ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.268.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 268

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 949/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 950/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

3

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. spalio 12 d. Komisijos direktyva 2009/130/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB nuostatas, susijusias su kosmetikos gaminiais, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga ( 1 )

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/748/EB

 

*

2009 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje džiuto tyrimų grupės taryboje dėl 2001 m. Susitarimo, nustatančio Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, pratęsimo

9

 

 

2009/749/EB

 

*

2009 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Lietuvai atstovaujančio nario ir Lietuvai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

10

 

 

Komisija

 

 

2009/750/EB

 

*

2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7547)  ( 1 )

11

 

 

2009/751/EB

 

*

2009 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatas, taikomas tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7637)  ( 1 )

30

 

 

2009/752/EB

 

*

2009 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7647)

33

 

 

2009/753/EB

 

*

2009 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/1013/EB, suteikiantį Vokietijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7703)

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 949/2009

2009 m. spalio 12 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

29,1

TR

71,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

127,8

ZZ

127,8

0709 90 70

TR

109,8

ZZ

109,8

0805 50 10

AR

85,7

CL

80,6

TR

75,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

78,2

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

113,1

US

186,7

ZZ

165,1

0808 10 80

BR

63,1

CL

88,2

NZ

77,2

US

80,3

ZA

71,4

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

54,7

TR

92,6

ZA

83,7

ZZ

77,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 950/2009

2009 m. spalio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009–10 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 947/2009 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.

(4)  OL L 267, 2009 10 10, p. 5.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. spalio 13 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/5


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/130/EB

2009 m. spalio 12 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB nuostatas, susijusias su kosmetikos gaminiais, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

2001 m. paskelbus mokslinę studiją „Ilgalaikių plaukų dažų naudojimas ir šlapimo pūslės vėžio rizika“, Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas, dabar Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) (2), padarė išvadą, kad galima rizika kelia susirūpinimą. Jis rekomendavo Komisijai imtis tolesnių veiksmų siekiant kontroliuoti, kaip naudojamos plaukų dažų medžiagos.

(2)

VSMK taip pat rekomendavo bendrąją plaukų dažų medžiagų saugos vertinimo strategiją, įskaitant reikalavimus bandyti medžiagas, naudojamas plaukų dažuose, ir tirti galimą jų genotoksiškumą ir (arba) mutageniškumą.

(3)

Atsižvelgdama į VSMK nuomones, Komisija drauge su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis susitarė dėl bendrosios strategijos plaukų dažuose naudojamoms medžiagoms reglamentuoti, pagal kurią pramonės įmonės buvo įpareigotos pateikti dokumentus su moksliniais duomenimis apie plaukų dažų medžiagas, kad juos galėtų įvertinti VSMK.

(4)

Šiuo metu medžiagos p-fenilendiaminas (toliau – PPD) ir toluen-2,5-diaminas (toliau – PTD) reglamentuojamos Tarybos direktyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalies bendrais 8 ir 9 įrašais. VSMK šias medžiagas priskyrė labai stiprių sensibilizatorių, kurie, kaip labai tikėtina, gali sukelti odos alergiją plaukų dažų vartotojams, kategorijai. Gali prireikti nemažai laiko, kol VSMK įvertins pateiktą papildomą informaciją apie PPD ir PTD riziką bei pateiks galutinį sprendimą. Siekiant sumažinti vartotojų alergijos plaukų dažams riziką, didžiausia leistina PPD ir PTD koncentracija turėtų būti nedelsiant sumažinta iki koncentracijos lygių, apie kuriuos pramonės įmonės pateikė saugaus naudojimo dokumentus.

(5)

Kadangi šiuo metu PPD ir PTD reglamentuojami III priedo 1 dalies bendrais įrašais, šioms medžiagoms turėtų būti suteikti atskiri nuorodų numeriai nurodant mažesnes didžiausias leistinas koncentracijas.

(6)

Komisijos direktyva 2008/88/EB (3) uždrausta naudoti hidrochinoną oksidaciniuose plaukų dažuose, išbraukus III priedo 1 dalies 14 nuorodos numerio c skiltyje atitinkamą vartojimo sritį. Siekiant aiškumo, taip pat turėtų būti išbraukta 14 nuorodos numerio d skiltyje nurodyta 0,3 % leistina koncentracija ir f skiltyje nurodytų naudojimo sąlygų bei įspėjimų, kurie turi būti išspausdinti etiketėje, a dalis.

(7)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. balandžio 15 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus šiai direktyvai įgyvendinti. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės taiko šios direktyvos priede nurodytas nuostatas nuo 2010 m. liepos 15 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(2)  Komiteto pavadinimas pakeistas Komisijos sprendimu 2008/721/EB (OL L 241, 2008 9 10, p. 21).

(3)  OL L 256, 2008 9 24, p. 12.


PRIEDAS

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

8 nuorodos numerio b skiltyje žodžiai „p-fenilendiaminai, jų dariniai, kuriuose pakeistas N-, ir jų druskos; o-fenilendiaminų dariniai, kuriuose pakeistas N- (5), išskyrus kitur šiame priede ir prie II priedo 1309, 1311 ir 1312 nuorodų numerių išvardytus darinius“, pakeičiami taip:

„p-fenilendiaminų dariniai, kuriuose pakeistas N-, ir jų druskos; o-fenilendiaminų dariniai, kuriuose pakeistas N- (5), išskyrus kitur šiame priede ir prie II priedo 1309, 1311 ir 1312 nuorodų numerių išvardytus darinius“.

b)

Po 8 nuorodos numeriu įtraukiamas 8a nuorodos numeris:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos bei įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leistina koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a)

b)

c)

d)

e)

f)

„8a

p-fenilendiaminas ir jo druskos (5)

CAS Nr. 106–50–3

Einecs 203–404–7

p-Phenylenediamine HCl

CAS Nr. 624–18–0

Einecs 210–834–9

p-Phenylenediamine sulfate

CAS Nr. 16245–77–5

Einecs 240–357–1

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

a)

Ne profesionalams

b)

Profesionalams

 

a) ir b) Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

a)

Gali sukelti alergiją. Sudėtyje yra fenilendiaminų. Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.

b)

Tik profesionalams. Sudėtyje yra fenilendiaminų. Gali sukelti alergiją. Mūvėti tinkamas pirštines.“

c)

9 nuorodos numerio b skiltyje žodžiai „Metilfenilendiaminai, jų N-pakeisti dariniai ir jų druskos (1), išskyrus prie II priedo 364, 1310 ir 1313 nuorodų numerių nurodytas medžiagas“ pakeičiami taip:

„Metilfenilendiaminai, jų N-pakeisti dariniai ir jų druskos (1), išskyrus prie šio priedo 9a nuorodos numerio nurodytą medžiagą ir prie II priedo 364, 1310 ir 1313 nuorodų numerių nurodytas medžiagas.“

d)

Po 9 nuorodos numeriu įtraukiamas 9a nuorodos numeris:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos bei įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leistina koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a

b

c

d

e

f

„9a

Toluen-2,5-diaminas ir jo druskos (1)

CAS Nr. 95–70–5

Einecs 202–442–1

Toluene-2,5-diamine sulfate

CAS Nr. 615–50–9

Einecs 210–431–8

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

a)

Ne profesionalams

b)

Profesionalams

 

a) ir b) Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 4 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

Kaip nurodyta f skilties 9 nuorodos numeryje.“

e)

Išbraukiama 14 nuorodos numerio d skiltyje nurodyta 0,3 % didžiausia leistina koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje ir f skilties a dalis.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/9


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje džiuto tyrimų grupės taryboje dėl 2001 m. Susitarimo, nustatančio Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, pratęsimo

(2009/748/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 133 straipsnį kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2001 m. Susitarimą, nustatantį Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, Europos bendrija pasirašė ir patvirtino 2002 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimu 2002/312/EB (1).

(2)

Pagal 25 taisyklės a ir b dalis 2001 m. Susitarimas, nustatantis Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, nustos galioti 2010 m. balandžio 26 d., jei nebus pratęstas Tarptautinės džiuto tyrimų grupės tarybos sprendimu vienam ar dviems laikotarpiams, kurių bendra trukmė neviršija ketverių metų.

(3)

Minėto susitarimo pratęsimas atitinka Bendrijos interesus.

(4)

Turi būti nustatyta Bendrijos pozicija Tarptautinėje džiuto tyrimų grupės taryboje,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos Bendrijos pozicija Tarptautinėje džiuto tyrimų grupės taryboje: balsuoti už 2001 m. Susitarimo, nustatančio Tarptautinės džiuto tyrimų grupės įgaliojimus, pratęsimą vienam ar dviems laikotarpiams, kurių bendra trukmė neviršija ketverių metų, ir pranešti apie šį pratęsimą Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Å. TORSTENSSON


(1)  OL L 112, 2002 4 27, p. 34.


13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 9 d.

dėl Regionų komiteto Lietuvai atstovaujančio nario ir Lietuvai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2009/749/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Lietuvos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Vito MATUZO įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus Alvydo ŠEDŽIAUS įgaliojimams tapo laisva pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2010 m. sausio 25 d. – į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

Viktor TROFIMOV, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas;

b)

pakaitiniu nariu:

Daiva MATONIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Å. TORSTENSSON


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Komisija

13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 6 d.

dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir techninių elementų

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7547)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/750/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (1), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2004/52/EB reikalaujama, kad Komisija apibrėžtų Europos elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) laikydamasi jos 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

(2)

Pasirašę vieną sutartį su vienu EERP teikėju, EERP gavėjai turėtų turėti galimybę mokėti rinkliavą visose Europos kelių tinklo EERP teritorijose pagal Direktyvos 2004/52/EB 3 straipsnio 1 dalį, be kitų priemonių, naudodamiesi viena transporto priemonėje sumontuota įranga, kuri gali būti naudojama visose EERP teritorijose.

(3)

Šis sprendimas apima keitimąsi informacija tarp valstybių narių, rinkliavų rinkėjų, paslaugų teikėjų ir kelių naudotojų siekiant užtikrinti, kad pagal EERP mokėtinos rinkliavos būtų deklaruojamos teisingai.

(4)

Įdiegus EERP, bus apdorojami asmens duomenys – tai daroma griežtai laikantis atitinkamų Bendrijos taisyklių, nustatytų, inter alia, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB (3).

(5)

Rinkliavos rinkėjai turi leisti EERP teikėjams vykdyti veiklą savo EERP teritorijoje jų nediskriminuodami.

