, nenaudojant metalinių ar plastikinių sąvaržų.

Priėmimo procedūrą sudaro kiekvieno pristatyto ketvirčio pateikimo formos, rūšies, svorio ir etikečių sistemingas patikrinimas. Be to, patikrinama kiekvienos skerdenos vieno ketvirčio temperatūra. Visų pirma, neturi būti priimamos skerdenos, viršijančios šio priedo I dalies 2 punkto g papunktyje nurodytą didžiausią svorį.

3.

Pirminis tikrinimas gali būti atliekamas prieš pat pakraunant skerdyklos pakrovimo punkte, ir tikrinamas ketvirčių svoris, rūšis, pateikimas ir temperatūra. Visų pirma, neturi būti priimamos skerdenos, viršijančios šio priedo I dalies 2 punkto g papunktyje nurodytą didžiausią svorį. Atmesti produktai atitinkamai paženklinami, ir jų negalima vėl pateikti pirminiam tikrinimui arba priėmimui.

Tikrinamos ne daugiau kaip 20 tonų svorio skerdenų pusių siuntos, kaip numatyta intervencinės agentūros. Tačiau jeigu yra siūlomi ketvirčiai, intervencinė agentūra gali leisti, kad siuntą sudarytų daugiau kaip 20 tonų skerdenų pusių. Kai atmetama daugiau kaip 20 % kiekvienos siuntos visų skerdenų, remiantis 6 punktu, atmetama visa siunta.

Prieš išvežant skerdenų puses į intervencinę saugyklą, jos supjaustomos į ketvirčius taip, kaip nurodyta šio priedo VI dalyje. Kiekvienas ketvirtis sistemingai sveriamas ir paženklinamas Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 6 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis atitinkančia etikete. Be to, etiketėse nurodomas ketvirčio svoris ir sutarties numeris. Etiketės tvirtinamos tiesiai ant priekinių ir užpakalinių ketvirčių blauzdų/dilbio raumenų sausgyslių arba priekinio ir užpakalinio ketvirčio kaklo juostos sausgyslės, nenaudojant metalinių ar plastikinių sąvaržų.

Kad būtų priimti, perėmimo metu kiekvienos skerdenos ketvirčiai sugrupuojami pagal skerdenas arba skerdenų puses.

Iki pat priėmimo punkto kartu su kiekviena siunta turi būti kontrolinis sąrašas su išsamia informacija apie skerdenų puses arba ketvirčius, įskaitant pateiktų ir priimtų arba atmestų skerdenų pusių ar ketvirčių numerius. Kontrolinis sąrašas įteikiamas siuntą priimančiam pareigūnui.

Prieš išvažiuojant iš skerdyklos transporto priemonė užplombuojama. Plombos numeris nurodomas veterinarijos sertifikate arba kontroliniame sąraše.

Priėmimo procedūrą sudaro visų pristatytų ketvirčių pateikimo formos, rūšies, svorio, etikečių ir temperatūros patikrinimas.

4.

Intervencijai siūlomų produktų pirminio tikrinimo bei priėmimo procedūras atlieka intervencinės agentūros pareigūnas arba pastarojo įgaliotas asmuo, kuris yra kvalifikuotas rūšiuotojas, nedalyvaujantis rūšiuojant skerdykloje ir visiškai nesusijęs su konkurso laimėtoju. Tokią nepriklausomybę užtikrina periodiškas keitimasis minėtais pareigūnais tarp intervencinių saugyklų.

Perimant užregistruojamas bendras kiekvienos siuntos ketvirčių svoris, o įrašus saugo intervencinė agentūra.

Siuntą priimantis pareigūnas turi užpildyti dokumentą, kuriame įrašoma išsami informacija apie pateiktų ir priimtų arba atmestų produktų svorį bei skaičių.

5.

Ženklinimo, pristatymo ir tikrinimo reikalavimai, taikomi mėsai su kaulais, iš kurios kaulai bus išimti, 3 straipsnio 5 dalies antros pastraipos reikalavimų neatitinkančiose intervencinėse saugyklose, yra šie:

a)

1 dalyje minimo perėmimo metu priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai, iš kurių bus išimami kaulai, vidinėje ir išorinėje pusėje turi būti identifikuojami pagal raides „INT“, laikantis tų pačių taisyklių, kurios yra nustatytos šio priedo I dalies 3 punkto c papunktyje kategorijai, skerdimo numeriui ir ženklinimo vietai nurodyti; tačiau raidėmis „INT“ ženklinama kiekvieno ketvirčio vidinė pusė ties trečiuoju arba ketvirtuoju priekinių ketvirčių šonkauliu ir septintuoju arba aštuntuoju užpakalinių ketvirčių šonkauliu;

b)

iki perėmimo sėklidžių riebalai turi būti palikti ir pašalinami tik prieš svėrimą;

c)

pristatyti produktai rūšiuojami į siuntas taip, kaip nurodyta šios priedo dalies 1 punkte.

Jei raidėmis „INT“ pažymėtos skerdenos ir ketvirčiai randami ne jiems skirtose vietose, valstybė narė pateikia paklausimą, imasi atitinkamų priemonių ir praneša apie tai Komisijai.

6.

Jei dėl skerdenų pusių arba ketvirčių numerio atmetama 20 % pateiktos siuntos, atmetama visa siunta, o visi produktai atitinkamai paženklinami ir negali būti vėl pateikti pirminiam patikrinimui arba priėmimui.

IV DALIS

Iškaulinėjimas

I.   Bendrieji iškaulinėjimo reikalavimai

1.

Kaulai gali būti išimami tik pjaustymo įmonėse, užregistruotose arba patvirtintose remiantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsniu, šalia kurių yra vienas arba keli šaldikliai su ventiliatoriumi.

Valstybės narės prašymu Komisija gali ribotą laiką leisti nesilaikyti pirmoje pastraipoje nurodyto įpareigojimo. Priimdama sprendimą, Komisija atsižvelgia į dabartinę įmonės plėtrą ir įrenginių tobulinimą, sveikatos bei kontrolės reikalavimus ir laipsniško derinimo šioje srityje tikslą.

2.

Gabalai be kaulų turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir šio reglamento šio priedo VIII dalyje nustatytus reikalavimus.

3.

Kaulai nepradedami išiminėti tol, kol neperimta visa siunta.

4.

Iškaulinėjant, tvarkant arba pakuojant intervencinę jautieną, pjaustymo kambaryje neturi būti jokios kitos mėsos. Tačiau su jautiena tuo pačiu metu pjaustymo kambaryje gali būti ir kiauliena, bet ši turi būti perdirbama atskiroje gamybos linijoje.

5.

Visi iškaulinėjimo darbai atliekami nuo 7 val. ryto iki 6 val. vakaro; kaulai neišimami šeštadieniais, sekmadieniais arba valstybinių švenčių dienomis. Dalyvaujant kontroliuojančioms institucijoms gali būti dirbama dviem valandom ilgiau.

