ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.306.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. lapkričio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1109/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1110/2009, kuriuo uždraudžiama su Graikijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tunus Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje

3

 

*

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1111/2009, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2010 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 nuostatų

5

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1112/2009, kuriuo sustabdomas licencijos paraiškų dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas teikimas

14

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1113/2009, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

16

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

20

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

21

 

 

2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2009, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/845/EB

 

*

2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Austrija suteikė Lienco rajone veikiančiai įmonei Postbus C 16/07 (ex NN 55/06) (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7034)  ( 1 )

26

 

 

2009/846/EB

 

*

2009 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos administracinio susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo sudarymo

39

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

Kolegijos sprendimas 2009–8, Kuriuo priimamas Eurojustui taikomas finansinis reglamentas

45

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1109/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. lapkričio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

38,6

MA

31,6

MK

37,7

TR

59,0

ZZ

41,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,5

TR

77,7

ZZ

98,7

0709 90 70

MA

57,7

TR

109,5

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

68,7

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

40,9

MA

74,5

TR

76,4

ZZ

61,0

0805 50 10

AR

54,6

TR

71,6

ZA

61,6

ZZ

62,6

0806 10 10

BR

245,4

LB

294,8

TR

143,2

US

293,9

ZZ

244,3

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

MK

22,6

NZ

102,0

US

94,7

ZA

103,1

ZZ

93,0

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1110/2009

2009 m. lapkričio 18 d.

kuriuo uždraudžiama su Graikijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tunus Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus (3), nustatomos kvotos 2009 metams.

(2)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2009 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2009 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 22, 2009 1 26, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

29/T&Q

Valstybė narė

Graikija

Ištekliai

BFT/AE045W

Rūšis

Paprastasis tunas (Thunnus thynnus)

Zona

Atlanto vandenynas į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūra

Data

2009 m. spalio 17 d.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1111/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2010 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 nuostatų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio f ir g punktus kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1992 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles (3), 2 straipsnį Komisija turėtų patvirtinti paskirstymo planą, finansuotiną iš 2010 biudžetiniais metais turimų lėšų. Tame plane kiekvienai priemonę taikančiai valstybei narei visų pirma turėtų būti nustatyta didžiausia lėšų suma, skiriama jos plano daliai įgyvendinti, ir kiekvienos rūšies produkto kiekis, kuris turi būti paimtas iš intervencinių agentūrų turimų atsargų.

(2)

Valstybės narės, ketinančios įgyvendinti 2010 biudžetinių metų paskirstymo planą, pateikė Komisijai pagal Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 1 straipsnį reikalaujamą informaciją.

(3)

Siekiant paskirstyti lėšas, būtina atsižvelgti į valstybių narių patirtį ir į tai, kiek lėšų, joms skirtų ankstesniais metais, tos valstybės narės panaudojo.

(4)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punkte numatyta skirti lėšų produktams, kurių intervencinių atsargų laikinai nėra, įsigyti rinkoje. Kadangi šiuo metu intervencinių agentūrų turimų grūdų atsargų neužtenka, kad jas paskirsčius būtų patenkinti prašymai grūdams ir ryžiams gauti, lėšos turėtų būti paskirstytos taip, kad grūdų ar ryžių būtų galima įsigyti rinkoje, ir taip būtų įgyvendintas 2010 biudžetinių metų paskirstymo planas.

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei valstybė narė neturi produktų, reikalingų metiniam paskirstymo planui įgyvendinti, intervencinių atsargų, tuos produktus galima perkelti iš kitų valstybių narių. Todėl, siekiant įgyvendinti 2010 m. planą, turėtų būti leidžiama perkelti produktus Bendrijos teritorijoje, laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jei produktus numatyta perkelti iš vienos valstybės narės intervencinių atsargų į kitą valstybę narę, veiklos vykdytojai gali siūlyti iš intervencinių atsargų perduodamus produktus jų neperkeldami į prašančią valstybę narę. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 25 straipsnyje numatyta, kad taikant valstybės intervenciją supirkti produktai turėtų būti realizuojami taip, kad būtų išvengta rinkos sutrikimo.

(7)

Dėl dabartinės rinkos situacijos pieno sektoriuje, kuriame vyrauja žemos kainos, įgyvendinant 2010 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirstymo planą neturėtų būti leista pasinaudoti Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, kad dėl tų produktų tiekimo nebūtų sutrikdytos tam tikros jau tinkamai aprūpintos rinkos. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti apribotos veiklos vykdytojams to reglamento 4 straipsnio 2 ir 2a dalyse siūlomos galimybės siekiant, kad labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje skirti pieno produktai atitiktų tam tikrus reikalavimus, susijusius su jų sudėtimi ir jiems pagaminti naudojamu pieno kiekiu. Siekiant stebėti, kaip laikomasi šios taisyklės, valstybės narės savo pažangos ataskaitose turėtų pateikti išsamų paskirstytų produktų sąrašą, juos suskirstydamos į „didelio riebumo“ arba „kitų“ produktų kategorijas.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad pieno produktai iš intervencinių atsargų nepatektų į rinką netinkamu metu, turėtų būti sutrumpintas Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje numatytas laikotarpis, per kurį sviestas ir nugriebto pieno milteliai gali būti paimami iš intervencinių atsargų.

(9)

Atsižvelgiant į 2010 m. paskirstymo plano, pagal kurį Bendrijos teritorijoje turi būti perkelta daug produktų, įgyvendinimo sudėtingumą, tikslinga padidinti Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 3 dalyje numatytą 5 % ribą.

(10)

Siekiant įgyvendinti metinį paskirstymo planą operacinio įvykio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, data turėtų būti viešųjų atsargų administravimo finansinių metų pradžia.

(11)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 2 straipsnio 2 dalį, rengdama metinį paskirstymo planą Komisija konsultavosi su pagrindinėmis organizacijomis, išmanančiomis labiausiai nepasiturinčių Bendrijos asmenų problemas.

(12)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Komisija metinį paskirstymo planą priima iki kiekvienų metų spalio 1 d. Dėl dabartinės rinkos situacijos pieno sektoriuje ir atsižvelgiant į valstybių narių išreikštą tolesnių konsultacijų poreikį, Komisija dar negalėjo priimti paskirstymo plano. Todėl siekiant užtikrinti, kad metinis paskirstymo planas būtų įgyvendintas laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas.

(13)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 27 straipsnį labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje skirti maisto produktai 2010 m. paskirstomi pagal šio reglamento I priede nustatytą metinį paskirstymo planą.

2 straipsnis

Valstybėms narėms skiriamos lėšos grūdams rinkoje įsigyti, siekiant įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytą planą, nustatomos II priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 2 dalies, įgyvendinant 2010 m. paskirstymo planą sviestas ir nugriebto pieno milteliai iš intervencinių sandėlių turi būti paimami nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiuo atveju netaikomas to reglamento 3 straipsnio 2 dalies penktoje pastraipoje numatytas šešiasdešimties dienų terminas, per kurį produktai turi būti paimti.

Tačiau pirma pastraipa netaikoma, kai paskirtas kiekis yra 500 tonų ar mažiau.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 3 dalies, jei įgyvendinant 2010 m. paskirstymo planą daromi pagrįsti pakeitimai yra susiję su 10 % ar didesniu Bendrijos plane įrašytu atskirų produktų kiekiu arba verte, planas persvarstomas.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 4 straipsnio 2 ir 2a dalių, valstybės narės, įgyvendindamos 2010 m. paskirstymo planą, paskirstomus pieno produktus suskirsto į „didelio riebumo“ arba „kitų“ produktų kategorijas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad prie pirmos kategorijos priskiriamų produktų bendras pieno riebalų kiekis sudarytų mažiausiai 20 % bendro produktų svorio ir kad prie antros kategorijos priskiriamų produktų bendram kiekiui pagaminti būtų sunaudotas toks pieno kiekis, kuris sudarytų bent 90 % bendro tų produktų svorio.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 10 straipsnyje numatytoje 2010 m. paskirstymo plano įgyvendinimo pažangos ataskaitoje pateikiamas išsamus paskirstytų produktų sąrašas, kuriame produktai suskirstyti į „didelio riebumo“ arba „kitų“ produktų kategorijas.

5 straipsnis

1.   Šio reglamento III priede išvardytus produktus Bendrijos teritorijoje leidžiama perkelti laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 3 dalies, jei šiame reglamente numatyta, kad nugriebto pieno milteliai arba sviestas bus perkelti iš vienos valstybės narės intervencinių atsargų į kitą valstybę narę, kurioje tie produktai bus naudojami metiniam paskirstymo planui įgyvendinti, veiklos vykdytojas paimtų produktų negali tiekti Bendrijos rinkai pirmiau minėtoje valstybėje narėje, bet juos turės perkelti į antrąją valstybę narę.

6 straipsnis

Siekiant įgyvendinti šio reglamento 1 straipsnyje nurodytą metinį paskirstymo planą, operacinio įvykio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, data – 2009 m. spalio 1 d.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50.


I PRIEDAS

2010 M. PASKIRSTYMO PLANAS

a)

Lėšos, skirtos 2010 m. planui kiekvienoje valstybėje narėje įgyvendinti

(EUR)

Valstybė narė

Paskirstymas

Belgique/België

7 806 433

България

8 565 832

Česká republika

133 893

Eesti

761 012

Éire/Ireland

818 816

Elláda

20 044 478

España

52 623 664

France

78 103 609

Italia

122 456 856

Latvija

5 119 849

Lietuva

8 859 115

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 770 126

Malta

698 841

Polska

97 405 034

Portugal

22 516 761

România

29 951 704

Slovenija

2 619 927

Suomi/Finland

4 636 567

Iš viso

478 000 000

b)

Kiekvienos rūšies produkto kiekis, kuris turi būti paimtas iš Bendrijos intervencinių atsargų ir paskirstytas atitinkamoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į a punkte nustatytas didžiausias sumas

(tonomis)

Valstybė narė

Grūdai

Sviestas

Nugriebto pieno milteliai

Cukrus

Belgique/België

29 067

1 285

1 507

България

54 104

1 724

Česká republika

302

20

22

9

Eesti

5 147

1

Eire/Ireland

350

Elláda

64 397

5 889

España

181 248

9 335

1 603

3 483

France

168 998

13 033

12 050

3 247

Italia

283 206

20 000

18 166

4 006

Latvija

22 951

969

Lietuva

40 317

145

1 212

1 182

Magyarország

95 687

1 938

Malta

4 740

Polska

387 305

1 901

17 952

10 823

Portugal

47 522

5 079

1 826

1 045

România

135 555

4 500

5 577

Slovenija

9 810

600

289

Suomi/Finland

25 371

500

Iš viso

1 555 726

51 148

65 290

34 832

Liuksemburgui skiriamos lėšos pieno milteliams ES rinkoje įsigyti – 101 880 EUR


II PRIEDAS

Valstybėms narėms skiriamos lėšos grūdams Bendrijos rinkoje įsigyti

(EUR)

Valstybė narė

Grūdai

Belgique/België

1 117 572

България

2 080 196

Česká republika

11 600

Eesti

197 884

Éire/Ireland

Elláda

2 475 950

España

6 968 699

France

6 497 704

Italia

10 888 824

Latvija

882 424

Lietuva

1 550 130

Luxembourg

Magyarország

3 679 017

Malta

182 233

Polska

14 891 236

Portugal

1 827 127

România

5 211 876

Slovenija

377 183

Suomi/Finland

975 485

Iš viso

59 815 140


III PRIEDAS

a)

Grūdų kiekis, kurį pagal 2010 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijos teritorijoje

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1.

102 940

SZIF, Česká republika

FEGA, España

2.

87 816

SZIF, Česká republika

FranceAgriMer, France

3.

29 067

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

4.

81 182

BLE, Deutschland

FranceAgriMer, France

5.

31 423

BLE, Deutschland

ARR, Polska

6.

1 022

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

7.

36 172

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

8.

44 239

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

9.

64 397

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

10.

204 593

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

AGEA, Italia

11.

4 740

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

12.

39 351

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

ARR, Polska

13.

11 640

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

IFAP I.P., Portugal

14.

135 555

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

15.

9 810

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

16.

6 852

AMA, Austria

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

17.

65 045

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

FEGA, España

18.

78 613

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

AGEA, Italia

19.

199 816

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

ARR, Polska

20.

13 263

SJV, Sverige

FEGA, España

21.

21 929

SJV, Sverige

Rural Support Service, Latvia

22.

35 882

SJV, Sverige

IFAP I.P., Portugal

b)

Cukraus kiekis, kurį pagal 2010 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijos teritorijoje

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1.

2 129

SZIF, Česká republika

ARR, Polska

2.

397

OFI, Ireland

BIRB, Belgique

3.

995

OFI, Ireland

FranceAgriMer, France

4.

1 724

AGEA, Italia

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

5.

3 483

AGEA, Italia

FEGA, España

6.

2 252

AGEA, Italia

FranceAgriMer, France

7.

1 182

AGEA, Italia

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

8.

1 938

AGEA, Italia

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

9.

8 694

AGEA, Italia

ARR, Polska

10.

1 045

AGEA, Italia

IFAP I.P., Portugal

11.

5 577

AGEA, Italia

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

289

AGEA, Italia

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

c)

Sviesto kiekis, kurį pagal 2010 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijos teritorijoje

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1.

9 894

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

2.

10 106

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

d)

Nugriebto pieno miltelių kiekis, kurį pagal 2010 biudžetinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijos teritorijoje

 

Kiekis

(tonomis)

Turėtojas

Gavėjas

1.

600

SZIF, Česká republika

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

2.

5 889

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

969

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

4.

18 166

FranceAgriMer, France

AGEA, Italia

5.

4 500

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1112/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo sustabdomas licencijos paraiškų dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas teikimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (2), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 kompetentingoms institucijoms 2009 m. lapkričio 1 – lapkričio 7 d. pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis lygus pagal eilės numerį 09.4321 skirtam kiekiui.

(2)

Paraiškų pagal tą eilės numerį 09.4321 teikimas turėtų būti sustabdytas iki prekybos metų pabaigos, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 891/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Licencijos paraiškų, atitinkančių priede nurodytus eilės numerius, teikimas sustabdomas iki 2009-10 m. prekybos metų pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 254 2009 9 26, p. 82.


PRIEDAS

„CXL lengvatinis cukrus“

2009/10 prekybos metai

2009 11 1–2009 11 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4317

Australija

 

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Kitos trečiosios šalys

Sustabdytas

09.4321

Indija

 (1)

Sustabdytas

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


„Balkanų cukrus“

2009/10 prekybos metai

2009 11 1–2009 11 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

 

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas (2)

 (3)

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

09.4328

Kroatija

 (3)

 

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Susidarius ypatingoms sąlygoms importuojamas cukrus ir pramoninis importuojamas cukrus

2009/10 prekybos metai

2009 11 1–2009 11 7 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Rūšis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4380

Susidarius ypatingoms sąlygoms

Sustabdytas

09.4390

Pramoninis

 (4)

Sustabdytas

„—“

:

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


(1)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.

(2)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.

(3)  Kosovas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999.

(4)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1113/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XVI dalyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Eksporto grąžinamosios išmokos už eksportą į Dominikos Respubliką buvo pakeistos atsižvelgus į sumažintus muito mokesčius už importą, kuriam taikoma importo tarifinė kvota pagal Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandumą dėl į Dominikos Respubliką importuojamų pieno miltelių apsaugos (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 98/486/EB (3). Pasikeitus padėčiai Dominikos Respublikos rinkoje ir sustiprėjus konkurencijai pieno miltelių sektoriuje kvota yra nevisiškai panaudojama. Kad kvotos panaudojimas padidėtų, reikėtų panaikinti eksporto grąžinamųjų išmokų už eksportą į Dominikos Respubliką diferenciaciją.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (4) 3 straipsnio 2 dalies sąlygų), ir išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. lapkričio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(3)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(4)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. lapkričio 20 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Nustatomos šios paskirties šalys:

L20

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną ir Jungtines Amerikos Valstijas;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovas (), Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

visos paskirties šalys, išskyrus

a)

trečiąsias šalis: L04, Andorą, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1114/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2009 m. lapkričio 17 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. lapkričio 17 d. pateiktas paraiškas grąžinamoji išmoka už minėto reglamento atitinkamai 1 straipsnio c punkte ir 2 straipsnyje nurodytus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. lapkričio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 614/2009 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu (2) sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 181, 2009 7 14, p. 8.

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

81,9

2

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

111,7

2

BR

106,7

3

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

196,7

32

BR

192,6

34

AR

295,8

1

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

203,5

3

BR

149,3

19

AR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

98,6

13

BR

116,1

8

AR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % viščiukais“ skerdenos

162,2

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

233,4

19

BR

279,0

5

CL

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

340,9

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

218,1

21

BR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1116/2009

2009 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad produktų, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies p punkte ir išvardytų I priedo XVI dalyje, pasaulinės rinkos kainų ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, jeigu šios prekės eksportuojamos šio reglamento XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), nurodyti produktai, kuriems turi būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, jeigu produktai eksportuojami Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio antros pastraipos a punktą, grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto nustatomas tam pačiam laikotarpiui, kuris numatytas šių produktų grąžinamajai išmokai nustatyti, jei jie eksportuojami neperdirbti.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kurio yra prekėje, negali būti didesnės nei grąžinamosios išmokos už tą produktą, kai jis eksportuojamas be tolesnio perdirbimo.

(5)

Tam tikrų pieno produktų, eksportuojamų kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, atveju, iš anksto nustačius didelius grąžinamųjų išmokų dydžius, kyla pavojus neįvykdyti su tokiomis išmokomis susijusių įsipareigojimų. Siekiant to išvengti, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio sudaryti ilgalaikes sutartis. Nustatant konkrečių grąžinamųjų išmokų už šiuos produktus dydžius tuomet, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto, reikėtų sudaryti sąlygas šiems dviems tikslams įgyvendinti.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį prireikus atsižvelgiama į pagalbą ar kitokias lygiaverčio poveikio priemones, pagal reglamentą dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taikomas visose valstybėse narėse pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede, ar panašiems produktams.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnio 1 dalyje numatyta pagalba, skiriama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jeigu įvykdomos tam tikros tokiam pienui ir iš jo pagamintam kazeinui taikomos sąlygos.

(8)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų už pagrindinius produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje ir eksportuojamus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu, dydžiai yra nustatomi, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. lapkričio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. lapkričio 20 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą  (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

0,00

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 33 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 1 dalyje ir 42 straipsnio 1 dalyje.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 26 d.

dėl valstybės pagalbos, kurią Austrija suteikė Lienco rajone veikiančiai įmonei „Postbus“ C 16/07 (ex NN 55/06)

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7034)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/845/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodytus straipsnius (1),

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2002 m. rugpjūčio 2 d. (2) ir 2003 m. rugpjūčio 23 d. (3) raštais privati Austrijos autobusų įmonė pateikė Komisijai skundą dėl valstybės pagalbos, kurią 2002 m. Tirolio viešojo transporto įmonė (vok. Verkehrsverbund Tirol GmbH, toliau – „Verkehrsverbund Tirol“) neva suteikė konkurentei valstybinei įmonei „Postbus AG“ (toliau – „Postbus“). 2005 m. liepos 14 d. raštu (4) Komisija paprašė Austrijos pateikti informaciją apie šį skundą. Prašytą informaciją Austrija pateikė Komisijai 2005 m. spalio 3 d. raštu (5).

(2)

2007 m. gegužės 30 d. raštu (6) Komisija pranešė Austrijai, kad dėl aptariamos priemonės nusprendė pradėti procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija paragino susijusias šalis pateikti savo nuomones (7).

(4)

Savo pastabas Austrija pateikė 2007 m. liepos 18 d. raštu (8).

(5)

2007 m. liepos 24 d. raštu (9) skundo pateikėjas Komisijai pranešė nesąs suinteresuotas toliau nagrinėti šio klausimo.

(6)

Iš kitų susijusių šalių Komisija nuomonių negavo.

2.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠAS

2.1.   Tiriama priemonė

2.1.1.   Aplinkybės

(7)

„Verkehrsverbund Tirol“ – valstybinė įmonė, kuriai taikoma privatinė teisė. Panašios įstaigos veikia visuose kituose regionuose, jos bendrai vadinamos Verkehrsverbundgesellschaften. Šios įstaigos atsako už vežimo autobusais planavimą ir derinimą atitinkamuose regionuose. Pagal Federalinį viešojo vietinio transporto organizavimo įstatymą (vok. Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, ÖPNRV-G) šios įstaigos iš atitinkamos federacinės žemės (vok. Bundesland) gauna metines dotacijas, kad užtikrintų tinkamą viešąjį keleivių vežimą regionuose.

(8)

2002 m. liepos 12 d. įmonės „Verkehrsverbund Tirol“ ir „Postbus“ sudarė viešųjų paslaugų teikimo sutartį dėl keleivių vežimo autobusų maršrutais Nr. 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 ir 5052 Lienco rajone.

(9)

Pagal Austrijos administracinę teisę autobusų naudotojas turi turėti leidimą, kad galėtų vežti autobusų maršrutu. Leidimo išdavimas nepriklauso nuo to, ar sudaroma viešųjų paslaugų teikimo sutartis.

(10)

Prieš sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartį, įmonė „Postbus“ jau turėjo leidimus vežti septyniais į sutartį įtrauktais maršrutais. Įmonė „Postbus“ leidimų kreipėsi savo iniciatyva, nors nebuvo tikrai žinoma, ar jai bus mokama kompensacija. Todėl pagal Austrijos teisės aktus laikoma, kad maršrutais vežama siekiant komercinės naudos (vok. eigenwirtschaftlich). Pagal Austrijos viešųjų pirkimų taisykles svarbu atskirti veiklos vykdymą siekiant komercinės naudos (vok. eigenwirtschaftlich) ir siekiant naudos visuomenei (vok. gemeinwirtschaftlich), nes viešųjų pirkimų taisyklės taikomos tik viešųjų paslaugų teikimo sutartims, sudaromoms vežti maršrutais siekiant naudos visuomenei. Todėl viešųjų paslaugų teikimo sutartis, šio sprendimo dalykas, sudaryta be viešųjų pirkimų konkurso.

2.1.2.   Išsamus tiriamos viešųjų paslaugų teikimo sutarties aprašas

(11)

Sutarties dalykas – mokamas vežimas autobusais, kurį vykdo įmonė „Postbus“. Sutartis atgaline data įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d.; ji sudaryta neterminuotam laikotarpiui. Nuo 2006 m. gruodžio mėn. kiekviena šalis turi teisę, įspėjusi prieš šešis mėnesius, sutartį nutraukti.

(12)

Apskaičiuojant atlyginimą sutartyje išskiriamos paslaugos Bestellleistungen ir Bestandsleistungen.

