ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.259.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 259

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 917/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 918/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–2010 prekybos metais

3

 

 

2009 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 919/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 915/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. spalio 1 d.

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/100/EB dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo ( 1 )

8

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/109/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB bei Direktyvos 2005/56/EB nuostatas dėl ataskaitų bei dokumentų rengimo ir teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/730/EB

 

*

2008 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 11/2007, kurią Italija suteikė bendrovei Ottana Energia S.r.l. (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3117)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 917/2009

2009 m. spalio 1 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 918/2009

2009 m. spalio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–2010 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2009–2010 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–2010 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2009 9 25, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. spalio 2 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 919/2009

2009 m. spalio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 915/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. spalio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 915/2009 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2009 m. spalio 1 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 915/2009 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 915/2009 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 915/2009 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. spalio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 258, 2009 10 1, p. 6.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. spalio 2 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

17,20

vidutinės kokybės

27,20

žemos kokybės

47,20

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

74,12

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

32,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

32,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

74,12


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

30.9.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

137,25

88,56

FOB kaina JAV

115,58

105,58

85,58

58,97

Meksikos įlankos priedas

18,38

Didžiųjų ežerų priedas

10,11

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

17,59 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

24,24 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


DIREKTYVOS

2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/8


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/100/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/135/EEB dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (3) buvo iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusis pripažinimas turėtų būti įgyvendintas siekiant, kad Bendrijoje būtų gerinamas laivybos vidaus vandenimis saugumas.

(3)

Būtina nustatyti, kokioms aplinkybėms esant ir kokiomis sąlygomis valstybės narės gali neleisti laivui plaukti toliau.

(4)

Būtina, kad šioje direktyvoje numatytos priemonės tebegaliotų tiems laivams, kuriems nėra taikoma 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams (5).

(5)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Laikantis Direktyvos 2006/87/EB 21 straipsnio, ši direktyva taikoma vidaus vandenų laivams, naudojamiems prekėms vežti, kurių dedveitas yra 20 tonų ar daugiau:

a)

kurių ilgis mažiau nei 20 metrų; arba

b)

kurių ilgio (L), pločio (B) ir grimzlės (T) sandauga yra mažiau nei 100 m3.

Ši direktyva neturi riboti nuostatų, išdėstytų reglamente dėl laivybos Reino upe tikrinimo ir Susitarime dėl pavojingų prekių vežimo Reino upe (ADNR).

2 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato reikalingas privalomas procedūras išduodant laivo tinkamumo plaukioti liudijimus.

Tačiau valstybė narė šios direktyvos gali netaikyti laivams, kurie neišplaukia iš jos teritorijos vidaus vandenyse esančių kelių.

2.   Laivo tinkamumo plaukioti liudijimus išduoda valstybė narė, kurioje laivas yra įregistruotas arba kurioje yra laivo įregistravimo uostas, o jei aplinkybės yra kitos – valstybė narė, kurioje yra laivo savininko nuolatinė gyvenamoji vieta. Kiekviena valstybė narė gali prašyti kitos valstybės narės išduoti tinkamumo plaukioti liudijimus laivams, kuriuos naudoja pirmosios valstybės narės nacionaliniai subjektai. Valstybės narės savo įgaliojimus gali perduoti patvirtintoms institucijoms.

3.   Laivo tinkamumo plaukioti liudijimai turi būti užpildomi viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų; juose turi būti pateikiama bent jau I priede nurodyta informacija bei naudojama šiame priede nurodyta numeravimo sistema.

3 straipsnis

1.   Pagal 3–6 dalis kiekviena valstybė narė pripažįsta nacionalinių vandenų kelių laivybai laivų tinkamumo plaukioti liudijimus, išduotus kitos valstybės narės pagal 2 straipsnį tuo pačiu pagrindu, tarsi liudijimus būtų išdavusi pati valstybė narė.

2.   1 dalis taikoma tik tuomet, jeigu liudijimas buvo išduotas arba paskutinį kartą prieš tai pratęstas ne vėliau kaip prieš 5 metus ir jo galiojimo laikas nepasibaigęs.

Liudijimas, išduotas pagal reglamentą dėl laivybos Reino upe tikrinimo, laikomas įrodymu, kaip apibrėžta 3 ir 5 dalyse per visą liudijimo galiojimo trukmę.

3.   Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų laikomasi reglamente dėl laivybos Reino upe išdėstytų techninių sąlygų. Jos gali reikalauti 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto liudijimo kaip įrodymo, kad laikomasi techninių sąlygų.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad laivai, vežantys pavojingas prekes, kaip apibrėžta ADNR, atitiktų reikalavimus, išdėstytus tame susitarime. Kaip įrodymo, kad šių reikalavimų yra laikomasi, jos gali reikalauti, jog būtų parengtas tame susitarime numatytas oficialus leidimas.

5.   Laivams, atitinkantiems reikalavimus, išdėstytus reglamente dėl laivybos Reino upe tikrinimo, turi būti leidžiama plaukioti visais Bendrijos vidaus vandenų keliais. Įrodymu, patvirtinančiu, kad šių reikalavimų yra laikomasi, gali būti 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas liudijimas.

Pavojingų prekių vežimo ypatingų sąlygų laikomasi visuose Bendrijos vandenų keliuose, jeigu laivai atitinka ADNR reikalavimus. Būtiną įrodymą, kad laikomasi sąlygų, gali atstoti 4 dalyje nurodytas oficialus leidimas.

6.   Valstybės narės gali reikalauti, kad jūrų keliuose būtų laikomasi papildomų sąlygų, lygiaverčių toms, kurios keliamos pačių valstybių narių laivams. Valstybės narės Komisijai praneša apie savo jūrų kelius, kurių sąrašą parengia Komisija, remdamasi informacija, kurią Komisijai pateikia valstybės narės.

4 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė gali panaikinti laivo tinkamumo plaukioti liudijimą, kurį buvo išdavusi.

2.   Kiekviena valstybė narė gali neleisti laivui plaukti toliau, jeigu patikrinus nustatoma, kad laivo būklė akivaizdžiai kelia pavojų jo aplinkai, kol defektai nebus pašalinti. Ši valstybė narė gali tai padaryti ir tuomet, jeigu patikrinus nustatoma, kad laivas arba laivo įrengimai neatitinka laivo tinkamumo plaukioti liudijimo arba kitų dokumentų, nurodytų 3 straipsnyje, reikalavimų.

3.   Kiekviena valstybė narė, neleidusi laivui plaukti toliau ar pareiškusi, kad ketina taip padaryti, jeigu defektai nebus pašalinti, praneša valstybės narės, kurioje buvo išduotas laivo tinkamumo plaukioti liudijimas ar kitas 3 straipsnyje nurodytas dokumentas, kompetentingoms institucijoms apie priežastis, kuriomis grindžia priimtą sprendimą ar ketina jį priimti.

4.   Dėl kiekvieno sprendimo, priimto laikantis nuostatų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą, neleisti laivui plaukti toliau nurodomos išsamios priežastys, kuriomis tokie sprendimai buvo grindžiami. Apie sprendimą turi būti pranešama suinteresuotai šaliai, kartu nurodant apie teisių gynimo priemonių galimybes, kuriomis suinteresuota šalis gali naudotis pagal valstybėje narėje galiojančius įstatymus, bei apie nustatytą laiko tarpą, skirtą tomis teisių gynimo priemonėmis pasinaudoti.

5 straipsnis

Direktyva 76/135/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva, nurodyta II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 47.

(2)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 21, 1976 1 29, p. 10.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  OL L 389, 2006 12 30, p. 1.


I PRIEDAS

MINIMALI INFORMACIJA, PATEIKTINA LIUDIJIMUOSE

(nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje)

Informacija skirstoma į tris kategorijas:

I.

:

Privalomoji

:

be specialaus ženklo

II.

:

Reikalaujamoji, jeigu taikytina

:

(x)

III.

:

Naudinga, tačiau neprivaloma

:

(+)

1.

Valdžios įstaigos ar patvirtintos institucijos, išduodančios dokumentą, pavadinimas.

2.

a)

Dokumento pavadinimas

b)

(+) Dokumento numeris

3.

Valstybė, išduodanti dokumentą

4.

Laivo savininko vardas, pavardė ar pavadinimas ir jo nuolatinė buvimo vieta arba juridinis adresas

5.

Laivo pavadinimas

6.

(x) Laivo registravimo vieta ir registravimo numeris

7.

(x) Uostas, kuriame laivas įregistruotas

8.

(+) Laivo konstrukcijos tipas

9.

(+) Laivo panaudojimas

10.

Pagrindinės techninės laivo charakteristikos:

a)

gabaritinis ilgis (metrais)

b)

gabaritinis plotis (metrais)

c)

laivo korpuso dalis, esanti žemiau vaterlinijos, kai laivo grimzlė didžiausia (metrais)

11.

(x) Dedveitas (metrinėmis tonomis) arba tūrio vandentalpa (kubiniais metrais), kai laivo grimzlė yra didžiausia

12.