Jei perėmimo dieną iškaulinėjimas negali būti baigtas, intervencinės agentūros užantspauduoja šaldymo kambarius, kuriuose laikomi produktai, ir tik tos pačios institucijos gali nuimti šias plombas, kai iškaulinimo darbai pratęsiami.

II.   Sutartys ir sąlygos

1.

Mėsa iškaulinėjama pagal sutartį, laikantis intervencinių agentūrų nustatytų sąlygų ir sutartyse nurodytų sąlygų.

2.

Intervencinių agentūrų nustatytose specifikacijose pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis pjaustymo įmonės, nurodomos būtinos įmonės bei įrenginiai ir užtikrinama, kad būtų tvirtai laikomasi Bendrijos taisyklių, skirtų gabalų ruošimui.

Pirmiausia jos nustato išsamius reikalavimus iškaulinėjimui, nurodo, koks gabalų paruošimo, apipjaustymo, pakavimo, šaldymo ir išsaugojimo būdas turi būti taikomas, kad intervencinė agentūra šiuos gabalus perimtų.

III.   Iškaulinėjimo kontrolė

1.

Intervencinės agentūros užtikrina visų iškaulinėjimo operacijų nuolatinę kontrolę.

Kontroliuoti gali būti pavesta institucijoms, kurios visiškai nepriklauso nuo prekiautojų, skerdėjų ir saugotojų. Tokiais atvejais intervencinės agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai patikrintų su kiekvienu paskelbtu konkursu susijusios mėsos iškaulinėjimą iš anksto apie tai nepranešę. Atliekant šią kontrolę, tikrinamos atsitiktinai pasirinktos gabalų dėžės prieš ir po šaldymo, ir panaudoti kiekiai lyginami, pirma, su gautais kiekiais ir, antra, su kaulais, riebalais ir nuopjovomis. Turi būti patikrinta ne mažiau kaip 5 % dėžių, per dieną užpildytų konkrečiais gabalais, o kai dėžių yra pakankamai, ne mažiau kaip penkios dėžės su vienos rūšies gabalais.

2.

Priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai iškaulinėjami atskirai. Kiekvieną iškaulinėjimo dieną:

a)

lyginamas gabalų skaičius ir užpildytos dėžės;

b)

užpildoma forma, kurioje atskirai nurodoma priekinių ir užpakalinių ketvirčių iškaulinėjimo išeiga.

IV.   Specialieji iškaulinėjimo reikalavimai

1.

Iškaulinėjant, apipjaustant ir pakuojant, bet dar nesušaldžius, galvijienos vidinė temperatūra niekad neturi būti didesnė kaip + 7 oC.

Gabalų negalima gabenti prieš tai jų nesušaldžius naudojant ventiliatorių, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos šios dalies I skirsnio 1 dalyje numatytos išlygos.

2.

Prieš pat iškaulinėjimą turi būti visiškai pašalintos visos etiketės ir nereikalingos medžiagos.

3.

Turi būti švariai pašalinti visi kaulai, sausgyslės, kremzlės, sprando ir keteros raiščiai (ligamentum nuchae) ir šiurkštieji jungiamieji audiniai. Gabalų apipjaustymas turi apsiriboti riebalų, kremzlių, sausgyslių, sąnarių kapsulių ir kitų nurodytų nuopjovų pašalinimu. Turi būti pašalinti visi matomi nerviniai ir limfiniai audiniai.

4.

Didieji kraujo indai ir krešuliai bei suteptos vietos turi būti kruopščiai pašalinti, jei įmanoma, truputį nupjaustant.

V.   Gabalų pakavimas

1.

Tuoj pat po iškaulinėjimo gabalai pakuojami taip, kad, laikantis šio priedo VIII dalyje nustatytų reikalavimų, nė viena mėsos dalis tiesiogiai nesiliestų su kartonine dėže.

2.

Dėžėms iškloti naudojamas polietilenas ir polietileno lapai arba maišai, į kuriuos vyniojami gabalai, turi būti ne mažiau kaip 0,05 mm storio ir tinkami vynioti maisto produktams.

3.

Naudojamos kartoninės dėžės, padėklai ir metalinės dėžės turi atitikti šio priedo IX dalyje nurodytus reikalavimus.

VI.   Gabalų saugojimas

Intervencinės agentūros užtikrina, kad visa supirkta jautiena be kaulų būtų laikoma atskirai ir kad ją būtų nesunku atpažinti pagal konkursą, gabalus ir saugojimo mėnesį.

Gabalai saugojami šaltose saugyklose, esančiose valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso intervencinė agentūra, teritorijoje.

VII.   Iškaulinėjimo išlaidos

Šios dalies II skirsnyje minimų sutarčių ir mokėjimų pagal jas objektas yra šio reglamento taikymo nulemtos operacijos bei išlaidos, pirmiausia:

a)

priimtų produktų su kaulais gabenimo į pjaustymo įmonę išlaidos;

b)

iškaulinėjimas, apipjaustymas, pakavimas ir sušaldymas naudojant ventiliatorių;

c)

sušaldytų gabalų saugojimas, pakrovimas, gabenimas ir intervencinių agentūrų perėmimas jų pačių paskirtose šaltose saugyklose;

d)

išlaidos, susijusios su medžiagomis, ypač pakavimo;

e)

intervencinių agentūrų pjaustymo įmonėse paliktų kaulų, riebalų ir nuopjovų vertė.

VIII.   Terminai

Iškaulinėjimas, apipjaustymas ir pakavimas turi būti užbaigtas per 10 kalendorinių dienų nuo skerdimo. Tačiau valstybės narės gali nustatyti trumpesnius laikotarpius.

Naudojant ventiliatorių šaldoma tuoj pat po pakavimo, visada pradedama šaldyti tą pačią dieną; iškaulinėtos mėsos kiekis neturi viršyti šaldiklių su ventiliatoriumi dienos pajėgumų.

Iškaulinėtos mėsos vidaus temperatūra sušaldant naudojant ventiliatorių per 36 valandas sumažinama iki – 7 oC arba dar daugiau.

IX.   Produktų atmetimas

1.

Kai šios dalies III skirsnio 1 punkte minėtų patikrinimų metu nustatoma, kad iškaulinėjimo įmonės pažeidė šios dalies 1–8 punktus, nuostatas konkrečių gabalų atžvilgiu, papildomai tikrinami dar 5 % tą dieną pripildytų kartoninių dėžių. Nustačius daugiau pažeidimų, tikrinami dar 5 % visų dėžių su atitinkamos rūšies gabalais. Jei ketvirtąjį kartą tikrinant 5 % dėžių nustatoma, kad bent 50 % iš jų neatitinka minėtų straipsnių nuostatų, tikrinama visa tos rūšies gabalų tos dienos produkcija. Tačiau jei pažeidimas siejamas su ne daugiau kaip 20 % dėžių, visos dienos produkcijos tikrinti nebūtina.

