ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.270.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 270

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 956/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 957/2009, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas sūrių, skirtų 2010 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

3

 

 

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 958/2009, kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, kuriuo atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

5

 

 

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 959/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

6

 

*

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 960/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę

8

 

*

2009 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 961/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Březnický ležák (SGN))

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/756/EB

 

*

2009 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam identifikavimui ir biometrinei patikrai Vizų informacinėje sistemoje reikalavimai (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7435)

14

 

 

2009/757/EB

 

*

2009 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimų ir jos narių paskyrimo laikotarpio pratęsimo

18

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2009/758/BUSP

 

*

2009 m. spalio 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/7/2009, iš dalies keičiantis Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

19

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 956/2009

2009 m. spalio 14 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 957/2009

2009 m. spalio 14 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas sūrių, skirtų 2010 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), ypač į jo 25 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 671/2009, kuriuo pradedama sūrių, 2010 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų skyrimo procedūra (3) nustatyta sūrių, skirtų 2010 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 23 straipsnyje, eksporto licencijų skyrimo tvarka.

(2)

Paraiškos kai kurių kvotų ir produktų grupių eksporto licencijoms gauti viršija 2010 kvotos metams skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 25 straipsnio 1 dalyje numatytus paskirstymo koeficientus.

(3)

Jei paraiškų pateikta mažesniam nei skirtam produktų grupių ir kvotų kiekiui, tikslinga pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 25 straipsnio 3 dalį numatyti, kad likusiam kiekiui licencijų būtų skirta proporcingai paraiškose nurodytam kiekiui. Toks papildomas kiekis turėtų būti skiriamas su sąlyga, kad atitinkami ūkio subjektai kompetentingoms valdžios institucijoms praneš apie patvirtintą kiekį ir sumokės užstatą.

(4)

Dėl trumpo šių koeficientų nustatymo tvarkos įgyvendinimo termino, numatyto Reglamento (EB) Nr. 671/2009 4 straipsnyje, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priedo 3 stulpelyje nurodytų „16-Tokijo, 16-, 17, 18, 20 ir 21-Urugvajaus, ir 25-Tokijo“ produktų grupių ir kvotų eksporto licencijų paraiškos, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 671/2009, tenkinamos taikant minėto priedo 5 stulpelyje nustatytus paskirstymo koeficientus.

2 straipsnis

Tenkinamas visas pagal Reglamentą (EB) Nr. 671/2009 pateiktose šio reglamento priedo 3 stulpelyje nurodytų „22-Tokijo, 22- ir 25-Urugvajaus“ produktų grupės ir kvotų eksporto licencijų paraiškose nurodytas kiekis.

Eksporto licencijų paraiškos papildomam kiekiui gali būti skiriamos, taikant priedo 6 stulpelyje nurodytus paskirstymo koeficientus, ūkio subjektui per savaitę nuo šio reglamento paskelbimo sutikus ir su sąlyga, kad jis pateiks reikalaujamą užstatą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4.

(3)  OL L 194, 2009 7 25, p. 47.


PRIEDAS

Grupės nuoroda pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 straipsnio papildomas pastabas

Grupės ir kvotos nuoroda

2010 m. skirtas kiekis

(tonomis)

1 straipsnyje nustatytas paskirstymo koeficientas

2 straipsnyje nustatytas paskirstymo koeficientas

Pastabos Nr.

Grupė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokijo

908,877

0,2475189

 

16-Urugvajaus

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Urugvajaus

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Urugvajaus

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Urugvajaus

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Urugvajaus

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokijo

393,006

 

2,6200400

22-Urugvajaus

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokijo

4 003,172

0,9702307

 

25-Urugvajaus

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 958/2009

2009 m. spalio 14 d.

kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, kuriuo atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 7 straipsnio e punktą kartu su 9 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 61 straipsnio pirmos pastraipos d punktą cukrus, pagamintas prekybos metais viršijant šio reglamento 56 straipsnyje numatytą kvotą, gali būti eksportuojamas tik neviršijant Komisijos nustatytų kiekybinių normų.

