ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.219.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 219

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 22d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

(2009 m. rugpjūčio 5 d.) Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

22.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 748/2009

(2009 m. rugpjūčio 5 d.)

dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 18a straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2003/87/EB, iš dalies pakeistą Direktyva 2008/101/EB (2), aviacijos veikla įtraukiama į Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą (toliau – Bendrijos sistema).

(2)

Siekiant sumažinti orlaivių naudotojams tenkančią administracinę naštą, Direktyvoje 2003/87/EB nustatyta, kad už kiekvieną orlaivių naudotoją bus atsakinga viena valstybė narė. Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikiamos nuostatos, kuriomis reglamentuojamas kiekvieno orlaivių naudotojo paskyrimas jį administruojančiai valstybei narei. Orlaivių naudotojų ir juos administruojančių valstybių narių sąrašas (toliau – sąrašas) turėtų padėti užtikrinti, kad kiekvienas orlaivių naudotojas žinotų, kuri valstybė narė jį reguliuos, o valstybėms narėms būtų aišku, kuriuos orlaivių naudotojus jos turėtų reguliuoti.

(3)

Sudarydama sąrašą Komisija atsižvelgė į pastabas, gautas po to, kai 2009 m. vasario 11 d. ji paskelbė preliminarų orlaivių naudotojų ir juos administruojančių valstybių narių sąrašą. Sąrašas grindžiamas duomenimis, kuriuos Eurokontrolė pateikė remdamasi skrydžių planų įrašais (3).

(4)

Direktyvos 2003/87/EB reikalavimai taikomi orlaivių naudotojams, apibrėžtiems tos direktyvos 3 straipsnio o punkte. Įtraukimas į Bendrijos sistemą siejamas tik su aviacijos veiklos vykdymu ir nepriklauso nuo įtraukimo į sąrašą. Todėl orlaivių naudotojams, vykdantiems Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, Bendrijos sistema taikoma nepriklausomai nuo to, ar jie yra sąraše veiklos vykdymo metu. Analogiškai aviacijos veiklą nutraukę orlaivių naudotojai pašalinami iš Bendrijos sistemos tuomet, kai jie nutraukia Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, o ne tuomet, kai jie pašalinami iš sąrašo.

(5)

Į sąrašą įtraukti visi orlaivių naudotojai, kurie vykdė atitinkamą aviacijos veiklą nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Todėl sąraše gali būti orlaivių naudotojų, kurie galutinai arba laikinai nutraukė aviacijos veiklą. Sudarant sąrašą neatsižvelgta į tai, ar orlaivių naudotojai įtraukti į Bendrijos oro vežėjų sąrašą, kuriame išvardytiems oro vežėjams dėl saugos priežasčių pagal 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (4) draudžiama vykdyti skrydžius Bendrijoje. Todėl šis reglamentas neturėtų prieštarauti Komisijos arba valstybių narių sprendimams, priimtiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.

(6)

Kiekvienam orlaivių naudotojui sąraše turėtų būti nurodytas vienetinis kodas. Šis kodas turėtų padėti nustatyti Bendrijos sistemos dalyvių tapatybę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikiamas Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(3)  OL C 36, 2009 2 13, p. 11. Informacija apie metodiką, taikytą sudarant preliminarų sąrašą, pateikta Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.


PRIEDAS

Orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė

BELGIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

123

ABELAG

BELGIJA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGAS

34572

AIRSPEED IRELAND

AIRIJA

23987

ALROSA-AVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSIJOS FEDERACIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPTAS

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAELIS

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIJA

31088

CARD AERONAUTICS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29568

CENTURION AIR CARGO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPTAS

32909

CRESAIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

985

EAT

BELGIJA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPTAS

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIJA

31497

EXELLAIR

LIUKSEMBURGAS

32486

FAYARD ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

13457

FLYING PARTNERS

BELGIJA

34194

FORREST GEORGE

KONGAS

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVEICARIJA

24057

GEMINI AIR CARGO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LIUKSEMBURGAS

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINIJA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGAS

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURKIJA

27232

INTERNET JET

NYDERLANDAI

28582

INTER-WETALL

ŠVEICARIJA

9542

INTL PAPER CY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27709

KALITTA AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28087

LAS VEGAS CHARTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZILIJA

31737

MATRACO

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

1106

MIL ITALY

ITALIJA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTANASAS

1120

MIL TURKEY

TURKIJA

33689

MIRAS AIR

KAZACHSTANAS

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIJA

25228

MURRAY AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31207

N604FJ LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26688

NEWELL RUBBERMAID

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31660

RIPPLEWOOD AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

10864

S CAMEROON

KAMERŪNAS

2344

SAUDIA

SAUDO ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPŪRAS

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIJA

26784

SOUTHERN AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27977

TECHNOMAG

ŠVEICARIJA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIJA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

20065

V L M

BELGIJA

13603

VF CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS


BULGARIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

33329

AERO POWER LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

23962

AIR BAN

BULGARIJA

31414

AIR LAZUR

BULGARIJA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIJA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIJA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIJA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINAI

21448

ATLANT SOYUZ

RUSIJOS FEDERACIJA

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIJA

33459

BAHRAIN AIR

BAHREINAS

28445

BH AIR

BULGARIJA

29056

BULGARIA AIR

BULGARIJA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIJA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIJA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIJA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIJA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

10165

HEMUS AIR

BULGARIJA

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIJA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSIJOS FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRANAS

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIJA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTANAS

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSIJOS FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMĖNIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

BALTARUSIJA

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTANAS

1830

SENEGALAIR

SENEGALAS

34818

SERTUR AVIATION

TURKIJA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTANAS

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTANAS

32347

TABAN AIR

IRANAS

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA


ČEKIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

30560

ABS JETS INC.

ČEKIJA

7824

ACL SLOVACKY

ČEKIJA

16895

AERO VODOCHODY

ČEKIJA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEKIJA

30203

ATMA AIRLINES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34057

AVTN SPECIALTIES INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KIPRAS

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

ČEKIJA

33327

EARTH ONE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

31651

GROSSMANN JET LK

ČEKIJA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSIJOS FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KIPRAS

30825

LETS FLY SRO

ČEKIJA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEKIJA

30743

NORSE AIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27912

PREMIER JETS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIJA

32157

SKYDIVE LK

ČEKIJA

27292

SKYGEORGIA

GRUZIJA

31351

TRAST AERO

RUSIJOS FEDERACIJA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEKIJA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24805

YAMAL

RUSIJOS FEDERACIJA


DANIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

27480

AIR ALPHA A/S

DANIJA

3456

AIR ALSIE

DANIJA

22466

AIR GREENLAND

DANIJA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DANIJA

34774

ALIGAP A/S

DANIJA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANIJA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28860

CHC DENMARK

DANIJA

781

CIMBER AIR DENMARK

DANIJA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

PRANCŪZIJA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANIJA

32738

EASTOK AVIA CO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANIJA

31760

FAROE JET

DANIJA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANIJA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZILIJA

32595

GRAAKJAER A/S

DANIJA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDYVAI

32158

JET TIME A/S

DANIJA

33256

K/S CLIPPER

DANIJA

33518

KIRKBI INVEST

DANIJA

31243

KIRKBI TRADING

DANIJA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSO RESPUBLIKA

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIKAS

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12798

NORTH FLYING 1991

DANIJA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (JK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33803

PARTNERSELSKABET

DANIJA

23090

PHARMA NORD

DANIJA

30137

PRIMERA AIR

ISLANDIJA

33624

QUAD AIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33696

SHAM WING AIRLINES

SIRIJA

9918

STAR AIR

DANIJA

21550

STERLING AIRLINES

DANIJA

4357

SUNAIR DENMARK

DANIJA

25417

TEPPER AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANIJA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSTRIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANIJA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

9697

WEATHER MODIFICATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANIJA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVEGIJA


VOKIETIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

31485

328 SUPPORT SERVICES

VOKIETIJA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

VOKIETIJA

24433

ADVANCED AVIATION

VOKIETIJA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIJA

6802

AERO PERSONAL

MEKSIKA

499

AERODATA AKTIENGES 1

VOKIETIJA

150

AERODIENST

VOKIETIJA

156

AEROFLOT

RUSIJOS FEDERACIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSIJOS FEDERACIJA

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

VOKIETIJA

31799

AGRATA AVIATION

ESTIJA

27692

AHSEL HAVA

TURKIJA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

VOKIETIJA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

VOKIETIJA

28844

AIR ASTANA

KAZACHSTANAS

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

VOKIETIJA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KINIJA

26296

AIR INDEPENDENCE

VOKIETIJA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAO (KINIJA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDOVOS RESPUBLIKA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NAUJOJI ZELANDIJA

