ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.274.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 274

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 974/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 975/2009, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais ( 1 )

3

 

*

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 976/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl tinklo paslaugų

9

 

*

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 977/2009, kuriuo patvirtinami neesminiai garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Boerenkaas (GTG))

19

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje ( 1 )

25

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2009/764/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

28

 

 

Komisija

 

 

2009/765/EB

 

*

2009 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas dėl Prancūzijos pateikto prašymo atleisti nuo motorinių transporto priemonių mokesčio pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 6 straipsnio 2 dalies b punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7761)  ( 1 )

30

 

 

2009/766/EB

 

*

2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7801)  ( 1 )

32

 

 

2009/767/EB

 

*

2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7806)  ( 1 )

36

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2009/768/EB

 

*

2009 m. spalio 6 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2009/22)

38

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. spalio 19 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/769/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo)

45

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, klaidų ištaisymas (OL L 158, 2004 4 30) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 skyrius, 5 tomas)

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 974/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

54,3

MK

27,3

TR

89,8

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

31,4

TR

92,8

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

81,6

ZZ

81,6

0805 50 10

AR

53,7

CL

83,5

TR

77,6

US

56,3

ZA

77,9

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

220,9

EG

80,3

TR

112,4

US

205,1

ZZ

154,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

103,9

ZA

73,6

ZZ

88,2

0808 20 50

CN

60,6

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 975/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (2), nustatytas Bendrijos monomerų ir kitų pradinių medžiagų, kurios gali būti naudojamos plastikinėms medžiagoms ir prekėms gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus monomerus ir pradines medžiagas palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(2)

Direktyvoje 2002/72/EB taip pat yra Bendrijos priedų, kurie gali naudojami plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus priedus palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(3)

Todėl Direktyvą 2002/72/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Vadovaujantis Direktyvos 2002/72/EB 4 straipsnio 1 dalimi, tos direktyvos III priede nurodytas priedų sąrašas nuo 2010 m. sausio 1 d. taps tiksliu sąrašu. Todėl tos direktyvos III priede antraštėse nebereikėtų nurodyti „nebaigtas“ priedų sąrašas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/72/EB II, III, IVa, V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I–V priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.


I PRIEDAS

A skirsnyje į Direktyvos 2002/72/EB II priedo lentelę iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-chlorftalio anhidridas

SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 3-chlorftalio rūgšties kiekiu

14628

0000118-45-6

4-chlorftalio anhidridas

SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 4-chlorftalio rūgšties kiekiu

14876

0001076-97-7

cikloheksan-1,4-dikarboksirūgštis

SML = 5 mg/kg

Skirtas gaminti tik poliesteriams

18117

0000079-14-1

glikolio rūgštis

Tik netiesioginiam sąlyčiui su maisto produktais, po polietileno tereftalato (PET) sluoksniu

19965

0006915-15-7

obuolių rūgštis

Naudojamas tik kaip komonomeras alifatiniuose poliesteriuose neviršijant 1 % molinės masės

21498

0002530-85-0

3-trimetoksisililpropilmetakrilatas

SML = 0,05 mg/kg

Naudojamas tik kaip neorganinių užpildų paviršiaus apdorojimo medžiaga“


II PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

III priedo bendrojoje antraštėje ir A ir B skirsnių antraštėse žodis „nebaigtas“ išbraukiamas.

2.

Į A skirsnį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

alifatinės linijinės C2-C24 monokarboksirūgštys iš natūralių aliejų ir riebalų, ličio druska

SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) (8)

33105

0146340–15–0

antriniai C1214 alkoholiai, beta-(2-hidroksietoksi), etoksilinti

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261–33–1

alfa alkenai (C20-C24), kopolimerai su maleino rūgšties anhidridu, reakcijos su 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinu produktas

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su alkoholiniais maisto produktais

38550

0882073–43–0

bis(4-propilbenziliden)propilsorbitolis

SML = 5 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)

40155

0124172–53–8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformilheksametilendiaminas

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282–89–4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)

60027

hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000)

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas.

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

62215

0007439–89–6

geležis

SML = 48 mg/kg

68119

neopentilo glikolis, diesteriai ir monoesteriai su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi

SML = 5 mg/kg

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas.

72141

0018600–59–4

2,2-(1,4-fenileno)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)

SML = 0,05 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)

76807

00073018–26–5

adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu

SML = 30 mg/kg

77708

linijinės ir šakotosios grandinės (C8-C22) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai

SML = 1,8 mg/kg

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80077

0068441–17–8

oksiduoti polietileno vaškai

SML = 60 mg/kg

80350

0124578–12–7

poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET), polistirene (PS)smūgiui atspariame polistirene (SAP) ir poliamide neviršijant 0,1 % w/w.

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80480

0090751–07–8; 0082451–48–7

poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilenas-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)]

SML = 5 mg/kg (47)

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80510

1010121–89–7

poli(3-nonil-1,1-diokso-1-tiopropan-1,3-diil)-blok-poli(x-oleil-7-hidroksi-1,5-diiminooktan-1,8-diilas), mišinys iš x = 1 ir (arba) 5, neutralizuotas dodecilbenzensulfono rūgštimi

Naudojamas tik kaip pagalbinė polimerizacijos priemonė polietilene (PE), polipropilene (PP) ir polistirene (PS)

91530

sulfogintaro rūgšties alkilo (C4-C20) arba cikloheksilo diesteriai, druskos

SML = 5 mg/kg

91815

sulfogintaro rūgšties monoalkilo (C10-C16) polietilenglikolio esteriai, druskos

SML = 2 mg/kg

92200

0006422–86–2

tereftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris

SML = 60 mg/kg

92470

0106990–43–6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekano-1,10-diaminas

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255–81–6

3,3’,5,5’-tetrakis(tret-butil)-2,2’-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi

SML = 5 mg/kg (išreikšta medžiagos fosfonatų ir fosfatų bei jų hidrolizės produktų kiekiu)

93450

titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorsilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

94000

0000102–71–6

trietanolaminas

SML = 0,05 mg/kg (įskaitant hidrochlorido aduktą)

94425

0000867–13–0

trietilo fosfonacetatas

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)

94985

trimetilpropanas, sumaišytas su triesteriais ir diesteriais su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi

SML = 5 mg/kg

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas“


III PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB IVa priedą iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

„49080

852282–89–4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas

72141

0018600–59–4

2,2′-(1,4-fenilen)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)

76807

0007308–26–5

adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu

92475

0203255–81–6

3,3′,5,5′-tetrakis(tret-butil)-2,2′-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi“


IV PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB V priedo B dalį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

Kitos specifikacijos

„60027

hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000)

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 440 Da

Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 3,8 cSt (3,8 x 10–6 m2/s)

77708

linijinės ir šakotosios grandinės (C8-C22) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai

Didžiausias leistinas oksirano likutis medžiagoje arba gaminyje = 1 mg/kg

80350

poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras

Paruoštas poli(12-hidroksistearinei rūgščiai) reaguojant su polietileniminu

80480

poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)]

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 2 400 Da

Morfolino likutis ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)heksan-1,6-diamino < 15 000 mg/kg, ir 2,4-dichlor-6-morfolin-1,3,5-triazino ≤ 20 mg/kg

93450

titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorosilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos

Padengto titano dioksido paviršiaus apdorojimo kopolimero kiekis yra mažesnis nei 1 % w/w“


V PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

8 pastaba pakeičiama taip:

„(8)

SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ir 95725.“

2.

Įrašomos šios pastabos:

„(44)

SML vertę galėtų viršyti poliolefinai.

(45)

SML vertę galėtų viršyti plastikai, kuriuose medžiaga sudaro daugiau nei 0,5 % masės.

(46)

SML vertė galėtų būti viršyta, jei būtų liečiamasi su maisto produktais, kuriuose yra didelis kiekis alkoholio.

(47)

SML vertę galėtų viršyti mažo tankio polietilenas (LDPE), kuriame, liečiantis su riebiais maisto produktais, medžiaga sudaro daugiau nei 0,3 % masės.“


20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 976/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl tinklo paslaugų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (1), ypač į jos 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2007/2/EB nustatytos Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo bendrosios taisyklės. Reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų ir valdytų erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų, kuriems pagal šią direktyvą buvo sukurti metaduomenys, tinklą.

(2)

Siekiant Bendrijos lygmeniu užtikrinti tokių paslaugų suderinamumą ir naudojamumą, būtina nustatyti tų paslaugų technines specifikacijas ir būtiniausius našumo kriterijus pagal Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytas temas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijoms ir trečiosioms šalims būtų sudarytos techninės galimybės prijungti savo erdvinių duomenų rinkinius prie tinklo paslaugų, būtina nustatyti atitinkamus toms paslaugoms taikomus reikalavimus.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2007/2/EB 22 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų tinklo paslaugų (toliau – tinklo paslaugos) kūrimo bei priežiūros reikalavimai ir tos direktyvos 12 straipsnyje nurodyti su galimybe naudotis tomis paslaugomis susiję valstybių narių valdžios institucijų ir trečiųjų šalių įsipareigojimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Komisijos reglamento (EB) Nr. 1205/2008 (2) priedo A dalyje nurodyti terminai.

Taip pat vartojami šie terminai:

1)   pirminė darbinė geba– tinklo paslaugos visiško funkcionalumo geba, neužtikrinant paslaugos kokybės pagal šio reglamento I priede išdėstytas taisykles arba visiems vartotojams neužtikrinant prieigos prie paslaugų per INSPIRE geoportalą;

2)   našumas– žemiausias tikslo pasiekimo lygmuo, atspindintis užklausos įvykdymo trukmę naudojantis INSPIRE tinklo paslaugomis;

3)   pajėgumas– mažiausias vienu metu galimų pateikti paslaugos užklausų, dar užtikrinant našumą, skaičius;

4)   tinklo paslaugų prieinamumas– tikimybė, kad tinklo paslaugos teikiamos;

5)   atsako trukmė– valstybės narės paslaugų teikimo vietoje nustatytas laikas, per kurį atliekant paslaugos operaciją buvo atsiųstas pirmasis informacijos baitas;

6)   paslaugos užklausa– viena vienos INSPIRE tinklo paslaugos operacijos užklausa;

7)   INSPIRE metaduomenų elementas– Reglamento (EB) Nr. 1205/2008 priedo B dalyje nurodytas metaduomenų elementas;

8)   skelbti– atlikti paieškos paslaugos išteklių INSPIRE metaduomenų elementų įvedimo, šalinimo ar atnaujinimo operaciją;

9)   natūralioji kalba– komunikavimo tikslu vartojama kalba, kuria žmonės kalba ir rašo, taip pat gestų kalba;

10)   surinkti– atlikti išteklių INSPIRE metaduomenų elementų gavimo iš pirminio paieškos paslaugos šaltinio operaciją, taip pat operaciją, kuria galima sukurti, pašalinti arba atnaujinti šių nurodytos paieškos paslaugos išteklių metaduomenis tiksliniame paieškos paslaugos šaltinyje;

11)   duomenų sluoksnis– pagrindinis geografinės informacijos, kurios pagal standartą EN ISO 19128 gali būti prašoma teikiant serveriui žemėlapio užklausą, vienetas.