(2)

Minėtosios normos nustatytos 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 274/2009, kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto norma, taikoma iki 2009–10 prekybos metų pabaigos (3).

(3)

Eksporto licencijų paraiškose nurodyti cukraus kiekiai viršija Reglamente (EB) Nr. 274/2009 nustatytą normą. Todėl kiekiams, kurių prašoma 2009 m. spalio 5, 6, 7, 8 ir 9 d., turėtų būti nustatyta procentinė prašomų kiekių priėmimo norma. Atitinkamai visos cukraus eksporto licencijų paraiškos, pateiktos po 2009 m. spalio 9 d., turėtų būti atmestos, o eksporto licencijų paraiškų pateikimas – sustabdytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nekvotinio cukraus eksporto licencijos, kurioms paraiškos buvo pateiktos nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2009 m. spalio 9 d., turėtų būti išduotos prašomiems kiekiams juos padauginus iš nustatyto procento, kuris yra 17,275689 %.

2.   Todėl nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškos pateiktos 2009 m. spalio 12 d., spalio 13 d., spalio 14 d., spalio 15 d. ir spalio 16 d., yra atmetamos.

3.   Nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas sustabdomas nuo 2009 m. spalio 19 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 91, 2009 4 3, p. 16.


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 959/2009

2009 m. spalio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009–10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 955/2009 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 269, 2009 10 14, p. 23.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. spalio 15 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 960/2009

2009 m. spalio 14 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (1) (toliau – vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalies 3 pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis VBP 1 straipsnio 1 dalimi ir 31 straipsnio 1 dalimi, VBP II priede pateiktas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komiteto (EBPO/VPK) pagalbos gavėjų sąrašas, kuris atnaujinamas atsižvelgus į reguliariai EBPO/VPK atliekamas jo pagalbos gavėjų sąrašo peržiūras.

(2)

Atnaujinus VBP II priede pateiktą pagalbos gavėjų sąrašą, Komisija turėtų atnaujinti jo I priedą ir apie tai pranešti Tarybai ir Europos Parlamentui.

(3)

Todėl iš VBP II priede pateikto EBPO/VPK pagalbos gavėjų sąrašo ir iš jo I priede pateikto šalių, atitinkančių dalyvavimo reikalavimus pagal 1 straipsnio 1 dalį, sąrašo reikia išbraukti Saudo Arabiją.

(4)

Todėl į VPB II priede pateiktą EBPO/VPK OVP gavėjų sąrašą prie „Šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių ir teritorijų“ reikia įrašyti Kosovą (2).

(5)

Taip pat reikia atnaujinti VPB II priedo išnašas pagal EBPO/VPK peržiūras.

(6)

Apie tai bus pranešta Europos Parlamentui ir Tarybai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas pakeičiamas pridedamu I priedu;

2)

II priedas pakeičiamas pridedamu II priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Karel DE GUCHT

Komisijos narys


(1)  OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

(2)  Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999.


I PRIEDAS

Šalys, atitinkančios dalyvavimo reikalavimus pagal 1 straipsnio 1 dalį

Lotynų Amerika

1.

Argentina

2.

Bolivija

3.

Brazilija

4.

Čilė

5.

Kolumbija

6.

Kosta Rika

7.

Kuba

8.

Ekvadoras

9.

Salvadoras

10.

Gvatemala

11.

Hondūras

12.

Meksika

13.

Nikaragva

14.

Panama

15.

Paragvajus

16.

Peru

17.

Urugvajus

18.

Venesuela

Azija

19.

Afganistanas

20.

Bangladešas

21.

Butanas

22.

Kambodža

23.

Kinija

24.

Indija

25.

Indonezija

26.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

27.

Laosas

28.

Malaizija

29.

Maldyvai

30.

Mongolija

31.

Mianmaras

32.

Nepalas

33.

Pakistanas

34.

Filipinai

35.

Šri Lanka

36.

Tailandas

37.

Vietnamas

Centrinė Azija

38.

Kazachstanas

39.

Kirgizijos Respublika

40.

