ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.324.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 324

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos ( 1 )

1

 

*

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

23

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1185/2009

2009 m. lapkričio 25 d.

dėl pesticidų statistikos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, atsižvelgdami į 2009 m. lapkričio 10 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą (2),

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (3), pripažįstama, kad pesticidų, ypač žemės ūkyje naudojamų pesticidų, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai turi būti dar labiau mažinamas. Jame pabrėžiama, kad būtina siekti tvaresnio pesticidų naudojimo, ir raginama gerokai sumažinti pesticidų keliamą pavojų bei jų naudojimo apimtį, kartu užtikrinant būtiną pasėlių apsaugą.

(2)

Komisija komunikate Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos link“ pripažino, kad reikalinga išsami, suderinta ir naujausia statistika apie pesticidų pardavimą ir naudojimą Bendrijos lygiu. Tokia statistika būtina vertinant Europos Sąjungos tvaraus vystymosi politiką ir apskaičiuojant tinkamus dėl pesticidų naudojimo kylančio pavojaus sveikatai ir aplinkai rodiklius.

(3)

Suderinta ir palyginama Bendrijos statistika apie pesticidų pardavimą ir naudojimą yra būtina rengiant ir stebint Bendrijos teisės aktus bei politiką, susijusius su Tausiojo pesticidų naudojimo temine strategija.

(4)

Kadangi 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (4) poveikis bus akivaizdus tik baigus pirmąjį veikliųjų medžiagų, skirtų naudoti biocidiniuose produktuose, vertinimą, todėl nei Komisija, nei dauguma valstybių narių šiuo metu neturi pakankamai žinių ar patirties, kad galėtų pasiūlyti tolesnes priemones dėl biocidų. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas tik pesticidams, kurie yra augalų apsaugos produktai ir kuriems taikomas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (5), kurių duomenų rinkimo patirtis jau yra pakankama.

(5)

Vis dėlto tikimasi, kad, atsižvelgiant į Direktyvos 98/8/EB vertinimo rezultatus ir remiantis poveikio vertinimu, šio reglamento taikymo sritis bus išplėsta ir jis bus taikomas ir biocidiniams produktams.

(6)

Kaip patvirtino daugiametė Komisijos patirtis pesticidų pardavimo ir naudojimo duomenų rinkimo srityje, būtina suderinta metodika, skirta rinkti statistinius duomenis Bendrijos lygiu pateikimo į rinką etape ir iš naudotojų. Be to, siekiant apskaičiuoti tikslius pavojaus rodiklius atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos tikslus, statistika turi būti išsami iki veikliųjų medžiagų lygio.

(7)

Atliekant Tausiojo pesticidų naudojimo teminės strategijos poveikio vertinimą buvo įvertinti įvairūs duomenų rinkimo būdai, iš kurių labiausiai rekomenduojamu taikyti buvo pripažintas privalomasis duomenų rinkimas, nes taikant šį būdą būtų galima greitai ir ekonomiškai kaupti tikslius ir patikimus duomenis apie pesticidų pateikimą į rinką ir jų naudojimą.

(8)

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (6), yra orientacinis šio reglamento nuostatų pagrindas, kuris ypač reikalauja laikytis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo, ekonominio efektyvumo ir statistinių duomenų konfidencialumo principų.

(9)

Duomenų, kuriems taikomas statistinių duomenų konfidencialumo principas, perdavimą reglamentuoja Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytos taisyklės. Priemonės, priimtos vadovaujantis tuo reglamentu, užtikrina fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą bei tai, kad rengiant ir platinant Bendrijos statistiką ji nebūtų neteisėtai atskleidžiama ir naudojama ne statistikos reikmėms.

(10)

Duomenų, surinktų vadovaujantis šiuo reglamentu, skelbimą ir platinimą reglamentuoja Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytos taisyklės. Priemonėmis, priimtos vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, užtikrina fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą bei tai, kad rengiant ir platinant Bendrijos statistiką ji nebūtų neteisėtai atskleidžiama ir naudojama ne statistikos reikmėms.

(11)

Duomenys dėl pesticidų pateikimo į rinką ir naudojimo, kurie turi būti pateikiami vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (7), ir Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti vertinami pagal atitinkamas tos direktyvos ir to reglamento nuostatas.

(12)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (8) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (9) taikymui.

(13)

Siekiant užtikrinti rezultatų palyginamumą, pesticidų statistika turėtų būti rengiama per nustatytą laikotarpį nuo ataskaitinių metų pabaigos, laikantis konkrečios klasifikacijos ir suteikiant jai atitinkamą formą, kaip nurodyta šio reglamento prieduose.

(14)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10).

(15)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti naudojimo plotą ir pritaikyti III priedą. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(16)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti Bendrijos statistikos apie pesticidų pateikimą į rinką ir naudojimą sistemingo rengimo bendrą sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(17)

Buvo konsultuojamasi su Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (11) įsteigtu Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas, taikymo sritis ir tikslai

1.   Šiame reglamente nustatoma bendra Bendrijos statistikos apie tų pesticidų, kurie yra augalų apsaugos produktai, kaip apibrėžta 2 straipsnio a punkto i papunktyje, pateikimą į rinką ir naudojimą sistemingo rengimo sistema.

2.   Statistika rengiama apie:

kasmet į rinką pateiktų pesticidų kiekį remiantis I priedu;

metinį naudojamų pesticidų kiekį remiantis II priedu.

3.   Statistika visų pirma kartu su kitais atitinkamais duomenimis naudojama Direktyvos 2009/128/EB 4 ir 15 straipsniuose nurodytiems tikslams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

pesticidai:

i)

augalų apsaugos produktas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje;

ii)

biocidinis produktas, kaip apibrėžta Direktyvos 98/8/EB 2 straipsnio 1 dalyje;

b)

medžiagos – medžiagos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 2 punkte, įskaitant veikliąsias medžiagas, apsaugines medžiagas ir sinergiklius;

c)

veikliosios medžiagos – veikliosios medžiagos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 2 dalyje;

d)

apsauginės medžiagos – apsauginės medžiagos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 3 dalies a punkte;

e)

sinergikliai – sinergikliai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 3 dalies b punkte;

f)

pateikimas į rinką – pateikimas į rinką, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 9 punkte;

g)

registracijos liudijimo turėtojas – registracijos liudijimo turėtojas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 24 punkte;

h)

naudojimas žemės ūkyje – bet koks augalų apsaugos produkto naudojimas, tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su augalų produktų gamyba, vykdant ekonominę veiklą žemės ūkio valdoje;

i)

profesionalus naudotojas – profesionalus naudotojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/128/EB 3 straipsnio 1 punkte;

j)

žemės ūkio valda – žemės ūkio valda, kaip apibrėžta 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo (12).

3 straipsnis

Duomenų rinkimas, perdavimas ir tvarkymas

1.   Valstybės narės I priede išvardytoms charakteristikoms apibrėžti reikalingus duomenis renka kasmet, o II priede išvardytoms charakteristikoms apibrėžti reikalingus duomenis – kas penkerius metus pasinaudodamos šiomis priemonėmis:

tyrimais,

informacija, susijusia su pesticidų pateikimu į rinką ir naudojimu, visų pirma atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnį,

administraciniais šaltiniais arba

šių priemonių deriniu, įskaitant statistinio įvertinimo procedūras, grindžiamas specialistų išvadomis ar modeliais.

2.   Valstybės narės pagal I ir II prieduose nurodytus tvarkaraščius ir juose nurodytu periodiškumu perduoda Komisijai (Eurostatui) statistinius rezultatus, įskaitant konfidencialius duomenis. Duomenys pateikiami pagal III priede nurodytą klasifikaciją.

3.   Valstybės narės perduoda duomenis elektronine forma, laikydamosi atitinkamo techninio formato, kurį Komisija (Eurostatas) turi patvirtinti pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

4.   Siekiant užtikrinti konfidencialumą, Komisija (Eurostatas) prieš skelbdama(s) duomenis juos apibendrina pagal III priede nurodytas chemines klases arba produktų kategorijas, tinkamai atsižvelgdama(s) į konfidencialių duomenų apsaugos lygį konkrečios valstybės narės lygiu. Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20 straipsnį nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija (Eurostatas) naudoja konfidencialius duomenis tik statistikos tikslams.

4 straipsnis

Kokybės vertinimas

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

2.   Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) perduotų duomenų kokybės ataskaitas, kaip nurodyta I ir II prieduose. Komisija (Eurostatas) vertina perduotų duomenų kokybę.

5 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Atitinkamas duomenų perdavimo techninis formatas patvirtinamas pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Komisija, jei būtina, gali pakeisti I ir II priedų 6 skirsnyje nurodytus su kokybės ataskaitų teikimu susijusius reikalavimus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija patvirtina II priedo 2 skirsnyje nurodyto „naudojimo ploto“ apibrėžtį. Ta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinama pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija nuolat ir bent kas penkerius metus pritaiko medžiagų, kurioms turi būti taikomas šis reglamentas, sąrašą ir jų suskirstymą į produktų kategorijas ir chemines klases, kaip nustatyta III priede. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

7 straipsnis

Ataskaita

Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje visų pirma įvertinama perduotų duomenų kokybė, kaip nurodyta 4 straipsnyje, duomenų rinkimo metodai, verslui, žemės ūkio valdoms ir nacionalinėms administracijoms tenkanti našta ir šios statistikos nauda atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo teminę strategiją, visų pirma į 1 straipsnyje nustatytus tikslus. Tam tikrais atvejais joje pateikiami pasiūlymai, kaip toliau gerinti duomenų kokybę ir duomenų rinkimo metodus, taip pagerinant duomenų aprėptį bei jų palyginamumą ir sumažinant verslui, žemės ūkio valdoms ir nacionalinėms administracijoms tenkančią naštą.

Pirma ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2009 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

Å. TORSTENSSON


(1)  OL C 256, 2007 10 27, p. 86.

(2)  2008 m. kovo 12 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 66 E, 2009 3 20, p. 98), 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 38 E, 2009 2 17, p. 1), 2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas ir 2009 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(4)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(5)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(6)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(7)  OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

(8)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(9)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(11)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(12)  OL L 321, 2008 12 1, p. 14.


I PRIEDAS

STATISTIKA APIE PESTICIDŲ PATEIKIMĄ Į RINKĄ

1 Skirsnis

Aprėptis

Statistika apima III priede išvardytas medžiagas, kurių yra į kiekvienos valstybės narės rinką pateiktuose pesticiduose. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo tais atvejais, kai produktas pagerinamas arba registracija perduodama kitam registracijos liudijimo turėtojui.

2 Skirsnis

Kintamieji rodikliai

Kiekvienoje valstybėje narėje kaupiami duomenys apie kiekvienos III priede išvardytos medžiagos, esančios į rinką pateiktuose pesticiduose, kiekį.

3 Skirsnis

Ataskaitose naudojami matavimo vienetai

Duomenys išreiškiami medžiagų kilogramais.

4 Skirsnis

Ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

5 Skirsnis

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, periodiškumas ir rezultatų perdavimas

1.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra antrieji kalendoriniai metai nuo 2009 m. gruodžio 30 d.

2.

Valstybės narės duomenis teikia kiekvienais kalendoriniais metais, praėjus pirmajam ataskaitiniam laikotarpiui. Vadovaudamosi statistinių duomenų konfidencialumo apsaugos reikalavimais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 223/2009, jos tuos duomenis paskelbia, visų pirma internete, kad informacija būtų pateikta visuomenei.

3.

Duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

6 Skirsnis

Kokybės ataskaita

Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia 4 straipsnyje nurodytą kokybės ataskaitą, nurodydamos:

duomenų rinkimo metodiką;

susijusius kokybės aspektus pagal pasirinktą duomenų rinkimo metodiką;

taikytų įvertinimo, apibendrinimo ir neįtraukimo metodų apibūdinimą.

Ši ataskaita Komisijai (Eurostatui) perduodama per 15 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.


II PRIEDAS

STATISTIKA APIE ŽEMĖS ŪKYJE NAUDOJAMUS PESTICIDUS

1 Skirsnis

Aprėptis

1.

Statistika apima III priede išvardytas medžiagas, esančias kiekvienai atrinktai kultūrai naudojamuose pesticiduose kiekvienoje valstybėje narėje.

2.

Kiekviena valstybė narė nustato kultūrų, kurias turi apimti statistika per 5 skirsnyje apibrėžtą penkerių metų laikotarpį, atranką. Atranka atliekama atsižvelgiant į valstybėje narėje auginamas kultūras ir naudojamas medžiagas.

Atrenkant kultūras atsižvelgiama į nacionaliniams veiksmų planams svarbiausias kultūras, kaip nurodyta Direktyvos 2009/128/EB 4 straipsnyje.

2 Skirsnis

Kintamieji rodikliai

Kaupiami tokie kiekvienos atrinktos kultūros kintamieji rodikliai:

a)

kiekvienos III priede išvardytos medžiagos, kurios yra šiai kultūrai naudojamuose pesticiduose, kiekis ir

b)

kiekvienos medžiagos naudojimo plotas.

3 Skirsnis

Ataskaitose naudojami matavimo vienetai

1.

Naudojamų medžiagų kiekis matuojamas kilogramais.

2.

Naudojimo plotai matuojami hektarais.

4 Skirsnis

Ataskaitinis laikotarpis

1.

Ataskaitinis laikotarpis iš esmės yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių laikotarpis, kuris apima visą tiesiogiai ar netiesiogiai su kultūra susijusią augalų apsaugą.

2.

Ataskaitoje ataskaitinis laikotarpis – metai, per kuriuos buvo pradėta nuimti derlius.

5 Skirsnis

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, periodiškumas ir rezultatų perdavimas

1.

Kiekvieną penkerių metų laikotarpį valstybės narės sukaupia statistiką apie pesticidų naudojimą kiekvienai atrinktai kultūrai per 4 skirsnyje apibrėžtą ataskaitinį laikotarpį.

2.

Valstybės narės gali pasirinkti ataskaitinį laikotarpį bet kuriuo metu per penkerių metų laikotarpį. Kiekvienai atrinktai kultūrai gali būti nustatytas skirtingas laikotarpis.

3.

Pirmasis penkerių metų laikotarpis prasideda pirmaisiais kalendoriniais metais nuo 2009 m. gruodžio 30 d.

4.

Valstybės narės teikia duomenis apie kiekvieną penkerių metų laikotarpį.

5.

Duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami per 12 mėnesių nuo kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos ir vadovaujantis statistinių duomenų konfidencialumo apsaugos reikalavimais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 223/2009 paskelbiami, visų pirma internete, kad informacija būtų pateikta visuomenei.

6 Skirsnis

Kokybės ataskaita

Perduodamos rezultatus valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) 4 straipsnyje nurodytą kokybės ataskaitą, nurodydamos:

imčių metodų taikymą;

naudotą duomenų rinkimo metodiką;

santykinės kultūrų, kurias apima statistika, svarbos įvertinimą atsižvelgiant į bendrą naudotų pesticidų kiekį;

susijusius kokybės aspektus pagal naudotą duomenų rinkimo metodiką;

duomenų apie per penkerių metų laikotarpį naudotus pesticidus ir apie per atitinkamus penkerius metus į rinką pateiktus pesticidus palyginimą;

trumpą komercinių ne žemės ūkio paskirties pesticidų naudojimo aprašą, gautą iš bandomųjų tyrimų, kuriems vadovauja Komisija (Eurostatas).