2.

Kai, remiantis 1 punktu, nuostatų neatitinka mažiau kaip 20 % dėžių su konkrečios rūšies gabalais, atmetamas visas šių kartoninių dėžių turinys ir už juos nesumokama. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią šio priedo X dalyje nustatytą kainą, taikomą atmestiems gabalams.

Jei anksčiau minėtų straipsnių nuostatų neatitinka mažiausiai 20 % kartoninių dėžių su tam tikros rūšies gabalais, intervencinė agentūra atmeta tokių gabalų visą dienos produkciją ir pinigai nesumokami. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią šio priedo X dalyje nustatytą kainą, taikomą atmestiems gabalams.

Jei mažiausiai 20 % kartoninių dėžių su įvairiais tą dieną gautais gabalais neatitinka nuostatų, intervencinė agentūra atmeta visą dienos produkciją ir pinigų mokėti nereikia. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią kainą, kurią agentūra, remdamasi 19 straipsnio 2 dalimi, 27, 37 ir 39 straipsniais, konkurso laimėtojui moka už pradžioje supirktus produktus su kaulais, kurie po iškaulinėjimo buvo atmesti, plius 20 %.

Kai taikoma trečia pastraipa, netaikoma pirma ir antra.

3.

Nukrypstant nuo 1 ir 2 punktų, kai dėl didelio aplaidumo arba apgaulės iškaulinėjimo įmonė nesilaiko šios dalies I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsnių:

a)

intervencinė agentūra atmeta visus nustatytą dieną iškaulinėtus produktus ir pinigų nemoka;

b)

iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią kainą, kurią agentūra, remdamasi 19 straipsnio 2 dalimi, 27, 37 ir 39 straipsniais, konkurso laimėtojui moka už pradžioje supirktus produktus su kaulais, kurie po iškaulinėjimo buvo atmesti remiantis a punktu, tą kainą padidinus 20 %.

V DALIS

Produktų klasifikavimas

 

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

 

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

 

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

 

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

 

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

 

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

 

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

 

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

 

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

 

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

 

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

 

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

 

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

 

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

 

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

 

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

 

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

 

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

 

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

 

UNITED KINGDOM

I.

Great Britain

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.

Northern Ireland

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

VI DALIS

Skerdenoms, skerdenų pusėms ir ketvirčiams taikytinos nuostatos

1.

Galvijų, paskerstų ne daugiau kaip prieš šešias ir ne mažiau kaip prieš dvi dienas, skerdenos ar skerdenų pusės, šviežios arba šaldytos (KN kodas 0201).

2.

Šiame reglamente taikomi tokie apibūdinimai:

a)

skerdena – tai skerdykloje ant kablio už blauzdikaulio sausgyslės pakabintas paskersto gyvulio vientisas kūnas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, pateiktas:

be galvos ir nagų; galva atskiriama nuo skerdenos ties pirmojo kaklo slankstelio ir pakaušio sąnario vieta, o nagos – riešo plaštakos arba kulno slėsnos sąnarių srityse,

be krūtinės ląstos ir pilvo ertmės srityse esančių organų, be inkstų, inkstų riebalų bei dubens riebalų,

be lytinių organų ir prie jų prisitvirtinusių raumenų,

be plonosios ir storosios diafragmos,

be uodegos ir pirmojo uodegos slankstelio,

be stuburo smegenų,

be sėklidžių riebalų ir šalia esančių paslėpsnio riebalų,

be pilvo raumens fascijos baltosios linijos srityje,

be riebalų prie vidinių raumenų,

be jungo venos ir šalia esančio riebalinio audinio, kaklas nupjautas laikantis veterinarijos reikalavimų,

nepašalinant kaklo raumenų, riebalai krūtinės srityje neturi būti storesni kaip 1 cm;

b)

skerdenų pusės – tai produktas, gautas a punkte minimą skerdeną simetriškai perpjovus per kaklo, nugaros, juosmens ir kryžmens slankstelių vidurį, taip pat per krūtinkaulio vidurį ir sėdynkaulio bei gaktikaulio jungtį. Nugaros ir juosmens slanksteliai pjaunant neturi būti išnarinti; ant šalia esančių raumenų ir sausgyslių neturi likti didesnių pjūklų ar peilių žymių;

c)

priekiniai ketvirčiai:

nuo skerdenos atpjautas gabalas po atšaldymo,

gaunami tiesiai perpjovus skerdeną ties penktuoju šonkauliu;

d)

užpakaliniai ketvirčiai:

nuo skerdenos atpjautas gabalas po atšaldymo,

gaunami tiesiai perpjovus skerdeną ties aštuntuoju šonkauliu.

3.

1 ir 2 punktuose nurodyti produktai turi būti gauti iš skerdenų be kraujo, prieš tai tinkamai nulupus galvijo odą, kuri jokiu būdu neturi būti šerpetojanti, yra be kraujosruvų ar sumušimų; paviršiniai riebalai paliekami. Krūtinplėvė turi būti nepažeista, nebent siekiant palengvinti pakabinimą. Skerdenos neturi būti užterštos jokiais teršalais, ypač išmatomis arba didelėmis kraujo dėmėmis.

4.

2 punkto c ir d papunkčiuose nurodyti produktai turi būti iš 2 punkto a ir b papunkčių reikalavimus atitinkančių skerdenų ar skerdenų pusių.

5.

1 ir 2 punktuose nurodyti produktai tuoj po skerdimo turi būti šaldomi ne mažiau kaip 48 valandas, kad šaldymo pabaigoje vidinė temperatūra neviršytų + 7 oC. Ši temperatūra turi išsilaikyti tol, kol produktai bus perimti.

VII DALIS

21 straipsnio 3 dalyje minimi koeficientai

A formulė

Koeficientas n = (a/b),

čia:

a

vidutinių rinkos kainų, valstybėse narėse ar jų regionuose užregistruotų per dvi ar tris savaites nuo tos, kurią buvo priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo, vidurkis,

b

valstybėje narėje ar jos regione užregistruota 21 straipsnio 1 dalyje minima vidutinė rinkos kaina, taikoma konkrečiame konkurse.

B formulė

Koeficientas n’ = (a’/b’),

čia:

a’

pirkimo kainų, kurias konkurso dalyvis moka už tos rūšies ir kategorijos galvijus, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinę rinkos kainą per dvi ar tris savaites nuo tos, kurią buvo sudarytos sutartys, vidurkis,

b’

įsigijimo kainų, kurias konkurso dalyvis moka už galvijus, kurie imami kaip pagrindas, apskaičiuojant vidutinę dviejų savaičių rinkos kainą, vidurkis, naudojamas nustatyti konkretaus konkurso vidutinei rinkos kainai.