(13)

Pagal sutartį paslaugos Bestellleistungen yra keleivių vežimo autobusais paslaugos, už kurias mokama nustatyto dydžio kompensacija. Sutarties IV skirsnio 3 skyriuje nustatyta, kad 204 807 km apskaitomi kaip paslaugos Bestellleistungen. Sutarties XIII dalyje nustatyta, kad per metus įmonei „Postbus“ sumokama 527 000 EUR plius PVM. Mokėjimas paskirstomas į dvylika dalių, išmokamų per metus.

(14)

Sutartyje minimos paslaugos Bestandsleistungen yra keleivių vežimo autobusais paslaugos, už kurias mokama iš trijų dalių sudaryta kompensacija. Sutarties IV skirsnio 3 skyriuje nustatyta, kad 952 761 km apskaitomi kaip paslaugos Bestandsleistungen. X skirsnio 2 skyriuje nustatyta, kad 2002 m. kompensacija už paslaugas Bestandsleistungen yra 1 690 000 EUR. X skirsnio 3 skyriuje nurodoma, kad šią kompensaciją sudaro:

a)

kompensacija už jungtį (vok. Verbundabgeltung), kurios dydis kasmet nustatomas kiekvienam maršrutui pagal keleivių skaičių;

b)

įmonei „Postbus“ grąžintos bilietų pardavimo įplaukos be PVM;

c)

Federacinės aplinkos, jaunimo ir šeimos reikalų ministerijos įmokos, kuriomis kompensuojamos moksleivių ir pameistrių bilietų kainų nuolaidos, suteiktos pagal ÖPNRV-G 29 straipsnį, taip pat įmokos pagal ministerijos bei įmonės „Postbus“ susitarimus, sudarytus laikantis Namų ūkių mokesčių kompensavimo įstatymo (vok. Familien Lasten Ausgleichs Gesetz, FLAG) 30 f ir 30 j straipsnių.

(15)

Pirmaisiais sutarties metais nustatytas kompensacijos Verbundabgeltung dydis yra 1 690 000 EUR; iš šios sumos išskaičiuojamos bilietų pardavimo įplaukos bei kompensacijos sumokėtos už vykdomus tarifų įpareigojimus. Sudarydamos sutartį šalys dar nežinojo, kiek bus bilietų pardavimo įplaukų ir kompensacijų už vykdomus tarifų įpareigojimus. Todėl visa kompensacijos Verbundabgeltung suma sutartyje nenustatyta.

(16)

Vadinasi, visa suma už 2002 m., kurią įmonės „Verkehrsverband Tirol“ įmonei „Postbus“ mokėtina suma yra 2 217 000 EUR (įskaitant grąžintas bilietų pardavimo įplaukas). Savo ruožtu įmonė „Postbus“ buvo įpareigota pagal sutartyje nustatytus tvarkaraščius ir ten pat nustatytais maršrutais keleivius autobusais vežti 1 157 568 km. Vidutinė už kilometrą sumokėta kaina – 1,92 EUR.

2.1.3.   Istorinė Austrijos sistemos raida

(17)

Tai, kad daromas skirtumas tarp Bestellleistungen ir Bestandsleistungen, visų pirma paaiškinama įstatymo ÖPNRV-G, kuriame nustatyta, kaip Austrijos kaimo vietovėse organizuojamas ir finansuojamas artimojo susisiekimo viešasis transportas, kūrimo istorija.

(18)

ÖPNRV-G 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybei priklausančios vežimo autobusais įmonės, pavyzdžiui, „Postbus“, turi teisę iki 1999 m. birželio 1 d. gauti federacinės valdžios kompensaciją už patirtus nuostolius (vok. Alteinnahmegarantie).

(19)

Nuo 1999 m. birželio 1 d. federacinė valdžia perveda sumą, kurios dydis atitinka kasmet už viešojo transporto organizavimą atsakingiems subjektams, Verkehrsverbundgesellschaften vadinamoms įstaigoms, pagal Alteinnahmegarantie sumokamą sumą. Pastarieji subjektai šias lėšas naudoja vežimo autobusais paslaugoms užsakyti iš autobusų įmonių. Prieš užsakydamos tokias susisiekimo paslaugas, įstaigos Verkehrsverbundgesellschaften turi suplanuoti susisiekimo paslaugas savo regionuose pagal įstatymo ÖPNRV-G 11, 20 ir 31 straipsnius (įstatymo ÖPNRV-G 10 straipsnio 2 dalis). Šiose nuostatose numatyti veiklos ekonominiai ir kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti viešasis artimojo susisiekimo transportas.

(20)

Nuo 2001 m. federacinės valdžios išmokos įstaigoms Verkehrsverbundgesellschaften kasmet mažinamos penktadaliu (įstatymo ÖPNRV-G 10 straipsnio 3 dalis).

(21)

Įstatymo ÖPNRV-G 14 ir tolesniuose straipsniuose nustatytos įstaigų Verkehrsverbundgesellschaften įsteigimo ir organizavimo sąlygos. Įstatymo ÖPNRV-G 19 straipsnio 1 dalyje įstaigos Verkehrsverbundgesellschaften įpareigotos per penkerius metus nuo 1999 m. sistemą Alteinnahmegarantie pakeisti viešųjų paslaugų teikimo sutarčių sistema.

2.1.4.   Viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatytos kainos pagrindimas

(22)

Prieš pasirašydama viešųjų paslaugų teikimo sutartį, įmonė „Verkehrsverband Tirol“ trimis skirtingais metodais patikrinto, ar sutartyje numatyta kompensacija už viešąsias paslaugas yra pagrįsta. Tie trys metodai tokie: ridos sąnaudų patikrinimas (vok. Prüfung nach Kilometersätzen), sąnaudų normos patikrinimas (vok. Prüfung nach Kostensätzen) ir sąnaudų straipsnių patikrinimas (vok. Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

2.2.   Pradinis Komisijos įvertinimas

(23)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija pareiškė abejonių, ar įmonių „Verkehrsverband“ ir „Postbus“ sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis atitinka vadinamąjį „Altmark“ antrąjį kriterijų (10). Kadangi būtina atitiktis visiems keturiems „Altmark“ kriterijams, Komisija išsamiai nevertino atitikties trečiajam ir ketvirtajam kriterijui, tačiau nusprendė, kad valstybės pagalbos fakto atmesti negalima.

(24)

Dėl galimo tokios valstybės pagalbos suderinamumo su bendrąja rinka sprendime pradėti procedūrą laikoma, kad su bendrąja rinka pagalba gali būti suderinama pagal EB sutarties 73 straipsnį ir 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešųjų paslaugų geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (11) 14 straipsnį. Visų pirma, Komisijos nuomone, įmonei „Postbus“ sumokėtos kompensacijos suma neatrodo didesnė, nei reikia padengti sąnaudoms, kurios susidaro vykdant sutartyje numatytus viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus, atsižvelgiant į tokiu būdu gautas pajamas ir į vykdant įsipareigojimus gautą pagrįsto dydžio pelną.

(25)

Atsižvelgusi į faktus, kad viešojo konkurso nebuvo ir kad tiesioginis įmonės „Postbus“ konkurentas teigė, kad įmonei „Postbus“ mokama pernelyg didelė kompensacija, Komisija manė, kad prieš priimdama galutinę nuomonę dėl to, ar įmonei „Postbus“ permokama, ji turėtų suteikti tam konkurentui ir visoms susijusioms trečiosioms šalims galimybę pareikšti savo nuomones apie Austrijos metodus, kuriais tikrinamos sąnaudos ir siekiama išvengti permokos. Dėl šių priežasčių Komisija pareiškė abejonių, ar įmonei „Postbus“ nepermokėta už viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatytas viešąsias paslaugas.

3.   AUSTRIJOS NUOMONĖ

(26)

Austrijos nuomonė pagrįsta:

a)

„Altmark“ kriterijų ir Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 sąryšiu;

b)

antrojo „Altmark“ kriterijaus taikymu nagrinėjamam atvejui;

c)

trečiojo ir ketvirtojo „Altmark“ kriterijų taikymu nagrinėjamam atvejui, ir ypač metodais, kuriais tikrinamos sąnaudos ir siekiama išvengti permokos;

d)

viešųjų paslaugų teikimo sutarties suderinamumu su Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69.

(27)

Austrijos nuomone, EB sutarties 73 straipsnis ir juo pagrįstas Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 yra EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies lex specialis. Todėl jei viešųjų paslaugų teikimo sutartis atitinka Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnyje nustatytus kriterijus, valstybės pagalbos nėra; vadinasi, aptariamos viešųjų paslaugų teikimo sutarties nereikia tikrinti pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį ir „Altmark“ kriterijus. Austrijos išaiškinimas pagrįstas „Altmark“ sprendimo 37 punktu, kuriame rašoma, kad:

„Pirmiausia reikia išnagrinėti, ar Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 taikytinas transporto paslaugoms, apsvarstytoms pagrindiniame procese. Tik priešingu atveju tikrinama, ar pagrindiniame procese apsvarstytoms dotacijoms taikomos bendrosios Sutarties nuostatos.“

3.1.   Kaip šiuo atveju taikomas antrasis „Altmark“ kriterijus

(28)

Austrijos atstovai argumentuoja, kad net jei Reglamente (EEB) Nr. 1191/69 nerašoma apie valstybės pagalbos faktą, o tik apie tos pagalbos suderinamumą su bendrąja rinka, įmonių „Verkehrsverbund Tirol“ ir „Postbus“ sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis bet kuriuo atveju atitinka keturis „Altmark“ kriterijus.

(29)

Dėl antrojo „Altmark“ kriterijaus Austrijos atstovai paaiškino, kad ir kompensacija už paslaugas Bestellleistungen, ir kompensacija už paslaugas Bestandsleistungen objektyviai ir skaidriai nustatyta iš anksto. Dėl paslaugų Bestellleistungen Austrijos atstovai paaiškino, kad sutartis yra neto sutartis, pagal kurią bendrovei „Postbus“ už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą mokama nekintama 2,57 EUR kaina (12). Todėl kaina nustatyta iš anksto, laikantis objektyvaus ir skaidraus „kainos už nuvažiuotą kilometrą“ kriterijaus.

(30)

Dėl paslaugų Bestandsleistungen Austrijos atstovai paaiškino, kad dėl bendros 1 690 000 mln. EUR už nuvažiuotą 952 761 km kainos šalys taip pat susitarė iš anksto. Iš anksto nenustatyta, kaip trys mokėjimo sudedamosios dalys (pajamos už parduotus bilietus, kompensacija už privalomus tarifus ir kompensacija už integruotą eismo sistemą) paskirstomos tiksliai. Austrijos atstovai tai aiškina pačiu sudedamųjų dalių pobūdžiu: dvi iš tų dalių priklauso nuo pervežtų keleivių skaičiaus, o trečioji yra bendros sutartos kainos ir pirmųjų dviejų sudedamųjų dalių sumos skirtumas.

(31)

Ir šiuo atveju Austrijos atstovai daro išvadą, kad sutartis yra neto sutartis, pagal kurią bendrovei „Postbus“ už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą mokama nustatyto dydžio 1,77 EUR kaina, vadinasi, kaina nustatyta iš anksto laikantis objektyvaus ir skaidraus „kainos už nuvažiuotą kilometrą“ kriterijaus.

3.2.   Kaip šiuo atveju taikomas trečiasis ir ketvirtasis „Altmark“ kriterijai, ypač metodai, kuriais tikrinamos sąnaudos ir siekiama išvengti permokos

(32)

Austrijos atstovai tvirtina, kad įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ užtikrina, kad įmonei „Postbus“ nebūtų permokama, nes lygina įmonei „Postbus“ už kilometrą mokamą kainą su sektoriaus vidutine kaina remdamasi trimis skirtingais metodais: ridos sąnaudų patikrinimu, sąnaudų normos patikrinimu ir sąnaudų straipsnių patikrinimu.

(33)

Atsakyme į raštą dėl sprendimo pradėti procedūrą Austrijos atstovai pateikė Komisijai daugiau informacijos apie du metodus iš visų metodų, kuriais siekiama kontroliuoti transporto paslaugų teikimo sąnaudas ir išvengti permokos, t. y. sąnaudų normos patikrinimą ir sąnaudų straipsnių patikrinimą. Jų nuomone, ridos sąnaudų kontrolės daugiau aiškinti nebūtina (13).

(34)

Austrijos atstovai mano, kad šiais trimis sąnaudų patikrinimais užtikrinama atitiktis ir trečiajam (nepermokėjimas), ir ketvirtajam (vidutinė gerai tvarkoma įmonė) „Altmark“ kriterijui.

3.2.1.   Sąnaudų normų patikrinimas

(35)

Taikydama sąnaudų normos patikrinimo metodą, bendrovė „Verkehrsverbund Tirol“ palygino bendrovės „Postbus“ sąnaudų normas su transporto sektoriaus vidutinėmis sąnaudomis.

(36)

Pagal transporto sektoriaus vidutines sąnaudas bendrovė „Postbus“, vykdydama viešųjų paslaugų teikimo Lienco rajone sutartį, turėtų laikytis tokių sąnaudų rodiklių:

Sąnaudų punktai

Sąnaudos

Personalo sąnaudos

[…] EUR (14)

Degalų ir techninės priežiūros sąnaudos

[…] EUR

Transporto priemonių sąnaudos (nusidėvėjimas)

[…] EUR

Administravimo sąnaudos

[…] EUR

Iš viso

[…] EUR

(37)

Austrijos atstovai pateikė šiuos išsamius sąnaudų normų paaiškinimus.

3.2.1.1.   Personalo sąnaudos

(38)

Austrijoje personalo sąnaudos apskaičiuotos laikant, kad vežti vienu maršrutu reikia 54 290 vairuotojo darbo valandų (vok. Lenkerstunden). Austrijos atstovai paaiškino, kad šis valandų skaičius pagrįstas kilometrais, kuriuos reikia nuvažiuoti pagal tvarkaraštį vežant maršrutu, įskaitant prastovų laiką, tačiau neįskaitant nuvykimo į galines stoteles arba autobusų parkus ir atvykimo iš jų laiko, poilsio laikotarpių ir t. t. Austrijos atstovų duomenimis, įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ nustatė gana ilgą per valandą maršrutu nuvažiuojamą atstumą – 21 km (15), Austrijos vidurkis yra 16–18 km per valandą.

(39)

Austrijos atstovai paaiškino, kad vairavimo valandos bruto tarifas (įskaitant visas mokesčių, rinkliavų, autobusų parkų, techninės priežiūros, administravimo ir papildomas personalo sąnaudas) sudaro […] EUR. Ši suma apskaičiuota taip: autobusų įmonių, kurioms taikoma privatinė teisė, darbuotojams 2002 m. Austrijos kolektyvinėje sutartyje numatytas vidutinis valandos neto užmokestis – 7,55 EUR. Prie šios sumos reikia pirmiausia pridėti priedą už darbą sekmadieniais ir per šventes, užmokestį už viršvalandžius, mokesčius ir socialinės apsaugos įmokas. Priskaičiavus šias papildomas sąnaudas, vidutinis valandos tarifas yra 16,30 EUR.

(40)

Prie šio valandos užmokesčio pridedamas papildomas apytiksliai […] % priedas už autobusų parko, dispečerinės ir administracijos personalo sąnaudas. Su šiomis pridėtinėmis sąnaudomis viena autobuso eksploatavimo valanda kainuoja […] EUR.

(41)

Vairavimo valandų per metus skaičių padauginus iš vidutinio valandos tarifo iš viso gaunama […] EUR (16) personalo sąnaudų.

3.2.1.2.   Degalų ir techninės priežiūros sąnaudos

(42)

Apskaičiuodama degalų ir techninės priežiūros sąnaudas, įmonė „Verkehrsbund Tirol“ laikė, kad kiekvieno nuvažiuoto kilometro (1 157 568 km) sąnaudos yra […] EUR, iš viso tam reikia […] EUR. Į šią sumą įtrauktos visos su transporto priemone susijusios sąnaudos, išskyrus finansavimo, nusidėvėjimo ir kontrolės sąnaudas.

(43)

Austrijos atstovai išsamiai paaiškino savo skaičiavimą. Skaičiuojama remiantis prielaida, kad Lienco rajono maršrutams reikės 4 autobusų (kurio vieno ilgis – 15 m), 100 km suvartojančių 45 litrus degalų, ir 21 autobuso (kurio vieno ilgis – 12 m), 100 km suvartojančio 36 litrus degalų. Apskaičiuota, kad iš viso toks autobusų parkas suvartoja 478 000 litrų degalų. Kai vidutinė dyzelino kaina […] EUR/l, bendrosios degalų sąnaudos – […] EUR.

(44)

Apskaičiuota, kad vienam autobusui reikia […] EUR techninės priežiūros sąnaudų (įskaitant personalo ir medžiagų sąnaudas), iš viso 25 autobusų techninės priežiūros sąnaudos – […] EUR. Kuro ir techninės priežiūros sąnaudų suma lygi […] EUR.

(45)

Atskaitos rodiklį ši suma jau viršija […] EUR. Todėl Austrijos valdžios institucijos daro išvadą, kad degalų ir techninės priežiūros sąnaudų norma įvertinta labai konservatyviai.

3.2.1.3.   Transporto priemonių įsigijimo ir nusidėvėjimo sąnaudos

(46)

[…] EUR transporto priemonių įsigijimo ir nusidėvėjimo sąnaudos pagrįstos šiomis prielaidomis:

a)

vežti maršrutais reikia keturių 15 metrų ilgio autobusų ir dvidešimt vieno 12 metrų ilgio autobuso;

b)

viešųjų paslaugų teikimo sutartyje numatyta, kad vidutinis autobusų parko amžius bus ne didesnis kaip 6 metai ir kad kiekvienais metais atnaujinama 10 % autobusų parko;

c)

12 metrų ilgio autobuso pirkimo kaina yra […] EUR, vidutinės metinės pajamos iš kapitalo yra 5 %, o nusidėvėjimo laikotarpis – 8 metai. Todėl metinė įmoka už vieną transporto priemonę yra […] EUR;

d)

tačiau 1/3 autobusų parko naudojama, nors yra visiškai nusidėvėjusi, nes sutartyje leidžiama transporto priemones naudoti 12 metų. Todėl transporto priemonių įsigijimo ir nusidėvėjimo sąnaudos susijusios tik su 2/3 autobusų parko arba su 16 transporto priemonių.

(47)

Remiantis tokiomis prielaidomis, metinės transporto priemonių įsigijimo ir nusidėvėjimo sąnaudos yra […] EUR (17).

3.2.1.4.   Administravimo sąnaudos

(48)

[…] EUR administravimo sąnaudas įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ apskaičiavo darydama prielaidą, kad jos sudaro […] % visų kitų sąnaudų normų (18). Į šią sumą įtraukta biuro nuoma ir biuro įranga.

3.2.2.   Sąnaudų straipsnių patikrinimas

(49)

Tikrinant įvairius sąnaudų straipsnius, apskaičiuojamas įvairių sąnaudų straipsnių pagrįstumas. Įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ nustatė šiuose palyginamuosius sąnaudų rodiklius:

Sąnaudų straipsnis

Sąnaudos

Vairuotojų sąnaudos

[…] EUR

Personalo (išskyrus vairuotojus) sąnaudos

[…] EUR

Transporto priemonių sąnaudos (nusidėvėjimas)

[…] EUR

Degalų sąnaudos

[…] EUR

Padangų sąnaudos

[…] EUR

Kitos sąnaudos (remontas, techninė priežiūra ir t. t.)

[…] EUR

Administravimo sąnaudos

[…] EUR

Iš viso

[…] EUR

(50)

Šie palyginamieji dydžiai taip pat paaiškinti išsamiai.

3.2.2.1.   Vairuotojų sąnaudos

(51)

Įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ apskaičiavo 28 vairuotojų sąnaudas; Austrijos atstovų duomenimis, tai mažas vairuotojų skaičius 25 autobusams, atsižvelgus į atostogas, nedarbo dėl ligos arba kitų priežasčių laiką. Nors autobusų įmonių, kurioms taikoma privatinė teisė, darbuotojams Austrijos kolektyvinėje sutartyje nustatytas vidutinis bruto atlyginimas yra […] EUR (be jokių priemokų arba mokesčių), įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ skaičiuodama laikė, kad atlyginimas tėra […] EUR. Todėl personalo sąnaudos yra […] EUR.

3.2.2.2.   Personalo sąnaudos

(52)

Skaičiuodama administracijos, dispečerinės ir garažo darbuotojų personalo sąnaudas, įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ laikė, kad vienam darbuotojui per metus sumokamas […] EUR bruto atlyginimas. Nurodyta, kad yra 8 darbuotojai. Todėl likusios personalo sąnaudos sudaro […] EUR.

3.2.2.3.   Transporto priemonių sąnaudos

(53)

Transporto priemonių sąnaudos pagrįstos tomis pačiomis prielaidomis, kokios darytos tikrinant sąnaudų normas.

3.2.2.4.   Degalų sąnaudos

(54)

Skaičiuodama degalų sąnaudas, įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ laikė, kad suvartojama 465 000 litrų degalų. Laikyta, kad vidutinė degalų kaina yra […] EUR už litrą. Todėl iš viso yra […] EUR (18) degalų sąnaudų.

3.2.2.5.   Padangų sąnaudos

(55)

Skaičiuodama padangų sąnaudas, įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ laikė, kad kiekvienais metais 25 autobusams nupirkti po 2 poras padangų kainuos […] EUR. Iš viso tam reikės […] EUR.

3.2.2.6.   Kitos sąnaudos

(56)

Apskaičiuota, kad medžiagų transporto priemonėms, tų transporto priemonių techninės priežiūros, draudimo, mokesčių ir kitos sąnaudos yra maždaug […] EUR per metus. Į šią sumą įskaičiuotas kiekvienos transporto priemonės metinis draudimas (maždaug […] EUR) ir kiekvieno nuvažiuoto kilometro medžiagų sąnaudos ([…] EUR). Bendra 25 autobusų techninės priežiūros suma yra […] EUR per metus. 1 500 m2 ploto garažo nuoma per metus kainuoja […] EUR.

3.2.2.7.   Administravimo sąnaudos

(57)

Apskaičiuotos administravimo sąnaudos per mėnesį yra […] EUR, t. y. […] EUR per metus.

3.2.3.   Austrijos atstovų išvada dėl trečiojo ir ketvirtojo „Altmark“ kriterijų

(58)

Austrijos atstovai padarė išvadą, kad įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ įvertino įmonei „Postbus“ mokamą kainą remdamasi tinkamu, realiu ir konservatyviu apskaičiavimu, kiek vidutinė autobusų įmonė turėtų išleisti, kad įvykdytų panašią sutartį. Austrijos atstovai pabrėžė, kad įmonei „Postbus“ mokama kaina (2 217 000 EUR) tikrai neviršija rezultatų, gautų atlikus du sąnaudų patikrinimus (atitinkamai 2 224 965 EUR ir 2 205 619 EUR).

(59)

Todėl Austrijos atstovai mano, kad įmonei „Postbus“ nepermokama ir kad jai mokama kaina atitinka kainą, kurios vidutinė gerai tvarkoma įmonė, turinti tinkamas transporto priemones, būtų paprašiusi už čia svarstomas teikiamas paslaugas.

