ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.321.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1193/2009, kuriuo ištaisomi reglamentai (EB) Nr. 1762/2003, (EB) Nr. 1775/2004, (EB) Nr. 1686/2005 ir (EB) Nr. 164/2007 ir nustatomos 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais cukraus sektoriuje taikomos gamybos mokesčių sumos

1

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1194/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles ( 1 )

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/895/EB

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe

36

 

 

2009/896/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

38

 

 

2009/897/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

39

 

 

2009/898/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

40

 

 

2009/899/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

41

 

 

2009/900/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

42

 

 

2009/901/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

43

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/902/TVR, įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR

44

 

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

 

2009 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1195/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

*

2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1196/2009, kuriuo uždraudžiama su bet kurios valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius ŽŠVAO reguliuojamo rajono 3M kvadrate

49

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

 

2009/903/ES

 

*

2009 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas, priimtas bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku, dėl kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašo patvirtinimo

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1193/2009

2009 m. lapkričio 3 d.

kuriuo ištaisomi reglamentai (EB) Nr. 1762/2003, (EB) Nr. 1775/2004, (EB) Nr. 1686/2005 ir (EB) Nr. 164/2007 ir nustatomos 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais cukraus sektoriuje taikomos gamybos mokesčių sumos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 8 dalies pirmą įtrauką ir į 16 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 314/2002, nustatančio išsamias kvotų sistemos taikymo cukraus sektoriuje taisykles (2), 8 straipsnį gamybos mokesčiai buvo nustatyti:

2002–2003 prekybos metams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1762/2003 (3),

2003–2004 prekybos metams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1775/2004 (4),

2004–2005 prekybos metams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1686/2005 (5), ir

2005–2006 prekybos metams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 164/2007 (6).

(2)

2008 m. gegužės 8 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą sujungtose bylose C-5/06 ir C-23/06–C-36/06, kuriame teigiama, kad Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalies d punktas turi būti aiškinamas taip, kad apskaičiuojant apytikrius vidutinius nuostolius iš produkto tonos turi būti atsižvelgiama į visus eksportuojamų produktų, kuriems taikomas tas straipsnis, kiekį, nepaisant to, ar grąžinamosios išmokos išmokėtos, ar ne. Todėl Teismas paskelbė 2003 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1762/2003, nustatantį 2002–2003 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriuje, ir 2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1775/2004, nustatantį 2003–2004 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriui, negaliojančiais.

(3)

Remdamasis tais pačiais argumentais, apytikriams vidutiniams nuostoliams iš produkto tonos apskaičiuoti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalies d punkte, 2008 m. spalio 6 d. nutartimis sujungtose bylose C-175/07–C-184/07 ir bylose C-466/06 ir C-200/06 Teismas paskelbė 2005 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1686/2005, nustatantį 2004–2005 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas ir papildomo mokesčio koeficientą cukraus sektoriuje, negaliojančiu.

(4)

Metodas, kurį Teismas paskelbė negaliojančiu 2002–2003, 2003–2004 ir 2004–2005 prekybos metais, buvo taikomas ir 2005–2006 prekybos metais. Todėl šiems prekybos metams reikia nustatyti naujas cukraus gamybos mokesčių sumas pagal naują skaičiavimo metodą.

(5)

2008 m. gegužės 8 d. sprendime sujungtose bylose C-5/06 ir C-23/06–C-36/06 Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjant 2002 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1837/2002, 2001–2002 prekybos metams nustatantį produkcijos mokesčių sumas ir papildomo mokesčio koeficientą cukraus sektoriuje (7), nenustatyta priežasčių, dėl kurių jis galėtų būti paskelbtas negaliojančiu. Nustatydama gamybos mokesčių sumas tiems prekybos metams, Komisija skaičiuodavo vidutinį nuostolį remdamasi visu perdirbtų produktų pavidalu eksportuoto cukraus kiekiu, nesvarbu, ar turima teisė gauti grąžinamąsias išmokas, ar ne.

(6)

Todėl Komisija turėtų nustatyti gamybos mokesčių sumas ir prireikus papildomo mokesčio koeficientą, taikydama tą patį skaičiavimo metodą, kuris buvo taikomas 2001–2002 prekybos metais.

(7)

Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 ir 2 dalis užregistruotų apskaičiuotų bendrų nuostolių 2002–2003 prekybos metais reikėjo apskaičiuoti bazinį mokestį ir B mokestį, kaip nustatyta to straipsnio 3 ir 4 dalyse. Buvo nustatytas 2 % bazinis mokestis ir 19,962 % B mokestis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio gamybos mokesčio ir B mokesčio, ir 2002–2003 prekybos metams nereikėjo nustatyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento. Taikant 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytą skaičiavimo metodą, nustatytas 2 % bazinis mokestis ir 19,958 % B mokestis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio gamybos mokesčio ir B mokesčio. Todėl 2002–2003 prekybos metams nereikia nustatyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento.

(8)

Dėl apskaičiuotų bendrų nuostolių, kurie iš pradžių buvo užregistruoti 2003–2004 prekybos metais pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 ir 2 dalis, reikėjo apskaičiuoti bazinį mokestį ir B mokestį, kaip nustatyta to straipsnio 3 ir 4 dalyse. Buvo nustatytas 2 % bazinis mokestis ir 27,050 % B mokestis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio gamybos mokesčio ir B mokesčio, ir 2003–2004 prekybos metams nereikėjo nustatyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento. Taikant 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytą skaičiavimo metodą, nustatytas 2 % bazinis mokestis ir 27,169 % B mokestis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio gamybos mokesčio ir B mokesčio. Todėl 2003–2004 prekybos metams nereikia nustatyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento.

(9)

Dėl 2004–2005 prekybos metų 2004 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1462/2004, koreguojančiame didžiausią B gamybos mokesčio sumą ir iš dalies pakeičiančiame minimalią cukraus sektoriaus B runkelių kainą 2004–2005 prekybos metams (8), buvo nustatyta, kad 2004–2005 prekybos metais didžiausia leistina B mokesčio suma, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirmoje įtraukoje, didinama iki 37,5 % baltojo cukraus intervencinės kainos. Tais prekybos metais dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 ir 2 dalis užregistruotų apskaičiuotų bendrų nuostolių reikėjo patvirtinti didžiausią 2 % bazinį mokestį ir 37,5 % B mokestį. Taikant 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytą skaičiavimo metodą, tais prekybos metais bazinis mokestis ir B mokestis nebuvo pakeistas. Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta taikyti papildomą mokestį, jeigu įplaukomis iš bazinio gamybos mokesčio ir B mokesčio nevisiškai padengiami bendri tų prekybos metų nuostoliai, užregistruoti pagal to reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalis. 2004–2005 prekybos metais taikant naują skaičiavimo metodą nustatyta, kad bendri nuostoliai siekia 125 129 948 EUR. Todėl reikėtų nustatyti reglamento (EB) Nr. 1260/2001 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą koeficientą. Norint apskaičiuoti minėtą koeficientą, reikėtų atsižvelgti į valstybėms narėms, 2004 m. balandžio 30 d. priklausiusioms Bendrijai, 2003–2004 prekybos metais nustatytus per didelius mokesčius.

(10)

Dėl 2005–2006 prekybos metais pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 ir 2 dalis užregistruotų apskaičiuotų bendrų nuostolių reikėjo taikyti 1,0022 % bazinį mokestį, kaip nustatyta to straipsnio 3 dalyje. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio mokesčio, ir 2005–2006 prekybos metams B mokesčio arba koeficiento, kuriuo būtų nustatytas papildomas mokestis, nustatyti nereikėjo. Taikant 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytą skaičiavimo metodą, nustatytas 0,9706 % bazinis mokestis, o B mokesčio nustatyti nereikėjo. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį ir remiantis turimais duomenimis užregistruoti bendri nuostoliai visiškai padengti įplaukomis iš bazinio mokesčio, ir nustatyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento nereikia.

(11)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų atitinkamai pataisyti reglamentus (EB) Nr. 1762/2003, (EB) Nr. 1775/2004, (EB) Nr. 1686/2005 ir (EB) Nr. 164/2007.

(12)

Siekiant teisinio tikrumo, siūlomos pataisos turėtų būti taikomos nuo tada, kai įsigaliojo nuostatos, kurias reikia pataisyti.

(13)

Siekiant teisinio tikrumo ir siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse nuostatos traktuojamos vienodai, reikia nustatyti bendrą datą, nuo kurios turėtų būti nustatytos pagal šį reglamentą pataisytos mokesčių sumos, kaip apibrėžta 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (9), 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.

(14)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas pateikė nepalankią nuomonę apie šiame reglamente nustatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1762/2003 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2002–2003 prekybos metams cukraus sektoriuje nustatomos šios gamybos mokesčių sumos:

a)

12,638 EUR už baltojo cukraus toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B cukrų;

b)

126,113 EUR už baltojo cukraus toną, kaip B mokestį už B cukrų;

c)

5,330 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B izogliukozę;

d)

55,082 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip B mokestį už B izogliukozę;

e)

12,638 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B inulino sirupą;

f)

126,113 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip B mokestį už B inulino sirupą.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1775/2004 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2003–2004 prekybos metams cukraus sektoriuje nustatomos šios gamybos mokesčių sumos:

a)

12,638 EUR už baltojo cukraus toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B cukrų;

b)

171, 679 EUR už baltojo cukraus toną, kaip B mokestį už B cukrų;

c)

5,330 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B izogliukozę;

d)

73,310 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip B mokestį už B izogliukozę;

e)

12,638 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B inulino sirupą;

f)

171,679 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip B mokestį už B inulino sirupą.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1686/2005 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

2004–2005 prekybos metams cukraus sektoriuje nustatomos šios gamybos mokesčių sumos:

a)

12,638 EUR už baltojo cukraus toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B cukrų;

b)

236,963 EUR už baltojo cukraus toną, kaip B mokestį už B cukrų;

c)

5,330 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B izogliukozę;

d)

99,424 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip B mokestį už B izogliukozę;

e)

12,638 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B inulino sirupą;

f)

236,963 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip B mokestį už B inulino sirupą.

2 straipsnis

2004–2005 prekybos metais Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 16 straipsnio 2 dalyje nustatytas koeficientas Čekijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai yra 0,25466, o kitoms valstybėms narėms – 0,14911.“

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 164/2007 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

2005–2006 prekybos metams cukraus sektoriuje nustatomos šios gamybos mokesčių sumos:

a)

6,133 EUR už baltojo cukraus toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B cukrų;

b)

2,726 EUR už sausosios medžiagos toną, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B izogliukozę;

c)

6,133 EUR už toną sausosios medžiagos, išreikštos cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, kaip bazinį gamybos mokestį už A ir B inulino sirupą.“

5 straipsnis

Reglamento 1150/2000 (EB, Euratomas) 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta mokesčių, pakoreguotų pagal šį reglamentą, nustatymo data yra ne vėlesnė kaip paskutinė antro mėnesio po šio reglamento įsigaliojimo diena.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis taikomas nuo 2003 m. spalio 8 d.

2 straipsnis taikomas nuo 2004 m. spalio 15 d.

3 straipsnis taikomas nuo 2005 m. spalio 18 d.

4 straipsnis taikomas nuo 2007 m. vasario 23 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas (EB) Nr. 1260/2001 buvo panaikintas ir nuo 2006–2007 prekybos metų pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 318/2006, kuris buvo panaikintas ir pakeistas 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 50, 2002 2 21, p. 40. Reglamentas (EB) Nr. 314/2002 buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 952/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

(3)  OL L 254, 2003 10 8, p. 4.