III PRIEDAS

SUDERINTA MEDŽIAGŲ KLASIFIKACIJA

PAGRINDINĖS GRUPĖS

Kodas

Cheminė klasė

Medžiagosbendriniai pavadinimai

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Produktų kategorijos

 

 

Bendroji nomenklatūra

 

 

Fungicidai ir baktericidai

F0

 

 

 

 

Neorganiniai fungicidai

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VARIO JUNGINIAI

VISI VARIO JUNGINIAI

 

44

 

F1.1

 

BORDO MIŠINYS

8011–63–0

44

 

F1.1

 

VARIO HIDROKSIDAS

20427–59–2

44

 

F1.1

 

VARIO OKSICHLORIDAS

1332–40–7

44

 

F1.1

 

TRIBAZIS VARIO SULFATAS

1333–22–8

44

 

F1.1

 

VARIO (I) OKSIDAS

1319–39–1

44

 

F1.1

 

KITOS VARIO DRUSKOS

 

44

 

F1.2

NEORGANINĖ SIERA

SIERA

7704–34–9

18

 

F1.3

KITI NEORGANINIAI FUNGICIDAI

KITI NEORGANINIAI FUNGICIDAI

 

 

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai ir ditiokarbamatai

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILATINIAI FUNGICIDAI

DIETOFENKARBAS

87130–20–9

513

 

F2.2

KARBAMATINIAI FUNGICIDAI

BENTIAVALIKARBAS

413615–35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARBAS

140923–17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARBAS

24579–73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMATINIAI FUNGICIDAI

MANKOZEBAS

8018–01–7

34

 

F2.3

 

MANEBAS

12427–38–2

61

 

F2.3

 

METIRAMAS

9006–42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEBAS

12071–83–9

177

 

F2.3

 

TIRAMAS

137–26–8

24

 

F2.3

 

ZIRAMAS

137–30–4

31

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra benzimidazolai

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOLINIAI FUNGICIDAI

KARBENDAZIMAS

10605–21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLAS

3878–19–1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOLAS

148–79–8

323

 

F3.1

 

METILTIOFANATAS

23564–05–8

262

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra imidazolai ir triazolai

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOLINIAI FUNGICIDAI

BITERTANOLIS

55179–31–2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOLAS

116255–48–2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOLAS

94361–06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOLAS

119446–68–3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOLAS

83657–24–3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONAZOLAS

106325–08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLAS

2593–15–9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOLAS

114369–43–6

694

 

F4.1

 

FLUKVINKONAZOLAS

136426–54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLAS

85509–19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOLAS

76674–21–0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONAZOLAS

79983–71–4

465

 

F4.1

 

IMAZALILAS (ENILKONAZOLAS)

58594–72–2

335

 

F4.1

 

METKONAZOLAS

125116–23–6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANILAS

88671–89–0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOLAS

66246–88–6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOLAS

60207–90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOLAS

178928–70–6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOLAS

107534–96–3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOLAS

112281–77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOLIS

55219–65–3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOLAS

41814–78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLAS

99387–89–0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOLAS

131983–72–7

652

 

F4.2

IMIDAZOLINIAI FUNGICIDAI

CIAZOFAMIDAS

120116–88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONAS

161326–34–7

650

 

F4.2

 

TRIAZOKSIDAS

72459–58–6

729

Fungicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra morfolinai

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLININIAI FUNGICIDAI

DIMETOMORFAS

110488–70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORFAS

1593–77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORFAS

67564–91–4

427

Kiti fungicidai

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFATINIAI AZOTO FUNGICIDAI

CIMOKSANILAS

57966–95–7

419

 

F6.1

 

DODINAS

2439–10–3

101

 

F6.1

 

GUAZATINAS

108173–90–6

361

 

F6.2

AMIDINIAI FUNGICIDAI

BENALAKSILAS

71626–11–4

416

 

F6.2

 

BOSKALIDAS

188425–85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANILAS

66332–96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONILAS

55814–41–0

533

 

F6.2

 

METALAKSILAS

57837–19–1

365

 

F6.2

 

METALAKSILAS-M

70630–17–0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZAS

67747–09–5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAMAS

175217–20–6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANIDAS

731–27–1

275

 

F6.2

 

ZOKSAMIDAS

156052–68–5

640

 

F6.3

ANILIDINIAI FUNGICIDAI

CARBOKSINAS

5234–68–4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMIDAS

126833–17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOTINIAI FUNGICIDAI-BAKTERICIDAI

KASUGAMICINAS

6980–18–3

703

 

F6.4

 

POLIOKSINAS

11113–80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINAS

57–92–1

312

 

F6.5

AROMATINIAI FUNGICIDAI

CHLORTALONILAS

1897–45–6

288

 

F6.5

 

DIKLORANAS

99–30–9

150

 

F6.6

DIKARBOKSIMIDINIAI FUNGICIDAI

IPRODIONAS

36734–19–7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDONAS

32809–16–8

383

 

F6.7

DINITROANILININIAI FUNGICIDAI

FLUAZINAMAS

79622–59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOLINIAI FUNGICIDAI

DINOKAPAS

39300–45–3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFORINIAI FUNGICIDAI

FOSETILAS

15845–66–6

384

 

F6.9

 

METILTOLKLOFOSAS

57018–04–9

479

 

F6.10

OKSAZOLINIAI FUNGICIDAI

HIMEKSAZOLAS

10004–44–1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADONAS

131807–57–3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLINAS

50471–44–8

280

 

F6.11

FENILPIROLINIAI FUNGICIDAI

FLUDIOKSONILAS

131341–86–1

522

 

F6.12

FTALIMIDINIAI FUNGICIDAI

KAPTANAS

133–06–2

40

 

F6.12

 

FOLPETAS

133–07–3

75

 

F6.13

PIRIMIDININIAI FUNGICIDAI

BUPIRIMATAS

41483–43–6

261

 

F6.13

 

CIPRODINILAS

121552–61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOLIS

60168–88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIMAS

110235–47–7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANILAS

53112–28–0

714

 

F6.14

CHINOLININIAI FUNGICIDAI

CHINOKSIFENAS

124495–18–7

566

 

F6.14

 

8-HIDROKSICHINOLINO SULFATAS

134–31–6

677

 

F6.15

CHINONINIAI FUNGICIDAI

DITIANONAS

3347–22–6

153

 

F6.16

STROBILURININIAI FUNGICIDAI

AZOKSISTROBINAS

131860–33–8

571

 

F6.16

 

DIMOKSISTROBINAS

149961–52–4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBINAS

361377–29–9

746

 

F6.16

 

METILKREZOKSIMAS

143390–89–0

568

 

F6.16

 

PIKOKSISTROBINAS

117428–22–5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBINAS

175013–18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSISTROBINAS

141517–21–7

617

 

F6.17

KARBAMIDINIAI FUNGICIDAI

PENCIKURONAS

66063–05–6

402

 

F6.18

NESUKLASIFIKUOTI FUNGICIDAI

ACIBENZOLARAS

126448–41–7

597

 

F6.18

 

BENZOINĖ RŪGŠTIS

65–85–0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFENAS

97–23–4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDINAS

67306–00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENONAS

220899–03–6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOLIS

90–43–7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMINAS

118134–30–8

572

 

F6.19

KITI FUNGICIDAI

KITI FUNGICIDAI

 

 

Herbicidai, stiebų kenkėjai ir samanų naikintojai

H0

 

 

 

 

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra fitohormonai

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSI-HERBICIDAI

2,4-D

94–75–7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82–6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROPAS-P

15165–67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74–6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81–5

50

 

H1.1

 

MEKOPROPAS

7085–19–0

51

 

H1.1

 

MEKOPROPAS-P

16484–77–8

475

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra triazinai ir triazinonai

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIOTRIAZININIAI HERBICIDAI

METOPROTRINAS

841–06–5

94

 

H2.2

TRIAZININIAI HERBICIDAI

SIMETRINAS

1014–70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINAS

5915–41–3

234

 

H2.3

TRIAZINONINIAI HERBICIDAI

METAMITRONAS

41394–05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUZINAS

21087–64–9

283

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra amidai ir anilidai

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDINIAI HERBICIDAI

BEFLUBUTAMIDAS

113614–08–7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMIDAS

87674–68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAMAS

119126–15–7

8158

 

H3.1

 

IZOKSABENAS

82558–50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDAS

15299–99–7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMIDAS

106700–29–2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMIDAS

23950–58–5

315

 

H3.2

ANILIDINIAI HERBICIDAI

DIFLUFENIKANAS

83164–33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAMAS

145701–23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENACETAS

142459–58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAMAS

139528–85–1

707

 

H3.2

 

METAZACHLORAS

67129–08–2

411

 

H3.2

 

PROPANILAS

709–98–8

205

 

H3.3

CHLOROACETANILIDINIAI HERBICIDAI

ACETOCHLORAS

34256–82–1

496

 

H3.3

 

ALACHLORAS

15972–60–8

204

 

H3.3

 

DIMETACHLORAS

50563–36–5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLORAS

51218–49–6

711

 

H3.3

 

PROPACHLORAS

1918–16–7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLORAS

87392–12–9

607

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai arba bis-karbamatai

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMATINIAI HERBICIDAI

CHLORPROFAMAS

101–21–3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAMAS

13684–56–5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAMAS

13684–63–4

77

 

H4.2

KARBAMATINIAI HERBICIDAI

ASULAMAS

3337–71–1

240

 

H4.2

 

KARBETAMIDAS

16118–49–3

95

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra dinitroaninliniai dariniai

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILINIAI HERBICIDAI

BENFLURALINAS

1861–40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALINAS

33629–47–9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALINAS

55283–68–6

516

 

H5.1

 

ORIZALINAS

19044–88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALINAS

40487–42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALINAS

2582–09–8

183

Herbicidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamido, uracilo arba sulfonilkarbamido dariniai

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONILKARBAMIDINIAI HERBICIDAI

AMIDOSULFURONAS

120923–37–7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURONAS

120162–55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFURONAS

99283–01–9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURONAS

64902–72–3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURONAS

94593–91–6

507

 

H6.1

 

ETOKSISULFURONAS

126801–58–9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURONAS

104040–78–0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURONAS

150315–10–9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURONAS

173159–57–4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURONAS

122548–33–8

590

 

H6.1

 

JODOSULFURONAS

185119–76–0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURONAS

400852–66–6

663

 

H6.1

 

METSULFURONAS

74223–64–6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURONAS

111991–09–4

709

 

H6.1

 

OKSASULFURONAS

144651–06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURONAS

113036–87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFURONAS

94125–34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURONAS

122931–48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURONAS

141776–32–1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURONAS

79277–67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURONAS

82097–50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENURONAS

106040–48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURONAS

135990–29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURONAS

142469–14–5

735

 

H6.2

URACILINIAI HERBICIDAI

LENACILAS

2164–08–1

163

 

H6.3

KARBAMIDINIAI HERBICIDAI

CHLORTOLURONAS

15545–48–9

217

 

H6.3

 

DIURONAS

330–54–1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURONAS

2164–17–2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURONAS

34123–59–6

336

 

H6.3

 

LINURONAS

330–55–2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURONAS

18691–97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMURONAS

3060–89–7

168

 

H6.3

 

METOKSURONAS

19937–59–8

219

Kiti herbicidai

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOKSIFENOKSIPROPIONINIAI HERBICIDAI

KLODINAFOPAS

114420–56–3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008–85–9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOPAS

40843–25–2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROPAS-P

113158–40–0

484

 

H7.1

 

P-BUTILFLUAZIFOPAS

79241–46–6

395

 

H7.1

 

HALOKSIFOPAS

69806–34–4

438

 

H7.1

 

HALOKSIFOPAS-R

72619–32–0

526

 

H7.1

 

PROPAKVIZAFOPAS

111479–05–1

713

 

H7.1

 

KVIZALOFOPAS

76578–12–6

429

 

H7.1

 

KVIZALOFOPAS-P

94051–08–8

641

 

H7.2

BENZOFURANINIAI HERBICIDAI

ETOFUMESATAS

26225–79–6

233

 

H7.3

BENZENKARBOKSIRŪGŠTINIAI HERBICIDAI

CHLORTHAL

2136–79–0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918–00–9

85

 

H7.4

BIPIRIDILIONINIAI HERBICIDAI

DIKVATAS

85–00–7

55

 

H7.4

 

PARAKVATAS

4685–14–7

56

 

H7.5

CIKLOHEKSANEDIONINIAI HERBICIDAI

KLETODIMAS

99129–21–2

508

 

H7.5

 

CIKLOKSIDIMAS

101205–02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSIDIMAS

149979–41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSIDIMAS

87820–88–0

544

 

H7.6

DIAZININIAI HERBICIDAI

PIRIDATAS

55512–33–9

447

 

H7.7

DIKARBOKSIMIDINIAI HERBICIDAI

CINIDON-ETHYL

142891–20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSAZINAS

103361–09–7

578

 

H7.8

DIFENIL ETERINIAI HERBICIDAI

AKLONIFENAS

74070–46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOKSAS

42576–02–3

413

 

H7.8

 

NITROFENAS

1836–75–5

170

 

H7.8

 

OKSIFLUORFENAS

42874–03–3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINONINIAI HERBICIDAI

IMAZAMETABENZAS

100728–84–5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOKSAS

114311–32–9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIRAS

81335–77–5

700

 

H7.10

NEORGANINIAI HERBICIDAI

AMONIO SULFAMATAS

7773–06–0

679

 

H7.10

 

CHLORATAS

7775–09–9

7

 

H7.11

IZOKSAZOLINIAI HERBICIDAI

IZOKSAFLUTOLAS

141112–29–0

575

 

H7.12

MORFAKTININIAI HERBICIDAI

FLURENOLIS

467–69–6

304

 

H7.13

NITRILINIAI HERBICIDAI

BROMOKSINILAS

1689–84–5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENILAS

1194–65–6

73

 

H7.13

 

JOKSINILAS

1689–83–4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFORINIAI HERBICIDAI

GLUFOSINATAS

51276–47–2

437

 

H7.14

 

GLIFOZATAS

1071–83–6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOLINIAI HERBICIDAI

PIRAFLUFENAS

129630–19–9

605

 

H7.16

PIRIDAZINONINIAI HERBICIDAI

CHLORIDAZONAS

1698–60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONAS

96525–23–4

569

 

H7.17

PIRIDINEKARBOKSAMIDINIAI HERBICIDAI

PIKOLINAFENAS

137641–05–5

639

 

H7.18

PIRIDINEKARBOKSIRŪGŠTINIAI HERBICIDAI

KLOPIRALIDAS

1702–17–6

455

 

H7.18

 

PIKLORAMAS

1918–02–1

174

 

H7.19

PIRIDILOKSIACETATO RŪGŠTINIAI HERBICIDAI

FLUROKSIPIRAS

69377–81–7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIRAS

55335–06–3

376

 

H7.20

CHINOLININIAI HERBICIDAI

QUINCLORAC

84087–01–4

493

 

H7.20

 

CHINMERAKAS

90717–03–6

563

 

H7.21

TIADIAZININIAI HERBICIDAI

BENTAZONAS

25057–89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMATINIAI HERBICIDAI

EPTC

759–94–4

155

 

H7.22

 

MOLINATAS

2212–67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARBAS

52888–80–9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARBAS

28249–77–6

388

 

H7.22

 

TRIALATAS

2303–17–5

97

 

H7.23

TRIAZOLINIAI HERBICIDAI

AMITROLAS

61–82–5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONINIAI HERBICIDAI

KARFENTRAZONAS

128639–02–1

587

 

H7.25

TRIAZOLONINIAI HERBICIDAI

PROPOKSIKARBAZONAS

145026–81–9

655

 

H7.26

TRIKETONINIAI HERBICIDAI

MEZOTRIONAS

104206–82–8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIONAS

99105–77–8

723

 

H7.27

NESUKLASIFIKUOTI HERBICIDAI

KLOMAZONAS

81777–89–1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONAS

61213–25–0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797–51–5

648

 

H7.27

 

METAZOLAS

20354–26–1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGILAS

39807–15–3

604

 

H7.27

 

OKSADIAZONAS

19666–30–9

213

 

H7.27

KITI HERBICIDAI, STIEBŲ KENKĖJAI IR SAMANŲ NAIKINTOJAI

KITI HERBICIDAI, STIEBŲ KENKĖJAI IR SAMANŲ NAIKINTOJAI

 

 

Insekticidai ir akaricidai

I0

 

 

 

 

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra piretroidai

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROIDINIAI INSEKTICIDAI

AKRINATRINAS

101007–06–1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINAS

67375–30–8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINAS

68359–37–5

482

 

I1.1

 

BETA CIPERMETRINAS

65731–84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINAS

82657–04–3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINAS

68359–37–5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINAS

52315–07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINAS

52918–63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATAS

66230–04–4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROKSAS

80844–07–1

471

 

I1.1

 

GAMA CIHALOTRINAS

76703–62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA CIHALOTRINAS

91465–08–6

463

 

I1.1

 

TAU FLUVALINATAS

102851–06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRINAS

79538–32–2

451

 

I1.1

 

ZETA CIPERMETRINAS

52315–07–8

733

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra chlorinti angliavandeniliai

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANOCHLORININIAI INSEKTICIDAI

DIKOFOLIS

115–32–2

123

 

I2.1

 

TETRASULAS

2227–13–6

114

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra karbamatai ir oksimo-karbamatai

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIMO-KARBAMATINIAI INSEKTICIDAI

METOMILAS

16752–77–5

264

 

I3.1

 

OKSAMILAS

23135–22–0

342

 

I3.2

KARBAMATINIAI INSEKTICIDAI

BENFURAKARBAS

82560–54–1

501

 

I3.2

 

KARBARILAS

63–25–2

26

 

I3.2

 

KARBOFURANAS

1563–66–2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFANAS

55285–14–8

417

 

I3.2

 

FENOKSIKARBAS

79127–80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANATAS

22259–30–9

697

 

I3.2

 

METIOKARBAS

2032–65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARBAS

23103–98–2

231

Insekticidai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra organofosfatai

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFORINIAI INSEKTICIDAI

METILAZINFOSAS

86–50–0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOSAS

95465–99–9

682

 

I4.1

 

CHLORPIRIFOSAS

2921–88–2

221

 

I4.1

 

METILCHLORPIRIFOSAS

5589–13–0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSAS

56–72–4

121

 

I4.1

 

DIAZINONAS

333–41–5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOSAS

62–73–7

11

 

I4.1

 

DIMETOATAS

60–51–5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSAS

13194–48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSAS

22224–92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTIONAS

122–14–5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATAS

98886–44–3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOSAS

25311–71–1

412

 

I4.1

 

