ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.314.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1158/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2009, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

3

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1160/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

6

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1161/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo nuostatas dėl maisto grandinės informacijos, kuri turi būti pateikta skerdyklas eksploatuojantiems maisto tvarkymo subjektams ( 1 )

8

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės ( 1 )

10

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1163/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams ( 1 )

13

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1164/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 18-uoju aiškinimu ( 1 )

15

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1165/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 4-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) ir 7-uoju TFAS ( 1 )

21

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1166/2009, iš dalies keičiantis ir pataisantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

27

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1167/2009, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą ( 1 )

29

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/2009, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą ( 1 )

32

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1169/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 353/2008, kuriuo nustatomos paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikatingumą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnyje, teikimo taisyklės ( 1 )

34

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1170/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, įskaitant maisto papildus, sąrašų ( 1 )

36

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1171/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-uoju aiškinimu ir 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) ( 1 )

43

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1172/2009, kuriuo 5000 tonų trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kaip nacionalinis garantuotas kiekis 2009–2010 prekybos metams paskirstomas Danijai, Graikijai, Airijai, Italijai ir Liuksemburgui

47

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1173/2009, kuriuo nustatomi kietųjų kviečių ir ryžių intervenciniai centrai

48

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės

50

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1175/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Aglio Bianco Polesano (SKVN)]

60

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1176/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Redykołka (SKVN))

62

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai ( 1 )

64

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/152/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos karbendazimo įrašymo į I priedą termino pabaigos ( 1 )

66

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/153/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedo nuostatas dėl veikliosios medžiagos – hidrolizuotų baltymų – bendrojo pavadinimo ir grynumo ( 1 )

67

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/154/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga ciflufenamidas ( 1 )

69

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/155/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos metazachloro grynumo laipsnio ( 1 )

72

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/857/EB

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo 2014 m. lapkričio 1 d.–2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir nuo 2017 m. balandžio 1 d.

73

 

 

Komisija

 

 

2009/858/EB

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2009 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2008/897/EB nuostatos dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos kai kurioms valstybėms narėms šiuo sprendimu ir Sprendimu 2009/560/EB patvirtintoms programoms vykdyti, perskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl difenilamino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl triazoksido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimą 2008/866/EB dėl jo taikymo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 metų Bendrijos finansinio įnašo į tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų pašarų ir maisto kontrolės srities veiklą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimo 2007/777/EB nuostatas dėl išdžiovintos mėsos importo į Bendriją iš tam tikrų Pietų Afrikos dalių ir Urugvajaus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas leisti valstybėms narėms pratęsti naujų veikliųjų medžiagų metaflumizono ir gama cihalotrino laikinųjų registracijų galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kuriuo panaikinamas leidimas laikinai nemokėti tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, suteiktas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1158/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1159/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2009 m. gruodžio 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

14,17

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

37,85

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

17,53

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

17,53

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

37,85


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

13.11.2009-27.11.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

152,42

103,68

FOB kaina JAV

128,00

118,00

98,00

75,75

Meksikos įlankos priedas

14,49

Didžiųjų ežerų priedas

13,89

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

22,76 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

44,86 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1160/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009–10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1146/2009 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 312, 2009 11 27, p. 40.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1161/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo nuostatas dėl maisto grandinės informacijos, kuri turi būti pateikta skerdyklas eksploatuojantiems maisto tvarkymo subjektams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatomos konkrečios gyvūninės kilmės maisto produktų higienos taisyklės. Tiksliau, minėto reglamento II priedo III skirsnyje reikalaujama, kad skerdyklas eksploatuojantys maisto tvarkymo subjektai turi prašyti, gauti, tikrinti maisto grandinės informaciją apie visus gyvūnus, kurie vežami arba vežtini į skerdyklą, išskyrus laukinius medžiojamuosius gyvūnus, ir, atsižvelgdami į tą informaciją, imtis veiksmų.

(2)

Šio skirsnio 2 punkte nustatyta, kad tiems subjektams maisto grandinės informacija turi būti perduota ne vėliau kaip 24 valandos prieš gyvūnams patenkant į skerdyklą, išskyrus šio skirsnio 7 punkte minimas aplinkybes. 7 punktu nustatyta, kad, kompetentingai institucijai leidus, tą informaciją galima pateikti tuo pat metu, kada tame punkte nurodyti gyvūnai atvežami į skerdyklą, o ne likus bent 24 valandoms iki gyvūnų atvežimo.

(3)

Kadangi maisto grandinės informacijos teikimas maisto tvarkymo subjektams yra naujas reikalavimas, įvestas Reglamentu (EB) Nr. 853/2004, pereinamasis laikotarpis visapusiškai įvykdyti šį reikalavimą nustatytas 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005, nustatančiu pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti (2).

(4)

Sklandus maisto grandinės informacijos perdavimas iš ūkio į skerdyklą visų pirma užtikrinamas Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 8 straipsnio 2 dalies nuostata, leidžiančia nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnio 2 punkte nustatyto reikalavimo perduoti maisto grandinės informaciją ne vėliau kaip 24 valandos prieš gyvūnams patenkant į skerdyklą, jeigu kompetentinga institucija leidžia ir jeigu tai netrukdo siekti to reglamento tikslų.

(5)

Patirtis parodė, kad kompetentingoms institucijoms leidus kiekvienu atskiru atveju spręsti, kada maisto grandinės informacija gali būti siunčiama į skerdyklą kartu su gyvūnais, su kuriais ta informacija susijusi, o ne prieš 24 valandas, maisto grandinės informacijos teikimo reikalavimai vykdomi sklandžiai. Taigi tikslinga nustatyti, kad ta pereinamoji priemonė būtų nuolatinė.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnio 7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Kompetentingai institucijai leidus ir jeigu tai netrukdo siekti šio reglamento tikslų, maisto grandinės informaciją galima pateikti likus mažiau nei 24 valandoms iki visų rūšių gyvūnų, su kuriais ta informacija susijusi, atvežimo į skerdyklą arba ją pateikti tuo pat metu, kada gyvūnai atvežami į skerdyklą.

Vis dėlto bet kokia maisto grandinės informacija, kurią sužinojus gali rimtai sutrikti skerdyklos veikla, pateikiama skerdyklą eksploatuojantiems maisto tvarkymo subjektams likus pakankamai laiko iki tol, kol gyvūnai atvežami į skerdyklą, kad tas maisto tvarkymo subjektas galėtų atitinkamai suplanuoti skerdyklos veiklą.

Skerdyklą eksploatuojantis maisto tvarkymo subjektas privalo įvertinti atitinkamą informaciją ir gautą maisto grandinės informaciją pateikti valstybiniam veterinarijos gydytojui. Gyvūnų skersti arba išdarinėti negalima, kol to neleidžia valstybinis veterinarijos gydytojas.“


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1162/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant, kad būtų įvertinama ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (3), ypač į jo 63 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir antros pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (EB) Nr. 852/2004 (4), (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 numatoma nemažai pakeitimų taisyklėse ir procedūrose, kuriomis turi vadovautis maisto verslo subjektai ir valstybių narių kompetentingos institucijos. Šie reglamentai taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau kai kurių šių taikomų priemonių įsigaliojimas nuo pat minėtos dienos tam tikrais atvejais sukeltų praktinių sunkumų.

(2)

Todėl 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005, nustatančiu pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 (5) įgyvendinti, kad būtų galima sklandžiai pereiti prie visiško naujų taisyklių ir procedūrų įgyvendinimo, nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio iki 2009 m. gruodžio 31 d. priemonės. Pereinamojo laikotarpio trukmė buvo nustatyta atsižvelgiant į higienos sričių teisinio reguliavimo sistemos peržiūrą.

(3)

Reglamentais (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatoma, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2009 m. gegužės 20 d. turi pateikti ataskaitą, kurioje apžvelgiama patirtis, įgyta įgyvendinant naują higienos sričių teisinio reguliavimo sistemą.

(4)

Ataskaita perduota 2009 m. liepos mėn. Tačiau ataskaitoje nepateikiama konkrečių nustatytų problemų sprendimų, todėl prie jos nepridedami pasiūlymai. Atsižvelgdama į nustatytas problemas, Komisija svarstys, ar reikia pateikti kokių nors pasiūlymų reglamentams dėl maisto higienos gerinti.

(5)

Tuo tarpu, remiantis Maisto ir veterinarijos tarnybos, valstybių narių kompetentingų institucijų ir atitinkamų Europos maisto pramonės sektorių pateikta informacija, tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005, turėtų galioti iki peržiūros proceso pabaigos.

(6)

Todėl reikėtų numatyti tolesnį pereinamąjį laikotarpį, kuriuo ir toliau turėtų būti taikomos Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 nustatytos tam tikros pereinamojo laikotarpio priemonės. Siekiant suderinto požiūrio, tas pereinamasis laikotarpis turėtų iš esmės trukti ketverius metus, o pagrįstais atvejais galėtų būti trumpesnis.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatos netaikomos tais atvejais, kai tiekėjas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, aprūpinančias galutinį vartotoją, mažais kiekiais tiekia ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių šviežią mėsą. Tačiau apribojus šios nuostatos taikymą šviežiai mėsai iki peržiūros pabaigos, būtų uždėta papildoma našta smulkiesiems gamintojams. Todėl Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 numatoma nuo bendrų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata, kuria leidžiamas tiesioginis tokių prekių tiekimas tam tikromis sąlygomis, neapsiribojant šviežia mėsa. Ši galimybė turėtų būti išlaikyta per papildomą pereinamąjį laikotarpį, nustatytą šiuo reglamentu.

(8)

Reglamentais (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 nustatomos tam tikros gyvūninės kilmės produktų ir maisto, kurio sudėtyje yra tiek augalinės kilmės, tiek apdorotų gyvūninės kilmės produktų, importo į Bendriją taisyklės. Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, leidžiančios nukrypti nuo kai kurių minėtųjų taisyklių, nustatytų tam tikroms importuojamoms prekėms, kurių importui į Bendriją taikomi žmonių sveikatos reikalavimai dar nėra suderinti Bendrijos lygmeniu. Tos sąlygos bus galutinai suderintos iki 2009 m. gruodžio 31 d. Todėl iki tolesnio Bendrijos teisės aktų suderinimo būtina nustatyti papildomu pereinamuoju laikotarpiu, nustatytu šiame reglamente, leidžiančias nukrypti nuostatas.

(9)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstomi tam tikri reikalavimai žaliavai smulkintai mėsai paruošti, ir ženklinimui. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, pereinamuoju laikotarpiu leidžiančios nukrypti nuo kai kurių smulkintos mėsos sudėties, ypač jos riebumo ir jungiamojo audinio bei mėsos baltymų santykio, reikalavimų vertinimo taisyklių. Remiantis vertinimu šie kriterijai buvo įtraukti į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (6). 2008 m. sausio 30 d. šį pasiūlymą Komisija priėmė ir perdavė Europos Parlamentui ir Tarybai. Laukiant pasiūlymo rezultatų, šiuo reglamentu nustatytu papildomu pereinamuoju laikotarpiu reikėtų laikytis nuo kai kurių taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų dėl smulkintos mėsos.

(10)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 reikalaujama, kad oficialios kontrolės metu paimtų mėginių tyrimus atliekančios laboratorijos būtų akredituotos. Reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 nustatoma pereinamojo laikotarpio priemonė, leidžianti nukrypti nuo šios taisyklės, nes esama laboratorijų, iš kurių, remiantis ankstesniais Bendrijos teisės aktais, nebuvo reikalaujama akreditacijos. Patirtis parodė, kad laboratorijoms, atliekančioms oficialius trichinelių tyrimus ir veikiančioms skerdyklose ar laukinių gyvūnų mėsos perdirbimo įmonėse, reikia daugiau laiko gauti visapusišką akreditaciją, kadangi akreditavimo procedūra yra sudėtinga ir reikalauja daug darbo. Todėl šiuo reglamentu, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, toms laboratorijoms turėtų būti nustatytos papildomos pereinamosios priemonės.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

Šiuo reglamentu nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti pereinamuoju laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (toliau – pereinamasis laikotarpis).

II SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS REGLAMENTUI (EB) Nr. 853/2004 ĮGYVENDINTI

2 straipsnis

Tiesioginis naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsos tiekimas mažais kiekiais

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 straipsnio 3 dalies d punkto ir nepažeidžiant jo 1 straipsnio 4 dalies, to reglamento nuostatos netaikomos tais atvejais, kai tiekėjas tiesiogiai galutiniam vartotojui arba į vietines mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai aprūpinančias mėsa galutinį vartotoją, tiekia mažus ūkyje paskerstų naminių paukščių ir kiškiažvėrių mėsos kiekius.

3 straipsnis

Sanitariniai importo reikalavimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 1 dalis netaikoma importuojamiems gyvūninės kilmės maisto produktams, kurių importui nenustatyti jokie suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai, įskaitant trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių teritorijos dalių bei įmonių, iš kurių leidžiama importuoti, sąrašus.

Importuojant šiuos produktus laikomasi atitinkamos valstybės narės visuomenės sveikatos sąlygų.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalies, maisto verslo subjektams, importuojantiems augalinės kilmės produktus ir apdorotus gyvūninės kilmės produktus, netaikomos šiame straipsnyje numatytos prievolės.

Importuojant šiuos produktus laikomasi suderintų Bendrijos taisyklių, jei jos taikytinos, o kitais atvejais – nacionalinių valstybių narių nustatytų taisyklių.

4 straipsnis

Smulkintos mėsos sudėties ir ženklinimo reikalavimai

1.   Nukrypdami nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio II skyriaus 1 dalies reikalavimų, maisto verslo subjektai privalo patikrinti į įmonę pristatomą žaliavą, siekdami užtikrinti, kad atitinkamų pavadinimų galutiniai produktai atitiktų toliau lentelėje nurodytus kriterijus:

Lentelė

Sudėties kriterijai, tikrinami pagal dienos vidurkį

 

Riebalų kiekis

Jungiamasis audinys: mėsos baltymų santykis

liesa smulkinta mėsa

≤ 7 %

≤ 12

smulkinta gryna jautiena

≤ 20 %

≤ 15

smulkinta mėsa, kurioje yra kiaulienos

≤ 30 %

≤ 18

smulkinta kitų rūšių gyvūnų mėsa

≤ 25 %

≤ 15

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio IV skyriaus reikalavimų, produktų etiketėse taip pat turi būti šie žodžiai:

„riebumo procentas mažesnis nei...“,

„jungiamasis audinys: mėsos baltymų santykis mažesnis nei...“

3.   Valstybės narės gali leisti pateikti nacionalinei rinkai šių kriterijų neatitinkančią smulkintą mėsą, pažymėtą nacionaliniu ženklu, kurio neįmanoma sumaišyti su Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnio 1 dalyje numatytais ženklais.

III SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS REGLAMENTUI (EB) Nr. 854/2004 ĮGYVENDINTI

5 straipsnis

Sanitariniai importo reikalavimai

Reglamento (EB) Nr. 854/2004 III skyrius netaikomas importuojamiems gyvūninės kilmės maisto produktams, kurių importui nenustatyti jokie suderinti visuomenės sveikatos reikalavimai, įskaitant trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių teritorijos dalių bei įmonių, iš kurių leidžiama importuoti, sąrašus.

Importuojant šiuos produktus laikomasi atitinkamų valstybių narių visuomenės sveikatos sąlygų.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS REGLAMENTUI (EB) Nr. 882/2004 ĮGYVENDINTI

6 straipsnis

Oficialių laboratorijų, atliekančių trichinelių tyrimus, akreditavimas

Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio 2 dalies, kompetentinga institucija gali paskirti neakredituotą laboratoriją, atliekančią oficialius trichinelių tyrimus ir veikiančią skerdykloje ar laukinių gyvūnų mėsos perdirbimo įmonėje, su sąlyga, kad ši laboratorija:

a)

įrodo, kad ji inicijavo ir vykdo būtinas akreditacijai gauti procedūras pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004;

b)

pateikia kompetentingai institucijai pakankamas garantijas, kuriomis įrodoma, kad laboratorijos vykdomų oficialios kontrolės tyrimų kokybės kontrolės sistema yra įdiegta.

Taikydamos šią pereinamojo laikotarpio priemonę, valstybės narės baigiantis kiekvieniems metams praneša Komisijai apie tokių paskirtųjų laboratorijų akreditavimo pažangą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2076/2005 panaikinamas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(2)  OL L 226, 2004 6 25, p. 83.

(3)  OL L 191, 2004 5 28, p. 1.

(4)  OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(5)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83.

(6)  COM(2008) 40 galutinis.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1163/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (1), ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 417/2002 daroma nuoroda į Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – MARPOL konvencija) I priede pateiktas apibrėžtis ir standartus.

(2)

2004 m. spalio 15 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) Jūrų aplinkos apsaugos komitetas (MEPC) persvarstė visą MARPOL konvencijos I priedą, nekeisdamas jo esmės. Persvarstytas priedas įsigaliojo 2007 m. sausio mėn. 1 d.

(3)

2006 m. kovo 24 d. TJO Jūrų aplinkos apsaugos komitetas (MEPC) taip pat iš dalies pakeitė MARPOL konvencijos I priedo 21.2 taisyklėje nustatytą sunkiųjų kategorijų naftos apibrėžtį. Šis pakeitimas įsigaliojo 2007 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 417/2002 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 417/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1.

„MARPOL 73/78“ – tai 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. protokolu, naujausia redakcija;

2.

„naftos tanklaivis“ – tai naftos tanklaivis, atitinkantis MARPOL 73/78 I priedo 1.5 taisyklėje pateiktą naftos tanklaivio apibrėžtį;

3.

„dedveitas“ atitinka MARPOL 73/78 I priedo 1.23 taisyklėje pateiktą dedveito apibrėžtį;

4.

„1 kategorijos naftos tanklaivis“ – 20 000 tonų ir didesnio dedveito naftos tanklaivis, vežantis žalios naftos, mazuto, sunkiosios dyzelinės alyvos arba tepalinės alyvos krovinį, ir 30 000 tonų bei didesnio dedveito naftos tanklaivis, vežantis naftos produktus, kurie skiriasi nuo pirmiau išvardytų produktų, ir neatitinkantis reikalavimų, pateiktų MARPOL 73/78 I priedo 18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 ir 35.3 taisyklėse;

5.

„2 kategorijos naftos tanklaivis“ – tai 20 000 tonų ir didesnio dedveito naftos tanklaivis, vežantis žalios naftos, mazuto, sunkiosios dyzelinės alyvos arba tepalinės alyvos krovinį, ir 30 000 tonų bei didesnio dedveito naftos tanklaivis, vežantis naftos produktus, kurie skiriasi nuo pirmiau išvardytų produktų, ir atitinkantis reikalavimus, pateiktus MARPOL 73/78 I priedo 18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 ir 35.3 taisyklėse ir turintis atskirus, saugumo reikalavimus atitinkančius balasto rezervuarus (SBT/PL);

6.

„3 kategorijos naftos tanklaivis“ – tai naftos tanklaivis, kurio dedveitas yra 5 000 tonų ir daugiau, bet mažiau už 4 ir 5 apibrėžtyse nurodytą dedveitą;

7.

„viengubo korpuso naftos tanklaivis“ – tai naftos tanklaivis, neatitinkantis MARPOL 73/78 I priedo 19 ir 28.6 taisyklėse nustatytų dvigubo korpuso arba lygiaverčių konstrukcijos reikalavimų.

8.

„dvigubo korpuso naftos tanklaivis“ – tai:

a)

5 000 tonų ir didesnio dedveito naftos tanklaivis, atitinkantis MARPOL 73/78 I priedo 19–28.6 taisyklių dvigubo korpuso ar lygiavertės konstrukcijos reikalavimus arba atitinkantis MARPOL 73/78 I priedo 20.1.3 taisyklės reikalavimus; arba

b)

600 tonų ir didesnio dedveito, bet mažesnio kaip 5 000 tonų dedveito naftos tanklaivis, kuriame įrengti dvigubo dugno rezervuarai ar ertmės, atitinkančios MARPOL 73/78 I priedo 19.6.1 taisyklės nuostatas, o bortų rezervuarai ar ertmės įrengtos laikantis 19.3.1 taisyklės ir atitinka reikalavimą, taikomą atstumui w, kaip nurodyta MARPOL 73/78 I priedo 19.6.2;

9.