3.3.   Viešųjų paslaugų teikimo sutarties suderinamumas su Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69

(60)

Dėl 3.3 skirsnyje nurodytų priežasčių Austrijos atstovai mano, kad viešųjų paslaugų teikimo sutartis taip pat visiškai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnį.

4.   TEISINIS VERTINIMAS

(61)

Pirmiausia atmetamas Austrijos argumentas, kad EB sutarties 87 straipsnio 1 dalis netaikytina į Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 taikymo sritį įtrauktoms viešųjų paslaugų teikimo sutartims.

(62)

Be kitų dalykų, Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 leista tam tikrą valstybių narių pagalbą, suteiktą kaip kompensaciją už nustatytus viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimus, laikyti suderinama su bendrąja rinka, ir tuo reglamentu valstybės narės atleistos nuo EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti Komisijai apie pagalbą prieš ją suteikiant.

(63)

Vis dėlto, Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 nustatytos valstybės pagalbos taisyklės taikomos tik priemonėms, kurios valstybės pagalba laikomos pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį. Kitaip tariant, Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 yra suderinamumo reglamentas.

(64)

Todėl pirmiausia reikėtų ištirti, ar įmonių „Postbus“ ir „Verkehrsverbund Tirol“ sutartyje numatyti mokėjimai yra valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį. Ir jei būtų nustatyta, kad tai yra valstybės pagalba, tada reikėtų ištirti, ar tie mokėjimai suderinami su bendrąja rinka.

4.1.   Ar teikta valstybės pagalba?

(65)

EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje teigiama: „išskyrus tuos atvejus, kai minėtoje Sutartyje nustatyta kitaip, valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(66)

Vežimo autobusais įmonės, tokios kaip „Postbus“, vykdo ekonominę veiklą, t. y. už atlyginimą veža keleivius, todėl laikomos EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį atitinkančiomis įmonėmis.

(67)

Pagalbą įmonė „Postbus“ gauna iš įmonės „Verkehrsverbund Tirol“, kurią finansuoja Tirolio žemė (vok. Land) ir federacinė Vyriausybė. Vadinasi, mokama valstybės lėšomis.

(68)

Kyla klausimas, ar viešųjų paslaugų teikimo sutartimi, kuri yra šio sprendimo dalykas, įmonė „Postbus“ įgijo atrankinio ekonominio pranašumo. Teisingumo Teismas išsamius kriterijus, taikytinus vertinant, ar esama kompensacijos už viešąsias paslaugas, pateikė sprendime „Altmark Trans“ (19):

„… viešosioms subsidijoms, kuriomis siekiama sudaryti galimybę teikti reguliarias miesto, priemiestinio arba regioninio transporto paslaugas, ši nuostata netaikoma, kadangi tokios subsidijos turi būti vertinamos kaip kompensacija už paslaugas, kurias teikia naudos gaunančios įmonės, vykdydamos savo su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus.[…]“

Teisingumo Teismo nuomone, toks atvejis yra, kai yra visų šių keturių kriterijų atitiktis:

„—

pirma, naudą gaunanti įmonė yra prisiėmusi įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, ir šie įsipareigojimai aiškiai apibrėžti,

antra, kriterijai, kuriais remiantis apskaičiuojama kompensacija, yra objektyviai ir skaidriai nustatyti iš anksto,

trečia, kompensacija neviršija sumos, reikalingos visai arba iš dalies padengti sąnaudas, patirtas vykdant įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, atsižvelgiant į su tuo susijusias pajamas ir į pagrįstą pelną iš šių įsipareigojimų vykdymo,

ketvirta, jeigu įmonė, kuri turi vykdyti įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas, atrinkta ne pagal viešųjų pirkimų konkurso tvarką, […] būtinos kompensacijos dydis nustatomas išnagrinėjus sąnaudas, kurių vidutinė, gerai tvarkoma įmonė, aprūpinta tinkamomis transporto priemonėmis taip, kad atitiktų nustatytus viešosios paslaugos reikalavimus, turėtų vykdydama šiuos įsipareigojimus, atsižvelgiant į su tuo susijusias pajamas ir pagrįstą pelną, gautą vykdant šiuos įsipareigojimus.“

4.1.1.   Naudą gaunanti įmonė, faktiškai įgaliota vykdyti aiškiai apibrėžtus viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus

(69)

Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 2 straipsnio 1 dalyje pateikta tokia viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimų apibrėžtis: „Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai reiškia tuos įsipareigojimus, kurių aptariama transporto įmonė, atsižvelgdama į savo komercinius interesus, neprisiimtų arba neprisiimtų tokiu mastu ar tokiomis pačiomis sąlygomis.“

(70)

„Postbus“ ir „Verkehrsverbund Tirol“ sudaryta sutartimi įforminami konkretūs paslaugos teikėjui nustatyti reikalavimai, kad būtų sukurtas tinkamai sutvarkytas transporto tinklas, atsižvelgiant į tai, kad šios paslaugos bus teikiamos kaimo vietovėje, taip pat į nedidelį gyventojų tankumą bei geografinius ypatumus. Šiais reikalavimais taip pat siekiama tokias paslaugas teikiantį ūkio subjektą atgrasyti nuo šių paslaugų teikimo tik iš komercinių paskatų. Įmonė „Postbus“ įsipareigojusi teikti tokias paslaugas, laikytis tvarkaraščio, o maršrutai, kuriais paslaugos privalo būti teikiamos, aiškiai nustatyti sutartimi, kaip nurodyta sutarties 2 punkte.

(71)

Vadinasi, „Postbus“ ir „Verkehrsverbund Tirol“ sudaryta sutartimi įmonė „Postbus“ faktiškai įpareigota teikti viešojo transporto paslaugas Lienco rajone. Tai atitinka pirmąjį „Altmark“ kriterijų.

4.1.2.   Objektyviai ir skaidriai iš anksto nustatyti kriterijai, pagal kuriuos apskaičiuojama kompensacija

(72)

Antra, kriterijai, pagal kuriuos apskaičiuojama kompensacija, yra nustatyti iš anksto, objektyvūs ir skaidrūs.

(73)

Sutartyje mokėjimas už paslaugas Bestellleistungen atskirtas nuo mokėjimų už paslaugas Bestandsleistungen. Austrijos atstovai atsakyme į raštą dėl sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą patikslino, kad sutartyje atskirai nustatytas atlyginimas už abiejų rūšių transporto paslaugas, skaičiuojamas už nuvažiuotą kilometrą. Paslaugų Bestellleistungen vieno kilometro kaina yra 2,57 EUR/km, o paslaugų Bestandsleistungen – 1,77 EUR/km. Paslaugos Bestandsleistungen skiriasi nuo paslaugų Bestellleistungen tik tuo, kad viena iš kompensacijos sudėtinių dalių yra koreguojama, kad nuolat būtų išlaikomas 1,77 EUR/km dydis.

(74)

Būtina pažymėti, kad kompensacijos nustatymas remiantis nuvažiuoto kilometro kaina ir bendru nuvažiuotų kilometrų skaičiumi yra plačiai taikomas vežimo autobusais sutartyse, ypač jei riziką, susijusią su bilietų pardavimo pajamomis, prisiima už viešojo transporto organizavimą atsakinga valdžios institucija. Atsižvelgdama į Austrijos atstovų pateiktus papildomus paaiškinimus, Komisija iš naujo išnagrinėjo sutartis ir nustatė, kad, priešingai nei nurodyta sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą 64–71 punktuose pateiktose pirminėse tyrimo išvadose, „Postbus“ ir „Verkehrsverbund Tirol“ sudarytos sutarties tipas yra būtent toks.

(75)

Kompensacijos nustatymas pagal nuvažiuoto kilometro kainą ir pagal nuvažiuotų kilometrų skaičių atitinka antrąjį „Altmark“ kriterijų, nes kilometro kaina ir bendras nuvažiuotinų kilometrų skaičius objektyviai ir skaidriai nustatyti iš anksto.

(76)

Tai atitinka antrąjį „Altmark“ kriterijų.

4.1.3.   Nepermokėta kompensacija

(77)

Iš sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą 96–102 punktų matyti, kad, Komisijos manymu, „Verkehrsverbund Tirol“ pasirinktas būdas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta kompensacijos permokos, t. y. autobusų įmonės prašytos kainos patikrintos naudojant tris skirtingus palyginimo su vidutinėmis šio sektoriaus vertėmis metodus, gali būti laikomas įrodymu, kad kompensacijos permokos išvengta.

(78)

Vis dėlto kadangi šiuo atveju atviras konkursas neskelbtas ir kadangi tiesioginis įmonės „Postbus“ konkurentas teigė, kad „Postbus“ gaunama kompensacija yra per didelė, prieš darant išvadą, kad „Postbus“ pernelyg didelės kompensacijos tikrai negauna, Komisijos manymu, reikėjo suteikti galimybę šiam konkurentui bei suinteresuotosioms trečiosioms šalis pareikšti savo nuomonę apie Austrijos taikomus sąnaudų tikrinimo metodus.

(79)

Pirma, būtina pažymėti, kad skundo teikėjas Komisijai pranešė, kad skundo atsisako. Antra, būtina pažymėti, kad trečiosios šalys neginčijo išvados, kad kompensacija nepermokėta.

(80)

Be to, Komisija mano, kad Austrija pateikė papildomus paaiškinimus, įrodančius, kad „Verkehrsverbund Tirol“ įmonei „Postbus“ mokėta kaina yra priimtina ir derama, atsižvelgiant į šio ūkio sektoriaus vidutines sąnaudas ir viešojo administravimo subjektų turimą patirtį. 3.3.1–3.3.3 skirsniuose pateikti skaičiavimo metodai ir jais pagrįsti palyginimai bei išvados. Iš esmės, taikant tokius metodus kaip šis, kai trimis skirtingais būdais kompensacija sistemiškai a posteriori lyginama su sektoriaus sąnaudomis, galima užtikrinti, kad būtų išvengta kompensacijos permokos. Jei taip lyginant būtų nustatyta kompensacijos permoka, Austrijos atstovai privalėtų reikalauti šią permoką grąžinti.

(81)

Tuo remiantis padaryta išvada, kad įmonės „Postbus“ gaunama kompensacija už viešųjų paslaugų teikimo sutarties vykdymą, kuri yra šio sprendimo dalykas, nėra per didelė, todėl tai atitinka trečiąjį „Altmark“ kriterijų.

4.1.4.   Vidutinės, gerai tvarkomos ir tinkamomis transporto priemonėmis aprūpintos įmonės sąnaudas atitinkanti kaina

(82)

Dar reikia patikrinti, ar įmonės „Verkehrsverbund Tirol“ įmonei „Postbus“ mokėta kaina atitinka vidutinės, gerai tvarkomos ir tinkamomis transporto priemonėmis aprūpintos įmonės sąnaudas. Siekiant patikrinti, ar tai atitinka šį kriterijų, reikėtų atskirai išnagrinėti tris jo sudedamąsias dalis.

4.1.4.1.   Vidutinės įmonės patiriamos sąnaudos

(83)

Šiuo klausimu pirmiausia pažymėtina, kad atlikdami tikrinimo skaičiavimus Austrijos atstovai rėmėsi standartiniais vidutiniais šio ūkio sektoriaus duomenimis. Todėl juos galima laikyti atspindinčiais šio sektoriaus vidurkį.

(84)

Todėl įmonės „Postbus“ sąnaudos atitinka vidutinės Austrijos įmonės sąnaudas.

4.1.4.2.   Gerai tvarkomos įmonės sąnaudos

(85)

Toliau kyla klausimas, ar įmonės „Postbus“ sąnaudos atitinka gerai tvarkomos įmonės sąnaudas. Vežimo autobusais sektoriuje, kuriame ilgai išliko monopolija, o viešieji pirkimai vykdyti be konkurso, negalima laikyti, kad kiekviena rinkoje veikianti įmonė gerai tvarkoma.

(86)

Pirmiausia, pažymėtina, kad Austrijos atstovai nepateikė paaiškinimo, iš kurio būtų galima spręsti, kad šie duomenys atitinka vidutinės gerai tvarkomos įmonės rodiklius. Pavyzdžiui, Komisijos manymu, Austrijos atstovai galėjo remtis vidutinėmis įmonių, kurios per pastaruosius metus šiame sektoriuje laimėjo daug viešųjų pirkimų konkursų, sąnaudomis.

(87)

Be to, pažymėtina, kad paslaugų Bestellleistungen kilometro kainos ir paslaugų Bestandleistungen kilometro kainos skirtumas – 0,80 EUR/km. Todėl tikėtina, kad įmonė „Postbus“ turi tam tikrą maržą, kad galėtų pagerinti paslaugų Bestellleistungen efektyvumą.

(88)

Darytina išvada, kad Austrijos atstovai neįrodė, kad įmonės „Verkehrsverbund Tirol“ mokėta kaina įmonei „Postbus“ atitinka gerai tvarkomos įmonės sąnaudas. Tai neatitinka ketvirtojo „Altmark“ kriterijaus.

4.1.4.3.   Išvados dėl atitikties „Altmark“ kriterijams

(89)

Kadangi būtina atitiktis visiems keturiems kriterijams, Komisija, nenustačiusi vieno iš kriterijų atitikties, automatiškai daro išvadą, kad šie mokėjimai laikytini įmonei „Postbus“ suteikiančiais atrankinio ekonominio pranašumo.

4.1.5.   Konkurencijos iškraipymas ir poveikis prekybai

(90)

Įmonė „Postbus“ veikia visame Austrijos vežimo autobusais sektoriuje ir užima didelę rinkos dalį. Todėl ekonominio pranašumo suteikimas šiai įmonei gali iškreipti konkurenciją.

(91)

Šiuo atveju, konkurencija gali būti iškreipiama visų pirma dėl to, kad iš valstybės lėšų suteikiamas finansavimas įmonei, turinčiai leidimą autobusu vežti keleivius minėtame rajone. Todėl toks finansavimas iš valstybės lėšų gali trukdyti kitoms įmonėms gauti leidimus vežti keleivius viešojo transporto maršrutais, nes jis sustiprina naudą gaunančių įmonių padėtį ir pratęsiant leidimus jos gali pasiūlyti ekonomiškai patrauklesnes sąlygas.

(92)

Dėl tikimybės, kad minėta priemonė gali daryti poveikį valstybių narių prekybai, pažymėtina, kad visų pirma, vietos arba regioninio viešojo transporto rinka Austrijoje ir kitose valstybėse narėse yra atvira konkurencijai, kadangi nacionalinio monopolio šioje rinkoje viena ar daugiau įmonių neturi.

(93)

Šiomis aplinkybėmis būtina priminti 77 ir tolesnius sprendimo „Altmark Trans“ punktus, kuriuose Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

„[…] visai įmanoma, jog valstybinė subsidija, skirta tik vietinio arba regioninio transporto paslaugų įmonei, neteikiančiai jokių transporto paslaugų už kilmės valstybės ribų, gali daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių.

Jeigu valstybė narė skiria įmonei valstybinę subsidiją, tokios įmonės teikiamų transporto paslaugų mastas gali išlikti nepasikeitęs arba padidėti, ir dėl to sumažėja kitose valstybėse narėse įsisteigusių įmonių galimybės teikti savo transporto paslaugas pirmosios valstybės narės rinkoje (žr. 1988 m. liepos 13 d. Sprendimo Prancūzija prieš Komisiją, 102/87, Rink. p. 4067, 19 punktą; 1991 m. kovo 21 d. Sprendimo Italija prieš Komisiją, C-305/89, Rink. p. I-1603, 26 punktą ir minėto Sprendimo Ispanija prieš Komisiją 40 punktą).

[…]

Todėl antroji Sutarties 92 straipsnio 1 dalies taikymo sąlyga, būtent tai, kad pagalba turi daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių, nepriklauso nuo teikiamo transporto paslaugų vietos ar regioninio pobūdžio ar vykdomos veiklos masto.“

(94)

Todėl negalima atmesti tikimybės, kad dėl minėtos priemonės kitose valstybėse narėse įsteigtų įmonių galimybės teikti transporto paslaugas Austrijos rinkoje sumažėjo.

(95)

Todėl finansavimas, kurį iš valstybės lėšų įmonė „Verkehrsverbund Tirol“ suteikė įmonei „Postbus“, gali iškreipti rinką ir daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

4.1.6.   Išvada

(96)

Kadangi nėra ketvirtojo „Altmark“ kriterijaus atitikties, o visos kitos EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos įvykdytos, laikoma, kad minėti mokėjimai yra valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį.

(97)

Todėl reikėtų ištirti, ar šią pagalbą galima laikyti suderinama su bendrąja rinka.

4.2.   Pagalbos suderinamumas

(98)

EB sutarties 73 straipsnyje dėl sausumos transporto nustatyta, kad „su bendrąja rinka yra suderinama valstybės pagalba, jei ji skirta transporto koordinavimo reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos sąvoka“.

4.2.1.   „Altmark“ bylos teismų praktika dėl 73 straipsnio taikymo

(99)

Anot Teisingumo Teismo, „77 straipsnyje (dabar EB sutarties 73 straipsnis (…)) numatyta, kad valstybės pagalba, jei ji skirta transporto koordinavimo reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos sąvoka, su EB sutartimi suderinama. […] Priėmus Reglamentą (EEB) Nr. 1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui, valstybės narės nebegali remtis Sutarties 77 straipsniu, kuriame nustatyta, kad valstybės pagalba, jei ji skirta transporto koordinavimo reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos sąvoka, yra suderinama su Sutartimi, išskyrus antrinėje Bendrijos teisėje nustatytus atvejus. Kai su šiuo atveju susijusiems dalykams netaikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos, o pagrindiniame procese apsvarstytos subsidijos patenka į EB sutarties 92 straipsnio 1 dalies (po pakeitimo 87 straipsnio 1 dalis) taikymo sritį, kokių sąlygų laikydamosi valstybių narių valdžios institucijos gali teikti pagalbą pagal EB sutarties 77 straipsnį, galutinai nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 1107/70.“ (20)

(100)

Todėl kyla klausimas, ar Reglamente (EEB) Nr. 1191/69 arba Reglamente (EEB) Nr. 1107/70 yra valstybės pagalbos suderinamumo taisyklės, taikytinos šiuo atveju.

4.2.2.   Suderinamumas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1191/69

4.2.2.1.   Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 taikymo sritis

(101)

Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 taikymo sritis apibrėžta jo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse:

„1.   Šis reglamentas taikomas transporto įmonėms, kurios organizuoja geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto paslaugas. Valstybės narės gali netaikyti šio reglamento įmonėms, kurių veikla apima tik paslaugų teikimą mieste, priemiesčiuose ar regione.

2.   Šiame reglamente:

„vežimas mieste ir priemiesčiuose“ reiškia transporto paslaugas, tenkinančias miesto ar miesto su priemiesčiais poreikius bei tarp miesto ir aplinkinių rajonų esančius transporto poreikius,

„vežimas regione“ reiškia transporto paslaugas, kurios teikiamos, kad būtų patenkinti regiono transporto poreikiai.“

(102)

Austrija pasinaudojo galimybe reglamento netaikyti kai kurioms įmonėms: remiantis 1998 m. Privačių geležinkelių rėmimo įstatymo (vok. Privatbahnunterstützungsgesetz) (21) 2 straipsniu, įmonėms, kurių veikla apima tik paslaugų teikimą mieste ir priemiesčiuose, Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 netaikomas.

(103)

Vis dėlto šiuo atveju minėtos paslaugos yra regioninės paslaugos. Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 joms taikomas.

4.2.2.2.   Austrijos pasirinkta sistema

(104)

Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 1 straipsnio 3–5 dalyse aprašomi du skirtingi būdai, vieną iš kurių valstybės narės gali pasirinkti viešajam transportui organizuoti ir finansuoti, t. y. nustatyti viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimus arba sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartis:

„3.   Valstybių narių kompetentingos institucijos panaikina visus įsipareigojimus, įeinančius į viešosios paslaugos sąvoką, kaip apibrėžta šiame reglamente, kurie nustatyti geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui.

4.   Siekiant užtikrinti pakankamą transporto paslaugų teikimą, kad jas teikiant būtų visų pirma atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosaugos veiksnius ir miesto bei užmiesčio planavimą arba būtų siekiama tam tikroms keleivių kategorijoms pasiūlyti ypatingą mokestį už važiavimą, valstybių narių kompetentingos institucijos gali viešųjų paslaugų sutartis sudaryti su transporto įmonėmis. Tokių sutarčių sąlygos ir jų vykdymo detalės išdėstytos V skirsnyje.

5.   Tačiau valstybių narių kompetentingos institucijos gali palikti arba nustatyti miesto, priemiesčių ir regiono keleivinio transporto paslaugų teikimo su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, nurodytus 2 straipsnyje. Darbo organizavimo sąlygos ir kompensavimo procedūros išsamiai pateikiamos II, III ir IV skirsniuose. Jeigu transporto įmonė ne tik teikia paslaugas pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, bet taip pat užsiima ir kita veikla, viešosioms paslaugoms vykdyti privalo būti sukurti atskiri padaliniai, atitinkantys bent šiuos reikalavimus:

a)

buhalterinė apskaita kiekvienai veiklai privalo būti tvarkoma atskirai, o proporcinga turto dalis, susijusi su kiekviena veikla, turi būti nustatoma naudojantis galiojančiomis buhalterinės apskaitos taisyklėmis;

b)

išlaidos padengiamos veiklos pajamomis ir mokėjimais iš valdžios institucijų, be jokios pervedimų galimybės iš vieno kurio arba į kitą įmonės veiklos padalinį.“

(105)

Austrija pasirinko sutarčių sistemą (ÖPNRV-G 19 straipsnis). Todėl minėtai priemonei taikomos Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 V skirsnio nuostatos.

4.2.2.3.   Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 V skirsnio taikymas

(106)

Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 V skirsnis sudarytas iš vienintelio 14 straipsnio, kuriame teigiama:

„1.   „Viešųjų paslaugų sutartis“ – tai sutartis, sudaroma tarp valstybės narės kompetentingų institucijų ir transporto įmonės, kad visuomenei būtų teikiamos pakankamos transporto paslaugos.

Viešųjų paslaugų sutartyje turi būti numatyta:

transporto paslaugos, atitinkančios nustatytus tęstinumo, reguliarumo, masto ir kokybės standartus,

papildomos transporto paslaugos,

transporto paslaugos nurodytais tarifais ir nurodytomis sąlygomis, ypač tam tikroms keleivių kategorijoms arba tam tikrais maršrutais,

paslaugų keitimas atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius.

2.   Viešųjų paslaugų sutartis, inter alia, apima šiuos punktus:

a)

paslaugų, kurios turi būti teikiamos, pobūdį, ypač veiklos nenutrūkstamumo, reguliarumo, masto ir kokybės standartus;

b)

aptariamą sutartyje numatytų paslaugų kainą, kuri turi būti arba pridedama prie tarifinių pajamų, arba įtraukta į pajamas ir finansinių santykių tarp abiejų pusių detales;

c)

nuostatas dėl sutarties keitimo ir patikslinimo, ypač atsižvelgiant į nenumatytus pasikeitimus;

d)

sutarties galiojimo laikotarpį;

e)

baudas tuo atveju, jeigu sutarties nesilaikoma.