(x) Nugrimzdimo markės parodymai

13.

(x) Didžiausias leistinas keleivių skaičius

14.

(x) Bendra pagrindinių variklių galia (KW arba AJ)

15.

Mažiausias antvandeninio borto aukštis (centimetrais)

16.

a)

Deklaracija: pirmiau nurodytas laivas yra pripažįstamas tinkamu laivybai

b)

(x) Esant šioms sąlygoms

c)

(x) Nurodymai dėl laivybos apribojimų

17.

a)

Data, kada liudijimas nustoja galioti

b)

Data, kada liudijimas išduotas

18.

Valdžios įstaigos ar patvirtintos institucijos, išdavusios liudijimą, antspaudas ir parašas.


II PRIEDAS

A DALIS

Panaikinama direktyva ir jos pakeitimas

(nurodyta 5 straipsnyje)

Tarybos direktyva 76/135/EEB

(OL L 21, 1976 1 29, p. 10).

Tarybos direktyva 78/1016/EEB

(OL L 349, 1978 12 13, p. 31).

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 5 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

76/135/EEB

1977 m. sausio 19 d.

78/1016/EEB


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 76/135/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė ir a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

1 straipsnio b punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktai

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio antra pastraipa

2–4 straipsniai

2–4 straipsniai

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/109/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB bei Direktyvos 2005/56/EB nuostatas dėl ataskaitų bei dokumentų rengimo ir teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2007 m. kovo 8–9 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba pritarė, kad iki 2012 m. reikėtų 25 % sumažinti bendrovių patiriamą administracinę naštą siekiant padidinti bendrovių konkurencingumą Bendrijoje.

(2)

Bendrovių teisė pripažinta viena iš sričių, kurioje bendrovėms numatyta daug įpareigojimų teikti informaciją – kai kurie iš jų yra pasenę arba pernelyg dideli. Todėl derėtų peržiūrėti šiuos įpareigojimus ir, kai reikalinga, sumažinti bendrovių patiriamą administracinę naštą Bendrijoje iki minimumo, kuris būtinas apsaugoti kitų suinteresuotųjų asmenų interesus.

(3)

1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (3) ir 1978 m. spalio 9 d. Trečiosios Tarybos direktyvos 78/855/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių jungimo (4) taikymo sritis turėtų būti pakoreguota taip, kad atspindėtų pakeitimus Suomijos bendrovių teisėje.

(4)

Tam tikrais atvejais bendrovių ar kitos interneto svetainės yra alternatyva skelbimui per bendrovių registrus. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nurodyti tas kitas interneto svetaines, kuriose bendrovės galėtų nemokamai skelbti, pvz., verslo asociacijų ar prekybos rūmų interneto svetaines arba centrinę elektroninę bazę, nurodytą 1968 m. kovo 9 d. Pirmojoje Tarybos direktyvoje 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (5). Kai yra galimybė naudoti bendrovės interneto svetainę ar kitas interneto svetaines jungimo ir (arba) skaidymo sąlygų projektui ar kitiems dokumentams, kurie turi būti pateikti akcininkams ir kreditoriams proceso metu, paskelbti, turėtų būti suteiktos garantijos, susijusios su interneto svetainės apsauga ir dokumentų autentiškumu.

(5)

Atskleidimo reikalavimai, susiję su jungimo sąlygų, kai jungimas peržengia vienos valstybės ribas, projektu, atsižvelgiant į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (6), turėtų būti tokie patys, kaip ir reikalavimai, taikomi valstybės narės viduje vykdomiems jungimams ir skaidymams pagal Direktyvą 78/855/EEB ir 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 82/891/EEB, pagrįstą Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (7).

(6)

Valstybėms narėms turėtų būti leista numatyti, kad nebūtina laikytis išsamaus pranešimo ar informavimo reikalavimų, susijusių su bendrovių jungimu ar skaidymu, numatytų Direktyvos 78/855/EEB 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalies c punkte ir Šeštosios Tarybos direktyvos 82/891/EEB 7 straipsnyje ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte, jei visi jungime ar skaidyme dalyvaujančių bendrovių akcininkai sutinka, kad gali būti apsieita be tokio laikymosi.

(7)

Bet koks Direktyvų 78/855/EEB ir 82/891/EEB pakeitimas, kuriuo leidžiamas toks akcininkų sutikimas, turėtų nepažeisti besijungiančių ar besiskaidančių bendrovių kreditorių interesų apsaugos sistemų ir taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti reikalingos informacijos suteikimą tų bendrovių darbuotojams ir valstybės institucijoms, pvz., mokesčių institucijoms, kurios kontroliuoja bendrovių jungimą ar skaidymą pagal galiojančią Bendrijos teisę.

(8)

Nebūtina nustatyti reikalavimo rengti apskaitos ataskaitą, kai emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skelbia pusmečio finansines ataskaitas pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (8).

(9)

Nepriklausomo eksperto ataskaita, numatyta pagal Direktyvą 77/91/EEB, dažnai yra nereikalinga, kai nepriklausomo eksperto ataskaita, kuri skirta apsaugoti akcininkų ar kreditorių interesus, taip pat turi būti rengiama bendrovių jungimo ar skaidymo atveju. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę tokiais atvejais bendrovėms netaikyti reikalavimo teikti ataskaitas pagal Direktyvą 77/91/EEB arba numatyti, kad abi ataskaitas gali parengti tas pats ekspertas.

(10)

Patronuojančiųjų bendrovių ir jų dukterinių bendrovių jungimai turi mažesnį ekonominį poveikį akcininkams ir kreditoriams, kai patronuojanti bendrovė dukterinėje bendrovėje turi 90 % ar daugiau akcijų ir kitų vertybinių popierių, suteikiančių teisę balsuoti. Tas pats taikytina tam tikriems skaidymams, ypač kai bendrovės padalijamos į dvi naujas bendroves, priklausančias tiems patiems akcininkams proporcingai jų teisėms skaidomoje bendrovėje. Todėl tais atvejais reikalavimai teikti ataskaitas, nustatyti Direktyvose 78/855/EEB ir 82/891/EEB, turėtų būti sumažinti.

(11)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti administracinę naštą, ypač susijusią su Bendrijos įpareigojimais akcinėms bendrovėms skelbti ir rengti bei teikti dokumentus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto bei poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

(12)

Todėl Direktyvos 77/91/EEB, 78/855/EEB, 82/891/EEB ir 2005/56/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(13)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (9) 34 punktą valstybės narės raginamos dėl savo ir Bendrijos interesų parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir jas viešai paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 77/91/EEB pakeitimas

Direktyva 77/91/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 1 dalies keturiolikta įtrauka pakeičiama taip:

„—

Suomijoje: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“;

2.

10 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio naujos bendrovės kūrimui jungimo arba skaidymo būdu, kai nepriklausomas ekspertas parengia jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą.

Kai valstybės narės nusprendžia taikyti šį straipsnį pirmoje pastraipoje minimais atvejais, jos gali nustatyti, kad ataskaitą pagal šį straipsnį ir nepriklausomo eksperto rengiamą jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą gali rengti tas pats ekspertas arba ekspertai.“;

3.

27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 2 dalies, jei pasirašytasis kapitalas didinamas tam, kad bendrovės galėtų susijungti, susiskaidyti arba viešai siūlyti akcijas parduoti ar keisti, kad būtų galima sumokėti bendrovės, kurią įsigyja kita bendrovė, kuri yra suskaidoma arba kurios akcijos viešai siūlomos parduoti ar keisti, akcininkams.

Tačiau jungimo arba skaidymo atveju valstybės narės taiko pirmą pastraipą tik tuomet, kai nepriklausomas ekspertas parengia jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą.

Kai valstybės narės nusprendžia taikyti 2 dalį jungimo arba skaidymo atveju, jos gali nustatyti, kad ataskaitą pagal šį straipsnį ir nepriklausomo eksperto rengiamą jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą gali rengti tas pats ekspertas arba ekspertai.“

2 straipsnis

Direktyvos 78/855/EEB pakeitimas

Direktyva 78/855/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 1 dalies keturiolikta įtrauka pakeičiama taip:

„—

Suomijoje: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“;

2.

6 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnyje numatytas reikalavimas skelbti netaikomas nė vienai iš besijungiančių bendrovių, jeigu tęstinį laikotarpį, prasidedantį likus bent vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl jungimo sąlygų projekto, dienos ir pasibaigiantį ne anksčiau nei baigiasi minėtas susirinkimas, bendrovė viešai ir nemokamai skelbia šį jungimo sąlygų projektą savo interneto svetainėje. Valstybės narės nenumato reikalavimų, kaip turi būti naudojamasi šia lengvata, ir jos nesuvaržo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti interneto svetainės saugumą ir dokumentų autentiškumą, ir jos gali nustatyti tik tokius reikalavimus arba suvaržymus, kurie yra proporcingi siekiant tų tikslų.