(4)  OL L 316, 2004 10 15, p. 64.

(5)  OL L 271, 2005 10 15, p. 12.

(6)  OL L 51, 2007 2 20, p. 17.

(7)  OL L 278, 2002 10 16, p. 13.

(8)  OL L 270, 2004 8 18, p. 4.

(9)  OL L 130, 2000 5 31, p. 1.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1194/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant išlaikyti aukštą aviacijos lygį visoje Europoje, būtina padaryti orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimų, pirmiausia apibrėžti pagrindinės verslo vietos sąvoką, patobulinti oficialaus išleidimo pažymėjimo – „EASA 1 formos“ – turinį ir pataisyti skrydžio leidimo nuostatas.

(2)

Todėl turėtų būti padaryti atitinkami Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 (2) pakeitimai.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės yra pagrįstos nuomonėmis (3), Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) pateiktomis pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 punktą.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis papildoma šiais e, f, g ir h punktais:

„e)   pagrindinė verslo vieta– įmonės pagrindinė buveinė arba registruota buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir šiame reglamente nurodytos veiklos einamoji kontrolė;

f)   dirbinys– bet kokia civiliniame orlaivyje naudotina dalis ar prietaisas;

g)   ETSO– Europos techninio standarto specifikacija (angl. European Technical Standard Order). Europos techninio standarto specifikacija – tai išsami tinkamumo naudoti specifikacija, kurią yra išdavusi Agentūra, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, kaip tam tikrų dirbinių būtinųjų eksploatacinių charakteristikų standarto, reikalavimų;

h)   EPA– Europos dalies patvirtinimas (angl. European Part Approval). „Europos dalies patvirtinimas“ reiškia, kad dirbinys pagamintas pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis, kurių savininkas nėra susijusio gaminio (išskyrus dirbinius, gaminamus pagal ETSO) tipo pažymėjimo turėtojas“.

2.

3 straipsnio 5 dalyje nuoroda į 21A.112 dalį pakeičiama nuoroda į 21A.112A dalį.

3.

5 straipsnis papildoma šia 5 pastraipa:

„5.   Nukrypdamos nuo 1 dalies reikalavimų, gamybinės organizacijos, patvirtintos pagal šio reglamento priedo (21 dalies) A skirsnio F ir G poskyrius, iki 2010 m. rugsėjo 28 d. gali toliau išduoti oficialius išleidimo pažymėjimus arba atitikties pareiškimus naudodamos pradinę EASA 1 formą, pateiktą Reglamento priedo (21 dalies) I priedėlyje.“

4.

Priedas (21 dalis) iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(3)  Nuomonė 03/2003 dėl redakcinių pakeitimų, nuomonė 05/2006 dėl pagrindinės verslo vietos, nuomonė 06/2008 dėl EASA 1 formos, nuomonė 04/2007 dėl skrydžio leidimo.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedas (21 dalis) iš dalies pakeičiama taip:

1)

turinys pakeičiamas taip:

Turinys

21.1

Bendroji dalis

A SKIRSNIS – TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

21A.1

Taikymo sritis

21A.2

Kito asmens, kuris nėra paraišką pažymėjimui išduoti įteikęs asmuo arba pažymėjimo turėtojas, įsipareigojimas

21A.3

Gedimai, veikimo sutrikimai ir defektai

21A.3B

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

21A.4

Projektavimo ir gamybos derinimas

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

21A.11

Taikymo sritis

21A.13

Teisė pateikti paraišką

21A.14

Tinkamumo įrodymas

21A.15

Paraiškos pateikimas

21A.16A

Tinkamumo skraidyti kodeksai

21A.16B

Specialios sąlygos

21A.17

Tipo sertifikavimo pagrindas

21A.18

Taikomų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo specifikacijų nustatymas

21A.19

Pakeitimai, kuriuos padarius būtina išduoti naują tipo pažymėjimą

21A.20

Tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis

21A.21

Tipo pažymėjimo išdavimas

21A.23

Riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimas

21A.31

Tipo projektas

21A.33

Tyrimas ir bandymai

21A.35

Skrydžio bandymai

21A.41

Tipo pažymėjimas

21A.44

Turėtojo įsipareigojimai

21A.47

Teisė perleisti

21A.51

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.55

Duomenų tvarkymas

21A.57

Vadovai

21A.61

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

(C POSKYRIS – NETAIKOMAS)

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

21A.90

Taikymo sritis

21A.91

Tipo projekto pakeitimų klasifikavimas

21A.92

Teisė pateikti paraišką

21A.93

Paraiškos pateikimas

21A.95

Neesminiai pakeitimai

21A.97

Esminiai pakeitimai

21A.101

Taikomų sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos apsaugos reikalavimų nustatymas

21A.103

Patvirtinimo išdavimas

21A.105

Duomenų tvarkymas

21A.107

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

21A.109

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

21A.111

Taikymo sritis

21A.112A

Teisė pateikti paraišką

21A.112B

Tinkamumo įrodymas

21A.113

Paraiška išduoti papildomą tipo pažymėjimą

21A.114

Atitikties įrodymas

21A.115

Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas

21A.116

Teisė perleisti

21A.117

Gaminio dalies, kuriai taikomas papildomas tipo pažymėjimas, pakeitimai

21A.118A

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

21A.118B

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.119

Vadovai

21A.120

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21A.121

Taikymo sritis

21A.122

Teisė pateikti paraišką

21A.124

Paraiškos pateikimas

21A.125A

Atskirojo leidimo išdavimas

21A.125B

Pažeidimai

21A.125C

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.126

Gamybos tikrinimo sistema

21A.127

Orlaivio bandymai

21A.128

Variklio ir oro sraigtų bandymai

21A.129

Gamintojo įsipareigojimai

21A.130

Atitikties pareiškimas

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21A.131

Taikymo sritis

21A.133

Teisė pateikti paraišką

21A.134

Paraiškos pateikimas

21A.135

Gamybinės organizacijos patvirtinimo išdavimas

21A.139

Kokybės sistema

21A.143

Aprašymas

21A.145

Patvirtinimo reikalavimai

21A.147

Patvirtintos gamybinės organizacijos pakeitimai

21A.148

Vietos pakeitimai

21A.149

Teisė perleisti

21A.151

Patvirtinimo sąlygos

21A.153

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21A.157

Tyrimai

21A.158

Pažeidimai

21A.159

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.163

Privilegijos

21A.165

Turėtojo įsipareigojimai

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21A.171

Taikymo sritis

21A.172

Teisė pateikti paraišką

21A.173

Klasifikavimas

21A.174

Paraiškos pateikimas

21A.175

Kalba

21A.177

Pakeitimas arba modifikacija

21A.179

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21A.180

Tikrinimai

21A.181

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.182

Orlaivio identifikavimas

I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21A.201

Taikymo sritis

21A.203

Teisė pateikti paraišką

21A.204

Paraiškos pateikimas

21A.207

Pakeitimas arba modifikacija

21A.209

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21A.210

Tikrinimai

21A.211

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21A.231

Taikymo sritis

21A.233

Teisė pateikti paraišką

21A.234

Paraiškos pateikimas

21A.235

Projektavimo organizacijos patvirtinimo išdavimas

21A.239

Projekto užtikrinimo sistema

21A.243

Duomenys

21A.245

Patvirtinimo reikalavimai

21A.247

Projekto užtikrinimo sistemos pakeitimai

21A.249

Teisė perleisti

21A.251

Patvirtinimo sąlygos

21A.253

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21A.257

Tyrimai

21A.258

Pažeidimai

21A.259

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.263

Privilegijos

21A.265

Turėtojo įsipareigojimai

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI

21A.301

Taikymo sritis

21A.303

Taikomų reikalavimų laikymasis

21A.305

Dalių ir prietaisų patvirtinimo išdavimas

21A.307

Dalių ir prietaisų atidavimas įmontuoti

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS)

M POSKYRIS – REMONTAI

21A.431

Taikymo sritis

21A.432A

Teisė pateikti paraišką

21A.432B

Tinkamumo įrodymas

21A.433

Remonto tvarka

21A.435

Remontų klasifikavimas

21A.437

Remonto projekto patvirtinimo išdavimas

21A.439

Remonto dalių gamyba

21A.441

Remonto atlikimas

21A.443

Apribojimai

21A.445

Neatitaisyta žala

21A.447

Duomenų tvarkymas

21A.449

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

21A.451

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS)

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

21A.601

Taikymo sritis

21A.602A

Teisė pateikti paraišką

21A.602B

Tinkamumo įrodymas

21A.603

Paraiškos pateikimas

21A.604

Leidimo pagalbinei jėgainei (PJ) išdavimas taikant ETSO

21A.605

Duomenų reikalavimai

21A.606

Leidimo taikant ETSO išdavimas

21A.607

Privilegijos išduoti leidimą taikant ETSO

21A.608

Deklaracija apie projektą ir darbinius parametrus

21A.609

Leidimų, išduotų taikant ETSO, turėtojų įsipareigojimai

21A.610

Nuokrypių patvirtinimas

21A.611

Projektų pakeitimai

21A.613

Duomenų tvarkymas

21A.615

Agentūros atliekamas patikrinimas

21A.619

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.621

Teisė perleisti

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS

21A.701

Taikymo sritis

21A.703

Teisė pateikti paraišką

21A.705

Kompetentinga institucija

21A.707

Paraiška išduoti skrydžio leidimą

21A.708

Skrydžio sąlygos

21A.709

Paraiška patvirtinti skrydžio sąlygas

21A.710

Skrydžio sąlygų patvirtinimas

21A.711

Skrydžio leidimo išdavimas

21A.713

Pakeitimai

21A.715

Kalba

21A.719

Teisė perleisti

21A.721

Tikrinimai

21A.723

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.725

Skrydžio leidimo atnaujinimas

21A.727

Skrydžio leidimo turėtojo įpareigojimai

21A.729

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

21A.801

Gaminių ženklinimas

21A.803

Ženklinimo duomenų tvarkymas

21A.804

Dalių ir prietaisų ženklinimas

21A.805

Kritinių dalių ženklinimas

21A.807

Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančių dirbinių ženklinimas

B SKIRSNIS – KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PROCEDŪROS

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

21B.5

Taikymo sritis

21B.20

Kompetentingos institucijos įsipareigojimai

21B.25

Kompetentingos institucijos organizacinei struktūrai taikomi reikalavimai

21B.30

Dokumentais nustatytos procedūros

21B.35

Organizacijos struktūros ir procedūrų pakeitimas

21B.40

Ginčytinų klausimų sprendimas

21B.45

Ataskaitos rengimas/bendradarbiavimas

21B.55

Duomenų tvarkymas

21B.60

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

(C POSKYRIS – NETAIKOMAS)

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21B.120

Tyrimas

21B.125

Pažeidimai

21B.130

Atskirojo leidimo išdavimas

21B.135

Atskirojo leidimo išlaikymas

21B.140

Atskirojo leidimo pakeitimas

21B.145

Atskirojo leidimo galiojimo apribojimas, sustabdymas ir atšaukimas

21B.150

Duomenų tvarkymas

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21B.220

Tyrimas

21B.225

Pažeidimai

21B.230

Pažymėjimo išdavimas

21B.235

Nenutrūkstama priežiūra

21B.240

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pakeitimas

21B.245

Gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir jo atšaukimas

21B.260

Duomenų tvarkymas

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21B.320

Tyrimas

21B.325

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimas

21B.326

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21B.327

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21B.330

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jo atšaukimas

21B.345

Duomenų tvarkymas

I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21B.420

Tyrimas

21B.425

Triukšmo pažymėjimų išdavimas

21B.430

Triukšmo pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jų atšaukimas

21B.445

Duomenų tvarkymas

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS)