17595

AIR SERVICE BERLIN

VOKIETIJA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSIJOS FEDERACIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

22317

AIRSERVICE GMBH

VOKIETIJA

31390

AIRSEVEN GMBH

VOKIETIJA

21756

AIRTRANS

VOKIETIJA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (JK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDO ARABIJA

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (JK)

33869

ALCI ANTARTIC

PIETŲ AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEICARIJA

34337

API HOLDING

VOKIETIJA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

VOKIETIJA

8901

ARCHER DANIELS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27073

ARTOC AIR

EGIPTAS

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTANAS

24940

ASIA TODAY LTD

KINIJA

19480

ASIANA AIRLINES INC

KORĖJOS RESPUBLIKA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVEICARIJA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEICARIJA

20979

ATLAS AIR USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURKIJA

9230

AUGUSTA AIR

VOKIETIJA

29122

AURON LTD

BERMUDA (JK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

VOKIETIJA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDŪRAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

JUNGTINĖS VALSTIJOS

516

BAHAG

VOKIETIJA

30586

BALL CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF

VOKIETIJA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

25978

BAUHAUS GMBH

VOKIETIJA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

VOKIETIJA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

VOKIETIJA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIJA

561

BERTELSMANN

VOKIETIJA

31886

BESTAIR TURKEY

TURKIJA

6810

BILFINGER UND BERGER

VOKIETIJA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

VOKIETIJA

28042

BLUE SKY GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29090

BLUE WINGS AG

VOKIETIJA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

VOKIETIJA

14658

BMW AG

VOKIETIJA

24502

BOHLKE VENEER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31614

BOMBARDIER GERMANY

VOKIETIJA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

JUNGTINĖS VALSTIJOS

606

BOSCH

VOKIETIJA

15176

BUNDESPOLIZEI

VOKIETIJA

680

BURDA REISEFLUG

VOKIETIJA

32874

BUSINESS JET LTD

NAUJOJI ZELANDIJA

786

CAAC CHINA

KINIJA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPINAI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

VOKIETIJA

22448

CIRRUS AIRLINES

VOKIETIJA

28178

CIRRUS AVIATION

VOKIETIJA

31719

CLICK MEXICANA

MEKSIKA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKA

12213

COMPASS FOOD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

824

CONDOR

VOKIETIJA

25210

COOK AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31333

CORP JET SVCS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVEICARIJA

33045

CORPORATE JET MNGT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

12495

CROATIA AIRLINES

KROATIJA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

LENKIJA

30461

D2 AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32731

DANAHER CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30651

DAUAIR

VOKIETIJA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

VOKIETIJA

26466

DC AVIATION GMBH

VOKIETIJA

30996

DEERE & COMPANY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4484

DELTA AIR LINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

VOKIETIJA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

VOKIETIJA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

VOKIETIJA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

968

DUSSMANN P

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, OLANDIJOS ANTILAI

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIJA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

VOKIETIJA

34657

EEA GMBH

VOKIETIJA

19629

ESCHMANN H D

VOKIETIJA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

VOKIETIJA

3639

EVERGREEN AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22495

EXCELLENT AIR

VOKIETIJA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

VOKIETIJA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

VOKIETIJA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4783

FAI RENT-A-JET

VOKIETIJA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

PRANCŪZIJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVEICARIJA

8272

FARNAIR

ŠVEICARIJA

33077

FAS GMBH

VOKIETIJA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAIZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

VOKIETIJA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

VOKIETIJA

26843

FMG-FLUGSCHULE

VOKIETIJA

27680

FREE BIRD LT

TURKIJA

1595

FRENZEL G

VOKIETIJA

32678

FRESENA FLUG

VOKIETIJA

4232

FRONTIER AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

VOKIETIJA

33821

GE CAPITAL B.V.

NYDERLANDAI

25027

GEKO TRADE

VOKIETIJA

3349

GENERAL MOTORS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9243

GERMANIA

VOKIETIJA

28944

GERMANWINGS

VOKIETIJA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (JK)

23743

GOMEL AIRLINES

BALTARUSIJA

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

2395

GROB WERKE

VOKIETIJA

32172

GULF JET

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26226

HAMBURG INTL

VOKIETIJA

26507

HANSEATIC AVIATION

VOKIETIJA

26105

HANSGROHE AG

VOKIETIJA

1389

HAPAG LLOYD TUI

VOKIETIJA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

VOKIETIJA

32580

HASLBERGER FINANZ.

VOKIETIJA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

28618

HAWORTH TRANSPORT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32953

HEIDELBERGCEMENT

VOKIETIJA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

VOKIETIJA

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVEICARIJA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRANAS

1562

JAT AIRWAYS

SERBIJA

25512

JET CONNECTION

VOKIETIJA

11307

JET EXECUTIVE INT.

VOKIETIJA

27505

JET GROUP LTD

IZRAELIS

2200

JETAIR FLUG GMBH

VOKIETIJA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

VOKIETIJA

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVEICARIJA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKA

21462

JOHNSON CONTROLS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVEICARIJA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINIJA

1610

KARMANN GMBH

VOKIETIJA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

VOKIETIJA

32568

KOMPASS GMBH

VOKIETIJA

1652

KOREAN AIRLINES

KORĖJOS RESPUBLIKA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIJA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSIJOS FEDERACIJA

29352

LANGNER E

VOKIETIJA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

VOKIETIJA

6383

LECH-AIR GMBH

VOKIETIJA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

VOKIETIJA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEICARIJA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

VOKIETIJA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

VOKIETIJA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIJA

1776

LUFTHANSA

VOKIETIJA

3857

LUFTHANSA CARGO

VOKIETIJA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

VOKIETIJA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

VOKIETIJA

21072

MAHAN AIR

IRANAS

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

VOKIETIJA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIJA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

VOKIETIJA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIJA

1778

MIL GERMANY

VOKIETIJA

1488

MIL INDIA

INDIJA

1529

MIL IRAN

IRANAS

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURKIJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

VOKIETIJA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

JUODKALNIJA

31944

MYN AVIATION

SAUDO ARABIJA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEITAS

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

VOKIETIJA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

VOKIETIJA

15551

NEW YORKER S H K

VOKIETIJA

12218

NIKE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24661

NORTH AMERICAN JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29267

NOVELLUS SYSTEMS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31791

NOVESPACE

PRANCŪZIJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

VOKIETIJA

33138

OCA INTERNATIONAL

VOKIETIJA

2044

OETKER A

VOKIETIJA

25059

OMNI AIR INTL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2061

OMNIPOL

ČEKIJA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

VOKIETIJA

8236

OWENS-CORNING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3343

P&P PROMOTION

VOKIETIJA

12648

PACELLI

VOKIETIJA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTANAS

30279

PAPIER METTLER

VOKIETIJA

852

PARAGON RANCH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29731

PARC AVTN

AIRIJA

23471

PCT POWDER COATING

LIUKSEMBURGAS

10690

PEGASUS TURKEY

TURKIJA

775

PENTASTAR AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5225

PHOENIX AIR GMBH

VOKIETIJA

3085

PICTON LTD

BERMUDA (JK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (JK)

30132

PREMIUM AVIATION

VOKIETIJA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANAS

29307

PRIVATAIR GMBH

VOKIETIJA

12196

PRIVATE WINGS

VOKIETIJA

30124

RAE – REGIONAL AIR

VOKIETIJA

32083

RAY ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

VOKIETIJA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

29767

RENTAIR UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

VOKIETIJA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

VOKIETIJA

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSIJOS FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24784

SAMSUNG TECHWIN

KORĖJOS RESPUBLIKA

18991

SAP AG

VOKIETIJA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

VOKIETIJA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

PIETŲ AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDIJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINIJA

32205

SHANGHAI CARGO

KINIJA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINIJA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAIDŽANAS

22021

SILVER CLOUD AIR

VOKIETIJA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIJA

27735

SKY AIRLINES

TURKIJA

2477

SKY JET

ŠVEICARIJA

34392

SKYBUS

KAZACHSTANAS

32816

SKYBUS AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

VOKIETIJA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

VOKIETIJA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29841

SPIRIT OF SPICES

VOKIETIJA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

14557

STEINER FILM

VOKIETIJA

32361

STRONG AVIATION

KUVEITAS

2615

STUTTGARTER FLUG

VOKIETIJA

12878

SUEDZUCKER REISE

VOKIETIJA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAELIS

10201

SUN EXPRESS

TURKIJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEICARIJA

8360

TACA

SALVADORAS

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTANAS

32435

TALON AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31885

TARHANKULE HAVA

TURKIJA

32576

TB INVEST GROUP

ČEKIJA

31566

TEAM AVIATION

VOKIETIJA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

2681

THAI INTERNATIONAL

TAILANDAS

14993

THYSSENKRUPP

VOKIETIJA

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

PIETŲ AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23497

TRIPLE ALPHA

VOKIETIJA

33495

TURBOJET KFT

VENGRIJA

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURKIJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

8960

UPS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21723

URAL AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

4692

US AIRWAYS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29839

USA 3000 AIRLINES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26886

UTAIR AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (JK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZILIJA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

VOKIETIJA

2833

VIESSMANN

VOKIETIJA

31758

VIVAT TRUST LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31815

VOLARIS

MEKSIKA

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

2840

VOLKSWAGEN

VOKIETIJA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZILIJA

12066

WDL AVIATION

VOKIETIJA

24113

WEBER MANAGEMENT

VOKIETIJA

1323

WEKA

VOKIETIJA

30605

WHEELS AVIATION

VOKIETIJA

34391

WHS LEASING AG

ŠVEICARIJA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

25225

WINDROSE JETCHARTER

VOKIETIJA

2930

WORLD AIRWAYS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3647

WUERTH GMBH & CO KG

VOKIETIJA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

VOKIETIJA

32403

XRS HOLDINGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5960

ZEMAN

VOKIETIJA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZILIJA


ESTIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTIJA

29742

AEROVIS

UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

ESTIJA

32981

AMW AIRLINES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

18219

ESTONIAN AIR

ESTIJA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTIJA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTIJA

32214

GENEX LTD.

BALTARUSIJA

24680

KAPO AVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURKIJA

21137

MERKEL M

VOKIETIJA

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAIDŽANAS

26723

MIL ESTONIA

ESTIJA

26285

MIL UK ARMY

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

2799

MIL USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS


GRAIKIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIJA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRAIKIJA

24601

AERO-KAMOV

RUSIJOS FEDERACIJA

31367

AEROLAND

GRAIKIJA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANAS

30886

ALEXANDAIR

GRAIKIJA

26693

ALKAN AIR

EGIPTAS

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

26574

ARKASAIR

TURKIJA

30047

ASHTON AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRAIKIJA

34846

ATHENS AIRWAYS

GRAIKIJA

20810

AVIATOR

GRAIKIJA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVEICARIJA

34069

BELRESCUEAVIA

BALTARUSIJA

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDANAS

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINIJA

31895

CENTAVIA

SERBIJA

34668

CLUB ONE AIR

INDIJA

31412

COMERAVIA

VENESUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRAIKIJA

19644

COSTAIR LTD

GRAIKIJA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDANAS

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRAIKIJA

26461

EUROAIR LTD

GRAIKIJA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIJA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSIJOS FEDERACIJA

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIJA

31722

GAINJET

GRAIKIJA

31659

GHALAYINI I

EGIPTAS

29050

GOLIAF

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

29777

GREECE AIRWAYS

GRAIKIJA

17957

GREENLEAF

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATARAS

23443

HCAA

GRAIKIJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NAUJOJI ZELANDIJA

29384

HELLAS JET

GRAIKIJA

25184

HELLAS WINGS LTD

GRAIKIJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRAIKIJA

25221

HELOG AG

ŠVEICARIJA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINAI

19518

INTERJET SA

GRAIKIJA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINA

26787

INTRACOM

GRAIKIJA

31881

INTRALOT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDO ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTANAS

33768

JP AIR OU

ESTIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

32649

K2 SMARTJETS

GRAIKIJA

30724

KAIZEN AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33560

KENRICK

IZRAELIS

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRAIKIJA

29995

LEXATA

GRAIKIJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRAIKIJA

1800

MIL MALAYSIA

MALAIZIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRAIKIJA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGIPTAS

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

22404

OXY USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTANAS

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRAIKIJA

27002

PARADISE AVTN

GRAIKIJA

34445

PEBUNY LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVOS RESPUBLIKA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIJA

29325

PROFLITE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31819

PWC AVIATION

KUVEITAS

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDO ARABIJA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURKIJA

32837

SKOL AIRLINE

RUSIJOS FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRAIKIJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRAIKIJA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

PIETŲ AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRAIKIJA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKIJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAELIS

28601

TRAVCO AIR

EGIPTAS

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRAIKIJA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDO ARABIJA


ISPANIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSIJOS FEDERACIJA

26560

245 PILOT SERVICES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4648

AERO ANGELES

MEKSIKA

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

29663

AEROLANE

EKVADORAS

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILĖ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEKSIKA

26248

AEROLINEAS SOL

MEKSIKA

34380

AEROSUR

BOLIVIJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ISPANIJA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKA

12286

AEROVICS SA DE CV

MEKSIKA

25974

AEROVITRO

MEKSIKA

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGALAS

29323

AIR AMDER

MAURITANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ISPANIJA

30183

AIR ESTE S.A.

ISPANIJA

9345

AIR EUROPA

ISPANIJA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ISPANIJA

22380

AIR NOSTRUM

ISPANIJA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ISPANIJA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ISPANIJA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

PIETŲ AFRIKA

29581

AMB GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ISPANIJA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDO ARABIJA

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKA

22877

AVIALSA

ISPANIJA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

LENKIJA

29159

AVION I

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ISPANIJA

33149

AVPRO INC (2)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32450

AWAIR

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

PIETŲ AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEICARIJA

33172

BESTFLY

ISPANIJA

2621

BINTER CANARIAS SA

ISPANIJA

32392

BIONIC AVIATION CC

PIETŲ AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ISPANIJA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

3195

BRITISH ANTARCTIC

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

34369

BURHANETTIN HAVA

TURKIJA

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITANIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

ŽALIOJO KYŠULIO SALOS

33475

CALIMA AVIACION SL

ISPANIJA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ISPANIJA

32564

CARABO CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

736

CASA

ISPANIJA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKAS

29796

CETO MARKETING S.A.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32118

CLICKAIR SA

ISPANIJA

31644

CONVIASA

VENESUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ISPANIJA

32350

CORPORATE JETS

ISPANIJA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

33427

COVIDIEN INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31491

CSIM AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9863

CUKUROVA

TURKIJA

33251

DANA (2)

NIGERIJA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIJA

26776

DEAN FOODS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIJA

3464

DODSON AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ISPANIJA

8808

EASTMAN KODAK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31715

ECUATO GUINEANA (2)

PUSIAUJO GVINĖJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEICARIJA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZILIJA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZILIJA

24823

EUROCONTINENTAL

ISPANIJA

7968

EUROCOPTER FRANCE

PRANCŪZIJA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVEGIJA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ISPANIJA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22043

FAASA

ISPANIJA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18767

FIRST INTL AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22596

FLIGHTLINE SL

ISPANIJA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ISPANIJA

31970

FLYING FALCON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24821

FORMACION AEROFAN SL

ISPANIJA

32961

FRAPMAG LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONEZIJA

4402

GESTAIR

ISPANIJA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

VOKIETIJA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKA

28810

GOLDNER D

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINIJA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ŽALIOJO KYŠULIO SALOS

32525

HARPO INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEICARIJA

31991

HENNIG.

PIETŲ AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ISPANIJA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ISPANIJA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31093

HONG KONG EXPRESS

KINIJA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

1475

IBERIA

ISPANIJA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ISPANIJA

25843

ICE BIRD

ŠVEICARIJA

10117

ILFC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ISPANIJA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ISPANIJA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ISPANIJA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEICARIJA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ISPANIJA

31247

JAIR

PIETŲ AFRIKA

31275

JETNOVA

ISPANIJA

28372

JWC HUNTINGTON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34608

KAMA AVIATION

RUSIJOS FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTANAS

29274

KD AVIA

RUSIJOS FEDERACIJA

32291

KELLY CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25582

KINDOC AIRWAYS

PIETŲ AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINIJA

32518

LAI

VENESUELA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILĖ

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ISPANIJA

30440

LARK AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (JK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZILIJA

34815

LIFT IRELAND LEASING

AIRIJA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZILIJA

32253

LTH JET LEASING

BRAZILIJA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALIS

26115

MEDAIR CHARTER

PIETŲ AFRIKA

26957

MENAJIAN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

769

MIL CHILE

ČILĖ

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIJA

1094

MIL ECUADOR

EKVADORAS

1880

MIL MEXICO

MEKSIKA

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

PIETŲ AFRIKA

1095

MIL SPAIN

ISPANIJA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENESUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEICARIJA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZILIJA

32502

NASAIR

SAUDO ARABIJA

604

NAV Y SERVICIO 3

ISPANIJA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31834

NITA JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1997

NOMADS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18907

NORMAN AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32556

NYGREN U

ŠVEDIJA

32396

OBODEN IBRU

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

24549

ODYSSEY AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33704

ORIONAIR S.L.

