ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.258.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 258

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. spalio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 913/2009, kuriuo nutraukiama Reglamento (EB) Nr. 1174/2005, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą, peržiūra dėl naujo eksportuotojo, nustatomas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir nutraukiama privaloma šio importo registracija

1

 

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 914/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 915/2009, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. spalio 1 d.

6

 

*

2009 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 916/2009, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes I ir IIb zonose

9

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones ( 1 )

11

 

*

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/102/EB, bendrovių teisės srityje dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių ( 1 )

20

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/725/EB, Euratomas

 

*

2009 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

26

 

 

Komisija

 

 

2009/726/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, Prancūzijos nustatytų pienui ir pieno produktams, įvežamiems į jos teritoriją iš ūkio, kuriame patvirtintas klasikinio skrepi atvejis (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3580)

27

 

 

2009/727/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų vėžiagyviams, importuojamiems iš Indijos ir skirtiems vartoti žmonėms arba pašarui (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7388)  ( 1 )

31

 

 

2009/728/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo be apribojimų pratęsiamas Lenkijos laivų registrui suteiktas Bendrijos pripažinimas ( 1 )

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 913/2009

2009 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo nutraukiama Reglamento (EB) Nr. 1174/2005, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą, peržiūra dėl naujo eksportuotojo, nustatomas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir nutraukiama privaloma šio importo registracija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 (2) nustatė galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, galutinį surinkimą. Keturioms bendrovėms, kurioms galioja individualūs muitai, taikomi 7,6-39,9 % dydžio muitai. Visoms kitoms bendrovėms taikomas 46,7 % dydžio muitas. Reglamente (EB) Nr. 684/2008 (3) patikslinta Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatytų antidempingo priemonių taikymo sritis.

2.   DABARTINIS TYRIMAS

2.1.   Prašymas atlikti peržiūrą

(2)

Komisija gavo vieno eksportuojančio Kinijos Liaudies Respublikos rankinių padėklų krautuvų ir jų pagrindinių dalių gamintojo prašymą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį atlikti Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 peržiūrą dėl naujo eksportuotojo.

(3)

Prašymą pateikė Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (toliau – Crown Suzhou arba pareiškėjas).

(4)

Pareiškėjas teigė, kad jis veikė rinkos ekonomikos sąlygomis ir tiriamuoju laikotarpiu, kuriuo buvo nustatytos antidempingo priemonės, t. y. nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. (toliau – pradinis tiriamasis laikotarpis), nagrinėjamojo produkto į Europos bendriją neeksportavo, bei kad jis nesusijęs su jokiais eksportuojančiais nagrinėjamojo produkto gamintojais, kuriems taikomos antidempingo priemonės. Be to, jis tvirtino, kad rankinius padėklų krautuvus ir jų pagrindines dalis jis pradėjo eksportuoti į Bendriją pasibaigus pradiniam tiriamajam laikotarpiui.

2.2.   Naujo eksportuotojo peržiūros inicijavimas

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nutarusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių naujo eksportuotojo peržiūros inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį, bei suteikusi galimybę susijusiai Bendrijos pramonei pateikti pastabas, Komisija Reglamentu (EB) Nr. 52/2009 (4) inicijavo Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 peržiūrą dėl pareiškėjo (toliau – peržiūra).

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 2 straipsnį buvo panaikintas 46,7 % antidempingo muitas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 importuojamiems pareiškėjo pagamintiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims. Tuo pat metu pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį muitinėms buvo nurodyta imtis tinkamų priemonių tokiam importui registruoti.

2.3.   Nagrinėjamasis produktas

(7)

Nagrinėjamasis produktas – tas pats produktas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1174/2005, iš dalies pakeistame Reglamentu (EB) Nr. 684/2008, t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniai padėklų krautuvai ir jų pagrindinės dalys (važiuoklė ir hidraulinis mechanizmas), šiuo metu priskiriami KN kodams ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00. Rankiniai padėklų krautuvai yra apibrėžiami kaip ratiniai krautuvai su keliamosiomis šakėmis padėklams krauti, suprojektuoti taip, kad naudodamasis lanksčiąja rankena operatorius galėtų juos rankomis stumti, traukti ir valdyti ant lygaus kieto paviršiaus. Rankiniai padėklų krautuvai suprojektuoti taip, kad nuleidžiant ir pakeliant rankeną jais būtų galima pakelti krovinį iki pakankamo aukščio, kad krovinį būtų galima perkelti, ir jie neturi jokios kitos papildomos funkcijos ar paskirties, kaip antai i) perkelti ir pakelti aukščiau krovinius arba padėti sandėliuojant krovinius (rankiniai keltuvai); ii) sukrauti vieną padėklą ant kito (rietuvių krautuvai); iii) pakelti krovinį iki patogaus dirbti aukščio (žirkliniai keltuvai) arba iv) pakelti ir pasverti krovinius (sveriamieji keltuvai).

2.4.   Suinteresuotosios šalys

(8)

Komisija oficialiai pranešė pareiškėjui, Bendrijos pramonės atstovams ir eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir pareikalauti surengti klausymus per Reglamente (EB) Nr. 52/2009 nurodytą laikotarpį.

(9)

Komisijos tarnybos taip pat išsiuntė pareiškėjui rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) paraiškų formą bei klausimyną ir per nustatytą terminą gavo atsakymus.

2.5.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(10)

Atliekant dempingo tyrimą buvo nagrinėjamas 2008 m. sausio 1 d.–2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpis.

3.   PRAŠYMO ATLIKTI NAUJO EKSPORTUOTOJO PERŽIŪRĄ ATSIĖMIMAS

(11)

2009 m. gegužės 22 d. Komisijai adresuotu raštu Crown Suzhou oficialiai atsiėmė prašymą atlikti naujo eksportuotojo peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį.

(12)

Svarstyta, ar būtų pagrįsta tęsti tyrimą ex officio. Komisija nusprendė, kad tyrimo nutraukimas nepadarytų poveikio galiojančioms antidempingo priemonėms, kad visoms kitoms bendrovėms taikoma muito norma turėtų būti taikoma Crown Suzhou atgaline data ir kad toks nutraukimas neprieštarautų Bendrijos interesams. Todėl tyrimas turėtų būti nutrauktas.

(13)

Suinteresuotosioms šalims pranešta apie ketinimą nutraukti tyrimą ir vėl taikyti Crown Suzhou pagamintam ir eksportui į Bendriją parduotam nagrinėjamam produktui galutinį antidempingo muitą ir suteikta galimybė teikti pastabas. Tačiau negauta jokių pastabų, kurios galėtų turėti įtakos šiam sprendimui.

(14)

Todėl padaryta išvada, kad į Bendriją importuotiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, t. y. važiuoklei ir hidrauliniam mechanizmui, šiuo metu priskiriamiems KN kodams 8427 90 00 ir ex 8431 20 00, kuriuos pagamino ir pardavė eksportui į Bendriją Crown Suzhou, turėtų būti taikomas visos šalies mastu apskaičiuotas visoms kitoms bendrovėms taikomas muitas (46,7 %), nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005, ir kad tokia muito norma turėtų būti taikoma.

4.   ANTIDEMPINGO MUITO TAIKYMAS ATGALINE DATA

(15)

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas išvadas, bendrovei Crown Suzhou taikytinas antidempingo muitas turėtų būti taikomas importuojamam nagrinėjamajam produktui, registruojamam pagal to reglamento 3 straipsnį, atgaline data nuo Reglamento (EB) Nr. 52/2009 įsigaliojimo.

5.   PRIEMONIŲ TAIKYMO TRUKMĖ

(16)

Peržiūra neturi įtakos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatytų priemonių galiojimo pabaigos datai pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) 52/2009 inicijuota naujo eksportuotojo peržiūra nutraukiama ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 1 straipsnį visoms kitoms Kinijos Liaudies Respublikos bendrovėms (papildomas TARIC kodas A999) taikomas antidempingo muitas nustatomas importuojamiems produktams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 52/2009 1 straipsnyje.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1174/2005 1 straipsnį visoms kitoms Kinijos Liaudies Respublikos bendrovėms taikomas antidempingo muitas surenkamas nuo 2009 m. sausio 23 d. už importuotus rankinius padėklų krautuvus ir jų pagrindines dalis, kurie buvo registruojami pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 3 straipsnį.

3.   Muitinėms nurodoma nebevykdyti importuojamo produkto registracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 52/2009 3 straipsnį.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL L 189, 2005 7 21, p. 1.

(3)  OL L 192, 2008 7 19, p. 1.

(4)  OL L 17, 2009 1 22, p. 19.