M POSKYRIS – REMONTAI

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS)

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS

21B.520

Tyrimas

21B.525

Skrydžio leidimų išdavimas

21B.530

Skrydžio leidimų atšaukimas

21B.545

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

PRIEDĖLIAI – EASA FORMOS“;

2)

A skirsnio antraštė pakeičiama taip:

3)

21A.14 dalies b punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.

fiksuotojo arba reguliuojamojo žingsnio oro sraigtas.“;

4)

21A.35 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

jei tai pagal šį skirsnį sertifikuotini orlaiviai, išskyrus i) karšto oro balionus laisvuosius aerostatus, pririštuosius aerostatus, sklandytuvus ir motorinius sklandytuvus ir ii) dirižablius ir lėktuvus, kurių didžiausia kilimo masė – 2 722 kg arba mažesnė, kad būtų nustatyta, ar galima pagrįstai užtikrinti, jog orlaivis, jo dalys ir prietaisai yra patikimi ir veikia tinkamai“;

5)

21A.112 dalis pakeičiama taip:

Visi fiziniai arba juridiniai asmenys (organizacijos), kurie įrodė savo tinkamumą arba yra pradėję tinkamumo įrodymo procesą pagal 21A.112B dalį, turi teisę pateikti paraišką įsigyti papildomą tipo pažymėjimą šiame poskyryje nustatytomis sąlygomis.“;

6)

21A.124 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

pagal 21A.125A dalies b punktą privaloma informacija.“;

7)

21A.125 dalis pakeičiama taip:

Pareiškėjui suteikiama teisė gauti kompetentingos institucijos išduodamą atskirąjį leidimą, leidžiantį įrodyti tam tikrų gaminių, dalių ir prietaisų atitiktį pagal šį poskyrį, jeigu pareiškėjas:

a)

įdiegė gamybos tikrinimo sistemą, užtikrinančią, kad visi gaminiai, dalys arba prietaisai atitiktų taikomus konstrukcinius duomenis ir kad gaminių, dalių arba prietaisų būklė atitiktų saugaus eksploatavimo reikalavimus;

b)

pateikė vadovą, kuriame pateikiamas:

1.

pagal a punktą privalomos gamybos tikrinimo sistemos aprašas;

2.

gamybos tikrinimo sistemos nustatymo metodų aprašas;

3.

21A.127 ir 21A.128 dalyse nurodytų bandymų aprašas ir pagal 21A.130 dalies a punktą įgaliotų asmenų vardai ir pavardės;

c)

įrodo, kad jis gali suteikti pagalbą pagal 21A.3 dalį ir 21A.129 dalies d punktą.“;

8)

21A.125B dalies c punkte nuoroda į 21B.143 dalį pakeičiama nuoroda į 21B.125 dalį;

9)

21A.126 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i)

a punkte nuoroda į 21A.125 dalį pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

ii)

b punkte nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

10)

21A.127 dalies a punkte nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

11)

21A.128 dalyje nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

12)

21A.165 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i)

c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

prieš išduodamas EASA 1 formą, kuria patvirtinama atitiktis patvirtintiems konstrukciniams duomenims ir saugaus eksploatavimo reikalavimams, nustato, ar kiti gaminiai, dalys arba prietaisai yra sukomplektuoti ir atitinka patvirtintus konstrukcinius duomenis ir saugaus eksploatavimo reikalavimus, ir, be to, jei tai varikliai, atsižvelgdamas į variklio tipo pažymėjimo turėtojo pateiktus duomenis patikrina, ar sukomplektuotas variklis atitinka jo pagaminimo dieną taikomus 21A.18 dalies b punkte nustatytus variklio išmetamų teršalų kiekio reikalavimus, kad galėtų išduoti variklio išmetamų teršalų kiekio reikalavimų laikymąsi patvirtinantį pažymėjimą;“;

ii)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

kai taikoma, prieš išduodamas orlaiviui skrydžio leidimą 21A.163 dalies e punkte suteiktos privilegijos pagrindu nustato, ar laikomasi 21A.711 dalies c ir e punktų reikalavimų.“;

13)

21A.174 dalies b punkto 3 papunkčio ii dalyje nuoroda į 21A.184 dalies c punktą pakeičiama nuoroda į 21B.327 dalies c punktą;

14)

21A.183 dalis panaikinama;

15)

21A.184 dalis panaikinama;

16)

21A.205 dalis panaikinama;

17)

21A.245 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

visuose techniniuose skyriuose dirba pakankamai reikiamos patirties darbuotojų, darbuotojams suteikti reikiami įgaliojimai vykdyti jiems paskirtus įpareigojimus, o pastarieji, kartu su patalpomis, įrenginiais ir pagalbinėmis priemonėmis, yra tinkami, kad darbuotojai galėtų užtikrinti gaminio tinkamumą naudoti ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi“;

18)

21A.263 dalis iš dalies pakeičiama taip:

a)

b punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4)

taikant ETSO išduotą leidimą pagal 21A.602B dalies b punkto 1 papunktį;“;

b)

c punktas iš dalies pakeičiamas taip:

i)

3 ir 4 papunkčiai pakeičiami taip:

„3.

pateikti informaciją arba parengti nurodymus, į kuriuos būtų įtrauktas šis sakinys: „Šio techninio dokumento turinys yra patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo organizacijos patvirtinimą Nr. EASA.21J.[XXXX].“;

4.

patvirtinti orlaivio skrydžio vadovo redakcinius pakeitimus bei priedus ir tuos pakeitimus nustatyti įtraukiant šį sakinį: „Orlaivio skrydžio vadovo (arba jo priedo) Nr. [ZZ] pakeitimas Nr. [YY] yra patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo organizacijos patvirtinimą Nr. EASA.21J.[XXXX].“.“;

ii)

7 papunktis pakeičiamas taip:

„7.

skrydžio leidimą pagal 21A.711 dalies b punktą išduoti orlaiviui, kurį pati suprojektavo arba iš dalies pakeitė arba kuriam pagal 21A.263 dalies c punkto 6 papunktį yra nustačiusi skrydžio leidimo išdavimo sąlygas, ir kai pati projektavimo organizacija kontroliuoja orlaivio konfigūraciją pagal nuosavą projektavimo organizacijos patvirtinimą ir tvirtina atitiktį skrydžiui patvirtintoms projekto sąlygoms.“;

19)

21A.265 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

kai taikoma, prieš išduodamas orlaiviui skrydžio leidimą 21A.263 dalies c punkto 7 papunktyje suteikta privilegija pagrindu nustato, ar laikomasi 21A.711 dalies b ir e punktų reikalavimų.“;

20)

21A.307 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

su dalimi arba prietaisu nepateikiamas oficialus išleidimo pažymėjimas (EASA 1 forma), patvirtinantis, kad dirbinys pagamintas pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;“;

21)

21A.432 dalis pakeičiama taip:

a)

Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie įrodė savo tinkamumą arba yra pradėję tinkamumo įrodymo procesą pagal 21A.432B dalį, turi teisę pateikti paraišką, kad jiems būtų suteiktas esminio remonto projekto patvirtinimas šiame poskyryje nustatytomis sąlygomis.

b)

Visi juridiniai arba fiziniai asmenys turi teisę pateikti paraišką, kad jiems būtų išduotas neesminio remonto projekto patvirtinimas.“;

22)

21A.601 dalies b punktas panaikinamas;

23)

21A.605 dalies d punkte nuoroda į 21A.125 dalies b punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies b punktą;

24)

21A.606 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

aiškiai pareiškia, kad yra pasirengęs laikytis 21A.609 dalies reikalavimų.“

25)

21A.609 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

laikosi 21A.3, 21A.3B ir 21A.4 dalių reikalavimų.“;

26)

21A.701 dalis pakeičiama taip:

a)

Skrydžio leidimai pagal šį poskyrį išduodami orlaiviams, kurie neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų arba kurių atitiktis šiems reikalavimams nebuvo įrodyta, tačiau gali saugiai skristi apibrėžtomis sąlygomis, šiais tikslais:

1.

tobulinimo veiklai;

2.

siekiant įrodyti atitiktį taisyklėms arba sertifikavimo specifikacijoms;

3.

mokyti projektavimo organizacijų ar gamybinių organizacijų įgulas;

4.

atlikti naujos gamybos orlaivio gamybinį bandymą;

5.

gaminamą orlaivį skraidinti iš vienos gamybos bazės į kitą;

6.

orlaivį skraidinti pas pirkėją, kad šis atliktų jo priėmimą;

7.

orlaivį pristatyti ar eksportuoti;

8.

orlaivį skraidinti į instituciją, kad ši atliktų jo priėmimą;

9.

atlikti rinkos tyrimą, įskaitant pirkėjo įgulos mokymą;

10.

dalyvauti parodose ir aviacijos pramoginiuose renginiuose;

11.

orlaivį skraidinti į techninės priežiūros ar tinkamumo skraidyti patikrinimo vietą arba į saugojimo vietą;

12.

orlaivį, kurio svoris viršija patvirtintą didžiausią leidžiamą pakilimo svorį, skraidinti už įprasto skrydžio diapazono ribų virš vandens ar sausumos teritorijų, kai nėra reikiamų nusileidimo sąlygų ar reikiamų degalų;

13.

dalyvauti rekordų siekimo, oro lenktynių ar panašiose varžybose;

14.

orlaivį, atitinkantį galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus, skraidinti prieš nustatant atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

15.

nekomerciniam skraidymui privačiais nesudėtingais orlaiviais arba tokio tipo orlaiviais, kuriems tinkamumo skraidyti pažymėjimas ar riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas netinka.

b)

Šiame poskyryje nustatoma skrydžio leidimų išdavimo ir susijusių skrydžio sąlygų patvirtinimo tvarka, taip pat nustatomos tokius leidimus ir skrydžio sąlygų patvirtinimus siekiančių įsigyti pareiškėjų ir tokių pažymėjimų turėtojų teisės ir pareigos.“;

27)

21A.703 dalis pakeičiama taip:

a)

Paraišką skrydžio leidimui gali teikti visi fiziniai arba juridiniai asmenys, išskyrus tai, kad pareiškėjas, norintis gauti skrydžio leidimą 21A.701 dalies a punkto 15 papunktyje nurodytu tikslu, turi būti savininkas.

b)

Paraišką skrydžio sąlygoms patvirtinti gali teikti visi fiziniai arba juridiniai asmenys.“;

28)

21.710 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Prieš patvirtindama skrydžio sąlygas Agentūra, kompetentinga institucija arba patvirtinta organizacija turi įsitikinti, kad orlaivis gali saugiai skristi pagal nurodytas sąlygas ir atsižvelgiant į nurodytus apribojimus. Agentūra arba kompetentinga institucija gali atlikti (arba reikalauti, kad pareiškėjas atliktų) visus tam būtinus patikrinimus ar bandymus.“;

29)

21A.711 dalis pakeičiama taip:

a)

Skrydžio leidimą (EASA 20a forma, žr. priedėlį) gali išduoti kompetentinga institucija 21B.525 dalyje nurodytomis sąlygomis.

b)

Tinkamai patvirtinta projektavimo organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal 21A.263 dalies c punkto 7 papunktį, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

c)

Tinkamai patvirtinta gamybos organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal 21A.163 dalies e punktą, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

d)

Tinkamai patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis) M.A.711 dalį, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

e)

Skrydžio leidime nurodomas tikslas (-ai) ir visos sąlygos bei apribojimai, patvirtinti pagal 21A.710 dalį.

f)