ISPANIJA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZILIJA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSIJOS FEDERACIJA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ISPANIJA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEZIJA

27399

PREMIER TRUST

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ISPANIJA

32852

PRIYAN FOUNDATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ISPANIJA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ISPANIJA

29804

PUNTO-FA

ISPANIJA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIJA

27231

QUANTUM AIR

ISPANIJA

33067

RAINBOW AIR

VENESUELA

32333

RAK AIRWAYS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

26960

RED WINGS CJSC

RUSIJOS FEDERACIJA

32100

RING AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34812

RPK CAPITAL MNGT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33521

RYJET

ISPANIJA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ISPANIJA

25502

SAL EXPRESS

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖ

29057

SANTA BARBARA (2)

VENESUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZILIJA

29825

SAS INSTITUTE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

611

SAS NORGE

NORVEGIJA

32195

SATA VENEZUELA

VENESUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30170

SERAIR TRANSWORLD

ISPANIJA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIJA

26690

SOKO AVIATION SL

ISPANIJA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZILIJA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINAI

4298

SPANAIR S A

ISPANIJA

28727

SPENAERO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (JK)

1485

STOCKWOOD V

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSIJOS FEDERACIJA

34009

SUNRIDER CORPORATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ISPANIJA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ISPANIJA

31288

TAG AVTN ESPANA

ISPANIJA

32401

TAKE AIR LINES

PRANCŪZIJA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZILIJA

31963

TAXI FLY GROUP SA

ISPANIJA

34198

TITAN AVAITION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

21527

TOP FLY S L

ISPANIJA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ISPANIJA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZILIJA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKA

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGALAS

34271

UAML AIR CHARTER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZILIJA

31969

UNIVERSAL JET SL

ISPANIJA

27669

URGEMER CANARIAS SL

ISPANIJA

23824

VICTOR ECHO S.A.

ISPANIJA

29086

VIM AIRLINES

RUSIJOS FEDERACIJA

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIJA

30190

VUELING AIRLINES

ISPANIJA

34390

WTORRE S.A.

BRAZILIJA

24793

ZOREX S.A.

ISPANIJA


PRANCŪZIJA

Kodas

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo valstybė

26915

171JC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSIJOS FEDERACIJA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

MERGELIŲ SALOS (JK)

9554

685TA CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29177

900NB

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34675

A OK JETS (2)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (JK)

31724

AAS EUROPE

PRANCŪZIJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKA

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEICARIJA

4306

ACCOR SA

PRANCŪZIJA

33973

ACD AVIATION

VOKIETIJA

31934

ACFT MGMT & TRADING

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31617

ACFT SARL 2

LIUKSEMBURGAS

30027

ADAM AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURKIJA

27910

ADVANCED TRAINING SY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31600

AELIS AIR SERVICES

PRANCŪZIJA

25187

AERCAP AVIATION

NYDERLANDAI

31643

AERCAP IRELAND LTD.

AIRIJA

30943

AERO CAPITAL SAS

PRANCŪZIJA

32371

AERO JET CORPORATE

PRANCŪZIJA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZILIJA

31785

AERO SAINT EXUPERY

PRANCŪZIJA

22257

AERO SERVICES LF

PRANCŪZIJA

28041

AERO SVC CORPORATE

PRANCŪZIJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

PRANCŪZIJA

22072

AERO VISION SARL LF

PRANCŪZIJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

VOKIETIJA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEKSIKA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKA

33014

AERONEXUS CORP. LTD

PIETŲ AFRIKA

5461

AEROSTOCK

PRANCŪZIJA

31023

AFRIJET

GABONAS

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

1769

AIGLE AZUR

PRANCŪZIJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABONAS

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

PRANCŪZIJA

186

AIR ALGERIE

ALŽYRAS

29735

AIR ARABIA

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

28684

AIR ASIA

MALAIZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

PRANCŪZIJA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASAS

29815

AIR CAIRO

EGIPTAS

30304

AIR CARAIBES (2)

PRANCŪZIJA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

PRANCŪZIJA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTANAS

227

AIR FRANCE

PRANCŪZIJA

231

AIR GEFCO

PRANCŪZIJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGAS

30281

AIR IVOIRE (2)

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

31977

AIR KING JET

ŠVEICARIJA

32016

AIR LEASING

KAMERŪNAS

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKARAS

30708

AIR MANA

PRANCŪZIJA

261

AIR MAURITIUS

MAURICIJUS

24636

AIR MEDITERRANEE

PRANCŪZIJA

12060

AIR ND

PRANCŪZIJA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LIUKSEMBURGAS

26716

AIR RUTTER INTL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGALAS

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELIAI

26152

AIR SRPSKA

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (JK)

25943

AIR TAHITI NUI

PRANCŪZIJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

PRANCŪZIJA

12593

AIR VENDEE INVEST

PRANCŪZIJA

34296

AIR WING LTD

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

2496

AIRBUS FRANCE

PRANCŪZIJA

308

AIRBUS SAS

PRANCŪZIJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

PRANCŪZIJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LIUKSEMBURGAS

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANAS

31015

AIREDALE ENTERPRISE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEZIJA

18045

AIRFLEET CREDIT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

18982

AIRFLITE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24582

AIRLEC AIR ESPACE

PRANCŪZIJA

26897

AIRLINAIR

PRANCŪZIJA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDO ARABIJA

23745

AK HAVACILIK

TURKIJA

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDO ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDO ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEICARIJA

21699

ALCATEL USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKAS

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDO ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDO ARABIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONIJA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSIJOS FEDERACIJA

32601

ALPHA CHARLIE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26287

ALTONA

ŠVEICARIJA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34234

AMERICAN ELECTRIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8928

AMERICAN HOME PROD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25806

AMERIDAIR

PRANCŪZIJA

32857

ANCFCC

MAROKAS

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVEICARIJA

984

APACHE AVIATION

PRANCŪZIJA

6188

APEX OIL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34185

AQUARIUS AVIATION

KAIMANŲ SALOS (JK)

398

ARAMCO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAELIS

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

20337

ARTEMIS SA

PRANCŪZIJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGALAS

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDO ARABIJA

22135

ATLANTA JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30506

ATLAS BLUE

MAROKAS

17951

AVDEF

PRANCŪZIJA

34589

AVEL BRAO

PRANCŪZIJA

32958

AVENIR WORLDWIDE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIJA

29467

AVIALAIR

PRANCŪZIJA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33992

AVIATION PARTNERS 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVĖ

33199

AVIENT LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

34211

AVIJET UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIJA

23721

AVIREX

GABONAS

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

34289

B2 FLIGHT LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIJA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LATVIJA

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZILIJA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAILANDAS

9347

BARRON INTL HOLDING

LIUKSEMBURGAS

23830

BB AVIATION INC.

ŠVEICARIJA

28129

BCA-BUSINESS

PRANCŪZIJA

7723

BELL TEXTRON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28608

BERGAIR

ŠVEICARIJA

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTANAS

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠAS

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠAS

26292

BIZAIR LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

29774

BLS AVIATION USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEICARIJA

28677

BLUE LINE

PRANCŪZIJA

20254

BONAIR TURKEY

TURKIJA

25126

BONDCO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEICARIJA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

PRANCŪZIJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

PRANCŪZIJA

34276

BRASS BOX LTD

KIPRAS

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

ŠVEICARIJA

637

BRITAIR

PRANCŪZIJA

8153

BRUME

PRANCŪZIJA

32896

BUMI RESOURCES

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32260

BUREAU POLICE AERO.