Nukrypdamos nuo antros pastraipos, valstybės narės gali reikalauti, kad būtų skelbiama centrinėje elektroninėje bazėje, kaip nurodyta Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Valstybės narės gali pasirinkti reikalauti, kad būtų skelbiama bet kurioje kitoje jų tam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Jeigu valstybės narės pasinaudoja viena iš tų galimybių, jos užtikrina, kad iš bendrovių nebūtų reikalaujama specialaus mokesčio už tokį skelbimą.

Tuo atveju, jeigu skelbiama ne centrinėje elektroninėje bazėje, o kitoje interneto svetainėje, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos centrinėje elektroninėje bazėje skelbiama nuoroda, suteikianti prieigą prie minėtos interneto svetainės. Toje nuorodoje turi būti nurodyta jungimo projekto paskelbimo interneto svetainėje data ir užtikrinama galimybė visiems šia nuoroda naudotis nemokamai. Iš bendrovių nereikalaujama specialaus mokesčio už tokios nuorodos skelbimą.

Trečioje ir ketvirtoje pastraipose numatytas draudimas nustatyti specialų mokestį bendrovėms už skelbimą neturi poveikio valstybių narių galimybei įpareigoti bendroves atlyginti išlaidas, susijusias su centrine elektronine baze.

Valstybės narės gali reikalauti, kad bendrovės tam tikram laikotarpiui po visuotinio susirinkimo išlaikytų informaciją savo interneto svetainėse arba, kai taikoma, centrinėje elektroninėje bazėje ar kitoje valstybės narės šiam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės arba centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.“;

3.

8 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos b punktą, taikomos 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.“;

4.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Kiekvienos iš besijungiančių bendrovių administravimo arba valdymo organai parengia detalią ataskaitą raštu, paaiškinančią bendrovių jungimo sąlygų projektą, ir pateikia teisinį bei ekonominį tų sąlygų, o ypač akcijų keitimo santykio, pagrindimą.

Toje ataskaitoje taip pat aprašomi bet kokie kilę ypatingi vertinimo sunkumai.

2.   Kiekvienos iš besijungiančių bendrovių administravimo arba valdymo organai informuoja savo bendrovės visuotinį susirinkimą ir kitų besijungiančių bendrovių administravimo arba valdymo organus taip, kad šie galėtų atitinkamai informuoti savo bendrovių visuotinius susirinkimus apie bet kokius esminius turto ir įsipareigojimų pokyčius, įvykusius nuo dienos, kai buvo parengtas jungimo sąlygų projektas, iki bendrovės visuotinio susirinkimo, kuriame sprendžiama dėl jungimo sąlygų projekto, dienos.

3.   Valstybės narės gali numatyti, kad 1 dalyje nurodytos ataskaitos ir (arba) 2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nebūtina, jei visi kiekvienos iš besijungiančių bendrovių akcininkai ir kitų vertybinių popierių, suteikiančių balsavimo teisę, turėtojai su tuo sutinka.“;

5.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

kai taikoma, apskaitos ataskaita, parengta ne anksčiau kaip pirmąją trečio mėnesio iki nustatytos bendrovių jungimo sąlygų projekto datos dieną, jeigu paskutinės metinės finansinės ataskaitos yra už finansinius metus, kurie baigėsi daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki minėtos datos;

d)

kai taikoma, besijungiančių bendrovių administravimo arba valdymo organų ataskaitomis, numatytomis 9 straipsnyje;“;

ii)

pridedama ši pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos c punktą, apskaitos ataskaitos nereikalaujama, jei bendrovė skelbia pusmečio finansinę ataskaitą pagal Direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnį ir suteikia akcininkams galimybę su ja susipažinti pagal šią dalį. Be to, valstybės narės gali nustatyti, kad apskaitos ataskaitos nereikalaujama, jei visi kiekvienos iš besijungiančių bendrovių akcininkai ir kitų vertybinių popierių, suteikiančių balsavimo teisę, turėtojai su tuo sutinka.“;

b)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, tokios kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.“;

c)

pridedama ši dalis:

„4.   Bendrovei netaikomas reikalavimas leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu tęstinį laikotarpį, prasidedantį likus bent vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl jungimo sąlygų projekto, dienos ir pasibaigiantį ne anksčiau nei baigiasi minėtas susirinkimas, ji skelbia juos savo interneto svetainėje. Valstybės narės nenumato reikalavimų, kaip turi būti naudojamasi šia lengvata, ir jos nesuvaržo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti interneto svetainės saugumą ir dokumentų autentiškumą, ir jos gali nustatyti tik tokius reikalavimus arba suvaržymus, kurie yra proporcingi siekiant tų tikslų.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę šios dalies pirmoje pastraipoje minimu laikotarpiu atsisiųsti ir atsispausdinti 1 dalyje minimus dokumentus. Tačiau šiuo atveju valstybės narės gali numatyti, kad bendrovė turi suteikti galimybę akcininkams susipažinti su dokumentais savo registruotoje buveinėje.

Valstybės narės gali reikalauti, kad bendrovės išlaikytų informaciją savo interneto svetainėse tam tikrą nustatytą laikotarpį po visuotinio susirinkimo. Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.“;

6.

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tuo tikslu valstybių narių teisės aktuose turi būti numatyta bent tai, kad tokiems kreditoriams suteikiamos adekvačios apsaugos priemonės, kai dėl besijungiančių bendrovių finansinės padėties tokia apsauga yra būtina ir kai šie kreditoriai dar neturi tokios apsaugos.

Valstybės narės nustato 1 dalyje ir šios dalies pirmoje pastraipoje numatytos apsaugos sąlygas. Bet kuriuo atveju valstybės narės užtikrina, kad kreditoriams būtų leidžiama kreiptis į atitinkamą administracinę arba teisminę instituciją dėl adekvačių apsaugos priemonių, jeigu jie gali patikimai įrodyti, kad dėl jungimo kyla grėsmė jų reikalavimų įvykdymui ir kad iš bendrovės nebuvo gauta adekvačių apsaugos priemonių.“;

7.

23 straipsnio 4 dalis išbraukiama;

8.

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tokie veiksmai reglamentuojami II skyriaus nuostatomis.“;

b)

pridedamas šis sakinys:

„Tačiau valstybės narės nenustato reikalavimų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose, 9 ir 10 straipsniuose, 11 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose, 19 straipsnio 1 dalies b punkte, 20 ir 21 straipsniuose.“;

9.

25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Valstybės narės netaiko 7 straipsnio veiksmams, nurodytiems 24 straipsnyje, jeigu tenkinamos šios sąlygos:“;

b)

antrasis b punkto sakinys išbraukiamas;

c)

pridedama ši pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos b punktą taikomos 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.“;

10.

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Jei prijungimą vykdo bendrovė, turinti 90 % ar daugiau, bet ne visas įsigyjamos bendrovės ar įsigyjamų bendrovių akcijas ir kitus vertybinius popierius, suteikiančius balsavimo teisę įsigyjamos (-ų) bendrovės (-ių) visuotiniuose susirinkimuose, valstybės narės nereikalauja, kad įsigyjančios bendrovės visuotinis susirinkimas patvirtintų bendrovių jungimą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

bent mėnesį prieš a punkte nurodytą datą visiems įsigyjančios bendrovės akcininkams turi būti suteikta teisė susipažinti su 11 straipsnio 1 dalies a, b ir, jei taikoma, c, d ir e punktuose nurodytais dokumentais bendrovės registruotoje buveinėje;“;

c)

pridedama ši pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos b punktą taikomos 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.“;

11.

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Valstybės narės nenustato 9, 10 ir 11 straipsniuose išdėstytų reikalavimų jungimo, kaip apibrėžta 27 straipsnyje, atveju, jeigu tenkinamos šios sąlygos:“;

b)

c punktas papildomas šiais žodžiais:

„arba kreiptis į valstybės narės šiuo tikslu paskirtą administracinę instituciją.“;

c)

pridedama ši pastraipa:

„Valstybei narei nereikia taikyti pirmos dalies nuostatų, jei pagal tos valstybės narės teisės aktus įsigyjanti bendrovė, neskelbdama viešo išankstinio pasiūlymo dėl kontrolinio akcijų paketo įsigijimo, gali reikalauti, kad visi likusiųjų įsigyjamos (-mų) bendrovės (-ių) vertybinių popierių turėtojai prieš jungimą parduotų jai šiuos vertybinius popierius už teisingą kainą.“

3 straipsnis

Direktyvos 82/891/EEB pakeitimas

Direktyva 82/891/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnyje numatytas reikalavimas skelbti netaikomas nė vienai iš besiskaidančių bendrovių, jeigu tęstinį laikotarpį, prasidedantį likus bent vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl skaidymo sąlygų projekto, dienos ir pasibaigiantį ne anksčiau nei baigiasi minėtas susirinkimas, bendrovė viešai ir nemokamai skelbia šį skaidymo sąlygų projektą savo interneto svetainėje. Valstybės narės nenumato reikalavimų, kaip turi būti naudojamasi šia lengvata, ir jos nesuvaržo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti interneto svetainės saugumą ir dokumentų autentiškumą, ir jos gali nustatyti tik tokius reikalavimus arba suvaržymus, kurie yra proporcingi siekiant tų tikslų.