MALATIONAS

121–75–5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSAS

10265–92–6

355

 

I4.1

 

NALEDAS

300–76–5

195

 

I4.1

 

METILOKSIDEMETONAS

301–12–2

171

 

I4.1

 

FOZALONAS

2310–17–0

109

 

I4.1

 

FOSMETAS

732–11–6

318

 

I4.1

 

FOKSIMAS

14816–18–3

364

 

I4.1

 

METILPIRIMIFOSAS

29232–93–7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFONAS

52–68–6

68

Insekticidai, kurių pagrindą sudaro biologiniai ir botaniniai produktai

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGINIAI INSEKTICIDAI

AZADIRACHTINAS

11141–17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTINAS

54–11–5

8

 

I5.1

 

PIRETRINAS

8003–34–7

32

 

I5.1

 

ROTENONAS

83–79–4

671

Kiti insekticidai

I6

 

 

 

 

 

I6.1

FERMENTACIJOS BŪDU GAUTI INSEKTICIDAI

ABAMEKTINAS

71751–41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTINAS

51596–10–2

51 596–11–3

660

 

I6.1

 

SPINOZADAS

168316–95–8

636

 

I6.3

BENZOIL-KARBAMIDINIAI INSEKTICIDAI

DIFLUBENZURONAS

35367–38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSURONAS

101463–69–8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMURONAS

86479–06–3

698

 

I6.3

 

LUFENURONAS

103055–07–8

704

 

I6.3

 

NOVALURONAS

116714–46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURONAS

83121–18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURONAS

64628–44–0

548

 

I6.4

KARBAZATINIAI INSEKTICIDAI

BIFENAZATAS

149877–41–8

736

 

I6.5

DIAZILHIDRAZININIAI INSEKTICIDAI

METOKSIFENOZIDAS

161050–58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDAS

112410–23–8

724

 

I6.6

VABZDŽIŲ AUGIMO REGULIATORIAI

BUPROFEZINAS

69327–76–0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINAS

66215–27–8

420

 

I6.6

 

HEKSITIAZOKSAS

78587–05–0

439

 

I6.7

VABZDŽIŲ FEROMONAI

(E, Z)-9-DODECENILACETATAS

35148–19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDINIAI INSEKTICIDAI

KLOTIANIDINAS

210880–92–5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAMAS

153719–23–4

637

 

I6.9

ORGANOTININIAI INSEKTICIDAI

AZOCIKLOTINAS

41083–11–8

404

 

I6.9

 

CIHEKSATINAS

13121–70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATINO OKSIDAS

13356–08–6

359

 

I6.10

OKSADIAZININIAI INSEKTICIDAI

INDOKSAKARBAS

173584–44–6

612

 

I6.11

FENIL-ETERINIAI INSECTICIDAI

PIRIPROKSIFENAS

95737–68–1

715

 

I6.12

PIRAZOLINIAI (FENIL-) INSEKTICIDAI

FENPIROKSIMATAS

134098–61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONILAS

120068–37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRADAS

119168–77–3

725

 

I6.13

PIRIDININIAI INSEKTICIDAI

PIMETROZINAS

123312–89–0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMININIAI INSEKTICIDAI

ACETAMIPRIDAS

135410–20–7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIDAS

138261–41–3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIDAS

111988–49–9

631

 

I6.15

NATRIO SULFITO ESTERINIAI INSEKTICIDAI

PROPARGITAS

2312–35–8

216

 

I6.16

TETRAZININIAI INSEKTICIDAI

KLOFENTEZINAS

74115–24–5

418

 

I6.17

TETRONO RŪGŠTINIAI INSEKTICIDAI

SPIRODIKLOFENAS

148477–71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOLINIAI INSEKTICIDAI

TRIAZAMATAS

112143–82–5

728

 

I6.19

KARBAMIDINIAI INSEKTICIDAI

DIAFENTIURONAS

80060–09–9

8097

 

I6.20

NESUKLASIFIKUOTI INSEKTICIDAI

ETOKSAZOLAS

153233–91–1

623

 

I6.20

 

FENAZAKVINAS

120928–09–8

693

 

I6.20

 

PIRIDABENAS

96489–71–3

583

 

I6.21

KITI INSEKTICIDAI-AKARICIDAI

KITI INSEKTICIDAI-AKARICIDAI

 

 

Iš viso moliuskicidų:

M0

 

 

 

 

Moliuskicidai

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMATINIAI MOLIUSKICIDAI

TIODIKARBAS

59669–26–0

543

 

M1.2

KITI MOLIUSKICIDAI

GELEŽIES ORTOFOSFATAS

10045–86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHIDAS

108–62–3

62

 

M1.2

 

KITI MOLIUSKICIDAI

 

 

Iš viso augalų augimo reguliatorių:

PGR0

 

 

 

 

Fiziologiniai augalų augimo reguliatoriai

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLOGINIAI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

CHLORMEKVATAS:

999–81–5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILIDAS

113136–77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDAS

1596–84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPINAS

55290–64–7

689

 

PGR1.1

 

DIPENILAMINAS

122–39–4

460

 

PGR1.1

 

ETEFONAS

16672–87–0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSIKVINAS

91–53–2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURONAS

68157–60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOLAS

56425–91–3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKVINAS

81335–37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEINO HIDRAZIDAS

51542–52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVATAS

24307–26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPENAS

3100–04–7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOLAS

76738–62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHEKSADION-KALCIS

127277–53–6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233–85–6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824–39–5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266–40–3

8349

Augalų dygimo lėtikliai

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

AUGALŲ DYGIMO LĖTIKLIAI

KARVONAS

99–49–0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROFAMAS

101–21–3

43

Kiti augalų augimo reguliatoriai

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

KITI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

KITI AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

 

 

Iš viso kitų augalų apsaugos produktų:

ZR0

 

 

 

 

Mineralinė alyva

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALINĖ ALYVA

NAFTOS ALYVA

64742–55–8

29

Augalinis aliejus

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

AUGALINIS ALIEJUS

DEGUTO ALYVA

 

30

Dirvožemio sterilizantai (įskaitant nematocidus)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METILO BROMIDAS

METILO BROMIDAS

74–83–9

128

 

ZR3.2

KITI DIRVOŽEMIO STERILIZANTAI

CHLOROPIKRINAS

76–06–2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMETAS

533–74–4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLORPROPENAS

542–75–6

675

 

ZR3.2

 

METAMNATRIS

137–42–8

20

 

ZR3.2

 

KITI DIRVOŽEMIO STERILIZANTAI

 

 

Rodenticidai

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDAI

BRODIFAKUMAS

56073–10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONAS

28772–56–7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOZĖ

15879–93–3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROFACINONAS

3691–35–8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALILAS

5836–29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUMAS

56073–07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONAS

104653–34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFENAS

90035–08–8

453

 

ZR4.1

 

VARFARINAS

81–81–2

70

 

ZR4.1

 

KITI RODENTICIDAI

 

 

Visi kiti augalų apsaugos produktai

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFEKANTAI

KITI DEZINFEKANTAI

 

 

 

ZR5.2

KITI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

KITI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

 

 


(1)  Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris.

(2)  Tarptautinė pesticidų analizės bendradarbiavimo taryba.


10.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/23


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009

2009 m. lapkričio 16 d.

nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26, 37 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Nėra numatyta leidžiančių nukrypti nuostatų, patvirtintų pagal Sutarties nuostatas, Bendrojo muitų tarifo muitai taikomi visoms į Bendriją importuojamoms prekėms. Tas pat yra ir su žemės ūkio mokesčiais bei kitais importo privalomaisiais mokėjimais, nustatytais laikantis bendrosios žemės ūkio politikos ir konkrečių priemonių, taikomų tam tikroms perdirbtoms žemės ūkio prekėms.

(3)

Tačiau tam tikromis griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis, kai, esant tam tikroms prekių importo sąlygoms, nėra reikalo imtis įprastinių priemonių ekonomikai apsaugoti, tokie mokesčiai nėra pateisinami.

(4)

Pageidautina, kad, esant tokioms aplinkybėms, kaip tradiciškai numato muitų taisyklės, prekėms neturėtų būti taikomi muitai, kuriuos įprastomis aplinkybėmis reikėtų taikyti.

(5)

Tokį atleidimą nuo muitų taip pat gali numatyti daugiašalės tarptautinės konvencijos, kurių susitariančiosios šalys yra visos ar kai kurios valstybės narės. Bendrija turėtų vadovautis tokiomis konvencijomis, tačiau dėl to reikia įvesti Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, sudarytas pagal Muitų sąjungos reikalavimus, kad, taikant tokiose konvencijose numatytas atleidimo nuo muitų nuostatas, atsirastų galimybė panaikinti siekiamų tikslų, apimties ir sąlygų skirtumus ir būtų sudarytos sąlygos visiems Bendrijoje vienodai naudotis tais pačiais jos teikiamais privalumais.

(6)

Valstybėse narėse taikomi kai kurie atleidimo nuo muitų atvejai atsiranda dėl konkrečių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis sudarytų konvencijų; kadangi tokios konvencijos pagal savo tikslus galioja tik jas pasirašiusiai valstybei narei. Atrodo, Bendrijos lygmeniu nebūtina apibrėžti sąlygų, kuriomis toks atleidimas gali būti suteiktas, o užtenka paprasčiausiai leisti atitinkamai valstybei narei, kai būtina, suteikti atleidimą nuo muitų laikantis šiuo tikslu nustatytos tvarkos.

(7)

Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis kai kurioms prekėms galima taikyti eksporto muitus. Dėl to taip pat būtina Bendrijos lygmeniu nurodyti atvejus, kada nuo tokių muitų gali būti atleidžiama.

(8)

Teisinio aiškumo dėlei reikėtų išvardyti Bendrijos aktų, numatančių atleidimą nuo muitų, nuostatas, kurioms šis reglamentas poveikio nedaro.

(9)

Šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms drausti ar riboti importą ar eksportą, kai tai pateisinama visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos apsaugos, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę ar archeologinę vertę, ir pramonės bei prekybos nuosavybės apsaugos požiūriu.

(10)

Reikia nustatyti taisykles, pagal kurias atleidžiant nuo muitų tam tikros euro išreikštos sumos turėtų būti perskaičiuojamos nacionaline valiuta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi atvejai, kuriais, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, atleidžiama nuo importo muitų, eksporto muitų ir netaikomos remiantis Sutarties 133 straipsniu patvirtintos priemonės, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba eksportuojamos iš Bendrijos muitų teritorijos.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente:

a)

„importo muitai“ – tai muitai ir jiems lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, taip pat žemės ūkio mokesčiai ir kiti importo privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

b)

„eksporto muitai“ – tai žemės ūkio mokesčiai ir kiti eksporto privalomieji mokėjimai, kuriuos numato bendroji žemės ūkio politika arba konkrečios priemonės, taikomos tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams;

c)

„asmeninis turtas“ – tai bet kuris turtas, skirtas atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiams tenkinti.

Pabrėžtina, kad „asmeniniam turtui“ priklauso:

i)

namų apyvokos daiktai;

ii)

dviračiai ir motociklai, privačios motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, turistiniai nameliai-autopriekabos, pramoginiai laivai ir privatūs lėktuvai.

„Asmeniniu turtu“ taip pat laikomos įprastiems šeimos poreikiams reikalingos buitinės atsargos, malonumui laikomi gyvūnėliai ir balnojami gyvuliai, taikomųjų ar laisvųjų menų nešiojamosios priemonės, reikalingos asmens amatui ar profesinei veiklai. Nei savo pobūdžiu, nei kiekiu asmeninis turtas neturi kelti įtarimo, kad jis yra importuojamas komerciniais tikslais;

d)

„namų apyvokos daiktai“ – tai asmeniniai daiktai, patalynė, namų įranga ir prietaisai, skirti atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui ar jų namų ūkio poreikių tenkinimui;

e)

„alkoholiniai produktai“ – produktai (alus, vynas, aperityvai, kurių pagrindą sudaro vynas arba alkoholis, brendžiai, likeriai arba spiritiniai gėrimai ir t. t.), klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikant II antraštinę dalį, trečiosios šalys taip pat apima ir tas valstybių narių teritorijų sritis, kurios pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (4), nėra priskiriamos Bendrijos muitų teritorijai.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

ATLEIDIMAS NUO IMPORTO MUITŲ

I SKYRIUS

Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir iš trečiosios šalies į Bendriją persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas

3 straipsnis

Pagal 4–11 straipsnius fiziniams asmenims, keičiantiems įprastinę gyvenamąją vietą ir persikeliantiems iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti savo asmeninį turtą be importo muitų.

4 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamas tik tas asmeninis turtas:

a)

kurį, išskyrus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, turėjo, o jei tai nesuvartojamos prekės – kurias naudojo, atitinkamas asmuo savo buvusioje įprastinėje gyvenamojoje vietoje mažiausiai šešis mėnesius iki palikdamas savo įprastinę gyvenamąją vietą išvykimo trečiojoje šalyje;

b)

kuris skirtas naudoti tuo pačiu tikslu naujoje įprastinėje gyvenamojoje vietoje.

Be to, valstybės narės gali nustatyti sąlygą, kad nuo importo muitų turtas atleidžiamas su sąlyga, jei už jį kilmės šalyje arba išvykimo šalyje yra sumokėti paprastai už jį mokami muitai ir (arba) fiskaliniai mokesčiai.

5 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami tik asmenys, kurių bent 12 mėnesių iš eilės įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2.   Tačiau jei yra aišku, kad atitinkamas asmuo ketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės, kompetentingos institucijos gali daryti išimtis iš 1 dalyje nurodytos taisyklės.

6 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

tabakas ar tabako gaminiai;

c)

komercinės transporto priemonės;

d)

daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir laisvųjų menų priemones.

7 straipsnis

1.   Išskyrus ypatingus atvejus, nuo importo muitų atleidžiamas tik asmeninis turtas, įvežamas laisvai apyvartai per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai asmuo įsikūrė savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

2.   Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį asmeninis turtas gali būti išleistas į laisvą apyvartą keliomis atskiromis siuntomis.

8 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista asmeninį turtą įvežti laisvai apyvartai, šis be muitų įvežtas asmeninis turtas negali būti skolinamas, užstatomas, nuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai, prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus asmeninį turtą prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tą turtą sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jis buvo paskolintas, užstatytas, išnuomotas ar perleistas, atsižvelgiant į to turto rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą muitinę vertę.

9 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies, atleisti nuo muitų laisvai apyvartai įvežamą asmeninį turtą, kol dar asmuo nėra įsikūręs savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, galima su sąlyga, jei jis įsipareigoja savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje faktiškai įsikurti per šešis mėnesius. Dėl šio įsipareigojimo turi būti pateikta garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos.

2.   Kai taikomos 1 dalies nuostatos, 4 straipsnio a punkte nustatytas laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmeninis turtas įvežamas į Bendrijos muitų teritoriją.

10 straipsnis

1.   Kai dėl darbo įsipareigojimų asmuo palieka trečiąją šalį, kurioje turėjo įprastinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje, ir tik ketina tai padaryti, kompetentingos institucijos gali duoti leidimą be muitų įvežti asmeninį turtą, kurį šiuo tikslu jis perkelia į minėtą teritoriją.

2.   Leidimas 1 dalyje nurodytą asmeninį turtą įvežti be muitų išduodamas laikantis 3–8 straipsniuose nurodytų reikalavimų su sąlyga, kad:

a)

4 straipsnio a punkte ir 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai asmeninis turtas įvežamas į Bendrijos muitų teritoriją;

b)

8 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo faktiškai įsikuria savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje.

3.   Leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu atitinkamas asmuo įsipareigoja faktiškai įsikurti savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje Bendrijos muitų teritorijoje per tokį laikotarpį, kokį nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į aplinkybes. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes dėl įsipareigojimo gali būti reikalaujama pateikti garantiją, kurios formą ir dydį nustato tos institucijos.

11 straipsnis

Kai asmuo savo įprastinę gyvenamąją vietą turi perkelti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl išimtinių politinių aplinkybių, kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo 4 straipsnio a ir b dalių, 6 straipsnio c ir d dalių bei 8 straipsnio.

II SKYRIUS

Santuokos pagrindu įvežamos prekės

12 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 13–16 straipsnius, kraitis ir namų apyvokos daiktai, nauji ir nenauji, kurie priklauso asmeniui, perkeliančiam įprastinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją dėl savo santuokos, leidžiami įvežti be importo muitų.

2.   Tomis pačiomis sąlygomis dovanos, paprastai teikiamos santuokos proga, kurias gauna asmuo, atitinkantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, iš asmenų, turinčių savo įprastinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje, taip pat leidžiamos įvežti be importo muitų. Tačiau kiekvienos be muito įvežamos dovanos vertė neturi viršyti 1 000 EUR.

13 straipsnis

Nuo importo muitų, kaip nurodyta 12 straipsnyje, gali būti atleidžiami tik asmenys:

a)

kurių įprastinė gyvenamoji vieta buvo už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės. Tačiau nuo šios taisyklės gali būti leista nukrypti, jei atitinkamas asmuo aiškiai ketino gyventi už Bendrijos muitų teritorijos ribų bent 12 mėnesių iš eilės;

b)

kurie pateikia savo santuokos įrodymą.