3.   Turtas, naudojamas teikti transporto paslaugoms, dėl kurių pasirašyta viešųjų paslaugų sutartis, gali priklausyti įmonei arba būti skirtas įmonei disponuoti.

4.   Bet kuri įmonė, ketinanti nutraukti arba iš esmės pakeisti transporto paslaugas, kurias įmonė visuomenei teikia nuolat ir reguliariai ir kurioms netaikoma sutarčių sistema arba su viešąja paslauga susijęs įsipareigojimas, apie tai iš anksto, bent prieš tris mėnesius, praneša valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos gali nutarti atsisakyti tokio informavimo reikalavimo. Ši nuostata neturi įtakos kitoms nacionalinėms procedūroms, kurios taikomos teisei nutraukti ar keisti transporto paslaugas.

5.   Gavusios 4 dalyje nurodytą informaciją, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad aptariamosios paslaugos būtų teikiamos dar vienerius metus nuo datos, kada buvo įteiktas pranešimas, ir apie tai praneša įmonei iki pranešimo galiojimo pabaigos likus bent mėnesiui. Institucijos taip pat gali imtis iniciatyvos pradėti derybas, kad tokios transporto paslaugos būtų nustatytos arba pakeistos.

6.   Išlaidos, kurių transporto įmonės patiria dėl 5 dalyje nurodytų įsipareigojimų, turi būti kompensuojamos bendra tvarka, aprašyta II, III ir IV skirsniuose.“

(107)

„Postbus“ ir „Verkehrsverbund Tirol“ sudaryta sutartis yra valstybės narės kompetentingos institucijos ir transporto įmonės sudaryta sutartis dėl pakankamų viešojo transporto paslaugų teikimo.

(108)

Į sutartį įtraukta: transporto paslaugos, atitinkančios nustatytus tęstinumo, reguliarumo, masto ir kokybės standartus, transporto paslaugos nurodytomis kainomis ir nurodytomis sąlygomis, ypač tam tikroms keleivių kategorijoms, ir paslaugų keitimas atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius.

(109)

Todėl ši sutartis gali būti laikoma viešųjų paslaugų teikimo sutartimi pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnį.

(110)

Reikėtų pažymėti, kad viešųjų paslaugų teikimo sutarčių tikslas („teikti pakankamas transporto paslaugas“) ir turinys („nustatyti tęstinumo, reguliarumo, masto ir kokybės standartai“, nustatyti tarifai ir nustatytos sąlygos „tam tikroms keleivių kategorijoms arba tam tikrais maršrutais“, „paslaugų keitimas atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius“ ir kt.) labai nesiskiria nuo viešosios paslaugos įpareigojimų, kuriuos gali nustatyti valstybė arba jos institucijos, dalyko. Tačiau jau anksčiau buvo paaiškinta, kad kompensacija už tokias paslaugas yra pagalba paslaugos teikėjui.

(111)

Šiuo atžvilgiu pirmiausia būtina pažymėti, kad priimdamas Reglamentą (EEB) Nr. 1191/69 teisės akto leidėjas siekė apibrėžti, kokiomis sąlygomis EB sutarties 73 straipsnyje minima „valstybės pagalba, […] jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos sąvoka“, yra suderinama su bendrąja rinka. Taikant EB sutarties 73 straipsnį ir kartu taikant Reglamentą (EEB) Nr. 1191/69, daroma prielaida, kad teikiama valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį. Visgi jei sutarčių turiniui taikytina 73 straipsnio sąvoka „įsipareigojimai, siejami su viešosios paslaugos sąvoka“, pati priemonės forma (sutartis, o ne vienašališkai nustatytos pareigos) savaime neturėtų būti kliūtis į kainą įskaičiuotą pagalbą pripažinti suderinama su bendrąja rinka. Iš tiesų, pagrindinis veiksnys, pagal kurį sprendžiama, ar paslauga (ar ją teikti būtų nustačiusi valstybė, ar dėl jos susitarė sutarties šalys) laikytina įsipareigojimu teikti viešąsias paslaugas, yra paslaugos turinys, o ne jos atsiradimo forma (22). Todėl padaryta išvada, kad į paslaugų kainą įtrauktą pagalbą, numatytą viešųjų paslaugų teikimo sutartyje, Komisijai laikyti suderinama su bendrąja rinka teisinių kliūčių nėra. Reikia pažymėti, kad tokia teisės aktų leidėjų samprata taip pat patvirtinta naujame 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų (23). Tačiau 12 straipsnyje numatyta, kad šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gruodžio 3 d. Todėl minėtai sutarčiai jis netaikytinas, nes ji sudaryta prieš šiam reglamentui įsigaliojant.

(112)

Kadangi Reglamente (EEB) Nr. 1191/69 tikslių suderinamumo sąlygų nenustatyta, Komisija mano, kad norint nustatyti, ar tokia pagalba suderinama su bendrąja rinka, taikytini EB sutarties, Teisingumo Teismo praktikos ir kitų sričių Komisijos sprendimų praktikos bendrieji principai.

(113)

Pagrindines sąlygas Komisija apibendrino Bendrijos bendrųjų nuostatų dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą formos 2.4 dalyje (24). Dėl pagalbos, įtrauktos į kainą, kurią viešosios paslaugos teikėjui moka valdžios institucija, šių nuostatų 14 punkte nustatyta:

„Kompensacijos suma negali viršyti sumos, kurios reikia padengti sąnaudoms, susidariusioms vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus, atsižvelgiant į atitinkamas pajamas ir pagrįstą pelną, gautus vykdant šiuos įsipareigojimus. Kompensacijos suma apima ir visą valstybės arba iš valstybinių išteklių bet kokia forma suteiktą pagalbą.“

(114)

Todėl „Verkehrsverbund Tirol“ mokėjimai įmonei „Postbus“ laikytini suderinamais su bendrąja rinka, jei jie šias sąlygas atitinka.

(115)

Šios sąlygos tiksliai atitinka trečiąjį „Altmark“ kriterijų, kurio, kaip jau paaiškinta, šiuo atveju laikomasi.

(116)

Todėl galima daryti išvadą, kad įmonės „Verkehrsverbund Tirol“ įmonei „Postbus“ pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį suteikta valstybės pagalba suderinama su bendrąja rinka remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsniu.

4.3.   Atleidimo nuo prievolės pranešti netaikymas

(117)

Austrijos atstovų nuomone, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 17 straipsnio 2 dalimi, apie įmonių „Verkehrsverbund Tirol“ ir „Postbus“ sudarytą viešųjų paslaugų teikimo sutartį pranešti pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį neprivaloma.

(118)

Reglamento (EEB) Nr. 17 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „kompensacijai, mokamai laikantis šio reglamento nuostatų, neturi būti taikoma procedūra dėl išankstinio informavimo, nustatyta Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 93 straipsnio 3 dalyje“.

(119)

Todėl kyla klausimas, ar pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį įmonės „Verkehrsverbund Tirol“ atliekami mokėjimai įmonei „Postbus“ yra kompensacija pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 17 straipsnio 2 dalį.

Minėtame sprendime byloje „Danske Busvognmænd“ Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad „transporto įmonės ir kompetentingos institucijos konkurso tvarka sudarytoje sutartyje pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnio 1 ir 2 dalis privaloma numatyti specialią finansavimo tvarką, kurios laikantis galimybės mokėti kompensacijas pagal šio reglamento II, III ir IV skirsniuose nustatytus metodus nelieka“ (25).

(120)

Iš šio sprendimo galima spręsti, kad sąvoka „kompensacija už viešąją paslaugą“ pagal Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 17 straipsnio 2 dalį aiškintina labai siaurai. Į šią sąvoką patenka tik kompensacija už viešosios paslaugos teikimo įsipareigojimus, įmonei vienašališkai nustatytus pagal reglamento 2 straipsnį, kai apie kompensaciją, apskaičiuotą laikantis reglamento 10–13 straipsniuose aprašytų metodų, neprivaloma pranešti Komisijai EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

(121)

Tačiau Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnyje numatytais viešųjų paslaugų įsipareigojimais pagrįstose transporto paslaugų sutartyse numatyti mokėjimai nelaikomi kompensacijomis pagal to paties reglamento 17 straipsnio 2 dalį.

(122)

Vadinasi, Reglamento (EEB) Nr. 1191/69 14 straipsnyje numatytais viešosios paslaugos teikimo įsipareigojimais pagrįstose transporto paslaugų sutartyse numatytiems mokėjimams (tokiems kaip įmonių „Verkehrsverbund Tirol“ ir „Postbus“ sudarytoje sutartyje) nedaroma EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytos pranešimo prievolės išimčių. Todėl jų suderinamumą turi įvertinti Komisija.

5.   IŠVADA

(123)

Konstatuota, kad Austrija neteisėtai vykdė „Verkehrsverbund Tirol“ ir „Postbus“ sudarytą viešųjų paslaugų teikimo sutartį, kuri yra šio sprendimo dalykas, ir pažeidė EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Vis dėlto, toje sutartyje numatyta valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka remiantis EB sutarties 73 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Austrija suteikė įmonei „Postbus“ pagal 2002 m. liepos 12 d. sudarytą sutartį su įmone „Verkehrsverbund Tirol“, yra suderinama su bendrąja rinka, jei vykdomos 2 straipsnyje nustatytos sąlygos.

2 straipsnis

Austrijos valdžios institucijos kasmet šio sprendimo 3.3 skirsnyje pateiktais būdais kompensaciją lygina su vidutinėmis šio sektoriaus sąnaudomis ir reikalauja grąžinti nustatytą kompensacijos permoką.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL C 162, 2007 7 14, p. 19.

(2)  Registracijos Nr. TREN (2002) A/63803.

(3)  Registracijos Nr. TREN (2002) A/68846.

(4)  Registracijos Nr. TREN (2005) D/113701.

(5)  Registracijos Nr. TREN (2006) A/15295.

(6)  Registracijos Nr. C (2007) 2209 galutinis.

(7)  Žr. 1 išnašą.

(8)  Registracijos Nr. TREN (2007) A/38864.

(9)  Registracijos Nr. TREN (2007) A/39395.

(10)  Kriterijus, kaip įvertinti, ar kompensacija už teikiamas viešąsias paslaugas yra valstybės pagalba, nustatė Europos Teisingumo Teismas 2003 m. liepos 24 d. sprendime, priimtame byloje Nr. C-280/00, „Altmark“, Rink. I-7747.

(11)  OL L 156, 1969 6 28, p. 1.

(12)  527 000 EUR/204 807 km = 2,57 EUR/km.

(13)  Kokius su tuo susijusius paaiškinimus Austrijos atstovai pateikė preliminaraus vertinimo etape, žr. sprendimo pradėti procedūrą 98 ir 99 punktuose.

(14)  Slapta informacija.

(15)  21 km gaunamas visą kilometrų skaičių padalinus iš vairavimo valandų skaičiaus: 1 157 568 km/54 290 valandų = 21,32 km per valandą.

(16)  54 290 valandų × EUR per valandą = […] EUR.

(17)  […] EUR.

(18)  […] EUR (vieneto sąnaudų) × […] % = […] EUR.

(19)  Teismo sprendimas C 280/00, „Altmark Trans“ [2003] ECR I-7747.

(20)  Teisingumo Teismo sprendimo „Altmark Trans“ byloje 101, 106, 107 punktai. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 130, 1970 6 15, p. 1).

(21)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(22)  Žiūrėti Teisingumo Teismo sprendimą byloje C 280/00, „Altmark Trans“ dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties Vokietijoje. Tai Teisingumo Teismui nesukliudė atlikti tyrimo, ar priemonė laikytina pagalba, remiantis priemonės turiniu, o ne forma. Žiūrėti 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimo 2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, 4 straipsnį (OL L 312, 2005 11 29, p. 67), kurioje taip pat neatsižvelgiama į priemonės formą.

(23)  OL L 315, 2007 12 3, p. 1.

(24)  OL C 297, 2005 11 29, p. 4.

(25)  Sprendimas byloje T-157/01 „Danske Busvognmænd“, žr. rink. II-917, 77–79 punktus.


20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 20 d.

dėl Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos administracinio susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo sudarymo

(2009/846/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo (1), ypač į jo 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 683/2008 12 straipsnio 1 dalyje, viešasis abiejų programų valdymas yra pagrįstas griežtu Bendrijai atstovaujančios Komisijos, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 (2) įsteigtos Europos GNSS priežiūros institucijos ir EKA kompetencijos ribų nustatymu, o už programų valdymą atsakinga yra Komisija.

(2)

Su Europos palydovinės radijo navigacijos programų saugumo klausimų valdymu susijusiame Reglamento (EB) Nr. 683/2008 13 straipsnyje nustatyta, kad Komisija atsakinga už visus su abiejų sistemų, sukurtų remiantis šiomis programomis, saugumu susijusius klausimus.

(3)

To paties reglamento 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos GNSS priežiūros institucija vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis programų saugumo srityje užtikrina saugumo akreditavimą ir Galileo saugumo centro veikimą.

(4)

Pagal minėtas su EGNOS ir Galileo programomis susijusias nuostatas Komisijai ir Europos GNSS priežiūros institucijai tenkančios užduotys apima ir keitimąsi įslaptinta informacija. Tos užduotys apima ir Europos GNSS priežiūros institucijos, Komisijai tarpininkaujant, keitimąsi įslaptinta informacija su Europos kosmoso agentūra, Taryba ir valstybėmis narėmis.

(5)

Sprendimu 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (3), Komisija iš dalies pakeitė savo darbo tvarkos taisykles ir įtraukė kelias taisykles, kuriomis apibrėžiami pagrindiniai principai ir minimalūs saugumo standartai, kurių reikia laikytis, ypač susiję su įslaptinta Europos Sąjungos informacija.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 20 straipsnyje nustatyta, kad Europos GNSS priežiūros institucija taiko Sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, nustatytus saugumo principus. Tai, be kita ko, apima nuostatas dėl keitimosi slapta informacija, jos tvarkymo ir saugojimo.

(7)

Šiuo metu nėra nustatytos sistemos, pagal kurią Europos GNSS priežiūros institucija, Komisijai tarpininkaujant, keistųsi įslaptinta informacija su Europos kosmoso agentūra, Taryba ir valstybėmis narėmis.

(8)

Todėl reikėtų sudaryti Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo. Komisija ir Europos GNSS priežiūros institucija dėl tokio susitarimo susitarė ir jis turėtų būti patvirtintas ir pasirašytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo patvirtinamas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Susitarimą Komisijos vardu įgaliojamas pasirašyti Energetikos ir transporto generalinis direktorius.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

(2)  OL L 246, 2004 7 20, p. 1.

(3)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.


PRIEDAS

Europos Komisijos ir Europos GNSS priežiūros institucijos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos saugumo

EUROPOS KOMISIJA,

toliau – Komisija, atstovaujama Energetikos ir transporto generalinio direktoriaus,

ir

EUROPOS GNSS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

toliau – „GPI“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMA į Europos bendrijos steigimo sutartį,

ATSIŽVELGDAMOS į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo,

ATSIŽVELGDAMOS į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo,

ATSIŽVELGDAMOS į 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantį darbo tvarkos taisykles,

KADANGI diegiant Europos palydovinės radijo navigacijos programas EGNOS ir Galileo šalims reikia nuolat keistis įslaptinta informacija,

PRIPAŽINDAMOS, kad šalims siekiant optimaliai ir veiksmingai konsultuotis ir bendradarbiauti gali prireikti gauti prieigą prie įslaptintos informacijos ar ja keistis,

SUVOKDAMOS, kad tokiam naudojimuisi ir keitimuisi įslaptinta informacija reikia atitinkamų saugumo priemonių,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Šiame susitarime:

a)   „įslaptinta informacija“: informacija (t. y. žinios, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiaga, įskaitant dokumentus, kurią, kaip nustatyta bet kurios iš Šalių, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuriai yra suteikta slaptumo žyma;

b)   „informaciją teikiančioji Šalis“: Šalis, kuri perduoda ar atskleidžia įslaptintą informaciją kitai Šaliai (informaciją gaunančiajai Šaliai);

c)   „informaciją gaunančioji Šalis“: Šalis, kuri gauna įslaptintą informaciją iš kitos Šalies (informaciją teikiančiosios Šalies);

d)   „saugumo taisyklės“: Komisijos sprendimas 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, toks, koks jis taikomas kiekvienai Šaliai, ir kiekvienos Šalies vidaus tvarka ir taisyklės.

2 straipsnis

Šis susitarimas taikomas įslaptintai informacijai, kurią, remdamosi savo atitinkamomis saugumo taisyklėmis, pagal Europos palydovinės radijo navigacijos programų Galileo ir EGNOS poreikius, viena Šalis perduoda kitai Šaliai, arba kuria Šalys keičiasi.

3 straipsnis

Kiekviena Šalis:

a)

saugo kitos Šalies suteiktą ar su kita Šalimi pasikeistą šiuo susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją;

b)

užtikrina, kad būtų išlaikyta informaciją teikiančiosios Šalies nustatyta įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, saugumo klasifikacija. Gaunančioji Šalis saugo tokią įslaptintą informaciją pagal įslaptintos informacijos saugumą reglamentuojančias savo saugumo taisykles ir išlaiko lygiavertę jos saugumo klasifikaciją, kaip nustatyta saugumo priemonėse, kurios turi būti priimtos remiantis 9 straipsniu;

c)

nenaudoja tokios šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos informaciją teikiančiosios Šalies nenustatytais tikslais;

d)

be informaciją teikiančiosios Šalies išankstinio sutikimo neatskleidžia tokios šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus išvardytoms 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse;

e)

su tokia įslaptinta informacija leidžia susipažinti tik tiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti, ir kurių patikimumas prireikus buvo patikrintas iki reikiamo lygio.

4 straipsnis

1.   Informaciją teikiančioji Šalis gali atskleisti arba perduoti įslaptintą informaciją informaciją gaunančiajai Šaliai laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo.

2.   Sprendimą teikti ar atskleisti įslaptintą informaciją trečiosioms šalims, išskyrus išvardytoms 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, gaunančioji Šalis priima po to, kai gautas informaciją teikiančiosios Šalies rašytinis sutikimas, laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo, kaip apibrėžta jos saugumo taisyklėse.

3.   Įgyvendinant 1 ir 2 dalis, informacijos perdavimas trečiosioms šalims, išskyrus išvardytas 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, be atskiro leidimo neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai Šalys nustato ir suderina jų veiklos reikalavimus atitinkančią tvarką dėl tam tikrų kategorijų informacijos.

4.   GPI teikiamą įslaptintą informaciją Komisija gali automatiškai perduoti Europos kosmoso agentūrai (EKA), Tarybai ir valstybėms narėms.

5.   Komisija stengsis sudaryti įvairius susitarimus atitinkamai su EKA, Taryba ir valstybėmis narėmis, kad EKA, Tarybos ir valstybių narių teikiama įslaptinta informacija galėtų būti automatiškai perduodama GPI.

5 straipsnis

1.   Šalys užtikrina, kad būtų įdiegta saugumo sistema ir saugumo priemonės, atitinkančios jų atitinkamose saugumo taisyklėse nustatytus pagrindinius principus ir minimalius saugumo standartus, numatytus priemonėse, kurios turi būti priimtos remiantis 9 straipsniu, kad būtų užtikrinta, jog šiuo susitarimu reglamentuojamai įslaptintai informacijai būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

2.   Šalys teikia savitarpio pagalbą šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo ir bendro saugumo intereso reikalų srityse. 9 straipsnyje nurodytos institucijos konsultuojasi tarpusavyje saugumo klausimais ir vykdo patikrinimus, skirtus įvertinti jų kompetencijai atitinkamai priklausančių saugumo priemonių, kurios turi būti priimtos remiantis tuo straipsniu, veiksmingumą.

3.   Prieš Šalims viena kitai pradedant teikti šiuo susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją arba prieš pradedant ja keistis, 9 straipsnyje nurodytos atsakingos saugumo institucijos patvirtina, kad sutinka įvertinti, ar informaciją gaunančioji Šalis gali apsaugoti šiuo susitarimu reglamentuojamą informaciją tokiu būdu, koks numatytas priemonėse, kurios turi būti priimtos pagal tą straipsnį.

6 straipsnis

Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant oficialias pareigas yra būtina naudotis įslaptinta informacija, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį susitarimą, arba kurie dėl savo pareigų ar funkcijų gali turėti galimybę ja naudotis, patikimumas prireikus yra atitinkamai patikrintas, prieš jiems suteikiant galimybę naudotis tokia įslaptinta informacija.

Patikimumo patikrinimo tvarkos tikslas yra nustatyti, ar asmeniui, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali būti suteikiama galimybė naudotis įslaptinta informacija.

7 straipsnis

1.   Pagal šį susitarimą:

a)

Visa Komisijai skirta korespondencija siunčiama Komisijos Generalinio Sekretoriato centrinei registratūrai šiuo adresu:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b)

Visa GPI skirta korespondencija siunčiama adresu:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, iš vienos Šalies gauta korespondencija, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. Tokiu atveju:

a)

Komisijai skirtą tokią korespondenciją GPI tiesiogiai perduoda vietinei registratūrai, aptarnaujančiai kompetentingus pareigūnus, organus ar tarnybas Komisijoje, arba korespondenciją perduoda Komisijai [Generalinio Sekretoriato centrinei registratūrai] tarpininkaujant, jei tie pareigūnai, organai ar tarnybos vietinės registratūros neturi.

b)

GPI atveju tokia korespondencija perduodama per GPI saugumo departamentą.

8 straipsnis

Šio susitarimo įgyvendinimą prižiūri GPI vykdomasis direktorius ir Komisijos saugumo direktorato direktorius.

9 straipsnis

1.   Šiam susitarimui įgyvendinti 2 ir 3 dalyse nurodytos institucijos priima saugumo priemones, nustatančias įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį susitarimą, abipusės saugumo apsaugos standartus.

2.   GPI saugumo departamentas, vadovaujamas GPI vykdomojo direktoriaus, parengia įslaptintos informacijos, kuri teikiama GPI arba kuria keičiamasi su GPI pagal šį Susitarimą, saugumo apsaugos priemones.

3.   Komisijos saugumo direktoratas, veikdamas vadovaujant už saugumo klausimus atsakingam Europos Komisijos nariui, parengia įslaptintos informacijos, kuri pagal šį susitarimą teikiama arba kuria keičiamasi Komisijos viduje ir jos patalpose, saugumo apsaugos priemones.

4.   GPI atveju 1 dalyje nurodytas saugumo priemones tvirtina Agentūros administravimo taryba.

10 straipsnis

9 straipsnyje nurodytos institucijos nustato tvarką, kurios reikia laikytis įrodžius arba įtarus šiuo susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos neteisėtą atskleidimą, įskaitant pranešimų kitai Šaliai apie aplinkybes ir veiksmus, kurių imtasi, teikimą.