Nukrypdamos nuo antros pastraipos, valstybės narės gali reikalauti, kad būtų skelbiama centrinėje elektroninėje bazėje, kaip nurodyta Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Valstybės narės gali pasirinkti reikalauti, kad būtų skelbiama bet kurioje kitoje jų tam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Jeigu valstybės narės pasinaudoja viena iš tų galimybių, jos užtikrina, kad iš bendrovių nebūtų reikalaujama specialaus mokesčio už tokį skelbimą.

Tuo atveju, jeigu skelbiama ne centrinėje elektroninėje bazėje, o kitoje interneto svetainėje, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos centrinėje elektroninėje bazėje skelbiama nuoroda, suteikianti prieigą prie minėtos interneto svetainės. Toje nuorodoje turi būti nurodyta skaidymo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data ir užtikrinama galimybė visiems šia nuoroda naudotis nemokamai. Iš bendrovių nereikalaujama specialaus mokesčio už tokios nuorodos skelbimą.

Trečioje ir ketvirtoje pastraipose numatytas draudimas nustatyti specialų mokestį bendrovėms už skelbimą neturi poveikio valstybių narių galimybei įpareigoti bendroves atlyginti išlaidas, susijusias su centrine elektronine baze.

Valstybės narės gali reikalauti, kad bendrovės tam tikram laikotarpiui po visuotinio susirinkimo išlaikytų informaciją savo interneto svetainėse arba, kai taikoma, centrinėje elektroninėje bazėje ar kitoje valstybės narės šiam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės arba centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.“;

2.

6 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos b punktą taikomos 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.“;

3.

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kai taikoma, joje atskleidžiama informacija apie ataskaitos dėl nepiniginio įnašo parengimą įgyjančiosioms bendrovėms, kaip nurodyta Direktyvos 77/91/EEB 27 straipsnio 2 dalyje, ir apie registrą, kuriam pateikiama ši ataskaita.“;

4.

8 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

5.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

kai taikoma, apskaitos ataskaita, parengta ne anksčiau kaip pirmąją trečio mėnesio iki nustatytos skaidymo sąlygų projekto datos dieną, jeigu paskutinės metinės finansinės ataskaitos yra už finansinius metus, kurie baigėsi daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki minėtos datos;

d)

kai taikoma, besiskaidančių bendrovių administravimo arba valdymo organų ataskaitomis, numatytomis 7 straipsnio 1 dalyje;“;

ii)

pridedama ši pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos c punktą, apskaitos ataskaita nereikalinga, jei bendrovė skelbia pusmečio finansinę ataskaitą pagal Direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnį ir suteikia akcininkams galimybę su ja susipažinti pagal šią dalį.“;

b)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kai akcininkas sutinka, kad bendrovė naudotų elektronines informacijos perdavimo priemones, tokios kopijos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu.“;

c)

pridedama ši dalis:

„4.   Bendrovei netaikomas reikalavimas leisti susipažinti su 1 dalyje minimais dokumentais savo registruotoje buveinėje, jeigu tęstinį laikotarpį, prasidedantį likus bent vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl skaidymo sąlygų projekto, dienos ir pasibaigiantį ne anksčiau nei baigiasi minėtas susirinkimas, ji skelbia juos savo interneto svetainėje. Valstybės narės nenumato reikalavimų, kaip turi būti naudojamasi šia lengvata, ir jos nesuvaržo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti interneto svetainės saugumą ir dokumentų autentiškumą, ir jos gali nustatyti tik tokius reikalavimus arba suvaržymus, kurie yra proporcingi siekiant tų tikslų.

3 dalis netaikoma, jeigu interneto svetainė suteikia akcininkams galimybę šios dalies pirmoje pastraipoje minimu laikotarpiu atsisiųsti ir atsispausdinti 1 dalyje minimus dokumentus. Tačiau šiuo atveju valstybės narės gali numatyti, kad bendrovė turi suteikti galimybę akcininkams susipažinti su dokumentais savo registruotoje buveinėje.

Valstybės narės gali reikalauti, kad bendrovės tam tikrą laikotarpį po visuotinio susirinkimo išlaikytų informaciją savo interneto svetainėse. Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.“;

6.

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tuo tikslu valstybių narių teisės aktuose turi būti numatyta bent tai, kad tokiems kreditoriams užtikrinamos adekvačios apsaugos priemonės, jeigu besiskaidančios bendrovės ir bendrovės, kuriai pagal skaidymo sąlygų projektą perduodami įsipareigojimai, finansinė padėtis reikalauja tokios apsaugos ir jeigu šie kreditoriai dar neturi tokios apsaugos.

Valstybės narės nustato 1 dalyje ir šios dalies pirmoje pastraipoje numatytos apsaugos sąlygas. Bet kuriuo atveju valstybės narės užtikrina, kad kreditoriams būtų leidžiama kreiptis į atitinkamą administracinę arba teisminę instituciją dėl adekvačių apsaugos priemonių, jeigu jie gali patikimai įrodyti, kad dėl skaidymo kyla grėsmė jų reikalavimų įvykdymui ir kad iš bendrovės nebuvo gauta adekvačių apsaugos priemonių.“;

7.

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant 6 straipsnio, valstybės narės nereikalauja, kad besiskaidančios bendrovės visuotinis susirinkimas patvirtintų bendrovės skaidymą, jeigu visos įgyjančiosios bendrovės kartu turi visas besiskaidančios bendrovės akcijas ir kitus vertybinius popierius, suteikiančius balsavimo teisę besiskaidančios bendrovės visuotiniame susirinkime, ir yra tenkinamos šios sąlygos:“;

b)

antrasis b punkto sakinys išbraukiamas;

c)

c punktas išbraukiamas;

d)

pridedama ši pastraipa:

„Taikant pirmos pastraipos b punktą taikomos 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys ir 10 straipsnis.“;

8.

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis išbraukiama;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės netaiko 7 ir 8 straipsniuose bei 9 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose išdėstytų reikalavimų, jeigu akcijos kiekvienoje iš naujųjų bendrovių besiskaidančios bendrovės akcininkams yra paskirstomos proporcingai jų turimoms teisėms pagal turimą tos bendrovės kapitalo dalį.“

4 straipsnis

Direktyvos 2005/56/EB pakeitimas

Direktyva 2005/56/EB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnyje numatytas reikalavimas skelbti netaikomas nė vienai iš besijungiančių bendrovių, jeigu tęstinį laikotarpį, prasidedantį likus bent vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl bendro vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų projekto, dienos ir pasibaigiantį ne anksčiau nei baigiasi minėtas susirinkimas, bendrovė viešai ir nemokamai skelbia šį bendrą tokio jungimo sąlygų projektą savo interneto svetainėje. Valstybės narės nenumato reikalavimų, kaip turi būti naudojamasi šia lengvata, ir jos nesuvaržo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina norint užtikrinti interneto svetainės saugumą ir dokumentų autentiškumą, ir jos gali nustatyti tik tokius reikalavimus arba suvaržymus, kurie yra proporcingi siekiant tų tikslų.

Nukrypdamos nuo antros pastraipos, valstybės narės gali reikalauti, kad būtų skelbiama centrinėje elektroninėje bazėje, kaip nurodyta Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 4 dalyje. Valstybės narės gali pasirinkti reikalauti, kad būtų skelbiama bet kurioje kitoje jų tam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Jeigu valstybės narės pasinaudoja viena iš šių galimybių, jos užtikrina, kad iš bendrovių nebūtų reikalaujama specialaus mokesčio už tokį skelbimą.

Tuo atveju, jeigu skelbiama ne centrinėje elektroninėje bazėje, o kitoje interneto svetainėje, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki nustatytos visuotinio susirinkimo dienos centrinėje elektroninėje bazėje skelbiama nuoroda, suteikianti prieigą prie minėtos interneto svetainės. Toje nuorodoje turi būti nurodyta bendro vienos valstybės ribas peržengiančio jungimo sąlygų projekto paskelbimo interneto svetainėje data ir užtikrinama galimybė visiems šia nuoroda naudotis nemokamai. Iš bendrovių nereikalaujama specialaus mokesčio už tokios nuorodos skelbimą.

Trečioje ir ketvirtoje pastraipose numatytas draudimas nustatyti specialų mokestį bendrovėms už skelbimą neturi poveikio valstybių narių galimybei įpareigoti bendroves atlyginti išlaidas, susijusias su centrine elektronine baze.

Valstybės narės gali reikalauti, kad bendrovės tam tikrą laikotarpį po visuotinio susirinkimo išlaikytų informaciją savo interneto svetainėse arba, kai taikoma, centrinėje elektroninėje bazėje ar kitoje valstybės narės šiam tikslui numatytoje interneto svetainėje. Valstybės narės gali priimti nuostatas dėl pasekmių, atsirasiančių dėl prieigos prie interneto svetainės arba centrinės elektroninės bazės laikino trikdymo dėl techninių ar kitų priežasčių.“;

2.