Tadžikistanas

41.

Turkmėnistanas

42.

Uzbekistanas

Artimieji Rytai

43.

Iranas

44.

Irakas

45.

Omanas

46.

Jemenas

Pietų Afrika

47.

Pietų Afrika


II PRIEDAS

EBPO/VPK OVP Gavėjų sąrašas

Nuo 2008 m. galioja rengiant ataskaitas apie 2008 m., 2009 m. ir 2010 m. srautus

Mažiausiai išsivysčiusios šalys

Kitos nedideles pajamas gaunančios šalys

(BVP vienam gyventojui 2007 m.: mažiau kaip 935 JAV dol.)

Šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančios šalys ir teritorijos

(BVP vienam gyventojui 2007 m.: 936–3 705 JAV dol.)

Šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančios šalys ir teritorijos

(BVP vienam gyventojui 2007 m.: 3 706–11 455 JAV dol.)

Afganistanas

Dramblio Kaulo Krantas

Albanija

 (1) Angilija

Angola

Gana

Alžyras

Antigva ir Barbuda (2)

Bangladešas

Kenija

Armėnija

Argentina

Beninas

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Azerbaidžanas

Barbadosas (3)

Butanas

Kirgizijos Respublika

Bolivija

Baltarusija

Burkina Fasas

Nigerija

Bosnija ir Hercegovina

Belizas

Burundis

Pakistanas

Kamerūnas

Botsvana

Kambodža

Papua Naujoji Gvinėja

Žaliasis Kyšulys

Brazilija

Centrinės Afrikos Respublika

Tadžikistanas

Kinija

Čilė

Čadas

Uzbekistanas

Kolumbija

Kuko salos

Komorai

Vietnamas

Kongo Respublika

Kosta Rika

Kongo Demokratinė Respublika

Zimbabvė

Dominikos Respublika

Kroatija

Džibutis

 

Ekvadoras

Kuba

Pusiaujo Gvinėja

 

Egiptas

Dominika

Eritrėja

 

Salvadoras

Fidžis

Etiopija

 

Gruzija

Gabonas

Gambija

 

Gvatemala

Grenada

Gvinėja

 

Gajana

Jamaika

Bisau Gvinėja

 

Hondūras

Kazachstanas

Haitis

 

Indija

Libanas

Kiribatis

 

Indonezija

Libija

Laosas

 

Iranas

Malaizija

Lesotas

 

Irakas

Mauricijus

Liberija

 

Jordanija

 (1) Majotas

Madagaskaras

 

Kosovas (4)

Meksika

Malavis

 

Maršalo Salos

Juodkalnija

Maldyvai

 

Mikronezijos Federacinės Valstijos

 (1) Montseratas

Malis

 

Moldovos Respublika

Nauru

Mauritanija

 

Mongolija

Omanas (2)

Mozambikas

 

Marokas

Palau

Mianmaras

 

Namibija

Panama

Nepalas

 

Nikaragva

Serbija

Nigeris

 

Niujė

Seišeliai

Ruanda

 

Okupuotoji Palestinos Teritorija

Pietų Afrika

Samoa

 

Paragvajus

 (1) Šv. Elena

San Tomė ir Prinsipė

 

Peru

Sent Kitsas ir Nevis

Senegalas

 

Filipinai

Sent Lusija

Siera Leonė

 

Šri Lanka

Sent Vinsentas ir Grenadinai

Saliamono salos

 

Svazilandas

Surinamas

Somalis

 

Sirija

Trinidadas ir Tobagas (3)

Sudanas

 

Tailandas

Turkija

Tanzanija

 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Urugvajus

Rytų Timoras

 

 (1) Tokelau

Venesuela

Togas

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunisas

 

Uganda

 

Turkmėnistanas

 

Vanuatu

 

Ukraina

 

Jemenas

 

 (1) Volis ir Futūna

 

Zambija

 

 

 


(1)  Teritorija.