14 straipsnis

Alkoholiniai produktai, tabakas ir tabako gaminiai nuo importo muitų neatleidžiami.

15 straipsnis

1.   Išskyrus išimtinius atvejus, nuo importo muitų atleidžiamos tik tos prekės, kurios laisvai apyvartai įvežamos:

a)

ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki nustatytos vestuvių dienos (šiuo atveju atleidžiant nuo muito turi būti pateikta atitinkama garantija, kurios formą ir dydį nustato kompetentingos institucijos); ir

b)

ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo vestuvių dienos.

2.   Per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį 12 straipsnyje nurodytas prekes gali būti leista įvežti laisvai apyvartai keliomis atskiromis siuntomis.

16 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista prekes įvežti laisvai apyvartai, pagal 12 straipsnį be muitų įvežtos prekės negali būti skolinamos, užstatomos, išnuomojamos ar perleidžiamos už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

III SKYRIUS

Paveldėtas asmeninis turtas

17 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 18, 19 ir 20 straipsnius, asmeninį turtą, kurį paveldėjęs įgyja fizinis asmuo, turintis įprastinę gyvenamąją vietą Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje „asmeninis turtas“ – tai visas turtas, kuris yra nurodytas 2 straipsnio 1 dalies c punkte ir sudaro mirusiojo palikimą.

18 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholio gaminiai;

b)

tabakas ir tabako gaminiai;

c)

komercinės transporto priemonės;

d)

daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamąsias taikomųjų ir laisvųjų menų priemones, kurios buvo reikalingos mirusiojo amatui ar profesinei veiklai;

e)

žaliavų atsargos, gatavi gaminiai ar pusgaminiai;

f)

gyvuliai ir žemės ūkio produktų atsargos, viršijančios normaliems šeimos poreikiams reikalingus kiekius.

19 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiama tik asmeninis turtas, kuris laisvai apyvartai įvežamas ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kai atitinkamas asmuo įgijo teisę į tą turtą (galutinis paveldėjimo patvirtinimas).

Tačiau ypatingomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos šį laikotarpį gali pratęsti.

2.   Asmeninis turtas per 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali būti įvežamas keliomis atskiromis siuntomis.

20 straipsnis

17, 18 ir 19 straipsniai taikomi mutatis mutandis asmeniniam turtui, kurį paveldėjimo būdu įgyja juridiniai asmenys, įsisteigę Bendrijos muitų teritorijoje ir vykdantys ne pelno veiklą.

IV SKYRIUS

Moksleivių ar studentų apranga, mokymosi priemonės ir namų apyvokos daiktai

21 straipsnis

1.   Aprangą, mokymosi priemones ir namų apyvokos daiktus, t. y. įprastus besimokančiojo kambariui reikalingus daiktus, kurie priklauso mokiniams ar studentams, atvykstantiems į Bendrijos muitų teritoriją studijuoti, ir yra skirti jų asmeniniam naudojimui per jų studijų laiką, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje:

a)

„mokinys ar studentas“ – tai asmuo, priimtas į kurią nors mokymo įstaigą ir turintis teisę lankyti jos siūlomus dieninių studijų kursus;

b)

„apranga“ – tai nauji ir nenauji apatiniai ir viršutiniai drabužiai bei patalynė;

c)

„mokymosi priemonės“ – tai daiktai ir reikmenys (įskaitant skaičiavimo ir spausdinimo mašinėles), kuriuos paprastai naudoja mokiniai ar studentai studijoms.

22 straipsnis

Atleidžiama nuo importo muitų bent kartą per mokslo metus.

V SKYRIUS

Nedidelės vertės siuntos

23 straipsnis

1.   Vadovaujantis 24 straipsniu, visas nedidelės vertės prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje „nedidelės vertės prekės“ – tai prekės, kurių savoji vertė kiekvienoje siuntoje neviršija 150 EUR.

24 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

kvepalai ir tualetiniai vandenys;

c)

tabakas ir tabako gaminiai.

VI SKYRIUS

Siuntos, kurias vienas fizinis asmuo siunčia kitam fiziniam asmeniui

25 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 26 ir 27 straipsnius, prekių siuntas, kurias privatus asmuo siunčia iš trečiosios šalies privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijos muitų teritorijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu tos įvežamos siuntos yra nekomercinio pobūdžio.

Šioje dalyje numatytas atleidimas nuo importo muitų netaikomas iš Heligolando salos siunčiamoms prekių siuntoms.

2.   1 dalyje įvežamos siuntos yra „nekomercinio pobūdžio“, jeigu:

a)

siunčiamos nereguliariai;

b)

susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius;

c)

yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

26 straipsnis

1.   25 straipsnio 1 dalyje minimas atleidimas nuo muitų taikomas siuntoms, kurių kiekvienos vertė yra ne didesnė kaip 45 EUR, įskaičiuojant 27 straipsnyje nurodytų prekių vertę.

2.   Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė už 1 dalyje nurodytą sumą, nuo importo muitų atleidžiamos iki nurodytos sumos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

27 straipsnis

25 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirų prekių kiekiais:

a)

tabako gaminiai:

50 cigarečių,

25 cigarilės (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai),

10 cigarų,

50 gramų rūkomojo tabako, arba

proporcingas šių gaminių rinkinys;

b)

alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio: 1 litras; arba

distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai: 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys; ir

neputojantys vynai: du litrai;

c)

kvepalai – 50 gramų; arba

tualetiniai vandenys –0,25 litro.

VII SKYRIUS

Ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga, importuojami perkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Bendriją

28 straipsnis

1.   Nepažeidžiant valstybėse narėse galiojančių priemonių, kurios taikomos pramoninės ir komercinės politikos srityje, ir laikantis 29–33 straipsnių nuostatų, ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą, priklausančius įmonėms, galutinai nutraukiančioms savo veiklą trečiojoje šalyje ir persikeliančioms į Bendrijos muitų teritoriją tęsti panašią veiklą, leidžiama įvežti be importo muitų.

Kai perkeliamoji įmonė yra žemės ūkio paskirties, jos gyvulius leidžiama įvežti taip pat be importo muitų.

2.   1 dalyje „įmonė“ – tai savarankiškas ekonominis gamybos arba paslaugų sferos vienetas.

29 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik ilgalaikis materialusis turtas ir įranga, kurie:

a)

išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, buvo faktiškai naudojami įmonėje mažiausiai 12 mėnesių prieš jai nutraukiant veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios ji perkelia savo veiklą;

b)

persikėlus bus naudojami tuo pačiu tikslu;

c)

atitinka tos įmonės pobūdį ir dydį.

30 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos įmonės, kurios persikelia į Bendrijos muitų teritoriją dėl to, kad susijungė ar ketina susijungti su Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusia įmone arba į ją įsilieti, taigi nesukuria naujo veiklos vieneto.

31 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiamos:

a)

transporto priemonės, kurios nėra tokio pobūdžio, kad būtų naudojamos kaip gamybos ar paslaugų pramonės įrankiai;

b)

visų rūšių atsargos, skirtos žmonėms vartoti arba gyvulių pašarui;

c)

kuras ir žaliavų, gatavos produkcijos bei pusgaminių atsargos;

d)

prekybos agentų įvežami gyvuliai.

32 straipsnis

Išskyrus ypatingus aplinkybėmis pateisinamus atvejus, nuo importo muitų atleisti, kaip nurodyta 28 straipsnyje, galima tik ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą, kurie įvežami laisvai apyvartai nepasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai įmonė nutraukė savo veiklą trečiojoje šalyje, iš kurios išvyksta.

33 straipsnis

1.   Kol nėra praėję 12 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo leista ilgalaikį materialųjį turtą ir kitą įrangą įvežti laisvai apyvartai, šis be muitų įvežtas ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga negali būti skolinami, užstatomi, išnuomojami ar perleidžiami už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Kai nuomojant ar perleidžiant atsiranda piktnaudžiavimo pavojus, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių.

2.   Paskolinus, užstačius, išnuomojus ar perleidus prekes prieš pasibaigiant 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, reikia už tas prekes sumokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos buvo paskolintos, užstatytos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

34 straipsnis

28–33 straipsniai taikomi mutatis mutandis ilgalaikiam materialiajam turtui ir kitai įrangai, kurie priklauso asmenims, užsiimantiems profesine veikla laisvųjų profesijų srityje, ir juridiniams asmenims, vykdantiems ne pelno veiklą, kai jie perkelia tokią veiklą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją.

VIII SKYRIUS

Bendrijos ūkininkų gauti produktai ūkyje, esančiame trečiojoje šalyje

35 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 36 ir 37 straipsnius, žemės ūkio, gyvulininkystės, bitininkystės, sodininkystės ir miškininkystės produktus iš trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, esančio ūkio, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje muitų teritorijoje, besiribojančioje su ta trečiąja šalimi, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   Kad būtų galima remtis 1 dalies nuostatomis, gyvulininkystės produktai turi būti gauti iš Bendrijos kilmės gyvulių arba į ją įvežti laisvai apyvartai.

36 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kurie nėra niekaip apdoroti, išskyrus tai, kas paprastai daroma nuėmus jų derlių ar juos gavus.

37 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiami tik produktai, kuriuos į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba jo vardu kitas asmuo.

38 straipsnis

35, 36 ir 37 straipsniai taikomi mutatis mutandis produktams, gautiems iš žvejybos ar žuvų auginimo veiklos, kurią Bendrijos žvejai ir žuvų augintojai vykdo su trečiąja šalimi besiribojančiuose ežeruose ar vandens keliuose, ir produktams, gautiems iš tokiuose ežeruose ir vandens keliuose Bendrijos medžiotojų vykdomos medžioklės veiklos.

IX SKYRIUS

Sėklos, trąšos ir produktai dirvos bei pasėlių priežiūrai, kuriuos įveža trečiųjų šalių žemės ūkio produktų gamintojai ketindami juos naudoti ūkiuose, besiribojančiuose su tomis šalimis

39 straipsnis

Atsižvelgiant į 40 straipsnį, sėklas, trąšas ir produktus, skirtus dirvos ir pasėlių priežiūrai, kuriuos ketinama panaudoti Bendrijos muitų teritorijoje esančiame ūkyje, besiribojančiame su trečiąja šalimi, kurį eksploatuoja žemės ūkio produktų gamintojai, turintys pagrindinę įmonę minėtoje trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, leidžiama įvežti be importo muitų.

40 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami tik tokie sėklų, trąšų ir kitų produktų kiekiai, kokie reikalingi ūkiui eksploatuoti.

2.   Nuo importo muitų atleidžiamos sėklos, trąšos ir kiti produktai, kuriuos tiesiai į Bendrijos muitų teritoriją įveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba kitas asmuo jo vardu.

3.   Valstybės narės gali nutarti, kad toks atleidimas nuo importo muitų taikomas, jeigu kita šalis joms taip pat taiko tokį patį režimą.

X SKYRIUS

Prekės keleivių asmeniniame bagaže

41 straipsnis

Atvykstančių iš trečiųjų šalių keleivių asmeniniame bagaže esančias prekes leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas, priimtas atsižvelgiant į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (5) nuostatas, tos įvežamos prekės neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Prekėms, įvežamoms į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (6) 6 straipsnio 1 dalyje išvardytas teritorijas, taikomos tos pačios atleidimo nuo muitų nuostatos kaip ir prekėms, įvežamoms į bet kurią kitą atitinkamos valstybės narės teritorijos dalį.

XI SKYRIUS

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai

42 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą I priede, leidžiama įvežti be importo muitų nepriklausomai nuo to, kas jos gavėjas ir kokiam naudojimui tokia medžiaga skirta.

43 straipsnis

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiagą, išvardytą II priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad ji skirta:

a)

valstybinėms švietimo, mokslo ar kultūros įstaigoms ir organizacijoms; arba

b)

įstaigoms ir organizacijoms, patenkančioms į kategorijas, nurodytas prie kiekvieno daikto II priedo 3 stulpelyje, su sąlyga, kad valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtino, kad jos turi teisę tokias prekes gauti be importo muitų.

44 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 45–49 straipsnius, mokslo prietaisus ir aparatus, kuriems netaikomas 43 straipsnis, leidžiama įvežti be importo muitų, kai jie įvežami grynai nekomerciniais tikslais.

2.   1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik mokslo prietaisams ir aparatams, skirtiems:

a)

valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje, bei valstybinių įstaigų skyriams, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje; arba

b)

privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra švietimo ir tyrimų srityje, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos yra leidusios tokias prekes gauti be importo muitų.

45 straipsnis

44 straipsnio 1 dalyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taip pat taikomas:

a)

atsarginėms dalims, sudėtinėms dalims ar reikmenims, tinkantiems moksliniams prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams:

i)

kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga, kad tuo metu, kai nuo importo muitų prašoma atleisti konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis, tie prietaisai ar aparatai vis dar yra mokslinio pobūdžio, arba

ii)

kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis ar reikmenis;

b)

įrankiams, naudojamiems moksliniams prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams:

i)

kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų su sąlyga, kad tuo metu, kai prašoma tuos įrankius atleisti nuo importo muitų, tie prietaisai ir aparatai vis dar yra mokslinio pobūdžio, arba

ii)

kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai prašoma nuo importo muitų atleisti tuos įrankius.

46 straipsnis

Taikant 44 ir 45 straipsnius:

a)

„mokslinis prietaisas ar aparatas“ – tai bet kuris prietaisas ar aparatas, kuris dėl savo objektyvių techninių charakteristikų ir tų rezultatų, kuriuos juo galima gauti, yra tinkamas daugiausia arba išimtinai mokslinei veiklai;

b)

„įvežami nekomerciniais tikslais“ – taikoma moksliniams prietaisams ir aparatams, skirtiems naudoti vykdant mokslinius tyrimus arba švietimo tikslais nesiekiant pelno.

47 straipsnis

Prireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodytos tvarkos, tam tikrų prietaisų ir aparatų atleisti nuo importo muitų negalima, kai nustatoma, kad tokių prietaisų ir aparatų įvežimas be muitų pakenktų Bendrijos pramonės atitinkamo gamybos sektoriaus interesams.

48 straipsnis

1.   43 straipsnyje nurodytų daiktų ir mokslinių prietaisų bei aparatų, atleistų nuo importo muitų pagal 45, 46 ir 47 straipsniuose nustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 43 straipsnį arba 44 straipsnio 2 dalį pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą, prietaisą ar aparatą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant privalu prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

49 straipsnis

1.   43 ir 44 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ketina naudoti be muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie nurodyti tuose straipsniuose, apie tai informuoja kompetentingas institucijas.

2.   Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 43 ir 44 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

50 straipsnis

47, 48 ir 49 straipsniai galioja mutatis mutandis 45 straipsnyje nurodytiems gaminiams.

51 straipsnis

1.   Mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos, esančios už Bendrijos ribų, ar jos vardu nekomerciniais tikslais įvežtai įrangai importo muitai netaikomi.

2.   Nuo importo muitų atleidžiama, jei įranga:

a)

skirta naudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ar organizacijų nariams ar atstovams patiems ar naudoti jiems sutikus tiksliai pagal mokslinio bendradarbiavimo susitarimus, kurių tikslas – vykdyti tarptautines mokslinių tyrimų programas Bendrijoje esančiose mokslinių tyrimų įstaigose, kurias tam yra patvirtinusios valstybių narių kompetentingos institucijos;

b)

lieka fizinio ar juridinio asmens, kuris yra ne Bendrijos rezidentas, turtas tuo metu, kai įranga yra Bendrijos muitų teritorijoje.

3.   Šiame straipsnyje ir 52 straipsnyje:

a)

„įranga“ – tai moksliniams tyrimams naudojami prietaisai, aparatai, mašinos ir jų reikmenys, įskaitant atsargines dalis ir įrankius, specialiai sukonstruotus jų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui;

b)

„nekomerciniais tikslais įvežta“ įranga – tai įranga, skirta moksliniams tyrimams, vykdomiems nepelno tikslais.

52 straipsnis

1.   Įrangos, atleistos nuo importo muitų pagal 51 straipsnyje nustatytas sąlygas, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei įranga paskolinama, išnuomojama ar perleidžiama įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 51 straipsnį pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja toliau su sąlyga, kad toji įstaiga ar organizacija naudoja tą įrangą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais ir nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių taikymo skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvo paskolinta, išnuomota ar perleista, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

3.   51 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ketina naudoti be muitų įvežtą įrangą ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai informuoja kompetentingas institucijas.

4.   Už įrangą, kurią įstaigos ir organizacijos naudoja ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

Nepažeidžiant 44 ir 45 straipsnių, už įrangą, atleistą nuo importo muitų, kurią įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 51 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai įranga buvo pradėta naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tos įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jos muitinę vertę.