Pagal b, c arba d punktus išduotų skrydžio leidimų kopijos ir susijusios skrydžio sąlygos pateikiamos kompetentingai institucijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris dienas.

g)

Gavusi įrodymų, kad nesilaikoma kurios nors 21A.723 dalies a punkte nurodytos sąlygos, taikomos skrydžio leidimui, kurį tam tikra organizacija išdavė pagal b, c arba d punktą, ši organizacija nedelsdama atšaukia tą skrydžio leidimą ir iškart apie tai praneša kompetentingai institucijai.“;

30)

21A.723 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Skrydžio leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir lieka galioti, jei:

1.

laikomasi 21A.711 dalies e punkto sąlygų ir apribojimų, susijusių su skrydžio leidimu;

2.

skrydžio leidimo neatsisakoma ir jis neatšaukiamas;

3.

orlaivis lieka tame pačiame registre.“;

31)

21A.801 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Jei tai žmonių valdomas balionas, b punkte nustatyta ženklinimo plokštelė prie oro baliono kupolo tvirtinama, jeigu įmanoma, tokioje vietoje, kad pripūtus baliono kupolą operatorius galėtų ją perskaityti. Be to, prie krepšio, keliamojo karkaso konstrukcijos ir bet kokios šildymo įrangos patikimai tvirtinamas įskaitomas gamintojo pavadinimas, dalies numeris arba lygiavertė informacija ir serijinis numeris ar lygiavertė informacija.“;

32)

21A.804 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

ant visų dalių arba prietaisų nenutrinamai tvirtinami tokie įskaitomi ženklai:

1.

gamintojo pavadinimas, prekės ženklas arba gamintojo identifikavimo ženklas, nustatomas pagal taikomus konstrukcinius duomenis;

2.

dalies numeris, nurodytas taikomuose konstrukciniuose duomenyse;

3.

jei tai dalys ir prietaisai, pagaminti pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis, nepriklausančius susijusio gaminio, išskyrus ETSO atitinkančius dirbinius, tipo pažymėjimo turėtojui, – raidės „EPA““;

33)

21B.125 dalis papildoma taip:

a)

Jeigu kompetentinga institucija atlikdama auditą arba kitais būdais gauna objektyvių įrodymų, kad atskirojo leidimo turėtojas nesilaiko taikomų priedo (21 dalies) A skirsnio reikalavimų, pažeidimai klasifikuojami pagal 21A.125B dalies a punktą.

b)

Kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1.

jei tai pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų mastą, atskirojo leidimo galiojimas būtų visiškai arba iš dalies apribotas, sustabdytas arba atšauktas, kol organizacija neatliks veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2.

jei tai antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas geras ištaisomųjų veiksmų planas.

c)

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti atskirojo leidimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.“;

34)

21B.135 dalies b punkto 2 papunktyje nuoroda į 21A.125 dalies b punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies b punktą;

35)

21B.143 dalis panaikinama;

36)

21B.145 dalis pakeičiama taip:

a)

Apie atskirojo leidimo galiojimo apribojimą, sustabdymą arba atšaukimą atskirojo leidimo turėtojui pranešama raštu. Kompetentinga institucija nurodo galiojimo apribojimo, sustabdymo arba atšaukimo priežastis ir praneša atskirojo leidimo turėtojui apie jo teisę paduoti apeliacinį skundą.

b)

Jeigu atskirojo leidimo galiojimas sustabdomas, atskirojo leidimo galiojimas atnaujinamas tik tada, kai iš naujo nustatoma, kad laikomasi priedo (21 dalies) A skirsnio F poskyrio reikalavimų.“;

37)

21B.225 dalis pakeičiama taip:

a)

Jeigu kompetentinga institucija atlikdama auditą arba kitais būdais gauna objektyvių įrodymų, kad gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojas nesilaiko taikomų priedo (21 dalies) A skirsnio reikalavimų, pažeidimai klasifikuojami pagal 21A.158 dalies a punktą.

b)

Kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1.

jei tai pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų mastą, gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimas būtų visiškai arba iš dalies apribotas, sustabdytas arba atšauktas, kol organizacija neatliks veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2.

jei tai antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas geras ištaisomųjų veiksmų planas.

c)

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.“;

38)

21B.235 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Siekdama pagrįsti gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo tęstinumą, kompetentinga institucija turi vykdyti nenutrūkstamą priežiūrą:

1.

tikrinti, ar gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojo kokybės sistema atitinka šio priedo (21 dalies) A skirsnio G poskyrio reikalavimus;

2.

tikrinti, ar gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojo organizacija vykdo veiklą laikydamasi gamybinės organizacijos struktūros aprašymo;

3.

tikrinti gamybinės organizacijos aprašyme nurodytų procedūrų veiksmingumą;

4.

pagal tam tikrą imtį stebėti, ar laikomasi gaminio, dalies ar prietaiso standartų.“;

39)

21B.325 dalis pakeičiama taip:

a)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą (EASA 25 forma, žr. priedėlį) arba jį pakeičia įsitikinusi, kad laikomasi 21B.326 dalies reikalavimų ir taikomų šio priedo (21 dalies) A skirsnio H poskyrio reikalavimų.

b)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama išduoda riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą (EASA 24 forma, žr. priedėlį) arba jį pakeičia įsitikinusi, kad laikomasi 21B.327 dalies reikalavimų ir taikomų šio priedo (21 dalies) A skirsnio H poskyrio reikalavimų.

c)

Naujam orlaiviui arba iš valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, kilusiam naudotam orlaiviui registravimo valstybės narės kompetentinga institucija išduoda ne tik tinkamumo skraidyti pažymėjimą, nurodytą a arba b punkte, bet ir pirminį tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (EASA 15a forma, žr. priedėlį).“;

40)

pridedama tokia 21B.326 dalis:

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda:

a)

naujam orlaiviui:

1.

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 2 papunktį privalomi dokumentai;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus;

b)

naudotam orlaiviui:

1.

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 3 papunktį privalomi dokumentai, įrodantys, kad:

i)

orlaivis atitinka tipo projektą, patvirtintą pagal tipo pažymėjimą ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal priedą (21 dalį);

ii)

laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų;

iii)

orlaivis patikrintas pagal taikomas Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatas;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus.“;

41)

pridedama tokia 21B.327 dalis:

a)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda:

1.

naujam orlaiviui:

i)

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 2 papunktį privalomi dokumentai;

ii)

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka projektą, Agentūros patvirtintą pagal riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas, ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus;

2.

naudotam orlaiviui:

i)

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 3 papunktį privalomi dokumentai, įrodantys, kad:

A)

orlaivis atitinka projektą, Agentūros patvirtintą pagal riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimo pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal priedą (21 dalį);

B)

laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų;

C)

orlaivis patikrintas pagal taikomas Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatas;

ii)

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus.

b)

Jei tai orlaivis, kuris negali atitikti pagrindiniame reglamente nurodytų esminių reikalavimų ir kuriam negalima išduoti riboto galiojimo tipo pažymėjimo, Agentūra, jeigu būtina, atsižvelgdama į nukrypimus nuo tų esminių reikalavimų:

1.

parengia tam tikras tinkamumo skraidyti specifikacijas, užtikrinančias, atsižvelgiant į numatomą naudojimo paskirtį, lygiavertę saugą, ir patikrina, ar laikomasi tų specifikacijų reikalavimų;

2.

nustato šio orlaivio naudojimo apribojimus.

c)

naudojimo apribojimai siejami su riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimais, įskaitant oro erdvės apribojimus, jeigu būtina, siekiant, kad būtų atsižvelgiama į nukrypimus nuo pagrindiniame reglamente nustatytų esminių tinkamumo skraidyti reikalavimų.“;

42)

21B.525 dalis pakeičiama taip:

Kompetentinga institucija nedelsdama išduoda skrydžio leidimą (EASA 20a forma, žr. priedėlį):

1.

kai pateikiami pagal 21A.707 dalį privalomi duomenys;

2.

pagal 21A.710 dalį patvirtinus skrydžio sąlygas, nurodytas 21A.708 dalyje;

3.

kai kompetentinga institucija, pati atlikusi tyrimus, kurie gali apimti patikrinimus, arba atlikusi su pareiškėju suderintas procedūras, prieš skrydį įsitikina, kad orlaivis atitinka 21A.708 dalyje nustatytą projektą.“;

43)

I priedėlis pakeičiamas taip:

„I priedėlis

Oficialus išleidimo pažymėjimas – EASA 1 forma, nurodyta priede (21 dalyje)

Image

EASA 1 formos naudojimo instrukcijos

Šios instrukcijos taikomos tik kai EASA 1 forma naudojama gamybos tikslais. Reikėtų atkreipti dėmesį į Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) II priedėlį, kuriame aprašomas EASA 1 formos naudojimas atliekant techninę priežiūrą.

1.   PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

1.1.

Pagrindinė pažymėjimo paskirtis – deklaruoti naujų aviacijos gaminių, dalių ir prietaisų (toliau – gaminys (-iai)) tinkamumą naudoti.

1.2.

Turėtų būti nustatyta pažymėjimo ir gaminio (-ių) tarpusavio sąsaja. Pažymėjimą išduodantis asmuo privalo pasilikti pažymėjimo kopiją, pagal kurią būtų galima pasitikrinti originalius duomenis.

1.3.

Pažymėjimą pripažįsta daugelis tinkamumą skraidyti užtikrinančių institucijų, tačiau šis pripažinimas gali priklausyti nuo dvišalių susitarimų ir (arba) tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos politikos. Tokiu atveju šiame pažymėjime minimi „patvirtinti konstrukciniai duomenys“ yra įvežančios šalies tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos patvirtinti duomenys.

1.4.

Pažymėjimas nėra važtaraštis.

1.5.

Orlaiviai pagal šį pažymėjimą neturėtų būti išduodami.

1.6.

Pažymėjimas nėra patvirtinimas, kad gaminį galima įmontuoti tam tikrame orlaivyje, variklyje arba oro sraigte; tai dokumentas, galutiniam naudotojui padedantis nustatyti gaminio tinkamumą naudoti.

1.7.

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti ir pagal gamybos, ir pagal techninės priežiūros procedūras išleistų gaminių rinkinio.

1.8.

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti gaminių, sertifikuotų ir pagal „patvirtintus duomenis“, ir pagal „nepatvirtintus duomenis“, rinkinio.

2.   BENDRA FORMA

2.1.

Pažymėjimas turi atitikti pridėtą formą, įskaitant langelių numerius ir kiekvieno langelio vietą. Tačiau kiekvieno langelio dydis gali būti pritaikytas konkrečiai paraiškai, bet ne tiek, kad pažymėjimas būtų neįskaitomas.

2.2.

Pažymėjimas turi būti „gulsčios“ formos, tačiau apskritai jis gali būti gerokai didesnis arba mažesnis su sąlyga, kad pažymėjimas išliktų įskaitomas. Kilus abejonių, pasitarkite su kompetentinga institucija.

2.3.

Naudotojo ir (arba) montuotojo pareigos gali būti nurodytos ir kitoje formos pusėje.

2.4.

Bet koks tekstas turi būti aiškus ir įskaitomas, kad jį būtų lengva perskaityti.

2.5.

Pažymėjimą galima iš dalies atspausdinti iš anksto arba parengti kompiuteriu, tačiau bet kuriuo atveju atspausdintos linijos ir ženklai turi būti aiškūs bei įskaitomi ir atitikti nustatytą formą.

2.6.

Pažymėjimas turėtų būti rengiamas anglų kalba ir, jei reikia, kita (-omis) kalba (-omis).