(6)

Kad būtų užtikrintas skaidrumas ir nediskriminacinės visų EERP teikėjų galimybės vykdyti veiklą EERP teritorijose, rinkliavos rinkėjai skelbia visą reikiamą informaciją, susijusią su EERP teritorijos dokumente nurodytomis prieigos teisėmis.

(7)

EERP grindžiama skaidrumo ir veiksmingos bei teisingos kainodaros principais.

(8)

Turi būti užtikrinta taikinimo procedūra rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų ginčams, kylantiems derybose dėl sutarties ir sutartiniuose santykiuose, spręsti. Siekdami išspręsti su nediskriminacine prieiga prie EERP teritorijų susijusį ginčą, rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai turėtų kreiptis į nacionalines taikinimo institucijas.

(9)

Tam, kad teisingos ir nediskriminacinės sąlygos teikti EERP būtų valdomos veiksmingai ir būtų išvengta nereikalingos administracinės naštos, valstybių narių taikinimo institucijos (4) turi glaudžiai bendradarbiauti taikydamos šias Bendrijos taisykles ir nagrinėdamos galimus apeliacinius skundus, nepaisant teisminio nagrinėjimo galimybės.

(10)

Rinkliavos rinkėjai skirtingų kategorijų paslaugos gavėjams ir (arba) transporto priemonėms gali taikyti skirtingą rinkliavos politiką; jie nediskriminuoja EERP gavėjų 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (5) prasme (Bendrųjų paslaugų direktyva).

(11)

EERP gavėjai moka ne didesnes už atitinkamas nacionalines ir (arba) vietos rinkliavas.

(12)

Nacionaliniais ar vietos tikslais rinkliavos rinkėjai gali išlaikyti arba nustatyti specialias nacionalines ar vietos paslaugas, teikiamas rankinėmis, automatinėmis arba elektroninėmis sistemomis. EERP papildo rinkliavai mokėti skirtas valstybių narių nacionalines ar vietos elektronines rinkliavos paslaugas, tačiau rinkliavos sistemas turinčios valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad elektroninėmis rinkliavos sistemomis būtų naudojamasi intensyviau, ir siekia užtikrinti, kad bent 50 % pravažiuojančiųjų pro kiekvieną rinkliavos postą galėtų naudotis elektroninėmis rinkliavos sistemomis.

(13)

Rinkliavos rinkimo politika grindžiama Europos, nacionaliniais arba vietos teisės aktais; už jų taikymą atsakingi rinkliavos rinkėjai. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nediskriminavimo principo, priima sprendimą dėl rinkliavos deklaravimo stebėsenos pagal Europos teisės aktus, jei jie taikomi. EERP užtikrina sąveikias priemones, skirtas stebėti, ar teisingai pranešama apie transporto priemonėms, kuriose, kaip numanoma, naudojamasi EERP, taikomą rinkliavą.

(14)

Taikant rinkliavos rinkimo technologiją, rinkliavą galima rinkti nenaudojant fizinių kliūčių, taip padidinant saugumą keliuose ir sumažinant spūstis.

(15)

Iš rinkliavų surinktomis lėšomis paprastai prisidedama prie transporto infrastruktūrų statymo ir priežiūros išlaidų finansavimo; jei vežėjai nemokėtų rinkliavų, valstybės narės ir Bendrija netektų tam skiriamų finansinių išteklių, be to, tokie vežėjai nesąžiningai įgytų konkurencinį pranašumą prieš rinkliavas mokančius vežėjus; dėl vengimo mokėti rinkliavas galbūt būtų sunkiau siekti su eismo, spūsčių ir taršos valdymu susijusių transporto politikos tikslų.

(16)

Tikslinga apibrėžti visoje Bendrijoje EERP taikomus esminius reikalavimus.

(17)

EERP apima techninius ir organizacinius aspektus. Turi būti nustatyti su abiem aspektais susiję esminiai reikalavimai, kad EERP funkcinis suderinamumas būtų veiksmingas visais atžvilgiais. Kad esminių techninių reikalavimų būtų laikomasi, reikia parengti visoje Bendrijoje galiojančias technines specifikacijas, ypač taikomas sudedamosioms dalims ir sąsajoms.

(18)

Laikydamosi atitinkamų viešųjų pirkimų tvarkos kelių sektoriuje ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB (6) nuostatų, perkančiosios organizacijos į pranešimus apie sutartį arba kitus dokumentus, tokius kaip bendrieji dokumentai arba kiekvienos sutarties sąlygos ir nuostatos, turėtų įtraukti technines specifikacijas. Techninės specifikacijos gali būti apibrėžiamos nurodant tam tikrus dokumentus; tam reikia sudaryti techninių specifikacijų rinkinį, kuris būtų naudojamas kaip nuoroda.

(19)

Kaip nustatyta Direktyvoje 2004/18/EB, be kitų būdų, techninė specifikacija gali būti apibrėžiama nurodant Europos standartą arba darnųjį standartą, Europos techninį liudijimą arba bendrą techninę specifikaciją. Darniuosius standartus Komisijos užsakymu turi rengti Europos standartizacijos institucija, pvz., Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEX) arba Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI), o jų nuorodos turi būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (7).

(20)

Bendrijai būtų pravarti tarptautinė standartizacijos sistema, kurią taikant būtų galima rengti standartus, faktiškai naudojamus tų, kurie dalyvauja tarptautinėje prekyboje, ir atitinkančius Bendrijos politikos reikalavimus. Todėl Europos standartizacijos institucijos turi ir toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos institucijomis.

(21)

Paskesnės techninės specifikacijos ar kiti standartai gali būti apibrėžti vėlesniu etapu. Šios specifikacijos turėtų padėti parengti Bendrijos lygmeniu suderintus EERP reikalavimus.

(22)

EERP sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir jų tinkamumo naudoti vertinimą reglamentuojanti tvarka turėtų būti pagrįsta modulių, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB (8), naudojimu. Kiek įmanoma ir siekiant skatinti pramonės plėtrą, tikslinga parengti tvarką, į kurią būtų įtraukta kokybės užtikrinimo sistema. Taikant šią tvarką paskelbtosioms įstaigoms turi būti suteikta teisė vertinti EERP sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitiktį specifikacijoms ir tinkamumą naudoti, kad būtų užtikrinta, jog jų projektavimo, gamybos, eksploatavimo pradžios etapais ir jas naudojant rezultatas atitiktų galiojančius reglamentus ir technines bei veiklos nuostatas. Pagal šią tvarką taip pat turi būti sudarytos sąlygos gamintojams tikėtis vienodo traktavimo, kad ir kokiai šaliai jie priklausytų.

(23)

Šios paskelbtosios įstaigos turi kuo nuodugniau derinti savo sprendimus.

(24)

Gali paaiškėti, kad, norint įvertinti vietoje veikiančių elementų funkcinį suderinamumą, gali nepakakti įvertinti atitiktį specifikacijoms; todėl juos reikia žymėti tinkamumą naudoti įrodančiais CE ženklais.

(25)

Direktyvos 2004/52/EB 4 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Komisija priima su EERP apibrėžimu susijusius sprendimus pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (9). Prireikus dėl techninių priežasčių Direktyvos 2004/52/EB priedas gali būti koreguojamas laikantis tos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

(26)

Šis sprendimas grindžiamas darbu, atliktu vykdant Komisijos remiamus europinius mokslinių tyrimų projektus (10), kuriuose dalyvavo pagrindinės suinteresuotosios šalys, ir Europos Komisijos įsteigtose ekspertų grupėse, kurios siekė tiksliai apibrėžti EERP turinį bei organizacinę struktūrą.

(27)

Atsižvelgiant į EERP diegimo svarbą, Komisijai vertėtų po 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos atlikti peržiūrą. Atsižvelgdama į laikotarpio vidurio peržiūros išvadas, susijusias su pažanga diegiant EERP, Komisija, padedama Elektroninės rinkliavos komiteto, siūlo reikiamą priemonę.

(28)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2004/52/EB 5 straipsnio 1 dalį įsteigto Elektroninės rinkliavos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu apibrėžiama Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP).

Jame nustatomos tam skirtos reikiamos techninės specifikacijos bei reikalavimai ir su EERP teikimu susijusios sutarčių taisyklės.

2.   Šiuo sprendimu nustatomos EERP teikėjų, rinkliavos rinkėjų ir EERP gavėjų teisės ir pareigos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   EERP teritorija– rinkliavos teritorija, kuriai taikoma Direktyva 2004/52/EB;

b)   EERP teikėjas– 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantis ir valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, įregistruotas juridinis asmuo, kuris sudaro sąlygas EERP gavėjui naudotis EERP;

c)   EERP gavėjas– (fizinis arba juridinis) asmuo, su EERP teikėju pasirašęs sutartį, kad galėtų naudotis EERP;

d)   sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys– bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas ar sukomplektuotas blokas, kuris yra įtrauktas arba kurį ketinama įtraukti į EERP ir nuo kurio tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso paslaugos funkcinis suderinamumas, įskaitant materialius ir nematerialius objektus, tokius kaip programinė įranga;

e)   transporto priemonėje sumontuota įranga– visas techninės ir programinės įrangos sudedamųjų dalių rinkinys, kurio reikia EERP teikti, sumontuotas transporto priemonėje duomenims rinkti, saugoti, apdoroti ir gauti bei siųsti nuotoliniu būdu;

f)   tinkamumas naudoti– naudojamos ir pagal rinkliavos rinkėjo sistemą į EERP būdingai integruotos sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalies ypatybė pasiekti ir išlaikyti nurodytas eksploatacines savybes;

g)   tarifo kategorija– rinkliavos rinkėjo vienodai vertinama transporto priemonių grupė;

h)   tarifų sistema– tarifo kategorijų susiejimas su rinkliavos rinkėjo nustatyta mokėtina rinkliava;

i)   techninė specifikacija– Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnyje ir VI priede apibrėžta specifikacija;

j)   rinkliava– mokestis, renkamas už transporto priemonės važiavimą rinkliavos teritorijoje;

k)   rinkliavos rinkėjas– viešoji ar privačioji organizacija, kuri renka rinkliavą už transporto priemonių važiavimą per EERP teritoriją;

l)   rinkliavos kontekstiniai duomenys– atsakingojo rinkliavos rinkėjo apibrėžta informacija, kurios reikia norint nustatyti rinkliavą už transporto priemonės važiavimą per konkrečią rinkliavos teritoriją ir atlikti rinkliavos operaciją;

m)   rinkliavos deklaracija– su rinkliavos paslaugos teikėju suderintos formos rinkliavos rinkėjo pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė važiavo per rinkliavos teritoriją;

n)   rinkliavos teritorija– ES teritorija, Europos kelių tinklo dalis arba tokia konstrukcija kaip tunelis, tiltas ar keltas, kur renkama rinkliava;

o)   rinkliavos rinkimo tvarka– taisyklių, įskaitant vykdymo taisykles, rinkinys, kuriuo reguliuojamas rinkliavos rinkimas rinkliavos teritorijoje;

p)   rinkliavos operacija– rinkliavos deklaracijos perdavimo rinkliavos rinkėjui veiksmas ar veiksmų seka;

q)   transporto priemonės klasifikavimo parametrai– su transporto priemone susijusi informacija, pagal kurią, remiantis rinkliavos kontekstiniais duomenimis, apskaičiuojama rinkliava.