(2)  Antigva ir Barbuda ir Omanas 2007 m. tapo dideles pajamas gaunančiomis šalimis. Pagal VPK šio sąrašo peržiūros taisykles 2011 m. jos bus išbrauktos iš šio sąrašo, jeigu iki 2010 m. jos išliks dideles pajamas gaunančiomis šalimis.

(3)  Barbadosas ir Trinidadas ir Tobagas 2006 m. ir 2007 m. tapo dideles pajamas gaunančiomis šalimis. Pagal VPK šio sąrašo patikslinimo taisykles 2011 m. jos bus išbrauktos iš sąrašo, jeigu iki 2010 m. išliks dideles pajamas gaunančiomis šalimis.

(4)  Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999.


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 961/2009

2009 m. spalio 14 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Březnický ležák (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi Čekijos paraiška įregistruoti pavadinimą Březnický ležák buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 38, 2009 2 17, p. 16.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede nurodyti maisto produktai:

2.1 klasė.   Alus

ČEKIJA

Březnický ležák (SGN)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

kuriuo nustatomi skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam identifikavimui ir biometrinei patikrai Vizų informacinėje sistemoje reikalavimai

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7435)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2009/756/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (1), ypač jo 45 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (2) buvo sukurta apsikeitimo vizų duomenimis tarp valstybių narių sistema, o Komisijai suteikti įgaliojimai plėtoti VIS.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 apibrėžiama VIS paskirtis, funkcijos ir su ja susiję įsipareigojimai, taip pat nustatomos apsikeitimo vizų duomenimis tarp valstybių narių sąlygos bei tvarka ir taip palengvinamas vizų prašymų nagrinėjimas ir susijusių sprendimų priėmimas.

(3)

2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendime Nr. 2006/648/EB, nustatančiame techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus (3), nurodyta, kad papildomi reikalavimai bus parengti vėliau.

(4)

Dabar būtina nustatyti skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam identifikavimui ir biometrinei patikrai VIS reikalavimus, kad valstybės narės galėtų pradėti rengtis naudoti biometrinius duomenis.

(5)

Labai svarbu, kad biometrinių duomenų kokybė būtų aukšta, o biometriniai duomenys – patikimi. Todėl būtina apibrėžti techninius standartus, kuriuos taikant bus galima užtikrinti kokybės ir patikimumo reikalavimų vykdymą. Patikroms naudojant keturis pirštus klaidingo neatitikimo rodiklis ir kokybės neatitikimo rodiklis yra daug mažesni negu tuomet, kai patikrai naudojamas vienas pirštas. Todėl Centrinė vizų informacinė sistema (CS-VIS) turėtų gebėti atlikti biometrinių duomenų patikras keturių pirštų plokščiųjų atspaudų duomenims gauti.

(6)

Šiuo sprendimu nauji standartai nesukuriami; jis suderintas su TCAO standartais.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 2 straipsnį Danija nedalyvavo priimant Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, dėl to neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 grindžiamas Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį 2008 m. spalio 13 d. raštu pranešė apie šio acquis perkėlimą į savo nacionalinę teisę. Todėl ji pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį sprendimą.

(8)

Pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4) Jungtinė Karalystė nedalyvavo priimant Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, dėl to neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas, nes juo plėtojamos Šengeno acquis nuostatos. Todėl šis sprendimas nėra skirtas Jungtinei Karalystei.

(9)

Pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (5) Airija nedalyvavo priimant Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, dėl to neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas, nes juo plėtojamos Šengeno acquis nuostatos. Todėl šis sprendimas nėra skirtas Airijai.

(10)

Šis sprendimas yra dokumentas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip susijęs su juo, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje ir 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje.

(11)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6), kurios priklauso 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis 1 straipsnio B punkte nurodytai sričiai (7).

(12)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios priklauso Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytai sričiai, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (8) dėl to susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu 3 straipsniu.

(13)

Kalbant apie Lichtenšteiną, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame Protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios priklauso Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytai sričiai, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2008/261/EB dėl Susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų to Protokolo nuostatų taikymo (9) 3 straipsniu.