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 914/2009

2009 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

27,4

ZZ

27,4

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

56,9

CL

103,4

TR

64,9

UY

88,0

ZA

75,8

ZZ

77,8

0806 10 10

EG

109,7

TR

98,0

US

190,3

ZZ

132,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

85,7

NZ

75,7

US

83,8

ZA

73,5

ZZ

80,5

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,7

TR

101,8

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

92,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 915/2009

2009 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. spalio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2009 m. spalio 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2009 m. spalio 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. spalio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

7,27

vidutinės kokybės

17,27

žemos kokybės

37,27

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

74,12

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

32,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

32,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

74,12


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

16.9.2009-29.9.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

137,25

88,56

FOB kaina JAV

125,82

115,82

95,82

58,97

Meksikos įlankos priedas

18,38

Didžiųjų ežerų priedas

10,11

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

18,08 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

23,94 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 916/2009

2009 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes I ir IIb zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus (3), nustatomos kvotos 2009 metams.

(2)

Remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2009 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2009 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 22, 2009 1 26, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

20/T&Q

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

COD 1/2B.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

I ir IIb

Data

2009 9 3


DIREKTYVOS

1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/11


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/101/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Bendrąją įsisteigimo laisvės suvaržymų panaikinimo programą (1), ypač į jos VI antraštinę dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1968 m. kovo 9 d. Pirmoji Tarybos direktyva 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (4) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (5). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Nacionalinės teisės nuostatų dėl bendrovių, kurių turtinė atsakomybė yra ribojama akcijomis, ir ribotos turtinės atsakomybės bendrovių atskleidimo, prisiimtų įsipareigojimų galiojimo ir tokių bendrovių pripažinimo negaliojančiomis koordinavimas yra itin svarbus, ypač siekiant apsaugoti trečiųjų asmenų interesus.

(3)

Atskleidimas tretiesiems asmenims turėtų suteikti galimybę susipažinti su bendrovės pagrindiniais dokumentais ir sužinoti kai kuriuos su bendrove susijusius duomenis, ypač duomenis apie asmenis, kurie yra įgalinti prisiimti įsipareigojimus bendrovės vardu.

(4)

Nepažeidžiant valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytų esminių reikalavimų ir formalumų, bendrovėms turėtų būti leidžiama pasirinkti, ar teikti savo privalomus dokumentus ir duomenis popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis.

(5)

Suinteresuotiems asmenims turėtų būti leidžiama gauti iš registro šių dokumentų ir duomenų kopiją popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis.

(6)

Valstybėms narėms turėtų būti leista nuspręsti ar nacionalinį leidinį, skirtą šiems dokumentams ir duomenims skelbti, turėti popierinės arba elektroninės formos, ar atskleidimą vykdyti lygiavertėmis veiksmingomis priemonėmis.

(7)

Turėtų būti palengvintas bendrovių informacijos prieinamumas, peržengiantis valstybės sienas, ir be privalomo atskleidimo viena iš atitinkamos bendrovės valstybėje narėje leidžiamų kalbų leidžiama savanoriškai registruoti reikalaujamus dokumentus ir duomenis papildomai kitomis kalbomis. Tretieji asmenys sąžiningai veikdami turėtų turėti teisę remtis jų vertimais.

(8)

Reikėtų patikslinti, kad šioje direktyvoje nustatyti privalomi duomenys turėtų būti nurodyti visuose bendrovių laiškuose ir užsakymų formose, nepriklausomai nuo to, ar jos pateikiamos popierine, ar bet kokia kita forma. Įvertinus technologijų plėtrą, taip pat reikėtų numatyti, kad šie duomenys būtų pateikiami bendrovių interneto svetainėse.

(9)

Trečiųjų asmenų apsauga turėtų būti užtikrinta priimant nuostatas, kiek įmanoma ribojančias pagrindus, kuriais remiantis bendrovės vardu prisiimti įsipareigojimai negalioja.

(10)

Tam, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas santykiuose tarp bendrovės ir trečiųjų asmenų bei santykiuose tarp narių, būtina apriboti bendrovės pripažinimo negaliojančia atvejus, ir bendrovės pripažinimo negaliojančia paskelbimo įsigaliojimas turėtų grįžtamąją galią, bei nustatyti trumpą laikotarpį, per kurį tretieji asmenys galėtų užginčyti tokį paskelbimą.

(11)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šioje direktyvoje nurodytos koordinavimo priemonės taikomos valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl tokių tipų bendrovių:

Belgijoje:

naamloze vennootschap,

société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen,

société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

société de personnes à responsabilité limitée;

Bulgarijoje:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

Čekijoje:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

Danijoje:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

Vokietijoje:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Estijoje:

aktsiaselts, osaühing;

Airijoje:

companies incorporated with limited liability;

Graikijoje:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

Ispanijoje:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

Prancūzijoje:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

Italijoje:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

Kipre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

Latvijoje:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

Lietuvoje:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

Liuksemburge:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

Vengrijoje:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

Maltoje:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

Nyderlanduose:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Austrijoje:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Lenkijoje:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

Portugalijoje:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

Rumunijoje:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

Slovėnijoje:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;

Slovakijoje:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

Suomijoje:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

Švedijoje:

aktiebolag;

Jungtinėje Karalystėje:

companies incorporated with limited liability.

2   SKYRIUS

ATSKLEIDIMAS

2 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodytos bendrovės būtinai atskleistų bent šiuos dokumentus ir duomenis:

a)

steigimo dokumentą ir įstatus, jei tai yra atskiras dokumentas;

b)

visus a punkte minėtų dokumentų pakeitimus, įskaitant bendrovės veiklos trukmės pratęsimą;

c)

po kiekvieno steigimo dokumento arba įstatų pakeitimo – viso steigimo dokumento ar įstatų teksto aktualią redakciją;

d)

paskyrimą, atleidimą iš pareigų ir duomenis apie asmenis, kurie kaip teisės aktuose numatytas organas arba tokio organo nariai:

i)

yra įgalinti atstovauti bendrovei jos santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose procesuose; atskleidžiant tokią informaciją, turi būti nurodyta, ar įgalinti atstovauti bendrovei asmenys gali tai daryti vieni, ar privalo veikti kartu;

ii)

dalyvauja atliekant bendrovės administravimą, priežiūrą ar kontrolę;

e)

mažiausiai vieną kartą per metus – duomenis apie pasirašytąjį kapitalą, jei steigimo dokumente ar įstatuose minimas autorizuotas kapitalas, išskyrus atvejus, kai dėl bet kokio pasirašytojo kapitalo padidėjimo būtina pakeisti įstatus;

f)

kiekvienų finansinių metų apskaitos dokumentus, kuriuos reikalaujama paskelbti laikantis Tarybos direktyvų 78/660/EEB (6), 83/349/EEB (7), 86/635/EEB (8) ir 91/674/EEB (9);

g)

bet kokį bendrovės buveinės perkėlimą;

h)

bendrovės likvidavimą;

i)

bet kokį teismo sprendimą dėl bendrovės pripažinimo negaliojančia;

j)

likvidatorių paskyrimą, duomenis apie juos ir jų atitinkamus įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai šie įgaliojimai tiesiogiai ir išimtinai yra numatyti įstatyme ar bendrovės įstatuose;

k)

likvidavimo užbaigimą ir tose valstybėse narėse, kuriose pašalinimas iš registro sukelia teisines pasekmes, apie bet kurio tokio pašalinimo faktą.

3 straipsnis

1.   Kiekvienos valstybės narės centriniame registre, komerciniame registre ar bendrovių registre yra užvedama kiekvienos joje registruotos bendrovės byla.

2.   Šiame straipsnyje „elektroninėmis priemonėmis“ reiškia, kad informacija išsiunčiama ir pasiekia jos paskirties vietą elektroninės įrangos pagalba, skirta duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) bei saugoti, bei iki galo perduodama, persiunčiama ar gaunama pagal valstybių narių nustatytą tvarką – laidais, radijo pagalba, optinėmis priemonėmis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

3.   Visi dokumentai ir duomenys, kuriuos privaloma atskleisti pagal 2 straipsnį, turi būti saugomi byloje ar įtraukti į registrą; tai, kas įtraukiama į registrą, kiekvienu atveju turi būti ir byloje.

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės ir kiti asmenys bei institucijos, iš kurių reikalaujama pateikti arba dalyvauti pateikiant dokumentus ir duomenis, visus dokumentus ir duomenis, kuriuos reikalaujama atskleisti pagal 2 straipsnį, galėtų pateikti elektroninėmis priemonėmis. Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad visos ar tam tikrų rūšių bendrovės pateiktų visus dokumentus ir duomenis ar jų dalį elektroninėmis priemonėmis.

Visi 2 straipsnyje nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie pateikiami popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, turi būti saugomi byloje arba įtraukti į registrą elektronine forma. Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad visi tokie dokumentai ir duomenys, kurie pateikti popierine forma, registre būtų pervesti į elektroninę formą.

Nereikalaujama, kad 2 straipsnyje nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie popierine forma buvo pateikti ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d., registre būtų automatiškai pervesti į elektroninę formą. Tačiau valstybės narės vis dėlto užtikrina, kad registre jie būtų pervesti į elektroninę formą gavus prašymą dėl atskleidimo elektroninėmis priemonėmis, kuris buvo pateiktas pagal priemones, patvirtintas tam, kad būtų įgyvendinta 4 dalis.