3 straipsnis

Tinklo paslaugoms taikomi reikalavimai

Tinklo paslaugos atitinka I priede nurodytus paslaugų kokybės reikalavimus.

Be to, visų tipų tinklo paslaugos atitinka šiuos reikalavimus:

a)   paieškos paslaugos– specialiuosius II priede išdėstytus reikalavimus ir charakteristikas;

b)   peržiūros paslaugos– specialiuosius III priede išdėstytus reikalavimus ir charakteristikas.

4 straipsnis

Prieiga prie tinklo paslaugų

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 9 d. pradeda teikti paieškos ir peržiūros paslaugas, užtikrindamos pirminę darbinę gebą.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 9 d. pradeda teikti paieškos ir peržiūros paslaugas pagal šį reglamentą.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(2)  OL L 326, 2008 12 4, p. 12.


I PRIEDAS

PASLAUGŲ KOKYBĖ

Siekiant išvengti galimo paslaugų kokybės pablogėjimo dėl pakopinio efekto, vertinant paslaugų kokybę neatsižvelgiama į trečiosios šalies tinklo paslaugas, prijungtas pagal Direktyvos 2007/2/EB 12 straipsnį.

Užtikrinama atitiktis toliau nurodytiems paslaugų kokybės kriterijams, susijusiems su našumu, pajėgumu ir prieinamumu.

1.   NAŠUMAS

Įprastomis aplinkybėmis pirmo atsako į paieškos paslaugos užklausą siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 3 sekundės.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į 470 kilobaitų (pvz., 800 × 600 pikselių, spalvos intensyvumas 8 bitai) paveikslėlio užklausą „pateikti žemėlapį“ (angl. Get Map) siuntimo peržiūros paslaugai trukmė – ne ilgiau kaip 5 sekundės.

Sąvoka „įprastos aplinkybės“ apibūdinamas ne didžiausiosios apkrovos laikas., kuris apima 90 % viso laiko.

2.   PAJĖGUMAS

Mažiausias vienu metu apdorojamų paieškos paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 30 per sekundę.

Mažiausias vienu metu apdorojamų peržiūros paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 20 per sekundę.

3.   PRIEINAMUMAS

Tikimybė, kad 99 % viso laiko tinklo paslauga yra prieinama.


II PRIEDAS

PAIEŠKOS PASLAUGOS

A   DALIS

Paieškos kriterijai

Siekiant užtikrinti atitiktį būtiniausiems Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems paieškos kriterijams, naudojantis paieškos paslauga paiešką taip pat turi būti galima atlikti pagal šio priedo 1 lentelėje išvardytus INSPIRE metaduomenų elementus.

1   lentelė

Būtiniausi paieškos kriterijai

INSPIRE metaduomenų elementai

Raktiniai žodžiai

Raktinis žodis

Erdvinių duomenų ir paslaugų klasifikacija

(taikoma erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms)

Temos kategorija

Erdvinių duomenų ir paslaugų klasifikacija

(taikoma erdvinių duomenų paslaugoms)

Erdvinių duomenų paslaugos tipas

Erdvinių duomenų rinkinių kokybė ir patvirtinimas

Kilmė

Erdvinių duomenų rinkinių kokybė ir patvirtinimas

Erdvinė skiriamoji geba

Atitikties Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalyje nustatytoms įgyvendinimo taisyklėms laipsnis

Specifikacija

Atitikties Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalyje nustatytoms įgyvendinimo taisyklėms laipsnis

Laipsnis

Geografinė vietovė

Geografinės aprėpties langelis

Prieigos prie erdvinių duomenų rinkinių bei paslaugų ir naudojimosi jais sąlygos

Prieigos prie duomenų bei paslaugų ir naudojimosi jais sąlygos

Prieigos prie erdvinių duomenų rinkinių bei paslaugų ir naudojimosi jais sąlygos

Viešosios prieigos apribojimai

Valdžios institucijos, atsakingos už erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų kūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą

Atsakinga šalis

Valdžios institucijos, atsakingos už erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų kūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą

Atsakingos šalies funkcijos

Kaip paieškos kriterijai taip pat naudojami šie INSPIRE metaduomenų elementai arba elementų rinkiniai:

a)

ištekliaus pavadinimas;

b)

ištekliaus santrauka;

c)

ištekliaus tipas;

d)

unikalusis ištekliaus identifikatorius;

e)

laiko nuoroda.

Kad išteklius būtų galima surasti pagal keletą paieškos kriterijų, naudojami loginiai ir palyginimo operatoriai.

Kad išteklius būtų galima surasti pagal ištekliaus geografinę vietovę, naudojami 2 lentelėje išvardyti erdviniai operatoriai.

2   lentelė

Operatoriaus vardas

Savybė

Kertasi (angl. Intersects)

Reikalaujama, kad INSPIRE metaduomenų elemento geografinės aprėpties langelis ir apibrėžta dominanti teritorija (angl. Area of Interest) turėtų susikirtimo taškų

B   DALIS

Operacijos

1.   OPERACIJŲ SĄRAŠAS

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 1 daliai, teikiant paieškos paslaugą atliekamos šio priedo 3 lentelėje išvardytos operacijos.

3   lentelė

Operacija

Funkcija

Pateikti paieškos paslaugos metaduomenis (angl. Get Discovery Service Metadata)

Pateikiama visa reikiama informacija apie paslaugą ir apibūdinami paslaugos pajėgumai

Rasti metaduomenis (angl. Discover Metadata)

Operacija „rasti metaduomenis“ leidžia pateikti išteklių INSPIRE metaduomenų elementų užklausą pagal užklausos sakinį, gautą iš tikslinės paieškos paslaugos.

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 12 straipsniui, teikiant paieškos paslaugą atliekamos šio priedo 4 lentelėje išvardytos operacijos.

4   lentelė

Operacija

Funkcija

Skelbti metaduomenis (angl. Publish Metadata)

Operacija „skelbti metaduomenis“ leidžia paieškos paslaugoje koreguoti išteklių INSPIRE metaduomenų elementus (metaduomenų įkėlimo arba gavimo mechanizmai). Sąvoka „koreguoti“ reiškia įkelti, atnaujinti arba pašalinti.

Prijungti paieškos paslaugą (angl. Link Discovery Service)

Funkcija „prijungti paieškos paslaugą“ leidžia pateikti informaciją apie paieškos paslaugos, skirtos išteklių paieškai per valstybės narės paieškos paslaugą, išlaikant metaduomenis savininko vietoje, prieinamumą.

Kiekvienos operacijos aprašymas baigiamas nurodant užklausos ir atsako į užklausą parametrus, ir šie parametrai yra neatsiejama paieškos paslaugos techninės specifikacijos dalis.

2.   OPERACIJA „PATEIKTI PAIEŠKOS PASLAUGOS METADUOMENIS“

2.1.   Užklausa „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“

2.1.1.   Užklausos „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“ parametrai

Užklausos „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“ parametras nurodo atsako į užklausą „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“ turinio natūraliąją kalbą.

2.2.   Atsakas į užklausą „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“

Atsake į užklausą „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“ pateikiami šie parametrų rinkiniai:

paieškos paslaugos metaduomenys,

operacijų metaduomenys,

kalbos.

2.2.1.   Parametrai „paieškos paslaugos metaduomenys“

Parametruose „paieškos paslaugos metaduomenys“ pateikiami bent paieškos paslaugos INSPIRE metaduomenų elementai.

2.2.2.   Parametrai „operacijų metaduomenys“

Parametruose „operacijų metaduomenys“ pateikiami metaduomenys apie teikiant paieškos paslaugą atliktas operacijas. Šie metaduomenų parametrai apibūdina kiekvieną operaciją. Juose pateikiama bent tokia informacija:

1)

nurodoma, ar operacija „skelbti metaduomenis“ turi duomenų gavimo mechanizmą, duomenų įkėlimo mechanizmą arba abu šiuos mechanizmus;

2)

aprašoma kiekviena operacija, pateikiant bent duomenų, kuriais apsikeista, aprašą ir tinklo adresą.

2.2.3.   Parametras „kalbos“

Pateikiami du kalbų parametrai:

parametras „atsako kalba“ (angl. Response Language) nurodo atsako į užklausą „pateikti paieškos paslaugos metaduomenis“ parametruose naudojamą natūraliąją kalbą,

parametras „naudojamos kalbos“ (angl. Supported languages), kuriame pateikiamas paieškos paslaugoje naudojamų natūraliųjų kalbų sąrašas.

3.   OPERACIJA „RASTI METADUOMENIS“

3.1.   Užklausa „rasti metaduomenis“

Užklausoje „rasti metaduomenis“ pateikiami šie parametrai:

kalba,

užklausa (angl. Query).

3.1.1.   Parametras „kalba“

Parametras „kalba“ nurodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti atsako į užklausą „rasti metaduomenis“ turinį.

3.1.2.   Parametras „užklausa“ (angl. Query parameter)

Parametre „užklausa“ pateikiami A dalyje nurodyti paieškos kriterijai.

3.2.   Atsakas į užklausą „rasti metaduomenis“

3.2.1.   Atsako į užklausą „rasti metaduomenis“ parametras

Atsako į užklausą „rasti metaduomenis“ parametre pateikiami bent kiekvieno užklausą atitinkančio ištekliaus INSPIRE metaduomenų elementai.

4.   OPERACIJA „SKELBTI METADUOMENIS“

Funkcija „skelbti metaduomenis“ leidžia teikiant paieškos paslaugą skelbti išteklių INSPIRE metaduomenų elementus. Egzistuoja dvi galimybės:

įkėlimo mechanizmas; šis mechanizmas leidžia koreguoti per paieškos paslaugą prieinamus išteklių INSPIRE metaduomenų elementus,

gavimo mechanizmas; leidžia teikiant valstybės narės paieškos paslaugą gauti išteklių INSPIRE metaduomenų elementus nuotoliniu būdu.

Taikoma bent viena iš pirmiau nurodytų galimybių.

4.1.   Įkėlimo mechanizmas

4.1.1.   Užklausa „koreguoti metaduomenis“

4.1.1.1.   Užklausos „koreguoti metaduomenis“ parametras

Užklausos „koreguoti metaduomenis“ parametre pateikiama visa prašoma informacija, kad būtų galima paieškos paslaugoje įvesti, atnaujinti ar pašalinti išteklių INSPIRE metaduomenų elementus.

4.2.   Gavimo mechanizmas

4.2.1.   Užklausa „surinkti metaduomenis“

4.2.1.1.   Užklausos „surinkti metaduomenis“ parametras

Užklausos „surinkti metaduomenis“ parametre pateikiama visa informacija apie nuotolinę vietą, reikalinga siekiant gauti turimus išteklių metaduomenis. Pateikiama ne mažiau išsami informacija nei atitinkamos erdvinių duomenų paslaugos INSPIRE metaduomenų elementai.