VIII DALIS

Nurodymai dėl intervencinio iškaulinėjimo

1.   UŽPAKALINIAI KETVIRČIAI

1.1.   Gabalų aprašymas

1.1.1.   Intervencinė blauzda (kodas INT 11)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: perpjaudami kelio sąnarį, atskirkite pagal vidinio ir išorinio raumens fascijų natūralias siūles, kulno raumenį palikdami prie blauzdos. Išimkite blauzdos kaulus (blauzdikaulį ir pakinklio sausgyslę).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.2.   Intervencinis paslėpsnis (kodas INT 12)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pagal natūralias siūles tiesiu pjūviu atskirkite išilgai šlaunikaulio vidinės ir išorinės pusių. Raumens fascija paliekama prisitvirtinusi.

Apipjaustymas: pašalinkite girnelę, sąnario kapsulę ir sausgyslę. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.3.   Intervencinis vidinis šlaunies raumuo (kodas INT 13)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo išorinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens bei nuo šlaunikaulio. Pašalinkite dubens kaulą.

Apipjaustymas: pašalinkite patino lytinio organo įtraukiamąjį raumenį, šalia esančią kremzlę, vagotąjį limfmazgį (paviršinį kirkšninį). Pašalinkite kremzlę ir jungiamuosius audinius, susijusius su dubens kaulu. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.4.   Intervencinis išorinis šlaunies raumuo (kodas INT 14)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo vidinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens. Pašalinkite šlaunikaulį.

Apipjaustymas: pašalinkite prie kelio sąnario esančią masyvią kelio sąnario kremzlę, pakinklinį limfinį mazgą, šalia esančius riebalus ir sausgyslę. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.5.   Intervencinė išpjova (kodas INT 15)

Pjaustymas: išpjovą išimkite visu ilgiu, atlaisvindami priekinę dalį nuo klubikaulio ir pjaudami išilgai stuburo slankstelių, taip atskirdami išpjovą nuo nugarinės.

Apipjaustymas: pašalinkite limfmazgį ir nuimkite riebalus. Palikite išorinį šlaunies raumenį bei grandininį raumenį nepažeistus ir visiškai prisitvirtinusius. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: išpjova turi būti pakuojama visu ilgiu, plonuosius galus pakaitomis guldant šalia storųjų, fascija į viršų, ir nelankstoma.

Prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotą dėžę, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.6.   Intervencinis pasturgalio raumuo (kodas INT 16)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite šį gabalą nuo išorinio šlaunies raumens/paslėpsnio tiesiu pjūviu nuo tos vietos, kuri yra maždaug 5 cm už penktojo kryžkaulio slankstelio užpakalinės briaunos ir apie 5 cm prieš gaktikaulio priekinę briauną, stengdamiesi neperpjauti šlaunies raumens.

Atskirkite nuo nugarinės pjaudami tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių ir nupjaudami dubens kaulo priekinį kraštą. Pašalinkite kaulus ir kremzles.

Apipjaustymas: pašalinkite riebalų kišenę, esančią akies raumens išoriniame paviršiuje. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.7.   Intervencinė nugarinė (kodas INT 17)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: tiesiu pjūviu atskirkite nuo pasturgalio raumenų tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių. Tiesiu pjūviu atskirkite nuo penktojo šonkaulio priekinės dalies iki tarpo tarp 10–11 šonkaulio. Kruopščiai pašalinkite nugaros kaulus. Šonkaulis ir netikrieji šonkauliai pašalinami nepažeidžiant natūralios jungties.

Apipjaustymas: pašalinkite visus likusius kremzlių gabaliukus. Taip pat būtina pašalinti sausgysles. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.8.   Intervencinė šoninė (kodas INT 18)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: visą šoninę nuimkite nuo aštuntojo šonkaulio, tiesiai pjaudami link užpakalinių ketvirčių bei pagal natūralią siūlę žemyn šonkaulio užpakalinių raumenų paviršiumi ir toliau žemyn link taško, kuris yra horizontalus su paskutinio juosmens slankstelio viduriu.

Toliau pjaukite žemyn 13 ir 6 šonkaulio linija, kuri lygiagreti slankstelio keterinės ataugos nugariniam kraštui, kad visas žemyn einantis pjūvis būtų ne daugiau kaip 5 cm žemiau ilgojo raumens.

Visus kaulus ir kremzles pašalinkite vienu metu. Šoninės gabalas turi išlikti vientisas.

Apipjaustymas: pašalinkite šiurkščiųjų jungiamųjų audinių apvalkalą, dengiantį laisvus riebalus, palikdami juos nepažeistus. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 30 %.

Vyniojimas ir pakavimas: visa šoninė pakuojant gali būti kartą perlenkta. Ji neturi būti supjaustyta ar susukta. Šoninė pakuojama taip, kad jos vidinė pusė būtų aiškiai matoma. Prieš pakuojant, kiekvieną dėžutę privalu iškloti polietilenu, kad gabalas (-ai) būtų visiškai apvynioti.

1.1.9.   Intervenciniai priekiniai šonkauliai (penki šonkauliai) (kodas INT 19)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: šis gabalas turi būti atskiriamas nuo nugarinės tiesiu pjūviu nuo 11–10 šonkaulių iki 6–10 šonkaulių imtinai. Išimkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę su plonu sluoksniu, dengiančiu šonkaulius. Išimkite stuburkaulį ir kremzlę, įskaitant mentės galą.

Apipjaustymas: pašalinkite nugaros raištį (ligamentum nuchae). Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Raumenų fascija turi būti paliekama prisitvirtinusi.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

2.   PRIEKINIAI KETVIRČIAI

2.1.   Gabalų aprašymas

2.1.1.   Intervencinis dilbio raumuo (kodas INT 21)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: apipjaudami sąnarį, išimkite skiriantį stipinkaulį (radius) ir petikaulį (humerus). Išimkite stipinkaulį (radius).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

Dilbio raumenys neturi būti pakuojami kartu su blauzdomis.

2.1.2.   Intervencinė mentė (kodas INT 22)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite mentes nuo priekinių ketvirčių pjaudami natūralią siūlę aplink mentės kraštą ir kremzlę ties mentės galu, tęsdami ties siūle taip, kad mentė išsilaisvintų iš savo natūralios kišenės. Išimkite mentę. Mentės raumuo, esantis po mente, turi būti pakeltas (tačiau paliktas prisitvirtinęs), kad galima būtų švariai pašalinti kaulą. Išimkite petikaulį (humerus).

Apipjaustymas: pašalinkite kremzles, sąnarių kapsules ir sausgysles. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 10 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

2.1.3.   Intervencinis pakrūtinys (kodas INT 23)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite nuo priekinio ketvirčio pjaudami tiesia linija statmenai į pirmojo šonkaulio vidurį. Pašalinkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę kartu su šonkauliais, krūtinkauliu ir kremzle. Krūtinplėvė paliekama prisitvirtinusi prie krūtinkaulio rankenos kremzlių. Po krūtinplėve esantys riebalai turi būti pašalinti.

Apipjaustymas: išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 30 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną taip, kad gabalai būtų visiškai apvynioti.