PRANCŪZIJA

31315

BURMESTER OVERSEAS

MERGELIŲ SALOS (JK)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEICARIJA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGAS

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERŪNAS

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEICARIJA

9122

CARTIER EUROPE

NYDERLANDAI

34144

CASAM SARL

PRANCŪZIJA

33321

CEIBA

PUSIAUJO GVINĖJA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26842

CFPR

PRANCŪZIJA

31139

CFS AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

20711

CGTM

PRANCŪZIJA

28926

CHC HELICOPTERS

PIETŲ AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINIJA

12141

CHINA EASTERN

KINIJA

31087

CHURCHILL AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31221

CHURCHILL FINANCE

PRANCŪZIJA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALIS

32685

CLOUD NINE AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

799

COCA COLA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

4796

COMILOG

GABONAS

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEICARIJA

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVEICARIJA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31680

CORP JET MGMT

MERGELIŲ SALOS (JK)

26244

CORPORATE AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6369

CORSAIR FRANCE

PRANCŪZIJA

10054

CORSE MEDITERRANEE

PRANCŪZIJA

12219

COX ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31073

CP MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3513

CROWN EQUIPMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTIS

33242

DALCAM LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31467

DALIA AIRLINES

LIUKSEMBURGAS

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDO ARABIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SIRIJA

2518

DARTA

PRANCŪZIJA

34168

DARTE HOLDINGS

RUSIJOS FEDERACIJA

28094

DASNAIR

ŠVEICARIJA

18972

DASSAULT AVIATION

PRANCŪZIJA

1139

DASSAULT FALCON JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1058

DASSAULT FALCON SERV

PRANCŪZIJA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

PRANCŪZIJA

28800

DATELINE OVERSEAS

KIPRAS

31582

DE ROUBIN JEAN

PRANCŪZIJA

32809

DEAN PHILLIPS INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

11638

DECAUX

PRANCŪZIJA

27665

DIAMAIR

ŠVEICARIJA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

PRANCŪZIJA

7028

DOW CHEMICAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24571

DSWA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIJA

31133

DUNMORE HOMES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

9703

EARTH STAR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31743

EAST STAR AIRLINES

KINIJA

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANAS

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEICARIJA

32591

EBONY SHINE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

29279

ECUATORIAL CARGO

PUSIAUJO GVINĖJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPTAS

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSIJOS FEDERACIJA

23028

ELI'S BREAD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32853

ELITE AIR INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32311

ELYSAIR SAS

PRANCŪZIJA

1013

EMERSON ELECTRIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGAS

32084

EQUATORIAL GUINEA

PUSIAUJO GVINĖJA

30005

EURL JC DARMON

PRANCŪZIJA

27518

EUROPE AIRPOST

PRANCŪZIJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDIJA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVEICARIJA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANAS

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVEICARIJA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANIJA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPTAS

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDO ARABIJA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEICARIJA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDO ARABIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEICARIJA

15911

FC AVIATION

PRANCŪZIJA

1147

FEDERAL EXPRESS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34667

FELIX AIRWAYS

JEMENAS

28540

FIA (PARIS)

PRANCŪZIJA

34669

FIREFLY

MALAIZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21075

FISHER SCIENTIFIC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31665

FLEET INT AVTN & FIN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21504

FLICAPE PTY LTD

PIETŲ AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVEICARIJA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LIUKSEMBURGAS

33626

FLY 18

ŠVEICARIJA

30372

FLY AIR SA

PRANCŪZIJA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZILIJA

28511

FLY EXEC

LIBANAS

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISAS

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVEICARIJA

30136

FLYBABOO

ŠVEICARIJA

30343

FLYING BIRD

PRANCŪZIJA

29223

FLYING FINN OY

SUOMIJA

31775

FLYING M

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33632

FLYMEX

MEKSIKA

31116

FOCUS AIR USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32322

FORTUNE AIR

PIETŲ AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABONAS

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONIJA

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIJA

32749

GEASA

PUSIAUJO GVINĖJA

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIJA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

9002

GIE ATR

PRANCŪZIJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKAS

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIJA

31682

GLOBAL JET LUX

LIUKSEMBURGAS

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

JUODKALNIJA

31731

HALCYONAIR

ŽALIOJO KYŠULIO SALOS

5362

HALLIBURTON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEICARIJA

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGAS

25570

HESNES AIR

NORVEGIJA

19953

HILTON HOTELS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26436

HOLIDAY RETIREMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31795

IBL AVIATION

MAURICIJUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

PRANCŪZIJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

INDIJA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEZIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NENUSTATYTA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31081

INTERFACE OPS LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32801

INTERJET ABC

MEKSIKA

9266

INTERLAKEN CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTANAS

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAKAS

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDŪRAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAELIS

30038

IXAIR

PRANCŪZIJA

31280

IXAIR DPT JET

PRANCŪZIJA

28006

JAPAT

ŠVEICARIJA

29118

JAR VENTURE

PRANCŪZIJA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEITAS

32986

JBS CONSULTING LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31772

JCAS

ŠVEICARIJA

26998

JDP FRANCE

PRANCŪZIJA

26479

JET 2000

RUSIJOS FEDERACIJA

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVEICARIJA

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVEICARIJA

30385

JET AVIATION FZCO

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26911

JET BLUE AIRWAYS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32217

JET CRUISING

LIUKSEMBURGAS

34614

JET DIRECT AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIJA

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEICARIJA

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTANAS

32848

JET PREMIER ONE

ŠVEICARIJA

31581

JET4YOU

MAROKAS

31137

JETS RENT AVTN

PRANCŪZIJA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIJA

29268

JEX SARL

LIUKSEMBURGAS

30476

JPM AVIATION

PRANCŪZIJA

29395

JR EXECUTIVE

LIBANAS

6510

KALAIR USA CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32776

KALAMAZOO GROUP II

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISAS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISAS

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPTAS

30709

KAZAVIA

KAZACHSTANAS

32381

KB HOME

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29190

KBBD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDO ARABIJA

12497

KIRCHMAN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27587

KOMAR AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34843

KOSTAR AIRLINES

KORĖJOS RESPUBLIKA

9858

KROLL G

ŠVEICARIJA

1971

LABORATOIRE ASL

PRANCŪZIJA

30455

LAS VEGAS JET

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33111

LAYAN INTL.

ŠVEICARIJA

30595

LEACH CAPITAL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

4489

LIMITED STORES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31880

LJ ASSOCIATES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25272

LOTUS AIR

EGIPTAS

33450

LOV'AIR AVIATION

PRANCŪZIJA

24211

LOWA LTD

ŠVEICARIJA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

LENKIJA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVEICARIJA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LIUKSEMBURGAS

19696

LYRECO

PRANCŪZIJA

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVEICARIJA

34423

MACAU JET INTL

MAKAO (KINIJA)

29993

MAG AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (JK)

32078

MALIBU CONSULTING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34019

MANO RIVER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22226

MARMON GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1831

MARTIN BAKER

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

32707

MASC AIR LTD

ŠVEICARIJA

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEICARIJA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAIZIJA

30530

MATADORO MGMT INVEST

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIJA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31545

MDA SAS

PRANCŪZIJA

31140

ME LEASING

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANAS

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKAS

9689

MELVIN SIMON

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30360

MENAJET

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

34274

MEREGRASS AIR CHTR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32814

MERIDIAN AIR CHTR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21443

METEO-FRANCE

PRANCŪZIJA

24019

MID EAST JET

SAUDO ARABIJA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANAS

1098

MIL FRANCE

PRANCŪZIJA

9055

MIL GABON (2)

GABONAS

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIJA

1119

MIL TUNISIA

TUNISAS

30933

MILLION AIR

INDIJA

19183

MILLION AIR DALLAS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34711

MIRAGE AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31979

MJETS LTD

TAILANDAS

7764

MOET HENNESSY

PRANCŪZIJA

28010

MONDIOL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32755

MONTROSE GLOBAL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDO ARABIJA

31770

N304RJ

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32270

N349BA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32370

N72RK

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31025

NATASHA ESTABLISMENT

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDO ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPTAS

34727

NATIONAL CITY COMM

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31097

NEBULA LTD.