5.   OPERACIJA „PRIJUNGTI PAIEŠKOS PASLAUGĄ“

Operacija „prijungti paieškos paslaugą“ leidžia pagal šį reglamentą pateikti informaciją apie paieškos paslaugos, skirtos išteklių paieškai per valstybės narės paieškos paslaugą, išlaikant metaduomenis savininko vietoje, prieinamumą.

5.1.   Užklausa „prijungti paieškos paslaugą“

5.1.1.   Užklausos „prijungti paieškos paslaugą“ parametras

Užklausos „prijungti paieškos paslaugą“ parametre pagal šį reglamentą pateikiama visa informacija apie valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiamą paieškos paslaugą; kai tokia informacija pateikta, per valstybės narės teikiamą paieškos paslaugą išteklių metaduomenys gali būti gauti pagal valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiamos paieškos paslaugos paieškos kriterijus, ir tie duomenys gali būti sujungti su kitų išteklių metaduomenimis.


III PRIEDAS

PERŽIŪROS PASLAUGOS

A   DALIS

Operacijos

1.   OPERACIJŲ SĄRAŠAS

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 1 daliai, teikiant peržiūros paslaugą atliekamos šio priedo 1 lentelėje išvardytos operacijos.

1   lentelė

Operacija

Funkcija

Pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis (angl. Get View Service Metadata)

Pateikiama visa reikiama informacija apie paslaugą ir apibūdinama paslaugos geba.

Pateikti žemėlapį (angl. Get Map)

Pateikiamas žemėlapis su geografine ir temine informacija, gauta iš turimų erdvinių duomenų rinkinių. Šis žemėlapis – paveikslėlis su erdvinėmis nuorodomis.

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 12 straipsniui, teikiant peržiūros paslaugą atliekamos šio priedo 2 lentelėje išvardytos operacijos.

2   lentelė

Operacija

Funkcija

Prijungti peržiūros paslaugą (angl. Link View Service)

Leidžia valdžios institucijai arba trečiajai šaliai pateikti informaciją apie peržiūros paslaugą, kuri leistų peržiūrėti savo išteklius per valstybės narės peržiūros paslaugą, valdžios institucijos arba trečiosios šalies vietoje išlaikant esamą peržiūros gebą.

Kiekvienos operacijos aprašymas baigiamas nurodant užklausos ir atsako į užklausą parametrus, ir šie parametrai yra neatsiejama peržiūros paslaugos techninės specifikacijos dalis.

2.   OPERACIJA „PATEIKTI PERŽIŪROS PASLAUGOS METADUOMENIS“

2.1.   Užklausa „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“

2.1.1.   Užklausos „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“ parametrai

Užklausos „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“ parametras nurodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti atsako į užklausą „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“ turinį.

2.2.   Atsako į užklausą „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“ parametrai

Atsake į užklausą „pateikti peržiūros paslaugos metaduomenis“ pateikiamas šis parametrų rinkinys:

peržiūros paslaugos metaduomenys,

operacijų metaduomenys,

kalbos,

sluoksnių metaduomenys.

2.2.1.   Parametrai „peržiūros paslaugos metaduomenys“

Parametruose „peržiūros paslaugos metaduomenys“ pateikiami bent peržiūros paslaugos INSPIRE metaduomenų elementai.

2.2.2.   Parametrai „operacijų metaduomenys“

Parametre „operacijų metaduomenys“ pateikiamas peržiūros paslaugos operacijų aprašas ir pateikiamas bent duomenų, kuriais apsikeista per kiekvieną operaciją, aprašas bei kiekvienos operacijos tinklo adresas.

2.2.3.   Parametrai „kalbos“

Pateikiami du kalbų parametrai:

parametras „atsako kalba“ (angl. Response Language) nurodo atsako į užklausą „pateikti paslaugos metaduomenis“ parametruose naudojamą natūraliąją kalbą,

parametras „naudojamos kalbos“ (angl. Supported languages), kuriame pateikiamas teikiant peržiūros paslaugą naudojamų natūraliųjų kalbų sąrašas.

2.2.4.   Parametrai „sluoksnių metaduomenys“

Pateikiami 3 lentelėje išvardyti kiekvieno sluoksnio metaduomenų elementai.

3   lentelė

Metaduomenų elementai

Aprašas

Ištekliaus pavadinimas (angl. Resource Title)

Sluoksnio pavadinimas, naudojamas žmonių komunikavimo, sluoksnio pateikimo (pvz., meniu) tikslu

Ištekliaus santrauka (angl. Resource Abstract)

Sluoksnio santrauka

Raktinis žodis (angl. Keyword)

Papildomi raktiniai žodžiai

Geografinės aprėpties langelis (angl. Geographic Bounding Box)

Vietovės, kurią apima sluoksnis, mažiausias aprėpties stačiakampis visose naudojamose koordinačių atskaitos sistemose (angl. Coordinate Reference Systems).

Unikalusis ištekliaus identifikatorius (angl. Unique Resource Identifier)

Sluoksniui sukurti naudojamas unikalusis ištekliaus identifikatorius.

Pateikiami 4 lentelėje išvardyti kiekvieno sluoksnio parametrai.

4   lentelė

Parametras

Aprašas

Vardas (angl. Name)

Suderintas sluoksnio vardas

Koordinačių atskaitos sistemos (angl. Coordinate Reference Systems)

Koordinačių atskaitos sistemų, kuriose yra atitinkamas sluoksnis, sąrašas.

Stiliai (angl. Styles)

Esamų sluoksnio vaizdavimo stilių sąrašas.

Stilių sudaro pavadinimas ir unikalusis identifikatorius.

Legendos universalusis adresas (URL) (angl. Legend URL)

Kiekvieno stiliaus, kalbos ir matmenų poros legendos vieta.

Matmenų poros (angl. Dimension Pairs)

Nurodo naudojamas daugiamačių erdvinių duomenų rinkinių ir erdvinių duomenų rinkinių serijų dvimačių ašių poras.

3.   OPERACIJA „PATEIKTI ŽEMĖLAPĮ“

3.1.   Užklausa „pateikti žemėlapį“

3.1.1.   Užklausos „pateikti žemėlapį“ parametrai

Pateikiami 5 lentelėje išvardyti užklausos „pateikti žemėlapį“ parametrai.

5   lentelė

Parametras

Aprašas

Sluoksniai (angl. Layers)

Sluoksnių vardų, kurie bus nurodyti žemėlapyje, sąrašas.

Stiliai (angl. Styles)

Kiekvieno sluoksnio stilių, kurie bus naudojami, sąrašas.

Koordinačių atskaitos sistema (angl. Coordinate Reference System)

Žemėlapio koordinačių atskaitos sistema.

Aprėpties langelis (angl. Bounding Box)

Pasirinktos matmenų poros ir pasirinktos koordinačių atskaitos sistemos dvimačio žemėlapio 4 kampų koordinatė.

Paveikslėlio plotis (angl. Image width)

Žemėlapio plotis pikseliais.

Paveikslėlio aukštis (angl. Image height)

Žemėlapio aukštis pikseliais.

Paveikslėlio formatas (angl. Image format)

Išvesto paveikslėlio formatas.

Kalba (angl. Language)

Atsako kalba, kuri bus naudojama

Matmenų pora (angl. Dimension Pair)

Dvimatė ašis, kuri bus naudojama žemėlapyje. Pavyzdžiui, geografinis matmuo ir laikas

4.   OPERACIJA „PRIJUNGTI PERŽIŪROS PASLAUGĄ“

4.1.   Užklausa „prijungti peržiūros paslaugą“

4.1.1.   Užklausos „prijungti peržiūros paslaugą“ parametras

Užklausos „prijungti peržiūros paslaugą“ parametre pagal šį reglamentą pateikiama visa informacija apie valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiamą peržiūros paslaugą; kai tokia informacija pateikta, per valstybės narės teikiamą peržiūros paslaugą gali būti pateiktas per valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiamą peržiūros paslaugą gautas žemėlapis, ir tas žemėlapis gali būti sujungtas su kitais žemėlapiais.

B   DALIS

Kitos charakteristikos

Peržiūros paslaugos charakteristikos yra šios:

1.   Koordinačių atskaitos sistemos

Sluoksniai peržiūrimi vienu metu naudojant vieną koordinačių atskaitos sistemą, o teikiant peržiūros paslaugą naudojamos bent tos koordinačių atskaitos sistemos, kurios nurodytos Direktyvos 2007/2/EB I priedo 1 punkte.

2.   Paveikslėlio formatas

Teikiant peržiūros paslaugą naudojamas bent vienas iš šių paveikslėlių formatų:

Portable Network Graphics (PNG) formatas,

Graphics Interchange (GIF) formatas (neglaudinama).


20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 977/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo patvirtinami neesminiai garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Boerenkaas (GTG))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 509/2006 11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Nyderlandų pateiktą garantuoto tradicinio gaminio „Boerenkaas“ specifikacijos, kuri buvo įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 149/2007 (2), paraišką dėl pakeitimo patvirtinimo.

(2)

Paraiška pateikta siekiant pakeisti specifikaciją taip, kad jei produkto gamyba sezoninė, tikrinimai gamybos laikotarpiu būtų vykdomi kartą per šešias ar aštuonias savaites. Kai įmonėje per metus pagaminama mažiau kaip 25 000 kg „Boerenkaas“, tikrinimai atliekami du kartus per metus. Šie pakeitimai siūlomi tam, kad mažos įmonės galėtų išvengti didelių tikrinimo išlaidų.

(3)

Komisija išnagrinėjo šį pakeitimą ir nusprendė, kad jis pagrįstas. Kadangi remiantis Reglamento (EB) Nr. 509/2006 11 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeitimas yra nereikšmingas, Komisija jį gali patvirtinti netaikydama 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnyje nustatytos tvarkos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Garantuoto tradicinio gaminio „Boerenkaas“ specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Pakeista specifikacija pateikiama šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL L 46, 2007 2 16, p. 18.


I PRIEDAS

Garantuoto tradicinio gaminio „Boerenkaas“ specifikacija iš dalies keičiama taip, kaip nurodyta toliau.

Specifikacijos 3.9 punktas dėl specifinėms produkto savybėms tikrinti taikomų būtinų reikalavimų ir tvarkos yra papildomas šiais sakiniais:

„Jei „Boerenkaas“ sūrio gamyba yra sezoninė, tikrinimai gamybos laikotarpiu vykdomi kartą per šešias arba aštuonias savaites. Kai įmonėje „Boerenkaas“ sūrio per metus pagaminama mažiau kaip 25 000 kg, tikrinimai atliekami du kartus per metus.“


II PRIEDAS

„3.   Atnaujinta produkto specifikacija

3.1.   Registruojamas (-i) pavadinimas (-ai) (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 2 straipsnis)

„Boerenkaas“ (tik olandiškai)

3.2.   Pavadinimas

pats yra specifinis

Image

išreiškia žemės ūkio produkto arba maisto produkto specifines savybes

„Boerenkaas“ pavadinimas yra specifiškai susijęs su produktu, tradiciškai gaminamu ūkyje iš žalio pieno, paprastai primelžiamo iš ūkyje laikomų gyvulių. „Boeren“ reiškia „ūkininkai“, taigi „Boerenkaas“ – ūkininkų ūkyje pagamintas sūris.