II   SKYRIUS

BENDRIEJI PRINCIPAI

3 straipsnis

Reikalavimai, kurių turi laikytis EERP teikėjai

EERP teikėjai kreipiasi, kad juos įregistruotų toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, ir jie įregistruojami, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

a)

turi EN ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą;

b)

įrodo, kad turi techninę įrangą ir sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitikties EB deklaraciją arba sertifikatą, kaip nustatyta šio sprendimo IV priedo 1 dalyje;

c)

įrodo esą kompetentingi teikti elektronines rinkliavos paslaugas arba vykdyti susijusių sričių veiklą;

d)

jų finansinė padėtis tinkama;

e)

turi visuotinį rizikos valdymo planą, kuris tikrinamas ne rečiau nei kas dvejus metus;

f)

turi gerą reputaciją.

4 straipsnis

EERP teikėjų teisės ir pareigos

1.   EERP teikėjai per 24 mėnesius nuo jų įregistravimo pagal 19 straipsnį dienos sudaro EERP sutartis, kurios apima visas EERP teritorijas.

EERP teikėjas visada teikia paslaugą visose EERP teritorijose. Jeigu EERP teritorijose įvyktų pokyčių arba dėl kokių nors kitų priežasčių kiltų sunkumų teikti paslaugą visose šiose teritorijose, jis turi vėl pradėti teikti paslaugą visose teritorijose per šešis mėnesius.

2.   EERP teikėjai praneša EERP gavėjams apie savo EERP teritorijų aprėptį ir bet kokius jų pokyčius.

EERP teikėjai valstybei narei, kurioje yra įregistruoti, teikia metinę savo EERP teritorijų aprėpties deklaraciją.

3.   Prireikus EERP teikėjai aprūpina EERP gavėjus transporto priemonėje montuojama įranga, atitinkančia šiame sprendime nustatytus techninius reikalavimus. Jie pateikia įrodymų, kad šių reikalavimų laikomasi.

4.   EERP teikėjai kontroliuoja savo paslaugų lygį. Jie yra nustatę patikrintas veiklos procedūras, kaip numatyti tinkamas priemones, kurių reikia imtis nustačius veikimo sutrikimų arba nepažeistumo trikčių.

5.   EERP teikėjai teikia tinkamą paslaugą ir techninę paramą, kad užtikrintų tinkamą transporto priemonėje sumontuotos įrangos pritaikymą asmens poreikiams. EERP teikėjai yra atsakingi už pastovius transporto priemonės klasifikavimo parametrus, kurie saugomi transporto priemonėje sumontuotoje įrangoje arba jų informacinėje sistemoje. Kintami transporto priemonės klasifikavimo parametrai, kurie gali skirtis kiekvieną kelionę arba vienos kelionės metu ir kuriuos numatoma įvesti įsikišant į transporto priemonėje sumontuotos įrangos veikimą, konfigūruojami naudojantis tinkama žmogaus ir mašinos sąsaja.

6.   EERP teikėjai turi pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos, susijusios su jų EERP sutartimis su EERP gavėjais, sąrašus. Tokie sąrašai tvarkomi griežtai laikantis Bendrijos asmens duomenų apsaugos nuostatų, nustatytų, inter alia, direktyvose 95/46/EB ir 2002/58/EB.

7.   EERP teikėjai viešai skelbia EERP gavėjams taikomą sutarčių sudarymo politiką.

8.   Atskiriems EERP gavėjams EERP teikėjų išrašomose sąskaitose aiškiai atskiriami EERP teikėjams mokami mokesčiai už paslaugą ir mokėtinos rinkliavos ir, jei paslaugos gavėjas nenusprendė kitaip, nurodomas bent laikas bei vieta, kur reikėjo mokėti rinkliavą, ir su paslaugos gavėju susijusi konkrečių rinkliavų sudėtis.

9.   EERP teikėjai kuo greičiau praneša EERP gavėjui apie bet kokią su jo paskyra susijusią situaciją, kai apie rinkliavą nebuvo pranešta, ir, jei įmanoma, pasiūlo galimybę sutvarkyti paskyrą, kol dar nesiimta išieškojimo veiksmų.

10.   EERP teikėjai bendradarbiauja su rinkliavos rinkėjais, šiems ėmusis išieškojimo veiksmų.

5 straipsnis

Rinkliavos rinkėjų teisės ir pareigos

1.   Jeigu EERP teritorija neatitinka Direktyvoje 2004/52/EB ir šiame sprendime nustatytų techninių ir procedūrinių EERP funkcinio suderinamumo sąlygų, atsakingasis rinkliavos rinkėjas kartu su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis įvertina problemą ir, jei tai jo atsakomybės sritis, imasi taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų rinkliavos sistemos EERP funkcinį suderinamumą. Tokiu atveju rinkliavos rinkėjas informuoja valstybę narę, kad ji atnaujintų 19 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą registrą.

2.   Kiekvienas rinkliavos rinkėjas pagal I priedą parengia ir tvarko EERP teritorijos dokumentą, kuriame nustatomos bendrosios sąlygos, kuriomis EERP teikėjai gali teikti paslaugą jų rinkliavos teritorijose.

3.   Rinkliavos rinkėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, leidžia teikti paslaugą bet kuriam EERP teikėjui, paprašiusiam leidimo teikti EERP toje (tose) EERP teritorijoje (-ose), už kurią (-ias) rinkliavos rinkėjas yra atsakingas.

EERP teikėjui leidžiama teikti paslaugą rinkliavos teritorijoje, jeigu laikomasi EERP teritorijos dokumente nustatytų bendrųjų sąlygų, siekiant užbaigti derybas per 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį; tuo tikslu gali būti taikomos ir specialios sutarties sąlygos.

Jeigu rinkliavos rinkėjas ir EERP teikėjas nesusitaria, klausimas gali būti perduotas už atitinkamą rinkliavos teritoriją atsakingai taikinimo institucijai.

4.   EERP gavėjams rinkliavos rinkėjai taiko ne didesnę rinkliavą kaip atitinkama nacionalinė ir (arba) vietos rinkliava.

5.   Rinkliavos rinkėjai savo EERP teritorijose pripažįsta bet kurią veikiančią EERP teikėjų, su kuriais yra pasirašę sutartį, transporto priemonėje sumontuotą įrangą, kuri yra sertifikuota pagal IV priedą ir nėra įtraukta į 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos sąrašą.

Rinkliavos rinkėjai savo interneto svetainėje skelbia lengvai prieinamą viešą visų EERP teikėjų, su kuriais yra pasirašę sutartį, sąrašą.

6.   Rinkliavos rinkėjas gali prašyti, kad EERP teikėjas bendradarbiautų be įspėjimo atliekant nuodugnų rinkliavos sistemos patikrinimą, į kurį įtraukiamos rinkliavos rinkėjo EERP teritorijoje (-ose) važiuojančios arba neseniai važiavusios transporto priemonės. Į tokius patikrinimus įtraukiamų su konkrečiu EERP teikėju susijusių transporto priemonių skaičius per metus proporcingas metiniam eismo rinkliavos rinkėjo EERP teritorijoje (-ose) vidurkiui arba EERP teikėjo pateiktoms eismo toje (tose) teritorijoje (-ose) prognozėms.

7.   Jeigu EERP teikimas sutrinka dėl nuo rinkliavos rinkėjo priklausančių priežasčių, rinkliavos rinkėjas numato supaprastintą paslaugos teikimo režimą, kad transporto priemonės, kuriose sumontuota 5 dalyje nurodyta įranga, galėtų važiuoti saugiai ir būtų kuo trumpiau užlaikomos, ir nebūtų laikoma, kad jų vairuotojai vengia mokėti rinkliavą.

8.   Rinkliavos rinkėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, bendradarbiauja su EERP teikėjais ir (arba) gamintoju, ir (arba) paskelbtąja įstaiga, kad įvertintų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių tinkamumą naudoti jų rinkliavos teritorijose.

6 straipsnis

Rinkliavos kontekstiniai duomenys

Rinkliavos rinkėjai apie bet kokius savo rinkliavos kontekstinių duomenų pokyčius praneša valstybei (-ėms) narei (-ėms), kurioje (-ose) yra jų rinkliavos teritorijos, inter alia, nurodydami:

a)

EERP teritorijos apibrėžtį, pirmiausią jos geografinę aprėptį ir infrastruktūros objektą, už kurį renkama rinkliava;

b)

rinkliavos pobūdį ir apmokestinimo principus;

c)

apmokestinamas transporto priemones;

d)

transporto priemonių klasifikavimo parametrus (tokius kaip ašių skaičius, didžiausias leidžiamasis priekabos svoris, pakabos tipas ir t. t.), juos susiejant su rinkliavos rinkėjo tarifų sistema;

e)

reikiamas rinkliavos deklaracijas.

7 straipsnis

Rinkliavos

1.   Rinkliavos rinkėjas nustato rinkliavą, inter alia, pagal transporto priemonės kategoriją. Transporto priemonės kategorija nustatoma remiantis VI priede nurodytais transporto priemonės klasifikavimo parametrais. Jeigu EERP teikėjo ir rinkliavos rinkėjo taikoma transporto priemonės kategorija skiriasi, laikomasi rinkliavos rinkėjo nustatytos kategorijos, nebent būtų galima įrodyti, kad ji nustatyta klaidingai.

2.   Rinkliavos rinkėjas gali pareikalauti, kad EERP teikėjas sumokėtų ne tik už bet kurias pagrįstas rinkliavos deklaracijas, bet ir už bet kurias pagrįstas nepateiktas rinkliavos deklaracijas, susijusias su EERP teikėjo tvarkoma bet kurio paslaugos gavėjo paskyra.