XII SKYRIUS

Bandomieji gyvūnai ir tyrimams skirtos biologinės bei cheminės medžiagos

53 straipsnis

1.   Nuo importo muitų atleidžiami:

a)

gyvūnai, specialiai paruošti laboratoriniams tyrimams;

b)

biologinės arba cheminėms medžiagos, įtrauktoms į sąrašą, sudarytą remiantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka, kurios įvežamos išskirtinai nekomerciniais tikslais.

2.   Importo muitais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, neapmokestinami tik gyvūnai ir biologinės bei cheminės medžiagos, skirtos:

a)

valstybinėms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su švietimu arba tyrimais, arba tiems valstybinių įstaigų skyriams, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su švietimu ar tyrimais; arba

b)

privačioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla yra daugiausia susijusi su švietimu ar tyrimais ir kurios yra valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliotos gauti tokius daiktus be importo muitų.

3.   1 dalies b punkte nurodytame sąraše gali būti tik tos biologinės arba cheminės medžiagos, kurioms nėra lygiavertės produkcijos Bendrijos muitų teritorijoje ir kurios, atsižvelgiant į jų specifiškumą ir grynumą, yra daugiausia arba išskirtinai naudojamos moksliniams tyrimams.

XIII SKYRIUS

Žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės bei audinių tipų nustatymo reagentai

54 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 55 straipsnį, be importo muitų leidžiama įvežti šias prekes:

a)

žmogaus kilmės terapines medžiagas;

b)

reagentus kraujo grupei nustatyti;

c)

reagentus audinių tipui nustatyti.

2.   1 dalyje:

a)

„žmogaus kilmės terapinės medžiagos“ – tai žmogaus kraujas ir jo išvestiniai produktai (natūralus žmogaus kraujas, sausa žmogaus plazma, žmogaus albuminas ir žmogaus plazmos proteino fiksuoti tirpalai, žmogaus imunoglobulinas ir žmogaus fibrinogenas);

b)

„reagentai kraujo grupei nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės, augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami kraujo grupei ir kraujo nesuderinamumui nustatyti;

c)

„reagentai audinių tipams nustatyti“ – visi žmogaus, gyvūninės, augalinės arba kitos kilmės reagentai, naudojami žmogaus audinių tipams nustatyti.

55 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik prekės, kurios:

a)

skirtos kompetentingų institucijų patvirtintoms įstaigoms ar laboratorijoms naudoti išskirtinai nekomerciniais medicininiais ar moksliniais tikslais;

b)

įvežamos kartu su teisėtai įgaliotos institucijos trečiojoje išvykimo šalyje išduotu atitikties pažymėjimu;

c)

sudėtos į konteinerius, ant kurių yra specialios juos identifikuojančios etiketės.

56 straipsnis

Nuo importo muitų taip pat atleidžiamos specialios pakuotės, būtinos transportuojant žmogaus kilmės terapines medžiagas bei kraujo grupių ar audinių tipų nustatymo reagentus, taip pat bet kurie jų vartojimui būtini tirpikliai ar papildomi elementai, kurie gali būti sudėti į siuntas.

XIV SKYRIUS

Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ar medicininiam gydymui

57 straipsnis

1.   Prietaisai ir aparatai, skirti medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ir medicininiam gydymui, kuriuos labdaros ar filantropijos organizacijos arba privatūs asmenys padovanojo sveikatos institucijoms, ligoninių skyriams ar medicininių tyrimų institucijoms, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos suteikė teisę gauti tokius daiktus be muitų, arba tokie prietaisai ir aparatai, kuriuos tokios sveikatos institucijos, ligoninės ar medicininių tyrimų institucijos perka tik už labdaros ar filantropijos organizacijų suteiktas lėšas ar savanoriškus įnašus, leidžiami įvežti be importo muitų visuomet su sąlyga, jei nustatoma, jog:

a)

dovanodamas tokius prietaisus ar aparatus dovanotojas neslepia savo komercinių tikslų; ir

b)

dovanotojas jokiais ryšiais nėra susijęs su prietaisų ar aparatų, kuriuos prašoma atleisti nuo muitų, gamintoju.

2.   Tokiomis pat sąlygomis nuo muitų taip pat atleidžiama:

a)

atsarginės dalys, sudėtinės dalys ar reikmenys, tinkami 1 dalyje nurodytiems prietaisams ir aparatams, su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir tie prietaisai ir aparatai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti tiems prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų;

b)

įrankiai, naudojami prietaisams ir aparatams prižiūrėti, tikrinti, kalibruoti ir remontuoti, su sąlyga, kad tie įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir prietaisai bei aparatai arba, jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog yra skirti prietaisams ir aparatams, kuriuos anksčiau buvo leista įvežti be muitų.

58 straipsnis

Taikant 57 straipsnį, ypač dėl jame minėtų prietaisų ir aparatų bei gaunančių organizacijų, 47, 48 ir 49 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

XV SKYRIUS

Referencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei

59 straipsnis

Siuntas, kuriose yra Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintų referencinių medžiagų, skirtų medžiagų, naudojamų vaistų gamybai, kokybės kontrolei atlikti, mėginių, siunčiamų gavėjams, kuriems valstybių narių kompetentingos institucijos leidžia gauti tokias siuntas nemokant muitų, leidžiama įvežti be importo muitų.

XVI SKYRIUS

Tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijos produktai

60 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami žmogaus ar veterinariniam naudojimui skirti farmacijos produktai, įvežami Bendrijos muitų teritorijoje organizuojamuose tarptautiniuose sporto renginiuose dalyvaujantiems asmenims ar gyvuliams iš trečiųjų šalių vartoti, ribojant jų kiekį taip, kad tų produktų pakaktų poreikiams patenkinti per visą šioje teritorijoje buvimo laiką.

XVII SKYRIUS

Labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės: akliesiems ir kitiems neįgaliesiems skirti daiktai

A.   Bendriesiems tikslams įvežamos prekės

61 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 63 ir 64 straipsnius, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų, jei tuo nėra piktnaudžiaujama arba žymiai iškraipoma konkurencija:

a)

valstybinių organizacijų ar kitų, kompetentingų institucijų patvirtintų, labdaros ir filantropijos organizacijų įvežamus būtiniausius daiktus, skirtus skurstantiems asmenims nemokamai išdalyti;

b)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, valstybinėms ar kitoms kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropijos organizacijoms atsiųstus daiktus, už kuriuos įvairiuose labdaros renginiuose renkamos lėšos skurstantiems asmenims šelpti;

c)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsikūrusio asmens ar organizacijos nemokamai, be jokių siuntėjo komercinių tikslų, kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ir filantropijos organizacijoms atsiųstą įrangą ir raštinės reikmenis, skirtus naudoti tik pagal jų veiklos pobūdį arba labdaringais ir filantropiniais tikslais.

2.   1 dalies a punkte „būtiniausi daiktai“ – tai prekės, reikalingos būtiniausiems žmogaus poreikiams tenkinti, tokios kaip maistas, vaistai, drabužiai ir patalynė.

62 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami:

a)

alkoholiniai produktai;

b)

tabakas ir tabako gaminiai;

c)

kava ir arbata;

d)

motorinės transporto priemonės, išskyrus greitosios pagalbos automobilius.

63 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

64 straipsnis

1.   Organizacija, kuri naudojasi atleidimo nuo importo muitų teise, 61 straipsnyje nurodytų prekių ir įrangos negali skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitais tikslais, negu nustatyta to straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, iš anksto apie tai nepranešdama kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei prekės ir įranga yra paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, pagal 61 ir 63 straipsnius turinčiai teisę naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, jei toji organizacija naudoja tas prekes ir įrangą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

65 straipsnis

1.   61 straipsnyje nurodytos organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba ketinančios naudoti be importo muitų leistas įvežti prekes ir įrangą ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už prekes ir įrangą, kurias ir toliau valdo organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, jos privalo mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti tų sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už prekes ir įrangą, kurias organizacija, pasinaudojusi atleidimo nuo importo muitų teise, naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 61 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

B.   Neįgaliųjų poreikiams įvežamos prekės

1.   Akliesiems skirti daiktai

66 straipsnis

Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus III priede, leidžiama įvežti be importo muitų.

67 straipsnis

1.   Aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai skirtus daiktus, nurodytus IV priede, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad juos įveža:

a)

patys aklieji savo pačių naudojimui; arba

b)

su aklųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu susijusios įstaigos ar organizacijos, kurioms valstybių narių kompetentingos institucijos yra leidusios gauti tokius daiktus be muitų.

2.   Pagal 1 dalyje nurodytas sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tos atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

2.   Kitiems neįgaliesiems skirti daiktai

68 straipsnis

1.   Daiktus, specialiai sukonstruotus fiziškai ar protiškai neįgaliųjų, išskyrus akluosius, švietimo, darbo ar socialinės pažangos tikslais, leidžiama įvežti be importo muitų, kai juos įveža:

a)

patys neįgalieji savo pačių naudojimui; arba

b)

įstaigos ar organizacijos, savo pagrindine veikla susijusios su neįgaliųjų švietimu arba pagalbos jiems teikimu ir kurias valstybių narių kompetentingos institucijos yra patvirtinusios kaip turinčias teisę šiuos daiktus gauti be muitų.

2.   Pagal 1 dalies sąlygas importo muitais neapmokestinamos minėtų daiktų atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų daiktų priežiūrai, tikrinimui, kalibravimui ar remontui su sąlyga, kad tokios atsarginės dalys, sudėtinės dalys, reikmenys ar įrankiai yra įvežami tuo pačiu metu kaip ir minėti daiktai, arba jei jie įvežami vėliau, su sąlyga, kad galima nustatyti, jog jie yra skirti anksčiau be importo muitų įvežtiems daiktams arba daiktams, kurie turėtų būti atleisti nuo importo muitų tuo metu, kai nuo importo muitų atleisti prašoma konkrečias atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ar įrankius.

69 straipsnis

Prireikus ir laikantis Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodytos tvarkos, tam tikrų daiktų atleisti nuo importo muitų negalima, kai nustatoma, kad tokių daiktų įvežimas be muitų pakenktų Bendrijos pramonės atitinkamo gamybos sektoriaus interesams.

3.   Bendrosios nuostatos

70 straipsnis

Daiktų, skirtų naudoti patiems akliesiems ar neįgaliesiems, atleidimas nuo importo muitų, kaip numatyta 67 straipsnio 1 dalies a punkte ir 68 straipsnio 1 dalies a punkte, priklauso nuo to, ar valstybėse narėse galiojančios nuostatos įgalina atitinkamus asmenis nustatyti savo kaip aklojo ar neįgaliojo, kuriam suteikiama teisė pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, statusą.

71 straipsnis

1.   Daiktų, kuriuos 67 ir 68 straipsniuose nurodyti asmenys įveža be importo muitų, negalima skolinti, išnuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei daiktas yra paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui, įstaigai ar organizacijai, kurie turi teisę pagal 67 ir 68 straipsnius pasinaudoti atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad tas asmuo, įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

72 straipsnis

1.   Įstaigos ir organizacijos, turinčios teisę pagal 67 ir 68 straipsnyje nustatytas sąlygas būti atleistos nuo importo muitų, gali daiktus, kuriuos yra įvežusios, nepelno pagrindu skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai akliesiems ir kitiems neįgaliesiems, kuriais jos rūpinasi, nemokėdamos atitinkamų muitų.

2.   Jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus nurodytas 1 dalyje, minėti daiktai negali būti skolinami, nuomojami ar perleidžiami prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

Jei daiktas paskolinamas, išnuomojamas ar perleidžiamas asmeniui, įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę pagal 67 straipsnio 1 dalį ar 68 straipsnio 1 dalį būti atleistai nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų ir toliau galioja su sąlyga, kad tas asmuo, įstaiga ar organizacija naudoja tą daiktą tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės ar įranga buvo paskolinti, išnuomoti ar perleisti, atsižvelgiant į tų prekių ar įrangos rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

73 straipsnis

1.   67 ir 68 straipsniuose nurodytos įstaigos ir organizacijos, nebeatitinkančios atleidimo nuo importo muitų sąlygų, arba ketinančios naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tuose straipsniuose, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už daiktus, kuriuos įstaigos ir organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, mokami atitinkami importo muitai pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai jos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už daiktus, atleistus nuo importo muitų, kuriuos įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 67 ir 68 straipsniuose, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai daiktai buvo pradėti naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų daiktų rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

C.   Daiktai, skirti ištiktiems nelaimės

74 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 75–80 straipsnius, prekės, kurias įveža valstybinės organizacijos ar kitos kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropijos organizacijos, atleidžiamos nuo importo muitų, kai jos yra skirtos:

a)

nemokamai išdalyti nukentėjusiems nuo nelaimės, ištikusios vienos ar kelių valstybių narių teritorijas; arba

b)

nemokamai naudotis nukentėjusiems nuo tokios nelaimės, bet išlikdamos tokių organizacijų nuosavybe.

2.   Prekės, kurias įveža laisvai apyvartai gelbėjimo žinybos, kad galėtų patenkinti savo poreikius per savo veiklos laikotarpį, taip pat atleidžiamos nuo muitų, kaip nurodyta 1 dalyje, tomis pačiomis sąlygomis.

75 straipsnis

Medžiagos ar įranga, skirtos nelaimės ištiktiems rajonams atstatyti, nuo muitų nėra atleidžiamos.

76 straipsnis

Kad būtų suteiktas atleidimas nuo importo muitų, turi būti priimtas Komisijos sprendimas, kurį ji priima suinteresuotos valstybės narės ar narių prašymu, kritiškiems atvejams numatyta tvarka, pagal kurią būtinos konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis. Esant reikalui, tuo sprendimu taip pat nustatoma pagalbos apimtis ir sąlygos.

Laukdamos kol bus paskelbtas Komisijos sprendimas, nelaimės ištiktos valstybės narės gali leisti laikinai sustabdyti visų importo muitų taikymą prekėms, įvežamoms 74 straipsnyje nurodytais tikslais su sąlyga, kad importuojanti organizacija įsipareigoja tuos muitus sumokėti, jei nuo jų nebūtų atleista.

77 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiamos tik organizacijos, kurių apskaitos tvarka leidžia kompetentingoms institucijoms prižiūrėti jų veiklą ir kurios suteikia visas būtinas garantijas.

78 straipsnis

1.   Organizacijos, kurios buvo atleistos nuo importo muitų, 74 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių negali nepranešusios kompetentingoms institucijoms skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai jokiomis kitomis sąlygomis, išskyrus tas, kurios nurodytos tame straipsnyje.

2.   Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji įstaiga ar organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant, reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

79 straipsnis

1.   Po to, kai nukentėjusieji nuo nelaimės nustoja naudotis 74 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis prekėmis, negalima jų skolinti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai prieš tai nepranešus kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei prekės paskolinamos, išnuomojamos ar perleidžiamos organizacijai, turinčiai teisę pagal 74 straipsnį naudotis atleidimu nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą naudotis atleidimu nuo importo muitų, atleidimas nuo importo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad pastaroji organizacija naudoja tas prekes tokiais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi.

Kitais atvejais skolinant, išnuomojant ar perleidžiant reikia prieš tai sumokėti importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo paskolintos, išnuomotos ar perleistos, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

80 straipsnis

1.   74 straipsnyje nurodytos organizacijos, kurios nebeatitinka atleidimo nuo importo muitų sąlygų arba kurios ima naudoti be importo muitų įvežtus daiktus ne tais tikslais, kurie numatyti tame straipsnyje, apie tai praneša kompetentingoms institucijoms.

2.   Už prekes, kurias organizacijos valdo ir po to, kai pradeda nebeatitikti atleidimo nuo importo muitų sąlygų, kai tos prekės yra perleidžiamos organizacijai, kuri ir pati turi teisę pagal 74 straipsnį būti atleista nuo importo muitų, arba, tam tikrais atvejais, organizacijai, turinčiai teisę būti atleistai nuo importo muitų pagal 61 straipsnio 1 dalies a punktą, atleidimas nuo muitų galioja ir toliau su sąlyga, kad organizacija naudoja tas prekes tais tikslais, pagal kuriuos importo muitai netaikomi. Kitais atvejais reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai organizacijos pradėjo nebeatitikti sąlygų, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

3.   Už prekes, atleistas nuo importo muitų, kurias įstaiga ar organizacija naudoja kitais tikslais, nei nurodyta 74 straipsnyje, reikia mokėti atitinkamus importo muitus pagal tarifus, galiojusius tą dieną, kai prekės buvo pradėtos naudoti kitais tikslais, atsižvelgiant į tų prekių rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

XVIII SKYRIUS

Garbės apdovanojimai ar ženklai

81 straipsnis

Jei suinteresuotas asmuo kompetentingoms institucijoms pateikia pakankamus įrodymus ir jei su atitinkamais daiktais susijusi veikla nėra komercinio pobūdžio, žemiau išvardytus daiktus leidžiama įvežti be importo muitų:

a)

trečiųjų šalių Vyriausybių suteiktus apdovanojimus asmenims, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje;

b)

taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriais trečiojoje šalyje yra apdovanoti asmenys, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra Bendrijos muitų teritorijoje, už jų veiklą mene, moksle, sporte, visuomeninėje tarnyboje ar pripažįstant jų nuopelnus tam tikrame įvykyje, jei tokius daiktus į Bendrijos muitų teritoriją įveža patys suinteresuoti asmenys;

c)

taures, medalius ir panašius simbolinio pobūdžio daiktus, kuriuos valdžios institucijos ar įsikūrę trečiojoje šalyje asmenys yra perdavę nemokamai, kad šie daiktai būtų Bendrijos muitų teritorijoje įteikti tokiais pat tikslais, kokie nurodyti b punkte;

d)

simbolinio pobūdžio nedidelės vertės dovanos, prizai ir suvenyrai, skirti nemokamai dalyti per verslo konferencijas arba panašius tarptautinius renginius asmenims, kurių įprasta gyvenamoji vieta yra trečiosiose šalyse; šių daiktų pobūdis, vienetinė vertė ar kiti požymiai neturi duoti pagrindo manyti, kad jie įvežami komerciniais tikslais.