3.3.   Ar išimtinės pavadinimo naudojimo teisės siekiama pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalį?

Image

registravimas nustatant išimtinę pavadinimo naudojimo teisę

registravimas nenustatant išimtinės pavadinimo naudojimo teisės

3.4.   Produkto rūšis (kaip nurodyta II priede)

1.3 klasė.

Sūriai

3.5.   Žemės ūkio produkto ar maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte numatytas pavadinimas, apibūdinimas (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 1 dalis)

„Boerenkaas“ – tai pusiau kietas ar kietas sūris, gaminamas iš žalio galvijų, avių, ožkų ar buivolių pieno. „Boerenkaas“ sūrio riebumas priklauso nuo gamybai naudojamo pieno riebumo.

Į sūrį gali būti dedama kmynų ar kitų sėklų ir (arba) prieskoninių augalų. Sendamas ir bręsdamas sūris tampa kietesnis ir sausesnis, taigi iš pusiau kieto jis tampa kietu.

Produkto pavadinimai yra, pavyzdžiui,: „Goudse Boerenkaas“, „Goudse Boerenkaas met kruiden“, „Edammer Boerenkaas“, „Leidse Boerenkaas“, „Boerenkaas van geitenmelk“, „Boerenkaas van schapenmelk“.

3.6.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte numatytas pavadinimas, gamybos būdo aprašymas (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 2 dalis)

Gali būti naudojamos šios žaliavos:

a)

žalias pienas;

b)

grietinėlė arba nugriebtas ar pusiau nugriebtas pienas, gautas tiesiai iš a punkte nurodyto pieno;

c)

vanduo.

Naudojamo pieno terminio apdorojimo temperatūra neturi būti aukštesnė kaip 40 °C; fosfatazės aktyvumas turi atitikti naudojamo žalio pieno fosfatazės aktyvumą.

Pieną į sūrį perdirbti reikia per 40 val. po melžimo.

Papildomos priemonės ir priedai

a)

pieno rūgštį, propiono rūgštį ir genetiškai nemodifikuotas aromatines medžiagas sudarančios mikroorganizmų kultūros;

b)

šliužo fermentas (numatytas Sprendimo dėl pieno produktų 5 straipsnio a punkte);

c)

kalcio chloridas;

d)

natrio nitratas;

e)

sėklos ir (arba) prieskoniniai augalai;

f)

natrio chloridas (sūdant).

Gamybos procesas

Žalias pienas paliekamas surūgti per 40 val. po melžimo maždaug 30 °C temperatūroje.

Pieno rūgšties bakterijos sukelia rūgimą.

Po suskaidymo, maišymo ir dalies išrūgų pašalinimo, išrūgų ir rūgusio pieno mišinys vieną ar du kartus perplaunamas šiltu vandeniu taip, kad mišinio temperatūra pasiektų ne daugiau nei 37 °C.

Perdirbtas rūgęs pienas sudedamas į sūrio formas.

Prieš spaudžiant sūrį ar jo spaudimo metu ant jo uždedamas kazeino ženklas, ant kurio užrašytas sūrio pavadinimas (Boerenkaas), taip pat gali būti nurodomas sūrio gaminimo metu naudoto pieno tipas.

Po spaudimo ir rūgštėjimo, trunkančio tam tikrą valandų kiekį, sūris įdedamas į 18–22 % valgomosios druskos (natrio chlorido) sūrymą.

Trumpiausias brandinimo laikotarpis ūkyje, esant mažiausiai 12 °C temperatūrai, yra 13 dienų, skaičiuojant nuo pirmosios pagaminimo dienos.

Norint, kad sūris įgautų visapusiškai jam būdingą skonį, „Boerenkaas“ toliau brandinamas tam tikslui numatytose vietose ūkyje arba sūrinėse. Brandinimo procesas trunka nuo kelių savaičių ir daugiau nei 1 metus.

3.7.   Specifinės žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybės (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 3 dalis)

„Boerenkaas“ – sūris, gaminamas iš žalio galvijų, avių, ožkų ar buivolių pieno. Bent pusė naudojamo pieno turi būti primelžta iš savame ūkyje laikomų gyvulių. Galima naudoti pieną, pirktą iš daugiausia dviejų ūkininkų, bet bendras pirktas papildomas kiekis neturi būti didesnis už iš savo ūkio naudojamą pieno kiekį.

„Boerenkaas“ sūrio savybių ir jo sudėties reikalavimų apžvalga

Savybės

Goudse Boerenkaas

Leidse Boerenkaas

Edammer Boerenkaas

Boerenkaas (van geitenmelk), Boerenkaas (van schapenmelk)

Boerenkaas (van buffelmelk)

Žaliava

karvės pienas

karvės pienas

karvės pienas

ožkos pienas, avies pienas, buivolės pienas

Forma

Gouda tipo (plokščio cilindro formos su užapvalintais kraštais)

Leiden tipo (plokščio cilindro formos su stačiais kraštais)

rutulio ar duonos kepaliuko formos

 

Žievelė

baltai geltona žievelė, gali būti su apvalkalu

raudona žievelė, gali būti su apvalkalu

baltai geltona žievelė, gali būti su apvalkalu

baltai geltona žievelė, gali būti su apvalkalu

Konsistencija

nuo kietos iki minkštos ir lengvai formuojama

nuo tvirtos iki kietos, galima pjaustyti riekelėmis

nuo minkštos iki kietos, galima pjaustyti riekelėmis

nuo tvirtos iki minkštos ir lengvai formuojama

Akučių atsiradimas

vienodai pasiskirsčiusios, skersmuo nuo 2 iki ± 15 mm, nėra plyšių, ilgesnių už 1 cm

ribotas vienodai pasiskirsčiusių akučių kiekis, skersmuo nuo 1 iki ± 3 mm, plyšių nėra

ribotas vienodai pasiskirsčiusių akučių kiekis, skersmuo nuo 2 iki ± 8 mm, plyšių nėra

vienodai pasiskirsčiusios arba sūris yra vienalytis

pH

po 12 dienų nuo 5,20 iki 5,40

po 12 dienų nuo 5,20 iki 5,30

po 12 dienų nuo 5,20 iki 5,30

po 12 dienų nuo 5,10 iki 5,30

Sausosios medžiagos riebalų kiekis (%)

labai riebus, mažiausiai 48 %

30 % +, sausosios medžiagos riebalų kiekis didesnis nei 30 %, mažesnis nei 35 % arba arba 35 % +, sausosios medžiagos riebalų kiekis daugiau nei 35 %, mažiau nei 40 %

40 % +, sausosios medžiagos riebalų kiekis daugiau nei 40 %, mažiau nei 45 %

ne mažiau 45 % +

Didžiausias drėgmės kiekis

42,5 % (12 dienų po pagaminimo)

45 % (12 dienų po pagaminimo)

47 % (12 dienų po pagaminimo)

46 % (12 dienų po pagaminimo)

Druskos kiekis (%);

nuo 0,4 % iki daugiausiai 4 % druskos sausame sūryje

nuo 0,4 % iki daugiausiai 4 % druskos sausame sūryje

nuo 0,4 % iki daugiausiai 5 % druskos sausame sūryje

nuo 0,4 % iki daugiausiai 4 % druskos sausame sūryje

Priedai

gali būti dedama kmynų, sėklų ir (arba) prieskoninių augalų

kmynai

gali būti dedama kmynų

gali būti dedama sėklų, prieskoninių augalų ir (arba) prieskonių

Trumpiausias brandinimo laikotarpis

13 dienų po pagaminimo dienos

13 dienų po pagaminimo

13 dienų po pagaminimo

13 dienų po pagaminimo

Minimali temperatūra brandinimo laikotarpiu

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Fosfatazės aktyvumas

žalio pieno normalioji vertė

žalio pieno normalioji vertė

žalio pieno normalioji vertė

žalio pieno normalioji vertė

3.8.   Tradicinės žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybės (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 4 dalis)

„Boerenkaas“ pavadinimas yra specifiškai susijęs su produktu, tradiciškai gaminamu ūkyje iš žalio pieno, paprastai primelžiamo iš ūkyje laikomų gyvulių.

Iki 1874 m. visas naudojamas pienas buvo primelžiamas ūkyje. Vėliau pamažu pienas pradėtas gaminti pramoniniu būdu. Sūriui naudojamą pieną pradėta pasterizuoti XX a. pradžioje. Dėl pasterizacijos namudinės gamybos sūrio savybės išnyko. Tačiau ūkyje tradicinis žalio pieno apdorojimo metodas buvo išsaugotas.

Dėl kai kurių natūraliai piene esančių fermentų (pavyzdžiui, lipazės fermento), taip pat bakterijų, kurios patenka į pieną jo melžimo metu ir vėliau, iš žalio pieno pagamintas sūris yra geresnio skonio. Tokio sūrio skonis yra sodresnis ir pikantiškesnis. Daugeliui vartotojų toks skonis yra būdingas „Boerenkaas“ skonis, kuriuo jis skiriasi nuo „pramoninio“ sūrio skonio. Šis skonis tampa tuo sodresnis, kuo ilgesnis yra brandinimo procesas.

1982 m. remiantis Įstatymu dėl žemės ūkio produktų kokybės priimtame sprendime ir dekrete dėl sūrio produktų buvo paskelbtos naujos taisyklės. Šios taisyklės apibrėžia sūrio kokybę, pieno kilmę ir gamybos būdą. Nacionaliniu ženklu garantuojama, kad „Boerenkaas“ yra ūkyje iš žalio pieno pagamintas produktas, kuris buvo laikomas trumpą laikotarpį ir kuriam gaminti naudoto pieno didžioji dalis buvo primelžta iš savame ūkyje laikomų gyvulių.

Be karvės pieno, šiuo teisės aktu taip pat leidžiama naudoti ožkos, avies, arba buivolės pieną, taip pat suteikiama galimybė gaminti sūrį iš mažesnio riebumo žalio pieno.

Visa tai aiškiai rodo žaliavos ir gamybos būdo specifiškumą.

3.9.   Specifinėms produkto savybėms tikrinti taikomi būtini reikalavimai ir procedūros (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 4 straipsnis)

Šios specifikacijos reikalavimai, kaip apibūdinta 3.6 punkte (taikomas Žemės ūkio produkto arba maisto produkto, kurio pavadinimas nurodytas 3.1 punkte, gamybos būdo aprašymas) ir 3.7 skyriuje esanti lentelė (žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybė (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 3 dalis)) taikomi „Boerenkaas“ tradiciniam gaminiui, garantuotam pagal Reglamentą (EB) Nr. 509/2006.

Vieną kartą per šešias – aštuonias savaites kiekviename ūkyje tikrinama, ar sūrio gamybai naudojamas šviežias žalias pienas (primelžtas ne anksčiau kaip prieš 40 val.) ir dedama kazeino etiketė. Vieną kartą per metus atliekamas administracinis patikrinimas, iš kokio ūkio tiekiamas naudojamas pienas. Tikrinimas, susijęs su sudėties reikalavimais, apima sausosios medžiagos riebalų kiekio, didžiausio drėgmės kiekio, druskos kiekio sausojoje medžiagoje patikrinimus. Šie rodikliai tikrinami tuo pačiu metu kartą per šešias – aštuonias savaites (1).