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei vienos valstybės ribas peržengiantį jungimą įsigyjant vykdo bendrovė, turinti 90 % ar daugiau, bet ne visas įsigyjamos bendrovės ar įsigyjamų bendrovių dalis ir kitus vertybinius popierius, suteikiančius balsavimo teisę įsigyjamos (-ų) bendrovės (-ių) visuotiniuose susirinkimuose, pagal Direktyvą 78/855/EEB vieno ar kelių nepriklausomų ekspertų ataskaitų ir tyrimui būtinų dokumentų reikalaujama tiek, kiek to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, taikytiną įsigyjančiai bendrovei arba įsigyjamai (-oms) bendrovei (-ėms).“

5 straipsnis

Peržiūra

Praėjus penkeriems metams nuo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos, Komisija peržiūri šia direktyva keičiamų arba papildomų Direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB, 82/891/EEB ir 2005/56/EB nuostatų veikimą ir ypač jų poveikį mažinant bendrovėms tenkančią administracinę naštą, atsižvelgdama į jų taikymo metu įgytą patirtį, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, jei reikia, su minėtų direktyvų tolesnių pakeitimų pasiūlymais.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2011 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, tvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  2009 m. vasario 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 26, 1977 1 31, p. 1.

(4)  OL L 295, 1978 10 20, p. 36.

(5)  OL L 65, 1968 3 14, p. 8.

(6)  OL L 310, 2005 11 25, p. 1.

(7)  OL L 378, 1982 12 31, p. 47.

(8)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(9)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

2.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 2 d.

dėl valstybės pagalbos C 11/2007, kurią Italija suteikė bendrovei „Ottana Energia S.r.l.“

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3117)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/730/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal nurodytas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. vasario 23 d. Italijos valdžios institucijos Komisijai pranešė apie sanavimo pagalbą bendrovei „Ottana Energia S.r.l.“ (toliau – „Ottana Energia“), kuri buvo suteikta 2005 m. gruodžio 29 d., t. y. prieš pranešimą.

(2)

2006 m. liepos 14 d. Italijos valdžios institucijos pranešė apie restruktūrizavimo planą. Šis planas būtų automatiškai tapęs sanavimo pagalbos pratęsimu pagal Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 26 punktą (toliau – gairės) (2).

(3)

2006 m. gruodžio 6 d. Komisija Sprendime Nr. C(2006) 5829 (toliau – sprendimas dėl sanavimo) nurodė, kad neturi prieštaravimų dėl sanavimo pagalbos. Vis dėlto kadangi restruktūrizavimo planas neatrodė įtikinamas, Komisija atmetė galimybę pratęsti sanavimo pagalbą ir nurodė nutraukti pagalbą 2007 m. sausio 8 d.

(4)

Kadangi sanavimo pagalba nebuvo nutraukta, Komisija, remdamasi gairių 27 punktu, turėjo įsikišti dėl neteisėtos sanavimo pagalbos. 2007 m. balandžio 4 d. rašte Komisija informavo Italiją, kad nusprendė pradėti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl nagrinėjamos pagalbos. Be to, tame rašte Komisija išreiškė abejones dėl pagalbos restruktūrizavimui suderinamumo.

(5)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas dėl pagalbos. Komisija negavo jokių pastabų iš trečiųjų suinteresuotųjų šalių.

(6)

Italija išsiuntė pastabas 2007 m. gegužės 22 d. rašte. 2007 m. liepos 11 d., spalio 17 d. ir gruodžio 20 d. raštuose buvo paprašyta kitos informacijos, kuri buvo suteikta atitinkamai 2007 m. rugpjūčio 31 d., lapkričio 12 d. ir 2008 m. kovo 13 d. Be to, 2007 m. gruodžio 7 d. įvyko Komisijos tarnybų ir Italijos valdžios institucijų susitikimas. Taip pat ne kartą buvo pasikeista elektroniniais laiškais; paskutinieji Italijos atsakymai buvo pateikti atitinkamai 2008 m. gegužės 14 d. ir 28 d.

II.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠYMAS

1.   Pagalbos gavėjas

(7)

„Ottana Energia“ yra vietines komunalines paslaugas teikianti bendrovė, įsikūrusi Nuoro provincijoje, Sardinijoje (4). Šiuo metu ji priklauso „PC Holding“ – „Ottana Energia“ dirbančiai finansinei bendrovei, kuri priklauso vienam fiziniam asmeniui ir neužsiima jokia kita svarbia veikla.

(8)

„Ottana Energia“ turi apie 115 darbuotojų, ir sprendime dėl sanavimo buvo nustatyta, jog gali būti laikoma MVĮ (5). Kadangi ji turi daugiau nei 50 darbuotojų, nėra maža įmonė.

(9)

„Ottana Energia“ valdo šiluminę elektrinę, kuri buvo pastatyta tam, kad patenkintų Ottana pramoninės zonos elektros ir šiluminės energijos poreikius. Todėl ji užsiima elektros energijos gamyba ir tiekia suslėgtus vandens garus, vandenį, azotą ir suslėgtą orą. Elektrinę iš esmės sudaro du identiški katilai vandens garams gaminti aukštoje temperatūroje ir dvi turbinos elektros energijai ir garams dviem skirtingais slėgio lygiais gaminti.

(10)

„Ottana Energia“ dalyvavo elektros energijos rinkoje, užsiimdama prekyba elektros biržos MGP (Mercato del giorno prima – praėjusios dienos rinka) segmente, daugiausia piko valandomis. „Ottana Energia“ pajėgumas yra 140 Mw, iš kurių ji parduodavo vidutiniškai apie 30 Mw. Komisijos žiniomis, „Ottano Energia“ pagal pajėgumą užėmė 5 %, o pagal Sardinijos elektros energijos rinkoje pagaminamą elektrą – 4 % rinkos.

(11)

2005 m. „Ottana Energia“ patyrė finansinių sunkumų, daugiausia atsiradusių dėl lėšų stygiaus sumokėti už kurą. Kuro kaina iš tikrųjų pakilo nuo 140 EUR už toną 2004 m. iki 279 EUR už toną pirmoje 2006 m. pusėje. Kylančios naftos kainos sudarė apie 85 % bendrovės išlaidų. Todėl buvo apskaičiuota, kad pirmajai 2006 m. pusei bus reikalingi apie 5 mln. EUR bendrovės veiklai palaikyti.

2.   Priemonė

(12)

2005 m. gruodžio 29 d.„Ottana Energia“ gavo 5 mln. EUR paskolos garantiją iš Ekonominės plėtros ministerijos. 2006 m. rugpjūčio mėn. ministerija pratęsė tą pačią paskolos garantiją, remdamasi teikiant pagalbą restruktūrizavimui taikomu restruktūrizavimo planu.

(13)

Italijos valdžios institucijos per tą laiką nurodė, kad paskola bus grąžinta per penkerius metus nuo 2009 m. iki 2014 m., grąžinant 1 mln. EUR per metus.

3.   Restruktūrizavimo planas

(14)

Dabartinio restruktūrizavimo plano pirmoji versija parengta 2006 m. birželio mėn. 2006 m. rugpjūtį jis buvo patvirtintas Ekonominės plėtros ministerijos komiteto, gavus galutinį Komisijos patvirtinimą. Todėl planas buvo perduotas patvirtinti Sardinijos regionui ir profsąjungoms. 2007 m. sausio 9 d. jis buvo patvirtintas. Patvirtinimas reiškia, kad Sardinijos regionas įsipareigoja kuo greičiau išduoti reikalingus leidimus antrajam etapui.

(15)

Planas pagrįstas galimybių tyrimu, atliktu gerai žinomos konsultavimo įmonės „Electrowatt-Eccono-Poyry“, kuri ištyrė įvairias sustiprinimo (angl. repowering) galimybes. Per tą laiką tyrimas buvo papildytas rinkos analize.

(16)

Kaip pagrindinė „Ottana Energia“ krizės priežastis plane įvardijama jos priklausomybė nuo mazuto ir nesugebėjimas, padidėjus mazuto kainoms, atitinkamai padidinti elektros kainą. Iš tiesų Sardinijos elektros energijos rezervą sudaro elektrinės, kūrenamos akmens anglimi, kuri yra pigesnė nei nafta. Todėl „Ottana“ siekia sumažinti tiesiogines išlaidas, visų pirma susijusias su kuru ir transportu. Bendrovė paruošė elektrinės pertvarkymo planą.

(17)

Tuo tikslu Italijos valdžios institucijos pateikė Komisijai įmonės ateities plėtros schemą, kurioje nurodyti du pagrindiniai restruktūrizavimo etapai, o trečiasis yra neprivalomas ir jam nebus taikoma nei valstybės pagalba, nei kiti dabartiniame restruktūrizavimo plane nurodyti finansavimai. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad restruktūrizavimas apims pirmą ir antrą etapus, o restruktūrizavimas bus baigtas 2014 m., kai bus grąžinta pagalba.