2.1.4.   Intervenciniai priekiniai ketvirčiai (kodas INT 24)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: gabalas, likęs išėmus pakrūtinį, mentę ir blauzdas, priskiriamas priekiniams ketvirčiams.

Nepažeisdami natūralios jungties, išimkite šonkaulius. Sprando kaulus privalu išimti švariai.

Grandininis raumuo paliekamas prisitvirtinęs prie gabalo.

Apipjaustymas: sausgyslės, sąnarių kapsulės ir kremzlės turi būti pašalintos. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 10 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

3.   TAM TIKRŲ ATSKIRŲ GABALŲ VAKUUMINIS ĮPAKAVIMAS

Valstybės narės gali nuspręsti vietoje 1 punkte numatyto individualaus vyniojimo INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 19 kodais ženklinamiems gabalams leisti taikyti vakuuminį įpakavimą.

IX DALIS

Kartoninėms dėžėms, padėklams ir metalinėms dėžėms taikytinos nuostatos

I.   Kartoninės dėžės

1.

Kartoninės dėžės atitinka komercinius standartus bei svorio reikalavimus ir yra pakankamai stiprios, kad būtų galima dėti vieną ant kitos.

2.

Ant naudojamų kartoninių dėžių neturi būti skerdyklos ar pjaustymo įmonės, iš kurių produktai atvežti, pavadinimo.

3.

Kiekviena dėžė, ją užpildžius, pasveriama; neleidžiama iš anksto nustatyti kartoninių dėžių svorio.

4.

Vienoje kartoninėje dėžėje esančių gabalų grynasis svoris neturi viršyti 30 kg.

5.

Į tą pačią kartoninę dėžę gali būti dedami tik tos pačios paskirties ir tos pačios kategorijos galvijų gabalai, ant kurių nurodytas jų pilnas pavadinimas arba Bendrijos kodas; dėžėse jokiu būdu neturi būti riebalų arba nuopjovų gabalų.

6.

Ant kartoninių dėžių turi būti šie antspaudai:

ant abiejų pusių – intervencinės agentūros kortelės,

priekinės ir užpakalinės dalies viduryje – oficialaus veterinarinio patikrinimo kortelė, tačiau jei dėžės sudaro vieną bloką, kortelė tvirtinama tik priekinėje dalyje.

Tokiose kortelėse turi būti nurodytas serijos numeris, ir jos tvirtinamos taip, kad atidarius dėžę, suplyštų.

7.

Intervencinių agentūrų kortelėse turi būti nurodytas sutarties numeris, gabalų rūšis ir skaičius, grynasis svoris ir pakavimo data; kortelės negali būti mažesnio formato kaip 20 × 20 cm. Veterinarinio patikrinimo kortelėse turi būti pjaustymo įmonės patvirtinimo numeris.

8.

6 punkte minimose kortelėse turi būti nurodytas kiekvienos sutarties serijos numeris, be to, turi būti įmanoma palyginti naudojamų kartoninių dėžių skaičių bei išduotų kortelių skaičių.

9.

Kartoninės dėžės turi būti perrištos keturiais dirželiais, dviem išilgai ir dviem skersai, maždaug 10 cm atstumu nuo kiekvieno krašto.

10.

Kai tikrinimo metu kortelės perplėšiamos, jas būtina pakeisti intervencinės agentūros kompetentingoms institucijoms išduotomis kortelėmis su serijos numeriais, po dvi korteles kiekvienai dėžei.

II.   Padėklai ir metalinės dėžės

1.

Kartoninės dėžės, kurios yra skirtingų konkursų objektas ir kuriose yra skirtingi mėsos gabalai, turi būti saugomos ant atskirų padėklų pagal paraiškas arba pagal mėnesius ir pagal gabalus. Šie padėklai turi būti atpažįstami pagal korteles, kuriose yra nurodytas konkurso numeris, gabalų rūšis, produkto grynasis svoris, taros svoris ir kiekvienos rūšies gabalų kartoninių dėžių skaičius.

2.

Padėklų ir metalinių dėžių vieta turi būti nurodyta saugojimo įmonėje.

X DALIS

Intervencinių gabalų, atmestų taikant šio priedo IV dalies IX skirsnio 2 dalies pirmą ir antrą pastraipas, atskiros kainos

(EUR už toną)

Intervencinė išpjova

22 000

Intervencinė nugarinė

14 000

Intervencinis vidinis šlaunies raumuo. Intervencinis pasturgalio raumuo

10 000

Intervencinis išorinis šlaunies raumuo. Intervencinis paslėpsnis. Intervencinis priekinis šonkaulis (5 šonkauliai)

8 000

Intervencinė mentė. Intervencinis priekinis ketvirtis

6 000

Intervencinis pakrūtinys. Intervencinė blauzda. Intervencinis dilbio raumuo

5 000

Intervencinė šoninė

4 000

XI DALIS

Produktų tikrinimas

1.

Intervencinės agentūros užtikrina, kad šiame reglamente minima mėsa būtų sudėta į saugyklas ir laikoma taip, kad būtų lengvai pasiekiama ir atitiktų šio reglamento IV dalies VI skirsnio pirmos pastraipos nuostatas.

2.

Laikymo temperatūra neturi viršyti – 17 oC.

3.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių patenkinamą kokybės bei kiekybės atžvilgiu saugojamų produktų išsilaikymą ir nedelsdamos pakeičia pažeistą pakuotę. Jos numato draudimą nuo atitinkamos rizikos arba numatant sutartinį saugotojų įsipareigojimą arba intervencinės agentūros visiškos atsakomybės draudimo forma. Be to, valstybės narės pačios gali būti draudikės.

4.

Saugojimo metu kompetentingos institucijos reguliariai tikrina didelius produktų kiekius, atiduotus saugoti po sutarties sudarymo pagal paraiškas, pateiktas per mėnesį.

Šių patikrinimų metu visi šio reglamento reikalavimų neatitinkantys produktai atmetami ir atitinkamai paženklinami. Nepažeisdamos bausmių taikymo principo, kompetentingos institucijos prireikus iš atsakingų šalių susigrąžina sumokėtus pinigus.

Tokius patikrinimus atlieka pareigūnai, negaunantys nurodymų iš mėsą superkančio departamento.

5.

Kompetentingos institucijos imasi būtinų atsekamumo ir laikymo priemonių, kad saugojamus produktus būtų galima išvežti iš saugyklų ir vėliau kuo veiksmingiau realizuoti, ypač atsižvelgiant į visus veterinarinius reikalavimus.


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

(4)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3.


IV PRIEDAS

SVIESTAS

I DALIS

Sviesto tinkamumo kriterijai

1.

Intervencinė agentūra superka tik tą sviestą, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e punkto, šios priedo dalies 3, 4 ir 5 punktų ir šio reglamento 28 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2.

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos įmonės, išvardyti šio priedo III dalyje.

3.