„amžius“ – tai laivo amžius metais nuo jo pastatymo dienos;

10.

„sunkioji dyzelinė alyva“ – tai dyzelinė alyva, atitinkanti MARPOL 73/78 I priedo 20 taisyklėje pateiktą dyzelinės alyvos apibrėžtį;

11.

„mazutas“ – tai sunkieji distiliatai arba žalios naftos nuosėdos, arba tų medžiagų mišiniai kaip apibrėžta MARPOL 73/78 I priedo 20 taisyklėje;

12.

„sunkiųjų kategorijų nafta“ – tai:

a)

žalia nafta, kurios tankis 15 °C temperatūroje yra daugiau kaip 900 kg/m3  (2);

b)

kiti naftos produktai, išskyrus žalią naftą, kurių tankis 15 °C temperatūroje yra daugiau kaip 900 kg/m3 arba kinematinė klampa 50 °C temperatūroje yra daugiau kaip 180 mm2/s (3);

c)

bitumas, degutas ir jų emulsijos.

2)

4 straipsnio 2 dalyje nuoroda „MARPOL 73/78 I priedo peržiūrėtos 13G taisyklės 1 dalies c punkto“ pakeičiama nuoroda „MARPOL 73/78 I priedo 20.1.3 taisyklės“.

3)

7 straipsnio nuorodos į „peržiūrėtos MARPOL 73/78 I priedo 13G taisyklės 5 dalį“ pakeičiamos nuorodomis į „MARPOL 73/78 I priedo 20.5 taisyklę.“

4)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

nuoroda į „peržiūrėtos MARPOL 73/78 I priedo 13G taisyklės 5 dalį“ pakeičiamos nuorodomis į „MARPOL 73/78 I priedo 20.5 taisyklę“;

ii)

nuoroda į „peržiūrėtos MARPOL 73/78 I priedo 13G taisyklės 8b dalį“ pakeičiama nuoroda į „MARPOL 73/78 I priedo 20.8.2 taisyklę“;

b)

3 dalyje nuoroda į „peržiūrėtos MARPOL 73/78 I priedo 13G taisyklės 8a dalį“ pakeičiama nuoroda į „MARPOL 73/78 I priedo 20.8.1 taisyklę“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 64, 2002 3 7, p. 1.

(2)  Atitinka mažesnę už 25,7 API kategoriją.

(3)  Atitinka didesnę už 180 cSt kinematinę klampą.“;


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1164/2009

2009 m. lapkričio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 18-uoju aiškinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2009 m. sausio 29 d. Tarptautinis finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė TFAAK 18-ąjį aiškinimą „Klientų perduodamas turtas“ (toliau – TFAAK 18-asis aiškinimas). TFAAK 18-ajame aiškinime paaiškinama ir pateikiama rekomendacijų, kaip įtraukti į apskaitą klientų perduodamą nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus arba pinigus nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektams įsigyti arba statyti.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad TFAAK 18-asis aiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl aiškinimo tvirtinimo ir Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Priėmus TKAAK 18-ąjį aiškinimą, turi būti taisomas 1-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS), kad būtų lengviau taikyti TFAS pirmą kartą.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiamas Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 18-asis aiškinimas „Klientų perduodamas turtas“, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2.

iš dalies keičiamas 1-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS), kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktus TFAAK 18-ąjį aiškinimą ir 1-ojo TFAS pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2009 m. spalio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

TFAAK 18-asis aiškinimas

TFAAK 18-asis aiškinimas Klientų perduodamas turtas

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

TFAAK 18-ASIS AIŠKINIMAS

Klientų perduodamas turtas

NUORODOS

Finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo pagrindai

1-asis TFAS Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą (peržiūrėtas 2008 m.)

8-asis TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos

16-asis TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

18-asis TAS Pajamos

20-asis TAS Valstybės dotacijų apskaita ir informacijos apie valstybės paramą atskleidimas

TFAAK 12-asis aiškinimas Koncesijos sutartys dėl paslaugų

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1

Komunalinių paslaugų sektoriuje ūkio subjektas gali gauti iš savo klientų nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektų, kurie turi būti naudojami siekiant prijungti tuos klientus prie tinklo ir suteikti jiems nuolatinę galimybę gauti tiekiamą elektrą, dujas arba vandenį. Arba ūkio subjektas gali gauti iš klientų pinigų už tokių nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektų įsigijimą arba statybą. Paprastai klientų prašoma papildomai sumokėti už prekes arba paslaugas, atsižvelgiant į sunaudojimą.

2

Klientai gali perduoti turtą ne tik komunalinių paslaugų sektoriuje. Pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugas užsisakantis ūkio subjektas gali perduoti esamus nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektus užsakomųjų paslaugų teikėjui.

3

Kai kuriais atvejais turto perleidėjas gali nebūti ūkio subjektas, kuris turės galimybę nuolat naudotis tiekiamomis prekėmis arba teikiamomis paslaugomis ir kuris bus tų prekių arba paslaugų gavėjas. Tačiau dėl patogumo šiame aiškinime nurodomas ūkio subjektas, perduodantis turtą kaip klientas.

TAIKYMO SRITIS

4

Šis aiškinimas taikomas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektų, kuriuos ūkio subjektai gauna iš savo klientų, perleidimo apskaitai.

5

Sutartys, kurioms taikomas šis aiškinimas, yra tokios, kai ūkio subjektas gauna iš kliento nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą, kurį ūkio subjektas turi naudoti norėdamas arba prijungti klientą prie tinklo, arba suteikti jam nuolatinę galimybę gauti tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, arba abiem atvejais.

6

Šis aiškinimas taip pat taikomas sutartims, pagal kurias ūkio subjektas gauna iš kliento pinigų, kai ta pinigų suma turi būti naudojama tik statyti arba įsigyti nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą, o ūkio subjektas turi naudoti nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą arba norėdamas prijungti klientą prie tinklo, arba suteikti jam nuolatinę galimybę gauti tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, arba abiem atvejais.

7

Šis aiškinimas netaikomas sutartims, pagal kurias perdavimas yra arba valstybės parama, kaip apibrėžta 20-jame TAS, arba infrastruktūra, naudojama paslaugų koncesijos sutartyje, kuriai taikomas TFAAK 12-asis aiškinimas.

KLAUSIMAI

8

Šiame aiškinime nagrinėjami tokie klausimai:

a)

Ar objektas atitinka turto apibrėžimą?

b)

Jei turto apibrėžimą atitinka, kaip perduotas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektas turėtų būti įvertinamas pirmą kartą jį pripažįstant?

c)

Jei nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektas pirmą kartą jį pripažįstant įvertinamas tikrąja verte, kaip reikėtų įtraukti į apskaitą gaunamą kreditą?

d)

Kaip ūkio subjektas turėtų įtraukti į apskaitą iš savo kliento gaunamą pinigų pervedimą?

BENDRA NUOMONĖ

Ar objektas atitinka turto apibrėžimą?

9

Kai ūkio subjektas gauna kliento perduodamą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą, jis turi įvertinti, ar perduotas objektas atitinka Pagrinduose nustatytą turto apibrėžimą. Pagrindų 49 straipsnio a punkte nurodoma, kad „turtas yra ūkio subjekto kontroliuojamas išteklius (kaip praeities įvykių pasekmė), iš kurio ūkio subjektas ateityje turėtų gauti ekonominės naudos“. Daugeliu atvejų ūkio subjektas įgyja perduoto nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objekto nuosavybės teisę. Tačiau nustatant, ar turtas yra, nuosavybės teisė nėra svarbi. Todėl jei klientas ir toliau kontroliuoja perduotą objektą, šis gali neatitikti turto apibrėžimo, nepaisant nuosavybės perdavimo.

10

Turtą kontroliuojantis ūkio subjektas iš esmės gali elgtis su turtu savo nuožiūra. Pavyzdžiui, ūkio subjektas gali išmainyti turtą į kitą turtą, naudoti prekėms gaminti arba paslaugoms teikti, nustatyti kitiems naudojimosi juo kainą, naudoti turtą įsipareigojimams vykdyti, laikyti jį arba paskirstyti kitiems savininkams. Ūkio subjektas, kuriam klientas perduoda nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą, turi atsižvelgti į visus svarbius faktus ir aplinkybes vertindamas perduoto objekto kontrolę. Pavyzdžiui, nors ūkio subjektas turi naudoti perduotą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą vienai arba daugiau paslaugų klientui teikti, jis gali turėti galimybę spręsti, kaip perduotas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektas naudojamas, prižiūrimas ir kada pakeičiamas. Šiuo atveju ūkio subjektas įprastai turėtų padaryti išvadą, kad jis kontroliuoja perduotą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą.

Kaip perduotas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektas turėtų būti įvertintas pirmą kartą jį pripažįstant?

11

Jeigu ūkio subjektas nusprendžia, kad turtas atitinka turto apibrėžimą, jis turi pripažinti perduotą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą pagal 16-ojo TAS 7 straipsnį ir pirminio pripažinimo metu savikainą įvertinti tikrąja verte pagal to standarto 24 straipsnį.

Kaip kreditas turėtų būti įtraukiamas į apskaitą?

12

Šioje diskusijoje laikoma, kad nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą gaunantis ūkio subjektas nusprendė, kad perduotas objektas turėtų būti pripažįstamas ir įvertinamas pagal 9–11 straipsnius.

13

18-ojo TAS 12 straipsnyje nurodoma, kad „kai prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos mainais į nepanašias prekes ar paslaugas, tada keitimas laikomas pajamų duodančiu sandoriu“. Jei sutarties sąlygos atitinka šio aiškinimo taikymo sritį, nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objekto perdavimas laikomas išmainymu į nepanašias prekes arba paslaugas. Todėl ūkio subjektas turi pripažinti pajamas pagal 18-ąjį TAS.

Atskirai nustatomų paslaugų identifikavimas

14

Ūkio subjektas gali sutikti teikti vieną arba daugiau paslaugų mainais už perduotą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą, pvz., prijungti klientą prie tinklo, suteikti galimybę nuolat gauti tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas arba ir tai, ir tai. Pagal 18-ojo TAS 13 straipsnį, ūkio subjektas turi identifikuoti atskirai nustatomas į sutartį įtrauktas paslaugas.

15

Ypatybės, rodančios, kad kliento prijungimas prie tinklo yra atskirai nustatoma paslauga:

a)

teikiama prijungimo paslauga klientui reiškia atskirą vertę;

b)

teikiamos prijungimo paslaugos tikrąją vertę galima patikimai įvertinti.

16

Ypatybė, rodanti, kad nuolatinė galimybė klientui gauti tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas yra atskirai nustatoma paslauga, yra faktas, kad perduodamas turtą klientas ateityje įgyja nuolatinę prieigos galimybę, prekes ar paslaugas arba ir tai, ir tai už kainą, kuri būtų žemesnė nei reikėtų mokėti neperdavus nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objekto.

17

Priešingai, ypatybė, rodanti, kad įsipareigojimas nuolat tiekti klientui prekes arba teikti paslaugas atsiranda dėl ūkio subjekto veiklos licencijos sąlygų arba kitų nuostatų, o ne dėl sutarties, susijusios su nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perdavimu, yra faktas, kad perduodantys klientai moka vienodą kainą kaip ir tie, kurie nieko neperduoda už nuolatinę prieigos galimybę arba prekes ar paslaugas arba ir tai, ir tai.

Pajamų pripažinimas

18

Jeigu identifikuojama tik viena paslauga, ūkio subjektas turi pripažinti pajamas, kai paslauga suteikiama pagal 18-ojo TAS 20 straipsnį.

19

Jei identifikuojama daugiau kaip viena atskirai nustatoma paslauga, 18-ojo TAS 13 straipsnyje reikalaujama, kad bendro gauto arba gautino atlygio tikroji vertė būtų priskiriama kiekvienai paslaugai ir kiekvienai paslaugai taikomi 18-ojo TAS pripažinimo kriterijai.

20

Jeigu nustatoma, kad teikiama paslauga yra sutarties dalis, laikotarpis, per kurį turi būti pripažintos pajamos už tą paslaugą, paprastai nustatomas pagal sutarties su klientu sąlygas. Jeigu sutartyje laikotarpis nenurodytas, pajamos pripažįstamos per laikotarpį, kuris ne ilgesnis nei perduoto turto, naudojamo paslaugai teikti, naudingo tarnavimo laikas.

Kaip ūkio subjektas turėtų įtraukti į apskaitą iš savo kliento gaunamą pinigų pervedimą?

21

Kai ūkio subjektas gauna iš kliento pinigų pervedimą, jis turi įvertinti, ar sutartis patenka į šio aiškinimo taikymo sritį pagal 6 straipsnį. Jei taip, ūkio subjektas turi įvertinti, ar pastatytas arba įsigytas nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektas atitinka turto apibrėžimą pagal 9 ir 10 straipsnius. Jei turtas atitinka apibrėžimą, ūkio subjektas turi pripažinti nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų objektą jo savikaina pagal 16-ąjį TAS, o pajamas turi pripažinti pagal 13–20 straipsnius (iš kliento gautų pinigų suma).

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

22

Ūkio subjektas šį aiškinimą klientų perduotam turtui apskaityti taiko perspektyviai nuo 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau, jeigu įvertinimai ir kita informacija, reikalingi norint taikyti aiškinimą praeities perdavimams, buvo gauti tų perdavimų metu. Ūkio subjektas turi atskleisti datą, nuo kurios taikomas aiškinimas.

Priedas

1-ojo TFAS

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą (peržiūrėtas 2008 m.) pakeitimas

A1.

D priedo D1 straipsnis keičiamas kaip nurodyta.

„D1.

Ūkio subjektas gali pasirinkti taikyti vieną arba daugiau iš pateiktų išimčių:

a)

mokėjimo akcijomis sandoriai (D2 ir D3 straipsniai);

m)

finansinis turtas arba nematerialusis turtas, įtraukiamas į apskaitą pagal TFAAK 12-ąjį aiškinimą Koncesijos sutartys dėl paslaugų (D22 straipsnis);

n)

skolinimosi išlaidos (D23 straipsnis) ir

o)

klientų perduodamas turtas (D24 straipsnis).“

A2.

Po D23 straipsnio įtraukiama antraštė ir D24 straipsnis.

Klientų perduodamas turtas

D24.

Pirmą kartą standartus taikantis ūkio subjektas gali taikyti pereinamąsias nuostatas, nustatytas TFAAK 18-ojo aiškinimo Klientų perduodamas turtas 22 straipsnyje. Tame straipsnyje nurodyta įsigaliojimo data turi būti laikoma 2009 m. liepos 1 d. arba TFAS taikymo pradžios data, atsižvelgiant į tai, kuri yra vėlesnė. Be to, pirmą kartą standartus taikantis ūkio subjektas gali nurodyti bet kurią datą, kuri yra ankstesnė nei TFAS taikymo pradžios data, ir taikyti TFAAK 18-ąjį aiškinimą visiems klientų turto perdavimams, atliktiems tą datą arba vėliau.“


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1165/2009

2009 m. lapkričio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 4-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) ir 7-uoju TFAS

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2009 m. kovo 5 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Draudimo sutartys“ ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pataisas (toliau – 4-ojo TFAS ir 7-ojo TFAS pataisos). 4-ojo TFAS ir 7-ojo TFAS pataisų tikslas – reikalauti atskleisti daugiau informacijos apie finansinių priemonių tikrosios vertės nustatymą ir likvidumo riziką.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 4-ojo TFAS ir 7-ojo TFAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl pataisų tvirtinimo ir Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

4-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(2)

7-asis TFAS iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktas 4-ojo TFAS ir 7-ojo TFAS pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

4-asis TFAS

4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto Draudimo sutartys pataisos

7-asis TFAS

7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standartoFinansinės priemonės. Atskleidimas pataisos

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto Finansinės priemonės. Atskleidimas pataisos

Taisomas 27 straipsnis. Įterpiami 27A ir 27B straipsniai.

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SVARBA FINANSINEI BŪKLEI IR VEIKLOS REZULTATAMS

Kita atskleidžiama informacija

Tikroji vertė

27

Ūkio subjektas turi atskleisti kiekvienos finansinių priemonių grupės metodus ir, kai taikomi vertinimo būdai, prielaidas, naudojamus nustatant kiekvienos finansinio turto arba finansinių įsipareigojimų grupės tikrąsias vertes. Pavyzdžiui, prireikus ūkio subjektas atskleidžia informaciją apie prielaidas, susijusias su išankstinių įmokų normomis, apskaičiuotų kredito nuostolių normomis, palūkanų arba diskonto normomis. Jei vertinimo būdai pasikeitė, ūkio subjektas turi atskleisti tokį pasikeitimą ir jo priežastis.

27A.

Siekdamas atskleisti informaciją pagal 27B straipsnio reikalavimus, nustatytas tikrąsias vertes ūkio subjektas turi skirstyti pagal tikrosios vertės hierarchiją, kuri atskleidžia naudotų pradinių įvertinimo duomenų reikšmingumą. Tikrosios vertės hierarchijoje turi būti šie lygiai:

a)

aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose nustatytos kainos (nepakoreguotos) (1 lygis);

b)

kiti pradiniai duomenys, išskyrus į 1 lygį įtrauktas nustatytas turto arba įsipareigojimų kainas, kurios stebimos tiesiogiai (t. y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvestos iš kainų) (2 lygis) ir

c)

turto arba įsipareigojimų pradiniai duomenys, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi pradiniai duomenys) (3 lygis).

Tikrosios vertės hierarchijos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji vertė, turi būti nustatomas remiantis žemiausio lygio pradiniais duomenimis, reikšmingais nustatant visą tikrąją vertę. Šiuo tikslu pradinių duomenų reikšmė įvertinama, atsižvelgiant į visą nustatytą tikrąją vertę. Jeigu nustatant tikrąją vertę naudojami stebimi pradiniai duomenys, kuriuos būtina reikšmingai pakoreguoti remiantis nestebimais pradiniais duomenimis, toks nustatymas priskiriamas 3 lygiui. Vertinant konkrečių pradinių duomenų reikšmę visam tikrosios vertės nustatymui, sprendimas priimamas atsižvelgiant į turtui arba įsipareigojimui būdingus veiksnius.

27B.