(18)

Pirmąjį, šiuo metu vykdomą etapą, sudaro vieno elektrinės katilo sustiprinimas (angl. repowering), siekiant naudoti skystą anglį, o kitas toliau veikia naudodamas mazutą. Be to, buvo įdiegta automatinė elektros apkrovų kontrolės sistema, leidžianti veikti antraeilio energijos reguliavimo (subalansavimo) paslaugų teikimo rinkoje. Taip pat numatyta įdiegti modernią atbulinio osmoso sistemą.

(19)

Teikdama elektros ir šilumos energijos paslaugas, „Ottana Energia“ bandė pritaikyti savo produkciją paslaugoms, turinčioms didesnę pridėtinę vertę. Elektros energijos gamybą „Ottana Energia“ taip pat iš dalies pakeitė, perkeldama ją iš praėjusios dienos rinkos (angl. day-ahead market) (6) į balansavimo rinką (7), kurioje prekiaujamas turtas yra nacionalinės perdavimo sistemos operatoriui „Ottana Energia“ elektrinės teikiamos paslaugos, siekiant kontroliuoti pačios sistemos dažnį ir įtampą. Balansavimo rinka paprastai elektros energijos gamintojams yra pelningesnė dėl didelės rinkos koncentracijos ir dėl ilgos tiekimo sutarčių trukmės.

(20)

Antrasis etapas susijęs su antrojo generatoriaus pertvarkymu, pereinant nuo mazuto prie augalinio aliejaus. Taip tikimasi sumažinti emisijas, o tai gali būti panaudota „žaliesiems sertifikatams“ pirkti ir parduoti. Tai atrodo būtina sėkmingam plano įgyvendinimui, kad būtų kompensuojamos didesnės biokuro kainos palyginti su iškastiniu kuru, kurios, bent jau šiuo metu, negali būti išlygintos grąžinant akcizą, nes šiuo atveju nebuvo gautas joks leidimas. Atliekant techninį restruktūrizavimą numatyta elektrinėje įdiegti naują įrenginį, kad būtų galima gaminti elektros energiją, naudojant augalinį aliejų.

(21)

Tam, kad būtų įgyvendintos antrajam etapui numatytos investicijos, 2007 m. pradžioje „Ottana Energia“ kartu su Bolzano energetine įmone „Etscwerke AG“ (AE-EW) – pirmaujančiu operatoriumi Altoatesino regiono energetikos rinkoje – įsteigė bendrą įmonę „Biopower Sardegna S.r.l.“, kurios turtas yra 14,5 mln. EUR, iš kurių 8,5 mln. EUR sudaro akcinis kapitalas ir 6 mln. EUR – infrastruktūra bei „Ottana Energia“ perduoti įrenginiai. 8,5 mln. EUR sudaro 1,4 mln. EUR iš „PC Holding“, o 7,1 mln. EUR AE-EW pervesti grynais. Todėl „PC Holding“ kontroliuos „Biopower“ tiek tiesiogiai, turėdama 10 % akcinio kapitalo, tiek per „Ottana Energia“, kuri valdo 41 %. Akcinis kapitalas sudaro 25 % bendros projekto sumos, kaip pagal susitarimą reikalavo finansuojanti institucija.

(22)

Susitarime su Sardinijos regionu ir profsąjungomis taip pat numatyta panaikinti 45 darbo vietas. Numatyta panaudoti ankstyvo išėjimo į pensiją schemą.

(23)

Bendros restruktūrizavimo išlaidos pirmajam ir antrajam etapams yra tokios:

1 lentelė

Restruktūrizavimo išlaidų planas

(EUR)

Restruktūrizavimo veiksmas

Apskaičiuotos išlaidos

Finansavimas

Elektrinės modernizavimas

900 000

Savarankiškas finansavimas

Darbuotojų skaičiaus sumažinimas

1 000 000

Savarankiškas finansavimas

Pirmasis etapas: skystos anglies panaudojimas

1 090 000

Savarankiškas finansavimas

Antrasis etapas: varikliai augaliniu aliejumi

42 300 000

25 % akcinio kapitalo, iš kurių:

51 % „Ottana Energia/PC Holding“

49 % AE-EW

75 % banko finansavimas

(24)

Italija patikslino, kad pirmajame etape savarankiškas finansavimas susijęs su finansavimu iš įmonių grynųjų pinigų srauto (angl. cash flow) ir vyksta 2006–2008 m. Antrasis etapas finansuojamas iš naujojo akcininko turto ir iš banko paskolos, laiduojamos AE-EW garantijomis ir įrenginių hipoteka.

(25)

Italija teigia, kad antrasis etapas pasižymės ypatingai aukštu vidiniu įplaukų rodikliu (25 %) ir didele grynąja dabartine verte. Be to, dėl pelningumo perspektyvų Italijos valdžios institucijos atnaujino savo finansinius planus. Buvo paaiškinta, kad nepaisant to, jog antrojo etapo komercinis planas trunka iki 2020 m., įmonė turėtų turėti teigiamą veiklos maržą ir gauti pelną pradedant 2010 m. Be to, numatyta, jog nuo 2010 m. „Ottana Energia“ gaus 2 % kapitalo grąžą, o nuo 2011 m. – vidutiniškai 3 %; Italijos nuomone, tai atitinka arba viršija konkurentų grąžą, kuri, kaip teigiama, yra 2 %.

(26)

Trečiąjį etapą sudarytų gamtinių dujų, kurios ateityje bus importuojamos per vadinamąjį GASLI dujotiekį, jungiantį Alžyrą ir Italiją per Sardiniją (jį baigti numatyta ne anksčiau nei 2009 m.), naudojimas. Kadangi statybos laikas nebuvo apibrėžtas, tai yra hipotetinis etapas. Tą patį galima teigti apie projekto finansavimą, kuriam, remiantis apskaičiavimais, reikėtų apie 250 mln. EUR. Pasibaigus šiam etapui, „Ottana Energia“ numato pakeisti dabartines mazuto turbinas ir katilus, pastatydama naują dujinę elektrinę. Vis dėlto augalinis aliejus bus toliau naudojamas mažiausiai dvylika metų, numatytų žaliajame sertifikate, t. y. iki 2021 m. pabaigos, jei etapas prasidės iki 2008 m. pabaigos.

III.   PRIEŽASTYS PRADĖTI PROCEDŪRĄ

(27)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija pastebėjo, kad sanavimo pagalba nebuvo nutraukta. Todėl ji nusprendė, kad sanavimo pagalba buvo tęsiama neteisėtai, ir laikėsi nuomonės, jog turi pradėti procedūrą pagal Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 27 punktą (8).

(28)

Komisija nurodė, jog jai neaišku, kaip neteisėtas sanavimo pagalbos pratęsimas galėjo būti suderinama pagalba restruktūrizavimui, atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo plane nėra esminių elementų, nurodančių, kaip bendrovė ketina atkurti savo ilgalaikį ekonominį gyvybingumą. Visų pirma Komisija jame nerado tikslios informacijos, kuri paaiškintų restruktūrizavimo strategiją, pateiktų patikimas prognozes apie būsimus įmonės rezultatus ir pagrįstų reikšmingo tiesioginio įnašo bei kompensacinių priemonių buvimą. Tuo tikslu Komisija paprašė Italijos atsakyti į daugybę pirmiau pateiktų klausimų.

(29)

Be to, Komisijai kilo klausimas, ar buvo reikalingas sanavimo pagalbos pratęsimas dvylikai metų, kaip buvo pradžioje numatyta. Tai prieštarautų faktui, jog pagalba buvo skirta tik būtiniausiam minimumui. Informacija apie tiesioginį įnašą taip pat atrodė nepakankama, nes Italijos pateiktame plane ir paaiškinimuose paprasčiausiai nurodyta, kad bendrovė prisidės prie restruktūrizavimo savo lėšomis ir išorine naujojo akcininko parama, išsamiau nepatikslinant, iš kur ji gaus tas lėšas.

(30)

Galiausiai Komisija negalėjo išskirti pakankamų kompensuojančių priemonių, nes restruktūrizavimo plane jos nebuvo nurodytos visiškai.

IV.   ITALIJOS PATEIKTOS PASTABOS

(31)

Italija savo pastabose suteikė daug daugiau informacijos apie restruktūrizavimo planą. Visų pirma ji pateikė:

galimybių tyrimą, kuriuo pagrindžiamas esamos strategijos pasirinkimas;

rinkos analizę, kurioje nurodyta, kad Sardinijos energetikos rinkoje nėra pertekliaus;

informaciją apie pirmojo ir antrojo etapų įgyvendinimą, kaip nurodyta 17 punkte;

informaciją apie naujojo akcininko įsipareigojimus bei apie antrojo etapo finansavimą, kaip nurodyta 21 ir tolesniuose punktuose;

atnaujintas bendrovės finansines prognozes, kaip nurodyta 25 punkte.