XIX SKYRIUS

Tarptautinių santykių srityje gautos dovanos

82 straipsnis

Nepažeidžiant, tam tikrais atvejais, 41 straipsnio ir laikantis 83 ir 84 straipsnių, importo muitais neapmokestinami daiktai, kuriuos:

a)

į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, lankęsi trečiojoje šalyje su oficialiu vizitu ir ta proga gavę įvežamus daiktus kaip dovanas iš priimančios šalies valdžios institucijų;

b)

į Bendrijos muitų teritoriją įveža asmenys, atvykstantys į Bendrijos muitų teritoriją su oficialiu vizitu ir ketinantys juos padovanoti priimančios šalies valdžios institucijoms;

c)

viešosios valdžios įstaiga, valdžios institucija ar grupė, vykdanti visuomenei svarbią veiklą trečiojoje šalyje, draugystės ar geros valios vardan siunčia Bendrijos muitų teritorijoje esančiai ir visuomenei svarbią veiklą vykdančiai viešosios valdžios įstaigai, valdžios institucijai ar grupei, kurios teisę gauti tokius daiktus be importo muitų yra patvirtinusios kompetentingos institucijos.

83 straipsnis

Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholiniai produktai, tabakas ir tabako gaminiai.

84 straipsnis

Nuo importo muitų atleidžiama tik:

a)

kai daiktai kaip dovanos yra pasiūlomi retkarčiais;

b)

kai daiktų pobūdis, vertė arba kiekis neatspindi jokių komercinių interesų;

c)

kai jie nenaudojami komerciniams tikslams.

XX SKYRIUS

Monarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės

85 straipsnis

Laikantis kompetentingų institucijų nustatytų apribojimų ir sąlygų importo muitais neapmokestinami šie daiktai:

a)

dovanos, skirtos valdantiems monarchams ir valstybių vadovams;

b)

prekės, skirtos valdantiems trečiųjų valstybių monarchams ar valstybių vadovams, ar juos oficialiai atstovaujantiems asmenims naudoti ar suvartoti per jų oficialų vizitą Bendrijos muitų teritorijoje. Tačiau valstybė narė, į kurią įvežamos tokios prekės, gali nustatyti, kad importo muitai nebus taikomi tik tuo atvejui, jei tokį patį režimą taikys ir atitinkama trečioji šalis.

Pirmos pastraipos nuostatos taip pat taikomos asmenims, turintiems tarptautiniu lygmeniu panašias kaip valdantieji monarchai ar valstybių vadovai privilegijas.

XXI SKYRIUS

Reklamos tikslais įvežamos prekės

A.   Nedidelės vertės prekių pavyzdžiai

86 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 90 straipsnio 1 dalies a punkto, nedidelės vertės prekių pavyzdžius, tinkamus tik ieškant užsakymų tų prekių, kurias jie reklamuoja ir kurias ketinama importuoti į Bendrijos muitų teritoriją, leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad, prašant atleisti tam tikrus prekių pavyzdžius nuo importo muitų, jie būtų perplėšti, subadyti, aiškiai ir neištrinamai pažymėti ar kitaip visiškai sugadinti ir netinkami vartoti su sąlyga, kad išlaikytų savo kaip tam tikrų prekių pavyzdžių pobūdį.

3.   1 dalyje „prekių pavyzdžiai“ – tai bet kuris prekių rūšį pristatantis daiktas, kuris savo pateikimo būdu ir kiekiu negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais, išskyrus pastangas gauti tos rūšies ir kokybės prekių užsakymus.

B.   Spaudiniai ir reklaminė medžiaga

87 straipsnis

Atsižvelgiant į 88 straipsnį, spausdintą reklaminę medžiagą, tokią kaip katalogai, kainoraščiai, naudojimo instrukcijos ir brošiūros, leidžiama įvežti be importo muitų su sąlyga, kad yra susijusi su:

a)

parduodamomis ar išnuomojamomis prekėmis; arba

b)

transporto, komercinio draudimo ar banko paslaugomis, kurias siūlo

asmuo, įsikūręs už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

88 straipsnis

87 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo importo muitų taikomas tik spausdintai reklaminei medžiagai, kuri atitinka šias sąlygas:

a)

spaudiniuose turi būti aiškiai matyti pavadinimas įmonės, kuri gamina, parduoda ar išnuomoja prekes arba kuri siūlo reklamuojamas paslaugas;

b)

kiekvienoje siuntoje turi būti ne daugiau kaip vienas spaudinys arba, jei spausdinta medžiaga susideda iš kelių spaudinių, ne daugiau kaip po vieną kiekvieno spaudinio egzempliorių; siuntos, kuriose yra keli to paties spaudinio egzemplioriai, gali vis dėlto būti neapmokestinamos importo muitais, jei bendras siuntos svoris neviršija vieno kilogramo;

c)

spaudiniai negali būti to paties siuntėjo siunčiama keliomis siuntomis tam pačiam gavėjui.

89 straipsnis

Importo muitais taip pat neapmokestinami reklaminio pobūdžio daiktai, kurie neturi jokios komercinės vertės, yra nemokamai siunčiami tiekėjų savo klientams ir, išskyrus reklaminę funkciją, negali būti panaudoti jokiais kitais tikslais.

C.   Prekybos mugėje ar panašiame renginyje naudojamos arba vartojamos prekės

90 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 91–94 straipsnius, be importo muitų leidžiama įvežti šiuos daiktus:

a)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamų prekių mažus pavyzdžius, skirtus prekybos mugei ar panašias renginiui;

b)

už Bendrijos muitų teritorijos ribų gaminamas prekes, įvežamas tik demonstravimo tikslais arba mašinų ar aparatų demonstravimo tikslais, ir demonstruojamas prekybos mugėje ar panašiame renginyje;

c)

nedidelės vertės įvairias medžiagas, tokias kaip dažai, lakai, sienų apmušalai ir t. t., naudojamas statant, įrengiant ir dekoruojant laikinus stendus, kuriuose įsikuria trečiųjų šalių prekybos mugių ir panašių renginių dalyviai ir kurie panaudojus nugriaunami;

d)

spaudinius, katalogus, prospektus, kainoraščius, reklaminius plakatus, iliustruotus ir neiliustruotus kalendorius, neįrėmintas fotografijas ir kitus nemokamai dalijamus daiktus, skirtus reklamuoti už Bendrijos muitų teritorijos ribų pagamintas prekes, rodomas prekybos mugėse ar panašiuose renginiuose.

2.   1 dalyje „prekybos mugės ir panašūs renginiai“ – tai:

a)

parodos, mugės, pasirodymai ir panašūs renginiai, susiję su prekyba, pramone, žemės ūkiu ar amatais;

b)

parodos ir renginiai, organizuojami pirmiausia labdaros tikslais;

c)

parodos ir renginiai, organizuojami mokslo, technikos, amatų, meno, švietimo, kultūros, sporto, religijos ar kulto, profsąjungų veiklos ar turizmo tikslais arba skatinant tarptautinį supratimą;

d)

tarptautinių organizacijų ar kolektyvinių institucijų atstovų susirinkimai;

e)

oficialios arba atminimo ceremonijos ir sueigos;

bet ne parodos, surengtos privačiai komercinėse parduotuvėse ar patalpose trečiųjų šalių prekėms parduoti.

91 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik pavyzdžiams:

a)

kurie yra įvežti kaip nemokamos prekės iš trečiųjų šalių arba gauti iš parodų, į kurias jie buvo įvežti iš tų šalių urmu;

b)

kurie parodoje lankytojams platinami tik nemokamai, kad juos naudotų ar vartotų tie žmonės, kurie juos gavo;

c)

kuriuos galima įvardyti kaip reklaminius nedidelės vienetinės vertės pavyzdžius;

d)

kuriuos nėra lengva parduoti ir kurie tam tikrais atvejais yra supakuoti taip, kad jų kiekis būtų mažesnis už patį mažiausią tos pačios prekės kiekį, parduodamą rinkoje;

e)

kurie, kai tai nefasuotas, kaip nurodyta d punkte, maistas ir gėrimai, yra suvartojami pačioje parodoje;

f)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

92 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik prekėms:

a)

kurios suvartojamos arba sunaikinamos parodoje; ir

b)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

93 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik reklamai skirtiems spaudiniams ir daiktams:

a)

kuriuos ketinama nemokamai išdalyti lankytojams parodoje;

b)

kurių bendra vertė ir kiekis atitinka parodos pobūdį, lankytojų skaičių ir parodos dalyvių dalyvavimo mastus.

94 straipsnis

90 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas atleidimas nuo muitų netaikomas:

a)

alkoholiniai produktams;

b)

tabakui ar tabako gaminiams;

c)

kietajam, skystajam ar dujiniam kurui.

XXII SKYRIUS

Tyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės

95 straipsnis

Atsižvelgiant į 96–101 straipsnius, prekės, kurias planuojama ištirti, išanalizuoti ar išbandyti siekiant nustatyti jų sudėtį, kokybę ar kitas technines charakteristikas informacijos arba pramoninių ar komercinių tyrimų tikslais, importo muitais neapmokestinamos.

96 straipsnis

Nepažeidžiant 99 straipsnio, 95 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas tik su sąlyga, jei planuojamos ištirti, išanalizuoti ar išbandyti prekės to tyrimo, analizės ar bandymo metu bus visiškai sunaudotos ar sunaikintos.

97 straipsnis

Prekės, naudojamos tyrimui, analizei ar bandymams, atliekamiems reklamos tikslais, nuo muitų neatleidžiamos.

98 straipsnis

Nuo muitų atleidžiamas tik tas prekių kiekis, kurio būtinai reikia tam tikslui, kuriam prekės įvežamos. Tokius kiekius kiekvienu atveju nustato kompetentingos institucijos atsižvelgdamos į minėtą tikslą.

99 straipsnis

1.   95 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taikomas prekėms, kurios tyrimo, analizės ar bandymo metu nėra visiškai sunaudojamos ar sunaikinamos, jei liekantys produktai, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint:

a)

pasibaigus tyrimui, analizei ar bandymui, yra visiškai sunaikinami arba paverčiami komerciniu požiūriu beverčiais;

b)

atiduodami valstybei nesudarant jai jokių išlaidų, jei tai įmanoma pagal nacionalinės teisės aktus;

c)

pateisinamomis aplinkybėmis eksportuojami už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

2.   1 dalyje „liekantys produktai“ – tai produktai, kurie susidaro tyrimo, analizės ar bandymo metu, arba faktiškai nesunaudotos prekės.

100 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai taikoma 99 straipsnio 1 dalis, tyrimo, analizės ar bandymų, nurodytų 95 straipsnyje, pabaigoje liekantiems produktams taikomi atitinkami muitai pagal tyrimo, analizės ar bandymų pabaigos dieną galiojusį tarifą ir prekių rūšį bei tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar priimtą muitinę vertę.

Tačiau suinteresuotoji šalis, kompetentingoms institucijoms pritariant ir prižiūrint, gali liekančius produktus paversti atliekomis ar laužu. Tokiu atveju taikomi importo muitai, kurie galiojo tokioms atliekoms ar laužui tą dieną, kai produktai buvo paversti atliekomis ar laužu.

101 straipsnis

Laikotarpį, per kurį turi būti atlikti tyrimai, analizės ar bandymai bei administraciniai formalumai, kurie užtikrintų prekių panaudojimą numatytais tikslais, nustato kompetentingos institucijos.

XXIII SKYRIUS

Siuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių ir komercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms

102 straipsnis

Prekių ženklus, modelius ir dizainus bei jų patvirtinamuosius dokumentus, taip pat paraiškas išradimų patentams gauti ir panašius dokumentus, kuriuos reikia pateikti autorių teisių apsauga arba pramoninių ar komercinių patentų teisių apsauga besirūpinančioms institucijoms, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXIV SKYRIUS

Turistams skirta informacinė literatūra

103 straipsnis

Nepažeidžiant 42–50 straipsnių, importo muitais neapmokestinami:

a)

dokumentai (informaciniai lankstinukai, brošiūros, knygos, žurnalai, vadovai, įrėminti ir neįrėminti plakatai, neįrėmintos ir padidintos nuotraukos, iliustruoti ir neiliustruoti žemėlapiai, vitrinų skaidruolės ir iliustruoti kalendoriai), skirti nemokamai išdalyti, kurių tikslas – skatinti žmones lankytis kitose šalyse, ypač dalyvauti jose rengiamuose kultūros, turizmo, sporto, religiniuose, amatų ar profesiniuose susitikimuose ar renginiuose, jei tokioje literatūroje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą, ir jei jos bendras reklaminis pobūdis yra akivaizdus;

b)

oficialių turizmo agentūrų arba jų iniciatyva paskelbti užsienio viešbučių sąrašai ir metraščiai bei užsienio šalių transporto paslaugų tvarkaraščiai, kai tokią literatūrą ketinama išdalyti nemokamai ir joje yra ne daugiau kaip 25 % privačios reklamos, išskyrus visą privačią Bendrijos firmų komercinę reklamą;

c)

informacinė medžiaga, siunčiama oficialių nacionalinių turizmo agentūrų paskirtiems akredituotiems atstovams ar korespondentams, kurios neketinama platinti, t. y. metraščiai, telefonų ar teleksų knygos, viešbučių sąrašai, mugių katalogai, nedidelės vertės amatininkų dirbinių pavyzdžiai ir literatūra apie muziejus, universitetus, spa ar kitas panašias įstaigas.

XXV SKYRIUS

Įvairūs dokumentai ir daiktai

104 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami:

a)

dokumentai, siunčiami nemokamai valstybių narių viešosioms tarnyboms;

b)

užsienio Vyriausybių ir oficialių tarptautinių institucijų leidiniai, skirti nemokamai išdalyti;

c)

trečiosiose šalyse įsteigtų institucijų organizuojamų rinkimų biuleteniai;

d)

objektai, kurie valstybių narių teismams ar kitoms oficialioms žinyboms turi būti pateikti kaip įrodymai arba siunčiami panašiais tikslais;

e)

parašų pavyzdžiai ir spausdinti aplinkraščiai dėl parašų, siunčiami kaip įprastų informacijos mainų tarp viešųjų tarnybų ar banko įstaigų dalis;

f)

oficialūs spaudiniai, siunčiami valstybių narių centriniams bankams;

g)

ataskaitos, pranešimai, komentarai, prospektai, paraiškų formos ir kiti dokumentai, parengti trečiojoje šalyje registruotų bendrovių ir siunčiami tokių bendrovių išleistų vertybinių popierių turėtojams;

h)

priemonės su įrašyta informacija (perforacinės kortelės, garso įrašai, mikrofilmai ir t. t.), naudojamos informacijai perduoti ir siunčiamos adresatui nemokamai, jei įvežimas be muitų nesudaro sąlygų piktnaudžiavimui ar didesniam konkurencijos iškraipymui;

i)

bylos, archyvinė medžiaga, atspausdintos formos ir kiti dokumentai, kurie bus naudojami tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose ar kongresuose, ir ataskaitos apie tokius renginius;

j)

planai, techniniai brėžiniai, brėžinių kopijos, aprašai ir kiti panašūs dokumentai, įvežami siekiant gauti ar įvykdyti užsakymus trečiosiose šalyse arba dalyvauti konkurse, organizuotame Bendrijos muitų teritorijoje;

k)

dokumentai, skirti naudoti per egzaminus, kuriuos organizuoja trečiosiose šalyse įsteigtos institucijos Bendrijos muitų teritorijoje;

l)

spausdintos formos, kurios bus naudojamos kaip oficialūs dokumentai tarptautiniame transporto priemonių ar prekių judėjime pagal tarptautines konvencijas;

m)

spausdintos formos, etiketės, bilietai ir panašūs dokumentai, kuriuos siunčia transporto ar viešbučių pramonės įmonės trečiojoje šalyje kelionių agentūroms, įsteigtoms Bendrijos muitų teritorijoje;

n)

jau panaudotos spausdintos formos ir bilietai, konosamentai, važtaraščiai ir kiti komerciniai bei administraciniai dokumentai;

o)

oficialios spausdintos formos iš trečiųjų šalių ar tarptautinių institucijų ir tarptautinius standartus atitinkantys spaudiniai, kuriuos siunčia išdalinti trečiosios šalies asociacijos atitinkamoms asociacijoms, esančioms Bendrijos muitų teritorijoje;

p)

fotografijos, skaidrės ir stereotipinės matricos fotografijoms su parašais apačioje ar be jų, kurias siunčia spaudos agentūros, laikraščių ar žurnalų leidėjai;

q)

banderolės ir panašūs žyminiai ženklai, įrodantys, kad mokesčiai buvo sumokėti trečiosiose šalyse.