2.7.

Į pažymėjimą įrašomi duomenys gali būti spausdinami mechaniniu įrenginiu ir (arba) kompiuteriu arba įrašomi ranka didžiosiomis raidėmis ir turi būti lengvai įskaitomi.

2.8.

Aiškumo sumetimais turi būti naudojama kuo mažiau santrumpų.

2.9.

Antroje pažymėjimo pusėje likusiame laisvame plote pažymėjimą išduodantis asmuo gali pateikti bet kokią papildomą informaciją, išskyrus sertifikavimo pareiškimą. Tai, kad naudojama antroji pažymėjimo pusė, turi būti nurodyta atitinkamame pažymėjimo pirmosios pusės langelyje.

3.   KOPIJOS

3.1.

Kopijų, kurios yra siunčiamos klientui arba kurias pažymėjimą išduodantis asmuo pasilieka sau, kiekis neribojimas.

4.   PAŽYMĖJIMO KLAIDA (-OS)

4.1.

Jei galutinis naudotojas randa pažymėjimo klaidą (-ų), jis privalo ją (jas) raštu nurodyti pažymėjimą išdavusiam asmeniui. Jei pažymėjimą išdavęs asmuo gali patikrinti ir ištaisyti klaidą (-as), jis gali išduoti naują pažymėjimą.

4.2.

Naujajam pažymėjimui turi būti suteiktas naujas kontrolinis numeris, jame turi būti padėtas naujas parašas ir įrašyta nauja data.

4.3.

Prašymas išduoti naują pažymėjimą gali būti patenkintas netikrinant gaminio (-ių) būklės. Naujasis pažymėjimas nėra pareiškimas apie dabartinę būklę, jo 12 langelyje turi būti pateikta tokia nuoroda į ankstesnį pažymėjimą: „Šiuo pažymėjimu ištaisoma (-os) klaida (-os), padaryta (-os) [įrašykite originalią išdavimo datą] [įrašykite originalų kontrolinį numerį] pažymėjimo [įrašykite pataisyto (-ų) langelio (-ių)] numerį (-ius)] langelyje (-iuose); šis pažymėjimas nėra atitikties, būklės ir (arba) išleidimo eksploatuoti patvirtinimas“. Abu pažymėjimai turėtų būti saugomi iki pirmojo pažymėjimo saugojimo laikotarpio pabaigos.

5.   PAŽYMĖJIMO RENGIMO INSTRUKCIJOS PAŽYMĖJIMĄ IŠDUODANČIAM ASMENIUI

1 langelis.   Tvirtinanti kompetentinga institucija/Šalis

Nurodykite kompetentingos institucijos, kuriai suteikti įgaliojimai išduoti šį pažymėjimą, pavadinimą ir šalį, kurioje ji įsisteigusi. Jei kompetentinga institucija yra Agentūra, turi būti nurodyta tik „EASA“.

2 langelis.   EASA 1 formos antraštė

„OFICIALUS IŠLEIDIMO PAŽYMĖJIMAS EASA 1 FORMA“

3 langelis.   Formos kontrolinis numeris

Įveskite unikalų numerį, suteiktą pagal 4 langelyje organizacijos nurodytos numeravimo sistemą arba procedūrą; šis numeris gali būti sudarytas iš raidžių ir (arba) skaitmenų.

4 langelis.   Organizacijos pavadinimas ir adresas

Įveskite visą gamybinės organizacijos, išduodančios šiame pažymėjime nurodytą (-us) gaminį (-ius), pavadinimą ir adresą (pagal EASA 55 formos A lapą). Galima pateikti organizacijos logotipus ir panašius ženklus, jei jie telpa į langelį.

5 langelis.   Darbų užsakymas/Sutartis/Sąskaita faktūra

Kad klientui būtų patogiau sekti gaminio (-ių) judėjimą, įrašykite darbų užsakymo numerį, sutarties numerį, sąskaitos faktūros numerį arba panašų nuorodos numerį.

6 langelis.   Gaminys

Įrašykite gaminių partijų numerius, jei gaminių partijų daugiau kaip viena. Šiame langelyje pateiktus duomenis galima nesunkiai susieti su 12 langeliu „Pastabos“.

7 langelis.   Aprašas

Įrašykite gaminio pavadinimą arba pateikite gaminio aprašą. Pirmenybė turėtų būti teikiama terminams, vartojamiems tinkamumo skraidyti tęstinumo arba techninės priežiūros duomenyse (pvz., iliustruotame dalių kataloge, orlaivio priežiūros žinyne, techninės priežiūros žurnale, sudedamųjų dalių priežiūros žinyne).

8 langelis.   Dalies numeris

Įrašykite dalies numerį, nurodytą ant gaminio arba jo žymens ir (arba) pakuotės. Jei tai variklis arba oro sraigtas, gali būti naudojamas tipo žymuo.

9 langelis.   Kiekis

Nurodykite gaminių kiekį.

10 langelis.   Serijos numeris

Jei pagal taisykles ant gaminio turi būti nurodytas serijos numeris, įrašykite jį. Be to, galima įrašyti ir kitus esamus serijos numerius, kurių pagal taisykles nurodyti nereikalaujama. Jei serijos numeris ant gaminio nenurodytas, įrašykite „Nėra“.

11 langelis.   Statusas/Darbas

Įrašykite „PROTOTIPAS“ arba „NAUJAS“.

Įrašykite „PROTOTIPAS“, jei:

i)

gaminamas naujas gaminys pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis;

ii)

4 langelyje nurodytos organizacijos atliekamas pakartotinis anksčiau išduoto pažymėjimo sertifikavimas, vykdomas baigus gaminio modifikavimo arba defektų šalinimo darbą prieš pradedant gaminį eksploatuoti (pvz., padarius konstrukcijos pakeitimų, ištaisius defektą, patikrinus arba išbandžius gaminį arba pratęsus naudojimo terminą). Išsamūs duomenys apie pradinį išleidimą ir modifikavimo arba defektų šalinimo darbą turi būti pateikti 12 langelyje.

Įrašykite „NAUJAS“, jei:

i)

gaminamas naujas gaminys pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis;

ii)

4 langelyje nurodytos organizacijos atliekamas pakartotinis anksčiau išduoto pažymėjimo sertifikavimas, vykdomas baigus gaminio modifikavimo arba defektų šalinimo darbą prieš pradedant gaminį eksploatuoti (pvz., padarius konstrukcijos pakeitimų, ištaisius defektą, patikrinus arba išbandžius gaminį arba pratęsus naudojimo terminą). Išsamūs duomenys apie pradinį išleidimą ir modifikavimo arba defektų šalinimo darbą turi būti pateikti 12 langelyje;

iii)

4 langelyje nurodyto gaminio gamintojo arba organizacijos atliekamas pakartotinis gaminių, kuriems pažymėjimas buvo išduotas anksčiau, sertifikavimas, kai statusas „prototipas“ (atitiktis tik nepatvirtintiems duomenims) keičiamas statusu „naujas“ (atitiktis patvirtintiems duomenims ir būklės atitiktis saugaus eksploatavimo reikalavimams), vykdomas patvirtinus taikomus konstrukcinius duomenis, jei šie konstrukciniai duomenys nebuvo pakeisti. Į 12 langelį turi būti įrašytas toks teiginys:

„PAKARTOTINIS GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS, KAI STATUSAS „PROTOTIPAS“ KEIČIAMAS STATUSU „NAUJAS“: ŠIS DOKUMENTAS YRA KONSTRUKCINIŲ DUOMENŲ [ĮRAŠYKITE TIPO PAŽYMĖJIMO IR (ARBA) PAPILDOMO TIPO PAŽYMĖJIMO NUMERĮ (-IUS), PAKEITIMO NUMERĮ], KURIE PATVIRTINTI [PRIREIKUS ĮRAŠYKITE DATĄ, PAGAL KURIĄ BŪTŲ GALIMA NUSTATYTI PAKEITIMŲ STATUSĄ] IR PAGAL KURIUOS ŠIS (ŠIE) GAMINYS (-IAI) PAGAMINTAS (-I), PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS“.

13a langelyje turėtų būti pažymėtas langelis „patvirtintus konstrukcinius duomenis ir tų gaminių būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus“;

iv)

jau anksčiau išleisto gaminio patikrinimas prieš pradedant jį eksploatuoti pagal kliento nurodytą standartą arba specifikaciją (jų ir pradinio išleidimo išsamūs duomenys turi būti pateikti 12 langelyje) arba norint nustatyti tinkamumą skraidyti (išleidimo pagrindo paaiškinimas ir išsamūs pradinio išleidimo duomenys turi būti pateikti 12 langelyje).

12 langelis.   Pastabos

Tiesiogiai arba nurodydami pagalbinius dokumentus, kurie naudotojui arba montuotojui būtini norint nustatyti su sertifikuojamu darbu susijusio (-ių) gaminio (-ių) tinkamumą naudoti, apibūdinkite 11 langelyje nurodytą darbą. Prireikus galima naudoti atskirą lapą, kuris turi būti nurodytas EASA 1 formoje. Iš kiekvieno teiginio turi būti aišku, kuriam 6 langelyje nurodytam (-iems) gaminiui (-iams) jis taikomas. Jei teiginiai neteikiami, įrašykite „Nėra“.

12 langelyje pateikite paaiškinimą, kodėl gaminys išleidžiamas pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis (pvz., laukiama, kol bus patvirtintas tipo pažymėjimas, išleidžiama tik bandymams, laukiama duomenų patvirtinimo).

Jei duomenys spausdinami naudojant elektroninę EASA 1 formą, šiame langelyje turėtų būti teikiami visi kituose langeliuose neteiktini duomenys.

13a langelis

Pažymėkite tik vieną langelį iš dviejų:

1)

langelį „patvirtintus konstrukcinius duomenis ir tų gaminių būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus“ žymėkite, jei gaminys (-iai) pagamintas (-i) pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis ir jei nustatyta, kad gaminio (-ių) būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

2)

langelį „nepatvirtintus konstrukcinius duomenis, nurodytus 12 langelyje“ žymėkite, jei gaminys (-iai) pagaminti pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis. Apibūdinkite 12 langelyje pateikiamus duomenis (pvz., laukiama, kol bus patvirtintas tipo pažymėjimas, išleidžiama tik bandymams, laukiama duomenų patvirtinimo).

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti gaminių, išleistų ir pagal patvirtintus, ir pagal nepatvirtintus duomenis, rinkinio.

13b langelis.   Įgalioto asmens parašas

Šis laukelis skirtas įgalioto asmens parašui. Pasirašyti šiame langelyje gali tik tie asmenys, kurie yra specialiai įgalioti pagal kompetentingos institucijos taisykles ir politiką. Kad būtų lengviau atpažinti asmenį, šalia parašo gali būti nurodomas unikalus įgaliotam asmeniui suteiktas numeris.

13c langelis.   Patvirtinimo/Leidimo numeris

Įrašykite patvirtinimo arba leidimo numerį arba nuorodą. Šį numerį arba nuorodą suteikia kompetentinga institucija.

13d langelis.   Vardas ir pavardė

Įskaitomai įrašykite 13b langelį pasirašančio asmens vardą ir pavardę.

13e langelis.   Data

Įrašykite 13b langelio pasirašymo datą; datos formatas turi būti mmmm (keturi metų skaitmenys) mmm (pirmosios trys mėnesio raidės) dd (du dienos skaitmenys).

14a–14e langeliai

Bendrieji 14a–14e langelių pildymo reikalavimai:

Šie langeliai nenaudojami gaminiams išduoti. Kad šis langelis nebūtų panaudotas per neapdairumą arba neteisėtai, jį užtušuokite, patamsinkite arba kitaip pažymėkite.