Intervencinė agentūra, taikydama šio priedo IV dalyje apibrėžtus metodus ir remdamasi šio priedo V dalyje nustatytomis taisyklėmis paimtais mėginiais, patikrina sviesto kokybę. Tačiau Komisijai pateikus raštišką sutikimą, valstybės narės gali sukurti savikontrolės sistemą, kai, joms pačioms prižiūrint, patvirtintose įmonėse tikrinamas atitikimas tam tikriems kokybės reikalavimams.

4.

Svieste esančio radioaktyvumo lygis, kai taikoma, neturi viršyti didžiausių Bendrijos taisyklėse nustatytų leistinų lygių.

Sviesto radioaktyvaus užterštumo lygis kontroliuojamas tik tada, kai tai yra būtina dėl susidariusios padėties ir tik atitinkamai nustatytą laiką.

5.

Sviestas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kai kompetentinga institucija gavo pasiūlymą parduoti fiksuota kaina, arba, paraiškų dalyvauti konkurse atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki galutinės pasiūlymų teikimo laikotarpio dalies datos.

6.

Kai sviestas yra siūlomas intervenciniams sandėliams ne toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo pagamintas, jis superkamas tiekėjui pateikus produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą.

Perkančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai sertifikatas pateikiamas praėjus ne daugiau kaip 35 dienoms nuo pasiūlymo gavimo arba po galutinės pasiūlymų teikimo laikotarpio datos; jame pateikiama šio reglamento 28 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 6 straipsnio 2 dalyje, sviestas buvo pagamintas tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės Bendrijos patvirtintoje įmonėje.

7.

Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko šios priedo dalies 3 punkte nurodytus patikrinimus, sertifikate turi atsispindėti ir jų rezultatai ir patvirtinimas, kad atitinkamas produktas yra Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos reikalavimus atitinkantis sviestas. Tokiu atveju šio priedo VI dalies 6 punkte nurodyta pakuotė užantspauduojama produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos institucijos išduota numeruota etikete. Etiketės numeris nurodomas sertifikate.

II DALIS

Sviesto perėmimas ir pradinis patikrinimas

1.

Sviestui taikomas bandomasis saugojimo laikotarpis. Jis trunka 30 dienų nuo perėmimo dienos.

2.

Intervencinė agentūra reikalauja, kad sviestas būtų sukrautas ir laikomas sandėliuose ant padėklų lengvai atpažįstamomis ir nesunkiai prieinamomis partijomis.

III DALIS

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytos įmonės (bendra dalis sviestui ir nugriebto pieno milteliams)

1.

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytos įmonės patvirtinamos tik tada, kai jos:

a)

yra patvirtintos laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio ir turi tinkamą techninę įrangą;

b)

įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, sviesto atveju, apie gauto sviesto kiekį, pieno miltelių atveju, apie gauto nugriebto pieno miltelių, pasukų ir išrūgų kiekį ir kiekvienos intervenciniam supirkimui skirtos produkcijos partiją, ženklinimą ir išvežimo datas;

c)

sutinka pateikti savo sviesto ir nugriebto pieno miltelių produkciją, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialiai oficialiai inspekcijai;

d)

įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai institucijai apie ketinimą gaminti intervenciniam supirkimui skirtą sviestą ir nugriebto pieno miltelius; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2.

Siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamos įmonės intervencinio sviesto ir nugriebto pieno miltelių gamybos grafiko, iš anksto neįspėjusi atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka mažiausiai:

a)

vieną patikrinimą per 28 dienų laikotarpį produktų, skirtų intervenciniam supirkimui, ir ne mažiau kaip vieną patikrinimą per metus siekiant patikrinti 1 punkto b papunktyje nurodytus įrašus;

b)

vieną patikrinimą per metus, kad įsitikintų, kad laikomasi 1 punkte nurodytų patvirtinimo sąlygų.

3.

Jei nebesilaikoma 1 punkto a papunktyje nustatytų išankstinių sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejais, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis arba padarytas dėl didelio neatsargumo ir nėra labai svarbus minėto straipsnio 2 punkte nurodytų patikrinimų veiksmingumo atžvilgiu, valstybė narė patvirtinimo nesustabdo.

4.

Parengiama 2 ir 3 punktuose reglamentuojamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimo atlikimo data;

b)

patikrinimų trukmė;

c)

atliktos operacijos.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.

IV DALIS

Sudėties reikalavimai, kokybės charakteristikos ir analizės metodai

Sviestas – tai vienalytė, daugiausia vandens riebaluose tipo emulsija, kuriai būdingos šios sudėties ir kokybės savybės:

Rodikliai

Kiekio ir kokybės savybės

Riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 82 %

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 16 %

Sausoji neriebalinė medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Laisvosios riebalų rūgštys

Ne daugiau kaip 1,2 mmole/100 g riebalų

Peroksidų skaičius

Ne daugiau kaip 0,3 meq deguonies/1 000 g riebalų

Koliforminės bakterijos

Neaptinkama 1 g

Ne pieno riebalai

Neaptinkama analizuojant trigliceridus

Juslinės savybės

Mažiausiai keturi iš penkių balų vertinant išvaizdą, skonį ir konsistenciją

Vandens dispersija

Mažiausiai keturi balai

Pamatiniai taikytini metodai yra Reglamente (EB) Nr. 213/2001 (OL L 37, 2001 2 7, p. 1) ir 273/2008 (OL L 88, 2008 3 29, p. 1) nustatyti metodai.

V DALIS

Mėginių ėmimas cheminei bei mikrobiologinei analizei ir jusliniam įvertinimui

1.   Cheminė ir mikrobiologinė analizė

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 kiekvienam 25 000 kg kiekiui arba jo daliai

Mėginiai mikrobiologinei analizei paimami aseptiškai.

Iš penkių ar mažiau 100 g mėginių kruopščiai išmaišius galima sudaryti jungtinį mėginį.

Mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių pasiūlyto kiekio dalių (luitų) prieš sviesto įvežimą į kompetentingos institucijos nurodytą šaldymo sandėlį arba jį įvežant.

Jungtinio sviesto mėginio ruošimas (cheminė analizė):

a)

švariu sausu sviesto grąžtu arba kitu panašiu įrankiu iš luito vidurio paimama mažiausiai 30 g sviesto ir įdedama į mėginio paėmimo indą. Jungtinis mėginys turi būti užplombuojamas ir siunčiamas į laboratoriją tyrimui;

b)

laboratorijoje jungtinis mėginys tame pačiame neatidarytame inde šildomas iki 30 oC ir dažnai purtomas tol, kol gaunama vienalytė, taki, kietų gabaliukų neturinti emulsija. Turėtų būti užpildyta nuo pusės iki dviejų trečdalių indo tūrio.

Iš vieno gamintojo intervencijai pasiūlyto sviesto per metus imami du mėginiai ne pieno riebalams nustatyti.