XXVI SKYRIUS

Pagalbinės medžiagos, skirtos prekėms sukrauti ir apsaugoti jų gabenimo metu

105 straipsnis

Importo muitais neapmokestinamos įvairios antrą kartą paprastai nenaudojamos medžiagos, pavyzdžiui, virvės, šiaudai, audiniai, popierius ir kartonas, medinės ir plastikinės medžiagos, kurios naudojamos iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją gabenamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti, įskaitant šiluminę apsaugą.

XXVII SKYRIUS

Kraikas, pašarai ir lesalai skirti gyvūnams jų gabenimo metu

106 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami bet koks kraikas, pašarai ir lesalai, esantys transporto priemonėje, naudojamoje gyvūnams gabenti iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją, ir skirti minėtiems gyvūnams kelionės metu.

XXVIII SKYRIUS

Degalai ir tepalai sausumos motorinėse transporto priemonėse ir specialiose talpyklose

107 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 108, 109 ir 110 straipsnius:

a)

degalus, esančius:

privačių ar komercinių motorinių transporto priemonių ar motociklų,

specialiųjų konteinerių,

įvažiuojančių į Bendrijos muitų teritoriją, standartiniuose bakuose;

b)

degalus, esančius nešiojamuose bakuose, kuriuos veža privačios motorinės transporto priemonės ir motociklai, ne daugiau kaip 10 litrų vienai transporto priemonei ir nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl degalų laikymo ir vežimo;

leidžiama įvežti be importo muitų.

2.   1 dalyje:

a)

„komercinė motorinė transporto priemonė“ – tai motorizuota kelių transporto priemonė (įskaitant traktorius su priekabomis ar be jų), kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą yra skirta ir gali vežti, už atlygį ar nemokamai:

daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją,

krovinius;

ir bet kurią kitą specialios paskirties, išskyrus vežimą, kelių transporto priemonę;

b)

„privati motorinė transporto priemonė“ – tai bet kuri motorinė transporto priemonė, kuriai netinka a punkte pateiktas apibrėžimas;

c)

„standartiniai bakai“:

tai bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių, kai degalus iš jų galima tiesiogiai naudoti transporto priemonės judėjimui ir prireikus šaldymo ir kitų sistemų darbui vežimo metu,

bakais taip pat laikomi dujų bakai, pritvirtinti prie motorinių transporto priemonių, skirti dujas tiesiogiai naudoti kaip degalus ir bakai, prijungti prie kitų sistemų,

bakai, gamintojo nuolatinai pritvirtinti prie visų to paties tipo talpų, kurių nuolatinė konstrukcija leidžia degalus tiesiogiai naudoti aušinimo ir kitų sistemų, įtaisytų specialiose talpyklose, darbui vežimo metu;

d)

„speciali talpykla“ – tai talpykla, specialiais prietaisais pritaikyta aušinimo, oksidavimo, šiluminės izoliacijos arba kitoms sistemoms.

108 straipsnis

Valstybės narės gali apriboti atleidimą nuo muitų degalams komercinių motorinių transporto priemonių ir specialių talpyklų standartiniuose bakuose: vienos transporto priemonės arba specialios talpyklos tokiuose bakuose per vieną kelionę leisti be muitų įvežti ne daugiau kaip 200 litrų degalų.

109 straipsnis

1.   Valstybės narės gali apriboti be muitų leidžiamų įvežti degalų kiekį tais atvejais, kai:

a)

tarptautiniuose pervežimuose dalyvaujanti komercinė motorinė transporto priemonė įvažiuoja į jų pasienio zoną ne daugiau kaip 25 km matuojant tiesia linija su sąlyga, kad tokia kelionę atlieka pasienio zonoje gyvenantys asmenys;

b)

privačios motorinės transporto priemonės atveju, jei ji priklauso pasienio zonoje gyvenantiems asmenims.

2.   Taikant 1 dalies b punkto nuostatas, „pasienio zona“ reiškia zoną, nepažeidžiant šioje srityje esančių konvencijų, kuri tiesia kryptimi driekiasi ne toliau kaip 15 kilometrų nuo sienos. Vietos administraciniai rajonai, kurių teritorijos dalis yra šioje zonoje, taip pat laikomi pasienio zonos dalimi. Šiuo atveju valstybės narės gali taikyti išimtis.

110 straipsnis

1.   Pagal 107, 108 ir 109 straipsnius muitais neapmokestinti degalai negali būti naudojami kitoje transporto priemonėje nei toji, kurioje jie buvo įvežti, ir negali būti iš tos priemonės išpilti ir sandėliuojami, išskyrus tos transporto priemonės būtino remonto metu; jų taip pat negali perleisti, už atlygį ar nemokamai, asmuo, kuris juos įvežė be muitų.

2.   Jei 1 dalies nesilaikoma, atitinkamiems produktams pritaikomi importo muitai tuo tarifu, kuris galiojo nuostatų pažeidimo dieną, atsižvelgiant į krovinio rūšį ir tą dieną kompetentingų institucijų nustatytą ar pripažintą jų muitinę vertę.

111 straipsnis

107 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo muitų taip pat taikomas motorinėje transporto priemonėje esantiems tepalams, kurie jai reikalingi tos kelionės metu.

XXIX SKYRIUS

Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti

112 straipsnis

Bet kokio pobūdžio prekes, kurias įveža kompetentingų institucijų tuo tikslu įgaliotos organizacijos ir kurios yra skirtos trečiųjų šalių karo aukų, palaidotų Bendrijos muitų teritorijoje, kapams, antkapiams ir paminklams pastatyti, prižiūrėti ar papuošti, leidžiama įvežti be importo muitų.

XXX SKYRIUS

Karstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai

113 straipsnis

Importo muitais neapmokestinami:

a)

karstai su mirusiojo palaikais ir urnos su mirusiojo pelenais, taip pat gėlės, vainikai ir kiti paprastai su karstu ar urna vežami puošiniai;

b)

gėlės, vainikai ir kiti puošiniai, kuriuos įveža trečiosiose šalyse gyvenantys asmenys, dalyvaujantys laidotuvėse ar atvykstantys papuošti Bendrijos muitų teritorijoje esančių kapų, jei tokie daiktai nei savo pobūdžiu, nei kiekiu neatrodo, kad būtų vežami komerciniais tikslais.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ATLEIDIMAS NUO EKSPORTO MUITŲ

I SKYRIUS

Nedidelės vertės siuntos

114 straipsnis

Siuntoms, siunčiamoms gavėjui laišku ar pašto siuntiniu su prekėmis, kurių bendra vertė neviršija 10 EUR, galima netaikyti eksporto muitų.

II SKYRIUS

Naminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą iš Bendrijos į trečiąją šalį

115 straipsnis

1.   Naminiai gyvūnai, t. y. žemės ūkio įmonės, kuri nutraukia savo veiklą Bendrijos muitų teritorijoje ir ją perkelia į trečiąją šalį, gyvuliai, gali būti išvežami be eksporto muitų.

2.   Nuo eksporto muitų atleidžiamas, kaip nurodyta 1 dalyje, tik toks naminių gyvūnų skaičius, kuris atitinka žemės ūkio įmonės pobūdį ir dydį.

III SKYRIUS

Žemės ūkio gamintojų, ūkininkaujančių Bendrijoje esančiuose ūkiuose, produktai

116 straipsnis

1.   Žemės ūkio arba gyvulininkystės produktai, išauginti Bendrijos muitų teritorijos ūkiuose, esančiuose šalia trečiosios šalies, kai tuose ūkiuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys pagrindinį ūkį trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Bendrijos muitų teritorija, gali būti išvežami be eksporto muitų.

2.   Kad būtų pritaikytos 1 dalies nuostatos, produktai turi būti gauti iš naminių gyvulių, kurių kilmės šalis – atitinkama trečioji šalis arba kurie toje šalyje atitinka laisvos apyvartos reikalavimus.

117 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip nurodyta 116 straipsnio 1 dalyje, atleidžiami tik tokie produktai, kurie nėra apdoroti kitaip, nei paprastai apdorojama nuėmus jų derlių ar išauginus.

118 straipsnis

Nuo eksporto muitų atleidžiami tik tokie produktai, kuriuos į atitinkamą trečiąją šalį išveža pats žemės ūkio produktų gamintojas arba jie išvežami jo vardu.

IV SKYRIUS

Ūkininkų išvežamos sėklos, skirtos trečiosiose šalyse esantiems ūkiams

119 straipsnis

Sėklos, skirtos šalia Bendrijos muitų teritorijos esančioje trečiojoje šalyje įsikūrusiems ūkiams, kuriuose savininko ar nuomotojo teisėmis ūkininkauja asmenys, turintys minėtoje muitų teritorijoje pagrindinį ūkį, besiribojantį su atitinkama trečiąja šalimi, gali būti išvežamos be eksporto muitų.

120 straipsnis

Nuo eksporto muitų, kaip minėta 119 straipsnyje, gali būti atleidžiamas tik toks sėklos kiekis, koks reikalingas atitinkamo ūkio veiklai.

Nuo eksporto muitų atleidžiama tik ta sėkla, kurią žemės ūkio produktų gamintojas išveža tiesiai iš Bendrijos muitų teritorijos, arba ji išvežama jo vardu.

V SKYRIUS

Pašarai, išvežami kartu su gyvūnais

121 straipsnis

Bet kurie pašarai, esantys transporto priemonėje, kuria gyvūnai išvežami iš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąją šalį, ir skirti tiems gyvūnams sušerti minėtos kelionės metu, gali būti išvežti be eksporto muitų.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

122 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, II antraštinė dalis taikoma prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir yra įvežamos tiesiogiai iš trečiųjų šalių, ir prekėms, kurios deklaruojamos laisvai apyvartai ir jau yra praėjusios kitą muitinės procedūrą.

2.   Atvejai, kai laisvai apyvartai deklaruojamos prekės negali būti įvežtos be muitų po to, kai jos yra praėjusios kitą muitinės procedūrą, nustatomi Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.

3.   Prekėms, kurias galima importuoti atleidžiant nuo muitų pagal šį reglamentą, netaikomi kiekio apribojimai, nustatyti pagal priemones, patvirtintas remiantis EB sutarties 133 straipsniu.

123 straipsnis

Kai nuo importo muitų atleidžiama su sąlyga, kad gavėjas prekes naudos tam tikrais tikslais, nuo importo muitų atleisti gali tik kompetentingos institucijos tos valstybės narės, kurios teritorijoje minėtos prekės bus tais tikslais naudojamos.

124 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad išleistos į laisvą apyvartą prekės, kurios nuo importo muitų buvo atleistos su sąlyga, kad gavėjas jas naudos tam tikrais tikslais, nebus naudojamos kitais tikslais nesumokėjus atitinkamų importo muitų, nebent kitoks jų naudojimas atitiktų šio reglamento nustatytas sąlygas.

125 straipsnis

Kai tas pats asmuo tuo pačiu metu atitinka atleidimo nuo importo ar eksporto muitų sąlygas pagal kelias skirtingas šio reglamento nuostatas, tos nuostatos taikomos kartu.

126 straipsnis

Kai šis reglamentas numato, kad nuo muitų atleidžiama įvykdžius tam tikras sąlygas, atitinkamas asmuo privalo kompetentingoms institucijoms pateikti jas įtikinančius įrodymus, kad tos sąlygos yra įvykdytos.

127 straipsnis

Kai įvežti ar išvežti be muitų leidžiama iki tam tikros sumos, nustatytos eurais, valstybės narės sumą, gautą konvertuojant eurus į savo nacionalinę valiutą, gali suapvalinti ją padidindamos ar sumažindamos.

Valstybės narės gali neapvalinti į savo nacionalinę valiutą konvertuotos sumos, atitinkančios sumą, nustatytą eurais, jei, atliekant metinį koregavimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 18 straipsnio 2 dalyje, šios sumos konvertavimas prieš ją suapvalinant, kaip numatyta ankstesnėje pastraipoje, pakeistų konvertuotos sumos nacionaline valiuta vertę mažiau nei 5 % arba ją sumažintų.

128 straipsnis

1.   Šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms:

a)

atleisti nuo muitų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ar pagal kitas konsulines konvencijas bei pagal 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvenciją dėl specialiųjų misijų;

b)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas, kurias suteikia tarptautiniai susitarimai ar būstinių susitarimai, kurių viena susitariančioji šalis yra trečioji šalis arba tarptautinė organizacija, įskaitant ir atleidimą nuo muitų tarptautinių susitikimų proga;

c)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia visų valstybių narių sudaryti tarptautiniai susitarimai, įsteigiantys kultūros ar mokslo institutą ar organizaciją pagal tarptautinę teisę;

d)

atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia susitarimai su trečiosiomis šalimis bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir technikos srityje;

e)

taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie numato bendras asmenų ar aplinkos apsaugos priemones;

f)

taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kurį galima pateisinti pasienio zonos prekybos su tomis šalimis pobūdžiu;

g)

atleisti nuo muitų pagal susitarimus, savitarpio bendradarbiavimo pagrindu sudarytus su trečiosiomis šalimis, kurios yra pasirašiusios Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikaga, 1944 m.), siekiant įgyvendinti šios konvencijos (aštuntasis leidimas, 1980 m. liepa) 9 priedo 4.42 ir 4.44 punktuose rekomenduojamą veiklą.

2.   Tais atvejais, kai kokia nors tarptautinė konvencija, nepriskirtina nė vienai 1 dalyje nurodytų kategorijų, prie kurios valstybė narė ketina prisijungti, numato atleidimą nuo muitų, toji valstybė narė pateikia Komisijai prašymą leisti taikyti tokį atleidimą nuo muitų ir pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.

3.   2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nereikia, kai atitinkamos tarptautinės konvencijos numatytas atleidimas nuo muitų neviršija Bendrijos teisėje nustatytos ribos.

129 straipsnis

1.   Valstybės narės Komisijai praneša apie 128 straipsnio 1 dalies b, c, d, e, f ir g punktuose bei 128 straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių tarptautinių sutarčių ir susitarimų, sudarytų po 1983 m. balandžio 26 d., muitų teisės nuostatas.

2.   Komisija konvencijų ir susitarimų, apie kuriuos jai buvo pranešta pagal 1 dalį, tekstus persiunčia kitoms valstybėms narėms.

130 straipsnis

Šis reglamentas nekliudo:

a)

Graikijai ir toliau taikyti Ato kalnui specialų statusą, kurį jam suteikia Graikijos konstitucijos 105 straipsnis;

b)

kol įsigalios Bendrijos ir Andoros prekybinius santykius nustatantys susitarimai, Ispanijai bei Prancūzijai ir toliau taikyti atleidimą nuo muitų atitinkamai pagal šių šalių ir Andoros 1867 m. liepos 13 d. ir 1867 m. lapkričio 22 ir 23 d. konvenciją;

c)

valstybėms narėms iki 210 EUR taikyti atleidimą nuo muitų, jeigu toks būtų, kurį jos 1983 m. sausio 1 d. nustatė į užsienį keliaujantiems prekybos laivyno jūrininkams;

d)

Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti 1960 m. rugpjūčio 16 d. Sutartyje dėl Kipro Respublikos sukūrimo numatytą atleidimą nuo importo muitų prekėms, skirtoms jos pajėgų, jas lydinčio civilinio personalo naudojimui arba jų valgyklų aprūpinimui.

131 straipsnis

1.   Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, valstybės narės gali taikyti specialų atleidimą nuo muitų ginkluotosioms pajėgoms, kurios pagal tarptautinius susitarimus yra kurios nors valstybės narės teritorijoje ir tarnauja ne su jos vėliava.

2.   Kol Bendrija nustatys savo nuostatas atitinkamoje srityje, šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms ir toliau nuo muitų atleisti darbuotojus, grįžtančius į savo šalį, kurie dėl savo darbo specifikos ne mažiau kaip šešis mėnesius gyveno už Bendrijos muitų teritorijos ribų.

132 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:

a)

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92;

b)

galiojančių nuostatų dėl laivų, orlaivių ir tarptautinių traukinių atsargų;

c)

nuostatų dėl atleidimo nuo muitų pagal kitus Bendrijos aktus.

133 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 su pakeitimais, padarytais V priede išvardytų aktų, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelėje.

134 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  2009 m. kovo 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

(3)  Žr. V priedą.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 346, 2007 12 29, p. 6.

(6)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.