Tikrinimo procedūromis taip pat siekiama, kad būtų užtikrintos kitos įvairioms „Boerenkaas“ rūšims būdingos savybės, išvardytos 3.7 skyriuje esančioje lentelėje Šis būdingų savybių tikrinimas vizualiai atliekamas tuo pačiu metu kartą per šešias – aštuonias savaites.


(1)  Jei „Boerenkaas“ sūrio gamyba yra sezoninė, gamybos laikotarpiu tikrinimai vykdomi kartą per šešias – aštuonias savaites. Kai įmonėje „Boerenkaas“ sūrio per metus pagaminama mažiau kaip 25 000 kg, tikrinimai atliekami du kartus per metus.“


DIREKTYVOS

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/25


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/114/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Poreikis kuo labiau išnaudoti šiuolaikinių telekomunikacijų tinklų, ypač judriojo radijo ryšio tinklų, išteklius siekiant Bendrijos ekonominės plėtros pripažintas Tarybos direktyvoje 87/372/EEB (3), papildytoje 1987 m. birželio 25 d. Tarybos rekomendacija dėl viešojo paneuropinio korinio skaitmeninio antžeminio judriojo ryšio suderinto diegimo Bendrijoje (4) ir 1990 m. gruodžio 14 d. Tarybos rezoliucija dėl paneuropinio antžeminio viešojo skaitmeninio judriojo korinio ryšio (GSM) suderinto diegimo Bendrijoje baigiamojo etapo (5). Taip pat pripažinta, kad perėjimas prie antrosios kartos korinio skaitmeninio judriojo ryšio sistemos yra išskirtinė proga sukurti tikrai paneuropinį judrųjį ryšį.

(2)

890–915 MHz ir 935–960 MHz dažnių juostos buvo paliktos kiekvienoje valstybėje narėje viešojo paneuropinio korinio skaitmeninio judriojo ryšio paslaugai teikti pagal bendrąją specifikaciją, žinomą GSM pavadinimu. Vėliau GSM sistemai buvo leista naudotis ir taip vadinama išplėtimo juosta (880–890 MHz ir 925–935 MHz) ir minėtų dažnių juostos kartu tapo žinomos kaip 900 MHz juosta.

(3)

Po 1987 m. sukurtos naujos skaitmeninio radijo ryšio technologijos, galinčios teikti pažangias paneuropines elektroninių ryšių paslaugas, kurios, esant technologiškai neutralesnėms reguliavimo sąlygoms nei anksčiau, 900 MHz juostoje gali funkcionuoti kartu su GSM. Dėl geresnių sklidimo charakteristikų 900 MHz juosta aprėpia didesnius atstumus nei aukštesnių dažnių juostos, todėl ja šiuolaikines balso, duomenų ir daugialypės terpės perdavimo paslaugas galima platinti mažiau gyvenamose ir kaimo vietovėse.

(4)

Išlaikant GSM prieinamumą vartotojams visoje Europoje ir siekiant prisidėti prie vidaus rinkos ir 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato iniciatyvos „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ tikslų, taip pat siekiant kuo labiau padidinti konkurenciją vartotojams suteikus didelį paslaugų ir technologijų pasirinkimą, 900 MHz juosta turėtų būti leista naudotis kitoms papildomų suderinamų ir pažangių paneuropinių paslaugų teikimo technologijoms, kurios vienoje dažnių juostoje funkcionuotų kartu su GSM.

(5)

900 MHz juostos naudojimas ateityje, ypač klausimas, ar ilgai GSM bus etaloninė technologija, kadangi techninis sambūvis šioje juostoje yra vidaus rinkai strategiškai svarbus klausimas. Jis turėtų būti vertinamas kartu su kitomis Bendrijos belaidės prieigos politikos problemomis, susijusiomis su būsimosiomis radijo spektro politikos programomis, kurias ketinama tvirtinti remiantis 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (6). Vadovaujantis tomis programomis ir glaudžiai bendradarbiaujant su Radijo spektro politikos grupe (RSPG), įsteigta Komisijos sprendimu 2002/622/EB (7), bus nustatytos politikos gairės ir radijo spektro naudojimo strateginio planavimo tikslai.

(6)

Nustačius laisvesnes 900 MHz juostos naudojimo sąlygas, gali būti iškreipta konkurencija. Visų pirma, jei 900 MHz juostoje spektras neskirtas tam tikriems judriojo ryšio operatoriams, išlaidų ir efektyvumo požiūriu tie operatoriai galėtų atsidurti nepalankioje padėtyje, palyginti su operatoriais, galėsiančiais ta juosta teikti 3G paslaugas. Laikydamosi elektroninių ryšių teisinio reguliavimo pagrindų ir ypač 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (8), valstybės narės gali iš dalies pakeisti ir (arba) persvarstyti spektro naudojimo teises, todėl turi priemonių prireikus tokius galimus iškreipimus šalinti.

(7)

Valstybės narės turėtų perkelti iš dalies pakeistą Direktyvą 87/372/EEB į savo nacionalinę teisę per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Tai nereiškia, kad valstybės narės savaime privalo keisti galiojančias naudojimo taisykles ar inicijuoti leidimo išdavimo procedūrą, tačiau, kai tik 900 MHz juosta tampa prieinama pagal šią direktyvą, valstybės narės turi vykdyti Direktyvos 2002/20/EB reikalavimus. Tai darydamos jos turėtų visų pirma išnagrinėti, ar dėl šios direktyvos įgyvendinimo galėtų būti iškreipta konkurencija susijusiose judriojo ryšio rinkose. Jei jos nuspręstų, kad konkurencijos iškreipimo galimybė yra, jos turėtų apsvarstyti, ar objektyviai pagrįsta ir proporcinga iš dalies keisti tų operatorių, kuriems suteiktos teisės naudoti 900 MHz dažnius, naudojimosi teises ir, jei tai proporcinga, turėtų persvarstyti tas naudojimosi teises ir jas perskirstyti, siekiant pašalinti tokius iškreipimus. Prieš priimant sprendimą imtis tokių veiksmų, turėtų būti surengta viešoji konsultacija.

(8)

Bet kuris pagal šią direktyvą prieinamas spektras turėtų būti priskirtas skaidriai ir taip, kad būtų užtikrinama, jog nebus iškreipta konkurencija atitinkamose rinkose.

(9)

Kad toje pačioje juostoje su GSM galėtų funkcionuoti kitos sistemos, žalingųjų trukdžių turėtų būti vengiama taikant technines naudojimo sąlygas, nustatytas kitoms nei GSM 900 MHz juostoje veikiančioms technologijoms.

(10)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (9) Komisijai leidžiama patvirtinti technines įgyvendinimo priemones, kad būtų užtikrintos suderintos radijo spektro prieinamumo ir efektyvaus naudojimo sąlygos.

(11)

Komisijos paprašyta Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (toliau – CEPT) parengė technines ataskaitas, kuriose įrodyta, kad UMTS sistemos (Universalioji mobiliųjų telekomunikacijų sistema) ir GSM sistemos gali kartu funkcionuoti 900 MHz juostoje. Todėl 900 MHz juosta turėtų būti atverta UMTS, sistemai, kuri gali funkcionuoti su GSM sistemomis, taip pat kitoms sistemoms, kai tik gali būti įrodyta, kad jos gali funkcionuoti kartu su GSM sistemomis, pagal Sprendime dėl radijo spektro nustatytą suderintų radijo spektro juostos prieinamumo ir efektyvaus naudojimo sąlygų priėmimo procedūrą. Kai valstybė narė nusprendžia priskirti sistemų naudojimo teises vadovaudamosi UMTS 900 specifikacija, taikant Sprendimą dėl radijo spektro ir vadovaujantis Direktyvos 2002/21/EB nuostatomis užtikrinama, kad tokios sistemos būtų apsaugotos nuo žalingų kitų eksploatuojamų sistemų trukdžių.

(12)

Turėtų būti užtikrinta tinkama šia direktyva apimamų juostų naudotojų ir gretimų juostų naudotojų tarpusavio apsauga. Be to, turėtų būti atsižvelgiama į aukštesniais kaip 960 MHz juostos dažniais veiksiančias aviacijos ateities ryšių sistemas, padėsiančias įgyvendinti Bendrijos politikos tikslus šiame sektoriuje. Šiuo klausimu CEPT pateikė techninių patarimų.

(13)

Turėtų būti padidintas spektro valdymo ir prieigos prie spektro lankstumas siekiant prisidėti prie elektroninių ryšių vidaus rinkos tikslų. Taigi 900 MHz juosta turėtų būti atvira kitoms sistemoms siekiant teikti kitas paneuropines paslaugas, kai tik įrodoma, kad tos sistemos gali funkcionuoti kartu su GSM.

(14)

Kad naujas skaitmenines technologijas būtų leista diegti 900 MHz juostoje greta GSM sistemų, Direktyva 87/372/EEB turėtų būti iš dalies pakeista, o šios juostos paskyrimas išimtinai GSM turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 87/372/EEB keitimas

Direktyva 87/372/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Laikydamosi pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (10) priimtų techninių įgyvendinimo priemonių, valstybės narės padaro prieinamas 880–915 MHz ir 925–960 MHz dažnio juostas (900 MHz juostą) GSM ir UMTS sistemoms, taip pat kitoms kartu su GSM sistemomis galinčioms funkcionuoti antžeminėms sistemoms, kurios gali teikti elektroninių ryšių paslaugas.

2.   Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės išnagrinėja, ar jų teritorijoje galiojantys 900 MHz juostos priskyrimai konkuruojantiems judriojo ryšio operatoriams galėtų iškreipti konkurenciją susijusiose judriojo ryšio rinkose, ir, jei pateisinama ir proporcinga, imasi priemonių pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (11) 14 straipsnį tokiems iškreipimams pašalinti.

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos šios apibrėžtys:

a)

„GSM sistema“ – elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301502 ir EN 301511;

b)

„UMTS sistema“ – elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus UMTS standartus, ypač EN 301 908–1, EN 301 908–2, EN 301 908–3 ir EN 301 908–11.“;

3.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip 2010 m. gegužės 9 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstus ir tų priemonių bei šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo būdus nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.“;

4.

4 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  2009 m. vasario 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 196, 1987 7 17, p. 85.

(4)  OL L 196, 1987 7 17, p. 81.

(5)  OL C 329, 1990 12 31, p. 25.

(6)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(7)  OL L 198, 2002 7 27, p. 49.

(8)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(9)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(10)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(11)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.“;


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Europos Parlamentas ir Taryba

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/28


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(2009/764/EB)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) skirtas teikti papildomą paramą atleistiems iš darbo darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti Fondo lėšas iki nustatytos metinės didžiausios 500 mln. eurų ribos.

(3)

2008 m. gruodžio 29 d. Ispanija pateikė su darbuotojų atleidimu iš darbo tekstilės sektoriuje susijusią paraišką dėl Fondo lėšų panaudojimo. Ši paraiška atitinka reikalavimus, pagal kuriuos nustatoma finansinė parama, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo panaudoti 3 306 750 eurų sumą.