3.   Kai EERP teikėjas rinkliavos rinkėjui nusiunčia 4 straipsnio 6 dalyje nurodytą pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos sąrašą, EERP teikėjas nelaikomas atsakingu už bet kokią paskesnę rinkliavą, paskirtą naudojantis tokia negaliojančia transporto priemonėje sumontuota įranga. Rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai susitaria dėl pripažintos negaliojančia transporto priemonėje sumontuotos įrangos sąrašo įrašų skaičiaus, sąrašo formos ir atnaujinimo dažnumo.

4.   Taikant mikrobangomis grindžiamas rinkliavos sistemas, rinkliavos rinkėjai EERP teikėjams perduoda pagrįstas jų atitinkamų EERP gavėjų mokėtinos rinkliavos deklaracijas.

8 straipsnis

Apskaita

Jeigu organizacija teikia ir rinkliavos rinkėjo, ir EERP teikėjo paslaugas, valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų rengiamos ir skelbiamos atskiros kiekvienos rūšies veiklos pelno ir nuostolių ataskaitos ir balansai ir kad nebūtų taikomas kryžminis abiejų rūšių veiklos subsidijavimas.

Rinkliavos rinkėjo ir EERP teikėjo veiklos apskaitos sistemos atskiriamos ir nuo ataskaitų, susijusių su bet kokia kita veikla, kad būtų galima aiškiai įvertinti su EERP teikimu susijusias išlaidas ir pelną.

9 straipsnis

EERP gavėjų teisės ir pareigos

1.   EERP gavėjai gali užsisakyti EERP iš bet kurio EERP teikėjo nepaisant pilietybės, valstybės, kurioje gyvena, ar valstybės, kurioje užregistruota transporto priemonė. Sudarant sutartį EERP gavėjai tinkamai informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą ir taikomuose asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytas teises.

2.   EERP gavėjai užtikrina, kad visi EERP teikėjui jų teikiami duomenys apie paslaugos gavėją ir transporto priemonę būtų teisingi.

3.   EERP gavėjai imasi visų galimų priemonių siekdami užtikrinti, kad, transporto priemonei važiuojant EERP teritorijoje, transporto priemonėje sumontuota įranga veiktų.

4.   EERP gavėjai naudojasi transporto priemonėje sumontuota įranga laikydamiesi EERP teikėjo nurodymų, ypač tų, kurie taikomi deklaruojant kintamus transporto priemonės parametrus.

5.   Kai EERP gavėjas sumoka rinkliavą EERP teikėjui, laikoma, kad EERP gavėjas įvykdė mokėjimo prievolę susijusiam rinkliavos rinkėjui.

III   SKYRIUS

TAIKINIMO INSTITUCIJA

10 straipsnis

Įsteigimas ir funkcijos

1.   Kiekviena valstybė narė, kurioje yra bent viena EERP teritorija, paskiria arba įsteigia taikinimo instituciją, kad palengvintų tarpininkavimą tarp rinkliavos rinkėjų, kurių rinkliavos teritorija yra jos teritorijoje, ir EERP teikėjų, kurie su tais rinkliavos rinkėjais yra pasirašę sutartį arba derasi dėl sutarties pasirašymo. Taikinimo institucija ypač įgaliojama tirti, ar rinkliavos rinkėjas skirtingiems EERP teikėjams taiko nediskriminacines sutarties sąlygas ir ar teisingai atspindimos susitariančiųjų šalių išlaidos ir rizika.

2.   Ta valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad jos taikinimo institucijos organizacinė ir teisinė struktūra nepriklausytų nuo rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų komercinių interesų.

11 straipsnis

Tarpininkavimo procedūra

1.   Rinkliavos rinkėjas arba EERP teikėjas turėtų prašyti susijusios taikinimo institucijos įsikišti į bet kokį su jų sutartiniais santykiais arba derybomis susijusį ginčą.

2.   Per mėnesį nuo prašymo įsikišti gavimo dienos taikinimo institucija nurodo, ar turi visus reikiamus dokumentus, kad galėtų tarpininkauti.

3.   Taikinimo institucija pateikia savo nuomonę dėl ginčo ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo prašymo įsikišti gavimo dienos.

4.   Kad taikinimo institucijai būtų lengviau atlikti užduotis, valstybės narės jai suteikia teisę prašyti susijusios informacijos iš rinkliavos rinkėjų, EERP teikėjų ir bet kurių trečiųjų šalių, susijusioje valstybėje narėje vykdančių su EERP teikimu susijusią veiklą.

5.   Nacionalinės taikinimo institucijos keičiasi informacija apie savo veiklą, pagrindinius principus ir tvarką.

IV   SKYRIUS

TECHNINĖS NUOSTATOS

12 straipsnis

Bendra tolydi paslauga

Valstybės narės užtikrina, kad EERP gavėjams EERP būtų teikiama kaip bendra tolydi paslauga. Tai reiškia, kad:

a)

išsaugojus ir (arba) deklaravus transporto priemonės klasifikavimo parametrus, įskaitant kintamuosius, tolesnio žmogaus kišimosi į transporto priemonėje sumontuotos įrangos veikimą kelionės metu nebereikia, nebent būtų pakeistos transporto priemonės ypatybės;

b)

žmogaus sąveika su konkrečiu transporto priemonėje sumontuotos įrangos elementu yra tokia pati kiekvienoje EERP teritorijoje.

13 straipsnis

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti EERP

1.   EERP atitinka III priede nustatytus esminius reikalavimus.

2.   Be rinkliavos rinkimo, transporto priemonėje sumontuota EERP įranga turėtų padėti ateityje įdiegti kitas tam tikroje vietoje teikiamas paslaugas. Naudojant transporto priemonėje sumontuotą EERP įrangą kitoms paslaugoms teikti nė vienoje rinkliavos teritorijoje netrikdomos rinkliavos operacijos.

14 straipsnis

Sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys

1.   Sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, įskaitant sąsajas, atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės laiko, kad susijusius esminius reikalavimus atitinka CE ženklu pažymėtos sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys.

2.   Sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitiktis specifikacijoms ir (arba) tinkamumas naudoti vertinamas, kaip nustatyta IV priede.

EERP sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys gali būti žymimos CE ženklu, jei joms taikomos atitikties specifikacijoms ir (arba) tinkamumo naudoti EB deklaracijos.

3.   Atitikties specifikacijoms ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracijas pagal IV priedą parengia sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių gamintojas, EERP teikėjas arba įgaliotasis atstovas.

Deklaracijos turinys atitinka nustatytąjį IV priedo 3 dalyje.

4.   Valstybės narės dėl su šiuo sprendimu susijusių priežasčių nedraudžia, neriboja ir nekliudo tiekti rinkai sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių, naudojamų EERP teikti, jeigu jos pažymėtos CE ženklu arba turi atitikties specifikacijoms ir (arba) tinkamumo naudoti deklaraciją. Jos ypač negali reikalauti tikrinimų, kurie jau buvo atlikti tikrinant atitiktį specifikacijoms ir (arba) tinkamumą naudoti.

5.   Po šio sprendimo priėmimo paskelbus su EERP susijusias technines specifikacijas, Komisija apsvarsto jų taikymą laikydamasi Direktyvos 2004/52/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

V   SKYRIUS

APSAUGOS SĄLYGOS

15 straipsnis

1.   Jeigu valstybė narė turi priežasčių manyti, kad CE ženklu pažymėtos ir rinkai pateiktos sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, jas naudojant pagal paskirtį, tikriausiai neatitiks esminių reikalavimų, ji imasi visų reikiamų priemonių, kad apribotų jų taikymo galimybes, uždraustų jas naudoti arba pašalintų iš rinkos. Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi, ir pateikia savo sprendimo motyvus, konkrečiai nurodydama, ar neatitikimą lėmė viena iš šių priežasčių:

a)

netinkamas techninių specifikacijų taikymas;

b)

techninių specifikacijų netinkamumas.

2.   Komisija kuo skubiau konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis.

a)

Jeigu po konsultacijų Komisija nustato, kad priemonė pagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša suinteresuotajai valstybei narei ir kitoms valstybėms narėms.

b)

Jeigu, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, Komisija nustato, kad priemonė nepagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša suinteresuotajai valstybei narei, taip pat gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui ir kitoms valstybėms narėms.

3.   Jeigu CE ženklu pažymėtos sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys neatitinka funkcinio suderinamumo reikalavimų, kompetentinga valstybė narė pareikalauja, kad gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atkurtų sąveiką užtikrinančią sudedamąją dalį taip, kad ji atitiktų specifikacijas ir (arba) būtų tinkama naudoti pagal tos valstybės narės nustatytas sąlygas, ir apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

16 straipsnis

Kiekviename sprendime dėl sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms arba tinkamumo naudoti įvertinimo ir kiekviename sprendime, priimtame pagal 15 straipsnį, išsamiai nurodomi argumentai, kuriais jis grindžiamas. Apie tokį sprendimą kuo greičiau pranešama suinteresuotajai šaliai, kartu nurodant pagal susijusioje valstybėje narėje galiojančius įstatymus galimus teisės gynimo būdus ir laikotarpį, per kurį leidžiama tais būdais pasinaudoti.

VI   SKYRIUS

ADMINISTRACINĖ TVARKA

17 straipsnis

Paskelbtosios įstaigos

1.   Valstybės narės paskelbia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms įstaigas, kurioms suteikta teisė vykdyti arba prižiūrėti IV priede nurodytos atitikties specifikacijoms ar tinkamumo naudoti tikrinimo procedūrą, ir nurodo kiekvienos įstaigos kompetencijos sritį ir iš anksto iš Komisijos gautus identifikacijos numerius. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tų įstaigų sąrašą, jų identifikacijos numerius bei kompetencijos sritis ir tą sąrašą nuolat atnaujina.

2.   Vertindamos įstaigas, kurias turi paskelbti, valstybės narės taiko V priede nurodytus kriterijus. Laikoma, kad įstaigos, atitinkančios atitinkamuose Europos standartuose numatytus vertinimo kriterijus, atitinka minėtuosius kriterijus.