4.   Turi būti galimybė gauti visų 2 straipsnyje nurodytų dokumentų ar duomenų ar bet kurios jų dalies kopiją pateikus prašymą. Registrui prašymai gali būti pateikiami popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis, pareiškėjo pasirinkimu.

Turi būti sudaryta galimybė gauti iš registro pirmoje pastraipoje nurodytas kopijas popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis, pareiškėjo pasirinkimu. Tai taikoma visiems jau pateiktiems dokumentams ir duomenims. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad visų dokumentų ir duomenų ar tam tikrų jų rūšių, pateiktų popierine forma ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d., nebus galima gauti iš registro elektroninėmis priemonėmis, jei pasibaigė nustatytas laikotarpis nuo pateikimo dienos iki prašymo padavimo registrui dienos. Toks laikotarpis negali būti trumpesnis kaip dešimt metų.

Kaina už visų 2 straipsnyje nurodytų dokumentų ar duomenų ar bet kurios jų dalies kopiją popieriuje ar elektroninėmis priemonėmis neturi viršyti administracinių išlaidų.

Popierine forma pateikiamos kopijos turi būti patvirtintos kaip tikros, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas atsisako tokio patvirtinimo. Pateikiamos elektroninės kopijos nepatvirtinamos kaip tikros, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo tokio patvirtinimo.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad elektroninių kopijų patvirtinimas garantuotų jų kilmės autentiškumą ir jų turinio vientisumą, naudojant bent jau saugų elektroninį parašą, kaip numatyta Direktyvos 1999/93/EB (10) 2 straipsnio 2 dalyje.

5.   3 dalyje nurodyti dokumentai ir duomenys atskleidžiami paskelbiant tam tikslui valstybės narės skirtame nacionaliniame leidinyje visą tekstą ar jo dalį arba darant nuorodą į dokumentą, kuris buvo įtrauktas į bylą ar registrą. Tam tikslui valstybės narės skirtas nacionalinis leidinys gali būti laikomas elektronine forma.

Valstybės narės gali nuspręsti paskelbimą nacionaliniame leidinyje pakeisti kita lygiaverčio veiksmingumo priemone, kuri sąlygotų bent naudojimąsi tokia sistema, kuri leistų chronologine tvarka naudotis atskleista informacija per centrinę elektroninę bazę.

6.   Bendrovė gali remtis dokumentais ir duomenimis prieš trečiuosius asmenis tiktai po to, kai jie buvo atskleisti taip, kaip nurodyta 5 dalyje, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie juos.

Tačiau dėl operacijų, vykdomų anksčiau nei šešioliktą dieną po minėto atskleidimo, šiais dokumentais ir duomenimis remtis prieš trečiuosius asmenis negalima, jeigu jie įrodo, kad apie juos negalėjo žinoti.

7.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų išvengta bet kokio neatitikimo tarp to, kas atskleista taikant 5 dalį, ir to, kas nurodyta registre ar byloje.

Tačiau neatitikimo atveju laikantis 5 dalies atskleistu tekstu negali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis; tačiau šie asmenys gali juo remtis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad jiems buvo žinomi į bylą arba registrą įtraukti tekstai.

Be to, tretieji asmenys visada gali remtis bet kokiais dokumentais ir duomenimis, kurių atskleidimo formalumai dar nėra baigti, išskyrus atvejus, kai dėl neatskleidimo jie neturi galios.

4 straipsnis

1.   Dokumentai ir duomenys, kurie turi būti atskleisti remiantis 2 straipsniu, rengiami ir pateikiami viena iš kalbų, kurią leidžia valstybėje narėje, kurioje užvedama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta byla, taikomos kalbos taisyklės.

2.   Be 3 straipsnyje nurodyto privalomo atskleidimo, valstybės narės leidžia, kad 2 straipsnyje nurodyti dokumentai ir duomenys būtų atskleidžiami savanoriškai, laikantis 3 straipsnio nuostatų, bet kuria (-iomis) oficialia (-iomis) Bendrijos kalba (-omis).

Valstybės narės gali nustatyti, kad tokių dokumentų ir duomenų vertimai būtų tvirtinami.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad palengvintų trečiųjų asmenų prieinamumą prie savanoriškai atskleistų vertimų.

3.   Be 3 straipsnyje nurodyto privalomo atskleidimo ir šio straipsnio 2 dalyje numatyto savanoriško atskleidimo, valstybės narės gali leisti, kad, laikantis 3 straipsnio nuostatų, atitinkami dokumentai ir duomenys būtų atskleidžiami bet kuria (-iomis) kita (-omis) kalba (-omis).

Valstybės narės gali nustatyti, kad tokių dokumentų ir duomenų vertimai būtų tvirtinami.

4.   Tačiau, jei oficialiomis registro kalbomis atskleisti dokumentai ir duomenys neatitinka savanoriškai atskleistų vertimų, pastaraisiais negali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis; tačiau tretieji asmenys gali remtis savanoriškai atskleistais vertimais, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tretieji asmenys žinojo apie tą redakciją, kuri turėjo būti privalomai atskleista.

5 straipsnis

Valstybės narės numato, kad laiškuose ir užsakymų formose, pateikiamuose popierine ar bet kokia kita forma, būtų nurodomi šie duomenys:

a)

informacija, reikalinga identifikuoti registrui, kuriame saugoma 3 straipsnyje minima byla, kartu su bendrovės registracijos numeriu tame registre;

b)

bendrovės teisinė forma, jos registruotos buveinės vieta ir, kai taikoma, faktas, kad bendrovė yra likviduojama.

Kai šiuose dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, pateikiama nuoroda į pasirašytą ir apmokėtą kapitalą.

Valstybės narės reikalauja, kad visose bendrovės interneto svetainėse būtų nurodyti bent pirmoje pastraipoje minėti duomenys, ir, kai taikoma, nuoroda į pasirašytą ir apmokėtą kapitalą.

6 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato, kokie asmenys atlieka atskleidimo formalumus.

7 straipsnis

Valstybės narės numato atitinkamas sankcijas bent tokiais atvejais, kai:

a)

neatskleidžiami apskaitos dokumentai, kaip reikalaujama 2 straipsnio f punkte;

b)

komerciniuose dokumentuose ar bet kurioje bendrovės interneto svetainėje nepateikiami 5 straipsnyje numatyti privalomi duomenys.

3   SKYRIUS

BENDROVĖS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GALIOJIMAS

8 straipsnis

Jeigu iki tol, kol steigiama bendrovė įgijo juridinio asmens teises, jos vardu buvo atlikti veiksmai, o bendrovė neprisiima iš tokių veiksmų kilusių įsipareigojimų, už juos be apribojimų solidariai yra atsakingi veikę asmenys, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.

9 straipsnis

Kai duomenų apie asmenis, kurie, kaip bendrovės organas, yra įgalinti jai atstovauti, atskleidimo formalumai yra visiškai baigti, tokių asmenų paskyrimo pažeidimais negali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis, išskyrus atvejus, kai bendrovė įrodo, kad tokie tretieji asmenys apie juos žinojo.

10 straipsnis

1.   Bendrovės organų įvykdyti veiksmai įpareigoja bendrovę net ir tada, kai tokie veiksmai neatitinka šios bendrovės veiklos objekto, išskyrus atvejus, kai tokie organai atliko veiksmus, viršydami galias, kurias šiems organams suteikia ar leidžia suteikti įstatymas.

Tačiau valstybės narės gali numatyti, kad bendrovė nėra įpareigota, kai tokie veiksmai neatitinka bendrovės veiklos objekto, jei ji įrodo, kad tretieji asmenys žinojo, kad veiksmai neatitinka šio objekto, arba pagal aplinkybes negalėjo to nežinoti; įstatų paskelbimas nėra pakankamas įrodymas.

2.   Bendrovės organų galių apribojimais, kuriuos nustato įstatai arba kompetentingų organų sprendimas, negali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis, netgi jeigu jie buvo atskleisti.

3.   Jei nacionaliniai teisės aktai numato, kad įgalinimus atstovauti bendrovei, nukrypstant nuo šį klausimą reglamentuojančių teisės aktų, įstatai gali suteikti vienam asmeniui ar keletui kartu veikiančių asmenų, tie teisės aktai gali numatyti, kad tokia įstatų nuostata gali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis su sąlyga, kad ji susijusi su bendraisiais įgaliojimais atstovauti; klausimas, ar tokia įstatų nuostata gali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis, sprendžiamas vadovaujantis 3 straipsnio nuostatomis.

4   SKYRIUS

BENDROVĖS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA

11 straipsnis

Visose valstybėse narėse, kurių teisės aktai nenumato prevencinės, administracinės ar teisminės kontrolės, steigiant bendrovę, bendrovės steigimo dokumentai, įstatai ir šių dokumentų pakeitimai turi būti parengiami laikantis reikiamos teisinės formos.