11 straipsnis

Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, patirtas įgyvendinant šį susitarimą.

12 straipsnis

Visi Komisijos ir GPI nesutarimai, kylantys aiškinant ar taikant šį susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu.

13 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

2.   Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie jos teisės aktų pakeitimus, kurie galėtų turėti įtakos šiame susitarime nurodytos įslaptintos informacijos apsaugai.

3.   Siekiant atlikti galimus pakeitimus, šis susitarimas gali būti persvarstytas bet kurios Šalies prašymu.

4.   Visi susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių sutarimu. Jie įsigalioja tuomet, kai abi Šalys viena kitai pateikia 1 dalyje nurodytus pranešimus.

5.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui. Susitarimą viena Šalis gali bet kada denonsuoti pateikdama kitai Šaliai raštišką denonsavimo pranešimą. Denonsavimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą. Tačiau jis neturi poveikio įsipareigojimams, jau kilusiems pagal šio susitarimo nuostatas. Visų pirma, įslaptinta informacija, kuri buvo pateikta ar kuria buvo apsikeista taikant šį susitarimą, ir toliau privalo būti saugoma remiantis susitarimo nuostatomis iki tol, kol informaciją gaunančioji Šalis tokią informaciją grąžina informaciją suteikusiajai Šaliai jos prašymu.

6.   Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų kalba.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį susitarimą.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Generalinis direktorius

Matthias RUETE

Europos GNSS priežiūros institucija

Vykdomasis direktorius

Pedro PEDREIRA


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

20.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/45


KOLEGIJOS SPRENDIMAS 2009–8,

Kuriuo priimamas Eurojustui taikomas finansinis reglamentas

EUROJUSTO KOLEGIJA,

atsižvelgdama į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą įsteigti Eurojustą nusprendus paremti kovą su sunkiais nusikaltimais (2002/187/TVR) (1), su 2003 m. birželio 18 d. Sprendimo pakeitimais (2003/659/TVR) (2), o ypač į 37 sprendimo straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2003 (3) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4) 185 straipsnyje dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, su paskutinėmis Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 652/2008 (5) pataisomis,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 652/2008 finansinio pagrindų reglamento pataisomis, būtina pakoreguoti Eurojusto finansines taisykles, suderinant jo nuostatas su finansinio pagrindų reglamento pataisomis.

(2)

Eurojustas yra juridinis asmuo ir turi pilną atsakomybę parengti ir vykdyti savo biudžetą

(3)

Būtina apibrėžti Eurojusto biudžeto parengimo ir vykdymo taisykles, taip pat sąskaitų pateikimo ir audito taisykles.

(4)

Būtina apibrėžti Eurojusto kolegijos, leidimus duodančio pareigūno, apskaitos pareigūno, avansinių lėšų administratoriaus ir vidaus auditoriaus įgaliojimus ir atsakomybę.

(5)

Turi būti nustatytos veiksmingos kontrolės sistemos apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus.

(6)

Kadangi Eurojustas finansuojamas iš Bendrijos biudžeto išmokamomis metinėmis subsidijomis, biudžeto sudarymo, sąskaitų pateikimo ir nutarimo dėl įvykdymo tvarkaraštis turi būti suderintas su bendrojo finansinio reglamento atitinkamomis nuostatomis.

(7)

Dėl tos pačios priežasties Eurojustas privalo laikytis tų pačių reikalavimų kaip ir Bendrijos institucijos, sudarant viešąsias sutartis ir skiriant dotacijas; šiuo atveju pakanka atitinkamos nuorodos į bendrojo finansinio reglamento atitinkamas nuostatas.

(8)

Finansinis reglamentas privalo atspindėti Eurojusto, kaip teisminio bendradarbiavimo grupės, specialiuosius reikalavimus. Jis turi pateikti išsamią ataskaitą apie Eurojusto įvykdytas slaptas operacijas, ypač atliekant tyrimą ir nagrinėjimą.

(9)

Finansinį reglamentą su paskutinėmis pataisomis, taikomą Eurojusto biudžetui, po Komisijos pritarimo pataisoms vienbalsiai turi priimti kolegija.

(10)

Komisija pritarė šiam reglamentui, įskaitant nukrypimą nuo finansinio pagrindų reglamento.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

OBJEKTAS

1 straipsnis

Šis reglamentas aiškiai nustato Eurojusto biudžeto sudarymo ir vykdymo pagrindinį principą ir taisykles.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

1)   Eurojusto sprendimas– 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR įsteigti Eurojustą, nusprendus paremti kovą su sunkiais nusikaltimais, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Sprendimu 2003/659/TVR;

2)   Eurojustas– teisminio bendradarbiavimo grupė, įkurta Eurojusto sprendimu kaip Europos Sąjungos įstaiga;

3)   Kolegija– Eurojusto sprendimo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta grupė;

4)   Administracinis direktorius– Eurojusto sprendimo 29 straipsnyje ir 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo;

5)   Tarnyba– administracinis direktorius ir Eurojusto sprendimo 30 straipsnyje nurodyti tarnautojai;

6)   Biudžetas– Eurojusto sprendimo 34 straipsnyje nurodytas Eurojusto biudžetas;

7)   Biudžeto valdymo institucija– Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba;

8)   Bendrasis finansinis reglamentas– 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento;

9)   Finansinis pagrindų reglamentas– Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002;

10)   Bendrojo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės– 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) 2342/2002 (6), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 įgyvendinimo taisykles dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento;

11)   Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklės– šio finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės;

12)   Eurojusto finansinės taisyklės– Eurojusto sprendimas, šis finansinis reglamentas ir Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklės;

13)   Tarnybos nuostatai– Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems darbuotojams taikomi nuostatai ir taisyklės.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO PRINCIPAI

3 straipsnis

Biudžeto sudarymas ir vykdymas turi atitikti vieningumo, biudžeto tikslumo, metinio periodiškumo, subalansuotumo, apskaitos vieneto, universalumo, konkretumo, gero finansų valdymo, kuriam būtina efektyvi ir veiksminga vidinė kontrolė, ir skaidrumo principus, numatytus šiame reglamente.

1   SKYRIUS

Vieningumo ir biudžeto tikslumo principai

4 straipsnis

Biudžetas – tai instrumentas, kuris kiekvienais finansiniais metais numato ir leidžiamas įplaukas ir išlaidas, kurios laikomos reikalingomis Eurojusto sprendimo įgyvendinimui.

5 straipsnis

Biudžetą sudaro:

a)

nuosavos įplaukos, kurias sudaro visi už paslaugas gauti mokesčiai ir įmokos, bei, nepažeidžiant 51 straipsnio, palūkanos, kurias Eurojustas gali gauti už papildomas paslaugas šalia gaunamų už jam patikėtas užduotis lėšų, ir visos kitos įplaukos;

b)

pajamos iš priimančiosios valstybės narės įnašų;

c)

Europos Bendrijų suteikta subsidija;

d)

įplaukos, skirtos specialiems išlaidų straipsniams pagal 19 straipsnio 1 dalį;

e)

Eurojusto išlaidos, įskaitant administracines išlaidas.

6 straipsnis

1.   Jokios įplaukos nerenkamos ir jokios išlaidos nevykdomos, jei jos nėra įrašytos į tam tikrą biudžeto eilutę.

2.   Asignavimas neturi būti įrašytas į biudžetą, jei jis nėra skirtas išlaidų, kurios laikomos būtinomis, straipsniui.

3.   Negalima prisiimti įsipareigojimų ir duoti leidimų jokioms išlaidoms, kurios viršija biudžeto leidžiamus asignavimus.

2   SKYRIUS

Metinio periodiškumo principas

7 straipsnis

Į biudžetą įrašyti asignavimai leidžiami vieneriems finansiniams metams, kurie tęsiasi nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

8 straipsnis

1.   Biudžetą sudaro nediferencijuoti asignavimai ir, veiklos poreikiais pateisinamais atvejais, diferencijuoti asignavimai. Pastarieji susideda iš įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų.

2.   Asignavimai įsipareigojimams taikomi visoms teisinių įsipareigojimų, įrašytų į biudžetą einamaisiais finansiniais metais, sąnaudoms.

3.   Asignavimai mokėjimams taikomi mokėjimams, kuriais įvykdomi į biudžetą einamaisiais finansiniais metais ir (arba) ankstesniaisiais finansiniais metais įrašyti teisiniai įsipareigojimai.

4.   Administraciniai asignavimai yra nediferencijuoti. Administracinės išlaidos, atsirandančios iš sutarčių, taikomų laikotarpiams, kurie tęsiasi ilgiau nei metus dėl to, kad taip priimta vietinėje praktikoje, arba tiekimo sutarčių atveju, apmokami iš tų finansinių metų, kuriais jos atsiranda, biudžeto.

9 straipsnis

1.   Eurojusto įplaukos, minėtos 5 straipsnyje, įrašomos į finansinių metų sąskaitas, remiantis tais finansiniais metais surinktomis sumomis.

2.   Iš Eurojusto įplaukų atsiranda tokio pat dydžio sumos asignavimai mokėjimams.

3.   Asignavimai, kurie yra biudžete leidžiami konkrečiais metais, gali būti naudojami tik išlaidoms, kurios yra skirtos ir sumokėtos tais finansiniais metais, ir sumoms, kurias reikia mokėti dėl ankstesniųjų finansinių metų įsipareigojimų.

4.   Įsipareigojimai įrašomi į sąskaitas, remiantis teisiniais įsipareigojimais, įrašytais iki gruodžio 31 d.

5.   Mokėjimai įrašomi į tam tikrų finansinių metų sąskaitas, remiantis apskaitos pareigūno atliktais mokėjimais ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 31 d.

10 straipsnis

1.   Asignavimai, neišnaudoti finansinių metų, į kuriuos jie buvo įrašyti, pabaigoje, panaikinami.

Tačiau kolegijos nutarimu, priimtu ne vėliau vasario 15 d., juos galima perkelti tik į kitus finansinius metus, vadovaujantis šio straipsnio 2–7 dalimis.

2.   Asignavimų, susijusių su personalo išlaidomis, perkelti negalima.

3.   Iki finansinių metų pabaigos nepanaudoti įsipareigojimų asignavimai ir nediferencijuoti asignavimai gali būti perkelti į sumas, atitinkančias įsipareigojimų asignavimus, kurių įsipareigojimo procedūros, kuri turi būti apibrėžta Eurojusto finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse, parengiamųjų etapų didžioji dalis yra užbaigta iki gruodžio 31 d.; tuomet šios sumos gali būti panaudotos iki kitų metų kovo 31 d.

4.   Mokėjimų asignavimai gali būti perkelti į kitą laikotarpį sumoms, reikalingoms egzistuojantiems įsipareigojimams arba įsipareigojimams, susijusiems su į kitą laikotarpį perkeltais asignavimais įsipareigojimams, padengti, kai atitinkamose kitų finansinių metų biudžeto eilutėse numatytų asignavimų toms reikmėms nepakanka. Eurojustas pirma panaudoja einamiesiems metams nustatytus asignavimus, o perkeltų asignavimų nenaudoja tol, kol neišnaudoja pirmųjų.

5.   Nediferencijuoti asignavimai, atitinkantys iki finansinių metų pabaigos tinkamai prisiimtus įsipareigojimus, automatiškai perkeliami tik į kitus finansinius metus.

6.   Perkelti asignavimai, kurie nepanaudojami iki N + 1 metų kovo 31 d., automatiškai panaikinami.

Tokiu būdu perkelti asignavimai turi būti identifikuoti sąskaitose.

7.   Gruodžio 31 d. turimi asignavimai, atsiradę iš paskirtų įplaukų, minėtų 19 straipsnyje, perkeliami į kitą laikotarpį automatiškai. Ne vėliau kaip iki N + 1 metų birželio 1 d. Eurojustas praneša Komisijai apie perkeltų asignuotųjų įplaukų vykdymą.

Turimi asignavimai, atitinkantys perkeltas priskirtąsias įplaukas, panaudojami pirmiausia.

11 straipsnis

Kai sumos kuriais nors finansiniais metais, einančias po metų, kuriais asignavimai buvo priskirti, yra panaikinamos dėl to, kad veikla, kuriai jos buvo numatytos, nebuvo visiškai ar iš dalies įvykdyta, asignavimai turi būti panaikinti.

12 straipsnis

Į biudžetą įrašytus asignavimus galima panaikinti nuo sausio 1 d., kai tik yra galutinai priimtas biudžetas.

13 straipsnis

1.   Nuo kiekvienų metų lapkričio 15 d. įprastos administracinės išlaidos gali būti priskirtos iš anksto iš kitiems finansiniams metams numatytų asignavimų. Tačiau tokie įsipareigojimai negali būti didesni už vieną ketvirtąją dalį asignavimų, Kolegijos nustatytų pagal atitinkamą biudžeto eilutę einamiesiems finansiniams metams. Jie negali būti taikomi tokioms išlaidų rūšims, kurios dar nėra iš esmės patvirtintos paskutiniame tinkamai priimtame biudžete.

2.   Išlaidos, kurios turi būti apmokamos iš anksto, pavyzdžiui, nuompinigiai, gali būti išmokamos nuo gruodžio 1 d. iš kitiems finansiniams metams skirtų asignavimų. Tokiu atveju 1 dalyje minima riba netaikoma.

14 straipsnis

1.   Jei finansinių metų pradžioje biudžetas dar nėra galutinai priimtas, įsipareigojimams ir išlaidų mokėjimui, kurie gali būti priskirti konkrečiai biudžeto eilutei, kuri yra paskutinio tinkamai priimto biudžeto vykdymo dalis, taikomos toliau nurodytos taisyklės.

2.   Kiekvienam skyriui galima nustatyti įsipareigojimus ne didesnius kaip ankstesnių finansinių metų atitinkamo skyriaus visų numatytų asignavimų ketvirtoji dalis, pridedant vieną dvyliktąją už kiekvieną praėjusį mėnesį.

Mokėjimus galima atlikti kas mėnesį pagal kiekvieną skyrių, neviršijant vienos dvyliktosios dalies ankstesniais finansiniais metais visų numatytų atitinkamame skyriuje asignavimų.

Asignavimų limitas, numatytas įplaukų ir išlaidų sąmatos ataskaitoje, negali būti viršytas.

3.   Administracinio direktoriaus prašymu, jei Eurojusto veiklos tęstinumui ir valdymui to reikia, kolegija gali vienu metu nustatyti tiek įsipareigojimams, tiek ir mokėjimams dvi ar daugiau laikinųjų dvyliktųjų dalių virš tos sumos, kurią automatiškai galima naudoti pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.

Papildomos dvyliktosios dalys skiriamos visos ir nedalijamos.

3   SKYRIUS

Subalansuotumo principas

15 straipsnis

1.   Biudžeto įplaukos ir asignavimai mokėjimams turi būti subalansuoti.

2.   Asignavimai mokėjimams negali viršyti Bendrijos subsidijos sumos, pridėjus nuosavas įplaukas ir bet kurias kitas įplaukas, minėtas 5 straipsnyje.

3.   Eurojustas negali imti paskolų.

4.   Eurojustui išmokėtos Bendrijos lėšos sudaro jos biudžete subalansuotą subsidiją, kuri gali būti laikoma išankstiniu finansavimu, kaip apibrėžta finansinio reglamento 81 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje.

5.   Eurojustas vykdo griežtą grynųjų pinigų valdymą, tinkamai įvertindama asignuotąsias įplaukas, kad užtikrintų, jog jos grynųjų pinigų likutis ribojamas tinkamai pagrįstais reikalavimais. Kartu su savo prašymu apmokėti ji pateikia išsamią ir naujausią jos realaus grynųjų pinigų poreikio per metus prognozę, įskaitant informaciją apie asignuotąsias įplaukas.

16 straipsnis

1.   Jei biudžeto įvykdymo sąskaitos, apibrėžtos 81 straipsnyje, likutis yra teigiamas, jis grąžinamas Komisijai iki Bendrijos per metus sumokėtos subsidijos sumos. Likučio dalis virš Bendrijos per metus sumokėtos subsidijos sumos į rašomos į kitų finansinių metų biudžetą kaip įplaukos.

Bendrijos subsidijos, įrašytos į bendrąjį biudžetą, ir įstaigai faktiškai išmokėtos sumos skirtumas panaikinamas.

Eurojustas ne vėliau kaip iki N metų kovo 31 d. pateikia numatomą N-1 metų likutinį perteklių, kuris vėliau N metais turi būti grąžintas į Bendrijos biudžetą, siekiant papildyti jau turimą informaciją apie N-2 metų perteklių. Komisija tinkamai atsižvelgia į šią informaciją, vertindama Bendrijos įstaigų finansinius poreikius N + 1 metams.

2.   Jei biudžeto įvykdymo sąskaitos, numatytos 81 straipsnyje, likutis yra neigiamas, jis įrašomas į kitų finansinių metų biudžetą.

3.   Įplaukos ir asignavimai mokėjimams įrašomi į biudžetą biudžeto sudarymo metu, naudojant biudžeto pataisų procedūros raštą, arba biudžeto vykdymo metu pataisančiuoju biudžetu.

4   SKYRIUS

Apskaitos vieneto principas

17 straipsnis

Biudžetas sudaromas ir vykdomas eurais, sąskaitos pateikiamos eurais.

Tačiau pinigų srautų reikmėms apskaitos pareigūnas ir, avansinių sąskaitų atveju, avansinių lėšų administratorius turi teisę vykdyti operacijas nacionalinėmis valiutomis, kaip nustatyta Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklėse.

5   SKYRIUS

Universalumo principas

18 straipsnis

Įplaukų visuma turi padengti asignavimų mokėjimams visumą, atsižvelgiant į 19 straipsnio nuostatas. Visos įplaukos ir išlaidos turi būti įrašomos, nekoreguojant jų viena kitos atžvilgiu, atsižvelgiant į 21 straipsnio nuostatas.

19 straipsnis

1.   Toliau nurodytos įplaukos naudojamos specialiems išlaidų straipsniams finansuoti:

a)

konkretiems tikslams skirtos įplaukos, pvz., fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir palikimas;

b)

valstybių narių, Bendrijai nepriklausančių šalių ar įvairių įstaigų, kiek numatyta susitarime, kurį sudarė Eurojustas ir valstybės narės, ES nepriklausančios šalys ar atitinkamos įstaigos, įnašai į Eurojusto veiklą;

c)

įplaukos iš trečiųjų šalių už jų prašymu joms suteiktas prekes, paslaugas ar atliktus darbus, išskyrus 5 straipsnio a punkte minimus mokesčius už paslaugas ir kitokius mokesčius;

d)

įplaukos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbus, atliktus Bendrijos institucijoms ar kitoms Bendrijos įstaigoms;

e)

įplaukos, gautos grąžinus neteisingai išmokėtas sumas;

f)

įplaukos, gautos pardavus transporto priemones, įrangą, įrengimus, medžiagas ir tyrimo ar techninę aparatūrą, kuri yra pakeičiama arba nurašoma, kai yra visiškai nusidėvėjusi;

g)

gautos draudimo įmokos;

h)

įplaukos iš su nuoma susijusių mokėjimų;

i)

pajamos, gautos pardavus leidinius ar filmus, įskaitant įrašytus elektroninėse laikmenose.

1a.   Pagal pagrindinį taikomą teisės aktą numatytos įplaukos taip pat gali būti pagal tą aktą priskiriamos konkretiems išlaidų straipsniams.

2.   Visi įplaukų straipsniai, kaip numatyta 1 dalies a–d punktuose, apima visas tiesiogines arba netiesiogines išlaidas, patirtas vykdant atitinkamą veiklą arba atitinkamu tikslu.

3.   Biudžetą sudaro eilutės, kur pritaikomos 1 ir 1a dalyse nurodytos asignuotųjų įplaukų kategorijos ir, kai įmanoma, nurodoma suma.

20 straipsnis

1.   Administracinis direktorius gali priimti bet kokias dovanas, skirtas Eurojustui, tokias kaip fondus, subsidijas, dovanas ir testamentu paliktą turtą.

2.   Dovanų priėmimui, dėl kurio gali reikėti tam tikrų finansinių išmokų, būtina gauti išankstinį kolegijos leidimą; kolegija sprendimą priima per du mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jei per tą laiką kolegija sprendimo nepriima, laikoma, kad dovana yra priimta.

21 straipsnis

1.   Iš prašymų apmokėti, sąskaitų arba ataskaitų galima daryti šiuos išskaitymus, po kurių jos perduodamos, kad pagal jas būtų išmokėta grynoji suma.

a)

nuobaudas, paskirtas viešųjų pirkimų sutarčių šalims arba dotacijų gavėjams;

b)

nuolaidas, grąžinimus ir kompensacijas pagal atskiras sąskaitas ir prašymus apmokėti;

c)

palūkanas, gautas už išankstinį finansavimą.

2.   Eurojustui suteiktų prekių, kitų gaminių ar paslaugų kaina apmokama iš biudžeto visa be mokesčių, kai įmonių mokesčius grąžina:

a)

valstybės narės pagal Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolą, priimanti valstybė remiantis susitarimu dėl buveinės vietos arba remiantis kitais atitinkamais susitarimais;

b)

valstybė narė arba Bendrijai nepriklausanti šalis, remiantis kitais atitinkamais susitarimais.

Visi nacionaliniai mokesčiai, kuriuos Eurojustas laikinai apmoka pagal šio straipsnio 1 dalį, įrašomi į laikinąją sąskaitą ir lieka ten įrašyti tol, kol atitinkama valstybė narė juos grąžina.

3.   Bet kurie neigiami likučiai įrašomi į biudžetą kaip išlaidos.

4.   Galima daryti patikslinimus dėl valiutų santykio kaitos biudžeto vykdymo metu. Galutinis prieaugis ar nuostolis įrašomas į metų likutį.

6   SKYRIUS

Konkretumo principas

22 straipsnis

Visi asignavimai skiriami konkretiems tikslams pagal antraštinę dalį ir skyrių; skyriai toliau dalijami į straipsnius ir punktus.

23 straipsnis

1.   Administracinis direktorius gali daryti perkėlimus iš vieno skyriaus į kitą skyrių ir iš vieno straipsnio į kitą straipsnį be jokių apribojimų, bei iš vienos antraštinės dalies į kitą antraštinę dalį, neviršydamas 10 % tiems finansiniams metams skirtų ir eilutėje, iš kurios daromas perkėlimas, nurodytų asignavimų.

2.   Dėl perkėlimų, viršijančių 1 dalyje nurodytas ribas, Administracinis direktorius gali teikti pasiūlymą Kolegijai dėl asignavimų perkėlimo iš vienos antraštinės dalies į kitą. Kolegija per tris savaites gali pareikšti nepritarianti tokiems perkėlimams. Po šio termino perkėlimai laikomi priimtais.