Dėl finansinės būklės ataskaitoje pripažintų nustatytų tikrųjų verčių ūkio subjektas kiekvienoje finansinių priemonių grupėje turi atskleisti:

a)

tikrosios vertės hierarchijos lygį, kuriam priskiriamos visos nustatytos tikrosios vertės, atskiriant nustatytas tikrąsias vertes pagal 27A straipsnyje apibrėžtus lygius;

b)

visus reikšmingus perkėlimus iš 1 lygio į 2 lygį tikrosios vertės hierarchijoje, ir atvirkščiai, bei tokių perkėlimų priežastis. Perkėlimai į kiekvieną lygį turi būti atskleisti ir aptarti atskirai nuo perkėlimų iš kiekvieno lygio. Šiuo tikslu reikšmingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į pelną arba nuostolius bei visą turtą arba visus įsipareigojimus;

c)

tikrosios vertės hierarchijos 3 lygio tikrosios vertės nustatymo atveju – sutikrinimą nuo pradinių likučių iki pabaigos likučių, atskirai atskleidžiant laikotarpio pokyčius, priskiriamus:

i)

bendrajam laikotarpio pelnui arba nuostoliams, pripažintiems pelnu arba nuostoliu, ir aprašymą, ar jie pateikti bendrųjų pajamų, ar atskiroje pajamų ataskaitoje (jei pateikiama);

ii)

visam pelnui arba nuostoliams, pripažintiems kitose bendrosiose pajamose;

iii)

pirkimui, pardavimui, išleidimui ir atsiskaitymams (kiekvienas pokyčio tipas atskleidžiamas atskirai) ir

iv)

perkėlimams iš 3 lygio arba į jį (pvz., rinkos duomenų stebimumo pokyčiams priskiriami perkėlimai) bei tokių perkėlimų priežastims. Reikšmingi perkėlimai į 3 lygį turi būti atskleisti ir aptarti atskirai nuo perkėlimų iš 3 lygio;

d)

viso pelno arba nuostolių sumą per laikotarpį, kaip pirmiau nurodyta c punkto i papunktyje, įtrauktą į pelną arba nuostolius, kurie priskiriami pelnui arba nuostoliams, susijusiems su turtu arba įsipareigojimais, turimais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ir aprašymą, ar tas pelnas arba nuostoliai pateikiami bendrųjų pajamų ataskaitoje, ar atskiroje pajamų ataskaitoje (jei pateikiama);

e)

jei, nustatant 3 lygio tikrąją vertę, vieną arba daugiau pradinių duomenų elementų pakeitus pagrįstomis galimomis alternatyviomis prielaidomis reikšmingai pasikeistų tikroji vertė, ūkio subjektas turi nurodyti tą faktą ir atskleisti tokių pokyčių poveikį. Ūkio subjektas turi atskleisti, kaip buvo apskaičiuotas pakeitimas į reikšmingą galimą alternatyvią prielaidą. Šiuo tikslu reikšmingumas turi būti nustatomas pagal pelną arba nuostolius ir pagal visą turtą ar visus įsipareigojimus arba, kai tikrosios vertės pasikeitimai pripažįstami kitose bendrosiose pajamose – pagal visą nuosavybę.

Ūkio subjektas turi atskleisti kiekybinius duomenis, kurių reikalaujama šiame straipsnyje, lentelės forma, nebent kita forma būtų tinkamesnė.

Taisomas 39 straipsnis. Įterpiamas 44G straipsnis.

Likvidumo rizika

39

Ūkio subjektas turi atskleisti:

a)

neišvestinių finansinių įsipareigojimų terminų analizę (įskaitant išleistas finansinių garantijų sutartis), rodančią likusius iki sutarties užbaigimo terminus;

b)

išvestinių finansinių įsipareigojimų terminų analizę. Terminų analizė turi apimti likusius iki sutarties užbaigimo terminus tų išvestinių finansinių įsipareigojimų, kurių sutartiniai terminai labai svarbūs, siekiant suprasti pinigų srautų kitimą laiko atžvilgiu (žr. B11B straipsnį);

c)

likvidumo rizikos, susijusios su a ir b punktais, valdymo aprašymą.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

44G.

2009 m. kovo mėn. paskelbtu dokumentu Informacijos apie finansines priemones atskleidimo tobulinimas (7-ojo TFAS pataisos) pataisyti 27, 39 ir B11 straipsniai ir įterpti 27A, 27B, B10A ir B11A–B11F straipsniai. Ūkio subjektas šias pataisas taiko 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Pirmaisiais taikymo metais ūkio subjektui nereikia pateikti pataisose nurodytos lyginamosios informacijos. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas taiko šias pataisas ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

A priedas

Sąvokų apibrėžimai

Taisomas šis terminas.

Likvidumo rizika

Rizika, kad ūkio subjektas patirs sunkumų vykdydamas prievoles, susijusias su finansiniais įsipareigojimais, kurie įvykdomi sumokant pinigus arba pateikiant kitokį finansinį turtą.

B priedas

Taikymo nuorodos

Taisoma antraštė ir B11 straipsnis. Įterpiami B10A ir B11A–B11F straipsniai ir išbraukiami B12–B16 straipsniai. B12 ir B13 straipsniai pakeičiami B11C straipsnio a ir b punktais. B14 ir B16 straipsniai pakeičiami B11D straipsniu.

Rizikos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, pobūdis ir mastas (31–42 straipsniai)

Likvidumo rizikos kiekybinių duomenų atskleidimas (34 straipsnio a punktas ir 39 straipsnio a ir b punktai)

B10A.

Pagal 34 straipsnio a dalį ūkio subjektas atskleidžia kiekybinių duomenų santrauką apie savo likvidumo riziką, remdamasis pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams pateikta vidine informacija. Ūkio subjektas turi paaiškinti, kaip tie duomenys nustatomi. Jeigu pinigų (arba kitokio finansinio turto) išmokos, susijusios su tais duomenimis, gali:

a)

būti patiriamos gerokai anksčiau, nei nurodyta duomenyse, arba

b)

žymiai skirtis nuo duomenyse nurodytų sumų (pvz., išvestinė finansinė priemonė, įtraukta į duomenis kaip grynasis atsiskaitymas, tačiau dėl kurios sandorio šalis turi galimybę prašyti bendrojo atsiskaitymo),

ūkio subjektas turi nurodyti šį faktą ir pateikti kiekybinę informaciją, kuria remdamiesi finansinių ataskaitų naudotojai galėtų įvertinti rizikos mastą, jei ši informacija neįtraukta į sutartinių terminų analizę, kurios reikalaujama 39 straipsnio a arba b punkte.

B11.

Analizuodamas sutartinius terminus pagal 39 straipsnio a ir b punktų reikalavimus, ūkio subjektas pats nustato tinkamą terminų intervalų skaičių. Pavyzdžiui, ūkio subjektas gali nuspręsti taikyti tokius terminų intervalus:

a)

ne ilgiau kaip vienas mėnuo;

b)

nuo vieno mėnesio iki trijų mėnesių;

c)

nuo trijų mėnesių iki vienerių metų ir

d)

nuo vienerių metų iki penkerių metų.

B11A.

Laikydamasis 39 straipsnio a ir b punktų reikalavimų, ūkio subjektas neturi įterptosios išvestinės finansinės priemonės atskirti nuo mišrios (sudėtinės) finansinės priemonės. Tokiai priemonei ūkio subjektas turi taikyti 39 straipsnio a punktą.

B11B.

39 straipsnio b punkte reikalaujama, kad ūkio objektas atskleistų kiekybinę išvestinių finansinių įsipareigojimų terminų analizę, parodančią likusius iki sutarties užbaigimo terminus, jeigu jie svarbūs norint suprasti pinigų srautų kitimą laiko atžvilgiu. Pavyzdžiui, tai galėtų būti:

a)

palūkanų normų apsikeitimo sandoris, kurio likutinis terminas yra penkeri metai kintamos normos finansinio turto arba įsipareigojimo pinigų srautų apsidraudimo sandoryje.

b)

visi kreditavimo įsipareigojimai.

B11C.

39 straipsnio a ir b punktuose reikalaujama, kad ūkio subjektas atskleistų informaciją apie finansinių įsipareigojimų terminų analizę, kuriose parodomi kai kurių finansinių įsipareigojimų terminai, likę iki sutarties užbaigimo. Atskleidžiant šią informaciją:

a)

kai sandorio šalis gali rinktis, kada mokėti, įsipareigojimas priskiriamas anksčiausiam laikotarpiui, kurį ūkio subjekto gali būti pareikalauta sumokėti. Pavyzdžiui, finansiniai įsipareigojimai, kuriuos ūkio subjektui gali tekti įvykdyti, kai to bus pareikalauta (pvz., indėliai iki pareikalavimo), įtraukiami į anksčiausių terminų intervalą;

b)

kai ūkio subjektas įsipareigoja sumas sumokėti dalimis, kiekviena dalis priskiriama anksčiausiam laikotarpiui, per kurį ūkio subjektui gali tekti ją sumokėti. Pavyzdžiui, neatšaukiamas kreditavimo įsipareigojimas priskiriamas terminų intervalui, kuriam priskiriama anksčiausia galimo išmokėjimo data;

c)

suteiktų finansinių garantijų sutarčių atveju didžiausia garantijos suma priskiriama anksčiausiam laikotarpiui, kurį gali būti pareikalauta garantijos.

B11D.

Terminų analizėse atskleistos sutarčių sumos, kaip reikalaujama 39 straipsnio a ir b punktuose, yra sutartiniai nediskontuoti pinigų srautai, pavyzdžiui:

a)

bendros finansinės nuomos prievolės (prieš atskaitant finansines sąnaudas);

b)

kainos, nurodytos išankstiniuose sandoriuose dėl finansinio turto pirkimo už grynuosius pinigus;

c)

grynosios sumos už kintamos pirkimo (fiksuotos pardavimo) palūkanų normos apsikeitimo sandorius, pagal kuriuos apsikeičiama grynaisiais pinigų srautais;

d)

sutartinės sumos, kurios turi būti keičiamos į išvestines finansines priemones (pvz., valiutų apsikeitimo sandoris), kai apsikeičiama bendraisiais pinigų srautais, ir

e)

bendrieji kreditavimo įsipareigojimai.

Tokie nediskontuoti pinigų srautai skiriasi nuo finansinės būklės ataskaitoje nurodytos sumos, nes toje ataskaitoje esanti suma pagrįsta diskontuotais pinigų srautais. Kai mokėtina suma nėra fiksuota, suma, kurią reikia atskleisti, nustatoma atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esančias sąlygas. Pavyzdžiui, kai mokėtina suma kinta keičiantis indeksui, suma, kurią reikia atskleisti, gali būti nustatoma pagal indekso dydį laikotarpio pabaigoje.

B11E.

39 straipsnio c punkte reikalaujama, kad ūkio subjektas apibūdintų, kaip valdo likvidumo riziką, susijusią su objektais, apie kuriuos pagal 39 straipsnio a ir b punktų reikalavimus atskleidžiama kiekybinė informacija. Ūkio subjektas turi atskleisti savo finansinio turto (pvz., paklausaus arba galinčio kurti pinigų įplaukas, siekiant atlikti su finansiniais įsipareigojimais susijusias pinigų išmokas, finansinio turto), laikomo likvidumo rizikai valdyti, terminų analizę, jeigu tokia informacija būtina, kad finansinių ataskaitų naudotojai galėtų įvertinti likvidumo rizikos pobūdį ir mastą.

B11F.

Kiti veiksniai (sąrašas nebaigtinis), kuriuos ūkio subjektas gali apsvarstyti, atskleisdamas informaciją pagal 39 straipsnio c punkto reikalavimus:

a)

ar ūkio subjektas turi skolinimosi priemonių (pvz., trumpalaikio skolinimosi) arba kitų kredito linijų (pvz., rezervinio kredito priemonių), kuriomis gali naudotis likvidumo poreikiams tenkinti;

b)

turi likvidumo poreikiams skirtų indėlių centriniuose bankuose;

c)

turi labai įvairių finansavimo šaltinių;

d)

jo turtui arba finansavimo šaltiniams būdinga didelė likvidumo rizikos koncentracija;

e)

taiko vidinius likvidumo rizikos valdymo procesus ir turi veikimo ypatingais atvejais planus;

f)

turi priemonių, apimančių spartesnį išmokų mokėjimą (pvz., sumažėjus ūkio subjekto kredito reitingui);

g)

turi priemonių, kurioms gali reikėti įnešti užstatą (pvz., užstato vertės išlaikymo prievolės vykdymas);

h)

turi priemonių, leidžiančių ūkio subjektui pasirinkti, ar įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus įmokant pinigus (arba kitu finansiniu turtu), ar pateikiant savo akcijas, arba

i)

turi priemonių, kurioms taikomos bendrosios tarpusavio užskaitos sutartys.

B12–B16

[Panaikinta]

4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto Draudimo sutartys pataisos

Taisomas 39 straipsnio d punktas.

ATSKLEIDIMAS

Rizikos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių, pobūdis ir mastas

39

d)

informaciją apie kredito, likvidumo ir rinkos riziką, kurią reikėtų pateikti pagal 7-ojo TFAS 31–42 straipsnius, jeigu draudimo sutartims būtų taikomas 7-asis TFAS. Tačiau:

i)

nereikalaujama, kad draudikas pateiktų 7-ojo TFAS 39 straipsnio a ir b punktuose nurodytą terminų analizę, jeigu jis nurodo išmokėtų grynųjų pinigų sumų, susijusių su pripažintais draudimo įsipareigojimais, apytikrius terminus. Tokius duomenis galima pateikti analizės forma, apskaičiuojant finansinės būklės ataskaitoje pripažintų sumų apytikrius terminus;

ii)


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1166/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis ir pataisantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 113d straipsnio 2 dalį ir 121 straipsnio trečią ir ketvirtą pastraipas,

kadangi:

(1)

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“ ir „Montello e Colli Asolani“ nurodytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 606/2009 (2). 2009 m. liepos 17 d. Italijai priėmus nutarimą ir jį paskelbus 2009 m. liepos 28 d. Italijos oficialiajame leidinyje (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) Nr. 173, šios saugomos nuorodos buvo pakeistos į saugomas nuorodas „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ ir „Asolo – Prosecco“.

(2)

Tame pačiame nutarime vynuogių veislės pavadinimas „Prosecco“ pakeistas į pavadinimą „Glera“. Siekiant išvengti painiavos vartojant saugomos kilmės nuorodą ir vynuogių veislės pavadinimą „Prosecco“, reikėtų Reglamente (EB) Nr. 606/2009 vartojamą vynuogių veislės pavadinimą „Prosecco“ pakeisti į pavadinimą „Glera“.

(3)

Italijos valdžios institucijos oficialiai pranešė, kad „Prosecco“ arba „Glera“ veislių vynuogių auginti Trentino-Alto Adige regione neleidžiama; dėl to reikėtų, kad Reglamente (EB) Nr. 606/2009 šis regionas, kaip tos veislės auginimo vietovė, nebebūtų minimas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 IA priedo 7 priedėlyje dėl reikalavimų elektrodializės taikymui įsivėlė spausdinimo klaida. Nurodant modelinio tirpalo didžiausią leidžiamą dydį, jis turi būti išreikštas μg/l, o ne g/l.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ir pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 606/2009.

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 606/2009 taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. Siekiant nuoseklumo su Italijos teisės aktais ir užtikrinti vienodų vynininkystės metodų taikymą 2009 derliaus metais, reikėtų, kad šie pakeitimai ir partaisymai galiotų atgaline data nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka reguliavimo komiteto nuomonę, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 3 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B skyriaus 4 dalies a punkto antras sakinys pakeičiamas šiuo sakiniu:

„Tačiau rūšinį aromatinį putojantį vyną galima gaminti ir tradiciniu būdu, kaip cuvée sudedamąsias dalis naudojant vynus iš „Glera“ veislės vynuogių, išaugintų Veneto ir Friuli-Venezia Giulia regionuose;“.

2.

C skyrius iš dalies keičiama taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Tačiau cuvée, skirtuose gaminti rūšinių putojančių vynų, kuriems suteiktos saugomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“, „Asolo – Prosecco“ gaminamuose tik iš vienos veislės vynuogių, visuminė alkoholio koncentracija gali būti ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.“;

b)

9 dalies a punkto antras sakinys yra pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo šių nuostatų, rūšiniai aromatiniai putojantys vynai su saugoma kilmės vietos nuoroda gali būti gaminami kaip cuvée sudedamąsias dalis naudojant vynus, pagamintus iš „Glera“ veislės vynuogių, surinktų regionuose, kuriems taikomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“, „Asolo – Prosecco“;“.

3.

1 priedėliyje po terminu „Girò N“ įterpiamas terminas „Glera“ ir išbraukiamas terminas „Prosecco“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pataisymas

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 I A priedo 7 priedėlio 1.4 punkto šeštos pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Visų nustatytų junginių modeliniame tirpale kiekis neturi viršyti 50 μg/l.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 193, 2009 7 24, p. 1.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1167/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą maisto verslo subjektai gali teikti nacionalinei valstybės narės kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti tinkamas paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba).

(3)

Gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama informuoja apie ją kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo teiginio apie sveikumą.

(4)

Komisija sprendžia dėl leidimo vartoti teiginius apie sveikumą suteikimo, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę.

(5)

2009 m. vasario 13 d. Komisija ir valstybės narės iš Tarnybos gavo keturias nuomones dėl paraiškų leisti vartoti teiginius apie sveikumą. 2009 m. kovo 16 d. Komisija ir valstybės narės iš Tarnybos gavo vieną nuomonę dėl paraiškos leisti vartoti teiginius apie sveikumą.

(6)

Dvi nuomonės buvo susijusios su paraiškomis leisti vartoti teiginius apie rizikos susirgti mažinimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punkte, o trys nuomonės buvo susijusios su teiginiais apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punkte. Dėl vienos paraiškos leisti vartoti teiginį apie sveikumą bus priimtas kitas sprendimas.

(7)

Gavus UNICER Bebidas de Portugal SGPS paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su mineralinio vandens Melgaço® poveikiu glikemijos mažinimui (klausimas Nr. EFSA-Q-2008–219) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Nuolat vartojant mineralinį vandenį Melgaço sumažėja kūno hiperglikemijos lygis“.

(8)

Remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nėra priežastinio ryšio tarp mineralinio vandens Melgaço® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(9)

Gavus Ocean Spray International Servines Ltd. (Jungtinė Karalystė) paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su Ocean Spray Cranberry Products® poveikiu, esant moterų šlapimo takų uždegimui (klausimas Nr. EFSA-Q-2008–117) (3). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Reguliariai 2 kartus per dieną vartojant po Ocean Spray produkto porciją, kurioje paprastai yra 80 mg spanguolių proantocianidinų, sumažėja moterų šlapimo takų infekcijos rizika, nes taip slopinamas tam tikrų bakterijų įsitvirtinimas šlapimo takuose“.

(10)

Remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nėra priežastinio ryšio tarp Ocean Spray Cranberry Products® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(11)

Gavus Soremartec Italia S.R.L. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punktą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su Kinder Chocolate® poveikiu augimui (klausimas Nr. EFSA-Q-2008–283) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Šokoladas Kinder Chocolate padeda augti“.

(12)

Remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nėra priežastinio ryšio tarp Kinder Chocolate® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(13)

Gavus Plada Industriale S.R.L. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punktą, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su vyresniems nei 4 mėn. kūdikiams skirtų mišinių, kurių sudėtyje yra biologiškai aktyvių medžiagų, poveikiu žarnyno negalavimams (klausimas Nr. EFSA-Q-2008–270) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda gydyti lengvus žarnyno negalavimus (pvz., dieglius, vidurių užkietėjimą, virškinimo sutrikimus)“.

(14)

Remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad priežastinio ryšio tarp vyresniems nei 4 mėn. kūdikiams skirtų mišinių su nekintamos sudėties trumpųjų grandinių galakto-oligosacharidų, rauginto pieno, nukleotidų ir beta-palmitato mišiniu vartojimo ir deklaruojamo poveikio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(15)

Nustatant šiame reglamente numatytas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos.

(16)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 28 straipsnio 6 dalį teiginiai apie sveikumą, nurodyti to reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punkte ir neleidžiami vartoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 17 straipsnio 3 dalyje numatytą sprendimą, gali būti toliau vartojami šešis mėnesius po šio reglamento priėmimo. Kadangi paraiška nebuvo pateikta iki 2008 m. sausio 19 d., 28 straipsnio 6 dalies b punkte nustatyto reikalavimo nebuvo laikomasi ir tame straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis nėra taikomas. Todėl reikėtų nustatyti šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį, siekiant sudaryti galimybę maisto verslo subjektams prisitaikyti prie šio reglamento reikalavimų.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išdėstyti teiginiai apie sveikumą neįtraukiami į Bendrijos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, numatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalį.

Vis dėlto teiginiai apie sveikumą, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies b punkte ir išvardyti šio reglamento priede, gali būti toliau vartojami šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EMST leidinys (2009 m.) 944, p. 1–9.

(3)  EMST leidinys (2009 m.) 943, p. 1–16.

(4)  EMST leidinys (2009 m.) 940, p. 1–8.

(5)  EMST leidinys (2009 m.) 939, p. 1–10.