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32424

NEW AXIS AIRWAYS

PRANCŪZIJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32959

NOFA

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32963

NORDEX AIR

RUSIJOS FEDERACIJA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISAS

30574

NOVARTIS GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22190

NWT AIRCRAFT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (JK)

31264

O AIR

PRANCŪZIJA

30908

OCANA ASSETS LTD

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28984

OLDBURY HOLDINGS

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVEICARIJA

28859

OMNI FLYS

MEKSIKA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEICARIJA

30957

ONE THIRTY NINE

LIUKSEMBURGAS

28465

ONEX

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPŪRAS

31976

OTTER INSPIRATIONS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28050

OUTFITTER AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31395

OUTPOST INTL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIJA

4139

OYONNAIR

PRANCŪZIJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23365

PALMALI HAVA TASI

TURKIJA

32473

PAN EUROPEENNE

PRANCŪZIJA

26289

PARAFFIN AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29999

PARC AVIATION

ŠVEICARIJA

30941

PARK HAVACILIK

TURKIJA

12312

PARTNERSHIP 35 55

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIJA

34403

PHEEBE LIMITED

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

33969

PHENOMAIR

PRANCŪZIJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32252

PLANET AVIATION UU

RUSIJOS FEDERACIJA

2176

PPG INDUSTRIES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIJA

32060

PREMIER AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTANAS

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURKIJA

28189

PROAIR CHARTER

VOKIETIJA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATARAS

31967

RADIOACTIVE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1427

RAININ AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVEICARIJA

31655

REATEX INVEST

MERGELIŲ SALOS (JK)

28265

REGIONAL CAE

PRANCŪZIJA

2232

REGOURD AVIATION

PRANCŪZIJA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (JK)

34680

RJH ADVISORY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32627

RNV ENTERPRISES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31978

ROMEO MIKE AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKA

31808

ROTOR TRADE 2

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31026

ROUST TRADING

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKAS

22439

S ALGERIE

ALŽYRAS

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASAS

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTIS

22426

S GABON

GABONAS

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIJA

22689

S IVORY COAST

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

22438

S MONACO

MONAKAS

22767

S NAMIBIA

NAMIBIJA

22524

S NIGERIA

NIGERIJA

2400

S SCHWEIZ

ŠVEICARIJA

22576

S SENEGAL

SENEGALAS

22977

S TCHAD

ČADAS

22960

S TOGO

TOGAS

33152

SAAD AIR LTD

BAHREINAS

22756

SABRINA FISHERIES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

25392

S-AIR JSC

RUSIJOS FEDERACIJA

25946

SALEM AVIATION

SAUDO ARABIJA

5432

SAUDI OGER

SAUDO ARABIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

PRANCŪZIJA

31959

SBM GROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32560

SCD AVIATION

GABONAS

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERŪNAS

12316

SCI MANAGEMENT CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, OLANDIJOS ANTILAI

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22328

SECURITE CIVILE LF

PRANCŪZIJA

22291

SEFA FRANCE

PRANCŪZIJA

1249

SELIA

PRANCŪZIJA

31182

SENTINEL AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27881

SERLUX

LIUKSEMBURGAS

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVEICARIJA

32704

SHAHER TRADING CO.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

24337

SHAR INK

RUSIJOS FEDERACIJA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINIJA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (JK)

34418

SIGMAR AVIATION

AIRIJA

32728

SILVER VENTURES INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIJA

24200

SIT-SET AG

ŠVEICARIJA

27746

SK TRAVEL

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32799

SKY KING INC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

6508

SKYBIRD AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIJA

34050

SKYWAY LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

32149

SMART AVIATION

PRANCŪZIJA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPTAS

29738

SNC BOETOS

PRANCŪZIJA

30770

SNC CAVOK

PRANCŪZIJA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

PRANCŪZIJA

22730

SOGERMA

PRANCŪZIJA

26645

SONNIG

ŠVEICARIJA

2736

SONY EUROPE

VOKIETIJA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NYDERLANDAI

5752

SOUTHERN CROSS USA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

17921

SPECIALISED TRANSP.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

3994

SPEEDWINGS

ŠVEICARIJA

27840

SPHINX WINGS

ŠVEICARIJA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32789

SPRINGWAY LTD

RUSIJOS FEDERACIJA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPŪRAS

26231

STAFF AIR SERVICE

PRANCŪZIJA

31596

STAR FLYER INC

JAPONIJA

2574

STARJET AVIATION

ŠVEICARIJA

24204

STARLING AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTANAS

28156

STEELCASE

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32436

STENSRUD VENTURES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33040

STORMJETS SA

ŠVEICARIJA

4488

STRASBOURG AVIATION

PRANCŪZIJA

32592

SULTAN AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPTAS

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPTAS

25613

SUPER AIR

TURKIJA

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVEICARIJA

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAIDŽANAS

8591

SWISS EAGLE

ŠVEICARIJA

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVEICARIJA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

5967

SYNTHES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVEICARIJA

31437

TAG AVIATION GWCIN

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVEICARIJA

29075

TAJ AIR

INDIJA

26797

TAK AVIATION UK LTD

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31687

TAPAJ

JUNGTINĖS VALSTIJOS

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽYRAS

31962

TAT LEASING

PRANCŪZIJA

31366

TAV HAVACILIK

TURKIJA

33270

THAI AIRASIA LTD

TAILANDAS

28634

THALES

PRANCŪZIJA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

PRANCŪZIJA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPŪRAS

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIJA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKARAS

29433

TISMA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZILIJA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČADAS

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIJA

29860

TPS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

8921

TRANCHANT GAMING

PRANCŪZIJA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGAS

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

PRANCŪZIJA

28463

TREY AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEZIJA

21666

TUDOR SALIBA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

2752

TUNIS AIR

TUNISAS

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28928

TWO THOUSAND

LIUKSEMBURGAS

28467

TY AIR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28221

UAS UNITED AVIATION

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZAS

4382

UNIJET

PRANCŪZIJA

32094

UNION PACIFIC CORP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

28092

UNITED HEALTHGROUP

JUNGTINĖS VALSTIJOS

22833

UNITED STATES AVTN

JUNGTINĖS VALSTIJOS

3329

UNITED TECHNOLOGIES

JUNGTINĖS VALSTIJOS

24318

VALAVIA

PRANCŪZIJA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (JK)

33962

VALLJET

PRANCŪZIJA

10637

VALMONT

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30253

VENTURA AVIATION

MONAKAS

31011

VENTURI ENTRISE

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (JK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAMAS

33703

VIKING AVIATION LTD.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

31635

VIRGIN AMERICA

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

27628

VULCAN AVIATION

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

23592

VULCAN FLIGHT OPS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

30891

WAF LTD

KAIMANŲ SALOS (JK)