12 straipsnis

Valstybių narių teisės aktai numato, kad bendrovės pripažįstamos negaliojančiomis tiktai laikantis šių sąlygų:

a)

bendrovė turi būti pripažinta negaliojančia teismo sprendimu;

b)

bendrovė gali būti pripažinta negaliojančia tik i–vi punktuose nurodytais pagrindais:

i)

nebuvo sudarytas steigimo dokumentas arba nebuvo laikomasi prevencinės kontrolės taisyklių ar būtinų teisinių formalumų;

ii)

bendrovės veiklos objektas yra neteisėtas ar prieštarauja viešajai tvarkai;

iii)

steigimo dokumente ar įstatuose nenurodomas bendrovės pavadinimas, atskirų asmenų pasirašytojo kapitalo dydis, pasirašytojo kapitalo dydis ar bendrovės veiklos objektas;

iv)

nesilaikoma nacionalinės teisės aktų nuostatų dėl mažiausio apmokėto kapitalo dydžio;

v)

visų narių steigėjų neveiksnumas;

vi)

pažeidžiant nacionalinės teisės aktus, kuriais turi vadovautis bendrovė, narių steigėjų yra mažiau nei du.

Išskyrus pirmiau nurodytus bendrovės pripažinimo negaliojančia pagrindus, bendrovėms netaikomi jokie neegzistavimo, absoliutaus bendrovės pripažinimo negaliojančia, santykinio bendrovės pripažinimo negaliojančia arba bendrovės pripažinimo negaliojančia paskelbimo pagrindai.

13 straipsnis

1.   Klausimas, ar teismo sprendimu dėl bendrovės pripažinimo negaliojančia gali būti remiamasi prieš trečiuosius asmenis, yra sprendžiamas vadovaujantis 3 straipsniu. Kai nacionalinė teisė suteikia teisę trečiajam asmeniui užginčyti sprendimą, jis gali tai padaryti tik per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo paskelbimo.

2.   Bendrovės pripažinimas negaliojančia yra likvidavimo priežastis, o veiklos nutraukimas gali būti likvidavimo priežastimi.

3.   Bendrovės pripažinimas negaliojančia pats savaime neturi įtakos kokių nors bendrovės ar jos atžvilgiu prisiimtų įsipareigojimų galiojimui, nedarant įtakos bendrovės likvidavimo pasekmėms.

4.   Kiekvienos valstybės narės teisės aktai gali numatyti nuostatas dėl bendrovės pripažinimo negaliojančia pasekmių santykiams tarp narių.

5.   Kapitalą išreiškiančių dalių ar akcijų turėtojams išlieka prievolė apmokėti jų sutartą pasirašyti, bet dar neapmokėtą kapitalą, ta apimtimi, kuria reikalauja įsipareigojimai kreditoriams.

5   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

15 straipsnis

Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus, kartu su pasiūlymu iš dalies pakeisti 2 straipsnio f punkto ir 3, 4, 5 ir 7 straipsnių nuostatas atsižvelgiant į minėtų nuostatų taikymo metu įgytą patirtį, jų tikslus ir per tą laikotarpį pastebėtą technologijų pažangą.

16 straipsnis

Direktyva 68/151/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais I priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įpareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

17 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  OL 2, 1962 1 15, p. 36/62.

(2)  OL C 204, 2008 8 9, p. 25.

(3)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 65, 1968 3 14, p. 8.

(5)  Žr. I priedo A dalį.

(6)  1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL L 222, 1978 8 14, p. 11).

(7)  1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1).

(8)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(9)  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 374, 1991 12 31, p. 7).

(10)  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesnių pakeitimų sąrašas

(nurodyta 16 straipsnyje)

Tarybos direktyva 68/151/EEB

(OL L 65, 1968 3 14, p. 8).

 

1972 m. Stojimo akto I priedo III.H punktas

(OL L 73, 1972 3 27, p. 89).

 

1979 m. Stojimo akto I priedo III.C punktas

(OL L 291, 1979 11 19, p. 89).

 

1985 m. Stojimo akto I priedo II.D punktas

(OL L 302, 1985 11 15, p. 157).

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XI.A punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 194).

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/58/EB (OL L 221, 2003 9 4, p. 13).

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 1.4.A punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 338).

 

Tarybos direktyva 2006/99/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 137).

tik priedo A.1 punktas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyta 16 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

68/151/EEB

1969 m. rugsėjo 11 d.

2003/58/EB

2006 m. gruodžio 30 d.

2006/99/EB

2007 m. sausio 1 d.


II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 68/151/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 6 dalies pirma ir antra pastraipos

3 straipsnio 7 dalies pirma ir antra pastraipos

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio įžanginė frazė

12 straipsnio įžanginė frazė

11 straipsnio 1 punktas

12 straipsnio a punktas

11 straipsnio 2 punkto įžanginė frazė

12 straipsnio b punkto įžanginė frazė

11 straipsnio 2 punkto a–f papunkčiai

12 straipsnio b punkto i–vi papunkčiai

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnio pirma, antra ir trečia pastraipos

13 straipsnio ketvirta pastraipa

14 straipsnis

14 straipsnis

18 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

I priedas

II priedas


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/20


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/102/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

bendrovių teisės srityje dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1989 m. gruodžio 21 d. Dvyliktoji bendrovių teisės Tarybos direktyva 89/667/EEB dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Visoje Bendrijoje būtina koordinuoti tam tikras apsaugos priemones, kurių imtis valstybės narės reikalauja iš bendrovių ir firmų, jų narių ir trečiųjų asmenų interesams apsaugoti, kaip apibrėžta Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje, siekiant tokias apsaugos priemones padaryti lygiavertėmis.

(3)

Šioje srityje 1968 m. kovo 9 d. Pirmoji Tarybos direktyva 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (5) ir 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (6) bei 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (7), dėl atitinkamai atskleidimo, įsipareigojimų galiojimo, bendrovės negaliojimo, metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų, taikomos visoms bendrovėms, kurių kapitalas išreikštas akcijomis. Tačiau 1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (8) ir 1978 m. spalio 9 d. Trečioji Tarybos direktyva 78/855/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo (9), ir 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (10), taikomos tiktai akcinėms bendrovėms atitinkamai dėl steigimo ir kapitalo, jungimosi ir skaidymo.

(4)

Būtina teisinė priemonė, kuri leistų riboti verslininko turtinę atsakomybę visoje Bendrijoje nedarant įtakos valstybių narių įstatymams, kuriuose išskirtiniais atvejais reikalaujama, kad už savo įmonės įsipareigojimus toks verslininkas atsakytų savo turtu.

(5)

Privati ribotos atsakomybės bendrovė gali būti vienanarė jau nuo pat jos įsteigimo momento arba gali tapti vienanare po to, kai visos jos akcijos pereina vienam akcininkui. Iki bus suderintos nacionalinių teisės aktų nuostatos, susijusios su grupėmis, valstybės narės gali nustatyti tam tikras specialias nuostatas arba sankcijas tokiems atvejams, kai tas pats fizinis asmuo yra kelių bendrovių vienintelis narys, arba kai vienanarė bendrovė ar bet koks kitas juridinis asmuo yra vienintelis bendrovės narys. Vienintelis šios nuostatos tikslas – atsižvelgti į skirtumus tarp kai kurių valstybių narių nacionalinės teisės aktų. Todėl konkrečiais atvejais valstybės narės gali nustatyti apribojimus steigti vienanares bendroves arba pašalinti vienintelio nario turtinės atsakomybės apribojimus. Valstybės narės nevaržomos gali nustatyti taisykles, apimančias riziką, kurią vienanarės bendrovės gali kelti dėl savo vienanariškumo, ypač siekdamos užtikrinti, kad būtų apmokėtas pasirašytas kapitalas.

(6)

Faktas, kad visos akcijos perėjo vienam akcininkui, bei to vienintelio nario tapatybė turėtų būti atskleista padarant įrašą viešai prieinamame registre.

(7)

Vienintelio nario sprendimai, priimami jam vykdant visuotinio susirinkimo įgaliojimus, turi būti raštiški.

(8)

Sutartys tarp vienintelio nario ir jo bendrovės, kuriai jis atstovauja, taip pat turėtų būti raštiškos, išskyrus tas, kurios yra susijusios su normaliomis sąlygomis atliekama einamąja veikla.

(9)

Ši direktyva neturėtų daryti įtakos valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su direktyvų, nurodytų II priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Koordinavimo priemonės, kurias numato ši direktyva, taikomos valstybių narių įstatymams ir kitiems teisės aktams, susijusiems su I priede nurodytais bendrovių tipais.

2 straipsnis

1.   Bendrovė gali turėti vieną narį nuo tada, kai yra įsteigiama, arba po to, kai visos jos akcijos pereina vienam asmeniui (vienanarė bendrovė).