PRIEDAS

ATMESTI TEIGINIAI APIE SVEIKUMĄ

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Mitybinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EMST nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas teiginys apie sveikumą, kuriame nurodomas rizikos susirgti mažinimas

Mineralinis vanduo Melgaço®

Nuolat vartojant mineralinį vandenį Melgaço sumažėja kūno hiperglikemijos lygis.

Q-2008–219

14 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas teiginys apie sveikumą, kuriame nurodomas rizikos susirgti mažinimas

Ocean Spray Cranberry Products®

Reguliariai 2 kartus per dieną vartojant po Ocean Spray produkto porciją, kurioje paprastai yra 80 mg spanguolių proantocianidinų, sumažėja moterų šlapimo takų infekcijos rizika, nes taip slopinamas tam tikrų bakterijų įsitvirtinimas šlapimo takuose.

Q-2008–117

14 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą

Kinder Chocolate®

Šokoladas Kinder Chocolate padeda augti.

Q-2008–283

14 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą

Vyresniems nei 4 mėn. kūdikiams skirti mišiniai su nekintamos sudėties trumpųjų grandinių galakto-oligosacharidų, rauginto pieno, nukleotidų ir beta-palmitato mišiniu.

Padeda gydyti lengvus žarnyno negalavimus (pvz., dieglius, vidurių užkietėjimą, virškinimo sutrikimus).

Q-2008–270


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1168/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą maisto verslo subjektai gali teikti nacionalinei valstybės narės kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti tinkamas paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba).

(3)

Gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo teiginio apie sveikumą.

(4)

Komisija sprendžia dėl leidimo vartoti teiginius apie sveikumą suteikimo, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę.

(5)

Atsižvelgiant į 2008 m. spalio 9 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį pateiktą Brudy Technology S.L paraišką paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl teiginio apie sveikumą, susijusio su Algatrium® poveikiu organizmo antioksidacinei reakcijai (Klausimas Nr. EFSA–Q–2008–705) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą“.

(6)

2009 m. kovo 16 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nėra priežastinio ryšio tarp Algatrium® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Todėl, kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos buvo apsvarstytos nustatant šiame reglamente numatytas priemones.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytiems teiginiams apie sveikumą taikomos to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės. Tačiau dėl teiginio apie sveikumą „Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą“ Tarnyba padarė išvadą, jog nebuvo priežastinio ryšio tarp Algartium® vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Todėl teiginys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų ir to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje numatytas pereinamasis laikotarpis jam nėra taikomas. Reikėtų nustatyti šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį siekiant sudaryti galimybę maisto verslo subjektams prisitaikyti prie šio reglamento reikalavimų.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktas teiginys nėra įtraukiamas į Bendrijos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje.

Tačiau jis gali būti toliau vartojamas šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  Leidinys „The EFSA Journal“ (2009) 942, p. 1–9.


PRIEDAS

ATMESTAS TEIGINYS APIE SVEIKUMĄ

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EMST nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalis; teiginys apie sveikumą, grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas apsaugoti nuosavybės teises į duomenis

Algatrium®

Algatrium® stiprina jūsų organizmo antioksidacinę reakciją – tai ypatinga maistinė medžiaga, kuri, kaip moksliškai įrodyta, stiprina jūsų organizmo ląstelių antioksidacinę apsaugą

Q-2008–705


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1169/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 353/2008, kuriuo nustatomos paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikatingumą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnyje, teikimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba) būtų pateikiami tik tie visų rūšių teiginiai apie maisto produktų sveikatingumą, kurie atitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytus bendruosius principus ir sąlygas, ir dėl to jiems būtų taikoma leidimo suteikimo procedūra, būtina nustatyti sąlygas, kuriomis paraiškos gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikatingumą būtų laikomos tinkamomis, ir išaiškinti šios srities valstybių narių atsakomybę laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 3 dalies.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 20 straipsniu, siekiant užtikrinti skaidrumą registre turi būti paskelbtas leistinų ir atmestų teiginių sąrašas. Kaip paaiškinta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 31 konstatuojamojoje dalyje, taip siekiama, kad nebūtų teikiamos pakartotinės paraiškos leisti vartoti teiginius, kurie jau buvo įvertinti ir kuriems buvo taikyta leidimo suteikimo procedūra. Todėl būtina aiškiau nurodyti paraiškos teikimo būdus, paraiškų atsiėmimo taisykles ir prašymo atsiimti paraišką pateikimo terminus.

(3)

Pareiškėjui turėtų būti leidžiama atsiimti paraišką tik iki tol, kol Tarnyba priima savo nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 1 dalį arba 18 straipsnio 3 dalį. Toks terminas būtinas siekiant užtikrinti Tarnybos atliekamo teiginių vertinimo naudingumą ir leidimo vartoti teiginius suteikimo bei teiginių atmetimo procedūros veiksmingumą ir siekiant, kad nebūtų teikiamos paraiškos leisti vartoti jau įvertintus teiginius. Todėl leidimo suteikimo procedūra nutraukiama tik tada, kai atsiimamos paraiškos, pateiktos laikantis dabartiniame reglamente nustatytos tvarkos, kitais atvejais procedūra tęsiama ir Tarnybai pateikus savo nuomonę.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 353/2008 (2) iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 7 straipsnio įterpiamas šis 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Valstybių narių paraiškų tinkamumo vertinimas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnio 2 dalies a punktą ir 18 straipsnio 3 dalį, prieš pateikdamos paraiškas Tarnybai valstybės narės patvirtina, kad jos yra tinkamos.

2.   Taikant 1 dalį nacionalinė kompetentinga institucija patvirtina, kad paraiškose, pateiktose laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 ir 18 straipsnių nuostatų, nurodyti to reglamento 15 straipsnio 3 dalyje išvardyti duomenys.

3.   Nacionalinė kompetentinga institucija taip pat patvirtina, kad:

i)

paraiškose, pateiktose laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnio nuostatų, nurodytas teiginys apie sveikatingumą – tai sveikatingumo teiginys apie rizikos susirgti mažinimą arba vaikų vystymąsi ir sveikatą;

ii)

paraiškose, pateiktose laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 18 straipsnio nuostatų, nurodytas teiginys apie sveikatingumą – tai bet kuris sveikatingumo teiginys, kaip minima to reglamento 13 straipsnio 5 dalyje, išskyrus sveikatingumo teiginius apie vaikų vystymąsi ir sveikatą“.

2)

Po 7a straipsnio įterpiamas šis 7b straipsnis:

„7b straipsnis

Paraiškų atsiėmimas

1.   Paraišką, pateiktą laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 ir 18 straipsnių nuostatų, pareiškėjas gali atsiimti iki tol, kol Tarnyba priima savo nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 1 dalį arba 18 straipsnio 3 dalį.

2.   Prašymą atsiimti paraišką privaloma pateikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai, kuriai buvo pateikta paraiška remiantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnio 2 dalimi arba 18 straipsnio 2 dalimi.

3.   Nacionalinė kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Tarnybą, Komisiją ir kitas valstybes nares apie atsiėmimą. Procedūra baigiama tik jeigu paraiška atsiimama laikantis šioje ir 1 dalyje išvardytų sąlygų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  OL L 109, 2008 4 19, p. 11.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1170/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, įskaitant maisto papildus, sąrašų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis bei tam tikromis kitomis medžiagomis (2), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2002/46/EB I ir II prieduose pateikti vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, galimų naudoti maisto papildams gaminti, sąrašai. Šių sąrašų pakeitimai priimami laikantis minėtos direktyvos 4 straipsnio reikalavimų ir pagal tos pačios direktyvos 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 I ir II prieduose pateikti vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, sąrašai. Šių sąrašų pakeitimai priimami laikantis minėto reglamento 3 straipsnio reikalavimų ir pagal to paties reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

(3)

Naujas vitaminų ir mineralinių medžiagų formas įvertino Europos maisto saugos tarnyba. Medžiagos, dėl kurių mokslinė nuomonė buvo palanki ir kurios atitiko Direktyvoje 2002/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1925/2006 išdėstytus reikalavimus, turėtų būti įtrauktos į atitinkamus tų teisės aktų sąrašus.

(4)

Buvo konsultuotasi su suinteresuotomis šalimis ir atsižvelgta į jų pateiktas pastabas.

(5)

Atsižvelgiant į mokslinį Europos maisto saugos tarnybos vertinimą, tikslinga nustatyti kai kurių vitaminų ir mineralinių medžiagų specifikacijas šioms medžiagoms atpažinti.

(6)

Todėl Direktyva 2002/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/46/EB I ir II priedai atitinkamai pakeičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

į I priedo 2 punkte pateiktą sąrašą įrašomas žodis „boras“;

2)

II priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti naudojami maisto papildų gamybai

1.   Vitaminai

Vitaminas A (μg RE)

Vitaminas D (μg)

Vitaminas E (mg α-TE)

Vitaminas K (μg)

Vitaminas B1 (mg)

Vitaminas B2 (mg)

Niacinas (mg NE)

Pantoteno rūgštis (mg)

Vitaminas B6 (mg)

Folio rūgštis (μg) (1)

Vitaminas B12 (μg)

Biotinas (μg)

Vitaminas C (mg)

2.   Mineralinės medžiagos

Kalcis (mg)

Magnis (mg)

Geležis (mg)

Varis (μg)

Jodas (μg)

Cinkas (mg)

Manganas (mg)

Natris (mg)

Kalis (mg)

Selenas (μg)

Chromas (μg)

Molibdenas (μg)

Fluoridas (mg)

Chloridas (mg)

Fosforas (mg)

Boras (mg)

Silicis (mg)


(1)  Folio rūgštis yra terminas, kuris maistingumo ženklinimo tikslais įtrauktas į 2008 m. spalio 28 d. Komisijos direktyvos 2008/100/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių, I priedą ir kuris apima visų formų foliatus.“


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurie gali būti naudojami maisto papildų gamybai

A.   Vitaminai

1.   VITAMINAS A

a)

retinolis

b)

retinilo acetatas

c)

retinilo palmitatas

d)

beta-karotenas

2.   VITAMINAS D

a)

cholekalciferolis

b)

ergokalciferolis

3.   VITAMINAS E

a)

D-alfa-tokoferolis

b)

DL-alfa-tokoferolis

c)

D-alfa-tokoferilacetatas

d)

DL-alfa-tokoferilacetatas

e)

D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas

f)

tokoferolių mišiniai (1)

g)

tokotrienolis, tokoferolis (2)

4.   VITAMINAS K

a)

filochinonas (fitomenadionas)

b)

menachinonas (3)

5.   VITAMINAS B1

a)

tiamino hidrochloridas

b)

tiamino mononitratas

c)

tiamino monofosfato chloridas

d)

tiamino pirofosfato chloridas

6.   VITAMINAS B2

a)

riboflavinas

b)

natrio riboflavin-5′-fosfatas

7.   NIACINAS

a)

nikotino rūgštis

b)

nikotinamidas

c)

inozitolio heksanikotinatas (inozitolio heksaniacinatas)

8.   PANTOTENO RŪGŠTIS

a)

kalcio D-pantotenatas

b)

natrio D-pantotenatas

c)

deksapantenolis

d)

pantetinas

9.   VITAMINAS B6

a)

piridoksino hidrochloridas

b)

piridoksin-5′-fosfatas

c)

piridoksal-5′-fosfatas

10.   FOLIATAS

a)

pteroilmonoglutamo rūgštis

b)

kalcio-L-metilfoliatas

11.   VITAMINAS B12

a)

cianokobalaminas

b)

hidroksokobalaminas

c)

5′-deoksiadenozilkobalaminas

d)

metilkobalaminas

12.   BIOTINAS

a)

D-biotinas

13.   VITAMINAS C

a)

L-askorbo rūgštis

b)

natrio L-askorbatas

c)

kalcio L-askorbatas (4)

d)

kalio L-askorbatas

e)

L-askorbil-6-palmitatas

f)

magnio L-askorbatas

g)

cinko L-askorbatas

B.   Mineralinės medžiagos

kalcio acetatas

kalcio L-askorbatas

kalcio bisglicinatas

kalcio karbonatas

kalcio chloridas

kalcio citrato malatas

citrinų rūgšties kalcio druskos

kalcio gliukonatas

kalcio glicerofosfatas

kalcio laktatas

kalcio piruvatas

ortofosforo rūgšties kalcio druskos

kalcio sukcinatas

kalcio hidroksidas

kalcio L-lizinatas

kalcio malatas

kalcio oksidas

kalcio L-pidolatas

kalcio L-treonatas

kalcio sulfatas

magnio acetatas

magnio L-askorbatas

magnio bisglicinatas

magnio karbonatas

magnio chloridas

citrinų rūgšties magnio druskos

magnio gliukonatas

magnio glicerofosfatas

ortofosforo rūgšties magnio druskos

magnio laktatas

magnio L-lizinatas

magnio hidroksidas

magnio malatas

magnio oksidas

magnio L-pidolatas

magnio kalio citratas

magnio piruvatas

magnio sukcinatas

magnio sulfatas

magnio tauratas

magnio acetiltauratas

geležies karbonatas

geležies citratas

geležies amonio citratas

geležies gliukonatas

geležies fumaratas

natrio geležies difosfatas

geležies laktatas

geležies sulfatas

geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

geležies sacharatas

elementinė geležis (karbonilas + elektrolitas + redukuotasis vandenilis)

geležies bisglicinatas

geležies L-pidolatas

geležies fosfatas

geležies (II) tauratas

vario karbonatas

vario citratas

vario gliukonatas

vario sulfatas

vario L-aspartatas

vario bisglicinatas

vario ir lizino kompleksas

vario (II) oksidas

natrio jodidas

natrio jodatas

kalio jodidas

kalio jodatas

cinko acetatas

cinko L-askorbatas

cinko L-aspartatas

cinko bisglicinatas

cinko chloridas

cinko citratas

cinko gliukonatas

cinko laktatas

cinko L-lizinatas

cinko malatas

cinko mono-L-metionino sulfatas

cinko oksidas

cinko karbonatas

cinko L-pidolatas

cinko pikolinatas

cinko sulfatas

mangano askorbatas

mangano L-aspartatas

mangano bisglicinatas

mangano karbonatas

mangano chloridas

mangano citratas

mangano gliukonatas

mangano glicerofosfatas

mangano pidolatas

mangano sulfatas

natrio bikarbonatas

natrio karbonatas

natrio chloridas

natrio citratas

natrio gliukonatas

natrio laktatas

natrio hidroksidas

ortofosforo rūgšties natrio druskos

kalio bikarbonatas

kalio karbonatas

kalio chloridas

kalio citratas

kalio gliukonatas

kalio glicerofosfatas

kalio laktatas

kalio hidroksidas

kalio L-pidolatas

kalio malatas

ortofosforo rūgšties kalio druskos

L-selenometioninas

selenu papildytos mielės (5)

selenito rūgštis

natrio selenatas

natrio vandenilio selenitas

natrio selenitas

chromo (III) chloridas

chromo (III) laktato trihidratas

chromo nitratas

chromo pikolinatas

chromo (III) sulfatas

amonio molibdatas (molibdenas (VI))

kalio molibdatas (molibdenas (VI))

natrio molibdatas (molibdenas (VI))

kalcio fluoridas

kalio fluoridas

natrio fluoridas

natrio monofluorfosfatas

boro rūgštis

natrio boratas

cholinu stabilizuota ortosilicio rūgštis

silicio dioksidas

silicio rūgštis (6)


(1)  ALFA-tokoferolis < 20 %, beta-tokoferolis < 10 %, gama-tokoferolis 50–70 % ir delta-tokoferolis 10–30 %.

(2)  Tipiškas atskirų tokoferolių ir tokotrienolių kiekis:

115 mg/g alfa-tokoferolio (101 mg/g mažiausiai)

5 mg/g beta-tokoferolio (< 1 mg/g mažiausiai)

45 mg/g gama-tokoferolio (25 mg/g mažiausiai)

12 mg/g delta-tokoferolio (3 mg/g mažiausiai)

67 mg/g alfa-tokotrienolio (30 mg/g mažiausiai)

< 1 mg/g beta-tokotrienolio (< 1 mg/g mažiausiai)

82 mg/g gama-tokotrienolio (45 mg/g mažiausiai)

5 mg/g delta-tokotrienolio (< 1 mg/g mažiausiai).

(3)  Menachinonas dažniausiai būna menachinonas-7, retais atvejais – menachinonas-6.

(4)  Kuriame gali būti ne daugiau kaip 2 % treonato.

(5)  Selenu papildytos mielės, paruoštos iš mielių kultūros naudojant natrio selenitą (seleno šaltinį) ir kuriose yra (sausos formos mielėse, kuriomis prekiaujama) ne daugiau kaip 2,5 mg Se/g. Mielėse vyraujanti organinė seleno rūšis – selenometioninas (60–85 % viso ekstrahuoto seleno kiekio produkte). Kitų organinių seleno junginių, įskaitant selenocisteiną, kiekis neturi viršyti 10 % viso ekstrahuoto seleno kiekio. Neorganinio seleno kiekis paprastai neturi viršyti 1 % viso ekstrahuoto seleno kiekio.

(6)  Gelio pavidalo.“


III PRIEDAS

„II PRIEDAS

Vitaminų formulės ir mineralinės medžiagos, kuriomis galima papildyti maisto produktus

1.   Vitaminų formulės

VITAMINAS A

retinolis

retinilo acetatas

retinilo palmitatas

beta-karotenas

VITAMINAS D

cholekalciferolis

ergokalciferolis

VITAMINAS E

D-alfa-tokoferolis

DL-alfa-tokoferolis

D-alfa-tokoferilacetatas

DL-alfa-tokoferilacetatas

D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas

VITAMINAS K

filochinonas (fitomenadionas)

menachinonas (1)

VITAMINAS B1

tiamino hidrochloridas

tiamino mononitratas

VITAMINAS B2

riboflavinas

natrio riboflavin-5′-fosfatas

NIACINAS

nikotino rūgštis

nikotinamidas

PANTOTENO RŪGŠTIS

kalcio D-pantotenatas

natrio D-pantotenatas

deksapantenolis

VITAMINAS B6

piridoksino hidrochloridas

piridoksin-5′-fosfatas

piridoksino dipalmitatas

FOLIO RŪGŠTIS

pteroilmonoglutamo rūgštis

kalcio-L-metilfoliatas

VITAMINAS B12

cianokobalaminas

hidroksokobalaminas

BIOTINAS

D-biotinas

VITAMINAS C

L-askorbo rūgštis

natrio L-askorbatas

kalcio L-askorbatas

kalio L-askorbatas

L-askorbil-6-palmitatas

2.   Mineralinės medžiagos

kalcio karbonatas

kalcio chloridas

kalcio citrato malatas

citrinų rūgšties kalcio druskos

kalcio gliukonatas

kalcio glicerofosfatas

kalcio laktatas

ortofosforo rūgšties kalcio druskos

kalcio hidroksidas

kalcio malatas

kalcio oksidas

kalcio sulfatas

magnio acetatas

magnio karbonatas

magnio chloridas

citrinų rūgšties magnio druskos

magnio gliukonatas

magnio glicerofosfatas

ortofosforo rūgšties magnio druskos

magnio laktatas

magnio hidroksidas

magnio oksidas

magnio kalio citratas

magnio sulfatas

geležies bisglicinatas

geležies karbonatas

geležies citratas

geležies amonio citratas

geležies gliukonatas

geležies fumaratas

geležies natrio difosfatas

geležies laktatas

geležies sulfatas

geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

geležies sacharatas

elementinė geležis (karbonilas + elektrolitas + redukuotasis vandenilis)

vario karbonatas

vario citratas

vario gliukonatas

vario sulfatas

vario ir lizino kompleksas

natrio jodidas

natrio jodatas

kalio jodidas

kalio jodatas

cinko acetatas

cinko bisglicinatas

cinko chloridas

cinko citratas

cinko gliukonatas

cinko laktatas

cinko oksidas

cinko karbonatas

cinko sulfatas

mangano karbonatas

mangano chloridas

mangano citratas

mangano gliukonatas

mangano glicerofosfatas

mangano sulfatas

natrio bikarbonatas

natrio karbonatas

natrio citratas

natrio gliukonatas

natrio laktatas

natrio hidroksidas

ortofosforo rūgšties natrio druskos

selenu papildytos mielės (2)

natrio selenatas

natrio vandenilio selenitas

natrio selenitas

natrio fluoridas

kalio fluoridas

kalio bikarbonatas

kalio karbonatas

kalio chloridas

kalio citratas

kalio gliukonatas

kalio glicerofosfatas

kalio laktatas

kalio hidroksidas

ortofosforo rūgšties kalio druskos

chromo (III) chloridas ir jo heksahidratas

chromo (III) sulfatas ir jo heksahidratas

amonio molibdatas (molibdenas (VI))

natrio molibdatas (molibdenas (VI))

boro rūgštis

natrio boratas


(1)  Menachinonas dažniausiai būna menachinonas-7, retais atvejais – menachinonas-6.