6924

WEDGE AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

29491

WELLS AVIATION

JUNGTINĖS VALSTIJOS

33640

WESTJET

ŠVEICARIJA

34317

WESTJET FALCON 50061

MERGELIŲ SALOS (JK)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31064

WHITE LOTUS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32294

WILKES AND MCHUGH

JUNGTINĖS VALSTIJOS

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31765

WINDS AWAY

JUNGTINĖS VALSTIJOS

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIJA

32063

WIP TRADING

ŠVEICARIJA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

JUNGTINĖS VALSTIJOS

31938

WREN ACQUISITIONS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

23330

XL AIRWAYS FRANCE

PRANCŪZIJA

2941

YEMENIA

JEMENAS

31488

YYA AVIATION

ŠVEICARIJA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

JUNGTINĖS VALSTIJOS

a784

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:3S9

Nežinoma

a788

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:902

Nežinoma

a789

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AAE

Nežinoma

a790

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AF3

Nežinoma

a791

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AJT

Nežinoma

a793

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AME

Nežinoma

a794

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AMF

Nežinoma

a795

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:AMJ

Nežinoma

a799

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BCN

Nežinoma

a800

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BHS

Nežinoma

a802

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BKS

Nežinoma

a806

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BRS

Nežinoma

a808

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BSQ

Nežinoma

a809

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:BUL

Nežinoma

a811

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CEY

Nežinoma

a812

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CFC

Nežinoma

a814

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CFX

Nežinoma

a816

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CGC

Nežinoma

a818

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CGQ

Nežinoma

a819

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CGT

Nežinoma

a821

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CPT

Nežinoma

a823

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CSQ

Nežinoma

a825

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CTL

Nežinoma

a826

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CTM

Nežinoma

a829

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CUT

Nežinoma

a830

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:CXP

Nežinoma

a833

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:DEL

Nežinoma

a834

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:DOS

Nežinoma

a835

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąICAO_CODE:DRA

Nežinoma

a836

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:EGF

Nežinoma

a837

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:EUF

Nežinoma

a838

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:EVO

Nežinoma

a839

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FAC

Nežinoma

a840

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FAD

Nežinoma

a841

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FAE

Nežinoma

a842

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FAF

Nežinoma

a843

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FAV

Nežinoma

a845

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FGH

Nežinoma

a846

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FGI

Nežinoma

a850

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FIW

Nežinoma

a851

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FMI

Nežinoma

a852

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FNY

Nežinoma

a854

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FOF

Nežinoma

a855

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FOG

Nežinoma

a856

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FOH

Nežinoma

a857

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FOI

Nežinoma

a858

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FOT

Nežinoma

a860

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FW0

Nežinoma

a861

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FW2

Nežinoma

a862

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FW4

Nežinoma

a864

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FWO

Nežinoma

a865

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FWR

Nežinoma

a866

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FWU

Nežinoma

a867

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FWX

Nežinoma

a868

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:FWY

Nežinoma

a870

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GAF

Nežinoma

a871

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GFI

Nežinoma

a873

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GU6

Nežinoma

a874

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GUF

Nežinoma

a875

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GUI

Nežinoma

a876

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GUT

Nežinoma

a877

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GUY

Nežinoma

a878

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:GWX

Nežinoma

a879

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HBJ

Nežinoma

a880

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HDF

Nežinoma

a881

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HHD

Nežinoma

a883

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HI6

Nežinoma

a884

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HI7

Nežinoma

a885

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HI8

Nežinoma

a888

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HPJ

Nežinoma

a889

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:HUG

Nežinoma

a893

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:INC

Nežinoma

a895

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:J6A

Nežinoma

a896

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:J6U

Nežinoma

a898

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:J8K

Nežinoma

a899

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:J8S

Nežinoma

a900

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:J8V

Nežinoma

a901

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:KSB

Nežinoma

a902

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:KTM

Nežinoma

a903

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LAC

Nežinoma

a904

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LAU

Nežinoma

a905

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LAV

Nežinoma

a906

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LDU

Nežinoma

a908

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LI3

Nežinoma

a909

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LI4

Nežinoma

a910

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LI5

Nežinoma

a911

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LIA

Nežinoma

a912

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LN3

Nežinoma

a914

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:LN9

Nežinoma

a919

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:MAR

Nežinoma

a920

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:MAW

Nežinoma

a921

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:MEI

Nežinoma

a922

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:MPC

Nežinoma

a924

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:MTN

Nežinoma

a926

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N11

Nežinoma

a927

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N12

Nežinoma

a931

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N17

Nežinoma

a933

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N20

Nežinoma

a934

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N21

Nežinoma

a935

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąICAO_CODE:N22

Nežinoma

a937

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N24

Nežinoma

a938

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N26

Nežinoma

a939

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N27

Nežinoma

a940

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N28

Nežinoma

a941

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N30

Nežinoma

a943

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N32

Nežinoma

a944

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N33

Nežinoma

a945

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N34

Nežinoma

a946

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N35

Nežinoma

a948

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N37

Nežinoma

a949

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N39

Nežinoma

a950

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N40

Nežinoma

a951

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N41

Nežinoma

a952

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N42

Nežinoma

a953

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N43

Nežinoma

a954

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N47

Nežinoma

a955

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N48

Nežinoma

a956

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N49

Nežinoma

a959

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N51

Nežinoma

a960

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N52

Nežinoma

a965

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N59

Nežinoma

a967

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N61

Nežinoma

a968

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N64

Nežinoma

a969

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N65

Nežinoma

a970

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N66

Nežinoma

a971

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N67

Nežinoma

a972

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N68

Nežinoma

a973

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N70

Nežinoma

a974

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N71

Nežinoma

a975

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N72

Nežinoma

a978

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N76

Nežinoma

a980

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N78

Nežinoma

a984

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N81

Nežinoma

a987

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N85

Nežinoma

a988

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N86

Nežinoma

a990

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N88

Nežinoma

a992

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N93

Nežinoma

a993

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N94

Nežinoma

a994

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N95

Nežinoma

a996

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N97

Nežinoma

a997

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N98

Nežinoma

a999

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:N9U

Nežinoma

a1000

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:NA0

Nežinoma

a1001

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:NAF

Nežinoma

a1002

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:NCB

Nežinoma

a1004

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:NOA

Nežinoma

a1008

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:OOG

Nežinoma

a1009

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PAT

Nežinoma

a1011

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PJW

Nežinoma

a1013

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PLY

Nežinoma

a1015

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PRS

Nežinoma

a1016

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PSE

Nežinoma

a1017

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PSV

Nežinoma

a1019

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:PTL

Nežinoma

a1023

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:RGF

Nežinoma

a1024

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:RHI

Nežinoma

a1026

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:ROI

Nežinoma

a1028

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:ROR

Nežinoma

a1029

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:ROY

Nežinoma

a1031

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:RUC

Nežinoma

a1034

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SBH

Nežinoma

a1035

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SBU

Nežinoma

a1036

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SER

Nežinoma

a1038

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SKZ

Nežinoma

a1039

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SPC

Nežinoma

a1040

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SSS

Nežinoma

a1041

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:SVD

Nežinoma

a1042

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TAF

Nežinoma

a1044

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TIF

Nežinoma

a1047

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TKE

Nežinoma

a1053

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TPQ

Nežinoma

a1056

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TSD

Nežinoma

a1059

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TX2

Nežinoma

a1060

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:TX8

Nežinoma

a1062

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:V2L

Nežinoma

a1063

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:VEC

Nežinoma

a1067

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WAJ

Nežinoma

a1068

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WBS

Nežinoma

a1069

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WDA

Nežinoma

a1071

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WIA

Nežinoma

a1072

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WJA

Nežinoma

a1073

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:WML

Nežinoma

a1076

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:YV1

Nežinoma

a1077

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą ICAO_CODE:YV2

Nežinoma

a1097

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:3DMRW

Nežinoma

a1098

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:3DRMW

Nežinoma

a1100

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:4XCMY

Nežinoma

a1085

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:6152

Nežinoma

a1102

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:6VAFW

Nežinoma

a1507

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:ARBV021

Nežinoma

a1509

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:BULG001

Nežinoma

a1104

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CFFEV

Nežinoma

a1105

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CFXCN

Nežinoma

a1106

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGCDS

Nežinoma

a1107

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGCGS

Nežinoma

a1108

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGCMP

Nežinoma

a1109

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGDPF

Nežinoma

a1110

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGJLN

Nežinoma

a1111

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGLBB

Nežinoma

a1112

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:CGRPM

Nežinoma

a1305

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:EV0065

Nežinoma

a1306

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:EV0068

Nežinoma

a1511

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FAV4402

Nežinoma

a1119

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FGIEI

Nežinoma

a1121

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FGVML

Nežinoma

a1123

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOHQK

Nežinoma

a1125

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOIJF

Nežinoma

a1126

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOIJH

Nežinoma

a1127

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOIJK

Nežinoma

a1128

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOIXD

Nežinoma

a1129

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOPTP

Nežinoma

a1130

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FORTE

Nežinoma

a1131

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOTAG

Nežinoma

a1132

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FOTKE

Nežinoma

a1133

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRA10

Nežinoma

a1134

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRA12

Nežinoma

a1135

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAAD

Nežinoma

a1136

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAAG

Nežinoma

a1137

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRADA

Nežinoma

a1138

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:FRADB

Nežinoma

a1139

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRADC

Nežinoma

a1141

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAFQ

Nežinoma

a1142

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAGL

Nežinoma

a1143