Naudojo ir (arba) montuotojo pareigos

Pažymėjime pateikite toliau nurodytą teiginį, kuriuo galutiniai naudotojai būtų įspėti, kad jie neatleidžiami nuo pareigų, susijusių su bet kurio gaminio, prie kurio pridedama ši forma, įmontavimu ir naudojimu:

„ŠIS PAŽYMĖJIMAS NĖRA LEIDIMAS ĮMONTUOTI GAMINĮ (-IUS).

JEI NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS DARBĄ ATLIEKA PAGAL 1 LANGELYJE NENURODYTOS TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS TAISYKLES, LABAI SVARBU, KAD NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS UŽTIKRINTŲ, JOG TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI INSTITUCIJA PRIPAŽINTŲ GAMINIUS, PATVIRTINTUS 1 LANGELYJE NURODYTOS TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS.

13A IR 14A LANGELIŲ TEIGINIAI NĖRA ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS. VISAIS ATVEJAIS TARP ORLAIVIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ TURI BŪTI ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS, NAUDOTOJO ARBA MONTUOTOJO PAGAL NACIONALINES TAISYKLES IŠDUOTAS PRIEŠ TAI, KAI ORLAIVIUI LEIDŽIAMA SKRAIDYTI.““;

44)

II priedėlis pakeičiamas taip:

„II priedėlis

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas – EASA 15a forma

Image

45)

IV priedėlis pakeičiamas taip:

„IV priedėlis

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas – EASA 24 forma

Kompetentingos institucijos logotipas

RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAS

 (1)

[Registravimo valstybė narė]

[VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGA INSTITUCIJA]

 (1)

1.

Valstybė ir registravimo ženklai

2.

Gamintojas ir gamintojo nustatytas orlaivio žymuo

3.

Orlaivio serijos numeris

4.

Kategorijos

5.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas pagal (2) [1944 m. gruodžio 7 d. pasirašytą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją] ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 5 straipsnio 4 dalies b punktą išduotas pirmiau nurodytam orlaiviui, kuris pripažįstamas tinkamas skraidyti, jei bus prižiūrimas ir eksploatuojamas pagal pirmiau nurodytas nuostatas ir taikomus eksploatavimo apribojimus.

Be pirmiau nurodytų apribojimų taikomi ir šie:

 (1)

 (2) [Orlaivis gali būti naudojamas tarptautinės oreivystės reikmėms nepaisant pirmiau nurodytų apribojimų].

 

Išdavimo data:

 

Parašas:

6.

Šis riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas galioja, jei jo neatšaukė registravimo valstybės narės kompetentinga institucija.

Prie šio pažymėjimo pridedamas šiuo metu galiojantis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.

EASA 24 forma, 2 leidimas.

Šį pažymėjimą privaloma turėti orlaivyje per visus skrydžius

46)

V priedėlis pakeičiamas taip:

„V priedėlis

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas – EASA 25 forma

Kompetentingos institucijos logotipas

TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAS

 (3)

[Registravimo valstybė narė]

[VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGA INSTITUCIJA]

 (3)

1.

Valstybė ir registravimo ženklai

2.

Gamintojas ir gamintojo nustatytas orlaivio žymuo

3.

Orlaivio serijos numeris

4.

Kategorijos

5.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas pagal 1944 m. gruodžio 7 d. pasirašytą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 5 straipsnio 2 dalies c punktą išduotas pirmiau nurodytam orlaiviui, kuris pripažįstamas tinkamas skraidyti, jei bus prižiūrimas ir eksploatuojamas pagal pirmiau nurodytas nuostatas ir taikomus eksploatavimo apribojimus.

Apribojimai/Pastabos:

 (3)

 

Išdavimo data:

 

Parašas:

6.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas galioja, jei jo neatšaukė registravimo valstybės narės kompetentinga institucija.

Prie šio pažymėjimo pridedamas šiuo metu galiojantis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.

EASA 25 forma, 2 leidimas.

Šį pažymėjimą privaloma turėti orlaivyje per visus skrydžius

47)

VII priedėlis pakeičiamas taip:

„VII priedėlis

Orlaivio atitikties pareiškimas – EASA 52 forma

ORLAIVIO ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

1.

Gaminio būklė

2.

[VALSTYBĖ NARĖ] (4) Europos Sąjungos valstybė narė (5)

3.

Pareiškimo nuorodos Nr.:

4.

Organizacija

5.

Orlaivio tipas

6.

Tipo pažymėjimo nuorodos numeriai

7.

Orlaivio registracijos numeris arba žymuo

8.

Gamintojo identifikacijos numeris

9.

Variklio/Oro sraigto duomenys (6)

10.

Pakeitimai ir (arba) techninės priežiūros žurnalas (6)

11.

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

12.

Nuolaidos

13.

Lengvatos, atleidimas nuo pareigų arba nukrypimai (6)

14.

Pastabos

15.

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

16.

Papildomi reikalavimai

17.

Atitikties pareiškimas

Šiuo dokumentu pažymima, kad šis orlaivis visiškai atitinka patvirtintą tipo projektą ir 9, 10, 11, 12 ir 13 langeliuose nurodytus elementus.

Orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus.

Orlaivis sėkmingai patikrintas skrydžio sąlygomis.

18.

Pasirašė

19.

Vardas ir pavardė

20.

Data (metai, mėnuo, diena)

21.

Gamybinės organizacijos patvirtinimo nuoroda

EASA 52 forma, 2 leidimas.

Orlaivio atitikties pareiškimo (EASA 52 formos) naudojimo instrukcijos

1.   PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

1.1.

Orlaivio atitikties pareiškimo, kurį išduoda pagal 21 dalies A skirsnio F poskyrį gaminantis gamintojas, naudojimas aprašytas 21A.130 dalyje ir atitinkamuose priimtinuose atitikties reikalavimuose.

1.2.

Orlaivio atitikties pareiškimo (EASA 52 forma), išduodamo pagal 21 dalies A skirsnio G poskyrį paskirtis – atitinkamos gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojui suteikti galimybę pasinaudoti privilegija iš registravimo valstybės narės kompetentingos institucijos gauti atskirą orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikatą.

2.   BENDROS NUOSTATOS

2.1.

Atitikties pareiškimas turi atitikti pridėtą formą, įskaitant langelių numerius ir kiekvieno langelio vietą. Tačiau kiekvieno langelio dydis gali būti pritaikytas konkrečiai paraiškai, bet ne tiek, kad atitikties pareiškimas būtų neįskaitomas. Kilus abejonių, pasitarkite su kompetentinga institucija.

2.2.

Atitikties pareiškimą galima iš dalies atspausdinti iš anksto arba parengti kompiuteriu, tačiau bet kuriuo atveju atspausdintos linijos ir ženklai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Tam tikrą tekstą galima atspausdinti iš anksto pagal pridedamą pavydį, tačiau negalima įrašyti jokių kitų su sertifikavimu susijusių pareiškimų.

2.3.

Pildant formą, duomenys gali būti spausdinami mechaniniu įrenginiu ir (arba) kompiuteriu arba įrašomi ranka didžiosiomis raidėmis, kad būtų lengvai įskaitomi. Pareiškimas gali būti rengiamas anglų kalba ir, jei reikia, kita (-omis) oficialia (-iomis) išduodančios valstybės narės kalba (-omis).

2.4.

Patvirtinta gamybinė organizacija turi pasilikti pareiškimo ir visų nurodytų priedų kopijas.

3.   ATITIKTIES PAREIŠKIMO RENGIMO INSTRUKCIJOS PAREIŠKIMĄ IŠDUODANČIAM ASMENIUI

3.1.

Kad dokumentas taptų galiojančiu pareiškimu, turėtų būti užpildyti visi langeliai.

3.2.

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija negali išduoti atitikties pareiškimo, jei nėra patvirtintas orlaivio ir jame montuojamų gaminių projektas.

3.3.

Informacija, kurią reikia pateikti 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 langeliuose, gali būti pateikiama nurodant atskirus gamybinės organizacijos saugomus identifikuojamus dokumentus, išskyrus atvejus, kai su kompetentinga institucija sutarta kitaip.

3.4.

Į atitikties pareiškimą neturėtų būti įtraukiami tie įrangos elementai, kuriuos gali reikėti įmontuoti siekiant užtikrinti taikomų eksploatavimo taisyklių laikymąsi. Tačiau kai kuriuos tokius atskirus elementus galima nurodyti 10 langelyje arba patvirtintame tipo projekte. Todėl operatoriai turėtų atminti, kad jie, vykdydami konkrečią savo veiklą, privalo užtikrinti atitiktį taikomoms eksploatavimo taisyklėms.

1 langelis

Įrašykite gamybos šalies pavadinimą.

2 langelis

Kompetentinga institucija, pagal kurios įgaliojimus išduodamas atitikties pareiškimas.

3 langelis

Šiame langelyje turėtų būti iš anksto atspausdintas unikalus serijos numeris, naudojamas kontrolės ir stebėjimo tikslais. Tačiau jei dokumentas rengiamas kompiuteriu, šio numerio iš anksto atspausdinti nebūtina, jei kompiuteris suprogramuotas suteikti ir atspausdinti unikalų numerį.

4 langelis

Visas pareiškimą išduodančios organizacijos pavadinimas ir adresas. Šio langelio duomenys gali būti atspausdinti iš anksto. Galima pateikti logotipus ir panašius ženklus, jei jie telpa į langelį.

5 langelis

Išsamiai nurodomas orlaivio tipas, apibrėžtas tipo pažymėjime ir su juo susijusiame duomenų lape.

6 langelis

Tipo pažymėjimo nuorodos numeriai ir išdavimo atitinkamam orlaiviui duomenys.

7 langelis

Jei orlaivis registruotas – registravimo žymuo. Jei orlaivis neregistruotas – valstybės narės kompetentingos institucijos ir, jei tinka, trečiosios šalies kompetentingos institucijos pripažintas žymuo.

8 langelis

Identifikacijos numeris, gamintojo suteiktas gaminio kontrolės, stebėjimo ir su gaminiu susijusios pagalbos teikimo tikslais. Šis numeris kartais vadinamas gamintojo serijos numeriu arba konstruktoriaus numeriu.

9 langelis

Išsamiai nurodomas variklio ir oro sraigto tipas (-ai), apibrėžtas (-i) atitinkamame tipo pažymėjime ir su juo susijusiame duomenų lape. Taip pat turėtų būti nurodytas gamintojo jiems suteiktas identifikacijos numeris ir susijusi vieta.

10 langelis

Patvirtinti projektiniai orlaivio paskirties pakeitimai.

11 langelis

Visų taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų (arba lygiaverčių nuostatų) sąrašas ir atitikties deklaracija, nurodant konkretaus orlaivio, įskaitant gaminius, įmontuotas dalis, prietaisus ir įrenginius, atitikties nustatymo metodą. Turėtų būti nurodytos visos būsimų atitikties reikalavimų taikymo datos.

12 langelis

Patvirtinti netyčiniai nukrypimai nuo patvirtinto tipo projekto kartais vadinami nuolaidomis, nukrypimais arba neatitiktimis.

13 langelis

Čia galima nurodyti tik suderintas lengvatas, atšaukimus arba nukrypimus.

14 langelis

Pastabos. Bet kokie teiginiai, informacija, konkretūs duomenys arba apribojimai, galintys turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti. Jei tokios informacijos arba duomenų nėra, įrašyti „NĖRA“.