(2)  Selenu papildytos mielės, paruoštos iš mielių kultūros naudojant natrio selenitą (seleno šaltinį) ir kuriose yra (sausos formos mielėse, kuriomis prekiaujama) ne daugiau kaip 2,5 mg Se/g. Mielėse vyraujanti organinė seleno rūšis – selenometioninas (60–85 % viso ekstrahuoto seleno kiekio produkte). Kitų organinių seleno junginių, įskaitant selenocisteiną, kiekis neturi viršyti 10 % viso ekstrahuoto seleno kiekio. Neorganinio seleno kiekis paprastai neturi viršyti 1 % viso ekstrahuoto seleno kiekio.“


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1171/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-uoju aiškinimu ir 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2009 m. kovo 12 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-ojo aiškinimo „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pataisas (toliau – TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos). TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisomis paaiškinamas į kitas sutartis įterptų išvestinių finansinių priemonių traktavimas, kai mišrus finansinis turtas išbraukiamas iš finansinio turto, kurio tikrosios vertės pokyčiai pripažįstami pelnu ar nuostoliais.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl pataisų tvirtinimo ir Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-asis aiškinimas „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktas TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

TFAAK 9-asis aiškinimas

TFAAK 9-ojo aiškinimo Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas pataisos

39-asis TAS

39-ojo tarptautinio apskaitos standarto Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisos

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

TFAAK 9-ojo aiškinimo

Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas pataisos

Taisomas 7 straipsnis. Įterpiami 7A ir 10 straipsniai.

BENDRA NUOMONĖ

7

Pirmą kartą sudarydamas sutartį, ūkio subjektas turi įvertinti, ar įterptąją išvestinę finansinę priemonę reikia atskirti nuo pagrindinės sutarties ir apskaityti kaip išvestinę finansinę priemonę. Vėlesnis pakartotinis vertinimas yra draudžiamas, išskyrus: a) sutarties sąlygų pasikeitimą, iš esmės pakeičiantį pinigų srautus, reikalaujamus pagal sutartį, arba b) finansinio turto išbraukimą iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės; tokiais atvejais būtinas įvertinimas. Ar pinigų srautų pasikeitimas yra reikšmingas, ūkio subjektas nustato įvertindamas, kaip pasikeitė numatomi būsimi pinigų srautai, susiję su įterptąja išvestine finansine priemone, pagrindine sutartimi ar jomis abiem, ir ar toks pasikeitimas yra reikšmingas atsižvelgiant į anksčiau pagal sutartį numatomus pinigų srautus.

7A

Įvertinimas, ar įterptąją išvestinę finansinę priemonę reikia atskirti nuo pagrindinės sutarties ir apskaityti kaip išvestinę finansinę priemonę išbraukiant ją iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės pagal 7 straipsnį turi būti atliekamas atsižvelgiant į aplinkybes, egzistavusias, kai (pasirenkama vėlesnė data):

a)

ūkio subjektas pirmą kartą sudarė sutartį ir

b)

pasikeitė sutarties sąlygos ir dėl to iš esmės pasikeitė pinigų srautai, kurie būtų reikalaujami pagal sutartį.

Dėl šio įvertinimo neturi būti taikomas 39-ojo TAS 11 straipsnio c punktas (t. y. mišri (sudėtinė) sutartis turi būti traktuojama taip, lyg nebūtų įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais. Jeigu ūkio subjektas negali atlikti šio įvertinimo, mišri (sudėtinė) sutartis ir toliau grupuojama kaip įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais, visa apimtimi.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

10

Dokumentu Įterptosios išvestinės finansinės priemonės (TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2009 m. kovo mėn., pataisytas 7 straipsnis ir įterptas 7A straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti šias pataisas metiniams laikotarpiams, kurie baigiasi 2009 m. birželio 30 d. arba vėliau.

39-ojo tarptautinio apskaitos standarto

Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisos

Taisomas 12 straipsnis. Įterpiamas 103J straipsnis.

ĮTERPTOSIOS IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

12

Jeigu pagal šį standartą reikalaujama, kad ūkio subjektas atskirtų įterptąją išvestinę finansinę priemonę nuo pagrindinės sutarties, tačiau jis negali atskirai įvertinti įterptosios išvestinės finansinės priemonės nei įsigijimo metu, nei vėlesnio finansinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tada visa mišri (sudėtinė) sutartis turi būti priskiriama finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupei. Panašiai, jeigu ūkio subjektas negali atskirai įvertinti įterptosios išvestinės finansinės priemonės, kuri turėtų būti atskirta pergrupuojant mišrios (sudėtinės) sutarties finansines priemones, išbraukiant ją iš finansinių priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės, toks pergrupavimas draudžiamas. Tokiomis aplinkybėmis mišri (sudėtinė) sutartis ir toliau grupuojama kaip įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais, visa apimtimi.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

103J

Ūkio subjektas turi taikyti 12 straipsnį, pataisytą dokumentu Įterptosios išvestinės finansinės priemonės (TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2009 m. kovo mėn., metiniams laikotarpiams, kurie baigiasi 2009 m. birželio 30 d. arba vėliau.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1172/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo 5 000 tonų trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kaip nacionalinis garantuotas kiekis 2009–2010 prekybos metams paskirstomas Danijai, Graikijai, Airijai, Italijai ir Liuksemburgui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 95 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 507/2008, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (2), 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 94 straipsnio 1a dalį 5 000 tonų trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kaip nacionalinis garantuotas kiekis 2009–2010 prekybos metams turi būti paskirstytas iki einamųjų prekybos metų lapkričio 16 d.

(2)

Šiuo tikslu Danija atsiuntė Komisijai informaciją apie plotus, numatytus pirkimo–pardavimo sutartyse, perdirbimo įsipareigojimuose ir perdirbimo sutartyse, taip pat apie prognozuojamą linų ir kanapių šiaudelių ir pluošto derlių.

(3)

Tačiau Italijoje, Graikijoje, Airijoje ir Liuksemburge 2009–2010 prekybos metais linų ir kanapių pluoštai auginami nebus.

(4)

Pagal gamybos prognozes, sudarytas remiantis pateikta informacija, visas šiose penkiose valstybėse narėse išaugintas kiekis bus mažesnis nei joms numatytas 5 000 tonų kiekis, todėl reikėtų nustatyti toliau nurodytą nacionalinį garantuotą kiekį.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2009–2010 prekybos metams nacionalinis garantuotas kiekis, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 94 straipsnio 1a dalyje kartu su XI priedo A.II. punkto b papunkčiu, paskirstomas taip:

Danija

95,2 tonos,

Airija

0 tonų,

Graikija

0 tonų,

Italija

0 tonų,

Liuksemburgas

0 tonų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. lapkričio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 149, 2008 6 7, p. 38.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1173/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomi kietųjų kviečių ir ryžių intervenciniai centrai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 41 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komija privalo nustatyti valstybių narių intervencinius centrus, kurie atitinka būtiniausius 2009 m. liepos 24 d. Reglamento (EB) Nr. 670/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo valstybės intervencijai kietuosius kviečius ar žaliavinius ryžius perkant konkurso tvarka taisyklės, (2) 2 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

(2)

Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 670/2009 23 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės Komisijos tarnyboms pateikė intervencijos centrų, kuriuos planuoja faktiškai patvirtinti, sąrašą ir šiems centrams, kuriuos jos patvirtino kaip atitinkančius būtiniausius Bendrijos teisės aktais nustatytus reikalavimus, priklausančių saugojimo patalpų sąrašą.

(3)

Siekiant, kad valstybės intervencijos schema veiktų tinkamai, reikėtų, kad Komisija nustatytų intervencijos centrus pagal jų geografinę padėtį ir paskelbtų jiems priklausančių saugojimo patalpų sąrašą su visa ūkinės veiklos vykdytojams, kuriems taikoma valstybės intervencija, būtina informacija.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad norint užtikrinti tinkamą intervencijos administravimą dažnai gali tekti atlikti šio sąrašo pakeitimus, reiktų, kad Komisija vartotojams tokią informaciją pateiktų nuolat atnaujintą ir tam nustatytų, kad išsami saugojimo patalpų informacija būtų pirmą kartą paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, C serijoje, o paskui, remiantis Reglamento (EB) Nr. 670/2009 23 straipsnio 3 dalimi, atnaujinama pasitelkiant technines priemones ir naudojant jos sukurtą informacinę sistemą, įskaitant skelbimą internete.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 670/2009 2 straipsnyje nurodyti intervencijos centrai nustatomi šio reglamento priede.

Kiekvienam intervencijos centrui priskiriamų saugojimo patalpų adresai ir išsami su šiomis patalpomis ir intervencijos centrais susijusi informacija vartotojams pateikiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinio C serijoje skelbiamame Komisijos pranešime.

Pakeitimai atliekami ir informacija atnaujinama remiantis Reglamento (EB) Nr. 670/2009 23 straipsnio 3 dalimi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann Fischer BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 22.


PRIEDAS

A:   Kietųjų kviečių intervenciniai centrai

GRAIKIJA

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ISPANIJA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

PRANCŪZIJA

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGALIJA

Beja

B:   Ryžių intervenciniai centrai

BULGARIJA

Plovdiv

GRAIKIJA

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ISPANIJA

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

PRANCŪZIJA

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITALIJA

Piemonte

PORTUGALIJA

Beja


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1174/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 218/92 (1), ypač į jo 34a ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvą 2008/9/EB, nustatančią Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (2), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad PVM grąžinanti valstybė narė gali reikalauti, kad pareiškėjas elektroninėmis priemonėmis pateiktų papildomą kodais išreikštą informaciją, kuria būtų papildyti Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti kodai, jei ta informacija yra reikalinga dėl teisės į atskaitą apribojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (3) arba dėl atitinkamos nukrypti leidžiančios nuostatos, kuri PVM grąžinančiai valstybei narei suteikta pagal tos direktyvos 395 arba 396 straipsnius, įgyvendinimo.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a straipsnio 2 dalimi, PVM grąžinančios valstybės narės kompetentingos institucijos kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms turi elektroninėmis priemonėmis pranešti apie informaciją, kurios joms reikia pagal Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 2 dalį.

(3)

Todėl reikėtų nustatyti papildomos informacijos, kurios valstybės narės prašo pagal Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 2 dalį, perdavimo techninius aspektus. Konkrečiai, reikėtų nustatyti šiai informacijai perduoti naudotinus kodus. Šio reglamento priede nurodytus kodus parengė Administracinio bendradarbiavimo nuolatinis komitetas remdamasis informacija, kurios valstybėms narėms reikia taikant Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 2 dalį.

(4)

Remiantis Direktyvos 2008/9/EB 11 straipsniu gali būti prašoma, kad pareiškėjai savo veiklos aprašą teiktų naudodami suderintus kodus. Tam reikėtų naudoti bendrus kodus, numatytus 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (4), 2 straipsnio 1 dalies d punkte.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 14 straipsnyje nustatyta, kad besikreipiančiosios institucijos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, praneša adresatui apie visas administracinių institucijų priimtas priemones ir sprendimus, susijusius su PVM teisės aktų taikymu tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi besikreipiančioji institucija, teritorijoje.

(6)

Jeigu taikydama Direktyvą 2008/9/EB PVM grąžinanti valstybė narė prašo įsisteigimo valstybės narės pranešti pareiškėjui apie jos sprendimus ir priemones, duomenų apsaugos sumetimais turėtų būti galima tokį pranešimą siųsti per bendrą ryšių tinklą/bendros sistemos sąsajos įtaisą (CCN/CSI), kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte.

(7)

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis, inter alia, įgyvendinamas 34a straipsnis, įterptas į Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 2008 m. vasario 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 143/2008, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 nuostatas, susijusias su administracinio bendradarbiavimo įvedimu ir keitimusi informacija taikant taisykles, susijusias su paslaugų teikimo vieta, specialiomis schemomis ir pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarka (5), 1 straipsniu. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti tą pačią dieną, kai bus pradėtas taikyti Reglamento (EB) Nr. 143/2008 1 straipsnis.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Administracinio bendradarbiavimo nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Jeigu PVM grąžinanti valstybė narė praneša kitoms valstybėms narės, kad jai reikalinga papildoma elektroninė kodais išreikšta informacija, kaip numatyta Direktyvos 2008/9/EB 9 straipsnio 2 dalyje, perduodant šią informaciją naudojami šio reglamento priede nurodyti kodai.

2 straipsnis

Jeigu PVM grąžinančiai valstybei narei reikalingas pareiškėjo veiklos aprašas, kaip numatyta Direktyvos 2008/9/EB 11 straipsnyje, ši informacija teikiama naudojant ketvirtąjį NACE 2 red. kodų lygį, kaip numatyta Reglamento (EB) 1893/2006 2 straipsnio 1 dalies d punkte.

3 straipsnis

Jeigu PVM grąžinanti valstybė narė prašo adresato įsisteigimo valstybės narės pranešti adresatui apie sprendimus ir priemones, susijusius su PVM grąžinimu pagal Direktyvą 2008/9/EB, tas prašymas gali būti perduodamas per CCN/CSI tinklą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 2 straipsnio 1 dalies 19 punkte.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 264, 2003 10 15, p. 1.

(2)  OL L 44, 2008 2 20, p. 23.

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(4)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 44, 2008 2 20, p. 1.


PRIEDAS

Kodai, kurie turi būti naudojami perduodant informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a straipsnio 2 dalį

1 kodas.   Kuras

1.1

Transporto priemonėms, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, skirtas kuras

1.1.1

Benzinas

1.1.2

Dyzelinas

1.1.3

Suskystintos naftos dujos

1.1.4

Gamtinės dujos

1.1.5

Biokuras

1.2

Transporto priemonėms, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, skirtas kuras

1.2.1

Benzinas

1.2.2

Dyzelinas

1.2.3

Suskystintos naftos dujos

1.2.4

Gamtinės dujos

1.2.5

Biokuras

1.2.6

Lengvieji automobiliai

1.2.7

Sunkvežimiai

1.3

Už atlygį keleivius vežančioms transporto priemonėms skirtas kuras

1.3.1

Benzinas

1.3.2

Dyzelinas

1.3.3

Suskystintos naftos dujos

1.3.4

Gamtinės dujos

1.3.5

Biokuras

1.4

Specialiai bandomosioms transporto priemonėms skirtas kuras

 

1.5

Naftos produktai, naudojami transporto priemonėms arba varikliams tepti

 

1.6

Perparduoti įsigytas kuras

 

1.7

Krovininių transporto priemonių kuras

 

1.8

Keleivinių ir universaliųjų automobilių kuras

1.8.1

Naudojamas tik komerciniais tikslais

1.8.2

Iš dalies naudojamas komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti ar nuomai

1.8.3

Iš dalies naudojamas kitais nei 1.8.2 nurodytais tikslais

1.9

Motociklams, priekabiniams nameliams ir pramoginiams arba sportiniams laivams, taip pat orlaiviams, kurių masė mažesnė kaip 1 550 kg, skirtas kuras

1.9.1

Naudojamas komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti ar nuomai

1.9.2

Naudojamas komerciniais tikslais

1.10

Mašinoms ir žemės ūkio traktoriams skirtas kuras

1.10.1

Benzinas

1.10.2

Dyzelinas

1.10.3

Suskystintos naftos dujos

1.10.4

Gamtinės dujos

1.10.5

Biokuras

1.11

Mažiau kaip 9 vietų keleivinėms transporto priemonėms arba nuomojamiems automobiliams skirtas kuras

1.11.1

Benzinas

1.11.2

Dyzelinas

1.11.3

Suskystintos naftos dujos

1.11.4

Gamtinės dujos

1.11.5

Biokuras

1.12

Keleivinėms transporto priemonėms, išskyrus 1.8 ir 1.9 nurodytas transporto priemones, skirtas kuras

 

1.13

Transporto priemonėms, kurioms netaikomi teisės į atskaitą apribojimai, skirtas kuras

 

1.14

Transporto priemonėms, kurioms taikomi teisės į atskaitą apribojimai, skirtas kuras

 

2 kodas.   Transporto priemonių nuoma

2.1

Transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, nuoma

 

2.2

Transporto priemonių, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, nuoma

2.2.1

Ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui be pertraukų

2.2.2

Ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui be pertraukų

2.2.3

Lengvieji automobiliai

2.2.4

Sunkvežimiai

2.3

Už atlygį keleivius vežančių transporto priemonių nuoma

2.3.1

Ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui be pertraukų

2.3.2

Ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui be pertraukų

2.4

Krovininių transporto priemonių nuoma

 

2.5

Keleivinių ir universaliųjų automobilių nuoma

2.5.1

Naudojamos tik komerciniais tikslais

2.5.2

Iš dalies naudojamos komerciniam keleivių vežimui arba mokymui vairuoti

2.5.3

Iš dalies naudojamos kitais nei 2.5.2 nurodytais tikslais

2.6

Motociklų, priekabinių namelių ir pramoginių arba sportinių laivų, taip pat orlaivių, kurių masė mažesnė kaip 1 550 kg, nuoma

2.6.1

Naudojami komerciniam keleivių vežimui arba mokymui vairuoti

2.6.2

Naudojami kitais komerciniais tikslais

2.7

M1 klasės keleivinių automobilių nuoma

 

2.8

Daugiau kaip 9 vietų keleivinių transporto priemonių nuoma

 

2.9

Mažiau kaip 9 vietų keleivinių transporto priemonių nuoma

2.9.1

Naudojamos komerciniam vežimui

2.9.2

Naudojamos ne komerciniam vežimui

2.10

Transporto priemonių, kurioms netaikomi teisės į atskaitą apribojimai, nuoma

 

2.11

Transporto priemonių, kurioms taikomi teisės į atskaitą apribojimai, nuoma

 

2.12

Transporto priemonių, išskyrus 2.5 ir 2.6 nurodytas transporto priemones, nuoma

 

3 kodas.   Su transporto priemonėmis susijusios išlaidos (išskyrus prie 1 ir 2 kodų nurodytas prekes ir paslaugas)

3.1

Išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

3.1.1

Transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, įsigijimas

3.1.2

Transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, techninė priežiūra

3.1.3

Transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, priedų pirkimas ir įrengimas

3.1.4

Transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, laikymas garaže arba automobilių stovėjimo vietose

3.1.5

Kitos išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

3.2

Išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

3.2.1

Transporto priemonių, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, įsigijimas

3.2.2

Transporto priemonių, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, techninė priežiūra

3.2.3

Transporto priemonių, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, priedų pirkimas ir įrengimas

3.2.4

Transporto priemonių, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones, laikymas garaže arba automobilių stovėjimo vietose

3.2.5

Kitos išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

3.2.6

Lengvieji automobiliai

3.2.7

Sunkvežimiai

3.3

Išlaidos, susijusios su už atlygį keleivius vežančiomis transporto priemonėmis

3.3.1

Už atlygį keleivius vežančių transporto priemonių įsigijimas

3.3.2

Už atlygį keleivius vežančių transporto priemonių techninė priežiūra

3.3.3

Už atlygį keleivius vežančių transporto priemonių priedų pirkimas ir įrengimas

3.3.4

Už atlygį keleivius vežančių transporto priemonių laikymas garaže arba automobilių stovėjimo vietose