2.   Iki bus suderintos nacionalinės teisės aktų nuostatos, susijusios su grupėmis, valstybės narės gali numatyti specialias nuostatas arba sankcijas tokiems atvejams, kai:

a)

tas pats fizinis asmuo yra kelių bendrovių vienintelis narys; arba

b)

vienanarė bendrovė arba bet koks kitas juridinis asmuo yra vienintelis bendrovės narys.

3 straipsnis

Jeigu bendrovė tampa vienanare bendrove todėl, kad visos jos akcijos pereina vienam asmeniui, šis faktas kartu su vienintelio nario tapatybe turi būti įrašomi į bylą arba į registrą, kaip nurodyta Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba įrašomi į bendrovės tvarkomą ir viešai prieinamą registrą.

4 straipsnis

1.   Bendrovės vienintelis narys įgyvendina visuotiniam susirinkimui priskirtas funkcijas.

2.   Sprendimai, kuriuos priima vienintelis narys, kaip nurodyta 1 dalyje, įrašomi į protokolą arba parengiami raštu.

5 straipsnis

1.   Sutartys tarp vienintelio nario ir bendrovės, kuriai jis atstovauja, įrašomos į protokolą arba parengiamos raštu.

2.   Valstybės narės neprivalo taikyti 1 dalies nuostatos normaliomis sąlygomis atliekamai einamajai veiklai.

6 straipsnis

Jeigu valstybės narės akcinėms bendrovėms taip pat leidžia būti vienanarėmis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje, taikoma ši direktyva.

7 straipsnis

Valstybė narė neprivalo leisti steigti vienanarių bendrovių, jeigu jos įstatymuose nustatyta, kad verslininkas gali steigti įmonę, kurios turtinė atsakomybė ribojama nustatytai veiklai skirta suma, su sąlyga, kad apsaugos priemonės, numatytos tokioms įmonėms, yra lygiavertės priemonėms, nustatytoms šioje direktyvoje ar bet kokioms kitoms Bendrijos nuostatomis numatytoms apsaugos priemonėms, taikytinoms 1 straipsnyje nurodytoms bendrovėms.

8 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Direktyva 89/667/EEB su pakeitimais, nurodytais II priedo A dalyje, yra panaikinama nedarant įtakos valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su direktyvų, nurodytų II priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  OL C 77, 2009 3 31, p. 42.

(2)  2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 395, 1989 12 30, p. 40.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  OL L 65, 1968 3 14, p. 8.

(6)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

(7)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(8)  OL L 26, 1977 1 31, p. 1.

(9)  OL L 295, 1978 10 20, p. 36.

(10)  OL L 378, 1982 12 31, p. 47.


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti bendrovių tipai

Belgijoje:

„société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;

Bulgarijoje:

„дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество“;

Čekijoje:

„společnost s ručením omezeným“;

Danijoje:

„anpartsselskaber“;

Vokietijoje:

„gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

Estijoje:

„aktsiaselts, osaühing“;

Airijoje:

„private company limited by shares or by guarantee“;

Graikijoje:

„eταιρεία περιορισμένης ευθύνης“;

Ispanijoje:

„sociedad de responsabilidad limitada“;

Prancūzijoje:

„société à responsabilité limitée“;

Italijoje:

„società a responsabilità limitata“;

Kipre:

„iδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση“;

Latvijoje:

„sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

Lietuvoje:

„uždaroji akcinė bendrovė“;

Liuksemburge:

„société à responsabilité limitée“;

Vengrijoje:

„korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság“;

Maltoje:

„kumpannija privata/Private limited liability company“;

Nyderlanduose:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“;

Austrijoje:

„aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;

Lenkijoje:

„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

Portugalijoje:

„sociedade por quotas“;

Rumunijoje:

„societate cu răspundere limitată“;

Slovėnijoje:

„družba z omejeno odgovornostjo“;

Slovakijoje:

„spoločnosť s ručením obmedzeným“;

Suomijoje:

„osakeyhtiö/aktiebolag“;

Švedijoje:

„aktiebolag“;

Jungtinėje Karalystėje:

„private company limited by shares or by guarantee“.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 9 straipsnyje)

Tarybos direktyva 89/667/EEB

(OL L 395, 1989 12 30, p. 40).

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XI skyriaus A skirsnis

(OL C 241, 1994 8 29, p. 194).

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 4 skyriaus A skirsnis

(OL L 236, 2003 9 23, p. 338).

 

Tarybos direktyva 2006/99/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 137).

tik Priedo A skyriaus 4 dalis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

89/667/EEB

1991 m. gruodžio 31 d.

1992 m. sausio 1 d. esamoms bendrovėms ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d.

2006/99/EB

2007 m. sausio 1 d.

 


III PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 89/667/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnis

1 straipsnio pirma–dvidešimt septinta įtraukos

I priedas

2–7 straipsniai

2–7 straipsniai

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

I priedas

II priedas

III priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 30 d.

dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

(2009/725/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 215 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

2009 m. rugsėjo 21 d. laišku Ján FIGEĽ pranešė atsistatydinantis iš Komisijos nario pareigų nuo 2009 m. spalio 1 d. Reikėtų jį pakeisti likusiam kadencijos laikui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Maroš ŠEFČOVIČ skiriamas Komisijos nariu laikotarpiui nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. rugsėjo 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


Komisija

1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 24 d.

dėl laikinųjų apsaugos priemonių, Prancūzijos nustatytų pienui ir pieno produktams, įvežamiems į jos teritoriją iš ūkio, kuriame patvirtintas klasikinio skrepi atvejis

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3580)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2009/726/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 54 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (2), taikomas gyvūnų auginimui, gyvūninių produktų gamybai ir jų patiekimui rinkai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VII priede nustatytos priemonės, kurių turi būti imamasi įtarus arba patvirtinus avių arba ožkų užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE) atvejį Bendrijoje. Tų gyvūnų ir jų produktų patiekimo Bendrijos rinkai ir importo į Bendriją taisyklės nustatytos to reglamento VIII ir IX prieduose.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytos Bendrijos ir nacionaliniu lygiu maistą bei pašarus, ypač jų saugą, reglamentuojančios taisyklės. To reglamento 53 straipsnyje nustatyta, kad kai yra akivaizdu, kad Bendrijos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuoti maisto produktai arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus konkrečios valstybės narės (valstybių narių) taikomomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma, Komisija turi nedelsdama priimti tam tikras priemones, pavyzdžiui, sustabdyti pavojų keliančių gyvūninių maisto produktų patiekimą rinkai arba jų importą.

(4)

Be to, Reglamento (EB) Nr. 178/2002 54 straipsnyje nustatyta, kad jei valstybė narė oficialiai praneša Komisijai apie būtinybę imtis padarinių likvidavimo priemonių ir jei Komisija nesiėmė to reglamento 53 straipsnyje nurodytų veiksmų, valstybė narė gali nustatyti laikinąsias apsaugos priemones, bet apie tai turi nedelsdama pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tokiu atveju Komisija per 10 darbo dienų turi pateikti šį klausimą Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui svarstyti, kad nacionalinės laikinosios apsaugos priemonės būtų išplėstos, iš dalies pakeistos arba panaikintos. Nacionalines laikinąsias apsaugos priemones valstybė narė gali taikyti tol, kol bus priimtos Bendrijos priemonės.

(5)

Europos Komisijos prašymu 2007 m. kovo 8 d. Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Mokslinė biologinių pavojų komisija priėmė nuomonę dėl avių ir ožkų rizikos užsikrėsti USE tam tikrų aspektų (3). Priimtoje nuomonėje EMST padarė išvadą, kad „nėra epidemiologinio ar molekulinio ryšio tarp klasikinio ir (arba) atipinio skrepi atvejų ir žmonių susirgimų USE įrodymų. GSE sukėlėjas yra vienintelis USE sukėlėjas, nustatytas kaip zoonozių sukėlėjas. Tačiau dėl jų įvairovės šiuo metu negalima atmesti galimybės, kad žmonės gali užsikrėsti kitais gyvūnų USE sukėlėjais“ (4).

(6)

Paskelbus minėtą nuomonę, priimtas 2007 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 727/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, I, III, VII ir X priedus (5). Reglamentu (EB) Nr. 727/2007 nustatyta, kad skersti visos bandos nebeprivaloma, ir numatytos tam tikros skerdimui alternatyvios priemonės, kurias galima taikyti, jei avių ir ožkų ūkyje patvirtinamas USE protrūkis, bet atmetama galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) galimybė. Panaikinus tam tikras to reglamento nuostatas ir Prancūzijai pareikalavus taikyti laikinąsias priemones, Teismas 2007 m. rugsėjo 28 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartimi (6) laikinai sustabdė užginčytų nuostatų taikymą, kol nebus priimtas galutinis sprendimas pagrindinėje byloje.

(7)

Gavusi Komisijos prašymą 2008 m. sausio 24 d. EMST priėmė mokslinį ir techninį paaiškinimą, susijusį su kai kuriais jos 2007 m. kovo 8 d. nuomonės dėl avių ir ožkų rizikos užsikrėsti USE tam tikrų aspektų, kurie buvo nagrinėjami priimant Reglamentą (EB) Nr. 727/2007, išvadų aspektais (7).