(14)

Šiuo sprendimu nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (10) 51 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam identifikavimui ir biometrinei patikrai Vizų informacinėje sistemoje reikalavimai nustatyti priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(2)  OL L 213, 2004 6 15, p. 5.

(3)  OL L 267, 2006 9 27, p. 41.

(4)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(5)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(7)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(9)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(10)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.


PRIEDAS

1.   Pirštų atspaudų skiriamoji geba

Centrinė vizų informacinė sistema (CS-VIS) gauna dešimties pirštų atspaudų atvaizdus, kurių nominali skiriamoji geba gali būti tik 500 dpi (leidžiamas nuokrypis yra +/- 5 dpi) ir 256 pilki pustoniai.

2.   Dešimties pirštų atspaudų naudojimas biometriniam identifikavimui ir biometrinei paieškai

CS-VIS naudodama dešimties pirštų plokščiuosius atspaudus atlieka biometrines paieškas (biometrinį identifikavimą). Vis dėlto, jeigu asmuo turi ne visus pirštus, trūkstami pirštai identifikuojami pagal standartą ANSI/NIST-ITL 1–2000 (1), o atspaudams naudojami likę pirštai, jeigu tokių yra.

3.   Keturių pirštų atspaudų naudojimas biometrinėms patikroms

CS-VIS gali atlikti biometrines patikras keturių pirštų plokščiųjų atspaudų duomenims gauti.

Jeigu yra, naudojami šių keturių dešinės arba kairės rankos pirštų atspaudai: smiliaus (pagal NIST identifikavimo sistemą 2 arba 7), didžiojo piršto (pagal NIST identifikavimo sistemą 3 arba 8), bevardžio piršto (pagal NIST identifikavimo sistemą 4 arba 9), mažojo piršto (pagal NIST identifikavimo sistemą 5 arba 10).

Ergonominiu, standartizavimo ir vizualizavimo tikslais naudojami tos pačios rankos pirštų atspaudai; pradedama nuo dešinės rankos.

Nustatoma, kokį pirštą atitinka kiekvienas atskiras piršto atspaudo atvaizdas, kaip nustatyta standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000.

Jeigu neįmanoma identifikuoti piršto arba nustatoma, kad identifikuota klaidingai, nacionalinės sistemos gali prašyti atlikti patikrą CS-VIS naudojant „elementų sukeitimą“ (angl. permutations) (2).

Trūkstami arba sutvarstyti pirštai visuomet identifikuojami, kaip nustatyta standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000 ir VIS sąsajos valdymo dokumente.

4.   Vieno piršto arba dviejų pirštų atspaudų naudojimas biometrinėms patikroms

Valstybės narės gali nuspręsti biometrinėms patikroms naudoti ne keturių pirštų atspaudus, bet vieno piršto arba dviejų pirštų plokščiuosius atspaudus.

Pagal susitarimą naudojami šie pirštai:

a)

vienas pirštas: smilius (pagal NIST identifikavimo sistemą 2 arba 7);

b)

du pirštai: smilius (pagal NIST identifikavimo sistemą 2 arba 7) ir didysis pirštas (pagal NIST identifikavimo sistemą 3 arba 8).

Taip pat gali būti naudojami šie pirštai:

a)

vienas pirštas: nykštys (pagal NIST identifikavimo sistemą 1 arba 6) arba didysis pirštas (pagal NIST identifikavimo sistemą 3 arba 8);

b)

du pirštai:

i)

smilius (pagal NIST identifikavimo sistemą 2 arba 7) ir bevardis pirštas (pagal NIST identifikavimo sistemą 4 arba 9); arba

ii)

didysis pirštas (pagal NIST identifikavimo sistemą 3 arba 8) ir bevardis pirštas (pagal NIST identifikavimo sistemą 4 arba 9).

Ergonominiu, standartizavimo ir vizualizavimo tikslais naudojami tos pačios rankos pirštų atspaudai; pradedama nuo dešinės rankos.

Nustatoma, kokį pirštą atitinka kiekvienas atskiras pirštų atspaudų atvaizdas, kaip nustatyta standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000.