3.   Valstybė narė panaikina įstaigai suteiktą patvirtinimą, jeigu ta įstaiga nebeatitinka V priede nurodytų kriterijų. Apie tai ji nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Jeigu valstybė narė ar Komisija mano, kad kitos valstybės narės paskelbtoji įstaiga neatitinka susijusių kriterijų, klausimas perduodamas svarstyti Elektroninės rinkliavos komitetui, ir jis per tris mėnesius pateikia savo nuomonę. Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, Komisija atitinkamai valstybei narei praneša apie reikiamus pakeitimus, kad paskelbtoji įstaiga išlaikytų jai suteiktą statusą.

18 straipsnis

Koordinavimo grupė

Šio sprendimo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupė (toliau – koordinavimo grupė) įsteigiama kaip Elektroninės rinkliavos komiteto darbo grupė, laikantis komiteto darbo tvarkos taisyklių.

Koordinavimo grupė sudaro ir tvarko išsamų standartų, techninių specifikacijų ir norminių dokumentų sąrašą, kuriuo remiantis galima vertinti EERP sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitiktį specifikacijoms ir tinkamumą naudoti. Koordinavimo grupė veikia kaip forumas, kuriame aptariamos bet kokios galimos problemos, susijusios su atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo procedūromis, ir siūlomi šių problemų sprendimai.

19 straipsnis

Registrai

1.   Kad šis sprendimas būtų įgyvendintas, kiekviena valstybė narė sudaro tokį nacionalinį elektroninį registrą:

a)

jos teritorijoje esančių EERP teritorijų, įskaitant informaciją apie:

atitinkamus rinkliavos rinkėjus,

naudojamas rinkliavos rinkimo technologijas,

rinkliavos kontekstinius duomenis,

EERP teritorijos dokumentą,

EERP teikėjus, pasirašiusius sutartį su rinkliavos rinkėjais, vykdančiais veiklą jų kompetencijos srityje.

Priėmus pakeitimus, valstybė narė nedelsdama juos įtraukia į rinkliavos rinkėjų registrą, įskaitant, jei reikia, jų įsigaliojimo datą, atsižvelgdama į VI priedo 3 ir 4 dalis;

b)

EERP teikėjų, kuriuos ji įregistravo pagal 3 straipsnį.

Jei nenurodyta kitaip, valstybės narės bent kartą per metus tikrina, ar vis dar laikomasi 3 straipsnio a, d, e ir f punktuose ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, ir atitinkama atnaujina registrą. Į registrą įtraukiamos ir 3 straipsnio e punkte numatyto audito išvados. Valstybė narė neatsako už jos registre paminėtų EERP teikėjų veiksmus.

2.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nacionaliniame elektroniniame registre esantys duomenys būtų atnaujinami ir tikslūs.

3.   Registrai yra vieši ir jais galima naudotis elektroniniu būdu.

4.   Šie registrai tampa prieinami per 9 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

5.   Už registrus atsakingos valstybių narių institucijos kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje elektroninėmis priemonėmis perduoda EERP teritorijų ir EERP teikėjų registrus atitinkamoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai. Į bet kokius padėties valstybėje narėje neatitikimus atkreipiamas įregistravusiosios valstybės narės ir Komisijos dėmesys.

VII   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Bandomosios rinkliavos sistemos

Tam, kad EERP galėtų būti techniškai tobulinama, valstybės narės gali laikinai leisti ribotose jų rinkliavos teritorijos dalyse ir kartu su EERP reikalavimus atitinkančia sistema taikyti bandomąsias rinkliavos sistemas, kuriose naudojamos naujos technologijos arba naujos idėjos, neatitinkančios vienos ar kelių Direktyvos 2004/52/EB arba šio sprendimo nuostatų.

Toks leidimas suteikiamas pirmiau gavus Komisijos pritarimą. Pradinis laikotarpis, kuriam suteikiamas toks leidimas, yra ne ilgesnis kaip 3 metai.

Nereikalaujama, kad EERP teikėjai dalyvautų bandomosiose rinkliavos sistemose.

21 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip po 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Komisija parengia EERP diegimo pažangos ataskaitą.

22 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 6 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 124.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(3)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(4)  Sprendimą dėl taikinimo institucijos, kuriai pavedama tarpininkavimo funkcija, praktinio įsteigimo priima kiekviena valstybė narė, jei laikomasi IV skyriuje nurodytų reikalavimų, kuriais visiems EERP teikėjams užtikrinama teisinga prieiga prie nacionalinių EERP teritorijų.

(5)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

(6)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).

(7)  Pagrindiniai naujojo metodo aspektai apibrėžti 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujo požiūrio į techninį derinimą ir standartus (OL C 136, 1985 6 4, p. 1).

(8)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(10)  Projektai CESARE ir RCI.


I PRIEDAS

EERP TERITORIJOS DOKUMENTO TURINYS

EERP teritorijos dokumente yra tokia informacija:

1.

EERP teikėjams keliamų reikalavimų skyrius, į kurį įtraukti bent fiksuotieji EERP teikėjams nustatyti mokesčiai, pagrįsti rinkliavos rinkėjo sąnaudomis, kurių reikia jo rinkliavos teritorijoje EERP reikalavimus atitinkančiai sistemai suteikti, ją naudoti ir išlaikyti, jei tokios sąnaudos neįskaičiuotos į rinkliavą.

Į šį skyrių gali būti įtraukiamos nuostatos dėl banko garantijos arba lygiavertės finansinės priemonės, kuri nedidesnė kaip vidutinė mėnesio rinkliavos operacijų suma, kurią EERP teikėjas moka už šią rinkliavos teritoriją. Ši suma apskaičiuojama remiantis bendra rinkliavos operacijų suma, kurią EERP teikėjas už šią rinkliavos teritoriją sumokėjo praėjusiais metais. Naujoms įmonėms ši suma pagrįsta prognozuojamomis vidutinėmis mėnesio rinkliavos operacijomis, už kurias šioje rinkliavos teritorijoje moka EERP teikėjas, remiantis sutarčių skaičiumi ir vienos sutarties vidutine rinkliava, apskaičiuota EERP teikėjo verslo plane.

2.

Nediskriminacinių veiklos sąlygų skyrius, kuriame yra bent tokios sąlygos:

a)

rinkliavos operacijų politika (leidimo kriterijai, rinkliavos kontekstiniai duomenys, juodieji sąrašai ir t. t.),

b)

procedūros ir susitarimas dėl paslaugų lygio (pavyzdžiui, rinkliavos deklaracijų duomenų perdavimo formatas, rinkliavos deklaracijų duomenų perdavimo laikas ir periodiškumas, priimtinas nesėkmingų (klaidingų) bandymų surinkti rinkliavą procentas, rinkliavos deklaracijų duomenų tikslumas, operatyviosios parengties charakteristikos ir t. t.),

c)

sąskaitų išrašymo politika,

d)

mokėjimo politika,

e)

rinkliavos rinkėjo ir EERP teikėjo dvišalėse derybose sutartos komercinės sąlygos, įskaitant paslaugos lygio reikalavimus.


II PRIEDAS

EERP SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PAREIGOS IR SĄSAJOS

1.

Europos elektroninės rinkliavos sistemoje EERP gavėjai ir rinkliavos rinkėjai tiesiogiai nesąveikauja. EERP gavėjų ir EERP teikėjų (arba transporto priemonėje sumontuotos tų teikėjų įrangos) sąveika gali būti specifinė kiekvieno EERP teikėjo atveju, jei tik tai nekenkia EERP funkciniam suderinamumui.

2.

EERP teikėjų ir rinkliavos rinkėjų sąsajos skirstomos į dvi kategorijas: transporto priemonėje sumontuotos EERP teikėjo įrangos ir rinkliavos rinkėjo stacionariosios arba mobiliosios įrangos elektroninės sąsajos pakelėje; ir atitinkamų pagalbinių apdorojimo sistemų elektroninės sąsajos.

3.

Per standartines transporto priemonėje sumontuotos įrangos ir rinkliavos rinkėjų stacionariosios arba mobiliosios įrangos sąsajas galima bent:

a)

skirtuoju trumpojo nuotolio ryšiu (angl. Dedicated Short-Range Communication, DSRC) atlikti apmokestinimo operacijas,

b)

reikalavimų laikymąsi patikrinti tikruoju laiku,

c)

perduoti papildomus vietos nustatymo duomenis (jei reikia).

Šias tris sąsajas EERP teikėjai turi įdiegti transporto priemonėje montuojamoje jų įrangoje. Bet kurią iš šių sąsajų arba jas visas rinkliavos rinkėjai gali įdiegti savo stacionariojoje arba mobiliojoje pakelės įrangoje pagal savo reikalavimus.

4.

Visi EERP teikėjai turi įdiegti bent toliau išvardytas standartines sąsajas su pagalbinėmis apdorojimo sistemomis. Rinkliavos rinkėjai turi įdiegti kiekvieną sąsają, tačiau gali nuspręsti taikyti arba tik pasauline navigacine palydovine sistema (angl. Global Navigation Satellite System, GNSS), arba tik DSRC pagrįstą apmokestinimo procesą.

a)

Sąsaja EERP teikėjų ir rinkliavos rinkėjų rinkliavos deklaracijų duomenų mainams, ypač:

pretenzijoms dėl rinkliavos mokėjimo, pagrįsto DSRC apmokestinimo operacijomis, pateikti ir patikrinti,

GNSS operacijomis pagrįstoms rinkliavos deklaracijoms pateikti ir patikrinti,

b)

Sąsaja sąskaitoms pateikti ir (arba) atsiskaityti,

c)

Sąsaja išimčių apdorojimui būtinos informacijos mainams:

DSRC operacijomis pagrįstam apmokestinimo procesui,

GNSS operacijomis pagrįstam apmokestinimo procesui.

d)

Sąsaja EERP juodųjų sąrašų mainams,

e)

Sąsaja patikimųjų duomenų mainams,

f)

Sąsaja rinkliavos kontekstiniams duomenims siųsti iš rinkliavos rinkėjų EERP teikėjams.


III PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

1.   Bendrieji reikalavimai

1.1.   Sauga ir sveikata

Visi naudotojams skirti įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant kokiu nors numanomu būdu, ne pagal iškabintas instrukcijas, nebūtų pakenkta saugiam įtaisų veikimui arba naudotojų sveikatai ir saugai.

1.2.   Patikimumas ir parengtis

EERP veikimui reikalingų stacionariųjų arba kilnojamųjų sudedamųjų dalių kontrolės ir techninės priežiūros organizavimas, vykdymas ir dažnumas turi būti toks, kad būtų išlaikytas jų veikimas numatytomis sąlygomis.