(8)

Komisija, išsamiai išnagrinėjusi minėtą paaiškinimą ir jai, kaip rizikos valdytojai, tenkančius galimus pasirinkimus, 2008 m. birželio 17 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 746/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII priedas (8). Reglamente (EB) Nr. 746/2008 iš esmės yra tos pačios nuostatos, kurios jau buvo numatytos Reglamente (EB) Nr. 727/2007. Prancūzijai ėmusis naujų veiksmų Pirmosios Instancijos Teismas 2008 m. spalio 30 d. teismo pirmininko nutartimi (9) laikinai sustabdė susijusių nuostatų taikymą, kol bus priimtas galutinis sprendimas, kuriame bus visapusiškai įvertintas rizikos valdymo priemonių, kurių Komisija ėmėsi Reglamentu (EB) Nr. 746/2008, teisėtumas.

(9)

Europos Komisijos prašymu 2008 m. lapkričio 6 d. EMST paskelbė Mokslinės biologinių pavojų komisijos nuomonę dėl pavojaus žmonėms ir gyvūnams užsikrėsti užkrečiamąja spongiformine encefalopatija (USE) per smulkiųjų atrajotojų pieną ir pieno produktus (10). Šioje nuomonėje EMST padarė išvadą, kad ėriukas gali užsikrėsti klasikiniu skrepi nuo avies per pieną arba priešpienį. EMST taip pat teigė, kad klasikiniu skrepi užsikrėtusios bandos pienas ir pieno produktai gali kelti pavojų žmonėms ir gyvūnams užsikrėsti USE. Be to, EMST padarė išvadą, kad avių atsparumo skrepi ligai veisimo programa galima sumažinti su smulkiųjų atrajotojų pieno produktais susijusį pavojų žmonėms ir gyvūnams. Dėl atipinio skrepi EMST padarė išvadą, kad aiškiai ribojant sukėlėjo išplitimą užsikrėtusių gyvūnų organizmuose būtų galima sumažinti užkrečiamumą per pieną. Dėl GSE EMST pažymėjo, kad nėra informacijos apie užkrečiamumą arba PrPSc buvimą GSE užsikrėtusių smulkiųjų atrajotojų priešpienyje arba piene. Tačiau EMST padarė išvadą, kad GSE sukėlėjui anksti ir palaipsniui periferiškai išplitus bandymui užkrėstuose neatsparių avių organizmuose, GSE užsikrėtusių smulkiųjų atrajotojų priešpienis arba pienas gali būti užkrėstas.

(10)

2008 m. lapkričio 6 d. Prancūzijos maisto saugos agentūra (AFSSA) paskelbė nuomonę dėl klasikinio skrepi plitimo per smulkiųjų atrajotojų pieną rizikos (11), kurioje padarė tokią pačią išvadą, kaip EMST nuomonėje padaryta išvada – ėriukas gali užsikrėsti klasikiniu skrepi nuo avies per pieną arba priešpienį. AFFSA dėl pavojaus žmonėms užsikrėsti USE nusprendė, kad smulkiųjų atrajotojų, kurie yra užsikrėtę ar įtariama, kad yra užsikrėtę, bandų pieno arba pieno produktų vartojimas gali kelti pernelyg didelį pavojų vartotojams ir rekomendavo „uždrausti bandos pieną ir pieno produktus parduoti naudojimui žmonėms skirtuose maisto produktuose“, nes bandose, kurių gyvūnai užsikrėtę klasikiniu skrepi, gali būti labai daug ligos atvejų.

(11)

2008 m. lapkričio 7 d. Prancūzija, remdamasi EMST ir AFSSA nuomonėmis, priėmė tik šalies rinkoje taikomas priemones ir uždraudė Prancūzijoje naudoti skrepi užsikrėtusių bandų pieną ir pieno produktus maistui ir pašarams (12).

(12)

2008 m. lapkričio 11 d. ir 26 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nagrinėjo, kokių šių naujų mokslinių įrodymų pasekmių galima tikėtis.

(13)

Atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus ir ypač į tai, kad įrodyta, jog klasikiniu skrepi ėriukas gali užsikrėsti nuo avies pieno, per 2008 m. lapkričio 11 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdį pristatytas Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VII ir IX priedai siekiant uždrausti naudoti skrepi užsikrėtusių bandų pieną ir pieno produktus pašarams, pagreitinti klasikiniu skrepi užsikrėtusių pieno produktų gamybai auginamų gyvūnų bandų likvidavimo procedūrą ir apriboti pieno bei pieno produktų naudojimą maistui šalies rinkoje, pasiūlymo projektas. Tačiau dėl pasiūlymo nebalsuota, nes paskutiniajam tikslui nepritarė valstybių narių dauguma.

(14)

Per 2008 m. lapkričio 26 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdį pristatytas iš dalies pakeistas Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VII ir IX priedai siekiant uždrausti pašarams naudoti pieną ir pieno produktus iš ūkių, kuriuose nustatytas klasikinio skrepi atvejis, pasiūlymas, kuriam pritarta kvalifikuota balsų dauguma. Prancūzijos delegacija oficialiu pareiškimu pritarė tokio pasiūlymo priėmimui ir paragino Komisiją pateikti kitą Komisijos reglamento, kuriuo būtų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 siekiant numatyti tokias pačias priemones, susijusias su maisto produktais, pasiūlymą. Atsakydama į šį raginimą Komisija patvirtino, kad diskusijos dėl priemonių, susijusių su maisto produktais, bus tęsiamos.

(15)

Taigi 2009 m. vasario 3 d. priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 103/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII ir IX priedus (13). Reglamente (EB) Nr. 103/2009 numatyti tam tikri Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VII priedo pakeitimai, taip pat nuostata, kad jei patvirtinama, kad USE yra klasikinis skrepi, ūkyje sunaikintinų gyvūnų pienas ir pieno produktai negali būti naudojami atrajotojams, išskyrus atrajotojus tame ūkyje, šerti. Be to, tokie produktai kaip ne atrajotojams skirtas pašaras turi būti patiekiami tik susijusios valstybės narės teritorijos rinkai. Pagaliau Reglamente (EB) Nr. 103/2009 numatyta, kad siekiant sumažinti pavojų žmonėms užsikrėsti USE turi būti pagreitinta klasikiniu skrepi užsikrėtusių pieno produktų gamybai auginamų gyvūnų bandų likvidavimo procedūra.

(16)

2008 m. gruodžio 18 d. Prancūzija paprašė Komisijos pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnio 1 dalį priimti padarinių likvidavimo priemones dėl klasikinio skrepi sukėlėjų keliamo pavojaus žmonėms. Be to, per 2009 m. sausio 14 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdį Prancūzija kitų valstybių narių delegacijoms pranešė apie tokį prašymą.

(17)

2009 m. sausio 20 d. Komisija, remdamasi 2008 m. lapkričio 26 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pristačius Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 999/20041 VII ir IX priedai, pasiūlymą vykusiomis diskusijomis, darbo grupėse tęsė diskusiją, susijusią su pieno ir pieno produktų iš ūkių, kuriuose nustatytas klasikinio skrepi atvejis, naudojimu maistui. Per šią diskusiją paaiškėjo, kad dauguma valstybių narių nenori remti Prancūzijos priimtos pozicijos dėl būtinybės imtis papildomų rizikos valdymo priemonių, kuriomis būtų draudžiama tokį pieną ir pieno produktus naudoti maistui.

(18)

2009 m. kovo 11 d. Prancūzijai skirtu raštu Komisija patvirtino neketinanti priimti jokių padarinių likvidavimo priemonių dėl pieno ir pieno produktų naudojimo maistui.

(19)

2009 m. vasario 25 d. Prancūzija priėmė priemonę, susijusią su draudimu į Prancūzijos teritoriją importuoti žmonėms vartoti skirtą avių ir ožkų pieną ir pieno produktus (14). 2009 m. kovo 9 d. Prancūzija pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 54 straipsnio 1 dalį pranešė Komisijai apie šias priemones kaip laikinąsias apsaugos priemones. Priemonėmis nustatoma, kad pienas ir pieno produktai iš kitos valstybės narės į Prancūzijos teritoriją gali būti importuojami tik tuomet, jei jie yra iš ūkio, kurio gyvūnų judėjimas nebuvo oficialiai apribotas gamybos metu, ir jei tai nėra gyvūnų, kurie turėjo būti sunaikinti arba paskersti patvirtinus klasikinio skrepi atvejį, pienas ir pieno produktai.

(20)

Taigi Komisija šį klausimą pateikė per 2009 m. kovo 23 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdį, kad nacionalinės apsaugos priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 54 straipsnio 2 dalį būtų išplėstos, iš dalies pakeistos arba panaikintos.