15 langelis

Įrašyti „Tinkamumo skraidyti pažymėjimas“ arba „Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas“ arba nurodyti reikiamą tinkamumo skraidyti pažymėjimą.

16 langelis

Šiame langelyje turėtų būti nurodyti papildomi reikalavimai, pvz., nurodyti įvežančios šalies.

17 langelis

Kad atitikties pareiškimas būtų galiojantis, turi būti išsamiai užpildyti visi formos langeliai. Bandomojo skrydžio ataskaitos kopija kartu su įregistruotais defektais ir informacija apie jų pašalinimą turėtų būti saugomi įgaliotojo atstovo tvarkomoje byloje. Šią ataskaitą kaip tinkamą turėtų pasirašyti atitinkamas sertifikavimo personalas ir orlaivio įgulos narys, pvz., lakūnas bandytojas arba bandomojo skrydžio inžinierius. Atliktais skrydžio bandymais pripažįstami skrydžio bandymai, apibrėžti pagal 21A.139 dalyje, pirmiausia jos b punkto 1 papunkčio vi dalyje, nustatytos kokybės sistemos kontrolės nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad orlaivis atitiktų taikomus konstrukcinius duomenis ir kad jo būklė atitiktų saugaus eksploatavimo reikalavimus.

Pateiktų (arba prieinamų) gaminių, skirtų su šiuo pareiškimu susijusiems saugaus eksploatavimo reikalavimams patenkinti, sąrašas turėtų būti saugomas įgaliotojo atstovo tvarkomoje byloje.

18 langelis

Atitikties pareiškimą gali pasirašyti asmenys, kuriems gamybos patvirtinimo turėtojas suteikė tokį įgaliojimą pagal 21A.145 dalies d punktą. Guminio anspaudo tipo parašas neturėtų būti naudojamas.

19 langelis

Turėtų būti įskaitomai įrašytas arba atspausdintas pažymėjimą pasirašančio asmens vardas ir pavardė.

20 langelis

Čia turėtų būti nurodyta atitikties pareiškimo pasirašymo data.

21 langelis

Čia turėtų būti pateikta kompetentingos institucijos patvirtinimo nuoroda.“

48)

IX priedėlis pakeičiamas taip:

„IX priedėlis

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimai, nurodyti priedo (21 dalies) G poskyryje – EASA 55 forma

Image

Image

49)

X priedėlis pakeičiamas taip:

„X priedėlis

Atskirasis leidimas – EASA 65 forma, nurodyta priedo (21 dalies) F poskyryje

Image


(1)  Naudoja registravimo valstybė.

(2)  Netinkama išbraukti.“;

(3)  Naudoja registravimo valstybė.“;

(4)  arba EASA, jei kompetentinga institucija yra EASA.

(5)  Išbraukti, jei tai ne ES valstybė narė arba EASA.

(6)  Netinkama išbraukti.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/36


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 26 d.

dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe

(2009/895/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 111 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

pasikonsultavusi su Europos centriniu banku,

kadangi:

(1)

Bendrija turi kompetenciją spręsti pinigų ir valiutos kurso srities klausimus nuo euro įvedimo dienos.

(2)

Taryba nustato derybų dėl susitarimų, susijusių su pinigais ir valiutos kurso režimu, ir jų sudarymo tvarką.

(3)

2000 m. gruodžio 29 d. Italijos Respublika Bendrijos vardu su Vatikano Miesto Valstybe sudarė Susitarimą dėl pinigų.

(4)

2009 m. vasario 10 d. savo išvadose Taryba paprašė Komisiją peržiūrėti, kaip veikia galiojantys susitarimai dėl pinigų, ir apsvarstyti galimybę padidinti viršutines išleidžiamų monetų skaičiaus ribas.

(5)

Komunikate dėl piniginių susitarimų su Monaku, San Marinu ir Vatikanu veikimo Komisija priėjo prie išvados, kad reikia iš dalies pakeisti dabartinį Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe tam, kad būtų užtikrinti nuoseklesni Bendrijos ir susitarimą dėl pinigų pasirašiusių šalių santykiai.

(6)

Todėl reikėtų kuo greičiau persvarstyti Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe, kad naujoji tvarka įsigaliotų 2010 m. sausio 1 d. – tuo pačiu metu kaip naujosios eurų monetų išleidimo tvarkos taisyklės, nustatytos 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacijoje dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (1), kurią Taryba patvirtino 2009 m. vasario 10 d. išvadose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Italijos Respublika kuo greičiau praneša Vatikano Miesto Valstybei apie būtinybę iš dalies pakeisti galiojantį Susitarimą dėl pinigų, kurį Europos bendrijos vardu sudarė Italijos Respublika ir Vatikano Miesto Valstybė (toliau – Susitarimas), ir pasiūlo persvarstyti atitinkamas Susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Bendrija siekia, kad persvarstant Susitarimą su Vatikano Miesto Valstybe būtų padaryti šie pakeitimai:

a)

Susitarimą sudarytų Bendrija ir Vatikano Miesto Valstybė. Susitarimo tekstas būtų kodifikuotas dabartinio susitarimo tekstas su pakeitimais.

b)

Tiesiogiai į savo teisę perkeldama teisės aktus arba lygiaverčiais veiksmais Vatikano Miesto Valstybė įsipareigotų imtis visų būtinų priemonių, kad būtų taikomi visi reikiami Bendrijos teisės aktai dėl pinigų plovimo prevencijos, sukčiavimo ir grynųjų ir negrynųjų mokėjimo priemonių klastojimo prevencijos. Ji tai pat įsipareigoja patvirtinti visus susijusius Bendrijos bankininkystės ir finansų teisės aktus jei ir tada, kai Vatikano Miesto Valstybėje susikurs bankininkystės sektorius.

c)

Būtų persvarstytas viršutinių Vatikano išleidžiamų eurų monetų skaičiaus ribų nustatymo metodas. Naujosios viršutinės ribos būtų apskaičiuojamos taikant metodą, pagrįstą nekintama dalimi, kuria siekiama išvengti pernelyg didelio numizmatų spekuliavimo Vatikano monetomis ir patenkinti paklausą kolekcinių monetų rinkoje, ir kintama dalimi, kuri apskaičiuojama n-1 metais išleistų monetų, vidutiniškai tenkančių vienam Italijos Respublikos gyventojui, skaičių padauginus iš Vatikano Miesto Valstybės gyventojų skaičiaus. Nepažeidžiant kolekcinių monetų išleidimo sąlygų, Susitarime būtų nustatyta 51 % minimali nominaliąja verte Vatikano išleidžiamų eurų monetų dalis.

d)

Būtų įsteigtas jungtinis komitetas, stebėsiantis, kaip įgyvendinamas Susitarimas. Jungtinį komitetą sudarytų Vatikano Miesto Valstybės, Italijos Respublikos, Komisijos ir ECB atstovai. Jungtinis komitetas galėtų kiekvienais metais persvarstyti nekintamą dalį, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ir pokyčius kolekcininkų rinkoje. Jis kas 5 metus išnagrinėja minimalią išleidžiamų nominalios vertės monetų proporcijos adekvatumą ir gali nuspręsti ją padidinti. Jungtinis komitetas sprendimus priimtų vieningai. Jungtinis komitetas priimtų savo darbo tvarkos taisykles.

e)

Vatikano Miesto Valstybės eurų monetas kaldintų Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tačiau jungtiniam komitetui pritarus Vatikano Miesto Valstybė galėtų pasirinkti kitą rangovą iš Europos Sąjungos eurų monetų kalyklų. Kad ECB patvirtintų visą monetų emisiją, Vatikano Miesto Valstybės išleistų monetų skaičius būtų pridedamas prie Italijos Respublikoje išleistų monetų skaičiaus.

f)

Ginčus, kurie gali kilti taikant Susitarimą, spręstų Europos Bendrijų Teisingumo Teismas.

Jeigu Bendrija arba Vatikano Miesto Valstybė laiko, kad kita Šalis neįvykdė prievolės, kurią ji turi pagal Susitarimą dėl pinigų, ji (jis) dėl to gali kreiptis į Teisingumo Teismą. Teisingumo Teismo sprendimas Šalims yra privalomas, ir jos turi imtis būtinų priemonių, kad jį įvykdytų per Teismo sprendime nustatytą laikotarpį. Jeigu per minėtą laikotarpį Bendrija arba Vatikano Miesto Valstybė nesiima sprendimui įvykdyti būtinų priemonių, kita Šalis gali nedelsdama nutraukti Susitarimą.

3 straipsnis

Derybas su Vatikano Miesto Valstybe Bendrijos vardu veda Italijos Respublika ir Komisija. Italijos Respublika ir Komisija yra įgaliotos Bendrijos vardu parafuoti Susitarimą. Derybose kaip visateisis dalyvis dalyvauja ECB ir jo pritarimas yra būtinas, kai sprendžiami su jo kompetencija susiję klausimai. Italijos Respublika ir Komisija pateikia Susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK), kad šis pareikštų savo nuomonę.

4 straipsnis

Parafavus Susitarimą, Komisija turi teisę Bendrijos vardu sudaryti susitarimą, nebent EFK arba ECB nuomone susitarimas turėtų būti pateiktas Tarybai.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai, Komisijai ir ECB.

Priimta Briuselyje, 2009 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BJÖRKLUND


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 52.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/38


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/896/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Antigva ir Barbuda dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/478/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 1.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 3.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/39


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/897/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Bahamų Sandrauga dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/481/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos, su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 23.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 24.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/40


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/898/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Barbadosu dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/479/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 9.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 10.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/41


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/899/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Mauricijaus Respublika dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/480/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 16.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 17.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/42


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/900/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Seišelių Respublika dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/482/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 30.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 31.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/43


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo

(2009/901/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo su Sent Kitso ir Nevio Federacija dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/483/EB (2) susitarimas buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės 28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) tvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. ASK


(1)  2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 169, 2009 6 30, p. 37.

(3)  Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 38.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/44


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/902/TVR

2009 m. lapkričio 30 d.

įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad reikia parengti nusikalstamumo prevencijos priemones, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir stiprinti kompetentingų nacionalinių nusikalstamumo prevencijos institucijų tinklą ir šioje srityje besispecializuojančių nacionalinių organizacijų bendradarbiavimą, nustatydama, kad pagrindiniai šio bendradarbiavimo prioritetai yra nepilnamečių, miesto vietovių ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas. Šiuo tikslu buvo paraginta atlikti Bendrijos finansuojamos programos galimybių studiją.

(2)

Europos Sąjungos naujojo tūkstantmečio pradžios organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės strategijos (2) 6 rekomendacijoje numatyta, kad Tarybai turi padėti tinkamą kvalifikaciją turintys nusikalstamumo prevencijos ekspertai, pvz., nacionaliniai kontaktiniai asmenys, arba turi būti įkurtas nacionalinių nusikalstamumo prevencijos organizacijų ekspertų tinklas.

(3)

Tarybos sprendimu 2001/427/TVR buvo įkurtas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (3).

(4)

2008–2009 m. atlikto Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo išorės vertinimo metu buvo nustatytos galimybės Tinklą sustiprinti; tam pritarė EUCPN valdyba, ir todėl būtina panaikinti Sprendimą 2001/427/TVR ir jį pakeisti nauju Tarybos sprendimu dėl Tinklo.

(5)

Vertinimo metu nustatyta, kad nacionaliniai atstovai turėtų aktyviau dalyvauti Tinklo veikloje.

(6)

Siekiant sustiprinti Tinklą reikia padaryti keletą pakeitimų, be kita ko, pakeisti nuostatas dėl kontaktinių atstovų, sekretoriato, valdybos struktūros ir jos užduočių, įskaitant pirmininko skyrimą.