3.   Pasiūlymai dėl perkėlimų ir atlikti perkėlimai pagal 1 ir 2 dalis turi būti pagrindžiami atitinkamais ir išsamiais įrodomaisiais dokumentais, iš kurių matyti kredituotinose eilutėse ir eilutėse, iš kurių asignavimai turi būti perkelti, įrašytų asignavimų vykdymas ir reikalingų sumų sąmata iki finansinių metų pabaigos.

4.   Apie visus atliktus perkėlimus Administracinis direktorius kuo greičiau praneša Kolegijai. Jis praneša biudžeto valdymo institucijai apie visus perkėlimus, atliktus remiantis 2 dalies nuostatomis.

24 straipsnis

1.   Asignavimai gali būti perkelti tik į biudžeto eilutes, kurioms biudžetas nustatė asignavimus arba kuriose yra simbolinis įrašas (p. m.).

2.   Asignavimai, atitinkantys paskirtas įplaukas, gali būti perkelti tik tuo atveju, jei tokios įplaukos yra naudojamos tai paskirčiai, kuriai jos yra skirtos.

7   SKYRIUS

Gero finansų valdymo principas

25 straipsnis

1.   Biudžeto asignavimai naudojami laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra, laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.

2.   Ekonomiškumo principas reikalauja, kad Eurojustui jo veiklos vykdymui reikalingi ištekliai būtų prieinami reikiamu laiku, pakankamo dydžio ir kokybės bei geriausia kaina.

Našumo principas reiškia siekti geriausio panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykio.

Efektyvumo principas – tai konkrečių nustatytų tikslų įvykdymas ir planuotų rezultatų pasiekimas.

3.   Visiems biudžete numatytiems veiklos sektoriams nustatomi konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs ir datuoti tikslai. Šių tikslų vykdymas stebimas pagal kiekvienos veiklos rodiklius; administracinis direktorius kolegijai teikia informaciją. Tokia informacija teikiama kasmet ne vėliau kaip kartu su preliminaraus biudžeto projekto dokumentais.

4.   Siekdamas tobulinti sprendimų priėmimą, Eurojustas reguliariai atlieka programų ir veiklos ex ante ir ex post vertinimus. Tokie vertinimai taikomi visoms programoms ir veikloms, susijusioms su didelėmis išlaidomis, o vertinimo rezultatai pateikiami kolegijai.

5.   3 ir 4 dalyse nustatyti tikslai ir priemonės netaikomi su byla susijusiam darbui.

25a straipsnis

1.   Biudžetas vykdomas pagal veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės reikalavimus.

2.   Vykdant biudžetą vidaus kontrolė apibrėžiama kaip visuose valdymo lygmenyse taikomas procesas, kuriuo siekiama pagrįstai užtikrinti, kad bus pasiekti tokie tikslai:

a)

operacijų našumas, efektyvumas ir ekonomiškumas;

b)

atskaitomybės patikimumas;

c)

turto ir informacijos apsauga;

d)

klastočių ir pažeidimų prevencija ir nustatymas;

e)

patikimas su sandorių teisėtumu ir teisingumu susijusios rizikos valdymas, atsižvelgiant į daugiametį programų pobūdį ir atitinkamų mokėjimų prigimtį.

8   SKYRIUS

Skaidrumo principas

26 straipsnis

1.   Biudžetas sudaromas ir vykdomas ir sąskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

2.   Biudžeto suvestinė ir taisomieji biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, paskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

Suvestinėje nurodomos penkios pagrindinės įplaukų biudžeto eilutės, penkios pagrindinės administravimo ir veiklos biudžeto išlaidų eilutės, personalo planas ir numatytas pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais, kuriam biudžete yra numatyti asignavimai, bei deleguoti nacionaliniai ekspertai. Joje taip pat nurodomi praėjusių metų duomenys.

3.   Biudžetas, įskaitant personalo planą ir taisomuosius biudžetus, kai jie yra galutinai priimti, taip pat numatytą pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičių, išreikštą visos darbo dienos ekvivalentais, kuriam biudžete yra numatyti asignavimai, ir deleguotus nacionalinius ekspertus, pateikiamas susipažinti biudžeto valdymo institucijai, Audito Rūmams ir Komisijai bei paskelbiami Eurojusto interneto svetainėje per keturias savaites nuo jų priėmimo.

4.   Eurojustas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie biudžeto lėšų gavėjus, įskaitant ekspertus, su kuriais sudarytos sutartys pagal 74b straipsnį. Paskelbta informacija yra lengvai prieinama, skaidri ir visapusiška. Ši informacija skelbiama tinkamai laikantis konfidencialumo ir saugumo, ypač asmens duomenų apsaugos reikalavimų, išdėstytų steigiamajame dokumente ir Procedūrų taisyklėse dėl asmeninių duomenų naudojimo ir apsaugos.

Tais atvejais, kai informacija skelbiama tik anonimiškai, Eurojustas paprašius tinkamu būdu pateikia Europos Parlamentui informaciją apie atitinkamus gavėjus.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO SUDARYMAS IR STRUKTŪRA

1   SKYRIUS

Biudžeto sudarymas

27 straipsnis

1.   Biudžetas sudaromas pagal Eurojusto sprendimą.

2.   Kiekvienais metais administracinis direktorius parengia ir pateikia kolegijai tvirtinti preliminarų Eurojusto įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą ateinantiems finansiniams metams.

3.   Kolegija kiekvienais metais iki vasario 10 d. Komisijai perduoda savo pradinį įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą ir bendrąsias gaires, kuriomis toji sąmata pagrįsta, pagal administracinio direktoriaus parengtą preliminarų projektą iki kiekvienų metų vasario 10 d. Kolegija ne vėliau kovo 31 d. persiunčia galutinį sąmatos projektą Komisijai.

4.   Į Eurojusto įplaukų ir išlaidų sąmatą įeina:

a)

personalo planas, nustatantis nuolatinių ir laikinų etatų skaičių, neviršijantį biudžeto asignavimų ribų, pagal rangą ir kategoriją;

b)

kai pasikeičia etatų skaičius, pareiškimas, pateisinantis prašymą leisti sukurti naujų etatų;

c)

išmokų ir įplaukų ketvirčio sąmata

d)

informacija apie visų anksčiau nustatytų įvairios veiklos tikslų įgyvendinimą bei naujus rodikliais įvertintus tikslus.

Į įvertinimo rezultatus atsižvelgiama ir jie nurodomi kaip Eurojusto siūlomo biudžeto padidinimo ar sumažinimo, palyginti su jos biudžetu N metais, galimos naudos įrodymas.

5.   Eurojustas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai perduoda:

a)

savo darbo programos projektą;

b)

atnaujintą daugiametį personalo politikos planą, parengtą laikantis Komisijos nustatytų gairių;

c)

informaciją apie pareigūnus, laikinuosius ir pagal sutartį dirbančius darbuotojus, kaip nurodyta Tarnybos nuostatuose, N-1 ir N metais bei planą N + 1 metams;

d)

informaciją apie priimančiosios valstybės narės Eurojustui suteiktus įnašus natūra;

e)

biudžeto rezultatų sąskaitos, nurodytos 81 straipsnyje, likučio sąmatą N-1 metams.

Laikydamasi bendrojo biudžeto priėmimo procedūros, Komisija Eurojsuto sąmatą siunčia biudžeto valdymo institucijai ir siūlo Eurojustui skirtinos subsidijos sumą bei darbuotojų skaičių, kurio, jos nuomone, Eurojustui reikia. Komisija pateikia Eurojusto personalo plano projektą ir numatytą pagal sutartis dirbančių darbuotojų skaičių, išreikštą visos darbo dienos ekvivalentais, kuriam yra skirti asignavimai.

6.   Biudžeto valdymo institucija Eurojusto personalo planą ir po to visas jo pataisas tvirtina, vadovaudamasi 32 straipsnio 1 dalimi. Personalo planas skelbiamas bendrojo biudžeto III skirsnio priede – „Komisija“

7.   Biudžetą ir personalo planą tvirtina Kolegija. Jie tampa galutiniais, kai yra priimamas bendrasis biudžetas, nustatantis subsidijos dydį ir personalo planą, ir biudžetas bei personalo planas prireikus yra atitinkamai koreguojami.

28 straipsnis

Visos biudžeto, įskaitant personalo planą, pataisos nurodomos taisomajame biudžete, kuris priimamas ta pačia tvarka kaip ir pradinis biudžetas, vadovaujantis Eurojusto sprendimo ir 27 straipsnio nuostatomis.

2   SKYRIUS

Biudžeto struktūra ir pateikimas

29 straipsnis

Biudžetas susideda iš įplaukų ir išlaidų suvestinių.

30 straipsnis

Jei tai pateisinama Eurojusto veiklos pobūdžiu, išlaidų suvestinė sudaroma pagal nomenklatūrą ir yra suklasifikuota pagal paskirtį. Šią nomenklatūrą nustato Eurojustas, ir joje aiškiai skiriami administraciniai asignavimai ir asignavimai, skirti eksploatacijai.

31 straipsnis

Biudžete parodoma:

1)

įplaukų suvestinėje:

a)

Eurojusto įplaukų sąmata atitinkamiems finansiniams metams;

b)

įplaukų sąmata buvusiais finansiniais metais ir įplaukos N – 2 metams;

c)

atitinkamos pastabos kiekvienoje įplaukų eilutėje;

2)

išlaidų suvestinėje:

a)

asignavimai įsipareigojimams ir mokėjimams atitinkamiems finansiniams metams;

b)

asignavimai įsipareigojimams ir mokėjimams buvusiais finansiniais metais, ir paskirtos išlaidos bei apmokėtos išlaidos N – 2 metais;

c)

ateinančių metų privalomų vykdant biudžetinius įsipareigojimus, prisiimtus ankstesniais finansiniais metais, mokėjimo terminų suvestinė;

d)

atitinkamos pastabos kiekvienoje padaloje.

32 straipsnis

1.   Personalo plane, minėtame 27 straipsnyje, šalia tais finansiniais metais leidžiamų etatų skaičiaus nurodomas etatų skaičius, leistinas praeitais metais, ir faktiškai užpildytų etatų skaičius.

Tai yra nekeičiamas Eurojustui nustatytas limitas; negali būti jokių paskyrimų, viršijančių šį limitą. Tačiau, išskyrus AD 16, AD 15, AD 14 ir AD 13 rangų atvejus, kolegija gali keisti personalo planą ne daugiau kaip iki 10 % leistinų etatų, atsižvelgdama į dvi sąlygas:

a)

kad nebūtų daromas poveikis personalo asignavimų dydžiui per visus finansinius metus;

b)

kad nebūtų viršytas visų etatų skaičiaus limitas, leistinas pagal personalo planą.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies antros pastraipos, nepilnos darbo dienos darbo, kurį leidžia skiriančioji institucija pagal Tarnybos nuostatus, poveikį galima kompensuoti kitais paskyrimais. Jeigu personalo narys prašo panaikinti leidimą iki laikotarpio, kuriam jis duotas, pabaigos, Eurojustas kuo greičiau imasi priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalies b punkte nurodyto limito.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO VYKDYMAS

1   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

33 straipsnis

Leidimus duodančio pareigūno pareigas atlieka administracinis direktorius. Jis vykdo biudžeto įplaukas ir išlaidas, vadovaudamasis Eurojusto finansinėmis taisyklėmis, savo atsakomybe, neviršydamas leistinų asignavimų limitų. Nepažeisdama leidimus duodančio pareigūno atsakomybės sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos ir nustatymo srityje, Eurojustas dalyvauja Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) sukčiavimo prevencijos veikloje Tokia veikla nedaro įtakos Eurojusto darbui, kaip numatyta steigiamajame dokumente, ir ypač nesudaro sąlygų suteikti priėjimą ar perduoti OLAF jokių su byla susijusių dokumentų.

34 straipsnis

1.   Administracinis direktorius savo biudžeto vykdymo įgaliojimus gali pavesti Eurojusto darbuotojams, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, vadovaudamasis Eurojusto finansinių taisyklių nustatytomis sąlygomis. Taip įgalioti asmenys gali veikti tik jiems aiškiai suteiktų įgaliojimų ribose.

2.   Įgaliotasis asmuo savo įgaliojimus gali perįgalioti, kaip numatyta Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklėse. Kiekvienam perįgaliojimo veiksmui turi aiškiai pritarti administracinis direktorius.

35 straipsnis

1.   Visiems finansų pareigūnams, nurodytiems šios antraštinės dalies 2 skyriuje ir visiems kitiems asmenims, susijusiems su biudžeto įgyvendinimu, valdymu, auditu ir kontrole, draudžiama imtis bet kokių biudžeto vykdymo priemonių, dėl kurių gali kilti jų interesų ir Eurojusto interesų konfliktas. Jei taip atsitiktų, atitinkamas pareigūnas privalo nebevykdyti tokių priemonių ir pranešti apie įvykį kompetentingai institucijai.

2.   Interesų konfliktas atsiranda tuomet, kai dėl priežasčių, susijusių su šeima, emociniu gyvenimu, politine ir pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar bet kokiais kitais su naudos gavėju turimais bendrais interesais, kyla pavojus, kad 1 dalyje nurodytas asmuo nebegalės nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigų.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minėta kompetentinga institucija – tai atitinkamo darbuotojo tiesioginis viršininkas. Jei darbuotojas yra administracinis direktorius, kompetentinga institucija yra kolegija.

36 straipsnis

1.   Biudžetą vykdo administracinis direktorius jam pavaldžiuose skyriuose.

2.   Išoriniams privataus sektoriaus subjektams arba institucijoms, neteikiančioms viešųjų paslaugų, sutarčių pagrindu galima pavesti techninės ekspertizės užduotis ir administracinius, parengiamuosius arba pagalbinius darbus, kuriuos atliekant nesinaudojama nei viešosios valdžios įgaliojimais, nei veikiama savo nuožiūra, kai tai yra tikrai būtina.

2   SKYRIUS

Finansų pareigūnai

1 skirsnis –   Pareigų atskyrimo principai

37 straipsnis

Leidimus duodančio pareigūno ir apskaitos pareigūno pareigos yra atskirtos ir tarpusavyje nesuderinamos.

2 skirsnis –   Leidimus duodantis pareigūnas

38 straipsnis

1.   Leidimus duodantis pareigūnas yra atsakingas už įplaukų ir išlaidų vykdymą, vadovaujantis gero finansų valdymo principais, ir už tai, kad būtų laikomasi teisėtumo bei taisyklingumo reikalavimų.

2.   Vykdydamas išlaidas, leidimus duodantis pareigūnas vykdo biudžeto įsipareigojimus ir teisinius įsipareigojimus, tikrina ir tvirtina išlaidas, duoda leidimus mokėjimams ir imasi preliminarių priemonių asignavimams vykdyti.

3.   Į įplaukų vykdymą įeina gautinų sumų sąmatų rengimas, išieškotinų sumų nustatymas ir vykdomųjų raštų išdavimas sumoms išieškoti. Į įplaukų vykdymą atitinkamais atvejais taip pat įeina teisės į grąžintinas sumas atsisakymas.

4.   Leidimus duodantis pareigūnas nustato būtiniausius standartus, kaip numatyta Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklėse. Šie būtiniausi standartai nustatomi pasiremiant Komisijos savo departamentams nustatytais standartais, taip pat atsižvelgiant į riziką, susijusią su valdymo aplinka bei finansuojamos veiklos pobūdžiu, bei į organizacinę struktūrą, vidaus valdymo ir kontrolės procedūras, tinkančias jo pareigoms atlikti, įskaitant prireikus ex post patikrą.

Leidimus duodantis pareigūnas savo skyriuose įkuria ekspertizės ir konsultacijų funkciją, skirtą jam padėti kontroliuoti su jo veikla susijusią riziką.

5.   Prieš duodant leidimą operacijai, kiti nei inicijavęs operaciją pareigūnai, patikrina veiklos ir finansinius aspektus. Operacijos pradėjimas ir veiklos ex ante bei ex post patikros yra atskiros funkcijos.

6.   Leidimus duodantis pareigūnas įrodomuosius dokumentus, susijusius su atliktomis operacijomis, saugo penkerius metus nuo biudžeto įvykdymo sprendimo priėmimo dienos. Kai tik galima, įrodomuosiuose dokumentuose esantys asmens duomenys yra ištrinami, jeigu tokie duomenys nereikalingi biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimui priimti, kontrolės ir audito tikslais. Bet kokiu atveju srauto duomenys saugomi pagal duomenų apsaugos taisykles, nustatytas Eurojusto steigiamajame dokumente ir Procedūrų taisyklėse dėl asmeninių duomenų naudojimo ir apsaugos Eurojuste.

39 straipsnis

1.   Operacijos pradėjimas, minėtas 38 straipsnio 5 dalyje, suprantamas kaip visos parengiamosios operacijos, priimant aktus dėl atsakingų leidimus duodančių pareigūnų, minėtų 33 ir 34 straipsniuose, biudžeto vykdymo.

2.   Operacijos ex ante patikra, minėta 38 straipsnio 5 dalyje, suprantama kaip visi ex ante patikrinimai, kuriais pasirūpina atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, norėdamas patikrinti veiklos ir finansinius aspektus.

3.   Kiekvienai operacijai taikoma bent viena ex ante patikra. Tokios patikros tikslas – įsitikinti, kad:

a)

išlaidos yra tvarkingos ir atitinka atitinkamas nuostatas;

b)

taikomas gero finansų valdymo principas, minėtas 25 straipsnyje.

Atlikdamas ex ante patikrą, panašius atskirus sandorius, susijusius su įprastinėmis išlaidomis atlyginimams, pensijomis, misijos išlaidų grąžinimu ir medicininėmis išlaidomis, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas gali laikyti viena operacija

Antroje pastraipoje nurodytu atveju atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, priklausomai nuo rizikos įvertinimo, atlieka ex post patikrą pagal 4 dalį.

4.   Dokumentų ex post patikros ir atitinkamais atvejais patikros vietoje tikslas – patikrinti, kad biudžeto finansuojama veikla yra teisingai įvykdyta, ir visų pirma, kad laikomasi šio straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų. Tos patikros gali būti organizuojamos atrankiniu būdu, taikant rizikos analizę.

5.   Pareigūnai ir kiti darbuotojai, atsakingi už 2 ir 4 dalyse minėtas patikras, turi būti ne tie patys, kurie atlieka 1 dalyje minėtas užduotis, ir neturi būti jiems pavaldūs.

6.   Visi darbuotojai, atsakingi už finansinių operacijų valdymo priežiūrą, turi turėti būtinas profesines kvalifikacijas. Jie turi laikytis specialaus profesinių standartų kodekso, kurį yra priėmęs Eurojustas ir kuris remiasi standartais, Komisijos nustatytais savo pačios skyriams.

40 straipsnis

1.   Leidimus duodantis pareigūnas kolegijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą, pateikdamas metinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją, patvirtinančią, kad metinėje ataskaitoje pateikta informacija parodo tikrą ir teisingą vaizdą, išskyrus atvejus, kai su atitinkamomis pajamų ir išlaidų sritimis susijusiose išlygose nurodyta kitaip. Šioje metinės veiklos ataskaitoje pateikiami jo veiklos rezultatai, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, su veikla susijusią riziką, suteiktų išteklių panaudojimą ir vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Vidaus auditorius, kaip apibrėžta 71 straipsnyje, atsižvelgia į metinę veiklos ataskaitą ir visą kitą nurodytą informaciją.

2.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. Kolegija biudžeto valdymo institucijai ir Audito Rūmams siunčia praeitų finansinių metų metinės veiklos ataskaitos analizę ir įvertinimą. Ši analizė ir įvertinimas įtraukiami į Eurojusto metinę ataskaitą, vadovaujantis Eurojusto steigiamojo dokumento nuostatomis.

41 straipsnis

Bet kuris darbuotojas, dalyvaujantis finansų valdyme ir sandorių kontrolėje, kuris mano, kad sprendimas, kurį jo viršininkas reikalauja taikyti arba pritarti, yra klaidingas arba neatitinka gero finansų valdymo principų ar profesinių taisyklių, kurių iš jo reikalaujama laikytis, apie tai raštu praneša administraciniam direktoriui, o jei šis per pagrįstos trukmės laiką nesiima priemonių, 47 straipsnio 4 dalyje nurodytai komisijai ir kolegijai. Neteisėtos veiklos, sukčiavimo ar korupcijos, kuri gali pakenkti Bendrijos interesams, atveju jis praneša institucijoms ar organizacijoms, nurodytoms taikytiname teisės akte.

42 straipsnis

Kai biudžeto vykdymo įgaliojimai yra pavesti arba perįgalioti, vadovaujantis 34 straipsniu, įgaliotiems ir perįgaliotiems leidimus duodantiems pareigūnams mutatis mutandis taikomos 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.

3 skirsnis –   Apskaitos pareigūnas

43 straipsnis

1.   Kolegija paskiria apskaitos pareigūną, kuriam taikomi Tarnybos nuostatai ir kuris yra nepriklausomas vykdydamas savo pareigas. Eurojuste jis atsakingas už:

a)

tinkamą mokėjimų vykdymą, įplaukų surinkimą ir nustatytų gautinų sumų išieškojimą;

b)

sąskaitų parengimą ir pateikimą pagal VII antraštinę dalį;

c)

sąskaitų tvarkymą pagal VII antraštinę dalį;

d)

apskaitos taisyklių ir metodų taikymą pagal VII antraštinę dalį bei sąskaitų plano nustatymą pagal Komisijos apskaitos pareigūno priimtas nuostatas;

e)

apskaitos sistemų nustatymą bei tvirtinimą ir, jei reikia, sistemų, kurias leidimus duodantis pareigūnas yra nustatęs apskaitos informacijos teikimui ir pagrindimui, tvirtinimą; apskaitos pareigūnas įgaliojamas tikrinti, kaip laikomasi patvirtinimo kriterijų;

f)

iždo valdymą.

2.   Apskaitos pareigūnas iš leidimus duodančio pareigūno, kuris garantuoja suteikiamos informacijos patikimumą, gauna visą informaciją, kuri yra būtina sąskaitoms, teisingai atspindinčioms Eurojusto turtą ir biudžeto vykdymą, parengti.

2a.   Prieš Administraciniam direktoriui priimant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo, taip patvirtindamas savo pagrįstą įsitikinimą, kad sąskaitos parodo tikrą ir teisingą Bendrijos įstaigos finansinės padėties vaizdą.

Tuo tikslu apskaitos pareigūnas įsitikina, kad sąskaitos buvo parengtos pagal apskaitos taisykles, nustatytus metodus ir apskaitos sistemas ir kad sąskaitose įrašytos visos pajamos ir išlaidos.

Leidimus duodantis pareigūnas perduoda apskaitos pareigūnui visą informaciją, reikalingą jo pareigoms atlikti.

Leidimus duodantis pareigūnas yra visiškai atsakingas už tinkamą valdomų lėšų naudojimą, taip pat už kontroliuojamų išlaidų teisėtumą ir tinkamumą.