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAGX

Nežinoma

a1086

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAI

Nežinoma

a1145

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIE

Nežinoma

a1309

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIIN

Nežinoma

a1146

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIJ

Nežinoma

a1147

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIL

Nežinoma

a1148

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIN

Nežinoma

a1149

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIO

Nežinoma

a1150

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIQ

Nežinoma

a1151

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIT

Nežinoma

a1152

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAIZ

Nežinoma

a1153

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAJA

Nežinoma

a1154

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAJB

Nežinoma

a1157

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:FRAPO

Nežinoma

a1088

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAZ

Nežinoma

a1162

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAZP

Nežinoma

a1164

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRAZZ

Nežinoma

a1165

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRBFA

Nežinoma

a1166

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FRBFB

Nežinoma

a1171

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FWFBW

Nežinoma

a1174

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:FZBCF

Nežinoma

a1176

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:GGALX

Nežinoma

a1177

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:GSYLJ

Nežinoma

a1180

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HBIFJ

Nežinoma

a1181

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HBIUX

Nežinoma

a1182

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HBJEI

Nežinoma

a1183

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HBJRS

Nežinoma

a1184

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HHDMX

Nežinoma

a1513

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HI719CT

Nežinoma

a1186

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HI772

Nežinoma

a1187

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HI840

Nežinoma

a1188

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HI851

Nežinoma

a1519

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HK4492X

Nežinoma

a1520

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:HK4493X

Nežinoma

a1190

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:LVRED

Nežinoma

a1313

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N109JZ

Nežinoma

a1192

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N10SA

Nežinoma

a1314

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N110HA

Nežinoma

a1321

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N129WA

Nežinoma

a1322

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N139CF

Nežinoma

a1323

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N143GA

Nežinoma

a1193

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N14CG

Nežinoma

a1324

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N150LR

Nežinoma

a1523

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N1610PR

Nežinoma

a1326

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N163PA

Nežinoma

a1194

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N173S

Nežinoma

a1328

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N177EL

Nežinoma

a1329

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N179AE

Nežinoma

a1330

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N182GX

Nežinoma

a1195

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N184R

Nežinoma

a1196

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N193F

Nežinoma

a1197

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N19QC

Nežinoma

a1089

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N1DG

Nežinoma

a1331

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N201CR

Nežinoma

a1333

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N218EC

Nežinoma

a1334

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N221AL

Nežinoma

a1335

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N221DG

Nežinoma

a1336

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N221QS

Nežinoma

a1337

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:N229BP

Nežinoma

a1198

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N22EM

Nežinoma

a1340

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N245US

Nežinoma

a1199

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N24ET

Nežinoma

a1200

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N24KW

Nežinoma

a1201

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N24UD

Nežinoma

a1202

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N260V

Nežinoma

a1341

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N262QS

Nežinoma

a1342

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N267BB

Nežinoma

a1343

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N285CP

Nežinoma

a1344

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N296QS

Nežinoma

a1090

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N2JR

Nežinoma

a1345

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N305EJ

Nežinoma

a1348

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N315FV

Nežinoma

a1349

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N316NE

Nežinoma

a1206

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N31GA

Nežinoma

a1352

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N323LB

Nežinoma

a1354

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N325FX

Nežinoma

a1207

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N326N

Nežinoma

a1355

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N328JK

Nežinoma

a1357

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N339BA

Nežinoma

a1358

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N344AA

Nežinoma

a1359

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N345AA

Nežinoma

a1360

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N350JS

Nežinoma

a1361

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N358WC

Nežinoma

a1362

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N364QS

Nežinoma

a1364

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N373RS

Nežinoma

a1366

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N393BD

Nežinoma

a1367

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N393BZ

Nežinoma

a1211

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N398W

Nežinoma

a1370

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N3DMRT

Nežinoma

a1371

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:N4009L

Nežinoma

a1373

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N404HG

Nežinoma

a1374

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N404JW

Nežinoma

a1212

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N40PK

Nežinoma

a1375

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N414RF

Nežinoma

a1376

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N416BD

Nežinoma

a1378

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N41972

Nežinoma

a1379

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N424QS

Nežinoma

a1380

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N426RJ

Nežinoma

a1381

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N4297N

Nežinoma

a1382

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N434SB

Nežinoma

a1385

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N458PE

Nežinoma

a1391

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N491AN

Nežinoma

a1091

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N4EA

Nežinoma

a1392

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N5000X

Nežinoma

a1394

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N502JL

Nežinoma

a1398

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N512FX

Nežinoma

a1399

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N515LR

Nežinoma

a1404

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N544LR

Nežinoma

a1405

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N547LR

Nežinoma

a1214

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N54CC

Nežinoma

a1406

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N555GL

Nežinoma

a1407

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N561CM

Nežinoma

a1410

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N590FA

Nežinoma

a1412

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N601JE

Nežinoma

a1414

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N601VH

Nežinoma

a1416

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N604HC

Nežinoma

a1417

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N610PR

Nežinoma

a1418

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N614BA

Nežinoma

a1419

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N614FX

Nežinoma

a1420

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N640QS

Nežinoma

a1421

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N650AL

Nežinoma

a1217

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N65RZ

Nežinoma

a1422

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N668MP

Nežinoma

a1424

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N671RW

Nežinoma

a1425

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N676GH

Nežinoma

a1219

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N67GW

Nežinoma

a1426

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N682DB

Nežinoma

a1427

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N682QS

Nežinoma

a1428

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N684QS

Nežinoma

a1429

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N700MP

Nežinoma

a1430

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N700NY

Nežinoma

a1431

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N711NK

Nežinoma

a1432

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N719JP

Nežinoma

a1221

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N71NK

Nežinoma

a1222

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N71PG

Nežinoma

a1433

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N721QS

Nežinoma

a1434

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N724YS

Nežinoma

a1437

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N729TA

Nežinoma

a1441

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N7643U

Nežinoma

a1442

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N767FA

Nežinoma

a1445

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N797CB

Nežinoma

a1446

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N799WW

Nežinoma

a1447

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N800EL

Nežinoma

a1448

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N800KS

Nežinoma

a1449

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N800WA

Nežinoma

a1450

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N801PN

Nežinoma

a1453

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N841WS

Nežinoma

a1454

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N855QS

Nežinoma

a1224

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N876H

Nežinoma

a1460

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N888AQ

Nežinoma

a1461

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N889NC

Nežinoma

a1462

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N890CW

Nežinoma

a1463

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N898EW

Nežinoma

a1225

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N900Q

Nežinoma

a1465

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N901QS

Nežinoma

a1466

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N9053T

Nežinoma

a1467

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N908JB

Nežinoma

a1226

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N90AJ

Nežinoma

a1469

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N913QS

Nežinoma

a1470

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N916LX

Nežinoma

a1228

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N91LA

Nežinoma

a1471

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N921CC

Nežinoma

a1472

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N926QS

Nežinoma

a1473

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N929JH

Nežinoma

a1475

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N934QS

Nežinoma

a1229

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N93LA

Nežinoma

a1476

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N948QS

Nežinoma

a1230

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N94LA

Nežinoma

a1477

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N951DB

Nežinoma

a1479

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N958QS

Nežinoma

a1480

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N960QS

Nežinoma

a1481

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N964QS

Nežinoma

a1232

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N96NB

Nežinoma

a1483

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N977CP

Nežinoma

a1486

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N989AL

Nežinoma

a1234

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N98CG

Nežinoma

a1235

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N990M

Nežinoma

a1487

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N995CR

Nežinoma

a1488

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N997QS

Nežinoma

a1236

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:N99CN

Nežinoma

a1237

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:NASA4

Nežinoma

a1238

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:NXF61

Nežinoma

a1239

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:OOGML

Nežinoma

a1240

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:OYWET

Nežinoma

a1241

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:P4FLY

Nežinoma

a1246

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PPEIC

Nežinoma

a1248

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PPETR

Nežinoma

a1251

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PPMIS

Nežinoma

a1252

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PRAIN

Nežinoma

a1255

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PRDRI

Nežinoma

a1257

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PRODT

Nežinoma

a1258

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PRSCE

Nežinoma

a1260

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PRXDY

Nežinoma

a1263

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTLMS

Nežinoma

a1264

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:PTLNC

Nežinoma

a1266

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTLUK

Nežinoma

a1267

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTORA

Nežinoma

a1269

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTSCR

Nežinoma

a1274

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTWJS

Nežinoma

a1278

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodąTAIL NB:PTXGS

Nežinoma

a1280

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:PTZMA

Nežinoma

a1282

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:RSSA1

Nežinoma

a1525

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:SHELL01

Nežinoma

a1526

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:TIF375A

Nežinoma

a1284

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:TZTAC

Nežinoma

a1285

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:UJT17

Nežinoma

a1490

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:UJT300

Nežinoma

a1286

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:UN450

Nežinoma

a1287

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:VHTGG

Nežinoma

a1288

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:VPBDB

Nežinoma

a1289

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:VPBJV

Nežinoma

a1290

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:VPBMS

Nežinoma

a1294

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:VPCVI

Nežinoma

a1295

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:XAAEX

Nežinoma

a1297

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:XAESC

Nežinoma

a1300

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:XARYB

Nežinoma

a1301

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YRCJF

Nežinoma

a1528

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1004C

Nežinoma

a1491

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1005

Nežinoma

a1492

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1008

Nežinoma

a1493

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1009

Nežinoma

a1494

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1010

Nežinoma

a1495

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1083

Nežinoma

a1496

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1401

Nežinoma

a1497

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1495

Nežinoma

a1498

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1496

Nežinoma

a1499

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1850

Nežinoma

a1500

Orlaivių naudotojas, naudojantis kodą TAIL NB:YV1929

Nežinoma