(4)

2009 m. sausio 23 d. Portugalija pateikė su darbuotojų atleidimu iš darbo tekstilės sektoriuje susijusią paraišką dėl Fondo lėšų panaudojimo. Ši paraiška atitinka reikalavimus, pagal kuriuos nustatoma finansinė parama, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo panaudoti 832 800 eurų sumą.

(5)

Taigi Fondo lėšos turėtų būti panaudotos teikti finansinę paramą pagal Ispanijos ir Portugalijos pateiktas paraiškas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo numatoma panaudoti 4 139 550 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


Komisija

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 15 d.

dėl Prancūzijos pateikto prašymo atleisti nuo motorinių transporto priemonių mokesčio pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra 6 straipsnio 2 dalies b punktą

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7761)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/765/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (1), ypač į jos 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyvos 1999/62/EB 6 straipsnio 2 dalies b punktu, valstybės narės gali taikyti sumažintus tarifus arba mokesčių netaikyti transporto priemonėms, kuriomis tik retkarčiais važiuojama jas įregistravusios valstybės narės viešaisiais keliais ir kurias naudoja fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių pagrindinis verslas nėra krovinių gabenimas tik tada, jei šiomis transporto priemonėmis atliekamos transporto operacijos neiškreipia konkurencijos. Toks mokesčių sumažinimas arba atleidimas nuo jų galimas tik gavus Komisijos sutikimą.

(2)

Prancūzija paprašė Komisijos pratęsti iki 2014 m. gruodžio 31 d. sutikimą taikyti Komisijos sprendime 2005/449/EB (2) nurodytą išimtį dėl motorinių transporto priemonių mokesčio, numatyto Direktyvoje 1999/62/EB, transporto priemonėms, kurių bendroji masė lygi arba didesnė nei 12 t, kurios naudojamos išskirtinai tik Prancūzijos viešiesiems ir pramonės darbams.

(3)

Direktyvos 1999/62/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto sąlygos yra tenkinamos, nes šios transporto priemonės nėra nuolat naudojamos viešuosiuose keliuose, jomis nėra gabenamos prekės, be to išimties tvarka šioms transporto priemonėms netaikant transporto priemonių mokesčio neiškraipoma konkurencija, nes jos negali būti naudojamos prekėms gabenti, išskyrus tas, kurios yra sumontuotos transporto priemonėje ir naudojamos vykdant veiklą su tokia transporto priemone.

(4)

Siekiant suteikti Komisijai galimybę peržiūrėti transporto priemonių mokesčio taisyklių taikymo išimtį, sutikimas turėtų būti išduotas ribotam laikotarpiui.

(5)

Todėl turi būti leista Prancūzijai taikyti jos prašytą išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikydamasi Direktyvos 1999/62/EB 6 straipsnio 2 dalies b punkto, Komisija sutinka iki 2014 m. gruodžio 31 d. atleisti nuo mokesčio transporto priemones, kurių bendroji masė lygi arba didesnė nei 12 t, kurios išskirtinai skirtos gabenti ant jų sumontuotą įrangą ir yra naudojamos tik Prancūzijos viešiesiems ir pramonės darbams:

1)

savaeigėms transporto priemonėms su keltuvais ar kranais (gervėms, stacionariai sumontuotomis ant transporto priemonės važiuoklės);

2)

mobiliesiems siurbliams ir mobiliosioms siurbiamosioms, stacionariai sumontuotiems ant transporto priemonės važiuoklės;

3)

mobiliesiems kompresoriams, stacionariai sumontuotiems ant transporto priemonės važiuoklės;

4)

betonmaišėms ir betono siurbliams, stacionariai sumontuotiems ant transporto priemonės važiuoklės (išskyrus betonvežius);

5)

mobiliesiems elektros generatoriams, stacionariai sumontuotiems ant transporto priemonės važiuoklės;

6)

mobiliesiems grąžtams stacionariai sumontuotiems ant transporto priemonės važiuoklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 187, 1999 7 20, p. 42.

(2)  OL L 158, 2005 6 21, p. 23.


20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 16 d.

dėl 900 ir 1 800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7801)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/766/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

890–915 ir 935–960 MHz dažnių juostos buvo paliktos ir turėjo būti skirtos naudoti pagal bendrą specifikaciją kiekvienoje valstybėje narėje teikiamai viešajai Europos masto korinio skaitmeninio judriojo ryšio paslaugai, kaip nustatyta 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje (2), ir papildyta 1987 m. birželio 25 d. Tarybos rekomendacija dėl viešojo paneuropinio korinio skaitmeninio antžeminio judriojo ryšio Bendrijoje suderinto įdiegimo (3) ir 1990 m. gruodžio 14 d. Tarybos rezoliucija dėl suderinto diegimo paneuropinio antžeminio viešojo skaitmeninio judriojo korinio ryšio (GSM) Bendrijoje baigiamojo etapo (4).

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB (5), kuria iš dalies keičiama Direktyva 87/372/EEB, 800–915 bei 925–960 MHz dažnio juostos (900 MHz juosta) atveriamos pasaulinei judriojo ryšio telekomunikacijų sistemai (UMTS) ir kitoms antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas ir kurios gali veikti greta pasaulinės judriojo ryšio sistemos (GSM) pagal technines įgyvendinimo priemones, priimtas Sprendimu Nr. 676/2002/EB (toliau – Sprendimas dėl radijo spektro). Todėl turėtų būti priimtos techninės priemonės, kad 900 MHz juostoje galėtų veikti ir GSM, ir kitos sistemos.

(3)

1 710–1 785 ir 1 805–1 880 MHz dažnio juostas (1 800 MHz juosta) jau galima naudoti GSM paslaugoms, ir šiuo metu jos yra naudojamos GSM sistemų visoje Europoje. 1 800 MHz juosta taip pat turėtų būti atverta kitoms antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas ir kurios gali veikti greta GSM sistemų, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir 900 MHz juostai.

(4)

Dabartinis GSM naudojimas 1 800 MHz juostoje turėtų būti apsaugotas visoje Bendrijoje, jeigu esama pagrįstos paslaugos paklausos, atsižvelgiant į Direktyva 87/372/EEB nustatytą požiūrį, taikomą siekiant apsaugoti GSM naudojimą 900 MHz juostoje.

(5)

Pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį Komisija 2006 m. liepos 5 d. pavedė Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (toliau – CEPT) patvirtinti pagal Elektroninių ryšių paslaugų belaidės prieigos politiką (toliau – ERPBPP) svarstomoms dažnių juostoms (įskaitant 900 ir 1 800 MHz juostas) taikytinas mažiausiai varžančias technines sąlygas.

(6)

Technologinis ir paslaugų neutralumas yra politikos tikslai, kuriuos valstybės narės parėmė 2005 m. lapkričio 23 d. Radijo spektro politikos grupės (toliau – RSPG) nuomonėje dėl ERPBPP ir kuriuos įgyvendinant siekiama lankstesnio spektro naudojimo. RSPG nuomonėje dėl ERPBPP laikoma, kad šie politikos tikslai turėtų būti įgyvendinami ne iškart, o palaipsniui, kad būtų išvengta rinkos trikdymo. Nuomonę dėl lankstesnio spektro naudojimo Komisija pareiškė komunikate „Sparti prieiga prie spektro, skirto bevielio elektroninio ryšio paslaugoms, lankstesnėmis sąlygomis“ (6), kuriame, inter alia, pabrėžiama, kad reikia nuoseklaus ir proporcingo sprendimo dėl antrosios ir trečiosios kartos judriojo ryšio juostų, atsižvelgiant į lankstaus spektro naudojimo principo taikymą elektroninių ryšių paslaugų srityje.

(7)

Atsižvelgiant į Direktyva 87/372/EEB nustatytą požiūrį, taikomą siekiant atverti 900 MHz juostą, šiuo metu GSM reikmėms naudojama 1 800 MHz turėtų būti skirta ir GSM, ir kitoms antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas ir kurios gali veikti greta GSM sistemų, o valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad GSM sistemų nenutrūkstamą veikimą apsaugotų nuo žalingųjų trukdžių.

(8)

Reikia užtikrinti bet kurios kitos 900 ir 1 800 MHz juostose naudojamos sistemos techninį suderinamumą su gretimais tinklais, kuriuos šiose juostose naudoja kiti teisių turėtojai, ir su tuo, kaip naudojamos greta 900 ir 1 800 MHz juostų esančios dažnių juostos.

(9)

Pagal sprendimą dėl radijo spektro taikant derinimo priemones, techninis suderinamumas įrodomas suderinamumo tyrimais, kuriuos Komisijos pavedimu atlieka CEPT. Remiantis šiais tyrimais turėtų būti apibrėžtos techninės sąlygos, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad antžeminės sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas ir kurių skaičius didėja, galėtų veikti greta. Turėtų būti parengtas taip techniškai suderinamų sistemų sąrašas, kurį Komisija prireikus galėtų iš dalies keisti su Radijo spektro komiteto pagalba pagal ERPBPP principus, ir tuo būdu ilgainiui padidinti sistemų, kurioms skiriama suderinta prieiga prie 900 ir 1 800 MHz juostų, skaičių.

(10)

Remdamasi techniniais tyrimais, visų pirma CEPT Elektroninių ryšių komiteto (ECC) 82 ir 96 ataskaitomis, ir CEPT 19 ataskaita, kuria atsakyta į 2006 m. liepos 5 d. įgaliojimą, CEPT priėjo prie išvados, kad pasinaudojant tinkamomis nešlių atskyrimo vertėmis UMTS/900/1 800 tinklai gali būti diegiami miesto, priemiesčių ir kaimų vietovėse greta GSM/900/1 800 tinklų.

(11)

CEPT suteikto įgaliojimo rezultatai turėtų būti taikomi Bendrijoje ir valstybių narių nedelsiant įgyvendinami atsižvelgiant į UMTS diegimo šiose juostose paklausą rinkoje. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad UMTS suteiktų reikiamą esamų sistemų apsaugą gretimose juostuose.

(12)

Kad padidintų lankstumą ir kartu išsaugotų europinę elektroninių ryšių paslaugų aprėptį suderintose juostose, valstybės narės turėtų turėti teisę leisti 900 ir 1 800 MHz juostose greta GSM ir kitų nurodytų antžeminių sistemų diegti kitas sistemas, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, jei valstybės narės užtikrina tokių antžeminių sistemų veikimą greta.

(13)

Radijo spektro techninis valdymas apima radijo spektro suderinimą ir skyrimą. Šitoks suderinimas turėtų atitikti Bendrijos lygmeniu nustatytų bendrosios politikos principų reikalavimus. Tačiau radijo spektro techninis valdymas neapima nei skyrimo ir licencijų išdavimo procedūrų (įskaitant jų tvarkaraštį), nei sprendimo, ar skiriant radijo dažnius naudotinos konkurencinės atrankos procedūros.