2.   Juslinis vertinimas

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 kiekvienam 25 000 kg kiekiui arba jo daliai

Mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių pasiūlyto kiekio dalių (luitų) praėjus 30–45 dienoms po sviesto sąlyginio perėmimo ir įvertinami balais.

Kiekvienas mėginys turi būti vertinamas atskirai pagal Reglamento (EB) Nr. 278/2008 IV priedą. Mėginių ėmimo ir jų įvertinimo kartoti negalima.

3.   Rekomendacijos, kurių reikia laikytis, jei mėginiuose rasta defektų:

a)

cheminė ir mikrobiologinė analizė:

jei tiriami vienetiniai mėginiai, leidžiamas vienas defektas viename iš 5–10 mėginių arba po vieną defektą dviejuose iš 11–15 mėginių. Jei mėginyje rastas defektas, iš abiejų mėginio, kuriame rastas defektas, pusių paimami du nauji mėginiai ir tiriamas tas rodiklis. Jei nė vienas iš šių mėginių neatitinka specifikacijos, iš pasiūlyto sviesto kiekio atmetamas visas sviesto kiekis, esantis tarp pradinių dviejų mėginių, paimtų iš abiejų mėginio, kur buvo rastas defektas, paėmimo pusių.

Kiekis, kuris turi būti atmetamas, jei naujame mėginyje rastas defektas:

Image

jei ištyrus jungtinius mėginius randamas vieno rodiklio defektas, iš pasiūlyto sviesto kiekio turi būti atmetamas kiekis, iš kurio buvo paimtas bendrasis mėginys. Prieš imant mėginius atsitiktine tvarka, sviesto kiekis, atitinkantis vieną jungtinį mėginį, gali būti nustatytas pasiūlytą kiekį suskirstant į dalis;

b)

juslinis vertinimas:

jei mėginio juslinio vertinimo rodikliai yra neigiami, iš pasiūlyto sviesto kiekio turi būti atmetamas kiekis, esantis tarp dviejų gretimų mėginių iš abiejų jo pusių;

c)

jei nustatomi juslinių ir cheminių arba mikrobiologinių rodiklių defektai, visas kiekis yra atmetamas.


V PRIEDAS

NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI

I DALIS

Nugriebto pieno miltelių tinkamumo kriterijai

1.

Intervencinė agentūra superka tik tuos nugriebto pieno miltelius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies f punkto, šio priedo 2–5 punktų ir šio reglamento 28 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

2.

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos įmonės, išvardyti IV priedo III dalyje.

3.

Intervencinės agentūros tikrina nugriebto pieno miltelių kokybę, naudodamosi šio priedo IV dalyje nustatytais analizės metodais, remdamosi mėginiais, paimtais pagal šio priedo VI dalyje nustatytas taisykles. Patikrinimais turi būti patvirtinama, kad, išskyrus leistinas žaliavas, naudojamas baltymų kiekiui sureguliuoti, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 2001/114/EB (1) I priedo 4 dalies b punkte, nugriebto pieno milteliuose nėra kitų produktų, ypač pasukų ir išrūgų, kaip apibrėžta šio priedo IV dalyje.

Baltymų kiekis, jei reikia, sureguliuojamas skysto produkto etape. Reguliuojant baltymų kiekį naudojama medžiaga turi būti Bendrijos kilmės.

Tačiau, Komisijai sutikus, valstybės narės gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

4.

Radioaktyvumo lygiai nugriebto pieno milteliuose negali viršyti maksimalių leistinų lygių, kurie taikytini pagal Bendrijos taisykles. Produkto radioaktyvaus užterštumo lygis kontroliuojamas, jeigu to reikalauja situacija ir tiktai reikiamu laikotarpiu.

5.

Nugriebto pieno milteliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki dienos, kai kompetentinga institucija gavo pasiūlymą parduoti fiksuota kaina, arba, paraiškų dalyvauti konkurse atveju, ne anksčiau kaip prieš 31 dieną iki galutinės konkurso laikotarpio dalies dienos. Jeigu nugriebto pieno milteliai laikomi silosinėse ilgiau kaip vieną gamybos dieną, jie turėjo būti pagaminti per tris savaites iki tos savaitės, kurią buvo gautas pasiūlymas parduoti fiksuota kaina, arba, paraiškų dalyvauti konkurse atveju, ne anksčiau kaip per keturias savaites iki galutinės konkurso laikotarpio dalies dienos.

6.

Jeigu nugriebto pieno milteliai siūlomi intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo pagaminti, superkant reikalaujama ne vėliau kaip per 35 dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos arba galutinės konkurso laikotarpio dalies dienos pateikti kompetentingos agentūros valstybėje narėje, kurioje buvo pagaminta, išduotą sertifikatą.

Sertifikate pateikiama 28 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad nugriebto pieno milteliai pagaminti iš pieno patvirtintoje Bendrijos įmonėje, o baltymų kiekis, jei reikia, sureguliuotas skysto produkto etape, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies f punkte.

Jeigu valstybė narė gamintoja atliko 2 punkte minėtus patikrinimus, sertifikate taip pat pateikiami tų patikrinimų rezultatai ir patvirtinama, jog konkretus produktas yra nugriebto pieno milteliai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies f punkte. Tokiu atveju ant 28 straipsnyje minėtų maišų užklijuojamos valstybės narės gamintojos kompetentingos institucijos išduotos etiketės su numeriu. Numeris nurodomas ir šios dalies pirmoje pastraipoje minėtame sertifikate.

II DALIS

Nugriebto pieno miltelių perėmimas ir pradinis patikrinimas

Intervencinė agentūra reikalauja, kad nugriebto pieno milteliai būtų sukrauti ir laikomi sandėliuose ant padėklų lengvai atpažįstamomis ir nesunkiai prieinamomis partijomis.

III DALIS

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytos įmonės

Taikoma šio reglamento IV priedo III dalis.

IV DALIS

Sudėties reikalavimai, kokybės charakteristikos ir analizės metodai

Rodikliai

Sudėtis ir kokybės charakteristikos

Baltymų kiekis

Mažiausiai 34,0 % sausosios neriebalinės medžiagos

Riebalų kiekis

Daugiausiai 1,00 %

Drėgmės kiekis

Daugiausiai 3,5 %

Titruojamas rūgštingumas 1 ml dešimtosios normos natrio hidroksido tirpalo natrio hidroksido tirpale

Daugiausiai 19,5 ml

Laktato kiekis

Daugiausiai 150 mg/100 g

Maisto priedai

Nėra

Fosfatazės testas

Neigiamas, t. y. ne daugiau kaip 350 mU fosfatazinio aktyvumo viename litre regeneruoto pieno

Tirpumo indeksas

Daugiausiai 0,5 ml (24 oC)

Suskrudusių dalelių indeksas

Daugiausiai 15,0 mg, t. y. mažiausiai B diskas

Mikroorganizmų kiekis

Daugiausiai 40 000 grame

Koliformų aptikimas

Neigiamas 0,1 g

Pasukų aptikimas (2)

Neigiamas (3)

Šliužo fermento išrūgų aptikimas (4)

Nėra

Rūgščių išrūgų aptikimas (5)

Nėra

Skonis ir kvapas

Be priemaišų

Išvaizda

Balta ar šiek tiek gelsva spalva, be priemaišų ar spalvotųjų dalelių

Inhibitorinės medžiagos

Neigiamas (6)

Pamatiniai taikytini metodai yra Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008 (OL L 88, 2008 3 29, p. 1) nustatyti metodai.