(21)

Kaip išsamiai išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 746/2008 preambulėje ir ypač 12 konstatuojamojoje dalyje, EMST pripažįsta, kad nėra jokių mokslinių įrodymų, kad egzistuotų tiesioginis ryšys tarp avių ir ožkų USE, išskyrus GSE, ir žmonių USE, net jei avis ir ožkas galinčių užkrėsti ligos sukėlėjų biologinė įvairovė yra svarbus aspektas, dėl kurio negalima atmesti žmogaus užsikrėtimo galimybės.

(22)

EMST nuomonė, kad negalima atmesti žmogaus užsikrėtimo avių ar ožkų USE sukėlėjais galimybės, pagrįsta eksperimentiniais žmogaus sistemos barjero ir gyvūnų modelių (primatų ir pelių) tyrimais. Tačiau šiuose modeliuose neatsižvelgiama į genetines žmonių charakteristikas, labai veikiančias sąlygines galimybes užsikrėsti priono ligomis. Be to, modeliai nevisiškai tiksliai leidžia ekstrapoliuoti rezultatus natūralioms sąlygoms, visų pirma atsižvelgiant į tai, jog neaišku, ar jie tiksliai atitinka žmogaus sistemos barjerą ir ar naudotas eksperimentinis inokuliacijos būdas atitinka užsikrėtimą natūraliomis sąlygomis. Todėl galima teigti, kad nors žmonių užsikrėtimo avių ar ožkų USE sukėlėjais rizika neatmestina, ji yra labai nedidelė, nes tokio užsikrėtimo įrodymai pagrįsti eksperimentiniais modeliais, neatitinkančiais natūralių sąlygų, susijusių su tikruoju žmogaus sistemos barjeru ir tikraisiais užsikrėtimo būdais.

(23)

Įgyvendinant Bendrijos politiką užtikrinamas aukštas žmonių gyvybės ir sveikatos apsaugos lygis. Bendrijos maisto ir pašarų sritis reglamentuojančios priemonės turi būti grindžiamos tinkamu galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai vertinimu ir, atsižvelgiant į esamus mokslinius įrodymus, turi būti išlaikomas arba, jeigu tai moksliškai pagrįsta, padidinamas žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos lygis. Tačiau negalima manyti, kad visiškas rizikos panaikinimas – realus bet kokių rizikos valdymo sprendimų, susijusių su maisto sauga, tikslas, nes reikia atidžiai įvertinti rizikos mažinimo priemonių sąnaudas ir naudą, siekiant užtikrinti tokios priemonės proporcingumą. Koks rizikos lygis yra priimtinas, sprendžia rizikos valdytojas, atsižvelgdamas į visus mokslinio rizikos vertinimo elementus.

(24)

Komisija, veikdama kaip ES lygmens rizikos valdytoja ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, yra atsakinga už tinkamo rizikos lygio nustatymą ir tinkamiausių priemonių patikimai visuomenės sveikatos apsaugai palaikyti priėmimą. Komisija persvarstė ir įvertino naujausią mokslinę informaciją apie žmonių galimybes užsikrėsti USE. Jos vertinimu šiuo metu rizika yra labai maža ir priimtina. Be taisyklių, susijusių su pašarais, ir nesiimdama neproporcingų priemonių Komisija reglamente (EB) Nr. 103/2009 numatė, kad turi būti pagreitinta klasikiniu skrepi užsikrėtusių pieno produktų gamybai auginamų gyvūnų bandų likvidavimo procedūra, nes taip dar labiau sumažinamas pavojus žmonėms užsikrėsti USE.

(25)

Taigi Komisija, remdamasi turimose mokslinėse nuomonėse nurodytais moksliniais įrodymais ir konsultacijomis su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu, kol nepriimtas Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl užginčytų Reglamento (EB) Nr. 746/2008 nuostatų teisėtumo, susijęs ir su Prancūzijos pranešime nurodytu klausimu, pasikonsultavusi su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu, mano, kad, net atsižvelgiant į atsargumo principą, Prancūzijos priimtos laikinosios apsaugos priemonės apima daugiau nei būtina siekiant išvengti didelio pavojaus žmonių sveikatai.

(26)

Todėl Komisija mano, kad priemonių, kurias Prancūzija priėmė 2009 m. vasario 25 d. ir apie kurias Komisijai pranešė 2009 m. kovo 9 d., taikymą pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 54 straipsnio 2 dalį reikėtų laikinai sustabdyti, kol bus priimtas sprendimas byloje T-257/07 Prancūzija prieš Komisiją.

(27)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzija laikinai sustabdo priemonių, kuriomis draudžiama į jos teritoriją iš ūkių, kuriuose patvirtintas klasikinio skrepi atvejis, įvežti pieną ir pieno produktus maistui, taikymą, kol Pirmosios instancijos teismas nepriėmė galutinio sprendimo byloje T-257/07 Prancūzija prieš Komisiją.

2 straipsnis

Prancūzija imasi šiam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio 16 d.

Prancūzija apie šias priemones praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(3)  EMST leidinys (2007 m.) 466, p. 1–10.

(4)  Žr. nuomonės 4 skirsnį.

(5)  OL L 165, 2007 6 27, p. 8.

(6)  Nnutartis 2007 m. byloje T-257/07 R Prancūzija prieš Komisiją, p. II–4153.

(7)  Mokslinės biologinių pavojų komisijos Europos Komisijos prašymu parengta mokslinė ataskaita „Mokslinis ir techninis paaiškinimas dėl kai kurių 2007 m. kovo 8 d. nuomonės dėl avių ir ožkų rizikos užsikrėsti užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis tam tikrų aspektų išvadų aspektų vertinimo ir atsižvelgimo į juos“. EMST leidinys (2008 m.) 626, p. 1–11.

(8)  OL L 202, 2008 7 31, p. 11.

(9)  Nutartis byloje T-257/07 RII Prancūzija prieš Komisiją (OL C 327, 2008 12 20, p. 26).

(10)  EMSA leidinys (2008 m.) 849, p. 1–37.

(11)  2008 m. spalio 8 d. AFSSA nuomonė dėl naujų turimų mokslinių duomenų apie tos pačios rūšies gyvūnų užsikrėtimą klasikinio skrepi sukėlėju per pieną galimų pasekmių gyvūnų ir visuomenės sveikatai (http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0115EN.pdf).

(12)  2008 m. lapkričio 7 d. sprendimas, kuriuo keičiamas 2003 m. sausio 27 d. sprendimas, kuriuo nustatomos su ožkų skrepi susijusios gyvūnų sveikatos priežiūros priemonės (2008 m. lapkričio 8 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys, p. 17160).

(13)  OL L 34, 2009 2 4, p. 11.

(14)  2009 m. vasario 25 d. sprendimas dėl draudimo importuoti žmonėms vartoti skirtą avių ir ožkų pieną, tokio pieno produktus ir produktus, kurių sudėtyje yra avių ir ožkų pieno, keliančius pavojų užsikrėsti užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis (2009 m. kovo 5 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys, p. 4094).


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 30 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų vėžiagyviams, importuojamiems iš Indijos ir skirtiems vartoti žmonėms arba pašarui

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7388)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/727/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 nustatyti bendrieji Bendrijos ir nacionaliniai maisto bei pašarų principai, ypač bendrieji jų saugos reguliavimo principai. Reglamente numatytos padarinių likvidavimo priemonės, kai akivaizdu, kad iš trečiųjų šalių importuotas maistas arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus konkrečios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) taikomomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma.

(2)

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose stebėsenos priemonių (2), siekiant kontroliuoti gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose, gyvūnų ekskrementuose ir kūno skysčiuose bei audiniuose, gyvūninės kilmės produktuose, gyvūnams skirtame pašare ir geriamajame vandenyje esančius likučius ir medžiagas, kontroliuojamas gyvūnų bei gyvūninių pirminių produktų gamybos procesas. Remiantis Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiųjų šalių suteikiamų garantijų poveikis turi būti bent jau lygiavertis šioje direktyvoje nustatytų garantijų poveikiui.

(3)

Vėliausio Bendrijos tikrinamojo vizito į Indiją rezultatai parodė, kad yra rimtų likučių kontrolės gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose sistemos veikimo trūkumų.

(4)

Nepaisant Indijos pateiktų garantijų, valstybės narės praneša Komisijai, kad iš Indijos importuojamuose vėžiagyviuose, skirtuose žmonių maistui arba pašarui, rado padidėjusį nitrofuranų ir jų metabolitų kiekį. Šių medžiagų buvimas maiste yra draudžiamas, remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2377/90 (3); jie kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai.

(5)

Šie gyvūniniai produktai taip pat naudojami akvakultūros gyvūnų pašarui. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 18131/2003 (4) nitrofuranų ar jų metabolitų neleidžiama naudoti kaip pašarų papildo. Be to, gyvūninių produktų, kuriuose esama nitrofuranų, naudojamų kaip antibakterinės medžiagos, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 (5) negalima naudoti auginamų gyvūnų pašarui, nes jie laikomi 2 kategorijos šalutiniais gyvūniniais produktais.