2b.   Apskaitos pareigūnas turi teisę patikrinti gautą informaciją ir atlikti kitus patikrinimus, kurie, jo nuomone, reikalingi sąskaitoms pasirašyti

Jeigu reikia, apskaitos pareigūnas padaro išlygas, tiksliai nurodydamas tokių išlygų pobūdį ir apimtį.

2c.   Eurojusto pareigūnas pasirašo metines sąskaitas ir siunčia jas Komisijos apskaitos pareigūnui.

3.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnį, tik apskaitos pareigūnas yra įgaliotas valdyti grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus. Jis atsako už jų saugojimą.

4.   Atlikdamas savo pareigas apskaitos pareigūnas tam tikrus uždavinius gali pavesti savo pavaldiniams, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, kai tai yra būtina jo pareigoms atlikti. Apskaitos pareigūnas prieš imdamasis priemonių iš anksto įspėja leidimus duodantį pareigūną.

5.   Pavedimo dokumente nurodomos užduotys, kurios yra pavedamos pavedimą gaunančiam asmeniui, jo teisės ir pareigos.

4 skirsnis –   Avansiniųlėšų administratorius

44 straipsnis

Prireikus, smulkių sumų mokėjimui ir kitų įplaukų, minėtų 5 straipsnyje, surinkimui galima atidaryti avansines sąskaitas, į kurias pinigus perveda apskaitos pareigūnas ir už kurias atsako jo paskirtas avansinių lėšų administratorius.

Didžiausia kiekvieno išlaidų ar įplaukų straipsnio suma, kurią avansinių lėšų administratorius gali išmokėti trečiosioms šalims, negali būti didesnė už tam tikrą sumą, kurią kiekvienam išlaidų ar įplaukų straipsniui nustato Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklės.

Mokėjimai iš avansinių sąskaitų gali būti atliekami kreditiniu banko pavedimu, įskaitant 66 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą tiesioginio debeto sistemą, čekiais ar kitokiomis mokėjimo priemonėmis, laikantis apskaitos pareigūno išdėstytų nurodymų.

3   SKYRIUS

Finansų pareigūnų atsakomybė

1 skirsnis –   Bendrosiostaisyklės

45 straipsnis

1.   Nepažeisdama drausminių priemonių, institucija, paskyrusi įgaliotus ar perįgaliotus leidimus duodančius pareigūnus, gali bet kuriuo metu jų įgaliojimą ar perįgaliojimą laikinai ar visam laikui atšaukti.

Leidimus duodantis pareigūnas bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą, duotą tam tikram perįgaliojimui.

2.   Nepažeisdama drausminių priemonių, kolegija bet kuriuo metu gali laikinai ar visam laikui sustabdyti apskaitos pareigūno įgaliojimus.

Kolegija skiria laikinąjį apskaitos pareigūną.

3.   Nepažeisdamas drausminių priemonių, apskaitos pareigūnas bet kuriuo metu gali laikinai ar visam laikui sustabdyti avansinių lėšų administratoriaus įgaliojimus.

46 straipsnis

1.   Šio skyriaus nuostatos nepažeidžia galimos leidimus duodančio pareigūno ir 45 straipsnyje nurodytų asmenų baudžiamosios atsakomybės, kuri yra numatyta taikytinoje nacionalinėje teisėje ir galiojančiose nuostatose dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir dėl kovos su Europos Bendrijų ir valstybių narių pareigūnų korupcija.

2.   Kiekvienas leidimus duodantis pareigūnas, apskaitos pareigūnas ir avansinių lėšų administratorius gali būti baudžiamas drausminėmis priemonėmis ir iš jo gali būti reikalaujama sumokėti kompensaciją, kaip nustatyta Tarnybos nuostatuose, nepažeidžiant 47, 48 ir 49 straipsnių. Neteisėtų veiksmų, sukčiavimo ar korupcijos atveju, kuris gali pakenkti Bendrijos interesams, klausimas perduodamas taikytinų teisės aktų paskirtoms institucijoms ir įstaigoms.

2 skirsnis –   Taisyklės, taikomos leidimus duodantiems pareigūnams, į galiotiems ir perįgaliotiems leidimus duodantiems pareigūnams

47 straipsnis

1.   Leidimus duodantis pareigūnas yra atsakingas už kompensacijos išmokėjimą, kaip nustatyta Tarnybos nuostatuose.

1a.   Prievolė išmokėti kompensaciją visų pirma taikoma, jeigu:

a)

leidimus duodantis pareigūnas tyčia ar dėl savo aplaidumo nustato teisę į grąžintinas sumas arba išduoda išieškojimo vykdomuosius raštus, paskiria išlaidas arba pasirašo mokėjimo pavedimą nesilaikydamas Finansinio reglamento ir Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklių;

b)

leidimus duodantis pareigūnas tyčia ar dėl savo aplaidumo neparengia dokumento, nustatančio gautiną sumą, arba neišduoda vykdomojo rašto sumoms išieškoti arba nepateisinamai vėluoja tai padaryti, arba neišduoda mokėjimo pavedimo, ir dėl to trečiosios šalys pareiškia Eurojustui civilinį ieškinį.

2.   Įgaliotas ar perįgaliotas leidimus duodantis pareigūnas, manantis, kad sprendimas, kurį jis privalo priimti, yra neteisingas arba prieštarauja geram finansų valdymui, apie tai raštu praneša jį įgaliojusiai institucijai. Jei po to įgaliojusi institucija įgaliotam ar perįgaliotam leidimus duodančiam pareigūnui pateikia pagrįstą nurodymą vykdyti aptariamąjį sprendimą, leidimus duodantis pareigūnas privalo jį įvykdyti, ir atsakomybė jam negali būti taikoma.

3.   Įgaliojimo atveju leidimus duodantis pareigūnas ir toliau lieka atsakingas už vidaus valdymo bei kontrolės sistemų veiksmingumą ir efektyvumą, ir už įgalioto leidimus duodančio pareigūno parinkimą.

4.   Speciali pagal bendrojo Finansinio reglamento 66 straipsnio 4 dalį Komisijos sudaryta Finansinių klaidų komisija Eurojusto atžvilgiu turi tokias pačias teises kaip ir Komisijos departamentų atžvilgiu, nebent valdyba nusprendžia sudaryti funkciniu požiūriu nepriklausomą komisiją arba dalyvauti kelių Bendrijos įstaigų sudarytoje bendroje komisijoje. Nagrinėjant Eurojusto pateiktas bylas specialioje Komisijos sudarytoje Finansinių klaidų komisijoje yra vienas Bendrijos įstaigos darbuotojas.

Remdamasis šios komisijos nuomone, administracinis direktorius nusprendžia, ar pradėti procesą dėl nubaudimo administracine priemone ar dėl kompensacijos sumokėjimo. Jei komisija nustato problemas pačioje sistemoje, ji nusiunčia pranešimą su rekomendacijomis leidimus duodančiam pareigūnui ir Komisijos vidaus auditoriui. Jei nuomonėje yra kaltinimas administracinis direktorius, komisija nuomonę siunčia kolegijai ir Komisijos vidaus auditoriui. Administracinis direktorius savo metinėje veiklos ataskaitoje turėtų anonimiškai nurodyti komisijos narių nuomonę ir priemones, kurių toliau imtasi.

5.   Iš bet kurio personalo nario galima pareikalauti atlyginti žalą, visą ar tam tikrą jos dalį, padarytą Eurojustui dėl rimto prasižengimo atliekant savo pareigas ar susijusio su jomis, vadovaujantis Tarnybos nuostatais.

Skiriančioji institucija, atlikusi Tarnybos nuostatuose nustatytus formalumus dėl drausminių klausimų, priima pagrįstą sprendimą.

3 skirsnis –   Taisyklės, taikomosapskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

48 straipsnis

Apskaitos pareigūnui gali būti taikoma drausminė priemonė ir reikalaujama sumokėti kompensaciją, kaip nustatyta Tarnybos nuostatuose, visų pirma, kai:

a)

jis praranda jam pavestus saugoti pinigus, turtą ir dokumentus, arba jie prarandami dėl jo kaltės, arba jiems padaroma žala dėl jo aplaidumo;

b)

jis pakeičia banko sąskaitas arba pašto žiro sąskaitas, iš anksto neįspėjęs leidimus duodančio pareigūno;

c)

jis susigrąžina arba išmoka sumas, kurios neatitinka pinigų susigrąžinimo nurodymų arba mokėjimo pavedimų;

d)

nesurenka surinktinų įplaukų.

49 straipsnis

Avansinių lėšų administratoriui gali būti taikoma drausminė priemonė ir reikalaujama sumokėti kompensaciją, kaip nustatyta Tarnybos nuostatuose, visų pirma, kai:

a)

jis praranda jam pavestus saugoti pinigus, turtą ir dokumentus, arba jie prarandami dėl jo kaltės, arba jiems padaroma žala dėl jo aplaidumo;

b)

negali pateikti tinkamų įrodomųjų dokumentų atliktiems mokėjimams;

c)

išmoka sumas asmenims, kurie jų neturi teisės gauti;

d)

nesurenka surinktinų įplaukų.

4   SKYRIUS

Įplaukų operacijos

1 skirsnis –   Bendrosios nuostatos

50 straipsnis

Vadovaudamasis su Komisija sutartais terminais ir laiko tarpais, Eurojustas Komisijai teikia prašymus išmokėti visą Bendrijos subsidiją ar jos dalį pagal 15 straipsnio 5 dalį.

51 straipsnis

Už Komisijos Eurojustui sumokėtas subsidijos lėšas mokamos palūkanos, kurios eina į bendrąjį biudžetą.

2 skirsnis –   Gautinų sumų įvertinimas

52 straipsnis

Gautinas sumas pirmiausia įvertina už tai atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, atsižvelgdamas į visas priemones ir aplinkybes, dėl kurių gali atsirasti ar pasikeisti Eurojustui skolinga suma.

3 skirsnis. –   Gautinų sumų nustatymas

53 straipsnis

1.   Gautinų sumų nustatymas – tai veiksmas, kuriuo leidimus duodantis pareigūnas ar įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas:

a)

patikrina ir nustato, kad skola yra;

b)

nustato ir patikrina skolos tikrumą ir jos sumą;

c)

patikrina sąlygas, kuriomis skola turi būti sumokėta.

2.   Tikrai patvirtinta tiksli gautina suma nustatoma apskaitos pareigūnui siunčiamame vykdomajame rašte sumoms išieškoti kartu su skolininkui siunčiama debeto aviza; abu dokumentus parengia atsakingas leidimus duodantis pareigūnas. Sudaromi abu šie dokumentai ir siunčiami atsakingam leidimus duodančiam pareigūnui.

3.   Eurojusto sudarytose sutartyse ir susitarimuose dėl dotacijų numatoma, kad už negrąžintą skolą iki debeto avizoje nustatytos dienos mokamos palūkanos, vadovaujantis bendrojo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėmis. Sąlyga dėl Eurojustui mokamų palūkanų už laiku negrąžintą skolą, įskaitant delspinigių dydį, aiškiai nurodoma sutartyse ir susitarimuose dėl dotacijų.

4.   Tinkamai nustatytas atvejais tam tikri reguliarių įplaukų straipsniai gali būti nustatyti preliminariai.

Preliminariai nustatomos kelios susigrąžintinos sumos, kurių dėl to nereikia nustatinėti atskirai.

Iki finansinių metų pabaigos leidimus duodantis pareigūnas patikslina preliminariai nustatytas sumas, kad jos atitiktų nustatytas faktiškai gautinas sumas.

4 skirsnis –   Leidimas išieškoti sumas

54 straipsnis

Leidimas išieškoti sumas – tai veiksmas, kuriuo atsakingas leidimus duodantis atsakingas pareigūnas, išduodamas vykdomąjį raštą sumoms išieškoti, nurodo apskaitos pareigūnui išieškoti gautiną sumą, kurią jis yra nustatęs.

5 skirsnis –   Išieškojimas

55 straipsnis

1.   Neteisingai išmokėtos sumos turi būti susigrąžintos.

2.   Apskaitos pareigūnas veikia pagal vykdomuosius raštus gautinoms sumoms, tinkamai nustatytoms atsakingo leidimus duodančio pareigūno. Jis tai daro tinkamai, siekdamas užtikrinti, kad Eurojustas gautų savo įplaukas, ir rūpinasi jo teisių apsauga.

3.   Kai atsakingas leidimus duodantis pareigūnas ketina atsisakyti teisės išieškoti nustatytą gautiną sumą ar jos dalį, jis užtikrina, kad toks atsisakymas galimas ir atitinka gero finansų valdymo ir proporcingumo principus.

Toks atsisakymas priimamas leidimus duodančio pareigūno iki galo motyvuotu sprendimu. Leidimus duodantis pareigūnas gali deleguoti tokį sprendimą tik tada, kai gaunama suma yra mažesnė nei 5 000 EUR.

Sprendime atsisakyti išieškojimo nurodoma, kokių veiksmų buvo imtasi užtikrinti išieškojimą bei teisės straipsniai ir faktai, kuriais remiasi atsisakymas.

4.   Jei, aptikus klaidą dėl taikytino teisės straipsnio ar faktų, pasirodo, kad suma buvo nustatyta neteisingai, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas panaikina nustatytą gautiną sumą. Toks panaikinimas grindžiamas leidimus duodančio pareigūno motyvuotu sprendimu.

5.   Jei dėl faktinės klaidos nustatytą gautiną sumą reikia pakeisti, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas patikslina sumą, ją padidindamas arba sumažindamas, su sąlyga, kad tokiu ištaisymu nėra prarandama nustatyta Eurojusto teisė. Toks patikslinimas atliekamas atsakingo leidimus duodančio pareigūno motyvuotu sprendimu.

56 straipsnis

1.   Susigrąžinus gautiną sumą, apskaitos pareigūnas sąskaitose padaro įrašą ir praneša atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui.

2.   Už visas grynaisiais pinigais apskaitos pareigūnui sumokėtas sumas išduodamas kvitas.

57 straipsnis

1.   Jei iki termino, nurodyto skolos rašte, faktiškai negrąžinama suma, apskaitos pareigūnas praneša atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui ir nedelsdamas pradeda išieškojimo procedūrą teisinėmis priemonėmis, įskaitant atitinkamais atvejais išieškojimą tarpuskaitos būdu, o jei tai neįmanoma, priverstiniu būdu.

2.   Apskaitos pareigūnas išieško sumas tarpuskaitos būdu tais atvejais, kai skolininkas Eurojustui taip pat turi pretenziją, kuri yra tikra, įvertinta tam tikra nustatyta suma ir kurios grąžinimo terminas yra suėjęs, jei tokia tarpuskaita teisiniu požiūriu yra galima.

58 straipsnis

Apskaitos pareigūnas, bendradarbiaudamas su atsakinguoju leidimus duodančiu pareigūnu, gali skirti papildomą sumokėjimo terminą, tik skolininkui raštu paprašius, tinkamai nurodant priežastis ir jei yra tenkinamos šios dvi sąlygos:

a)

skolininkas įsipareigoja per visą papildomą laikotarpį, pradedant debeto avizoje nurodyta diena, mokėti palūkanas, taikant palūkanų normą, nurodytą Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/202 86 straipsnyje; ir

b)

siekiant apsaugoti Eurojusto teises, skolininkas pateikia finansinę garantiją, kuri padengia pradinę skolos sumą ir palūkanas.

58a straipsnis

Apskaitos pareigūnas sudaro susigrąžintinų sumų sąrašą, kuriame Eurojustui gautinos sumos sugrupuojamos pagal išieškojimo vykdomojo rašto išdavimo datą. Jis taip pat nurodo sprendimus atsisakyti išieškoti nustatytą gautiną sumą ar jos dalį. Sąrašas pridedamas prie Eurojusto biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos.

Eurojustas sudaro gautinų sumų sąrašą, nurodydama skolininkų pavardes ir skolos sumą, jeigu skolininkas buvo įpareigotas grąžinti skolą teismo sprendimu, kuris turi res judicata galią, arba jeigu per vienerius metus nuo tokio sprendimo paskelbimo nebuvo sumokėta iš viso jokios sumos, arba nebuvo sumokėta reikšminga suma. Sąrašas skelbiamas deramai atsižvelgus į atitinkamus duomenų apsaugos teisės aktus.

58b straipsnis

Eurojusto teisėms į gautinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu ir trečiųjų šalių teisėms į gautinas sumas Eurojusto atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas, kuris nurodomas Eurojusto sudarytose sutartyse ir susitarimuose dėl dotacijų.

6 skirsnis –   Specialios mokesčiams už paslaugas ir kitiems mokesčiams taikomos nuostatos

59 straipsnis

Kai Eurojustas ima mokesčius už paslaugas ir kitus mokesčius, minėtus 5 straipsnio a punkte, kiekvienų finansinių metų pradžioje sudaroma tokių mokesčių bendra preliminari sąmata.

Jeigu mokesčiai už paslaugas ir kiti mokesčiai nustatomi teisės aktu arba valdybos sprendimais, leidimus duodantis pareigūnas gali neišduoti išieškojimo vykdomojo rašto ir, nustatęs gautinas sumas, išrašyti debeto avizas. Tokiu atveju Eurojusto teisė į gautinas sumas yra registruojama. Apskaitos pareigūnas sudaro visų debeto avizų sąrašą ir nurodo jų skaičių bei bendrą sumą Eurojusto biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje.

Jei Eurojustas naudoja atskirą sąskaitų pateikimo sistemą, apskaitos pareigūnas reguliariai ir ne rečiau nei kas mėnesį į sąskaitas įrašo gautas mokesčių už paslaugas ir kitų mokesčių sumas.

Paprastai Eurojustas teikia paslaugas, susijusias su jai pavestomis užduotimis, tik po to, kai yra sumokėtas visas atitinkamas mokestis už paslaugas. Jei išimties tvarka buvo suteikta paslauga nesumokėjus išankstinio mokesčio, taikomi šio skyriaus 3, 4 ir 5 skirsniai.

5   SKYRIUS

Išlaidų operacijos

60 straipsnis

1.   Kiekvienas išlaidų punktas turi turėti nustatytą paskirtį, būti patvirtintas, jam turi būti išduotas leidimas ir jis turi būti išmokėtas.

2.   Prieš išlaidų paskirties nustatymą turi būti priimtas finansavimo sprendimas. Tai netaikoma su byla susijusiam darbui.

3.   Eurojusto darbo programa yra tolygi jo veiklos finansavimo sprendimui, jei toji veikla yra aiškiai nurodyta ir kriterijai, kuria ji remiasi, yra tiksliai išdėstyti. Darbo programoje nurodomi išsamūs tikslai ir veiklos rodikliai.

4.   Administraciniai asignavimai gali būti vykdomi be išankstinio finansavimo sprendimu.

1 skirsnis –   Išlaidų paskirties nustatymas

61 straipsnis

1.   Biudžetinis įsipareigojimas – tai operacija, kuria rezervuojami asignavimai, būtini būsimiems mokėjimams vykdant teisinius įsipareigojimus padengti.

2.   Teisinis įsipareigojimas – tai veiksmas, kuriuo leidimus duodantis pareigūnas prisiima arba nustato įsipareigojimą, dėl kurio iš biudžeto yra mokamos lėšos.

3.   Biudžetinis įsipareigojimas yra individualus, kai yra žinomas naudos gavėjas ir išlaidų suma.

4.   Biudžetinis įsipareigojimas yra bendro pobūdžio, kai bent vienas iš elementų, būtinų individualiam įsipareigojimui nustatyti, dar yra nežinomas.

5.   Biudžetinis įsipareigojimas yra preliminarus, kai jis yra skirtas įprastoms administracinėms išlaidoms padengti ir kai jo suma ar galutiniai naudos gavėjai nėra konkrečiai žinomi.

Preliminarus biudžetinis įsipareigojimas vykdomas prisiimant vieną ar kelis individualius teisinius įsipareigojimus, dėl kurių atsiranda teisė į būsimus mokėjimus, arba išimtiniais atvejais, susijusiais su išlaidomis personalo valdymui, tiesioginiais mokėjimais.

62 straipsnis

1.   Kiekvienai priemonei, dėl kurios gali atsirasti iš biudžeto mokamų išlaidų, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, prieš prisiimdamas teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims, privalo pirma padaryti biudžetinį įsipareigojimą.

2.   Bendrieji biudžeto įsipareigojimai apima visus atitinkamus teisinius įsipareigojimus, sudarytus iki N + 1 metų gruodžio 31 d.

Individualūs teisiniai įsipareigojimai, susiję su individualiais arba preliminariais biudžetiniais įsipareigojimais, turi būti sudaryti iki N metų gruodžio 31 d.

Šio straipsnio pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų laikotarpių pabaigoje atsakingas leidimus duodantis pareigūnas panaikina nepanaudotą tokių biudžetinių įsipareigojimų likutį.

3.   Teisiniams įsipareigojimams, prisiimami veiklai, kuri tęsiasi ilgiau kaip vienerius finansinius metus, ir atitinkamiems biudžetiniams įsipareigojimams, išskyrus personalo išlaidoms, nustatoma galutinė įvykdymo data, vadovaujantis gero finansų valdymo principais.

Visos tokių įsipareigojimų dalys, kurios nėra įvykdytos praėjus šešiems mėnesiams nuo galutinės datos, panaikinamos pagal 11 straipsnį.

Biudžeto įsipareigojimas, atitinkantis teisinį įsipareigojimą, pagal kurį nebuvo atliktas mokėjimas, kaip apibrėžta 67 straipsnyje, per trejus metus nuo teisinio įsipareigojimo pasirašymo, panaikinamas.

63 straipsnis

Priimdamas biudžetinį įsipareigojimą, atsakingas leidimus duodantis pareigūnas užtikrina, kad:

a)

išlaidos yra priskirtos teisingam biudžeto punktui;

b)

asignavimai egzistuoja;

c)

išlaidos atitinka Eurojusto finansines taisykles;

d)

yra laikomasi gero finansų valdymo principo.

2 skirsnis –   Išlaidų patvirtinimas

64 straipsnis

Išlaidų patvirtinimas yra veiksmas, kuriuo atsakingas leidimus duodantis pareigūnas:

a)

patikrina kreditoriaus teisės buvimą;

b)

tikrina sąlygas, kuriomis turi būti atliktas mokėjimas;

c)

nustato ir patikrina pretenzijos tikrumą ir jos sumą.

65 straipsnis

1.   Išlaidos patvirtinamos pagal pirminius dokumentus, įrodančius kreditoriaus teisę remiantis faktiškai suteiktų paslaugų, faktiškai pristatytų arba faktiškai atliktų darbų sąskaita arba remiantis kitais išmokamas lėšas pateisinančiais dokumentais.

2.   Patvirtinimo sprendimas išreiškiamas atsakingojo leidimus duodančio pareigūno parašu ir užrašu „patvirtinta išmokėjimui“.

3.   Nekompiuterizuotoje sistemoje, viza „patvirtinta išmokėjimui“ uždedama antspaudu, kuriame yra atsakingojo leidimus duodančio pareigūno parašas. Kompiuterizuotoje sistemoje „patvirtinta išmokėjimui“ – tai patvirtinimas, naudojant atsakingojo pareigūno asmeninį slaptažodį.