(14)

Aplinkybių šalyse skirtumai galėtų lemti konkurencijos iškraipymą. Dabartinė reguliavimo struktūra valstybėms narėms suteikia reikiamas priemones, kad šias problemas galėtų spręsti proporcingai, objektyviai ir be diskriminacijos, atsižvelgiant į Bendrijos teisę, įskaitant Direktyvą 87/372/EEB, 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (leidimo direktyva) (7) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (sistemos direktyva) (8).

(15)

Spektro naudojimui taikomi Bendrijos visuomenės sveikatos apsaugos teisės aktais, visų pirma 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira Direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (9), ir 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenės nariams apribojimo (0–300 GHz) (10), nustatyti reikalavimai. Radijo įrangos atveju sveikatos apsauga užtikrinama laikantis esminių tokiai įrangai nustatytų reikalavimų, išdėstytų 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (11).

(16)

Kad užtikrintų 900 ir 1 800 MHz juostų veiksmingą naudojimą ir ilgalaikėje perspektyvoje, administravimo subjektai turėtų tęsti tyrimus, kurie gali padėti padidinti efektyvumą ir skatinti novatorišką naudojimą. Siekiant peržiūrėti šį sprendimą ir įtraukti papildomas technologijas, šie ir kiti tyrimai, kurių ėmėsi CEPT kitų įgaliojimų pagrindu, galėtų parodyti, kad ne tik GSM ir UMTS, bet ir kitos sistemos gali būti naudojamos teikti antžemines elektroninių ryšių paslaugas visoje Europoje ir kad taikant reikiamas priemones galima užtikrinti jų techninį suderinamumą su GSM ir UMTS.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu siekiama suderinti 900 MHz juostos (pagal Direktyvą 87/372/EEB) ir 1 800 MHz juostos prieinamumo ir veiksmingo naudojimosi jomis technines sąlygas antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas.

2 straipsnis

Šiame sprendime taikomos tokios apibrėžtys:

a)

-

GSM sistema

-

elektroninių ryšių tinklas, kuris atitinka ETSI paskelbtus GSM standartus, visų pirma EN 301 502 ir EN 301 511;

b)

-

900 MHz juosta

-

880-915 ir 925-960 MHz juostos;

c)

-

1 800 MHz juosta

-

1 800 MHz juosta - 1 710-1 785 ir 1 805-1 880 MHz juostos.

3 straipsnis

Antžeminės sistemos, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas ir kurios gali veikti greta GSM sistemų 900 MHz juostoje, kaip apibrėžta Direktyvos 87/372/EEB 1 straipsnio 1 dalyje, yra išvardytos priede. Joms taikomos ta direktyva nustatytos sąlygos ir įgyvendinimo terminai.

4 straipsnis

1.   1 800 MHz juosta skiriama ir suteikiama GSM sistemoms iki 2009 m. lapkričio 9 d.

2.   1 800 MHz juosta skiriama ir suteikiama toms kitoms antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas ir kurios išvardytos priede, atsižvelgiant į tame priede išdėstytas sąlygas ir įgyvendinimo terminus.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės gali skirti ir suteikti 900 ir 1 800 MHz juostas kitoms priede neišvardytoms antžeminėms sistemoms, jeigu jos užtikrina, kad:

a)

tokios sistemos gali veikti greta GSM sistemų;

b)

tokios sistemos gali veikti greta kitų priede išvardytų sistemų ir jų pačių teritorijoje, ir kaimyninėse valstybėse narėse.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad naudojant kitas 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sistemas suteikiama tinkama sistemų apsauga gretimose juostose.

6 straipsnis

Valstybės narės prižiūri, kaip 900 ir 1 800 MHz juostos naudojamos, siekdamos užtikrinti jų veiksmingą naudojimą, visų pirma, kad praneštų Komisijai apie poreikį persvarstyti priedą.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 196, 1987 7 17, p. 85.

(3)  OL L 196, 1987 7 17, p. 81.

(4)  OL C 329, 1990 12 31, p. 25.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

(6)  COM(2007) 50.

(7)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(8)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(9)  OL L 159, 2004 4 30, p. 1.

(10)  OL L 199, 1999 7 30, p. 59.

(11)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.


PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE IR 4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ANTŽEMINIŲ SISTEMŲ SĄRAŠAS

Šie techniniai parametrai taikomi kaip viena iš svarbiausių sąlygų, būtinų užtikrinant gretimų tinklų veikimą, kai nėra sudaryta tokių tinklų dvišalių arba daugiašalių susitarimų, neatmetant ne tokių griežtų techninių parametrų, jei dėl jų susitaria tokių tinklų operatoriai.

Sistemos

Techniniai parametrai

Įgyvendinimo terminai

UMTS, atitinkanti ETSI paskelbtus UMTS standartus, visų pirma EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ir EN 301 908-11

1.

Nešlių atskyrimas tarp dviejų gretimų UMTS tinklų 5 MHz ar daugiau.

2.

Nešlių atskyrimas tarp kaimyninio UMTS tinklo ir GSM tinklo 2,8 MHz ar daugiau.

2010 m. gegužės 9 d.


20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 16 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7806)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/767/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (1), ypač jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/123/EB II skyriuje, pirmiausia jo 5 ir 8 straipsniuose, valstybėms narėms nustatyti administracinio supaprastinimo įpareigojimai, įskaitant įpareigojimą supaprastinti procedūras ir formalumus, taikomus norint įgyti teisę verstis paslaugų teikimo veikla ir vykdant šią veiklą, ir įpareigojimą užtikrinti, kad tas procedūras ir formalumus paslaugų teikėjai galėtų lengvai atlikti nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis, naudodamiesi kontaktinių centrų paslaugomis.

(2)

Naudojantis kontaktinių centrų paslaugomis, šias procedūras ir formalumus turi būti įmanoma atlikti už valstybių narių teritorijų ribų, kaip nustatyta Direktyvos 2006/123/EB 8 straipsnyje.

(3)

Kad būtų galima įvykdyti įpareigojimą supaprastinti procedūras ir formalumus ir sudaryti palankesnes sąlygas už valstybių narių teritorijų ribų naudotis kontaktinių centrų paslaugomis, elektroninėmis priemonėmis atliekamos procedūros turi būti pagrįstos paprastais sprendimais, įskaitant su elektroninių parašų naudojimu susijusius spendimus. Jei, tinkamai įvertinus su konkrečiomis procedūromis ir formalumais susijusią riziką, manoma, kad būtina užtikrinti aukšto lygio apsaugą arba rašytinio parašo atitiktį, gali būti reikalaujama, kad paslaugų teikėjai, atlikdami tam tikras procedūras arba formalumus, naudotų saugesnius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir kuriamus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant.

(4)

Bendrijos elektroninių parašų pagrindai nustatyti 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (2). Siekiant padėti veiksmingai tarpvalstybiniu mastu naudoti saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu, turėtų būti sustiprintas pasitikėjimas šiais elektroniniais parašais, kad ir kokioje valstybėje narėje būtų įsisteigęs pasirašantis asmuo arba kvalifikuotą sertifikatą išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas. Tą galima pasiekti suteikiant galimybę lengviau gauti patikimos informacijos, reikalingos elektroniniam parašui patikrinti, pirmiausia informacijos apie sertifikavimo paslaugų teikėjus, kuriuos prižiūri ir (arba) yra akreditavusi valstybė narė, ir apie jų teikiamas paslaugas.

(5)

Būtina užtikrinti, kad valstybės narės, naudodamos bendrąją formą, šią informaciją skelbtų viešai ir taip palengvintų naudojimąsi šia informacija bei užtikrintų tinkamą išsamumo lygį, kad gavėjas galėtų įsitikinti elektroninio parašo tikrumu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Elektroninių parašų naudojimas ir pripažinimas

1.   Jeigu tai pagrįsta remiantis tinkamu susijusios rizikos vertinimu ir laikantis Direktyvos 2006/123/EB 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, valstybės narės, norėdamos pagal Direktyvos 2006/123/EB 8 straipsnį atlikti tam tikras procedūras ir formalumus naudodamosi kontaktinių centrų paslaugomis, gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas naudotų saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, kaip nustatyta ir reglamentuojama Direktyvoje 1999/93/EB.

2.   Valstybės narės pripažįsta visus saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, naudojamus atliekant pirmoje dalyje nurodytas procedūras ir formalumus, išsaugodamos galimybę pripažinti tik saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą, jei tai pagrįsta pirmoje dalyje nurodytu rizikos vertinimu.

3.   Valstybės narės nepripažįsta saugių elektroninių parašų, pagrįstų kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtų naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, laikydamosi reikalavimų, kuriais paslaugų teikėjams neleidžiama atlikti procedūrų elektroninėmis priemonėmis, naudojantis kontaktinių centrų paslaugomis.

4.   2 dalimi valstybėms narėms nedraudžiama pripažinti elektroninių parašų, jei tai nėra saugūs elektroniniai parašai, pagrįsti kvalifikuotu sertifikatu ir sukurti naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant.

2 straipsnis

Patikimų sąrašų sudarymas, tvarkymas ir skelbimas

1.   Kiekviena valstybė narė pagal priede pateiktas technines specifikacijas sudaro, tvarko ir skelbia patikimą sąrašą, kuriame pateikiama būtina informacija apie tos valstybės narės prižiūrimus ir (arba) akredituotus sertifikavimo paslaugų teikėjus, visuomenei išduodančius kvalifikuotus sertifikatus.

2.   Valstybės narės pagal priede pateiktas technines specifikacijas sudaro ir skelbia bent žmonėms suprantama forma parengtą patikimą sąrašą.

3.   Valstybės narės Komisijai praneša apie įstaigą, atsakingą už patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, apie patikimo sąrašo skelbimo vietą ir apie visus šio sąrašo pakeitimus.

3 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 28 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

(2)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.


Europos centrinis bankas

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/38


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2009 m. spalio 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų

(ECB/2009/22)

(2009/768/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį ir 17, 22 bei 23 straipsnius,

kadangi:

(1)

Europos centrinis bankas (ECB) dalyvauja TARGET2, kad apdorotų savo paties mokėjimus ir savo klientų mokėjimus TARGET2, ir per TARGET2 teiktų atsiskaitymo paslaugas kliringą ir atsiskaitymus atliekantiems subjektams, įskaitant ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

(2)

ECB vykdomoji valdyba 2007 m. liepos 24 d. priėmė Sprendimą ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (1).

(3)

Sprendime ECB/2007/7 turėtų būti padaryti daliniai pakeitimai: a) atsižvelgiant į bendros techninės platformos naują paleidimą; b) tam, kad būtų patikslinti specialūs priežiūros vietos principai, kuriuos turi atitikti paslaugas eurais teikiantys subjektai; c) tam, kad būtų atspindėti kiti techniniai ir redakciniai patobulinimai ir patikslinimai; ir d) tam, kad būtų panaikintos nebetaikomos su perėjimu prie TARGET2 susijusios nuostatos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2007/7 1 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

teikti atsiskaitymų paslaugas išorines sistemas valdantiems subjektams, įskaitant ne EEE įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija, jie atitinka eurais teikiančių paslaugų infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB tinklavietėje (2), ir Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

2 straipsnis

Sprendimo ECB/2007/7 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šio sprendimo 1 straipsnis ir šio sprendimo priedo 1 dalies a punktas ir 2 dalis įsigalioja 2009 m. spalio 23 d.