(6)

Taigi tikslinga priimti tam tikras Bendrijos lygmens skubias priemones, taikytinas akvakultūros kilmės importuojamiems iš Indijos vėžiagyviams, kad būtų užtikrinta veiksminga ir vienoda žmonių sveikatos apsauga visose valstybėse narėse.

(7)

Atitinkamai, valstybės narės turėtų leisti importuoti akvakultūros kilmės vėžiagyvius iš Indijos tik tuo atveju, jei galima įrodyti, kad atliktas tyrimas jų kilmės vietoje siekiant patvirtinti, kad nitrofuranų ir jų metabolitų koncentracija nesiekia nustatytos patvirtintos ribos, taikant analitinius metodus, remiantis Komisijos sprendimu 2002/657/EB (6).

(8)

Tačiau tikslinga leisti importuoti produktų siuntas, su kuriomis nebuvo pateikti patikrinimo jų kilmės vietoje rezultatai, jeigu importuojančios valstybės narės užtikrina, kad jos bus patikrintos, kai bus atgabentos prie Bendrijos sienos ir oficialiai saugomos, kol bus gauti tyrimų rezultatai.

(9)

Šis sprendimas turėtų būti peržiūrimas atsižvelgiant į Indijos pateiktas garantijas ir remiantis valstybių narių atliktų tyrimų rezultatais.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas akvakultūros kilmės vėžiagyvių siuntoms, importuojamoms iš Indijos, skirtoms žmonėms vartoti arba pašarui (toliau – vėžiagyvių siuntos).

2 straipsnis

1.   Valstybės narės suteikia leidimą importuoti į Bendriją vėžiagyvių siuntas su sąlyga, kad su jomis pateikiami tyrimo jų kilmės vietoje rezultatai, kad būtų užtikrinta, kad jos nekelia pavojaus žmonių sveikatai.

2.   Tyrimas turi būti atliktas, kad būtų nustatytas nitrofuranų ir jų metabolitų kiekis, remiantis Sprendimu 2002/657/EB.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės, nukrypstant nuo 2 straipsnio, leidžia importuoti vėžiagyvių siuntas, su kuriomis nepateikiami tyrimo jų kilmės vietoje rezultatai, jeigu importuojančios valstybės narės užtikrina, kad kiekviena siunta atitinkamai patikrinama atgabenus prie Bendrijos sienos, kad būtų užtikrinta, kad ji nekelia pavojaus žmonių sveikatai.

2.   Siuntos, nurodytos 1 dalyje sulaikomos prie Bendrijos sienos, kol laboratoriniais tyrimais nustatoma, kad nitrofuranų metabolitų kiekis jose neviršija mažiausio privalomo aptikti kiekio (MPAK) – 1 μg/kg, kaip nustatyta Komisijos sprendimu 2002/657/EB.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai, jeigu tyrimas, minimas 3 straipsnio 2 dalyje rodo, kad nitrofuranų metabolitų kiekis viršija nustatytą sprendimo ribą (CC–alfa), naudojant patvirtintą metodą pagal Sprendimo 2002/657/EB 6 straipsnį.

2.   Jeigu tyrimas parodo, kad nitrofuranų arba jų metabolitų kiekis viršija Bendrijos nustatytą mažiausią privalomą aptikti kiekį (MPAK), siunta negali būti pateikta rinkai.

3.   Teikdamos minėtą informaciją ir ataskaitas valstybės narės naudojasi 2 dalyje minima maistui ir pašarams taikoma Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatyta skubaus įspėjimo apie pavojų sistema.

4.   Valstybės narės kas tris mėnesius pateikia Komisijai visų tyrimų rezultatų ataskaitą. Ataskaita rengiama pagal bendrąją šio sprendimo priede pateiktą ataskaitų teikimo formą.

5.   Ataskaitos pateikiamos pirmą kiekvieno metų ketvirčio mėnesį (balandį, liepą, spalį ir sausį).

5 straipsnis

Visas išlaidas, patirtas taikant šį sprendimą, apmoka siuntėjas, gavėjas arba jų įgaliotinis.

6 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių imasi šiam sprendimui vykdyti.

7 straipsnis

Šis sprendimas peržiūrimas atsižvelgiant į Indijos pateiktas garantijas ir remiantis valstybių narių atliktų tyrimų rezultatais.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1.

(4)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(5)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

(6)  OL L 221, 2002 8 17, p. 8.


PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTA BENDROJI ATASKAITOS FORMA

Vėžiagyvių siuntų iš Indijos patikrinimo dėl nitrofuranų ir jų metabolitų rezultatai

Vėžiagyvių tipas

Mėginio kodas

Tyrimo atlikimo data:

(metai, mėnuo, diena)

Rezultatas

(μg/kg)

Patvirtinamojo metodo CCα

> MPAK (1 μg/kg)

T/N

Sprendimas (Atmesta/išsiųsta atgal/sunaikinta/pateikta rinkai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo be apribojimų pratęsiamas Lenkijos laivų registrui suteiktas Bendrijos pripažinimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/728/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2006/660/EB (2) dalinį pripažinimą Lenkijos laivybos registrui Komisija suteikė trejiems metams. Toks pripažinimas suteikiamas klasifikacinėmis bendrovėmis vadinamoms organizacijoms, atitinkančioms visus kriterijus, išskyrus 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvos 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (3) priedo A skirsnio „Bendrieji kriterijai“ 2 ir 3 dalyse išvardytus kriterijus. Pripažinimas galiojo tik Čekijos Respublikoje, Kipre, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje ir Slovakijoje.

(2)

Lenkijos laivų registrą Komisija įvertino pagal Direktyvos 94/57/EB 11 straipsnio 3 dalį. Vertinimas pagrįstas keturiais patikrinimais, kuriuos 2007 m. atliko Europos jūrų saugumo agentūros ekspertai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1406/2002 (4) 2 straipsnio b punkto iii papunktį. Čekijos, Kipro, Lenkijos, Lietuvos, Maltos ir Slovakijos administracijų atstovai buvo pakviesti dalyvauti atliekant vertinimą. Komisija taip pat atsižvelgė į rezultatus, kuriuos gavo Europos jūrų saugumo agentūros ekspertai, 2009 m. balandžio ir gegužės mėn. patikrinę, kokią naujų laivų statybos priežiūros veiklą vykdo Lenkijos laivų registras ir kaip pagal Komisijos vertinimą Lenkijos laivų registras įgyvendino taisomąsias priemones.

(3)

Tose srityse, kuriose buvo nustatyta trūkumų, daugeliu atvejų Lenkijos laivų registras laiku įgyvendino tinkamas ir pakankamas taisomąsias priemones. Nepašalinti daugiausia registro taisyklių ir procedūrų įgyvendinimo trūkumai, visų pirma laivų statyklų kokybės kontrolės, naujų konstrukcijų tikrinimo, apžiūrą atliekančių pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos, taip pat klasės pervedimo srityse. Todėl Lenkijos laivų registras paragintas toliau įgyvendinti atitinkamas taisomąsias priemones. Nors trūkumai dideli, jie nesuteikia pagrindo abejoti organizacijos svarbiausių sistemų ir kontrolės mechanizmų bendra kokybe.

(4)

Be to, įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 391/2009. Reglamente numatyta, kad jo įsigaliojimo dieną organizacijos, jau pripažintos pagal Direktyvą 94/57/EB, pripažinimą išlaiko. Tokius pripažinimus Komisija turi persvarstyti iki 2010 m. birželio 17 d. ir nuspręsti, ar vienus apribojimus pakeisti kitais, ar juos panaikinti.

(5)

Iš Komisijos turimos informacijos, pagrįstos vertinimu ir atliktais patikrinimais, aiškėja, kad Lenkijos laivų registras apskritai laikosi Reglamente (EB) Nr. 391/2009 nustatytų visų veiklos sričių ir visų laivų tipų reikalavimų ir įpareigojimų.

(6)

Remiantis naujausiais pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės paskelbtais duomenimis apie patikrinimus, kuriuos pasirašiusios šalys atlikto iki 2008 m., 2006–2008 m. laivų sulaikymo dėl priežasčių, susijusių su jiems Lenkijos laivų registro išduotais liudijimais, koeficientas ir toliau buvo 0,77 % visų patikrinimų, o vidutinis atitinkamas pripažintų organizacijų koeficientas buvo 0,34 %.

(7)

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą pripažinimo galiojimą, Lenkijos laivų registrui suteiktas pratęstas Bendrijos pripažinimas turėtų įsigalioti 2009 m. rugsėjo 29 d.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 12 straipsnį sudaryto Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Lenkijos laivų registrui suteiktas Bendrijos pripažinimas be apribojimų pratęsiamas nuo 2009 m. rugsėjo 29 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 11.

(2)  OL L 272, 2006 10 3, p. 17.

(3)  OL L 319, 1994 12 12, p. 20.

(4)  OL L 208, 2002 8 5, p. 1.