EERP sandara turi būti tokia, kad įvykus sudedamosios dalies trikčiai arba gedimui sistema toliau veiktų pagal paskirtį, galbūt supaprastintu režimu, tačiau kuo mažiau užlaikydama EERP naudotojus.

1.3.   Aplinkosauga

Transporto priemonėje sumontuota įranga ir antžeminė infrastruktūra turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad būtų elektromagnetiškai suderinama su įrenginiais, įranga ir viešaisiais arba privačiais tinklais, kuriems ji galėtų trukdyti.

1.4.   Techninis suderinamumas

Europos elektroninės rinkliavos paslaugai teikti naudojamos EERP teikėjų ir rinkliavos rinkėjų įrangos techninės charakteristikos sąsajose turi būti suderinamos.

1.5.   Saugumas ir privatumas

1.

EERP turi rinkliavos rinkėjų, EERP teikėjų ir EERP gavėjų apsaugos nuo sukčiavimo (piktnaudžiavimo) priemones.

2.

EERP turi saugumo funkcijas, susijusias su laikomų, naudojamų ir vienų suinteresuotųjų šalių kitoms suinteresuotosioms šalims EERP aplinkoje perduodamų duomenų saugumu. Saugumo funkcijomis suinteresuotųjų EERP šalių interesai apsaugomi nuo žalos ir nuostolių, kylančių dėl nepakankamos parengties, konfidencialumo, vientisumo, tapatumo nustatymo, nenuginčijamo tikrumo ir Europos kolektyvinės aplinkos naudotojų neskelbtinų duomenų prieigos apsaugos.

2.   Specialūs reikalavimai

2.1.   Infrastruktūros reikalavimai

2.1.1.   Bendroji informacija

2.1.1.1.   Kad visoje Bendrijoje vartotojams būtų užtikrintas valstybėse narėse jau įdiegtų elektroninių rinkliavos sistemų ir tokių sistemų, kurios ateityje bus įdiegtos remiantis Europos elektroninės rinkliavos paslauga, funkcinis suderinamumas, EERP infrastruktūros posistemis atitinka Direktyvos 2004/52/EB 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 3 dalį.

2.1.1.2.   Kad būtų garantuotas vienodas EERP gavėjų traktavimas (nešališkumas), susijęs su rinkliavomis ir mokesčiais, EERP infrastruktūra užtikrinama, kad rinkliavos deklaracijų duomenų tikslumas atitiktų rinkliavos rinkimo tvarkos reikalavimus.

2.1.1.3.   Laikantis II priede nustatytų EERP sąsajos reikalavimų, įdiegiami bendri rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų įrangos ryšio protokolai. Apsaugotą informaciją, susijusią su rinkliavos rinkimo operacijomis ir kontrole (vykdymo užtikrinimu), EERP teikėjai pagal taikomas technines specifikacijas sąveikiais ryšio kanalais teikia rinkliavos rinkėjams.

2.1.1.4.   Naudodamiesi EERP rinkliavos rinkėjai gali lengvai ir tiksliai nustatyti, ar jų rinkliavos teritorijoje važiuojančioje transporto priemonėje, kurioje, kaip numanoma, naudojamasi EERP, iš tiesų sumontuota patikrinta ir tinkamai veikianti transporto priemonėje montuojama EERP įranga, teikianti teisingą informaciją.

2.1.1.5.   Naudodamiesi transporto priemonėje sumontuota įranga rinkliavos rinkėjai gali nustatyti atsakingąjį EERP teikėją. Transporto priemonėje sumontuota įranga reguliariai kontroliuoja šią funkciją, automatiškai netenka galiojimo, jei aptinka pažeidimą, ir, jei įmanoma, EERP teikėjui praneša apie nuokrypį.

2.1.1.6.   Jei galima, EERP įranga projektuojama taip, kad jos sąveiką užtikrinančioms sudedamosioms dalims būtų naudojami atvirieji standartai.

2.1.1.7.   Transporto priemonėje sumontuota EERP įranga turi žmogaus ir mašinos sąsają, kuria naudotojui pranešama, kad transporto priemonėje sumontuota įranga veikia tinkamai, ir sąsają, kuria pranešami kintamieji rinkliavos parametrai ir nurodomi tų parametrų nustatymai.

2.1.1.8.   Transporto priemonėje sumontuota įranga integruojama saugiai ir patikimai. Jos įrengimas atitinka nurodymus, susijusius su priekiniu vairuotojų regėjimo lauku (1) ir vidaus įranga (2).

2.1.1.9.   Prireikus rinkliavos rinkėjai kelių ženklais arba kitomis priemonėmis vairuotojams, ypač kai jie įvažiuoja į rinkliavos teritoriją ir iš jos išvažiuoja, praneša, kad už važiavimą transporto priemone rinkliavos teritorijoje mokama rinkliava arba mokestis.

2.1.2.   Mikrobangų technologijomis pagrįstos rinkliavos sistemos

Mikrobangų technologijomis pagrįstos EERP taikomosios sistemos:

su transporto priemonėje sumontuota EERP teikėjų įranga veikia pagal abu standartus EN 15509 bei ETSI ES 200674-1 ir su pastaruoju standartu susijusias protokolo įdiegimo technines ataskaitas;

su rinkliavos rinkėjų stacionariąja ir mobiliąja pakelės įranga veikia pagal standarto EN 15509 reikalavimus. Vietoj jo Italijoje rinkliavos rinkėjų stacionarioji ir mobilioji pakelės įranga gali veikti pagal standartą ETSI ES 200674-1 ir su juo susijusias protokolo įdiegimo technines ataskaitas.

2.1.3.   Pasauline navigacine palydovine sistema (GNSS) pagrįstos rinkliavos sistemos

EERP teikėjai kontroliuoja galimybę naudotis navigacijos ir vietos nustatymo palydovų vietos nustatymo duomenimis.

Rinkliavos rinkėjams EERP teikėjai praneša apie rinkliavos deklaracijų duomenų nustatymo sunkumus, kurių jiems gali kilti dėl palydovų signalų priėmimo. Pagal susitarimą su EERP teikėjais gautą informaciją rinkliavos rinkėjai naudoja nustatyti vietovėms, kuriose kyla sunkumų, ir prireikus užtikrina papildomus vietos nustatymo signalus.

2.2.   Veikimo ir valdymo reikalavimai

1.

EERP atitinka Europos teisės aktuose dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytus reikalavimus. Pirmiausia užtikrinamas Direktyvos 95/46/EB ir Direktyvos 2002/58/EB laikymasis.

2.

Siekdami išvengti didelių eismo srauto sutrikdymų nutrūkus EERP teikimui, rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai sudaro nepaprastųjų situacijų planus.


(1)  1990 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 90/630/EEB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/649/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vairuotojų regėjimo lauką, suderinimo (OL L 341, 1990 12 6, p. 20).

(2)  2000 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/4/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/60/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įrangą (keleiviui skirtos vietos vidaus dalys, išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius, valdymo įtaisų išdėstymą, stogą arba stoglangį, sėdynių atlošus ir galines jų dalis), suderinimo (OL L 87, 2000 4 8, p. 22)


IV PRIEDAS

SĄVEIKĄ UŽTIKRINANČIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES SPECIFIKACIJOMS IR TINKAMUMO NAUDOTI

EB DEKLARACIJOS

1.   Atitiktis specifikacijoms

Procedūras, pagal kurias įvertinama sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių (įskaitant pakelės įrangą ir sąsajas) atitiktis šiame sprendime išdėstytiems reikalavimams ir visoms susijusioms techninėms specifikacijoms, sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių, kurios bus naudojamos EERP teikti, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas pasirenka iš Sprendime Nr. 768/2008/EB pateiktų modulių. Tada jis parengia sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių atitikties techninėms sąlygoms EB deklaraciją, jei reikia iš paskelbtosios įstaigos gavęs patikrinimo sertifikatą.

Atsižvelgiant į atitikties vertinimo modulius, pasirinktus iš Sprendimo Nr. 768/2008/EB, į specifikacijų atitikties EB deklaraciją įtraukiamas paties gamintojo arba paskelbtosios įstaigos arba įstaigų atliktas atskirai apsvarstytų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių esminės atitikties nustatytoms sąlygoms įvertinimas.

2.   Tinkamumas naudoti (funkcinis paslaugos suderinamumas)

Sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių tinkamumas naudoti vertinamas remiantis eksploatuojamų sudedamųjų dalių (būdingai integruotų į EERP rinkliavos sistemą, priklausančią rinkliavos rinkėjui (-ams), kurio (-ių) teritorijoje nustatytą veikimo laiką vežiojama transporto priemonėje sumontuota įranga) veikimu arba naudojimu.

Kad tipą patikrintų eksploatavimo bandymu, kuriuo siekiama įrodyti eksploatuojamų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių funkcinį suderinamumą, gamintojas, EERP teikėjas arba įgaliotasis atstovas:

a)

tiesiogiai bendradarbiauja su rinkliavos rinkėju (-ais), kurio (-ų) teritorijoje vežiojama transporto priemonėje sumontuota įranga. Šiuo atveju

gamintojas, EERP teikėjas arba įgaliotasis atstovas:

1.

eksploatuoja vieną tipišką planuojamos produkcijos pavyzdį arba daugiau tokių pavyzdžių,

2.

stebi, kaip eksploatuojamos veikia sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, taikydamas procedūrą, dėl kurios sutarta su rinkliavos rinkėju (-ais) ir kurią tas (tie) rinkliavos rinkėjas (-ai) išnagrinėjo,

3.

rinkliavos rinkėjui (-ams) pateikia įrodymus, kad sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys atitinka visus to (tų) rinkliavos rinkėjo (-ų) nustatytus funkcinio suderinamumo reikalavimus,

4.

gavęs tinkamumo naudoti pažymėjimą, kurį išduoda rinkliavos rinkėjas (-ai), parengia tinkamumo naudoti deklaraciją. Į tinkamumo naudoti deklaraciją įtraukiamas rinkliavos rinkėjo (-ų) atliktas EERP sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių tinkamumo naudoti šio (šių) rinkliavos rinkėjo (-ų) EERP aplinkoje įvertinimas;

o rinkliavos rinkėjas (-ai):

1.

pritaria programai, pagal kurią tinkamumas tikrinimas sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių eksploatavimo bandymu,

2.

patvirtina jo (jų) rinkliavos teritorijose taikomą eksploatuojamų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių veikimo stebėjimo procedūrą ir atlieka specifinius patikrinimus,

3.