(32)

Italija pasiūlė šias kompensacines priemones:

[…] (9);

iki 2010 m. pabaigos perduoti skyrius […].

(33)

Dėl pirmojo klausimo Italija paaiškino, kad „Ottana Energia“ faktiškai pakeitė savo orientacinę rinką, taigi ir konkurentus. […]. Šie skyriai nėra strateginiai, todėl galėtų būti parduoti kaip kompensacinė priemonė. […].

(34)

Be to, Italija užtikrina, kad „Ottana“ įsipareigoja negaminti daugiau nei 90 Mw (palyginti su 140 Mw bendru gamybos pajėgumu) iki trečiojo etapo pradžios ir, bet kokiu atveju, ne anksčiau nei iki 2012 m. pradžios.

(35)

Italija taip pat garantuoja, kad „Ottana Energia“ 2009–2014 m. grąžins 1 mln. EUR per metus ir negaus kitos pagalbos, kol nesugrąžins visos gautos 5 mln. EUR sumos.

V.   ĮVERTINIMAS

1.   Pagalbos buvimas

(36)

Kaip nurodyta gruodžio 6 d. sprendime, priemonė yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, nes iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją (10), palaikydama „Ottana Energia“, ir taip daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai (12–15 punktai), nes yra mažai tikėtina, kad be valstybės garantuojamos pagalbos „Ottana Energia“ būtų galėjusi gauti tokias pačias paskolos sąlygas rinkoje.

2.   Pagalbos suderinamumas

(37)

Kadangi 2007 m. sausio 8 d. pagalba nebuvo grąžinta, 2007 m. sausio 9 d. ji tapo neteisėta, jei ji laikoma sanavimo pagalba (žr. 3 punktą).

(38)

Tik vieno šio fakto nepakanka pagalbos nesuderinamumui nustatyti, taip pat reikia, kad pagalba būtų nesuderinama pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalį. Tai reiškia, kad Komisija turi įvertinti nagrinėjamos priemonės suderinamumą, remdamasi visomis kitomis galimomis priežastimis (11). Vis dėlto pagal gairių 20 punktą priežastys apsiriboja gairėse nurodytomis priežastimis. Todėl neteisėta sanavimo pagalba gali būti laikoma restruktūrizavimo pagalba.

(39)

Komisija sprendime pradėti procedūrą nurodė, kad pagalba turi atitikti gairių 32–51 punktuose išvardytas sąlygas, visų pirma tas, kurios susijusios su restruktūrizavimo plano, skirto ilgalaikiam bendrovės ekonominiam gyvybingumui atkurti, pristatymu, bei sąlygą, kuria nustatoma, jog pagalba yra tik būtinoji ir nepagrįstai neiškraipo konkurencijos. Sprendime pradėti procedūrą buvo suabejota dėl šio punkto, bet tyrimas patvirtino, jog buvo laikomasi minėtų sąlygų.

(40)

Visų pirma tyrimas patvirtino, kad „Ottana Energia“ yra sunkumus patirianti įmonė. Komisija sprendime dėl sanavimo pripažino, kad „Ottana Energia“ gali gauti restruktūrizavimo pagalbą. Vis dėlto tame pačiame sprendime buvo keliamas klausimas, ar ta situacija būtų pasikeitusi atsižvelgiant į tai, jog įmonė sugebėjo gauti paskolas restruktūrizavimui finansuoti. Vis dėlto abejonės galėtų būti išsklaidytos, nes Italija įrodė, jog paskola ne tik buvo suteikta sanavimo etapui, bet ir „Ottana Energia“ neturėjo pakankamai lėšų grąžinti paskolą restruktūrizavimo metu. Kadangi „Ottana Energia“ dideles pajamas turėtų gauti tik 2008 m., be garantijos bankai nebūtų leidę įgyvendinti net pirmojo etapo, todėl „Ottana Energia“ būtų susidūrusi su nemokumo rizika pagal gairių 10 punkto c papunktį.

(41)

Be to, tyrimas patvirtino, kad „PC Holding“, kuriam priklauso „Ottana Energia“, neturėjo pakankamai reikalingų lėšų, kad pati galėtų restruktūrizuoti įmonę; tai ir yra priežastis, dėl kurios pagalbos atitiktis nėra ginčytina pagal gairių 13 punktą.

(42)

Pradėdama procedūrą Komisija abejojo, ar yra restruktūrizavimo planas, leidžiantis atkurti ilgalaikį įmonės ekonominį gyvybingumą.

(43)

Per tą laiką Italija sugebėjo patobulinti savo restruktūrizavimo projektą ir pateikti trūkstamus elementus, įrodančius jo patikimumą. Komisija visų pirma pripažįsta, kad restruktūrizavimo planas pagrįstas galimybių tyrimu, pateisinančiu dabartinės strategijos pasirinkimą (kuri egzistavo jau 2006 m., bet paprasčiausiai nebuvo pateikta Komisijai). Antra, Italija paaiškino, kad pirmasis ir antrasis etapai yra papildantys, o ne alternatyvūs, kaip iš pradžių suprato Komisija (tai būtų tik trečiojo etapo atvejis, po 2020 m.). Trečia, Italija paaiškino, jog pagalbos gavėjas surado naująjį akcininką, kad galėtų bendrai finansuoti antrąjį etapą, kaip nurodyta 21 punkte. Galiausiai buvo patvirtinta, kad jau antrasis etapas pagalbos gavėjui leistų atkurti ekonominį gyvybingumą ir kad netrukus bus gautas šiam projektui reikalingas leidimas.

(44)

Šiuo pagrindu Komisija dabar gali išskirti tikslias vidines priemones, skirtas įmonės veiklai perorientuoti. Tarp jų reikia pažymėti, visų pirma, ypač brangaus mazuto pakeitimą skysta anglimi. Be to, elektros tiekimo pakeitimas iš praėjusios dienos rinkos į balansavimo rinką prisidėjo prie įmonės gyvybingumo, kadangi pastaroji rinka „Ottana Energia“ yra pelningesnė, nes yra mažiau veikiama kainų nepastovumo ir tiekiamo kiekio kitimo.

(45)

Antra, Komisija daro išvadą, kad ir naujos investicijos į bioenergiją yra pelningos. Iš tiesų jos turėtų leisti labai padidinti įplaukų rodiklį ir turi aukštą grynąją dabartinę vertę (25).

(46)

Apskritai Italija įrodė, kad, remiantis patikimomis elektros energijos tiekimo ateityje prognozėmis, kurios bet kokiu atveju visada gali keistis, ir pajamomis, susijusiomis su žaliaisiais sertifikatais, nagrinėjama įmonė svarias pajamas pradės gauti nuo 2008 m. Be to, nurodoma, kad „Ottana Energia“ turėtų turėti teigiamą veiklos maržą ir gauti pelną nuo 2010 m. Kapitalo grąža nuo 2010 m. taip pat turėtų bent jau prilygti konkurentų grąžai (žr. 25 punktą). Tuo remdamasi Komisija laikosi nuomonės, kad „Ottana Energia“ yra pajėgi užtikrinti ilgalaikio savo ekonominio gyvybingumo atkūrimą.

(47)

Kadangi visi reikalingi restruktūrizavimo plano elementai buvo jau 2007 m. sausio 9 d. ir jie tą dieną buvo patvirtinti regiono bei tuo metu buvo tinkami „Ottana Energia“ ekonominiam gyvybingumui atkurti, skirtingai negu buvo manoma sprendime pradėti procedūrą, Komisija restruktūrizavimo projektą dabar laiko sanavimo etapo tęsiniu.

(48)

Be to, Ekonominės plėtros ministerijos komitetas patvirtino restruktūrizavimo planą jį pateikus ir pasiūlė pratęsti sanavimo pagalbos priemonę tik su Komisijos patvirtinimu. Tokia sąlyga neatitinka gairių 59 punkto, pagal kurį Komisija neprivalo patvirtinti MVĮ restruktūrizavimo plano. Vis dėlto tokio procedūrinio netikslumo nepakanka, kad restruktūrizavimo pagalba taptų nesuderinama.

(49)

Pradėdama procedūrą Komisija iškėlė klausimą, ar įmonė įnešė reikšmingą tiesioginį indėlį restruktūrizavimui, kaip nustatyta gairių 44 punkte, ir ar pagalba apsiribojo tik būtinuoju minimumu, atsižvelgiant į tai, kad pagalbos apmokėjimas buvo numatytas tik po 12 metų.