V DALIS

Pakavimas

1.

Nugriebto pieno milteliai pakuojami į naujus, švarius, sausus ir nepažeistus maišus, kurių neto svoris yra 25 kilogramai.

2.

Maišai yra mažiausiai trijų sluoksnių, kurie kartu atitinka mažiausiai 420 J/m2 TEA vidurkio.

Antrasis sluoksnis padengtas mažiausiai 15 g/m2 polietileno sluoksniu.

Popieriaus sluoksnių viduje – mažiausiai 0,08 mm storio polietileno maišas, prilydytas prie dugno.

3.

Maišai atitinka EN 770 standartą.

4.

Pripildant milteliai turėtų būti gerai supresuoti. Palaidi milteliai jokiu būdu negali prasiskverbti tarp skirtingų sluoksnių.

VI DALIS

Intervencijai siūlomų nugriebto pieno miltelių mėginių ėmimas ir analizė

1.

Mėginiai imami laikantis tvarkos, nustatytos Tarptautiniu standartu ISO 707. Tačiau valstybės narės gali taikyti kitą mėginių ėmimo metodą, su sąlyga, kad jis atitinka aukščiau minėto standarto principus.

2.

Mėginiams imti atrinktų paketų skaičius:

a)

jeigu siūloma iki 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni,

b)

jeigu siūloma daugiau kaip 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni ir po vieną maišą iš kiekvienos papildomos 800 maišų grupės arba jos dalies.

3.

Mėginio svoris: iš kiekvienos maišo imami mažiausiai 200 g svorio mėginiai.

4.

Mėginių grupavimas: ne mažiau kaip devyni mėginiai turi būti sudedami į vieną bendrąjį mėginį.

5.

Mėginių analizė: kiekvienas bendrasis mėginys turi būti patikrintas, siekiant patikrinti visas šio priedo III dalyje nurodytas kokybės charakteristikas.

6.

Jeigu mėginiuose aptikta defektų:

a)

jeigu bendrame mėginyje aptiktas vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas;

b)

jeigu bendrame mėginys aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas, o iš likusių tos pačios gamyklos kiekių taip pat imami mėginiai; tų mėginių analizė yra lemiama. Jei:

2 punktu nustatytas mėginių skaičius padvigubinamas,

bendrame mėginyje aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas.


(1)  OL L 15, 2002 1 17, p. 19.

(2)  Pasukos yra sviesto gamybos šalutinis produktas, gaunamas sumušus grietinę ir atskyrus grynus riebalus.

(3)  Pasukų nebuvimą galima nustatyti mažiausiai kartą per savaitę be išankstinio perspėjimo vietoje tikrinant gamybos planą arba atliekant laboratorinę galutinio produkto analizę, kurios didžiausias rezultatas gali būti 69,31 mg PEDP 100 g.

(4)  Išrūgos yra sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas, gaunamas veikiant rūgštims, šliužo fermentui ir (arba) vykstant cheminiams fizikiniams procesams.

(5)  Išrūgos yra sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas, gaunamas veikiant rūgštims, šliužo fermentui ir (arba) vykstant cheminiams fizikiniams procesams. Taikytiną metodą turi patvirtinti intervencinė agentūra.

(6)  Nugriebto pieno milteliams gaminti naudojamas žalias pienas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnyje nustatytus reikalavimus.


Priedų sąrašas

I PRIEDAS

GRŪDAI

I dalis

Grūdų tinkamumo kriterijai

II dalis

I dalyje nurodyti būtiniausi kokybės reikalavimai

III dalis

Medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, apibrėžimai

IV dalis

Metodai, taikomi intervencijai siūlomų grūdų kokybei nustatyti

V dalis

Standartinis medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, nustatymo metodas

VI dalis

Standartinis drėgmės kiekio nustatymo metodas

VII dalis

Tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodika

VIII dalis

Stikliškumo praradimo rodiklio nustatymas

IX dalis

Kainos padidinimas ir sumažinimas

X dalis

Praktinis metodas intervencinių agentūrų taikomam sorgų kainų mažinimui nustatyti

XI dalis

Kainų padidinimo ir sumažinimo apskaičiavimas

XII dalis

Grūdų mėginių ėmimo ir analizės metodai

II PRIEDAS

RYŽIAI

I dalis

Žaliaviniu ryžiu tinkamumo kriterijai

II dalis

Kainu padidinimas ir sumažinimas

III dalis

Perdirbimo išeigai taikomi kriterijai

IV dalis

Didžiausios procentines dalys

V dalis

Kainos mažinimas del grudu su defektais

VI dalis

Žaliaviniu ryžiu meginiu emimo ir analizes metodai

III PRIEDAS

JAUTIENA

I dalis

Jautienos tinkamumo kriterijai

II dalis

Konversijos koeficientai

III dalis

Perėmimo sąlygos ir kontrolė

IV dalis

Iškaulinėjimas

V dalis

Produktų klasifikavimas

VI dalis

Skerdenoms, skerdenų pusėms ir ketvirčiams taikytinos nuostatos

VII dalis

21 straipsnio 3 dalyje minimi koeficientai

VIII dalis

Nurodymai dėl intervencinio iškaulinėjimo

IX dalis

Kartoninėms dėžėms, padėklams ir metalinėms dėžėms taikytinos nuostatos

X dalis

Intervencinių gabalų, atmestų taikant šio priedo IV dalies IX skirsnio 2 dalį, atskiros kainos

XI dalis

Produktų tikrinimas

IV PRIEDAS

SVIESTAS

I dalis

Sviesto tinkamumo kriterijai

II dalis

Sviesto perėmimas ir pradinis patikrinimas

III dalis

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytos įmonės (bendra dalis sviestui ir nugriebto pieno milteliams)

IV dalis

Sudėties reikalavimai, kokybės charakteristikos ir analizės metodai

V dalis

Mėginių ėmimas cheminei bei mikrobiologinei analizei ir jusliniam įvertinimui

V PRIEDAS

NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI

I dalis

Nugriebto pieno miltelių tinkamumo kriterijai

II dalis

Nugriebto pieno miltelių perėmimas ir pradinis patikrinimas

III dalis

Kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 10 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytos įmonės

IV dalis

Sudėties reikalavimai, kokybės charakteristikos ir analizės metodai

V dalis

Pakavimas

VI dalis

Intervencijai siūlomų nugriebto pieno miltelių mėginių ėmimas ir analizė