įvertina eksploatuojamų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių funkcinį suderinamumą su savo sistema,

4.

jei sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys veikia tinkamai, patvirtina jų tinkamumą naudoti savo rinkliavos teritorijose;

b)

arba kreipiasi į paskelbtąją įstaigą. Šiuo atveju

gamintojas, EERP teikėjas arba įgaliotasis atstovas:

1.

eksploatuoja vieną tipišką planuojamos produkcijos pavyzdį arba daugiau tokių pavyzdžių,

2.

laikydamasis (su susijusiais Sprendimo Nr. 768/2008/EB moduliais suderintos) procedūros, kurią patvirtino ir išnagrinėjo paskelbtoji įstaiga, stebi, kaip eksploatuojamos veikia sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys,

3.

paskelbtajai įstaigai pateikia įrodymus, kad sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, įskaitant tų dalių eksploatavimo bandymo rezultatus, atitinka visus šio sprendimo reikalavimus,

4.

gavęs paskelbtosios įstaigos išduodamą tinkamumo naudoti sertifikatą, parengia tinkamumo naudoti EB deklaraciją. Į tinkamumo naudoti EB deklaraciją įtraukiamas paskelbtosios įstaigos įvertinimas (nuomonė), ar pagal tikrintinas (ypač funkcinio pobūdžio) technines specifikacijas EERP sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, apsvarstytos atsižvelgiant į pasirinktojo (-ųjų) rinkliavos rinkėjo (-ų) EERP aplinką, visų pirma į su sąsajomis susijusius atvejus, yra tinkamos naudoti;

o paskelbtoji įstaiga:

1.

atsižvelgia į atitikties specifikacijoms deklaraciją. Todėl atliekant sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių eksploatavimo bandymą, į atitikties deklaraciją įtrauktos tipo specifikacijos dar kartą nevertinamos, nebent yra įrodymų, kad patiriamos funkcinio nesuderinamumo problemos susijusios su tokiomis specifikacijomis,

2.

organizuoja bendradarbiavimą su gamintojo pasirinktu (-ais) rinkliavos rinkėju (-ais),

3.

tikrina techninius dokumentus ir programą, pagal kurią tinkamumas tikrinimas sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių eksploatavimo bandymu,

4.

patvirtina procedūrą, pagal kurią stebimas eksploatuojamų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių veikimas, ir vykdo specifinį stebėjimą,

5.

įvertina eksploatuojamų sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių funkcinį suderinamumą su rinkliavos rinkėjo (-ų) sistemomis ir veiklos procesais,

6.

jei sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys veikia tinkamai, išduoda tinkamumo naudoti sertifikatą,

7.

jei sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys tinkamai neveikia, parengia aiškinamąją ataskaitą. Ataskaitoje taip pat apsvarstoma, kokių problemų gali kilti dėl rinkliavos rinkėjo sistemų ir procesų neatitikties susijusiems standartams ir techninėms specifikacijoms. Prireikus ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, kaip problemas išspręsti.

3.   EB deklaracijų turinys

Atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti EB deklaracijoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta data, jie turi būti pasirašyti.

Ta pačia kalba kaip instrukcijos parengtose deklaracijose turi būti:

a)

nuorodos į direktyvą,

b)

gamintojo, EERP teikėjo arba Bendrijoje įsisteigusio įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (nurodomas prekybinis pavadinimas ir visas adresas, įgaliotojo atstovo atveju taip pat nurodomas gamintojo arba konstruktoriaus prekybinis pavadinimas),

c)

sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių aprašymas (modelis, tipas, variantas ir t. t.),

d)

procedūros, kurios laikytasi, kad būtų deklaruota atitiktis specifikacijoms arba tinkamumas naudoti, aprašymas,

e)

visi susiję reikalavimai, kuriuos atitinka sąveiką užtikrinančios sudedamosios dalys, ir ypač jų naudojimo sąlygos,

f)

prireikus rinkliavos rinkėjo (-ų) ir (arba) paskelbtosios (-ųjų) įstaigos (-ų), dalyvavusios vykdant atitikties techninėms specifikacijoms arba tinkamumo naudoti procedūrą, pavadinimas ir adresas,

g)

prireikus nuoroda į technines specifikacijas,

h)

pasirašiusiojo asmens, įgalioto įsipareigoti gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo vardu, asmens tapatybės duomenys.


V PRIEDAS

BŪTINIAUSI KRITERIJAI, Į KURIUOS VALSTYBĖS NARĖS TURI ATSIŽVELGTI SKIRDAMOS PASKELBTĄSIAS ĮSTAIGAS

a)

Įstaiga akredituota pagal EN 45000 standartų seriją.

b)

Įstaiga ir už patikrinimus atsakingi darbuotojai patikrinimus turi atlikti su kuo didžiausiu profesiniu sąžiningumu ir kuo didžiausia technine kompetencija ir turi būti laisvi nuo bet kokio asmenų ar grupių, kuriuos gali paveikti patikrinimų rezultatai, spaudimo ir paskatos, ypač finansinės, galinčios paveikti jų sprendimus arba jų atliekamo tikrinimo rezultatus.

c)

Įstaiga, jos direktorius ir už patikrinimų atlikimą arba priežiūrą atsakingi darbuotojai negali nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su sąveiką užtikrinančių sudedamųjų dalių projektavimu, gamyba, realizavimu, technine priežiūra ar naudojimu. Tai nepanaikina galimybės gamintojui arba konstruktoriui ir tai įstaigai keistis technine informacija.

d)

Įstaiga turi turėti priemones, būtinas su patikrinimais susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, arba tokios priemonės jai turi būti pasiekiamos.

e)

Už patikrinimus atsakingi darbuotojai privalo:

turėti tinkamą techninį ir profesinį pasirengimą,

turėti pakankamai žinių apie patikrinimų, kuriuos atlieka, reikalavimus ir pakankamą tokių patikrinimų praktiką,

sugebėti parengti sertifikatus, dokumentus ir ataskaitas, kurie yra oficialūs atliktų tikrinimų dokumentai.

f)

Turi būti užtikrintas už patikrinimus atsakingų darbuotojų nepriklausomumas. Jokiems pareigūnams neturi būti atlyginama pagal atliktų patikrinimų skaičių ar tų patikrinimų rezultatus.

g)

Įstaiga turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, nebent pagal nacionalinę teisę tą atsakomybę draudžia valstybė arba valstybė narė pati atlieka tuos patikrinimus.

h)

Įstaigos darbuotojai privalo saugoti profesines paslaptis dėl visko, ką sužino atlikdami savo pareigas (išskyrus kompetentingas administracines institucijas valstybėje, kurioje jie tas pareigas atlieka) pagal Direktyvą 2004/52/EB ir šį sprendimą arba bet kurią nacionalinio teisės akto, kuriuo įgyvendinama ta direktyva, nuostatą.


VI PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMO PARAMETRAI

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.

Transporto priemonių klasifikavimo parametrų visuma, naudojama EERP teikti, neriboja rinkliavos rinkėjų galimybių rinktis tarifų sistemas. EERP teikiama lanksčiai, kad klasifikavimo parametrai būtų plėtojami pagal numatomus ateities poreikius.

1.2.

Rinkliavos rinkėjas pagal 19 straipsnio nuostatas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki susiejimo taikymo praneša, kaip kiekvienoje tarifų sistemoje, taikomoje rinkliavos teritorijoje, už kurią jis atsako, naudojami transporto priemonių klasifikavimo parametrai susiję su transporto priemonių tarifų kategorijomis.

1.3.

Pagal 19 straipsnio nuostatas rinkliavos rinkėjas paskelbia, kaip jo naudojamos transporto priemonių tarifų kategorijos susijusios su kiekvienos jo tarifų sistemos, taikomos rinkliavos teritorijoje, už kurią jis atsako, tarifų struktūra.

2.   Transporto priemonių klasifikavimo parametrai

2.1.

Nepažeisdamas šio priedo Bendrųjų nuostatų 1.1 dalies, rinkliavos rinkėjas transporto priemonių klasifikavimo parametrais gali laikyti:

a)

bet kurį išmatuojamą transporto priemonės parametrą, kurį gali tiksliai išmatuoti savo pakelės įranga,

b)

bet kurį transporto priemonės parametrą, patvirtintą standartuose EN 15509 bei ETSI ES 200674-1 ir su pastaruoju standartu susijusiose protokolo įdiegimo techninėse ataskaitose,

c)

transporto priemonės registracijos dokumentuose (1) privalomus ir CEN ISO/TS24534 sunormintus transporto priemonės parametrus,

d)

rinkliavos sistemose dabar naudojamus kintamuosius transporto priemonių klasifikavimo parametrus, pavyzdžiui, ašių skaičių (įskaitant pakeliamąsias ašis), prikabintą priekabą ir kt.,

e)

tokius su aplinka susijusius parametrus:

transporto priemonės emisijos klasę, t. y. jos aplinkosauginę kategoriją pagal Tarybos direktyvą 88/77/EEB (2) ir Europos Parlemento ir Tarybos direktyvą 2006/38/EB (3),

su CO2 susijusį suderintąjį kriterijų, pavyzdžiui, suderintąjį Bendrijos kodą V.7 transporto priemonės registracijos dokumentuose.

2.2.

Rinkliavos teritorijoje vežiojama transporto priemonėje sumontuota įranga įmanoma rinkliavos rinkėjo rinkliavos deklaracijų kontrolės įrangai perduoti savo transporto priemonės klasifikavimo parametrus ir transporto priemonėje sumontuoto bloko būsenos informaciją.

3.   Nauji transporto priemonių klasifikavimo parametrai

Jei rinkliavos rinkėjas ketina nustatyti naujus transporto priemonių klasifikavimo parametrus, valstybė narė, kurioje tas rinkliavos rinkėjas registruotas, apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisija perduoda klausimą svarstyti Elektroninės rinkliavos komitetui, numatytam Direktyvos 2004/52/EB 5 straipsnio 1 dalyje, ir pateikia savo nuomonę per šešis mėnesius, laikydamasi Direktyvos 2004/52/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

4.   Naujos tarifų sistemos

4.1.

Jei nauja tarifų sistema pagrįsta bent vienoje EERP teritorijoje taikomais transporto priemonių klasifikavimo parametrais, su naująja tarifų sistema EERP teikėjai pradeda dirbti nuo jos įsigaliojimo dienos.

4.2.