(50)

Per tą laiką Italija įrodė, kad reikšmingas tiesioginis įnašas yra. Vis dėlto tai nėra susiję su pirmojo etapo finansavimu, kuris yra finansuojamas iš nuolatinio grynųjų pinigų srauto ir kuris nėra priimtinas kaip tiesioginis įnašas, nes yra laikomas bent jau paskatintu valstybės pagalbos (12). Vis dėlto antrasis etapas yra visiškai finansuojamas iš savojo indėlio, tiek per akcininko turtą, tiek per išorinį finansavimą, gautą iš akcininkų ar iš produkcijos turto (o ne iš valstybės garantijos). Todėl, atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo išlaidos siekia maždaug 50 mln. EUR, iš kurių 5 mln. yra finansuoti iš pagalbos, o 42,3 mln. EUR – iš tiesioginio indėlio (žr. 23 punktą), „Ottana Energia“ sugebėjo įnešti didesnį nei 80 % tiesioginį indėlį. Tai akivaizdžiai viršija gairių 44 punkte nurodytą didžiausią ribą.

(51)

Galiausiai „Ottana Energia“ sutrumpino paskolos, kaip sanavimo pagalbos, grąžinimo laikotarpį. Pagalba po vieną milijoną per metus bus grąžinta 2009–2014 m. Tai atrodo logiška, nes panašu, kad įmonė gaus reikšmingas pajamas pradedant 2008 m.

(52)

Komisija tyrimo metu išskyrė įvairias priemones, skirtas neigiamam pagalbos poveikiui konkurentams sumažinti.

(53)

Visų pirma Komisija pripažįsta, kad […] skyrių perleidimas gali būti kompensacinė priemonė, nes ši veikla, Italijos valdžios institucijų teigimu, yra pelninga. Vis dėlto Komisija nesilaiko nuomonės, kad aktyvesnis dalyvavimas […] yra kompensacinė priemonė, nes bet kuriuo atveju tai yra priemonė, iš kurios bendrovė tikriausiai turės naudos, taigi bendrovei tai nėra auka.

(54)

Be to, Komisija pastebi, kad „Ottana Energia“ negali sumažinti savo pajėgumo, nes turi tik du katilus, kurie būtini įmonės gyvybingumui atkurti. Todėl šiuo atveju įmanomos tik priemonės, skirtos produkcijos apribojimui. Įmonė ir Italija iš tiesų įsipareigojo taikyti tokias priemones, todėl jas galima laikyti kompensacinėmis priemonėmis.

(55)

Komisija priėjo prie išvados, kad kompensacinės priemonės yra pakankamos galimam neigiamam pagalbos poveikiui konkurentams sumažinti, kiek tai įmanoma, nes pagalbos gavėjas yra mažo dydžio ir jo vieta didelėje Sardinijos elektros energijos rinkoje yra nereikšminga palyginti su konkurentais. Iš tiesų „Ottana Energia“ išlikimas netgi prisideda prie Sardinijos energetikos rinkos konkurencijos stabilizavimo, nes „Ottana Energia“ faktiškai yra vienintelis alternatyvus energijos tiekėjas, atsižvelgiant į dominuojančius tiekėjus Enel ir Endessa, kurie bendrai valdo daugiau nei 95 % rinkos. Todėl „Ottana Energia“ atėjimas į […] labiau išryškins konkurenciją šioje ypatingai koncentruotoje rinkoje.

(56)

Be to, Komisija negali patvirtinti sprendime pradėti procedūrą suformuluotos pastabos, kad Sardinijos energetikos rinkoje yra perviršis. Nors faktiškai jis egzistuoja, tokio perviršio tikslas yra tik išlaikyti tam tikrą rezervą salos aprūpinimui.

(57)

Galiausiai Komisija įsipareigojimą neskirti kitos pagalbos „Ottana Energia“ investicijoms iki 2014 m. laiko ypatingai svarbiu. Tokiomis aplinkybėmis Komisija pastebi, kad Sardinijos elektros energijos rinka tuoj pasikeis, visų pirma, dėl GASLI dujotiekio nutiesimo bei dėl projekto įdiegti ypač pajėgų kabelį sausuma poveikio. Tokiu atveju Sardinijos elektros energijos rinka bus atviresnė konkurencijai ir dėl to patirs didesnį valstybės pagalbos sukeltų iškraipymų poveikį. Be to, įsipareigojimu užtikrinama, kad nebus iškraipymų trečiajame etape, nes pagalba restruktūrizavimui bus grąžinta prieš prasidedant trečiajam etapui ir negalės būti pakeista kita pagalba restruktūrizavimui ar investicijoms.

(58)

Galiausiai gairių 72 ir tolesniuose punktuose numatyta sąlyga una tantum yra patenkinta, nes „Ottana Energia“ praeityje negavo pagalbos sanavimui ar restruktūrizavimui. Visų pirma kadangi visi būtini elementai restruktūrizavimo planui buvo jau 2007 m. sausio 9 d., Komisija dabar laikosi nuomonės, jog restruktūrizavimo projektas yra sanavimo etapo tęsinys. Todėl jis laikomas vieninteliu restruktūrizavimu, kuriam savo ruožtu netaikoma gairių 73 punkto a papunktyje numatyta una tantum sąlyga.

(59)

„Ottana“ turi visiškai įgyvendinti restruktūrizavimo planą pagal gairių 47 punktą. Komisija turės būti informuota apie pirmiau minėtų kompensacinių priemonių įgyvendinimo pažangą pagal gairių 50–51 punktus.

VI.   IŠVADA

(60)

Atsižvelgdama į išdėstytus faktus, Komisija laikosi nuomonės, kad nagrinėjama pagalba gali būti laikoma pagalba restruktūrizavimui. Pagalba restruktūrizavimui yra tiesiogiai tęsiama sanavimo pagalba. Todėl Komisija daro išvadą, kad nors Italija neteisėtai suteikė pagalbą restruktūrizavimui „Ottana Energia“, pažeisdama EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį, valstybės pagalba yra suderinama su bendrąja rinka.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Italija suteikė „Ottana Energia S.r.l.“, yra suderinama su bendrąja rinka pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir pagal 2004 m. Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, jei laikomasi 2 straipsnyje išvardytų sąlygų.

2 straipsnis

1.   Restruktūrizavimo planas turi būti visiškai įgyvendintas ir turi būti imamasi visų reikalingų priemonių, užtikrinančių jo įvykdymą.

2.   Italija užtikrina, kad iki 2020 m. pabaigos […] skyriai bus perleisti […].

3.   Italija įsipareigoja užtikrinti šių įsipareigojimų laikymąsi:

a)

„Ottana Energia S.r.l“ negamins daugiau nei 90 Mw (palyginti su 140 Mw bendru gamybos pajėgumu) iki trečiojo etapo pradžios ir, bet kokiu atveju, ne anksčiau nei iki 2012 m. pradžios.

b)

„Ottana Energia S.r.l.“ 2009–2014 m. grąžins po 1 mln. EUR per metus ir negaus kitos pagalbos, kol visiškai sugrąžins 2005 m. gruodžio 29 d. gautą 5 mln. EUR paskolą.

4.   Siekdama kontroliuoti šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi, Italija iki 2014 m. kiekvienų metų pabaigoje teiks trumpus atnaujintus pranešimus apie daromą pažangą įgyvendinant restruktūrizavimo planą ir apie išvardytus įsipareigojimus.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 122, 2007 6 2, p. 22.

(2)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(3)  OL C 122, 2007 6 2, p. 22.

(4)  Elektrinė buvo pastatyta 1970 m., ir jos savininkas ne vieną kartą keitėsi, kaip nurodyta sprendime pradėti procedūrą, žr. 1 išnašą.

(5)  Pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijos dėl mikroįmonių ir mažų bei vidutinių įmonių apibrėžimo priedo 2 straipsnio 1 dalį bei 4 straipsnio 3 dalį; OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(6)  Praėjusios dienos rinkoje prekiaujamas turtas yra elektros energija.

(7)  Balansavimo rinka reikalauja tiekti apibrėžtą elektros energijos kiekį, kad šis būtų subalansuotas nacionaliniame tinkle. Tiekimas yra įvykdomas, nacionalinio perdavimo sistemos operatoriui paprašius pagal ilgalaikę elektros energijos tiekimo sutartį. O elektros energijos tiekimas praėjusios dienos rinkoje vyksta kasdieninio aukciono pagrindu.

(8)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(9)  Konfidenciali informacija.

(10)  Bendrijos elektros energijos rinka iš dalies liberalizuota, įsigaliojus Europia Parlamento ir Tarybos Direktyvai 96/92/EB (OL L 27, 1997 1 30, p. 20), taigi konkurencija tarp elektros energijos tiekėjų yra galima. Todėl priemonė gali pagerinti „Ottana“ poziciją palyginti su jos ES konkurentais, o tai gali turėti įtakos valstybių narių tarpusavio prekybai.

(11)  Tai yra nusistovėjusi Komisijos praktika, žr. Komisijos sprendimą 2008/344/EB dėl Technologie Buczek (byla Nr. C 23/2006), OL L 116, 2008 4 30, p. 26.

(12)  Gairių 43 punktas, žr. Komisijos sprendimą 2002/185/EB dėl Technische Glaswerke Ilmenau 106 punktą (byla Nr. C 19/2000), OL L 62, 2002 3 5, p. 30.