(7)

Tinklo sudėties pakeitimai turėtų būti veiksmingi ir ekonomiški, atsižvelgiant į ankstesnę valstybių narių patirtį finansavimo srityje ir vykdant sekretoriato bei kitas Tinklo užduotis. Valdyba turėtų aktyviau bendradarbiauti nagrinėdama ir visapusiškai išnaudodama finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galimybes. Tai galėtų būti daroma remiantis pagrindų partnerystės susitarimais arba todėl, kad Tinklas yra įtrauktas į pripažįstamų monopolinių organų sąrašą atitinkamoje finansavimo programoje.

(8)

Kitos nuostatos turėtų būti grindžiamos Sprendimu 2001/427/TVR,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įkūrimas

Įkuriamas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (toliau – Tinklas). Jis laikomas pagal Sprendimą 2001/427/TVR įkurto Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo teisių perėmėju.

2 straipsnis

Tikslas

1.   Tinklas prisideda prie įvairių nusikalstamumo prevencijos Sąjungos lygiu aspektų plėtojimo atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nusikalstamumo prevencijos strategiją ir remia nacionaliniu bei vietos lygiais vykdomą nusikalstamumo prevencijos veiklą.

2.   Nusikalstamumo prevencija apima visas priemones, kurios yra skirtos sumažinti ar kitaip padėti mažinti nusikalstamumą ir piliečių nesaugumo jausmą, tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai, tiesiogiai užkertant kelią nusikalstamai veiklai arba imantis politinių priemonių ir veiksmų, skirtų mažinti nusikaltimų įvykdymo galimybes ir priežastis. Tai apima vyriausybės, kompetentingų institucijų, baudžiamosios teisenos institucijų, vietos savivaldos institucijų ir Europoje jų įkurtų specialistų asociacijų, privačiojo ir savanoriškos veiklos sektorių, mokslo darbuotojų ir visuomenės veiklą, palaikomą žiniasklaidos.

3 straipsnis

Struktūra ir sudėtis

1.   Tinklą sudaro valdyba ir sekretoriatas, taip pat kontaktiniai atstovai, kuriuos gali paskirti kiekviena valstybė narė.

2.   Valdybą sudaro nacionaliniai atstovai, pirmininkas ir vykdomasis komitetas.

3.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį atstovą ir gali paskirti pakaitinį atstovą.

4.   Pirmininkas skiriamas iš nacionalinių atstovų.

5.   Vykdomajam komitetui vadovauja pirmininkas ir jį sudaro ne daugiau kaip šeši valdybos nariai bei Komisijos paskirtas atstovas.

4 straipsnis

Tinklo užduotys

Tinklas visų pirma:

a)

sudaro palankesnes sąlygas nusikalstamumo prevencijos srities subjektams bendradarbiauti, palaikyti ryšius ir keistis informacija bei patirtimi;

b)

renka, vertina ir praneša įvertintą informaciją, įskaitant vykdomos nusikalstamumo prevencijos veiklos geros praktikos pavyzdžius;

c)

organizuoja konferencijas, visų pirma metinę geriausios praktikos konferenciją, ir kitus renginius, įskaitant kasmetinius Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimus, skirtus Tinklo tikslams pasiekti, ir plačiai dalijasi jų rezultatais;

d)

prireikus suteikia galimybę Tarybai ir Komisijai pasinaudoti jo patirtimi;

e)

kiekvienais metais per valdybą ir kompetentingus darbo organus teikia Tarybai savo veiklos ataskaitą. Tarybos bus prašoma patvirtinti ataskaitą ir ją perduoti Europos Parlamentui;

f)

parengia darbo programą, grindžiamą aiškiai apibrėžta strategija, kurioje atsižvelgiama į susijusių nusikalstamumo pavojų nustatymą ir atsaką į juos, bei šią darbo programą įgyvendina.

5 straipsnis

Keitimasis informacija

Savo užduotims atlikti Tinklas:

a)

teikia pirmenybę daugiafunkciniam požiūriui;

b)

per nacionalinius atstovus ir kontaktinius atstovus palaiko glaudžius ryšius su valstybių narių nusikalstamumo prevencijos įstaigomis, vietos institucijomis, vietiniais partneriais ir pilietine visuomene, taip pat su mokslinių tyrimų institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

c)

sukuria savo interneto svetainę, kurioje pateikiamos jo reguliarios ataskaitos ir kita naudinga informacija, visų pirma geriausios praktikos pavyzdžių santrauka, ir užtikrina jos techninę priežiūrą;

d)

siekia naudoti ir skatinti pagal Sąjungos programas finansuojamų su nusikalstamumo prevencija susijusių projektų rezultatus.

6 straipsnis

Pareigos

1.   Vykdomasis komitetas teikia pirmininkui pagalbą siekdamas užtikrinti, inter alia:

a)

Tinklo strategijos, kuriai turi pritarti valdyba, parengimą;

b)

veiksmingą valdybos veiklą ir

c)

darbo programos parengimą ir įgyvendinimą.

2.   Valdybos užduotys apima:

a)

tinkamo Tinklo funkcionavimo pagal šį sprendimą užtikrinimą, įskaitant sprendimų dėl praktinio sekretoriato funkcijų organizavimo priėmimą;

b)

finansinio reglamento parengimą ir priėmimą;

c)

pritarimą Tinklo strategijai, kuria padedama plėtoti nusikalstamumo prevenciją Sąjungos lygiu;

d)

Tinklo darbo programos patvirtinimą ir įgyvendinimo užtikrinimą;

e)

Tinklo veiklos metinės ataskaitos patvirtinimą.

3.   Valdyba vieningai patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose, inter alia, yra nuostatos dėl pirmininko ir vykdomojo komiteto narių skyrimo ir kadencijos trukmės, valdybos sprendimų priėmimo tvarkos, kalbų vartojimo tvarkos, sekretoriato uždavinių, organizavimo bei išteklių ir administracinės tvarkos bendradarbiaujant su kitais subjektais, kaip nurodyta 8 straipsnyje.

4.   Sekretoriatas padeda valdybai. Jis nuolat veikia visapusei Tinklo naudai, laikydamasis deramo konfidencialumo principų. Jo uždaviniai yra šie:

a)

teikti administracinę ir bendrą paramą rengiant posėdžius, seminarus ir konferencijas; rengti metinės ataskaitos projektą ir darbo programą, padėti įgyvendinti darbo programą ir būti centriniu ryšių palaikymo su Tinklo nariais punktu;

b)

atlikti analitinę ir paramos funkciją siekiant nustatyti vykdomą mokslinių tyrimų veiklą nusikalstamumo prevencijos srityje ir susijusią informaciją, kuri būtų naudinga Tinklui;

c)

būti atsakingam už Tinklo interneto svetainės prieglobą, plėtojimą ir techninę priežiūrą.

5.   Kiekvienas nacionalinis atstovas skatina Tinklo veiklą nacionaliniu ir vietos lygiais bei sudaro palankesnes sąlygas medžiagos nusikalstamumo prevencijos srityje teikimui, laikymui ir keitimuisi ja tarp jo valstybės narės ir Tinklo.

6.   Kontaktiniai atstovai padeda nacionaliniams atstovams Tinkle keistis nacionaline informacija ir patirtimi nusikalstamumo prevencijos srityje.

7.   Sekretoriatas atsiskaito pirmininkui ir vykdomajam komitetui, kurie prižiūri jo veiklą.

8.   Valstybės narės yra atsakingos už Tinklo ir jo veiklos finansavimą. Valstybės narės per valdybą bendradarbiauja siekdamos užtikrinti Tinklo ir jo veiklos ekonomišką finansavimą.

9.   8 dalis nepažeidžia galimybių pretenduoti į finansinę paramą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir ją gauti.

7 straipsnis

Valdybos posėdžiai

Pirmininko kvietimu valdyba posėdžiauja bent vieną kartą per pusmetį.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitais subjektais

Tinklas gali bendradarbiauti su kitais subjektais, kompetentingais nusikalstamumo prevencijos srityje, kai tai svarbu jo tikslams pasiekti.

9 straipsnis

Vertinimas

Iki 2012 m. lapkričio 30 d. Komisija pateikia Tarybai Tinklo veiklos įvertinimo ataskaitą, akcentuodama Tinklo ir jo sekretoriato darbo veiksmingumą, tinkamai atsižvelgdama į Tinklo bei kitų suinteresuotųjų subjektų sąveiką. Remiantis šio įvertinimo rezultatais atliekamas įvertinimas, siekiant nustatyti galimybes, kurios galėtų būti įgyvendintos, pavyzdžiui, perkėlus sekretoriatą į veikiančią agentūrą.

10 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2001/427/TVR panaikinamas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  OL C 222, 2009 9 15, p. 2.

(2)  OL C 124, 2000 5 3, p. 1.

(3)  OL L 153, 2001 6 8, p. 1.


V Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1195/2009

2009 m. gruodžio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gruodžio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1196/2009

2009 m. gruodžio 4 d.

kuriuo uždraudžiama su bet kurios valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius ŽŠVAO reguliuojamo rajono 3M kvadrate

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus (3), nustatomos kvotos 2009 metams, visų pirma tam tikrų Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (ŽŠVAO, angl. NAFO) reguliuojamų išteklių žuvų žvejybos kvotos.

(2)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, Bendrijos ir kitų susitariančiųjų šalių laivai išnaudojo 2009 metams skirtą bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK).

(3)

Todėl, vadovaujantis pirmiau minėto reglamento 1 išnaša, būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms ŽŠVAO susitariančiosioms šalims 2009 metams skirtas bendras leidžiamas sužvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvų kiekis laikomas išnaudotu.

2 straipsnis

Draudimas

Laivams, kurie plaukioja su šio reglamento priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Taip pat draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 22, 2009 1 26, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

02/09/NA

Valstybė narė

Visos valstybės narės

Ištekliu kodas

RED/N3M.

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

ŽŠVAO reguliuojamo rajono 3M kvadratas

Data

2009 11 23


AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/51


TARYBOS SPRENDIMAS,

priimtas bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku,

2009 m. gruodžio 4 d.

dėl kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašo patvirtinimo

(2009/903/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač jos 17 straipsnio 3 dalį, 4 dalį ir 7 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl aplinkybių, susijusių su Lisabonos sutarties ratifikavimu, 2004 m. lapkričio 22 d. paskirtos Komisijos nariai toliau ėjo pareigas po 2009 m. spalio 31 d., kol bus užbaigtas naujos sudėties Komisijos paskyrimo procesas, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties, su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, nuostatomis.

(2)

Iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti paskirta naujos sudėties Komisija, kurią sudarytų po vieną kiekvienos valstybės narės pilietį, įskaitant pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(3)

Europos Vadovų Taryba kandidatu į Komisijos pirmininkus Europos Parlamentui pasiūlė José Manuel DURÃO BARROSO, ir Europos Parlamentas išrinko šį kandidatą.

(4)

Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Vadovų Taryba, gavusi Komisijos pirmininko sutikimą, paskiria Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(5)

Taryba bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku patvirtina sąrašą kitų asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais iki 2014 m. spalio 31 d.

(6)

Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa, pirmininką, Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir kitus Komisijos narius kolektyviai balsuodamas tvirtina Europos Parlamentas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taryba, bendru sutarimu su išrinktuoju Komisijos pirmininku José Manuel DURÃO BARROSO, siūlo Europos Komisijos nariais iki 2014 m. spalio 31 d. skirti šiuos asmenis:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Rumiana JELEVA

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

2 straipsnis

Šis sprendimas siunčiamas Europos Parlamentui.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. BJÖRLING