3.3.5

Kitos išlaidos, susijusios su už atlygį keleivius vežančiomis transporto priemonėmis

3.4

Su krovininėmis transporto priemonėmis susijusios išlaidos

3.4.1

Krovininių transporto priemonių įsigijimas

3.4.2

Krovininių transporto priemonių techninė priežiūra

3.4.3

Krovininių transporto priemonių laikymas garaže arba automobilių stovėjimo vietose

3.4.4

Išlaidos, susijusios su krovininėmis transporto priemonėmis, išskyrus 3.4.1, 3.4.2 ir 3.4.3 nurodytas transporto priemones

3.5

Keleivinių ir universaliųjų automobilių techninė priežiūra

3.5.1

Naudojamos tik komerciniais tikslais

3.5.2

Iš dalies naudojamos komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti ar nuomai

3.5.3

Iš dalies naudojamos kitais nei 3.5.2 nurodytais verslo tikslais

3.6

Motociklų, priekabinių namelių ir pramoginių bei sportinių laivų, taip pat orlaivių, kurių masė didesnė kaip 1 550 kg, techninė priežiūra

3.6.1

Naudojami komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti, nuomai

3.6.2

Naudojami kitais komerciniais tikslais

3.7

Išlaidos, išskyrus techninės priežiūros, laikymo garaže ir stovėjimo aikštelėse išlaidas, susijusios su keleiviniais ir universaliaisiais automobiliais

3.7.1

Naudojami tik komerciniais tikslais

3.7.2

Iš dalies naudojami komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti ar nuomai

3.7.3

Iš dalies naudojami kitais nei 3.7.2 nurodytais verslo tikslais

3.8

Išlaidos, išskyrus techninės priežiūros, laikymo garaže ir automobilių stovėjimo aikštelėse išlaidas, susijusios su motociklais, priekabiniais nameliais ir pramoginiais bei sportiniais laivais, taip pat orlaiviais, kurių masė didesnė kaip 1 550 kg

3.8.1

Naudojami komerciniam keleivių vežimui, mokymui vairuoti, nuomai ar perpardavimui

3.8.2

Naudojami kitais komerciniais tikslais

3.9

M1 klasės keleivinių automobilių įsigijimas

 

3.10

M1 klasės keleivinių automobilių priedų įsigijimas, įskaitant jų surinkimą ir įrengimą

 

3.11

Išlaidos, susijusios su daugiau kaip 9 vietų keleivinėmis transporto priemonėmis arba su krovininėmis transporto priemonėmis

 

3.12

Išlaidos, susijusios su mažiau kaip 9 vietų komerciniam vežimui naudojamomis keleivinėmis transporto priemonėmis

 

3.13

Išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurioms netaikomi teisės į atskaitą apribojimai

 

3.14

Išlaidos, susijusios su transporto priemonėmis, kurioms taikomi teisės į atskaitą apribojimai

 

3.15

Keleivinių transporto priemonių, išskyrus keleivinius ir universaliuosius automobilius, motociklus, priekabinius namelius ir pramoginius bei sportinius laivus, taip pat orlaivius, kurių masė didesnė kaip 1 550 kg, techninė priežiūra

 

3.16

Keleivinių transporto priemonių laikymas garaže arba automobilių stovėjimo vietose

 

3.17

Išlaidos, išskyrus techninės priežiūros, laikymo garaže ir automobilių stovėjimo vietose išlaidas, susijusios su transporto priemonėmis, išskyrus keleivinius ir universaliuosius automobilius, motociklus, priekabinius namelius ir pramoginius bei sportinius laivus, taip pat orlaivius, kurių masė didesnė kaip 1 550 kg

 

4 kodas.   Kelių rinkliavos ir mokesčiai

4.1

Kelių rinkliavos, taikomos transporto priemonėms, kurių masė didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

 

4.2

Kelių rinkliavos, taikomos transporto priemonėms, kurių masė ne didesnė kaip 3 500 kg, išskyrus už atlygį keleivius vežančias transporto priemones

4.2.1

Lengvieji automobiliai

4.2.2

Sunkvežimiai

4.3

Kelių rinkliavos, taikomos už atlygį keleivius vežančioms transporto priemonėms

 

4.4

Kelių rinkliavos, taikomos visoms per Didžiojo Belto tiltą važiuojančioms transporto priemonėms

 

4.5

Kelių rinkliavos, taikomos visoms per Zundo tiltą važiuojančioms transporto priemonėms

 

4.6

Kelių rinkliavos, taikomos daugiau kaip 9 vietų už atlygį keleivius vežančioms keleivinėms transporto priemonėms

 

4.7

Kelių rinkliavos, taikomos mažiau kaip 9 vietų už atlygį keleivius vežančioms keleivinėms transporto priemonėms

 

4.8

Kelių rinkliavos, taikomos transporto priemonėms, naudojamoms per konferenciją, mugę, parodą ar kongresą

4.8.1

Renginio organizatoriaus

4.8.2

Renginio dalyvio, kai sąskaitą tiesiogiai pateikia organizatorius

5 kodas.   Kelionės išlaidos, pavyzdžiui, taksi ir viešojo transporto išlaidos

5.1

Apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo

 

5.2

Ne apmokestinamojo asmens ir ne apmokestinamojo asmens darbuotojo

 

5.3

Apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo per konferenciją, mugę, parodą ar kongresą

5.3.1

Renginio organizatoriaus

5.3.2

Renginio dalyvio, kai sąskaitą tiesiogiai pateikia organizatorius

6 kodas.   Apgyvendinimas

6.1

Apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo apgyvendinimo išlaidos

 

6.2

Ne apmokestinamojo asmens ir ne apmokestinamojo asmens darbuotojo apgyvendinimo išlaidos

 

6.3

Verslo konferencijose dalyvaujančio apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo apgyvendinimo išlaidos

 

6.4

Konferencijoje, mugėje, parodoje ar kongrese dalyvaujančio apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo apgyvendinimo išlaidos

6.4.1

Renginio organizatoriaus

6.4.2

Renginio dalyvio, kai sąskaitą tiesiogiai pateikia organizatorius

6.5

Prekes arba paslaugas tiekiančio (teikiančio) apmokestinamojo asmens darbuotojo apgyvendinimo išlaidos

 

6.6

Apgyvendinimo subrangos pagrindu išlaidos

 

6.7

Apgyvendinimo išlaidos, išskyrus 6.5 arba 6.6 nurodytas išlaidas

 

7 kodas.   Maistas, gėrimai ir maitinimo paslaugos

7.1

Viešbučių, barų, restoranų ir pensionų tiekiamas maistas ir gėrimai, įskaitant pusryčius

7.1.1

Apmokestinamojo asmens arba apmokestinamojo asmens darbuotojo

7.1.2

Ne apmokestinamojo asmens ir ne apmokestinamojo asmens darbuotojo

7.2

Konferencijose, mugėse, parodose ar kongresuose tiekiamas maistas ir gėrimai

7.2.1

Renginio organizatoriaus

7.2.2

Renginio dalyvio, kai sąskaitą tiesiogiai pateikia organizatorius

7.3

Prekes arba paslaugas tiekiančio (teikiančio) apmokestinamojo asmens darbuotojo maisto ir gėrimų išlaidos

 

7.4

Tolesniam tiekimui įsigyjamos maitinimo paslaugos

 

7.5

Maisto, gėrimų arba maitinimo paslaugų, išskyrus 7.2, 7.3 ir 7.4 nurodytas paslaugas, įsigijimas

 

8 kodas.   Leidimas patekti į muges ir parodas

8.1

Apmokestinamajam asmeniui arba apmokestinamojo asmens darbuotojui

 

8.2

Ne apmokestinamajam asmeniui ir ne apmokestinamojo asmens darbuotojui

 

9 kodas.   Išlaidos prabangos prekėms, pramogoms ir pasilinksminimams

9.1

Alkoholio įsigijimas

 

9.2

Tabako gaminių įsigijimas

 

9.3

Išlaidos priėmimams ir pasilinksminimams

9.3.1

Reklamos tikslais

9.3.2

Ne reklamos tikslais

9.4

Pramoginių laivų techninės priežiūros išlaidos

 

9.5

Išlaidos meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams

 

9.6

Reklamos išlaidos prabangos prekėms, pramogoms ir pasilinksminimams

 

9.7

Išlaidos prabangos prekėms, pramogoms ir pasilinksminimams, išskyrus 9.1, 9.2 ir 9.3 nurodytas išlaidas

 

10 kodas.   Kita

10.1

Įrankiai

 

10.2

Garantinis taisymas

 

10.3

Su švietimu susijusios paslaugos

 

10.4

Su turtu susiję darbai

10.4.1

Su nekilnojamuoju turtu susiję darbai

10.4.2

Su nekilnojamuoju turtu, kuris naudojamas kaip gyvenamoji vieta, susiję darbai

10.4.3

Su kilnojamuoju turtu susiję darbai, išskyrus kodu 3 žymimus darbus

10.5

Turto įsigijimas arba nuoma

10.5.1

Nekilnojamojo turto pirkimas arba nuoma

10.5.2

Nekilnojamojo turto, kuris naudojamas kaip gyvenamoji, pasilinksminimo ar poilsio vieta, įsigijimas arba nuoma

10.5.3

Kilnojamojo turto, kuris naudojamas kaip gyvenamoji, pasilinksminimo ar poilsio vieta, įsigijimas arba nuoma

10.5.4

Kilnojamojo turto, išskyrus kodu 2 žymimą kilnojamąjį turtą, įsigijimas arba nuoma

10.6

Vandens, dujų arba elektros tiekimas per skirstymo tinklą

 

10.7

Mažos vertės dovanos

 

10.8

Biuro išlaidos

 

10.9

Dalyvavimas mugėse ir seminaruose, švietimas ir mokymas

10.9.1

Mugės

10.9.2

Seminarai

10.9.3

Švietimas

10.9.4

Mokymas

10.10

Papildomos vienodo dydžio sumos už ūkinius gyvūnus ir žemės ūkio produkciją

 

10.11

Pašto siuntų siuntimo į ne ES valstybes išlaidos

 

10.12

Su apgyvendinimu susijusios fakso ir telefono išlaidos

 

10.13

Kelionių organizatoriaus įsigytos prekės ir paslaugos, skirtos tiesiogiai keliautojui

 

10.14

Perparduoti įsigytos prekės, išskyrus 1.6 nurodytas prekes

 

10.15

Perparduoti įsigytos paslaugos, išskyrus 6.6 ir 7.4 nurodytas paslaugas

 

10.16

Su turtu susiję darbai

10.16.1

Su nekilnojamuoju turtu, kuris naudojamas kaip gyvenamoji, pramogų arba poilsio vieta, susiję darbai

10.16.2

Su nekilnojamuoju turtu, išskyrus 10.16.1 nurodytą turtą, susiję darbai

10.16.3

Darbai, susiję su kilnojamuoju turtu, susijusiu su 10.16.1 nurodytu nekilnojamuoju turtu arba tame nekilnojamajame turte naudojamu kilnojamuoju turtu

10.16.4

Su kilnojamuoju turtu, išskyrus 10.16.3 nurodytą turtą, susiję darbai

10.17

Turto išlaidos

10.17.1

Nekilnojamojo turto, kuris naudojamas kaip gyvenamoji, pasilinksminimo ar poilsio vieta, išlaidos

10.17.2

Nekilnojamojo turto, išskyrus 10.17.1 nurodytą turtą, išlaidos


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1175/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Aglio Bianco Polesano (SKVN)]

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Aglio Bianco Polesano“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 104, 2009 5 6, p. 16.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

ITALIJA

Aglio Bianco Polesano (SKVN)


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/62


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1176/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Redykołka (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Redykołka“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 103, 2009 5 5, p. 21.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.   Sūriai

LENKIJA

Redykołka (SKVN)


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/64


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1177/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 69 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), ypač į jos 78 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (3), ypač į jos 68 straipsnį.

pasikonsultavusi su Viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 22 d. Sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (4) Taryba patvirtino Susitarimą dėl viešųjų pirkimų (toliau – susitarimas). Susitarimą reikėtų taikyti visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė pasiekia arba viršija susitarime nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos).

(2)

Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB vienas iš tikslų – sudaryti sąlygas, kad perkantieji subjektai ir perkančiosios organizacijos, taikančios minėtas direktyvas, tuo pat metu sugebėtų vykdyti ir susitarime nustatytus įpareigojimus. Todėl tomis direktyvomis nustatytos viešųjų sutarčių ribos, kurioms taip pat taikomas susitarimas, turėtų būti suderintos taip, kad jos atitiktų susitarime nustatytų ribų lygiareikšmę vertę eurais, suapvalintą iki artimiausio tūkstančio.

(3)

Siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytas ribas, kurioms susitarimas netaikomas. Tuo pačiu metu Direktyva 2009/81/EB nustatytos ribos turėtų būti suderintos su patikslintomis ribomis, nustatytomis Direktyvos 2004/17/EB 16 straipsnyje.

(4)

Todėl direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

1.

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „412 000 EUR“ pakeičiama suma „387 000 EUR“;

b)

b punkte suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“.

2.

61 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje suma „412 000 EUR“ pakeičiama suma „387 000 EUR“;

b)

2 dalyje suma „412 000 EUR“ pakeičiama suma „387 000 EUR“.

2 straipsnis

Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte suma „133 000 EUR“ pakeičiama suma „125 000 EUR“;

b)

b punkte suma „206 000 EUR“ pakeičiama suma „193 000 EUR“;

c)

c punkte suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“.

2.

8 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“;

b)

b punkte suma „206 000 EUR“ pakeičiama suma „193 000 EUR“.

3.

56 straipsnyje suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“.

4.

63 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“.

5.

67 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte suma „133 000 EUR“ pakeičiama suma „125 000 EUR“;

b)

b punkte suma „206 000 EUR“ pakeičiama suma „193 000 EUR“;

c)

c punkte suma „206 000 EUR“ pakeičiama suma „193 000 EUR“.

3 straipsnis

Direktyvos 2009/81/EB 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

a punkte suma „412 000 EUR“ pakeičiama suma „387 000 EUR“.

2.

b punkte suma „5 150 000 EUR“ pakeičiama suma „4 845 000 EUR“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(3)  OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 1.


DIREKTYVOS

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/66


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/152/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos karbendazimo įrašymo į I priedą termino pabaigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2006/135/EB (2) karbendazimas buvo įrašytas į Direktyvos 91/414/EEB I priedo veikliųjų medžiagų sąrašą. Įrašo galiojimas baigiasi 2009 m. gruodžio 31 d.

(2)

Paprašius, medžiagai skirto įrašo galiojimas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui. 2007 m. rugpjūčio 6 d. Komisija gavo pranešėjo prašymą pratęsti šiai medžiagai skirto įrašo galiojimo laiką.

(3)

2008 m. sausio 10 d. pranešėjas ataskaitas rengiančiai valstybei narei Vokietijai pateikė prašymą pagrindžiančius techninius dokumentus. 2009 m. liepos 27 d. Vokietija pateikė pakartotinio vertinimo ataskaitos projektą. Reikia, kad Europos maisto saugos tarnyba atliktų tarpusavio vertinimą.

(4)

Pratęsimo procedūros neįmanoma atlikti anksčiau nei baigsis karbendazimo įrašo galiojimo terminas, o prašymas pratęsti galiojimą pateiktas pakankamai anksti, todėl, remiantis Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 5 dalimi, pratęsti turėtų būti leista tokiam laikotarpiui, kuris būtinas minėtai procedūrai atlikti.

(5)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedo 149 eilutės (karbendazimas (nenurodyta stereochemija) CAS Nr. 10605-21-7 CIPAC Nr. 263) šeštoje skiltyje (įrašymo termino pabaiga) žodžiai „2009 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „2010 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 349, 2006 12 12, p. 37.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/67


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/153/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedo nuostatas dėl veikliosios medžiagos – hidrolizuotų baltymų – bendrojo pavadinimo ir grynumo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/414/EEB buvo iš dalies pakeista Komisijos direktyva 2008/127/EB (2), kad būtų įtraukti tam tikri hidrolizuoti baltymai.

(2)

Ataskaitą rengianti valstybė narė gavo papildomos su hidrolizuotais baltymais susijusios informacijos. Paaiškėjo, kad hidrolizuotus baltymus galima gauti iš įvairių organinių junginių. Todėl tikslinga nurodyti bendrąjį pavadinimą ir grynumo specifikacijas, kaip nurodyta hidrolizuotų baltymų peržiūros ataskaitoje.

(3)

Todėl Direktyva 91/414/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 28 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. kovo 1 d.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 344, 2008 12 20, p. 89.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo 240 eilutė pakeičiama taip:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„240

Hidrolizuoti baltymai

CAS nr. nepriskirtas

CIPAC nr. nepriskirtas

Nėra

Peržiūros ataskaita (SANCO/2615/2008)

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip atraktantą. Gyvūninės kilmės hidrolizuoti baltymai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į hidrolizuotų baltymų (SANCO/2615/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitoje.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/69


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/154/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga ciflufenamidas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. kovo 17 d. pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį Jungtinė Karalystė gavo bendrovės „Nisso Chemical Europe GmbH“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą ciflufenamidą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 2003/636/EB (2) patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu duomenims ir informacijai keliamus reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose.

(2)

Šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja 2006 m. sausio 30 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą.

(3)

Valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) kartu peržiūrėjo šią vertinimo ataskaitą ir 2009 m. balandžio 8 d. pateikė Komisijai kaip EMST mokslinę ataskaitą dėl ciflufenamido (3). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2009 m. spalio 2 d. pateikė kaip Komisijos ciflufenamido peržiūros ataskaitą.

(4)

Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra ciflufenamido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose bei 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, visų pirma tais naudojimo atvejais, kurie buvo ištirti ir išsamiai aprašyti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga įtraukti ciflufenamidą į tos direktyvos I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse galėtų būti registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų reikalavimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos peržiūrėtų galiojančias laikinąsias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra ciflufenamido, registracijas, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje, nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės turėtų pakeisti galiojančias laikinąsias registracijas nuolat galiojančiomis registracijomis, jas iš dalies keisti arba panaikinti pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį vadovaujantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytais vienodais principais kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikiamas ir įvertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(6)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. spalio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2010 m. rugsėjo 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ciflufenamido, registracijas. Iki tos dienos jos pirmiausia tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nustatytų su ciflufenamidu susijusių reikalavimų, išskyrus nustatytuosius šios veikliosios medžiagos įrašo B dalyje, ir ar registracijos savininkas turi visą dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos II priede nustatytus reikalavimus, arba gali juo naudotis pagal tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje ciflufenamidas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 31 d., valstybės narės iš naujo įvertina pagal vienodus principus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB VI priede, vadovaudamosi dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos III priedo reikalavimus, ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su ciflufenamidu. Remdamosi tuo vertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Tai nustačiusios valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje ciflufenamidas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d., arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje ciflufenamidas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją iki 2011 m. rugsėjo 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui skirtos dienos, nustatytos atitinkama direktyva ar direktyvomis, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2010 m. balandžio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 221, 2003 9 4, p. 42.

(3)  Bendros veikliosios medžiagos pesticido ciflufenamido keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvados, EMST mokslinė ataskaita (2009) 258, p. 1–99.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įterpiamas šis įrašas:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„302

Ciflufenamidas

CAS Nr.: 180409–60–3

CIPAC Nr.: 759

(Z)-N-[α-(ciklopropilmetoksiimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluormetil)benzil]-2-fenilacetamidas

> 980 g/kg

2010 m. balandžio 1 d.

2020 m. kovo 31 d.

A DALIS

Galima įregistruoti tik kaip fungicidą.

B DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į ciflufenamido peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. spalio 2 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama vietovėse, kurių dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos yra lengvai pažeidžiamos.