3 skirsnis –   Leidimas išlaidoms

66 straipsnis

1.   Leidimas išlaidoms – tai veiksmas, kuriuo atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, išduodamas mokėjimo pavedimą, nurodo apskaitos pareigūnui apmokėti patvirtintą išlaidų sumą.

1a.   Atliekant periodinius mokėjimus už suteiktas paslaugas, įskaitant nuomos paslaugas, ar pristatytas prekes, leidimus duodantis pareigūnas, atsižvelgęs į savo atliktos rizikos analizės rezultatus, gali nurodyti taikyti tiesioginio debeto sistemą.

2.   Išmokėjimo pavedime nurodoma data, jį pasirašo atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, ir po to jis siunčiamas apskaitos pareigūnui. Leidimus duodantis pareigūnas pirminius dokumentus saugo, vadovaudamasis 38 straipsnio 6 dalimi.

3.   Atitinkamais atvejais kartu su mokėjimo pavedimu, siunčiamu apskaitos pareigūnui, kartu siunčiamas ir dokumentas, liudijantis, kad prekės yra įrašytos į 90 straipsnio 1 dalyje minėtą inventorinį sąrašą.

4 skirsnis –   Išlaidų išmokėjimas

67 straipsnis

1.   Mokėjimas atliekamas, pateikus įrodymus, kad atitinkamas veiksmas įvykdytas pagal pagrindinio teisės akto, apibrėžto bendrojo finansinio reglamento 49 straipsnyje, arba sutarties nuostatas, arba dotacijos susitarimo nuostatas, ir susideda iš vienos ar kelių šių operacijų:

a)

visos mokėtinos sumos išmokėjimo;

b)

mokėtinos sumos išmokėjimo vienu iš šių būdų:

i)

iš anksto finansuojant, kai sumą galima padalyti į kelias išmokas;

ii)

vienu ar keliais tarpiniais išmokėjimais;

iii)

mokėtinos sumos likučio išmokėjimo.

Išankstinis finansavimas įskaitomas visas ar tik jo dalis į tarpinius mokėjimus.

Visas išankstinis finansavimas ir tarpiniai mokėjimai įskaitomi, išmokant mokėjimo likučius.

2.   Sąskaitose, įrašant skirtingų tipų mokėjimus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, būtina juos atskirti.

68 straipsnis

Apskaitos pareigūnas išlaidų mokėjimus atlieka neviršydamas turimų lėšų.

5 skirsnis –   Išlaidų operacijų terminai

69 straipsnis

Išlaidų patvirtinimas, leidimo išlaidoms išdavimas ir išmokėjimas turi būti įvykdytas pagal bendrojo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles per tokį laiką, kuris jose yra nustatytas.

6   SKYRIUS

IT sistemos

70 straipsnis

Kai įplaukos ir išlaidos valdomos kompiuterių sistema, dokumentai gali būti pasirašyti kompiuterine arba elektronine tvarka.

7   SKYRIUS

Vidaus auditorius

71 straipsnis

Eurojustas turi turėti vidaus audito funkciją. Vidaus auditorius turi būti skiriamas ir naudotis savo įgaliojimais vadovaujantis Eurojusto sprendimo 38 straipsnio 2 ir 3 dalimis.

72 straipsnis

1.   Vidaus auditorius nepriklausomai pataria Eurojustui dėl rizikų valdymo, pareikšdamas nepriklausomas nuomones dėl valdymo ir kontrolės sistemų kokybės bei teikdamas rekomendacijas, kaip patobulinti operacijų vykdymo sąlygas ir skatinti gerą finansų valdymą.

Vidaus auditorius yra atsakingas:

a)

už vidaus valdymo sistemų tinkamumo ir veiksmingumo bei skyrių veiklos,įgyvendinant įvairias politikos kryptis, programas ir veiksmus, įvertinimą, atsižvelgiant į su jais susijusias rizikas;

b)

už vidaus kontrolės ir audito sistemų, taikomų kiekvienai biudžeto vykdymo operacijai veiksmingumo ir efektyvumo vertinimą.

2.   Vidaus auditorius atlieka savo pareigas visoje Eurojusto veikloje ir visuose skyriuose. Vidaus auditoriui prieinama visa be jokių apribojimų informacija, kurios jam reikia savo pareigoms atlikti.

3.   Vidaus auditorius praneša kolegijai ir administraciniam direktoriui savo tyrimų rezultatus ir rekomendacijas. Jie užtikrina, kad būtų imtasi priemonių, atitinkančių po audito pateiktas rekomendacijas.

4.   Vidaus auditorius Eurojustui pateikia metinę vidaus audito ataskaitą, nurodydamas, inter alia, kiek ir kokio tipo vidaus auditų atlikta, kokios rekomendacijos pateiktos ir kokių veiksmų imtasi dėl tų rekomendacijų. Toje metinėje ataskaitoje taip pat nurodomos visos sisteminės problemos, kurias nustatė specializuota komisija, sudaryta pagal bendrojo finansinio reglamento 66 straipsnio 4 dalį.

5.   Kiekvienais metais Eurojustas institucijai, atsakingai už sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, ir Komisijai siunčia savo administracinio direktoriaus parengtą ataskaitą, apibendrinančią vidaus auditoriaus atliktų vidaus auditų skaičių ir tipus, pateiktas rekomendacijas ir dėl tų rekomendacijų atliktus veiksmus.

6.   Šis straipsnis netaikomas su byla susijusiam darbui ir dokumentams.

73 straipsnis

Vidaus auditoriaus atsakomybė už veiksmus, kurių jis imasi eidamas savo pareigas, nustatoma Eurojusto finansinio įgyvendinimo taisyklėse pagal bendrojo finansinio reglamento 87 straipsnį.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

74 straipsnis

1.   Viešiesiems pirkimams taikomos bendrojo Finansinio reglamento bendrojo Finansinio reglamento ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 atitinkamos nuostatos, atsižvelgiant į šio straipsnio 4–7 dalis,

2.   Eurojustas jo prašymu gali būti pripažintas susitariančiąja institucija, sudarant Komisijos arba tarpinstitucines sutartis ir sutartis su kitomis Bendrijos įstaigomis.

3.   Eurojustas naudojasi pagal bendrojo Finansinio reglamento 95 straipsnį Komisijos sukurta ir valdoma bendra centrine duomenų baze.

4.   Eurojustas netaikydamas viešųjų pirkimų procedūros, gali sudaryti sutartį su Komisija, tarpinstitucinėmis įstaigomis ir pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2695/94 (7) įsteigtu Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar pastarųjų atliekamo darbo.

5.   Nepažeisdamas anksčiau minėtųjų nuostatų, Eurojustas turi teisę dalyvauti arba turėti naudos iš viešųjų pirkimų procedūrų, kurių imasi priimanti valstybė arba tarptautinė organizacija, su sąlyga, kad jos savo viešųjų pirkimų procedūrose taiko standartus su garantija, kad jie atitinka tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus, ypač susijusius su skaidrumu, nediskriminavimu ir interesų konflikto prevencija.

Tik administracinis direktorius yra įgaliotas pripažinti, kad jie atitinka tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus.

6.   Taikant bendrojo Finansinio reglamento 101 straipsnį, kvietime teikti paraiškas numatoma, kad, kol sutartis nepasirašyta, Eurojustas atsisakyti viešųjų pirkimų arba nutraukti konkurso laimėtojo nustatymo procedūrą, ir tokiu atveju kandidatai arba konkurso dalyviai neturi teisės reikalauti kompensacijos.

7.   Taikant bendrojo Finansinio reglamento 103 straipsnį, Eurojusto paskelbtuose kvietimuose teikti paraiškas nurodoma, kad Eurojustas gali sustabdyti procedūrą ar imtis bet kokių reikalingų priemonių, įskaitant procedūros nutraukimą, laikantis to straipsnio sąlygų.

Taikant bendrojo Finansinio reglamento 103 straipsnį, Eurojusto su ūkinės veiklos vykdytojais sudarytose sutartyse numatoma, kad įstaiga gali imtis tame straipsnyje nurodytų priemonių, laikydamasi jame nustatytų sąlygų.

VA   ANTRAŠTINĖ DALIS

DIDELĖS ĮTAKOS BIUDŽETUI TURINTYS PROJEKTAI

74a straipsnis

Kolegija kuo greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, kuris gali turėti didelės finansinės įtakos jo administravimo biudžeto finansavimui, ypač apie bet kokius su nuosavybe, pavyzdžiui, su pastatų nuoma ar pirkimu, susijusius projektus. Ji apie tai praneša Komisijai.

Jeigu viena iš biudžeto valdymo institucijų ketina pareikšti nuomonę, ji per dvi savaites nuo informacijos apie projektą gavimo dienos praneša Eurojustui apie savo tokį ketinimą. Negavęs atsakymo, Eurojustas gali pradėti vykdyti planuotus darbus.

Nuomonė perduodama Bendrijos įstaigai per keturias savaites nuo antroje pastraipoje nurodyto pranešimo.

VB   ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPERTAI

74b straipsnis

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 265a straipsnis atrenkant ekspertus taikomas mutatis mutandis. Tokiems ekspertams mokama nustatyta suma už tai, kad jie teiks pagalbą Eurojustui, ypač vertindami pasiūlymus ir paraiškas dėl dotacijų arba viešųjų pirkimų paraiškas, bei teiks techninę pagalbą vykdant tolesnius veiksmus ir galutinai įvertinant projektus. Eurojustas gali naudoti Komisijos ar kitų Bendrijos įstaigų sudarytus sąrašus.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROJUSTO SUTEIKTOS DOTACIJOS

75 straipsnis

1.   Kai Eurojustas gali skirti dotacijas viešosios valdžios įstaigoms atlikti Eurojusto užduotims, vadovaujantis Eurojusto sprendimo 3 straipsniu, atlikti Europos teisminio tinklo užduotims, vadovaujantis Eurojusto sprendimo 26 straipsnio 2b dalimi arba bdeleguota Komisijos pagal bendrojo Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punktą, turi būti taikomi atitinkami bendrojo finansinio reglamento principai ir bendrajam finansiniam reglamentui taikomos įgyvendinimo taisyklės, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 ir 3 punktus.

2.   Dotacijos nustatomos rašytiniuose Bendrijos įstaigos ir gavėjo susitarimuose.

3.   Taikant bendrojo Finansinio reglamento 119 straipsnio 2 dalį, Eurojusto sudarytuose susitarimuose dėl dotacijų numatoma, kad ji gali sustabdyti, sumažinti ar nutraukti dotaciją bendrajam finansiniam reglamentui taikomų įgyvendinimo taisyklių 183 straipsnyje nurodytais atvejais po to, kai gavėjui suteikiama galimybė išsakyti savo pastabas.

VII   ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR APSKAITA

1   SKYRIUS

Sąskaitų pateikimas

76 straipsnis

Eurojusto metines sąskaitas sudaro:

a)

Eurojusto finansinės ataskaitos;

b)

ataskaitos apie Eurojusto biudžeto įvykdymą.

Kartu su Eurojusto sąskaitomis pateikiama tų metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Joje atsiskaitoma, inter alia, už asignavimų įvykdymo normą, kartu pateikiant apibendrintą informaciją apie asignavimų perkėlimus iš vieno biudžeto straipsnio į kitą.

77 straipsnis

Sąskaitos turi atitikti taisykles, jos turi būti tikslios ir išsamios, teisingai ir sąžiningai atspindėti:

a)

finansinėje atskaitomybėje turtą ir įsipareigojimus, išlaidas ir pajamas, teisę į gautinas sumas ir įsipareigojimus, kurie nėra parodyti kaip turtas ar įsipareigojimai, ir grynųjų pinigų srautą;

b)

ataskaitose apie biudžeto vykdymą įplaukų ir išlaidų operacijas.

78 straipsnis

Finansinė atskaitomybė parengiama pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, kaip nurodyta bendrojo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse, būtent:

a)

tęstinumo;

b)

atsargumo;

c)

apskaitos metodų nuoseklumo;

d)

informacijos suderinamumo;

e)

reikšmingumo;

f)

tarpuskaitos netaikymo;

g)

remiantis tuo, kas tikra, o ne tuo, kas atrodo;

h)

apskaitos kaupiamuoju pagrindu.

79 straipsnis

1.   Remiantis apskaita kaupiamuoju pagrindu, finansinėje atskaitomybėje parodoma finansinių metų išlaidos ir pajamos, neatsižvelgiant į jų mokėjimo ir surinkimo datą.

2.   Turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal apskaitos metodus nustatytas vertinimo taisykles, nurodytas bendrojo finansinio reglamento 132 straipsnyje.

80 straipsnis

1.   Finansinė atskaitomybė pateikiama milijonais eurų, ją sudaro:

a)

balansas ir ekonominių rezultatų sąskaita, kuriuose parodytas turtas ir įsipareigojimai, finansinė padėtis ir ekonominiai rezultatai ankstesniųjų metų gruodžio 31 d.; jie pateikiami tokios struktūros, kuri numatyta Tarybos direktyvoje dėl tam tikro tipo įmonių metinių sąskaitų, bet atsižvelgiant į Eurojusto veiklos specifinį pobūdį;

b)

grynųjų pinigų srautų lentelė, kurioje parodytos gautos ir išmokėtos sumos per metus ir galutinė iždo padėtis;

c)

kapitalo pokyčių ataskaita, išsamiai atspindinti kiekvieno kapitalo sąskaitos punkto padidėjimą ir sumažėjimą per metus.

2.   Finansinės atskaitomybės priede papildoma ir komentuojama informacija, pateikta šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje finansinėje atskaitomybėje, ir pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama pagal tarptautiniu mastu pripažintą apskaitos praktiką, kai tokia informacija yra svarbi Eurojusto veiklai.

81 straipsnis

Biudžeto vykdymo ataskaitos pateikiamos milijonais eurų. Jas sudaro.

a)

biudžeto rezultatų sąskaita, kurioje nurodytos visos biudžeto įplaukų ir išlaidų operacijos per metus; jos struktūra turi būti tokia pat kaip ir biudžeto;

b)

biudžeto rezultatų sąskaitos priedas, kuris papildo ir komentuoja informaciją, pateiktą toje sąskaitoje.

82 straipsnis

Apskaitos pareigūnas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 d. atsiunčia savo preliminarias finansines ataskaitas kartu su šio sprendimo 76 straipsnyje minėta tų metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, kad Komisijos apskaitos pareigūnas galėtų ataskaitas konsoliduoti, kaip numatyta bendrojo finansinio reglamento 128 straipsnyje.

Apskaitos pareigūnas Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. atsiunčia tų metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

83 straipsnis

1.   Pagal bendrojo Finansinio reglamento 129 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip iki birželio 15 d. Audito Rūmai pateikia savo pastabas dėl Eurojusto preliminariųjų ataskaitų.

2.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Eurojusto preliminarių ataskaitų, vadovaujantis 43 straipsniu, administracinis direktorius savo atsakomybe parengia galutines Eurojusto ataskaitas ir siunčia jas kolegijai, kuri apie jas pareiškia savo nuomonę.

3.   Administracinis direktorius galutines ataskaitas kartu su kolegijos nuomone siunčia Komisijos apskaitos pareigūnui, Audito Rūmams, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d.; anksčiau minėtieji dokumentai siunčiami per dvi savaites, jei Audito Rūmų pastabos buvo gautos vėliau nei liepos 15 d.

4.   Galutinės Eurojusto ataskaitos, konsoliduotos su Komisijos ataskaitomis, kitų finansinių metų lapkričio 15 d. paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Ne vėliau rugsėjo 30 d. administracinis direktorius Audito Rūmams atsiunčia atsakymą į pastabas apie metinę ataskaitą. Tuo pat metu Komisijai siunčiami Eurojusto atsakymai.

2   SKYRIUS

Apskaita

1 skirsnis –   Bendrosios nuostatos

84 straipsnis

1.   Eurojusto apskaitos sistema – tai sistema, kuri padeda organizuoti biudžeto ir finansinę informaciją taip, kad skaičius būtų galima įrašyti, susisteminti ir užregistruoti.

2.   Sąskaitos susideda iš bendrųjų sąskaitų ir biudžetinių sąskaitų. Šios sąskaitos tvarkomos eurais pagal kalendorinius metus.

3.   Skaičiai bendrosiose sąskaitose ir biudžetinėse sąskaitose patvirtinami pasibaigus biudžetiniams metams, kad būtų galima parengti 1 skyriuje nurodytas finansines ataskaitas.

4.   Nepaisant šio straipsnio 2 ir 3 dalių, įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas gali sudaryti ir tvarkyti analitines sąskaitas.

85 straipsnis

Eurojusto taikomas apskaitos taisykles ir metodus bei suderintą sąskaitų planą nustato Komisijos apskaitos pareigūnas, vadovaudamasis bendrojo finansinio reglamento 133 straipsniu.

2 skirsnis –   Bendrosios sąskaitos

86 straipsnis

Bendrosiose sąskaitose chronologine tvarka dvejybiniu principu registruojami visi įvykiai ir operacijos, kurios turi įtakos Eurojusto ekonominei ir finansinei padėčiai, turtui ir įsipareigojimams.

87 straipsnis

1.   Sąskaitų ir likučių pokyčiai įrašomi į apskaitos žurnalus.

2.   Visi apskaitos įrašai, įskaitant sąskaitų koregavimą, turi būti paremti pirminiais dokumentais, su kuriais jie yra susiję.

3.   Apskaitos sistemoje turi būti galima atsekti visus apskaitos įrašus.

88 straipsnis

Laikotarpiu nuo biudžetinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų pateikimo dienos Eurojusto apskaitos pareigūnas atlieka koregavimus, nesusijusius su tų metų išmokomis ir įplaukomis, kurie yra būtini, kad jose pateikta informacija būtų teisinga ir tikra bei atitiktų taisykles.

3 skirsnis –   Biudžetinės sąskaitos

89 straipsnis

1.   Biudžetinėse sąskaitose pateikiama detali biudžeto vykdymo informacija.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, biudžetinėse sąskaitose registruojamos visos biudžeto įplaukų ir išlaidų operacijos, numatytos šio reglamento IV antraštinėje dalyje.

3   SKYRIUS

Turto inventoriniai sąrašai

90 straipsnis

1.   Eurojustas sudaro inventorinius sąrašus, kuriuose nurodomas viso Eurojusto materialaus, nematerialaus ir finansinio turto kiekis ir vertė pagal Komisijos apskaitos pareigūno parengtą modelį. Eurojustas tikrina, kad inventorinio sąrašo įrašai atitiktų tikrą padėtį.

2.   Kilnojamojo turto pardavimas turi būti tinkamai reklamuojamas.

VIII   ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠORĖS AUDITAS IR BIUDŽETO ĮVYKDYMAS

1   SKYRIUS

Išorės auditas

91 straipsnis

Audito Rūmai analizuoja ir prižiūri Eurojusto sąskaitas, vadovaudamiesi EB sutarties 248 straipsniu.

92 straipsnis

1.   Eurojustas Audito Rūmams atsiunčia galutinai priimtą biudžetą. Jis kuo greičiau Audito Rūmams praneša apie visus sprendimus ir aktus, kuriuos jis priima pagal 10, 14, 19 ir 23 straipsnius.

2.   Eurojustas Audito Rūmams atsiunčia priimtas išorės finansines taisykles.

3.   Audito Rūmams pranešama apie leidimus duodančių pareigūnų, apskaitos pareigūnų ir avansinių lėšų administratoriaus paskyrimus ir įgaliojimų sprendimus pagal 34 straipsnį, 43 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 44 straipsnį.

93 straipsnis

Audito Rūmai analitinę priežiūrą atlieka vadovaudamiesi bendrojo finansinio reglamento 139–144 straipsniais. Analitinė priežiūra atliekama taip, kad būtų apsaugoti su byla susiję įslaptinti duomenys.

2   SKYRIUS

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo

94 straipsnis

1.   Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, iki N + 2 metų balandžio 30 d., administraciniam direktoriui pateikia N metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimą. Administracinis direktorius praneša kolegijai apie Europos Parlamento pastabas, pateiktas kartu su biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimu.

2.   Jei šio straipsnio 1 dalyje nustatytą datą sprendimo priimti negalima, Europos Parlamentas arba Taryba Komisijai praneša administraciniam direktoriui sprendimo atidėjimo priežastis.

3.   Jei Europos Parlamentas atideda sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, administracinis direktorius, bendradarbiaudamas su kolegija, deda visas pastangas imtis kuo skubiau priemonių kliūtis sprendimui pašalinti ar padėti jas pašalinti.

95 straipsnis

1.   Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo priimamas dėl visų Eurojusto įplaukų ir išlaidų sąskaitų, galutinio likučio ir Eurojusto turto bei įsipareigojimų, parodytų finansinėje ataskaitoje.

2.   Prieš priimdamas sprendimą dėl biudžeto įvykdymo, Europos Parlamentas, Tarybai tą jau padarius, išanalizuoja Eurojusto sąskaitas ir finansinę atskaitomybę. Jis taip pat išnagrinėja Audito Rūmų metinę ataskaitą kartu su Eurojusto administracinio direktoriaus atsakymais, visomis atitinkamų finansinių metų specialiomis Audito Rūmų ataskaitomis, ir Audito Rūmų pareiškimą dėl sąskaitų patikimumo ir operacijų, kuriomis jos paremtos, teisėtumo ir teisingumo.

3.   Administracinis direktorius Europos Parlamento prašymu tokiu būdu, kuris yra numatytas bendrojo finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje, jam pateikia bet kurią informaciją, kurios reikia sklandžiai sprendimo dėl atitinkamų metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūrai.

96 straipsnis

1.   Administracinis direktorius imasi deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo, ir dėl pastabų, pateiktų kartu su Tarybos priimtomis rekomendaciją priimti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo.

2.   Europos Parlamento arba Tarybos prašymu administracinis direktorius praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, atsižvelgiant į šias pastabas ir komentarus. Tokio pranešimo kopiją jis nusiunčia Komisijai ir Audito Rūmams.

IX   ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

97 straipsnis

Europos Parlamentas, Tarybas ir Komisija turi įgaliojimus gauti visą būtiną informaciją ir paaiškinimus, susijusius su biudžeto reikalais, jų kompetencijos ribose.

98 straipsnis

Prireikus ir gavus išankstinį Komisijos sutikimą, administracinio direktoriaus siūlymu kolegija priima išsamias Bendrijos įstaigos finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles,

99 straipsnis

Šis Sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį priima kolegija ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis pakeičia Eurojusto finansinio reglamento Sprendimą, priimtą 2006 m. balandžio 20 d.

Priimta Hagoje 2009 m. kovo 27 d.

Eurojusto Prezidentas

José Luís LOPES DA MOTA


(1)  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(2)  OL L 245, 2003 9 29, p. 44.

(3)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(4)  OL L 248, 2009 9 16, p. 1.

(5)  OL L 181, 2008 7 10, p. 23.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(7)  OL L 314, 1994 12 7, p. 1.