Jeigu neįmanoma identifikuoti piršto arba nustatoma, kad identifikuota klaidingai, nacionalinės sistemos gali prašyti atlikti patikrą CS-VIS naudojant „elementų sukeitimą“ (angl. permutations).

Trūkstami arba sutvarstyti pirštai visuomet identifikuojami, kaip nustatyta standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000 ir VIS sąsajos valdymo dokumente.


(1)  Standartas ANSI/NIST-ITL 1–2000 „Keitimosi pirštų atspaudų, veido, randų ir tatuiruočių (SMT) informacija duomenų formatas“, kurį galima rasti adresu http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500–245-a16.pdf

(2)  Sukeičiant elementus CS-VIS nurodoma atlikti kartotines turimo (-ų) piršto (-ų) atspaudo (-ų) (vieno, dviejų, trijų arba keturių) ir visų turimų vizos prašytojų pirštų atspaudų (dažniausiai dešimties) patikras, kol nustatoma atitiktis arba kol bus patikrinti visi vizų prašytojų pirštų atspaudai, bet atitiktis nenustatyta.


15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 14 d.

dėl Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimų ir jos narių paskyrimo laikotarpio pratęsimo

(2009/757/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės (EGE) įgaliojimai buvo atnaujinti Komisijos sprendimu 2005/383/EB (1).

(2)

EGE narių paskyrimo laikotarpis buvo atnaujintas ketveriems metams Komisijos sprendimu 2005/754/EB (2).

(3)

Taigi, dabartiniai EGE įgaliojimai ir jos narių paskyrimo laikotarpis baigiasi 2009 m. spalio 20 d.

(4)

Tikslinga, kad naujoji Komisija peržiūrėtų EGE įgaliojimus ir jos narių paskyrimą.

(5)

Kad EGE galėtų veikti, kol bus priimti nauji sprendimai dėl jos įgaliojimų ir narių paskyrimo, reikėtų pratęsti dabartinius EGE įgaliojimus ir dabartinį narių paskyrimo laikotarpį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu pratęsiami dabartiniai EGE įgaliojimai, nustatyti Sprendimu 2005/383/EB, iki kol tas sprendimas bus pakeistas.

Šiuo sprendimu pratęsiamas dabartinis EGE narių paskyrimo laikotarpis, nustatytas Sprendimu 2005/754/EB, iki kol tas sprendimas bus pakeistas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. spalio 21 d.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 17.

(2)  OL L 284, 2005 10 27, p. 6.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

15.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/19


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS ATALANTA/7/2009

2009 m. spalio 2 d.

iš dalies keičiantis Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

(2009/758/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1), ypač į jų 10 straipsnį,

atsižvelgdamas į Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/2/2009 (2) bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/3/2009 (3) ir jo papildymą (4),

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 17 d., 2008 m. gruodžio 16 d., 2009 m. kovo 19 d. ir 2009 m. liepos 3 d. vyko ES operacijos vado surengtos pajėgų kūrimo ir aprūpinimo personalu konferencijos.

(2)

ES operacijos vadui pateikus rekomendacijas ir Europos Sąjungos kariniam komitetui patarus dėl Juodkalnijos įnašo, Juodkalnijos įnašas turėtų būti priimtas.

(3)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 6 straipsnį, Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Europos Sąjungos sprendimus bei veiksmus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/2/2009 keičiamas taip:

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Trečiųjų šalių įnašai

Remiantis pajėgų kūrimo ir aprūpinimo personalu konferencijų rezultatais, Norvegijos, Kroatijos ir Juodkalnijos įnašai į ES karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priimami.“

2 straipsnis

Politinio ir saugumo komiteto sprendimo ATALANTA/3/2009 priedas pakeičiamas šio sprendimo priede esančiu tekstu.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 2 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.

(2)  OL L 109, 2009 4 30, p. 52.

(3)  OL L 112, 2009 5 6, p. 9.

(4)  OL L 119, 2009 5 14, p. 40.


PRIEDAS

„PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ SĄRAŠAS

Norvegija

Kroatija

Juodkalnija“.