Jei naujoje tarifų sistemoje nustatytas vienas arba daugiau naujų transporto priemonių klasifikavimo parametrų, laikomasi 3 punkte nurodytos procedūros.


(1)  1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

(2)  1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 33).

(3)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/38/EB, dalies keičianti Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 157, 2006 6 9, p. 8).


13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 12 d.

iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatas, taikomas tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7637)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/751/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo VI priedo 4 skyriaus B skirsnio f dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktu Bulgarijai buvo suteikti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos tam tikros pieno perdirbimo įmonės turėjo užtikrinti, kad laikomasi 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), nuostatų.

(2)

Bulgarija pateikė garantijas, kad dvidešimt keturios pieno perdirbimo įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktus. Septyniolikai iš šių įmonių leidžiama priimti ir neatskyrus perdirbti ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį žalią pieną. Todėl jos turėtų būti įtrauktos į VI priedo priedėlio I skyriuje pateiktą sąrašą. Viena I skyriaus sąraše esanti pieno perdirbimo įmonė perdirbs tik ES reikalavimus atitinkantį žalią pieną ir dėl to bus laikoma ES patvirtinta pieno perdirbimo įmone. Todėl šią įmonę reikėtų išbraukti iš VI priedo priedėlio I skyriaus sąrašo. Dvi pieno perdirbimo įmonės, šiuo metu įtrauktos į II skyriaus sąrašą, perdirbs tik ES reikalavimus atitinkantį žalią pieną. Todėl šias įmones reikėtų išbraukti iš VI priedo priedėlio II skyriaus sąrašo.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlį.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlis iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


PRIEDAS

Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1.

Į I skyrių įtraukiami šie įrašai:

„Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

48

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

49

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

50

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

51

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

52

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

53

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

54

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

55

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

56

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

57

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

58

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

59

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

60

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

61

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman,

ul. „P. Slaveikov“ 19

62

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

63

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

64

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65“

2.

I skyriuje išbraukiamas šis įrašas:

„Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

15

BG 161 2013

„Polidey-2“ OOD

s. Domlyan“

3.

II skyriuje išbraukiami šie įrašai:

„Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

5

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv

bul. „Dunav“ 3

11

BG 2712014

„Stars kampani“ OOD

gr. Shumen

ul. „Trakiyska“ 3“


13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 12 d.

kuriuo leidžiama tiekti rinkai antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7647)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2009/752/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. rugsėjo 29 d. bendrovė Neptune Technologies & Bioressources Inc. kompetentingoms Suomijos valdžios institucijoms pateikė prašymą pateikti rinkai antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį.

(2)

2007 m. sausio 29 d. kompetentinga Suomijos maisto produktų vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje ji daro išvadą, kad galima pritarti antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstrakto naudojimui kaip maisto sudedamosios dalies.

(3)

2007 m. vasario 19 d. Komisija persiuntė pirminio vertinimo ataskaitą visoms valstybėms narėms.

(4)

Per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą 60 dienų laikotarpį, remiantis ta nuostata buvo pateikta pagrįstų prieštaravimų dėl šio produkto tiekimo rinkai.

(5)

Todėl 2008 m. sausio 31 d. konsultuotasi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST).

(6)

Dietinių produktų, mitybos ir alergologijos specialistų grupės nuomonėje, parengtoje pagal Komisijos prašymą dėl antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstrakto naudojimo kaip maisto sudedamosios dalies saugos, grupė priėjo išvadą, kad antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstrakto naudojimas siūlomomis sąlygomis yra saugus.

(7)

Remiantis pirminio vertinimo ataskaita nustatyta, kad antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktas atitinka minėto reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kaip nurodyta I priede, antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktas gali būti pateiktas Bendrijos rinkai kaip nauja maisto sudedamoji dalis, skirta naudoti II priede nurodytai paskirčiai ir neviršijant tame priede nustatyto didžiausio leidžiamo kiekio.

2 straipsnis

Pavadinimas „vėžiagyvio antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktas“ nurodomas ženklinant jo turinčius maisto produktus arba tokių produktų sudedamųjų dalių sąraše.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225 Promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Quebec, H7T 0B3, Kanada.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.


I PRIEDAS

ANTARKTINIO KRILIO EUPHAUSIA SUPERBA LIPIDŲ EKSTRAKTO SPECIFIKACIJA

Apibūdinimas

Kad būtų gautas antarktinio krilio Euphausia superba lipidų ekstraktas, stipriai užšaldytas antarktinis krilis susmulkinamas ir atliekama ekstrakcija veikiant acetonu. Baltymai ir krilio medžiaga pašalinama iš lipidų ekstrakto filtravimo būdu. Acetonas ir likęs vanduo pašalinami išgarinant.

Tyrimas

Specifikacija

Hidrolizės skaičius

Ne daugiau kaip 185 mg KOH/g

Peroksidų skaičius (PV)

Ne daugiau kaip 0,2 meq O2/kg aliejaus

Drėgnis ir lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,9 %

Fosfolipidai

Ne daugiau kaip 50 %

Riebalų rūgščių transizomerai

Ne daugiau kaip 1 %

EPA (eikozapentaeno rūgštis)

Ne mažiau kaip 15 %

DHA (dokozaheksaenono rūgštis)

Ne mažiau kaip 7 %


II PRIEDAS

ANTARKTINIO KRILIO EUPHAUSIA SUPERBA LIPIDŲ EKSTRAKTO PASKIRTIS

Produktų, kuriose naudojamas, grupės

Didžiausias leidžiamas mišrus DHA ir EPA kiekis

Pieno produktai, išskyrus gėrimus pieno pagrindu

200 mg/100 g arba sūrio produktams – 600 mg/100 g

Pieno pakaitai, išskyrus gėrimus

200 mg/100 g arba sūrio produktų pakaitams – 600 mg/100 g

Tepieji riebalai ir padažai

600 mg/100 g

Pusryčių dribsniai

500 mg/100 g

Maisto papildai

200 mg paros dozėje, rekomenduojamoje gamintojo

Specialios medicininės paskirties maisto produktai

Laikantis konkrečių asmens, kuriam skirtas produktas, mitybos reikalavimų

Maisto produktai, skirti svorį mažinančioms sumažinto energijos kiekio dietoms

200 mg pakaitiniame maiste


13.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/1013/EB, suteikiantį Vokietijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7703)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2009/753/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač į jos III priedo 2 punkto trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Jei valstybė narė vienam hektarui numato per metus panaudoti kitokį mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 punkto antros pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte, šis kiekis turi būti nustatytas toks, kad netrukdytų siekti tos Direktyvos 1 straipsnyje nurodytų tikslų ir būtų pagrįstas objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, šiuo atveju – ilgu pasėlių vegetaciniu laikotarpiu ir didelį azoto kiekį įsisavinančiais pasėliais.

(2)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisija priėmė Sprendimą 2006/1013/EB (2), kuriuo leido, vykdant 2006–2009 m. Vokietijos veiksmų programą, tam tikrų ūkių intensyvaus naudojimo pievų laukuose naudoti 230 kg azoto turinčio gyvulių mėšlo vienam hektarui per metus. Tačiau šių ūkių pasėliuose gyvulių mėšle esančio azoto negali būti naudojama daugiau kaip 170 kg azoto vienam hektarui per metus.

(3)

2009 m. vasario 20 d. Vokietija paprašė pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą.

(4)

Remiantis 2007–2008 m. pateiktomis paraiškomis apskaičiuota, kad nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti prašys apytiksliai 700 ūkių, o tai atitinka 16 000 ha žemės Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Badeno-Viurtembergo ir Bavarijos regionuose.

(5)

Gali būti laikoma, kad Vokietijos teisės aktai, kuriais Direktyva 91/676/EEB perkelta į nacionalinę teisę, atitinka Direktyvą 91/676/EEB, o jų nuostatos taip pat taikomos nukrypti leidžiančiai nuostatai.

(6)

Pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 5 dalį Vokietija veiksmų programą vykdo visoje savo teritorijoje. 2010–2013 m. veiksmų programa yra 2006 m. sausio 10 d. Potvarkio dėl trąšų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 6 d., dalis.

(7)

Remiantis vandens kokybės duomenimis, kuriuos Vokietija pateikė su ketvirtąją Nitratų direktyvos 2004–2007 m. įgyvendinimo ataskaita, palyginti su 1991–1994 m. laikotarpiu, 85 % stebėjimo stočių išmatuota mažesnė nitratų koncentracija paviršiniame vandenyje, o 10 % stebėjimo stočių nitratų koncentracija nepasikeitė. Specialiai žemės ūkio kilmės nitratams stebėti sukurto tinklo duomenimis apie gruntinius vandenis, palyginti su 1991–1994 m. laikotarpiu, koncentracija sumažėjo 55 % stebėjimo stočių ir nepasikeitė 19 % stebėjimo stočių. Išnagrinėjus tų rajonų, kuriuose taikoma nukrypti leidžianti nuostata, duomenis, nustatyta, kad nitratų koncentracija gerokai nepadidėjo.

(8)

Iki 2007 m. vidutinis 1991–1994 m. laikotarpio azoto perteklius sumažėjo nuo 120 kg N/ha iki 94 kg N/ha. Per tą patį laikotarpį naudojamo mėšlo azoto sumažėjo nuo 88 kg N/ha iki 76 kg N/ha.

(9)

Vokietijos pateiktų patvirtinamųjų dokumentų duomenimis, siūlomas intensyvaus naudojimo pievų laukams skirtas 230 kg azoto turintis gyvulių mėšlo kiekis vienam hektarui per metus yra pagrįstas objektyviais kriterijais – ilgu vegetaciniu periodu ir pasėliais, kurie įsisavina didelį azoto kiekį.

(10)

Išnagrinėjusi prašymą ir atsižvelgusi į patirtį, įgytą taikant Sprendime 2006/1013/EB numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija mano, kad pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą nebus trukdoma siekti Direktyvos 91/676/EEB tikslų, jei bus laikomasi tokių pačių griežtų sąlygų, kokios nustatytos Sprendimu 2006/1013/EB.

(11)

Sprendimas 2006/1013/EB netenka galios 2009 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti, kad atitinkamiems ūkininkams būtų naudinga taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą, jo galiojimą reikia pratęsti.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsniu įkurto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/1013/EB 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas, vykdant Vokietijos veiksmų programą (2006 m. sausio 10 d. Potvarkis dėl trąšų), taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(2)  OL L 382, 2006 12 28, p. 1.