2.   Kitos šio sprendimo nuostatos įsigalioja 2009 m. lapkričio 23 d.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. spalio 6 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 237, 2007 9 8, p. 71.

(2)  Eurosistemos dabartinė politika dėl infrastruktūros vietos įtvirtinta šiuose pareiškimuose, kuriuos visus galima rasti ECB tinklavietėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Politinis pareiškimas dėl ne euro zonoje esančių euro mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos kryptis dėl konsolidavimo pagrindinių sutarties šalių vykdomo kliringo srityje“ (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); ir d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo: sąvokos „teisiškai esančios ir veikiančios euro zonoje“ patikslinimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“).“


PRIEDAS

Sprendimo ECB/2007/7 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Apibrėžtis „ancillary system“ pakeičiama taip:

„—

„ancillary system (AS)“ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

b)

Apibrėžtis „Banking Directive“ išbraukiama.

c)

Apibrėžtis „technical malfunction of TARGET2“ pakeičiama taip:

„—

„technical malfunction of TARGET2“ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.“

2.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEE) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.“

3.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Unless otherwise requested by the participant, its BIC(s) shall be published in the TARGET2 directory.“

Pridedama ši 5 dalis:

„5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.“

4.

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.“

5.

Įterpiama ši 12 straipsnio 3 dalis:

„3.   The SSP determines the timestamp for processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.“

6.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

a)

normal payment order (priority class 2);

b)

urgent payment order (priority class 1); or

c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

a)

CBs; and

b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.“

7.

15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.“

8.

Įterpiamas šis 15a straipsnis:

„Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.“

9.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement of ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.“

10.

31 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a „start-of-cycle“ message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an „end-of-cycle“ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.“

I priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Lentelė 1 punkte pakeičiama taip:

„Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message“

b)

Pridedamas šis 5 punktas:

„(5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.“

2.

8 dalis iš dalies keičiama taip:

4 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)   user-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.“

5 punktas pakeičiamas taip:

„(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.“

II priedėlis iš dalies keičiamas taip:

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.“

III priedėlis iš dalies keičiamas taip:

„Terms of reference for country opinions for non-EEE participants in TARGET2“ skyriuje 3.6.a punktas pakeičiamas taip:

„3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].“

IV priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2).

V priedėlis pakeičiamas taip:

„Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year’s Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45–7.00

Business window to prepare daytime operations (3)

7.00–18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00–18.45 (4)

End-of-day processing

18.15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45–19.30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (5) - 19.30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (5)

„Start-of-procedure“ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (5)–22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the „start-of-cycle“ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00–1.00

Technical maintenance period

1.00–6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (6) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB website at www.ecb.europa.eu: (a) the „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ of 3 November 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ of 27 September 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ of 19 July 2007; and (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ “ of 20 November 2008.“

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.“

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/45


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/769/BUSP

2009 m. spalio 19 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo) (1).

(2)

2008 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/485/BUSP (2), iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP ir pratęsiančius jų galiojimą iki 2009 m. birželio 30 d.

(3)

2009 m. birželio 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2009/466/BUSP (3), iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP ir pratęsiančius jų galiojimą iki 2010 m. birželio 30 d. Bendruosiuose veiksmuose 2009/466/BUSP numatyta, kad Taryba nustatys naują orientacinę finansavimo sumą, kad būtų galima padengti laikotarpio nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. su misija susijusias išlaidas.

(4)

Reikia daugiau ir aktyvesnių pastangų kovojant su nemažėjančiu seksualiniu smurtu ir nebaudžiamumu Kongo Demokratinėje Respublikoje, ypač rytiniame šalies regione. Todėl reikėtų nustatyti nuostatas, pagal kurias misija galėtų dislokuoti specializuotą personalą, kad sustiprintų kovą su seksualiniu smurtu ir nebaudžiamumu.

(5)

Šios misijos įgaliojimai vykdomi tokiomis saugumo sąlygomis, kurios gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) tikslams, apibrėžtiems Sutarties 11 straipsnyje.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2007/405/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Misija remia saugumo sektoriaus reformą policijos srityje ir pastarosios sąsajas su teisingumo sistema. Vykdydama stebėseną, priežiūrą ir teikdama konsultacijas bei daugiausia dėmesio skirdama strategijai, EUPOL RD Congo:

prisideda prie Kongo nacionalinės policijos (KNP) reformos ir restruktūrizavimo, palaikydama perspektyvių, profesionalių ir daugiataučių/integruotų policijos pajėgų kūrimą, atsižvelgiant į vietinės policijos svarbą visoje šalyje, Kongo valdžios institucijoms tiesiogiai dalyvaujant šiame procese;

padeda gerinti policijos ir baudžiamosios teisės sistemos sąveiką plačiąja prasme;

visapusiškai padeda užtikrinti visos SSR veiklos nuoseklumą, be kita ko, remdama kovą su seksualiniu smurtu ir nebaudžiamumu;

veikia glaudžiai bendradarbiaudama su EUSEC RD Congo ir dalyvauja vykdant Komisijos projektus bei derina savo veiksmus su kitais tarptautiniais veiksmais policijos ir baudžiamosios teisės reformos srityje;

prisideda prie rytinėje KDR dalyje vykstančio taikos proceso policijos, lyties, žmogaus teisių bei vaikų ir ginkluoto konflikto aspektų bei ypač prie šio proceso susiejimo su KNP reformos procesu.“

2.

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Misija turi projekto grupę, atsakingą už projektų identifikavimą ir įgyvendinimą. Misija pataria valstybėms narėms bei trečiosioms valstybėms ir jų atsakomybe koordinuoja jų projektų misijai svarbiose srityse, kuriais remiami jos tikslai, įgyvendinimą bei sudaro jam palankesnes sąlygas.“

3.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Misija nuolat veikia Gomoje ir Bukavu, rytinėje KDR dalyje, siekdama padėti ir teikti konsultacijas vykstant stabilizacijos procesui rytinėje KDR dalyje. Papildomas specializuotas personalas nusikaltimų tyrimų srityje, įskaitant kovą su seksualiniu smurtu, dislokuojamas Gomoje ir Bukavu, tačiau jo kompetencijai priskiriama visa KDR teritorija, ir jo tarnybos vieta gali keistis atsižvelgiant į vietinę padėtį ir saugumo sąlygas. Šis personalas tiesiogiai pavaldus už operacijas atsakingam misijos vadovo pavaduotojui.“

4.

3 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„g)

ekspertai, kuriems pavesta vykdyti nusikaltimų tyrimą, įskaitant kovą su seksualiniu smurtu.“

5.

9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiui nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., yra 5 150 000 EUR.“

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2009 m. spalio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  OL L 151, 2007 6 13, p. 46.

(2)  OL L 164, 2008 6 25, p. 44.

(3)  OL L 151, 2009 6 16, p. 40.


Klaidų ištaisymas

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/47


2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 158, 2004 m. balandžio 30 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 skyrius, 5 tomas)

51 puslapis, 7 straipsnio 1 dalies c punkto antra įtrauka:

yra:

„(…) ir užtikrina atitinkamą nacionalinę instituciją pateikdami deklaraciją ar kitokiu jos pasirinktu lygiaverčiu būdu, (…)“,

turi būti:

„(…) ir užtikrina atitinkamą nacionalinę instituciją pateikdami deklaraciją ar kitokiu jų pasirinktu lygiaverčiu būdu, (…)“;

52 puslapis, 8 straipsnio 5 dalies d punktas:

yra:

„2 straipsnio 2 dalies a ir d punktuose nurodytais atvejais – dokumentais patvirtintą įrodymą, kad yra laikomasi ten nustatytų reikalavimų;“,

turi būti:

„2 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytais atvejais – dokumentais patvirtintą įrodymą, kad yra laikomasi ten nustatytų reikalavimų;“;

54 puslapis, 12 straipsnio 3 dalis:

yra:

„Sąjungos piliečio išvykimas iš priimančiosios valstybės narės arba jo mirtis nereiškia teisės gyventi šalyje praradimo jo vaikams ar tėvams, kuriuos globoja vaikai, (…)“,

turi būti:

„Sąjungos piliečio išvykimas iš priimančiosios valstybės narės arba jo mirtis nereiškia teisės gyventi šalyje praradimo jo vaikams ar vienam iš tėvų, kuris faktiškai globoja vaikus, (…)“;

54 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies b punktas:

yra:

„sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu sutuoktinis arba partneris globoja Sąjungos piliečio vaikus, arba“,

turi būti:

„sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu sutuoktinis arba partneris, kuris nėra valstybės narės pilietis, globoja Sąjungos piliečio vaikus, arba“;

54 puslapis, 13 straipsnio 2 dalies d punktas:

yra:

„(…) turi globoti nepilnametį vaiką, jei teismas nusprendė, kad tai turi būti atliekama priimančiojoje valstybėje narėje, ir tiek ilgai, kiek reikia.“,

turi būti:

„(…) turi teisę matytis su nepilnamečiu vaiku, jei teismas nusprendė, kad tai turi būti atliekama priimančiojoje valstybėje narėje, ir tiek ilgai, kiek reikia.“;

55 puslapis, 15 straipsnio 2 dalis:

yra:

„(…) arba leidimo gyventi šalyje kortelė, nesudaro išsiuntimo iš priimančiosios valstybės narės pagrindo.“,

turi būti:

„(…) arba leidimo gyventi šalyje kortelė, galiojimo laiko pasibaigimas nesudaro išsiuntimo iš priimančiosios valstybės narės pagrindo.“;

55 puslapis, 17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa:

yra:

„(…) arba darbuotojams, kurie pasitraukia iš apmokamo darbo pareigų, jei jie dirbo toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip paskutinius dvylika mėnesių ir gyveno joje ištisai ilgiau kaip trejus metus.“,

turi būti:

„(…) arba darbuotojams, kurie pasitraukia iš apmokamo darbo pareigų pirma laiko išėję į pensiją, jei jie dirbo toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip paskutinius dvylika mėnesių ir gyveno joje ištisai ilgiau kaip trejus metus.“;

56 puslapis, 19 straipsnio 1 dalis:

yra:

„Pagal prašymą valstybės narės išduoda nuolatinio gyvenimo šalyje teisę turintiems Sąjungos piliečiams tai patvirtinantį dokumentą, patikrinusios gyvenimo šalyje trukmę.“,

turi būti:

„Pagal prašymą valstybės narės išduoda nuolatinio gyvenimo šalyje teisę turintiems Sąjungos piliečiams nuolatinę gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, patikrinusios gyvenimo šalyje trukmę.“;

57 straipsnis, 25 straipsnio 1 dalis:

yra:

„8 straipsnyje nurodyto registracijos sertifikato, nuolatinį gyvenimą šalyje patvirtinančio dokumento, paraiškos šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelei gauti pateikimą patvirtinančio sertifikato, (…)“,

turi būti:

„8 straipsnyje nurodyto registracijos sertifikato, nuolatinę gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paraiškos šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelei gauti pateikimą patvirtinančio sertifikato, (…)“.