Prireikus, registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Kita informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ar specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/72


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/155/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos metazachloro grynumo laipsnio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Po tyrimo, kurį atliekant Jungtinė Karalystė buvo ataskaitą rengianti valstybė narė, Komisijos direktyva 2008/116/EB (2) į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtraukta veiklioji medžiaga metazachloras. Šiai medžiagai Direktyva 2008/116/EB buvo nustatytas didžiausias leistinas 0,01 % tolueno kaip gamybinės priemaišos kiekis. Nustatant kiekį buvo remtasi pareiškėjo pateikta specifikacija.

(2)

Pareiškėjas paprašė padaryti Direktyvos 91/414/EEB pakeitimą, kuriuo būtų nustatytas 0,05 % didžiausias leistinas kiekis. Prašymui pagrįsti buvo pateikta reikiama informacija. 2009 m. vasario 2 d. ataskaitą rengianti valstybė narė pateikė vertinimo ataskaitos projekto papildymą (3), kuriame pateikė išvadą, kad didžiausias leistinas 0,05 % kiekis nekelia jokio pavojaus, palyginti su tais pavojais, į kuriuos Komisija jau atsižvelgė šiai medžiagai skirtoje peržiūros ataskaitoje.

(3)

Todėl didžiausias leistinas tolueno kaip gamybinės priemaišos kiekis turėtų būti padidintas iki 0,05 %.

(4)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(5)

Kadangi ši direktyva turėtų būti pradėta taikyti tą pačią datą kaip ir direktyva 2008/116/EB, direktyva turėtų įsigalioti kuo greičiau.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedo 223 eilutėje (metazachloras) 4 stulpelyje (grynumas) tekstas „0,01 %“ keičiamas tekstu „0,05 %“.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. vasario 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 337, 2008 12 16, p. 86.

(3)  2 papildymas, 2009 m. sausio mėn., 4 tomas, Jungtinės Karalystės ataskaitos ir siūlomo sprendimo, Komisijai pateikto pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalį, C priedas.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/73


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

dėl Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo 2014 m. lapkričio 1 d.–2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir nuo 2017 m. balandžio 1 d.

(2009/857/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

kadangi:

(1)

Reikėtų priimti nuostatas, leidžiančias sklandžiai pereiti nuo sprendimų priėmimo Taryboje kvalifikuota balsų dauguma sistemos, kaip apibrėžta Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje, kuri bus toliau taikoma iki 2014 m. spalio 31 d., prie balsavimo sistemos, numatytos Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalyje, kuri bus taikoma nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įskaitant, pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. kovo 31 d., konkrečias nuostatas, numatytas minėto protokolo 3 straipsnio 2 dalyje.

(2)

Primenama, kad Taryba nuolat deda visas pastangas stiprindama kvalifikuota balsų dauguma priimamų sprendimų demokratinį teisėtumą,

NUSPRENDĖ:

1   SKIRSNIS

NUOSTATOS, TAIKOMOS NUO 2014 M. LAPKRIČIO 1 D. IKI 2017 M. KOVO 31 D.

1 straipsnis

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d., jei Tarybos nariai, atstovaujantys:

a)

ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams gyventojų arba

b)

ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams valstybių narių skaičiaus,

reikalingo sudaryti sprendimą blokuojančią mažumą, taikant Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalį, prieštarauja akto priėmimui Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, Taryba svarsto šį klausimą.

2 straipsnis

Vykstant šiems svarstymams Taryba daro viską, kas yra jos galioje, kad per tinkamą laikotarpį ir nepažeisdama Sąjungos teisės nustatytų privalomų terminų, priimtų tinkamą sprendimą 1 straipsnyje nurodytų Tarybos narių iškeltais klausimais.

3 straipsnis

Šiuo tikslu Tarybos pirmininkas, padedamas Komisijos ir laikydamasis Tarybos darbo tvarkos taisyklių, imasi bet kokios iniciatyvos, reikalingos siekiant palengvinti susitarimo didesne balsų dauguma priėmimą Taryboje. Tarybos nariai jam padeda.

2   SKIRSNIS

NUOSTATOS, TAIKOMOS NUO 2017 M. BALANDŽIO 1 D.

4 straipsnis

Nuo 2017 m. balandžio 1 d., jei Tarybos nariai, atstovaujantys:

a)

ne mažiau kaip 55 % gyventojų arba

b)

ne mažiau kaip 55 % valstybių narių skaičiaus,

reikalingo sudaryti sprendimą blokuojančią mažumą, taikant Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalį, prieštarauja akto priėmimui Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, Taryba svarsto šį klausimą.

5 straipsnis

Vykstant šiems svarstymams Taryba daro viską, kas yra jos galioje, kad per tinkamą laikotarpį ir nepažeisdama Sąjungos teisės nustatytų privalomų terminų, priimtų tinkamą sprendimą 4 straipsnyje nurodytų Tarybos narių iškeltais klausimais.

6 straipsnis

Šiuo tikslu Tarybos pirmininkas, padedamas Komisijos ir laikydamasis Tarybos darbo tvarkos taisyklių, imasi bet kokios iniciatyvos, reikalingos siekiant palengvinti susitarimo didesne balsų dauguma priėmimą Taryboje. Tarybos nariai jam padeda.

3   SKIRSNIS

ĮSIGALIOJIMAS

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja Lisabonos sutarties įsigaliojimo dieną.

Priimta Briuselyje 2007 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


Komisija

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/75


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 27 d.

kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2009 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2008/897/EB nuostatos dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos kai kurioms valstybėms narėms šiuo sprendimu ir Sprendimu 2009/560/EB patvirtintoms programoms vykdyti, perskirstymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9193)

(2009/858/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2009/470/EB nustatytos procedūros, reglamentuojančios Bendrijos finansinę paramą gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms vykdyti.

(2)

2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimu 2008/897/EB, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2009 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatoma Bendrijos finansinė parama (2), patvirtintos tam tikros nacionalinės programos ir kiekvienai valstybių narių pateiktai programai nustatyta Bendrijos finansinės paramos norma ir didžiausia galima suma.

(3)

2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimu 2009/560/EB, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2009 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2008/897/EB nuostatos dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto kai kurių valstybių narių šiuo sprendimu patvirtintoms programoms (3), patvirtintos tam tikrų Sprendimu 2008/897/EB patvirtintų nacionalinių programų iš dalies pakeistos versijos.

(4)

Komisija įvertino valstybių narių pateiktas šių programų išlaidų ataskaitas. Šio vertinimo rezultatai rodo, kad kai kurios valstybės narės neišnaudos visų 2009 m. skirtų asignavimų, o kitos išnaudos daugiau nei buvo skirta.

(5)

Todėl Bendrijos finansinė parama keletui iš šių nacionalinių programų turi būti patikslinta. Reikėtų perskirstyti nacionalinėms programoms skirtas lėšas, priskiriant neišnaudotą vienų valstybių narių paramos dalį toms, kurios išnaudos daugiau nei paskirta. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į naujausią informaciją apie išlaidas, kurias patyrė atitinkamos valstybės narės.

(6)

Be to, Rumunija ir Slovakija pateikė iš dalies pakeistas pasiutligės, o Lenkija ir Slovėnija – mėlynojo liežuvio ligos likvidavimo programas.

(7)

Komisija šias iš dalies pakeistas programas įvertino tiek veterinariniu, tiek finansiniu požiūriu. Nustatyta, kad šios programos atitinka tam tikrų Bendrijos veterinarijos teisės aktų nuostatas, visų pirma Sprendime 2008/341/EB nustatytus kriterijus. Todėl šių keturių valstybių narių iš dalies pakeistas programas reikėtų patvirtinti.

(8)

Todėl Sprendimą 2008/897/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2009 m. balandžio 30 d. Lenkijos pateikta iš dalies pakeista mėlynojo liežuvio ligos stebėsenos ir likvidavimo programa šiuo sprendimu patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2 straipsnis

2009 m. liepos 23 d. Slovėnijos pateikta iš dalies pakeista mėlynojo liežuvio ligos stebėsenos ir likvidavimo programa šiuo sprendimu patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

3 straipsnis

2009 m. rugpjūčio 20 d. Rumunijos pateikta iš dalies pakeista pasiutligės likvidavimo programa šiuo sprendimu patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

4 straipsnis

2009 m. rugpjūčio 3 d. Slovakijos pateikta iš dalies pakeista pasiutligės likvidavimo programa šiuo sprendimu patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

5 straipsnis

Sprendimas 2008/897/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

1 400 000 EUR Airijai;

b)

2 500 000 EUR Ispanijai;“

b)

g punkte: „2 000 000 EUR“ pakeičiami į „1 370 000 EUR“.

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„2.   Iš Bendrijos lėšų kompensuojama 50 % kiekvienos 1 dalyje nurodytos valstybės narės patiriamų išlaidų tuberkulino ir gama interferono tyrimams atlikti bei savininkų patirtai žalai pagal tas programas paskerdus gyvulius atlyginti, neviršijant:

a)

14 000 000 EUR Airijai;

b)

9 100 000 EUR Ispanijai;

c)

2 900 000 EUR Italijai;

d)

120 000 EUR Lenkijai;

e)

200 000 EUR Portugalijai.“

3)

3 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

3 600 000 EUR Ispanijai;“

4)

4 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

e–g punktai pakeičiami taip:

„e)

16 650 000 EUR Vokietijai;

f)

90 000 EUR Estijai;

g)

60 000 EUR Airijai;“

b)

j–l punktai pakeičiami taip:

„j)

55 000 000 EUR Prancūzijai;

k)

2 000 000 EUR Italijai;

l)

20 000 EUR Latvijai;“

c)

o punkte: „1 400 000 EUR“ pakeičiami į „300 000 EUR“;

d)

r–u punktai pakeičiami taip:

„r)

3 550 000 EUR Austrijai;

s)

100 000 EUR Lenkijai;

t)

2 700 000 EUR Portugalijai;

u)

100 000 EUR Rumunijai;“

e)

w ir x punktai pakeičiami taip:

„w)

490 000 EUR Suomijai;

x)

1 600 000 EUR Švedijai.“

5)

5 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punkte: „1 400 000 EUR“ pakeičiami į „1 600 000 EUR“;

b)

d punkte: „75 000 EUR“ pakeičiami į „140 000 EUR“;

c)

f punkte: „600 000 EUR“ pakeičiami į „350 000 EUR“;

d)

h–m punktai pakeičiami taip:

„h)

700 000 EUR Graikijai;

i)

1 250 000 EUR Ispanijai;

j)

1 450 000 EUR Prancūzijai;

k)

1 700 000 EUR Italijai;

l)

100 000 EUR Kiprui;

m)

90 000 EUR Latvijai;“

e)

q punkte: „1 700 000 EUR“ pakeičiami į „2 350 000 EUR“;

f)

s–u punktai pakeičiami taip:

„s)

4 500 000 EUR Lenkijai;

t)

650 000 EUR Portugalijai;

u)

50 000 EUR Rumunijai;“

6)

6 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

670 000 EUR Prancūzijai;“

7)

8 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

e punkte: „500 000 EUR“ pakeičiami į „250 000 EUR“;

b)

k punkte: „550 000 EUR“ pakeičiami į „1 400 000 EUR“;

c)

s punkte: „50 000 EUR“ pakeičiami į „80 000 EUR“;

d)

v punkte: „400 000 EUR“ pakeičiami į „220 000 EUR“.

8)

9 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a–c punktai pakeičiami taip:

„a)

1 400 000 EUR Belgijai;

b)

350 000 EUR Bulgarijai;

c)

1 050 000 EUR Čekijai;“

b)

g–k punktai pakeičiami taip:

„g)

3 300 000 EUR Airijai;

h)

1 200 000 EUR Graikijai;

i)

5 400 000 EUR Ispanijai;

j)

14 100 000 EUR Prancūzijai;

k)

5 350 000 EUR Italijai;“

c)

m punkte: „230 000 EUR“ pakeičiami į „250 000 EUR“;

d)

r punkte: „2 900 000 EUR“ pakeičiami į „2 600 000 EUR“;

e)

t–v punktai pakeičiami taip:

„t)

790 000 EUR Lenkijai;

u)

1 530 000 EUR Portugalijai;

v)

580 000 EUR Rumunijai;“

f)

x ir y punktai pakeičiami taip:

„x)

500 000 EUR Slovakijai;

y)

500 000 EUR Suomijai;“

g)

za punkte: „5 900 000 EUR“ pakeičiami į „4 600 000 EUR“.

9)

10 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a–c punktai pakeičiami taip:

„a)

1 100 000 EUR Bulgarijai;

b)

500 000 EUR Lietuvai;

c)

880 000 EUR Vengrijai;“

b)

f punkte: „500 000 EUR“ pakeičiami į „760 000 EUR“.

10)

11 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

1 100 000 EUR Lenkijai.“

11)

12 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

1 650 000 EUR Lenkijai.“

12)

13 straipsnio 2 dalies c–e punktai pakeičiami taip:

„c)

870 000 EUR Estijai;

d)

850 000 EUR Latvijai;

e)

550 000 EUR Slovėnijai;“

13)

14 straipsnio 2 dalyje „EUR 175 000“ keičiama „EUR 310 000“.

14)

15 straipsnio 2 dalyje c punktas pakeičiamas taip:

„c)

460 000 EUR Portugalijai.“

15)

15a straipsnio 4 dalyje „EUR 5 400 000“ keičiama „EUR 3 000 000“.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 322, 2008 12 2, p. 39.

(3)  OL L 194, 2009 7 25, p. 56.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/79


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl difenilamino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9262)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/859/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos rinkai teikiami dvejus metus, kol šios medžiagos laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar reikia įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra difenilaminas.

(3)

Difenilamino poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjų pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 10 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas Europos maisto saugos tarnybai (EMST). Ataskaitą apie difenilaminą rengiančia valstybe nare buvo paskirta Airija, o visa reikiama informacija apie šią medžiagą buvo pateikta 2007 m. birželio 20 d.

(4)

Valstybės narės ir EMST darbo grupės posėdyje kartu persvarstė šią vertinimo ataskaitą ir 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikė Komisijai kaip EMST vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos difenilamino keliamos rizikos. Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2009 m. vasario 26 d. pateikė kaip Komisijos difenilamino peržiūros ataskaitą (4).

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą, nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Visų pirma, buvo neįmanoma atlikti patikimo vartotojo sąlyčio vertinimo, nes trūksta duomenų apie tai, ar yra nenustatytų medžiagos metabolitų ir apie jų nuodingumą, o taip pat ir apie galimą nitrozaminų susidarymą saugant veikliąją medžiagą ir perdirbant apdorotus obuolius. Be to, nebuvo duomenų apie liekanų skilimą ir reakcijos produktą perdirbtuose gaminiuose. Todėl remiantis turima informacija buvo neįmanoma padaryti išvados, kad difenilaminas atitiko medžiagų įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau pritarti, kad ši medžiaga būtų įtraukta į priedą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau, nepaisant pranešėjo argumentų, nustatyta, kad minėtosios problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atliktas ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstytas vertinimas neparodė, jog galima tikėtis, kad augalų apsaugos produktai, kuriuose yra difenilamino, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitiktų Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl difenilaminas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojanti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra difenilamino, registracija per nustatytą laikotarpį būtų panaikinta, nebūtų atnaujinama ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra difenilamino, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną, kartu užtikrinant, kad ūkininkai galės naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra difenilamino, 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

(10)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB, kurios išsamios įgyvendinimo taisyklės nustatytos 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 33/2008, nustatančiame išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 6 straipsnio 2 dalies nuostatas siekiant įtraukti difenilaminą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės dėl šiuo sprendimu nustatomų priemonių per Komiteto pirmininko nustatytą terminą, todėl Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl šių priemonių. Kadangi pasibaigus Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytam laikotarpiui Taryba nepriėmė pasiūlytų priemonių ir nenurodė prieštaraujanti joms, šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga difenilaminas neįtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra difenilamino, registracija būtų panaikinta iki 2010 m. gegužės 30 d;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra difenilamino, nebūtų registruojami arba perregistruojami.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 188. „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido difenilamino keliamos rizikos vertinimo“ (pateikta 2008 m. rugsėjo 30 d.).

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/81


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl triazoksido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9271)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/860/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos rinkai teikiami dvejus metus, kol šios medžiagos laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar reikia įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra triazoksidas.

(3)

Triazoksido poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 10 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas Europos maisto saugos tarnybai (EMST). Ataskaitą apie triazoksidą rengiančia valstybe nare buvo paskirta Jungtinė Karalystė, o visa reikiama informacija apie šią medžiagą buvo pateikta 2007 m. birželio 25 d.

(4)

Valstybės narės ir EMST darbo grupės posėdyje kartu persvarstė šią vertinimo ataskaitą ir 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikė Komisijai kaip EMST vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos triazoksido keliamos rizikos (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2009 m. vasario 26 d. pateikė kaip Komisijos triazoksido peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą, nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Visų pirma, buvo neįmanoma atlikti patikimo rizikos vartotojams vertinimo, nes trūksta duomenų nustatyti liekanų su augalais susijusiuose produktuose pobūdį ir galimą liekanų patekimą į gyvūninės kilmės produktus. Be to, remiantis turimais duomenimis neįrodyta, kad ilgalaikė rizika žinduoliams, paukščiams, žuvims ir sliekams yra priimtina. Todėl remiantis turima informacija buvo neįmanoma padaryti išvados, kad triazoksidas atitiko medžiagų įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau pritarti, kad ši medžiaga būtų įtraukta į priedą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau, nepaisant pranešėjo argumentų, nustatyta, kad minėtosios problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atliktas ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstytas vertinimas neparodė, jog galima tikėtis, kad augalų apsaugos produktai, kuriuose yra triazoksido, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitiktų Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl triazoksidas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojanti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triazoksido, registracija per nustatytą laikotarpį būtų panaikinta, nebūtų atnaujinama ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triazoksido, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną, kartu užtikrinant, kad ūkininkai galės naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra triazoksido, 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

(10)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB, kurios išsamios įgyvendinimo taisyklės nustatytos 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 33/2008, nustatančiame išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka (5), 6 straipsnio 2 dalies nuostatas siekiant įtraukti triazoksidą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės dėl šiuo sprendimu nustatomų priemonių per Komiteto pirmininko nustatytą terminą, todėl Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl šių priemonių. Kadangi pasibaigus Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytam laikotarpiui Taryba nepriėmė pasiūlytų priemonių ir nenurodė prieštaraujanti joms, šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga triazoksidas neįtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triazoksido, registracija būtų panaikinta iki 2010 m. gegužės 30 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra triazoksido, nebūtų registruojami arba perregistruojami.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 193. „Bendros peržiūros išvados dėl veikliosios medžiagos pesticido triazoksido keliamos rizikos vertinimo“(pateikta 2008 m. rugsėjo 26 d.).

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/83


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9282)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/861/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) maisto verslo subjektams nustatomos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, grindžiamos, be kita ko, rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais. Jame nustatyta, kad maisto verslo subjektai privalo laikytis tam tikrų šiais principais grindžiamų procedūrų.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 nustatyti konkretūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai maisto verslo subjektams ir papildomos Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytos taisyklės. Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytose taisyklėse nustatyti žalio pieno ir pieno produktų higienos reikalavimai.

(3)

Pagal Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto (toliau – Stojimo aktas) VI priedo 4 skyriaus B dalies c punktą Bulgarijai suteiktas pereinamasis laikotarpis iki 2009 m. gruodžio 31 d., per kurį tam tikros pieno perdirbimo įmonės turi užtikrinti, kad laikomasi šių higienos reikalavimų.

(4)

Tam tikros įmonės, kurioms leista perdirbti žalią pieną ir kurios neatitinka Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų reikalavimų (toliau – reikalavimų neatitinkantis pienas), yra išvardytos Stojimo akto VI priedo priedėlio I skyriuje. Tam tikros įmonės, kurioms leista perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, jei toks perdirbimas vykdomas atskirose gamybos linijose, yra išvardytos šio priedo II skyriuje.