I PRIEDAS

A.   Knygos, leidiniai ir dokumentai

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

ex 3705 90 10

Knygų, vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ar ataskaitų, taip pat neįrištų iliustracijų, spausdintų puslapių ir ruošinių knygų spausdinimui mikrofilmai

ex 3705 10 00

Reprodukcinės plėvelės knygų spausdinimui

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės

4905

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įskaitant atlasus, sieninius žemėlapius, topografinius planus ir gaublius:

Kiti:

ex 4905 99 00

– –

Kiti:

Žemėlapiai, schemos ir diagramos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika

ex 4906 00 00

Architektūriniai, pramoniniai ir inžineriniai planai, dizainai ir jų kopijos

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:

4911 10

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:

ex 4911 10 90

– –

Kiti:

Knygų ir leidinių, kuriuos parduoda už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsisteigę leidėjai ir knygų pardavėjai, katalogai

Filmų, įrašų ir kitos mokomojo, mokslinio bei kultūrinio pobūdžio vaizdinės ir garsinės medžiagos katalogai

Iliustruoti ir neiliustruoti turizmą reklamuojantys plakatai ir turistiniai leidiniai, brošiūros, vadovai, tvarkaraščiai, knygelės ir panašūs leidiniai, įskaitant privačiai išleistus leidinius, skirti skatinti žmones keliauti už Europos Bendrijų teritorijos, ir tokios medžiagos mikrokopijos

Nemokamai dalijama bibliografinė informacinė medžiaga (1)

Kiti:

4911 99 00

– –

Kiti:

Neįrištos iliustracijos, spausdinti lapai ir ruošiniai knygų spausdinimui, įskaitant jų mikrokopijas (1)

Knygų vaikiškų knygelių su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygelių, mokyklinių pratybų sąsiuvinių, kryžiažodžių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, taip pat nekomercinio pobūdžio spausdintų dokumentų ir ataskaitų mikrokopijos (1)

Leidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidinių mikrokopijos (1)

Meteorologinės ir geofizinės diagramos

9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:

ex 9023 00 80

Kiti:

Reljefiniai žemėlapiai ir schemos tokių mokslo sričių kaip geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, archeologija, etnologija, meteorologija, klimatologija ir geofizika

B.   Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė bei garsinė medžiaga

II priedo A dalyje išvardyti daiktai, pagaminti Jungtinių Tautų arba jos specializuotų agentūrų.


(1)  Tačiau išimtis netaikoma medžiagai, kurioje reklama sudaro daugiau kaip 25 % ploto. Turizmą reklamuojančiuose leidiniuose ir plakatuose šis procentas taikomas tik privačiai komercinei reklamai.


II PRIEDAS

A.   Mokomojo, mokslinio ir kultūrinio pobūdžio vaizdinė ir garsinė medžiaga

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

Gaunančios įstaigos ar organizacijos

3704 00

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos:

Visos organizacijos (įskaitant transliavimo ir televizijos organizacijas), institucijos ar asociacijos, kurios, pritarus valstybių narių kompetetingoms institucijoms, gali gauti šias prekes be muitų

ex 3704 00 10

Kino juostos:

Kitos mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kino juostos, pozityvai

 

ex 3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

 

3706

Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be jo, arba sudarytos tik iš garso takelio:

 

3706 10

Kurių plotis ne mažesnis kaip 35 mm:

– –

Kitos:

 

ex 3706 10 99

– – –

Kiti pozityvai:

Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantys įvežimo metu aktualius įvykius; įvežamos ne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos, skirtos kopijavimui

Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu ar be jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)

Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui

Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio filmai

 

3706 90

Kiti:

– –

Kiti:

– – –

Kiti pozityvai:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Kino žurnalai (su garso takeliu ar be jo), vaizduojantys įvežimo metu aktualius įvykius; įvežamos ne daugiau kaip dvi kiekvienos temos kopijos, skirtos kopijavimui

Archyvinė filmuota medžiaga (su garso takeliu ar be jo), skirta naudoti kino kronikai (kino žurnalams)

Pramoginiai filmai, ypač tinkami vaikams ir jaunimui

Kiti mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio filmai

 

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas:

Kiti:

 

ex 4911 99 00

– –

Kiti:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio mikrokortelės ir kitos informacijos saugojimo priemonės, reikalingos kompiuterizuotai informacijai ir dokumentacijai

Sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymui

 

ex 8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio

 

ex 9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, skirti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:

Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio šablonai, modeliai ir sieninės schemos, skirtos tik demonstravimui ir mokymui

Abstrakčių sąvokų, tokių kaip molekulių struktūros ar matematikos formulės, modeliai ir pavaizdavimas

 

Įvairūs

Hologramos lazerių projekcijai

Daugialypės aplinkos rinkiniai

Medžiagos programuotam mokymui, įskaitant medžiagas rinkiniuose su atitinkama spausdinta medžiaga

 

B.   Mokomojo, mokslinio ar kultūrinio pobūdžio kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

Gaunančios įstaigos ar organizacijos

Įvairūs

Ne pardavimui kolekcionierių surinkti daiktai ir meno kūriniai

Galerijos, muziejai ir kitos institucijos, kurios, pritarus valstybių narių kompetentingoms institucijoms, gali gauti šias prekes be muitų


III PRIEDAS

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslus ir fotografijas:

4911 10

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai:

ex 4911 10 90

– –

Kiti:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams

Kiti:

ex 4911 91 00

– –

Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams

ex 4911 99 00

– –

Kiti:

Skirti akliesiems ir silpnaregiams


IV PRIEDAS

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Aprašymas

4802

Bet kokio dydžio nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801 arba 4803 pozicijoje; rankų darbo popierius ir kartonas:

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės:

ex 4802 55

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, ritininis:

Brailio popierius

ex 4802 56

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm:

Brailio popierius

ex 4802 57 00

– –

Kitas, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g

Brailio popierius

ex 4802 58

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g:

Brailio popierius

Kitas popierius ir kartonas, kurių daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės sudaro pluoštai, gauti mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu:

ex 4802 61

– –

Ritininis:

ex 4802 61 80

– – –

Kiti:

Brailio popierius

ex 4802 62 00

– –

Lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm

Brailio popierius

ex 4802 69 00

– –

Kiti:

Brailio popierius

4805

Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus:

Kiti:

ex 4805 91 00

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė ne didesnė kaip 150 g

Brailio popierius

ex 4805 92 00

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g:

Brailio popierius

4805 93

– –

Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g:

ex 4805 93 80

– – –

Kiti:

Brailio popierius

4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų:

Kitas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams

4823 90

Kiti:

ex 4823 90 40

– –

Popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams

Brailio popierius

ex 6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai:

Baltosios lazdelės akliesiems ir silpnaregiams

ex 8469

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo įrenginiai:

Pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams

ex 8471

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įrenginiai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo įrenginiai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje:

Brailio mechaninio užrašymo įranga ir įrašyta medžiaga akliesiems ir silpnaregiams

ex 8519

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai:

Plokštelių ir kasetiniai grotuvai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams

ex 8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje:

Kalbančios knygos

Magnetinės juostos ir kasetės Brailio bei kalbančioms knygoms gaminti

9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus dirbinius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai įrenginiai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje:

ex 9013 80

Kiti įtaisai, įrengimai ir prietaisai:

Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams

9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, skirti lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti:

9021 90

Kiti:

ex 9021 90 90

– –

Kiti:

Elektroniniai orientacijos prietaisai ir kliūčių detektoriai akliesiems ir silpnaregiams

Televiziniai didintuvai akliesiems ir silpnaregiams

Elektroniniai skaitytuvai akliesiems ir silpnaregiams

9023 00

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti tik demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo tikslais ar parodose, netinkami kitokiam naudojimui):

ex 9023 00 80

Kiti:

Mokymo pagalbinės priemonės ir aparatai, specialiai suprojektuoti akliesiems ir silpnaregiams

ex 9102

Rankiniai, kišeniniai ir kiti laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus klasifikuojamus 9101 pozicijoje

Brailio laikrodžiai, išskyrus laikrodžius su brangiųjų metalų korpusu

9504

Pramogų reikmenys, stalo arba kambario žaidimai, įskaitant pinbolo stalus, biliardo stalus, specialius kazino lošimų stalus ir automatinius kėglių takų įrenginius:

9504 90

Kiti:

ex 9504 90 90

– –

Kiti:

Stalo žaidimai ir jų dalys, specialiai pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams

Įvairūs

Visos kitos priemonės, specialiai skirtos aklųjų ir silpnaregių mokymui, jų moksliniam ir kultūriniam lavinimui


V PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNI PAKEITIMAI

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83

(OL L 105, 1983 4 23, p. 1)

 

1985 m. Stojimo akto I priedo I.1 punkto e papunktis ir I.17 punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 139)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3822/85

(OL L 370, 1985 12 31, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3691/87

(OL L 347, 1987 12 11, p. 8)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1315/88

(OL L 123, 1988 5 17, p. 2)

tik 2 straipsnis

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4235/88

(OL L 373, 1988 12 31, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3357/91

(OL L 318, 1991 11 20, p. 3)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92

(OL L 302, 1992 10 19, p. 1)

tik 252 straipsnio 1 dalis

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 355/94

(OL L 46, 1994 2 18, p. 5)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo A.I.3 XIII punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 274)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1671/2000

(OL L 193, 2000 7 29, p. 11)

 

2003 m. Stojimo akto 3 protokolo priedo pirmosios dalies 3 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 940)

 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 274/2008

(OL L 85, 2008 3 27, p. 1)

 


VI PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalies c punkto pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirma pastraipa

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos įžanginis sakinys

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos i punktas

1 straipsnio 2 dalies c punkto antros pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos ii punktas

1 straipsnio 2 dalies c punkto trečia pastraipa

2 straipsnio 1 dalies c punkto trečia pastraipa

1 straipsnio 2 dalies d ir e punktai

2 straipsnio 1 dalies d ir e punktai

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

14 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 1 dalies a punktas

14 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 1 dalies b punktas

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

25 straipsnis

21 straipsnis

26 straipsnis

22 straipsnis

27 straipsnio pirma pastraipa

23 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio antra pastraipa

23 straipsnio 2 dalis

28 straipsnis

24 straipsnis

29 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

25 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

29 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

25 straipsnio 2 dalies a punktas

29 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

25 straipsnio 2 dalies b punktas

29 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

25 straipsnio 2 dalies c punktas

30 straipsnio pirma pastraipa

26 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio antra pastraipa

26 straipsnio 2 dalis

31 straipsnis

27 straipsnis

32 straipsnis

28 straipsnis

33 straipsnis

29 straipsnis

34 straipsnis

30 straipsnis

35 straipsnis

31 straipsnis

36 straipsnis

32 straipsnis

37 straipsnis

33 straipsnis

38 straipsnis

34 straipsnis

39 straipsnis

35 straipsnis

40 straipsnis

36 straipsnis

41 straipsnis

37 straipsnis

42 straipsnis

38 straipsnis

43 straipsnis

39 straipsnis

44 straipsnis

40 straipsnis

45 straipsnis

41 straipsnis

50 straipsnis

42 straipsnis

51 straipsnio įžanginiai žodžiai

43 straipsnio įžanginiai žodžiai

51 straipsnio pirma įtrauka

43 straipsnio a dalis

51 straipsnio antra įtrauka

43 straipsnio b dalis

52 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 1 dalis

52 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

52 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies a punktas

52 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies b punktas

53 straipsnio įžanginiai žodžiai

45 straipsnio įžanginiai žodžiai

53 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai

45 straipsnio a dalies įžanginiai žodžiai

53 straipsnio a dalies pirma įtrauka

45 straipsnio a dalies i punktas

53 straipsnio a dalies antra įtrauka

45 straipsnio a dalies ii punktas

53 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai

45 straipsnio b dalies įžanginiai žodžiai

53 straipsnio b dalies pirma įtrauka

45 straipsnio b dalies i punktas

53 straipsnio b dalies antra įtrauka

45 straipsnio b dalies ii punktas

54 straipsnio įžanginiai žodžiai

46 straipsnio įžanginiai žodžiai

54 straipsnio pirma įtrauka

46 straipsnio a dalis

54 straipsnio antra įtrauka

46 straipsnio b dalis

56 straipsnis

47 straipsnis

57 straipsnis

48 straipsnis

58 straipsnis

49 straipsnis

59 straipsnis

50 straipsnis

59a straipsnio 1 ir 2 dalys

51 straipsnio 1 ir 2 dalys

59a straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

51 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

59a straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

51 straipsnio 3 dalies a punktas

59a straipsnio 3 dalies antra įtrauka

51 straipsnio 3 dalies b punktas

59b straipsnis

52 straipsnis

60 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 1 dalis

60 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

53 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

60 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

53 straipsnio 2 dalies a punktas

60 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

53 straipsnio 2 dalies b punktas

60 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 3 dalis

61 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 1 dalis

61 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

54 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

61 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

54 straipsnio 2 dalies a punktas

61 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

54 straipsnio 2 dalies b punktas

61 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

54 straipsnio 2 dalies c punktas

62 straipsnis

55 straipsnis

63 straipsnis

56 straipsnis

63a straipsnis

57 straipsnis

63b straipsnis

58 straipsnis

63c straipsnis

59 straipsnis

64 straipsnis

60 straipsnis

65 straipsnis

61 straipsnis

66 straipsnis

62 straipsnis

67 straipsnis

63 straipsnis

68 straipsnis

64 straipsnis

69 straipsnis

65 straipsnis

70 straipsnis

66 straipsnis

71 straipsnio pirmos pastraipos įžanginis sakinys

67 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

71 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

67 straipsnio 1 dalies a punktas

71 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

67 straipsnio 1 dalies b punktas

71 straipsnio antra pastraipa

67 straipsnio 2 dalis

72 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

68 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

72 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

68 straipsnio 1 dalies a punktas

72 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

68 straipsnio 1 dalies b punktas

72 straipsnio 2 dalis

68 straipsnio 2 dalis

73 straipsnis

69 straipsnis

75 straipsnis

70 straipsnis

76 straipsnis

71 straipsnis

77 straipsnis

72 straipsnis

78 straipsnis

73 straipsnis

79 straipsnis

74 straipsnis

80 straipsnis

75 straipsnis

81 straipsnis

76 straipsnis

82 straipsnis

77 straipsnis

83 straipsnis

78 straipsnis

84 straipsnis

79 straipsnis

85 straipsnis

80 straipsnis

86 straipsnis

81 straipsnis

87 straipsnis

82 straipsnis

88 straipsnis

83 straipsnis

89 straipsnio įžanginiai žodžiai

84 straipsnio įžanginiai žodžiai

89 straipsnio pirma įtrauka

84 straipsnio a punktas

89 straipsnio antra įtrauka

84 straipsnio b punktas

89 straipsnio trečia įtrauka

84 straipsnio c punktas

90 straipsnis

85 straipsnis

91 straipsnis

86 straipsnis

92 straipsnis

87 straipsnis

93 straipsnis

88 straipsnis

94 straipsnis

89 straipsnis

95 straipsnis

90 straipsnis

96 straipsnis

91 straipsnis

97 straipsnis

92 straipsnis

98 straipsnis

93 straipsnis

99 straipsnis

94 straipsnis

100 straipsnis

95 straipsnis

101 straipsnis

96 straipsnis

102 straipsnis

97 straipsnis

103 straipsnis

98 straipsnis

104 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

99 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

104 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

99 straipsnio 1 dalies a punktas

104 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

99 straipsnio 1 dalies b punktas

104 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

99 straipsnio 1 dalies c punktas

104 straipsnio 2 dalis

99 straipsnio 2 dalis

105 straipsnis

100 straipsnis

106 straipsnis

101 straipsnis

107 straipsnis

102 straipsnis

108 straipsnis

103 straipsnis

109 straipsnis

104 straipsnis

110 straipsnis

105 straipsnis

111 straipsnis

106 straipsnis

112 straipsnis

107 straipsnis

113 straipsnis

108 straipsnis

114 straipsnis

109 straipsnio 1 dalis

109 straipsnio 2 dalis

115 straipsnio pirma pastraipa

110 straipsnio 1 dalis

115 straipsnio antra pastraipa

110 straipsnio 2 dalis

116 straipsnis

111 straipsnis

117 straipsnis

112 straipsnis

118 straipsnio 1 dalis

113 straipsnis

119 straipsnis

114 straipsnis

120 straipsnis

115 straipsnis

121 straipsnis

116 straipsnis

122 straipsnis

117 straipsnis

123 straipsnis

118 straipsnis

124 straipsnis

119 straipsnis

125 straipsnis

120 straipsnis

126 straipsnis

121 straipsnis

127 straipsnis

122 straipsnis

128 straipsnis

123 straipsnis

129 straipsnis

124 straipsnis

130 straipsnis

125 straipsnis

131 straipsnis

126 straipsnis

132 straipsnis

127 straipsnis

133 straipsnis

128 straipsnis

134 straipsnis

129 straipsnis

135 straipsnis

130 straipsnis

136 straipsnis

131 straipsnis

139 straipsnis

132 straipsnis

140 straipsnis

144 straipsnis

133 straipsnis

145 straipsnis

134 straipsnis

I–IV priedai

I–IV priedai

V priedas

VI priedas