(5)

Pieno gamybos ūkiai, kurie neatitinka Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų higienos reikalavimų, yra išsidėstę visoje Bulgarijos teritorijoje. Per paskutinius metus šiuos reikalavimus atitinkančio žalio pieno, kuris tiekiamas Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms, dalis padidėjo nežymiai.

(6)

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, būtų tikslinga numatyti ribotos trukmės leidžiančią nukrypti nuo Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų reikalavimų nuostatą tam, kad Bulgarija galėtų užtikrinti, jog jos pieno sektorius atitinka šiuos reikalavimus.

(7)

Atsižvelgiant į šią padėtį, tam tikroms šio sprendimo I priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004, turėtų būti leista toliau, taip pat po 2009 m. gruodžio 31 d., perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, jei perdirbimas vykdomas atskirose gamybos linijose. Be to, tam tikroms šio sprendimo II priede išvardytoms pieno perdirbimo įmonėms turėtų būti leista toliau perdirbti reikalavimų neatitinkantį pieną be atskirų gamybos linijų.

(8)

Tačiau iš reikalavimų neatitinkančio pieno pagamintais pieno produktais turėtų būti prekiaujama tik Bulgarijoje arba šie produktai turėtų būti toliau perdirbami pieno perdirbimo įmonėse, kurioms taikoma šiame sprendime nustatyta leidžianti nukrypti nuostata.

(9)

Šiuo sprendimu suteiktas pereinamasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo 2010 m. sausio 1 d. Bulgarijos pieno sektoriaus padėtis turėtų būti peržiūrėta iki šio laikotarpio pabaigos. Todėl Bulgarija turėtų Komisijai teikti metines ataskaitas apie pažangą atnaujinant pieno gamybos ūkius, tiekiančius žalią pieną šios valstybės narės pieno perdirbimo įmonėms, ir reikalavimų neatitinkančio pieno surinkimo ir vežimo sistemą.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime „reikalavimų neatitinkantis pienas“ reiškia žalią pieną, neatitinkantį Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus II ir III poskyriuose nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus II ir III poskyriuose nustatytų reikalavimų, šio sprendimo I priede išvardytos pieno perdirbimo įmonės gali toliau iki 2011 m. gruodžio 31 d. perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, jei reikalavimus atitinkantis ir jų neatitinkantis pienas perdirbami atskirose gamybos linijose.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus II ir III poskyriuose nustatytų reikalavimų, šio sprendimo II priede išvardytos pieno perdirbimo įmonės gali toliau iki 2011 m. gruodžio 31 d. perdirbti reikalavimų neatitinkantį pieną be atskirų gamybos linijų.

4 straipsnis

Iš reikalavimų neatitinkančio pieno pagaminti pieno produktai:

a)

tiekiami tik Bulgarijos vidaus rinkai; arba

b)

toliau perdirbami 2 ir 3 straipsniuose nurodytose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse.

Tokie pieno produktai žymimi sveikumo ar identifikavimo ženklu, kuris skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnyje nustatyto sveikumo ar identifikavimo ženklo.

5 straipsnis

Bulgarija Komisijai teikia metines ataskaitas apie padarytą pažangą užtikrinant, kad Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 atitinka:

a)

gamybos ūkiai, gaminantys reikalavimų neatitinkantį pieną;

b)

reikalavimų neatitinkančio pieno surinkimo ir vežimo sistema.

Pirma metinė ataskaita Komisijai pateikiama ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d., o antra – ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 31 d.

Šioms ataskaitoms naudojama III priede pateikta forma.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

Pieno įmonių, kurioms leista perdirbti reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, kaip nurodyta 2 straipsnyje, sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas / gatvė arba gyvenvietė / regionas

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

„Mlechen ray – 99“ EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET „Zorov–91–Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

5

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa“

7

BG 2512020

„Mizia–Milk“ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

„Serdika – 90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

9

BG 2112001

„Rodopeya – Belev“ EOOD

4700 town Smolyan,

„Traciya“ 1 str.

10

BG 1212001

„S i S – 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

11

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


II PRIEDAS

Pieno įmonių, kurioms leista perdirbti reikalavimų neatitinkantį pieną, kaip nurodyta 3 straipsnyje, sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas / gatvė arba gyvenvietė / regionas

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


III PRIEDAS

5 straipsnyje nurodyta ataskaitos forma

Regionas

Bendras pieno ūkių skaičius 2009 12 31

Pieno ūkių, kurių pienas neatitinka reikalavimų, skaičius 2009 12 31

Reikalavimų neatitinkančių pieno ūkių % 2009 12 31

Bendras pieno ūkių skaičius 2010 11 30

Pieno ūkių, kurių pienas neatitinka reikalavimų, skaičius 2010 11 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno ūkių % 2010 11 30

Bendras pieno ūkių skaičius 2011 9 30

Pieno ūkių, kurių pienas neatitinka reikalavimų, skaičius 2011 9 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno ūkių % 2011 9 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrai Bulgarijoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regionas

Bendras pieno surinkimo punktų skaičius 2009 12 31

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų skaičius 2009 12 31

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų % 2009 12 31

Bendras pieno surinkimo punktų skaičius 2010 11 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų skaičius 2010 11 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų % 2010 11 30

Bendras pieno surinkimo punktų skaičius 2011 9 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų skaičius 2011 9 30

Reikalavimų neatitinkančių pieno surinkimo punktų % 2011 9 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrai Bulgarijoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/90


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keisti Sprendimą 2008/866/EB dėl jo taikymo laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9326)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/862/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (2) buvo priimtas dėl tam tikrų iš Peru importuojamų dvigeldžių moliuskų užkrėtimo hepatito A virusu, kuris buvo nustatyta hepatito A protrūkio tarp žmonių priežastis. Šis sprendimas pirmiausia buvo taikomas iki 2009 m. kovo 31 d., tačiau šis taikymo laikotarpis 2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimu 2009/297/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio (3), buvo pratęstas iki 2009 m. lapkričio 30 d.

(2)

Peru valdžios institucijos pateikė informacijos apie vykdomas taisomąsias priemones, kuriomis siekiama gerinti dvigeldžių moliuskų, skirtų eksportuoti į Bendriją, gamybos kontrolę.

(3)

Siekdama įvertinti vykdomas kontrolės sistemas, kurios taikomos dvigeldžių moliuskų ir žuvininkystės produktų, skirtų eksportuoti į Europos Sąjungą, gamyboje, 2009 m. rugsėjo 7–18 d. Komisija atliko patikrinimą.

(4)

Per atliktą patikrinimą patvirtinta, kad Peru valdžios institucijos imasi taisomųjų priemonių, nurodytų po hepatito A protrūkio pateiktoje informacijoje. Visų pirma šios institucijos peržiūri visą auginimo plotų klasifikaciją, be to, jos patikrins mėginių ėmimo tvarką ir dažnumą vykdant auginimo plotų stebėseną. Peržiūra tebevyksta.

(5)

Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą būtina toliau taikyti Sprendimu 2008/866/EB nustatytas apsaugos priemones, kol Peru valdžios institucijos galutinai įgyvendins taisomąsias priemones, o Komisija atliks tolimesnius patikrinimus vietoje. Todėl tikslinga Sprendimo 2008/866/EB taikymo laikotarpį pratęsti iki 2010 m. lapkričio 30 d., nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų keisti, panaikinti ar pratęsti šių priemonių taikymą atsižvelgiant į bet kokius naujus duomenis, susijusius su besikeičiančia padėtimi Peru ar į Komisijos tarnybų patikrinimų rezultatus.

(6)

Todėl Sprendimą 2008/866/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/866/EB 5 straipsnyje data „2009 m. lapkričio 30 d.“ pakeičiama data „2010 m. lapkričio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 307, 2008 11 18, p. 9.

(3)  OL L 81, 2009 3 27, p. 22.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/91


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl 2010 metų Bendrijos finansinio įnašo į tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų pašarų ir maisto kontrolės srities veiklą

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9343)

(Tekstas autentiškas tik danų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir švedų kalbomis)

(2009/863/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos etaloninėms laboratorijoms maisto ir pašarų kontrolės srityje gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimo 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (2) 28 straipsnį.

(2)

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006, nustatančiame taisykles, pagal kurias teikiama Bendrijos finansinė pagalba Bendrijos etaloninėms maisto ir pašarų tyrimo bei gyvūnų sveikatos sektoriaus laboratorijoms (3), nustatyta, kad Bendrijos finansinis įnašas skiriamas, jei patvirtintos darbo programos yra veiksmingai įvykdytos ir paramos gavėjai visą reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 2 straipsnį Komisijos ir kiekvienos Bendrijos etaloninės laboratorijos santykiai nustatyti partnerystės susitarime, kuris įtvirtinamas daugiamete darbo programa.

(4)

Komisija įvertino Bendrijos etaloninių laboratorijų pateiktas 2010 m. darbo programas ir atitinkamas biudžeto sąmatas.

(5)

Todėl Bendrijos finansinis įnašas turėtų būti skirtas Bendrijos etaloninėms laboratorijoms, siekiant bendrai finansuoti jų veiklą, skirtą vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatytas funkcijas ir pareigas. Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansiniu įnašu turėtų būti finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 1754/2006 nustatomos atitikimo reikalavimams taisyklės Bendrijos etaloninių laboratorijų rengiamiems praktiniams seminarams. Juo taip pat nustatoma finansinė pagalba, kuri teikiama ne daugiau kaip 32 seminaro dalyviams. Nuo šio apribojimo leidžianti nukrypti nuostata pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 3 dalį turėtų būti taikoma tokiai Bendrijos etaloninei laboratorijai, kuriai, kad rengiami praktiniai seminarai duotų geriausius rezultatus, reikalinga parama, norint į praktinius seminarus priimti daugiau nei 32 dalyvius. Leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos, jei viena Bendrijos etaloninė laboratorija, drauge su kita Bendrijos etalonine laboratorija rengdama praktinius seminarus, imasi vadovauti ir atsako už tai.

(7)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (4) dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF). Be to, minėto reglamento 13 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad pagrįstais išimtiniais atvejais, įgyvendinant priemones ir programas, kurioms taikomas 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (5), valstybių narių ir EŽŪGF išmokų gavėjų patirtos administravimo ir darbuotojų išlaidos finansuojamos iš fondo lėšų. Finansinės kontrolės tikslais taikomi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 9, 36 ir 37 straipsniai.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija)Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti pieną ir pieno produktus.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 302 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 23 000 EUR.

2 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Bilthovenas, Nyderlandai)Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti zoonozę (salmoneles).

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 354 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 30 000 EUR.

3 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) (Vigas, Ispanija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, atlikti jūrinių biotoksinų stebėseną.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 260 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

4 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Veimutas, Jungtinė Karalystė) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, atlikti virusinio ir bakteriologinio dvigeldžių moliuskų užkrėtimo stebėseną.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 265 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 35 000 EUR.

5 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti Listeria monocytogenes.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 309 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 22 500 EUR.

6 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti koaguliazę gaminančias Staphylococci, įskaitant Staphylococcus aureus.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 291 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 22 500 EUR.

7 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Istituto Superiore di Sanita (ISS) (Roma, Italija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti Escherichia coli, o taip pat ir verotoksiną gaminančias E. Coli (VTEC).

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 250 381 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 20 000 EUR.

8 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) (Upsala, Švedija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, atlikti Campylobacter stebėseną.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 275 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 30 000 EUR.

9 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Istituto Superiore di Sanita (ISS) (Roma, Italija)Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su parazitų (ypač Trichinella, Echinococcus ir Anisakis) analize ir tyrimu, vykdyti.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 312 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 30 000 EUR.

10 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Kopenhaga, Danija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, atlikti atsparumo mikrobams stebėseną.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 370 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 27 000 EUR.

11 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) (Žanblu, Belgija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti gyvulinius baltymus pašaruose.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 525 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 30 000 EUR.

12 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) (Bilthovenas, Nyderlandai) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su tam tikrų Tarybos direktyvos 96/23/EB (6) I priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I skirsnio 12 punkto a papunktyje nurodytų cheminių medžiagų liekanomis, vykdyti.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 450 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

13 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (Fužeras, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su tam tikrų Direktyvos 96/23/EB I priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I skirsnio 12 punkto a papunktyje nurodytų cheminių medžiagų liekanomis, vykdyti.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 450 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

14 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) (Berlynas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su tam tikrų Direktyvos 96/23/EB I priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I skirsnio 12 punkto a papunktyje nurodytų cheminių medžiagų liekanomis, vykdyti.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 450 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

15 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Istituto Superiore di Sanità (Roma, Italija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su tam tikrų Direktyvos 96/23/EB I priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I skirsnio 12 punkto a papunktyje nurodytų cheminių medžiagų liekanomis, vykdyti.

Ši finansinė pagalba 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 275 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

16 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Freiburgas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti pesticidų liekanas gyvūninės kilmės maiste ir daug riebalų turinčiuose gaminiuose.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 198 900 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši pagalba neviršija 25 000 EUR.

17 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Kopenhaga, Danija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti pesticidų liekanas grūdinėse kultūrose ir pašaruose.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 198 900 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 25 000 EUR.

18 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Ispanijos Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti pesticidų liekanas vaisiuose ir daržovėse, įskaitant daug vandens ir rūgščių turinčius produktus.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 445 840 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 45 000 EUR.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 1 dalies, 1 dalyje nurodyta laboratorija turi teisę prašyti finansinės pagalbos šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems praktiniams seminarams rengti, norint į vieną bendrai rengiamą praktinį seminarą priimti ne daugiau nei 50 dalyvių.

19 straipsnis

Bendrija skiria finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Štutgartas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pesticidų liekanų analizei ir tyrimui, taikant pavienių pesticidų liekanų nustatymo metodus.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 352 000 EUR.

20 straipsnis

1.   Bendrija skiria finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Freiburgas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, analizuoti ir tirti dioksinus ir PCB pašaruose ir maisto produktuose.

Šis finansinis įnašas 2010 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 432 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje numatytos didžiausios sumos, Bendrija skiria finansinį įnašą 1 dalyje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 55 410 EUR.

21 straipsnis

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, 1–21 straipsniuose nurodytu Bendrijos finansiniu įnašu finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

22 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

pieno ir pieno produktų tyrimui: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

zoonozės (salmonelių) analizei ir tyrimui: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

jūrinių biotoksinų stebėsenai: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spain,

Virusinio ir bakteriologinio dvigeldžių moliuskų užkrėtimo stebėsenai: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, United Kingdom,

Listeria monocytogenes tyrimui: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

koaguliazę gaminančių Staphylococci, įskaitant Staphylococccus aureus, tyrimui: Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

Escherichia coli, o taip pat ir verotoksiną gaminančių E. Coli (VTEC), tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

Campylobacter stebėsenai: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sweden,

parazitų Trichinella, Echinococcus ir Anisakis tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

atsparumo mikrobams stebėsenai: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Denmark,

gyvulinių baltymų pašaruose tyrimui: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgiuk,

liekanų tyrimui: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

liekanų tyrimui: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, France,

liekanų tyrimui: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Germany,

liekanų tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

pesticidų liekanų gyvūninės kilmės maiste analizei ir tyrimui: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany,

pesticidų liekanų grūdinėse kultūrose analizei ir tyrimui: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Denmark,

pesticidų liekanų vaisiuose ir daržovėse analizei ir tyrimui: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spain,

pesticidų liekanų analizei ir tyrimui taikant pavienių pesticidų liekanų nustatymo metodus: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germany,

dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose analize ir tyrimu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(3)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(5)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(6)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.


1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/97


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keisti Sprendimo 2007/777/EB nuostatas dėl išdžiovintos mėsos importo į Bendriją iš tam tikrų Pietų Afrikos dalių ir Urugvajaus

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9362)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/864/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimu 2007/777/EB, nustatančiu gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius (2), yra nustatytos tam tikrų žmonėms skirtų mėsos produktų siuntų importo į Bendriją taisyklės. Šiuo sprendimu taip pat nustatyti trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių toks importas yra leidžiamas, sąrašai, tinkamumo žmonių maistui ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, ir taisyklės dėl šių produktų kilmės ir jų apdorojimo būdų.

(2)

Minėto sprendimo II priedo 3 dalyje nustatytas trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti į Bendriją išdžiovintą (džiovintą) mėsą ir pasterizuotus mėsos produktus, sąrašas.

(3)

Pagal Sprendimą 2007/777/EB išdžiovintą mėsą, gautą iš naminių galvijų, avių, ožkų ir ūkiuose auginamų medžiojamųjų poranagių gyvūnų (išskyrus kiaules) ir apdorotą specifiniu apdorojimo būdu, leidžiama importuoti į Bendriją iš Pietų Afrikos regiono, kuriame nenustatyta snukio ir nagų ligos atvejų.

(4)

Pietų Afrika paprašė Komisijos leisti importuoti į Bendriją išdžiovintą mėsą, gautą iš laukinių medžiojamųjų poranagių gyvūnų iš to paties Pietų Afrikos regiono, iš kurio jau leista importuoti iš naminių gyvūnų gautus produktus.

(5)

Atlikus keletą Bendrijos patikrinimų Pietų Afrikoje nustatyta, kad šios trečiosios šalies kompetentinga veterinarijos institucija užtikrina reikiamas Bendrijos teisės aktų vykdymo garantijas pagal Direktyvos 2002/99/EB 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą.

(6)

Todėl tikslinga leisti importuoti į Bendriją išdžiovintą mėsą, gautą iš laukinių medžiojamųjų poranagių gyvūnų (išskyrus kiaules) iš Pietų Afrikos regiono, iš kurio jau leista eksportuoti tokius iš naminių gyvūnų gautus produktus, jeigu išdžiovinta mėsa buvo apdorota specifiniu apdorojimo būdu „E“, nurodytu Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje.

(7)

Be to, Urugvajus šiuo metu yra įtrauktas į Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalies sąrašą. Atitinkamai turi būti leista iš šios trečiosios šalies importuoti į Bendriją produktus, gautus iš naminių galvijų mėsos, kuri buvo apdorota specifiniu apdorojimo būdu.

(8)

Urugvajus paprašė Komisijos taip pat leisti į Bendriją iš šios trečiosios šalies importuoti išdžiovintą mėsą, gautą iš naminių galvijų mėsos, kuri buvo apdorota atitinkamu specifiniu apdorojimo būdu.

(9)

Atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos padėtį Urugvajuje, tikslinga leisti iš šios trečiosios šalies į Bendriją importuoti išdžiovintą mėsą, gautą iš naminių galvijų mėsos, kuri buvo apdorota specifiniu apdorojimo būdu „E“, nurodytu Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje.

(10)

Todėl Sprendimą 2007/777/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2 dalyje įrašas „Urugvajus“ pakeičiamas taip: „Urugvajus (1)“ ;

2.

3 dalis pakeičiama šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 312, 2007 11 30, p. 49.


PRIEDAS

3   DALIS

Trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių neleidžiama importuoti tam tikrų rūšių produktus į Bendriją pagal nespecifinio apdorojimo tvarką (A), tačiau iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti išdžiovintą (džiovintą) mėsą ir pasterizuotus mėsos produktus

ISO kodas

Kilmės šalis arba jos dalis

1.

Naminiai galvijai

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji poranagiai gyvūnai (išskyrus kiaules)

Naminės avys/ožkos

1.

Naminės kiaulės

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji poranagiai gyvūnai (kiaulės)

Domestic soliped

1.

Naminiai paukščiai

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji paukščiai

Ratitae genties paukščiai

Naminiai triušiai ir ūkyje auginami leporidae genties gyvūnai

Laukiniai medžiojamieji poranagiai gyvūnai

(išskyrus kiaules)

Laukinės kiaulės

Laukiniai vienanagiai gyvūnai

Laukiniai leporidae genties gyvūnai

(triušiai ir kiškiai)

Laukiniai medžiojamieji paukščiai

Laukiniai medžiojamieji sausumos žinduoliai

(išskyrus kanopinius, vienanagius ir leporidae genties gyvūnus)

AR

Argentina AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibija

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibija NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Urugvajus

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Pietų Afrika

XXX

XXX